Procedure : 2018/0111(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0438/2018

Ingediende teksten :

A8-0438/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 04/04/2019 - 6.20

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0352

VERSLAG     ***I
PDF 1576kWORD 242k
7.12.2018
PE 623.664v02-00 A8-0438/2018

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het hergebruik van overheidsinformatie (herschikking)

(COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD))

Commissie industrie, onderzoek en energie

Rapporteur: Neoklis Sylikiotis

Rapporteur voor advies (*):

Julia Reda, Commissie interne markt en consumentenbescherming

(*) Procedure met medeverantwoordelijke commissies – Artikel 54 van het Reglement

(Herschikking – artikel 104 van het Reglement)

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN
 BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE
 ADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming
 ADVIES van de Commissie cultuur en onderwijs
 ADVIES van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het hergebruik van overheidsinformatie (herschikking)

(COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure – herschikking)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0234),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0169/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–    gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten2,

–  gezien de brief van 29 november 2018 van de Commissie juridische zaken aan de Commissie industrie, onderzoek en energie overeenkomstig artikel 104, lid 3, van zijn Reglement,

–  gezien het overeenkomstig artikel 69 septies, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord, de toezegging van de Commissie om het standpunt van het Parlement over te nemen, en de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 29 november 2018 gedane toezegging om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,

–  gezien de artikelen 104 en 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van de Commissie interne markt en consumentenbescherming, de Commissie cultuur en onderwijs en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0438/2018),

A.  overwegende dat het voorstel van de Commissie volgens de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden vermeld en dat met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere handelingen met die wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel louter een codificatie van de bestaande handelingen behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen;

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast, rekening houdend met de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

AMENDEMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT(1)*

op het voorstel van de Commissie in eerste lezing

---------------------------------------------------------

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (herschikking)

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 114,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)  Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad(2) is ingrijpend gewijzigd. Aangezien nieuwe wijzigingen nodig zijn, dient ter wille van de duidelijkheid tot herschikking van die richtlijn te worden overgegaan.

(2)  Overeenkomstig artikel 13 van Richtlijn 2003/98/EG en vijf jaar na de vaststelling van wijzigingsrichtlijn 2013/37/EU heeft de Commissie, na raadpleging van de relevante belanghebbenden, de toepassing van de richtlijn geëvalueerd in het kader van het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving(3).

(3)  Op basis van de raadpleging van de belanghebbenden en de resultaten van de effectbeoordeling(4) heeft de Commissie geconcludeerd dat maatregelen op EU-niveau noodzakelijk zijn om een aantal overblijvende en nieuwe belemmeringen voor het grootschalig hergebruik van overheidsinformatie en met overheidsmiddelen gefinancierde informatie weg te werken en het regelgevingskader aan te passen aan de vooruitgang op het gebied van digitale technologieën, en digitale innovatie verder te stimuleren, met name op het gebied van kunstmatige intelligentie.

(4)  Teneinde het potentieel van overheidsinformatie optimaal te benutten ten behoeve van de Europese economie en samenleving, zijn de inhoudelijke wijzigingen van de rechtshandeling toegespitst op de volgende gebieden: het verlenen van toegang tot dynamische gegevens in realtime en via adequate technische middelen, het uitbreiden van het aanbod aan hoogwaardige overheidsgegevens voor hergebruik, inclusief gegevens van overheidsbedrijven alsook van private ondernemingen wanneer deze zijn gegenereerd bij de verrichting van een dienst van algemeen economisch belang die binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn valt, onderzoeksinstellingen en organisaties die onderzoek financieren, het aanpakken van nieuwe vormen van exclusiviteitsregelingen, het gebruik van uitzonderingen op het beginsel dat slechts de marginale kostprijs in rekening mag worden gebracht en het verband tussen deze richtlijn en bepaalde rechtshandelingen, waaronder Richtlijn 96/9/EG(5), Richtlijn 2003/4/EG, Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad(6), en Verordening (EU) 2016/679.

(4 bis)  Toegang tot informatie is een grondrecht. In het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (het "Handvest") is bepaald dat eenieder recht heeft op vrijheid van meningsuiting en dat dit recht de vrijheid omvat een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.

(4 ter)  Artikel 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie waarborgt het recht op bescherming van persoonsgegevens en bepaalt dat dergelijke gegevens eerlijk verwerkt moeten worden, voor bepaalde doeleinden en met toestemming van de betrokkene of op basis van een andere gerechtvaardigde grondwet waarin de wet voorziet, onder toezicht van een onafhankelijke autoriteit.

(5)  Het Verdrag voorziet in de totstandbrenging van een interne markt en een stelsel waarmee vervalsing van de mededinging op de interne markt wordt voorkomen. De harmonisatie van de voorschriften en praktijken in de lidstaten inzake de exploitatie van overheidsinformatie draagt bij tot het bereiken van deze doelstellingen.

(6)  In de lidstaten verzamelt, produceert, vermenigvuldigt en verspreidt de publieke sector een breed scala aan informatie over de talrijke beleidsgebieden, zoals sociale, politieke, economische, juridische, geografische en milieu-informatie, meteorologische informatie, meteorologische informatie, informatie over seismische activiteit, toeristische informatie, informatie over bedrijven, octrooi-informatie en onderwijsinformatie.. Documenten van uitvoerende, regelgevende of gerechtelijke aard die zijn voortgebracht door openbare lichamen, vormen een enorme, diverse en waardevolle hoeveelheid bronnen die de maatschappij ten goede kunnen komen. Door deze informatie in een gangbare elektronische vorm aan te bieden, kunnen burgers en bedrijven nieuwe manieren ontwikkelen om de informatie te gebruiken en nieuwe innovatieve producten en diensten te creëren. De lidstaten en openbare lichamen moeten toereikende financiële ondersteuning verkrijgen via het programma Digitaal Europa of relevante fondsen en programma's van de Unie die tot doel hebben de digitalisering van Europa te bewerkstelligen, alsook het wijdverbreide gebruik van digitale technologieën of de digitale transformatie van de overheid en overheidsdiensten, teneinde het toegankelijk maken van gegevens voor hergebruik te vergemakkelijken.

(6 bis)  Informatie van de publieke sector biedt een uitzonderlijke bron van gegevens die kan bijdragen tot verbetering van de eengemaakte markt en het ontwikkelen van nieuwe toepassingen voor consumenten en bedrijven. Het intelligent gebruik van gegevens, onder meer door de verwerking ervan op basis van kunstmatige intelligentie, kan een transformerend effect op alle sectoren van de economie hebben.

(7)  Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie legde een minimumpakket voorschriften vast voor het hergebruik en de concrete middelen ter vereenvoudiging van het hergebruik van bestaande documenten die in het bezit zijn van openbare lichamen van de lidstaten, met inbegrip van uitvoerende, regelgevende en gerechtelijke instanties. Sinds de vaststelling van de eerste set regels over hergebruik van overheidsinformatie, is de hoeveelheid gegevens in de wereld, inclusief overheidsgegevens, exponentieel toegenomen en worden nieuwe soorten gegevens gegenereerd en verzameld. Tegelijkertijd vindt een voortdurende evolutie plaats van technologieën voor de analyse, het gebruik en de verwerking van gegevens, zoals machinaal leren, kunstmatige intelligentie en het internet der dingen. Die snelle technologische ontwikkeling maakt het mogelijk nieuwe diensten en toepassingen te ontwikkelen, die worden ontworpen op basis van het inzetten, verzamelen en combineren van gegevens. De oorspronkelijk in 2003 vastgestelde en in 2013 gewijzigde regels zijn achterhaald door deze snelle veranderingen, met als gevolg het risico dat de economische en sociale kansen die worden geboden door het hergebruik van overheidsgegevens onbenut blijven.

(8)  De ontwikkeling van een op basis van data functionerende maatschappij, die gebruik maakt van gegevens vanuit verschillende domeinen en activiteiten, is van invloed op het leven van elke burger in de Gemeenschap, omdat hierdoor onder meer nieuwe manieren van toegang tot en verwerving van kennis worden geboden.

(9)  Digitale inhoud speelt een belangrijke rol in deze ontwikkeling. De productie van inhoud heeft in de afgelopen jaren veel nieuwe arbeidsplaatsen opgeleverd en kan dat ook in de toekomst blijven doen. De meeste van deze arbeidsplaatsen ontstaan in innoverende start-ups en kleine en middelgrote ondernemingen.

(10)  Een van de belangrijkste doelstellingen van de totstandbrenging van een interne markt is het scheppen van voorwaarden die de ontwikkeling van bepaalde diensten en producten in de lidstaten en in de gehele Unie bevorderen. Overheidsinformatie of informatie die verzameld, geproduceerd, vermenigvuldigd of verspreid wordt in het kader van de uitoefening van een overheidstaak of een dienst van algemeen belang vormt een belangrijke grondstof voor digitale informatieproducten en -diensten en zal een nog belangrijkere hulpbron worden voor de ontwikkeling van geavanceerde digitale technologieën zoals kunstmatige intelligentie, "distributed ledger"-technologieën, en het internet der dingen. Het intelligent gebruik van gegevens, onder meer door de verwerking ervan op basis van kunstmatige intelligentie, kan een transformerend effect op alle sectoren van de economie hebben. In dit verband is een ruime, grensoverschrijdende dekking eveneens van wezenlijk belang. Ruime mogelijkheden voor het hergebruik van dergelijke informatie moeten alle Europese ondernemingen, met inbegrip van micro-ondernemingen en kmo's, evenals het maatschappelijk middenveld, onder meer in staat stellen om hun mogelijkheden te benutten en bij te dragen tot economische ontwikkeling en het scheppen en beschermen van hoogwaardige banen, met name ten behoeve van lokale gemeenschappen, alsook tot belangrijke maatschappelijke doelstellingen zoals verantwoordingsplicht en transparantie.

(11)  Het toestaan van hergebruik van documenten die in het bezit zijn van een openbaar lichaam biedt toegevoegde waarde aan de hergebruikers, de eindgebruikers, de maatschappij in het algemeen en in veel gevallen aan het openbare lichaam zelf, doordat transparantie en verantwoording worden bevorderd en feedback wordt gegeven door hergebruikers en eindgebruikers op basis waarvan het desbetreffende openbare lichaam de kwaliteit van de verzamelde informatie en de uitoefening van zijn openbare taken kan verbeteren. Met de ontwikkeling van nieuwe technologieën kan de verspreiding van gegevens die verzameld en gedistribueerd worden in het kader van de uitoefening van een overheidstaak ertoe bijdragen dat gebruikers gebruik maken van authentieke informatie.

(12)  De verschillen tussen de voorschriften en praktijken in de lidstaten ten aanzien van de exploitatie van overheidsinformatie zijn aanzienlijk, waardoor de volledige exploitatie van het economische potentieel van deze essentiële bron van informatie wordt belemmerd. De praktijk van overheidsinstanties met betrekking tot het gebruik van overheidsinformatie verschilt nog steeds van lidstaat tot lidstaat. Hiermee dient rekening te worden gehouden. Een minimum aan harmonisatie van nationale voorschriften en praktijken inzake het hergebruik van overheidsdocumenten is noodzakelijk in gevallen waarin de verschillen tussen nationale regelingen en praktijken of het gebrek aan duidelijkheid een belemmering vormen voor de soepele werking van de interne markt en de voorspoedige ontwikkeling van de informatiemaatschappij in de Unie .

(13)  De lidstaten moeten waarborgen dat het genereren van gegevens met betrekking tot alle documenten die onder het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, plaatsvindt op basis van het beginsel "open door ontwerp en door standaardinstellingen", en er tegelijkertijd op toezien dat er een consequent beschermingsniveau wordt gehanteerd ten aanzien van doelstellingen van algemeen belang, met inbegrip van openbare veiligheid, ook waar het gevoelige informatie met betrekking tot kritieke infrastructuren betreft; daarbij moeten zij ook verzekeren dat de persoonsgegevens beschermd worden, ook wanneer gegevens binnen een individuele dataset niet het risico opleveren dat een natuurlijke persoon identificeerbaar is, maar dit in combinatie met andere beschikbare informatie, wel het geval zou zijn. Beleid voor vrije gegevensverstrekking, dat vindbaarheid, toegankelijkheid, interoperabiliteit en herbruikbaarheid (de FAIR-beginselen) waarborgt en brede beschikbaarheid en hergebruik van overheidsinformatie voor privé- of commerciële doeleinden met minimale of geen juridische, technische of financiële beperkingen aanmoedigt en het circuleren van informatie voor marktdeelnemers en, met name, burgers bevordert, kan een belangrijke rol spelen in verband met transparantie en democratische verantwoordingsplicht, maatschappelijk engagement bevorderen, en de ontwikkeling van nieuwe diensten op gang brengen die gebaseerd zijn op nieuwe manieren om dergelijke informatie te combineren en in te zetten, en de economische groei stimuleren. Om deze voordelen te maximaliseren, moet voor toegang tot bronnen en evoluerende gegevens worden gezorgd. Interoperabiliteit, open standaarden en open data moeten dan ook op het niveau van de overheden van alle lidstaten worden toegepast. De Commissie moet tegelijkertijd de samenwerking tussen de lidstaten faciliteren en ondersteuning verlenen voor het ontwerp, het testen, de uitvoering en de toepassing van interoperabele elektronische interfaces met het oog op de ontwikkeling van efficiëntere en veiligere overheidsdiensten.

(14)  Voorts zouden nationale wetgevingsactiviteiten waartoe een aantal lidstaten naar aanleiding van de technologische uitdagingen al het initiatief heeft genomen, zonder een minimum aan harmonisatie op het niveau van de Gemeenschap tot aanmerkelijke verschillen kunnen leiden. Het effect van dergelijke verschillen en onzekerheden op het gebied van de wetgeving zal nog duidelijker worden naarmate de informatiemaatschappij, die nu al tot een sterke toename van de grensoverschrijdende exploitatie van informatie heeft geleid, zich verder ontwikkelt.

(15)  De lidstaten hebben beleid inzake hergebruik van overheidsinformatie ontwikkeld op basis van Richtlijn 2003/98/EG. Sommige van hen hebben een ambitieuze open-data-aanpak gevolgd om het hergebruik van toegankelijke overheidsgegevens voor burgers en bedrijven gemakkelijker te maken op een niveau dat het in de richtlijn vastgestelde minimumniveau overstijgt. Om te voorkomen dat verschillende regels in de verschillende lidstaten een hindernis vormen voor het grensoverschrijdend aanbod van producten en diensten, en om het mogelijk te maken vergelijkbare reeksen overheidsgegevens te hergebruiken voor pan-Europese toepassingen gebaseerd op deze gegevensreeksen, is tevens een minimale harmonisatie vereist om te bepalen welke overheidsgegevens beschikbaar zijn voor hergebruik op de interne informatiemarkt, in overeenstemming met de desbetreffende toegangsregeling. De bepalingen van het EU-recht en de nationale wetgeving die verder gaan dan die minimumvereisten, met name wanneer het om sectorale regelgeving gaat, moeten van toepassing blijven. Voorbeelden van bepalingen die verder gaan dan de minimale harmonisatie waarin deze richtlijn voorziet, zijn bijvoorbeeld lagere drempels voor de hergebruikstarieven dan de in artikel 6 vastgestelde drempels of minder strenge licentievoorwaarden dan de in artikel 8 bedoelde voorwaarden. De richtlijn mag geen afbreuk doen aan bepalingen die verder gaan dan het minimale harmonisatieniveau van deze richtlijn als vastgesteld in de gedelegeerde verordeningen die de Commissie heeft vastgesteld op grond van Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen.

(16)  Een algemeen kader voor de voorwaarden voor het hergebruik van overheidsdocumenten is noodzakelijk om te zorgen voor eerlijke, evenredige en niet-discriminerende voorwaarden voor het hergebruik van dergelijk informatie. Openbare lichamen verzamelen, produceren, vermenigvuldigen en verspreiden documenten om hun openbare taak te vervullen. Gebruik van deze documenten om andere redenen is hergebruik. Het beleid van de lidstaten kan verder gaan dan de in deze richtlijn vastgestelde minimumvoorschriften en kan derhalve een uitgebreider hergebruik mogelijk maken.

(17)  Deze richtlijn dient van toepassing te zijn op documenten waarvan de verstrekking valt onder de openbare taken van de betrokken openbare lichamen, als bepaald bij wet of ander bindend voorschrift van de lidstaten. Indien een voorschrift ter zake ontbreekt, moet de overheidstaak worden gedefinieerd overeenkomstig de gangbare bestuurspraktijk in de lidstaten, mits de omvang van de overheidstaken transparant is en aan toetsing is onderworpen. De openbare taken kunnen hetzij algemeen, hetzij per geval voor afzonderlijke openbare lichamen worden gedefinieerd.

(18)  Deze richtlijn moet van toepassing zijn op documenten die voor hergebruik toegankelijk zijn wanneer openbare lichamen voor informatie licenties verlenen of informatie verkopen, verspreiden, uitwisselen of verstrekken. Om kruissubsidiëring te voorkomen omvat hergebruik tevens het verdere gebruik van documenten binnen de eigen organisatie voor activiteiten die buiten de openbare taak vallen. Activiteiten die niet onder de openbare taak vallen, betreffen in de regel het verstrekken van documenten die uitsluitend worden geproduceerd en gefactureerd op een commerciële basis en in concurrentie met anderen op de markt.

(19)  De richtlijn mag de uitvoering van wettelijke taken door autoriteiten en overige openbare instanties geenszins beperken of schaden. Zij vormt evenmin een grondslag voor rechten op toegang. Beslissingen in verband daarmee blijven onder de bevoegdheid van de lidstaten vallen. De richtlijn voorziet voor de lidstaten in de verplichting om alle documenten herbruikbaar te maken, onverminderd de andere uitzonderingen waarin deze richtlijn voorziet, met inbegrip van de bescherming van persoonsgegevens, op basis waarvan de lidstaten de toegang tot bepaalde documenten kunnen beperken of uitsluiten. De richtlijn bouwt voort op de bestaande toegangsregelingen in de lidstaten en houdt geen wijziging van de nationale regels voor de toegang tot documenten in. Zij is niet van toepassing in gevallen waarin burgers of ondernemingen uit hoofde van de toepasselijke toegangsregeling een document alleen in handen kunnen krijgen als zij een bijzonder belang kunnen aantonen. Op het niveau van de Unie wordt in artikel 41, betreffende het recht op behoorlijk bestuur, en artikel 42 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie het recht erkend van iedere burger van de Unie en iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat op toegang tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie. Openbare lichamen moeten worden aangemoedigd alle documenten in hun bezit voor hergebruik beschikbaar te stellen. Openbare lichamen moeten hergebruik van documenten bevorderen en aanmoedigen, ook van officiële teksten van wetgevende en administratieve aard, in die gevallen waarin het openbaar lichaam bevoegd is om toestemming te verlenen voor het hergebruik ervan.

(20)  De lidstaten doen voor de levering van diensten van algemeen belang vaak een beroep op entiteiten buiten de publieke sector, waarop ze niettemin een sterke controle uitoefenen. Richtlijn 2003/98/EG is echter alleen van toepassing op documenten van openbare lichamen en niet op documenten van overheidsbedrijven. Dit leidt tot een lage beschikbaarheid voor hergebruik van documenten die in het kader van de diensten van algemeen belang worden geproduceerd, met name in verband met nutsvoorzieningen. Dit beperkt ook sterk het potentieel voor de ontwikkeling van grensoverschrijdende diensten op basis van documenten van overheidsbedrijven die diensten van algemeen belang leveren. Hergebruik van gegevens kan een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van economische groei en het bevorderen van maatschappelijk engagement.

(21)  Richtlijn 2003/98/EG moet derhalve worden gewijzigd om ervoor te zorgen dat de bepalingen van die richtlijn kunnen worden toegepast op het hergebruik van documenten die in het kader van de levering van diensten van algemeen belang worden geproduceerd door onder het toepassingsgebied van deze richtlijn vallende overheidsbedrijven en private ondernemingen die een van de activiteiten verrichten als bedoeld in de artikelen 8 tot en met 14 van Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad(7), alsmede door onder het toepassingsgebied van deze richtlijn vallende overheidsbedrijven en private ondernemingen die openbare diensten exploiteren op grond van artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg, onder het toepassingsgebied van deze richtlijn vallende overheidsbedrijven en private ondernemingen die als luchtvaartmaatschappij openbaredienstverplichtingen vervullen op grond van artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap, en onder het toepassingsgebied van deze richtlijn vallende overheidsbedrijven en private ondernemingen die als reder openbare diensten verrichten op grond van artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 3577/92 van de Raad van 7 december 1992 houdende toepassing van het beginsel van het vrij verrichten van diensten op het zeevervoer binnen de lidstaten (cabotage in het zeevervoer).

(21 bis)  Deze richtlijn moet niet van toepassing zijn op documenten die verband houden met de levering van diensten in het algemeen belang; op het hergebruik door directe concurrenten van overheidsbedrijven van documenten die worden geproduceerd in het kader van de activiteiten die rechtstreeks blootstaan aan concurrentie en zijn uitgezonderd van procedurele bepalingen uit hoofde van artikel 34 van Richtlijn 2014/25/EU, zo lang zij aan de hierin opgenomen voorwaarden voldoen.

(21 ter)  Gezien het cruciale belang van hun activiteiten en met het oog op de beveiligings- en kennisgevingsvereisten, dient de Richtlijn evenmin van toepassing te zijn op documenten waartoe de toegang uitgesloten of beperkt is op grond van de bescherming van de veiligheid van netwerk- en informatiesystemen in de zin van Richtlijn 2016/1148/EU of overeenkomstig de regels inzake exploitanten van kritieke infrastructuren, met inbegrip van aanbieders van essentiële diensten in de zin van Richtlijn 2008/114/EG.

(22)  In deze richtlijn moet geen verplichting worden opgenomen om het hergebruik van documenten van overheidsbedrijven of, wanneer zij onder het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, van private ondernemingen, toe te staan. De betrokken overheidsbedrijven of, indien van toepassing, private ondernemingen moeten zelf kunnen beslissen of ze hergebruik van een of meer of alle documenten binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn, al dan niet toestaan. Slechts nadat een overheidsbedrijf of, indien van toepassing, een private onderneming heeft besloten een document voor hergebruik beschikbaar te stellen, dient dat bedrijf de in de hoofdstukken III en IV van deze richtlijn vastgestelde toepasselijke verplichtingen na te komen, met name inzake formaten, vergoedingen, transparantie, licenties, non-discriminatie en het verbod op exclusiviteitsregelingen. Bovendien wordt een overheidsbedrijf of, indien van toepassing, een private onderneming, niet geacht te voldoen aan de vereisten van hoofdstuk II, zoals de regels inzake de behandeling van verzoeken om hergebruik.

(23)  Het volume onderzoeksgegevens groeit exponentieel en biedt ook potentieel voor hergebruik buiten de wetenschappelijke gemeenschap. Om de groeiende maatschappelijke uitdagingen op een efficiënte en holistische manier aan te pakken, is toegang tot data uit verschillende bronnen, sectoren en disciplines voor blending en hergebruik cruciaal en dringend geworden. Onderzoeksgegevens omvatten statistieken, resultaten van experimenten, metingen, observaties op basis van terreinwerk, enquêteresultaten, opnames van interviews en beelden. Ook metadata, specificaties en andere digitale objecten horen daarbij. Onderzoeksgegevens verschillen van wetenschappelijke artikelen, waarin verslag wordt uitgebracht en commentaar wordt geleverd over resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Reeds vele jaren geleden werden beleidsinitiatieven genomen met betrekking tot de open beschikbaarheid en herbruikbaarheid van resultaten van met overheidsmiddelen gefinancierd wetenschappelijk onderzoek. Het beleid inzake open toegang heeft met name tot doel onderzoekers en het grote publiek zo vroeg mogelijk in het verspreidingsproces toegang te verschaffen tot onderzoeksgegevens en het gebruik en hergebruik daarvan mogelijk te maken. Open toegang draagt bij tot een betere kwaliteit, tot het beperken van de behoefte aan duplicatie van onderzoek, tot snellere wetenschappelijke vooruitgang, tot de strijd tegen wetenschappelijk bedrog en komt in het algemeen de economische groei en innovatie te goede. Naast open toegang, wordt planning van gegevensbeheer een standaard wetenschapspraktijk om ervoor te zorgen dat gegevens snel vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar zijn (FAIR-beginselen), en hetzelfde geldt voor de consequente tenuitvoerlegging van gegevensbeheerplannen die verder dient te worden gestimuleerd.

(24)  In het licht van de hierboven geschetste redenen is het passend de lidstaten te verplichten een open-databeleid te ontwikkelen voor met overheidsmiddelen gefinancierde onderzoeksresultaten en ervoor te zorgen dat dit wordt toegepast door alle onderzoeksinstellingen en organisaties die onderzoek financieren. Een open-databeleid voorziet traditioneel in verschillende uitzonderingen op de open beschikbaarheid van wetenschappelijke resultaten. Op 17 juli 2012 heeft de Commissie een aanbeveling betreffende de toegang tot en de bewaring van wetenschappelijke informatie aangenomen, bijgewerkt op 25 april 2018(8), waarin onder meer de relevante aspecten van een open-databeleid zijn beschreven. Bovendien moeten de voorwaarden voor hergebruik van bepaalde onderzoeksresultaten worden verbeterd. Om die reden moeten een aantal verplichtingen uit hoofde van deze richtlijn worden uitgebreid tot wetenschappelijke onderzoeksgegevens die het resultaat zijn van met overheidsmiddelen gefinancierd onderzoek, al dan niet medegefinancierd door entiteiten uit de particuliere sector. Als gevolg hiervan moeten met overheidsmiddelen gefinancierde onderzoeksgegevens standaard openbaar worden gesteld. In dit verband moet echter terdege rekening worden gehouden met de aspecten inzake de bescherming van persoonsgegevens, bedrijfsgeheimen, nationale veiligheid, rechtmatige handelsbelangen en intellectuele-eigendomsrechten van derden, overeenkomstig het beginsel "zo open als mogelijk, zo gesloten als nodig", teneinde gegevensbeheer als essentieel onderdeel van onderzoek zoveel mogelijk aan te moedigen. In geval van beperkte toegang moeten de redenen voor deze beperking inzake hergebruik aan het publiek bekend worden gemaakt. Om administratieve lasten te vermijden, moeten die verplichtingen alleen van toepassing zijn op onderzoeksgegevens die onderzoekers reeds openbaar hebben gemaakt. Andere types documenten van onderzoeksinstellingen en organisaties die onderzoek financieren, moeten vrijgesteld blijven van de toepassing van deze richtlijn.

(25)  De definities van „openbaar lichaam” en „publiekrechtelijke instelling” zijn ontleend aan Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad(9).

(26)  Deze richtlijn geeft een algemene definitie van de term „document” . Deze definitie bestrijkt de voorstelling van handelingen, feiten of informatie — en een bundeling van deze handelingen, feiten of informatie — ongeacht het medium (op papier, opgeslagen in elektronische vorm of als geluids-, beeld- of audiovisuele opname). De definitie van "document" wordt niet geacht computerprogramma's te bestrijken.

(27)  Openbare lichamen stellen hun documenten steeds vaker proactief beschikbaar voor hergebruik door middel van open, machinaal leesbare formaten, en formaten die voorzien in interoperabiliteit, hergebruik en toegankelijkheid. Documenten moeten ook op verzoek van een hergebruiker beschikbaar worden gesteld voor hergebruik. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat er praktische regelingen worden getroffen om te waarborgen dat het hergebruik van overheidsinformatie op doeltreffende wijze geschiedt, en daarbij duidelijk aan te geven waar de documenten te vinden zijn. De beantwoordingstermijn bij een verzoek om hergebruik van informatie dient redelijk te zijn en overeen te stemmen met de beantwoordingstermijn bij een verzoek om toegang tot het document overeenkomstig de betrokken toegangsregelingen. Onderwijsinstellingen, onderzoeksinstellingen en organisaties die onderzoek financieren, moeten evenwel worden vrijgesteld van die verplichting. Een redelijke termijn in de gehele Unie stimuleert het creëren van nieuwe, samengestelde informatieproducten en -diensten op pan-Europees niveau. Dit is met name van belang voor dynamische gegevens (zoals milieu-informatie, verkeersinformatie, satellietgegevens, meteorologische gegevens), waarvan de economische waarde afhankelijk is van onmiddellijke beschikbaarheid en regelmatige aanvulling. Dynamische gegevens moeten derhalve onmiddellijk nadat ze zijn verzameld via een applicatieprogramma-interface (API) beschikbaar worden gesteld om de ontwikkeling van op die gegevens gebaseerde mobiele, internet- en cloudapplicaties te faciliteren. Als dit vanwege technische of financiële beperkingen niet haalbaar is, dienen de openbare lichamen de documenten beschikbaar te stellen binnen een termijn die het mogelijk maakt hun economisch potentieel volledig te benutten. Er moeten specifieke maatregelen worden genomen om de desbetreffende technische en financiële beperkingen weg te nemen. Indien van een vergunning gebruik wordt gemaakt, kan de tijdige beschikbaarheid van documenten deel uitmaken van de condities.

(28)  Teneinde toegang te krijgen tot gegevens die op grond van deze richtlijn worden vrijgegeven voor hergebruik, is het nuttig de toegang tot dynamische gegevens te waarborgen door middel van goed ontworpen applicatieprogramma-interfaces (API). Een API beschrijft welke soort gegevens kunnen worden opgezocht, hoe dat moet gebeuren en het formaat waarin de gegevens worden ontvangen. API's moeten worden ondersteund door middel van duidelijke technische documentatie die volledig online te raadplegen is. Op Europees of internationaal niveau erkende standaardprotocollen of andere gangbare protocollen dienen te worden toegepast, en in voorkomend geval dienen internationale standaarden voor datasets te worden gebruikt. API's kunnen gepaard gaan met verschillende niveaus van complexiteit, gaande van een eenvoudige koppeling met een databank voor het opzoeken van specifieke gegevensreeksen, een gestructureerde webinterface, tot een complexer opzet. De algemene meerwaarde van hergebruik en delen van gegevens bestaat erin dat ontwikkelaars en start-ups de mogelijkheid krijgen nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Dit is tevens een cruciaal element voor het opbouwen van waardevolle ecosystemen rond data-activa waarvan het potentieel vaak grotendeels niet door de eigenaars van de gegevens wordt benut. Het opzetten en gebruiken van API’s moet gebeuren op basis van verschillende beginselen: stabiliteit, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, efficiëntie, onderhoud gedurende de levenscyclus, uniformiteit in gebruik en normen, gebruiksvriendelijkheid en beveiliging. Dynamische gegevens, d.w.z. gegevens die frequent en vaak in realtime worden bijgewerkt, moeten door openbare lichamen en overheidsbedrijven onmiddellijk nadat ze zijn verzameld, beschikbaar worden gesteld via passende API's, met inachtneming van de FAIR-beginselen. Openbare lichamen mogen voldoende financiële ondersteuning krijgen om binnen hun dienst een toereikend competentieniveau te ontwikkelen.

(29)  De mogelijkheden tot hergebruik kunnen worden verbeterd door de gevallen te beperken waarin papieren documenten moeten worden gedigitaliseerd of waarin digitale bestanden moeten worden gemanipuleerd om deze compatibel te maken. Openbare lichamen dienen daarom hun documenten in alle reeds bestaande formaten en alle talen, indien mogelijk en passend langs elektronische weg beschikbaar te stellen. Openbare lichamen dienen verzoeken om uittreksels van bestaande documenten positief te beoordelen wanneer aan een dergelijk verzoek met een eenvoudige handeling kan worden voldaan. Openbare lichamen hoeven echter geen uittreksels van documenten te verstrekken wanneer dit een onevenredig grote inspanning vereist. Teneinde hergebruik te vergemakkelijken, dienen openbare lichamen hun documenten beschikbaar te stellen in een formaat dat, voor zover mogelijk en passend, niet gebonden is aan specifieke software. Openbare lichamen dienen rekening te houden met de mogelijkheden voor het hergebruik van documenten door en voor personen met een handicap door de informatie in toegankelijke formaten aan te bieden.

(30)  Om hergebruik te faciliteren, moeten openbare lichamen documenten, met inbegrip van op websites gepubliceerde documenten, daar waar mogelijk en passend, in een open en machinaal leesbaar formaat, samen met hun metagegevens, met het beste niveau van nauwkeurigheid en fijnkorreligheid, beschikbaar stellen in een vorm die interoperabiliteit mogelijk maakt, bijvoorbeeld door ze te verwerken op een manier die aansluit bij de beginselen betreffende de compatibiliteits- en bruikbaarheidsvereisten voor ruimtelijke informatie in het kader van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad(10).

(31)  Een document moet als machinaal leesbaar worden beschouwd als de structuur van het bestandsformaat ervoor zorgt dat softwaretoepassingen in dat document gemakkelijk specifieke gegevens kunnen identificeren, herkennen en op technologisch neutrale wijze extraheren. Gegevens die zijn gecodeerd in bestanden die in een machinaal leesbaar formaat zijn gestructureerd, moeten als machinaal leesbare gegevens worden beschouwd. Machinaal leesbare formaten kunnen open of geoctrooieerd zijn; al dan niet op basis van formele standaarden. Documenten die zijn gecodeerd in een bestandsformaat dat de automatische verwerking beperkt doordat de gegevens niet of niet gemakkelijk kunnen worden geëxtraheerd, mogen niet als documenten in een machinaal leesbaar formaat worden beschouwd. In voorkomend geval en waar mogelijk dienen de lidstaten het gebruik van open, machinaal leesbare formaten aan te moedigen. Bij het ontwerpen van technische methoden voor het hergebruik van gegevens moet rekening worden gehouden met de in het kader van het ISA² -programma ontwikkelde oplossingen.

(32)  De tarieven voor het hergebruik van documenten belemmeren in sterke mate de toegang tot de markt voor start-ups en kleine en middelgrote ondernemingen. Derhalve moeten documenten kosteloos beschikbaar worden gesteld voor hergebruik en wanneer een vergoeding voor het hergebruik van documenten evenwel noodzakelijk is, moet die in beginsel beperkt blijven tot de marginale kosten In uitzonderlijke gevallen moet rekening worden gehouden met de noodzaak om de gewone werking van openbare lichamen die inkomsten moeten genereren ter dekking van een aanzienlijk deel van hun kosten voor de uitoefening van hun openbare taken , niet te hinderen. Voorts moet de rol van overheidsbedrijven binnen een concurrerend economisch klimaat worden erkend. In dergelijke gevallen moeten openbare lichamen en overheidsbedrijven derhalve meer dan de marginale kosten kunnen aanrekenen. Deze vergoedingen die de marginale kosten overstijgen moeten worden vastgesteld op basis van objectieve, transparante en controleerbare criteria en de totale inkomsten uit het verstrekken en het verlenen van toestemming voor hergebruik van documenten mogen niet hoger zijn dan de kosten van verzameling, productie, vermenigvuldiging, verspreiding en bewaring, vermeerderd met een redelijk rendement op investeringen. Desgevallend moeten ook de kosten voor de anonimisering van persoonsgegevens of commercieel gevoelige informatie kunnen worden doorberekend. De vereiste om inkomsten te genereren ter dekking van een aanzienlijk deel van de kosten van de openbare lichamen in verband met de uitoefening van hun openbare taken of de draagwijdte van de door overheidsbedrijven verleende diensten van algemeen belang hoeft geen rechtens opgelegde vereiste te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook uit de administratieve praktijk in de lidstaten voortvloeien. De lidstaten moeten deze vereiste regelmatig toetsen.

(32 bis)  Onder het rendement op investeringen wordt een percentage verstaan, bovenop de marginale kosten, dat het mogelijk maakt de kapitaalkosten terug te verdienen, inclusief een reëel rendement. Aangezien de kapitaalkosten nauw verband houden met de rentetarieven van kredietinstellingen, die op hun beurt weer gebaseerd zijn op de door de ECB toegepaste vaste rentevoet voor basisherfinancieringstransacties, zal een redelijk rendement op investeringen naar verwachting niet meer dan 5 % boven de vaste rentevoet van de ECB liggen.

(33)  Bibliotheken, musea en archieven moeten ook meer dan de marginale kosten kunnen aanrekenen teneinde hun gewone werking niet te hinderen. In het geval van dergelijke openbare lichamen mogen de totale inkomsten uit het verstrekken en het verlenen van toestemming voor hergebruik van documenten over de desbetreffende berekeningsperiode genomen niet hoger zijn dan de kosten van de verzameling, productie, vermenigvuldiging, verspreiding, bewaring, conservering en vereffening van rechten, vermeerderd met een redelijk rendement op investeringen. Desgevallend moeten ook de kosten voor de anonimisering van persoonsgegevens of commercieel gevoelige informatie kunnen worden doorberekend. Wat bibliotheken, musea en archieven betreft, en gezien hun specifieke kenmerken, kan bij de berekening van een redelijk rendement op de investering worden gekeken naar de prijzen die de particuliere sector aanrekent voor het hergebruik van identieke of soortgelijke documenten. Dergelijke tarieven boven op de marginale kosten moeten aan de hand van transparante, traceerbare en controleerbare criteria worden vastgesteld.

(34)  De in deze richtlijn vastgestelde bovengrenzen voor de vergoedingen laten het recht van de lidstaten om lagere of in het geheel geen vergoedingen toe te passen, onverlet.

(35)  De lidstaten moeten de criteria vaststellen voor vergoedingen die de marginale kosten overstijgen. Daartoe kunnen de lidstaten die criteria rechtstreeks in nationale regels vaststellen, of de passende andere instantie(s) dan het openbare lichaam zelf aanwijzen die bevoegd is (zijn) om de criteria vast te stellen. Die instantie moet overeenkomstig de grondwet en het rechtsstelsel van de lidstaat zijn georganiseerd. Het kan gaan om een bestaande instantie met budgettaire uitvoeringsbevoegdheden en onder politieke verantwoordelijkheid.

(36)  Voor de ontwikkeling van een de gehele Unie bestrijkende informatiemarkt moeten de voorwaarden voor het hergebruik van overheidsdocumenten duidelijk en voor het publiek toegankelijk zijn. Daarom moeten alle voorwaarden voor het hergebruik van de documenten ter kennis van de potentiële hergebruikers worden gebracht. De lidstaten dienen het opstellen van registers van beschikbare documenten, waar passend online toegankelijk, aan te moedigen om de verzoeken tot hergebruik aan te moedigen en te vergemakkelijken. Indieners van verzoeken tot hergebruik van documenten van andere entiteiten dan onderwijsinstellingen, onderzoeksinstellingen en organisaties die onderzoek financieren, dienen op de hoogte te worden gesteld van de mogelijkheden van beroep tegen besluiten of handelingen die hen betreffen. Dit is met name van belang voor kmo's en start-ups die wellicht geen ervaring hebben met de omgang met openbare lichamen in andere lidstaten en de beroepsmogelijkheden aldaar.

(37)  De rechtsmiddelen moeten de mogelijkheid tot een herziening door een onpartijdige instantie omvatten. Die instantie kan een bestaande nationale autoriteit zijn, zoals de nationale mededingingsautoriteit, de nationale toezichthoudende autoriteit die overeenkomstig Verordening (EU) 2016/6791(11) opgezet is, de nationale autoriteit inzake toegang tot documenten of een nationale rechterlijke instantie. Deze instantie moet overeenkomstig de grondwet en het rechtsstelsel van de lidstaat zijn georganiseerd en mag geen afbreuk doen aan eventuele andere rechtsmiddelen die indieners van verzoeken tot toegang en hergebruik ter beschikking staan. Die instantie moet evenwel los staan van het mechanisme van de lidstaat dat de criteria vaststelt voor vergoedingen die de marginale kosten overstijgen. De rechtsmiddelen moeten de mogelijkheid omvatten tot herziening van afwijzende beslissingen, maar ook van beslissingen die hergebruik weliswaar toelaten, maar de aanvrager toch om andere redenen aangaan, met name door de toegepaste regels voor vergoedingen. Het herzieningsproces moet snel verlopen, overeenkomstig de behoeften van een snel veranderende markt.

(38)  De openbaarmaking van alle algemeen beschikbare informatie in het bezit van de overheid — dus niet alleen in de politieke maar ook in de rechterlijke en bestuurlijke sfeer — vormt een fundamenteel instrument voor verruiming van het recht op kennis, dat een essentieel beginsel is van de democratie. Deze doelstelling geldt voor instellingen op elk niveau, plaatselijk, nationaal en internationaal.

(39)  In sommige gevallen zullen documenten hergebruikt worden zonder dat een licentie wordt overeengekomen. In andere gevallen zal een licentie worden afgegeven waarbij aan het hergebruik door de licentiehouder, voorwaarden worden opgelegd waarin kwesties als aansprakelijkheid, bescherming van persoonsgegevens, correct gebruik van documenten, het gewaarborgd niet-wijzigen en het erkennen van de bron worden geregeld. Indien openbare lichamen een licentie vereisen voor het hergebruik van documenten, dienen de licentievoorwaarden billijk en transparant te zijn. Online beschikbare standaardlicenties kunnen in dit opzicht eveneens een belangrijke rol spelen. Derhalve dienen de lidstaten ervoor te zorgen dat standaardlicenties beschikbaar zijn.

(40)  Besluit een bevoegde overheidsinstantie bepaalde documenten niet langer voor hergebruik beschikbaar te stellen of deze documenten niet meer bij te werken, dan dient zij deze besluiten zo spoedig mogelijk aan het publiek kenbaar te maken, indien mogelijk langs elektronische weg.

(41)  De voorwaarden voor hergebruik dienen niet-discriminerend te zijn voor vergelijkbare categorieën hergebruik. De lidstaten moeten eerlijke mededinging tussen openbare lichamen en overheidsbedrijven enerzijds en andere gebruikers anderzijds waarborgen in gevallen waarin documenten door de desbetreffende openbare lichamen of overheidsbedrijven worden hergebruikt voor commerciële doeleinden. De lidstaten moeten er met name voor zorgen dat het hergebruik van documenten van overheidsbedrijven niet tot marktverstoring leidt en geen afbreuk doet aan de eerlijke mededinging. Dit belet bijvoorbeeld niet dat openbare lichamen bij de uitoefening van hun openbare taak zonder vergoeding informatie uitwisselen, terwijl andere partijen voor het hergebruik van dezelfde documenten wel dienen te betalen. Dit belet evenmin dat voor commercieel en niet-commercieel hergebruik een verschillende tarifering wordt gehanteerd, noch belet het de toepassing van een verschillend licentie- en tariferingsbeleid in gevallen waarin economische actoren documenten willen hergebruiken onder specifieke commerciële voorwaarden.

(42)  Voor elk hergebruik van het document kunnen openbare lichamen, de hergebruiker voorwaarden opleggen, in voorkomend geval door middel van een licentie, zoals bronvermelding en vermelding of het document op enigerlei wijze door de hergebruiker is gewijzigd. Licenties voor het hergebruik van overheidsinformatie moeten in ieder geval zo weinig mogelijk beperkingen leggen op het hergebruik die bijvoorbeeld begrensd blijven tot de verplichting van bronvermelding. Vrije licenties die online beschikbaar zijn, die uitgebreidere rechten op hergebruik toekennen zonder technologische, financiële of geografische beperkingen en die berusten op vrij toegankelijke gegevensformaten, moeten in dit opzicht een belangrijke rol spelen. Daarom moeten de lidstaten het gebruik van vrije licenties aanmoedigen, die uiteindelijk in de hele Unie gangbare praktijk moeten worden.

(43)  Openbare lichamen moeten bij de vaststelling van de beginselen voor hergebruik de mededingingsregels in acht nemen en exclusiviteitsovereenkomsten tussen alsook preferentieel gebruik van de gegevens door henzelf en particuliere partners zoveel mogelijk voorkomen. Met het oog op de verstrekking van een dienst van algemeen economisch belang kan een exclusief recht op het hergebruik van specifieke overheidsdocumenten soms evenwel noodzakelijk zijn. Dit is het geval indien geen enkele commerciële uitgever bereid wordt gevonden de betrokken informatie te publiceren zonder het exclusieve recht daarop te verwerven.

(44)  Talrijke samenwerkingsregelingen tussen bibliotheken (met inbegrip van universiteitsbibliotheken), musea, archieven en particuliere partners voorzien in de digitalisering van culturele hulpbronnen en de toekenning van exclusieve rechten aan particuliere partners. In de praktijk is gebleken dat dergelijke publiek-private partnerschappen een zinvol gebruik van culturele collecties kunnen faciliteren en er tegelijkertijd voor zorgen dat het cultureel erfgoed sneller toegankelijk wordt voor de burger. Het is dan ook raadzaam rekening te houden met de bestaande uiteenlopende praktijken in de lidstaten op het gebied van de digitalisering van culturele hulpbronnen, middels specifieke regels inzake overeenkomsten over de digitalisering van die hulpbronnen. Wanneer een exclusief recht betrekking heeft op de digitalisering van culturele hulpbronnen, kan een bepaalde periode van exclusiviteit noodzakelijk zijn zodat de particuliere partner de door hem gemaakte kosten kan terugverdienen. Die periode moet echter in de tijd beperkt zijn en zo kort mogelijk zijn, zodat het beginsel in acht wordt genomen dat materiaal dat tot het publieke domein behoort, in het publieke domein moet blijven als het gedigitaliseerd is. De periode van het exclusieve recht om culturele hulpbronnen te digitaliseren, mag in het algemeen niet langer dan tien jaar bedragen. Een exclusiviteitsperiode langer dan tien jaar moet worden getoetst met inachtneming van de technologische, financiële en administratieve veranderingen die zich in de omgeving hebben voorgedaan sinds de regeling is afgesproken. Bovendien moeten publiek-private partnerschappen voor de digitalisering van culturele hulpbronnen de culturele partnerinstelling na afloop van de overeenkomst volledige rechten op het gebruik van gedigitaliseerde culturele hulpbronnen geven.

(45)  Regelingen tussen houders en hergebruikers van gegevens waarbij niet uitdrukkelijk sprake is van exclusieve rechten maar waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat ze de beschikbaarheid van documenten voor hergebruik beperken, moeten aan een aanvullend openbaar onderzoek worden onderworpen en derhalve minstens twee maanden voor hun inwerkingtreding worden gepubliceerd zodat belanghebbenden een verzoek kunnen indienen tot hergebruik van documenten die onder de overeenkomst vallen, en teneinde het risico te vermijden dat het aantal potentiële hergebruikers wordt beperkt. De uiteindelijke overeenkomsten, zoals ze door de partijen zijn gesloten, moeten openbaar worden gemaakt.

(46)  Deze richtlijn heeft tot doel het risico op buitensporige pioniersvoordelen die het aantal potentiële hergebruikers van gegevens kunnen beperken te minimaliseren. Indien contractuele regelingen, bovenop de verplichte beschikbaarstelling van documenten door de lidstaten op grond van deze richtlijn, aanleiding kunnen geven tot een overdracht van staatsmiddelen als bedoeld in artikel 107, lid 1, VWEU, mag deze richtlijn geen afbreuk doen aan de toepassing van de in de artikelen 101 tot en met 109 van het Verdrag vastgestelde staatssteun- en mededingingsregels. Uit de in de artikelen 107 tot en met 109 vastgestelde staatssteunregels volgt dat de lidstaat vooraf dient na te gaan of er in de betrokken contractuele regeling sprake kan zijn van staatssteun en ervoor dient te zorgen dat die regeling verenigbaar is met de staatssteunregels.

(47)  De uitvoering en toepassing van deze richtlijn doet geen afbreuk aan en geschiedt in volledige overeenstemming het EU-recht inzake de bescherming van persoonsgegevens , met inbegrip van Richtlijn (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad(12) en Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad(13). Alle uit deze richtlijn voortvloeiende verplichtingen moeten worden nagekomen, waarbij de bescherming van de privacy en de persoonsgegevens wordt gewaarborgd overeenkomstig de Uniewetgeving inzake gegevensbescherming – ook in het geval van grensoverschrijdend hergebruik – door te zorgen voor het anonimiseren van de persoonlijke gegevens. Anonimisering is essentieel voor het waarborgen van hergebruik van overheidsinformatie, binnen de regels en verplichtingen voor de bescherming van persoonsgegevens uit hoofde van de regelgeving inzake gegevensbescherming, ook al zijn daaraan kosten verbonden. Derhalve is het passend die kostprijs mee te nemen als één van de componenten van de marginale kosten voor de verspreiding als gedefinieerd in artikel 6 van deze richtlijn.

(47bis)  Anonieme informatie betekent alle informatie die, direct of indirect, losstaand of samen met andere gegevens, niet gerelateerd kan worden aan een natuurlijke persoon, of persoonsgegevens die op zodanige wijze geanonimiseerd zijn dat de betrokkene niet meer kan worden geïdentificeerd. Bovendien moeten de organisaties die onder deze richtlijn vallen, bij het nemen van besluiten over de reikwijdte en de voorwaarden voor het hergebruik van documenten uit de overheidssector, gegevensbeschermingseffectbeoordelingen uitvoeren alvorens het document publiek te maken. Dit moet met name gebeuren voor specifieke sectoren die vaak te maken hebben met aparte categorieën persoonsgegevens, zoals de gezondheidssector, of andere persoonsgegevens als bedoeld in artikel 9 van Verordening (EU) 2016/679. Om de zorgpunten in verband met de noodzakelijke bescherming van persoonsgegevens naar behoren aan te pakken, moeten deze gegevensbeschermingseffectbeoordelingen uitgevoerd worden in overeenstemming met artikel 35 van Verordening (EU) 2016/679.

(48)  Deze richtlijn laat de intellectuele-eigendomsrechten van derde partijen onverlet. De term intellectuele-eigendomsrechten heeft alleen betrekking op het auteursrecht en de naburige rechten (inclusief sui generis vormen van bescherming). Deze richtlijn is niet van toepassing op documenten waarop industriële-eigendomsrechten rusten, zoals octrooien, ingeschreven modellen en merken. Deze richtlijn heeft geen gevolgen voor het bestaan of bezit van intellectuele-eigendomsrechten van openbare lichamen en houdt geen enkele beperking in voor de uitoefening van deze rechten buiten de door deze richtlijn gestelde grenzen. De verplichtingen van deze richtlijn zijn alleen van toepassing als zij verenigbaar zijn met de bepalingen van de internationale overeenkomsten inzake de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten, in het bijzonder de Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst ("de Berner conventie") en de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom ("de TRIPS-overeenkomst"). Openbare lichamen dienen evenwel hun auteursrechten op dusdanige wijze uit te oefenen dat hergebruik wordt vergemakkelijkt.

(49)  Rekening houdend met het recht van de Unie en de internationale verplichtingen van de lidstaten en de Unie, met name uit hoofde van de Berner Conventie en de TRIPS-overeenkomst , moeten documenten waarvan de intellectuele-eigendomsrechten bij derden berusten, worden uitgesloten van het toepassingsgebied van deze richtlijn. Wanneer een derde oorspronkelijk eigenaar was van de intellectuele-eigendomsrechten voor een document dat in het bezit is van een bibliotheek (met inbegrip van universiteitsbibliotheken), museum of archief en waarvoor de beschermingstermijn nog niet verstreken is, dan dient dat document in de zin van deze richtlijn te worden beschouwd als een document waarvan de intellectuele-eigendomsrechten bij een derde berusten.

(50)  Deze richtlijn mag geen afbreuk doen aan de rechten van werknemers van openbare lichamen op grond van de nationale wetgeving, met inbegrip van economische en morele rechten.

(51)  Wanneer een document bovendien beschikbaar wordt gesteld voor hergebruik dient het desbetreffende openbare lichaam het recht op exploitatie van het document te behouden.

(51 bis)  Deze richtlijn geldt onverminderd Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten.

(52)  Middelen die potentiële hergebruikers helpen voor hergebruik beschikbare documenten en de voorwaarden voor hergebruik te vinden, kunnen het grensoverschrijdende gebruik van overheidsdocumenten aanzienlijk vereenvoudigen. Bijgevolg dienen de lidstaten in te staan voor praktische regelingen die hergebruikers helpen bij het zoeken naar voor hergebruik beschikbare documenten. Overzichtslijsten, die bij voorkeur online toegankelijk zijn, van de belangrijkste documenten (documenten die vaak worden hergebruikt of het potentieel hebben vaak te worden hergebruikt) en portaalsites met links naar gedecentraliseerde overzichtslijsten zijn voorbeelden van dergelijke praktische regelingen.

(52 bis)  De Commissie en de lidstaten moeten de toegang tot datasets verder vereenvoudigen, met name door te voorzien in één toegangspunt en geleidelijk geschikte datasets van openbare lichamen beschikbaar te stellen voor alle documenten waarop deze richtlijn van toepassing is, alsmede voor gegevens van de Europese instellingen.

(53)  Deze richtlijn geldt onverminderd Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad(14) en Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad(15). In deze richtlijn worden de voorwaarden bepaald waaronder openbare lichamen hun intellectuele-eigendomsrechten op de interne informatiemarkt kunnen uitoefenen wanneer zij het hergebruik van documenten toestaan. Het bij artikel 7, lid 1, van Richtlijn 96/9/EG verleende recht mag niet worden uitgeoefend om het hergebruik van bestaande documenten buiten de door deze richtlijn gestelde grenzen tegen te gaan of te beperken.

(54)  De Commissie heeft steun verleend voor de ontwikkeling van een online verslag over de maturiteit inzake open data met relevante prestatie-indicatoren betreffende hergebruik van overheidsinformatie in alle lidstaten. Een regelmatige actualisering van dit verslag zal bijdragen tot de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten en de beschikbaarheid van informatie over het beleid en de praktijk in de hele Unie.

(55)  Het is noodzakelijk ervoor te zorgen dat de lidstaten toezien op de omvang van het hergebruik van overheidsinformatie, de voorwaarden waaronder deze beschikbaar wordt gesteld en de praktijk op het gebied van rechtsmiddelen.

(56)  De Commissie kan de lidstaten helpen deze richtlijn op consequente wijze uit te voeren door, na raadpleging van de belanghebbende partijen, richtsnoeren te verschaffen over met name de aanbevolen standaardlicenties, gegevens en vergoedingen voor het hergebruik van documenten en die richtsnoeren te actualiseren.

(57)  Een van de belangrijkste doelstellingen van de totstandbrenging van de interne markt is het scheppen van voorwaarden die de ontwikkeling van de gehele Unie bestrijkende diensten, waar alle burgers toegang toe moeten hebben, bevorderen. Bibliotheken, musea en archieven bezitten een grote hoeveelheid waardevolle overheidsinformatie. Hergebruik van documenten die in het bezit zijn van dergelijke instellingen houdt een aanzienlijk maatschappelijk en economisch potentieel in voor de culturele en de creatieve sector, evenals voor de samenleving, met name sinds de hoeveelheid materiaal in het publieke domein aanzienlijk is toegenomen door digitaliseringsprojecten, toegankelijk via platforms zoals Europeana. Deze verzamelingen van cultureel erfgoed en de daarmee samenhangende metagegevens zijn een mogelijke basis voor producten en diensten op het gebied van digitale inhoud en houden enorme mogelijkheden in voor hergebruik, niet alleen voor de culturele en de creatieve sector, maar ook in andere sectoren zoals leren en toerisme. Andere soorten culturele instellingen (zoals orkesten, operahuizen, balletgezelschappen en theaters), met inbegrip van de archieven die daar deel van uitmaken, moeten buiten het toepassingsgebied blijven omdat podiumkunsten specifiek zijn en omdat vrijwel al hun materiaal onder intellectuele-eigendomsrechten van derde partijen valt en daarom van het toepassingsgebied van de richtlijn uitgesloten zou blijven.

(58)  Teneinde de randvoorwaarden te scheppen voor de ondersteuning van het hergebruik van documenten, dat belangrijke sociaaleconomische voordelen meebrengt en uiterst waardevol is voor de economie en de samenleving, wordt een lijst van categorieën van hoogwaardige datasets opgenomen in bijlage II bis. Aan de Commissie moet de bevoegdheid worden verleend om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen teneinde de lijst van de in bijlage II bis opgenomen categorieën van hoogwaardige datasets uit te breiden door nieuwe categorieën en hun respectievelijke datasets toe te voegen aan de lijst van hoogwaardige datasets binnen de lijst van documenten waarop deze richtlijn van toepassing is, samen met de voorwaarden voor de publicatie en het hergebruik van die gegevens. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

(59)  Een EU-brede lijst van datasets met een bijzonder potentieel om sociaaleconomische baten te genereren, gekoppeld aan geharmoniseerde voorwaarden voor hergebruik, is een belangrijke randvoorwaarde voor grensoverschrijdende datatoepassingen en -diensten. Bijlage II bis bevat een lijst van categorieën hoogwaardige datasets die bij een gedelegeerde handeling kan worden aangevuld. In deze aanvullende categorieën en hun respectievelijke datasets voor de lijst dient rekening te worden gehouden met de reeds bestaande sectorale regelgeving inzake de publicatie van datasets, alsmede met de categorieën die zijn opgenomen in de technische bijlage bij het Open Data Charter van de G8 en mededeling 2014/C 240/01 van de Commissie. In de fase die aan de vaststelling van de aanvullende categorieën voor de lijst voorafgaat, moet de Commissie een effectbeoordeling uitvoeren en passende raadplegingen organiseren, onder meer op deskundigenniveau. Met het oog op de effectbeoordeling moet de Commissie openbare raadplegingen houden met alle belanghebbenden, waaronder openbare lichamen, ondernemingen, gebruikers en hergebruikers van gegevens, onderzoeksorganisaties, maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigende organisaties. Alle belanghebbenden moeten de gelegenheid krijgen om suggesties aan de Commissie voor te leggen met betrekking tot aanvullende categorieën van hoogwaardige datasets of concrete datasets. De Commissie moet deze suggesties in overweging nemen, of de betreffende belanghebbende in kennis stellen van de redenen waarom de suggestie niet wordt overgenomen.

(60)  Teneinde een maximale impact teweeg te brengen en hergebruik te faciliteren, moeten de hoogwaardige datasets kosteloos en met zo weinig mogelijk wettelijke beperkingen beschikbaar worden gesteld. Datasets die dynamische gegevens bevatten, moeten ook via API’s worden gepubliceerd.

(60 bis)   Gezien het grote risico dat de huidige technologische formaten voor het opslaan en toegang bieden tot overheidsinformatie achterhaald raken, dienen overheden – met name in het geval van hoogwaardige datasets – doeltreffende maatregelen voor behoud op de lange termijn te treffen om ervoor te zorgen dat de gebruiksmogelijkheden in de toekomst behouden blijven.

(61)  Aangezien de doelstellingen van deze richtlijn, namelijk het vereenvoudigen van de totstandbrenging van informatieproducten en -diensten op het niveau van de Unie gebaseerd op overheidsdocumenten, het zorgen voor doelmatig grensoverschrijdend gebruik van overheidsdocumenten, enerzijds door bedrijven, en met name door kleine en middelgrote ondernemingen, voor informatieproducten en -diensten met toegevoegde waarde, en anderzijds door burgers met het oog op de bevordering van het vrije verkeer van informatie en communicatie, niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt maar met het oog op de intrinsieke pan-Europese toepassing van het voorgestelde optreden, beter door de Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel, gaat deze richtlijn niet verder dan nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken.

(62)  Deze richtlijn neemt de grondrechten in acht en houdt rekening met de beginselen die zijn vastgelegd met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met inbegrip van het recht op eerbiediging van het privéleven (artikel 7), de bescherming van persoonsgegevens (artikel 8), het recht op eigendom (artikel 17) en de integratie van personen met een handicap (artikel 26). Geen enkele bepaling van deze richtlijn mag worden uitgelegd of uitgevoerd op een wijze die strijdig is met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

(62 bis)  De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming heeft op 10 juli 2018 advies 5/2018 uitgebracht, overeenkomstig artikel 42, lid 2, van Verordening (EG) 45/2001.(16)

(63)  De Commissie dient de toepassing van deze richtlijn te evalueren. Overeenkomstig alinea 22 van het interinstitutioneel akkoord tussen het Europees parlement, de Raad van de Europese unie en de Europese Commissie over beter wetgeven van 13 april 2016(17) moeten evaluaties van bestaande wetgeving en bestaand beleid gebaseerd zijn op de volgende vijf criteria: doelmatigheid, doeltreffendheid, relevantie, samenhang en meerwaarde voor de EU en de basis vormen voor effectbeoordelingen van opties voor verdere acties.

(64)  De verplichting tot omzetting van deze richtlijn in intern recht dient te worden beperkt tot de bepalingen die ten opzichte van de vorige richtlijnen materieel zijn gewijzigd. De verplichting tot omzetting van de ongewijzigde bepalingen vloeit voort uit de vorige richtlijnen.

(65)  Deze richtlijn dient de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de in bijlage I, deel B, bepaalde termijnen voor omzetting in nationaal recht van de aldaar genoemde richtlijnen onverlet te laten,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Voorwerp en toepassingsgebied

-1  Deze richtlijn is gericht op de vaststelling van een regelgevingskader voor hergebruik van overheidsinformatie ter bevordering van het gebruik van open gegevens en ter stimulering van innovatieve producten en diensten.

1.  Deze richtlijn stelt een minimumpakket voorschriften vast voor het hergebruik en de concrete middelen ter vereenvoudiging van:

a)  documenten die in het bezit zijn van openbare lichamen van de lidstaten;

b)  bestaande documenten, waartoe de toegang uit hoofde van artikel 1, lid 2, niet uitgesloten of beperkt is, van overheidsbedrijven die actief zijn op de in Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad(18) gedefinieerde gebieden en overheidsbedrijven die optreden als exploitant van openbare diensten overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad(19), overheidsbedrijven die als luchtvaartmaatschappij openbaredienstverplichtingen vervullen overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad(20) en overheidsbedrijven die als reder openbare diensten verrichten op grond van artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 3577/92 van de Raad(21);

b bis)  bestaande documenten van private ondernemingen die zijn geproduceerd bij de verrichting van een dienst van algemeen economisch belang in de onder b) vermelde gebieden;

c)  onderzoeksgegevens, overeenkomstig de voorwaarden van artikel 10, leden 1 en 2.

2.  Deze richtlijn is niet van toepassing op:

a)  documenten waarvan de verstrekking een activiteit is die niet valt onder de openbare taak van de betrokken openbare lichamen, als bepaald bij wet of ander bindend voorschrift van de lidstaat of, indien een voorschrift ter zake ontbreekt, als overeenkomstig de gangbare bestuurspraktijk van de betrokken lidstaat, mits de omvang van de overheidstaken transparant is en aan toetsing is onderworpen;

b)  documenten van overheidsbedrijven:  die zijn geproduceerd buiten de context van de levering van diensten van algemeen belang als gedefinieerd in de wetgeving of andere bindende regels in de lidstaten;

  verband houden met de activiteiten die rechtstreeks blootstaan aan concurrentie en zijn uitgezonderd van procedurele bepalingen uit hoofde van artikel 34 van Richtlijn 2014/25/EU;

  waartoe de toegang uitgesloten of beperkt is om de veiligheid van het netwerk en de informatiesystemen te beschermen overeenkomstig Richtlijn 2016/1148;

c)  documenten waarvan de intellectuele-eigendomsrechten bij derden berusten;

d)  documenten waartoe de toegang is uitgesloten op basis van de toegangsregelingen van de lidstaten, onder meer wegens:

  de bescherming van de nationale veiligheid (d.w.z. staatsveiligheid), defensie of openbare veiligheid,

  statistisch geheim,

  handelsgeheim ( waaronder bedrijfs- of beroepsgeheim);

d bis)  documenten waartoe de toegang uitgesloten of beperkt is op grond van de bescherming van gevoelige informatie over kritieke infrastructuur als gedefinieerd in artikel 2, onder d) van Richtlijn 2008/114/EG.

e)  documenten waartoe de toegang beperkt is uit hoofde van de toegangsregelingen in de lidstaten, onder meer in gevallen waarin burgers of bedrijven moeten aantonen dat zij er een bijzonder belang bij hebben toegang tot de documenten te krijgen;

f)  gedeelten van documenten die alleen logo’s, wapens en insignes bevatten;

g)  documenten of gedeelten van documenten waartoe de toegang uit hoofde van de toegangsregelingen uitgesloten of beperkt is op grond van de bescherming van persoonsgegevens, of die persoonsgegevens bevatten waarvan het hergebruik het grondrecht op privacy en integriteit van het individu zou kunnen ondermijnen, met name de overeenstemming met de EU-wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens;

h)  documenten in het bezit van openbare omroepen of hun dochterondernemingen en van andere lichamen of hun dochterondernemingen ten behoeve van de vervulling van een publieke omroeptaak;

i)  documenten in het bezit van andere culturele instellingen dan bibliotheken, universiteitsbibliotheken, musea en archieven;

j)  documenten in het bezit van onderwijsinstellingen van het secundair of lager niveau, en , in het geval van alle andere onderwijsinstellingen, andere dan de in artikel 1, lid 1), onder c) bedoelde documenten;

k)  andere dan de in artikel 1, lid 1, onder c), bedoelde documenten van onderzoeksinstellingen en organisaties die onderzoek financieren, met inbegrip van organisaties die zijn opgericht voor de overdracht van onderzoeksresultaten.

3.  Deze richtlijn bouwt voort op de bestaande toegangsregelingen in de lidstaten en laat deze onverlet.

3 bis.  Deze richtlijn laat Verordening (EU) 2016/679 onverlet en heeft geen invloed op het niveau van de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens uit hoofde van die verordening en ander Unierecht.

4.  De verplichtingen van deze richtlijn zijn alleen van toepassing als zij verenigbaar zijn met de bepalingen van de internationale overeenkomsten inzake de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten, in het bijzonder de Berner Conventie en de TRIPS-overeenkomst.

5.  Openbare lichamen oefenen het bij artikel 7, lid 1, van Richtlijn 96/9/EG verleende recht van een fabrikant van een databank niet uit om het hergebruik van documenten buiten de door deze richtlijn gestelde grenzen tegen te gaan of te beperken.

6.  Deze richtlijn is van toepassing op het hergebruik van bestaande documenten van openbare lichamen van de lidstaten, met inbegrip van documenten waarop Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad(22) van toepassing is.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan onder:

1.  "openbaar lichaam": de staat, zijn territoriale lichamen, publiekrechtelijke instellingen, en verenigingen gevormd door een of meer van deze lichamen of een of meer van deze publiekrechtelijke instellingen;

2.  "publiekrechtelijke instelling", iedere instelling die

  a)  is opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard zijn, en

  b)  rechtspersoonlijkheid heeft, en

  c)  waarvan hetzij de activiteiten in hoofdzaak door de staat of zijn territoriale lichamen of andere publiekrechtelijke instellingen worden gefinancierd, of zijn voor hun beheer onderworpen aan toezicht door deze laatsten; of waarvan de leden van het bestuursorgaan, het leidinggevend of het toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door de centrale, regionale of lokale overheden of andere publiekrechtelijke instellingen zijn aangewezen;

3.  "overheidsbedrijf": elk bedrijf waarover overheidslichamen al dan niet rechtstreeks een dominerende invloed kunnen uitoefenen uit hoofde van eigendom, financiële deelneming of de voor het bedrijf geldende voorschriften.

Er wordt aangenomen dat openbare lichamen dominerende invloed hebben wanneer deze openbare lichamen – al dan niet rechtstreeks – ten aanzien van een bedrijf:

i) de meerderheid van het geplaatste kapitaal van het bedrijf bezitten;

ii) over de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de door de onderneming uitgegeven aandelen beschikken; of

iii) meer dan de helft van de leden van het orgaan van bestuur, van beheer of van toezicht van genoemd bedrijf kunnen benoemen;

4.  "universiteit": een openbaar lichaam dat postsecundair hoger onderwijs verstrekt dat tot een academische graad leidt;

4 bis.  "open licentie": een gestandaardiseerde openbare licentie die de onbeperkte toegang tot, het gebruik, het wijzigen en het delen van gegevens en inhoud mogelijk maakt voor eenieder voor alle doeleinden, met inachtneming van de vereisten inzake herkomst en openheid;

5.  "document",

  a)  eender welke inhoud, ongeacht het medium (op papier of opgeslagen in elektronische vorm of als geluids-, beeld- of audiovisuele opname),

  b)  eender welk deel van een dergelijke inhoud;

5 ter.  "anonieme informatie" of "geanonimiseerde informatie": informatie die niet gerelateerd is aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, of aan persoonsgegevens die op zodanige wijze geanonimiseerd zijn dat de betrokkene niet of niet meer kan worden geïdentificeerd;

6.  "dynamische gegevens": documenten in elektronische vorm die vaak of regelmatig worden gewijzigd;

6 bis.  "applicatieprogramma-interface" (API): een goed gedocumenteerde reeks functies, procedures, definities en protocollen voor het gestructureerd opzoeken van online-informatie;

7.  "onderzoeksgegevens", andere documenten in digitale vorm dan wetenschappelijke publicaties, die worden verzameld of geproduceerd tijdens wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten en die als bewijs in het onderzoeksproces worden gebruikt, of waarvan binnen de onderzoeksgemeenschap algemeen wordt erkend dat ze noodzakelijk zijn om onderzoeksresultaten te valideren;

8.  "hoogwaardige datasets": documenten waarvan het hergebruik belangrijke voordelen voor de maatschappij, het milieu en de economie biedt, met name vanwege hun geschiktheid voor de ontwikkeling van diensten, toepassingen en nieuwe, hoogwaardige en fatsoenlijke banen met toegevoegde waarde en het aantal potentiële begunstigden van op basis van die datasets ontwikkelde diensten of toepassingen met toegevoegde waarde;

9.  "hergebruik", het gebruik door natuurlijke personen of rechtspersonen van documenten die in het bezit zijn van openbare lichamen voor andere commerciële of niet-commerciële doeleinden dan het oorspronkelijk doel binnen de publieke taak waarvoor de documenten zijn geproduceerd, met uitzondering van de uitwisseling van documenten tussen openbare lichamen uitsluitend met het oog op de vervulling van hun openbare taken;

9 bis.  "persoonsgegevens": gegevens als gedefinieerd in artikel 4, onder a), van Verordening (EU) nr. 2016/679;

10.  "machinaal leesbaar formaat": een bestandsformaat dat zodanig is gestructureerd dat softwaretoepassingen specifieke gegevens, met inbegrip van individuele feitenbeschrijvingen, en hun interne structuur gemakkelijk kunnen identificeren, herkennen en extraheren;

11.  "open formaat": een bestandsformaat dat platformonafhankelijk is en voor het publiek beschikbaar is zonder enige beperking die het hergebruik van informatie verhindert;

12.  "formele open standaard": een standaard die schriftelijk is vastgesteld, met vermelding van specificaties voor de vereisten betreffende de wijze waarop de interoperabiliteit van de software moet worden gegarandeerd;

13.  "redelijk rendement op investeringen": een percentage van het totale tarief, bovenop de kosten die mogen worden doorberekend, dat maximaal 5 procentpunten hoger ligt dan de vaste rente van de Europese Centrale Bank;

14.  "derde partij": een natuurlijke of rechtspersoon die geen openbaar lichaam, overheidsbedrijf of een private onderneming als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b bis), is en die gegevens bezit.

Artikel 3

Algemeen beginsel

1.   De lidstaten zorgen ervoor dat de documenten waarop deze richtlijn overeenkomstig artikel 1 van toepassing is, hergebruikt kunnen worden voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, overeenkomstig de voorwaarden van de hoofdstukken III en IV.

2.  Voor documenten waarvoor intellectuele-eigendomsrechten berusten bij bibliotheken, met inbegrip van universiteitsbibliotheken, musea en archieven en voor documenten van overheidsbedrijven zien de lidstaten erop toe dat dergelijke documenten, indien hergebruik is toegestaan door het overheidsbedrijf of de private onderneming als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b bis), dat of die de documenten heeft geproduceerd, kunnen worden hergebruikt voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, overeenkomstig de voorwaarden van de hoofdstukken III en IV.

2 bis  Lidstaten moeten ervoor zorgen dat documenten die binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen worden geproduceerd en beschikbaar worden gesteld voor hergebruik volgens het beginsel "open door ontwerp en door standaardinstellingen".

2 ter.  De lidstaten zorgen ervoor dat de organisaties waarop deze richtlijn van toepassing is bij het nemen van besluiten over het toepassingsgebied en de voorwaarden voor het hergebruik van documenten, gegevensbeschermingseffectbeoordelingen uitvoeren, in het bijzonder voor specifieke sectoren die vaak omgaan met speciale categorieën persoonsgegevens, zoals de gezondheidssector, of andere persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 9 van Verordening (EU) 2016/679. Dergelijke gegevensbeschermingseffectbeoordelingen worden uitgevoerd overeenkomstig artikel 35 van Verordening (EU) 2016/679.

HOOFDSTUK II

VERZOEKEN OM HERGEBRUIK

Artikel 4

Voorschriften voor de behandeling van verzoeken om hergebruik

1.  Openbare lichamen, overheidsbedrijven en private ondernemingen als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b bis), behandelen verzoeken om hergebruik en stellen de verzoeker de documenten ter beschikking voor hergebruik, waar mogelijk en passend langs elektronische weg, of stellen, indien een licentie vereist is, het licentieaanbod aan de aanvrager op binnen een redelijke termijn die strookt met de voor de behandeling van een verzoek om toegang tot deze documenten vastgestelde termijn.

1 bis.  De betrokken overheidsbedrijven of private ondernemingen als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b bis), beslissen zelf of ze hergebruik van een of meer of alle documenten, binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn, al dan niet toestaan. Nadat een onderneming heeft besloten een document voor hergebruik beschikbaar te stellen, komt dat bedrijf de in de hoofdstukken III en IV van deze richtlijn vastgestelde toepasselijke verplichtingen na, met name inzake formaten, vergoedingen, transparantie, licenties, non-discriminatie en het verbod op exclusiviteitsregelingen.

2.  Wanneer geen termijnen of andere regels voor de spoedige verstrekking van documenten zijn vastgesteld, behandelen de openbare lichamen, overheidsbedrijven of private ondernemingen als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b bis), het verzoek en verstrekken zij de verzoeker de documenten voor hergebruik of stellen zij, indien voor hergebruik een licentie is vereist, het licentieaanbod aan de aanvrager zo spoedig mogelijk of uiterlijk binnen een termijn van ten hoogste 20 werkdagen na de ontvangst van het verzoek op. Voor uitgebreide of ingewikkelde verzoeken kan deze termijn met 20 werkdagen worden verlengd. In dat geval wordt de aanvrager er zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen drie weken na zijn oorspronkelijk verzoek van in kennis gesteld dat de behandeling van zijn verzoek meer tijd zal vergen, met vermelding van de redenen waarom dat zo is.

3.  In geval van een afwijzende beslissing delen de openbare lichamen, overheidsbedrijven of private ondernemingen als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b bis), de verzoeker de gronden voor de afwijzing van het verzoek mede, waarbij zij zich baseren op de toepasselijke bepalingen van de toegangsregeling in de betrokken lidstaat of de nationale bepalingen die krachtens deze richtlijn en in het bijzonder artikel 1, lid 2, onder a) tot en met g), en artikel 3 zijn genomen. Ingeval een afwijzende beslissing gebaseerd is op artikel 1, lid 2, onder c), verwijst het openbare lichaam, het overheidsbedrijf of de private onderneming als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b bis), in de beslissing naar de natuurlijke of rechtspersoon bij wie de rechten berusten, indien deze bekend is, of naar de licentiegever van wie het openbare lichaam het betrokken materiaal heeft verkregen. Bibliotheken, met inbegrip van universiteitsbibliotheken, musea en archieven zijn niet verplicht deze verwijzing op te nemen.

4.  In elke beslissing over hergebruik wordt verwezen naar de rechtsmiddelen die de verzoeker ter beschikking staan indien hij tegen de beslissing in beroep wenst te gaan. De rechtsmiddelen omvatten de mogelijkheid tot herziening door een onpartijdige herzieningsinstantie die over de nodige deskundigheid beschikt, zoals de nationale mededingingsautoriteit, de nationale toezichthoudende autoriteit die opgezet werd uit hoofde van artikel 51 van Verordening (EU) 2016/679, de nationale autoriteit inzake toegang tot documenten of een nationale rechterlijke instantie, waarvan de beslissingen bindend zijn voor het betreffende openbare lichaam.

4 bis.  Voor de toepassing van dit artikel zorgen de lidstaten ervoor dat:

a)  steun wordt verleend aan eenieder die toegang wenst tot documenten;

b)  lijsten van de openbare lichamen, overheidsbedrijven en private ondernemingen als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b bis), publiek toegankelijk zijn;

c)  praktische regelingen zijn getroffen om te waarborgen dat het hergebruik van overheidsinformatie op doeltreffende wijze geschiedt;

d)  openbare lichamen, overheidsbedrijven en de openbare lichamen, overheidsbedrijven en private ondernemingen als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b bis), het publiek voldoende voorlichten over zijn rechten uit hoofde van deze richtlijn en de rechten die voortvloeien uit bestaande regels voor toegang tot informatie die op nationaal of EU-niveau zijn vastgelegd, en dat zij daartoe passende informatie, richtsnoeren en advies verstrekken.

5.  De volgende entiteiten hoeven niet te voldoen aan de bepalingen van dit artikel:

;

b) onderwijsinstellingen, onderzoeksinstellingen en organisaties die onderzoek financieren.

HOOFDSTUK III

VOORWAARDEN VOOR HERGEBRUIK

Artikel 5

Beschikbare formaten

1.  Onverminderd hoofdstuk V stellen openbare lichamen, overheidsbedrijven en private ondernemingen als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b bis), hun documenten ter beschikking in vormen of formaten die toegankelijk, gemakkelijk te vinden en elektronisch herbruikbaar zijn, in de reeds bestaande talen en, indien mogelijk en passend, in een open en machinaal leesbaar formaat, samen met hun metadata. Zowel het formaat als de metadata dienen zoveel mogelijk aan formele open standaarden te voldoen.

2.  Zolang hergebruikers de mogelijkheid hebben om de gevraagde documenten te hergebruiken, behelst lid 1 geen verplichting voor openbare lichamen, private ondernemingen als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b bis) of overheidsbedrijven om documenten te creëren of aan te passen of om uittreksels te verstrekken om aan dat lid te voldoen indien dit een onevenredig grote inspanning vereist die verder gaat dan een eenvoudige handeling.

3.  Openbare lichamen, private ondernemingen als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b bis), en overheidsbedrijven kunnen op basis van deze richtlijn niet worden verplicht een bepaalde soort documenten te blijven produceren en op te slaan met het oog op het hergebruik van die documenten door een particuliere of publieke organisatie.

4.  Dynamische gegevens worden door openbare lichamen, overheidsbedrijven en private ondernemingen als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b bis), onmiddellijk nadat ze zijn verzameld via passende API's beschikbaar gesteld voor hergebruik. Teneinde de ononderbroken terbeschikkingstelling van dynamische gegevens te garanderen, kunnen openbare lichamen ondersteuning uit relevante Unieprogramma's ontvangen.

5.  Wanneer het voor openbare lichamen, private ondernemingen als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b bis), of overheidsbedrijven financieel en technisch niet haalbaar is om documenten onmiddellijk na het verzamelen van de gegevens en zonder vertraging beschikbaar te stellen, worden de in lid 4 bedoelde documenten beschikbaar gesteld binnen een termijn die de exploitatie van hun economisch en sociaal potentieel niet onnodig in het gedrang brengt.

5 bis.  Openbare lichamen, overheidsbedrijven en private ondernemingen als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b bis), zorgen ervoor dat de toegang tot en het hergebruik van overheidsinformatie verloopt in overeenstemming met de Uniewetgeving inzake gegevensbescherming.

Artikel 6

Tariferingsbeginselen

1.  Voor het hergebruik van documenten wordt geen vergoeding aangerekend, of een vergoeding die beperkt blijft tot de marginale kosten voor hun vermenigvuldiging, verstrekking en verspreiding en – indien van toepassing – de anonimisering van persoonsgegevens en maatregelen ter bescherming van commercieel vertrouwelijke informatie.

2.  Bij wijze van uitzondering is lid 1 niet van toepassing op:

a)  openbare lichamen die verplicht zijn inkomsten te genereren om een aanzienlijk deel van de kosten van de uitoefening van hun openbare taken te dekken;

a bis)  documenten waarvoor het betrokken openbare lichaam verplicht is voldoende inkomsten te genereren om een aanzienlijk deel van de kosten van de verzameling, productie, vermenigvuldiging en verspreiding ervan te dekken;

b)  bibliotheken, met inbegrip van universiteitsbibliotheken, musea en archieven;

c)  overheidsbedrijven;

c bis)  private ondernemingen als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b bis).

3.  In de in lid 2, onder a) en c) bedoelde gevallen wordt de totale vergoeding berekend aan de hand van objectieve, transparante en controleerbare criteria die door de lidstaten worden vastgesteld. De totale inkomsten uit het verstrekken en het verlenen van toestemming voor hergebruik van documenten mogen over de desbetreffende berekeningsperiode genomen niet hoger zijn dan de kosten van de verzameling, productie, vermenigvuldiging, verspreiding, opslag en, indien van toepassing, de anonimisering van persoonsgegevens en maatregelen ter bescherming van commercieel vertrouwelijke informatie, vermeerderd met een redelijk rendement op investeringen. De vergoeding wordt berekend overeenkomstig de toepasselijke boekhoudkundige beginselen.

4.  Indien er door de in lid 2, onder b), bedoelde openbare lichamen een vergoeding wordt verlangd, mogen de totale inkomsten uit het verstrekken en het verlenen van toestemming voor hergebruik van documenten over de desbetreffende berekeningsperiode genomen niet hoger zijn dan de kosten van de verzameling, productie, vermenigvuldiging, verspreiding, opslag van gegevens, bewaring en vereffening van rechten en, indien van toepassing, de anonimisering van persoonsgegevens en maatregelen ter bescherming van commercieel vertrouwelijke informatie, vermeerderd met een redelijk rendement op investeringen. De vergoeding wordt berekend overeenkomstig de boekhoudkundige beginselen die op de betrokken openbare lichamen van toepassing zijn.

5.  Hergebruik van hoogwaardige datasets, waarvan de lijst wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 13 en bijlage II bis, en van onderzoeksgegevens als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder c), is kosteloos voor de gebruiker.

Artikel 7

Transparantie

-1 bis.  De lidstaten mogen de kosten bekendmaken die verbonden zijn aan de vermenigvuldiging en verspreiding van documenten en aan de opslag van gegevens met betrekking tot de documenten, alsook, in voorkomend geval, de kosten voor de anonimisering van persoonsgegevens en voor maatregelen ter bescherming van vertrouwelijke informatie als bedoeld in artikel 1, lid 2, onder d).

1.  In het geval van standaardvergoedingen voor het hergebruik van documenten of gedeelten van documenten worden de eventuele voorwaarden en het eigenlijke bedrag van die vergoedingen, met inbegrip van de berekeningsgrondslag ervoor, vooraf vastgesteld en bekendgemaakt, indien mogelijk en passend langs elektronische weg.

2.  In het geval van andere dan de in het lid 1 genoemde vergoedingen voor hergebruik worden de factoren waarmee rekening wordt gehouden bij de berekening van die vergoedingen vooraf aangegeven. Op verzoek geeft de houder van documenten ook aan hoe die vergoedingen zijn berekend met betrekking tot het specifieke verzoek om hergebruik.

3.  De lidstaten publiceren een lijst van openbare lichamen als bedoeld in artikel 6, lid 2, onder a).

4.  De openbare lichamen zorgen ervoor dat indieners van verzoekers om hergebruik van documenten in kennis worden gesteld van de rechtsmiddelen tegen besluiten of handelingen die hen betreffen.

Artikel 8

Licenties

1.  De lidstaten verbinden geen voorwaarden of licenties aan het hergebruik van documenten, tenzij de behoefte aan dergelijke voorwaarden of licenties niet-discriminerend en evenredig is en op grond van een doelstelling van algemeen belang kan worden gerechtvaardigd.

2.  In de lidstaten waar licenties gebruikt worden, zorgen de lidstaten ervoor dat standaardlicenties het hergebruik van overheidsdocumenten, die aan specifieke licentieaanvragen kunnen worden aangepast, in digitaal formaat beschikbaar zijn en elektronisch kunnen worden verwerkt. De lidstaten moedigen het gebruik van standaardlicenties aan.

2 bis  Onverminderd de aansprakelijkheidsvereisten uit hoofde van het Unierecht is het openbare lichamen, overheidsbedrijven of private ondernemingen als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b bis), die zonder voorwaarden of beperkingen documenten voor hergebruik beschikbaar stellen, toegestaan om iedere aansprakelijkheid met betrekking tot de voor hergebruik beschikbaar gestelde documenten af te wijzen.

Artikel 9

Praktische regelingen

1.  De lidstaten stellen praktische regelingen vast die het zoeken naar voor hergebruik beschikbare documenten vereenvoudigen, zoals overzichtslijsten van de belangrijkste documenten met relevante metagegevens, die indien mogelijk en passend online en in machinaal leesbare formaten toegankelijk zijn en portaalsites met links naar de overzichtslijsten. Indien mogelijk vergemakkelijken de lidstaten het taaloverschrijdend zoeken naar documenten.

1 bis.  De lidstaten zorgen ervoor dat openbare lichamen, overheidsbedrijven en private ondernemingen als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b bis), de Commissie de nodige toegang geven tot alle informatie die zij ter beschikking stellen voor hergebruik, opdat de datasets op het niveau van de Unie kunnen worden verzameld, en met name opdat kan worden voorzien in Uniebrede datasets die volledige dekking bieden voor een bepaalde categorie gegevens als bedoeld in bijlage II bis. De Commissie treft praktische regelingen voor de terbeschikkingstelling van datasets op EU-niveau via één enkel toegangspunt.

Artikel 10

Beschikbaarheid en hergebruik van onderzoeksgegevens

1.  De lidstaten ondersteunen de beschikbaarheid van onderzoeksgegevens middels nationale beleidsmaatregelen en acties om met overheidsmiddelen gefinancierde onderzoeksgegevens beschikbaar te stellen ("open-toegangbeleid") met inachtneming van de FAIR-beginselen. Alle met overheidsmiddelen gefinancierde onderzoeksgegevens moeten standaard open worden gesteld. In dit verband moet rekening worden gehouden met zorgen aangaande intellectuele-eigendomsrechten, de bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijkheid, veiligheid en rechtmatige handelsbelangen overeenkomstig het beginsel "zo open als mogelijk, zo gesloten als nodig". Dit open-toegangbeleid is gericht tot onderzoeksinstellingen en organisaties die onderzoek financieren. In het kader van uit de begroting van de Unie gefinancierde regelingen voor de financiering van onderzoek moeten alle begunstigden verplicht worden om hun onderzoeksgegevens openbaar beschikbaar te stellen voor hergebruik overeenkomstig het programma Horizon Europa.

2.  Onderzoeksgegevens zijn herbruikbaar voor commerciële of niet-commerciële doeleinden overeenkomstig de in de hoofdstukken III en IV vastgestelde voorwaarden voor zover die gegevens met overheidsmiddelen gefinancierd zijn en de toegang tot die gegevens wordt verleend via institutionele of thematische databanken of lokale, nationale of internationale gegevensinfrastructuur. In dit verband moet echter terdege rekening worden gehouden met rechtmatige handelsbelangen, activiteiten in verband met kennisoverdracht en reeds bestaande intellectuele-eigendomsrechten. De gegevens worden verstrekt onverminderd artikel 1, lid 2, onder c).

HOOFDSTUK IV

DISCRIMINATIEVERBOD EN EERLIJKE HANDEL

Artikel 11

Discriminatieverbod

1.  De voorwaarden voor het hergebruik van documenten mogen niet discriminerend zijn voor vergelijkbare categorieën van hergebruik, met inbegrip van hergebruik over de landsgrenzen heen.

2.   De lidstaten zorgen voor eerlijke mededinging tussen openbare lichamen, overheidsbedrijven en private ondernemingen als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b bis), enerzijds en andere gebruikers anderzijds in gevallen waarin documenten door de desbetreffende openbare lichamen, overheidsbedrijven of private ondernemingen als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b bis), worden hergebruikt voor commerciële activiteiten die buiten hun openbare taken vallen, door te waarborgen dat voor de verstrekking van documenten voor deze activiteiten dezelfde vergoedingen en andere voorwaarden gelden als voor andere gebruikers.

2 bis  De lidstaten zorgen er op dezelfde wijze voor dat het hergebruik van documenten en informatie van overheidsbedrijven of private ondernemingen als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b bis), geen afbreuk doet aan de eerlijke mededinging.

Artikel 12

Verbod op exclusiviteitsregelingen

1.  Teneinde voor billijkheid te zorgen, staat het hergebruik van documenten open voor alle potentiële gebruikers op de markt, zelfs indien één of meer gebruikers reeds op deze documenten gebaseerde producten met toegevoegde waarde exploiteren. Contracten of andere overeenkomsten tussen een openbaar lichaam, een private onderneming als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b bis), of een overheidsbedrijf dat over deze documenten beschikt en derden mogen geen exclusiviteitsrechten noch preferentieel gebruik van de gegevens verlenen. Er wordt rekening gehouden met publieke diensten die zijn uitgezonderd van het toepassingsgebied van Richtlijn 2014/24/EU op grond van artikel 11 van die richtlijn en innovatiepartnerschappen als bedoeld in artikel 31 van Richtlijn 2014/24/EU.

2.  Wanneer een exclusief recht echter noodzakelijk is voor het verlenen van een dienst van algemeen belang, dient periodiek, doch in ieder geval om de drie jaar, te worden nagegaan of de redenen daarvoor nog steeds geldig zijn. Exclusiviteitsregelingen die na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn worden gesloten, worden minstens twee maanden voor hun inwerkingtreding bekendgemaakt. De uiteindelijke regelingen zijn transparant en openbaar.

Dit lid is niet van toepassing op de digitalisering van culturele hulpbronnen.

3.  Onverminderd lid 1, duurt, wanneer een exclusief recht betrekking heeft op de digitalisering van culturele hulpbronnen, de periode van exclusiviteit in het algemeen niet langer dan tien jaar. Indien die periode meer dan tien jaar bedraagt, wordt de duur ervan tijdens het elfde jaar en, indien van toepassing, daarna om de zeven jaar, getoetst.

De in de eerste alinea bedoelde regelingen die exclusieve rechten toekennen zijn transparant en worden openbaar gemaakt.

Ingeval van een in de eerste alinea bedoeld exclusief recht, wordt in de desbetreffende overeenkomst vastgesteld dat het desbetreffende openbare lichaam gratis een kopie van de gedigitaliseerde culturele hulpbronnen krijgt. Die kopie is na afloop van de exclusiviteitsperiode beschikbaar voor hergebruik.

4.   Wettelijke of praktische regelingen die, zonder expliciet in de toekenning van exclusiviteitsrechten te voorzien, tot doel hebben of redelijkerwijs kunnen worden geacht de beschikbaarheid van documenten voor hergebruik door andere partijen dan de derde partij bij de regeling te beperken, worden minstens twee maanden voor de inwerkingtreding van die regeling bekendgemaakt. Deze wettelijke of praktische regelingen moeten regelmatig, en in ieder geval om de drie jaar, worden herzien. De uiteindelijke regelingen zijn transparant en openbaar, met inachtneming van de mededinging.

5.   Exclusiviteitsregelingen die al bestaan op 17 juli 2013 en die niet voor een uitzondering uit hoofde van de leden 2 en 3 in aanmerking komen, worden aan het eind van het contract of in elk geval uiterlijk op 18 juli 2043 beëindigd.

Artikel 12 bis (nieuw)

Bewaren van overheidsinformatie

De lidstaten zorgen voor de tenuitvoerlegging een doeltreffend bewaarbeleid voor overheidsinformatie in een formaat dat de beste waarborgen biedt voor toegang op de lange termijn.

HOOFDSTUK V

HOOGWAARDIGE DATASETS

Artikel 13

Lijst van hoogwaardige datasets

1.  Met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van deze richtlijn wordt een lijst van categorieën en hoogwaardige datasets vastgesteld in bijlage II bis. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 14 gedelegeerde handelingen vast te stellen om de lijst uit te breiden door nieuwe categorieën en hun respectievelijke datasets toe te voegen aan de lijst van documenten waarop deze richtlijn van toepassing is, samen met de modaliteiten voor de publicatie en het hergebruik daarvan.

2.  Die datasets worden gratis beschikbaar gesteld in een machinaal leesbaar formaat, kunnen worden gedownload en zijn, in voorkomend geval, toegankelijk via API's. De voorwaarden voor hergebruik zijn verenigbaar met open standaardlicenties.

3.  Bij wijze van uitzondering geldt de gratis beschikbaarstelling als bedoeld in lid 2 niet voor hoogwaardige datasets van overheidsbedrijven indien uit de effectbeoordeling als bedoeld in artikel 13, lid 7, blijkt dat de gratis beschikbaarstelling van die datasets in de respectieve markten tot concurrentieverstoring zou leiden.

5.  De in lid 1 bedoelde lijst van categorieën en hun respectievelijke hoogwaardige datasets is gebaseerd op de beoordeling van hun potentieel om aanzienlijke sociale, economische of milieubaten te genereren, innovatieve diensten, het aantal gebruikers, met name kmo's, de inkomsten waartoe ze kunnen bijdragen, de mogelijkheden om ze met andere datasets te combineren en het verwachte effect op de concurrentiepositie van overheidsbedrijven.

6.  De in bijlage II bis opgenomen lijst kan, in voorkomend geval, worden aangevuld door middel van een gedelegeerde handeling; De Commissie kan de in bijlage II bis aanvullen door nieuwe categorieën en hun respectievelijke hoogwaardige datasets toe te voegen door middel van gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 290 VWEU en overeenkomstig de procedure van artikel 14.

7.  De Commissie voert voorafgaand aan de vaststelling van een gedelegeerde handeling een effectbeoordeling uit, met inbegrip van een kosten-batenanalyse, en waarborgt dat de handeling complementair is aan de bestaande sectorale rechtsinstrumenten inzake het hergebruik van documenten waarop deze richtlijn van toepassing is. Wanneer categorieën van hoogwaardige datasets betrekking kunnen hebben op overheidsbedrijven wordt in de effectbeoordeling bijzondere aandacht besteed aan mogelijke concurrentieverstoringen en de rol van overheidsbedrijven, kmo's en start-ups in een concurrerend economisch klimaat.

7 bis.   Voor de toepassing van de leden 1, 2 en 7 organiseert de Commissie openbare raadplegingen met alle belanghebbenden, met inbegrip van de bevoegde instanties die de beschikking hebben over overheidsinformatie, alsook met de sociale partners, gebruikers en hergebruikers, indieners van verzoeken tot gebruik en hergebruik en organisaties uit het maatschappelijk middenveld. Alle belanghebbenden krijgen de gelegenheid om suggesties aan de Commissie voor te leggen met betrekking tot aanvullende categorieën hoogwaardige datasets of concrete datasets. De Commissie neemt deze suggesties in overweging of de belanghebbende in kennis stellen van de redenen waarom de suggestie niet wordt overgenomen.

Voor de toepassing van lid 2 houdt de Commissie rekening met de mogelijke gevolgen voor de mededinging in situaties waar overheidsbedrijven actief zijn op concurrerende markten.

HOOFDSTUK VI

SLOTBEPALINGEN

Artikel 14

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

2.  De in artikel 13 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar vanaf [de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.  De in artikel 13 bedoelde delegatie van bevoegdheden kan door het Europees Parlement of de Raad te allen tijde worden ingetrokken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het besluit laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

4.  Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven.

5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

6.  Een overeenkomstig artikel 13 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving ervan aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien het Europees Parlement en de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met drie maanden verlengd.

Artikel 15

Omzetting

1.  De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op […] aan de artikelen […] te voldoen. Zij stellen de Commissie onverwijld in kennis van die maatregelen.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in de bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar deze richtlijn verwezen. In de bepalingen wordt tevens vermeld dat verwijzingen in bestaande wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen naar de bij deze richtlijn ingetrokken richtlijnen, gelden als verwijzingen naar de onderhavige richtlijn. De regels voor die verwijzing en de formulering van die vermelding worden vastgesteld door de lidstaten.

2.  De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 16

Evaluatie

1.  Ten vroegste vier jaar na de omzettingsdatum van deze richtlijn evalueert de Commissie de toepassing van deze richtlijn en dient zij een verslag met de belangrijkste resultaten van die evaluatie in bij het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité. Die evaluatie wordt verricht conform de richtsnoeren voor betere regelgeving van de Commissie(23). De lidstaten verstrekken de Commissie de nodige informatie voor het opstellen van dat verslag.

2.  De evaluatie heeft met name betrekking op het toepassingsgebied en het sociale en economische effect van de richtlijn, met inbegrip van de mate waarin het hergebruik van overheidsdocumenten waarop de richtlijn van toepassing is, is toegenomen, met name door kmo's, het effect van de hoogwaardige datasets, de gevolgen van de toegepaste tariferingsbeginselen, het hergebruik van officiële teksten van wetgevende en administratieve aard, het hergebruik van documenten van andere entiteiten dan openbare lichamen, de beschikbaarheid en het gebruik van API's, de interactie tussen gegevensbescherming en mogelijkheden tot hergebruik, en de verdere mogelijkheden om de goede werking van de interne markt en de ontwikkeling van de Europese data-economie te bevorderen, ter ondersteuning van economische groei en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt.

Artikel 17

Intrekking

Richtlijn 2003/98/EG, als gewijzigd door de in bijlage I, deel A, genoemde richtlijnen, wordt ingetrokken met ingang van [de dag na de datum in artikel 15, lid 1, eerste alinea], onverminderd de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de termijnen voor de omzetting in nationale wetgeving en de toepassing van de in bijlage I, deel B, genoemde richtlijnen.

Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzingen naar de onderhavige richtlijn en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage II.

Artikel 18

Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 19

Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement  Voor de Raad

De Voorzitter  De Voorzitter

BIJLAGE I

Deel A

Ingetrokken richtlijnmet wijzigingen

(vermeld in artikel 15)

Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad

(PB L 345 van 31.12.2003, blz. 90)

Richtlijn 2013/37/EG van het Europees Parlement en de Raad

(PB L 175 van 27.6.2013, blz. 1)

Deel B

Termijn voor omzetting in intern recht en toepassingsdatum

(vermeld in artikel 15)

Richtlijn

Omzettingstermijn

Toepassingsdatum

 

2003/98/EG

1 juli 2005

 

2013/37/EU

18 juli 2015

18 juli 2015

BIJLAGE II

Concordantietabel

Richtlijn 2003/98/EG

Deze richtlijn

Artikel 1, lid 1

Artikel 1, lid 1, aanhef en artikel 1, lid 1, onder a)

_

Artikel 1, lid 1, onder b)

_

Artikel 1, lid 1, onder c)

Artikel 1, lid 2, aanhef

Artikel 1, lid 2, aanhef

Artikel 1, lid 2, onder a)

Artikel 1, lid 2, onder a)

_

Artikel 1, lid 2, onder b)

Artikel 1, lid 2, onder b)

Artikel 1, lid 2, onder c)

Artikel 1, lid 2, onder c)

Artikel 1, lid 2, onder d)

Artikel 1, lid 2, onder c bis)

Artikel 1, lid 2, onder e)

Artikel 1, lid 2, onder c ter)

Artikel 1, lid 2, onder f):

Artikel 1, lid 2, onder c quater)

Artikel 1, lid 2, onder g)

Artikel 1, lid 2, onder d)

Artikel 1, lid 2, onder h)

Artikel 1, lid 2, onder e)

Artikel 1, lid 2, onder j)

Artikel 1, lid 2, onder f):

Artikel 1, lid 2, onder i)

_

Artikel 1, lid 2, onder k)

Artikel 1, lid 3

Artikel 1, lid 3

Artikel 1, lid 4

_

Artikel 1, lid 5

Artikel 1, lid 4

_

Artikel 1, lid 5

_

Artikel 1, lid 6

Artikel 2, aanhef

Artikel 2, aanhef

Artikel 2, punt 1

Artikel 2, punt 1

Artikel 2, punt 2

Artikel 2, punt 2

_

Artikel 2, punt 3

Artikel 2, punt 3

Artikel 2, punt 5

_

Artikel 2, punt 6

_

Artikel 2, punt 7

_

Artikel 2, punt 8

Artikel 2, punt 4

Artikel 2, punt 9

Artikel 2, punt 5

_

Artikel 2, punt 6

Artikel 2, punt 10

Artikel 2, punt 7

Artikel 2, punt 11

Artikel 2, punt 8

Artikel 2, punt 12

Artikel 2, punt 9

Artikel 2, punt 4

_

Artikel 2, punt 13

_

Artikel 2, punt 14

Artikel 3, lid 1

Artikel 3, lid 1

Artikel 3, lid 2

Artikel 3, lid 2

Artikel 4, lid 1

Artikel 4, lid 1

Artikel 4, lid 2

Artikel 4, lid 2

Artikel 4, lid 3

Artikel 4, lid 3

Artikel 4, lid 4

Artikel 4, lid 4

Artikel 4, lid 5

_

_

Artikel 4, lid 5, aanhef

_

Artikel 4, lid 5, onder a)

 

Artikel 4, lid 5, onder b)

Artikel 5, lid 1

Artikel 5, lid 1

Artikel 5, lid 2

Artikel 5, lid 2

Artikel 5, lid 3

Artikel 5, lid 3

_

Artikel 5, lid 4

_

Artikel 5, lid 5

Artikel 6, lid 1

Artikel 6, lid 1

Artikel 6, lid 2, aanhef

Artikel 6, lid 2, aanhef

Artikel 6, lid 2, onder a)

Artikel 6, lid 2, onder a)

Artikel 6, lid 2, onder b)

_

Artikel 6, lid 2, onder c)

Artikel 6, lid 2, onder b)

_

Artikel 6, lid 2, onder c)

Artikel 6, lid 3

Artikel 6, lid 3

Artikel 6, lid 4

Artikel 6, lid 4

_

Artikel 6, lid 5

Artikel 7, lid 1

Artikel 7, lid 1

Artikel 7, lid 2

Artikel 7, lid 2

Artikel 7, lid 3

_

_

Artikel 7, lid 3

Artikel 7, lid 4

Artikel 7, lid 4

Artikel 8, lid 1

Artikel 8, lid 1

Artikel 8, lid 2

Artikel 8, lid 2

Artikel 9

Artikel 9

_

Artikel 10, lid 1

_

Artikel 10, lid 2

Artikel 10, lid 1

Artikel 11, lid 1

Artikel 10, lid 2

Artikel 11, lid 2

Artikel 11, lid 1

Artikel 12, lid 1

Artikel 11, lid 2

Artikel 12, lid 2

Artikel 11, lid 2 bis

Artikel 12, lid 3

_

Artikel 12, lid 4

Artikel 11, lid 3

_

Artikel 11, lid 4

Artikel 12, lid 5

_

Artikel 13, lid 1

_

Artikel 13, lid 2

_

Artikel 13, lid 3

_

Artikel 13, lid 4, onder a)

_

Artikel 13, lid 4, onder b)

_

Artikel 13, lid 5

_

Artikel 13, lid 6

_

Artikel 13, lid 7

_

Artikel 14, lid 1

_

Artikel 14, lid 2

_

Artikel 14, lid 3

_

Artikel 14, lid 4

_

Artikel 14, lid 5

_

Artikel 14, lid 6

Artikel 12

Artikel 15, lid 1

_

Artikel 15, lid 2

Artikel 13, lid 1

Artikel 16, lid 1

Artikel 13, lid 2

_

Artikel 13, lid 3

Artikel 16, lid 2

_

Artikel 17

Artikel 14

Artikel 18

Artikel 15

Artikel 19

_

Bijlage I

_

Bijlage II

BIJLAGE II bis

Lijst van categorieën en hoogwaardige datasets

1. Geospatiale data

- postcodes, nationale en lokale kaarten (kadastrale kaarten, topografische kaarten, zeekaarten, kaarten met administratieve grenzen).

2. Aardobservatie en milieu

- ruimte- en in-situgegevens (monitoring van het weer, de bodem- en waterkwaliteit, het energieverbruik, emissieniveaus).

3. Meteorologische gegevens

- Weersvoorspellingen, neerslag, wind en atmosferische druk.

4. Statistieken

- Nationale, regionale en lokale statistische gegevens die de belangrijkste demografische en economische indicatoren omvatten (bruto binnenlands product, leeftijd, werkloosheid, inkomen, opleiding).

5. Bedrijven

- Vennootschaps- en handelsregisters (lijsten van geregistreerde bedrijven, gegevens met betrekking tot eigendom en management, registratienummers).

6. Vervoersdata

- Dienstregelingen van openbaar vervoer voor alle vervoerswijzen, informatie over openbare werken en de staat van het vervoersnetwerk, met inbegrip van verkeersinformatie.

(1)

* Amendementen: nieuwe of vervangende tekst staat in vet en cursief, schrappingen zijn met het symbool ▐ aangegeven.

(2)

  Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie (PB L 345 van 31.12.2003, blz. 90).

(3)

  SWD(2018) 145.

(4)

  SWD(2018) 127.

(5)

  Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken (PB L 77 van 27.3.1996, blz. 20).

(6)

  Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) (PB L 108 van 25.4.2007, blz. 1).

(7)

  Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 243).

(8)

  C(2018)2375

(9)

  Richtlijn 2014/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de rechtsbescherming van databanken (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 65).

(10)

  Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) (PB L 108 van 25.4.2007, blz. 1).

(11)

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

(12)

  Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (verordening algemene verordening gegevensbescherming) […].

(13)

  Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37).

(14)

  Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 inzake het hergebruik van overheidsinformatie (PB L 167 van 22.6.2001, blz. 10).

(15)

  Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken (PB L 77 van 27.3.1996, blz. 20).

(16)

Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1).

(17)

  PB L123 van 12.5. 2016, blz. 1.

(18)

  Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 243).

(19)

  Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007

betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordeningen (EEG)

nr. 1191/69 en  1107/70.

(20)

  Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (PB L 293 van 31.10.2008, blz. 3).

(21)

  Verordening (EEG) nr. 3577/92 van de Raad van 7 december 1992 houdende toepassing van het beginsel van het vrij verrichten van diensten op het zeevervoer binnen de lidstaten (cabotage in het zeevervoer) (PB L 364 van 12.12.1992, blz. 7).

(22)

  Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) (PB L 108 van 25.4.2007, blz. 1).

(23)

  SWD (2017)350


BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN

D(2018)33866

Aan de heer Jerzy BUZEK

voorzitter, Commissie industrie, onderzoek en energie

PHS 08B046

Brussel

Betreft:  Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het hergebruik van overheidsinformatie (herschikking)

COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)

Geachte voorzitter,

De Commissie juridische zaken heeft bovengenoemd voorstel bestudeerd, overeenkomstig artikel 104 inzake herschikking, zoals opgenomen in het Reglement van het Europees Parlement.

Lid 3 van dat artikel luidt als volgt:

"Als de voor juridische zaken bevoegde commissie van oordeel is dat het ontwerp geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig zijn aangegeven, stelt zij de bevoegde commissie hiervan in kennis.

In dat geval en onverminderd de in de artikelen 169 en 170 vastgelegde voorwaarden zijn amendementen in de ter zake bevoegde commissie alleen ontvankelijk als zij betrekking hebben op onderdelen van het ontwerp die wijzigingen bevatten.

Amendementen op ongewijzigd gebleven onderdelen van het ontwerp kunnen evenwel in uitzonderlijke en individuele gevallen door de voorzitter van de ter zake bevoegde commissie worden aanvaard indien hij van oordeel is dat dit noodzakelijk is om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst of omdat de amendementen onlosmakelijk verbonden zijn met andere ontvankelijke amendementen. Deze redenen dienen in een schriftelijke motivering bij de amendementen te worden vermeld."

Op grond van het advies van de Adviesgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, die het voorstel tot herschikking heeft onderzocht en overeenkomstig de aanbevelingen van de rapporteur voor advies, is de Commissie juridische zaken van oordeel dat het voorstel geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig worden aangegeven en dat met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met die inhoudelijke wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel een loutere codificatie van de bestaande teksten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen.

Samenvattend doet de Commissie juridische zaken na haar vergadering van 3 september 2018 met algemene stemmen(1) de aanbeveling dat uw commissie als bevoegde commissie bovengenoemd voorstel overeenkomstig artikel 104 in behandeling kan nemen.

Met de meeste hoogachting,

Pavel Svoboda

Bijlage: Advies van de adviesgroep

(1)

Bij de stemming aanwezige leden: Marie Christine Boutonnet, Jean Marie Cavada, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Jytte Guteland, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Angelika Niebler, Răzvan Popa, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual.


BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE

 

 

 

 

ADVIESGROEP VAN DE

JURIDISCHE DIENSTEN

Brussel, 12 juli 2018

ADVIES

  AAN  HET EUROPEES PARLEMENT

    DE RAAD

    DE COMMISSIE

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het hergebruik van overheidsinformatie (herschikking)

COM(2018) 234 final van 25.4.2018 – 2018/0111 (COD)

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten, en met name punt 9 daarvan, is de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie op 23 en 31 mei 2018 bijeengekomen om bovengenoemd voorstel van de Commissie te onderzoeken.

Op die bijeenkomsten(1) is de adviesgroep na behandeling van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot herschikking van Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie met algemene stemmen tot de volgende conclusies gekomen.

1. De volgende tekstdelen hadden gemarkeerd moeten worden met de grijze achtergrond die gewoonlijk wordt gebruikt om materiële wijzigingen aan te geven:

- in overweging 7, de toevoeging van de woorden "en in 2013 gewijzigde";

- in overweging 8, de vervanging van de woorden "op basis van data functionerende maatschappij" met "informatie- en kennismaatschappij";

- in overweging 12, de schrapping van het woord "praktijktraditie";

- in overweging 13, de schrapping van de laatste zin;

- in overweging 26, de schrapping van de woorden "die aansluit bij de ontwikkelingen in de informatiemaatschappij"

- in overweging 27, de toevoeging van de woorden "satellietgegevens en meteorologische gegevens";

- de schrapping van de volledige tekst van overweging 14 van Richtlijn 2003/98/EG;

- in overweging 47, de toevoeging van de woorden "en Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad";

- in overweging 54, de vervanging van de woorden "onlinescorebord voor overheidsinformatie" met de woorden "verslag over de maturiteit inzake open data";

- de vervanging van de huidige tekst van artikel 4, lid 5, van Richtlijn 2003/98/EG met een nieuwe formulering;

- in artikel 5, lid 1, de toevoeging van de initiële woorden "Onverminderd hoofdstuk V";

- in artikel 7, lid 1, de schrapping van de woorden "in het bezit van openbare lichamen";

- in artikel 7, lid 2, de schrapping van de woorden "geeft het betrokken openbare lichaam vooraf aan" en de vervanging van de woorden "openbaar orgaan" door "houder van documenten".

2. In de overwegingen 8, 12 en 14 dient het woord "Gemeenschap" te worden vervangen met "Unie".

3. In het referentiekader vóór overweging 56, moet men in plaats van de vermelding "2013/37/EU overweging 29" lezen "2013/37/EU overweging 36".

4. In artikel 15, lid 1, eerste alinea, hadden de woorden "daarvan onverwijld in kennis" (vervangen door de woorden "onverwijld in kennis van die maatregelen") moeten worden gemarkeerd met een "dubbele doorhaling".

5. De huidige tekst van artikel 13, lid 1, van Richtlijn 2003/98/EG had in zijn geheel moeten worden gemarkeerd met een "dubbele doorhaling". De voorgestelde tekst voor artikel 16, lid 1, had in zijn geheel gemarkeerd moeten worden met de grijze achtergrond die gewoonlijk wordt gebruikt om materiële wijzigingen aan te geven.

6. Het door de Commissie ingediende voorstel had twee bijlagen inzake herschikking moeten bevatten, waarnaar wordt verwezen als "bijlage I" en "bijlage II" in overweging 65 en in artikel 17.

De adviesgroep heeft na deze bestudering van het voorstel eensgezind geconstateerd dat het voorstel geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden vermeld. Voorts heeft de adviesgroep met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere rechtshandeling met die inhoudelijke wijzigingen geconstateerd dat het voorstel louter een codificatie van de bestaande tekst behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juridisch adviseur      Juridisch adviseur      Directeur-generaal

(1)

De adviesgroep heeft haar beoordeling uitgevoerd op basis van de Engelse versie van het voorstel, aangezien de tekst in kwestie oorspronkelijk in deze taal gesteld was.


ADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (19.10.2018)

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over het hergebruik van overheidsinformatie (herschikking)

(COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD))

Rapporteur voor advies: Julia Reda

BEKNOPTE MOTIVERING

I. Achtergrond

Gedurende de afgelopen vijftien jaar heeft open data zich steeds verder ontwikkeld. Het is inmiddels uitgegroeid tot een begrip dat een centrale plaats heeft verworven binnen het hedendaags bestuur. Regeringen en overheden hanteren het uitgangspunt dat als gegevens voor hergebruik beschikbaar kunnen worden gemaakt, dat ook moet gebeuren.

Als voortvloeisel van het fundamenteel recht op toegang tot informatie, stelt het recht op toegang tot en hergebruik van overheidsinformatie burgers in staat actief deel te nemen aan hun gemeenschappen. Talloze burgers en initiatieven maken gebruik van gegevens om voordelen voor de maatschappij te creëren. Zij baseren hun handelwijze niet op geruchten en sporadisch bewijs, maar maken gebruik van betrouwbare gegevens als bron van informatie.

In de evaluatie van de Commissie bij het voorstel voor een herschikking werd de waarde van de data-economie in de Europese Unie in 2016 op 300 miljard EUR geschat. In hetzelfde jaar waren er circa 134 000 databedrijven actief in de EU.(1)

Niet alleen burgers en bedrijven, maar ook overheden zelf profiteren van open data. Het in de praktijk inzetten van open data stelt overheden en autoriteiten in staat hun democratische verplichtingen te vervullen door het waarborgen van transparante beleids- en besluitvormingsprocessen, en stimuleert de diensten bovendien om beter samen te werken. De gegevens worden op deze manier toegankelijk voor interne gebruikers die hier voorheen geen toegang toe hadden. Volgens de evaluatie van de Commissie wegen de voordelen van het van meet af aan beschikbaar stellen van gegevens ruimschoots op tegen de eventuele kosten voor de overheid, momenteel in een verhouding van circa 26:1(2).

II. Standpunt van de rapporteur

A. Open door ontwerp en door standaardinstellingen

Toegang tot informatie is een fundamenteel recht dat is vastgelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, meer in het bijzonder in artikel 11. De lidstaten moeten dan ook alle redelijke inspanningen leveren om beleid te formuleren met betrekking tot het genereren van gegevens, waarbij reeds rekening wordt gehouden met het publiceren van deze gegevens.

Het toegankelijk en herbruikbaar maken van overheidsinformatie kost de overheden geld. Nu al wegen de voordelen op tegen de kosten. Door ten tijde van de productie van de gegevens rekening te houden met de eventuele latere publicatie ervan, kunnen de kosten verder worden teruggedrongen en kan de publicatie worden gestroomlijnd.

Dit beginsel moet worden aangeduid als "open door ontwerp en door standaardinstellingen".

B. Hoogwaardige datasets

De Commissie heeft vastgesteld dat hoogwaardige datasets vooral voor de economie en de maatschappij zeer waardevol zijn. Het toegankelijk maken van hoogwaardige datasets is in het kader van de doelstelling van de herschikking dan ook van essentieel belang.

Voortbouwend op de in de lidstaten opgedane ervaringen wordt de richtlijn derhalve gewijzigd door de toevoeging van een lijst van categorieën van hoogwaardige data en exemplarische datasets uit domeinen die door de Open Knowledge Foundation(3) en in de technische bijlage van het Open Data Charter van de G8 als hoogwaardig zijn aangemerkt(4). Aan de Commissie worden gedelegeerde bevoegdheden toegekend om deze lijst bij te werken en uit te breiden met concrete datasets die ze heeft vastgesteld door middel van openbare raadplegingen en door de burgers aan te sporen om suggesties te doen.

C. Tarieven

Regeringen en overheidsinstanties kunnen kosten in rekening brengen voor gegevens wanneer ze opdracht hebben gegeven voor het produceren van de gegevens, de gegevens zelf hebben geproduceerd, of hier licenties voor hebben verstrekt.

De in de herschikking gehanteerde voorzichtige aanpak brengt geen verandering in de huidige situatie waarin grote multinationals van overheidsgegevens profiteren en burgerinitiatieven achterblijven. Zo heeft Google naar verluidt een licentieovereenkomst inzake cartografische gegevens gesloten met het Duits federaal bureau voor cartografie en geodesie(5) voor een bedrag met zes cijfers. Google kan zich dergelijke bedragen veroorloven, maar dat geldt niet voor kmo's of gemeenschapsgerichte initiatieven van maatschappelijke organisaties – zoals OpenStreetMap(6), een organisatie die grotendeels met de hulp van vrijwilligers gedetailleerde wereldkaarten heeft vervaardigd – voor wie de gegevens ontoegankelijk en onbetaalbaar blijven.

Als gevolg hiervan strekt overheidsinformatie er momenteel toe de nu al dominante marktpositie van grote multinationals te versterken, terwijl de ontwikkeling van alternatieven beperkt blijft.

De mogelijkheden waar de overheidssector over beschikt om kosten in rekening te brengen voor gegevens, moeten dan ook verder worden beperkt. Op het hergebruik van gegevens zou geen vergoeding van toepassing moeten zijn, tenzij het strikt gedefinieerde omstandigheden betreft.

D. Richtlijn inzake open data

De richtlijn mag geen belemmering vormen voor lidstaten die het concept van open data al in de praktijk brengen en hun informatie in open formaten en in de vorm van vrije, open licenties ter beschikking stellen. De richtlijn moet de lidstaten ondersteunen die deze praktijk nog niet hanteren, en hen begeleiden bij de te volgen stappen en methoden.

De richtlijn dient de Europese dimensie van open data kracht bij te zetten, en het op pan-Europees niveau verzamelen van gegevens, alsook de grensoverschrijdende samenwerking, bevorderen.

Ten tijde van de vaststelling van Richtlijn 2003/98/EG was het begrip "open data" nog niet algemeen bekend. Daar is inmiddels verandering in gekomen. Open data is vandaag de dag een gevestigd begrip dat met grote regelmaat door de Commissie en de lidstaten wordt gebezigd. De beste manier om de doelstellingen van de richtlijn weer te geven, is dan ook door middel van het begrip open data.

De naam van de richtlijn dient de te behalen doelstellingen weer te geven en moet dan ook de nieuwe naam "richtlijn inzake open data" krijgen.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een richtlijn

Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voorstel voor een

Voorstel voor een

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

inzake het hergebruik van overheidsinformatie (herschikking)

inzake open gegevens en het hergebruik van overheidsinformatie (herschikking)

Amendement    2

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad28 is ingrijpend gewijzigd. Aangezien er nieuwe wijzigingen nodig zijn, moet de richtlijn ter wille van de duidelijkheid worden herschikt.

(1)  Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad28 is ingrijpend gewijzigd28 bis. Aangezien er nieuwe wijzigingen nodig zijn, moet de richtlijn ter wille van de duidelijkheid worden herschikt.

__________________

__________________

28 Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie (PB L 345 van 31.12.2003, blz. 90).

28 Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie (PB L 345 van 31.12.2003, blz. 90).

 

28 bis Zie bijlage I, deel A.

Amendement    3

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Overeenkomstig artikel 13 van Richtlijn 2003/98/EG en vijf jaar na de vaststelling van wijzigingsrichtlijn 2013/37/EU heeft de Commissie, na raadpleging van de relevante belanghebbenden, de toepassing van de richtlijn geëvalueerd in het kader van het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving29.

(2)  Overeenkomstig Richtlijn 2003/98/EG en vijf jaar na de vaststelling van wijzigingsrichtlijn 2013/37/EU heeft de Commissie, na raadpleging van de relevante belanghebbenden, de toepassing van de richtlijn geëvalueerd in het kader van het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving29.

__________________

__________________

29 SWD(2018) 145.

29 SWD(2018) 145.

Amendement    4

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  Op basis van de raadpleging van de belanghebbenden en de resultaten van de effectbeoordeling30 heeft de Commissie geconcludeerd dat maatregelen op EU-niveau noodzakelijk zijn om een aantal overblijvende en nieuwe belemmeringen voor het grootschalig hergebruik van overheidsinformatie en met overheidsmiddelen gefinancierde informatie weg te werken en het regelgevingskader aan te passen aan de vooruitgang op het gebied van digitale technologieën, zoals kunstmatige intelligentie en het internet der dingen.

(3)  Op basis van de raadpleging van de belanghebbenden en de resultaten van de effectbeoordeling30 heeft de Commissie geconcludeerd dat maatregelen op EU-niveau noodzakelijk zijn om een aantal overblijvende en nieuwe belemmeringen voor het grootschalig hergebruik van overheidsinformatie en met overheidsmiddelen gefinancierde informatie weg te werken en het regelgevingskader aan te passen aan de vooruitgang op het gebied van digitale technologieën, zoals machinaal leren, kunstmatige intelligentie en het internet der dingen.

__________________

__________________

30 SWD(2018) 127.

30 SWD(2018) 127.

Amendement    5

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Teneinde het potentieel van overheidsinformatie optimaal te benutten ten behoeve van de Europese economie en samenleving, zijn de inhoudelijke wijzigingen van de rechtshandeling toegespitst op de volgende gebieden: het verlenen van toegang tot dynamische gegevens in realtime en via adequate technische middelen, het uitbreiden van het aanbod aan hoogwaardige overheidsgegevens voor hergebruik, inclusief gegevens van overheidsbedrijven, onderzoeksinstellingen en organisaties die onderzoek financieren, het aanpakken van nieuwe vormen van exclusiviteitsregelingen, het gebruik van uitzonderingen op het beginsel dat slechts de marginale kostprijs in rekening mag worden gebracht en het verband tussen deze richtlijn en bepaalde rechtshandelingen, waaronder Richtlijn 96/9/EG31 en Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad32.

(4)  Teneinde het potentieel van overheidsinformatie optimaal te benutten ten behoeve van de Europese economie en samenleving, zijn de inhoudelijke wijzigingen van de rechtshandeling toegespitst op de volgende gebieden: het verlenen van toegang tot dynamische gegevens in realtime en via adequate technische middelen, het uitbreiden van het aanbod aan hoogwaardige overheidsgegevens voor hergebruik, inclusief gegevens van overheidsbedrijven, onderzoeksinstellingen en organisaties die onderzoek financieren, het aanpakken van nieuwe vormen van exclusiviteitsregelingen, het gebruik van uitzonderingen op het beginsel dat slechts de marginale kostprijs in rekening mag worden gebracht en het verband tussen deze richtlijn en bepaalde rechtshandelingen, waaronder Richtlijn 96/9/EG31, Richtlijn 2007/2/EG32 en Verordening (EU) 2016/679.

__________________

__________________

31 Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken (PB L 77 van 27.3.1996, blz. 20).

31 Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken (PB L 77 van 27.3.1996, blz. 20).

32 Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) (PB L 108 van 25.4.2007, blz. 1).

32 Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) (PB L 108 van 25.4.2007, blz. 1).

Amendement    6

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis)  Toegang tot informatie is een grondrecht. In het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (het "Handvest") is bepaald dat eenieder recht heeft op vrijheid van meningsuiting en dat dit recht de vrijheid omvat een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.

Amendement    7

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  In de lidstaten verzamelt, produceert, vermenigvuldigt en verspreidt de publieke sector een breed scala aan informatie over de talrijke beleidsgebieden, zoals sociale, economische en geografische informatie, meteorologische informatie, toeristische informatie, informatie over bedrijven, octrooi-informatie en onderwijsinformatie. Documenten van uitvoerende, regelgevende of gerechtelijke aard die zijn voortgebracht door openbare lichamen, vormen een enorme, diverse en waardevolle hoeveelheid bronnen die de kenniseconomie ten goede kunnen komen.

(6)  In de lidstaten verzamelt, produceert, vermenigvuldigt en verspreidt de publieke sector een breed scala aan informatie over de talrijke beleidsgebieden, zoals sociale, economische en geografische informatie, meteorologische informatie, toeristische informatie, informatie over bedrijven, octrooi-informatie en onderwijsinformatie. Documenten van uitvoerende, regelgevende of gerechtelijke aard die zijn voortgebracht door openbare lichamen, vormen een enorme, diverse en waardevolle hoeveelheid bronnen die de kenniseconomie ten goede kunnen komen, aangezien deze op de kwantiteit, kwaliteit en toegankelijkheid van de beschikbare informatie stoelt en tot betere aanpassing aan de behoeften van de consument leidt.

Amendement    8

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Richtlijn 2003/98/EG van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie legde een minimumpakket voorschriften vast voor het hergebruik en de concrete middelen ter vereenvoudiging van het hergebruik van bestaande documenten die in het bezit zijn van openbare lichamen van de lidstaten, met inbegrip van uitvoerende, regelgevende en gerechtelijke instanties. Sinds de vaststelling van de eerste set regels over hergebruik van overheidsinformatie, is de hoeveelheid gegevens in de wereld, inclusief overheidsgegevens, exponentieel toegenomen en worden nieuwe soorten gegevens gegenereerd en verzameld. Tegelijkertijd voltrekt zich een voortdurende evolutie van technologieën voor de analyse, het gebruik en de verwerking van gegevens. Die snelle technologische ontwikkeling maakt het mogelijk nieuwe diensten en toepassingen te ontwikkelen, die worden ontworpen op basis van het inzetten, verzamelen en combineren van gegevens. De oorspronkelijk in 2003 vastgestelde en in 2013 gewijzigde regels zijn achterhaald door deze snelle veranderingen, met als gevolg het risico dat de economische en sociale kansen die worden geboden door het hergebruik van overheidsgegevens onbenut blijven.

(7)  Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie legde een minimumpakket voorschriften vast voor het hergebruik en de concrete middelen ter vereenvoudiging van het hergebruik van bestaande documenten die in het bezit zijn van openbare lichamen van de lidstaten, met inbegrip van uitvoerende, regelgevende en gerechtelijke instanties. Sinds de vaststelling van de eerste set regels over hergebruik van overheidsinformatie, is de hoeveelheid gegevens in de wereld, inclusief overheidsgegevens, exponentieel toegenomen en worden nieuwe soorten gegevens gegenereerd en verzameld. Tegelijkertijd vindt een voortdurende evolutie plaats van technologieën voor de analyse, het gebruik en de verwerking van gegevens, zoals machinaal leren, kunstmatige intelligentie en het internet der dingen. Die snelle technologische ontwikkeling maakt het mogelijk nieuwe diensten en toepassingen te ontwikkelen, die worden ontworpen op basis van het inzetten, verzamelen en combineren van gegevens. De oorspronkelijk in 2003 vastgestelde en in 2013 gewijzigde regels zijn achterhaald door deze snelle veranderingen, met als gevolg het risico dat de economische en sociale kansen die worden geboden door het hergebruik van overheidsgegevens onbenut blijven.

Amendement    9

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  De ontwikkeling van een op basis van data functionerende maatschappij is van invloed op het leven van elke burger in de Unie, omdat hierdoor onder meer nieuwe manieren van toegang tot en verwerving van kennis worden geboden.

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)  

Amendement    10

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Het toestaan van hergebruik van documenten die in het bezit zijn van een openbaar lichaam biedt toegevoegde waarde aan de hergebruikers, de eindgebruikers, de maatschappij in het algemeen en in veel gevallen aan het openbare lichaam zelf, doordat transparantie en verantwoording worden bevorderd en feedback wordt gegeven door hergebruikers en eindgebruikers op basis waarvan het desbetreffende openbare lichaam de kwaliteit van de verzamelde informatie kan verbeteren.

(11)  Het toestaan van hergebruik van documenten die in het bezit zijn van een openbaar lichaam biedt toegevoegde waarde aan de hergebruikers, de eindgebruikers, de maatschappij in het algemeen en in veel gevallen aan het openbare lichaam zelf, doordat transparantie en verantwoording worden bevorderd en feedback wordt gegeven door hergebruikers en eindgebruikers op basis waarvan het desbetreffende openbare lichaam de kwaliteit van de verzamelde informatie en de uitoefening van zijn openbare taken kan verbeteren.

Amendement    11

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  De verschillen tussen de voorschriften en praktijken in de lidstaten ten aanzien van de exploitatie van overheidsinformatie zijn aanzienlijk, waardoor de volledige exploitatie van het economische potentieel van deze essentiële bron van informatie wordt belemmerd. De praktijk van overheidsinstanties met betrekking tot het gebruik van overheidsinformatie verschilt nog steeds van lidstaat tot lidstaat. Hiermee dient rekening te worden gehouden. Een minimum aan harmonisatie van nationale voorschriften en praktijken inzake het hergebruik van overheidsdocumenten is noodzakelijk in gevallen waarin de verschillen tussen nationale regelingen en praktijken of het gebrek aan duidelijkheid een belemmering vormen voor de soepele werking van de interne markt en de voorspoedige ontwikkeling van de informatiemaatschappij in de Unie .

(12)  De verschillen tussen de voorschriften en praktijken in de lidstaten ten aanzien van de exploitatie van overheidsinformatie zijn aanzienlijk, waardoor de volledige exploitatie van het economische potentieel van deze essentiële bron van informatie wordt belemmerd. De praktijk van openbare lichamen met betrekking tot het gebruik van overheidsinformatie verschilt nog steeds van lidstaat tot lidstaat. Hiermee dient rekening te worden gehouden. Een minimum aan harmonisatie van nationale voorschriften en praktijken inzake het hergebruik van overheidsdocumenten is noodzakelijk in gevallen waarin de verschillen tussen nationale regelingen en praktijken of het gebrek aan duidelijkheid een belemmering vormen voor de soepele werking van de interne markt en de voorspoedige ontwikkeling van de informatiemaatschappij in de Unie.

Amendement    12

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Beleid voor vrije gegevensverstrekking, dat brede beschikbaarheid en hergebruik van overheidsinformatie voor privé- of commerciële doeleinden met minimale of geen juridische, technische of financiële beperkingen aanmoedigt en het circuleren van informatie zowel voor marktdeelnemers als voor burgers bevordert, kan een belangrijke rol spelen in het op gang brengen van de ontwikkeling van nieuwe diensten die gebaseerd zijn op nieuwe manieren om dergelijke informatie te combineren en in te zetten, kan de economische groei stimuleren en maatschappelijk engagement bevorderen.

(13)  De lidstaten moeten waarborgen dat het genereren van gegevens met betrekking tot alle documenten die onder het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, plaatsvindt op basis van het beginsel "open door ontwerp en door standaardinstellingen", en er tegelijkertijd op toezien dat er een consequent beschermingsniveau wordt gehanteerd ten aanzien van doelstellingen van algemeen belang, met inbegrip van openbare veiligheid en bescherming van persoonsgegevens, ook waar het gevoelige informatie met betrekking tot kritieke infrastructuren betreft, of wanneer gegevens binnen een individuele dataset niet het risico opleveren dat een natuurlijke persoon identificeerbaar is, maar dit in combinatie met andere beschikbare informatie, wel het geval zou zijn. Beleid voor vrije gegevensverstrekking, dat brede beschikbaarheid en hergebruik van overheidsinformatie voor privé- of commerciële doeleinden met minimale of geen juridische, technische of financiële beperkingen aanmoedigt en het circuleren van informatie zowel voor marktdeelnemers als voor burgers bevordert, kan een belangrijke rol spelen in het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe diensten die gebaseerd zijn op nieuwe manieren om dergelijke informatie te combineren en in te zetten, kan de economische groei stimuleren en maatschappelijk engagement bevorderen. Interoperabiliteit, open standaarden en open gegevens moeten dan ook in alle lidstaten op nationaal, regionaal en lokaal niveau worden toegepast. De Commissie moet tegelijkertijd de samenwerking tussen de lidstaten faciliteren en ondersteuning verlenen voor het ontwerp, het testen, de uitvoering en de toepassing van interoperabele elektronische interfaces met het oog op de ontwikkeling van efficiëntere en veiligere overheidsdiensten.

Amendement    13

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  Voorts zouden nationale wetgevingsactiviteiten waartoe een aantal lidstaten naar aanleiding van de technologische uitdagingen al het initiatief heeft genomen, zonder een minimum aan harmonisatie op het niveau van de Gemeenschap tot aanmerkelijke verschillen kunnen leiden. Het effect van dergelijke verschillen en onzekerheden op het gebied van de wetgeving zal nog duidelijker worden naarmate de informatiemaatschappij, die nu al tot een sterke toename van de grensoverschrijdende exploitatie van informatie heeft geleid, zich verder ontwikkelt.

(14)  Nationale wetgevingsactiviteiten waartoe een aantal lidstaten naar aanleiding van de technologische uitdagingen al het initiatief heeft genomen, zouden zonder een minimum aan harmonisatie op het niveau van de Unie tot aanmerkelijke verschillen kunnen leiden. Het effect van dergelijke verschillen en onzekerheden op het gebied van de wetgeving zal nog duidelijker worden naarmate de informatiemaatschappij, die nu al tot een sterke toename van de grensoverschrijdende exploitatie van informatie heeft geleid, zich verder ontwikkelt.

Amendement    14

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Deze richtlijn moet van toepassing zijn op documenten die voor hergebruik toegankelijk zijn wanneer openbare lichamen voor informatie licenties verlenen of informatie verkopen, verspreiden, uitwisselen of verstrekken. Om kruissubsidiëring te voorkomen omvat hergebruik tevens het verdere gebruik van documenten binnen de eigen organisatie voor activiteiten die buiten de openbare taak vallen. Activiteiten die niet onder de openbare taak vallen, betreffen in de regel het verstrekken van documenten die uitsluitend worden geproduceerd en gefactureerd op een commerciële basis en in concurrentie met anderen op de markt.

(18)  Deze richtlijn moet van toepassing zijn op documenten die voor hergebruik toegankelijk zijn wanneer openbare lichamen opdracht geven tot het genereren van informatie, voor informatie licenties verlenen of informatie verkopen, verspreiden, uitwisselen of verstrekken. Om kruissubsidiëring te voorkomen omvat hergebruik tevens het verdere gebruik van documenten binnen de eigen organisatie voor activiteiten die buiten de openbare taak vallen. Activiteiten die niet onder de openbare taak vallen, betreffen in de regel het verstrekken van documenten die uitsluitend worden geproduceerd en gefactureerd op een commerciële basis en in concurrentie met anderen op de markt.

Amendement    15

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  De richtlijn voorziet voor de lidstaten in de verplichting om alle documenten herbruikbaar te maken tenzij de toegang wordt beperkt of uitgesloten uit hoofde van nationale regels inzake de toegang tot documenten en behoudens de andere uitzonderingen waarin deze richtlijn voorziet. De richtlijn bouwt voort op de bestaande toegangsregelingen in de lidstaten en houdt geen wijziging van de nationale regels voor de toegang tot documenten in. Zij is niet van toepassing in gevallen waarin burgers of ondernemingen uit hoofde van de toepasselijke toegangsregeling een document alleen in handen kunnen krijgen als zij een bijzonder belang kunnen aantonen. Op het niveau van de Unie wordt in artikel 41, betreffende het recht op behoorlijk bestuur, en artikel 42 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie het recht erkend van iedere burger van de Unie en iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat op toegang tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie. Openbare lichamen moeten worden aangemoedigd alle documenten in hun bezit voor hergebruik beschikbaar te stellen. Openbare lichamen moeten hergebruik van documenten bevorderen en aanmoedigen, ook van officiële teksten van wetgevende en administratieve aard, in die gevallen waarin het openbaar lichaam bevoegd is om toestemming te verlenen voor het hergebruik ervan.

(19)  De richtlijn voorziet voor de lidstaten in de verplichting om alle documenten herbruikbaar te maken, onverminderd de uitzonderingen waarin deze richtlijn voorziet, waaronder openbare veiligheid en bescherming van persoonsgegevens, op basis waarvan de lidstaten de toegang tot bepaalde documenten kunnen beperken of uitsluiten. Bij gebrek aan harmonisatie blijven de procedures en modaliteiten voor de toegang tot overheidsinformatie onder de bevoegdheden van de lidstaten vallen. De richtlijn bouwt voort op de bestaande toegangsregelingen in de lidstaten en houdt geen wijziging van de nationale regels voor de toegang tot documenten in. Zij is niet van toepassing in gevallen waarin burgers of ondernemingen uit hoofde van de toepasselijke toegangsregeling een document alleen in handen kunnen krijgen als zij een bijzonder belang kunnen aantonen. Op het niveau van de Unie wordt in artikel 41, betreffende het recht op behoorlijk bestuur, en artikel 42 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie het recht erkend van iedere burger van de Unie en iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat op toegang tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie. Openbare lichamen moeten worden aangemoedigd alle documenten in hun bezit voor hergebruik beschikbaar te stellen. Openbare lichamen moeten hergebruik van documenten bevorderen en aanmoedigen, ook van officiële teksten van wetgevende en administratieve aard, in die gevallen waarin het openbaar lichaam bevoegd is om toestemming te verlenen voor het hergebruik ervan. Hoewel openbare lichamen krachtens deze richtlijn niet verplicht zijn ervoor te zorgen dat documenten van een bepaald type met het oog op het hergebruik ervan worden opgeslagen, moeten de lidstaten alle redelijke inspanningen leveren om te vermijden dat dit de exploitatie van hun economisch potentieel onnodig in het gedrang brengt.

Amendement    16

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21)  Richtlijn 2003/98/EG moet derhalve worden gewijzigd om ervoor te zorgen dat de bepalingen van die richtlijn kunnen worden toegepast op het hergebruik van documenten die in het kader van de levering van diensten van algemeen belang worden geproduceerd door overheidsbedrijven die een van de activiteiten verrichten als bedoeld in de artikelen 8 tot en met 14 van Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad33, alsmede door overheidsbedrijven die openbare diensten exploiteren op grond van artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg, overheidsbedrijven die als luchtvaartmaatschappij openbaredienstverplichtingen vervullen op grond van artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap, en overheidsbedrijven die als reder openbare diensten verrichten op grond van artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 3577/92 van de Raad van 7 december 1992 houdende toepassing van het beginsel van het vrij verrichten van diensten op het zeevervoer binnen de lidstaten (cabotage in het zeevervoer).

(21)  Richtlijn 2003/98/EG moet derhalve worden gewijzigd om ervoor te zorgen dat de bepalingen van die richtlijn kunnen worden toegepast op het hergebruik van documenten die in het kader van de levering van diensten van algemeen belang worden geproduceerd door overheidsbedrijven die een van de activiteiten verrichten als bedoeld in Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad33, alsmede door overheidsbedrijven die openbare diensten exploiteren op grond van Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg, overheidsbedrijven die als luchtvaartmaatschappij openbaredienstverplichtingen vervullen op grond van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap, en overheidsbedrijven die als reder openbare diensten verrichten op grond van Verordening (EEG) nr. 3577/92 van de Raad van 7 december 1992 houdende toepassing van het beginsel van het vrij verrichten van diensten op het zeevervoer binnen de lidstaten (cabotage in het zeevervoer).

__________________

__________________

33 Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 243).

33 Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 243).

Amendement    17

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22)  In deze richtlijn moet geen verplichting worden opgenomen om het hergebruik van documenten van overheidsbedrijven toe te staan. De betrokken overheidsbedrijven moeten zelf kunnen beslissen of ze hergebruik al dan niet toestaan. Slechts nadat een overheidsbedrijf heeft besloten een document voor hergebruik beschikbaar te stellen, dient dat bedrijf de in de hoofdstukken III en IV van deze richtlijn vastgestelde toepasselijke verplichtingen na te komen, met name inzake formaten, vergoedingen, transparantie, licenties, non-discriminatie en het verbod op exclusiviteitsregelingen. Bovendien wordt een overheidsbedrijf niet geacht te voldoen aan de vereisten van hoofdstuk II, zoals de regels inzake de behandeling van verzoeken om hergebruik.

(22)  In deze richtlijn is geen verplichting opgenomen om het hergebruik van documenten van overheidsbedrijven toe te staan. De betrokken overheidsbedrijven moeten zelf kunnen beslissen of ze hergebruik van (delen van) documenten die binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, al dan niet toestaan. Slechts nadat een overheidsbedrijf heeft besloten een document voor hergebruik beschikbaar te stellen, dient dat bedrijf de in de hoofdstukken III en IV van deze richtlijn vastgestelde toepasselijke verplichtingen na te komen, met name inzake formaten, vergoedingen, transparantie, licenties, non-discriminatie en het verbod op exclusiviteitsregelingen. Bovendien wordt een overheidsbedrijf niet geacht te voldoen aan de vereisten van hoofdstuk II, zoals de regels inzake de behandeling van verzoeken om hergebruik.

Amendement    18

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(26)  Deze richtlijn geeft een algemene definitie van de term „document”. Deze definitie bestrijkt de voorstelling van handelingen, feiten of informatie – en een bundeling van deze handelingen, feiten of informatie – ongeacht het medium (op papier, opgeslagen in elektronische vorm of als geluids-, beeld- of audiovisuele opname). De definitie van „document” wordt niet geacht computerprogramma's te bestrijken.

(26)  Deze richtlijn geeft een algemene definitie van de term „document”. Deze definitie bestrijkt de voorstelling van handelingen, feiten of informatie – en een bundeling van deze handelingen, feiten of informatie – ongeacht het medium (op papier, opgeslagen in elektronische vorm of als geluids-, beeld- of audiovisuele opname). De lidstaten moeten de transparantie van de bij de opstelling van de documenten gebruikte methode waarborgen.

Amendement    19

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(27)  Openbare lichamen stellen hun documenten steeds vaker proactief beschikbaar voor hergebruik door ervoor te zorgen dat zowel metadata als de onderliggende inhoud online vindbaar en beschikbaar zijn. Documenten moeten ook op verzoek van een hergebruiker beschikbaar worden gesteld voor hergebruik. In die gevallen moet de beantwoordingstermijn bij een verzoek om hergebruik van informatie redelijk zijn en overeenstemmen met de beantwoordingstermijn bij een verzoek om toegang tot het document overeenkomstig de betrokken toegangsregelingen. Overheidsbedrijven, onderwijsinstellingen, onderzoeksinstellingen en organisaties die onderzoek financieren, moeten evenwel worden vrijgesteld van die verplichting. Een redelijke termijn in de gehele Unie stimuleert het creëren van nieuwe, samengestelde informatieproducten en -diensten op pan-Europees niveau. Dit is met name van belang voor dynamische gegevens (zoals verkeersinformatie, satellietgegevens en meteorologische gegevens), waarvan de economische waarde afhankelijk is van onmiddellijke beschikbaarheid en regelmatige aanvulling. Dynamische gegevens moeten derhalve onmiddellijk nadat ze zijn verzameld via een applicatieprogramma-interface (API) beschikbaar worden gesteld om de ontwikkeling van op die gegevens gebaseerde mobiele, internet- en cloudapplicaties te faciliteren. Als dit vanwege technische of financiële beperkingen niet haalbaar is, dienen de openbare lichamen de documenten beschikbaar te stellen binnen een termijn die het mogelijk maakt hun economisch potentieel volledig te benutten. Indien van een vergunning gebruik wordt gemaakt, kan de tijdige beschikbaarheid van documenten deel uitmaken van de condities.

(27)  Openbare lichamen stellen hun documenten steeds vaker proactief beschikbaar voor hergebruik door ervoor te zorgen dat zowel metadata als de onderliggende inhoud online vindbaar en beschikbaar zijn. Documenten moeten ook op verzoek van een hergebruiker beschikbaar worden gesteld voor hergebruik. De lidstaten moeten indieners in staat stellen verzoeken tot hergebruik van documenten in te dienen zonder daarvoor een belang te hoeven aanvoeren. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat er praktische regelingen worden getroffen om te waarborgen dat het hergebruik van overheidsinformatie op doeltreffende wijze geschiedt, bijvoorbeeld door informatiefunctionarissen aan te wijzen of informatiepunten of voorzieningen voor het onderzoeken van documenten, registers of lijsten van documenten die in het bezit zijn van openbare lichamen op te zetten en in stand te houden, en daarbij duidelijk aan te geven waar de documenten te vinden zijn. De beantwoordingstermijn bij een verzoek om hergebruik van informatie moet redelijk zijn en overeenstemmen met de beantwoordingstermijn bij een verzoek om toegang tot het document overeenkomstig de betrokken toegangsregelingen. Overheidsbedrijven, onderwijsinstellingen, onderzoeksinstellingen en organisaties die onderzoek financieren, kunnen derhalve worden vrijgesteld van die verplichting. Een redelijke termijn in de gehele Unie stimuleert het creëren van nieuwe, samengestelde informatieproducten en -diensten op pan-Europees niveau. Dit is met name van belang voor dynamische gegevens (zoals verkeersinformatie, satellietgegevens en meteorologische gegevens), waarvan de economische waarde afhankelijk is van onmiddellijke beschikbaarheid en regelmatige aanvulling. Dynamische gegevens moeten derhalve onmiddellijk nadat ze zijn verzameld via een applicatieprogramma-interface (API) beschikbaar worden gesteld om de ontwikkeling van op die gegevens gebaseerde mobiele, internet- en cloudapplicaties te faciliteren. Als dit vanwege technische of financiële beperkingen niet haalbaar is, dienen de openbare lichamen de documenten beschikbaar te stellen binnen een termijn die het mogelijk maakt hun economisch potentieel volledig te benutten. Indien van een vergunning gebruik wordt gemaakt, kan de tijdige beschikbaarheid van documenten deel uitmaken van de condities.

Amendement    20

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28)  Teneinde toegang te krijgen tot gegevens die op grond van deze richtlijn worden vrijgegeven voor hergebruik, moet gebruik worden gemaakt van adequate en doordachte applicatieprogramma-interfaces (API). Een API beschrijft welke soort gegevens kunnen worden opgezocht, hoe dat moet gebeuren en het formaat waarin de gegevens worden ontvangen. Er kan sprake zijn van verschillende niveaus van complexiteit, gaande van een eenvoudige koppeling met een databank voor het opzoeken van specifieke gegevensreeksen, een webinterface, tot een complexer opzet. De algemene meerwaarde van hergebruik en delen van gegevens bestaat erin dat ontwikkelaars en start-ups de mogelijkheid krijgen nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Dit is tevens een cruciale element voor het opbouwen van waardevolle ecosystemen rond vaak onbenutte data-activa. Het opzetten en gebruiken van API's moet gebeuren op basis van verschillende beginselen: stabiliteit, onderhoud gedurende de levenscyclus, uniformiteit in gebruik en normen, gebruiksvriendelijkheid en beveiliging. Dynamische gegevens, d.w.z. gegevens die frequent en vaak in realtime worden bijgewerkt, moeten door openbare lichamen en overheidsbedrijven onmiddellijk nadat ze zijn verzameld, beschikbaar worden gesteld via passende API's.

(28)  Teneinde toegang te krijgen tot gegevens die op grond van deze richtlijn worden vrijgegeven voor hergebruik, moet gebruik worden gemaakt van adequate en doordachte applicatieprogramma-interfaces (API). Een API beschrijft welke soort gegevens kunnen worden opgezocht, hoe dat moet gebeuren en het formaat waarin de gegevens worden ontvangen. Er kan sprake zijn van verschillende niveaus van complexiteit, gaande van een eenvoudige koppeling met een databank voor het opzoeken van specifieke datasets, een gestructureerde webinterface, tot een complexer opzet. Het gebruik van API's verschilt aanzienlijk per lidstaat en er moet worden voorzien in aanvullende financiële steun om ervoor te zorgen dat dynamische gegevens en API's in het algemeen vaker worden gebruikt. API's zijn van cruciaal belang voor de verwezenlijking volledig interoperabele informatie-uitwisseling. De algemene meerwaarde van hergebruik en delen van gegevens bestaat erin dat ontwikkelaars en start-ups de mogelijkheid krijgen nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Dit is tevens een cruciale element voor het opbouwen van waardevolle ecosystemen rond vaak onbenutte data-activa. Het opzetten en gebruiken van API's moet gebeuren op basis van verschillende beginselen: stabiliteit, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, efficiëntie, onderhoud gedurende de levenscyclus, uniformiteit in gebruik en normen, gebruiksvriendelijkheid en beveiliging. Dynamische gegevens, d.w.z. gegevens die frequent en vaak in realtime worden bijgewerkt, moeten door openbare lichamen en overheidsbedrijven onmiddellijk nadat ze zijn verzameld, beschikbaar worden gesteld via passende API's. De API moet met name stroken met het beginsel van stabiliteit, wat inhoudt dat de API op consistente wijze volgens dezelfde technische specificaties moet werken. De API moet stroken met het beginsel van betrouwbaarheid, in die zin dat wijzigingen ruim van tevoren moeten worden aangekondigd, behalve in urgente en naar behoren gemotiveerde gevallen waarin de wijzigingen eerder moeten worden doorgevoerd. De API moet stroken met het beginsel van beschikbaarheid door op een stabiel kwaliteitsniveau te functioneren. Ter waarborging van de efficiëntie mag er geen sprake zijn van grote verschillen in de prestatie en complexiteit van de API bij toegang door de leverancier of producent van de gegevens enerzijds, en toegang door de gebruiker van de gegevens anderzijds. Om de interoperabiliteit van API's te verbeteren, moet de bevoegdheid om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen met betrekking tot de minimumcriteria voor de interoperabiliteit van API's aan de Commissie worden overgedragen.

Amendement    21

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(32)  De tarieven voor het hergebruik van documenten belemmeren in sterke mate de toegang tot de markt voor start-ups en kleine en middelgrote ondernemingen. Derhalve moeten documenten kosteloos beschikbaar worden gesteld voor hergebruik en wanneer een vergoeding voor het hergebruik van documenten evenwel noodzakelijk is, moet die in beginsel beperkt blijven tot de marginale kosten. In uitzonderlijke gevallen moet rekening worden gehouden met de noodzaak om de gewone werking van openbare lichamen die inkomsten moeten genereren ter dekking van een aanzienlijk deel van hun kosten voor de uitoefening van hun openbare taken, niet te hinderen. Voorts moet de rol van overheidsbedrijven binnen een concurrerend economisch klimaat worden erkend. In dergelijke gevallen moeten openbare lichamen en overheidsbedrijven derhalve meer dan de marginale kosten kunnen aanrekenen. Deze vergoedingen die de marginale kosten overstijgen moeten worden vastgesteld op basis van objectieve, transparante en controleerbare criteria en de totale inkomsten uit het verstrekken en het verlenen van toestemming voor hergebruik van documenten mogen niet hoger zijn dan de kosten van verzameling, productie, vermenigvuldiging en verspreiding, vermeerderd met een redelijk rendement op investeringen. Desgevallend moeten ook de kosten voor de anonimisering van persoonsgegevens of commercieel gevoelige informatie kunnen worden doorberekend. De vereiste om inkomsten te genereren ter dekking van een aanzienlijk deel van de kosten van de openbare lichamen in verband met de uitoefening van hun openbare taken of de draagwijdte van de door overheidsbedrijven verleende diensten van algemeen belang hoeft geen rechtens opgelegde vereiste te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook uit de administratieve praktijk in de lidstaten voortvloeien. De lidstaten moeten deze vereiste regelmatig toetsen.

(32)  De tarieven voor het hergebruik van documenten lopen niet alleen tussen de lidstaten, maar ook tussen openbare lichamen binnen dezelfde lidstaat nog altijd sterk uiteen. Deze tarieven belemmeren in sterke mate de toegang tot de markt voor start-ups en kleine en middelgrote ondernemingen. Derhalve moeten documenten kosteloos beschikbaar worden gesteld voor hergebruik of, wanneer een vergoeding voor het hergebruik van documenten evenwel noodzakelijk is, moet die in beginsel beperkt blijven tot de marginale kosten, overeenkomstig de mededeling van de Commissie 2014/C 240/01. In uitzonderlijke gevallen moet rekening worden gehouden met de noodzaak om de uitoefening van openbare taken en de gewone werking van openbare lichamen die inkomsten moeten genereren ter dekking van ten minste 60 % van hun kosten voor de documenten die binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, niet te hinderen. Voorts moet de rol van overheidsbedrijven binnen een concurrerend economisch klimaat worden erkend. In dergelijke gevallen moeten openbare lichamen en overheidsbedrijven derhalve meer dan de marginale kosten kunnen aanrekenen. Deze vergoedingen die de marginale kosten overstijgen moeten worden vastgesteld op basis van objectieve, transparante en controleerbare criteria en de totale inkomsten uit het verstrekken en het verlenen van toestemming voor hergebruik van documenten mogen niet hoger zijn dan de kosten van verzameling, productie, vermenigvuldiging, verspreiding en opslag van gegevens, vermeerderd met een redelijk rendement op investeringen. Desgevallend moeten ook de kosten voor de anonimisering van persoonsgegevens of commercieel gevoelige informatie kunnen worden doorberekend. De vereiste om inkomsten te genereren ter dekking van ten minste 60 % van de kosten moet regelmatig door de lidstaten worden getoetst.

Amendement    22

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(32 bis)  Onder het rendement op investeringen wordt een percentage verstaan, bovenop de marginale kosten, dat het mogelijk maakt de kapitaalkosten terug te verdienen, inclusief een reëel rendement. Aangezien de kapitaalkosten nauw verband houden met de rentetarieven van kredietinstellingen, die op hun beurt weer gebaseerd zijn op de door de ECB toegepaste vaste rentevoet voor basisherfinancieringstransacties, zal een redelijk rendement op investeringen naar verwachting niet meer dan 5 % boven de vaste rentevoet van de ECB liggen.

Amendement    23

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(36)  Voor de ontwikkeling van een de gehele Unie bestrijkende informatiemarkt moeten de voorwaarden voor het hergebruik van overheidsdocumenten duidelijk en voor het publiek toegankelijk zijn. Daarom moeten alle voorwaarden voor het hergebruik van de documenten ter kennis van de potentiële hergebruikers worden gebracht. De lidstaten dienen het opstellen van registers van beschikbare documenten, waar passend online toegankelijk, aan te moedigen om de verzoeken tot hergebruik aan te moedigen en te vergemakkelijken. Indieners van verzoeken tot hergebruik van documenten van andere entiteiten dan overheidsbedrijven, onderwijsinstellingen, onderzoeksinstellingen en organisaties die onderzoek financieren, dienen op de hoogte te worden gesteld van de mogelijkheden van beroep tegen besluiten of handelingen die hen betreffen. Dit is met name van belang voor kmo's die wellicht geen ervaring hebben met de omgang met openbare lichamen in andere lidstaten en de beroepsmogelijkheden aldaar.

(36)  Voor de ontwikkeling van een de gehele Unie bestrijkende informatiemarkt moeten de voorwaarden voor de toegang tot en het hergebruik van overheidsdocumenten duidelijk en voor het publiek toegankelijk zijn. Daarom moeten alle voorwaarden voor de toegang tot en het hergebruik van de documenten ter kennis van de potentiële hergebruikers worden gebracht. De lidstaten dienen het opstellen van registers van beschikbare documenten, waar passend online toegankelijk, aan te moedigen om de verzoeken tot hergebruik aan te moedigen en te vergemakkelijken. Indieners van verzoeken tot toegang tot en hergebruik van documenten van andere entiteiten dan overheidsbedrijven, onderwijsinstellingen, onderzoeksinstellingen en organisaties die onderzoek financieren, dienen op de hoogte te worden gesteld van de mogelijkheden van beroep tegen besluiten of handelingen die hen betreffen. Dit is met name van belang voor kmo's die wellicht geen ervaring hebben met de omgang met openbare lichamen in andere lidstaten en de beroepsmogelijkheden aldaar.

Amendement    24

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(37)  De rechtsmiddelen moeten de mogelijkheid tot een herziening door een onpartijdige instantie omvatten. Die instantie kan een bestaande nationale autoriteit zijn, zoals de nationale mededingingsautoriteit, de nationale autoriteit inzake toegang tot documenten of een nationale rechterlijke instantie. Deze instantie moet overeenkomstig de grondwet en het rechtsstelsel van de lidstaat zijn georganiseerd en mag geen afbreuk doen aan eventuele andere rechtsmiddelen die indieners van verzoeken tot hergebruik ter beschikking staan. Die instantie moet evenwel los staan van het mechanisme van de lidstaat dat de criteria vaststelt voor vergoedingen die de marginale kosten overstijgen. De rechtsmiddelen moeten de mogelijkheid omvatten tot herziening van afwijzende beslissingen, maar ook van beslissingen die hergebruik weliswaar toelaten, maar de aanvrager toch om andere redenen aangaan, met name door de toegepaste regels voor vergoedingen. Het herzieningsproces moet snel verlopen, overeenkomstig de behoeften van een snel veranderende markt.

(37)  De rechtsmiddelen moeten de mogelijkheid tot een herziening door een onpartijdige instantie omvatten. Die instantie kan een bestaande nationale autoriteit zijn, zoals de nationale mededingingsautoriteit, de nationale autoriteit inzake toegang tot documenten of een nationale rechterlijke instantie. Deze instantie moet overeenkomstig de grondwet en het rechtsstelsel van de lidstaat zijn georganiseerd en mag geen afbreuk doen aan eventuele andere rechtsmiddelen die indieners van verzoeken tot toegang en hergebruik ter beschikking staan. Die instantie moet evenwel los staan van het mechanisme van de lidstaat dat de criteria vaststelt voor vergoedingen die de marginale kosten overstijgen. De rechtsmiddelen moeten de mogelijkheid omvatten tot herziening van afwijzende beslissingen, maar ook van beslissingen die hergebruik weliswaar toelaten, maar de aanvrager toch om andere redenen aangaan, met name door de toegepaste regels voor vergoedingen. Het herzieningsproces moet snel verlopen, overeenkomstig de behoeften van een snel veranderende markt.

Amendement    25

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(39)  In sommige gevallen zullen documenten hergebruikt worden zonder dat een licentie wordt overeengekomen. In andere gevallen zal een licentie worden afgegeven waarbij aan het hergebruik door de licentiehouder, voorwaarden worden opgelegd waarin kwesties als aansprakelijkheid, correct gebruik van documenten, het gewaarborgd niet-wijzigen en het erkennen van de bron worden geregeld. Indien openbare lichamen een licentie vereisen voor het hergebruik van documenten, dienen de licentievoorwaarden billijk en transparant te zijn. Online beschikbare standaardlicenties kunnen in dit opzicht eveneens een belangrijke rol spelen. Derhalve dienen de lidstaten ervoor te zorgen dat standaardlicenties beschikbaar zijn.

(39)  De lidstaten moeten ervoor zorgen dat er geen voorwaarden aan het hergebruik van documenten verbonden zijn. In voorkomend geval en indien dit op grond van een doelstelling van algemeen belang kan worden gerechtvaardigd, kunnen de lidstaten, waar passend door een licentie af te geven, voorwaarden opleggen, waarin kwesties als aansprakelijkheid, correct gebruik van documenten, het gewaarborgd niet-wijzigen en het erkennen van de bron worden geregeld, en waarbij de minst restrictieve (licentie)voorwaarden van toepassing zijn en onder meer de mogelijkheid tot vrijgave van documenten aan het publieke domein wordt geboden. Indien openbare lichamen een licentie vereisen voor het hergebruik van documenten, dienen de licentievoorwaarden billijk en transparant te zijn. Het is met name zaak dat de lidstaten de verenigbaarheid van deze verplichtingen met het evenredigheidsbeginsel evalueren om te waarborgen dat licenties of voorwaarden de mogelijkheden tot hergebruik of mededinging niet nodeloos beperken. De lidstaten dienen voorts het gebruik van open standaardlicenties aan te moedigen voor het hergebruik van overheidsdocumenten, en te waarborgen dat dergelijke licenties in digitaal formaat beschikbaar zijn en elektronisch kunnen worden verwerkt. Online beschikbare open licenties die uitgebreidere rechten op hergebruik toekennen zonder technologische, financiële of geografische beperkingen en berusten op vrij toegankelijke gegevensformaten, moeten in dit opzicht een belangrijke rol spelen en uiteindelijk in de hele Unie gangbare praktijk worden. De Commissie dient te voorzien in richtsnoeren met betrekking tot de aanbevolen standaardlicenties en de te hanteren benadering inzake licenties.

Amendement    26

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(41)  De voorwaarden voor hergebruik dienen niet-discriminerend te zijn voor vergelijkbare categorieën hergebruik. Dit belet bijvoorbeeld niet dat openbare lichamen bij de uitoefening van hun openbare taak zonder vergoeding informatie uitwisselen, terwijl andere partijen voor het hergebruik van dezelfde documenten wel dienen te betalen. Dit belet evenmin dat voor commercieel en niet-commercieel hergebruik een verschillende tarifering wordt gehanteerd.

(41)  De voorwaarden voor hergebruik dienen niet-discriminerend te zijn voor vergelijkbare categorieën hergebruik. De lidstaten moeten eerlijke mededinging tussen openbare lichamen en overheidsbedrijven enerzijds en andere gebruikers anderzijds waarborgen in gevallen waarin documenten door de desbetreffende openbare lichamen of overheidsbedrijven worden hergebruikt voor commerciële doeleinden. De lidstaten moeten er met name voor zorgen dat het hergebruik van documenten van overheidsbedrijven niet tot marktverstoring leidt en geen afbreuk doet aan de eerlijke mededinging. Dit belet bijvoorbeeld niet dat openbare lichamen bij de uitoefening van hun openbare taak zonder vergoeding informatie uitwisselen, terwijl andere partijen voor het hergebruik van dezelfde documenten wel dienen te betalen. Dit belet evenmin dat voor commercieel en niet-commercieel hergebruik een verschillende tarifering wordt gehanteerd.

Amendement    27

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(42)  Voor elk hergebruik van het document kunnen openbare lichamen, de hergebruiker voorwaarden opleggen, in voorkomend geval door middel van een licentie, zoals bronvermelding en vermelding of het document op enigerlei wijze door de hergebruiker is gewijzigd. Licenties voor het hergebruik van overheidsinformatie moeten in ieder geval zo weinig mogelijk beperkingen leggen op het hergebruik die bijvoorbeeld begrensd blijven tot de verplichting van bronvermelding. Vrije licenties die online beschikbaar zijn, die uitgebreidere rechten op hergebruik toekennen zonder technologische, financiële of geografische beperkingen en die berusten op vrij toegankelijke gegevensformaten, moeten in dit opzicht een belangrijke rol spelen. Daarom moeten de lidstaten het gebruik van vrije licenties aanmoedigen, die uiteindelijk in de hele Unie gangbare praktijk moeten worden.

Schrappen

Amendement    28

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(43)  Openbare lichamen moeten bij de vaststelling van de beginselen voor hergebruik de mededingingsregels in acht nemen en exclusiviteitsovereenkomsten tussen henzelf en particuliere partners zoveel mogelijk voorkomen. Met het oog op de verstrekking van een dienst van algemeen economisch belang kan een exclusief recht op het hergebruik van specifieke overheidsdocumenten soms evenwel noodzakelijk zijn. Dit is het geval indien geen enkele commerciële uitgever bereid wordt gevonden de betrokken informatie te publiceren zonder het exclusieve recht daarop te verwerven.

(43)  Openbare lichamen moeten bij de vaststelling van de beginselen voor hergebruik de mededingingsregels in acht nemen en exclusiviteitsovereenkomsten tussen alsook preferentieel gebruik van de gegevens door henzelf en particuliere partners zoveel mogelijk voorkomen. Met het oog op de verstrekking van een dienst van algemeen economisch belang kan een exclusief recht op het hergebruik van specifieke overheidsdocumenten soms evenwel noodzakelijk zijn. Dit is het geval indien geen enkele commerciële uitgever bereid wordt gevonden de betrokken informatie te publiceren zonder het exclusieve recht daarop te verwerven.

Amendement    29

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 51 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(51 bis)  Deze richtlijn geldt onverminderd Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten.

Amendement    30

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(52)  Middelen die potentiële hergebruikers helpen voor hergebruik beschikbare documenten en de voorwaarden voor hergebruik te vinden, kunnen het grensoverschrijdende gebruik van overheidsdocumenten aanzienlijk vereenvoudigen. Bijgevolg dienen de lidstaten in te staan voor praktische regelingen die hergebruikers helpen bij het zoeken naar voor hergebruik beschikbare documenten. Overzichtslijsten, die bij voorkeur online toegankelijk zijn, van de belangrijkste documenten (documenten die vaak worden hergebruikt of het potentieel hebben vaak te worden hergebruikt) en portaalsites met links naar gedecentraliseerde overzichtslijsten zijn voorbeelden van dergelijke praktische regelingen.

(52)  Middelen die potentiële hergebruikers helpen voor toegang en hergebruik beschikbare documenten en de voorwaarden voor hergebruik te vinden, kunnen het grensoverschrijdende gebruik van overheidsdocumenten aanzienlijk vereenvoudigen. Bijgevolg dienen de lidstaten in te staan voor praktische regelingen die hergebruikers helpen bij het zoeken naar voor hergebruik beschikbare documenten. Dergelijke praktische regelingen kunnen bijvoorbeeld overzichtslijsten omvatten, die bij voorkeur online toegankelijk zijn, van de belangrijkste documenten (documenten die vaak worden hergebruikt of het potentieel hebben vaak te worden hergebruikt), evenals portaalsites met links naar gedecentraliseerde overzichtslijsten.

Amendement    31

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 52 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(52 bis)  De Commissie en de lidstaten moeten de toegang tot datasets verder vereenvoudigen, met name door te voorzien in één toegangspunt en geleidelijk geschikte datasets van openbare lichamen beschikbaar te stellen voor alle documenten waarop deze richtlijn van toepassing is, alsmede voor gegevens van de Europese instellingen.

Amendement    32

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 58

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(58)  Teneinde de randvoorwaarden te scheppen voor de ondersteuning van het hergebruik van documenten, dat belangrijke sociaaleconomische voordelen meebrengt en uiterst waardevol is voor de economie en de samenleving, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden verleend om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie een lijst van hoogwaardige datasets vast te stellen binnen de lijst van documenten waarop deze richtlijn van toepassing is, samen met de voorwaarden voor de publicatie en het hergebruik van die gegevens. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

(58)  Teneinde de randvoorwaarden te scheppen voor de ondersteuning van het hergebruik van documenten, dat belangrijke maatschappelijke of sociaaleconomische voordelen meebrengt en uiterst waardevol is voor de economie en de samenleving, wordt in bijlage II bis een lijst van categorieën hoogwaardige datasets opgenomen. De Commissie moet de bevoegdheid krijgen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen met betrekking tot aanvullingen op de in bijlage II bis opgenomen lijst van categorieën datasets en de toevoeging van specifieke hoogwaardige datasets binnen de documenten waarop deze richtlijn van toepassing is, samen met de voorwaarden voor de publicatie en het hergebruik van die gegevens. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven1 bis. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

 

_______________

 

1 bis PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1

Amendement    33

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 59

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(59)  Een EU-brede lijst van datasets met een bijzonder potentieel om sociaaleconomische baten te genereren, gekoppeld aan geharmoniseerde voorwaarden voor hergebruik, is een belangrijke randvoorwaarde voor grensoverschrijdende datatoepassingen en -diensten. Bij de voorbereiding van die lijst dient de Commissie passende raadplegingen te organiseren, onder meer op deskundigenniveau. De lijst dient rekening te houden met de reeds bestaande sectorale regelgeving inzake de publicatie van datasets, alsmede met de categorieën die zijn opgenomen in de technische bijlage van het Open Data Charter van de G8 en mededeling 2014/C 240/01 van de Commissie.

(59)  Een EU-brede lijst van datasets met een bijzonder potentieel om maatschappelijke of sociaaleconomische baten te genereren, gekoppeld aan geharmoniseerde voorwaarden voor hergebruik, is een belangrijke randvoorwaarde voor grensoverschrijdende datatoepassingen en -diensten. Bijlage II bis bevat een lijst van categorieën hoogwaardige datasets die bij een gedelegeerde handeling kan worden gewijzigd. In de aanvullende categorieën voor de lijst dient rekening te worden gehouden met de reeds bestaande sectorale regelgeving inzake de publicatie van datasets, alsmede met de categorieën die zijn opgenomen in de technische bijlage bij het Open Data Charter van de G8 en mededeling 2014/C 240/01 van de Commissie. In de fase die aan de vaststelling van de aanvullende categorieën of datasets voor de lijst voorafgaat, moet de Commissie een effectbeoordeling uitvoeren en passende raadplegingen organiseren, onder meer op deskundigenniveau. Met het oog op de effectbeoordeling moet de Commissie openbare raadplegingen houden met alle belanghebbenden, waaronder openbare lichamen, overheidsbedrijven, hergebruikers van gegevens, onderzoeksorganisaties, maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigende organisaties. Alle belanghebbenden moeten de gelegenheid krijgen om suggesties aan de Commissie voor te leggen met betrekking tot aanvullende categorieën hoogwaardige datasets of concrete datasets.

Amendement    34

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 60

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(60)  Teneinde een maximale impact teweeg te brengen en hergebruik te faciliteren, moeten de hoogwaardige datasets kosteloos en met zo weinig mogelijk wettelijke beperkingen beschikbaar worden gesteld. Datasets die dynamische gegevens bevatten, moeten ook via API's worden gepubliceerd.

(60)  Teneinde een maximale impact teweeg te brengen en hergebruik te faciliteren, moeten de hoogwaardige datasets kosteloos en met zo weinig mogelijk wettelijke beperkingen beschikbaar worden gesteld. Ook moeten deze datasets, teneinde de vindbaarheid ervan te bevorderen en de toegang ertoe te vergemakkelijken, via één enkel toegangspunt worden gepubliceerd. Datasets die dynamische gegevens bevatten, moeten ook via API's worden gepubliceerd.

Amendement    35

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 60 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(60 bis)  De hoogwaardige datasets die binnen de in bijlage II bis opgenomen categorieën worden onderscheiden, hebben het potentieel om maatschappelijke of sociaaleconomische baten te genereren en vooruitgang te realiseren voor fundamentele maatschappelijke en democratische taken. Ter bevordering van de doelstellingen van transparantie, verantwoordingsplicht, naleving, efficiëntie en eerlijke mededinging moeten datasets uit categorieën als bedrijfsregisters, begroting en overheidsuitgaven, overheidsopdrachten en statistieken worden toegevoegd. Om innovatieve diensten en producten aan te moedigen, duurzame groei te stimuleren en bij te dragen tot hoge normen voor consumentenbescherming, onder meer door rekening te houden met factoren als onderwijs, milieu en gezondheidszorg, die geen directe economische waarde hebben, moeten datasets uit de categorieën nationaal recht, aardobservatie en milieugegevens, alsmede uit de categorie geospatiale gegevens worden toegevoegd.

Amendement    36

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 62

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(62)  Deze richtlijn neemt de grondrechten in acht en houdt rekening met de beginselen die zijn vastgelegd met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met inbegrip van het recht op eerbiediging van het privéleven (artikel 7), de bescherming van persoonsgegevens (artikel 8), het recht op eigendom (artikel 17) en de integratie van personen met een handicap (artikel 26). Geen enkele bepaling van deze richtlijn mag worden uitgelegd of uitgevoerd op een wijze die strijdig is met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

(62)  Deze richtlijn neemt de grondrechten in acht en houdt rekening met de beginselen die zijn vastgelegd met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met inbegrip van het recht op eerbiediging van het privéleven (artikel 7), de bescherming van persoonsgegevens (artikel 8), vrijheid van meningsuiting en van informatie (artikel 11), het recht op eigendom (artikel 17) en de integratie van personen met een handicap (artikel 26). Geen enkele bepaling van deze richtlijn mag worden uitgelegd of uitgevoerd op een wijze die strijdig is met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

Amendement    37

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 63

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(63)  De Commissie dient de toepassing van deze richtlijn te evalueren. Overeenkomstig alinea 22 van het interinstitutioneel akkoord tussen het Europees parlement, de Raad van de Europese unie en de Europese Commissie over beter wetgeven van 13 april 201641 moeten evaluaties van bestaande wetgeving en bestaand beleid gebaseerd zijn op de volgende vijf criteria: doelmatigheid, doeltreffendheid, relevantie, samenhang en meerwaarde voor de EU en de basis vormen voor effectbeoordelingen van opties voor verdere acties.

(63)  De Commissie dient de toepassing van deze richtlijn [36 maanden na de omzetting ervan] te evalueren. Overeenkomstig het Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees parlement, de Raad van de Europese unie en de Europese Commissie over beter wetgeven van 13 april 201641 moeten evaluaties van bestaande wetgeving en bestaand beleid gebaseerd zijn op de volgende vijf criteria: doelmatigheid, doeltreffendheid, relevantie, samenhang en meerwaarde voor de EU en de basis vormen voor effectbeoordelingen van opties voor verdere acties. Na de evaluatie kan de Commissie in voorkomend geval voorstellen ter zake indienen.

__________________

__________________

41 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

41 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

Amendement    38

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-1.  Deze richtlijn is gericht op de vaststelling van een regelgevingskader voor hergebruik van overheidsinformatie ter bevordering van het gebruik van open gegevens en ter stimulering van innovatieve producten en diensten.

Motivering

Dit amendement is nodig voor de interne logica van de tekst, daar het onlosmakelijk verbonden is met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    39

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  bestaande documenten van overheidsbedrijven die actief zijn op de in Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad42 gedefinieerde gebieden en overheidsbedrijven die optreden als exploitant van openbare diensten overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad43, overheidsbedrijven die als luchtvaartmaatschappij openbaredienstverplichtingen vervullen overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad44 en overheidsbedrijven die als reder openbare diensten verrichten op grond van artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 3577/92 van de Raad45;

b)  openbaar toegankelijke documenten van overheidsbedrijven die actief zijn op de in Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad42 gedefinieerde gebieden en overheidsbedrijven die optreden als exploitant van openbare diensten overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad43, overheidsbedrijven die als luchtvaartmaatschappij openbaredienstverplichtingen vervullen overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad44 en overheidsbedrijven die als reder openbare diensten verrichten op grond van artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 3577/92 van de Raad45;

__________________

__________________

42 Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 243).

42 Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 243).

43 Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PB L 315 van 3.12.2007, blz. 1).

43 Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PB L 315 van 3.12.2007, blz. 1).

44 Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (PB L 293 van 31.10.2008, blz. 3).

44 Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (PB L 293 van 31.10.2008, blz. 3).

45 Verordening (EEG) nr. 3577/92 van de Raad van 7 december 1992 houdende toepassing van het beginsel van het vrij verrichten van diensten op het zeevervoer binnen de lidstaten (cabotage in het zeevervoer) (PB L 364 van 12.12.1992, blz. 7).

45 Verordening (EEG) nr. 3577/92 van de Raad van 7 december 1992 houdende toepassing van het beginsel van het vrij verrichten van diensten op het zeevervoer binnen de lidstaten (cabotage in het zeevervoer) (PB L 364 van 12.12.1992, blz. 7).

Amendement    40

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 2 – letter d – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

—  de bescherming van de nationale veiligheid (d.w.z. staatsveiligheid), defensie of openbare veiligheid,

—  de bescherming van de nationale veiligheid en defensie, of de openbare orde, met inbegrip van gevoelige informatie in verband met de bescherming van kritieke infrastructuur in de zin van artikel 2, onder d), van Richtlijn 2008/114/EG,

Amendement    41

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Deze richtlijn laat Verordening (EU) 2016/679 onverlet en heeft geen invloed op het niveau van bescherming van individuen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig het Unierecht betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Amendement    42

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Openbare lichamen oefenen het bij artikel 7, lid 1, van Richtlijn 96/9/EG verleende recht van een fabrikant van een databank niet uit om het hergebruik van documenten op grond van deze richtlijn tegen te gaan of te beperken.

5.  Het bij artikel 7, lid 1, van Richtlijn 96/9/EG verleende recht van een fabrikant van een databank wordt niet uitgeoefend om het hergebruik van documenten op grond van deze richtlijn tegen te gaan of te beperken.

Amendement    43

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Deze richtlijn is van toepassing op het hergebruik van bestaande documenten van openbare lichamen van de lidstaten, met inbegrip van documenten waarop Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad46 van toepassing is.

6.  Deze richtlijn is van toepassing op het hergebruik van bestaande documenten van openbare lichamen en overheidsbedrijven van de lidstaten, met inbegrip van documenten waarop Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad46 van toepassing is.

__________________

__________________

46 Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) (PB L 108 van 25.4.2007, blz. 1).

46 Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) (PB L 108 van 25.4.2007, blz. 1).

Amendement    44

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 bis.  „applicatieprogramma-interface” (API): een goed gedocumenteerde reeks functies, procedures, definities en protocollen voor het gestructureerd opzoeken van online-informatie;

Amendement    45

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8.  „hoogwaardige datasets”, documenten waarvan het hergebruik belangrijke sociaaleconomische voordelen biedt, met name vanwege hun geschiktheid voor de ontwikkeling van diensten of toepassingen met toegevoegde waarde en het aantal potentiële begunstigden van op basis van die datasets ontwikkelde diensten of toepassingen met toegevoegde waarde;

8.  „hoogwaardige datasets”: documenten waarvan het hergebruik belangrijke maatschappelijke of sociaaleconomische voordelen biedt, met name vanwege hun geschiktheid voor de ontwikkeling van diensten of toepassingen met toegevoegde waarde en het aantal potentiële begunstigden van op basis van die datasets ontwikkelde diensten of toepassingen met toegevoegde waarde;

Amendement    46

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

14 bis.  „persoonsgegevens”: gegevens als bedoeld in artikel 4, punt 1, van Verordening (EU) 2016/679.

Amendement    47

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2 zorgen de lidstaten ervoor dat de documenten waarop deze richtlijn overeenkomstig artikel 1 van toepassing is, hergebruikt kunnen worden voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, overeenkomstig de voorwaarden van de hoofdstukken III en IV.

1.  De lidstaten zorgen ervoor dat de documenten waarop deze richtlijn overeenkomstig artikel 1 van toepassing is, hergebruikt kunnen worden voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, overeenkomstig de voorwaarden van de hoofdstukken III en IV.

Amendement    48

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De lidstaten zorgen ervoor dat documenten die binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, volgens het beginsel "open door ontwerp en door standaardinstellingen" worden geproduceerd en beschikbaar worden gesteld voor hergebruik.

Motivering

Dit amendement is nodig voor de interne logica van de tekst, daar het onlosmakelijk verbonden is met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    49

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Openbare lichamen behandelen verzoeken om hergebruik en stellen de verzoeker de documenten ter beschikking voor hergebruik, waar mogelijk en passend langs elektronische weg, of stellen, indien een licentie vereist is, het licentieaanbod aan de aanvrager op binnen een redelijke termijn die strookt met de voor de behandeling van een verzoek om toegang tot deze documenten vastgestelde termijn.

1.  Openbare lichamen behandelen verzoeken om toegang tot documenten en/of hergebruik ervan en stellen de verzoeker de documenten ter beschikking voor hergebruik, waar mogelijk en passend langs elektronische weg, of stellen, indien voor hergebruik een licentie vereist is, het licentieaanbod aan de aanvrager op binnen een redelijke termijn die strookt met de voor de behandeling van een verzoek om toegang tot deze documenten vastgestelde termijn.

Amendement    50

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Wanneer geen termijnen of andere regels voor de spoedige verstrekking van documenten zijn vastgesteld, behandelen de openbare lichamen het verzoek en verstrekken zij de verzoeker de documenten voor hergebruik of stellen zij, indien een licentie is vereist, het licentieaanbod aan de aanvrager op binnen een termijn van ten hoogste 20 werkdagen na de ontvangst van het verzoek. Voor uitgebreide of ingewikkelde verzoeken kan deze termijn met 20 werkdagen worden verlengd. In dat geval wordt de aanvrager er binnen drie weken na zijn oorspronkelijk verzoek van in kennis gesteld dat de behandeling van zijn verzoek meer tijd zal vergen.

2.  Wanneer geen termijnen of andere regels voor de spoedige verstrekking van documenten zijn vastgesteld, behandelen de openbare lichamen het verzoek en verstrekken zij de verzoeker de documenten voor hergebruik of stellen zij, indien voor hergebruik een licentie is vereist, het licentieaanbod aan de aanvrager zo spoedig mogelijk op of uiterlijk binnen een termijn van ten hoogste twintig werkdagen na de ontvangst van het verzoek. Voor uitgebreide of ingewikkelde verzoeken kan deze termijn met 20 werkdagen worden verlengd. In dat geval wordt de aanvrager er zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen drie weken na zijn oorspronkelijk verzoek van in kennis gesteld dat de behandeling van zijn verzoek meer tijd zal vergen, met opgave van redenen.

Amendement    51

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  In geval van een afwijzende beslissing delen de openbare lichamen de verzoeker de gronden voor de afwijzing van het verzoek mede, waarbij zij zich baseren op de toepasselijke bepalingen van de toegangsregeling in de betrokken lidstaat of de nationale bepalingen die krachtens deze richtlijn en in het bijzonder artikel 1, lid 2, onder a) tot en met g), en artikel 3 zijn genomen. Ingeval een afwijzende beslissing gebaseerd is op artikel 1, lid 2, onder c), verwijst het openbare lichaam in zijn beslissing naar de natuurlijke of rechtspersoon bij wie de rechten berusten, indien deze bekend is, of naar de licentiegever van wie het openbare lichaam het betrokken materiaal heeft verkregen. Bibliotheken, met inbegrip van universiteitsbibliotheken, musea en archieven zijn niet verplicht deze verwijzing op te nemen.

3.  In geval van een afwijzende beslissing delen de openbare lichamen de verzoeker binnen twintig werkdagen mee waarom besloten is geen (volledige) toegang te verlenen tot en/of geen toestemming te verlenen voor (volledig) hergebruik van het desbetreffende document in de gevraagde vorm of het gevraagde formaat, waarbij zij zich baseren op de toepasselijke bepalingen van de toegangsregeling in de betrokken lidstaat of de nationale bepalingen die krachtens deze richtlijn en in het bijzonder artikel 1, lid 2, onder a) tot en met g), zijn genomen. Ingeval een afwijzende beslissing gebaseerd is op artikel 1, lid 2, onder c), verwijst het openbare lichaam in zijn beslissing naar de natuurlijke of rechtspersoon bij wie de rechten berusten, indien deze bekend is, of naar de licentiegever van wie het openbare lichaam het betrokken materiaal heeft verkregen. Bibliotheken, met inbegrip van universiteitsbibliotheken, musea en archieven zijn niet verplicht deze verwijzing op te nemen.

Amendement    52

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  De lidstaten stellen een openbaar toegankelijke lijst van criteria op aan de hand waarvan het betrokken lichaam over de verdere behandeling van het verzoek kan besluiten.

Amendement    53

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  Met het oog op de toepassing van dit artikel zorgen de lidstaten ervoor dat:

 

a)  steun wordt verleend aan wie toegang wenst tot documenten;

 

b)   de lijsten van openbare lichamen openbaar toegankelijk zijn;

 

c)  praktische regelingen zijn getroffen om te waarborgen dat het hergebruik van overheidsinformatie op doeltreffende wijze geschiedt;

 

d)  openbare lichamen het publiek voldoende voorlichten over zijn rechten uit hoofde van deze richtlijn en de rechten die voortvloeien uit bestaande regels voor toegang tot informatie die op nationaal of EU-niveau zijn vastgelegd, en dat zij daartoe passende informatie, richtsnoeren en advies verstrekken.

Amendement    54

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – kopje

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Beschikbare formaten

Beschikbare formaten en de kwaliteit van documenten

Amendement    55

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-1.  De lidstaten moeten alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de documenten waarop deze richtlijn van toepassing is, niet alleen zijn bijgewerkt, maar ook nauwkeurig en vergelijkbaar zijn.

Motivering

Dit amendement is nodig voor de interne logica van de tekst, daar het onlosmakelijk verbonden is met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    56

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Onverminderd hoofdstuk V stellen openbare lichamen en overheidsbedrijven hun documenten ter beschikking in de reeds bestaande formaten of talen en, indien mogelijk en passend, in een open en machinaal leesbaar formaat, samen met hun metadata. Zowel het formaat als de metadata dienen zoveel mogelijk aan formele open standaarden te voldoen.

1.  Onverminderd hoofdstuk V zorgen openbare lichamen en overheidsbedrijven ervoor dat hun documenten interoperabel, gemakkelijk te vinden en elektronisch herbruikbaar zijn, en stellen zij deze ter beschikking in de reeds bestaande formaten of talen en, indien mogelijk en passend, in een open en machinaal leesbaar formaat, samen met hun metadata. Zowel het formaat als de metadata dienen zoveel mogelijk aan formele open standaarden te voldoen.

Motivering

Dit amendement is nodig voor de interne logica van de tekst, daar het onlosmakelijk verbonden is met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    57

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Openbare lichamen en overheidsbedrijven kunnen op basis van deze richtlijn niet worden verplicht een bepaalde soort documenten te blijven produceren en op te slaan met het oog op het hergebruik van die documenten door een particuliere of publieke organisatie.

3.  Openbare lichamen en overheidsbedrijven worden niet verplicht een bepaalde soort documenten te blijven produceren en op te slaan met het oog op het hergebruik van die documenten door een particuliere of publieke organisatie.

Motivering

Dit amendement is nodig voor de interne logica van de tekst, daar het onlosmakelijk verbonden is met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    58

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Dynamische gegevens worden door openbare lichamen en overheidsbedrijven onmiddellijk nadat ze zijn verzameld via passende API's beschikbaar gesteld voor hergebruik.

4.  Dynamische gegevens worden door openbare lichamen en overheidsbedrijven onmiddellijk nadat ze zijn verzameld via passende API's beschikbaar gesteld voor hergebruik, indien mogelijk in realtime en zonder vertraging.

Amendement    59

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Wanneer het voor openbare lichamen of overheidsbedrijven financieel en technisch niet haalbaar is om documenten onmiddellijk na het verzamelen van de gegevens beschikbaar te stellen, worden de in lid 4 bedoelde documenten beschikbaar gesteld binnen een termijn die de exploitatie van hun economisch potentieel niet onnodig in het gedrang brengt.

5.  Wanneer het voor openbare lichamen of overheidsbedrijven financieel en technisch niet haalbaar is om documenten onmiddellijk na het verzamelen van de gegevens in realtime en zonder vertraging beschikbaar te stellen, worden de in lid 4 bedoelde documenten beschikbaar gesteld binnen een termijn die de exploitatie van hun economisch potentieel niet onnodig in het gedrang brengt. Gebruikers worden ervan in kennis gesteld wanneer documenten precies beschikbaar zijn en hoe vaak ze worden bijgewerkt.

Motivering

Dit amendement is nodig voor de interne logica van de tekst, daar het onlosmakelijk verbonden is met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    60

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  In voorkomend geval verstrekken openbare lichamen op verzoek informatie over de methodologie die gevolgd is bij het opstellen van de documenten.

Motivering

Dit amendement is nodig voor de interne logica van de tekst, daar het onlosmakelijk verbonden is met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    61

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 5 bis

 

Applicatieprogramma-interfaces

 

1.  Wanneer een document voor hergebruik aan een aanvrager ter beschikking wordt gesteld, of wanneer een licentie aan een aanvrager wordt verleend, stelt een openbaar lichaam of een overheidsbedrijf dit document, waar mogelijk en passend, ook beschikbaar voor hergebruik via applicatieprogramma-interfaces (API's) en portaalsites.

 

2.  Wanneer een openbaar lichaam of een overheidsbedrijf informatie beschikbaar stelt voor hergebruik via een API, verleent dit lichaam of bedrijf toegang aan alle gebruikers. Met name in het geval van realtime-informatie zorgt het desbetreffend openbaar lichaam of overheidsbedrijf ervoor dat ook toegang wordt verleend tot oudere informatie, indien deze beschikbaar is. Dit laat de verplichtingen uit hoofde van het Unierecht onverlet. Indien sprake is van dergelijke verplichtingen, worden de daaruit voortvloeiende beperkingen gemotiveerd en wordt de motivering openbaar gemaakt.

 

3.  Wanneer een API wordt gebruikt om informatie beschikbaar te stellen, heeft de informatie dezelfde reikwijdte en omvang als wanneer deze op een andere wijze beschikbaar wordt gesteld.

 

4.  De openbare lichamen of overheidsbedrijven ontwikkelen en documenteren de API en de bijbehorende technische specificaties aan de hand van open standaarden en gestructureerde, machinaal leesbare, open formaten.

 

5.  De openbare lichamen of overheidsbedrijven stellen de gebruikers in kennis van alle wijzigingen met betrekking tot de technische specificaties van een API en doen dit zo snel mogelijk en uiterlijk drie maanden voordat de wijziging wordt doorgevoerd, behalve in urgente en naar behoren gemotiveerde gevallen waarin de wijzigingen onmiddellijk moeten worden doorgevoerd.

 

6.  De openbare lichamen of overheidsbedrijven zien erop toe dat de API consequent toegankelijk en kwalitatief consistent is.

 

7.  De openbare lichamen of overheidsbedrijven stellen de API en de bijbehorende technische specificatie overeenkomstig de artikelen 5, 6, 7, 8, 9 en 10 van deze richtlijn beschikbaar. De documenten worden gratis beschikbaar gesteld, waarbij zo weinig mogelijk formele beperkingen en voorwaarden worden toegepast, en onder voorwaarden die in elk geval niet restrictiever zijn dan de voorwaarden die op de informatie zelf van toepassing zijn.

 

8.  De Commissie stelt criteria vast voor de interoperabiliteit van API's tussen openbare lichamen en overheidsbedrijven in de lidstaten om het hergebruik van documenten via API's te vergemakkelijken en de communicatie tussen machines te ondersteunen.

 

9.  De in lid 8 bedoelde maatregelen worden overeenkomstig artikel 14 door de Commissie vastgesteld bij gedelegeerde handelingen.

Motivering

Dit amendement is nodig voor de interne logica van de tekst, daar het onlosmakelijk verbonden is met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    62

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Voor het hergebruik van documenten wordt geen vergoeding aangerekend, of een vergoeding die beperkt blijft tot de marginale kosten voor hun vermenigvuldiging, verstrekking en verspreiding en – indien van toepassing – de anonimisering van persoonsgegevens en maatregelen ter bescherming van commercieel vertrouwelijke informatie.

1.  Voor het hergebruik van documenten wordt geen vergoeding aangerekend.

Amendement    63

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Bij wijze van uitzondering is lid 1 niet van toepassing op:

2.  De lidstaten kunnen besluiten de leden 1 en 1 bis niet toe te passen op:

Amendement    64

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  openbare lichamen die verplicht zijn inkomsten te genereren om een aanzienlijk deel van de kosten van de uitoefening van hun openbare taken te dekken;

a)  documenten waarvoor het betrokken openbare lichaam uit hoofde van de nationale wetgeving verplicht is voldoende inkomsten te genereren om ten minste 60 % van de kosten van de verzameling, productie, vermenigvuldiging, verspreiding en opslag van gegevens te dekken.

Amendement    65

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  In de in lid 2, onder a) en c) bedoelde gevallen wordt de totale vergoeding berekend aan de hand van objectieve, transparante en controleerbare criteria die door de lidstaten worden vastgesteld. De totale inkomsten uit het verstrekken en het verlenen van toestemming voor hergebruik van documenten mogen over de desbetreffende berekeningsperiode genomen niet hoger zijn dan de kosten van de verzameling, productie, vermenigvuldiging en verspreiding en – indien van toepassing – de anonimisering van persoonsgegevens en maatregelen ter bescherming van commercieel vertrouwelijke informatie, vermeerderd met een redelijk rendement op investeringen. De vergoeding wordt berekend overeenkomstig de toepasselijke boekhoudkundige beginselen.

3.  In de in lid 2, onder a) en c), bedoelde gevallen wordt de totale vergoeding berekend aan de hand van objectieve, transparante en controleerbare criteria die door de lidstaten worden vastgesteld. De totale inkomsten uit het verstrekken en het verlenen van toestemming voor hergebruik van documenten mogen over de desbetreffende berekeningsperiode genomen niet hoger zijn dan de kosten van de verzameling, productie, vermenigvuldiging, verspreiding, opslag en, indien van toepassing, de anonimisering van persoonsgegevens en maatregelen ter bescherming van commercieel vertrouwelijke informatie, vermeerderd met een redelijk rendement op investeringen. De vergoeding wordt berekend overeenkomstig de toepasselijke boekhoudkundige beginselen.

Amendement    66

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Indien er door de in lid 2, onder b) , bedoelde openbare lichamen een vergoeding wordt verlangd, mogen de totale inkomsten uit het verstrekken en het verlenen van toestemming voor hergebruik van documenten over de desbetreffende berekeningsperiode genomen niet hoger zijn dan de kosten van de verzameling, productie, vermenigvuldiging, verspreiding, conservering en vereffening van rechten en – indien van toepassing – de anonimisering van persoonsgegevens en maatregelen ter bescherming van commercieel vertrouwelijke informatie, vermeerderd met een redelijk rendement op investeringen. De vergoeding wordt berekend overeenkomstig de boekhoudkundige beginselen die op de betrokken openbare lichamen van toepassing zijn.

4.  Indien er door de in lid 2, onder b), bedoelde openbare lichamen een vergoeding wordt verlangd, mogen de totale inkomsten uit het verstrekken en het verlenen van toestemming voor hergebruik van documenten over de desbetreffende berekeningsperiode genomen niet hoger zijn dan de kosten van de verzameling, productie, vermenigvuldiging, verspreiding, opslag van gegevens, bewaring en vereffening van rechten en, indien van toepassing, de anonimisering van persoonsgegevens en maatregelen ter bescherming van commercieel vertrouwelijke informatie, vermeerderd met een redelijk rendement op investeringen. De vergoeding wordt berekend overeenkomstig de boekhoudkundige beginselen die op de betrokken openbare lichamen van toepassing zijn.

Amendement    67

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Hergebruik van hoogwaardige datasets, waarvan de lijst wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 13, en van onderzoeksgegevens als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder c), is kosteloos voor de gebruiker.

5.  Hergebruik van hoogwaardige datasets, waarvan de lijst wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 13 en bijlage II bis, en van onderzoeksgegevens als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder c), is kosteloos voor de gebruiker.

Amendement    68

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  De lidstaten publiceren, waar mogelijk en passend langs elektronische weg, de in lid 2, onder a), bedoelde lijst van documenten. De voorafgaande opname van een document in de lijst is een voorwaarde voor het inroepen van de in lid 2, onder a), bedoelde uitzonderingen.

Amendement    69

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 7 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-1.  De lidstaten mogen de kosten bekendmaken die verbonden zijn aan de vermenigvuldiging en verspreiding van documenten en aan de opslag van gegevens met betrekking tot de documenten, alsook, in voorkomend geval, de kosten voor de anonimisering van persoonsgegevens en voor maatregelen ter bescherming van vertrouwelijke informatie als bedoeld in artikel 1, lid 2, onder d).

Motivering

Dit amendement is nodig voor de interne logica van de tekst, daar het onlosmakelijk verbonden is met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    70

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De lidstaten publiceren een lijst van openbare lichamen als bedoeld in artikel 6, lid 2, onder a).

Schrappen

Motivering

Dit amendement is nodig voor de interne logica van de tekst, daar het onlosmakelijk verbonden is met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    71

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Aan het hergebruik van documenten kunnen voorwaarden worden gekoppeld, indien nodig door middel van een licentie. Deze voorwaarden mogen de mogelijkheden tot hergebruik niet nodeloos beperken, noch gebruikt worden om de mededinging te beperken.

1.  De lidstaten verbinden geen voorwaarden of licenties aan het hergebruik van documenten, tenzij de behoefte aan dergelijke voorwaarden of licenties niet-discriminerend en evenredig is en op grond van een doelstelling van algemeen belang kan worden gerechtvaardigd.

Motivering

Dit amendement is nodig voor de interne logica van de tekst, daar het onlosmakelijk verbonden is met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    72

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  In de lidstaten waar licenties gebruikt worden, zorgen de lidstaten ervoor dat standaardlicenties het hergebruik van overheidsdocumenten, die aan specifieke licentieaanvragen kunnen worden aangepast, in digitaal formaat beschikbaar zijn en elektronisch kunnen worden verwerkt. De lidstaten moedigen het gebruik van standaardlicenties aan.

2.  Wanneer aan het hergebruik van documenten voorwaarden of licenties verbonden zijn, zorgen de lidstaten ervoor dat:

 

a)  dergelijke voorwaarden of licenties de mogelijkheden voor hergebruik of mededinging niet onnodig beperken en dat de gegevens worden vrijgegeven onder minimaal beperkende voorwaarden of licentiebepalingen, waarbij onder meer de mogelijkheid tot vrijgave van documenten aan het publieke domein wordt geboden;

 

b)  wordt nagegaan of er veelgebruikte open licenties voorhanden zijn die aan deze vereisten voldoen, waarna de meest gebruikte of minst strenge licenties worden toegepast die verenigbaar zijn met die vereisten;

 

c)  het gebruik van open standaardlicenties voor het hergebruik van overheidsdocumenten wordt aangemoedigd, alsook dat dergelijke licenties in digitaal formaat beschikbaar zijn en elektronisch kunnen worden verwerkt.

Motivering

Dit amendement is nodig voor de interne logica van de tekst, daar het onlosmakelijk verbonden is met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    73

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Onverminderd de aansprakelijkheidsvereisten uit hoofde van het Unierecht is het openbare lichamen of overheidsbedrijven die zonder voorwaarden of beperkingen documenten voor hergebruik beschikbaar stellen toegestaan om iedere aansprakelijkheid met betrekking tot de voor hergebruik beschikbaar gestelde documenten af te wijzen.

Motivering

Dit amendement is nodig voor de interne logica van de tekst, daar het onlosmakelijk verbonden is met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    74

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten stellen praktische regelingen vast die het zoeken naar voor hergebruik beschikbare documenten vereenvoudigen, zoals overzichtslijsten van de belangrijkste documenten met relevante metagegevens, die indien mogelijk en passend online en in machinaal leesbare formaten toegankelijk zijn en portaalsites met links naar de overzichtslijsten. Indien mogelijk vergemakkelijken de lidstaten het taaloverschrijdend zoeken naar documenten.

1.  De lidstaten stellen praktische regelingen vast die het zoeken naar voor hergebruik beschikbare documenten vereenvoudigen, zoals overzichtslijsten van de belangrijkste documenten met relevante metagegevens, die indien mogelijk en passend online en in machinaal leesbare formaten toegankelijk zijn en portaalsites met links naar de overzichtslijsten. Indien mogelijk vergemakkelijken de lidstaten het taaloverschrijdend zoeken naar documenten.

Motivering

Dit amendement is nodig voor de interne logica van de tekst, daar het onlosmakelijk verbonden is met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    75

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 9 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat openbare lichamen en overheidsbedrijven de Commissie de nodige toegang geven tot alle informatie die zij ter beschikking stellen voor hergebruik, opdat de datasets op het niveau van de Unie kunnen worden verzameld, en met name opdat kan worden voorzien in Uniebrede datasets die volledige dekking bieden voor een bepaalde categorie gegevens als bedoeld in bijlage II bis. De Commissie treft praktische regelingen voor de terbeschikkingstelling van datasets op EU-niveau via één enkel toegangspunt.

Motivering

Dit amendement is nodig voor de interne logica van de tekst, daar het onlosmakelijk verbonden is met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    76

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De lidstaten dienen uiterlijk [twee jaar na de datum van omzetting van deze richtlijn] en vervolgens om de drie jaar bij de Commissie een verslag in over het nationale beleid inzake open toegang en de maatregelen die op dit gebied zijn genomen.

Amendement    77

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Indien documenten door een openbaar lichaam worden hergebruikt als basismateriaal voor commerciële activiteiten van dat openbare lichaam die buiten de openbare taak vallen, zijn op de verstrekking van documenten voor deze activiteiten dezelfde vergoedingen en andere voorwaarden van toepassing als die welke gelden voor andere gebruikers.

2.  De lidstaten zorgen voor eerlijke mededinging tussen openbare lichamen en overheidsbedrijven enerzijds en andere gebruikers anderzijds in gevallen waarin documenten door de desbetreffende openbare lichamen of overheidsbedrijven worden hergebruikt voor commerciële activiteiten die buiten hun openbare taken vallen, door te waarborgen dat voor de verstrekking van documenten voor deze activiteiten dezelfde vergoedingen en andere voorwaarden gelden als voor andere gebruikers. 3. De lidstaten zorgen er op dezelfde wijze voor dat het hergebruik van documenten en informatie van overheidsbedrijven geen afbreuk doet aan de eerlijke mededinging.

Amendement    78

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Het hergebruik van documenten staat open voor alle potentiële marktdeelnemers, zelfs indien één of meer marktdeelnemers reeds op deze documenten gebaseerde producten met toegevoegde waarde exploiteren. Contracten of andere overeenkomsten tussen een openbaar lichaam of overheidsbedrijf dat deze documenten in bezit heeft en derden mogen geen exclusiviteitsrechten verlenen.

1.  Het hergebruik van documenten staat open voor alle potentiële gebruikers, zelfs indien één of meer gebruikers reeds op deze documenten gebaseerde producten met toegevoegde waarde exploiteren. Contracten of andere overeenkomsten tussen een openbaar lichaam of overheidsbedrijf dat over deze documenten beschikt en derden mogen geen exclusiviteitsrechten noch preferentieel gebruik van de gegevens verlenen.

Amendement    79

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van deze richtlijn stelt de Commissie uit de lijst van documenten waarop deze richtlijn van toepassing is, de lijst van hoogwaardige datasets vast, samen met de modaliteiten voor de publicatie en het hergebruik daarvan.

1.  De lidstaten zorgen ervoor dat de in bijlage II bis opgenomen hoogwaardige datasets gratis en in machinaal leesbare en downloadbare formaten beschikbaar worden gesteld, en waar passend toegankelijk zijn via API's. De voorwaarden voor hergebruik zijn verenigbaar met open standaardlicenties. De Commissie is overeenkomstig artikel 14 bevoegd om gedelegeerde handelingen vast te stellen om de in bijlage II bis opgenomen lijst van categorieën hoogwaardige datasets uit te breiden, en met name om de datasets in deze categorieën nader te specificeren binnen de lijst van documenten waarop deze richtlijn van toepassing is, samen met de voorwaarden en modaliteiten voor de publicatie en het hergebruik daarvan.

Amendement    80

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Die datasets worden gratis beschikbaar gesteld in een machinaal leesbaar formaat en zijn toegankelijk via API's. De voorwaarden voor hergebruik zijn verenigbaar met open standaardlicenties.

Schrappen

Amendement    81

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Bij wijze van uitzondering geldt de gratis beschikbaarstelling als bedoeld in lid 2 niet voor hoogwaardige datasets van overheidsbedrijven indien uit de effectbeoordeling als bedoeld in artikel 13, lid 7, blijkt dat de gratis beschikbaarstelling van die datasets in de respectieve markten tot aanzienlijke concurrentieverstoring zou leiden.

3.  Bij wijze van uitzondering geldt de gratis beschikbaarstelling als bedoeld in lid 1 niet voor hoogwaardige datasets van overheidsbedrijven indien uit de effectbeoordeling als bedoeld in artikel 13, lid 7, blijkt dat de gratis beschikbaarstelling van die datasets in de respectieve markten tot aanzienlijke concurrentieverstoring zou leiden. Indien geen minder beperkende benadering voor het tegengaan van een dergelijke verstoring voorhanden is, worden er bovendien onverminderd de bepalingen van artikel 6 kosten in rekening gebracht.

Amendement    82

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De Commissie kan, bovenop de in lid 2 bepaalde voorwaarden, andere voorwaarden stellen inzake:

Schrappen

a.  voorwaarden voor hergebruik;

 

b.  formaten van gegevens en metagegevens en de technische modaliteiten voor de publicatie en verspreiding daarvan.

 

Amendement    83

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De in lid 1 bedoelde datasets worden geselecteerd op basis van de beoordeling van hun potentieel om sociaaleconomische baten te genereren, het aantal gebruikers en de inkomsten waartoe ze kunnen bijdragen, en de mogelijkheden om ze met andere datasets te combineren.

5.  De in lid 1 bedoelde aanvullende categorieën hoogwaardige datasets worden geselecteerd op basis van de beoordeling van hun potentieel om beduidende maatschappelijke of sociaaleconomische baten te genereren, innovatie, het aantal gebruikers, en met name kleine en middelgrote ondernemingen, de inkomsten die ze kunnen genereren, en de mogelijkheden om ze met andere datasets te combineren.

Amendement    84

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

7 bis.  Met het oog op lid 7 houdt de Commissie openbare raadplegingen met alle belanghebbenden, waaronder openbare lichamen, overheidsbedrijven, hergebruikers van gegevens, onderzoeksorganisaties, maatschappelijke organisaties en andere vertegenwoordigende organisaties. Alle belanghebbenden krijgen de gelegenheid om suggesties aan de Commissie voor te leggen met betrekking tot aanvullende categorieën hoogwaardige datasets of concrete datasets. De Commissie neemt deze suggesties in overweging of deelt aan de belanghebbenden mee waarom besloten is bepaalde suggesties niet in overweging te nemen.

Amendement    85

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 13 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar vanaf [de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

2.  De in de artikelen 5 bis en 13 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar vanaf [de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Amendement    86

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De in artikel 13 bedoelde delegatie van bevoegdheden kan door het Europees Parlement of de Raad te allen tijde worden ingetrokken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het besluit laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

3.  De in de artikelen 5 bis en 13 bedoelde delegatie van bevoegdheden kan door het Europees Parlement of de Raad te allen tijde worden ingetrokken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het besluit laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

Amendement    87

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 14 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Een overeenkomstig artikel 13 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben meegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

6.  Een overeenkomstig de artikelen 5 bis en 13 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving ervan aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien het Europees Parlement en de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met drie maanden verlengd.

Amendement    88

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Ten vroegste vier jaar na de omzettingsdatum van deze richtlijn evalueert de Commissie de toepassing van deze richtlijn en dient zij een verslag met de belangrijkste resultaten van die evaluatie in bij het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité. Die evaluatie wordt verricht conform de richtsnoeren voor betere regelgeving van de Commissie47. De lidstaten verstrekken de Commissie de nodige informatie voor het opstellen van dat verslag.

1.  Uiterlijk [36 maanden na de datum van omzetting van deze richtlijn] en vervolgens om de vijf jaar evalueert de Commissie de toepassing van deze richtlijn en dient zij een verslag met de belangrijkste resultaten van die evaluatie in bij het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité. Die evaluatie wordt verricht conform de richtsnoeren voor betere regelgeving van de Commissie47. De lidstaten verstrekken de Commissie de nodige informatie voor het opstellen van dat verslag.

__________________

__________________

47 SWD (2017)0350

47 SWD (2017)0350

Amendement    89

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De evaluatie heeft met name betrekking op het toepassingsgebied en het effect van de richtlijn, met inbegrip van de mate waarin het hergebruik van overheidsdocumenten waarop de richtlijn van toepassing is, is toegenomen, de gevolgen van de toegepaste tariferingsbeginselen, het hergebruik van officiële teksten van wetgevende en administratieve aard, het hergebruik van documenten van andere entiteiten dan openbare lichamen, de interactie tussen gegevensbescherming en mogelijkheden tot hergebruik, en de verdere mogelijkheden om de goede werking van de interne markt en de ontwikkeling van de Europese data-economie te bevorderen.

2.  De evaluatie heeft met name betrekking op het toepassingsgebied, het maatschappelijke en sociaaleconomische effect van de richtlijn, met inbegrip van de mate waarin het hergebruik van overheidsdocumenten waarop de richtlijn van toepassing is, is toegenomen, het effect van hoogwaardige datasets, de relevantie voor specifieke belanghebbenden zoals consumenten en ondernemingen, en met name kleine en middelgrote ondernemingen, de gevolgen van de toegepaste tariferingsbeginselen, het hergebruik van officiële teksten van wetgevende en administratieve aard, het hergebruik van documenten van andere entiteiten dan openbare lichamen, de beschikbaarheid en het gebruik van API's, de interactie tussen gegevensbescherming en mogelijkheden tot hergebruik, en de verdere mogelijkheden om de goede werking van de interne markt en de ontwikkeling van de Europese data-economie te bevorderen.

Amendement    90

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Het in lid 1 bedoelde verslag gaat waar passend vergezeld van voorstellen ter zake.

Amendement    91

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage II bis (nieuw)

Categorie

Voorbeelden van datasets

Begroting en uitgaven

Geplande en lopende uitgaven en subsidies, gedetailleerde informatie over de uitgaven op alle overheidsniveaus

Ondernemingen

Ondernemings- en bedrijfsregisters (lijsten met geregistreerde ondernemingen, gegevens met betrekking tot eigendom en beheer, registratienummers, balansen)

Aardobservatie en milieu

Ruimtevaart- en in-situgegevens (monitoring van het weer, de bodem- en waterkwaliteit, het energieverbruik, de emissieniveaus)

Geospatiale data

Ruimtelijke gegevens die onder Richtlijn 2007/2/EG (Inspire) vallen, met inbegrip van postcodes, nationale en lokale kaarten (kadasterkaarten, topografische kaarten, zeekaarten en kaarten met bestuurlijke grenzen, op een schaal van ten minste 1:20 000 (1 cm ~ 200 m))

Nationaal recht

Wettelijke, regelgevende en bestuursrechtelijke bepalingen; ontwerpmaatregelen, met inbegrip van procedurele informatie met betrekking tot de vaststelling van deze maatregelen; maatregelen die zijn gewijzigd of ingetrokken, of niet meer van kracht zijn; begeleidende documenten, zoals toelichtingen, effectbeoordelingen, adviezen van adviesorganen en stemverslagen; jurisprudentie

Overheidsopdrachten

Oude en huidige offertes en gunningen op alle overheidsniveaus, verzameld per autoriteit in alle stadia (bijv. openstaand, afgesloten, geannuleerd)

Statistieken

Nationale, regionale en lokale statistische gegevens die de belangrijkste demografische en economische indicatoren omvatten (bbp, leeftijd, werkloosheid, inkomen, opleiding)

BIJLAGE: LIJST VAN ENTITEITEN WAARVAN OF PERSONEN VAN WIE DE RAPPORTEUR INPUT HEEFT ONTVANGEN

De volgende lijst is op zuiver vrijwillige basis en onder exclusieve verantwoordelijkheid van de rapporteur opgesteld. De rapporteur heeft bij het voorbereiden van dit advies input ontvangen van de volgende entiteiten of personen, tot aan de goedkeuring ervan in de commissie:

Persoon

Entiteit

Henning Twickler

EDSO for Smart Grids

Camille Alleguede

ENEDIS

 

European Federation of Local Energy Companies (CEDEC)

Audrey Gourraud

Fédération des Entreprises Publiques Locales (epl)

Robbie Morrison, Tom Brown, Ingmar Schlecht, Walter Palmetshofen

Open Knowledge International / Open Knowledge Foundation

Oliver Kaye

PSI Alliance

Jean-Gabriel Audebert-Lasrochas

Trainline.com

Lucie Petersen

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV)

Janine Prantl, Konstantin Schöfmann

Verband öffentlicher Wirtschaft (vöwg)

Dr. Elisa Schenner

Wiener Stadtwerke

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Hergebruik van overheidsinformatie (herschikking)

Document- en procedurenummers

COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

ITRE

28.5.2018

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

IMCO

28.5.2018

Medeverantwoordelijke commissies - datum bekendmaking

13.9.2018

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Julia Reda

16.5.2018

Behandeling in de commissie

19.6.2018

3.9.2018

 

 

Datum goedkeuring

11.10.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

30

1

5

Bij de eindstemming aanwezige leden

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Edward Czesak, Arndt Kohn, Julia Reda, Martin Schirdewan, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Ramón Jáuregui Atondo, Stanislav Polčák, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE ADVISERENDE COMMISSIE

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

GUE/NGL

Martin Schirdewan

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Lambert van Nistelrooij, Stanislav Polčák, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Tomáš Zdechovský

S&D

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

5

0

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Richard Sulík

EFDD

Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

(1)

Werkdocument van de diensten van de Commissie SWD(2018) 145 final, blz. 24.

(2)

SWD(2018) 145 final, blz. 27

(3)

Open Knowledge Foundation (OKFN): Global Open Data Index https://index.okfn.org/dataset/

(4)

Cabinet Office: technische bijlage van het Open Data Charter van de G8 https://www.gov.uk/government/publications/open-data-charter/g8-open-data-charter-and-technical-annex

(5)

Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, https://www.bkg.bund.de/

(6)

OpenStreetMap, https://www.openstreetmap.org/


ADVIES van de Commissie cultuur en onderwijs (27.11.2018)

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over het hergebruik van overheidsinformatie (herschikking)

(COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD))

Rapporteur voor advies: Theodoros Zagorakis

BEKNOPTE MOTIVERING

Hergebruik van overheidsinformatie kan economische, maatschappelijke en democratische voordelen opleveren doordat andere gebruikers dan de oorspronkelijke overheidsdiensten in staat worden gesteld nieuwe producten en diensten te creëren onder gebruik van officiële informatie. Dit kan de economische bedrijvigheid stimuleren en de efficiëntie en transparantie van openbare functies verbeteren.

Richtlijn 2003/98/EG over het hergebruik van overheidsinformatie, een essentieel element van de Unie om overheidsgegevens vrij te geven voor economische doeleinden en tegelijkertijd maatschappelijke doelstellingen na te streven, moedigde overheidsorganen aan hun informatie beschikbaar te stellen door regels in te voeren die van toepassing zijn op de vrijwillige keuze om hergebruik toe te staan.

Met de herziening van de richtlijn in juli 2013 werd een stap verder gegaan door hergebruik verplicht te stellen voor het merendeel van de overheidsinstanties, waardoor musea, bibliotheken (inclusief universiteitsbibliotheken) en archieven onder het toepassingsgebied kwamen te vallen, hetgeen de transparantie, op gegevens gebaseerde innovatie en eerlijke concurrentie ten goede kwam.

Op 25 april 2018 publiceerde de Commissie een wetgevingsvoorstel om de richtlijn te herschikken teneinde hergebruik nog sterker aan te moedigen en te faciliteren. De herschikking heeft met name tot doel de positie van kmo's te verbeteren door marktbelemmeringen voor het hergebruik van overheidsinformatie voor commerciële doeleinden af te bouwen en overheidsbedrijven en onderzoeksgegevens eveneens aan het toepassingsgebied van de richtlijn toe te voegen.

De rapporteur is ingenomen met het voorstel van de Commissie. Hij steunt met name de door de Commissie gekozen benadering om de huidige behandeling van lichamen in de culturele sector (bibliotheken, archieven en musea) ongewijzigd te laten, aangezien de richtlijn op dit punt nog steeds naar tevredenheid functioneert.

Daarnaast neemt de rapporteur kennis van het voornemen van de Commissie om via een gedelegeerde handeling bepaalde hoogwaardige overheidsdatabanken (lijst van hoogwaardige datasets, artikel 13) aan te wijzen als databanken die in de toekomst gratis beschikbaar moeten worden gesteld. De rapporteur heeft geen bezwaren tegen het voorstel van de Commissie in dit opzicht. Hij wil evenwel benadrukken dat een dergelijke lijst zo duidelijk en gedetailleerd mogelijk moet zijn om in rechtszekerheid voor alle betrokken partijen te voorzien.

In dit verband steunt de rapporteur het voorstel van de Commissie als geheel en stelt hij een minimaal aantal amendementen voor om voor meer juridische duidelijkheid te zorgen en sommige bepalingen gedetailleerder te formuleren.

AMENDEMENTEN

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  In de lidstaten verzamelt, produceert, vermenigvuldigt en verspreidt de publieke sector een breed scala aan informatie over de talrijke beleidsgebieden, zoals sociale, economische en geografische informatie, meteorologische informatie, toeristische informatie, informatie over bedrijven, octrooi-informatie en onderwijsinformatie. Documenten van uitvoerende, regelgevende of gerechtelijke aard die zijn voortgebracht door openbare lichamen , vormen een enorme, diverse en waardevolle hoeveelheid bronnen die de kenniseconomie ten goede kunnen komen.

(6)  In de lidstaten verzamelt, produceert, vermenigvuldigt en verspreidt de publieke sector een breed scala aan informatie over de talrijke beleidsgebieden, zoals sociale, economische, culturele en geografische informatie, meteorologische informatie, toeristische informatie, informatie over bedrijven, octrooi-informatie en onderwijsinformatie. Documenten van uitvoerende, regelgevende of gerechtelijke aard die zijn voortgebracht door openbare lichamen , vormen een enorme, diverse en waardevolle hoeveelheid bronnen die de kenniseconomie ten goede kunnen komen.

Amendement    2

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  De richtlijn voorziet voor de lidstaten in de verplichting om alle documenten herbruikbaar te maken tenzij de toegang wordt beperkt of uitgesloten uit hoofde van nationale regels inzake de toegang tot documenten en behoudens de andere uitzonderingen waarin deze richtlijn voorziet. De richtlijn bouwt voort op de bestaande toegangsregelingen in de lidstaten en houdt geen wijziging van de nationale regels voor de toegang tot documenten in. Zij is niet van toepassing in gevallen waarin burgers of ondernemingen uit hoofde van de toepasselijke toegangsregeling een document alleen in handen kunnen krijgen als zij een bijzonder belang kunnen aantonen. Op het niveau van de Unie wordt in artikel 41, betreffende het recht op behoorlijk bestuur, en artikel 42 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie het recht erkend van iedere burger van de Unie en iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat op toegang tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie. Openbare lichamen moeten worden aangemoedigd alle documenten in hun bezit voor hergebruik beschikbaar te stellen. Openbare lichamen moeten hergebruik van documenten bevorderen en aanmoedigen, ook van officiële teksten van wetgevende en administratieve aard, in die gevallen waarin het openbaar lichaam bevoegd is om toestemming te verlenen voor het hergebruik ervan.

(19)  De richtlijn voorziet voor de lidstaten in de verplichting om alle documenten herbruikbaar te maken, onverminderd de uitzonderingen waarin deze richtlijn voorziet. De richtlijn bouwt voort op de momenteel van kracht zijnde toegangsregelingen in de lidstaten. In dat opzicht houdt zij geen wijziging in van de nationale regels voor de toegang tot documenten, noch omvat zij specifieke toegangsrechten of verplichtingen om informatie te publiceren; dit dient een beslissing te blijven die aan de lidstaten wordt overgelaten. Zij is niet van toepassing in gevallen waarin burgers of ondernemingen uit hoofde van de toepasselijke toegangsregeling een document alleen in handen kunnen krijgen als zij een bijzonder belang kunnen aantonen. Op het niveau van de Unie wordt in artikel 41, betreffende het recht op behoorlijk bestuur, en artikel 42 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie het recht erkend van iedere burger van de Unie en iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat op toegang tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie. Openbare lichamen moeten worden aangemoedigd alle documenten in hun bezit voor hergebruik beschikbaar te stellen. Openbare lichamen moeten hergebruik van documenten bevorderen en aanmoedigen, ook van officiële teksten van wetgevende en administratieve aard, in die gevallen waarin het openbaar lichaam bevoegd is om toestemming te verlenen voor het hergebruik ervan.

Motivering

De richtlijn zou alleen regels moeten bevatten met betrekking tot hergebruik van overheidsdocumenten, terwijl de lidstaten de exclusieve bevoegdheid houden wat de toegang tot documenten betreft. Dit amendement is nodig voor de interne logica van de tekst, daar het onlosmakelijk verbonden is met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    3

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(31)  Een document moet als machinaal leesbaar worden beschouwd als de structuur van het bestandsformaat ervoor zorgt dat softwaretoepassingen in dat document gemakkelijk specifieke gegevens kunnen identificeren, herkennen en extraheren. Gegevens die zijn gecodeerd in bestanden die in een machinaal leesbaar formaat zijn gestructureerd, moeten als machinaal leesbare gegevens worden beschouwd. Machinaal leesbare formaten kunnen open of geoctrooieerd zijn; al dan niet op basis van formele standaarden. Documenten die zijn gecodeerd in een bestandsformaat dat de automatische verwerking beperkt doordat de gegevens niet of niet gemakkelijk kunnen worden geëxtraheerd, mogen niet als documenten in een machinaal leesbaar formaat worden beschouwd. In voorkomend geval en waar mogelijk dienen de lidstaten het gebruik van open, machinaal leesbare formaten aan te moedigen.

(31)  Een document moet als machinaal leesbaar worden beschouwd als de structuur van het bestandsformaat ervoor zorgt dat softwaretoepassingen in dat document gemakkelijk specifieke gegevens kunnen identificeren, herkennen en op technologisch neutrale wijze extraheren. Gegevens die zijn gecodeerd in bestanden die in een machinaal leesbaar formaat zijn gestructureerd, moeten als machinaal leesbare gegevens worden beschouwd. Machinaal leesbare formaten kunnen open of geoctrooieerd zijn; al dan niet op basis van formele standaarden. Documenten die zijn gecodeerd in een bestandsformaat dat de automatische verwerking beperkt doordat de gegevens niet of niet gemakkelijk kunnen worden geëxtraheerd, mogen niet als documenten in een machinaal leesbaar formaat worden beschouwd. In voorkomend geval en waar mogelijk dienen de lidstaten het gebruik van open, machinaal leesbare formaten aan te moedigen.

Amendement    4

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(32)  De tarieven voor het hergebruik van documenten belemmeren in sterke mate de toegang tot de markt voor start-ups en kleine en middelgrote ondernemingen. Derhalve moeten documenten kosteloos beschikbaar worden gesteld voor hergebruik en wanneer een vergoeding voor het hergebruik van documenten evenwel noodzakelijk is, moet die in beginsel beperkt blijven tot de marginale kosten In uitzonderlijke gevallen moet rekening worden gehouden met de noodzaak om de gewone werking van openbare lichamen die inkomsten moeten genereren ter dekking van een aanzienlijk deel van hun kosten voor de uitoefening van hun openbare taken , niet te hinderen. Voorts moet de rol van overheidsbedrijven binnen een concurrerend economisch klimaat worden erkend. In dergelijke gevallen moeten openbare lichamen en overheidsbedrijven derhalve meer dan de marginale kosten kunnen aanrekenen. Deze vergoedingen die de marginale kosten overstijgen moeten worden vastgesteld op basis van objectieve, transparante en controleerbare criteria en de totale inkomsten uit het verstrekken en het verlenen van toestemming voor hergebruik van documenten mogen niet hoger zijn dan de kosten van verzameling, productie, vermenigvuldiging en verspreiding, vermeerderd met een redelijk rendement op investeringen. Desgevallend moeten ook de kosten voor de anonimisering van persoonsgegevens of commercieel gevoelige informatie kunnen worden doorberekend. De vereiste om inkomsten te genereren ter dekking van een aanzienlijk deel van de kosten van de openbare lichamen in verband met de uitoefening van hun openbare taken of de draagwijdte van de door overheidsbedrijven verleende diensten van algemeen belang hoeft geen rechtens opgelegde vereiste te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook uit de administratieve praktijk in de lidstaten voortvloeien. De lidstaten moeten deze vereiste regelmatig toetsen.

(32)  De tarieven voor het hergebruik van documenten belemmeren in sterke mate de toegang tot de markt voor start-ups en kleine en middelgrote ondernemingen, met name in de culturele en de creatieve sector. Derhalve moeten documenten kosteloos beschikbaar worden gesteld voor hergebruik en wanneer een vergoeding voor het hergebruik van documenten evenwel noodzakelijk is, moet die in beginsel beperkt blijven tot de marginale kosten Marginale kosten bestaan uit de extra kosten voor digitalisering, opslag en beheer van analoge documenten en kosten voor digitale massaopslag, de extra kosten om gegevens machinaal leesbaar te maken en de extra kosten in verband met infrastructuurmaatregelen. In uitzonderlijke gevallen moet rekening worden gehouden met de noodzaak om de gewone werking van openbare lichamen die inkomsten moeten genereren ter dekking van een aanzienlijk deel van hun kosten voor de uitoefening van hun openbare taken , niet te hinderen. Voorts moet de rol van overheidsbedrijven binnen een concurrerend economisch klimaat worden erkend. In dergelijke gevallen moeten openbare lichamen en overheidsbedrijven derhalve meer dan de marginale kosten kunnen aanrekenen. Deze vergoedingen die de marginale kosten overstijgen moeten worden vastgesteld op basis van objectieve, transparante en controleerbare criteria en de totale inkomsten uit het verstrekken en het verlenen van toestemming voor hergebruik van documenten mogen niet hoger zijn dan de kosten van verzameling, productie, vermenigvuldiging en verspreiding, vermeerderd met een redelijk rendement op investeringen. Desgevallend moeten ook de kosten voor de anonimisering van persoonsgegevens of commercieel gevoelige informatie kunnen worden doorberekend. De vereiste om inkomsten te genereren ter dekking van een aanzienlijk deel van de kosten van de openbare lichamen in verband met de uitoefening van hun openbare taken of de draagwijdte van de door overheidsbedrijven verleende diensten van algemeen belang hoeft geen rechtens opgelegde vereiste te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook uit de administratieve praktijk in de lidstaten voortvloeien. De lidstaten moeten deze vereiste regelmatig toetsen.

Motivering

Dit amendement is nodig voor de interne logica van de tekst, daar het onlosmakelijk verbonden is met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    5

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(52)  Middelen die potentiële hergebruikers helpen voor hergebruik beschikbare documenten en de voorwaarden voor hergebruik te vinden, kunnen het grensoverschrijdende gebruik van overheidsdocumenten aanzienlijk vereenvoudigen. Bijgevolg dienen de lidstaten in te staan voor praktische regelingen die hergebruikers helpen bij het zoeken naar voor hergebruik beschikbare documenten. Overzichtslijsten, die bij voorkeur online toegankelijk zijn, van de belangrijkste documenten (documenten die vaak worden hergebruikt of het potentieel hebben vaak te worden hergebruikt) en portaalsites met links naar gedecentraliseerde overzichtslijsten zijn voorbeelden van dergelijke praktische regelingen.

(52)  Middelen die potentiële hergebruikers helpen voor hergebruik beschikbare documenten en de voorwaarden voor hergebruik te vinden, kunnen het grensoverschrijdende gebruik van overheidsdocumenten aanzienlijk vereenvoudigen. Bijgevolg dienen de lidstaten in te staan voor praktische regelingen die hergebruikers helpen bij het zoeken naar voor hergebruik beschikbare documenten. Overzichtslijsten, die bij voorkeur online toegankelijk zijn, van de belangrijkste documenten (documenten die vaak worden hergebruikt of het potentieel hebben vaak te worden hergebruikt) en portaalsites met links naar gedecentraliseerde overzichtslijsten zijn voorbeelden van dergelijke praktische regelingen. Maatregelen die de authenticatie van overheidsdocumenten vergemakkelijken bieden eveneens belangrijke waarborgen voor gebruikers.

Motivering

Nu het digitale tijdperk het risico van hacken van of knoeien in documenten meebrengt is het met het oog op vertrouwen belangrijk dat de publieke sector geauthenticeerd kan worden. Hiervoor zijn instrumenten beschikbaar en als deze in een vroeg stadium van het proces worden ingezet leveren zij grote voordelen op, bij geringe moeite.

Amendement    6

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(57)  Een van de belangrijkste doelstellingen van de totstandbrenging van de interne markt is het scheppen van voorwaarden die de ontwikkeling van de gehele Unie bestrijkende diensten bevorderen. Bibliotheken, musea en archieven bezitten een grote hoeveelheid waardevolle overheidsinformatie, met name sinds de hoeveelheid materiaal in het publieke domein aanzienlijk is toegenomen door digitaliseringsprojecten. Deze verzamelingen van cultureel erfgoed en de daarmee samenhangende metagegevens zijn een mogelijke basis voor producten en diensten op het gebied van digitale inhoud en houden enorme mogelijkheden in voor hergebruik in sectoren zoals leren en toerisme. Andere soorten culturele instellingen (zoals orkesten, operahuizen, balletgezelschappen en theaters), met inbegrip van de archieven die daar deel van uitmaken, moeten buiten het toepassingsgebied blijven omdat podiumkunsten specifiek zijn en omdat vrijwel al hun materiaal onder intellectuele-eigendomsrechten van derde partijen valt en daarom van het toepassingsgebied van de richtlijn uitgesloten zou blijven.

(57)  Een van de belangrijkste doelstellingen van de totstandbrenging van de interne markt is het scheppen van voorwaarden die de ontwikkeling van de gehele Unie bestrijkende diensten bevorderen. Bibliotheken, musea en archieven bezitten een grote hoeveelheid waardevolle overheidsinformatie. Hergebruik van documenten die in het bezit zijn van dergelijke instellingen houdt een aanzienlijk maatschappelijk en economisch potentieel in voor de culturele en de creatieve sector, evenals voor de samenleving, met name sinds de hoeveelheid materiaal in het publieke domein aanzienlijk is toegenomen door digitaliseringsprojecten, toegankelijk via platforms zoals Europeana. Deze verzamelingen van cultureel erfgoed en de daarmee samenhangende metagegevens zijn een mogelijke basis voor producten en diensten op het gebied van digitale inhoud en houden enorme mogelijkheden in voor hergebruik, niet alleen voor de culturele en de creatieve sector, maar ook in andere sectoren zoals leren en toerisme. Andere soorten culturele instellingen (zoals orkesten, operahuizen, balletgezelschappen en theaters), met inbegrip van de archieven die daar deel van uitmaken, moeten buiten het toepassingsgebied blijven omdat podiumkunsten specifiek zijn en omdat vrijwel al hun materiaal onder intellectuele-eigendomsrechten van derde partijen valt en daarom van het toepassingsgebied van de richtlijn uitgesloten zou blijven.

Motivering

Dit amendement is nodig voor de interne logica van de tekst, daar het onlosmakelijk verbonden is met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    7

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 60

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(60)  Teneinde een maximale impact teweeg te brengen en hergebruik te faciliteren, moeten de hoogwaardige datasets kosteloos en met zo weinig mogelijk wettelijke beperkingen beschikbaar worden gesteld. Datasets die dynamische gegevens bevatten, moeten ook via API's worden gepubliceerd.

(60)  Teneinde een maximale impact teweeg te brengen en hergebruik te faciliteren, moeten de hoogwaardige datasets kosteloos en met zo weinig mogelijk wettelijke beperkingen beschikbaar worden gesteld. Datasets die dynamische gegevens bevatten, moeten ook via API's worden gepubliceerd. Net als bij andere overheidsinformatie moeten zij gepaard gaan met authenticatie-instrumenten die de gebruikers vertrouwen geven.

Amendement    8

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 60 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(60 bis)  Gezien het grote risico dat de huidige technologische formaten voor het opslaan en toegang bieden tot overheidsinformatie achterhaald raken, dienen overheden – met name in het geval van hoogwaardige datasets – doeltreffende maatregelen voor behoud op de lange termijn te treffen om ervoor te zorgen dat de gebruiksmogelijkheden in de toekomst behouden blijven.

Motivering

Om toegang op de lange termijn te waarborgen is een doeltreffend bewaarbeleid nodig dat toekomstig onderzoek, analyse en transparantie ondersteunt.

Amendement    9

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  documenten die in het bezit zijn van openbare lichamen van de lidstaten;

a)  openbaar toegankelijke documenten die in het bezit zijn van openbare lichamen van de lidstaten;

Motivering

Dit amendement is nodig voor de interne logica van de tekst, daar het onlosmakelijk verbonden is met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    10

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  bestaande documenten van overheidsbedrijven die actief zijn op de in Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad42 gedefinieerde gebieden en overheidsbedrijven die optreden als exploitant van openbare diensten overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad43, overheidsbedrijven die als luchtvaartmaatschappij openbaredienstverplichtingen vervullen overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad44 en overheidsbedrijven die als reder openbare diensten verrichten op grond van artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 3577/92 van de Raad45;

b)  voor het publiek toegankelijke documenten van overheidsbedrijven die actief zijn op de in Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad42 gedefinieerde gebieden en overheidsbedrijven die optreden als exploitant van openbare diensten overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad43, overheidsbedrijven die als luchtvaartmaatschappij openbaredienstverplichtingen vervullen overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad44 en overheidsbedrijven die als reder openbare diensten verrichten op grond van artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 3577/92 van de Raad45;

__________________

__________________

42 Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 243).

42 Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 243).

43 Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PB L 315 van 3.12.2007, blz. 1).

43 Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PB L 315 van 3.12.2007, blz. 1).

44 Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (PB L 293 van 31.10.2008, blz. 3).

44 Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (PB L 293 van 31.10.2008, blz. 3).

45 Verordening (EEG) nr. 3577/92 van de Raad van 7 december 1992 houdende toepassing van het beginsel van het vrij verrichten van diensten op het zeevervoer binnen de lidstaten (cabotage in het zeevervoer) (PB L 364 van 12.12.1992, blz. 7).

45 Verordening (EEG) nr. 3577/92 van de Raad van 7 december 1992 houdende toepassing van het beginsel van het vrij verrichten van diensten op het zeevervoer binnen de lidstaten (cabotage in het zeevervoer) (PB L 364 van 12.12.1992, blz. 7).

Amendement    11

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  documenten van overheidsbedrijven die zijn geproduceerd buiten de context van de levering van diensten van algemeen belang als gedefinieerd in de wetgeving of andere bindende regels in de lidstaten;

b)  documenten van overheidsbedrijven die zijn geproduceerd buiten de context van de levering van diensten van algemeen belang als gedefinieerd in de wetgeving of andere bindende regels in de lidstaten of, wanneer dergelijke regels ontbreken, als bepaald in de zin van de momenteel in de betrokken lidstaat geldende gangbare administratieve praktijk;

Amendement    12

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Deze richtlijn laat het niveau van de bescherming van individuen met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens krachtens de bepalingen van het Unierecht en de nationale wetgeving intact en heeft daarop geen enkele invloed, en houdt met name geen wijziging in van de verplichtingen en rechten in de algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679).

Amendement    13

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Onverminderd hoofdstuk V stellen openbare lichamen en overheidsbedrijven hun documenten ter beschikking in de reeds bestaande formaten of talen en, indien mogelijk en passend, in een open en machinaal leesbaar formaat, samen met hun metadata. Zowel het formaat als de metadata dienen zoveel mogelijk aan formele open standaarden te voldoen.

1.  Onverminderd hoofdstuk V zorgen openbare lichamen en overheidsbedrijven ervoor dat hun documenten interoperabel, gemakkelijk te vinden en elektronisch herbruikbaar zijn, en stellen zij deze ter beschikking in de reeds bestaande formaten of talen en, indien mogelijk en passend, in een open en machinaal leesbaar formaat, samen met hun metadata. Zowel het formaat als de metadata dienen zoveel mogelijk aan formele open standaarden te voldoen.

Motivering

Dit amendement is nodig voor de interne logica van de tekst, daar het onlosmakelijk verbonden is met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    14

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis)  documenten waarvoor het betrokken openbare lichaam volgens de nationale wetgeving of, wanneer deze ontbreekt, volgens de gangbare administratieve praktijk in de betrokken lidstaten, verplicht is voldoende inkomsten te genereren om een aanzienlijk deel van de kosten – minimaal 60 % – van de verzameling, productie, vermenigvuldiging en verspreiding ervan te dekken;

Motivering

Dit amendement is nodig voor de interne logica van de tekst, daar het onlosmakelijk verbonden is met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    15

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Hergebruik van hoogwaardige datasets, waarvan de lijst wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 13, en van onderzoeksgegevens als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder c), is kosteloos voor de gebruiker.

5.  Hergebruik van hoogwaardige datasets, waarvan de lijst wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 13, en van onderzoeksgegevens als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder c), is kosteloos of tegen een geringe vergoeding beschikbaar voor de gebruiker.

Amendement    16

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten stellen praktische regelingen vast die het zoeken naar voor hergebruik beschikbare documenten vereenvoudigen, zoals overzichtslijsten van de belangrijkste documenten met relevante metagegevens, die indien mogelijk en passend online en in machinaal leesbare formaten toegankelijk zijn en portaalsites met links naar de overzichtslijsten. Indien mogelijk vergemakkelijken de lidstaten het taaloverschrijdend zoeken naar documenten.

De lidstaten stellen praktische regelingen vast die het zoeken naar voor hergebruik beschikbare documenten vereenvoudigen, zoals overzichtslijsten van de belangrijkste documenten met relevante metagegevens, die indien mogelijk en passend online en in machinaal leesbare formaten toegankelijk zijn en portaalsites met links naar de overzichtslijsten en authenticatie-instrumenten. Indien mogelijk vergemakkelijken de lidstaten het taaloverschrijdend zoeken naar documenten.

Motivering

Dit amendement is nodig voor de interne logica van de tekst, daar het onlosmakelijk verbonden is met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    17

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 12 bis

 

Bewaren van overheidsinformatie

 

De lidstaten zorgen voor de tenuitvoerlegging een doeltreffend bewaarbeleid voor overheidsinformatie in een formaat dat de beste waarborgen biedt voor toegang op de lange termijn.

Motivering

Dit amendement is nodig voor de interne logica van de tekst, daar het onlosmakelijk verbonden is met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    18

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van deze richtlijn stelt de Commissie uit de lijst van documenten waarop deze richtlijn van toepassing is, de lijst van hoogwaardige datasets vast, samen met de modaliteiten voor de publicatie en het hergebruik daarvan.

1.  De lidstaten waarborgen dat de in bijlage I bis genoemde hoogwaardige datasets gratis en in machinaal leesbare en downloadbare formaten beschikbaar worden gesteld en vergezeld gaan van authenticatie-instrumenten, onder doeltreffende bewaarmaatregelen voor de lange termijn vallen, en in voorkomend geval toegankelijk zijn via API's. De voorwaarden voor hergebruik zijn verenigbaar met open standaardlicenties. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 14 gedelegeerde handelingen vast te stellen om onderhavige richtlijn aan te vullen door de lijst van categorieën van hoogwaardige datasets zoals bedoeld in bijlage I bis uit te breiden, en met name door de hoogwaardige datasets binnen de lijst van documenten waarop deze richtlijn van toepassing is nader te specificeren, samen met de modaliteiten voor de publicatie en het hergebruik daarvan.

Amendement    19

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Die datasets worden gratis beschikbaar gesteld in een machinaal leesbaar formaat en zijn toegankelijk via API's. De voorwaarden voor hergebruik zijn verenigbaar met open standaardlicenties.

Schrappen

Motivering

Wij steunen de wijzigingen die in het IMCO-advies worden voorgesteld, met een aanvulling om de hierboven genoemde punten mee te nemen.

Amendement    20

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Bijlage I bis

 

Lijst van hoogwaardige datasets

 

Nationale wetgeving, waaronder wettelijke, regelgevende en bestuursrechtelijke maatregelen ontwerpmaatregelen, met inbegrip van procedurele informatie met betrekking tot de vaststelling van deze maatregelen; maatregelen die zijn gewijzigd of ingetrokken, of niet meer van kracht zijn; begeleidende documenten, zoals toelichtingen, effectbeoordelingen, adviezen van adviesorganen en stemverslagen.

Motivering

Dit amendement is nodig voor de interne logica van de tekst, daar het onlosmakelijk verbonden is met andere ontvankelijke amendementen.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Hergebruik van overheidsinformatie (herschikking)

Document- en procedurenummers

COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

ITRE

28.5.2018

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

CULT

28.5.2018

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Theodoros Zagorakis

1.6.2018

Behandeling in de commissie

10.10.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

20.11.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

24

0

3

Bij de eindstemming aanwezige leden

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Dietmar Köster, Emma McClarkin, Michel Reimon

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Nicola Danti, Tomáš Zdechovský

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

24

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Rupert Matthews

GUE/NGL

Nikolaos Chountis

PPE

Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Sabine Verheyen, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Nicola Danti, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

VERTS/ALE

Helga Trüpel

0

-

 

 

3

0

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

VERTS/ALE

Michel Reimon

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


ADVIES van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (27.11.2018)

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over het hergebruik van overheidsinformatie (herschikking)

(COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD))

Rapporteur voor advies: Ignazio Corrao

BEKNOPTE MOTIVERING

Uw rapporteur erkent het voorstel van de Commissie voor een herschikking van Richtlijn 2013/37/EU en Richtlijn 2003/98/EG over het hergebruik van overheidsinformatie. Het voorstel heeft tot doel de bestaande richtlijnen te moderniseren teneinde het hergebruik van overheidsinformatie in de volledige Unie te faciliteren door de basisvoorwaarden voor het beschikbaar maken van overheidsinformatie voor hergebruikers te harmoniseren.

Het voorstel breidt het materiële toepassingsgebied uit en streeft naar het waarborgen van samenhang met de EU-wetgeving, met name inzake gegevensbescherming, en met andere beleidsmaatregelen en initiatieven van de Unie, over artificiële intelligentie en het internet der dingen. 

Uw rapporteur acht het echter noodzakelijk om grondig na te denken over deze interne samenhang van het EU-recht om juridische onzekerheid tussen verschillende rechtsinstrumenten te vermijden. Het voorstel moet met name duidelijk de interactie weerspiegelen tussen hergebruik van overheidsinformatie en naleving van de gegevensbeschermingswetgeving van de EU, die geldt voor elke verwerking van persoonsgegevens binnen het kader van deze richtlijn. Daarnaast meent uw rapporteur dat het noodzakelijk is om in het wetgevingsdeel van het voorstel specifieke bepalingen op te nemen om te vermijden dat uiteenlopende interpretaties of opvattingen ontstaan van essentiële concepten voor de correcte toepassing van het voorstel, die al in de gegevensbeschermingswetgeving van de EU worden gebruikt. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de definities van "persoonsgegevens" en "anonieme gegevens". Beide termen verwijzen naar de concepten met een duidelijke betekenis uit Verordening (EU) 2016/679 (GDPR). Met name een definitie van "anonieme gegevens" is nodig, aangezien dit concept vaak begrepen wordt als "pseudonieme gegevens". "Pseudonieme gegevens" zijn echter "persoonsgegevens", en de verwerking of het gebruik ervan blijft in alle omstandigheden onderworpen aan de bepalingen van de GDPR. 

Om tot slot ook rekening te houden met de bezwaren van betrokken partijen in verband met de eerbiediging van de bescherming van persoonsgegevens, vooral in sectoren als de gezondheidszorg of andere sectoren die "gevoelige persoonsgegevens" verwerken, acht uw rapporteur het noodzakelijk dat bepaald wordt dat, bij het in overweging nemen van beslissingen over het toepassingsgebied en de voorwaarden voor het hergebruik van documenten die persoonsgegevens bevatten, de organisaties die onder de huidige richtlijn vallen gegevensbeschermingseffectbeoordelingen moeten uitvoeren. Hierdoor kunnen zij de risico's beoordelen die gekoppeld zijn aan het vrijgeven van persoonsgegevens in het publieke domein, met inachtneming van de voorwaarden voor hergebruik. 

De voorgestelde amendementen verhogen bijgevolg de juridische kwaliteit van de tekst door de interne samenhang tussen dit voorstel voor hergebruik van overheidsinformatie en de regelgeving over gegevensbescherming te verzekeren.

AMENDEMENTEN

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een richtlijn

Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voorstel voor een

Voorstel voor een

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

inzake het hergebruik van overheidsinformatie (herschikking)

inzake open gegevens en het hergebruik van overheidsinformatie (herschikking)

Motivering

Overwegende dat bij de vaststelling van Richtlijn 2003/98/EG het begrip "open data" nog niet algemeen bekend was en dat dit vandaag de dag wel het geval is. Het begrip "open data" wordt door de Commissie veelvuldig gebruikt in haar mededelingen (onder meer op het Europees dataportaal van de Commissie), alsook in de toelichting bij deze richtlijn. Dit begrip is algemeen bekend en beschrijft het idee achter de technische term "hergebruik van overheidsinformatie" voor een breder publiek.

Amendement    2

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  Op basis van de raadpleging van de belanghebbenden en de resultaten van de effectbeoordeling30 heeft de Commissie geconcludeerd dat maatregelen op EU-niveau noodzakelijk zijn om een aantal overblijvende en nieuwe belemmeringen voor het grootschalig hergebruik van overheidsinformatie en met overheidsmiddelen gefinancierde informatie weg te werken en het regelgevingskader aan te passen aan de vooruitgang op het gebied van digitale technologieën, zoals kunstmatige intelligentie en het internet der dingen.

(3)  Op basis van de raadpleging van de belanghebbenden en de resultaten van de effectbeoordeling30 heeft de Commissie geconcludeerd dat maatregelen op EU-niveau noodzakelijk zijn om een aantal overblijvende en nieuwe belemmeringen voor het grootschalig hergebruik van overheidsinformatie en met overheidsmiddelen gefinancierde informatie weg te werken en het regelgevingskader aan te passen aan de vooruitgang op het gebied van digitale technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, het internet der dingen, hoogwaardige cloudcomputing en kwantumtechnologie. Opensourcedatasets maken de snellere uitrol en totstandbrenging van een nieuwe strategie mogelijk ten behoeve van nieuwe digitale technologieën, met name kunstmatige intelligentie.

_________________

_________________

30 SWD(2018) 127.

30 SWD(2018) 127.

Amendement    3

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Teneinde het potentieel van overheidsinformatie optimaal te benutten ten behoeve van de Europese economie en samenleving, zijn de inhoudelijke wijzigingen van de rechtshandeling toegespitst op de volgende gebieden: het verlenen van toegang tot dynamische gegevens in realtime en via adequate technische middelen, het uitbreiden van het aanbod aan hoogwaardige overheidsgegevens voor hergebruik, inclusief gegevens van overheidsbedrijven, onderzoeksinstellingen en organisaties die onderzoek financieren, het aanpakken van nieuwe vormen van exclusiviteitsregelingen, het gebruik van uitzonderingen op het beginsel dat slechts de marginale kostprijs in rekening mag worden gebracht en het verband tussen deze richtlijn en bepaalde rechtshandelingen, waaronder Richtlijn 96/9/EG31 en Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad32.

(4)  Teneinde het potentieel van overheidsinformatie optimaal te benutten ten behoeve van de Europese economie en samenleving, zijn de inhoudelijke wijzigingen van de rechtshandeling toegespitst op de volgende gebieden: het verlenen van toegang tot dynamische gegevens in realtime en via adequate technische middelen, het uitbreiden van het aanbod aan hoogwaardige overheidsgegevens voor hergebruik, inclusief gegevens van overheidsbedrijven, onderzoeksinstellingen en organisaties die onderzoek financieren, het aanpakken van nieuwe vormen van exclusiviteitsregelingen, het gebruik van uitzonderingen op het beginsel dat slechts de marginale kostprijs in rekening mag worden gebracht en het verband tussen deze richtlijn en bepaalde rechtshandelingen, waaronder Richtlijn 96/9/EG31, Richtlijn 2003/4/EG31 bis, Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad32, en Verordening (EU) 2016/67932 bis.

_________________

_________________

31 Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken (PB L 77 van 27.3.1996, blz. 20).

31 Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken (PB L 77 van 27.3.1996, blz. 20).

 

31 bis Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG (PB L 041 van 14.2.2003, blz. 26).

32 Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) (PB L 108 van 25.4.2007, blz. 1).

32 Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) (PB L 108 van 25.4.2007, blz. 1).

 

32 bis Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

Motivering

De opname van een verwijzing naar de AVG overeenkomstig de toevoeging van lid 3 bis aan artikel 1.

Amendement    4

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis)  Toegang tot informatie is een grondrecht. In het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (het "Handvest") is bepaald dat eenieder recht heeft op vrijheid van meningsuiting en dat dit recht de vrijheid omvat een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.

Motivering

Het grondrecht van toegang tot informatie is het fundament van deze richtlijn en dient hier derhalve te worden aangehaald.

Amendement    5

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 ter)  Artikel 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie waarborgt het recht op bescherming van persoonsgegevens en bepaalt dat dergelijke gegevens eerlijk verwerkt moeten worden, voor bepaalde doeleinden en met toestemming van de betrokkene of op basis van een andere gerechtvaardigde grondwet waarin de wet voorziet, onder toezicht van een onafhankelijke autoriteit.

Motivering

Noodzakelijk om dwingende redenen in verband met de interne logica van de tekst met het oog op de verzekering van juridische samenhang.

Amendement    6

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  In de lidstaten verzamelt, produceert, vermenigvuldigt en verspreidt de publieke sector een breed scala aan informatie over de talrijke beleidsgebieden, zoals sociale, economische en geografische informatie, meteorologische informatie, toeristische informatie, informatie over bedrijven, octrooi-informatie en onderwijsinformatie. Documenten van uitvoerende, regelgevende of gerechtelijke aard die zijn voortgebracht door openbare lichamen, vormen een enorme, diverse en waardevolle hoeveelheid bronnen die de kenniseconomie ten goede kunnen komen.

(6)  In de lidstaten verzamelt, produceert, vermenigvuldigt en verspreidt de publieke sector een breed scala aan informatie over de talrijke beleidsgebieden, zoals sociale, economische en geografische informatie, meteorologische informatie, toeristische informatie, vervoersinformatie, informatie over bedrijven, octrooi-informatie en onderwijsinformatie. Documenten van uitvoerende, regelgevende of gerechtelijke aard die zijn voortgebracht door openbare lichamen, vormen een enorme, diverse en waardevolle hoeveelheid bronnen die de kenniseconomie ten goede kunnen komen.

Amendement    7

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Het toestaan van hergebruik van documenten die in het bezit zijn van een openbaar lichaam biedt toegevoegde waarde aan de hergebruikers, de eindgebruikers, de maatschappij in het algemeen en in veel gevallen aan het openbare lichaam zelf, doordat transparantie en verantwoording worden bevorderd en feedback wordt gegeven door hergebruikers en eindgebruikers op basis waarvan het desbetreffende openbare lichaam de kwaliteit van de verzamelde informatie kan verbeteren.

(11)  Het toestaan van toegang tot en hergebruik van documenten die in het bezit zijn van een openbaar lichaam biedt toegevoegde waarde aan de hergebruikers, de eindgebruikers, de maatschappij in het algemeen en in veel gevallen aan het openbare lichaam zelf, doordat transparantie en verantwoording worden bevorderd en feedback wordt gegeven door hergebruikers en eindgebruikers op basis waarvan het desbetreffende openbare lichaam de kwaliteit van de verzamelde informatie kan verbeteren.

Motivering

Dit amendement is nodig omdat het onlosmakelijk verbonden is met andere amendementen inzake de toegang tot documenten, met inbegrip van de amendementen op overwegingen 4, 4 bis, 27 en 32.

Amendement    8

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  De verschillen tussen de voorschriften en praktijken in de lidstaten ten aanzien van de exploitatie van overheidsinformatie zijn aanzienlijk, waardoor de volledige exploitatie van het economische potentieel van deze essentiële bron van informatie wordt belemmerd. De praktijk van overheidsinstanties met betrekking tot het gebruik van overheidsinformatie verschilt nog steeds van lidstaat tot lidstaat. Hiermee dient rekening te worden gehouden. Een minimum aan harmonisatie van nationale voorschriften en praktijken inzake het hergebruik van overheidsdocumenten is noodzakelijk in gevallen waarin de verschillen tussen nationale regelingen en praktijken of het gebrek aan duidelijkheid een belemmering vormen voor de soepele werking van de interne markt en de voorspoedige ontwikkeling van de informatiemaatschappij in de Unie .

(12)  De verschillen tussen de voorschriften en praktijken in de lidstaten ten aanzien van de exploitatie van overheidsinformatie zijn aanzienlijk, waardoor de volledige exploitatie van het economische potentieel van deze essentiële bron van informatie wordt belemmerd. De praktijk van overheidsinstanties met betrekking tot het gebruik van overheidsinformatie verschilt nog steeds van lidstaat tot lidstaat. Hiermee dient rekening te worden gehouden. Een minimum aan harmonisatie van nationale voorschriften en praktijken inzake toegang tot en hergebruik van overheidsdocumenten is noodzakelijk in gevallen waarin de verschillen tussen nationale regelingen en praktijken of het gebrek aan duidelijkheid een belemmering vormen voor de soepele werking van de interne markt en de voorspoedige ontwikkeling van de informatiemaatschappij in de Unie.

Motivering

Hoewel voor het hergebruik van informatie de informatie eerst toegankelijk moet worden gemaakt, ontbreekt deze vereiste in de herschikking. Het doel van deze amendementen is basisvereisten vast te stellen inzake de toegang tot informatie met betrekking tot het hergebruik ervan. Dit amendement is derhalve nodig voor de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    9

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Beleid voor vrije gegevensverstrekking, dat brede beschikbaarheid en hergebruik van overheidsinformatie voor privé- of commerciële doeleinden met minimale of geen juridische, technische of financiële beperkingen aanmoedigt en het circuleren van informatie zowel voor marktdeelnemers als voor burgers bevordert, kan een belangrijke rol spelen in het op gang brengen van de ontwikkeling van nieuwe diensten die gebaseerd zijn op nieuwe manieren om dergelijke informatie te combineren en in te zetten, kan de economische groei stimuleren en maatschappelijk engagement bevorderen.

(13)  De lidstaten moeten waarborgen dat het genereren van gegevens met betrekking tot alle documenten die onder het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, plaatsvindt op basis van het beginsel "open door ontwerp en door standaardinstellingen", en er tegelijkertijd op toezien dat er een consequent beschermingsniveau wordt gehanteerd ten aanzien van doelstellingen van algemeen belang, met inbegrip van openbare veiligheid, ook waar het gevoelige informatie met betrekking tot kritieke infrastructuren betreft; daarbij moeten zij ook verzekeren dat de persoonsgegevens beschermd worden, ook wanneer gegevens binnen een individuele dataset niet het risico opleveren dat een natuurlijke persoon identificeerbaar is, maar dit in combinatie met andere beschikbare informatie, wel het geval zou zijn. Beleid voor vrije gegevensverstrekking ter waarborging dat gegevens snel vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar zijn (FAIR-beginselen) en dat brede beschikbaarheid en hergebruik van overheidsinformatie voor privé- of commerciële doeleinden met minimale of geen juridische, technische of financiële beperkingen aanmoedigt en het circuleren van informatie zowel voor marktdeelnemers als voor burgers bevordert, kan een belangrijke rol spelen in het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe diensten die gebaseerd zijn op nieuwe manieren om dergelijke informatie te combineren en in te zetten, kan de economische groei stimuleren en maatschappelijk engagement bevorderen. Interoperabiliteit, open standaarden en open data moeten dan ook op het niveau van de overheden van alle lidstaten worden toegepast. De Commissie moet tegelijkertijd de samenwerking tussen de lidstaten faciliteren en ondersteuning verlenen voor het ontwerp, het testen, de uitvoering en de toepassing van interoperabele elektronische interfaces met het oog op de ontwikkeling van efficiëntere en veiligere overheidsdiensten.

Motivering

Het beleid voor vrije gegevensverstrekking is opgenomen in overweging 23 van het voorstel van de Commissie. Het grondrecht van toegang tot informatie is het fundament van deze richtlijn en schrijft voor dat alle lidstaten op proactieve wijze rekening houden met dit beginsel zodat wanneer een verzoek tot verstrekking van informatie is ingewilligd, deze informatie waar mogelijk niet eerst in een publiceerbare vorm hoeft te worden omgezet. Overeenkomende overweging 4 bis.

Amendement    10

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Een algemeen kader voor de voorwaarden voor het hergebruik van overheidsdocumenten is noodzakelijk om te zorgen voor eerlijke, evenredige en niet-discriminerende voorwaarden voor het hergebruik van dergelijk informatie. Openbare lichamen verzamelen, produceren, vermenigvuldigen en verspreiden documenten om hun openbare taak te vervullen. Gebruik van deze documenten om andere redenen is hergebruik. Het beleid van de lidstaten kan verder gaan dan de in deze richtlijn vastgestelde minimumvoorschriften en kan derhalve een uitgebreider hergebruik mogelijk maken.

(16)  Een algemeen kader voor de voorwaarden voor de toegang tot en het hergebruik van overheidsdocumenten is noodzakelijk om te zorgen voor eerlijke, evenredige en niet-discriminerende voorwaarden voor het hergebruik van dergelijke documenten. Openbare lichamen verzamelen, produceren, vermenigvuldigen en verspreiden documenten om hun openbare taak te vervullen. Gebruik van deze documenten om andere redenen is hergebruik. Het beleid van de lidstaten kan verder gaan dan de in deze richtlijn vastgestelde minimumvoorschriften en kan derhalve een uitgebreider hergebruik mogelijk maken.

Motivering

Hoewel voor het hergebruik van informatie de informatie eerst toegankelijk moet worden gemaakt, ontbreekt deze vereiste in de herschikking. Het doel van deze amendementen is basisvereisten vast te stellen inzake de toegang tot informatie met betrekking tot het hergebruik ervan. Dit amendement is derhalve nodig voor de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    11

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Deze richtlijn moet van toepassing zijn op documenten die voor hergebruik toegankelijk zijn wanneer openbare lichamen voor informatie licenties verlenen of informatie verkopen, verspreiden, uitwisselen of verstrekken. Om kruissubsidiëring te voorkomen omvat hergebruik tevens het verdere gebruik van documenten binnen de eigen organisatie voor activiteiten die buiten de openbare taak vallen. Activiteiten die niet onder de openbare taak vallen, betreffen in de regel het verstrekken van documenten die uitsluitend worden geproduceerd en gefactureerd op een commerciële basis en in concurrentie met anderen op de markt.

(18)  Deze richtlijn moet van toepassing zijn op documenten die voor hergebruik beschikbaar zijn wanneer openbare lichamen opdracht geven tot het genereren van informatie, voor informatie licenties verlenen of informatie verkopen, verspreiden, uitwisselen of verstrekken. Om kruissubsidiëring te voorkomen omvat hergebruik tevens het verdere gebruik van documenten binnen de eigen organisatie voor activiteiten die buiten de openbare taak vallen. Activiteiten die niet onder de openbare taak vallen, betreffen in de regel het verstrekken van documenten die uitsluitend worden geproduceerd en gefactureerd op een commerciële basis en in concurrentie met anderen op de markt.

Motivering

Het grondrecht van toegang tot informatie vereist de toepassing van het beginsel "open door ontwerp en door standaardinstellingen" (overweging 13). Om het op proactieve wijze mogelijk te maken dat burgers bij de uitoefening van dit grondrecht ook in een later stadium om toegang tot documenten kunnen vragen, moet het beginsel worden gehanteerd dat documenten van meet af aan toegankelijk voor hergebruik moeten zijn, al vanaf het moment dat een openbaar lichaam opdracht geeft voor het produceren van de gegevens.

Amendement    12

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  De richtlijn voorziet voor de lidstaten in de verplichting om alle documenten herbruikbaar te maken tenzij de toegang wordt beperkt of uitgesloten uit hoofde van nationale regels inzake de toegang tot documenten en behoudens de andere uitzonderingen waarin deze richtlijn voorziet. De richtlijn bouwt voort op de bestaande toegangsregelingen in de lidstaten en houdt geen wijziging van de nationale regels voor de toegang tot documenten in. Zij is niet van toepassing in gevallen waarin burgers of ondernemingen uit hoofde van de toepasselijke toegangsregeling een document alleen in handen kunnen krijgen als zij een bijzonder belang kunnen aantonen. Op het niveau van de Unie wordt in artikel 41, betreffende het recht op behoorlijk bestuur, en artikel 42 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie het recht erkend van iedere burger van de Unie en iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat op toegang tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie. Openbare lichamen moeten worden aangemoedigd alle documenten in hun bezit voor hergebruik beschikbaar te stellen. Openbare lichamen moeten hergebruik van documenten bevorderen en aanmoedigen, ook van officiële teksten van wetgevende en administratieve aard, in die gevallen waarin het openbaar lichaam bevoegd is om toestemming te verlenen voor het hergebruik ervan.

(19)  De richtlijn voorziet voor de lidstaten in de verplichting om alle documenten herbruikbaar te maken tenzij de toegang wordt beperkt of uitgesloten uit hoofde van nationale regels inzake de toegang tot documenten, met inbegrip van situaties waarin de toegang wordt beperkt of uitgesloten om de veiligheid van het netwerk en de informatiesystemen overeenkomstig Richtlijn 2016/11481 bis, en behoudens de andere uitzonderingen waarin deze richtlijn voorziet. De richtlijn bouwt voort op de bestaande toegangsregelingen in de lidstaten en houdt geen wijziging van de nationale regels voor de toegang tot documenten in. Zij is niet van toepassing in gevallen waarin burgers of ondernemingen uit hoofde van de toepasselijke toegangsregeling een document of een onderdeel van een document alleen in handen kunnen krijgen als zij een bijzonder belang kunnen aantonen. Op het niveau van de Unie wordt in artikel 41, betreffende het recht op behoorlijk bestuur, en artikel 42 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie het recht erkend van iedere burger van de Unie en iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat op toegang tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie. Openbare lichamen moeten worden aangemoedigd alle documenten in hun bezit voor hergebruik beschikbaar te stellen. Openbare lichamen moeten hergebruik van documenten bevorderen en aanmoedigen, ook van officiële teksten van wetgevende en administratieve aard, in die gevallen waarin het openbaar lichaam bevoegd is om toestemming te verlenen voor het hergebruik ervan.

 

_________________

 

1bis Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 houdende maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in de Unie (PB L 194 van 19.7.2016, blz. 1).

Motivering

Noodzakelijk om dwingende redenen in verband met de interne logica van het voorstel. Nodig om de relatie en de samenhang tussen de PSI-richtlijn en de GDPR te verduidelijken en ondubbelzinnig te bepalen dat de uitsluitingen voor documenten en onderdelen van documenten in alle gevallen gelden. Onlosmakelijk verbonden met het amendement op artikel 1, lid 2, onder g), om de interne logica van het voorstel te verzekeren.

Amendement    13

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  De lidstaten doen voor de levering van diensten van algemeen belang vaak een beroep op entiteiten buiten de publieke sector, waarop ze niettemin een sterke controle uitoefenen. Richtlijn 2003/98/EG is echter alleen van toepassing op documenten van openbare lichamen en niet op documenten van overheidsbedrijven. Dit leidt tot een lage beschikbaarheid voor hergebruik van documenten die in het kader van de diensten van algemeen belang worden geproduceerd, met name in verband met nutsvoorzieningen. Dit beperkt ook sterk het potentieel voor de ontwikkeling van grensoverschrijdende diensten op basis van documenten van overheidsbedrijven die diensten van algemeen belang leveren.

(20)  De lidstaten doen voor de levering van diensten van algemeen belang vaak een beroep op entiteiten buiten de publieke sector, waarop ze niettemin een sterke controle uitoefenen. Richtlijn 2003/98/EG is echter alleen van toepassing op documenten van openbare lichamen en niet op documenten van overheidsbedrijven. Dit leidt tot een lage beschikbaarheid voor hergebruik van documenten die in het kader van de diensten van algemeen belang worden geproduceerd, met name in verband met nutsvoorzieningen. Dit beperkt ook sterk het potentieel voor de ontwikkeling van grensoverschrijdende diensten op basis van documenten van overheidsbedrijven die diensten van algemeen belang leveren. Het hergebruik van gegevens kan een belangrijke rol spelen in het op gang brengen van de ontwikkeling van nieuwe diensten die gebaseerd zijn op nieuwe manieren om dergelijke informatie te combineren en in te zetten, de economische groei te stimuleren en maatschappelijk engagement te bevorderen.

Amendement    14

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23)  Het volume onderzoeksgegevens groeit exponentieel en biedt ook potentieel voor hergebruik buiten de wetenschappelijke gemeenschap. Om de groeiende maatschappelijke uitdagingen op een efficiënte en holistische manier aan te pakken, is toegang tot data uit verschillende bronnen, sectoren en disciplines voor blending en hergebruik cruciaal en dringend geworden. Onderzoeksgegevens omvatten statistieken, resultaten van experimenten, metingen, observaties op basis van terreinwerk, enquêteresultaten, opnames van interviews en beelden. Ook metadata, specificaties en andere digitale objecten horen daarbij. Onderzoeksgegevens verschillen van wetenschappelijke artikelen, waarin verslag wordt uitgebracht en commentaar wordt geleverd over resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Reeds vele jaren geleden werden beleidsinitiatieven genomen met betrekking tot de open beschikbaarheid en herbruikbaarheid van resultaten van met overheidsmiddelen gefinancierd wetenschappelijk onderzoek. Het beleid inzake open toegang heeft met name tot doel onderzoekers en het grote publiek zo vroeg mogelijk in het verspreidingsproces toegang te verschaffen tot onderzoeksgegevens en het gebruik en hergebruik daarvan mogelijk te maken. Open toegang draagt bij tot een betere kwaliteit, tot het beperken van de behoefte aan duplicatie van onderzoek, tot snellere wetenschappelijke vooruitgang, tot de strijd tegen wetenschappelijk bedrog en komt in het algemeen de economische groei en innovatie ten goede. Naast open toegang, wordt planning van gegevensbeheer een standaard wetenschapspraktijk om ervoor te zorgen dat gegevens snel vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar zijn (FAIR-beginselen).

(23)  Het volume onderzoeksgegevens groeit exponentieel en biedt ook potentieel voor hergebruik buiten de wetenschappelijke gemeenschap. Om de groeiende maatschappelijke uitdagingen op een efficiënte en holistische manier aan te pakken, is toegang tot data uit verschillende bronnen, sectoren en disciplines voor blending en hergebruik cruciaal en dringend geworden. Onderzoeksgegevens omvatten statistieken, resultaten van experimenten, metingen, observaties op basis van terreinwerk, enquêteresultaten, opnames van interviews en beelden. Ook metadata, specificaties en andere digitale objecten horen daarbij. Onderzoeksgegevens verschillen van wetenschappelijke artikelen, waarin verslag wordt uitgebracht en commentaar wordt geleverd over resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Reeds vele jaren geleden werden beleidsinitiatieven genomen met betrekking tot de open beschikbaarheid en herbruikbaarheid van resultaten van met overheidsmiddelen gefinancierd wetenschappelijk onderzoek. Het beleid inzake open toegang heeft met name tot doel onderzoekers en het grote publiek zo vroeg mogelijk in het verspreidingsproces toegang te verschaffen tot onderzoeksgegevens en het gebruik en hergebruik daarvan mogelijk te maken. Open toegang draagt bij tot een betere kwaliteit, tot het beperken van de behoefte aan duplicatie van onderzoek, tot snellere wetenschappelijke vooruitgang, tot de strijd tegen wetenschappelijk bedrog en komt in het algemeen de economische groei en innovatie ten goede. Naast open toegang, wordt planning van gegevensbeheer een standaard wetenschapspraktijk om ervoor te zorgen dat gegevens snel vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar zijn (FAIR-beginselen). Dit moet verder aangemoedigd worden.

Amendement    15

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24)  In het licht van de hierboven geschetste redenen is het passend de lidstaten te verplichten een open-databeleid te ontwikkelen voor met overheidsmiddelen gefinancierde onderzoeksresultaten en ervoor te zorgen dat dit wordt toegepast door alle onderzoeksinstellingen en organisaties die onderzoek financieren. Een open-databeleid voorziet traditioneel in verschillende uitzonderingen op de open beschikbaarheid van wetenschappelijke resultaten. Op 17 juli 2012 heeft de Commissie een aanbeveling betreffende de toegang tot en de bewaring van wetenschappelijke informatie aangenomen, bijgewerkt op 25 april 201834, waarin onder meer de relevante aspecten van een open-databeleid zijn beschreven. Bovendien moeten de voorwaarden voor hergebruik van bepaalde onderzoeksresultaten worden verbeterd. Om die reden moeten een aantal verplichtingen uit hoofde van deze richtlijn worden uitgebreid tot wetenschappelijke onderzoeksgegevens die het resultaat zijn van met overheidsmiddelen gefinancierd onderzoek, al dan niet medegefinancierd door entiteiten uit de particuliere sector. In dit verband moet echter terdege rekening worden gehouden met de aspecten inzake de bescherming van persoonsgegevens, bedrijfsgeheimen, nationale veiligheid, rechtmatige handelsbelangen en intellectuele-eigendomsrechten van derden. Om administratieve lasten te vermijden, moeten die verplichtingen alleen van toepassing zijn op onderzoeksgegevens die onderzoekers reeds openbaar hebben gemaakt. Andere types documenten van onderzoeksinstellingen en organisaties die onderzoek financieren, moeten vrijgesteld blijven van de toepassing van deze richtlijn.

(24)  In het licht van de hierboven geschetste redenen is het passend de lidstaten te verplichten een open-databeleid te ontwikkelen voor met overheidsmiddelen gefinancierde onderzoeksresultaten en ervoor te zorgen dat dit wordt toegepast door alle onderzoeksinstellingen en organisaties die onderzoek financieren. Een open-databeleid voorziet traditioneel in verschillende uitzonderingen op de open beschikbaarheid van wetenschappelijke resultaten. Op 17 juli 2012 heeft de Commissie een aanbeveling betreffende de toegang tot en de bewaring van wetenschappelijke informatie aangenomen, bijgewerkt op 25 april 201834, waarin onder meer de relevante aspecten van een open-databeleid zijn beschreven. Bovendien moeten de voorwaarden voor hergebruik van bepaalde onderzoeksresultaten worden verbeterd. Om die reden moeten een aantal verplichtingen uit hoofde van deze richtlijn worden uitgebreid tot wetenschappelijke onderzoeksgegevens die het resultaat zijn van met overheidsmiddelen gefinancierd onderzoek, al dan niet medegefinancierd door entiteiten uit de particuliere sector. In dit verband moet echter terdege rekening worden gehouden met de aspecten inzake de privacy, vertrouwelijkheid, bescherming van persoonsgegevens, bedrijfsgeheimen, nationale veiligheid, rechtmatige handelsbelangen en intellectuele-eigendomsrechten van derden. Om administratieve lasten te vermijden, moeten die verplichtingen alleen van toepassing zijn op onderzoeksgegevens die onderzoekers reeds openbaar hebben gemaakt. Andere types documenten van onderzoeksinstellingen en organisaties die onderzoek financieren, moeten vrijgesteld blijven van de toepassing van deze richtlijn.

_________________

_________________

34 C(2018)2375

34 C(2018)2375

Amendement    16

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(32)  Deze tarieven belemmeren in sterke mate de toegang tot de markt voor start-ups en kleine en middelgrote ondernemingen. Derhalve moeten documenten kosteloos beschikbaar worden gesteld voor hergebruik en wanneer een vergoeding voor het hergebruik van documenten evenwel noodzakelijk is, moet die in beginsel beperkt blijven tot de marginale kosten. In uitzonderlijke gevallen moet rekening worden gehouden met de noodzaak om de gewone werking van openbare lichamen die inkomsten moeten genereren ter dekking van een aanzienlijk deel van hun kosten voor de uitoefening van hun openbare taken, niet te hinderen. Voorts moet de rol van overheidsbedrijven binnen een concurrerend economisch klimaat worden erkend. In dergelijke gevallen moeten openbare lichamen en overheidsbedrijven derhalve meer dan de marginale kosten kunnen aanrekenen. Deze vergoedingen die de marginale kosten overstijgen moeten worden vastgesteld op basis van objectieve, transparante en controleerbare criteria en de totale inkomsten uit het verstrekken en het verlenen van toestemming voor hergebruik van documenten mogen niet hoger zijn dan de kosten van verzameling, productie, vermenigvuldiging en verspreiding, vermeerderd met een redelijk rendement op investeringen. Desgevallend moeten ook de kosten voor de anonimisering van persoonsgegevens of commercieel gevoelige informatie kunnen worden doorberekend. De vereiste om inkomsten te genereren ter dekking van een aanzienlijk deel van de kosten van de openbare lichamen in verband met de uitoefening van hun openbare taken of de draagwijdte van de door overheidsbedrijven verleende diensten van algemeen belang hoeft geen rechtens opgelegde vereiste te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook uit de administratieve praktijk in de lidstaten voortvloeien. De lidstaten moeten deze vereiste regelmatig toetsen.

(32)  De tarieven voor de toegang tot en het hergebruik van documenten belemmeren in sterke mate de toegang tot de markt voor start-ups en kleine en middelgrote ondernemingen. Derhalve moeten documenten kosteloos beschikbaar worden gesteld voor toegang en hergebruik en wanneer een vergoeding voor het hergebruik van documenten evenwel noodzakelijk is, moet die in beginsel beperkt blijven tot de marginale kosten. In uitzonderlijke gevallen moet rekening worden gehouden met de noodzaak om de gewone werking van openbare lichamen die inkomsten moeten genereren ter dekking van een aanzienlijk deel van hun kosten voor de uitoefening van hun openbare taken, niet te hinderen. Voorts moet de rol van overheidsbedrijven binnen een concurrerend economisch klimaat worden erkend. In dergelijke gevallen moeten openbare lichamen en overheidsbedrijven derhalve meer dan de marginale kosten kunnen aanrekenen. Deze vergoedingen die de marginale kosten overstijgen moeten worden vastgesteld op basis van objectieve, transparante en controleerbare criteria en de totale inkomsten uit het verstrekken en het verlenen van toestemming voor hergebruik van documenten mogen niet hoger zijn dan de kosten van verzameling, productie, vermenigvuldiging en verspreiding, vermeerderd met een redelijk rendement op investeringen. Desgevallend moeten ook de kosten voor de anonimisering van persoonsgegevens of commercieel gevoelige informatie kunnen worden doorberekend. De vereiste om inkomsten te genereren ter dekking van een aanzienlijk deel van de kosten van de openbare lichamen in verband met de uitoefening van hun openbare taken of de draagwijdte van de door overheidsbedrijven verleende diensten van algemeen belang hoeft geen rechtens opgelegde vereiste te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook uit de administratieve praktijk in de lidstaten voortvloeien. De lidstaten moeten deze vereiste regelmatig toetsen.

Motivering

Hoewel voor het hergebruik van informatie de informatie eerst toegankelijk moet worden gemaakt, ontbreekt deze vereiste in de herschikking. Het doel van deze amendementen is basisvereisten vast te stellen inzake de toegang tot informatie met betrekking tot het hergebruik ervan. Dit amendement is derhalve nodig voor de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    17

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(36)  Voor de ontwikkeling van een de gehele Unie bestrijkende informatiemarkt moeten de voorwaarden voor het hergebruik van overheidsdocumenten duidelijk en voor het publiek toegankelijk zijn. Daarom moeten alle voorwaarden voor het hergebruik van de documenten ter kennis van de potentiële hergebruikers worden gebracht. De lidstaten dienen het opstellen van registers van beschikbare documenten, waar passend online toegankelijk, aan te moedigen om de verzoeken tot hergebruik aan te moedigen en te vergemakkelijken. Indieners van verzoeken tot hergebruik van documenten van andere entiteiten dan overheidsbedrijven, onderwijsinstellingen, onderzoeksinstellingen en organisaties die onderzoek financieren, dienen op de hoogte te worden gesteld van de mogelijkheden van beroep tegen besluiten of handelingen die hen betreffen. Dit is met name van belang voor kmo's die wellicht geen ervaring hebben met de omgang met openbare lichamen in andere lidstaten en de beroepsmogelijkheden aldaar.

(36)  Voor de ontwikkeling van een de gehele Unie bestrijkende informatiemarkt moeten de voorwaarden voor de toegang tot en het hergebruik van overheidsdocumenten duidelijk en voor het publiek toegankelijk zijn. Daarom moeten alle voorwaarden voor de toegang tot en het hergebruik van de documenten ter kennis van de potentiële hergebruikers worden gebracht. De lidstaten dienen het opstellen van registers van beschikbare documenten, waar passend online toegankelijk, aan te moedigen om de verzoeken tot hergebruik aan te moedigen en te vergemakkelijken. Indieners van verzoeken tot toegang tot en hergebruik van documenten van andere entiteiten dan overheidsbedrijven, onderwijsinstellingen, onderzoeksinstellingen en organisaties die onderzoek financieren, dienen op de hoogte te worden gesteld van de mogelijkheden van beroep tegen besluiten of handelingen die hen betreffen. Dit is met name van belang voor kmo's die wellicht geen ervaring hebben met de omgang met openbare lichamen in andere lidstaten en de beroepsmogelijkheden aldaar.

Motivering

Hoewel voor het hergebruik van informatie de informatie eerst toegankelijk moet worden gemaakt, ontbreekt deze vereiste in de herschikking. Het doel van deze amendementen is basisvereisten vast te stellen inzake de toegang tot informatie met betrekking tot het hergebruik ervan. Dit amendement is derhalve nodig voor de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    18

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(37)  De rechtsmiddelen moeten de mogelijkheid tot een herziening door een onpartijdige instantie omvatten. Die instantie kan een bestaande nationale autoriteit zijn, zoals de nationale mededingingsautoriteit, de nationale autoriteit inzake toegang tot documenten of een nationale rechterlijke instantie. Deze instantie moet overeenkomstig de grondwet en het rechtsstelsel van de lidstaat zijn georganiseerd en mag geen afbreuk doen aan eventuele andere rechtsmiddelen die indieners van verzoeken tot hergebruik ter beschikking staan. Die instantie moet evenwel los staan van het mechanisme van de lidstaat dat de criteria vaststelt voor vergoedingen die de marginale kosten overstijgen. De rechtsmiddelen moeten de mogelijkheid omvatten tot herziening van afwijzende beslissingen, maar ook van beslissingen die hergebruik weliswaar toelaten, maar de aanvrager toch om andere redenen aangaan, met name door de toegepaste regels voor vergoedingen. Het herzieningsproces moet snel verlopen, overeenkomstig de behoeften van een snel veranderende markt.

(37)  De rechtsmiddelen moeten de mogelijkheid tot een herziening door een onpartijdige instantie omvatten. Die instantie kan een bestaande nationale autoriteit zijn, zoals de nationale mededingingsautoriteit, de nationale toezichthoudende autoriteit die overeenkomstig Verordening (EU) 2016/6791 bis opgezet is, de nationale autoriteit inzake toegang tot documenten of een nationale rechterlijke instantie. Deze instantie moet overeenkomstig de grondwet en het rechtsstelsel van de lidstaat zijn georganiseerd en mag geen afbreuk doen aan eventuele andere rechtsmiddelen die indieners van verzoeken tot toegang en hergebruik ter beschikking staan. Die instantie moet evenwel los staan van het mechanisme van de lidstaat dat de criteria vaststelt voor vergoedingen die de marginale kosten overstijgen. De rechtsmiddelen moeten de mogelijkheid omvatten tot herziening van afwijzende beslissingen, maar ook van beslissingen die hergebruik weliswaar toelaten, maar de aanvrager toch om andere redenen aangaan, met name door de toegepaste regels voor vergoedingen. Het herzieningsproces moet snel verlopen, overeenkomstig de behoeften van een snel veranderende markt.

 

__________________

 

1 bis Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

Motivering

Hoewel voor het hergebruik van informatie de informatie eerst toegankelijk moet worden gemaakt, ontbreekt deze vereiste in de herschikking. Het doel van deze amendementen is basisvereisten vast te stellen inzake de toegang tot informatie met betrekking tot het hergebruik ervan. Dit amendement is derhalve nodig voor de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    19

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(39)  In sommige gevallen zullen documenten hergebruikt worden zonder dat een licentie wordt overeengekomen. In andere gevallen zal een licentie worden afgegeven waarbij aan het hergebruik door de licentiehouder, voorwaarden worden opgelegd waarin kwesties als aansprakelijkheid, correct gebruik van documenten, het gewaarborgd niet-wijzigen en het erkennen van de bron worden geregeld. Indien openbare lichamen een licentie vereisen voor het hergebruik van documenten, dienen de licentievoorwaarden billijk en transparant te zijn. Online beschikbare standaardlicenties kunnen in dit opzicht eveneens een belangrijke rol spelen. Derhalve dienen de lidstaten ervoor te zorgen dat standaardlicenties beschikbaar zijn.

(39)  In sommige gevallen zullen documenten hergebruikt worden zonder dat een licentie wordt overeengekomen. In andere gevallen zal een licentie worden afgegeven waarbij aan het hergebruik door de licentiehouder, voorwaarden worden opgelegd waarin kwesties als aansprakelijkheid, bescherming van persoonsgegevens, correct gebruik van documenten, het gewaarborgd niet-wijzigen en het erkennen van de bron worden geregeld. Indien openbare lichamen een licentie vereisen voor het hergebruik van documenten, dienen de licentievoorwaarden billijk en transparant te zijn. Online beschikbare standaardlicenties kunnen in dit opzicht eveneens een belangrijke rol spelen. Derhalve dienen de lidstaten ervoor te zorgen dat standaardlicenties beschikbaar zijn.

Motivering

Noodzakelijk om dwingende redenen in verband met de interne logica van de tekst met het oog op de verzekering van juridische samenhang.

Amendement    20

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(47)  De uitvoering en toepassing van deze richtlijn doet geen afbreuk aan en geschiedt in volledige overeenstemming het EU-recht inzake de bescherming van persoonsgegevens , met inbegrip van Richtlijn (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad37 en Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad38. Anonimisering is een middel om de voordelen van een zo groot mogelijke herbruikbaarheid van overheidsinformatie te verzoenen met de verplichtingen van de regelgeving inzake gegevensbescherming, maar brengt kosten mee. Derhalve is het passend die kostprijs mee te nemen als één van de componenten van de marginale kosten voor de verspreiding als gedefinieerd in artikel 6 van deze richtlijn.

(47)  De uitvoering en toepassing van deze richtlijn doet geen afbreuk aan en geschiedt in volledige overeenstemming het EU-recht inzake de bescherming van persoonsgegevens , met inbegrip van Richtlijn (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad38. Anonimisering is een middel om de voordelen van een zo groot mogelijke herbruikbaarheid van overheidsinformatie te verzoenen met de verplichtingen van de regelgeving inzake gegevensbescherming, maar brengt kosten mee. Derhalve is het passend die kostprijs mee te nemen als één van de componenten van de marginale kosten voor de verspreiding als gedefinieerd in artikel 6 van deze richtlijn. In deze context betekent anonieme informatie alle informatie die, direct of indirect, losstaand of samen met andere gegevens, niet gerelateerd kan worden aan een natuurlijke persoon, of persoonsgegevens die op zodanige wijze geanonimiseerd zijn dat de betrokkene niet meer kan worden geïdentificeerd. Bovendien moeten de organisaties die onder deze richtlijn vallen, bij het nemen van besluiten over de reikwijdte en de voorwaarden voor het hergebruik van documenten uit de overheidssector, gegevensbeschermingseffectbeoordelingen uitvoeren alvorens het document publiek te maken. Dit moet met name gebeuren voor specifieke sectoren die vaak te maken hebben met aparte categorieën persoonsgegevens, zoals de gezondheidssector, of andere persoonsgegevens als bedoeld in artikel 9 van Verordening (EU) 2016/679. Om de zorgpunten in verband met de noodzakelijke bescherming van persoonsgegevens naar behoren aan te pakken, moeten deze gegevensbeschermingseffectbeoordelingen uitgevoerd worden in overeenstemming met artikel 35 van Verordening (EU) 2016/679.

__________________

__________________

37 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) […].

 

38 Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37).

38 Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37).

Motivering

Noodzakelijk om samenhang met het huidige wetgevingskader inzake gegevensbescherming te verzekeren en te vermijden dat andere interpretaties ontstaan van concepten die kunnen verwijzen naar andere technieken, zoals pseudonimisering. Daarnaast acht de rapporteur het noodzakelijk om, in lijn met de aanbevelingen van de Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming, te zorgen voor een effectbeoordeling om de legitimiteit en de noodzakelijkheid van het publiceren van persoonsgegevens in het publieke domein te bepalen, vooral als het gaat om bepaalde categorieën gevoelige gegevens.

Amendement    21

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(52)  Middelen die potentiële hergebruikers helpen voor hergebruik beschikbare documenten en de voorwaarden voor hergebruik te vinden, kunnen het grensoverschrijdende gebruik van overheidsdocumenten aanzienlijk vereenvoudigen. Bijgevolg dienen de lidstaten in te staan voor praktische regelingen die hergebruikers helpen bij het zoeken naar voor hergebruik beschikbare documenten. Overzichtslijsten, die bij voorkeur online toegankelijk zijn, van de belangrijkste documenten (documenten die vaak worden hergebruikt of het potentieel hebben vaak te worden hergebruikt) en portaalsites met links naar gedecentraliseerde overzichtslijsten zijn voorbeelden van dergelijke praktische regelingen.

(52)  Middelen die potentiële hergebruikers helpen voor hergebruik beschikbare documenten en de voorwaarden voor toegang en hergebruik te vinden, kunnen het grensoverschrijdende gebruik van overheidsdocumenten aanzienlijk vereenvoudigen. Bijgevolg dienen de lidstaten in te staan voor praktische regelingen die hergebruikers helpen bij het zoeken naar voor hergebruik beschikbare documenten. Overzichtslijsten, die bij voorkeur online toegankelijk zijn, van de belangrijkste documenten (documenten die vaak worden hergebruikt of het potentieel hebben vaak te worden hergebruikt) en portaalsites met links naar gedecentraliseerde overzichtslijsten zijn voorbeelden van dergelijke praktische regelingen.

Motivering

Hoewel voor het hergebruik van informatie de informatie eerst toegankelijk moet worden gemaakt, ontbreekt deze vereiste in de herschikking. Het doel van deze amendementen is basisvereisten vast te stellen inzake de toegang tot informatie met betrekking tot het hergebruik ervan. Dit amendement is derhalve nodig voor de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    22

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 62

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(62)  Deze richtlijn neemt de grondrechten in acht en houdt rekening met de beginselen die zijn vastgelegd met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met inbegrip van het recht op eerbiediging van het privéleven (artikel 7), de bescherming van persoonsgegevens (artikel 8), het recht op eigendom (artikel 17) en de integratie van personen met een handicap (artikel 26). Geen enkele bepaling van deze richtlijn mag worden uitgelegd of uitgevoerd op een wijze die strijdig is met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

(62)  Deze richtlijn neemt de grondrechten in acht en houdt rekening met de beginselen die zijn vastgelegd met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met inbegrip van het recht op eerbiediging van het privéleven (artikel 7), de bescherming van persoonsgegevens (artikel 8), de vrijheid van meningsuiting en informatie (artikel 11), het recht op eigendom (artikel 17) en de integratie van personen met een handicap (artikel 26). Geen enkele bepaling van deze richtlijn mag worden uitgelegd of uitgevoerd op een wijze die strijdig is met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

Motivering

Deze wijzigingen hebben tot doel de tekst op één lijn te brengen met de nieuwe overweging 4 bis.

Amendement    23

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 62 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(62 bis)  De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming heeft op 10 juli 2018 advies 5/2018 uitgebracht, overeenkomstig artikel 42, lid 2, van Verordening (EG) 45/20011 bis.

 

_________________

 

24 Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1).

Motivering

Noodzakelijk om dwingende redenen in verband met de interne logica van de tekst met het oog op de verzekering van juridische samenhang. De EU-wetgevingsteksten moeten voldoen aan de voorschriften voor wetgevingstechnieken, het moet aangegeven worden dat de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming een advies heeft uitgebracht overeenkomstig Verordening 45/2001.

Amendement    24

Voorstel voor een richtlijn

Artikel -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel -1

 

Deze richtlijn heeft tot doel een regelgevingskader vast te stellen inzake het recht op toegang tot en hergebruik van overheidsinformatie teneinde basisvoorwaarden en praktische regelingen in het leven te roepen ten behoeve van de uitoefening van dit recht, alsook ter bevordering van het gebruik van open data en innovatie met betrekking tot producten en diensten.

Motivering

Hoewel voor het hergebruik van informatie de informatie eerst toegankelijk moet worden gemaakt, ontbreekt deze vereiste in de herschikking. Het doel van deze amendementen is basisvereisten vast te stellen inzake de toegang tot informatie met betrekking tot het hergebruik ervan. Dit amendement is derhalve nodig voor de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    25

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

g)  documenten waartoe de toegang uit hoofde van de toegangsregelingen uitgesloten of beperkt is op grond van de bescherming van persoonsgegevens, en gedeelten van documenten die uit hoofde van die regelingen toegankelijk zijn, maar persoonsgegevens bevatten waarvan het hergebruik wettelijk onverenigbaar is verklaard met het recht betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens;

g)  documenten of gedeelten van documenten waartoe de toegang uit hoofde van de toegangsregelingen uitgesloten of beperkt is op grond van de bescherming van persoonsgegevens, of die persoonsgegevens bevatten waarvan het hergebruik het grondrecht op privacy en integriteit van het individu zou kunnen ondermijnen, met name de overeenstemming met de EU-wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens;

Motivering

Dit amendement volgt het advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. Het is noodzakelijk om de overeenstemming van deze richtlijn met andere Uniewetgeving te verzekeren.

Amendement    26

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 2 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

k bis)  documenten waartoe de toegang beperkt is uit hoofde van de toegangsregelingen in de lidstaten, onder meer in gevallen waarbij de toegang uitgesloten of beperkt is om de veiligheid van het netwerk en de informatiesystemen te beschermen overeenkomstig Richtlijn 2016/1148;

Motivering

Noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van het voorstel en de juridische samenhang met andere instrumenten van het EU-recht en het toepasselijke nationale recht.

Amendement    27

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 2 – letter k ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

k ter)  documenten in het bezit van instellingen die onder de definitie van kritieke infrastructuur vallen overeenkomstig artikel 2, onder a), van Richtlijn 2008/114/EG.

Motivering

Noodzakelijk om dwingende redenen in verband met de interne logica van de tekst met het oog op de verzekering van juridische samenhang.

Amendement    28

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Deze richtlijn laat het niveau van de bescherming van individuen met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens krachtens het Unierecht en de nationale wetgeving intact en heeft daar geen enkele invloed op, en houdt met name geen wijziging in van de verplichtingen en rechten in Verordening (EU) 2016/679 en Richtlijn 2002/58/EG.

Motivering

Noodzakelijk om de onlosmakelijke koppeling tussen de wetgeving inzake hergebruik van overheidsinformatie en de EU-gegevensbeschermingswetgeving, zoals momenteel bepaald in Richtlijn 2003/98, te verzekeren. Hierdoor wordt de juridische samenhang vergroot. Een overweging alleen volstaat niet.

Amendement    29

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  "persoonsgegevens": persoonsgegevens als gedefinieerd in artikel 4, punt 1, van Verordening (EU) 2016/679;

Motivering

Noodzakelijk om dwingende redenen in verband met de interne logica van de tekst met het oog op de verzekering van juridische samenhang. De huidige PSI-richtlijn, Richtlijn 2003/98/EG, bevat deze definitie, die behouden moet blijven.

Amendement    30

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 ter.  "anonieme informatie" of "geanonimiseerde informatie": informatie die niet gerelateerd is aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, of aan persoonsgegevens die op zodanige wijze geanonimiseerd zijn dat de betrokkene niet of niet meer kan worden geïdentificeerd;

Motivering

Noodzakelijk om juridische samenhang te verzekeren en interpretaties van het begrip "persoonsgegevens" die niet stroken met de definitie in de GDPR te vermijden. De huidige PSI-richtlijn, Richtlijn 2003/98/EG, bevat deze definitie, die behouden moet blijven.

Amendement    31

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2 zorgen de lidstaten ervoor dat de documenten waarop deze richtlijn overeenkomstig artikel 1 van toepassing is, hergebruikt kunnen worden voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, overeenkomstig de voorwaarden van de hoofdstukken III en IV.

1.  Onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2 zorgen de lidstaten ervoor dat de documenten waarop deze richtlijn overeenkomstig artikel 1 van toepassing is, toegankelijk zijn en hergebruikt kunnen worden voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, overeenkomstig de voorwaarden van de hoofdstukken III en IV.

Motivering

Hoewel voor het hergebruik van informatie de informatie eerst toegankelijk moet worden gemaakt, ontbreekt deze vereiste in de herschikking. Het doel van deze amendementen is basisvereisten vast te stellen inzake de toegang tot informatie met betrekking tot het hergebruik ervan. Dit amendement is derhalve nodig voor de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    32

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Voor documenten waarvoor intellectuele-eigendomsrechten berusten bij bibliotheken, met inbegrip van universiteitsbibliotheken, musea en archieven en voor documenten van overheidsbedrijven zien de lidstaten erop toe dat dergelijke documenten, indien hergebruik is toegestaan, kunnen worden hergebruikt voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, overeenkomstig de voorwaarden van de hoofdstukken III en IV.

2.  Voor documenten waarvoor intellectuele-eigendomsrechten berusten bij bibliotheken, met inbegrip van universiteitsbibliotheken, musea en archieven en voor documenten van overheidsbedrijven zien de lidstaten erop toe dat dergelijke documenten, indien toegang ertoe en hergebruik ervan zijn toegestaan, toegankelijk zijn en kunnen worden hergebruikt voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, overeenkomstig de voorwaarden van de hoofdstukken III en IV.

Motivering

Hoewel voor het hergebruik van informatie de informatie eerst toegankelijk moet worden gemaakt, ontbreekt deze vereiste in de herschikking. Het doel van deze amendementen is basisvereisten vast te stellen inzake de toegang tot informatie met betrekking tot het hergebruik ervan. Dit amendement is derhalve nodig voor de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    33

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3  lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De lidstaten zorgen ervoor dat documenten die binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, volgens het beginsel "open door ontwerp en door standaardinstellingen" worden geproduceerd en beschikbaar worden gesteld voor hergebruik.

Motivering

Hoewel voor het hergebruik van informatie de informatie eerst toegankelijk moet worden gemaakt, ontbreekt deze vereiste in de herschikking. Het doel van deze amendementen is basisvereisten vast te stellen inzake de toegang tot informatie met betrekking tot het hergebruik ervan. Dit amendement is derhalve nodig voor de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    34

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter.  De lidstaten zorgen ervoor dat de organisaties waarop deze richtlijn van toepassing is bij het nemen van besluiten over het toepassingsgebied en de voorwaarden voor het hergebruik van documenten, gegevensbeschermingseffectbeoordelingen uitvoeren, in het bijzonder voor specifieke sectoren die vaak omgaan met speciale categorieën persoonsgegevens, zoals de gezondheidssector, of andere persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 9 van Verordening (EU) 2016/679. Dergelijke gegevensbeschermingseffectbeoordelingen worden uitgevoerd overeenkomstig artikel 35 van Verordening (EU) 2016/679.

Motivering

Noodzakelijk om dwingende redenen in verband met de interne logica van de tekst. Noodzakelijk om juridische samenhang van het EU-recht te verzekeren en te waarborgen dat, alvorens persoonsgegevens openbaar te maken, een effectbeoordeling werd uitgevoerd om de legitimiteit en de behoefte aan publicatie van de persoonsgegevens in het publieke domein na te gaan, met inachtneming van de impact en de effecten van de publicatie op de betrokken personen.

Amendement    35

Voorstel voor een richtlijn

Hoofdstuk II – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

VERZOEKEN OM HERGEBRUIK

TOEGANG TOT DOCUMENTEN EN VERZOEKEN OM HERGEBRUIK

Motivering

Hoewel voor het hergebruik van informatie de informatie eerst toegankelijk moet worden gemaakt, ontbreekt deze vereiste in de herschikking. Het doel van deze amendementen is basisvereisten vast te stellen inzake de toegang tot informatie met betrekking tot het hergebruik ervan. Dit amendement is derhalve nodig voor de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    36

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voorschriften voor de behandeling van verzoeken om hergebruik

Voorschriften voor de behandeling van verzoeken om toegang tot documenten en hergebruik

Motivering

Hoewel voor het hergebruik van informatie de informatie eerst toegankelijk moet worden gemaakt, ontbreekt deze vereiste in de herschikking. Het doel van deze amendementen is basisvereisten vast te stellen inzake de toegang tot informatie met betrekking tot het hergebruik ervan. Dit amendement is derhalve nodig voor de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    37

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Openbare lichamen behandelen verzoeken om hergebruik en stellen de verzoeker de documenten ter beschikking voor hergebruik, waar mogelijk en passend langs elektronische weg, of stellen, indien een licentie vereist is, het licentieaanbod aan de aanvrager op binnen een redelijke termijn die strookt met de voor de behandeling van een verzoek om toegang tot deze documenten vastgestelde termijn.

1.  Openbare lichamen behandelen verzoeken om toegang tot of hergebruik van documenten en stellen de verzoeker de documenten ter beschikking voor hergebruik, waar mogelijk en passend langs elektronische weg, of stellen, indien voor hergebruik een licentie vereist is, het licentieaanbod aan de aanvrager op binnen een redelijke termijn die strookt met de voor de behandeling van een verzoek om toegang tot deze documenten vastgestelde termijn.

Motivering

Hoewel voor het hergebruik van informatie de informatie eerst toegankelijk moet worden gemaakt, ontbreekt deze vereiste in de herschikking. Het doel van deze amendementen is basisvereisten vast te stellen inzake de toegang tot informatie met betrekking tot het hergebruik ervan. Dit amendement is derhalve nodig voor de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    38

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Wanneer geen termijnen of andere regels voor de spoedige verstrekking van documenten zijn vastgesteld, behandelen de openbare lichamen het verzoek en verstrekken zij de verzoeker de documenten voor hergebruik of stellen zij, indien een licentie is vereist, het licentieaanbod aan de aanvrager op binnen een termijn van ten hoogste 20 werkdagen na de ontvangst van het verzoek. Voor uitgebreide of ingewikkelde verzoeken kan deze termijn met 20 werkdagen worden verlengd. In dat geval wordt de aanvrager er binnen drie weken na zijn oorspronkelijk verzoek van in kennis gesteld dat de behandeling van zijn verzoek meer tijd zal vergen.

2.  Wanneer geen termijnen of andere regels voor de spoedige verstrekking van documenten zijn vastgesteld, behandelen de openbare lichamen het verzoek en verstrekken zij de verzoeker de documenten voor hergebruik of stellen zij, indien voor hergebruik een licentie is vereist, het licentieaanbod aan de aanvrager zo spoedig mogelijk of uiterlijk binnen een termijn van ten hoogste 20 werkdagen na de ontvangst van het verzoek op. Voor uitgebreide of ingewikkelde verzoeken kan deze termijn met 20 werkdagen worden verlengd. In dat geval wordt de aanvrager er zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen drie weken na zijn oorspronkelijk verzoek van in kennis gesteld dat de behandeling van zijn verzoek meer tijd zal vergen, met opgave van redenen.

Motivering

Hoewel voor het hergebruik van informatie de informatie eerst toegankelijk moet worden gemaakt, ontbreekt deze vereiste in de herschikking. Het doel van deze amendementen is basisvereisten vast te stellen inzake de toegang tot informatie met betrekking tot het hergebruik ervan. Dit amendement is derhalve nodig voor de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    39

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  In geval van een afwijzende beslissing delen de openbare lichamen de verzoeker de gronden voor de afwijzing van het verzoek mede, waarbij zij zich baseren op de toepasselijke bepalingen van de toegangsregeling in de betrokken lidstaat of de nationale bepalingen die krachtens deze richtlijn en in het bijzonder artikel 1, lid 2, onder a) tot en met g), en artikel 3 zijn genomen. Ingeval een afwijzende beslissing gebaseerd is op artikel 1, lid 2, onder c), verwijst het openbare lichaam in zijn beslissing naar de natuurlijke of rechtspersoon bij wie de rechten berusten, indien deze bekend is, of naar de licentiegever van wie het openbare lichaam het betrokken materiaal heeft verkregen. Bibliotheken, met inbegrip van universiteitsbibliotheken, musea en archieven zijn niet verplicht deze verwijzing op te nemen.

3.  In geval van een afwijzende beslissing delen de openbare lichamen de verzoeker binnen twintig werkdagen de gronden mede voor de volledige of gedeeltelijke weigering van toegang tot of hergebruik van het document, in de gevraagde vorm of het gevraagd formaat, waarbij zij zich baseren op de toepasselijke bepalingen van de toegangsregeling in de betrokken lidstaat of de nationale bepalingen die krachtens deze richtlijn en in het bijzonder artikel 1, lid 2, onder a) tot en met g), en artikel 3 zijn genomen. Ingeval een afwijzende beslissing gebaseerd is op artikel 1, lid 2, onder c), verwijst het openbare lichaam in zijn beslissing naar de natuurlijke of rechtspersoon bij wie de rechten berusten, indien deze bekend is, of naar de licentiegever van wie het openbare lichaam het betrokken materiaal heeft verkregen. Bibliotheken, met inbegrip van universiteitsbibliotheken, musea en archieven zijn niet verplicht deze verwijzing op te nemen.

Motivering

Hoewel voor het hergebruik van informatie de informatie eerst toegankelijk moet worden gemaakt, ontbreekt deze vereiste in de herschikking. Het doel van deze amendementen is basisvereisten vast te stellen inzake de toegang tot informatie met betrekking tot het hergebruik ervan. Dit amendement is derhalve nodig voor de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    40

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  De lidstaten stellen een openbaar toegankelijke lijst van criteria op aan de hand waarvan het betrokken lichaam over de verdere behandeling van het verzoek kan besluiten.

Motivering

Hoewel voor het hergebruik van informatie de informatie eerst toegankelijk moet worden gemaakt, ontbreekt deze vereiste in de herschikking. Het doel van deze amendementen is basisvereisten vast te stellen inzake de toegang tot informatie met betrekking tot het hergebruik ervan. Dit amendement is derhalve nodig voor de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    41

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  In elke beslissing over hergebruik wordt verwezen naar de rechtsmiddelen die de verzoeker ter beschikking staan indien hij tegen de beslissing in beroep wenst te gaan. De rechtsmiddelen omvatten de mogelijkheid tot herziening door een onpartijdige herzieningsinstantie die over de nodige deskundigheid beschikt, zoals de nationale mededingingsautoriteit, de nationale autoriteit inzake toegang tot documenten of een nationale rechterlijke instantie, waarvan de beslissingen bindend zijn voor het betreffende openbare lichaam.

4.  In elke beslissing over hergebruik wordt verwezen naar de rechtsmiddelen die de verzoeker ter beschikking staan indien hij tegen de beslissing in beroep wenst te gaan. De rechtsmiddelen omvatten de mogelijkheid tot herziening door een onpartijdige herzieningsinstantie die over de nodige deskundigheid beschikt, zoals de nationale mededingingsautoriteit, de nationale toezichthoudende autoriteit die opgezet werd uit hoofde van artikel 51 van Verordening (EU) 2016/679, de nationale autoriteit inzake toegang tot documenten of een nationale rechterlijke instantie, waarvan de beslissingen bindend zijn voor het betreffende openbare lichaam.

Motivering

Noodzakelijk om dwingende redenen, om de juridische samenhang van het EU-recht te verzekeren. De gegevensbeschermingsautoriteiten in de EU zijn bevoegd om om te gaan met zaken in verband met de naleving van de gegevensbeschermingswetgeving. De GDPR kent de gegevensbeschermingsautoriteiten toereikende handhavings- en verhaalmechanismen toe voor inbreuken op de gegevensbeschermingswetgeving en om met deze situatie om te gaan. Zie AM op overweging 37.

Amendement    42

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  Met het oog op de toepassing van dit artikel zorgen de lidstaten ervoor dat:

 

a) steun wordt verleend aan wie toegang wenst tot documenten;

 

b) de lijsten van openbare lichamen openbaar toegankelijk zijn; en

 

c) er praktische regelingen worden getroffen om te garanderen dat het recht op toegang tot documenten en het hergebruik van overheidsinformatie daadwerkelijk kan worden uitgeoefend, zoals:

 

i. het benoemen van voorlichtingsambtenaren;

 

ii. het opzetten en onderhouden van voorzieningen om de gevraagde documenten te onderzoeken;

 

iii. registers of lijsten van documenten in het bezit van openbare lichamen of informatiepunten, met duidelijke aanwijzingen van de plaats waar die documenten kunnen worden gevonden;

 

d) openbare lichamen het publiek voldoende voorlichten over zijn rechten uit hoofde van deze richtlijn en de rechten die voortvloeien uit bestaande regels voor toegang tot informatie die op nationaal of EU-niveau zijn vastgelegd, en dat zij daartoe passende informatie, richtsnoeren en advies verstrekken.

Motivering

Hoewel voor het hergebruik van informatie de informatie eerst toegankelijk moet worden gemaakt, ontbreekt deze vereiste in de herschikking. Het doel van deze amendementen is basisvereisten vast te stellen inzake de toegang tot informatie met betrekking tot het hergebruik ervan. Dit amendement is derhalve nodig voor de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    43

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  Openbare lichamen en overheidsbedrijven zorgen ervoor dat de toegang tot en het hergebruik van overheidsinformatie verloopt in overeenstemming met de Uniewetgeving inzake gegevensbescherming.

Motivering

Noodzakelijk om dwingende redenen in verband met de interne logica van de tekst met het oog op de verzekering van juridische samenhang.

Amendement    44

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Voor het hergebruik van documenten wordt geen vergoeding aangerekend, of een vergoeding die beperkt blijft tot de marginale kosten voor hun vermenigvuldiging, verstrekking en verspreiding en – indien van toepassing – de anonimisering van persoonsgegevens en maatregelen ter bescherming van commercieel vertrouwelijke informatie.

1.  Voor de toegang tot en het hergebruik van documenten wordt geen vergoeding aangerekend.

Motivering

Het artikel wordt geherstructureerd om tegemoet te komen aan de doelstelling van een betere redactie van juridische teksten. Hoewel voor het hergebruik van informatie de informatie eerst toegankelijk moet worden gemaakt, ontbreekt deze vereiste in de herschikking. Het doel van deze amendementen is basisvereisten vast te stellen inzake de toegang tot informatie met betrekking tot het hergebruik ervan. Dit amendement is derhalve nodig voor de interne logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement    45

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Bij wijze van uitzondering kunnen de marginale kosten voor hun vermenigvuldiging, verstrekking en verspreiding en – indien van toepassing – de anonimisering van persoonsgegevens en maatregelen ter bescherming van commercieel vertrouwelijke informatie worden teruggevorderd door de lidstaten.

Motivering

Het artikel wordt geherstructureerd om tegemoet te komen aan de doelstelling van een betere redactie van juridische teksten.

Amendement    46

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Bij wijze van uitzondering is lid 1 niet van toepassing op:

2.  De lidstaten kunnen besluiten de leden 1 en 1 bis niet toe te passen op:

Motivering

Noodzakelijk om dwingende redenen in verband met de interne logica van de tekst met het oog op de verzekering van juridische samenhang.

Amendement    47

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  In het geval van standaardvergoedingen voor het hergebruik van documenten worden de eventuele voorwaarden en het eigenlijke bedrag van die vergoedingen, met inbegrip van de berekeningsgrondslag ervoor, vooraf vastgesteld en bekendgemaakt, indien mogelijk en passend langs elektronische weg.

1.  In het geval van standaardvergoedingen voor het hergebruik van documenten of gedeelten van documenten worden de eventuele voorwaarden en het eigenlijke bedrag van die vergoedingen, met inbegrip van de berekeningsgrondslag ervoor, vooraf vastgesteld en bekendgemaakt, indien mogelijk en passend langs elektronische weg.

Motivering

Noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van het voorstel en met de andere ingediende amendementen die verwijzen naar documenten of gedeelten van documenten.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Hergebruik van overheidsinformatie (herschikking)

Document- en procedurenummers

COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

ITRE

28.5.2018

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

LIBE

28.5.2018

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Ignazio Corrao

9.7.2018

Behandeling in de commissie

11.10.2018

27.11.2018

 

 

Datum goedkeuring

27.11.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

34

2

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Pál Csáky, Miriam Dalli, Innocenzo Leontini

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Reimer Böge

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE ADVISERENDE COMMISSIE

34

+

ECR

Daniel Dalton, Kristina Winberg

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Innocenzo Leontini, Roberta Metsola, József Nagy, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ECR

Branislav Škripek

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Hergebruik van overheidsinformatie (herschikking)

Document- en procedurenummers

COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)

Datum indiening bij EP

25.4.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

ITRE

28.5.2018

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

IMCO

28.5.2018

CULT

28.5.2018

LIBE

28.5.2018

 

Medeverantwoordelijke commissies

       Datum bekendmaking

IMCO

13.9.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Neoklis Sylikiotis

19.6.2018

 

 

 

Behandeling in de commissie

9.10.2018

5.11.2018

 

 

Datum goedkeuring

3.12.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

42

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Pilar Ayuso, Michał Boni, Françoise Grossetête, Werner Langen, Marisa Matias, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Giancarlo Scottà

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Jan Olbrycht, Marie-Pierre Vieu

Datum indiening

7.12.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

42

+

ALDE

Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Marie-Pierre Vieu

PPE

Pilar Ayuso, Michał Boni, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 11 januari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid