Процедура : 2018/0060(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0440/2018

Внесени текстове :

A8-0440/2018

Разисквания :

PV 13/03/2019 - 23
CRE 13/03/2019 - 23

Гласувания :

PV 13/12/2018 - 9.1
CRE 13/12/2018 - 9.1
PV 14/03/2019 - 11.6
CRE 14/03/2019 - 11.6

Приети текстове :

P8_TA(2019)0208

ДОКЛАД     ***I
PDF 780kWORD 73k
7.12.2018
PE 629.418v02-00 A8-0440/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на минималното покритие за загуби за необслужвани експозиции

(COM(2018)0134 – C8‑0117/2018 – 2018/0060(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Естер де Ланге, Роберто Гуалтиери

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на минималното покритие за загуби за необслужвани експозиции

(COM(2018)0134 – C8‑0117/2018 – 2018/0060(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0134),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0117/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 12 юли 2018 г.(1),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 27 юни 2018 г.(2),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0440/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ(3)*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

2018/0060 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на минималното покритие за загуби за необслужвани експозиции

(Текст от значение за ЕИО)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка(4),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(5),

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)  Разработването на комплексна стратегия за решаване на проблема с необслужваните експозиции е важна цел за Съюза в опита му да направи по-устойчива финансовата система. Макар че основната отговорност за преодоляването на този проблем е най-вече на банките и държавите членки, необходимостта да се намали сегашното високо равнище на необслужваните експозиции, да се предотврати прекомерното им натрупване в бъдеще и да се предотврати появата на рискове в цялата система в небанковия сектор има и силно европейско измерение. Като се има предвид взаимната обвързаност на банковите и финансовите системи в целия ЕС и фактът, че банките оперират в множество юрисдикции и държави членки, съществува значителен риск от евентуално разпространяване на отрицателните ефекти, които могат да засегнат икономическия растеж и финансовата стабилност на държавите членки и ЕС като цяло.

(1а)  Не следва да се счита, че потребителите носят изключителната отговорност за причиняването на значителното натрупване на необслужвани експозиции в годините на финансовата криза. В някои държави членки „балоните“ в жилищния сектор бяха предизвикани от прекомерно доверяване на ръста в цените на жилищата. Части от банковият сектор допринесоха за това чрез непредпазливи практики за кредитиране. Друг фактор, който допринесе за това, беше начинът, по който Директивата за забавяне на плащането (Директива 2011/7/EС) беше транспонирана и прилагана на национално равнище. Правата на потребителите във връзка с продажбата на необслужвани експозиции следва да бъдат защитени чрез директива.

(2)  Една интегрирана финансова система ще придаде допълнителна устойчивост на ИПС срещу неблагоприятни сътресения благодарение на улесненото поделяне на риска между частните инвеститори през граница, като в същото време ще намали необходимостта от поделяне на риска в публичния сектор. За да изпълни тези цели, ЕС следва да завърши изграждането на банковия съюз и да постигне по-нататъшен напредък при изграждането на съюза на капиталовите пазари (СКП). Преодоляването на проблема с ▌ евентуалното ▌натрупване на необслужвани експозиции в бъдеще е от определящо значение за укрепването на банковия съюз, стимулирането на конкуренцията в банковия сектор, запазването на финансовата стабилност и активизирането на кредитната дейност с цел създаване на работни места и постигане на растеж в Съюза.

(3)  През юли 2017 г. Съветът прие План за действие за справяне с необслужваните кредити в Европа, в който се отправя призив към няколко институции да предприемат по-нататъшни стъпки за намирането на решение на проблема с големия брой необслужвани експозиции в Съюза и за предотвратяване на тяхното натрупване в бъдеще. В плана е очертан комплексен подход за комбиниране на допълващи се действия в четири области на политиката: i) банков надзор и регулиране; ii) преразглеждане на нормативната уредба, регламентираща преструктурирането, несъстоятелността и събирането на дългове; iii) развитие на вторичните пазари за необслужвани активи; iv) насърчаване на преструктурирането на банковата система. Действията в тези области могат да се предприемат и на национално равнище, и на равнището на ЕС, в зависимост от случая. В Съобщението относно завършването на банковия съюз от 11 октомври 2017 г.(6) Комисията също обяви намерението си да намери решение на проблема и призова за всеобхватен пакет от мерки за справяне с необслужваните кредити в рамките на Съюза.

(4)  Нормативната уредба за пруденциалния надзор върху кредитните институции се състои от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г.(7) и Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г.(8) Регламент (ЕС) № 575/2013 съдържа, inter alia, пряко приложими за институциите разпоредби за определяне за техния собствен капитал. Затова е необходимо действащите пруденциални разпоредби за собствения капитал в Регламент (ЕС) № 575/2013 да бъдат допълнени с разпоредби, с които се изисква приспадане от собствения капитал, в случай че провизиите или другите корекции, които служат за покритие на необслужваните експозиции, са недостатъчни. На практика това би означавало въвеждане на пруденциален предпазен механизъм за необслужваните експозиции, който ще се прилага по единен начин за всички институции в Съюза и също така ще включва институциите, извършващи дейност в рамките на вторичния пазар.

(5)  Пруденциалният предпазен механизъм не следва да възпрепятства упражняването на надзорните функции на компетентните органи в съответствие с Директива 2013/36/ЕС. Когато те установят, че в отделни случаи, въпреки прилагането на създадения с настоящия регламент пруденциален предпазен механизъм за необслужвани експозиции, покритието на конкретната институция за тези експозиции не е достатъчно, компетентните органи могат да използват предвидените в Директива 2013/36/ЕС надзорни правомощия, включително по член 104, параграф 1, буква г) от нея. Впоследствие компетентните органи могат да надхвърлят, в зависимост от конкретния случай, изискванията съгласно настоящия регламент за целите на осигуряването на достатъчно покритие за необслужваните експозиции.

(6)  За целите на практическото прилагане на пруденциалния предпазен механизъм е целесъобразно в Регламент (ЕС) № 575/2013 да се определят ясни условия за класифицирането на необслужваните експозиции. Тъй като за целите на надзорната отчетност в Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията вече са посочени критерии за необслужваните експозиции, е целесъобразно тези действащи разпоредби да послужат като основа за класифицирането на необслужваните експозиции. Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията се отнася за експозициите в неизпълнение във връзка с изчисляването на капиталовите изисквания за кредитен риск, както и за експозициите, обезценени по силата на приложимите счетоводни стандарти. Тъй като мерките за преструктуриране на експозициите могат да се отразят върху класифицирането на експозицията като необслужвана, правилата за класифициране са допълнени с ясни критерии относно въздействието на тези мерки. ▌Мерките за преструктуриране следва да имат за цел връщането на кредитополучателя към статут на устойчиво функциониращо погасяване и да спазват изискванията на ЕС за защита на потребителите, но могат да имат различни съображения и последици. Ето затова е целесъобразно да се посочи, че прилагането на мярка за преструктуриране на необслужвана експозиция не преустановява квалифицирането ѝ като необслужвана, освен ако не са изпълнени определени строги условия.

(7)  Колкото по-дълго дадена експозиция е необслужвана, толкова по-малка е вероятността стойността ѝ да бъде възстановена. Затова частта от експозицията, която следва да бъде покрита с провизии, други корекции или приспаднати суми, с времето следва да нараства съгласно предварително определена схема. Така за закупените от дадена институция необслужвани експозиции следва да се прилага схема, чийто срок започва да тече от датата, на която необслужваната експозиция е била първоначално класифицирана като такава, а не от датата на нейното закупуване. За тази цел продавачът следва да предостави на купувача информация относно датата на класифициране на експозицията като необслужвана.

(7а)  Частичните отписвания следва да се вземат предвид при изчисляването на корекциите за специфичен кредитен риск. Първоначалната стойност на експозицията преди частичното отписване трябва да се използва, за да се избегне всяко двойно отчитане на отписването. Включването на частични отписвания в списъка на елементите, които могат да се използват, за да се изпълнят изискванията на предпазния механизъм, следва да насърчава институциите своевременно да признават отписванията. За закупените от дадена институция необслужвани експозиции на цена, която е по-ниска от дължимата от длъжника сума, купувачът следва да третира разликата между покупната цена и дължимата от длъжника сума по същия начин, както частичното отписване за целите на пруденциалния предпазен механизъм.

(8)  По принцип се очаква обезпечените необслужвани експозиции да доведат до по-малки загуби в сравнение с необезпечените, тъй като кредитната защита по необслужвани експозиции дава на институцията специално право да предяви вземане към актив или трета страна в допълнение към общото ѝ право на вземане към кредитополучателя в неизпълнение. При необезпечените необслужвани експозиции институцията разполага с правото да предяви само общо вземане към кредитополучателя в неизпълнение. Тъй като очакваната загуба при необезпечените необслужвани експозиции е по-голяма, схемата следва да е по-стриктна. ▌

(8а)  Експозиции, които са само частично покрити с приемлива кредитна защита, следва да се считат за обезпечени по отношение на покритата част и за необезпечени по отношение на частта, която не е покрита с приемлива кредитна защита. За да се определи кои части от необслужваните експозиции следва да се третират като обезпечени или необезпечени, следва да се прилагат критериите за допустимост за кредитна защита и пълно и цялостно обезпечение на ипотеки, използвани за целите на изчисляването на капиталовите изисквания в съответствие със съответния подход, включително приложимата корекция на стойността.

(9)  Независимо от това дали експозицията е необслужвана, следва да се прилага единна схема поради факта, че просрочието на длъжника е повече от 90 дни, или поради други фактори. Пруденциалният предпазен механизъм следва да се прилага на равнището на всяка експозиция. Също така по отношение на необезпечените необслужвани експозиция следва да се прилага график от три години. За да се даде възможност на институциите и на държавите членки да подобрят ефективността на процедурите за преструктуриране или гарантиране на прилагането, както и за да се отчете, че обезпечените с недвижимо имущество необслужвани експозиции и жилищните заеми, гарантирани от приемлив доставчик на защита, съгласно определението в Регламент (ЕС) № 575/2013, ще имат остатъчна стойност за по-дълъг срок, след като заемът е станал необслужван, е целесъобразно да се предвиди график от девет години. За другите обезпечени необслужвани експозиции следва да се прилага график от седем години, докато не бъде изградено покритие в пълен размер.

(10а)  Следва да бъде възможно мерките за преструктуриране да бъдат взети предвид за целите на прилагането на съответния коефициент на покритие. По-точно, експозицията следва да продължи да бъде класифицирана като необслужвана, но изискването за покритие следва да остане стабилно в продължение на една допълнителна година. Следователно коефициентът, който би бил приложим през годината, в която е била допусната мярката за преструктуриране, следва да се прилага в продължение на две години, вместо на една. Ако след изтичането на тази допълнителна година експозицията все още е необслужвана, приложимият коефициент следва да се определи по същия начин, както ако не е била допусната мярка за преструктуриране, като се има предвид датата, на която експозицията първоначално е била класифицирана като необслужвана. Като се има предвид, че допускането на мерки за преструктуриране следва да не води до арбитраж, тази възможност следва да бъде разрешена само по отношение на първата мярка за преструктуриране, която е била допусната след класифицирането на експозицията като необслужвана. Освен това едногодишният период, през който коефициентът на покритие остава непроменен, следва да не води до удължаване на схемата за провизирането. Съответно всяка мярка за преструктуриране, допусната през третата година след класифицирането като необслужвани експозиции по отношение на необезпечените експозиции, или през седмата година след класифицирането като необслужвани експозиции за обезпечените експозиции, следва да не забавя пълното покритие на необслужваните експозиции.

(11)  За да се гарантира консервативна оценка на кредитната защита по необслужваните експозиции, ЕБО следва да прецени необходимостта и евентуално да разработи обща методика, по-специално по отношение на допусканията относно възможностите за възстановяване и изпълнение, включително евентуални минимални изисквания за повторна оценка на кредитната защита от гледна точка на сроковете.

(12)  За да се гарантира плавен преход към въвеждането на пруденциалния предпазен механизъм, новите разпоредби следва да не се прилагат за експозициите, възникнали преди ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент].

(13)  Поради това Регламент (ЕС) № 575/2013 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕС) № 575/2013

(1)  В член 36, параграф 1 се добавя следната буква м):

„м) приложимия размер на недостатъчното покритие за необслужваните експозиции.“;

(2)  Създават се следните членове 47а, 47б и 47в:

„Член 47a

Необслужвани експозиции

1.  За целите на член 36, параграф 1, буква м) „експозиция“ включва някой от следните елементи, при условие че не са част от търговския портфейл на институцията:

а)  дългов инструмент, включително дългови ценни книжа, кредит, аванс ▌и депозит на виждане;

б)  издаден кредитен ангажимент, предоставена финансова гаранция или всякакво друго поето задължение, независимо дали е отменимо, или не, с изключение на неусвоени кредитни улеснения, които могат да бъдат отменени безусловно по всяко време и без предизвестие, или които практически осигуряват автоматична отмяна поради влошаване на кредитоспособността на кредитополучателя.

2.  За целите на член 36, параграф 1, буква м) стойността на експозицията по дългов инструмент е нейната счетоводна стойност, без да се отчитат корекциите за специфичен кредитен риск, допълнителните корекции на стойността в съответствие с членове 34 и 105, приспаднатите суми в съответствие с член 36, параграф 1, буква м), други намаления на собствения капитал във връзка с експозицията или частични отписвания, извършени от институции след последното класифициране на експозицията като необслужвана.

Стойността на експозицията по дългов инструмент, който е бил закупен на по-ниска цена от дължимата от длъжника сума, включва разликата между покупната цена и дължимата от длъжника сума.

За целите на член 36, параграф 1, буква м) стойността на експозицията по издаден кредитен ангажимент, предоставена финансова гаранция или всяко друго поето задължение съгласно параграф 1, буква б), е нейната номинална стойност, която представлява максималната експозиция на институцията към кредитен риск, без да се отчита обезпечената кредитна защита или кредитната защита с гаранции. По-конкретно:

а)  номиналната стойност на предоставените финансови гаранции е максималната сума, която субектът може да се наложи да плати при предявяване на гаранцията;

б)  номиналната стойност на кредитните ангажименти е неусвоената сума, която институцията се е задължила да предостави като кредит.

Номиналната стойност по втората алинея не включва корекциите за специфичен кредитен риск, допълнителните корекции на стойността в съответствие с членове 34 и 105, приспаднатите суми в съответствие с член 36, параграф 1, буква м), нито други намаления на собствения капитал във връзка с експозицията.

3.  За целите на член 36, параграф 1, буква м) следните експозиции се класифицират като необслужвани:

а)  експозиция, по отношение на която се счита, че е настъпило неизпълнение в съответствие с член 178;

б)  експозиция, която се счита за обезценена в съответствие с приложимите счетоводни стандарти;

в)  експозиция в изпитателен срок по силата на параграф 7, когато са приложени допълнителни мерки за преструктуриране или просрочието по експозицията е надхвърлило 30 дни;

г)  експозиция под формата на ангажимент, чието предявяване или изпълнение по друг начин ще доведе до това тя вероятно да не бъде изплатена в пълен размер без реализация на обезпечението;

д)  експозиция под формата на финансова гаранция, за която е налице вероятност да бъде предявена от гарантираната страна, включително когато базовата гарантирана експозиция отговаря на критериите, за да се счита за необслужвана.

За целите на буква а), когато дадена институция има балансови експозиции към длъжник, по които просрочието е над 90 дни и които представляват над 20% от всички балансови експозиции към длъжника, всички балансови и задбалансови експозиции към този длъжник се считат за необслужвани.

4.  Експозициите, за които не е приложена мярка за преструктуриране, престават да бъдат класифицирани като необслужвани за целите на член 36, параграф 1, буква м), когато са изпълнени всички изброени по-долу условия:

а)  експозицията отговаря на критериите, които институцията прилага, за да преустанови класифицирането на експозицията като обезценена в съответствие с приложимите счетоводни стандарти, както и класифицирането ѝ като експозиция в неизпълнение в съответствие с член 178;

б)  състоянието на длъжника се е подобрило до такава степен, че институцията преценява като удовлетворителна вероятността за пълно и навременно погасяване на дълга;

в)  длъжникът не дължи суми, просрочието по които надхвърля 90 дни.

5.  Фактът, че дадена необслужвана експозиция е класифицирана като държан за продажба нетекущ актив в съответствие с приложимите счетоводни стандарти, не преустановява класифицирането ѝ като необслужвана експозиция за целите на член 36, параграф 1, буква м).

6.  Необслужваните експозиции, за които е приложена мярка за преструктуриране, престават да бъдат класифицирани като необслужвани за целите на член 36, параграф 1, буква м), когато са изпълнени всички изброени по-долу условия:

а)  вече не са изпълнени условията, довели до класифицирането на експозициите като необслужвани в съответствие с параграф 3;

б)  изминала е най-малко една година от по-късно настъпилото от двете събития — момента на прилагане на мерките за преструктуриране на експозициите или момента на класифицирането на експозициите като необслужвани;

в)  след прилагането на мерките за преструктуриране на експозициите няма просрочени суми и въз основа на анализ на финансовото състояние на длъжника институцията е преценила за удовлетворителна вероятността за пълно и навременно погасяване на експозицията.

За целите на буква в) пълното и навременно погасяване може да се смята за вероятно, когато длъжникът е извършвал редовно и навреме погасителни плащания, равни на една от следните суми:

i)  ако е имало просрочени суми — просрочената сума преди прилагането на мярката за преструктуриране на експозицията;

ii)  ако не е имало просрочени суми — сумата, отписана при прилагането на мерките за преструктуриране на експозицията.

7.  Когато необслужваната експозиция престане да бъде класифицирана като необслужвана по силата на параграф 6, тя преминава в изпитателен срок, докато бъдат изпълнени всички изброени по-долу условия:

а)  изминали са най-малко две години от датата, на която преструктурираната експозиция отново е класифицирана като обслужвана;

б)  извършвани са редовни и навременни погасителни плащания през най-малко половината от периода, през който експозицията би била в изпитателен срок, в резултат на което е погасена значителна по размер обща сума по главницата или лихвата;

в)  просрочието по нито една от експозициите към длъжника не надхвърля 30 дни.

Член 47б

Мерки за преструктуриране на експозиции

1.  За целите на член 47а „мярка за преструктуриране на експозиция“ представлява облекчение, предоставено от институция на неин длъжник, който среща или има вероятност да срещне затруднения при изпълнението на финансовите си задължения. Облекчението може да доведе до загуба за кредитора и представлява едно от следните действия:

а)  промяна в реда и условията за задължението по дълга, която не би била извършена, ако длъжникът не среща затруднения при изпълнението на своите финансови задължения;

б)  цялостно или частично рефинансиране на задължението по дълга, което рефинансиране не би било извършено, ако длъжникът не среща затруднения при изпълнението на своите финансови задължения;

2.  За целите на параграф 1 най-малко следните ситуации се считат за мерки за преструктуриране на експозиции:

а)  нови договорни условия, които са по-благоприятни за длъжника от предходните, когато длъжникът среща или има вероятност да срещне затруднения при изпълнението на своите финансови задължения;

б)  нови договорни условия, които са по-благоприятни за длъжника от договорните условия, които същата институция е предложила на длъжници със сходен рисков профил към същия минал момент, когато длъжникът среща или има вероятност да срещне затруднения при изпълнението на своите финансови задължения;

в)  при първоначалните договорни условия експозицията е била класифицирана като необслужвана преди промяната на договорните условия или би била класифицирана като необслужвана, ако договорните условия не са променени.

г)  мярката води до пълна или частична отмяна на задължението по дълга;

д)  институцията разрешава изпълнението на договорни клаузи, които дават на длъжника възможност да променя договорните условия, и експозицията е била класифицирана като необслужвана преди изпълнението на тези клаузи или би била класифицирана като необслужвана, ако тези клаузи не са изпълнени;

е)  към момента на предоставяне на дълга или приблизително към този момент длъжникът е извършил погасителни плащания по главницата или лихвата за друго задължение по дълг към същата институция, който е класифициран като необслужвана експозиция или би бил класифициран като необслужван, ако тези плащания не са извършени;

ж)  промяната в договорните условия включва погасителни плащания, извършени чрез реализиране на обезпечение, когато тази промяна представлява облекчение.

3.  За целите на параграф 1 следните обстоятелства се приемат като показател, че е възможно да са били приложени мерки за преструктуриране на експозиции:

а)  първоначалният договор е бил в просрочие, надхвърлящо 30 дни, най-малко веднъж през тримесечния период преди промяната му или би бил в просрочие, надхвърлящо 30 дни, ако промяната не е извършена;

б)  към момента на сключване на договора за кредит или приблизително към този момент длъжникът е извършил погасителни плащания по главницата или лихвата за друго задължение по дълг към същата институция, което е било в просрочие, надхвърлящо 30 дни, най-малко веднъж през тримесечния период преди предоставянето на новия дълг;

в)  институцията разрешава изпълнението на договорни клаузи, които дават възможност на длъжника да променя договорните условия, и експозицията е в просрочие, надхвърлящо 30 дни, или би била в просрочие, надхвърлящо 30 дни, ако тези клаузи не са изпълнени.

4.  За целите на настоящия член затрудненията на длъжника при изпълнението на неговите финансови задължения се оценяват на равнището на длъжника, което обхваща всички юридически лица в групата на длъжника, включени в счетоводната консолидация на групата, както и физическите лица, които контролират тази група.

Член 47в

Приспадане за необслужвани експозиции

1.  За целите на член 36, параграф 1, буква м) институциите определят приложимия размер на недостатъчното покритие поотделно за всяка от необслужваните експозиции, който трябва да се приспадне от елементите на базовия собствен капитал от първи ред, като сумата по буква б) се извади от сумата по буква а), в случай че сумата, посочена в буква а), надвишава сумата, посочена в буква б):

а)  сбора на:

i)  необезпечената част от всяка необслужвана експозиция, ако има такава, умножена по приложимия коефициент по параграф 2;

ii)  обезпечената част от всяка необслужвана експозиция, ако има такава, умножена по приложимия коефициент по параграф 3;

б)  сбора от следните елементи, при условие че са свързани със същата необслужвана експозиция:

i)  корекции за специфичен кредитен риск;

ii)  допълнителни корекции на стойността в съответствие с членове 34 и 105;

iii)  други намаления на собствения капитал;

iv)  за институциите, които изчисляват размера на рисково претеглените експозиции съгласно вътрешнорейтинговия подход — абсолютната стойност на сумите, приспаднати по силата на член 36, параграф 1, буква г) във връзка с необслужваните експозиции, когато абсолютната стойност, която може да бъде отнесена към всяка необслужвана експозиция, се определя, като приспаднатите в съответствие с член 36, параграф 1, буква г) суми се умножат по дела на очакваната загуба по необслужваната експозиция от общия размер на очакваните загуби по експозиции, които са в неизпълнение или които не са в неизпълнение, в зависимост от случая;

iv а)  когато дадена необслужвана експозиция е закупена на по-ниска цена от дължимата от длъжника сума, разликата между покупната цена и дължимата от длъжника сума;

iv б)  сумите, отписани от институцията след последното класифициране на експозицията като необслужвана.

Обезпечената част от необслужвана експозиция представлява частта от експозицията, която за целите на изчисляването на капиталовите изисквания съгласно трета част, дял II се счита за покрита с обезпечена кредитна защита или кредитна защита с гаранции или за напълно и изцяло обезпечена с ипотеки.

Необезпечената част от необслужвана експозиция съответства на разликата, ако има такава, между стойността на експозицията по член 47а, параграф 1 и обезпечената част, ако има такава, на експозицията.

2.  За целите на параграф 1, буква а), подточка i) се прилагат следните коефициенти:

в)  за необезпечената част от необслужваната експозиция, прилаган от първия ден на четвъртата година след класифицирането ѝ като необслужвана▌;

3.  За целите на параграф 1, буква а), подточка ii) се прилагат следните коефициенти:

д)  0,20 за частта от необслужваната експозиция, обезпечена с недвижимо имущество съгласно трета част, дял II или която е жилищен кредит, гарантиран от приемлив доставчик на защита, съгласно посоченото в член 201, прилаган за периода между първия и последния ден от четвъртата година след класифицирането ѝ като необслужвана▌;

е)  0,23 за частта от необслужваната експозиция, обезпечена с движимо имущество или друго приемливо обезпечение по смисъла на настоящия регламент, прилаган за периода между първия и последния ден от четвъртата година след класифицирането ѝ като необслужвана▌;

ж)  0,30 за частта от необслужваната експозиция, обезпечена с недвижимо имущество съгласно трета част, дял II или която е жилищен кредит, гарантиран от приемлив доставчик на защита, съгласно посоченото в член 201, прилаган за периода между първия и последния ден от петата година след класифицирането ѝ като необслужвана▌;

з)  0,35 за частта от необслужваната експозиция, обезпечена с движимо имущество или друго приемливо обезпечение по смисъла на настоящия регламент, прилаган за периода между първия и последния ден от петата година след класифицирането ѝ като необслужвана▌;

и)  0,40 за частта от необслужваната експозиция, обезпечена с недвижимо имущество съгласно трета част, дял II или която е жилищен кредит, гарантиран от приемлив доставчик на защита, съгласно посоченото в член 201, прилаган за периода между първия и последния ден от шестата година след класифицирането ѝ като необслужвана▌;

й)  0,50 за частта от необслужваната експозиция, обезпечена с движимо имущество или друго приемливо обезпечение по смисъла на настоящия регламент, прилаган за периода между първия и последния ден от шестата година след класифицирането ѝ като необслужвана▌;

к)  0,55 за частта от необслужваната експозиция, обезпечена с недвижимо имущество съгласно трета част, дял II или която е жилищен кредит, гарантиран от приемлив доставчик на защита, съгласно посоченото в член 201, прилаган за периода между първия и последния ден от седмата година след класифицирането ѝ като необслужвана▌;

л)  0,80 за частта от необслужваната експозиция, обезпечена с движимо имущество или друго приемливо обезпечение по смисъла на настоящия регламент, прилаган за периода между първия и последния ден от седмата година след класифицирането ѝ като необслужвана▌;

м)  0,75 за частта от необслужваната експозиция, обезпечена с недвижимо имущество съгласно трета част, дял II или която е жилищен кредит, гарантиран от приемлив доставчик на защита, съгласно посоченото в член 201, прилаган за периода между първия и последния ден от осмата година след класифицирането ѝ като необслужвана▌;

н)  1 за частта от необслужваната експозиция, обезпечена с движимо имущество или друго приемливо обезпечение по смисъла на настоящия регламент, прилаган за периода от първия ден от осмата година след класифицирането ѝ като необслужвана▌;

о)  0,80 за частта от необслужваната експозиция, обезпечена с недвижимо имущество съгласно трета част, дял II или която е жилищен кредит, гарантиран от приемлив доставчик на защита, съгласно посоченото в член 201, прилаган за периода между първия и последния ден от деветата година след класифицирането ѝ като необслужвана▌;

п)  1 за частта от необслужваната експозиция, обезпечена с недвижимо имущество съгласно трета част, дял II или която е жилищен кредит, гарантиран от приемлив доставчик на защита, съгласно посоченото в член 201, прилаган от първия ден от десетата година след класифицирането ѝ като необслужвана▌.

  Чрез дерогация от параграф 3, за частта от необслужваната експозиция, гарантирана или застрахована от официална агенция за експортно кредитиране, се прилагат следните коефициенти:

а)  0 за обезпечената част от необслужваната експозиция, прилаган за периода между една и седем години след класифицирането ѝ като необслужвана, и

б)  1 за обезпечената част от необслужваната експозиция, прилаган от първия ден на осмата година след класифицирането ѝ като необслужвана.

5.  ЕБО оценява практиките, използвани за оценката на обезпечените необслужвани експозиции, и може да изготви насоки за определяне на обща методика, включително евентуални минимални изисквания за повторна оценка от гледна точка на сроковете и ad hoc методи, за пруденциално оценяване на допустимите форми на обезпечена кредитна защита и кредитна защита с гаранции, по-специално по отношение на допусканията относно възможностите за тяхното възстановяване и изпълнение. Тези насоки могат също така да включват обща методика за определянето на обезпечената част от необслужвана експозиция, съгласно посоченото в параграф 1.

Тези насоки се издават в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.“;

5а.  Чрез дерогация от параграфи 2 и 3, когато за дадена експозиция е била допусната мярка за преструктуриране по смисъла на член 47б:

а)  между една и две години след класифицирането ѝ като необслужвана, коефициентът, приложим в съответствие с параграф 2 към момента на допускане на мярката за преструктуриране, се прилага за допълнителен период от една година;

б)  между две и шест години след класифицирането ѝ като необслужвана, коефициентът, приложим в съответствие с параграф 3 към момента на допускане на мярката за преструктуриране, се прилага за допълнителен период от една година.

Настоящата разпоредба може да се прилага само по отношение на първата мярка за преструктуриране, допусната по отношение на дадена необслужвана експозиция.

(3)  В член 111, параграф 1 първата алинея се заменя със следното:

'1. Стойността на експозицията на дадена позиция от актива е счетоводната ѝ стойност след прилагането на корекции за специфичен кредитен риск, допълнителни корекции на стойността в съответствие с членове 34 и 105, приспадане на суми в съответствие с член 36, параграф 1, буква м) или други намаления на собствения капитал във връзка с тази позиция от актива. Стойността на експозицията на задбалансова позиция, посочена в приложение I, е следният процент от нейната номинална стойност, намалена с корекциите за специфичен кредитен риск и сумите, приспаднати в съответствие с член 36, параграф 1, буква м):“;

(4)  Член 127, параграф 1 се заменя със следното:

'1. Необезпечената част от всяка позиция, по която е имало неизпълнение от страна на длъжника в съответствие с член 178, или — по отношение на експозициите на дребно — необезпечената част от кредитните инструменти, по които е имало неизпълнение в съответствие с член 178, получава следното рисково тегло:

а)  150%, когато сборът на корекциите за специфичен кредитен риск и на сумите, приспаднати в съответствие с член 36, параграф 1, буква м), е по-малък от 20% от необезпечената част от стойността на експозицията, която би се получила, ако тези корекции за специфичен кредитен риск не са приложени;

б)  100%, когато сборът на корекциите за специфичен кредитен риск и на сумите, приспаднати в съответствие с член 36, параграф 1, буква м), не е по-малък от 20% от необезпечената част от стойността на експозицията, която би се получила, ако тези корекции за специфичен кредитен риск не са приложени;“.

(5)  Член 159 се заменя със следното:

„Член 159

Третиране на размера на очакваните загуби

Институциите приспадат размера на очакваните загуби, изчислен в съответствие с член 158, параграфи 5, 6 и 10, от корекциите за общ и специфичен кредитен риск, допълнителните корекции на стойността в съответствие с членове 34 и 110 и другите намаления на собствения капитал във връзка с тези експозиции, с изключение на сумите, приспаднати в съответствие с член 36, параграф 1, буква м). Отбивите върху балансови експозиции, които в момента на закупуването им са в неизпълнение в съответствие с член 166, параграф 1, се третират по същия начин, както корекциите за специфичен кредитен риск. Корекциите за специфичен кредитен риск по експозиции в неизпълнение не се използват за покриване на размера на очакваните загуби по други експозиции. Размерът на очакваните загуби за секюритизирани експозиции, както и корекциите за общ и специфичен кредитен риск, свързани с тези експозиции, не се включват в това изчисление“.

(6)  Член 178, параграф 1, буква б) се заменя със следното:

длъжникът е в просрочие, надхвърлящо 90 дни, по съществена част от кредитното си задължение към институцията, нейното предприятие майка или някое от дъщерните ѝ предприятия. В класа експозиции на дребно, както и експозиции към субекти от публичния сектор компетентните органи може да заменят срока от 90 дни със срок от 180 дни за експозиции, обезпечени с жилищен имот или търговски недвижим имот на МСП. Срокът от 180 дни не се прилага за целите на член 36, параграф 1, буква м) или на член 127.“;

(7)  Създава се следният член 469a:

„Член 469a

Дерогация от изискването за приспадане от елементите на базовия собствен капитал от първи ред за необслужвани експозиции

Чрез дерогация от член 36, параграф 1, буква м) институциите не приспадат от елементите на базовия собствен капитал от първи ред приложимия размер на недостатъчното покритие за необслужваните експозиции, когато експозицията е възникнала преди ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Когато институцията промени реда и условията за възникнала преди ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент] експозиция по начин, който увеличава експозицията на институцията към длъжника, експозицията се счита за възникнала на датата, от която се прилага промяната, а дерогацията по първата алинея престава да се прилага за тази експозиция..

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

(1)

Все още непубликувано в Официален вестник.

(2)

OВ C 367, 10.10.2018 г., стp. 43.

(3)

* Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.

(4)

ОВ C […], […] г., стр. […].

(5)

ОВ C , , стр. .

(6)

  COM(2017) 592 final, 11.10.2017 г.

(7)

  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012, OВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.

(8)

  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г., OВ L 191, 28.6.2014 г., стр. 1.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Минимално покритие за загуби за необслужвани експозиции

Позовавания

COM(2018)0134 – C8-0117/2018 – 2018/0060(COD)

Дата на представяне на ЕП

13.3.2018

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

ECON

16.4.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

Дата на обявяване в заседание

JURI

16.4.2018

 

 

 

Недадени становища

Дата на решението

JURI

27.3.2018

 

 

 

Докладчик(ци)

Дата на назначаване

Esther de Lange

31.5.2018

Roberto Gualtieri

31.5.2018

 

 

Разглеждане в комисия

3.9.2018

20.11.2018

 

 

Дата на приемане

6.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

14

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Marco Zanni

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Simona Bonafè, Enrique Calvet Chambon, Herbert Dorfmann, Ashley Fox, Danuta Jazłowiecka, Thomas Mann, Luigi Morgano, Siegfried Mureşan, Lieve Wierinck

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Maria Heubuch, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Rupert Matthews, Siôn Simon, Adam Szejnfeld, Thomas Waitz

Дата на внасяне

7.12.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

32

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck

PPE

Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Gunnar Hökmark, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Adam Szejnfeld, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Simona Bonafè, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Olle Ludvigsson, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Siôn Simon, Paul Tang

14

-

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Rupert Matthews, Stanisław Ożóg

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

VERTS/ALE

Sven Giegold, Maria Heubuch, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

1

0

S&D

Jonás Fernández

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 11 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност