RAPORT referitor la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a unui program financiar specific pentru dezafectarea instalațiilor nucleare și gestionarea deșeurilor radioactive și de abrogare a Regulamentului (Euratom) nr. 1368/2013 al Consiliului

  7.12.2018 - (COM(2018)0467 – C8-0314/2018 – 2018/0252(NLE)) - *

  Comisia pentru industrie, cercetare și energie
  Raportor: Peter Kouroumbashev


  Procedură : 2018/0252(NLE)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A8-0441/2018
  Texte depuse :
  A8-0441/2018
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a unui program financiar specific pentru dezafectarea instalațiilor nucleare și gestionarea deșeurilor radioactive și de abrogare a Regulamentului (Euratom) nr. 1368/2013 al Consiliului

  (COM(2018)0467 – C8-0314/2018 – 2018/0252(NLE))

  (Procedura de consultare)

  Parlamentul European,

  –  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2018)0467),

  –  având în vedere articolul 203 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0314/2018),

  –  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

  –  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0441/2018),

  1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

  2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice;

  3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

  4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

  5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

  Amendamentul    1

  Propunere de regulament

  Considerentul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2)  Un program specific de cheltuieli poate aduce un plus de valoare adăugată la nivelul Uniunii prin faptul că poate să devină un etalon în cadrul Uniunii pentru gestionarea în siguranță a aspectelor tehnologice aferente dezafectării instalațiilor nucleare și pentru diseminarea cunoștințelor. O astfel de asistență financiară ar trebui să fie furnizată pe baza unei evaluări ex ante care să identifice nevoile specifice și să demonstreze valoarea adăugată a Uniunii, în scopul de a sprijini dezafectarea instalațiilor nucleare și gestionarea deșeurilor radioactive.

  (2)  Un program specific de cheltuieli poate aduce un plus de valoare adăugată la nivelul Uniunii prin faptul că poate să devină un etalon în cadrul Uniunii pentru gestionarea în siguranță a aspectelor tehnologice aferente dezafectării instalațiilor nucleare și pentru diseminarea cunoștințelor. O astfel de asistență financiară ar trebui să fie furnizată pe baza unei evaluări ex ante care să identifice nevoile specifice și să demonstreze valoarea adăugată a Uniunii, în scopul de a sprijini dezafectarea instalațiilor nucleare și gestionarea deșeurilor radioactive. Cu toate acestea, o astfel de asistență financiară nu ar trebui să stabilească un precedent definitoriu pentru finanțarea viitorului proces de dezafectare nucleară la nivelul Uniunii. Inițiativa de a demara și a finanța dezafectarea instalațiilor nucleare ar trebui să rămână, în primul rând, responsabilitatea statelor membre.

  Amendamentul    2

  Propunere de regulament

  Considerentul 15

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (15)  Programul ar trebui să asigure, de asemenea, diseminarea cunoștințelor privind procesul de dezafectare în Uniune, deoarece astfel de măsuri aduc cea mai mare valoare adăugată la nivelul Uniunii și contribuie la siguranța lucrătorilor și a publicului larg.

  (15)  Programul ar trebui să asigure, de asemenea, diseminarea cunoștințelor și punerea în comun de către statele membre a bunelor practici și experiențe dobândite în ceea ce privește procesul de dezafectare în Uniune, deoarece astfel de măsuri aduc cea mai mare valoare adăugată la nivelul Uniunii și contribuie la siguranța lucrătorilor și a publicului larg, precum și la protecția mediului.

  Amendamentul    3

  Propunere de regulament

  Considerentul 15 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (15a)  JRC ar trebui să conducă o inițiativă specifică pentru a structura colectarea, dezvoltarea și schimbul de cunoștințe în domeniul dezafectării la nivelul Uniunii, fără a exclude cooperarea internațională. Inițiativa ar trebui să ia în considerare provocări multidimensionale, inclusiv cercetarea și inovarea, standardizarea, reglementarea, formarea și educația, precum și industria.

  Amendamentul    4

  Propunere de regulament

  Considerentul 16

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (16)  Dezafectarea instalațiilor nucleare care fac obiectul prezentului regulament ar trebui să se realizeze prin recurgerea la cele mai bune cunoștințe tehnice disponibile și cu respectarea naturii și a specificațiilor tehnologice ale instalațiilor care urmează a fi dezafectate, pentru a se asigura securitatea și cea mai mare eficiență posibilă, ținând seama în acest fel de cele mai bune practici la nivel internațional.

  (16)  Dezafectarea instalațiilor nucleare care fac obiectul prezentului regulament ar trebui să se realizeze prin recurgerea la cele mai bune cunoștințe tehnice disponibile, inclusiv cele provenind din țări terțe, și cu respectarea naturii și a specificațiilor tehnologice ale instalațiilor care urmează a fi dezafectate, pentru a se asigura securitatea și cea mai mare eficiență posibilă, ținând seama în acest fel de cele mai bune practici la nivel internațional.

  Amendamentul    5

  Propunere de regulament

  Considerentul 20

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (20)  Acțiunile din cadrul programelor Kozlodui și Bohunice ar trebui să se deruleze cu un efort financiar comun din partea Uniunii, a Bulgariei și, respectiv, a Slovaciei. Ar trebui stabilit un prag maxim al cofinanțării de la Uniune, în conformitate cu practica de cofinanțare instituită în cadrul programelor precedente.

  (20)  Acțiunile din cadrul programelor Kozlodui și Bohunice ar trebui să se deruleze cu un efort financiar comun din partea Uniunii, a Bulgariei și, respectiv, a Slovaciei. Ar trebui stabilit un prag minim al cofinanțării de la Uniune, în conformitate cu practica de cofinanțare instituită în cadrul programelor precedente.

  Amendamentul    6

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Prezentul regulament instituie Programul financiar specific pentru „Dezafectarea instalațiilor nucleare și gestionarea deșeurilor radioactive” (denumit în continuare „Programul”), axându-se pe nevoile identificate pe baza perioadei actuale. Pentru perioada cadrului financiar multianual 2021-2027, Programul va sprijini dezafectarea de către Bulgaria și Slovacia, în condiții de siguranță, a reactoarelor lor nucleare de primă generație și implementarea procesului de dezafectare și de gestionare a deșeurilor radioactive generate la propriile instalații nucleare ale Comisiei din amplasamentele Centrului Comun de Cercetare (JRC).

  Prezentul regulament instituie Programul financiar specific pentru „Dezafectarea instalațiilor nucleare și gestionarea deșeurilor radioactive” (denumit în continuare „Programul”), axându-se pe nevoile identificate pe baza perioadei actuale. Pentru perioada cadrului financiar multianual 2021-2027, Programul va sprijini dezafectarea de către Bulgaria și Slovacia, în condiții de siguranță, a reactoarelor lor nucleare care au fost închise prematur și implementarea procesului de dezafectare și de gestionare a deșeurilor radioactive generate la propriile instalații nucleare ale Comisiei din amplasamentele Centrului Comun de Cercetare (JRC), asigurând, în același timp, protecția lucrătorilor, în special în ceea ce privește efectele asupra sănătății, a publicului larg și a mediului.

  Justificare

  Oprirea timpurie și dezafectarea ulterioară a reactoarelor a fost un angajament politic asumat de Bulgaria ca o condiție pentru aderarea la UE, în timp ce între 1991 și 2002 se derulaseră deja programe de modernizare de mare amploare și cu un buget ridicat, în special pentru unitățile 3-4, pentru a îmbunătăți proiectarea reactoarelor în sensul respectării unor niveluri de siguranță mai mari și a evoluțiilor tehnologice.

  Amendamentul    7

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  El prevede obiectivele Programului, bugetul pentru perioada 2021-2027, formele de finanțare din partea Comunității Europene a Energiei Atomice („Comunitatea”) și normele privind furnizarea finanțării.

  El prevede obiectivele Programului, bugetul global pentru perioada 2021-2027, inclusiv distribuția exactă a finanțării între cele trei programe, formele de finanțare din partea Comunității Europene a Energiei Atomice („Comunitatea”) și normele privind furnizarea finanțării.

  Amendamentul    8

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2)  „plan de dezafectare” înseamnă un document care conține informații detaliate cu privire la procesul de dezafectare avut în vedere și care cuprinde următoarele elemente: strategia de dezafectare aleasă; calendarul, tipul și etapizarea activităților de dezafectare; strategia de gestionare a deșeurilor, inclusiv evacuarea; starea finală propusă; stocarea și depozitarea finală a deșeurilor rezultate în urma dezafectării; termenele pentru dezafectare; estimările de costuri pentru finalizarea procesului de dezafectare; și obiectivele, rezultatele așteptate, etapele, datele-țintă, precum și indicatorii cheie de performanță corespunzători, inclusiv indicatorii bazați pe valoarea dobândită. Planul este elaborat de titularul de autorizație al instalației nucleare și se reflectă în programele de lucru multianuale ale Programului;

  (2)  „plan de dezafectare” înseamnă un document care conține informații detaliate cu privire la procesul de dezafectare avut în vedere și care cuprinde următoarele elemente: strategia de dezafectare aleasă; calendarul, tipul și etapizarea activităților de dezafectare; strategia de gestionare a deșeurilor aplicată, inclusiv evacuarea, și programul de protecție a lucrătorilor; starea finală propusă; stocarea și depozitarea finală a deșeurilor rezultate în urma dezafectării; termenele pentru dezafectare; estimările de costuri pentru finalizarea procesului de dezafectare; și obiectivele, rezultatele așteptate, etapele, datele-țintă, precum și indicatorii cheie de performanță corespunzători, inclusiv indicatorii bazați pe valoarea dobândită. Planul este elaborat de titularul de autorizație al instalației nucleare și se reflectă în programele de lucru multianuale ale Programului;

  Amendamentul    9

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (5a)  „țară terță” înseamnă o țară care nu este stat membru al Uniunii.

  Amendamentul    10

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Pe baza nevoilor actuale pentru perioada 2021-2027, Programul urmărește în special să sprijine Bulgaria și Slovacia la implementarea programului Kozlodui și la implementarea programului Bohunice, cu accent special pe gestionarea problemelor de securitate radiologică și să sprijine programul JRC de dezafectare și de gestionare a deșeurilor, asigurând totodată difuzarea masivă în rândul statelor membre a cunoștințelor privind dezafectarea nucleară generate cu această ocazie.

  Pe baza nevoilor actuale pentru perioada 2021-2027, Programul urmărește în special să sprijine Bulgaria și Slovacia la implementarea programului Kozlodui și la implementarea programului Bohunice, cu accent special pe gestionarea problemelor de securitate radiologică și să sprijine programul JRC de dezafectare și de gestionare a deșeurilor, asigurând totodată punerea în comun și difuzarea masivă în rândul statelor membre a cunoștințelor și a bunelor practici generate cu această ocazie privind dezafectarea nucleară și gestionarea deșeurilor radioactive.

  Amendamentul    11

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c)  amplificarea legăturilor și schimburilor între părțile interesate din Uniune cu privire la dezafectarea nucleară, cu scopul de a dezvolta potențialul sinergiilor Uniunii.

  (c)  amplificarea legăturilor și schimburilor între părțile interesate din Uniune, în special cu industria, cu privire la dezafectarea nucleară și la gestionarea și eliminarea deșeurilor radioactive, pentru a asigura diseminarea cunoștințelor și împărtășirea experiențelor în toate domeniile relevante, cum ar fi cercetarea și inovarea, reglementarea sau formarea și pentru a dezvolta potențiale sinergii la nivelul Uniunii.

  Amendamentul    12

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 2 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Repartizarea orientativă a sumei menționate la alineatul (1) este următoarea:

  2.  Repartizarea sumei menționate la alineatul (1) este următoarea:

  Amendamentul    13

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Programul poate finanța costurile eligibile ale unei acțiuni până la rata maximă, astfel cum se prevede în anexele I și II. Rata maximă de cofinanțare a Uniunii, aplicabilă în cadrul programului Kozlodui sau al programului Bohunice nu trebuie să fie mai mare de 50 %. Restul cofinanțării trebuie furnizat de Bulgaria și, respectiv, de Slovacia.

  Programul poate finanța costurile eligibile astfel cum se prevede în anexele I și II. Rata minimă de cofinanțare a Uniunii, aplicabilă în cadrul programului Kozlodui sau al programului Bohunice este de cel puțin 50%. Restul cofinanțării trebuie furnizat de Bulgaria și, respectiv, de Slovacia.

  Amendamentul    14

  Propunere de regulament

  Anexa I – punctul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Proiectele și activitățile finanțate în perioada 2021-2027 fac obiectul unei rate maxime de cofinanțare din partea UE, stabilită la 50 %.

  2.  Proiectele și activitățile finanțate în perioada 2021-2027 fac obiectul unei rate minime de cofinanțare din partea Uniunii, stabilită la 50%.

  Amendamentul    15

  Propunere de regulament

  Anexa II – punctul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Proiectele și activitățile finanțate în perioada 2021-2027 fac obiectul unei rate maxime de cofinanțare din partea UE, stabilită la 50 %.

  2.  Proiectele și activitățile finanțate în perioada 2021-2027 fac obiectul unei rate minime de cofinanțare din partea Uniunii, stabilită la 50%.

  EXPUNERE DE MOTIVE

  Context

  Programele Kozlodui și Bohunice au fost instituite în contextul negocierilor de aderare a Bulgariei și Slovaciei la UE. Prezenta propunere vine în continuarea angajamentului Uniunii de a furniza sprijin financiar ambelor state membre în vederea dezafectării unităților 1-4 ale centralei nucleare de la Kozlodui și, respectiv, a centralei nucleare Bohunice VI. În plus, ea include, de asemenea, un program de dezafectare și de gestionare a deșeurilor (Programul D&WM) pentru centrele de cercetare în domeniul nuclear ale Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene (JRC) din Belgia, Țările de Jos, Germania și Italia. Scopul prezentei propuneri de regulament al Consiliului este de a face față provocărilor legate de dezafectarea instalațiilor nucleare și de gestionarea deșeurilor rezultate în cadrul unui instrument comun, cu scopul de a optimiza sinergiile și schimbul de cunoștințe. Acest lucru este în conformitate cu angajamentul Comisiei de a institui în UE un etalon pentru gestionarea în condiții de siguranță a aspectelor tehnologice legate de dezafectarea instalațiilor nucleare și cu propunerea sa de a se crea un centru european de excelență pentru promovarea bunelor practici.

  Regulamentul propus

  Raportorul salută regulamentul propus și sprijinul financiar direct acordat de Uniune unei acțiuni atât de importante. Cu toate acestea, el este de părere că se pot efectua unele ajustări pentru a obține rezultate optime.

  Centrala nucleară de la Ignalina din Lituania

  Pentru a asigura coerența cu legislația UE, raportorul consideră că, în conformitate cu Regulamentul (Euratom) nr. 1368/2013 al Consiliului, dezafectarea centralelor nucleare de la Kozlodui și de la Bohunice ar trebui să aibă loc în conformitate cu același cadru juridic ca și dezafectarea centralei nucleare de la Ignalina din Lituania. În plus, acest lucru ar facilita eforturile depuse de Uniune în vederea elaborării noului cadru financiar multianual (CFM) și ar permite o abordare europeană mai obiectivă în ceea ce privește energia și, în special, provocările din domeniul nuclear.

  Ratele de cofinanțare

  Propunerea stabilește un prag maxim de 50 % pentru participarea financiară a Uniunii, ceea ce nu este în conformitate cu practica actuală în cazul Bulgariei și al Slovaciei, și anume de 60 % și, respectiv, 63 %. Reducerea propusă a cofinanțării din partea Uniunii va conduce la o sarcină financiară semnificativă pentru sectorul energetic din ambele țări.

  Raportorul dorește să sublinieze că închiderea și, în consecință, dezafectarea simultană a patru unități ale centralei nucleare de la Kozlodui (două de tip WWER 440 V 230 și două de tip WWER 440 V 230) a fost prematură. Între 1991 și 2002 se derulaseră deja programe de modernizare de mare amploare și cu un buget ridicat, în special pentru unitățile 3-4, pentru a îmbunătăți proiectarea reactoarelor în sensul respectării unor niveluri de siguranță mai mari și a evoluțiilor tehnologice. În cadrul acestor programe de modernizare, numeroase îmbunătățiri în materie de proiectare au fost puse în aplicare și aprobate pe deplin de experți internaționali independenți, precum și de misiuni de evaluare inter pares, inclusiv de misiunea Grupului de lucru pentru chestiuni atomice care a avut loc în 2003. Punerea în aplicare a activităților de dezafectare a necesitat, pe de o parte, adaptarea infrastructurii existente, care a fost prevăzută numai pentru unitățile operaționale, și, pe de altă parte, construirea unei infrastructuri complet noi de dezafectare. Acest lucru a condus la modificări importante ale legislației naționale în paralel cu eforturile depuse pentru a îndeplini angajamentele asumate în vederea dezafectării reactoarelor în condiții de siguranță.

  În Slovacia, statul participă în prezent cu aproape 40 % din costurile totale directe ale dezafectării centralei nucleare V1. Cu toate acestea, costurile respective nu includ investițiile de 310 milioane de euro realizate pentru construirea infrastructurii pentru deșeurile radioactive, care au fost finanțate din resursele proprii ale țării și nu au beneficiat de finanțare din partea UE.

  În cele din urmă, ținând seama de principiul egalității de tratament și de faptul că rata de cofinanțare a Uniunii în cadrul programului lituanian de dezafectare este fixată la 80 %, această abordare pare să fie dezechilibrată.

  PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

  Titlu

  Instituirea unui program financiar specific pentru dezafectarea instalațiilor nucleare și gestionarea deșeurilor radioactive

  Referințe

  COM(2018)0467 – C8-0314/2018 – 2018/0252(NLE)

  Data sesizării

  2.7.2018

   

   

   

  Comisie competentă

  Data anunțului în plen

  ITRE

  5.7.2018

   

   

   

  Comisii sesizate pentru aviz

  Data anunțului în plen

  BUDG

  5.7.2018

  ENVI

  5.7.2018

   

   

  Avize care nu au fost emise

  Data deciziei

  BUDG

  21.6.2018

  ENVI

  21.6.2018

   

   

  Raportori

  Data numirii

  Peter Kouroumbashev

  25.6.2018

   

   

   

  Examinare în comisie

  9.10.2018

  5.11.2018

   

   

  Data adoptării

  3.12.2018

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  38

  3

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Pilar Ayuso, Michał Boni, Françoise Grossetête, Werner Langen, Marisa Matias, Răzvan Popa, Giancarlo Scottà

  Data depunerii

  7.12.2018

  VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

  38

  +

  ALDE

  Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

  ECR

  Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

  GUE/NGL

  Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

  PPE

  Pilar Ayuso, Michał Boni, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

  S&D

  Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato

  VERTS/ALE

  Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda

  3

  -

  EFDD

  Jonathan Bullock

  ENF

  Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

  0

  0

   

   

  Legenda simbolurilor utilizate:

  +  :  pentru

  -  :  împotrivă

  0  :  abțineri

  Ultima actualizare: 8 ianuarie 2019
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate