Postup : 2018/0111(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0438/2018

Predkladané texty :

A8-0438/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/04/2019 - 6.20

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0352

SPRÁVA     ***I
PDF 1818kWORD 195k
7.12.2018
PE 623.664v02-00 A8-0438/2018

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie)

(COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD))

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajca: Neoklis Sylikiotis

Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko (*):

Julia Reda, Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

(*)  Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

(Prepracovanie – článok 104 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI
 PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE
 STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie
 STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie)

(COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0234),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0169/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov(1),

–  so zreteľom na list z 29. novembra 2018 zaslaný Výborom pre právne veci Výboru pre priemysel, výskum a energetiku v súlade s článkom 104 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 svojho rokovacieho poriadku, záväzku Komisie prevziať pozíciu Európskeho parlamentu a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 29. novembra 2018, schváliť túto pozíciu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 104 a 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre kultúru a vzdelávanie a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0438/2018),

A.  keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie návrh Komisie neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty;

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní, pričom berie do úvahy odporúčania konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

1.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU(2)*

k návrhu Komisie v prvom čítaní

---------------------------------------------------------

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o otvorených údajoch a opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES(3) bola podstatným spôsobom zmenená. Pri príležitosti ďalších zmien je z dôvodu prehľadnosti vhodné uvedenú smernicu prepracovať.

(2)  Podľa článku 13 smernice 2003/98/ES a päť rokov po prijatí pozmeňujúcej smernice 2013/37/EÚ Komisia po konzultácii s príslušnými zainteresovanými stranami vykonala v rámci Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti hodnotenie a revíziu fungovania smernice(4).

(3)  V nadväznosti na konzultáciu so zainteresovanými stranami a na základe výsledkov posúdenia vplyvu(5) Komisia dospela k záveru, že na riešenie zostávajúcich a nových prekážok širokého opakovaného použitia informácií verejného sektora a informácií financovaných z verejných zdrojov v celej Únii a na prispôsobenie legislatívneho rámca pokroku dosiahnutému v oblasti digitálnych technológií, ako aj na stimuláciu digitálnych inovácií, ako napr. umelá inteligencia, je potrebné opatrenie na úrovni Únie.

(4)  Podstatné zmeny zavedené do právneho textu na to, aby sa plne využil potenciál informácií verejného sektora pre európske hospodárstvo a spoločnosť, sa sústreďujú na tieto oblasti: poskytovanie prístupu k dynamickým údajom v reálnom čase prostredníctvom primeraných technických prostriedkov, zvýšenie ponuky kvalitných verejných údajov na opakované použitie, a to aj zo strany verejných podnikov, ako aj zo strany súkromných podnikov, ak boli vytvorené plnením služby všeobecného hospodárskeho záujmu patriacej do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, organizácií vykonávajúcich výskum a organizácií financujúcich výskum, boj proti vzniku nových foriem výhradných dohôd, používaniu výnimiek zo zásady výberu hraničných nákladov a na vzťah medzi touto smernicou a niektorými súvisiacimi právnymi nástrojmi vrátane smernice 96/9/ES(6), smernice 2003/4/ES, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES(7) a nariadenia (EÚ) 2016/679.

4a)  Prístup k informáciám je základným právom. Charta základných práv Európskej únie („Charta“) stanovuje, že každý má právo na slobodu prejavu vrátane práva zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie a myšlienky bez zasahovania orgánov verejnej moci a bez ohľadu na hranice.

4b)  Článok 8 Charty základných práv Európskej únie zaručuje právo na ochranu osobných údajov a uvádza, že tieto údaje musia byť riadne spracované na určené účely na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na inom oprávnenom základe ustanovenom zákonom a pod kontrolou, ktorú vykonáva nezávislý orgán.

(5)  Zmluva predpokladá vytvorenie vnútorného trhu a systému, ktorý zabezpečí, aby nebola hospodárska súťaž na vnútornom trhu narušená. Zosúladenie pravidiel a postupov členských štátov týkajúcich sa použitia informácií verejného sektora prispieva k dosiahnutiu týchto cieľov.

(6)  Verejný sektor v členských štátoch zbiera, vytvára, reprodukuje a šíri široké spektrum informácií v mnohých oblastiach činností, ako sú informácie o spoločnosti, politike, hospodárstve, práve, geografii, životnom prostredí, počasí, seizmickej aktivite, cestovnom ruchu, obchode, patentoch a vzdelávaní. Dokumenty zhotovené subjektmi verejného sektora výkonnej, zákonodarnej alebo súdnej povahy predstavujú rozsiahly, rôznorodý a cenný súbor zdrojov, ktorý môže priniesť úžitok spoločnosti. Poskytovanie týchto informácií v bežne používanom elektronickom formáte umožňuje občanom a podnikom nájsť nové spôsoby na ich využívanie a na vytváranie nových, inovatívnych produktov a služieb. Členské štáty a subjekty verejného sektora môžu využívať a prijímať primeranú finančnú podporu z programu Digitálna Európa alebo z príslušných fondov a programov Únie zameraných na digitalizáciu Európy, široké využívanie digitálnych technológií alebo digitálnu transformáciu verejnej správy a verejných služieb v snahe o ľahké sprístupnenie údajov na opakované použitie.

6a)  Informácie verejného sektora predstavujú mimoriadny zdroj údajov, ktorý môže prispieť k zlepšeniu jednotného trhu a k vývoju nových aplikácií pre spotrebiteľov a podniky. Inteligentné používanie údajov vrátane ich spracovania prostredníctvom aplikácií umelej inteligencie môže mať transformačný účinok na všetky hospodárske odvetvia.

(7)  V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora sa stanovil minimálny súbor pravidiel, ktorými sa riadi opakované použitie, a praktické prostriedky na uľahčenie opakovaného použitia existujúcich dokumentov v držbe subjektov verejného sektora členských štátov vrátane výkonných, zákonodarných a súdnych orgánov. Od prijatia prvého súboru pravidiel opakovaného použitia informácií verejného sektora množstvo údajov vo svete vrátane verejných údajov exponenciálne narastá a začali sa generovať a zhromažďovať nové typy údajov. Zároveň pokračuje evolúcia v technológiách na analýzu, využívanie a spracúvanie údajov, ako je strojové učenie, umelá inteligencia a internet vecí. Tento rýchly technologický vývin umožňuje vytváranie nových služieb a nových aplikácií, ktoré sú založené na využívaní, zhromažďovaní a kombinácii údajov. Pravidlá pôvodne prijaté v roku 2003 a neskôr zmenené v roku 2013 už nekorešpondujú s týmito rýchlymi zmenami, v dôsledku čoho vzniká riziko, že sa nepodarí využiť hospodárske a spoločenské príležitosti, ktoré ponúka opakované použitie verejných údajov.

(8)  Vývoj smerom k spoločnosti založenej na údajoch, ktorá používa údaje z rôznych oblastí a činností, ovplyvňuje život každého občana Spoločenstva okrem iného aj tým, že otvára nové možnosti prístupu k vedomostiam a ich získavania.

(9)  Digitálny obsah hrá dôležitú úlohu v tomto vývoji. Výroba obsahu vyvolala v posledných rokoch rýchly rast vytvárania pracovných miest a tento trend pokračuje. Väčšinu týchto pracovných miest vytvárajú inovatívne začínajúce podniky a MSP.

(10)  Jedným z hlavných cieľov vybudovania vnútorného trhu je vytvorenie podmienok napomáhajúcich rozvoju niektorých služieb a produktov v rámci členských štátov, ako aj v rámci celej Únie. Informácie verejného sektora alebo informácie, ktoré sa získavajú, vytvárajú, reprodukujú a šíria pri vykonávaní verejnej úlohy alebo služby všeobecného záujmu, sú významným primárnym materiálom pre produkty a služby s digitálnym obsahom a s rozvojom pokročilých digitálnych technológií, ako sú umelá inteligencia, technológia distribuovaných účtovných kníh a internet vecí, sa stanú dokonca ešte významnejším zdrojom obsahu. Inteligentné používanie údajov vrátane ich spracovania prostredníctvom aplikácií umelej inteligencie môže mať transformačný účinok na všetky hospodárske odvetvia. V tejto súvislosti bude dôležité aj široké cezhraničné geografické pokrytie. Široké možnosti opakovaného použitia takýchto informácií by malo okrem iného umožniť všetkým európskym spoločnostiam vrátane mikropodnikov a MSP, ako aj občianskej spoločnosti využívať ich potenciál a prispieť k hospodárskemu rozvoju a k tvorbe a ochrane kvalitných pracovných miest, a to najmä v prospech miestnych komunít a plnenia dôležitých spoločenských cieľov, ako sú zodpovednosť a transparentnosť.

(11)  Možnosť opakovane použiť dokumenty v držbe subjektu verejného sektora predstavuje pridanú hodnotu pre používateľov, konečných používateľov a spoločnosť vo všeobecnosti a v mnohých prípadoch aj pre samotný verejný subjekt, pretože podporuje transparentnosť a zodpovednosť a umožňuje, aby opätovní používatelia a koneční používatelia poskytovali spätnú väzbu, na základe ktorej môže dotknutý subjekt verejného sektora zlepšovať kvalitu zhromažďovaných informácií, ako aj plnenia verejných úloh. Vďaka vývoju nových technológií môže šírenie údajov získaných a distribuovaných pri výkone verejnej úlohy prispieť k zabezpečeniu autentických informácií používateľov.

(12)  V pravidlách a postupoch členských štátov týkajúcich sa použitia zdrojov informácií verejného sektora existujú značné rozdiely, ktoré predstavujú prekážky využitia plného hospodárskeho potenciálu tohto kľúčového dokumentačného zdroja. Postupy subjektov verejného sektora pri využívaní informácií verejného sektora sa medzi členskými štátmi naďalej líšia. To by sa malo brať do úvahy. V prípadoch, keď rozdiely vo vnútroštátnych predpisoch a postupoch alebo nedostatočná zrozumiteľnosť bránia bezproblémovému fungovaniu vnútorného trhu a náležitému rozvoju informačnej spoločnosti v Spoločenstve, by preto malo dôjsť k minimálnej harmonizácii vnútroštátnych pravidiel a postupov týkajúcich sa opakovaného použitia dokumentov verejného sektora.

(13)  Členské štáty by mali zabezpečiť vytvorenie údajov založených na zásade „špecificky navrhnutej a štandardnej otvorenosti“, pokiaľ ide o všetky dokumenty patriace do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, a zároveň zabezpečiť konzistentnú úroveň ochrany cieľov verejného záujmu, ako sú verejná bezpečnosť, a to aj pokiaľ ide o citlivé informácie týkajúce sa kritických infraštruktúr a zabezpečiť ochranu osobných údajov vrátane prípadov, keď informácie v individuálnom súbore údajov nemusia predstavovať riziko identifikácie alebo určenia fyzickej osoby, ale v kombinácii s inými dostupnými informáciami by takéto riziko obsahovať mohli. Politika otvorených údajov, ktorá zabezpečuje vyhľadateľnosť, prístupnosť, interoperabilitu a opakovanú použiteľnosť (zásady FAIR) a podporuje širokú dostupnosť informácií verejného sektora a možnosť ich opakovaného použitia na súkromné či obchodné účely s minimálnymi alebo žiadnymi právnymi, technickými alebo finančnými obmedzeniami, ako aj šírenie informácií nielen hospodárskym subjektom, ale predovšetkým verejnosti, môže zohrávať významnú úlohu z hľadiska transparentnosti a demokratickej zodpovednosti, rozvíjať spoločenskú angažovanosť, naštartovať a podporovať vývoj nových služieb založených na nových spôsoboch kombinovania a využívania takýchto informácií. V záujme maximalizácie týchto prínosov by sa mal zabezpečiť prístup k zdrojom a vyvíjajúcim sa údajom. Interoperabilita, otvorené štandardy a otvorené údaje by sa preto mali uplatňovať na úrovni správy každého členského štátu. Komisia by zároveň mala uľahčiť spoluprácu medzi členskými štátmi a podporovať návrh, testovanie, vykonávanie a zavádzanie interoperabilných elektronických rozhraní, ktoré umožnia poskytovať efektívnejšie a bezpečnejšie verejné služby.

(14)  Okrem toho by legislatívne činnosti na vnútroštátnej úrovni, ktoré sa už v niekoľkých členských štátoch začali s cieľom reagovať na technologické výzvy, mohli bez minimálnej harmonizácie na úrovni Spoločenstva vyústiť do ešte väčších rozdielov. Dosah takých legislatívnych rozdielov a neistôt bude výraznejší s ďalším rozvojom informačnej spoločnosti, ktorý už značne zvýšil cezhraničné využitie informácií.

(15)  Členské štáty podľa smernice 2003/98/ES zaviedli politiky opakovaného použitia, pričom viaceré z nich postupujú podľa ambicióznych koncepcií otvorených údajov s cieľom uľahčiť občanom a podnikom opakované použitie dostupných verejných údajov nad rámec minimálnej úrovne stanovenej v uvedenej smernici. Aby sa zabránilo tomu, že rôzne pravidlá v jednotlivých členských štátoch budú predstavovať prekážku cezhraničnej ponuky produktov a služieb, a s cieľom umožniť opakované použitie porovnateľných súborov verejných údajov prostredníctvom celoeurópskych aplikácií, ktoré by na nich boli založené, je potrebná minimálna harmonizácia na určenie toho, ktoré verejné údaje sú dostupné na opakované použitie na vnútornom trhu s informáciami v súlade s príslušným prístupovým režimom. Ustanovenia právnych predpisov Únie a vnútroštátneho práva presahujúce rámec týchto minimálnych požiadaviek, najmä v prípade sektorových právnych predpisov, by sa mali uplatňovať aj naďalej. Príklady ustanovení, ktoré prekračujú minimálnu úroveň harmonizácie stanovenú v tejto smernici, zahŕňajú nižšie limity prípustných poplatkov za opakované použitie než limity stanovené v článku 6 alebo menej reštriktívne licenčné podmienky ako tie, ktoré sú uvedené v článku 8. Touto smernicou by predovšetkým nemali byť dotknuté ustanovenia, ktoré prekračujú minimálnu úroveň harmonizácie stanovenú v tejto smernici a ktoré sú stanovené v delegovaných nariadeniach Komisie prijatých podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy.

(16)  Je potrebný všeobecný rámec podmienok, ktorými sa riadi opakované použitie dokumentov verejného sektora, aby boli zabezpečené čestné, primerané a nediskriminačné podmienky opakovaného použitia takých informácií. Subjekty verejného sektora zhromažďujú, vytvárajú, reprodukujú a šíria dokumenty, aby plnili svoje verejné úlohy. Využitie takých dokumentov z iných dôvodov predstavuje opakované použitie. Opatrenia členských štátov môžu ísť nad rámec minimálnych noriem stanovených v tejto smernici, čím sa umožní rozsiahlejšie opakované použitie.

(17)  Táto smernica by sa mala vzťahovať na dokumenty, ktorých poskytovanie patrí do rozsahu verejných úloh zverených príslušným subjektom verejného sektora zákonom alebo inými záväznými právnymi predpismi v členských štátoch. V prípade neexistencie takýto predpisov by verejná úloha mala byť vymedzená v súlade s bežnou správnou praxou v členskom štáte za predpokladu, že je rozsah týchto verejných úloh transparentný a podlieha preskúmaniu. Verejná úloha by mohla byť vymedzená všeobecne alebo individuálne pre jednotlivé subjekty verejného sektora.

(18)  Táto smernica by sa mala vzťahovať na dokumenty, ktoré boli sprístupnené na opakované použitie v prípadoch, keď subjekty verejného sektora licencujú, predávajú, šíria, vymieňajú alebo poskytujú informácie. Aby sa predišlo krížovým dotáciám, opakované použitie by malo zahŕňať ďalšie využitie dokumentov v rámci samotnej organizácie na činnosti nad rámec pôsobnosti jej verejných úloh. Činnosti spadajúce mimo rozsahu verejných úloh spravidla zahŕňajú poskytovanie dokumentov, ktoré sú vytvárané a spoplatňované výhradne na komerčnej báze a v hospodárskej súťaži s inými účastníkmi na trhu.

(19)  Smernica by žiadnym spôsobom nemala obmedzovať ani narúšať výkon úloh verejných orgánov a iných verejných orgánov, ktoré im vyplývajú zo zákona. Nevytvára ani prístup. Toto rozhodnutie zostáva na uvážení členských štátov. Smernica ukladá členským štátom povinnosť sprístupniť všetky dokumenty na opakované použitie bez toho, aby tým boli dotknuté iné výnimky stanovené v tejto smernici, ako napríklad ochrana osobných údajov, čo členským štátom umožňuje obmedziť alebo vylúčiť prístup k niektorým dokumentom. Smernica vychádza z existujúceho prístupového režimu členských štátov a nemení vnútroštátne pravidlá prístupu k dokumentom. Neuplatňuje sa v prípadoch, keď občania alebo spoločnosti môžu podľa príslušného prístupového režimu získať dokument len vtedy, ak preukážu osobitný záujem. Na úrovni Únie články 41 (Právo na dobrú správu vecí verejných) a 42 Charty základných práv Európskej únie uznávajú právo každého občana únie a každej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá má svoje bydlisko alebo svoje registrované sídlo v členskom štáte, na prístup k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie. Subjekty verejného sektora by sa mali nabádať k tomu, aby sprístupňovali na opakované použitie všetky dokumenty, ktoré majú v držbe. Subjekty verejného sektora by mali podporovať opakované použitie dokumentov vrátane oficiálnych textov legislatívneho a správneho charakteru a nabádať k nemu v takých prípadoch, keď má subjekt verejného sektora právo povoliť ich opakované použitie.

(20)  Členské štáty často poverujú poskytovaním služieb všeobecného záujmu subjekty mimo verejného sektora, pričom si nad takýmito subjektmi zachovávajú vysoký stupeň kontroly. Zároveň sa ustanovenia smernice 2003/98/ES vzťahujú iba na dokumenty, ktoré majú v držbe subjekty verejného sektora, a z rozsahu jej pôsobnosti sú vylúčené verejné podniky. Z toho vyplýva nedostatočná dostupnosť na opakované použitie v prípade dokumentov, ktoré boli vytvorené pri vykonávaní služieb všeobecného záujmu v mnohých oblastiach, najmä v sektoroch verejných služieb. Takisto sa výrazne znižuje potenciál na vytváranie cezhraničných služieb na základe dokumentov v držbe verejných podnikov, ktoré poskytujú služby všeobecného záujmu. Opakované použitie údajov môže zohrávať dôležitú úlohu pri stimulovaní hospodárskeho rastu a podporovaní zapojenia verejnosti.

(21)  Smernica 2003/98/ES by sa preto mala zmeniť tak, aby sa jej ustanovenia mohli uplatňovať na opakované použitie dokumentov vytvorených pri výkone služieb všeobecného záujmu verejnými a súkromnými podnikmi, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice a vykonávajú jednu z činností uvedených v článkoch 8 až 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ(8), ako aj verejnými a súkromnými podnikmi, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice a pôsobia ako poskytovatelia služieb vo verejnom záujme podľa článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, verejnými a súkromnými podnikmi, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice apôsobia ako leteckí dopravcovia pri plnení záväzkov služby vo verejnom záujme podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve, a verejnými a súkromnými podnikmi, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice a pôsobia ako majitelia lodí Spoločenstva pri plnení záväzkov vo verejnom záujme podľa článku 4 nariadenia (EHS) č. 3577/92 zo 7. decembra 1992, ktorým sa uplatňuje zásada slobody poskytovania služieb na námornú dopravu v rámci členských štátov (námorná kabotáž).

21a)  Táto smernica by sa nemala vzťahovať na dokumenty súvisiace s poskytovaním služieb vo všeobecnom záujme; na opakované použitie dokumentov priamymi konkurentmi verejných podnikov, ktoré boli vytvorené v rámci činností priamo vystavených hospodárskej súťaži a ktoré sú oslobodené od pravidiel verejného obstarávania podľa článku 34 smernice 2014/25/EÚ, pokiaľ spĺňajú v ňom uvedené podmienky.

21b)  Vzhľadom na kritickú povahu ich činností a bezpečnostné a oznamovacie požiadavky by sa táto smernica nemala vzťahovať ani na dokumenty, ku ktorým je prístup obmedzený alebo vylúčený z dôvodu ochrany bezpečnosti siete a informačných systémov v zmysle smernice 2016/1148/EU alebo v súlade s pravidlami vzťahujúcimi sa na prevádzkovateľov kritickej infraštruktúry vrátane prevádzkovateľov základných služieb v zmysle smernice 2008/114/ES.

(22)  Táto smernica by nemala obsahovať povinnosť umožniť opakované použitie dokumentov vytvorených verejnými podnikmi alebo súkromnými podnikmi, ak patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Rozhodnutie o tom, či sa povolí alebo nepovolí opakované použitie niektorého alebo všetkých dokumentov v rozsahu pôsobnosti tejto smernice, by malo zostať na príslušnom verejnom alebo súkromnom podniku. Až po tom, ako sa verejný alebo prípadne súkromný podnik rozhodne, že dokument sprístupní na opakované použitie, mal by dodržiavať príslušné povinnosti stanovené v kapitolách III a IV tejto smernice, najmä pokiaľ ide o formáty, spoplatňovanie, transparentnosť, licencie, nediskrimináciu a zákaz výhradných dohôd. Verejný alebo prípadne súkromný podnik na druhej strane nie je povinný dodržiavať požiadavky stanovené v kapitole II, ako sú pravidlá uplatniteľné na spracovanie žiadostí.

(23)  Objem vytvorených výskumných údajov exponenciálne rastie a má potenciál na opakované použitie mimo rámca vedeckej komunity. Ukázalo sa, že na to, aby bolo možné účinne a komplexne riešiť rastúce spoločenské výzvy, je rozhodujúce a naliehavo potrebné mať prístup k údajom z rôznych zdrojov, sektorov a disciplín, ako aj možnosť tieto údaje spájať a opakovane používať. Medzi výskumné údaje patria štatistiky, výsledky pokusov, meraní, pozorovaní vyplývajúce z práce v teréne, výsledky prieskumov, záznamy rozhovorov a obrázky. Zahŕňajú aj metaúdaje, špecifikácie a iné digitálne objekty. Výskumné údaje sa líšia od vedeckých článkov, ktoré informujú o zisteniach vyplývajúcich z vedeckého výskumu a komentujú ich. Otvorená dostupnosť a opakovaná použiteľnosť výsledkov vedeckého výskumu financovaného z verejných zdrojov bola dlhé roky predmetom konkrétnych politických iniciatív. Cieľom politík otvoreného prístupu je najmä poskytnúť výskumným pracovníkom a širokej verejnosti prístup k výskumným údajom v čo najskoršej fáze procesu šírenia a umožniť ich využívanie a opakované použitie. Otvorený prístup pomáha zlepšiť kvalitu, znížiť potrebu zbytočnej duplicity výskumu, urýchliť vedecký pokrok, bojovať proti podvodom v oblasti vedy a môže celkovo podporiť hospodársky rast a inovácie. Štandardným vedeckým postupom na zabezpečenie vyhľadateľnosti, prístupnosti, interoperability a opakovanej použiteľnosti údajov (zásady FAIR) sa okrem otvoreného prístupu rýchlo stáva plánovanie správy údajov, rovnako ako dôsledné poskytovanie plánov správy údajov, ktoré je potrebné ďalej podporovať.

(24)  Z uvedených dôvodov je vhodné stanoviť povinnosť členských štátov prijať politiky otvoreného prístupu k výsledkom výskumu financovaného z verejných zdrojov a zabezpečiť, aby tieto politiky vykonávali všetky organizácie vykonávajúce a financujúce výskum. Politiky otvoreného prístupu zvyčajne umožňujú rad výnimiek z verejného sprístupňovania výsledkov vedeckého výskumu. Komisia 17. júla 2012 prijala odporúčanie o prístupe k vedeckým informáciám a ich uchovávaní, ktoré bolo aktualizované 25. apríla 2018(9) a v ktorom sa okrem iného opisujú relevantné prvky politík otvoreného prístupu. Navyše by sa mali upraviť podmienky, za ktorých možno opakovane použiť určité výsledky výskumu. Z tohto dôvodu by sa určité povinnosti vyplývajúce z tejto smernice mali rozšíriť na výskumné údaje, ktoré sú výsledkom vedecko-výskumných činností podporovaných z verejných zdrojov alebo spolufinancovaných subjektmi verejného a súkromného sektora. V dôsledku toho by výskumné údaje financované z verejných zdrojov mali byť štandardne otvorené. V tomto kontexte by sa však mali náležite zohľadniť obavy v súvislosti so súkromím, ochranou osobných údajov, obchodným tajomstvom, národnou bezpečnosťou, oprávnenými obchodnými záujmami, ako aj s právami duševného vlastníctva tretích strán v súlade so zásadou „tak otvorené, ako je len možné, tak uzavreté, ako je potrebné“ s cieľom zamerať sa na podporu správy údajov ako neoddeliteľnú súčasť výskumu. V prípade obmedzenia prístupu by mali byť verejnosti oznámené dôvody tohto obmedzenia opakovaného použitia. Aby sa zamedzila administratívna záťaž, tieto povinnosti by sa mali vzťahovať len na také výskumné údaje, ktoré už výskumní pracovníci sprístupnili verejnosti. Iné typy dokumentov v držbe organizácií vykonávajúcich a financujúcich výskum by mali byť aj naďalej vyňaté z rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

(25)  Definície „subjekt verejného sektora“ a „verejnoprávna inštitúcia“ sú prevzaté zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ(10).

(26)  Táto smernica stanovuje všeobecnú definíciu pojmu „dokument“. Pojem pokrýva každé prezentovanie aktov, skutočností alebo informácií – a každú kompiláciu takých aktov, skutočností alebo informácií – bez ohľadu na médium (písané na papieri alebo uchovávané v elektronickej forme alebo ako zvukový, vizuálny alebo audiovizuálny záznam). Definícia pojmu „dokument“ sa nemá vzťahovať na počítačové programy.

(27)  Subjekty verejného sektora v čoraz väčšej miere proaktívne sprístupňujú svoje dokumenty na opakované použitie prostredníctvom otvoreného a strojovo čitateľného formátu a vo formáte, ktorý zabezpečuje interoperabilitu, opakované použitie a dostupnosť. Dokumenty by sa takisto mali sprístupňovať na opakované použitie na základe žiadosti podanej opätovným používateľom. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa vymedzili praktické opatrenia na zabezpečenie účinného opakovaného používania informácií verejného sektora s jasným označením toho, kde možno tieto dokumenty nájsť. Lehota na odpovede na žiadosti o opakovanom použití by mala byť primeraná a v súlade s ekvivalentnou lehotou pre žiadosti o prístup k dokumentu podľa príslušných prístupových režimov. Z tejto požiadavky by však mali byť vyňaté vzdelávacie zariadenia a organizácie vykonávajúce a financujúce výskum. Primerané lehoty v celej Únii budú stimulovať tvorbu nových agregovaných informačných produktov a služieb na celoeurópskej úrovni. To je obzvlášť dôležité pri dynamických údajoch (vrátane údajov o životnom prostredí, prevádzkových údajov, satelitných údajov a údajov o počasí), ktorých hospodárska hodnota závisí od okamžitej dostupnosti informácií a pravidelnej aktualizácii. Dynamické údaje by sa preto mali sprístupňovať bezodkladne hneď po zbere, a to prostredníctvom aplikačného programovacieho rozhrania, aby sa podporil rozvoj internetových, mobilných a cloudových aplikácií založených na takýchto údajoch. Ak to z dôvodu technických alebo finančných obmedzení nie je možné, mali by subjekty verejného sektora sprístupniť dokumenty v takom časovom rámci, ktorý umožní využitie ich úplného hospodárskeho potenciálu. Mali by sa prijať osobitné opatrenia s cieľom odstrániť príslušné technické a finančné obmedzenia. Ak by sa použila licencia, včasná dostupnosť dokumentov môže byť súčasťou podmienok licencie.

(28)  Na získanie prístupu k údajom otvoreným na opakované použitie na základe tejto smernice je užitočné zabezpečiť prístup k dynamickým údajom prostredníctvom dobre navrhnutých aplikačných programovacích rozhraní (API). API opisuje druh údajov, ktoré možno získať, spôsob ich získania a formát, v ktorom sa údaje doručia. Rozhrania API by mali byť podporované jasnou technickou dokumentáciou, ktorá je úplná a dostupná online. Mali by sa uplatňovať európske alebo medzinárodne uznávané štandardy alebo najčastejšie používané protokoly a v prípade potreby by sa mali používať medzinárodné štandardy pre súbory údajov. Rozhrania API môžu mať rôzne úrovne zložitosti a môžu predstavovať jednoduchý odkaz na databázu na získanie špecifických súborov údajov, štruktúrované internetové rozhranie alebo zložitejšie nástroje. Opakované používanie a výmena údajov prostredníctvom vhodného používania rozhraní API sú všeobecne prínosné, pretože pomáhajú vývojárom a začínajúcim podnikom pri vytváraní nových služieb a produktov. Zároveň sú rozhodujúcim prvkom pri vytváraní cenných ekosystémov okolo údajov, ktorých potenciál zostáva do veľkej miery nevyužitý vlastníkmi údajov. Zriadenie a využívanie API musí byť založené na niekoľkých zásadách: stabilita, spoľahlivosť, dostupnosť, účinnosť, udržiavanie počas celého životného cyklu, jednotnosť používania a štandardov, ľahká použiteľnosť, ako aj bezpečnosť. Dynamické, teda v reálnom čase často aktualizované údaje by subjekty verejného sektora a verejné podniky mali sprístupňovať na opakované použitie ihneď po ich zbere prostredníctvom vhodného rozhrania API, ktoré musí byť kompatibilné so zásadami FAIR. Subjekty verejného sektora môžu získať účinnú podporu s cieľom dosiahnuť primeranú úroveň spôsobilosti v oblasti svojich služieb.

(29)  Možnosti opakovaného použitia sa môžu zlepšiť obmedzením potreby digitalizácie papierových dokumentov alebo spracovania digitálnych súborov na účely vzájomnej kompatibility. Preto by subjekty verejného sektora mali sprístupniť dokumenty vo všetkých dostupných formátoch alebo jazykoch prostredníctvom elektronických prostriedkov, ak je to možné a vhodné. Subjekty verejného sektora by mali priaznivo posudzovať žiadosti o výpis z existujúcich dokumentov, keď sa takej žiadosti môže vyhovieť jednoduchým úkonom. Subjekty verejného sektora by však nemali byť povinné poskytnúť výpis z dokumentu, ak si to vyžaduje neprimerané úsilie. V záujme uľahčenia opakovaného použitia by subjekty verejného sektora mali sprístupniť svoje vlastné dokumenty vo formáte nezávislom od používania konkrétneho softvéru, ak je to možné a vhodné, pričom by mali zohľadniť možnosti opakovaného použitia dokumentov osobami so zdravotným postihnutím a pre takéto osoby tak, že informácie poskytnú v prístupných formátoch.

(30)  Ak je to možné a vhodne, subjekty verejného sektora by mali na uľahčenie opakovaného použitia sprístupňovať dokumenty, a to aj tie, ktoré sú uverejnené na webových stránkach, v otvorenom a strojovo čitateľnom formáte vrátane ich metaúdajov s najvyššou možnou úrovňou presnosti a podrobnosti, vo formáte, ktorý podporuje interoperabilitu, teda napr. tak, že ich spracujú spôsobom v súlade so zásadami vyplývajúcimi z požiadaviek na kompatibilitu a použiteľnosť priestorových informácií podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES(11).

(31)  Dokument by mal byť považovaný za dokument v strojovo čitateľnom formáte, ak je vo formáte súboru štruktúrovanom tak, že umožňuje softvérovým aplikáciám ľahko identifikovať, rozpoznať a extrahovať z neho konkrétne údaje technologicky neutrálnym spôsobom. Údaje zakódované v súboroch, ktoré sú štruktúrované v strojovo čitateľnom formáte, by sa mali považovať za strojovo čitateľné údaje. Strojovo čitateľné formáty môžu byť otvorené alebo môžu podliehať vlastníckemu právu; môžu predstavovať formálne štandardy alebo nie. Dokumenty kódované vo formátoch súborov, ktoré obmedzujú automatické spracovanie, pretože údaje z nich nemožno vôbec alebo len veľmi ťažko extrahovať, by sa nemali považovať za dokumenty v strojovo čitateľnom formáte. Členské štáty by v prípadoch, ak je to možné a vhodné, mali nabádať k použitiu otvorených, strojovo čitateľných formátov. Riešenia vyvinuté programom ISA² by sa mali zohľadniť pri navrhovaní technických metód opakovaného použitia údajov.

(32)  Poplatky za opakované použitie dokumentov predstavujú dôležitú prekážku vstupu na trh pre začínajúce podniky a MSP. Dokumenty by sa preto mali sprístupňovať na opakované použitie bez poplatkov a ak sú poplatky nevyhnutné, mali by byť v zásade obmedzené na hraničné náklady. Vo výnimočných prípadoch by sa mala zohľadniť nutnosť nebrániť bežnému fungovaniu subjektov verejného sektora, ktoré majú povinnosť vytvárať príjmy na pokrytie podstatnej časti ich nákladov súvisiacich s výkonom verejných úloh. Rovnako by sa mala uznať úloha verejných podnikov v konkurenčnom hospodárskom prostredí. V týchto prípadoch by subjekty verejného sektora a verejné podniky mali mať preto možnosť účtovať si poplatky prevyšujúce hraničné náklady. Uvedené poplatky by mali byť stanovené v súlade s objektívnymi, transparentnými a overiteľnými kritériami a celkový príjem z poskytnutia dokumentov a umožnenia ich opakovaného použitia by nemal prekračovať náklady na získanie, zhotovenie, reprodukciu, šírenie a udržiavanie spolu s primeranou návratnosťou investícií. Do oprávnených nákladov by sa prípadne mali zahrnúť aj náklady na anonymizáciu osobných údajov alebo citlivých obchodných informácií. Požiadavka tvoriť príjmy, ktoré pokryjú podstatnú časť nákladov subjektov verejného sektora súvisiacich s výkonom ich verejných úloh, alebo rozsah služieb všeobecného záujmu, ktorými sú poverené verejné podniky, nemusí vyplývať zo zákona a môže pochádzať napríklad z administratívnej praxe v členských štátoch. Členské štáty by mali takúto požiadavku pravidelne preskúmavať.

32a)  Návratnosť investícií sa môže chápať ako percentuálny podiel nad rámec hraničných nákladov, ktorý umožňuje náhradu nákladov na kapitál a zahrnutie skutočnej miery návratnosti. Keďže náklady na kapitál sú úzko spojené s úrokovými sadzbami úverových inštitúcií, ktoré sú založené na fixnej sadzbe ECB pre hlavné refinančné operácie, nedá sa očakávať, že by primeraná návratnosť investícií prekročila fixnú úrokovú sadzbu ECB o viac než 5 %.

(33)  Knižnice, múzeá a archívy by mali mať tiež možnosť účtovať poplatky nad rámec hraničných nákladov, aby nebola obmedzená ich bežná prevádzka. V prípade takýchto subjektov verejného sektora by celková výška príjmu z poskytovania dokumentov a povoľovania ich opakovaného použitia za príslušné účtovné obdobie nemala prekročiť náklady na ich zber, zhotovenie, reprodukciu, šírenie, udržiavanie, uchovávanie a vysporiadanie práv spolu s primeranou návratnosťou investícií. Do oprávnených nákladov by sa prípadne mali zahrnúť aj náklady na anonymizáciu osobných údajov alebo citlivých obchodných informácií. Na účely knižníc, múzeí a archívov a so zreteľom na ich osobitosti by sa pri výpočte primeranej návratnosti investícií mohli zohľadňovať ceny, ktoré sú za opakované použitie totožných alebo podobných dokumentov účtované súkromným sektorom. Takéto poplatky nad hraničné náklady by mali byť stanovené podľa transparentných, vysledovateľných a overiteľných kritérií.

(34)  Horné hranice poplatkov sú stanovené v tejto smernici bez toho, aby tým bolo dotknuté právo členských štátov vyberať nižšie poplatky alebo vôbec poplatky nevyberať.

(35)  Členské štáty by mali stanoviť kritériá vyberania poplatkov prevyšujúcich hraničné náklady. V tejto súvislosti môžu členské štáty napríklad stanoviť takéto kritériá vo vnútroštátnych predpisoch alebo môžu určiť vhodný subjekt alebo vhodné subjekty, ktoré nie sú príslušnými subjektmi verejného sektora, s právomocami stanovovať takéto kritériá. Tento subjekt by mal mať štruktúru v súlade s ústavnými a právnymi systémami členských štátov. Mohlo by ísť o existujúci subjekt s výkonnými právomocami v oblasti rozpočtu a pod politickým vedením.

(36)  Zaručenie zrozumiteľnosti a verejnej dostupnosti podmienok opakovaného použitia dokumentov verejného sektora je nevyhnutnou podmienkou rozvoja trhu Únie s informáciami. Preto by všetky platné podmienky opakovaného použitia dokumentov mali byť pre potenciálnych opätovných používateľov zrozumiteľné. Členské štáty by mali podporovať prípadné vytváranie zoznamov dostupných dokumentov prístupných on-line, aby podporili a uľahčili žiadosti o opakované použitie. Žiadatelia o opakované použitie dokumentov, ktoré sú v držbe subjektov iných ako vzdelávacie zariadenia a organizácie vykonávajúce a financujúce výskum, by mali byť informovaní o dostupných prostriedkoch nápravy vo vzťahu k rozhodnutiam alebo postupom, ktoré sa ich dotýkajú. To bude obzvlášť dôležité pre malé a stredné podniky (MSP) a začínajúce podniky, ktoré nemusia byť oboznámené s podmienkami styku so subjektmi verejného sektora ostatných členských štátov a zodpovedajúcimi prostriedkami nápravy.

(37)  K prostriedkom nápravy by mala patriť možnosť preskúmania nestranným subjektom zodpovedným za preskúmanie. Týmto subjektom by mohol byť už existujúci vnútroštátny orgán, napríklad vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže, vnútroštátny dozorný orgán zriadený podľa nariadenia (EÚ) č. 2016/679(12), vnútroštátny orgán zodpovedný za prístup k dokumentom alebo vnútroštátny súdny orgán. Tento subjekt by mal byť organizovaný v súlade s ústavnými a právnymi systémami členských štátov a jeho činnosť by nemala vylučovať žiadne prostriedky nápravy, ktoré sú inak k dispozícii žiadateľom o prístup a opakované použitie. Mal by však byť odlišný od mechanizmu členského štátu, ktorý stanovuje kritériá vyberania poplatkov prevyšujúcich hraničné náklady. K prostriedkom nápravy by mala patriť možnosť preskúmania zamietavých rozhodnutí, ale aj rozhodnutí, ktoré síce opakované použitie povoľujú, ale aj tak by mohli žiadateľov postihnúť z iných dôvodov, predovšetkým uplatnenými pravidlami spoplatňovania. Postup preskúmania by mal byť rýchly a v súlade s potrebami rýchlo sa meniaceho trhu.

(38)  Verejné sprístupnenie všetkých všeobecne dostupných dokumentov, ktoré má v držbe verejný sektor – týkajúcich sa nielen politických postupov, ale aj právnych a správnych postupov – je základným nástrojom rozšírenia práva na vedomosti, ktoré je základným princípom demokracie. Tento cieľ platí pre inštitúcie na každej úrovni, teda na miestnej, národnej alebo medzinárodnej.

(39)  V niektorých prípadoch sa opakované použitie dokumentov uskutoční bez toho, aby bola dohodnutá licencia. V iných prípadoch bude vydaná licencia, v ktorej budú stanovené podmienky opakovaného použitia držiteľom licencie, ako sú zodpovednosť, ochrana osobných údajov, riadne používanie dokumentov, záruka nezmenenej reprodukcie a uvedenie zdroja. Ak subjekty verejného sektora udeľujú licencie na opakované použitie dokumentov, licenčné podmienky by mali byť spravodlivé a transparentné. Štandardné licencie, ktoré sú dostupné on-line, môžu hrať v tomto ohľade tiež významnú úlohu. Preto by sa členské štáty mali postarať o to, aby boli štandardné licencie k dispozícii.

(40)  Ak príslušný subjekt rozhodne, že už naďalej nebude sprístupňovať určité dokumenty na opakované použitie, alebo prestane tieto dokumenty aktualizovať, musí také rozhodnutie verejne oznámiť pri najbližšej príležitosti, pokiaľ je to možné, elektronickými prostriedkami.

(41)  Podmienky opakovaného použitia by mali byť pre porovnateľné kategórie opakovaného použitia nediskriminačné. Členské štáty by mali zaručiť spravodlivú hospodársku súťaž medzi subjektmi verejného sektora a verejnými podnikmi na jednej strane a ostatnými používateľmi na strane druhej, ak tieto subjekty verejného sektora alebo verejné podniky opakovane používajú dokumenty ako vstupy pre svoje obchodné činnosti. Členské štáty by mali najmä zabezpečiť, aby opakované použitie dokumentov verejných podnikov neviedlo k narušeniu trhu a aby nebola ohrozená spravodlivá hospodárska súťaž. To by napríklad nemalo brániť bezplatnej výmene informácií medzi subjektmi verejného sektora na účely plnenia ich verejných úloh, zatiaľ čo opakované použitie tých istých dokumentov inými stranami bude spoplatňované. Nemalo by to ani brániť prijatiu diferencovanej politiky spoplatňovania pre komerčné a nekomerčné opakované použitie, a prijatiu diferencovanej politiky vydávania licencií a spoplatňovania, ak si hospodársky subjekt želá opakovane použiť dokumenty v konkrétnych obchodných podmienkach.

(42)  Subjekty verejného sektora môžu pri opakovanom použití dokumentu určiť používateľovi podmienky, ak je to vhodné, prostredníctvom licencie, ako napríklad uvedenie zdroja a uvedenie toho, či opätovný používateľ tento dokument akýmkoľvek spôsobom upravil. Všetky licencie na opakované použitie informácií verejného sektora by mali v každom prípade ukladať čo najmenej obmedzení opakovaného použitia, napríklad len požiadavku na uvedenie zdroja. Významnú úlohu by mali v tomto ohľade zohrávať otvorené licencie dostupné online, na základe ktorých sa udeľujú rozsiahlejšie práva na opakované použitie bez technologických, finančných či zemepisných obmedzení a ktoré vychádzajú z otvorených dátových formátov. Preto by členské štáty mali podporovať používanie otvorených licencií, ktoré by sa napokon mali v Únii časom stať bežnou praxou.

(43)  Subjekty verejného sektora by mali pri stanovení princípov opakovaného použitia dokumentov rešpektovať pravidlá hospodárskej súťaže, pričom by sa mali vyhýbať podľa možností výhradným dohodám alebo preferenčnému používaniu údajov medzi nimi a partnermi zo súkromného sektora. Avšak na účely poskytovania služieb všeobecného hospodárskeho záujmu môže byť niekedy výhradné právo na opakované použitie špecifických dokumentov verejného sektora nevyhnutné. To sa môže stať v prípade, keď by žiadny komerčný vydavateľ nezverejnil informácie bez takého výhradného práva.

(44)  Medzi knižnicami vrátane univerzitných knižníc, múzeami, archívmi a partnermi zo súkromného sektora je mnoho dohôd o spolupráci, ktoré zahŕňajú digitalizáciu kultúrnych zdrojov a udeľujú partnerom zo súkromného sektora výhradné práva. V praxi sa ukázalo, že tieto verejno-súkromné partnerstvá umožňujú prínosné využívanie kultúrnych zbierok a zároveň urýchľujú sprístupňovanie kultúrneho dedičstva verejnosti. Preto je vhodné zohľadniť súčasné rozdiely v členských štátoch, pokiaľ ide o digitalizáciu kultúrnych zdrojov, osobitným súborom pravidiel týkajúcich sa dohôd o digitalizácii takýchto zdrojov. V prípade, že sa výhradné právo vzťahuje na digitalizáciu kultúrnych zdrojov, môže byť potrebné určité obdobie výhradnosti s cieľom dať partnerom zo súkromného sektora možnosť získať späť vzniknuté náklady. Uvedené obdobie by však malo byť časovo obmedzené a čo možno najkratšie, aby sa dodržala zásada, že verejne prístupný materiál by mal zostať verejný aj po digitalizácii. Trvanie výhradného práva digitalizovať kultúrne zdroje by nemalo byť vo všeobecnosti dlhšie ako 10 rokov. Každé obdobie výhradnosti dlhšie než 10 rokov by malo byť predmetom preskúmania, pričom je potrebné zohľadniť technologické, finančné a administratívne zmeny okolností, ktoré nastali odvtedy, ako bola daná dohoda uzavretá. Okrem toho by sa v rámci každého verejno-súkromného partnerstva mali na účely digitalizácie kultúrnych zdrojov udeliť partnerskej kultúrnej inštitúcii plné práva na používanie digitalizovaných kultúrnych zdrojov po uplynutí platnosti dohody.

(45)  Dohody medzi držiteľmi údajov a ich opätovnými používateľmi, ktorými sa výslovne nepriznávajú výhradné práva, ale pri ktorých možno odôvodnene očakávať, že obmedzia dostupnosť dokumentov na opakované použitie, by mali podliehať dodatočnej verejnej kontrole, a preto by sa mali uverejniť aspoň dva mesiace pred nadobudnutím platnosti tak, aby všetky zainteresované strany mali možnosť požiadať o opakované použitie dokumentov, na ktoré sa dohoda vzťahuje, a aby sa zabránilo riziku obmedzenia rozsahu potenciálnych opätovných používateľov. Po uzavretí by sa takéto dohody mali uverejniť v konečnej podobe, na ktorej sa dohodli zúčastnené strany.

(46)  Cieľom tejto smernice je minimalizovať riziko nadmernej výhody vyplývajúcej z prvenstva, v dôsledku ktorej by sa mohol obmedziť počet potenciálnych opätovných používateľov údajov. Ak by zmluvné mechanizmy popri povinnosti členského štátu sprístupňovať dokumenty vyplývajúcej z tejto smernice mali za následok presun zdrojov členského štátu v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ, touto smernicou by nemalo byť dotknuté uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci a ďalších pravidiel upravujúcich hospodársku súťaž stanovených v článkoch 101 až 109 zmluvy. Z pravidiel štátnej pomoci stanovených v článkoch 107 až 109 zmluvy vyplýva, štát musí ex ante overiť, či v príslušných zmluvných dojednaniach môže byť zahrnutá štátna pomoc, a zabezpečiť ich súlad s pravidlami štátnej pomoci.

(47)  Touto smernicou nie sú dotknuté právne predpisy Únie týkajúce sa ochrany osobných údajov vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679(13) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES(14) a mala by sa mala vykonávať a uplatňovať v úplnej zhode s nimi. Všetky povinnosti vyplývajúce z tejto smernice by mali byť splnené, pričom by sa mala zaručiť ochrana súkromia a osobných údajov v zmysle právnych predpisov Únie v oblasti ochrany údajov, a to aj pri cezhraničnom opakovanom použití údajov, zabezpečením anonymizácie osobných údajov. Anonymizácia má zásadný význam pre zabezpečenie opakovaného použitia informácií verejného sektora v súlade s pravidlami a povinnosťami týkajúcimi sa ochrany údajov a vyplývajúcimi z právnych predpisov v oblasti ochrany údajov, a to aj vtedy, ak je spojená s nákladmi. Tieto náklady je vhodné zohľadniť ako jednu z nákladových položiek, ktoré sa majú považovať za súčasť hraničných nákladov na šírenie vymedzených v článku 6 tejto smernice.

47a)  Anonymnými informáciami by sa mali chápať všetky informácie, ktoré nemôžu byť priamo alebo nepriamo, samostatne alebo v kombinácii so súvisiacimi údajmi, priradené k fyzickej osobe, alebo osobné údaje, ktoré boli premenené na anonymné takým spôsobom, že dotknutá osoba už nie je identifikovateľná. Okrem toho pri prijímaní rozhodnutí o rozsahu a podmienkach opakovaného použitia dokumentov verejného sektora obsahujúcich osobné údaje by organizácie, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, mali pred zverejnením dokumentu vykonať posúdenie vplyvu na ochranu údajov. Malo by to platiť najmä pre špecifické sektory, ktoré sa bežne zaoberajú osobitnými kategóriami osobných údajov – ako je sektor zdravotníctva – alebo inými osobnými údajmi uvedenými v článku 9 nariadenia (EÚ) 2016/679. S cieľom náležite riešiť obavy týkajúce sa nutnej ochrany osobných údajov by sa takéto posúdenie vplyvu na ochranu údajov malo vykonať v súlade s článkom 35 nariadenia (EÚ) 2016/679.

(48)  Práva duševného vlastníctva tretích strán nie sú touto smernicou dotknuté. Aby sa zabránilo pochybnostiam, pojem „práva duševného vlastníctva“ sa vzťahuje len na autorské a s tým súvisiace práva (vrátane foriem ochrany sui generis). Táto smernica sa nevzťahuje na dokumenty, ktoré sú predmetom práv priemyselného vlastníctva, ako sú patenty, registrované vzory a ochranné známky. Táto smernica nemá vplyv na existenciu alebo vlastníctvo práv duševného vlastníctva subjektov verejného sektora, ani neobmedzuje výkon takých práv akýmkoľvek spôsobom nad rámec stanovený touto smernicou. Povinnosti uložené touto smernicou by sa mali uplatňovať, len pokiaľ sú v súlade s ustanoveniami medzinárodných dohôd o ochrane práv duševného vlastníctva, najmä Bernského dohovoru o ochrane literárnych a umeleckých diel (Bernský dohovor) a Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (Dohoda TRIPS). Subjekty verejného sektora by však mali uplatňovať svoje autorské práva spôsobom, ktorý uľahčí opakované použitie.

(49)  Vzhľadom na právo Únie a medzinárodné záväzky členských štátov a Únie, predovšetkým podľa Bernského dohovoru a Dohody TRIPS , by dokumenty, vo vzťahu ku ktorým sú držiteľmi práv duševného vlastníctva tretie strany, mali byť vylúčené z rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Ak je pôvodným vlastníkom práv duševného vlastníctva k dokumentu v držbe knižníc vrátane univerzitných knižníc, múzeí a archívov tretia strana a lehota ochrany týchto práv ešte neuplynula, predmetný dokument by sa na účely tejto smernice mal považovať za dokument, na ktorý sa vzťahujú práva duševného vlastníctva v držbe tretích strán.

(50)  Touto smernicou by nemali byť dotknuté práva, ktoré zamestnancom verejného sektora môžu prináležať podľa vnútroštátnych pravidiel, a to vrátane hospodárskych a osobnostných práv.

(51)  Navyše, v prípade akéhokoľvek dokumentu poskytnutého na opakované použitie by si predmetný subjekt verejného sektora mal ponechať právo predmetný dokument využívať.

51a)  Touto smernicou nie je dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní.

(52)  Nástroje, ktoré pomôžu potenciálnym opätovným používateľom pri hľadaní dokumentov dostupných na opakované použitie a podmienok opakovaného použitia, môžu značne uľahčiť cezhraničné využívanie dokumentov verejného sektora. Členské štáty by preto mali zabezpečiť, aby sa zaviedli praktické opatrenia, ktoré pomôžu opätovným používateľom pri hľadaní dokumentov dostupných na opakované použitie. Príkladmi takých praktických opatrení sú podľa možnosti on-line dostupné inventárne zoznamy dôležitých dokumentov (dokumenty, ktoré sa v širokej miere opakovane používajú alebo ktoré majú potenciál širokého opakovaného použitia) a internetové portály, ktoré sú spojené s decentralizovanými inventárnymi zoznamami.

52a)  Komisia a členské štáty by mali ďalej zjednodušiť prístup k súborom údajov, a to najmä poskytnutím jednotného prístupového bodu, a postupne sprístupniť vhodné súbory údajov od subjektov verejného sektora, pokiaľ ide o všetky dokumenty, na ktoré sa táto smernica vzťahuje, ako aj o údajom od inštitúcií Únie.

(53)  Touto smernicou nie je dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES(15) ani smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES(16). Stanovuje podmienky, v rámci ktorých subjekty verejného sektora môžu uplatňovať svoje práva duševného vlastníctva na vnútornom trhu s informáciami, keď povolia opakované použitie dokumentov. Nemalo by sa uplatňovať právo stanovené v článku 7 ods. 1 smernice 96/9/ES na zamedzenie alebo obmedzenie opakovaného použitia existujúcich dokumentov nad rámec stanovený v tejto smernici.

(54)  Komisia podporuje tvorbu online správy o stupni rozvoja využívania otvorených dát s príslušnými ukazovateľmi výkonnosti pre opakované použitie informácií verejného sektora vo všetkých členských štátoch. Pravidelná aktualizácia tejto správy prispeje k výmene informácií medzi členskými štátmi a k dostupnosti informácií o politikách a postupoch v celej Únii.

(55)  Je potrebné zaistiť, aby členské štáty monitorovali rozsah opakovaného použitia informácií verejného sektora, podmienky, za ktorých sa informácie poskytujú a postupy nápravy.

(56)  Komisia môže pomáhať členským štátom pri vykonávaní tejto smernice jednotným spôsobom a na tento účel po konzultáciách so zainteresovanými stranami vydávať a aktualizovať existujúce usmernenia, predovšetkým v otázke odporúčaných štandardných licencií, súborov údajov a vyberania poplatkov za opakované použitie dokumentov.

(57)  Jedným z hlavných cieľov vytvorenia vnútorného trhu je vytvorenie podmienok napomáhajúcich rozvoju služieb v rámci celej Únie, ku ktorým by všetci občania mali mať prístup. Knižnice, múzeá a archívy uchovávajú významné množstvo cenných zdrojov informácií verejného sektora. Opakované použitie dokumentov v držbe týchto inštitúcií má významný sociálny a hospodársky potenciál pre kultúrny a kreatívny priemysel, ako aj pre spoločnosť, najmä odkedy projekty digitalizácie znásobili množstvo verejne prístupného digitálneho materiálu, ktorý je prístupný na platformách, ako je Europeana. Tieto zbierky kultúrneho dedičstva a s nimi súvisiace metaúdaje sú potenciálnym základom pre produkty a služby s digitálnym obsahom a majú obrovský potenciál pre inovatívne opakované použitie nielen v kultúrnom a kreatívnom priemysle, ale aj v iných oblastiach ako vzdelávanie a cestovný ruch. Ostatné druhy kultúrnych zariadení (ako orchestre, opery, balety a divadlá) vrátane archívov, ktoré sú ich súčasťou, by mali zostať mimo rozsahu pôsobnosti z dôvodu ich osobitého charakteru „scénických umení“ a preto, že takmer všetok ich materiál je predmetom práv duševného vlastníctva tretích strán, čo by ich vylučovalo z rozsahu pôsobnosti uvedenej smernice.

(58)  Na to, aby sa zaviedli podmienky podporujúce opakované použitie dokumentov, ktoré prináša dôležité sociálno-ekonomické výhody s mimoriadne vysokou hodnotou pre hospodárstvo a spoločnosť, je do prílohy IIa zaradený zoznam kategórií súborov údajov s vysokou hodnotou. Na Komisiu by sa mala v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie delegovať právomoc prijímať akty s cieľom rozšíriť zoznam kategórií súborov údajov s vysokou hodnotou v prílohe IIa pridaním nových kategórií a ich príslušných súborov údajov k zoznamu súborov údajov s vysokou hodnotou spomedzi dokumentov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, spolu s podmienkami ich uverejňovania a opakovaného použitia. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(59)  Celoúnijný zoznam súborov údajov s osobitným potenciálom vytvárať sociálno-ekonomické výhody, spolu s harmonizovanými podmienkami ich opakovaného použitia predstavujú dôležitý faktor umožňujúci cezhraničné využívanie údajov a služby na nich založené. V prílohe IIa sa uvádza zoznam kategórií súborov údajov s vysokou hodnotou, ktoré by mohli byť doplnené prostredníctvom delegovaného aktu. Dodatočné kategórie zoznamu a ich príslušné súbory údajov by mali zohľadňovať sektorové právne predpisy, ktoré už uverejňovanie súborov údajov upravujú, ako aj kategórie uvedené v technickej prílohe Charty G8 o otvorených údajoch a v oznámení Komisie 2014/C 240/01. Komisia by v rámci procesu, ktorý vedie k určeniu dodatočných kategórií zoznamu, mala vykonať posúdenie vplyvu a uskutočniť príslušné verejné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Na účely posúdenia vplyvu by Komisia mala uskutočniť verejné konzultácie so všetkými zainteresovanými stranami vrátane subjektov verejného sektora, podnikov, používateľov údajov a opätovných používateľov údajov, výskumných organizácií, skupín občianskej spoločnosti a zastupujúcich organizácií. Všetky zainteresované strany by mali mať možnosť predložiť Komisii návrhy dodatočných kategórií súborov údajov s vysokou hodnotou alebo konkrétnych súborov údajov. Komisia by ich mala zohľadniť alebo by dotknutej zainteresovanej strane mala poskytnúť dôvody, prečo návrh neprijala.

(60)  V záujme zabezpečenia ich maximálneho účinku a na uľahčenie ich opakovaného použitia by súbory údajov s vysokou hodnotou mali byť sprístupnené na opakované použitie s minimálnymi právnymi obmedzeniami a bezplatne. Ak príslušné súbory údajov obsahujú dynamické údaje, mali by sa uverejniť aj prostredníctvom aplikačných programovacích rozhraní.

60a)   Vzhľadom na vysokú mieru rizika, že súčasné technologické formáty na uchovávanie a sprístupňovanie informácií verejného sektora zastarávajú, by verejné orgány – najmä v prípade súborov údajov s vysokou hodnotou – mali zaviesť účinné politiky dlhodobého uchovávania s cieľom zabezpečiť možnosti využitia do budúcnosti.

(61)  Keďže ciele tejto smernice, a to predovšetkým uľahčenie tvorby informačných produktov a služieb dostupných na celom území Únie a založených na dokumentoch verejného sektora, zabezpečenie účinného cezhraničného využívania dokumentov verejného sektora na jednej strane súkromnými spoločnosťami, najmä malými a strednými podnikmi, na účely informačných produktov a služieb s pridanou hodnotou a na druhej strane občanmi na uľahčenie voľného pohybu informácií a komunikácie, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov celoeurópskeho rozsahu navrhovaného opatrenia ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(62)  Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané predovšetkým v Charte základných práv Európskej únie vrátane práva na súkromie (článok 7), práva na ochranu osobných údajov (článok 8), práva vlastniť majetok (článok 17) a integrácie osôb so zdravotným postihnutím (článok 26). Nič v tejto smernici by sa nemalo vykladať ani vykonávať spôsobom, ktorý nie je v súlade s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

62a)  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov predložil 10. júla 2018 stanovisko 5/2018 podľa článku 41 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001.(17)

(63)  Komisia by mala vykonať hodnotenie tejto smernice. Podľa odseku 22 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016(18) by toto hodnotenie malo byť založené na piatich kritériách, a to na kritériu efektívnosti, účinnosti, relevantnosti, súdržnosti a pridanej hodnoty EÚ a malo by poskytovať základ pre hodnotenia vplyvu ďalších možných opatrení.

(64)  Povinnosť transponovať túto smernicu do vnútroštátneho práva by sa mala obmedziť na tie ustanovenia, ktoré predstavujú podstatnú zmenu v porovnaní s predchádzajúcimi smernicami. Povinnosť transponovať ustanovenia, ktoré sa nezmenili, vyplýva z predchádzajúcich smerníc.

(65)  Táto smernica by sa mala uplatňovať bez toho, aby tým boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehoty uvedenej v časti B prílohy I na transpozíciu smerníc do vnútroštátneho práva.

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet a rozsah platnosti

-1  Táto smernica sa zameriava na vytvorenie regulačného rámca upravujúceho opakované použitie informácií verejného sektora s cieľom podporiť používanie otvorených údajov a stimulovať inovácie v oblasti produktov a služieb.

1.  Táto smernica stanovuje minimálny súbor pravidiel, ktorými sa riadi opakované použitie, a praktické prostriedky, ktorými sa uľahčuje opakované použitie:

a)  existujúcich dokumentov v držbe subjektov verejného sektora členských štátov;

b)  existujúcich dokumentov, ku ktorým nie je prístup vylúčený alebo obmedzený podľa článku 1 ods. 2 v držbe verejných podnikov pôsobiacich v oblastiach vymedzených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ(19) a verejných podnikov pôsobiacich ako poskytovatelia služieb vo verejnom záujme podľa článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007(20), verejných podnikov pôsobiacich ako leteckí dopravcovia pri plnení záväzkov služby vo verejnom záujme podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008(21) a verejných podnikov pôsobiacich ako majitelia lodí Spoločenstva pri plnení záväzkov vo verejnom záujme podľa článku 4 nariadenia Rady (EHS) č. 3577/92(22).

ba)  existujúcich dokumentov v držbe súkromných podnikov vyhotovených pri poskytovaní služby všeobecného hospodárskeho záujmu v oblastiach uvedených v písmene b).

c)  výskumných údajov podľa podmienok stanovených v článku 10 ods. 1 a 2.

2.  Táto smernica sa neuplatňuje na:

a)  dokumenty, ktorých poskytovanie nepatrí do rozsahu verejných úloh príslušných subjektov verejného sektora vymedzených právnym predpisom alebo inými záväznými pravidlami v členskom štáte alebo, v prípade neexistencie takýchto pravidiel, vymedzených v súlade s bežnou administratívnou praxou v príslušnom členskom štáte za predpokladu, že je rozsah verejných úloh transparentný a podlieha preskúmaniu;

b)  dokumenty v držbe verejných podnikov:  vyhotovené mimo rozsahu poskytovania služieb všeobecného záujmu vymedzených právnymi predpismi alebo inými záväznými pravidlami v členskom štáte;

  súvisiace s činnosťami, ktoré sú priamo vystavené hospodárskej súťaži a na ktoré sa podľa článku 34 smernice 2014/25/EÚ nevzťahujú pravidlá verejného obstarávania;

  ku ktorým je prístup vylúčený alebo obmedzený s cieľom zaistiť bezpečnosť siete a informačných systémov podľa smernice (EÚ) 2016/1148;

c)  dokumenty, na ktoré majú tretie strany práva duševného vlastníctva;

d)  dokumenty, ku ktorým nie je podľa prístupového režimu v členských štátoch prístup aj z dôvodov:

  ochrany národnej bezpečnosti (t. j. bezpečnosti štátu), obrany alebo verejnej bezpečnosti,

  dôvernosti štatistických údajov,

  dôvernosti obchodných údajov (vrátane obchodného, profesionálneho alebo podnikového tajomstva);

da)  dokumenty, ku ktorým je vylúčený alebo obmedzený prístup z dôvodu ochrany citlivých informácií o kritickej infraštruktúre vymedzených v článku 2 písm. d) smernice 2008/114/ES;

e)  dokumenty, ku ktorým je obmedzený prístup na základe prístupového režimu v členských štátoch, a to vrátane prípadov, keď občania alebo podniky musia preukázať osobitný záujem o získanie prístupu k dokumentom;

f)  časti dokumentov obsahujúce iba logá, heraldické znaky a insígnie;

g)  dokumenty alebo časti dokumentov, ku ktorým je prístup vylúčený alebo obmedzený na základe prístupových režimov z dôvodu ochrany osobných údajov alebo ktoré obsahujú osobné údaje, ktorých opakované použitie by mohlo ohroziť ochranu súkromia a nedotknuteľnosť jednotlivca, najmä v súlade s právnymi predpismi Únie o ochrane osobných údajov;

h)  dokumenty, ktoré majú v držbe verejnoprávni vysielatelia a ich pobočky a iné subjekty alebo ich pobočky na účely plnenia poslania verejnoprávneho vysielania;

i)  dokumenty, ktoré majú v držbe kultúrne inštitúcie iné než knižnice, univerzitné knižnice, múzeá a archívy;

j)  dokumenty, ktoré majú v držbe vzdelávacie inštitúcie sekundárnej a nižšej úrovne a v prípade všetkých ostatných vzdelávacích inštitúcií dokumenty iné, ako sú tie, ktoré sú uvedené v článku 1 ods. 1 písm. c);

k)  dokumenty iné, ako sú tie, ktoré sú uvedené v článku 1 ods. 1 písm. c), v držbe organizácií vykonávajúcich výskum a organizácií financujúcich výskum vrátane organizácií založených na účely transferu výsledkov výskumu.

3.  Táto smernica vychádza z prístupových režimov členských štátov, ktoré ňou nie sú dotknuté.

3a.  Touto smernicou nie je dotknuté nariadenie (EÚ) 2016/679 a neovplyvňuje úroveň ochrany jednotlivcov, pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov podľa uvedeného nariadenia a iných právnych predpisov Únie.

4.  Povinnosti uložené touto smernicou platia len do tej miery, do akej sú v súlade s ustanoveniami medzinárodných dohôd o ochrane práv duševného vlastníctva, najmä Bernského dohovoru a Dohody TRIPS.

5.  Subjekty verejného sektora nesmú uplatňovať právo zostavovateľa databázy stanovené v článku 7 ods. 1 smernice 96/9/ES na zamedzenie alebo obmedzenie opakovaného použitia dokumentov nad rámec tejto smernice.

6.  Touto smernicou sa upravuje opakované použitie existujúcich dokumentov v držbe subjektov verejného sektora členských štátov vrátane dokumentov, na ktoré sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES(23).

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.  „subjekt verejného sektora“ sú štátne, regionálne alebo miestne orgány, verejnoprávne inštitúcie a združenia tvorené jedným alebo viacerými takýmito orgánmi alebo jednou alebo viacerými takýmito verejnoprávnymi inštitúciami;

2.  „verejnoprávna inštitúcia“ je každá inštitúcia:

  a)  zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktorá nemá priemyselný alebo komerčný charakter; a

  b)  má právnu subjektivitu; a

  c)  je z väčšej časti financovaná štátnymi alebo regionálnymi alebo miestnymi orgánmi, alebo inými verejnoprávnymi inštitúciami; alebo podlieha riadiacemu dozoru týchto orgánov; alebo ktorá má v správnom, riadiacom alebo dozornom orgáne viac ako polovicu členov menovaných štátnymi, regionálnymi alebo miestnymi orgánmi alebo inými verejnoprávnymi inštitúciami;

3.  „verejný podnik“ je každý podnik, na ktorý môžu mať subjekty verejného sektora priamo alebo nepriamo dominantný vplyv prostredníctvom jeho vlastnenia, finančnej účasti na ňom alebo predpisov, ktorými sa riadi;

Dominantný vplyv subjektov verejného sektora sa predpokladá v prípade, keď tieto subjekty verejného sektora v súvislosti s podnikom priamo alebo nepriamo:

i) vlastnia väčšinu upísaného kapitálu predmetného podniku;

ii) kontrolujú väčšinu hlasov súvisiacich s akciami, ktoré podniky vydali; alebo

iii) môžu dosadiť viac ako polovicu členov správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov podniku;

4.  „univerzita“ je akýkoľvek subjekt verejného sektora, ktorý poskytuje pomaturitné vysokoškolské vzdelávanie vedúce k získaniu akademického titulu;

4a.  „otvorená licencia“ je každá štandardizovaná verejná licencia, ktorá umožňuje voľný prístup k údajom a obsahu, ich používanie, úpravu a zdieľanie kýmkoľvek na akékoľvek účely, a to s jedinou výhradou týkajúcou sa požiadaviek, ktorými sa chráni pôvod a otvorenosť;

5.  „dokument“ je:

  a)  každý obsah bez ohľadu na jeho médium (napísaný na papieri alebo uložený v elektronickej forme, alebo ako zvukový, vizuálny alebo audiovizuálny záznam);

  b)  ktorákoľvek časť takého obsahu;

5b.  „anonymné informácie“ alebo „anonymizované informácie“ sú informácie, ktoré sa netýkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, alebo osobné údaje, ktoré boli premenené na anonymné takým spôsobom, že dotknutá osoba nie je alebo už nie je identifikovateľná;

6.  „dynamické údaje“ sú dokumenty v elektronickej forme, ktoré sa často alebo pravidelne menia;

6a.  „aplikačné programovacie rozhranie“ (API) je dobre zdokumentovaný súbor funkcií, postupov, vymedzení a protokolov pre štruktúrované získavanie informácií na internete;

7.  „výskumné údaje“ sú dokumenty v digitálnej forme iné ako vedecké publikácie, ktoré sa zhromažďujú alebo tvoria v priebehu vedecko-výskumných činností a ktoré sa používajú ako dôkazy v rámci výskumného procesu alebo sa vo výskumnej komunite všeobecne uznávajú ako nevyhnutné na potvrdenie zistení a výsledkov výskumu;

8.  „súbory údajov s vysokou hodnotou“ sú dokumenty, ktorých opakované použitie sa spája s dôležitými prínosmi pre spoločnosť, životné prostredie a hospodárstvo, a to najmä pre ich vhodnosť na vytváranie služieb, aplikácií a nových, kvalitných a dôstojných pracovných miest s pridanou hodnotou a počet osôb, ktoré by mohli využívať prínosy služieb a aplikácií s pridanou hodnotou založených na týchto súboroch údajov;

9.  „opakované použitie“ je použitie dokumentov, ktoré majú v držbe subjekty verejného sektora, osobami alebo právnymi subjektmi na komerčné alebo nekomerčné účely iné, než je pôvodný účel v rámci verejných úloh, na ktoré boli dokumenty zhotovené, s výnimkou výmeny dokumentov medzi subjektmi verejného sektora výlučne na účely plnenia verejných úloh;

9a.  „osobné údaje“ sú údaje vymedzené v článku 4 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 2016/679;

10.  „strojovo čitateľný formát“ je súborový formát štruktúrovaný tak, že softvérové aplikácie môžu ľahko identifikovať, rozpoznať a vybrať špecifické údaje vrátane jednotlivých vyjadrení faktov a ich vnútornej štruktúry;

11.  „otvorený formát“ je súborový formát , ktorý je nezávislý od platformy a je verejne k dispozícii bez akéhokoľvek obmedzenia, ktoré by zamedzovalo opakované použitie dokumentov;

12.  „formálny otvorený štandard“ je štandard, ktorý bol stanovený písomne s podrobným uvedením špecifikácií požiadaviek na to, akým spôsobom zabezpečiť interoperabilitu softvéru;

13.  „primeraná návratnosť investícií“ je percentuálny podiel celkového poplatku nad rámec toho, čo je potrebné na nahradenie oprávnených nákladov, vo výške, ktorá neprekračuje fixnú úrokovú sadzbu Európskej centrálnej banky o viac ako päť percentuálnych bodov;

14.  „tretia strana“ je každá fyzická alebo právnická osoba iná ako subjekt verejného sektora, verejný podnik alebo súkromný podnik, ako sa uvádza v článku 1 ods. 1 písm. ba), ktorá má v držbe údaje.

Článok 3

Všeobecná zásada

1.   Členské štáty zabezpečujú možnosť opakovaného použitia dokumentov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica v súlade s článkom 1, na komerčné alebo nekomerčné účely v súlade s podmienkami stanovenými v kapitolách III a IV.

2.  Pri dokumentoch, na ktoré sa vzťahujú práva duševného vlastníctva patriace knižniciam vrátane univerzitných knižníc, múzeám a archívom, a pri dokumentoch v držbe verejných podnikov členské štáty zabezpečia, aby v prípadoch, keď je opakované použitie takýchto dokumentov povolené verejným podnikom alebo súkromným podnikom, ako sa uvádza v článku 1 ods. 1 písm. ba), ktorý ich vyhotovil, boli tieto dokumenty opakovane použiteľné na komerčné alebo nekomerčné účely v súlade s podmienkami stanovenými v kapitolách III a IV.

2a.  Členské štáty zabezpečia, aby dokumenty patriace do rozsahu pôsobnosti tejto smernice boli vytvorené a sprístupnené na opakované použitie v súlade so zásadou „špecificky navrhnutej a štandardnej otvorenosti“.

2b.  Členské štáty zabezpečia, aby organizácie, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, museli pri rozhodovaní o rozsahu a podmienkach opakovaného použitia dokumentov vykonávať posúdenia vplyvu na ochranu údajov, najmä pokiaľ ide o špecifické sektory, ktoré sa bežne zaoberajú osobitnými kategóriami osobných údajov, ako je sektor zdravotníctva, alebo inými osobnými údajmi uvedenými v článku 9 nariadenia (EÚ) 2016/679. Takéto posúdenie vplyvu na ochranu údajov sa vykoná v súlade s článkom 35 nariadenia (EÚ) 2016/679.

KAPITOLA II

ŽIADOSTI O OPAKOVANÉ POUŽITIE

Článok 4

Požiadavky na spracovanie žiadostí o opakované použitie

1.  Subjekty verejného sektora, verejné podniky a súkromné podniky, ako sa uvádza v článku 1 ods. 1 písm. ba), pokiaľ je to možné a vhodné, elektronickými prostriedkami spracujú žiadosti o opakované použitie a sprístupnia dokument žiadateľovi na opakované použitie, alebo ak je potrebná licencia, predložia žiadateľovi licenčnú ponuku v primeranej časovej lehote, ktorá zodpovedá časovému rámcu stanovenému na spracovanie žiadostí o prístup k dokumentom.

1a.  Rozhodnutie o tom, či sa povolí alebo nepovolí opakované použitie niektorého z dokumentov alebo všetkých dokumentov v súlade s touto smernicou zostáva na príslušnom verejnom podniku alebo súkromnom podniku, ako sa uvádza v článku 1 ods. 1 bod ba). Po tom, ako sa podnik rozhodne, že dokument sprístupní na opakované použitie, musí dodržiavať príslušné povinnosti stanovené v kapitolách III a IV, najmä pokiaľ ide o formát, spoplatňovanie, transparentnosť, licencie, nediskrimináciu a zákaz výhradných dohôd.

2.  Ak nie sú stanovené žiadne lehoty alebo iné pravidlá upravujúce včasné poskytnutie dokumentov, subjekty verejného sektora, verejné podniky a súkromné podniky, ako sa uvádza v článku 1 ods. 1 písm. ba) spracujú, žiadosť a doručia dokumenty na opakované použitie žiadateľovi, alebo ak je potrebná licencia, predložia žiadateľovi licenčnú ponuku čo najskôr, alebo najneskôr v časovej lehote, ktorá nesmie byť dlhšia než 20 pracovných dní od prijatia žiadosti. Táto lehota sa môže predĺžiť o ďalších 20 pracovných dní v prípade rozsiahlych alebo zložitých žiadostí. V takých prípadoch sa žiadateľovi čo najskôr a v každom prípade do troch týždňov od podania počiatočnej žiadosti oznámi, že na spracovanie žiadosti treba viac času s uvedením dôvodov.

3.  V prípade zamietavého rozhodnutia subjekty verejného sektora, verejné podniky alebo súkromné podniky, ako sa uvádza v článku 1 ods. 1 písm. ba), oznámia žiadateľovi dôvody zamietnutia žiadosti na základe príslušných ustanovení prístupového režimu príslušného členského štátu alebo vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice, najmä článku 1 ods. 2 písm. a) až g) alebo článku 3. Ak je zamietavé rozhodnutie založené na článku 1 ods. 2 písm. c), subjekt verejného sektora, verejný podnik alebo súkromný podnik, ako sa uvádza v článku 1 ods. 1 písm. ba), uvedie odkaz na fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je držiteľom práva, pokiaľ je známa, prípadne na poskytovateľa licencie, od ktorého subjekt verejného sektora príslušný materiál získal. Knižnice vrátane univerzitných knižníc, múzeá a archívy nie sú povinné uviesť takýto odkaz.

4.  Akékoľvek rozhodnutie o opakovanom použití musí obsahovať odkaz na prostriedky nápravy v prípade, že sa žiadateľ chce proti rozhodnutiu odvolať. Medzi prostriedkami nápravy musí byť možnosť preskúmania nestranným subjektom zodpovedným za preskúmanie s príslušnými odbornými znalosťami, ako je vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže, vnútroštátny dozorný orgán zriadený v súlade s článkom 51 nariadenia (EÚ) 2016/679, vnútroštátny orgán zodpovedný za prístup k dokumentom alebo vnútroštátny súdny orgán, ktorého rozhodnutia sú záväzné pre dotknutý subjekt verejného sektora.

4a.  Na účely tohto článku členské štáty zabezpečia, aby:

a)  pri získavaní prístupu k dokumentom bola poskytnutá podpora;

b)  zoznamy subjektov verejného sektora, verejných podnikov a súkromných podnikov, ako sa uvádza v článku 1 ods. 1 písm. ba), boli verejne prístupné;

c)  boli vymedzené praktické opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa informácie verejného sektora mohli používať opakovane;

d)  subjekty verejného sektora, verejné podniky a súkromné podniky, ako sa uvádza v článku 1 ods. 1 písm. ba), primerane informovali verejnosť o právach vyplývajúcich z tejto smernice a z existujúcich pravidiel o prístupe k informáciám stanovených na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni Únie a v tomto smere poskytli v primeranej miere informácie, usmernenia a rady.

5.  Splnenie požiadaviek tohto článku sa nevyžaduje od týchto subjektov:

;

b) vzdelávacie zariadenia, organizácie vykonávajúce výskum a organizácie financujúce výskum.

KAPITOLA III

PODMIENKY OPAKOVANÉHO POUŽITIA

Článok 5

Dostupné formáty

1.  Bez toho, aby bola dotknutá kapitola V, subjekty verejného sektora, verejné podniky a súkromné podniky, ako sa uvádza v článku 1 ods. 1 písm. ba),sprístupnia svoje dokumenty vo formách alebo formátoch, ktoré sú prístupné, ľahko vyhľadateľné a opakovane použiteľné v elektronickej podobe vo všetkých už dostupných jazykoch, a pokiaľ je to možné a vhodné, v otvorenom a strojovo čitateľnom formáte spolu s ich metaúdajmi. Ak je to možné, formát i metaúdaje musia spĺňať formálne otvorené štandardy.

2.  Ak majú opakovaní používatelia možnosť opakovane použiť požadované dokumenty, z odseku 1 neplynie subjektom verejného sektora, súkromným podnikom, ako sa uvádza v článku 1 ods. 1 písm. ba), alebo verejným podnikom povinnosť vytvoriť alebo upraviť dokumenty alebo poskytnúť výpisy s cieľom zabezpečiť súlad s uvedeným odsekom, ak by to vyžadovalo neprimerané úsilie presahujúce rámec jednoduchej operácie.

3.  Na základe tejto smernice nie sú subjekty verejného sektora, súkromné podniky, ako sa uvádza v článku 1 ods. 1 písm. ba), a verejné podniky povinné pokračovať vo vyhotovovaní a uchovávaní určitého typu dokumentov so zreteľom na ich opakované použitie organizáciami súkromného alebo verejného sektora.

4.  Subjekty verejného sektora, verejné podniky a súkromné podniky, ako sa uvádza v článku 1 ods. 1 písm. ba), sprístupnia dynamické údaje na opakované použitie ihneď po ich zbere prostredníctvom vhodných aplikačných programovacích rozhraní (API). Na zabezpečenie trvalého poskytovania dynamických údajov môžu subjekty verejného sektora získať podporu v rámci príslušných programov Únie.

5.  Ak by bezodkladné sprístupnenie dokumentov ihneď po ich zbere presahovalo finančné a technické možnosti subjektu verejného sektora, súkromného podniku, ako sa uvádza v článku 1 ods. 1 písm. ba), alebo verejného podniku, dokumenty uvedené v odseku 4 sa sprístupnia v lehote, ktorá neprimerane nenaruší využitie ich hospodárskeho a spoločenského potenciálu.

5a.  Subjekty verejného sektora, verejné podniky a súkromné podniky, ako sa uvádza v článku 1 ods. 1 písm. ba), zabezpečia, aby prístup k informáciám verejného sektora a ich opakované použitie boli v súlade s právnymi predpismi Únie o ochrane údajov.

Článok 6

Zásady regulovania poplatkov

1.  Opakované použitie dokumentov musí byť bezplatné alebo sa poplatky musia obmedziť na hraničné náklady vzniknuté pri reprodukcii, poskytovaní a šírení dokumentov, prípadne pri anonymizácii osobných údajov a opatreniach prijatých na ochranu dôverných obchodných informácií.

2.  Odchylne sa odsek 1 neuplatňuje na:

a)  subjekty verejného sektora, od ktorých sa požaduje, aby vytvárali príjmy, ktorými pokryjú podstatnú časť nákladov súvisiacich s výkonom ich verejných úloh;

aa)  dokumenty, v súvislosti s ktorými má dotknutý subjekt verejného sektora povinnosť vytvoriť dostatočné príjmy na pokrytie podstatnej časti nákladov súvisiacich s ich zberom, zhotovením, reprodukciou a šírením;

b)  knižnice vrátane univerzitných knižníc, múzeá a archívy;

c)  verejné podniky;

ca)  súkromné podniky, ako sa uvádza v článku 1 ods. 1 písm. ba).

3.  V prípadoch uvedených v odseku 2 písm. a) a c) sa celková suma poplatkov vypočíta v súlade s objektívnymi, transparentnými a overiteľnými kritériami, ktoré stanovia členské štáty. Celkový príjem za poskytovanie dokumentov a povoľovanie ich opakovaného použitia za príslušné účtovné obdobie nepresahuje náklady na zber, vyhotovenie, reprodukciu a šírenie, uloženie údajov, prípadne anonymizáciu osobných údajov a opatrenia prijaté na ochranu dôverných obchodných informácií spolu s primeranou návratnosťou investícií. Poplatky sa vypočítajú v súlade s platnými účtovnými zásadami.

4.  V prípade spoplatňovania subjektmi verejného sektora uvedenými v odseku 2 písm. b) celkový príjem za poskytovanie a povoľovanie opakovaného použitia dokumentov počas zodpovedajúceho účtovného obdobia nepresiahne náklady na zber, vyhotovenie, reprodukciu, šírenie, uloženie údajov, uchovávanie a vysporiadanie práv, prípadne anonymizáciu osobných údajov a opatrenia prijaté na ochranu dôverných obchodných informácií spolu s primeranou návratnosťou investícií. Poplatky sa vypočítajú v súlade s účtovnými zásadami platnými pre príslušné subjekty verejného sektora.

5.  Opakované použitie súborov údajov s vysokou hodnotou, ktorých zoznam sa vymedzí v súlade s článkom 13 a prílohou IIa, a výskumných údajov uvedených v článku 1 ods. 1 písm. c) je pre používateľov bezplatné.

Článok 7

Transparentnosť

-1a.  Členské štáty môžu zverejniť náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s reprodukciou, šírením a uchovávaním dokumentov, príp. údajov, a prípadne aj náklady na anonymizáciu osobných údajov a náklady na opatrenia na ochranu dôvernosti uvedené v článku 1 ods. 2 písm. d).

1.  V prípade štandardných poplatkov za opakované použitie dokumentov alebo častí dokumentov sa všetky uplatniteľné podmienky a skutočná výška poplatkov, ako aj základ pre výpočet týchto poplatkov stanovia vopred uverejnia v elektronickej podobe, ak je to možné a vhodné.

2.  V prípade iných poplatkov za opakované použitie ako tých, ktoré sú uvedené v odseku 1, sa faktory zohľadnené pri výpočte týchto poplatkov určujú vopred. Príslušný držiteľ dokumentov na požiadanie takisto určí, akým spôsobom boli tieto poplatky vo vzťahu ku konkrétnej žiadosti o opakované použitie vypočítané.

3.  Členské štáty uverejnia zoznam subjektov verejného sektora uvedených v článku 6 ods. 2 písm. a).

4.  Subjekty verejného sektora zabezpečia, aby žiadatelia o opakované použitie dokumentov boli informovaní o dostupných prostriedkoch nápravy týkajúcich sa rozhodnutí alebo postupov, ktoré sa ich dotýkajú.

Článok 8

Licencie

1.  Členské štáty umožnia opakované použitie dokumentov bez podmienok alebo licencie, okrem prípadov, keď je potreba takýchto podmienok alebo licencie nediskriminačná, odôvodnená verejným záujmom a primeraná.

2.  Členské štáty, v ktorých sa používajú licencie, zabezpečia, aby boli na opakované použitie dokumentov verejného sektora k dispozícii v digitálnom formáte štandardné licencie, ktoré sa môžu prispôsobiť tak, aby spĺňali osobitné licenčné požiadavky a aby sa mohli elektronicky spracovávať. Členské štáty podporia používanie takýchto štandardných licencií.

2a.  Bez toho, aby tým boli dotknuté požiadavky na zodpovednosť stanovené právom Únie, keď verejný subjekt, verejný podnik alebo súkromný podnik, ako sa uvádza v článku 1 ods. 1 písm. ba), sprístupní dokumenty na opakované použitie bez stanovenia podmienok a obmedzení, tento verejný subjekt, verejný podnik alebo súkromný podnik, ako sa uvádza v článku 1 ods. 1 písm. ba), môže odmietnuť akúkoľvek zodpovednosť, pokiaľ ide o dokumenty sprístupnené na opakované použitie.

Článok 9

Praktické opatrenia

1.  Členské štáty prijmú praktické opatrenia, ktoré uľahčia vyhľadávanie dokumentov dostupných na opakované použitie, ako sú inventárne zoznamy najdôležitejších dokumentov s príslušnými metaúdajmi dostupné, ak je to možné a vhodné, online a v strojovo čitateľnom formáte a internetové portály, ktoré sú spojené s inventárnymi zoznamami. Členské štáty v rámci možností vytvárajú podmienky pre viacjazyčné vyhľadávanie dokumentov.

1a.  Členské štáty zabezpečia, aby subjekty verejného sektora, verejné podniky a súkromné podniky, ako sa uvádza v článku 1 ods. 1 písm. ba), poskytli Komisii potrebný prístup ku všetkým údajom, ktoré sprístupňujú na opakované použitie s cieľom umožniť zhromaždenie súborov údajov na úrovni Únie, najmä poskytnúť úplné pokrytie súborov údajov pre Úniu pre konkrétnu kategóriu údajov, ako sa stanovuje v prílohe IIa. Komisia prijme praktické opatrenia na sprístupnenie súborov údajov na úrovni Únie prostredníctvom jednotného prístupového bodu.

Článok 10

Dostupnosť a opakované použitie výskumných údajov

1.  Členské štáty podporia dostupnosť výskumných údajov prijatím vnútroštátnych politík a príslušných opatrení zameraných na verejné sprístupnenie výskumných údajov financovaných z verejných zdrojov („politiky otvoreného prístupu“) a dosiahnutie súladu so zásadami FAIR. Všetky výskumné údaje financované z verejných zdrojov mali byť štandardne otvorené. V tejto súvislosti sa obavy týkajúce sa práv duševného vlastníctva, ochrany osobných údajov, dôvernosti, bezpečnosti a oprávnených obchodných záujmov zohľadnia v súlade so zásadou „tak otvorené, ako je len možné, tak uzavreté, ako je potrebné“ . Tieto politiky otvoreného prístupu sú zamerané na organizácie vykonávajúce výskum a organizácie financujúce výskum. Systémy financovania výskumu, ktoré sú financované z rozpočtu Únie, stanovia povinnosť pre všetkých príjemcov sprístupniť ich výskumné údaje na opakované použitie v súlade s programom Horizont Európa.

2.  Výskumné údaje sa musia dať opakovane použiť na komerčné alebo nekomerčné účely v súlade s podmienkami stanovenými v kapitolách III a IV, pokiaľ sú financované z verejných zdrojov a vždy, keď sa prístup k takýmto údajom poskytuje prostredníctvom inštitucionálnych alebo tematických databáz alebo miestnej, vnútroštátnej alebo medzinárodnej dátovej infraštruktúry. V tejto súvislosti sa zohľadnia oprávnené obchodné záujmy, činnosti týkajúce sa prenosu vedomostí a existujúce práva duševného vlastníctva. Toto ustanovenie platí bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie článku 1 ods. 2 písm. c).

KAPITOLA IV

NEDISKRIMINÁCIA A ČESTNÉ OBCHODOVANIE

Článok 11

Nediskriminácia

1.  Všetky podmienky uplatňované na opakované použitie dokumentov musia byť pre porovnateľné kategórie opakovaného použitia vrátane cezhraničného opakovaného použitia nediskriminačné.

2.   Členské štáty zaručia spravodlivú hospodársku súťaž medzi subjektmi verejného sektora, verejnými podnikmi, súkromnými podnikmi, ako sa uvádza v článku 1 ods. 1 písm. ba), a inými používateľmi, ak tieto subjekty verejného sektora, verejné podniky alebo súkromné podniky, ako sa uvádza v článku 1 ods. 1 písm. ba), opakovane použijú dokumenty ako vstup pre svoje komerčné aktivity, ktoré nepatria do rozsahu ich verejných úloh, a to tým, že zabezpečia, aby sa na poskytnutie dokumentov na takéto aktivity uplatnili rovnaké poplatky a ďalšie podmienky, aké platia pre iných používateľov.

2a.  Členské štáty rovnako zabezpečia, aby opakované použitie dokumentov a informácií verejných podnikov alebo súkromných podnikov, ako sa uvádza v článku 1 ods. 1 písm. ba), neviedlo k narušeniu spravodlivej hospodárskej súťaže.

Článok 12

Zákaz výhradných dohôd

1.  V záujme zabezpečenia spravodlivosti je opakované použitie dokumentov otvorené pre všetkých potenciálnych používateľov na trhu aj vtedy, keď jeden alebo niekoľko používateľov už využíva produkty s pridanou hodnotou založené na týchto dokumentoch. Zmluvy alebo iné dohody medzi subjektmi verejného sektora, súkromnými podnikmi, ako sa uvádza v článku 1 ods. 1 písm. ba), alebo verejnými podnikmi, ktoré majú v držbe dokumenty, a tretími stranami nesmú poskytovať výhradné práva ani umožňovať prednostné použitie údajov. Je nutné zohľadniť verejné služby vyňaté z rámca smernice 2014/24/EÚ podľa jej článku 11 a inovatívne partnerstvá podľa článku 31 smernice 2014/24/EÚ.

2.  Ak sú však výhradné práva nevyhnutné na poskytovanie služieb vo verejnom záujme, dôvod na udelenie takého výhradného práva sa pravidelne overuje, a to v každom prípade aspoň každé tri roky. Výhradné dohody uzavreté po nadobudnutí účinnosti tejto smernice musia byť zverejnené aspoň dva mesiace pred ich nadobudnutím účinnosti. Konečné podmienky takýchto dohôd musia byť transparentné a zverejnené.

Tento odsek sa nevzťahuje na digitalizáciu kultúrnych zdrojov.

3.  Bez ohľadu na odsek 1, ak sa výhradné právo vzťahuje na digitalizáciu kultúrnych zdrojov, obdobie trvania výhradnosti vo všeobecnosti nesmie presiahnuť 10 rokov. V prípade, že je toto obdobie dlhšie než 10 rokov, musí byť preskúmané v priebehu 11. roka a v prípade potreby každých 7 nasledujúcich rokov.

Dohody udeľujúce výhradné práva uvedené v prvom pododseku musia byť transparentné a zverejnené.

V prípade výhradného práva uvedeného v prvom pododseku sa dotknutému subjektu verejného sektora ako súčasť takýchto dohôd bezplatne poskytne kópia digitalizovaných kultúrnych zdrojov. Uvedená kópia musí byť po uplynutí obdobia výhradnosti dostupná na opakované použitie.

4.   Právne alebo praktické dohody, ktoré majú bez toho, aby výslovne udelili výhradné právo, viesť k obmedzeniu dostupnosti dokumentov na opakované použitie pre iné subjekty, ako sú tretie strany, ktoré sú účastníkmi dohôd, alebo v prípade ktorých by sa mohlo odôvodnene očakávať, že povedú k takémuto obmedzeniu, musia byť zverejnené aspoň dva mesiace pred nadobudnutím ich účinnosti. Takéto právne alebo praktické dohody sa pravidelne preskúmavajú, v každom prípade aspoň každé tri roky. Konečné podmienky takýchto dohôd musia byť transparentné a zverejnené s náležitým zohľadnením hospodárskej súťaže.

5.   Výhradné dohody platné k 17. júlu 2013, ktoré nespĺňajú podmienky udelenia výnimky v zmysle odsekov 2 a 3, sa ukončia uplynutím platnosti zmluvy alebo v každom prípade najneskôr 18. júla 2043.

Článok 12 a (nový)

Uchovávanie informácií verejného sektora

Členské štáty zabezpečia vykonávanie zmysluplných politík uchovávania informácií verejného sektora v akomkoľvek formáte, ktorý poskytuje tie najlepšie možné záruky dlhodobého prístupu.

KAPITOLA V

SÚBORY ÚDAJOV S VYSOKOU HODNOTOU

Článok 13

Zoznam súborov údajov s vysokou hodnotou

1.  V záujme dosiahnutia cieľov tejto smernice je v prílohe II a stanovený zoznam kategórií a súborov údajov s vysokou hodnotou. Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 14 s cieľom doplniť zoznam pridaním nových kategórií a ich príslušných súborov údajov do zoznamu súborov údajov s vysokou hodnotou medzi dokumentmi, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, spolu so spôsobmi ich zverejnenia a opakovaného použitia.

2.  Tieto súbory údajov musia byť k dispozícii bezplatne, musia byť strojovo čitateľné a k dispozícii na stiahnutie v prípade potreby prostredníctvom rozhraní API. Podmienky ich opakovaného použitia musia byť v súlade s otvorenými štandardnými licenciami.

3.  Odchylne sa bezplatná dostupnosť uvedená v odseku 2 neuplatňuje na súbory údajov s vysokou hodnotou v držbe verejných podnikov, ak posúdenie vplyvu uvedené v článku 13 ods. 7 ukáže, že bezplatné sprístupnenie týchto súborov údajov spôsobí narušenie hospodárskej súťaže na príslušných trhoch.

5.  Zoznam kategórií a ich príslušných súborov údajov s vysokou hodnotou uvedený v odseku 1 je založený na posúdení ich potenciálu vytvárať významné sociálne, ekonomické a environmentálne výhody alebo inovatívne služby, počtu používateľov, najmä MSP, príjmov, ktoré môžu pomôcť vytvoriť, ich potenciálu na kombinovanie s inými súbormi údajov a očakávaného vplyvu na situáciu v oblasti hospodárskej súťaže verejných podnikov.

6.  Zoznam v prílohe IIa môže byť v prípade potreby doplnený prostredníctvom delegovaného aktu; Komisia môže doplniť zoznam v prílohe IIa pridaním nových kategórií a ich príslušných súborov údajov s vysokou hodnotou prostredníctvom delegovaného aktu v súlade s článkom 290 ZFEÚ a v súlade s postupom stanoveným v článku 14.

7.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu vykoná posúdenie vplyvu vrátane analýzy nákladov a prínosov a zabezpečí, aby akt dopĺňal platné sektorové právne nástroje o opakovanom použití dokumentov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Ak ide o kategórie súborov údajov s vysokou hodnotou, ktoré sa môžu týkať verejných podnikov, musí sa v posúdení vplyvu osobitne zohľadniť možné narušenie hospodárskej súťaže a úloha verejných podnikov, MSP a začínajúcich podnikov v konkurenčnom hospodárskom prostredí.

7a.   Na účely odsekov 1, 2 a 7 Komisia uskutoční verejné konzultácie so všetkými zainteresovanými stranami vrátane príslušných orgánov, ktoré uchovávajú informácie verejného sektora, sociálnych partnerov, používateľov a opätovných používateľov, žiadateľov o použitie a opakované použitie a skupín občianskej spoločnosti. Všetky zainteresované strany by mali mať možnosť predložiť Komisii návrhy dodatočných kategórií súborov údajov s vysokou hodnotou alebo konkrétnych súborov údajov. Komisia by mala tieto návrhy zohľadniť alebo by zainteresovanej strane mala uviesť dôvody, prečo návrh neprijala.

Na účely odseku 2 Komisia zohľadní možné účinky na hospodársku súťaž v prípadoch, keď verejné podniky pôsobia na konkurenčných trhoch.

KAPITOLA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 14

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 13 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti smernice]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 13 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 13 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Článok 15

Transpozícia

1.  Členské štáty do […] uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkami […]. Bezodkladne Komisii oznámia znenie uvedených ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Takisto uvedú, že odkazy v platných zákonoch, iných právnych predpisoch alebo správnych ustanoveniach na smernice zrušené touto smernicou sa považujú za odkazy na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze a jeho znenie upravia členské štáty.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 16

Hodnotenie

1.  Najskôr štyri roky od dátumu transpozície tejto smernice Komisia vykoná hodnotenie tejto smernice a predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o hlavných zisteniach. Hodnotenie sa uskutoční podľa usmernení Komisie o lepšej právnej regulácii(24). Členské štáty poskytnú Komisii informácie potrebné na vypracovanie tejto správy.

2.  Pri hodnotení sa preskúma najmä rozsah pôsobnosti, sociálny a ekonomický dosah tejto smernice vrátane rozsahu zvýšenia opakovaného použitia dokumentov verejného sektora, na ktoré sa táto smernica vzťahuje, najmä zo strany MSP, vplyv súborov údajov s vysokou hodnotou, pôsobenie zásad uplatňovaných na spoplatňovanie a opakované použitie oficiálnych textov legislatívnej a administratívnej povahy, opakované použitie dokumentov v držbe iných subjektov, než sú subjekty verejného sektora, dostupnosť a používanie rozhraní API, vzájomné pôsobenie medzi predpismi na ochranu údajov a možnosťami opakovaného použitia, ako aj ďalšie možnosti zdokonalenia riadneho fungovania vnútorného trhu podporujúceho rozvoj hospodárstva a pracovného trhu.

Článok 17

Zrušenie

Smernica 2003/98/ES zmenená smernicou uvedenou v časti A prílohy I sa zrušuje s účinnosťou od [deň nasledujúci po dátume uvedenom v článku 15 ods. 1 prvom pododseku] bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa termínov na transpozíciu smerníc uvedených v časti B prílohy I do vnútroštátneho práva a dátumov ich uplatňovania.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 18

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 19

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

PRÍLOHA I

Časť A

Zrušená smernicaa jej zmena

(v zmysle článku 15)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES

(Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 90)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/37/EÚ

(Ú. v. EÚ L 175, 27.6.2013, s. 1)

Časť B

Lehoty na transpozíciu do vnútroštátneho práva a dátum uplatňovania

(v zmysle článku 15)

Smernica

Lehota na transpozíciu

Dátum uplatňovania

 

2003/98/ES

1. júla 2005

 

2013/37/EÚ

18. júla 2015

18. júla 2015

PRÍLOHA II

Tabuľka zhody

Smernica 2003/98/ES

Táto smernica

Článok 1 ods. 1

Článok 1 ods. 1 úvodná časť a článok 1 ods. 1 písm. a)

_

Článok 1 ods. 1 písm. b)

_

Článok 1 ods. 1 písm. c)

Článok 1 ods. 2 úvodná časť

Článok 1 ods. 2 úvodná časť

Článok 1 ods. 2 písm. a)

Článok 1 ods. 2 písm. a)

_

Článok 1 ods. 2 písm. b)

Článok 1 ods. 2 písm. b)

Článok 1 ods. 2 písm. c)

Článok 1 ods. 2 písm. c)

Článok 1 ods. 2 písm. d)

Článok 1 ods. 2 písm. ca)

Článok 1 ods. 2 písm. e)

Článok 1 ods. 2 písm. cb)

Článok 1 ods. 2 písm. f)

Článok 1 ods. 2 písm. cc)

Článok 1 ods. 2 písm. g)

Článok 1 ods. 2 písm. d)

Článok 1 ods. 2 písm. h)

Článok 1 ods. 2 písm. e)

Článok 1 ods. 2 písm. j)

Článok 1 ods. 2 písm. f)

Článok 1 ods. 2 písm. i)

_

Článok 1 ods. 2 písm. k)

Článok 1 ods. 3

Článok 1 ods. 3

Článok 1 ods. 4

_

Článok 1 ods. 5

Článok 1 ods. 4

_

Článok 1 ods. 5

_

Článok 1 ods. 6

Článok 2 úvodná časť

Článok 2 úvodná časť

Článok 2 bod 1

Článok 2 bod 1

Článok 2 bod 2

Článok 2 bod 2

_

Článok 2 bod 3

Článok 2 bod 3

Článok 2 bod 5

_

Článok 2 bod 6

_

Článok 2 bod 7

_

Článok 2 bod 8

Článok 2 bod 4

Článok 2 bod 9

Článok 2 bod 5

_

Článok 2 bod 6

Článok 2 bod 10

Článok 2 bod 7

Článok 2 bod 11

Článok 2 bod 8

Článok 2 bod 12

Článok 2 bod 9

Článok 2 bod 4

_

Článok 2 bod 13

_

Článok 2 bod 14

Článok 3 ods. 1

Článok 3 ods. 1

Článok 3 ods. 2

Článok 3 ods. 2

Článok 4 ods. 1

Článok 4 ods. 1

Článok 4 ods. 2

Článok 4 ods. 2

Článok 4 ods. 3

Článok 4 ods. 3

Článok 4 ods. 4

Článok 4 ods. 4

Článok 4 ods. 5

_

_

Článok 4 ods. 5 úvodná časť

_

Článok 4 ods. 5 písm. a)

 

Článok 4 ods. 5 písm. b)

Článok 5 ods. 1

Článok 5 ods. 1

Článok 5 ods. 2

Článok 5 ods. 2

Článok 5 ods. 3

Článok 5 ods. 3

_

Článok 5 ods. 4

_

Článok 5 ods. 5

Článok 6 ods. 1

Článok 6 ods. 1

Článok 6 ods. 2 úvodná časť

Článok 6 ods. 2 úvodná časť

Článok 6 ods. 2 písm. a)

Článok 6 ods. 2 písm. a)

Článok 6 ods. 2 písm. b)

_

Článok 6 ods. 2 písm. c)

Článok 6 ods. 2 písm. b)

_

Článok 6 ods. 2 písm. c)

Článok 6 ods. 3

Článok 6 ods. 3

Článok 6 ods. 4

Článok 6 ods. 4

_

Článok 6 ods. 5

Článok 7 ods. 1

Článok 7 ods. 1

Článok 7 ods. 2

Článok 7 ods. 2

Článok 7 ods. 3

_

_

Článok 7 ods. 3

Článok 7 ods. 4

Článok 7 ods. 4

Článok 8 ods. 1

Článok 8 ods. 1

Článok 8 ods. 2

Článok 8 ods. 2

Článok 9

Článok 9

_

Článok 10 ods. 1

_

Článok 10 ods. 2

Článok 10 ods. 1

Článok 11 ods. 1

Článok 10 ods. 2

Článok 11 ods. 2

Článok 11 ods. 1

Článok 12 ods. 1

Článok 11 ods. 2

Článok 12 ods. 2

Článok 11 ods. 2a

Článok 12 ods. 3

_

Článok 12 ods. 4

Článok 11 ods. 3

_

Článok 11 ods. 4

Článok 12 ods. 5

_

Článok 13 ods. 1

_

Článok 13 ods. 2

_

Článok 13 ods. 3

_

Článok 13 ods. 4 písm. a)

_

Článok 13 ods. 4 písm. b)

_

Článok 13 ods. 5

_

Článok 13 ods. 6

_

Článok 13 ods. 7

_

Článok 14 ods. 1

_

Článok 14 ods. 2

_

Článok 14 ods. 3

_

Článok 14 ods. 4

_

Článok 14 ods. 5

_

Článok 14 ods. 6

Článok 12

Článok 15 ods. 1

_

Článok 15 ods. 2

Článok 13 ods. 1

Článok 16 ods. 1

Článok 13 ods. 2

_

Článok 13 ods. 3

Článok 16 ods. 2

_

Článok 17

Článok 14

Článok 18

Článok 15

Článok 19

_

Príloha I

_

Príloha II

PRÍLOHA IIa

Zoznam kategórií a súborov údajov s vysokou hodnotou:

1. Geopriestorové údaje

- Poštové smerovacie čísla, vnútroštátne a miestne mapy (katastrálne, topografické, námorné, administratívne hranice).

2. Pozorovanie Zeme a životné prostredie

- Údaje z vesmíru a údaje in situ (monitorovanie počasia, kvality pôdy a vody, seizmicity, spotreby energie, energetickej hospodárnosti budov a úrovní emisií).

3. Meteorologické údaje

- Predpovede počasia, zrážok, vetra a atmosférického tlaku.

4. Štatistika

- Vnútroštátne, regionálne a miestne štatistické údaje o hlavných demografických a hospodárskych ukazovateľoch (HDP, vek, nezamestnanosť, príjmy, vzdelanie).

5. Spoločnosti

- Registre spoločností a obchodné registre (zoznamy registrovaných spoločností, údaje o vlastníctve a riadení, identifikátory registrácie).

6. Dopravné údaje

- Cestovné poriadky verejnej dopravy pre všetky druhy dopravy, informácie o prácach na ceste a stave dopravnej siete vrátane dopravných informácií.

(1)

Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.

(2)

* Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; Vypustené časti textu sa prečiarkujú.

(3)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 90).

(4)

  SWD(2018) 145.

(5)

  SWD(2018) 127.

(6)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz (Ú. v. ES L 77, 27.3.1996, s. 20).

(7)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) (Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1).

(8)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).

(9)

  C(2018)2375

(10)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).

(11)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) (Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1).

(12)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(13)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) […].

(14)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37). 37).

(15)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s. 10).

(16)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz (Ú. v. ES L 77, 27.3.1996, s. 20).

(17)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(18)

Ú. v. EÚ L123, 12.5. 2016, s. 1.

(19)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).

(20)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007

o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS)

č. 1191/69 a č. 1107/70.

(21)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie) (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008, s. 3 – 20).

(22)

Nariadenie Rady (EHS) č. 3577/92 zo 7. decembra 1992, ktorým sa uplatňuje zásada slobody poskytovania služieb na námornú dopravu v rámci členských štátov (námorná kabotáž) (Ú. v. ES L 364, 12.12.1992, s. 7 – 10).

(23)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) (Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1).

(24)

  SWD (2017)350


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI

D(2018)33866

Jerzy BUZEK

predseda Výboru pre priemysel, výskum a energetiku

PHS 08B046

Brusel

Vec:  Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie)

COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)

Vážený pán predseda,

Výbor pre právne veci preskúmal uvedený návrh v súlade s článkom 104 o prepracovaní začleneným do rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu.

Odsek 3 uvedeného článku znie:

„Ak výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, dospeje k záveru, že návrh nevnáša žiadne iné podstatné zmeny ako tie, ktoré v ňom boli ako také označené, oznámi to gestorskému výboru.

V tomto prípade, okrem podmienok stanovených v článkoch 169 a 170, sú v gestorskom výbore prípustné pozmeňujúce návrhy len vtedy, ak sa týkajú častí návrhu, ktoré obsahujú zmeny.

Pozmeňujúce návrhy k častiam návrhu, ktoré sa nemenia, však môže výnimočne akceptovať v jednotlivých prípadoch predseda gestorského výboru, ak dospeje k záveru, že je to potrebné z naliehavého dôvodu vnútornej logiky textu alebo preto, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi. Tieto dôvody sa musia uviesť v písomnom odôvodnení k pozmeňujúcim návrhom.“

Na základe stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Parlamentu, Rady a Komisie, ktorá preskúmala návrh prepracovaného znenia, a v súlade s odporúčaniami spravodajkyne Výbor pre právne veci zastáva názor, že predmetný návrh neobsahuje žiadne podstatné zmeny okrem tých, ktoré tak boli označené, a že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení predchádzajúcich aktov s týmito zmenami, tento návrh obsahuje priamu kodifikáciu existujúcich textov bez zmeny ich podstaty.

Výbor pre právne veci napokon na svojej schôdzi 3. septembra 2018 jednomyseľne(1) odporučil, aby Výbor pre dopravu a cestovný ruch ako gestorský výbor prikročil k preskúmaniu uvedeného návrhu v súlade s článkom 104.

S úctou

Pavel Svoboda

Prílohy: Stanovisko konzultačnej pracovnej skupiny

(1)

Prítomní boli títo poslanci: Marie Christine Boutonnet, Jean Marie Cavada, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Jytte Guteland, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Angelika Niebler, Răzvan Popa, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual.


PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

 

 

 

 

KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA

PRÁVNYCH SLUŽIEB

V Bruseli 12. júla 2018

STANOVISKO

  PRE  EURÓPSKY PARLAMENT

    RADU

    KOMISIU

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie)

COM(2018) 234 final z 25.4.2018 - 2018/0111(COD)

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní postupu prepracovania právnych aktov, a najmä na jej bod 9, konzultačná pracovná skupina zložená zo zástupcov právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie na svojich schôdzach 23. a 31. mája 2018 preskúmala uvedený návrh predložený Komisiou.

Na týchto schôdzach(1) po preskúmaní návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa prepracúva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES z 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora, konzultačná pracovná skupina po vzájomnej dohode konštatovala, že:

1. Nasledujúce úpravy mali byť zvýraznené sivou farbou, ktorá sa všeobecne používa na označenie podstatných zmien:

- v odôvodnení 7 pridanie slov „a neskôr zmenené v roku 2013“;

- v odôvodnení 8 nahradenie slov „spoločnosti založenej na údajoch“ slovami „informačnej a vedomostnej spoločnosti“;

- v odôvodnení 12 vypustenie slova „tradičný“;

- v odôvodnení 13 vypustenie poslednej vety;

- v odôvodnení 26 vypustenie slov „v súlade s vývojom informačnej spoločnosti“;

- v odôvodnení 27 pridanie slov „satelitných údajov, údajov o počasí“;

- vypustenie celého textu súčasného odôvodnenia 14 smernice 2003/98/ES;

- v odôvodnení 47 pridanie slov „a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES“;

- v odôvodnení 54 nahradenie slov „online dostupnej hodnotiacej tabuľky v oblasti informácií verejného sektora“ slovami „online správy o stupni rozvoja využívania otvorených dát“;

- nahradenie súčasného znenia článku 4 ods. 5 smernice 2003/98/ES novým znením;

- v článku 5 ods. 1 pridanie úvodných slov „Bez toho, aby bola dotknutá kapitola V“;

- v článku 7 ods. 1 vypustenie slov „v držbe verejných subjektov“;

- v článku 7 ods. 2 vypustenie slov „príslušný subjekt verejného sektora určuje vopred, ktoré“ a nahradenie slov „subjekt verejného sektora“ slovami „držiteľ dokumentov“.

2. V odôvodneniach 8, 12 a 14 by sa slovo „Spoločenstvo“ malo nahradiť slovom „Únia“.

3. V referenčnom rámiku pred odôvodnením 56 mal byť odkaz „2013/37/EÚ odôvodnenie 29“ nahradený odkazom „2013/37/EÚ odôvodnenie 36“.

4. V článku 15 ods. 1 prvý pododsek by mali byť slová „Bezodkladne Komisiu informujú“ (nahradené slovami „Bezodkladne Komisii oznámia znenie uvedených ustanovení“) označené dvojitým prečiarknutím.

5. Súčasné znenie článku 13 ods. 1 smernice 2003/98/ES malo byť celé označené dvojitým prečiarknutím. Navrhované znenie článku 16 ods. 1 malo byť celé zvýraznené sivou farbou, ktorá sa všeobecne používa na označenie podstatných zmien.

6. Návrh, ktorý predložila Komisia, mal pozostávať z dvoch príloh o prepracovanom znení, ďalej len ako „príloha I“ a „príloha II“ v odôvodnení 65 a v článku 17.

Konzultačná pracovná skupina po preskúmaní tohto návrhu jednomyseľne konštatovala, že návrh neobsahuje žiadne podstatné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené. Pracovná skupina takisto konštatovala, že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skoršieho aktu s uvedenými podstatnými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platného aktu bez zmeny jeho podstaty.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

vedúci právneho servisu      vedúci právneho servisu      generálny riaditeľ

(1)

Konzultačná pracovná skupina pracovala na základe anglickej verzie návrhu, ktorá bola pôvodnou verziou skúmaného textu.


STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (19.10.2018)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie)

(COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Julia Reda

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

I. Kontext

V priebehu posledných pätnástich rokov sa otvorené údaje vyvíjali a dozreli do koncepcie, ktorá sa stala ťažiskom modernej správy. Vlády a orgány prijali zásadu, že keď je možné sprístupniť údaje na opakované použitie, musia byť sprístupnené.

Na základe základného práva na prístup k informáciám umožňuje právo na prístup k údajom verejného sektora a ich opakované použitie občanom aktívnu účasť v rámci ich spoločenstiev. Mnoho jednotlivcov a iniciatív využíva údaje na vytvorenie výhod pre spoločnosť. Ako zdroj informácií využívajú spoľahlivé údaje, a nie neoverené správy a nesúrodé dôkazy.

V hodnotení Komisie, ktoré je súčasťou navrhovaného prepracovaného znenia sa hodnota dátového hospodárstva v Európskej únii v roku 2016 odhaduje na 300 miliárd EUR. V rovnakom roku existovalo v EÚ približne 134 000 podnikov zaoberajúcich sa údajmi.(1)

Okrem občanov a podnikov čerpajú výhody otvorených údajov aj správy. Využívanie otvorených údajov umožňuje vládam a orgánom plniť si ich demokratické povinnosti pri zachovaní transparentnosti politických a rozhodovacích postupov a zároveň vytvára stimuly, aby oddelenia viac spolupracovali. Údaje sa sprístupňujú interným používateľom tam, kde k nim predtým nemali prístup. Podľa hodnotenia Komisie výhody sprístupnenia otvorených údajov od začiatku ďaleko prevyšujú všetky náklady pre verejnú správu, dnes „približne v miere 26:1“(2).

II. Stanovisko spravodajkyne

A. Špecificky navrhnutá a štandardná otvorenosť

Prístup k informáciám je základné právo zaručené Chartou základných práv Európskej únie, najmä jej článkom 11. Preto by členské štáty mali vyvinúť maximálne možné úsilie na vytvorenie politík týkajúcich sa vytvárania údajov, aby bolo ich zverejnenie už predpokladané.

Možnosť sprístupnenia a opakovaného použitia informácií verejného sektora vytvára náklady pre verejnú správu. Výhody už dnes prevažujú nad nákladmi. Zvážením následnej možnosti zverejnenia vo fáze tvorby údajov by sa náklady mali ďalej znižovať a zverejnenie zefektívniť.

Zásada by mala byť nazvaná „špecificky navrhnutá a štandardná otvorenosť“.

B. Súbory údajov s vysokou hodnotou

Komisia určila súbory údajov s vysokou hodnotou za obzvlášť hodnotné pre hospodárstvo a spoločnosť. Sprístupnenie súborov údajov s vysokou hodnotou je preto zásadné pre dosiahnutie cieľa prepracovaného znenia.

Preto je smernica na základe skúseností v členských štátoch pozmenená zoznamom kategórií súborov údajov s vysokou hodnotou a vzorových súborov z oblastí, ktoré nadácia Open Knowledge Foundation(3) určila za oblasti s vysokou hodnotou a ktoré sa uvádzajú v technickej prílohe Charty G8 o otvorených údajoch(4). Komisii sa udeľujú delegované právomoci s cieľom aktualizovať tento zoznam a pridať konkrétne súbory údajov, ktoré určí prostredníctvom verejných konzultácií a podporou verejnosti, aby predkladala návrhy.

C. Spoplatňovanie

Vlády a verejná správa môžu spoplatniť údaje, ktoré dali vytvoriť, ktoré sami vytvorili alebo pre ktoré poskytli licenciu.

Obozretný prístup v rámci prepracovaného znenia neopravuje status quo, v rámci ktorého veľké nadnárodné korporácie využívajú výhody verejných údajov, kým občianske iniciatívy na to doplácajú. Napríklad Google údajne uzatvorila licenčnú zmluvu pre mapovanie údajov s nemeckou federálnou agentúrou pre kartografiu a geodéziu(5), ktorá obsahuje nízky šesťmiestny ročný poplatok. Kým Google si taký poplatok môže dovoliť, údaje zostávajú nedostupné a nedosiahnuteľné pre MSP alebo konkurenčné komunitné alternatívy občianskej spoločnosti, ako je OpenStreetMap(6), ktorá vytvorila podrobné mapy sveta vo veľkej miere vďaka pomoci dobrovoľníkov.

V dôsledku toho informácie verejného sektora posilňujú už aj tak dominantnú trhovú pozíciu veľkých nadnárodných spoločností a zároveň obmedzujú možnosť rozvoja alternatív.

Možnosť verejného sektora spoplatňovať údaje preto musí byť ďalej obmedzená. Opakované použitie údajov by malo byť bezplatné s výnimkou prípadov veľmi úzko vymedzených okolností.

D. Smernica o otvorených údajoch

Smernica by nemala mať vplyv na členské štáty, ktoré už využívajú otvorené údaje a poskytujú svoje informácie v otvorených formátoch a v rámci prípustných otvorených licencií. Mala by pomôcť tým členským štátom, ktoré sa ešte nezaviazali, a usmerniť ich kroky a metódy, ktoré by mali byť prijaté.

Mala by podčiarknuť európsky rozmer otvorených údajov, podporiť paneurópske zhromažďovanie údajov a cezhraničnú spoluprácu.

V čase prijatia smernice 2003/98/ES nebol pojem „otvorené údaje“ všeobecne známy. Dnes je situácia odlišná. Komisia a členské štáty vo veľkej miere tento pojem stanovujú a využívajú. Najlepší pojem na opis toho, čo chce smernica dosiahnuť, je preto „otvorené údaje“.

Názov smernice by mal prezentovať, čo chce smernica dosiahnuť, a v dôsledku toho by sa mala premenovať na „smernicu o otvorených údajoch“.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Hlava 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh

Návrh

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie)

o otvorených údajoch a opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie)

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES28 bola podstatným spôsobom zmenená. Vzhľadom na nové zmeny je v záujme prehľadnosti vhodné túto smernicu prepracovať.

(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES28 bola podstatným spôsobom zmenená28a. Vzhľadom na nové zmeny je v záujme prehľadnosti vhodné túto smernicu prepracovať.

__________________

__________________

28 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 90).

28 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 90).

 

28a Pozri prílohu 1, časť A.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Podľa článku 13 smernice 2003/98/ES a päť rokov po prijatí pozmeňujúcej smernice 2013/37/EÚ Komisia po konzultácii s príslušnými zainteresovanými stranami vykonala v rámci programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti hodnotenie a revíziu fungovania smernice29.

(2)  Podľa smernice 2003/98/ES a päť rokov po prijatí pozmeňujúcej smernice 2013/37/EÚ Komisia po konzultácii s príslušnými zainteresovanými stranami vykonala v rámci programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti hodnotenie a revíziu fungovania smernice29.

__________________

__________________

29 SWD (2018) 145.

29 SWD (2018) 145.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  V nadväznosti na konzultáciu so zainteresovanými stranami a na základe výsledkov posúdenia vplyvu30 Komisia dospela k záveru, že na riešenie zostávajúcich a nových prekážok širokého opakovaného použitia informácií verejného sektora a informácií financovaných z verejných zdrojov v celej Únii a na prispôsobenie legislatívneho rámca pokroku dosiahnutému v oblasti digitálnych technológií, ako napr. umelá inteligencia a internet vecí, je potrebné opatrenie na úrovni Únie.

(3)  V nadväznosti na konzultáciu so zainteresovanými stranami a na základe výsledkov posúdenia vplyvu30 Komisia dospela k záveru, že na riešenie zostávajúcich a nových prekážok širokého opakovaného použitia informácií verejného sektora a informácií financovaných z verejných zdrojov v celej Únii a na prispôsobenie legislatívneho rámca pokroku dosiahnutému v oblasti digitálnych technológií, ako napr. strojové učenie, umelá inteligencia a internet vecí, je potrebné opatrenie na úrovni Únie.

__________________

__________________

30 SWD (2018) 127.

30 SWD (2018) 127.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Podstatné zmeny zavedené do právneho textu na to, aby sa plne využil potenciál informácií verejného sektora pre európske hospodárstvo a spoločnosť, sa sústreďujú na tieto oblasti: poskytovanie prístupu k dynamickým údajom v reálnom čase prostredníctvom primeraných interoperabilných technických prostriedkov, zvýšenie ponuky kvalitných verejných údajov na opakované použitie, a to aj zo strany verejných podnikov, organizácií vykonávajúcich výskum a organizácií financujúcich výskum, boj proti vzniku nových foriem výhradných dohôd, používaniu výnimiek zo zásady výberu hraničných nákladov a na vzťah medzi touto smernicou a niektorými súvisiacimi právnymi nástrojmi vrátane smernice 96/9/ES31 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES32.

(4)  Podstatné zmeny zavedené do právneho textu na to, aby sa plne využil potenciál informácií verejného sektora pre európske hospodárstvo a spoločnosť, sa sústreďujú na tieto oblasti: poskytovanie prístupu k dynamickým údajom v reálnom čase prostredníctvom primeraných interoperabilných technických prostriedkov, zvýšenie ponuky kvalitných verejných údajov na opakované použitie, a to aj zo strany verejných podnikov, organizácií vykonávajúcich výskum a organizácií financujúcich výskum, boj proti vzniku nových foriem výhradných dohôd, používaniu výnimiek zo zásady výberu hraničných nákladov a na vzťah medzi touto smernicou a niektorými súvisiacimi právnymi nástrojmi vrátane smernice 96/9/ES31, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES a nariadenia (EÚ) 2016/67932.

__________________

__________________

31 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz (Ú. v. ES L 77, 27.3.1996, s. 20).

31 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz (Ú. v. ES L 77, 27.3.1996, s. 20).

32 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) (Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1).

32 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) (Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4 a)  Prístup k informáciám je základným právom. Charta základných práv Európskej únie („Charta“) stanovuje, že každý má právo na slobodu prejavu vrátane práva zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie a myšlienky bez zasahovania orgánov verejnej moci a bez ohľadu na hranice.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Verejný sektor v členských štátoch zbiera, produkuje, reprodukuje a šíri široké spektrum informácií v mnohých oblastiach činností, ako sú informácie o spoločnosti, hospodárstve, geografii, počasí, cestovnom ruchu, obchode, patentoch a vzdelávaní. Dokumenty zhotovené subjektmi verejného sektora výkonnej, zákonodarnej alebo súdnej povahy predstavujú rozsiahly, rôznorodý a cenný súbor zdrojov, ktorý môže priniesť úžitok znalostnej ekonomike.

(6)  Verejný sektor v členských štátoch zbiera, produkuje, reprodukuje a šíri široké spektrum informácií v mnohých oblastiach činností, ako sú informácie o spoločnosti, hospodárstve, geografii, počasí, cestovnom ruchu, obchode, patentoch a vzdelávaní. Dokumenty zhotovené subjektmi verejného sektora výkonnej, zákonodarnej alebo súdnej povahy predstavujú rozsiahly, rôznorodý a cenný súbor zdrojov, ktorý môže priniesť úžitok znalostnej ekonomike a je založený na kvantite, kvalite a dostupnosti informácií a umožňuje lepšie sa prispôsobiť potrebám spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora sa stanovil minimálny súbor pravidiel, ktorými sa riadi opakované použitie, a praktické prostriedky na uľahčenie opakovaného použitia existujúcich dokumentov v držbe subjektov verejného sektora členských štátov vrátane výkonných, zákonodarných a súdnych orgánov. Od prijatia prvého súboru pravidiel opakovaného použitia informácií verejného sektora množstvo údajov vo svete vrátane verejných údajov exponenciálne narastá a začali sa generovať a zhromažďovať nové typy údajov. Zároveň sme svedkami pokračujúcej evolúcie v technológiách na analýzu, využívanie a spracúvanie údajov. Tento rýchly technologický vývin umožňuje vytváranie nových služieb a nových aplikácií, ktoré sú založené na využívaní, zhromažďovaní a kombinácii údajov. Pravidlá pôvodne prijaté v roku 2003 a neskôr zmenené v roku 2013 už nekorešpondujú s týmito rýchlymi zmenami, v dôsledku čoho existuje riziko, že sa nepodarí využiť hospodárske a spoločenské príležitosti, ktoré ponúka opakované použitie verejných údajov.

(7)  V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora sa stanovil minimálny súbor pravidiel, ktorými sa riadi opakované použitie, a praktické prostriedky na uľahčenie opakovaného použitia existujúcich dokumentov v držbe subjektov verejného sektora členských štátov vrátane výkonných, zákonodarných a súdnych orgánov. Od prijatia prvého súboru pravidiel opakovaného použitia informácií verejného sektora množstvo údajov vo svete vrátane verejných údajov exponenciálne narastá a začali sa generovať a zhromažďovať nové typy údajov. Zároveň pokračuje evolúcia v technológiách na analýzu, využívanie a spracúvanie údajov, ako je strojové učenie, umelá inteligencia a internet vecí. Tento rýchly technologický vývin umožňuje vytváranie nových služieb a nových aplikácií, ktoré sú založené na využívaní, zhromažďovaní a kombinácii údajov. Pravidlá pôvodne prijaté v roku 2003 a neskôr zmenené v roku 2013 už nekorešpondujú s týmito rýchlymi zmenami, v dôsledku čoho existuje riziko, že sa nepodarí využiť hospodárske a spoločenské príležitosti, ktoré ponúka opakované použitie verejných údajov.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Vývoj smerom k spoločnosti založenej na údajoch ovplyvňuje život každého občana Spoločenstva okrem iného aj tým, že mu umožňuje získať nové možnosti prístupu k vedomostiam a ich nadobúdania.

(8)  Vývoj smerom k spoločnosti založenej na údajoch ovplyvňuje život každého občana Únie okrem iného aj tým, že mu umožňuje získať nové možnosti prístupu k vedomostiam a ich nadobúdania.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Možnosť opakovane použiť dokumenty v držbe subjektu verejného sektora znamená pridanú hodnotu pre používateľov, konečných používateľov a spoločnosť vo všeobecnosti a v mnohých prípadoch aj pre samotný verejný subjekt, pretože presadzuje transparentnosť a zodpovednosť a opätovní používatelia a koneční používatelia mu poskytujú spätnú väzbu, na základe ktorej môže dotknutý subjekt verejného sektora zlepšovať kvalitu zhromažďovaných informácií.

(11)  Možnosť opakovane použiť dokumenty v držbe subjektu verejného sektora znamená pridanú hodnotu pre používateľov, konečných používateľov a spoločnosť vo všeobecnosti a v mnohých prípadoch aj pre samotný verejný subjekt, pretože presadzuje transparentnosť a zodpovednosť a opätovní používatelia a koneční používatelia mu poskytujú spätnú väzbu, na základe ktorej môže dotknutý subjekt verejného sektora zlepšovať kvalitu zhromažďovaných informácií, ako aj plnenia verejných úloh.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  V pravidlách a postupoch členských štátov týkajúcich sa použitia zdrojov informácií verejného sektora existujú značné rozdiely, ktoré predstavujú prekážky využitia plného hospodárskeho potenciálu tohto kľúčového dokumentačného zdroja. Postupy subjektov verejného sektora pri využívaní informácií verejného sektora sa medzi členskými štátmi naďalej líšia. To by sa malo brať do úvahy. V prípadoch, keď rozdiely vo vnútroštátnych predpisoch a postupoch alebo nedostatočná zrozumiteľnosť bránia hladkému fungovaniu vnútorného trhu a náležitému rozvoju informačnej spoločnosti v Spoločenstve, by preto malo dôjsť k minimálnej harmonizácii vnútroštátnych pravidiel a postupov týkajúcich sa opakovaného použitia dokumentov verejného sektora.

(12)  V pravidlách a postupoch členských štátov týkajúcich sa použitia zdrojov informácií verejného sektora existujú značné rozdiely, ktoré predstavujú prekážky využitia plného hospodárskeho potenciálu tohto kľúčového dokumentačného zdroja. Postupy subjektov verejného sektora pri využívaní informácií verejného sektora sa medzi členskými štátmi naďalej líšia. To by sa malo brať do úvahy. V prípadoch, keď rozdiely vo vnútroštátnych predpisoch a postupoch alebo nedostatočná zrozumiteľnosť bránia hladkému fungovaniu vnútorného trhu a náležitému rozvoju informačnej spoločnosti v Únii, by preto malo dôjsť k minimálnej harmonizácii vnútroštátnych pravidiel a postupov týkajúcich sa opakovaného použitia dokumentov verejného sektora.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Politika otvorených údajov, v rámci ktorej sa podporuje široká dostupnosť informácií verejného sektora a možnosť ich opakovaného použitia na súkromné či obchodné účely s minimálnymi alebo žiadnymi právnymi, technickými alebo finančnými obmedzeniami a ktorá podporuje šírenie informácií nielen v záujme hospodárskych subjektov, ale aj verejnosti, môže zohrať významnú úlohu pri naštartovaní vývoja nových služieb založených na nových spôsoboch kombinovania a využívania takýchto informácií, stimulovať hospodársky rast a podporiť spoločenskú angažovanosť.

(13)  Členské štáty by mali zabezpečiť vytvorenie údajov na základe zásady „špecificky navrhnutej a štandardnej otvorenosti“, pokiaľ ide o všetky dokumenty, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, pričom by sa mala zabezpečiť jednotná úroveň ochrany cieľov verejného záujmu, ako je verejná bezpečnosť alebo ochrana osobných údajov vrátane prípadov, keď ide o citlivé informácie týkajúce sa kritickej infraštruktúry alebo keď informácie v individuálnom súbore údajov síce nepredstavujú riziko identifikácie fyzickej osoby, ale v kombinácii s inými dostupnými informáciami, môžu byť s takýmto rizikom spojené. Politika otvorených údajov, v rámci ktorej sa podporuje široká dostupnosť informácií verejného sektora a možnosť ich opakovaného použitia na súkromné či obchodné účely s minimálnymi alebo žiadnymi právnymi, technickými alebo finančnými obmedzeniami a ktorá podporuje šírenie informácií nielen v záujme hospodárskych subjektov, ale aj verejnosti, môže zohrať významnú úlohu pri podpore vývoja nových služieb založených na nových spôsoboch kombinovania a využívania takýchto informácií, stimulovať hospodársky rast a podporiť spoločenskú angažovanosť. Interoperabilita, otvorené normy a otvorené údaje by sa preto mali realizovať na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni správy každého členského štátu. Komisia by zároveň mala uľahčiť spoluprácu medzi členskými štátmi a podporovať návrh, testovanie, vykonávanie a zavádzanie interoperabilných elektronických rozhraní, ktoré umožnia poskytovať efektívnejšie a bezpečnejšie verejné služby.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Okrem toho bez minimálnej harmonizácie na úrovni Spoločenstva by legislatívne aktivity na vnútroštátnej úrovni, ktoré sa už začali v niekoľkých členských štátoch, aby reagovali na technologické výzvy, mohli vyústiť do ešte väčších rozdielov. Dosah takých legislatívnych rozdielov a neistôt by bol väčší s ďalším rozvojom informačnej spoločnosti, ktorý už značne zvýšil cezhraničné využitie informácií.

(14)  Bez minimálnej harmonizácie na úrovni Únie by legislatívne aktivity na vnútroštátnej úrovni, ktoré sa už začali v niekoľkých členských štátoch, aby reagovali na technologické výzvy, mohli vyústiť do ešte väčších rozdielov. Dosah takých legislatívnych rozdielov a neistôt by bol väčší s ďalším rozvojom informačnej spoločnosti, ktorý už značne zvýšil cezhraničné využitie informácií.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Táto smernica by sa mala uplatňovať na dokumenty, ktoré sa sprístupnili na opakované použitie v prípadoch, keď subjekty verejného sektora licencujú, predávajú, šíria, vymieňajú alebo vydávajú informácie. Aby sa zabránilo krížovým subvenciám, opakované použitie by malo zahŕňať následné využitie dokumentov v rámci samotnej organizácie na aktivity spadajúce mimo rozsahu pôsobnosti jej verejných úloh. Aktivity spadajúce mimo rozsahu verejných úloh budú typicky zahŕňať poskytovanie dokumentov, ktoré sú zhotovované a spoplatňované výhradne na komerčnej báze a v hospodárskej súťaži s inými účastníkmi na trhu.

(18)  Táto smernica by sa mala uplatňovať na dokumenty, ktoré sa sprístupnili na opakované použitie v prípadoch, keď subjekty verejného sektora zadajú vytvorenie informácií alebo licencujú, predávajú, šíria, vymieňajú alebo vydávajú informácie. Aby sa zabránilo krížovým subvenciám, opakované použitie by malo zahŕňať následné využitie dokumentov v rámci samotnej organizácie na aktivity spadajúce mimo rozsahu pôsobnosti jej verejných úloh. Aktivity spadajúce mimo rozsahu verejných úloh budú typicky zahŕňať poskytovanie dokumentov, ktoré sú zhotovované a spoplatňované výhradne na komerčnej báze a v hospodárskej súťaži s inými účastníkmi na trhu.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Smernica ukladá členským štátom povinnosť sprístupniť všetky dokumenty na opakované použitie, pokiaľ nie je prístup k nim obmedzený alebo vylúčený na základe vnútroštátnych predpisov o prístupe k dokumentom a nie je predmetom iných výnimiek, ktoré sa stanovujú v tejto smernici. Smernica je postavená na existujúcom prístupovom režime členských štátov a nemení vnútroštátne pravidlá prístupu k dokumentom. Neuplatňuje sa v prípadoch, keď občania alebo spoločnosti môžu podľa príslušného prístupového režimu získať dokument len vtedy, keď môžu preukázať osobitný záujem. Na úrovni Únie články 41 (Právo na dobrú správu vecí verejných) a 42 Charty základných práv Európskej únie uznávajú právo každého občana únie a každej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá má svoje bydlisko alebo svoje registrované sídlo v členskom štáte, na prístup k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie. Subjekty verejného sektora by sa mali nabádať k tomu, aby sprístupňovali na opakované použitie všetky dokumenty, ktoré majú v držbe. Subjekty verejného sektora by mali podporovať opakované použitie dokumentov vrátane oficiálnych textov legislatívneho a správneho charakteru a nabádať k nemu v takých prípadoch, keď subjekt verejného sektora má právo povoliť ich opakované použitie.

(19)  Smernica ukladá členským štátom povinnosť sprístupniť všetky dokumenty na opakované použitie bez toho, aby boli dotknuté výnimky, ktoré sa stanovujú v tejto smernici, ako je národná bezpečnosť alebo ochrana osobných údajov, pričom členským štátom umožňuje obmedziť alebo vylúčiť prístup k niektorým dokumentom. V prípade chýbajúcej harmonizácie zostávajú postupy a metódy týkajúce sa prístupu k informáciám verejného sektora v právomoci členských štátov. Smernica je postavená na existujúcom prístupovom režime členských štátov a nemení vnútroštátne pravidlá prístupu k dokumentom. Neuplatňuje sa v prípadoch, keď občania alebo spoločnosti môžu podľa príslušného prístupového režimu získať dokument len vtedy, keď môžu preukázať osobitný záujem. Na úrovni Únie články 41 (Právo na dobrú správu vecí verejných) a 42 Charty základných práv Európskej únie uznávajú právo každého občana únie a každej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá má svoje bydlisko alebo svoje registrované sídlo v členskom štáte, na prístup k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie. Subjekty verejného sektora by sa mali nabádať k tomu, aby sprístupňovali na opakované použitie všetky dokumenty, ktoré majú v držbe. Subjekty verejného sektora by mali podporovať opakované použitie dokumentov vrátane oficiálnych textov legislatívneho a správneho charakteru a nabádať k nemu v takých prípadoch, keď subjekt verejného sektora má právo povoliť ich opakované použitie. Hoci táto smernica neukladá subjektom verejného sektora povinnosť zabezpečiť uchovávanie určitého typu dokumentov s cieľom ich opakovaného použitia, členské štáty by mali vynaložiť maximálne možné úsilie na to, aby zabezpečili, že sa tým neprimerane nenaruší využívanie ich ekonomického potenciálu.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Smernica 2003/98/ES by sa preto mala zmeniť, aby sa jej ustanovenia mohli uplatňovať na opakované použitie dokumentov, ktoré vznikli pri vykonávaní služieb všeobecného záujmu verejnými podnikmi vykonávajúcimi jednu z činností uvedených v článkoch 8 až 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ33, ako aj verejnými podnikmi, ktoré konajú ako poskytovatelia služieb vo verejnom záujme podľa článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, verejnými podnikmi, ktoré konajú ako leteckí dopravcovia pri plnení záväzkov služby vo verejnom záujme podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve, a verejnými podnikmi, ktoré konajú ako majitelia lodí Spoločenstva pri plnení záväzkov vo verejnom záujme podľa článku 4 nariadenia (EHS) č. 3577/92 zo 7. decembra 1992, ktorým sa uplatňuje zásada slobody poskytovania služieb na námornú dopravu v rámci členských štátov (námorná kabotáž).

(21)  Smernica 2003/98/ES by sa preto mala zmeniť, aby sa jej ustanovenia mohli uplatňovať na opakované použitie dokumentov, ktoré vznikli pri vykonávaní služieb všeobecného záujmu verejnými podnikmi vykonávajúcimi jednu z činností uvedených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ33, ako aj verejnými podnikmi, ktoré konajú ako poskytovatelia služieb vo verejnom záujme podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, verejnými podnikmi, ktoré konajú ako leteckí dopravcovia pri plnení záväzkov služby vo verejnom záujme podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve, a verejnými podnikmi, ktoré konajú ako majitelia lodí Spoločenstva pri plnení záväzkov vo verejnom záujme podľa nariadenia (EHS) č. 3577/92 zo 7. decembra 1992, ktorým sa uplatňuje zásada slobody poskytovania služieb na námornú dopravu v rámci členských štátov (námorná kabotáž).

__________________

__________________

33 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).

33 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Táto smernica by nemala obsahovať povinnosť umožniť opakované použitie dokumentov vyhotovených verejnými podnikmi. Rozhodnutie o tom, či sa povolí alebo nepovolí ich opakované použitie, by malo zostať na príslušnom verejnom podniku. Až po tom, ako sa verejný podnik rozhodne, že dokument sprístupní na opakované použitie, mal by dodržiavať príslušné povinnosti stanovené v kapitolách III a IV tejto smernice, najmä pokiaľ ide o formáty, spoplatňovanie, transparentnosť, licencie, nediskrimináciu a zákaz výhradných dohôd. Verejný podnik na druhej strane nie je povinný dodržiavať požiadavky stanovené v kapitole II, ako sú pravidlá uplatniteľné na spracovanie žiadostí.

(22)  Táto smernica neobsahuje povinnosť umožniť opakované použitie dokumentov vyhotovených verejnými podnikmi. Rozhodnutie o tom, či sa povolí alebo nepovolí opakované použitie dokumentov alebo častí dokumentov v rozsahu pôsobnosti tejto smernice by malo zostať na príslušnom verejnom podniku. Až po tom, ako sa verejný podnik rozhodne, že dokument sprístupní na opakované použitie, mal by dodržiavať príslušné povinnosti stanovené v kapitolách III a IV tejto smernice, najmä pokiaľ ide o formáty, spoplatňovanie, transparentnosť, licencie, nediskrimináciu a zákaz výhradných dohôd. Verejný podnik na druhej strane nie je povinný dodržiavať požiadavky stanovené v kapitole II, ako sú pravidlá uplatniteľné na spracovanie žiadostí.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Táto smernica stanovuje všeobecnú definíciu pojmu „dokument“. Pojem pokrýva každé znázornenie aktov, skutočností alebo informácií – a každú zostavu takých aktov, skutočností alebo informácií – bez ohľadu na médium (písané na papieri alebo uchovávané v elektronickej forme alebo ako zvukové, vizuálne alebo audiovizuálne záznamy). Definícia pojmu „dokument“ sa nemá vzťahovať na počítačové programy.

(26)  Táto smernica stanovuje všeobecnú definíciu pojmu „dokument“. Pojem pokrýva každé znázornenie aktov, skutočností alebo informácií – a každú zostavu takých aktov, skutočností alebo informácií – bez ohľadu na médium (písané na papieri alebo uchovávané v elektronickej forme alebo ako zvukové, vizuálne alebo audiovizuálne záznamy). Členské štáty by mali zaručiť transparentnosť, pokiaľ ide o metodiku použitú pri zostavovaní dokumentov.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Subjekty verejného sektora v čoraz väčšej miere proaktívne sprístupňujú svoje dokumenty na opakované použitie tak, že zabezpečujú online objaviteľnosť a skutočnú dostupnosť metaúdajov aj príslušného obsahu. Dokumenty by sa takisto mali sprístupňovať na opakované použitie na základe žiadosti podanej používateľom. V takýchto prípadoch by lehota na odpovede na žiadosti o opakované použitie mala byť primeraná a v súlade so zodpovedajúcou lehotou na žiadosti o prístup k dokumentu podľa príslušných prístupových režimov. Z tejto požiadavky by však mali byť vyňaté verejné podniky, vzdelávacie zariadenia a organizácie vykonávajúce a financujúce výskum. Primerané lehoty v celej Únii budú stimulovať tvorbu nových agregovaných informačných produktov a služieb na celoeurópskej úrovni. To je obzvlášť dôležité pri dynamických údajoch (vrátane prevádzkových údajov, satelitných údajov a údajov o počasí), ktorých hospodárska hodnota závisí od okamžitej dostupnosti informácií a pravidelnej aktualizácii. Dynamické údaje by sa preto mali sprístupňovať hneď po zbere, a to prostredníctvom aplikačného programovacieho rozhrania, aby sa podporil rozvoj internetových, mobilných a cloudových aplikácií založených na takýchto údajoch. Ak to z dôvodu technických alebo finančných obmedzení nie je možné, mali by subjekty verejného sektora sprístupniť dokumenty v takom časovom rámci, ktorý umožní využitie ich úplného hospodárskeho potenciálu. Ak by sa použila licencia, včasná dostupnosť dokumentov môže byť súčasťou podmienok licencie.

(27)  Subjekty verejného sektora v čoraz väčšej miere proaktívne sprístupňujú svoje dokumenty na opakované použitie tak, že zabezpečujú online vyhľadateľnosť a skutočnú dostupnosť metaúdajov aj príslušného obsahu. Dokumenty by sa takisto mali sprístupňovať na opakované použitie na základe žiadosti podanej používateľom. Členské štáty by mali žiadateľom umožniť vyžiadať si dokumenty na opakované použitie bez toho, aby museli uviesť dôvod. Členské štáty by mali zaručiť vymedzenie praktických opatrení s cieľom zabezpečiť, aby opakované použitie informácií verejného sektora bolo možné realizovať efektívne, a to napríklad určením informačných úradníkov, zriadením a údržbou zariadení na preskúmanie dokumentov, registrov alebo zoznamov dokumentov v držbe subjektov verejného sektora alebo informačných miest, s jasnými uvedením toho, kde možno takéto dokumenty vyhľadať. Lehota na odpovede na žiadosti o opakovanom použití by mala byť primeraná a v súlade s ekvivalentnou lehotou pre žiadosti o prístup k dokumentu podľa príslušných prístupových režimov. Z tejto požiadavky by preto mohli byť vyňaté verejné podniky, vzdelávacie zariadenia a organizácie vykonávajúce a financujúce výskum. Primerané lehoty v celej Únii budú stimulovať tvorbu nových agregovaných informačných produktov a služieb na celoeurópskej úrovni. To je obzvlášť dôležité pri dynamických údajoch (vrátane prevádzkových údajov, satelitných údajov a údajov o počasí), ktorých hospodárska hodnota závisí od okamžitej dostupnosti informácií a pravidelnej aktualizácii. Dynamické údaje by sa preto mali sprístupňovať hneď po zbere, a to prostredníctvom aplikačného programovacieho rozhrania, aby sa podporil rozvoj internetových, mobilných a cloudových aplikácií založených na takýchto údajoch. Ak to z dôvodu technických alebo finančných obmedzení nie je možné, mali by subjekty verejného sektora sprístupniť dokumenty v takom časovom rámci, ktorý umožní využitie ich úplného hospodárskeho potenciálu. Ak by sa použila licencia, včasná dostupnosť dokumentov môže byť súčasťou podmienok licencie.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Na získanie prístupu k údajom otvoreným na opakované použitie na základe tejto smernice je potrebné použiť vhodné a dobre navrhnuté aplikačné programovacie rozhrania (API). API opisuje druh údajov, ktoré možno získať, spôsob ich získania a formát, v ktorom sa údaje doručia. Má rôzne úrovne zložitosti a môže predstavovať jednoduchý odkaz na databázu na získanie špecifických súborov údajov, internetové rozhranie alebo zložitejšie nástroje. Opakované používanie a výmena údajov prostredníctvom primeraného používania rozhraní API sú všeobecne prínosné, pretože pomáhajú vývojárom a začínajúcim podnikom pri vytváraní nových služieb a produktov. Zároveň sú rozhodujúcim prvkom na vytváranie cenných ekosystémov okolo údajov, ktoré sú často nevyužité. Zriadenie a využívanie API musí byť založené na niekoľkých zásadách: stabilita, udržiavanie počas celého životného cyklu, jednotnosť používania a štandardov, ľahká použiteľnosť, ako aj bezpečnosť. Dynamické, teda často, nezriedka v reálnom čase aktualizované údaje by subjekty verejného sektora a verejné podniky mali sprístupňovať na opakované použitie prostredníctvom vhodného rozhrania API ihneď po ich zbere.

(28)  Na získanie prístupu k údajom otvoreným na opakované použitie na základe tejto smernice je potrebné použiť vhodné a dobre navrhnuté aplikačné programovacie rozhrania (API). API opisuje druh údajov, ktoré možno získať, spôsob ich získania a formát, v ktorom sa údaje doručia. Má rôzne úrovne zložitosti a môže predstavovať jednoduchý odkaz na databázu na získanie špecifických súborov údajov, štruktúrované internetové rozhranie alebo zložitejšie nástroje. Existujú značné rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o používanie API, malo by sa počítať s dodatočnou finančnou podporou v záujme lepšieho využitia dynamických údajov a API vo všeobecnosti. API sú potrebné na rozvoj plne interoperabilných výmen informácií. Opakované používanie a výmena údajov prostredníctvom primeraného používania rozhraní API sú všeobecne prínosné, pretože pomáhajú vývojárom a začínajúcim podnikom pri vytváraní nových služieb a produktov. Zároveň sú rozhodujúcim prvkom na vytváranie cenných ekosystémov okolo údajov, ktoré sú často nevyužité. Zriadenie a využívanie API musí byť založené na niekoľkých zásadách: stabilita, spoľahlivosť, dostupnosť, účinnosť, udržiavanie počas celého životného cyklu, jednotnosť používania a štandardov, ľahká použiteľnosť, ako aj bezpečnosť. Dynamické, teda často, nezriedka v reálnom čase aktualizované údaje by subjekty verejného sektora a verejné podniky mali sprístupňovať na opakované použitie prostredníctvom vhodného rozhrania API ihneď po ich zbere. API by malo dodržiavať najmä zásadu stability, teda malo by konzistentne pracovať s rovnakými technickými špecifikáciami. API by malo dodržiavať zásadu spoľahlivosti, aby sa pri uskutočnení zmien tieto zmeny oznámili v riadnom predstihu, okrem riadne odôvodnených prípadov, keď je nutné uplatniť zmeny skôr. API by malo zabezpečovať dostupnosť stálou úrovňou kvality prevádzky. S cieľom zabezpečiť účinnosť by sa výkon a komplexnosť rozhrania API nemali podstatne líšiť podľa toho, či k nim pristupuje poskytovateľ, zostavovateľ údajov alebo používateľ údajov. S cieľom zlepšiť interoperabilitu API by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o minimálne kritériá pre interoperabilitu API.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Poplatky za opakované použitie dokumentov predstavujú dôležitú prekážku vstupu na trh pre začínajúce podniky a MSP. Dokumenty by sa preto mali sprístupňovať na opakované použitie bez poplatkov a ak sú poplatky nevyhnutné, mali by sa v zásade obmedziť na hraničné náklady. Vo výnimočných prípadoch by sa mala zohľadniť nutnosť neprekážať bežnému fungovaniu subjektov verejného sektora, ktoré majú povinnosť vytvárať príjmy, ktoré pokryjú podstatnú časť ich nákladov súvisiacich s výkonom ich verejných úloh. Rovnako by sa mala vziať do úvahy úloha verejných podnikov v konkurenčnom hospodárskom prostredí. V týchto prípadoch by preto subjekty verejného sektora a verejné podniky mali mať možnosť účtovať si poplatky prevyšujúce hraničné náklady. Uvedené poplatky by mali byť stanovené v súlade s objektívnymi, transparentnými a overiteľnými kritériami a celkový príjem z poskytnutia dokumentov a povolenia ich opakovaného použitia by nemal prekračovať náklady na zber, zhotovenie, reprodukciu a šírenie spolu s primeranou návratnosťou investícií. Do oprávnených nákladov by sa prípadne mali zahrnúť aj náklady na anonymizáciu osobných údajov alebo citlivých obchodných informácií. Požiadavka tvoriť príjmy, ktoré pokryjú podstatnú časť nákladov subjektov verejného sektora súvisiacich s výkonom ich verejných úloh, alebo rozsah služieb všeobecného záujmu, ktorými sú poverené verejné podniky, nemusí vyplývať zo zákona a môže pochádzať napríklad z administratívnej praxe v členských štátoch. Členské štáty by mali takúto požiadavku pravidelne preskúmavať.

(32)  Široká škála praktík týkajúcich sa spoplatňovania opakovaného použitia dokumentov nepretrváva len medzi členskými štátmi, ale aj medzi subjektmi verejného sektora v rámci toho istého členského štátu. Poplatky za opakované použitie dokumentov predstavujú dôležitú prekážku vstupu na trh pre začínajúce podniky a MSP. Dokumenty by sa preto mali sprístupňovať na opakované použitie bez poplatkov alebo ak sú poplatky nevyhnutné, mali by sa v zásade obmedziť na hraničné náklady, ako je uvedené v oznámení Komisie 2014 /C 240/01. Vo výnimočných prípadoch by sa mala zohľadniť nutnosť neprekážať bežnému fungovaniu subjektov verejného sektora, ktoré majú povinnosť vytvárať príjmy, ktoré pokryjú aspoň 60 % nákladov súvisiacich s dokumentmi, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Rovnako by sa mala vziať do úvahy úloha verejných podnikov v konkurenčnom hospodárskom prostredí. V týchto prípadoch by preto subjekty verejného sektora a verejné podniky mali mať možnosť účtovať si poplatky prevyšujúce hraničné náklady. Uvedené poplatky by mali byť stanovené v súlade s objektívnymi, transparentnými a overiteľnými kritériami a celkový príjem z poskytnutia dokumentov a povolenia ich opakovaného použitia by nemal prekračovať náklady na získanie, zhotovenie, reprodukciu, šírenie a uchovávanie údajov spolu s primeranou návratnosťou investícií. Do oprávnených nákladov by sa prípadne mali zahrnúť aj náklady na anonymizáciu osobných údajov alebo citlivých obchodných informácií. Požiadavku tvoriť príjmy, ktoré pokryjú najmenej 60 % nákladov, by mali členské štáty pravidelne preskúmať.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 32 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(32 a)  Návratnosť investícií sa môže chápať ako percentuálny podiel nad rámec hraničných nákladov, ktorý umožňuje náhradu nákladov na kapitál a zahrnutie reálnej miery návratnosti. Keďže náklady na kapitál sú úzko spojené s úrokovými sadzbami úverových inštitúcií, ktoré sú založené na fixnej sadzbe ECB pre hlavné refinančné operácie, nedá sa očakávať, že by primeraná návratnosť investícií prekročila fixnú sadzbu ECB o viac než 5 %.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36)  Zaručenie zrozumiteľnosti a verejnej dostupnosti podmienok opakovaného použitia dokumentov verejného sektora je nevyhnutnou podmienkou rozvoja trhu Únie s informáciami. Preto by všetky platné podmienky opakovaného použitia dokumentov mali byť pre potenciálnych opätovných používateľov zrozumiteľné. Členské štáty by mali podporovať prípadné vytváranie zoznamov dostupných dokumentov prístupných on-line, aby podporili a uľahčili žiadosti o opakované použitie. Žiadatelia o opakované použitie dokumentov, ktoré sú v držbe subjektov iných ako verejné podniky, vzdelávacie zariadenia a organizácie vykonávajúce a financujúce výskum, by mali byť informovaní o dostupných opravných prostriedkoch vo vzťahu k rozhodnutiam alebo postupom, ktoré sa ich dotýkajú. To bude obzvlášť dôležité pre malé a stredné podniky (MSP), ktoré nemusia byť oboznámené s podmienkami styku so subjektmi verejného sektora ostatných členských štátov a zodpovedajúcimi opravnými prostriedkami.

(36)  Zaručenie zrozumiteľnosti a verejnej dostupnosti podmienok prístupu k dokumentom verejného sektora a ich opakovaného použitia je nevyhnutnou podmienkou rozvoja trhu Únie s informáciami. Preto by všetky platné podmienky prístupu k dokumentom a ich opakovaného použitia mali byť pre potenciálnych opätovných používateľov zrozumiteľné. Členské štáty by mali podporovať prípadné vytváranie zoznamov dostupných dokumentov prístupných on-line, aby podporili a uľahčili žiadosti o opakované použitie. Žiadatelia o prístup k dokumentom, ktoré sú v držbe subjektov iných ako verejné podniky, vzdelávacie zariadenia a organizácie vykonávajúce a financujúce výskum, a o ich opakované použitie by mali byť informovaní o dostupných opravných prostriedkoch vo vzťahu k rozhodnutiam alebo postupom, ktoré sa ich dotýkajú. To bude obzvlášť dôležité pre malé a stredné podniky (MSP), ktoré nemusia byť oboznámené s podmienkami styku so subjektmi verejného sektora ostatných členských štátov a zodpovedajúcimi opravnými prostriedkami.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  K opravným prostriedkom by mala patriť možnosť preskúmania nestranným subjektom zodpovedným za preskúmanie. Týmto subjektom by mohol byť už existujúci vnútroštátny orgán, napríklad vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže, vnútroštátny orgán zodpovedný za prístup k dokumentom alebo vnútroštátny súdny orgán. Tento subjekt by mal mať štruktúru a fungovať v súlade s ústavnými a právnymi systémami členských štátov a jeho činnosť by nemala vylučovať akékoľvek opravné prostriedky, ktoré sú inak žiadateľom o opakované použitie k dispozícii. Mal by však byť odlišný od mechanizmu členského štátu, ktorý stanovuje kritériá vyberania poplatkov prevyšujúcich hraničné náklady. K opravným prostriedkom by mala patriť možnosť preskúmania zamietavých rozhodnutí, ale aj rozhodnutí, ktoré síce opakované použitie povoľujú, ale aj tak by mohli žiadateľov postihnúť z iných dôvodov, predovšetkým uplatnenými pravidlami spoplatňovania. Postup preskúmania by mal byť rýchly, v súlade s potrebami rýchlo sa meniaceho trhu.

(37)  K opravným prostriedkom by mala patriť možnosť preskúmania nestranným subjektom zodpovedným za preskúmanie. Týmto subjektom by mohol byť už existujúci vnútroštátny orgán, napríklad vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže, vnútroštátny orgán zodpovedný za prístup k dokumentom alebo vnútroštátny súdny orgán. Tento subjekt by mal mať štruktúru a fungovať v súlade s ústavnými a právnymi systémami členských štátov a jeho činnosť by nemala vylučovať akékoľvek opravné prostriedky, ktoré sú inak žiadateľom o prístup a opakované použitie k dispozícii. Mal by však byť odlišný od mechanizmu členského štátu, ktorý stanovuje kritériá vyberania poplatkov prevyšujúcich hraničné náklady. K opravným prostriedkom by mala patriť možnosť preskúmania zamietavých rozhodnutí, ale aj rozhodnutí, ktoré síce opakované použitie povoľujú, ale aj tak by mohli žiadateľov postihnúť z iných dôvodov, predovšetkým uplatnenými pravidlami spoplatňovania. Postup preskúmania by mal byť rýchly, v súlade s potrebami rýchlo sa meniaceho trhu.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39)  V niektorých prípadoch sa opakované použitie dokumentov uskutoční bez toho, aby bola dohodnutá licencia. V iných prípadoch bude vydaná licencia, v ktorej budú stanovené podmienky opakovaného použitia držiteľom licencie, ako sú zodpovednosť, riadne používanie dokumentov, záruka nezmenenej reprodukcie a uvedenie zdroja. Ak subjekty verejného sektora udeľujú licencie na opakované použitie dokumentov, licenčné podmienky by mali byť spravodlivé a transparentné. Štandardné licencie, ktoré sú dostupné on-line, môžu hrať v tomto ohľade významnú úlohu. Preto by sa členské štáty mali postarať o to, aby boli štandardné licencie k dispozícii.

(39)  Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa opakované použitie dokumentov uskutočnilo bez podmienok. Ak je to potrebné a odôvodnené verejným záujmom, môžu členské štáty stanoviť podmienky, v prípade potreby prostredníctvom licencie, ako sú zodpovednosť, riadne používanie dokumentov, záruka nezmenenej reprodukcie a uvedenie zdroja, pričom zaručia uplatnenie najmenej reštriktívnych podmienok alebo licenčných podmienok vrátane možnosti sprístupniť dokumenty verejnosti. Ak subjekty verejného sektora udeľujú licencie na opakované použitie dokumentov, licenčné podmienky by mali byť spravodlivé a transparentné. Členské štáty by mali predovšetkým posúdiť zlučiteľnosť týchto povinností so zásadou proporcionality s cieľom zabezpečiť, aby takéto licencie alebo podmienky zbytočne neobmedzovali možnosti opakovaného použitia alebo hospodársku súťaž. Členské štáty by mali podporovať používanie otvorených štandardných licencií pre opakované použitie dokumentov verejného sektora a zabezpečiť, aby boli takéto licencie dostupné v digitálnom formáte a aby ich bolo možné spracovávať elektronicky. Otvorené licencie dostupné on-line, na základe ktorých sa udeľujú rozsiahlejšie práva na opakované použitie bez technologických, finančných alebo zemepisných obmedzení a ktoré vychádzajú z otvorených dátových formátov, by mali hrať významnú úlohu a mali by sa napokon stať bežnou praxou v celej Únii. Komisia by mala poskytnúť usmernenia týkajúce sa odporúčaných štandardných licencií a prístupov k udeľovaniu licencií.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41)  Podmienky opakovaného použitia by mali byť pre porovnateľné kategórie opakovaného použitia nediskriminačné . To by napríklad nemalo brániť bezplatnej výmene informácií medzi subjektmi verejného sektora pri plnení ich verejných úloh, zatiaľ čo ostatné strany sú za opakované použitie tých istých dokumentov spoplatňované. Nemalo by to ani brániť prijatiu rôznej politiky spoplatňovania pre komerčné a nekomerčné opakované použitie.

(41)  Podmienky opakovaného použitia by mali byť pre porovnateľné kategórie opakovaného použitia nediskriminačné. Členské štáty by mali zaručiť spravodlivú hospodársku súťaž medzi subjektmi verejného sektora a verejnými podnikmi na jednej strane a ostatnými používateľmi na strane druhej, ak tieto subjekty verejného sektora alebo verejné podniky opakovane používajú dokumenty ako vstupy pre svoje obchodné činnosti. Členské štáty by mali najmä zabezpečiť, aby opakované použitie dokumentov verejných podnikov neviedlo k narušeniu trhu a aby nebola ohrozená spravodlivá hospodárska súťaž. To by napríklad nemalo brániť bezplatnej výmene informácií medzi subjektmi verejného sektora pri plnení ich verejných úloh, zatiaľ čo ostatné strany sú za opakované použitie tých istých dokumentov spoplatňované. Nemalo by to ani brániť prijatiu rôznej politiky spoplatňovania pre komerčné a nekomerčné opakované použitie.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42)  Subjekty verejného sektora môžu pri opakovanom použití dokumentu určiť používateľovi podmienky, ak je to vhodné, prostredníctvom licencie, ako napríklad uvedenie zdroja a uvedenie toho, či opätovný používateľ tento dokument akýmkoľvek spôsobom upravil. V akýchkoľvek licenciách na opakované použitie informácií verejného sektora by sa v každom prípade malo ukladať čo najmenej obmedzení opakovaného použitia, napríklad by sa malo požadovať iba uvedenie zdroja. Významnú úlohu by mali v tomto ohľade zohrať otvorené licencie dostupné online, na základe ktorých sa udeľujú rozsiahlejšie práva na opakované použitie bez technologických, finančných či zemepisných obmedzení a ktoré vychádzajú z otvorených dátových formátov. Preto by členské štáty mali podporovať používanie otvorených licencií, ktoré by sa prípadne mali v Únii časom stať bežnou praxou.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(43)  Subjekty verejného sektora by mali pri stanovení princípov opakovaného použitia dokumentov rešpektovať pravidlá hospodárskej súťaže, pričom by sa mali vyhýbať podľa možností výhradným dohodám medzi nimi a partnermi zo súkromného sektora. Avšak na účely poskytovania služieb všeobecného hospodárskeho záujmu môže byť niekedy výhradné právo na opakované použitie špecifických dokumentov verejného sektora nevyhnutné. To sa môže stať v prípade, keď by žiadny komerčný vydavateľ nezverejnil informácie bez takého výhradného práva.

(43)  Subjekty verejného sektora by mali pri stanovení princípov opakovaného použitia dokumentov rešpektovať pravidlá hospodárskej súťaže, pričom by sa mali vyhýbať podľa možností výhradným dohodám alebo preferenčnému používaniu údajov medzi nimi a partnermi zo súkromného sektora. Avšak na účely poskytovania služieb všeobecného hospodárskeho záujmu môže byť niekedy výhradné právo na opakované použitie špecifických dokumentov verejného sektora nevyhnutné. To sa môže stať v prípade, keď by žiadny komerčný vydavateľ nezverejnil informácie bez takého výhradného práva.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Odôvodnenie 51 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(51 a)  Touto smernicou nie je dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(52)  Nástroje, ktoré pomôžu potenciálnym opätovným používateľom pri hľadaní dokumentov dostupných na opakované použitie a podmienok opakovaného použitia, môžu značne uľahčiť cezhraničné využívanie dokumentov verejného sektora. Členské štáty by preto mali zabezpečiť, aby sa zaviedli praktické opatrenia, ktoré pomôžu opätovným používateľom pri hľadaní dokumentov dostupných na opakované použitie. Príkladmi takých praktických opatrení sú podľa možnosti on-line dostupné inventárne zoznamy dôležitých dokumentov (dokumenty, ktoré sa v širokej miere opakovane používajú alebo ktoré majú potenciál širokého opakovaného použitia) a internetové portály, ktoré sú spojené s decentralizovanými inventárnymi zoznamami.

(52)  Nástroje, ktoré pomôžu potenciálnym opätovným používateľom pri hľadaní dokumentov, ktoré sú k dispozícii na prístup a opakované použitie, a podmienok opakovaného použitia, môžu značne uľahčiť cezhraničné využívanie dokumentov verejného sektora. Členské štáty by preto mali zabezpečiť, aby sa zaviedli praktické opatrenia, ktoré pomôžu opätovným používateľom pri hľadaní dokumentov dostupných na opakované použitie. Takéto praktické opatrenia môžu zahŕňať podľa možnosti on-line dostupné inventárne zoznamy dôležitých dokumentov (dokumenty, ktoré sa v širokej miere opakovane používajú alebo ktoré majú potenciál širokého opakovaného použitia) a internetové portály, ktoré sú spojené s decentralizovanými inventárnymi zoznamami.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Odôvodnenie 52 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(52 a)  Komisia a členské štáty by mali ďalej zjednodušiť prístup k súborom údajov, a to najmä poskytnutím jednotného prístupového bodu, a postupne sprístupniť vhodné súbory údajov od subjektov verejného sektora, pokiaľ ide o všetky dokumenty, na ktoré sa táto smernica vzťahuje, ako aj o údaje od inštitúcií Únie.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Odôvodnenie 58

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(58)  Na to, aby sa zaviedli podmienky podporujúce opakované použitie dokumentov, ktoré prináša dôležité sociálno-ekonomické výhody s mimoriadne vysokou hodnotou pre hospodárstvo a spoločnosť, by sa na Komisiu mala v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie delegovať právomoc prijímať akty v súvislosti s prijatím zoznamu súborov údajov s vysokou hodnotou spomedzi dokumentov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, spolu s podmienkami ich uverejňovania a opakovaného použitia. Je obzvlášť dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(58)  Na to, aby sa zaviedli podmienky podporujúce opakované použitie dokumentov, ktoré prináša dôležité občianske alebo sociálno-ekonomické výhody s mimoriadne vysokou hodnotou pre hospodárstvo a spoločnosť, je do prílohy IIa zaradený zoznam kategórií súborov údajov s vysokou hodnotou. Na Komisiu by sa mala v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie delegovať právomoc prijímať akty v súvislosti s doplneniami zoznamu kategórií súborov údajov uvedených v prílohe IIa a doplnením konkrétnych súborov údajov s vysokou hodnotou spomedzi dokumentov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, spolu s podmienkami ich uverejňovania a opakovaného použitia. Je obzvlášť dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva1a. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

 

_______________

 

1a Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Odôvodnenie 59

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(59)  Celoúnijný zoznam súborov údajov s osobitným potenciálom vytvárať sociálno-ekonomické výhody, spolu s harmonizovanými podmienkami ich opakovaného použitia predstavujú dôležitý faktor umožňujúci cezhraničné využívanie údajov a služby na nich založené. V procese vedúcom k vypracovaniu zoznamu by Komisia mala uskutočniť príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Zoznam by mal zohľadňovať sektorové právne predpisy, ktoré už uverejňovanie súborov údajov upravujú, ako aj kategórie uvedené v technickej prílohe Charty G8 o otvorených údajoch a v oznámení Komisie 2014/C 240/01.

(59)  Celoúnijný zoznam súborov údajov s osobitným potenciálom vytvárať občianske alebo sociálno-ekonomické výhody, spolu s harmonizovanými podmienkami ich opakovaného použitia predstavujú dôležitý faktor umožňujúci cezhraničné využívanie údajov a služby na nich založené. V prílohe IIa sa uvádza zoznam kategórií súborov údajov s vysokou hodnotou, ktoré by sa mohli zmeniť prostredníctvom delegovaného aktu. Dodatočné kategórie zoznamu by mali zohľadňovať sektorové právne predpisy, ktoré už uverejňovanie súborov údajov upravujú, ako aj kategórie uvedené v technickej prílohe Charty G8 o otvorených údajoch a v oznámení Komisie 2014/C 240/01. Komisia by v rámci procesu, ktorý vedie k určeniu dodatočných kategórií alebo súborov údajov do zoznamu, mala vykonať posúdenie vplyvu a uskutočniť príslušné verejné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Na účely posúdenia vplyvu by Komisia mala uskutočniť verejné konzultácie so všetkými zainteresovanými stranami vrátane subjektov verejného sektora, verejných podnikov, opätovných používateľov údajov, výskumných organizácií, skupín občianskej spoločnosti a zastupujúcich organizácií. Všetky zainteresované strany by mali mať možnosť predložiť Komisii návrhy dodatočných kategórií súborov údajov s vysokou hodnotou alebo konkrétnych súborov údajov.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Odôvodnenie 60

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(60)  V záujme zabezpečenia ich maximálneho účinku a na uľahčenie ich opakovaného použitia by súbory údajov s vysokou hodnotou mali byť sprístupnené na opakované použitie s minimálnymi právnymi obmedzeniami a bezplatne. Ak príslušné súbory údajov obsahujú dynamické údaje, mali by sa uverejniť aj prostredníctvom aplikačných programovacích rozhraní.

(60)  V záujme zabezpečenia ich maximálneho účinku a na uľahčenie ich opakovaného použitia by súbory údajov s vysokou hodnotou mali byť sprístupnené na opakované použitie s minimálnymi právnymi obmedzeniami a bezplatne. Súbory údajov s vysokou hodnotou by sa mali uverejňovať cez jednotný prístupový bod s cieľom podporiť vyhľadateľnosť a uľahčiť prístup. Ak príslušné súbory údajov obsahujú dynamické údaje, mali by sa uverejniť aj prostredníctvom aplikačných programovacích rozhraní.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Odôvodnenie 60 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(60 a)  Súbory údajov s vysokou hodnotou určené v kategóriách uvedených v prílohe IIa majú potenciál vytvárať občianske alebo sociálno-ekonomické výhody a pomáhať pri plnení základných spoločenských a demokratických úloh. V záujme presadzovania cieľov transparentnosti, zodpovednosti, súladu, efektívnosti a spravodlivej verejnej súťaže je nutné zahrnúť súbory údajov z kategórií, ako sú obchodné registre, rozpočet a vládne výdavky, obstarávanie a štatistika. S cieľom podporiť inovatívne služby a produkty, stimulovať udržateľný rast a prispievať k vysokým normám ochrany spotrebiteľa, a to aj s prihliadnutím na faktory, ktoré nemajú okamžitú hospodársku hodnotu, ako je vzdelávanie, životné prostredie alebo zdravotná starostlivosť, je nutné zahrnúť súbory údajov z kategórií vnútroštátneho práva, pozorovania Zeme a environmentálne údaje, ako aj geopriestorové údaje.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Odôvodnenie 62

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(62)  Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané predovšetkým v Charte základných práv Európskej únie vrátane práva na súkromie (článok 7), práva na ochranu osobných údajov (článok 8), práva vlastniť majetok (článok 17) a integrácie osôb so zdravotným postihnutím (článok 26) . Nič v tejto smernici by sa nemalo vykladať ani vykonávať spôsobom, ktorý nie je v súlade s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

(62)  Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané predovšetkým v Charte základných práv Európskej únie vrátane práva na súkromie (článok 7), práva na ochranu osobných údajov (článok 8), slobody prejavu a práva na informácie (Článok 11), práva vlastniť majetok (článok 17) a integrácie osôb so zdravotným postihnutím (článok 26) . Nič v tejto smernici by sa nemalo vykladať ani vykonávať spôsobom, ktorý nie je v súlade s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Odôvodnenie 63

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(63)  Komisia by mala vykonať hodnotenie tejto smernice. Podľa odseku 22 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 201641, by toto hodnotenie by malo byť založené na piatich kritériách, teda efektívnosti, účinnosti, relevantnosti, súdržnosti a pridanej hodnoty EÚ, a malo by poskytovať základ pre hodnotenia možností ďalších opatrení.

(63)  Komisia by mala vykonať hodnotenie tejto smernice [36 mesiacov po jej transpozícii]. Podľa Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 201641, by toto hodnotenie by malo byť založené na piatich kritériách, teda efektívnosti, účinnosti, relevantnosti, súdržnosti a pridanej hodnoty EÚ, a malo by poskytovať základ pre hodnotenia možností ďalších opatrení. Na základe tohto hodnotenia by Komisia mohla v prípade potreby predložiť príslušné návrhy.

__________________

__________________

41 41 Ú. v. EÚ L123, 12.5. 2016, s. 1.

41 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 1 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Táto smernica sa zameriava na vytvorenie regulačného rámca upravujúceho opakované použitie informácií verejného sektora s cieľom podporiť používanie otvorených údajov a stimulovať inovácie v oblasti výrobkov a služieb.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z dôvodu zachovania vnútornej logiky textu a kvôli jeho neoddeliteľnému prepojeniu s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  existujúcich dokumentov v držbe verejných podnikov pôsobiacich v oblastiach vymedzených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ42 a verejných podnikov pôsobiacich ako poskytovatelia služieb vo verejnom záujme podľa článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/200743, verejných podnikov pôsobiacich ako leteckí dopravcovia pri plnení záväzkov služby vo verejnom záujme podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/200844 a verejných podnikov pôsobiacich ako majitelia lodí Spoločenstva pri plnení záväzkov vo verejnom záujme podľa článku 4 nariadenia Rady (EHS) č. 3577/9245.

b)  verejne prístupných dokumentov v držbe verejných podnikov pôsobiacich v oblastiach vymedzených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ42 a verejných podnikov pôsobiacich ako poskytovatelia služieb vo verejnom záujme podľa článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/200743, verejných podnikov pôsobiacich ako leteckí dopravcovia pri plnení záväzkov služby vo verejnom záujme podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/200844 a verejných podnikov pôsobiacich ako majitelia lodí Spoločenstva pri plnení záväzkov vo verejnom záujme podľa článku 4 nariadenia Rady (EHS) č. 3577/9245.

__________________

__________________

42 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).

42 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).

43 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a 1107/70.

43 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 1).

44 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie) (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008, s. 3 - 20).

44 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008, s. 3).

45 Nariadenie Rady (EHS) č. 3577/92 zo 7. decembra 1992, ktorým sa uplatňuje zásada slobody poskytovania služieb na námornú dopravu v rámci členských štátov (námorná kabotáž) (Ú. v. ES L 364, 12.12.1992, s. 7 - 10).

45 Nariadenie Rady (EHS) č. 3577/92 zo 7. decembra 1992, ktorým sa uplatňuje zásada slobody poskytovania služieb na námornú dopravu v rámci členských štátov (námorná kabotáž), (Ú. v. ES L 364, 12.12.1992, s. 7).

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – písmeno d – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

—  ochrany národnej bezpečnosti (t. j. bezpečnosti štátu), obrany alebo verejnej bezpečnosti,

—  ochrany národnej bezpečnosti a obrany alebo verejného poriadku vrátane citlivých informácií týkajúcich sa dôležitej infraštruktúry v zmysle článku 2 písm. d) smernice 2008/114/ES,

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3 a.  Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby ňou bolo dotknuté nariadenie (EÚ) 2016/679, a nemá vplyv ani na úroveň ochrany fyzických osôb, pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov v súlade s právom Únie o ochrane osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Subjekty verejného sektora nesmú uplatňovať právo zostavovateľa databázy stanovené v článku 7 ods. 1 smernice 96/9/ES na zamedzenie alebo obmedzenie opakovaného použitia dokumentov podľa tejto smernice.

5.  Nesmie sa uplatňovať právo zostavovateľa databázy stanovené v článku 7 ods. 1 smernice 96/9/ES na zamedzenie alebo obmedzenie opakovaného použitia dokumentov podľa tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Touto smernicou sa upravuje opakované použitie existujúcich dokumentov v držbe subjektov verejného sektora členských štátov vrátane dokumentov, na ktoré sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES46.

6.  Touto smernicou sa upravuje opakované použitie existujúcich dokumentov v držbe subjektov verejného sektora a verejných podnikov členských štátov vrátane dokumentov, na ktoré sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES46.

__________________

__________________

46 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) (Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1).

46 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) (Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6 a.  „aplikačné programovacie rozhranie“ (API) je riadne zdokumentovaný súbor funkcií, postupov, vymedzení a protokolov pre štruktúrované získavanie informácií na internete;

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  „súbory údajov s vysokou hodnotou“ sú dokumenty, ktorých opakované použitie sa spája s dôležitými sociálno-ekonomickými prínosmi, a to najmä pre ich vhodnosť na tvorbu služieb a aplikácií s pridanou hodnotou a počet osôb, ktoré by mohli využívať prínosy služieb a aplikácií s pridanou hodnotou založených na týchto súboroch údajov;

8.  „súbory údajov s vysokou hodnotou“ sú dokumenty, ktorých opakované použitie sa spája s dôležitými občianskymi alebo sociálno-ekonomickými prínosmi, a to najmä pre ich vhodnosť na tvorbu služieb a aplikácií s pridanou hodnotou a počet osôb, ktoré by mohli využívať prínosy služieb a aplikácií s pridanou hodnotou založených na týchto súboroch údajov;

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 14 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

14 a.  „osobné údaje“ sú údaje v zmysle článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty podľa odseku 2 zabezpečujú možnosť opakovaného použitia dokumentov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica v súlade s článkom 1, na obchodné alebo neobchodné účely v súlade s podmienkami stanovenými v kapitolách III a IV.

1.  Členské štáty zabezpečujú možnosť opakovaného použitia dokumentov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica v súlade s článkom 1, na obchodné alebo neobchodné účely v súlade s podmienkami stanovenými v kapitolách III a IV.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2 a.  Členské štáty zabezpečia, aby dokumenty patriace do rozsahu pôsobnosti tejto smernice boli vytvorené a sprístupnené na opakované použitie v súlade so zásadou „špecificky navrhnutej a štandardnej otvorenosti“.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z dôvodu zachovania vnútornej logiky textu a kvôli jeho neoddeliteľnému prepojeniu s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Subjekty verejného sektora, pokiaľ je to možné a uskutočniteľné, elektronickými prostriedkami spracujú žiadosti o opakované použitie a sprístupnia dokument žiadateľovi na opakované použitie, alebo ak je potrebná licencia, predložia žiadateľovi licenčnú ponuku v primeranej časovej lehote, ktorá zodpovedá časovému rámcu stanovenému na spracovanie žiadostí o prístup k dokumentom.

1.  Subjekty verejného sektora, pokiaľ je to možné a uskutočniteľné, elektronickými prostriedkami spracujú žiadosti o prístup k dokumentom a/alebo ich opakované použitie a sprístupnia dokument žiadateľovi na opakované použitie, alebo ak je potrebná licencia na opakované použitie, predložia žiadateľovi licenčnú ponuku v primeranej časovej lehote, ktorá zodpovedá časovému rámcu stanovenému na spracovanie žiadostí o prístup k dokumentom.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak nie sú stanovené žiadne lehoty alebo iné pravidlá upravujúce včasné poskytnutie dokumentov, subjekty verejného sektora spracujú žiadosť a doručia dokumenty na opakované použitie žiadateľovi, alebo ak je potrebná licencia, predložia žiadateľovi licenčnú ponuku v primeranej časovej lehote, ktorá nesmie byť dlhšia než 20 pracovných dní od prijatia žiadosti. Táto lehota sa môže predĺžiť o ďalších 20 pracovných dní v prípade rozsiahlych alebo zložitých žiadostí. V takých prípadoch sa žiadateľovi do troch týždňov od podania počiatočnej žiadosti oznámi, že na spracovanie žiadosti treba viac času.

2.  Ak nie sú stanovené žiadne lehoty alebo iné pravidlá upravujúce včasné poskytnutie dokumentov, subjekty verejného sektora spracujú žiadosť a doručia dokumenty na opakované použitie žiadateľovi, alebo ak je potrebná licencia na opakované použitie, predložia žiadateľovi licenčnú ponuku čo najskôr, alebo najneskôr v primeranej časovej lehote, ktorá nesmie byť dlhšia než 20 pracovných dní od prijatia žiadosti. Táto lehota sa môže predĺžiť o ďalších 20 pracovných dní v prípade rozsiahlych alebo zložitých žiadostí. V takých prípadoch sa žiadateľovi čo najskôr a v každom prípade do troch týždňov od podania počiatočnej žiadosti oznámi, že na spracovanie žiadosti treba viac času s uvedením dôvodov.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V prípade zamietavého rozhodnutia subjekty verejného sektora oznámia žiadateľovi dôvody zamietnutia žiadosti na základe príslušných ustanovení prístupového režimu príslušného členského štátu alebo vnútroštátnych ustanovení podľa tejto smernice, najmä článku 1 ods. 2 písm. a) až g) alebo článku 3. Ak je negatívne rozhodnutie založené na článku 1 ods. 2 písm. c), subjekt verejného sektora uvedie odkaz na fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je držiteľom práva, pokiaľ je známa, prípadne na poskytovateľa licencie, od ktorého subjekt verejného sektora príslušný materiál získal. Knižnice vrátane univerzitných knižníc, múzeá a archívy nie sú povinné uviesť takýto odkaz.

3.  V prípade zamietavého rozhodnutia subjekty verejného sektora oznámia žiadateľovi do 20 pracovných dní dôvody úplného alebo čiastočného zamietnutia žiadosti o prístup k dokumentu a/alebo jeho opakované použitie na základe príslušných ustanovení prístupového režimu príslušného členského štátu alebo vnútroštátnych ustanovení podľa tejto smernice, najmä článku 1 ods. 2 písm. a) až g). Ak je negatívne rozhodnutie založené na článku 1 ods. 2 písm. c), subjekt verejného sektora uvedie odkaz na fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je držiteľom práva, pokiaľ je známa, prípadne na poskytovateľa licencie, od ktorého subjekt verejného sektora príslušný materiál získal. Knižnice vrátane univerzitných knižníc, múzeá a archívy nie sú povinné uviesť takýto odkaz.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3 a.  Členský štát vypracuje verejne prístupný zoznam kritérií, na základe ktorých príslušný subjekt môže rozhodovať o spôsobe vybavovania žiadostí.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4 a.  Na účely tohto článku členské štáty zabezpečia, aby:

 

a)  pri získavaní prístupu k dokumentom bola poskytnutá podpora;

 

b)   zoznamy subjektov verejného sektora boli verejne dostupné;

 

c)  boli vymedzené praktické opatrenia na zabezpečenie toho, aby bolo opakované použitie informácií verejného sektora vykonávané efektívne;

 

d)  subjekty verejného sektora primerane informovali verejnosť o právach vyplývajúcich z tejto smernice a existujúcich pravidiel o prístupe k informáciám stanovených na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni Únie a v tomto smere poskytli v primeranej miere informácie, usmernenia a rady.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 5 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dostupné formáty

Dostupné formáty a kvalita dokumentov

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Článok 5 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Členské štáty vynaložia všetko primerané úsilie na zabezpečenie toho, aby boli dokumenty, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, aktuálne, presné a porovnateľné.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z dôvodu zachovania vnútornej logiky textu a kvôli jeho neoddeliteľnému prepojeniu s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Bez toho, aby bola dotknutá kapitola V, subjekty verejného sektora a verejné podniky sprístupnia svoje dokumenty vo všetkých dostupných formátoch alebo jazykoch, a pokiaľ je to možné a uskutočniteľné, v otvorenom, strojovo čitateľnom formáte spolu s ich metaúdajmi. Formát i metaúdaje musia, pokiaľ je to možné, spĺňať formálne otvorené štandardy.

1.  Bez toho, aby bola dotknutá kapitola V, subjekty verejného sektora a verejné podniky sprístupnia svoje dokumenty tak, aby boli interoperabilné, ľahko vyhľadateľné a opakovane použiteľné v elektronickej podobe,vo všetkých dostupných formátoch alebo jazykoch, a pokiaľ je to možné a uskutočniteľné, v otvorenom, strojovo čitateľnom formáte spolu s ich metaúdajmi. Formát i metaúdaje musia, pokiaľ je to možné, spĺňať formálne otvorené štandardy.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z dôvodu zachovania vnútornej logiky textu a kvôli jeho neoddeliteľnému prepojeniu s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na základe tejto smernice nie sú subjekty verejného sektora a verejné podniky povinné pokračovať vo vyhotovovaní a uchovávaní určitého typu dokumentov so zreteľom na ich opakované použitie organizáciami súkromného alebo verejného sektora.

3.  Subjekty verejného sektora a verejné podniky nie sú povinné pokračovať vo vyhotovovaní a uchovávaní určitého typu dokumentov so zreteľom na ich opakované použitie organizáciami súkromného alebo verejného sektora.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z dôvodu zachovania vnútornej logiky textu a kvôli jeho neoddeliteľnému prepojeniu s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Subjekty verejného sektora a verejné podniky sprístupnia dynamické údaje na opakované použitie ihneď po ich zbere prostredníctvom vhodných aplikačných programovacích rozhraní (API).

4.  Subjekty verejného sektora a verejné podniky sprístupnia dynamické údaje na opakované použitie ihneď po ich zbere, v reálnom čase a podľa možnosti bezodkladne, prostredníctvom vhodných aplikačných programovacích rozhraní (API).

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Ak by sprístupnenie dokumentov ihneď po ich zbere presahovalo finančné a technické možnosti subjektu verejného sektora alebo verejného podniku, sprístupnia sa dokumenty uvedené v odseku 4 v lehote, ktorá neprimerane nezníži využitie ich ekonomického potenciálu.

5.  Ak by sprístupnenie dokumentov ihneď po ich zbere v reálnom čase a bezodkladne presahovalo finančné a technické možnosti subjektu verejného sektora alebo verejného podniku, sprístupnia sa dokumenty uvedené v odseku 4 v lehote, ktorá neprimerane nezníži využitie ich ekonomického potenciálu. Užívatelia musia byť informovaní o presnom časovom rámci sprístupňovania dokumentov, ako aj o frekvencii aktualizácie dokumentov.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z dôvodu zachovania vnútornej logiky textu a kvôli jeho neoddeliteľnému prepojeniu s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5 a.  V prípade potreby subjekty verejného sektora odpovedajú na žiadosti o informácie týkajúce sa metodiky použitej pri zostavovaní dokumentov.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z dôvodu zachovania vnútornej logiky textu a kvôli jeho neoddeliteľnému prepojeniu s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh smernice

Článok 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 5 a

 

Aplikačné programovacie rozhrania

 

1.  Keď sa dokument sprístupní žiadateľovi na opakované použitie alebo keď sa žiadateľovi udelí licencia, subjekt verejného sektora alebo verejný podnik tento dokument sprístupní na opakované použitie prostredníctvom aplikačných programovacích rozhraní a portálových stránok, ak je to možné a vhodné.

 

2.  Ak subjekt verejného sektora alebo verejný podnik sprístupní informácie na opakované použitie prostredníctvom API, tento subjekt poskytne prístup všetkým používateľom. Najmä v prípade informácií v reálnom čase subjekt verejného sektora alebo verejný podnik takisto zabezpečí prístup k informáciám z minulosti, ak sú k dispozícii. Týmto nie sú dotknuté povinnosti stanovené v práve Únie. Ak takéto povinnosti existujú, vyplývajúce obmedzenia sa odôvodnia a odôvodnenie sa verejne sprístupní.

 

3.  Ak sa na sprístupnenie informácií používa API, informácie musia mať rovnaký rozsah ako pri ich sprístupnení iným spôsobom.

 

4.  Subjekty verejného sektora alebo verejné podniky vytvoria a zdokumentujú rozhranie API a jeho technickú špecifikáciu s použitím otvorených noriem a štruktúrovaných, strojom čitateľných a otvorených formátov.

 

5.  Subjekty verejného sektora alebo verejné podniky oznámia všetky zmeny technickej špecifikácie rozhrania API používateľom vopred, a to čo najskôr a najneskôr 3 mesiace pred vykonaním zmeny, s výnimkou riadne odôvodnených naliehavých prípadov, v ktorých sa zmeny musia uplatniť bezodkladne.

 

6.  Subjekty verejného sektora alebo verejné podniky zabezpečia, aby bolo rozhranie API konzistentne prístupné a malo konzistentnú úroveň kvality.

 

7.  Subjekty verejného sektora alebo verejné podniky sprístupnia rozhranie API a jeho technické špecifikácie za podmienok stanovených v článkoch 5, 6, 7, 8, 9 a 10 tejto smernice. Dokumentácia sa sprístupní bezplatne, pričom sa uplatní čo najmenej formálnych obmedzení a podmienok, pričom podmienky nebudú v žiadnom prípade prísnejšie než tie, ktoré sa vzťahujú na samotné informácie.

 

8.  Komisia stanoví kritériá pre interoperabilitu rozhraní API medzi subjektmi verejného sektora a verejnými podnikmi v členských štátoch s cieľom uľahčiť používanie dokumentov prostredníctvom rozhraní API a na podporu interakcie medzi prístrojmi.

 

9.  Opatrenia uvedené v odseku 8 prijme Komisia prostredníctvom delegovaného aktu v súlade s článkom 14.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z dôvodu zachovania vnútornej logiky textu a kvôli jeho neoddeliteľnému prepojeniu s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Opakované použitie dokumentov musí byť bezplatné alebo sa poplatky musia obmedziť na hraničné náklady vzniknuté pri reprodukcii, poskytovaní a šírení dokumentov , prípadne pri anonymizácii osobných údajov a opatreniach prijatých na ochranu dôverných obchodných informácií.

1.  Opakované použitie dokumentov musí byť bezplatné.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Odchylne sa odsek 1 neuplatňuje na:

2.  Členské štáty sa môžu rozhodnúť neuplatňovať odseky 1 a 1a na:

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  subjekty verejného sektora, od ktorých sa požaduje, aby vytvárali príjmy, ktorými pokryjú podstatnú časť nákladov súvisiacich s výkonom ich verejných úloh;

a)  dokumenty, v súvislosti s ktorými má dotknutý subjekt verejného sektora na základe vnútroštátneho práva povinnosť vytvoriť dostatočné príjmy, ktorými pokryje najmenej 60 % nákladov súvisiacich so zberom, zhotovením, reprodukciou, šírením a uchovávaním údajov.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V prípadoch uvedených v odseku 2 písm. a) a c) sa celková suma poplatkov vypočíta v súlade s objektívnymi, transparentnými a overiteľnými kritériami, ktoré stanovia členské štáty. Celkový príjem za poskytovanie dokumentov a povoľovanie ich opakovaného použitia za príslušné účtovné obdobie nepresahuje náklady na zber, vyhotovenie, reprodukciu a šírenie, prípadne anonymizáciu osobných údajov a opatrenia prijaté na ochranu dôverných obchodných informácií spolu s primeranou návratnosťou investícií. Poplatky sa vypočítajú v súlade s platnými účtovnými zásadami.

3.  V prípadoch uvedených v odseku 2 písm. a) a c) sa celková suma poplatkov vypočíta v súlade s objektívnymi, transparentnými a overiteľnými kritériami, ktoré stanovia členské štáty. Celkový príjem za poskytovanie dokumentov a povoľovanie ich opakovaného použitia za príslušné účtovné obdobie nepresahuje náklady na zber, vyhotovenie, reprodukciu a šírenie, uchovávanie údajov, prípadne anonymizáciu osobných údajov a opatrenia prijaté na ochranu dôverných obchodných informácií spolu s primeranou návratnosťou investícií. Poplatky sa vypočítajú v súlade s platnými účtovnými zásadami.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  V prípade spoplatňovania subjektmi verejného sektora uvedenými v odseku 2 písm. b) celkový príjem za poskytovanie a povoľovanie opakovaného použitia dokumentov počas zodpovedajúceho účtovného obdobia nepresiahne náklady na zber, vyhotovenie, reprodukciu, šírenie, uchovávanie a vysporiadanie práv, prípadne anonymizáciu osobných údajov a opatrenia prijaté na ochranu dôverných obchodných informácií spolu s primeranou návratnosťou investícií. Poplatky sa vypočítajú v súlade s účtovnými zásadami platnými pre príslušné subjekty verejného sektora.

4.  V prípade spoplatňovania subjektmi verejného sektora uvedenými v odseku 2 písm. b) celkový príjem za poskytovanie a povoľovanie opakovaného použitia dokumentov počas zodpovedajúceho účtovného obdobia nepresiahne náklady na zber, vyhotovenie, reprodukciu, šírenie, uchovávanie údajov, ochranu a vysporiadanie práv, prípadne anonymizáciu osobných údajov a opatrenia prijaté na ochranu dôverných obchodných informácií spolu s primeranou návratnosťou investícií. Poplatky sa vypočítajú v súlade s účtovnými zásadami platnými pre príslušné subjekty verejného sektora.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Opakované použitie súborov údajov s vysokou hodnotou, ktorých zoznam sa vymedzí v súlade s článkom 13, a výskumných údajov uvedených v článku 1 ods. 1 písm. c) je pre používateľov bezplatné.

5.  Opakované použitie súborov údajov s vysokou hodnotou, ktorých zoznam sa vymedzí v súlade s článkom 13 a prílohou IIa, a výskumných údajov uvedených v článku 1 ods. 1 písm. c) je pre používateľov bezplatné.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5 a.  Členské štáty uverejnia, ak je to možné a vhodné elektronickými prostriedkami, zoznam dokumentov uvedených v odseku 2 písm. a). Predchádzajúce zaradenie dokumentu do zoznamu je predpokladom pre uplatnenie výnimiek uvedených v odseku 2 písm. a).

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh smernice

Článok 7 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Členské štáty môžu zverejniť náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s reprodukciou, šírením a uchovávaním údajov o dokumentoch, a prípadne aj náklady na anonymizáciu osobných údajov a náklady na opatrenia na ochranu dôvernosti uvedené v článku 1 ods. 2 písm. d).

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z dôvodu zachovania vnútornej logiky textu a kvôli jeho neoddeliteľnému prepojeniu s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty uverejnia zoznam subjektov verejného sektora uvedených v článku 6 ods. 2 písm. a).

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z dôvodu zachovania vnútornej logiky textu a kvôli jeho neoddeliteľnému prepojeniu s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Opakované použitie dokumentov sa môže povoliť bez podmienok alebo s podmienkami, ak je to vhodné, prostredníctvom licencie. Tieto podmienky nesmú zbytočne obmedzovať možnosti opakovaného použitia a nesmú sa používať na obmedzenie hospodárskej súťaže.

1.  Členské štáty umožnia opakované použitie dokumentov bez podmienok alebo licencie, okrem prípadov, keď je potreba takýchto podmienok alebo licencie nediskriminačná, odôvodnená verejným záujmom a primeraná.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z dôvodu zachovania vnútornej logiky textu a kvôli jeho neoddeliteľnému prepojeniu s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty, v ktorých sa používajú licencie, zabezpečia, aby boli na opakované použitie dokumentov verejného sektora k dispozícii v digitálnom formáte štandardné licencie, ktoré sa môžu prispôsobiť tak, aby spĺňali osobitné licenčné požiadavky, a aby sa mohli elektronicky spracovávať. Členské štáty podporia používanie takýchto štandardných licencií.

2.  Ak opakované použitie dokumentov podlieha podmienkam alebo licencii, členské štáty:

 

a)  zabezpečia, aby takéto podmienky alebo licencie zbytočne neobmedzovali možnosť opakovaného použitia alebo hospodársku súťaž a aby údaje boli sprístupnené za čo najmenej reštriktívnych podmienok alebo licenčných podmienok vrátane možnosti sprístupnenia dokumentov verejnosti;

 

b)  zhodnotia, či existujú bežne používané otvorené licencie, ktoré spĺňajú tieto požiadavky. Členské štáty následne použijú najbežnejšie používanú a najmenej reštriktívnu licenciu alebo licencie;

 

c)  podporia používanie štandardných otvorených licencií pre opakované použitie dokumentov verejného sektora a zabezpečia, aby boli takéto licencie dostupné v digitálnom formáte a aby ich bolo možné spracovávať elektronicky.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z dôvodu zachovania vnútornej logiky textu a kvôli jeho neoddeliteľnému prepojeniu s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2 a.  Bez toho, aby tým boli dotknuté požiadavky na zodpovednosť stanovené právom Únie, keď verejný subjekt alebo verejný podnik sprístupní dokumenty na opakované použitie bez akýchkoľvek podmienok a obmedzení, tento verejný subjekt alebo verejný podnik môže odmietnuť akúkoľvek zodpovednosť, pokiaľ ide o dokumenty sprístupnené na opakované použitie.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z dôvodu zachovania vnútornej logiky textu a kvôli jeho neoddeliteľnému prepojeniu s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú praktické opatrenia, ktoré uľahčia vyhľadávanie dokumentov dostupných na opakované použitie, ako sú inventárne zoznamy najdôležitejších dokumentov s príslušnými metaúdajmi dostupné, ak je to možné a uskutočniteľné, online a v strojovo čitateľnom formáte, a internetové portály, ktoré sú spojené s inventárnymi zoznamami. Členské štáty v rámci možností vytvárajú podmienky pre viacjazyčné vyhľadávanie dokumentov.

1.  Členské štáty prijmú praktické opatrenia, ktoré uľahčia vyhľadávanie dokumentov dostupných na opakované použitie, ako sú inventárne zoznamy najdôležitejších dokumentov s príslušnými metaúdajmi dostupné, ak je to možné a uskutočniteľné, online a v strojovo čitateľnom formáte, a internetové portály, ktoré sú spojené s inventárnymi zoznamami. Členské štáty v rámci možností vytvárajú podmienky pre viacjazyčné vyhľadávanie dokumentov.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z dôvodu zachovania vnútornej logiky textu a kvôli jeho neoddeliteľnému prepojeniu s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Členské štáty zabezpečia, aby subjekty verejného sektora a verejné podniky poskytli Komisii potrebný prístup ku všetkým údajom, ktoré sprístupňujú na opakované použitie s cieľom umožniť zhromaždenie súborov údajov na úrovni Únie, najmä poskytnúť úplné pokrytie súborov údajov pre Úniu pre konkrétnu kategóriu údajov, ako sa stanovuje v prílohe IIa. Komisia prijme praktické opatrenia na sprístupnenie súborov údajov na úrovni Únie prostredníctvom jednotného prístupového bodu.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z dôvodu zachovania vnútornej logiky textu a kvôli jeho neoddeliteľnému prepojeniu s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2 a.  Do [2 rokov po dátume transpozície tejto smernice] a následne každé tri roky predkladajú členské štáty Komisii správu o vnútroštátnych politikách otvoreného prístupu a príslušných opatreniach, ktoré boli prijaté.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak subjekt verejného sektora opakovane použije dokumenty ako vstup pre svoje komerčné aktivity, ktoré nepatria do rozsahu jeho verejných úloh, na poskytnutie dokumentov na takéto aktivity sa uplatnia rovnaké poplatky a iné podmienky, aké platia pre iných užívateľov.

2.  Členské štáty zaručia spravodlivú hospodársku súťaž medzi subjektmi verejného sektora, verejnými podnikmi a inými používateľmi, ak subjekty verejného sektora alebo verejné podniky opakovane použijú dokumenty ako vstup pre svoje komerčné aktivity, ktoré nepatria do rozsahu ich verejných úloh, a to tým, že na poskytnutie dokumentov na takéto aktivity sa uplatnia rovnaké poplatky a iné podmienky, aké platia pre iných užívateľov. 3. Členské štáty rovnako zabezpečia, aby opakované použitie dokumentov a informácií verejných podnikov neviedlo k narušeniu spravodlivej hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Opakované použitie dokumentov je otvorené pre všetkých potenciálnych účastníkov na trhu aj vtedy, keď jeden alebo niekoľko účastníkov trhu už využíva produkty s pridanou hodnotou založené na týchto dokumentoch. Zmluvy alebo iné dohody medzi subjektmi verejného sektora alebo verejnými podnikmi , ktoré majú v držbe dokumenty, a tretími stranami nesmú poskytovať výhradné práva.

1.  Opakované použitie dokumentov je otvorené pre všetkých potenciálnych používateľov aj vtedy, keď jeden alebo niekoľko používateľov už využíva produkty s pridanou hodnotou založené na týchto dokumentoch. Zmluvy alebo iné dohody medzi subjektmi verejného sektora alebo verejnými podnikmi, ktoré majú v držbe dokumenty, a tretími stranami nesmú poskytovať výhradné práva ani žiadne prednostné použitie údajov.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V záujme dosiahnutia cieľov tejto smernice Komisia spomedzi dokumentov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, prijme zoznam súborov údajov s vysokou hodnotou spolu s podmienkami ich uverejňovania a opakovaného použitia.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby súbory údajov s vysokou hodnotou, ktorých zoznam je uvedený v prílohe IIa, boli prístupné bezplatne, strojovo čitateľné, k dispozícii na stiahnutie a prípadne prostredníctvom interoperabilných rozhraní API. Podmienky ich opakovaného použitia musia byť v súlade s otvorenými štandardnými licenciami. Komisia má právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 14 s cieľom rozšíriť zoznam kategórií súborov údajov s vysokou hodnotou v prílohe IIa a najmä s cieľom ďalej spresniť súbory údajov týchto kategórií spomedzi dokumentov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, spolu s podmienkami a spôsobmi ich uverejňovania a opakovaného použitia.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Tieto súbory údajov musia byť k dispozícii bezplatne, musia byť strojovo čitateľné a prístupné prostredníctvom rozhraní API. Podmienky ich opakovaného použitia musia byť v súlade s otvorenými štandardnými licenciami.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Odchylne sa bezplatná dostupnosť uvedená v odseku 2 neuplatňuje na súbory údajov s vysokou hodnotou v držbe verejných podnikov, ak posúdenie vplyvu uvedené v článku 13 ods. 7 ukáže, že bezplatné sprístupnenie týchto súborov údajov spôsobí značné narušenie hospodárskej súťaže na príslušných trhoch.

3.  Odchylne sa bezplatná dostupnosť uvedená v odseku 1 neuplatňuje na súbory údajov s vysokou hodnotou v držbe verejných podnikov, ak posúdenie vplyvu uvedené v článku 13 ods. 7 ukáže, že bezplatné sprístupnenie týchto súborov údajov spôsobí značné narušenie hospodárskej súťaže na príslušných trhoch a ak nie je k dispozícii menej reštriktívny prístup k zmierneniu takéhoto narušenia, poplatky sa vypočítajú bez toho, aby tým bol dotknutý článok 6.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Okrem podmienok stanovených v odseku 2 môže Komisia vymedziť ďalšie uplatniteľné podmienky, konkrétne:

vypúšťa sa

a.  podmienky opakovaného použitia;

 

b.  formáty údajov a metaúdajov a technické podmienky ich uverejňovania a šírenia.

 

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Výber súborov údajov do zoznamu uvedeného v odseku 1 musí byť založený na posúdení ich potenciálu vytvárať sociálno-ekonomické výhody, počte používateľov a príjmov, ktoré môžu pomôcť vytvoriť, a ich potenciále na kombinovanie s inými súbormi údajov.

5.  Výber dodatočných kategórií a súborov údajov s vysokou hodnotou do zoznamu uvedeného v odseku 1 musí byť založený na posúdení ich potenciálu vytvárať významné občianske alebo sociálno-ekonomické výhody, na inováciách, na počte používateľov, a to najmä malých a stredných podnikov, a na príjmoch, ktoré môžu pomôcť vytvoriť, a na ich potenciáli na kombinovanie s inými súbormi údajov.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7 a.  Na účely odseku 7 Komisia uskutoční verejné konzultácie so všetkými zainteresovanými stranami vrátane subjektov verejného sektora, verejných podnikov, opätovných používateľov údajov, výskumných organizácií, skupín občianskej spoločnosti a iných zastupujúcich organizácií. Všetky zainteresované strany by mali mať možnosť predložiť Komisii návrhy dodatočných kategórií súborov údajov s vysokou hodnotou alebo konkrétnych súborov údajov. Komisia by ich mala zohľadniť alebo poskytnúť dotknutej zainteresovanej strane dôvody, prečo návrh nezohľadnila.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 13 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti smernice]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 5a a 13 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti smernice]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 13 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 5a a 13 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 13 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článkov 5a a 13 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Najskôr štyri roky po transpozícii tejto smernice Komisia vykoná hodnotenie tejto smernice a predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o hlavných zisteniach. Hodnotenie sa uskutoční podľa usmernení Komisie pre lepšiu právnu reguláciu47. Členské štáty poskytnú Komisii informácie potrebné na vypracovanie tejto správy.

1.  Do [36 mesiacov od transpozície tejto smernice] a následne najneskôr každých päť rokovKomisia vykoná hodnotenie tejto smernice a predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o hlavných zisteniach. Hodnotenie sa uskutoční podľa usmernení Komisie pre lepšiu právnu reguláciu47. Členské štáty poskytnú Komisii informácie potrebné na vypracovanie tejto správy.

__________________

__________________

47 SWD (2017)0350

47 SWD (2017)0350

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pri hodnotení sa preskúma najmä rozsah pôsobnosti a dosah tejto smernice vrátane rozsahu zvýšenia opakovaného použitia dokumentov verejného sektora, na ktoré sa táto smernica vzťahuje, pôsobenie princípov uplatňovaných na spoplatňovanie a opakované použitie oficiálnych textov legislatívnej a administratívnej povahy, opakované použitie dokumentov v držbe iných subjektov, než sú subjekty verejného sektora, vzájomné pôsobenie medzi predpismi na ochranu údajov a možnosťami opakovaného použitia, ako aj ďalšie možnosti zdokonalenia riadneho fungovania vnútorného trhu a rozvoja európskeho dátového hospodárstva.

2.  Pri hodnotení sa preskúma najmä rozsah pôsobnosti, občiansky a sociálno-ekonomický dosah tejto smernice vrátane rozsahu zvýšenia opakovaného použitia dokumentov verejného sektora, na ktoré sa táto smernica vzťahuje, dosah súborov údajov s vysokou hodnotou, relevantnosť pre konkrétne zainteresované strany, ako sú spotrebitelia a spoločnosti, najmä malé a stredné podniky, pôsobenie princípov uplatňovaných na spoplatňovanie a opakované použitie oficiálnych textov legislatívnej a administratívnej povahy, opakované použitie dokumentov v držbe iných subjektov, než sú subjekty verejného sektora, dostupnosť a používanie API, vzájomné pôsobenie medzi predpismi na ochranu údajov a možnosťami opakovaného použitia, ako aj ďalšie možnosti zdokonalenia riadneho fungovania vnútorného trhu a rozvoja európskeho dátového hospodárstva.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2 a.  V prípade potreby sa k správe uvedenej v odseku 1 priložia aj príslušné návrhy.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh smernice

Príloha II a (nová)

Kategória

Príklady súborov údajov

Rozpočet a výdavky

Plánované a prebiehajúce výdavky a dotácie, podrobné záznamy o výdavkoch na všetkých úrovniach verejnej správy

Spoločnosti

Registre spoločností a obchodné registre (zoznamy registrovaných spoločností, údaje o vlastníctve a riadení, identifikátory registrácie, súvahy).

Pozorovanie Zeme a životné prostredie

Údaje z vesmíru a údaje in situ (monitorovanie počasia, kvality pôdy a vody, spotreby energie, úrovní emisií)

Geopriestorové údaje

Priestorové údaje, na ktoré sa vzťahuje smernica 2007/2/ES (INSPIRE) vrátane poštových smerovacích čísel, vnútroštátnych a miestnych máp (katastrálne, topografické, námorné, administratívne hranice v mierke najmenej 1:20.000 (1cm ~ 200m))

Vnútroštátne právne predpisy

Legislatívne, regulačné a administratívne opatrenia; Návrhy opatrení vrátane procesných informácií súvisiacich s ich prijatím; Opatrenia, ktoré boli zmenené, zrušené alebo už nie sú v platnosti; Sprievodné dokumenty, ako sú dôvodové správy, posúdenia vplyvu, stanoviská poradných orgánov a podrobnosti o hlasovaní; Judikatúra.

Verejné obstarávanie

Minulé a súčasné ponuky a zadania zákazky na všetkých úrovniach správy, agregované podľa úradov, vo všetkých stavoch (napr. otvorené, uzavreté, zrušené)

Štatistika

Vnútroštátne, regionálne a miestne štatistické údaje o hlavných demografických a hospodárskych ukazovateľoch (HDP, vek, nezamestnanosť, príjmy, vzdelanie)

PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, KTORÉ SPRAVODAJKYNI POSKYTLI PODNETY

Tento zoznam bol vypracovaný úplne dobrovoľne na základe výlučnej zodpovednosti spravodajkyne. Spravodajkyňa pri príprave stanoviska až po jeho prijatie vo výbore získala podnety od týchto subjektov alebo fyzických osôb:

Osoba

Subjekt

Henning Twickler

EDSO pre inteligentné siete

Camille Alleguede

ENEDIS

 

European Federation of Local Energy Companies (Európsky zväz miestnych dodávateľov energie, CEDEC)

Audrey Gourraud

Fédération des Entreprises Publiques Locales (epl)

Robbie Morrison, Tom Brown, Ingmar Schlecht, Walter Palmetshofen

Open Knowledge International / Open Knowledge Foundation

Oliver Kaye

PSI Alliance

Jean-Gabriel Audebert-Lasrochas

Trainline.com

Lucie Petersen

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV)

Janine Prantl, Konstantin Schöfmann

Verband öffentlicher Wirtschaft (vöwg)

Dr. Elisa Schenner

Wiener Stadtwerke

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Opakované použitie informácií verejného sektora (prepracované znenie)

Referenčné čísla

COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

28.5.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

28.5.2018

Postup pridružených výborov - dátum oznámenia na schôdzi

13.9.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Julia Reda

16.5.2018

Prerokovanie vo výbore

19.6.2018

3.9.2018

 

 

Dátum prijatia

11.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

30

1

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Edward Czesak, Arndt Kohn, Julia Reda, Martin Schirdewan, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Ramón Jáuregui Atondo, Stanislav Polčák, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský

(1)

Pracovný dokument útvarov Komisie, SWD (2018) 145 final, s. 24.

(2)

SWD (2018) 145 final, s. 27.

(3)

Nadácia Open Knowledge Foundation (OKFN): Globálny index otvorených údajov: https://index.okfn.org/dataset/.

(4)

Úrad vlády: Charta G8 o otvorených údajoch a technická príloha: https://www.gov.uk/government/publications/open-data-charter/g8-open-data-charter-and-technical-annex.

(5)

Bundesamt für Kartographie und Geodäsie https://www.bkg.bund.de/

(6)

OpenStreetMap https://www.openstreetmap.org/


STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie (27.11.2018)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie)

(COM(2018)0234 – C8‑0169/2018 – 2018/0111(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Theodoros Zagorakis

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Opakované použitie informácií verejného sektora môže znamenať hospodársky, spoločenský a demokratický prínos tým, že umožní iným používateľom ako pôvodcom – verejným orgánom, vytvárať nové produkty a služby použitím oficiálnych informácií. Môže to stimulovať hospodársku činnosť a zvýšiť efektívnosť a transparentnosť verejných funkcií.

Smernica 2003/98/ES o opakovanom použití informácií verejného sektora, ktorá je kľúčovým prvkom Únie umožňujúcim prístup k vládnym údajom na hospodárske účely pri presadzovaní spoločenských cieľov, vyzvala subjekty verejného sektora, aby sprístupnili svoje informácie stanovením pravidiel, ktoré sa majú uplatňovať v prípade, že sa o opakovanom použití rozhoduje na základe voľného uváženia.

Smernica po revízii v júli 2013 zašla ešte ďalej: stanovila povinnosť opakovaného použitia pre väčšinu verejných orgánov a do rozsahu svojej pôsobnosti zahrnula múzeá, knižnice (vrátane univerzitných knižníc) a archívy, s cieľom zvýšiť transparentnosť, inovácie založené na údajoch a spravodlivú hospodársku súťaž.

Komisia 25. apríla 2018 uverejnila legislatívny návrh na prepracovanie smernice s cieľom ďalej podporovať a uľahčovať opakované použitie. Cieľom prepracovaného znenia je najmä posilniť postavenie MSP tým, že sa obmedzia prekážky na trhu v oblasti opakovaného použitia informácií verejného sektora na komerčné účely, pričom verejné podniky a výskumné údaje sa zahŕňajú do rozsahu pôsobnosti smernice.

Spravodajca víta návrh Komisie. Spravodajca podporuje najmä to, že návrh Komisie ponecháva súčasný prístup k subjektom v oblasti kultúry (knižnice, archívy a múzeá) bez zmeny, keďže smernica v tomto ohľade naďalej uspokojivo funguje.

Okrem toho spravodajca berie na vedomie zámer Komisie určiť prostredníctvom delegovaného aktu určité databázy verejného sektora s vysokou hodnotou (zoznam súborov údajov s vysokou hodnotou, článok 13), ktoré musia byť v budúcnosti bezplatne sprístupnené. Spravodajca v tejto súvislosti nemá proti návrhu Komisie žiadne námietky. Rád by však zdôraznil, že je nutné, aby bol takýto zoznam čo najjasnejší a čo najpodrobnejší, aby sa zabezpečila právna istota pre všetky dotknuté strany.

Spravodajca v tejto súvislosti vyslovuje celkovú podporu návrhu Komisie a navrhuje minimálny súbor pozmeňujúcich návrhov s cieľom zabezpečiť ďalšiu právnu zrozumiteľnosť a ďalej spresniť niektoré ustanovenia.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Verejný sektor v členských štátoch zbiera, produkuje, reprodukuje a šíri široké spektrum informácií v mnohých oblastiach činností, ako sú informácie o spoločnosti, hospodárstve, geografii, počasí, cestovnom ruchu, obchode, patentoch a vzdelávaní. Dokumenty zhotovené subjektmi verejného sektora výkonnej, zákonodarnej alebo súdnej povahy predstavujú rozsiahly, rôznorodý a cenný súbor zdrojov, ktoré môžu priniesť úžitok znalostnej ekonomike.

(6)  Verejný sektor v členských štátoch zbiera, produkuje, reprodukuje a šíri široké spektrum informácií v mnohých oblastiach činností, ako sú informácie o spoločnosti, hospodárstve, kultúre, geografii, počasí, cestovnom ruchu, obchode, patentoch a vzdelávaní. Dokumenty zhotovené subjektmi verejného sektora výkonnej, zákonodarnej alebo súdnej povahy predstavujú rozsiahly, rôznorodý a cenný súbor zdrojov, ktoré môžu priniesť úžitok znalostnej ekonomike.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Smernica ukladá členským štátom povinnosť sprístupniť všetky dokumenty na opakované použitie, pokiaľ nie je prístup k nim obmedzený alebo vylúčený na základe vnútroštátnych predpisov o prístupe k dokumentom a nie je predmetom iných výnimiek, ktoré sa stanovujú v tejto smernici. Smernica je postavená na existujúcom prístupovom režime členských štátov a nemení vnútroštátne pravidlá prístupu k dokumentom. Neuplatňuje sa v prípadoch, keď občania alebo spoločnosti môžu podľa príslušného prístupového režimu získať dokument len vtedy, keď môžu preukázať osobitný záujem. Na úrovni Únie články 41 (Právo na dobrú správu vecí verejných) a 42 Charty základných práv Európskej únie uznávajú právo každého občana Únie a každej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá má svoje bydlisko alebo svoje registrované sídlo v členskom štáte, na prístup k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie. Subjekty verejného sektora by sa mali nabádať k tomu, aby sprístupňovali na opakované použitie všetky dokumenty, ktoré majú v držbe. Subjekty verejného sektora by mali podporovať opakované použitie dokumentov vrátane oficiálnych textov legislatívneho a správneho charakteru a nabádať k nemu v takých prípadoch, keď subjekt verejného sektora má právo povoliť ich opakované použitie.

(19)  Smernica ukladá členským štátom povinnosť sprístupniť všetky dokumenty na opakované použitie bez toho, aby boli dotknuté výnimky, ktoré sa stanovujú v tejto smernici. Smernica vychádza z prístupových režimov členských štátov, ktoré sú v súčasnosti platné. V tejto súvislosti sa ňou nemenia vnútroštátne pravidlá prístupu k dokumentom ani sa v ňou nestanovujú osobitné prístupové práva alebo povinnosti zverejňovať informácie, o ktorých by mali rozhodovať členské štáty. Neuplatňuje sa v prípadoch, keď občania alebo spoločnosti môžu podľa príslušného prístupového režimu získať dokument len vtedy, keď môžu preukázať osobitný záujem. Na úrovni Únie články 41 (Právo na dobrú správu vecí verejných) a 42 Charty základných práv Európskej únie uznávajú právo každého občana Únie a každej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá má svoje bydlisko alebo svoje registrované sídlo v členskom štáte, na prístup k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie. Subjekty verejného sektora by sa mali nabádať k tomu, aby sprístupňovali na opakované použitie všetky dokumenty, ktoré majú v držbe. Subjekty verejného sektora by mali podporovať opakované použitie dokumentov vrátane oficiálnych textov legislatívneho a správneho charakteru a nabádať k nemu v takých prípadoch, keď subjekt verejného sektora má právo povoliť ich opakované použitie.

Odôvodnenie

Smernicou by sa mali upravovať len pravidlá týkajúce sa opakovaného použitia verejných dokumentov, pričom členské štáty majú výhradné právomoci v oblasti prístupu k dokumentom. Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na zachovanie vnútornej logiky textu, keďže úzko súvisí s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  Dokument by mal byť považovaný za dokument v strojovo čitateľnom formáte, ak je vo formáte súboru štruktúrovanom tak, že umožňuje softvérovým aplikáciám ľahko identifikovať, rozpoznať a extrahovať z neho špecifické údaje. Údaje zakódované v súboroch, ktoré sú štruktúrované v strojovo čitateľnom formáte, by sa mali považovať za strojovo čitateľné údaje. Strojovo čitateľné formáty môžu byť otvorené alebo podliehať vlastníckemu právu; môžu byť formálne štandardizované alebo nie. Dokumenty kódované vo formátoch súborov, ktoré obmedzujú automatické spracovanie, pretože údaje z nich nemožno vôbec alebo ľahko extrahovať, by sa nemali považovať za dokumenty v strojovo čitateľnom formáte. Členské štáty by v prípadoch, ak je to možné a uskutočniteľné, mali nabádať k použitiu otvorených, strojovo čitateľných formátov.

(31)  Dokument by mal byť považovaný za dokument v strojovo čitateľnom formáte, ak je vo formáte súboru štruktúrovanom tak, že umožňuje softvérovým aplikáciám ľahko identifikovať, rozpoznať a extrahovať z neho špecifické údaje technologicky neutrálnym spôsobom. Údaje zakódované v súboroch, ktoré sú štruktúrované v strojovo čitateľnom formáte, by sa mali považovať za strojovo čitateľné údaje. Strojovo čitateľné formáty môžu byť otvorené alebo podliehať vlastníckemu právu; môžu byť formálne štandardizované alebo nie. Dokumenty kódované vo formátoch súborov, ktoré obmedzujú automatické spracovanie, pretože údaje z nich nemožno vôbec alebo ľahko extrahovať, by sa nemali považovať za dokumenty v strojovo čitateľnom formáte. Členské štáty by v prípadoch, ak je to možné a uskutočniteľné, mali nabádať k použitiu otvorených, strojovo čitateľných formátov.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Poplatky za opakované použitie dokumentov predstavujú dôležitú prekážku vstupu na trh pre začínajúce podniky a MSP. Dokumenty by sa preto mali sprístupňovať na opakované použitie bez poplatkov a ak sú poplatky nevyhnutné, mali by sa v zásade obmedziť na hraničné náklady. Vo výnimočných prípadoch by sa mala zohľadniť nutnosť neprekážať bežnému fungovaniu subjektov verejného sektora, ktoré majú povinnosť vytvárať príjmy, ktoré pokryjú podstatnú časť ich nákladov súvisiacich s výkonom ich verejných úloh . Rovnako by sa mala vziať do úvahy úloha verejných podnikov v konkurenčnom hospodárskom prostredí. V týchto prípadoch by preto subjekty verejného sektora a verejné podniky mali mať možnosť účtovať si poplatky prevyšujúce hraničné náklady. Uvedené poplatky by mali byť stanovené v súlade s objektívnymi, transparentnými a overiteľnými kritériami a celkový príjem z poskytnutia dokumentov a povolenia ich opakovaného použitia by nemal prekračovať náklady na zber, zhotovenie, reprodukciu a šírenie spolu s primeranou návratnosťou investícií. Do oprávnených nákladov by sa prípadne mali zahrnúť aj náklady na anonymizáciu osobných údajov alebo citlivých obchodných informácií. Požiadavka tvoriť príjmy, ktoré pokryjú podstatnú časť nákladov subjektov verejného sektora súvisiacich s výkonom ich verejných úloh, alebo rozsah služieb všeobecného záujmu, ktorými sú poverené verejné podniky, nemusí vyplývať zo zákona a môže pochádzať napríklad z administratívnej praxe v členských štátoch. Členské štáty by mali takúto požiadavku pravidelne preskúmavať.

(32)  Poplatky za opakované použitie dokumentov predstavujú dôležitú prekážku vstupu na trh pre začínajúce podniky a MSP, najmä v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Dokumenty by sa preto mali sprístupňovať na opakované použitie bez poplatkov a ak sú poplatky nevyhnutné, mali by sa v zásade obmedziť na hraničné náklady. Hraničné náklady sú tvorené dodatočnými nákladmi na digitalizáciu, uchovávanie a správu údajov, ako aj nákladmi vynaloženými na digitálne uchovávanie hromadných údajov, na vyvinutie dodatočného úsilia na poskytovanie údajov v strojovo čitateľnom formáte a na dodatočné zaťaženie súvisiace s opatreniami v oblasti infraštruktúry. Vo výnimočných prípadoch by sa mala zohľadniť nutnosť neprekážať bežnému fungovaniu subjektov verejného sektora, ktoré majú povinnosť vytvárať príjmy, ktoré pokryjú podstatnú časť ich nákladov súvisiacich s výkonom ich verejných úloh. Rovnako by sa mala vziať do úvahy úloha verejných podnikov v konkurenčnom hospodárskom prostredí. V týchto prípadoch by preto subjekty verejného sektora a verejné podniky mali mať možnosť účtovať si poplatky prevyšujúce hraničné náklady. Uvedené poplatky by mali byť stanovené v súlade s objektívnymi, transparentnými a overiteľnými kritériami a celkový príjem z poskytnutia dokumentov a povolenia ich opakovaného použitia by nemal prekračovať náklady na zber, zhotovenie, reprodukciu a šírenie spolu s primeranou návratnosťou investícií. Do oprávnených nákladov by sa prípadne mali zahrnúť aj náklady na anonymizáciu osobných údajov alebo citlivých obchodných informácií. Požiadavka tvoriť príjmy, ktoré pokryjú podstatnú časť nákladov subjektov verejného sektora súvisiacich s výkonom ich verejných úloh, alebo rozsah služieb všeobecného záujmu, ktorými sú poverené verejné podniky, nemusí vyplývať zo zákona a môže pochádzať napríklad z administratívnej praxe v členských štátoch. Členské štáty by mali takúto požiadavku pravidelne preskúmavať.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na zachovanie vnútornej logiky textu, keďže úzko súvisí s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(52)  Nástroje, ktoré pomôžu potenciálnym opätovným používateľom pri hľadaní dokumentov dostupných na opakované použitie a podmienok opakovaného použitia, môžu značne uľahčiť cezhraničné využívanie dokumentov verejného sektora. Členské štáty by preto mali zabezpečiť, aby sa zaviedli praktické opatrenia, ktoré pomôžu opätovným používateľom pri hľadaní dokumentov dostupných na opakované použitie. Príkladmi takých praktických opatrení sú podľa možnosti on-line dostupné inventárne zoznamy dôležitých dokumentov (dokumenty, ktoré sa v širokej miere opakovane používajú alebo ktoré majú potenciál širokého opakovaného použitia) a internetové portály, ktoré sú spojené s decentralizovanými inventárnymi zoznamami .

(52)  Nástroje, ktoré pomôžu potenciálnym opätovným používateľom pri hľadaní dokumentov dostupných na opakované použitie a podmienok opakovaného použitia, môžu značne uľahčiť cezhraničné využívanie dokumentov verejného sektora. Členské štáty by preto mali zabezpečiť, aby sa zaviedli praktické opatrenia, ktoré pomôžu opätovným používateľom pri hľadaní dokumentov dostupných na opakované použitie. Príkladmi takých praktických opatrení sú podľa možnosti on-line dostupné inventárne zoznamy dôležitých dokumentov (dokumenty, ktoré sa v širokej miere opakovane používajú alebo ktoré majú potenciál širokého opakovaného použitia) a internetové portály, ktoré sú spojené s decentralizovanými inventárnymi zoznamami . Aj opatrenia na uľahčenie overenia verejných dokumentov poskytujú používateľom dôležité záruky.

Odôvodnenie

S ohľadom na riziká hackovania alebo manipulácie v digitálnom veku je pre dôveryhodnosť verejného sektora dôležité, aby bol overiteľný. Nástroje sú ľahko dostupné a ich použitie hneď na začiatku procesu si vyžaduje pomerne malé úsilie a prináša veľký úžitok.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 57

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(57)  Jedným z hlavných cieľov vytvorenia vnútorného trhu je vytvorenie podmienok napomáhajúcich rozvoju služieb v rámci celej Únie. Knižnice, múzeá a archívy uchovávajú významné množstvo cenných zdrojov informácií verejného sektora, najmä odkedy projekty digitalizácie znásobili množstvo verejne prístupného digitálneho materiálu. Tieto zbierky kultúrneho dedičstva a s nimi súvisiace metaúdaje sú potenciálnym základom pre produkty a služby s digitálnym obsahom a majú obrovský potenciál pre inovatívne opakované použitie v oblastiach ako vzdelávanie a cestovný ruch. Ostatné druhy kultúrnych zariadení (ako orchestre, opery, balety a divadlá) vrátane archívov, ktoré sú ich súčasťou, by mali zostať mimo rozsahu pôsobnosti z dôvodu ich osobitého charakteru „scénických umení“ a preto, že takmer všetok ich materiál je predmetom práv duševného vlastníctva tretích strán, čo by ich vylučovalo z rozsahu pôsobnosti uvedenej smernice.

(57)  Jedným z hlavných cieľov vytvorenia vnútorného trhu je vytvorenie podmienok napomáhajúcich rozvoju služieb v rámci celej Únie. Knižnice, múzeá a archívy uchovávajú významné množstvo cenných zdrojov informácií verejného sektora. Opakované použitie dokumentov v držbe týchto inštitúcií má významný sociálny a hospodársky potenciál pre kultúrny a kreatívny priemysel, ako aj pre spoločnosť, najmä odkedy projekty digitalizácie znásobili množstvo verejne prístupného digitálneho materiálu, ktorý je prístupný na platformách ako je Europeana. Tieto zbierky kultúrneho dedičstva a s nimi súvisiace metaúdaje sú potenciálnym základom pre produkty a služby s digitálnym obsahom a majú obrovský potenciál pre inovatívne opakované použitie nielen v kultúrnom a kreatívnom priemysle, ale aj v oblastiach ako vzdelávanie a cestovný ruch. Ostatné druhy kultúrnych zariadení (ako orchestre, opery, balety a divadlá) vrátane archívov, ktoré sú ich súčasťou, by mali zostať mimo rozsahu pôsobnosti z dôvodu ich osobitého charakteru „scénických umení“ a preto, že takmer všetok ich materiál je predmetom práv duševného vlastníctva tretích strán, čo by ich vylučovalo z rozsahu pôsobnosti uvedenej smernice.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na zachovanie vnútornej logiky textu, keďže úzko súvisí s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 60

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(60)  V záujme zabezpečenia ich maximálneho účinku a na uľahčenie ich opakovaného použitia by súbory údajov s vysokou hodnotou mali byť sprístupnené na opakované použitie s minimálnymi právnymi obmedzeniami a bezplatne. Ak príslušné súbory údajov obsahujú dynamické údaje, mali by sa uverejniť aj prostredníctvom aplikačných programovacích rozhraní.

(60)  V záujme zabezpečenia ich maximálneho účinku a na uľahčenie ich opakovaného použitia by súbory údajov s vysokou hodnotou mali byť sprístupnené na opakované použitie s minimálnymi právnymi obmedzeniami a bezplatne. Ak príslušné súbory údajov obsahujú dynamické údaje, mali by sa uverejniť aj prostredníctvom aplikačných programovacích rozhraní. Rovnako, ako je to v prípade iných informácií verejného sektora, by mali byť sprevádzané nástrojmi na overovanie, ktoré vzbudzujú u používateľov dôveru.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 60 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(60a)  Vzhľadom na vysokú mieru rizika, že súčasné technologické formáty na uchovávanie a sprístupňovanie informácií verejného sektora zastarávajú, by verejné orgány – najmä v prípade súborov údajov s vysokou hodnotou – mali zaviesť účinné politiky dlhodobého uchovávania s cieľom zabezpečiť možnosti využitia do budúcnosti.

Odôvodnenie

S cieľom zaručiť dlhodobý prístup sú nevyhnutné zmysluplné politiky uchovávania, ktoré podporujú budúci výskum, analýzu a transparentnosť.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  existujúcich dokumentov v držbe subjektov verejného sektora členských štátov;

a)  verejne dostupných dokumentov v držbe subjektov verejného sektora členských štátov;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na zachovanie vnútornej logiky textu, keďže úzko súvisí s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  existujúcich dokumentov v držbe verejných podnikov pôsobiacich v oblastiach vymedzených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ42 a verejných podnikov pôsobiacich ako poskytovatelia služieb vo verejnom záujme podľa článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/200743, verejných podnikov pôsobiacich ako leteckí dopravcovia pri plnení záväzkov služby vo verejnom záujme podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/200844 a verejných podnikov pôsobiacich ako majitelia lodí Spoločenstva pri plnení záväzkov vo verejnom záujme podľa článku 4 nariadenia Rady (EHS) č. 3577/9245;

b)  verejne dostupných dokumentov v držbe verejných podnikov pôsobiacich v oblastiach vymedzených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ42 a verejných podnikov pôsobiacich ako poskytovatelia služieb vo verejnom záujme podľa článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/200743, verejných podnikov pôsobiacich ako leteckí dopravcovia pri plnení záväzkov služby vo verejnom záujme podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/200844 a verejných podnikov pôsobiacich ako majitelia lodí Spoločenstva pri plnení záväzkov vo verejnom záujme podľa článku 4 nariadenia Rady (EHS) č. 3577/9245;

__________________

__________________

42 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L94, 28.3.2014, s. 243).

42 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L94, 28.3.2014, s. 243).

43 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a 1107/70.

43 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a 1107/70.

44 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie) (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008, s. 3 – 20).

44 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie) (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008, s. 3 – 20).

45 Nariadenie Rady (EHS) č. 3577/92 zo 7. decembra 1992, ktorým sa uplatňuje zásada slobody poskytovania služieb na námornú dopravu v rámci členských štátov (námorná kabotáž) (Ú. v. ES L 364, 12.12.1992, s. 7 – 10).

45 Nariadenie Rady (EHS) č. 3577/92 zo 7. decembra 1992, ktorým sa uplatňuje zásada slobody poskytovania služieb na námornú dopravu v rámci členských štátov (námorná kabotáž) (Ú. v. ES L 364, 12.12.1992, s. 7 – 10).

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  dokumenty v držbe verejných podnikov vyhotovené mimo rozsahu poskytovania služieb všeobecného záujmu vymedzených právnymi predpismi alebo inými záväznými pravidlami v členskom štáte;

b)  dokumenty v držbe verejných podnikov vyhotovené mimo rozsahu poskytovania služieb všeobecného záujmu vymedzených právnymi predpismi alebo inými záväznými pravidlami v členskom štáte alebo, v prípade neexistencie takýchto predpisov, v súlade s bežnou právnou praxou, ktorá sa uplatňuje v súčasnosti v príslušnom členskom štáte;

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Táto smernica nemá vplyv na úroveň ochrany jednotlivcov z hľadiska spracúvania osobných údajov podľa ustanovení právnych predpisov Únie a vnútroštátnych právnych predpisov a najmä ňou nie sú dotknuté povinnosti a práva stanovené v nariadení (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Bez toho, aby bola dotknutá kapitola V, subjekty verejného sektora a verejné podniky sprístupnia svoje dokumenty vo všetkých dostupných formátoch alebo jazykoch, a pokiaľ je to možné a uskutočniteľné, v otvorenom, strojovo čitateľnom formáte spolu s ich metaúdajmi. Formát i metaúdaje musia, pokiaľ je to možné, spĺňať formálne otvorené štandardy.

1.  Bez toho, aby bola dotknutá kapitola V, subjekty verejného sektora a verejné podniky sprístupnia svoje dokumenty a zabezpečia ich interoperabilitu, ľahké vyhľadávanie a opakovanú použiteľnosť pomocou elektronických prostriedkov, a to vo všetkých dostupných formátoch alebo jazykoch, a pokiaľ je to možné a uskutočniteľné, v otvorenom, strojovo čitateľnom formáte spolu s ich metaúdajmi. Formát i metaúdaje musia, pokiaľ je to možné, spĺňať formálne otvorené štandardy.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na zachovanie vnútornej logiky textu, keďže úzko súvisí s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  dokumenty, pre ktoré je príslušný subjekt verejného sektora povinný podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo, v prípade ich neexistencie, v súlade s bežnou správnou praxou v príslušnom členskom štáte vytvoriť dostatočné príjmy na pokrytie podstatnej časti nákladov – aspoň 60 % – súvisiacich s ich získaním, tvorbou, reprodukciou a šírením;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na zachovanie vnútornej logiky textu, keďže úzko súvisí s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Opakované použitie súborov údajov s vysokou hodnotou, ktorých zoznam sa vymedzí v súlade s článkom 13, a výskumných údajov uvedených v článku 1 ods. 1 písm. c) je pre používateľov bezplatné.

5.  Opakované použitie súborov údajov s vysokou hodnotou, ktorých zoznam sa vymedzí v súlade s článkom 13, a výskumných údajov uvedených v článku 1 ods. 1 písm. c) je pre používateľov bezplatné alebo sa umožňuje za nižšie náklady.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú praktické opatrenia, ktoré uľahčia vyhľadávanie dokumentov dostupných na opakované použitie, ako sú inventárne zoznamy najdôležitejších dokumentov s príslušnými metaúdajmi dostupné, ak je to možné a uskutočniteľné, online a v strojovo čitateľnom formáte, a internetové portály, ktoré sú spojené s inventárnymi zoznamami. Členské štáty v rámci možností vytvárajú podmienky pre viacjazyčné vyhľadávanie dokumentov.

Členské štáty prijmú praktické opatrenia, ktoré uľahčia vyhľadávanie dokumentov dostupných na opakované použitie, ako sú inventárne zoznamy najdôležitejších dokumentov s príslušnými metaúdajmi dostupné, ak je to možné a uskutočniteľné, online a v strojovo čitateľnom formáte, a internetové portály, ktoré sú spojené s inventárnymi zoznamami, a nástroje na overovanie. Členské štáty v rámci možností vytvárajú podmienky pre viacjazyčné vyhľadávanie dokumentov.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na zachovanie vnútornej logiky textu, keďže úzko súvisí s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 12a

 

Uchovávanie informácií verejného sektora

 

Členské štáty zabezpečia vykonávanie zmysluplných politík uchovávania informácií verejného sektora v akomkoľvek formáte, ktorý poskytuje tie najlepšie možné záruky dlhodobého prístupu.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na zachovanie vnútornej logiky textu, keďže úzko súvisí s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V záujme dosiahnutia cieľov tejto smernice Komisia spomedzi dokumentov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, prijme zoznam súborov údajov s vysokou hodnotou spolu s podmienkami ich uverejňovania a opakovaného použitia.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby súbory údajov s vysokou hodnotou uvedené v prílohe Ia boli k dispozícii bezplatne, aby boli strojovo čitateľné a prístupné na stiahnutie a aby boli sprevádzané nástrojmi na overenie totožnosti, podliehali účinným politikám dlhodobého uchovávania a aby boli v prípade potreby prístupné prostredníctvom rozhraní API. Podmienky ich opakovaného použitia musia byť v súlade s otvorenými štandardnými licenciami. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 14 prijať delegované akty s cieľom doplniť túto smernicu rozšírením zoznamu kategórií súborov údajov s vysokou hodnotou v prílohe Ia a najmä ďalším upresnením súborov údajov s vysokou hodnotou medzi dokumentmi, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, spolu s postupmi ich uverejňovania a opakovaného použitia.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Tieto súbory údajov musia byť k dispozícii bezplatne, musia byť strojovo čitateľné a prístupné prostredníctvom rozhraní API. Podmienky ich opakovaného použitia musia byť v súlade s otvorenými štandardnými licenciami.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Podporujeme navrhované zmeny uvedené v stanovisku Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) s dodatkom, aby sa zohľadnili vyššie uvedené body.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Príloha I a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Príloha Ia

 

Zoznam súborov údajov s vysokou hodnotou

 

Vnútroštátne právne predpisy vrátane legislatívnych, regulačných a administratívnych opatrení; návrhy opatrení vrátane procesných informácií týkajúcich sa ich prijatia; opatrenia, ktoré boli zmenené, zrušené alebo už nie sú v platnosti; sprievodné dokumenty, ako sú dôvodové správy, posúdenia vplyvu, stanoviská poradných orgánov a záznamy o hlasovaní.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na zachovanie vnútornej logiky textu, keďže úzko súvisí s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Opakované použitie informácií verejného sektora (prepracované znenie)

Referenčné čísla

COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

28.5.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT 37

28.5.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Theodoros Zagorakis

1.6.2018

Prerokovanie vo výbore

10.10.2018

 

 

 

Dátum prijatia

20.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

0

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Dietmar Köster, Emma McClarkin, Michel Reimon

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Nicola Danti, Tomáš Zdechovský


STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (27.11.2018)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie)

(COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Ignazio Corrao

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca víta návrh Komisie na prepracovanie smerníc 2013/37/EÚ a 2003/98/ES o opakovanom použití informácií verejného sektora. Cieľom návrhu je aktualizovať existujúce smernice, aby sa uľahčilo opakované použitie informácií verejného sektora v celej Únii pomocou harmonizácie základných podmienok, ktoré sprístupňujú informácie verejného sektora opätovným používateľom.

Návrh rozširuje svoj vecný rozsah pôsobnosti a jeho cieľom je zabezpečiť súlad s právom Európskej únie, najmä s právnymi predpismi o ochrane údajov – ako aj s inými politikami a iniciatívami Únie – o umelej inteligencii alebo internete vecí. 

Spravodajca však považuje za nutné náležite zohľadniť tento vnútorný právny súlad právnych predpisov Európskej únie, aby sa predišlo právnej neistote medzi rôznymi právnymi nástrojmi. Je potrebné, aby návrh predovšetkým jasne odrážal interakciu medzi opakovaným použitím informácií verejného sektora a súladom s právnymi predpismi EÚ o ochrane údajov, ktoré sa uplatňujú na každé spracovanie osobných údajov vykonávané v rámci tejto smernice. Spravodajca okrem toho považuje za nutné, aby sa v legislatívnej časti návrhu zaviedli osobitné ustanovenia, aby sa predišlo rozdielnym výkladom alebo chápaniu základných pojmov pre správne uplatňovanie tohto návrhu, ktoré sa už používajú v právnych predpisoch EÚ o ochrane údajov. Týka sa to napríklad vymedzení „osobných údajov“ a „anonymných údajov“. V obidvoch prípadoch ide o pojmy používané nariadením (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré majú jasný význam. Predovšetkým je potrebné vymedziť pojem „anonymné údaje“, pretože v mnohých prípadoch sa tento pojem chápe ako odkaz na „pseudonymné údaje“. „Pseudonymné údaje“ sú však „osobné údaje“ a za každých okolností sa na ich spracovanie alebo použitie naďalej vzťahujú ustanovenia všeobecného nariadenia o ochrane údajov. 

A napokon, s cieľom riešiť aj obavy zainteresovaných strán týkajúce sa ochrany osobných údajov, najmä v odvetviach ako zdravotníctvo alebo iné odvetvia spracúvajúce „citlivé osobné údaje“, považuje spravodajca za potrebné ustanoviť, že pri rozhodovaní o rozsahu a podmienkach opakovaného použitia dokumentov, ktoré obsahujú osobné údaje, organizácie, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, musia vykonávať posúdenia vplyvu na ochranu údajov. To by im umožnilo posúdiť riziká spojené s uvoľnením osobných údajov do verejného vlastníctva, zohľadňujúc podmienky opakovaného použitia. 

Stručne povedané, navrhované zmeny zvyšujú právnu kvalitu textu zabezpečením vnútornej právnej konzistentnosti medzi týmto návrhom opakovaného použitia informácií verejného sektora a pravidlami ochrany osobných údajov.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Hlava 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh

Návrh

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie)

o otvorených údajoch a opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie)

Odôvodnenie

Pri prijatí smernice 2003/98/ES nebol pojem otvorených údajov široko známy. Dnes je však situácia iná. Pojem „otvorené údaje“ vo veľkej miere využíva Komisia vo svojej komunikácii (napríklad na Portáli otvorených dát Európskej únie), ako aj v dôvodovej správe k tejto smernici. Tento pojem je všeobecne známy a širšiemu publiku opisuje myšlienku technického pojmu „opakované použitie informácií verejného sektora“.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  V nadväznosti na konzultáciu so zainteresovanými stranami a na základe výsledkov posúdenia vplyvu30 Komisia dospela k záveru, že na riešenie zostávajúcich a nových prekážok širokého opakovaného použitia informácií verejného sektora a informácií financovaných z verejných zdrojov v celej Únii a na prispôsobenie legislatívneho rámca pokroku dosiahnutému v oblasti digitálnych technológií, ako napr. umelá inteligencia a internet vecí, je potrebné opatrenie na úrovni Únie.

(3)  V nadväznosti na konzultáciu so zainteresovanými stranami a na základe výsledkov posúdenia vplyvu30 Komisia dospela k záveru, že na riešenie zostávajúcich a nových prekážok širokého opakovaného použitia informácií verejného sektora a informácií financovaných z verejných zdrojov v celej Únii a na prispôsobenie legislatívneho rámca pokroku dosiahnutému v oblasti digitálnych technológií, ako napr. umelá inteligencia, internet vecí, vysokovýkonný cloud computing a kvantová technológia je potrebné opatrenie na úrovni Únie. Súbory údajov z otvoreného zdroja prispejú k rýchlemu pokroku a vytvoria novú stratégiu na prijatie nových digitálnych technológií, najmä umelej inteligencie.

_________________

_________________

30 SWD(2018) 127.

30 SWD(2018) 127.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Podstatné zmeny zavedené do právneho textu na to, aby sa plne využil potenciál informácií verejného sektora pre európske hospodárstvo a spoločnosť, sa sústreďujú na tieto oblasti: poskytovanie prístupu k dynamickým údajom v reálnom čase prostredníctvom primeraných technických prostriedkov, zvýšenie ponuky kvalitných verejných údajov na opakované použitie, a to aj zo strany verejných podnikov, organizácií vykonávajúcich výskum a organizácií financujúcich výskum, boj proti vzniku nových foriem výhradných dohôd, používaniu výnimiek zo zásady výberu hraničných nákladov a na vzťah medzi touto smernicou a niektorými súvisiacimi právnymi nástrojmi vrátane smernice 96/9/ES31 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES.

(4)  Podstatné zmeny zavedené do právneho textu na to, aby sa plne využil potenciál informácií verejného sektora pre európske hospodárstvo a spoločnosť, sa sústreďujú na tieto oblasti: poskytovanie prístupu k dynamickým údajom v reálnom čase prostredníctvom primeraných technických prostriedkov, zvýšenie ponuky kvalitných verejných údajov na opakované použitie, a to aj zo strany verejných podnikov, organizácií vykonávajúcich výskum a organizácií financujúcich výskum, boj proti vzniku nových foriem výhradných dohôd, používaniu výnimiek zo zásady výberu hraničných nákladov a na vzťah medzi touto smernicou a niektorými súvisiacimi právnymi nástrojmi vrátane smernice 96/9/ES31, smernice 2003/4/ES31a, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES32 a nariadenia (EÚ) 2016/67932a.

_________________

_________________

31 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz (Ú. v. ES L 77, 27.3.1996, s. 20).

31 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz (Ú. v. ES L 77, 27.3.1996, s. 20).

 

31a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí a o zrušení smernice Rady 90/313/EHS (Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26).

32 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) (Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1).

32 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) (Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1).

 

32a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

Odôvodnenie

Vložiť odkaz na nariadenie GDPR, ktorý zodpovedá doplneniu odseku 3a k článku 1.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Prístup k informáciám je základným právom. Charta základných práv Európskej únie („Charta“) stanovuje, že každý má právo na slobodu prejavu vrátane práva zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie a myšlienky bez zasahovania orgánov verejnej moci a bez ohľadu na hranice.

Odôvodnenie

Základné právo na prístup k informáciám je základom tejto smernice, preto by sa malo citovať.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4b)  Článok 8 Charty základných práv Európskej únie zaručuje právo na ochranu osobných údajov a uvádza, že tieto údaje musia byť riadne spracované na určené účely na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na inom oprávnenom základe ustanovenom zákonom a pod kontrolou, ktorú vykonáva nezávislý orgán.

Odôvodnenie

PN potrebný z naliehavého dôvodu vnútornej logiky textu s cieľom zabezpečiť jeho právnu konzistentnosť.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Verejný sektor v členských štátoch zbiera, produkuje, reprodukuje a šíri široké spektrum informácií v mnohých oblastiach činností, ako sú informácie o spoločnosti, hospodárstve, geografii, počasí, cestovnom ruchu, obchode, patentoch a vzdelávaní. Dokumenty zhotovené subjektmi verejného sektora výkonnej, zákonodarnej alebo súdnej povahy predstavujú rozsiahly, rôznorodý a cenný súbor zdrojov, ktorý môže priniesť úžitok znalostnej ekonomike.

(6)  Verejný sektor v členských štátoch zbiera, produkuje, reprodukuje a šíri široké spektrum informácií v mnohých oblastiach činností, ako sú informácie o spoločnosti, hospodárstve, geografii, počasí, cestovnom ruchu, doprave, obchode, patentoch a vzdelávaní. Dokumenty zhotovené subjektmi verejného sektora výkonnej, zákonodarnej alebo súdnej povahy predstavujú rozsiahly, rôznorodý a cenný súbor zdrojov, ktorý môže priniesť úžitok znalostnej ekonomike.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Možnosť opakovane použiť dokumenty v držbe subjektu verejného sektora znamená pridanú hodnotu pre používateľov, konečných používateľov a spoločnosť vo všeobecnosti, a v mnohých prípadoch aj pre samotný verejný subjekt, pretože presadzuje transparentnosť a zodpovednosť a opätovní používatelia a koneční používatelia mu poskytujú spätnú väzbu, na základe ktorej môže dotknutý subjekt verejného sektora zlepšovať kvalitu zhromažďovaných informácií.

(11)  Možnosť opakovane použiť dokumenty v držbe subjektu verejného sektora a prístup k nim znamená pridanú hodnotu pre opätovných používateľov, konečných používateľov a spoločnosť vo všeobecnosti, a v mnohých prípadoch aj pre samotný verejný subjekt, pretože presadzuje transparentnosť a zodpovednosť a opätovní používatelia a koneční používatelia mu poskytujú spätnú väzbu, na základe ktorej môže dotknutý subjekt verejného sektora zlepšovať kvalitu zhromažďovaných informácií.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neodmysliteľne spojený s ostatnými pozmeňujúcimi návrhmi o prístupe k dokumentom, vrátane návrhov k odôvodneniam 4, 4a, 27, 32.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  V pravidlách a postupoch členských štátov týkajúcich sa použitia zdrojov informácií verejného sektora existujú značné rozdiely, ktoré predstavujú prekážky využitia plného hospodárskeho potenciálu tohto kľúčového dokumentačného zdroja. Postupy subjektov verejného sektora pri využívaní informácií verejného sektora sa medzi členskými štátmi naďalej líšia. To by sa malo brať do úvahy. V prípadoch, keď rozdiely vo vnútroštátnych predpisoch a postupoch alebo nedostatočná zrozumiteľnosť bránia hladkému fungovaniu vnútorného trhu a náležitému rozvoju informačnej spoločnosti v Spoločenstve, by preto malo dôjsť k minimálnej harmonizácii vnútroštátnych pravidiel a postupov týkajúcich sa opakovaného použitia dokumentov verejného sektora.

(12)  V pravidlách a postupoch členských štátov týkajúcich sa použitia zdrojov informácií verejného sektora existujú značné rozdiely, ktoré predstavujú prekážky využitia plného hospodárskeho potenciálu tohto kľúčového dokumentačného zdroja. Postupy subjektov verejného sektora pri využívaní informácií verejného sektora sa medzi členskými štátmi naďalej líšia. To by sa malo brať do úvahy. V prípadoch, keď rozdiely vo vnútroštátnych predpisoch a postupoch alebo nedostatočná jednoznačnosť bránia hladkému fungovaniu vnútorného trhu a náležitému rozvoju informačnej spoločnosti v Spoločenstve, by preto malo dôjsť k minimálnej harmonizácii vnútroštátnych pravidiel a postupov týkajúcich sa opakovaného použitia dokumentov verejného sektora a prístupu k nim.

Odôvodnenie

Hoci opakované použitie informácií vyžaduje, aby bol dostupný prístup k nim, táto požiadavka v prepracovanom znení chýba. Cieľom týchto pozmeňujúcich návrhov je stanoviť základné požiadavky pre prístup k informáciám súvisiacim s ich opakovaným použitím. Tento pozmeňujúci návrh je preto potrebný pre vnútornú logiku textu a je neodmysliteľne spojený s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Politika otvorených údajov, v rámci ktorej sa podporuje široká dostupnosť informácií verejného sektora a možnosť ich opakovaného použitia na súkromné či obchodné účely s minimálnymi alebo žiadnymi právnymi, technickými alebo finančnými obmedzeniami a ktorá podporuje šírenie informácií nielen v záujme hospodárskych subjektov, ale aj verejnosti, môže zohrať významnú úlohu pri naštartovaní vývoja nových služieb založených na nových spôsoboch kombinovania a využívania takýchto informácií, stimulovať hospodársky rast a podporiť spoločenskú angažovanosť.

(13)  Členské štáty by mali zabezpečiť vytvorenie údajov založených na zásade „otvorené v štádiu návrhu a štandardne otvorené“, pokiaľ ide o všetky dokumenty patriace do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, a zároveň zabezpečiť konzistentnú úroveň ochrany cieľov verejného záujmu, ako sú verejná bezpečnosť, a to aj pokiaľ ide o citlivé informácie týkajúce sa kritických infraštruktúr a zabezpečiť ochranu osobných údajov, a to aj v prípade, keď informácie v individuálnom súbore údajov nesmú predstavovať riziko identifikácie alebo vyčlenenia fyzickej osoby, ale v kombinácii s inými dostupnými informáciami by mohli predstavovať takéto riziko. Politika otvorených údajov, v rámci ktorej sa zabezpečuje vyhľadateľnosť, prístupnosť, interoperabilita a opakovaná použiteľnosť (zásady FAIR), a podporuje široká dostupnosť informácií verejného sektora a možnosť ich opakovaného použitia na súkromné či obchodné účely s minimálnymi alebo žiadnymi právnymi, technickými alebo finančnými obmedzeniami a ktorá podporuje šírenie informácií nielen v záujme hospodárskych subjektov, ale aj verejnosti, môže zohrať významnú úlohu pri presadzovaní vývoja nových služieb založených na nových spôsoboch kombinovania a využívania takýchto informácií, stimulovať hospodársky rast a podporiť spoločenskú angažovanosť. Interoperabilita, otvorené štandardy a otvorené údaje by sa preto mali uplatňovať na úrovni správy každého členského štátu. Komisia by zároveň mala uľahčiť spoluprácu medzi členskými štátmi a podporovať návrh, testovanie, vykonávanie a zavádzanie interoperabilných elektronických rozhraní, ktoré umožnia poskytovať efektívnejšie a bezpečnejšie verejné služby.

Odôvodnenie

Politiky otvorených údajov sú vymenované v odôvodnení 23 návrhu Komisie. Základné právo na prístup k informáciám tvorí základ tejto smernice, a preto poveruje členské štáty, aby aktívne zohľadňovali túto zásadu tak, aby v prípade, že sa vyhovie žiadosti o informácie, údaje nebolo potrebné, pokiaľ je to možné, najprv zmeniť na formát, ktorý možno uverejniť. Zodpovedajúce odôvodnenie 4a.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Je potrebný všeobecný rámec podmienok, ktorými sa riadi opakované použitie dokumentov verejného sektora, aby boli zabezpečené čestné, primerané a nediskriminačné podmienky opakovaného použitia takých informácií. Subjekty verejného sektora zhromažďujú, zhotovujú, reprodukujú a šíria dokumenty, aby plnili svoje verejné úlohy. Využitie takých dokumentov z iných dôvodov predstavuje opakované použitie. Opatrenia členských štátov môžu ísť nad rámec minimálnych štandardov stanovených v tejto smernici, a tým sa umožní rozsiahlejšie opakované použitie.

(16)  Je potrebný všeobecný rámec podmienok, ktorými sa riadi opakované použitie dokumentov verejného sektora a prístup k nim, aby boli zabezpečené čestné, primerané a nediskriminačné podmienky opakovaného použitia takých dokumentov. Subjekty verejného sektora zhromažďujú, zhotovujú, reprodukujú a šíria dokumenty, aby plnili svoje verejné úlohy. Využitie takých dokumentov z iných dôvodov predstavuje opakované použitie. Opatrenia členských štátov môžu ísť nad rámec minimálnych štandardov stanovených v tejto smernici, a tým sa umožní rozsiahlejšie opakované použitie.

Odôvodnenie

Hoci opakované použitie informácií vyžaduje, aby sa sprístupnili, táto požiadavka v prepracovanom znení chýba. Cieľom týchto pozmeňujúcich návrhov je stanoviť základné požiadavky pre prístup k informáciám súvisiacim s ich opakovaným použitím. Tento pozmeňujúci návrh je preto potrebný pre vnútornú logiku textu a je neodmysliteľne spojený s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Táto smernica by sa mala uplatňovať na dokumenty, ktoré sa sprístupnili na opakované použitie v prípadoch, keď subjekty verejného sektora licencujú, predávajú, šíria, vymieňajú alebo vydávajú informácie. Aby sa zabránilo krížovým subvenciám, opakované použitie by malo zahŕňať následné využitie dokumentov v rámci samotnej organizácie na aktivity spadajúce mimo rozsahu pôsobnosti jej verejných úloh. Aktivity spadajúce mimo rozsahu verejných úloh budú typicky zahŕňať poskytovanie dokumentov, ktoré sú zhotovované a spoplatňované výhradne na komerčnej báze a v hospodárskej súťaži s inými účastníkmi na trhu.

(18)  Táto smernica by sa mala uplatňovať na dokumenty, ktoré sa sprístupnili na opakované použitie v prípadoch, keď subjekty verejného sektora vydajú poverenie na zhotovenie informácií alebo licencujú, predávajú, šíria, vymieňajú alebo vydávajú informácie. Aby sa zabránilo krížovým subvenciám, opakované použitie by malo zahŕňať následné využitie dokumentov v rámci samotnej organizácie na aktivity spadajúce mimo rozsahu pôsobnosti jej verejných úloh. Aktivity spadajúce mimo rozsahu verejných úloh budú typicky zahŕňať poskytovanie dokumentov, ktoré sú zhotovované a spoplatňované výhradne na komerčnej báze a v hospodárskej súťaži s inými účastníkmi na trhu.

Odôvodnenie

Základné právo na prístup k informáciám zakotvuje zásadu „štandardne otvorené“ (odôvodnenie 13). Keďže dokumenty si neskôr môžu vyžiadať občania, ktorí uplatňujú svoje základné právo, a v záujme aktívnej podpory by už tieto dokumenty mali byť navrhnuté tak, aby boli „sprístupnené na opakované použitie“, a to aj vo fáze, keď si vytvorenie informácií objednal orgán.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Smernica ukladá členským štátom povinnosť sprístupniť všetky dokumenty na opakované použitie, pokiaľ nie je prístup k nim obmedzený alebo vylúčený na základe vnútroštátnych predpisov o prístupe k dokumentom a nie je predmetom iných výnimiek, ktoré sa stanovujú v tejto smernici. Smernica je postavená na existujúcom prístupovom režime členských štátov a nemení vnútroštátne pravidlá prístupu k dokumentom. Neuplatňuje sa v prípadoch, keď občania alebo spoločnosti môžu podľa príslušného prístupového režimu získať dokument len vtedy, keď môžu preukázať osobitný záujem. Na úrovni Únie články 41 (Právo na dobrú správu vecí verejných) a 42 Charty základných práv Európskej únie uznávajú právo každého občana únie a každej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá má svoje bydlisko alebo svoje registrované sídlo v členskom štáte, na prístup k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie. Subjekty verejného sektora by sa mali nabádať k tomu, aby sprístupňovali na opakované použitie všetky dokumenty, ktoré majú v držbe. Subjekty verejného sektora by mali podporovať opakované použitie dokumentov vrátane oficiálnych textov legislatívneho a správneho charakteru a nabádať k nemu v takých prípadoch, keď subjekt verejného sektora má právo povoliť ich opakované použitie.

(19)  Smernica ukladá členským štátom povinnosť sprístupniť všetky dokumenty na opakované použitie, pokiaľ nie je prístup k nim obmedzený alebo vylúčený na základe vnútroštátnych predpisov o prístupe k dokumentom vrátane situácií, v ktorých je prístup obmedzený alebo vylúčený, s cieľom zaistiť bezpečnosť sietí a informačných systémov podľa smernice 2016/1148 1a a s výhradou ďalších výnimiek stanovených v tejto smernici. Smernica je postavená na existujúcom prístupovom režime členských štátov a nemení vnútroštátne pravidlá prístupu k dokumentom. Neuplatňuje sa v prípadoch, keď občania alebo spoločnosti môžu podľa príslušného prístupového režimu získať dokument alebo časť dokumentu len vtedy, keď môžu preukázať osobitný záujem. Na úrovni Únie články 41 (Právo na dobrú správu vecí verejných) a 42 Charty základných práv Európskej únie uznávajú právo každého občana únie a každej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá má svoje bydlisko alebo svoje registrované sídlo v členskom štáte, na prístup k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie. Subjekty verejného sektora by sa mali nabádať k tomu, aby sprístupňovali na opakované použitie všetky dokumenty, ktoré majú v držbe. Subjekty verejného sektora by mali podporovať opakované použitie dokumentov vrátane oficiálnych textov legislatívneho a správneho charakteru a nabádať k nemu v takých prípadoch, keď subjekt verejného sektora má právo povoliť ich opakované použitie.

 

_________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (Ú. v. EÚ L 194, 19.7.2016, s. 1).

Odôvodnenie

PN potrebný z naliehavého dôvodu vnútornej logiky návrhu. Cieľom PN je objasniť vzťah a súlad medzi smernicou o informáciách verejného sektora a všeobecným nariadením o ochrane údajov a jasne stanoviť, že vylúčenia sa vzťahujú na dokumenty a časti dokumentov vo všetkých prípadoch. PN je úzko spojený so zmenou článku 1 ods. 2 písm. g) s cieľom zabezpečiť vnútornú logiku návrhu.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Členské štáty často poverujú poskytovaním služieb všeobecného záujmu subjekty mimo verejného sektora, pričom si nad takýmito subjektmi zachovávajú vysoký stupeň kontroly. Zároveň sa ustanovenia smernice 2003/98/ES vzťahujú iba na dokumenty, ktoré majú v držbe subjekty verejného sektora, a z rozsahu jej pôsobnosti sú vylúčené verejné podniky. Z toho vyplýva nedostatočná dostupnosť na opakované použitie v prípade dokumentov, ktoré boli vyhotovené pri vykonávaní služieb všeobecného záujmu v mnohých oblastiach, najmä v sektoroch verejných služieb. Takisto sa výrazne znižuje potenciál na vytváranie cezhraničných služieb na základe dokumentov v držbe verejných podnikov, ktoré poskytujú služby všeobecného záujmu.

(20)  Členské štáty často poverujú poskytovaním služieb všeobecného záujmu subjekty mimo verejného sektora, pričom si nad takýmito subjektmi zachovávajú vysoký stupeň kontroly. Zároveň sa ustanovenia smernice 2003/98/ES vzťahujú iba na dokumenty, ktoré majú v držbe subjekty verejného sektora, a z rozsahu jej pôsobnosti sú vylúčené verejné podniky. Z toho vyplýva nedostatočná dostupnosť na opakované použitie v prípade dokumentov, ktoré boli vyhotovené pri vykonávaní služieb všeobecného záujmu v mnohých oblastiach, najmä v sektoroch verejných služieb. Takisto sa výrazne znižuje potenciál na vytváranie cezhraničných služieb na základe dokumentov v držbe verejných podnikov, ktoré poskytujú služby všeobecného záujmu. Opakované použitie údajov môže zohrávať dôležitú úlohu pri naštartovaní rozvoja nových služieb na základe nových spôsobov, ako skombinovať a využiť takéto informácie, stimulovať hospodársky rast a podporovať angažovanie verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Objem vytvorených výskumných údajov exponenciálne rastie a má potenciál na opakované použitie mimo rámca vedeckej obce. Ukázalo sa, že na to, aby bolo možné účinne a komplexne riešiť rastúce spoločenské výzvy, je rozhodujúce a naliehavo potrebné mať prístup k údajom z rôznych zdrojov, ako aj z rôznych sektorov a disciplín, možnosť tieto údaje spájať a opakovane používať. Medzi výskumné údaje patria štatistiky, výsledky pokusov, meraní, pozorovaní vyplývajúce z práce v teréne, výsledky prieskumov, záznamy rozhovorov a obrázky. Zahŕňajú aj metaúdaje, špecifikácie a iné digitálne objekty. Výskumné údaje sa líšia od vedeckých článkov, ktoré informujú o zisteniach vyplývajúcich z vedeckého výskumu a komentujú ich. Otvorená dostupnosť a opakovaná použiteľnosť výsledkov vedeckého výskumu financovaného z verejných zdrojov bola dlhé roky predmetom konkrétnych politických iniciatív. Cieľom politík otvoreného prístupu je najmä poskytnúť výskumným pracovníkom a širokej verejnosti prístup k výskumným údajom v čo najskoršej fáze procesu šírenia a umožniť ich využívanie a opakované použitie. Otvorený prístup pomôže zlepšiť kvalitu, znížiť potrebu zbytočnej duplicity výskumu, urýchliť vedecký pokrok, bojovať proti podvodom vo vede a môže celkovo podporiť hospodársky rast a inovácie. Štandardným vedecký postupom na zabezpečenie vyhľadateľnosti, prístupnosti, interoperability a opakovanej použiteľnosti údajov (data that is findable, accessible, interoperable and re-usable – zásady FAIR) sa okrem otvoreného prístupu rýchlo stáva plánovanie správy údajov.

(23)  Objem vytvorených výskumných údajov exponenciálne rastie a má potenciál na opakované použitie mimo rámca vedeckej obce. Ukázalo sa, že na to, aby bolo možné účinne a komplexne riešiť rastúce spoločenské výzvy, je rozhodujúce a naliehavo potrebné mať prístup k údajom z rôznych zdrojov, ako aj z rôznych sektorov a disciplín, možnosť tieto údaje spájať a opakovane používať. Medzi výskumné údaje patria štatistiky, výsledky pokusov, meraní, pozorovaní vyplývajúce z práce v teréne, výsledky prieskumov, záznamy rozhovorov a obrázky. Zahŕňajú aj metaúdaje, špecifikácie a iné digitálne objekty. Výskumné údaje sa líšia od vedeckých článkov, ktoré informujú o zisteniach vyplývajúcich z vedeckého výskumu a komentujú ich. Otvorená dostupnosť a opakovaná použiteľnosť výsledkov vedeckého výskumu financovaného z verejných zdrojov bola dlhé roky predmetom konkrétnych politických iniciatív. Cieľom politík otvoreného prístupu je najmä poskytnúť výskumným pracovníkom a širokej verejnosti prístup k výskumným údajom v čo najskoršej fáze procesu šírenia a umožniť ich využívanie a opakované použitie. Otvorený prístup pomôže zlepšiť kvalitu, znížiť potrebu zbytočnej duplicity výskumu, urýchliť vedecký pokrok, bojovať proti podvodom vo vede a môže celkovo podporiť hospodársky rast a inovácie. Štandardným vedeckým postupom na zabezpečenie vyhľadateľnosti, prístupnosti, interoperability a opakovanej použiteľnosti údajov (data that is findable, accessible, interoperable and re-usable – zásady FAIR) sa okrem otvoreného prístupu rýchlo stáva plánovanie správy údajov, ktoré by sa malo ďalej podporovať.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Z uvedených dôvodov je vhodné stanoviť povinnosť členských štátov prijať politiky otvoreného prístupu k výsledkom výskumu financovaného z verejných zdrojov a zabezpečiť, aby tieto politiky vykonávali všetky organizácie vykonávajúce a financujúce výskum. Politiky otvoreného prístupu zvyčajne umožňujú z verejného sprístupňovania výsledkov vedeckého výskumu rad výnimiek. Komisia 17. júla 2012 prijala odporúčanie o prístupe k vedeckým informáciám a ich uchovávaní, ktoré bolo aktualizované 25. apríla 201834 a v ktorom sa okrem iného opisujú relevantné prvky politík otvoreného prístupu. Navyše by sa mali upraviť podmienky, za ktorých možno opakovane použiť určité výsledky výskumu. Z tohto dôvodu by sa určité povinnosti vyplývajúce z tejto smernice mali rozšíriť na výskumné údaje, ktoré sú výsledkom vedecko-výskumných činností podporovaných z verejných zdrojov alebo spolufinancovaných subjektmi verejného a súkromného sektora. V tomto kontexte by sa však mali náležite zohľadniť obavy v súvislosti so súkromím, ochranou osobných údajov, obchodným tajomstvom, národnou bezpečnosťou, oprávnenými obchodnými záujmami, ako aj s právami duševného vlastníctva tretích strán. Aby sa zamedzila administratívna záťaž, tieto povinnosti by sa mali vzťahovať len na také výskumné údaje, ktoré už výskumní pracovníci sprístupnili verejnosti. Iné typy dokumentov v držbe organizácií vykonávajúcich a financujúcich výskum by mali byť aj naďalej vyňaté z rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

(24)  Z uvedených dôvodov je vhodné stanoviť povinnosť členských štátov prijať politiky otvoreného prístupu k výsledkom výskumu financovaného z verejných zdrojov a zabezpečiť, aby tieto politiky vykonávali všetky organizácie vykonávajúce a financujúce výskum. Politiky otvoreného prístupu zvyčajne umožňujú z verejného sprístupňovania výsledkov vedeckého výskumu rad výnimiek. Komisia 17. júla 2012 prijala odporúčanie o prístupe k vedeckým informáciám a ich uchovávaní, ktoré bolo aktualizované 25. apríla 201834 a v ktorom sa okrem iného opisujú relevantné prvky politík otvoreného prístupu. Navyše by sa mali upraviť podmienky, za ktorých možno opakovane použiť určité výsledky výskumu. Z tohto dôvodu by sa určité povinnosti vyplývajúce z tejto smernice mali rozšíriť na výskumné údaje, ktoré sú výsledkom vedecko-výskumných činností podporovaných z verejných zdrojov alebo spolufinancovaných subjektmi verejného a súkromného sektora. V tomto kontexte by sa však mali náležite zohľadniť obavy v súvislosti so súkromím, dôvernosťou, ochranou osobných údajov, obchodným tajomstvom, národnou bezpečnosťou, oprávnenými obchodnými záujmami, ako aj s právami duševného vlastníctva tretích strán. Aby sa zamedzila administratívna záťaž, tieto povinnosti by sa mali vzťahovať len na také výskumné údaje, ktoré už výskumní pracovníci sprístupnili verejnosti. Iné typy dokumentov v držbe organizácií vykonávajúcich a financujúcich výskum by mali byť aj naďalej vyňaté z rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

_________________

_________________

34 C(2018)2375.

34 C(2018)2375.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Poplatky za opakované použitie dokumentov predstavujú dôležitú prekážku vstupu na trh pre začínajúce podniky a MSP. Dokumenty by sa preto mali sprístupňovať na opakované použitie bez poplatkov a ak sú poplatky nevyhnutné, mali by sa v zásade obmedziť na hraničné náklady. Vo výnimočných prípadoch by sa mala zohľadniť nutnosť neprekážať bežnému fungovaniu subjektov verejného sektora, ktoré majú povinnosť vytvárať príjmy, ktoré pokryjú podstatnú časť ich nákladov súvisiacich s výkonom ich verejných úloh . Rovnako by sa mala vziať do úvahy úloha verejných podnikov v konkurenčnom hospodárskom prostredí. V týchto prípadoch by preto subjekty verejného sektora a verejné podniky mali mať možnosť účtovať si poplatky prevyšujúce hraničné náklady. Uvedené poplatky by mali byť stanovené v súlade s objektívnymi, transparentnými a overiteľnými kritériami a celkový príjem z poskytnutia dokumentov a povolenia ich opakovaného použitia by nemal prekračovať náklady na zber, zhotovenie, reprodukciu a šírenie spolu s primeranou návratnosťou investícií. Do oprávnených nákladov by sa prípadne mali zahrnúť aj náklady na anonymizáciu osobných údajov alebo citlivých obchodných informácií. Požiadavka tvoriť príjmy, ktoré pokryjú podstatnú časť nákladov subjektov verejného sektora súvisiacich s výkonom ich verejných úloh, alebo rozsah služieb všeobecného záujmu, ktorými sú poverené verejné podniky, nemusí vyplývať zo zákona a môže pochádzať napríklad z administratívnej praxe v členských štátoch. Členské štáty by mali takúto požiadavku pravidelne preskúmavať.

(32)  Poplatky za opakované použitie dokumentov a prístup k nim predstavujú dôležitú prekážku vstupu na trh pre začínajúce podniky a MSP. Dokumenty by sa preto mali sprístupňovať a poskytovať na opakované použitie bez poplatkov alebo, ak sú poplatky nevyhnutné, mali by sa v zásade obmedziť na hraničné náklady. Vo výnimočných prípadoch by sa mala zohľadniť nutnosť neprekážať bežnému fungovaniu subjektov verejného sektora, ktoré majú povinnosť vytvárať príjmy, ktoré pokryjú podstatnú časť ich nákladov súvisiacich s výkonom ich verejných úloh. Rovnako by sa mala vziať do úvahy úloha verejných podnikov v konkurenčnom hospodárskom prostredí. V týchto prípadoch by preto subjekty verejného sektora a verejné podniky mali mať možnosť účtovať si poplatky prevyšujúce hraničné náklady. Uvedené poplatky by mali byť stanovené v súlade s objektívnymi, transparentnými a overiteľnými kritériami a celkový príjem z poskytnutia dokumentov a povolenia ich opakovaného použitia by nemal prekračovať náklady na zber, zhotovenie, reprodukciu a šírenie spolu s primeranou návratnosťou investícií. Do oprávnených nákladov by sa prípadne mali zahrnúť aj náklady na anonymizáciu osobných údajov alebo citlivých obchodných informácií. Požiadavka tvoriť príjmy, ktoré pokryjú podstatnú časť nákladov subjektov verejného sektora súvisiacich s výkonom ich verejných úloh, alebo rozsah služieb všeobecného záujmu, ktorými sú poverené verejné podniky, nemusí vyplývať zo zákona a môže pochádzať napríklad z administratívnej praxe v členských štátoch. Členské štáty by mali takúto požiadavku pravidelne preskúmavať.

Odôvodnenie

Hoci opakované použitie informácií vyžaduje, aby sa sprístupnili, táto požiadavka v prepracovanom znení chýba. Cieľom týchto pozmeňujúcich návrhov je stanoviť základné požiadavky pre prístup k informáciám súvisiacim s ich opakovaným použitím. Tento pozmeňujúci návrh je preto potrebný pre vnútornú logiku textu a je neodmysliteľne spojený s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36)  Zaručenie zrozumiteľnosti a verejnej dostupnosti podmienok opakovaného použitia dokumentov verejného sektora je nevyhnutnou podmienkou rozvoja trhu Únie s informáciami. Preto by všetky platné podmienky opakovaného použitia dokumentov mali byť pre potenciálnych opätovných používateľov zrozumiteľné. Členské štáty by mali podporovať prípadné vytváranie zoznamov dostupných dokumentov prístupných on-line, aby podporili a uľahčili žiadosti o opakované použitie. Žiadatelia o opakované použitie dokumentov, ktoré sú v držbe subjektov iných ako verejné podniky, vzdelávacie zariadenia a organizácie vykonávajúce a financujúce výskum, by mali byť informovaní o dostupných opravných prostriedkoch vo vzťahu k rozhodnutiam alebo postupom, ktoré sa ich dotýkajú. To bude obzvlášť dôležité pre malé a stredné podniky (MSP), ktoré nemusia byť oboznámené s podmienkami styku so subjektmi verejného sektora ostatných členských štátov a zodpovedajúcimi opravnými prostriedkami.

(36)  Zaručenie zrozumiteľnosti a verejnej dostupnosti podmienok opakovaného použitia dokumentov verejného sektora a prístupu k nim je nevyhnutnou podmienkou rozvoja trhu Únie s informáciami. Preto by všetky platné podmienky opakovaného použitia dokumentov a prístupu k nim mali byť pre potenciálnych opätovných používateľov zrozumiteľné. Členské štáty by mali podporovať prípadné vytváranie zoznamov dostupných dokumentov prístupných on-line, aby podporili a uľahčili žiadosti o opakované použitie. Žiadatelia o opakované použitie dokumentov a prístup k nim, ktoré sú v držbe subjektov iných ako verejné podniky, vzdelávacie zariadenia a organizácie vykonávajúce a financujúce výskum, by mali byť informovaní o dostupných opravných prostriedkoch vo vzťahu k rozhodnutiam alebo postupom, ktoré sa ich dotýkajú. To bude obzvlášť dôležité pre malé a stredné podniky (MSP), ktoré nemusia byť oboznámené s podmienkami styku so subjektmi verejného sektora ostatných členských štátov a zodpovedajúcimi opravnými prostriedkami.

Odôvodnenie

Hoci opakované použitie informácií vyžaduje, aby sa sprístupnili, táto požiadavka v prepracovanom znení chýba. Cieľom týchto pozmeňujúcich návrhov je stanoviť základné požiadavky pre prístup k informáciám súvisiacim s ich opakovaným použitím. Tento pozmeňujúci návrh je preto potrebný pre vnútornú logiku textu a je neodmysliteľne spojený s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  K opravným prostriedkom by mala patriť možnosť preskúmania nestranným subjektom zodpovedným za preskúmanie. Týmto subjektom by mohol byť už existujúci vnútroštátny orgán, napríklad vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže, vnútroštátny orgán zodpovedný za prístup k dokumentom alebo vnútroštátny súdny orgán. Tento subjekt by mal mať štruktúru a fungovať v súlade s ústavnými a právnymi systémami členských štátov a jeho činnosť by nemala vylučovať akékoľvek opravné prostriedky, ktoré sú inak žiadateľom o opakované použitie k dispozícii. Mal by však byť odlišný od mechanizmu členského štátu, ktorý stanovuje kritériá vyberania poplatkov prevyšujúcich hraničné náklady. K opravným prostriedkom by mala patriť možnosť preskúmania zamietavých rozhodnutí, ale aj rozhodnutí, ktoré síce opakované použitie povoľujú, ale aj tak by mohli žiadateľov postihnúť z iných dôvodov, predovšetkým uplatnenými pravidlami spoplatňovania. Postup preskúmania by mal byť rýchly, v súlade s potrebami rýchlo sa meniaceho trhu.

(37)  K opravným prostriedkom by mala patriť možnosť preskúmania nestranným subjektom zodpovedným za preskúmanie. Týmto subjektom by mohol byť už existujúci vnútroštátny orgán, napríklad vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže, vnútroštátny dozorný orgán zriadený podľa nariadenia (EÚ) č. 2016/6791a, vnútroštátny orgán zodpovedný za prístup k dokumentom alebo vnútroštátny súdny orgán. Tento subjekt by mal mať štruktúru a fungovať v súlade s ústavnými a právnymi systémami členských štátov a jeho činnosť by nemala vylučovať akékoľvek opravné prostriedky, ktoré sú inak k dispozícii žiadateľom o opakované použitie a prístup k nim. Mal by však byť odlišný od mechanizmu členského štátu, ktorý stanovuje kritériá vyberania poplatkov prevyšujúcich hraničné náklady. K opravným prostriedkom by mala patriť možnosť preskúmania zamietavých rozhodnutí, ale aj rozhodnutí, ktoré síce opakované použitie povoľujú, ale aj tak by mohli žiadateľov postihnúť z iných dôvodov, predovšetkým uplatnenými pravidlami spoplatňovania. Postup preskúmania by mal byť rýchly, v súlade s potrebami rýchlo sa meniaceho trhu.

 

__________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

Odôvodnenie

Hoci opakované použitie informácií vyžaduje, aby sa sprístupnili, táto požiadavka v prepracovanom znení chýba. Cieľom týchto pozmeňujúcich návrhov je stanoviť základné požiadavky pre prístup k informáciám súvisiacim s ich opakovaným použitím. Tento pozmeňujúci návrh je preto potrebný pre vnútornú logiku textu a je neodmysliteľne spojený s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39)  V niektorých prípadoch sa opakované použitie dokumentov uskutoční bez toho, aby bola dohodnutá licencia. V iných prípadoch bude vydaná licencia, v ktorej budú stanovené podmienky opakovaného použitia držiteľom licencie, ako sú zodpovednosť, riadne používanie dokumentov, záruka nezmenenej reprodukcie a uvedenie zdroja. Ak subjekty verejného sektora udeľujú licencie na opakované použitie dokumentov, licenčné podmienky by mali byť spravodlivé a transparentné. Štandardné licencie, ktoré sú dostupné on-line, môžu hrať v tomto ohľade významnú úlohu. Preto by sa členské štáty mali postarať o to, aby boli štandardné licencie k dispozícii.

(39)  V niektorých prípadoch sa opakované použitie dokumentov uskutoční bez toho, aby bola dohodnutá licencia. V iných prípadoch bude vydaná licencia, v ktorej budú stanovené podmienky opakovaného použitia držiteľom licencie, ako sú zodpovednosť, ochrana osobných údajov, riadne používanie dokumentov, záruka nezmenenej reprodukcie a uvedenie zdroja. Ak subjekty verejného sektora udeľujú licencie na opakované použitie dokumentov, licenčné podmienky by mali byť spravodlivé a transparentné. Štandardné licencie, ktoré sú dostupné on-line, môžu hrať v tomto ohľade významnú úlohu. Preto by sa členské štáty mali postarať o to, aby boli štandardné licencie k dispozícii.

Odôvodnenie

PN potrebný z naliehavého dôvodu vnútornej logiky textu s cieľom zabezpečiť jeho právnu konzistentnosť.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(47)  Touto smernicou nie sú dotknuté právne predpisy Únie týkajúce sa ochrany osobných údajov vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67937 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES38 a mala by sa vykonávať a uplatňovať v úplnej zhode s nimi. Prostriedkom na zosúladenie záujmu v čo najväčšej miere umožniť opakované použitie informácií verejného sektora so záväzkami vyplývajúcimi z právnych predpisov o ochrane údajov je anonymizácia, ktorá je však spojená s nákladmi. Tieto náklady je vhodné zohľadniť ako jednu z nákladových položiek, ktoré sa majú považovať za súčasť hraničných nákladov na šírenie vymedzených v článku 6 tejto smernice.

(47)  Touto smernicou nie sú dotknuté právne predpisy Únie týkajúce sa ochrany osobných údajov vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES38 a mala by sa vykonávať a uplatňovať v úplnej zhode s nimi. Prostriedkom na zosúladenie záujmu v čo najväčšej miere umožniť opakované použitie informácií verejného sektora so záväzkami vyplývajúcimi z právnych predpisov o ochrane údajov je anonymizácia, ktorá je však spojená s nákladmi. Tieto náklady je vhodné zohľadniť ako jednu z nákladových položiek, ktoré sa majú považovať za súčasť hraničných nákladov na šírenie vymedzených v článku 6 tejto smernice. V tejto súvislosti by anonymné informácie mali byť všetky informácie, ktoré nemôžu priamo alebo nepriamo, samostatne alebo v kombinácii so súvisiacimi údajmi, súvisieť s fyzickou osobou alebo osobnými údajmi, ktoré sa stali anonymnými takým spôsobom, že dotknutá osoba už nie je identifikovateľná. Okrem toho pri prijímaní rozhodnutí o rozsahu a podmienkach opakovaného použitia dokumentov verejného sektora obsahujúcich osobné údaje by organizácie, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, mali pred zverejnením dokumentu vykonať posúdenie vplyvu na ochranu údajov. Malo by to platiť najmä pre špecifické sektory, ktoré sa bežne zaoberajú osobitnými kategóriami osobných údajov – ako je sektor zdravotníctva – alebo inými osobnými údajmi uvedenými v článku 9 nariadenia (EÚ) 2016/679. S cieľom náležite riešiť obavy týkajúce sa nutnej ochrany osobných údajov by sa takéto posúdenie vplyvu na ochranu údajov malo vykonať v súlade s článkom 35 nariadenia (EÚ) 2016/679.

__________________

__________________

37 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) […].

 

38 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37). 37).

38 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37). 37).

Odôvodnenie

PN je potrebný na zabezpečenie súladu so súčasným legislatívnym rámcom pre ochranu údajov a na zabránenie iným výkladom pojmov, ktoré sa môžu vzťahovať na iné techniky, ako je pseudonymizácia. Okrem toho v súlade s odporúčaniami európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov spravodajca považuje za potrebné zabezpečiť posúdenie vplyvu s cieľom zistiť legitímnosť a potrebu zverejnenia osobných údajov vo verejnej sfére, najmä pri zaobchádzaní s určitými kategóriami citlivých údajov.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(52)  Nástroje, ktoré pomôžu potenciálnym opätovným používateľom pri hľadaní dokumentov dostupných na opakované použitie a podmienok opakovaného použitia, môžu značne uľahčiť cezhraničné využívanie dokumentov verejného sektora. Členské štáty by preto mali zabezpečiť, aby sa zaviedli praktické opatrenia, ktoré pomôžu opätovným používateľom pri hľadaní dokumentov dostupných na opakované použitie. Príkladmi takých praktických opatrení sú podľa možnosti on-line dostupné inventárne zoznamy dôležitých dokumentov (dokumenty, ktoré sa v širokej miere opakovane používajú alebo ktoré majú potenciál širokého opakovaného použitia) a internetové portály, ktoré sú spojené s decentralizovanými inventárnymi zoznamami .

(52)  Nástroje, ktoré pomôžu potenciálnym opätovným používateľom pri hľadaní dokumentov dostupných na opakované použitie, a podmienky prístupu a opakovaného použitia, môžu značne uľahčiť cezhraničné využívanie dokumentov verejného sektora. Členské štáty by preto mali zabezpečiť, aby sa zaviedli praktické opatrenia, ktoré pomôžu opätovným používateľom pri hľadaní dokumentov dostupných na opakované použitie. Príkladmi takých praktických opatrení sú podľa možnosti on-line dostupné inventárne zoznamy dôležitých dokumentov (dokumenty, ktoré sa v širokej miere opakovane používajú alebo ktoré majú potenciál širokého opakovaného použitia) a internetové portály, ktoré sú spojené s decentralizovanými inventárnymi zoznamami .

Odôvodnenie

Hoci opakované použitie informácií vyžaduje, aby sa sprístupnili, táto požiadavka v prepracovanom znení chýba. Cieľom týchto pozmeňujúcich návrhov je stanoviť základné požiadavky pre prístup k informáciám súvisiacim s ich opakovaným použitím. Tento pozmeňujúci návrh je preto potrebný pre vnútornú logiku textu a je neodmysliteľne spojený s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 62

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(62)  Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané predovšetkým v Charte základných práv Európskej únie vrátane práva na súkromie (článok 7), práva na ochranu osobných údajov (článok 8), práva vlastniť majetok (článok 17) a integrácie osôb so zdravotným postihnutím (článok 26). Nič v tejto smernici by sa nemalo vykladať ani vykonávať spôsobom, ktorý nie je v súlade s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

(62)  Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané predovšetkým v Charte základných práv Európskej únie vrátane práva na súkromie (článok 7), práva na ochranu osobných údajov (článok 8), práva na slobodu prejavu a práva na informácie (článok 11), práva vlastniť majetok (článok 17) a integrácie osôb so zdravotným postihnutím (článok 26). Nič v tejto smernici by sa nemalo vykladať ani vykonávať spôsobom, ktorý nie je v súlade s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Odôvodnenie

Zmeny uskutočnené v súlade s novým odôvodnením 4a.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Odôvodnenie 62 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(62a)  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov predložil 10. júla 2018 stanovisko 5/2018 podľa článku 41 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/20011a.

 

_________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

Odôvodnenie

PN potrebný z naliehavého dôvodu vnútornej logiky textu s cieľom zabezpečiť jeho právnu konzistentnosť. Právne texty EÚ musia byť v súlade s pravidlami legislatívneho postupu, a preto je nutné uviesť, že európsky dozorný úradník pre ochranu údajov vydal stanovisko v súlade s nariadením 45/2001.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok -1

 

-1. Cieľom tejto smernice je vytvoriť regulačný rámec upravujúci právo na prístup k informáciám verejného sektora a ich opakované použitie s cieľom stanoviť základné podmienky a praktické opatrenia na jeho vykonávanie, ako aj podporiť používanie otvorených údajov a podnecovať inovácie v rámci produktov a služieb.

Odôvodnenie

Hoci opakované použitie informácií vyžaduje, aby sa sprístupnili, táto požiadavka v prepracovanom znení chýba. Cieľom týchto pozmeňujúcich návrhov je stanoviť základné požiadavky pre prístup k informáciám súvisiacim s ich opakovaným použitím. Tento pozmeňujúci návrh je preto potrebný pre vnútornú logiku textu a je neodmysliteľne spojený s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  dokumenty, ku ktorým je prístup vylúčený alebo obmedzený na základe prístupových režimov z dôvodu ochrany osobných údajov, a časti dokumentov dostupné na základe uvedených režimov, ktoré obsahujú osobné údaje, ktorých opakované použitie bolo vymedzené právnymi predpismi ako nezlučiteľné s právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov;

g)  dokumenty alebo časti dokumentov, ku ktorým je prístup vylúčený alebo obmedzený na základe prístupových režimov z dôvodu ochrany osobných údajov alebo ktoré obsahujú osobné údaje, ktorých opakované použitie by mohlo ohroziť ochranu súkromia a nedotknuteľnosť fyzickej osoby, najmä v súlade s právnymi predpismi Únie o ochrane osobných údajov;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh nadväzuje na stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Je potrebné zabezpečiť súlad medzi touto smernicou a ostatnými právnymi predpismi Únie.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 2 – písmeno k a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ka)  dokumenty, ku ktorým je obmedzený prístup na základe prístupového režimu v členských štátoch, a to vrátane prípadov, keď je prístup obmedzený alebo vylúčený v záujme zaistenia bezpečnosti siete a informačných systémov podľa smernice 2016/1148;

Odôvodnenie

Zmena potrebná z naliehavého dôvodu vnútornej logiky návrhu, právnej konzistentnosti s ďalšími nástrojmi EÚ a platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 2 – písmeno k b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

kb)  dokumenty v držbe inštitúcií, na ktoré sa vzťahuje vymedzenie pojmu kritickej infraštruktúry v zmysle článku 2 písm. a) smernice 2008/114/ES;

Odôvodnenie

PN potrebný z naliehavého dôvodu vnútornej logiky textu s cieľom zabezpečiť jeho právnu konzistentnosť.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Táto smernica sa nedotýka a žiadnym spôsobom neovplyvňuje úroveň ochrany jednotlivcov z hľadiska spracúvania osobných údajov podľa právnych predpisov Únie a vnútroštátnych právnych predpisov a nemenia sa ňou najmä povinnosti a práva stanovené v nariadení (EÚ) 2016/679 a smernici 2002/58/ES .

Odôvodnenie

PN je potrebný na zabezpečenie neoddeliteľnej spojitosti medzi právnym predpisom o opakovanom použití verejných informácií a právnym predpisom EÚ na ochranu údajov, ako sa v súčasnosti stanovuje v smernici 2003/98. Posilňuje právnu konzistentnosť. Samotné odôvodnenie nestačí.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5 a.  „osobné údaje“ sú osobné údaje v zmysle článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679;

Odôvodnenie

PN potrebný z naliehavého dôvodu vnútornej logiky textu s cieľom zabezpečiť jeho právnu konzistentnosť. Súčasná smernica o informáciách verejného sektora 2003/98/ES obsahuje toto vymedzenie, ktoré by sa malo zachovať.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5b.  „anonymné informácie“ alebo „anonymizované informácie“ sú informácie, ktoré sa netýkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby alebo osobných údajov, ktoré sa stali anonymnými takým spôsobom, že dotknutá osoba nie je alebo už nie je identifikovateľná.

Odôvodnenie

PN je potrebný na zabezpečenie právnej konzistentnosti a na zabránenie iným výkladom pojmu osobných údajov, než je výklad, ktorý sa uvádza vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov. Súčasná smernica o informáciách verejného sektora 2003/98/ES obsahuje toto vymedzenie, ktoré by sa malo zachovať.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty podľa odseku 2 zabezpečujú možnosť opakovaného použitia dokumentov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica v súlade s článkom 1, na obchodné alebo neobchodné účely v súlade s podmienkami stanovenými v kapitolách III a IV.

1.  Členské štáty podľa odseku 2 zabezpečujú možnosť opakovaného použitia dokumentov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, a prístupu k nim v súlade s článkom 1, na obchodné alebo neobchodné účely v súlade s podmienkami stanovenými v kapitolách III a IV.

Odôvodnenie

Hoci opakované použitie informácií vyžaduje, aby sa sprístupnili, táto požiadavka v prepracovanom znení chýba. Cieľom týchto pozmeňujúcich návrhov je stanoviť základné požiadavky pre prístup k informáciám súvisiacim s ich opakovaným použitím. Tento pozmeňujúci návrh je preto potrebný pre vnútornú logiku textu a je neodmysliteľne spojený s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pri dokumentoch, na ktoré sa vzťahujú práva duševného vlastníctva, ktoré prináležia knižniciam vrátane univerzitných knižníc, múzeám a archívom, a pri dokumentoch v držbe verejných podnikov členské štáty zabezpečia, aby v prípadoch, keď je opakované použitie takýchto dokumentov povolené, boli tieto dokumenty opakovane použiteľné na obchodné alebo neobchodné účely v súlade s podmienkami stanovenými v kapitolách III a IV.

2.  Pri dokumentoch, na ktoré sa vzťahujú práva duševného vlastníctva, ktoré prináležia knižniciam vrátane univerzitných knižníc, múzeám a archívom, a pri dokumentoch v držbe verejných podnikov členské štáty zabezpečia, aby v prípadoch, keď je prístup k takýmto dokumentom a ich opakované použitie povolené, boli tieto dokumenty sprístupnené a opakovane použiteľné na obchodné alebo neobchodné účely v súlade s podmienkami stanovenými v kapitolách III a IV.

Odôvodnenie

Hoci opakované použitie informácií vyžaduje, aby sa sprístupnili, táto požiadavka v prepracovanom znení chýba. Cieľom týchto pozmeňujúcich návrhov je stanoviť základné požiadavky pre prístup k informáciám súvisiacim s ich opakovaným použitím. Tento pozmeňujúci návrh je preto potrebný pre vnútornú logiku textu a je neodmysliteľne spojený s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty zabezpečia, aby dokumenty patriace do rozsahu pôsobnosti tejto smernice boli vytvorené a sprístupnené na opakované použitie v súlade so zásadou „špecificky navrhnutej a štandardnej otvorenosti“.

Odôvodnenie

Hoci opakované použitie informácií vyžaduje, aby sa sprístupnili, táto požiadavka v prepracovanom znení chýba. Cieľom týchto pozmeňujúcich návrhov je stanoviť základné požiadavky pre prístup k informáciám súvisiacim s ich opakovaným použitím. Tento pozmeňujúci návrh je preto potrebný pre vnútornú logiku textu a je neodmysliteľne spojený s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Členské štáty zabezpečia, aby organizácie, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, museli pri rozhodovaní o rozsahu a podmienkach opakovaného použitia dokumentov vykonávať posúdenia vplyvu na ochranu údajov, najmä pokiaľ ide o špecifické sektory, ktoré sa bežne zaoberajú osobitnými kategóriami osobných údajov, ako je sektor zdravotníctva, alebo inými osobnými údajmi uvedenými v článku 9 nariadenia (EÚ) 2016/679. Takéto posúdenie vplyvu na ochranu údajov sa vykoná v súlade s článkom 35 nariadenia (EÚ) 2016/679.

Odôvodnenie

PN je potrebný z naliehavého dôvodu vnútornej logiky textu. Je potrebný, aby sa zabezpečila právna konzistentnosť právnych predpisov EÚ a aby sa zaručilo, že keď sa majú zverejniť osobné údaje, vykoná sa posúdenie vplyvu s cieľom zistiť zákonnosť a potrebu uverejňovať osobné údaje vo verejnej sfére, pričom sa zohľadní vplyv a účinky uverejnenia na dotknuté osoby.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Kapitola 2 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ŽIADOSTI O OPAKOVANÉ POUŽITIE

PRÍSTUP K DOKUMENTOM A ŽIADOSTI O OPAKOVANÉ POUŽITIE

Odôvodnenie

Hoci opakované použitie informácií vyžaduje, aby sa sprístupnili, táto požiadavka v prepracovanom znení chýba. Cieľom týchto pozmeňujúcich návrhov je stanoviť základné požiadavky pre prístup k informáciám súvisiacim s ich opakovaným použitím. Tento pozmeňujúci návrh je preto potrebný pre vnútornú logiku textu a je neodmysliteľne spojený s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 4 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Požiadavky na spracovanie žiadostí o opakované použitie

Požiadavky na spracovanie žiadostí o prístup k dokumentom a opakované použitie

Odôvodnenie

Hoci opakované použitie informácií vyžaduje, aby sa sprístupnili, táto požiadavka v prepracovanom znení chýba. Cieľom týchto pozmeňujúcich návrhov je stanoviť základné požiadavky pre prístup k informáciám súvisiacim s ich opakovaným použitím. Tento pozmeňujúci návrh je preto potrebný pre vnútornú logiku textu a je neodmysliteľne spojený s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Subjekty verejného sektora, pokiaľ je to možné a uskutočniteľné, elektronickými prostriedkami spracujú žiadosti o opakované použitie a sprístupnia dokument žiadateľovi na opakované použitie, alebo ak je potrebná licencia, predložia žiadateľovi licenčnú ponuku v primeranej časovej lehote, ktorá zodpovedá časovému rámcu stanovenému na spracovanie žiadostí o prístup k dokumentom.

1.  Subjekty verejného sektora, pokiaľ je to možné a uskutočniteľné, elektronickými prostriedkami spracujú žiadosti o prístup k dokumentom alebo ich opakované použitie a sprístupnia dokument žiadateľovi na opakované použitie, alebo ak je potrebná licencia na opakované použitie, predložia žiadateľovi licenčnú ponuku v primeranej časovej lehote, ktorá zodpovedá časovému rámcu stanovenému na spracovanie žiadostí o prístup k dokumentom.

Odôvodnenie

Hoci opakované použitie informácií vyžaduje, aby sa sprístupnili, táto požiadavka v prepracovanom znení chýba. Cieľom týchto pozmeňujúcich návrhov je stanoviť základné požiadavky pre prístup k informáciám súvisiacim s ich opakovaným použitím. Tento pozmeňujúci návrh je preto potrebný pre vnútornú logiku textu a je neodmysliteľne spojený s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak nie sú stanovené žiadne lehoty alebo iné pravidlá upravujúce včasné poskytnutie dokumentov, subjekty verejného sektora spracujú žiadosť a doručia dokumenty na opakované použitie žiadateľovi, alebo ak je potrebná licencia, predložia žiadateľovi licenčnú ponuku v primeranej časovej lehote, ktorá nesmie byť dlhšia než 20 pracovných dní od prijatia žiadosti. Táto lehota sa môže predĺžiť o ďalších 20 pracovných dní v prípade rozsiahlych alebo zložitých žiadostí. V takých prípadoch sa žiadateľovi do troch týždňov od podania počiatočnej žiadosti oznámi, že na spracovanie žiadosti treba viac času.

2.  Ak nie sú stanovené žiadne lehoty alebo iné pravidlá upravujúce včasné poskytnutie dokumentov, subjekty verejného sektora spracujú žiadosť a doručia dokumenty na opakované použitie žiadateľovi, alebo ak je potrebná licencia na opakované použitie, predložia žiadateľovi licenčnú ponuku čo najskôr, alebo najneskôr v primeranej časovej lehote, ktorá nesmie byť dlhšia než 20 pracovných dní od prijatia žiadosti. Táto lehota sa môže predĺžiť o ďalších 20 pracovných dní v prípade rozsiahlych alebo zložitých žiadostí. V takých prípadoch sa žiadateľovi čo najskôr a v každom prípade do troch týždňov od podania počiatočnej žiadosti oznámi, že na spracovanie žiadosti treba viac času s uvedením dôvodov.

Odôvodnenie

Hoci opakované použitie informácií vyžaduje, aby sa sprístupnili, táto požiadavka v prepracovanom znení chýba. Cieľom týchto pozmeňujúcich návrhov je stanoviť základné požiadavky pre prístup k informáciám súvisiacim s ich opakovaným použitím. Tento pozmeňujúci návrh je preto potrebný pre vnútornú logiku textu a je neodmysliteľne spojený s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V prípade zamietavého rozhodnutia subjekty verejného sektora oznámia žiadateľovi dôvody zamietnutia žiadosti na základe príslušných ustanovení prístupového režimu príslušného členského štátu alebo vnútroštátnych ustanovení podľa tejto smernice, najmä článku 1 ods. 2 písm. a) až g) alebo článku 3. Ak je negatívne rozhodnutie založené na článku 1 ods. 2 písm. c), subjekt verejného sektora uvedie odkaz na fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je držiteľom práva, pokiaľ je známa, prípadne na poskytovateľa licencie, od ktorého subjekt verejného sektora príslušný materiál získal. Knižnice vrátane univerzitných knižníc, múzeá a archívy nie sú povinné uviesť takýto odkaz.

3.  V prípade zamietavého rozhodnutia subjekty verejného sektora úplne alebo čiastočne oznámia žiadateľovi do 20 dní dôvody zamietnutia žiadosti, opakovaného použitia dokumentu alebo prístupu k nemu v požadovanej forme alebo formáte na základe príslušných ustanovení prístupového režimu príslušného členského štátu alebo vnútroštátnych ustanovení podľa tejto smernice, najmä článku 1 ods. 2 písm. a) až g) alebo článku 3. Ak je negatívne rozhodnutie založené na článku 1 ods. 2 písm. c), subjekt verejného sektora uvedie odkaz na fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je držiteľom práva, pokiaľ je známa, prípadne na poskytovateľa licencie, od ktorého subjekt verejného sektora príslušný materiál získal. Knižnice vrátane univerzitných knižníc, múzeá a archívy nie sú povinné uviesť takýto odkaz.

Odôvodnenie

Hoci opakované použitie informácií vyžaduje, aby sa sprístupnili, táto požiadavka v prepracovanom znení chýba. Cieľom týchto pozmeňujúcich návrhov je stanoviť základné požiadavky pre prístup k informáciám súvisiacim s ich opakovaným použitím. Tento pozmeňujúci návrh je preto potrebný pre vnútornú logiku textu a je neodmysliteľne spojený s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Členský štát vypracuje verejne prístupný zoznam kritérií, na základe ktorých príslušný subjekt môže rozhodovať o spôsobe vybavovania žiadostí.

Odôvodnenie

Hoci opakované použitie informácií vyžaduje, aby sa sprístupnili, táto požiadavka v prepracovanom znení chýba. Cieľom týchto pozmeňujúcich návrhov je stanoviť základné požiadavky pre prístup k informáciám súvisiacim s ich opakovaným použitím. Tento pozmeňujúci návrh je preto potrebný pre vnútornú logiku textu a je neodmysliteľne spojený s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Akékoľvek rozhodnutie o opakovanom použití musí obsahovať odkaz na opravné prostriedky v prípade, že sa žiadateľ chce proti rozhodnutiu odvolať. Medzi opravnými prostriedkami musí byť možnosť preskúmania nestranným subjektom zodpovedným za preskúmanie s príslušnými odbornými znalosťami, ako je vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže, vnútroštátny orgán zodpovedný za prístup k dokumentom alebo vnútroštátny súdny orgán, ktorého rozhodnutia sú záväzné pre dotknutý subjekt verejného sektora.

4.  Akékoľvek rozhodnutie o opakovanom použití musí obsahovať odkaz na opravné prostriedky v prípade, že sa žiadateľ chce proti rozhodnutiu odvolať. Medzi opravnými prostriedkami musí byť možnosť preskúmania nestranným subjektom zodpovedným za preskúmanie s príslušnými odbornými znalosťami, ako je vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže, vnútroštátny dozorný orgán zriadený v súlade s článkom 51 nariadenia (EÚ) 2016/679, vnútroštátny orgán zodpovedný za prístup k dokumentom alebo vnútroštátny súdny orgán, ktorého rozhodnutia sú záväzné pre dotknutý subjekt verejného sektora.

Odôvodnenie

PN je nevyhnutný z naliehavých dôvodov, aby sa zabezpečila právna konzistentnosť EÚ. Orgány EÚ pre ochranu osobných údajov sú príslušné orgány, ktoré sa zaoberajú prípadmi súvisiacimi s dodržiavaním predpisov o ochrane údajov. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov poskytuje orgánom pre ochranu osobných údajov primerané právomoci v oblasti presadzovania práva a uplatňovania nárokov na nápravu v oblasti ochrany osobných údajov, a vzťahuje sa na túto situáciu. Pozri PN k odôvodneniu 37.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Na účely tohto článku členské štáty zabezpečia, aby:

 

a) pri získavaní prístupu k dokumentom bola poskytnutá podpora;

 

b) zoznamy subjektov verejného sektora boli verejne dostupné; a

 

c) aby boli stanovené praktické postupy na zabezpečenie účinného výkonu práva prístupu k dokumentom a ich opakovanému použitiu, ako sú:

 

i. vymenovanie informačných úradníkov,

 

ii. vytvorenie a udržiavanie zariadení na preštudovanie požadovaných dokumentov,

 

iii. registre alebo zoznam dokumentov v držbe subjektov verejného sektora alebo informačné miesta s jasným označením toho, kde možno tieto dokumenty nájsť;

 

d) subjekty verejného sektora primerane informovali verejnosť o právach vyplývajúcich z tejto smernice a z existujúcich pravidiel o prístupe k informáciám stanovených na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni Únie a v tomto smere poskytli v primeranej miere informácie, usmernenia a rady.

Odôvodnenie

Hoci opakované použitie informácií vyžaduje, aby sa sprístupnili, táto požiadavka v prepracovanom znení chýba. Cieľom týchto pozmeňujúcich návrhov je stanoviť základné požiadavky pre prístup k informáciám súvisiacim s ich opakovaným použitím. Tento pozmeňujúci návrh je preto potrebný pre vnútornú logiku textu a je neodmysliteľne spojený s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Subjekty verejného sektora a verejné podniky zabezpečia, aby prístup k informáciám verejného sektora a ich opakované použitie boli v súlade s právnymi predpismi Únie o ochrane údajov.

Odôvodnenie

PN potrebný z naliehavého dôvodu vnútornej logiky textu s cieľom zabezpečiť jeho právnu konzistentnosť.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Opakované použitie dokumentov musí byť bezplatné alebo sa poplatky musia obmedziť na hraničné náklady vzniknuté pri reprodukcii, poskytovaní a šírení dokumentov, prípadne pri anonymizácii osobných údajov a opatreniach prijatých na ochranu dôverných obchodných informácií.

1.  Opakované použitie dokumentov a prístup k nim musia byť bezplatné.

Odôvodnenie

Reštrukturalizácia článku v záujme cieľov lepšej tvorby právnych predpisov. Hoci opakované použitie informácií vyžaduje, aby sa sprístupnili, táto požiadavka v prepracovanom znení chýba. Cieľom týchto pozmeňujúcich návrhov je stanoviť základné požiadavky pre prístup k informáciám súvisiacim s ich opakovaným použitím. Tento pozmeňujúci návrh je preto potrebný pre vnútornú logiku textu a je neodmysliteľne spojený s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Hraničné náklady vzniknuté pri reprodukcii, poskytovaní a šírení dokumentov, prípadne pri anonymizácii osobných údajov a opatreniach prijatých na ochranu dôverných obchodných informácií môžu výnimočne nahradiť členské štáty.

Odôvodnenie

Reštrukturalizácia článku v záujme cieľov lepšej tvorby právnych predpisov.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Odchylne sa odsek 1 neuplatňuje na:

2.  Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že nebudú uplatňovať odsek 1 a 1a na:

Odôvodnenie

PN potrebný z naliehavého dôvodu vnútornej logiky textu s cieľom zabezpečiť jeho právnu konzistentnosť.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V prípade štandardných poplatkov za opakované použitie dokumentov sa všetky uplatniteľné podmienky a skutočná výška poplatkov, ako aj základ pre výpočet týchto poplatkov stanovia vopred , a pokiaľ je to možné a uskutočniteľné, uverejnia v elektronickej podobe.

1.  V prípade štandardných poplatkov za opakované použitie dokumentov alebo častí dokumentov sa všetky uplatniteľné podmienky a skutočná výška poplatkov, ako aj základ pre výpočet týchto poplatkov stanovia vopred , a pokiaľ je to možné a uskutočniteľné, uverejnia v elektronickej podobe.

Odôvodnenie

Zmena potrebná z naliehavého dôvodu vnútornej logiky návrhu a predloženého PN s cieľom odkazovať na dokumenty alebo časti dokumentov.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Opakované použitie informácií verejného sektora (prepracované znenie)

Referenčné čísla

COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

28.5.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

28.5.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Ignazio Corrao

9.7.2018

Prerokovanie vo výbore

11.10.2018

27.11.2018

 

 

Dátum prijatia

27.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

34

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Pál Csáky, Miriam Dalli, Innocenzo Leontini

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Reimer Böge

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENVO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

34

+

ECR

Daniel Dalton, Kristina Winberg

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Innocenzo Leontini, Roberta Metsola, József Nagy, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ECR

Branislav Škripek

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

24

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Rupert Matthews

GUE/NGL

Nikolaos Chountis

PPE

Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Sabine Verheyen, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Nicola Danti, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

VERTS/ALE

Helga Trüpel

0

-

 

 

3

0

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

VERTS/ALE

Michel Reimon

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENVO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

GUE/NGL

Martin Schirdewan

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Lambert van Nistelrooij, Stanislav Polčák, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Tomáš Zdechovský

S&D

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

5

0

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Richard Sulík

EFDD

Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Opakované použitie informácií verejného sektora (prepracované znenie)

Referenčné čísla

COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)

Dátum predloženia v EP

25.4.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

28.5.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

28.5.2018

CULT

28.5.2018

LIBE

28.5.2018

 

Pridružené výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

13.9.2018

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Neoklis Sylikiotis

19.6.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

9.10.2018

5.11.2018

 

 

Dátum prijatia

3.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

42

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pilar Ayuso, Michał Boni, Françoise Grossetête, Werner Langen, Marisa Matias, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Giancarlo Scottà

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Olbrycht, Marie-Pierre Vieu

Dátum predloženia

7.12.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

42

+

ALDE

Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Marie-Pierre Vieu

PPE

Pilar Ayuso, Michał Boni, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 10. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia