Postup : 2018/0900(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0439/2018

Předložené texty :

A8-0439/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/03/2019 - 11.15

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0179

ZPRÁVA     ***I
PDF 661kWORD 73k
6.12.2018
PE 628.708v02-00 A8-0439/2018

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie

(02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: Tiemo Wölken

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro ústavní záležitosti
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie

(02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na přepracovanou žádost, kterou Soudní dvůr předložil Parlamentu a Radě (02360/2018),

–  s ohledem na čl. 256 odst. 1 a čl. 281 druhý pododstavec Smlouvy o fungování Evropské unie a čl. 106a odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, v souladu se kterými byl návrh aktu předložen (C8-0132/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 a 15 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropské komise (COM(2018)0534),

–  s ohledem na články 48 a 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanovisko Výboru pro ústavní záležitosti (A8-0439/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, Soudnímu dvoru a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Návrh Soudního dvora

Pozměňovací návrh

(4)  Z analýzy provedené Soudním dvorem a Tribunálem dále vyplývá, že mnoho kasačních opravných prostředků je podáváno ve věcech, v nichž už proběhl dvojí přezkum, a to nejprve nezávislým správním orgánem a poté Tribunálem, a že mnohé z těchto kasačních opravných prostředků jsou Soudním dvorem zamítány pro zjevnou neopodstatněnost, či dokonce odmítány pro zjevnou nepřípustnost. Aby se mohl Soudní dvůr soustředit na věci, které si žádají veškerou jeho pozornost, je v zájmu řádného výkonu spravedlnosti důvodné zavést pro kasační opravné prostředky týkající se takových věcí mechanismus předchozího uznání přijatelnosti. Účastníkovi, který napadá rozhodnutí Tribunálu v těchto věcech, by tedy příslušelo nejdříve přesvědčit Soudní dvůr o významu otázek, které jeho kasační opravný prostředek nastoluje, pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva.

(4)  Z analýzy provedené Soudním dvorem a Tribunálem dále vyplývá, že mnoho kasačních opravných prostředků je podáváno ve věcech, v nichž už proběhl dvojí přezkum, a to nejprve nezávislým správním orgánem, jako je Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, Odrůdový úřad Společenství, Evropská agentura pro chemické látky či Evropská agentura pro bezpečnost letectví, a poté Tribunálem. Mnohé z těchto kasačních opravných prostředků, jež se týkají věcí, které byly před žalobou podanou k Tribunálu předloženy některému z nezávislých administrativních orgánů, jsou Soudním dvorem zamítány pro zjevnou neopodstatněnost, či dokonce odmítány pro zjevnou nepřípustnost. Aby se mohl Soudní dvůr soustředit na věci, které si žádají veškerou jeho pozornost, je v zájmu řádného výkonu spravedlnosti důvodné zavést pro kasační opravné prostředky týkající se takových věcí mechanismus předchozího uznání přijatelnosti. Účastníkovi, který napadá rozhodnutí Tribunálu v těchto věcech, by tedy příslušelo nejdříve přesvědčit Soudní dvůr o významu otázek, které jeho kasační opravný prostředek nastoluje, pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Návrh Soudního dvora

Pozměňovací návrh

(5)  S ohledem na trvalý růst počtu věcí předkládaných Soudnímu dvoru a v souladu s dopisem předsedy Soudního dvora Evropské unie ze dne 13. července 2018 je v této fázi důvodné dát přednost zavedení shora uvedeného mechanismu předchozího uznávání přijatelnosti kasačních opravných prostředků. Posouzení části žádosti Soudního dvora ze dne 26. března 2018 týkající se částečného přenesení žalob pro nesplnění povinnosti na Tribunál by mělo být provedeno později, a to po předložení zprávy o fungování Tribunálu v prosinci 2020 v souladu s čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2015/2422 ze dne 16. prosince 2015.

(5)  S ohledem na trvalý růst počtu věcí předkládaných Soudnímu dvoru a v souladu s dopisem předsedy Soudního dvora Evropské unie ze dne 13. července 2018 je v této fázi důvodné dát přednost zavedení shora uvedeného mechanismu předchozího uznávání přijatelnosti kasačních opravných prostředků. Posouzení části žádosti Soudního dvora ze dne 26. března 2018 týkající se částečného přenesení žalob pro nesplnění povinnosti na Tribunál by mělo být provedeno později, a to poté, co bude v prosinci 2020 v souladu s čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2015/2422 ze dne 16. prosince 2015 předložena zpráva o fungování Tribunálu, zejména o efektivnosti Tribunálu a o nezbytnosti a účinnosti kroku zvýšit počet soudců na 56, ve které by mělo být rovněž posouzeno, zda bylo v rámci Tribunálu dosaženo vyváženého zastoupení žen a mužů. Za tímto účelem by měly být částečné obměny u tohoto soudu organizovány tak, že vlády členských států při dodržení podmínek a postupů stanovených ve Smlouvách postupně začnou jmenovat dva soudce pro tutéž částečnou obměnu s cílem vybrat jednu ženu a jednoho muže.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a (nový)

Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie

Článek 8

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-1a)  článek 8 se nahrazuje tímto:

Článek 8

„Článek 8

Články 2 až 7 se vztahují i na generální advokáty.

Články 2 až 7 se vztahují obdobně i na generální advokáty.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie

Čl. 58 a – odst. 1

 

Návrh Soudního dvora

Pozměňovací návrh

Projednání opravných prostředků podaných proti rozhodnutím Tribunálu týkajícím se rozhodnutí odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví, Odrůdového úřadu Společenství, Evropské agentury pro chemické látky nebo Evropské agentury pro bezpečnost letectví je podmíněno předchozím uznáním jejich přijatelnosti Soudním dvorem.

Musí-li být věc před tím, než bude možné podat žalobu k Tribunálu, předložena nezávislému správnímu orgánu, jehož členové nejsou při svém rozhodování vázáni žádnými pokyny, podléhá projednání opravného prostředku podaného proti rozhodnutí Tribunálu předchozímu uznání jeho přijatelnosti Soudním dvorem.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie

Čl. 58 a – odst. 3

 

Návrh Soudního dvora

Pozměňovací návrh

Rozhodnutí vydané v postupu předchozího uznání přijatelnosti musí být odůvodněno a zveřejněno.

Rozhodnutí vydané v postupu předchozího uznání či neuznání přijatelnosti musí být dostatečně odůvodněno a zveřejněno.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dobré fungování Soudního dvora je pro dobrou právní ochranu občanů Unie nepostradatelné. Reforma soudního systému Evropské unie, která byla zahájena v prosinci 2015, musí být provedena co nejlepším způsobem a kompetence musí být mezi Tribunálem a Soudním dvorem rozděleny tak, aby občané mohli právní ochrany dosáhnout rychle a účinně. Návrh Soudního dvora, obsahující změny Protokolu č. 3, který se týká statutu Soudního dvora Evropské unie, tento cíl v zásadě respektuje.

Terminologické přizpůsobení reformě Lisabonské smlouvy je smysluplné.

Vítáme i pověření Soudního dvora projednáváním žalob na neplatnost souvisejících s nezajištěním řádného splnění povinností vyplývajících z jeho rozsudku vydaného na základě čl. 260 odst. 2 nebo 3 SFEU.

V zásadě vítáme zavedení mechanismu předchozího uznávání přijatelnosti u některých kategorií kasačních opravných prostředků Soudním dvorem. Jednotlivé nezávislé správní orgány by ovšem neměly být vyjmenovány. Spíše by měl být zvolen abstraktní, všeobecný přístup, aby tento předpis dobře fungoval i v budoucnu. Dále je v textu třeba upřesnit, že toto rozhodnutí musí být odůvodněno a zveřejněno nejen v případě uznání přijatelnosti, ale i v případě odmítnutí.

Vyčkat na přijetí zprávy o fungování Tribunálu v prosinci 2020 se zdá, pokud jde o otázku možného přenesení pravomocí rozhodovat v prvním stupni o některých kategoriích řízení o nesplnění povinnosti na Tribunál, odůvodněné. Zpráva bude následovat po ukončení třetí fáze reformy soudního systému Evropské unie (září 2019), v níž se posoudí zejména účinnost Tribunálu a potřeba zvýšení počtu soudců na 56 a účinnost tohoto zvýšení. Zpráva by se přitom měla zabývat i úspěšným dosažením vyváženého zastoupení žen a mužů v rámci Tribunálu. Při přenesení pravomocí v oblasti řízení o nesplnění povinnosti je třeba zohlednit, že tato řízení představují nejsilnější nástroj Komise proti členským státům v případě nedodržování unijního práva. Pro účinné uplatňování práva jsou nezbytná. Je třeba zajistit, aby při přesunutí pravomocí na Tribunál nedošlo k prodloužení celkového trvání řízení. Dále je třeba zohlednit, zda je toto přenesení přiměřené, s ohledem na relativně malý podíl řízení o nesplnění povinnosti na celkovém množství projednávaných věcí. V této souvislosti především vyvstává otázka, zda je pro dosažení cíle strukturální změna vhodná.


STANOVISKO Výboru pro ústavní záležitosti (29.11.2018)

pro Výbor pro právní záležitosti

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie

(02360/2018 – C8-0132/2018 - 2018/0900(COD))

Zpravodaj: Morten Messerschmidt

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodaj souhlasí s hlavními cíli návrhu, zejména s přenesením výhradní pravomoci rozhodovat o žalobách na neplatnost, které souvisejí s nezajištěním řádného splnění povinností vyplývajících z rozsudku Soudního dvora vydaného na základě čl. 260 odst. 2 nebo 3 SFEU, na Soudní dvůr. Zpravodaj se však domnívá, že návrh by měl obsahovat ustanovení, podle nichž by mohli soudci vydávat samostatná stanoviska, a to včetně stanovisek nesouhlasných, a navrhuje změnu příslušných článků statutu Soudního dvora. Vydávání samostatných stanovisek je běžným postupem ve většině členských států a obecně se přijímá i u mezinárodních soudů, jako je Mezinárodní soudní dvůr nebo Evropský soud pro lidská práva. Umožněním samostatných stanovisek se zkvalitní rozhodnutí Soudního dvora, zvláště tehdy, je-li přesné pochopení odůvodnění Soudního dvora obtížné, neboť senát do něj musel začlenit částečně rozdílné názory s cílem nalézt kompromis mezi soudci. Stanoviska jednotlivých soudců by mohla přimět většinu, aby se výslovně zabývali názory menšiny a vyvraceli jejich právní argumenty, přičemž nesouhlasná stanoviska by byla uváděna zvlášť, čímž by se zajistila větší explicitnost, soudržnost, srozumitelnost a také směrodatnost a přesvědčivost rozsudků. Samostatná stanoviska by mohla předjímat následný vývoj judikatury Soudního dvora. Mohla by také zlepšit soudní dialog s vnitrostátními soudy a vést k lepšímu odůvodňování rozsudků, v jejichž rámci by všechna rozličná právní stanoviska – a obzvláště stanoviska předkládajícího soudu – byla výslovně a v plném rozsahu brána v potaz. Vydání vlastního stanoviska by v žádném případě nebylo povinné a soudci by mohli sami z vlastní vůle rozhodovat o tom, zda samostatné stanovisko vydají, či nikoli. Pokud bude větší důraz kladen na transparentnost než na tajnost, může to být pro demokratizaci Evropské unie jedině přínosem.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)

Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie

Článek 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-1)  Článek 2 se nahrazuje tímto:

Článek 2

Článek 2

Každý soudce je povinen před nastoupením do své funkce složit na veřejném zasedání před Soudním dvorem přísahu, že bude vykonávat svou funkci zcela nestranně a podle svého nejlepšího svědomí a že bude zachovávat tajnost porad Soudního dvora.

Každý soudce je povinen před nastoupením do své funkce složit na veřejném zasedání před Soudním dvorem přísahu, že bude vykonávat svou funkci zcela nestranně a podle svého nejlepšího svědomí a že bude zachovávat tajnost porad Soudního dvora, aniž je dotčen čl. 36 druhý odstavec.“

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a (nový)

Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie

Článek 8

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-1a)  článek 8 se nahrazuje tímto:

Článek 8

Článek 8

Články 2 až 7 se vztahují i na generální advokáty.

Články 2 až 7 se vztahují obdobně i na generální advokáty.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 b (nový)

Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie

Článek 35

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-1b)  článek 35 se nahrazuje tímto:

Článek 35

Článek 35

Porady Soudního dvora jsou a zůstanou tajné.

Aniž je dotčen čl. 36 druhý odstavec, porady Soudního dvora jsou a zůstanou tajné.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Článek 2 a (nový)

Návrh Soudního dvora

Pozměňovací návrh

 

Článek 2a

 

Články 2, 8, 35, 36 a 47 statutu ve znění tohoto nařízení se použijí na věci, které jsou projednávány Soudním dvorem nebo Tribunálem po dni vstupu tohoto nařízení v platnost.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Návrh změn Protokolu č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie

Referenční údaje

02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

16.4.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFCO

16.4.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Morten Messerschmidt

20.6.2018

Projednání ve výboru

21.11.2018

 

 

 

Datum přijetí

27.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Gerolf Annemans, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jasenko Selimovic, Rainer Wieland

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Wajid Khan, Constanze Krehl

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

22

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Rainer Wieland

S&D

Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia Yvonne Kaufmann, Wajid Khan, Constanze Krehl, Jo Leinen, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep Maria Terricabras

2

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

NI

Diane James

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Návrh změn Protokolu č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie

Referenční údaje

02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

16.4.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFCO

16.4.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Tiemo Wölken

15.5.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

21.6.2018

22.10.2018

20.11.2018

 

Datum přijetí

6.12.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Lucy Anderson, Georges Bach, Kostadinka Kuneva, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau

Datum předložení

7.12.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Philippe Loiseau

PPE

Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Ana Miranda, Julia Reda

1

-

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva

1

0

ECR

Angel Dzhambazki

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 11. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí