JELENTÉS a nukleáris létesítmények leszerelésére és a radioaktív hulladékok kezelésére irányuló célzott pénzügyi program létrehozásáról, valamint az 1368/2013/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

7.12.2018 - (COM(2018)0467 – C8-0314/2018 – 2018/0252(NLE)) - *

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
Előadó: Peter Kouroumbashev


Eljárás : 2018/0252(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0441/2018
Előterjesztett szövegek :
A8-0441/2018
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a nukleáris létesítmények leszerelésére és a radioaktív hulladékok kezelésére irányuló célzott pénzügyi program létrehozásáról, valamint az 1368/2013/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0467 – C8-0314/2018 – 2018/0252(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0467),

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 203. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0314/2018),

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A8-0441/2018),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, összhangban az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikkének (2) bekezdésével és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkével;

3.  felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Egy dedikált finanszírozási (kiadási) program további uniós hozzáadott értéket teremthet, hiszen viszonyítási alappá válhat az EU-n belül a nukleáris létesítmények leszerelésével kapcsolatos műszaki kérdések biztonságos kezelésében, valamint a releváns ismeretek terjesztésében. A pénzügyi támogatást előzetes értékelésen alapján kell biztosítani, amely azonosítja a speciális igényeket, és bemutatja, hogy hogyan lehet uniós hozzáadott értéket teremteni, és olyan célokra kell fordítani, amelyek elősegítik a nukleáris létesítmények leszerelését, valamint a radioaktív hulladékok kezelését.

(2)  Egy dedikált finanszírozási (kiadási) program további uniós hozzáadott értéket teremthet, hiszen viszonyítási alappá válhat az EU-n belül a nukleáris létesítmények leszerelésével kapcsolatos műszaki kérdések biztonságos kezelésében, valamint a releváns ismeretek terjesztésében. A pénzügyi támogatást előzetes értékelésen alapján kell biztosítani, amely azonosítja a speciális igényeket, és bemutatja, hogy hogyan lehet uniós hozzáadott értéket teremteni, és olyan célokra kell fordítani, amelyek elősegítik a nukleáris létesítmények leszerelését, valamint a radioaktív hulladékok kezelését. Ilyen pénzügyi támogatás azonban nem teremthet precedenst a jövőbeli nukleáris leszerelések uniós szintű finanszírozásához. A nukleáris létesítmények leszerelésének végrehajtására és finanszírozására irányuló kezdeményezésnek elsősorban a tagállamok felelősségi körében kell maradnia.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  A program feladata ezenfelül a leszerelési folyamat során gyűjtött ismeretek terjesztése az Unióban, mivel így érhető el a lehető legnagyobb uniós hozzáadott érték és garantálható a dolgozók és a lakosság biztonságának növelése.

(15)  A program feladata ezenfelül a leszerelési folyamat tekintetében az ismeretek, a bevált gyakorlatok és a tapasztalatok tagállamok közötti terjesztése az Unióban, mivel így érhető el a lehető legnagyobb uniós hozzáadott érték és garantálható a dolgozók és a lakosság biztonságának növelése, valamint a természet védelme.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15 a)  A Közös Kutatóközpontnak a nemzetközi együttműködés kizárása nélkül egy olyan célzott kezdeményezés élére kell állnia, amelynek célja a leszerelés területére vonatkozó uniós szintű ismeretek összegyűjtésének, fejlesztésének és megosztásának strukturálása. A kezdeményezésnek figyelembe kell vennie a többdimenziós kihívásokat, többek között a kutatás és az innováció, a szabványosítás, a szabályozás, a képzés és az oktatás, valamint az ipar területén.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Az e rendelet hatálya alá tartozó atomerőművek leszereléséhez - a lehető legnagyobb hatékonyság és biztonság garantálása érdekében - az elérhető legjobb műszaki szakértői hátteret kell igénybe venni, kellő figyelmet fordítva a leszerelés által érintett létesítmények természetére és technológiai jellemzőire, és így a legjobb nemzetközi gyakorlatokra is tekintettel.

(16)  Az e rendelet hatálya alá tartozó atomerőművek leszereléséhez - a lehető legnagyobb hatékonyság és biztonság garantálása érdekében - az elérhető legjobb műszaki szakértői hátteret kell igénybe venni – harmadik országokból származó szakértelmet is –, kellő figyelmet fordítva a leszerelés által érintett létesítmények természetére és technológiai jellemzőire, és így a legjobb nemzetközi gyakorlatokra is tekintettel.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  A Kozloduj- és a Bohunice-programok intézkedéseit az EU és Bulgária, valamint Szlovákia közös finanszírozásával kell megvalósítani. Az Európai Unió által biztosított társfinanszírozás felső határértékét a korábbi programok során kialakított társfinanszírozási gyakorlatoknak megfelelően meg kell határozni.

(20)  A Kozloduj- és a Bohunice-programok intézkedéseit az EU és Bulgária, valamint Szlovákia közös finanszírozásával kell megvalósítani. Az Európai Unió által biztosított társfinanszírozás minimum küszöbértékét a korábbi programok során kialakított társfinanszírozási gyakorlatoknak megfelelően meg kell határozni.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet létrehozza a „nukleáris létesítmények leszerelését és a radioaktív hulladék kezelését“ célzó dedikált finanszírozási programot (a „program“), amely az aktuális állapot alapján meghatározott igényekre összpontosít. A program a 2021–2027-es többéves pénzügyi keretrendszer időtartama alatt támogatást nyújt Bulgáriának és Szlovákiának első generációs atomreaktoraik leszereléséhez, valamint az Európai Bizottság saját tulajdonú, a Közös Kutatóközpont (JRC) alá tartozó nukleáris létesítményeire vonatkozó leszerelési folyamatok és a radioaktív hulladékok kezeléséhez.

Ez a rendelet létrehozza a „nukleáris létesítmények leszerelését és a radioaktív hulladék kezelését“ célzó dedikált finanszírozási programot (a „program“), amely az aktuális állapot alapján meghatározott igényekre összpontosít. A program a 2021–2027-es többéves pénzügyi keret időtartama alatt támogatást nyújt Bulgáriának és Szlovákiának az éllettartamuk végéhez még nem ért atomreaktoraik leszereléséhez, valamint az Európai Bizottság saját tulajdonú, a Közös Kutatóközpont (JRC) alá tartozó nukleáris létesítményeire vonatkozó leszerelési folyamatok és a radioaktív hulladékok kezeléséhez, egyúttal biztosítva – különösen az egészségügyi hatások tekintetében – a munkavállalók, a lakosság és a környezet védelmét.

Indokolás

Bulgária az EU-hoz való csatlakozásának feltételeként tett politikai kötelezettségvállalást atomreaktorok idő előtti leállítására majd leszerelésére, ugyanakkor már 1991 és 2002 között átfogó, nagy költségvetésű modernizációs programokat hajtott végre, különösen a 3–4. blokkban, hogy a növekvő biztonsági szintnek és a technológiai fejleményeknek megfelelően fejlessze a reaktor kialakítását.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A rendelet megállapítja a program célkitűzéseit, a 2021–2027 közötti időszakra szóló költségvetést, az Európai Atomenergia-közösség (a „közösség“) által biztosított finanszírozás formáit, valamint az e finanszírozás nyújtására vonatkozó szabályokat.

A rendelet megállapítja a program célkitűzéseit, a 2021–2027 közötti teljes időszakra szóló költségvetést, beleértve a három program közötti pontos megoszlást, az Európai Atomenergia-közösség (a „közösség“) által biztosított finanszírozás formáit, valamint az e finanszírozás nyújtására vonatkozó szabályokat.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  „leszerelési terv”: a tervezett leszerelésről részletes információkat tartalmazó dokumentum, amely lefedi a következőket: a választott leszerelési stratégiát; a leszerelési intézkedések ütemtervét, típusát és sorrendjét; az alkalmazni kívánt hulladékgazdálkodási stratégiát, ideértve a szabályozás alóli kivonást is; a javasolt végső állapotot; a leszerelés során keletkező hulladék tárolását és végleges elhelyezését; a leszerelés időkeretét; a leszerelés teljes megvalósításához szükséges költségbecsléseket; és a célkitűzéseket, a várt eredményeket, a mérföldköveket, ezek céldátumát, valamint a megfelelő fő teljesítménymutatókat, köztük a keletkezett értéken alapuló mutatókat. A tervet a nukleáris létesítmény engedélyének jogosultja készíti el, és megjelenik a többéves munkaprogramban is;

(2)  „leszerelési terv”: a tervezett leszerelésről részletes információkat tartalmazó dokumentum, amely lefedi a következőket: a választott leszerelési stratégiát; a leszerelési intézkedések ütemtervét, típusát és sorrendjét; az alkalmazni kívánt hulladékgazdálkodási stratégiát, ideértve a szabályozás alóli kivonást és a munkavállalók védelmét szolgáló programot is; a javasolt végső állapotot; a leszerelés során keletkező hulladék tárolását és végleges elhelyezését; a leszerelés időkeretét; a leszerelés teljes megvalósításához szükséges költségbecsléseket; és a célkitűzéseket, a várt eredményeket, a mérföldköveket, ezek céldátumát, valamint a megfelelő fő teljesítménymutatókat, köztük a keletkezett értéken alapuló mutatókat. A tervet a nukleáris létesítmény engedélyének jogosultja készíti el, és megjelenik a többéves munkaprogramban is;

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5 a)  „harmadik ország”: olyan ország, amely nem tagállama az Uniónak.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 2021–2027-es időszakra vonatkozó aktuális igények alapján a program célja különösen Bulgária és Szlovákia támogatása a kozloduji leszerelési program illetve a bohunicei leszerelési program végrehajtásában, különös tekintettel azok sugárbiztonsággal kapcsolatos kihívásainak leküzdésére, valamint a JRC leszerelési és hulladékgazdálkodási programjának támogatása, továbbá a nukleáris leszerelésről szerzett ismeretek széles körű elterjedésének biztosítása az összes tagállamban.

A 2021–2027-es időszakra vonatkozó aktuális igények alapján a program célja különösen Bulgária és Szlovákia támogatása a kozloduji leszerelési program illetve a bohunicei leszerelési program végrehajtásában, különös tekintettel azok sugárbiztonsággal kapcsolatos kihívásainak leküzdésére, valamint a JRC leszerelési és hulladékgazdálkodási programjának támogatása, továbbá az ennek révén a nukleáris leszerelésről és a radioaktív hulladék kezeléséről szerzett ismeretek és bevált gyakorlatok széles körű terjesztésének és megosztásának biztosítása a tagállamokban.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  kapcsolatok és információcsere kialakítása az uniós érdekelt felek között a nukleáris leszerelés területén potenciális uniós szinergiák létrehozása céljából.

c)  kapcsolatok és információcsere kialakítása az uniós érdekelt felek között – különösen az iparág bevonásával – a nukleáris leszerelésről és a radioaktív hulladék kezeléséről és elhelyezéséről az ismeretek terjesztésének és a tapasztalatok cseréjének biztosítása érdekében minden releváns területen, így például az innováció, a szabályozás, a képzés területén, valamint potenciális uniós szinergiák létrehozása céljából.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett összeg indikatív felosztása a következő:

(2)  Az (1) bekezdésben említett összeg felosztása a következő:

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A program az I. és a II. mellékletben meghatározott maximális arányban biztosíthat finanszírozást a tevékenységek támogatható költségeihez. A Kozloduj- és a Bohunice-programban a maximális uniós társfinanszírozási arány nem haladhatja meg az 50%-ot. A fennmaradó társfinanszírozási összeget Bulgáriának és Szlovákiának kell biztosítania.

A program valamely fellépésnek az I. és a II. mellékletben meghatározott támogatható költségeihez biztosíthat finanszírozást. A Kozloduj- és a Bohunice-programban a minimális uniós társfinanszírozási arány nem lehet kevesebb 50%-nál. A fennmaradó társfinanszírozási összeget Bulgáriának és Szlovákiának kell biztosítania.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  A 2021 és 2027 közötti időszakban finanszírozott projektek és tevékenységek esetében az uniós társfinanszírozás maximális aránya nem haladhatja meg az 50%-ot.

2.  A 2021 és 2027 közötti időszakban finanszírozott projektek és tevékenységek esetében az uniós társfinanszírozás minimális aránya 50%.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  A 2021 és 2027 közötti időszakban finanszírozott projektek és tevékenységek esetében az uniós társfinanszírozás maximális aránya nem haladhatja meg az 50%-ot.

2.  A 2021 és 2027 közötti időszakban finanszírozott projektek és tevékenységek esetében az uniós társfinanszírozás minimális aránya 50%.

INDOKOLÁS

Háttérinformációk

A Kozloduj- és a Bohunice-program létrejötte Szlovákia és Bulgária európai uniós csatlakozási tárgyalásaihoz kapcsolódik. A jelenlegi javaslat az Unió azon kötelezettségvállalása nyomán született, hogy pénzügyi támogatást nyújt mindkét tagállamnak a kozloduji atomerőmű 1–4. blokkja, illetve a Bohunice VI atomerőmű leszereléséhez. A javaslat tartalmazza emellett az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának (JRC) a belgiumi, hollandiai, németországi és olaszországi nukleáris kutatási helyszíneire vonatkozó leszerelési és hulladékgazdálkodási programját. A tanácsi rendeletre irányuló javaslat célja közös eszközt biztosítani a nukleáris létesítmények leszereléséhez, valamint az ennek során keletkező hulladék kezeléséhez, lehetővé téve ezáltal a szinergiák és a tudásmegosztás optimalizálását. Ez összhangban áll a Bizottság azon kötelezettségvállalásával, hogy a nukleáris leszerelés során a technológiai kérdések biztonságos kezelésére vonatkozóan az EU-n belül referenciaértéket határozzon meg, és arra irányuló javaslatával, hogy jöjjön létre egy európai kiválósági központ a legjobb gyakorlatok előmozdítása érdekében.

A javasolt rendelet

Az előadó üdvözli a javasolt rendeletet és azt, hogy az Unió célzott pénzügyi támogatást nyújt e fontos feladatra. Ugyanakkor úgy véli, hogy az optimális eredmények elérése érdekében kiigazításokra van szükség.

A litvániai Ignalina atomerőmű

Az uniós jog következetességének elérése érdekében az előadó úgy véli, hogy a jelenlegi 1368/2013/Euratom tanácsi rendelettel összhangban a kozloduji és a bohunicei erőművek leszerelését ugyanazon jogi keret alapján kell fontolóra venni, mint a litvániai Ignalina erőmű leszerelését. Ez megkönnyítené az Unió erőfeszítéseit az új többéves pénzügyi keret létrehozása terén is, és lehetővé tenne az energiaügy és különösen a nukleáris kihívások tekintetében egy objektívebb európai megközelítést.

Társfinanszírozási arányok

A javaslat az uniós pénzügyi hozzájárulás felső határát 50%-ban határozza meg, amely Bulgária és Szlovákia esetében nem felel meg a jelenlegi gyakorlatnak – ez 60%, illetve 63%. Az uniós társfinanszírozás javasolt csökkentése jelentős pénzügyi terhet róna mindkét ország energiaágazatára.

Az előadó szeretné kiemelni, hogy idő előtti volt a kozloduji atomerőmű négy blokkjának leállítása és ezzel összefüggő egyidejű leszerelése (két WWWER 440 V 230 típus és két továbbfejlesztett WWER 440 V 230 típus). Már 1991 és 2002 között átfogó, nagy költségvetésű modernizációs programok valósultak meg, különösen a 3–4. blokkban, hogy a növekvő biztonsági szintnek és a technológiai fejleményeknek megfelelően javítsák a reaktor kialakítását. E korszerűsítési programok keretében a kialakítást érintő számos fejlesztést teljes körűen végrehajtottak, és ezeket független nemzetközi szakértők és szakértői értékelő missziók is jóváhagyták, beleértve a nukleáris kérdésekkel foglalkozó munkacsoport 2003-as misszióját. A leszerelés végrehajtásához egyrészt a csak az operatív erőműegységek számára létrehozott meglévő infrastruktúra adaptálására, másrészt pedig egy teljesen új leszerelési infrastruktúra kiépítésére volt szükség. Ez a reaktorok biztonságos leszerelésére vonatkozó kötelezettségvállalások teljesítése érdekében tett erőfeszítésekkel párhuzamosan fontos változásokhoz vezetett a nemzeti jogi szabályozásban.    

Szlovákiában az állam jelenleg a V1 atomerőmű leszereléséhaz kapcsolódó teljes közvetlen költség közel 40%-ában érintett. Ezek a költségek azonban nem tartalmazzák a radioaktív hulladék kezelésére szolgáló infrastruktúra kiépítése során eszközölt 310 millió eurós beruházást, amelyet uniós források nélkül, saját nemzeti forrásokból finanszíroztak.

Végezetül az egyenlő bánásmód elvére figyelemmel, illetve a litván leszerelési program esetében 80%-ban rögzített uniós társfinanszírozási aránnyal összevetve ez a megközelítés kiegyensúlyozatlannak tűnhet.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A nukleáris létesítmények leszerelésére és a radioaktív hulladékok kezelésére irányuló célzott pénzügyi program létrehozása

Hivatkozások

COM(2018)0467 – C8-0314/2018 – 2018/0252(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

2.7.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

5.7.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

5.7.2018

ENVI

5.7.2018

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

21.6.2018

ENVI

21.6.2018

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Peter Kouroumbashev

25.6.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

9.10.2018

5.11.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

3.12.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

38

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Pilar Ayuso, Michał Boni, Françoise Grossetête, Werner Langen, Marisa Matias, Răzvan Popa, Giancarlo Scottà

Benyújtás dátuma

7.12.2018

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

38

+

ALDE

Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Pilar Ayuso, Michał Boni, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. január 8.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat