Procedure : 2018/0111(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0438/2018

Indgivne tekster :

A8-0438/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/04/2019 - 6.20

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0352

BETÆNKNING     ***I
PDF 1541kWORD 201k
7.12.2018
PE 623.664v02-00 A8-0438/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (omarbejdning)

(COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD))

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Neoklis Sylikiotis

(Omarbejdning – forretningsordenens artikel 104)

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BILAG: SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET
 BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN
 UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (omarbejdning)

(COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0234),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på hvis grundlag Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0169/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter(1),

–  der henviser til skrivelse af 29. november 2018 fra Retsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi, jf. forretningsordenens artikel 104, stk. 3,

–  der henviser til den foreløbige aftale, der er godkendt af det kompetente udvalg i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, Kommissionens tilsagn om at overtage Parlamentets holdning og til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 29. november 2018 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 104 og 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser fra Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Kultur- og Uddannelsesudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0438/2018),

A.  der henviser til, at forslaget ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer;

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling under hensyntagen til henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

1.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG(2)*

til Kommissionens forslag ved førstebehandling;

---------------------------------------------------------

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om Åbne data og videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (omarbejdning)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF(3) er blevet ændret væsentligt. Da der skal foretages yderligere ændringer, bør direktivet af klarhedshensyn omarbejdes.

(2)  I henhold til artikel 13 i direktiv 2003/98/EF og fem år efter vedtagelsen af ændringsdirektiv 2013/37/EU har Kommissionen efter høring af de relevante interessenter gennemført en evaluering og gennemgang af direktivets funktion inden for rammerne af programmet for målrettet og effektiv regulering(4).

(3)  Efter høring af interessenterne og i lyset af resultaterne af konsekvensanalysen(5) mente Kommissionen, at der var behov for en indsats på EU-plan for at tackle de resterende og nye hindringer for en omfattende videreanvendelse af den offentlige sektors og offentligt finansieret information i hele Unionen og for bringe de lovgivningsmæssige rammer ajour med udviklingen inden for digitale teknologier og yderligere fremme digital innovation, navnlig inden for kunstig intelligens.

(4)  De omfattende ændringer af retsakten for fuldt ud at kunne udnytte potentialet i den offentlige sektors information for den europæiske økonomi og samfundet fokuserer på følgende områder: levering af tidstro adgang til dynamiske data via passende tekniske kanaler, øget udbud af offentlige data af stor værdi til videreanvendelse, herunder fra offentlige virksomheder såvel som fra private virksomheder, når de produceres i forbindelse med levering af en tjenesteydelse af almen økonomisk interesse, der falder inden for dette direktivs anvendelsesområde, forskningsorganisationer og forskningsfinansierende organisationer, håndtering af nye former for eneretsaftaler, anvendelsen af undtagelser fra princippet om opkrævning af marginale omkostninger og forholdet mellem nærværende direktiv og visse beslægtede retsakter, herunder direktiv 96/9/EF(6), direktiv 2003/4/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF(7) og forordning (EU) 2016/679.

(4a)  Adgang til oplysninger er en grundlæggende rettighed. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder ("chartret") fastlægger, at alle har ytringsfrihed, herunder frihed til at have meninger og modtage eller meddele oplysninger eller tanker uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til landegrænser.

(4b)  Artikel 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder fastsætter retten til beskyttelse af personoplysninger og fastslår, at oplysningerne skal behandles rimeligt, til udtrykkeligt angivne formål og på grundlag af de berørte personers samtykke eller på et andet berettiget grundlag, der er fastsat ved lov og underlagt en uafhængig myndigheds kontrol.

(5)  Traktaten fastslår, at der skal oprettes et indre marked og indføres en ordning, der sikrer, at konkurrencen i det indre marked ikke fordrejes. Harmonisering af medlemsstaternes regler og praksis for udnyttelse af den offentlige sektors informationer bidrager til gennemførelsen af disse målsætninger.

(6)  Den offentlige sektor i medlemsstaterne indsamler, producerer, reproducerer og formidler et bredt spektrum af information på mange områder, som f.eks. information om sociale forhold, politiske forhold, økonomi, retlige anliggender, geografi, miljø, vejrforhold, seismicitet, turisme, erhvervsforhold, patentrettigheder og uddannelse. Dokumenter produceret af offentlige myndigheder af forvaltningsmæssig, lovgivningsmæssig eller retlig art udgør en omfattende, forskelligartet og værdifuld samling ressourcer, som kan være til gavn for samfundet. Ved at formidle disse oplysninger i et almindeligt anvendt elektronisk format giver medlemsstaterne borgere og virksomheder mulighed for at finde nye måder at udnytte disse data på og skabe nye innovative produkter og tjenesteydelser. Medlemsstaterne og de offentlige myndigheder bør kunne drage fordel af og modtage tilstrækkelig økonomisk støtte fra programmet for det digitale Europa eller andre relevante EU-fonde og -programmer, som har til formål at digitalisere Europa, udbredt anvendelse af digitale teknologier og digital omlægning af den offentlige forvaltning og offentlige tjenester i deres bestræbelser på at gøre data let tilgængelige med henblik på videreanvendelse.

(6a)  Den offentlige sektors informationer er en ekstraordinær datakilde, som kan bidrage til at styrke det indre marked og udvikle nye anvendelsesformer for forbrugerne og virksomhederne. Intelligent anvendelse af data, herunder behandling af dem ved brug af kunstig intelligens, kan være medvirkende til store ændringer i alle økonomiske sektorer.

(7)  Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF af 17. november 2003 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer blev der fastlagt et minimum af regler for videreanvendelse og midler til i praksis at fremme videreanvendelse af eksisterende dokumenter, som medlemsstaternes offentlige myndigheder er i besiddelse af, herunder forvaltnings-, lovgivnings- og retsinstanser. Siden vedtagelsen af det første regelsæt om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer, er mængden af data på verdensplan, herunder offentlige data, steget eksponentielt, og nye typer af data genereres og indsamles. Sideløbende er der en konstant evolution i teknologier til analyse, udnyttelse og behandling af data, såsom maskinindlæring, kunstig intelligens og tingenes internet. Denne hastige teknologiske evolution gør det muligt at skabe nye tjenesteydelser og nye anvendelsesområder, der er baseret på brug, aggregering eller kombination af data. Reglerne fra 2003 oprindeligt og senere ændret i 2013 kan ikke længere holde trit med disse hurtige forandringer, og som følge heraf er der risiko for at gå glip af de økonomiske og samfundsmæssige muligheder ved videreanvendelse af offentlige data.

(8)  Udviklingen hen imod databaseret samfund ved brug af data fra forskellige områder og aktiviteter påvirker tilværelsen for hver eneste borger i Fællesskabet bl.a. ved, at de får adgang til og mulighed for at tilegne sig viden på nye måder.

(9)  Digitalt indhold spiller en stor rolle i denne udvikling. Indholdsproduktion har i de seneste år ført til, at der i hurtigt tempo er skabt nye job, og tendensen fortsætter. De fleste af disse jobs skabes i innovative nystartede virksomheder og SMV'er.

(10)  Et af hovedformålene med oprettelsen af det indre marked er at skabe betingelser, der fremmer udviklingen af en række tjenester og produkter i de enkelte medlemsstater og i hele Unionen. Den offentlige sektors informationer eller informationer, der indsamles, produceres, reproduceres og udbredes som led i udøvelsen af en offentlig funktion eller en tjenesteydelse af almen interesse, er et vigtigt kildemateriale for produkter og tjenester med digitalt indhold, og de vil få stadig større betydning som indholdsressource til de avancerede digitale teknologier, såsom kunstig intelligens, distributed ledger-teknologier og tingenes internet, der er under udvikling. Intelligent anvendelse af data, herunder behandling af dem ved brug af kunstig intelligens, kan være medvirkende til store ændringer i alle økonomiske sektorer. En bred geografisk dækning på tværs af grænserne er også vigtig i denne forbindelse. Mere vidtgående muligheder for at videreanvende sådanne informationer bør bl.a. give alle europæiske virksomheder, herunder mikrovirksomheder og SMV'er samt civilsamfundet mulighed for at udnytte disses potentiale og bidrage til økonomisk vækst og skabelse og beskyttelse af kvalitetsjob, navnlig til fordel for lokalsamfund, og til vigtige samfundsmæssige mål som f.eks. ansvarlighed og gennemsigtighed.

(11)  Ved at tillade videreanvendelse af dokumenter, som er i en offentlig myndigheds besiddelse, skabes der merværdi for videreanvendere, for slutbrugerne og for samfundet i almindelighed og i mange tilfælde også for den offentlige myndighed selv, idet man fremmer gennemsigtigheden og ansvarligheden og får tilbagemeldinger fra videreanvendere og slutbrugere, hvilket giver den berørte offentlige myndighed mulighed for at forbedre kvaliteten af de indsamlede oplysninger og udøvelsen af dens offentlige opgaver. Med udviklingen af nye teknologier kan udbredelsen af data indsamlet og distribueret i forbindelse med udførelsen af en offentlig opgave bidrage til at sikre autentisk information til brugerne.

(12)  Der er betydelige forskelle mellem medlemsstaternes regler og praksis vedrørende udnyttelsen af informationskilder fra den offentlige sektor, hvilket forhindrer udnyttelse af denne vigtige informationskildes fulde økonomiske potentiale. De offentlige myndigheders praksisfor udnyttelse af den offentlige sektors informationer er fortsat meget forskellig fra den ene medlemsstat til den anden. Der bør tages højde herfor. Der bør derfor sikres et minimum af harmonisering af nationale regler og praksis for anvendelse af dokumenter fra den offentlige sektor i tilfælde, hvor forskelle i nationale regler og praksis eller manglende klarhed hindrer et velfungerende indre marked og en hensigtsmæssig udvikling af informationssamfundet i Fællesskabet.

(13)  Medlemsstaterne bør sikre, at der produceres data på grundlag af princippet om "åbenhed gennem design og gennem standardindstillinger" for så vidt angår alle dokumenter, der henhører under dette direktivs anvendelsesområde. Samtidig bør de sikre et ensartet niveau for beskyttelse af elementer af almen interesse, herunder den offentlige sikkerhed, bl.a. følsomme oplysninger om kritisk infrastrukturer; idet det sikres, at personoplysninger beskyttes, herunder når oplysninger i et enkelt datasæt ikke udgør en risiko for at identificere eller udpege en fysisk person, men kunne indebære en sådan risiko, hvis de kombineres med andre tilgængelige oplysninger. Åbne datapolitikker, som sikrer lokaliserbarheden, tilgængeligheden, interoperabiliteten og videreanvendeligheden (FAIR-principperne) og tilskynder til bred adgang til og videreanvendelse af den offentlige sektors informationer til private eller kommercielle formål med minimale eller ingen juridiske, tekniske eller økonomiske begrænsninger, og som fremmer informationsstrømmen ikke kun for økonomiske aktører, men primært for offentligheden, kan spille en vigtig rolle med hensyn til gennemsigtighed og demokratisk ansvar, fremme socialt engagement og kickstarte og fremme udviklingen af nye tjenesteydelser baseret på nye metoder for kombination og anvendelse af sådanne informationer. For at maksimere disse fordele bør der sikres adgang til kilder og nye data. Interoperabilitet, åbne standarder og åbne data bør derfor gennemføres i hver enkelt medlemsstats forvaltning. Samtidig bør Kommissionen lette samarbejdet blandt medlemsstaterne og understøtte udformning, afprøvning, gennemførelse og udbredelse af interoperable elektroniske grænseflader, som åbner mulighed for mere effektive og sikre offentlige tjenester.

(14)  Uden et minimum af harmonisering på fællesskabsplan risikerer man endvidere, at national lovgivning, som allerede er indført i en række medlemsstater som svar på de teknologiske udfordringer, fører til endnu større forskelle. Følgerne af en sådan lovgivningsmæssig forskel og uvished vil få større betydning, efterhånden som informationssamfundet udvikles. Informationssamfundet har allerede øget den grænseoverskridende udnyttelse af information betydeligt.

(15)  Medlemsstaterne har indført videreanvendelsespolitikker i henhold til direktiv 2003/98/EF, og nogle af dem har vedtaget ambitiøse åbne datapolitikker for at gøre videreanvendelse af de tilgængelige offentlige data lettere for borgere og virksomheder ud over det minimumsniveau, der fastsættes i nævnte direktiv. For at forhindre, at forskellige regler i forskellige medlemsstater virker som en hindring for det grænseoverskridende udbud af produkter og tjenesteydelser, og for at give mulighed for videreanvendelse af sammenlignelige offentlige datasæt til fælleseuropæiske anvendelser baseret på disse datasæt, er der behov for en minimumsharmonisering til fastlæggelse af, hvilke offentlige data der er tilgængelige for videreanvendelse på det indre informationsmarked, som er forenelig med den relevante aktindsigtsordning. Bestemmelserne i EU-retten og national lovgivning, som går ud over disse minimumskrav, navnlig i tilfælde af sektorlovgivning, bør fortsat finde anvendelse. Eksempler på bestemmelser, som går ud over nærværende direktivs mindsteharmoniseringsniveau, omfatter lavere tærskler for tilladte gebyrer for videreanvendelse end tærsklerne i artikel 6 eller mindre restriktive licensbetingelser end dem, der er omhandlet i artikel 8. Nærværende direktiv bør navnlig ikke berøre bestemmelser, som går ud over mindsteharmoniseringsniveauet for dette direktiv, som fastsat i Kommissionens delegerede forordninger vedtaget i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU om rammerne for indførelse af intelligente transportsystemer på vejtransportområdet og grænsefladerne til andre transportformer.

(16)  Der er behov for en generel ramme for betingelserne for videreanvendelse af dokumenter fra den offentlige sektor for at sikre rimelige, forholdsmæssigt afpassede og ikke-diskriminerende betingelser for videreanvendelse af sådanne informationer. Offentlige myndigheder indsamler, producerer, reproducerer og formidler dokumenter med henblik på at varetage deres offentlige opgaver. Brug af sådanne dokumenter til andre formål betegnes som videreanvendelse. Medlemsstaternes politikker kan gå videre end de minimumsstandarder, der er fastsat i dette direktiv, og tillade en mere vidtgående videreanvendelse.

(17)  Direktiv et bør gælde for dokumenter, hvis tilvejebringelse er omfattet af de pågældende offentlige myndigheders offentlige opgaver som fastsat ved lov eller andre retsforskrifter i medlemsstaterne. Såfremt der ikke findes sådanne forskrifter, bør de offentlige opgaver defineres i overensstemmelse med almindelig administrativ praksis i medlemsstaterne, forudsat at de offentlige opgavers rækkevidde er gennemsigtig og underlagt kontrol. De offentlige opgaver kan defineres generelt eller fra sag til sag for de enkelte offentlige myndigheder.

(18)  Dette direktiv bør finde anvendelse på dokumenter, som gøres tilgængelige til videreanvendelse, når offentlige myndigheder udsteder licens til, sælger, formidler, udveksler eller udleverer informationer. For at undgå krydssubsidiering bør videreanvendelsen også omfatte yderligere brug af dokumenter inden for en sådan myndighed til aktiviteter, der falder uden for dens offentlige opgave. Aktiviteter, der falder uden for de offentlige opgaver, vil typisk være levering af dokumenter, der udelukkende udarbejdes og opkræves gebyr for på et kommercielt grundlag og i konkurrence med andre på markedet.

(19)  Direktivet må på ingen måde begrænse eller forringe opfyldelsen af myndigheders og andre offentlige instansers lovbestemte opgaver. Det giver heller ikke adgang. Denne afgørelse træffes efter medlemsstaternes skøn. Direktivet fastlægger en pligt for medlemsstaterne til at give mulighed for videreanvendelse af alle dokumenter, uden at det berører de undtagelser, der er fastsat i nærværende direktiv, bl.a. undtagelser med hensyn til beskyttelse af personoplysninger, som gør det muligt for medlemsstaterne at begrænse adgangen til dokumenter eller udelukke visse dokumenter fra adgang. Direktivet er baseret på de eksisterende aktindsigtsordninger i medlemsstaterne og ændrer ikke de nationale regler for adgang til dokumenter. Det finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor borgere eller virksomheder i henhold til den relevante aktindsigtsordning kun kan få et dokument udleveret, hvis de kan dokumentere en særlig interesse. På EU-plan anerkendes det i artikel 41 (retten til god forvaltning) og 42 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, at enhver unionsborger samt enhver fysisk eller juridisk person med bopæl eller hjemsted i en medlemsstat har ret til aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter. Offentlige myndigheder bør opfordres til at give adgang til videreanvendelse af alle dokumenter, de er i besiddelse af. Offentlige myndigheder bør fremme og tilskynde til videreanvendelse af dokumenter, herunder officielle tekster af lovgivningsmæssig og administrativ art, i de tilfælde, hvor den offentlige myndighed er beføjet til at give tilladelse til videreanvendelsen.

(20)  Medlemsstaterne overlader ofte leveringen af tjenesteydelser af almen interesse til enheder uden for den offentlige sektor og bibeholder samtidig en omfattende grad af kontrol over sådanne enheder. Samtidig finder bestemmelserne i direktiv 2003/98/EF kun anvendelse på dokumenter, som er i offentlige myndigheders besiddelse, medens offentlige virksomheder er udelukket fra anvendelsesområdet. Det medfører en ringe adgang til videreanvendelse af dokumenter, der er produceret under levering af tjenesteydelser af almen interesse på en række områder, herunder navnlig i forsyningssektoren. Det mindsker også potentialet for at skabe grænseoverskridende tjenester baseret på dokumenter, som indehaves af offentlige virksomheder, der leverer tjenesteydelser af almen interesse. Videreanvendelse af data kan spille en vigtig rolle med hensyn til at stimulere den økonomiske vækst og fremme offentlighedens engagement.

(21)  Direktiv 2003/98/EF bør derfor ændres for at sikre, at direktivets bestemmelser vil kunne gælde videreanvendelse af dokumenter produceret i forbindelse med de af dette direktiv omfattede offentlige og private virksomheders levering af tjenesteydelser af almen interesse, når de udfører en af aktiviteterne i artikel 8-14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU(8), samt af offentlige og private virksomheder, der er omfattet af dette direktivs anvendelsesområde, og som handler som operatører af offentlige tjenester, jf. artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej, offentlige og private virksomheder, der er omfattet af dette direktivs anvendelsesområde, og som fungerer som luftfartsselskaber og opfylder forpligtelser til offentlig tjeneste i henhold artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet, og offentlige og private virksomheder, der er omfattet af dette direktivs anvendelsesområde, og som handler som EU-redere, som opfylder en forpligtelser til offentlig tjeneste i henhold til artikel 4 i forordning (EØF) nr. 3577/92 af 7. december 1992 om anvendelse af princippet om fri udveksling af tjenesteydelser inden for søtransport i medlemsstaterne (cabotagesejlads).

(21a)  Dette direktiv bør ikke finde anvendelse på dokumenter vedrørende levering af tjenesteydelser af almen interesse; videreanvendelse gennem direkte konkurrenter til offentlige virksomheder af dokumenter, der er fremstillet inden for rammerne af aktiviteter, som er direkte undergivet almindelige konkurrencevilkår, og som er undtaget fra reglerne om offentlige indkøb i henhold til artikel 34 i direktiv 2014/25/EU, så længe de opfylder betingelserne deri.

(21b)  På grund af vigtigheden af deres aktiviteter og de sikkerheds- og underretningsmæssige krav, som de skal opfylde, bør direktivet hverken gælde for dokumenter, til hvilke adgang er udelukket eller begrænset grundet beskyttelse af sikkerheden af netværker eller informationssystemer i henhold til direktiv 2016/1148/EU eller i henhold til bestemmelser, der gælder for operatører af kritisk infrastruktur, herunder operatører af væsentlige tjenester som defineret i direktiv 2008/114/EF.

(22)  Dette direktiv indeholder ikke en forpligtelse til at tillade videreanvendelse af dokumenter, der produceres af offentlige eller - når de er omfattet af dette direktivs anvendelsesområde - private virksomheder. Det er fortsat op til den berørte offentlige eller, hvis det er relevant, private virksomhed at træffe beslutning om, hvorvidt den vil tillade videreanvendelse af nogle af eller alle de dokumenter, der er omfattet af dette direktivs anvendelsesområde. Hvis en offentlig eller, hvis det er relevant, privat virksomhed har valgt at gøre et dokument tilgængeligt for videreanvendelse, bør den overholde de relevante forpligtelser i nærværende direktivs kapitel III og IV, navnlig for så vidt angår formater, gebyrer, gennemsigtighed, licenser, ikkediskriminering og forbud mod aftaler om eneret. Den offentlige eller, hvis det er relevant, private virksomhed er dog ikke forpligtet til at overholde de krav, der er fastsat i kapitel II, såsom reglerne om proceduren for behandling af anmodninger.

(23)  Mængden af forskningsdata, der genereres, vokser eksponentielt og har et potentiale for videreanvendelse, som går ud over videnskabelige kredse. For at kunne håndtere de tiltagende samfundsmæssige udfordringer effektivt og på en holistisk måde er det afgørende og presserende at kunne få adgang til, blande og videreanvende data fra forskellige kilder og på tværs af sektorer og discipliner. Forskningsdata omfatter statistikker, resultaterne af forsøg, målinger, observationer som følge af feltarbejde, rundspørgeresultater samt interviewoptagelser og billeder. Forskningsdata omfatter også metadata, specifikationer og andre digitale objekter. Forskningsdata er forskellige fra videnskabelige artikler, som beretter om og kommenterer resultater fra videnskabelig forskning. I mange år har den åbne adgang til og videreanvendelsen af videnskabelige forskningsresultater, der er resultatet af offentlig finansiering, været genstand for specifikke politiske initiativer. Åbne datapolitikker har navnlig til formål at give forskere og den brede offentlighed adgang til forskningsdata tidligst muligt i formidlingsprocessen og muliggøre deres anvendelse og videreanvendelse. Åben adgang bidrager til at forbedre kvaliteten, mindsker behovet for unødvendige overlappende forskningsarbejde, fremskynder de videnskabelige fremskridt, bekæmper videnskabeligt svig og fremmer generelt den økonomiske vækst og innovation. Ud over åben adgang er dataforvaltningsplanlægning hurtigt ved at blive en standardpraksis i videnskabelige kredse for at sikre, at data kan findes, tilgås, er interoperable og videreanvendelige (FAIR-princippet), og det samme gælder ensartet tilvejebringelse af dataforvaltningsplaner, som der dog skal tilskyndes yderligere til.

(24)  På baggrund af ovennævnte årsager er det hensigtsmæssigt at fastsætte en forpligtelse for medlemsstaterne til at vedtage åbne datapolitikker for så vidt angår offentligt finansierede forskningsresultater og sikre, at sådanne politikker bliver fulgt af alle forskningsorganisationer og forskningsfinansieringsorganisationer. Åbne datapolitikker omfatter normalt en række undtagelser fra at gøre videnskabelige forskningsresultater frit tilgængelige. Den 17. juli 2012 vedtog Kommissionen en henstilling om adgang til og bevaring af videnskabelig information, som er ajourført den 25. april 2018(9), og som bl.a. beskriver de relevante elementer af åbne datapolitikker. Desuden bør betingelserne, på hvilke visse forskningsresultater kan videreanvendes, forbedres. Derfor bør visse forpligtelser i medfør af nærværende direktiv udvides til forskningsdata, som er resultatet af forskningsaktiviteter støttet med offentlige midler eller samfinansieret af offentlige og private enheder. Følgelig bør offentligt finansierede forskningsdata som standard gøres åbne. Der bør dog i denne forbindelse tages behørigt hensyn til problemstillinger i forbindelse med privatlivets fred, beskyttelse af personoplysninger, forretningshemmeligheder, den nationale sikkerhed, legitime kommercielle interesser og intellektuelle ejendomsrettigheder og tredjeparters rettigheder i overensstemmelse med princippet "så åbent som muligt, så lukket som nødvendigt" for at fokusere på at fremme dataforvaltning som en væsentlig del af forskningen. Hvis adgangen er begrænset, bør offentligheden have en begrundelse for denne begrænsning med hensyn til videreanvendelse. For at undgå administrative byrder bør sådanne forpligtelser kun gælde for de forskningsdata, som allerede er gjort offentligt tilgængelige af forskerne. Andre typer dokumenter, der indehaves af forskningsorganisationer og forskningsfinansierende organisationer, bør fortsat være undtages fra anvendelsesområdet for dette direktiv.

(25)  Definitionerne af "offentlig myndighed" og "offentligretligt organ" er taget fra Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU(10).

(26)  I dette direktiv fastlægges en generisk definition af udtrykket "dokument". Den dækker enhver gengivelse af dokumenter, faktiske omstændigheder eller informationer — og enhver samling af sådanne dokumenter, faktiske omstændigheder eller informationer — uanset medium (skrevet på papir eller opbevaret elektronisk, lyd-, billed- eller audiovisuelle optagelser). Definitionen af "dokument" bør ikke omfatte computerprogrammer.

(27)  Offentlige myndigheder stiller i stigende grad deres dokumenter til rådighed til videreanvendelse på en proaktiv måde ved brug af åbne formater, der kan være maskinlæsbare, og som sikrer interoperabilitet, videreanvendelse og tilgængelighed. Dokumenter bør også gøres tilgængelige for videreanvendelse efter anmodning fra en videreanvender. Medlemsstaterne bør sikre, at der fastlægges praktiske ordninger for at sikre, at videreanvendelse af den offentlige sektors informationer kan udøves effektivt med klare angivelser af, hvor sådanne dokumenter kan findes. Fristen for besvarelse af anmodninger om videreanvendelse bør være rimelig og i overensstemmelse med de tilsvarende frister for anmodninger om aktindsigt i henhold til de relevante aktindsigtsordninger. Læreanstalter, forskningsorganisationer og forskningsfinansierende organisationer bør dog være undtaget fra dette krav. Rimelige frister i hele Unionen vil fremme udviklingen af nye samlede informationsprodukter og -tjenester på europæisk plan. Dette er især vigtigt for indhold af dynamiske data (herunder miljødata, trafikdata, satellitdata og vejrdata), hvis økonomiske værdi afhænger af, om de er umiddelbart tilgængelige og bliver ajourført regelmæssigt. Dynamiske data bør derfor gøres tilgængelige straks efter indsamlingen og uden forsinkelse via en API-grænseflade, så det bliver nemmere at udvikle internet-, mobil eller cloudapplikationer på grundlag af sådanne data. Hvis dette ikke er muligt på grund af tekniske eller finansielle begrænsninger, bør de offentlige myndigheder stille de pågældende dokumenter til rådighed inden for et tidsrum, som muliggør fuld økonomisk udnyttelse af dokumenterne. Der bør træffes særlige foranstaltninger for at fjerne de relevante tekniske og finansielle begrænsninger. Såfremt der anvendes licenser, kan adgang til dokumenter inden for et rimeligt tidsrum være en del af licensbetingelserne.

(28)  For at få adgang til de data, der åbnes til videreanvendelse i medfør af dette direktiv, er det hensigtsmæssigt at sikre adgang til dynamiske data via veludformede API-grænseflader. En API-grænseflade beskriver den type data, der kan hentes, hvordan det gøres og formatet af de modtagne data. API-grænseflader bør understøttes af klar teknisk dokumentation, som er fyldestgørende og tilgængelig online. Europæisk eller internationalt anerkendte standardprotokoller eller andre almindeligt brugte protokoller bør finde anvendelse, og internationale standarder for datasæt bør anvendes, hvor det er relevant. API-grænseflader kan have forskellige kompleksitetsniveauer og kan være en enkel forbindelse til en database for at hente specifikke datasæt, en struktureret webgrænseflade eller mere komplekse strukturer. Der er generel værdi i videreanvende og dele data via en egnet API-grænseflade, da det vil hjælpe udviklere og nystartede virksomheder med at skabe nye tjenesteydelser og produkter. Det er også en afgørende forudsætning for at skabe værdifulde økosystemer for dataaktiver, hvis potentiale stort set ikke udnyttes af ejerne af dataene. Strukturen og brugen af API-grænseflader bør baseres på en række principper: stabilitet, pålidelighed, tilgængelighed, effektivitet, vedligehold over levetiden, ensartet anvendelse og standarder, brugervenlighed samt sikkerhed. For så vidt angår dynamiske data, dvs. data, som hyppigt opdateres, ofte i realtid, bør offentlige myndigheder og offentlige virksomheder umiddelbart efter indsamling stille disse til rådighed til videreanvendelse via egnede API-grænseflader, som skal være forenelige med FAIR-principperne. Offentlige myndigheder kan få effektiv støtte til at udvikle et passende kompetenceniveau inden for deres tjenester.

(29)  Mulighederne for videreanvendelse kan forbedres ved at begrænse behovet for at overføre papirdokumenter til elektronisk format eller behandle digitale filer, så de bliver kompatible. Derfor bør de offentlige myndigheder sikre, at deres dokumenter er tilgængelige i alle allerede eksisterende formater og sprogversioner og, såfremt det er muligt og hensigtsmæssigt, i elektronisk form. De offentlige myndigheder bør se velvilligt på anmodninger om uddrag af eksisterende dokumenter, når det er en simpel ekspeditionssag at efterkomme en sådan anmodning. De bør imidlertid ikke være forpligtet til at stille uddrag af dokumenter til rådighed, hvis det medfører et uforholdsmæssigt stort arbejde. For at fremme videreanvendelse bør de offentlige myndigheder, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, stille egne dokumenter til rådighed i et format, der ikke er baseret på specifik software. Når det er muligt og hensigtsmæssigt, bør myndighederne tage hensyn til handicappede personers muligheder for videreanvendelse af dokumenterne ved at stille informationerne til rådighed i tilgængelige formater.

(30)  Med henblik på at lette videreanvendelse bør offentlige myndigheder, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, stille deres dokumenter , herunder dokumenter offentliggjort på websteder til rådighed i et åbent og maskinlæsbart format, og sammen med deres metadata, med den bedst mulige præcision og granularitet, i et format, der sikrer interoperabilitet, f.eks. ved at behandle dem i henhold til principperne for kompatibilitets- og anvendelighedskrav til geografiske oplysninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF(11).

(31)  Et dokument bør betragtes som værende i et maskinlæsbart format, hvis det er i et filformat, som er struktureret på en sådan måde, at softwareapplikationer nemt kan identificere, genkende og på en teknologisk neutral måde uddrage specifikke data af det. Data kodet i filer, der er struktureret i et maskinlæsbart format, bør anses for at være maskinlæsbare data. Maskinlæsbare formater kan være åbne eller lukkede; de kan være formelle standarder eller ej. Dokumenter, der er kodet i et filformat, som begrænser en sådan automatisk behandling, fordi data ikke kan eller ikke uden problemer kan uddrages af sådanne dokumenter, bør ikke betragtes som dokumenter i maskinlæsbart format. Medlemsstaterne bør, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, tilskynde til brug af åbne maskinlæsbare formater. Ved udvikling af tekniske metoder til videreanvendelse af data bør opmærksomheden rettes mod de løsninger, der frembringes under ISA-programmet².

(32)  Gebyrer for videreanvendelse af dokumenter udgør en vigtig markedsadgangsbarriere for nystartede virksomheder og SMV'er. Dokumenter bør derfor stilles til rådighed for videreanvendelse uden betaling og, når gebyrer er nødvendige de i princippet begrænses til de marginale omkostninger. Der bør i ekstraordinære tilfælde tages hensyn til nødvendigheden af ikke at hindre den normale funktion af offentlige myndigheder, som skal generere indtægter til dækning af en betydelig del af omkostningerne til udførelse af deres offentlige opgaver. Offentlige virksomheders rolle i et konkurrencepræget økonomisk miljø bør også anerkendes. I sådanne tilfælde bør de offentlige myndigheder og de offentlige virksomheder derfor kunne opkræve gebyrer ud over de marginale omkostninger. Sådanne gebyrer bør fastsættes i henhold til objektive, gennemsigtige og kontrollerbare kriterier, og den samlede indtægt fra udlevering og tilladelse til videreanvendelse af dokumenter bør ikke overstige omkostningerne ved indsamling, produktion, reproduktion, formidling og vedligeholdelse samt en rimelig forrentning af investeringerne. Hvis relevant, bør omkostningerne ved anonymisering af personoplysninger eller af kommercielt følsomme oplysninger også indgå i omkostningsberegningen. Forpligtelsen til at generere indtægter til dækning af en betydelig del af omkostningerne til udførelse af de offentlige myndigheders opgaver eller omfanget af tjenester af almen interesse overdraget til offentlige virksomheder behøver ikke at være lovbestemt, men kan f.eks. følge af administrativ praksis i medlemsstaterne. En sådan forpligtelse bør regelmæssigt revurderes af medlemsstaterne.

(32a)  Forrentning af investeringer kan forstås som en procentdel ud over de marginale omkostninger, som giver mulighed for dækning af kapitalomkostningerne og for en reel forrentning. Da kapitalomkostningerne er stærkt knyttet til kreditinstitutternes rentesatser, der er baseret på ECB's faste rente for de vigtigste refinansieringsoperationer, bør den rimelige forrentning af investeringerne ikke forventes at ligge mere end 5 % over ECB's faste rente.

(33)  Biblioteker, museer og arkiver bør også kunne opkræve gebyrer ud over de marginale omkostninger for ikke at hindre deres normale funktion. For sådanne offentlige myndigheders vedkommende bør den samlede indtægt fra udlevering og tilladelse til videreanvendelse af dokumenter i den relevante regnskabsperiode ikke overstige omkostningerne ved indsamling, produktion, reproduktion, formidling, vedligeholdelse, opbevaring og rettighedsclearance samt en rimelig forrentning af investeringerne. Hvis relevant, bør omkostningerne ved anonymisering af personoplysninger eller af kommercielt følsomme oplysninger også indgå i omkostningsberegningen. For så vidt angår biblioteker, museer og arkiver kan der i betragtning af deres særlige karakter tages hensyn til priserne for videreanvendelse af identiske eller lignende dokumenter i den private sektor ved beregningen af den rimelige forrentning af investeringerne. Sådanne gebyrer ud over marginalomkostningerne bør fastsættes i henhold til gennemsigtige, sporbare og verificerbare kriterier.

(34)  Kriterierne for gebyrer som fastlagt i dette direktiv berører ikke medlemsstaternes ret til at anvende lavere gebyrer eller slet ingen gebyrer.

(35)  Medlemsstaterne bør fastsætte kriterier for opkrævning af gebyrer ud over de marginale omkostninger. I den forbindelse kan medlemsstaterne f.eks. fastsætte sådanne kriterier i de nationale regler eller udpege den eller de relevante myndigheder ud over den offentlige myndighed selv, som har kompetence til at fastsætte kriterierne. Den pågældende myndighed bør være organiseret i overensstemmelse med medlemsstaternes forfatningsmæssige og retlige systemer. Det kan være en eksisterende myndighed med budgetmæssige udøvende beføjelser og under politisk ansvar.

(36)  Det er en forudsætning for udviklingen af et informationsmarked i Unionen, at betingelserne for videreanvendelse af dokumenter fra den offentlige sektor er klare og offentligt tilgængelige. De potentielle brugere af dokumenterne bør derfor orienteres klart om alle vilkår for videreanvendelse af dokumenter. Medlemsstaterne bør, når det er relevant, tilskynde til oprettelse af online-registre over tilgængelige dokumenter med henblik på at fremme og lette anmodninger om videreanvendelse. Når der ansøges om videreanvendelse af dokumenter, der indehaves af andre enheder end læreanstalter, forskningsorganisationer og forskningsfinansierende organisationer, bør ansøgere underrettes om muligheder for at påklage afgørelser eller praksis, som berører dem. Dette vil navnlig være vigtigt for små og mellemstore virksomheder og nystartede virksomheder, som ikke er fortrolige med samspillet med offentlige myndigheder i andre medlemsstater og klagemuligheder i den forbindelse.

(37)  Klageadgangen bør omfatte muligheden for prøvelse ved en uvildig prøvelsesinstans. Der kan her være tale om en allerede eksisterende national myndighed som f.eks. den nationale konkurrencemyndighed, den nationale tilsynsmyndighed oprettet i medfør af forordning (EU) 2016/679(12), den nationale myndighed for aktindsigt eller en national domstol. Den pågældende myndighed bør være organiseret i overensstemmelse med medlemsstaternes forfatningsmæssige systemer og retssystemer og bør ikke begrænse andre klagemuligheder, som består for personer, der ansøger om adgang og videreanvendelse. Den bør dog være adskilt fra den mekanisme i medlemsstaten, som fastlægger kriterierne for opkrævning af gebyrer ud over de marginale omkostninger. Klageadgangen bør omfatte muligheden for prøvelse af afslag på anmodninger, men også af afgørelser, hvorved der ganske vist gives tilladelse til videreanvendelse, men som stadig berører ansøgerne af andre grunde, navnlig på grund af gebyrreglerne. Prøvelsen bør være hurtig i overensstemmelse med behovene på et hurtigt skiftende marked.

(38)  Offentliggørelse af alle alment tilgængelige dokumenter, som den offentlige sektor er i besiddelse af – ikke kun vedrørende den politiske proces, men også den retlige og administrative procedure – er et vigtigt instrument med henblik på at styrke retten til viden, som er et grundlæggende demokratisk princip. Denne målsætning finder anvendelse på alle institutionelle niveauer, både på lokalt, nationalt og internationalt plan.

(39)  I nogle tilfælde vil videreanvendelse af dokumenter finde sted uden nogen licensaftale. I andre tilfælde vil der blive udstedt en licens, der fastsætter betingelser for licenshaverens videreanvendelse af dokumentet, der omfatter spørgsmål som erstatningsansvar, beskyttelse af personoplysninger, korrekt anvendelse af dokumenterne, garanti for, at der ikke foretages ændringer, og angivelse af kilden. Når offentlige myndigheder udsteder licens til videreanvendelse af dokumenter, bør licensbetingelserne være rimelige og gennemsigtige. Online-standardlicenser kan også spille en vigtig rolle i den forbindelse. Medlemsstaterne bør derfor stille standardlicenser til rådighed.

(40)  Beslutter den kompetente myndighed ikke længere at stille bestemte dokumenter til rådighed til videreanvendelse eller at ophøre med at ajourføre dem, bør den offentliggøre beslutningen herom, så snart det kan lade sig gøre, og, såfremt det er muligt, i elektronisk form.

(41)  Betingelserne for videreanvendelse bør være ikke-diskriminerende for sammenlignelige kategorier af videreanvendelse. Medlemsstaterne bør sikre fair konkurrence mellem organer i den offentlige sektor og offentlige virksomheder på den ene side og andre brugere på den anden side, i tilfælde hvor dokumenter genbruges af offentlige organer eller offentlige virksomheder som input til deres kommercielle aktiviteter. Medlemsstaterne bør navnlig sikre, at videreanvendelse af dokumenter fra offentlige virksomheder ikke fører til markedsforvridning, og at fair konkurrence ikke undermineres. De bør f.eks. ikke hindre gebyrfri udveksling af oplysninger mellem offentlige myndigheder i forbindelse med udførelsen af deres offentlige opgaver, selv om andre parter skal betale gebyr for videreanvendelse af de samme dokumenter. De bør heller ikke hindre, at der vedtages en differentieret gebyrpolitik for henholdsvis kommerciel og ikke-kommerciel videreanvendelse, og at der vedtages en differentieret licens- og gebyrpolitik, når en økonomisk aktør ønsker at videreanvende dokumenter under særlige kommercielle betingelser.

(42)  I forbindelse med enhver videreanvendelse af et dokument kan offentlige myndigheder pålægge videreanvenderen betingelser, i givet fald gennem en licens, såsom kildeangivelse og angivelse af, om dokumentet på nogen måde er blevet ændret af videreanvenderen. Enhver licens til videreanvendelse af den offentlige sektors informationer bør under alle omstændigheder indeholde så få restriktioner for videreanvendelsen som muligt, f.eks. begrænset til et krav om angivelse af kilde. Åbne licenser, som er tilgængelige online, og som giver bredere videreanvendelsesrettigheder uden teknologiske, økonomiske eller geografiske begrænsninger og er baseret på åbne dataformater, bør spille en vigtig rolle i denne henseende. Medlemsstaterne bør derfor tilskynde til brug af åbne licenser, som med tiden bør blive almindelig praksis i hele Unionen.

(43)  Offentlige myndigheder bør overholde konkurrencereglerne, når de fastlægger principperne for videreanvendelse af dokumenter, idet de så vidt muligt skal undgå aftaler om eneret eller brug af dataene med fortrinsret med private partnere. Det kan imidlertid nogle gange være nødvendigt med eneret til videreanvendelse af bestemte dokumenter fra den offentlige sektor af hensyn til tjenesteydelser af almen økonomisk interesse. Dette kan være tilfældet, hvis intet kommercielt forlag vil offentliggøre informationen uden en sådan eneret.

(44)  Der findes talrige samarbejdsaftaler mellem biblioteker, herunder universitetsbiblioteker, museer, arkiver og private partnere, som omfatter digitalisering af kulturelle ressourcer og indebærer, at der gives private partnere enerettigheder. Praksis har vist, at sådanne offentlig-private partnerskaber kan give mulighed for en meningsfuld udnyttelse af de kulturelle goder, og at de samtidig fremskynder borgernes adgang til den kulturelle arv. Det er derfor hensigtsmæssigt at tage hensyn til de bestående forskelle i medlemsstaterne med hensyn til digitalisering af kulturelle ressourcer med et særligt sæt regler vedrørende aftaler om digitalisering af sådanne ressourcer. Vedrører en eneret digitalisering af kulturelle ressourcer, kan en vis eneretsperiode være nødvendig for at give den private partner mulighed for at genindtjene de omkostninger, der er opstået. Denne periode bør dog være tidsbegrænset og så kort som mulig for at overholde princippet om, at offentligt materiale skal forblive offentligt tilgængeligt, når det er digitaliseret. Perioden med eneret til at digitalisere kulturelle ressourcer bør som hovedregel ikke overstige ti år. En eneretsperiode på mere end ti år bør være underlagt krav om revurdering under hensyntagen til de teknologiske, finansielle og administrative ændringer i det pågældende miljø, siden aftalen blev indgået. Desuden bør der i forbindelse med alle offentlig-private partnerskaber om digitalisering af kulturelle ressourcer gives partnerkulturinstitutionen fulde rettigheder med hensyn til brug af digitaliserede kulturelle ressourcer efter aftalens ophør.

(45)  Aftaler mellem dataindehavere og videreanvendere af data, som ikke udtrykkeligt indrømmer eneret, men som med rimelighed kan forventes at begrænse tilgængeligheden af dokumenter til videreanvendelse, bør være underlagt supplerende offentlig kontrol og bør derfor offentliggøres mindst to måneder før de træder i kraft, så interessenter har mulighed for at anmode om videreanvendelse af de dokumenter, der er omfattet af aftalen og dermed forebygge risikoen for at begrænse antallet af potentielle videreanvendere. Sådanne aftaler bør også offentliggøres efter deres indgåelse i den endelige form, der er aftalt mellem parterne.

(46)  Direktiv sigter mod at minimere risikoen for uforholdsmæssige pionerfordele, som kunne begrænse antallet af potentielle videreanvendere af dataene. Hvis de kontraktlige aftaler - ud over medlemsstaternes forpligtelser i henhold til dette direktiv til at udlevere dokumenter - kan medføre overførsel af en medlemsstats ressourcer i betydningen i artikel 107, stk. 1, i TEUF, bør dette direktiv ikke berøre anvendelsen af de statsstøtte- og konkurrenceregler, der er fastsat i traktatens artikel 101-109. Det følger af de statsstøtteregler, der er fastsat i artikel 107-109 i traktaten, at staten på forhånd skal kontrollere, hvorvidt der kan være tale om statsstøtte i forbindelse med de relevante kontraktlige aftaler, og sikre, at du overholder statsstøttereglerne.

(47)  Nærværende direktiv berører ikke og bør gennemføres og anvendes i fuld overensstemmelse med EU-retten om beskyttelse af personoplysninger , herunder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679(13) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF(14). Alle forpligtelser i henhold til dette direktiv til at gøre alle almindeligt tilgængelige dokumenter videreanvendelige bør overholdes, samtidig med at der garanteres beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger i henhold til EU's databeskyttelseslovgivning, herunder ved videreanvendelse af data på tværs af grænserne, ved at sikre anonymisering af personoplysningerne. Anonymisering er afgørende for at sikre genanvendelse af den offentlige sektors informationer under overholdelse af bestemmelserne og forpligtelserne til at beskytte personoplysninger i henhold til databeskyttelseslovgivningen, selv hvis det er forbundet med omkostninger. Det er hensigtsmæssigt at betragte disse omkostninger, som et af de omkostningselementer, der indgår i de marginale omkostninger ved formidling, jf. dette direktivs artikel 6.

(47a)  Anonyme oplysninger bør forstås som enhver information, der hverken direkte eller indirekte, selvstændigt eller i kombination med tilknyttede data, kan knyttes til en fysisk person, eller personoplysninger, der er blevet anonymiseret på en sådan måde, at den registrerede ikke længere kan identificeres. I forbindelse med beslutningstagning om omfang af og betingelser for videreanvendelse af den offentlige sektors informationer indeholdende personoplysninger bør de organisationer, som er omfattet af dette direktiv, foretage konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse, inden et dokument gøres offentligt tilgængeligt. Dette bør navnlig gøres for de specifikke sektorer, der jævnligt behandler særlige kategorier af personoplysninger, f.eks. sundhedssektoren, eller andre personoplysninger som omhandlet i artikel 9 i forordning (EU) 2016/679. Sådanne konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse bør med henblik på i behørig grad at imødekomme betænkeligheder vedrørende fornøden beskyttelse af personoplysninger foretages i overensstemmelse med artikel 35 i forordning (EU) 2016/679.

(48)  Direktivet berører ikke tredjemands intellektuelle ejendomsrettigheder. For at der ikke skal opstå tvivl, må det præciseres, at udtrykket "intellektuelle ejendomsrettigheder" kun omfatter ophavsret og beslægtede rettigheder (herunder sui generis-former for beskyttelse). Direktivet finder ikke anvendelse på dokumenter, der er omfattet af industriel ejendomsret, såsom patenter, registrerede design og varemærker. Direktivet berører endvidere ikke eksistensen af eller ejendomsretten til offentlige myndigheders intellektuelle ejendomsrettigheder, og det begrænser heller ikke udøvelsen af sådanne rettigheder ud over de grænser, som direktivet fastsætter. Forpligtelserne i dette direktiv bør kun gælde i det omfang, disse er forenelige med bestemmelserne i internationale aftaler om beskyttelse af intellektuel ejendomsret, især Bernerkonventionen til værn for litterære og kunstneriske værker ("Bernerkonventionen") og aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder ("TRIPS-aftalen"). Offentlige myndigheder bør dog udøve deres ophavsret på en måde, der letter videreanvendelse af informationerne.

(49)  Under hensyntagen til EU-retten og medlemsstaternes og Unionens internationale forpligtelser, herunder navnlig Bernerkonventionen og TRIPS -aftalen, bør dokumenter, som tredjemand har intellektuelle ejendomsrettigheder til, holdes uden for anvendelsesområdet for dette direktiv. Hvis tredjemand var den oprindelige ejer af de intellektuelle ejendomsrettigheder til et dokument, som biblioteker, herunder universitetsbiblioteker, museer og arkiver er i besiddelse af, og eneretsperioden ikke er udløbet, bør et sådant dokument i forbindelse med dette direktiv anses som et dokument, som tredjemand har intellektuelle ejendomsrettigheder til.

(50)  Dette direktiv bør ikke berøre de rettigheder, herunder økonomiske og ideelle rettigheder, som ansatte i den offentlige sektor har i henhold til national lovgivning.

(51)  Stilles et dokument til rådighed for videreanvendelse, bør den pågældende offentlige myndighed endvidere bevare rettighederne til at udnytte dokumentet.

(51a)  Dette direktiv berører ikke Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud.

(52)  Redskaber, der hjælper potentielle brugere med at finde dokumenter, som er tilgængelige til videreanvendelse, og betingelserne for videreanvendelse kan i høj grad gøre det lettere at anvende den offentlige sektors dokumenter på tværs af grænserne. Derfor bør medlemsstaterne påse, at der findes praktiske ordninger, som hjælper brugerne i deres søgning efter dokumenter, der er tilgængelige til videreanvendelse. Lister, der så vidt muligt bør være tilgængelige online, over de vigtigste dokumenter (dokumenter, som videreanvendes i udstrakt grad, eller som egner sig til dette formål) og webportaler, hvorfra der er adgang til decentraliserede lister over informationskilder, er eksempler på sådanne praktiske ordninger.

(52a)  Kommissionen og medlemsstaterne bør forenkle adgangen til datasæt yderligere, navnlig ved at tilbyde ét enkelt adgangspunkt og gradvist stille passende datasæt til rådighed fra offentlige organer vedrørende alle de dokumenter, som dette direktiv finder anvendelse på, samt data fra EU-institutionerne.

(53)  Dette direktiv berører ikke Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF(15) samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9/EF(16). Det fastlægger betingelserne for offentlige myndigheders udøvelse af deres intellektuelle ejendomsret i det indre informationsmarked i forbindelse med tilladelse til videreanvendelse af dokumenter. De rettigheder, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, i direktiv 96/9/EF, bør ikke udøves for at forhindre eller begrænse videreanvendelse af eksisterende dokumenter udover de grænser, der er fastsat i dette direktiv.

(54)  Kommissionen har støttet udviklingen af en rapport om Open Data Maturity for den offentlige sektors informationer med relevante resultatindikatorer for videreanvendelse af den offentlige sektors informationer i alle medlemsstaterne. En løbende opdatering af rapporten vil bidrage til udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne og tilgængeligheden af oplysninger om politikker og praksis i hele Unionen.

(55)  Det er nødvendigt at sikre, at medlemsstaterne overvåger omfanget af videreanvendelse af den offentlige sektors informationer, betingelserne, hvorunder de stilles til rådighed, og praksis med hensyn til klager.

(56)  Kommissionen kan bistå medlemsstaterne med at gennemføre dette direktiv på en konsekvent måde ved at udstikke og ajourføre eksisterende retningslinjer om navnlig anbefalede standardlicenser, datasæt og gebyrer for videreanvendelse af dokumenter efter høring af de interesserede parter.

(57)  Et af hovedformålene med oprettelsen af det indre marked er at skabe betingelser, der fremmer udviklingen af tjenesteydelser, som dækker hele Unionen, og som alle borgere bør have adgang til. Biblioteker, museer og arkiver har en betydelig mængde værdifulde offentlige informationsressourcer. Videreanvendelse af dokumenter, der opbevares af sådanne institutioner, har et betydeligt socialt og økonomisk potentiale for de kulturelle og kreative sektorer samt for samfundet, navnlig fordi digitaliseringsprojekter har mangedoblet mængden af digitalt offentligt materiale, som er tilgængeligt på platforme såsom Europeana. Disse kulturhistoriske samlinger og dertil hørende metadata er et potentielt grundlag for produkter og tjenester med digitalt indhold og har et kæmpe potentiale for innovativ videreanvendelse i ikke blot de kulturelle og kreative sektorer, men også på områder som læring og turisme. Andre typer kulturinstitutioner (som f.eks. orkestre, operaer, balletter og teatre), herunder arkiver, der er en del af disse institutioner, bør fortsat ikke være omfattet på grund af deres særlige karakter af "scenekunstinstitutioner" og det forhold, at næsten alt deres materiale er omfattet af tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder og derfor ville falde uden for direktivets anvendelsesområde.

(58)  Med sigte på at indføre betingelser, som understøtter videreanvendelse af dokumenter, hvilket er forbundet med betydelige samfundsøkonomiske fordele og har en stor værdi for økonomien og samfundet, omfatter bilag IIa en liste over kategorier af datasæt af stor værdi. Beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bør delegeres til Kommissionen for at supplere af listen over kategorier af datasæt af stor værdi i bilag IIa ved at føje nye kategorier og deres respektive datasæt til listen over datasæt af stor værdi blandt de dokumenter, som er omfattet af dette direktiv, sammen med betingelserne for deres offentliggørelse og videreanvendelse. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(59)  En EU-dækkende liste over datasæt med et særligt potentiale til at genere samfundsøkonomiske fordele sammen med harmoniserede betingelser for videreanvendelse er en væsentlig drivkraft for grænseoverskridende dataapplikationer og -tjenester. I bilag IIa findes en liste over kategorier af datasæt af stor værdi, som kan suppleres ved en delegeret retsakt. De ekstra kategorier og deres respektive datasæt til listen bør tage hensyn til sektorspecifik lovgivning, som allerede regulerer offentliggørelsen af datasæt, samt de kategorier, der er anført i det tekniske bilag til G8-chartret om åbne data og i Kommissionens meddelelse 2014/C 240/01. Under udpegelsen af yderligere kategorier til listen bør Kommissionen gennemføre en konsekvensanalyse og relevante offentlige høringer, herunder på ekspertniveau. Med henblik på konsekvensanalysen bør Kommissionen udføre offentlige høringer med alle interesserede parter, herunder offentlige myndigheder, virksomheder, databrugere og videreanvendere af data, forskningsorganisationer, civilsamfundsgrupper og repræsentative organisationer. Alle interesserede parter bør have mulighed for at fremsætte forslag til Kommissionen vedrørende yderligere kategorier af datasæt af høj værdi eller konkrete datasæt. Kommissionen bør tage disse i betragtning eller give den berørte part en begrundelse for ikke at godtage forslaget.

(60)  Med sigte på at sikre deres maksimale indvirkning og lette videreanvendelsen bør datasættene af stor værdi gøres tilgængelige for videreanvendelse med minimale retlige begrænsninger og gratis. De bør også offentliggøres via API-grænseflader, når det pågældende datasæt indeholder dynamiske data.

(60a)   I betragtning af den store risiko for, at de nuværende teknologiske formater, der anvendes til at opbevare og give adgang til den offentlige sektors informationer, bliver forældede, bør de offentlige myndigheder gennemføre effektive langsigtede politikker for bevaring af informationerne for at sikre, at det er muligt at anvende dem i fremtiden, navnlig når der er tale om datasæt af stor værdi.

(61)  Målene for dette direktiv, nemlig at fremme skabelse af informationsprodukter og -tjenester i hele Unionen, som er baseret på dokumenter fra den offentlige sektor, at øge dels private virksomheders, navnlig små og mellemstore virksomheders, effektive grænseoverskridende brug af dokumenter fra den offentlige sektor for at skabe informationsprodukter og -tjenester af forøget værdi, dels borgernes effektive grænseoverskridende brug af dokumenter fra den offentlige sektor med henblik på at lette den frie informations- og kommunikationsstrøm, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne , men kan snarere på grund af den foreslåede handlings fælleseuropæiske omfang bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger, i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(62)  Dette direktiv respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, som bl.a. er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, herunder retten til privatlivets fred (artikel 7), beskyttelsen af personoplysninger (artikel 8), ejendomsretten (artikel 17) og integration af mennesker med handicap (artikel 26). Intet i dette direktiv bør fortolkes eller gennemføres på en måde, der er uforenelig med den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

(62a)  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse afgav udtalelse 5/2018 den 10. juli 2018 i overensstemmelse med artikel 41, stk. 2, i forordning (EF) nr. 45/2001.(17)

(63)  Kommissionen bør foretage en evaluering af dette direktiv. Ifølge afsnit 22 i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning af 13. april 2016(18) bør denne evaluering baseres på de fem kriterier effektivitet, virkningsfuldhed, relevans, sammenhæng og merværdi og bør danne grundlaget for konsekvensanalyser af muligheder for yderligere tiltag.

(64)  Forpligtelsen til at gennemføre nærværende direktiv i national ret bør kun omfatte de bestemmelser, hvori der er foretaget indholdsmæssige ændringer i forhold til de tidligere direktiver. Forpligtelsen til at gennemføre de bestemmelser, der er uændrede, følger af de tidligere direktiver.

(65)  Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag I, del B, angivne frister for direktivernes gennemførelse i national ret —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

-1  Formålet med dette direktiv er at fastlægge en lovramme for videreanvendelse af den offentliges sektors oplysninger for at fremme brugen af åbne data og stimulere innovation inden for varer og tjenesteydelser.

1.  Dette direktiv fastlægger et minimum af regler for videreanvendelse og midler til i praksis at fremme videreanvendelse af:

(a)  eksisterende dokumenter, som medlemsstaternes offentlige myndigheder er i besiddelse af

(b)  eksisterende dokumenter, til hvilke adgang ikke er udelukket eller begrænset i henhold til artikel 1, stk. 2, der indehaves af offentlige virksomheder, hvis aktiviteter ligger inden for områder, som er defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU(19), samt af offentlige virksomheder, der handler som operatører af offentlige tjenester, jf. artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007(20), offentlige virksomheder, der fungerer som luftfartsselskaber og opfylder forpligtelser til offentlig tjeneste i henhold artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008(21), og offentlige virksomheder, der handler som EU-redere, som opfylder en forpligtelser til offentlig tjeneste i henhold til artikel 4 i Rådets forordning (EØF) nr. 3577/92(22).

(ba)  eksisterende dokumenter, der indehaves af private virksomheder, produceret som led i udførelsen af en tjenesteydelse af almen økonomisk interesse på et af de i litra b) omhandlede områder.

(c)  forskningsdata, jf. betingelserne i artikel 10, stk. 1 og 2.

2.  Direktivet gælder ikke for:

(a)  dokumenter, hvis tilvejebringelse ikke er omfattet af de pågældende offentlige myndigheders offentlige opgaver som fastsat ved lov eller andre retsforskrifter i medlemsstaten eller i mangel heraf, som fastlagt i overensstemmelse med almindelig administrativ praksis i den pågældende medlemsstat, forudsat at de offentlige opgavers rækkevidde er gennemsigtig og underlagt kontrol

(b)  :dokumenter, der indehaves af offentlige virksomheder:  som er uden for anvendelsesområdet for tjenesteydelser produceret som led i leveringen af tjenesteydelser af almen interesse som fastsat ved lov eller andre retsforskrifter i medlemsstaterne

  i forbindelse med aktiviteter, der er direkte undergivet almindelige konkurrencevilkår, og som i henhold til artikel 34 i direktiv 2014/25/EU ikke er omfattet af udbudsregler

  hvortil adgang er udelukket eller begrænset for at garantere sikkerheden i net- og informationssystemer, jf. direktiv (EU) 2016/1148

(c)  dokumenter, hvortil tredjemand besidder den intellektuelle ejendomsret

(d)  dokumenter, som er udelukket fra aktindsigt i henhold til medlemsstaternes regler herom, bl.a. af følgende grunde:

  beskyttelse af den nationale sikkerhed (dvs. statens sikkerhed), forsvaret eller den offentlige sikkerhed

  statistisk fortrolighed

  kommerciel fortrolighed (herunder forretnings-, erhvervs- og virksomhedshemmeligheder)

(da)  dokumenter, hvortil adgang er udelukket eller begrænset af hensyn til beskyttelsen af følsomme kritiske infrastrukturoplysninger som defineret i artikel 2, litra d), i direktiv 2008/114/EF.

(e)  dokumenter, hvortil adgang er begrænset i henhold til medlemsstaternes aktindsigtsordninger, herunder tilfælde, hvor borgere eller virksomheder skal dokumentere en særlig interesse for at få aktindsigt i dokumenterne

(f)  dele af dokumenter, der kun indeholder logoer, emblemer og insignier

(g)  dokumenter eller dele heraf, hvortil adgang er udelukket eller begrænset i henhold til aktindsigtsordningerne under henvisning til beskyttelse af personoplysninger, eller som indeholder personoplysninger, hvis videreanvendelse ville kunne undergrave beskyttelsen af privatlivets fred og den enkeltes integritet, navnlig i overensstemmelse med EU-lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger

(h)  dokumenter, som public service-radio- og -tv-selskaber, deres datterselskaber og andre organer eller deres underorganer er i besiddelse af i forbindelse med opfyldelse af public service-radio- og -tv-spredningsopgaver

(i)  dokumenter, som kulturinstitutioner bortset fra biblioteker, universitetsbiblioteker, museer og arkiver, er i besiddelse af.

(j)  dokumenter, som indehaves af uddannelsesinstitutioner og på sekundærtrinnet og derunder og for så vidt angår alle andre læreanstalter, andre dokumenter end dem, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra c)

(k)  andre dokumenter end de i artikel 1, stk. 1, litra c), omhandlede, som indehaves af forskningsorganisationer og forskningsfinansierende organisationer, herunder organisationer, der har overførsel af forskningsresultater som opgave.

3.  Dette direktiv er baseret på og berører ikke de eksisterende aktindsigtsordninger i medlemsstaterne.

3a.  Dette direktiv berører ikke forordning (EU) 2016/679 og påvirker ikke beskyttelsesniveauet for fysiske personer med hensyn til behandling af personoplysninger i henhold til denne forordning og anden EU-lovgivning.

4.  Forpligtelserne i dette direktiv gælder kun i det omfang, disse er forenelige med bestemmelserne i de internationale aftaler om beskyttelse af intellektuel ejendomsret, især Bernerkonventionen og TRIPS-aftalen.

5.  De rettigheder for en fremstiller af en database, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, i direktiv 96/9/EF, kan ikke udøves af offentlige myndigheder for at forhindre eller begrænse videreanvendelsen af dokumenter udover de begrænsninger, der er fastsat i dette direktiv.

6.  Dette direktiv regulerer videreanvendelse af eksisterende dokumenter, der indehaves af offentlige myndigheder i medlemsstaterne, herunder dokumenter, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF(23).

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

1.  "offentlig myndighed": staten, regionale eller lokale myndigheder, offentligretlige organer og sammenslutninger af en eller flere af sådanne myndigheder eller offentligretlige organer

2.  "offentligretligt organ": ethvert organ

  (a)  der er oprettet specielt med henblik på at imødekomme almenhedens behov, dog ikke behov af industriel eller kommerciel karakter, og

  (b)  der har status som juridisk person og

  (c)  hvis drift hovedsagelig er finansieret af staten, regionale eller lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer, eller hvis drift er underlagt disses kontrol, eller hvortil staten, regionale eller lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer kan udpege mere end halvdelen af medlemmerne i organets administrative ledelse, bestyrelse eller tilsynsorgan.

3.  "offentlig virksomhed": enhver virksomhed, på hvilke de offentlige myndigheder direkte eller indirekte kan have en dominerende indflydelse som følge af ejerforhold, kapitalindskud eller de regler, der gælder for virksomheden

En dominerende indflydelse fra de offentlige myndigheders side antages at foreligge, når sådanne offentlige myndigheder direkte eller indirekte i forbindelse med en virksomhed:

(i) besidder majoriteten af virksomhedens tegnede kapital

(ii) råder over flertallet af de stemmer, som er knyttet til de kapitalandele, som virksomhederne har udstedt or

(iii) kan udpege mere end halvdelen af medlemmerne i virksomhedens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd

4.  "universitet" en offentlig myndighed, som tilbyder en videregående uddannelse, der fører til akademiske grader.

4a.  "åben licens": enhver standardiseret offentlig licens, som giver adgang til data og indhold, hvortil der er fri adgang, og som anvendes, ændres og deles af alle uanset formål, dog med forbehold af krav om at bevare herkomst og åbenhed

5.  "dokument":

  (a)  ethvert indhold uanset medium (skrevet på papir eller opbevaret elektronisk, lyd-, billed- eller audiovisuelle optagelser)

  (b)  enhver del af et sådant indhold

5b.  "anonyme oplysninger" eller "anonymiserede oplysninger": oplysninger, som ikke vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person, eller personoplysninger, som er gjort anonyme på en sådan måde, at den registrerede ikke eller ikke længere kan identificeres

6.  "dynamiske data": dokumenter i elektronisk form, som ændres ofte eller regelmæssigt

6a.  "API-grænseflade": veldokumenterede funktioner, procedurer, definitioner og protokoller til brug ved velstruktureret indhentning af oplysninger online

7.  "forskningsdokumenter": dokumenter i digital form, dog ikke videnskabelige publikationer, som indsamlet eller produceret i løbet af videnskabelige forskningsaktiviteter og anvendes som evidens i forskningsprocessen, eller som generelt er accepteret i forskerkredse som nødvendige til validering af forskningskonklusioner og -resultater

8.  "datasæt af stor værdi": dokumenter, hvis videreanvendelse er forbundet med betydelige fordele for samfundet, miljøet og økonomien, herunder på grund af deres egnethed til at skabe værdiforøgede tjenester og applikationer og nye, anstændige arbejdspladser af høj kvalitet, og antallet af potentielle fordelshavere af de værdiforøgede tjenester og applikationer baseret på disse datasæt

9.  "videreanvendelse": fysiske eller juridiske personers brug af offentlige myndigheders dokumenter til andre kommercielle eller ikke-kommercielle formål end det oprindelige formål i forbindelse med den offentlige opgave, som dokumenterne blev udarbejdet til, undtagen udveksling af dokumenter mellem offentlige myndigheder alene som led i varetagelse af deres offentlige opgaver

9a.  "personoplysninger" oplysninger som defineret i artikel 4, litra a), i forordning (EU) nr. 2016/679

10.  "maskinlæsbart format": et filformat, som er struktureret på en sådan måde, at softwareapplikationer nemt kan identificere, genkende og uddrage specifikke data af interesse, herunder individuelle oplysninger og deres interne struktur

11.  "åbent format": et filformat, der er uafhængigt af platform, og som gøres tilgængeligt for offentligheden uden restriktioner, der hæmmer videreanvendelse af dokumenter

12.  "formel åben standard" en standard, der er blevet fastlagt i skriftlig form, og som indeholder detaljerede specifikationer for kravene til, hvordan der sikres interoperabel software

13.  "rimelig forretning af investeringerne": en procentdel af det samlede gebyr ud over det, der kræves for at dække de afholdte udgifter, og som ikke overstiger 5 procentpoint over den faste rente for Den Europæiske Centralbank

14.  "tredjepart": enhver fysisk eller juridisk person bortset fra en offentlig myndighed, en offentlig virksomhed eller en privat virksomhed som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra ba), som er i besiddelse af dataene.

Artikel 3

Generelt princip

1.   Medlemsstaterne sikrer, at dokumenter, som dette direktiv finder anvendelse på i henhold til artikel 1, kan videreanvendes til kommercielle eller ikke-kommercielle formål i henhold til betingelserne i kapitel III og IV.

2.  For dokumenter, som biblioteker, herunder universitetsbiblioteker, museer og arkiver har intellektuelle ejendomsrettigheder til, og for dokumenter i offentlige virksomheders besiddelse, sikrer medlemsstaterne, når videreanvendelse af sådanne dokumenter er tilladt af de offentlige eller private virksomheder som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra ab), som udarbejdede dem, at disse dokumenter videreanvendes til kommercielle eller ikke-kommercielle formål i henhold til betingelserne i kapitel III og IV

2a.  Medlemsstaterne sikrer, at dokumenter, der er omfattet af dette direktivs anvendelsesområde, udarbejdes og stilles til rådighed for videreanvendelse i overensstemmelse med princippet om "indbygget åbenhed og åbenhed gennem indstillinger".

2b.  Medlemsstaterne træffer bestemmelse om, at organisationer, der er omfattet af dette direktiv, i forbindelse med videreanvendelse af dokumenter skal foretage konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse, navnlig for så vidt angår visse sektorer, der jævnligt behandler særlige kategorier af personoplysninger, f.eks. sundhedssektoren, eller andre personoplysninger som omhandlet i artikel 9 i forordning (EU) 2016/679. Sådanne konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse gennemføres i overensstemmelse med artikel 35 i forordning (EU) 2016/679.

KAPITEL II

ANMODNINGER OM VIDEREANVENDELSE

Artikel 4

Krav til behandlingen af anmodninger om videreanvendelse

1.  Offentlige myndigheder, offentlige virksomheder og private virksomheder som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra ba) behandler, såfremt det er muligt og hensigtsmæssigt, anmodninger om videreanvendelse elektronisk og giver ansøgeren adgang til at anvende dokumentet, eller, hvis der kræves licens, udarbejder licenstilbuddet til ansøgeren inden for en rimelig frist, der svarer til fristerne for behandling af anmodninger om aktindsigt.

1a.  Det er dog fortsat op til den berørte offentlige virksomhed eller private virksomhed som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra ab), at træffe beslutning om, hvorvidt den vil tillade videreanvendelse af visse eller alle dokumenter, der er omfattet af dette direktiv. Efter at en virksomhed har valgt at gøre et dokument tilgængeligt for videreanvendelse, bør den overholde de relevante forpligtelser i nærværende direktivs kapitel III og IV, navnlig for så vidt angår format, gebyrer, gennemsigtighed, licenser, ikkediskriminering og forbud mod aftaler om eneret.

2.  Såfremt der ikke er fastlagt tidsfrister eller andre regler for udlevering af dokumenter inden for et rimeligt tidsrum, behandler de offentlige myndigheder, de offentlige virksomheder og de private virksomheder som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra ba), anmodningerne og udleverer dokumenterne til ansøgeren eller, hvis der kræves licens til videreanvendelse, udarbejder licenstilbuddet til ansøgeren så hurtigt som muligt eller senest 20 arbejdsdage efter anmodningens modtagelse. Denne frist kan forlænges med yderligere 20 arbejdsdage, når der er tale om omfattende eller komplekse anmodninger. I sådanne tilfælde underrettes ansøgeren hurtigst muligt og under alle omstændigheder inden 3 uger efter den første anmodning om, at behandlingen kræver længere tid og begrundelserne herfor.

3.  Såfremt der gives afslag på anmodningen, begrunder den offentlige myndighed, de offentlige virksomheder eller de private virksomheder som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra ba), dette over for ansøgeren på grundlag af de relevante bestemmelser om aktindsigt i den pågældende medlemsstat eller de nationale bestemmelser, der er vedtaget i henhold til dette direktiv, herunder navnlig artikel 1, stk. 2, litra a)-g, eller artikel 3. Såfremt der gives afslag på grundlag af artikel 1, stk. 2, litra c), indsætter den offentlige myndighed, den offentlige virksomhed eller den private virksomhed som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra ab), de offentlige virksomheder en henvisning til den fysiske eller juridiske person, som er indehaver af rettighederne, når denne kendes, eller alternativt til den licensgiver, hvorfra den offentlige myndighed har indhentet det relevante materiale. Biblioteker, herunder universitetsbiblioteker, museer og arkiver er ikke forpligtet til at indsætte en sådan henvisning.

4.  Enhver afgørelse vedrørende videreanvendelse skal indeholde oplysning om klagemuligheder, såfremt ansøgeren ønsker at påklage afgørelsen. Klagemulighederne skal omfatte muligheden for prøvelse ved en uvildig prøvelsesinstans med den nødvendige ekspertise, såsom den nationale konkurrencemyndighed, den nationale tilsynsmyndighed, der er etableret i overensstemmelse med artikel 51 i forordning (EU) 2016/679, den nationale myndighed for aktindsigt eller en national domstol, hvis afgørelser er bindende for den pågældende offentlige myndighed.

4a.  Medlemsstaterne skal med henblik på denne artikel sikre, at:

(a)  der ydes bistand til at søge om adgang til dokumenter

(b)  lister over offentlige myndigheder, offentlige virksomheder og private virksomheder som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra ba) er offentligt tilgængelige

(c)  der er fastlagt en praktisk ordning for at sikre, at videreanvendelsen af den offentlige sektors oplysninger kan udøves effektivt

(d)  offentlige myndigheder, offentlige virksomheder og private virksomheder som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra ba), oplyser offentligheden behørigt om de rettigheder, den nyder i henhold til dette direktiv og som følge af de eksisterende regler for adgang til oplysninger, der er fastsat på nationalt plan eller EU-plan, og yder information, vejledning og rådgivning til dette formål i passende omfang.

5.  Følgende enheder er ikke være forpligtet til at overholde kravene i denne artikel:

;

(b) læreanstalter, forskningsorganisationer og forskningsfinansierende organisationer.

KAPITEL III

BETINGELSER FOR VIDEREANVENDELSE

Artikel 5

Tilgængelige formater

1.  Uden at det berører kapitel V, sikrer offentlige myndigheder, offentlige virksomheder og private virksomheder som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra ba), at deres dokumenter er til rådighed i former eller formater, der er tilgængelige, let søgbare og videreanvendelige ad elektronisk vej i alle allerede eksisterende sprogversioner og, såfremt det er muligt og hensigtsmæssigt, i et åbent og maskinlæsbart format sammen med deres metadata. Både formatet og metadataene skal om muligt være i overensstemmelse med formelle åbne standarder.

2.  Så længe videreanvenderne har mulighed for at videreanvende de pågældende dokumenter, indebærer stk. 1 ikke, at offentlige myndigheder, private virksomheder som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra ba), eller offentlige virksomheder er forpligtet til at fremstille eller tilpasse dokumenter eller til at stille uddrag til rådighed for at efterkomme stk. 1, hvis dette ville medføre et uforholdsmæssigt stort arbejde, der ikke kan klares som en simpel ekspeditionssag.

3.  Det kan ikke under henvisning til dette direktiv kræves, at offentlige myndigheder, private virksomheder som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra ba), og offentlige virksomheder fortsætter med at udarbejde en bestemt type dokumenter, for at de kan videreanvendes af en organisation i den private eller offentlige sektor.

4.  Offentlige myndigheder, offentlige virksomheder og private virksomheder som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra ba), skal stille dynamiske data til rådighed til videreanvendelse umiddelbart efter indsamlingen via egnede API-grænseflader. For at sikre vedvarende levering af dynamiske data kan offentlige myndigheder modtage støtte fra relevante EU-programmer.

5.  Hvis tilrådighedsstillelsen af dokumenter umiddelbart efter indsamlingen og uden forsinkelse overstiger den finansielle kapacitet hos den offentlige myndighed, den private virksomhed som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra ba) eller den offentlige virksomhed, skal de i stk. 4 omhandlede dokumenter gøres tilgængelige inden for en tidsfrist, som ikke uforholdsmæssigt hæmmer udnyttelsen af deres økonomiske potentiale.

5a.  Offentlige myndigheder, offentlige virksomheder og private virksomheder som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra ba), skal sikre, at adgang til og videreanvendelse af den offentlige sektors oplysninger er i overensstemmelse med EU's databeskyttelseslovgivning.

Artikel 6

Gebyrprincipper

1.  Videreanvendelse af dokumenter skal være gratis eller begrænses til de marginale omkostninger ved reproduktion, tilrådighedsstillelse og formidling af dokumenterne, og – hvis relevant – anonymisering af personoplysninger og foranstaltninger til at beskytte fortrolige forretningsoplysninger.

2.  Som en undtagelse finder stk. 1 finder ikke anvendelse på følgende:

(a)  offentlige myndigheder, som skal generere indtægter til dækning af en betydelig del af omkostningerne til udførelse af deres offentlige opgaver

(aa)  dokumenter, for hvilke den berørte offentlige myndighed skal generere tilstrækkelige indtægter til dækning af en betydelig del af omkostningerne ved indsamling, produktion, reproduktion og formidling.

(b)  biblioteker, herunder universitetsbiblioteker, museer og arkiver.

(c)  offentlige virksomheder

(ca)  private virksomheder som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra ba).

3.  I de i stk. 2, litra a) og c), omhandlede tilfælde, beregnes de samlede gebyrer i henhold til objektive, gennemsigtige og kontrollerbare kriterier, der fastlægges af medlemsstaterne. Den samlede indtægt fra udlevering og tilladelse til videreanvendelse af dokumenter inden for den relevante regnskabsperiode må ikke overstige omkostningerne ved indsamling, produktion, reproduktion og formidling, datalagring og – hvis relevant – anonymisering af personoplysninger og foranstaltninger til at beskytte fortrolige forretningsoplysninger samt en rimelig forrentning af investeringerne. Gebyrerne beregnes i overensstemmelse med de gældende regnskabsprincipper.

4.  Såfremt de i stk. 2, litra c), omhandlede offentlige myndigheder opkræver gebyrer, må den samlede indtægt fra udlevering og tilladelse til videreanvendelse af dokumenter inden for den relevante regnskabsperiode ikke overstige omkostningerne ved indsamling, produktion, reproduktion, formidling, datalagring, opbevaring og rettighedsclearance og – hvis relevant – anonymisering af personoplysninger og foranstaltninger til at beskytte fortrolige forretningsoplysninger samt en rimelig forrentning af investeringerne. Gebyrerne beregnes i overensstemmelse med de regnskabsprincipper, der gælder for de pågældende offentlige myndigheder.

5.  Videreanvendelsen af datasæt af stor værdi, for hvilke listen fastlægges i overensstemmelse med artikel 13 og bilag IIa, og forskningsdata, jf. artikel 1, stk. 1, litra c), skal være gratis for brugerne.

Artikel 7

Gennemsigtighed

-1a.  Medlemsstaterne kan oplyse om omkostninger til reproduktion, formidling og datalagring af dokumenter samt, hvor det er relevant, omkostninger til anonymisering af personoplysninger og omkostninger til foranstaltninger til beskyttelse af fortrolige oplysninger, jf. artikel 1, stk. 2, litra d).

1.  Er der tale om standardgebyrer, fastlægges betingelserne og størrelsen af gebyrerne for videreanvendelse af dokumenter eller dele heraf, herunder beregningsgrundlaget for gebyrerne, på forhånd og offentliggøres, såfremt det er muligt og hensigtsmæssigt, i elektronisk form.

2.  Er der tale om andre gebyrer for videreanvendelse end de i stk. 1 nævnte, angives de faktorer, der vil blive lagt til grund for beregningen af disse gebyrer på forhånd. På anmodning angiver den pågældende indehaver af dokumenterne også, hvordan gebyrerne er beregnet i forbindelse med den konkrete anmodning om videreanvendelse.

3.  Medlemsstaterne offentliggør en liste over de offentlige myndigheder, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, litra a).

4.  De offentlige myndigheder sikrer, at ansøgere om videreanvendelse af dokumenter underrettes om muligheder for at påklage afgørelser eller praksis, som berører dem.

Artikel 8

Licenser

1.  Medlemsstaterne må ikke underlægge videreanvendelsen af dokumenter betingelser eller en licens, medmindre disse betingelser eller licensen er ikkediskriminerende, begrundet i almene hensyn og forholdsmæssige.

2.  I medlemsstater, hvor der anvendes licenser, sikrer medlemsstaterne, at standardlicenser til videreanvendelse af den offentlige sektors dokumenter, der kan tilpasses, så de imødekommer særlige licensansøgninger, er tilgængelige i digitalt format og kan behandles elektronisk. Medlemsstaterne tilskynder til at benytte sådanne standardlicenser.

2a.  Uden at de krav til erstatningsansvar, der er fastsat i EU-retten, tilsidesættes, gælder det, at hvis en offentlig myndighed, en offentlig virksomhed eller en privat virksomhed som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra ba), gør dokumenter tilgængelige for videreanvendelse uden betingelser og begrænsninger, har den offentlige myndighed, den offentlige virksomhed eller en privat virksomhed som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra ba), lov til at se bort fra ethvert erstatningsansvar for så vidt angår de dokumenter, der gøres tilgængelige for videreanvendelse.

Artikel 9

Praktiske ordninger

1.  Medlemsstaterne etablerer praktiske ordninger, som gør det lettere at søge efter dokumenter, hvortil der er givet adgang til videreanvendelse, f.eks. lister over de vigtigste dokumenter med relevante metadata, der, såfremt det er muligt og hensigtsmæssigt, er tilgængelige online og i et maskinlæsbart format, og webportaler, hvorfra der er adgang til sådanne lister over dokumenter. Medlemsstaterne fremmer, hvor det er muligt, tværsproglig søgning efter dokumenter.

1a.  Medlemsstaterne sikrer, at offentlige myndigheder, offentlige virksomheder og private virksomheder som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra ba), giver Kommissionen den fornødne adgang til alle de data, som de stiller til rådighed for videreanvendelse, for at åbne mulighed for aggregering af datasæt på EU-plan og navnlig for at sikre Unionen datasæt med fuld dækning for en bestemt kategori af data som anført i bilag IIa. Kommissionen træffer praktiske foranstaltninger for at stille datasæt til rådighed på EU-plan gennem et enkelt adgangspunkt.

Artikel 10

Tilgængelighed og videreanvendelse af forskningsdata

1.  Medlemsstaterne skal støtte tilgængeligheden af forskningsdata med vedtagelsen af nationale politikker og relevante foranstaltninger, som sigter mod at gøre alle offentligt finansierede forskningsdata offentligt tilgængelige ("åben adgang-politikker") og forenelige med FAIR-principperne. Alle offentligt finansierede forskningsdata bør som standard gøres åbne. I denne forbindelse tages der hensyn til betænkeligheder vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder, beskyttelse af personoplysninger og fortrolighed samt sikkerhed og legitime kommercielle interesser i overensstemmelse med princippet "så åbent som muligt, så lukket som nødvendigt". Disse åben adgang-politikker skal være rettet mod forskningsorganisationer og forskningsfinansierende organisationer. I forskningsfinansieringsordninger, der finansieres over Unionens budget, forpligtes alle modtagere til at gøre deres forskningsdata frit tilgængelige til videreanvendelse i overensstemmelse med Horisont Europa.

2.  Forskningsdata skal kunne videreanvendes til kommercielle eller ikke-kommercielle formål på de betingelser, der er fastsat i kapitel III og IV, for så vidt de finansieres af det offentlige, eller hvis adgang til sådanne data sker gennem institutionelle eller emnebaserede datasamlinger eller andre lokale, nationale eller internationale datainfrastrukturer. I denne forbindelse skal der tages hensyn til legitime kommercielle interesser, videnoverførselsaktiviteter og allerede eksisterende intellektuelle ejendomsrettigheder. Denne bestemmelse berører ikke artikel 1, stk. 2, litra c).

KAPITEL IV

IKKE-DISKRIMINERING OG LIGE HANDELSVILKÅR

Artikel 11

Ikke-diskriminering

1.  Betingelser for videreanvendelse af dokumenter skal være ikke-diskriminerende for sammenlignelige kategorier af videreanvendelse, herunder for grænseoverskridende anvendelse.

2.   Medlemsstaterne sikrer fair konkurrence mellem offentlige myndigheder, offentlige virksomheder og private virksomheder som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra ba), og andre brugere i tilfælde, hvor dokumenter videreanvendes af disse offentlige myndigheder, offentlige virksomheder eller private virksomheder som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra ba),til deres kommercielle aktiviteter, som falder uden for deres offentlige opgaver, ved at sikre, at der gælder de samme gebyrer og andre betingelser for udlevering af dokumenter til disse aktiviteter, som er gældende for andre brugere.

2a.  Medlemsstaterne sikrer på samme måde, at videreanvendelse af dokumenter og oplysninger fra offentlige virksomheder eller private virksomheder som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra ba), ikke fører til konkurrenceforvridning.

Artikel 12

Forbud mod aftaler om eneret

1.  For at sikre retfærdighed skal alle potentielle brugere på markedet have mulighed for at videreanvende dokumenter, også selv om en eller flere brugere allerede udnytter værdiforøgede produkter på grundlag af sådanne dokumenter. Kontrakter eller andre ordninger mellem de offentlige myndigheder, private virksomheder som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra ba), eller offentlige virksomheder, der besidder dokumenterne, og tredjeparter må ikke tildele eneret eller brug af dataene med fortrinsret. Offentlige tjenester, der er udelukket fra anvendelsesområdet for direktiv 2014/24/EU i henhold til artikel 11 i nævnte direktiv, og innovationspartnerskaber, jf. artikel 31 i direktiv 2014/24/EU, skal tages i betragtning.

2.  Såfremt eneret er nødvendig for leveringen af en tjenesteydelse i offentlighedens interesse, skal begrundelsen for enerettens tildeling revurderes med jævne mellemrum og under alle omstændigheder hvert tredje år. De aftaler om eneret, der indgås efter dette direktivs ikrafttræden, skal offentliggøres mindst to måneder før deres ikrafttræden. De endelige vilkår i sådanne aftaler skal være gennemskuelige og offentligt tilgængelige.

Dette stykke finder ikke anvendelse på digitalisering af kulturelle ressourcer.

3.  Uanset stk. 1, må eneretsperioden, såfremt en eneret vedrører digitalisering af kulturelle ressourcer, som hovedregel ikke overstige ti år. I tilfælde, hvor den pågældende periode overstiger ti år, skal den varighed revurderes i løbet af det 11. år og herefter hvert syvende år.

De i første afsnit omhandlede aftaler om eneret skal være gennemskuelige og offentligt tilgængelige.

I tilfælde af en eneret som omhandlet i første afsnit, skal den berørte offentlige myndighed, som led i disse aftaler, gratis modtage en kopi af de digitaliserede kulturelle ressourcer. Denne kopi stilles til rådighed med henblik på videreanvendelse ved udgangen af eneretsperioden.

4.   Retlige eller praktiske aftaler, som uden udtrykkeligt at give en eneret sigter mod eller med rimelighed kan forventes at ville medføre en begrænset adgang til videreanvendelse af dokumenter for andre tredjeparter, som deltager i aftalen, skal gøres offentligt tilgængelige mindst to måneder før deres ikrafttræden. Disse juridiske eller praktiske aftaler tages regelmæssigt op til revision og revideres under alle omstændigheder hvert tredje år. De endelige vilkår i sådanne aftaler skal være gennemskuelige og være offentligt tilgængelige under behørig hensyntagen til konkurrence.

5.   Aftaler om eneret, der eksisterer den 17. juli 2013, og som ikke opfylder betingelserne for undtagelserne i stk. 2 og 3, skal ophøre ved kontraktens udløb eller under alle omstændigheder senest den 18. juli 2043.

Artikel 12 a (ny)

Bevaring af den offentlige sektors informationer

Medlemsstaterne sikrer, at de gennemfører meningsfulde politikker til bevaring af den offentlige sektors informationer i et format, der bedst muligt sikrer adgang til informationerne på lang sigt.

KAPITEL V

DATASÆT AF STOR VÆRDI

Artikel 13

Liste over værdifulde datasæt

1.  Med sigte på at nå direktivets målsætninger er der i bilag IIa opført en liste over kategorier og datasæt af stor værdi. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14 for at supplere listen ved at tilføje nye kategorier og deres respektive datasæt til listen over datasæt af stor værdi blandt de dokumenter, som direktivet finder anvendelse på, sammen med betingelserne for deres offentliggørelse og videreanvendelse.

2.  Datasættene skal stilles gratis til rådighed, være maskinlæsbare og tilgængelige for download og, hvor det er relevant, via API-grænseflader. Betingelserne for videreanvendelse skal være forenelige med åbne standardlicenser.

3.  Som en undtagelse gælder den gratis tilrådighedsstillelse, der er omhandlet i stk. 2, ikke for offentlige virksomheders datasæt af stor værdi, hvis den konsekvensanalyse, der er omhandlet i artikel 13, stk. 7, viser, at gratis tilrådighedsstillelse vil medføre en forvridning af konkurrencevilkårene på de respektive markeder.

5.  Den liste over kategorier og deres respektive datasæt af stor værdi, der er omhandlet i stk. 1, er baseret på en vurdering af deres potentiale til at skabe betydelige sociale, økonomiske eller miljømæssige fordele, innovative tjenesteydelser, antallet af brugere, navnlig SMV'er, og de indtægter, som de eventuelt kan generere, samt deres potentiale til at blive kombineret med andre datasæt og den forventede indvirkning på de offentlige virksomheders konkurrencesituation.

6.  Listen i Bilag IIa kan, hvis det er relevant, suppleres ved hjælp af delegerede retsakter; Kommissionen kan supplere listen i bilag IIa ved at tilføje nye kategorier og deres respektive datasæt af høj værdi ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF og i henhold til betingelserne i artikel 14.

7.  Kommissionen foretager en konsekvensanalyse, herunder en cost-benefit-analyse, forud for vedtagelsen af en delegeret retsakt og sikrer, at retsakten supplerer de eksisterende sektorspecifikke retsakter med hensyn til videreanvendelse af dokumenter, der hører under nærværende direktivs anvendelsesområde. Hvis kategorier af datasæt af stor værdi kunne vedrøre offentlige virksomheder, skal konsekvensanalysen tage særligt hensyn til eventuelle konkurrenceforvridning og til offentlige virksomheders, SMV'ers og nystartede virksomheders rolle i et konkurrencepræget økonomisk miljø.

7a.   Med henblik på stk. 1, 2 og 7 gennemfører Kommissionen offentlige høringer med alle interesserede parter, herunder kompetente organer, der ejer oplysninger fra den offentlige sektor, arbejdsmarkedets parter, brugere og videreanvender, ansøgere om brug og videreanvendelse og civilsamfundsgrupper. Alle interesserede parter skal have mulighed for at forelægge Kommissionen forslag til yderligere kategorier af datasæt af stor værdi eller konkrete datasæt. Kommissionen tager disse forslag i betragtning eller give den berørte part en begrundelse for ikke at godtage forslaget.

Med henblik på stk. 2 tager Kommissionen hensyn til den mulige påvirkning det har på konkurrenceevnen, når offentlige virksomheders opererer på konkurrenceprægede markeder.

KAPITEL VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 14

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  De beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 13, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra [datoen for dette direktivs ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.  Den i artikel 13 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 5a og 13 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 15

Gennemførelse

1.  Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme artikel […] inden den […]. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

Foranstaltningerne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De skal ligeledes indeholde oplysning om, at henvisninger i gældende love og administrative bestemmelser til de direktiver, der ophæves ved nærværende direktiv, gælder som henvisninger til nærværende direktiv. Medlemsstaterne fastsætter de nærmere regler for henvisningen og træffer bestemmelse om affattelsen af den nævnte oplysning.

2.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 16

Evaluering

1.  Tidligst fire år efter datoen for dette direktivs gennemførelse i national ret foretager Kommissionen en evaluering af dette direktiv og forelægger Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport med de vigtigste konklusioner. Evalueringen foretages i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer for bedre regulering(24). Medlemsstaterne giver Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige for at udarbejde denne rapport.

2.  Evalueringen skal især dreje sig om dette direktivs anvendelsesområde og dets sociale og økonomiske virkning, herunder omfanget af stigningen i videreanvendelsen af den offentlige sektors dokumenter, som er omfattet af dette direktiv, især af SMV'er, virkningen af datasæt af stor værdi, konsekvenserne af anvendelsen af gebyrprincippet og videreanvendelsen af officielle tekster af lovgivningsmæssig og administrativ art, videreanvendelsen af dokumenter, der indehaves af andre enheder end offentlige myndigheder, tilgængeligheden og anvendelsen af API-grænseflader, samspillet mellem databeskyttelsesreglerne og mulighederne for videreanvendelse samt yderligere muligheder for at gøre det indre marked mere velfungerende, idet den fremmer den økonomiske udvikling og udviklingen på arbejdsmarkedet.

Artikel 17

Ophævelse

Direktiv 2003/98/EF, som ændret ved det direktiv, der er nævnt i bilag I, del A, ophæves med virkning fra den [dagen efter datoen i artikel 15, stk. 1], uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de frister for gennemførelse i national ret og datoen for anvendelse af direktiverne, der er anført i bilag I, del B.

Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag II.

Artikel 18

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 19

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne  På Rådets vegne

Formanden  Formanden

BILAG I

Del A

Ophævet direktivmed ændringer dertil

(omhandlet i artikel 15)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF

(EUT L 345 af 31.12. 2003, s. 90)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/37/EU

(EUT L 175 af 27.6. 2013, s. 1)

Del B

Frister for gennemførelse i national ret og anvendelsesdato

(jf. artikel 15)

Direktiv

Gennemførelsesfrist

Anvendelsesdato

 

2003/98/EF

1. juli 2005

 

2013/37/EU

18. juli 2015

18. juli 2015

BILAG II

Sammenligningstabel

Direktiv 2003/98/EF

Nærværende direktiv

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1, stk. 1, indledning, og artikel 1, stk. 1, litra a)

_

Artikel 1, stk. 1, litra b)

_

Artikel 1, stk. 1, litra c)

Artikel 1, stk. 2, indledende tekst

Artikel 1, stk. 2, indledende tekst

Artikel 1, stk. 2, litra a)

Artikel 1, stk. 2, litra a)

_

Artikel 1, stk. 2, litra b)

Artikel 1, stk. 2, litra b)

Artikel 1, stk. 2, litra c)

Artikel 1, stk. 2, litra c)

Artikel 1, stk. 2, litra d)

Artikel 1, stk. 2, litra ca)

Artikel 1, stk. 2, litra e)

Artikel 1, stk. 2, litra cb)

Artikel 1, stk. 2, litra f)

Artikel 1, stk. 2, litra cc)

Artikel 1, stk. 2, litra g)

Artikel 1, stk. 2, litra d)

Artikel 1, stk. 2, litra h)

Artikel 1, stk. 2, litra e)

Artikel 1, stk. 2, litra j)

Artikel 1, stk. 2, litra f)

Artikel 1, stk. 2, litra i)

_

Artikel 1, stk. 2, litra k)

Artikel 1, stk. 3

Artikel 1, stk. 3

Artikel 1, stk. 4

_

Artikel 1, stk. 5

Artikel 1, stk. 4

_

Artikel 1, stk. 5

_

Artikel 1, stk. 6

Artikel 2, indledning

Artikel 2, indledning

Artikel 2 – stk. 1

Artikel 2 – stk. 1

Artikel 2 – stk. 2

Artikel 2 – stk. 2

_

Artikel 2, stk. 3

Artikel 2, stk. 3

Artikel 2, stk. 5

_

Artikel 2, stk. 6

_

Artikel 2, stk. 7

_

Artikel 2 – stk. 8

Artikel 2, stk. 4.

Artikel 2, stk. 9

Artikel 2, stk. 5

_

Artikel 2, stk. 6

Artikel 2, stk. 10.

Artikel 2, stk. 7

Artikel 2, stk. 11.

Artikel 2 – stk. 8

Artikel 2, stk. 12.

Artikel 2, stk. 9

Artikel 2, stk. 4.

_

Artikel 2, stk. 13.

_

Artikel 2, stk. 14.

Artikel 3, stk. 1

Artikel 3, stk. 1

Artikel 3, stk. 2

Artikel 3, stk. 2

Artikel 4, stk. 1

Artikel 4, stk. 1

Artikel 4, stk. 2

Artikel 4, stk. 2

Artikel 4, stk. 3

Artikel 4, stk. 3

Artikel 4, stk. 4

Artikel 4, stk. 4

Artikel 4, stk. 5

_

_

Artikel 4, stk. 5, indledning

_

Artikel 4, stk. 5, litra a)

 

Artikel 4, stk. 5, litra b)

Artikel 5, stk. 1

Artikel 5, stk. 1

Artikel 5, stk. 2

Artikel 5, stk. 2

Artikel 5, stk. 3

Artikel 5, stk. 3

_

Artikel 5, stk. 4

_

Artikel 5, stk. 5

Artikel 6, stk. 1

Artikel 6, stk. 1

Artikel 6, stk. 2, indledende tekst

Artikel 6, stk. 2, indledende tekst

Artikel 6, stk. 2, litra a)

Artikel 6, stk. 2, litra a)

Artikel 6, stk. 2, litra b)

_

Artikel 6, stk. 2, litra c)

Artikel 6, stk. 2, litra b)

_

Artikel 6, stk. 2, litra c)

Artikel 6, stk. 3

Artikel 6, stk. 3

Artikel 6, stk. 4

Artikel 6, stk. 4

_

Artikel 6, stk. 5

Artikel 7, stk. 1

Artikel 7, stk. 1

Artikel 7, stk. 2

Artikel 7, stk. 2

Artikel 7, stk. 3

_

_

Artikel 7, stk. 3

Artikel 7, stk. 4

Artikel 7, stk. 4

Artikel 8, stk. 1

Artikel 8, stk. 1

Artikel 8, stk. 2

Artikel 8, stk. 2

Artikel 9

Artikel 9

_

Artikel 10, stk. 1

_

Artikel 10, stk. 2

Artikel 10, stk. 1

Artikel 11, stk. 1

Artikel 10, stk. 2

Artikel 11, stk. 2

Artikel 11, stk. 1

Artikel 12, stk. 1

Artikel 11, stk. 2

Artikel 12, stk. 2

Artikel 11, stk. 2a

Artikel 12, stk. 3

_

Artikel 12, stk. 4

Artikel 11, stk. 3

_

Artikel 11, stk. 4

Artikel 12, stk. 5

_

Artikel 13, stk. 1

_

Artikel 13, stk. 2

_

Artikel 13, stk. 3

_

Artikel 13, stk. 4, litra a)

_

Artikel 13, stk. 4, litra b)

_

Artikel 13, stk. 5

_

Artikel 13, stk. 6

_

Artikel 13, stk. 7

_

Artikel 14, stk. 1

_

Artikel 14, stk. 2

_

Artikel 14, stk. 3

_

Artikel 14, stk. 4

_

Artikel 14, stk. 5

_

Artikel 14, stk. 6

Artikel 12

Artikel 15, stk. 1

_

Artikel 15, stk. 2

Artikel 13, stk. 1

Artikel 16, stk. 1

Artikel 13, stk. 2

_

Artikel 13, stk. 3

Artikel 16, stk. 2

_

Artikel 17

Artikel 14

Artikel 18

Artikel 15

Artikel 19

_

Bilag I

_

Bilag II

BILAG IIa

Liste over kategorier og datasæt af stor værdi

1. Geospatiale data

Postkoder, nationale og lokale kort matrikel-, topografi- og søkort, kort over administrative grænser.

2. Jordobservation og miljø

- Data i rummet og på stedet (overvågning af vejret og kvaliteten af land og vand, seismicitet, energiforbrug, energimæssig ydeevne for bygninger og emissionsniveauer).

3. Meteorologiske data

- Vejrudsigter, regn, vind og atmosfærisk tryk

4. Statistik

- Nationale, regionale og lokale statistiske data med de vigtigste demografiske og økonomiske indikatorer (BNP, alder, arbejdsløshed, indkomst og uddannelse)

5. Virksomheder

- Virksomheder og erhvervsregistre (lister over registrerede virksomheder, data om ejerskab og ledelse, registreringsidentifikatorer)

6. Transportdata

- Køreplaner for offentlig transport for alle transportformer, oplysninger om offentlige arbejder og transportnettets tilstand, herunder trafikoplysninger.

(1)

EFT C 77, 28.3.2002, s. 1.

(2)

* Ændringsforslag: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, der udgår, er angivet med overstregning.

(3)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF af 17. november 2003 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (EUT L 345 af 31.12.2003, s. 90).

(4)

  SWD(2018) 145.

(5)

  SWD(2018) 127.

(6)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9/EF af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af databaser (EFT L 77 af 27.3.1996, s. 20).

(7)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1).

(8)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).

(9)

  C(2018)2375

(10)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).

(11)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1).

(12)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

(13)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) [...].

(14)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37).

(15)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (EFT L 167 af 22.6.2001, s. 10).

(16)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9/EF af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af databaser (EFT L 77 af 27.3.1996, s. 20).

(17)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

(18)

  EUT L123, 12.5. 2016, s. 1.

(19)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).

(20)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70.

(21)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdning) (EØS-relevant tekst) (EUT L 293 af 31.10.2008, s. 3-20).

(22)

  Rådets forordning (EØF) nr. 3577/92 af 7. december 1992 om anvendelse af princippet om fri udveksling af tjenesteydelser inden for søtransport i medlemsstaterne (cabotagesejlads) (EFT L 364 af 12.12.1992, s. 7-10).

(23)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1).

(24)

  SWD (2017)350


BILAG: SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET

D(2018)33866

Jerzy BUZEK

Formand for Udvalget om Industri, Forskning og Energi

PHS 08B046

Bruxelles

Om:  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om videreanvendelse af den offentlige sektors oplysninger (omarbejdning)

COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)

Kære formand

Retsudvalget har behandlet ovennævnte forslag, jf. artikel 104 om omarbejdning, som er blevet indført i Parlamentets forretningsorden.

Denne artikels stk. 3 har følgende ordlyd:

"Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, underretter udvalget det kompetente udvalg herom.

Det kompetente udvalg kan i så fald kun behandle ændringsforslag, som opfylder betingelserne i artikel 169 og 170, og som vedrører de dele af forslaget, der indeholder ændringer.

Formanden for det korresponderende udvalg kan dog undtagelsesvis efter en konkret vurdering beslutte, at der kan stilles ændringsforslag til de dele af forslaget, der forbliver uændrede, hvis han eller hun skønner, at det er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling. Disse grunde anføres i en skriftlig begrundelse til ændringsforslagene."

Efter udtalelse fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommission, som har behandlet forslaget, og i overensstemmelse med ordførerens henstillinger, finder Retsudvalget, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i forslaget, og at forslaget, for så vidt angår kodifikationen af de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

Retsudvalget besluttede derfor på sit møde den 3. september 2018 enstemmigt(1) at anbefale, at Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, kan gå over til at behandle ovennævnte forslag i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 104.

Med venlig hilsen

Pavel Svoboda

Bilag: Udtalelse fra den rådgivende gruppe

(1)

Følgende medlemmer var til stede: Marie Christine Boutonnet, Jean Marie Cavada, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Jytte Guteland, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Angelika Niebler, Răzvan Popa, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual.


BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKE TJENESTERS

RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 12. juli 2018

UDTALELSE

  TIL  EUROPA-PARLAMENTET,

    RÅDET

    KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om videreanvendelse af den offentlige sektors oplysninger (omarbejdning)

COM(2018) 234 final af 25.4.2018 - 2018/0111(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på mødet den 23. og 31. maj 2018 ovennævnte forslag fra Kommissionen.

På disse møder(1) konstaterede den rådgivende gruppe efter at have behandlet forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om omarbejdning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF af 17. november 2003 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer samstemmende følgende:

1. Følgende burde have været markeret med den gråskravering, der normalt anvendes til at markere indholdsmæssige ændringer:

i betragtning 7 tilføjelsen af ordene "og senere ændret i 2013"

i betragtning 8 erstatningen af ordene "databaseret samfund" med "informations- og vidensamfund"

i betragtning 12 erstatning af ordet "tradition" med ordet "praksis"

i betragtning 13 udeladelsen af det sidste punktum

i betragtning 26 udeladelsen af ordene "i overensstemmelse med udviklingen i informationssamfundet"

i betragtning 27 tilføjelsen af ordene "satellitdata og vejrdata"

udeladelsen af hele teksten fra den nuværende betragtning 14 i direktiv 2003/98/EF

i betragtning 47 tilføjelsen af ordene "og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF"

i betragtning 54 erstatning af ordene "onlineresultattavle for den offentlige sektors informationer" med ordene "rapport om Open Data Maturity"

erstatningen af den nuværende ordlyd af artikel 4, stk. 5, i direktiv 2003/98/EF med en ny ordlyd

i artikel 5, stk. 1 tilføjelsen af de indledende ord "Uden at det berører kapitel V"

i artikel 7, stk. 1 udeladelsen af ordene "offentlige myndigheders"

I artikel 7, stk. 2 udeladelsen af ordene "angiver den pågældende myndighed på forhånd, hvilke" og erstatningen af ordene "myndighed" med ordene "indehaver af dokumenterne".

2. I betragtning 8 og betragtning 12 bør ordet "Fællesskabet" erstattes med ordet "Unionen", og i betragtning 14 bør ordene "på fællesskabsplan" ændres til "EU-plan".

3. I referencefeltet før betragtning 56 burde der i stedet for "2013/37/EU, betragtning 29" have stået "2013/37/EU, betragtning 36".

4. I den engelske version af artikel 15, stk. 1, første afsnit burde ordene "forthwith inform" (erstattet af ordene "immediately communicate the text of those measures to") have været markeret med dobbelt gennemstregning (NB: Den danske version lyder: "meddeler straks (Kommissionen) teksten til disse love og bestemmelser").

5. Den nuværende ordlyd af artikel 13, stk. 1, i direktiv 2003/98/EF burde have været markeret med dobbelt gennemstregning. Den foreslåede ordlyd af artikel 16, stk. 1, burde have været markeret med den gråskravering, der normalt anvendes til at markere indholdsmæssige ændringer.

6. Kommissionens forslag skulle have indeholdt to bilag om omarbejdning, benævnt "bilag I" og "bilag II" i betragtning 65 og i artikel 17.

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget ikke indeholder andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne. Den rådgivende gruppe konstaterede desuden, at forslaget, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juridisk rådgiver    Juridisk rådgiver    Generaldirektør

(1)

Den rådgivende gruppe benyttede den engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.


UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (19.10.2018)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (omarbejdning)

(COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD))

Ordfører for udtalelse: Julia Reda

KORT BEGRUNDELSE

I. Baggrund

I løbet af de seneste ca. 15 år er åbne data blevet udviklet og modnet som et centralt begreb i moderne administration. Mange forvaltninger og myndigheder hylder i dag det princip, at hvis data kan stilles til rådighed med henblik på videreanvendelse, så skal de stilles til rådighed.

I kraft af den grundlæggende ret til adgang til oplysninger giver retten til adgang til og videreanvendelse af den offentlige sektors data borgerne mulighed for at deltage aktivt i fællesskabet. En lang række enkeltpersoner og initiativer gør brug af data for at skabe fordele for samfundet. I stedet for rygter eller sporadisk dokumentation bruger de pålidelige data som kilde til oplysninger.

I Kommissionens vurdering, som ledsager det omarbejdede forslag, havde dataøkonomien i Den Europæiske Union en anslået værdi på 300 mia. EUR i 2016. Samme år fandtes der omkring 134 000 datavirksomheder i EU.(1)

Ikke blot borgerne og virksomhederne, men også forvaltningerne selv drager fordel af åbne data. Ud over at gøre det muligt for forvaltninger og myndigheder at opfylde deres demokratiske forpligtelse til at gøre deres politikker og beslutningsprocesser gennemsigtige, giver brugen af åbne data også de forskellige afdelinger et incitament til at øge deres samarbejde. Herved får interne brugere adgang til data, som de tidligere ikke har haft adgang til. Ifølge Kommissionens vurdering overstiger fordelene ved at gøre data åbne fra starten klart de omkostninger, som de offentlige forvaltninger måtte påføres, nemlig ca. i forholdet 26:1 i dag(2).

II. Ordførerens holdning

A. Indbygget åbenhed og åbenhed gennem indstillinger

Adgang til oplysninger er en grundlæggende rettighed, som sikres i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 11. Derfor bør medlemsstaterne træffe alle rimelige foranstaltninger for at udforme politikker for frembringelse af data, hvori der allerede tages hensyn til offentliggørelse af dataene.

Det indebærer omkostninger for de offentlige forvaltninger at gøre den offentlige sektors informationer lettilgængelige og videreanvendelige. Allerede i dag overstiger fordelene imidlertid omkostningerne. Hvis der allerede ved frembringelsen af data tages hensyn til, at de kan blive offentliggjort på et senere tidspunkt, kan omkostningerne nedbringes yderligere, ligesom offentliggørelsen kan strømlines.

Dette princip bør kaldes "indbygget åbenhed og åbenhed gennem indstillinger".

B. Datasæt af stor værdi

Kommissionen har udpeget datasæt af stor værdi som værende særlig værdifulde for økonomien og samfundet. Det er således afgørende for formålet med omarbejdningen at åbne for adgang til disse datasæt.

På baggrund af erfaringer i medlemsstaterne tilføjes der derfor i direktivet en liste over kategorier af data af høj værdi og mønsterdatasæt fra områder, der er udpeget som værdifulde områder af Open Knowledge Foundation(3) og i det tekniske bilag til G8-chartret om åbne data(4). Kommissionen får delegerede beføjelser til at ajourføre denne liste og udbygge den med konkrete datasæt, som den udpeger gennem offentlige høringer, og ved at tilskynde offentligheden til at fremlægge forslag.

C. Betaling

Forvaltninger og andre offentlige instanser kan kræve betaling for data, som de har bestilt hos leverandører, selv har frembragt eller givet licens til.

Ved den forsigtige tilgang, der er anlagt ved omarbejdningen, bibeholdes status quo, idet de store multinationale selskaber nyder godt af offentlige data, mens borgerinitiativer står tilbage som tabere. For eksempel har Google efter sigende indgået en licensaftale om kortlægningsdata med det tyske føderale agentur for kartografi og geodæsi(5), hvor der betales en årlig afgift på et lavt sekscifret beløb. Når Google har råd til at betale en sådan afgift, vil dataene fortsat være utilgængelige og økonomisk uoverkommelige for SMV'er og konkurrerende lokalsamfundsbaserede alternativer såsom OpenStreetMap(6), som stort set kun ved brug af frivillige har frembragt detaljerede verdenskort.

Dette indebærer, at den offentlige sektors informationer i sidste ende styrker den allerede dominerende markedsposition, som store multinationale selskaber nyder godt af, og samtidig begrænser mulighederne for udvikling af alternativer.

Den offentlige sektors mulighed for at kræve betaling for data skal derfor begrænses yderligere. Det bør være gratis at videreanvende data undtagen under helt særlige omstændigheder.

D. Direktiv om åbne data

Direktivet bør ikke opstille hindringer for de medlemsstater, der allerede bruger åbne data og frigiver deres information i åbne formater og gennem åbne licenser, som ikke begrænser konkurrencen. Det bør hjælpe de medlemsstater, som endnu ikke har engageret sig, og vejlede dem med forslag til foranstaltninger og metoder, som der kan gøres brug af.

Den europæiske dimension ved åbne data bør fremhæves, ligesom paneuropæisk aggregering af data og samarbejde på tværs af grænserne bør fremmes.

Da direktiv 2003/98/EF blev vedtaget, var kendskabet til begrebet åbne data begrænset. I dag er situationen en anden. Begrebet anvendes i brede kredse, bl.a. af Kommissionen og medlemsstaterne. Derfor er "åbne data" den bedste betegnelse for, hvad der tilsigtes med direktivet.

Af direktivets navn bør det fremgå, hvad der kan opnås med det, og derfor bør det omdøbes til "direktivet om åbne data".

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslag til

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (omarbejdning)

om åbne data og videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (omarbejdning)

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF28 er blevet ændret væsentligt. Da der skal foretages yderligere ændringer, bør direktivet af klarhedshensyn omarbejdes.

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF28 er blevet ændret væsentligt28a. Da der skal foretages yderligere ændringer, bør direktivet af klarhedshensyn omarbejdes.

__________________

__________________

28 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF af 17. november 2003 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (EUT L 345 af 31.12.2003, s. 90).

28 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF af 17. november 2003 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (EUT L 345 af 31.12.2003, s. 90).

 

28a Se bilag I, del A.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  I henhold til artikel 13 i direktiv 2003/98/EF og fem år efter vedtagelsen af ændringsdirektiv 2013/37/EU har Kommissionen efter høring af de relevante interessenter gennemført en evaluering og gennemgang af direktivets funktion inden for rammerne af programmet for målrettet og effektiv regulering29.

(2)  I henhold til direktiv 2003/98/EF og fem år efter vedtagelsen af ændringsdirektiv 2013/37/EU har Kommissionen efter høring af de relevante interessenter gennemført en evaluering og gennemgang af direktivets funktion inden for rammerne af programmet for målrettet og effektiv regulering29.

__________________

__________________

29 SWD(2018) 145.

29 SWD(2018) 145.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Efter høring af interessenterne og i lyset af resultaterne af konsekvensanalysen30 mente Kommissionen, at der var behov for en indsats på EU-plan for at tackle de resterende og nye hindringer for en omfattende videreanvendelse af den offentlige sektors og offentligt finansieret information i hele Unionen og for bringe de lovgivningsmæssige rammer ajour med udviklingen inden for digitale teknologier såsom kunstig intelligens og tingenes internet.

(3)  Efter høring af interessenterne og i lyset af resultaterne af konsekvensanalysen30 mente Kommissionen, at der var behov for en indsats på EU-plan for at tackle de resterende og nye hindringer for en omfattende videreanvendelse af den offentlige sektors og offentligt finansieret information i hele Unionen og for bringe de lovgivningsmæssige rammer ajour med udviklingen inden for digitale teknologier såsom maskinindlæring, kunstig intelligens og tingenes internet.

__________________

__________________

30 SWD(2018) 127.

30 SWD(2018) 127.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  De omfattende ændringer af retsakten for fuldt ud at kunne udnytte potentialet i den offentlige sektors information for den europæiske økonomi og samfundet fokuserer på følgende områder: levering af tidstro adgang til dynamiske data via passende tekniske kanaler, øget udbud af offentlige data af stor værdi til videreanvendelse, herunder fra offentlige virksomheder, forskningsorganisationer og forksningsfinansierende organisationer, håndtering af nye former for eneretsaftaler, anvendelsen af undtagelser fra princippet om opkrævning af marginale omkostninger og forholdet mellem nærværende direktiv og visse beslægtede retsakter, herunder direktiv 96/9/EF31 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF32.

(4)  De omfattende ændringer af retsakten for fuldt ud at kunne udnytte potentialet i den offentlige sektors information for den europæiske økonomi og samfundet fokuserer på følgende områder: levering af tidstro adgang til dynamiske data via passende tekniske kanaler, øget udbud af offentlige data af stor værdi til videreanvendelse, herunder fra offentlige virksomheder, forskningsorganisationer og forskningsfinansierende organisationer, håndtering af nye former for eneretsaftaler, anvendelsen af undtagelser fra princippet om opkrævning af marginale omkostninger og forholdet mellem nærværende direktiv og visse beslægtede retsakter, herunder direktiv 96/9/EF31, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF samt forordning (EU) 2016/67932.

__________________

__________________

31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9/EF af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af databaser (EFT L 77 af 27.3.1996, s. 20).

31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9/EF af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af databaser (EFT L 77 af 27.3.1996, s. 20).

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1).

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1).

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  Retten til adgang til oplysninger er en grundlæggende rettighed. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder ("chartret") fastlægger, at alle har ytringsfrihed, herunder frihed til at have meninger og modtage eller meddele oplysninger eller tanker uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til landegrænser.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Den offentlige sektor i medlemsstaterne indsamler, producerer, reproducerer og formidler et bredt spektrum af information på mange områder, som f.eks. information om sociale forhold, økonomi, geografi, vejrforhold, turisme, erhvervsforhold, patentrettigheder og uddannelse. Dokumenter produceret af offentlige myndigheder af forvaltningsmæssig, lovgivningsmæssig eller retlig art udgør en omfattende, forskelligartet og værdifuld samling ressourcer, som kan være til gavn for videnøkonomien.

(6)  Den offentlige sektor i medlemsstaterne indsamler, producerer, reproducerer og formidler et bredt spektrum af information på mange områder, som f.eks. information om sociale forhold, økonomi, geografi, vejrforhold, turisme, erhvervsforhold, patentrettigheder og uddannelse. Dokumenter produceret af offentlige myndigheder af forvaltningsmæssig, lovgivningsmæssig eller retlig art udgør en omfattende, forskelligartet og værdifuld samling ressourcer, som kan være til gavn for videnøkonomien, som er baseret på de tilgængelige oplysningers kvantitet, kvalitet og tilgængelighed og fører til en bedre tilpasning til forbrugernes behov.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF af 17. november 2003 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer blev der fastlagt et minimum af regler for videreanvendelse og midler til i praksis at fremme videreanvendelse af eksisterende dokumenter, som medlemsstaternes offentlige myndigheder er i besiddelse af, herunder forvaltnings-, lovgivnings- og retsinstanser. Siden vedtagelsen af det første regelsæt om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer, er mængden af data på verdensplan, herunder offentlige data, steget eksponentielt, og nye typer af data genereres og indsamles. Sideløbende er vi vidner til en konstant evolution i teknologier til analyse, udnyttelse og behandling af data. Denne hastige teknologiske evolution gør det muligt at skabe nye tjenesteydelser og nye anvendelsesområder, der er baseret på brug, aggregering eller kombination af data. Reglerne fra 2003 oprindeligt og senere ændret i 2013 kan ikke længere holde trit med disse hurtige forandringer, og som følge heraf er der risiko for at gå glip af de økonomiske og samfundsmæssige muligheder ved videreanvendelse af offentlige data.

(7)  Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF af 17. november 2003 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer blev der fastlagt et minimum af regler for videreanvendelse og midler til i praksis at fremme videreanvendelse af eksisterende dokumenter, som medlemsstaternes offentlige myndigheder er i besiddelse af, herunder forvaltnings-, lovgivnings- og retsinstanser. Siden vedtagelsen af det første regelsæt om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer, er mængden af data på verdensplan, herunder offentlige data, steget eksponentielt, og nye typer af data genereres og indsamles. Sideløbende er der en konstant evolution i teknologier til analyse, udnyttelse og behandling af data, såsom maskinindlæring, kunstig intelligens og tingenes internet. Denne hastige teknologiske evolution gør det muligt at skabe nye tjenesteydelser og nye anvendelsesområder, der er baseret på brug, aggregering eller kombination af data. Reglerne fra 2003 oprindeligt og senere ændret i 2013 kan ikke længere holde trit med disse hurtige forandringer, og som følge heraf er der risiko for at gå glip af de økonomiske og samfundsmæssige muligheder ved videreanvendelse af offentlige data.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Udviklingen hen imod databaseret samfund påvirker tilværelsen for hver eneste borger i Fællesskabet bl.a. ved, at de får adgang til og mulighed for at tilegne sig viden på nye måder.

(8)  Udviklingen hen imod et databaseret samfund påvirker tilværelsen for alle borgere i Unionen, bl.a. ved at de får adgang til og mulighed for at tilegne sig viden på nye måder.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Ved at tillade videreanvendelse af dokumenter, som er i en offentlig myndigheds besiddelse, skabes der merværdi for videreanvendere, for slutbrugerne og for samfundet i almindelighed og i mange tilfælde også for den offentlige myndighed selv, idet man fremmer gennemsigtigheden og ansvarligheden og får tilbagemeldinger fra videreanvendere og slutbrugere, hvilket giver den berørte offentlige myndighed mulighed for at forbedre kvaliteten af de indsamlede oplysninger.

(11)  Ved at tillade videreanvendelse af dokumenter, som er i en offentlig myndigheds besiddelse, skabes der merværdi for videreanvendere, for slutbrugerne og for samfundet i almindelighed og i mange tilfælde også for den offentlige myndighed selv, idet man fremmer gennemsigtigheden og ansvarligheden og får tilbagemeldinger fra videreanvendere og slutbrugere, hvilket giver den berørte offentlige myndighed mulighed for at forbedre kvaliteten af de indsamlede oplysninger og udøvelsen af dens offentlige opgaver.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Der er betydelige forskelle mellem medlemsstaternes regler og praksis vedrørende udnyttelsen af informationskilder fra den offentlige sektor, hvilket forhindrer udnyttelse af denne vigtige informationskildes fulde økonomiske potentiale. De offentlige myndigheders praksisfor udnyttelse af den offentlige sektors informationer er fortsat meget forskellig fra den ene medlemsstat til den anden. Der bør tages højde herfor. Der bør derfor sikres et minimum af harmonisering af nationale regler og praksis for anvendelse af dokumenter fra den offentlige sektor i tilfælde, hvor forskelle i nationale regler og praksis eller manglende klarhed hindrer et velfungerende indre marked og en hensigtsmæssig udvikling af informationssamfundet i Fællesskabet.

(12)  Der er betydelige forskelle mellem medlemsstaternes regler og praksis vedrørende udnyttelsen af informationskilder fra den offentlige sektor, hvilket forhindrer udnyttelse af denne vigtige informationskildes fulde økonomiske potentiale. De offentlige myndigheders praksis for udnyttelse af den offentlige sektors informationer er fortsat meget forskellig fra den ene medlemsstat til den anden. Der bør tages højde herfor. Der bør derfor sikres et minimum af harmonisering af nationale regler og praksis for anvendelse af dokumenter fra den offentlige sektor i tilfælde, hvor forskelle i nationale regler og praksis eller manglende klarhed hindrer et velfungerende indre marked og en hensigtsmæssig udvikling af informationssamfundet i Unionen.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Åbne datapolitikker, som tilskynder til bred adgang til og videreanvendelse af den offentlige sektors informationer til private eller kommercielle formål med minimale eller ingen juridiske, tekniske eller økonomiske begrænsninger, og som fremmer informationsstrømmen ikke kun for økonomiske aktører, men også for offentligheden kan spille en vigtig rolle med hensyn til at kickstarte udviklingen af nye tjenesteydelser baseret på nye metoder for kombination og anvendelse af sådanne informationer, stimulere økonomisk vækst og fremme socialt engagement.

(13)  Medlemsstaterne bør sikre, at der udarbejdes data baseret på princippet om "indbygget åbenhed og åbenhed gennem indstillinger", for så vidt angår alle dokumenter, der falder inden for dette direktivs anvendelsesområde, samtidig med at der sikres et ensartet niveau for beskyttelse af almene hensyn såsom offentlig sikkerhed eller beskyttelse af personoplysninger, herunder hvor følsomme oplysninger vedrørende kritisk infrastruktur er berørt, eller hvor oplysninger i et individuelt datasæt ikke udgør en risiko for at identificere en fysisk person, men hvis de sammen med andre tilgængelige oplysninger kan indebære en sådan risiko. Åbne datapolitikker, som tilskynder til bred adgang til og videreanvendelse af den offentlige sektors informationer til private eller kommercielle formål med minimale eller ingen juridiske, tekniske eller økonomiske begrænsninger, og som fremmer informationsstrømmen ikke kun for økonomiske aktører, men også for offentligheden kan spille en vigtig rolle med hensyn til at fremme udviklingen af nye tjenesteydelser baseret på nye metoder for kombination og anvendelse af sådanne informationer, stimulere økonomisk vækst og fremme socialt engagement. Interoperabilitet, åbne standarder og åbne data bør derfor gennemføres på nationalt, regionalt og lokalt plan i hver medlemsstats administration. Samtidig bør Kommissionen lette samarbejdet mellem medlemsstaterne og støtte udformning, afprøvning, gennemførelse og indførelse af interoperable elektroniske grænseflader, der giver mulighed for mere effektive og sikre offentlige tjenester.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Uden et minimum af harmonisering på fællesskabsplan risikerer man endvidere, at national lovgivning, som allerede er indført i en række medlemsstater som svar på de teknologiske udfordringer, fører til endnu større forskelle. Følgerne af en sådan lovgivningsmæssig forskel og uvished vil få større betydning, efterhånden som informationssamfundet udvikles. Informationssamfundet har allerede øget den grænseoverskridende udnyttelse af information betydeligt.

(14)  Uden et minimum af harmonisering på EU-plan risikerer man endvidere, at national lovgivning, som allerede er indført i en række medlemsstater som svar på de teknologiske udfordringer, fører til endnu større forskelle. Følgerne af en sådan lovgivningsmæssig forskel og uvished vil få større betydning, efterhånden som informationssamfundet udvikles. Informationssamfundet har allerede øget den grænseoverskridende udnyttelse af information betydeligt.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Dette direktiv bør finde anvendelse på dokumenter, som gøres tilgængelige til videreanvendelse, når offentlige myndigheder udsteder licens til, sælger, formidler, udveksler eller udleverer informationer. For at undgå krydssubsidiering bør videreanvendelsen også omfatte yderligere brug af dokumenter inden for en sådan myndighed til aktiviteter, der falder uden for dens offentlige opgave. Aktiviteter, der falder uden for de offentlige opgaver, vil typisk være levering af dokumenter, der udelukkende udarbejdes og opkræves gebyr for på et kommercielt grundlag og i konkurrence med andre på markedet.

(18)  Dette direktiv bør finde anvendelse på dokumenter, som gøres tilgængelige til videreanvendelse, når offentlige myndigheder bestiller tilvejebringelse af eller udsteder licens til, sælger, formidler, udveksler eller udleverer informationer. For at undgå krydssubsidiering bør videreanvendelsen også omfatte yderligere brug af dokumenter inden for en sådan myndighed til aktiviteter, der falder uden for dens offentlige opgave. Aktiviteter, der falder uden for de offentlige opgaver, vil typisk være levering af dokumenter, der udelukkende udarbejdes og opkræves gebyr for på et kommercielt grundlag og i konkurrence med andre på markedet.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Direktivet fastlægger en pligt for medlemsstaterne til at give mulighed for videreanvendelse af alle dokumenter, medmindre aktindsigt heri er begrænset eller udelukket i henhold til nationale regler om aktindsigt i dokumenter og med forbehold af de andre undtagelser, der er fastsat i nærværende direktiv. Direktivet er baseret på de eksisterende aktindsigtsordninger i medlemsstaterne og ændrer ikke de nationale regler for adgang til dokumenter. Det finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor borgere eller virksomheder i henhold til den relevante aktindsigtsordning kun kan få et dokument udleveret, hvis de kan dokumentere en særlig interesse. På EU-plan anerkendes det i artikel 41 (retten til god forvaltning) og 42 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, at enhver unionsborger samt enhver fysisk eller juridisk person med bopæl eller hjemsted i en medlemsstat har ret til aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter. Offentlige myndigheder bør opfordres til at give adgang til videreanvendelse af alle dokumenter, de er i besiddelse af. Offentlige myndigheder bør fremme og tilskynde til videreanvendelse af dokumenter, herunder officielle tekster af lovgivningsmæssig og administrativ art, i de tilfælde, hvor den offentlige myndighed er beføjet til at give tilladelse til videreanvendelsen.

(19)  Direktivet fastlægger en pligt for medlemsstaterne til at give mulighed for videreanvendelse af alle dokumenter, uden at dette berører de undtagelser, der er fastsat i nærværende direktiv, såsom national sikkerhed eller beskyttelse af personoplysninger, og som gør det muligt for medlemsstaterne at begrænse eller udelukke aktindsigt i bestemte dokumenter. I mangel af harmonisering henhører procedurerne og de nærmere bestemmelser for aktindsigt i den offentlige sektors informationer fortsat under medlemsstaternes kompetence. Direktivet er baseret på de eksisterende aktindsigtsordninger i medlemsstaterne og ændrer ikke de nationale regler for adgang til dokumenter. Det finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor borgere eller virksomheder i henhold til den relevante aktindsigtsordning kun kan få et dokument udleveret, hvis de kan dokumentere en særlig interesse. På EU-plan anerkendes det i artikel 41 (retten til god forvaltning) og 42 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, at enhver unionsborger samt enhver fysisk eller juridisk person med bopæl eller hjemsted i en medlemsstat har ret til aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter. Offentlige myndigheder bør opfordres til at give adgang til videreanvendelse af alle dokumenter, de er i besiddelse af. Offentlige myndigheder bør fremme og tilskynde til videreanvendelse af dokumenter, herunder officielle tekster af lovgivningsmæssig og administrativ art, i de tilfælde, hvor den offentlige myndighed er beføjet til at give tilladelse til videreanvendelsen. Selv om dette direktiv ikke forpligter offentlige organer til at sikre opbevaringen af en bestemt type dokumenter med henblik på videreanvendelse af sådanne dokumenter, bør medlemsstaterne træffe enhver rimelig foranstaltning for at sikre, at dette ikke i urimeligt omfang skader udnyttelsen af deres økonomiske potentiale.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Direktiv 2003/98/EF bør derfor ændres for at sikre, at direktivets bestemmelser vil kunne gælde videreanvendelse af dokumenter produceret i forbindelse med offentlige virksomheders levering af tjenesteydelser af almen interesse, når de udfører en af aktiviteterne i artikel 8-14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU33, samt af offentlige virksomheder, der handler som operatører af offentlige tjenester, jf. artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej, offentlige virksomheder, der fungerer som luftfartsselskaber og opfylder forpligtelser til offentlig tjeneste i henhold artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet, og offentlige virksomheder, der handler som EU-redere, som opfylder en forpligtelser til offentlig tjeneste i henhold til artikel 4 i forordning (EØF) nr. 3577/92 af 7. december 1992 om anvendelse af princippet om fri udveksling af tjenesteydelser inden for søtransport i medlemsstaterne (cabotagesejlads).

(21)  Direktiv 2003/98/EF bør derfor ændres for at sikre, at direktivets bestemmelser vil kunne gælde videreanvendelse af dokumenter produceret i forbindelse med offentlige virksomheders levering af tjenesteydelser af almen interesse, når de udfører en af aktiviteterne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU33, samt af offentlige virksomheder, der handler som operatører af offentlige tjenester, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej, offentlige virksomheder, der fungerer som luftfartsselskaber og opfylder forpligtelser til offentlig tjeneste i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet, og offentlige virksomheder, der handler som EU-redere, som opfylder en forpligtelser til offentlig tjeneste i henhold til forordning (EØF) nr. 3577/92 af 7. december 1992 om anvendelse af princippet om fri udveksling af tjenesteydelser inden for søtransport i medlemsstaterne (cabotagesejlads).

__________________

__________________

33 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).

33 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Dette direktiv indeholder ikke en forpligtelse til at tillade videreanvendelse af dokumenter, der produceres af offentlige virksomheder. Det er fortsat op til den berørte offentlige virksomhed at træffe beslutning om, hvorvidt den vil tillade videreanvendelse. Hvis en offentlige virksomhed har valgt at gøre et dokument tilgængeligt for videreanvendelse, bør den overholde de relevante forpligtelser i nærværende direktivs kapitel III og IV, navnlig for så vidt angår formater, gebyrer, gennemsigtighed, licenser, ikkediskriminering og forbud mod aftaler om eneret. Den offentlige virksomhed er dog ikke forpligtet til at overholde de krav, der er fastsat i kapitel II, såsom reglerne om procenduren for behandling af anmodninger.

(22)  Dette direktiv indeholder ikke en forpligtelse til at tillade videreanvendelse af dokumenter, der produceres af offentlige virksomheder. Det er fortsat op til den berørte offentlige virksomhed at træffe beslutning om, hvorvidt den vil tillade videreanvendelse af dokumenter eller dele heraf, der falder inden for dette direktivs anvendelsesområde. Hvis en offentlige virksomhed har valgt at gøre et dokument tilgængeligt for videreanvendelse, bør den overholde de relevante forpligtelser i nærværende direktivs kapitel III og IV, navnlig for så vidt angår formater, gebyrer, gennemsigtighed, licenser, ikkediskriminering og forbud mod aftaler om eneret. Den offentlige virksomhed er dog ikke forpligtet til at overholde de krav, der er fastsat i kapitel II, såsom reglerne om proceduren for behandling af anmodninger.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  I dette direktiv fastlægges en generisk definition af udtrykket "dokument". Den dækker enhver gengivelse af dokumenter, faktiske omstændigheder eller informationer og enhver samling af sådanne dokumenter, faktiske omstændigheder eller informationer uanset medium (skrevet på papir eller opbevaret elektronisk, lyd-, billed- eller audiovisuelle optagelser). Definitionen af "dokument" bør ikke omfatte computerprogrammer.

(26)  I dette direktiv fastlægges en generisk definition af udtrykket "dokument". Den dækker enhver gengivelse af dokumenter, faktiske omstændigheder eller informationer og enhver samling af sådanne dokumenter, faktiske omstændigheder eller informationer uanset medium (skrevet på papir eller opbevaret elektronisk, lyd-, billed- eller audiovisuelle optagelser). Medlemsstaterne bør sikre gennemsigtighed med hensyn til den metode, der anvendes ved udarbejdelsen af dokumenterne.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  Offentlige myndigheder stiller i stigende grad deres dokumenter til rådighed til videreanvendelse på en proaktiv måde ved at sikre online tilgængelighed og den faktiske adgang til både metadata og det underliggende indhold. Dokumenter bør også gøres tilgængelige for videreanvendelse efter anmodning fra en videreanvender. I sådanne tilfælde bør fristen for besvarelse af anmodninger om videreanvendelse være rimelig og i overensstemmelse med de tilsvarende frister for anmodninger om aktindsigt i henhold til de relevante aktindsigtsordninger. Offentlige virksomheder, læreanstalter, forksningsorganisationer og forskningsfinansierende organisationer bør dog være undtaget fra dette krav. Rimelige frister i hele Unionen vil fremme udviklingen af nye samlede informationsprodukter og -tjenester på europæisk plan. Dette er især vigtigt for indhold af dynamiske data (herunder trafikdata, satellitdata og vejrdata), hvis økonomiske værdi afhænger af, om de er umiddelbart tilgængelige og bliver ajourført regelmæssigt. Dynamiske data bør derfor gøres tilgængelige straks efter indsamlingen via en API-grænseflade, så det bliver nemmere at udvikle internet-, mobil eller cloudapplikationer på grundlag af sådanne data. Hvis dette ikke er muligt på grund af tekniske eller finansielle begrænsninger, bør de offentlige myndigheder stille de pågældende dokumenter til rådighed inden for et tidsrum, som muliggør fuld økonomisk udnyttelse af dokumenterne. Såfremt der anvendes licenser, kan adgang til dokumenter inden for et rimeligt tidsrum være en del af licensbetingelserne.

(27)  Offentlige myndigheder stiller i stigende grad deres dokumenter til rådighed til videreanvendelse på en proaktiv måde ved at sikre online søgbarhed og den faktiske adgang til både metadata og det underliggende indhold. Dokumenter bør også gøres tilgængelige for videreanvendelse efter anmodning fra en videreanvender. Medlemsstaterne bør give ansøgerne mulighed for at anmode om dokumenter med henblik på videreanvendelse uden at skulle gøre rede for en interesse heri. Medlemsstaterne bør sikre, at der fastsættes praktiske ordninger med henblik på at sikre, at videreanvendelse af den offentlige sektors informationer kan udøves effektivt, såsom udpegelse af informationsmedarbejdere, etablering og vedligeholdelse af faciliteter til undersøgelse af dokumenter, registre eller lister over dokumenter, som er i den offentlige sektors organers eller informationssteders besiddelse, med klar angivelse af, hvor sådanne dokumenter kan findes. Fristen for besvarelse af anmodninger om videreanvendelse bør være rimelig og i overensstemmelse med de tilsvarende frister for anmodninger om aktindsigt i henhold til de relevante aktindsigtsordninger. Offentlige virksomheder, læreanstalter, forskningsorganisationer og forskningsfinansierende organisationer kunne derfor være undtaget fra dette krav. Rimelige frister i hele Unionen vil fremme udviklingen af nye samlede informationsprodukter og -tjenester på europæisk plan. Dette er især vigtigt for indhold af dynamiske data (herunder trafikdata, satellitdata og vejrdata), hvis økonomiske værdi afhænger af, om de er umiddelbart tilgængelige og bliver ajourført regelmæssigt. Dynamiske data bør derfor gøres tilgængelige straks efter indsamlingen via en API-grænseflade, så det bliver nemmere at udvikle internet-, mobil eller cloudapplikationer på grundlag af sådanne data. Hvis dette ikke er muligt på grund af tekniske eller finansielle begrænsninger, bør de offentlige myndigheder stille de pågældende dokumenter til rådighed inden for et tidsrum, som muliggør fuld økonomisk udnyttelse af dokumenterne. Såfremt der anvendes licenser, kan adgang til dokumenter inden for et rimeligt tidsrum være en del af licensbetingelserne.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  For at få adgang til de data, der åbnes til videreanvendelse i medfør af dette direktiv, er der behov for egnede og veludformede API-grænseflader. En API-grænseflade beskriver den type data, der kan hentes, hvordan det gøres og formatet af de modtagne data. Den har forskellige kompleksitetsniveauer og kan være en enkel forbindelse til en database for at hente specifikke datasæt, en webgrænseflade eller mere komplekse strukturer. Der er generel værdi i videreanvende og dele data via en egnet API-grænseflade, da det vil hjælpe udviklere og nystartede virksomheder med at skabe nye tjenesteydelser og produkter. Det er også en afgørende forudsætning for at skabe værdifulde økosystemer for dataaktiver, der ofte ikke udnyttes. Strukturen og brugen af API-grænseflader bør baseres på en række principper: stabilitet, vedligehold over levetiden, ensartet anvendelse og standarder, brugervenlighed samt sikkerhed. For så vidt angår dynamiske data, dvs. data, som hyppigt opdateres, ofte i realtid, bør offentlige myndigheder og offentlige virksomheder stille disse til rådighed til videreanvendelse via egnede API-grænseflader umiddelbart efter indsamling.

(28)  For at få adgang til de data, der åbnes til videreanvendelse i medfør af dette direktiv, er der behov for egnede og veludformede API-grænseflader. En API-grænseflade beskriver den type data, der kan hentes, hvordan det gøres og formatet af de modtagne data. Den har forskellige kompleksitetsniveauer og kan være en enkel forbindelse til en database for at hente specifikke datasæt, en velstruktureret webgrænseflade eller mere komplekse strukturer. Der er betydelige forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til at anvende API-grænseflader, og der bør planlægges yderligere finansiel støtte for at bevæge sig i retning af øget brug af dynamiske data og API-grænseflader i almindelighed. Der er behov for API-grænseflader for udviklingen af fuldt interoperable udvekslinger af oplysninger. Der er generel værdi i videreanvende og dele data via en egnet API-grænseflade, da det vil hjælpe udviklere og nystartede virksomheder med at skabe nye tjenesteydelser og produkter. Det er også en afgørende forudsætning for at skabe værdifulde økosystemer for dataaktiver, der ofte ikke udnyttes. Strukturen og brugen af API-grænseflader bør baseres på en række principper: stabilitet, pålidelighed, tilgængelighed, effektivitet, vedligehold over levetiden, ensartet anvendelse og standarder, brugervenlighed samt sikkerhed. For så vidt angår dynamiske data, dvs. data, som hyppigt opdateres, ofte i realtid, bør offentlige myndigheder og offentlige virksomheder stille disse til rådighed til videreanvendelse via egnede API-grænseflader umiddelbart efter indsamling. Navnlig bør grænsefladen overholde princippet om stabilitet, hvilket betyder, at den konsekvent bør baseres på de samme tekniske specifikationer. Grænsefladen bør overholde princippet om pålidelighed, idet der informeres om eventuelle ændringer i god tid, undtagen i behørigt begrundede presserende tilfælde, hvor ændringerne er nødvendige tidligere. Grænsefladen bør sikre tilgængelighed, idet der sikres et ensartet kvalitetsniveau. For at sikre effektivitet bør grænsefladens ydeevne og kompleksitet ikke variere væsentligt, afhængigt af om den tilgås af en aktør, der frembringer, leverer eller bruger dataene. For at forbedre grænsefladernes interoperabilitet bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med traktatens artikel 290 for så vidt angår minimumskriterierne for grænsefladernes interoperabilitet.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  Gebyrer for videreanvendelse af dokumenter udgør en vigtig markedsadgangsbarriere for nystartede virksomheder og SMV'er. Dokumenter bør derfor stilles til rådighed for videreanvendelse uden betaling og, når gebyrer er nødvendige de i princippet begrænses til de marginale omkostninger. Der bør i ekstraordinære tilfælde tages hensyn til nødvendigheden af ikke at hindre den normale funktion af offentlige myndigheder, som skal generere indtægter til dækning af en betydelig del af omkostningerne til udførelse af deres offentlige opgaver. Offentlige virksomheders rolle i et konkurrencepræget økonomisk miljø bør også anerkendes. I sådanne tilfælde bør de offentlige myndigheder og de offentlige virksomheder derfor kunne opkræve gebyrer ud over de marginale omkostninger. Sådanne gebyrer bør fastsættes i henhold til objektive, gennemsigtige og kontrollerbare kriterier, og den samlede indtægt fra udlevering og tilladelse til videreanvendelse af dokumenter bør ikke overstige omkostningerne ved indsamling, produktion, reproduktion og formidling samt en rimelig forrentning af investeringerne. Hvis relevant, bør omkostningerne ved anonymisering af personoplysninger eller af kommercielt følsomme oplysninger også indgå i omkostningsberegningen. Forpligtelsen til at generere indtægter til dækning af en betydelig del af omkostningerne til udførelse af de offentlige myndigheders opgaver eller omfanget af tjenester af almen interesse overdraget til offentlige virksomheder behøver ikke at være lovbestemt, men kan f.eks. følge af administrativ praksis i medlemsstaterne. En sådan forpligtelse bør regelmæssigt revurderes af medlemsstaterne.

(32)  Medlemsstaterne, men også de forskellige offentlige myndigheder i samme medlemsstat, anvender forsat en lang række forskellige praksisser for gebyrer for videreanvendelse af dokumenter. Gebyrer for videreanvendelse af dokumenter udgør en vigtig markedsadgangsbarriere for nystartede virksomheder og SMV'er. Dokumenter bør derfor stilles til rådighed for videreanvendelse uden betaling eller, når gebyrer er nødvendige, i princippet begrænses til de marginale omkostninger, jf. Kommissionens meddelelse 2014/C 240/01. Der bør i ekstraordinære tilfælde tages hensyn til nødvendigheden af ikke at hindre udførelsen af de offentlige myndigheders opgaver og den normale funktion af offentlige myndigheder, som skal generere indtægter til dækning af mindst 60 % af omkostningerne til dokumenter, der falder inden for dette direktivs anvendelsesområde. Offentlige virksomheders rolle i et konkurrencepræget økonomisk miljø bør også anerkendes. I sådanne tilfælde bør de offentlige myndigheder og de offentlige virksomheder derfor kunne opkræve gebyrer ud over de marginale omkostninger. Sådanne gebyrer bør fastsættes i henhold til objektive, gennemsigtige og kontrollerbare kriterier, og den samlede indtægt fra udlevering og tilladelse til videreanvendelse af dokumenter bør ikke overstige omkostningerne ved indsamling, produktion, reproduktion, formidling og datalagring samt en rimelig forrentning af investeringerne. Hvis relevant, bør omkostningerne ved anonymisering af personoplysninger eller af kommercielt følsomme oplysninger også indgå i omkostningsberegningen. Forpligtelsen til at generere indtægter til dækning af mindst 60 % af omkostningerne bør regelmæssigt revideres af medlemsstaterne.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(32a)  Forrentning af investeringer kan forstås som en procentdel ud over de marginale omkostninger, som giver mulighed for dækning af kapitalomkostningerne og for en reel forrentning. Da kapitalomkostningerne er stærkt knyttet til kreditinstitutternes rentesatser, der er baseret på ECB's faste rente for de vigtigste refinansieringsoperationer, bør den rimelige forrentning af investeringerne ikke forventes at ligge mere end 5 % over ECB's faste rente.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36)  Det er en forudsætning for udviklingen af et informationsmarked i Unionen, at betingelserne for videreanvendelse af dokumenter fra den offentlige sektor er klare og offentligt tilgængelige. De potentielle brugere af dokumenterne bør derfor orienteres klart om alle vilkår for videreanvendelse af dokumenter. Medlemsstaterne bør, når det er relevant, tilskynde til oprettelse af online-registre over tilgængelige dokumenter med henblik på at fremme og lette anmodninger om videreanvendelse. Når der ansøges om videreanvendelse af dokumenter, der indehaves af andre enheder end offentlige virksomheder, læreanstalter, forskningsorganisationer og forskningsfinansierende organisationer , bør ansøgere underrettes om muligheder for at påklage afgørelser eller praksis, som berører dem Dette vil navnlig være vigtigt for små og mellemstore virksomheder, som ikke er fortrolige med samspillet med offentlige myndigheder i andre medlemsstater og klagemuligheder i den forbindelse.

(36)  Det er en forudsætning for udviklingen af et informationsmarked i Unionen, at betingelserne for aktindsigt i og videreanvendelse af dokumenter fra den offentlige sektor er klare og offentligt tilgængelige. De potentielle brugere af dokumenterne bør derfor orienteres klart om alle vilkår for aktindsigt i og videreanvendelse af dokumenter. Medlemsstaterne bør, når det er relevant, tilskynde til oprettelse af online-registre over tilgængelige dokumenter med henblik på at fremme og lette anmodninger om videreanvendelse. Når der ansøges om aktindsigt i og videreanvendelse af dokumenter, der indehaves af andre enheder end offentlige virksomheder, læreanstalter, forskningsorganisationer og forskningsfinansierende organisationer, bør ansøgere underrettes om muligheder for at påklage afgørelser eller praksis, som berører dem. Dette vil navnlig være vigtigt for små og mellemstore virksomheder, som ikke er fortrolige med samspillet med offentlige myndigheder i andre medlemsstater og klagemuligheder i den forbindelse.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37)  Klageadgangen bør omfatte muligheden for prøvelse ved en uvildig prøvelsesinstans. Der kan her være tale om en allerede eksisterende national myndighed som f.eks. den nationale konkurrencemyndighed, den nationale myndighed for aktindsigt eller en national domstol. Den pågældende myndighed bør være organiseret i overensstemmelse med medlemsstaternes forfatningsmæssige systemer og retssystemer og bør ikke begrænse andre klagemuligheder, som består for personer, der ansøger om videreanvendelse. Den bør dog være adskilt fra den mekanisme i medlemsstaten, som fastlægger kriterierne for opkrævning af gebyrer ud over de marginale omkostninger. Klageadgangen bør omfatte muligheden for prøvelse af afslag på anmodninger, men også af afgørelser, hvorved der ganske vist gives tilladelse til videreanvendelse, men som stadig berører ansøgerne af andre grunde, navnlig på grund af gebyrreglerne. Prøvelsen bør være hurtig i overensstemmelse med behovene på et hurtigt skiftende marked.

(37)  Klageadgangen bør omfatte muligheden for prøvelse ved en uvildig prøvelsesinstans. Der kan her være tale om en allerede eksisterende national myndighed som f.eks. den nationale konkurrencemyndighed, den nationale myndighed for aktindsigt eller en national domstol. Den pågældende myndighed bør være organiseret i overensstemmelse med medlemsstaternes forfatningsmæssige systemer og retssystemer og bør ikke begrænse andre klagemuligheder, som består for personer, der ansøger om aktindsigt og videreanvendelse. Den bør dog være adskilt fra den mekanisme i medlemsstaten, som fastlægger kriterierne for opkrævning af gebyrer ud over de marginale omkostninger. Klageadgangen bør omfatte muligheden for prøvelse af afslag på anmodninger, men også af afgørelser, hvorved der ganske vist gives tilladelse til videreanvendelse, men som stadig berører ansøgerne af andre grunde, navnlig på grund af gebyrreglerne. Prøvelsen bør være hurtig i overensstemmelse med behovene på et hurtigt skiftende marked.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Betragtning 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(39)  I nogle tilfælde vil videreanvendelse af dokumenter finde sted uden nogen licensaftale. I andre tilfælde vil der blive udstedt en licens, der fastsætter betingelser for licenshaverens videreanvendelse af dokumentet, der omfatter spørgsmål som erstatningsansvar og korrekt anvendelse af dokumenterne, garanti for, at der ikke foretages ændringer, og angivelse af kilden. Når offentlige myndigheder udsteder licens til videreanvendelse af dokumenter, bør licensbetingelserne være rimelige og gennemsigtige. Online-standardlicenser kan også spille en vigtig rolle i den forbindelse. Medlemsstaterne bør derfor stille standardlicenser til rådighed.

(39)  Medlemsstaterne bør sikre, at videreanvendelse af dokumenter vil finde sted uden betingelser. Når det er nødvendigt og begrundet i hensynet til almenhedens interesse, kan medlemsstaterne stille betingelser, eventuelt gennem en licens, der omfatter spørgsmål som erstatningsansvar og korrekt anvendelse af dokumenterne, garanti for, at der ikke foretages ændringer, og angivelse af kilden, samtidig med at det garanteres, at der gælder de mindst restriktive betingelser eller licensvilkår, herunder muligheden for at gøre dokumenterne offentligt tilgængelige. Når offentlige myndigheder udsteder licens til videreanvendelse af dokumenter, bør licensbetingelserne være rimelige og gennemsigtige. Medlemsstaterne bør navnlig vurdere disse forpligtelsers forenelighed med proportionalitetsprincippet for at sikre, at sådanne licenser eller betingelser ikke unødigt begrænser mulighederne for genanvendelse eller konkurrence. Medlemsstaterne bør også tilskynde til anvendelse af åbne standardlicenser til videreanvendelse af den offentlige sektors dokumenter og sikre, at sådanne licenser er tilgængelige i digitalt format og kan behandles elektronisk. Åbne licenser, som er tilgængelige online, og som giver bredere videreanvendelsesrettigheder uden teknologiske, økonomiske eller geografiske begrænsninger og er baseret på åbne dataformater, bør spille en vigtig rolle, som med tiden bør blive almindelig praksis i hele Unionen. Kommissionen bør udstikke retningslinjer for anbefalede standardlicenser og licenseringsmetoder.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Betragtning 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41)  Betingelserne for videreanvendelse bør være ikke-diskriminerende for sammenlignelige kategorier af videreanvendelse. De bør f.eks. ikke hindre gebyrfri udveksling af oplysninger mellem offentlige myndigheder i forbindelse med udførelsen af deres offentlige opgaver, selv om andre parter skal betale gebyr for videreanvendelse af de samme dokumenter. De bør heller ikke hindre, at der vedtages en differentieret gebyrpolitik for henholdsvis kommerciel og ikke-kommerciel videreanvendelse.

(41)  Betingelserne for videreanvendelse bør være ikke-diskriminerende for sammenlignelige kategorier af videreanvendelse. Medlemsstaterne bør sikre fair konkurrence mellem organer i den offentlige sektor og offentlige virksomheder på den ene side og andre brugere på den anden side, i tilfælde hvor dokumenter genbruges af offentlige organer eller offentlige virksomheder som input til deres kommercielle aktiviteter. Medlemsstaterne bør navnlig sikre, at videreanvendelse af dokumenter fra offentlige virksomheder ikke fører til markedsforvridning, og at fair konkurrence ikke undermineres. De bør f.eks. ikke hindre gebyrfri udveksling af oplysninger mellem offentlige myndigheder i forbindelse med udførelsen af deres offentlige opgaver, selv om andre parter skal betale gebyr for videreanvendelse af de samme dokumenter. De bør heller ikke hindre, at der vedtages en differentieret gebyrpolitik for henholdsvis kommerciel og ikke-kommerciel videreanvendelse.

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Betragtning 42

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(42)  I forbindelse med enhver videreanvendelse af et dokument kan offentlige myndigheder pålægge videreanvenderen betingelser, i givet fald gennem en licens, såsom kildeangivelse og angivelse af, om dokumentet på nogen måde er blevet ændret af videreanvenderen. Enhver licens til videreanvendelse af den offentlige sektors informationer bør under alle omstændigheder indeholde så få restriktioner for videreanvendelsen som muligt, f.eks. begrænset til et krav om angivelse af kilde. Åbne licenser, som er tilgængelige online, og som giver bredere videreanvendelsesrettigheder uden teknologiske, økonomiske eller geografiske begrænsninger og er baseret på åbne dataformater, bør spille en vigtig rolle i denne henseende. Medlemsstaterne bør derfor tilskynde til brug af åbne licenser, som med tiden bør blive almindelig praksis i hele Unionen.

udgår

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Betragtning 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(43)  Offentlige myndigheder bør overholde konkurrencereglerne, når de fastlægger principperne for videreanvendelse af dokumenter, idet de så vidt muligt skal undgå aftaler om eneret med private partnere. Det kan imidlertid nogle gange være nødvendigt med eneret til videreanvendelse af bestemte dokumenter fra den offentlige sektor af hensyn til tjenesteydelser af almen økonomisk interesse. Dette kan være tilfældet, hvis intet kommercielt forlag vil offentliggøre informationen uden en sådan eneret.

(43)  Offentlige myndigheder bør overholde konkurrencereglerne, når de fastlægger principperne for videreanvendelse af dokumenter, idet de så vidt muligt skal undgå aftaler om eneret eller brug af dataene med fortrinsret med private partnere. Det kan imidlertid nogle gange være nødvendigt med eneret til videreanvendelse af bestemte dokumenter fra den offentlige sektor af hensyn til tjenesteydelser af almen økonomisk interesse. Dette kan være tilfældet, hvis intet kommercielt forlag vil offentliggøre informationen uden en sådan eneret.

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Betragtning 51 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(51a)  Dette direktiv berører ikke Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Betragtning 52

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(52)  Redskaber, der hjælper potentielle brugere med at finde dokumenter, som er tilgængelige til videreanvendelse, og betingelserne for videreanvendelse kan i høj grad gøre det lettere at anvende den offentlige sektors dokumenter på tværs af grænserne. Derfor bør medlemsstaterne påse, at der findes praktiske ordninger, som hjælper brugerne i deres søgning efter dokumenter, der er tilgængelige til videreanvendelse. Lister, der så vidt muligt bør være tilgængelige online, over de vigtigste dokumenter (dokumenter, som videreanvendes i udstrakt grad, eller som egner sig til dette formål) og webportaler, hvorfra der er adgang til decentraliserede lister over informationskilder, er eksempler på sådanne praktiske ordninger.

(52)  Redskaber, der hjælper potentielle brugere med at finde dokumenter, som er tilgængelige til aktindsigt og videreanvendelse, og betingelserne for videreanvendelse kan i høj grad gøre det lettere at anvende den offentlige sektors dokumenter på tværs af grænserne. Derfor bør medlemsstaterne påse, at der findes praktiske ordninger, som hjælper brugerne i deres søgning efter dokumenter, der er tilgængelige til videreanvendelse. Sådanne praktiske ordninger kan omfatte lister, der så vidt muligt bør være tilgængelige online, over de vigtigste dokumenter (dokumenter, som videreanvendes i udstrakt grad, eller som egner sig til dette formål) og webportaler, hvorfra der er adgang til decentraliserede lister over informationskilder.

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Betragtning 52 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(52a)  Kommissionen og medlemsstaterne bør forenkle adgangen til datasæt yderligere, navnlig ved at tilbyde ét enkelt adgangspunkt og gradvist stille passende datasæt til rådighed fra offentlige organer vedrørende alle de dokumenter, som dette direktiv finder anvendelse på, samt data fra EU-institutionerne.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Betragtning 58

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(58)  Med sigte på at indføre betingelser, som understøtter videreanvendelse af dokumenter, hvilket er forbundet med betydelige samfundsøkonomiske fordele og har en stor værdi for økonomien og samfundet, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde delegeres til Kommissionen for så vidt angår vedtagelse af en liste over datasæt af stor værdi blandt de dokumenter, som er omfattet af dette direktiv, sammen med betingelserne for deres offentliggørelse og videreanvendelse. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(58)  Med sigte på at indføre betingelser, som understøtter videreanvendelse af dokumenter, hvilket er forbundet med betydelige samfundsmæssige eller samfundsøkonomiske fordele og har en stor værdi for økonomien og samfundet, omfatter bilag IIa en liste over kategorier af datasæt af stor værdi. Beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bør delegeres til Kommissionen for så vidt angår tilføjelser til listen over kategorier af datasæt, der er fastlagt i bilag IIa, og tilføjelsen af specifikke datasæt af stor værdi blandt de dokumenter, som er omfattet af dette direktiv, sammen med betingelserne for deres offentliggørelse og videreanvendelse. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning1a. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

 

_______________

 

1a EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Betragtning 59

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(59)  En EU-dækkende liste over datasæt med et særligt potentiale til at genere samfundsøkonomiske fordele sammen med harmoniserede betingelser for videreanvendelse er en væsentlig drivkraft for grænseoverskridende dataapplikationer og -tjenester. Under udarbejdelsen af listen bør Kommissionen gennemføre relevante høringer, herunder på ekspertniveau. Listen bør tage hensyn til sektorspecifik lovgivning, som allerede regulerer offentliggørelsen af datasæt, samt de kategorier, der er anført i det tekniske bilag til G8-chartret om åbne data og i Kommissionens meddelelse 2014/C 240/01.

(59)  En EU-dækkende liste over datasæt med et særligt potentiale til at genere samfundsmæssige eller samfundsøkonomiske fordele sammen med harmoniserede betingelser for videreanvendelse er en væsentlig drivkraft for grænseoverskridende dataapplikationer og -tjenester. I bilag IIa findes en liste over kategorier af datasæt af stor værdi, som kan ændres ved en delegeret retsakt. De ekstra kategorier til listen bør tage hensyn til sektorspecifik lovgivning, som allerede regulerer offentliggørelsen af datasæt, samt de kategorier, der er anført i det tekniske bilag til G8-chartret om åbne data og i Kommissionens meddelelse 2014/C 240/01. Under udpegelsen af yderligere kategorier eller datasæt til listen bør Kommissionen gennemføre en konsekvensanalyse og relevante offentlige høringer, herunder på ekspertniveau. Med henblik på konsekvensanalysen bør Kommissionen udføre offentlige høringer med alle interesserede parter, herunder offentlige myndigheder, offentlige virksomheder, videreanvendere af data, forskningsorganisationer, civilsamfundsgrupper og repræsentative organisationer. Alle interesserede parter bør have mulighed for at forelægge Kommissionen forslag til yderligere kategorier af datasæt af stor værdi eller konkrete datasæt.

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Betragtning 60

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(60)  Med sigte på at sikre deres maksimale indvirkning og lette videreanvendelsen bør datasættene af stor værdi gøres tilgængelige for videreanvendelse med minimale retlige begrænsninger og gratis. De bør også offentliggøres via API-grænseflader, når det pågældende datasæt indeholder dynamiske data.

(60)  Med sigte på at sikre deres maksimale indvirkning og lette videreanvendelsen bør datasættene af stor værdi gøres tilgængelige for videreanvendelse med minimale retlige begrænsninger og gratis. Datasæt af stor værdi bør offentliggøres via et enkelt adgangspunkt for at fremme søgbarhed og lette adgangen. De bør også offentliggøres via API-grænseflader, når det pågældende datasæt indeholder dynamiske data.

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Betragtning 60 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(60a)  De datasæt af stor værdi, der er angivet i kategorierne i bilag IIa, har potentiale til at generere samfundsmæssige eller samfundsøkonomiske fordele og lette grundlæggende samfundsmæssige og demokratiske opgaver. Med henblik på at fremme målene gennemsigtighed, ansvarlighed, overholdelse af reglerne, effektivitet og fair konkurrence er det nødvendigt at inddrage datasæt fra kategorier som erhvervsregistre, budget og offentlige udgifter, indkøb og statistikker. For at fremme innovative varer og tjenesteydelser, fremme bæredygtig vækst og bidrage til høje standarder for forbrugerbeskyttelse, herunder ved at tage højde for faktorer, der ikke har nogen umiddelbar økonomisk værdi såsom uddannelse, miljø eller sundhedspleje, er det nødvendigt at inddrage datasæt fra kategorierne national lovgivning, jordobservation og miljødata samt geospatiale data.

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Betragtning 62

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(62)  Dette direktiv respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, som bl.a. er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, herunder retten til privatlivets fred (artikel 7), beskyttelsen af personoplysninger (artikel 8), ejendomsretten (artikel 17) og integration af mennesker med handicap (artikel 26). Intet i dette direktiv bør fortolkes eller gennemføres på en måde, der er uforenelig med den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

(62)  Dette direktiv respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, som bl.a. er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, herunder retten til privatlivets fred (artikel 7), beskyttelsen af personoplysninger (artikel 8), ytrings- og informationsfrihed (artikel 11), ejendomsretten (artikel 17) og integration af mennesker med handicap (artikel 26). Intet i dette direktiv bør fortolkes eller gennemføres på en måde, der er uforenelig med den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Betragtning 63

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(63)  Kommissionen bør foretage en evaluering af dette direktiv. Ifølge afsnit 22 i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning af 13. april 201641 bør denne evaluering baseres på de fem kriterier effektivitet, virkningsfuldhed, relevans, sammenhæng og merværdi og bør danne grundlaget for konsekvensanalyser af muligheder for yderligere tiltag.

(63)  Kommissionen bør foretage en evaluering af dette direktiv [36 måneder efter dets gennemførelse]. Ifølge den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning af 13. april 201641 bør denne evaluering baseres på de fem kriterier effektivitet, virkningsfuldhed, relevans, sammenhæng og merværdi og bør danne grundlaget for konsekvensanalyser af muligheder for yderligere tiltag. Efter evalueringen kan Kommissionen om nødvendigt fremsætte relevante forslag.

__________________

__________________

41 EUT L123 af 12.5. 2016, s. 1.

41 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  Formålet med dette direktiv er at fastlægge en lovramme for videreanvendelse af den offentlige sektors oplysninger for at fremme brugen af åbne data og stimulere innovation inden for varer og tjenesteydelser.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af hensyn til tekstens indre sammenhæng, og fordi ændringsforslaget hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  eksisterende dokumenter, der indehaves af offentlige virksomheder, hvis aktiviteter ligger inden for områder, som er defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU42, samt af offentlige virksomheder, der handler som operatører af offentlige tjenester, jf. artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/200743, offentlige virksomheder, der fungerer som luftfartsselskaber og opfylder forpligtelser til offentlig tjeneste i henhold artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/200844, og offentlige virksomheder, der handler som EU-redere, som opfylder en forpligtelser til offentlig tjeneste i henhold til artikel 4 i Rådets forordning (EØF) nr. 3577/9245.

b)  offentligt tilgængelige dokumenter, der indehaves af offentlige virksomheder, hvis aktiviteter ligger inden for områder, som er defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU42, samt af offentlige virksomheder, der handler som operatører af offentlige tjenester, jf. artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/200743, offentlige virksomheder, der fungerer som luftfartsselskaber og opfylder forpligtelser til offentlig tjeneste i henhold til artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/200844, og offentlige virksomheder, der handler som EU-redere, som opfylder forpligtelser til offentlig tjeneste i henhold til artikel 4 i Rådets forordning (EØF) nr. 3577/9245.

__________________

__________________

42 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).

42 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).

43 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007.om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70.

43 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70 (EUT L 315 af 3.12.2007, s. 1).

44 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdning) (EØS-relevant tekst) (EUT L 293 af 31.10.2008, s. 3).

44 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdning) (EUT L 293 af 31.10.2008, s. 3).

45 Rådets forordning (EØF) nr. 3577/92 af 7. december 1992 om anvendelse af princippet om fri udveksling af tjenesteydelser inden for søtransport i medlemsstaterne (cabotagesejlads) (EFT L 364 af 12.12.1992, s. 7).

45 Rådets forordning (EØF) nr. 3577/92 af 7. december 1992 om anvendelse af princippet om fri udveksling af tjenesteydelser inden for søtransport i medlemsstaterne (cabotagesejlads) (EFT L 364 af 12.12.1992, s. 7).

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2 – litra d – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

—  beskyttelse af den nationale sikkerhed (dvs. statens sikkerhed), forsvaret eller den offentlige sikkerhed

—  beskyttelse af den nationale sikkerhed og forsvaret eller den offentlige orden, herunder følsomme oplysninger vedrørende beskyttelse af kritisk infrastruktur i henhold til artikel 2, litra d), i direktiv 2008/114/EF

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Dette direktiv indskrænker ikke anvendelsen af forordning (EU) 2016/679 og berører ikke beskyttelsesniveauet for fysiske personer for så vidt angår behandling af personoplysninger i overensstemmelse med EU-retten om beskyttelse af personoplysninger.

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  De rettigheder for en fremstiller af en database, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, i direktiv 96/9/EF, kan ikke udøves af offentlige myndigheder for at forhindre eller begrænse videreanvendelsen af dokumenter i medfør af dette direktiv.

5.  De rettigheder for en fremstiller af en database, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, i direktiv 96/9/EF, kan ikke udøves for at forhindre eller begrænse videreanvendelsen af dokumenter i medfør af dette direktiv.

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Dette direktiv regulerer videreanvendelse af eksisterende dokumenter, der indehaves af offentlige myndigheder i medlemsstaterne, herunder dokumenter, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF46.

6.  Dette direktiv regulerer videreanvendelse af dokumenter, der indehaves af offentlige myndigheder og offentlige virksomheder i medlemsstaterne, herunder dokumenter, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF46.

__________________

__________________

46 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1).

46 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1).

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a)  "API-grænseflade": veldokumenterede funktioner, procedurer, definitioner og protokoller til brug ved velstruktureret indhentning af oplysninger online

Ændringsforslag    45

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8)  "datasæt af stor værdi": dokumenter, hvis videreanvendelse er forbundet med betydelige samfundsøkonomiske fordele, herunder på grund af deres egnethed til at skabe værdiforøgede tjenester og applikationer, og antallet af potentielle fordelshavere af de værdiforøgede tjenester og applikationer baseret på disse datasæt

8.  "datasæt af stor værdi": dokumenter, hvis videreanvendelse er forbundet med betydelige samfundsmæssige eller samfundsøkonomiske fordele, herunder på grund af deres egnethed til at skabe værdiforøgede tjenester og applikationer, og antallet af potentielle fordelshavere af de værdiforøgede tjenester og applikationer baseret på disse datasæt

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 14 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

14a)  "personoplysninger": oplysninger som defineret i artikel 4, nr. 1), i forordning (EU) 2016/679.

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at dokumenter, som dette direktiv finder anvendelse på i henhold til artikel 1, kan videreanvendes til kommercielle eller ikke-kommercielle formål i henhold til betingelserne i kapitel III og IV, jf. dog stk. 2.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at dokumenter, som dette direktiv finder anvendelse på i henhold til artikel 1, kan videreanvendes til kommercielle eller ikke-kommercielle formål i henhold til betingelserne i kapitel III og IV.

Ændringsforslag    48

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne sikrer, at dokumenter, der falder inden for dette direktivs anvendelsesområde, udarbejdes og stilles til rådighed med henblik på videreanvendelse i overensstemmelse med princippet om "indbygget åbenhed og åbenhed gennem indstillinger".

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af hensyn til tekstens indre sammenhæng, og fordi ændringsforslaget hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    49

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Offentlige myndigheder behandler, såfremt det er muligt og hensigtsmæssigt, anmodninger om videreanvendelse elektronisk og giver ansøgeren adgang til at anvende dokumentet, eller, hvis der kræves licens, udarbejder licenstilbuddet til ansøgeren inden for en rimelig frist, der svarer til fristerne for behandling af anmodninger om aktindsigt.

1.  Offentlige myndigheder behandler, såfremt det er muligt og hensigtsmæssigt, anmodninger om aktindsigt i dokumenter og/eller deres videreanvendelse elektronisk og giver ansøgeren adgang til at anvende dokumentet, eller, hvis der kræves licens til videreanvendelse, udarbejder licenstilbuddet til ansøgeren inden for en rimelig frist, der svarer til fristerne for behandling af anmodninger om aktindsigt.

Ændringsforslag    50

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Såfremt der ikke er fastlagt tidsfrister eller andre regler for udlevering af dokumenter inden for et rimeligt tidsrum, behandler de offentlige myndigheder anmodningerne og udleverer de dokumenter, der skal anvendes, til ansøgeren, eller, hvis der kræves licens, udarbejder licenstilbuddet til ansøgeren senest 20 arbejdsdage efter anmodningens modtagelse. Denne frist kan forlænges med yderligere 20 arbejdsdage, når der er tale om omfattende eller komplekse anmodninger. I sådanne tilfælde underrettes ansøgeren inden 3 uger efter den første anmodning om, at behandlingen kræver længere tid.

2.  Såfremt der ikke er fastlagt tidsfrister eller andre regler for udlevering af dokumenter inden for et rimeligt tidsrum, behandler de offentlige myndigheder anmodningerne og udleverer dokumenterne til ansøgeren eller, hvis der kræves licens til videreanvendelse, udarbejder licenstilbuddet til ansøgeren så hurtigt som muligt eller senest 20 arbejdsdage efter anmodningens modtagelse. Denne frist kan forlænges med yderligere 20 arbejdsdage, når der er tale om omfattende eller komplekse anmodninger. I sådanne tilfælde underrettes ansøgeren så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder inden 3 uger efter den første anmodning om, at behandlingen kræver længere tid, og om årsagerne dertil.

Ændringsforslag    51

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Såfremt der gives afslag på anmodningen, begrunder den offentlige myndighed dette over for ansøgeren på grundlag af de relevante bestemmelser om aktindsigt i den pågældende medlemsstat eller de nationale bestemmelser, der er vedtaget i henhold til dette direktiv, herunder navnlig artikel 1, stk. 2, litra a)-g, eller artikel 3. Såfremt der gives afslag på grundlag af artikel 1, stk. 2, litra c), indsætter den offentlige myndighed en henvisning til den fysiske eller juridiske person, som er indehaver af rettighederne, når denne kendes, eller alternativt til den licensgiver, hvorfra den offentlige myndighed har indhentet det relevante materiale. Biblioteker, herunder universitetsbiblioteker, museer og arkiver er ikke forpligtet til at indsætte en sådan henvisning.

3.  Såfremt der gives afslag på anmodningen om aktindsigt i og/eller videreanvendelse af et dokument, meddeler den offentlige myndighed inden for 20 arbejdsdage årsagen til det fulde eller delvise afslag på aktindsigt i og/eller videreanvendelse af et dokument i den form eller det format, der blev anmodet om, til ansøgeren på grundlag af de relevante bestemmelser om aktindsigt i den pågældende medlemsstat eller de nationale bestemmelser, der er vedtaget i henhold til dette direktiv, herunder navnlig artikel 1, stk. 2, litra a)-g). Såfremt der gives afslag på grundlag af artikel 1, stk. 2, litra c), indsætter den offentlige myndighed en henvisning til den fysiske eller juridiske person, som er indehaver af rettighederne, når denne kendes, eller alternativt til den licensgiver, hvorfra den offentlige myndighed har indhentet det relevante materiale. Biblioteker, herunder universitetsbiblioteker, museer og arkiver er ikke forpligtet til at indsætte en sådan henvisning.

Ændringsforslag    52

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Medlemsstaten udarbejder en offentligt tilgængelig liste over de kriterier, på grundlag af hvilke den pågældende myndighed kan beslutte, hvordan den behandler anmodninger.

Ændringsforslag    53

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  For så vidt angår denne artikel, sikrer medlemsstaterne, at:

 

a)  der gives støtte til at søge aktindsigt i dokumenter

 

b)   der forefindes offentligt tilgængelige oversigter over offentlige myndigheder

 

c)  der er fastlagt en praktisk ordning for at sikre, at videreanvendelsen af den offentlige sektors oplysninger kan udøves effektivt

 

d)  offentlige organer oplyser offentligheden behørigt om de rettigheder, den nyder i henhold til dette direktiv og som følge af de eksisterende regler for adgang til oplysninger, der er fastsat på nationalt plan eller EU-plan, og yder information, vejledning og rådgivning til dette formål i passende omfang.

Ændringsforslag    54

Forslag til direktiv

Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tilgængelige formater

Tilgængelige formater og kvalitet af dokumenterne

Ændringsforslag    55

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  Medlemsstaterne yder enhver rimelig indsats for at sikre, at de dokumenter, som dette direktiv finder anvendelse på, er ajourførte, nøjagtige og sammenlignelige.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af hensyn til tekstens indre sammenhæng, og fordi ændringsforslaget hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    56

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Uden at det berører kapitel V, sikrer offentlige myndigheder og offentlige virksomheder, at deres dokumenter er tilgængelige i alle allerede eksisterende formater eller i alle allerede eksisterende sprogversioner og, såfremt det er muligt og hensigtsmæssigt, i et åbent og maskinlæsbart format sammen med deres metadata. Både formatet og metadataene skal om muligt være i overensstemmelse med formelle åbne standarder.

1.  Uden at det berører kapitel V, sikrer offentlige myndigheder og offentlige virksomheder, at deres dokumenter er tilgængelige, interoperable, let søgbare og videreanvendelige ad elektronisk vej i alle allerede eksisterende formater eller i alle allerede eksisterende sprogversioner og, såfremt det er muligt og hensigtsmæssigt, i et åbent og maskinlæsbart format sammen med deres metadata. Både formatet og metadataene skal om muligt være i overensstemmelse med formelle åbne standarder.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af hensyn til tekstens indre sammenhæng, og fordi ændringsforslaget hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    57

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Det kan ikke under henvisning til dette direktiv kræves, at offentlige myndigheder og offentlige virksomheder fortsætter med at udarbejde en bestemt type dokumenter, for at de kan videreanvendes af en organisation i den private eller offentlige sektor.

3.  Det kræves ikke, at offentlige myndigheder og offentlige virksomheder fortsætter med at udarbejde en bestemt type dokumenter, for at de kan videreanvendes af en organisation i den private eller offentlige sektor.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af hensyn til tekstens indre sammenhæng, og fordi ændringsforslaget hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    58

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Offentlige myndigheder og offentlige virksomheder skal stille dynamiske data til rådighed til videreanvendelse umiddelbart efter indsamlingen via egnede API-grænseflader.

4.  Offentlige myndigheder og offentlige virksomheder skal tidstro og om muligt uden forsinkelse stille dynamiske data til rådighed til videreanvendelse umiddelbart efter indsamlingen via egnede API-grænseflader.

Ændringsforslag    59

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Hvis tilrådighedsstillelsen af dokumenter umiddelbart efter indsamlingen overstiger den finansielle kapacitet hos den offentlige myndighed eller den offentlige virksomhed, skal de i stk. 4 omhandlede dokumenter gøres tilgængelige inden for en tidsfrist, som ikke uforholdsmæssigt hæmmer udnyttelsen af deres økonomiske potentiale.

5.  Hvis tilrådighedsstillelsen af dokumenter umiddelbart efter indsamlingen tidstro og uden forsinkelse overstiger den finansielle kapacitet hos den offentlige myndighed eller den offentlige virksomhed, skal de i stk. 4 omhandlede dokumenter gøres tilgængelige inden for en tidsfrist, som ikke uforholdsmæssigt hæmmer udnyttelsen af deres økonomiske potentiale. Brugerne underrettes om den nøjagtige tidsramme for dokumenternes tilrådighedsstillelse og den hyppighed, hvormed dokumenterne ajourføres.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af hensyn til tekstens indre sammenhæng, og fordi ændringsforslaget hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    60

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  De offentlige myndigheder besvarer i givet fald anmodninger om oplysninger om den metodologi, der anvendes ved udarbejdelsen af dokumenterne.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af hensyn til tekstens indre sammenhæng, og fordi ændringsforslaget hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    61

Forslag til direktiv

Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5a

 

API-grænseflader

 

1.  Når et dokument stilles til rådighed for en ansøger med henblik på videreanvendelse, eller når der gives en licens til en ansøger, skal en offentlig myndighed eller en offentlig virksomhed, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, gøre dokumentet tilgængeligt for videreanvendelse via API-grænseflader og internetportaler.

 

2.  Hvis en offentlig myndighed eller en offentlig virksomhed gør oplysninger tilgængelige for videreanvendelse ved hjælp af en API-grænseflade, skal myndigheden give adgang til alle brugere. Særligt hvad angår tidstro oplysninger skal den offentlige myndighed eller den offentlige virksomhed ligeledes sikre adgang til tidligere oplysninger, når de foreligger. Dette berører ikke de forpligtelser, der er fastsat i EU-retten. Når sådanne forpligtelser forefindes, begrundes de deraf følgende begrænsninger, og begrundelsen offentliggøres.

 

3.  Hvis der anvendes en API-grænseflade til at gøre oplysninger tilgængelige, skal oplysningerne være af samme omfang, som når de stilles til rådighed på anden måde.

 

4.  De offentlige myndigheder eller de offentlige virksomheder udvikler og dokumenterer API-grænsefladen og dens tekniske specifikationer ved brug af åbne standarder og velstrukturerede, maskinlæsbare og åbne formater.

 

5.  De offentlige myndigheder eller de offentlige virksomheder underretter på forhånd brugerne om enhver ændring af en API-grænseflades tekniske specifikationer. Dette skal ske hurtigst muligt og senest tre måneder, før ændringen foretages, undtagen i behørigt begrundede presserende tilfælde, hvor ændringerne skal foretages omgående.

 

6.  De offentlige myndigheder eller de offentlige virksomheder sikrer, at API-grænsefladen konstant er tilgængelig i en ensartet kvalitet.

 

7.  De offentlige myndigheder eller de offentlige virksomheder sikrer adgang til API-grænsefladen og dens tekniske specifikationer i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i artikel 5, 6, 7, 8, 9 og 10 i dette direktiv. Dokumentation skal stilles til rådighed gratis, idet så få formelle begrænsninger og betingelser som muligt gøres gældende og i alle tilfælde på betingelser, der ikke er mere restriktive end for selve oplysningerne.

 

8.  Kommissionen fastlægger kriterier for interoperabilitet mellem API-grænseflader hos de offentlige myndigheder og de offentlige virksomheder i medlemsstaterne for at gøre det lettere at videreanvende dokumenter via API-grænseflader og for at støtte samspillet mellem maskiner.

 

9.  De i stk. 8 omhandlede foranstaltninger vedtages af Kommissionen ved hjælp af en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 14.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af hensyn til tekstens indre sammenhæng, og fordi ændringsforslaget hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    62

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Videreanvendelse af dokumenter skal være gratis eller begrænses til de marginale omkostninger ved reproduktion, tilrådighedsstillelse og formidling af dokumenterne, og – hvis relevant – anonymisering af personoplysninger og foranstaltninger til at beskytte fortrolige forretningsoplysninger.

1.  Videreanvendelse af dokumenter skal være gratis.

Ændringsforslag    63

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Som en undtagelse finder stk. 1 finder ikke anvendelse på følgende:

2.  Medlemsstaterne kan beslutte ikke at anvende stk. 1 og 1a på følgende:

Ændringsforslag    64

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  offentlige myndigheder, som skal generere indtægter til dækning af en betydelig del af omkostningerne til udførelse af deres offentlige opgaver

a)  dokumenter, for hvilke den berørte offentlige myndighed ifølge national lovgivning skal generere tilstrækkelige indtægter til dækning af mindst 60 % af deres omkostninger ved indsamling, produktion, reproduktion, formidling og datalagring.

Ændringsforslag    65

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  I de i stk. 2, litra a) og c), omhandlede tilfælde, beregnes de samlede gebyrer i henhold til objektive, gennemsigtige og kontrollerbare kriterier, der fastlægges af medlemsstaterne. Den samlede indtægt fra udlevering og tilladelse til videreanvendelse af dokumenter inden for den relevante regnskabsperiode må ikke overstige omkostningerne ved indsamling, produktion, reproduktion og formidling, og – hvis relevant – anonymisering af personoplysninger og foranstaltninger til at beskytte fortrolige forretningsoplysninger samt en rimelig forrentning af investeringerne. Gebyrerne beregnes i overensstemmelse med de gældende regnskabsprincipper.

3.  I de i stk. 2, litra a) og c), omhandlede tilfælde, beregnes de samlede gebyrer i henhold til objektive, gennemsigtige og kontrollerbare kriterier, der fastlægges af medlemsstaterne. Den samlede indtægt fra udlevering og tilladelse til videreanvendelse af dokumenter inden for den relevante regnskabsperiode må ikke overstige omkostningerne ved indsamling, produktion, reproduktion og formidling, datalagring og – hvis relevant – anonymisering af personoplysninger og foranstaltninger til at beskytte fortrolige forretningsoplysninger samt en rimelig forrentning af investeringerne. Gebyrerne beregnes i overensstemmelse med de gældende regnskabsprincipper.

Ændringsforslag    66

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Såfremt de i stk. 2, litra c), omhandlede offentlige myndigheder opkræver gebyrer, må den samlede indtægt fra udlevering og tilladelse til videreanvendelse af dokumenter inden for den relevante regnskabsperiode ikke overstige omkostningerne ved indsamling, produktion, reproduktion, formidling, opbevaring og rettighedsclearance og – hvis relevant – anonymisering af personoplysninger og foranstaltninger til at beskytte fortrolige forretningsoplysninger samt en rimelig forrentning af investeringerne. Gebyrerne beregnes i overensstemmelse med de regnskabsprincipper, der gælder for de pågældende offentlige myndigheder.

4.  Såfremt de i stk. 2, litra c), omhandlede offentlige myndigheder opkræver gebyrer, må den samlede indtægt fra udlevering og tilladelse til videreanvendelse af dokumenter inden for den relevante regnskabsperiode ikke overstige omkostningerne ved indsamling, produktion, reproduktion, formidling, datalagring, opbevaring og rettighedsclearance og – hvis relevant – anonymisering af personoplysninger og foranstaltninger til at beskytte fortrolige forretningsoplysninger samt en rimelig forrentning af investeringerne. Gebyrerne beregnes i overensstemmelse med de regnskabsprincipper, der gælder for de pågældende offentlige myndigheder.

Ændringsforslag    67

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Videreanvendelsen af datasæt af stor værdi, for hvilke listen fastlægges i overensstemmelse med artikel 13, og forksningsdata, jf. artikel 1, stk. 1, litra c), skal være gratis for brugerne.

5.  Videreanvendelsen af datasæt af stor værdi, for hvilke listen fastlægges i overensstemmelse med artikel 13 og bilag IIa, og forskningsdata, jf. artikel 1, stk. 1, litra c), skal være gratis for brugerne.

Ændringsforslag    68

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Medlemsstaterne offentliggør, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, listen over de dokumenter, der er omhandlet i stk. 2, litra a), elektronisk. Forudgående opstilling af et dokument på listen er en forudsætning for, at der kan gøres brug af undtagelserne i stk. 2, litra a).

Ændringsforslag    69

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  Medlemsstaterne kan oplyse om omkostninger til reproduktion, formidling og datalagring af dokumenter samt, hvor det er relevant, omkostninger til anonymisering af personoplysninger og omkostninger til foranstaltninger til beskyttelse af fortrolige oplysninger, jf. artikel 1, stk. 2, litra d).

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af hensyn til tekstens indre sammenhæng, og fordi ændringsforslaget hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    70

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne offentliggør en liste over de offentlige myndigheder, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, litra a).

udgår

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af hensyn til tekstens indre sammenhæng, og fordi ændringsforslaget hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    71

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Videreanvendelse af dokumenter kan tillades uden eller med betingelser, eventuelt gennem en licens. Disse betingelser må ikke begrænse mulighederne for videreanvendelse unødigt og må ikke benyttes til at begrænse konkurrencen.

1.  Medlemsstaterne må ikke underlægge videreanvendelsen af dokumenter betingelser eller en licens, medmindre disse betingelser eller licensen er ikkediskriminerende, begrundet i almene hensyn og forholdsmæssige.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af hensyn til tekstens indre sammenhæng, og fordi ændringsforslaget hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    72

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  I medlemsstater, hvor der anvendes licenser, sikrer medlemsstaterne, at standardlicenser til videreanvendelse af den offentlige sektors dokumenter, der kan tilpasses, så de imødekommer særlige licensansøgninger, er tilgængelige i digitalt format og kan behandles elektronisk. Medlemsstaterne tilskynder til at benytte sådanne standardlicenser.

2.  Når videreanvendelsen af dokumenter er underlagt betingelser eller en licens, skal medlemsstaterne:

 

a)  sikre, at sådanne betingelser eller licenser ikke unødigt begrænser mulighederne for videreanvendelse eller konkurrence, og at oplysningerne frigives på de mindst restriktive betingelser eller licensvilkår, herunder mulighed for at give offentligheden adgang til dokumenter

 

b)  vurdere, om der findes almindeligt udbredte, åbne licenser, som opfylder disse krav. Medlemsstaterne skal i så fald anvende den eller de kompatible licenser, der er mest udbredte og mindst restriktive

 

c)  tilskynde til anvendelse af åbne standardlicenser til videreanvendelse af den offentlige sektors dokumenter og sikre, at disse licenser er tilgængelige i digitalt format og kan behandles elektronisk.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af hensyn til tekstens indre sammenhæng, og fordi ændringsforslaget hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    73

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Uden at de krav til erstatningsansvar, der er fastsat i EU-retten, tilsidesættes, gælder det, at hvis en offentlig myndighed eller en offentlig virksomhed gør dokumenter tilgængelige for videreanvendelse uden betingelser og begrænsninger, har den offentlige myndighed eller den offentlige virksomhed lov til at se bort fra ethvert erstatningsansvar for så vidt angår de dokumenter, der gøres tilgængelige for videreanvendelse.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af hensyn til tekstens indre sammenhæng, og fordi ændringsforslaget hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    74

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne etablerer praktiske ordninger, som gør det lettere at søge efter dokumenter, hvortil der er givet adgang til videreanvendelse, f.eks. lister over de vigtigste dokumenter med relevante metadata, der, såfremt det er muligt og hensigtsmæssigt, er tilgængelige online og i et maskinlæsbart format, og webportaler, hvorfra der er adgang til sådanne lister over dokumenter. Medlemsstaterne fremmer, hvor det er muligt, tværsproglig søgning efter dokumenter.

1.  Medlemsstaterne etablerer praktiske ordninger, som gør det lettere at søge efter dokumenter, hvortil der er givet adgang til videreanvendelse, f.eks. lister over de vigtigste dokumenter med relevante metadata, der, såfremt det er muligt og hensigtsmæssigt, er tilgængelige online og i et maskinlæsbart format, og webportaler, hvorfra der er adgang til sådanne lister over dokumenter. Medlemsstaterne fremmer, hvor det er muligt, tværsproglig søgning efter dokumenter.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af hensyn til tekstens indre sammenhæng, og fordi ændringsforslaget hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    75

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Medlemsstaterne sikrer, at offentlige myndigheder og offentlige virksomheder giver Kommissionen den fornødne adgang til alle de data, som de stiller til rådighed for videreanvendelse, for at åbne mulighed for aggregering af datasæt på EU-plan og navnlig for at sikre Unionen datasæt med fuld dækning for en bestemt kategori af data som anført i bilag IIa. Kommissionen træffer praktiske foranstaltninger for at stille datasæt til rådighed på EU-plan gennem et enkelt adgangspunkt.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af hensyn til tekstens indre sammenhæng, og fordi ændringsforslaget hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    76

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Senest [2 år efter datoen for gennemførelse af dette direktiv] og derefter hvert tredje år forelægger medlemsstaterne Kommissionen en rapport om de nationale politikker for åben adgang og de relevante foranstaltninger, der er indført.

Ændringsforslag    77

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis dokumenter videreanvendes af en offentlig myndighed til dens kommercielle aktiviteter, som falder uden for myndighedens offentlige opgaver, skal der gælde de samme gebyrer og andre betingelser for udlevering af dokumenter til disse aktiviteter, som er gældende for andre brugere.

2.  Medlemsstaterne sikrer fair konkurrence mellem offentlige myndigheder og offentlige virksomheder og andre brugere i tilfælde, hvor dokumenter videreanvendes af disse offentlige myndigheder eller offentlige virksomheder til deres kommercielle aktiviteter, som falder uden for deres offentlige opgaver, ved at sikre, at der gælder de samme gebyrer og andre betingelser for udlevering af dokumenter til disse aktiviteter, som er gældende for andre brugere. 3. Medlemsstaterne sikrer på samme måde, at videreanvendelse af dokumenter og oplysninger fra offentlige virksomheder ikke fører til konkurrenceforvridning.

Ændringsforslag    78

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Alle potentielle markedsoperatører skal have mulighed for at videreanvende dokumenter, også selv om en eller flere markedsoperatører allerede udnytter værdiforøgede produkter på grundlag af sådanne dokumenter. Kontrakter eller andre ordninger mellem de offentlige myndigheder eller offentlige virksomheder, der besidder dokumenterne, og tredjeparter må ikke tildele eneret.

1.  Alle potentielle brugere skal have mulighed for at videreanvende dokumenter, også selv om en eller flere brugere allerede udnytter værdiforøgede produkter på grundlag af sådanne dokumenter. Kontrakter eller andre ordninger mellem de offentlige myndigheder eller offentlige virksomheder, der besidder dokumenterne, og tredjeparter må ikke tildele eneret eller brug af dataene med fortrinsret.

Ændringsforslag    79

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Med sigte på at nå direktivets målsætninger vedtager Kommissionen en liste over datasæt af stor værdi blandt de dokumenter, som direktivet finder anvendelse på, sammen med betingelserne for deres offentliggørelse og videreanvendelse.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at de datasæt af stor værdi, der er opført i bilag IIa, stilles til rådighed gratis i et maskinlæsbart format og kan downloades og, hvis det er relevant, tilgås via interoperable API-grænseflader. Betingelserne for videreanvendelse skal være forenelige med åbne standardlicenser. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14 for at udvide listen over kategorier af datasæt af stor værdi i bilag IIa og navnlig for yderligere at specificere datasættene fra disse kategorier blandt de dokumenter, som er omfattet af dette direktiv, sammen med betingelserne og de nærmere bestemmelser for deres offentliggørelse og videreanvendelse.

Ændringsforslag    80

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Datasættene skal stilles gratis til rådighed, være maskinlæsbare og tilgængelige via API-grænseflader. Betingelserne for videreanvendelse skal være forenelige med åbne standardlicenser.

udgår

Ændringsforslag    81

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Som en undtagelse gælder den gratis tilrådighedsstillelse, der er omhandlet i stk. 2, ikke for offentlige virksomheders datasæt af stor værdi, hvis den konsekvensanalyse, der er omhandlet i artikel 13, stk. 7, viser, at gratis tilrådighedsstillelse vil medføre en væsentlig forvridning af konkurrencevilkårene på de respektive markeder.

3.  Som en undtagelse gælder den gratis tilrådighedsstillelse, der er omhandlet i stk. 1, ikke for offentlige virksomheders datasæt af stor værdi, hvis den konsekvensanalyse, der er omhandlet i artikel 13, stk. 7, viser, at gratis tilrådighedsstillelse vil medføre en væsentlig forvridning af konkurrencevilkårene på de respektive markeder, og hvis der ikke forefindes nogen mindre restriktiv tilgang til afbødning af denne forvridning, beregnes der gebyrer med forbehold af artikel 6.

Ændringsforslag    82

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Ud over de betingelser, der er fastsat i stk. 2, kan Kommissionen fastlægge andre gældende vilkår, herunder navnlig:

udgår

a.  eventuelle betingelser for videreanvendelse

 

b.  formater af data og metadata og tekniske betingelser for deres offentliggørelse og formidling.

 

Ændringsforslag    83

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Udvælgelsen af datasæt til den i stk. 1 omhandlede liste skal være baseret på en vurdering af deres potentiale til at skabe samfundsøkonomiske fordele, antallet af brugere og de indtægter, som de eventuelt kan generere, samt deres potentiale til at blive kombineret med andre datasæt.

5.  Udvælgelsen af yderligere kategorier og datasæt af stor værdi til den i stk. 1 omhandlede liste skal være baseret på en vurdering af deres potentiale til at skabe betydelige samfundsmæssige eller samfundsøkonomiske fordele, innovation, antallet af brugere, navnlig små og mellemstore virksomheder, de indtægter, som de eventuelt kan generere, samt deres potentiale til at blive kombineret med andre datasæt.

Ændringsforslag    84

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a.  Med hensyn til stk. 7 udfører Kommissionen offentlige høringer med alle interesserede parter, herunder offentlige myndigheder, offentlige virksomheder, videreanvendere af data, forskningsorganisationer, civilsamfundsgrupper og andre repræsentative organisationer. Alle interesserede parter skal have mulighed for at forelægge Kommissionen forslag til yderligere kategorier af datasæt af stor værdi eller konkrete datasæt. Kommissionen tager hensyn til disse forslag. Alternativt bør den over for de interesserede parter begrunde, hvorfor den ikke har taget hensyn til forslaget.

Ændringsforslag    85

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 13, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra [datoen for dette direktivs ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

2.  De beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 5a og 13, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra [datoen for dette direktivs ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Ændringsforslag    86

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den i artikel 13 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3.  Den i artikel 5a og 13 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Ændringsforslag    87

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 13 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 5a og 13 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag    88

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Tidligst fire år efter datoen for dette direktivs gennemførelse i national ret foretager Kommissionen en evaluering af dette direktiv og forelægger Europa-Parlamentet, Rådet og og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgen rapport med de vigtigste konklusioner. Evalueringen foretages i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer for bedre regulering47. Medlemsstaterne giver Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige for at udarbejde denne rapport.

1.  Inden [36 måneder efter datoen for dette direktivs gennemførelse i national ret] og derefter senest hvert femte år foretager Kommissionen en evaluering af dette direktiv og forelægger Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport med de vigtigste konklusioner. Evalueringen foretages i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer for bedre regulering47. Medlemsstaterne giver Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige for at udarbejde denne rapport.

__________________

__________________

47 SWD (2017) 350.

47 SWD(2017)0350.

Ændringsforslag    89

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Evalueringen skal især dreje sig om dette direktivs anvendelsesområde og virkning, herunder omfanget af stigningen i videreanvendelsen af den offentlige sektors dokumenter, som er omfattet af dette direktiv, konsekvenserne af anvendelsen af gebyrprincippet og videreanvendelsen af officielle tekster af lovgivningsmæssig og administrativ art, videreanvendelsen af dokumenter, der indehaves af andre enheder end offentlige myndigheder, samspillet mellem databeskyttelsesreglerne og mulighederne for videreanvendelse samt yderligere muligheder for at gøre det indre marked mere velfungerende og fremme udviklingen i den europæiske dataøkonomi.

2.  Evalueringen skal især dreje sig om dette direktivs anvendelsesområde og dets samfundsmæssige og samfundsøkonomiske virkning, herunder omfanget af stigningen i videreanvendelsen af den offentlige sektors dokumenter, som er omfattet af dette direktiv, konsekvenserne af datasættene af stor værdi, relevansen for specifikke interessenter såsom forbrugere og virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder, konsekvenserne af anvendelsen af gebyrprincippet og videreanvendelsen af officielle tekster af lovgivningsmæssig og administrativ art, videreanvendelsen af dokumenter, der indehaves af andre enheder end offentlige myndigheder, tilgængeligheden og anvendelsen af API-grænseflader, samspillet mellem databeskyttelsesreglerne og mulighederne for videreanvendelse samt yderligere muligheder for at gøre det indre marked mere velfungerende og fremme udviklingen i den europæiske dataøkonomi.

Ændringsforslag    90

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Hvor det er passende, ledsages den rapport, der er omhandlet i stk. 1, af relevante forslag.

Ændringsforslag    91

Forslag til direktiv

Bilag II a (nyt)

Kategori

Eksempler på datasæt

Budget og udgifter

Planlagte og løbende udgifter og tilskud, detaljerede oversigter over udgifter på alle forvaltningsniveauer

Virksomheder

Virksomheds- og erhvervsregistre (lister over registrerede virksomheder, oplysninger om ejerskab og ledelse, registreringsidentifikatorer, regnskaber)

Jordobservation og miljø

Rumdata og in situ-data (overvågning af vejr, jord og vandkvalitet, energiforbrug, emissionsniveauer)

Geospatiale data

Geodata i henhold til direktiv 2007/2/EF (Inspire), herunder postnumre samt nationale og lokale kort (matrikulære, topografiske, marine og administrative grænser i en målestok på mindst 1:20 000 (1 cm ~ 200 m))

National lovgivning

Lovgivningsmæssige, reguleringsmæssige og administrative foranstaltninger; udkast til foranstaltninger, herunder proceduremæssige oplysninger vedrørende indførelse af dem; foranstaltninger, der er blevet ændret eller ophævet, eller som ikke længere er i kraft; ledsagedokumenter, f.eks. begrundelser, konsekvensanalyser, udtalelser fra rådgivende organer og afstemningsresultater; retspraksis

Offentlige udbud

Tidligere og aktuelle udbud og tildelinger på alle forvaltningsniveauer, udspecificeret efter kontorer, i alle faser (f.eks. åbne, afsluttede og annullerede)

Statistik

Nationale, regionale og lokale statistiske data med de vigtigste demografiske og økonomiske indikatorer (BNP, alder, arbejdsløshed, indkomst og uddannelse)

BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER,SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA

Følgende liste er udarbejdet på helt frivillig basis og udelukkende på ordførerens ansvar. Ordføreren har modtaget input fra følgende enheder eller personer som led i udarbejdelsen af udtalelsen frem til vedtagelsen heraf i udvalget:

Person

Enhed

Henning Twickler

EDSO for Smart Grids

Camille Alleguede

ENEDIS

 

European Federation of Local Energy Companies (CEDEC)

Audrey Gourraud

Fédération des Entreprises Publiques Locales (epl)

Robbie Morrison, Tom Brown, Ingmar Schlecht, Walter Palmetshofen

Open Knowledge International / Open Knowledge Foundation

Oliver Kaye

PSI Alliance

Jean-Gabriel Audebert-Lasrochas

Trainline.com

Lucie Petersen

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV)

Janine Prantl, Konstantin Schöfmann

Verband öffentlicher Wirtschaft (vöwg)

Dr. Elisa Schenner

Wiener Stadtwerke

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Videreanvendelse af den offentlige sektors informationer

Referencer

COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

28.5.2018

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

28.5.2018

Associerede udvalg - dato for meddelelse på plenarmødet

13.9.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Julia Reda

16.5.2018

Behandling i udvalg

19.6.2018

3.9.2018

 

 

Dato for vedtagelse

11.10.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

1

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Edward Czesak, Arndt Kohn, Julia Reda, Martin Schirdewan, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Ramón Jáuregui Atondo, Stanislav Polčák, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

GUE/NGL

Martin Schirdewan

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Lambert van Nistelrooij, Stanislav Polčák, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Tomáš Zdechovský

S&D

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

5

0

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Richard Sulík

EFDD

Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, SWD(2018) 145 final, s. 24.

(2)

SWD(2018) 145 final, s. 27.

(3)

Open Knowledge Foundation (OKFN): Global Open Data Index https://index.okfn.org/dataset/.

(4)

Cabinet Office: G8 Open Data Charter and Technical Annex https://www.gov.uk/government/publications/open-data-charter/g8-open-data-charter-and-technical-annex.

(5)

Bundesamt für Kartographie und Geodäsie https://www.bkg.bund.de/.

(6)

OpenStreetMap https://www.openstreetmap.org/.


UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (21.11.2018)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (omarbejdning)

(COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD))

Ordfører for udtalelse: Julia Reda

KORT BEGRUNDELSE

Videreanvendelse af den offentlige sektors informationer kan give økonomiske, samfundsmæssige og demokratiske fordele ved at gøre det muligt for andre brugere end de offentlige myndigheder at skabe nye produkter og tjenester ved hjælp af officielle informationer. Dette kan stimulere den økonomiske aktivitet og øge effektiviteten og gennemsigtigheden i de offentlige funktioner.

I direktiv 2003/98/EF om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer, som er et centralt element i EU's indsats for at åbne for offentlige data til økonomiske formål, samtidig med at man forfølger samfundsmæssige mål, opfordredes offentlige organer til at gøre deres oplysninger tilgængelige ved at fastsætte regler for at foretage skøn med henblik på at tillade videreanvendelse.

I juli 2013 blev direktivet revideret yderligere ved at gøre videreanvendelse obligatorisk for de fleste offentlige myndigheder og således bringe museer, biblioteker (herunder universitetsbiblioteker) og arkiver inden for dets anvendelsesområde med henblik på at øge gennemsigtighed, databaseret innovation og fair konkurrence.

Den 25. april 2018 offentliggjorde Kommissionen et forslag til retsakt om omarbejdning af direktivet for yderligere at fremme og lette videreanvendelse. Omarbejdningen sigter navnlig mod at styrke SMV'ernes stilling ved at reducere markedshindringerne for at genbruge offentlig information til kommercielle formål, samtidig med at offentlige virksomheder og forskningsdata falder ind under direktivets anvendelsesområde.

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag. Ordføreren støtter navnlig Kommissionens tilgang om at lade den nuværende behandling af organer inden for den kulturelle sektor (biblioteker, arkiver og museer) fortsætte uændret, idet direktivet på dette område fortsat fungerer tilfredsstillende.

Endvidere noterer ordføreren sig, at Kommissionen ved en delegeret retsakt har til hensigt at udpege visse databaser med stor værdi i den offentlige sektor (liste over datasæt af høj værdi, artikel 13), der skal stilles gratis til rådighed på et senere tidspunkt. Ordføreren modsætter sig ikke Kommissionens forslag i den henseende. Ordføreren ønsker dog at understrege, at det er nødvendigt, at en sådan liste er så klar og detaljeret som muligt for at sikre retssikkerheden for alle berørte parter.

I den forbindelse yder ordføreren en generel støtte til Kommissionens forslag og foreslår, at der som et minimum foretages en række ændringer for at skabe større juridisk klarhed og for yderligere at præcisere visse bestemmelser.

ÆNDRINGSFORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Den offentlige sektor i medlemsstaterne indsamler, producerer, reproducerer og formidler et bredt spektrum af information på mange områder, som f.eks. information om sociale forhold, økonomi, geografi, vejrforhold, turisme, erhvervsforhold, patentrettigheder og uddannelse. Dokumenter produceret af offentlige myndigheder af forvaltningsmæssig, lovgivningsmæssig eller retlig art udgør en omfattende, forskelligartet og værdifuld samling ressourcer, som kan være til gavn for videnøkonomien.

(6)  Den offentlige sektor i medlemsstaterne indsamler, producerer, reproducerer og formidler et bredt spektrum af information på mange områder, som f.eks. information om sociale forhold, økonomi, kultur, geografi, vejrforhold, turisme, erhvervsforhold, patentrettigheder og uddannelse. Dokumenter produceret af offentlige myndigheder af forvaltningsmæssig, lovgivningsmæssig eller retlig art udgør en omfattende, forskelligartet og værdifuld samling ressourcer, som kan være til gavn for videnøkonomien.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Direktivet fastlægger en pligt for medlemsstaterne til at give mulighed for videreanvendelse af alle dokumenter, medmindre aktindsigt heri er begrænset eller udelukket i henhold til nationale regler om aktindsigt i dokumenter og med forbehold af de andre undtagelser, der er fastsat i nærværende direktiv. Direktivet er baseret på de eksisterende aktindsigtsordninger i medlemsstaterne og ændrer ikke de nationale regler for adgang til dokumenter. Det finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor borgere eller virksomheder i henhold til den relevante aktindsigtsordning kun kan få et dokument udleveret, hvis de kan dokumentere en særlig interesse. På EU-plan anerkendes det i artikel 41 (retten til god forvaltning) og 42 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, at enhver unionsborger samt enhver fysisk eller juridisk person med bopæl eller hjemsted i en medlemsstat har ret til aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter. Offentlige myndigheder bør opfordres til at give adgang til videreanvendelse af alle dokumenter, de er i besiddelse af. Offentlige myndigheder bør fremme og tilskynde til videreanvendelse af dokumenter, herunder officielle tekster af lovgivningsmæssig og administrativ art, i de tilfælde, hvor den offentlige myndighed er beføjet til at give tilladelse til videreanvendelsen.

(19)  Direktivet fastlægger en pligt for medlemsstaterne til at give mulighed for videreanvendelse af alle dokumenter, uden at det berører de undtagelser, der er fastsat i nærværende direktiv. Direktivet er baseret på de aktindsigtsordninger, der i øjeblikket gælder i medlemsstaterne. I den forbindelse ændrer det ikke de nationale regler for adgang til dokumenter, og det fastsætter heller ikke specifikke adgangsrettigheder eller forpligtelser til at offentliggøre oplysninger, da dette fortsat bør overlades til medlemsstaternes skøn. Det finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor borgere eller virksomheder i henhold til den relevante aktindsigtsordning kun kan få et dokument udleveret, hvis de kan dokumentere en særlig interesse. På EU-plan anerkendes det i artikel 41 (retten til god forvaltning) og 42 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, at enhver unionsborger samt enhver fysisk eller juridisk person med bopæl eller hjemsted i en medlemsstat har ret til aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter. Offentlige myndigheder bør opfordres til at give adgang til videreanvendelse af alle dokumenter, de er i besiddelse af. Offentlige myndigheder bør fremme og tilskynde til videreanvendelse af dokumenter, herunder officielle tekster af lovgivningsmæssig og administrativ art, i de tilfælde, hvor den offentlige myndighed er beføjet til at give tilladelse til videreanvendelsen.

Begrundelse

Direktivet bør kun dække reglerne med hensyn til videreanvendelse af offentlige dokumenter, idet medlemsstaterne har enekompetence med hensyn til aktindsigt. Dette ændringsforslag er nødvendigt på grund af tekstens indre sammenhæng, da det hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  Et dokument bør betragtes som værende i et maskinlæsbart format, hvis det er i et filformat, som er struktureret på en sådan måde, at softwareapplikationer nemt kan identificere, genkende og uddrage specifikke data af det. Data kodet i filer, der er struktureret i et maskinlæsbart format, bør anses for at være maskinlæsbare data. Maskinlæsbare formater kan være åbne eller lukkede; de kan være formelle standarder eller ej Dokumenter, der er kodet i et filformat, som begrænser en sådan automatisk behandling, fordi data ikke kan eller ikke uden problemer kan uddrages af sådanne dokumenter, bør ikke betragtes som dokumenter i maskinlæsbart format. Medlemsstaterne bør, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, tilskynde til brug af åbne maskinlæsbare formater.

(31)  Et dokument bør betragtes som værende i et maskinlæsbart format, hvis det er i et filformat, som er struktureret på en sådan måde, at softwareapplikationer nemt kan identificere, genkende og på en teknologisk neutral måde uddrage specifikke data af det. Data kodet i filer, der er struktureret i et maskinlæsbart format, bør anses for at være maskinlæsbare data. Maskinlæsbare formater kan være åbne eller lukkede; de kan være formelle standarder eller ej Dokumenter, der er kodet i et filformat, som begrænser en sådan automatisk behandling, fordi data ikke kan eller ikke uden problemer kan uddrages af sådanne dokumenter, bør ikke betragtes som dokumenter i maskinlæsbart format. Medlemsstaterne bør, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, tilskynde til brug af åbne maskinlæsbare formater.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  Gebyrer for videreanvendelse af dokumenter udgør en vigtig markedsadgangsbarriere for nystartede virksomheder og SMV'er. Dokumenter bør derfor stilles til rådighed for videreanvendelse uden betaling og, når gebyrer er nødvendige de i princippet begrænses til de marginale omkostninger. Der bør i ekstraordinære tilfælde tages hensyn til nødvendigheden af ikke at hindre den normale funktion af offentlige myndigheder, som skal generere indtægter til dækning af en betydelig del af omkostningerne til udførelse af deres offentlige opgaver. Offentlige virksomheders rolle i et konkurrencepræget økonomisk miljø bør også anerkendes. I sådanne tilfælde bør de offentlige myndigheder og de offentlige virksomheder derfor kunne opkræve gebyrer ud over de marginale omkostninger. Sådanne gebyrer bør fastsættes i henhold til objektive, gennemsigtige og kontrollerbare kriterier, og den samlede indtægt fra udlevering og tilladelse til videreanvendelse af dokumenter bør ikke overstige omkostningerne ved indsamling, produktion, reproduktion og formidling samt en rimelig forrentning af investeringerne. Hvis relevant, bør omkostningerne ved anonymisering af personoplysninger eller af kommercielt følsomme oplysninger også indgå i omkostningsberegningen. Forpligtelsen til at generere indtægter til dækning af en betydelig del af omkostningerne til udførelse af de offentlige myndigheders opgaver eller omfanget af tjenester af almen interesse overdraget til offentlige virksomheder behøver ikke at være lovbestemt, men kan f.eks. følge af administrativ praksis i medlemsstaterne. En sådan forpligtelse bør regelmæssigt revurderes af medlemsstaterne.

(32)  Gebyrer for videreanvendelse af dokumenter udgør en vigtig markedsadgangsbarriere for nystartede virksomheder og SMV'er, navnlig inden for den kulturelle og kreative sektor. Dokumenter bør derfor stilles til rådighed for videreanvendelse uden betaling og, når gebyrer er nødvendige de i princippet begrænses til de marginale omkostninger. Ved marginale omkostninger forstås ekstraudgifter til at digitalisere, opbevare og forvalte dokumenter samt udgifter til digital masselagring, ekstraudgifter til at gøre data maskinlæsbare og ekstraudgifter som følge af infrastrukturrelaterede foranstaltninger. Der bør i ekstraordinære tilfælde tages hensyn til nødvendigheden af ikke at hindre den normale funktion af offentlige myndigheder, som skal generere indtægter til dækning af en betydelig del af omkostningerne til udførelse af deres offentlige opgaver. Offentlige virksomheders rolle i et konkurrencepræget økonomisk miljø bør også anerkendes. I sådanne tilfælde bør de offentlige myndigheder og de offentlige virksomheder derfor kunne opkræve gebyrer ud over de marginale omkostninger. Sådanne gebyrer bør fastsættes i henhold til objektive, gennemsigtige og kontrollerbare kriterier, og den samlede indtægt fra udlevering og tilladelse til videreanvendelse af dokumenter bør ikke overstige omkostningerne ved indsamling, produktion, reproduktion og formidling samt en rimelig forrentning af investeringerne. Hvis relevant, bør omkostningerne ved anonymisering af personoplysninger eller af kommercielt følsomme oplysninger også indgå i omkostningsberegningen. Forpligtelsen til at generere indtægter til dækning af en betydelig del af omkostningerne til udførelse af de offentlige myndigheders opgaver eller omfanget af tjenester af almen interesse overdraget til offentlige virksomheder behøver ikke at være lovbestemt, men kan f.eks. følge af administrativ praksis i medlemsstaterne. En sådan forpligtelse bør regelmæssigt revurderes af medlemsstaterne.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt på grund af tekstens indre sammenhæng, da det hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 52

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(52)  Redskaber, der hjælper potentielle brugere med at finde dokumenter, som er tilgængelige til videreanvendelse, og betingelserne for videreanvendelse kan i høj grad gøre det lettere at anvende den offentlige sektors dokumenter på tværs af grænserne. Derfor bør medlemsstaterne påse, at der findes praktiske ordninger, som hjælper brugerne i deres søgning efter dokumenter, der er tilgængelige til videreanvendelse. Lister, der så vidt muligt bør være tilgængelige online, over de vigtigste dokumenter (dokumenter, som videreanvendes i udstrakt grad, eller som egner sig til dette formål) og webportaler, hvorfra der er adgang til decentraliserede lister over informationskilder, er eksempler på sådanne praktiske ordninger.

(52)  Redskaber, der hjælper potentielle brugere med at finde dokumenter, som er tilgængelige til videreanvendelse, og betingelserne for videreanvendelse kan i høj grad gøre det lettere at anvende den offentlige sektors dokumenter på tværs af grænserne. Derfor bør medlemsstaterne påse, at der findes praktiske ordninger, som hjælper brugerne i deres søgning efter dokumenter, der er tilgængelige til videreanvendelse. Lister, der så vidt muligt bør være tilgængelige online, over de vigtigste dokumenter (dokumenter, som videreanvendes i udstrakt grad, eller som egner sig til dette formål) og webportaler, hvorfra der er adgang til decentraliserede lister over informationskilder, er eksempler på sådanne praktiske ordninger. Foranstaltninger, der gør det lettere at bekræfte ægtheden af offentlige dokumenter, giver desuden brugerne vigtige garantier.

Begrundelse

I lyset af risikoen for hacking eller manipulation i den digitale tidsalder er det vigtigt for tilliden til den offentlige sektor, at ægtheden af offentlige dokumenter kan bekræftes. De nødvendige værktøjer er let tilgængelige, og implementering af dem tidligt i processen kræver en forholdsvis begrænset indsats, men medfører store fordele.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 57

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(57)  Et af hovedformålene med oprettelsen af det indre marked er at skabe betingelser, der fremmer udviklingen af tjenesteydelser, som dækker hele Unionen. Biblioteker, museer og arkiver har en betydelig mængde værdifulde offentlige informationsressourcer, navnlig fordi digitaliseringsprojekter har mangedoblet mængden af digitalt offentligt materiale. Disse kulturhistoriske samlinger og dertil hørende metadata er et potentielt grundlag for produkter og tjenester med digitalt indhold og har et kæmpe potentiale for innovativ videreanvendelse på områder som læring og turisme. Andre typer kulturinstitutioner (som f.eks. orkestre, operaer, balletter og teatre), herunder arkiver, der er en del af disse institutioner, bør fortsat ikke være omfattet på grund af deres særlige karakter af "scenekunstinstitutioner" og det forhold, at næsten alt deres materiale er omfattet af tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder og derfor ville falde uden for direktivets anvendelsesområde.

(57)  Et af hovedformålene med oprettelsen af det indre marked er at skabe betingelser, der fremmer udviklingen af tjenesteydelser, som dækker hele Unionen. Biblioteker, museer og arkiver har en betydelig mængde værdifulde offentlige informationsressourcer. Videreanvendelse af dokumenter, der opbevares af sådanne institutioner, har et betydeligt socialt og økonomisk potentiale for de kulturelle og kreative sektorer samt for samfundet, navnlig fordi digitaliseringsprojekter har mangedoblet mængden af digitalt offentligt materiale, som er tilgængeligt på platforme såsom Europeana. Disse kulturhistoriske samlinger og dertil hørende metadata er et potentielt grundlag for produkter og tjenester med digitalt indhold og har et kæmpe potentiale for innovativ videreanvendelse i ikke blot de kulturelle og kreative sektorer, men også på områder som læring og turisme. Andre typer kulturinstitutioner (som f.eks. orkestre, operaer, balletter og teatre), herunder arkiver, der er en del af disse institutioner, bør fortsat ikke være omfattet på grund af deres særlige karakter af "scenekunstinstitutioner" og det forhold, at næsten alt deres materiale er omfattet af tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder og derfor ville falde uden for direktivets anvendelsesområde.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt på grund af tekstens indre sammenhæng, da det hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 60

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(60)  Med sigte på at sikre deres maksimale indvirkning og lette videreanvendelsen bør datasættene af stor værdi gøres tilgængelige for videreanvendelse med minimale retlige begrænsninger og gratis. De bør også offentliggøres via API-grænseflader, når det pågældende datasæt indeholder dynamiske data.

(60)  Med sigte på at sikre deres maksimale indvirkning og lette videreanvendelsen bør datasættene af stor værdi gøres tilgængelige for videreanvendelse med minimale retlige begrænsninger og gratis. De bør også offentliggøres via API-grænseflader, når det pågældende datasæt indeholder dynamiske data. Ligesom det gælder andre af den offentlige sektors informationer, bør de ledsages af værktøjer til ægthedsbekræftelse, som skaber tillid hos brugerne.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 60 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(60a)  I betragtning af den store risiko for, at de nuværende teknologiske formater, der anvendes til at opbevare og give adgang til den offentlige sektors informationer, bliver forældede, bør de offentlige myndigheder gennemføre effektive langsigtede politikker for bevaring af informationerne for at sikre, at det er muligt at anvende dem i fremtiden, navnlig når der er tale om datasæt af stor værdi.

Begrundelse

For at sikre adgang til data på længere sigt er det afgørende at gennemføre meningsfulde politikker for bevaring af dem, hvilket vil fremme forskning, analyse og gennemsigtighed i fremtiden.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  eksisterende dokumenter, som medlemsstaternes offentlige myndigheder er i besiddelse af

a)  offentligt tilgængelige dokumenter, som medlemsstaternes offentlige myndigheder er i besiddelse af

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt på grund af tekstens indre sammenhæng, da det hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  eksisterende dokumenter, der indehaves af offentlige virksomheder, hvis aktiviteter ligger inden for områder, som er defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU42, samt af offentlige virksomheder, der handler som operatører af offentlige tjenester, jf. artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/200743, offentlige virksomheder, der fungerer som luftfartsselskaber og opfylder forpligtelser til offentlig tjeneste i henhold artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/200844, og offentlige virksomheder, der handler som EU-redere, som opfylder en forpligtelser til offentlig tjeneste i henhold til artikel 4 i Rådets forordning (EØF) nr. 3577/9245.

b)  offentligt tilgængelige dokumenter, der indehaves af offentlige virksomheder, hvis aktiviteter ligger inden for områder, som er defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU42, samt af offentlige virksomheder, der handler som operatører af offentlige tjenester, jf. artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/200743, offentlige virksomheder, der fungerer som luftfartsselskaber og opfylder forpligtelser til offentlig tjeneste i henhold artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/200844, og offentlige virksomheder, der handler som EU-redere, som opfylder en forpligtelser til offentlig tjeneste i henhold til artikel 4 i Rådets forordning (EØF) nr. 3577/9245.

__________________

__________________

42 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).

42 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).

43 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007. om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70

43 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007.om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70.

44 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdning) (EØS-relevant tekst) (EUT L 293 af 31.10.2008, s. 3).

44 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdning) (EØS-relevant tekst) (EUT L 293 af 31.10.2008, s. 3).

45 Rådets forordning (EØF) nr. 3577/92 af 7. december 1992 om anvendelse af princippet om fri udveksling af tjenesteydelser inden for søtransport i medlemsstaterne (cabotagesejlads) (EFT L 364 af 12.12.1992, s. 7)

45 Rådets forordning (EØF) nr. 3577/92 af 7. december 1992 om anvendelse af princippet om fri udveksling af tjenesteydelser inden for søtransport i medlemsstaterne (cabotagesejlads) (EFT L 364 af 12.12.1992, s. 7).

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  dokumenter, der indehaves af offentlige virksomheder, og som er uden for anvendelsesområdet for tjenesteydelser produceret som led i leveringen af tjenesteydelser af almen interesse som fastsat ved lov eller andre retsforskrifter i medlemsstaterne

b)  dokumenter, der indehaves af offentlige virksomheder, og som er uden for anvendelsesområdet for tjenesteydelser produceret som led i leveringen af tjenesteydelser af almen interesse som fastsat ved lov eller andre retsforskrifter i medlemsstaterne eller, hvis sådanne forskrifter ikke findes, i henhold til gældende forvaltningspraksis i den berørte medlemsstat.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Direktivet indvirker på ingen måde på beskyttelsesniveauet for individer med hensyn til behandling af deres personoplysninger i henhold til EU-retten og national ret, og det berører navnlig ikke de forpligtelser og rettigheder, der er fastsat i forordning (EU) 2016/679 (den generelle forordning om databeskyttelse).

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Uden at det berører kapitel V, sikrer offentlige myndigheder og offentlige virksomheder, at deres dokumenter er tilgængelige i alle allerede eksisterende formater eller i alle allerede eksisterende sprogversioner og, såfremt det er muligt og hensigtsmæssigt, i et åbent og maskinlæsbart format sammen med deres metadata. Både formatet og metadataene skal om muligt være i overensstemmelse med formelle åbne standarder.

1.  Uden at det berører kapitel V, sikrer offentlige myndigheder og offentlige virksomheder, at deres dokumenter er tilgængelige i alle allerede eksisterende formater eller i alle allerede eksisterende sprogversioner, er interoperable, umiddelbart kan findes, kan videreanvendes ved brug af elektroniske midler og, såfremt det er muligt og hensigtsmæssigt, foreligger i et åbent og maskinlæsbart format sammen med deres metadata. Både formatet og metadataene skal om muligt være i overensstemmelse med formelle åbne standarder.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt på grund af tekstens indre sammenhæng, da det hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  dokumenter, for hvilke den berørte offentlige myndighed i henhold til national ret eller, hvis sådanne forskrifter ikke findes, i henhold til gængs forvaltningspraksis i den pågældende medlemsstat, skal generere tilstrækkelige indtægter til dækning af en betydelig del af omkostningerne - mindst 60 % - ved indsamling, produktion, reproduktion og formidling;

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt på grund af tekstens indre sammenhæng, da det hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Videreanvendelsen af datasæt af stor værdi, for hvilke listen fastlægges i overensstemmelse med artikel 13, og forksningsdata, jf. artikel 1, stk. 1, litra c), skal være gratis for brugerne.

5.  Videreanvendelsen af datasæt af stor værdi, for hvilke listen fastlægges i overensstemmelse med artikel 13, og forskningsdata, jf. artikel 1, stk. 1, litra c), skal være gratis eller udbydes brugerne til nedsat pris.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne etablerer praktiske ordninger, som gør det lettere at søge efter dokumenter, hvortil der er givet adgang til videreanvendelse, f.eks. lister over de vigtigste dokumenter med relevante metadata, der, såfremt det er muligt og hensigtsmæssigt, er tilgængelige online og i et maskinlæsbart format, og webportaler, hvorfra der er adgang til sådanne lister over dokumenter. Medlemsstaterne fremmer, hvor det er muligt, tværsproglig søgning efter dokumenter.

Medlemsstaterne etablerer praktiske ordninger, som gør det lettere at søge efter dokumenter, hvortil der er givet adgang til videreanvendelse, f.eks. lister over de vigtigste dokumenter med relevante metadata, der, såfremt det er muligt og hensigtsmæssigt, er tilgængelige online og i et maskinlæsbart format, og webportaler, hvorfra der er adgang til sådanne lister over dokumenter, samt værktøjer til ægthedsbekræftelse. Medlemsstaterne fremmer, hvor det er muligt, tværsproglig søgning efter dokumenter.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt på grund af tekstens indre sammenhæng, da det hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 12a

 

Bevaring af den offentlige sektors informationer

 

Medlemsstaterne sikrer, at de gennemfører meningsfulde politikker til bevaring af den offentlige sektors informationer i et format, der bedst muligt sikrer adgang til informationerne på lang sigt.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt på grund af tekstens indre sammenhæng, da det hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Med sigteat nå direktivets målsætninger vedtager Kommissionen en liste over datasæt af stor værdi blandt de dokumenter, som direktivet finder anvendelse på, sammen med betingelserne for deres offentliggørelse og videreanvendelse.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at de datasæt af stor værdi, der er anført i bilag Ia, stilles til rådighed gratis i et maskinlæsbart format, kan downloades, ledsages af værktøjer til ægthedsbekræftelse, er underlagt effektive politikker til bevaringlang sigt og, hvis det er relevant, kan tilgås via API-grænseflader. Betingelserne for videreanvendelse skal være forenelige med åbne standardlicenser. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14 for at supplere dette direktiv ved at udvide listen over kategorier af datasæt af stor værdi i bilag Ia og navnlig ved yderligere at angive datasæt af stor værdi blandt de dokumenter, som direktivet finder anvendelse på, sammen med betingelserne for deres offentliggørelse og videreanvendelse.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Datasættene skal stilles gratis til rådighed, være maskinlæsbare og tilgængelige via API-grænseflader. Betingelserne for videreanvendelse skal være forenelige med åbne standardlicenser.

udgår

Begrundelse

Vi støtter de foreslåede ændringer i IMCO-udvalgets udtalelse, idet vi foretager en tilføjelse for at afspejle de synspunkter, der fremsættes ovenfor.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Bilag I a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Bilag Ia

 

Liste over datasæt af stor værdi

 

Nationale love, herunder lovgivningsmæssige, reguleringsmæssige og administrative foranstaltninger; udkast til foranstaltninger, herunder proceduremæssige oplysninger vedrørende vedtagelsen af dem; foranstaltninger, der er blevet ændret eller ophævet, eller som ikke længere er i kraft; ledsagedokumenter, f.eks. begrundelser, konsekvensanalyser, udtalelser fra rådgivende organer og afstemningsresultater.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt på grund af tekstens indre sammenhæng, da det hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Videreanvendelse af den offentlige sektors informationer

Referencer

COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

28.5.2018

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

28.5.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Theodoros Zagorakis

1.6.2018

Behandling i udvalg

10.10.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

20.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

0

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Dietmar Köster, Emma McClarkin, Michel Reimon

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Nicola Danti, Tomáš Zdechovský

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

24

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Rupert Matthews

GUE/NGL

Nikolaos Chountis

PPE

Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Sabine Verheyen, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Nicola Danti, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

VERTS/ALE

Helga Trüpel

0

-

 

 

3

0

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

VERTS/ALE

Michel Reimon

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (27.11.2018)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (omarbejdning)

(COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD))

Ordfører for udtalelse: Ignazio Corrao

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren ser positivt på Kommissionens forslag til omarbejdning af direktiv 2013/37/EU og 2003/98/EF om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (PSI). Formålet med forslaget er at opdatere de eksisterende direktiver med henblik på at befordre videreanvendelse af den offentlige sektors informationer i hele Unionen ved at harmonisere de grundlæggende betingelser for tilgængeliggørelse af PSI til videreanvendere.

Forslaget udvider anvendelsesområdet og har til formål at tilsikre overensstemmelse med EU-retten, navnlig databeskyttelseslovgivningen, såvel som andre EU-politikker og -initiativer, f.eks. om kunstig intelligens eller tingenes internet. 

Ordføreren finder det imidlertid nødvendigt, at denne interne juridiske overensstemmelse i EU-retten afspejles, således for at undgå juridisk usikkerhed mellem forskellige retlige instrumenter. Det er navnlig vigtigt, at forslaget afspejler interaktionen mellem videreanvendelse af PSI og efterlevelse af EU's databeskyttelseslovgivning, der gælder for enhver behandling af personoplysninger, der finder sted inden for rammerne af dette direktiv. Det er derudover hensigten, med henblik på korrekt anvendelse af dette forslag, at undgå afvigende fortolkninger eller opfattelser af essentielle begreber, som allerede benyttes i EU's databeskyttelseslovgivning, og ordføreren finder det derfor nødvendigt at indføje visse specifikke bestemmelser i den lovgivningsmæssige del. Dette er eksempelvis tilfældet med definitionerne af "personoplysninger" og "anonyme data". Begge viser tilbage til begreber, der anvendes i forordning (EU) 2016/679 (persondataforordningen), hvor begrebernes betydning er helt klar. Der er navnlig behov for en definition af "anonyme data", da dette begreb i mange tilfælde forstås som henvisende til "pseudonymiserede data". "Pseudonymiserede data" er imidlertid "personoplysninger" og behandling eller anvendelse heraf er under alle omstændigheder fortsat omfattet af bestemmelserne i persondataforordningen. 

Slutteligt finder ordføreren det nødvendigt, med henblik på også at imødekomme interessehaveres bekymringer vedrørende respekt for beskyttelsen af personoplysninger, navnlig inden for steder som sundhedssektoren eller andre sektorer, der behandler "personfølsomme oplysninger", at organisationer, der er omfattet af direktivet, i forbindelse med overvejelser om anvendelsesområde og betingelser for genanvendelse af akter, der indeholder personoplysninger, skal gennemføre konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse. Dette vil sætte dem i stand til at vurdere de risici, der er relateret til offentliggørelse af personoplysninger, under hensyntagen til betingelserne for genanvendelse. 

Kort sagt skal de fremsatte ændringsforslag højne lovtekstens juridiske kvalitet, så der sikres intern legal overensstemmelse mellem dette forslag om videreanvendelse af PSI-materiale og reglerne for beskyttelse af personoplysninger.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslag til

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (omarbejdning)

om åbne data og videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (omarbejdning)

Begrundelse

Da direktiv 2003/98/EF blev vedtaget, var begrebet åbne data ikke særlig udbredt, men situationen er en anden i dag. Kommissionen bruger "åbne data" i bred forstand (f.eks. på den europæiske portal for åbne data) og også i begrundelsen til dette direktiv. Begrebet er almindeligt kendt og giver en bredere målgruppe en idé om, hvad der ligger bag den tekniske betegnelse "videreanvendelse af den offentlige sektors informationer".

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Efter høring af interessenterne og i lyset af resultaterne af konsekvensanalysen30 mente Kommissionen, at der var behov for en indsats på EU-plan for at tackle de resterende og nye hindringer for en omfattende videreanvendelse af den offentlige sektors og offentligt finansieret information i hele Unionen og for bringe de lovgivningsmæssige rammer ajour med udviklingen inden for digitale teknologier såsom kunstig intelligens og tingenes internet.

(3)  Efter høring af interessenterne og i lyset af resultaterne af konsekvensanalysen30 mente Kommissionen, at der var behov for en indsats på EU-plan for at tackle de resterende og nye hindringer for en omfattende videreanvendelse af den offentlige sektors og offentligt finansieret information i hele Unionen og for bringe de lovgivningsmæssige rammer ajour med udviklingen inden for digitale teknologier såsom kunstig intelligens, tingenes internet, højtydende cloud computing og kvanteteknologi. Open source-datasæt vil bidrage til hurtigt at gøre fremskridt og fastlægge en ny strategi med indførelse af nye digitale teknologier, navnlig kunstig intelligens.

_________________

_________________

30 SWD(2018) 127.

30 SWD(2018) 127.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  De omfattende ændringer af retsakten for fuldt ud at kunne udnytte potentialet i den offentlige sektors information for den europæiske økonomi og samfundet fokuserer på følgende områder: levering af tidstro adgang til dynamiske data via passende tekniske kanaler, øget udbud af offentlige data af stor værdi til videreanvendelse, herunder fra offentlige virksomheder, forskningsorganisationer og forksningsfinansierende organisationer, håndtering af nye former for eneretsaftaler, anvendelsen af undtagelser fra princippet om opkrævning af marginale omkostninger og forholdet mellem nærværende direktiv og visse beslægtede retsakter, herunder direktiv 96/9/EF31 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF32.

(4)  De omfattende ændringer af retsakten for fuldt ud at kunne udnytte potentialet i den offentlige sektors information for den europæiske økonomi og samfundet fokuserer på følgende områder: levering af tidstro adgang til dynamiske data via passende tekniske kanaler, øget udbud af offentlige data af stor værdi til videreanvendelse, herunder fra offentlige virksomheder, forskningsorganisationer og forskningsfinansierende organisationer, håndtering af nye former for eneretsaftaler, anvendelsen af undtagelser fra princippet om opkrævning af marginale omkostninger og forholdet mellem nærværende direktiv og visse beslægtede retsakter, herunder direktiv 96/9/EF31, direktiv 2003/4/EF31a, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF32 og forordning (EU) 2016/67932a.

_________________

_________________

31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9/EF af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af databaser (EFT L 77 af 27.3.1996, s. 20).

31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9/EF af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af databaser (EFT L 77 af 27.3.1996, s. 20).

 

31a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF, (EFT L 41 af 14.2.2003, s. 26).

32Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1).

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1).

 

32a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

Begrundelse

Medtagelse af en henvisning til den generelle forordning om databeskyttelse, svarende til tilføjelse af artikel 1, stk. 3a.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  Retten til adgang til oplysninger er en grundlæggende rettighed. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder ("chartret") fastlægger, at alle har ytringsfrihed, herunder frihed til at have meninger og modtage eller meddele oplysninger eller tanker uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til landegrænser.

Begrundelse

Den grundlæggende ret til adgang til oplysninger er grundlaget for dette direktiv og bør derfor anføres her.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4b)  Artikel 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder fastsætter retten til beskyttelse af personoplysninger og fastslår, at oplysningerne skal behandles rimeligt, til udtrykkeligt angivne formål og på grundlag af de berørte personers samtykke eller på et andet berettiget grundlag, der er fastsat ved lov og underlagt en uafhængig myndigheds kontrol.

Begrundelse

Nødvendigt af tungtvejende grunde relateret til tekstens interne logik med det formål at sikre dens juridisk overensstemmelse.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Den offentlige sektor i medlemsstaterne indsamler, producerer, reproducerer og formidler et bredt spektrum af information på mange områder, som f.eks. information om sociale forhold, økonomi, geografi, vejrforhold, turisme, erhvervsforhold, patentrettigheder og uddannelse. Dokumenter produceret af offentlige myndigheder af forvaltningsmæssig, lovgivningsmæssig eller retlig art udgør en omfattende, forskelligartet og værdifuld samling ressourcer, som kan være til gavn for videnøkonomien.

(6)  Den offentlige sektor i medlemsstaterne indsamler, producerer, reproducerer og formidler et bredt spektrum af information på mange områder, som f.eks. information om sociale forhold, økonomi, geografi, vejrforhold, turisme, transport, erhvervsforhold, patentrettigheder og uddannelse. Dokumenter produceret af offentlige myndigheder af forvaltningsmæssig, lovgivningsmæssig eller retlig art udgør en omfattende, forskelligartet og værdifuld samling ressourcer, som kan være til gavn for videnøkonomien.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Ved at tillade videreanvendelse af dokumenter, som er i en offentlig myndigheds besiddelse, skabes der merværdi for videreanvendere, for slutbrugerne og for samfundet i almindelighed og i mange tilfælde også for den offentlige myndighed selv, idet man fremmer gennemsigtigheden og ansvarligheden og får tilbagemeldinger fra videreanvendere og slutbrugere, hvilket giver den berørte offentlige myndighed mulighed for at forbedre kvaliteten af de indsamlede oplysninger.

(11)  Ved at give adgang til og tillade videreanvendelse af dokumenter, som er i en offentlig myndigheds besiddelse, skabes der merværdi for videreanvendere, for slutbrugerne og for samfundet i almindelighed og i mange tilfælde også for den offentlige myndighed selv, idet man fremmer gennemsigtigheden og ansvarligheden og får tilbagemeldinger fra videreanvendere og slutbrugere, hvilket giver den berørte offentlige myndighed mulighed for at forbedre kvaliteten af de indsamlede oplysninger.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag vedrørende aktindsigt i dokumenter, herunder forslagene om ændring af betragtning 4, 4a, 27 og 32.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Der er betydelige forskelle mellem medlemsstaternes regler og praksis vedrørende udnyttelsen af informationskilder fra den offentlige sektor, hvilket forhindrer udnyttelse af denne vigtige informationskildes fulde økonomiske potentiale. De offentlige myndigheders praksisfor udnyttelse af den offentlige sektors informationer er fortsat meget forskellig fra den ene medlemsstat til den anden. Der bør tages højde herfor. Der bør derfor sikres et minimum af harmonisering af nationale regler og praksis for anvendelse af dokumenter fra den offentlige sektor i tilfælde, hvor forskelle i nationale regler og praksis eller manglende klarhed hindrer et velfungerende indre marked og en hensigtsmæssig udvikling af informationssamfundet i Fællesskabet.

(12)  Der er betydelige forskelle mellem medlemsstaternes regler og praksis vedrørende udnyttelsen af informationskilder fra den offentlige sektor, hvilket forhindrer udnyttelse af denne vigtige informationskildes fulde økonomiske potentiale. De offentlige myndigheders praksis for udnyttelse af den offentlige sektors informationer er fortsat meget forskellig fra den ene medlemsstat til den anden. Der bør tages højde herfor. Der bør derfor sikres et minimum af harmonisering af nationale regler og praksis for aktindsigt i og anvendelse af dokumenter fra den offentlige sektor i tilfælde, hvor forskelle i nationale regler og praksis eller manglende klarhed hindrer et velfungerende indre marked og en hensigtsmæssig udvikling af informationssamfundet i Fællesskabet.

Begrundelse

Selv om videreanvendelse af oplysninger kræver, at de gøres tilgængelige, er dette krav udeladt i denne omarbejdning. Disse ændringsforslag har til formål at fastlægge grundlæggende krav for adgang til oplysninger relateret til deres videreanvendelse. Dette ændringsforslag er derfor nødvendigt af hensyn til tekstens indre sammenhæng, og det hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Åbne datapolitikker, som tilskynder til bred adgang til og videreanvendelse af den offentlige sektors informationer til private eller kommercielle formål med minimale eller ingen juridiske, tekniske eller økonomiske begrænsninger, og som fremmer informationsstrømmen ikke kun for økonomiske aktører, men også for offentligheden kan spille en vigtig rolle med hensyn til at kickstarte udviklingen af nye tjenesteydelser baseret på nye metoder for kombination og anvendelse af sådanne informationer, stimulere økonomisk vækst og fremme socialt engagement.

(13)  Medlemsstaterne bør sikre, at der udarbejdes data baseret på princippet om "indbygget åbenhed og åbenhed som standardindstilling", for så vidt angår alle dokumenter, der falder inden for dette direktivs anvendelsesområde, samtidig med at der sikres et ensartet niveau for beskyttelse af almene hensyn såsom offentlig sikkerhed, herunder hvor følsomme oplysninger vedrørende kritisk infrastruktur er berørt, og samtidig sikre beskyttelsen af personoplysninger, herunder hvis oplysninger i et individuelt datasæt ikke udgør en risiko for at identificere eller udpege en fysisk person, men hvis de sammen med andre tilgængelige oplysninger kan indebære en sådan risiko. Åbne datapolitikker, der sikrer søgbarhed, tilgængelighed, interoperabilitet og anvendelighed (FAIR-principperne) , og som tilskynder til bred adgang til og videreanvendelse af den offentlige sektors informationer til private eller kommercielle formål med minimale eller ingen juridiske, tekniske eller økonomiske begrænsninger, og som fremmer informationsstrømmen ikke kun for økonomiske aktører, men også for offentligheden, kan spille en vigtig rolle med hensyn til at fremme udviklingen af nye tjenesteydelser baseret på nye metoder for kombination og anvendelse af sådanne informationer, stimulere økonomisk vækst og fremme socialt engagement. Interoperabilitet, åbne standarder og åbne data bør derfor gennemføres i hver enkelt medlemsstats forvaltning. Samtidig bør Kommissionen lette samarbejdet mellem medlemsstaterne og støtte udformning, afprøvning, gennemførelse og indførelse af interoperable elektroniske grænseflader, der giver mulighed for mere effektive og sikre offentlige tjenester.

Begrundelse

Åbne datapolitikker omtales i betragtning 23 i Kommissionens forslag. Den grundlæggende ret til adgang til oplysninger danner grundlaget for dette direktiv, og det er derfor nødvendigt, at medlemsstaterne proaktivt tager hensyn til dette princip, så eventuelle tilgængelige data ikke først skal konverteres til et format, der kan offentliggøres, når en anmodning om oplysninger imødekommes. Tilhørende betragtning 4a.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Der er behov for en generel ramme for betingelserne for videreanvendelse af dokumenter fra den offentlige sektor for at sikre rimelige, forholdsmæssigt afpassede og ikke-diskriminerende betingelser for videreanvendelse af sådanne informationer. Offentlige myndigheder indsamler, producerer, reproducerer og formidler dokumenter med henblik på at varetage deres offentlige opgaver. Brug af sådanne dokumenter til andre formål betegnes som videreanvendelse. Medlemsstaternes politikker kan gå videre end de minimumsstandarder, der er fastsat i dette direktiv, og tillade en mere vidtgående videreanvendelse.

(16)  Der er behov for en generel ramme for betingelserne for adgang til og videreanvendelse af dokumenter fra den offentlige sektor for at sikre rimelige, forholdsmæssigt afpassede og ikke-diskriminerende betingelser for videreanvendelse af sådanne dokumenter. Offentlige myndigheder indsamler, producerer, reproducerer og formidler dokumenter med henblik på at varetage deres offentlige opgaver. Brug af sådanne dokumenter til andre formål betegnes som videreanvendelse. Medlemsstaternes politikker kan gå videre end de minimumsstandarder, der er fastsat i dette direktiv, og tillade en mere vidtgående videreanvendelse.

Begrundelse

Selv om videreanvendelse af oplysninger kræver, at de gøres tilgængelige, er dette krav udeladt i denne omarbejdning. Disse ændringsforslag har til formål at fastlægge grundlæggende krav for adgang til oplysninger relateret til deres videreanvendelse. Dette ændringsforslag er derfor nødvendigt af hensyn til tekstens indre sammenhæng, og det hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Dette direktiv bør finde anvendelse på dokumenter, som gøres tilgængelige til videreanvendelse, når offentlige myndigheder udsteder licens til, sælger, formidler, udveksler eller udleverer informationer. For at undgå krydssubsidiering bør videreanvendelsen også omfatte yderligere brug af dokumenter inden for en sådan myndighed til aktiviteter, der falder uden for dens offentlige opgave. Aktiviteter, der falder uden for de offentlige opgaver, vil typisk være levering af dokumenter, der udelukkende udarbejdes og opkræves gebyr for på et kommercielt grundlag og i konkurrence med andre på markedet.

(18)  Dette direktiv bør finde anvendelse på dokumenter, som stilles til rådighed til videreanvendelse, når offentlige myndigheder bestiller produktion af eller udsteder licens til, sælger, formidler, udveksler eller udleverer informationer. For at undgå krydssubsidiering bør videreanvendelsen også omfatte yderligere brug af dokumenter inden for en sådan myndighed til aktiviteter, der falder uden for dens offentlige opgave. Aktiviteter, der falder uden for de offentlige opgaver, vil typisk være levering af dokumenter, der udelukkende udarbejdes og opkræves gebyr for på et kommercielt grundlag og i konkurrence med andre på markedet.

Begrundelse

Den grundlæggende ret til adgang til oplysninger forudsætter anvendelse af princippet om "indbygget åbenhed" (betragtning 13). For proaktivt at hjælpe borgere, der udøver deres grundlæggende ret og anmoder om dokumenter på et senere tidspunkt, bør dokumenter på forhånd være forberedt til at blive gjort "tilgængelige til videreanvendelse" – allerede på det tidspunkt, hvor en myndighed bestiller produktion af informationer.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Direktivet fastlægger en pligt for medlemsstaterne til at give mulighed for videreanvendelse af alle dokumenter, medmindre aktindsigt heri er begrænset eller udelukket i henhold til nationale regler om aktindsigt i dokumenter og med forbehold af de andre undtagelser, der er fastsat i nærværende direktiv. Direktivet er baseret på de eksisterende aktindsigtsordninger i medlemsstaterne og ændrer ikke de nationale regler for adgang til dokumenter. Det finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor borgere eller virksomheder i henhold til den relevante aktindsigtsordning kun kan få et dokument udleveret, hvis de kan dokumentere en særlig interesse. På EU-plan anerkendes det i artikel 41 (retten til god forvaltning) og 42 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, at enhver unionsborger samt enhver fysisk eller juridisk person med bopæl eller hjemsted i en medlemsstat har ret til aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter. Offentlige myndigheder bør opfordres til at give adgang til videreanvendelse af alle dokumenter, de er i besiddelse af. Offentlige myndigheder bør fremme og tilskynde til videreanvendelse af dokumenter, herunder officielle tekster af lovgivningsmæssig og administrativ art, i de tilfælde, hvor den offentlige myndighed er beføjet til at give tilladelse til videreanvendelsen.

(19)  Direktivet fastlægger en pligt for medlemsstaterne til at give mulighed for videreanvendelse af alle dokumenter, medmindre aktindsigt heri er begrænset eller udelukket i henhold til nationale regler om aktindsigt i dokumenter, herunder situationer, hvor adgangen er begrænset eller udelukket for at garantere sikkerheden i net- og informationssystemer i henhold til direktiv 2016/11481a, og med forbehold af de andre undtagelser, der er fastsat i nærværende direktiv. Direktivet er baseret på de eksisterende aktindsigtsordninger i medlemsstaterne og ændrer ikke de nationale regler for adgang til dokumenter. Det finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor borgere eller virksomheder i henhold til den relevante aktindsigtsordning kun kan få et dokument eller en del heraf udleveret, hvis de kan dokumentere en særlig interesse. På EU-plan anerkendes det i artikel 41 (retten til god forvaltning) og 42 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, at enhver unionsborger samt enhver fysisk eller juridisk person med bopæl eller hjemsted i en medlemsstat har ret til aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter. Offentlige myndigheder bør opfordres til at give adgang til videreanvendelse af alle dokumenter, de er i besiddelse af. Offentlige myndigheder bør fremme og tilskynde til videreanvendelse af dokumenter, herunder officielle tekster af lovgivningsmæssig og administrativ art, i de tilfælde, hvor den offentlige myndighed er beføjet til at give tilladelse til videreanvendelsen.

 

_________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 af 6. juli 2016 om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen (EUT L 194 af 19.7.2016, s. 1).

Begrundelse

Nødvendigt af tungtvejende grunde relateret til forslagets interne logik. Nødvendigt for at tydeliggøre forholdet og sammenhængen mellem PSI-direktivet og persondataforordningen og for at gøre det klart, at undtagelserne gælder for dokumenter og dele heraf i alle tilfælde. Snævert forbundet med ændringsforslaget til artikel 1, stk. 2, litra g), og med det formål at sikre forslagets interne logik.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Medlemsstaterne overlader ofte leveringen af tjenesteydelser af almen interesse til enheder uden for den offentlige sektor og bibeholder samtidig en omfattende grad af kontrol over sådanne enheder. Samtidig finder bestemmelserne i direktiv 2003/98/EF kun anvendelse på dokumenter, som er i offentlige myndigheders besiddelse, medens offentlige virksomheder er udelukket fra anvendelsesområdet. Det medfører en ringe adgang til videreanvendelse af dokumenter, der er produceret under levering af tjenesteydelser af almen interesse på en række områder, herunder navnlig i forsyningssektoren. Det mindsker også potentialet for at skabe grænseoverskridende tjenester baseret på dokumenter, som indehaves af offentlige virksomheder, der leverer tjenesteydelser af almen interesse.

(20)  Medlemsstaterne overlader ofte leveringen af tjenesteydelser af almen interesse til enheder uden for den offentlige sektor og bibeholder samtidig en omfattende grad af kontrol over sådanne enheder. Samtidig finder bestemmelserne i direktiv 2003/98/EF kun anvendelse på dokumenter, som er i offentlige myndigheders besiddelse, medens offentlige virksomheder er udelukket fra anvendelsesområdet. Det medfører en ringe adgang til videreanvendelse af dokumenter, der er produceret under levering af tjenesteydelser af almen interesse på en række områder, herunder navnlig i forsyningssektoren. Det mindsker også potentialet for at skabe grænseoverskridende tjenester baseret på dokumenter, som indehaves af offentlige virksomheder, der leverer tjenesteydelser af almen interesse. Videreanvendelse af data kan spille en vigtig rolle med hensyn til at kickstarte udviklingen af nye tjenesteydelser baseret på nye metoder til at kombinere og anvende sådanne oplysninger, stimulere økonomisk vækst og fremme offentligt engagement.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Mængden af forskningsdata, der genereres, vokser eksponentielt og har et potentiale for videreanvendelse, som går ud over videnskabelige kredse. For at kunne håndtere de tiltagende samfundsmæssige udfordringer effektivt og på en holistisk måde er det afgørende og presserende at kunne få adgang til, blande og videreanvende data fra forskellige kilder og på tværs af sektorer og discipliner. Forskningsdata omfatter statistikker, resultaterne af forsøg, målinger, observationer som følge af feltarbejde, rundspørgeresultater samt interviewoptagelser og billeder. Forskningsdata omfatter også metadata, specifikationer og andre digitale objekter. Forskningsdata er forskellige fra videnskabelige artikler, som beretter om og kommenterer resultater fra videnskabelig forskning. I mange år har den åbne adgang til og videreanvendelsen af videnskabelige forskningsresultater, der er resultatet af offentlig finansiering, været genstand for specifikke politiske initiativer. Åbne datapolitikker har navnlig til formål at give forskere og den brede offentlighed adgang til forskningsdata tidligst muligt i formidlingsprocessen og muliggøre deres anvendelse og videreanvendelse. Åben adgang bidrager til at forbedre kvaliteten, mindsker behovet for unødvendige overlappende forskningsarbejde, fremskynder de videnskabelige fremskridt, bekæmper videnskabeligt svig og fremmer generelt den økonomiske vækst og innovation. Ud over åben adgang er dataforvaltningsplanlægning hurtigt ved at blive en standardpraksis i videnskabelige kredse for at sikre, at data kan findes, tilgås, er interoperable og videreanvendelige (FAIR-princippet).

(23)  Mængden af forskningsdata, der genereres, vokser eksponentielt og har et potentiale for videreanvendelse, som går ud over videnskabelige kredse. For at kunne håndtere de tiltagende samfundsmæssige udfordringer effektivt og på en holistisk måde er det afgørende og presserende at kunne få adgang til, blande og videreanvende data fra forskellige kilder og på tværs af sektorer og discipliner. Forskningsdata omfatter statistikker, resultaterne af forsøg, målinger, observationer som følge af feltarbejde, rundspørgeresultater samt interviewoptagelser og billeder. Forskningsdata omfatter også metadata, specifikationer og andre digitale objekter. Forskningsdata er forskellige fra videnskabelige artikler, som beretter om og kommenterer resultater fra videnskabelig forskning. I mange år har den åbne adgang til og videreanvendelsen af videnskabelige forskningsresultater, der er resultatet af offentlig finansiering, været genstand for specifikke politiske initiativer. Åbne datapolitikker har navnlig til formål at give forskere og den brede offentlighed adgang til forskningsdata tidligst muligt i formidlingsprocessen og muliggøre deres anvendelse og videreanvendelse. Åben adgang bidrager til at forbedre kvaliteten, mindsker behovet for unødvendige overlappende forskningsarbejde, fremskynder de videnskabelige fremskridt, bekæmper videnskabeligt svig og fremmer generelt den økonomiske vækst og innovation. Ud over åben adgang er dataforvaltningsplanlægning hurtigt ved at blive en standardpraksis i videnskabelige kredse for at sikre, at data kan findes, tilgås, er interoperable og videreanvendelige (FAIR-princippet), og den bør fremmes yderligere.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  På baggrund af ovennævnte årsager er det hensigtsmæssigt at fastsætte en forpligtelse for medlemsstaterne til at vedtage åbne datapolitikker for så vidt angår offentligt finansierede forskningsresultater og sikre, at sådanne politikker bliver fulgt af alle forskningsorganisationer og forskningsfinansieringsorganisationer. Åbne datapolitikker omfatter normalt en række undtagelser fra at gøre videnskabelige forskningsresultater frit tilgængelige. Den 17. juli 2012 vedtog Kommissionen en henstilling om adgang til og bevaring af videnskabelig information, som er ajourført den 25. april 201834, og som bl.a. beskriver de relevante elementer af åbne datapolitikker. Desuden bør betingelserne, på hvilke visse forskningsresultater kan videreanvendes, forbedres. Derfor bør visse forpligtelser i medfør af nærværende direktiv udvides til forskningsdata, som er resultatet af forskningsaktiviteter støttet med offentlige midler eller samfinansieret af offentlige og private enheder. Der bør dog i denne forbindelse tages behørigt hensyn til problemstillinger i forbindelse med privatlivets fred, beskyttelse af personoplysninger, forretningshemmeligheder, den nationale sikkerhed, legitime kommercielle interesser og intellektuelle ejendomsrettigheder og tredjeparters rettigheder. For at undgå administrative byrder bør sådanne forpligtelser kun gælde for de forskningsdata, som allerede er gjort offentligt tilgængelige af forskerne. Andre typer dokumenter, der indehaves af forskningsorganisationer og forskningsfinansierende organisationer, bør fortsat være undtages fra anvendelsesområdet for dette direktiv.

(24)  På baggrund af ovennævnte årsager er det hensigtsmæssigt at fastsætte en forpligtelse for medlemsstaterne til at vedtage åbne datapolitikker for så vidt angår offentligt finansierede forskningsresultater og sikre, at sådanne politikker bliver fulgt af alle forskningsorganisationer og forskningsfinansieringsorganisationer. Åbne datapolitikker omfatter normalt en række undtagelser fra at gøre videnskabelige forskningsresultater frit tilgængelige. Den 17. juli 2012 vedtog Kommissionen en henstilling om adgang til og bevaring af videnskabelig information, som er ajourført den 25. april 201834, og som bl.a. beskriver de relevante elementer af åbne datapolitikker. Desuden bør betingelserne, på hvilke visse forskningsresultater kan videreanvendes, forbedres. Derfor bør visse forpligtelser i medfør af nærværende direktiv udvides til forskningsdata, som er resultatet af forskningsaktiviteter støttet med offentlige midler eller samfinansieret af offentlige og private enheder. Der bør dog i denne forbindelse tages behørigt hensyn til problemstillinger i forbindelse med privatlivets fred, fortrolighed, beskyttelse af personoplysninger, forretningshemmeligheder, den nationale sikkerhed, legitime kommercielle interesser og intellektuelle ejendomsrettigheder og tredjeparters rettigheder. For at undgå administrative byrder bør sådanne forpligtelser kun gælde for de forskningsdata, som allerede er gjort offentligt tilgængelige af forskerne. Andre typer dokumenter, der indehaves af forskningsorganisationer og forskningsfinansierende organisationer, bør fortsat være undtages fra anvendelsesområdet for dette direktiv.

_________________

_________________

34 C(2018)2375

34 C(2018)2375

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  Gebyrer for videreanvendelse af dokumenter udgør en vigtig markedsadgangsbarriere for nystartede virksomheder og SMV'er. Dokumenter bør derfor stilles til rådighed for videreanvendelse uden betaling og, når gebyrer er nødvendige de i princippet begrænses til de marginale omkostninger. Der bør i ekstraordinære tilfælde tages hensyn til nødvendigheden af ikke at hindre den normale funktion af offentlige myndigheder, som skal generere indtægter til dækning af en betydelig del af omkostningerne til udførelse af deres offentlige opgaver. Offentlige virksomheders rolle i et konkurrencepræget økonomisk miljø bør også anerkendes. I sådanne tilfælde bør de offentlige myndigheder og de offentlige virksomheder derfor kunne opkræve gebyrer ud over de marginale omkostninger. Sådanne gebyrer bør fastsættes i henhold til objektive, gennemsigtige og kontrollerbare kriterier, og den samlede indtægt fra udlevering og tilladelse til videreanvendelse af dokumenter bør ikke overstige omkostningerne ved indsamling, produktion, reproduktion og formidling samt en rimelig forrentning af investeringerne. Hvis relevant, bør omkostningerne ved anonymisering af personoplysninger eller af kommercielt følsomme oplysninger også indgå i omkostningsberegningen. Forpligtelsen til at generere indtægter til dækning af en betydelig del af omkostningerne til udførelse af de offentlige myndigheders opgaver eller omfanget af tjenester af almen interesse overdraget til offentlige virksomheder behøver ikke at være lovbestemt, men kan f.eks. følge af administrativ praksis i medlemsstaterne. En sådan forpligtelse bør regelmæssigt revurderes af medlemsstaterne.

(32)  Gebyrer for adgang til og videreanvendelse af dokumenter udgør en vigtig markedsadgangsbarriere for nystartede virksomheder og SMV'er. Dokumenter bør derfor stilles til rådighed for aktindsigt og videreanvendelse uden betaling, og når gebyrer er nødvendige, bør de i princippet begrænses til de marginale omkostninger. Der bør i ekstraordinære tilfælde tages hensyn til nødvendigheden af ikke at hindre den normale funktion af offentlige myndigheder, som skal generere indtægter til dækning af en betydelig del af omkostningerne til udførelse af deres offentlige opgaver. Offentlige virksomheders rolle i et konkurrencepræget økonomisk miljø bør også anerkendes. I sådanne tilfælde bør de offentlige myndigheder og de offentlige virksomheder derfor kunne opkræve gebyrer ud over de marginale omkostninger. Sådanne gebyrer bør fastsættes i henhold til objektive, gennemsigtige og kontrollerbare kriterier, og den samlede indtægt fra udlevering og tilladelse til videreanvendelse af dokumenter bør ikke overstige omkostningerne ved indsamling, produktion, reproduktion og formidling samt en rimelig forrentning af investeringerne. Hvis relevant, bør omkostningerne ved anonymisering af personoplysninger eller af kommercielt følsomme oplysninger også indgå i omkostningsberegningen. Forpligtelsen til at generere indtægter til dækning af en betydelig del af omkostningerne til udførelse af de offentlige myndigheders opgaver eller omfanget af tjenester af almen interesse overdraget til offentlige virksomheder behøver ikke at være lovbestemt, men kan f.eks. følge af administrativ praksis i medlemsstaterne. En sådan forpligtelse bør regelmæssigt revurderes af medlemsstaterne.

Begrundelse

Selv om videreanvendelse af oplysninger kræver, at de gøres tilgængelige, er dette krav udeladt i denne omarbejdning. Disse ændringsforslag har til formål at fastlægge grundlæggende krav for adgang til oplysninger relateret til deres videreanvendelse. Dette ændringsforslag er derfor nødvendigt af hensyn til tekstens indre sammenhæng, og det hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36)  Det er en forudsætning for udviklingen af et informationsmarked i Unionen, at betingelserne for videreanvendelse af dokumenter fra den offentlige sektor er klare og offentligt tilgængelige. De potentielle brugere af dokumenterne bør derfor orienteres klart om alle vilkår for videreanvendelse af dokumenter. Medlemsstaterne bør, når det er relevant, tilskynde til oprettelse af online-registre over tilgængelige dokumenter med henblik på at fremme og lette anmodninger om videreanvendelse. Når der ansøges om videreanvendelse af dokumenter, der indehaves af andre enheder end offentlige virksomheder, læreanstalter, forskningsorganisationer og forskningsfinansierende organisationer , bør ansøgere underrettes om muligheder for at påklage afgørelser eller praksis, som berører dem Dette vil navnlig være vigtigt for små og mellemstore virksomheder, som ikke er fortrolige med samspillet med offentlige myndigheder i andre medlemsstater og klagemuligheder i den forbindelse.

(36)  Det er en forudsætning for udviklingen af et informationsmarked i Unionen, at betingelserne for adgang til og videreanvendelse af dokumenter fra den offentlige sektor er klare og offentligt tilgængelige. De potentielle brugere af dokumenterne bør derfor orienteres klart om alle vilkår for adgang til og videreanvendelse af dokumenter. Medlemsstaterne bør, når det er relevant, tilskynde til oprettelse af online-registre over tilgængelige dokumenter med henblik på at fremme og lette anmodninger om videreanvendelse. Når der ansøges om adgang til og videreanvendelse af dokumenter, der indehaves af andre enheder end offentlige virksomheder, læreanstalter, forskningsorganisationer og forskningsfinansierende organisationer, bør ansøgere underrettes om muligheder for at påklage afgørelser eller praksis, som berører dem. Dette vil navnlig være vigtigt for små og mellemstore virksomheder, som ikke er fortrolige med samspillet med offentlige myndigheder i andre medlemsstater og klagemuligheder i den forbindelse.

Begrundelse

Selv om videreanvendelse af oplysninger kræver, at de gøres tilgængelige, er dette krav udeladt i denne omarbejdning. Disse ændringsforslag har til formål at fastlægge grundlæggende krav for adgang til oplysninger relateret til deres videreanvendelse. Dette ændringsforslag er derfor nødvendigt af hensyn til tekstens indre sammenhæng, og det hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37)  Klageadgangen bør omfatte muligheden for prøvelse ved en uvildig prøvelsesinstans. Der kan her være tale om en allerede eksisterende national myndighed som f.eks. den nationale konkurrencemyndighed, den nationale myndighed for aktindsigt eller en national domstol. Den pågældende myndighed bør være organiseret i overensstemmelse med medlemsstaternes forfatningsmæssige systemer og retssystemer og bør ikke begrænse andre klagemuligheder, som består for personer, der ansøger om videreanvendelse. Den bør dog være adskilt fra den mekanisme i medlemsstaten, som fastlægger kriterierne for opkrævning af gebyrer ud over de marginale omkostninger. Klageadgangen bør omfatte muligheden for prøvelse af afslag på anmodninger, men også af afgørelser, hvorved der ganske vist gives tilladelse til videreanvendelse, men som stadig berører ansøgerne af andre grunde, navnlig på grund af gebyrreglerne. Prøvelsen bør være hurtig i overensstemmelse med behovene på et hurtigt skiftende marked.

(37)  Klageadgangen bør omfatte muligheden for prøvelse ved en uvildig prøvelsesinstans. Der kan her være tale om en allerede eksisterende national myndighed som f.eks. den nationale konkurrencemyndighed, den nationale tilsynsmyndighed oprettet i medfør af forordning (EU) 2016/6791a, den nationale myndighed for aktindsigt eller en national domstol. Den pågældende myndighed bør være organiseret i overensstemmelse med medlemsstaternes forfatningsmæssige systemer og retssystemer og bør ikke begrænse andre klagemuligheder, som består for personer, der ansøger om adgang og videreanvendelse. Den bør dog være adskilt fra den mekanisme i medlemsstaten, som fastlægger kriterierne for opkrævning af gebyrer ud over de marginale omkostninger. Klageadgangen bør omfatte muligheden for prøvelse af afslag på anmodninger, men også af afgørelser, hvorved der ganske vist gives tilladelse til videreanvendelse, men som stadig berører ansøgerne af andre grunde, navnlig på grund af gebyrreglerne. Prøvelsen bør være hurtig i overensstemmelse med behovene på et hurtigt skiftende marked.

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

Begrundelse

Selv om videreanvendelse af oplysninger kræver, at de gøres tilgængelige, er dette krav udeladt i denne omarbejdning. Disse ændringsforslag har til formål at fastlægge grundlæggende krav for adgang til oplysninger relateret til deres videreanvendelse. Dette ændringsforslag er derfor nødvendigt af hensyn til tekstens indre sammenhæng, og det hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(39)  I nogle tilfælde vil videreanvendelse af dokumenter finde sted uden nogen licensaftale. I andre tilfælde vil der blive udstedt en licens, der fastsætter betingelser for licenshaverens videreanvendelse af dokumentet, der omfatter spørgsmål som erstatningsansvar og korrekt anvendelse af dokumenterne, garanti for, at der ikke foretages ændringer, og angivelse af kilden. Når offentlige myndigheder udsteder licens til videreanvendelse af dokumenter, bør licensbetingelserne være rimelige og gennemsigtige. Online-standardlicenser kan også spille en vigtig rolle i den forbindelse. Medlemsstaterne bør derfor stille standardlicenser til rådighed.

(39)  I nogle tilfælde vil videreanvendelse af dokumenter finde sted uden nogen licensaftale. I andre tilfælde vil der blive udstedt en licens, der fastsætter betingelser for licenshaverens videreanvendelse af dokumentet, der omfatter spørgsmål som erstatningsansvar, beskyttelse af personoplysninger, korrekt anvendelse af dokumenterne, garanti for, at der ikke foretages ændringer, og angivelse af kilden. Når offentlige myndigheder udsteder licens til videreanvendelse af dokumenter, bør licensbetingelserne være rimelige og gennemsigtige. Online-standardlicenser kan også spille en vigtig rolle i den forbindelse. Medlemsstaterne bør derfor stille standardlicenser til rådighed.

Begrundelse

Nødvendigt af tungtvejende grunde relateret til tekstens interne logik med det formål at sikre dens juridisk overensstemmelse.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Betragtning 47

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(47)  Nærværende direktiv berører ikke og bør gennemføres og anvendes i fuld overensstemmelse med EU-retten om beskyttelse af personoplysninger , herunder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67937 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF38. Anonymisering er en metode til at bringe interessen i at gøre den offentlige sektors informationer så egnede som muligt til videreanvendelse i overensstemmelse med forpligtelserne i henhold til databeskyttelseslovgivningen, men det er forbundet med omkostninger. Det er hensigtsmæssigt at betragte disse omkostninger, som et af de omkostningselementer, der indgår i de marginale omkostninger ved formidling, jf. dette direktivs artikel 6.

(47)  Nærværende direktiv berører ikke og bør gennemføres og anvendes i fuld overensstemmelse med EU-retten om beskyttelse af personoplysninger, herunder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67937 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF38. Anonymisering er en metode til at bringe interessen i at gøre den offentlige sektors informationer så egnede som muligt til videreanvendelse i overensstemmelse med forpligtelserne i henhold til databeskyttelseslovgivningen, men det er forbundet med omkostninger. Det er hensigtsmæssigt at betragte disse omkostninger, som et af de omkostningselementer, der indgår i de marginale omkostninger ved formidling, jf. dette direktivs artikel 6. Anonyme oplysninger bør i denne sammenhæng forstås som enhver information, der hverken direkte eller indirekte, selvstændigt eller i kombination med tilknyttede data, kan knyttes til en fysisk person, eller personoplysninger, der er blevet anonymiseret på en sådan måde, at den registrerede ikke længere kan identificeres. I forbindelse med beslutningstagning om omfang af og betingelser for videreanvendelse af den offentlige sektors informationer indeholdende personoplysninger bør de organisationer, som er omfattet af dette direktiv, foretage konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse, inden et dokument gøres offentligt tilgængeligt. Dette bør navnlig gøres for de specifikke sektorer, der jævnligt behandler særlige kategorier af personoplysninger, f.eks. sundhedssektoren, eller andre personoplysninger som omhandlet i artikel 9 i forordning (EU) 2016/679. Sådanne konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse bør med henblik på i behørig grad at imødekomme betænkeligheder vedrørende fornøden beskyttelse af personoplysninger foretages i overensstemmelse med artikel 35 i forordning (EU) 2016/679.

__________________

__________________

37Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) [...].

 

38Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37).

38 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37).

Begrundelse

Nødvendigt for at sikre overensstemmelse med de nuværende lovgivningsmæssige rammer om databeskyttelse og for at undgå andre fortolkninger af begreber, som måske henviser til andre teknikker, f.eks. pseudonymisering. Endvidere finder ordføreren det i tråd med henstillingerne fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse nødvendigt at tilsikre, at der foretages en konsekvensanalyse med henblik på at vurdere legitimiteten og nødvendigheden af, at givne personoplysninger lægges ud i det offentlige domæne, især når det drejer som om visse kategorier af følsomme data.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Betragtning 52

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(52)  Redskaber, der hjælper potentielle brugere med at finde dokumenter, som er tilgængelige til videreanvendelse, og betingelserne for videreanvendelse kan i høj grad gøre det lettere at anvende den offentlige sektors dokumenter på tværs af grænserne. Derfor bør medlemsstaterne påse, at der findes praktiske ordninger, som hjælper brugerne i deres søgning efter dokumenter, der er tilgængelige til videreanvendelse. Lister, der så vidt muligt bør være tilgængelige online, over de vigtigste dokumenter (dokumenter, som videreanvendes i udstrakt grad, eller som egner sig til dette formål) og webportaler, hvorfra der er adgang til decentraliserede lister over informationskilder, er eksempler på sådanne praktiske ordninger.

(52)  Redskaber, der hjælper potentielle brugere med at finde dokumenter, som er tilgængelige til videreanvendelse, og betingelserne for adgang til og videreanvendelse kan i høj grad gøre det lettere at anvende den offentlige sektors dokumenter på tværs af grænserne. Derfor bør medlemsstaterne påse, at der findes praktiske ordninger, som hjælper brugerne i deres søgning efter dokumenter, der er tilgængelige til videreanvendelse. Lister, der så vidt muligt bør være tilgængelige online, over de vigtigste dokumenter (dokumenter, som videreanvendes i udstrakt grad, eller som egner sig til dette formål) og webportaler, hvorfra der er adgang til decentraliserede lister over informationskilder, er eksempler på sådanne praktiske ordninger.

Begrundelse

Selv om videreanvendelse af oplysninger kræver, at de gøres tilgængelige, er dette krav udeladt i denne omarbejdning. Disse ændringsforslag har til formål at fastlægge grundlæggende krav for adgang til oplysninger relateret til deres videreanvendelse. Dette ændringsforslag er derfor nødvendigt af hensyn til tekstens indre sammenhæng, og det hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Betragtning 62

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(62)  Dette direktiv respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, som bl.a. er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, herunder retten til privatlivets fred (artikel 7), beskyttelsen af personoplysninger (artikel 8), ejendomsretten (artikel 17) og integration af mennesker med handicap (artikel 26). Intet i dette direktiv bør fortolkes eller gennemføres på en måde, der er uforenelig med den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

(62)  Dette direktiv respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, som bl.a. er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, herunder retten til privatlivets fred (artikel 7), beskyttelsen af personoplysninger (artikel 8), ytrings- og informationsfrihed (artikel 11), ejendomsretten (artikel 17) og integration af mennesker med handicap (artikel 26). Intet i dette direktiv bør fortolkes eller gennemføres på en måde, der er uforenelig med den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

Begrundelse

Ændringer svarende til den nye betragtning 4a.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Betragtning 62 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(62a)  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse afgav udtalelse 5/2018 den 10. juli 2018 i overensstemmelse med artikel 41, stk. 2, i forordning (EF) nr. 45/20011a.

 

_________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

Begrundelse

Nødvendigt af tungtvejende grunde relateret til tekstens interne logik med det formål at sikre dens juridiske overensstemmelse. EU-lovgivningen skal være i overensstemmelse med reglerne for den lovgivningsmæssige teknik, og det skal anføres, at Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse har afgivet udtalelse i henhold til forordning (EF) nr. 45/2001.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Artikel -1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel -1

 

-1. Dette direktiv har til formål at fastlægge regler for retten til adgang til og videreanvendelse af den offentlige sektors informationer. Målet er at fastlægge grundlæggende vilkår og praktiske ordninger for udøvelse af retten og at fremme brug af åbne data og innovation i produkter og tjenester.

Begrundelse

Selv om videreanvendelse af oplysninger kræver, at de gøres tilgængelige, er dette krav udeladt i denne omarbejdning. Disse ændringsforslag har til formål at fastlægge grundlæggende krav for adgang til oplysninger relateret til deres videreanvendelse. Dette ændringsforslag er derfor nødvendigt af hensyn til tekstens indre sammenhæng, og det hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  dokumenter, hvortil adgang er udelukket eller begrænset i henhold til aktindsigtordningerne, under henvisning til beskyttelse af personoplysninger, og dele af dokumenter, der i henhold til disse ordninger er adgang til, som indeholder personoplysninger, hvis videreanvendelse ifølge lovgivningen er uforenelig med lovgivningen om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

g)  dokumenter eller dele heraf, hvortil adgang er udelukket eller begrænset i henhold til aktindsigtsordningerne under henvisning til beskyttelse af personoplysninger, eller som indeholder personoplysninger, hvis videreanvendelse ville kunne undergrave beskyttelsen af privatlivets fred og den enkeltes integritet, navnlig i overensstemmelse med EU-lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Det er nødvendigt for at sikre sammenhæng mellem dette direktiv og anden EU-lovgivning.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ka)  dokumenter, hvortil adgang er begrænset i henhold til medlemsstaternes aktindsigtsordninger, herunder tilfælde, hvor adgangen er begrænset eller udelukket for at garantere sikkerheden i net- og informationssystemer i henhold til direktiv 2016/1148

Begrundelse

Nødvendigt af hensyn til forslagets indre logik, og lovgivningsmæssige overensstemmelse med andre instrumenter i EU-retten og national ret, der finder anvendelse.

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2 – nr. k b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

kb)  dokumenter, der indehaves af institutioner, der er omfattet af definitionen af kritisk infrastruktur som defineret i artikel 2, litra a), i direktiv 2008/114/EF

Begrundelse

Nødvendigt af tungtvejende grunde relateret til tekstens interne logik med det formål at sikre dens juridiske overensstemmelse.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Dette direktiv opretholder og griber på ingen måde ind i niveauet for beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i henhold til EU-retten og national ret, og det ændrer navnlig ikke de forpligtelser og rettigheder, der er fastsat i forordning (EU) 2016/679 og direktiv 2002/58/EF.

Begrundelse

Nødvendigt for at sikre den snævre forbindelse mellem lovgivningen om videreanvendelse af offentligt tilgængeliggjorte oplysninger og EU's databeskyttelseslovgivning, som den i øjeblikket er fastsat i direktiv 2003/98. Dette udbygger den juridiske sammenhæng. En betragtning alene er ikke nok.

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  "personoplysninger": personoplysninger som defineret i artikel 4, nr. 1), i forordning (EU) 2016/679

Begrundelse

Nødvendigt af tungtvejende grunde relateret til tekstens interne logik med det formål at sikre dens juridiske overensstemmelse. Det nugældende PSI-direktiv 2003/98/EF indeholder denne definition, som bør bibeholdes.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5b.  "anonyme oplysninger" eller "anonymiserede oplysninger": oplysninger, som ikke vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person, eller personoplysninger, som er gjort anonyme på en sådan måde, at den registrerede ikke eller ikke længere kan identificeres

Begrundelse

Nødvendigt for at sikre juridisk overensstemmelse og undgå fortolkninger af begrebet personoplysninger, der afviger fra den, der er fastsat i persondataforordningen. Det nugældende PSI-direktiv 2003/98/EF indeholder denne definition, som bør bibeholdes.

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at dokumenter, som dette direktiv finder anvendelse på i henhold til artikel 1, kan videreanvendes til kommercielle eller ikke-kommercielle formål i henhold til betingelserne i kapitel III og IV, jf. dog stk. 2.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at dokumenter, som dette direktiv finder anvendelse på i henhold til artikel 1, er tilgængelige og kan videreanvendes til kommercielle eller ikke-kommercielle formål i henhold til betingelserne i kapitel III og IV, jf. dog stk. 2.

Begrundelse

Selv om videreanvendelse af oplysninger kræver, at de gøres tilgængelige, er dette krav udeladt i denne omarbejdning. Disse ændringsforslag har til formål at fastlægge grundlæggende krav for adgang til oplysninger relateret til deres videreanvendelse. Dette ændringsforslag er derfor nødvendigt af hensyn til tekstens indre sammenhæng, og det hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  For dokumenter, som biblioteker, herunder universitetsbiblioteker, museer og arkiver har intellektuelle ejendomsrettigheder til og for dokumenter i offentlige virksomheders besiddelse ï , sikrer medlemsstaterne, når videreanvendelse af sådanne dokumenter er tilladt, at disse dokumenter videreanvendes til kommercielle eller ikke-kommercielle formål i henhold til betingelserne i kapitel III og IV

2.  For dokumenter, som biblioteker, herunder universitetsbiblioteker, museer og arkiver har intellektuelle ejendomsrettigheder til, og for dokumenter i offentlige virksomheders besiddelse sikrer medlemsstaterne, når aktindsigt i og videreanvendelse af sådanne dokumenter er tilladt, at disse dokumenter er tilgængelige og kan videreanvendes til kommercielle eller ikke-kommercielle formål i henhold til betingelserne i kapitel III og IV

Begrundelse

Selv om videreanvendelse af oplysninger kræver, at de gøres tilgængelige, er dette krav udeladt i denne omarbejdning. Disse ændringsforslag har til formål at fastlægge grundlæggende krav for adgang til oplysninger relateret til deres videreanvendelse. Dette ændringsforslag er derfor nødvendigt af hensyn til tekstens indre sammenhæng, og det hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne sikrer, at dokumenter, der falder inden for dette direktivs anvendelsesområde, udarbejdes og stilles til rådighed med henblik på videreanvendelse i overensstemmelse med princippet om "indbygget åbenhed og åbenhed som standardindstilling".

Begrundelse

Selv om videreanvendelse af oplysninger kræver, at de gøres tilgængelige, er dette krav udeladt i denne omarbejdning. Disse ændringsforslag har til formål at fastlægge grundlæggende krav for adgang til oplysninger relateret til deres videreanvendelse. Dette ændringsforslag er derfor nødvendigt af hensyn til tekstens indre sammenhæng, og det hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Medlemsstaterne træffer bestemmelse om, at organisationer, der er omfattet af dette direktiv, i forbindelse med videreanvendelse af dokumenter skal foretage konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse, navnlig for så vidt angår visse sektorer, der jævnligt behandler særlige kategorier af personoplysninger, f.eks. sundhedssektoren, eller andre personoplysninger som omhandlet i artikel 9 i forordning (EU) 2016/679. Sådanne konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse gennemføres i overensstemmelse med artikel 35 i forordning (EU) 2016/679.

Begrundelse

Nødvendigt af tungtvejende grunde relateret til forslagets interne logik. Nødvendigt for at sikre juridisk overensstemmelse i EU-retten og for at garantere, at når personoplysninger gøres offentligt tilgængelige, er der forudgående foretaget en konsekvensanalyse til vurdering af lovmæssigheden af og behovet for offentliggørelse af personoplysningerne i det offentlige domæne, og at der er taget hensyn til konsekvensen heraf og af indvirkningerne af denne offentliggørelse på de omhandlede, registrerede personer.

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Kapitel 2 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ANMODNINGER OM VIDEREANVENDELSE

AKTINDSIGT I DOKUMENTER OG ANMODNINGER OM VIDEREANVENDELSE

Begrundelse

Selv om videreanvendelse af oplysninger kræver, at de gøres tilgængelige, er dette krav udeladt i denne omarbejdning. Disse ændringsforslag har til formål at fastlægge grundlæggende krav for adgang til oplysninger relateret til deres videreanvendelse. Dette ændringsforslag er derfor nødvendigt af hensyn til tekstens indre sammenhæng, og det hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Krav til behandlingen af anmodninger om videreanvendelse

Krav til behandlingen af anmodninger om aktindsigt i dokumenter og videreanvendelse

Begrundelse

Selv om videreanvendelse af oplysninger kræver, at de gøres tilgængelige, er dette krav udeladt i denne omarbejdning. Disse ændringsforslag har til formål at fastlægge grundlæggende krav for adgang til oplysninger relateret til deres videreanvendelse. Dette ændringsforslag er derfor nødvendigt af hensyn til tekstens indre sammenhæng, og det hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Offentlige myndigheder behandler, såfremt det er muligt og hensigtsmæssigt, anmodninger om videreanvendelse elektronisk og giver ansøgeren adgang til at anvende dokumentet, eller, hvis der kræves licens, udarbejder licenstilbuddet til ansøgeren inden for en rimelig frist, der svarer til fristerne for behandling af anmodninger om aktindsigt.

1.  Offentlige myndigheder behandler, såfremt det er muligt og hensigtsmæssigt, anmodninger om aktindsigt i dokumenter eller om deres videreanvendelse elektronisk og giver ansøgeren adgang til dokumentet, eller, hvis der kræves licens til videreanvendelse, udarbejder licenstilbuddet til ansøgeren inden for en rimelig frist, der svarer til fristerne for behandling af anmodninger om aktindsigt.

Begrundelse

Selv om videreanvendelse af oplysninger kræver, at de gøres tilgængelige, er dette krav udeladt i denne omarbejdning. Disse ændringsforslag har til formål at fastlægge grundlæggende krav for adgang til oplysninger relateret til deres videreanvendelse. Dette ændringsforslag er derfor nødvendigt af hensyn til tekstens indre sammenhæng, og det hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Såfremt der ikke er fastlagt tidsfrister eller andre regler for udlevering af dokumenter inden for et rimeligt tidsrum, behandler de offentlige myndigheder anmodningerne og udleverer de dokumenter, der skal anvendes, til ansøgeren, eller, hvis der kræves licens, udarbejder licenstilbuddet til ansøgeren senest 20 arbejdsdage efter anmodningens modtagelse. Denne frist kan forlænges med yderligere 20 arbejdsdage, når der er tale om omfattende eller komplekse anmodninger. I sådanne tilfælde underrettes ansøgeren inden 3 uger efter den første anmodning om, at behandlingen kræver længere tid.

2.  Såfremt der ikke er fastlagt tidsfrister eller andre regler for udlevering af dokumenter inden for et rimeligt tidsrum, behandler de offentlige myndigheder anmodningerne og udleverer dokumenterne til ansøgeren eller, hvis der kræves licens til videreanvendelse, udarbejder licenstilbuddet til ansøgeren så hurtigt som muligt eller senest 20 arbejdsdage efter anmodningens modtagelse. Denne frist kan forlænges med yderligere 20 arbejdsdage, når der er tale om omfattende eller komplekse anmodninger. I sådanne tilfælde underrettes ansøgeren så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder inden 3 uger efter den første anmodning om, at behandlingen kræver længere tid, og om årsagerne dertil.

Begrundelse

Selv om videreanvendelse af oplysninger kræver, at de gøres tilgængelige, er dette krav udeladt i denne omarbejdning. Disse ændringsforslag har til formål at fastlægge grundlæggende krav for adgang til oplysninger relateret til deres videreanvendelse. Dette ændringsforslag er derfor nødvendigt af hensyn til tekstens indre sammenhæng, og det hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Såfremt der gives afslag på anmodningen, begrunder den offentlige myndighed dette over for ansøgeren på grundlag af de relevante bestemmelser om aktindsigt i den pågældende medlemsstat eller de nationale bestemmelser, der er vedtaget i henhold til dette direktiv, herunder navnlig artikel 1, stk. 2, litra a)-g, eller artikel 3. Såfremt der gives afslag på grundlag af artikel 1, stk. 2, litra c), indsætter den offentlige myndighed en henvisning til den fysiske eller juridiske person, som er indehaver af rettighederne, når denne kendes, eller alternativt til den licensgiver, hvorfra den offentlige myndighed har indhentet det relevante materiale. Biblioteker, herunder universitetsbiblioteker, museer og arkiver er ikke forpligtet til at indsætte en sådan henvisning.

3.  Såfremt der gives afslag på anmodningen, skal den offentlige myndighed begrunde dette over for ansøgeren inden 20 arbejdsdage og oplyse om årsagerne til helt eller delvist at afvise anmodningen om adgang til eller videreanvendelse af et dokument i den form eller det format, der anmodes om, på grundlag af de relevante bestemmelser om aktindsigt i den pågældende medlemsstat eller de nationale bestemmelser, der er vedtaget i henhold til dette direktiv, herunder navnlig artikel 1, stk. 2, litra a)-g, eller artikel 3. Såfremt der gives afslag på grundlag af artikel 1, stk. 2, litra c), indsætter den offentlige myndighed en henvisning til den fysiske eller juridiske person, som er indehaver af rettighederne, når denne kendes, eller alternativt til den licensgiver, hvorfra den offentlige myndighed har indhentet det relevante materiale. Biblioteker, herunder universitetsbiblioteker, museer og arkiver er ikke forpligtet til at indsætte en sådan henvisning.

Begrundelse

Selv om videreanvendelse af oplysninger kræver, at de gøres tilgængelige, er dette krav udeladt i denne omarbejdning. Disse ændringsforslag har til formål at fastlægge grundlæggende krav for adgang til oplysninger relateret til deres videreanvendelse. Dette ændringsforslag er derfor nødvendigt af hensyn til tekstens indre sammenhæng, og det hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Medlemsstaten udarbejder en offentligt tilgængelig liste over de kriterier, på grundlag af hvilke den pågældende myndighed kan beslutte, hvordan den behandler anmodninger.

Begrundelse

Selv om videreanvendelse af oplysninger kræver, at de gøres tilgængelige, er dette krav udeladt i denne omarbejdning. Disse ændringsforslag har til formål at fastlægge grundlæggende krav for adgang til oplysninger relateret til deres videreanvendelse. Dette ændringsforslag er derfor nødvendigt af hensyn til tekstens indre sammenhæng, og det hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Enhver afgørelse vedrørende videreanvendelse skal indeholde oplysning om klagemuligheder, såfremt ansøgeren ønsker at påklage afgørelsen. Klagemulighederne skal omfatte muligheden for prøvelse ved en uvildig prøvelsesinstans med den nødvendige ekspertise, såsom den nationale konkurrencemyndighed, den nationale myndighed for aktindsigt eller en national domstol, hvis afgørelser er bindende for den pågældende offentlige myndighed.

4.  Enhver afgørelse vedrørende videreanvendelse skal indeholde oplysning om klagemuligheder, såfremt ansøgeren ønsker at påklage afgørelsen. Klagemulighederne skal omfatte muligheden for prøvelse ved en uvildig prøvelsesinstans med den nødvendige ekspertise, såsom den nationale konkurrencemyndighed, den nationale tilsynsmyndighed, der er etableret i overensstemmelse med artikel 51 i forordning (EU) 2016/679, den nationale myndighed for aktindsigt eller en national domstol, hvis afgørelser er bindende for den pågældende offentlige myndighed.

Begrundelse

Nødvendigt af tungtvejende grunde for at sikre overensstemmelse inden for EU-retten. Databeskyttelsesmyndigheder i EU er kompetente til at varetage behandling af sager vedrørende efterlevelse af databeskyttelsesreglerne. Persondataforordningen tillægger databeskyttelsesmyndighederne de hensigtsmæssige beføjelser til at håndhæve og prøve sager om overtrædelse af databeskyttelsesretten og dækker denne situation. Se ÆF til betragtning 37.

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  For så vidt angår denne artikel, sikrer medlemsstaterne, at:

 

a) der gives støtte til at søge aktindsigt i dokumenter

 

b) der forefindes offentligt tilgængelige oversigter over offentlige myndigheder og

 

c) der fastlægges konkrete ordninger med henblik på at sikre, at retten til adgang til dokumenter og deres videreanvendelse af den offentlige sektors informationer kan udøves effektivt, såsom:

 

i. udpegelse af informationsmedarbejdere

 

ii. etablering og vedligeholdelse af faciliteter, hvor de ønskede dokumenter kan konsulteres

 

iii. registre eller fortegnelser over dokumenter, som offentlige myndigheder eller informationssteder er i besiddelse af, med tydelig angivelse af, hvor sådanne dokumenter findes

 

d) offentlige organer oplyser offentligheden behørigt om de rettigheder, den nyder i henhold til dette direktiv og som følge af de eksisterende regler for adgang til oplysninger, der er fastsat på nationalt plan eller EU-plan, og yder information, vejledning og rådgivning til dette formål i passende omfang.

Begrundelse

Selv om videreanvendelse af oplysninger kræver, at de gøres tilgængelige, er dette krav udeladt i denne omarbejdning. Disse ændringsforslag har til formål at fastlægge grundlæggende krav for adgang til oplysninger relateret til deres videreanvendelse. Dette ændringsforslag er derfor nødvendigt af hensyn til tekstens indre sammenhæng, og det hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Offentlige myndigheder og offentlige virksomheder skal sikre, at adgang til og videreanvendelse af den offentlige sektors oplysninger er i overensstemmelse med EU's databeskyttelseslovgivning.

Begrundelse

Nødvendigt af tungtvejende grunde relateret til tekstens interne logik med det formål at sikre dens juridiske overensstemmelse.

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Videreanvendelse af dokumenter skal være gratis eller begrænses til de marginale omkostninger ved reproduktion, tilrådighedsstillelse og formidling af dokumenterne , og – hvis relevant – anonymisering af personoplysninger og foranstaltninger til at beskytte fortrolige forretningsoplysninger .

1.  Adgang til og videreanvendelse af dokumenter skal være gratis.

Begrundelse

Denne artikel omstruktureres med henblik på at opnå en bedre juridisk formulering. Selv om videreanvendelse af oplysninger kræver, at de gøres tilgængelige, er dette krav udeladt i denne omarbejdning. Disse ændringsforslag har til formål at fastlægge grundlæggende krav for adgang til oplysninger relateret til deres videreanvendelse. Dette ændringsforslag er derfor nødvendigt af hensyn til tekstens indre sammenhæng, og det hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    45

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Der er undtagelsesvis mulighed for, at medlemsstaterne kan inddrive de marginale omkostninger, de har afholdt i forbindelse med reproduktion, tilrådighedsstillelse og formidling af dokumenterne, og – hvis relevant – anonymisering af personoplysninger og foranstaltninger til at beskytte fortrolige forretningsoplysninger.

Begrundelse

Denne artikel omstruktureres med henblik på at opnå en bedre juridisk formulering.

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Som en undtagelse finder stk. 1 finder ikke anvendelse på følgende:

2.  Medlemsstaterne kan bestemme ikke at anvende stk. 1 og 1a på følgende:

Begrundelse

Nødvendigt af tungtvejende grunde relateret til tekstens interne logik med det formål at sikre dens juridiske overensstemmelse.

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Er der tale om standardgebyrer, fastlægges betingelserne og størrelsen af gebyrerne for videreanvendelse af dokumenter, herunder beregningsgrundlaget for gebyrerne, på forhånd og offentliggøres, såfremt det er muligt og hensigtsmæssigt, i elektronisk form.

1.  Er der tale om standardgebyrer, fastlægges betingelserne og størrelsen af gebyrerne for videreanvendelse af dokumenter eller dele heraf, herunder beregningsgrundlaget for gebyrerne, på forhånd og offentliggøres, såfremt det er muligt og hensigtsmæssigt, i elektronisk form.

Begrundelse

Nødvendigt af hensyn til forslagets indre logik og for, at ændringsforslag henviser til dokumenter eller dele heraf.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Videreanvendelse af den offentlige sektors informationer

Referencer

COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

28.5.2018

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

28.5.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Ignazio Corrao

9.7.2018

Behandling i udvalg

11.10.2018

27.11.2018

 

 

Dato for vedtagelse

27.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

34

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Pál Csáky, Miriam Dalli, Innocenzo Leontini

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Reimer Böge

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

34

+

ECR

Daniel Dalton, Kristina Winberg

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Innocenzo Leontini, Roberta Metsola, József Nagy, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ECR

Branislav Škripek

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Videreanvendelse af den offentlige sektors informationer

Referencer

COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)

Dato for høring af EP

25.4.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

28.5.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

28.5.2018

CULT

28.5.2018

LIBE

28.5.2018

 

Associerede udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

13.9.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Neoklis Sylikiotis

19.6.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

9.10.2018

5.11.2018

 

 

Dato for vedtagelse

3.12.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

42

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Pilar Ayuso, Michał Boni, Françoise Grossetête, Werner Langen, Marisa Matias, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Giancarlo Scottà

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Jan Olbrycht, Marie-Pierre Vieu

Dato for indgivelse

7.12.2018


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

42

+

ALDE

Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Marie-Pierre Vieu

PPE

Pilar Ayuso, Michał Boni, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 11. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik