Menettely : 2018/0111(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0438/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0438/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 04/04/2019 - 6.20

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0352

MIETINTÖ     ***I
PDF 1523kWORD 243k
7.12.2018
PE 623.664v02-00 A8-0438/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (uudelleenlaadittu)

(COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD))

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Esittelijä: Neoklis Sylikiotis

Valmistelijat (*):

Julia Reda, Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

(*)  Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

(Uudelleenlaatiminen – työjärjestyksen 104 artikla)

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 LIITE: OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO
 SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (uudelleenlaadittu)

(COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0234),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0169/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan mukaisesti osoittaman 29. marraskuuta 2018 päivätyn kirjeen,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen, komission antaman sitoumuksen noudattaa parlamentin kantaa sekä neuvoston edustajan 29. marraskuuta 2018 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä kyseinen kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 104 ja 59 artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan, kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnot (A8-0438/2018),

A.  toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan komission ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta;

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan ja ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositukset;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET(2)*

komission ehdotukseen ensimmäisessä käsittelyssä

---------------------------------------------------------

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

avoimesta datasta ja julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (uudelleenlaadittu)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2003/98/EY(3) on muutettu huomattavilta osin. Koska siihen on määrä tehdä uusia muutoksia, mainittu direktiivi olisi selkeyden vuoksi uudelleenlaadittava.

(2)  Direktiivin 2003/98/EY 13 artiklan mukaisesti komissio on asianomaisia sidosryhmiä kuultuaan tehnyt viiden vuoden kuluttua muutosdirektiivin 2013/37/EU hyväksymisestä arvioinnin ja uudelleentarkastelun direktiivin toiminnasta sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevan ohjelman puitteissa(4).

(3)  Sidosryhmien kuulemisen jälkeen ja vaikutustenarvioinnin(5) tulosten perusteella komissio katsoi, että unionin tason toimet ovat välttämättömiä, jotta voidaan puuttua julkisen sektorin hallussa olevan ja julkisrahoitteisen tiedon laajan uudelleenkäytön jäljellä oleviin ja esiin nouseviin esteisiin koko unionissa ja saattaa lainsäädäntökehys digitaaliteknologioiden kehityksen tasalle ja edistää edelleen digitaalista innovointia erityisesti tekoälyä ajatellen.

(4)  Säädöstekstiin tehdyillä sisällöllisillä muutoksilla pyritään varmistamaan julkisen sektorin tiedon Euroopan taloudelle ja yhteiskunnalle tarjoamien mahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntäminen, ja ne keskittyvät seuraaviin aloihin: reaaliaikaisen pääsyn tarjoaminen dynaamiseen dataan asianmukaisilla teknisillä menetelmillä, korkean lisäarvon julkisen tiedon tarjonnan lisääminen uudelleenkäyttöä varten, myös julkisten yritysten ja yksityisten yritysten, kun kyse on tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvan yleistä taloudellista etua koskevan palvelun tarjoamisen yhteydessä tuotetusta tiedosta, sekä tutkimusta harjoittavien organisaatioiden ja tutkimusta rahoittavien organisaatioiden taholta, ja puuttuminen uusien yksinoikeusjärjestelyjen muotojen syntymiseen, marginaalikustannusten perimistä koskevasta periaatteesta tehtävien poikkeusten käyttöön sekä tämän direktiivin ja eräiden siihen liittyvien säädösten, kuten direktiivin 96/9/EY(6), direktiivin 2003/4/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY(7) sekä asetuksen (EU) 2016/679, väliseen suhteeseen.

(4 a)  Tiedonsaanti on perusoikeus. Euroopan unionin perusoikeuskirjan, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, mukaan jokaisella on oikeus sananvapauteen, ja tämä oikeus sisältää mielipiteenvapauden sekä vapauden vastaanottaa ja levittää tietoja tai ajatuksia viranomaisten siihen puuttumatta ja alueellisista rajoista riippumatta.

(4 b)  Euroopan unionin perusoikeuskirjan 8 artiklassa taataan oikeus henkilötietojen suojaan ja todetaan, että tällaisten tietojen käsittelyn on oltava asianmukaista ja sen on tapahduttava tiettyä tarkoitusta varten ja asianomaisen henkilön suostumuksella tai muun laissa säädetyn oikeuttavan perusteen nojalla sekä riippumattoman viranomaisen valvonnassa.

(5)  Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa määrätään sisämarkkinoiden toteuttamisesta ja järjestelmän perustamisesta kilpailun vääristymisen estämiseksi sisämarkkinoilla. Julkisen sektorin tiedon hyödyntämistä koskevien sääntöjen ja käytäntöjen yhdenmukaistaminen jäsenvaltioissa myötävaikuttaa näiden tavoitteiden saavuttamiseen.

(6)  Jäsenvaltioiden julkinen sektori kerää, tuottaa, jäljentää ja jakelee suuria määriä eri aloja koskevaa tietoa, kuten yhteiskunnallista, poliittista, taloudellista ja oikeudellista tietoa, paikkatietoa, ympäristötietoa, säätietoja, seismisyystietoa, matkailutietoa, yritystietoa, patenttitietoa ja koulutukseen liittyvää tietoa. Luonteeltaan täytäntöönpanevien, lainsäädännöllisten tai oikeudellisten julkisen sektorin elinten tuottamat asiakirjat muodostavat laajan, monipuolisen ja arvokkaan resurssipohjan, joka voi hyödyttää yhteiskuntaa. Näiden tietojen tarjoaminen yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa antaa kansalaisille ja yrityksille mahdollisuuden löytää uusia tapoja käyttää niitä ja luoda uusia, innovatiivisia tuotteita ja palveluja. Jäsenvaltioiden ja julkisen sektorin elinten olisi voitava hyödyntää Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa tai unionin rahastoja ja ohjelmia, joiden tavoitteena on Euroopan digitalisointi, digitaaliteknologioiden laajamittainen käyttö tai julkishallinnon ja julkisten palvelujen digitaalinen siirtymä, ja saada niistä asianmukaista taloudellista tukea, pyrkiessään asettamaan tietoja helposti saataville uudelleenkäyttöä varten.

(6 a)  Julkisen sektorin tiedot muodostavat erityisen tietolähteen, joka voi osaltaan edistää sisämarkkinoiden parantamista ja uusien sovellusten kehittämistä kuluttajille ja yrityksille. Älykkäällä tiedonkäytöllä, myös tietojen käsittelyllä tekoälysovellusten avulla, voi olla murrosvaikutusta kaikilla talouden aloilla.

(7)  Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä 17 päivänä marraskuuta 2003 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/98/EY vahvistettiin jäsenvaltioiden julkisen sektorin elinten, myös täytäntöönpanevien, lainsäädännöllisten tai oikeudellisten elinten, hallussa olevien asiakirjojen uudelleenkäyttöä koskevat vähimmäissäännöt sekä käytännön keinot niiden uudelleenkäytön helpottamiseksi. Ensimmäisten julkisen sektorin tiedon uudelleenkäyttöä koskevien sääntöjen hyväksymisen jälkeen maailmassa olevan tiedon määrä, julkinen tieto mukaan lukien, on lisääntynyt eksponentiaalisesti ja on alettu tuottaa ja kerätä uudenlaista tietoa. Samaan aikaan tiedon analysoinnissa, hyödyntämisessä ja käsittelyssä käytettävät teknologiat, kuten koneoppiminen, tekoäly ja esineiden internet, kehittyvät jatkuvasti. Nopea teknologinen kehitys mahdollistaa tiedon käyttämiseen, kokoamiseen ja yhdistelyyn perustuvien uusien palveluiden ja sovellusten luomisen. Alunperin vuonna 2003 hyväksytyt ja myöhemmin vuonna 2013 muutetut säännöt eivät enää pysy näiden nopeiden muutosten tahdissa, minkä vuoksi on olemassa riski, että julkisen tiedon uudelleenkäytön tarjoamia taloudellisia ja yhteiskunnallisia mahdollisuuksia ei voida hyödyntää.

(8)  Eri aloilta ja eri toiminnoista saatuja tietoja hyödyntävän tietopohjaisen yhteiskunnan kehittyminen vaikuttaa kaikkien yhteisön kansalaisten elämään, sillä se antaa heille muun muassa mahdollisuuden uudistaa tapoja päästä tiedon lähteille ja hankkia tietoa.

(9)  Digitaalinen sisältö on tässä kehityksessä tärkeässä asemassa. Sisältötuotanto on viime vuosina luonut ja luo edelleen nopeassa tahdissa työpaikkoja. Useimmat uudet työpaikat syntyvät innovatiivisissa startup-yrityksissä ja pk-yrityksissä.

(10)  Yksi sisämarkkinoiden toteuttamisen tärkeimmistä tavoitteista on luoda edellytykset, joilla edistetään joidenkin palvelujen ja tuotteiden kehittämistä jäsenvaltioissa ja unionin laajuisesti. Julkisen sektorin tieto tai julkisen tehtävän hoitamisen tai yleistä etua koskevan palvelun tarjoamisen yhteydessä kerätty, tuotettu, jäljennetty ja jaettu tieto on tärkeä raaka-aine digitaalisissa sisältötuotteissa ja -palveluissa, ja siitä tulee yhä merkittävämpi sisällönlähde kehittyneen digitaaliteknologian, kuten tekoälyn, hajautetun tilikirjan teknologioiden ja esineiden internetin, kehittyessä. Älykkäällä tiedonkäytöllä, myös tietojen käsittelyllä tekoälysovellusten avulla, voi olla murrosvaikutusta kaikilla talouden aloilla. Myös laaja rajat ylittävä maantieteellinen kattavuus on olennainen tekijä tässä yhteydessä. Tällaisen tiedon laajojen uudelleenkäyttömahdollisuuksien pitäisi mahdollistaa muun muassa se, että kaikki eurooppalaiset yritykset, myös mikroyritykset ja pk-yritykset, sekä kansalaisyhteiskunta voivat hyödyntää näiden tietojen antamia mahdollisuuksia ja myötävaikuttaa taloudelliseen kehitykseen ja laadukkaiden työpaikkojen luomiseen ja suojelemiseen, erityisesti paikallisten yhteisöjen eduksi, sekä tärkeisiin yhteiskunnallisiin päämääriin, kuten vastuuvelvollisuuteen ja avoimuuteen.

(11)  Julkisen sektorin elimen hallussa olevien asiakirjojen uudelleenkäytön salliminen tuottaa lisäarvoa uudelleenkäyttäjille, loppukäyttäjille ja koko yhteiskunnalle sekä usein myös kyseiselle julkisen sektorin elimelle itselleen, sillä uudelleenkäyttö lisää avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta ja sen avulla saadaan uudelleenkäyttäjiltä ja loppukäyttäjiltä palautetta, jonka avulla asianomainen julkisen sektorin elin voi parantaa kerätyn tiedon laatua sekä julkisten tehtäviensä hoitamista. Uusien teknologioiden kehittyessä voidaan julkisen tehtävän hoitamisen yhteydessä kerätyn ja jaetun tiedon jakelun avulla edistää käyttäjien tietojen autenttisuuden varmistamista.

(12)  Julkisen sektorin tietoresurssien hyödyntämistä koskevat säännöt ja käytännöt vaihtelevat huomattavasti jäsenvaltioiden välillä, mikä luo esteitä näiden keskeisten tietoresurssien taloudellisen potentiaalin hyödyntämiselle. Julkisen sektorin elinten noudattamat käytännöt julkisen sektorin tietojen hyödyntämisessä vaihtelevat edelleen eri jäsenvaltioissa. Tämä olisi otettava huomioon. Julkisen sektorin asiakirjojen uudelleenkäyttöä koskevia kansallisia sääntöjä ja käytäntöjä olisi riittävästi yhdenmukaistettava silloin, kun erot kansallisissa säännöksissä ja käytännöissä tai niiden epäselvyys haittaavat sisämarkkinoiden toimintaa ja tietoyhteiskunnan kehitystä yhteisössä.

(13)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava tietojen luominen ’sisäänrakennetun ja oletusarvoisen avoimuuden’ periaatteella kaikkien tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien asiakirjojen osalta ja varmistettava samalla yleistä etua koskevien tavoitteiden, kuten yleisen turvallisuuden, johdonmukainen suojelutaso myös silloin, kun on kyse elintärkeisiin infrastruktuureihin liittyvistä arkaluonteisista tiedoista. Niiden on samalla varmistettava henkilötietojen suojelu, myös silloin, kun yksittäisessä tietoaineistossa oleva tieto ei välttämättä aiheuta riskiä luonnollisen henkilön tunnistamisesta tai yksilöimisestä mutta saattaa yhdistettynä muihin käytettävissä oleviin tietoihin aiheuttaa tällaisen riskin. Avoimen tiedon politiikka, jolla varmistetaan löydettävyys, saatavuus, yhteentoimivuus ja uudelleenkäytettävyys (FAIR-periaatteet) ja edistetään julkisen sektorin tiedon laajaa saatavuutta ja uudelleenkäyttöä yksityisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin siten, että niihin liittyy vain vähän tai ei lainkaan oikeudellisia, teknisiä tai taloudellisia rajoitteita, ja jolla edistetään tiedonvälitystä taloudellisten toimijoiden lisäksi ensisijaisesti kansalaisille, voi myötävaikuttaa merkittävästi avoimuuteen ja demokraattiseen vastuuvelvollisuuteen, edistää yhteiskunnallista osallistumista ja vauhdittaa ja edistää kyseisen tiedon uudenlaiseen yhdistelyyn ja hyödyntämiseen perustuvien uusien palveluiden kehittämistä. Näiden hyötyjen maksimoimiseksi olisi varmistettava pääsy datan lähteille sekä muuttuvan datan saatavuus. Yhteentoimivuus, avoimet standardit ja avoin data olisi sen vuoksi pantava täytäntöön kunkin jäsenvaltion hallinnon tasolla. Komission olisi samalla helpotettava yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä ja autettava suunnittelemaan, testaamaan, panemaan täytäntöön ja ottamaan käyttöön yhteentoimivia sähköisiä rajapintoja, jotka mahdollistavat tehokkaammat ja varmemmat julkiset palvelut.

(14)  Lisäksi ilman yhteisön tasoista riittävää yhdenmukaistamista joissain jäsenvaltioissa tekniikan haasteisiin vastaamiseksi jo käynnistetyt kansalliset lainsäädäntötoimet voisivat johtaa vielä huomattavampiin eroihin. Tällaisten lainsäädännöllisten erojen ja epävarmuustekijöiden vaikutus kasvaa entisestään tietoyhteiskuntakehityksessä, joka on jo nyt suuresti lisännyt tiedon käyttöä rajojen yli.

(15)  Jäsenvaltiot ovat laatineet uudelleenkäyttöä koskevia toimintalinjoja direktiivin 2003/98/EY nojalla, ja osa jäsenvaltioista on omaksunut kunnianhimoisia avointa dataa koskevia toimintatapoja, joilla ne tekevät saatavilla olevan julkisen tiedon uudelleenkäytöstä helpompaa kansalaisille ja yrityksille ja jotka ylittävät mainitussa direktiivissä asetetut vähimmäisvaatimukset. Jotta jäsenvaltioiden erilaiset säännöt eivät estäisi tuotteiden ja palveluiden tarjoamista yli rajojen ja jotta mahdollistettaisiin toisiaan vastaavien julkisten tietoaineistojen uudelleenkäyttö niihin perustuvissa Euroopan laajuisissa sovelluksissa, julkisen tiedon saatavuutta koskevien menettelytapojen vähimmäistason yhdenmukaistaminen on tarpeen sen määrittämiseksi, mitä julkista tietoa on uudelleenkäytettävissä tiedon sisämarkkinoilla. Unionin ja kansallisen lainsäädännön säännöksiä, jotka ylittävät nämä vähimmäisvaatimukset, etenkin alakohtaisen lainsäädännön tapauksessa, olisi edelleen sovellettava. Esimerkkejä säännöksistä, jotka ylittävät tämän direktiivin mukaisen yhdenmukaistamisen vähimmäistason, ovat 6 artiklassa säädettyä kynnystasoa alhaisemmat enimmäistasot maksuille, joita uudelleenkäytöstä voidaan periä, tai 8 artiklassa tarkoitettuja ehtoja vähemmän rajoittavat lupaehdot. Tämä direktiivi ei erityisesti saisi rajoittaa sellaisten tämän direktiivin mukaisen yhdenmukaistamisen vähimmäistason ylittävien säännösten soveltamista, joista säädetään tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU nojalla annetuissa komission delegoiduissa asetuksissa.

(16)  Julkisen sektorin asiakirjojen uudelleenkäytön ehdoille tarvitaan yleiset puitteet, jotta voidaan varmistaa oikeudenmukaiset, oikeasuhteiset ja syrjimättömät ehdot tällaisen tiedon uudelleenkäytölle. Julkisen sektorin elimet keräävät, tuottavat, jäljentävät ja jakavat asiakirjoja täyttääkseen julkiset tehtävänsä. Tällaisten asiakirjojen käyttö muihin tarkoituksiin on uudelleenkäyttöä. Jäsenvaltiot voivat ylittää tässä direktiivissä asetetun vähimmäistason ja sallia täten laajemman uudelleenkäytön.

(17)  Tätä direktiiviä olisi sovellettava asiakirjoihin, joiden toimittaminen kuuluu kyseisten julkisen sektorin elinten julkisiin tehtäviin, jotka määritellään jäsenvaltion lainsäädännössä tai muissa sitovissa säännöissä. Jos tällaisia sääntöjä ei ole, julkiset tehtävät olisi määriteltävä jäsenvaltioiden yleisen hallintokäytännön mukaisesti edellyttäen, että julkisten tehtävien ala on avoin ja sitä valvotaan. Julkiset tehtävät voidaan määritellä yleisesti tai tapauskohtaisesti yksittäisen julkisen sektorin elimen osalta.

(18)  Tätä direktiiviä olisi sovellettava asiakirjoihin, jotka ovat saatavilla uudelleenkäyttöä varten, kun julkisen sektorin elimet antavat tietojen käyttölupia taikka myyvät, jakelevat, vaihtavat tai julkaisevat tietoja. Ristikkäistukien välttämiseksi uudelleenkäyttöön olisi sisällyttävä organisaation sisäinen asiakirjojen jatkokäyttö sellaisessa toiminnassa, joka ei liity sen julkiseen tehtävään. Julkisen tehtävän ulkopuolelle jää tavallisesti sellaisten asiakirjojen toimittaminen, jotka on tuotettu ja kustannettu yksinomaan kaupalliselta pohjalta ja kilpailussa markkinoilla muiden kanssa.

(19)  Direktiivillä ei saisi millään tavalla rajoittaa tai haitata viranomaisten ja muiden julkisten elinten lakisääteisten tehtävien hoitamista. Sillä ei myöskään vahvisteta käyttöoikeuksia. Tällaisen päätöksen tekeminen kuuluu yhä jäsenvaltioille. Direktiivissä asetetaan jäsenvaltioille velvoite sallia kaikkien asiakirjojen uudelleenkäyttö, sanotun vaikuttamatta tässä direktiivissä säädettyihin poikkeuksiin, kuten henkilötietojen suojaan, joiden nojalla jäsenvaltiot voivat rajoittaa tiettyjen asiakirjojen saatavuutta tai estää sen. Direktiivi perustuu jäsenvaltioiden nykyisiin asiakirjojen saatavuutta koskeviin järjestelmiin, eikä sillä muuteta kansallisia sääntöjä asiakirjojen saannista. Direktiiviä ei sovelleta tapauksissa, joissa kansalaiset tai yritykset voivat saada asiakirjan käyttöönsä vain, jos he voivat osoittaa asianomaisten tiedon saantia koskevien sääntöjen nojalla, että asia koskee erityisesti niitä. Unionin tasolla Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklassa, joka koskee oikeutta hyvään hallintoon, ja 42 artiklassa tunnustetaan, että kaikilla unionin kansalaisilla ja kaikilla luonnollisilla henkilöillä tai oikeushenkilöillä, joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on jossakin jäsenvaltiossa, on oikeus tutustua Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjoihin. Julkisen sektorin elimiä olisi rohkaistava asettamaan kaikki hallussaan olevat asiakirjat uudelleenkäytettäviksi. Julkisen sektorin elinten olisi edistettävä ja kannustettava asiakirjojen uudelleenkäyttöä, mukaan lukien luonteeltaan lainsäädännölliset tai hallinnolliset viralliset tekstit, silloin kun julkisen sektorin elimellä on oikeus sallia niiden uudelleenkäyttö.

(20)  Jäsenvaltiot antavat usein yleistä etua koskevien palvelujen tarjonnan julkisen sektorin ulkopuolisten yksiköiden tehtäväksi ja kohdistavat näihin yksiköihin tarkkaa valvontaa. Direktiivin 2003/98/EY säännöksiä sovelletaan kuitenkin ainoastaan julkisen sektorin elinten hallussa oleviin asiakirjoihin, ja julkiset yritykset on jätetty soveltamisalan ulkopuolelle. Tämä johtaa siihen, että yleistä etua koskevien palvelujen toteuttamisen yhteydessä tuotetut asiakirjat ovat heikosti saatavilla uudelleenkäyttöä varten useilla aloilla, erityisesti yleishyödyllisten palvelujen aloilla. Se heikentää myös suuresti mahdollisuuksia luoda rajat ylittäviä palveluja yleistä etua koskevia palveluja tarjoavien julkisten yritysten hallussa olevien asiakirjojen pohjalta. Tietojen uudelleenkäytöllä voidaan myötävaikuttaa merkittävästi talouskasvun vauhdittamiseen ja kansalaisten osallistumisen edistämiseen.

(21)  Direktiiviä 2003/98/EY olisi siksi muutettava sen varmistamiseksi, että direktiivin säännöksiä voidaan soveltaa yleistä etua koskevien palvelujen tarjonnan yhteydessä tuotettujen asiakirjojen uudelleenkäyttöön, kun palvelua tarjoavat julkiset ja tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat yksityiset yritykset, jotka harjoittavat jotain Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU(8) 8–14 artiklassa tarkoitetuista toiminnoista, sekä julkiset ja tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat yksityiset yritykset, jotka toimivat julkisen liikenteen harjoittajina rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1370/2007 2 artiklan mukaisesti, julkiset ja tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat yksityiset yritykset, jotka toimivat julkisen palvelun velvoitteita täyttävinä lentoliikenteen harjoittajina lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä 24 päivänä syyskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 16 artiklan mukaisesti, ja julkiset ja tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat yksityiset yritykset, jotka toimivat julkisen palvelun velvoitteita täyttävinä yhteisön laivanvarustajina palvelujen tarjoamisen vapauden periaatteen soveltamisesta meriliikenteeseen jäsenvaltioissa (meriliikenteen kabotaasi) 7 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (ETY) N:o 3577/92 4 artiklan mukaisesti.

(21 a)  Tätä direktiiviä ei pitäisi soveltaa yleistä etua koskevien palvelujen tarjoamiseen liittyviin asiakirjoihin eikä suoraan kilpailulle alttiina olevilla ja direktiivin 2014/25/EU 34 artiklan nojalla hankintasäännöistä vapautetuilla toiminta-aloilla tuotettuihin asiakirjoihin, joita julkisten yritysten suorat kilpailijat käyttävät uudelleen, kunhan kyseiset kilpailijat täyttävät direktiivissä vahvistetut ehdot.

(21 b)  Tätä direktiiviä ei pitäisi soveltaa myöskään asiakirjoihin, jotka eivät ole saatavilla tai joiden saatavuutta on rajoitettu direktiivissä 2016/1148/EU tarkoitettujen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden suojelemiseksi tai elintärkeiden infrastruktuurien ylläpitäjiin, direktiivissä 2008/114/EY tarkoitetut välttämättömien palvelujen tarjoajat mukaan luettuina, sovellettavien sääntöjen mukaisesti niiden toiminnan kriittisen luonteen sekä niihin sovellettavien turvallisuus- ja ilmoitusvaatimusten vuoksi.

(22)  Tähän direktiiviin ei pitäisi sisältyä velvoitetta sallia julkisten tai tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien yksityisten yritysten tuottamien asiakirjojen uudelleenkäyttö. Päätös jonkin tai kaikkien tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien asiakirjojen uudelleenkäytön sallimisesta tai kieltämisestä olisi jätettävä asianomaisille julkisille tai tapauksen mukaan yksityisille yrityksille. Julkisen tai tapauksen mukaan yksityisen yrityksen olisi noudatettava tämän direktiivin III ja IV luvussa säädettyjä asiaa koskevia velvollisuuksia, etenkin esitysmuotojen, maksujen, avoimuuden, lupien, syrjimättömyyden ja yksinoikeusjärjestelyjen kiellon osalta, vasta sitten, kun se on päättänyt asettaa asiakirjan saataville uudelleenkäyttöä varten. Julkisen tai tapauksen mukaan yksityisen yrityksen ei toisaalta tarvitse noudattaa II luvussa säädettyjä vaatimuksia, kuten pyyntöjen käsittelyyn sovellettavia sääntöjä.

(23)  Tuotetun tutkimustiedon määrä kasvaa eksponentiaalisesti, ja se tarjoaa mahdollisuuksia uudelleenkäyttöön myös tiedeyhteisön ulkopuolella. Jotta kasvaviin yhteiskunnallisiin haasteisiin voitaisiin vastata tehokkaasti ja kokonaisvaltaisesti, on käynyt ratkaisevan tärkeäksi ja kiireelliseksi, että tietoa on saatavilla eri lähteistä ja sitä voidaan yhdistää ja käyttää uudelleen myös eri sektoreiden ja tieteenalojen välillä. Tutkimustietoon sisältyvät tilastot, koetulokset, mittaukset, kenttätyön yhteydessä tehdyt havainnot, kyselytutkimusten tulokset, haastattelutallenteet ja kuvat. Siihen sisältyvät metadata, spesifikaatiot ja muut digitaaliset objektit. Tutkimustieto poikkeaa tieteellisistä artikkeleista, joissa raportoidaan tieteellisen tutkimuksen tuloksena tehdyistä havainnoista ja kommentoidaan niitä. Julkisrahoitteisen tieteellisen tutkimuksen tulosten avoin saatavuus ja uudelleenkäytettävyys on jo useiden vuosien ajan ollut erityisten poliittisten aloitteiden aiheena. Avoimen saatavuuden periaatteilla pyritään erityisesti antamaan tutkijoille ja suurelle yleisölle mahdollisuus saada tutkimustietoa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa jakeluprosessia ja mahdollistamaan sen käyttö ja uudelleenkäyttö. Avoin saatavuus auttaa parantamaan laatua, vähentää tarpeetonta päällekkäisen tutkimuksen tarvetta, vauhdittaa tieteellistä edistystä, auttaa torjumaan tieteellisiä petoksia ja voi kaiken kaikkiaan edistää talouskasvua ja innovointia. Avoimen saatavuuden ohella tiedonhallinnan suunnittelusta on nopeasti tulossa tieteellinen vakiokäytäntö sen varmistamisessa, että data on löydettävissä, saatavilla, yhteentoimivaa ja uudelleenkäytettävissä (FAIR-periaatteet) ja että sama koskee myös tiedonhallintasuunnitelmien johdonmukaista tarjontaa, mihin on edelleen kannustettava.

(24)  Edellä esitetyistä syistä on asianmukaista asettaa jäsenvaltioille velvollisuus omaksua avoimen saatavuuden periaatteet suhteessa julkisrahoitteisen tutkimuksen tuloksiin ja varmistaa, että kaikki tutkimusta harjoittavat organisaatiot ja tutkimusta rahoittavat organisaatiot noudattavat näitä periaatteita. Avoimen saatavuuden periaatteissa sallitaan tyypillisesti joukko poikkeuksia tieteellisten tutkimustulosten asettamiseen avoimesti saataville. Komissio antoi 17 päivänä heinäkuuta 2012 tieteellisen tiedon saatavuudesta ja säilyttämisestä suosituksen, joka saatettiin ajan tasalle 25 päivänä huhtikuuta 2018(9) ja jossa kuvaillaan muun muassa avoimen saatavuuden periaatteiden keskeiset osatekijät. Myös ehtoja, joiden mukaisesti tiettyjä tutkimustuloksia voidaan käyttää uudelleen, olisi parannettava. Tästä syystä jotkin tästä direktiivistä johtuvat velvollisuudet olisi laajennettava koskemaan sellaisen tieteellisen tutkimustoiminnan tuloksena syntyvää tutkimustietoa, jota tuetaan julkisella rahoituksella tai joka on julkisen ja yksityisen sektorin yksiköiden yhdessä rahoittamaa. Tämän vuoksi julkisrahoitteisen tutkimustiedon olisi oletusarvoisesti oltava avointa. Tässä yhteydessä olisi kuitenkin otettava asianmukaisesti huomioon yksityisyyteen, henkilötietojen suojaan, liikesalaisuuksiin, kansalliseen turvallisuuteen, oikeutettuihin kaupallisiin etuihin ja kolmansien osapuolten teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvät näkökohdat noudattaen periaatetta ”niin avointa kuin on mahdollista ja niin suljettua kuin on välttämätöntä”, jotta kannustetaan tiedonhallintaan olennaisena osana tutkimusta. Kun saatavuutta rajoitetaan, syyt uudelleenkäytön rajoittamiselle olisi julkistettava. Hallinnollisen taakan välttämiseksi tällaisia velvollisuuksia olisi sovellettava ainoastaan tutkimustietoon, jonka tutkijat ovat jo asettaneet julkisesti saataville. Tutkimusta harjoittavien organisaatioiden ja tutkimusta rahoittavien organisaatioiden hallussa olevat muuntyyppiset asiakirjat olisi jatkossakin jätettävä tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

(25)  ’Julkisen sektorin elimen’ ja ’julkisoikeudellisen laitoksen’ määritelmät on otettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä 2014/24/EU(10).

(26)  Tässä direktiivissä säädetään yleisestä ’asiakirjan’ määritelmästä. Se kattaa kaikki toimenpiteiden, tosiseikkojen tai tietojen esitykset — ja kaikki tällaisten toimenpiteiden, tosiseikkojen tai tietojen koosteet — tallennusvälineestä riippumatta (paperilla tai sähköisessä muodossa tallennettuna tai äänenä, visuaalisessa muodossa tai audiovisuaalisena tallenteena). ’Asiakirjan’ määritelmän ei ole tarkoitus kattaa tietokone-ohjelmia.

(27)  Julkisen sektorin elimet asettavat asiakirjojaan entistä enemmän saataville uudelleenkäyttöä varten ennakoivalla tavalla avoimessa muodossa, joka voi olla koneellisesti luettava, sekä yhteentoimivuuden, uudelleenkäytön ja saatavuuden varmistavassa muodossa. Asiakirjat olisi myös asetettava saataville uudelleenkäyttöä varten uudelleenkäyttäjän esittämästä pyynnöstä. Jäsenvaltioiden olisi taattava, että määritellään käytännön järjestelyt sen varmistamiseksi, että julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttöä koskevaa oikeutta voidaan tosiasiallisesti käyttää, ja ilmoitetaan selvästi, mistä tällaiset asiakirjat voi löytää. Uudelleenkäyttöpyyntöihin olisi vastattava kohtuullisessa ajassa ja noudatettava vastaavanlaisia vastausaikoja kuin asiakirjojen saatavuutta koskevien järjestelmien mukaisissa tiedonsaantipyynnöissä. Koulutuslaitokset, tutkimusta harjoittavat organisaatiot ja tutkimusta rahoittavat organisaatiot olisi kuitenkin vapautettava tästä vaatimuksesta. Kohtuulliset vastausajat kaikkialla unionissa edistäisivät uusien koostettujen tietotuotteiden ja -palvelujen luomista yleiseurooppalaisella tasolla. Tämä on erityisen tärkeää dynaamisen datan osalta (mukaan lukien ympäristötiedot, liikennetiedot, satelliittitiedot ja säätiedot), jolloin tiedon taloudellinen arvo riippuu sen välittömästä saatavuudesta ja säännöllisestä ajantasaistamisesta. Dynaaminen data olisi siksi asetettava viipymättä saataville sovellusrajapinnan kautta heti sen keräämisen jälkeen tällaiseen dataan perustuvien internet-, mobiili- ja pilvisovellusten kehittämisen helpottamiseksi. Jos tämä ei ole mahdollista teknisten tai taloudellisten rajoitusten vuoksi, julkisen sektorin elinten pitäisi saattaa asiakirjat saataville sellaisella aikavälillä, jonka puitteissa niiden koko taloudellista potentiaalia voidaan hyödyntää. Asiaan liittyvien teknisten ja taloudellisten rajoitteiden poistamiseksi olisi toteutettava erityistoimenpiteitä. Jos käytetään käyttöoikeussopimusta, asiakirjojen saaminen oikeaan aikaan voi sisältyä käyttöluvan ehtoihin.

(28)  Jotta tällä direktiivillä uudelleenkäytön piiriin tuotu tieto saataisiin käyttöön, on tarkoituksenmukaista varmistaa dynaamisen tiedon saatavuus hyvin suunniteltujen sovellusrajapintojen (API-liittymien) kautta. API-liittymä kuvaa, minkälaista tietoa voidaan hakea, kuinka se tapahtuu ja missä muodossa tiedot saadaan. API-liittymiä olisi tuettava selkeillä ja kattavilla teknisillä asiakirjoilla, jotka ovat saatavilla verkossa. Olisi sovellettava eurooppalaisia tai kansainvälisesti tunnustettuja standardeja tai muita yleisesti käytettyjä protokollia, ja tarvittaessa olisi käytettävä kansainvälisiä tietoaineistostandardeja. API-liittymillä voi olla erilaisia monimutkaisuustasoja, joissa voi olla kyse yksinkertaisesta linkistä tietokantaan tiettyjen tietoaineistojen hakemiseksi, jäsennellystä verkkokäyttöliittymästä tai monimutkaisemmista rakenteista. Tiedon uudelleenkäytöllä ja jakamisella API-liittymien sopivan käytön avulla on yleistä arvoa, sillä se auttaa kehittäjiä ja startup ‑yrityksiä luomaan uusia palveluja ja tuotteita. Se on myös olennainen osatekijä arvokkaiden ekosysteemien luomisessa tietoresurssien ympärille, joiden potentiaalin tietojen omistajat jättävät suurelta osin hyödyntämättä. API-liittymän rakenteen ja käytön on tarpeen perustua useisiin periaatteisiin: vakauteen, luotettavuuteen, saatavuuteen, tehokkuuteen, elinkaaren aikaiseen ylläpitoon, käytön ja standardien yhdenmukaisuuteen, käyttäjäystävällisyyteen sekä turvallisuuteen. Dynaamisen datan eli datan, jota päivitetään säännöllisesti ja usein reaaliaikaisesti, osalta julkisen sektorin elinten ja julkisten yritysten olisi asetettava tämä data saataville uudelleenkäyttöä varten heti sen keräämisen jälkeen sopivia API-liittymiä käyttäen, joiden on oltava FAIR-periaatteiden mukaisia. Julkisen sektorin elimet voivat saada tehokasta tukea voidakseen kehittää palveluissaan riittävän pätevyyden.

(29)  Uudelleenkäyttömahdollisuuksia voidaan parantaa rajoittamalla tarvetta digitalisoida paperiasiakirjoja tai käsitellä digitaalisia tiedostoja keskenään yhteensopiviksi. Tämän vuoksi julkisen sektorin elinten olisi asetettava asiakirjat saataville kaikissa jo olemassa olevissa muodoissa tai kaikkina jo olemassa olevina kielitoisintoina, sähköisessä muodossa, mikäli tämä on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Julkisen sektorin elinten olisi suhtauduttava myönteisesti pyyntöihin saada ote olemassa olevasta asiakirjasta, jos tällainen pyyntö voidaan täyttää yksinkertaisin toimenpitein. Julkisen sektorin elimillä ei kuitenkaan pitäisi olla velvollisuutta toimittaa otetta asiakirjasta, jos siitä aiheutuu suhteetonta vaivaa. Uudelleenkäytön helpottamiseksi julkisen sektorin elinten pitäisi saattaa asiakirjansa saataville sellaisessa muodossa, joka mahdollisimman pitkälti ja soveltuvilta osin ei edellytä minkään tietyn tietokoneohjelman käyttöä. Silloin kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista, julkisen sektorin elinten pitäisi ottaa huomioon vammaisten henkilöiden mahdollisuudet uudelleenkäyttää asiakirjoja antamalla tiedot esteettömässä muodossa.

(30)  Uudelleenkäytön helpottamiseksi julkisen sektorin elinten olisi, silloin kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista, saatettava asiakirjat, mukaan lukien verkkosivuilla julkaistut asiakirjat, ja niitä koskeva metatieto saataville mahdollisimman tarkasti ja yksityiskohtaisesti avoimessa ja koneellisesti luettavassa esitysmuodossa, joka takaa yhteentoimivuuden, esimerkiksi käsittelemällä niitä tavalla, joka vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY(11) mukaisia paikkatiedon yhteensopivuus- ja käytettävyysvaatimuksia koskevia periaatteita.

(31)  Asiakirjan olisi katsottava olevan koneellisesti luettavassa esitysmuodossa, jos se on sellaisessa tiedostomuodossa, jonka rakenne mahdollistaa sen, että ohjelmistosovellukset pystyvät helposti yksilöimään, tunnistamaan ja poimimaan siitä tiettyjä tietoja teknologianeutraalilla tavalla. Koneellisesti luettavassa muodossa oleviin tiedostoihin koodatut tiedot olisi katsottava koneellisesti luettaviksi tiedoiksi. Koneellisesti luettavissa olevat esitysmuodot voivat olla avoimia tai yksityisiä; ne voivat olla virallisia standardeja, mutta se ei ole välttämätöntä. Asiakirjojen, jotka on koodattu sellaiseen tiedostomuotoon, joka rajoittaa automaattista käsittelyä estämällä tai rajoittamalla tietojen poimimista niistä, ei olisi katsottava olevan koneellisesti luettavassa esitysmuodossa. Jäsenvaltioiden olisi kannustettava avointen koneellisesti luettavien esitysmuotojen käyttöön silloin kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. ISA2-ohjelmassa kehitetyt ratkaisut olisi otettava huomioon suunniteltaessa tietojen uudelleenkäyttöä koskevia teknisiä menetelmiä.

(32)  Asiakirjojen uudelleenkäytöstä perittävät maksut muodostavat merkittävän markkinoille tulon esteen startup-yrityksille ja pk-yrityksille. Asiakirjat olisi siksi asetettava saataville uudelleenkäyttöä varten maksutta, ja jos maksut ovat välttämättömiä, ne eivät lähtökohtaisesti saisi olla marginaalikustannuksia korkeampia. Poikkeustapauksissa olisi otettava huomioon tarve olla estämättä sellaisten julkisten sektorin elinten tavanomaista toimintaa, joiden on tuotettava tuloja kattaakseen huomattavan osan julkisten tehtäviensä suorittamiseen liittyvistä kustannuksista. Myös julkisten yritysten rooli kilpailuun perustuvassa taloudellisessa ympäristössä olisi tunnustettava. Tällaisissa tapauksissa julkisen sektorin elinten ja julkisten yritysten olisi siksi voitava periä marginaalikustannukset ylittäviä maksuja. Nämä maksut olisi vahvistettava objektiivisten, avointen ja varmistettavissa olevien perusteiden mukaisesti, ja asiakirjojen toimittamisesta ja uudelleenkäyttöoikeuksien luovuttamisesta saatavat kokonaistulot eivät saisi ylittää niiden keräämisestä, tuottamisesta, jäljentämisestä, jakelusta ja ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia ja investoinneille saatavaa kohtuullista tuottoa. Perittäviin kustannuksiin olisi tarvittaessa lisättävä myös henkilötietojen tai kaupallisesti arkaluonteisten tietojen anonymisoinnista aiheutuvat kustannukset. Julkisen sektorin elimille asetettavan vaatimuksen tuottaa tuloja kattaakseen huomattavan osan julkisen tehtävänsä suorittamiseen tai julkisten yritysten tehtäväksi annettuihin yleistä etua koskeviin palveluihin liittyvistä kustannuksista ei tarvitse olla lakisääteinen vaatimus, ja se voi olla esimerkiksi seurausta jäsenvaltioiden hallintokäytännöistä. Jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava säännöllisesti uudelleen tällaista vaatimusta.

(32 a)  Investoinnista saatava tuotto voidaan ymmärtää prosenttiosuutena, joka mahdollistaa marginaalikustannusten lisäksi pääomakustannusten kattamisen ja todellisen tuottoprosentin sisällyttämisen. Koska pääomakustannukset ovat läheisesti yhteydessä luottolaitosten korkoihin, jotka puolestaan perustuvat EKP:n perusrahoitusoperaatioiden kiinteään korkoon, kohtuullisen tuoton ei voida odottaa olevan yli viisi prosenttia suurempi kuin EKP:n kiinteä korko.

(33)  Kirjastojen, museoiden ja arkistojen olisi myös voitava periä marginaalikustannukset ylittäviä maksuja, jotta ei estetä niiden tavanomaista toimintaa. Tällaisten julkisen sektorin elinten tapauksessa asiakirjojen toimittamisesta ja uudelleenkäyttöoikeuksien luovuttamisesta asianmukaisena tilikautena saatavat kokonaistulot eivät saisi ylittää niiden keräämisestä, tuottamisesta, jäljentämisestä, jakelusta, ylläpidosta, säilyttämisestä ja oikeuksien selvittämisestä aiheutuvia kustannuksia ja investoinneille saatavaa kohtuullista tuottoa. Perittäviin kustannuksiin olisi tarvittaessa lisättävä myös henkilötietojen tai kaupallisesti arkaluonteisten tietojen anonymisoinnista aiheutuvat kustannukset. Kirjastojen, museoiden ja arkistojen erityispiirteiden vuoksi on mahdollista ottaa huomioon yksityisen sektorin samanlaisten tai vastaavien asiakirjojen uudelleenkäytöstä perimät maksut laskettaessa investoinneille saatavaa kohtuullista tuottoa. Tällaiset marginaalikustannukset ylittävät maksut olisi vahvistettava avointen, jäljitettävien ja todennettavien kriteerien mukaisesti.

(34)  Tässä direktiivissä säädetyt maksujen ylärajat eivät vaikuta jäsenvaltioiden oikeuteen periä alempia maksuja tai olla kokonaan perimättä maksuja.

(35)  Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava perusteet marginaalikustannukset ylittävien maksujen perimiselle. Jäsenvaltiot voivat tältä osin esimerkiksi vahvistaa kyseiset perusteet kansallisissa säännöissä tai nimetä asianmukaisen elimen tai asianmukaiset elimet, jotka eivät saa olla sama kuin julkisen sektorin elin itse ja joilla on toimivalta vahvistaa kyseiset perusteet. Mainittu elin olisi organisoitava jäsenvaltioiden perustuslaillisten järjestelmien ja oikeusjärjestelmien mukaisesti. Se voi olla jo olemassa oleva elin, jolla on talousarvion toteuttamiseen liittyviä valtuuksia ja joka on poliittisen valvonnan alainen.

(36)  Julkisen sektorin asiakirjojen uudelleenkäytön ehtojen selkeys ja yleinen saatavuus on unionin laajuisten tietomarkkinoiden kehityksen ehdoton edellytys. Näin ollen kaikki asiakirjojen uudelleenkäyttöön sovellettavat ehdot olisi saatettava mahdollisten uudelleenkäyttäjien tietoon. Jäsenvaltioiden olisi tuettava tarvittaessa verkkokäyttöisten hakemistojen luomista saatavilla olevista asiakirjoista uudelleenkäyttöpyyntöjen edistämiseksi ja helpottamiseksi. Muiden tahojen kuin julkisten yritysten, koulutuslaitosten, tutkimusta harjoittavien organisaatioiden ja tutkimusta rahoittavien organisaatioiden hallussa olevien asiakirjojen uudelleenkäyttöä koskevan pyynnön esittäjälle olisi tiedotettava tämän käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista, jotka liittyvät tätä koskeviin päätöksiin tai käytäntöihin. Tämä on erityisen tärkeää pk-yritysten ja startup-yritysten tapauksessa, koska ne eivät välttämättä ole selvillä siitä, miten muiden jäsenvaltioiden julkisen sektorin elinten kanssa menetellään, eivätkä myöskään vastaavista oikeussuojakeinoista.

(37)  Muutoksenhakukeinoihin olisi kuuluttava mahdollisuus puolueettoman muutoksenhakuelimen suorittamaan uudelleenarviointiin. Kyseinen elin voi olla jo olemassa oleva kansallinen viranomainen, esimerkiksi kansallinen kilpailuviranomainen, asetuksen (EU) 2016/679(12) mukaisesti perustettu kansallinen valvontaviranomainen, asiakirjojen saatavuudesta vastaava kansallinen viranomainen tai kansallinen oikeusviranomainen. Elin olisi organisoitava jäsenvaltioiden perustuslaillisten järjestelmien ja oikeusjärjestelmien mukaisesti, eikä se saisi rajoittaa asiakirjojen saatavuutta ja uudelleenkäyttöä koskevan pyynnön esittäjien käytettävissä muutoin olevia muutoksenhakukeinoja. Sen olisi kuitenkin oltava selvästi erillään jäsenvaltion mekanismista, jolla vahvistetaan perusteet marginaalikustannukset ylittävien maksujen perimiselle. Muutoksenhakukeinoihin olisi kuuluttava mahdollisuus arvioida uudelleen kielteisiä päätöksiä sekä päätöksiä, joilla uudelleenkäyttö on sallittu mutta jotka voivat vaikuttaa hakijoihin muulla tavoin, esimerkiksi sovellettavilla maksujen perimistä koskevilla säännöillä. Nopeasti muuttuvien markkinoiden tarpeiden mukaisesti uudelleenarviointiprosessin olisi oltava nopea.

(38)  Kaikkien julkisen sektorin hallussa olevien — ei ainoastaan poliittiseen vaan myös oikeudelliseen ja hallinnolliseen prosessiin liittyvien — yleisesti saatavien asiakirjojen julkaiseminen on keskeinen väline laajennettaessa oikeutta tiedonsaantiin, joka on yksi demokratian perusperiaatteista. Tätä tavoitetta sovelletaan laitoksiin kaikilla tasoilla eli paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

(39)  Joissakin tapauksissa asiakirjan uudelleenkäyttö tapahtuu ilman, että luvasta sovitaan. Toisissa tapauksissa annetaan lupa, jossa luvan saajalle asetetaan asiakirjan uudelleenkäyttöä koskevia ehtoja. Ne voivat koskea esimerkiksi vastuuta, henkilötietojen suojaa, asiakirjojen asianmukaista käyttöä, takuita siitä, että asiakirjaa ei muuteta, sekä lähteen mainitsemista. Jos julkisen sektorin elimet antavat lupia asiakirjojen uudelleenkäyttöä varten, lupien ehtojen olisi oltava tasapuolisia ja avoimia. Myös verkossa saatavilla olevat vakiomuotoiset luvat voivat olla tässä mielessä erittäin tärkeitä. Näin ollen jäsenvaltioiden on varmistettava vakiomuotoisten lupien saatavuus.

(40)  Jos asiasta vastaava viranomainen päättää, että tiettyjä asiakirjoja ei enää voi saada uudelleenkäyttöön, tai lopettaa kyseisten asiakirjojen päivittämisen, sen olisi julkistettava tällaiset päätökset ensi tilassa ja mahdollisuuksien mukaan sähköisessä muodossa.

(41)  Uudelleenkäytön ehdoilla ei saisi syrjiä toisiinsa verrattavissa olevia käyttäjäryhmiä. Jäsenvaltioiden olisi taattava terve kilpailu yhtäältä julkisen sektorin elinten ja julkisten yritysten ja toisaalta muiden käyttäjien välillä silloin, kun kyseiset julkisen sektorin elimet tai julkiset yritykset käyttävät uudelleen asiakirjoja kaupallisessa toiminnassaan. Jäsenvaltioiden olisi erityisesti varmistettava, että julkisten yritysten asiakirjojen uudelleenkäyttö ei johda markkinoiden vääristymiseen eikä haittaa tervettä kilpailua. Tällä ei kuitenkaan saisi estää esimerkiksi julkisen sektorin elinten välistä maksutonta tiedonvaihtoa julkisia tehtäviä suoritettaessa, vaikka muilta osapuolilta peritään maksu samojen asiakirjojen uudelleenkäytöstä. Tällä ei pitäisi myöskään estää eriytetyn maksumenettelyn hyväksymistä kaupalliseen ja muuhun kuin kaupalliseen uudelleenkäyttöön eikä eriytetyn lupa- ja maksumenettelyn hyväksymistä, kun taloudellinen toimija haluaa käyttää uudelleen asiakirjoja tietyissä kaupallisissa olosuhteissa.

(42)  Julkisen sektorin elimet voivat asettaa asiakirjan uudelleenkäytölle tarvittaessa luvanvaraisia ehtoja, esimerkiksi edellyttää lähteen ilmoittamista ja mainintaa siitä, onko uudelleenkäyttäjä muuttanut asiakirjaa millään tavalla. Julkisen sektorin tiedon uudelleenkäyttöön vaadittavilla luvilla saisi joka tapauksessa rajoittaa uudelleenkäyttöä mahdollisimman vähän, esimerkiksi siten, että rajoitus koskee vain lähteen ilmoittamista. Verkossa saatavilla olevien avointen käyttöehtojen, joihin sisältyy laajemmat uudelleenkäyttöoikeudet ilman teknisiä, taloudellisia tai maantieteellisiä rajoitteita, ja tiedon tarjoamisen avoimessa muodossa olisi tässä suhteessa oltava keskeisessä asemassa. Siksi jäsenvaltioiden olisi edistettävä avointen ehtojen käyttöä, ja niistä pitäisi ajan myötä tulla unionin laajuinen käytäntö.

(43)  Julkisen sektorin elinten pitäisi asiakirjojen uudelleenkäytön periaatteita laatiessaan noudattaa kilpailusääntöjä ja välttää mahdollisimman pitkälle yksinoikeusjärjestelyjen tekemistä yksityisen sektorin toimijoiden kanssa tai minkäänlaista tietojen etuoikeutettua käyttöä. Yleistä taloudellista etua koskevan palvelun tarjoamiseksi voi kuitenkin joskus olla tarpeen myöntää yksinoikeuksia julkisen sektorin asiakirjojen käyttöön. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun yksikään kaupallinen yritys ei suostu julkaisemaan kyseisiä tietoja ilman yksinoikeutta.

(44)  Kirjastot, korkeakoulujen kirjastot mukaan luettuina, sekä museot, arkistot ja yksityisen sektorin kumppanit toteuttavat usein yhteistyöhankkeita, joihin liittyy kulttuurivarantojen digitointia ja joissa yksityisen sektorin kumppaneille annetaan yksinoikeuksia. Käytäntö on osoittanut, että tällaisten julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien ansiosta kulttuurikokoelmia voidaan käyttää järkevästi ja samalla kansalaiset pääsevät nopeammin osallisiksi kulttuuriperinnöstä. Siksi on aiheellista ottaa huomioon kulttuurivarantojen digitointiin liittyvät jäsenvaltioiden väliset erot määrittelemällä erityiset säännöt näiden varantojen digitointia koskeville sopimuksille. Jos yksinoikeus liittyy kulttuurivarantojen digitointiin, tietyn mittainen yksinoikeusajanjakso saattaa olla tarpeen, jotta yksityisen sektorin kumppanilla on mahdollisuus kattaa aiheutuneet kustannukset. Tämän ajanjakson pituus olisi kuitenkin oltava rajoitettu ja sen olisi oltava mahdollisimman lyhyt, jotta voidaan noudattaa periaatetta, jonka mukaan vapaasti käytettävissä olevan aineiston olisi oltava vapaasti käytettävissä myös digitoinnin jälkeen. Kulttuurivarantojen digitointiin myönnettävän yksinoikeuden kesto ei saisi yleensä ylittää kymmentä vuotta. Jos yksinoikeusajanjakso on yli kymmenen vuotta, sitä olisi tarkasteltava uudelleen ottaen huomioon järjestelyn voimaantulon jälkeen tapahtuneet tekniset, taloudelliset ja hallinnolliset muutokset. Lisäksi kaikissa kulttuurivarantojen digitointiin liittyvissä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksissa kumppanina toimivalle kulttuurilaitokselle olisi myönnettävä täydet oikeudet digitoitujen kulttuurivarantojen käyttöön hankkeen päätyttyä.

(45)  Tiedon haltijoiden ja tiedon uudelleenkäyttäjien välisiin järjestelyihin, joissa ei nimenomaisesti myönnetä yksinoikeuksia mutta joiden voidaan kohtuudella odottaa rajoittavan asiakirjojen saatavuutta uudelleenkäyttöä varten, olisi kohdistettava julkista lisävalvontaa ja ne olisi siksi julkaistava vähintään kaksi kuukautta ennen niiden voimaantuloa, jotta asianomaisilla osapuolilla olisi mahdollisuus pyytää sopimuksen piiriin kuuluvien asiakirjojen uudelleenkäyttöä ja jotta ehkäistään riski, että mahdollisten uudelleenkäyttäjien joukkoa rajoitetaan. Tällaiset sopimukset olisi myös julkistettava niiden tekemisen jälkeen osapuolten sopimassa lopullisessa muodossa.

(46)  Tällä direktiivillä pyritään minimoimaan riski liiallisesta ensimmäisen toimijan edusta, joka voisi rajoittaa mahdollisten tiedon uudelleenkäyttäjien määrää. Kun sopimusjärjestelyt voivat, sen lisäksi, että jäsenvaltioilla on tämän direktiivin nojalla velvollisuus antaa asiakirjoja, edellyttää SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua jäsenvaltion varojen siirtoa, tämä direktiivi ei saisi rajoittaa SEUT-sopimuksen 101–109 artiklassa vahvistettujen valtiontukisääntöjen ja muiden kilpailusääntöjen soveltamista. SEUT-sopimuksen 107–109 artiklassa vahvistetuista valtiontukisäännöistä seuraa, että valtion on varmennettava etukäteen, voiko asiaa koskeviin sopimusjärjestelyihin sisältyä valtiontukea, ja varmistettava, että järjestelyt ovat valtiontukisääntöjen mukaisia.

(47)  Tämä direktiivi olisi pantava täytäntöön ja sitä olisi sovellettava noudattaen täysimääräisesti henkilötietojen suojaa koskevaa unionin lainsäädäntöä, mukaan lukien Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679(13) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY(14), eikä se rajoita mainitun lainsäädännön soveltamista. Kaikki tähän direktiiviin perustuvat velvoitteet olisi täytettävä siten, että taataan unionin tietosuojalainsäädännön mukainen yksityisyyden ja henkilötietojen suoja, myös tietojen rajatylittävän uudelleenkäytön yhteydessä, varmistamalla henkilötietojen anonymisointi. Anonymisointi on keskeisen tärkeää julkisen sektorin tiedon uudelleenkäytön varmistamiseksi siten, että noudatetaan tietosuojalainsäädännön mukaisia henkilötietojen suojaamista koskevia sääntöjä ja velvoitteita, vaikka se aiheuttaisikin kustannuksia. On asianmukaista pitää näitä kustannuksia yhtenä niistä kustannuseristä, jotka otetaan huomioon osana tämän direktiivin 6 artiklassa määriteltyjä jakelun marginaalikustannuksia.

(47 a)  Anonyymeilla tiedoilla olisi tarkoitettava tietoja, joita ei voida liittää suoraan tai välillisesti, yksin tai yhdessä niihin liittyvien tietojen kanssa, luonnolliseen henkilöön tai henkilötietoihin, jotka on anonymisoitu siten, ettei rekisteröidyn tunnistaminen ole enää mahdollista. Lisäksi kun tehdään päätöksiä henkilötietoja sisältävien julkisen sektorin asiakirjojen uudelleenkäytön laajuudesta ja edellytyksistä, tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien organisaatioiden olisi tehtävä tietosuojaa koskevia vaikutustenarviointeja ennen asiakirjan julkistamista. Tämä olisi tehtävä erityisesti tietyillä aloilla, jotka käsittelevät jatkuvasti erityisiä henkilötietojen luokkia, kuten terveydenhoitoala, tai muita asetuksen (EU) 2016/679 9 artiklassa tarkoitettuja henkilötietoja. Jotta voidaan asianmukaisesti vastata huolenaiheisiin, jotka liittyvät välttämättömään henkilötietojen suojaan, tällainen tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi olisi tehtävä asetuksen (EU) 2016/679 35 artiklan mukaisesti.

(48)  Tämä direktiivi ei vaikuta kolmansien osapuolten tekijänoikeuksiin. Selvyyden vuoksi todetaan, että tässä yhteydessä tekijänoikeuksilla tarkoitetaan ainoastaan tekijänoikeutta ja sen lähioikeuksia (myös sui generis -suojamuotoja). Tätä direktiiviä ei sovelleta teollisoikeuksien alaisiin asiakirjoihin, joita ovat muun muassa patentit, rekisteröidyt mallit ja tavaramerkit. Tällä direktiivillä ei vaikuteta julkisen sektorin elinten omistamiin tekijänoikeuksiin eikä sillä rajoiteta näiden oikeuksien käyttöä tässä direktiivissä asetettujen rajojen ulkopuolella. Tässä direktiivissä asetettuja velvoitteita olisi sovellettava ainoastaan siinä laajuudessa kuin ne ovat kansainvälisten tekijänoikeussuojasopimusten määräysten mukaisia; näistä sopimuksista mainittakoon erityisesti Bernin yleissopimus kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta, jäljempänä ’Bernin yleissopimus’, ja teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehty sopimus, jäljempänä ’TRIPS-sopimus’. Julkisen sektorin elinten olisi kuitenkin käytettävä tekijänoikeuksiaan uudelleenkäyttöä helpottavalla tavalla.

(49)  Asiakirjat, joihin kohdistuu kolmansien osapuolten teollis- ja tekijänoikeuksia, olisi jätettävä tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, kun otetaan huomioon unionin oikeus ja jäsenvaltioiden ja unionin kansainväliset velvoitteet, erityisesti Bernin yleissopimuksesta ja TRIPS- sopimuksesta johtuvat velvoitteet. Jos kirjaston, korkeakoulujen kirjastot mukaan luettuina, museon tai arkiston hallussa olevaan asiakirjaan kohdistuvien teollis- ja tekijänoikeuksien alkuperäinen omistaja oli kolmas osapuoli ja näiden oikeuksien suoja-aika ei ole päättynyt, kyseistä asiakirjaa olisi tätä direktiiviä sovellettaessa pidettävä asiakirjana, johon kohdistuu kolmansien osapuolten teollis- ja tekijänoikeuksia.

(50)  Tätä direktiiviä olisi sovellettava rajoittamatta julkisen sektorin työntekijöiden kansallisten sääntöjen nojalla nauttimien oikeuksien, taloudelliset ja moraaliset oikeudet mukaan luettuina, noudattamista.

(51)  Lisäksi kun asiakirja asetetaan saataville uudelleenkäytettäväksi, asianomaisella julkisen sektorin elimellä olisi edelleen oltava oikeus asiakirjan hyödyntämiseen.

(51 a)  Tällä direktiivillä ei rajoiteta julkisista hankinnoista 26 päivänä helmikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU soveltamista.

(52)  Välineet, jotka auttavat mahdollisia uudelleenkäyttäjiä löytämään uudelleenkäytettävissä olevia asiakirjoja ja uudelleenkäytön ehdot, voivat helpottaa huomattavasti julkisen sektorin asiakirjojen rajat ylittävää käyttöä. Siksi jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että on toteutettu käytännön järjestelyjä, jotka auttavat uudelleenkäyttäjiä uudelleenkäytettävissä olevien asiakirjojen etsinnässä. Tällaisia järjestelyjä ovat esimerkiksi mahdollisuuksien mukaan internetin välityksellä saatavilla olevat luettelot tärkeimpien asiakirjojen (asiakirjat, joita on käytetty tai joita todennäköisesti käytetään laajalti uudelleen) sisältövaroista ja hajautettuihin sisältövaraluetteloihin linkitetyt portaalisivustot.

(52 a)  Komission ja jäsenvaltioiden olisi yksinkertaistettava edelleen tietoaineistojen saatavuutta, erityisesti tarjoamalla keskitetty palvelu, ja asetettava vähitellen saataville sopivia tietoaineistoja julkisen sektorin elimiltä kaikista asiakirjoista, joihin tätä direktiiviä sovelletaan, sekä unionin toimielinten tiedoista.

(53)  Tällä direktiivillä ei rajoiteta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY(15) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/9/EY(16) soveltamista. Siinä esitetään ehdot, joiden puitteissa julkisen sektorin elimet voivat käyttää tekijänoikeuksiaan tiedon sisämarkkinoilla salliessaan asiakirjojen uudelleenkäytön. Direktiivin 96/9/EY 7 artiklan 1 kohdassa säädettyä oikeutta ei saisi käyttää olemassa olevien asiakirjojen uudelleenkäytön estämiseen tai rajoittamiseen tässä direktiivissä asetettujen rajojen ulkopuolella.

(54)  Komissio on kannattanut sellaisen verkossa julkaistavan avoimen datan kypsyysarvioinnin (Open Data Maturity Report) kehittämistä, joka sisältää julkisen sektorin tiedon uudelleenkäyttöä kaikissa jäsenvaltioissa koskevat tulosindikaattorit. Arvioinnin säännöllinen ajan tasalle saattaminen auttaa parantamaan jäsenvaltioiden välistä tiedonvaihtoa ja toimintaperiaatteita ja käytäntöjä koskevan tiedon saatavuutta koko unionissa.

(55)  On tarpeen varmistaa, että jäsenvaltiot seuraavat julkisen sektorin tiedon uudelleenkäytön laajuutta, tiedon saatavuutta koskevia ehtoja ja muutoksenhakukäytäntöjä.

(56)  Komissio voi avustaa jäsenvaltioita tämän direktiivin johdonmukaisessa täytäntöönpanossa antamalla ohjeita ja päivittämällä olemassa olevia ohjeita, erityisesti suositeltavista vakiomuotoisista luvista, tietoaineistoista ja asiakirjojen uudelleenkäyttöä koskevien maksujen perimisestä, asianomaisia tahoja kuultuaan.

(57)  Yksi sisämarkkinoiden toteuttamisen tärkeimmistä tavoitteista on luoda edellytykset, joilla edistetään sellaisten unionin laajuisten palvelujen kehittämistä, joiden olisi oltava kaikkien kansalaisten saatavilla. Kirjastoilla, museoilla ja arkistoilla on hallussaan huomattava määrä arvokkaita julkisen sektorin tietovarantoja. Tällaisten laitosten hallussa olevien asiakirjojen uudelleenkäytöllä on merkittävää sosiaalista ja taloudellista potentiaalia kulttuurialan ja luovien toimialojen sekä yhteiskunnan kannalta, varsinkin kun digitointihankkeiden ansiosta digitaalisen vapaasti käytettävissä olevan aineiston, joka on saatavilla Europeanan kaltaisilla alustoilla, määrä on moninkertaistunut. Tällaiset kulttuuriperintökokoelmat ja niihin liittyvät metatiedot voivat muodostaa digitaalisten sisältötuotteiden ja -palveluiden perustan, ja ne tarjoavat valtavat mahdollisuudet innovatiiviseen uudelleenkäyttöön paitsi kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla myös muilla aloilla, esimerkiksi oppimisen ja matkailun alalla. Muut kulttuurilaitokset, kuten orkesterit, oopperat, baletit tai teatterit, ja niihin kuuluvat arkistot olisi jätettävä soveltamisalan ulkopuolelle niiden esittävään taiteeseen liittyvän erityisluonteen vuoksi ja koska lähes kaikki niiden materiaali kuuluu kolmansien osapuolten teollis- ja tekijänoikeuksien piiriin ja olisi siis tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolella.

(58)  Jotta voitaisiin luoda olosuhteet, jotka tukevat asiakirjojen uudelleenkäyttöä, johon liittyy erityisesti talouden ja yhteiskunnan kannalta arvokkaita merkittäviä sosio-ekonomisia hyötyjä, liitteeseen II a sisällytetään luettelo korkean lisäarvon tietoaineistojen luokista. Komissiolle olisi siirrettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukainen valta antaa säädöksiä, jotta voidaan täydentää liitteessä II a olevaa korkean lisäarvon tietoaineistojen luokkien luetteloa lisäämällä siihen uusia luokkia ja niitä vastaavia tietoaineistoja niiden asiakirjojen joukosta, joihin tätä direktiiviä sovelletaan, ja jotta voidaan vahvistaa näiden tietoaineistojen julkaisemista ja uudelleenkäyttöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(59)  EU:n laajuinen luettelo tietoaineistoista, joihin liittyy erityisiä mahdollisuuksia sosio-ekonomisten hyötyjen tuottamiseen, yhdessä yhdenmukaistettujen uudelleenkäyttöehtojen kanssa ovat tärkeä mahdollistava tekijä rajat ylittäville tietosovelluksille ja -palveluille. Liitteessä II a esitetään korkean lisäarvon tietoaineistojen luokkien luettelo, jota voitaisiin täydentää delegoidulla säädöksellä. Luetteloon lisättävissä luokissa ja niitä vastaavissa tietoaineistoissa olisi otettava huomioon alakohtainen lainsäädäntö, jolla jo säännellään tietoaineistojen julkaisemista, samoin kuin G8-maiden avointa dataa koskevan peruskirjan teknisessä liitteessä ja komission tiedonannossa 2014 /C 240/01 määritellyt luokat. Komission olisi toteutettava luetteloon lisättävien luokkien määrittelyyn johtavan prosessin aikana vaikutustenarviointi ja asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Vaikutustenarviointia varten komission olisi järjestettävä julkisia kuulemisia, johon osallistuvat kaikki sidosryhmät, kuten julkisen sektorin elimet, yritykset, tietojen käyttäjät ja uudelleenkäyttäjät, tutkimusorganisaatiot, kansalaisyhteiskunnan ryhmät ja etujärjestöt. Kaikille asianosaisille olisi annettava mahdollisuus toimittaa komissiolle ehdotuksia luetteloon lisättävistä korkean lisäarvon tietoaineistojen luokista tai konkreettisista tietoaineistoista. Komission olisi otettava ne huomioon tai perusteltava asianosaiselle osapuolelle, miksi se ei hyväksy ehdotusta.

(60)  Jotta voidaan varmistaa mahdollisimman suuri vaikutus ja helpottaa uudelleenkäyttöä, korkean lisäarvon tietoaineistot olisi asetettava saataville uudelleenkäyttöä varten mahdollisimman pienin oikeudellisin rajoituksin ja maksutta. Ne olisi julkaistava sovellusrajapintojen kautta aina kun kyseessä oleviin tietoaineistoihin sisältyy dynaamista dataa.

(60 a)  Koska nykyiset tekniset esitysmuodot julkisen sektorin tietojen säilyttämiseksi ja niiden saatavuuden varmistamiseksi ovat suuressa vaarassa vanhentua, viranomaisten olisi – erityisesti korkean lisäarvon tietoaineistojen kohdalla – otettava käyttöön tehokkaita pitkän aikavälin säilyttämistoimia, joilla varmistetaan käyttömahdollisuudet tulevaisuudessa.

(61)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitteita eli helpottaa unionin laajuisten julkisen sektorin asiakirjoihin perustuvien tietopohjaisten tuotteiden ja palveluiden luomista sekä varmistaa, että yhtäältä yksityiset yritykset, varsinkin pienet ja keskisuuret yritykset, voivat käyttää julkisen sektorin asiakirjoja tehokkaasti yli rajojen lisäarvoa tuottavissa tietopohjaisissa tuotteissa ja palveluissa ja toisaalta kansalaiset voivat käyttää niitä tehokkaasti, mikä helpottaa tiedon vapaata liikkuvuutta ja viestintää, vaan ne voidaan ehdotetun toimen yleiseurooppalaisen soveltamisalan vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(62)  Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, oikeus yksityiselämän kunnioittamiseen (7 artikla), oikeus henkilötietojen suojaan (8 artikla), omistusoikeus (17 artikla) ja vammaisten sopeutuminen yhteiskuntaan (26 artikla) mukaan luettuina. Mitään tässä direktiivissä ei saisi tulkita tai panna täytäntöön ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen vastaisella tavalla.

(62 a)  Euroopan tietosuojavaltuutettu antoi 10 päivänä heinäkuuta 2018 lausunnon 5/2018 asetuksen (EY) N:o 45/2001(17) 41 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(63)  Komission olisi tehtävä arviointi tästä direktiivistä. Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välillä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten sopimuksen 22 kohdan mukaisesti(18) arvioinnin olisi perustuttava vaikuttavuutta, tehokkuutta, johdonmukaisuutta, merkityksellisyyttä ja EU:n tason lisäarvoa koskeviin kriteereihin ja sen olisi luotava pohja mahdollisten jatkotoimien vaikutustenarvioinnille.

(64)  Velvollisuuden saattaa tämä direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä olisi rajoituttava säännöksiin, joilla muutetaan aiempien direktiivien säännöksiä. Velvollisuus saattaa sisällöltään muuttumattomat säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöä perustuu aiempiin direktiiveihin.

(65)  Tämä direktiivi ei vaikuta liitteessä I olevassa B osassa mainittuihin jäsenvaltioita velvoittaviin määräaikoihin, joiden kuluessa jäsenvaltioiden on saatettava direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

-1  Tällä direktiivillä on tarkoitus vahvistaa sääntelykehys, joka koskee julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttöä, jotta voidaan edistää avoimen datan käyttöä ja kannustaa tuotteita ja palveluja koskevaan innovointiin.

1.  Tällä direktiivillä vahvistetaan vähimmäissäännöt seuraavien asiakirjojen ja tietojen uudelleenkäytölle sekä käytännön keinot niiden uudelleenkäytön helpottamiseksi:

a)  jäsenvaltioiden julkisen sektorin hallussa olevat asiakirjat;

b)  asiakirjat, joiden saatavuutta ei ole estetty tai rajoitettu 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja joita pitävät hallussaan julkiset yritykset, jotka toimivat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/25/EU(19) määritellyillä aloilla, sekä julkiset yritykset, jotka toimivat julkisen liikenteen harjoittajina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1370/2007(20) 2 artiklan mukaisesti, julkiset yritykset, jotka toimivat julkisen palvelun velvoitteita täyttävinä lentoliikenteen harjoittajina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008(21) 16 artiklan mukaisesti, ja julkiset yritykset, jotka toimivat julkisen palvelun velvoitteita täyttävinä yhteisön laivanvarustajina asetuksen (ETY) N:o 3577/92(22) 4 artiklan mukaisesti.

b a)  asiakirjat, joita pitävät hallussaan yksityiset yritykset ja jotka on tuotettu yleistä etua koskevan palvelun tarjoamisen yhteydessä b alakohdassa tarkoitetuilla aloilla;

c)  tutkimustiedot 10 artiklan 1 ja 2 kohdan ehtojen mukaisesti.

2.  Tätä direktiiviä ei sovelleta:

a)  asiakirjoihin, joiden toimittaminen ei kuulu kyseisen julkisen sektorin elimen julkiseen tehtävään, joka määritellään kyseisen jäsenvaltion lainsäädännössä tai muissa sitovissa säännöissä, tai, jos tällaisia sääntöjä ei ole, asianomaisen jäsenvaltion yleisen hallintokäytännön mukaisesti, edellyttäen, että julkiset tehtävät ovat avoimia ja niitä valvotaan;

b)  julkisten yritysten asiakirjoihin,  joita ei ole tuotettu jäsenvaltion lainsäädännössä tai muissa sitovissa säännöissä määriteltyjen yleistä etua koskevien palvelujen tarjoamisen yhteydessä;

  jotka liittyvät suoraan kilpailulle alttiina oleviin ja direktiivin 2014/25/EU 34 artiklan nojalla hankintasäännöistä vapautettuihin toiminta-aloihin;

  jotka eivät ole saatavilla tai joiden saatavuutta on rajoitettu verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi direktiivin (EU) 2016/1148 mukaisesti;

c)  asiakirjoihin, joihin kohdistuu kolmansien osapuolten tekijänoikeuksia;

d)  asiakirjoihin, jotka eivät asiakirjojen saatavuutta koskevien jäsenvaltioiden järjestelmien perusteella ole saatavilla muun muassa seuraavista syistä:

  kansallisen turvallisuuden (eli valtion turvallisuuden) suojaaminen, puolustus tai yleinen turvallisuus,

  tilastotietojen luottamuksellisuus,

  kaupallinen luottamuksellisuus (mukaan lukien yritys-, ammatti- tai yhtiösalaisuus);

d a)  asiakirjoihin, joka eivät ole saatavilla tai joiden saatavuutta on rajoitettu direktiivin 2008/114/EY 2 artiklan d alakohdassa määriteltyjä elintärkeitä infrastruktuureja koskevien arkaluonteisten tietojen suojelemiseksi;

e)  asiakirjoihin, joiden saatavuutta on rajoitettu asiakirjojen saatavuutta koskevien jäsenvaltioiden järjestelmien perusteella, myös tapauksissa, joissa asiakirjat käyttöönsä saadakseen kansalaisten tai yritysten on osoitettava, että asia koskee erityisesti heitä tai niitä;

f)  asiakirjojen osiin, jotka sisältävät ainoastaan logoja, vaakunoita tai tunnuksia;

g)  asiakirjoihin tai asiakirjojen osiin, jotka eivät ole saatavilla tai joiden saatavuutta on rajoitettu henkilötietojen suojelua koskevien järjestelmien perusteella tai jotka sisältävät henkilötietoja, joiden uudelleenkäyttö voi heikentää henkilön yksityisyyden ja koskemattomuuden suojan erityisesti henkilötietojen suojelua koskevan unionin lainsäädännön mukaisesti;

h)  asiakirjoihin, joita julkisen yleisradiotoiminnan harjoittajat, niiden tytäryhtiöt ja muut elimet ja näiden tytäryhtiöt tarvitsevat julkisesta yleisradiotoiminnasta muodostuvan tehtävänsä suorittamiseen;

i)  muiden kulttuurilaitosten kuin kirjastojen, korkeakoulujen kirjastojen, museoiden ja arkistojen asiakirjoihin;

j)  toisen tai alhaisemman asteen koulutuslaitosten asiakirjoihin, eikä, kaikkien muiden koulutuslaitosten tapauksessa, muihin kuin 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuihin asiakirjoihin;

k)  muihin kuin 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuihin tutkimusta harjoittavien organisaatioiden ja tutkimusta rahoittavien organisaatioiden, mukaan lukien tutkimustulosten siirtämistä varten perustetut organisaatiot, asiakirjoihin.

3.  Tämä direktiivi perustuu asiakirjojen saatavuutta koskeviin jäsenvaltioiden järjestelmiin, eikä se vaikuta niihin.

3 a.  Tämä direktiivi ei rajoita asetuksen (EU) 2016/679 soveltamista eikä vaikuta luonnollisten henkilöiden suojelun tasoon henkilötietojen käsittelyssä kyseisen asetuksen ja unionin muun lainsäädännön mukaisesti.

4.  Tässä direktiivissä asetettuja velvollisuuksia sovelletaan ainoastaan siinä laajuudessa kuin ne ovat kansainvälisten tekijänoikeussuojasopimusten määräysten mukaisia; näistä sopimuksista mainittakoon erityisesti Bernin yleissopimus ja TRIPS-sopimus.

5.  Julkisen sektorin elimet eivät saa käyttää direktiivin 96/9/EY 7 artiklan 1 kohdassa säädettyä tietokannan valmistajan oikeutta estääkseen tämän direktiivin mukaisen asiakirjojen uudelleenkäytön tai rajoittaakseen sitä tässä direktiivissä asetettujen rajojen ulkopuolella.

6.  Tällä direktiivillä säännellään jäsenvaltioiden julkisen sektorin elinten hallussa olevien asiakirjojen uudelleenkäyttöä, mukaan lukien asiakirjat, joihin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2007/2/EY(23).

2 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

1.  ’julkisen sektorin elimellä’ valtion viranomaisia, alueviranomaisia ja paikallisviranomaisia, julkisoikeudellisia laitoksia sekä yhden tai useamman tällaisen viranomaisen tai yhden tai useamman tällaisen julkisoikeudellisen laitoksen muodostamia yhteenliittymiä;

2.  ’julkisoikeudellisella laitoksella’ elintä,

  a)  joka on nimenomaisesti perustettu vastaamaan yleisen edun mukaisiin tarpeisiin ja joka ei harjoita teollista tai kaupallista toimintaa; ja

  b)  joka on oikeushenkilö; ja

  c)  jonka toiminta on suurimmaksi osaksi valtion, alue- tai paikallisviranomaisten tai muiden julkisoikeudellisten laitosten rahoittamaa, taikka jonka johto on näiden laitosten valvonnan alainen, taikka jonka hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenistä valtio, alue- tai paikallisviranomainen tai muu julkisoikeudellinen laitos nimittää enemmän kuin puolet;

3.  ’julkisella yrityksellä’ yritystä, jonka suhteen julkisen sektorin elimet voivat suoraan tai välillisesti käyttää määräysvaltaa omistuksen, rahoitusosuuden tai yritystä koskevien sääntöjen perusteella.

Julkisen sektorin elimillä katsotaan olevan määräysvalta, jos kyseiset julkisen sektorin elimet suoraan tai välillisesti

i) omistavat enemmistön kyseisen yrityksen merkitystä pääomasta;

ii) hallitsevat enemmistöä yrityksen osakkeisiin perustuvista äänioikeuksista; tai

iii) voivat nimittää yli puolet yrityksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenistä;

4.  ’korkeakoululla’ kaikkia julkisen sektorin elimiä, jotka tarjoavat akateemiseen loppututkintoon johtavaa keskiasteen jälkeistä korkea-asteen koulutusta;

4 a.  ’avoimella luvalla’ mitä tahansa vakiomuotoista julkista lupaa, jolla sallitaan, että kuka tahansa voi vapaasti käyttää, muokata ja jakaa tietoja ja tallenteita mihin tahansa tarkoitukseen siten, että tätä rajoittavat korkeintaan alkuperän ja avoimuuden säilyttämistä koskevat vaatimukset;

5.  ’asiakirjalla’

  a)  mitä tahansa tallennetta tallennusvälineestä riippumatta (paperilla tai sähköisessä muodossa tallennettuna tai äänenä, visuaalisessa muodossa tai audiovisuaalisena tallenteena);

  b)  tällaisen tallenteen osaa;

5 b.  ’anonyymeilla tiedoilla’ tai ’anonymisoiduilla tiedoilla’ tietoja, jotka eivät liity tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, tai henkilötietoja, jotka on anonymisoitu siten, ettei rekisteröidyn tunnistaminen ole tai ei ole enää mahdollista;

6.  ’dynaamisella datalla’ sähköisessä muodossa olevia asiakirjoja, jotka muuttuvat usein tai säännöllisesti;

6 a.  ’sovellusrajapinnalla’ (API-liittymä) hyvin dokumentoitua toimintojen, menettelyjen, määritelmien ja protokollien kokonaisuutta tietojen hakemiseksi jäsennellyllä tavalla verkossa;

7.  ’tutkimustiedolla’ digitaalisessa muodossa olevia asiakirjoja, jotka eivät ole tieteellisiä julkaisuja mutta jotka on koottu tai tuotettu tieteellisten tutkimustoimien yhteydessä ja joita käytetään näyttönä tutkimusprosessissa tai joita pidetään tutkimusyhteisössä yleisesti tarpeellisina tutkimustulosten validoimiseksi;

8.  ’korkean lisäarvon tietoaineistoilla’ asiakirjoja, joiden uudelleenkäyttöön liittyy merkittäviä yhteiskunnallisia tai ympäristöön tai talouteen liittyviä hyötyjä, erityisesti siksi, että ne soveltuvat lisäarvopalvelujen, sovellusten sekä uusien laadukkaiden ja ihmisarvoisten työpaikkojen luomiseen, ja näihin tietoaineistoihin perustuvista lisäarvopalveluista ja -sovelluksista hyötyvien joukko voi olla suuri;

9.  ’uudelleenkäytöllä’ sitä, että luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt käyttävät julkisen sektorin elinten hallussa olevia asiakirjoja kaupallisiin tai muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin, jotka poikkeavat alkuperäisestä julkisesta tehtävästä, jota varten asiakirjat tuotettiin, lukuun ottamatta julkisen sektorin elinten välistä asiakirjavaihtoa, jos se tapahtuu pelkästään niiden julkisten tehtävien hoitamiseksi;

9 a.  ’henkilötiedoilla’ asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan a alakohdassa määriteltyjä tietoja;

10.  ’koneellisesti luettavalla esitysmuodolla’ tiedostomuotoa, jonka rakenne mahdollistaa sen, että ohjelmistot pystyvät helposti yksilöimään, tunnistamaan ja poimimaan siitä määrättyjä tietoja, yksittäiset tietoalkiot ja niiden rakenne mukaan lukien;

11.  ’avoimella esitysmuodolla’ tiedostomuotoa, joka on alustariippumaton ja julkinen ilman rajoitteita, jotka haittaisivat asiakirjojen uudelleenkäyttöä;

12.  ’virallisella avoimella standardilla’ standardia, joka on vahvistettu kirjallisessa muodossa ja jossa eritellään yksityiskohtaiset vaatimukset sille, miten ohjelmistojen yhteentoimivuus varmistetaan;

13.  ’kohtuullisella tuotolla’ prosenttiosuutta perittävästä kokonaismaksusta sen osuuden lisäksi, joka tarvitaan kattamaan korvattavat kustannukset; tämä osuus saa olla enintään viisi prosenttiyksikköä suurempi kuin Euroopan keskuspankin kiinteä korko;

14.  ’kolmannella osapuolella’ muuta tietoja hallussaan pitävää luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kuin julkisen sektorin elin, julkinen yritys tai 1 artiklan 1 kohdan b a alakohdassa tarkoitettu yksityinen yritys.

3 artikla

Pääperiaate

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asiakirjoja, joihin tätä direktiiviä sovelletaan 1 artiklan mukaisesti, voidaan käyttää uudelleen kaupallisiin tai muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin III ja IV luvussa säädetyin ehdoin.

2.  Kun kyseessä ovat asiakirjat, joiden osalta kirjastoilla, korkeakoulujen kirjastot mukaan lukien, sekä museoilla ja arkistoilla on teollis- ja tekijänoikeuksia, sekä julkisten yritysten hallussa olevat asiakirjat, jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos julkinen yritys tai 1 artiklan 1 kohdan b a alakohdassa tarkoitettu yksityinen yritys, joka on tuottanut asiakirjat, on sallinut tällaisten asiakirjojen uudelleenkäytön, niitä voidaan käyttää uudelleen kaupallisiin tai muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin III ja IV luvussa säädetyin ehdoin

2 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat asiakirjat tuotetaan ja asetetaan saataville uudelleenkäyttöä varten ”sisäänrakennetun ja oletusarvoisen avoimuuden” periaatteen mukaisesti.

2 b.  Jäsenvaltioiden on säädettävä, että tehdessään päätöksiä asiakirjojen uudelleenkäytön laajuudesta ja edellytyksistä tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien organisaatioiden on tehtävä tietosuojaa koskevia vaikutustenarviointeja erityisesti tietyillä aloilla, jotka käsittelevät jatkuvasti erityisiä henkilötietojen luokkia, kuten terveydenhoitoala, tai muita asetuksen (EU) 2016/679 9 artiklassa tarkoitettuja henkilötietoja. Tällainen tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi on tehtävä asetuksen (EU) 2016/679 35 artiklan mukaisesti.

II LUKU

UUDELLEENKÄYTTÖÄ KOSKEVAT PYYNNÖT

4 artikla

Uudelleenkäyttöpyyntöjen käsittelyä koskevat vaatimukset

1.  Julkisen sektorin elinten, julkisten yritysten ja 1 artiklan 1 kohdan b a alakohdassa tarkoitettujen yksityisten yritysten on käsiteltävä uudelleenkäyttöä koskevat pyynnöt, mahdollisuuksien mukaan ja tarkoituksenmukaisissa tapauksissa sähköisessä muodossa, ja asetettava asiakirjat pyynnön esittäjän saataville uudelleenkäyttöä varten, tai jos siihen tarvitaan lupa, viimeisteltävä hakijalle tehtävä käyttöoikeustarjous kohtuullisessa ajassa, joka vastaa aikaa, jossa tiedonsaantipyynnöt käsitellään.

1 a.  Päätös joidenkin tai kaikkien tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien asiakirjojen uudelleenkäytön sallimisesta tai kieltämisestä kuuluu asianomaisille julkisille yrityksille tai 1 artiklan 1 kohdan b a alakohdassa tarkoitetuille yksityisille yrityksille. Kun yritys on päättänyt asettaa asiakirjan saataville uudelleenkäyttöä varten, sen on noudatettava III ja IV luvussa säädettyjä asiaa koskevia velvollisuuksia, etenkin esitysmuotojen, maksujen, avoimuuden, lisenssien, syrjimättömyyden ja yksinoikeusjärjestelyjen kiellon osalta.

2.  Jos määräaikoja tai muita sääntöjä asiakirjojen pikaisesta toimittamisesta ei ole asetettu, julkisen sektorin elinten, julkisten yritysten ja 1 artiklan 1 kohdan b a alakohdassa tarkoitettujen yksityisten yritysten on käsiteltävä pyyntö ja toimitettava asiakirjat pyynnön esittäjälle uudelleenkäyttöä varten, tai jos tarvitaan lupa, viimeisteltävä hakijalle tehtävä käyttöoikeustarjous mahdollisimman pian tai viimeistään 20 työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Tätä määräaikaa voidaan jatkaa 20 työpäivällä laajojen tai monimutkaisten pyyntöjen osalta. Tällaisissa tapauksissa pyynnön esittäjälle on ilmoitettava mahdollisimman pian ja joka tapauksessa kolmen viikon kuluessa alkuperäisen pyynnön vastaanottamisesta, että sen käsittelyyn tarvitaan lisäaikaa, ja syyt tähän.

3.  Evätessään pyynnön julkisen sektorin elinten, julkisten yritysten tai 1 artiklan 1 kohdan b a alakohdassa tarkoitettujen yksityisten yritysten on ilmoitettava pyynnön esittäjälle epäämisen syyt, jotka perustuvat kyseisen jäsenvaltion asiakirjojen saatavuutta koskevan järjestelmän soveltuviin säännöksiin tai tämän direktiivin, erityisesti 1 artiklan 2 kohdan a–g alakohdan tai 3 artiklan, nojalla hyväksyttyihin kansallisiin säännöksiin. Kun pyynnön epääminen perustuu 1 artiklan 2 kohdan c alakohtaan, julkisen sektorin elimen, julkisen yrityksen tai 1 artiklan 1 kohdan b a alakohdassa tarkoitetun yksityisen yrityksen on ilmoitettava oikeudet omistava luonnollinen tai oikeushenkilö, jos tämä on tiedossa, tai vaihtoehtoisesti käyttöluvan antaja, jolta julkisen sektorin elin on saanut kyseisen aineiston. Kirjastoilta, korkeakoulujen kirjastot mukaan lukien, sekä museoilta ja arkistoilta ei edellytetä tällaista ilmoitusta.

4.  Kaikissa uudelleenkäyttöä koskevissa päätöksissä on ilmoitettava, miten pyynnön esittäjä voi halutessaan hakea muutosta päätökseen. Näihin muutoksenhakukeinoihin on kuuluttava mahdollisuus sellaisen puolueettoman muutoksenhakuelimen suorittamaan uudelleenarviointiin, jolla on tarvittava asiantuntemus ja joka voi olla esimerkiksi kansallinen kilpailuviranomainen, asetuksen (EU) 2016/679 51 artiklan mukaisesti perustettu kansallinen valvontaviranomainen, asiakirjojen saatavuudesta vastaava kansallinen viranomainen tai kansallinen oikeusviranomainen ja jonka päätökset sitovat kyseistä julkisen sektorin elintä.

4 a.  Tätä artiklaa sovellettaessa jäsenvaltioiden on varmistettava, että

a)  asiakirjoihin tutustumaan pyrkiville tarjotaan tukea;

b)  luettelo julkisen sektorin elimistä, julkisista yrityksistä ja 1 artiklan 1 kohdan b a alakohdassa tarkoitetuista yksityisistä yrityksistä on julkisesti saatavilla;

c)  määritellään käytännön järjestelyt sen varmistamiseksi, että julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttöä koskevaa oikeutta voidaan tosiasiallisesti käyttää;

d)  julkisen sektorin elimet, julkiset yritykset ja 1 artiklan 1 kohdan b a alakohdassa tarkoitetut yksityiset yritykset tiedottavat kansalaisille riittävästi heille tämän direktiivin nojalla ja kansallisella tai unionin tasolla säädettyjen, tietojen saatavuutta koskevien voimassa olevien sääntöjen seurauksena kuuluvista oikeuksista ja antavat tästä asianmukaisessa määrin tietoa, ohjeita ja neuvoja.

5.  Seuraavia tahoja ei voida vaatia noudattamaan tämän artiklan vaatimuksia:

;

b)   koulutuslaitokset, tutkimusta harjoittavat organisaatiot ja tutkimusta rahoittavat organisaatiot.

III LUKU

UUDELLEENKÄYTÖN EHDOT

5 artikla

Saatavilla olevat esitysmuodot

1.  Rajoittamatta V luvun soveltamista, julkisen sektorin elinten, julkisten yritysten ja 1 artiklan 1 kohdan b a alakohdassa tarkoitettujen yksityisten yritysten on asetettava asiakirjansa saataville muodoissa tai esitysmuodoissa, jotka ovat sähköisesti saatavissa, helposti löydettävissä ja uudelleenkäytettävissä kaikkina jo olemassa olevina kielitoisintoina ja, silloin kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista, avoimessa koneellisesti luettavassa esitysmuodossa yhdessä niitä koskevien metatietojen kanssa. Sekä esitysmuodon että metatietojen on mahdollisuuksien mukaan oltava virallisten avointen standardien mukaisia.

2.  Niin kauan kuin uudelleenkäyttäjillä on mahdollisuus käyttää uudelleen pyydettyjä asiakirjoja, 1 kohdasta ei seuraa, että julkisen sektorin elimillä, julkisilla yrityksillä tai 1 artiklan 1 kohdan b a alakohdassa tarkoitetuilla yksityisillä yrityksillä olisi kyseistä kohtaa noudattaakseen velvollisuus luoda tai muuntaa asiakirjoja tai toimittaa niistä otteita, jos tätä velvollisuutta ei voida täyttää yksinkertaisin toimenpitein ja siitä aiheutuu suhteetonta vaivaa.

3.  Julkisen sektorin elimiä, julkisia yrityksiä tai 1 artiklan 1 kohdan b a alakohdassa tarkoitettuja yksityisiä yrityksiä ei voida tämän direktiivin perusteella vaatia jatkamaan tietyn tyyppisten asiakirjojen tuottamista ja säilyttämistä, jotta yksityisen tai julkisen sektorin organisaatio voisi käyttää niitä uudelleen.

4.  Julkisen sektorin elinten, julkisten yritysten ja 1 artiklan 1 kohdan b a alakohdassa tarkoitettujen yksityisten yritysten on asetettava dynaaminen data saataville uudelleenkäyttöä varten heti sen keräämisen jälkeen sopivien sovellusrajapintojen (API-liittymien) kautta. Dynaamisen datan jatkuvan toimittamisen varmistamiseksi julkisen sektorin elimet voivat saada tukea asiaan liittyvistä unionin ohjelmista.

5.  Jos julkisen sektorin elimen, julkisen yrityksen tai 1 artiklan 1 kohdan b a alakohdassa tarkoitetun yksityisen yrityksen taloudelliset ja tekniset valmiudet eivät riitä asiakirjojen asettamiseen saataville ilman viivytystä heti niiden keräämisen jälkeen, 4 kohdassa tarkoitetut asiakirjat on asetettava saataville sellaisella aikavälillä, joka ei tarpeettomasti haittaa niiden taloudellisen ja sosiaalisen potentiaalin hyödyntämistä.

5 a.  Julkisen sektorin elinten, julkisten yritysten ja 1 artiklan 1 kohdan b a alakohdassa tarkoitettujen yksityisten yritysten on varmistettava, että julkisen sektorin tietojen saatavuus ja uudelleenkäyttö ovat unionin tietosuojalainsäädännön mukaisia.

6 artikla

Maksujen määräytymisperiaatteet

1.  Asiakirjojen uudelleenkäytön on oltava maksutonta tai maksut eivät saa ylittää asiakirjojen jäljentämisestä, saataville asettamisesta ja jakelusta sekä tarvittaessa henkilötietojen anonymisoinnista ja kaupallisesti luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi toteutetuista toimenpiteistä aiheutuvia marginaalikustannuksia.

2.  Edellä olevaa 1 kohtaa ei poikkeuksellisesti sovelleta:

a)  julkisen sektorin elimiin, joiden on tuotettava tuloja kattaakseen huomattavan osan julkisen tehtävänsä hoitamisesta aiheutuvista kustannuksista;

a a)  asiakirjoihin, joiden osalta asianomaisen julkisen sektorin elimen on tuotettava riittävästi tuloja kattaakseen huomattavan osan niiden keräämisestä, tuottamisesta, jäljentämisestä ja jakelusta aiheutuvista kustannuksista;

b)  kirjastoihin, korkeakoulujen kirjastot mukaan luettuina, sekä museoihin ja arkistoihin;

c)  julkisiin yrityksiin;

c a)  1 artiklan 1 kohdan b a alakohdassa tarkoitettuihin yksityisiin yrityksiin.

3.  Edellä 2 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa maksujen kokonaismäärä on laskettava jäsenvaltioiden vahvistamien objektiivisten, avointen ja varmistettavissa olevien perusteiden mukaisesti. Asiakirjojen toimittamisesta ja uudelleenkäyttöoikeuksien luovuttamisesta asianmukaisena tilikautena saadut kokonaistulot eivät saa ylittää niiden keräämisestä, tuottamisesta, jäljentämisestä ja jakelusta, tietojen varastoinnista ja tarvittaessa henkilötietojen anonymisoinnista ja kaupallisesti luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi toteutetuista toimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia ja investoinneille saatavaa kohtuullista tuottoa. Maksut on laskettava sovellettavien kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti.

4.  Kun 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut julkisen sektorin elimet perivät maksuja, asiakirjojen toimittamisesta ja uudelleenkäyttöoikeuksien luovuttamisesta asianmukaisena tilikautena saatavat kokonaistulot eivät saa ylittää niiden keräämisestä, tuottamisesta, jäljentämisestä, jakelusta ja säilyttämisestä, tietojen varastoinnista ja oikeuksien selvittämisestä sekä tarvittaessa henkilötietojen anonymisoinnista ja kaupallisesti luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi toteutetuista toimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia ja investoinneille saatavaa kohtuullista tuottoa. Maksut on laskettava kyseisiin julkisen sektorin elimiin sovellettavien kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti.

5.  Korkean lisäarvon tietoaineistojen, joiden luettelo määritellään 13 artiklan ja liitteen II a mukaisesti, ja 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun tutkimustiedon uudelleenkäytön on oltava käyttäjälle maksutonta.

7 artikla

Avoimuus

-1 a.  Jäsenvaltiot voivat julkistaa asiakirjojen jäljentämisestä, jakelusta ja tietojen säilyttämisestä aiheutuvat kustannukset sekä soveltuvin osin henkilötietojen anonymisoinnista ja 1 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetun luottamuksellisuuden suojaamiseksi toteutetuista toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset.

1.  Kun kyse on asiakirjojen tai asiakirjojen osien uudelleenkäyttöä koskevista vakiomaksuista, kaikki sovellettavat ehdot ja maksujen tosiasiallinen määrä, maksujen laskentaperusteet mukaan luettuina, on vahvistettava etukäteen ja julkistettava, silloin kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista, sähköisessä muodossa.

2.  Kun kyse on muista kuin 1 kohdassa tarkoitetuista uudelleenkäyttöä koskevista maksuista, näitä maksuja määritettäessä huomioon otettavat seikat on ilmoitettava heti aluksi . Asiakirjojen haltijan on pyydettäessä ilmoitettava myös, miten maksut on laskettu tietyn uudelleenkäyttöä koskevan pyynnön yhteydessä.

3.  Jäsenvaltioiden on julkaistava luettelo 6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista julkisen sektorin elimistä.

4.  Julkisen sektorin elinten on varmistettava, että asiakirjojen uudelleenkäyttöä koskevan pyynnön esittäjälle tiedotetaan tämän käytettävissä olevista muutoksenhakukeinoista, jotka liittyvät tätä koskeviin päätöksiin tai käytäntöihin.

8 artikla

Luvat

1.  Jäsenvaltiot eivät saa asettaa asiakirjojen uudelleenkäytölle ehtoja tai edellyttää siltä lupaa, paitsi jos tällaiset ehdot tai luvat ovat syrjimättömiä, yleisen edun mukaisen tavoitteen nojalla perusteltuja ja oikeasuhteisia.

2.  Jäsenvaltioissa, joissa käytetään lupia, jäsenvaltioiden on varmistettava, että sähköisessä muodossa on saatavilla yksittäisiä lupahakemuksia varten muunneltavissa olevia vakiomuotoisia lupia julkisen sektorin asiakirjojen uudelleenkäyttöä varten ja että luvat voidaan käsitellä sähköisesti. Jäsenvaltioiden on edistettävä vakiomuotoisten lupien käyttöä.

2 a.  Kun julkinen elin, julkinen yritys tai 1 artiklan 1 kohdan b a alakohdassa tarkoitettu yksityinen yritys asettaa asiakirjoja saataville uudelleenkäyttöä varten ilman ehtoja ja rajoituksia, kyseinen julkinen elin, julkinen yritys tai 1 artiklan 1 kohdan b a alakohdassa tarkoitettu yksityinen yritys voi luopua kaikesta uudelleenkäyttöä varten asetettuihin asiakirjoihin liittyvästä vastuusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin oikeudessa vahvistettuja vastuuvaatimuksia.

9 artikla

Käytännön järjestelyt

1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava uudelleenkäytettävissä olevien asiakirjojen hakua helpottavia käytännön järjestelyjä, kuten luetteloja tärkeimpien asiakirjojen sisältövarannoista ja niihin liittyvistä metatiedoista, jotka ovat, silloin kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista, saatavilla internetin välityksellä ja koneellisesti luettavassa muodossa, sekä sisältövarantoluetteloihin linkitettyjä portaalisivustoja. Jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien mukaan helpotettava asiakirjojen monikielistä hakua.

1 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että julkisen sektorin elimet, julkiset yritykset ja 1 artiklan 1 kohdan b a alakohdassa tarkoitetut yksityiset yritykset tarjoavat komissiolle tarvittavan pääsyn kaikkiin tietoihin, jotka ne asettavat saataville uudelleenkäyttöä varten, jotta voidaan yhdistää tietoaineistoja unionin tasolla ja erityisesti tarjota unionille kattavia tietoaineistoja tietystä liitteessä II a esitetystä tietoluokasta. Komissio tekee käytännön järjestelyjä tietoaineistojen asettamiseksi saataville unionin tasolla keskitetyn palvelun kautta.

10 artikla

Tutkimustiedon saatavuus ja uudelleenkäyttö

1.  Jäsenvaltioiden on tuettava tutkimustiedon saatavuutta hyväksymällä kansallisia toimintapolitiikkoja ja asiaankuuluvia toimia, joilla pyritään saattamaan julkisrahoitteinen tutkimustieto avoimesti saataville (”avoimen saatavuuden periaatteet”) FAIR-periaatteita noudattaen. Kaiken julkisrahoitteisen tutkimustiedon olisi oletusarvoisesti oltava avointa. Tässä yhteydessä teollis- ja tekijänoikeuksiin, henkilötietojen suojaan ja luottamuksellisuuteen, turvallisuuteen ja oikeutettuihin kaupallisiin etuihin liittyvät huolenaiheet on otettava huomioon noudattaen periaatetta ”niin avointa kuin on mahdollista ja niin suljettua kuin on välttämätöntä”. Avoimen saatavuuden periaatteet on osoitettava tutkimusta harjoittaville organisaatioille ja tutkimusta rahoittaville organisaatioille. Unionin talousarviosta rahoitettavissa tutkimusrahoitusjärjestelmissä on velvoitettava kaikki edunsaajat asettamaan tutkimustietonsa avoimesti saataville uudelleenkäyttöä varten Euroopan horisontti -puiteohjelman mukaisesti.

2.  Tutkimustietoa on voitava käyttää uudelleen kaupallisiin tai muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin III ja IV luvussa säädetyin ehdoin, mikäli se on julkisesti rahoitettua ja tieto asetetaan saataville organisaatio- tai tutkimusalakohtaisten tietovarastojen tai muun paikallisen, kansallisen tai kansainvälisen tietoinfrastruktuurin kautta. Tässä yhteydessä on otettava huomioon oikeutetut kaupalliset edut, tietämyksen siirtoa koskevat toimet ja olemassa olevat teollis- ja tekijänoikeudet. Tämä säännös ei rajoita 1 artiklan 2 kohdan c alakohdan soveltamista.

IV LUKU

SYRJIMÄTTÖMYYS JA HYVÄ KAUPPATAPA

11 artikla

Syrjimättömyys

1.  Asiakirjojen uudelleenkäytön ehdot eivät saa olla syrjiviä toisiinsa verrattavissa olevien uudelleenkäyttölajien suhteen, ei myöskään rajat ylittävän uudelleenkäytön suhteen.

2.  Jäsenvaltioiden on taattava terve kilpailu julkisen sektorin elinten, julkisten yritysten ja 1 artiklan 1 kohdan b a alakohdassa tarkoitettujen yksityisten yritysten sekä muiden käyttäjien välillä silloin, kun nämä julkisen sektorin elimet, julkiset yritykset tai 1 artiklan 1 kohdan b a alakohdassa tarkoitetut yksityiset yritykset käyttävät uudelleen asiakirjoja julkisen tehtävänsä ulkopuolisessa kaupallisessa toiminnassa, varmistamalla, että asiakirjojen toimittamiseen tähän toimintaan sovelletaan samoja ehtoja ja maksuja kuin muihinkin käyttäjiin.

2 a.  Jäsenvaltioiden on samoin varmistettava, että asiakirjojen tai tietojen uudelleenkäyttö julkisissa yrityksissä tai 1 artiklan 1 kohdan b a alakohdassa tarkoitetuissa yksityisissä yrityksissä ei johda terveen kilpailun vääristymiseen.

12 artikla

Yksinoikeusjärjestelyjen kieltäminen

1.  Tasapuolisuuden varmistamiseksi asiakirjojen on oltava markkinoilla kaikkien mahdollisten käyttäjien uudelleenkäytettävissä, vaikka yksi tai useampi käyttäjä jo tarjoaisi näihin asiakirjoihin perustuvia lisäarvotuotteita. Asiakirjoja hallussaan pitävien julkisen sektorin elinten, julkisten yritysten tai 1 artiklan 1 kohdan b a alakohdassa tarkoitettujen yksityisten yritysten ja kolmansien osapuolten sopimukset tai muut järjestelyt eivät saa sisältää yksinoikeuksia eivätkä minkäänlaista tietojen etuoikeutettua käyttöä. Direktiivin 2014/24/EU 11 artiklan mukaisesti kyseisen direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jätetyt julkiset palvelut sekä direktiivin 2014/24/EU 31 artiklassa tarkoitetut innovaatiokumppanuudet on otettava huomioon.

2.  Jos yksinoikeus on kuitenkin välttämätön yleistä etua koskevan palvelun tarjoamiseksi, tällaisen yksinoikeuden myöntämisperustetta on tarkasteltava uudelleen säännöllisesti vähintään kolmen vuoden välein. Tämän direktiivin voimaantulon jälkeen luodut yksinoikeusjärjestelyt on asetettava julkisesti saataville vähintään kaksi kuukautta ennen niiden voimaantuloa. Näiden järjestelyjen lopullisten ehtojen on oltava avoimia ja ne on asetettava julkisesti saataville.

Tätä kohtaa ei sovelleta kulttuurivarantojen digitointiin.

3.  Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, tapauksissa, joissa yksinoikeus liittyy kulttuurivarantojen digitointiin, yksinoikeusajanjakso ei saa yleensä olla kymmentä vuotta pidempi. Jos tämä ajanjakso on kymmentä vuotta pidempi, sen kestoa on tarkasteltava uudelleen yhdentenätoista vuonna ja sen jälkeen tarvittaessa seitsemän vuoden välein.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen järjestelyjen, joilla myönnetään yksinoikeus, on oltava avoimia ja ne on julkistettava.

Kun kyse on ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta yksinoikeudesta, asianomaiselle julkisen sektorin elimelle on osana kyseisiä järjestelyjä toimitettava veloituksetta kopio digitoiduista kulttuurivarannoista. Kopio on asetettava saataville uudelleenkäyttöä varten yksinoikeusajanjakson päättyessä.

4.   Oikeudelliset ja käytännön järjestelyt, joissa ei nimenomaisesti myönnetä yksinoikeutta mutta joiden tarkoituksena on rajoittaa tai joiden voidaan kohtuudella odottaa rajoittavan asiakirjojen saatavuutta uudelleenkäyttöä varten muille tahoille kuin järjestelyyn osallistuvalle kolmannelle osapuolelle, on asetettava julkisesti saataville vähintään kaksi kuukautta ennen niiden voimaantuloa. Kyseisiä oikeudellisia ja käytännön järjestelyjä on tarkasteltava uudelleen säännöllisesti ja joka tapauksessa joka kolmas vuosi. Näiden järjestelyjen lopullisten ehtojen on oltava avoimia ja ne on asetettava julkisesti saataville, ja niissä on otettava asianmukaisesti huomioon kilpailu.

5.  Yksinoikeusjärjestelyjen, jotka ovat voimassa 17 päivänä heinäkuuta 2013 ja joihin ei voida soveltaa 2 ja 3 kohdan mukaisia poikkeuksia, voimassaolo päättyy sopimuksen päättyessä tai joka tapauksessa viimeistään 18 päivänä heinäkuuta 2043.

12 a artikla (uusi)

Julkisen sektorin tietojen säilyttäminen

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että missä tahansa esitysmuodossa olevia julkisen sektorin tietoja varten otetaan käyttöön mielekäs säilyttämispolitiikka, joka takaa mahdollisimman hyvin pitkäaikaisen saatavuuden.

V LUKU

KORKEAN LISÄARVON TIETOAINEISTOT

13 artikla

Korkean lisäarvon tietoaineistojen luettelo

1.  Tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi liitteessä II a vahvistetaan korkean lisäarvon tietoaineistojen luokkien luettelo. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 14 artiklan mukaisesti korkean lisäarvon tietoaineistojen luettelon täydentämiseksi lisäämällä siihen uusia luokkia ja niitä vastaavia tietoaineistoja niiden asiakirjojen joukosta, joihin tätä direktiiviä sovelletaan, ja näiden tietoaineistojen julkaisemista ja uudelleenkäyttöä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamiseksi.

2.  Näiden tietoaineistojen on oltava saatavilla maksutta, koneellisesti luettavassa muodossa ja latausta varten ja tapauksen mukaan API-liittymien kautta. Uudelleenkäytön ehtojen on oltava yhteensopivia avointen vakiomuotoisten lupien kanssa.

3.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettua avointa saatavuutta ei poikkeuksellisesti sovelleta julkisten yritysten korkean lisäarvon tietoaineistoihin, jos 13 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu vaikutustenarviointi osoittaa, että tietoaineistojen asettaminen saataville maksutta johtaa huomattavaan kilpailun vääristymiseen kyseessä olevilla markkinoilla.

5.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu korkean lisäarvon tietoaineistojen luokkien luettelo perustuu arviointiin siitä, minkälaiset mahdollisuudet niillä on tuottaa merkittäviä sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä hyötyjä ja innovatiivisia palveluja, kuinka paljon niillä on käyttäjiä, erityisesti pk-yrityksiä, kuinka paljon niiden avulla voidaan tuottaa tuloja, kuinka hyvin ne voidaan yhdistää muihin tietoaineistoihin ja mikä on niiden odotettavissa oleva vaikutus julkisten yritysten kilpailutilanteeseen.

6.  Liitteessä II a vahvistettua luetteloa voidaan tapauksen mukaan täydentää delegoidulla säädöksellä. Komissio voi täydentää liitteessä II a vahvistettua luetteloa lisäämällä siihen uusia luokkia ja niitä vastaavia korkean lisäarvon tietoaineistoja SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisella delegoidulla säädöksellä ja 14 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

7.  Komissio tekee ennen delegoidun säädöksen hyväksymistä vaikutustenarvioinnin, johon sisältyy kustannus-hyötyanalyysi, ja varmistaa, että säädös täydentää voimassa olevia alakohtaisia säädöksiä tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien asiakirjojen uudelleenkäytön suhteen. Kun korkean lisäarvon tietoaineistojen luokat voisivat koskea julkisia yrityksiä, vaikutustenarvioinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota mahdollisiin kilpailun vääristymiin sekä julkisten yritysten, pk-yritysten ja startup-yritysten asemaan kilpailuun perustuvassa taloudellisessa ympäristössä.

7 a.   Edellä olevien 1, 2 ja 7 kohdan soveltamiseksi komissio toteuttaa julkiset kuulemiset kaikkien asianosaisten kanssa, julkisen sektorin tietoja hallussaan pitävät toimivaltaiset elimet, työmarkkinaosapuolet, käyttäjät ja uudelleenkäyttäjät, käyttöä ja uudelleenkäyttöä koskevien pyyntöjen esittäjät sekä kansalaisyhteiskunnan ryhmät mukaan luettuina. Kaikille asianosaisille on annettava mahdollisuus toimittaa komissiolle ehdotuksia luetteloon lisättävistä korkean lisäarvon tietoaineistojen luokista tai konkreettisista tietoaineistoista. Komissio ottaa ehdotukset huomioon tai perustelee asianosaiselle osapuolelle, miksi se ei hyväksy ehdotusta.

Edellä olevaa 2 kohtaa sovellettaessa komissio ottaa huomioon mahdolliset vaikutukset kilpailuun, jos julkiset yritykset toimivat kilpailluilla markkinoilla.

VI LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

14 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän direktiivin voimaantulopäivästä] viiden vuoden ajaksi 13 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 13 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 13 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.

15 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.  Jäsenvaltioiden on saatettava […] artiklan noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään […] päivänä […] kuuta […]. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Niissä on myös mainittava, että voimassa olevissa laeissa, asetuksissa ja hallinnollisissa määräyksissä olevat viittaukset tällä direktiivillä kumottuihin direktiiveihin on katsottava viittauksiksi tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset ja maininta tehdään.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

16 artikla

Arviointi

1.  Komissio arvioi tämän direktiivin soveltamista aikaisintaan neljän vuoden kuluttua sen saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä ja toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tärkeimmistä arvioinnin aikana tehdyistä havainnoista. Arviointi toteutetaan paremmasta sääntelystä annettujen komission suuntaviivojen mukaisesti(24). Jäsenvaltioiden on toimitettava tämän raportin laatimiseen tarvittavat tiedot komissiolle.

2.  Arvioinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota tämän direktiivin soveltamisalaan ja sosiaalisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin, mukaan lukien tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien julkisen sektorin asiakirjojen uudelleenkäytön kasvu erityisesti pk-yritysten keskuudessa, korkean lisäarvon tietoaineistojen vaikutus, sovellettavien maksuperusteperiaatteiden vaikutukset, luonteeltaan lainsäädännöllisten ja hallinnollisten virallisten tekstien uudelleenkäyttö, API-liittymien saatavuus ja käyttö, muiden tahojen kuin julkisen sektorin elinten hallussa olevien asiakirjojen uudelleenkäyttö ja tietosuojaa koskevien sääntöjen ja uudelleenkäyttömahdollisuuksien välinen vuorovaikutus, sekä uusiin mahdollisuuksiin edistää sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja tukea talouden ja työmarkkinoiden kehitystä.

17 artikla

Kumoaminen

Kumotaan direktiivi 2003/98/EY, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä I olevassa A osassa mainitulla direktiivillä, [15 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua päivää seuraavasta päivästä], sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioita velvoittavia, liitteessä I olevassa B osassa asetettuja määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

18 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

19 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies  Puheenjohtaja

LIITE I

A osa

Kumottu direktiivi ja sen muutos(15 artiklassa tarkoitetut)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/98/EY

(EUVL L 345, 31.12.2003, s. 90)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/37/EU

(EUVL L 175, 27.6.2013, s. 1)

B osa

Määräajat saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä ja soveltamispäivä

(15 artiklassa tarkoitettu/tarkoitetut)

Direktiivi

Määräpäivä saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä

Soveltamispäivä

 

2003/98/EY

1. heinäkuuta 2005

 

2013/37/EU

18. heinäkuuta 2015

18. heinäkuuta 2015

LIITE II

Vastaavuustaulukko

Direktiivi 2003/98/EY

Tämä direktiivi

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 1 kohdan johdantolause ja a alakohta

_

1 artiklan 1 kohdan b alakohta

_

1 artiklan 1 kohdan c alakohta

1 artiklan 2 kohdan johdantolause

1 artiklan 2 kohdan johdantolause

1 artiklan 2 kohdan a alakohta

1 artiklan 2 kohdan a alakohta

_

1 artiklan 2 kohdan b alakohta

1 artiklan 2 kohdan b alakohta

1 artiklan 2 kohdan c alakohta

1 artiklan 2 kohdan c alakohta

1 artiklan 2 kohdan d alakohta

1 artiklan 2 kohdan ca alakohta

1 artiklan 2 kohdan e alakohta

1 artiklan 2 kohdan cb alakohta

1 artiklan 2 kohdan f alakohta

1 artiklan 2 kohdan cc alakohta

1 artiklan 2 kohdan g alakohta

1 artiklan 2 kohdan d alakohta

1 artiklan 2 kohdan h alakohta

1 artiklan 2 kohdan e alakohta

1 artiklan 2 kohdan j alakohta

1 artiklan 2 kohdan f alakohta

1 artiklan 2 kohdan i alakohta

_

1 artiklan 2 kohdan k alakohta

1 artiklan 3 kohta

1 artiklan 3 kohta

1 artiklan 4 kohta

_

1 artiklan 5 kohta

1 artiklan 4 kohta

_

1 artiklan 5 kohta

_

1 artiklan 6 kohta

2 artiklan johdantolause

2 artiklan johdantolause

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 2 kohta

2 artiklan 2 kohta

_

2 artiklan 3 kohta

2 artiklan 3 kohta

2 artiklan 5 kohta

_

2 artiklan 6 kohta

_

2 artiklan 7 kohta

_

2 artiklan 8 kohta

2 artiklan 4 kohta

2 artiklan 9 kohta

2 artiklan 5 kohta

_

2 artiklan 6 kohta

2 artiklan 10 kohta

2 artiklan 7 kohta

2 artiklan 11 kohta

2 artiklan 8 kohta

2 artiklan 12 kohta

2 artiklan 9 kohta

2 artiklan 4 kohta

_

2 artiklan 13 kohta

_

2 artiklan 14 kohta

3 artiklan 1 kohta

3 artiklan 1 kohta

3 artiklan 2 kohta

3 artiklan 2 kohta

4 artiklan 1 kohta

4 artiklan 1 kohta

4 artiklan 2 kohta

4 artiklan 2 kohta

4 artiklan 3 kohta

4 artiklan 3 kohta

4 artiklan 4 kohta

4 artiklan 4 kohta

4 artiklan 5 kohta

_

_

4 artiklan 5 kohdan johdantolause

_

4 artiklan 5 kohdan a alakohta

 

4 artiklan 5 kohdan b alakohta

5 artiklan 1 kohta

5 artiklan 1 kohta

5 artiklan 2 kohta

5 artiklan 2 kohta

5 artiklan 3 kohta

5 artiklan 3 kohta

_

5 artiklan 4 kohta

_

5 artiklan 5 kohta

6 artiklan 1 kohta

6 artiklan 1 kohta

6 artiklan 2 kohdan johdantolause

6 artiklan 2 kohdan johdantolause

6 artiklan 2 kohdan a alakohta

6 artiklan 2 kohdan a alakohta

6 artiklan 2 kohdan b alakohta

_

6 artiklan 2 kohdan c alakohta

6 artiklan 2 kohdan b alakohta

_

6 artiklan 2 kohdan c alakohta

6 artiklan 3 kohta

6 artiklan 3 kohta

6 artiklan 4 kohta

6 artiklan 4 kohta

_

6 artiklan 5 kohta

7 artiklan 1 kohta

7 artiklan 1 kohta

7 artiklan 2 kohta

7 artiklan 2 kohta

7 artiklan 3 kohta

_

_

7 artiklan 3 kohta

7 artiklan 4 kohta

7 artiklan 4 kohta

8 artiklan 1 kohta

8 artiklan 1 kohta

8 artiklan 2 kohta

8 artiklan 2 kohta

9 artikla

9 artikla

_

10 artiklan 1 kohta

_

10 artiklan 2 kohta

10 artiklan 1 kohta

11 artiklan 1 kohta

10 artiklan 2 kohta

11 artiklan 2 kohta

11 artiklan 1 kohta

12 artiklan 1 kohta

11 artiklan 2 kohta

12 artiklan 2 kohta

11 artiklan 2a kohta

12 artiklan 3 kohta

_

12 artiklan 4 kohta

11 artiklan 3 kohta

_

11 artiklan 4 kohta

12 artiklan 5 kohta

_

13 artiklan 1 kohta

_

13 artiklan 2 kohta

_

13 artiklan 3 kohta

_

13 artiklan 4 kohdan a alakohta

_

13 artiklan 4 kohdan b alakohta

_

13 artiklan 5 kohta

_

13 artiklan 6 kohta

_

13 artiklan 7 kohta

_

14 artiklan 1 kohta

_

14 artiklan 2 kohta

_

14 artiklan 3 kohta

_

14 artiklan 4 kohta

_

14 artiklan 5 kohta

_

14 artiklan 6 kohta

12 artikla

15 artiklan 1 kohta

_

15 artiklan 2 kohta

13 artiklan 1 kohta

16 artiklan 1 kohta

13 artiklan 2 kohta

_

13 artiklan 3 kohta

16 artiklan 2 kohta

_

17 artikla

14 artikla

18 artikla

15 artikla

19 artikla

_

Liite I

_

Liite II

LIITE II a

Korkean lisäarvon tietoaineistojen luokkien luettelo

1. Paikkatiedot

  Postinumerot, kansalliset ja paikalliset kartat (kiinteistörekisterit, topografiset tiedot, merikartat, hallinnolliset rajat).

2. Maan havainnointi ja ympäristö

  Avaruudesta käsin ja paikan päällä kerättävät tiedot (sääolojen seuranta, maan ja veden laatu, seismisyys, energiankulutus, rakennusten energiatehokkuus ja päästötasot).

3. Säätiedot

  Sääennusteet, sademäärä, tuuli ja ilmanpaine.

4. Tilastot

  Kansalliset, alueelliset ja paikalliset tilastotiedot keskeisistä väestö- ja talousindikaattoreista (bruttokansantuote, ikä, työttömyys, tulot, koulutus).

5. Yritykset

  Yritys- ja kaupparekisterit (luettelot rekisteröidyistä yrityksistä, omistus- ja hallintotiedot, rekisteröintitunnukset).

6. Liikennetiedot

  Kaikkien liikennemuotojen julkisen liikenteen aikataulut, tiedot julkisista töistä ja liikenneverkon tilanne, liikennetiedot mukaan luettuina.

(1)

EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.

(2)

* Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistettava teksti merkitään yliviivauksella.

(3)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (EUVL L 345, 31.12.2003, s. 90).

(4)

  SWD(2018) 145.

(5)

  SWD(2018) 127.

(6)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/9/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 1996, tietokantojen oikeudellisesta suojasta (EYVL L 77, 27.3.1996, s. 20).

(7)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta (EUVL L 108, 25.4.2007, s. 1).

(8)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243).

(9)

  C(2018)2375

(10)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65).

(11)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta (EUVL L 108, 25.4.2007, s. 1).

(12)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

(13)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL ....).

(14)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).

(15)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa (EYVL L 167, 22.6.2001, s. 10).

(16)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/9/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 1996, tietokantojen oikeudellisesta suojasta (EYVL L 77, 27.3.1996, s. 20).

(17)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

(18)

  EUVL L123, 12.5. 2016, s. 1.

(19)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243).

(20)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1370/2007, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta.

(21)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1008/2008, annettu 24 päivänä syyskuuta 2008, lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä (uudelleenlaadittu) (EUVL L 293, 31.10.2008, s. 3–20).

(22)

  Neuvoston asetus (ETY) N:o 3577/92, annettu 7 päivänä joulukuuta 1992, palvelujen tarjoamisen vapauden periaatteen soveltamisesta meriliikenteeseen jäsenvaltioissa (meriliikenteen kabotaasi) (EYVL L 364, 12.12.1992, s. 7–10).

(23)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta (EUVL L 108, 25.4.2007, s. 1).

(24)

  SWD (2017)350


LIITE: OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

D(2018)33866

Jerzy BUZEK

Puheenjohtaja, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

PHS 08B046

Bryssel

Asia:  Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (uudelleenlaadittu)

COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)

Arvoisa puheenjohtaja

Oikeudellisten asioiden valiokunta on tarkastellut edellä mainittua ehdotusta uudelleenlaatimista koskevan parlamentin työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti.

Kyseisen artiklan 3 kohta kuuluu seuraavasti:

”Jos oikeudellisista asioista vastaava valiokunta katsoo, ettei ehdotus aiheuta muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, se antaa siitä tiedon asiasta vastaavalle valiokunnalle.

Tässä tapauksessa asiasisällöstä vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi otetaan ainoastaan ne 169 ja 170 artiklan mukaiset tarkistukset, jotka koskevat ehdotuksen muutettuja osia.

Asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtaja voi kuitenkin poikkeuksellisesti ja tapauskohtaisesti hyväksyä käsiteltäväksi tarkistuksia ehdotuksen muuttumattomina säilyviin osiin, jos hän pitää sitä tarpeellisena pakottavista syistä, jotka liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen tai yhtenäisyyteen muiden käsiteltäväksi otettujen tarkistusten kanssa. Tällaiset syyt on mainittava tarkistusten kirjallisissa perusteluissa.”

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän, joka käsitteli uudelleenlaadittua ehdotusta, lausunnon johdosta ja esittelijän antamia suosituksia noudattaen oikeudellisten asioiden valiokunta katsoo, ettei käsillä oleva ehdotus sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset mainittujen muutosten kanssa niiden asiasisältöä muuttamatta.

Kokouksessaan 3. syyskuuta 2018 oikeudellisten asioiden valiokunta suosittaa yksimielisesti(1), että asiasta vastaava teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta voi tarkastella edellä mainittua ehdotusta työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti.

Kunnioittavasti

Pavel Svoboda

Liite: Neuvoa-antavan ryhmän lausunto

(1)

Läsnä olleet jäsenet: Marie Christine Boutonnet, Jean Marie Cavada, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Jytte Guteland, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Angelika Niebler, Răzvan Popa, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual.


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO

 

 

 

 

OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN

NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

Bryssel 12. heinäkuuta 2018

LAUSUNTO

    EUROOPAN PARLAMENTILLE

    NEUVOSTOLLE

    KOMISSIOLLE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (uudelleenlaadittu)

COM(2018)0234 lopullinen, 25.4.2018 – 2018/0111(COD)

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä kokoontui 23. ja 31. toukokuuta 2018 käsittelemään edellä mainittua komission esittämää ehdotusta.

Neuvoa-antava ryhmä tarkasteli(1) ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, jolla laaditaan uudelleen julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä 17. marraskuuta 2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/98/EY, ja totesi yksimielisesti seuraavaa.

1. Seuraavat osuudet tekstistä olisi pitänyt merkitä harmaasävyisellä kirjasinlajilla, jota yleensä käytetään sisällöllisten muutosten esittämiseen:

– johdanto-osan 7 kappaleessa sanojen ”ja myöhemmin vuonna 2013 muutetut ” lisääminen

– johdanto-osan 8 kappaleessa sanojen ”Tieto- ja osaamisyhteiskunnan” korvaaminen sanoilla ”Tietopohjaisen yhteiskunnan

– johdanto-osan 12 kappaleessa sanan ”perinteisesti” poistaminen

– johdanto-osan 13 kappaleessa viimeisen virkkeen poistaminen

– johdanto-osan 26 kappaleessa sanojen ”joka on yhdenmukainen tietoyhteiskunnan kehityksen kanssa” poistaminen

– johdanto-osan 27 kappaleessa sanojen ”satelliittitiedot ja säätiedot” lisääminen

– direktiivin 2003/98/EY nykyisen johdanto-osan 14 kappaleen tekstin poistaminen kokonaan

– johdanto-osan 47 kappaleessa sanojen ”ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY” lisääminen

– johdanto-osan 54 kappaleessa sanojen ”toimivan julkisen sektorin tietoa koskevan tulostaulun” korvaaminen sanoilla ”julkaistavan avoimen datan kypsyysarvioinnin (Open Data Maturity Report)

– direktiivin 2003/98/EY nykyisen 4 artiklan 5 kohdan sanamuodon korvaaminen uudella sanamuodolla

– 5 artiklan 1 kohdassa sanojen ”Rajoittamatta V luvun soveltamista” lisääminen

– 7 artiklan 1 kohdassa sanojen ”julkisen sektorin elinten hallussa olevien” poistaminen

– 7 artiklan 2 kohdassa sanojen ”kyseisen julkisen sektorin elimen on heti aluksi ilmoitettava, mitkä ” poistaminen ja sanojen ”Kyseisen julkisen sektorin elimen” korvaaminen sanoilla ”Asiakirjojen haltijan”.

2. Johdanto-osan 8, 12 ja 14 kappaleessa sana ”yhteisö” olisi korvattava sanalla ”unioni”.

3. Johdanto-osan 56 kappaletta edeltävässä viittauksessa ilmauksen ”2013/37/EU johdanto-osan 29 kappale” pitäisi olla ” 2013/37/EU johdanto-osan 36 kappale”.

4. Asetuksen 15 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa sanat” ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä” (jotka on korvattu sanoilla ”viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle”) olisi pitänyt merkitä kaksinkertaisella yliviivauksella.

5. Direktiivin 2003/98/EY 13 artiklan 1 kohdan nykyinen sanamuoto olisi pitänyt merkitä kokonaan kaksinkertaisella yliviivauksella. Ehdotettu 16 artiklan 1 kohdan sanamuoto olisi pitänyt merkitä kokonaan harmaasävyisellä kirjasinlajilla, jota yleensä käytetään sisällöllisten muutosten esittämiseen.

6. Komission toimittamassa ehdotuksessa olisi pitänyt olla kaksi uudelleenlaadintaa koskevaa liitettä, joihin viitataan ilmaisuilla ”liite I” ja ”liite II” johdanto-osan 65 kappaleessa ja 17 artiklassa.

Tarkastelun perusteella neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity. Neuvoa-antava ryhmä totesi myös, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Parlamentin lakimies    Neuvoston oikeudellinen  Pääjohtaja

        neuvonantaja      

(1)

Neuvoa-antavan ryhmän työ perustui englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.


SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (19.10.2018)

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (uudelleenlaadittu)

(COM(2018)0234 – C8‑0169/2018 – 2018/0111(COD))

Valmistelija: Julia Reda

LYHYET PERUSTELUT

I. Tausta

Avoimesta datasta on kehittynyt ja kypsynyt viidentoista viime vuoden aikana käsite, jota noudatetaan nykyaikaisen hallinnon ytimessä. Hallitukset ja viranomaiset ovat omaksuneet periaatteen, jonka mukaan tiedot, jotka voidaan asettaa saataville uudelleenkäyttöä varten, on asetettava saataville.

Tiedonsaantia koskevaan perusoikeuteen liittyvä oikeus saada ja käyttää uudelleen julkisen sektorin hallussa olevia tietoja mahdollistaa sen, että kansalaiset voivat toimia yhteisöjensä aktiivisina jäseninä. Lukuisat yksittäiset henkilöt ja aloitteet käyttävät tietoja yhteiskunnan hyödyksi. He käyttävät tiedonlähteenään luotettavia tietoja sen sijaan, että nojautuisivat juoruihin tai satunnaiseen näyttöön.

Uudelleenlaatimisehdotukseen liitetyssä komission arvioinnissa arvioidaan, että Euroopan unionin datatalouden arvo oli 300 miljardia euroa vuonna 2016. EU:ssa oli samana vuonna noin 134 000 tietoalan yritystä(1).

Kansalaisten ja yritysten lisäksi myös hallintoviranomaiset hyötyvät avoimesta datasta. Sen lisäksi, että hallitukset ja viranomaiset voivat avoimen datan avulla täyttää demokraattiset velvoitteensa tekemällä poliittisista ja päätöksentekoprosesseistaan avoimia, sen omaksuminen kannustaa myös ministeriöitä lisäämään yhteistyötä. Sisäiset käyttäjät saavat sen myötä tietoja, joihin heillä ei olisi ollut aiemmin pääsyä. Komission arvioinnin mukaan siitä, että data on avointa alusta asti, saatavat hyödyt ylittävät selvästi kaikki julkishallinnolle aiheutuvat kustannukset – tällä hetkellä noin 26-kertaisesti(2).

II. Valmistelijan kanta

A. Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen avoimuus

Tiedonsaanti on perusoikeus, joka on taattu Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja erityisesti sen 11 artiklassa. Jäsenvaltioiden olisi siksi kaikin kohtuullisin keinoin pyrittävä suunnittelemaan tietojen luomista sääntelevät politiikat siten, että tietojen julkaiseminen on ennakoitu.

Julkisen sektorin tietojen saataville ja uudelleenkäytettäviksi asettamisesta aiheutuu kustannuksia julkishallinnolle. Hyödyt ovat kustannuksia suuremmat jo nykyisin. Kustannuksia voitaisiin vielä vähentää ja julkaisemista virtaviivaistaa ottamalla julkaisumahdollisuus huomioon tietoja tuotettaessa.

Tätä periaatetta olisi kutsuttava sisäänrakennetuksi ja oletusarvoiseksi avoimuudeksi.

B. Korkean lisäarvon tietoaineistot

Komissio on määritellyt, että korkean lisäarvon tietoaineistot ovat erityisen arvokkaita taloudelle ja yhteiskunnalle. Korkean lisäarvon tietoaineistojen asettaminen saataville on siksi keskeinen asia uudelleenlaaditun tekstin tavoitteen kannalta.

Näin ollen direktiiviä muutetaan jäsenvaltioiden kokemusten perusteella siten, että siihen lisätään luettelo korkean lisäarvon tietoaineistojen luokista ja esimerkkejä tietoaineistoista aloilta, jotka Open Knowledge Foundation(3) -järjestö on määritellyt arvokkaiksi tai jotka on määritelty arvokkaiksi avointa dataa koskevan G8-maiden sopimuksen teknisessä liitteessä(4). Komissiolle siirretään valta saattaa tämä luettelo ajan tasalle ja parantaa sitä konkreettisilla tietoaineistoilla, jotka se määrittelee järjestämällä julkisia kuulemisia ja kannustamalla kansalaisia esittämään ehdotuksia.

C. Maksut

Hallitukset ja julkishallinto voivat periä maksun tiedoista, jotka ne ovat tilanneet, tuottaneet itse tai lisensoineet.

Uudelleenlaaditun tekstin varovaisella lähestymistavalla ei korjata vallitsevaa tilannetta, jossa suuret monikansalliset yritykset hyötyvät julkisista tiedoista ja kansalaisten aloitteet jäävät häviölle. Esimerkiksi Googlen raportoidaan tehneen Saksan liittovaltion kartografian ja geodesian viraston(5) kanssa lisensointisopimuksen, jonka vuosimaksu on pieni kuusinumeroinen luku. Googlella on varaa maksaa tällaisia maksuja, mutta tiedot eivät ole saatavilla tai ne ovat liian kalliita pk-yrityksille tai kilpaileville yhteisöpohjaisille kansalaisyhteiskunnan vaihtoehdoille, jollainen on esimerkiksi OpenStreetMap(6), joka on luonut tarkkoja karttoja maailmasta pitkälti vapaaehtoisvoimin.

Tämän seurauksena julkisen sektorin tiedot päätyvät vahvistamaan suurten monikansallisten yritysten jo valmiiksi hallitsevaa markkina-asemaa, mikä rajoittaa samalla vaihtoehtojen kehittämismahdollisuuksia.

Siksi julkisen sektorin mahdollisuuksia periä tiedoista maksu on rajoitettava edelleen. Tietojen uudelleenkäytön olisi oltava maksutonta kaikissa muissa paitsi tietyissä hyvin tarkasti rajatuissa olosuhteissa.

D. Avointa dataa koskeva direktiivi

Direktiivi ei saisi olla niiden jäsenvaltioiden tiellä, jotka ovat jo omaksuneet avoimen datan ja julkaisevat tietonsa avoimissa muodoissa ja sallivien avointen käyttölupien nojalla. Direktiivillä olisi autettava jäsenvaltioita, jotka eivät tätä ole tehneet, ja annettava niille suuntaviivat esittämällä vaiheet ja menetelmät, jotka niiden olisi toteutettava.

Direktiivissä olisi korostettava avoimen datan eurooppalaista ulottuvuutta ja edistettävä yleiseurooppalaista tietojen yhdistämistä sekä rajatylittävää yhteistyötä.

Kun direktiivi 2003/98/EY hyväksyttiin, termiä ”avoin data” ei tunnettu yleisesti. Tilanne on nykyisin erilainen. Termi ”avoin data” on laajalti vakiintunut, ja sekä komissio että jäsenvaltiot käyttävät sitä. Siksi ”avoin data” on paras termi sen kuvaamiseksi, mitä direktiivillä halutaan saavuttaa.

Direktiivin nimen olisi osoitettava, mitä sillä voidaan saavuttaa, minkä vuoksi se olisi nimettävä uudelleen ”avointa dataa koskevaksi direktiiviksi”.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

1 osasto

Komission teksti

Tarkistus

Ehdotus

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (uudelleenlaadittu)

avoimesta datasta ja julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (uudelleenlaadittu)

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2003/98/EY28 on muutettu huomattavilta osin. Koska siihen on tehtävä uusia muutoksia, direktiivi olisi selkeyden vuoksi laadittava uudelleen.

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2003/98/EY28 on muutettu huomattavilta osin28a. Koska siihen on tehtävä uusia muutoksia, direktiivi olisi selkeyden vuoksi laadittava uudelleen.

__________________

__________________

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (EUVL L 345, 31.12.2003, s. 90).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (EUVL L 345, 31.12.2003, s. 90).

 

28 a Katso liitteessä I oleva A osa.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Direktiivin 2003/98/EY 13 artiklan mukaisesti komissio on asianomaisia sidosryhmiä kuultuaan tehnyt viiden vuoden kuluttua muutosdirektiivin 2013/37/EU hyväksymisestä arvioinnin ja uudelleentarkastelun direktiivin toiminnasta sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevan ohjelman puitteissa29.

(2)  Direktiivin 2003/98/EY mukaisesti komissio on asianomaisia sidosryhmiä kuultuaan tehnyt viiden vuoden kuluttua muutosdirektiivin 2013/37/EU hyväksymisestä arvioinnin ja uudelleentarkastelun direktiivin toiminnasta sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevan ohjelman puitteissa29.

__________________

__________________

29 SWD (2018) 145.

29 SWD(2018) 145.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Sidosryhmien kuulemisen jälkeen ja vaikutustenarvioinnin30 tulosten perusteella komissio katsoi, että unionin tason toimet ovat välttämättömiä, jotta voidaan puuttua julkisen sektorin hallussa olevan ja julkisrahoitteisen tiedon laajan uudelleenkäytön jäljellä oleviin ja esiin nouseviin esteisiin koko unionissa ja saattaa lainsäädäntökehys digitaaliteknologioiden kehityksen tasalle, muun muassa tekoälyä ja esineiden internetiä ajatellen.

(3)  Sidosryhmien kuulemisen jälkeen ja vaikutustenarvioinnin30 tulosten perusteella komissio katsoi, että unionin tason toimet ovat välttämättömiä, jotta voidaan puuttua julkisen sektorin hallussa olevan ja julkisrahoitteisen tiedon laajan uudelleenkäytön jäljellä oleviin ja esiin nouseviin esteisiin koko unionissa ja saattaa lainsäädäntökehys digitaaliteknologioiden kehityksen tasalle, muun muassa koneoppimista, tekoälyä ja esineiden internetiä ajatellen.

__________________

__________________

30 SWD (2018) 127.

30 SWD(2018) 127.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Säädöstekstiin tehdyillä sisällöllisillä muutoksilla pyritään varmistamaan julkisen sektorin tiedon Euroopan taloudelle ja yhteiskunnalle tarjoamien mahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntäminen, ja ne keskittyvät seuraaviin aloihin: reaaliaikaisen pääsyn tarjoaminen dynaamiseen dataan asianmukaisilla teknisillä menetelmillä, korkean lisäarvon julkisen tiedon tarjonnan lisääminen uudelleenkäyttöä varten, myös julkisten yritysten sekä tutkimusta harjoittavien organisaatioiden ja tutkimusta rahoittavien organisaatioiden taholta, ja puuttuminen uusien yksinoikeusjärjestelyjen muotojen syntymiseen, marginaalikustannusten perimistä koskevasta periaatteesta tehtävien poikkeusten käyttöön sekä tämän direktiivin ja eräiden siihen liittyvien säädösten, kuten direktiivin 95/9/EY31 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY32, väliseen suhteeseen.

(4)  Säädöstekstiin tehdyillä sisällöllisillä muutoksilla pyritään varmistamaan julkisen sektorin tiedon Euroopan taloudelle ja yhteiskunnalle tarjoamien mahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntäminen, ja ne keskittyvät seuraaviin aloihin: reaaliaikaisen pääsyn tarjoaminen dynaamiseen dataan asianmukaisilla teknisillä menetelmillä, korkean lisäarvon julkisen tiedon tarjonnan lisääminen uudelleenkäyttöä varten, myös julkisten yritysten sekä tutkimusta harjoittavien organisaatioiden ja tutkimusta rahoittavien organisaatioiden taholta, ja puuttuminen uusien yksinoikeusjärjestelyjen muotojen syntymiseen, marginaalikustannusten perimistä koskevasta periaatteesta tehtävien poikkeusten käyttöön sekä tämän direktiivin ja eräiden siihen liittyvien säädösten, kuten direktiivin 95/9/EY31, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY32 ja asetuksen (EU) 2016/679 väliseen suhteeseen.

__________________

__________________

31 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/9/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 1996, tietokantojen oikeudellisesta suojasta (EYVL L 77, 27.3.1996, s. 20).

31 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/9/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 1996, tietokantojen oikeudellisesta suojasta (EYVL L 77, 27.3.1996, s. 20).

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta (EUVL L 108, 25.4.2007, s.1).

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta (EUVL L 108, 25.4.2007, s.1).

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Tiedonsaanti on perusoikeus. Euroopan unionin perusoikeuskirjan (jäljempänä ’perusoikeuskirja’) mukaan jokaisella on oikeus sananvapauteen, ja tämä oikeus sisältää mielipiteenvapauden sekä vapauden vastaanottaa ja levittää tietoja tai ajatuksia viranomaisten siihen puuttumatta ja alueellisista rajoista riippumatta.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Jäsenvaltioiden julkinen sektori kerää, tuottaa, jäljentää ja jakelee suuria määriä eri aloja koskevaa tietoa, kuten yhteiskunnallista ja taloudellista tietoa, paikkatietoa, säätietoja, matkailutietoa, yritystietoa, patenttitietoa ja koulutukseen liittyvää tietoa. Luonteeltaan täytäntöönpanevien, lainsäädännöllisten tai oikeudellisten julkisen sektorin elinten tuottamat asiakirjat muodostavat laajan, monipuolisen ja arvokkaan resurssipohjan, joka voi hyödyttää osaamistaloutta.

(6)  Jäsenvaltioiden julkinen sektori kerää, tuottaa, jäljentää ja jakelee suuria määriä eri aloja koskevaa tietoa, kuten yhteiskunnallista ja taloudellista tietoa, paikkatietoa, säätietoja, matkailutietoa, yritystietoa, patenttitietoa ja koulutukseen liittyvää tietoa. Luonteeltaan täytäntöönpanevien, lainsäädännöllisten tai oikeudellisten julkisen sektorin elinten tuottamat asiakirjat muodostavat laajan, monipuolisen ja arvokkaan resurssipohjan, joka voi hyödyttää osaamistaloutta, joka perustuu saatavilla olevan tiedon määrään, laatuun ja saavutettavuuteen ja johtaa siihen, että kuluttajien tarpeet otetaan paremmin huomioon.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä 17 päivänä marraskuuta 2003 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/98/EY vahvistettiin jäsenvaltioiden julkisen sektorin elinten , myös täytäntöönpanevien, lainsäädännöllisten tai oikeudellisten elinten, hallussa olevien asiakirjojen uudelleenkäyttöä koskevat vähimmäissäännöt sekä käytännön keinot niiden uudelleenkäytön helpottamiseksi. Ensimmäisten julkisen sektorin tiedon uudelleenkäyttöä koskevien sääntöjen hyväksymisen jälkeen maailmassa olevan tiedon määrä, julkinen tieto mukaan lukien, on lisääntynyt eksponentiaalisesti ja on alettu tuottaa ja kerätä uudenlaista tietoa. Samaan aikaan tiedon analysoinnissa, hyödyntämisessä ja käsittelyssä käytettävät teknologiat kehittyvät jatkuvasti. Nopea teknologinen kehitys mahdollistaa tiedon käyttämiseen, kokoamiseen ja yhdistelyyn perustuvien uusien palveluiden ja sovellusten luomisen. Alunperin vuonna 2003 hyväksytyt ja myöhemmin vuonna 2013 muutetut säännöt eivät enää pysy näiden nopeiden muutosten tahdissa, minkä vuoksi on olemassa riski, että julkisen tiedon uudelleenkäytön tarjoamia taloudellisia ja yhteiskunnallisia mahdollisuuksia ei voida hyödyntää.

(7)  Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä 17 päivänä marraskuuta 2003 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/98/EY vahvistettiin jäsenvaltioiden julkisen sektorin elinten, myös täytäntöönpanevien, lainsäädännöllisten tai oikeudellisten elinten, hallussa olevien asiakirjojen uudelleenkäyttöä koskevat vähimmäissäännöt sekä käytännön keinot niiden uudelleenkäytön helpottamiseksi. Ensimmäisten julkisen sektorin tiedon uudelleenkäyttöä koskevien sääntöjen hyväksymisen jälkeen maailmassa olevan tiedon määrä, julkinen tieto mukaan lukien, on lisääntynyt eksponentiaalisesti ja on alettu tuottaa ja kerätä uudenlaista tietoa. Samaan aikaan tiedon analysoinnissa, hyödyntämisessä ja käsittelyssä käytettävät teknologiat, kuten koneoppiminen, tekoäly ja esineiden internet, kehittyvät jatkuvasti. Nopea teknologinen kehitys mahdollistaa tiedon käyttämiseen, kokoamiseen ja yhdistelyyn perustuvien uusien palveluiden ja sovellusten luomisen. Alunperin vuonna 2003 hyväksytyt ja myöhemmin vuonna 2013 muutetut säännöt eivät enää pysy näiden nopeiden muutosten tahdissa, minkä vuoksi on olemassa riski, että julkisen tiedon uudelleenkäytön tarjoamia taloudellisia ja yhteiskunnallisia mahdollisuuksia ei voida hyödyntää.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Tietopohjaisen yhteiskunnan kehittyminen vaikuttaa kaikkien yhteisön kansalaisten elämään, sillä se antaa heille muun muassa mahdollisuuden uudistaa tapoja päästä tiedon lähteille ja hankkia tietoa.

(8)  Tietopohjaisen yhteiskunnan kehittyminen vaikuttaa kaikkien unionin kansalaisten elämään, sillä se antaa heille muun muassa mahdollisuuden uudistaa tapoja päästä tiedon lähteille ja hankkia tietoa.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Julkisen sektorin elimen hallussa olevien asiakirjojen uudelleenkäytön salliminen tuottaa lisäarvoa uudelleenkäyttäjille, loppukäyttäjille ja koko yhteiskunnalle sekä usein myös kyseiselle julkisen sektorin elimelle itselleen, sillä uudelleenkäyttö lisää avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta ja sen avulla saadaan uudelleenkäyttäjiltä ja loppukäyttäjiltä palautetta, jonka avulla asianomainen julkisen sektorin elin voi parantaa kerätyn tiedon laatua.

(11)  Julkisen sektorin elimen hallussa olevien asiakirjojen uudelleenkäytön salliminen tuottaa lisäarvoa uudelleenkäyttäjille, loppukäyttäjille ja koko yhteiskunnalle sekä usein myös kyseiselle julkisen sektorin elimelle itselleen, sillä uudelleenkäyttö lisää avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta ja sen avulla saadaan uudelleenkäyttäjiltä ja loppukäyttäjiltä palautetta, jonka avulla asianomainen julkisen sektorin elin voi parantaa kerätyn tiedon laatua sekä julkisten tehtäviensä hoitamista.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Julkisen sektorin tietoresurssien hyödyntämistä koskevat säännöt ja käytännöt vaihtelevat huomattavasti jäsenvaltioiden välillä, mikä luo esteitä näiden keskeisten tietoresurssien taloudellisen potentiaalin hyödyntämiselle. Julkisen sektorin elinten noudattamat käytännöt julkisen sektorin tietojen hyödyntämisessä vaihtelevat edelleen eri jäsenvaltioissa . Tämä olisi otettava huomioon. Julkisen sektorin asiakirjojen uudelleenkäyttöä koskevia kansallisia sääntöjä ja käytäntöjä olisi riittävästi yhdenmukaistettava silloin, kun erot kansallisissa säännöksissä ja käytännöissä tai niiden epäselvyys haittaavat sisämarkkinoiden toimintaa ja tietoyhteiskunnan kehitystä yhteisössä.

(12)  Julkisen sektorin tietoresurssien hyödyntämistä koskevat säännöt ja käytännöt vaihtelevat huomattavasti jäsenvaltioiden välillä, mikä luo esteitä näiden keskeisten tietoresurssien taloudellisen potentiaalin hyödyntämiselle. Julkisen sektorin elinten noudattamat käytännöt julkisen sektorin tietojen hyödyntämisessä vaihtelevat edelleen eri jäsenvaltioissa. Tämä olisi otettava huomioon. Julkisen sektorin asiakirjojen uudelleenkäyttöä koskevia kansallisia sääntöjä ja käytäntöjä olisi riittävästi yhdenmukaistettava silloin, kun erot kansallisissa säännöksissä ja käytännöissä tai niiden epäselvyys haittaavat sisämarkkinoiden toimintaa ja tietoyhteiskunnan kehitystä unionissa.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Avoimen tiedon politiikka, jolla edistetään julkisen sektorin tiedon laajaa saatavuutta ja uudelleenkäyttöä yksityisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin siten, että niihin liittyy vain vähän tai ei lainkaan oikeudellisia, teknisiä tai taloudellisia rajoitteita, ja jolla edistetään tiedonvälitystä taloudellisten toimijoiden lisäksi kansalaisille, voi osaltaan vauhdittaa merkittävästi kyseisen tiedon uudenlaiseen yhdistelyyn ja hyödyntämiseen perustuvien uusien palveluiden kehittämistä sekä edistää talouskasvua ja yhteiskunnallista osallistumista.

(13)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava datan luominen ”sisäänrakennetun ja oletusarvoisen avoimuuden” periaatteen pohjalta, kun kyseessä ovat kaikki tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat asiakirjat, ja varmistettava yhtenäinen yleisen edun mukaisten tavoitteiden, kuten yleisen turvallisuuden tai henkilötietojen suojan, suojelu, myös silloin, kun kyseessä ovat elintärkeisiin infrastruktuureihin liittyvät arkaluonteiset tiedot tai kun yksittäinen tietoaineisto ei välttämättä aiheuta riskiä luonnollisen henkilön tunnistamisesta mutta yhdistettynä muihin käytettävissä oleviin tietoihin se saattaa aiheuttaa tällaisen riskin. Avoimen tiedon politiikka, jolla edistetään julkisen sektorin tiedon laajaa saatavuutta ja uudelleenkäyttöä yksityisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin siten, että niihin liittyy vain vähän tai ei lainkaan oikeudellisia, teknisiä tai taloudellisia rajoitteita, ja jolla edistetään tiedonvälitystä taloudellisten toimijoiden lisäksi kansalaisille, voi osaltaan tukea merkittävästi kyseisen tiedon uudenlaiseen yhdistelyyn ja hyödyntämiseen perustuvien uusien palveluiden kehittämistä sekä edistää talouskasvua ja yhteiskunnallista osallistumista. Yhteentoimivuutta, avoimia standardeja ja avointa dataa olisi sen vuoksi sovellettava kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla kunkin jäsenvaltion hallinnossa. Komission olisi samalla helpotettava yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä ja tuettava sellaisten yhteentoimivien sähköisten rajapintojen suunnittelua, testausta, täytäntöönpanoa ja käyttöönottoa, jotka mahdollistavat tehokkaammat ja varmemmat julkiset palvelut.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Lisäksi ilman yhteisön tasoista riittävää yhdenmukaistamista joissain jäsenvaltioissa tekniikan haasteisiin vastaamiseksi jo käynnistetyt kansalliset lainsäädäntötoimet voisivat johtaa vielä huomattavampiin eroihin. Tällaisten lainsäädännöllisten erojen ja epävarmuustekijöiden vaikutus kasvaa entisestään tietoyhteiskuntakehityksessä, joka on jo nyt suuresti lisännyt tiedon käyttöä rajojen yli.

(14)  Ilman unionin tasoista riittävää yhdenmukaistamista joissain jäsenvaltioissa tekniikan haasteisiin vastaamiseksi jo käynnistetyt kansalliset lainsäädäntötoimet voisivat johtaa vielä huomattavampiin eroihin. Tällaisten lainsäädännöllisten erojen ja epävarmuustekijöiden vaikutus kasvaa entisestään tietoyhteiskuntakehityksessä, joka on jo nyt suuresti lisännyt tiedon käyttöä rajojen yli.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Tätä direktiiviä olisi sovellettava asiakirjoihin, jotka ovat saatavilla uudelleenkäyttöä varten, kun julkisen sektorin elimet antavat tietojen käyttölupia taikka myyvät, jakelevat, vaihtavat tai julkaisevat tietoja. Ristikkäistukien välttämiseksi uudelleenkäyttöön olisi sisällyttävä organisaation sisäinen asiakirjojen jatkokäyttö sellaisessa toiminnassa, joka ei liity sen julkiseen tehtävään. Julkisen tehtävän ulkopuolelle jää tavallisesti sellaisten asiakirjojen toimittaminen, jotka on tuotettu ja kustannettu yksinomaan kaupalliselta pohjalta ja kilpailussa markkinoilla muiden kanssa.

(18)  Tätä direktiiviä olisi sovellettava asiakirjoihin, jotka ovat saatavilla uudelleenkäyttöä varten, kun julkisen sektorin elimet tilaavat tietoja tai antavat tietojen käyttölupia taikka myyvät, jakelevat, vaihtavat tai julkaisevat tietoja. Ristikkäistukien välttämiseksi uudelleenkäyttöön olisi sisällyttävä organisaation sisäinen asiakirjojen jatkokäyttö sellaisessa toiminnassa, joka ei liity sen julkiseen tehtävään. Julkisen tehtävän ulkopuolelle jää tavallisesti sellaisten asiakirjojen toimittaminen, jotka on tuotettu ja kustannettu yksinomaan kaupalliselta pohjalta ja kilpailussa markkinoilla muiden kanssa.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Direktiivissä asetetaan jäsenvaltioille velvoite sallia kaikkien asiakirjojen uudelleenkäyttö, jollei niiden saatavuutta ole rajoitettu tai estetty asiakirjojen saatavuutta koskevilla kansallisilla säännöillä ja jollei tässä direktiivissä säädetä muista poikkeuksista. Direktiivi perustuu jäsenvaltioiden nykyisiin asiakirjojen saatavuutta koskeviin järjestelmiin, eikä sillä muuteta kansallisia sääntöjä asiakirjojen saannista. Direktiiviä ei sovelleta tapauksissa, joissa kansalaiset tai yritykset voivat saada asiakirjan käyttöönsä vain, jos he voivat osoittaa asianomaisten tiedon saantia koskevien sääntöjen nojalla, että asia koskee erityisesti niitä. Unionin tasolla Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklassa, joka koskee oikeutta hyvään hallintoon, ja 42 artiklassa tunnustetaan, että kaikilla unionin kansalaisilla ja kaikilla luonnollisilla henkilöillä tai oikeushenkilöillä, joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on jossakin jäsenvaltiossa, on oikeus tutustua Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjoihin. Julkisen sektorin elimiä olisi rohkaistava asettamaan kaikki hallussaan olevat asiakirjat uudelleenkäytettäviksi. Julkisen sektorin elinten olisi edistettävä ja kannustettava asiakirjojen uudelleenkäyttöä, mukaan lukien luonteeltaan lainsäädännölliset tai hallinnolliset viralliset tekstit, silloin kun julkisen sektorin elimellä on oikeus sallia niiden uudelleenkäyttö.

(19)  Direktiivissä asetetaan jäsenvaltioille velvoite sallia kaikkien asiakirjojen uudelleenkäyttö, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tässä direktiivissä säädettyjen poikkeuksien soveltamista, jotka koskevat muun muassa kansallista turvallisuutta tai henkilötietojen suojaa ja joiden nojalla jäsenvaltiot voivat rajoittaa tiettyjen asiakirjojen saatavuutta tai estää sen kokonaan. Yhdenmukaistamisen puuttuessa julkisen sektorin hallussa olevien tietojen saatavuutta koskevat menettelyt ja yksityiskohtaiset säännöt kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan. Direktiivi perustuu jäsenvaltioiden nykyisiin asiakirjojen saatavuutta koskeviin järjestelmiin, eikä sillä muuteta kansallisia sääntöjä asiakirjojen saannista. Direktiiviä ei sovelleta tapauksissa, joissa kansalaiset tai yritykset voivat saada asiakirjan käyttöönsä vain, jos he voivat osoittaa asianomaisten tiedon saantia koskevien sääntöjen nojalla, että asia koskee erityisesti niitä. Unionin tasolla Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklassa, joka koskee oikeutta hyvään hallintoon, ja 42 artiklassa tunnustetaan, että kaikilla unionin kansalaisilla ja kaikilla luonnollisilla henkilöillä tai oikeushenkilöillä, joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on jossakin jäsenvaltiossa, on oikeus tutustua Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjoihin. Julkisen sektorin elimiä olisi rohkaistava asettamaan kaikki hallussaan olevat asiakirjat uudelleenkäytettäviksi. Julkisen sektorin elinten olisi edistettävä ja kannustettava asiakirjojen uudelleenkäyttöä, mukaan lukien luonteeltaan lainsäädännölliset tai hallinnolliset viralliset tekstit, silloin kun julkisen sektorin elimellä on oikeus sallia niiden uudelleenkäyttö. Vaikka tässä direktiivissä ei aseteta julkisen sektorin elimille velvollisuutta varmistaa tietyn tyyppisten asiakirjojen säilyttäminen näiden asiakirjojen uudelleenkäyttöä varten, jäsenvaltioiden olisi pyrittävä kaikin kohtuullisin keinoin varmistamaan, että tämä ei haittaa kohtuuttomasti niiden taloudellisten mahdollisuuksien hyödyntämistä.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Direktiiviä 2003/98/EY olisi siksi muutettava sen varmistamiseksi, että direktiivin säännöksiä voidaan soveltaa yleistä etua koskevien palvelujen tarjonnan yhteydessä tuotettujen asiakirjojen uudelleenkäyttöön, kun palvelua tarjoavat julkiset yritykset, jotka harjoittavat jotain Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU33 8–14 artiklassa tarkoitetuista toiminnoista, sekä julkiset yritykset, jotka toimivat julkisen liikenteen harjoittajina rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1370/2007 2 artiklan mukaisesti, julkiset yritykset, jotka toimivat julkisen palvelun velvoitteita täyttävinä lentoliikenteen harjoittajina lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä 24 päivänä syyskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 16 artiklan mukaisesti, ja julkiset yritykset, jotka toimivat julkisen palvelun velvoitteita täyttävinä yhteisön laivanvarustajina palvelujen tarjoamisen vapauden periaatteen soveltamisesta meriliikenteeseen jäsenvaltioissa (meriliikenteen kabotaasi) 7 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (ETY) N:o 3577/92 4 artiklan mukaisesti.

(21)  Direktiiviä 2003/98/EY olisi siksi muutettava sen varmistamiseksi, että direktiivin säännöksiä voidaan soveltaa yleistä etua koskevien palvelujen tarjonnan yhteydessä tuotettujen asiakirjojen uudelleenkäyttöön, kun palvelua tarjoavat julkiset yritykset, jotka harjoittavat jotain Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/25/EU33 tarkoitetuista toiminnoista, sekä julkiset yritykset, jotka toimivat julkisen liikenteen harjoittajina rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1370/2007 mukaisesti, julkiset yritykset, jotka toimivat julkisen palvelun velvoitteita täyttävinä lentoliikenteen harjoittajina lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä 24 päivänä syyskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 mukaisesti, ja julkiset yritykset, jotka toimivat julkisen palvelun velvoitteita täyttävinä yhteisön laivanvarustajina palvelujen tarjoamisen vapauden periaatteen soveltamisesta meriliikenteeseen jäsenvaltioissa (meriliikenteen kabotaasi) 7 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (ETY) N:o 3577/92 mukaisesti.

__________________

__________________

33 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014 , vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243).

33 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014 , vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243).

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Tähän direktiiviin ei pitäisi sisältyä velvoitetta sallia julkisten yritysten tuottamien asiakirjojen uudelleenkäyttö. Päätös uudelleenkäytön sallimisesta tai kieltämisestä olisi jätettävä asianomaisille julkisille yrityksille. Julkisen yrityksen olisi noudatettava tämän direktiivin III ja IV luvussa säädettyjä asiaa koskevia velvollisuuksia, etenkin esitysmuotojen, maksujen, avoimuuden, lupien, syrjimättömyyden ja yksinoikeusjärjestelyjen kiellon osalta, vasta sitten, kun se on päättänyt asettaa asiakirjan saataville uudelleenkäyttöä varten. Julkisen yrityksen ei toisaalta tarvitse noudattaa II luvussa säädettyjä vaatimuksia, kuten pyyntöjen käsittelyyn sovellettavia sääntöjä.

(22)  Tähän direktiiviin ei sisälly velvoitetta sallia julkisten yritysten tuottamien asiakirjojen uudelleenkäyttö. Päätös tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien asiakirjojen tai niiden osien uudelleenkäytön sallimisesta tai kieltämisestä olisi jätettävä asianomaisille julkisille yrityksille. Julkisen yrityksen olisi noudatettava tämän direktiivin III ja IV luvussa säädettyjä asiaa koskevia velvollisuuksia, etenkin esitysmuotojen, maksujen, avoimuuden, lupien, syrjimättömyyden ja yksinoikeusjärjestelyjen kiellon osalta, vasta sitten, kun se on päättänyt asettaa asiakirjan saataville uudelleenkäyttöä varten. Julkisen yrityksen ei toisaalta tarvitse noudattaa II luvussa säädettyjä vaatimuksia, kuten pyyntöjen käsittelyyn sovellettavia sääntöjä.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Tässä direktiivissä säädetään yleisestä ’asiakirjan’ määritelmästä. Se kattaa kaikki toimenpiteiden, tosiseikkojen tai tietojen esitykset — ja kaikki tällaisten toimenpiteiden, tosiseikkojen tai tietojen koosteet — tallennusvälineestä riippumatta (paperilla tai sähköisessä muodossa tallennettuna tai äänenä, visuaalisessa muodossa tai audiovisuaalisena tallenteena). ’Asiakirjan’ määritelmän ei ole tarkoitus kattaa tietokone-ohjelmia.

(26)  Tässä direktiivissä säädetään yleisestä ’asiakirjan’ määritelmästä. Se kattaa kaikki toimenpiteiden, tosiseikkojen tai tietojen esitykset — ja kaikki tällaisten toimenpiteiden, tosiseikkojen tai tietojen koosteet — tallennusvälineestä riippumatta (paperilla tai sähköisessä muodossa tallennettuna tai äänenä, visuaalisessa muodossa tai audiovisuaalisena tallenteena). Jäsenvaltioiden olisi taattava asiakirjojen laatimisessa käytettyjen menetelmien avoimuus.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Julkiset sektorin elimet asettavat asiakirjojaan entistä enemmän saataville uudelleenkäyttöä varten ennakoivalla tavalla varmistamalla, että asiakirjat ovat löydettävissä verkossa ja että niin metadata kuin perustana oleva sisältö ovat tosiasiallisesti saatavilla. Asiakirjat olisi myös asetettava saataville uudelleenkäyttöä varten uudelleenkäyttäjän esittämästä pyynnöstä. Tällaisissa tapauksissa uudelleenkäyttöpyyntöihin olisi vastattava kohtuullisessa ajassa ja noudatettava vastaavanlaisia vastausaikoja kuin asiakirjojen saatavuutta koskevien järjestelmien mukaisissa tiedonsaantipyynnöissä. Julkiset yritykset, koulutuslaitokset, tutkimusta harjoittavat organisaatiot ja tutkimusta rahoittavat organisaatiot olisi kuitenkin vapautettava tästä vaatimuksesta. Kohtuulliset vastausajat kaikkialla unionissa edistäisivät uusien koostettujen tietotuotteiden ja -palvelujen luomista yleiseurooppalaisella tasolla. Tämä on erityisen tärkeää dynaamisen datan osalta ( mukaan lukien liikennetiedot , satelliittitiedot ja säätiedot ), jolloin tiedon taloudellinen arvo riippuu sen välittömästä saatavuudesta ja säännöllisestä ajantasaistamisesta. Dynaaminen data olisi siksi asetettava saataville sovellusrajapinnan kautta heti sen keräämisen jälkeen tällaiseen dataan perustuvien internet-, mobiili- ja pilvisovellusten kehittämisen helpottamiseksi. Jos tämä ei ole mahdollista teknisten tai taloudellisten rajoitusten vuoksi, julkisen sektorin elinten pitäisi saattaa asiakirjat saataville sellaisella aikavälillä, jonka puitteissa niiden koko taloudellista potentiaalia voidaan hyödyntää. Jos käytetään käyttöoikeussopimusta, asiakirjojen saaminen oikeaan aikaan voi sisältyä käyttöluvan ehtoihin.

(27)  Julkiset sektorin elimet asettavat asiakirjojaan entistä enemmän saataville uudelleenkäyttöä varten ennakoivalla tavalla varmistamalla, että asiakirjat ovat löydettävissä verkossa ja että niin metadata kuin perustana oleva sisältö ovat tosiasiallisesti saatavilla. Asiakirjat olisi myös asetettava saataville uudelleenkäyttöä varten uudelleenkäyttäjän esittämästä pyynnöstä. Jäsenvaltioiden olisi annettava hakijoille mahdollisuus pyytää asiakirjojen uudelleenkäyttöä varten ilman perusteluja. Jäsenvaltioiden olisi taattava, että määritellään käytännön järjestelyt sen varmistamiseksi, että uudelleenkäyttöä koskevaa oikeutta voidaan tosiasiallisesti hyödyntää, muun muassa nimeämällä tiedotuksesta vastaavat henkilöt, perustamalla ja pitämällä yllä palveluja asiakirjoihin tutustumista varten, julkisen sektorin elinten hoitamia rekistereitä tai asiakirjaluetteloita tai tiedotuspisteitä ja ilmoittamalla selvästi, mistä tällaiset asiakirjat voi löytää. Uudelleenkäyttöpyyntöihin olisi vastattava kohtuullisessa ajassa ja noudatettava vastaavanlaisia vastausaikoja kuin asiakirjojen saatavuutta koskevien järjestelmien mukaisissa tiedonsaantipyynnöissä. Julkiset yritykset, koulutuslaitokset, tutkimusta harjoittavat organisaatiot ja tutkimusta rahoittavat organisaatiot voitaisiin siksi vapauttaa tästä vaatimuksesta. Kohtuulliset vastausajat kaikkialla unionissa edistäisivät uusien koostettujen tietotuotteiden ja ‑palvelujen luomista yleiseurooppalaisella tasolla. Tämä on erityisen tärkeää dynaamisen datan osalta (mukaan lukien liikennetiedot, satelliittitiedot ja säätiedot), jolloin tiedon taloudellinen arvo riippuu sen välittömästä saatavuudesta ja säännöllisestä ajantasaistamisesta. Dynaaminen data olisi siksi asetettava saataville sovellusrajapinnan kautta heti sen keräämisen jälkeen tällaiseen dataan perustuvien internet-, mobiili- ja pilvisovellusten kehittämisen helpottamiseksi. Jos tämä ei ole mahdollista teknisten tai taloudellisten rajoitusten vuoksi, julkisen sektorin elinten pitäisi saattaa asiakirjat saataville sellaisella aikavälillä, jonka puitteissa niiden koko taloudellista potentiaalia voidaan hyödyntää. Jos käytetään käyttöoikeussopimusta, asiakirjojen saaminen oikeaan aikaan voi sisältyä käyttöluvan ehtoihin.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Jotta tällä direktiivillä uudelleenkäytön piiriin tuotu tieto saataisiin käyttöön, tarvitaan sopivia ja hyvin suunniteltuja sovellusrajapintoja (API-liittymiä). API-liittymä kuvaa, minkälaista tietoa voidaan hakea, kuinka se tapahtuu ja missä muodossa tiedot saadaan. Sillä on erilaisia monimutkaisuustasoja, joissa voi olla kyse yksinkertaisesta linkistä tietokantaan tiettyjen tietoaineistojen hakemiseksi, verkkokäyttöliittymästä tai monimutkaisemmista rakenteista. Tiedon uudelleenkäytöllä ja jakamisella API-liittymien sopivan käytön avulla on yleistä arvoa, sillä se auttaa kehittäjiä ja startup ‑yrityksiä luomaan uusia palveluja ja tuotteita. Se on myös olennainen osatekijä arvokkaiden ekosysteemien luomisessa usein käyttämättä jäävien tietoresurssien ympärille. API-liittymän rakenteen ja käytön on tarpeen perustua useisiin periaatteisiin: vakauteen, elinkaaren aikaiseen ylläpitoon, käytön ja standardien yhdenmukaisuuteen, käyttäjäystävällisyyteen sekä turvallisuuteen. Dynaamisen datan eli datan, jota päivitetään säännöllisesti ja usein reaaliaikaisesti, osalta julkisen sektorin elinten ja julkisten yritysten olisi asetettava tämä data saataville uudelleenkäyttöä varten heti sen keräämisen jälkeen sopivia API-liittymiä käyttäen.

(28)  Jotta tällä direktiivillä uudelleenkäytön piiriin tuotu tieto saataisiin käyttöön, tarvitaan sopivia ja hyvin suunniteltuja sovellusrajapintoja (API-liittymiä). API-liittymä kuvaa, minkälaista tietoa voidaan hakea, kuinka se tapahtuu ja missä muodossa tiedot saadaan. Sillä on erilaisia monimutkaisuustasoja, joissa voi olla kyse yksinkertaisesta linkistä tietokantaan tiettyjen tietoaineistojen hakemiseksi, jäsennellystä verkkokäyttöliittymästä tai monimutkaisemmista rakenteista. Jäsenvaltioiden välillä on huomattavia eroja API-liittymien käytössä, ja olisi lisättävä taloudellista tukea, jotta voidaan tehostaa dynaamisen datan ja API-liittymien käyttöä yleensä. API-liittymät ovat tarpeen täysin yhteentoimivan tietojen vaihdon kehittämiseksi. Tiedon uudelleenkäytöllä ja jakamisella API-liittymien sopivan käytön avulla on yleistä arvoa, sillä se auttaa kehittäjiä ja startup ‑yrityksiä luomaan uusia palveluja ja tuotteita. Se on myös olennainen osatekijä arvokkaiden ekosysteemien luomisessa usein käyttämättä jäävien tietoresurssien ympärille. API-liittymän rakenteen ja käytön on tarpeen perustua useisiin periaatteisiin: vakauteen, luotettavuuteen, saatavuuteen, tehokkuuteen, elinkaaren aikaiseen ylläpitoon, käytön ja standardien yhdenmukaisuuteen, käyttäjäystävällisyyteen sekä turvallisuuteen. Dynaamisen datan eli datan, jota päivitetään säännöllisesti ja usein reaaliaikaisesti, osalta julkisen sektorin elinten ja julkisten yritysten olisi asetettava tämä data saataville uudelleenkäyttöä varten heti sen keräämisen jälkeen sopivia API-liittymiä käyttäen. API-liittymän olisi erityisesti oltava vakauden periaatteen mukainen, mikä tarkoittaa sitä, että sen olisi toimittava johdonmukaisesti samojen teknisten eritelmien mukaisesti. API-liittymän olisi oltava luotettavuuden periaatteen mukainen siten, että mahdollisista muutoksista ilmoitetaan hyvissä ajoin etukäteen, paitsi asianmukaisesti perustelluissa kiireellisissä tapauksissa, joissa muutokset on toteutettava aiemmin. API-liittymien olisi varmistettava saatavuus toimimalla tasalaatuisesti. Toimivuuden varmistamiseksi API-liittymän suorituskyky ja monimutkaisuus eivät saa vaihdella huomattavasti sen mukaan, käyttääkö sitä tietojen tarjoaja, tietojen tuottaja vai tietojen käyttäjä. API-liittymien yhteentoimivuuden parantamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat API-liittymien yhteentoimivuuden vähimmäiskriteerejä.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32)  Asiakirjojen uudelleenkäytöstä perittävät maksut muodostavat merkittävän markkinoille tulon esteen startup-yrityksille ja pk-yrityksille. Asiakirjat olisi siksi asetettava saataville uudelleenkäyttöä varten maksutta, ja jos maksut ovat välttämättömiä , ne eivät lähtökohtaisesti saisi olla marginaalikustannuksia korkeampia. Poikkeustapauksissa olisi otettava huomioon tarve olla estämättä sellaisten julkisten sektorin elinten tavanomaista toimintaa, joiden on tuotettava tuloja kattaakseen huomattavan osan julkisten tehtäviensä suorittamiseen liittyvistä kustannuksista. Myös julkisten yritysten rooli kilpailuun perustuvassa taloudellisessa ympäristössä olisi tunnustettava. Tällaisissa tapauksissa julkisen sektorin elinten ja julkisten yritysten olisi siksi voitava periä marginaalikustannukset ylittäviä maksuja. Nämä maksut olisi vahvistettava objektiivisten, avointen ja varmistettavissa olevien perusteiden mukaisesti, ja asiakirjojen toimittamisesta ja uudelleenkäyttöoikeuksien luovuttamisesta saatavat kokonaistulot eivät saisi ylittää niiden keräämisestä, tuottamisesta, jäljentämisestä ja jakelusta aiheutuvia kustannuksia ja investoinneille saatavaa kohtuullista tuottoa. Perittäviin kustannuksiin olisi tarvittaessa lisättävä myös henkilötietojen tai kaupallisesti arkaluonteisten tietojen anonymisoinnista aiheutuvat kustannukset. Julkisen sektorin elimille asetettavan vaatimuksen tuottaa tuloja kattaakseen huomattavan osan julkisen tehtävänsä suorittamiseen tai julkisten yritysten tehtäväksi annettuihin yleistä etua koskeviin palveluihin liittyvistä kustannuksista ei tarvitse olla lakisääteinen vaatimus, ja se voi olla esimerkiksi seurausta jäsenvaltioiden hallintokäytännöistä. Jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava säännöllisesti uudelleen tällaista vaatimusta.

(32)  Maksujen perimisessä asiakirjojen uudelleenkäytöstä on edelleen vaihtelevia käytäntöjä sekä jäsenvaltioiden välillä että saman jäsenvaltion eri julkisen sektorin elinten välillä. Asiakirjojen uudelleenkäytöstä perittävät maksut muodostavat merkittävän markkinoille tulon esteen startup-yrityksille ja pk-yrityksille. Asiakirjat olisi siksi asetettava saataville uudelleenkäyttöä varten maksutta, tai jos maksut ovat välttämättömiä, ne eivät lähtökohtaisesti saisi olla marginaalikustannuksia korkeampia komission tiedonannossa 2014 /C 240/01 esitetyn mukaisesti. Poikkeustapauksissa olisi otettava huomioon tarve olla estämättä sellaisten julkisten sektorin elinten tavanomaista toimintaa ja julkisten tehtävien suorittamista, joiden on tuotettava tuloja kattaakseen vähintään 60 prosenttia tämän direktiiviin soveltamisalaan kuuluviin asiakirjoihin liittyvistä kustannuksista. Myös julkisten yritysten rooli kilpailuun perustuvassa taloudellisessa ympäristössä olisi tunnustettava. Tällaisissa tapauksissa julkisen sektorin elinten ja julkisten yritysten olisi siksi voitava periä marginaalikustannukset ylittäviä maksuja. Nämä maksut olisi vahvistettava objektiivisten, avointen ja varmistettavissa olevien perusteiden mukaisesti, ja asiakirjojen toimittamisesta ja uudelleenkäyttöoikeuksien luovuttamisesta saatavat kokonaistulot eivät saisi ylittää niiden keräämisestä, tuottamisesta, jäljentämisestä, jakelusta ja tietojen säilyttämisestä aiheutuvia kustannuksia ja investoinneille saatavaa kohtuullista tuottoa. Perittäviin kustannuksiin olisi tarvittaessa lisättävä myös henkilötietojen tai kaupallisesti arkaluonteisten tietojen anonymisoinnista aiheutuvat kustannukset. Jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava säännöllisesti uudelleen vaatimusta kattaa vähintään 60 prosenttia kustannuksista.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(32 a)  Investoinnin tuotto voidaan ymmärtää prosentuaalisena osuutena, joka mahdollistaa marginaalikustannusten lisäksi pääomakustannusten kattamisen ja todellisen tuottoprosentin sisällyttämisen. Koska pääomakustannukset ovat läheisesti yhteydessä luottolaitosten korkoihin, jotka puolestaan perustuvat EKP:n perusrahoitusoperaatioiden kiinteään korkoon, sijoituksen kohtuullisen tuoton ei voida odottaa olevan yli viisi prosenttia enemmän kuin EKP:n kiinteä korko.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(36)  Julkisen sektorin asiakirjojen uudelleenkäytön ehtojen selkeys ja yleinen saatavuus on unionin laajuisten tietomarkkinoiden kehityksen ehdoton edellytys. Näin ollen kaikki asiakirjojen uudelleenkäyttöön sovellettavat ehdot olisi saatettava mahdollisten uudelleenkäyttäjien tietoon. Jäsenvaltioiden olisi tuettava tarvittaessa verkkokäyttöisten hakemistojen luomista saatavilla olevista asiakirjoista uudelleenkäyttöpyyntöjen edistämiseksi ja helpottamiseksi. Muiden tahojen kuin julkisten yritysten, koulutuslaitosten, tutkimusta harjoittavien organisaatioiden ja tutkimusta rahoittavien organisaatioiden hallussa olevien asiakirjojen uudelleenkäyttöä koskevan pyynnön esittäjälle olisi tiedotettava tämän käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista, jotka liittyvät tätä koskeviin päätöksiin tai käytäntöihin. Tämä on erityisen tärkeää pk-yritysten tapauksessa, koska ne eivät välttämättä ole selvillä siitä, miten muiden jäsenvaltioiden julkisen sektorin elinten kanssa menetellään, eivätkä myöskään vastaavista oikeussuojakeinoista.

(36)  Julkisen sektorin asiakirjojen saatavuuden ja uudelleenkäytön ehtojen selkeys ja yleinen saatavuus on unionin laajuisten tietomarkkinoiden kehityksen ehdoton edellytys. Näin ollen kaikki asiakirjojen saatavuuteen ja uudelleenkäyttöön sovellettavat ehdot olisi saatettava mahdollisten uudelleenkäyttäjien tietoon. Jäsenvaltioiden olisi tuettava tarvittaessa verkkokäyttöisten hakemistojen luomista saatavilla olevista asiakirjoista uudelleenkäyttöpyyntöjen edistämiseksi ja helpottamiseksi. Muiden tahojen kuin julkisten yritysten, koulutuslaitosten, tutkimusta harjoittavien organisaatioiden ja tutkimusta rahoittavien organisaatioiden hallussa olevien asiakirjojen saatavuutta ja uudelleenkäyttöä koskevan pyynnön esittäjälle olisi tiedotettava tämän käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista, jotka liittyvät tätä koskeviin päätöksiin tai käytäntöihin. Tämä on erityisen tärkeää pk-yritysten tapauksessa, koska ne eivät välttämättä ole selvillä siitä, miten muiden jäsenvaltioiden julkisen sektorin elinten kanssa menetellään, eivätkä myöskään vastaavista oikeussuojakeinoista.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37)  Muutoksenhakukeinoihin olisi kuuluttava mahdollisuus puolueettoman muutoksenhakuelimen suorittamaan uudelleenarviointiin. Kyseinen elin voi olla jo olemassa oleva kansallinen viranomainen, esimerkiksi kansallinen kilpailuviranomainen, asiakirjojen saatavuudesta vastaava kansallinen viranomainen tai kansallinen oikeusviranomainen. Elin olisi organisoitava jäsenvaltioiden perustuslaillisten järjestelmien ja oikeusjärjestelmien mukaisesti, eikä se saisi rajoittaa uudelleenkäyttöoikeutta hakevien käytettävissä muutoin olevia muutoksenhakukeinoja. Sen olisi kuitenkin oltava selvästi erillään jäsenvaltion mekanismista, jolla vahvistetaan perusteet marginaalikustannukset ylittävien maksujen perimiselle. Muutoksenhakukeinoihin olisi kuuluttava mahdollisuus arvioida uudelleen kielteisiä päätöksiä sekä päätöksiä, joilla uudelleenkäyttö on sallittu mutta jotka voivat vaikuttaa hakijoihin muulla tavoin, esimerkiksi sovellettavilla maksujen perimistä koskevilla säännöillä. Nopeasti muuttuvien markkinoiden tarpeiden mukaisesti uudelleenarviointiprosessin olisi oltava nopea.

(37)  Muutoksenhakukeinoihin olisi kuuluttava mahdollisuus puolueettoman muutoksenhakuelimen suorittamaan uudelleenarviointiin. Kyseinen elin voi olla jo olemassa oleva kansallinen viranomainen, esimerkiksi kansallinen kilpailuviranomainen, asiakirjojen saatavuudesta vastaava kansallinen viranomainen tai kansallinen oikeusviranomainen. Elin olisi organisoitava jäsenvaltioiden perustuslaillisten järjestelmien ja oikeusjärjestelmien mukaisesti, eikä se saisi rajoittaa asiakirjojen saatavuutta ja uudelleenkäyttöoikeutta hakevien käytettävissä muutoin olevia muutoksenhakukeinoja. Sen olisi kuitenkin oltava selvästi erillään jäsenvaltion mekanismista, jolla vahvistetaan perusteet marginaalikustannukset ylittävien maksujen perimiselle. Muutoksenhakukeinoihin olisi kuuluttava mahdollisuus arvioida uudelleen kielteisiä päätöksiä sekä päätöksiä, joilla uudelleenkäyttö on sallittu mutta jotka voivat vaikuttaa hakijoihin muulla tavoin, esimerkiksi sovellettavilla maksujen perimistä koskevilla säännöillä. Nopeasti muuttuvien markkinoiden tarpeiden mukaisesti uudelleenarviointiprosessin olisi oltava nopea.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(39)  Joissakin tapauksissa asiakirjan uudelleenkäyttö tapahtuu ilman, että luvasta sovitaan. Toisissa tapauksissa annetaan lupa, jossa luvan saajalle asetetaan asiakirjan uudelleenkäyttöä koskevia ehtoja. Ne voivat koskea esimerkiksi vastuuta, asiakirjojen asianmukaista käyttöä, takuita siitä, että asiakirjaa ei muuteta, sekä lähteen mainitsemista. Jos julkisen sektorin elimet antavat lupia asiakirjojen uudelleenkäyttöä varten, lupien ehtojen olisi oltava tasapuolisia ja avoimia. Myös verkossa saatavilla olevat vakiomuotoiset luvat voivat olla tässä mielessä erittäin tärkeitä. Näin ollen jäsenvaltioiden on varmistettava vakiomuotoisten lupien saatavuus.

(39)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että asiakirjojen uudelleenkäyttö tapahtuu ehdoitta. Kun se on tarpeen ja yleisen edun mukaisen tavoitteella perusteltua, jäsenvaltiot voivat asettaa tarvittaessa luvan avulla ehtoja, jotka voivat koskea esimerkiksi vastuuta, asiakirjojen asianmukaista käyttöä, takuita siitä, että asiakirjaa ei muuteta, sekä lähteen mainitsemista, ja niiden olisi tällöin taattava, että sovelletaan mahdollisimman vähän rajoittavia ehtoja tai lupaehtoja, mukaan lukien mahdollisuus asettaa asiakirjat vapaasti käytettäviksi. Jos julkisen sektorin elimet antavat lupia asiakirjojen uudelleenkäyttöä varten, lupien ehtojen olisi oltava tasapuolisia ja avoimia. Jäsenvaltioiden olisi erityisesti arvioitava näiden velvoitteiden yhteensopivuutta suhteellisuusperiaatteen kanssa, jotta varmistetaan, että tällaiset luvat tai ehdot eivät tarpeettomasti rajoita uudelleenkäyttömahdollisuuksia tai kilpailua. Jäsenvaltioiden olisi myös kannustettava käyttämään vakiomuotoisia avoimia käyttöehtoja julkisen sektorin asiakirjojen uudelleenkäyttöä varten ja varmistettava, että nämä käyttöehdot ovat saatavilla sähköisessä muodossa ja niitä voidaan käsitellä sähköisesti. Verkossa saatavilla olevien avointen käyttöehtojen, joihin sisältyy laajemmat uudelleenkäyttöoikeudet ilman teknisiä, taloudellisia tai maantieteellisiä rajoitteita ja joissa tieto on avoimessa muodossa, olisi tässä suhteessa oltava keskeisessä asemassa, ja siitä olisi tultava viime kädessä yleinen käytäntö kaikkialla unionissa. Komission olisi annettava ohjeita suositelluista vakiomuotoisia lupia ja lupien myöntämistä koskevista käytännöistä.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41)  Uudelleenkäytön ehdoilla ei saisi syrjiä toisiinsa verrattavissa olevia käyttäjäryhmiä. Tällä ei kuitenkaan saisi estää esimerkiksi julkisen sektorin elinten välistä maksutonta tiedonvaihtoa julkisia tehtäviä suoritettaessa, vaikka muilta osapuolilta peritään maksu samojen asiakirjojen uudelleenkäytöstä. Tällä ei pitäisi myöskään estää eriytetyn maksumenettelyn hyväksymistä kaupalliseen ja muuhun kuin kaupalliseen uudelleenkäyttöön.

(41)  Uudelleenkäytön ehdoilla ei saisi syrjiä toisiinsa verrattavissa olevia käyttäjäryhmiä. Jäsenvaltioiden olisi taattava terve kilpailu yhtäältä julkisen sektorin elinten ja julkisten yritysten ja toisaalta muiden käyttäjien välillä silloin, kun julkisen sektorin elimet tai julkiset yritykset käyttävät uudelleen asiakirjoja kaupallisessa toiminnassaan. Jäsenvaltioiden olisi erityisesti varmistettava, että julkisten yritysten asiakirjojen uudelleenkäyttö ei johda markkinoiden vääristymiseen eikä haittaa tervettä kilpailua. Tällä ei kuitenkaan saisi estää esimerkiksi julkisen sektorin elinten välistä maksutonta tiedonvaihtoa julkisia tehtäviä suoritettaessa, vaikka muilta osapuolilta peritään maksu samojen asiakirjojen uudelleenkäytöstä. Tällä ei pitäisi myöskään estää eriytetyn maksumenettelyn hyväksymistä kaupalliseen ja muuhun kuin kaupalliseen uudelleenkäyttöön.

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(42)  Julkisen sektorin elimet voivat asettaa asiakirjan uudelleenkäytölle tarvittaessa luvanvaraisia ehtoja, esimerkiksi edellyttää lähteen ilmoittamista ja mainintaa siitä, onko uudelleenkäyttäjä muuttanut asiakirjaa millään tavalla. Julkisen sektorin tiedon uudelleenkäyttöön vaadittavilla luvilla saisi joka tapauksessa rajoittaa uudelleenkäyttöä mahdollisimman vähän, esimerkiksi siten, että rajoitus koskee vain lähteen ilmoittamista. Verkossa saatavilla olevien avointen käyttöehtojen, joihin sisältyy laajemmat uudelleenkäyttöoikeudet ilman teknisiä, taloudellisia tai maantieteellisiä rajoitteita, ja tiedon tarjoamisen avoimessa muodossa olisi tässä suhteessa oltava keskeisessä asemassa. Siksi jäsenvaltioiden olisi edistettävä avointen ehtojen käyttöä, ja niistä pitäisi ajan myötä tulla unionin laajuinen käytäntö.

Poistetaan.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(43)  Julkisen sektorin elinten pitäisi asiakirjojen uudelleenkäytön periaatteita laatiessaan noudattaa kilpailusääntöjä ja välttää mahdollisimman pitkälle yksinoikeusjärjestelyjen tekemistä yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Yleistä taloudellista etua koskevan palvelun tarjoamiseksi voi kuitenkin joskus olla tarpeen myöntää yksinoikeuksia julkisen sektorin asiakirjojen käyttöön. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun yksikään kaupallinen yritys ei suostu julkaisemaan kyseisiä tietoja ilman yksinoikeutta.

(43)  Julkisen sektorin elinten pitäisi asiakirjojen uudelleenkäytön periaatteita laatiessaan noudattaa kilpailusääntöjä ja välttää mahdollisimman pitkälle yksinoikeusjärjestelyjen tekemistä tai minkäänlaista tietojen etuoikeutettua käyttöä yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Yleistä taloudellista etua koskevan palvelun tarjoamiseksi voi kuitenkin joskus olla tarpeen myöntää yksinoikeuksia julkisen sektorin asiakirjojen käyttöön. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun yksikään kaupallinen yritys ei suostu julkaisemaan kyseisiä tietoja ilman yksinoikeutta.

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 51 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(51 a)  Tällä direktiivillä ei rajoiteta julkisista hankinnoista 26 päivänä helmikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU soveltamista.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(52)  Välineet, jotka auttavat mahdollisia uudelleenkäyttäjiä löytämään uudelleenkäytettävissä olevia asiakirjoja ja uudelleenkäytön ehdot, voivat helpottaa huomattavasti julkisen sektorin asiakirjojen rajat ylittävää käyttöä. Siksi jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että on toteutettu käytännön järjestelyjä, jotka auttavat uudelleenkäyttäjiä uudelleenkäytettävissä olevien asiakirjojen etsinnässä. Tällaisia järjestelyjä ovat esimerkiksi mahdollisuuksien mukaan internetin välityksellä saatavilla olevat luettelot tärkeimpien asiakirjojen (asiakirjat, joita on käytetty tai joita todennäköisesti käytetään laajalti uudelleen) sisältövaroista ja hajautettuihin sisältövaraluetteloihin linkitetyt portaalisivustot.

(52)  Välineet, jotka auttavat mahdollisia uudelleenkäyttäjiä löytämään saatavilla ja uudelleenkäytettävissä olevia asiakirjoja ja uudelleenkäytön ehdot, voivat helpottaa huomattavasti julkisen sektorin asiakirjojen rajat ylittävää käyttöä. Siksi jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että on toteutettu käytännön järjestelyjä, jotka auttavat uudelleenkäyttäjiä uudelleenkäytettävissä olevien asiakirjojen etsinnässä. Tällaisia järjestelyjä ovat esimerkiksi mahdollisuuksien mukaan internetin välityksellä saatavilla olevat luettelot tärkeimpien asiakirjojen (asiakirjat, joita on käytetty tai joita todennäköisesti käytetään laajalti uudelleen) sisältövaroista ja hajautettuihin sisältövaraluetteloihin linkitetyt portaalisivustot.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 52 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(52 a)  Komission ja jäsenvaltioiden olisi yksinkertaistettava edelleen tietoaineistojen saatavuutta, erityisesti tarjoamalla keskitetty palvelu, ja asetettava vähitellen saataville sopivia tietoaineistoja julkisen sektorin elimiltä kaikista asiakirjoista, joihin tätä direktiiviä sovelletaan, sekä unionin toimielinten tiedoista.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(58)  Jotta voitaisiin luoda olosuhteet, jotka tukevat asiakirjojen uudelleenkäyttöä, johon liittyy erityisesti talouden ja yhteiskunnan kannalta arvokkaita merkittäviä sosio-ekonomisia hyötyjä, komissiolle olisi siirrettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukainen valta antaa säädöksiä, jotka koskevat korkean lisäarvon tietoaineistojen luettelon hyväksymistä niiden asiakirjojen joukosta, joihin tätä direktiiviä sovelletaan, sekä näiden tietoaineistojen julkaisemista ja uudelleenkäyttöä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen hyväksymistä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(58)  Jotta voitaisiin luoda olosuhteet, jotka tukevat asiakirjojen uudelleenkäyttöä, johon liittyy erityisesti kansalaisten, talouden ja yhteiskunnan kannalta arvokkaita merkittäviä sosio-ekonomisia hyötyjä, liitteeseen II a olisi sisällytettävä luettelo korkean lisäarvon tietoaineistojen luokista. Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat lisäyksiä liitteessä II a vahvistettujen tietoaineistojen luokkien luetteloon ja erityisten korkean lisäarvon tietoaineistojen lisäämistä niiden asiakirjojen joukkoon, joihin tätä direktiiviä sovelletaan, sekä niiden julkaisemista ja uudelleenkäyttöä koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa1 a vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

 

_______________

 

1 a EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 59 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(59)  EU:n laajuinen luettelo tietoaineistoista, joihin liittyy erityisiä mahdollisuuksia sosio-ekonomisten hyötyjen tuottamiseen, yhdessä yhdenmukaistettujen uudelleenkäyttöehtojen kanssa ovat tärkeä mahdollistava tekijä rajat ylittäville tietosovelluksille ja -palveluille. Komission olisi luettelon vahvistamiseen johtavan prosessin aikana toteutettava asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Luettelossa olisi otettava huomioon alakohtainen lainsäädäntö, jolla jo säännellään tietoaineistojen julkaisemista, samoin kuin G8-maiden avointa dataa koskevan peruskirjan teknisessä liitteessä ja komission tiedonannossa 2014 /C 240/01 määritellyt luokat.

(59)  EU:n laajuinen luettelo tietoaineistoista, joihin liittyy erityisiä mahdollisuuksia kansalaisiin liittyvien tai sosio-ekonomisten hyötyjen tuottamiseen, yhdessä yhdenmukaistettujen uudelleenkäyttöehtojen kanssa ovat tärkeä mahdollistava tekijä rajat ylittäville tietosovelluksille ja -palveluille. Liitteessä II a esitetään luettelo korkean lisäarvon tietoaineistojen luokista, jota voidaan muuttaa delegoidulla säädöksellä. Luetteloon lisättävissä luokissa olisi otettava huomioon alakohtainen lainsäädäntö, jolla jo säännellään tietoaineistojen julkaisemista, samoin kuin G8-maiden avointa dataa koskevan peruskirjan teknisessä liitteessä ja komission tiedonannossa 2014 /C 240/01 määritellyt luokat. Komission olisi toteutettava luetteloon lisättävien luokkien tai tietoaineistojen määrittelyyn johtavan prosessin aikana vaikutustenarviointi ja asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Vaikutustenarviointia varten komission olisi järjestettävä julkisia kuulemisia, johon osallistuvat kaikki sidosryhmät, kuten julkisen sektorin elimet, julkiset yritykset, tiedon uudelleenkäyttäjät, tutkimusorganisaatiot, kansalaisyhteiskunnan ryhmät ja etujärjestöt. Kaikille asianosaisille olisi annettava mahdollisuus toimittaa komissiolle ehdotuksia luetteloon lisättävistä korkean lisäarvon tietoaineistojen luokista tai konkreettisista tietoaineistoista.

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 60 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(60)  Jotta voidaan varmistaa mahdollisimman suuri vaikutus ja helpottaa uudelleenkäyttöä, korkean lisäarvon tietoaineistot olisi asetettava saataville uudelleenkäyttöä varten mahdollisimman pienin oikeudellisin rajoituksin ja maksutta. Ne olisi julkaistava sovellusrajapintojen kautta aina kun kyseessä oleviin tietoaineistoihin sisältyy dynaamista dataa.

(60)  Jotta voidaan varmistaa mahdollisimman suuri vaikutus ja helpottaa uudelleenkäyttöä, korkean lisäarvon tietoaineistot olisi asetettava saataville uudelleenkäyttöä varten mahdollisimman pienin oikeudellisin rajoituksin ja maksutta. Korkean lisäarvon tietoaineistot olisi julkaistava keskitetyssä palvelussa, jotta ne olisivat helpommin löydettävissä ja saatavilla. Ne olisi julkaistava sovellusrajapintojen kautta aina kun kyseessä oleviin tietoaineistoihin sisältyy dynaamista dataa.

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 60 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(60 a)  Liitteessä II a lueteltujen luokkien mukaisesti määritellyillä korkean lisäarvon tietoaineistoilla on mahdollista tuottaa kansalaisiin liittyviä tai sosio-ekonomisia hyötyjä ja edistää perustavanlaatuisia yhteiskunnallisia ja demokraattisia tehtäviä. Avoimuuden, vastuullisuuden, sääntöjen noudattamisen, tehokkuuden ja terveen kilpailun tavoitteiden edistämiseksi on tarpeen sisällyttää luetteloon tietoaineistoja, jotka kuuluvat muun muassa luokkiin yritysrekisterit, valtion talousarvio ja julkiset menot, hankinnat ja tilastot. Innovatiivisten palvelujen ja tuotteiden tukemiseksi sekä kestävän kasvun ja tiukkojen kuluttajansuojavaatimusten edistämiseksi, myös ottaen huomioon tekijät, joilla ei ole välitöntä taloudellista arvoa, kuten koulutus, ympäristö tai terveydenhuolto, luetteloon on tarpeen sisällyttää tietoaineistoja, jotka kuuluvat muun muassa luokkiin kansallinen lainsäädäntö, maan havainnointi ja ympäristötiedot sekä paikkatiedot.

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 62 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(62)  Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, oikeus yksityiselämän kunnioittamiseen (7 artikla), oikeus henkilötietojen suojaan (8 artikla), omistusoikeus (17 artikla) ja vammaisten sopeutuminen yhteiskuntaan (26 artikla) mukaan luettuina. Mitään tässä direktiivissä ei saisi tulkita tai panna täytäntöön ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen vastaisella tavalla.

(62)  Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, oikeus yksityiselämän kunnioittamiseen (7 artikla), oikeus henkilötietojen suojaan (8 artikla), sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus (11 artikla), omistusoikeus (17 artikla) ja vammaisten sopeutuminen yhteiskuntaan (26 artikla) mukaan luettuina. Mitään tässä direktiivissä ei saisi tulkita tai panna täytäntöön ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen vastaisella tavalla.

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 63 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(63)  Komission olisi tehtävä arviointi tästä direktiivistä. Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välillä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten sopimuksen 22 kohdan mukaisesti41 arvioinnin olisi perustuttava vaikuttavuutta, tehokkuutta, johdonmukaisuutta, merkityksellisyyttä ja EU:n tason lisäarvoa koskeviin kriteereihin ja sen olisi luotava pohja mahdollisten jatkotoimien vaikutustenarvioinnille.

(63)  Komission olisi tehtävä arviointi tästä direktiivistä [36 kuukauden kuluttua sen saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä]. Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välillä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten sopimuksen mukaisesti41 arvioinnin olisi perustuttava vaikuttavuutta, tehokkuutta, johdonmukaisuutta, merkityksellisyyttä ja EU:n tason lisäarvoa koskeviin kriteereihin ja sen olisi luotava pohja mahdollisten jatkotoimien vaikutustenarvioinnille. Arvioinnin jälkeen komissio voi tarvittaessa tehdä asiaa koskevia ehdotuksia.

__________________

__________________

41 EUVL L123, 12.5. 2016, s. 1.

41 EUVL L123, 12.5.2016, s. 1.

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Tällä direktiivillä on tarkoitus laatia sääntelykehys, jolla hallinnoidaan julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttöä, jotta voidaan edistää avoimen datan käyttöä ja kannustaa tuotteita ja palveluja koskevaan innovointiin.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan varmistamiseksi ja koska se liittyy kiinteästi muihin käsiteltäviksi otettuihin tarkistuksiin.

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  asiakirjat, joita pitävät hallussaan julkiset yritykset, jotka toimivat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/25/EU42 määritellyillä aloilla, sekä julkiset yritykset, jotka toimivat julkisen liikenteen harjoittajina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1370/200743 2 artiklan mukaisesti, julkiset yritykset, jotka toimivat julkisen palvelun velvoitteita täyttävinä lentoliikenteen harjoittajina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/200844 16 artiklan mukaisesti, ja julkiset yritykset, jotka toimivat julkisen palvelun velvoitteita täyttävinä yhteisön laivanvarustajina asetuksen (ETY) N:o 3577/9245 4 artiklan mukaisesti.

b)  yleisesti saatavilla asiakirjat, joita pitävät hallussaan julkiset yritykset, jotka toimivat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/25/EU42 määritellyillä aloilla, sekä julkiset yritykset, jotka toimivat julkisen liikenteen harjoittajina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1370/200743 2 artiklan mukaisesti, julkiset yritykset, jotka toimivat julkisen palvelun velvoitteita täyttävinä lentoliikenteen harjoittajina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/200844 16 artiklan mukaisesti, ja julkiset yritykset, jotka toimivat julkisen palvelun velvoitteita täyttävinä yhteisön laivanvarustajina asetuksen (ETY) N:o 3577/9245 4 artiklan mukaisesti.

__________________

__________________

42 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014 , vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243).

42 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014 , vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243).

43 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1370/2007, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta (EUVL L 315, 3.12.2007, s. 1).

43 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1370/2007, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta (EUVL L 315, 3.12.2007, s. 1).

44 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1008/2008, annettu 24 päivänä syyskuuta 2008, lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä (uudelleenlaadittu) (EUVL L 293, 31.10.2008, s. 3–20).

44 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1008/2008, annettu 24 päivänä syyskuuta 2008, lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä (uudelleenlaadittu (EUVL L 293, 31.10.2008, s. 3).

45 Neuvoston asetus (ETY) N:o 3577/92, annettu 7 päivänä joulukuuta 1992, palvelujen tarjoamisen vapauden periaatteen soveltamisesta meriliikenteeseen jäsenvaltioissa (meriliikenteen kabotaasi) (EYVL L 364, 12.12.1992, s. 7–10).

45 Neuvoston asetus (ETY) N:o 3577/92, annettu 7 päivänä joulukuuta 1992, palvelujen tarjoamisen vapauden periaatteen soveltamisesta meriliikenteeseen jäsenvaltioissa (meriliikenteen kabotaasi) (EYVL L 364, 12.12.1992, s. 7).

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – d alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

—  kansallisen turvallisuuden (eli valtion turvallisuuden) suojaaminen, puolustus tai yleinen turvallisuus,

—  kansallisen turvallisuuden ja puolustuksen suojaaminen tai yleinen järjestys, mukaan lukien direktiivin 2008/114/EY 2 artiklan d alakohdassa tarkoitetut elintärkeän infrastruktuurin suojaamiseen liittyvät arkaluonteiset tiedot,

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Tällä direktiivillä ei rajoiteta asetuksen (EU) 2016/679 soveltamista eikä se vaikuta henkilöiden suojelun tasoon käsiteltäessä henkilötietoja henkilötietojen suojaa koskevan unionin oikeuden mukaisesti.

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Julkisen sektorin elimet eivät saa käyttää direktiivin 96/9/EY 7 artiklan 1 kohdassa säädettyä tietokannan valmistajan oikeutta estääkseen tämän direktiivin mukaisen asiakirjojen uudelleenkäytön tai rajoittaakseen sitä.

5.  Direktiivin 96/9/EY 7 artiklan 1 kohdassa säädettyä tietokannan valmistajan oikeutta ei saa käyttää tämän direktiivin mukaisen asiakirjojen uudelleenkäytön estämiseen tai rajoittamiseen.

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Tällä direktiivillä säännellään jäsenvaltioiden julkisen sektorin elinten hallussa olevien asiakirjojen uudelleenkäyttöä, mukaan lukien asiakirjat, joihin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2007/2/EY46.

6.  Tällä direktiivillä säännellään jäsenvaltioiden julkisen sektorin elinten ja julkisten yritysten hallussa olevien asiakirjojen uudelleenkäyttöä, mukaan lukien asiakirjat, joihin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2007/2/EY46.

__________________

__________________

46 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta (EUVL L 108, 25.4.2007, s.1).

46 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta (EUVL L 108, 25.4.2007, s.1).

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  ’sovellusrajapinnalla’ (API‑liittymä) hyvin dokumentoitua toimintojen, menettelyjen, määritelmien ja protokollien kokonaisuutta tietojen hakemiseksi jäsennellyllä tavalla verkossa;

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  ’korkean lisäarvon tietoaineistoilla’ asiakirjoja, joiden uudelleenkäyttöön liittyy merkittäviä sosio-ekonomisia hyötyjä, erityisesti siksi, että ne soveltuvat lisäarvopalvelujen ja -sovellusten luomiseen ja näihin tietoaineistoihin perustuvista lisäarvopalveluista ja ‑sovelluksista hyötyvien joukko voi olla suuri;

8.  ’korkean lisäarvon tietoaineistoilla’ asiakirjoja, joiden uudelleenkäyttöön liittyy merkittäviä kansalaisiin liittyviä tai sosio‑ekonomisia hyötyjä, erityisesti siksi, että ne soveltuvat lisäarvopalvelujen ja ‑sovellusten luomiseen ja näihin tietoaineistoihin perustuvista lisäarvopalveluista ja -sovelluksista hyötyvien joukko voi olla suuri;

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 14 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

14 a.  ’henkilötiedoilla’ asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja;

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jollei 2 kohdasta muuta johdu, jäsenvaltioiden on varmistettava, että asiakirjoja, joihin tätä direktiiviä sovelletaan 1 artiklan mukaisesti, voidaan käyttää uudelleen kaupallisiin tai muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin III ja IV luvussa säädetyin ehdoin.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asiakirjoja, joihin tätä direktiiviä sovelletaan 1 artiklan mukaisesti, voidaan käyttää uudelleen kaupallisiin tai muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin III ja IV luvussa säädetyin ehdoin.

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat asiakirjat tuotetaan ja asetetaan saataville uudelleenkäyttöä varten ”sisäänrakennetun ja oletusarvoisen avoimuuden” periaatteen mukaisesti.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan varmistamiseksi ja koska se liittyy kiinteästi muihin käsiteltäviksi otettuihin tarkistuksiin.

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Julkisen sektorin elinten on käsiteltävä uudelleenkäyttöä koskevat pyynnöt, mahdollisuuksien mukaan ja tarkoituksenmukaisissa tapauksissa sähköisessä muodossa, ja asetettava asiakirjat pyynnön esittäjän saataville uudelleenkäyttöä varten, tai jos siihen tarvitaan lupa, viimeisteltävä hakijalle tehtävä käyttöoikeustarjous kohtuullisessa ajassa, joka vastaa aikaa, jossa tiedonsaantipyynnöt käsitellään.

1.  Julkisen sektorin elinten on käsiteltävä asiakirjojen saatavuutta ja/tai uudelleenkäyttöä koskevat pyynnöt, mahdollisuuksien mukaan ja tarkoituksenmukaisissa tapauksissa sähköisessä muodossa, ja asetettava asiakirjat pyynnön esittäjän saataville uudelleenkäyttöä varten, tai jos uudelleenkäyttöön tarvitaan lupa, viimeisteltävä hakijalle tehtävä käyttöoikeustarjous kohtuullisessa ajassa, joka vastaa aikaa, jossa tiedonsaantipyynnöt käsitellään.

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos määräaikoja tai muita sääntöjä asiakirjojen pikaisesta toimittamisesta ei ole asetettu, julkisen sektorin elinten on käsiteltävä pyyntö ja toimitettava asiakirjat pyynnön esittäjälle uudelleenkäyttöä varten, tai jos siihen tarvitaan lupa, viimeisteltävä hakijalle tehtävä käyttöoikeustarjous enintään 20 työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Tätä määräaikaa voidaan jatkaa 20 työpäivällä laajojen tai monimutkaisten pyyntöjen osalta. Tällaisissa tapauksissa pyynnön esittäjälle on ilmoitettava kolmen viikon kuluessa alkuperäisen pyynnön vastaanottamisesta, että sen käsittelyyn tarvitaan lisäaikaa.

2.  Jos määräaikoja tai muita sääntöjä asiakirjojen pikaisesta toimittamisesta ei ole asetettu, julkisen sektorin elinten on käsiteltävä pyyntö ja toimitettava asiakirjat pyynnön esittäjälle uudelleenkäyttöä varten, tai jos uudelleenkäyttöön tarvitaan lupa, viimeisteltävä hakijalle tehtävä käyttöoikeustarjous mahdollisimman pian tai enintään 20 työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Tätä määräaikaa voidaan jatkaa 20 työpäivällä laajojen tai monimutkaisten pyyntöjen osalta. Tällaisissa tapauksissa pyynnön esittäjälle on ilmoitettava mahdollisimman pian ja joka tapauksessa kolmen viikon kuluessa alkuperäisen pyynnön vastaanottamisesta, että sen käsittelyyn tarvitaan lisäaikaa ja syyt tähän.

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Evätessään pyynnön julkisen sektorin elinten on ilmoitettava pyynnön esittäjälle epäämisen syyt, jotka perustuvat kyseisen jäsenvaltion asiakirjojen saatavuutta koskevan järjestelmän soveltuviin säännöksiin tai tämän direktiivin, erityisesti 1 artiklan 2 kohdan a-g alakohdan tai 3 artiklan, nojalla hyväksyttyihin kansallisiin säännöksiin. Kun pyynnön epääminen perustuu 1 artiklan 2 kohdan c alakohtaan, julkisen sektorin elimen on ilmoitettava oikeudet omistava luonnollinen tai oikeushenkilö, jos tämä on tiedossa, tai vaihtoehtoisesti käyttöluvan antaja, jolta julkisen sektorin elin on saanut kyseisen aineiston. Kirjastoilta, korkeakoulujen kirjastot mukaan lukien, sekä museoilta ja arkistoilta ei edellytetä tällaista ilmoitusta.

3.  Evätessään pyynnön julkisen sektorin elinten on ilmoitettava 20 työpäivän kuluessa pyynnön esittäjälle asiakirjan saatavuutta ja/tai uudelleenkäyttöä pyydetyssä muodossa koskevan pyynnön epäämiseen kokonaan tai osittain johtaneet syyt, jotka perustuvat kyseisen jäsenvaltion asiakirjojen saatavuutta koskevan järjestelmän soveltuviin säännöksiin tai tämän direktiivin, erityisesti 1 artiklan 2 kohdan a-g alakohdan tai 3 artiklan, nojalla hyväksyttyihin kansallisiin säännöksiin. Kun pyynnön epääminen perustuu 1 artiklan 2 kohdan c alakohtaan, julkisen sektorin elimen on ilmoitettava oikeudet omistava luonnollinen tai oikeushenkilö, jos tämä on tiedossa, tai vaihtoehtoisesti käyttöluvan antaja, jolta julkisen sektorin elin on saanut kyseisen aineiston. Kirjastoilta, korkeakoulujen kirjastot mukaan lukien, sekä museoilta ja arkistoilta ei edellytetä tällaista ilmoitusta.

Tarkistus    52

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jäsenvaltion on laadittava yleisesti saatavilla oleva luettelo perusteista, joiden avulla asianomainen elin voi päättää, miten pyyntöä käsitellään.

Tarkistus    53

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Sen soveltamiseksi, mitä tässä artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden on varmistettava, että:

 

a)  asiakirjoihin tutustumaan pyrkivillä tarjotaan apua;

 

b)   luettelot julkisen sektorin elimistä ovat yleisesti saatavilla;

 

c)  määritellään käytännön järjestelyt, joilla varmistetaan, että julkisen sektorin hallussa olevaa tietoa voidaan tosiasiallisesti uudelleenkäyttää;

 

d)  julkisen sektorin elimet tiedottavat kansalaisille riittävästi niille tämän direktiivin nojalla kuuluvista oikeuksista ja sen nojalla annettujen tietojen saatavuutta koskevista kansallisista tai unionin tason säännöistä sekä antavat asianmukaisessa määrin tietoa, ohjeita ja neuvoja asiaan liittyen.

Tarkistus    54

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Saatavilla olevat esitysmuodot

Saatavilla olevat esitysmuodot ja asiakirjojen laatu

Tarkistus    55

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Jäsenvaltioiden on pyrittävä kaikin kohtuullisin keinoin varmistamaan, että kaikki tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat asiakirjat ovat ajantasaisia, paikkansapitäviä ja vertailtavissa.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan varmistamiseksi ja koska se liittyy kiinteästi muihin käsiteltäviksi otettuihin tarkistuksiin.

Tarkistus    56

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Rajoittamatta V luvun soveltamista, julkisen sektorin elinten ja julkisten yritysten on asetettava asiakirjansa saataville kaikissa jo olemassa olevissa esitysmuodoissa ja kaikkina jo olemassa olevina kielitoisintoina ja, silloin kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista, avoimessa koneellisesti luettavassa esitysmuodossa yhdessä niitä koskevien metatietojen kanssa. Sekä esitysmuodon että metatietojen on mahdollisuuksien mukaan oltava virallisten avointen standardien mukaisia.

1.  Rajoittamatta V luvun soveltamista, julkisen sektorin elinten ja julkisten yritysten on asetettava asiakirjansa saataville sähköisesti yhteentoimivina, helposti haettavina ja uudelleenkäytettävinä kaikissa jo olemassa olevissa esitysmuodoissa ja kaikkina jo olemassa olevina kielitoisintoina ja, silloin kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista, avoimessa koneellisesti luettavassa esitysmuodossa yhdessä niitä koskevien metatietojen kanssa. Sekä esitysmuodon että metatietojen on mahdollisuuksien mukaan oltava virallisten avointen standardien mukaisia.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan varmistamiseksi ja koska se liittyy kiinteästi muihin käsiteltäviksi otettuihin tarkistuksiin.

Tarkistus    57

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Julkisen sektorin elimiä ja julkisia yrityksiä ei voida tämän direktiivin perusteella vaatia jatkamaan tietyn tyyppisten asiakirjojen tuottamista ja säilyttämistä, jotta yksityisen tai julkisen sektorin organisaatio voisi käyttää niitä uudelleen.

3.  Julkisen sektorin elimiä ja julkisia yrityksiä ei vaadita jatkamaan tietyn tyyppisten asiakirjojen tuottamista ja säilyttämistä, jotta yksityisen tai julkisen sektorin organisaatio voisi käyttää niitä uudelleen.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan varmistamiseksi ja koska se liittyy kiinteästi muihin käsiteltäviksi otettuihin tarkistuksiin.

Tarkistus    58

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Julkisen sektorin elinten ja julkisten yritysten on asetettava dynaaminen data saataville uudelleenkäyttöä varten heti sen keräämisen jälkeen sopivien sovellusrajapintojen (API-liittymien) kautta.

4.  Julkisen sektorin elinten ja julkisten yritysten on asetettava dynaaminen data saataville uudelleenkäyttöä varten heti sen keräämisen jälkeen mahdollisuuksien mukaan reaaliaikaisesti ja viipymättä sopivien sovellusrajapintojen (API‑liittymien) kautta.

Tarkistus    59

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos julkisen sektorin elimen tai julkisen yrityksen taloudelliset ja tekniset valmiudet eivät riitä asiakirjojen asettamiseen saataville heti niiden keräämisen jälkeen, 4 kohdassa tarkoitetut asiakirjat on asetettava saataville sellaisella aikavälillä, joka ei tarpeettomasti haittaa niiden taloudellisen potentiaalin hyödyntämistä.

5.  Jos julkisen sektorin elimen tai julkisen yrityksen taloudelliset ja tekniset valmiudet eivät riitä asiakirjojen asettamiseen saataville reaaliaikaisesti ja viipymättä heti niiden keräämisen jälkeen, 4 kohdassa tarkoitetut asiakirjat on asetettava saataville sellaisella aikavälillä, joka ei tarpeettomasti haittaa niiden taloudellisen potentiaalin hyödyntämistä. Käyttäjille on ilmoitettava tarkka ajankohta, jolloin asiakirjat ovat saatavilla, ja kuinka usein asiakirjoja päivitetään.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan varmistamiseksi ja koska se liittyy kiinteästi muihin käsiteltäviksi otettuihin tarkistuksiin.

Tarkistus    60

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Julkisen sektorin elinten on tarvittaessa vastattava pyyntöihin, jotka koskevat tietoja asiakirjojen laatimisessa käytetyistä menetelmistä.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan varmistamiseksi ja koska se liittyy kiinteästi muihin käsiteltäviksi otettuihin tarkistuksiin.

Tarkistus    61

Ehdotus direktiiviksi

5 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a artikla

 

Sovellusrajapinnat

 

1.  Aina kun asiakirja asetetaan hakijan saataville uudelleenkäyttöä varten tai kun hakijalle myönnetään käyttölupa, julkisen sektorin elimen tai julkisen yrityksen on myös asetettava kyseinen asiakirja saataville uudelleenkäyttöä varten sovellusrajapintojen ja portaalisivustojen välityksellä, jos se on mahdollista ja asianmukaista.

 

2.  Kun julkisen sektorin elin tai julkinen yritys asettaa tietoja saataville uudelleenkäyttöä varten API-liittymän välityksellä, sen on annettava siihen pääsy kaikille käyttäjille. Erityisesti reaaliaikaisten tietojen ollessa kyseessä julkisen sektorin elimen tai julkisen yrityksen on myös varmistettava mahdollisten aiempien tietojen saatavuus. Tämä säännös ei rajoita unionin oikeudessa vahvistettujen velvoitteiden noudattamista. Kun tällaisia velvoitteita on olemassa, niistä johtuvien rajoitusten on oltava perusteltuja ja perustelut on julkistettava.

 

3.  Kun tietojen asettamisessa saataville käytetään API-liittymää, tietojen on oltava laajuudeltaan samat kuin muilla tavoilla saataville asetetut tiedot.

 

4.  Julkisten sektorin elinten ja julkisten yritysten on kehitettävä ja dokumentoitava API-liittymä ja sen tekniset eritelmät käyttäen avoimia standardeja ja jäsenneltyjä, koneellisesti luettavia ja avoimia esitysmuotoja.

 

5.  Julkisen sektorin elinten ja julkisten yritysten on ilmoitettava käyttäjille kaikista API-liittymän teknisten eritelmien muutoksista etukäteen mahdollisimman pian ja viimeistään kolme kuukautta ennen kuin muutos toteutetaan, lukuun ottamatta asianmukaisesti perusteltuja kiireellisiä tapauksia, joissa muutokset on toteutettava välittömästi.

 

6.  Julkisen sektorin elinten ja julkisten yritysten on varmistettava, että API-liittymä on jatkuvasti saatavilla ja tasalaatuinen.

 

7.  Julkisen sektorin elinten on asetettava API-liittymä ja sen tekniset eritelmät saataville tämän direktiivin 5, 6, 7, 8, 9 ja 10 artiklassa säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Materiaali on asetettava saataville maksutta ja mahdollisimman vähäisin muodollisin rajoituksin ja ehdoin, ja joka tapauksessa niin, että nämä ehdot eivät ole rajoittavampia kuin itse tietoja koskevat ehdot.

 

8.  Komissio vahvistaa kriteerit API‑liittymien yhteentoimivuudelle julkisen sektorin elinten ja julkisten yritysten välillä jäsenvaltioissa API-liittymien välityksellä tapahtuvan asiakirjojen uudelleenkäytön helpottamiseksi ja laitteiden välisten yhteyksien tukemiseksi.

 

9.  Komissio hyväksyy 8 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet delegoidulla säädöksellä 14 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan varmistamiseksi ja koska se liittyy kiinteästi muihin käsiteltäviksi otettuihin tarkistuksiin.

Tarkistus    62

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Asiakirjojen uudelleenkäytön on oltava maksutonta tai maksut eivät saa ylittää asiakirjojen jäljentämisestä, saataville asettamisesta ja jakelusta sekä tarvittaessa henkilötietojen anonymisoinnista ja kaupallisesti luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi toteutetuista toimenpiteistä aiheutuvia marginaalikustannuksia.

1.  Asiakirjojen uudelleenkäytön on oltava maksutonta.

Tarkistus    63

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä olevaa 1 kohtaa ei poikkeuksellisesti sovelleta:

2.  Jäsenvaltiot voivat päättää olla soveltamatta 1–1 a kohtaa

Tarkistus    64

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  julkisen sektorin elimiin, joiden on tuotettava tuloja kattaakseen huomattavan osan julkisen tehtävänsä hoitamisesta aiheutuvista kustannuksista;

a)  asiakirjoihin, joiden osalta asianomaisen julkisen sektorin elimen on kansallisen lain mukaan tuotettava riittävästi tuloja kattaakseen vähintään 60 prosenttia niiden keräämisestä, tuottamisesta, jäljentämisestä, jakelusta ja tietojen säilyttämisestä aiheutuvista kustannuksista;

Tarkistus    65

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 2 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa maksujen kokonaismäärä on laskettava jäsenvaltioiden vahvistamien objektiivisten, avointen ja varmistettavissa olevien perusteiden mukaisesti. Asiakirjojen toimittamisesta ja uudelleenkäyttöoikeuksien luovuttamisesta asianmukaisena tilikautena saadut kokonaistulot eivät saa ylittää niiden keräämisestä, tuottamisesta, jäljentämisestä ja jakelusta sekä tarvittaessa henkilötietojen anonymisoinnista ja kaupallisesti luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi toteutetuista toimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia ja investoinneille saatavaa kohtuullista tuottoa. Maksut on laskettava sovellettavien kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti.

3.  Edellä 2 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa maksujen kokonaismäärä on laskettava jäsenvaltioiden vahvistamien objektiivisten, avointen ja varmistettavissa olevien perusteiden mukaisesti. Asiakirjojen toimittamisesta ja uudelleenkäyttöoikeuksien luovuttamisesta asianmukaisena tilikautena saadut kokonaistulot eivät saa ylittää niiden keräämisestä, tuottamisesta, jäljentämisestä ja jakelusta, tietojen säilyttämisestä sekä tarvittaessa henkilötietojen anonymisoinnista ja kaupallisesti luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi toteutetuista toimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia ja investoinneille saatavaa kohtuullista tuottoa. Maksut on laskettava sovellettavien kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti.

Tarkistus    66

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kun 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut julkisen sektorin elimet perivät maksuja, asiakirjojen toimittamisesta ja uudelleenkäyttöoikeuksien luovuttamisesta asianmukaisena tilikautena saatavat kokonaistulot eivät saa ylittää niiden keräämisestä, tuottamisesta, jäljentämisestä, jakelusta, säilyttämisestä ja oikeuksien selvittämisestä sekä tarvittaessa henkilötietojen anonymisoinnista ja kaupallisesti luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi toteutetuista toimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia ja investoinneille saatavaa kohtuullista tuottoa. Maksut on laskettava kyseisiin julkisen sektorin elimiin sovellettavien kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti.

4.  Kun 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut julkisen sektorin elimet perivät maksuja, asiakirjojen toimittamisesta ja uudelleenkäyttöoikeuksien luovuttamisesta asianmukaisena tilikautena saatavat kokonaistulot eivät saa ylittää niiden keräämisestä, tuottamisesta, jäljentämisestä, jakelusta ja säilyttämisestä, tietojen säilyttämisestä ja oikeuksien selvittämisestä sekä tarvittaessa henkilötietojen anonymisoinnista ja kaupallisesti luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi toteutetuista toimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia ja investoinneille saatavaa kohtuullista tuottoa. Maksut on laskettava kyseisiin julkisen sektorin elimiin sovellettavien kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti.

Tarkistus    67

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Korkean lisäarvon tietoaineistojen, joiden luettelo määritellään 13 artiklan mukaisesti, ja 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun tutkimustiedon uudelleenkäytön on oltava käyttäjälle maksutonta.

5.  Korkean lisäarvon tietoaineistojen, joiden luettelo määritellään 13 artiklan ja liitteen II a mukaisesti, ja 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun tutkimustiedon uudelleenkäytön on oltava käyttäjälle maksutonta.

Tarkistus    68

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Jäsenvaltioiden on julkaistava – kun mahdollista ja asianmukaista sähköisesti– luettelo 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista asiakirjoista. Asiakirjan aiempi sisällyttäminen luetteloon on edellytys 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin poikkeuksiin vetoamiselle.

Tarkistus    69

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Jäsenvaltiot voivat julkistaa asiakirjojen jäljentämisestä, jakelusta ja tietojen säilyttämisestä aiheutuvat kustannukset sekä soveltuvissa tapauksissa henkilötietojen anonymisoinnista ja 1 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetun luottamuksellisuuden suojaamiseksi toteutetuista toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan varmistamiseksi ja koska se liittyy kiinteästi muihin käsiteltäviksi otettuihin tarkistuksiin.

Tarkistus    70

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on julkaistava luettelo 6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista julkisen sektorin elimistä.

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan varmistamiseksi ja koska se liittyy kiinteästi muihin käsiteltäviksi otettuihin tarkistuksiin.

Tarkistus    71

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Asiakirjojen uudelleenkäyttö voidaan sallia ehdoitta tai sille voidaan asettaa ehtoja, tarvittaessa luvan avulla. Näillä ehdoilla ei saa tarpeettomasti rajoittaa mahdollisuuksia käyttää asiakirjoja uudelleen, eikä niitä saa käyttää kilpailun rajoittamiseen.

1.  Jäsenvaltiot eivät saa asettaa asiakirjojen uudelleenkäytölle ehtoja tai edellyttää lupaa, paitsi jos tällaiset ehdot tai tällainen lupa ovat syrjimättömiä, perusteltua yleisen edun mukaisen tavoitteen nojalla ja oikeasuhteista.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan varmistamiseksi ja koska se liittyy kiinteästi muihin käsiteltäviksi otettuihin tarkistuksiin.

Tarkistus    72

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioissa, joissa käytetään lupia, jäsenvaltioiden on varmistettava, että sähköisessä muodossa on saatavilla yksittäisiä lupahakemuksia varten muunneltavissa olevia vakiomuotoisia lupia julkisen sektorin asiakirjojen uudelleenkäyttöä varten ja että luvat voidaan käsitellä sähköisesti. Jäsenvaltioiden on edistettävä vakiomuotoisten lupien käyttöä .

2.  Jos asiakirjojen uudelleenkäytölle on asetettu ehtoja tai se edellyttää lupaa, jäsenvaltioiden on

 

a)  varmistettava, että tällaiset luvat tai ehdot eivät tarpeettomasti rajoita uudelleenkäyttömahdollisuuksia tai kilpailua ja että tiedot julkaistaan sellaisilla ehdoilla tai lupaehdoilla, jotka rajoittavat mahdollisimman vähän tietojen käyttöä, mukaan lukien mahdollisuus asettaa asiakirjat vapaasti käytettäviksi;

 

b)  arvioitava, onko olemassa näitä vaatimuksia vastaavia yleisesti käytettyjä avoimia käyttöehtoja. Jäsenvaltioiden on tällöin käytettävä yleisimmin käytettyjä ja vähiten rajoittavia käyttöehtoja;

 

c)  kannustettava käyttämään vakiomuotoisia avoimia käyttöehtoja julkisen sektorin asiakirjojen uudelleenkäyttöä varten ja varmistettava, että nämä ovat saatavilla sähköisessä muodossa ja niitä voidaan käsitellä sähköisesti.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan varmistamiseksi ja koska se liittyy kiinteästi muihin käsiteltäviksi otettuihin tarkistuksiin.

Tarkistus    73

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Rajoittamatta unionin oikeudessa vahvistettuja vastuuseen liittyviä vaatimuksia, kun julkinen elin tai julkinen yritys asettaa asiakirjoja saataville uudelleenkäyttöä varten ilman ehtoja ja rajoituksia, kyseinen julkinen elin tai julkinen yritys voi luopua uudelleenkäyttöä varten asetettuihin asiakirjoihin liittyvästä vastuusta.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan varmistamiseksi ja koska se liittyy kiinteästi muihin käsiteltäviksi otettuihin tarkistuksiin.

Tarkistus    74

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava uudelleenkäytettävissä olevien asiakirjojen hakua helpottavia käytännön järjestelyjä, kuten luetteloja tärkeimpien asiakirjojen sisältövarannoista ja niihin liittyvistä metatiedoista, jotka ovat, silloin kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista, saatavilla internetin välityksellä ja koneellisesti luettavassa muodossa, sekä sisältövarantoluetteloihin linkitettyjä portaalisivustoja. Jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien mukaan helpotettava asiakirjojen monikielistä hakua.

1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava uudelleenkäytettävissä olevien asiakirjojen hakua helpottavia käytännön järjestelyjä, kuten luetteloja tärkeimpien asiakirjojen sisältövarannoista ja niihin liittyvistä metatiedoista, jotka ovat, silloin kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista, saatavilla internetin välityksellä ja koneellisesti luettavassa muodossa, sekä sisältövarantoluetteloihin linkitettyjä portaalisivustoja. Jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien mukaan helpotettava asiakirjojen monikielistä hakua.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan varmistamiseksi ja koska se liittyy kiinteästi muihin käsiteltäviksi otettuihin tarkistuksiin.

Tarkistus    75

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että julkisen sektorin elimet ja julkiset yritykset tarjoavat komissiolle tarvittavan pääsyn kaikkiin tietoihin, jotka ne asettavat saataville uudelleenkäyttöä varten, jotta tietoaineistoja voidaan yhdistää unionin tasolla ja erityisesti tarjota unionille kattavia tietoaineistoja tietystä liitteessä II a esitetystä tietoluokasta. Komissio tekee käytännön järjestelyjä tietoaineistojen asettamiseksi saataville unionin tasolla keskitetyn palvelun kautta.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan varmistamiseksi ja koska se liittyy kiinteästi muihin käsiteltäviksi otettuihin tarkistuksiin.

Tarkistus    76

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään [kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä] ja sen jälkeen kolmen vuoden välein kertomus kansallisista avoimen saatavuuden periaatteista ja niihin liittyvistä toimista, joihin on ryhdytty.

Tarkistus    77

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos julkisen sektorin elin käyttää uudelleen asiakirjoja julkisen tehtävänsä ulkopuolisessa kaupallisessa toiminnassa, siihen on sovellettava samoja ehtoja ja maksuja kuin muihinkin käyttäjiin.

2.  Jäsenvaltioiden on taattava terve kilpailu julkisen sektorin elinten ja julkisten yritysten ja muiden käyttäjien välillä silloin, kun nämä julkisen sektorin elimet ja julkiset yritykset käyttävät uudelleen asiakirjoja julkisen tehtävänsä ulkopuolisessa kaupallisessa toiminnassa, varmistamalla, että tähän toimintaan annettuihin asiakirjoihin sovelletaan samoja ehtoja ja maksuja kuin muihinkin käyttäjiin. 3. Jäsenvaltioiden on samoin varmistettava, että asiakirjojen ja tietojen uudelleenkäyttö julkisissa yrityksissä ei johda terveen kilpailun vääristymiseen.

Tarkistus    78

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Asiakirjojen on oltava kaikkien mahdollisten markkinoilla toimijoiden uudelleenkäytettävissä, vaikka yksi tai useampi markkinoilla toimija jo tarjoaisi näihin asiakirjoihin perustuvia lisäarvotuotteita. Asiakirjoja hallussaan pitävien julkisen sektorin elinten tai julkisten yritysten ja kolmansien osapuolten sopimukset tai muut järjestelyt eivät saa sisältää yksinoikeuksia.

1.  Asiakirjojen on oltava kaikkien mahdollisten markkinoilla olevien käyttäjien uudelleenkäytettävissä, vaikka yksi tai useampi käyttäjä jo tarjoaisi näihin asiakirjoihin perustuvia lisäarvotuotteita. Asiakirjoja hallussaan pitävien julkisen sektorin elinten tai julkisten yritysten ja kolmansien osapuolten sopimukset tai muut järjestelyt eivät saa sisältää yksinoikeuksia eivätkä minkäänlaista tietojen etuoikeutettua käyttöä.

Tarkistus    79

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi komissio hyväksyy korkean lisäarvon tietoaineistojen luettelon niiden asiakirjojen joukosta, joihin tätä direktiiviä sovelletaan, sekä näiden tietoaineistojen julkaisemista ja uudelleenkäyttöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteessä II a luetellut korkean lisäarvon tietoaineistot ovat saatavilla maksutta, koneellisesti luettavassa muodossa ja ladattavissa sekä soveltuvissa tapauksissa saatavilla yhteentoimivien API-liittymien välityksellä. Uudelleenkäytön ehtojen on oltava yhteensopivia vakiomuotoisten avointen käyttöehtojen kanssa. Siirretään komissiolle valta antaa 14 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla laajennetaan liitteessä II a olevaa korkean lisäarvon tietoaineistojen luokkia koskevaa luetteloa ja erityisesti määritellään uusia näiden luokkien tietoaineistoja niiden asiakirjojen joukosta, joihin tätä direktiiviä sovelletaan, sekä niiden julkaisemista ja uudelleenkäyttöä koskevat ehdot ja yksityiskohtaiset säännöt.

Tarkistus    80

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Näiden tietoaineistojen on oltava saatavilla maksutta, koneellisesti luettavassa muodossa ja API-liittymien kautta. Uudelleenkäytön ehtojen on oltava yhteensopivia avointen vakiomuotoisten lupien kanssa.

Poistetaan.

Tarkistus    81

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettua avointa saatavuutta ei poikkeuksellisesti sovelleta julkisten yritysten korkean lisäarvon tietoaineistoihin, jos 13 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu vaikutustenarviointi osoittaa, että tietoaineistojen asettaminen saataville maksutta johtaa huomattavaan kilpailun vääristymiseen kyseessä olevilla markkinoilla.

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettua avointa saatavuutta ei poikkeuksellisesti sovelleta julkisten yritysten korkean lisäarvon tietoaineistoihin, jos 13 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu vaikutustenarviointi osoittaa, että tietoaineistojen asettaminen saataville maksutta johtaa huomattavaan kilpailun vääristymiseen kyseessä olevilla markkinoilla, ja jos käytettävissä ei ole vähemmän rajoittavaa lähestymistapaa tällaisen vääristymisen lieventämiseksi, maksut on laskettava rajoittamatta 6 artiklan soveltamista.

Tarkistus    82

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio voi 2 kohdassa esitettyjen ehtojen lisäksi määritellä muita sovellettavia sääntöjä, erityisesti

Poistetaan.

a)  uudelleenkäyttöä koskevat ehdot;

 

b)  tietojen ja metatietojen muodot ja niiden julkaisemista ja levittämistä koskevat tekniset säännöt.

 

Tarkistus    83

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Tietoaineistojen valinnan 1 kohdassa tarkoitettuun luetteloon on perustuttava arviointiin siitä, minkälaiset mahdollisuudet niillä on tuottaa sosio-ekonomisia hyötyjä, kuinka paljon niillä on käyttäjiä ja kuinka paljon niiden avulla voidaan tuottaa tuloja, sekä siitä, kuinka hyvin ne voidaan yhdistää muihin tietoaineistoihin.

5.  Uusien korkean lisäarvon tietoaineistojen ja luokkien valinnan 1 kohdassa tarkoitettuun luetteloon on perustuttava arviointiin siitä, minkälaiset mahdollisuudet niillä on tuottaa huomattavia kansalaisiin liittyviä tai sosio-ekonomisia hyötyjä ja innovaatioita, kuinka paljon niillä on käyttäjiä, etenkin pieniä ja keskisuuria yrityksiä, ja kuinka paljon niiden avulla voidaan tuottaa tuloja, sekä siitä, kuinka hyvin ne voidaan yhdistää muihin tietoaineistoihin.

Tarkistus    84

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a.  Komissio järjestää 7 kohdan soveltamista varten julkisia kuulemisia, johon osallistuvat kaikki sidosryhmät, kuten julkisen sektorin elimet, julkiset yritykset, tiedon uudelleenkäyttäjät, tutkimusorganisaatiot, kansalaisyhteiskunnan ryhmät ja muut etujärjestöt. Kaikille asianosaisille on annettava mahdollisuus toimittaa komissiolle ehdotuksia luetteloon lisättävistä korkean lisäarvon tietoaineistojen luokista tai konkreettisista tietoaineistoista. Komissio ottaa ne huomioon tai perustelee asianosaiselle osapuolelle, miksi se ei ota ehdotusta huomioon.

Tarkistus    85

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän direktiivin voimaantulopäivästä] viiden vuoden ajaksi 13 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

2.  Siirretään komissiolle [tämän direktiivin voimaantulopäivästä] viiden vuoden ajaksi 5 a ja 13 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Tarkistus    86

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 13 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 5 a ja 13 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

Tarkistus    87

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Edellä olevan 13 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

6.  Edellä olevan 5 a ja 13 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.

Tarkistus    88

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio arvioi tämän direktiivin soveltamista aikaisintaan neljän vuoden kuluttua sen saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä ja toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tärkeimmistä arvioinnin aikana tehdyistä havainnoista . Arviointi toteutetaan paremmasta sääntelystä annettujen komission suuntaviivojen mukaisesti47. Jäsenvaltioiden on toimitettava tämän raportin laatimiseen tarvittavat tiedot komissiolle.

1.  Komissio arvioi tämän direktiivin soveltamista viimeistään [36 kuukauden kuluttua sen saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä] ja enintään viiden vuoden kuluttua sen jälkeen ja toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tärkeimmistä arvioinnin aikana tehdyistä havainnoista. Arviointi toteutetaan paremmasta sääntelystä annettujen komission suuntaviivojen mukaisesti47. Jäsenvaltioiden on toimitettava tämän kertomuksen laatimiseen tarvittavat tiedot komissiolle.

__________________

__________________

47 SWD(2017) 0350.

47 SWD (2017)0350.

Tarkistus    89

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Arvioinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota tämän direktiivin soveltamisalaan ja vaikutuksiin, mukaan lukien tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien julkisen sektorin asiakirjojen uudelleenkäytön kasvu, sovellettavien maksuperusteperiaatteiden vaikutukset, luonteeltaan lainsäädännöllisten ja hallinnollisten virallisten tekstien uudelleenkäyttö , muiden tahojen kuin julkisen sektorin elinten hallussa olevien asiakirjojen uudelleenkäyttö ja tietosuojaa koskevien sääntöjen ja uudelleenkäyttömahdollisuuksien välinen vuorovaikutus, sekä uusiin mahdollisuuksiin edistää sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja eurooppalaisen datavetoisen talouden kehitystä.

2.  Arvioinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota tämän direktiivin soveltamisalaan ja kansalaisiin liittyviin ja sosioekonomisiin vaikutuksiin, mukaan lukien tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien julkisen sektorin asiakirjojen uudelleenkäytön kasvu, korkean lisäarvon tietoaineistojen vaikutus, sen merkitys tietyille sidosryhmille, kuten kuluttajille ja yrityksille, etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille, sovellettavien maksuperusteperiaatteiden vaikutukset, luonteeltaan lainsäädännöllisten ja hallinnollisten virallisten tekstien uudelleenkäyttö , muiden tahojen kuin julkisen sektorin elinten hallussa olevien asiakirjojen uudelleenkäyttö, API‑liittymien saatavuus ja käyttö ja tietosuojaa koskevien sääntöjen ja uudelleenkäyttömahdollisuuksien välinen vuorovaikutus, sekä uusiin mahdollisuuksiin edistää sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja eurooppalaisen datavetoisen talouden kehitystä.

Tarkistus    90

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun kertomukseen liitetään tarvittaessa asiaankuuluvia ehdotuksia.

Tarkistus    91

Ehdotus direktiiviksi

Liite II a (uusi)

Luokka

Esimerkkejä tietoaineistoista

Valtion talousarvio ja julkiset menot

Suunnitellut ja nykyiset menot ja tuet, yksityiskohtaiset tiedot menoista hallinnon kaikilla tasoilla

Yritykset

Yritys- ja kaupparekisterit (luettelot rekisteröidyistä yrityksistä, omistus- ja hallintotiedot, rekisteröintitunnukset ja taseet)

Maan havainnointi ja ympäristö

Avaruudesta käsin ja paikan päällä kerättävät tiedot (sääolojen seuranta, maan ja veden laatu, energiankulutus, päästötasot)

Paikkatiedot

Direktiivissä 2007/2/EY (INSPIRE) tarkoitetut paikkatiedot, kuten postinumerot, kansalliset ja paikalliset kartat (kiinteistörekisterit, topografiset kartat, merikartat, hallinnolliset kartat vähintään mittakaavassa 1:20 000 (1 cm=200 m))

Kansallinen oikeus

Lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset; toimenpide-ehdotukset, mukaan lukien niiden hyväksymiseen liittyvät menettelyjä koskevat tiedot; toimenpiteet, joita on muutettu tai jotka on kumottu tai jotka eivät ole enää voimassa; liitännäisasiakirjat, kuten perustelut, vaikutustenarvioinnit, neuvoa-antavien elinten lausunnot ja äänestystiedot; oikeuskäytäntö

Julkiset hankinnat

Menneet ja nykyiset tarjouskilpailut ja myönnetyt sopimukset hallinnon kaikilla tasoilla yhdistettyinä virastoittain, kaikissa vaiheissa (esimerkiksi avoimet, päättyneet ja perutut)

Tilastotiedot

Kansalliset, alueelliset ja paikalliset tilastotiedot keskeisistä väestö- ja talousindikaattoreista (BKT, ikä, työttömyys, tulot, koulutus)

LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ JA HENKILÖISTÄ, JOILTA VALMISTELIJA ON SAANUT TIETOJA

Seuraavan luettelon laatiminen on täysin vapaaehtoista, ja valmistelija on siitä yksin vastuussa. Valmistelija on saanut tietoja seuraavilta yhteisöiltä tai henkilöiltä valmistellessaan lausuntoa ennen sen hyväksymistä valiokunnassa:

Henkilö

Yhtiö

Henning Twickler

EDSO for Smart Grids

Camille Alleguede

ENEDIS

 

European Federation of Local Energy Companies (CEDEC)

Audrey Gourraud

Fédération des Entreprises Publiques Locales (epl)

Robbie Morrison, Tom Brown, Ingmar Schlecht, Walter Palmetshofen

Open Knowledge International / Open Knowledge Foundation

Oliver Kaye

PSI Alliance

Jean-Gabriel Audebert-Lasrochas

Trainline.com

Lucie Petersen

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV)

Janine Prantl, Konstantin Schöfmann

Verband öffentlicher Wirtschaft (vöwg)

Dr. Elisa Schenner

Wiener Stadtwerke

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (uudelleenlaadittu)

Viiteasiakirjat

COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

28.5.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

28.5.2018

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat – Ilmoitettu istunnossa (pvä)

13.9.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Julia Reda

16.5.2018

Valiokuntakäsittely

19.6.2018

3.9.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

11.10.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

1

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Edward Czesak, Arndt Kohn, Julia Reda, Martin Schirdewan, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Ramón Jáuregui Atondo, Stanislav Polčák, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

GUE/NGL

Martin Schirdewan

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Lambert van Nistelrooij, Stanislav Polčák, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Tomáš Zdechovský

S&D

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

5

0

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Richard Sulík

EFDD

Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja, SWD(2018)0145 final, s. 24.

(2)

SWD(2018)0145 final, s. 27.

(3)

Open Knowledge Foundation (OKFN): Global Open Data Index https://index.okfn.org/dataset/

(4)

Yhdistyneen kuningaskunnan kabinetin kanslia: avointa dataa koskevan G8-maiden sopimuksen tekninen liite https://www.gov.uk/government/publications/open-data-charter/g8-open-data-charter-and-technical-annex

(5)

Bundesamt für Kartographie und Geodäsie https://www.bkg.bund.de/

(6)

OpenStreetMap https://www.openstreetmap.org/


KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (27.11.2018)

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (uudelleenlaadittu)

(COM(2018)0234 – C8‑0169/2018 – 2018/0111(COD))

Valmistelija: Theodoros Zagorakis

LYHYET PERUSTELUT

Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä voidaan saada taloudellista, yhteiskunnallista ja demokraattista hyötyä, kun muut käyttäjät kuin tiedot alun perin tuottaneet viranomaiset voivat luoda uusia tuotteita ja palveluja virallisia tietoja käyttäen. Tämä voi edistää taloudellista toimintaa ja lisätä julkisten tehtävien tehokkuutta ja avoimuutta.

Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annetulla direktiivillä 2003/98/EY, joka on olennainen osa unionin pyrkimystä avata valtionhallinnon tietoja taloudellisia tarkoituksia varten edistäen samalla yhteiskunnallisia tavoitteita, kannustetaan julkisen sektorin elimiä asettamaan niiden hallussa olevat tiedot saataville vahvistamalla säännöt, joita sovelletaan, kun on tehty harkinnanvarainen päätös uudelleenkäytön sallimisesta.

Heinäkuussa 2013 tarkistetussa direktiivissä mentiin vielä pidemmälle siten, että uudelleenkäyttö määrättiin pakolliseksi useimmille viranomaisille, ja museot, kirjastot (korkeakoulujen kirjastot mukaan luettuina) ja arkistot otettiin mukaan sen soveltamisalaan, jotta voidaan lisätä avoimuutta, tietoon perustuvia innovaatioita ja tervettä kilpailua.

Komissio julkaisi 25. huhtikuuta 2018 lainsäädäntöehdotuksen direktiivin uudelleenlaatimiseksi, jotta uudelleenkäyttöä voitaisiin edelleen edistää ja helpottaa. Uudelleenlaadinnassa pyritään erityisesti vahvistamaan pk-yritysten asemaa vähentämällä markkinaesteitä, jotka haittaavat julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttöä kaupallisiin tarkoituksiin, samalla kun julkiset yritykset ja tutkimustieto tuodaan direktiivin soveltamisalan piiriin.

Valmistelija suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen. Valmistelija kannattaa erityisesti komission päätöstä olla muuttamatta kulttuurialan laitosten (kirjastojen, arkistojen ja museoiden) nykyistä kohtelua, koska tällä alalla direktiivi toimii edelleen tyydyttävästi.

Lisäksi valmistelija ottaa huomioon komission aikomuksen nimetä delegoidulla säädöksellä tietyt julkisen sektorin tietokannat korkean lisäarvon tietoaineistoiksi (korkean lisäarvon tietoaineistojen luettelo, 13 artikla), jotka on asetettava saataville maksutta tulevana ajankohtana. Valmistelija ei vastusta komission ehdotusta tältä osin. Valmistelija haluaa kuitenkin korostaa, että tällaisen luettelon on oltava mahdollisimman selkeä ja yksityiskohtainen, jotta voidaan taata kaikkien osapuolten oikeusvarmuus.

Tässä yhteydessä valmistelija tukee yleisesti komission ehdotusta ja ehdottaa vähäistä määrää tarkistuksia, joilla voitaisiin lisätä oikeudellista selkeyttä ja täsmentää joitakin säännöksiä.

TARKISTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Jäsenvaltioiden julkinen sektori kerää, tuottaa, jäljentää ja jakelee suuria määriä eri aloja koskevaa tietoa, kuten yhteiskunnallista ja taloudellista tietoa, paikkatietoa, säätietoja, matkailutietoa, yritystietoa, patenttitietoa ja koulutukseen liittyvää tietoa. Luonteeltaan täytäntöönpanevien, lainsäädännöllisten tai oikeudellisten julkisen sektorin elinten tuottamat asiakirjat muodostavat laajan, monipuolisen ja arvokkaan resurssipohjan, joka voi hyödyttää osaamistaloutta.

(6)  Jäsenvaltioiden julkinen sektori kerää, tuottaa, jäljentää ja jakelee suuria määriä eri aloja koskevaa tietoa, kuten yhteiskunnallista, taloudellista ja kulttuurista tietoa, paikkatietoa, säätietoja, matkailutietoa, yritystietoa, patenttitietoa ja koulutukseen liittyvää tietoa. Luonteeltaan täytäntöönpanevien, lainsäädännöllisten tai oikeudellisten julkisen sektorin elinten tuottamat asiakirjat muodostavat laajan, monipuolisen ja arvokkaan resurssipohjan, joka voi hyödyttää osaamistaloutta.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Direktiivissä asetetaan jäsenvaltioille velvoite sallia kaikkien asiakirjojen uudelleenkäyttö, jollei niiden saatavuutta ole rajoitettu tai estetty asiakirjojen saatavuutta koskevilla kansallisilla säännöillä ja jollei tässä direktiivissä säädetä muista poikkeuksista. Direktiivi perustuu jäsenvaltioiden nykyisiin asiakirjojen saatavuutta koskeviin järjestelmiin, eikä sillä muuteta kansallisia sääntöjä asiakirjojen saannista. Direktiiviä ei sovelleta tapauksissa, joissa kansalaiset tai yritykset voivat saada asiakirjan käyttöönsä vain, jos he voivat osoittaa asianomaisten tiedon saantia koskevien sääntöjen nojalla, että asia koskee erityisesti niitä. Unionin tasolla Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklassa, joka koskee oikeutta hyvään hallintoon, ja 42 artiklassa tunnustetaan, että kaikilla unionin kansalaisilla ja kaikilla luonnollisilla henkilöillä tai oikeushenkilöillä, joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on jossakin jäsenvaltiossa, on oikeus tutustua Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjoihin. Julkisen sektorin elimiä olisi rohkaistava asettamaan kaikki hallussaan olevat asiakirjat uudelleenkäytettäviksi. Julkisen sektorin elinten olisi edistettävä ja kannustettava asiakirjojen uudelleenkäyttöä, mukaan lukien luonteeltaan lainsäädännölliset tai hallinnolliset viralliset tekstit, silloin kun julkisen sektorin elimellä on oikeus sallia niiden uudelleenkäyttö.

(19)  Direktiivissä asetetaan jäsenvaltioille velvoite sallia kaikkien asiakirjojen uudelleenkäyttö, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tässä direktiivissä säädettyjä poikkeuksia. Direktiivi perustuu jäsenvaltioiden nykyisiin voimassa oleviin asiakirjojen saatavuutta koskeviin järjestelmiin. Tältä osin sillä ei muuteta kansallisia sääntöjä asiakirjojen saannista. Siinä ei myöskään vahvisteta erityisiä käyttöoikeuksia tai velvoitteita tietojen julkaisemiseksi, joiden olisi säilyttävä jäsenvaltioiden harkintavallassa. Direktiiviä ei sovelleta tapauksissa, joissa kansalaiset tai yritykset voivat saada asiakirjan käyttöönsä vain, jos he voivat osoittaa asianomaisten tiedon saantia koskevien sääntöjen nojalla, että asia koskee erityisesti niitä. Unionin tasolla Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklassa, joka koskee oikeutta hyvään hallintoon, ja 42 artiklassa tunnustetaan, että kaikilla unionin kansalaisilla ja kaikilla luonnollisilla henkilöillä tai oikeushenkilöillä, joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on jossakin jäsenvaltiossa, on oikeus tutustua Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjoihin. Julkisen sektorin elimiä olisi rohkaistava asettamaan kaikki hallussaan olevat asiakirjat uudelleenkäytettäviksi. Julkisen sektorin elinten olisi edistettävä ja kannustettava asiakirjojen uudelleenkäyttöä, mukaan lukien luonteeltaan lainsäädännölliset tai hallinnolliset viralliset tekstit, silloin kun julkisen sektorin elimellä on oikeus sallia niiden uudelleenkäyttö.

Perustelu

Direktiivillä olisi säänneltävä ainoastaan julkisten asiakirjojen uudelleenkäyttöä koskevia sääntöjä, ja jäsenvaltioilla on yksinomainen toimivalta asiakirjojen saatavuutta koskevissa asioissa. Tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan varmistamiseksi, sillä se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31)  Asiakirjan olisi katsottava olevan koneellisesti luettavassa esitysmuodossa, jos se on sellaisessa tiedostomuodossa, jonka rakenne mahdollistaa sen, että ohjelmistosovellukset pystyvät helposti yksilöimään, tunnistamaan ja poimimaan siitä tiettyjä tietoja. Koneellisesti luettavassa muodossa oleviin tiedostoihin koodatut tiedot olisi katsottava koneellisesti luettaviksi tiedoiksi. Koneellisesti luettavissa olevat esitysmuodot voivat olla avoimia tai yksityisiä; ne voivat olla virallisia standardeja, mutta se ei ole välttämätöntä. Asiakirjojen, jotka on koodattu sellaiseen tiedostomuotoon, joka rajoittaa automaattista käsittelyä estämällä tai rajoittamalla tietojen poimimista niistä, ei olisi katsottava olevan koneellisesti luettavassa esitysmuodossa. Jäsenvaltioiden olisi kannustettava avointen koneellisesti luettavien esitysmuotojen käyttöön silloin kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista.

(31)  Asiakirjan olisi katsottava olevan koneellisesti luettavassa esitysmuodossa, jos se on sellaisessa tiedostomuodossa, jonka rakenne mahdollistaa sen, että ohjelmistosovellukset pystyvät helposti yksilöimään, tunnistamaan ja poimimaan siitä tiettyjä tietoja teknologianeutraalilla tavalla. Koneellisesti luettavassa muodossa oleviin tiedostoihin koodatut tiedot olisi katsottava koneellisesti luettaviksi tiedoiksi. Koneellisesti luettavissa olevat esitysmuodot voivat olla avoimia tai yksityisiä; ne voivat olla virallisia standardeja, mutta se ei ole välttämätöntä. Asiakirjojen, jotka on koodattu sellaiseen tiedostomuotoon, joka rajoittaa automaattista käsittelyä estämällä tai rajoittamalla tietojen poimimista niistä, ei olisi katsottava olevan koneellisesti luettavassa esitysmuodossa. Jäsenvaltioiden olisi kannustettava avointen koneellisesti luettavien esitysmuotojen käyttöön silloin kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32)  Asiakirjojen uudelleenkäytöstä perittävät maksut muodostavat merkittävän markkinoille tulon esteen startup-yrityksille ja pk-yrityksille. Asiakirjat olisi siksi asetettava saataville uudelleenkäyttöä varten maksutta, ja jos maksut ovat välttämättömiä, ne eivät lähtökohtaisesti saisi olla marginaalikustannuksia korkeampia. Poikkeustapauksissa olisi otettava huomioon tarve olla estämättä sellaisten julkisten sektorin elinten tavanomaista toimintaa, joiden on tuotettava tuloja kattaakseen huomattavan osan julkisten tehtäviensä suorittamiseen liittyvistä kustannuksista. Myös julkisten yritysten rooli kilpailuun perustuvassa taloudellisessa ympäristössä olisi tunnustettava. Tällaisissa tapauksissa julkisen sektorin elinten ja julkisten yritysten olisi siksi voitava periä marginaalikustannukset ylittäviä maksuja. Nämä maksut olisi vahvistettava objektiivisten, avointen ja varmistettavissa olevien perusteiden mukaisesti, ja asiakirjojen toimittamisesta ja uudelleenkäyttöoikeuksien luovuttamisesta saatavat kokonaistulot eivät saisi ylittää niiden keräämisestä, tuottamisesta, jäljentämisestä ja jakelusta aiheutuvia kustannuksia ja investoinneille saatavaa kohtuullista tuottoa. Perittäviin kustannuksiin olisi tarvittaessa lisättävä myös henkilötietojen tai kaupallisesti arkaluonteisten tietojen anonymisoinnista aiheutuvat kustannukset. Julkisen sektorin elimille asetettavan vaatimuksen tuottaa tuloja kattaakseen huomattavan osan julkisen tehtävänsä suorittamiseen tai julkisten yritysten tehtäväksi annettuihin yleistä etua koskeviin palveluihin liittyvistä kustannuksista ei tarvitse olla lakisääteinen vaatimus, ja se voi olla esimerkiksi seurausta jäsenvaltioiden hallintokäytännöistä. Jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava säännöllisesti uudelleen tällaista vaatimusta.

(32)  Asiakirjojen uudelleenkäytöstä perittävät maksut muodostavat merkittävän markkinoille tulon esteen startup-yrityksille ja pk-yrityksille erityisesti kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla. Asiakirjat olisi siksi asetettava saataville uudelleenkäyttöä varten maksutta, ja jos maksut ovat välttämättömiä, ne eivät lähtökohtaisesti saisi olla marginaalikustannuksia korkeampia. Marginaalikustannukset koostuvat ylimääräisistä kustannuksista, jotka aiheutuvat asiakirjojen digitoinnista, varastoinnista ja hallinnoinnista, sekä digitaalisesta massatallennuksesta aiheutuvista kustannuksista, lisäponnistuksista datan saattamiseksi koneellisesti luettavaan muotoon ja infrastruktuurille aiheutuvista lisärasitteista. Poikkeustapauksissa olisi otettava huomioon tarve olla estämättä sellaisten julkisten sektorin elinten tavanomaista toimintaa, joiden on tuotettava tuloja kattaakseen huomattavan osan julkisten tehtäviensä suorittamiseen liittyvistä kustannuksista. Myös julkisten yritysten rooli kilpailuun perustuvassa taloudellisessa ympäristössä olisi tunnustettava. Tällaisissa tapauksissa julkisen sektorin elinten ja julkisten yritysten olisi siksi voitava periä marginaalikustannukset ylittäviä maksuja. Nämä maksut olisi vahvistettava objektiivisten, avointen ja varmistettavissa olevien perusteiden mukaisesti, ja asiakirjojen toimittamisesta ja uudelleenkäyttöoikeuksien luovuttamisesta saatavat kokonaistulot eivät saisi ylittää niiden keräämisestä, tuottamisesta, jäljentämisestä ja jakelusta aiheutuvia kustannuksia ja investoinneille saatavaa kohtuullista tuottoa. Perittäviin kustannuksiin olisi tarvittaessa lisättävä myös henkilötietojen tai kaupallisesti arkaluonteisten tietojen anonymisoinnista aiheutuvat kustannukset. Julkisen sektorin elimille asetettavan vaatimuksen tuottaa tuloja kattaakseen huomattavan osan julkisen tehtävänsä suorittamiseen tai julkisten yritysten tehtäväksi annettuihin yleistä etua koskeviin palveluihin liittyvistä kustannuksista ei tarvitse olla lakisääteinen vaatimus, ja se voi olla esimerkiksi seurausta jäsenvaltioiden hallintokäytännöistä. Jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava säännöllisesti uudelleen tällaista vaatimusta.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan varmistamiseksi, sillä se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(52)  Välineet, jotka auttavat mahdollisia uudelleenkäyttäjiä löytämään uudelleenkäytettävissä olevia asiakirjoja ja uudelleenkäytön ehdot, voivat helpottaa huomattavasti julkisen sektorin asiakirjojen rajat ylittävää käyttöä. Siksi jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että on toteutettu käytännön järjestelyjä, jotka auttavat uudelleenkäyttäjiä uudelleenkäytettävissä olevien asiakirjojen etsinnässä. Tällaisia järjestelyjä ovat esimerkiksi mahdollisuuksien mukaan internetin välityksellä saatavilla olevat luettelot tärkeimpien asiakirjojen (asiakirjat, joita on käytetty tai joita todennäköisesti käytetään laajalti uudelleen) sisältövaroista ja hajautettuihin sisältövaraluetteloihin linkitetyt portaalisivustot.

(52)  Välineet, jotka auttavat mahdollisia uudelleenkäyttäjiä löytämään uudelleenkäytettävissä olevia asiakirjoja ja uudelleenkäytön ehdot, voivat helpottaa huomattavasti julkisen sektorin asiakirjojen rajat ylittävää käyttöä. Siksi jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että on toteutettu käytännön järjestelyjä, jotka auttavat uudelleenkäyttäjiä uudelleenkäytettävissä olevien asiakirjojen etsinnässä. Tällaisia järjestelyjä ovat esimerkiksi mahdollisuuksien mukaan internetin välityksellä saatavilla olevat luettelot tärkeimpien asiakirjojen (asiakirjat, joita on käytetty tai joita todennäköisesti käytetään laajalti uudelleen) sisältövaroista ja hajautettuihin sisältövaraluetteloihin linkitetyt portaalisivustot. Julkisten asiakirjojen todentamista helpottavat toimenpiteet tarjoavat myös merkittäviä takeita käyttäjille.

Perustelu

Digitaalisella aikakaudella vaarana on hakkerointi tai tietojen peukalointi, joten julkisen sektorin asiakirjojen on oltava todennettavissa, jotta niihin voitaisiin luottaa. Välineet ovat helposti saatavilla, ja niiden käyttäminen prosessin varhaisessa vaiheessa edellyttää suhteellisen vähän työtä, josta on suurta hyötyä.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(57)  Yksi sisämarkkinoiden toteuttamisen tärkeimmistä tavoitteista on luoda edellytykset, joilla edistetään unionin laajuisten palvelujen kehittämistä. Kirjastoilla, museoilla ja arkistoilla on hallussaan huomattava määrä arvokkaita julkisen sektorin tietovarantoja, varsinkin kun digitointihankkeiden ansiosta digitaalisen vapaasti käytettävissä olevan aineiston määrä on moninkertaistunut. Tällaiset kulttuuriperintökokoelmat ja niihin liittyvät metatiedot voivat muodostaa digitaalisten sisältötuotteiden ja -palveluiden perustan, ja ne tarjoavat valtavat mahdollisuudet innovatiiviseen uudelleenkäyttöön esimerkiksi oppimisen ja matkailun alalla. Muut kulttuurilaitokset, kuten orkesterit, oopperat, baletit tai teatterit, ja niihin kuuluvat arkistot olisi jätettävä soveltamisalan ulkopuolelle niiden esittävään taiteeseen liittyvän erityisluonteen vuoksi ja koska lähes kaikki niiden materiaali kuuluu kolmansien osapuolten teollis- ja tekijänoikeuksien piiriin ja olisi siis tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolella.

(57)  Yksi sisämarkkinoiden toteuttamisen tärkeimmistä tavoitteista on luoda edellytykset, joilla edistetään unionin laajuisten palvelujen kehittämistä. Kirjastoilla, museoilla ja arkistoilla on hallussaan huomattava määrä arvokkaita julkisen sektorin tietovarantoja. Tällaisten laitosten hallussa olevien asiakirjojen uudelleenkäyttöön sisältyy merkittävää sosiaalista ja taloudellista potentiaalia kulttuurialan ja luovien toimialojen sekä yhteiskunnan kannalta, varsinkin kun digitointihankkeiden ansiosta digitaalisen vapaasti käytettävissä olevan aineiston, joka on saatavilla Europeanan kaltaisilla alustoilla, määrä on moninkertaistunut. Tällaiset kulttuuriperintökokoelmat ja niihin liittyvät metatiedot voivat muodostaa digitaalisten sisältötuotteiden ja -palveluiden perustan, ja ne tarjoavat valtavat mahdollisuudet innovatiiviseen uudelleenkäyttöön paitsi kulttuurialalla ja luovilla aloilla myös muilla aloilla esimerkiksi oppimisen ja matkailun alalla. Muut kulttuurilaitokset, kuten orkesterit, oopperat, baletit tai teatterit, ja niihin kuuluvat arkistot olisi jätettävä soveltamisalan ulkopuolelle niiden esittävään taiteeseen liittyvän erityisluonteen vuoksi ja koska lähes kaikki niiden materiaali kuuluu kolmansien osapuolten teollis- ja tekijänoikeuksien piiriin ja olisi siis tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolella.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan varmistamiseksi, sillä se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 60 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(60)  Jotta voidaan varmistaa mahdollisimman suuri vaikutus ja helpottaa uudelleenkäyttöä, korkean lisäarvon tietoaineistot olisi asetettava saataville uudelleenkäyttöä varten mahdollisimman pienin oikeudellisin rajoituksin ja maksutta. Ne olisi julkaistava sovellusrajapintojen kautta aina kun kyseessä oleviin tietoaineistoihin sisältyy dynaamista dataa.

(60)  Jotta voidaan varmistaa mahdollisimman suuri vaikutus ja helpottaa uudelleenkäyttöä, korkean lisäarvon tietoaineistot olisi asetettava saataville uudelleenkäyttöä varten mahdollisimman pienin oikeudellisin rajoituksin ja maksutta. Ne olisi julkaistava sovellusrajapintojen kautta aina kun kyseessä oleviin tietoaineistoihin sisältyy dynaamista dataa. Kuten muidenkin julkisen sektorin tietojen yhteydessä, niihin olisi liitettävä todentamisvälineitä, jotka lujittavat käyttäjien luottamusta.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 60 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(60 a)  Koska nykyiset tekniset formaatit julkisen sektorin tietojen säilyttämiseksi ja niiden saatavuuden varmistamiseksi ovat suuressa vaarassa vanhentua, viranomaistenolisi – erityisesti korkean lisäarvon tietoaineistojen kohdalla – otettava käyttöön tehokkaita pitkän aikavälin säilyttämistoimia, joilla varmistetaan käyttömahdollisuudet tulevaisuudessa.

Perustelu

Jotta voidaan taata pitkäaikainen saatavuus, mielekkäät säilyttämistoimet ovat olennaisen tärkeitä, sillä ne tukevat tutkimusta, analysointia ja avoimuutta tulevaisuudessa.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  jäsenvaltioiden julkisen sektorin hallussa olevat asiakirjat;

a)  jäsenvaltioiden julkisen sektorin hallussa olevat julkisesti saatavilla olevat asiakirjat;

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan varmistamiseksi, sillä se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  asiakirjat, joita pitävät hallussaan julkiset yritykset, jotka toimivat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/25/EU42 määritellyillä aloilla, sekä julkiset yritykset, jotka toimivat julkisen liikenteen harjoittajina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1370/200743 2 artiklan mukaisesti, julkiset yritykset, jotka toimivat julkisen palvelun velvoitteita täyttävinä lentoliikenteen harjoittajina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/200844 16 artiklan mukaisesti, ja julkiset yritykset, jotka toimivat julkisen palvelun velvoitteita täyttävinä yhteisön laivanvarustajina asetuksen (ETY) N:o 3577/92 4 artiklan mukaisesti.

b)  julkisesti saatavilla olevat asiakirjat, joita pitävät hallussaan julkiset yritykset, jotka toimivat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/25/EU42 määritellyillä aloilla, sekä julkiset yritykset, jotka toimivat julkisen liikenteen harjoittajina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1370/200743 2 artiklan mukaisesti, julkiset yritykset, jotka toimivat julkisen palvelun velvoitteita täyttävinä lentoliikenteen harjoittajina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/200844 16 artiklan mukaisesti, ja julkiset yritykset, jotka toimivat julkisen palvelun velvoitteita täyttävinä yhteisön laivanvarustajina asetuksen (ETY) N:o 3577/9245 4 artiklan mukaisesti.

__________________

__________________

42 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243).

42 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243).

43 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1370/2007, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta.

43 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1370/2007, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta.

44 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1008/2008, annettu 24 päivänä syyskuuta 2008, lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä (uudelleenlaadittu) (EUVL L 293, 31.10.2008, s. 3–20).

44 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1008/2008, annettu 24 päivänä syyskuuta 2008, lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä (uudelleenlaadittu) (EUVL L 293, 31.10.2008, s. 3–20).

45 Neuvoston asetus (ETY) N:o 3577/92, annettu 7 päivänä joulukuuta 1992, palvelujen tarjoamisen vapauden periaatteen soveltamisesta meriliikenteeseen jäsenvaltioissa (meriliikenteen kabotaasi) (EYVL L 364, 12.12.1992, s. 7–10).

45 Neuvoston asetus (ETY) N:o 3577/92, annettu 7 päivänä joulukuuta 1992, palvelujen tarjoamisen vapauden periaatteen soveltamisesta meriliikenteeseen jäsenvaltioissa (meriliikenteen kabotaasi) (EYVL L 364, 12.12.1992, s. 7–10).

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  julkisten yritysten asiakirjoihin, joiden tuottaminen ei ole osa jäsenvaltion lainsäädännössä tai muissa sitovissa säännöissä määriteltyjen yleistä etua koskevien palvelujen tarjoamista;

b)  julkisten yritysten asiakirjoihin, joiden tuottaminen ei ole osa jäsenvaltion lainsäädännössä tai muissa sitovissa säännöissä, tai jos tällaisia sääntöjä ei ole, kunkin jäsenvaltion voimassaolevan yleisen hallintokäytännön mukaisesti määriteltyjen yleistä etua koskevien palvelujen tarjoamista;

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Tällä direktiivillä ei vaikuteta unionin ja kansallisen lainsäädännön säännösten mukaiseen yksilöiden suojelun tasoon henkilötietojen käsittelyssä eikä sillä etenkään vaikuteta yleisessä tietosuoja-asetuksessa (EU) 2016/679 säädettyihin velvollisuuksiin ja oikeuksiin.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Rajoittamatta V luvun soveltamista, julkisen sektorin elinten ja julkisten yritysten on asetettava asiakirjansa saataville kaikissa jo olemassa olevissa esitysmuodoissa ja kaikkina jo olemassa olevina kielitoisintoina ja, silloin kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista, avoimessa koneellisesti luettavassa esitysmuodossa yhdessä niitä koskevien metatietojen kanssa. Sekä esitysmuodon että metatietojen on mahdollisuuksien mukaan oltava virallisten avointen standardien mukaisia.

1.  Rajoittamatta V luvun soveltamista, julkisen sektorin elinten ja julkisten yritysten on asetettava asiakirjansa saataville sähköisesti yhteentoimivina, helposti haettavina ja uudelleenkäytettävinä kaikissa jo olemassa olevissa esitysmuodoissa ja kaikkina jo olemassa olevina kielitoisintoina ja, silloin kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista, avoimessa koneellisesti luettavassa esitysmuodossa yhdessä niitä koskevien metatietojen kanssa. Sekä esitysmuodon että metatietojen on mahdollisuuksien mukaan oltava virallisten avointen standardien mukaisia.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan varmistamiseksi, sillä se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  asiakirjat, joita varten asianomaisen julkisen sektorin elimen on kansallisen lainsäädännön mukaisesti, tai jos tällaista lainsäädäntöä ei ole, asianomaisen jäsenvaltion yleisen hallintokäytännön mukaisesti, tuotettava riittävästi tuloja kattaakseen merkittävän osan, vähintään 60 prosenttia, niiden keräämiseen, tuottamiseen, kopiointiin ja levittämiseen liittyvistä kustannuksista;

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan varmistamiseksi, sillä se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Korkean lisäarvon tietoaineistojen, joiden luettelo määritellään 13 artiklan mukaisesti, ja 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun tutkimustiedon uudelleenkäytön on oltava käyttäjälle maksutonta.

5.  Korkean lisäarvon tietoaineistojen, joiden luettelo määritellään 13 artiklan mukaisesti, ja 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun tutkimustiedon uudelleenkäytön on oltava käyttäjälle maksutonta tai tarjolla alennettuun hintaan.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava uudelleenkäytettävissä olevien asiakirjojen hakua helpottavia käytännön järjestelyjä, kuten luetteloja tärkeimpien asiakirjojen sisältövarannoista ja niihin liittyvistä metatiedoista, jotka ovat, silloin kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista, saatavilla internetin välityksellä ja koneellisesti luettavassa muodossa, sekä sisältövarantoluetteloihin linkitettyjä portaalisivustoja. Jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien mukaan helpotettava asiakirjojen monikielistä hakua.

Jäsenvaltioiden on toteutettava uudelleenkäytettävissä olevien asiakirjojen hakua helpottavia käytännön järjestelyjä, kuten luetteloja tärkeimpien asiakirjojen sisältövarannoista ja niihin liittyvistä metatiedoista, jotka ovat, silloin kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista, saatavilla internetin välityksellä ja koneellisesti luettavassa muodossa, sekä sisältövarantoluetteloihin linkitettyjä portaalisivustoja ja todentamisvälineitä. Jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien mukaan helpotettava asiakirjojen monikielistä hakua.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan varmistamiseksi, sillä se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

12 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a artikla

 

Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen säilyttäminen

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että julkisen sektorin hallussa olevia tietoja varten otetaan käyttöön mielekäs säilyttämispolitiikka missä tahansa muodossa, joka takaa mahdollisimman hyvin pitkäaikaisen saatavuuden.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan varmistamiseksi, sillä se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi komissio hyväksyy korkean lisäarvon tietoaineistojen luettelon niiden asiakirjojen joukosta, joihin tätä direktiiviä sovelletaan, sekä näiden tietoaineistojen julkaisemista ja uudelleenkäyttöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteessä I a luetellut korkean lisäarvon tietoaineistot ovat saatavilla maksutta ja koneellisesti luettavassa muodossa ja että ne ovat ladattavissa, että niihin liitetään todentamisvälineet edellyttäen, että käytössä on tehokkaita pitkän aikavälin säilyttämistoimia, ja että ne ovat tarvittaessa saatavilla API-liittymien välityksellä. Uudelleenkäytön ehtojen on oltava yhteensopivia avointen vakiomuotoisten lupien kanssa. Komissiolle annetaan valtuudet antaa 14 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä laajentamalla liitteessä I a esitettyjen korkean lisäarvon tietoaineistojen luokkia koskevaa luetteloa, ja erityisesti tarkentamalla, mitkä ovat korkean lisäarvon tietoaineistoja niiden asiakirjojen joukosta, joihin tätä direktiiviä sovelletaan, sekä näiden tietoaineistojen julkaisemista ja uudelleenkäyttöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Näiden tietoaineistojen on oltava saatavilla maksutta, koneellisesti luettavassa muodossa ja API-liittymien kautta. Uudelleenkäytön ehtojen on oltava yhteensopivia avointen vakiomuotoisten lupien kanssa.

Poistetaan.

Perustelu

Kannatamme IMCO-valiokunnan lausuntoon ehdotettuja muutoksia ja lisäystä, joissa otetaan huomioon edellä esitetyt näkökohdat.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

Liite I a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Liite I a

 

Korkean lisäarvon tietoaineistojen luettelo

 

Kansallinen lainsäädäntö, mukaan lukien lait, asetukset ja hallinnolliset toimenpiteet; toimenpide-ehdotukset, mukaan lukien niiden hyväksymiseen liittyvät menettelyjä koskevat tiedot; toimenpiteet, joita on muutettu tai jotka on kumottu tai jotka eivät ole enää voimassa; liitännäisasiakirjat, kuten perustelut, vaikutustenarvioinnit, neuvoa-antavien elinten lausunnot ja äänestystiedot;

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan varmistamiseksi, sillä se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttö (uudelleenlaadittu)

Viiteasiakirjat

COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

28.5.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

28.5.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Theodoros Zagorakis

1.6.2018

Valiokuntakäsittely

10.10.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

20.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

24

0

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Dietmar Köster, Emma McClarkin, Michel Reimon

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Nicola Danti, Tomáš Zdechovský

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

24

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Rupert Matthews

GUE/NGL

Nikolaos Chountis

PPE

Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Sabine Verheyen, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Nicola Danti, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

VERTS/ALE

Helga Trüpel

0

-

 

 

3

0

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

VERTS/ALE

Michel Reimon

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (27.11.2018)

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (uudelleenlaadittu)

(COM(2018)0234 – C8‑0169/2018 – 2018/0111(COD))

Valmistelija: Ignazio Corrao

LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija on tyytyväinen komission ehdotukseen, joka koskee julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annettujen direktiivien 2013/37/EU ja 2003/98/EY uudelleenlaadintaa. Ehdotuksen tavoitteena on saattaa voimassa olevat direktiivit ajan tasalle, jotta voidaan helpottaa julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttöä koko unionissa yhdenmukaistamalla uudelleenkäyttöä koskevat perusedellytykset, joiden mukaan julkisen sektorin tiedot asetetaan uudelleenkäyttäjien saataville.

Ehdotuksella laajennetaan soveltamisalaa, ja sillä pyritään varmistamaan johdonmukaisuus Euroopan unionin lainsäädännön, erityisesti tietosuojalainsäädännön, kanssa sekä tekoälyä ja esineiden internetiä koskevien unionin muiden toimintapolitiikkojen ja aloitteiden kanssa. 

Valmistelija pitää kuitenkin tarpeellisena, että tämä unionin lainsäädännön sisäinen oikeudellinen johdonmukaisuus otetaan asianmukaisesti huomioon, jotta vältetään mahdollinen oikeudellinen epävarmuus eri säädöstyyppien välillä. Ehdotuksessa on erityisesti otettava selvästi huomioon julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytön ja tämän direktiivin puitteissa tapahtuvaan mahdolliseen henkilötietojen käsittelyyn sovellettavan EU:n tietosuojalainsäädännön noudattamisen välinen vuorovaikutus. Jotta lisäksi vältetään tämän ehdotuksen asianmukaisen soveltamisen kannalta olennaisia, EU:n tietosuojalainsäädännössä jo käytössä olevia käsitteitä koskevat eriävät tulkinnat ja käsitykset, valmistelija katsoo, että ehdotuksen lainsäädäntöosassa on otettava käyttöön erityisiä säännöksiä. Tämä koskee esimerkiksi ”henkilötietojen” ja ”anonyymien tietojen” määritelmää. Kummallakin näillä tarkoitetaan asetuksessa (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) käytettyjä käsitteitä, ja niillä on selkeä merkitys. Erityisesti ”anonyymien tietojen” määritelmä on tarpeen, koska monissa tapauksissa tällä käsitteellä katsotaan tarkoitettavan ”pseudonyymejä tietoja”. Pseudonyymit tiedot ovat kuitenkin henkilötietoja, ja niiden käsittelyyn ja käyttöön sovelletaan edelleen yleisen tietosuoja-asetuksen säännöksiä kaikissa olosuhteissa. 

Ja jotta vielä vastataan myös henkilötietojen suojaan liittyviin sidosryhmien huolenaiheisiin erityisesti terveydenhoidon alalla ja muilla ”arkaluonteisia henkilötietoja” käsittelevillä aloilla, valmistelijan mielestä on tarpeen säätää, että kun harkitaan henkilötietoja sisältävien asiakirjojen uudelleenkäytön laajuutta ja ehtoja, tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien organisaatioiden on tehtävä tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi. Tämä antaisi niille mahdollisuuden arvioida riskejä, jotka liittyvät henkilötietojen julkistamiseen uudelleenkäytön edellytykset huomioon ottaen. 

Lyhyesti sanottuna ehdotetuilla tarkistuksilla lisätään säädöstekstin oikeudellista laatua varmistamalla sisäinen oikeudellinen johdonmukaisuus julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttöä koskevan ehdotuksen ja henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen välillä.

TARKISTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

1 otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ehdotus

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (uudelleenlaadittu)

avoimesta datasta ja julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (uudelleenlaadittu)

Perustelu

Termi ”avoin data” ei ollut yleisesti käytössä, kun direktiivi 2003/98/EY annettiin, mutta tilanne on nyt toinen. Komissio käyttää tiedonannossaan laajasti termiä ”avoin data” (esimerkiksi komission Euroopan dataportaalin osalta). Termiä käytetään myös direktiivin perusteluissa. Termi ymmärretään laajalti, ja se kuvaa suurelle yleisölle ajatusta, joka on teknisen termin ”julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttö” takana.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Sidosryhmien kuulemisen jälkeen ja vaikutustenarvioinnin30 tulosten perusteella komissio katsoi, että unionin tason toimet ovat välttämättömiä, jotta voidaan puuttua julkisen sektorin hallussa olevan ja julkisrahoitteisen tiedon laajan uudelleenkäytön jäljellä oleviin ja esiin nouseviin esteisiin koko unionissa ja saattaa lainsäädäntökehys digitaaliteknologioiden kehityksen tasalle, muun muassa tekoälyä ja esineiden internetiä ajatellen.

(3)  Sidosryhmien kuulemisen jälkeen ja vaikutustenarvioinnin30 tulosten perusteella komissio katsoi, että unionin tason toimet ovat välttämättömiä, jotta voidaan puuttua julkisen sektorin hallussa olevan ja julkisrahoitteisen tiedon laajan uudelleenkäytön jäljellä oleviin ja esiin nouseviin esteisiin koko unionissa ja saattaa lainsäädäntökehys digitaaliteknologioiden kehityksen tasalle, muun muassa tekoälyä, esineiden internetiä, suurtehopilvipalveluja ja kvanttitekniikkaa ajatellen. Avoimen lähdekoodin tietokokonaisuudet edistävät osaltaan nopeaa edistymistä ja uuden digitaaliteknologian, erityisesti tekoälyn, kattavan uuden strategian luomista.

_________________

_________________

30 SWD(2018) 127.

30 SWD(2018) 127.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Säädöstekstiin tehdyillä sisällöllisillä muutoksilla pyritään varmistamaan julkisen sektorin tiedon Euroopan taloudelle ja yhteiskunnalle tarjoamien mahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntäminen, ja ne keskittyvät seuraaviin aloihin: reaaliaikaisen pääsyn tarjoaminen dynaamiseen dataan asianmukaisilla teknisillä menetelmillä, korkean lisäarvon julkisen tiedon tarjonnan lisääminen uudelleenkäyttöä varten, myös julkisten yritysten sekä tutkimusta harjoittavien organisaatioiden ja tutkimusta rahoittavien organisaatioiden taholta, ja puuttuminen uusien yksinoikeusjärjestelyjen muotojen syntymiseen, marginaalikustannusten perimistä koskevasta periaatteesta tehtävien poikkeusten käyttöön sekä tämän direktiivin ja eräiden siihen liittyvien säädösten, kuten direktiivin 95/9/EY31 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY32, väliseen suhteeseen.

(4)  Säädöstekstiin tehdyillä sisällöllisillä muutoksilla pyritään varmistamaan julkisen sektorin tiedon Euroopan taloudelle ja yhteiskunnalle tarjoamien mahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntäminen, ja ne keskittyvät seuraaviin aloihin: reaaliaikaisen pääsyn tarjoaminen dynaamiseen dataan asianmukaisilla teknisillä menetelmillä, korkean lisäarvon julkisen tiedon tarjonnan lisääminen uudelleenkäyttöä varten, myös julkisten yritysten sekä tutkimusta harjoittavien organisaatioiden ja tutkimusta rahoittavien organisaatioiden taholta, ja puuttuminen uusien yksinoikeusjärjestelyjen muotojen syntymiseen, marginaalikustannusten perimistä koskevasta periaatteesta tehtävien poikkeusten käyttöön sekä tämän direktiivin ja eräiden siihen liittyvien säädösten, kuten direktiivin 95/9/EY31, direktiivin 2003/4/EY31 a ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY32 sekä asetuksen (EU) 2016/67932 a, väliseen suhteeseen.

_________________

_________________

31 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/9/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 1996, tietokantojen oikeudellisesta suojasta (EYVL L 77, 27.3.1996, s. 20).

31 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/9/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 1996, tietokantojen oikeudellisesta suojasta (EYVL L 77, 27.3.1996, s. 20).

 

31 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/4/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta (EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26).

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta (EUVL L 108, 25.4.2007, s. 1).

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta (EUVL L 108, 25.4.2007, s. 1).

 

32 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

Perustelu

Sisällytetään viittaus yleiseen tietosuoja-asetukseen. Vastaa lisäystä 1 artiklan 3 a kohtaan.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Tiedonsaanti on perusoikeus. Euroopan unionin perusoikeuskirjan (jäljempänä ’perusoikeuskirja’) mukaan jokaisella on oikeus sananvapauteen, ja tämä oikeus sisältää mielipiteenvapauden sekä vapauden vastaanottaa ja levittää tietoja tai ajatuksia viranomaisten siihen puuttumatta ja alueellisista rajoista riippumatta.

Perustelu

Tiedonsaantia koskeva perusoikeus on tämän direktiivin perusta ja se olisi mainittava tässä.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 b)  Euroopan unionin perusoikeuskirjan 8 artiklassa taataan oikeus henkilötietojen suojaan ja todetaan, että tällaisten tietojen käsittelyn on oltava asianmukaista ja sen on tapahduttava tiettyä tarkoitusta varten ja asianomaisen henkilön suostumuksella tai muun laissa säädetyn oikeuttavan perusteen nojalla ja riippumattoman viranomaisen valvonnassa.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä ja sen oikeudellisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Jäsenvaltioiden julkinen sektori kerää, tuottaa, jäljentää ja jakelee suuria määriä eri aloja koskevaa tietoa, kuten yhteiskunnallista ja taloudellista tietoa, paikkatietoa, säätietoja, matkailutietoa, yritystietoa, patenttitietoa ja koulutukseen liittyvää tietoa. Luonteeltaan täytäntöönpanevien, lainsäädännöllisten tai oikeudellisten julkisen sektorin elinten tuottamat asiakirjat muodostavat laajan, monipuolisen ja arvokkaan resurssipohjan, joka voi hyödyttää osaamistaloutta.

(6)  Jäsenvaltioiden julkinen sektori kerää, tuottaa, jäljentää ja jakelee suuria määriä eri aloja koskevaa tietoa, kuten yhteiskunnallista ja taloudellista tietoa, paikkatietoa, säätietoja, matkailutietoa, liikennetietoja, yritystietoa, patenttitietoa ja koulutukseen liittyvää tietoa. Luonteeltaan täytäntöönpanevien, lainsäädännöllisten tai oikeudellisten julkisen sektorin elinten tuottamat asiakirjat muodostavat laajan, monipuolisen ja arvokkaan resurssipohjan, joka voi hyödyttää osaamistaloutta.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Julkisen sektorin elimen hallussa olevien asiakirjojen uudelleenkäytön salliminen tuottaa lisäarvoa uudelleenkäyttäjille, loppukäyttäjille ja koko yhteiskunnalle sekä usein myös kyseiselle julkisen sektorin elimelle itselleen, sillä uudelleenkäyttö lisää avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta ja sen avulla saadaan uudelleenkäyttäjiltä ja loppukäyttäjiltä palautetta, jonka avulla asianomainen julkisen sektorin elin voi parantaa kerätyn tiedon laatua.

(11)  Julkisen sektorin elimen hallussa olevien asiakirjojen saatavuuden ja uudelleenkäytön salliminen tuottaa lisäarvoa uudelleenkäyttäjille, loppukäyttäjille ja koko yhteiskunnalle sekä usein myös kyseiselle julkisen sektorin elimelle itselleen, sillä uudelleenkäyttö lisää avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta ja sen avulla saadaan uudelleenkäyttäjiltä ja loppukäyttäjiltä palautetta, jonka avulla asianomainen julkisen sektorin elin voi parantaa kerätyn tiedon laatua.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti muihin asiakirjojen saatavuutta koskeviin tarkistuksiin, kuten johdanto-osan 4, 4 a, 27 ja 32 kappaleisiin tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Julkisen sektorin tietoresurssien hyödyntämistä koskevat säännöt ja käytännöt vaihtelevat huomattavasti jäsenvaltioiden välillä, mikä luo esteitä näiden keskeisten tietoresurssien taloudellisen potentiaalin hyödyntämiselle. Julkisen sektorin elinten noudattamat käytännöt julkisen sektorin tietojen hyödyntämisessä vaihtelevat edelleen eri jäsenvaltioissa. Tämä olisi otettava huomioon. Julkisen sektorin asiakirjojen uudelleenkäyttöä koskevia kansallisia sääntöjä ja käytäntöjä olisi riittävästi yhdenmukaistettava silloin, kun erot kansallisissa säännöksissä ja käytännöissä tai niiden epäselvyys haittaavat sisämarkkinoiden toimintaa ja tietoyhteiskunnan kehitystä yhteisössä.

(12)  Julkisen sektorin tietoresurssien hyödyntämistä koskevat säännöt ja käytännöt vaihtelevat huomattavasti jäsenvaltioiden välillä, mikä luo esteitä näiden keskeisten tietoresurssien taloudellisen potentiaalin hyödyntämiselle. Julkisen sektorin elinten noudattamat käytännöt julkisen sektorin tietojen hyödyntämisessä vaihtelevat edelleen eri jäsenvaltioissa. Tämä olisi otettava huomioon. Julkisen sektorin asiakirjojen saatavuutta ja uudelleenkäyttöä koskevia kansallisia sääntöjä ja käytäntöjä olisi riittävästi yhdenmukaistettava silloin, kun erot kansallisissa säännöksissä ja käytännöissä tai niiden epäselvyys haittaavat sisämarkkinoiden toimintaa ja tietoyhteiskunnan kehitystä yhteisössä.

Perustelu

Vaikka tietojen uudelleenkäyttö edellyttää, että ne annetaan saataville, uudelleenlaaditussa tekstissä ei ole tätä vaatimusta. Näillä tarkistuksilla pyritään laatimaan perusvaatimukset tietojen uudelleenkäyttöä koskevalle tietojen saatavuudelle. Näin ollen tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan varmistamiseksi ja koska se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Avoimen tiedon politiikka, jolla edistetään julkisen sektorin tiedon laajaa saatavuutta ja uudelleenkäyttöä yksityisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin siten, että niihin liittyy vain vähän tai ei lainkaan oikeudellisia, teknisiä tai taloudellisia rajoitteita, ja jolla edistetään tiedonvälitystä taloudellisten toimijoiden lisäksi kansalaisille, voi osaltaan vauhdittaa merkittävästi kyseisen tiedon uudenlaiseen yhdistelyyn ja hyödyntämiseen perustuvien uusien palveluiden kehittämistä sekä edistää talouskasvua ja yhteiskunnallista osallistumista.

(13)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava tietojen luominen ”sisäänrakennetun ja oletusarvoisen avoimuuden” periaatteella kaikkien tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien asiakirjojen osalta ja varmistettava samalla yleistä etua koskevien tavoitteiden, kuten yleisen turvallisuuden, johdonmukainen suojelutaso myös silloin, kun on kyse elintärkeisiin infrastruktuureihin liittyvistä arkaluonteisista tiedoista, ja varmistettava henkilötietojen suojelu, myös silloin, kun yksittäinen tietoaineisto ei välttämättä aiheuta riskiä luonnollisen henkilön tunnistamisesta mutta yhdistettynä muihin käytettävissä oleviin tietoihin se saattaa aiheuttaa tällaisen riskin. Avoimen tiedon politiikka, jolla varmistetaan löydettävyys, saatavuus, yhteentoimivuus ja uudelleenkäytettävyys (FAIR-periaate) ja edistetään julkisen sektorin tiedon laajaa saatavuutta ja uudelleenkäyttöä yksityisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin siten, että niihin liittyy vain vähän tai ei lainkaan oikeudellisia, teknisiä tai taloudellisia rajoitteita, ja jolla edistetään tiedonvälitystä taloudellisten toimijoiden lisäksi kansalaisille, voi osaltaan edistää merkittävästi kyseisen tiedon uudenlaiseen yhdistelyyn ja hyödyntämiseen perustuvien uusien palveluiden kehittämistä sekä edistää talouskasvua ja yhteiskunnallista osallistumista. Yhteentoimivuus, avoimet standardit ja avoin data olisi siis täytäntöönpantava kunkin jäsenvaltion hallinnon tasolla. Komission olisi samalla helpotettava yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä ja autettava suunnittelemaan, testaamaan, panemaan täytäntöön ja ottamaan käyttöön yhteentoimivia sähköisiä rajapintoja, jotka mahdollistavat tehokkaammat ja varmemmat julkiset palvelut.

Perustelu

Avoimen tiedon politiikka kuvataan komission ehdotuksen johdanto-osan 23 kappaleessa. Tiedonsaantia koskeva perusoikeus on tämän direktiivin perusta ja valtuuttaa jäsenvaltiot ottamaan periaatteen ennakoivasti huomioon. Näin ollen tietopyyntöön vastaaminen ei edellytä tietojen muuntamista ensin julkaistavaan muotoon. Teksti vastaa johdanto-osan 4 a kappaletta.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Julkisen sektorin asiakirjojen uudelleenkäytön ehdoille tarvitaan yleiset puitteet, jotta voidaan varmistaa oikeudenmukaiset, oikeasuhteiset ja syrjimättömät ehdot tällaisen tiedon uudelleenkäytölle. Julkisen sektorin elimet keräävät, tuottavat, jäljentävät ja jakavat asiakirjoja täyttääkseen julkiset tehtävänsä. Tällaisten asiakirjojen käyttö muihin tarkoituksiin on uudelleenkäyttöä. Jäsenvaltiot voivat ylittää tässä direktiivissä asetetun vähimmäistason ja sallia täten laajemman uudelleenkäytön.

(16)  Julkisen sektorin asiakirjojen saatavuuden ja uudelleenkäytön ehdoille tarvitaan yleiset puitteet, jotta voidaan varmistaa oikeudenmukaiset, oikeasuhteiset ja syrjimättömät ehdot tällaisten asiakirjojen uudelleenkäytölle. Julkisen sektorin elimet keräävät, tuottavat, jäljentävät ja jakavat asiakirjoja täyttääkseen julkiset tehtävänsä. Tällaisten asiakirjojen käyttö muihin tarkoituksiin on uudelleenkäyttöä. Jäsenvaltiot voivat ylittää tässä direktiivissä asetetun vähimmäistason ja sallia täten laajemman uudelleenkäytön.

Perustelu

Vaikka tietojen uudelleenkäyttö edellyttää, että ne annetaan saataville, uudelleenlaaditussa tekstissä ei ole tätä vaatimusta. Näillä tarkistuksilla pyritään laatimaan perusvaatimukset tietojen uudelleenkäyttöä koskevalle tietojen saatavuudelle. Näin ollen tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan varmistamiseksi ja koska se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Tätä direktiiviä olisi sovellettava asiakirjoihin, jotka ovat saatavilla uudelleenkäyttöä varten, kun julkisen sektorin elimet antavat tietojen käyttölupia taikka myyvät, jakelevat, vaihtavat tai julkaisevat tietoja. Ristikkäistukien välttämiseksi uudelleenkäyttöön olisi sisällyttävä organisaation sisäinen asiakirjojen jatkokäyttö sellaisessa toiminnassa, joka ei liity sen julkiseen tehtävään. Julkisen tehtävän ulkopuolelle jää tavallisesti sellaisten asiakirjojen toimittaminen, jotka on tuotettu ja kustannettu yksinomaan kaupalliselta pohjalta ja kilpailussa markkinoilla muiden kanssa.

(18)  Tätä direktiiviä olisi sovellettava asiakirjoihin, jotka ovat saatavilla uudelleenkäyttöä varten, kun julkisen sektorin elimet tilaavat tietoja tai antavat tietojen käyttölupia taikka myyvät, jakelevat, vaihtavat tai julkaisevat tietoja. Ristikkäistukien välttämiseksi uudelleenkäyttöön olisi sisällyttävä organisaation sisäinen asiakirjojen jatkokäyttö sellaisessa toiminnassa, joka ei liity sen julkiseen tehtävään. Julkisen tehtävän ulkopuolelle jää tavallisesti sellaisten asiakirjojen toimittaminen, jotka on tuotettu ja kustannettu yksinomaan kaupalliselta pohjalta ja kilpailussa markkinoilla muiden kanssa.

Perustelu

Tiedonsaantia koskeva perusoikeus oikeuttaa sisäänrakennetun avoimuuden periaatteen (johdanto-osan 13 kappale). Koska perusoikeuksiaan käyttävät kansalaiset voivat myöhemmässä vaiheessa pyytää asiakirjoja, tämän tukemiseksi proaktiivisesti asiakirjat olisi jo suunniteltava ”asetettavaksi saataville uudelleenkäyttöä varten”, myös vaiheessa, jossa elin tilaa tietojen tuottamisen.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Direktiivissä asetetaan jäsenvaltioille velvoite sallia kaikkien asiakirjojen uudelleenkäyttö, jollei niiden saatavuutta ole rajoitettu tai estetty asiakirjojen saatavuutta koskevilla kansallisilla säännöillä ja jollei tässä direktiivissä säädetä muista poikkeuksista. Direktiivi perustuu jäsenvaltioiden nykyisiin asiakirjojen saatavuutta koskeviin järjestelmiin, eikä sillä muuteta kansallisia sääntöjä asiakirjojen saannista. Direktiiviä ei sovelleta tapauksissa, joissa kansalaiset tai yritykset voivat saada asiakirjan käyttöönsä vain, jos he voivat osoittaa asianomaisten tiedon saantia koskevien sääntöjen nojalla, että asia koskee erityisesti niitä. Unionin tasolla Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklassa, joka koskee oikeutta hyvään hallintoon, ja 42 artiklassa tunnustetaan, että kaikilla unionin kansalaisilla ja kaikilla luonnollisilla henkilöillä tai oikeushenkilöillä, joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on jossakin jäsenvaltiossa, on oikeus tutustua Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjoihin. Julkisen sektorin elimiä olisi rohkaistava asettamaan kaikki hallussaan olevat asiakirjat uudelleenkäytettäviksi. Julkisen sektorin elinten olisi edistettävä ja kannustettava asiakirjojen uudelleenkäyttöä, mukaan lukien luonteeltaan lainsäädännölliset tai hallinnolliset viralliset tekstit, silloin kun julkisen sektorin elimellä on oikeus sallia niiden uudelleenkäyttö.

(19)  Direktiivissä asetetaan jäsenvaltioille velvoite sallia kaikkien asiakirjojen uudelleenkäyttö, jollei niiden saatavuutta ole rajoitettu tai estetty asiakirjojen saatavuutta koskevilla kansallisilla säännöillä, mukaan lukien tilanteet, joissa saatavuutta on rajoitettu tai asiakirjoja ei ole saatavilla, jotta varmistetaan verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus direktiivin 2016/11481 a mukaisesti, ja jollei tässä direktiivissä säädetä muista poikkeuksista. Direktiivi perustuu jäsenvaltioiden nykyisiin asiakirjojen saatavuutta koskeviin järjestelmiin, eikä sillä muuteta kansallisia sääntöjä asiakirjojen saannista. Direktiiviä ei sovelleta tapauksissa, joissa kansalaiset tai yritykset voivat saada asiakirjan tai osan asiakirjasta käyttöönsä vain, jos he voivat osoittaa asianomaisten tiedon saantia koskevien sääntöjen nojalla, että asia koskee erityisesti niitä. Unionin tasolla Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklassa, joka koskee oikeutta hyvään hallintoon, ja 42 artiklassa tunnustetaan, että kaikilla unionin kansalaisilla ja kaikilla luonnollisilla henkilöillä tai oikeushenkilöillä, joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on jossakin jäsenvaltiossa, on oikeus tutustua Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjoihin. Julkisen sektorin elimiä olisi rohkaistava asettamaan kaikki hallussaan olevat asiakirjat uudelleenkäytettäviksi. Julkisen sektorin elinten olisi edistettävä ja kannustettava asiakirjojen uudelleenkäyttöä, mukaan lukien luonteeltaan lainsäädännölliset tai hallinnolliset viralliset tekstit, silloin kun julkisen sektorin elimellä on oikeus sallia niiden uudelleenkäyttö.

 

_________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1148, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2016, toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa (EUVL L 194, 19.7.2016, s. 1).

Perustelu

Tarkistus on tarpeen ehdotuksen sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä. Se on myös tarpeen, jotta voidaan selventää PSI-direktiivin ja yleisen tietosuoja-asetuksen välistä suhdetta ja johdonmukaisuutta ja jotta tehdään selväksi, että poikkeuksia sovelletaan asiakirjoihin ja niiden osiin kaikissa tapauksissa. Tarkistus liittyy erottamattomasti 1 artiklan 2 kohdan g alakohtaan tehtyyn tarkistukseen ehdotuksen sisäisen logiikan varmistamiseksi.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Jäsenvaltiot antavat usein yleistä etua koskevien palvelujen tarjonnan julkisen sektorin ulkopuolisten yksiköiden tehtäväksi ja kohdistavat näihin yksiköihin tarkkaa valvontaa. Direktiivin 2003/98/EY säännöksiä sovelletaan kuitenkin ainoastaan julkisen sektorin elinten hallussa oleviin asiakirjoihin, ja julkiset yritykset on jätetty soveltamisalan ulkopuolelle. Tämä johtaa siihen, että yleistä etua koskevien palvelujen toteuttamisen yhteydessä tuotetut asiakirjat ovat heikosti saatavilla uudelleenkäyttöä varten useilla aloilla, erityisesti yleishyödyllisten palvelujen aloilla. Se heikentää myös suuresti mahdollisuuksia luoda rajat ylittäviä palveluja yleistä etua koskevia palveluja tarjoavien julkisten yritysten hallussa olevien asiakirjojen pohjalta.

(20)  Jäsenvaltiot antavat usein yleistä etua koskevien palvelujen tarjonnan julkisen sektorin ulkopuolisten yksiköiden tehtäväksi ja kohdistavat näihin yksiköihin tarkkaa valvontaa. Direktiivin 2003/98/EY säännöksiä sovelletaan kuitenkin ainoastaan julkisen sektorin elinten hallussa oleviin asiakirjoihin, ja julkiset yritykset on jätetty soveltamisalan ulkopuolelle. Tämä johtaa siihen, että yleistä etua koskevien palvelujen toteuttamisen yhteydessä tuotetut asiakirjat ovat heikosti saatavilla uudelleenkäyttöä varten useilla aloilla, erityisesti yleishyödyllisten palvelujen aloilla. Se heikentää myös suuresti mahdollisuuksia luoda rajat ylittäviä palveluja yleistä etua koskevia palveluja tarjoavien julkisten yritysten hallussa olevien asiakirjojen pohjalta. Tietojen uudelleenkäytöllä voi olla suuri merkitys, kun aletaan kehittää uusia palveluja, jotka perustuvat uusiin tapoihin yhdistää ja hyödyntää tällaisia tietoja, virkistää talouskasvua ja edistää kansalaisten osallistumista.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Tuotetun tutkimustiedon määrä kasvaa eksponentiaalisesti, ja se tarjoaa mahdollisuuksia uudelleenkäyttöön myös tiedeyhteisön ulkopuolella. Jotta kasvaviin yhteiskunnallisiin haasteisiin voitaisiin vastata tehokkaasti ja kokonaisvaltaisesti, on käynyt ratkaisevan tärkeäksi ja kiireelliseksi, että tietoa on saatavilla eri lähteistä ja sitä voidaan yhdistää ja käyttää uudelleen myös eri sektoreiden ja tieteenalojen välillä. Tutkimustietoon sisältyvät tilastot, koetulokset, mittaukset, kenttätyön yhteydessä tehdyt havainnot, kyselytutkimusten tulokset, haastattelutallenteet ja kuvat. Siihen sisältyvät metadata, spesifikaatiot ja muut digitaaliset objektit. Tutkimustieto poikkeaa tieteellisistä artikkeleista, joissa raportoidaan tieteellisen tutkimuksen tuloksena tehdyistä havainnoista ja kommentoidaan niitä. Julkisrahoitteisen tieteellisen tutkimuksen tulosten avoin saatavuus ja uudelleenkäytettävyys on jo useiden vuosien ajan ollut erityisten poliittisten aloitteiden aiheena. Avoimen saatavuuden periaatteilla pyritään erityisesti antamaan tutkijoille ja suurelle yleisölle mahdollisuus saada tutkimustietoa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa jakeluprosessia ja mahdollistamaan sen käyttö ja uudelleenkäyttö. Avoin saatavuus auttaa parantamaan laatua, vähentää tarpeetonta päällekkäisen tutkimuksen tarvetta, vauhdittaa tieteellistä edistystä, auttaa torjumaan tieteellisiä petoksia ja voi kaiken kaikkiaan edistää talouskasvua ja innovointia. Avoimen saatavuuden ohella tiedonhallinnan suunnittelusta on nopeasti tulossa tieteellinen vakiokäytäntö sen varmistamisessa, että data on löydettävissä, saatavilla, yhteentoimivaa ja uudelleenkäytettävissä (FAIR-periaatteet).

(23)  Tuotetun tutkimustiedon määrä kasvaa eksponentiaalisesti, ja se tarjoaa mahdollisuuksia uudelleenkäyttöön myös tiedeyhteisön ulkopuolella. Jotta kasvaviin yhteiskunnallisiin haasteisiin voitaisiin vastata tehokkaasti ja kokonaisvaltaisesti, on käynyt ratkaisevan tärkeäksi ja kiireelliseksi, että tietoa on saatavilla eri lähteistä ja sitä voidaan yhdistää ja käyttää uudelleen myös eri sektoreiden ja tieteenalojen välillä. Tutkimustietoon sisältyvät tilastot, koetulokset, mittaukset, kenttätyön yhteydessä tehdyt havainnot, kyselytutkimusten tulokset, haastattelutallenteet ja kuvat. Siihen sisältyvät metadata, spesifikaatiot ja muut digitaaliset objektit. Tutkimustieto poikkeaa tieteellisistä artikkeleista, joissa raportoidaan tieteellisen tutkimuksen tuloksena tehdyistä havainnoista ja kommentoidaan niitä. Julkisrahoitteisen tieteellisen tutkimuksen tulosten avoin saatavuus ja uudelleenkäytettävyys on jo useiden vuosien ajan ollut erityisten poliittisten aloitteiden aiheena. Avoimen saatavuuden periaatteilla pyritään erityisesti antamaan tutkijoille ja suurelle yleisölle mahdollisuus saada tutkimustietoa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa jakeluprosessia ja mahdollistamaan sen käyttö ja uudelleenkäyttö. Avoin saatavuus auttaa parantamaan laatua, vähentää tarpeetonta päällekkäisen tutkimuksen tarvetta, vauhdittaa tieteellistä edistystä, auttaa torjumaan tieteellisiä petoksia ja voi kaiken kaikkiaan edistää talouskasvua ja innovointia. Avoimen saatavuuden ohella tiedonhallinnan suunnittelusta on nopeasti tulossa tieteellinen vakiokäytäntö sen varmistamisessa, että data on löydettävissä, saatavilla, yhteentoimivaa ja uudelleenkäytettävissä (FAIR-periaatteet), ja sitä olisi edelleen edistettävä.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Edellä esitetyistä syistä on asianmukaista asettaa jäsenvaltioille velvollisuus omaksua avoimen saatavuuden periaatteet suhteessa julkisrahoitteisen tutkimuksen tuloksiin ja varmistaa, että kaikki tutkimusta harjoittavat organisaatiot ja tutkimusta rahoittavat organisaatiot noudattavat näitä periaatteita. Avoimen saatavuuden periaatteissa sallitaan tyypillisesti joukko poikkeuksia tieteellisten tutkimustulosten asettamiseen avoimesti saataville. Komissio antoi 17 päivänä heinäkuuta 2012 tieteellisen tiedon saatavuudesta ja säilyttämisestä suosituksen, joka saatettiin ajan tasalle 25 päivänä huhtikuuta 201834 ja jossa kuvaillaan muun muassa avoimen saatavuuden periaatteiden keskeiset osatekijät. Myös ehtoja, joiden mukaisesti tiettyjä tutkimustuloksia voidaan käyttää uudelleen, olisi parannettava. Tästä syystä jotkin tästä direktiivistä johtuvat velvollisuudet olisi laajennettava koskemaan sellaisen tieteellisen tutkimustoiminnan tuloksena syntyvää tutkimustietoa, jota tuetaan julkisella rahoituksella tai joka on julkisen ja yksityisen sektorin yksiköiden yhdessä rahoittamaa. Tässä yhteydessä olisi kuitenkin otettava asianmukaisesti huomioon yksityisyyteen, henkilötietojen suojaan, liikesalaisuuksiin, kansalliseen turvallisuuteen, oikeutettuihin kaupallisiin etuihin ja kolmansien osapuolten teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvät näkökohdat. Hallinnollisen taakan välttämiseksi tällaisia velvollisuuksia olisi sovellettava ainoastaan tutkimustietoon, jonka tutkijat ovat jo asettaneet julkisesti saataville. Tutkimusta harjoittavien organisaatioiden ja tutkimusta rahoittavien organisaatioiden hallussa olevat muuntyyppiset asiakirjat olisi jatkossakin jätettävä tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

(24)  Edellä esitetyistä syistä on asianmukaista asettaa jäsenvaltioille velvollisuus omaksua avoimen saatavuuden periaatteet suhteessa julkisrahoitteisen tutkimuksen tuloksiin ja varmistaa, että kaikki tutkimusta harjoittavat organisaatiot ja tutkimusta rahoittavat organisaatiot noudattavat näitä periaatteita. Avoimen saatavuuden periaatteissa sallitaan tyypillisesti joukko poikkeuksia tieteellisten tutkimustulosten asettamiseen avoimesti saataville. Komissio antoi 17 päivänä heinäkuuta 2012 tieteellisen tiedon saatavuudesta ja säilyttämisestä suosituksen, joka saatettiin ajan tasalle 25 päivänä huhtikuuta 201834 ja jossa kuvaillaan muun muassa avoimen saatavuuden periaatteiden keskeiset osatekijät. Myös ehtoja, joiden mukaisesti tiettyjä tutkimustuloksia voidaan käyttää uudelleen, olisi parannettava. Tästä syystä jotkin tästä direktiivistä johtuvat velvollisuudet olisi laajennettava koskemaan sellaisen tieteellisen tutkimustoiminnan tuloksena syntyvää tutkimustietoa, jota tuetaan julkisella rahoituksella tai joka on julkisen ja yksityisen sektorin yksiköiden yhdessä rahoittamaa. Tässä yhteydessä olisi kuitenkin otettava asianmukaisesti huomioon yksityisyyteen, luottamuksellisuuteen, henkilötietojen suojaan, liikesalaisuuksiin, kansalliseen turvallisuuteen, oikeutettuihin kaupallisiin etuihin ja kolmansien osapuolten teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvät näkökohdat. Hallinnollisen taakan välttämiseksi tällaisia velvollisuuksia olisi sovellettava ainoastaan tutkimustietoon, jonka tutkijat ovat jo asettaneet julkisesti saataville. Tutkimusta harjoittavien organisaatioiden ja tutkimusta rahoittavien organisaatioiden hallussa olevat muuntyyppiset asiakirjat olisi jatkossakin jätettävä tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

_________________

_________________

34 C(2018)2375.

34 C(2018)2375.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32)  Asiakirjojen uudelleenkäytöstä perittävät maksut muodostavat merkittävän markkinoille tulon esteen startup-yrityksille ja pk-yrityksille. Asiakirjat olisi siksi asetettava saataville uudelleenkäyttöä varten maksutta, ja jos maksut ovat välttämättömiä, ne eivät lähtökohtaisesti saisi olla marginaalikustannuksia korkeampia. Poikkeustapauksissa olisi otettava huomioon tarve olla estämättä sellaisten julkisten sektorin elinten tavanomaista toimintaa, joiden on tuotettava tuloja kattaakseen huomattavan osan julkisten tehtäviensä suorittamiseen liittyvistä kustannuksista. Myös julkisten yritysten rooli kilpailuun perustuvassa taloudellisessa ympäristössä olisi tunnustettava. Tällaisissa tapauksissa julkisen sektorin elinten ja julkisten yritysten olisi siksi voitava periä marginaalikustannukset ylittäviä maksuja. Nämä maksut olisi vahvistettava objektiivisten, avointen ja varmistettavissa olevien perusteiden mukaisesti, ja asiakirjojen toimittamisesta ja uudelleenkäyttöoikeuksien luovuttamisesta saatavat kokonaistulot eivät saisi ylittää niiden keräämisestä, tuottamisesta, jäljentämisestä ja jakelusta aiheutuvia kustannuksia ja investoinneille saatavaa kohtuullista tuottoa. Perittäviin kustannuksiin olisi tarvittaessa lisättävä myös henkilötietojen tai kaupallisesti arkaluonteisten tietojen anonymisoinnista aiheutuvat kustannukset. Julkisen sektorin elimille asetettavan vaatimuksen tuottaa tuloja kattaakseen huomattavan osan julkisen tehtävänsä suorittamiseen tai julkisten yritysten tehtäväksi annettuihin yleistä etua koskeviin palveluihin liittyvistä kustannuksista ei tarvitse olla lakisääteinen vaatimus, ja se voi olla esimerkiksi seurausta jäsenvaltioiden hallintokäytännöistä. Jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava säännöllisesti uudelleen tällaista vaatimusta.

(32)  Asiakirjojen saatavuudesta ja uudelleenkäytöstä perittävät maksut muodostavat merkittävän markkinoille tulon esteen startup-yrityksille ja pk-yrityksille. Asiakirjat olisi siksi asetettava saataville uudelleenkäyttöä varten maksutta, ja jos maksut ovat välttämättömiä, ne eivät lähtökohtaisesti saisi olla marginaalikustannuksia korkeampia. Poikkeustapauksissa olisi otettava huomioon tarve olla estämättä sellaisten julkisten sektorin elinten tavanomaista toimintaa, joiden on tuotettava tuloja kattaakseen huomattavan osan julkisten tehtäviensä suorittamiseen liittyvistä kustannuksista. Myös julkisten yritysten rooli kilpailuun perustuvassa taloudellisessa ympäristössä olisi tunnustettava. Tällaisissa tapauksissa julkisen sektorin elinten ja julkisten yritysten olisi siksi voitava periä marginaalikustannukset ylittäviä maksuja. Nämä maksut olisi vahvistettava objektiivisten, avointen ja varmistettavissa olevien perusteiden mukaisesti, ja asiakirjojen toimittamisesta ja uudelleenkäyttöoikeuksien luovuttamisesta saatavat kokonaistulot eivät saisi ylittää niiden keräämisestä, tuottamisesta, jäljentämisestä ja jakelusta aiheutuvia kustannuksia ja investoinneille saatavaa kohtuullista tuottoa. Perittäviin kustannuksiin olisi tarvittaessa lisättävä myös henkilötietojen tai kaupallisesti arkaluonteisten tietojen anonymisoinnista aiheutuvat kustannukset. Julkisen sektorin elimille asetettavan vaatimuksen tuottaa tuloja kattaakseen huomattavan osan julkisen tehtävänsä suorittamiseen tai julkisten yritysten tehtäväksi annettuihin yleistä etua koskeviin palveluihin liittyvistä kustannuksista ei tarvitse olla lakisääteinen vaatimus, ja se voi olla esimerkiksi seurausta jäsenvaltioiden hallintokäytännöistä. Jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava säännöllisesti uudelleen tällaista vaatimusta.

Perustelu

Vaikka tietojen uudelleenkäyttö edellyttää, että ne annetaan saataville, uudelleenlaaditussa tekstissä ei ole tätä vaatimusta. Näillä tarkistuksilla pyritään laatimaan perusvaatimukset tietojen uudelleenkäyttöä koskevalle tietojen saatavuudelle. Näin ollen tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan varmistamiseksi ja koska se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(36)  Julkisen sektorin asiakirjojen uudelleenkäytön ehtojen selkeys ja yleinen saatavuus on unionin laajuisten tietomarkkinoiden kehityksen ehdoton edellytys. Näin ollen kaikki asiakirjojen uudelleenkäyttöön sovellettavat ehdot olisi saatettava mahdollisten uudelleenkäyttäjien tietoon. Jäsenvaltioiden olisi tuettava tarvittaessa verkkokäyttöisten hakemistojen luomista saatavilla olevista asiakirjoista uudelleenkäyttöpyyntöjen edistämiseksi ja helpottamiseksi. Muiden tahojen kuin julkisten yritysten, koulutuslaitosten, tutkimusta harjoittavien organisaatioiden ja tutkimusta rahoittavien organisaatioiden hallussa olevien asiakirjojen uudelleenkäyttöä koskevan pyynnön esittäjälle olisi tiedotettava tämän käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista, jotka liittyvät tätä koskeviin päätöksiin tai käytäntöihin. Tämä on erityisen tärkeää pk-yritysten tapauksessa, koska ne eivät välttämättä ole selvillä siitä, miten muiden jäsenvaltioiden julkisen sektorin elinten kanssa menetellään, eivätkä myöskään vastaavista oikeussuojakeinoista.

(36)  Julkisen sektorin asiakirjojen saatavuuden ja uudelleenkäytön ehtojen selkeys ja yleinen saatavuus on unionin laajuisten tietomarkkinoiden kehityksen ehdoton edellytys. Näin ollen kaikki asiakirjojen saatavuuteen ja uudelleenkäyttöön sovellettavat ehdot olisi saatettava mahdollisten uudelleenkäyttäjien tietoon. Jäsenvaltioiden olisi tuettava tarvittaessa verkkokäyttöisten hakemistojen luomista saatavilla olevista asiakirjoista uudelleenkäyttöpyyntöjen edistämiseksi ja helpottamiseksi. Muiden tahojen kuin julkisten yritysten, koulutuslaitosten, tutkimusta harjoittavien organisaatioiden ja tutkimusta rahoittavien organisaatioiden hallussa olevien asiakirjojen saatavuutta ja uudelleenkäyttöä koskevan pyynnön esittäjälle olisi tiedotettava tämän käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista, jotka liittyvät tätä koskeviin päätöksiin tai käytäntöihin. Tämä on erityisen tärkeää pk-yritysten tapauksessa, koska ne eivät välttämättä ole selvillä siitä, miten muiden jäsenvaltioiden julkisen sektorin elinten kanssa menetellään, eivätkä myöskään vastaavista oikeussuojakeinoista.

Perustelu

Vaikka tietojen uudelleenkäyttö edellyttää, että ne annetaan saataville, uudelleenlaaditussa tekstissä ei ole tätä vaatimusta. Näillä tarkistuksilla pyritään laatimaan perusvaatimukset tietojen uudelleenkäyttöä koskevalle tietojen saatavuudelle. Näin ollen tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan varmistamiseksi ja koska se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37)  Muutoksenhakukeinoihin olisi kuuluttava mahdollisuus puolueettoman muutoksenhakuelimen suorittamaan uudelleenarviointiin. Kyseinen elin voi olla jo olemassa oleva kansallinen viranomainen, esimerkiksi kansallinen kilpailuviranomainen, asiakirjojen saatavuudesta vastaava kansallinen viranomainen tai kansallinen oikeusviranomainen. Elin olisi organisoitava jäsenvaltioiden perustuslaillisten järjestelmien ja oikeusjärjestelmien mukaisesti, eikä se saisi rajoittaa uudelleenkäyttöoikeutta hakevien käytettävissä muutoin olevia muutoksenhakukeinoja. Sen olisi kuitenkin oltava selvästi erillään jäsenvaltion mekanismista, jolla vahvistetaan perusteet marginaalikustannukset ylittävien maksujen perimiselle. Muutoksenhakukeinoihin olisi kuuluttava mahdollisuus arvioida uudelleen kielteisiä päätöksiä sekä päätöksiä, joilla uudelleenkäyttö on sallittu mutta jotka voivat vaikuttaa hakijoihin muulla tavoin, esimerkiksi sovellettavilla maksujen perimistä koskevilla säännöillä. Nopeasti muuttuvien markkinoiden tarpeiden mukaisesti uudelleenarviointiprosessin olisi oltava nopea.

(37)  Muutoksenhakukeinoihin olisi kuuluttava mahdollisuus puolueettoman muutoksenhakuelimen suorittamaan uudelleenarviointiin. Kyseinen elin voi olla jo olemassa oleva kansallinen viranomainen, esimerkiksi kansallinen kilpailuviranomainen, asetuksen (EU) 2016/6791 a mukaisesti perustettu kansallinen valvontaviranomainen, asiakirjojen saatavuudesta vastaava kansallinen viranomainen tai kansallinen oikeusviranomainen. Elin olisi organisoitava jäsenvaltioiden perustuslaillisten järjestelmien ja oikeusjärjestelmien mukaisesti, eikä se saisi rajoittaa asiakirjojen saatavuutta ja uudelleenkäyttöä koskevan pyynnön esittäjien käytettävissä muutoin olevia muutoksenhakukeinoja. Sen olisi kuitenkin oltava selvästi erillään jäsenvaltion mekanismista, jolla vahvistetaan perusteet marginaalikustannukset ylittävien maksujen perimiselle. Muutoksenhakukeinoihin olisi kuuluttava mahdollisuus arvioida uudelleen kielteisiä päätöksiä sekä päätöksiä, joilla uudelleenkäyttö on sallittu mutta jotka voivat vaikuttaa hakijoihin muulla tavoin, esimerkiksi sovellettavilla maksujen perimistä koskevilla säännöillä. Nopeasti muuttuvien markkinoiden tarpeiden mukaisesti uudelleenarviointiprosessin olisi oltava nopea.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

Perustelu

Vaikka tietojen uudelleenkäyttö edellyttää, että ne annetaan saataville, uudelleenlaaditussa tekstissä ei ole tätä vaatimusta. Näillä tarkistuksilla pyritään laatimaan perusvaatimukset tietojen uudelleenkäyttöä koskevalle tietojen saatavuudelle. Näin ollen tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan varmistamiseksi ja koska se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(39)  Joissakin tapauksissa asiakirjan uudelleenkäyttö tapahtuu ilman, että luvasta sovitaan. Toisissa tapauksissa annetaan lupa, jossa luvan saajalle asetetaan asiakirjan uudelleenkäyttöä koskevia ehtoja. Ne voivat koskea esimerkiksi vastuuta, asiakirjojen asianmukaista käyttöä, takuita siitä, että asiakirjaa ei muuteta, sekä lähteen mainitsemista. Jos julkisen sektorin elimet antavat lupia asiakirjojen uudelleenkäyttöä varten, lupien ehtojen olisi oltava tasapuolisia ja avoimia. Myös verkossa saatavilla olevat vakiomuotoiset luvat voivat olla tässä mielessä erittäin tärkeitä. Näin ollen jäsenvaltioiden on varmistettava vakiomuotoisten lupien saatavuus.

(39)  Joissakin tapauksissa asiakirjan uudelleenkäyttö tapahtuu ilman, että luvasta sovitaan. Toisissa tapauksissa annetaan lupa, jossa luvan saajalle asetetaan asiakirjan uudelleenkäyttöä koskevia ehtoja. Ne voivat koskea esimerkiksi vastuuta, henkilötietojen suojaa, asiakirjojen asianmukaista käyttöä, takuita siitä, että asiakirjaa ei muuteta, sekä lähteen mainitsemista. Jos julkisen sektorin elimet antavat lupia asiakirjojen uudelleenkäyttöä varten, lupien ehtojen olisi oltava tasapuolisia ja avoimia. Myös verkossa saatavilla olevat vakiomuotoiset luvat voivat olla tässä mielessä erittäin tärkeitä. Näin ollen jäsenvaltioiden on varmistettava vakiomuotoisten lupien saatavuus.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä ja sen oikeudellisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(47)  Tämä direktiivi olisi pantava täytäntöön ja sitä olisi sovellettava noudattaen täysimääräisesti henkilötietojen suojaa koskevaa unionin lainsäädäntöä, mukaan lukien Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/67937 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY38, eikä se rajoita mainitun lainsäädännön soveltamista. Anonymisointi on keino sovittaa yhteen julkisen sektorin tiedon mahdollisimman laajaan uudelleenkäytettävyyteen liittyvät edut ja tietosuojalainsäädännön mukaiset velvollisuudet, mutta se aiheuttaa kustannuksia. On asianmukaista pitää näitä kustannuksia yhtenä niistä kustannuseristä, jotka otetaan huomioon osana tämän direktiivin 6 artiklassa määriteltyjä jakelun marginaalikustannuksia.

(47)  Tämä direktiivi olisi pantava täytäntöön ja sitä olisi sovellettava noudattaen täysimääräisesti henkilötietojen suojaa koskevaa unionin lainsäädäntöä, mukaan lukien Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY38, eikä se rajoita mainitun lainsäädännön soveltamista. Anonymisointi on keino sovittaa yhteen julkisen sektorin tiedon mahdollisimman laajaan uudelleenkäytettävyyteen liittyvät edut ja tietosuojalainsäädännön mukaiset velvollisuudet, mutta se aiheuttaa kustannuksia. On asianmukaista pitää näitä kustannuksia yhtenä niistä kustannuseristä, jotka otetaan huomioon osana tämän direktiivin 6 artiklassa määriteltyjä jakelun marginaalikustannuksia. Tässä yhteydessä anonyymilla tiedolla olisi tarkoitettava tietoja, joita ei voida liittää suoraan tai välillisesti, yksin tai yhdessä asiaankuuluvien tietojen kanssa, luonnolliseen henkilöön tai henkilötietoihin, joiden tunnistettavuus on poistettu siten, ettei rekisteröidyn tunnistaminen ole enää mahdollista. Lisäksi kun tehdään päätöksiä henkilötietoja sisältävien julkisen sektorin asiakirjojen uudelleenkäytön laajuudesta ja edellytyksistä, tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien organisaatioiden olisi tehtävä tietosuojaa koskevia vaikutustenarviointeja ennen asiakirjan julkistamista. Tämä olisi tehtävä erityisesti tietyillä aloilla, jotka käsittelevät jatkuvasti erityisiä henkilötietojen luokkia, kuten terveydenhoitoala, tai muita asetuksen (EU) 2016/679 9 artiklassa tarkoitettuja henkilötietoja. Jotta voidaan asianmukaisesti vastata huolenaiheisiin, jotka liittyvät välttämättömään henkilötietojen suojaan, tällainen tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi olisi tehtävä asetuksen (EU) 2016/679 35 artiklan mukaisesti.

__________________

__________________

37 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus).

 

38 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).

38 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tietosuojaa koskevien nykyisten lainsäädäntöpuitteiden johdonmukaisuuden varmistamiseksi ja siksi, että vältetään käsitteiden muut tulkinnat, joissa voidaan viitata pseudonymisoinnin kaltaisiin muihin tekniikoihin. Lisäksi Euroopan tietosuojavaltuutetun suositusten mukaisesti valmistelijan mielestä on varmistettava vaikutustenarviointi, jolla varmistetaan henkilötietojen julkistamisen legitimiteetti ja tarpeellisuus erityisesti, kun on kyse tietyistä arkaluonteisten tietojen luokasta.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(52)  Välineet, jotka auttavat mahdollisia uudelleenkäyttäjiä löytämään uudelleenkäytettävissä olevia asiakirjoja ja uudelleenkäytön ehdot, voivat helpottaa huomattavasti julkisen sektorin asiakirjojen rajat ylittävää käyttöä. Siksi jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että on toteutettu käytännön järjestelyjä, jotka auttavat uudelleenkäyttäjiä uudelleenkäytettävissä olevien asiakirjojen etsinnässä. Tällaisia järjestelyjä ovat esimerkiksi mahdollisuuksien mukaan internetin välityksellä saatavilla olevat luettelot tärkeimpien asiakirjojen (asiakirjat, joita on käytetty tai joita todennäköisesti käytetään laajalti uudelleen) sisältövaroista ja hajautettuihin sisältövaraluetteloihin linkitetyt portaalisivustot.

(52)  Välineet, jotka auttavat mahdollisia uudelleenkäyttäjiä löytämään uudelleenkäytettävissä olevia asiakirjoja sekä saatavuuden ja uudelleenkäytön ehdot, voivat helpottaa huomattavasti julkisen sektorin asiakirjojen rajat ylittävää käyttöä. Siksi jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että on toteutettu käytännön järjestelyjä, jotka auttavat uudelleenkäyttäjiä uudelleenkäytettävissä olevien asiakirjojen etsinnässä. Tällaisia järjestelyjä ovat esimerkiksi mahdollisuuksien mukaan internetin välityksellä saatavilla olevat luettelot tärkeimpien asiakirjojen (asiakirjat, joita on käytetty tai joita todennäköisesti käytetään laajalti uudelleen) sisältövaroista ja hajautettuihin sisältövaraluetteloihin linkitetyt portaalisivustot.

Perustelu

Vaikka tietojen uudelleenkäyttö edellyttää, että ne annetaan saataville, uudelleenlaaditussa tekstissä ei ole tätä vaatimusta. Näillä tarkistuksilla pyritään laatimaan perusvaatimukset tietojen uudelleenkäyttöä koskevalle tietojen saatavuudelle. Näin ollen tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan varmistamiseksi ja koska se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 62 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(62)  Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, oikeus yksityiselämän kunnioittamiseen (7 artikla), oikeus henkilötietojen suojaan (8 artikla), omistusoikeus (17 artikla) ja vammaisten sopeutuminen yhteiskuntaan (26 artikla) mukaan luettuina. Mitään tässä direktiivissä ei saisi tulkita tai panna täytäntöön ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen vastaisella tavalla.

(62)  Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, oikeus yksityiselämän kunnioittamiseen (7 artikla), oikeus henkilötietojen suojaan (8 artikla), sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus (11 artikla), omistusoikeus (17 artikla) ja vammaisten sopeutuminen yhteiskuntaan (26 artikla) mukaan luettuina. Mitään tässä direktiivissä ei saisi tulkita tai panna täytäntöön ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen vastaisella tavalla.

Perustelu

Muutokset vastaavat johdanto-osan uutta 4 a kappaletta.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 62 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(62 a)  Euroopan tietosuojavaltuutettu antoi 10 päivänä heinäkuuta 2018 lausunnon 5/2018 asetuksen (EY) N:o 45/2001 41 artiklan 2 kohdan mukaisesti1 a.

 

_________________

 

1aEuroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä ja sen oikeudellisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi. EU:n oikeudellisten tekstien on noudatettava lainsäädäntötekniikkaa koskevia sääntöjä, ja on ilmoitettava, että Euroopan tietosuojavaltuutettu antoi lausunnon asetuksen 45/2001 mukaisesti.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

-1 artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1 artikla

 

-1. Tällä direktiivillä on tarkoitus perustaa julkisen sektorin hallussa olevien tietojen saatavuutta ja uudelleenkäyttöä koskeva sääntelykehys perusehtojen ja käytännön järjestelyjen vahvistamiseksi sen toteutukselle sekä avoimen tiedon käytön edistämiseksi ja tuotteita ja palveluja koskevan innovoinnin edistämiseksi.

Perustelu

Vaikka tietojen uudelleenkäyttö edellyttää, että ne annetaan saataville, uudelleenlaaditussa tekstissä ei ole tätä vaatimusta. Näillä tarkistuksilla pyritään laatimaan perusvaatimukset tietojen uudelleenkäyttöä koskevalle tietojen saatavuudelle. Näin ollen tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan varmistamiseksi ja koska se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  asiakirjoihin, jotka eivät ole saatavilla tai joiden saatavuutta on rajoitettu asiakirjojen saatavuutta koskevien järjestelmien perusteella henkilötietojen suojaamiseksi, ja sellaisiin kyseisten järjestelmien perusteella saatavilla olevien asiakirjojen osiin, jotka sisältävät henkilötietoja, joiden uudelleenkäyttö on ristiriidassa yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä annetun lain kanssa;

g)  asiakirjoihin tai asiakirjojen osiin, jotka eivät ole saatavilla tai joiden saatavuutta on rajoitettu henkilötietojen suojelua koskevien järjestelmien perusteella tai jotka sisältävät henkilötietoja, joiden uudelleenkäyttö voi heikentää henkilön yksityisyyttä ja koskemattomuutta erityisesti henkilötietojen suojelua koskevan unionin lainsäädännön mukaisesti;

Perustelu

Tämä on Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnon mukainen. On tarpeen varmistaa tämän direktiivin ja unionin lainsäädännön johdonmukaisuus.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

k a)  asiakirjoihin, joiden saatavuutta on rajoitettu asiakirjojen saatavuutta koskevien jäsenvaltioiden järjestelmien perusteella, myös tapauksissa, joissa saatavuutta on rajoitettu tai asiakirjoja ei ole saatavilla verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi direktiivin 2016/1148 mukaisesti;

Perustelu

Tarkistus on tarpeen ehdotuksen sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä ja siksi, että oikeudellisen johdonmukaisuus EU:n muiden säädösten ja sovellettavan kansallisen lainsäädännön kanssa varmistetaan.

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – k b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

k b)  direktiivin 2008/114/EY 2 artiklan a alakohdan elintärkeän infrastruktuurin määritelmän kattamien laitosten asiakirjoihin;

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä ja sen oikeudellisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Tällä direktiivillä ei puututa eikä millään tavalla vaikuteta unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaiseen yksilöiden suojelun tasoon henkilötietojen käsittelyssä eikä sillä muuteta yleisessä tietosuoja-asetuksessa 2016/679 ja direktiivissä 2002/58/EY säädettyjä velvollisuuksia ja oikeuksia.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen julkisen tiedon uudelleenkäytön ja EU:n tietosuojalainsäädännön välisen erottamattoman yhteyden varmistamiseksi, kuten direktiivissä 2003/98 tällä hetkellä säädetään. Sillä lisätään oikeudellista johdonmukaisuutta. Johdanto-osan kappale ei yksin riitä.

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  ’henkilötiedoilla’ henkilötietoja sellaisina kuin ne on määritelty asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 1 kohdassa;

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä ja sen oikeudellisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi. Nykyiseen PSI-direktiiviin 2003/98/EY sisältyy tämä määritelmä, joka olisi säilytettävä.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 5 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 b.  ’anonyymeilla tiedoilla’ tai ’anonymisoiduilla tiedoilla’ tietoja, jotka eivät liity tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, tai henkilötietoja, joiden tunnistettavuus on poistettu siten, ettei rekisteröidyn tunnistaminen ole tai ei ole enää mahdollista;

Perustelu

Tarkistus on tarpeen oikeudellisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi ja siksi, että vältetään henkilötietojen käsitettä koskevat muut tulkinnat, jotka poikkeavat yleiseen tietosuoja-asetukseen sisältyvästä tulkinnasta. Nykyiseen PSI-direktiiviin 2003/98/EY sisältyy tämä määritelmä, joka olisi säilytettävä.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jollei 2 kohdasta muuta johdu, jäsenvaltioiden on varmistettava, että asiakirjoja, joihin tätä direktiiviä sovelletaan 1 artiklan mukaisesti, voidaan käyttää uudelleen kaupallisiin tai muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin III ja IV luvussa säädetyin ehdoin.

1.  Jollei 2 kohdasta muuta johdu, jäsenvaltioiden on varmistettava, että asiakirjoja, joihin tätä direktiiviä sovelletaan 1 artiklan mukaisesti, voidaan asettaa saataville ja käyttää uudelleen kaupallisiin tai muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin III ja IV luvussa säädetyin ehdoin.

Perustelu

Vaikka tietojen uudelleenkäyttö edellyttää, että ne annetaan saataville, uudelleenlaaditussa tekstissä ei ole tätä vaatimusta. Näillä tarkistuksilla pyritään laatimaan perusvaatimukset tietojen uudelleenkäyttöä koskevalle tietojen saatavuudelle. Näin ollen tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan varmistamiseksi ja koska se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kun kyseessä ovat asiakirjat, joiden osalta kirjastoilla, korkeakoulujen kirjastot mukaan lukien, sekä museoilla ja arkistoilla on teollis- ja tekijänoikeuksia, sekä julkisten yritysten hallussa olevat asiakirjat, jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällaisten asiakirjojen uudelleenkäytön ollessa sallittua asiakirjoja voidaan käyttää uudelleen kaupallisiin tai muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin III ja IV luvussa säädetyin ehdoin.

2.  Kun kyseessä ovat asiakirjat, joiden osalta kirjastoilla, korkeakoulujen kirjastot mukaan lukien, sekä museoilla ja arkistoilla on teollis- ja tekijänoikeuksia, sekä julkisten yritysten hallussa olevat asiakirjat, jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällaisten asiakirjojen saatavuuden ja uudelleenkäytön ollessa sallittua, asiakirjat ovat saatavilla ja niitä voidaan käyttää uudelleen kaupallisiin tai muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin III ja IV luvussa säädetyin ehdoin.

Perustelu

Vaikka tietojen uudelleenkäyttö edellyttää, että ne annetaan saataville, uudelleenlaaditussa tekstissä ei ole tätä vaatimusta. Näillä tarkistuksilla pyritään laatimaan perusvaatimukset tietojen uudelleenkäyttöä koskevalle tietojen saatavuudelle. Näin ollen tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan varmistamiseksi ja koska se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat asiakirjat tuotetaan ja asetetaan saataville uudelleenkäyttöä varten ”sisäänrakennetun ja oletusarvoisen avoimuuden” periaatteen mukaisesti.

Perustelu

Vaikka tietojen uudelleenkäyttö edellyttää, että ne annetaan saataville, uudelleenlaaditussa tekstissä ei ole tätä vaatimusta. Näillä tarkistuksilla pyritään laatimaan perusvaatimukset tietojen uudelleenkäyttöä koskevalle tietojen saatavuudelle. Näin ollen tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan varmistamiseksi ja koska se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Jäsenvaltioiden on säädettävä, että tehdessään päätöksiä asiakirjojen uudelleenkäytön laajuudesta ja edellytyksistä tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien organisaatioiden on tehtävä tietosuojaa koskevia vaikutustenarviointeja erityisesti tietyillä aloilla, jotka käsittelevät jatkuvasti erityisiä henkilötietojen luokkia, kuten terveydenhoitoala, tai muita asetuksen (EU) 2016/679 9 artiklassa tarkoitettuja henkilötietoja. Tällainen tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi on tehtävä asetuksen (EU) 2016/679 35 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvien pakottavien tarpeiden vuoksi. Se on tarpeen EU:n lainsäädännön oikeudellisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi ja siksi, että taataan se, että kun henkilötietoja julkistetaan, vaikutustenarviointi on tehty aikaisemmin lainmukaisuuden ja henkilötietojen julkistamisen tarpeen varmistamiseksi ottaen huomioon rekisteröityihin kohdistuvat julkistamisen vaikutukset.

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

II luku – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

UUDELLEENKÄYTTÖÄ KOSKEVAT PYYNNÖT

ASIAKIRJOJEN SAATAVUUS JA UUDELLEENKÄYTTÖÄ KOSKEVAT PYYNNÖT

Perustelu

Vaikka tietojen uudelleenkäyttö edellyttää, että ne annetaan saataville, uudelleenlaaditussa tekstissä ei ole tätä vaatimusta. Näillä tarkistuksilla pyritään laatimaan perusvaatimukset tietojen uudelleenkäyttöä koskevalle tietojen saatavuudelle. Näin ollen tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan varmistamiseksi ja koska se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Uudelleenkäyttöpyyntöjen käsittelyä koskevat vaatimukset

Asiakirjojen saatavuus- ja uudelleenkäyttöpyyntöjen käsittelyä koskevat vaatimukset

Perustelu

Vaikka tietojen uudelleenkäyttö edellyttää, että ne annetaan saataville, uudelleenlaaditussa tekstissä ei ole tätä vaatimusta. Näillä tarkistuksilla pyritään laatimaan perusvaatimukset tietojen uudelleenkäyttöä koskevalle tietojen saatavuudelle. Näin ollen tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan varmistamiseksi ja koska se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Julkisen sektorin elinten on käsiteltävä uudelleenkäyttöä koskevat pyynnöt, mahdollisuuksien mukaan ja tarkoituksenmukaisissa tapauksissa sähköisessä muodossa, ja asetettava asiakirjat pyynnön esittäjän saataville uudelleenkäyttöä varten, tai jos siihen tarvitaan lupa, viimeisteltävä hakijalle tehtävä käyttöoikeustarjous kohtuullisessa ajassa, joka vastaa aikaa, jossa tiedonsaantipyynnöt käsitellään.

1.  Julkisen sektorin elinten on käsiteltävä asiakirjojen saatavuutta tai uudelleenkäyttöä koskevat pyynnöt, mahdollisuuksien mukaan ja tarkoituksenmukaisissa tapauksissa sähköisessä muodossa, ja asetettava asiakirjat pyynnön esittäjän saataville uudelleenkäyttöä varten, tai jos uudelleenkäyttöön tarvitaan lupa, viimeisteltävä hakijalle tehtävä käyttöoikeustarjous kohtuullisessa ajassa, joka vastaa aikaa, jossa tiedonsaantipyynnöt käsitellään.

Perustelu

Vaikka tietojen uudelleenkäyttö edellyttää, että ne annetaan saataville, uudelleenlaaditussa tekstissä ei ole tätä vaatimusta. Näillä tarkistuksilla pyritään laatimaan perusvaatimukset tietojen uudelleenkäyttöä koskevalle tietojen saatavuudelle. Näin ollen tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan varmistamiseksi ja koska se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos määräaikoja tai muita sääntöjä asiakirjojen pikaisesta toimittamisesta ei ole asetettu, julkisen sektorin elinten on käsiteltävä pyyntö ja toimitettava asiakirjat pyynnön esittäjälle uudelleenkäyttöä varten, tai jos siihen tarvitaan lupa, viimeisteltävä hakijalle tehtävä käyttöoikeustarjous enintään 20 työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Tätä määräaikaa voidaan jatkaa 20 työpäivällä laajojen tai monimutkaisten pyyntöjen osalta. Tällaisissa tapauksissa pyynnön esittäjälle on ilmoitettava kolmen viikon kuluessa alkuperäisen pyynnön vastaanottamisesta, että sen käsittelyyn tarvitaan lisäaikaa.

2.  Jos määräaikoja tai muita sääntöjä asiakirjojen pikaisesta toimittamisesta ei ole asetettu, julkisen sektorin elinten on käsiteltävä pyyntö ja toimitettava asiakirjat pyynnön esittäjälle uudelleenkäyttöä varten, tai jos uudelleenkäyttöön tarvitaan lupa, viimeisteltävä hakijalle tehtävä käyttöoikeustarjous mahdollisimman pian tai enintään 20 työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Tätä määräaikaa voidaan jatkaa 20 työpäivällä laajojen tai monimutkaisten pyyntöjen osalta. Tällaisissa tapauksissa pyynnön esittäjälle on ilmoitettava mahdollisimman pian ja joka tapauksessa kolmen viikon kuluessa alkuperäisen pyynnön vastaanottamisesta, että sen käsittelyyn tarvitaan lisäaikaa ja syyt tähän.

Perustelu

Vaikka tietojen uudelleenkäyttö edellyttää, että ne annetaan saataville, uudelleenlaaditussa tekstissä ei ole tätä vaatimusta. Näillä tarkistuksilla pyritään laatimaan perusvaatimukset tietojen uudelleenkäyttöä koskevalle tietojen saatavuudelle. Näin ollen tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan varmistamiseksi ja koska se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Evätessään pyynnön julkisen sektorin elinten on ilmoitettava pyynnön esittäjälle epäämisen syyt, jotka perustuvat kyseisen jäsenvaltion asiakirjojen saatavuutta koskevan järjestelmän soveltuviin säännöksiin tai tämän direktiivin, erityisesti 1 artiklan 2 kohdan a-g alakohdan tai 3 artiklan, nojalla hyväksyttyihin kansallisiin säännöksiin. Kun pyynnön epääminen perustuu 1 artiklan 2 kohdan c alakohtaan, julkisen sektorin elimen on ilmoitettava oikeudet omistava luonnollinen tai oikeushenkilö, jos tämä on tiedossa, tai vaihtoehtoisesti käyttöluvan antaja, jolta julkisen sektorin elin on saanut kyseisen aineiston. Kirjastoilta, korkeakoulujen kirjastot mukaan lukien, sekä museoilta ja arkistoilta ei edellytetä tällaista ilmoitusta.

3.  Evätessään pyynnön julkisen sektorin elinten on ilmoitettava pyynnön esittäjälle 20 työpäivän kuluessa pyydetyssä muodossa asiakirjan saatavuutta ja/tai uudelleenkäyttöä koskevan pyynnön kokonaan tai osittain epäämisen syyt, jotka perustuvat kyseisen jäsenvaltion asiakirjojen saatavuutta koskevan järjestelmän soveltuviin säännöksiin tai tämän direktiivin, erityisesti 1 artiklan 2 kohdan a-g alakohdan tai 3 artiklan, nojalla hyväksyttyihin kansallisiin säännöksiin. Kun pyynnön epääminen perustuu 1 artiklan 2 kohdan c alakohtaan, julkisen sektorin elimen on ilmoitettava oikeudet omistava luonnollinen tai oikeushenkilö, jos tämä on tiedossa, tai vaihtoehtoisesti käyttöluvan antaja, jolta julkisen sektorin elin on saanut kyseisen aineiston. Kirjastoilta, korkeakoulujen kirjastot mukaan lukien, sekä museoilta ja arkistoilta ei edellytetä tällaista ilmoitusta.

Perustelu

Vaikka tietojen uudelleenkäyttö edellyttää, että ne annetaan saataville, uudelleenlaaditussa tekstissä ei ole tätä vaatimusta. Näillä tarkistuksilla pyritään laatimaan perusvaatimukset tietojen uudelleenkäyttöä koskevalle tietojen saatavuudelle. Näin ollen tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan varmistamiseksi ja koska se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jäsenvaltion on laadittava yleisesti saatavilla oleva luettelo perusteista, joiden avulla asianomainen elin voi päättää, miten pyyntöä käsitellään.

Perustelu

Vaikka tietojen uudelleenkäyttö edellyttää, että ne annetaan saataville, uudelleenlaaditussa tekstissä ei ole tätä vaatimusta. Näillä tarkistuksilla pyritään laatimaan perusvaatimukset tietojen uudelleenkäyttöä koskevalle tietojen saatavuudelle. Näin ollen tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan varmistamiseksi ja koska se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kaikissa uudelleenkäyttöä koskevissa päätöksissä on ilmoitettava, miten pyynnön esittäjä voi halutessaan hakea muutosta päätökseen. Näihin muutoksenhakukeinoihin on kuuluttava mahdollisuus sellaisen puolueettoman muutoksenhakuelimen suorittamaan uudelleenarviointiin, jolla on tarvittava asiantuntemus ja joka voi olla esimerkiksi kansallinen kilpailuviranomainen, asiakirjojen saatavuudesta vastaava kansallinen viranomainen tai kansallinen oikeusviranomainen ja jonka päätökset sitovat kyseistä julkisen sektorin elintä.

4.  Kaikissa uudelleenkäyttöä koskevissa päätöksissä on ilmoitettava, miten pyynnön esittäjä voi halutessaan hakea muutosta päätökseen. Näihin muutoksenhakukeinoihin on kuuluttava mahdollisuus sellaisen puolueettoman muutoksenhakuelimen suorittamaan uudelleenarviointiin, jolla on tarvittava asiantuntemus ja joka voi olla esimerkiksi kansallinen kilpailuviranomainen, asetuksen (EU) 2016/679 51 artiklan mukaisesti perustettu kansallinen valvontaviranomainen, asiakirjojen saatavuudesta vastaava kansallinen viranomainen tai kansallinen oikeusviranomainen ja jonka päätökset sitovat kyseistä julkisen sektorin elintä.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen EU oikeudellisen johdonmukaisuuden varmistamiseen liittyvistä painavista syistä. EU:n tietosuojaviranomaiset ovat toimivaltaisia käsittelemään tietosuojalainsäädännön noudattamiseen liittyviä tapauksia. Yleisessä tietosuoja-asetuksessa annetaan tietosuojaviranomaisille asianmukaiset valtuudet, jotka koskevat tietosuojalainsäädännön rikkomisen valvontaa ja siihen liittyviä oikeussuojakeinoja sekä tällaiseen tilanteeseen puuttumista. Katso johdanto-osan 37 kappaletta koskeva tarkistus.

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Sen soveltamiseksi, mitä tässä artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden on varmistettava, että:

 

a) asiakirjoihin tutustumaan pyrkiville tarjotaan apua;

 

b) luettelot julkisen sektorin elimistä ovat yleisesti saatavilla; ja

 

c) määritellään käytännön järjestelyt sen varmistamiseksi, että julkisen sektorin tietoja koskevien asiakirjojen saatavuutta ja uudelleenkäyttöä koskevaa oikeutta voidaan hyödyntää tehokkaasti, esimerkiksi:

 

i. tiedotuksesta vastaavien virkamiesten nimeäminen

 

ii. pyydettyjen asiakirjojen tutkimiseen tarkoitettujen järjestelyjen luominen ja ylläpitäminen

 

iii. julkisen sektorin elinten tai tiedotuspisteiden hallussa olevat rekisterit tai luettelot, joista käy selvästi ilmi, missä tällaiset asiakirjat ovat saatavilla;

 

d) julkisen sektorin elimet tiedottavat kansalaisille riittävästi niille tämän direktiivin nojalla kuuluvista oikeuksista ja sen nojalla annettujen tietojen saatavuutta koskevista kansallisista tai unionin tason säännöistä sekä antavat asianmukaisessa määrin tietoa, ohjeita ja neuvoja asiaan liittyen.

Perustelu

Vaikka tietojen uudelleenkäyttö edellyttää, että ne annetaan saataville, uudelleenlaaditussa tekstissä ei ole tätä vaatimusta. Näillä tarkistuksilla pyritään laatimaan perusvaatimukset tietojen uudelleenkäyttöä koskevalle tietojen saatavuudelle. Näin ollen tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan varmistamiseksi ja koska se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Julkisen sektorin elinten ja julkisten yritysten on varmistettava, että tietojen saatavuus ja uudelleenkäyttö noudattavat unionin tietosuojalainsäädäntöä.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä ja sen oikeudellisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi.

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Asiakirjojen uudelleenkäytön on oltava maksutonta tai maksut eivät saa ylittää asiakirjojen jäljentämisestä, saataville asettamisesta ja jakelusta sekä tarvittaessa henkilötietojen anonymisoinnista ja kaupallisesti luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi toteutetuista toimenpiteistä aiheutuvia marginaalikustannuksia.

1.  Asiakirjojen saatavuuden ja uudelleenkäytön on oltava maksutonta.

Perustelu

Artikla jäsennetään uudelleen oikeudellisen muotoilun parantamiseksi. Vaikka tietojen uudelleenkäyttö edellyttää, että ne annetaan saataville, uudelleenlaaditussa tekstissä ei ole tätä vaatimusta. Näillä tarkistuksilla pyritään laatimaan perusvaatimukset tietojen uudelleenkäyttöä koskevalle tietojen saatavuudelle. Näin ollen tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan varmistamiseksi ja koska se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Poikkeuksellisesti jäsenvaltio voi huolehtia asiakirjojen jäljentämisestä, saataville asettamisesta ja jakelusta sekä – tarvittaessa – henkilötietojen anonymisoinnista ja kaupallisesti luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi toteutetuista toimenpiteistä aiheutuvista marginaalikustannuksista.

Perustelu

Artikla jäsennetään uudelleen oikeudellisen muotoilun parantamiseksi.

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä olevaa 1 kohtaa ei poikkeuksellisesti sovelleta:

2.  Jäsenvaltiot voivat päättää, että 1 ja 1 a kohtaa ei sovelleta:

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä ja sen oikeudellisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi.

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kun kyse on asiakirjojen uudelleenkäyttöä koskevista vakiomaksuista, kaikki sovellettavat ehdot ja maksujen tosiasiallinen määrä, maksujen laskentaperusteet mukaan luettuina, on vahvistettava etukäteen ja julkistettava, silloin kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista, sähköisessä muodossa.

1.  Kun kyse on asiakirjojen tai asiakirjojen osien uudelleenkäyttöä koskevista vakiomaksuista, kaikki sovellettavat ehdot ja maksujen tosiasiallinen määrä, maksujen laskentaperusteet mukaan luettuina, on vahvistettava etukäteen ja julkistettava, silloin kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista, sähköisessä muodossa.

Perustelu

Tämä on tarpeen ehdotuksen sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä ja siksi, että tehdyissä tarkistuksissa viitataan asiakirjoihin tai asiakirjojen osiin.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttö (uudelleenlaadittu)

Viiteasiakirjat

COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

28.5.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

28.5.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Ignazio Corrao

9.7.2018

Valiokuntakäsittely

11.10.2018

27.11.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

27.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

34

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Pál Csáky, Miriam Dalli, Innocenzo Leontini

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Reimer Böge

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

34

+

ECR

Daniel Dalton, Kristina Winberg

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Innocenzo Leontini, Roberta Metsola, József Nagy, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ECR

Branislav Škripek

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttö (uudelleenlaadittu)

Viiteasiakirjat

COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

25.4.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

28.5.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

28.5.2018

CULT

28.5.2018

LIBE

28.5.2018

 

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

13.9.2018

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Neoklis Sylikiotis

19.6.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

9.10.2018

5.11.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

3.12.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

42

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pilar Ayuso, Michał Boni, Françoise Grossetête, Werner Langen, Marisa Matias, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Giancarlo Scottà

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Jan Olbrycht, Marie-Pierre Vieu

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

7.12.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

42

+

ALDE

Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Marie-Pierre Vieu

PPE

Pilar Ayuso, Michał Boni, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 11. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö