Procedūra : 2018/0900(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0439/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0439/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 13/03/2019 - 11.15

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0179

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 730kWORD 81k
6.12.2018
PE 628.708v02-00 A8-0439/2018

par projektu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza 3. protokolu par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem

(02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

Juridiskā komiteja

Referents: Tiemo Wölken

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 KONSTITUCIONĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza 3. protokolu par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem

(02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Parlamentam un Padomei iesniegto Tiesas lūgumu pārskatītajā redakcijā (02360/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 256. panta 1. punktu un 281. pantu, kā arī Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem ir iesniegts priekšlikums (C8-0132/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. un 15. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Komisijas atzinumu (COM(2018)0534),

–  ņemot vērā Reglamenta 48. un 59. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Konstitucionālo jautājumu komitejas atzinumu (A8-0439/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, Tiesai un dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas projekts

4. apsvērums

Tiesas iesniegtais projekts

Grozījums

(4)  Turklāt Tiesas un Vispārējās tiesas veiktais izvērtējums liecina, ka daudzas apelācijas sūdzības tiek iesniegtas lietās, kurās jau ir veikta dubultpārbaude – vispirms kādā neatkarīgā administratīvā institūcijā un pēc tam Vispārējā tiesā –, un ka Tiesa noraida daudzas no šīm apelācijas sūdzībām to acīmredzamās nepamatotības vai pat acīmredzamās nepieņemamības dēļ. Lai ļautu Tiesai koncentrēties uz lietām, kuras patiešām prasa tās uzmanību, pareizas tiesvedības labad būtu jāievieš iepriekšēja pieļaujamības vērtējuma mehānisms attiecībā uz apelācijas sūdzībām šādās lietās. Tādējādi lietas dalībniekam, kas apstrīd Vispārējās tiesas nolēmumu šajās lietās, iepriekš būtu jāpārliecina Tiesa par tā apelācijas sūdzībā izvirzīto jautājumu nozīmīgumu Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai.

(4)  Turklāt Tiesas un Vispārējās tiesas veiktais izvērtējums liecina, ka daudzas apelācijas sūdzības tiek iesniegtas lietās, kurās jau ir veikta dubultpārbaude – vispirms kādā neatkarīgā administratīvā institūcijā, piemēram, Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā, Kopienas Augu šķirņu birojā, Eiropas Ķimikāliju aģentūrā vai Eiropas Aviācijas drošības aģentūrā un pēc tam Vispārējā tiesā. Daudzas no šīm apelācijas sūdzībām, kas ir saistītas ar lietām, kuras pirms prasības iesniegšanas Vispārējā tiesā jau ir izskatītas neatkarīgā administratīvā iestāde, Tiesa noraidīja to acīmredzamās nepamatotības vai pat acīmredzamās nepieņemamības dēļ.. Lai ļautu Tiesai koncentrēties uz lietām, kuras patiešām prasa tās uzmanību, pareizas tiesvedības labad būtu jāievieš iepriekšēja pieļaujamības vērtējuma mehānisms attiecībā uz apelācijas sūdzībām šādās lietās. Tādējādi lietas dalībniekam, kas apstrīd Vispārējās tiesas nolēmumu šajās lietās, iepriekš būtu jāpārliecina Tiesa par tā apelācijas sūdzībā izvirzīto jautājumu nozīmīgumu Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai.

Grozījums Nr.    2

Regulas projekts

5. apsvērums

Tiesas iesniegtais projekts

Grozījums

(5)  Ņemot vērā arvien lielāku skaitu Tiesā ierosināto lietu un atbilstoši Eiropas Savienības Tiesas priekšsēdētāja 2018. gada 13. jūlija vēstulei, šajā posmā prioritārā kārtībā būtu jāievieš minētais apelācijas sūdzību iepriekšēja pieļaujamības vērtējuma mehānisms. Tiesas 2018. gada 26. marta lūguma daļa, kas attiecas uz prasību sakarā ar pienākumu neizpildi daļēju nodošanu Vispārējai tiesai, būtu jāizskata vēlākā stadijā – pēc tam, kad 2020. gada decembrī tiks sagatavots Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 16. decembra Regulas 2015/2422 3. panta 1. punktā paredzētais ziņojums par Vispārējās tiesas darbību.

(5)  Ņemot vērā arvien lielāku skaitu Tiesā ierosināto lietu un atbilstoši Eiropas Savienības Tiesas priekšsēdētāja 2018. gada 13. jūlija vēstulei, šajā posmā prioritārā kārtībā būtu jāievieš minētais apelācijas sūdzību iepriekšēja pieļaujamības vērtējuma mehānisms. Tiesas 2018. gada 26. marta lūguma daļa, kas attiecas uz prasību sakarā ar pienākumu neizpildi daļēju nodošanu Vispārējai tiesai, būtu jāizskata vēlākā stadijā – pēc tam, kad 2020. gada decembrī tiks sagatavots Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 16. decembra Regulas 2015/2422 3. panta 1. punktā paredzētais ziņojums par Vispārējās tiesas darbību, jo īpaši par Vispārējās tiesas efektivitāti, efektivitāti un nepieciešamību palielināt tiesnešu skaitu līdz 56, kurā arī būtu jānovērtē dzimumu līdzsvara sasniegšana Vispārējā tiesā. Šā mērķa labad Vispārējās tiesas tiesnešu sastāva daļējā nomaiņa būtu jāorganizē tādējādi, ka dalībvalstu valdības viena tiesneša nomaiņai pakāpeniski sāk izvirzīt divus kandidātus, šajā nolūkā tiecoties izraudzīties vienu sievieti un vienu vīrieti, ar noteikumu, ka tiek ievēroti Līgumos paredzētie nosacījumi un procedūras.

Grozījums Nr.    3

Regulas projekts

1. pants – 1. daļa – -1.a punkts (jauns)

3. protokols par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem

8. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(-1 a)  Article 8 is replaced by the following:

8. pants

8. pants

Noteikumi, kas ietverti 2. līdz 7. pantā, attiecas uz ģenerāladvokātiem.

Noteikumi, kas ietverti 2. līdz 7. pantā, pēc analoģijas attiecas uz ģenerāladvokātiem.

Grozījums Nr.    4

Proposal for a regulation

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

3. protokols par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem

58.a pants – 1. daļa

 

Tiesas iesniegtais projekts

Grozījums

Apelācijas par Vispārējās tiesas nolēmumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja, Kopienas Augu šķirņu biroja, Eiropas Ķimikāliju aģentūras vai Eiropas Aviācijas drošības aģentūras apelācijas padomes lēmumu, izskata vienīgi tad, ja Tiesa iepriekš ir atzinusi šo apelāciju pieļaujamību.

Ja pirms prasības celšanas Vispārējā tiesā strīds ir iesniedzams izskatīšanai neatkarīgā administratīvā struktūrā, kuras locekļus lēmumu pieņemšanā nesaista nekādi norādījumi, apelāciju par Vispārējās tiesas nolēmumu izskata vienīgi tad, ja Tiesa iepriekš ir atzinusi tās pieļaujamību.

Grozījums Nr.    5

Regulas projekts

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

3. protokols par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem

58.a pants – 3. daļa

 

Tiesas iesniegtais projekts

Grozījums

Lēmumu attiecībā uz apelācijas pieļaujamību pamato un publicē.

Lēmumu attiecībā uz apelācijas pieļaujamību vai nepieļaujamību pamato un publicē.


PASKAIDROJUMS

Pareiza Tiesas darbība ir būtiska Savienības pilsoņu tiesībām uz pienācīgu tiesisko aizsardzību. Eiropas Savienības tiesu sistēmas reforma, kas pieņemta 2015. gada decembrī, ir jāīsteno pēc iespējas labāk, un Vispārējās tiesas un Tiesas pilnvaras ir jāsadala tā, lai iedzīvotāji varētu ātri un efektīvi panākt tiesību aizsardzību tiesā. Tiesas iesniegtais priekšlikums veikt grozījumus 3. protokolā par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem principā atbilst šiem mērķiem.

Ir lietderīgi veikt terminoloģijas pielāgošanu atbilstīgi Lisabonas reformai.

Atzinīgi tiek vērtēta arī Tiesas kompetences nodošana, lai pieņemtu lēmumus lietās par prasību atcelt tiesību aktu, ja nav ievērots Tiesas spriedums, kas pieņemts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 260. panta 2. vai 3. punktu.

Principā tiek atzinīgi vērtēts tas, ka Tiesā ir izveidots sākotnējas pieņemšanas mehānisms noteiktām tiesiskās aizsardzības līdzekļu kategorijām. Tomēr nebūtu lietderīgi atsevišķi uzskaitīt neatkarīgas pārvaldes iestādes. Šajā jautājumā drīzāk būtu jāizmanto abstrakta un vispārēja pieeja, lai šis noteikums būtu vērsts uz nākotni. Turklāt tekstā ir skaidri jānorāda, ka lēmumi ir jāpamato un jāpublicē ne tikai apelāciju atļaušanas, bet arī noraidīšanas gadījumā.

Jautājumā par jurisdikcijas iespējamu nodošanu Vispārējai tiesai, lai pirmajā instancē pieņemtu lēmumu par konkrētām pienākumu neizpildes procedūru kategorijām, ir lietderīgi pagaidīt, kad 2020. gada decembrī tiks pieņemts ziņojums par Vispārējās tiesas darbību. Ar šo ziņojumu tiek pabeigts Eiropas Savienības tiesu sistēmas reformas trešais posms (2019. gada septembrī), un tajā īpaša uzmanība jāpievērš Vispārējās tiesas darbības rādītājiem un tam, vai tiesnešu skaita palielināšana līdz 56 tiesnešiem ir atbilstīga un efektīva. Šajā sakarā būtu jāpievērš uzmanība tam, lai Vispārējā tiesā tiktu nodrošināts dzimumu līdzsvars. Piešķirot kompetenci veikt tiesvedības procedūras saistībā ar pienākumu neizpildi, būtu pienācīgi jāņem vērā, ka šādas procedūras ir Komisijas visspēcīgākais ierocis pret dalībvalstīm, ja netiek ievēroti Savienības tiesību akti. Tāpēc tās ir nepieciešamas efektīvai ES tiesību īstenošanai. Ir jāveic pasākumi, lai nodrošinātu, ka kompetences nodošana Vispārējai tiesai nepagarina tiesvedības kopējo ilgumu. Turklāt ir jāņem vērā tas, vai šāda nodošana ir lietderīga, ņemot vērā pienākumu neizpildes procedūru salīdzinoši nelielo proporciju pret nepabeigto lietu kopējo skaitu. Jo īpaši rodas jautājums par tās piemērotību strukturālo pārmaiņu mērķa sasniegšanai.


KONSTITUCIONĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS ATZINUMS (29.11.2018)

Juridiskajai komitejai

par projektu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza 3. protokolu par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem

(02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Morten Messerschmidt

PA_Legam

ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotājs atbalsta priekšlikuma galvenos mērķus jo īpaši attiecībā uz Tiesas ekskluzīvo jurisdikciju izskatīt prasījumus atcelt tiesību aktus, kas saistīti ar neatbilstīgu tāda sprieduma izpildi, ko Tiesa taisījusi saskaņā ar LESD 260. panta 2. vai 3. punktu. Tomēr atzinuma sagatavotājs uzskata, ka

priekšlikumu varētu papildināt, paredzot iespēju, ka tiesneši var publiskot atsevišķus, tostarp atšķirīgus, viedokļus un ierosina grozījumus attiecīgajos Tiesas statūtu pantos. Vairumā dalībvalstu atšķirīgu viedokļu paušana ir vispārēja prakse, un tā parasti ir atļauta starptautiskās tiesās, piemēram, Starptautiskajā Tiesā un Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Iespēja izteikt atšķirīgus viedokļus uzlabotu Tiesas nolēmumu kvalitāti, jo īpaši tad, ja Tiesas argumentācijai varētu būt grūti precīzi izsekot tieši tāpēc, ka tiesnesim ir jāiekļauj spriedumā arī daļēji atšķirīgi viedokļi, lai rastu kompromisu starp tiesnešiem. Individuāli viedokļi varētu veidot vairākumu, lai skaidri reaģētu uz mazākuma viedokli un apstrīdētu to juridisko argumentu pamatotību, vienlaikus saglabājot nošķirtos viedokļus, tādējādi nodrošinot skaidrāku, saskaņotāku, saprotamāku un, visbeidzot, autoritatīvu un pārliecinošu spriedumu. Atsevišķi viedokļi varētu būt par pamatu turpmākiem pavērsieniem Tiesas judikatūrā. Tie varētu arī uzlabot tiesisko dialogu ar dalībvalstu tiesām, kas izmantotu labāk pamatotus spriedumus, kuros ir skaidri un pilnībā ņemti vērā visi atšķirīgie juridiskie viedokļi, jo īpaši tie viedokļi, kurus pauž iesniedzējtiesa. Individuālu viedokļu paušana nekādā ziņā nebūtu obligāta, un tiesneši joprojām brīvi lemtu, vai publiskot atsevišķu viedokli. Pilnīgi noteikti priekšrokas došana pārredzamībai salīdzinājumā ar slepenību tikai sekmē Eiropas Savienības demokratizācijas procesu.

GROZĪJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas projekts

1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)

3. protokols par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem

2. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(-1)  Regulas 2. pantu aizstāj ar šādu:

2. pants

2. pants

Pirms stāšanās amatā visi tiesneši Tiesas priekšā, kas sanākusi atklātā sēdē, zvēr pildīt pienākumus objektīvi un apzinīgi un ievērot Tiesas apspriežu slepenību.

Pirms stāšanās amatā visi tiesneši Tiesas priekšā, kas sanākusi atklātā sēdē, zvēr pildīt pienākumus objektīvi un apzinīgi un, neskarot 36. panta otro daļu, ievērot Tiesas apspriežu slepenību.

Grozījums Nr.    2

Regulas projekts

1. pants – 1. daļa – -1.a punkts (jauns)

3. protokols par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem

8. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(-1a)  Regulas 8. pantu aizstāj ar šādu:

8. pants

8. pants

Noteikumi, kas ietverti 2. līdz 7. pantā, attiecas uz ģenerāladvokātiem.

Noteikumi, kas ietverti 2. līdz 7. pantā, pēc analoģijas attiecas uz ģenerāladvokātiem.

Grozījums Nr.    3

Regulas projekts

1. pants – 1. daļa – -1.b punkts (jauns)

3. protokols par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem

35. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(-1b)  Regulas 35. pantu aizstāj ar šādu:

35. pants

35. pants

Tiesas apspriedes ir un paliek slepenas.

“Neskarot 36. panta otro daļu, Tiesas apspriedes ir un paliek slepenas.

Grozījums Nr.    4

Regulas projekts

2.a pants (jauns)

Tiesas projekts

Grozījums

 

2.a pants

 

Statūtu 2., 8., 35., 36 un 47. pants ar šo regulu grozītajā redakcijā piemēro lietām, kuras Tiesa vai Vispārējā tiesa izskata pēc datuma, kad šī regula stājas spēkā.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Ierosinātie grozījumi 3. protokolā par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem

Atsauces

02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

16.4.2018

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFCO

16.4.2018

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Morten Messerschmidt

20.6.2018

Izskatīšana komitejā

21.11.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

27.11.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

22

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gerolf Annemans, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jasenko Selimovic, Rainer Wieland

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Wajid Khan, Constanze Krehl

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

22

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Rainer Wieland

S&D

Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia Yvonne Kaufmann, Wajid Khan, Constanze Krehl, Jo Leinen, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep Maria Terricabras

2

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

NI

Diane James

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Ierosinātie grozījumi 3. protokolā par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem

Atsauces

02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

16.4.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFCO

16.4.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Tiemo Wölken

15.5.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

21.6.2018

22.10.2018

20.11.2018

 

Pieņemšanas datums

6.12.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

1

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lucy Anderson, Georges Bach, Kostadinka Kuneva, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau

Iesniegšanas datums

7.12.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Philippe Loiseau

PPE

Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Ana Miranda, Julia Reda

1

-

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva

1

0

ECR

Angel Dzhambazki

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 19. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika