Postup : 2018/0252(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0441/2018

Predkladané texty :

A8-0441/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/01/2019 - 21.1

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0024

SPRÁVA     *
PDF 672kWORD 84k
7.12.2018
PE 628.397v02-00 A8-0441/2018

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje účelový program financovania vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a nakladania s rádioaktívnym odpadom a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (Euratom) č. 1368/2013

(COM(2018)0467 – C8‑0314/2018 – 2018/0252(NLE))

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajca: Peter Kouroumbashev

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje účelový program financovania vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a nakladania s rádioaktívnym odpadom a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (Euratom) č. 1368/2013

(COM(2018)0467 – C8‑0314/2018 – 2018/0252(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2018)0467),

–  so zreteľom na článok 203 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8‑0314/2018),

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0441/2018),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článkom 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Účelový výdavkový program financovania môže poskytnúť pridanú hodnotu Únie a slúžiť v nej ako vzor, pokiaľ ide o bezpečné riadenie technických otázok v súvislosti s vyraďovaním jadrových zariadení z prevádzky a šírenie poznatkov. Takáto finančná pomoc by sa mala poskytovať na základe ex ante hodnotenia, v ktorom sa identifikujú osobitné potreby a preukáže sa pridaná hodnota Únie, s cieľom podporiť vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky a nakladanie s rádioaktívnym odpadom.

(2)  Účelový výdavkový program financovania môže poskytnúť pridanú hodnotu Únie a slúžiť v nej ako vzor, pokiaľ ide o bezpečné riadenie technických otázok v súvislosti s vyraďovaním jadrových zariadení z prevádzky a šírenie poznatkov. Takáto finančná pomoc by sa mala poskytovať na základe ex ante hodnotenia, v ktorom sa identifikujú osobitné potreby a preukáže sa pridaná hodnota Únie, s cieľom podporiť vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky a nakladanie s rádioaktívnym odpadom. Takáto finančná pomoc by však nemala stanovovať precedens pre financovanie budúceho vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky na úrovni Únie. Iniciatíva uskutočniť a financovať vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky by mala zostať v prvom rade zodpovednosťou členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  V rámci programu by sa malo zabezpečiť aj šírenie poznatkov o procese vyraďovania z prevádzky v Únii, keďže takéto opatrenia prinášajú najväčšiu pridanú hodnotu pre Úniu a prispievajú k bezpečnosti pracovníkov a širokej verejnosti.

(15)  V rámci programu by sa malo zabezpečiť aj šírenie poznatkov a výmena najlepších postupov a získaných skúseností medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o proces vyraďovania z prevádzky v Únii, keďže takéto opatrenia prinášajú najväčšiu pridanú hodnotu pre Úniu a prispievajú k bezpečnosti pracovníkov a širokej verejnosti, ako aj k ochrane životného prostredia.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  Spoločné výskumné centrum by malo viesť špecializovanú iniciatívu na štruktúrovanie zhromažďovania, rozvoja a výmeny poznatkov v oblasti vyraďovania z prevádzky na úrovni Únie bez toho, aby sa vylúčila medzinárodná spolupráca. Táto iniciatíva by mala zohľadňovať viacrozmerné výzvy vrátane výskumu a inovácií, normalizácie, regulácie, odbornej prípravy a vzdelávania a priemyslu.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  S cieľom zaistiť bezpečnosť a čo najvyššiu efektívnosť pri vyraďovaní jadrových zariadení z prevádzky, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by sa mali využívať čo najkvalitnejšie dostupné technické odborné znalosti, a tak zohľadniť medzinárodné najlepšie postupy, a malo by sa náležite prihliadať na povahu a technologické špecifikácie zariadení, ktoré sa majú vyradiť z prevádzky.

(16)  S cieľom zaistiť bezpečnosť a čo najvyššiu efektívnosť pri vyraďovaní jadrových zariadení z prevádzky, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by sa mali využívať čo najkvalitnejšie dostupné technické odborné znalosti vrátane znalostí tretích krajín, a tak zohľadniť medzinárodné najlepšie postupy, a malo by sa náležite prihliadať na povahu a technologické špecifikácie zariadení, ktoré sa majú vyradiť z prevádzky.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Akcie v rámci programov Kozloduj a Bohunice by sa mali realizovať so spoločným finančným úsilím Únie a Bulharska a Slovenska. Maximálna prahová hodnota spolufinancovania Únie by sa mala stanoviť v súlade s postupmi spolufinancovania stanovenými v predchádzajúcich programoch.

(20)  Akcie v rámci programov Kozloduj a Bohunice by sa mali realizovať so spoločným finančným úsilím Únie a Bulharska a Slovenska. Minimálna prahová hodnota spolufinancovania Únie by sa mala stanoviť v súlade s postupmi spolufinancovania stanovenými v predchádzajúcich programoch.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa stanovuje účelový program financovania „Vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky a nakladanie s rádioaktívnym odpadom“ (ďalej len „program“) zameraný na aktuálne potreby. Vo viacročnom finančnom rámci na obdobie 2021 – 2027 poskytne podporu Bulharsku a Slovensku na bezpečné vyradenie z prevádzky ich jadrových reaktorov prvej generácie a na realizáciu procesu vyraďovania z prevádzky a nakladania s rádioaktívnym odpadom, pokiaľ ide o jadrové zariadenia samotnej Komisie v lokalitách Spoločného výskumného centra (JRC).

Týmto nariadením sa stanovuje účelový program financovania „Vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky a nakladanie s rádioaktívnym odpadom“ (ďalej len „program“) zameraný na aktuálne potreby. Vo viacročnom finančnom rámci na obdobie 2021 – 2027 poskytne podporu Bulharsku a Slovensku na bezpečné vyradenie z prevádzky ich jadrových reaktorov, ktoré boli predčasne odstavené, a na realizáciu procesu vyraďovania z prevádzky a nakladania s rádioaktívnym odpadom, pokiaľ ide o jadrové zariadenia samotnej Komisie v lokalitách Spoločného výskumného centra (JRC), pri súčasnom zabezpečení ochrany pracovníkov, najmä pokiaľ ide o zdravotné vplyvy, širokú verejnosť a životné prostredie.

Odôvodnenie

Skoré odstavenie a následné vyradenie reaktorov z prevádzky bolo politickým záväzkom, ktorý Bulharsko prijalo ako podmienku pristúpenia k EÚ, hoci už od roku 1991 do roku 2002 sa uskutočnili programy modernizácie so širokým rozsahom a vysokým rozpočtom, a to najmä v blokoch 3 – 4, s cieľom zlepšiť koncepciu reaktorov v súlade so zvyšovaním úrovne bezpečnosti a technologickým vývojom.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Stanovujú sa v ňom ciele programu, rozpočet na obdobie 2021 – 2027, formy financovania z prostriedkov Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „Spoločenstvo“) a pravidlá poskytovania týchto finančných prostriedkov.

Stanovujú sa v ňom ciele programu, celkový rozpočet na obdobie 2021 – 2027 vrátane presného rozdelenia súm medzi tri programy, formy financovania z prostriedkov Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „Spoločenstvo“) a pravidlá poskytovania týchto finančných prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  „plán vyraďovania z prevádzky“ je dokument, ktorý obsahuje podrobné informácie o navrhovanom vyraďovaní z prevádzky a upravuje tieto záležitosti: zvolená stratégia vyraďovania z prevádzky; harmonogram, typ a postupnosť činností vyraďovania z prevádzky; použitá stratégia nakladania s odpadom vrátane uvoľnenia; navrhovaný konečný stav; uskladnenie a uloženie odpadu pochádzajúceho z vyraďovania z prevádzky; časový rámec vyraďovania z prevádzky; odhady nákladov na ukončenie vyraďovania z prevádzky a ciele, očakávané výsledky, čiastkové ciele, cieľové dátumy, ako aj zodpovedajúce kľúčové ukazovatele výkonnosti vrátane ukazovateľov založených na získanej hodnote. Plán vypracúva držiteľ licencie pre jadrové zariadenie a zohľadňuje sa vo viacročných pracovných programoch v rámci programu;

(2)  „plán vyraďovania z prevádzky“ je dokument, ktorý obsahuje podrobné informácie o navrhovanom vyraďovaní z prevádzky a upravuje tieto záležitosti: zvolená stratégia vyraďovania z prevádzky; harmonogram, typ a postupnosť činností vyraďovania z prevádzky; použitá stratégia nakladania s odpadom vrátane uvoľnenia a program ochrany pracovníkov; navrhovaný konečný stav; uskladnenie a uloženie odpadu pochádzajúceho z vyraďovania z prevádzky; časový rámec vyraďovania z prevádzky; odhady nákladov na ukončenie vyraďovania z prevádzky a ciele, očakávané výsledky, čiastkové ciele, cieľové dátumy, ako aj zodpovedajúce kľúčové ukazovatele výkonnosti vrátane ukazovateľov založených na získanej hodnote. Plán vypracúva držiteľ licencie pre jadrové zariadenie a zohľadňuje sa vo viacročných pracovných programoch v rámci programu;

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  „tretia krajina“ je krajina, ktorá nie je členským štátom Únie.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na základe aktuálnych potrieb na obdobie 2021 – 2027 sa má v rámci programu najmä pomôcť Bulharsku v implementácii programu vyraďovania z prevádzky jadrovej elektrárne Kozloduj a Slovensku v implementácii programu vyraďovania z prevádzky jadrovej elektrárne Bohunice, s osobitným dôrazom na zvládanie príslušných aspektov rádiologickej bezpečnosti, a poskytnúť podpora programu JRC na vyraďovanie z prevádzky a nakladanie s odpadom pri zabezpečení rozsiahleho šírenia získaných poznatkov o vyraďovaní jadrových zariadení z prevádzky v prospech všetkých členských štátov EÚ.

Na základe aktuálnych potrieb na obdobie 2021 – 2027 sa má v rámci programu najmä pomôcť Bulharsku v implementácii programu vyraďovania z prevádzky jadrovej elektrárne Kozloduj a Slovensku v implementácii programu vyraďovania z prevádzky jadrovej elektrárne Bohunice, s osobitným dôrazom na zvládanie príslušných aspektov rádiologickej bezpečnosti, a poskytnúť podpora programu JRC na vyraďovanie z prevádzky a nakladanie s odpadom pri zabezpečení rozsiahleho šírenia a výmeny získaných poznatkov a najlepších postupov medzi všetkými členskými štátmi o vyraďovaní jadrových zariadení z prevádzky a nakladaní s rádioaktívnym odpadom.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  rozvíjať kontakty a výmeny medzi zainteresovanými stranami Únie v oblasti vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky s cieľom vytvoriť potenciálne synergie Únie.

c)  rozvíjať kontakty a výmeny medzi zainteresovanými stranami Únie, najmä z priemyslu, v oblasti vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a nakladania s rádioaktívnym odpadom a jeho ukladania s cieľom zabezpečiť šírenie poznatkov a výmenu skúseností vo všetkých príslušných oblastiach, ako je výskum a inovácie, regulácia, odborná príprava, a vytvoriť potenciálne synergie Únie.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Orientačné rozdelenie sumy uvedenej v odseku 1 je takéto:

2.  Rozdelenie sumy uvedenej v odseku 1 je takéto:

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Z programu sa môžu financovať oprávnené náklady akcie v maximálnej miere stanovenej v prílohe I a II. Maximálna miera spolufinancovania Únie platná pre program Kozloduj alebo pre program Bohunice nesmie byť vyššia ako 50 %. Zostávajúce spolufinancovanie poskytne Bulharsko a Slovensko.

Z programu sa môžu financovať oprávnené náklady akcie stanovené v prílohe I a II. Minimálna miera spolufinancovania Únie platná pre program Kozloduj alebo pre program Bohunice nesmie byť nižšia ako 50 %. Zostávajúce spolufinancovanie poskytne Bulharsko a Slovensko.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Projekty a činnosti financované v období 2021 – 2027 podliehajú maximálnej miere spolufinancovania stanovenej na 50 %.

2.  Projekty a činnosti financované v období 2021 – 2027 podliehajú minimálnej miere spolufinancovania Únie stanovenej na 50 %.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Projekty a činnosti financované v období 2021 – 2027 podliehajú maximálnej miere spolufinancovania stanovenej na 50 %.

2.  Projekty a činnosti financované v období 2021 – 2027 podliehajú minimálnej miere spolufinancovania Únie stanovenej na 50 %.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Kontext

Programy Kozloduj a Bohunice boli vytvorené v rámci rokovaní o pristúpení Bulharska a Slovenska k EÚ. Súčasný návrh nadväzuje na záväzok Únie poskytnúť členským štátom finančnú podporu pri vyraďovaní blokov 1 – 4 jadrovej elektrárne Kozloduj a jadrovej elektrárne Bohunice VI. Okrem toho zahŕňa aj program na vyraďovanie z prevádzky a nakladanie s odpadom (program D&WM) v prípade výskumných zariadení Spoločného výskumného centra (JRC) Európskej komisie pre jadrový výskum v Belgicku, Holandsku, Nemecku a Taliansku. Cieľom tohto návrhu nariadenia Rady je riešiť výzvy súvisiace s vyradením jadrových zariadení z prevádzky a s nakladaním so vznikajúcim odpadom v rámci spoločného nástroja s cieľom optimalizovať súčinnosť a výmenu poznatkov. Je to v súlade so záväzkom Komisie stanoviť referenčnú hodnotu v rámci EÚ pre bezpečné riadenie technologických otázok pri vyraďovaní jadrových zariadení z prevádzky a jej návrhom zriadiť európske centrum excelentnosti na podporu najlepších postupov.

Navrhované nariadenie

Spravodajca víta navrhované nariadenie a osobitnú finančnú podporu Únie pre takýto významný podnik. Zastáva však názor, že na dosiahnutie optimálnych výsledkov je možné vykonať určité úpravy.

Jadrová elektráreň Ignalina v Litve

Aby sa dosiahla konzistentnosť práva EÚ je spravodajca presvedčený, že v súlade so súčasným nariadením Rady (Euratom) č. 1368/2013 by sa vyradenie elektrární Kozloduj a Bohunice z prevádzky malo posudzovať na základe toho istého právneho rámca, ako vyradenie elektrárne Ignalina v Litve. Okrem toho by sa tým uľahčilo úsilie Únie pri vytváraní nového viacročného finančného rámca (VFR) a umožnil by sa tak objektívnejší európsky prístup k energii, a najmä k výzvam v oblasti jadrovej energetiky.

Miery spolufinancovania

V návrhu sa stanovuje maximálna hranica finančnej účasti Únie vo výške 50 %, čo nie je v súlade so súčasnou praxou v prípade Bulharska a Slovenska – 60 % a 63 %. Navrhované zníženie spolufinancovania Únie bude mať za následok značnú finančnú záťaž pre sektory energetiky v oboch krajinách.

Spravodajca by chcel poukázať na to, že odstavenie a následné vyradenie z prevádzky štyroch blokov jadrovej elektrárne Kozloduj (dva VVER 440 V 230 typu a dva modernizované VVER 440 V 230) naraz bolo predčasné. Už od roku 1991 do roku 2002 sa uskutočnili programy modernizácie so širokým rozsahom a vysokým rozpočtom, a to najmä v blokoch 3 – 4, s cieľom zlepšiť koncepciu reaktorov v súlade so zvyšovaním úrovne bezpečnosti a technologickým vývojom. V rámci týchto programov modernizácie boli v plnom rozsahu implementované početné zlepšenia návrhu, ktoré schválili nezávislí medzinárodní experti a odborné hodnotiace misie vrátane misie AQG, ktorá sa konala v roku 2003. Realizácia činností vyraďovania z prevádzky vyžaduje na jednej strane prispôsobenie existujúcej infraštruktúry, ktorá bola vytvorená len pre prevádzkové jednotky, a na druhej strane výstavbu úplne novej infraštruktúry pre vyradenie z prevádzky. To viedlo k významným zmenám vo vnútroštátnych právnych predpisoch súbežne s úsilím prijatým s cieľom splniť záväzky na bezpečné vyradenie reaktorov z prevádzky.    

Na Slovensku sa v súčasnosti štát podieľa na takmer 40 % celkových priamych nákladov na vyraďovanie jadrovej elektrárne V1. Tieto náklady však nezahŕňajú investície vo výške 310 miliónov EUR na výstavbu infraštruktúry pre rádioaktívny odpad, ktoré boli financované z vlastných vnútroštátnych zdrojov a nečerpali finančné prostriedky EÚ.

Vzhľadom na zásadu rovnakého zaobchádzania a v porovnaní s mierou spolufinancovania Úniou v rámci litovského programu vyraďovania, ktorá bola stanovená na 80 %, sa tento prístup môže zdať nevyrovnaný.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Stanovenie účelového programu financovania vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a nakladania s rádioaktívnym odpadom

Referenčné čísla

COM(2018)0467 – C8-0314/2018 – 2018/0252(NLE)

Dátum predloženia / žiadosť o udelenie súhlasu

2.7.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

5.7.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

5.7.2018

ENVI

5.7.2018

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

BUDG

21.6.2018

ENVI

21.6.2018

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Peter Kouroumbashev

25.6.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

9.10.2018

5.11.2018

 

 

Dátum prijatia

3.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pilar Ayuso, Michał Boni, Françoise Grossetête, Werner Langen, Marisa Matias, Răzvan Popa, Giancarlo Scottà

Dátum predloženia

7.12.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

38

+

ALDE

Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Pilar Ayuso, Michał Boni, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 8. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia