Διαδικασία : 2018/0111(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0438/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0438/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/04/2019 - 6.20

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0352

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1947kWORD 228k
7.12.2018
PE 623.664v02-00 A8-0438/2018

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (αναδιατύπωση)

(COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Εισηγητής: Νεοκλής Συλικιώτης

Συντάκτρια γνωμοδότησης (*):

Julia Reda, Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

(*)  Συνδεδεμένες επιτροπές – άρθρο 54 του Κανονισμού

(Αναδιατύπωση – άρθρο 104 του Κανονισμού)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (αναδιατύπωση)

(COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία - αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0234),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0169/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 28ης Νοεμβρίου 2001, για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(1),

–  έχοντας υπόψη την από 29ης Νοεμβρίου 2018 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ (4) του Κανονισμού της, τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή να αναλάβει τη θέση του Κοινοβουλίου, και τη δέσμευση που ανέλαβε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου με επιστολή της 29ης Νοεμβρίου 2018 να εγκρίνει την εν λόγω θέση, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 104 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0438/2018),

Α.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με τη συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η πρόταση της Επιτροπής δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην όσων προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

2.  αναθέτει στον/στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ(2)*

στην πρόταση της Επιτροπής σε πρώτη ανάγνωση·

---------------------------------------------------------

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τα ανοιχτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (αναδιατύπωση)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης , και ιδίως το άρθρο 114 ,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(3) έχει τροποποιηθεί ουσιωδώς. Με την ευκαιρία νέων τροποποιήσεων, είναι σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας, η αναδιατύπωση της εν λόγω οδηγίας.

(2)  Σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 2003/98/ΕΚ, και πέντε έτη μετά την έκδοση της τροποποιητικής οδηγίας 2013/37/ΕΕ, η Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, πραγματοποίησε αξιολόγηση και επανεξέταση της λειτουργίας της οδηγίας στο πλαίσιο του προγράμματος ελέγχου της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας του κανονιστικού πλαισίου(4).

(3)  Μετά τη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους και με βάση τα αποτελέσματα της εκτίμησης επιπτώσεων(5), η Επιτροπή έκρινε ότι ήταν αναγκαία η ανάληψη δράσης σε επίπεδο Ένωσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι φραγμοί που απομένουν και οι αναδυόμενοι φραγμοί στην ευρύτερη περαιτέρω χρήση σε ολόκληρη την Ένωση των πληροφοριών που είτε βρίσκονται στην κατοχή του δημόσιου τομέα είτε χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους και για να τροποποιηθεί το νομοθετικό πλαίσιο ώστε να συμβαδίζει με την πρόοδο των ψηφιακών τεχνολογιών, και να τονωθεί περαιτέρω η ψηφιακή καινοτομία, ιδίως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

(4)  Οι ουσιαστικές αλλαγές που επήλθαν στο νομικό κείμενο, ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των πληροφοριών του δημόσιου τομέα για την ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία δίνουν έμφαση στους ακόλουθους τομείς: παροχή πρόσβασης σε δυναμικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο μέσω των κατάλληλων τεχνικών μέσων, αύξηση της παροχής υψηλής αξίας δεδομένων του δημόσιου τομέα για περαιτέρω χρήση, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων από δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και από ιδιωτικές επιχειρήσεις όταν παράγονται κατά την εκτέλεση υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ερευνητικούς οργανισμούς και οργανισμούς χρηματοδότησης της έρευνας, αντιμετώπιση της εμφάνισης νέων μορφών αποκλειστικών ρυθμίσεων, χρήση των εξαιρέσεων από την αρχή της χρέωσης του οριακού κόστους και σχέση μεταξύ της παρούσας οδηγίας και ορισμένων συναφών νομικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών 96/9/ΕΚ(6), 2003/4/ΕΚ και 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7) και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

(4α)  Η πρόσβαση σε πληροφορίες συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ο Χάρτης») ορίζει ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας γνώμης και της ελευθερίας λήψης ή μετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών, χωρίς την ανάμειξη δημοσίων αρχών και αδιακρίτως συνόρων.

(4β)  Το άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγυάται το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ορίζει ότι τα δεδομένα αυτά πρέπει να τυγχάνουν δίκαιης επεξεργασίας για καθορισμένους σκοπούς και στη βάση της συναίνεσης του ενδιαφερομένου ή για άλλους θεμιτούς λόγους που προβλέπονται από τον νόμο και υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής.

(5)  Η συνθήκη προβλέπει την εγκαθίδρυση εσωτερικής αγοράς και την καθιέρωση συστήματος που θα αποτρέπει τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Η εναρμόνιση των κανόνων και πρακτικών στα κράτη μέλη, που αφορούν την εκμετάλλευση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, συμβάλλει στην επίτευξη των εν λόγω στόχων.

(6)  Ο δημόσιος τομέας στα κράτη μέλη συλλέγει, παράγει, αναπαράγει και διαδίδει ευρύ φάσμα πληροφοριών σε πολλά πεδία δραστηριότητας, όπως πληροφορίες κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής, νομικής, γεωγραφικής και περιβαλλοντικής φύσεως, πληροφορίες μετεωρολογικής φύσεως, τουριστικές πληροφορίες, πληροφορίες περί επιχειρήσεων, πληροφορίες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και εκπαίδευση. Τα έγγραφα που παράγονται από φορείς του δημόσιου τομέα εκτελεστικής, νομοθετικής ή δικαστικής φύσεως αποτελούν μια ευρεία, ποικίλη και πολύτιμη δεξαμενή πόρων που μπορεί να ωφελήσει την κοινωνία. Η παροχή των πληροφοριών αυτών σε ηλεκτρονική μορφή συνήθους χρήσης επιτρέπει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να βρίσκουν νέους τρόπους χρήσης τους και να δημιουργούν νέα, καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Τα κράτη μέλη και οι φορείς του δημόσιου τομέα πρέπει να μπορούν να επωφεληθούν και να λάβουν επαρκή χρηματοδοτική στήριξη από το πρόγραμμα Digital Europe ή από τα σχετικά κονδύλια και προγράμματα της Ένωσης που αποσκοπούν στην ψηφιοποίηση της Ευρώπης, την ευρεία χρήση ψηφιακών τεχνολογιών ή τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών στο πλαίσιο των προσπαθειών τους να καταστήσουν τα δεδομένα εύκολα διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση.

(6α)  Οι πληροφορίες του δημόσιου τομέα αποτελούν μια εξαιρετική πηγή δεδομένων που μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Η ευφυής χρήση των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας τους μέσω εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, μπορεί να έχει μετασχηματιστική επίδραση σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

(7)  Η οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, θέσπιζε μια ελάχιστη δυνατή δέσμη κανόνων που διέπουν την περαιτέρω χρήση και τους πρακτικούς τρόπους για τη διευκόλυνση της περαιτέρω χρήσης υφιστάμενων εγγράφων στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα των κρατών μελών , συμπεριλαμβανομένων των εκτελεστικών, νομοθετικών και δικαστικών οργάνων. Από την θέσπιση της πρώτης δέσμης κανόνων για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, η ποσότητα των δεδομένων στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων δεδομένων, έχει αυξηθεί εκθετικά, ενώ παράγονται και συλλέγονται νέοι τύποι δεδομένων. Παράλληλα, σημειώνεται συνεχής εξέλιξη στον τομέα των τεχνολογιών για την ανάλυση, την εκμετάλλευση και την επεξεργασία των δεδομένων, όπως η εκμάθηση μηχανής, η τεχνητή νοημοσύνη και το διαδίκτυο των πραγμάτων. Η ταχεία αυτή τεχνολογική εξέλιξη καθιστά δυνατή τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και νέων εφαρμογών, που βασίζονται στη χρήση, τη συσσώρευση ή τον συνδυασμό δεδομένων. Οι κανόνες που θεσπίστηκαν αρχικά το 2003 και τροποποιήθηκαν κατόπιν το 2013 δεν συμβαδίζουν με τις γοργές αυτές αλλαγές, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χαθούν οι οικονομικές και κοινωνικές ευκαιρίες που προσφέρονται από την περαιτέρω χρήση δεδομένων του δημόσιου τομέα.

(8)  Η εξέλιξη προς την κατεύθυνση μιας κοινωνίας, που χρησιμοποιεί δεδομένα από διάφορους τομείς και δραστηριότητες, επηρεάζει τη ζωή κάθε πολίτη στην Κοινότητα, μεταξύ άλλων, παρέχοντας στους πολίτες δυνατότητες για νέους τρόπους πρόσβασης στη γνώση και απόκτησής της.

(9)  Το ψηφιακό περιεχόμενο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή. Η παραγωγή περιεχομένου συνέβαλε και συνεχίζει να συμβάλλει σε ταχεία αύξηση των θέσεων εργασίας κατά τα τελευταία έτη. Οι περισσότερες από αυτές τις θέσεις εργασίας δημιουργούνται από καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις και ΜΜΕ.

(10)  Μεταξύ των κύριων στόχων της εγκαθίδρυσης της εσωτερικής αγοράς συγκαταλέγεται η δημιουργία όρων για την ανάπτυξη ορισμένων υπηρεσιών και προϊόντων εντός των κρατών μελών, αλλά και σε διασυνοριακό επίπεδο. Οι πληροφορίες του δημόσιου τομέα ή πληροφορίες που συλλέγονται, παράγονται, αναπαράγονται, και διαδίδονται στο πλαίσιο της άσκησης δημόσιας αποστολής ή υπηρεσίας γενικού συμφέροντος είναι σημαντική πρώτη ύλη για προϊόντα και υπηρεσίες ψηφιακού περιεχομένου και θα καταστούν ακόμα σημαντικότερος πόρος περιεχομένου ενόψει της εξέλιξης προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού και το διαδίκτυο των πραγμάτων. Η ευφυής χρήση των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας τους μέσω εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης, μπορεί να έχει μετασχηματιστική επίδραση σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό ουσιαστική σημασία θα έχει και η ευρεία διασυνοριακή γεωγραφική κάλυψη. Οι ευρείες δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης παρόμοιων πληροφοριών θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να επιτρέπουν σε όλες τις ευρωπαϊκές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των μικροεπιχειρήσεων και των ΜΜΕ, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών, να αξιοποιούν το δυναμικό τους και να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και στην ποιότητα της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και προστασίας, ιδιαίτερα προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων, και σε σημαντικούς κοινωνικούς στόχους όπως η υπευθυνότητα και η διαφάνεια.

(11)  Η άδεια περαιτέρω χρήσης εγγράφων που ευρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα προσθέτει αξία για τους περαιτέρω χρήστες, για τους τελικούς χρήστες και για την κοινωνία εν γένει, καθώς και —σε πολλές περιπτώσεις— για τον ίδιο τον δημόσιο φορέα, προωθώντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία και εξασφαλίζοντας ανατροφοδότηση από περαιτέρω χρήστες όσο και από τελικούς χρήστες, γεγονός που επιτρέπει στον οικείο φορέα του δημόσιου τομέα να βελτιώσει την ποιότητα των συλλεγόμενων πληροφοριών, καθώς και να ασκεί καλύτερα τα δημόσια καθήκοντά του. Με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, η διάδοση των δεδομένων που συλλέγονται και διανέμονται στο πλαίσιο της άσκησης δημόσιας αποστολής μπορεί να συμβάλει στην εξασφάλιση αυθεντικών πληροφοριών των χρηστών.

(12)  Οι κανόνες και οι πρακτικές των κρατών μελών όσον αφορά την εκμετάλλευση πληροφοριακών πόρων του δημόσιου τομέα παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, οι οποίες συνιστούν φραγμούς για την πλήρη εκμετάλλευση του οικονομικού δυναμικού του καίριου αυτού πληροφοριακού πόρου. Η πρακτική των φορέων του δημόσιου τομέα κατά την εκμετάλλευση πληροφοριών του δημόσιου τομέα εξακολουθεί να ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών . Τούτο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ως εκ τούτου θα πρέπει να επιτευχθεί ελάχιστος βαθμός εναρμόνισης των εθνικών κανόνων και πρακτικών όσον αφορά την περαιτέρω χρήση εγγράφων του δημόσιου τομέα, σε περιπτώσεις όπου οι διαφορές εθνικών κανονισμών και πρακτικών ή η απουσία σαφήνειας παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την απρόσκοπτη εξέλιξη της κοινωνίας της πληροφορίας στην Κοινότητα.

(13)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν τη δημιουργία δεδομένων βασισμένων στην αρχή των «ανοικτών δεδομένων εκ σχεδιασμού και εξ ορισμού» όσον αφορά όλα τα έγγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, διασφαλίζοντας συγχρόνως ένα συνεκτικό επίπεδο προστασίας των στόχων δημόσιου συμφέροντος, όπως η δημόσια ασφάλεια, μεταξύ άλλων όσον αφορά ευαίσθητες πληροφορίες που σχετίζονται με υποδομές ζωτικής σημασίας και, παράλληλα, διασφαλίζοντας την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες οι πληροφορίες ενός μεμονωμένου συνόλου δεδομένων ενδέχεται να μην παρουσιάζουν κίνδυνο εντοπισμού ή διάκρισης ενός συγκεκριμένου φυσικού προσώπου, αλλά όταν συνδυάζονται με άλλες διαθέσιμες πληροφορίες, θα μπορούσαν να συνεπάγονται αυτόν τον κίνδυνο. Οι πολιτικές ανοιχτών δεδομένων οι οποίες εξασφαλίζουν την ευρεσιμότητα, την προσβασιμότητα, τη διαλειτουργικότητα και τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης (αρχές FAIR) και ενθαρρύνουν την ευρεία διαθεσιμότητα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα για προσωπικούς ή εμπορικούς σκοπούς, με ελάχιστους ή καθόλου νομικούς, τεχνικούς ή οικονομικούς περιορισμούς, και οι οποίες προωθούν την κυκλοφορία των πληροφοριών όχι μόνο για τους οικονομικούς φορείς αλλά κυρίως για το κοινό, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαφάνεια και τη δημοκρατική λογοδοσία, να προωθήσουν την κοινωνική δέσμευση, και να θέσουν σε κίνηση και να προωθήσουν την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών που βασίζονται σε νέους τρόπους συνδυασμού και χρησιμοποίησης αυτών των πληροφοριών. Προκειμένου να μεγιστοποιηθούν αυτά τα οφέλη, θα πρέπει να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε πηγές και σε εξελισσόμενα δεδομένα. Επομένως, η διαλειτουργικότητα, τα ανοιχτά πρότυπα και τα ανοιχτά δεδομένα θα πρέπει να εφαρμόζονται στο επίπεδο της διοίκησης κάθε κράτους μέλους. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και να υποστηρίζει τον σχεδιασμό, τον έλεγχο, την υλοποίηση και την ανάπτυξη διαλειτουργικών ηλεκτρονικών διεπαφών που θα επιτρέψουν την παροχή αποτελεσματικότερων και ασφαλέστερων δημόσιων υπηρεσιών.

(14)  Εξάλλου, χωρίς την ελάχιστη εναρμόνιση σε κοινοτικό επίπεδο, οι νομοθετικές δραστηριότητες σε εθνική κλίμακα, που έχουν ήδη δρομολογηθεί σε σειρά κρατών μελών ώστε να ανταποκριθούν στις τεχνολογικές προκλήσεις, ενδέχεται να καταλήξουν σε ακόμη πιο σημαντικές διαφορές. Ο αντίκτυπος από τις νομοθετικές αυτές διαφορές και αβεβαιότητες θα καταστεί σημαντικότερος με την περαιτέρω εξέλιξη της κοινωνίας της πληροφορίας, που έχει ήδη συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση της διασυνοριακής εκμετάλλευσης πληροφοριών.

(15)  Τα κράτη μέλη έχουν καθιερώσει πολιτικές περαιτέρω χρήσης βάσει της οδηγίας 2003/98/ΕΚ, ενώ ορισμένα έχουν υιοθετήσει φιλόδοξες προσεγγίσεις στα ανοιχτά δεδομένα για τη διευκόλυνση της περαιτέρω χρήσης προσβάσιμων δημόσιων δεδομένων για τους πολίτες και τις εταιρείες, πάνω από το ελάχιστο επίπεδο που ορίζει η προαναφερόμενη οδηγία. Για την αποφυγή ταυτόχρονης ύπαρξης διαφορετικών κανόνων στα διάφορα κράτη μέλη που θα λειτουργούσαν ως εμπόδιο για τη διασυνοριακή προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών, και για να καταστεί δυνατή η περαιτέρω χρήση συγκρίσιμων συνόλων δεδομένων του δημόσιου τομέα για πανευρωπαϊκές εφαρμογές που βασίζονται σε αυτά, απαιτείται επίσης μια ελάχιστη εναρμόνιση προκειμένου να καθορισθεί ποια δεδομένα του δημόσιου τομέα είναι διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση στην εσωτερική αγορά πληροφοριών, σύμφωνα με το σχετικό καθεστώς πρόσβασης.Οι διατάξεις του ενωσιακού και του διεθνούς δικαίου που υπερβαίνουν τις ελάχιστες αυτές απαιτήσεις, ιδίως σε περιπτώσεις τομειακής νομοθεσίας, θα πρέπει να συνεχίσουν να ισχύουν. Παραδείγματα διατάξεων που υπερβαίνουν το ελάχιστο επίπεδο εναρμόνισης της παρούσας οδηγίας προβλέπουν χαμηλότερα όρια για τα επιτρεπόμενα τέλη περαιτέρω χρήσης από τα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 6 ή λιγότερο περιοριστικούς όρους αδειοδότησης από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 8. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τις διατάξεις που υπερβαίνουν το ελάχιστο επίπεδο εναρμόνισης της παρούσας οδηγίας, όπως προβλέπεται στους κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμούς της Επιτροπής που εγκρίνονται δυνάμει της οδηγία 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς.

(16)  Χρειάζεται η δημιουργία γενικού πλαισίου όσον αφορά τους όρους περαιτέρω χρήσης των εγγράφων του δημόσιου τομέα, για την εξασφάλιση δίκαιων, αναλογικών και ισότιμων όρων περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών αυτών. Οι φορείς του δημόσιου τομέα συλλέγουν, παράγουν, αναπαράγουν και διαδίδουν έγγραφα προκειμένου να εκπληρώνουν τη δημόσια αποστολή τους. Η χρήση των εγγράφων αυτών για άλλους λόγους αποτελεί περαιτέρω χρήση. Οι πολιτικές των κρατών μελών είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τα ελάχιστα πρότυπα που καθιερώνονται με την παρούσα οδηγία, επιτρέποντας έτσι την πιο εκτεταμένη περαιτέρω χρήση.

(17)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ισχύει για τα έγγραφα, η διάθεση των οποίων εμπίπτει στο πεδίο της δημόσιας αποστολής των οικείων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτή ορίζεται από τον νόμο ή με άλλες δεσμευτικές διατάξεις του κράτους μέλους. Εφόσον δεν υπάρχουν τέτοιοι κανόνες, η δημόσια αποστολή θα πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με την κοινή διοικητική πρακτική στο κράτος μέλος, υπό τον όρο ότι το πεδίο της δημόσιας αποστολής είναι σαφές και υπόκειται σε επανεξέταση. Η δημόσια αποστολή θα μπορούσε να ορίζεται συνολικά ή κατά περίπτωση για τους επιμέρους φορείς του δημόσιου τομέα.

(18)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται σε έγγραφα τα οποία καθίστανται προσιτά για περαιτέρω χρήση όταν οι φορείς του δημόσιου τομέα χορηγούν σχετικές άδειες, πωλούν, διαδίδουν, ανταλλάσσουν ή διαθέτουν πληροφορίες. Προκειμένου να αποφεύγονται οι διεπιδοτήσεις, η περαιτέρω χρήση θα πρέπει να περιλαμβάνει τη μεταγενέστερη χρήση των εγγράφων στα πλαίσια του αυτού φορέα για δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο της δημόσιας αποστολής. Οι δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο της δημόσιας αποστολής περιλαμβάνουν κατά γενικό κανόνα την παροχή εγγράφων που παράγονται και χρεώνονται σε αποκλειστικώς εμπορική βάση και τα οποία βρίσκονται σε ανταγωνισμό με άλλα έγγραφα στην αγορά.

(19)  Η οδηγία δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να περιορίζει ή να θίγει την εκπλήρωση των εκ του νόμου καθηκόντων των αρχών και λοιπών δημοσίων φορέων. Επίσης, δεν δημιουργεί πρόσβαση. Η απόφαση αυτή παραμένει στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών. Η οδηγία θεσπίζει σαφή υποχρέωση για τα κράτη μέλη να προσφέρουν κάθε έγγραφο για περαιτέρω χρήση, με την επιφύλαξη των λοιπών εξαιρέσεων που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, όπως η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να αποκλείουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ορισμένα έγγραφα. Η οδηγία βασίζεται στα υφιστάμενα καθεστώτα πρόσβασης στα κράτη μέλη και δεν μεταβάλλει τους εθνικούς κανόνες για την πρόσβαση σε έγγραφα. Δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες πολίτες ή επιχειρήσεις μπορούν, βάσει του οικείου καθεστώτος πρόσβασης, να λάβουν έγγραφο μόνον εάν είναι σε θέση να αποδείξουν ότι έχουν συγκεκριμένο συμφέρον. Σε ενωσιακό επίπεδο, το άρθρο 41 (δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση) και το άρθρο 42 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζουν σε κάθε πολίτη της Ένωσης ή σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε κράτος μέλος, δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Οι φορείς του δημόσιου τομέα θα πρέπει να ενθαρρύνονται ώστε να διαθέτουν προς περαιτέρω χρήση οιοδήποτε έγγραφο που βρίσκεται στην κατοχή τους. Οι φορείς του δημόσιου τομέα θα πρέπει να προωθούν και να ενθαρρύνουν την περαιτέρω χρήση εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των επίσημων εγγράφων νομοθετικής και διοικητικής φύσεως, σε εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες ο φορέας του δημόσιου τομέα έχει το δικαίωμα να επιτρέπει την περαιτέρω χρήση τους.

(20)  Τα κράτη μέλη συχνά αναθέτουν την παροχή υπηρεσιών γενικού συμφέροντος σε φορείς εκτός του δημόσιου τομέα, διατηρώντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο ελέγχου επί των φορέων αυτών. Ταυτόχρονα, οι διατάξεις της οδηγίας 2003/98/ΕΚ εφαρμόζονται μόνο στα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα, αλλά από το πεδίο εφαρμογής εξαιρούνται οι δημόσιες επιχειρήσεις. Αυτό οδηγεί σε μικρή διαθεσιμότητα για περαιτέρω χρήση των εγγράφων που παράγονται κατά την εκτέλεση υπηρεσιών γενικού συμφέροντος σε ορισμένους τομείς, και ιδίως στον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών κοινής ωφελείας. Επίσης, μειώνει σημαντικά το δυναμικό για τη δημιουργία διασυνοριακών υπηρεσιών που βασίζονται σε έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων επιχειρήσεων οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες γενικού συμφέροντος. Η επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών.

(21)  Επομένως, η οδηγία 2003/98/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι διατάξεις της μπορούν να εφαρμόζονται για την περαιτέρω χρήση των εγγράφων που παράγονται κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών γενικού συμφέροντος από δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας οι οποίες ασκούν μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 8 έως 14 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8), καθώς και από δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας που ενεργούν ως φορείς δημοσίων υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές, δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας που ενεργούν ως αερομεταφορείς για την εκπλήρωση υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα, και δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας που ενεργούν ως πλοιοκτήτες της Κοινότητας που εκπληρώνουν υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92, της 7ης Δεκεμβρίου 1992, για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών μελών (θαλάσσιες ενδομεταφορές-καμποτάζ).

(21α)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε έγγραφα σχετικά με την παροχή υπηρεσιών γενικού συμφέροντος· για την περαιτέρω χρήση από άμεσους ανταγωνιστές δημόσιων επιχειρήσεων, εγγράφων που παράγονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που είναι άμεσα εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό και εξαιρούνται από τους κανόνες περί σύναψης συμβάσεων βάσει του άρθρου 34 της οδηγίας 2014/25 / ΕΕ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις

(21β)  Λόγω της κρίσιμης φύσης των δραστηριοτήτων τους και των απαιτήσεων ασφάλειας και κοινοποίησης, ούτε η οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται σε έγγραφα στα οποία η πρόσβαση αποκλείεται ή περιορίζεται για λόγους προστασίας της ασφάλειας δικτύων και συστημάτων πληροφοριών κατά την έννοια της οδηγίας 2016 / 1148 / ΕΕ ή σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τους φορείς εκμετάλλευσης υποδομών ζωτικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένων των φορέων εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών κατά την έννοια της οδηγίας 2008/114 / ΕΚ.

(22)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να επιβάλλει την υποχρέωση έγκρισης της περαιτέρω χρήσης εγγράφων που παράγονται από δημόσιες επιχειρήσεις ή, όταν εμπίπτουν στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η απόφαση για έγκριση ή μη της περαιτέρω χρήσης οποιωνδήποτε ή όλων των εγγράφων, στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να εναπόκειται στην ενδιαφερόμενη δημόσια ή, κατά περίπτωση, ιδιωτική επιχείρηση. Μόνο αφού δημόσια, ή, κατά περίπτωση, ιδιωτική επιχείρηση επιλέξει να διαθέσει έγγραφο προς περαιτέρω χρήση, θα πρέπει να τηρεί τις σχετικές υποχρεώσεις που ορίζονται στα κεφάλαια ΙΙΙ και IV της παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον αφορά τους μορφότυπους, τα τέλη, τη διαφάνεια, τις άδειες, τη μη διάκριση και την απαγόρευση σύναψης αποκλειστικών ρυθμίσεων. Από την άλλη πλευρά, η δημόσια, ή, κατά περίπτωση, ιδιωτική επιχείρηση δεν υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο II, όπως οι κανόνες που ισχύουν για την επεξεργασία των αιτήσεων.

(23)  Ο όγκος των παραγόμενων ερευνητικών δεδομένων αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο και ενέχει δυνατότητες περαιτέρω χρήσης πέραν της επιστημονικής κοινότητας. Προκειμένου να είναι δυνατή η αντιμετώπιση των αυξανόμενων κοινωνικών προκλήσεων με αποτελεσματικό και ολιστικό τρόπο, έχει καταστεί σημαντική και επείγουσα η δυνατότητα πρόσβασης, μίξης και περαιτέρω χρήσης δεδομένων από διάφορες πηγές, καθώς και από διαφορετικούς τομείς και επιστημονικούς κλάδους. Τα ερευνητικά δεδομένα περιλαμβάνουν στατιστικά στοιχεία, πειραματικά αποτελέσματα, μετρήσεις, παρατηρήσεις που προκύπτουν από επιτόπια έρευνα, αποτελέσματα ερευνών, καταγραφές συνεντεύξεων και εικόνες. Περιλαμβάνουν επίσης μεταδεδομένα, προδιαγραφές και άλλα ψηφιακά αντικείμενα. Τα ερευνητικά δεδομένα είναι διαφορετικά από τα επιστημονικά άρθρα που αναφέρουν και σχολιάζουν τα ευρήματα που προκύπτουν από την επιστημονική έρευνα. Για πολλά χρόνια, η ανοιχτή διάθεση και περαιτέρω χρήση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας που λαμβάνει δημόσια χρηματοδότηση αποτέλεσε αντικείμενο συγκεκριμένων πρωτοβουλιών πολιτικής. Οι πολιτικές ανοικτής πρόσβασης αποσκοπούν ιδίως στο να παράσχουν στους ερευνητές και στο κοινό εν γένει πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα όσο το δυνατόν νωρίτερα κατά τη διαδικασία της διάδοσης, και να επιτρέψουν την περαιτέρω χρήση. Η ανοικτή πρόσβαση βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας, στη μείωση της υπερβολικής επανάληψης της έρευνας, στην επιτάχυνση της επιστημονικής προόδου, στην καταπολέμηση της επιστημονικής απάτης, και θα μπορεί σε γενικές γραμμές να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και την καινοτομία. Πέραν της ανοικτής πρόσβασης, ο σχεδιασμός της διαχείρισης δεδομένων έχει ταχέως αναχθεί σε τυπική επιστημονική πρακτική για τη διασφάλιση της ευρεσιμότητας, της προσβασιμότητας, της διαλειτουργικότητας και της δυνατότητας περαιτέρω χρήσης των δεδομένων (αρχές FAIR), όπως και η συστηματική παροχή σχεδίων διαχείρισης δεδομένων που πρέπει να ενθαρρυνθούν περαιτέρω.

(24)  Για τους λόγους που εξηγούνται παραπάνω, είναι σκόπιμο να καθοριστεί υποχρέωση για τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν πολιτικές ανοικτής πρόσβασης σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας που λαμβάνει δημόσια χρηματοδότηση και να διασφαλίσουν ότι οι εν λόγω πολιτικές εφαρμόζονται από όλους τους ερευνητικούς οργανισμούς και τους οργανισμούς χρηματοδότησης της έρευνας. Οι πολιτικές ανοικτής πρόσβασης επιτρέπουν, κατά κανόνα, μια σειρά εξαιρέσεων από την ελεύθερη πρόσβαση στα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας. Στις 17 Ιουλίου 2012, η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση σχετικά με την πρόσβαση στις επιστημονικές πληροφορίες και τη διαφύλαξή τους, που επικαιροποιήθηκε στις 25 Απριλίου 2018(9), και όπου, μεταξύ άλλων, περιγράφονται τα σχετικά στοιχεία των πολιτικών ανοικτής πρόσβασης. Επιπλέον, θα πρέπει να βελτιωθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ορισμένα ερευνητικά αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω. Για τον λόγο αυτό, ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα οδηγία θα πρέπει να επεκταθούν για να συμπεριλάβουν τα ερευνητικά δεδομένα που προκύπτουν από δραστηριότητες επιστημονικής έρευνας που επιδοτούνται από δημόσιους πόρους ή συγχρηματοδοτούνται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ως εκ τούτου, τα χρηματοδοτούμενα από δημόσιους πόρους ερευνητικά δεδομένα θα πρέπει να καθίστανται εξ ορισμού ανοιχτά. Εντούτοις, σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη οι ανησυχίες όσον αφορά την ιδιωτική ζωή, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το εμπορικό απόρρητο, την εθνική ασφάλεια, τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων σύμφωνα με την αρχή «ανοικτά στο μέτρο του δυνατού, κλειστά στο μέτρο του αναγκαίου», προκειμένου να δοθεί έμφαση στην ενθάρρυνση της διαχείρισης δεδομένων ως ουσιώδους τμήματος της έρευνας. Όταν η πρόσβαση περιορίζεται, πρέπει να γνωστοποιούνται δημοσίως έγκυροι λόγοι στους οποίους οφείλεται ο εν λόγω περιορισμός. Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε διοικητικός φόρτος, οι εν λόγω υποχρεώσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε αυτά τα ερευνητικά δεδομένα που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί από τους ερευνητές. Άλλα είδη εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή ερευνητικών οργανισμών και οργανισμών χρηματοδότησης της έρευνας θα πρέπει να συνεχίσουν να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

(25)  Οι ορισμοί του «φορέα του δημόσιου τομέα» και του «οργανισμού δημοσίου δικαίου» λαμβάνονται από την οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10).

(26)  Η παρούσα οδηγία καθορίζει τη γενική έννοια του όρου «έγγραφο». Ο ορισμός αυτός καλύπτει κάθε αποτύπωση πράξεων, γεγονότων ή πληροφοριών —και κάθε συλλογή τέτοιων πράξεων, γεγονότων ή πληροφοριών— σε οποιοδήποτε μέσο (γραπτώς σε χαρτί ή σε ηλεκτρονική μορφή ή ως ηχητική, οπτική ή οπτικοακουστική εγγραφή). Ο ορισμός του «εγγράφου» δεν αποσκοπεί στην κάλυψη των προγραμμάτων υπολογιστών.

(27)  Οι φορείς του δημόσιου τομέα καθιστούν ολοένα και περισσότερο τα έγγραφά τους διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση με προδραστικό τρόπο, μέσω ανοιχτών μορφοτύπων που μπορούν να είναι μηχαναγνώσιμοι και σε μορφή που εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα, την περαιτέρω χρήση και την προσβασιμότητα. Τα έγγραφα θα πρέπει επίσης να διατίθενται για περαιτέρω χρήση κατόπιν αιτήματος που υποβάλλεται από περαιτέρω χρήστη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι καθορίζονται πρακτικές ρυθμίσεις προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα μπορεί να ασκείται αποτελεσματικά, με σαφείς ενδείξεις για το πού μπορούν να βρεθούν τα εν λόγω έγγραφα. Ο χρόνος απόκρισης σε αιτήματα για περαιτέρω χρήση εγγράφων θα πρέπει να είναι εύλογος και να συμβαδίζει με το χρόνο απόκρισης σε αιτήματα πρόσβασης στα έγγραφα σύμφωνα με τα οικεία καθεστώτα πρόσβασης. Από την απαίτηση αυτή θα πρέπει παρ’ όλα αυτά να εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί, οι ερευνητικοί οργανισμοί και οι οργανισμοί χρηματοδότησης της έρευνας. Εύλογα χρονικά περιθώρια σε ολόκληρη την Ένωση θα προαγάγουν τη δημιουργία νέων συλλογικών πληροφοριακών προϊόντων και υπηρεσιών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν πρόκειται για δυναμικά δεδομένα ( στα οποία συγκαταλέγονται στοιχεία που αφορούν το περιβάλλον, την κυκλοφορία, δορυφορικά δεδομένα, μετεωρολογικά δεδομένα ) η οικονομική αξία των οποίων εξαρτάται από το αν οι πληροφορίες είναι αμέσως διαθέσιμες και από το πόσο τακτικά ενημερώνονται. Τα δυναμικά δεδομένα θα πρέπει, ως εκ τούτου, να διατίθενται, χωρίς καθυστέρηση, μετά τη συλλογή, μέσω διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών, ώστε να διευκολύνεται η ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου, κινητών συσκευών και υπολογιστικού νέφους βασισμένων σε αυτά τα δεδομένα. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν εξαιτίας τεχνικών ή οικονομικών περιορισμών, οι φορείς του δημόσιου τομέα θα πρέπει να διαθέτουν τα έγγραφα σε χρονικό πλαίσιο που επιτρέπει την εκμετάλλευση ολόκληρου του οικονομικού δυναμικού τους. Θα πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα για την άρση των σχετικών τεχνικών και οικονομικών περιορισμών. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης άδειας, η έγκαιρη διάθεση των εγγράφων μπορεί να περιλαμβάνεται στους όρους της άδειας.

(28)  Για να αποκτήσει κανείς πρόσβαση σε δεδομένα που έχουν διατεθεί για περαιτέρω χρήση δυνάμει της παρούσας οδηγίας, είναι χρήσιμο να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε δυναμικά δεδομένα μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API). Μια API περιγράφει το είδος των δεδομένων που μπορούν να ανακτηθούν, τον τρόπο για να γίνει αυτό και τον μορφότυπο υπό τον οποίο θα ληφθούν τα δεδομένα. Οι API θα πρέπει να υποστηρίζονται από σαφή τεχνική τεκμηρίωση που να είναι πλήρης και διαθέσιμη στο διαδίκτυο. Θα πρέπει να εφαρμόζονται ευρωπαϊκά ή διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ή άλλα κοινώς χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα και διεθνή πρότυπα για τα σύνολα δεδομένων, κατά περίπτωση. Οι API μπορούν να έχουν διαφορετικά επίπεδα πολυπλοκότητας και μπορεί να αναφέρονται σε έναν απλό σύνδεσμο σε μια βάση δεδομένων για την ανάκτηση συγκεκριμένων συνόλων δεδομένων, σε μια δομημένη διεπαφή ιστού ή σε πιο σύνθετες διασυνδέσεις. Η χρήση κατάλληλης API για την περαιτέρω χρήση και την ανταλλαγή δεδομένων έχει εν γένει αξία, καθώς βοηθά τους σχεδιαστές προγραμματιστές και τις νεοσύστατες εταιρείες να δημιουργήσουν νέες υπηρεσίες και προϊόντα. Αποτελεί, επίσης, κρίσιμο συστατικό στοιχείο για τη δημιουργία πολύτιμων οικοσυστημάτων με βάση δεδομένα των οποίων το δυναμικό παραμένει σε μεγάλο βαθμό αχρησιμοποίητο από τους κατόχους τους. Η σύσταση και η χρήση API πρέπει να βασίζεται σε μια σειρά αρχών: σταθερότητα, αξιοπιστία, διαθεσιμότητα, αποδοτικότητα, συντήρηση κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής, ομοιομορφία χρήσης και προτύπων, φιλικότητα προς τον χρήστη όπως επίσης και ασφάλεια. Για τα δυναμικά δεδομένα, όρος ο οποίος σημαίνει τα δεδομένα που επικαιροποιούνται πολύ συχνά, ενίοτε σε πραγματικό χρόνο, οι φορείς του δημόσιου τομέα και οι δημόσιες επιχειρήσεις τα διαθέτουν για περαιτέρω χρήση μέσω κατάλληλων API που πρέπει να είναι συμβατές με τις αρχές FAIR αμέσως μετά τη συλλογή τους. Οι φορείς του δημόσιου τομέα θα πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν αποτελεσματική στήριξη προκειμένου να αναπτύξουν επαρκές επίπεδο ικανοτήτων στην υπηρεσία τους.

(29)  Οι δυνατότητες για περαιτέρω χρήση μπορούν να βελτιωθούν περιορίζοντας την ανάγκη να μετατραπούν τα επί χάρτου έγγραφα σε ψηφιακά ή την ανάγκη επέμβασης σε ψηφιακά αρχεία ώστε να καταστούν αμοιβαία συμβατά. Επομένως, οι φορείς του δημοσίου θα πρέπει να διαθέτουν τα έγγραφα υπό οιαδήποτε προϋφιστάμενη μορφή ή γλώσσα, με ηλεκτρονικά μέσα όποτε αυτό είναι δυνατό και ενδεδειγμένο. Οι φορείς του δημοσίου θα πρέπει να αντιμετωπίζουν θετικά τα αιτήματα για τη χορήγηση αποσπάσματος υφιστάμενου εγγράφου όταν η ικανοποίηση τέτοιου αιτήματος συνεπάγεται μόνον έναν απλό χειρισμό. Ωστόσο, οι φορείς του δημοσίου δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν αποσπάσματα εγγράφων όταν αυτό απαιτεί δυσανάλογη προσπάθεια. Για τη διευκόλυνση της περαιτέρω χρήσης, οι φορείς του δημοσίου θα πρέπει να διαθέτουν τα δικά τους έγγραφα σε μορφότυπο ο οποίος, εφόσον είναι δυνατό και σκόπιμο, δεν θα εξαρτάται από τη χρήση συγκεκριμένου λογισμικού, και οι φορείς του δημοσίου θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις δυνατότητες για περαιτέρω χρήση εγγράφων από και για άτομα με ειδικές ανάγκες, παρέχοντας πληροφορίες για τους μορφότυπους που καθιστούν δυνατή την πρόσβαση.

(30)  Για τη διευκόλυνση της περαιτέρω χρήσης, οι φορείς του δημόσιου τομέα θα πρέπει, οσάκις τούτο είναι δυνατόν και σκόπιμο, να διαθέτουν τα έγγραφα , συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που δημοσιεύονται σε ιστοσελίδες, σε ανοικτή και μηχαναγνώσιμη μορφή, μαζί με τα μεταδεδομένα τους, στον υψηλότερο βαθμό ακρίβειας και ανάλυσης, σε μορφή που εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα, π.χ. με την επεξεργασία τους κατά τρόπο συνεπή με τις αρχές που διέπουν τις απαιτήσεις συμβατότητας και χρηστικότητας για χωρικές πληροφορίες σύμφωνα με την οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11).

(31)  Ένα έγγραφο θα πρέπει να θεωρείται έγγραφο σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, εάν είναι σε μορφή αρχείου διαρθρωμένου κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι εφαρμογές λογισμικού να μπορούν να εντοπίσουν, να αναγνωρίσουν και, με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο, να εξαγάγουν από αυτό συγκεκριμένα δεδομένα. Τα δεδομένα που έχουν κωδικοποιηθεί σε αρχεία που είναι διαρθρωμένα σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο θα πρέπει να θεωρούνται μηχαναγνώσιμα δεδομένα. Οι μηχαναγνώσιμοι μορφότυποι μπορούν να είναι ανοικτοί ή ιδιόκτητοι· μπορούν να υπάρχουν επίσημα πρότυπα ή όχι. Τα έγγραφα που έχουν κωδικοποιηθεί σε μορφή αρχείου που περιορίζει μια τέτοια αυτόματη επεξεργασία, διότι τα δεδομένα δεν μπορούν ή δεν μπορούν εύκολα να εξαχθούν από αυτά τα έγγραφα, δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως έγγραφα σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, όταν αυτό είναι εφικτό και σκόπιμο, να ενθαρρύνουν τη χρήση ανοικτών, μηχαναγνώσιμων μορφότυπων. Οι λύσεις που αναπτύχθηκαν από το πρόγραμμα ISA² θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό τεχνικών μεθόδων για την περαιτέρω χρήση δεδομένων.

(32)  Τα τέλη για την περαιτέρω χρήση εγγράφων αποτελούν σημαντικό φραγμό εισόδου στην αγορά για νεοσύστατες επιχειρήσεις και ΜΜΕ. Συνεπώς, τα έγγραφα θα πρέπει να διατίθενται για περαιτέρω χρήση ατελώς και, σε περίπτωση που η επιβολή τέλους είναι απαραίτητη, το εν λόγω τέλος θα πρέπει καταρχήν να περιορίζεται στο οριακό κόστος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη να μην παρεμποδίζεται η κανονική λειτουργία των φορέων του δημόσιου τομέα, οι οποίοι υποχρεούνται να παράγουν έσοδα για να καλύπτουν σημαντικό μέρος του κόστους τους όσον αφορά την εκτέλεση της δημόσιας αποστολής τους. Θα πρέπει να αναγνωριστεί επίσης η συμβολή των δημόσιων επιχειρήσεων στην ύπαρξη ανταγωνιστικού οικονομικού περιβάλλοντος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι φορείς του δημόσιου τομέα και οι δημόσιες επιχειρήσεις θα πρέπει επομένως να έχουν τη δυνατότητα να χρεώνουν περισσότερο από το οριακό κόστος. Τα τέλη αυτά θα πρέπει να ορίζονται σύμφωνα με αντικειμενικά, διαφανή και επαληθεύσιμα κριτήρια και τα συνολικά έσοδα από την παροχή και την άδεια περαιτέρω χρήσης των εγγράφων δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής, διάδοσης και συντήρησής τους, συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης απόδοσης της επένδυσης. Κατά περίπτωση, το κόστος της ανωνυμοποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών θα πρέπει επίσης να συνυπολογίζεται στο επιλέξιμο κόστος. Η απαίτηση να παράγουν έσοδα για να καλύπτουν σημαντικό μέρος του κόστους των φορέων του δημοσίου τομέα όσον αφορά την εκτέλεση της δημόσιας αποστολής τους, ή το εύρος των υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος που ανατίθενται στις δημόσιες επιχειρήσεις δεν πρέπει να αποτελεί απαίτηση εκ του νόμου και μπορεί να απορρέει, παραδείγματος χάριν, από τις διοικητικές πρακτικές των κρατών μελών. Η εν λόγω απαίτηση θα πρέπει να επανεξετάζεται τακτικά από τα κράτη μέλη.

(32α)  Η απόδοση των επενδύσεων μπορεί να εκληφθεί ως ποσοστό, επιπλέον του οριακού κόστους, που επιτρέπει την ανάκτηση του κόστους κεφαλαίου και τη συμπερίληψη ενός πραγματικού συντελεστή απόδοσης. Δεδομένου ότι το κόστος του κεφαλαίου συνδέεται στενά με τα επιτόκια των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία βασίζονται στο σταθερό επιτόκιο της ΕΚΤ για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης, η εύλογη απόδοση των επενδύσεων δεν θα πρέπει να αναμένεται ότι θα υπερβαίνει το σταθερό επιτόκιο της ΕΚΤ κατά ποσοστό ανώτερο του 5 %.

(33)  Οι βιβλιοθήκες, τα μουσεία και τα αρχεία θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να χρεώνουν περισσότερο από το οριακό κόστος προκειμένου, και στην περίπτωση αυτή, να μην παρεμποδίζεται η κανονική λειτουργία τους. Όσον αφορά αυτούς τους φορείς του δημόσιου τομέα, τα συνολικά έσοδα από την παροχή και την άδεια περαιτέρω χρήσης των εγγράφων εντός της εκάστοτε λογιστικής περιόδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής, διάδοσης, συντήρησης και διατήρησής τους και το κόστος εκκαθάρισης δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης απόδοσης της επένδυσης. Κατά περίπτωση, το κόστος της ανωνυμοποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών θα πρέπει επίσης να συνυπολογίζεται στο επιλέξιμο κόστος. Όσον αφορά τις βιβλιοθήκες, τα μουσεία και τα αρχεία και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους, οι τιμές που χρεώνονται από τον ιδιωτικό τομέα για την περαιτέρω χρήση πανομοιότυπων ή παρόμοιων εγγράφων θα μπορούσαν να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της εύλογης απόδοσης της επένδυσης. Τέτοιες χρεώσεις πέραν του οριακού κόστους θα πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με διαφανή, ανιχνεύσιμα και επαληθεύσιμα κριτήρια.

(34)  Τα ανώτατα όρια χρέωσης για τέλη τα οποία θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία δεν θίγουν το δικαίωμα των κρατών μελών να επιβάλλουν χαμηλότερα ή καθόλου τέλη.

(35)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίζουν τα κριτήρια χρέωσης που υπερβαίνει το οριακό κόστος. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη μπορούν παραδείγματος χάριν, να καθορίζουν τέτοια κριτήρια απευθείας σε εθνικούς κανόνες ή μπορούν να ορίζουν τον κατάλληλο φορέα ή τους κατάλληλους φορείς, άλλους από τον ίδιο τον φορέα του δημόσιου τομέα, που είναι αρμόδιοι να καθορίζουν τα κριτήρια αυτά. Ο φορέας αυτός θα πρέπει να έχει οργανωθεί σύμφωνα με τα συνταγματικά και νομικά συστήματα των κρατών μελών. Μπορεί να είναι υφιστάμενος φορέας με δημοσιονομικές εκτελεστικές αρμοδιότητες που υπέχει πολιτική ευθύνη.

(36)  Η εξασφάλιση σαφών και διαθέσιμων στο κοινό όρων και προϋποθέσεων περαιτέρω χρήσης εγγράφων του δημόσιου τομέα, αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη αγοράς πληροφοριών σε ενωσιακή κλίμακα. Κατά συνέπεια, όλοι οι ισχύοντες όροι θα πρέπει να είναι σαφείς σε όλους τους ενδιαφερόμενους για περαιτέρω χρήση εγγράφων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη δημιουργία ευρετηρίων των διαθέσιμων εγγράφων, τα οποία να διατίθενται ηλεκτρονικά (on line), όταν αυτό ενδείκνυται, ούτως ώστε να προωθούνται και να διευκολύνονται οι αιτήσεις για περαιτέρω χρήση. Οι αιτούντες έγγραφα για περαιτέρω χρήση που βρίσκονται στην κατοχή φορέων άλλων από εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικούς οργανισμούς και οργανισμούς χρηματοδότησης της έρευνας θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τα ένδικα βοηθήματα που μπορούν να ασκήσουν σε ό,τι αφορά αποφάσεις ή πρακτικές που τους επηρεάζουν. Αυτό θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και τις νεοφυείς επιχειρήσεις που ενδέχεται να μην είναι εξοικειωμένες με τις αλληλοεπιδράσεις με φορείς του δημοσίου τομέα άλλων κρατών μελών και τα αντίστοιχα ένδικα βοηθήματα.

(37)  Τα ένδικα μέσα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη δυνατότητα επανεξέτασης από αμερόληπτο φορέα επανεξέτασης. Ο φορέας αυτός θα μπορούσε να είναι μια ήδη υφιστάμενη εθνική αρχή, όπως η εθνική αρχή ανταγωνισμού, η εθνική εποπτική αρχή που συστάθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679(12), η εθνική αρχή για την πρόσβαση στα έγγραφα, ή η εθνική δικαστική αρχή. Ο φορέας αυτός θα πρέπει να έχει οργανωθεί σύμφωνα με τα συνταγματικά και νομικά συστήματα των κρατών μελών και δεν θα πρέπει να προδικάζει την έκβαση οποιουδήποτε ένδικου μέσου που διαθέτουν άλλως οι αιτούντες την πρόσβαση και περαιτέρω χρήση. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι διαφορετικός από τον μηχανισμό κράτους μέλους που καθορίζει τα κριτήρια χρέωσης που υπερβαίνει το οριακό κόστος. Τα ένδικα μέσα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη δυνατότητα επανεξέτασης των αρνητικών αποφάσεων αλλά και των αποφάσεων που, αν και επιτρέπουν την περαιτέρω χρήση, θίγουν ωστόσο τους αιτούντες για άλλους λόγους, κυρίως με τους εφαρμοζόμενους κανόνες χρέωσης. Η διαδικασία επανεξέτασης θα πρέπει να είναι ταχεία και να ευθυγραμμίζεται με τις ανάγκες μιας ταχέως μεταβαλλόμενης αγοράς.

(38)  Η δημοσιοποίηση όλων των εγγράφων τα οποία είναι κατά κανόνα διαθέσιμα και τα οποία έχει στην κατοχή του ο δημόσιος τομέας - όχι μόνο πολιτικού, αλλά και νομικού και διοικητικού χαρακτήρα - αποτελεί θεμελιώδες μέσο διεύρυνσης του δικαιώματος στη γνώση, που συνιστά θεμελιώδη αρχή της δημοκρατίας. Ο στόχος αυτός ισχύει για όλα τα θεσμικά όργανα κάθε επιπέδου, τοπικού, εθνικού ή διεθνούς.

(39)  Σε ορισμένες περιπτώσεις η περαιτέρω χρήση των εγγράφων θα γίνεται χωρίς σχετική αδειοδότηση. Σε άλλες περιπτώσεις θα χορηγείται άδεια με την οποία θα επιβάλλονται όροι για την περαιτέρω χρήση εκ μέρους του αδειολήπτη, η οποία θα καλύπτει θέματα όπως η ευθύνη, η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η ορθή χρήση των εγγράφων, η εγγύηση μη αλλοίωσης και η αναφορά της πηγής. Εάν οι φορείς του δημόσιου τομέα χορηγούν άδειες για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, οι όροι της αδειοδότησης θα πρέπει να είναι δίκαιοι και διαφανείς. Οι τυποποιημένες άδειες που διατίθενται ηλεκτρονικά (on line) μπορούν επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο εν προκειμένω. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν για τη διαθεσιμότητα τυποποιημένων αδειών.

(40)  Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή αποφασίζει να μη διαθέτει πλέον ορισμένα έγγραφα προς περαιτέρω χρήση ή να σταματήσει την ενημέρωσή τους, θα πρέπει να δημοσιοποιεί τις αποφάσεις αυτές το συντομότερο, ει δυνατόν, με ηλεκτρονικά μέσα.

(41)  Οι όροι για την περαιτέρω χρήση θα πρέπει να μην εισάγουν δυσμενείς διακρίσεις για συγκρίσιμες κατηγορίες περαιτέρω χρήσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγγυώνται τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα και δημόσιων επιχειρήσεων, αφενός, και άλλων χρηστών, αφετέρου, σε περιπτώσεις που τα έγγραφα επαναχρησιμοποιούνται από τους εν λόγω φορείς του δημόσιου τομέα ή από δημόσιες επιχειρήσεις ως αρχικό υλικό για τις εμπορικές δραστηριότητές τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει ιδίως να διασφαλίζουν ότι η περαιτέρω χρήση των εγγράφων των δημόσιων επιχειρήσεων δεν οδηγεί σε στρεβλώσεις της αγοράς και ότι δεν υπονομεύεται ο θεμιτός ανταγωνισμός . Τούτο δεν θα πρέπει, για παράδειγμα, να εμποδίζει τη δωρεάν ανταλλαγή πληροφοριών, μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα κατά την άσκηση της δημόσιας αποστολής τους, έστω και εάν άλλοι ενδιαφερόμενοι χρεώνονται για την περαιτέρω χρήση των ιδίων εγγράφων. Ούτε θα πρέπει επίσης να εμποδίζει τη θέσπιση διαφοροποιημένης πολιτικής τελών για εμπορική και μη εμπορική περαιτέρω χρήση και τη θέσπιση διαφοροποιημένης πολιτικής αδειοδότησης και χρέωσης όταν ένας οικονομικός φορέας επιθυμεί να πραγματοποιήσει περαιτέρω χρήση εγγράφων σε συγκεκριμένες εμπορικές συνθήκες.

(42)  Σε σχέση με κάθε περαιτέρω χρήση του εγγράφου, οι φορείς του δημόσιου τομέα μπορούν, οσάκις ενδείκνυται, να επιβάλλουν όρους στον περαιτέρω χρήστη μέσω άδειας, όπως είναι η αναφορά της πηγής και η δήλωση περί της καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίησης του εγγράφου από τον περαιτέρω χρήστη. Τυχόν άδειες για περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να θέτουν τους λιγότερους δυνατούς περιορισμούς στην περαιτέρω χρήση, παραδείγματος χάριν περιορίζοντάς τους στην ένδειξη της πηγής. Οι ανοιχτές άδειες που διατίθενται διαδικτυακά, παρέχουν ευρύτερα δικαιώματα περαιτέρω χρήσης χωρίς τεχνολογικούς, οικονομικούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς, και οι οποίες στηρίζονται σε μορφότυπους ανοικτών δεδομένων θα πρέπει να έχουν σημαντικό ρόλο στο θέμα αυτό. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να ενθαρρύνουν τη χρήση ανοικτών αδειών, οι οποίες, ενδεχομένως, θα πρέπει να καταστούν κοινή πρακτική σε ολόκληρη την Ένωση.

(43)  Οι φορείς του δημόσιου τομέα θα πρέπει να σέβονται τους κανόνες του ανταγωνισμού όταν καθορίζουν τις αρχές για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, αποφεύγοντας κατά το δυνατόν τις αποκλειστικές συμφωνίες με ιδιώτες εταίρους ή την προτιμησιακή χρήση των δεδομένων. Εν τούτοις, για λόγους παροχής υπηρεσίας προς το γενικό οικονομικό συμφέρον, ενδέχεται ενίοτε να απαιτηθεί αποκλειστικό δικαίωμα για περαιτέρω χρήση εγγράφων του δημόσιου τομέα. Τούτο ενδέχεται να συμβεί σε περίπτωση που κανένας εμπορικός εκδότης δεν θα δημοσίευε τις πληροφορίες χωρίς ανάλογο αποκλειστικό δικαίωμα.

(44)  Υφίστανται πολυάριθμες συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ βιβλιοθηκών (συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών), μουσείων, αρχείων και ιδιωτών εταίρων, που αφορούν την ψηφιοποίηση των πολιτιστικών πόρων και τη χορήγηση αποκλειστικών δικαιωμάτων σε ιδιώτες εταίρους. Έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι οι εν λόγω συμπράξεις μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα μπορούν να καταστήσουν δυνατή μια ουσιαστική χρήση των πολιτιστικών πόρων και ταυτόχρονα να επισπεύσουν την πρόσβαση των πολιτών στην πολιτιστική κληρονομιά. Κρίνεται σκόπιμο να ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες αποκλίσεις στα κράτη μέλη όσον αφορά την ψηφιοποίηση των πολιτισμικών πόρων με συγκεκριμένο σύνολο κανόνων που αφορούν συμφωνίες για την ψηφιοποίησης τέτοιων πόρων. Σε περίπτωση που ένα αποκλειστικό δικαίωμα σχετίζεται με την ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η πρόβλεψη ορισμένης χρονικής διάρκειας αποκλειστικότητας προκειμένου ο ιδιώτης εταίρος να έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει δαπάνες που προέκυψαν. Ωστόσο, η περίοδος αυτή θα πρέπει να είναι περιορισμένη χρονικά και όσο το δυνατόν πιο σύντομη, προκειμένου να τηρείται η αρχή ότι το κοινόχρηστο υλικό θα πρέπει να παραμένει δημόσιο κτήμα, αφού ψηφιοποιηθεί. Η περίοδος για την ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων βάσει αποκλειστικού δικαιώματος δεν θα πρέπει εν γένει να υπερβαίνει τα 10 έτη. Οποιαδήποτε περίοδος αποκλειστικότητας που υπερβαίνει τα 10 έτη, θα πρέπει να υπόκειται σε επανεξέταση, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές, οικονομικές και διοικητικές αλλαγές στο περιβάλλον από τότε που συνάφθηκε η συμφωνία. Εξάλλου, κάθε σύμπραξη μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ψηφιοποίηση πόρων θα πρέπει να χορηγεί στο πολιτιστικό ίδρυμα-εταίρο πλήρη δικαιώματα όσον αφορά τη χρήση μετά τη λήξη της συμφωνίας ψηφιοποιημένων πόρων.

(45)  Ρυθμίσεις μεταξύ κατόχων δεδομένων και περαιτέρω χρηστών των δεδομένων οι οποίες δεν χορηγούν με ρητό τρόπο αποκλειστικά δικαιώματα αλλά μπορεί εύλογα να αναμένεται ότι θα περιορίσουν τη διαθεσιμότητα των εγγράφων για περαιτέρω χρήση θα πρέπει να υπόκεινται σε πρόσθετο δημόσιο έλεγχο και θα πρέπει, επομένως, τουλάχιστον δύο μήνες πριν τεθούν σε ισχύ, να δημοσιοποιούνται, ώστε να παρέχεται στα ενδιαφερόμενα μέρη η δυνατότητα να ζητήσουν την περαιτέρω χρήση των εγγράφων που καλύπτονται από τη συμφωνία και να προλαμβάνεται ο κίνδυνος περιορισμού του εύρους των δυνητικών περαιτέρω χρηστών. Τέτοιου είδους συμφωνίες θα πρέπει επίσης να δημοσιοποιούνται μετά τη σύναψή τους, στην τελική μορφή που συμφωνείται από τα μέρη.

(46)  Η παρούσα οδηγία έχει ως στόχο να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο να αποκτήσουν υπερβολικό πλεονέκτημα αυτοί που κάνουν την πρώτη κίνηση, το οποίο θα μπορούσε να περιορίσει τον αριθμό των δυνητικών περαιτέρω χρηστών των δεδομένων. Όπου οι συμβατικές ρυθμίσεις μπορούν δυνητικά, επιπλέον των υποχρεώσεων παροχής εγγράφων των κρατών μελών που απορρέουν από την παρούσα οδηγία, να συνεπάγονται μεταφορά πόρων του κράτους μέλους κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή των σχετικών με τις κρατικές ενισχύσεις κανόνων και των λοιπών κανόνων ανταγωνισμού οι οποίοι διατυπώνονται στα άρθρα 101 και 109 της Συνθήκης. Όπως προκύπτει από τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων που διατυπώνοντα στα άρθρα 107 και 109 της Συνθήκης, το κράτος πρέπει να επαληθεύει εκ των προτέρων κατά πόσον οι σχετικές συμβατικές ρυθμίσεις αφορούν κρατικές ενισχύσεις και να φροντίζει αυτές να συμμορφώνονται με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

(47)  Κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να θίγεται και θα πρέπει να τηρείται πλήρως το ενωσιακό δίκαιο της προστασίας προσωπικών δεδομένων συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13) και της οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14). Κάθε υποχρέωση που απορρέει από την παρούσα οδηγία θα πρέπει να πληρείται με παράλληλη διασφάλιση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων, μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά τη διασυνοριακή περαιτέρω χρήση των δεδομένων, και με την κατοχύρωση της ανωνυμίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η ανωνυμοποίηση είναι θεμελιώδης για τη διασφάλιση της περαιτέρω χρήσης πληροφοριών του δημόσιου τομέα με την τήρηση των υποχρεώσεων και της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ακόμη και αν αυτή συνεπάγεται κόστος. Είναι σκόπιμο να ληφθεί υπόψη το κόστος αυτό ως ένα από τα στοιχεία κόστους που συνυπολογίζονται ως μέρη του οριακού κόστους διάδοσης, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας οδηγίας.

(47α)  «Ανώνυμη πληροφορία» πρέπει να σημαίνει κάθε πληροφορία που δεν μπορεί να συνδέεται άμεσα ή έμμεσα, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με συναφή δεδομένα, με φυσικό πρόσωπο, ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν καταστεί ανώνυμα κατά τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή πλέον η ταυτοποίηση προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Επιπλέον, κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τους όρους για την περαιτέρω χρήση εγγράφων του δημόσιου τομέα που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, οι οργανισμοί που υπόκεινται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να διενεργούν εκτιμήσεις αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων προτού δημοσιοποιήσουν το έγγραφο. Αυτό θα πρέπει να γίνεται ιδίως για συγκεκριμένους τομείς που ασχολούνται συστηματικά με ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ο τομέας της υγείας, ή με άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν δεόντως οι ανησυχίες σχετικά με την αναγκαία προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η εν λόγω εκτίμηση αντικτύπου στην προστασία των δεδομένων θα πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

(48)  Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο όρος «δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας» αναφέρεται μόνον στην πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα (περιλαμβανομένων των sui generis μορφών προστασίας). Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε έγγραφα που καλύπτονται από δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως διπλώματα ευρεσιτεχνίας, καταχωρισμένα σχέδια και εμπορικά σήματα. Η οδηγία δεν επηρεάζει υφιστάμενα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας φορέων του δημόσιου τομέα, ούτε περιορίζει την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων κατ' ουδένα τρόπο πέραν των ορίων που τίθενται με την παρούσα οδηγία. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την παρούσα οδηγία θα πρέπει να ισχύουν μόνον στο βαθμό που συμβιβάζονται με τις διατάξεις διεθνών συμφωνιών για την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδίως της σύμβασης της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων («σύμβαση της Βέρνης») και της συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου («συμφωνία TRIPS»). Ωστόσο οι φορείς του δημόσιου τομέα θα πρέπει να ασκούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τους κατά τρόπον που να διευκολύνει την περαιτέρω χρήση.

(49)  Λαμβάνοντας υπόψη το δίκαιο της Ένωσης και τις διεθνείς υποχρεώσεις των κρατών μελών και της Ένωσης, ιδίως στο πλαίσιο της σύμβασης της Βέρνης και της συμφωνίας TRIPS , έγγραφα επί των οποίων τρίτοι έχουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Εάν ένας τρίτος ήταν ο αρχικός ιδιοκτήτης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εγγράφου που κατέχουν βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών, μουσεία και αρχεία και το διάστημα προστασίας των εν λόγω δικαιωμάτων δεν έχει λήξει, το έγγραφο αυτό θα πρέπει, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, να θεωρείται έγγραφο για το οποίο τρίτοι έχουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

(50)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να προσβάλλει τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων οικονομικής και ηθικής φύσης, που χαίρουν οι εργαζόμενοι των φορέων του δημόσιου τομέα βάσει εθνικών κανόνων.

(51)  Εξάλλου, εφόσον ένα έγγραφο καθίσταται διαθέσιμο προς περαιτέρω χρήση, ο εμπλεκόμενος φορέας του δημόσιου τομέα θα πρέπει να διατηρεί το δικαίωμα αξιοποίησης του εγγράφου.

(51α)  Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την οδηγία 2014/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις.

(52)  Η ύπαρξη μέσων που βοηθούν τους ενδεχόμενους χρήστες να εντοπίζουν τα διατιθέμενα για περαιτέρω χρήση έγγραφα, καθώς και τους όρους για τη χρήση αυτή, μπορεί να διευκολύνει σημαντικά τη διασυνοριακή χρήση των εγγράφων του δημοσίου τομέα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επομένως να εξασφαλίζουν ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα πρακτικά μέτρα που βοηθούν τους χρήστες στην αναζήτηση των διαθέσιμων προς περαιτέρω χρήση εγγράφων. Παραδείγματα τέτοιων πρακτικών μέτρων αποτελούν οι κατάλογοι, με κατά προτίμηση ηλεκτρονική πρόσβαση, των κυριότερων εγγράφων (εγγράφων που χρησιμοποιούνται ή που μπορεί να χρησιμοποιηθούν εκτενώς) και οι ιστοσελίδες που συνδέονται με αποκεντρωμένους καταλόγους.

(52α)  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να απλοποιήσουν περαιτέρω την πρόσβαση σε σύνολα δεδομένων, ιδίως με την παροχή ενιαίου σημείου πρόσβασης, και να καταστήσουν σταδιακά διαθέσιμα κατάλληλα σύνολα δεδομένων που προέρχονται από φορείς του δημόσιου τομέα όσον αφορά όλα τα έγγραφα στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία, καθώς και δεδομένα από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης.

(53)  Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(15), και την οδηγία 96/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16). Καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους οι φορείς του δημόσιου τομέα μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τους στην εσωτερική αγορά πληροφοριών όταν επιτρέπουν την περαιτέρω χρήση εγγράφων. Το δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/9/ΕΚ δεν μπορεί να ασκηθεί για να αποτρέψει ή να περιορίσει την περαιτέρω χρήση υφισταμένων εγγράφων πέραν των ορίων που καθορίζονται με την παρούσα οδηγία.

(54)  Η Επιτροπή έχει υποστηρίξει την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής έκθεσης σχετικά με την ωριμότητα των ανοικτών δεδομένων με σχετικούς δείκτες επιδόσεων όσον αφορά την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα σε όλα τα κράτη μέλη. Η τακτική επικαιροποίηση της εν λόγω έκθεσης θα συμβάλλει στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και στη διαθεσιμότητα πληροφοριών σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές σε ολόκληρη την Ένωση.

(55)  Είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί ότι τα κράτη μέλη παρακολουθούν με την έκταση της περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών του δημόσιου τομέα, τις συνθήκες υπό τις οποίες είναι διαθέσιμες, και τις πρακτικές που ακολουθούνται όσον αφορά την άσκηση ένδικων μέσων.

(56)  Η Επιτροπή δύναται να επικουρεί κατά τρόπο συνεπή τα κράτη μέλη στην εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, εκδίδοντας και επικαιροποιώντας υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές, ιδίως σχετικά με τις συνιστώμενες τυποποιημένες άδειες, τα σύνολα δεδομένων και τη χρέωση για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, μετά από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

(57)  Ένας από τους κύριους στόχους της εγκαθίδρυσης της εσωτερικής αγοράς είναι η δημιουργία όρων για την ανάπτυξη υπηρεσιών ενωσιακής κλίμακας, στις οποίες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες. Οι βιβλιοθήκες, τα μουσεία και τα αρχεία κατέχουν σημαντικό αριθμό πολύτιμων πόρων πληροφοριών του δημόσιου τομέα. Η περαιτέρω χρήση εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή τέτοιων ιδρυμάτων εμπεριέχει σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές δυνατότητες για τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, καθώς και για την κοινωνία, ιδίως δεδομένου ότι τα προγράμματα ψηφιοποίησης έχουν πολλαπλασιάσει την ποσότητα του κοινόχρηστου ψηφιακού υλικού, το οποίο είναι προσβάσιμο σε πλατφόρμες όπως η Europeana. Αυτές οι συλλογές πολιτιστικής κληρονομιάς και τα συναφή μεταδεδομένα αποτελούν δυνητική βάση για προϊόντα και υπηρεσίες ψηφιακού περιεχομένου και διαθέτουν τεράστιες δυνατότητες καινοτόμου περαιτέρω χρήσης, όχι μόνο για τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, αλλά και σε άλλους τομείς, όπως η εκπαίδευση και ο τουρισμός. Άλλοι τύποι πολιτιστικών ιδρυμάτων (όπως ορχήστρες, λυρικές σκηνές, μπαλέτα και θέατρα), συμπεριλαμβανομένων των αρχείων που ανήκουν στα ιδρύματα αυτά, θα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής, λόγω της ιδιαιτερότητάς τους ως «τέχνες του θεάματος» και του γεγονότος ότι σχεδόν όλο το υλικό που κατέχουν καλύπτεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και θα εξαιρείτο, συνεπώς, από το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας.

(58)  Προκειμένου να εφαρμοστούν προϋποθέσεις που στηρίζουν την περαιτέρω χρήση εγγράφων η οποία συνδέεται με σημαντικά οφέλη για τους πολίτες ή κοινωνικοοικονομικά οφέλη με ιδιαίτερα υψηλή αξία για την οικονομία και την κοινωνία, στο παράρτημα ΙΙα περιλαμβάνεται κατάλογος των κατηγοριών συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας. Η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή προκειμένου να συμπληρωθεί ο κατάλογος κατηγοριών για σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας στο παράρτημα ΙΙα, προσθέτοντας νέες κατηγορίες και τα αντίστοιχα σύνολα δεδομένων τους στον κατάλογο των δεδομένων υψηλής αξίας μεταξύ των εγγράφων στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία, μαζί με τις πρακτικές λεπτομέρειες για τη δημοσίευση και την περαιτέρω χρήση τους. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(59)  Η ύπαρξη ενός ενωσιακού καταλόγου των συνόλων δεδομένων με ιδιαίτερο δυναμικό δημιουργίας κοινωνικοοικονομικών οφελών σε συνδυασμό με εναρμονισμένες προϋποθέσεις για την περαιτέρω χρήση αποτελεί σημαντικό παράγοντα που θα διευκολύνει την ανάπτυξη διασυνοριακών εφαρμογών και υπηρεσιών που στηρίζονται στα δεδομένα. Το παράρτημα ΙΙα περιλαμβάνει κατάλογο των κατηγοριών συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας που θα μπορούσαν να συμπληρωθούν με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. Οι πρόσθετες κατηγορίες και οι αντίστοιχες βάσεις δεδομένων του καταλόγου θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την τομεακή νομοθεσία η οποία ρυθμίζει ήδη τη δημοσίευση των συνόλων δεδομένων, καθώς και τις κατηγορίες που αναφέρονται στο τεχνικό παράρτημα του Χάρτη Ανοικτών Δεδομένων της G8 και στην ανακοίνωση 2014/C 240/01 της Επιτροπής. Κατά τη διαδικασία που οδηγεί στον εντοπισμό πρόσθετων κατηγοριών για τον κατάλογο, η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργεί εκτίμηση επιπτώσεων και τις κατάλληλες δημόσιες διαβουλεύσεις, συμπεριλαμβανομένων διαβουλεύσεων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Για τους σκοπούς της εκτίμησης επιπτώσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργεί δημόσιες διαβουλεύσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων οργανισμών του δημόσιου τομέα, επιχειρήσεων, χρηστών και περαιτέρω χρηστών , ερευνητικών οργανισμών, ομάδων της κοινωνίας των πολιτών και αντιπροσωπευτικών οργανώσεων. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν στην Επιτροπή προτάσεις για πρόσθετες κατηγορίες συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας ή συγκεκριμένων συνόλων δεδομένων. Η Επιτροπή θα πρέπει να τις λάβει υπόψη ή να ενημερώσει το ενδιαφερόμενο μέρος σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν εγκρίνει την πρόταση.

(60)  Για να εξασφαλιστεί η μεγιστοποίηση του αντίκτυπου τους και για να διευκολυνθεί η περαιτέρω χρήση, τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας θα πρέπει να διατίθενται για περαιτέρω χρήση με ελάχιστους νομικούς περιορισμούς και δωρεάν. Θα πρέπει να δημοσιοποιούνται μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών, όταν το εν λόγω σύνολο δεδομένων περιέχει δυναμικά δεδομένα.

(60α)   Δεδομένου του υψηλού κινδύνου να καταστούν παρωχημένοι οι τρέχοντες τεχνολογικοί μορφότυποι για την αποθήκευση και την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα, οι δημόσιες αρχές - ιδίως στην περίπτωση των συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας - θα πρέπει να εφαρμόζουν αποτελεσματικές μακροπρόθεσμες πολιτικές διαφύλαξης για να διασφαλιστούν οι δυνατότητες χρήσης στο μέλλον.

(61)  Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η διευκόλυνση της δημιουργίας, σε ενωσιακή κλίμακα, πληροφοριακών προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται σε έγγραφα του δημόσιου τομέα και η διασφάλιση αποτελεσματικής διασυνοριακής χρήσης εγγράφων του δημόσιου τομέα αφενός από ιδιωτικές εταιρείες, ιδίως από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για πληροφοριακά προϊόντα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, και αφετέρου από τους πολίτες προκειμένου να διευκολύνονται η ελεύθερη κυκλοφορία των πληροφοριών και η επικοινωνία, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά , λόγω της πανευρωπαϊκής εμβέλειας της προταθείσας δράσης, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(62)  Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή (άρθρο 7), της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 8), του δικαιώματος της ιδιοκτησίας (άρθρο 17) και της ένταξης των ατόμων με αναπηρίες (άρθρο26) . Ουδεμία διάταξη της παρούσας οδηγίας δεν πρέπει να ερμηνεύεται ή να εφαρμόζεται κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς την Ευρωπαϊκή σύμβαση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

(62α)  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων εξέδωσε τη γνωμοδότησή του στις 10 Ιουλίου 2018, σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001(17).

(63)  Η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας. Σύμφωνα με την παράγραφο 22 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016(18), η εν λόγω αξιολόγηση θα πρέπει να βασίζεται στα πέντε κριτήρια, της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, της συνάφειας, της συνεκτικότητας και της προστιθέμενης αξίας της ΕΕ, και θα πρέπει να αποτελεί τη βάση για τις εκτιμήσεις των επιπτώσεων ενδεχόμενων περαιτέρω μέτρων.

(64)  Η υποχρέωση μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο πρέπει να περιοριστεί στις διατάξεις που συνιστούν τροποποιήσεις ουσίας των προϋπαρχουσών οδηγιών. Η υποχρέωση μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων που δεν τροποποιούνται κατ’ ουσία απορρέει από τις προϋπάρχουσες οδηγίες.

(65)  Με την παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγονται οι υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που αναφέρονται στο παράρτημα I μέρος Β,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

-1 Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στη θέσπιση ενός κανονιστικού πλαισίου που θα διέπει την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, έτσι ώστε να προωθηθεί η χρήση των ανοικτών δεδομένων και να τονωθεί η καινοτομία όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.

1.  Με την παρούσα οδηγία καθιερώνεται στοιχειώδης δέσμη κανόνων που διέπουν την περαιτέρω χρήση και τους πρακτικούς τρόπους για τη διευκόλυνση της περαιτέρω χρήσης:

α)  υφιστάμενων εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα των κρατών μελών·

β)  υφιστάμενα έγγραφα, των οποίων η πρόσβαση δεν απαγορεύεται ή περιορίζεται δυνάμει του άρθρου 1, παράγραφος 2, που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς που καθορίζονται στην οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(19) και δημόσιων επιχειρήσεων που ενεργούν ως φορείς δημοσίων υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(20), δημόσιων επιχειρήσεων που ενεργούν ως αερομεταφορείς που εκπληρώνουν υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(21), και δημόσιων επιχειρήσεων που ενεργούν ως πλοιοκτήτες της Κοινότητας που εκπληρώνουν υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 του Συμβουλίου(22).

β α)  των υφισταμένων εγγράφων που κατέχονται από ιδιωτικές επιχειρήσεις και παράγονται κατά την εκτέλεση υπηρεσίας γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος στις περιοχές που αναφέρονται στο στοιχείο β)

γ)  των ερευνητικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφοι 1) και 2).

2.  Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται:

α)  σε έγγραφα, η παροχή των οποίων είναι δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της δημόσιας αποστολής των οικείων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται από το δίκαιο ή από άλλους δεσμευτικούς κανόνες του κράτους μέλους ή, αν δεν υπάρχουν τέτοιοι κανόνες, η δημόσια αποστολή καθορίζεται σύμφωνα με την κοινή διοικητική πρακτική στο οικείο κράτος μέλος, υπό τον όρο ότι το πεδίο της δημόσιας αποστολής είναι σαφές και υπόκειται σε επανεξέταση·

β)  έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων επιχειρήσεων:  παράγονται έξω από το πεδίο παροχής υπηρεσιών γενικού συμφέροντος, όπως ορίζεται από τον νόμο ή με άλλους δεσμευτικούς κανόνες στο κράτος μέλος·

  σχετίζονται με τις δραστηριότητες που είναι άμεσα εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό και οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 34 της οδηγίας 2014/25 / ΕΕ, δεν υπόκεινται σε κανόνες σύναψης συμβάσεων·

  στα οποία η πρόσβαση απαγορεύεται ή περιορίζεται προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, σύμφωνα με την οδηγία 2016/1148·

γ)  σε έγγραφα για τα οποία τρίτοι διαθέτουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας·

δ)  σε έγγραφα στα οποία η πρόσβαση αποκλείεται δυνάμει των καθεστώτων πρόσβασης που ισχύουν στα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων, για λόγους:

  προστασίας της εθνικής ασφάλειας ( δηλαδή ασφάλειας του κράτους), άμυνας ή δημόσιας ασφάλειας,

  στατιστικού απορρήτου,

  εμπορικού απορρήτου ( μεταξύ άλλων επιχειρηματικό, επαγγελματικό ή εταιρικό απόρρητο)·

δ α)  σε έγγραφα στα οποία η πρόσβαση αποκλείεται ή περιορίζεται για λόγους προστασίας ευαίσθητων πληροφοριών κρίσιμης σημασίας υποδομής, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο δ) της οδηγίας 2008/114 / ΕΚ.

ε)  σε έγγραφα στα οποία η πρόσβαση περιορίζεται δυνάμει των καθεστώτων πρόσβασης στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες οι πολίτες ή οι επιχειρήσεις πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αποκτήσουν πρόσβαση στα έγγραφα·

στ)  (στ) σε τμήματα εγγράφων που περιέχουν μόνο λογότυπα, εμβλήματα και σήματα·

ζ)  σε έγγραφα ή τμήματα εγγράφων στα οποία η πρόσβαση απαγορεύεται ή περιορίζεται δυνάμει των καθεστώτων πρόσβασης για λόγους προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα η περαιτέρω χρήση των οποίων θα μπορούσε να υπονομεύσει την προστασία και ακεραιότητα του προσώπου, ιδίως σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

η)  σε έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και των θυγατρικών τους, καθώς και άλλων φορέων ή των θυγατρικών τους με σκοπό την εκπλήρωση αποστολής ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής δημόσιας υπηρεσίας·

θ)  σε έγγραφα που ευρίσκονται στην κατοχή πολιτιστικών ιδρυμάτων, εκτός βιβλιοθηκών, πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών, μουσείων και αρχείων·

ι)  σε έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατωτέρω , και , σε περίπτωση άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, έγγραφα άλλα από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ)·

ια)  σε έγγραφα άλλα από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) που βρίσκονται στην κατοχή ερευνητικών οργανισμών και οργανισμών χρηματοδότησης της έρευνας, συμπεριλαμβανομένων καθιερωμένων οργανώσεων για τη μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας.

3.  Η παρούσα οδηγία βασίζεται στα υφιστάμενα στα κράτη μέλη καθεστώτα πρόσβασης και δεν θίγει τα καθεστώτα αυτά.

3α.  Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 και δεν επηρεάζει το επίπεδο προστασίας των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει του κανονισμού και των άλλων διατάξεων του ενωσιακού δικαίου.

4.  Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται με την παρούσα οδηγία ισχύουν μόνον στο βαθμό που συνάδουν με τις διατάξεις διεθνών συμφωνιών σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδίως δε προς τη σύμβαση της Βέρνης και προς τη συμφωνία TRIPS.

5.  Το δικαίωμα του κατασκευαστή βάσης δεδομένων που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/9/ΕΚ δεν μπορούν να ασκηθούν από οργανισμούς του δημόσιου τομέα για να αποτρέψουν ή να περιορίσουν την περαιτέρω χρήση εγγράφων πέραν των ορίων της παρούσας οδηγίας.

6.  Η παρούσα οδηγία διέπει την περαιτέρω χρήση υφιστάμενων εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα των κρατών μελών, καθώς και όλων των εγγράφων στα οποία εφαρμόζεται η οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(23).

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1.  «φορείς του δημόσιου τομέα»: οι κρατικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου και οι ενώσεις οι σχηματιζόμενες από μία ή περισσότερες από τις αρχές αυτές ή από έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω οργανισμούς δημοσίου δικαίου.

2.  «οργανισμός δημοσίου δικαίου» κάθε οργανισμός:

  α)  ο οποίος έχει συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος που δεν εμπίπτουν στον βιομηχανικό ή εμπορικό τομέα, και

  β)  που διαθέτει νομική προσωπικότητα· και

  γ)  του οποίου, είτε η δραστηριότητα χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από το κράτος, τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου· είτε η διαχείρισή του υπόκειται στην εποπτεία των ανωτέρω· είτε διοικείται, διευθύνεται ή εποπτεύεται από όργανο του οποίου περισσότερα από τα μισά μέλη διορίζονται από το κράτος, τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές, ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου.

3.  «δημόσια επιχείρηση»: κάθε επιχείρηση στην οποία φορείς του δημόσιου τομέα μπορούν να ασκούν άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή λόγω κυριότητας ή χρηματοοικονομικής συμμετοχής τους σε αυτήν ή δυνάμει των κανόνων που τη διέπουν·

Η άσκηση αποφασιστικής επιρροής από φορείς του δημοσίου τομέα στην επιχείρηση τεκμαίρεται όταν, άμεσα ή έμμεσα, αυτοί οι φορείς του δημόσιου τομέα στην εν λόγω επιχείρηση:

i) κατέχουν την πλειοψηφία του εγγεγραμμένου κεφαλαίου της επιχείρησης·

ii) ελέγχουν την πλειοψηφία των ψήφων που συνδέονται με μετοχές τις οποίες εκδίδουν οι επιχειρήσεις· ή

iii) μπορούν να διορίζουν περισσότερα από τα μισά μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου της επιχείρησης·

4.  «πανεπιστήμιο»: κάθε φορέας του δημόσιου τομέα που παρέχει μεταδευτεροβάθμια ανώτατη εκπαίδευση που οδηγεί σε πανεπιστημιακά διπλώματα·

4α.  «ανοικτή άδεια» κάθε τυποποιημένη δημόσια άδεια που επιτρέπει να υπάρχει πρόσβαση στα δεδομένα και στο περιεχόμενο, να χρησιμοποιούνται, να τροποποιούνται και να διανέμονται από οποιονδήποτε για οιονδήποτε σκοπό, με την επιφύλαξη, το πολύ, των απαιτήσεων που διαφυλάσσουν την προέλευση και το άνοιγμα·

5.  «έγγραφο» :

  α)  κάθε περιεχόμενο, ανεξάρτητα από το χρησιμοποιηθέν υπόθεμα (γραμμένο σε χαρτί ή αποθηκευμένο υπό ηλεκτρονική μορφή ή με ηχητική, οπτική ή οπτικοακουστική εγγραφή)·

  β)  κάθε τμήμα τέτοιου περιεχομένου.

5β.  «ανώνυμες πληροφορίες» ή «ανωνυμοποιημένες πληροφορίες»: πληροφορίες που δεν αφορούν ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν καταστεί ανώνυμα κατά τρόπον ώστε η ταυτότητα του υποκειμένου των δεδομένων να μην μπορεί ή να μην μπορεί πλέον να εξακριβωθεί·

6.  «δυναμικά δεδομένα»: έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή, που αλλάζουν συχνά ή σε τακτική βάση·

6α.  «διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών» (API): μια καλά τεκμηριωμένη σειρά λειτουργιών, διαδικασιών, ορισμών και πρωτοκόλλων για τη δομημένη ανάκτηση επιγραμμικών πληροφοριών·

7.  «ερευνητικά δεδομένα»: έγγραφα σε ψηφιακή μορφή, εκτός από τις επιστημονικές δημοσιεύσεις, τα οποία συλλέγονται ή παράγονται κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων επιστημονικής έρευνας και χρησιμοποιούνται ως τεκμήρια στο πλαίσιο της ερευνητικής διαδικασίας, ή είναι κοινώς αποδεκτά στην ερευνητική κοινότητα ως αναγκαία για την επικύρωση των ερευνητικών ευρημάτων και αποτελεσμάτων·

8.  «σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας»: έγγραφα η περαιτέρω χρήση των οποίων συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία, κυρίως λόγω της καταλληλότητάς τους για τη δημιουργία υπηρεσιών και εφαρμογών προστιθέμενης αξίας, και νέας, ποιοτικής και αξιοπρεπούς εργασίας καθώς και του πλήθους των δυνητικών αποδεκτών των υπηρεσιών και των εφαρμογών προστιθέμενης αξίας που βασίζονται στα εν λόγω σύνολα δεδομένων·

9.  «περαιτέρω χρήση»: η χρήση, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα, για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, εκτός του αρχικού σκοπού στα πλαίσια της δημόσιας αποστολής για τον οποίο παρήχθησαν τα έγγραφα, εκτός από την ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα αποκλειστικά και μόνο κατά την άσκηση της δημόσιας αποστολής τους·

9α.  ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοούνται τα δεδομένα κατά τον ορισμό του άρθρου 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2016/679¨

10.  «έγγραφο σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο» το ψηφιακό έγγραφο υπό μορφή αρχείου διαρθρωμένου κατά τρόπο ώστε οι εφαρμογές λογισμικού να μπορούν εύκολα να εντοπίζουν, να αναγνωρίζουν και να εξάγουν συγκεκριμένα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων δηλώσεων γεγονότων, και της εσωτερικής τους δομής

11.  «ανοικτός μορφότυπος» μορφότυπος ο οποίος δεν εξαρτάται από πλατφόρμα και διατίθεται στο κοινό χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό που να παρεμποδίζει την περαιτέρω χρήση των εγγράφων·

12.  «ανοικτό επίσημο πρότυπο» πρότυπο που έχει καθορισθεί σε γραπτή μορφή και το οποίο περιγράφει λεπτομερώς τις προδιαγραφές για τις απαιτήσεις σχετικά με τον τρόπο διασφάλισης της διαλειτουργικότητας του λογισμικού·

13.  «εύλογη απόδοση της επένδυσης»: ποσοστό της συνολικής χρέωσης, επιπλέον εκείνου που απαιτείται για την ανάκτηση των επιλέξιμων δαπανών, που δεν υπερβαίνει τις 5 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το σταθερό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας·

14.  «τρίτο μέρος» κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι φορέας του δημοσίου τομέα ή δημόσια επιχείρηση ή ιδιωτική επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο βα)που κατέχει τα δεδομένα.

Άρθρο 3

Γενική αρχή

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα έγγραφα στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία σύμφωνα με το άρθρο 1 είναι περαιτέρω χρησιμοποιήσιμα για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στα κεφάλαια ΙΙΙ και IV.

2.  Για έγγραφα για τα οποία βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών, μουσεία και αρχεία διαθέτουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και για έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή δημοσίων επιχειρήσεων, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, εφόσον επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση τέτοιων εγγράφων από τη δημόσια ή ιδιωτική , όπως αναφέρεται στο σημείο (βα) του άρθρου 1, παράγραφος 1, επιχείρηση που τα συνέταξε, τα έγγραφα αυτά να είναι περαιτέρω χρησιμοποιήσιμα για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στα κεφάλαια III και IV.

2α.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα έγγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας παράγονται και διατίθενται για περαιτέρω χρήση σύμφωνα με την αρχή των «ανοικτών δεδομένων εκ σχεδιασμού και εξ ορισμού».

2β.  Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τους όρους για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, οι οργανισμοί που υπόκεινται στην παρούσα οδηγία διενεργούν εκτιμήσεις αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων, ιδίως για συγκεκριμένους τομείς που ασχολούνται συστηματικά με ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ο τομέας της υγείας, ή με άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Αυτή η εκτίμηση αντικτύπου στην προστασία των δεδομένων θα πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗΣ

Άρθρο 4

Προϋποθέσεις για την επεξεργασία αιτήσεων περαιτέρω χρήσης

1.  Οι φορείς του δημόσιου τομέα, οι δημόσιες επιχειρήσεις και ιδιωτικές επιχειρήσεις όπως αναφέρεται στο σημείο (βα) του άρθρου 1, παράγραφος 1, επεξεργάζονται, με ηλεκτρονικά μέσα όπου αυτό είναι δυνατό και ενδεδειγμένο, τα αιτήματα περαιτέρω χρήσης και διαθέτουν το έγγραφο προς περαιτέρω χρήση στον αιτούντα ή, εάν χρειάζεται άδεια, οριστικοποιούν τη σχετική προσφορά τους προς τον αιτούντα σε εύλογο χρόνο που συνάδει με τα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα για την επεξεργασία των αιτημάτων πρόσβασης στα έγγραφα.

1α.  Η απόφαση για την έγκριση ή μη της περαιτέρω χρήσης οποιωνδήποτε ή όλων των εγγράφων, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, εναπόκειται στην ενδιαφερόμενη δημόσια ή επιχείρηση ή ιδιωτική επιχείρηση όπως αναφέρεται στο σημείο (βα) του άρθρου 1, παράγραφος 1. Αφού η επιχείρηση επιλέξει να διαθέσει έγγραφο προς περαιτέρω χρήση, θα τηρεί τις σχετικές υποχρεώσεις που ορίζονται στα κεφάλαια ΙΙΙ και IV, ιδίως όσον αφορά το μορφότυπο, τα τέλη, τη διαφάνεια, τις άδειες, τη μη διάκριση και την απαγόρευση σύναψης αποκλειστικών ρυθμίσεων.

2.  Σε περίπτωση που δεν έχουν καθοριστεί χρονικά περιθώρια ή άλλοι κανόνες που να ρυθμίζουν την έγκαιρη παροχή των εγγράφων, οι φορείς του δημόσιου τομέα, οι δημόσιες επιχειρήσεις και ιδιωτικές επιχειρήσεις όπως αναφέρεται στο σημείο (βα) του άρθρου 1, παράγραφος 1, επεξεργάζονται την αίτηση και παραδίδουν τα έγγραφα προς περαιτέρω χρήση στον αιτούντα ή, εφόσον χρειάζεται άδεια για την περαιτέρω χρήση, οριστικοποιούν τη σχετική προσφορά τους προς τον αιτούντα το συντομότερο δυνατό ή, το αργότερο, εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Το χρονοδιάγραμμα αυτό είναι δυνατόν να παρατείνεται κατά είκοσι εργάσιμες επιπλέον ημέρες για τις μεγάλης κλίμακας ή τις περίπλοκες αιτήσεις. Στην περίπτωση αυτή, γνωστοποιείται στον αιτούντα το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση, εντός τριών εβδομάδων μετά την αρχική αίτηση, ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για την επεξεργασία της και οι λόγοι αυτής της καθυστέρησης.

3.  Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, οι φορείς του δημόσιου τομέα και οι δημόσιες επιχειρήσεις ή ιδιωτικές επιχειρήσεις όπως αναφέρεται στο σημείο (βα) του άρθρου 1, παράγραφος 1, ανακοινώνουν στον αιτούντα τους λόγους απόρριψης βάσει των συναφών διατάξεων του καθεστώτος πρόσβασης του οικείου κράτους μέλους, ή των εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπισθεί δυνάμει της παρούσας οδηγίας, ιδίως του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ζ) του άρθρου 1 παράγραφος 2) ή του άρθρου 3. Σε περίπτωση που η απορριπτική απόφαση βασίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ), ο φορέας του δημόσιου τομέα, οι δημόσιες επιχειρήσεις και ιδιωτικές επιχειρήσεις όπως αναφέρεται στο σημείο (βα) του άρθρου 1, παράγραφος 1, συμπεριλαμβάνουν αναφορά στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ο δικαιούχος, όταν είναι γνωστός, ή, εναλλακτικά, στον αδειοδότη από τον οποίο ο φορέας του δημόσιου τομέα έχει λάβει το σχετικό υλικό. Βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών, μουσεία και αρχεία δεν απαιτείται να περιλαμβάνουν τέτοια αναφορά.

4.  Κάθε απόφαση σχετικά με την περαιτέρω χρήση περιέχει αναφορά στα ένδικα μέσα σε περίπτωση που ο αιτών επιθυμεί να προσβάλει την απόφαση. Τα ένδικα μέσα περιλαμβάνουν τη δυνατότητα επανεξέτασης από αμερόληπτο φορέα επανεξέτασης, με την κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη, όπως η εθνική αρχή ανταγωνισμού, η εθνική εποπτική αρχή που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 51 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, η εθνική αρχή για την πρόσβαση στα έγγραφα, ή η εθνική δικαστική αρχή, των οποίων οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές για τον οικείο φορέα του δημόσιου τομέα.

4α.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι:

α)  παρέχεται στήριξη σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί πρόσβαση σε έγγραφα·

β)  ο κατάλογος των φορέων του δημοσίου τομέα, των δημοσίων επιχειρήσεων και των ιδιωτικών επιχειρήσεων όπως αναφέρεται στο σημείο (βα) του άρθρου 1, παράγραφος 1, είναι προσβάσιμος στο κοινό·

γ)  θεσπίζονται πρακτικά μέτρα που διασφαλίζουν ότι μπορεί να ασκείται αποτελεσματικά η περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα·

δ)  οι φορείς του δημόσιου τομέα, οι δημόσιες επιχειρήσεις και ιδιωτικές επιχειρήσεις όπως αναφέρεται στο σημείο (βα) του άρθρου 1, παράγραφος 1, ενημερώνουν επαρκώς τους πολίτες για τα δικαιώματα που τους παρέχονται βάσει της παρούσας οδηγίας και ως αποτέλεσμα της υφιστάμενης πρόσβασης σε κανόνες πληροφόρησης που έχουν θεσπιστεί σε εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο, και παρέχουν, σε κατάλληλο βαθμό, πληροφορίες, καθοδήγηση και συμβουλές προς τον σκοπό αυτό.

5.  Οι ακόλουθες οντότητες δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

·

β) εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικοί οργανισμοί και οργανισμοί χρηματοδότησης της έρευνας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΟΡΟΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗΣ

Άρθρο 5

Διαθέσιμοι μορφότυποι

1.  Με τη επιφύλαξη του κεφαλαίου V, οι φορείς του δημόσιου τομέα, οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις όπως αναφέρεται στο σημείο (βα) του άρθρου 1, παράγραφος 1, διαθέτουν τα έγγραφά τους σε μορφές ή μορφότυπους που είναι πρσβάσιμοι, εύκολα ευρέσιμοι, επαναχρησιμοποιήσιμοι με ηλεκτρονικά μέσα, σε οιαδήποτε προϋπάρχουσα γλώσσα και, εφόσον είναι δυνατόν και σκόπιμο, σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο μαζί με τα μεταδεδομένα τους. Τόσο ο μορφότυπος όσο και τα μεταδεδομένα συμμορφώνονται , όποτε αυτό είναι δυνατόν, με ανοικτά επίσημα πρότυπα.

2.  Εφόσον οι περαιτέρω χρήστες έχουν οποιαδήποτε δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν περαιτέρω τα αιτούμενα έγγραφα, η παράγραφος 1 δεν υποχρεώνει τους φορείς του δημόσιου τομέα και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις όπως αναφέρεται στο σημείο (βα) του άρθρου 1, παράγραφος 1, ή τις δημόσιες επιχειρήσεις να εκδίδουν ή να προσαρμόζουν έγγραφα ή να διαθέτουν αποσπάσματα από έγγραφα προκειμένου να συμμορφώνονται με την εν λόγω παράγραφο όταν αυτό απαιτεί δυσανάλογη προσπάθεια που υπερβαίνει έναν απλό χειρισμό.

3.  Βάσει της παρούσας οδηγίας, δεν μπορεί να απαιτηθεί από τους φορείς του δημόσιου τομέα ή τις ιδιωτικές επιχειρήσεις όπως αναφέρεται στο σημείο (βα) του άρθρου 1, παράγραφος 1, και τις δημόσιες επιχειρήσεις να συνεχίσουν την παραγωγή και αποθήκευση συγκεκριμένου τύπου εγγράφων για τον σκοπό της περαιτέρω χρήσης των εν λόγω εγγράφων από οργανισμό του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα.

4.  Οι φορείς του δημόσιου τομέα, οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις όπως αναφέρεται στο σημείο (βα) του άρθρου 1, παράγραφος 1,πρέπει να διαθέτουν για περαιτέρω χρήση τα δυναμικά δεδομένα αμέσως μετά τη συλλογή, μέσω κατάλληλων διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API). Για να διασφαλιστεί η σταθερή παροχή δυναμικών δεδομένων, οι φορείς του δημόσιου τομέα θα πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν στήριξη από σχετικά ενωσιακά προγράμματα.

5.  Στις περιπτώσεις στις οποίες η διάθεση των εγγράφων αμέσως μετά τη συλλογή, και χωρίς καθυστέρηση, θα υπερέβαινε τις οικονομικές και τεχνικές ικανότητες του φορέα του δημόσιου τομέα, της ιδιωτικής επιχείρησης όπως αναφέρεται στο σημείο (βα) του άρθρου 1, παράγραφος 1, ή της δημόσιας επιχείρησης, τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 διατίθενται σε χρονικό πλαίσιο που δεν εμποδίζει αδικαιολόγητα την εκμετάλλευση του οικονομικού και κοινωνικού δυναμικού τους.

5α.  Οι φορείς του δημόσιου τομέα, οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις όπως αναφέρεται στο σημείο (βα) του άρθρου 1, παράγραφος 1 εξασφαλίζουν ότι η πρόσβαση στις πληροφορίες του δημόσιου τομέα και η περαιτέρω χρήση τους συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων.

Άρθρο 6

Αρχές που διέπουν τη χρέωση

1.  Για την περαιτέρω χρήση εγγράφων τα τέλη είναι μηδενικά ή περιορίζονται στο οριακό κόστος για την αναπαραγωγή, την παροχή και τη διάδοσή τους ,και - κατά περίπτωση - το κόστος ανωνυμοποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία των εμπορικά εμπιστευτικών πληροφοριών .

2.  Κατ’ εξαίρεση, η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα:

α)  στους φορείς του δημόσιου τομέα από τους οποίους απαιτείται να παράγουν έσοδα για την κάλυψη ενός ουσιώδους μέρους του κόστους εκτέλεσης της δημόσιας αποστολής τους·

α α)  στα έγγραφα για τα οποία ο οικείος φορέας του δημόσιου τομέα απαιτείται να παράγει έσοδα για την κάλυψη ενός ουσιώδους μέρους του κόστους συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσης των εγγράφων·

β)  σε βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών, μουσεία και αρχεία·

γ)  δημόσιες επιχειρήσεις·

γ α)  ιδιωτικές επιχειρήσεων όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο βα)

3.  Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α) και γ) , τα συνολικά τέλη υπολογίζονται σύμφωνα με αντικειμενικά, διαφανή και επαληθεύσιμα κριτήρια που πρέπει να καθορίσουν τα κράτη μέλη. Τα συνολικά έσοδα από την παροχή και την άδεια περαιτέρω χρήσης των εν λόγω εγγράφων εντός της εκάστοτε λογιστικής περιόδου δεν υπερβαίνουν το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσής τους, η αποθήκευση δεδομένων, και –κατά περίπτωση– το κόστος ανωνυμοποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία των εμπορικά εμπιστευτικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης απόδοσης της επένδυσης. Τα τέλη υπολογίζονται σύμφωνα με τις εφαρμοστέες λογιστικές αρχές.

4.  Όταν οι φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) επιβάλλουν τέλη, τα συνολικά έσοδα από την παροχή και την άδεια περαιτέρω χρήσης των εγγράφων εντός της εκάστοτε λογιστικής περιόδου δεν υπερβαίνουν το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής, διάδοσης, αποθήκευσης δεδομένων και συντήρησής τους και το κόστος εκκαθάρισης δικαιωμάτων και –κατά περίπτωση– το κόστος ανωνυμοποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία των εμπορικά εμπιστευτικών πληροφοριών , συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης απόδοσης της επένδυσης. Τα τέλη υπολογίζονται σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται στους οικείους φορείς του δημόσιου τομέα.

5.  Η περαιτέρω χρήση συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας ο κατάλογος των οποίων καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13 και το παράρτημα IIα και των ερευνητικών δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1) στοιχείο γ) είναι δωρεάν για τον χρήστη.

Άρθρο 7

Διαφάνεια

- 1α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να γνωστοποιούν τις δαπάνες που προκύπτουν για την αναπαραγωγή, διάδοση και αποθήκευση δεδομένων των εγγράφων καθώς και, κατά περίπτωση, τις δαπάνες για την ανωνυμοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις δαπάνες για μέτρα προστασίας του απορρήτου, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο δ).

1.  Όσον αφορά τα πάγια τέλη για την περαιτέρω χρήση εγγράφων ή τμημάτων εγγράφων, τυχόν ισχύοντες όροι και το πραγματικό ποσό των τελών αυτών, συμπεριλαμβανομένης της βάσης υπολογισμού των εν λόγω τελών, προκαθορίζονται και δημοσιεύονται με ηλεκτρονικά μέσα οσάκις τούτο είναι δυνατό και σκόπιμο.

2.  Όσον αφορά τέλη για περαιτέρω χρήση άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των τελών αυτών αναφέρονται εκ των προτέρων . Κατόπιν αιτήσεως, ο κάτοχος των εγγράφων αναφέρει επίσης τον τρόπο υπολογισμού των τελών αυτών σε σχέση με τη συγκεκριμένη αίτηση περαιτέρω χρήσης.

3.  Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν κατάλογο των φορέων του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α).

4.  Οι φορείς του δημοσίου τομέα μεριμνούν ώστε οι αιτούντες έγγραφα για περαιτέρω χρήση να ενημερώνονται σχετικά με τα ένδικα μέσα που μπορούν να ασκήσουν σε ό,τι αφορά αποφάσεις ή πρακτικές που τους επηρεάζουν.

Άρθρο 8

Άδειες

1.  Τα κράτη μέλη δεν εξαρτούν την περαιτέρω χρήση εγγράφων από όρους ή άδεια, εκτός εάν η ανάγκη για τους εν λόγω όρους ή την άδεια δεν εισάγει διακρίσεις, αιτιολογείται από σκοπό δημόσιου συμφέροντος και είναι αναλογική.

2.  Στα κράτη μέλη όπου χρησιμοποιούνται άδειες, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι διατίθενται, σε ψηφιακή μορφή και με δυνατότητα ηλεκτρονικής επεξεργασίας τους, τυποποιημένες άδειες για την περαιτέρω χρήση των εγγράφων του δημόσιου τομέα, οι οποίες είναι δυνατόν να προσαρμόζονται προκειμένου να αντιμετωπίζονται ειδικότερες αιτήσεις αδειοδότησης. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη χρήση τέτοιων τυποποιημένων αδειών .

2α.  Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων περί ευθύνης που προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης, όταν ένας δημόσιος οργανισμός, δημόσια επιχείρηση και ιδιωτική επιχείρηση όπως αναφέρεται στο σημείο (βα) του άρθρου 1, παράγραφος 1, διαθέτει έγγραφα προς περαιτέρω χρήση χωρίς όρους και περιορισμούς, ο εν λόγω δημόσιος φορέας, η δημόσια επιχείρηση ή η ιδιωτική επιχείρηση όπως αναφέρεται στο σημείο (βα) του άρθρου 1, παράγραφος, επιτρέπεται να παραιτούνται από κάθε ευθύνη σε σχέση με τα έγγραφα που καθίστανται διαθέσιμα προς περαιτέρω χρήση.

Άρθρο 9

Πρακτικές ρυθμίσεις

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα για τη διευκόλυνση της αναζήτησης διαθέσιμων εγγράφων για περαιτέρω χρήση πρακτικά μέτρα, όπως είναι οι κατάλογοι των κυριότερων εγγράφων με τα σχετικά μεταδεδομένα, οσάκις τούτο είναι δυνατό και σκόπιμο, με ηλεκτρονική πρόσβαση και σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, καθώς και οι ιστότοποι των δικτυακών πυλών που συνδέονται με τους καταλόγους. Εφόσον τούτο είναι δυνατόν, τα κράτη μέλη διευκολύνουν τη διαγλωσσική αναζήτηση εγγράφων.

1α.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι φορείς του δημόσιου τομέα και οι δημόσιες επιχειρήσεις ή ιδιωτικές επιχειρήσεις όπως αναφέρεται στο σημείο (βα) του άρθρου 1, παράγραφος παρέχουν στην Επιτροπή την αναγκαία πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που καθιστούν διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση, ώστε να καταστεί δυνατή η συγκέντρωση συνόλων δεδομένων σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως για τεθούν σύνολα δεδομένων πλήρους κάλυψης στη διάθεση της Ένωσης για συγκεκριμένη κατηγορία δεδομένων, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙα. Η Επιτροπή προβαίνει σε πρακτικές ρυθμίσεις ώστε να καταστήσει διαθέσιμα σύνολα δεδομένων σε επίπεδο Ένωσης μέσω ενός ενιαίου σημείου πρόσβασης.

Άρθρο 10

Διαθεσιμότητα και περαιτέρω χρήση ερευνητικών δεδομένων

1.  Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν τη διαθεσιμότητα των ερευνητικών δεδομένων μέσω της θέσπισης εθνικών πολιτικών και σχετικών μέτρων που έχουν ως στόχο να καταστούν ανοικτά διαθέσιμα τα ερευνητικά δεδομένα που χρηματοδοτούνται με δημόσιους πόρους («πολιτικές ανοικτής πρόσβασης») και συμβατά με τις αρχές FAIR. Όλα τα χρηματοδοτούμενα από δημόσιους πόρους ερευνητικά δεδομένα θα πρέπει να καθίστανται εξ ορισμού ανοιχτά. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη οι ανησυχίες όσον αφορά τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο, την ασφάλεια και τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα, σύμφωνα με την αρχή «ανοικτά στο μέτρο του δυνατού, κλειστά στο μέτρο του αναγκαίου», Οι εν λόγω πολιτικές ανοικτής πρόσβασης απευθύνονται σε ερευνητικούς οργανισμούς και οργανισμούς χρηματοδότησης της έρευνας. Τα προγράμματα χρηματοδότησης της έρευνας που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης υποχρεώνουν όλους τους δικαιούχους να καθιστούν τα ερευνητικά τους δεδομένα ανοικτά διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση σύμφωνα με το «Ορίζων Ευρώπη».

2.  Ερευνητικά δεδομένα πρέπει να είναι περαιτέρω χρησιμοποιήσιμα για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στα κεφάλαια III και IV, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση και στις περιπτώσεις που η πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα παρέχεται μέσω θεσμικών ή θεματικών αποθετηρίων, ή άλλων τοπικών, εθνικών ή διεθνών υποδομών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα, οι δραστηριότητες μεταφοράς γνώσης και τα προϋφιστάμενα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η διάταξη αυτή ισχύει με την επιφύλαξη του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Άρθρο 11

Μη διακριτική μεταχείριση

1.  Όλοι οι επιβαλλόμενοι όροι για την περαιτέρω χρήση εγγράφων δεν επιφέρουν διακρίσεις μεταξύ συγκρίσιμων κατηγοριών περαιτέρω χρήσης , συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής περαιτέρω χρήσης.

2.   Τα κράτη μέλη εγγυώνται τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα, δημόσιων επιχειρήσεων και ιδιωτικών επιχειρήσεων όπως αναφέρεται στο σημείο βα) του άρθρου 1, παράγραφος 1, καθώς και άλλων χρηστών σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα έγγραφα χρησιμοποιούνται περαιτέρω από αυτόν τον φορέα του δημόσιου τομέα ή τη δημόσια επιχείρηση ή την ιδιωτική επιχείρηση όπως αναφέρεται στο σημείο βα) του άρθρου 1, παράγραφος 1, ως αρχικό υλικό για τις εμπορικές δραστηριότητές τους που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της δημόσιας αποστολής τους, ι τα έγγραφα για τις εν λόγω δραστηριότητες παρέχονται με τα ίδια τέλη και τους λοιπούς όρους που ισχύουν για τους άλλους χρήστες.

2α.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν με τον ίδιο τρόπο ότι η περαιτέρω χρήση εγγράφων και πληροφοριών δημόσιων επιχειρήσεων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων όπως αναφέρεται στο σημείο βα) του άρθρου 1, παράγραφος 1, δεν οδηγεί σε στρέβλωση του θεμιτού ανταγωνισμού.

Άρθρο 12

Απαγόρευση αποκλειστικών ρυθμίσεων

1.  Για να διασφαλιστεί η δίκαιη μεταχείριση, η περαιτέρω χρήση εγγράφων είναι ελεύθερη για όλους τους δυνητικούς χρήστες της αγοράς, ακόμα και εάν ένας ή περισσότεροι χρήστες εκμεταλλεύονται ήδη προϊόντα προστιθέμενης αξίας που βασίζονται στα εν λόγω έγγραφα. Συμβάσεις ή άλλες ρυθμίσεις μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα, των ιδιωτικών επιχειρήσεων σύμφωνα με σημείο (βα) του άρθρου 1, παράγραφος 1, ή δημοσίων επιχειρήσεων που κατέχουν τα έγγραφα και τρίτων δεν θεμελιώνουν αποκλειστικά δικαιώματα, ούτε προτιμησιακή χρήση των δεδομένων. Οι δημόσιες υπηρεσίες που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2014/24 / ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 11 της εν λόγω οδηγίας και οι εταιρικές σχέσεις καινοτομίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 31 της οδηγίας 2014/24 / ΕΕ, λαμβάνονται υπόψη.

2.  Ωστόσο, όπου είναι απαραίτητο ένα αποκλειστικό δικαίωμα για την παροχή υπηρεσίας δημόσιου συμφέροντος, η βασιμότητα του λόγου για τη χορήγησή του υποβάλλεται σε τακτική επανεξέταση, και, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον κάθε τριετία. Οι αποκλειστικές ρυθμίσεις που καθορίζονται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας δημοσιοποιούνται τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την έναρξη ισχύος τους. Οι τελικοί όροι τέτοιων διευθετήσεων είναι διαφανείς και δημοσιοποιούνται.

) Η παρούσα παράγραφος δεν τυγχάνει εφαρμογής στην ψηφιοποίηση των πολιτιστικών πόρων.

3.  Παρά την παράγραφο 1, στις περιπτώσεις που ένα αποκλειστικό δικαίωμα αφορά την ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων, η περίοδος αποκλειστικότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει εν γένει τα δέκα έτη. Εφόσον η περίοδος αυτή υπερβαίνει τα δέκα έτη, η διάρκεια του αποκλειστικού δικαιώματος υπόκειται σε επανεξέταση κατά το ενδέκατο έτος και, ενδεχομένως, κάθε επτά έτη, εν συνεχεία.

Οι συμφωνίες περί παροχής αποκλειστικών δικαιωμάτων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, είναι διαφανείς και δημοσιοποιούνται.

Σε περίπτωση αποκλειστικού δικαιώματος αναφερομένου στο πρώτο εδάφιο, σχετικά με την ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων, παρέχεται, στον οικείο φορέα του δημόσιου τομέα, ένα δωρεάν αντίγραφο των ψηφιοποιημένων πολιτιστικών πόρων ως μέρος της εν λόγω συμφωνίας. Το αντίγραφο αυτό διατίθεται για περαιτέρω χρήση στο τέλος της περιόδου αποκλειστικότητας.

4.   Νομικές ή πρακτικές ρυθμίσεις που, χωρίς να χορηγούν με ρητό τρόπο αποκλειστικό δικαίωμα, αποσκοπούν ή μπορεί εύλογα να αναμένεται ότι θα οδηγήσουν σε περιορισμένη διαθεσιμότητα για περαιτέρω χρήση εγγράφων από οντότητες άλλες πέραν του τρίτου μέρους που συμμετέχει στη ρύθμιση, δημοσιοποιούνται τουλάχιστον δύο μήνες πριν τεθούν σε ισχύ. Αυτές οι νομικές ή πρακτικές ρυθμίσεις υπόκεινται σε τακτικές επανεξετάσεις και σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον κάθε τριετία. Οι τελικοί όροι τέτοιων διευθετήσεων είναι διαφανείς και δημόσια διαθέσιμοι, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον ανταγωνισμό.

5.   Οι αποκλειστικές συμφωνίες οι οποίες υφίστανται στις 17 Ιουλίου 2013 και οι οποίες δεν εμπίπτουν σε εξαίρεση σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, παύουν να ισχύουν στο τέλος της σύμβασης ή, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο στις 18 Ιουλίου 2043.

Άρθρο 12 α (νέο)

Διαφύλαξη πληροφοριών του δημόσιου τομέα

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται ουσιαστικές πολιτικές για τη διαφύλαξη των πληροφοριών του δημόσιου τομέα σε οποιονδήποτε μορφότυπο ο οποίος εγγυάται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη μακροπρόθεσμη πρόσβαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΣΥΝΟΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ

Άρθρο 13

Κατάλογος των συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας

1.  Με σκοπό την επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας, στο Παράρτημα ΙΙα ορίζεται κατάλογος κατηγοριών και συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 για να διευρύνει τον κατάλογο προσθέτοντας νέες κατηγορίες και τα σχετικά τους σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας στον κατάλογο για τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας μεταξύ των εγγράφων στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία, μαζί με τις λεπτομέρειες της δημοσίευσης και περαιτέρω χρήσης τους.

2.  Τα εν λόγω σύνολα δεδομένων διατίθενται δωρεάν, σε μηχαναγνώσιμη μορφή και είναι προσπελάσιμα για τηλεφόρτωση, ή κατά περίπτωση, μέσω API. Οι όροι περαιτέρω χρήσης είναι συμβατοί με άδειες ανοικτού προτύπου.

3.  Κατ’ εξαίρεση, η ελεύθερη διάθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεν θα ισχύει για τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας των δημόσιων επιχειρήσεων, εάν στην εκτίμηση επιπτώσεων που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 7 καταδεικνύεται ότι η δωρεάν διάθεση των συνόλων δεδομένων θα οδηγήσει σε σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στις αντίστοιχες αγορές.

5.  Ο κατάλογος κατηγοριών και των αντιστοίχων τους συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 βασίζεται στην εκτίμηση της δυνατότητάς τους να δημιουργήσουν σημαντικά κοινωνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη, καινοτόμους υπηρεσίες, του πλήθους των χρηστών, κυρίως ΜΜΕ, και των εσόδων τα οποία μπορούν να βοηθήσουν να παραχθούν, καθώς και των δυνατοτήτων τους να συνδυαστούν με άλλα σύνολα δεδομένων και στον αναμενόμενο αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα των δημοσίων επιχειρήσεων.

6.  Ο κατάλογος του παραρτήματος ΙΙα μπορεί, κατά περίπτωση, να συμπληρωθεί με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. Η Επιτροπή μπορεί να συμπληρώσει τον κατάλογο του παραρτήματος ΙΙα προσθέτοντας νέες κατηγορίες και τα αντίστοιχα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ και υπό την επιφύλαξη της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 14

7.  Η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση επιπτώσεων συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης κόστους-ωφέλειας πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης και διασφαλίζει ότι η πράξη λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις υφιστάμενες τομεακές νομικές πράξεις όσον αφορά την περαιτέρω χρήση εγγράφων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Όταν κατηγορίες των συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας μπορεί να αφορούν δημόσιες επιχειρήσεις, η εκτίμηση επιπτώσεων δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε ενδεχόμενες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και στον ρόλο των δημοσίων επιχειρήσεων, των ΜΜΕ και των νεοσύστατων επιχειρήσεων σε ένα ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον.

7α.   Για τους σκοπούς των παραγράφων 1, 2 και 7, η Επιτροπή διενεργεί δημόσιες διαβουλεύσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων φορέων που τηρούν πληροφορίες του δημόσιου τομέα, των κοινωνικών εταίρων, των χρηστών και των περαιτέρω χρηστών, των αιτούντων χρήση ή περαιτέρω χρήση, και των ομάδων της κοινωνίας των πολιτών. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν στην Επιτροπή προτάσεις για πρόσθετες κατηγορίες συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας ή συγκεκριμένων συνόλων δεδομένων. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη αυτές τις προτάσεις ή ενημερώνει το ενδιαφερόμενο μέρος σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν εγκρίνει την πρόταση.

Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό όταν οι δημόσιες επιχειρήσεις λειτουργούν σε ανταγωνιστικές αγορές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 13 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους της ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιτίθεται σε αυτή την παράταση, το αργότερο τρεις μήνες πριν από το τέλος κάθε περιόδου.

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 13 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εκχώρηση εξουσιών που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 13 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός τριών μηνών από την ημέρα κοινοποίησης της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει η εν λόγω περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τρεις μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 15

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με τα άρθρα [...] το αργότερο [...] . Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω μέτρων .

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι εν λόγω διατάξεις περιλαμβάνουν επίσης δήλωση που διευκρινίζει ότι οι παραπομπές στις οδηγίες που καταργούνται από την παρούσα οδηγία, οι οποίες περιέχονται στις ισχύουσες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία. Ο τρόπος πραγματοποίησης αυτής της παραπομπής και η διατύπωση αυτής της δήλωσης καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 16

Αξιολόγηση

1.  Σε διάστημα που δεν είναι μικρότερο από τέσσερα έτη από τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας και υποβάλλει έκθεση των κυρίων ευρημάτων της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Η αξιολόγηση διενεργείται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας(24). Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εκπόνηση της εν λόγω έκθεσης .

2.  Αντικείμενο της αξιολόγησης είναι ιδίως το πεδίο εφαρμογής και ο κοινωνικοοικονομικός αντίκτυπος της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων του βαθμού αύξησης της περαιτέρω χρήσης των εγγράφων του δημόσιου τομέα στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία, ιδίως από τος ΜΜΕ, του αντίκτυπου των συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας, των συνεπειών της εφαρμογής των αρχών που διέπουν τη χρέωση και την περαιτέρω χρήση επίσημων εγγράφων νομοθετικής και διοικητικής φύσεως, την περαιτέρω χρήση εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή άλλων φορέων πλην των φορέων του δημοσίου τομέα, της διαθεσιμότητας και της χρήσης των διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API), της αλληλεπίδρασης μεταξύ των κανόνων για την προστασία των δεδομένων και των δυνατοτήτων περαιτέρω χρήσης, καθώς και των περαιτέρω δυνατοτήτων βελτίωσης της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και της στήριξης της ανάπτυξης της οικονομίας και της αγοράς εργασίας.

Άρθρο 17

Κατάργηση

Η οδηγία 2003/98/EΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία που εμφαίνεται στο παράρτημα I μέρος A, καταργείται από την [ημερομηνία που έπεται της ημερομηνίας στο άρθρο 15 παράγραφος 1) πρώτο εδάφιο], με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και την ημερομηνία εφαρμογής των οδηγιών που εμφαίνονται στο παράρτημα I μέρος B.

Οι παραπομπές στην καταργούμενη οδηγία νοούνται ως παραπομπές στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο παράρτημα II.

Άρθρο 18

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 19

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Μέρος A

Καταργούμενη οδηγία με την τροποποίησή της(αναφερόμενη στο άρθρο 15)

Οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 90)

Οδηγία 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(ΕΕ L 175 της 27.6.2013, σ. 1)

Μέρος B

Προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και ημερομηνία εφαρμογής

(αναφέρονται στο άρθρο 15)

Οδηγία

Λήξη προθεσμίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο

Ημερομηνία εφαρμογής

 

2003/98/EΚ

1η Ιουλίου 2005

 

2013/37/EΕ

18η Ιουλίου 2015

18η Ιουλίου 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Πίνακας αντιστοιχίας

Οδηγία 2003/98/ΕΚ

Παρούσα οδηγία

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση και άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α)

_

Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β):

_

Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 εισαγωγική φράση

Άρθρο 1 παράγραφος 2 εισαγωγική φράση

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α)

_

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γα)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γβ)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο στ)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γγ)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ζ)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο η)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ι)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο στ)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο θ)

_

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ια)

Άρθρο 1 παράγραφος 3

Άρθρο 1 παράγραφος 3

Άρθρο 1 παράγραφος 4

_

Άρθρο 1 παράγραφος 5

Άρθρο 1 παράγραφος 4

_

Άρθρο 1 παράγραφος 5

_

Άρθρο 1 παράγραφος 6

Άρθρο 2 εισαγωγική φράση

Άρθρο 2 εισαγωγική φράση

Άρθρο 2 σημείο 1

Άρθρο 2 σημείο 1

Άρθρο 2 σημείο 2

Άρθρο 2 σημείο 2

_

Άρθρο 2 σημείο 3

Άρθρο 2 σημείο 3

Άρθρο 2 σημείο 5

_

Άρθρο 2 σημείο 6

_

Άρθρο 2 σημείο 7

_

Άρθρο 2 σημείο 8

Άρθρο 2 σημείο 4

Άρθρο 2 σημείο 9

Άρθρο 2 σημείο 5

_

Άρθρο 2 σημείο 6

Άρθρο 2 σημείο 10

Άρθρο 2 σημείο 7

Άρθρο 2 σημείο 11

Άρθρο 2 σημείο 8

Άρθρο 2 σημείο 12

Άρθρο 2 σημείο 9

Άρθρο 2 σημείο 4

_

Άρθρο 2 σημείο 13

_

Άρθρο 2 σημείο 14

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 4

Άρθρο 4 παράγραφος 4

Άρθρο 4 παράγραφος 5

_

_

Άρθρο 4 παράγραφος 5, εισαγωγική φράση

_

Άρθρο 4 παράγραφος 5 στοιχείο α)

 

Άρθρο 4 παράγραφος 5 στοιχείο β)

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 3

_

Άρθρο 5 παράγραφος 4

_

Άρθρο 5 παράγραφος 5

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 2 εισαγωγική φράση

Άρθρο 6 παράγραφος 2 εισαγωγική φράση

Άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β)

_

Άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β)

_

Άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 6 παράγραφος 3

Άρθρο 6 παράγραφος 3

Άρθρο 6 παράγραφος 4

Άρθρο 6 παράγραφος 4

_

Άρθρο 6 παράγραφος 5

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 2

Άρθρο 7 παράγραφος 2

Άρθρο 7 παράγραφος 3

_

_

Άρθρο 7 παράγραφος 3

Άρθρο 7 παράγραφος 4

Άρθρο 7 παράγραφος 4

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 9

Άρθρο 9

_

Άρθρο 10 παράγραφος 1

_

Άρθρο 10 παράγραφος 2

Άρθρο 10 παράγραφος 1

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 10 παράγραφος 2

Άρθρο 11 παράγραφος 2

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 12 παράγραφος 1

Άρθρο 11 παράγραφος 2

Άρθρο 12 παράγραφος 2

Άρθρο 11 παράγραφος 2α

Άρθρο 12 παράγραφος 3

_

Άρθρο 12 παράγραφος 4

Άρθρο 11 παράγραφος 3

_

Άρθρο 11 παράγραφος 4

Άρθρο 12 παράγραφος 5

_

Άρθρο 13 παράγραφος 1

_

Άρθρο 13 παράγραφος 2

_

Άρθρο 13 παράγραφος 3

_

Άρθρο 13 παράγραφος 4 στοιχείο α)

_

Άρθρο 13 παράγραφος 4 στοιχείο β)

_

Άρθρο 13 παράγραφος 5

_

Άρθρο 13 παράγραφος 6

_

Άρθρο 13 παράγραφος 7

_

Άρθρο 14 παράγραφος 1

_

Άρθρο 14 παράγραφος 2

_

Άρθρο 14 παράγραφος 3

_

Άρθρο 14 παράγραφος 4

_

Άρθρο 14 παράγραφος 5

_

Άρθρο 14 παράγραφος 6

Άρθρο 12

Άρθρο 15 παράγραφος 1

_

Άρθρο 15 παράγραφος 2

Άρθρο 13 παράγραφος 1

Άρθρο 16 παράγραφος 1

Άρθρο 13 παράγραφος 2

_

Άρθρο 13 παράγραφος 3

Άρθρο 16 παράγραφος 2

_

Άρθρο 17

Άρθρο 14

Άρθρο 18

Άρθρο 15

Άρθρο 19

_

Παράρτημα I

_

Παράρτημα II

Παράρτημα IIα

Κατάλογος κατηγοριών και σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας:

1. Γεωχωρικά δεδομένα

- Ταχυδρομικοί κώδικες, εθνικοί και τοπικοί χάρτες (κτηματολογικά, τοπογραφικά, θαλάσσια, διοικητικά σύνορα)

2. Παρατήρηση της Γης και του περιβάλλοντος

- Χωρικά και επιτόπια δεδομένα (παρακολούθηση καιρού, ποιότητας εδάφους και υδάτων, σεισμικότητας, κατανάλωσης ενέργειας, ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και επιπέδων εκπομπής)

3. Μετεωρολογικά δεδομένα

- Μετεωρολογικές προβλέψεις, βροχοπτώσεις, άνεμος και ατμοσφαιρική πίεση

4. Στατιστικά στοιχεία

- Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές στατιστικές με κύριους δημογραφικούς και οικονομικούς δείκτες (Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ηλικία, ανεργία, εισόδημα, πληθυσμός)

5. Εταιρείες

- Μητρώα εταιρειών και επιχειρήσεων, (κατάλογοι εγγεγραμμένων εταιρειών, δεδομένα κυριότητας και διαχείρισης, αναγνωριστικά στοιχεία εγγραφής)

6. Δεδομένα μεταφορών

- Χρονοδιαγράμματα δημόσιων συγκοινωνιών για όλα τα μέσα μεταφοράς, πληροφορίες για δημόσια έργα και την κατάσταση του δικτύου συγκοινωνιών συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για την κυκλοφορία.

(1)

ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.

(2)

* Τροπολογίες: το νέο ή το τροποποιημένο κείμενο σημειώνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες· οι διαγραφές σημειώνονται με διαγραφή.

(3)

  Οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2003 για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 90).

(4)

  SWD(2018) 145.

(5)

  SWD(2018) 127.

(6)

  Οδηγία 96/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1996, σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων (ΕΕ L 77 της 27.3.1996, σ. 20).

(7)

  Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE) (ΕΕ L 108 της 25.4.2007, σ. 1).

(8)

  Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).

(9)

  C(2018)2375

(10)

  Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).

(11)

  Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE) (ΕΕ L 108 της 25.4.2007, σ. 1).

(12)

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)(ΕΕ L 119 της 4.5.2016).

(13)

  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) […].

(14)

  Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37). 37).

(15)

  Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (ΕΕ L 167 της 22.6.2001, σ. 10).

(16)

  Οδηγία 96/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1996, σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων (ΕΕ L 77 της 27.3.1996, σ. 20).

(17)

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

(18)

  ΕΕ L123, 12.5. 2016, σ.1.

(19)

  Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).

(20)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007

για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ)

αριθ. 1191/69 και αριθ. 1107/70.

(21)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 , σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα (αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (ΕΕ L 293 της 31.10.2008, σ. 3-20).

(22)

  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 1992, για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών μελών (θαλάσσιες ενδομεταφορές-καμποτάζ) (ΕΕ L 364 της 12.12.1992, σ. 7-10).

(23)

  Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE) (ΕΕ L 108 της 25.4.2007, σ. 1).

(24)

  SWD (2017)350


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

D(2018)33866

κ. Jerzy BUZEK

πρόεδρο της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

PHS 08B046

Βρυξέλλες

Θέμα:  Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (αναδιατύπωση)

COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)

Κύριε πρόεδρε,

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων εξέτασε την πρόταση που αναφέρεται ανωτέρω, σύμφωνα με το σχετικό με την αναδιατύπωση άρθρο 104 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η παράγραφος 3 του εν λόγω άρθρου ορίζει τα εξής:

«Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση ουδεμία τροποποίηση επιφέρει επί της ουσίας πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση, ενημερώνει σχετικώς την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.

Στην περίπτωση αυτή, και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 169 και 170, γίνονται δεκτές από την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή μόνο οι τροπολογίες επί της πρότασης που αφορούν τα τμήματά της που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής δύναται να δεχθεί, κατ’ εξαίρεση και ανά περίπτωση, τροπολογίες επί τμημάτων της πρότασης που παραμένουν αμετάβλητα, εφόσον κρίνει ότι τούτο επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους εσωτερικής συνοχής του κειμένου ή επειδή οι εν λόγω τροπολογίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με άλλες παραδεκτές τροπολογίες. Οι λόγοι αυτοί πρέπει να εκτίθενται σε γραπτή αιτιολόγηση των τροπολογιών.»

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η οποία εξέτασε την πρόταση αναδιατύπωσης και, σύμφωνα με τις συστάσεις του εισηγητή, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θεωρεί ότι η εν λόγω πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων με αυτές τις αλλαγές, η πρόταση περιέχει μια απλή κωδικοποίηση των υφιστάμενων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.

Επομένως, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, αφού εξέτασε την πρόταση κατά τη συνεδρίασή της στις 3 Σεπτεμβρίου 2018, συνιστά ομόφωνα(1), στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, ως αρμόδια επί της ουσίας, να προχωρήσει στην εξέταση της ως άνω πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κανονισμού.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Pavel Svoboda

συνημμ.: Γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας.

(1)

Ήταν παρόντες οι ακόλουθοι βουλευτές: Marie Christine Boutonnet, Jean Marie Cavada, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Jytte Guteland, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Angelika Niebler, Răzvan Popa, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

  ΠΡΟΣ  ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

    ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

    ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (αναδιατύπωση)

COM(2018) 234 final of 25.4.2018 - 2018/0111(COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον διαρθρωμένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομοθετικών πράξεων, και ειδικότερα το σημείο 9, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας, απαρτιζόμενη από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε στις 23 και 31 Μαΐου 2018 με σκοπό την εξέταση, μεταξύ άλλων, της προαναφερθείσας πρότασης η οποία υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Στις εν λόγω συνεδριάσεις(1), εξετάστηκε η πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναδιατύπωση της οδηγίας 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, και η συμβουλευτική ομάδα εργασίας κατέληξε, με κοινή συμφωνία, στα εξής.

1. Τα ακόλουθα σημεία θα έπρεπε να έχουν επισημανθεί με την γκρίζα σκίαση, η οποία χρησιμοποιείται γενικά για να επισημαίνονται οι ουσιαστικές αλλαγές:

- στην αιτιολογική σκέψη 7, η προσθήκη των λέξεων «και τροποποιήθηκαν κατόπιν το 2013»·

- στην αιτιολογική σκέψη 8, αντικατάσταση των λέξεων «της κοινωνίας που βασίζεται στα δεδομένα» με τις λέξεις «της κοινωνίας της πληροφορίας και της γνώσης»·

- στην αιτιολογική σκέψη 12, η διαγραφή της λέξης «παραδοσιακή»·

- στην αιτιολογική σκέψη 13, η διαγραφή της τελευταίας περιόδου·

- στην αιτιολογική σκέψη 26, η διαγραφή των λέξεων «σύμφωνα με τις εξελίξεις της κοινωνίας της πληροφορίας»·

- στην αιτιολογική σκέψη 27, η προσθήκη των λέξεων «δορυφορικά δεδομένα, μετεωρολογικά δεδομένα»·

- η διαγραφή ολόκληρου του κειμένου της τρέχουσας αιτιολογικής σκέψης 14 της οδηγίας 2003/98/ΕΚ·

- στην αιτιολογική σκέψη 47, η προσθήκη των λέξεων «και της οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»·

- στην αιτιολογική σκέψη 54, αντικατάσταση των λέξεων «ενός διαδικτυακού πίνακα αποτελεσμάτων για τις πληροφορίες του δημόσιου τομέα» με τις λέξεις «μιας διαδικτυακής έκθεσης σχετικά με την ωριμότητα των ανοικτών δεδομένων»·

- η αντικατάσταση της τρέχουσας διατύπωσης του άρθρου 4 παράγραφος 5 της οδηγίας 2003/98/ΕΚ με νέα διατύπωση·

- στο άρθρο 5 παράγραφος 1, η προσθήκη της αρχικής φράσης «Με την επιφύλαξη του κεφαλαίου V»·

- στο άρθρο 7 παράγραφος 1, η διαγραφή των λέξεων «που ευρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημοσίου τομέα»·

- στο άρθρο 7 παράγραφος 2, η διαγραφή των λέξεων «ο οικείος φορέας του δημόσιου τομέα αναφέρει εκ των προτέρων τους» και η αντικατάσταση των λέξεων «οικείος φορέας του δημόσιου τομέα» με τις λέξεις «κάτοχος των εγγράφων».

2. Στις αιτιολογικές σκέψεις 8, 12 και 14 η λέξη «Κοινότητα» πρέπει να αντικατασταθεί με τη λέξη «Ένωση».

3. Στο πλαίσιο αναφοράς πριν από την αιτιολογική σκέψη 56, η ένδειξη «2013/37/ΕΕ αιτιολογική σκέψη 29» πρέπει να είναι «2013/37/ΕΕ αιτιολογική σκέψη 36».

4. Στο άρθρο 15 παράγραφος 1 εδάφιο πρώτο, οι λέξεις «ενημερώνουν σχετικά» (αντικατασταθείσες από τις λέξεις «κοινοποιούν αμέσως το κείμενο των εν λόγω μέτρων») θα έπρεπε να είχαν επισημανθεί με «διπλή γραμμή διαγραφής».

5. Η τρέχουσα διατύπωση του άρθρου 13 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/98/ΕΚ θα έπρεπε να είχε επισημανθεί εξ ολοκλήρου με «διπλή γραμμή διαγραφής». Η προτεινόμενη διατύπωση του άρθρου 16 παράγραφος 1 θα έπρεπε να είχε επισημανθεί εξ ολοκλήρου με την γκρίζα σκίαση, η οποία χρησιμοποιείται γενικά για να επισημαίνονται οι ουσιαστικές αλλαγές.

6. Η υποβληθείσα από την Επιτροπή πρόταση θα έπρεπε να περιλαμβάνει δύο παραρτήματα για την αναδιατύπωση, τιτλοφορούμενα «Παράρτημα Ι» και «Παράρτημα ΙΙ» στην αιτιολογική σκέψη 65 και στο άρθρο 17.

Επομένως, η εξέταση της πρότασης οδήγησε τη συμβουλευτική ομάδα στο ομόφωνο συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις, πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως τέτοιες. Η συμβουλευτική ομάδα συμπέρανε, επίσης, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων της προηγούμενης πράξης, σε συνδυασμό με τις ως άνω επί της ουσίας τροποποιήσεις, ότι η πρόταση συνιστά απλώς και μόνο κωδικοποίηση του ισχύοντος νομοθετικού κειμένου, χωρίς τροποποίηση της ουσίας του.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Jurisconsult      Jurisconsult      Γενικός Διευθυντής

(1)

Η συμβουλευτική ομάδα εργάστηκε με βάση την αγγλική έκδοση της πρότασης, η οποία αποτελεί την κύρια γλωσσική εκδοχή του υπό συζήτηση κειμένου.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (19.10.2018)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (αναδιατύπωση)

(COM(2018)0234 – C8‑0169/2018 – 2018/0111(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Julia Reda

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. Ιστορικό

Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια τα ανοικτά δεδομένα έχουν εξελιχθεί και ωριμάσει, και πλέον αποτελούν μια έννοια που βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγχρονης διοίκησης. Κυβερνήσεις και αρχές έχουν ενστερνιστεί την αρχή, σύμφωνα με την οποία όποτε τα δεδομένα μπορούν να καταστούν διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση, πρέπει να καθίστανται διαθέσιμα.

Με βάση το θεμελιώδες δικαίωμα στην πρόσβαση σε πληροφορίες, το δικαίωμα στην πρόσβαση και την περαιτέρω χρήση των δεδομένων του δημόσιου τομέα παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στις κοινότητές τους. Πολλοί ιδιώτες και πρωτοβουλίες κάνουν χρήση των δεδομένων για να επιφέρουν οφέλη για την κοινωνία. Αντί να καταφεύγουν σε φήμες ή σποραδικά αποδεικτικά στοιχεία, χρησιμοποιούν αξιόπιστα δεδομένα ως πηγή πληροφοριών.

Στην αξιολόγηση της Επιτροπής που συνοδεύει την πρόταση αναδιατύπωσης, η οικονομία δεδομένων στην ΕΕ εκτιμάται ότι ανήλθε σε 300 δισεκατομμύρια EUR το 2016. Το ίδιο έτος υπήρχαν στην ΕΕ περίπου 134.000 επιχειρήσεις δεδομένων(1).

Παράλληλα με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, και οι ίδιες οι διοικήσεις επωφελούνται από τα ανοικτά δεδομένα. Η υιοθέτηση των ανοικτών δεδομένων, ενώ επιτρέπει στις κυβερνήσεις και τις αρχές να εκπληρώνουν τις δημοκρατικές υποχρεώσεις τους, καθιστώντας διαφανείς τις πολιτικές και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, δημιουργεί, παράλληλα, κίνητρα για την ενίσχυση της συνεργασίας των υπηρεσιών. Τα δεδομένα καθίστανται προσβάσιμα σε εσωτερικούς χρήστες, οι οποίοι προηγουμένως δεν θα είχαν πρόσβαση. Σύμφωνα με την αξιολόγηση της Επιτροπής, τα οφέλη του να καθίστανται τα δεδομένα ανοικτά από την αρχή αντισταθμίζουν κατά πολύ το τυχόν κόστος για τη δημόσια διοίκηση, σε ποσοστό «περίπου 26 προς 1 σήμερα»(2).

II. Η θέση της συντάκτριας της γνωμοδότησης

Α. Ανοικτά δεδομένα εκ σχεδιασμού και εξ ορισμού

Η πρόσβαση σε πληροφορίες συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα, που κατοχυρώνεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως στο άρθρο 11. Για τον λόγο αυτόν, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να σχεδιάζουν πολιτικές που να διέπουν τη δημιουργία δεδομένων, έτσι ώστε η δημοσίευσή τους προβλέπεται από την αρχή.

Το να καθίσταται δυνατή η πρόσβαση σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα και η περαιτέρω χρήση τους δημιουργεί κόστος για τη δημόσια διοίκηση. Ήδη σήμερα, τα οφέλη αντισταθμίζουν το κόστος. Με το να εξετάζεται η επακόλουθη δυνατότητα δημοσίευσης δεδομένων κατά το στάδιο της παραγωγής τους, το κόστος θα μπορούσε να μειωθεί περαιτέρω, και η δημοσίευση να εξορθολογιστεί.

Η αρχή αυτή θα πρέπει να ονομαστεί «ανοικτά δεδομένα εκ σχεδιασμού και εξ ορισμού».

Β. Σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας

Η Επιτροπή έχει διαπιστώσει ότι τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας είναι ιδιαίτερα πολύτιμα για την οικονομία και την κοινωνία. Το άνοιγμα της πρόσβασης σε σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας, επομένως, είναι θεμελιώδες για τον στόχο της αναδιατύπωσης.

Ως εκ τούτου, με βάση τις εμπειρίες των κρατών μελών, η οδηγία τροποποιήθηκε με κατάλογο των κατηγοριών δεδομένων υψηλής αξίας και υποδειγματικών συνόλων δεδομένων από τομείς που έχουν χαρακτηριστεί ως υψηλής αξίας από το Open Knowledge Foundation(3) και στο τεχνικό παράρτημα του Χάρτη Ανοικτών Δεδομένων της G8(4). Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να επικαιροποιεί τον κατάλογο αυτό και να τον ενισχύει με συγκεκριμένα σύνολα δεδομένων που εντοπίζει μέσω δημόσιων διαβουλεύσεων και με το να ενθαρρύνει το κοινό να υποβάλλει προτάσεις.

Γ. Χρέωση

Οι κυβερνήσεις και η δημόσια διοίκηση μπορούν να επιβάλλουν χρεώσεις για δεδομένα, την παραγωγή των οποίων έχουν αναθέσει σε τρίτους, για δεδομένα που παράγουν οι ίδιες ή για δεδομένα που χορηγούν βάσει αδείας.

Η επιφυλακτική προσέγγιση της αναδιατύπωσης δεν κατορθώνει να διορθώσει την υπάρχουσα κατάσταση, στο πλαίσιο της οποίας μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες επωφελούνται από δημόσια δεδομένα, ενώ οι πρωτοβουλίες των πολιτών ζημιώνονται. Για παράδειγμα, η Google φέρεται να προέβη σε συμφωνία αδειοδότησης για τη χαρτογράφηση δεδομένων με τον Γερμανικό Ομοσπονδιακό Οργανισμό για τη Χαρτογράφηση και τη Γεωδαισία(5), η οποία συνεπάγεται εξαψήφιο ετήσιο τέλος. Ενώ η Google μπορεί να αναλάβει ένα τέτοιο οικονομικό κόστος, δεν έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, ούτε μπορούν να αναλάβουν το κόστος τους οι ΜΜΕ ή οι ανταγωνιστικές εναλλακτικές πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών που δρουν σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων, όπως η OpenStreetMap(6), η οποία δημιούργησε λεπτομερείς παγκόσμιους χάρτες, σε μεγάλο βαθμό μέσω εθελοντών.

Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες του δημόσιου τομέα καταλήγουν να ενισχύουν την ήδη δεσπόζουσα θέση των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών στην αγορά, ενώ, παράλληλα, περιορίζουν τη δυνατότητα για την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων.

Επομένως, η δυνατότητα του δημόσιου τομέα να επιβάλλει χρεώσεις για δεδομένα πρέπει να περιοριστεί περαιτέρω. Η περαιτέρω χρήση δεδομένων θα πρέπει να πραγματοποιείται δωρεάν, εκτός από πολύ αυστηρά καθορισμένες περιστάσεις.

Δ. Οδηγία περί ανοικτών δεδομένων

Η οδηγία δεν θα πρέπει να παρεμποδίσει τα κράτη μέλη που έχουν ήδη υιοθετήσει ανοικτά δεδομένα και έχουν δημοσιεύσει τις σχετικές πληροφορίες σε ανοικτά μορφότυπα, υπό καθεστώς επιτρεπτικών, ανοικτών αδειών. Θα πρέπει να βοηθήσει τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη δεσμευτεί και να τα καθοδηγήσει με βήματα και μεθόδους, τις οποίες θα πρέπει να υιοθετήσουν.

Θα πρέπει να υπογραμμίσει την ευρωπαϊκή διάσταση των ανοικτών δεδομένων, να προωθήσει τη συγκέντρωση δεδομένων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και τη συνεργασία σε διασυνοριακό επίπεδο.

Κατά την έκδοση της οδηγίας 2003/98/ΕΚ, ο όρος «ανοικτά δεδομένα» δεν ήταν ευρέως γνωστός. Σήμερα η κατάσταση είναι διαφορετική. Ο όρος «ανοικτά δεδομένα» είναι σε μεγάλο βαθμό καθιερωμένος και χρησιμοποιείται από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, ο καλύτερος όρος για να περιγραφεί ο σκοπός της οδηγίας είναι ο όρος «ανοικτά δεδομένα».

Η ονομασία της οδηγίας πρέπει να αναδεικνύει όσα προσδοκά να επιτύχει, ως εκ τούτου πρέπει να μετονομαστεί σε «Οδηγία περί ανοικτών δεδομένων».

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Tίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόταση

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (αναδιατύπωση)

για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (αναδιατύπωση)

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28 έχει τροποποιηθεί ουσιωδώς. Με την ευκαιρία νέων τροποποιήσεων, είναι σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας, η αναδιατύπωση της εν λόγω οδηγίας.

(1)  Η οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28 έχει τροποποιηθεί ουσιωδώς28α. Με την ευκαιρία νέων τροποποιήσεων, είναι σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας, η αναδιατύπωση της εν λόγω οδηγίας.

__________________

__________________

28 Οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2003 για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 90).

28 Οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2003 για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 90).

 

28a Βλέπε Παράρτημα Ι, Μέρος A.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 2003/98/ΕΚ, και πέντε έτη μετά την έκδοση της τροποποιητικής οδηγίας 2013/37/ΕΕ, η Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, πραγματοποίησε αξιολόγηση και επανεξέταση της λειτουργίας της οδηγίας στο πλαίσιο του προγράμματος ελέγχου της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας του κανονιστικού πλαισίου29.

(2)  Σύμφωνα με την οδηγία 2003/98/ΕΚ, και πέντε έτη μετά την έκδοση της τροποποιητικής οδηγίας 2013/37/ΕΕ, η Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, πραγματοποίησε αξιολόγηση και επανεξέταση της λειτουργίας της οδηγίας στο πλαίσιο του προγράμματος ελέγχου της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας του κανονιστικού πλαισίου29.

__________________

__________________

29 SWD(2018) 145.

29 SWD(2018) 145.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Μετά τη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους και με βάση τα αποτελέσματα της εκτίμησης επιπτώσεων30, η Επιτροπή έκρινε ότι ήταν αναγκαία η ανάληψη δράσης σε επίπεδο Ένωσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι φραγμοί που απομένουν και οι αναδυόμενοι φραγμοί στην ευρύτερη περαιτέρω χρήση σε ολόκληρη την Ένωση των πληροφοριών που είτε βρίσκονται στην κατοχή του δημόσιου τομέα είτε χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους και για να τροποποιηθεί το νομοθετικό πλαίσιο ώστε να συμβαδίζει με την πρόοδο των ψηφιακών τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και το διαδίκτυο των πραγμάτων.

(3)  Μετά τη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους και με βάση τα αποτελέσματα της εκτίμησης επιπτώσεων30, η Επιτροπή έκρινε ότι ήταν αναγκαία η ανάληψη δράσης σε επίπεδο Ένωσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι φραγμοί που απομένουν και οι αναδυόμενοι φραγμοί στην ευρύτερη περαιτέρω χρήση σε ολόκληρη την Ένωση των πληροφοριών που είτε βρίσκονται στην κατοχή του δημόσιου τομέα είτε χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους και για να τροποποιηθεί το νομοθετικό πλαίσιο ώστε να συμβαδίζει με την πρόοδο των ψηφιακών τεχνολογιών, όπως η εκμάθηση μηχανής, η τεχνητή νοημοσύνη και το διαδίκτυο των πραγμάτων.

__________________

__________________

30 SWD(2018) 127.

30 SWD(2018) 127.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Οι ουσιαστικές αλλαγές που επήλθαν στο νομικό κείμενο, ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των πληροφοριών του δημόσιου τομέα για την ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία δίνουν έμφαση στους ακόλουθους τομείς: παροχή πρόσβασης σε δυναμικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο μέσω των κατάλληλων τεχνικών μέσων, αύξηση της παροχής υψηλής αξίας δεδομένων του δημόσιου τομέα για περαιτέρω χρήση, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων από δημόσιες επιχειρήσεις, ερευνητικούς οργανισμούς και οργανισμούς χρηματοδότησης της έρευνας, αντιμετώπιση της εμφάνισης νέων μορφών αποκλειστικών ρυθμίσεων, χρήση των εξαιρέσεων από την αρχή της χρέωσης του οριακού κόστους και σχέση μεταξύ της παρούσας οδηγίας και ορισμένων συναφών νομικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών 96/9/ΕΚ31 και 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου32.

(4)  Οι ουσιαστικές αλλαγές που επήλθαν στο νομικό κείμενο, ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των πληροφοριών του δημόσιου τομέα για την ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία δίνουν έμφαση στους ακόλουθους τομείς: παροχή πρόσβασης σε δυναμικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο μέσω των κατάλληλων τεχνικών μέσων, αύξηση της παροχής υψηλής αξίας δεδομένων του δημόσιου τομέα για περαιτέρω χρήση, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων από δημόσιες επιχειρήσεις, ερευνητικούς οργανισμούς και οργανισμούς χρηματοδότησης της έρευνας, αντιμετώπιση της εμφάνισης νέων μορφών αποκλειστικών ρυθμίσεων, χρήση των εξαιρέσεων από την αρχή της χρέωσης του οριακού κόστους και σχέση μεταξύ της παρούσας οδηγίας και ορισμένων συναφών νομικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών 96/9/ΕΚ31, 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/67932.

__________________

__________________

31 Οδηγία 96/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1996, σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων (ΕΕ L 77 της 27.3.1996, σ. 20).

31 Οδηγία 96/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1996, σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων (ΕΕ L 77 της 27.3.1996, σ. 20).

32 Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE) (ΕΕ L 108 της 25.4.2007, σ. 1).

32 Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE) (ΕΕ L 108 της 25.4.2007, σ. 1).

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4 α)  Η πρόσβαση σε πληροφορίες συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ο Χάρτης») ορίζει ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας γνώμης και της ελευθερίας λήψης και μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών, χωρίς την ανάμειξη δημοσίων αρχών και αδιακρίτως συνόρων.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Ο δημόσιος τομέας στα κράτη μέλη συλλέγει, παράγει, αναπαράγει και διαδίδει ευρύ φάσμα πληροφοριών σε πολλά πεδία δραστηριότητας, όπως πληροφορίες κοινωνικής, οικονομικής και γεωγραφικής φύσεως, πληροφορίες μετεωρολογικής φύσεως, τουριστικές πληροφορίες, πληροφορίες περί επιχειρήσεων, πληροφορίες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και εκπαίδευση. Τα έγγραφα που παράγονται από φορείς του δημόσιου τομέα εκτελεστικής, νομοθετικής ή δικαστικής φύσεως αποτελούν μια ευρεία, ποικίλη και πολύτιμη δεξαμενή πόρων που μπορεί να ωφελήσει την οικονομία της γνώσης.

(6)  Ο δημόσιος τομέας στα κράτη μέλη συλλέγει, παράγει, αναπαράγει και διαδίδει ευρύ φάσμα πληροφοριών σε πολλά πεδία δραστηριότητας, όπως πληροφορίες κοινωνικής, οικονομικής και γεωγραφικής φύσεως, πληροφορίες μετεωρολογικής φύσεως, τουριστικές πληροφορίες, πληροφορίες περί επιχειρήσεων, πληροφορίες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και εκπαίδευση. Τα έγγραφα που παράγονται από φορείς του δημόσιου τομέα εκτελεστικής, νομοθετικής ή δικαστικής φύσεως αποτελούν μια ευρεία, ποικίλη και πολύτιμη δεξαμενή πόρων που μπορεί να ωφελήσει την οικονομία της γνώσης, η οποία βασίζεται στην ποσότητα, την ποιότητα και την προσβασιμότητα των διαθέσιμων πληροφοριών και οδηγεί σε καλύτερη προσαρμογή στις ανάγκες των καταναλωτών.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Η οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, θέσπιζε μια ελάχιστη δυνατή δέσμη κανόνων που διέπουν την περαιτέρω χρήση και τους πρακτικούς τρόπους για τη διευκόλυνση της περαιτέρω χρήσης υφιστάμενων εγγράφων στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα των κρατών μελών , συμπεριλαμβανομένων των εκτελεστικών, νομοθετικών και δικαστικών οργάνων. Από την θέσπιση της πρώτης δέσμης κανόνων για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, η ποσότητα των δεδομένων στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων δεδομένων, έχει αυξηθεί εκθετικά, ενώ παράγονται και συλλέγονται νέοι τύποι δεδομένων. Παράλληλα, παριστάμεθα μάρτυρες της συνεχούς εξέλιξης στον τομέα των τεχνολογιών για την ανάλυση, την εκμετάλλευση και την επεξεργασία των δεδομένων. Η ταχεία αυτή τεχνολογική εξέλιξη καθιστά δυνατή τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και νέων εφαρμογών, που βασίζονται στη χρήση, τη συσσώρευση ή τον συνδυασμό δεδομένων. Οι κανόνες που θεσπίστηκαν αρχικά το 2003 και τροποποιήθηκαν κατόπιν το 2013 δεν συμβαδίζουν με τις γοργές αυτές αλλαγές, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χαθούν οι οικονομικές και κοινωνικές ευκαιρίες που προσφέρονται από την περαιτέρω χρήση δεδομένων του δημόσιου τομέα.

(7)  Η οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, θέσπιζε μια ελάχιστη δυνατή δέσμη κανόνων που διέπουν την περαιτέρω χρήση και τους πρακτικούς τρόπους για τη διευκόλυνση της περαιτέρω χρήσης υφιστάμενων εγγράφων στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα των κρατών μελών , συμπεριλαμβανομένων των εκτελεστικών, νομοθετικών και δικαστικών οργάνων. Από την θέσπιση της πρώτης δέσμης κανόνων για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, η ποσότητα των δεδομένων στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων δεδομένων, έχει αυξηθεί εκθετικά, ενώ παράγονται και συλλέγονται νέοι τύποι δεδομένων. Παράλληλα, σημειώνεται συνεχής εξέλιξη στον τομέα των τεχνολογιών για την ανάλυση, την εκμετάλλευση και την επεξεργασία των δεδομένων, όπως η εκμάθηση μηχανής, η τεχνητή νοημοσύνη και το διαδίκτυο των πραγμάτων. Η ταχεία αυτή τεχνολογική εξέλιξη καθιστά δυνατή τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και νέων εφαρμογών, που βασίζονται στη χρήση, τη συσσώρευση ή τον συνδυασμό δεδομένων. Οι κανόνες που θεσπίστηκαν αρχικά το 2003 και τροποποιήθηκαν κατόπιν το 2013 δεν συμβαδίζουν με τις γοργές αυτές αλλαγές, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χαθούν οι οικονομικές και κοινωνικές ευκαιρίες που προσφέρονται από την περαιτέρω χρήση δεδομένων του δημόσιου τομέα.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Η εξέλιξη προς την κατεύθυνση της κοινωνίας που βασίζεται στα δεδομένα επηρεάζει τη ζωή κάθε πολίτη στην Κοινότητα, μεταξύ άλλων, παρέχοντας στους πολίτες δυνατότητες για νέους τρόπους πρόσβασης στη γνώση και απόκτησής της.

(8)  Η εξέλιξη προς την κατεύθυνση της κοινωνίας που βασίζεται στα δεδομένα επηρεάζει τη ζωή κάθε πολίτη στην Ένωση, μεταξύ άλλων, παρέχοντας στους πολίτες δυνατότητες για νέους τρόπους πρόσβασης στη γνώση και απόκτησής της.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Η άδεια περαιτέρω χρήσης εγγράφων που ευρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα προσθέτει αξία για τους περαιτέρω χρήστες, για τους τελικούς χρήστες και για την κοινωνία εν γένει, καθώς και —σε πολλές περιπτώσεις— για τον ίδιο τον δημόσιο φορέα, προωθώντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία και εξασφαλίζοντας ανατροφοδότηση από περαιτέρω χρήστες όσο και από τελικούς χρήστες, γεγονός που επιτρέπει στον οικείο φορέα του δημόσιου τομέα να βελτιώσει την ποιότητα των συλλεγόμενων πληροφοριών.

(11)  Η άδεια περαιτέρω χρήσης εγγράφων που ευρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα προσθέτει αξία για τους περαιτέρω χρήστες, για τους τελικούς χρήστες και για την κοινωνία εν γένει, καθώς και —σε πολλές περιπτώσεις— για τον ίδιο τον δημόσιο φορέα, προωθώντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία και εξασφαλίζοντας ανατροφοδότηση από περαιτέρω χρήστες όσο και από τελικούς χρήστες, γεγονός που επιτρέπει στον οικείο φορέα του δημόσιου τομέα να βελτιώσει την ποιότητα των συλλεγόμενων πληροφοριών, καθώς και να ασκεί καλύτερα τα δημόσια καθήκοντά του.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Οι κανόνες και οι πρακτικές των κρατών μελών όσον αφορά την εκμετάλλευση πληροφοριακών πόρων του δημόσιου τομέα παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, οι οποίες συνιστούν φραγμούς για την πλήρη εκμετάλλευση του οικονομικού δυναμικού του καίριου αυτού πληροφοριακού πόρου. Η πρακτική των φορέων του δημόσιου τομέα κατά την εκμετάλλευση πληροφοριών του δημόσιου τομέα εξακολουθεί να ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών . Τούτο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ως εκ τούτου θα πρέπει να επιτευχθεί ελάχιστος βαθμός εναρμόνισης των εθνικών κανόνων και πρακτικών όσον αφορά την περαιτέρω χρήση εγγράφων του δημόσιου τομέα, σε περιπτώσεις όπου οι διαφορές εθνικών κανονισμών και πρακτικών ή η απουσία σαφήνειας παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την απρόσκοπτη εξέλιξη της κοινωνίας της πληροφορίας στην Κοινότητα.

(12)  Οι κανόνες και οι πρακτικές των κρατών μελών όσον αφορά την εκμετάλλευση πληροφοριακών πόρων του δημόσιου τομέα παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, οι οποίες συνιστούν φραγμούς για την πλήρη εκμετάλλευση του οικονομικού δυναμικού του καίριου αυτού πληροφοριακού πόρου. Η πρακτική των φορέων του δημόσιου τομέα κατά την εκμετάλλευση πληροφοριών του δημόσιου τομέα εξακολουθεί να ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών . Τούτο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ως εκ τούτου θα πρέπει να επιτευχθεί ελάχιστος βαθμός εναρμόνισης των εθνικών κανόνων και πρακτικών όσον αφορά την περαιτέρω χρήση εγγράφων του δημόσιου τομέα, σε περιπτώσεις όπου οι διαφορές εθνικών κανονισμών και πρακτικών ή η απουσία σαφήνειας παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την απρόσκοπτη εξέλιξη της κοινωνίας της πληροφορίας στην Ένωση.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Οι πολιτικές ανοιχτών δεδομένων οι οποίες ενθαρρύνουν την ευρεία διαθεσιμότητα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα για προσωπικούς ή εμπορικούς σκοπούς, με ελάχιστους ή καθόλου νομικούς, τεχνικούς ή οικονομικούς περιορισμούς, και οι οποίες προωθούν την κυκλοφορία των πληροφοριών όχι μόνο για τους οικονομικούς φορείς αλλά και για το κοινό, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ταχεία ανάπτυξη νέων υπηρεσιών που βασίζονται σε νέους τρόπους συνδυασμού και χρησιμοποίησης αυτών των πληροφοριών, τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης και προώθησης της κοινωνικής δέσμευσης.

(13)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη δημιουργία δεδομένων με βάση την αρχή «ανοικτά δεδομένα εκ σχεδιασμού και εξ ορισμού», όσον αφορά όλα τα έγγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα σταθερό επίπεδο προστασίας των στόχων δημοσίου συμφέροντος, όπως είναι η δημόσια ασφάλεια ή η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που σχετίζονται με ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούν υποδομές ζωτικής σημασίας ή όταν οι πληροφορίες σε μεμονωμένο σύνολο δεδομένων ενδέχεται να μην ενέχουν τον κίνδυνο ταυτοποίησης φυσικού προσώπου, αλλά, σε συνδυασμό με άλλες διαθέσιμες πληροφορίες, θα μπορούσαν να συνεπάγονται τέτοιο κίνδυνο. Οι πολιτικές ανοιχτών δεδομένων οι οποίες ενθαρρύνουν την ευρεία διαθεσιμότητα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα για προσωπικούς ή εμπορικούς σκοπούς, με ελάχιστους ή καθόλου νομικούς, τεχνικούς ή οικονομικούς περιορισμούς, και οι οποίες προωθούν την κυκλοφορία των πληροφοριών όχι μόνο για τους οικονομικούς φορείς αλλά και για το κοινό, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών που βασίζονται σε νέους τρόπους συνδυασμού και χρησιμοποίησης αυτών των πληροφοριών, τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης και προώθησης της κοινωνικής δέσμευσης. Η διαλειτουργικότητα, τα ανοικτά πρότυπα και τα ανοικτά δεδομένα θα πρέπει, συνεπώς, να εφαρμόζονται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο της διοίκησης κάθε κράτους μέλους. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και να υποστηρίξει τον σχεδιασμό, τη δοκιμή, την εφαρμογή και την ανάπτυξη διαλειτουργικών ηλεκτρονικών διεπαφών που θα επιτρέψουν την παροχή αποτελεσματικότερων και ασφαλέστερων δημόσιων υπηρεσιών.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Εξάλλου, χωρίς την ελάχιστη εναρμόνιση σε κοινοτικό επίπεδο, οι νομοθετικές δραστηριότητες σε εθνική κλίμακα, που έχουν ήδη δρομολογηθεί σε σειρά κρατών μελών ώστε να ανταποκριθούν στις τεχνολογικές προκλήσεις, ενδέχεται να καταλήξουν σε ακόμη πιο σημαντικές διαφορές. Ο αντίκτυπος από τις νομοθετικές αυτές διαφορές και αβεβαιότητες θα καταστεί σημαντικότερος με την περαιτέρω εξέλιξη της κοινωνίας της πληροφορίας, που έχει ήδη συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση της διασυνοριακής εκμετάλλευσης πληροφοριών.

(14)  Εξάλλου, χωρίς την ελάχιστη εναρμόνιση σε ενωσιακό επίπεδο, οι νομοθετικές δραστηριότητες σε εθνική κλίμακα, που έχουν ήδη δρομολογηθεί σε σειρά κρατών μελών ώστε να ανταποκριθούν στις τεχνολογικές προκλήσεις, ενδέχεται να καταλήξουν σε ακόμη πιο σημαντικές διαφορές. Ο αντίκτυπος από τις νομοθετικές αυτές διαφορές και αβεβαιότητες θα καταστεί σημαντικότερος με την περαιτέρω εξέλιξη της κοινωνίας της πληροφορίας, που έχει ήδη συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση της διασυνοριακής εκμετάλλευσης πληροφοριών.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται σε έγγραφα τα οποία καθίστανται προσιτά για περαιτέρω χρήση όταν οι φορείς του δημόσιου τομέα χορηγούν σχετικές άδειες, πωλούν, διαδίδουν, ανταλλάσσουν ή διαθέτουν πληροφορίες. Προκειμένου να αποφεύγονται οι διεπιδοτήσεις, η περαιτέρω χρήση θα πρέπει να περιλαμβάνει τη μεταγενέστερη χρήση των εγγράφων στα πλαίσια του αυτού φορέα για δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο της δημόσιας αποστολής. Οι δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο της δημόσιας αποστολής περιλαμβάνουν κατά γενικό κανόνα την παροχή εγγράφων που παράγονται και χρεώνονται σε αποκλειστικώς εμπορική βάση και τα οποία βρίσκονται σε ανταγωνισμό με άλλα έγγραφα στην αγορά.

(18)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται σε έγγραφα τα οποία καθίστανται προσιτά για περαιτέρω χρήση όταν οι φορείς του δημόσιου τομέα αναθέτουν σε τρίτους την παραγωγή ή χορηγούν σχετικές άδειες, πωλούν, διαδίδουν, ανταλλάσσουν ή διαθέτουν πληροφορίες. Προκειμένου να αποφεύγονται οι διεπιδοτήσεις, η περαιτέρω χρήση θα πρέπει να περιλαμβάνει τη μεταγενέστερη χρήση των εγγράφων στα πλαίσια του αυτού φορέα για δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο της δημόσιας αποστολής. Οι δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο της δημόσιας αποστολής περιλαμβάνουν κατά γενικό κανόνα την παροχή εγγράφων που παράγονται και χρεώνονται σε αποκλειστικώς εμπορική βάση και τα οποία βρίσκονται σε ανταγωνισμό με άλλα έγγραφα στην αγορά.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Η οδηγία θεσπίζει σαφή υποχρέωση για τα κράτη μέλη να προσφέρουν κάθε έγγραφο για περαιτέρω χρήση, εκτός εάν η πρόσβαση περιορίζεται ή απαγορεύεται βάσει των εθνικών κανόνων σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα και με την επιφύλαξη των λοιπών εξαιρέσεων που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία. Η οδηγία βασίζεται στα υφιστάμενα καθεστώτα πρόσβασης στα κράτη μέλη και δεν μεταβάλλει τους εθνικούς κανόνες για την πρόσβαση σε έγγραφα. Δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες πολίτες ή επιχειρήσεις μπορούν, βάσει του οικείου καθεστώτος πρόσβασης, να λάβουν έγγραφο μόνον εάν είναι σε θέση να αποδείξουν ότι έχουν συγκεκριμένο συμφέρον. Σε ενωσιακό επίπεδο, το άρθρο 41 (δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση) και το άρθρο 42 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζουν σε κάθε πολίτη της Ένωσης ή σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε κράτος μέλος, δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Οι φορείς του δημόσιου τομέα θα πρέπει να ενθαρρύνονται ώστε να διαθέτουν προς περαιτέρω χρήση οιοδήποτε έγγραφο που βρίσκεται στην κατοχή τους. Οι φορείς του δημόσιου τομέα θα πρέπει να προωθούν και να ενθαρρύνουν την περαιτέρω χρήση εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των επίσημων εγγράφων νομοθετικής και διοικητικής φύσεως, σε εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες ο φορέας του δημόσιου τομέα έχει το δικαίωμα να επιτρέπει την περαιτέρω χρήση τους.

(19)  Η οδηγία θεσπίζει σαφή υποχρέωση για τα κράτη μέλη να προσφέρουν κάθε έγγραφο για περαιτέρω χρήση, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, όπως η εθνική ασφάλεια ή η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι οποίες επιτρέπουν στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα. Ελλείψει εναρμόνισης, οι διαδικασίες και οι ρυθμίσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα παραμένουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών . Η οδηγία βασίζεται στα υφιστάμενα καθεστώτα πρόσβασης στα κράτη μέλη και δεν μεταβάλλει τους εθνικούς κανόνες για την πρόσβαση σε έγγραφα. Δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες πολίτες ή επιχειρήσεις μπορούν, βάσει του οικείου καθεστώτος πρόσβασης, να λάβουν έγγραφο μόνον εάν είναι σε θέση να αποδείξουν ότι έχουν συγκεκριμένο συμφέρον. Σε ενωσιακό επίπεδο, το άρθρο 41 (δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση) και το άρθρο 42 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζουν σε κάθε πολίτη της Ένωσης ή σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε κράτος μέλος, δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Οι φορείς του δημόσιου τομέα θα πρέπει να ενθαρρύνονται ώστε να διαθέτουν προς περαιτέρω χρήση οιοδήποτε έγγραφο που βρίσκεται στην κατοχή τους. Οι φορείς του δημόσιου τομέα θα πρέπει να προωθούν και να ενθαρρύνουν την περαιτέρω χρήση εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των επίσημων εγγράφων νομοθετικής και διοικητικής φύσεως, σε εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες ο φορέας του δημόσιου τομέα έχει το δικαίωμα να επιτρέπει την περαιτέρω χρήση τους. Μολονότι η παρούσα οδηγία δεν προβλέπει υποχρέωση των οργανισμών του δημόσιου τομέα να εξασφαλίζουν την αποθήκευση ορισμένων ειδών εγγράφων με σκοπό την περαιτέρω χρήση τους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσουν ότι τούτο δεν παρεμποδίζει αδικαιολόγητα την εκμετάλλευση του οικονομικού δυναμικού τους.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Επομένως, η οδηγία 2003/98/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι διατάξεις της μπορούν να εφαρμόζονται για την περαιτέρω χρήση των εγγράφων που παράγονται κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών γενικού συμφέροντος από δημόσιες επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 8 έως 14 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου33, καθώς και από δημόσιες επιχειρήσεις που ενεργούν ως φορείς δημοσίων υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές, δημόσιες επιχειρήσεις που ενεργούν ως αερομεταφορείς για την εκπλήρωση υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα, και δημόσιες επιχειρήσεις που ενεργούν ως πλοιοκτήτες της Κοινότητας που εκπληρώνουν υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92, της 7ης Δεκεμβρίου 1992, για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών μελών (θαλάσσιες ενδομεταφορές-καμποτάζ).

(21)  Επομένως, η οδηγία 2003/98/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι διατάξεις της μπορούν να εφαρμόζονται για την περαιτέρω χρήση των εγγράφων που παράγονται κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών γενικού συμφέροντος από δημόσιες επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και από δημόσιες επιχειρήσεις που ενεργούν ως φορείς δημοσίων υπηρεσιών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές, δημόσιες επιχειρήσεις που ενεργούν ως αερομεταφορείς για την εκπλήρωση υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα, και δημόσιες επιχειρήσεις που ενεργούν ως πλοιοκτήτες της Κοινότητας που εκπληρώνουν υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92, της 7ης Δεκεμβρίου 1992, για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών μελών (θαλάσσιες ενδομεταφορές-καμποτάζ).

__________________

__________________

33 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).

33 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να επιβάλλει την υποχρέωση έγκρισης της περαιτέρω χρήσης εγγράφων που παράγονται από δημόσιες επιχειρήσεις. Η απόφαση για έγκριση ή μη της περαιτέρω χρήσης θα πρέπει να εναπόκειται στην ενδιαφερόμενη δημόσια επιχείρηση. Μόνο αφού δημόσια επιχείρηση επιλέξει να διαθέσει έγγραφο προς περαιτέρω χρήση, θα πρέπει να τηρεί τις σχετικές υποχρεώσεις που ορίζονται στα κεφάλαια ΙΙΙ και IV της παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον αφορά τους μορφότυπους, τα τέλη, τη διαφάνεια, τις άδειες, τη μη διάκριση και την απαγόρευση σύναψης αποκλειστικών ρυθμίσεων. Από την άλλη πλευρά, η δημόσια επιχείρηση δεν υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο II, όπως οι κανόνες που ισχύουν για την επεξεργασία των αιτήσεων.

(22)  Η παρούσα οδηγία δεν επιβάλλει την υποχρέωση έγκρισης της περαιτέρω χρήσης εγγράφων που παράγονται από δημόσιες επιχειρήσεις. Η απόφαση για έγκριση ή μη της περαιτέρω χρήσης εγγράφων ή τμημάτων εγγράφων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να εναπόκειται στην ενδιαφερόμενη δημόσια επιχείρηση. Μόνο αφού δημόσια επιχείρηση επιλέξει να διαθέσει έγγραφο προς περαιτέρω χρήση, θα πρέπει να τηρεί τις σχετικές υποχρεώσεις που ορίζονται στα κεφάλαια ΙΙΙ και IV της παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον αφορά τους μορφότυπους, τα τέλη, τη διαφάνεια, τις άδειες, τη μη διάκριση και την απαγόρευση σύναψης αποκλειστικών ρυθμίσεων. Από την άλλη πλευρά, η δημόσια επιχείρηση δεν υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο II, όπως οι κανόνες που ισχύουν για την επεξεργασία των αιτήσεων.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Η παρούσα οδηγία καθορίζει τη γενική έννοια του όρου «έγγραφο». Ο ορισμός αυτός καλύπτει κάθε αποτύπωση πράξεων, γεγονότων ή πληροφοριών —και κάθε συλλογή τέτοιων πράξεων, γεγονότων ή πληροφοριών— σε οποιοδήποτε μέσο (γραπτώς σε χαρτί ή σε ηλεκτρονική μορφή ή ως ηχητική, οπτική ή οπτικοακουστική εγγραφή). Ο ορισμός του «εγγράφου» δεν αποσκοπεί στην κάλυψη των προγραμμάτων υπολογιστών.

(26)  Η παρούσα οδηγία καθορίζει τη γενική έννοια του όρου «έγγραφο». Ο ορισμός αυτός καλύπτει κάθε αποτύπωση πράξεων, γεγονότων ή πληροφοριών —και κάθε συλλογή τέτοιων πράξεων, γεγονότων ή πληροφοριών— σε οποιοδήποτε μέσο (γραπτώς σε χαρτί ή σε ηλεκτρονική μορφή ή ως ηχητική, οπτική ή οπτικοακουστική εγγραφή). Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγγυώνται τη διαφάνεια όσον αφορά τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση των εγγράφων .

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Οι φορείς του δημόσιου τομέα καθιστούν ολοένα και περισσότερο τα έγγραφά τους διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση με προδραστικό τρόπο, εξασφαλίζοντας την δυνατότητας επιγραμμικής εύρεσής τους και την πραγματική διαθεσιμότητα τόσο των μεταδεδομένων όσο και του υποκείμενου περιεχομένου. Τα έγγραφα θα πρέπει επίσης να διατίθενται για περαιτέρω χρήση κατόπιν αιτήματος που υποβάλλεται από περαιτέρω χρήστη. Στις περιπτώσεις αυτές, ο χρόνος απόκρισης σε αιτήματα για περαιτέρω χρήση εγγράφων θα πρέπει να είναι εύλογος και να συμβαδίζει με το χρόνο απόκρισης σε αιτήματα πρόσβασης στα έγγραφα σύμφωνα με τα οικεία καθεστώτα πρόσβασης. Από την απαίτηση αυτή θα πρέπει παρ’ όλα αυτά να εξαιρούνται οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί, οι ερευνητικοί οργανισμοί και οι οργανισμοί χρηματοδότησης της έρευνας. Εύλογα χρονικά περιθώρια σε ολόκληρη την Ένωση θα προαγάγουν τη δημιουργία νέων συλλογικών πληροφοριακών προϊόντων και υπηρεσιών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν πρόκειται για δυναμικά δεδομένα ( στα οποία συγκαταλέγονται στοιχεία που αφορούν την κυκλοφορία , δορυφορικά δεδομένα, μετεωρολογικά δεδομένα ) η οικονομική αξία των οποίων εξαρτάται από το αν οι πληροφορίες είναι αμέσως διαθέσιμες και από το πόσο τακτικά ενημερώνονται. Τα δυναμικά δεδομένα θα πρέπει, ως εκ τούτου, να διατίθενται αμέσως μετά τη συλλογή, μέσω διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών, ώστε να διευκολύνεται η ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου, κινητών συσκευών και υπολογιστικού νέφους βασισμένων σε αυτά τα δεδομένα. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν εξαιτίας τεχνικών ή οικονομικών περιορισμών, οι φορείς του δημόσιου τομέα θα πρέπει να διαθέτουν τα έγγραφα σε χρονικό πλαίσιο που επιτρέπει την εκμετάλλευση ολόκληρου του οικονομικού δυναμικού τους. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης άδειας, η έγκαιρη διάθεση των εγγράφων μπορεί να περιλαμβάνεται στους όρους της άδειας.

(27)  Οι φορείς του δημόσιου τομέα καθιστούν ολοένα και περισσότερο τα έγγραφά τους διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση με προδραστικό τρόπο, εξασφαλίζοντας την δυνατότητας επιγραμμικής εύρεσής τους και την πραγματική διαθεσιμότητα τόσο των μεταδεδομένων όσο και του υποκείμενου περιεχομένου. Τα έγγραφα θα πρέπει επίσης να διατίθενται για περαιτέρω χρήση κατόπιν αιτήματος που υποβάλλεται από περαιτέρω χρήστη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν στους αιτούντες να ζητούν έγγραφα για περαιτέρω χρήση χωρίς να υποχρεούνται να επικαλεστούν οποιοδήποτε συμφέρον. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται πρακτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι η περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα μπορεί να ασκείται αποτελεσματικά, όπως ο ορισμός υπευθύνων πληροφόρησης, η δημιουργία και η διατήρηση εγκαταστάσεων για την εξέταση εγγράφων, μητρώων ή καταλόγων εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα ή σε κέντρα ενημέρωσης, με σαφείς ενδείξεις για το πού μπορούν να βρεθούν τα εν λόγω έγγραφα. Ο χρόνος απόκρισης σε αιτήματα για περαιτέρω χρήση εγγράφων θα πρέπει να είναι εύλογος και να συμβαδίζει με το χρόνο απόκρισης σε αιτήματα πρόσβασης στα έγγραφα σύμφωνα με τα οικεία καθεστώτα πρόσβασης. Από την απαίτηση αυτή θα μπορούσαν, επομένως, να εξαιρούνται οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί, οι ερευνητικοί οργανισμοί και οι οργανισμοί χρηματοδότησης της έρευνας. Εύλογα χρονικά περιθώρια σε ολόκληρη την Ένωση θα προαγάγουν τη δημιουργία νέων συλλογικών πληροφοριακών προϊόντων και υπηρεσιών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν πρόκειται για δυναμικά δεδομένα ( στα οποία συγκαταλέγονται στοιχεία που αφορούν την κυκλοφορία , δορυφορικά δεδομένα, μετεωρολογικά δεδομένα ) η οικονομική αξία των οποίων εξαρτάται από το αν οι πληροφορίες είναι αμέσως διαθέσιμες και από το πόσο τακτικά ενημερώνονται. Τα δυναμικά δεδομένα θα πρέπει, ως εκ τούτου, να διατίθενται αμέσως μετά τη συλλογή, μέσω διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών, ώστε να διευκολύνεται η ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου, κινητών συσκευών και υπολογιστικού νέφους βασισμένων σε αυτά τα δεδομένα. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν εξαιτίας τεχνικών ή οικονομικών περιορισμών, οι φορείς του δημόσιου τομέα θα πρέπει να διαθέτουν τα έγγραφα σε χρονικό πλαίσιο που επιτρέπει την εκμετάλλευση ολόκληρου του οικονομικού δυναμικού τους. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης άδειας, η έγκαιρη διάθεση των εγγράφων μπορεί να περιλαμβάνεται στους όρους της άδειας.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Για να αποκτήσει κανείς πρόσβαση σε δεδομένα που έχουν διατεθεί για περαιτέρω χρήση δυνάμει της παρούσας οδηγίας, είναι απαραίτητη η χρήση κατάλληλων και σωστά σχεδιασμένων διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API). Μια API περιγράφει το είδος των δεδομένων που μπορούν να ανακτηθούν, τον τρόπο για να γίνει αυτό και τον μορφότυπο υπό τον οποίο θα ληφθούν τα δεδομένα. Οι API έχουν διαφορετικά επίπεδα πολυπλοκότητας και μπορεί να αναφέρονται σε έναν απλό σύνδεσμο σε μια βάση δεδομένων για την ανάκτηση συγκεκριμένων συνόλων δεδομένων, σε μια διεπαφή ιστού ή σε πιο σύνθετες διασυνδέσεις. Η χρήση κατάλληλης API για την περαιτέρω χρήση και την ανταλλαγή δεδομένων έχει εν γένει αξία, καθώς βοηθά τους σχεδιαστές προγραμματιστές και τις νεοσύστατες εταιρείες να δημιουργήσουν νέες υπηρεσίες και προϊόντα. Αποτελεί, επίσης, κρίσιμο συστατικό στοιχείο για τη δημιουργία πολύτιμων οικοσυστημάτων με βάση δεδομένα που παραμένουν συχνά αχρησιμοποίητα. Η σύσταση και η χρήση API πρέπει να βασίζεται σε μια σειρά αρχών: σταθερότητα, συντήρηση κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής, ομοιομορφία χρήσης και προτύπων, φιλικότητα προς τον χρήστη όπως επίσης και ασφάλεια. Για τα δυναμικά δεδομένα, όρος ο οποίος σημαίνει τα δεδομένα που επικαιροποιούνται πολύ συχνά, ενίοτε σε πραγματικό χρόνο, οι φορείς του δημόσιου τομέα και οι δημόσιες επιχειρήσεις τα διαθέτουν για περαιτέρω χρήση μέσω κατάλληλων API αμέσως μετά τη συλλογή τους.

(28)  Για να αποκτήσει κανείς πρόσβαση σε δεδομένα που έχουν διατεθεί για περαιτέρω χρήση δυνάμει της παρούσας οδηγίας, είναι απαραίτητη η χρήση κατάλληλων και σωστά σχεδιασμένων διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API). Μια API περιγράφει το είδος των δεδομένων που μπορούν να ανακτηθούν, τον τρόπο για να γίνει αυτό και τον μορφότυπο υπό τον οποίο θα ληφθούν τα δεδομένα. Οι API έχουν διαφορετικά επίπεδα πολυπλοκότητας και μπορεί να αναφέρονται σε έναν απλό σύνδεσμο σε μια βάση δεδομένων για την ανάκτηση συγκεκριμένων συνόλων δεδομένων, σε μια δομημένη διεπαφή ιστού ή σε πιο σύνθετες διασυνδέσεις. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη χρήση API και η πρόσθετη χρηματοδοτική στήριξη θα πρέπει να προβλέπεται ότι θα κινείται προς την κατεύθυνση της αυξημένης χρήσης δυναμικών δεδομένων και API γενικά. Οι API είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη πλήρως διαλειτουργικών ανταλλαγών πληροφοριών . Η χρήση κατάλληλης API για την περαιτέρω χρήση και την ανταλλαγή δεδομένων έχει εν γένει αξία, καθώς βοηθά τους σχεδιαστές προγραμματιστές και τις νεοσύστατες εταιρείες να δημιουργήσουν νέες υπηρεσίες και προϊόντα. Αποτελεί, επίσης, κρίσιμο συστατικό στοιχείο για τη δημιουργία πολύτιμων οικοσυστημάτων με βάση δεδομένα που παραμένουν συχνά αχρησιμοποίητα. Η σύσταση και η χρήση API πρέπει να βασίζεται σε μια σειρά αρχών: σταθερότητα, αξιοπιστία, διαθεσιμότητα, αποδοτικότητα, συντήρηση κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής, ομοιομορφία χρήσης και προτύπων, φιλικότητα προς τον χρήστη όπως επίσης και ασφάλεια. Για τα δυναμικά δεδομένα, όρος ο οποίος σημαίνει τα δεδομένα που επικαιροποιούνται πολύ συχνά, ενίοτε σε πραγματικό χρόνο, οι φορείς του δημόσιου τομέα και οι δημόσιες επιχειρήσεις θα πρέπει να τα διαθέτουν για περαιτέρω χρήση μέσω κατάλληλων API αμέσως μετά τη συλλογή τους. Πιο συγκεκριμένα, οι API θα πρέπει να τηρούν την αρχή της σταθερότητας, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να λειτουργούν σταθερά με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές. Οι API θα πρέπει να τηρούν την αρχή της αξιοπιστίας, έτσι ώστε όταν γίνονται αλλαγές αυτές να γνωστοποιούνται εκ των προτέρων, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες επείγουσες περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι αλλαγές πρέπει να υλοποιούνται νωρίτερα. Οι API θα πρέπει να διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα μέσω της λειτουργίας σε σταθερό επίπεδο ποιότητας. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα, η απόδοση και η πολυπλοκότητα των API δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις κατά την πρόσβαση από τον πάροχο δεδομένων, τον παραγωγό δεδομένων ή τον χρήστη δεδομένων. Προκειμένου να βελτιωθεί η διαλειτουργικότητα των API, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης όσον αφορά τα ελάχιστα κριτήρια για τη διαλειτουργικότητα των API.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Τα τέλη για την περαιτέρω χρήση εγγράφων αποτελούν σημαντικό φραγμό εισόδου στην αγορά για νεοσύστατες επιχειρήσεις και ΜΜΕ. Συνεπώς, τα έγγραφα θα πρέπει να διατίθενται για περαιτέρω χρήση ατελώς και, σε περίπτωση που η επιβολή τέλους είναι απαραίτητη, το εν λόγω τέλος θα πρέπει καταρχήν να περιορίζεται στο οριακό κόστος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη να μην παρεμποδίζεται η κανονική λειτουργία των φορέων του δημόσιου τομέα, οι οποίοι υποχρεούνται να παράγουν έσοδα για να καλύπτουν σημαντικό μέρος του κόστους τους όσον αφορά την εκτέλεση της δημόσιας αποστολής τους. Θα πρέπει να αναγνωριστεί επίσης η συμβολή των δημόσιων επιχειρήσεων στην ύπαρξη ανταγωνιστικού οικονομικού περιβάλλοντος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι φορείς του δημόσιου τομέα και οι δημόσιες επιχειρήσεις θα πρέπει επομένως να έχουν τη δυνατότητα να χρεώνουν περισσότερο από το οριακό κόστος. Τα τέλη αυτά θα πρέπει να ορίζονται σύμφωνα με αντικειμενικά, διαφανή και επαληθεύσιμα κριτήρια και τα συνολικά έσοδα από την παροχή και την άδεια περαιτέρω χρήσης των εγγράφων δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσής τους, συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης απόδοσης της επένδυσης. Κατά περίπτωση, το κόστος της ανωνυμοποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών θα πρέπει επίσης να συνυπολογίζεται στο επιλέξιμο κόστος. Η απαίτηση να παράγουν έσοδα για να καλύπτουν σημαντικό μέρος του κόστους των φορέων του δημοσίου τομέα όσον αφορά την εκτέλεση της δημόσιας αποστολής τους, ή το εύρος των υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος που ανατίθενται στις δημόσιες επιχειρήσεις δεν πρέπει να αποτελεί απαίτηση εκ του νόμου και μπορεί να απορρέει, παραδείγματος χάριν, από τις διοικητικές πρακτικές των κρατών μελών. Η εν λόγω απαίτηση θα πρέπει να επανεξετάζεται τακτικά από τα κράτη μέλη.

(32)  Τόσο μεταξύ κρατών μελών, όσο και μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα εντός του ίδιου κράτους μέλους, εξακολουθεί να υφίσταται ευρύ φάσμα πρακτικών όσον αφορά τη χρέωση για την περαιτέρω χρήση εγγράφων. Τα τέλη για την περαιτέρω χρήση εγγράφων αποτελούν σημαντικό φραγμό εισόδου στην αγορά για νεοσύστατες επιχειρήσεις και ΜΜΕ. Συνεπώς, τα έγγραφα θα πρέπει να διατίθενται για περαιτέρω χρήση ατελώς ή, σε περίπτωση που η επιβολή τέλους είναι απαραίτητη, το εν λόγω τέλος θα πρέπει καταρχήν να περιορίζεται στο οριακό κόστος, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση 2014 /C 240/01 της Επιτροπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη να μην παρεμποδίζεται η άσκηση των δημόσιων καθηκόντων και η κανονική λειτουργία των φορέων του δημόσιου τομέα, οι οποίοι υποχρεούνται να παράγουν έσοδα για να καλύπτουν τουλάχιστον το 60 % του κόστους που σχετίζεται με έγγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Θα πρέπει να αναγνωριστεί επίσης η συμβολή των δημόσιων επιχειρήσεων στην ύπαρξη ανταγωνιστικού οικονομικού περιβάλλοντος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι φορείς του δημόσιου τομέα και οι δημόσιες επιχειρήσεις θα πρέπει επομένως να έχουν τη δυνατότητα να χρεώνουν περισσότερο από το οριακό κόστος. Τα τέλη αυτά θα πρέπει να ορίζονται σύμφωνα με αντικειμενικά, διαφανή και επαληθεύσιμα κριτήρια και τα συνολικά έσοδα από την παροχή και την άδεια περαιτέρω χρήσης των εγγράφων δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής, διάδοσής τους και αποθήκευσης των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης απόδοσης της επένδυσης. Κατά περίπτωση, το κόστος της ανωνυμοποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών θα πρέπει επίσης να συνυπολογίζεται στο επιλέξιμο κόστος. Η απαίτηση να παράγουν έσοδα για να καλύπτουν τουλάχιστον το 60 % του κόστους θα πρέπει να επανεξετάζεται τακτικά από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(32 α)  Η απόδοση των επενδύσεων μπορεί να εκληφθεί ως ποσοστό, επιπλέον του οριακού κόστους, που επιτρέπει την ανάκτηση του κόστους κεφαλαίου και τη συμπερίληψη ενός πραγματικού συντελεστή απόδοσης. Δεδομένου ότι το κόστος του κεφαλαίου συνδέεται στενά με τα επιτόκια των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία βασίζονται στο σταθερό επιτόκιο της ΕΚΤ για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης, η εύλογη απόδοση των επενδύσεων δεν θα πρέπει να αναμένεται ότι θα υπερβαίνει το σταθερό επιτόκιο της ΕΚΤ κατά ποσοστό ανώτερο του 5 %.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36)  Η εξασφάλιση σαφών και διαθέσιμων στο κοινό όρων και προϋποθέσεων περαιτέρω χρήσης εγγράφων του δημόσιου τομέα, αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη αγοράς πληροφοριών σε ενωσιακή κλίμακα. Κατά συνέπεια, όλοι οι ισχύοντες όροι θα πρέπει να είναι σαφείς σε όλους τους ενδιαφερόμενους για περαιτέρω χρήση εγγράφων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη δημιουργία ευρετηρίων των διαθέσιμων εγγράφων, τα οποία να διατίθενται ηλεκτρονικά (on line), όταν αυτό ενδείκνυται, ούτως ώστε να προωθούνται και να διευκολύνονται οι αιτήσεις για περαιτέρω χρήση. Οι αιτούντες έγγραφα για περαιτέρω χρήση που βρίσκονται στην κατοχή φορέων άλλων από δημόσιες επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικούς οργανισμούς και οργανισμούς χρηματοδότησης της έρευνας θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τα ένδικα βοηθήματα που μπορούν να ασκήσουν σε ό,τι αφορά αποφάσεις ή πρακτικές που τους επηρεάζουν. Αυτό θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που ενδέχεται να μην είναι εξοικειωμένες με τις αλληλοεπιδράσεις με φορείς του δημοσίου τομέα άλλων κρατών μελών και τα αντίστοιχα ένδικα βοηθήματα.

(36)  Η εξασφάλιση σαφών και διαθέσιμων στο κοινό όρων και προϋποθέσεων για την πρόσβαση σε έγγραφα του δημόσιου τομέα και την περαιτέρω χρήση τους αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη αγοράς πληροφοριών σε ενωσιακή κλίμακα. Κατά συνέπεια, όλοι οι ισχύοντες όροι θα πρέπει να είναι σαφείς σε όλους τους ενδιαφερόμενους για την πρόσβαση σε έγγραφα και την περαιτέρω χρήση τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη δημιουργία ευρετηρίων των διαθέσιμων εγγράφων, τα οποία να διατίθενται ηλεκτρονικά (on line), όταν αυτό ενδείκνυται, ούτως ώστε να προωθούνται και να διευκολύνονται οι αιτήσεις για περαιτέρω χρήση. Οι αιτούντες πρόσβαση σε έγγραφα για περαιτέρω χρήση ,που βρίσκονται στην κατοχή φορέων άλλων από δημόσιες επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικούς οργανισμούς και οργανισμούς χρηματοδότησης της έρευνας θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τα ένδικα βοηθήματα που μπορούν να ασκήσουν σε ό,τι αφορά αποφάσεις ή πρακτικές που τους επηρεάζουν. Αυτό θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που ενδέχεται να μην είναι εξοικειωμένες με τις αλληλοεπιδράσεις με φορείς του δημοσίου τομέα άλλων κρατών μελών και τα αντίστοιχα ένδικα βοηθήματα.

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37)  Τα ένδικα μέσα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη δυνατότητα επανεξέτασης από αμερόληπτο φορέα επανεξέτασης. Ο φορέας αυτός θα μπορούσε να είναι μια ήδη υφιστάμενη εθνική αρχή, όπως η εθνική αρχή ανταγωνισμού, η εθνική αρχή για την πρόσβαση στα έγγραφα, ή η εθνική δικαστική αρχή. Ο φορέας αυτός θα πρέπει να έχει οργανωθεί σύμφωνα με τα συνταγματικά και νομικά συστήματα των κρατών μελών και δεν θα πρέπει να προδικάζει την έκβαση οποιουδήποτε ένδικου μέσου που διαθέτουν άλλως οι αιτούντες την περαιτέρω χρήση. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι διαφορετικός από τον μηχανισμό κράτους μέλους που καθορίζει τα κριτήρια χρέωσης που υπερβαίνει το οριακό κόστος. Τα ένδικα μέσα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη δυνατότητα επανεξέτασης των αρνητικών αποφάσεων αλλά και των αποφάσεων που, αν και επιτρέπουν την περαιτέρω χρήση, θίγουν ωστόσο τους αιτούντες για άλλους λόγους, κυρίως με τους εφαρμοζόμενους κανόνες χρέωσης. Η διαδικασία επανεξέτασης θα πρέπει να είναι ταχεία και να ευθυγραμμίζεται με τις ανάγκες μιας ταχέως μεταβαλλόμενης αγοράς.

(37)  Τα ένδικα μέσα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη δυνατότητα επανεξέτασης από αμερόληπτο φορέα επανεξέτασης. Ο φορέας αυτός θα μπορούσε να είναι μια ήδη υφιστάμενη εθνική αρχή, όπως η εθνική αρχή ανταγωνισμού, η εθνική αρχή για την πρόσβαση στα έγγραφα, ή η εθνική δικαστική αρχή. Ο φορέας αυτός θα πρέπει να έχει οργανωθεί σύμφωνα με τα συνταγματικά και νομικά συστήματα των κρατών μελών και δεν θα πρέπει να προδικάζει την έκβαση οποιουδήποτε ένδικου μέσου που διαθέτουν άλλως οι αιτούντες την πρόσβαση και περαιτέρω χρήση. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι διαφορετικός από τον μηχανισμό κράτους μέλους που καθορίζει τα κριτήρια χρέωσης που υπερβαίνει το οριακό κόστος. Τα ένδικα μέσα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη δυνατότητα επανεξέτασης των αρνητικών αποφάσεων αλλά και των αποφάσεων που, αν και επιτρέπουν την περαιτέρω χρήση, θίγουν ωστόσο τους αιτούντες για άλλους λόγους, κυρίως με τους εφαρμοζόμενους κανόνες χρέωσης. Η διαδικασία επανεξέτασης θα πρέπει να είναι ταχεία και να ευθυγραμμίζεται με τις ανάγκες μιας ταχέως μεταβαλλόμενης αγοράς.

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(39)  Σε ορισμένες περιπτώσεις η περαιτέρω χρήση των εγγράφων θα γίνεται χωρίς σχετική αδειοδότηση. Σε άλλες περιπτώσεις θα χορηγείται άδεια με την οποία θα επιβάλλονται όροι για την περαιτέρω χρήση εκ μέρους του αδειολήπτη, η οποία θα καλύπτει θέματα όπως η ευθύνη, η ορθή χρήση των εγγράφων, η εγγύηση μη αλλοίωσης και η αναφορά της πηγής. Εάν οι φορείς του δημόσιου τομέα χορηγούν άδειες για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, οι όροι της αδειοδότησης θα πρέπει να είναι δίκαιοι και διαφανείς. Οι τυποποιημένες άδειες που διατίθενται ηλεκτρονικά (on line) μπορούν επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο εν προκειμένω. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν για τη διαθεσιμότητα τυποποιημένων αδειών.

(39)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η περαιτέρω χρήση των εγγράφων θα γίνεται χωρίς όρους. Εφόσον απαιτείται και δικαιολογείται από στόχο δημόσιου συμφέροντος, τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν όρους, κατά περίπτωση μέσω άδειας, η οποία θα καλύπτει θέματα όπως η ευθύνη, η ορθή χρήση των εγγράφων, η εγγύηση μη αλλοίωσης και η αναφορά της πηγής, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται ότι ισχύουν οι λιγότερο περιοριστικοί όροι ή προϋποθέσεις αδειοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας διάθεσης εγγράφων στο κοινό. Εάν οι φορείς του δημόσιου τομέα χορηγούν άδειες για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, οι όροι της αδειοδότησης θα πρέπει να είναι δίκαιοι και διαφανείς. Τα κράτη μέλη θα πρέπει ιδίως να αξιολογούν τη συμβατότητα των εν λόγω υποχρεώσεων με την αρχή της αναλογικότητας, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι εν λόγω άδειες ή όροι δεν περιορίζουν άνευ λόγου τις δυνατότητες περαιτέρω χρήσης ή τον ανταγωνισμό. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, επίσης, να ενθαρρύνουν τη χρήση ανοικτών τυποποιημένων αδειών για την περαιτέρω χρήση εγγράφων του δημόσιου τομέα και να διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω άδειες θα είναι διαθέσιμες σε ψηφιακή μορφή και θα μπορούν να αποτελούν αντικείμενο ηλεκτρονικής επεξεργασίας. Οι ανοικτές άδειες που διατίθενται ηλεκτρονικά (on line), οι οποίες παρέχουν ευρύτερα δικαιώματα περαιτέρω χρήσης χωρίς τεχνολογικούς, οικονομικούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς, και οι οποίες στηρίζονται σε μορφότυπους ανοικτών δεδομένων, θα πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και να μετεξελιχθούν εν τέλει σε κοινή πρακτική σε ολόκληρη την Ένωση. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τις συνιστώμενες τυποποιημένες άδειες και τις προσεγγίσεις αδειοδότησης.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(41)  Οι όροι για την περαιτέρω χρήση θα πρέπει να μην εισάγουν δυσμενείς διακρίσεις για συγκρίσιμες κατηγορίες περαιτέρω χρήσης. Τούτο δεν θα πρέπει, για παράδειγμα, να εμποδίζει τη δωρεάν ανταλλαγή πληροφοριών, μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα κατά την άσκηση της δημόσιας αποστολής τους, έστω και εάν άλλοι ενδιαφερόμενοι χρεώνονται για την περαιτέρω χρήση των ιδίων εγγράφων. Τούτο δεν θα πρέπει επίσης να εμποδίζει τη θέσπιση διαφοροποιημένης πολιτικής τελών για εμπορική και μη εμπορική περαιτέρω χρήση.

(41)  Οι όροι για την περαιτέρω χρήση θα πρέπει να μην εισάγουν δυσμενείς διακρίσεις για συγκρίσιμες κατηγορίες περαιτέρω χρήσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγγυώνται τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα και δημόσιων επιχειρήσεων, αφενός, και άλλων χρηστών, αφετέρου, σε περιπτώσεις που τα έγγραφα επαναχρησιμοποιούνται από τους εν λόγω φορείς του δημόσιου τομέα ή από δημόσιες επιχειρήσεις ως αρχικό υλικό για τις εμπορικές δραστηριότητές τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει ιδίως να διασφαλίζουν ότι η περαιτέρω χρήση των εγγράφων των δημόσιων επιχειρήσεων δεν οδηγεί σε στρεβλώσεις της αγοράς και ότι δεν υπονομεύεται ο θεμιτός ανταγωνισμός . Τούτο δεν θα πρέπει, για παράδειγμα, να εμποδίζει τη δωρεάν ανταλλαγή πληροφοριών, μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα κατά την άσκηση της δημόσιας αποστολής τους, έστω και εάν άλλοι ενδιαφερόμενοι χρεώνονται για την περαιτέρω χρήση των ιδίων εγγράφων. Τούτο δεν θα πρέπει επίσης να εμποδίζει τη θέσπιση διαφοροποιημένης πολιτικής τελών για εμπορική και μη εμπορική περαιτέρω χρήση.

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(42)  Σε σχέση με κάθε περαιτέρω χρήση του εγγράφου, οι φορείς του δημόσιου τομέα μπορούν, οσάκις ενδείκνυται, να επιβάλλουν όρους στον περαιτέρω χρήστη μέσω άδειας, όπως είναι η αναφορά της πηγής και η δήλωση περί της καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίησης του εγγράφου από τον περαιτέρω χρήστη. Τυχόν άδειες για περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να θέτουν τους λιγότερους δυνατούς περιορισμούς στην περαιτέρω χρήση, παραδείγματος χάριν περιορίζοντάς τους στην ένδειξη της πηγής. Οι ανοιχτές άδειες που διατίθενται διαδικτυακά, παρέχουν ευρύτερα δικαιώματα περαιτέρω χρήσης χωρίς τεχνολογικούς, οικονομικούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς, και οι οποίες στηρίζονται σε μορφότυπους ανοικτών δεδομένων θα πρέπει να έχουν σημαντικό ρόλο στο θέμα αυτό. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να ενθαρρύνουν τη χρήση ανοικτών αδειών, οι οποίες, ενδεχομένως, θα πρέπει να καταστούν κοινή πρακτική σε ολόκληρη την Ένωση.

διαγράφεται

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(43)  Οι φορείς του δημόσιου τομέα θα πρέπει να σέβονται τους κανόνες του ανταγωνισμού όταν καθορίζουν τις αρχές για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, αποφεύγοντας κατά το δυνατόν τις αποκλειστικές συμφωνίες με ιδιώτες εταίρους. Εν τούτοις, για λόγους παροχής υπηρεσίας προς το γενικό οικονομικό συμφέρον, ενδέχεται ενίοτε να απαιτηθεί αποκλειστικό δικαίωμα για περαιτέρω χρήση εγγράφων του δημόσιου τομέα. Τούτο ενδέχεται να συμβεί σε περίπτωση που κανένας εμπορικός εκδότης δεν θα δημοσίευε τις πληροφορίες χωρίς ανάλογο αποκλειστικό δικαίωμα.

(43)  Οι φορείς του δημόσιου τομέα θα πρέπει να σέβονται τους κανόνες του ανταγωνισμού όταν καθορίζουν τις αρχές για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, αποφεύγοντας κατά το δυνατόν τις αποκλειστικές συμφωνίες με ιδιώτες εταίρους ή την προτιμησιακή χρήση των δεδομένων. Εν τούτοις, για λόγους παροχής υπηρεσίας προς το γενικό οικονομικό συμφέρον, ενδέχεται ενίοτε να απαιτηθεί αποκλειστικό δικαίωμα για περαιτέρω χρήση εγγράφων του δημόσιου τομέα. Τούτο ενδέχεται να συμβεί σε περίπτωση που κανένας εμπορικός εκδότης δεν θα δημοσίευε τις πληροφορίες χωρίς ανάλογο αποκλειστικό δικαίωμα.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 51 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(51 α)  Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την οδηγία 2014/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις.

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(52)  Η ύπαρξη μέσων που βοηθούν τους ενδεχόμενους χρήστες να εντοπίζουν τα διατιθέμενα για περαιτέρω χρήση έγγραφα, καθώς και τους όρους για τη χρήση αυτή, μπορεί να διευκολύνει σημαντικά τη διασυνοριακή χρήση των εγγράφων του δημοσίου τομέα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επομένως να εξασφαλίζουν ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα πρακτικά μέτρα που βοηθούν τους χρήστες στην αναζήτηση των διαθέσιμων προς περαιτέρω χρήση εγγράφων. Παραδείγματα τέτοιων πρακτικών μέτρων αποτελούν οι κατάλογοι, με κατά προτίμηση ηλεκτρονική πρόσβαση, των κυριότερων εγγράφων (εγγράφων που χρησιμοποιούνται ή που μπορεί να χρησιμοποιηθούν εκτενώς) και οι ιστοσελίδες που συνδέονται με αποκεντρωμένους καταλόγους.

(52)  Η ύπαρξη μέσων που βοηθούν τους ενδεχόμενους χρήστες να εντοπίζουν τα διατιθέμενα για πρόσβαση και περαιτέρω χρήση έγγραφα, καθώς και τους όρους για τη χρήση αυτή, μπορεί να διευκολύνει σημαντικά τη διασυνοριακή χρήση των εγγράφων του δημοσίου τομέα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επομένως να εξασφαλίζουν ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα πρακτικά μέτρα που βοηθούν τους χρήστες στην αναζήτηση των διαθέσιμων προς περαιτέρω χρήση εγγράφων. Σε τέτοια πρακτικά μέτρα μπορούν να περιλαμβάνονται οι κατάλογοι, με κατά προτίμηση ηλεκτρονική πρόσβαση, των κυριότερων εγγράφων (εγγράφων που χρησιμοποιούνται ή που μπορεί να χρησιμοποιηθούν εκτενώς) και οι ιστοσελίδες που συνδέονται με αποκεντρωμένους καταλόγους.

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 52 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(52 α)  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να απλοποιήσουν περαιτέρω την πρόσβαση σε σύνολα δεδομένων, ιδίως με την παροχή ενιαίου σημείου πρόσβασης, και να καταστήσουν σταδιακά διαθέσιμα κατάλληλα σύνολα δεδομένων που προέρχονται από φορείς του δημόσιου τομέα όσον αφορά όλα τα έγγραφα στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία, καθώς και δεδομένα από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης.

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(58)  Προκειμένου να εφαρμοστούν προϋποθέσεις που στηρίζουν την περαιτέρω χρήση εγγράφων η οποία συνδέεται με σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη με ιδιαίτερα υψηλή αξία για την οικονομία και την κοινωνία, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την έκδοση καταλόγου συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας μεταξύ των εγγράφων στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία, μαζί με τις πρακτικές λεπτομέρειες για τη δημοσίευση και την περαιτέρω χρήση τους. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, να διενεργεί τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι δικοί τους εμπειρογνώμονες έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(58)  Προκειμένου να εφαρμοστούν προϋποθέσεις που στηρίζουν την περαιτέρω χρήση εγγράφων η οποία συνδέεται με σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη και οφέλη για τους πολίτες με ιδιαίτερα υψηλή αξία για την οικονομία και την κοινωνία, στο παράρτημα ΙΙα συμπεριελήφθη κατάλογος των κατηγοριών συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας. Η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τις προσθήκες στον κατάλογο των κατηγοριών συνόλων δεδομένων του παραρτήματος ΙΙα, και την προσθήκη ειδικών συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας μεταξύ των εγγράφων στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία, μαζί με τις πρακτικές λεπτομέρειες για τη δημοσίευση και την περαιτέρω χρήση τους. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, να διενεργεί τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι δικοί τους εμπειρογνώμονες έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

 

_______________

 

ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(59)  Η ύπαρξη ενός ενωσιακού καταλόγου των συνόλων δεδομένων με ιδιαίτερο δυναμικό δημιουργίας κοινωνικοοικονομικών οφελών σε συνδυασμό με εναρμονισμένες προϋποθέσεις για την περαιτέρω χρήση αποτελεί σημαντικό παράγοντα που θα διευκολύνει την ανάπτυξη διασυνοριακών εφαρμογών και υπηρεσιών που στηρίζονται στα δεδομένα. Στη διαδικασία που οδηγεί στην κατάρτιση του καταλόγου, η Επιτροπή πρέπει να διενεργεί τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, συμπεριλαμβανομένων διαβουλεύσεων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Ο κατάλογος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την τομεακή νομοθεσία η οποία ρυθμίζει ήδη τη δημοσίευση των συνόλων δεδομένων, καθώς και τις κατηγορίες που αναφέρονται στο τεχνικό παράρτημα του Χάρτη Ανοικτών Δεδομένων της G8 και στην ανακοίνωση 2014/C 240/01 της Επιτροπής.

(59)  Η ύπαρξη ενός ενωσιακού καταλόγου των συνόλων δεδομένων με ιδιαίτερο δυναμικό δημιουργίας οφελών για τους πολίτες ή κοινωνικοοικονομικών οφελών σε συνδυασμό με εναρμονισμένες προϋποθέσεις για την περαιτέρω χρήση αποτελεί σημαντικό παράγοντα που θα διευκολύνει την ανάπτυξη διασυνοριακών εφαρμογών και υπηρεσιών που στηρίζονται στα δεδομένα. Το παράρτημα ΙΙα περιλαμβάνει κατάλογο των κατηγοριών συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας που θα μπορούσαν να τροποποιηθούν με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. Οι πρόσθετες κατηγορίες του καταλόγου θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την τομεακή νομοθεσία η οποία ρυθμίζει ήδη τη δημοσίευση των συνόλων δεδομένων, καθώς και τις κατηγορίες που αναφέρονται στο τεχνικό παράρτημα του Χάρτη Ανοικτών Δεδομένων της G8 και στην ανακοίνωση 2014/C 240/01 της Επιτροπής. Κατά τη διαδικασία που οδηγεί στον εντοπισμό πρόσθετων κατηγοριών συνόλων δεδομένων για τον κατάλογο, η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργεί εκτίμηση επιπτώσεων και τις κατάλληλες δημόσιες διαβουλεύσεις, συμπεριλαμβανομένων διαβουλεύσεων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Για τους σκοπούς της εκτίμησης επιπτώσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργεί δημόσιες διαβουλεύσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων οργανισμών του δημόσιου τομέα, δημόσιων επιχειρήσεων, περαιτέρω χρηστών δεδομένων, ερευνητικών οργανισμών, ομάδων της κοινωνίας των πολιτών και αντιπροσωπευτικών οργανώσεων. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν στην Επιτροπή προτάσεις για πρόσθετες κατηγορίες συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας ή για συγκεκριμένα σύνολα δεδομένων.

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(60)  Για να εξασφαλιστεί η μεγιστοποίηση του αντίκτυπου τους και για να διευκολυνθεί η περαιτέρω χρήση, τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας θα πρέπει να διατίθενται για περαιτέρω χρήση με ελάχιστους νομικούς περιορισμούς και δωρεάν. Θα πρέπει να δημοσιοποιούνται μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών, όταν το εν λόγω σύνολο δεδομένων περιέχει δυναμικά δεδομένα.

(60)  Για να εξασφαλιστεί η μεγιστοποίηση του αντίκτυπου τους και για να διευκολυνθεί η περαιτέρω χρήση, τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας θα πρέπει να διατίθενται για περαιτέρω χρήση με ελάχιστους νομικούς περιορισμούς και δωρεάν. Τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας θα πρέπει να δημοσιεύονται μέσω ενιαίου σημείου πρόσβασης, έτσι ώστε να εντοπίζονται πιο εύκολα και να διευκολύνεται η πρόσβαση σε αυτά. Θα πρέπει να δημοσιοποιούνται μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών, όταν το εν λόγω σύνολο δεδομένων περιέχει δυναμικά δεδομένα.

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 60 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(60 α)  Τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας που προσδιορίζονται στις κατηγορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙα έχουν τη δυνατότητα να επιφέρουν κοινωνικοοικονομικά οφέλη ή οφέλη για τους πολίτες και να προωθούν τα θεμελιώδη κοινωνικά και δημοκρατικά καθήκοντα. Για να προωθηθούν οι στόχοι της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της συμμόρφωσης, της αποτελεσματικότητας και του θεμιτού ανταγωνισμού, είναι αναγκαίο να συμπεριληφθούν σύνολα δεδομένων από κατηγορίες όπως τα μητρώα επιχειρήσεων, ο προϋπολογισμός και οι κρατικές δαπάνες, οι δημόσιες συμβάσεις και οι στατιστικές. Για την ενθάρρυνση καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων, την τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη συμβολή σε υψηλά πρότυπα προστασίας των καταναλωτών, μεταξύ άλλων λαμβανομένων υπόψη παραγόντων που δεν έχουν άμεση οικονομική αξία, όπως η εκπαίδευση, το περιβάλλον ή η υγειονομική περίθαλψη, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν σύνολα δεδομένων από κατηγορίες όπως οι εθνικές νομοθεσίες, τα δεδομένα γεωσκόπησης και τα περιβαλλοντικά δεδομένα, καθώς και τα γεωγραφικά δεδομένα.

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 62

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(62)  Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή (άρθρο 7), της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 8), του δικαιώματος της ιδιοκτησίας (άρθρο 17) και της ένταξης των ατόμων με αναπηρίες (άρθρο26) . Ουδεμία διάταξη της παρούσας οδηγίας δεν πρέπει να ερμηνεύεται ή να εφαρμόζεται κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς την Ευρωπαϊκή σύμβαση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

(62)  Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή (άρθρο 7), της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 8), της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης (άρθρο 11), του δικαιώματος της ιδιοκτησίας (άρθρο 17) και της ένταξης των ατόμων με αναπηρίες (άρθρο 26) . Ουδεμία διάταξη της παρούσας οδηγίας δεν πρέπει να ερμηνεύεται ή να εφαρμόζεται κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς την Ευρωπαϊκή σύμβαση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 63

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(63)  Η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας. Σύμφωνα με την παράγραφο 22 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 201641, η εν λόγω αξιολόγηση θα πρέπει να βασίζεται σε πέντε κριτήρια, και συγκεκριμένα την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα, τη συνάφεια, τη συνεκτικότητα και την προστιθέμενη αξία για την ΕΕ, και θα πρέπει να αποτελεί τη βάση των εκτιμήσεων επιπτώσεων για ενδεχόμενα περαιτέρω μέτρα.

(63)  Η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας [36 μήνες μετά τη μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο]. Σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 201641, η εν λόγω αξιολόγηση θα πρέπει να βασίζεται σε πέντε κριτήρια, και συγκεκριμένα την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα, τη συνάφεια, τη συνεκτικότητα και την προστιθέμενη αξία για την ΕΕ, και θα πρέπει να αποτελεί τη βάση των εκτιμήσεων επιπτώσεων για ενδεχόμενα περαιτέρω μέτρα. Μετά την αξιολόγηση η Επιτροπή θα μπορούσε να υποβάλει, αν κριθεί αναγκαίο, σχετικές προτάσεις.

__________________

__________________

41 ΕΕ L123 της 12.5.2016, σ. 1.

41 ΕΕ L123 της 12.5.2016, σ. 1.

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στη θέσπιση ενός κανονιστικού πλαισίου που θα διέπει την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, έτσι ώστε να προωθηθεί η χρήση των ανοικτών δεδομένων και να τονωθεί η καινοτομία όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για την εσωτερική λογική του κειμένου, δεδομένου ότι συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  υφιστάμενα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς που καθορίζονται στην οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου42 και δημόσιων επιχειρήσεων που ενεργούν ως φορείς δημοσίων υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43, δημόσιων επιχειρήσεων που ενεργούν ως αερομεταφορείς που εκπληρώνουν υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου44, και δημόσιων επιχειρήσεων που ενεργούν ως πλοιοκτήτες της Κοινότητας που εκπληρώνουν υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 του Συμβουλίου45.

β)  διαθέσιμα στο κοινό έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς που καθορίζονται στην οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου42 και δημόσιων επιχειρήσεων που ενεργούν ως φορείς δημοσίων υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43, δημόσιων επιχειρήσεων που ενεργούν ως αερομεταφορείς που εκπληρώνουν υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου44, και δημόσιων επιχειρήσεων που ενεργούν ως πλοιοκτήτες της Κοινότητας που εκπληρώνουν υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 του Συμβουλίου45.

__________________

__________________

42 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).

42 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).

43 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70.

43 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70 (ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 1).

44 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 , σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα (αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (ΕΕ L 293 της 31.10.2008, σ. 3-20).

44 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 , σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα (αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (ΕΕ L 293 της 31.10.2008, σ. 3-20).

45 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 1992, για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών μελών (θαλάσσιες ενδομεταφορές-καμποτάζ) (ΕΕ L 364 της 12.12.1992, σ. 7-10).

45 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 1992, για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών μελών (θαλάσσιες ενδομεταφορές-καμποτάζ) (ΕΕ L 364 της 12.12.1992, σ. 7-10).

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

—  προστασίας της εθνικής ασφάλειας ( δηλαδή ασφάλειας του κράτους), άμυνας ή δημόσιας ασφάλειας,

—  προστασίας της εθνικής ασφάλειας και άμυνας ή της δημόσιας τάξης, συμπεριλαμβανομένων των ευαίσθητων πληροφοριών σχετικά με την προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο δ) της οδηγίας 2008/114/ΕΚ,

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3 α.  Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και δεν επηρεάζει το επίπεδο προστασίας των φυσικών προσώπων στο πλαίσιο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Το δικαίωμα του κατασκευαστή βάσης δεδομένων που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/9/ΕΚ δεν μπορούν να ασκηθούν από οργανισμούς του δημόσιου τομέα για να αποτρέψουν ή να περιορίσουν την περαιτέρω χρήση εγγράφων σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

5.  Το δικαίωμα του κατασκευαστή βάσης δεδομένων που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/9/ΕΚ δεν μπορεί να ασκηθεί για να αποτρέψει ή να περιορίσει την περαιτέρω χρήση εγγράφων σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η παρούσα οδηγία διέπει την περαιτέρω χρήση υφιστάμενων εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα των κρατών μελών, καθώς και όλων των εγγράφων στα οποία εφαρμόζεται η οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου46.

6.  Η παρούσα οδηγία διέπει την περαιτέρω χρήση υφιστάμενων εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα και δημόσιων επιχειρήσεων των κρατών μελών, καθώς και όλων των εγγράφων στα οποία εφαρμόζεται η οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου46.

__________________

__________________

46 Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE) (ΕΕ L 108 της 25.4.2007, σ. 1).

46 Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE) (ΕΕ L 108 της 25.4.2007, σ. 1).

Τροπολογία    44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6 α.  «διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών» (API): μια καλά τεκμηριωμένη σειρά λειτουργιών, διαδικασιών, ορισμών και πρωτοκόλλων για τη δομημένη ανάκτηση επιγραμμικών πληροφοριών·

Τροπολογία    45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  «σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας»: έγγραφα η περαιτέρω χρήση των οποίων συνδέεται με σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη, κυρίως λόγω της καταλληλότητάς τους για τη δημιουργία υπηρεσιών και εφαρμογών προστιθέμενης αξίας, και του πλήθους των δυνητικών αποδεκτών των υπηρεσιών και των εφαρμογών προστιθέμενης αξίας που βασίζονται στα εν λόγω σύνολα δεδομένων·

8.  «σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας»: έγγραφα η περαιτέρω χρήση των οποίων συνδέεται με σημαντικά οφέλη για τους πολίτες ή κοινωνικοοικονομικά οφέλη, κυρίως λόγω της καταλληλότητάς τους για τη δημιουργία υπηρεσιών και εφαρμογών προστιθέμενης αξίας, και του πλήθους των δυνητικών αποδεκτών των υπηρεσιών και των εφαρμογών προστιθέμενης αξίας που βασίζονται στα εν λόγω σύνολα δεδομένων·

Τροπολογία    46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

14 α.  «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: δεδομένα που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679·

Τροπολογία    47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα έγγραφα στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία σύμφωνα με το άρθρο 1 είναι περαιτέρω χρησιμοποιήσιμα για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στα κεφάλαια ΙΙΙ και IV.

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα έγγραφα στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία σύμφωνα με το άρθρο 1 είναι περαιτέρω χρησιμοποιήσιμα για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στα κεφάλαια ΙΙΙ και IV.

Τροπολογία    48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2 α.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα έγγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας να παράγονται και να καθίστανται διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση σύμφωνα με την αρχή «ανοικτά δεδομένα εκ σχεδιασμού και εξ ορισμού».

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για την εσωτερική λογική του κειμένου, δεδομένου ότι συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι φορείς του δημόσιου τομέα επεξεργάζονται, με ηλεκτρονικά μέσα όπου αυτό είναι δυνατό και ενδεδειγμένο, τα αιτήματα περαιτέρω χρήσης και διαθέτουν το έγγραφο προς περαιτέρω χρήση στον αιτούντα ή, εάν χρειάζεται άδεια, οριστικοποιούν τη σχετική προσφορά τους προς τον αιτούντα σε εύλογο χρόνο που συνάδει με τα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα για την επεξεργασία των αιτημάτων πρόσβασης στα έγγραφα.

1.  Οι φορείς του δημόσιου τομέα επεξεργάζονται, με ηλεκτρονικά μέσα όπου αυτό είναι δυνατό και ενδεδειγμένο, τα αιτήματα για πρόσβαση σε έγγραφα και/ή για την περαιτέρω χρήση τους και διαθέτουν το έγγραφο προς περαιτέρω χρήση στον αιτούντα ή, εάν χρειάζεται άδεια για την περαιτέρω χρήση, οριστικοποιούν τη σχετική προσφορά τους προς τον αιτούντα σε εύλογο χρόνο που συνάδει με τα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα για την επεξεργασία των αιτημάτων πρόσβασης στα έγγραφα.

Τροπολογία    50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Σε περίπτωση που δεν έχουν καθοριστεί χρονικά περιθώρια ή άλλοι κανόνες που να ρυθμίζουν την έγκαιρη παροχή των εγγράφων, οι φορείς του δημόσιου τομέα επεξεργάζονται την αίτηση και παραδίδουν τα έγγραφα προς περαιτέρω χρήση στον αιτούντα ή, εφόσον χρειάζεται άδεια, οριστικοποιούν τη σχετική προσφορά τους προς τον αιτούντα το πολύ εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Το χρονοδιάγραμμα αυτό είναι δυνατόν να παρατείνεται κατά είκοσι εργάσιμες επιπλέον ημέρες για τις μεγάλης κλίμακας ή τις περίπλοκες αιτήσεις. Στην περίπτωση αυτή, γνωστοποιείται στον αιτούντα, εντός τριών εβδομάδων μετά την αρχική αίτηση, ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για την επεξεργασία της.

2.  Σε περίπτωση που δεν έχουν καθοριστεί χρονικά περιθώρια ή άλλοι κανόνες που να ρυθμίζουν την έγκαιρη παροχή των εγγράφων, οι φορείς του δημόσιου τομέα επεξεργάζονται την αίτηση και παραδίδουν τα έγγραφα προς περαιτέρω χρήση στον αιτούντα ή, εφόσον χρειάζεται άδεια για την περαιτέρω χρήση, οριστικοποιούν τη σχετική προσφορά τους προς τον αιτούντα το συντομότερο δυνατό ή, το αργότερο, εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Το χρονοδιάγραμμα αυτό είναι δυνατόν να παρατείνεται κατά είκοσι εργάσιμες επιπλέον ημέρες για τις μεγάλης κλίμακας ή τις περίπλοκες αιτήσεις. Στην περίπτωση αυτή, γνωστοποιείται στον αιτούντα το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, εντός τριών εβδομάδων μετά την αρχική αίτηση, ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για την επεξεργασία της, καθώς και οι σχετικοί λόγοι.

Τροπολογία    51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, οι φορείς του δημόσιου τομέα ανακοινώνουν στον αιτούντα τους λόγους απόρριψης βάσει των συναφών διατάξεων του καθεστώτος πρόσβασης του οικείου κράτους μέλους, ή των εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπισθεί δυνάμει της παρούσας οδηγίας, ιδίως του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ζ) του άρθρου 1 παράγραφος 2) ή του άρθρου 3. Σε περίπτωση που η απορριπτική απόφαση βασίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ), ο φορέας του δημόσιου τομέα συμπεριλαμβάνει αναφορά στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ο δικαιούχος, όταν είναι γνωστός, ή, εναλλακτικά, στον αδειοδότη από τον οποίο ο φορέας του δημόσιου τομέα έχει λάβει το σχετικό υλικό. Βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών, μουσεία και αρχεία δεν απαιτείται να περιλαμβάνουν τέτοια αναφορά.

3.  Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, οι φορείς του δημόσιου τομέα ανακοινώνουν στον αιτούντα εντός είκοσι ημερών τους λόγους για τους οποίους απορρίπτεται, εν όλω ή εν μέρει, η πρόσβαση και/ή η περαιτέρω χρήση εγγράφου στη μορφή ή το μορφότυπο που ζητήθηκε, βάσει των συναφών διατάξεων του καθεστώτος πρόσβασης του οικείου κράτους μέλους, ή των εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπισθεί δυνάμει της παρούσας οδηγίας, ιδίως του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ζ) του άρθρου 1 παράγραφος 2) ή του άρθρου 3. Σε περίπτωση που η απορριπτική απόφαση βασίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ), ο φορέας του δημόσιου τομέα συμπεριλαμβάνει αναφορά στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ο δικαιούχος, όταν είναι γνωστός, ή, εναλλακτικά, στον αδειοδότη από τον οποίο ο φορέας του δημόσιου τομέα έχει λάβει το σχετικό υλικό. Βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών, μουσεία και αρχεία δεν απαιτείται να περιλαμβάνουν τέτοια αναφορά.

Τροπολογία    52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3 α.  Τα κράτη μέλη καταρτίζουν προσβάσιμο στο κοινό κατάλογο των κριτηρίων, βάσει των οποίων ο ενδιαφερόμενος φορέας μπορεί να αποφασίζει για το χειρισμό των αιτήσεων.

Τροπολογία    53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4 α.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι:

 

α)  χορηγείται στήριξη κατά την αναζήτηση πρόσβασης σε έγγραφα·

 

β)   είναι προσβάσιμοι στο κοινό κατάλογοι των οργανισμών του δημόσιου τομέα·

 

γ)  θεσπίζονται πρακτικά μέτρα που διασφαλίζουν ότι μπορεί να ασκείται αποτελεσματικά η περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα·

 

δ)  οι φορείς του δημόσιου τομέα ενημερώνουν επαρκώς τους πολίτες για τα δικαιώματα που τους παρέχονται βάσει της παρούσας οδηγίας και ως αποτέλεσμα της υφιστάμενης πρόσβασης σε κανόνες πληροφόρησης που έχουν θεσπιστεί σε εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο, και παρέχουν, σε κατάλληλο βαθμό, πληροφορίες, καθοδήγηση και συμβουλές προς τον σκοπό αυτό.

Τροπολογία    54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Διαθέσιμοι μορφότυποι

Διαθέσιμοι μορφότυποι και ποιότητα των εγγράφων

Τροπολογία    55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Τα κράτη μέλη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι τα έγγραφα στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία είναι επικαιροποιημένα, ακριβή και συγκρίσιμα.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για την εσωτερική λογική του κειμένου, δεδομένου ότι συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με τη επιφύλαξη του κεφαλαίου V, oι φορείς του δημόσιου τομέα και οι δημόσιες επιχειρήσεις διαθέτουν τα έγγραφά τους σε οιαδήποτε προϋπάρχουσα μορφή ή γλώσσα και, εφόσον είναι δυνατόν και σκόπιμο, σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο μαζί με τα μεταδεδομένα τους. Τόσο ο μορφότυπος όσο και τα μεταδεδομένα συμμορφώνονται , όποτε αυτό είναι δυνατόν, με ανοικτά επίσημα πρότυπα.

1.  Με τη επιφύλαξη του κεφαλαίου V, oι φορείς του δημόσιου τομέα και οι δημόσιες επιχειρήσεις διαθέτουν τα έγγραφά τους διαλειτουργικά, εύκολα ευρέσιμα, επαναχρησιμοποιήσιμα με ηλεκτρονικά μέσα, σε οιαδήποτε προϋπάρχουσα μορφή ή γλώσσα και, εφόσον είναι δυνατόν και σκόπιμο, σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο μαζί με τα μεταδεδομένα τους. Τόσο ο μορφότυπος όσο και τα μεταδεδομένα συμμορφώνονται , όποτε αυτό είναι δυνατόν, με ανοικτά επίσημα πρότυπα.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για την εσωτερική λογική του κειμένου, δεδομένου ότι συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Βάσει της παρούσας οδηγίας, δεν μπορεί να απαιτηθεί από τους φορείς του δημόσιου τομέα ή τις δημόσιες επιχειρήσεις να συνεχίσουν την παραγωγή και αποθήκευση συγκεκριμένου τύπου εγγράφων για τον σκοπό της περαιτέρω χρήσης των εν λόγω εγγράφων από οργανισμό του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα.

3.  Δεν απαιτείται από τους φορείς του δημόσιου τομέα ή τις δημόσιες επιχειρήσεις να συνεχίσουν την παραγωγή και αποθήκευση συγκεκριμένου τύπου εγγράφων για τον σκοπό της περαιτέρω χρήσης των εν λόγω εγγράφων από οργανισμό του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για την εσωτερική λογική του κειμένου, δεδομένου ότι συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι φορείς του δημόσιου τομέα και οι δημόσιες επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν για περαιτέρω χρήση τα δυναμικά δεδομένα αμέσως μετά τη συλλογή, μέσω κατάλληλων διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API).

4.  Οι φορείς του δημόσιου τομέα και οι δημόσιες επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν για περαιτέρω χρήση τα δυναμικά δεδομένα αμέσως μετά τη συλλογή, σε πραγματικό χρόνο και, όπου είναι δυνατόν, χωρίς καθυστέρηση, μέσω κατάλληλων διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API).

Τροπολογία    59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Στις περιπτώσεις στις οποίες η διάθεση των εγγράφων αμέσως μετά τη συλλογή θα υπερέβαινε τις οικονομικές και τεχνικές ικανότητες του φορέα του δημόσιου τομέα ή της δημόσιας επιχείρησης, τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 διατίθενται σε χρονικό πλαίσιο που δεν εμποδίζει αδικαιολόγητα την εκμετάλλευση του οικονομικού δυναμικού τους.

5.  Στις περιπτώσεις στις οποίες η διάθεση των εγγράφων αμέσως μετά τη συλλογή, σε πραγματικό χρόνο και χωρίς καθυστέρηση, θα υπερέβαινε τις οικονομικές και τεχνικές ικανότητες του φορέα του δημόσιου τομέα ή της δημόσιας επιχείρησης, τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 διατίθενται σε χρονικό πλαίσιο που δεν εμποδίζει αδικαιολόγητα την εκμετάλλευση του οικονομικού δυναμικού τους. Οι χρήστες ενημερώνονται για το ακριβές χρονοδιάγραμμα της διάθεσης των εγγράφων και για τη συχνότητα με την οποία αυτά επικαιροποιούνται.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για την εσωτερική λογική του κειμένου, δεδομένου ότι συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5 α.  Κατά περίπτωση, οι φορείς του δημόσιου τομέα απαντούν σε αιτήσεις παροχής πληροφοριών σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη συγκέντρωση των εγγράφων.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για την εσωτερική λογική του κειμένου, δεδομένου ότι συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 5 α

 

Διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών

 

1.  Όποτε έγγραφο καθίσταται διαθέσιμο σε αιτούντα προς περαιτέρω χρήση ή όταν χορηγείται άδεια σε αιτούντα, ο φορέας του δημόσιου τομέα ή η δημόσια επιχείρηση καθιστούν το έγγραφο διαθέσιμο για περαιτέρω χρήση μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών και δικτυακών πυλών, εφόσον είναι δυνατό και σκόπιμο.

 

2.  Εφόσον φορέας του δημόσιου τομέα ή δημόσια επιχείρηση καθιστούν πληροφορίες διαθέσιμες για περαιτέρω χρήση μέσω API, ο εν λόγω φορέας παρέχει πρόσβαση σε όλους τους χρήστες. Ιδίως όσον αφορά τις πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, ο φορέας του δημόσιου τομέα ή η δημόσια επιχείρηση εξασφαλίζουν την πρόσβαση και σε πληροφορίες του παρελθόντος, εφόσον είναι διαθέσιμες. Τούτο ισχύει με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο ενωσιακό δίκαιο. Εφόσον υπάρχουν τέτοιες υποχρεώσεις, οι σχετικοί περιορισμοί αιτιολογούνται και η αιτιολόγηση δημοσιοποιείται.

 

3.  Όταν χρησιμοποιούνται API για να καταστούν διαθέσιμες πληροφορίες, οι πληροφορίες πρέπει να έχουν το ίδιο φάσμα και την ίδια έκταση όπως όταν καθίστανται διαθέσιμες με άλλα μέσα.

 

4.  Οι φορείς του δημόσιου τομέα ή οι δημόσιες επιχειρήσεις δημιουργούν και τεκμηριώνουν τις API και τις τεχνικές προδιαγραφές τους χρησιμοποιώντας ανοικτά πρότυπα και δομημένα, αναγνώσιμα από μηχάνημα, ανοικτά μορφότυπα.

 

5.  Οι φορείς του δημόσιου τομέα ή οι δημόσιες επιχειρήσεις κοινοποιούν εκ των προτέρων στους χρήστες κάθε αλλαγή σε τεχνική προδιαγραφή API, το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από την υλοποίηση της αλλαγής, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες επείγουσες περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι αλλαγές πρέπει να υλοποιηθούν αμέσως.

 

6.  Οι φορείς του δημόσιου τομέα ή οι δημόσιες επιχειρήσεις διασφαλίζουν ότι οι API είναι σταθερά προσβάσιμες και διαθέτουν σταθερό επίπεδο ποιότητας.

 

7.  Οι φορείς του δημόσιου τομέα ή οι δημόσιες επιχειρήσεις καθιστούν διαθέσιμη την πρόσβαση στις API και τις τεχνικές προδιαγραφές τους υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 5, 6, 7, 8, 9 και 10 της παρούσας οδηγίας. Η τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη δωρεάν, με όσο το δυνατόν λιγότερους τυπικούς περιορισμούς και προϋποθέσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση υπό προϋποθέσεις που δεν είναι περισσότερο περιοριστικές από εκείνες που ισχύουν για τις ίδιες τις πληροφορίες.

 

8.  Η Επιτροπή καθορίζει κριτήρια για τη διαλειτουργικότητα των API μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα και δημόσιων επιχειρήσεων στα κράτη μέλη, προκειμένου να διευκολύνεται η περαιτέρω χρήση εγγράφων μέσω API και να υποστηρίζεται η αλληλεπίδραση μηχανής με μηχανή.

 

9.  Τα μέτρα της παραγράφου 8 λαμβάνονται από την Επιτροπή μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης σύμφωνα με το άρθρο 14.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για την εσωτερική λογική του κειμένου, δεδομένου ότι συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για την περαιτέρω χρήση εγγράφων τα τέλη είναι μηδενικά ή περιορίζονται στο οριακό κόστος για την αναπαραγωγή, την παροχή και τη διάδοσή τους ,και –κατά περίπτωση– το κόστος ανωνυμοποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία των εμπορικά εμπιστευτικών πληροφοριών .

1.  Για την περαιτέρω χρήση εγγράφων τα τέλη είναι μηδενικά.

Τροπολογία    63

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κατ’ εξαίρεση, η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα:

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόζουν τις παραγράφους 1 και 1α στα ακόλουθα:

Τροπολογία    64

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  στους φορείς του δημόσιου τομέα από τους οποίους απαιτείται να παράγουν έσοδα για την κάλυψη ενός ουσιώδους μέρους του κόστους εκτέλεσης της δημόσιας αποστολής τους·

α)  στα έγγραφα για τα οποία ο οικείος φορέας του δημόσιου τομέα απαιτείται δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας να παράγει επαρκή έσοδα για την κάλυψη τουλάχιστον 60 % του κόστους συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής, διάδοσης των εγγράφων και αποθήκευσης των δεδομένων.

Τροπολογία    65

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α) και γ) , τα συνολικά τέλη υπολογίζονται σύμφωνα με αντικειμενικά, διαφανή και επαληθεύσιμα κριτήρια που πρέπει να καθορίσουν τα κράτη μέλη. Τα συνολικά έσοδα από την παροχή και την άδεια περαιτέρω χρήσης των εν λόγω εγγράφων εντός της εκάστοτε λογιστικής περιόδου δεν υπερβαίνουν το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσής τους, και –κατά περίπτωση– το κόστος ανωνυμοποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία των εμπορικά εμπιστευτικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης απόδοσης της επένδυσης. Τα τέλη υπολογίζονται σύμφωνα με τις εφαρμοστέες λογιστικές αρχές.

3.  Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α) και γ) , τα συνολικά τέλη υπολογίζονται σύμφωνα με αντικειμενικά, διαφανή και επαληθεύσιμα κριτήρια που πρέπει να καθορίσουν τα κράτη μέλη. Τα συνολικά έσοδα από την παροχή και την άδεια περαιτέρω χρήσης των εν λόγω εγγράφων εντός της εκάστοτε λογιστικής περιόδου δεν υπερβαίνουν το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής, διάδοσής τους και αποθήκευσης των δεδομένων, και –κατά περίπτωση– το κόστος ανωνυμοποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία των εμπορικά εμπιστευτικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης απόδοσης της επένδυσης. Τα τέλη υπολογίζονται σύμφωνα με τις εφαρμοστέες λογιστικές αρχές.

Τροπολογία    66

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Όταν οι φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) επιβάλλουν τέλη, τα συνολικά έσοδα από την παροχή και την άδεια περαιτέρω χρήσης των εγγράφων εντός της εκάστοτε λογιστικής περιόδου δεν υπερβαίνουν το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής, διάδοσης και συντήρησής τους και το κόστος εκκαθάρισης δικαιωμάτων και –κατά περίπτωση– το κόστος ανωνυμοποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία των εμπορικά εμπιστευτικών πληροφοριών , συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης απόδοσης της επένδυσης. Τα τέλη υπολογίζονται σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται στους οικείους φορείς του δημόσιου τομέα.

4.  Όταν οι φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) επιβάλλουν τέλη, τα συνολικά έσοδα από την παροχή και την άδεια περαιτέρω χρήσης των εγγράφων εντός της εκάστοτε λογιστικής περιόδου δεν υπερβαίνουν το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής, διάδοσης, αποθήκευσης δεδομένων, συντήρησής τους και το κόστος εκκαθάρισης δικαιωμάτων και –κατά περίπτωση– το κόστος ανωνυμοποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία των εμπορικά εμπιστευτικών πληροφοριών , συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης απόδοσης της επένδυσης. Τα τέλη υπολογίζονται σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται στους οικείους φορείς του δημόσιου τομέα.

Τροπολογία    67

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η περαιτέρω χρήση συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας ο κατάλογος των οποίων καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13 και των ερευνητικών δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1) στοιχείο γ) είναι δωρεάν για τον χρήστη.

5.  Η περαιτέρω χρήση συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας ο κατάλογος των οποίων καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13 και το παράρτημα ΙΙα και των ερευνητικών δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1) στοιχείο γ) είναι δωρεάν για τον χρήστη.

Τροπολογία    68

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5 α.  Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν, με ηλεκτρονικά μέσα όπου αυτό είναι δυνατό και ενδεδειγμένο, τον κατάλογο των εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α). Η προηγούμενη καταχώριση εγγράφου στον κατάλογο αποτελεί προϋπόθεση για την επίκληση των εξαιρέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α).

Τροπολογία    69

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να γνωστοποιούν τις δαπάνες που προκύπτουν για την αναπαραγωγή, διάδοση και αποθήκευση δεδομένων των εγγράφων καθώς και, κατά περίπτωση, τις δαπάνες για την ανωνυμοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις δαπάνες για μέτρα προστασίας του απορρήτου, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο δ).

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για την εσωτερική λογική του κειμένου, δεδομένου ότι συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    70

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν κατάλογο των φορέων του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α).

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για την εσωτερική λογική του κειμένου, δεδομένου ότι συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    71

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η περαιτέρω χρήση εγγράφων μπορεί να επιτρέπεται χωρίς ή με όρους, κατά περίπτωση μέσω άδειας. Οι εν λόγω όροι δεν περιορίζουν άνευ λόγου τις δυνατότητες περαιτέρω χρήσης και δεν χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό του ανταγωνισμού.

1.  Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπουν την περαιτέρω χρήση εγγράφων που υπόκεινται σε όρους ή άδεια, εκτός εάν η ανάγκη για τέτοιους όρους ή άδεια δεν εισάγει διακρίσεις, δικαιολογείται από στόχο δημόσιου συμφέροντος και είναι αναλογική.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για την εσωτερική λογική του κειμένου, δεδομένου ότι συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    72

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στα κράτη μέλη όπου χρησιμοποιούνται άδειες, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι διατίθενται, σε ψηφιακή μορφή και με δυνατότητα ηλεκτρονικής επεξεργασίας τους, τυποποιημένες άδειες για την περαιτέρω χρήση των εγγράφων του δημόσιου τομέα, οι οποίες είναι δυνατόν να προσαρμόζονται προκειμένου να αντιμετωπίζονται ειδικότερες αιτήσεις αδειοδότησης. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη χρήση τέτοιων τυποποιημένων αδειών .

2.  Όταν η περαιτέρω χρήση εγγράφων υπόκειται σε όρους ή άδεια, τα κράτη μέλη:

 

α)  διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω όροι ή άδειες δεν περιορίζουν άνευ λόγου τις δυνατότητες περαιτέρω χρήσης ή τον ανταγωνισμό και ότι τα δεδομένα διαδίδονται υπό τους λιγότερο περιοριστικούς όρους ή προϋποθέσεις αδειοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας διάθεσης εγγράφων στο κοινό·

 

β)  αξιολογούν κατά πόσον υπάρχουν ευρέως χρησιμοποιούμενες, ανοικτές άδειες που πληρούν τις εν λόγω απαιτήσεις. Τα κράτη μέλη τότε χρησιμοποιούν την άδεια ή τις άδειες που χρησιμοποιούνται συχνότερα ή είναι λιγότερο περιοριστικές και είναι συμβατές·

 

γ)  ενθαρρύνουν τη χρήση τυποποιημένων ανοικτών αδειών για την περαιτέρω χρήση εγγράφων του δημόσιου τομέα και διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω άδειες θα είναι διαθέσιμες σε ψηφιακή μορφή και θα μπορούν να αποτελούν αντικείμενο ηλεκτρονικής επεξεργασίας.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για την εσωτερική λογική του κειμένου, δεδομένου ότι συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    73

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2 α.  Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων περί ευθύνης που προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης, όταν ένας δημόσιος οργανισμός ή μια δημόσια επιχείρηση διαθέτει έγγραφα προς περαιτέρω χρήση χωρίς όρους και περιορισμούς, ο εν λόγω δημόσιος φορέας ή η δημόσια επιχείρηση επιτρέπεται να παραιτούνται από κάθε ευθύνη σε σχέση με τα έγγραφα που καθίστανται διαθέσιμα προς περαιτέρω χρήση.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για την εσωτερική λογική του κειμένου, δεδομένου ότι συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    74

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα για τη διευκόλυνση της αναζήτησης διαθέσιμων εγγράφων για περαιτέρω χρήση πρακτικά μέτρα, όπως είναι οι κατάλογοι των κυριότερων εγγράφων με τα σχετικά μεταδεδομένα, οσάκις τούτο είναι δυνατό και σκόπιμο, με ηλεκτρονική πρόσβαση και σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, καθώς και οι ιστότοποι των δικτυακών πυλών που συνδέονται με τους καταλόγους. Εφόσον τούτο είναι δυνατόν, τα κράτη μέλη διευκολύνουν τη διαγλωσσική αναζήτηση εγγράφων.

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα για τη διευκόλυνση της αναζήτησης διαθέσιμων εγγράφων για περαιτέρω χρήση πρακτικά μέτρα, όπως είναι οι κατάλογοι των κυριότερων εγγράφων με τα σχετικά μεταδεδομένα, οσάκις τούτο είναι δυνατό και σκόπιμο, με ηλεκτρονική πρόσβαση και σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, καθώς και οι ιστότοποι των δικτυακών πυλών που συνδέονται με τους καταλόγους. Εφόσον τούτο είναι δυνατόν, τα κράτη μέλη διευκολύνουν τη διαγλωσσική αναζήτηση εγγράφων.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για την εσωτερική λογική του κειμένου, δεδομένου ότι συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    75

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι φορείς του δημόσιου τομέα και οι δημόσιες επιχειρήσεις παρέχουν στην Επιτροπή την αναγκαία πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που καθιστούν διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση, ώστε να καταστεί δυνατή η συγκέντρωση συνόλων δεδομένων σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως για τεθούν σύνολα δεδομένων πλήρους κάλυψης στη διάθεση της Ένωσης για συγκεκριμένη κατηγορία δεδομένων, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙα. Η Επιτροπή προβαίνει σε πρακτικές ρυθμίσεις ώστε να καταστήσει διαθέσιμα σύνολα δεδομένων σε επίπεδο Ένωσης μέσω ενός ενιαίου σημείου πρόσβασης.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για την εσωτερική λογική του κειμένου, δεδομένου ότι συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    76

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2 α.  Έως [2 έτη από την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο], και στη συνέχεια ανά τριετία, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τις εθνικές πολιτικές ανοικτής πρόσβασης και τις σχετικές δράσεις, οι οποίες έχουν εγκριθεί.

Τροπολογία    77

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Εάν τα έγγραφα χρησιμοποιούνται περαιτέρω από φορέα του δημόσιου τομέα ως αρχικό υλικό για τις εμπορικές δραστηριότητές του που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της δημόσιας αποστολής του, τα έγγραφα για τις εν λόγω δραστηριότητες παρέχονται με τα ίδια τέλη και τους λοιπούς όρους που ισχύουν για τους άλλους χρήστες.

2.  Τα κράτη μέλη εγγυώνται τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα και δημόσιων επιχειρήσεων, καθώς και άλλων χρηστών σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα έγγραφα χρησιμοποιούνται περαιτέρω από τον φορέα του δημόσιου τομέα ή τη δημόσια επιχείρηση ως αρχικό υλικό για τις εμπορικές δραστηριότητές τους που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της δημόσιας αποστολής τους, διασφαλίζοντας ότι τα έγγραφα για τις εν λόγω δραστηριότητες παρέχονται με τα ίδια τέλη και τους λοιπούς όρους που ισχύουν για τους άλλους χρήστες. 3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν με τον ίδιο τρόπο ότι η περαιτέρω χρήση εγγράφων και πληροφοριών δημόσιων επιχειρήσεων δεν οδηγεί σε στρέβλωση του θεμιτού ανταγωνισμού.

Τροπολογία    78

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η περαιτέρω χρήση εγγράφων είναι ελεύθερη για όλους τους δυνητικούς παράγοντες της αγοράς, ακόμα και εάν ένας ή περισσότεροι παράγοντες της αγοράς εκμεταλλεύονται ήδη προϊόντα προστιθέμενης αξίας που βασίζονται στα εν λόγω έγγραφα. Συμβάσεις ή άλλες ρυθμίσεις μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα ή δημοσίων επιχειρήσεων που κατέχουν τα έγγραφα και τρίτων δεν θεμελιώνουν αποκλειστικά δικαιώματα.

1.  Η περαιτέρω χρήση εγγράφων είναι ελεύθερη για όλους τους δυνητικούς χρήστες της αγοράς, ακόμα και εάν ένας ή περισσότεροι χρήστες της αγοράς εκμεταλλεύονται ήδη προϊόντα προστιθέμενης αξίας που βασίζονται στα εν λόγω έγγραφα. Συμβάσεις ή άλλες ρυθμίσεις μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα ή δημοσίων επιχειρήσεων που κατέχουν τα έγγραφα και τρίτων δεν θεμελιώνουν αποκλειστικά δικαιώματα, ούτε προτιμησιακή χρήση των δεδομένων.

Τροπολογία    79

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με σκοπό την επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή καταρτίζει τον κατάλογο των συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας μεταξύ των εγγράφων στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία, μαζί με τις λεπτομέρειες της δημοσίευσης και περαιτέρω χρήσης τους.

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙα είναι διαθέσιμα δωρεάν, είναι αναγνώσιμα από μηχάνημα και είναι προσβάσιμα μέσω τηλεφόρτωσης, και, όπου ενδείκνυται, μέσω διαλειτουργικών API. Οι όροι περαιτέρω χρήσης είναι συμβατοί με άδειες ανοικτού προτύπου. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 για να διευρύνει τον κατάλογο των κατηγοριών συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙα και ιδίως για να προσδιορίζει περαιτέρω τα σύνολα δεδομένων των κατηγοριών αυτών μεταξύ των εγγράφων στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία, μαζί με τους όρους και τις λεπτομέρειες της δημοσίευσης και περαιτέρω χρήσης τους.

Τροπολογία    80

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα εν λόγω σύνολα δεδομένων διατίθενται δωρεάν, σε μηχαναγνώσιμη μορφή και είναι προσπελάσιμα μέσω API. Οι όροι περαιτέρω χρήσης είναι συμβατοί με άδειες ανοικτού προτύπου.

διαγράφεται

Τροπολογία    81

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Κατ’ εξαίρεση, η ελεύθερη διάθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεν θα ισχύει για τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας των δημόσιων επιχειρήσεων, εάν στην εκτίμηση επιπτώσεων που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 7 καταδεικνύεται ότι η δωρεάν διάθεση των συνόλων δεδομένων θα οδηγήσει σε σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στις αντίστοιχες αγορές.

3.  Κατ’ εξαίρεση, η ελεύθερη διάθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν θα ισχύει για τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας των δημόσιων επιχειρήσεων, εάν στην εκτίμηση επιπτώσεων που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 7 καταδεικνύεται ότι η δωρεάν διάθεση των συνόλων δεδομένων θα οδηγήσει σε σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στις αντίστοιχες αγορές, και, σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμη λιγότερο περιοριστική προσέγγιση για τον μετριασμό των εν λόγω στρεβλώσεων, οι χρεώσεις υπολογίζονται με την επιφύλαξη του άρθρου 6.

Τροπολογία    82

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Εκτός από τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή δύναται να καθορίζει άλλες σχετικές λεπτομέρειες, ιδίως

διαγράφεται

α.  τυχόν προϋποθέσεις για περαιτέρω χρήση·

 

β.  μορφότυπους δεδομένων και μεταδεδομένων, καθώς και τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν τη δημοσίευσή τους και τη διάδοσή τους.

 

Τροπολογία    83

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η επιλογή των συνόλων δεδομένων για τον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 βασίζεται στην εκτίμηση της δυνατότητάς τους να δημιουργήσουν κοινωνικοοικονομικά οφέλη, του πλήθους των χρηστών και των εσόδων τα οποία μπορούν να βοηθήσουν να παραχθούν, καθώς και των δυνατοτήτων τους να συνδυαστούν με άλλα σύνολα δεδομένων.

5.  Η επιλογή των πρόσθετων κατηγοριών και των συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας για τον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 βασίζεται στην εκτίμηση της δυνατότητάς τους να δημιουργήσουν σημαντικά οφέλη για τους πολίτες ή κοινωνικοοικονομικά οφέλη, καινοτομία, του πλήθους των χρηστών, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, και των εσόδων τα οποία μπορούν να βοηθήσουν να παραχθούν, καθώς και των δυνατοτήτων τους να συνδυαστούν με άλλα σύνολα δεδομένων.

Τροπολογία    84

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7 α.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 7, η Επιτροπή διενεργεί δημόσιες διαβουλεύσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων οργανισμών του δημόσιου τομέα, δημόσιων επιχειρήσεων, περαιτέρω χρηστών δεδομένων, ερευνητικών οργανισμών, ομάδων της κοινωνίας των πολιτών και άλλων αντιπροσωπευτικών οργανώσεων. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν στην Επιτροπή προτάσεις για πρόσθετες κατηγορίες συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας ή για συγκεκριμένα σύνολα δεδομένων. Η Επιτροπή τις λαμβάνει υπόψη ή ενημερώνει το ενδιαφερόμενο μέρος σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν λαμβάνει υπόψη την πρόταση.

Τροπολογία    85

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 13 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους της ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιτίθεται σε αυτή την παράταση, το αργότερο τρεις μήνες πριν από το τέλος κάθε περιόδου.

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 5α και στο άρθρο 13 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους της ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιτίθεται σε αυτή την παράταση, το αργότερο τρεις μήνες πριν από το τέλος κάθε περιόδου.

Τροπολογία    86

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 13 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εκχώρηση εξουσιών που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα άρθρα 5α και 13 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εκχώρηση εξουσιών που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

Τροπολογία    87

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 13 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα κοινοποίησης της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει η εν λόγω περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 5α και 13 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός τριών μηνών από την ημέρα κοινοποίησης της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει η εν λόγω περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τρεις μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία    88

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σε διάστημα που δεν είναι μικρότερο από τέσσερα έτη από τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας και υποβάλλει έκθεση των κυρίων ευρημάτων της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Η αξιολόγηση διενεργείται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής47 για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εκπόνηση της εν λόγω έκθεσης .

1.  Έως [36 μήνες από την ημερομηνία για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο], και στο εξής το αργότερο κάθε πενταετία, η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας και υποβάλλει έκθεση των κυρίων ευρημάτων της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Η αξιολόγηση διενεργείται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής47 για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εκπόνηση της εν λόγω έκθεσης .

__________________

__________________

47 SWD (2017)0350

47 SWD (2017)0350

Τροπολογία    89

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Αντικείμενο της αξιολόγησης είναι ιδίως το πεδίο εφαρμογής και ο αντίκτυπος της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων του βαθμού αύξησης της περαιτέρω χρήσης των εγγράφων του δημόσιου τομέα στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία , των συνεπειών της εφαρμογής των αρχών που διέπουν τη χρέωση και την περαιτέρω χρήση επίσημων εγγράφων νομοθετικής και διοικητικής φύσεως, την περαιτέρω χρήση εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή άλλων φορέων πλην των φορέων του δημοσίου τομέα, της αλληλεπίδρασης μεταξύ των κανόνων για την προστασία των δεδομένων και των δυνατοτήτων περαιτέρω χρήσης, καθώς και των περαιτέρω δυνατοτήτων βελτίωσης της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας των δεδομένων .

2.  Αντικείμενο της αξιολόγησης είναι ιδίως το πεδίο εφαρμογής, ο αντίκτυπος για τους πολίτες και ο κοινωνικοικονομικός αντίκτυπος της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων του βαθμού αύξησης της περαιτέρω χρήσης των εγγράφων του δημόσιου τομέα στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία, του αντικτύπου των συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας, της σημασίας της για συγκεκριμένους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως καταναλωτές και επιχειρήσεις, ιδίως για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις, των συνεπειών της εφαρμογής των αρχών που διέπουν τη χρέωση και την περαιτέρω χρήση επίσημων εγγράφων νομοθετικής και διοικητικής φύσεως, την περαιτέρω χρήση εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή άλλων φορέων πλην των φορέων του δημοσίου τομέα, της διαθεσιμότητας και της χρήσης των API, της αλληλεπίδρασης μεταξύ των κανόνων για την προστασία των δεδομένων και των δυνατοτήτων περαιτέρω χρήσης, καθώς και των περαιτέρω δυνατοτήτων βελτίωσης της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας των δεδομένων .

Τροπολογία    90

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2 α.  Ανάλογα με την περίπτωση, η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 συνοδεύεται από σχετικές προτάσεις.

Τροπολογία    91

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα II α (νέα)

Κατηγορία

Παραδείγματα συνόλων δεδομένων

Προϋπολογισμός και δαπάνες

Σχεδιαζόμενες και τρέχουσες δαπάνες και επιδοτήσεις, λεπτομερή αρχεία των δαπανών σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης

Εταιρείες

Μητρώα εταιρειών και επιχειρήσεων (κατάλογοι εγγεγραμμένων εταιρειών, κυριότητα και διαχείριση δεδομένων, αναγνωριστικά στοιχεία εγγραφής, ισολογισμοί κ.λπ.)

Γεωσκόπηση και περιβάλλον

Δορυφορικά και επιτόπια δεδομένα (παρακολούθηση των καιρικών συνθηκών, της ποιότητας του εδάφους και των υδάτων, της κατανάλωσης ενέργειας, των επιπέδων εκπομπών)

Γεωχωρικά δεδομένα

Χωρικά δεδομένα που εμπίπτουν στην οδηγία 2007/2/ΕΚ (INSPIRE), συμπεριλαμβανομένων ταχυδρομικών κωδικών, εθνικών και τοπικών χαρτών (κτηματολογικών, τοπογραφικών, θαλάσσιων, διοικητικών, σε κλίμακα τουλάχιστον 1:20.000 (1 cm ~ 200 m))

Εθνική νομοθεσία

Νομοθετικά, κανονιστικά και διοικητικά μέτρα· Σχέδια μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των διαδικαστικών πληροφοριών που σχετίζονται με την έκδοσή τους· Μέτρα που έχουν τροποποιηθεί, καταργηθεί ή δεν είναι πλέον σε ισχύ· Συνοδευτικά έγγραφα, όπως αιτιολογικές εκθέσεις, εκτιμήσεις επιπτώσεων, γνωμοδοτήσεις συμβουλευτικών οργάνων και αρχεία ψηφοφοριών· Νομολογία

Δημόσιες συμβάσεις

Προηγούμενες και τρέχουσες προσκλήσεις υποβολής προσφορών και αναθέσεις σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης, συγκεντρωμένες ανά υπηρεσία, σε οποιαδήποτε κατάσταση (π.χ. ανοικτές, κλειστές, ακυρωθείεσες)

Στατιστικές

Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές στατιστικές με κύριους δημογραφικούς και οικονομικούς δείκτες (ΑΕγχΠ, ηλικία, ανεργία, εισόδημα, πληθυσμός)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Η ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

Ο κατωτέρω κατάλογος καταρτίζεται σε καθαρά εθελοντική βάση, υπό την αποκλειστική ευθύνη του εισηγητή. Στον εισηγητή κατατέθηκαν κατά την προετοιμασία του σχεδίου έκθεσης μέχρι την έγκρισή του στην επιτροπή απόψεις από τις ακόλουθες οντότητες ή τα ακόλουθα πρόσωπα:

Πρόσωπο

Οντότητα

Henning Twickler

EDSO for Smart Grids

Camille Alleguede

ENEDIS

 

Ομοσπονδία τοπικών εταιριών ενέργειας (CEDEC)

Audrey Gourraud

Fédération des Entreprises Publiques Locales (epl)

Robbie Morrison, Tom Brown, Ingmar Schlecht, Walter Palmetshofen

Open Knowledge International / Open Knowledge Foundation

Oliver Kaye

PSI Alliance

Jean-Gabriel Audebert-Lasrochas

Trainline.com

Lucie Petersen

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV)

Janine Prantl, Konstantin Schöfmann

Verband öffentlicher Wirtschaft (vöwg)

Δρ. Elisa Schenner

Wiener Stadtwerke

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Re-use of public sector information (recast)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

28.5.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

28.5.2018

Συνδεδεμένες επιτροπές - Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

13.9.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Julia Reda

16.5.2018

Εξέταση στην επιτροπή

19.6.2018

3.9.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

11.10.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

1

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Edward Czesak, Arndt Kohn, Julia Reda, Martin Schirdewan, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ramón Jáuregui Atondo, Stanislav Polčák, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

GUE/NGL

Martin Schirdewan

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Lambert van Nistelrooij, Stanislav Polčák, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Tomáš Zdechovský

S&D

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

5

0

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Richard Sulík

EFDD

Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής SWD (2018) 145 final, σ. 24

(2)

SWD (2018) 145 final, σελίδα 27

(3)

Open Knowledge Foundation (OKFN): Global Open Data Index https://index.okfn.org/dataset/

(4)

Cabinet Office: Τεχνικό παράρτημα του Χάρτη Ανοικτών Δεδομένων της G8 https://www.gov.uk/government/publications/open-data-charter/g8-open-data-charter-and-technical-annex

(5)

Bundesamt für Kartographie und Geodäsie https://www.bkg.bund.de/

(6)

OpenStreetMap https://www.openstreetmap.org/


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (27.11.2018)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (αναδιατύπωση)

(COM(2018)0234 – C8‑0169/2018 – 2018/0111(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Θεόδωρος Ζαγοράκης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα μπορεί να αποφέρει οικονομικά, κοινωνικά και δημοκρατικά οφέλη, επιτρέποντας σε χρήστες πλην των δημόσιων αρχών που παράγουν τα εν λόγω στοιχεία, να δημιουργούν νέα προϊόντα και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας επίσημες πληροφορίες. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να τονώσει την οικονομική δραστηριότητα και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια των δημόσιων υπηρεσιών.

Η οδηγία 2003/98/ΕΚ σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, ένα βασικό στοιχείο της Ένωσης για το άνοιγμα της χρήσης των κρατικών δεδομένων για οικονομικούς σκοπούς, με παράλληλη επιδίωξη κοινωνικών στόχων, ενθάρρυνε τους φορείς του δημόσιου τομέα να καθιστούν διαθέσιμες τις πληροφορίες τους θεσπίζοντας κανόνες που θα πρέπει να εφαρμόζονται όταν γίνεται διακριτική επιλογή να επιτραπεί η περαιτέρω χρήση.

Η αναθεώρηση της οδηγίας, τον Ιούλιο του 2013, προχώρησε περισσότερο, καθότι κατέστησε υποχρεωτική την περαιτέρω χρήση για τις περισσότερες δημόσιες αρχές, εντάσσοντας στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας τα μουσεία, τις βιβλιοθήκες (συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών) και τα αρχεία, ώστε να ενισχυθούν η διαφάνεια, η καινοτομία που βασίζεται στα δεδομένα και ο θεμιτός ανταγωνισμός.

Στις 25 Απριλίου 2018, η Επιτροπή δημοσίευσε νομοθετική πρόταση για την αναδιατύπωση της οδηγίας, με σκοπό να ενθαρρυνθεί και να διευκολυνθεί ακόμη περισσότερο η περαιτέρω χρήση. Η αναδιατύπωση αποσκοπεί κυρίως στην ενίσχυση της θέσης των ΜΜΕ, με τη μείωση των φραγμών στην αγορά για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα για εμπορικούς σκοπούς, και την παράλληλη ένταξη των δημόσιων επιχειρήσεων και των ερευνητικών δεδομένων στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης υποστηρίζει, ιδίως, την προσέγγιση της Επιτροπής να διατηρήσει αμετάβλητη την ισχύουσα αντιμετώπιση των φορέων του πολιτιστικού τομέα (βιβλιοθήκες, αρχεία και μουσεία), δεδομένου ότι η οδηγία στον τομέα αυτό εξακολουθεί να λειτουργεί ικανοποιητικά.

Επιπλέον, ο συντάκτης της γνωμοδότησης σημειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να ορίσει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, ορισμένες βάσεις δεδομένων υψηλής αξίας του δημόσιου τομέα (κατάλογος συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας, άρθρο 13) ως στοιχεία που πρέπει να καταστούν διαθέσιμα χωρίς χρέωση σε μια μελλοντική ημερομηνία. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης δεν αντιτίθεται στην πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά το θέμα αυτό. Ωστόσο, ο συντάκτης της γνωμοδότησης επιθυμεί να τονίσει ότι ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σαφής και λεπτομερής, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο συντάκτης της γνωμοδότησης παρέχει συνολική στήριξη στην πρόταση της Επιτροπής και προτείνει ένα ελάχιστο σύνολο τροποποιήσεων για την εξασφάλιση περαιτέρω νομικής σαφήνειας, καθώς και για την περαιτέρω διευκρίνιση ορισμένων διατάξεων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Ο δημόσιος τομέας στα κράτη μέλη συλλέγει, παράγει, αναπαράγει και διαδίδει ευρύ φάσμα πληροφοριών σε πολλά πεδία δραστηριότητας, όπως πληροφορίες κοινωνικής, οικονομικής και γεωγραφικής φύσεως, πληροφορίες μετεωρολογικής φύσεως, τουριστικές πληροφορίες, πληροφορίες περί επιχειρήσεων, πληροφορίες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και εκπαίδευση. Τα έγγραφα που παράγονται από φορείς του δημόσιου τομέα εκτελεστικής, νομοθετικής ή δικαστικής φύσεως αποτελούν μια ευρεία, ποικίλη και πολύτιμη δεξαμενή πόρων που μπορεί να ωφελήσει την οικονομία της γνώσης.

(6)  Ο δημόσιος τομέας στα κράτη μέλη συλλέγει, παράγει, αναπαράγει και διαδίδει ευρύ φάσμα πληροφοριών σε πολλά πεδία δραστηριότητας, όπως πληροφορίες κοινωνικής, οικονομικής, πολιτιστικής και γεωγραφικής φύσεως, πληροφορίες μετεωρολογικής φύσεως, τουριστικές πληροφορίες, πληροφορίες περί επιχειρήσεων, πληροφορίες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και εκπαίδευση. Τα έγγραφα που παράγονται από φορείς του δημόσιου τομέα εκτελεστικής, νομοθετικής ή δικαστικής φύσεως αποτελούν μια ευρεία, ποικίλη και πολύτιμη δεξαμενή πόρων που μπορεί να ωφελήσει την οικονομία της γνώσης.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Η οδηγία θεσπίζει σαφή υποχρέωση για τα κράτη μέλη να προσφέρουν κάθε έγγραφο για περαιτέρω χρήση, εκτός εάν η πρόσβαση περιορίζεται ή απαγορεύεται βάσει των εθνικών κανόνων σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα και με την επιφύλαξη των λοιπών εξαιρέσεων που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία. Η οδηγία βασίζεται στα υφιστάμενα καθεστώτα πρόσβασης στα κράτη μέλη και δεν μεταβάλλει τους εθνικούς κανόνες για την πρόσβαση σε έγγραφα. Δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες πολίτες ή επιχειρήσεις μπορούν, βάσει του οικείου καθεστώτος πρόσβασης, να λάβουν έγγραφο μόνον εάν είναι σε θέση να αποδείξουν ότι έχουν συγκεκριμένο συμφέρον. Σε ενωσιακό επίπεδο, το άρθρο 41 (δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση) και το άρθρο 42 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζουν σε κάθε πολίτη της Ένωσης ή σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε κράτος μέλος, δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Οι φορείς του δημόσιου τομέα θα πρέπει να ενθαρρύνονται ώστε να διαθέτουν προς περαιτέρω χρήση οιοδήποτε έγγραφο που βρίσκεται στην κατοχή τους. Οι φορείς του δημόσιου τομέα θα πρέπει να προωθούν και να ενθαρρύνουν την περαιτέρω χρήση εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των επίσημων εγγράφων νομοθετικής και διοικητικής φύσεως, σε εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες ο φορέας του δημόσιου τομέα έχει το δικαίωμα να επιτρέπει την περαιτέρω χρήση τους.

(19)  Η οδηγία θεσπίζει σαφή υποχρέωση για τα κράτη μέλη να προσφέρουν κάθε έγγραφο για περαιτέρω χρήση, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία. Η οδηγία βασίζεται στα καθεστώτα πρόσβασης που ισχύουν επί του παρόντος στα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο αυτό, δεν μεταβάλλει τους εθνικούς κανόνες για την πρόσβαση σε έγγραφα ούτε θεσπίζει ειδικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις πρόσβασης για τη δημοσίευση πληροφοριών, κάτι το οποίο θα πρέπει να παραμείνει στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών. Δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες πολίτες ή επιχειρήσεις μπορούν, βάσει του οικείου καθεστώτος πρόσβασης, να λάβουν έγγραφο μόνον εάν είναι σε θέση να αποδείξουν ότι έχουν συγκεκριμένο συμφέρον. Σε ενωσιακό επίπεδο, το άρθρο 41 (δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση) και το άρθρο 42 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζουν σε κάθε πολίτη της Ένωσης ή σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε κράτος μέλος, δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Οι φορείς του δημόσιου τομέα θα πρέπει να ενθαρρύνονται ώστε να διαθέτουν προς περαιτέρω χρήση οιοδήποτε έγγραφο που βρίσκεται στην κατοχή τους. Οι φορείς του δημόσιου τομέα θα πρέπει να προωθούν και να ενθαρρύνουν την περαιτέρω χρήση εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των επίσημων εγγράφων νομοθετικής και διοικητικής φύσεως, σε εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες ο φορέας του δημόσιου τομέα έχει το δικαίωμα να επιτρέπει την περαιτέρω χρήση τους.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία θα πρέπει να διέπει μόνο τους κανόνες που αφορούν την περαιτέρω χρήση δημόσιων εγγράφων, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν αποκλειστικές αρμοδιότητες όσον αφορά την πρόσβαση σε έγγραφα. Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για την εσωτερική λογική του κειμένου, δεδομένου ότι συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Ένα έγγραφο θα πρέπει να θεωρείται έγγραφο σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, εάν είναι σε μορφή αρχείου διαρθρωμένου κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι εφαρμογές λογισμικού να μπορούν να εντοπίσουν, να αναγνωρίσουν και να εξαγάγουν από αυτό συγκεκριμένα δεδομένα. Τα δεδομένα που έχουν κωδικοποιηθεί σε αρχεία που είναι διαρθρωμένα σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο θα πρέπει να θεωρούνται μηχαναγνώσιμα δεδομένα. Οι μηχαναγνώσιμοι μορφότυποι μπορούν να είναι ανοικτοί ή ιδιόκτητοι· μπορούν να υπάρχουν επίσημα πρότυπα ή όχι. Τα έγγραφα που έχουν κωδικοποιηθεί σε μορφή αρχείου που περιορίζει μια τέτοια αυτόματη επεξεργασία, διότι τα δεδομένα δεν μπορούν ή δεν μπορούν εύκολα να εξαχθούν από αυτά τα έγγραφα, δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως έγγραφα σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, όταν αυτό είναι εφικτό και σκόπιμο, να ενθαρρύνουν τη χρήση ανοικτών, μηχαναγνώσιμων μορφότυπων.

(31)  Ένα έγγραφο θα πρέπει να θεωρείται έγγραφο σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, εάν είναι σε μορφή αρχείου διαρθρωμένου κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι εφαρμογές λογισμικού να μπορούν να εντοπίσουν, να αναγνωρίσουν και, με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο, να εξαγάγουν από αυτό συγκεκριμένα δεδομένα. Τα δεδομένα που έχουν κωδικοποιηθεί σε αρχεία που είναι διαρθρωμένα σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο θα πρέπει να θεωρούνται μηχαναγνώσιμα δεδομένα. Οι μηχαναγνώσιμοι μορφότυποι μπορούν να είναι ανοικτοί ή ιδιόκτητοι· μπορούν να υπάρχουν επίσημα πρότυπα ή όχι. Τα έγγραφα που έχουν κωδικοποιηθεί σε μορφή αρχείου που περιορίζει μια τέτοια αυτόματη επεξεργασία, διότι τα δεδομένα δεν μπορούν ή δεν μπορούν εύκολα να εξαχθούν από αυτά τα έγγραφα, δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως έγγραφα σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, όταν αυτό είναι εφικτό και σκόπιμο, να ενθαρρύνουν τη χρήση ανοικτών, μηχαναγνώσιμων μορφότυπων.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Τα τέλη για την περαιτέρω χρήση εγγράφων αποτελούν σημαντικό φραγμό εισόδου στην αγορά για νεοσύστατες επιχειρήσεις και ΜΜΕ. Συνεπώς, τα έγγραφα θα πρέπει να διατίθενται για περαιτέρω χρήση ατελώς και, σε περίπτωση που η επιβολή τέλους είναι απαραίτητη, το εν λόγω τέλος θα πρέπει καταρχήν να περιορίζεται στο οριακό κόστος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη να μην παρεμποδίζεται η κανονική λειτουργία των φορέων του δημόσιου τομέα, οι οποίοι υποχρεούνται να παράγουν έσοδα για να καλύπτουν σημαντικό μέρος του κόστους τους όσον αφορά την εκτέλεση της δημόσιας αποστολής τους. Θα πρέπει να αναγνωριστεί επίσης η συμβολή των δημόσιων επιχειρήσεων στην ύπαρξη ανταγωνιστικού οικονομικού περιβάλλοντος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι φορείς του δημόσιου τομέα και οι δημόσιες επιχειρήσεις θα πρέπει επομένως να έχουν τη δυνατότητα να χρεώνουν περισσότερο από το οριακό κόστος. Τα τέλη αυτά θα πρέπει να ορίζονται σύμφωνα με αντικειμενικά, διαφανή και επαληθεύσιμα κριτήρια και τα συνολικά έσοδα από την παροχή και την άδεια περαιτέρω χρήσης των εγγράφων δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσής τους, συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης απόδοσης της επένδυσης. Κατά περίπτωση, το κόστος της ανωνυμοποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών θα πρέπει επίσης να συνυπολογίζεται στο επιλέξιμο κόστος. Η απαίτηση να παράγουν έσοδα για να καλύπτουν σημαντικό μέρος του κόστους των φορέων του δημοσίου τομέα όσον αφορά την εκτέλεση της δημόσιας αποστολής τους, ή το εύρος των υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος που ανατίθενται στις δημόσιες επιχειρήσεις δεν πρέπει να αποτελεί απαίτηση εκ του νόμου και μπορεί να απορρέει, παραδείγματος χάριν, από τις διοικητικές πρακτικές των κρατών μελών. Η εν λόγω απαίτηση θα πρέπει να επανεξετάζεται τακτικά από τα κράτη μέλη.

(32)  Τα τέλη για την περαιτέρω χρήση εγγράφων αποτελούν σημαντικό φραγμό εισόδου στην αγορά για νεοσύστατες επιχειρήσεις και ΜΜΕ, ιδίως στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας. Συνεπώς, τα έγγραφα θα πρέπει να διατίθενται για περαιτέρω χρήση ατελώς και, σε περίπτωση που η επιβολή τέλους είναι απαραίτητη, το εν λόγω τέλος θα πρέπει καταρχήν να περιορίζεται στο οριακό κόστος. Το οριακό κόστος περιλαμβάνει το επιπλέον κόστος που προκύπτει από την ψηφιοποίηση, την αποθήκευση και τη διαχείριση εγγράφων, καθώς και το κόστος μαζικής αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων, τη συμπληρωματική προσπάθεια για να καταστούν μηχαναγνώσιμα τα δεδομένα και την πρόσθετη επιβάρυνση που προκύπτει από τα μέτρα υποδομών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη να μην παρεμποδίζεται η κανονική λειτουργία των φορέων του δημόσιου τομέα, οι οποίοι υποχρεούνται να παράγουν έσοδα για να καλύπτουν σημαντικό μέρος του κόστους τους όσον αφορά την εκτέλεση της δημόσιας αποστολής τους. Θα πρέπει να αναγνωριστεί επίσης η συμβολή των δημόσιων επιχειρήσεων στην ύπαρξη ανταγωνιστικού οικονομικού περιβάλλοντος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι φορείς του δημόσιου τομέα και οι δημόσιες επιχειρήσεις θα πρέπει επομένως να έχουν τη δυνατότητα να χρεώνουν περισσότερο από το οριακό κόστος. Τα τέλη αυτά θα πρέπει να ορίζονται σύμφωνα με αντικειμενικά, διαφανή και επαληθεύσιμα κριτήρια και τα συνολικά έσοδα από την παροχή και την άδεια περαιτέρω χρήσης των εγγράφων δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσής τους, συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης απόδοσης της επένδυσης. Κατά περίπτωση, το κόστος της ανωνυμοποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών θα πρέπει επίσης να συνυπολογίζεται στο επιλέξιμο κόστος. Η απαίτηση να παράγουν έσοδα για να καλύπτουν σημαντικό μέρος του κόστους των φορέων του δημοσίου τομέα όσον αφορά την εκτέλεση της δημόσιας αποστολής τους, ή το εύρος των υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος που ανατίθενται στις δημόσιες επιχειρήσεις δεν πρέπει να αποτελεί απαίτηση εκ του νόμου και μπορεί να απορρέει, παραδείγματος χάριν, από τις διοικητικές πρακτικές των κρατών μελών. Η εν λόγω απαίτηση θα πρέπει να επανεξετάζεται τακτικά από τα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για την εσωτερική λογική του κειμένου, δεδομένου ότι συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(52)  Η ύπαρξη μέσων που βοηθούν τους ενδεχόμενους χρήστες να εντοπίζουν τα διατιθέμενα για περαιτέρω χρήση έγγραφα, καθώς και τους όρους για τη χρήση αυτή, μπορεί να διευκολύνει σημαντικά τη διασυνοριακή χρήση των εγγράφων του δημοσίου τομέα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επομένως να εξασφαλίζουν ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα πρακτικά μέτρα που βοηθούν τους χρήστες στην αναζήτηση των διαθέσιμων προς περαιτέρω χρήση εγγράφων. Παραδείγματα τέτοιων πρακτικών μέτρων αποτελούν οι κατάλογοι, με κατά προτίμηση ηλεκτρονική πρόσβαση, των κυριότερων εγγράφων (εγγράφων που χρησιμοποιούνται ή που μπορεί να χρησιμοποιηθούν εκτενώς) και οι ιστοσελίδες που συνδέονται με αποκεντρωμένους καταλόγους.

(52)  Η ύπαρξη μέσων που βοηθούν τους ενδεχόμενους χρήστες να εντοπίζουν τα διατιθέμενα για περαιτέρω χρήση έγγραφα, καθώς και τους όρους για τη χρήση αυτή, μπορεί να διευκολύνει σημαντικά τη διασυνοριακή χρήση των εγγράφων του δημοσίου τομέα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επομένως να εξασφαλίζουν ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα πρακτικά μέτρα που βοηθούν τους χρήστες στην αναζήτηση των διαθέσιμων προς περαιτέρω χρήση εγγράφων. Παραδείγματα τέτοιων πρακτικών μέτρων αποτελούν οι κατάλογοι, με κατά προτίμηση ηλεκτρονική πρόσβαση, των κυριότερων εγγράφων (εγγράφων που χρησιμοποιούνται ή που μπορεί να χρησιμοποιηθούν εκτενώς) και οι ιστοσελίδες που συνδέονται με αποκεντρωμένους καταλόγους. Τα μέτρα για τη διευκόλυνση της πιστοποίησης της γνησιότητας των δημόσιων εγγράφων προσφέρουν επίσης σημαντικές εγγυήσεις στους χρήστες.

Αιτιολόγηση

Λόγω των κινδύνων παραβίασης ή παραποίησης στην ψηφιακή εποχή, είναι σημαντική η δυνατότητα πιστοποίησης της γνησιότητας ώστε να είναι αξιόπιστος ο δημόσιος τομέας. Τα εργαλεία είναι εύκολα διαθέσιμα και η εφαρμογή τους σε πρώιμα στάδια της διαδικασίας απαιτεί σχετικά μικρή προσπάθεια και αποφέρει μεγάλο όφελος.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(57)  Ένας από τους κύριους στόχους της εγκαθίδρυσης της εσωτερικής αγοράς είναι η δημιουργία όρων για την ανάπτυξη υπηρεσιών ενωσιακής κλίμακας. Οι βιβλιοθήκες, τα μουσεία και τα αρχεία κατέχουν σημαντικό αριθμό πολύτιμων πόρων πληροφοριών του δημόσιου τομέα, ιδίως δεδομένου ότι τα προγράμματα ψηφιοποίησης έχουν πολλαπλασιάσει την ποσότητα του κοινόχρηστου ψηφιακού υλικού. Αυτές οι συλλογές πολιτιστικής κληρονομιάς και τα συναφή μεταδεδομένα αποτελούν δυνητική βάση για προϊόντα και υπηρεσίες ψηφιακού περιεχομένου και διαθέτουν τεράστιες δυνατότητες καινοτόμου περαιτέρω χρήσης σε τομείς όπως η εκπαίδευση και ο τουρισμός. Άλλοι τύποι πολιτιστικών ιδρυμάτων (όπως ορχήστρες, λυρικές σκηνές, μπαλέτα και θέατρα), συμπεριλαμβανομένων των αρχείων που ανήκουν στα ιδρύματα αυτά, θα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής, λόγω της ιδιαιτερότητάς τους ως «τέχνες του θεάματος» και του γεγονότος ότι σχεδόν όλο το υλικό που κατέχουν καλύπτεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και θα εξαιρείτο, συνεπώς, από το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας.

(57)  Ένας από τους κύριους στόχους της εγκαθίδρυσης της εσωτερικής αγοράς είναι η δημιουργία όρων για την ανάπτυξη υπηρεσιών ενωσιακής κλίμακας. Οι βιβλιοθήκες, τα μουσεία και τα αρχεία κατέχουν σημαντικό αριθμό πολύτιμων πόρων πληροφοριών του δημόσιου τομέα. Η περαιτέρω χρήση εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή τέτοιων ιδρυμάτων εμπεριέχει σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές δυνατότητες για τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, καθώς και για την κοινωνία, ιδίως δεδομένου ότι τα προγράμματα ψηφιοποίησης έχουν πολλαπλασιάσει την ποσότητα του κοινόχρηστου ψηφιακού υλικού, το οποίο είναι προσβάσιμο σε πλατφόρμες όπως η Europeana. Αυτές οι συλλογές πολιτιστικής κληρονομιάς και τα συναφή μεταδεδομένα αποτελούν δυνητική βάση για προϊόντα και υπηρεσίες ψηφιακού περιεχομένου και διαθέτουν τεράστιες δυνατότητες καινοτόμου περαιτέρω χρήσης, όχι μόνο για τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, αλλά και σε άλλους τομείς, όπως η εκπαίδευση και ο τουρισμός. Άλλοι τύποι πολιτιστικών ιδρυμάτων (όπως ορχήστρες, λυρικές σκηνές, μπαλέτα και θέατρα), συμπεριλαμβανομένων των αρχείων που ανήκουν στα ιδρύματα αυτά, θα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής, λόγω της ιδιαιτερότητάς τους ως «τέχνες του θεάματος» και του γεγονότος ότι σχεδόν όλο το υλικό που κατέχουν καλύπτεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και θα εξαιρείτο, συνεπώς, από το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για την εσωτερική λογική του κειμένου, δεδομένου ότι συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(60)  Για να εξασφαλιστεί η μεγιστοποίηση του αντίκτυπου τους και για να διευκολυνθεί η περαιτέρω χρήση, τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας θα πρέπει να διατίθενται για περαιτέρω χρήση με ελάχιστους νομικούς περιορισμούς και δωρεάν. Θα πρέπει να δημοσιοποιούνται μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών, όταν το εν λόγω σύνολο δεδομένων περιέχει δυναμικά δεδομένα.

(60)  Για να εξασφαλιστεί η μεγιστοποίηση του αντίκτυπου τους και για να διευκολυνθεί η περαιτέρω χρήση, τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας θα πρέπει να διατίθενται για περαιτέρω χρήση με ελάχιστους νομικούς περιορισμούς και δωρεάν. Θα πρέπει να δημοσιοποιούνται μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών, όταν το εν λόγω σύνολο δεδομένων περιέχει δυναμικά δεδομένα. Όπως και οι άλλες πληροφορίες του δημόσιου τομέα, θα πρέπει να συνοδεύονται από εργαλεία πιστοποίησης γνησιότητας που δίνουν την αίσθηση της ασφάλειας στους χρήστες.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 60α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(60α)  Δεδομένου του υψηλού κινδύνου να καταστούν παρωχημένοι οι τρέχοντες τεχνολογικοί μορφότυποι για την αποθήκευση και την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα, οι δημόσιες αρχές —ιδίως στην περίπτωση των συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας— θα πρέπει να εφαρμόζουν αποτελεσματικές μακροπρόθεσμες πολιτικές διαφύλαξης για να διασφαλιστούν οι δυνατότητες χρήσης στο μέλλον.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη πρόσβαση, είναι απαραίτητο να υπάρχουν ουσιαστικές πολιτικές διαφύλαξης προς υποστήριξη της μελλοντικής έρευνας, ανάλυσης και διαφάνειας.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  υφιστάμενων εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα των κρατών μελών·

α)  δημοσίως προσβάσιμων εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα των κρατών μελών·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για την εσωτερική λογική του κειμένου, δεδομένου ότι συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  υφιστάμενα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς που καθορίζονται στην οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου42 και δημόσιων επιχειρήσεων που ενεργούν ως φορείς δημοσίων υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43, δημόσιων επιχειρήσεων που ενεργούν ως αερομεταφορείς που εκπληρώνουν υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου44, και δημόσιων επιχειρήσεων πυ ενεργούν ως πλοιοκτήτες της Κοινότητας που εκπληρώνουν υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 του Συμβουλίου45.

β)  δημοσίως προσβάσιμα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς που καθορίζονται στην οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου42 και δημόσιων επιχειρήσεων που ενεργούν ως φορείς δημοσίων υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43, δημόσιων επιχειρήσεων που ενεργούν ως αερομεταφορείς που εκπληρώνουν υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου44, και δημόσιων επιχειρήσεων που ενεργούν ως πλοιοκτήτες της Κοινότητας που εκπληρώνουν υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 του Συμβουλίου45.

__________________

__________________

42 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).

42 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).

43 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και αριθ. 1107/70.

43 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και αριθ. 1107/70.

44 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 , σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα (αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (ΕΕ L 293 της 31.10.2008, σ. 3-20).

44 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 , σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα (αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (ΕΕ L 293 της 31.10.2008, σ. 3-20).

45 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 1992, για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών μελών (θαλάσσιες ενδομεταφορές-καμποτάζ) (ΕΕ L 364 της 12.12.1992, σ. 7-10).

45 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 1992, για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών μελών (θαλάσσιες ενδομεταφορές-καμποτάζ) (ΕΕ L 364 της 12.12.1992, σ. 7-10).

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων επιχειρήσεων και παράγονται έξω από το πεδίο παροχής υπηρεσιών γενικού συμφέροντος, όπως ορίζεται από τον νόμο ή με άλλους δεσμευτικούς κανόνες στο κράτος μέλος·

β)  έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων επιχειρήσεων και παράγονται έξω από το πεδίο παροχής υπηρεσιών γενικού συμφέροντος, όπως ορίζεται από τον νόμο ή με άλλους δεσμευτικούς κανόνες στο κράτος μέλος ή, ελλείψει τέτοιων κανόνων, σύμφωνα με την τυπική διοικητική πρακτική που ισχύει επί του παρόντος στο οικείο κράτος μέλος·

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Η οδηγία δεν θίγει το επίπεδο προστασίας που παρέχεται στα άτομα όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν βάσει της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, και ιδίως δεν θίγει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων).

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με τη επιφύλαξη του κεφαλαίου V, οι φορείς του δημόσιου τομέα και οι δημόσιες επιχειρήσεις διαθέτουν τα έγγραφά τους σε οιαδήποτε προϋπάρχουσα μορφή ή γλώσσα και, εφόσον είναι δυνατόν και σκόπιμο, σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο μαζί με τα μεταδεδομένα τους. Τόσο ο μορφότυπος όσο και τα μεταδεδομένα συμμορφώνονται, όποτε αυτό είναι δυνατόν, με ανοικτά επίσημα πρότυπα.

1.  Με τη επιφύλαξη του κεφαλαίου V, οι φορείς του δημόσιου τομέα και οι δημόσιες επιχειρήσεις διαθέτουν τα έγγραφά τους, διαλειτουργικά, εύκολα ευρέσιμα, επαναχρησιμοποιήσιμα με ηλεκτρονικά μέσα, σε οιαδήποτε προϋπάρχουσα μορφή ή γλώσσα και, εφόσον είναι δυνατόν και σκόπιμο, σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο μαζί με τα μεταδεδομένα τους. Τόσο ο μορφότυπος όσο και τα μεταδεδομένα συμμορφώνονται, όποτε αυτό είναι δυνατόν, με ανοικτά επίσημα πρότυπα.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για την εσωτερική λογική του κειμένου, δεδομένου ότι συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  στα έγγραφα για τα οποία ο οικείος οργανισμός του δημόσιου τομέα υποχρεούται, δυνάμει εθνικού νόμου ή, ελλείψει αυτού, από την κοινή διοικητική πρακτική στο οικείο κράτος μέλος, να παράγει επαρκή έσοδα προκειμένου να καλύπτει σημαντικό μέρος του κόστους —τουλάχιστον το 60%— που συνδέεται με τη συλλογή, την παραγωγή, την αναπαραγωγή και τη διάδοσή τους·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για την εσωτερική λογική του κειμένου, δεδομένου ότι συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η περαιτέρω χρήση συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας ο κατάλογος των οποίων καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13 και των ερευνητικών δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1) στοιχείο γ) είναι δωρεάν για τον χρήστη.

5.  Η περαιτέρω χρήση συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας ο κατάλογος των οποίων καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13 και των ερευνητικών δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1) στοιχείο γ) είναι δωρεάν ή μειωμένου κόστους για τον χρήστη.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα για τη διευκόλυνση της αναζήτησης διαθέσιμων εγγράφων για περαιτέρω χρήση πρακτικά μέτρα, όπως είναι οι κατάλογοι των κυριότερων εγγράφων με τα σχετικά μεταδεδομένα, οσάκις τούτο είναι δυνατό και σκόπιμο, με ηλεκτρονική πρόσβαση και σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, καθώς και οι ιστότοποι των δικτυακών πυλών που συνδέονται με τους καταλόγους. Εφόσον τούτο είναι δυνατόν, τα κράτη μέλη διευκολύνουν τη διαγλωσσική αναζήτηση εγγράφων.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα για τη διευκόλυνση της αναζήτησης διαθέσιμων εγγράφων για περαιτέρω χρήση πρακτικά μέτρα, όπως είναι οι κατάλογοι των κυριότερων εγγράφων με τα σχετικά μεταδεδομένα, οσάκις τούτο είναι δυνατό και σκόπιμο, με ηλεκτρονική πρόσβαση και σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, καθώς και οι ιστότοποι των δικτυακών πυλών που συνδέονται με τους καταλόγους και τα εργαλεία πιστοποίησης γνησιότητας. Εφόσον τούτο είναι δυνατόν, τα κράτη μέλη διευκολύνουν τη διαγλωσσική αναζήτηση εγγράφων.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για την εσωτερική λογική του κειμένου, δεδομένου ότι συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 12α

 

Διαφύλαξη πληροφοριών του δημόσιου τομέα

 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται ουσιαστικές πολιτικές για τη διαφύλαξη των πληροφοριών του δημόσιου τομέα σε οποιονδήποτε μορφότυπο ο οποίος εγγυάται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη μακροπρόθεσμη πρόσβαση.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για την εσωτερική λογική του κειμένου, δεδομένου ότι συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με σκοπό την επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή καταρτίζει τον κατάλογο των συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας μεταξύ των εγγράφων στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία, μαζί με τις λεπτομέρειες της δημοσίευσης και περαιτέρω χρήσης τους.

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας που απαριθμούνται στο παράρτημα Ια, διατίθενται δωρεάν, σε μηχαναγνώσιμη μορφή και με δυνατότητα τηλεφόρτωσης, και συνοδεύονται από εργαλεία πιστοποίησης γνησιότητας, βάσει αποτελεσματικών πολιτικών μακροπρόθεσμης διαφύλαξης και, όπου ενδείκνυται, μέσω API. Οι όροι περαιτέρω χρήσης είναι συμβατοί με άδειες ανοικτού προτύπου. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 14, για τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τη διεύρυνση του καταλόγου των κατηγοριών συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας που ορίζονται στο παράρτημα Ια και, ιδίως, με τον περαιτέρω προσδιορισμό των συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας μεταξύ των εγγράφων στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία, μαζί με τις λεπτομέρειες της δημοσίευσης και περαιτέρω χρήσης τους.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα εν λόγω σύνολα δεδομένων διατίθενται δωρεάν, σε μηχαναγνώσιμη μορφή και είναι προσπελάσιμα μέσω API. Οι όροι περαιτέρω χρήσης είναι συμβατοί με άδειες ανοικτού προτύπου.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Υποστηρίζουμε τις αλλαγές που προτείνονται με τη γνωμοδότηση της επιτροπής IMCO, με μια προσθήκη ώστε να αποτυπώνονται οι επισημάνσεις που διατυπώνονται ανωτέρω.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Παράρτημα Iα

 

Κατάλογος συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας

 

Εθνικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων· Σχέδια μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των διαδικαστικών πληροφοριών που σχετίζονται με την έκδοσή τους· Μέτρα που έχουν τροποποιηθεί, καταργηθεί ή δεν είναι πλέον σε ισχύ· Συνοδευτικά έγγραφα, όπως αιτιολογικές εκθέσεις, εκτιμήσεις επιπτώσεων, γνωμοδοτήσεις συμβουλευτικών οργάνων και αρχεία ψηφοφοριών.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για την εσωτερική λογική του κειμένου, δεδομένου ότι συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Εκ νέου χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (αναδιατύπωση)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

28.5.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT

28.5.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Θεόδωρος Ζαγοράκης

1.6.2018

Εξέταση στην επιτροπή

10.10.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

20.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

0

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Νικόλαος Χουντής, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Γιώργος Γραμματικάκης, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Dietmar Köster, Emma McClarkin, Michel Reimon

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nicola Danti, Tomáš Zdechovský

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Rupert Matthews

GUE/NGL

Νικόλαος Χουντής

PPE

Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Sabine Verheyen, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Nicola Danti, Damian Drăghici, Γιώργος Γραμματικάκης, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

VERTS/ALE

Helga Trüpel

0

-

 

 

3

0

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

VERTS/ALE

Michel Reimon

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (27.11.2018)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (αναδιατύπωση)

(COM(2018)0234 – C8‑0169/2018 – 2018/0111(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Ignazio Corrao

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης γνωρίζει την πρόταση της Επιτροπής για την αναδιατύπωση των οδηγιών 2013/37/ΕΕ και 2003/98/ΕΚ για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (ΠΔΤ). Στόχος της πρότασης είναι η επικαιροποίηση των υφιστάμενων οδηγιών ώστε να διευκολυνθεί η περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα σε ολόκληρη την Ένωση, με την εναρμόνιση των βασικών προϋποθέσεων που καθιστούν διαθέσιμες στους περαιτέρω χρήστες τις ΠΔΤ.

Η πρόταση διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της και επιδιώκει να διασφαλίσει τη συνοχή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, καθώς και με άλλες πολιτικές και πρωτοβουλίες της Ένωσης, σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη ή το διαδίκτυο των πραγμάτων.

Ωστόσο, ο συντάκτης θεωρεί αναγκαίο να αντικατοπτρίζεται σωστά αυτή η εσωτερική νομική συνέπεια του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε νομική αβεβαιότητα μεταξύ των διαφόρων νομικών μέσων. Ειδικότερα, η πρόταση πρέπει να αντικατοπτρίζει με σαφήνεια την αλληλεπίδραση μεταξύ της περαιτέρω χρήσης των ΠΔΤ και της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, η οποία εφαρμόζεται σε κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας. Επιπλέον, προκειμένου να αποφευχθούν αποκλίνουσες ερμηνείες ή αντιλήψεις βασικών εννοιών για την ορθή εφαρμογή της παρούσας πρότασης, και οι οποίες έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του δικαίου της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, ο συντάκτης θεωρεί απαραίτητο να εισαγάγει στο νομοθετικό μέρος της πρότασης ειδικές διατάξεις. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για τους ορισμούς των «δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και των «ανώνυμων δεδομένων». Και οι δύο αναφέρονται στις έννοιες που χρησιμοποιούνται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ) και με σαφές νόημα. Ειδικότερα, είναι αναγκαίος ένας ορισμός των «ανώνυμων δεδομένων» δεδομένου ότι, σε πολλές περιπτώσεις, η έννοια αυτή νοείται ως αναφορά στα «ψευδώνυμα δεδομένα». Ωστόσο, τα «ψευδώνυμα δεδομένα» είναι «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» και η επεξεργασία ή χρήση τους εξακολουθεί να υπόκειται στις διατάξεις του ΓΚΠΔ υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις. 

Τέλος, προκειμένου να αντιμετωπιστούν επίσης οι ανησυχίες των ενδιαφερόμενων μερών σε σχέση με τον σεβασμό της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως σε τομείς όπως ο τομέας της υγείας ή άλλοι τομείς που επεξεργάζονται «ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», ο συντάκτης θεωρεί απαραίτητο να προβλέπεται ότι, κατά την εξέταση των αποφάσεων σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τους όρους για την περαιτέρω χρήση εγγράφων που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, οι οργανισμοί που υπόκεινται στην παρούσα οδηγία, διενεργούν εκτιμήσεις αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων. Αυτό θα τους επιτρέψει να αξιολογήσουν τους κινδύνους που συνδέονται με τη δημοσιοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λαμβανομένων υπόψη των προϋποθέσεων για την περαιτέρω χρήση.

Εν ολίγοις, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αυξάνουν τη νομική ποιότητα του κειμένου, διασφαλίζοντας την εσωτερική νομική συνοχή μεταξύ της παρούσας πρότασης για περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και των κανόνων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Tίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόταση

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (αναδιατύπωση)

για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (αναδιατύπωση)

Αιτιολόγηση

Όταν εγκρίθηκε η οδηγία 2003/98/ΕΚ, ο όρος «ανοιχτά δεδομένα» δεν ήταν ευρέως γνωστός, η κατάσταση όμως σήμερα είναι διαφορετική. Ο όρος «ανοιχτά δεδομένα» χρησιμοποιείται ευρέως από την Επιτροπή στην ανακοίνωσή της (για παράδειγμα, στην ευρωπαϊκή πύλη δεδομένων της Επιτροπής), καθώς και στην αιτιολογική έκθεση της παρούσας οδηγίας. Ο όρος είναι ευρέως κατανοητός και περιγράφει στο ευρύτερο κοινό την ιδέα στην οποία βασίζεται ο τεχνικός όρος «περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα».

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Μετά τη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους και με βάση τα αποτελέσματα της εκτίμησης επιπτώσεων30, η Επιτροπή έκρινε ότι ήταν αναγκαία η ανάληψη δράσης σε επίπεδο Ένωσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι φραγμοί που απομένουν και οι αναδυόμενοι φραγμοί στην ευρύτερη περαιτέρω χρήση σε ολόκληρη την Ένωση των πληροφοριών που είτε βρίσκονται στην κατοχή του δημόσιου τομέα είτε χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους και για να τροποποιηθεί το νομοθετικό πλαίσιο ώστε να συμβαδίζει με την πρόοδο των ψηφιακών τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και το διαδίκτυο των πραγμάτων.

(3)  Μετά τη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους και με βάση τα αποτελέσματα της εκτίμησης επιπτώσεων30, η Επιτροπή έκρινε ότι ήταν αναγκαία η ανάληψη δράσης σε επίπεδο Ένωσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι φραγμοί που απομένουν και οι αναδυόμενοι φραγμοί στην ευρύτερη περαιτέρω χρήση σε ολόκληρη την Ένωση των πληροφοριών που είτε βρίσκονται στην κατοχή του δημόσιου τομέα είτε χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους και για να τροποποιηθεί το νομοθετικό πλαίσιο ώστε να συμβαδίζει με την πρόοδο των ψηφιακών τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο των πραγμάτων, η υπολογιστική νέφους υψηλών επιδόσεων και η κβαντική τεχνολογία. Τα σύνολα δεδομένων ανοιχτής πηγής θα συμβάλουν στην ταχεία πρόοδο και θα δημιουργήσουν μια νέα στρατηγική για την ενσωμάτωση νέων ψηφιακών τεχνολογιών, και ιδίως της τεχνητής νοημοσύνης.

_________________

_________________

30 SWD(2018) 127.

30 SWD(2018) 127.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Οι ουσιαστικές αλλαγές που επήλθαν στο νομικό κείμενο, ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των πληροφοριών του δημόσιου τομέα για την ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία δίνουν έμφαση στους ακόλουθους τομείς: παροχή πρόσβασης σε δυναμικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο μέσω των κατάλληλων τεχνικών μέσων, αύξηση της παροχής υψηλής αξίας δεδομένων του δημόσιου τομέα για περαιτέρω χρήση, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων από δημόσιες επιχειρήσεις, ερευνητικούς οργανισμούς και οργανισμούς χρηματοδότησης της έρευνας, αντιμετώπιση της εμφάνισης νέων μορφών αποκλειστικών ρυθμίσεων, χρήση των εξαιρέσεων από την αρχή της χρέωσης του οριακού κόστους και σχέση μεταξύ της παρούσας οδηγίας και ορισμένων συναφών νομικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών 96/9/ΕΚ31 και 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου32.

(4)  Οι ουσιαστικές αλλαγές που επήλθαν στο νομικό κείμενο, ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των πληροφοριών του δημόσιου τομέα για την ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία δίνουν έμφαση στους ακόλουθους τομείς: παροχή πρόσβασης σε δυναμικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο μέσω των κατάλληλων τεχνικών μέσων, αύξηση της παροχής υψηλής αξίας δεδομένων του δημόσιου τομέα για περαιτέρω χρήση, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων από δημόσιες επιχειρήσεις, ερευνητικούς οργανισμούς και οργανισμούς χρηματοδότησης της έρευνας, αντιμετώπιση της εμφάνισης νέων μορφών αποκλειστικών ρυθμίσεων, χρήση των εξαιρέσεων από την αρχή της χρέωσης του οριακού κόστους και σχέση μεταξύ της παρούσας οδηγίας και ορισμένων συναφών νομικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών 96/9/ΕΚ31, 2003/4/ΕΚ31α και 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου32 και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/67932α.

_________________

_________________

31 Οδηγία 96/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1996, σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων (ΕΕ L 77 της 27.3.1996, σ. 20).

31 Οδηγία 96/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1996, σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων (ΕΕ L 77 της 27.3.1996, σ. 20).

 

31a Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003 για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 41 της 14.02.03, σ. 26).

32 Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE) (ΕΕ L 108 της 25.4.2007, σ. 1).

32 Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE) (ΕΕ L 108 της 25.4.2007, σ. 1).

 

32a Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

Αιτιολόγηση

Συμπερίληψη παραπομπής στον ΓΚΠΔ με προσθήκη της παραγράφου 3α στο άρθρο 1.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Η πρόσβαση σε πληροφορίες συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ο Χάρτης») ορίζει ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας γνώμης και της ελευθερίας λήψης και μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών, χωρίς την ανάμειξη δημοσίων αρχών και αδιακρίτως συνόρων.

Αιτιολόγηση

Το θεμελιώδες δικαίωμα στην πρόσβαση σε πληροφορίες είναι η βάση της παρούσας οδηγίας και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να αναφερθεί εδώ.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β)  Το άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγυάται το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ορίζει ότι τα δεδομένα αυτά πρέπει να τυγχάνουν δίκαιης επεξεργασίας για καθορισμένους σκοπούς και στη βάση της συναίνεσης του ενδιαφερομένου ή για άλλους θεμιτούς λόγους που προβλέπονται από τον νόμο και υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο για πιεστικούς λόγους που σχετίζονται με την εσωτερική λογική του κειμένου, ώστε να εξασφαλίζεται η νομική του συνοχή.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Ο δημόσιος τομέας στα κράτη μέλη συλλέγει, παράγει, αναπαράγει και διαδίδει ευρύ φάσμα πληροφοριών σε πολλά πεδία δραστηριότητας, όπως πληροφορίες κοινωνικής, οικονομικής και γεωγραφικής φύσεως, πληροφορίες μετεωρολογικής φύσεως, τουριστικές πληροφορίες, πληροφορίες περί επιχειρήσεων, πληροφορίες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και εκπαίδευση. Τα έγγραφα που παράγονται από φορείς του δημόσιου τομέα εκτελεστικής, νομοθετικής ή δικαστικής φύσεως αποτελούν μια ευρεία, ποικίλη και πολύτιμη δεξαμενή πόρων που μπορεί να ωφελήσει την οικονομία της γνώσης.

(6)  Ο δημόσιος τομέας στα κράτη μέλη συλλέγει, παράγει, αναπαράγει και διαδίδει ευρύ φάσμα πληροφοριών σε πολλά πεδία δραστηριότητας, όπως πληροφορίες κοινωνικής, οικονομικής και γεωγραφικής φύσεως, πληροφορίες μετεωρολογικής φύσεως, τουριστικές πληροφορίες, πληροφορίες περί μεταφορών και περί επιχειρήσεων, πληροφορίες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και εκπαίδευση. Τα έγγραφα που παράγονται από φορείς του δημόσιου τομέα εκτελεστικής, νομοθετικής ή δικαστικής φύσεως αποτελούν μια ευρεία, ποικίλη και πολύτιμη δεξαμενή πόρων που μπορεί να ωφελήσει την οικονομία της γνώσης.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Η άδεια περαιτέρω χρήσης εγγράφων που ευρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα προσθέτει αξία για τους περαιτέρω χρήστες, για τους τελικούς χρήστες και για την κοινωνία εν γένει, καθώς και —σε πολλές περιπτώσεις— για τον ίδιο τον δημόσιο φορέα, προωθώντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία και εξασφαλίζοντας ανατροφοδότηση από περαιτέρω χρήστες όσο και από τελικούς χρήστες, γεγονός που επιτρέπει στον οικείο φορέα του δημόσιου τομέα να βελτιώσει την ποιότητα των συλλεγόμενων πληροφοριών.

(11)  Η άδεια πρόσβασης σε έγγραφα και περαιτέρω χρήσης τους που ευρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα προσθέτει αξία για τους περαιτέρω χρήστες, για τους τελικούς χρήστες και για την κοινωνία εν γένει, καθώς και —σε πολλές περιπτώσεις— για τον ίδιο τον δημόσιο φορέα, προωθώντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία και εξασφαλίζοντας ανατροφοδότηση από περαιτέρω χρήστες όσο και από τελικούς χρήστες, γεγονός που επιτρέπει στον οικείο φορέα του δημόσιου τομέα να βελτιώσει την ποιότητα των συλλεγόμενων πληροφοριών.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, διότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με άλλες τροπολογίες σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις 4, 4α, 27, 32.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Οι κανόνες και οι πρακτικές των κρατών μελών όσον αφορά την εκμετάλλευση πληροφοριακών πόρων του δημόσιου τομέα παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, οι οποίες συνιστούν φραγμούς για την πλήρη εκμετάλλευση του οικονομικού δυναμικού του καίριου αυτού πληροφοριακού πόρου. Η πρακτική των φορέων του δημόσιου τομέα κατά την εκμετάλλευση πληροφοριών του δημόσιου τομέα εξακολουθεί να ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών. Τούτο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ως εκ τούτου θα πρέπει να επιτευχθεί ελάχιστος βαθμός εναρμόνισης των εθνικών κανόνων και πρακτικών όσον αφορά την περαιτέρω χρήση εγγράφων του δημόσιου τομέα, σε περιπτώσεις όπου οι διαφορές εθνικών κανονισμών και πρακτικών ή η απουσία σαφήνειας παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την απρόσκοπτη εξέλιξη της κοινωνίας της πληροφορίας στην Κοινότητα.

(12)  Οι κανόνες και οι πρακτικές των κρατών μελών όσον αφορά την εκμετάλλευση πληροφοριακών πόρων του δημόσιου τομέα παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, οι οποίες συνιστούν φραγμούς για την πλήρη εκμετάλλευση του οικονομικού δυναμικού του καίριου αυτού πληροφοριακού πόρου. Η πρακτική των φορέων του δημόσιου τομέα κατά την εκμετάλλευση πληροφοριών του δημόσιου τομέα εξακολουθεί να ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών . Τούτο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ως εκ τούτου θα πρέπει να επιτευχθεί ελάχιστος βαθμός εναρμόνισης των εθνικών κανόνων και πρακτικών όσον αφορά την πρόσβαση σε έγγραφα του δημόσιου τομέα και την περαιτέρω χρήση τους, σε περιπτώσεις όπου οι διαφορές εθνικών κανονισμών και πρακτικών ή η απουσία σαφήνειας παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την απρόσκοπτη εξέλιξη της κοινωνίας της πληροφορίας στην Κοινότητα.

Αιτιολόγηση

Παρόλο που η περαιτέρω χρήση των πληροφοριών απαιτεί να καταστεί δυνατή η πρόσβαση σε αυτές, η απαίτηση αυτή λείπει από την αναδιατύπωση. Οι τροπολογίες αυτές αποσκοπούν στη θέσπιση βασικών απαιτήσεων για την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την περαιτέρω χρήση τους. Συνεπώς, η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία για την εσωτερική λογική του κειμένου και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Οι πολιτικές ανοιχτών δεδομένων οι οποίες ενθαρρύνουν την ευρεία διαθεσιμότητα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα για προσωπικούς ή εμπορικούς σκοπούς, με ελάχιστους ή καθόλου νομικούς, τεχνικούς ή οικονομικούς περιορισμούς, και οι οποίες προωθούν την κυκλοφορία των πληροφοριών όχι μόνο για τους οικονομικούς φορείς αλλά και για το κοινό, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ταχεία ανάπτυξη νέων υπηρεσιών που βασίζονται σε νέους τρόπους συνδυασμού και χρησιμοποίησης αυτών των πληροφοριών, τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης και προώθησης της κοινωνικής δέσμευσης.

(13)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν τη δημιουργία δεδομένων βασισμένων στην αρχή των «ανοικτών δεδομένων εκ σχεδιασμού και εξ ορισμού» όσον αφορά όλα τα έγγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, διασφαλίζοντας συγχρόνως ένα συνεκτικό επίπεδο προστασίας των στόχων δημόσιου συμφέροντος, όπως η δημόσια ασφάλεια, μεταξύ άλλων όσον αφορά ευαίσθητες πληροφορίες που σχετίζονται με υποδομές ζωτικής σημασίας και, παράλληλα, διασφαλίζοντας την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες οι πληροφορίες ενός μεμονωμένου συνόλου δεδομένων ενδέχεται να μην παρουσιάζουν κίνδυνο εντοπισμού ή διάκρισης ενός συγκεκριμένου φυσικού προσώπου, αλλά όταν συνδυάζονται με άλλες διαθέσιμες πληροφορίες, θα μπορούσαν να συνεπάγονται αυτόν τον κίνδυνο. Οι πολιτικές ανοιχτών δεδομένων οι οποίες εξασφαλίζουν την ευρεσιμότητα, την προσβασιμότητα, τη διαλειτουργικότητα και τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης (αρχές FAIR) και ενθαρρύνουν την ευρεία διαθεσιμότητα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα για προσωπικούς ή εμπορικούς σκοπούς, με ελάχιστους ή καθόλου νομικούς, τεχνικούς ή οικονομικούς περιορισμούς, και οι οποίες προωθούν την κυκλοφορία των πληροφοριών όχι μόνο για τους οικονομικούς φορείς αλλά και για το κοινό, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση νέων υπηρεσιών που βασίζονται σε νέους τρόπους συνδυασμού και χρησιμοποίησης αυτών των πληροφοριών, τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης και προώθησης της κοινωνικής δέσμευσης. Επομένως, η διαλειτουργικότητα, τα ανοιχτά πρότυπα και τα ανοιχτά δεδομένα θα πρέπει να εφαρμόζονται στο επίπεδο της διοίκησης κάθε κράτους μέλους. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και να υποστηρίξει τον σχεδιασμό, τη δοκιμή, την εφαρμογή και την ανάπτυξη διαλειτουργικών ηλεκτρονικών διεπαφών που θα επιτρέψουν την παροχή αποτελεσματικότερων και ασφαλέστερων δημόσιων υπηρεσιών.

Αιτιολόγηση

Οι πολιτικές ανοιχτών δεδομένων απαριθμούνται στην αιτιολογική σκέψη 23 της πρότασης της Επιτροπής. Το θεμελιώδες δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες θέτει τα θεμέλια για την παρούσα οδηγία και, ως εκ τούτου, υποχρεώνει τα κράτη μέλη να λαμβάνουν προληπτικά υπόψη την αρχή, ώστε όταν ζητείται η παροχή πληροφοριών, τα δεδομένα δεν χρειάζεται να μετατραπούν πρώτα σε μορφή που μπορεί να δημοσιευτεί, όποτε αυτό είναι δυνατόν. Αντίστοιχη αιτιολογική σκέψη 4α.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Χρειάζεται η δημιουργία γενικού πλαισίου όσον αφορά τους όρους περαιτέρω χρήσης των εγγράφων του δημόσιου τομέα, για την εξασφάλιση δίκαιων, αναλογικών και ισότιμων όρων περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών αυτών. Οι φορείς του δημόσιου τομέα συλλέγουν, παράγουν, αναπαράγουν και διαδίδουν έγγραφα προκειμένου να εκπληρώνουν τη δημόσια αποστολή τους. Η χρήση των εγγράφων αυτών για άλλους λόγους αποτελεί περαιτέρω χρήση. Οι πολιτικές των κρατών μελών είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τα ελάχιστα πρότυπα που καθιερώνονται με την παρούσα οδηγία, επιτρέποντας έτσι την πιο εκτεταμένη περαιτέρω χρήση.

(16)  Χρειάζεται η δημιουργία γενικού πλαισίου όσον αφορά τους όρους πρόσβασης σε έγγραφα του δημόσιου τομέα και περαιτέρω χρήσης τους, για την εξασφάλιση δίκαιων, αναλογικών και ισότιμων όρων περαιτέρω χρήσης των εγγράφων αυτών. Οι φορείς του δημόσιου τομέα συλλέγουν, παράγουν, αναπαράγουν και διαδίδουν έγγραφα προκειμένου να εκπληρώνουν τη δημόσια αποστολή τους. Η χρήση των εγγράφων αυτών για άλλους λόγους αποτελεί περαιτέρω χρήση. Οι πολιτικές των κρατών μελών είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τα ελάχιστα πρότυπα που καθιερώνονται με την παρούσα οδηγία, επιτρέποντας έτσι την πιο εκτεταμένη περαιτέρω χρήση.

Αιτιολόγηση

Παρόλο που η περαιτέρω χρήση των πληροφοριών απαιτεί να καταστεί δυνατή η πρόσβαση σε αυτές, η απαίτηση αυτή λείπει από την αναδιατύπωση. Οι τροπολογίες αυτές αποσκοπούν στη θέσπιση βασικών απαιτήσεων για την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την περαιτέρω χρήση τους. Συνεπώς, η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία για την εσωτερική λογική του κειμένου και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται σε έγγραφα τα οποία καθίστανται προσιτά για περαιτέρω χρήση όταν οι φορείς του δημόσιου τομέα χορηγούν σχετικές άδειες, πωλούν, διαδίδουν, ανταλλάσσουν ή διαθέτουν πληροφορίες. Προκειμένου να αποφεύγονται οι διεπιδοτήσεις, η περαιτέρω χρήση θα πρέπει να περιλαμβάνει τη μεταγενέστερη χρήση των εγγράφων στα πλαίσια του αυτού φορέα για δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο της δημόσιας αποστολής. Οι δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο της δημόσιας αποστολής περιλαμβάνουν κατά γενικό κανόνα την παροχή εγγράφων που παράγονται και χρεώνονται σε αποκλειστικώς εμπορική βάση και τα οποία βρίσκονται σε ανταγωνισμό με άλλα έγγραφα στην αγορά.

(18)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται σε έγγραφα τα οποία καθίστανται διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση όταν οι φορείς του δημόσιου τομέα αναθέτουν σε τρίτους την παραγωγή ή χορηγούν σχετικές άδειες, πωλούν, διαδίδουν, ανταλλάσσουν ή διαθέτουν πληροφορίες. Προκειμένου να αποφεύγονται οι διεπιδοτήσεις, η περαιτέρω χρήση θα πρέπει να περιλαμβάνει τη μεταγενέστερη χρήση των εγγράφων στα πλαίσια του αυτού φορέα για δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο της δημόσιας αποστολής. Οι δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο της δημόσιας αποστολής περιλαμβάνουν κατά γενικό κανόνα την παροχή εγγράφων που παράγονται και χρεώνονται σε αποκλειστικώς εμπορική βάση και τα οποία βρίσκονται σε ανταγωνισμό με άλλα έγγραφα στην αγορά.

Αιτιολόγηση

Το θεμελιώδες δικαίωμα στην πρόσβαση σε πληροφορίες επιβάλλει την αρχή των «ανοικτών δεδομένων εκ σχεδιασμού» (αιτιολογική σκέψη 13). Δεδομένου ότι τα έγγραφα μπορούν να ζητηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο από πολίτες που ασκούν το θεμελιώδες δικαίωμά τους και προκειμένου αυτό να υποστηριχτεί ενεργά, τα έγγραφα θα πρέπει ήδη να σχεδιάζονται έτσι ώστε να «καθίστανται προσιτά για περαιτέρω χρήση», ακόμη και στο στάδιο της ανάθεσης της παραγωγής πληροφοριών από έναν φορέα.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Η οδηγία θεσπίζει σαφή υποχρέωση για τα κράτη μέλη να προσφέρουν κάθε έγγραφο για περαιτέρω χρήση, εκτός εάν η πρόσβαση περιορίζεται ή απαγορεύεται βάσει των εθνικών κανόνων σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα και με την επιφύλαξη των λοιπών εξαιρέσεων που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία. Η οδηγία βασίζεται στα υφιστάμενα καθεστώτα πρόσβασης στα κράτη μέλη και δεν μεταβάλλει τους εθνικούς κανόνες για την πρόσβαση σε έγγραφα. Δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες πολίτες ή επιχειρήσεις μπορούν, βάσει του οικείου καθεστώτος πρόσβασης, να λάβουν έγγραφο μόνον εάν είναι σε θέση να αποδείξουν ότι έχουν συγκεκριμένο συμφέρον. Σε ενωσιακό επίπεδο, το άρθρο 41 (δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση) και το άρθρο 42 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζουν σε κάθε πολίτη της Ένωσης ή σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε κράτος μέλος, δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Οι φορείς του δημόσιου τομέα θα πρέπει να ενθαρρύνονται ώστε να διαθέτουν προς περαιτέρω χρήση οιοδήποτε έγγραφο που βρίσκεται στην κατοχή τους. Οι φορείς του δημόσιου τομέα θα πρέπει να προωθούν και να ενθαρρύνουν την περαιτέρω χρήση εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των επίσημων εγγράφων νομοθετικής και διοικητικής φύσεως, σε εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες ο φορέας του δημόσιου τομέα έχει το δικαίωμα να επιτρέπει την περαιτέρω χρήση τους.

(19)  Η οδηγία θεσπίζει σαφή υποχρέωση για τα κράτη μέλη να προσφέρουν κάθε έγγραφο για περαιτέρω χρήση, εκτός εάν η πρόσβαση περιορίζεται ή απαγορεύεται βάσει των εθνικών κανόνων σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες η πρόσβαση περιορίζεται ή εξαιρείται προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σύμφωνα με την οδηγία 2016/1148 και με την επιφύλαξη των λοιπών εξαιρέσεων που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία. Η οδηγία βασίζεται στα υφιστάμενα καθεστώτα πρόσβασης στα κράτη μέλη και δεν μεταβάλλει τους εθνικούς κανόνες για την πρόσβαση σε έγγραφα. Δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες πολίτες ή επιχειρήσεις μπορούν, βάσει του οικείου καθεστώτος πρόσβασης, να λάβουν έγγραφο ή μέρος εγγράφου μόνον εάν είναι σε θέση να αποδείξουν ότι έχουν συγκεκριμένο συμφέρον. Σε ενωσιακό επίπεδο, το άρθρο 41 (δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση) και το άρθρο 42 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζουν σε κάθε πολίτη της Ένωσης ή σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε κράτος μέλος, δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Οι φορείς του δημόσιου τομέα θα πρέπει να ενθαρρύνονται ώστε να διαθέτουν προς περαιτέρω χρήση οιοδήποτε έγγραφο που βρίσκεται στην κατοχή τους. Οι φορείς του δημόσιου τομέα θα πρέπει να προωθούν και να ενθαρρύνουν την περαιτέρω χρήση εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των επίσημων εγγράφων νομοθετικής και διοικητικής φύσεως, σε εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες ο φορέας του δημόσιου τομέα έχει το δικαίωμα να επιτρέπει την περαιτέρω χρήση τους.

 

_________________

 

Οδηγία (EE) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1).

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο για πιεστικούς λόγους που σχετίζονται με την εσωτερική λογική της πρότασης. Απαιτείται για την αποσαφήνιση της σχέσης και για τη συνοχή μεταξύ της οδηγίας ΠΔΤ και του ΓΚΠΔ και για να καταστεί σαφές ότι οι εξαιρέσεις ισχύουν για έγγραφα και μέρη εγγράφων σε όλες τις περιπτώσεις. Άρρηκτα συνδεδεμένη με την τροποποίηση του άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) για να εξασφαλιστεί η εσωτερική λογική της πρότασης.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Τα κράτη μέλη συχνά αναθέτουν την παροχή υπηρεσιών γενικού συμφέροντος σε φορείς εκτός του δημόσιου τομέα, διατηρώντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο ελέγχου επί των φορέων αυτών. Ταυτόχρονα, οι διατάξεις της οδηγίας 2003/98/ΕΚ εφαρμόζονται μόνο στα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα, αλλά από το πεδίο εφαρμογής εξαιρούνται οι δημόσιες επιχειρήσεις. Αυτό οδηγεί σε μικρή διαθεσιμότητα για περαιτέρω χρήση των εγγράφων που παράγονται κατά την εκτέλεση υπηρεσιών γενικού συμφέροντος σε ορισμένους τομείς, και ιδίως στον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών κοινής ωφελείας. Επίσης, μειώνει σημαντικά το δυναμικό για τη δημιουργία διασυνοριακών υπηρεσιών που βασίζονται σε έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων επιχειρήσεων οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες γενικού συμφέροντος.

(20)  Τα κράτη μέλη συχνά αναθέτουν την παροχή υπηρεσιών γενικού συμφέροντος σε φορείς εκτός του δημόσιου τομέα, διατηρώντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο ελέγχου επί των φορέων αυτών. Ταυτόχρονα, οι διατάξεις της οδηγίας 2003/98/ΕΚ εφαρμόζονται μόνο στα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα, αλλά από το πεδίο εφαρμογής εξαιρούνται οι δημόσιες επιχειρήσεις. Αυτό οδηγεί σε μικρή διαθεσιμότητα για περαιτέρω χρήση των εγγράφων που παράγονται κατά την εκτέλεση υπηρεσιών γενικού συμφέροντος σε ορισμένους τομείς, και ιδίως στον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών κοινής ωφελείας. Επίσης, μειώνει σημαντικά το δυναμικό για τη δημιουργία διασυνοριακών υπηρεσιών που βασίζονται σε έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων επιχειρήσεων οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες γενικού συμφέροντος. Η περαιτέρω χρήση των δεδομένων μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ταχεία ανάπτυξη νέων υπηρεσιών που βασίζονται σε νέους τρόπους συνδυασμού και χρησιμοποίησης αυτών των πληροφοριών, τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης και προώθησης της κοινωνικής δέσμευσης.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Ο όγκος των παραγόμενων ερευνητικών δεδομένων αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο και ενέχει δυνατότητες περαιτέρω χρήσης πέραν της επιστημονικής κοινότητας. Προκειμένου να είναι δυνατή η αντιμετώπιση των αυξανόμενων κοινωνικών προκλήσεων με αποτελεσματικό και ολιστικό τρόπο, έχει καταστεί σημαντική και επείγουσα η δυνατότητα πρόσβασης, μίξης και περαιτέρω χρήσης δεδομένων από διάφορες πηγές, καθώς και από διαφορετικούς τομείς και επιστημονικούς κλάδους. Τα ερευνητικά δεδομένα περιλαμβάνουν στατιστικά στοιχεία, πειραματικά αποτελέσματα, μετρήσεις, παρατηρήσεις που προκύπτουν από επιτόπια έρευνα, αποτελέσματα ερευνών, καταγραφές συνεντεύξεων και εικόνες. Περιλαμβάνουν επίσης μεταδεδομένα, προδιαγραφές και άλλα ψηφιακά αντικείμενα. Τα ερευνητικά δεδομένα είναι διαφορετικά από τα επιστημονικά άρθρα που αναφέρουν και σχολιάζουν τα ευρήματα που προκύπτουν από την επιστημονική έρευνα. Για πολλά χρόνια, η ανοιχτή διάθεση και περαιτέρω χρήση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας που λαμβάνει δημόσια χρηματοδότηση αποτέλεσε αντικείμενο συγκεκριμένων πρωτοβουλιών πολιτικής. Οι πολιτικές ανοικτής πρόσβασης αποσκοπούν ιδίως στο να παράσχουν στους ερευνητές και στο κοινό εν γένει πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα όσο το δυνατόν νωρίτερα κατά τη διαδικασία της διάδοσης, και να επιτρέψουν την περαιτέρω χρήση. Η ανοικτή πρόσβαση βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας, στη μείωση της υπερβολικής επανάληψης της έρευνας, στην επιτάχυνση της επιστημονικής προόδου, στην καταπολέμηση της επιστημονικής απάτης, και θα μπορεί σε γενικές γραμμές να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και την καινοτομία. Πέραν της ανοικτής πρόσβασης, ο σχεδιασμός της διαχείρισης δεδομένων έχει ταχέως αναχθεί σε τυπική επιστημονική πρακτική για τη διασφάλιση της ευρεσιμότητας, της προσβασιμότητας, της διαλειτουργικότητας και της δυνατότητας περαιτέρω χρήσης των δεδομένων (αρχές FAIR).

(23)  Ο όγκος των παραγόμενων ερευνητικών δεδομένων αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο και ενέχει δυνατότητες περαιτέρω χρήσης πέραν της επιστημονικής κοινότητας. Προκειμένου να είναι δυνατή η αντιμετώπιση των αυξανόμενων κοινωνικών προκλήσεων με αποτελεσματικό και ολιστικό τρόπο, έχει καταστεί σημαντική και επείγουσα η δυνατότητα πρόσβασης, μίξης και περαιτέρω χρήσης δεδομένων από διάφορες πηγές, καθώς και από διαφορετικούς τομείς και επιστημονικούς κλάδους. Τα ερευνητικά δεδομένα περιλαμβάνουν στατιστικά στοιχεία, πειραματικά αποτελέσματα, μετρήσεις, παρατηρήσεις που προκύπτουν από επιτόπια έρευνα, αποτελέσματα ερευνών, καταγραφές συνεντεύξεων και εικόνες. Περιλαμβάνουν επίσης μεταδεδομένα, προδιαγραφές και άλλα ψηφιακά αντικείμενα. Τα ερευνητικά δεδομένα είναι διαφορετικά από τα επιστημονικά άρθρα που αναφέρουν και σχολιάζουν τα ευρήματα που προκύπτουν από την επιστημονική έρευνα. Για πολλά χρόνια, η ανοιχτή διάθεση και περαιτέρω χρήση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας που λαμβάνει δημόσια χρηματοδότηση αποτέλεσε αντικείμενο συγκεκριμένων πρωτοβουλιών πολιτικής. Οι πολιτικές ανοικτής πρόσβασης αποσκοπούν ιδίως στο να παράσχουν στους ερευνητές και στο κοινό εν γένει πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα όσο το δυνατόν νωρίτερα κατά τη διαδικασία της διάδοσης, και να επιτρέψουν την περαιτέρω χρήση. Η ανοικτή πρόσβαση βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας, στη μείωση της υπερβολικής επανάληψης της έρευνας, στην επιτάχυνση της επιστημονικής προόδου, στην καταπολέμηση της επιστημονικής απάτης, και θα μπορεί σε γενικές γραμμές να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και την καινοτομία. Πέραν της ανοικτής πρόσβασης, ο σχεδιασμός της διαχείρισης δεδομένων έχει ταχέως αναχθεί σε τυπική επιστημονική πρακτική για τη διασφάλιση της ευρεσιμότητας, της προσβασιμότητας, της διαλειτουργικότητας και της δυνατότητας περαιτέρω χρήσης των δεδομένων (αρχές FAIR) και θα πρέπει να ενθαρρυνθεί περαιτέρω.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Για τους λόγους που εξηγούνται παραπάνω, είναι σκόπιμο να καθοριστεί υποχρέωση για τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν πολιτικές ανοικτής πρόσβασης σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας που λαμβάνει δημόσια χρηματοδότηση και να διασφαλίσουν ότι οι εν λόγω πολιτικές εφαρμόζονται από όλους τους ερευνητικούς οργανισμούς και τους οργανισμούς χρηματοδότησης της έρευνας. Οι πολιτικές ανοικτής πρόσβασης επιτρέπουν, κατά κανόνα, μια σειρά εξαιρέσεων από την ελεύθερη πρόσβαση στα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας. Στις 17 Ιουλίου 2012, η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση σχετικά με την πρόσβαση στις επιστημονικές πληροφορίες και τη διαφύλαξή τους, που επικαιροποιήθηκε στις 25 Απριλίου 201834, και όπου, μεταξύ άλλων, περιγράφονται τα σχετικά στοιχεία των πολιτικών ανοικτής πρόσβασης. Επιπλέον, θα πρέπει να βελτιωθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ορισμένα ερευνητικά αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω. Για τον λόγο αυτό, ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα οδηγία θα πρέπει να επεκταθούν για να συμπεριλάβουν τα ερευνητικά δεδομένα που προκύπτουν από δραστηριότητες επιστημονικής έρευνας που επιδοτούνται από δημόσιους πόρους ή συγχρηματοδοτούνται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Εντούτοις, σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη οι ανησυχίες όσον αφορά την ιδιωτική ζωή, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το εμπορικό απόρρητο, την εθνική ασφάλεια, τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων. Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε διοικητικός φόρτος, οι εν λόγω υποχρεώσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε αυτά τα ερευνητικά δεδομένα που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί από τους ερευνητές. Άλλα είδη εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχ ερευνητικών οργανισμών και οργανισμών χρηματοδότησης της έρευνας θα πρέπει να συνεχίσουν να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

(24)  Για τους λόγους που εξηγούνται παραπάνω, είναι σκόπιμο να καθοριστεί υποχρέωση για τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν πολιτικές ανοικτής πρόσβασης σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας που λαμβάνει δημόσια χρηματοδότηση και να διασφαλίσουν ότι οι εν λόγω πολιτικές εφαρμόζονται από όλους τους ερευνητικούς οργανισμούς και τους οργανισμούς χρηματοδότησης της έρευνας. Οι πολιτικές ανοικτής πρόσβασης επιτρέπουν, κατά κανόνα, μια σειρά εξαιρέσεων από την ελεύθερη πρόσβαση στα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας. Στις 17 Ιουλίου 2012, η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση σχετικά με την πρόσβαση στις επιστημονικές πληροφορίες και τη διαφύλαξή τους, που επικαιροποιήθηκε στις 25 Απριλίου 201834, και όπου, μεταξύ άλλων, περιγράφονται τα σχετικά στοιχεία των πολιτικών ανοικτής πρόσβασης. Επιπλέον, θα πρέπει να βελτιωθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ορισμένα ερευνητικά αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω. Για τον λόγο αυτό, ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα οδηγία θα πρέπει να επεκταθούν για να συμπεριλάβουν τα ερευνητικά δεδομένα που προκύπτουν από δραστηριότητες επιστημονικής έρευνας που επιδοτούνται από δημόσιους πόρους ή συγχρηματοδοτούνται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Εντούτοις, σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη οι ανησυχίες όσον αφορά την ιδιωτική ζωή, την εμπιστευτικότητα, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το εμπορικό απόρρητο, την εθνική ασφάλεια, τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων. Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε διοικητικός φόρτος, οι εν λόγω υποχρεώσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε αυτά τα ερευνητικά δεδομένα που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί από τους ερευνητές. Άλλα είδη εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχ ερευνητικών οργανισμών και οργανισμών χρηματοδότησης της έρευνας θα πρέπει να συνεχίσουν να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

_________________

_________________

34 C(2018)2375

34 C(2018)2375

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Τα τέλη για την περαιτέρω χρήση εγγράφων αποτελούν σημαντικό φραγμό εισόδου στην αγορά για νεοσύστατες επιχειρήσεις και ΜΜΕ. Συνεπώς, τα έγγραφα θα πρέπει να διατίθενται για περαιτέρω χρήση ατελώς και, σε περίπτωση που η επιβολή τέλους είναι απαραίτητη, το εν λόγω τέλος θα πρέπει καταρχήν να περιορίζεται στο οριακό κόστος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη να μην παρεμποδίζεται η κανονική λειτουργία των φορέων του δημόσιου τομέα, οι οποίοι υποχρεούνται να παράγουν έσοδα για να καλύπτουν σημαντικό μέρος του κόστους τους όσον αφορά την εκτέλεση της δημόσιας αποστολής τους. Θα πρέπει να αναγνωριστεί επίσης η συμβολή των δημόσιων επιχειρήσεων στην ύπαρξη ανταγωνιστικού οικονομικού περιβάλλοντος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι φορείς του δημόσιου τομέα και οι δημόσιες επιχειρήσεις θα πρέπει επομένως να έχουν τη δυνατότητα να χρεώνουν περισσότερο από το οριακό κόστος. Τα τέλη αυτά θα πρέπει να ορίζονται σύμφωνα με αντικειμενικά, διαφανή και επαληθεύσιμα κριτήρια και τα συνολικά έσοδα από την παροχή και την άδεια περαιτέρω χρήσης των εγγράφων δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσής τους, συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης απόδοσης της επένδυσης. Κατά περίπτωση, το κόστος της ανωνυμοποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών θα πρέπει επίσης να συνυπολογίζεται στο επιλέξιμο κόστος. Η απαίτηση να παράγουν έσοδα για να καλύπτουν σημαντικό μέρος του κόστους των φορέων του δημοσίου τομέα όσον αφορά την εκτέλεση της δημόσιας αποστολής τους, ή το εύρος των υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος που ανατίθενται στις δημόσιες επιχειρήσεις δεν πρέπει να αποτελεί απαίτηση εκ του νόμου και μπορεί να απορρέει, παραδείγματος χάριν, από τις διοικητικές πρακτικές των κρατών μελών. Η εν λόγω απαίτηση θα πρέπει να επανεξετάζεται τακτικά από τα κράτη μέλη.

(32)  Τα τέλη για την πρόσβαση σε έγγραφα και την περαιτέρω χρήση τους αποτελούν σημαντικό φραγμό εισόδου στην αγορά για νεοσύστατες επιχειρήσεις και ΜΜΕ. Συνεπώς, τα έγγραφα θα πρέπει να διατίθενται για πρόσβαση και περαιτέρω χρήση ατελώς και, σε περίπτωση που η επιβολή τέλους είναι απαραίτητη, το εν λόγω τέλος θα πρέπει καταρχήν να περιορίζεται στο οριακό κόστος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη να μην παρεμποδίζεται η κανονική λειτουργία των φορέων του δημόσιου τομέα, οι οποίοι υποχρεούνται να παράγουν έσοδα για να καλύπτουν σημαντικό μέρος του κόστους τους όσον αφορά την εκτέλεση της δημόσιας αποστολής τους. Θα πρέπει να αναγνωριστεί επίσης η συμβολή των δημόσιων επιχειρήσεων στην ύπαρξη ανταγωνιστικού οικονομικού περιβάλλοντος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι φορείς του δημόσιου τομέα και οι δημόσιες επιχειρήσεις θα πρέπει επομένως να έχουν τη δυνατότητα να χρεώνουν περισσότερο από το οριακό κόστος. Τα τέλη αυτά θα πρέπει να ορίζονται σύμφωνα με αντικειμενικά, διαφανή και επαληθεύσιμα κριτήρια και τα συνολικά έσοδα από την παροχή και την άδεια περαιτέρω χρήσης των εγγράφων δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσής τους, συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης απόδοσης της επένδυσης. Κατά περίπτωση, το κόστος της ανωνυμοποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών θα πρέπει επίσης να συνυπολογίζεται στο επιλέξιμο κόστος. Η απαίτηση να παράγουν έσοδα για να καλύπτουν σημαντικό μέρος του κόστους των φορέων του δημοσίου τομέα όσον αφορά την εκτέλεση της δημόσιας αποστολής τους, ή το εύρος των υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος που ανατίθενται στις δημόσιες επιχειρήσεις δεν πρέπει να αποτελεί απαίτηση εκ του νόμου και μπορεί να απορρέει, παραδείγματος χάριν, από τις διοικητικές πρακτικές των κρατών μελών. Η εν λόγω απαίτηση θα πρέπει να επανεξετάζεται τακτικά από τα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Παρόλο που η περαιτέρω χρήση των πληροφοριών απαιτεί να καταστεί δυνατή η πρόσβαση σε αυτές, η απαίτηση αυτή λείπει από την αναδιατύπωση. Οι τροπολογίες αυτές αποσκοπούν στη θέσπιση βασικών απαιτήσεων για την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την περαιτέρω χρήση τους. Συνεπώς, η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία για την εσωτερική λογική του κειμένου και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36)  Η εξασφάλιση σαφών και διαθέσιμων στο κοινό όρων και προϋποθέσεων περαιτέρω χρήσης εγγράφων του δημόσιου τομέα, αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη αγοράς πληροφοριών σε ενωσιακή κλίμακα. Κατά συνέπεια, όλοι οι ισχύοντες όροι θα πρέπει να είναι σαφείς σε όλους τους ενδιαφερόμενους για περαιτέρω χρήση εγγράφων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη δημιουργία ευρετηρίων των διαθέσιμων εγγράφων, τα οποία να διατίθενται ηλεκτρονικά (on line), όταν αυτό ενδείκνυται, ούτως ώστε να προωθούνται και να διευκολύνονται οι αιτήσεις για περαιτέρω χρήση. Οι αιτούντες έγγραφα για περαιτέρω χρήση που βρίσκονται στην κατοχή φορέων άλλων από δημόσιες επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικούς οργανισμούς και οργανισμούς χρηματοδότησης της έρευνας θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τα ένδικα βοηθήματα που μπορούν να ασκήσουν σε ό,τι αφορά αποφάσεις ή πρακτικές που τους επηρεάζουν. Αυτό θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που ενδέχεται να μην είναι εξοικειωμένες με τις αλληλοεπιδράσεις με φορείς του δημοσίου τομέα άλλων κρατών μελών και τα αντίστοιχα ένδικα βοηθήματα.

(36)  Η εξασφάλιση σαφών και διαθέσιμων στο κοινό όρων και προϋποθέσεων πρόσβασης σε έγγραφα του δημόσιου τομέα και περαιτέρω χρήσης τους, αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη αγοράς πληροφοριών σε ενωσιακή κλίμακα. Κατά συνέπεια, όλοι οι ισχύοντες όροι θα πρέπει να είναι σαφείς σε όλους τους ενδιαφερόμενους για πρόσβαση σε έγγραφα και περαιτέρω χρήση τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη δημιουργία ευρετηρίων των διαθέσιμων εγγράφων, τα οποία να διατίθενται ηλεκτρονικά (on line), όταν αυτό ενδείκνυται, ούτως ώστε να προωθούνται και να διευκολύνονται οι αιτήσεις για περαιτέρω χρήση. Οι αιτούντες έγγραφα για πρόσβαση και περαιτέρω χρήση που βρίσκονται στην κατοχή φορέων άλλων από δημόσιες επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικούς οργανισμούς και οργανισμούς χρηματοδότησης της έρευνας θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τα ένδικα βοηθήματα που μπορούν να ασκήσουν σε ό,τι αφορά αποφάσεις ή πρακτικές που τους επηρεάζουν. Αυτό θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που ενδέχεται να μην είναι εξοικειωμένες με τις αλληλοεπιδράσεις με φορείς του δημοσίου τομέα άλλων κρατών μελών και τα αντίστοιχα ένδικα βοηθήματα.

Αιτιολόγηση

Παρόλο που η περαιτέρω χρήση των πληροφοριών απαιτεί να καταστεί δυνατή η πρόσβαση σε αυτές, η απαίτηση αυτή λείπει από την αναδιατύπωση. Οι τροπολογίες αυτές αποσκοπούν στη θέσπιση βασικών απαιτήσεων για την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την περαιτέρω χρήση τους. Συνεπώς, η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία για την εσωτερική λογική του κειμένου και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37)  Τα ένδικα μέσα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη δυνατότητα επανεξέτασης από αμερόληπτο φορέα επανεξέτασης. Ο φορέας αυτός θα μπορούσε να είναι μια ήδη υφιστάμενη εθνική αρχή, όπως η εθνική αρχή ανταγωνισμού, η εθνική αρχή για την πρόσβαση στα έγγραφα, ή η εθνική δικαστική αρχή. Ο φορέας αυτός θα πρέπει να έχει οργανωθεί σύμφωνα με τα συνταγματικά και νομικά συστήματα των κρατών μελών και δεν θα πρέπει να προδικάζει την έκβαση οποιουδήποτε ένδικου μέσου που διαθέτουν άλλως οι αιτούντες την περαιτέρω χρήση. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι διαφορετικός από τον μηχανισμό κράτους μέλους που καθορίζει τα κριτήρια χρέωσης που υπερβαίνει το οριακό κόστος. Τα ένδικα μέσα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη δυνατότητα επανεξέτασης των αρνητικών αποφάσεων αλλά και των αποφάσεων που, αν και επιτρέπουν την περαιτέρω χρήση, θίγουν ωστόσο τους αιτούντες για άλλους λόγους, κυρίως με τους εφαρμοζόμενους κανόνες χρέωσης. Η διαδικασία επανεξέτασης θα πρέπει να είναι ταχεία και να ευθυγραμμίζεται με τις ανάγκες μιας ταχέως μεταβαλλόμενης αγοράς.

(37)  Τα ένδικα μέσα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη δυνατότητα επανεξέτασης από αμερόληπτο φορέα επανεξέτασης. Ο φορέας αυτός θα μπορούσε να είναι μια ήδη υφιστάμενη εθνική αρχή, όπως η εθνική αρχή ανταγωνισμού, η εθνική εποπτική αρχή που συστάθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, η εθνική αρχή για την πρόσβαση στα έγγραφα, ή η εθνική δικαστική αρχή. Ο φορέας αυτός θα πρέπει να έχει οργανωθεί σύμφωνα με τα συνταγματικά και νομικά συστήματα των κρατών μελών και δεν θα πρέπει να προδικάζει την έκβαση οποιουδήποτε ένδικου μέσου που διαθέτουν άλλως οι αιτούντες την πρόσβαση και περαιτέρω χρήση. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι διαφορετικός από τον μηχανισμό κράτους μέλους που καθορίζει τα κριτήρια χρέωσης που υπερβαίνει το οριακό κόστος. Τα ένδικα μέσα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη δυνατότητα επανεξέτασης των αρνητικών αποφάσεων αλλά και των αποφάσεων που, αν και επιτρέπουν την περαιτέρω χρήση, θίγουν ωστόσο τους αιτούντες για άλλους λόγους, κυρίως με τους εφαρμοζόμενους κανόνες χρέωσης. Η διαδικασία επανεξέτασης θα πρέπει να είναι ταχεία και να ευθυγραμμίζεται με τις ανάγκες μιας ταχέως μεταβαλλόμενης αγοράς.

 

__________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119, 4.5.2016, σ.1).

Αιτιολόγηση

Παρόλο που η περαιτέρω χρήση των πληροφοριών απαιτεί να καταστεί δυνατή η πρόσβαση σε αυτές, η απαίτηση αυτή λείπει από την αναδιατύπωση. Οι τροπολογίες αυτές αποσκοπούν στη θέσπιση βασικών απαιτήσεων για την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την περαιτέρω χρήση τους. Συνεπώς, η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία για την εσωτερική λογική του κειμένου και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(39)  Σε ορισμένες περιπτώσεις η περαιτέρω χρήση των εγγράφων θα γίνεται χωρίς σχετική αδειοδότηση. Σε άλλες περιπτώσεις θα χορηγείται άδεια με την οποία θα επιβάλλονται όροι για την περαιτέρω χρήση εκ μέρους του αδειολήπτη, η οποία θα καλύπτει θέματα όπως η ευθύνη, η ορθή χρήση των εγγράφων, η εγγύηση μη αλλοίωσης και η αναφορά της πηγής. Εάν οι φορείς του δημόσιου τομέα χορηγούν άδειες για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, οι όροι της αδειοδότησης θα πρέπει να είναι δίκαιοι και διαφανείς. Οι τυποποιημένες άδειες που διατίθενται ηλεκτρονικά (on line) μπορούν επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο εν προκειμένω. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν για τη διαθεσιμότητα τυποποιημένων αδειών.

(39)  Σε ορισμένες περιπτώσεις η περαιτέρω χρήση των εγγράφων θα γίνεται χωρίς σχετική αδειοδότηση. Σε άλλες περιπτώσεις θα χορηγείται άδεια με την οποία θα επιβάλλονται όροι για την περαιτέρω χρήση εκ μέρους του αδειολήπτη, η οποία θα καλύπτει θέματα όπως η ευθύνη, η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η ορθή χρήση των εγγράφων, η εγγύηση μη αλλοίωσης και η αναφορά της πηγής. Εάν οι φορείς του δημόσιου τομέα χορηγούν άδειες για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, οι όροι της αδειοδότησης θα πρέπει να είναι δίκαιοι και διαφανείς. Οι τυποποιημένες άδειες που διατίθενται ηλεκτρονικά (on line) μπορούν επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο εν προκειμένω. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν για τη διαθεσιμότητα τυποποιημένων αδειών.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο για πιεστικούς λόγους που σχετίζονται με την εσωτερική λογική του κειμένου, ώστε να εξασφαλίζεται η νομική του συνοχή.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(47)  Κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να θίγεται και θα πρέπει να τηρείται πλήρως το ενωσιακό δίκαιο της προστασίας προσωπικών δεδομένων συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου37 και της οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου38. Η ανωνυμοποίηση είναι ένας τρόπος να συμβιβαστούν, στο μέτρο του δυνατού, τα συμφέροντα από τη δυνατότητα περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών του δημόσιου τομέα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων, αλλά συνεπάγεται κόστος. Είναι σκόπιμο να ληφθεί υπόψη το κόστος αυτό ως ένα από τα στοιχεία κόστους που συνυπολογίζονται ως μέρη του οριακού κόστους διάδοσης, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας οδηγίας.

(47)  Κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να θίγεται και θα πρέπει να τηρείται πλήρως το ενωσιακό δίκαιο της προστασίας προσωπικών δεδομένων συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου38. Η ανωνυμοποίηση είναι ένας τρόπος να συμβιβαστούν, στο μέτρο του δυνατού, τα συμφέροντα από τη δυνατότητα περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών του δημόσιου τομέα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων, αλλά συνεπάγεται κόστος. Είναι σκόπιμο να ληφθεί υπόψη το κόστος αυτό ως ένα από τα στοιχεία κόστους που συνυπολογίζονται ως μέρη του οριακού κόστους διάδοσης, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας οδηγίας. Στο πλαίσιο αυτό, «ανώνυμη πληροφορία» πρέπει να σημαίνει κάθε πληροφορία που δεν μπορεί να συνδέεται άμεσα ή έμμεσα, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με συναφή δεδομένα, με φυσικό πρόσωπο, ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν καταστεί ανώνυμα κατά τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή πλέον η ταυτοποίηση προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Επιπλέον, κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τους όρους για την περαιτέρω χρήση εγγράφων του δημόσιου τομέα που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, οι οργανισμοί που υπόκεινται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να διενεργούν εκτιμήσεις αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων προτού δημοσιοποιήσουν το έγγραφο. Αυτό θα πρέπει να γίνεται ιδίως για συγκεκριμένους τομείς που ασχολούνται συστηματικά με ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ο τομέας της υγείας, ή με άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν δεόντως οι ανησυχίες σχετικά με την αναγκαία προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η εν λόγω εκτίμηση αντικτύπου στην προστασία των δεδομένων θα πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

__________________

__________________

37 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) […].

 

38 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201, 31.7.2002, σ. 37).

38 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201, 31.7.2002, σ. 37).

Αιτιολόγηση

Αναγκαίο για τη διασφάλιση της συνοχής με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων και για την αποφυγή άλλων ερμηνειών εννοιών που ενδέχεται να αναφέρονται σε άλλες τεχνικές, όπως η ψευδωνυμοποίηση. Επιπλέον, σύμφωνα με τις συστάσεις του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ο συντάκτης θεωρεί απαραίτητο να διασφαλιστεί μια εκτίμηση αντικτύπου για να διαπιστώνεται η νομιμότητα και η αναγκαιότητα της δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων στο δημόσιο τομέα, ιδίως όταν αφορά ορισμένες κατηγορίες ευαίσθητων δεδομένων.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(52)  Η ύπαρξη μέσων που βοηθούν τους ενδεχόμενους χρήστες να εντοπίζουν τα διατιθέμενα για περαιτέρω χρήση έγγραφα, καθώς και τους όρους για τη χρήση αυτή, μπορεί να διευκολύνει σημαντικά τη διασυνοριακή χρήση των εγγράφων του δημοσίου τομέα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επομένως να εξασφαλίζουν ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα πρακτικά μέτρα που βοηθούν τους χρήστες στην αναζήτηση των διαθέσιμων προς περαιτέρω χρήση εγγράφων. Παραδείγματα τέτοιων πρακτικών μέτρων αποτελούν οι κατάλογοι, με κατά προτίμηση ηλεκτρονική πρόσβαση, των κυριότερων εγγράφων (εγγράφων που χρησιμοποιούνται ή που μπορεί να χρησιμοποιηθούν εκτενώς) και οι ιστοσελίδες που συνδέονται με αποκεντρωμένους καταλόγους.

(52)  Η ύπαρξη μέσων που βοηθούν τους ενδεχόμενους χρήστες να εντοπίζουν τα διατιθέμενα για πρόσβαση και περαιτέρω χρήση έγγραφα, καθώς και τους όρους για τη χρήση αυτή, μπορεί να διευκολύνει σημαντικά τη διασυνοριακή χρήση των εγγράφων του δημοσίου τομέα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επομένως να εξασφαλίζουν ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα πρακτικά μέτρα που βοηθούν τους χρήστες στην αναζήτηση των διαθέσιμων προς περαιτέρω χρήση εγγράφων. Παραδείγματα τέτοιων πρακτικών μέτρων αποτελούν οι κατάλογοι, με κατά προτίμηση ηλεκτρονική πρόσβαση, των κυριότερων εγγράφων (εγγράφων που χρησιμοποιούνται ή που μπορεί να χρησιμοποιηθούν εκτενώς) και οι ιστοσελίδες που συνδέονται με αποκεντρωμένους καταλόγους.

Αιτιολόγηση

Παρόλο που η περαιτέρω χρήση των πληροφοριών απαιτεί να καταστεί δυνατή η πρόσβαση σε αυτές, η απαίτηση αυτή λείπει από την αναδιατύπωση. Οι τροπολογίες αυτές αποσκοπούν στη θέσπιση βασικών απαιτήσεων για την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την περαιτέρω χρήση τους. Συνεπώς, η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία για την εσωτερική λογική του κειμένου και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 62

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(62)  Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή (άρθρο 7), της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 8), του δικαιώματος της ιδιοκτησίας (άρθρο 17) και της ένταξης των ατόμων με αναπηρίες (άρθρο26) . Ουδεμία διάταξη της παρούσας οδηγίας δεν πρέπει να ερμηνεύεται ή να εφαρμόζεται κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς την Ευρωπαϊκή σύμβαση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

(62)  Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή (άρθρο 7), της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 8), της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης (άρθρο 11), του δικαιώματος της ιδιοκτησίας (άρθρο 17) και της ένταξης των ατόμων με αναπηρίες (άρθρο26). Ουδεμία διάταξη της παρούσας οδηγίας δεν πρέπει να ερμηνεύεται ή να εφαρμόζεται κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς την Ευρωπαϊκή σύμβαση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

Αιτιολόγηση

Οι αλλαγές πραγματοποιούνται για λόγους αντιστοίχισης με τη νέα αιτιολογική σκέψη 4α.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 62 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(62α)  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων εξέδωσε τη γνωμοδότησή του στις 16 Απριλίου 2018, σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/20011a.

 

_________________

 

1a Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο για πιεστικούς λόγους που σχετίζονται με την εσωτερική λογική του κειμένου, ώστε να εξασφαλίζεται η νομική του συνοχή. Το νομικό κείμενο της ΕΕ πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες νομοθετικής τεχνικής και πρέπει να επισημαίνεται ότι ο ΕΕΠΔ εξέδωσε γνώμη σύμφωνα με τον κανονισμό 45/2001.

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο -1

 

-1. Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στη θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου που θα διέπει το δικαίωμα πρόσβασης και περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών του δημόσιου τομέα, με σκοπό τον καθορισμό των βασικών όρων και πρακτικών μέτρων για την άσκησή του, καθώς και την προώθηση της χρήσης ανοιχτών δεδομένων και την τόνωση της καινοτομίας σε προϊόντα και υπηρεσίες.

Αιτιολόγηση

Παρόλο που η περαιτέρω χρήση των πληροφοριών απαιτεί να καταστεί δυνατή η πρόσβαση σε αυτές, η απαίτηση αυτή λείπει από την αναδιατύπωση. Οι τροπολογίες αυτές αποσκοπούν στη θέσπιση βασικών απαιτήσεων για την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την περαιτέρω χρήση τους. Συνεπώς, η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία για την εσωτερική λογική του κειμένου και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  σε έγγραφα στα οποία η πρόσβαση απαγορεύεται ή περιορίζεται δυνάμει των καθεστώτων πρόσβασης για λόγους προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και τμήματα εγγράφων που είναι προσβάσιμα δυνάμει των εν λόγω καθεστώτων και περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα η περαιτέρω χρήση των οποίων είναι ασυμβίβαστη, βάσει νόμου, με τη νομοθεσία σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

ζ)  σε έγγραφα ή τμήματα εγγράφων στα οποία η πρόσβαση απαγορεύεται ή περιορίζεται δυνάμει των καθεστώτων πρόσβασης για λόγους προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα η περαιτέρω χρήση των οποίων θα μπορούσε να υπονομεύσει την προστασία και ακεραιότητα του προσώπου, ιδίως σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ακολουθεί τη γνωμοδότηση του ΕΕΠΔ. Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ της παρούσας οδηγίας και άλλων νομοθετικών πράξεων της Ένωσης.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ια α)  σε έγγραφα στα οποία η πρόσβαση περιορίζεται δυνάμει των καθεστώτων πρόσβασης στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες η πρόσβαση περιορίζεται ή απαγορεύεται προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, σύμφωνα με την οδηγία 2016/1148·

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική της πρότασης και τη νομική συνοχή με άλλα μέσα του δικαίου της ΕΕ και την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ια β)  σε έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή ιδρυμάτων που καλύπτονται από τον ορισμό των κρίσιμων υποδομών όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2008/114/ΕΚ·