ZPRÁVA o návrhu nařízení Rady, kterým se zavádí specifický finanční program pro vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivním odpadem a kterým se zrušuje nařízení Rady (Euratom) č. 1368/2013

7.12.2018 - (COM(2018)0467 – C8-0314/2018 – 2018/0252(NLE)) - *

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Zpravodaj: Peter Kouroumbashev


Postup : 2018/0252(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0441/2018
Předložené texty :
A8-0441/2018
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady, kterým se zavádí specifický finanční program pro vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivním odpadem a kterým se zrušuje nařízení Rady (Euratom) č. 1368/2013

(COM(2018)0467 – C8-0314/2018 – 2018/0252(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2018)0467),

–  s ohledem na článek 203 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0314/2018),

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0441/2018),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie a článkem 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Specifický výdajový finanční program může přinést dodatečnou přidanou hodnotu Unie, neboť se v rámci Unie stane měřítkem pro bezpečné řízení technologických otázek při vyřazování jaderných zařízení z provozu a šíření znalostí. Tato finanční pomoc by měla být poskytována na základě hodnocení ex ante, při němž se zjišťují specifické potřeby a prokazuje přidaná hodnota Unie s cílem podpory vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivním odpadem.

(2)  Specifický výdajový finanční program může přinést dodatečnou přidanou hodnotu Unie, neboť se v rámci Unie stane měřítkem pro bezpečné řízení technologických otázek při vyřazování jaderných zařízení z provozu a šíření znalostí. Tato finanční pomoc by měla být poskytována na základě hodnocení ex ante, při němž se zjišťují specifické potřeby a prokazuje přidaná hodnota Unie s cílem podpory vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivním odpadem. Taková finanční pomoc by však neměla tvořit precedens, kterým se bude řídit financování budoucího vyřazování jaderných zařízení z provozu na úrovni Unie. Iniciativa v oblasti vyřazování jaderných zařízení z provozu a jeho financování by měla především zůstat odpovědností členských států.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  V rámci programu by též mělo být zajištěno šíření znalostí o procesu vyřazování jaderných zařízení z provozu v Unii, jelikož tato opatření skýtají nejvyšší přidanou hodnotu Unie a přispívají k bezpečnosti pracovníků i široké veřejnosti.

(15)  V rámci programu by též mělo být zajištěno šíření znalostí a sdílení osvědčených postupů a zkušeností, které členské státy získaly, o procesu vyřazování jaderných zařízení z provozu v Unii, jelikož tato opatření skýtají nejvyšší přidanou hodnotu Unie a přispívají k bezpečnosti pracovníků i široké veřejnosti i k ochraně životního prostředí.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  Společné výzkumné středisko by mělo vést zvláštní iniciativu, jež by strukturovala shromažďování, rozvoj a sdílení znalostí v oblasti vyřazování z provozu na úrovni Unie, aniž by se vylučovala mezinárodní spolupráce. Iniciativa by měla zohledňovat multidimenzionální výzvy zahrnující výzkum a inovace, normalizaci, regulaci, odbornou přípravu a vzdělávání i průmysl.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Vyřazování jaderných zařízení z provozu, na něž se vztahuje toto nařízení, je třeba provádět s využitím nejlepších dostupných technických odborných znalostí a současně náležitě zohlednit charakter a technologické specifikace zařízení, jež mají být vyřazena z provozu, aby byla zajištěna bezpečnost a nejvyšší možná účinnost, čímž se zohlední mezinárodní osvědčené postupy.

(16)  Vyřazování jaderných zařízení z provozu, na něž se vztahuje toto nařízení, je třeba provádět s využitím nejlepších dostupných technických odborných znalostí, včetně odborných znalostí třetích zemí, a současně náležitě zohlednit charakter a technologické specifikace zařízení, jež mají být vyřazena z provozu, aby byla zajištěna bezpečnost a nejvyšší možná účinnost, čímž se zohlední mezinárodní osvědčené postupy.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Opatření v rámci programů Kozloduj a Bohunice by měla být realizována v rámci společného finančního úsilí Unie, Bulharska a Slovenska. Maximální limit pro spolufinancování ze strany Unie by měl být stanoven podle praxe spolufinancování zavedené v rámci předchozích programů.

(20)  Opatření v rámci programů Kozloduj a Bohunice by měla být realizována v rámci společného finančního úsilí Unie, Bulharska a Slovenska. Minimální limit pro spolufinancování ze strany Unie by měl být stanoven podle praxe spolufinancování zavedené v rámci předchozích programů.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení zavádí specifický program pro vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivním odpadem“ (dále jen „program“), který se zaměřuje na potřeby zjištěné na stávajícím základě. Na období víceletého finančního rámce 2021–2027 program podporuje Bulharsko a Slovensko za účelem bezpečného vyřazování jejich jaderných reaktorů první generace z provozu a provádění procesu, jakož i vyřazování vlastních jaderných zařízení Komise z provozu v areálech Společného výzkumného střediska (JRC) a nakládání s radioaktivním odpadem v uvedených zařízeních.

Toto nařízení zavádí specifický program pro vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivním odpadem“ (dále jen „program“), který se zaměřuje na potřeby zjištěné na stávajícím základě. Na období víceletého finančního rámce 2021–2027 program podporuje Bulharsko a Slovensko za účelem bezpečného vyřazování jejich jaderných reaktorů, jež byly předčasně odstaveny, a provádění procesu, jakož i vyřazování vlastních jaderných zařízení Komise z provozu v areálech Společného výzkumného střediska (JRC) a nakládání s radioaktivním odpadem v uvedených zařízeních, při zajištění ochrany pracovníků – zejména před dopady na zdraví – široké veřejnosti a životního prostředí.

Odůvodnění

Brzké odstavení a následné vyřazování reaktorů z provozu bylo politickým závazkem Bulharska jako podmínka jeho přistoupení k EU, i když byly již mezi roky 1991 a 2002 realizovány rozsáhlé a nákladné programy modernizace, zejména bloků 3 a 4, s cílem zdokonalit projekt reaktorů v souladu se zvýšenými úrovněmi bezpečnosti a technologickým vývojem.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Stanoví cíle programu, rozpočet na období 2021–2027, formy financování z prostředků Evropského společenství pro atomovou energii a pravidla pro poskytování tohoto financování.

Stanoví cíle programu, celkový rozpočet na období 2021–2027 včetně přesného rozdělení příslušných částek mezi tři programy, formy financování z prostředků Evropského společenství pro atomovou energii a pravidla pro poskytování tohoto financování.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  „plánem na vyřazování z provozu“ dokument, který obsahuje podrobné informace o navrhovaném vyřazování z provozu a zahrnuje: vybranou strategii vyřazování z provozu; harmonogram, druh a posloupnost činností souvisejících s vyřazováním z provozu; uplatněnou strategii pro nakládání s odpadem, včetně uvolnění; navrhovaný konečný stav; skladování a ukládání odpadu vzniklého při vyřazování z provozu; časový rámec k vyřazování z provozu; odhady nákladů na dokončení vyřazování z provozu, jakož i cíle, očekávané výsledky, milníky, lhůty pro splnění cílů a odpovídající klíčové ukazatele výkonnosti, včetně ukazatelů založených na realizované hodnotě. Plán připraví držitel povolení a zohlední se ve víceletých pracovních programech programu;

(2)  „plánem na vyřazování z provozu“ dokument, který obsahuje podrobné informace o navrhovaném vyřazování z provozu a zahrnuje: vybranou strategii vyřazování z provozu; harmonogram, druh a posloupnost činností souvisejících s vyřazováním z provozu; strategii uplatněnou pro nakládání s odpadem, včetně uvolňování odpadu, a program na ochranu pracovníků; navrhovaný konečný stav; skladování a ukládání odpadu vzniklého při vyřazování z provozu; časový rámec k vyřazování z provozu; odhady nákladů na dokončení vyřazování z provozu, jakož i cíle, očekávané výsledky, milníky, lhůty pro splnění cílů a odpovídající klíčové ukazatele výkonnosti, včetně ukazatelů založených na realizované hodnotě. Plán připraví držitel povolení a zohlední se ve víceletých pracovních programech programu;

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  „třetí zemí“ se rozumí země, která není členským státem Unie;

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Na základě stávajících potřeb na období 2021–2027 má program zejména pomáhat Bulharsku s prováděním programu vyřazování z provozu jaderné elektrárny Kozloduj a Slovensku s prováděním programu vyřazování z provozu jaderné elektrárny Bohunice, se zvláštním důrazem na řešení problematiky radiační bezpečnosti v uvedených programech, jakož i provádět program JRC týkající se vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s odpady a zároveň zajišťovat rozsáhlé šíření takto získaných znalostí o procesu vyřazování jaderných zařízení z provozu pro všechny členské státy EU.

Na základě stávajících potřeb na období 2021–2027 má program zejména pomáhat Bulharsku s prováděním programu vyřazování z provozu jaderné elektrárny Kozloduj a Slovensku s prováděním programu vyřazování z provozu jaderné elektrárny Bohunice, se zvláštním důrazem na řešení problematiky radiační bezpečnosti v uvedených programech, jakož i provádět program JRC týkající se vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s odpady a zároveň zajišťovat rozsáhlé šíření a sdílení takto získaných znalostí o procesu vyřazování jaderných zařízení z provozu a o nakládání s radioaktivním odpadem a osvědčených postupech v této oblasti pro všechny členské státy.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  v souvislosti s vyřazováním jaderných zařízení z provozu rozvíjet vazby a výměny mezi zúčastněnými stranami v Unii s cílem rozvíjet případné synergie Unie.

c)  v souvislosti s vyřazováním jaderných zařízení a správou a ukládáním radioaktivního odpadu z provozu zajistit šíření znalostí a návrat zkušeností ve všech důležitých oblastech, jako jsou výzkum a inovace, regulace a odborná příprava a rozvíjet vazby a výměny mezi zúčastněnými stranami v Unii, zejména v rámci odvětví, s cílem rozvíjet případné synergie Unie.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  The indicative distribution of the amount referred to in paragraph 1 shall be:

2.  Rozdělení částky uvedené v odstavci 1 je následující:

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Z programu lze financovat způsobilé náklady na opatření až do maximální míry stanovené v přílohách I a II. Maximální použitelná míra spolufinancování ze strany Unie v rámci programu Kozloduj nebo programu Bohunice nesmí být vyšší než 50 %. Zbývající spolufinancování musí zajistit Bulharsko, resp. Slovensko.

Z programu lze financovat způsobilé náklady na opatření stanovená v přílohách I a II. Minimální použitelná míra spolufinancování ze strany Unie v rámci programu Kozloduj nebo programu Bohunice nesmí být nižší než 50%. Zbývající spolufinancování musí zajistit Bulharsko, resp. Slovensko.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Příloha I – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Na projekty a činnosti financované v období 2021–2027 se vztahuje maximální míra spolufinancování ze strany EU, jež je stanovena na 50 %.

2.  Na projekty a činnosti financované v období 2021–2027 se vztahuje minimální míra spolufinancování ze strany Unie, jež je stanovena na 50%.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Příloha II – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Na projekty a činnosti financované v období 2021–2027 se vztahuje maximální míra spolufinancování ze strany EU, jež je stanovena na 50 %.

2.  Na projekty a činnosti financované v období 2021–2027 se vztahuje minimální míra spolufinancování ze strany Unie, jež je stanovena na 50%.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

Programy pro JE Kozloduj a Bohunice byly zřízeny v souvislosti s jednáními o přistoupení Bulharska a Slovenska k EU. Současný návrh navazuje na závazek EU poskytnout finanční podporu oběma členským státům při vyřazování z provozu bloků 1-4 jaderné elektrárny Kozloduj a jaderné elektrárny Bohunice V1. Kromě toho zahrnuje rovněž program vyřazování z provozu a nakládání s odpady (program D&WM) pro pracoviště jaderného výzkumu společného výzkumného střediska Evropské komise v Belgii, Nizozemsku, Německu a Itálii. Cílem tohoto návrhu nařízení Rady je řešit problematiku vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání se vzniklým odpadem v rámci obecného nástroje, s cílem optimalizovat vzájemné synergie a sdílení znalostí. Je to v souladu se závazkem Komise stanovit ukazatele v rámci EU pro bezpečné řízení technologických otázek vyřazování jaderných zařízení z provozu a s jejím návrhem na zřízení evropského střediska excelence na prosazování osvědčených postupů.

Navrhované nařízení

Zpravodaj vítá navrhované nařízení a finanční podporu Unie na tento významný krok. Domnívá se však, že pro dosažení optimálních výsledků je třeba provést některé úpravy.

Jaderná elektrárna Ignalina v Litvě

Pro dosažení konzistentnosti práva EU se zpravodaj domnívá, že v souladu se stávajícím nařízením Rady (Euratom) č. 1368/2013 je třeba vyřazovaní jaderných elektráren Kozloduj a Bohunice, uvažovat ve stejném právním rámci jako vyřazování z provozu jaderné elektrárny Ignalina v Litvě. Kromě jiného by to usnadnilo práci Unie při stanovení nového víceletého finančního rámce (VFR) a umožnilo by objektivnější evropský přístup k energetice, a zejména otázkám spojeným s využitím jaderné energie.

Míry spolufinancování

Návrh stanoví maximální práh pro finanční spoluúčast Unie ve výši 50 %, což neodpovídá současné praxi v případě Bulharska a Slovenska, kdy tento podíl činí 60 respektive 63 %. Navrhované snížení spolufinancování Unie přinese značnou finanční zátěž pro odvětví energetiky v obou těchto zemích.

Zpravodaj by rád poukázal na to, že odstavení a následné vyřazování z provozu čtyř bloků jaderné elektrárny Kozloduj (dva reaktory typu VVER 440 V 230 a dva zdokonalené reaktory typu VVER 440 V 230) bylo předčasné. Již mezi léty 1991 a 2002 byly uskutečněny rozsáhlé a finančně náročné programy modernizace, zejména bloků 3 a 4, s cílem zdokonalit projekt reaktorů, tak aby odpovídal zvýšeným úrovním bezpečnosti a technologickému vývoji. V rámci těchto modernizačních programů byla plně realizována řada projektových vylepšení a schválena nezávislými mezinárodními odborníky a prostřednictvím hodnotících misí, včetně mise Pracovní skupiny pro jaderné otázky (AQG), která proběhla v roce 2003. Provádění činností vyřazování z provozu si vyžádalo jednak úpravu stávající infrastruktur, které byly zřízeny pouze pro provoz bloků, jednat výstavbu zcela nové infrastruktury pro vyřazování z provozu. Vedlo to k významným změnám vnitrostátních právních předpisů souběžně s úsilím o splnění závazků přijatých pro bezpečné vyřazení reaktorů z provozu.    

Na Slovensku stát v současnosti zajišťuje přibližně 40 % celkových přímých nákladů na vyřazování z provozu jaderné elektrárny V1. Tyto náklady však nezahrnují investice ve výši 310 milionů EUR na výstavbu infrastruktury pro nakládání s radioaktivními odpady, jež byla financována z vnitrostátních prostředků, a nikoli z EU.

Konečně, s ohledem na zásadu rovného zacházení a ve srovnání s mírou spolufinancování z Unie programu vyřazovaní z provozu litevské jaderné elektrárny stanovené na 80 %, se tento přístup může jevit jako nevyvážený.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Zavedení specifického finančního programu pro vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivním odpadem

Referenční údaje

COM(2018)0467 – C8-0314/2018 – 2018/0252(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

2.7.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

5.7.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

5.7.2018

ENVI

5.7.2018

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

BUDG

21.6.2018

ENVI

21.6.2018

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Peter Kouroumbashev

25.6.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

9.10.2018

5.11.2018

 

 

Datum přijetí

3.12.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

38

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Pilar Ayuso, Michał Boni, Françoise Grossetête, Werner Langen, Marisa Matias, Răzvan Popa, Giancarlo Scottà

Datum předložení

7.12.2018

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

38

+

ALDE

Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Pilar Ayuso, Michał Boni, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 8. ledna 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí