Pranešimas - A8-0440/2018Pranešimas
A8-0440/2018

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygio iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013

7.12.2018 - (COM(2018)0134 – C8-0117/2018 – 2018/0060(COD)) - ***I

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Pranešėjai: Esther de Lange, Roberto Gualtieri


Procedūra : 2018/0060(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0440/2018

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygio iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013

(COM(2018)0134 – C8-0117/2018 – 2018/0060(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0134),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0117/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 12 d. Europos Centrinio Banko nuomonę[1],

–  atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 27 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[2],

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0440/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas:    1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI[3]*

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

2018/0060 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo dėl neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygio iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę[4],

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[5],

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)  nustatyti išsamią strategiją, skirtą neveiksnių pozicijų problemai spręsti, yra svarbus Sąjungos uždavinys jai siekiant padaryti finansų sistemą atsparesnę. Nors neveiksnių pozicijų problemą pirmiausia turi spręsti bankai ir valstybės narės, akivaizdi ir Sąjungos pareiga mažinti didelį dabar susikaupusių neveiksnių pozicijų kiekį ir užkirsti kelią per dideliam neveiksnių pozicijų kaupimuisi ateityje, taip pat neleisti kilti sisteminei rizikai ne bankų sektoriuje. Dėl bankų ir finansų sistemų tarpusavio ryšių visoje Sąjungoje bankai vykdo veiklą daugelyje jurisdikcijų ir valstybių narių, todėl šalutinio poveikio valstybėms narėms ir visai Sąjungai galimybė tiek ekonomikos augimo, tiek finansinio stabilumo požiūriais yra išties didelė;

(1a)  vartotojai neturėtų būti laikomi išimtinai atsakingais už didelį neveiksnių pozicijų kaupimąsi finansų krizės metais. Kai kuriose valstybėse narėse būsto kainų burbulai susidarė dėl pernelyg didelio kliovimosi būsto kainų augimu. Kai kurie bankų sektoriaus dalyviai prie to prisidėjo, nes taikė neapdairią skolinimo praktiką. Kitas svarbus veiksnys – Pavėluotų mokėjimų direktyvos (Direktyva 2011//7/EU) perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu būdas. Ta direktyva turėtų būti apsaugotos vartotojų teisės, susijusios su neveiksnių pozicijų pardavimu;

(2)  integravus finansų sistemą padidės Europos pinigų sąjungos atsparumas nepalankiems sukrėtimams, nes pagerės sąlygos tarpvalstybiniu mastu dalytis rizika privačiajame sektoriuje ir kartu sumažės būtinybė prisiimti riziką viešajam sektoriui. Kad šie tikslai būtų pasiekti, Sąjunga turėtų užbaigti kurti bankų sąjungą ir toliau plėtoti kapitalo rinkų sąjungą. Siekiant sustiprinti bankų sąjungą, užtikrinti konkurenciją bankų sektoriuje, išsaugoti finansinį stabilumą ir skatinti skolinimą, kad būtų kuriamos darbo vietos ir užtikrintas augimas Sąjungoje, itin svarbu spręsti ▌ galimo neveiksnių pozicijų kiekio kaupimosi ateityje problemą;

(3)  2017 m. liepos mėn. Taryba savo „Veiksmų plane neveiksnių paskolų problemai Europoje spręsti“ paragino įvairias institucijas imtis tinkamų priemonių siekiant toliau spręsti didelio susikaupusio neveiksnių pozicijų kiekio Sąjungoje problemą ir užkirsti kelią per dideliam jų kaupimuisi ateityje. Veiksmų plane pateikiamas visapusiškas požiūris, orientuotas į įvairius papildomojo pobūdžio politikos veiksmus keturiose srityse: i) bankų priežiūros ir reguliavimo; ii) restruktūrizavimo, nemokumo ir skolos išieškojimo sistemų reformos; iii) finansinių sunkumų paveikto turto antrinių rinkų plėtojimo; iv) bankų sistemos restruktūrizavimo skatinimo. Šių sričių veiksmai turėtų būti vykdomi nacionaliniu lygmeniu ir, kai reikia, Sąjungos lygmeniu. 2017 m. spalio 11 d. Komunikate dėl bankų sąjungos sukūrimo[6] Komisija išreiškė panašų ketinimą, kuriam įvykdyti reikėjo priimti neveiksnių paskolų problemai spręsti Sąjungoje skirtų priemonių visapusišką rinkinį;

(4)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013[7] kartu su 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES[8] sudaro teisinę įstaigoms taikomų prudencinių taisyklių sistemą. Be kita ko, Reglamente (ES) Nr. 575/2013 pateikiamos tiesiogiai įstaigoms taikomos nuosavų lėšų apskaičiavimo nuostatos. Todėl galiojančias Reglamento (ES) Nr. 575/2013 prudencines taisykles, susijusias su nuosavomis lėšomis, būtina papildyti nuostatomis, įpareigojančiomis atlikti atskaitymą iš nuosavų lėšų, kai neveiksnios pozicijos nėra pakankamai padengtos atidėjiniais ar kitais koregavimais. Taip būtų veiksmingai sukurta neveiksnioms pozicijoms skirta prudencinė finansinio stabilumo stiprinimo priemonė, vienodai taikoma visoms Sąjungos įstaigoms, ir būtų įtrauktos institucijos, kurios veikia antrinėje rinkoje;

(5)  prudencinė finansinio stabilumo stiprinimo priemonė neturėtų trukdyti kompetentingoms institucijoms naudotis turimais priežiūros įgaliojimais pagal Direktyvą 2013/36/ES. Kompetentingoms institucijoms kiekvienu konkrečiu atveju nustačius, kad, nepaisant šiame reglamente nustatytos prudencinės finansinio stabilumo stiprinimo priemonės taikymo neveiksnioms pozicijoms, konkrečios įstaigos neveiksnios pozicijos nėra pakankamai padengtos, jos gali pasinaudoti priežiūros įgaliojimais, numatytais Direktyvoje 2013/36/ES, įskaitant numatytąjį tos direktyvos 104 straipsnio 1 dalies d punkte. Atitinkamai kompetentingos institucijos kiekvienu konkrečiu atveju gali viršyti šio reglamento reikalavimus, kad užtikrintų pakankamą neveiksnių pozicijų padengimą;

(6)  prudencinės finansinio stabilumo stiprinimo priemonės taikymo tikslu Reglamente (ES) Nr. 575/2013 dera nustatyti aiškias neveiksnių pozicijų klasifikavimo sąlygas. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 680/2014 jau yra nustatyti su neveiksniomis pozicijomis susiję kriterijai priežiūros ataskaitų teikimo reikmėms, todėl neveiksnių pozicijų klasifikavimą reikėtų pagrįsti ta galiojančia sistema. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 680/2014 daroma nuoroda į pozicijas esant įsipareigojimų neįvykdymui, kaip nurodyta nuosavų lėšų reikalavimų kredito rizikai padengti apskaičiavimo tikslu, ir pagal taikomą apskaitos sistemą nuvertėjusiomis laikomas pozicijas. Kadangi nuo restruktūrizavimo priemonių gali priklausyti, ar pozicija priskiriama neveiksnių pozicijų klasei, klasifikavimo kriterijai yra papildomi aiškiais restruktūrizavimo priemonių poveikio kriterijais. Restruktūrizavimo priemonėmis turėtų būti siekiama sugrąžinti skolininkui tvarų veiksnaus mokėtojo statusą ir jos turi atitikti ES vartotojų apsaugos reikalavimus, tačiau gali turėti įvairų pagrindą ir pasekmes. Dėl šios priežasties dera nurodyti, kad dėl neveiksniai pozicijai taikomos restruktūrizavimo priemonės jos priskyrimas neveiksnių pozicijų klasei išlieka galioti, nebent įvykdomi tam tikri griežti tokio klasifikavimo panaikinimo kriterijai;

(7)  kuo ilgiau pozicija yra neveiksni, tuo mažesnė yra tikimybė susigrąžinti jos vertę. Todėl pozicijos dalis, kuri turėtų būti padengta atidėjiniais, kitais koregavimais arba atskaitymais, turėtų bėgant laikui didėti pagal iš anksto nustatytą tvarkaraštį. Todėl įstaigos įsigytoms neveiksnioms pozicijoms tvarkaraštis turėtų būti taikomas ne nuo įsigijimo datos, o nuo tos dienos, kai ta pozicija pirmą kartą buvo priskirta neveiksnių pozicijų klasei. Šiuo tikslu pardavėjas turėtų pateikti pirkėjui informaciją apie datą, kada pozicija buvo priskirta neveiksnių pozicijų klasei;

(7a)  skaičiuojant specifinės kredito rizikos koregavimus, reikėtų atsižvelgti į dalinius nurašymus. Turi būti naudojama pradinės pozicijos vertė prieš dalinį nurašymą, kad nurašymas nebūtų apskaičiuotas dukart. Dalinių nurašymų įtraukimas į elementų, kuriuos galima naudoti siekiant atitikti finansinio stabilumo stiprinimo priemonės reikalavimus, sąrašą, turėtų paskatinti institucijas nurašymus pripažinti laiku. Įstaigos neveiksnių pozicijų, kurių kaina yra mažesnė už skolininko mokėtiną sumą, atveju pirkėjas turėtų traktuoti skirtumą tarp pirkimo kainos ir skolininko mokėtinos sumos taip pat kaip dalinį nurašymą pagal prudencinę finansinio stabilumo stiprinimo priemonę;

(8)  paprastai užtikrintų neveiksnių pozicijų atveju prognozuojama mažiau nuostolių nei neužtikrintų neveiksnių pozicijų atveju, nes, be bendrojo reikalavimo įsipareigojimų nevykdančiam skolininkui, dėl neveiksnių pozicijų įstaiga įgyja teisę teikti specialų reikalavimą turto atžvilgiu arba trečiajai šaliai. Neužtikrintų neveiksnių pozicijų atveju būtų galima teikti tik bendrąjį reikalavimą įsipareigojimų nevykdančiam skolininkui. Dėl didesnių nuostolių, kurie prognozuojami neužtikrintų neveiksnių pozicijų atveju, reikėtų taikyti griežtesnį tvarkaraštį; ▌

(8a)   pozicija, tik iš dalies užtikrinta reikalavimus atitinkančiu kredito užtikrinimu, turėtų būti laikoma užtikrinta padengtos dalies atveju ir neužtikrinta reikalavimus atitinkančiu kredito užtikrinimu nepadengtos dalies atveju. Siekiant nustatyti, kurios neveiksnių pozicijų dalys laikytinos užtikrintomis arba neužtikrintomis, reikėtų taikyti kredito užtikrinimo tinkamumo kriterijus ir visiškai užtikrintas hipotekos paskolas, naudojamas kapitalo poreikiui apskaičiuoti, vadovaujantis atitinkamu požiūriu, apimančiu taikytiną vertės koregavimą;

(9)  reikėtų taikyti vienodus tvarkaraščius nepriklausomai nuo to, ar pozicija yra neveiksni dėl to, kad įsipareigojantysis asmuo vėluoja vykdyti įsipareigojimus daugiau kaip 90 dienų, ar dėl kitų veiksnių. Prudencinė finansinio stabilumo stiprinimo priemonė turėtų būti taikoma kiekvienos atskiros pozicijos lygmeniu. Be to, neužtikrintoms neveiksnioms pozicijoms turėtų būti taikomas trejų metų tvarkaraštis. Kad institucijos ir valstybės narės galėtų pagerinti restruktūrizavimo ir vykdymo užtikrinimo procedūrų veiksmingumą ir pripažinti, kad nekilnojamuoju turtu ir gyvenamosios paskirties nuosavybei įsigyti skirtomis paskolomis, užtikrintomis Reglamente (ES) Nr. 575/2013 nurodyto reikalavimus atitinkančio užtikrinimo teikėjo, užtikrintos neveiksnios pozicijos turės likutinę vertę ilgesnį laikotarpį po to, kai paskola taps neveiksni, reikėtų numatyti devynerių metų trukmės tvarkaraštį. Kitoms užtikrintoms neveiksnioms pozicijoms turėtų būti taikomas septynerių metų tvarkaraštis, kol bus pasiektas visiško padengimo lygis;

(10a)  siekiant pritaikyti atitinkamą padengimo koeficientą turėtų būti įmanoma atsižvelgti į restruktūrizavimo priemones. Konkrečiau, pozicija toliau turėtų būti klasifikuojama kaip neveiksni, bet padengimo lygio reikalavimas vienus papildomus metus turėtų nekisti. Todėl koeficientas, kuris būtų taikomas tais metais, kai buvo skirta restruktūrizavimo priemonė, turėtų galioti ne vienus, o dvejus metus. Jeigu, pasibaigus tiems papildomiems metams, pozicija vis dar yra neveiksni, taikomas koeficientas nustatomas taip, tarsi nebūtų suteikta jokia restruktūrizavimo priemonė, imant datą, kai pozicija pirmą kartą buvo priskirta neveiksnių pozicijų klasei. Atsižvelgiant į tai, kad dėl restruktūrizavimo priemonių neturėtų būti kreipiamasi į arbitražą, ši galimybė turėtų būti leidžiama tik pirmosios restruktūrizavimo priemonės, kuri buvo skirta nuo tada, kai pozicija buvo priskirta neveiksnių pozicijų klasei, atžvilgiu. Be to, vienų metų laikotarpis, per kurį padengimo koeficientas nekinta, neturėtų būto atidėjinių tvarkaraščio pailginimo priežastis. Atitinkamai jokia trečiais metais po neužtikrintų pozicijų priskyrimo neveiksnių pozicijų klasei arba septintais metais po užtikrintų pozicijų priskyrimo neveiksnių pozicijų klasei skirta restruktūrizavimo priemonė neturėtų būti visiško neveiksnių pozicijų padengimo vėlavimo priežastis;

(11)  siekdama užtikrinti, kad įstaigos neveiksnių pozicijų kredito užtikrinimo vertinimas būtų vykdomas pagal prudencinį metodą, EBI turėtų apsvarstyti bendros metodikos poreikį ir prireikus ją parengti, visų pirma nustatydama prielaidas, susijusias su susigrąžinimo ir vykdymo užtikrinimo tikimybe, ir galbūt įtraukdama būtiniausius pakartotinio kredito užtikrinimo vertinimo po tam tikro laiko reikalavimus;

(12)  kad perėjimas prie naujosios prudencinės finansinio stabilumo stiprinimo priemonės būtų kuo sklandesnis, naujosios taisyklės neturėtų būti taikomos pozicijoms, atsiradusioms iki .... [šio reglamento įsigaliojimo diena].

(13)  todėl Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 pakeitimai

(1)  36 straipsnio 1 dalis papildoma m punktu:

„m) taikytiną nepakankamo neveiksnių pozicijų padengimo sumą.“;

(2)  įterpiami 47a, 47b ir 47c straipsniai:

„47a straipsnis

Neveiksnios pozicijos

1.  Taikant 36 straipsnio 1 dalies m punktą, terminas „pozicija“ apima visus šiuos straipsnius, jeigu jie nėra įtraukti į įstaigos prekybos knygą:

a)  skolos priemonę, įskaitant skolos vertybinį popierių, paskolą, išankstinį mokėjimą ▌ir indėlį iki pareikalavimo;

b)  suteiktą kreditavimo įsipareigojimą, suteiktą finansinę garantiją ar kitą suteiktą įsipareigojimą, nepriklausomai nuo to, ar jie atšaukiami, ar ne, išskyrus nepanaudotas kredito priemones, kurias galima bet kuriuo metu be išankstinio pranešimo besąlygiškai atšaukti, arba kurios iš esmės numato automatinį atšaukimą dėl paskolos gavėjo kreditingumo pablogėjimo.

2.  Taikant 36 straipsnio 1 dalies m punktą, skolos priemonės pozicijos vertė yra lygi jos apskaitinei vertei, apskaičiuotai neatsižvelgiant į jokius specifinės kredito rizikos koregavimus, papildomus vertės koregavimus pagal 34 ir 105 straipsnius, atskaitymus pagal 36 straipsnio 1 dalies m punktą, kitus su pozicija susijusius nuosavų lėšų sumažinimus arba dalinius įstaigos atliktus nurašymus nuo paskutinio karto, kai pozicija buvo priskirta neveiksnių pozicijų klasei.

Į skolos priemonės, kuri buvo įsigyta už mažesnę kainą nei skolininko mokėtina suma, pozicijos vertę įtraukiamas skirtumas tarp pirkimo kainos ir skolininko mokėtinos sumos.

Taikant 36 straipsnio 1 dalies m punktą, suteikto kreditavimo įsipareigojimo, suteiktos finansinės garantijos ar bet kurio kito pagal 1 dalies b punktą suteikto įsipareigojimo pozicijos vertė yra jos nominalioji vertė, atitinkanti įstaigos didžiausią kredito rizikos poziciją neatsižvelgiant į jokį tiesioginį ar netiesioginį kredito užtikrinimą. Visų pirma:

a)  suteiktų finansinių garantijų nominalioji vertė – didžiausia galima suma, kurią subjektas turėtų sumokėti, jeigu garantijos būtų pareikalauta;

b)  kreditavimo įsipareigojimų nominalioji vertė – nepanaudota suma, kurią įstaiga įsipareigojo paskolinti.

Antroje pastraipoje nurodyta nominalioji vertė apskaičiuojama neatsižvelgiant į jokį specifinės kredito rizikos koregavimą, papildomus vertės koregavimus pagal 34 ir 105 straipsnius, atskaitymus pagal 36 straipsnio 1 dalies m punktą ar kitus su pozicija susijusius nuosavų lėšų sumažinimus.

3.  Taikant 36 straipsnio 1 dalies m punktą, neveiksnių pozicijų klasei priskiriamos šios pozicijos:

a)  pozicija, kurios atžvilgiu laikoma, kad įvyko įsipareigojimų neįvykdymo atvejis pagal 178 straipsnį;

b)  pozicija, laikoma nuvertėjusia pagal taikomą apskaitos sistemą;

c)  pozicija, kuriai taikomas bandomasis laikotarpis pagal 7 straipsnį, kai taikomos papildomos restruktūrizavimo priemonės arba pozicija tampa daugiau nei 30 dienų pradelsta;

d)  pozicija, kurią sudaro įsipareigojimas, kurio įvykdymo arba kito panaudojimo atveju visa suma greičiausiai nebūtų grąžinta nerealizavus užtikrinimo priemonės;

e)  pozicija, kurią sudaro finansinė garantija, kai tikėtina, kad garantijos gavėjas gali pareikalauti įvykdyti finansinę garantiją, įskaitant tuos atvejus, kai pagrindinė garantuota pozicija atitinka priskyrimo neveiksnių pozicijų klasei kriterijus.

Taikant a punktą, kai įstaiga turi balansinių pozicijų įsipareigojančiojo asmens atžvilgiu, kurios yra pradelstos daugiau nei 90 dienų ir sudaro daugiau nei 20 % visų balansinių pozicijų to įsipareigojančiojo asmens atžvilgiu, visos balansinės ir nebalansinės pozicijos to įsipareigojančiojo asmens atžvilgiu laikomos neveiksniomis.

4.  Pozicijų, kurioms netaikoma restruktūrizavimo priemonė, priskyrimas neveiksnių pozicijų klasei 36 straipsnio 1 dalies m punkto tikslu panaikinamas, jei įvykdomos visos šios sąlygos:

a)  pozicija atitinka įstaigos taikomus panaikinimo kriterijus, pagal kuriuos panaikinamas priskyrimas nuvertėjusių pozicijų klasei pagal taikomą apskaitos sistemą ir pozicijų esant įsipareigojimų neįvykdymui klasei pagal 178 straipsnį;

b)  įsipareigojančiojo asmens padėtis pagerėjo tiek, kad, įstaigos vertinimu, tikėtinas visiškas grąžinimas laiku;

c)  įsipareigojantysis asmuo neturi daugiau nei 90 dienų pradelstų sumų.

5.  Jei neveiksni pozicija klasifikuojama kaip laikomas parduoti ilgalaikis turtas pagal taikomą apskaitos sistemą, tai neduoda pagrindo panaikinti jos priskyrimą neveiksnių pozicijų klasei taikant 36 straipsnio 1 dalies m punktą.

6.  Neveiksnių pozicijų, kurioms taikomos restruktūrizavimo priemonės, priskyrimas neveiksnių pozicijų klasei 36 straipsnio 1 dalies m punkto tikslu panaikinamas, jei įvykdomos visos šios sąlygos:

a)  pozicijų padėtis pasikeitė taip, kad nebėra pagrindo jų priskirti neveiksnių pozicijų klasei pagal 3 dalį;

b)  praėjo bent vieni metai nuo vėlesnio iš šių įvykių: restruktūrizavimo priemonių taikymo momento arba momento, kai pozicijos buvo priskirtos neveiksnių pozicijų klasei;

c)  po restruktūrizavimo priemonių taikymo nebeliko pradelstų sumų ir išanalizavusi įsipareigojančiojo asmens finansinę padėtį įstaiga laikosi nuomonės, kad yra tikėtinas visiškas pozicijos apmokėjimas laiku.

Taikant c punktą, visiškas pozicijos apmokėjimas laiku gali būti laikomas tikėtinu, kai įsipareigojantysis asmuo reguliariai ir laiku moka įmokas, kurių sumos yra lygios vienai iš šių:

i)  sumai, kuri buvo pradelsta iki restruktūrizavimo priemonės taikymo, kai pradelstų sumų buvo;

ii)  sumai, kuri buvo nurašyta pagal taikomas restruktūrizavimo priemones, kai pradelstų sumų nebuvo.

7.  Kai neveiksni pozicija nebėra priskiriama neveiksnių pozicijų klasei pagal 6 dalį, tokiai pozicijai taikomas bandomasis laikotarpis tol, kol įvykdomos visos šios sąlygos:

a)  nuo datos, kai restruktūrizuota pozicija vėl priskirta veiksnių pozicijų klasei, praėjo bent dveji metai;

b)  bent pusę laikotarpio, kurį pozicijai būtų taikomas bandomasis laikotarpis, įmokos mokėtos reguliariai ir laiku, taip grąžinant reikšmingą agreguotos pagrindinės sumos ar palūkanų dalį;

c)  nė viena iš pozicijų įsipareigojančiojo asmens atžvilgiu nėra pradelsta daugiau nei 30 dienų.

47b straipsnis

Restruktūrizavimo priemonės

1.  Taikant 47a straipsnį, terminas „restruktūrizavimo priemonė“ apima lengvatą, kurią įstaiga suteikia įsipareigojančiajam asmeniui, kuriam kyla arba gali kilti sunkumų įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus. Dėl lengvatos paskolos davėjas gali patirti nuostolių ir ji gali būti suteikiama tokiais būdais:

a)  skolinio įsipareigojimo sąlygų pakeitimu, kuris nebūtų buvęs taikomas, jei įsipareigojantysis asmuo nebūtų patyręs sunkumų vykdydamas savo finansinius įsipareigojimus;

b)  skolinio įsipareigojimo visišku ar daliniu refinansavimu, kuris nebūtų buvęs taikomas, jei įsipareigojantysis asmuo nebūtų patyręs sunkumų vykdydamas savo finansinius įsipareigojimus;

2.  Taikant 1 dalį, restruktūrizavimo priemonėmis laikomos bent šios aplinkybės:

a)  naujos sutarties sąlygos, kurios yra palankesnės įsipareigojančiajam asmeniui nei ankstesnės sutarties sąlygos, kai įsipareigojantysis asmuo patiria arba yra tikėtina, kad patirs sunkumų vykdydamas savo finansinius įsipareigojimus;

b)  naujos sutarties sąlygos, kurios yra palankesnės įsipareigojančiajam asmeniui nei tos pačios įstaigos tuo metu siūlomos sutarties sąlygos įsipareigojantiesiems asmenims, kurių rizikos profilis yra panašus, kai įsipareigojantysis asmuo patiria arba yra tikėtina, kad patirs sunkumų vykdydamas savo finansinius įsipareigojimus;

c)  prieš pakeičiant sutarties sąlygas pagal pradines sutarties sąlygas pozicija buvo priskirta neveiksnių pozicijų klasei arba nepakeitus sutarties sąlygų būtų buvusi jai priskirta;

d)  dėl priemonės skolinis įsipareigojimas yra visiškai ar iš dalies panaikinamas;

e)  įstaiga patvirtina leidimą naudoti išlygas, pagal kurias įsipareigojantysis asmuo gali keisti sutarties sąlygas, ir prieš tų išlygų panaudojimą pozicija buvo priskirta neveiksnių pozicijų klasei arba nepanaudojus tų išlygų būtų jai priskirta;

f)  tuo pat arba beveik tuo pat metu, kai suteikta paskola, įsipareigojantysis asmuo atliko pagrindinės sumos ar palūkanų mokėjimus tai pačiai įstaigai pagal kitą skolinį įsipareigojimą, kuris buvo priskirtas neveiksnių pozicijų klasei arba tų įmokų nesumokėjus būtų buvęs jai priskirtas;

g)  sutarties sąlygų pakeitimas yra susijęs su sumomis, grąžintomis perimant užtikrinimo priemonę, kai tas pakeitimas yra lengvata.

3.  Taikant 1 dalį, toliau nurodytos aplinkybės rodo, kad galėjo būtų priimtos restruktūrizavimo priemonės:

a)  pradinė sutartis buvo pradelsta daugiau nei 30 dienų bent kartą per tris mėnesius iki jos pakeitimo arba nepadarius pakeitimo būtų daugiau nei 30 dienų pradelsta;

b)  tuo pat arba beveik tuo pat metu, kai sudaryta kredito sutartis, įsipareigojantysis asmuo atliko pagrindinės sumos ar palūkanų mokėjimus tai pačiai įstaigai pagal kitą skolinį įsipareigojimą, kuris buvo pradelstas daugiau nei 30 dienų bent kartą per tris mėnesius iki naujos paskolos suteikimo;

c)  įstaiga patvirtina leidimą naudoti išlygas, pagal kurias įsipareigojantysis asmuo gali pakeisti sutarties sąlygas, ir pozicija yra pradelsta daugiau nei 30 dienų arba nepanaudojus tų išlygų būtų pradelsta daugiau nei 30 dienų.

4.  Taikant šį straipsnį, įsipareigojančiojo asmens sunkumai vykdyti savo finansinius įsipareigojimus yra vertinami įsipareigojančiojo asmens lygmeniu, atsižvelgiant į visus įsipareigojančiojo asmens grupės juridinius asmenis, kurie įtraukiami į konsoliduotas grupės ataskaitas, ir tą grupę kontroliuojančius fizinius asmenis.

47c straipsnis

Su neveiksniomis pozicijomis susijęs atskaitymas

1.  Taikydamos 36 straipsnio 1 dalies m punktą, įstaigos atskirai apskaičiuoja taikytiną nepakankamo kiekvienos neveiksnios pozicijos padengimo sumą, atskaitytiną iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo straipsnių, iš pagal a punktą apskaičiuotos sumos atimdamos pagal b punktą apskaičiuotą sumą, kai a punkte nurodyta suma viršija b punkte nurodytą sumą:

a)  suma, kurią sudaro:

i)  neužtikrinta kiekvienos neveiksnios pozicijos dalis (jei yra), padauginta iš taikytino koeficiento, nurodyto 2 dalyje;

ii)  užtikrinta kiekvienos neveiksnios pozicijos dalis (jei yra), padauginta iš taikytino koeficiento, nurodyto 3 dalyje;

b)  suma, kurią sudaro šie straipsniai, jeigu jie yra susiję su ta pačia neveiksnia pozicija:

i)  specifinės kredito rizikos koregavimai;

ii)  papildomi vertės koregavimai pagal 34 ir 105 straipsnius;

iii)  kiti nuosavų lėšų sumažinimai;

iv)  įstaigų, kurios pagal riziką įvertintų pozicijų sumas apskaičiuoja naudodamos vidaus reitingais pagrįstą metodą, atveju – sumų, atskaitytų pagal 36 straipsnio 1 dalies d punktą ir susijusių su neveiksniomis paskolomis, absoliučioji vertė, kai kiekvienai neveiksniai pozicijai priskirtina absoliučioji vertė yra apskaičiuojama padauginant pagal 36 straipsnio 1 dalies d punktą atskaitytas sumas iš procentinio dydžio, kurį atitinka neveiksnios pozicijos tikėtino nuostolio suma, palyginti su bendra pozicijų esant įsipareigojimų neįvykdymui arba pozicijų nesant įsipareigojimų neįvykdymo (priklausomai nuo atvejo) tikėtino nuostolio suma;

iv a)  jei neveiksni pozicija buvo įsigyta už mažesnę kainą nei skolininko mokėtina suma, skirtumas tarp pirkimo kainos ir skolininko mokėtinos sumos;

iv b)  įstaigos nurašytos sumos nuo tada, kai pozicija buvo priskirta neveiksnių pozicijų klasei.

Neveiksnios pozicijos užtikrinta dalis – tokios pozicijos dalis, kuri, siekiant apskaičiuoti nuosavų lėšų reikalavimus pagal trečios dalies II antraštinę dalį, laikoma padengta tiesioginiu arba netiesioginiu kredito užtikrinimu arba visapusiškai ir visiškai užtikrinta gyvenamosios paskirties turto hipoteka.

Neveiksnios pozicijos neužtikrinta dalis atitinka pozicijos vertės, kaip nurodyta 47a straipsnio 1 dalyje, ir pozicijos užtikrintos dalies skirtumą (jei yra).

2.  Taikant 1 dalies a punkto i papunktį, taikomi šie koeficientai:

c)  1 koeficientas neveiksnios pozicijos neužtikrintai daliai, taikytinas laikotarpiu, kuris prasideda nuo ketvirtų metų po tos pozicijos priskyrimo neveiksnių pozicijų klasei pirmosios dienos▌;

3.  Taikant 1 dalies a punkto ii papunktį, taikomi šie koeficientai:

e)  0,20 koeficientas neveiksnios pozicijos ▌ daliai, užtikrintai nekilnojamuoju turtu pagal trečios dalies II antraštinę dalį, arba, jei tai yra būsto paskola, užtikrintai 201 straipsnyje nurodyto reikalavimus atitinkančio užtikrinimo teikėjo, taikytinas laikotarpiu, kuris prasideda pirmą ir baigiasi paskutinę ketvirtų metų dieną po tos pozicijos priskyrimo neveiksnių pozicijų klasei▌;

f)  0,23 koeficientas neveiksnios pozicijos ▌daliai, užtikrintai kilnojamuoju turtu ar kita tinkama užtikrinimo priemone, kaip apibrėžta šiame reglamente, taikytinas laikotarpiu, kuris prasideda pirmą ir baigiasi paskutinę ketvirtų metų dieną po tos pozicijos priskyrimo neveiksnių pozicijų klasei▌;

g)  0,30 koeficientas neveiksnios pozicijos ▌daliai, užtikrintai nekilnojamuoju turtu pagal trečios dalies II antraštinę dalį, arba, jei tai yra būsto paskola, užtikrintai 201 straipsnyje nurodyto reikalavimus atitinkančio užtikrinimo teikėjo, taikytinas laikotarpiu, kuris prasideda pirmą ir baigiasi paskutinę penktų metų dieną po tos pozicijos priskyrimo neveiksnių pozicijų klasei▌;

h)  0,35 koeficientas neveiksnios pozicijos ▌daliai, užtikrintai kilnojamuoju turtu ar kita tinkama užtikrinimo priemone, kaip apibrėžta šiame reglamente, taikytinas laikotarpiu, kuris prasideda pirmą ir baigiasi paskutinę penktų metų dieną po tos pozicijos priskyrimo neveiksnių pozicijų klasei▌;

i)  0,40 koeficientas neveiksnios pozicijos ▌daliai, užtikrintai nekilnojamuoju turtu pagal trečios dalies II antraštinę dalį, arba, jei tai yra būsto paskola, užtikrintai 201 straipsnyje nurodyto reikalavimus atitinkančio užtikrinimo teikėjo, taikytinas laikotarpiu, kuris prasideda pirmą ir baigiasi paskutinę šeštų metų dieną po tos pozicijos priskyrimo neveiksnių pozicijų klasei▌;

j)  0,50 koeficientas neveiksnios pozicijos ▌daliai, užtikrintai kilnojamuoju turtu ar kita tinkama užtikrinimo priemone, kaip apibrėžta šiame reglamente, taikytinas laikotarpiu, kuris prasideda pirmą ir baigiasi paskutinę šeštų metų dieną po tos pozicijos priskyrimo neveiksnių pozicijų klasei▌;

k)  0,55 koeficientas neveiksnios pozicijos ▌daliai, užtikrintai nekilnojamuoju turtu pagal trečios dalies II antraštinę dalį, arba, jei tai yra būsto paskola, užtikrintai 201 straipsnyje nurodyto reikalavimus atitinkančio užtikrinimo teikėjo, taikytinas laikotarpiu, kuris prasideda pirmą ir baigiasi paskutinę septintų metų dieną po tos pozicijos priskyrimo neveiksnių pozicijų klasei▌;

l)  0,80 koeficientas neveiksnios pozicijos ▌daliai, užtikrintai kilnojamuoju turtu ar kita tinkama užtikrinimo priemone, kaip apibrėžta šiame reglamente, taikytinas laikotarpiu, kuris prasideda pirmą ir baigiasi paskutinę septintų metų dieną po tos pozicijos priskyrimo neveiksnių pozicijų klasei▌;

m)  0,75 koeficientas neveiksnios pozicijos ▌daliai, užtikrintai nekilnojamuoju turtu pagal trečios dalies II antraštinę dalį, arba, jei tai yra būsto paskola, užtikrintai 201 straipsnyje nurodyto reikalavimus atitinkančio užtikrinimo teikėjo, taikytinas laikotarpiu, kuris prasideda pirmą ir baigiasi paskutinę aštuntų metų dieną po tos pozicijos priskyrimo neveiksnių pozicijų klasei▌;

n)  1 koeficientas neveiksnios pozicijos ▌daliai, užtikrintai kilnojamuoju turtu ar kita tinkama užtikrinimo priemone, kaip apibrėžta šiame reglamente, taikytinas laikotarpiu, kuris prasideda pirmą ir baigiasi paskutinę aštuntų metų dieną po tos pozicijos priskyrimo neveiksnių pozicijų klasei▌;

o)  0,80 koeficientas neveiksnios pozicijos ▌daliai, užtikrintai nekilnojamuoju turtu pagal trečios dalies II antraštinę dalį, arba, jei tai yra būsto paskola, užtikrintai 201 straipsnyje nurodyto reikalavimus atitinkančio užtikrinimo teikėjo, taikytinas laikotarpiu, kuris prasideda pirmą ir baigiasi paskutinę devintų metų dieną po tos pozicijos priskyrimo neveiksnių pozicijų klasei▌;

p)  1 koeficientas neveiksnios pozicijos ▌daliai, užtikrintai nekilnojamuoju turtu pagal trečios dalies II antraštinę dalį, arba, jei tai yra būsto paskola, užtikrintai 201 straipsnyje nurodyto reikalavimus atitinkančio užtikrinimo teikėjo, taikytinas laikotarpiu, kuris prasideda pirmą dešimtų metų dieną po tos pozicijos priskyrimo neveiksnių pozicijų klasei▌.

3a.  Nukrypstant nuo 3 dalies, neveiksnios pozicijos daliai, kuri yra užtikrinta arba apdrausta oficialios eksporto kreditų agentūros, taikomi šie koeficientai:

a)  0 koeficientas neveiksnios pozicijos užtikrintai daliai, taikytinas laikotarpiu, kuris prasideda praėjus vieniems metams ir baigiasi suėjus septyneriems metams po tos pozicijos priskyrimo neveiksnių pozicijų klasei;

b)  1 koeficientas neveiksnios pozicijos užtikrintai daliai, taikytinas laikotarpiu, kuris prasideda nuo aštuntų metų po tos pozicijos priskyrimo neveiksnių pozicijų klasei pirmos dienos;

5.  EBI įvertina įvairią užtikrintų neveiksnių pozicijų vertinimo praktiką ir gali parengti gaires, kuriomis būtų patikslinta bendra metodika, įskaitant galimus būtiniausius pakartotinio vertinimo po tam tikro laiko reikalavimus ir ad hoc metodus, skirtus reikalavimus atitinkančio tiesioginio ir netiesioginio kredito užtikrinimo prudenciniam vertinimui, visų pirma prielaidas, susijusias su susigrąžinimo ir vykdymo užtikrinimo tikimybe. Tose gairėse gali būti nustatyta ir bendra metodika, kuria vadovaujantis turėtų būti nustatoma užtikrinta neveiksnios pozicijos dalis, kaip nurodyta 1 dalyje.

Tos gairės priimamos pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnį.“;

5a.  Nukrypstant nuo 2 ir 3 dalies, kai pozicijai skirta restruktūrizavimo priemonė pagal 47b straipsnį:

a)  laikotarpiu, kuris prasideda praėjus vieniems metams ir baigiasi suėjus dvejiems metams po tos pozicijos priskyrimo neveiksnių pozicijų klasei, restruktūrizavimo priemonės skyrimo metu pagal 2 dalį taikytinas koeficientas galioja papildomą vienų metų laikotarpį;

b)  laikotarpiu, kuris prasideda praėjus dvejiems metams ir baigiasi suėjus šešeriems metams po tos pozicijos priskyrimo neveiksnių pozicijų klasei, restruktūrizavimo priemonės skyrimo metu pagal 3 dalį taikytinas koeficientas galioja papildomą vienų metų laikotarpį.

Ši nuostata gali būti taikoma tik pirmos neveiksniai pozicijai skirtos restruktūrizavimo priemonės atžvilgiu.

(3)  111 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„1. Turto straipsnio pozicijos vertė yra jo apskaitinė vertė, likusi atlikus specifinės kredito rizikos koregavimus, papildomus vertės koregavimus pagal 34 ir 105 straipsnius, atskaitymus pagal 36 straipsnio 1 dalies m punktą ir kitus nuosavų lėšų sumažinimus, susijusius su tuo turto straipsniu. I priede išvardytų nebalansinių straipsnių pozicijos vertė yra toliau nurodyta jų nominaliosios vertės, ją sumažinus specifinės kredito rizikos koregavimais ir atskaitymais pagal 36 straipsnio 1 dalies m punktą, procentinė dalis:“;

(4)  127 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Bet kurios pozicijos neužtikrintai daliai, kai įsipareigojantysis asmuo neįvykdė įsipareigojimų pagal 178 straipsnį, arba, mažmeninių pozicijų atveju, neužtikrintai bet kurios kredito priemonės daliai, dėl kurios įsipareigojimai neįvykdyti pagal 178 straipsnį, priskiriamas toks rizikos koeficientas:

a)  150 %, kai specifinės kredito rizikos koregavimų ir atskaitymų pagal 36 straipsnio 1 dalies m punktą suma nesiekia 20 % pozicijos neužtikrintos dalies vertės, jei tie specifinės kredito rizikos koregavimai ir atskaitymai nebūtų taikomi;

b)  100 %, kai specifinės kredito rizikos koregavimų ir atskaitymų pagal 36 straipsnio 1 dalies m punktą suma yra ne mažiau 20 % pozicijos neužtikrintos dalies vertės, jei tie specifinės kredito rizikos koregavimai ir atskaitymai nebūtų taikomi.“;

(5)  159 straipsnis pakeičiamas taip:

„159 straipsnis

Tikėtino nuostolio sumų vertinimas

Įstaigos atima pagal 158 straipsnio 5, 6 ir 10 dalis apskaičiuotas tikėtino nuostolio sumas iš bendrosios ir specifinės kredito rizikos koregavimų, papildomų vertės koregavimų pagal 34 bei 110 straipsnius ir kitų nuosavų lėšų sumažinimų, susijusių su šiomis pozicijomis, išskyrus atskaitymus pagal 36 straipsnio 1 dalies m punktą. Įsigytų balansinių pozicijų esant įsipareigojimų neįvykdymui diskontai pagal 166 straipsnio 1 dalį vertinami taip pat kaip specifinės kredito rizikos koregavimai. Su pozicijų esant įsipareigojimų neįvykdymui verte susiję specifinės kredito rizikos koregavimai nenaudojami kitų pozicijų tikėtino nuostolio sumoms padengti. Tikėtino nuostolio sumos pakeistoms vertybiniais popieriais pozicijoms ir su šiomis pozicijomis susiję bendrosios ir specifinės kredito rizikos koregavimai į šį skaičiavimą neįtraukiami.“;

(6)  178 straipsnio 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b) įsipareigojantysis asmuo daugiau kaip 90 dienų vėluoja įvykdyti bet kokį reikšmingą kreditinį įsipareigojimą įstaigai, patronuojančiajai įmonei ar bet kuriai iš jos patronuojamųjų įmonių. Kompetentingos institucijos 90 dienų laikotarpį gali pakeisti 180 dienų laikotarpiu tuo atveju, jei pozicijos užtikrintos gyvenamosios paskirties arba MVĮ komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu mažmeninių pozicijų klasėje, ir viešojo sektoriaus subjektų pozicijų atveju. 180 dienų laikotarpis netaikomas 36 straipsnio 1 dalies m punkto ar 127 straipsnio tikslais.“;

(7)  įterpiamas 469a straipsnis:

„469a straipsnis

Išimtis, taikoma su neveiksniomis pozicijomis susijusiems atskaitymams iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo straipsnių

Nukrypstant nuo 36 straipsnio 1 dalies m punkto, įstaigos iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo straipsnių neatskaito taikytinos nepakankamo neveiksnių pozicijų padengimo sumos, jeigu pozicija atsirado iki ... [šio reglamento įsigaliojimo diena].

Jeigu įstaiga pakeičia iki [šio reglamento įsigaliojimo diena] atsiradusios pozicijos sąlygas, padidindama įstaigos poziciją įsipareigojančiojo asmens atžvilgiu, pozicija vertinama kaip atsiradusi dieną, nuo kurios pradedamas taikyti pakeitimas, ir jai pirmoje pastraipoje nurodyta išimtis nebegalioja.“

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas  Pirmininkas

  • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
  • [2]  OL C 367, 2018 10 10, p. 43.
  • [3] * Pakeitimai: naujas arba pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.
  • [4]   OL C […], […], p. […].
  • [5]   OL C , , p. .
  • [6]   COM(2017) 592 final, 2017 10 11.
  • [7]   2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).
  • [8]   2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES (OL L 191, 2014 6 28, p. 1.).

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygis

Nuorodos

COM(2018)0134 – C8-0117/2018 – 2018/0060(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

13.3.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

16.4.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

16.4.2018

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

JURI

27.3.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Esther de Lange

31.5.2018

Roberto Gualtieri

31.5.2018

 

 

Svarstymas komitete

3.9.2018

20.11.2018

 

 

Priėmimo data

6.12.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

32

14

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Simona Bonafè, Enrique Calvet Chambon, Herbert Dorfmann, Ashley Fox, Danuta Jazłowiecka, Thomas Mann, Luigi Morgano, Siegfried Mureşan, Lieve Wierinck

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Maria Heubuch, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Rupert Matthews, Siôn Simon, Adam Szejnfeld, Thomas Waitz

Pateikimo data

7.12.2018

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

32

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck

PPE

Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Gunnar Hökmark, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Adam Szejnfeld, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Simona Bonafè, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Olle Ludvigsson, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Siôn Simon, Paul Tang

14

-

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Rupert Matthews, Stanisław Ożóg

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

VERTS/ALE

Sven Giegold, Maria Heubuch, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

1

0

S&D

Jonás Fernández

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. sausio 11 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika