Postopek : 2018/0252(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0441/2018

Predložena besedila :

A8-0441/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/01/2019 - 21.1

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0024

POROČILO     *
PDF 713kWORD 78k
7.12.2018
PE 628.397v02-00 A8-0441/2018

o predlogu uredbe Sveta o vzpostavitvi namenskega finančnega programa za razgradnjo jedrskih objektov in ravnanje z radioaktivnimi odpadki ter razveljavitvi Direktive Sveta (Euratom) št. 1368/2013

(COM(2018)0467 – C8-0314/2018 – 2018/0252(NLE))

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Poročevalec: Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev)

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Sveta o vzpostavitvi namenskega finančnega programa za razgradnjo jedrskih objektov in ravnanje z radioaktivnimi odpadki ter razveljavitvi Direktive Sveta (Euratom) št. 1368/2013

(COM(2018)0467 – C8-0314/2018 – 2018/0252(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2018)0467),

–  ob upoštevanju člena 203 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0314/2018),

–  ob upoštevanju člena 78c Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A8-0441/2018),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo;

3.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril Parlament;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Namenski program financiranja lahko ustvari dodatno dodano vrednost Unije, tako da znotraj Unije postane kazalnik za varno upravljanja tehnoloških zadev pri jedrski razgradnji in širjenju znanja. Takšna finančna pomoč bi se morala zagotavljati na podlagi predhodne ocene, ki opredeli posebne potrebe in izkaže dodano vrednost Unije s ciljem podpreti razgradnjo jedrskih objektov in ravnanje z radioaktivnimi odpadki.

(2)  Namenski program financiranja lahko ustvari dodatno dodano vrednost Unije, tako da znotraj Unije postane kazalnik za varno upravljanja tehnoloških zadev pri jedrski razgradnji in širjenju znanja. Takšna finančna pomoč bi se morala zagotavljati na podlagi predhodne ocene, ki opredeli posebne potrebe in izkaže dodano vrednost Unije s ciljem podpreti razgradnjo jedrskih objektov in ravnanje z radioaktivnimi odpadki. Takšna finančna pomoč pa ne bi smela biti precedens za financiranje prihodnje jedrske razgradnje na ravni Unije. Pobuda za izvajanje in financiranje razgradnje jedrskih objektov bi morala v prvi vrsti ostati v pristojnosti držav članic.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Program bi tudi moral zagotoviti širjenje znanja o postopku razgradnje v Uniji, saj takšni ukrepi ustvarijo največjo dodano vrednost Unije in prispevajo k varnosti zaposlenih in splošne javnosti.

(15)  Program bi tudi moral zagotoviti širjenje znanja ter izmenjavo primerov dobre prakse in izkušenj med državami članicami v zvezi s postopkom razgradnje v Uniji, saj takšni ukrepi ustvarijo največjo dodano vrednost Unije in prispevajo k varnosti zaposlenih in splošne javnosti ter varstvu okolja.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a)  Skupno raziskovalno središče bi moralo prevzeti namensko pobudo za organizacijo zbiranja, razvoja in izmenjave znanja na področju razgradnje na ravni Unije, pri čemer ne bi smelo izključiti mednarodnega sodelovanja. V pobudi bi bilo treba upoštevati večstranske izzive, vključno z raziskavami in inovacijami, standardizacijo, regulacijo, usposabljanjem in izobraževanjem ter industrijo.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Za razgradnjo jedrskih objektov, zajetih v to uredbo, bi bilo treba uporabiti najboljše strokovne izkušnje in znanje, ki so na voljo, ter ustrezno upoštevati značilnosti in tehnološke specifikacije objektov, ki jih je treba razgraditi, da bi zagotovili varnost in največjo možno učinkovitost ter pri tem upoštevali najboljše mednarodne prakse.

(16)  Za razgradnjo jedrskih objektov, zajetih v to uredbo, bi bilo treba uporabiti najboljše strokovne izkušnje in znanje, ki so na voljo, tudi iz tretjih držav, ter ustrezno upoštevati značilnosti in tehnološke specifikacije objektov, ki jih je treba razgraditi, da bi zagotovili varnost in največjo možno učinkovitost ter pri tem upoštevali najboljše mednarodne prakse.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Ukrepe iz programov Kozloduj in Bohunice bi bilo treba izvajati s skupnimi finančnimi prizadevanji Unije in Bolgarije oz. Slovaške. Treba bi bilo določiti zgornjo mejo za sofinanciranje Unije, in sicer v skladu s prakso sofinanciranja iz predhodnih programov

(20)  Ukrepe iz programov Kozloduj in Bohunice bi bilo treba izvajati s skupnimi finančnimi prizadevanji Unije ter Bolgarije in Slovaške. Treba bi bilo določiti spodnjo mejo za sofinanciranje Unije, in sicer v skladu s prakso sofinanciranja iz predhodnih programov.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba vzpostavlja namenski finančni program za „razgradnjo jedrskih objektov in ravnanje z radioaktivnimi odpadki“ (v nadaljevanju: program), osredotočen na potrebe, ugotovljene na sedanji podlagi. V obdobju 2021–2027 večletnega finančnega okvira bo v podporo Bolgariji in Slovaški pri varni razgradnji njunih jedrskih reaktorjev prve generacije ter pri izvajanju postopka razgradnje in ravnanju z radioaktivnimi odpadki iz jedrskih objektov Komisije na lokacijah Skupnega raziskovalnega središča (JRC).

Ta uredba vzpostavlja namenski finančni program za „razgradnjo jedrskih objektov in ravnanje z radioaktivnimi odpadki“ (v nadaljevanju: program), osredotočen na potrebe, ugotovljene na sedanji podlagi. V obdobju 2021–2027 večletnega finančnega okvira bo v podporo Bolgariji in Slovaški pri varni razgradnji njunih jedrskih reaktorjev, ki so bili predčasno ustavljeni, ter pri izvajanju postopka razgradnje in ravnanju z radioaktivnimi odpadki iz jedrskih objektov Komisije na lokacijah Skupnega raziskovalnega središča (JRC), pomagal pa bo tudi zaščititi delavce, predvsem v zdravstvenem pogledu, ter splošno javnost in okolje.

Obrazložitev

Bolgarija je politično zavezo za zgodnje zaprtje in temu sledečo razgradnjo reaktorjev sprejela kot pogoj za pristop k EU, po drugi strani pa so bili že med letoma 1991 in 2002 zlasti v enotah 3 in 4 izvedeni obsežni programi za posodobitev z visokim proračunom, da bi zasnovo reaktorjev izboljšali v skladu z višjimi ravnmi varnosti in tehnološkim razvojem.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V uredbi so določeni cilji programa, proračun za obdobje 2021–2027, oblike financiranja Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljevanju: Skupnost) in pravila za zagotavljanje takega financiranja.

V uredbi so določeni cilji programa, skupni proračun za obdobje 2021–2027, vključno s točno razdelitvijo zneska med tri programe, oblike financiranja Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljevanju: Skupnost) in pravila za zagotavljanje takega financiranja.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  „načrt razgradnje“ pomeni dokument, ki vsebuje podrobne informacije o predlagani razgradnji in obsega naslednje: izbrano strategijo razgradnje; časovni načrt, vrsto in zaporedje dejavnosti razgradnje; uporabljeno strategijo ravnanja z odpadki, vključno z odstranitvijo; predlagano končno stanje; skladiščenje in odlaganje odpadkov iz razgradnje; časovni okvir za razgradnjo; stroškovne ocene za dokončanje razgradnje; cilje, pričakovane rezultate, mejnike, ciljne končne datume in ustrezne ključne kazalnike uspešnosti, vključno s kazalniki, ki temeljijo na metodologiji prislužene vrednosti. Načrt pripravi imetnik dovoljenja jedrskega objekta in se odraža v večletnih programih dela programa;

(2)  „načrt razgradnje“ pomeni dokument, ki vsebuje podrobne informacije o predlagani razgradnji in obsega naslednje: izbrano strategijo razgradnje; časovni načrt, vrsto in zaporedje dejavnosti razgradnje; uporabljeno strategijo ravnanja z odpadki, vključno z odstranitvijo, in program za zaščito delavcev; predlagano končno stanje; skladiščenje in odlaganje odpadkov iz razgradnje; časovni okvir za razgradnjo; stroškovne ocene za dokončanje razgradnje; cilje, pričakovane rezultate, mejnike, ciljne končne datume in ustrezne ključne kazalnike uspešnosti, vključno s kazalniki, ki temeljijo na metodologiji prislužene vrednosti. Načrt pripravi imetnik dovoljenja jedrskega objekta in se odraža v večletnih programih dela programa;

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  „tretja država“ pomeni državo, ki ni država članica Unije.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na podlagi sedanjih potreb za obdobje 2021–2027 namerava program zlasti pomagati Bolgariji in Slovaški pri izvajanju programa razgradnje jedrske elektrarne Kozloduj oz. programa razgradnje jedrske elektrarne Bohunice, s posebnim poudarkom na obvladovanju radioloških varnostnih tveganj programov, ter podpreti program JRC za razgradnjo in ravnanje z odpadki, hkrati pa zagotavljati širjenje pri tem pridobljenega znanja o razgradnji jedrskih objektov na vse države članice EU.

Na podlagi sedanjih potreb za obdobje 2021–2027 namerava program zlasti pomagati Bolgariji in Slovaški pri izvajanju programa razgradnje jedrske elektrarne Kozloduj oz. programa razgradnje jedrske elektrarne Bohunice, s posebnim poudarkom na obvladovanju radioloških varnostnih tveganj teh objektov, ter podpreti program JRC za razgradnjo in ravnanje z odpadki, hkrati pa zagotavljati širjenje pri tem pridobljenega znanja in primerov dobre prakse o razgradnji jedrskih objektov in ravnanju z jedrskimi odpadki na vse države članice EU.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  razvoj vezi in izmenjav znanja o razgradnji jedrskih objektov med zainteresiranimi stranmi Unije z namenom razvoja potencialnih sinergij v Uniji.

(c)  razvoj vezi in izmenjav znanja o razgradnji jedrskih objektov med zainteresiranimi stranmi Unije, zlasti industrijo, ter ravnanje z jedrskimi odpadki in njihovo odlaganje z namenom razširjanja znanja in izmenjave izkušenj na vseh ustreznih področjih, kot so raziskave in inovacije, urejanje in usposabljanje, ter razvoja potencialnih sinergij v Uniji.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Okvirna razdelitev zneska iz odstavka 1 je:

2.  Razdelitev zneska iz odstavka 1 je:

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

S programom se lahko financirajo upravičeni stroški ukrepa do najvišje stopnje, kot je določena v prilogah I in II. Najvišja stopnja sofinanciranja Unije, ki se lahko uporabi v programu Kozloduj ali programu Bohunice, ne presega 50 %. Preostalo sofinanciranje zagotovi Bolgarija oziroma Slovaška.

S programom se lahko financirajo upravičeni stroški ukrepa, kot je določeno v prilogah I in II. Najnižja stopnja sofinanciranja Unije, ki se lahko uporabi v programu Kozloduj ali programu Bohunice, ni nižja od 50 %. Preostalo sofinanciranje zagotovi Bolgarija oziroma Slovaška.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Priloga I – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Za projekte in dejavnosti, financirane v obdobju 2021–2027, velja najvišja stopnja sofinanciranja EU, določena na 50 %.

2.  Za projekte in dejavnosti, financirane v obdobju 2021–2027, velja najnižja stopnja sofinanciranja Unije, določena na 50%.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Priloga II – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Za projekte in dejavnosti, financirane v obdobju 2021–2027, velja najvišja stopnja sofinanciranja EU, določena na 50 %.

2.  Za projekte in dejavnosti, financirane v obdobju 2021–2027, velja najnižja stopnja sofinanciranja Unije, določena na 50%.


OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Programa Kozloduj in Bohunice sta bila vzpostavljena v okviru pogajanj za pristop Bolgarije in Slovaške k EU. Ta predlog temelji na zavezi Unije, da zagotovi finančno podporo državama članicama za razgradnjo enot 1 do 4 jedrske elektrarne Kozloduj oziroma jedrske elektrarne Bohunice VI. Poleg tega vključuje tudi program za razgradnjo in ravnanje z odpadki na lokacijah Skupnega raziskovalnega središča (JRC) Evropske komisije za jedrske raziskave, ki se nahajajo v Belgiji, na Nizozemskem, v Nemčiji in Italiji. Namen tega predloga uredbe Sveta je, da bi problematiko v zvezi z razgradnjo jedrskih objektov in ravnanjem z odpadki, ki pri tem nastanejo, obravnavali v okviru skupnega instrumenta ter tako čim bolj izkoristili sinergije in izmenjavo znanja. To je v skladu z zavezo Komisije, da bo v okviru EU vzpostavila merila za varno upravljanje tehnoloških vidikov pri razgradnji jedrskih elektrarn, in z njenim predlogom, naj se vzpostavi evropsko središče odličnosti za spodbujanje dobre prakse.

Predlagana uredba

Poročevalec pozdravlja predlagano uredbo in namensko finančno podporo Unije za tako pomemben podvig. Meni pa, da bi za doseganje optimalnih rezultatov lahko vanjo vnesli nekatere spremembe.

Elektrarna Ignalina v Litvi

Poročevalec meni, da bi bilo treba v skladu s sedanjo Uredbo Sveta (Euratom) št. 1368/2013 razgradnjo jedrskih elektrarn Kozloduj in Bohunice obravnavati v istem pravnem okviru kot razgradnjo jedrske elektrarne Ignalina v Litvi ter tako zagotoviti doslednost v pravu EU. Poleg tega bi s tem olajšali prizadevanja Unije pri vzpostavljanju novega večletnega finančnega okvira ter omogočili bolj objektiven evropski pristop k energetiki in zlasti jedrskim vprašanjem.

Stopnje sofinanciranja

Predlog določa zgornjo mejo za sofinanciranje Unije v višini 50 %, kar ni v skladu s trenutno prakso v Bolgariji in na Slovaškem, kjer ta delež znaša 60 % oziroma 63 %. Predlagano nižje sofinanciranje Unije bo v obeh državah povzročilo znatno finančno breme za energetski sektor.

Poročevalec želi poudariti, da sta bila zaprtje in temu sledeča razgradnja štirih enot jedrske elektrarne Kozloduj (dve jedrski elektrarni tipa 440 V 230 in dve nadgrajenega tipa 440 V 230) preuranjena. Že med letoma 1991 in 2002 so bili zlasti v enotah 3 in 4 izvedeni obsežni programi za posodobitev z visokim proračunom, da bi zasnovo reaktorjev izboljšali v skladu z višjimi ravnmi varnosti in tehnološkim razvojem. V okviru teh programov za posodobitev so bile v celoti uvedene številne izboljšave zasnove, ki so jih odobrili neodvisni mednarodni strokovnjaki in misije za medsebojni pregled, vključno z misijo AQG iz leta 2003. Razgradnja je po eni strani zahtevala prilagoditev obstoječe infrastrukture, ki je bila vzpostavljena samo za operativne enote, po drugi strani pa izgradnjo popolnoma nove infrastrukture za razgradnjo. To je prineslo pomembne spremembe v nacionalni zakonodaji, ki so nastajale vzporedno s prizadevanji za izpolnitev sprejetih obveznosti za varno razgradnjo reaktorjev.

Na Slovaškem država trenutno krije skoraj 40 % skupnih neposrednih stroškov za razgradnjo jedrske elektrarne V1. Vendar ti stroški ne vključujejo naložb v višini 310 milijonov EUR, namenjenih izgradnji infrastrukture za radioaktivne odpadke, ki se je financirala iz nacionalnih virov in ni bila deležna sredstev EU.

Glede na načelo enakega obravnavanja in glede na 80-odstotni delež sofinanciranja Unije v okviru litovskega programa za razgradnjo se ta pristop lahko zdi neuravnotežen.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Vzpostavitev namenskega finančnega programa za razgradnjo jedrskih objektov in ravnanje z radioaktivnimi odpadki

Referenčni dokumenti

COM(2018)0467 – C8-0314/2018 – 2018/0252(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

2.7.2018

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

5.7.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

5.7.2018

ENVI

5.7.2018

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

BUDG

21.6.2018

ENVI

21.6.2018

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev)

25.6.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

9.10.2018

5.11.2018

 

 

Datum sprejetja

3.12.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

38

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Pilar Ayuso, Michał Boni, Françoise Grossetête, Werner Langen, Marisa Matias, Răzvan Popa, Giancarlo Scottà

Datum predložitve

7.12.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

38

+

ALDE

Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis)

PPE

Pilar Ayuso, Michał Boni, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 8. januar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov