Procedūra : 2018/0252(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0441/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0441/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 16/01/2019 - 21.1

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0024

ZIŅOJUMS     *
PDF 725kWORD 78k
7.12.2018
PE 628.397v02-00 A8-0441/2018

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido īpašu finansējuma programmu kodoliekārtu izņemšanai no ekspluatācijas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai un atceļ Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1368/2013

(COM(2018)0467 – C8-0314/2018 – 2018/0252(NLE))

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Referents: Peter Kouroumbashev

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido īpašu finansējuma programmu kodoliekārtu izņemšanai no ekspluatācijas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai un atceļ Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1368/2013

(COM(2018)0467 – C8-0314/2018 – 2018/0252(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2018)0467),

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 203. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0314/2018),

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A8-0441/2018),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Īpaša izdevumu finansējuma programma var nodrošināt papildu Savienības pievienoto vērtību, kļūstot par Savienības mēroga atsauci tehnoloģisko jautājumu drošā risināšanā kodoliekārtu izņemšanas no ekspluatācijas jomā un zināšanu izplatīšanā. Šāda finansiāla palīdzība būtu jāsniedz, pamatojoties uz ex ante izvērtējumu, kurā apzinātas konkrētās vajadzības un parādīta Savienības pievienotā vērtība, lai atbalstītu kodoliekārtu izņemšanu no ekspluatācijas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu.

(2)  Īpaša izdevumu finansējuma programma var nodrošināt papildu Savienības pievienoto vērtību, kļūstot par Savienības mēroga atsauci tehnoloģisko jautājumu drošā risināšanā kodoliekārtu izņemšanas no ekspluatācijas jomā un zināšanu izplatīšanā. Šāda finansiāla palīdzība būtu jāsniedz, pamatojoties uz ex ante izvērtējumu, kurā apzinātas konkrētās vajadzības un parādīta Savienības pievienotā vērtība, lai atbalstītu kodoliekārtu izņemšanu no ekspluatācijas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu. Tomēr šādai finansiālai palīdzībai nebūtu jārada precedents turpmākai kodoliekārtu izņemšanas no ekspluatācijas finansēšanai Savienības līmenī. Iniciatīva uzņemties un finansēt kodoliekārtu izņemšanu no ekspluatācijas būtu primāri jāatstāj dalībvalstu atbildības jomā.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Programmai būtu arī jānodrošina zināšanu par izņemšanas no ekspluatācijas procesu izplatīšana Savienībā, jo šādi pasākumi nodrošina optimālu Savienības pievienoto vērtību un sekmē darba ņēmēju un plašākas sabiedrības drošību.

(15)  Programmai būtu arī jānodrošina zināšanu izplatīšana un labākās prakses un iegūtās pieredzes apmaiņa starp dalībvalstīm saistībā ar izņemšanas no ekspluatācijas procesu Savienībā, jo šādi pasākumi nodrošina optimālu Savienības pievienoto vērtību un sekmē darba ņēmēju un plašākas sabiedrības drošību, kā arī vides aizsardzību.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15 a)  JRC vajadzētu vadīt īpašu iniciatīvu, lai strukturētu zināšanu apkopošanu, attīstību un apmaiņu izņemšanas no ekspluatācijas jomā Savienības līmenī, neizslēdzot starptautisko sadarbību. Šajā iniciatīvā būtu jāņem vērā daudzdimensionālas problēmas, tostarp saistībā ar pētniecību un inovāciju, standartizāciju, regulējumu, apmācību un izglītību, kā arī rūpniecību.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Lai panāktu pēc iespējas lielāku efektivitāti, šajā regulā noteiktā kodoliekārtu izņemšana no ekspluatācijas būtu jāveic, izmantojot labāko pieejamo tehnisko zinātību un pienācīgi ņemot vērā no ekspluatācijas izņemamo iekārtu specifiku un tehniskos parametrus, tādējādi ievērojot starptautisko paraugpraksi.

(16)  Lai panāktu pēc iespējas lielāku efektivitāti, šajā regulā noteiktā kodoliekārtu izņemšana no ekspluatācijas būtu jāveic, izmantojot labāko pieejamo tehnisko zinātību, tostarp trešo valstu speciālās zināšanas un pienācīgi ņemot vērā no ekspluatācijas izņemamo iekārtu specifiku un tehniskos parametrus, tādējādi ievērojot starptautisko paraugpraksi.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20)  Kozlodujas un Bohunices programmu darbības ir jāīsteno, Savienībai un attiecīgi Bulgārijai un Slovākijai veicot kopīgu finansiālo ieguldījumu. Savienības līdzfinansējuma maksimālais apjoms būtu jānosaka saskaņā ar līdzfinansēšanas praksi atbilstīgi iepriekšējām programmām.

(20)  Kozlodujas un Bohunices programmu darbības ir jāīsteno, Savienībai, Bulgārijai un Slovākijai veicot kopīgu finansiālo ieguldījumu. Savienības līdzfinansējuma minimālais apjoms būtu jānosaka saskaņā ar līdzfinansēšanas praksi atbilstīgi iepriekšējām programmām.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ar šo regulu izveido īpašu finansējuma programmu “Kodoliekārtu izņemšanai no ekspluatācijas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai” (turpmāk — programma), kas vērsta uz apzinātajām aktuālajām vajadzībām. Daudzgadu finanšu shēmas 2021.–2027. gadam laikā tā atbalstīs Bulgāriju un Slovākiju to pirmās paaudzes reaktoru drošai izņemšanai no ekspluatācijas un Komisijai piederošo kodoliekārtu dezekspluatācijas procesa un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas īstenošanu Kopīgā pētniecības centra (JRC) objektos.

Ar šo regulu izveido īpašu finansējuma programmu “Kodoliekārtu izņemšanai no ekspluatācijas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai” (turpmāk — programma), kas vērsta uz apzinātajām aktuālajām vajadzībām. Daudzgadu finanšu shēmas 2021.–2027. gadam laikā tā atbalstīs Bulgāriju un Slovākiju to priekšlaicīgi slēgto reaktoru drošai izņemšanai no ekspluatācijas un Komisijai piederošo kodoliekārtu dezekspluatācijas procesa un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas īstenošanu Kopīgā pētniecības centra (JRC) objektos, vienlaikus nodrošinot aizsardzību darba ņēmējiem, jo īpaši attiecībā uz ietekmi uz veselību, sabiedrībai un videi.

Pamatojums

Reaktoru agrīna slēgšana un pēc tam izņemšana no ekspluatācijas bija politiska apņemšanās, ko Bulgārija uzņēmās kā priekšnosacījumu dalībai ES, turklāt jau no 1991. līdz 2002. gadam tika īstenotas plaša spektra un liela budžeta modernizācijas programmas, jo īpaši 3. un 4. blokā, lai uzlabotu reaktoru konstrukciju atbilstoši augstākiem drošuma līmeņiem un tehnoloģiju attīstībai.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tajā ir paredzēti programmas mērķi, budžets 2021.–2027. gada periodam, Eiropas Atomenerģijas kopienas (turpmāk — kopiena) finansējuma veidi un noteikumi šāda finansējuma piešķiršanai.

Tajā ir paredzēti programmas mērķi, kopējais budžets 2021.–2027. gada periodam, tostarp precīza summas sadale starp trim programmām, Eiropas Atomenerģijas kopienas (turpmāk — kopiena) finansējuma veidi un noteikumi šāda finansējuma piešķiršanai.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  “izņemšanas no ekspluatācijas plāns” ir dokuments, kurā ir iekļauta sīka informācija par ierosināto izņemšanu no ekspluatācijas un kurš ietver: izraudzīto izņemšanas no ekspluatācijas stratēģiju; dezekspluatācijas darbību grafiku, veidu un secību; izmantoto atkritumu apsaimniekošanas stratēģiju, tostarp atļauju; ierosināto galīgo stāvokli; izņemšanas no ekspluatācijas rezultātā radušos atkritumu uzglabāšanu un apglabāšanu; izņemšanas no ekspluatācijas grafiku; izmaksu aplēses izņemšanas no ekspluatācijas pabeigšanai; un mērķus, sagaidāmos rezultātus, atskaites punktus, mērķa datumus, kā arī atbilstīgos galvenos darbības rādītājus, tostarp uz iegūto vērtību balstītus rādītājus; plānu sagatavo kodoliekārtas licences turētājs, un to atspoguļo programmas daudzgadu darba programmās;

(2)  “izņemšanas no ekspluatācijas plāns” ir dokuments, kurā ir iekļauta sīka informācija par ierosināto izņemšanu no ekspluatācijas un kurš ietver: izraudzīto izņemšanas no ekspluatācijas stratēģiju; dezekspluatācijas darbību grafiku, veidu un secību; izmantoto atkritumu apsaimniekošanas stratēģiju, tostarp atļauju, un darba ņēmēju aizsardzības programmu; ierosināto galīgo stāvokli; izņemšanas no ekspluatācijas rezultātā radušos atkritumu uzglabāšanu un apglabāšanu; izņemšanas no ekspluatācijas grafiku; izmaksu aplēses izņemšanas no ekspluatācijas pabeigšanai; un mērķus, sagaidāmos rezultātus, atskaites punktus, mērķa datumus, kā arī atbilstīgos galvenos darbības rādītājus, tostarp uz iegūto vērtību balstītus rādītājus; plānu sagatavo kodoliekārtas licences turētājs, un to atspoguļo programmas daudzgadu darba programmās;

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5 a)  “trešā valsts” ir valsts, kas nav Savienības dalībvalsts.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pamatojoties uz aktuālajām vajadzībām 2021.–2027. gadam, programmas mērķis jo īpaši ir palīdzēt Bulgārijai un Slovākijai īstenot attiecīgi Kozlodujas izņemšanas no ekspluatācijas programmu un Bohunices izņemšanas no ekspluatācijas programmu, īpašu uzmanību veltot ar tām saistīto radioloģiskās drošības uzdevumu pārvaldībai, un atbalstīt JRC izņemšanas no ekspluatācijas un atkritumu apsaimniekošanas programmu, vienlaikus nodrošinot rezultātā iegūto zināšanu par kodoliekārtu izņemšanu no ekspluatācijas plašu izplatīšanu visām ES dalībvalstīm.

Pamatojoties uz aktuālajām vajadzībām 2021.–2027. gadam, programmas mērķis jo īpaši ir palīdzēt Bulgārijai un Slovākijai īstenot attiecīgi Kozlodujas izņemšanas no ekspluatācijas programmu un Bohunices izņemšanas no ekspluatācijas programmu, īpašu uzmanību veltot ar tām saistīto radioloģiskās drošības uzdevumu pārvaldībai, un atbalstīt JRC izņemšanas no ekspluatācijas un atkritumu apsaimniekošanas programmu, vienlaikus nodrošinot rezultātā iegūto zināšanu par kodoliekārtu izņemšanu no ekspluatācijas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu un labākās prakses plašu izplatīšanu visām dalībvalstīm un apmaiņu starp tām.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  izveidotu saiknes un apmainītos ar informāciju ar Savienības ieinteresētajām personām par kodoliekārtu izņemšanu no ekspluatācijas, lai radītu iespējamu Savienības sinerģiju.

(c)  izveidotu saiknes un apmainītos ar informāciju ar Savienības ieinteresētajām personām, jo īpaši šo nozari, par kodoliekārtu izņemšanu no ekspluatācijas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu un apglabāšanu, lai nodrošinātu zināšanu izplatīšanu un pieredzes apmaiņu visās attiecīgajās jomās, tādās kā pētniecība, inovācija, regulējums un apmācība, un lai radītu iespējamu Savienības sinerģiju.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Panta 1. punktā minētās summas paredzamais sadalījums ir šāds:

2.  Panta 1. punktā minētās summas sadalījums ir šāds:

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ar programmu drīkst finansēt darbības attiecināmās izmaksas līdz I un II pielikumā noteiktajam maksimālajam apmēram. Savienības maksimālā līdzfinansējuma likme Kozlodujas vai Bohunices programmā nepārsniedz 50 %. Pārējo līdzfinansējumu nodrošina attiecīgi Bulgārija un Slovākija.

Ar programmu drīkst finansēt darbības attiecināmās izmaksas, kā noteikts I un II pielikumā. Savienības minimālā līdzfinansējuma likme Kozlodujas vai Bohunices programmā nepārsniedz 50 %. Pārējo līdzfinansējumu nodrošina attiecīgi Bulgārija un Slovākija.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

I pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  ES līdzfinansējuma maksimālā likme projektiem un darbībām, ko finansē 2021.–2027. gadā ir 50 %.

2.  Savienības līdzfinansējuma minimālā likme projektiem un darbībām, ko finansē 2021.–2027. gadā, ir 50 %.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

II pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  ES līdzfinansējuma maksimālā likme projektiem un darbībām, ko finansē 2021.–2027. gadā ir 50 %.

2.  Savienības līdzfinansējuma minimālā likme projektiem un darbībām, ko finansē 2021.–2027. gadā, ir 50 %.


PASKAIDROJUMS

Priekšvēsture

Kozlodujas un Bohunices programmas tika izstrādātas kontekstā ar sarunām par Bulgārijas un Slovākijas pievienošanos ES. Šis priekšlikums ir sagatavots saskaņā ar Savienības apņemšanos sniegt finansiālu atbalstu šīm abām dalībvalstīm attiecīgi Kozlodujas kodolelektrostacijas 1.–4. bloka un Bohunices VI kodolelektrostacijas izņemšanai no ekspluatācijas. Papildus tas ietver arī izņemšanas no ekspluatācijas un atkritumu apsaimniekošanas programmu (D&WM programmu) Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra (JRC) kodolpētniecības objektiem Beļģijā, Nīderlandē, Vācijā un Itālijā. Padomes regulas priekšlikuma mērķis ir risināt problēmas, kas saistītas ar kodoliekārtu izņemšanu no ekspluatācijas un ar attiecīgo atkritumu apsaimniekošanu, izmantojot kopēju instrumentu, lai optimizētu sinerģijas un zināšanu apmaiņu. Tas ir saskaņā ar Komisijas apņemšanos izveidot ES etalonu attiecībā uz kodoliekārtu izņemšanas no ekspluatācijas tehnoloģisko jautājumu drošu pārvaldību un tās priekšlikumu izveidot Eiropas izcilības centru labākās prakses popularizēšanai.

Ierosinātā regula

Referents atzinīgi vērtē ierosināto regulu un Savienības speciālo finansiālo atbalstu šādam nozīmīgajam pasākumam. Tomēr viņš uzskata, ka optimālu rezultātu sasniegšanas nolūkā var izdarīt dažus pielāgojumus.

Ignalinas spēkstacija Lietuvā

Lai panāktu konsekvenci ES tiesību aktos, referents uzskata, ka saskaņā ar pašreizējo Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1368/2013 Kozlodujas un Bohunices elektrostaciju izņemšana no ekspluatācijas būtu jāapsver saskaņā ar tādu pašu tiesisko regulējumu, kā Ignalinas spēkstacijas izņemšana no ekspluatācijas Lietuvā. Turklāt tas veicinātu Savienības centienus izstrādāt jauno daudzgadu finanšu shēmu (DFS) un ļautu īstenot objektīvāku Eiropas pieeju attiecībā uz enerģētiku un jo īpaši ar kodolenerģētiku saistītām problēmām.

Līdzfinansējuma likmes

Priekšlikumā noteikta Savienības finansiālās līdzdalības maksimālā robežvērtība 50 % apmērā, kas neatbilst pašreizējai praksei Bulgārijas un Slovākijas gadījumā — attiecīgi 60 % un 63 %. Ierosinātā Savienības līdzfinansējuma samazināšana radīs ievērojamu finanšu slogu enerģētikas nozarēm abās valstīs.

Referents vēlētos norādīt, ka četru Kozlodujas kodolelektrostacijas bloku (divu WWER 440 V 230 tipa un divu uzlabota WWER 440 V 230 tipa bloku) ekspluatācijas pārtraukšana un pēc tam vienlaicīga izņemšana no ekspluatācijas bija priekšlaicīga. Jau no 1991. līdz 2002. gadam tika īstenotas plaša spektra un liela budžeta modernizācijas programmas, jo īpaši 3. un 4. blokā, lai uzlabotu reaktoru konstrukciju atbilstoši augstākiem drošuma līmeņiem un tehnoloģiju attīstībai. Saskaņā ar šīm modernizācijas programmām ir pilnībā īstenoti daudzi projekta uzlabojumi, un to ir apstiprinājuši neatkarīgi starptautiskie eksperti un salīdzinošās izvērtēšanas apmeklējumi, tostarp AQG apmeklējums, kas notika 2003. gadā. Dezekspluatācijas darbību īstenošanai bija nepieciešams, no vienas puses, pielāgot esošo infrastruktūru, kas izveidota tikai strādājošiem blokiem, un, no otras puses, izbūvēt pilnīgi jaunu dezekspluatācijas infrastruktūru. Tā rezultātā paralēli tika veiktas svarīgas izmaiņas valsts tiesību aktos un tika īstenoti centieni izpildīt saistības drošā veidā izņemt reaktorus no ekspluatācijas.

Slovākijā pašlaik valsts sedz gandrīz 40 % no V1 AES izņemšanas no ekspluatācijas kopējām tiešajām izmaksām. Tomēr šīs izmaksas neietver investīcijas 310 miljonu EUR apmērā RAW infrastruktūras būvniecībā, ko finansēja no valsts līdzekļiem un kas nesaņēma ES finansējumu.

Visbeidzot, paturot prātā vienlīdzīgas attieksmes principu un salīdzinot ar 80 % apmērā noteikto Savienības līdzfinansējuma likmi Lietuvas dezekspluatācijas programmā, šī pieeja var šķist nelīdzsvarota.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums, ar ko izveido īpašu finansējuma programmu kodoliekārtu izņemšanai no ekspluatācijas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai

Atsauces

COM(2018)0467 – C8-0314/2018 – 2018/0252(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

2.7.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

5.7.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

5.7.2018

ENVI

5.7.2018

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

Lēmuma datums

BUDG

21.6.2018

ENVI

21.6.2018

 

 

Referenti

Iecelšanas datums

Peter Kouroumbashev

25.6.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

9.10.2018

5.11.2018

 

 

Pieņemšanas datums

3.12.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

38

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pilar Ayuso, Michał Boni, Françoise Grossetête, Werner Langen, Marisa Matias, Răzvan Popa, Giancarlo Scottà

Iesniegšanas datums

7.12.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

38

+

ALDE

Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Pilar Ayuso, Michał Boni, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika