Postupak : 2018/0252(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0441/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0441/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 16/01/2019 - 21.1

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0024

IZVJEŠĆE     *
PDF 652kWORD 78k
7.12.2018
PE 628.397v02-00 A8-0441/2018

o Prijedlogu uredbe Vijeća o uspostavi namjenskog financijskog programa za razgradnju nuklearnih postrojenja i zbrinjavanje radioaktivnog otpada te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1368/2013

(COM(2018)0467 – C8-0314/2018 – 2018/0252(NLE))

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

Izvjestitelj: Peter Kouroumbashev

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Vijeća  o uspostavi namjenskog financijskog programa za razgradnju nuklearnih postrojenja i zbrinjavanje radioaktivnog otpada te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1368/2013

(COM(2018)0467 – C8-0314/2018 – 2018/0252(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije Vijeću (COM(2018)0467),

–  uzimajući u obzir članak 203. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, u skladu s kojim se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0314/2018),

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (A8-0441/2018),

1.  prihvaća Prijedlog Komisije s izmjenama;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj Prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i člankom 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju;

3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako se namjerava udaljiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4.  traži od Vijeća da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti Prijedlog Komisije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Namjenski financijski program potrošnje još može donijeti dodatnu vrijednost Unije tako da postane mjerilo na razini Unije za sigurno rješavanje tehnoloških problema u razgradnji nuklearnih postrojenja i širenje znanja. Takvu bi financijsku pomoć trebalo pružati na temelju ex ante evaluacije kojom će se utvrditi konkretne potrebe i dokazati dodana vrijednost Unije u cilju potpore razgradnji nuklearnih postrojenja i zbrinjavanja radioaktivnog otpada.

(2)  Namjenski financijski program potrošnje još može donijeti dodatnu vrijednost Unije tako da postane mjerilo na razini Unije za sigurno rješavanje tehnoloških problema u razgradnji nuklearnih postrojenja i širenje znanja. Takvu bi financijsku pomoć trebalo pružati na temelju ex ante evaluacije kojom će se utvrditi konkretne potrebe i dokazati dodana vrijednost Unije u cilju potpore razgradnji nuklearnih postrojenja i zbrinjavanja radioaktivnog otpada. Ipak, tu financijsku pomoć ne bi trebalo smatrati presedanom za određivanje proračuna namijenjenog budućim aktivnostima razgradnje nuklearnih postrojenja na razini Unije. Inicijativa za provedbu i financiranje razgradnje nuklearnih postrojenja treba u prvom redu ostati odgovornost država članica.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Programom bi se također trebalo postići da se znanje o postupku razgradnje proširi Unijom jer takve mjere donose najveću dodanu vrijednost Unije i doprinose sigurnosti radnika i građana.

(15)  Programom bi se unutar Unije također trebalo osigurati širenje znanja te razmjena najboljih praksi i stečenih iskustava među državama članicama u pogledu postupka razgradnje jer takve mjere donose najveću dodanu vrijednost Unije i doprinose sigurnosti radnika i građana, kao i zaštiti okoliša.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15.a)  JRC bi trebao predvoditi posebnu inicijativu za strukturiranje prikupljanja, razvoja i širenja znanja u području razgradnje na razini Unije, bez isključivanja međunarodne suradnje. U okviru inicijative trebalo bi uzimati u obzir višedimenzionalne izazove, uključujući istraživanje i inovacije, standardizaciju, regulaciju, osposobljavanje i obrazovanje te industriju.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Kako bi postupak bio siguran i maksimalno učinkovit, nuklearna postrojenja obuhvaćena ovom Uredbom trebalo bi razgraditi oslanjajući se na najbolje dostupno tehničko znanje, vodeći pritom računa o vrsti i tehnološkim specifikacijama postrojenja koja se razgrađuju, što je u skladu s najboljom međunarodnom praksom.

(16)  Kako bi postupak bio siguran i maksimalno učinkovit, nuklearna postrojenja obuhvaćena ovom Uredbom trebalo bi razgraditi oslanjajući se na najbolje dostupno tehničko znanje, uključujući stručno znanje trećih zemalja, vodeći pritom računa o vrsti i tehnološkim specifikacijama postrojenja koja se razgrađuju, što je u skladu s najboljom međunarodnom praksom.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Djelovanja u okviru programa Kozloduj i Bohunice trebalo bi provoditi uz zajednički financijski doprinos Unije i Bugarske, odnosno Unije i Slovačke. Trebalo bi utvrditi prag maksimalnog sufinanciranja sredstvima Unije u skladu s praksom sufinanciranja koja je uspostavljena prethodnim programima.

(20)  Djelovanja u okviru programa Kozloduj i Bohunice trebalo bi provoditi uz zajednički financijski doprinos Unije, Bugarske, i Slovačke. Trebalo bi utvrditi prag minimalnog sufinanciranja sredstvima Unije u skladu s praksom sufinanciranja koja je uspostavljena prethodnim programima.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom se Uredbom utvrđuje namjenski financijski program za razgradnju nuklearnih postrojenja i zbrinjavanje radioaktivnog otpada (dalje u tekstu: „Program”) usmjeren na potrebe utvrđene s obzirom na trenutačno stanje. U razdoblju višegodišnjeg financijskog okvira 2021.–2027. program će biti potpora Bugarskoj i Slovačkoj da sigurno razgrade svoju prvu generaciju nuklearnih reaktora te provedbi razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada Komisijinih vlastitih nuklearnih postrojenja na lokacijama Zajedničkog istraživačkog centra (JRC).

Ovom se Uredbom utvrđuje namjenski financijski program za razgradnju nuklearnih postrojenja i zbrinjavanje radioaktivnog otpada (dalje u tekstu: „Program”) usmjeren na potrebe utvrđene s obzirom na trenutačno stanje. U razdoblju višegodišnjeg financijskog okvira 2021.–2027. Programom će se pružati potpora Bugarskoj i Slovačkoj da sigurno razgrade svoje nuklearne reaktore koji su preuranjeno zatvoreni, te podupirati provedbu razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada nuklearnih postrojenja Komisije na lokacijama Zajedničkog istraživačkog centra (JRC), uz istodobnu zaštitu radnika, osobito od posljedica po zdravlje, i zaštitu građana i okoliša.

Obrazloženje

Preuranjeno zatvaranje reaktora i razgradnja koja je uslijedila nakon zatvaranja bila je politička obveza koju je Bugarska preuzela kao uvjet za pristupanje Europskoj uniji. Međutim, već su u razdoblju između 1991. i 2002. provedeni opširni programi modernizacije, osobito na jedinicama 3. i 4., za koje je bio predviđen veliki proračun. Cilj je bio poboljšati konstrukciju reaktora u skladu s povećanim razinama sigurnosti i tehnološkim razvojem.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uredbom se utvrđuju ciljevi Programa, proračun za razdoblje 2021.–2027., vrste financiranja Europske zajednice za atomsku energiju (dalje u tekstu: „Zajednica”) i pravila tog financiranja.

Uredbom se utvrđuju ciljevi Programa, ukupni proračun za razdoblje 2021. – 2027., uključujući točnu raspodjelu iznosa sredstava među trima programima, vrste financiranja Europske zajednice za atomsku energiju (dalje u tekstu: „Zajednica”) i pravila tog financiranja.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  „plan razgradnje” znači dokument koji sadržava detaljne informacije o predloženoj razgradnji i obuhvaća: odabranu strategiju razgradnje, vremenski raspored, vrstu i slijed aktivnosti razgradnje, primijenjenu strategiju zbrinjavanja otpada, uključujući odobrenje, predloženo krajnje stanje; skladištenje i odlaganje otpada nastalog tijekom razgradnje; datum početka i završetka razgradnje; procjenu troškova za završetak razgradnje te ciljeve, očekivane rezultate, ključne etape, ciljne datume i odgovarajuće ključne pokazatelje uspješnosti, uključujući pokazatelje koji se temelje na ostvarenoj vrijednosti. Plan sastavlja nositelj odobrenja za nuklearno postrojenje i odražava se u višegodišnjim programima rada za Program;

(2)  „plan razgradnje” znači dokument koji sadržava detaljne informacije o predloženoj razgradnji i obuhvaća: odabranu strategiju razgradnje, vremenski raspored, vrstu i slijed aktivnosti razgradnje, primijenjenu strategiju zbrinjavanja otpada, uključujući odobrenje, i program zaštite radnika; predloženo krajnje stanje; skladištenje i odlaganje otpada nastalog tijekom razgradnje; datum početka i završetka razgradnje; procjenu troškova za završetak razgradnje te ciljeve, očekivane rezultate, ključne etape, ciljne datume i odgovarajuće ključne pokazatelje uspješnosti, uključujući pokazatelje koji se temelje na ostvarenoj vrijednosti. Plan sastavlja nositelj odobrenja za nuklearno postrojenje i odražava se u višegodišnjim programima rada za Program;

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  „treća zemlja” znači zemlja koja nije članica Unije;

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Na temelju postojećih potreba za razdoblje 2021.–2027. Programom se, konkretno, nastoji pomoći Bugarskoj i Slovačkoj pri provedbi programa Kozloduj, odnosno Bohunice, osobito kad je riječ o radiološkoj sigurnosti, te poduprijeti program za razgradnju i zbrinjavanje otpada na lokacijama JRC-a, a istodobno osigurati da tako stečeno znanje o razgradnji nuklearnih postrojenja dobiju sve države članice EU-a.

Na temelju postojećih potreba za razdoblje 2021.–2027. Programom se, konkretno, nastoji pomoći Bugarskoj i Slovačkoj pri provedbi programa Kozloduj, odnosno Bohunice, osobito kad je riječ o radiološkoj sigurnosti, te poduprijeti program za razgradnju i zbrinjavanje otpada na lokacijama JRC-a, a istodobno osigurati da tako stečeno znanje i najbolje prakse koji se tiču razgradnje nuklearnih postrojenja te zbrinjavanja radioaktivnog otpada šire i razmjenjuju među svim državama članicama.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – podstavak 2. – točka c.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  uspostaviti veze i komunikaciju među dionicima Unije u području razgradnje nuklearnih postrojenja u cilju mogućih sinergija na razini Unije.

(c)  uspostaviti veze i komunikaciju među dionicima Unije, osobito u industriji, na području razgradnje nuklearnih postrojenja te upravljanja i zbrinjavanja radioaktivnog otpada kako bi se osiguralo širenje znanja i razmjena iskustava na svim relevantnim područjima, kao što su istraživanje i inovacije, regulacija, osposobljavanje te kako bi se na razini Unije razvile moguće sinergije.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Indikativna raspodjela iznosa iz stavka 1.:

2.  Raspodjela iznosa iz stavka 1.:

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Iz Programa se mogu financirati prihvatljivi troškovi djelovanja do najviše stope utvrđene u prilozima I. i II. Najviša stopa sufinanciranja sredstvima Unije primjenjiva u okviru programa Kozloduj ili programa Bohunice ne smije biti viša od 50 %. Preostalo sufinanciranje osigurava Bugarska odnosno Slovačka.

Iz Programa se mogu financirati prihvatljivi troškovi određene akcije utvrđeni u prilozima I. i II. Najniža stopa sufinanciranja sredstvima Unije primjenjiva u okviru programa Kozloduj ili programa Bohunice ne smije biti manja od 50%. Preostalo sufinanciranje osigurava Bugarska odnosno Slovačka.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Projekti i aktivnosti koji se financiraju u razdoblju 2021.–2027. podliježu najvišoj stopi sufinanciranja EU-a od 50 %.

2.  Projekti i aktivnosti koji se financiraju u razdoblju 2021. 2027. podliježu najnižoj stopi sufinanciranja Unije od 50%.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Projekti i aktivnosti koji se financiraju u razdoblju 2021.–2027. podliježu najvišoj stopi sufinanciranja EU-a od 50 %.

2.  Projekti i aktivnosti koji se financiraju u razdoblju 2021. – 2027. podliježu najnižoj stopi sufinanciranja Unije od 50%.


OBRAZLOŽENJE

Kontekst

Programi za Kozloduj i Bohunice pokrenuti su u kontekstu pregovora o pristupanju Bugarske i Slovačke Europskoj uniji. Aktualni prijedlog proizlazi iz obveze Unije da tim dvjema državama članicama pruži financijsku potporu za razgradnju nuklearne elektrane Kozloduj (jedinice 1 – 4) i nuklearne elektrane Bohunice V1. Osim toga, obuhvaćen je i program razgradnje i zbrinjavanja otpada nastalog na lokacijama za nuklearna istraživanja Zajedničkog istraživačkog centra Europske komisije u Belgiji, Nizozemskoj, Njemačkoj i Italiji. Cilj ovog prijedloga uredbe Vijeća jest uhvatiti se u koštac s izazovima koji se pojavljuju pri razgradnji nuklearnih postrojenja i upravljanju nastalim otpadom u okviru zajedničkog instrumenta kako bi se optimizirala sinergija i razmjena znanja. To je u skladu s obvezom Komisije koja se odnosi na uspostavu referentne vrijednosti unutar EU-a za sigurno upravljanje tehnološkim pitanjima povezanima s razgradnjom nuklearnih postrojenja i njezinim prijedlogom o uspostavi europskog centra izvrsnosti radi promicanja najboljih praksi.

Predložena Uredba

Izvjestitelj pozdravlja prijedlog uredbe i financijsku potporu Unije namijenjenu za tako važan pothvat. Međutim, smatra da se mogu provesti određene prilagodbe kako bi se postigli optimalni rezultati.

Elektrana Ignalina u Litvi

Izvjestitelj smatra da bi se radi dosljednosti u pravu EU-a razgradnja elektrana Kozloduj i Bohunice u skladu s postojećom Uredbom Vijeća (Euratom) br. 1368/2013 trebala razmotriti u sklopu istog pravnog okvira kao i razgradnja elektrane Ignalina u Litvi. Nadalje, to bi pojednostavnilo nastojanja Unije u okviru uspostave novog višegodišnjeg financijskog okvira i omogućilo objektivniji europski pristup kad je riječ o energiji, a osobito nuklearnim izazovima.

Stope sufinanciranja

Kao maksimalna granična vrijednost za financijsko sudjelovanje Unije u prijedlogu se navodi udio od 50 %, što nije u skladu s trenutačnom praksom prema kojoj sufinanciranje u slučaju Bugarske iznosi 60 %, a u slučaju Slovačke 63 %. Predloženo smanjenje udjela Unije u financiranju dovest će do velikog financijskog opterećenja za energetske sektore u objema državama.

Izvjestitelj bi želio naglasiti da su zatvaranje i potom istovremena razgradnja četiriju jedinica nuklearne elektrane Kozloduj (dvije tipa VVER 440 V 230 i dvije poboljšane VVER 440 V 230) bili preuranjeni. Programi modernizacije koji su bili dalekosežni i raspolagali velikim proračunom provedeni su već u razdoblju između 1991. i 2002., osobito na jedinicama 3. i 4. Cilj je bio poboljšati konstrukciju reaktora u skladu s povećanim razinama sigurnosti i tehnološkim razvojem. U okviru tih programa modernizacije potpuno su provedena brojna poboljšanja konstrukcije koja su poduprli neovisni međunarodni stručnjaci i misije za davanje istorazinske ocjene, uključujući misiju Radne skupine za pitanja atomske energije iz 2003. Provedba razgradnje zahtijevala je s jedne strane prilagodbu postojeće infrastrukture koja je uspostavljena samo za operativne jedinice, a s druge strane izgradnju potpuno nove infrastrukture za razgradnju. Posljedica toga bile su važne promjene u nacionalnom zakonodavstvu istovremeno s naporima uloženima u ispunjavanje obveza koje su preuzete s ciljem sigurne razgradnje reaktora.  

U Slovačkoj država trenutačno sudjeluje s gotovo 40 % ukupnih izravnih troškova razgradnje nuklearne elektrane V1. Međutim, ti troškovi ne uključuju ulaganja u iznosu od 310 milijuna eura u izgradnju infrastrukture koja je financirana vlastitim nacionalnim sredstvima, bez financiranja EU-a.

Naposljetku, uzimajući u obzir načelo jednakog postupanja i činjenicu da je stopa sufinanciranja Unije u litavskom programu razgradnje iznosila 80 %, ovaj se pristup doima neuravnoteženim.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Uspostava namjenskog financijskog programa za razgradnju nuklearnih postrojenja i zbrinjavanje radioaktivnog otpada

Referentni dokumenti

COM(2018)0467 – C8-0314/2018 – 2018/0252(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

2.7.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

5.7.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

5.7.2018

ENVI

5.7.2018

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

BUDG

21.6.2018

ENVI

21.6.2018

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Peter Kouroumbashev

25.6.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

9.10.2018

5.11.2018

 

 

Datum usvajanja

3.12.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

38

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Pilar Ayuso, Michał Boni, Françoise Grossetête, Werner Langen, Marisa Matias, Răzvan Popa, Giancarlo Scottà

Datum podnošenja

7.12.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

38

+

ALDE

Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Pilar Ayuso, Michał Boni, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 8. siječnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti