ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení pravidel usnadňujících používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů a o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV

  7.12.2018 - (COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)) - ***I

  Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
  Zpravodaj: Emil Radev


  Postup : 2018/0105(COD)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A8-0442/2018
  Předložené texty :
  A8-0442/2018
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení pravidel usnadňujících používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů a o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV

  (COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))

  (Řádný legislativní postup: první čtení)

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0213),

  –  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 87 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0152/2018),

  –  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  –  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 12. července 2018[1],

  –  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

  –  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0442/2018),

  1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

  2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

  3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

  Pozměňovací návrh    1

  Návrh směrnice

  Název

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Návrh

  Návrh

  SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

  SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

  o stanovení pravidel usnadňujících používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů a o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV

  o stanovení pravidel usnadňujících používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání závažných trestných činů a o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV

  Pozměňovací návrh    2

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (2)  Za účelem zvýšení bezpečnosti v členských státech a po celé Unii je nezbytné zlepšit přístup k informacím pro finanční zpravodajské jednotky a orgány veřejné moci odpovědné za prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání závažných trestných činů, aby se zlepšila jejich schopnost vést finanční vyšetřování a vzájemná spolupráce.

  (2)  Za účelem zvýšení bezpečnosti, zlepšení stíhání finanční trestné činnosti, boje proti praní peněz a předcházení daňovým únikům v členských státech a po celé Unii je nezbytné zlepšit přístup k informacím pro finanční zpravodajské jednotky a orgány veřejné moci odpovědné za prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání závažných trestných činů, aby se zlepšila jejich schopnost vést finanční vyšetřování a vzájemná spolupráce.

  Pozměňovací návrh    3

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (2a)  Podle čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii je povinností členských států upřímně, loajálně a efektivně spolupracovat.

  Pozměňovací návrh      4

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 3 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (3a)  Finanční podvody a praní peněz mají dopad na evropské daňové poplatníky. Boj proti této trestné činnosti proto zůstává pro EU jednou priorit.

  Pozměňovací návrh    5

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 6

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (6)  Okamžitý a přímý přístup k informacím uchovávaným v centralizovaných registrech bankovních účtů je často zcela nezbytný pro úspěšné vyšetřování trestného činu i pro včasnou identifikaci, vysledování a zmrazení souvisejícího majetku za účelem jeho konfiskace. Přímý přístup představuje nejrychlejší typ přístupu k informacím uchovávaným v centralizovaných registrech bankovních účtů. Z tohoto důvodu by tato směrnice měla stanovit pravidla, jimiž se uděluje přímý přístup k informacím uchovávaným v centralizovaných registrech bankovních účtů pro určené orgány členských států a další subjekty příslušné pro prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání trestných činů.

  (6)  Okamžitý a přímý přístup k informacím uchovávaným v centralizovaných registrech bankovních účtů je často zcela nezbytný pro úspěšné vyšetřování trestného činu i pro včasnou identifikaci, vysledování a zmrazení souvisejícího majetku za účelem jeho konfiskace. Přímý přístup představuje nejrychlejší typ přístupu k informacím uchovávaným v centralizovaných registrech bankovních účtů. Z tohoto důvodu by tato směrnice měla stanovit pravidla, jimiž se uděluje přímý přístup k informacím uchovávaným v centralizovaných registrech bankovních účtů pro určené orgány členských států příslušné pro prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání trestných činů.

  Pozměňovací návrh    6

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 7

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (7)  Vzhledem k tomu, že v každém členském státě působí mnoho různých orgánů nebo subjektů, jež jsou příslušné pro prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání trestných činů trestných činů, a za účelem zajištění proporcionálního přístupu k finančním a dalším informacím v souladu s touto směrnice by po členských státech mělo být vyžadováno, aby určily, které orgány by měly mít právo na přístup k centralizovaným registrům bankovních účtů a právo požadovat informace od finančních zpravodajských jednotek pro účely této směrnice.

  (7)  Vzhledem k tomu, že v každém členském státě působí mnoho různých orgánů nebo subjektů, jež jsou příslušné pro prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání trestných činů trestných činů, a za účelem zajištění proporcionálního přístupu k finančním a dalším informacím v souladu s touto směrnice mají členské státy povinnost určit, které orgány by měly mít právo na přístup k centralizovaným registrům bankovních účtů a které by měly mít právo požadovat informace od finančních zpravodajských jednotek pro účely této směrnice. Členské státy mají rovněž povinnost vymezit pravomoci těchto orgánů.

  Pozměňovací návrh    7

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 9

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (9)  Daňové orgány a agentury pro boj proti korupci by v rozsahu, v němž jsou příslušné pro prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání trestných činů v souladu s vnitrostátním právem, také měly patřit mezi orgány, které mohou být určeny pro účely této směrnice. Tato směrnice by se neměla vztahovat na správní vyšetřování.

  (9)  Daňové orgány a agentury pro boj proti korupci by v rozsahu, v němž jsou příslušné pro prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání trestných činů v souladu s vnitrostátním právem, také měly patřit mezi orgány, které mohou být určeny pro účely této směrnice. Správní vyšetřování, které nevede finanční zpravodajská jednotka v souvislosti s prevencí a odhalováním praní peněz a financování terorismu a účinným bojem proti nim, by nemělo spadat do oblasti působnosti této směrnice.

  Pozměňovací návrh    8

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 10

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (10)  Pachatelé trestných členů, zejména zločinecké skupinyteroristé, často působí v různých členských státech a jejich majetek, včetně bankovních účtů, se nachází v různých členských státech. Vzhledem k přeshraničnímu rozměru závažných trestných činů, včetně terorismu, a souvisejících finančních aktivit je často nezbytné, aby příslušné orgány měly při vyšetřování přístup k informacím o bankovních účtech vedených v jiných členských státech.

  (10)  Pachateli trestných činů, jako jsou finanční podvodypraní peněz, jsou často zločinecké skupiny a teroristické organizace, které působí v různých členských státech, a jejich majetek, včetně bankovních účtů, se nachází v různých členských státech. Vzhledem k přeshraničnímu rozměru závažných trestných činů, včetně terorismu, a souvisejících finančních aktivit je často nezbytné, aby příslušné orgány měly při vyšetřování v trestním řízení přístup k informacím o bankovních účtech vedených v jiných členských státech.

  Pozměňovací návrh    9

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 11

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (11)  Informace, jež příslušné orgány získají z národních centralizovaných registrů bankovních účtů, si mohou vyměňovat s příslušnými orgány nacházejícími se v jiném členském státě v souladu s rámcovým rozhodnutím Rady 2006/960/SVV14 a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/41/EU15.

  (11)  Informace, jež příslušné orgány získají z národních centralizovaných registrů bankovních účtů, si mohou vyměňovat s příslušnými orgány nacházejícími se v jiném členském státě v souladu s rámcovým rozhodnutím Rady 2006/960/SVV14 a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/41/EU15 a v souladu s příslušnými předpisy na ochranu údajů.

  _________________

  _________________

  14 Rámcové rozhodnutí 2006/960/SVV ze dne 18. prosince 2006 o zjednodušení výměny operativních a jiných informací mezi donucovacími orgány členských států Evropské unie, Úř. věst. L 386, 29.12.2006, s. 89.

  14 Rámcové rozhodnutí 2006/960/SVV ze dne 18. prosince 2006 o zjednodušení výměny operativních a jiných informací mezi donucovacími orgány členských států Evropské unie, Úř. věst. L 386, 29.12.2006, s. 89.

  15 Směrnice 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014 o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech, Úř. věst. L 130, 1.5.2014, s. 1.

  15 Směrnice 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014 o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech, Úř. věst. L 130, 1.5.2014, s. 1.

   

  .

  Pozměňovací návrh    10

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 12

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (12)  Směrnice (EU) 2015/849 významně posílila právní rámec Unie, jímž se řídí činnost a spolupráce finančních zpravodajských jednotek. Mezi pravomoci finančních zpravodajských jednotek patří právo na přístup k finančním a správním informacím a informacím v oblasti prosazování práva, které potřebují k boji proti praní peněz, souvisejícím predikativním trestným činům a financování terorismu. Přesto právo Unie nestanoví konkrétní nástroje a mechanismy, jež finanční zpravodajské jednotky musí mít k dispozici, aby měly přístup k těmto informacím a mohly plnit své úkoly. Jelikož členské státy zůstávají plně odpovědné za zřízení a stanovení organizační struktury finančních zpravodajských jednotek, rozsah přístupu těchto jednotek k regulačním databázím se v jednotlivých státech liší, což vede k nedostatečné výměně informací mezi donucovacími orgány nebo státními zastupitelstvími a finančními zpravodajskými jednotkami.

  (12)  Směrnice (EU) 2015/849 významně posílila právní rámec Unie, jímž se řídí činnost a spolupráce finančních zpravodajských jednotek, včetně možnosti zřídit mechanismus podpory a koordinace. Mezi pravomoci finančních zpravodajských jednotek, které mají v jednotlivých členských státech různý status a mohou být správními orgány, policejními orgány či jejich kombinací, patří právo na přístup k finančním a správním informacím a informacím v oblasti prosazování práva, které potřebují k boji proti praní peněz, souvisejícím predikativním trestným činům a financování terorismu a k jejich prevenci a odhalování. Přesto právo Unie nestanoví konkrétní nástroje a mechanismy, jež finanční zpravodajské jednotky musí mít k dispozici, aby měly přístup k těmto informacím a mohly plnit své úkoly. Jelikož členské státy zůstávají plně odpovědné za zřízení a stanovení organizační struktury finančních zpravodajských jednotek, rozsah přístupu těchto jednotek k regulačním databázím se v jednotlivých státech liší, což vede k nedostatečné výměně informací mezi donucovacími orgány nebo státními zastupitelstvími a finančními zpravodajskými jednotkami.

  Pozměňovací návrh    11

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 13

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (13)  Za účelem zvýšení právní jistoty a operativní účinnosti by tato směrnice měla stanovit pravidla pro posílení pravomocí finančních zpravodajských jednotek v oblasti sdílení informací s určenými příslušnými orgány pro veškeré závažné trestné činy.

  (13)  Za účelem zvýšení právní jistoty a operativní účinnosti by tato směrnice měla stanovit pravidla pro posílení pravomocí finančních zpravodajských jednotek v oblasti sdílení informací či analýz s určenými příslušnými orgány dotčeného členského státu pro veškeré závažné trestné činy. Finanční zpravodajské jednotky by konkrétně měly mít povinnost sdílet informace či analýzy s určenými příslušnými orgány pro účely prevence, odhalování, vyšetřování či stíhání praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů a financování terorismu, a je-li to nezbytné v konkrétním případě, závažných trestných činů. Směrnice by neměla omezovat operativní nezávislost a autonomii finančních zpravodajských jednotek, kterou mají podle směrnice (EU) 2015/849, včetně schopnost přijímat samostatná rozhodnutí o tom, že si vyžádají informace a budou je analyzovat a šířit. Pokud příslušný orgán v jejím členském státě žádosti o informace nevyhoví, poskytne přiměřené odůvodnění.

  Pozměňovací návrh    12

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 14

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (14)  Tato směrnice by dále měla stanovit jasně vymezený právní rámec, jenž by finančním zpravodajským jednotkám umožnil vyžadovat potřebné informace uchovávané určenými příslušnými orgány, aby tyto jednotky mohly účinně předcházet praní peněz, souvisejícím predikativním trestným činům a financování terorismu a bojovat proti nim.

  (14)  Tato směrnice by dále měla stanovit jasně vymezený právní rámec, jenž by finančním zpravodajským jednotkám umožnil vyžadovat potřebné informace uchovávané určenými příslušnými orgány v dotčeném členském státě, aby tyto jednotky mohly účinně předcházet praní peněz, souvisejícím predikativním trestným činům a financování terorismu, odhalovat je a bojovat proti nim.

  Pozměňovací návrh    13

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 15

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (15)  Sdílení informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami a s příslušnými orgány by mělo být umožněno pouze v případech, kdy to je nezbytné v daném případě pro prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání závažného trestného činu nebo praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů a financování terorismu.

  (15)  Sdílení informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami by mělo být umožněno pro účely prevence, odhalování, vyšetřování či stíhání praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů nebo financování terorismu a ve výjimečných a naléhavých řádně odůvodněných případech závažných trestných činů. Od tohoto sdílení informací by se nemělo odrazovat.

  Pozměňovací návrh    14

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 16

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (16)  Aby bylo možno účinněji předcházet praní peněz, souvisejícím predikativním trestným činům a financování terorismu, bojovat proti nim a posílit roli finančních zpravodajských jednotek při poskytování finančních informací a analýz, měly by tyto jednotky být oprávněny vyměňovat si informace a analýzy, kterými již disponují, nebo které lze od povinných osob obdržet na žádost jiné finanční zpravodajské jednotky nebo příslušného orgánu v daném členském státě. Tato výměna by neměla omezovat aktivní úlohu finančních zpravodajských jednotek při sdělování svých analýz ostatním finančním zpravodajským jednotkám v případech, kdy taková analýza odhaluje skutečnosti, jednání či podezření související s praním peněz a financováním terorismu, na kterých mají tyto ostatní finanční zpravodajské jednotky přímý zájem. Finanční analýza zahrnuje operativní analýzu, která se zabývá jednotlivými případy a konkrétními cíli nebo vhodně vybranými informacemi, v závislosti na charakteru a rozsahu obdržených informací a předpokládaném využití těchto informací po jejich sdělení, jakož i strategickou analýzu soustřeďující se na trendy a mechanismy v oblasti praní peněz a financování terorismu. Touto směrnicí by však neměl být dotčen organizační status a role finančních zpravodajských jednotek podle vnitrostátního práva jednotlivých členských států.

  (16)  Aby bylo možno účinněji předcházet praní peněz, souvisejícím predikativním trestným činům a financování terorismu, odhalovat je a bojovat proti nim a posílit roli finančních zpravodajských jednotek při poskytování finančních informací a analýz, měly by tyto jednotky být oprávněny vyměňovat si na žádost jiné finanční zpravodajské jednotky nebo příslušného orgánu v daném členském státě informace kterými již disponují nebo které lze od povinných osob obdržet, a analýzy, kterými již disponují. Tato výměna by neměla omezovat aktivní úlohu finančních zpravodajských jednotek při sdělování svých analýz ostatním finančním zpravodajským jednotkám v případech, kdy taková analýza odhaluje skutečnosti, jednání či podezření související s praním peněz a financováním terorismu, na kterých mají tyto ostatní finanční zpravodajské jednotky přímý zájem. Finanční analýza zahrnuje operativní analýzu, která se zabývá jednotlivými případy a konkrétními cíli nebo vhodně vybranými informacemi, v závislosti na charakteru a rozsahu obdržených informací a předpokládaném využití těchto informací po jejich sdělení, jakož i strategickou analýzu soustřeďující se na trendy a mechanismy v oblasti praní peněz a financování terorismu. Je velmi důležité, aby finanční zpravodajské jednotky dostávaly od příslušných orgánů zpětnou vazbu, pokud jde o využívání poskytnutých finanční informací a finančních analýz a o výsledek souvisejícího vyšetřování nebo stíhání. Členské státy by měly vytvořit vhodné mechanismy umožňující tyto výměny informací a navazujících opatření. Touto směrnicí by však neměl být dotčen organizační status a role finančních zpravodajských jednotek podle vnitrostátního práva jednotlivých členských států.

  Pozměňovací návrh    15

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 17

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (17)  Lhůty pro výměny informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami jsou nezbytné k zajištění rychlé, účinné a stabilní spolupráce. Sdílení informací nezbytných k řešení přeshraničních případů a vyšetřování by mělo být probíhat se stejnou rychlostí a prioritou jako u podobných vnitrostátních případů. Měly by být stanoveny lhůty, aby bylo zajištěno, že sdílení informací proběhne v přiměřené době anebo že budou splněny procesní požadavky. Kratší časové lhůty by měly být stanoveny v řádně odůvodněných případech, kdy se žádosti týkají konkrétních závažných trestných činů, jako například teroristických trestných činů a trestných činů spáchaných teroristickou skupinou nebo činností stanovených v právu Unie.

  (17)  Lhůty pro výměny informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami jsou nezbytné k zajištění rychlé, účinné a stabilní spolupráce. Sdílení informací nezbytných k řešení přeshraničních případů a vyšetřování by mělo být probíhat se stejnou rychlostí a prioritou jako u podobných vnitrostátních případů. Měly by být stanoveny lhůty, aby bylo zajištěno, že sdílení informací proběhne v přiměřené době anebo že budou splněny procesní požadavky, a aby byly rovněž harmonizovány postupy pro výměnu informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami v rámci Unie. Kratší časové lhůty by měly být stanoveny v řádně odůvodněných případech, kdy se žádosti týkají konkrétních závažných trestných činů, jako například teroristických trestných činů a trestných činů spáchaných teroristickou skupinou nebo činností stanovených v právu Unie.

  Pozměňovací návrh    16

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 19

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (19)  Vzhledem k citlivosti finančních údajů, jež by měly finanční zpravodajské jednotky analyzovat, a nezbytným zárukám ochrany údajů by tato směrnice měla výslovně stanovit druh a rozsah informací, které si finanční zpravodajské jednotky mohou vyměňovat navzájem a s určenými příslušnými orgány. Směrnice by neměla přinést žádné změny stávajících schválených metod shromažďování údajů.

  (19)  Vzhledem k citlivosti finančních údajů, jež by měly finanční zpravodajské jednotky analyzovat, a nezbytným zárukám ochrany údajů by tato směrnice měla výslovně stanovit druh a rozsah informací, které si finanční zpravodajské jednotky mohou vyměňovat navzájem a s určenými příslušnými orgány. Směrnice by neměla přinést žádné změny stávajících schválených metod shromažďování údajů. Členské státy by však měly mít možnost přijmout rozhodnutí, že rozšíří rozsah finančních informací a informací o bankovních účtech, jež si mohou vyměňovat finanční zpravodajské jednotky a určené příslušné orgány. Členské státy mohou rovněž usnadnit přístup příslušných orgánů k finančním informacím a informacím o bankovních účtech za účelem prevence, odhalování, vyšetřování či stíhání trestných činů s výjimkou závažných trestných činů. Tato směrnice by se neměla odchylovat od použitelných předpisů na ochranu údajů.

  Pozměňovací návrh    17

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 20

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (20)  V souladu s konkrétními pravomocemi a úkoly stanovenými v článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 poskytuje Europol členským státům pomoc při přeshraničním vyšetřování aktivit nadnárodních zločineckých organizací v oblasti praní peněz. Podle nařízení (EU) 2016/794 představují národní jednotky Europolu styčné body mezi Europolem a orgány členských států, jež jsou příslušné k vyšetřování trestných činů. Aby mohl Europol získat informace nezbytné k plnění svých úkolů, měly by členské státy zajistit, že jejich finanční zpravodajská jednotka bude odpovídat na žádosti o finanční informace a finanční analýzy podané Europolem prostřednictvím příslušných národních jednotek Europolu. Členské státy by dále měly zajistit, že jejich národní jednotka Europolu odpoví na žádosti o informace týkající se bankovních účtů ze strany Europolu. Žádosti podané Europolem musí být řádně odůvodněny. Musí být posuzovány na základě konkrétního případu a nepřesahovat rozsah povinností Europolu v rámci plnění jeho úkolů.

  (20)  V souladu s konkrétními pravomocemi a úkoly stanovenými v článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/79416 poskytuje Europol členským státům pomoc při přeshraničním vyšetřování aktivit nadnárodních zločineckých organizací v oblasti praní peněz. V tomto ohledu je Europol povinen oznámit členským státům jakékoli informace a vazby mezi různými trestnými činy, jež se těchto členských států týkají. Podle nařízení (EU) 2016/794 představují národní jednotky Europolu styčné body mezi Europolem a orgány členských států, jež jsou příslušné k vyšetřování trestných činů. Aby mohl Europol získat informace nezbytné k plnění svých úkolů, měly by členské státy zajistit, že jejich finanční zpravodajská jednotka byla oprávněna odpovídat na žádosti o finanční informace a finanční analýzy podané Europolem prostřednictvím příslušných národních jednotek Europolu. Členské státy by dále měly zajistit, aby jejich národní jednotka Europolu byla oprávněna odpovídat na žádosti o informace týkající se bankovních účtů ze strany Europolu. Žádosti podané Europolem musí být řádně odůvodněny. Musí být posuzovány na základě konkrétního případu a nepřesahovat rozsah povinností Europolu v rámci plnění jeho úkolů. Neměla by být ohrožena operační nezávislost a autonomie finančních zpravodajských jednotek a tyto jednotky by měly i nadále samy rozhodovat o tom, zda poskytnou požadované informace či analýzu. V zájmu zjištění rychlé a účinné spolupráce je třeba stanovit lhůty, do kdy finanční zpravodajské jednotky odpoví na žádosti Europolu.

  __________________

  __________________

  16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV, Úř. věst. L 135, 24.5.2016, s. 53.

  16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV, Úř. věst. L 135, 24.5.2016, s. 53.

  Pozměňovací návrh    18

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 21 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (21a)  Aby se posílila spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami, měla by Evropská komise provést v blízké budoucnosti posouzení dopadu s cílem vyhodnotit možnost a vhodnost vytvoření mechanismu pro spolupráci a podporu, jakým by mohla být například finanční zpravodajská jednotka EU.

  Pozměňovací návrh    19

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 22

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (22)  K dosažení přiměřené rovnováhy mezi účinností a vysokou úrovní ochrany údajů by členské státy měly být povinny zajistit, že zpracovávání citlivých finančních informací, které by mohly odhalit rasový či etnický původ osoby, její politické názory, náboženské či filozofické přesvědčení, členství v odborových organizacích, zdravotní stav, sexuální život či sexuální orientaci, bude povoleno pouze v případech, kdy je takové zpracování zcela nezbytné a relevantní pro konkrétní vyšetřování.

  (22)  K dosažení přiměřené rovnováhy mezi účinností a vysokou úrovní ochrany údajů by členské státy měly být povinny zajistit, že zpracovávání citlivých finančních informací, které by mohly odhalit rasový či etnický původ osoby, její politické názory, náboženské či filozofické přesvědčení, členství v odborových organizacích, zdravotní stav, sexuální život či sexuální orientaci, bude povoleno pouze osobám se zvláštním oprávněním a pouze v případech, kdy je takové zpracování zcela nezbytné, relevantnípřiměřené pro prevenci, odhalování, vyšetřování nebo stíhání konkrétního trestného činu a v souladu s příslušnými předpisy na ochrany údajů..

  Pozměňovací návrh    20

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 23

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (23)  Tato směrnice dodržuje základní práva a ctí zásady, které jsou v oblasti jejich působnosti uznány v článku 6 Smlouvy o Evropské unii, v Listině základních práv Evropské unie, zejména právo na respektování soukromého a rodinného života (článek 7)právo na ochranu osobních údajů (článek 8), v mezinárodním právu a mezinárodních dohodách, jichž jsou Unie nebo všechny členské státy smluvní stranou, včetně Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, jakož i v ústavách členských států.

  (23)  Tato směrnice dodržuje základní práva a ctí zásady, které jsou v oblasti jejich působnosti uznány v článku 6 Smlouvy o Evropské unii, v Listině základních práv Evropské unie, zejména právo na respektování soukromého a rodinného života (článek 7), právo na ochranu osobních údajů (článek 8), právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces (článek 47), presumpci neviny a právo na obhajobu (článek 48) a zásadu zákonnosti a přiměřenosti trestných činů (článek 49), v mezinárodním právu a mezinárodních dohodách, jichž jsou Unie nebo všechny členské státy smluvní stranou, včetně Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, jakož i v ústavách členských států. Směrnice rovněž dodržuje a ctí svobodu podnikání a zákaz diskriminace.

  Pozměňovací návrh    21

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 25

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (25)  Osobní údaje získané podle této směrnice by měly být zpracovávány příslušnými orgány, pouze pokud je to nezbytné a přiměřené pro účely prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání závažných trestných činů.

  (25)  Veškeré osobní údaje získané podle této směrnice by měly být v souladu se směrnicí (EU) 2016/680 a nařízením (EU) 2016/679 zpracovávány příslušnými orgány, pouze pokud je to nezbytné a přiměřené pro účely prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání závažných trestných činů.

  Pozměňovací návrh    22

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 26

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (26)  Aby bylo dodržováno právo na ochranu osobních údajů a právo na soukromí a minimalizován dopad přístupu k informacím obsaženým v centralizovaných registrech bankovních účtů a systémech vyhledávání dat, je dále nezbytné stanovit podmínky pro omezení tohoto přístupu. Zejména by členské státy měly zajistit, že se na přístup příslušných orgánů k osobním údajům pro účely této směrnice vztahují přiměřená opatření a politiky ochrany osobních údajů. K informacím obsahujícím osobní údaje, jež lze získat z centralizovaných registrů bankovních účtů nebo prostřednictvím postupu ověřování, by měly mít přístup pouze oprávněné osoby.

  (26)  Aby bylo dodržováno právo na ochranu osobních údajů a právo na soukromí a minimalizován dopad přístupu k informacím obsaženým v centralizovaných registrech bankovních účtů a systémech vyhledávání dat, je dále nezbytné stanovit podmínky pro omezení tohoto přístupu. Zejména by členské státy měly zajistit, že se na přístup příslušných orgánů k osobním údajům pro účely této směrnice vztahují přiměřená opatření a politiky ochrany osobních údajů. K informacím obsahujícím osobní údaje, jež lze získat z centralizovaných registrů bankovních účtů nebo prostřednictvím postupu ověřování, by měli mít přístup pouze oprávnění pracovníci. Pracovníci s přístupem k těmto citlivým údajům by měli být náležitě proškoleni, co se týče bezpečnostních postupů při výměně údaji a jejich zpracování.

  Pozměňovací návrh    23

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 28

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (28)  Komise by měla podat zprávu o provádění této směrnice tři roky po datu jejího provedení a následně každé tři roky. Podle bodů 22 a 23 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů19 by Komise rovněž měla provést hodnocení této směrnice na základě informací shromážděných prostřednictvím zvláštních monitorovacích opatření za účelem posouzení skutečných účinků této směrnice a potřeby dalších kroků.

  (28)  Komise by měla podat zprávu o provádění této směrnice dva roky po datu jejího provedení a následně každé tři roky. Podle bodů 22 a 23 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů19 by Komise rovněž měla provést hodnocení této směrnice na základě informací shromážděných prostřednictvím zvláštních monitorovacích opatření za účelem posouzení skutečných účinků této směrnice a potřeby dalších kroků.

  _________________

  _________________

  19 Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016, Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

  19 Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016, Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

  Pozměňovací návrh    24

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 29

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (29)  Cílem této směrnice je zajistit, že budou přijata opatření, jež občanům Unie poskytnou vysokou úroveň bezpečnosti předcházením trestné činnosti a bojem proti ní v souladu s článkem 67 Smlouvy o fungování Evropské unie. Vzhledem ke svému nadnárodnímu charakteru vyžadují hrozby teroristických útoků a dalších trestných činů ucelený celoevropský přístup. Pachatelé trestných činů mohou zneužívat nedostatečně účinné využívání informací o bankovních účtech a finančních informací, a budou z těchto informací mít prospěch, což může mít důsledky v jiném členském statě. Jelikož cíle této směrnice nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy, ale spíše jich může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřesahuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

  (29)  Cílem této směrnice je zajistit, že budou přijata opatření, jež občanům Unie poskytnou vysokou úroveň bezpečnosti předcházením trestné činnosti a bojem proti ní v souladu s článkem 67 Smlouvy o fungování Evropské unie. Vzhledem ke svému nadnárodnímu charakteru má přeshraniční organizovaná trestná činnost dopad na Unii jako celek a vyžaduje ucelený celoevropský přístup. Pachatelé trestných činů mohou zneužívat nedostatečně účinné využívání informací o bankovních účtech a finančních informací, a budou z těchto informací mít prospěch, což může mít důsledky v jiném členském statě. Jelikož cíle této směrnice nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy, ale spíše jich může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřesahuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

  Pozměňovací návrh    25

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Tato směrnice stanoví opatření, která mají usnadnit přístup příslušných orgánů k finančním informacím a informacím o bankovních účtech za účelem prevence, odhalování, vyšetřování či stíhání závažných trestných činů. Obsahuje také opatření, jež mají usnadnit přístup finančních zpravodajských jednotek k informacím v oblasti vymáhání práva a zjednodušit spolupráci mezi finančními zpravodajskými jednotkami.

  1.  Tato směrnice stanoví opatření, která mají usnadnit přístup příslušných orgánů k finančním informacím a informacím o bankovních účtech a jejich využívání těmito orgány za účelem prevence, odhalování, vyšetřování či stíhání závažných trestných činů. Obsahuje také opatření, jež mají usnadnit přístup finančních zpravodajských jednotek v konkrétním případě k informacím v oblasti vymáhání práva, jsou-li tyto informace nezbytné, a zjednodušit spolupráci mezi finančními zpravodajskými jednotkami.

  Pozměňovací návrh    26

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – odst. 2 – písm. a

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  a)  ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 a související ustanovení ve vnitrostátním právu členských států, včetně těch, která upravují organizační postavení finančních zpravodajských jednotek stanovené ve vnitrostátním právu;

  a)  ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 a související ustanovení ve vnitrostátním právu členských států, včetně těch, která upravují organizační postavení finančních zpravodajských jednotek stanovené ve vnitrostátním právu a pravomoci vnitrostátních orgánů zodpovědných za uplatňování právních předpisů týkajících se prevence využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu;

  Pozměňovací návrh    27

  Návrh směrnice

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. e

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  e)  „finančními informacemi“ jakýkoliv druh informací nebo údajů, které jsou v držení finančních zpravodajských jednotek za účelem prevence praní peněz a financování terorismu, jejich odhalování a účinného boje proti nim, nebo jakýkoli druh informací nebo údajů, které jsou v držení veřejných orgánů nebo povinných osob za těmito účely a jež jsou dostupné finančním zpravodajským jednotkám bez přijetí donucovacích opatření podle vnitrostátního práva;

  e)  „finančními informacemi“ jakýkoliv druh informací nebo údajů, jako jsou údaje o finančních aktivech, pohybech finančních prostředků a finančně-obchodních vazbách, které jsou v držení finančních zpravodajských jednotek za účelem prevence praní peněz a financování terorismu, jejich odhalování a účinného boje proti nim, nebo jakýkoli druh informací nebo údajů, které jsou v držení veřejných orgánů nebo povinných osob za těmito účely a jež jsou dostupné finančním zpravodajským jednotkám bez přijetí donucovacích opatření podle vnitrostátního práva;

  Pozměňovací návrh    28

  Návrh směrnice

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. f

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  f)  „informacemi v oblasti prosazování práva“ jakýkoliv druh informací nebo údajů, které jsou v držení příslušných orgánů za účelem prevence, odhalování, vyšetřování nebo stíhání trestných činů, nebo jakýkoli druh informací nebo údajů, které jsou v držení veřejných orgánů nebo soukromých subjektů za těmito účely a jež jsou dostupné příslušným orgánům bez přijetí donucovacích opatření v souladu s vnitrostátním právem;

  f)  „informacemi v oblasti prosazování práva“ jakýkoliv druh informací nebo údajů, které jsou již v držení příslušných orgánů za účelem prevence, odhalování, vyšetřování nebo stíhání trestných činů, nebo jakýkoli druh informací nebo údajů, které jsou v držení veřejných orgánů nebo soukromých subjektů za těmito účely a jež jsou dostupné příslušným orgánům bez přijetí donucovacích opatření v souladu s vnitrostátním právem; tyto informace zahrnují výpisy z rejstříku trestů, údaje o vyšetřování nebo probíhajícím trestním stíhání, údaje o zmrazení a zabavení aktiv nebo o dalších vyšetřovacích či předběžných opatřeních, informace o odsuzujících rozsudcích, zabavení majetku a činnostech v rámci vzájemné právní pomoci;

  Pozměňovací návrh    29

  Návrh směrnice

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. g – návětí

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  g)  „informacemi o bankovních účtech“ následující informace obsažené v centralizovaných registrech bankovních účtů:

  g)  „informacemi o bankovních účtech“ následující informace o bankovních a platebních účtech a o bezpečnostních schránkách obsažené v centralizovaných registrech bankovních účtů:

  Pozměňovací návrh    30

  Návrh směrnice

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. k

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  k)  „finanční analýzou“ operativní a strategická analýza prováděná finančními zpravodajskými jednotkami za účelem plnění jejich úkolů podle směrnice (EU) 2015/849;

  k)  „finanční analýzou“ výsledky operativní a strategické analýzy prováděné finančními zpravodajskými jednotkami za účelem plnění jejich úkolů podle směrnice (EU) 2015/849;

  Pozměňovací návrh    31

  Návrh směrnice

  Čl. 3 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Každý členský stát určí ze svých orgánů příslušných k prevenci, odhalování, vyšetřování nebo stíhání trestných činů příslušné orgány oprávněné k přístupu do vnitrostátních centralizovaných registrů bankovních účtů zřízených členskými státy v souladu s článkem 32a směrnice (EU) 2015/849 a k vyhledávání v těchto registrech. Tyto orgány zahrnují národní jednotky Europolu a úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti.

  1.  Každý členský stát určí ze svých orgánů příslušných k prevenci, odhalování, vyšetřování nebo stíhání trestných činů příslušné orgány oprávněné k přístupu do vnitrostátních centralizovaných registrů bankovních účtů zřízených členskými státy v souladu s článkem 32a směrnice (EU) 2015/849 a k vyhledávání v těchto registrech. Tyto orgány zahrnují přinejmenším národní jednotky Europolu a úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti.

  Pozměňovací návrh    32

  Návrh směrnice

  Čl. 3 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Každý členský stát určí ze svých orgánů příslušných k prevenci, odhalování, vyšetřování nebo stíhání trestných činů příslušné orgány oprávněné k vyžádání a obdržení finančních informací nebo finanční analýzy od finanční zpravodajské jednotky. Tyto orgány zahrnují národní jednotky Europolu.

  2.  Každý členský stát určí ze svých orgánů příslušných k prevenci, odhalování, vyšetřování nebo stíhání trestných činů příslušné orgány oprávněné k vyžádání a obdržení finančních informací nebo finanční analýzy od finanční zpravodajské jednotky. Tyto orgány zahrnují přinejmenším národní jednotky Europolu.

  Pozměňovací návrh    33

  Návrh směrnice

  Čl. 3 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3.  Každý členský stát oznámí Komisi příslušné orgány, které určil v souladu s odstavci 1 a 2, do [6 měsíců od data provedení], jakož i každou změnu v jejich určení. Komise zveřejní tato oznámení a každou jejich změnu v Úředním věstníku Evropské unie.

  3.  Každý členský stát oznámí Komisi příslušné orgány, které určil v souladu s odstavci 1 a 2, do [4 měsíců od data provedení], jakož i každou změnu v jejich určení. Komise zveřejní tato oznámení a každou jejich změnu v Úředním věstníku Evropské unie.

  Pozměňovací návrh    34

  Návrh směrnice

  Čl. 4 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Členské státy zajistí, aby příslušné orgány určené podle čl. 3 odst. 1 měly právo na přístup k informacím o bankovních účtech a vyhledávání v nich, a to přímo a okamžitě, je-li to nezbytné pro plnění jejich úkolů k prevenci, odhalování, vyšetřování nebo stíhání závažného trestného činu nebo k podpoře trestního vyšetřování závažného trestného činu, včetně zjišťování, sledování a zmrazení majetku v souvislosti s tímto vyšetřováním.

  1.  Členské státy zajistí, aby příslušné orgány určené podle čl. 3 odst. 1 měly právo na přístup k informacím o bankovních účtech a vyhledávání v nich, a to přímo a okamžitě, je-li to nezbytné pro plnění jejich úkolů k prevenci, odhalování, vyšetřování nebo stíhání závažného trestného činu nebo k podpoře trestního vyšetřování závažného trestného činu, včetně zjišťování, sledování a zmrazení majetku v souvislosti s tímto vyšetřováním. Přístup a vyhledávání jsou považovány za přímé a okamžité také v případě, kdy vnitrostátní orgány provozující centralizované registry bankovních účtů rychle předají informace o bankovních účtech prostřednictvím automatizovaného mechanismu příslušným orgánům za předpokladu, že s požadovanými údaji či informacemi, které mají být poskytnuty, nemanipuluje žádný zprostředkovatelský subjekt.

  Pozměňovací návrh    35

  Návrh směrnice

  Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  1a.  Členské státy poskytující přístup k informacím o bankovních účtech prostřednictvím centrálních elektronických systémů vyhledávání dat zajistí, aby orgán provozující tyto systémy předával výsledky vyhledávání příslušným orgánům neprodleně a v jejich původní podobě.

  Pozměňovací návrh    36

  Návrh směrnice

  Čl. 4 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  K dodatečným informacím, které mohou členské státy považovat za nezbytné a uvádět je v centralizovaných registrech bankovních účtů v souladu s čl. 32a odst. 4 směrnice (EU) 2018/XX, nemají podle této směrnice příslušné orgány přístup ani v nich nemohou vyhledávat.

  2.  K dodatečným informacím, které mohou členské státy považovat za nezbytné a uvádět je v centralizovaných registrech bankovních účtů v souladu s čl. 32a odst. 4 směrnice (EU) 2018/XX, nemají na základě této směrnice příslušné orgány přístup ani v nich nemohou vyhledávat.

  Pozměňovací návrh    37

  Návrh směrnice

  Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  1a.  Členské státy zajistí, aby pracovníci vnitrostátních určených příslušných orgánů zachovávali vysoké profesní normy důvěrnosti a ochrany údajů.

  Pozměňovací návrh    38

  Návrh směrnice

  Čl. 5 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Členské státy zajistí, aby přístup a vyhledávání ze strany příslušných orgánů byly podpořeny technickými a organizačními opatřeními zajišťujícími bezpečnost dat.

  2.  Členské státy zajistí, aby přístup a vyhledávání ze strany příslušných orgánů byly podpořeny technickými a organizačními opatřeními zajišťujícími bezpečnost dat podle nejpřísnějších dostupných technických norem.

  Pozměňovací návrh    39

  Návrh směrnice

  Čl. 6 – odst. 1 – písm. d

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  d)  výsledku dotazu nebo vyhledávání;

  d)  jedinečné identifikační údaje při vyhledávání;

  Pozměňovací návrh    40

  Návrh směrnice

  Čl. 6 – odst. 1 – písm. f

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  f)  identifikační údaje pracovníka, který učinil dotaz nebo provedl vyhledávání, a pracovníka, který dotaz nebo vyhledávání nařídil.

  f)  identifikační údaje pracovníka, který učinil dotaz nebo provedl vyhledávání, a pracovníka, který dotaz nebo vyhledávání nařídil, a v co nejširší míře totožnost příjemce výsledků dotazu nebo vyhledávání.

  Pozměňovací návrh    41

  Návrh směrnice

  Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  3a.  Členské státy zajistí, aby centralizované registry bankovních účtů přijaly vhodná opatření k tomu, aby zaměstnanci byli informováni o platných předpisech, včetně příslušných požadavků na ochranu údajů. Taková opatření zahrnují i zvláštní programy odborné přípravy.

  Pozměňovací návrh    42

  Návrh směrnice

  Čl. 7 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  S výhradou vnitrostátních procesních záruk každý členský stát zajistí, aby jeho národní finanční zpravodajská jednotka byla povinna odpovídat na žádosti o finanční informace nebo finanční analýzu podané určenými příslušnými orgány uvedenými v čl. 3 odst. 2, pokud jsou tyto finanční informace či finanční analýza na základě konkrétního případu nezbytné k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání závažných trestných činů.

  1.  S výhradou vnitrostátních procesních záruk každý členský stát zajistí, aby jeho národní finanční zpravodajská jednotka byla povinna včas odpovídat na odůvodněné žádosti o finanční informace nebo finanční analýzu podané určenými příslušnými orgány uvedenými v čl. 3 odst. 2 v dotčeném členském státě, pokud jsou tyto finanční informace či finanční analýza na základě konkrétního případu nezbytné k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání závažných trestných činů a žádající příslušné orgány je mohou získat v souladu s použitelnými předpisy. Na výměny se vztahují výjimky uvedené v čl. 32 odst. 5 směrnice (EU) 2015/849. Každé odmítnutí musí být řádně odůvodněno.

  Pozměňovací návrh    43

  Návrh směrnice

  Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  2a.  Členské státy uloží příslušným orgánům povinnost poskytovat finanční zpravodajské jednotce následně informace o využití informací či analýzy, které jim byly poskytnuty na základě tohoto článku, a o výsledku vyšetřování či inspekcí, které byly provedeny na základě těchto informací či analýzy.

  Pozměňovací návrh    44

  Návrh směrnice

  Čl. 8 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  S výhradou vnitrostátních procesních záruk každý členský stát zajistí, aby jeho určené vnitrostátní příslušné orgány byly povinny odpovídat na žádosti o informace v oblasti prosazování práva podané v jednotlivých případech národní finanční zpravodajskou jednotkou, pokud jsou tyto informace na základě konkrétního případu nezbytné k prevenci praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů nebo financování terorismu a boji proti nim.

  S výhradou vnitrostátních procesních záruk a v souladu s předpisy pro přístup finančních zpravodajských jednotek k informacím podle čl. 32 odst. 4 směrnice (EU) 2015/849 každý členský stát zajistí, aby jeho určené vnitrostátní příslušné orgány byly povinny odpovídat na žádosti o informace v oblasti prosazování práva podané v jednotlivých případech národní finanční zpravodajskou jednotkou, pokud jsou tyto informace na základě konkrétního případu nezbytné k prevenci a odhalování praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů nebo financování terorismu a boji proti nim.

  Pozměňovací návrh    45

  Návrh směrnice

  Čl. 9 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Každý členský stát zajistí, aby jeho finanční zpravodajská jednotka mohla provádět výměnu finančních informací nebo finančních analýz s kteroukoli finanční zpravodajskou jednotkou v Unii, pokud jsou tyto finanční informace či finanční analýzy nezbytné k prevenci praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů nebo financování terorismu a boji proti nim.

  1.  Každý členský stát zajistí, aby jeho finanční zpravodajská jednotka prováděla bezplatnou výměnu finančních informací nebo finančních analýz s kteroukoli finanční zpravodajskou jednotkou v Unii, pokud jsou tyto finanční informace či finanční analýzy nezbytné k prevenci a odhalování praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů nebo financování terorismu a boji proti nim v souladu s čl. 53 odst. 1 směrnice (EU) 2015/849.

  Pozměňovací návrh    46

  Návrh směrnice

  Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  1a.  Finanční zpravodajská jednotka může výměnu informací odmítnout pouze ve výjimečných případech, a to pokud by daná výměna mohla být v rozporu se základními zásadami jejího vnitrostátního práva. Tyto výjimky musí být stanoveny tak, aby bránily zneužívání a nepatřičnému omezování volné výměny informací k analytickým účelům. Každé odmítnutí musí být řádně odůvodněno.

  Pozměňovací návrh    47

  Návrh směrnice

  Čl. 9 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Členské státy zajistí, aby v případě, že je finanční zpravodajská jednotka požádána podle odstavce 1 o výměnu finančních informací nebo finančních analýz, učinila tak co nejdříve a v každém případě do tří dní od obdržení žádosti. Ve výjimečných, řádně odůvodněných případech může být tato lhůta prodloužena, nejdéle však o 10 dní.

  2.  Členské státy zajistí, aby v případě, že je finanční zpravodajská jednotka požádána podle odstavce 1 o výměnu finančních informací nebo finančních analýz, učinila tak co nejdříve a v každém případě do tří dní od obdržení žádosti. Ve výjimečných, řádně odůvodněných případech může být tato lhůta prodloužena, nejdéle však o 10 dní. Stejná lhůta platí pro zaslání řádného odůvodnění v případě odmítnutí na základě odstavce 1a.

  Pozměňovací návrh    48

  Návrh směrnice

  Čl. 9 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3.  Členské státy zajistí, aby ve výjimečných a naléhavých případech a odchylně od odstavce 2 v případě, že je finanční zpravodajská jednotka požádána podle odstavce 1 o výměnu finančních informací nebo finančních analýz, které má již v držení a jež se týkají konkrétního vyšetřování činu nebo jednání kvalifikovaného jako závažný trestný čin, poskytla finanční zpravodajská jednotka tyto informace nebo analýzy do 24 hodin od obdržení žádosti.

  3.  Členské státy zajistí, aby ve výjimečných a naléhavých případech a odchylně od odstavce 2 v případě, že je finanční zpravodajská jednotka požádána podle odstavce 1 o výměnu finančních informací nebo finančních analýz, které má již v držení a jež se týkají konkrétního vyšetřování činu nebo jednání kvalifikovaného jako závažný trestný čin, poskytla finanční zpravodajská jednotka tyto informace nebo analýzy bezplatně do 24 hodin od obdržení žádosti.

  Pozměňovací návrh    49

  Návrh směrnice

  Čl. 9 – odst. 4 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  4a.  Členské státy zajistí, aby byly informace vyměněné podle tohoto článku použity pouze k účelu, ke kterému byly vyžádány či poskytnuty, a aby předání těchto informací přijímající finanční zpravodajskou jednotkou jinému orgánu, agentuře či útvaru nebo jejich použití k účelům nad rámec účelů původně odsouhlasených bylo vždy podmíněno předchozím souhlasem finanční zpravodajské jednotky, která informace poskytuje.

  Pozměňovací návrh    50

  Návrh směrnice

  Čl. 9 – odst. 4 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  4b.  Členské státy zajistí, aby byl předchozí souhlas finanční zpravodajské jednotky požadovaný podle odstavce 4a udělen neprodleně a v co největším možném rozsahu. Finanční zpravodajská jednotka, která byla požádána o vyslovení souhlasu, neodmítne takovýto souhlas udělit, ledaže by zjevně překračoval rozsah působnosti této směrnice, mohl by vést k narušení vyšetřování v trestním řízení, byl by zjevně nepřiměřený ve vztahu k oprávněným zájmům fyzických či právnických osob nebo členského státu dožádané finanční zpravodajské jednotky nebo by jinak zjevně odporoval základním zásadám vnitrostátního práva daného členského státu. Každé takové odmítnutí udělit souhlas musí být řádně vysvětleno.

  Pozměňovací návrh    51

  Návrh směrnice

  Článek 9 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Článek 9a

   

  Předávání finančních údajů třetím zemím

   

  Předávání finančních údajů třetím zemím a mezinárodním partnerům by pro účely této směrnice mělo být povoleno výhradně za podmínek stanovených v kapitole V směrnice (EU) 2016/680 nebo kapitole V nařízení (EU) 2016/679.

  Pozměňovací návrh    52

  Návrh směrnice

  Článek 9 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Článek 9b

   

  Výměna informací mezi příslušnými orgány jednotlivých členských států

   

  1.  V souladu s vnitrostátními procesními zárukami zajistí každý členský stát, aby jeho příslušné orgány určené podle čl. 3 odst. 1 byly oprávněny k tomu, aby se na vyžádání a na základě individuálního posouzení účastnily výměny informací získaných na základě přístupu k vnitrostátním centralizovaným registrům bankovních účtů zřízeným členskými státy v souladu s článkem 32a směrnice (EU) 2015/849, jsou-li tyto informace o bankovních účtech nezbytné k prevenci praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů nebo financování terorismu a boji proti nim.

   

  2.  V souladu s vnitrostátními procesními zárukami zajistí každý členský stát, aby jeho příslušné orgány určené podle čl. 3 odst. 2 byly oprávněny k tomu, aby se na žádost určeného příslušného orgánu v jiném členském státě a na základě individuálního posouzení účastnily výměny finančních informací nebo finančních analýz požadovaných finanční zpravodajskou jednotkou daného členského státu, jsou-li tyto finanční informace či finanční analýzy nezbytné k prevenci praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů nebo financování terorismu a boji proti nim.

   

  3.  Členské státy zajistí, aby žádosti podané podle tohoto článku a odpovědi na tuto žádost byly předávány prostřednictvím zvláštního zabezpečeného nástroje elektronické komunikace, který zaručuje vysokou míru bezpečnosti údajů. Tato síť by měla být schopna vytvářet písemné záznamy za podmínek, které umožňují ověřit anonymitu žádostí a odpovědí.

  Pozměňovací návrh    53

  Návrh směrnice

  Čl. 10 – název

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Přístup Europolu k informacím o bankovních účtech a výměna informací mezi Europolem a finančními zpravodajskými jednotkami

  Poskytování informací o bankovních účtech Europolu.

  Pozměňovací návrh    54

  Návrh směrnice

  Čl. 10 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Každý členský stát zajistí, aby národní jednotka Europolu odpovídala na řádně odůvodněné žádosti týkající se informací o bankovních účtech, které podala Agentura pro spolupráci v oblasti prosazování práva, zřízená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 („Europol“), a to na základě konkrétního případu, v mezích působnosti jednotky a za účelem plnění jejích úkolů.

  1.  Každý členský stát zajistí, aby národní jednotka Europolu byla oprávněna odpovídat na řádně odůvodněné žádosti týkající se informací o bankovních účtech, které podala Agentura pro spolupráci v oblasti prosazování práva, zřízená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 („Europol“), a to na základě konkrétního případu, v mezích působnosti jednotky a za účelem plnění jejích úkolů. Použije se čl. 7 odst. 7 nařízení (EU) 2016/794.

  Pozměňovací návrh    55

  Návrh směrnice

  Čl. 10 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Každý členský stát zajistí, aby finanční zpravodajská jednotka odpovídala na řádně odůvodněné žádosti týkající se finančních informací a finančních analýz podané Europolem prostřednictvím národní jednotky Europolu v mezích jeho působnosti a za účelem plnění jeho úkolů.

  vypouští se

  Pozměňovací návrh    56

  Návrh směrnice

  Čl. 10 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3.  Výměna informací podle odstavců 1 a 2 probíhá elektronicky prostřednictvím aplikace SIENA a v souladu s nařízením (EU) 2016/794. Pro žádosti o informace a jejich výměnu se používá jazyk užívaný pro aplikaci SIENA.

  vypouští se

  Pozměňovací návrh    57

  Návrh směrnice

  Článek 10 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Článek 10a

   

  Výměna informací mezi Europolem a finančními zpravodajskými jednotkami

   

  1. Každý členský stát zajistí, aby finanční zpravodajská jednotka byla oprávněna odpovídat na řádně odůvodněné žádosti, které podává Europol prostřednictvím své příslušné národní jednotky a které se týkají finančních informací a finančních analýz, a to vždy pro konkrétní případ, v mezích působnosti Europolu a za účelem plnění jeho úkolů.

   

  2. Na výměny se vztahují výjimky uvedené v čl. 32 odst. 5 směrnice (EU) 2015/849. Každé odmítnutí musí být řádně odůvodněno.

   

  3. Europol poskytuje prostřednictvím své národní jednotky finanční zpravodajské jednotce zpětnou vazbu, pokud jde o využití informací či analýz, které mu byly poskytnuty na základě tohoto článku, a o výsledky vyšetřování či inspekcí provedených na základě těchto informací či analýz v souladu s nařízením (EU) 2016/794.

  Pozměňovací návrh    58

  Návrh směrnice

  Článek 10 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Článek 10b

   

  Podrobná ustanovení o výměně informací

   

  1. Výměna informací podle článků 10 a 10a probíhá elektronicky prostřednictvím SIENA a v souladu s nařízením (EU) 2016/794.Pro žádosti o informace a jejich výměnu se používá jazyk užívaný pro aplikaci SIENA.

   

  2. Subjekty si informace vyměňují co nejdříve a v každém případě do pěti dní ode dne obdržení žádosti. Ve výjimečných, řádně odůvodněných případech může být tato lhůta prodloužena, nejdéle však o 10 dní.

  Pozměňovací návrh    59

  Návrh směrnice

  Čl. 11 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Zpracování osobních údajů týkajících se informací o bankovních účtech, finančních informací a finančních analýz uvedených v čl. 10 odst. 1 a 2 provádějí pouze osoby v rámci Europolu, jež byly k plnění těchto úkolů zvláště určeny a mají k tomu oprávnění.

  1.  Zpracování osobních údajů týkajících se informací o bankovních účtech, finančních informací a finančních analýz uvedených v čl. 10 odst. 1 a 2 se provádějí pouze prostřednictvím projektů operativní analýzy, u nichž se uplatňují zvláštní záruky stanovené v čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) 2016/794.

  Pozměňovací návrh    60

  Návrh směrnice

  Čl. 11 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Europol uvědomí pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovaného v souladu s článkem 41 nařízení (EU) 2016/794 o každé výměně informací podle článku 10 této směrnice.

  2.  Europol uvědomí pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovaného v souladu s článkem 41 nařízení (EU) 2016/794 o každé výměně informací podle článků 10 a 10a této směrnice.

  Pozměňovací návrh    61

  Návrh směrnice

  Čl. 13 – název

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Zpracování citlivých údajů

  Zpracování citlivých osobních údajů

  Pozměňovací návrh    62

  Návrh směrnice

  Čl. 13 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Zpracování informací, které vypovídají o rasovém či etnickém původu osoby, jejích politických názorech, náboženském vyznání či filosofickém přesvědčení, členství v odborových organizacích, zdravotním stavu, sexuálním životě či sexuální orientaci, je povoleno pouze v rozsahu, v němž je to pro daný případ zcela nezbytné a relevantní.

  1.  Zpracování osobních údajů, které vypovídají o rasovém či etnickém původu osoby, jejích politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborových organizacích, nebo údajů o zdravotním stavu či údajů o sexuálním životě či sexuální orientaci dané osoby je povoleno pouze v souladu s článkem 10 směrnice (EU) 2016/680.

  Pozměňovací návrh    63

  Návrh směrnice

  Čl. 13 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Pouze zvláště oprávněné osoby mohou mít přístup k údajům uvedeným v odstavci 1 a mohou tyto údaje podle pokynů pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovávat.

  2.  Pouze zvláště oprávněné a vyškolené osoby mohou mít přístup k údajům uvedeným v odstavci 1 a mohou tyto údaje podle pokynů pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovávat.

  Pozměňovací návrh    64

  Návrh směrnice

  Čl. 14 – odst. 1 – písm. a

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  a)  název/jméno a kontaktní údaje organizace a pracovníka požadujících informace;

  a)  název/jméno a kontaktní údaje organizace a pracovníka požadujících informace a v co nejširší míře totožnost příjemce výsledků dotazu nebo vyhledávání.

  Pozměňovací návrh    65

  Návrh směrnice

  Čl. 14 – odst. 1 – písm. c

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  c)  žádosti podané podle této směrnice a prováděcí opatření v souvislosti s těmito žádostmi.

  c)  předmět žádostí podaných podle této směrnice a prováděcí opatření v souvislosti s těmito žádostmi.

  Pozměňovací návrh    66

  Návrh směrnice

  Čl. 15 – odst. 1 – návětí

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Členské státy přijmou legislativní opatření, kterými zcela nebo zčásti omezí právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům, které se jej týkají a jež jsou zpracovávány podle této směrnice:

  Členské státy mohou přijmout legislativní opatření, kterými zcela nebo zčásti omezí právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům, které se jej týkají a jež jsou zpracovávány podle této směrnice v souladu s čl. 15 odst. 1 směrnice (EU) 2016/680.

  a)  k tomu, aby finanční zpravodajská jednotka nebo příslušný vnitrostátní orgán mohly řádně plnit své úkoly pro účely této směrnice;

   

  b)  k zajištění toho, aby se nebránilo úředním nebo právním šetřením, analýzám, vyšetřováním nebo postupům pro účely této směrnice a aby nebyla ohrožena prevence, vyšetřování a odhalování praní peněz, financování terorismu nebo dalších závažných trestných činů.

   

  Pozměňovací návrh    67

  Návrh směrnice

  Čl. 16 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Členské státy vyhodnocují účinnost svých systémů pro boj proti závažným trestným činům tím, že vedou komplexní statistiku.

  1.  Členské státy vyhodnocují účinnost a účelnost svých systémů, pokud jde o využívání finančních a jiných informací pro účely prevence, odhalování, vyšetřování či stíhání závažných trestných činů, a vedou za tím účelem komplexní statistiky.

  Pozměňovací návrh    68

  Návrh směrnice

  Čl. 18 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Do [Úř. věst. vloží datum: tří let po datu provedení této směrnice] a poté každé tři roky vypracuje Komise zprávu o provádění této směrnice a předloží ji Evropskému parlamentu a Radě. Zpráva se zveřejní.

  1.  Do [Úř. věst. vloží datum: dva roky po datu provedení této směrnice] a poté každé tři roky vypracuje Komise zprávu o provádění této směrnice a předloží ji Evropskému parlamentu a Radě. Zpráva se zveřejní.

  Pozměňovací návrh    69

  Návrh směrnice

  Čl. 18 – odst. 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  1a.  Komise posuzuje příležitosti k prohlubování spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami v Unii a překážky, které jí brání, a to včetně možnosti a vhodnosti vytvoření mechanismu pro spolupráci a podporu, jakým by mohla být například finanční zpravodajská jednotka EU.

  Pozměňovací návrh    70

  Návrh směrnice

  Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do XXYY [26 měsíců po vstupu směrnice (EU) 2018/XX v platnost: Úř. věst. vloží číslo směrnice, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

  Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do ... [24 měsíců po vstupu směrnice (EU) 2018/XX v platnost: Úř. věst. vloží číslo směrnice, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

   

  ________________

   

  + Úř. Věst. : vložte číslo směrnice, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849].

  Pozměňovací návrh    71

  Návrh směrnice

  Čl. 19 – odst. 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  1a.  Nejpozději do ... [Úř. věst.: tři roky po datu pro provedení této směrnice ve vnitrostátním právu] vypracuje Komise zprávu, v níž posoudí nutnost konkrétních opatření pro zajištění diagonální spolupráce, tj. spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami v jednom členském státě a příslušnými orgány v jiném členském státě. Komise předloží tuto zprávu Evropskému parlamentu a Radě a v případě nutnosti k ní připojí legislativní návrh.

  Pozměňovací návrh    72

  Návrh směrnice

  Čl. 19 – odst. 1 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  1b.  Nejpozději do ... [Úř. věst.: tři roky po datu provedení této směrnice ve vnitrostátním právu] vypracuje Komise zprávu, v níž posoudí nutnost konkrétních opatření pro zajištění jednotného organizačního statusu a úlohy finančních zpravodajských jednotek v rámci vnitrostátního práva členských států s cílem dosáhnout účinné spolupráce a výměny informací. Komise předloží tuto zprávu Evropskému parlamentu a Radě a v případě nutnosti k ní připojí legislativní návrh.

  • [1]  Úř. věst. C 367, 10.10.2018, s. 84.

  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  Souvislosti

  Zločinecké skupiny, včetně teroristů, působí v různých členských státech a jejich majetek, včetně bankovních účtů, se obvykle nachází v různých státech EU, nebo dokonce i mimo Unii. Využívají moderní technologie, které jim umožňují převádět peníze mezi několika bankovními účty a různými měnami do několika hodin.

  Včasná výměna informací je klíčová pro vyšetřování závažných trestných činů. Nedostatek finančních informací může vést k promarnění příležitostí vyšetřovat závažné trestné činy, zamezovat trestné činnosti, zabraňovat připravovaným teroristickým útokům a odhalovat a zmrazovat výnosy z trestné činnosti. Nedostatek informací o všech účtech vlastněných podezřelou osobou může mít za následek pouze částečné zmrazení majetku, čehož si podezřelý může včas všimnout a neodhalené finanční prostředky ze svých případných dalších účtů přesunout. Mnohá vyšetřovaní skončí ve slepé uličce právě kvůli tomu, že vyšetřovatelé nezískají včas přesný a plný přístup k příslušným finančním údajům.

  Stávající mechanismy pro přístup k finančním informacím a jejich výměnu musí být zdokonaleny tak, aby byly schopny čelit rychlosti, kterou lze finanční prostředky převádět po celé Evropě i po celém světě. V důsledku této změny se počet úspěšných vyšetřování trestných činů zvýší, což povede k vyššímu počtu odsouzení a konfiskací majetku. Přispěje se tím k zamezování trestné činnosti a zvýší se bezpečnost ve všech členských státech Unie.

  Návrh Komise

  Aby vyřešila tyto problémy, Evropská komise navrhuje zavést přímý přístup příslušných orgánů k národním centralizovaným registrům bankovních účtů nebo k systémům vyhledávání dat. Příslušné orgány, jimž je přístup poskytován, zahrnují i daňové orgány, orgány pověřené bojem proti korupci v rámci jejich pravomoci vést vyšetřování trestných činů v souladu s vnitrostátním právem a úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti, jež odpovídají za sledování a identifikaci majetku z trestné činnosti za účelem jeho možného zmrazení nebo konfiskace. Komise také navrhuje, aby měl Europol nepřímý přístup prostřednictvím národních jednotek členských států.

  Návrh rovněž usnadňuje spolupráci mezi finančními zpravodajskými jednotkami navzájem, s příslušnými orgány a mezi těmito jednotkami a Europolem prostřednictvím jeho národních jednotek. Vymezuje, jaký typ informací (finanční informace, finanční analýzy, informace v oblasti prosazování práva) mohou příslušné orgány a finanční zpravodajské jednotky požadovat, a zároveň obsahuje taxativní seznam trestných činů, v souvislosti s nimiž si každý orgán může vyměňovat informace, vždy na základě konkrétního případu, což znamená pro konkrétní právě vyšetřovaný případ. Dále stanoví lhůty, ve kterých by si finanční zpravodajské jednotky měly vyměnit informace, a vyžaduje používání bezpečného komunikačního kanálu s cílem zlepšit a urychlit tyto výměny informací. Nakonec také po členských státech požaduje, aby určily všechny příslušné orgány oprávněné takové informace vyžadovat. Zajišťuje tak plošnější a účinnější, ale zároveň i proporcionálnější výměnu informací.

  Stanovisko zpravodaje

  Zpravodaj návrh Evropské komise vítá, neboť včasná výměna informací je jednou z priorit Evropského parlamentu v rámci boje proti praní peněz, souvisejícím predikativním trestným činům, terorismu a všem dalším formám závažné trestné činnosti. Proto také vítá ustanovení o poskytování přístupu příslušných orgánů k národním centralizovaným registrům bankovních účtů nebo k systémům vyhledávání dat ve vztahu k účinnému boji proti závažné trestné činnosti, a to tím spíše, že tato ustanovení vycházejí z páté směrnice o boji proti praní peněz.

  Zpravodaj souhlasí s tím, že výměna informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami a příslušnými musí být v rámci boje proti závažné trestné činnosti posílena. Současně si je však také vědom toho, že struktura a podoba těchto jednotek se v jednotlivých členských státech liší, a zejména pak toho, že je třeba zachovat jejich operační nezávislost a autonomii. Navrhuje proto, aby finanční zpravodajské jednotky měly možnost reagovat na žádosti o finanční informace nebo analýzy, které předkládají příslušné orgány nebo národní jednotky Europolu, přičemž by zohledňovaly, zda může mít sdílení těchto informací či analýz negativní dopady na probíhající vyšetřování nebo analýzy, nebo zda by poskytnutí těchto informací bylo nepřiměřené vůči oprávněným zájmům fyzické nebo právnické osoby nebo irelevantní s ohledem na účely, pro které byla žádost podána.

  Lhůta pro výměnu informací byla mírně prodloužena s cílem zajistit, aby měly finanční zpravodajské jednotky dostatek operačního času na odpověď.

  V neposlední řadě pak zpravodaj slaďuje režim ochrany údajů se stávajícími právními předpisy a odstraňuje ustanovení, která by vedla k vytvoření nových režimů.

  STANOVISKO Hospodářského a měnového výboru (28.11.2018)

  pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

  k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení pravidel usnadňujících používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů a o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV
  (COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))

  Zpravodaj: Bernd Lucke

  POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

  Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

  Pozměňovací návrh    1

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (2)  Za účelem zvýšení bezpečnosti v členských státech a po celé Unii je nezbytné zlepšit přístup k informacím pro finanční zpravodajské jednotky a orgány veřejné moci odpovědné za prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání závažných trestných činů, aby se zlepšila jejich schopnost vést finanční vyšetřování a vzájemná spolupráce.

  (2)  Za účelem zvýšení bezpečnosti a stíhání finančních trestných činů v členských státech a po celé Unii je nezbytné zlepšit přístup k informacím pro finanční zpravodajské jednotky a orgány veřejné moci odpovědné za prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání závažných trestných činů, aby se zlepšila jejich schopnost vést finanční vyšetřování a vzájemná spolupráce.

  Pozměňovací návrh    2

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (2a)  Členské státy mají povinnost spolupracovat upřímně, loajálně a efektivně, tak jak je stanoveno v čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii.

  Pozměňovací návrh    3

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 9

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (9)  Daňové orgány a agentury pro boj proti korupci by v rozsahu, v němž jsou příslušné pro prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání trestných činů v souladu s vnitrostátním právem, také měly patřit mezi orgány, které mohou být určeny pro účely této směrnice. Tato směrnice by se neměla vztahovat na správní vyšetřování.

  (9)  Daňové orgány a agentury pro boj proti korupci by v rozsahu, v němž jsou příslušné pro prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání trestných činů v souladu s vnitrostátním právem, také měly patřit mezi orgány, které mohou být určeny pro účely této směrnice. Tato směrnice by se neměla vztahovat na správní vyšetřování, která nevedou finanční zpravodajské jednotky v souvislosti s prevencí a odhalováním praní peněz a financování terorismu a účinným bojem s nimi.

  Pozměňovací návrh    4

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 12

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (12)  Směrnice (EU) 2015/849 významně posílila právní rámec Unie, jímž se řídí činnost a spolupráce finančních zpravodajských jednotek. Mezi pravomoci finančních zpravodajských jednotek patří právo na přístup k finančním a správním informacím a informacím v oblasti prosazování práva, které potřebují k boji proti praní peněz, souvisejícím predikativním trestným činům a financování terorismu. Přesto právo Unie nestanoví konkrétní nástroje a mechanismy, jež finanční zpravodajské jednotky musí mít k dispozici, aby měly přístup k těmto informacím a mohly plnit své úkoly. Jelikož členské státy zůstávají plně odpovědné za zřízení a stanovení organizační struktury finančních zpravodajských jednotek, rozsah přístupu těchto jednotek k regulačním databázím se v jednotlivých státech liší, což vede k nedostatečné výměně informací mezi donucovacími orgány nebo státními zastupitelstvími a finančními zpravodajskými jednotkami.

  (12)  Směrnice (EU) 2015/849 významně posílila právní rámec Unie, jímž se řídí činnost a spolupráce finančních zpravodajských jednotek, jejichž právní status se v jednotlivých členských státech liší, a to od jednotek správních po donucovací nebo hybridní. Mezi pravomoci finančních zpravodajských jednotek patří právo na přístup k finančním a správním informacím a informacím v oblasti prosazování práva, které potřebují k boji proti praní peněz, souvisejícím predikativním trestným činům a financování terorismu a k jejich prevenci a odhalování. Přesto právo Unie nestanoví konkrétní nástroje a mechanismy, jež finanční zpravodajské jednotky musí mít k dispozici, aby měly přístup k těmto informacím a mohly plnit své úkoly. Jelikož členské státy zůstávají plně odpovědné za zřízení a stanovení organizační struktury finančních zpravodajských jednotek, rozsah přístupu těchto jednotek k regulačním databázím se v jednotlivých státech liší, což vede k nedostatečné výměně informací mezi donucovacími orgány nebo státními zastupitelstvími a finančními zpravodajskými jednotkami.

  Pozměňovací návrh    5

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 13 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (13a)  Ustanovení této směrnice zároveň nemají vliv na provozní nezávislost a autonomii finančních zpravodajských jednotek podle směrnice (EU) 2015/849 a měla by být s touto směrnicí v souladu, což znamená, že finanční zpravodajské jednotky mají i nadále pravomoc a kapacitu vykonávat svobodně své úkoly, včetně možnosti přijímat nezávislá rozhodnutí týkající se provedení analýzy konkrétních informací, jejich šíření či požádání o ně.

  Pozměňovací návrh    6

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 14

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (14)  Tato směrnice by dále měla stanovit jasně vymezený právní rámec, jenž by finančním zpravodajským jednotkám umožnil vyžadovat potřebné informace uchovávané určenými příslušnými orgány, aby tyto jednotky mohly účinně předcházet praní peněz, souvisejícím predikativním trestným činům a financování terorismu a bojovat proti nim.

  (14)  Tato směrnice by dále měla stanovit jasně vymezený právní rámec, jenž by finančním zpravodajským jednotkám umožnil vyžadovat potřebné informace uchovávané určenými příslušnými orgány, aby tyto jednotky mohly účinně předcházet praní peněz, souvisejícím predikativním trestným činům a financování terorismu, odhalovat je a bojovat proti nim.

  Pozměňovací návrh    7

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 16

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (16)  Aby bylo možno účinněji předcházet praní peněz, souvisejícím predikativním trestným činům a financování terorismu, bojovat proti nim a posílit roli finančních zpravodajských jednotek při poskytování finančních informací a analýz, měly by tyto jednotky být oprávněny vyměňovat si informace a analýzy, kterými již disponují, nebo které lze od povinných osob obdržet na žádost jiné finanční zpravodajské jednotky nebo příslušného orgánu v daném členském státě. Tato výměna by neměla omezovat aktivní úlohu finančních zpravodajských jednotek při sdělování svých analýz ostatním finančním zpravodajským jednotkám v případech, kdy taková analýza odhaluje skutečnosti, jednání či podezření související s praním peněz a financováním terorismu, na kterých mají tyto ostatní finanční zpravodajské jednotky přímý zájem. Finanční analýza zahrnuje operativní analýzu, která se zabývá jednotlivými případy a konkrétními cíli nebo vhodně vybranými informacemi, v závislosti na charakteru a rozsahu obdržených informací a předpokládaném využití těchto informací po jejich sdělení, jakož i strategickou analýzu soustřeďující se na trendy a mechanismy v oblasti praní peněz a financování terorismu. Touto směrnicí by však neměl být dotčen organizační status a role finančních zpravodajských jednotek podle vnitrostátního práva jednotlivých členských států.

  (16)  Aby bylo možno účinněji předcházet praní peněz, souvisejícím predikativním trestným činům a financování terorismu, bojovat proti nim a posílit roli finančních zpravodajských jednotek při poskytování finančních informací a analýz, měly by tyto jednotky být oprávněny vyměňovat si informace a analýzy, kterými již disponují, nebo které lze od povinných osob obdržet na žádost jiné finanční zpravodajské jednotky nebo příslušného orgánu v daném členském státě. Tato výměna by neměla omezovat aktivní úlohu finančních zpravodajských jednotek při sdělování svých analýz ostatním finančním zpravodajským jednotkám v případech, kdy taková analýza odhaluje skutečnosti, jednání či podezření související s praním peněz a financováním terorismu, na kterých mají tyto ostatní finanční zpravodajské jednotky přímý zájem. Finanční analýza zahrnuje operativní analýzu, která se zabývá jednotlivými případy a konkrétními cíli nebo vhodně vybranými informacemi, v závislosti na charakteru a rozsahu obdržených informací a předpokládaném využití těchto informací po jejich sdělení, jakož i strategickou analýzu soustřeďující se na trendy a mechanismy v oblasti praní peněz a financování terorismu. Finanční zpravodajské jednotky by měly být následně informovány o tom, jak byly poskytnuté informace a analýzy využity. Touto směrnicí by však neměl být dotčen organizační status a role finančních zpravodajských jednotek podle vnitrostátního práva jednotlivých členských států. Finanční zpravodajské jednotky by především neměly být povinny vyhovět žádosti o informace, pokud existují objektivní důvody se domnívat, že poskytnutí takových informací by mělo negativní dopad na probíhající vyšetřování nebo provádění analýz, nebo pokud by ve výjimečných případech poskytnutí informací bylo zjevně nepřiměřené vůči oprávněným zájmům fyzické či právnické osoby nebo irelevantní s ohledem na účely, pro které byla žádost podána. Pokud jiná finanční zpravodajská jednotka nebo příslušný orgán v jejím členském státě žádosti o informace nevyhoví, mělo by to být řádně odůvodněno.

  Pozměňovací návrh    8

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 16 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (16a)  Za účelem prohloubení důvěry a spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami a příslušnými orgány i zvýšení účinnosti boje proti praní peněz a závažné trestné činnosti je nezbytné, aby byla těmto jednotkám poskytována zpětná vazba od příslušných orgánů, pokud jde o využití poskytnutých finančních informací a o výsledcích souvisejícího vyšetřování nebo stíhání. Členské státy by proto měly požadovat, aby příslušné orgány pravidelně poskytovaly finanční zpravodajské jednotce zpětnou vazbu, a měly by zavést vhodné mechanismy pro takovou výměnu informací a následné kroky.

  Pozměňovací návrh    9

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 16 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (16b)  Určené příslušné orgány by měly být zmocněny k výměně informací či analýz, které již vlastní nebo které lze získat na základě žádosti podané finanční zpravodajské jednotce, s určenými příslušnými orgány jiného členského státu na základě konkrétní žádosti a v individuálně posouzených případech, pokud jsou tyto informace nebo analýzy nezbytné pro prevenci praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů a financování terorismu a boj proti nim.

  Pozměňovací návrh    10

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 17

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (17)  Lhůty pro výměny informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami jsou nezbytné k zajištění rychlé, účinné a stabilní spolupráce. Sdílení informací nezbytných k řešení přeshraničních případů a vyšetřování by mělo být probíhat se stejnou rychlostí a prioritou jako u podobných vnitrostátních případů. Měly by být stanoveny lhůty, aby bylo zajištěno, že sdílení informací proběhne v přiměřené době anebo že budou splněny procesní požadavky. Kratší časové lhůty by měly být stanoveny v řádně odůvodněných případech, kdy se žádosti týkají konkrétních závažných trestných činů, jako například teroristických trestných činů a trestných činů spáchaných teroristickou skupinou nebo činností stanovených v právu Unie.

  (17)  Lhůty pro výměny informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami jsou nezbytné k zajištění rychlé, účinné a stabilní spolupráce. Sdílení informací nezbytných k řešení přeshraničních případů a vyšetřování by mělo být probíhat se stejnou rychlostí a prioritou jako u podobných vnitrostátních případů. Měly by být stanoveny lhůty, aby bylo zajištěno, že sdílení informací proběhne v přiměřené době anebo že budou splněny procesní požadavky, a aby byly rovněž harmonizovány postupy pro výměnu informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami v rámci Unie. Kratší časové lhůty by měly být stanoveny v řádně odůvodněných případech, kdy se žádosti týkají konkrétních závažných trestných činů, jako například teroristických trestných činů a trestných činů spáchaných teroristickou skupinou nebo činností stanovených v právu Unie.

  Pozměňovací návrh    11

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 18

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (18)  Pro výměnu informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami by se měla používat zabezpečená zařízení, zejména decentralizovaná počítačová síť FIU.net (dále jen „síť FIU.net“), kterou od 1. ledna 2016 spravuje Europol, nebo její nástupce a techniky nabízené prostřednictvím sítě FIU.net.

  (18)  Pro výměnu informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami by se měla používat zabezpečená a decentralizovaná elektronická komunikační síť FIU.net (dále jen „síť FIU.net“), kterou od 1. ledna 2016 spravuje Europol, nebo její nástupce a techniky nabízené prostřednictvím sítě FIU.net.

  Pozměňovací návrh    12

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 19

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (19)  Vzhledem k citlivosti finančních údajů, jež by měly finanční zpravodajské jednotky analyzovat, a nezbytným zárukám ochrany údajů by tato směrnice měla výslovně stanovit druh a rozsah informací, které si finanční zpravodajské jednotky mohou vyměňovat navzájem a s určenými příslušnými orgány. Směrnice by neměla přinést žádné změny stávajících schválených metod shromažďování údajů.

  (19)  Vzhledem k citlivosti finančních údajů, jež by měly finanční zpravodajské jednotky analyzovat, a nezbytným zárukám ochrany údajů by tato směrnice měla výslovně stanovit druh a rozsah informací, které si finanční zpravodajské jednotky mohou vyměňovat navzájem a s určenými příslušnými orgány. Členské státy by však měly mít možnost přijmout rozhodnutí, že rozšíří rozsah finančních informací a informací o bankovních účtech, jež si mohou vyměňovat finanční zpravodajské jednotky a určené příslušné orgány. Mohou rovněž usnadnit přístup příslušných orgánů k finančním informacím a informacím o bankovních účtech za účelem prevence, odhalování, vyšetřování či stíhání trestných činů s výjimkou závažných trestných činů. Směrnice by neměla přinést žádné změny stávajících schválených metod shromažďování údajů a neměla by se odchylovat od stávajících právních předpisů Unie v oblasti ochrany údajů.

  Pozměňovací návrh    13

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 20

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (20)  V souladu s konkrétními pravomocemi a úkoly stanovenými v článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/79416 poskytuje Europol členským státům pomoc při přeshraničním vyšetřování aktivit nadnárodních zločineckých organizací v oblasti praní peněz. Podle nařízení (EU) 2016/794 představují národní jednotky Europolu styčné body mezi Europolem a orgány členských států, jež jsou příslušné k vyšetřování trestných činů. Aby mohl Europol získat informace nezbytné k plnění svých úkolů, měly by členské státy zajistit, že jejich finanční zpravodajská jednotka bude odpovídat na žádosti o finanční informace a finanční analýzy podané Europolem prostřednictvím příslušných národních jednotek Europolu. Členské státy by dále měly zajistit, že jejich národní jednotka Europolu odpoví na žádosti o informace týkající se bankovních účtů ze strany Europolu. Žádosti podané Europolem musí být řádně odůvodněny. Musí být posuzovány na základě konkrétního případu a nepřesahovat rozsah povinností Europolu v rámci plnění jeho úkolů.

  (20)  V souladu s konkrétními pravomocemi a úkoly stanovenými v článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/79416 poskytuje Europol členským státům pomoc při přeshraničním vyšetřování aktivit nadnárodních zločineckých organizací v oblasti praní peněz. V tomto ohledu je Europol povinen oznámit členským státům jakékoli informace o trestných činech, jež se jich týkají, a příslušné souvislosti. Podle nařízení (EU) 2016/794 představují národní jednotky Europolu styčné body mezi Europolem a orgány členských států, jež jsou příslušné k vyšetřování trestných činů. Aby mohl Europol získat informace nezbytné k plnění svých úkolů, měly by členské státy zajistit, že jejich finanční zpravodajská jednotka bude odpovídat urychleně a podle svých nejlepších schopností na žádosti o finanční informace a finanční analýzy podané Europolem prostřednictvím příslušných národních jednotek Europolu. Členské státy by dále měly zajistit, že jejich národní jednotka Europolu odpoví na žádosti o informace týkající se bankovních účtů ze strany Europolu. Žádosti podané Europolem musí být řádně odůvodněny. Musí být posuzovány na základě konkrétního případu a nepřesahovat rozsah povinností Europolu v rámci plnění jeho úkolů.

  __________________

  __________________

  16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV, Úř. věst. L 135, 24.5.2016, s. 53.

  16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV, Úř. věst. L 135, 24.5.2016, s. 53.

  Pozměňovací návrh    14

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 20 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (20a)  Má-li se posílit přeshraniční spolupráce, měl by Europol vytvořit zvláštní jednotku na podporu a koordinaci spolupráce a výměny informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami. Tato jednotka by měla být zmocněna k tomu, aby pomáhala finančním zpravodajským jednotkám ve společné analýze přeshraničních případů, vypracovávala své vlastní analýzy a koordinovala práci finančních zpravodajských jednotek v členských státech v přeshraničních případech, je-li to nutné pro prevenci praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů a financování terorismu a boj proti nim.

  Pozměňovací návrh    15

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 22

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (22)  K dosažení přiměřené rovnováhy mezi účinností a vysokou úrovní ochrany údajů by členské státy měly být povinny zajistit, že zpracovávání citlivých finančních informací, které by mohly odhalit rasový či etnický původ osoby, její politické názory, náboženské či filozofické přesvědčení, členství v odborových organizacích, zdravotní stav, sexuální život či sexuální orientaci, bude povoleno pouze v případech, kdy je takové zpracování zcela nezbytné a relevantní pro konkrétní vyšetřování.

  (22)  K dosažení vysoké úrovně ochrany údajů by členské státy měly být povinny zajistit, že zpracovávání citlivých finančních informací, které by mohly odhalit rasový či etnický původ osoby, její politické názory, náboženské či filozofické přesvědčení, členství v odborových organizacích, zdravotní stav, sexuální život či sexuální orientaci, bude povoleno pouze v případech, kdy je takové zpracování zcela nezbytné a relevantní pro konkrétní vyšetřování a kdy je v souladu se směrnicí (EU) 2016/680.

  Pozměňovací návrh    16

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 25

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (25)  Osobní údaje získané podle této směrnice by měly být zpracovávány příslušnými orgány, pouze pokud je to nezbytné a přiměřené pro účely prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání závažných trestných činů.

  (25)  Osobní údaje získané podle této směrnice by měly být zpracovávány příslušnými orgány, pouze pokud je to nezbytné a přiměřené pro účely prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání závažných trestných činů a je to v souladu se směrnicí (EU) 2016/680.

  Pozměňovací návrh    17

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 27 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (27a)  Aby byly odstraněny nynější problémy v oblasti spolupráce mezi vnitrostátními finančními zpravodajskými jednotkami, je třeba zřídit evropskou finanční zpravodajskou jednotku, jež by v přeshraničních případech koordinovala a podporovala finanční zpravodajské jednotky členských států a pomáhala jim. To by bylo obzvláště vhodné i pro integrovaný finanční trh EU a rovněž účinné v boji proti praní peněz a financování terorismu na vnitřním trhu. Finanční zpravodajské jednotky členských států by byly stále primárně odpovědné za přijímání oznámení o podezřelých transakcích a za jejich analýzu a předání vnitrostátnímu příslušnému orgánu. Finanční zpravodajská jednotka EU by těmto členským státům poskytovala podporu zejména v oblasti údržby a rozvoje technické infrastruktury za účelem zajištění výměny informací, pomáhala by jim při společné analýze přeshraničních případů a strategické analýze a koordinovala by činnost finančních zpravodajských jednotek členských států v přeshraničních případech.

  Pozměňovací návrh    18

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 28

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (28)  Komise by měla podat zprávu o provádění této směrnice tři roky po datu jejího provedení a následně každé tři roky. Podle bodů 22 a 23 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů19 by Komise rovněž měla provést hodnocení této směrnice na základě informací shromážděných prostřednictvím zvláštních monitorovacích opatření za účelem posouzení skutečných účinků této směrnice a potřeby dalších kroků.

  (28)  Komise by měla podat zprávu o provádění této směrnice tři roky po datu jejího provedení a následně každé tři roky. Tato zpráva musí rovněž obsahovat posouzení potřeby zajistit diagonální spolupráci mezi finančními zpravodajskými jednotkami a příslušnými orgány v jednotlivých členských státech, jakož i potřeby harmonizovat organizační status a úlohu finančních zpravodajských jednotek ve vnitrostátním právu.  Podle bodů 22 a 23 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů19 by Komise rovněž měla provést hodnocení této směrnice na základě informací shromážděných prostřednictvím zvláštních monitorovacích opatření za účelem posouzení skutečných účinků této směrnice a potřeby dalších kroků.

  _________________

  _________________

  19 Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016, Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

  19 Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016, Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

  Pozměňovací návrh    19

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Tato směrnice stanoví opatření, která mají usnadnit přístup příslušných orgánů k finančním informacím a informacím o bankovních účtech za účelem prevence, odhalování, vyšetřování či stíhání závažných trestných činů. Obsahuje také opatření, jež mají usnadnit přístup finančních zpravodajských jednotek k informacím v oblasti vymáhání práva a zjednodušit spolupráci mezi finančními zpravodajskými jednotkami.

  1.  Tato směrnice stanoví opatření, která mají usnadnit přístup příslušných orgánů k finančním informacím a informacím o bankovních účtech a jejich využívání těmito orgány za účelem prevence, odhalování, vyšetřování či stíhání závažných trestných činů. Obsahuje také opatření, jež mají usnadnit přístup finančních zpravodajských jednotek k informacím v oblasti vymáhání práva a zjednodušit spolupráci mezi finančními zpravodajskými jednotkami, pokud jsou takové informace nutné pro prevenci a odhalování praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů a financování terorismu a boj proti nim.

  Pozměňovací návrh    20

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – odst. 2 – písm. b

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b)  pravomoci příslušných orgánů týkající se výměny informací mezi těmito orgány nebo získávání informací od povinných osob podle práva Unie nebo vnitrostátního práva členských států.

  b)  existující kanály pro výměnu informací mezi příslušnými orgány nebo jejich pravomoci k získávání informací od povinných osob podle práva Unie nebo vnitrostátního práva členských států.

  Pozměňovací návrh    21

  Návrh směrnice

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. g – návětí

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  g)  „informacemi o bankovních účtech“ následující informace obsažené v centralizovaných registrech bankovních účtů:

  g)  „informacemi o bankovních účtech“ následující informace o bankovních a platebních účtech a o bezpečnostních schránkách obsažené v centralizovaných registrech bankovních účtů:

  Pozměňovací návrh    22

  Návrh směrnice

  Čl. 2 – odst. 1 – písm. k

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  k)  „finanční analýzou“ operativní a strategická analýza prováděná finančními zpravodajskými jednotkami za účelem plnění jejich úkolů podle směrnice (EU) 2015/849;

  k)  „finanční analýzou“ výsledky operativní a strategické analýzy prováděné finančními zpravodajskými jednotkami za účelem plnění jejich úkolů podle směrnice (EU) 2015/849;

  Pozměňovací návrh    23

  Návrh směrnice

  Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  la)  „příslušným orgánem“ a) jakýkoliv orgán veřejné moci příslušný k prevenci, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů či výkonu trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a předcházení těmto hrozbám, nebo b) jakýkoli jakýkoliv jiný orgán nebo subjekt pověřený právem členského státu plnit veřejnou funkci a vykonávat veřejnou moc za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů či výkonu trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a předcházení těmto hrozbám;

  Pozměňovací návrh    24

  Návrh směrnice

  Čl. 3 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Každý členský stát určí ze svých orgánů příslušných k prevenci, odhalování, vyšetřování nebo stíhání trestných činů příslušné orgány oprávněné k přístupu do vnitrostátních centralizovaných registrů bankovních účtů zřízených členskými státy v souladu s článkem 32a směrnice (EU) 2015/849 a k vyhledávání v těchto registrech. Tyto orgány zahrnují národní jednotky Europolu a úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti.

  1.  Každý členský stát určí ze svých orgánů příslušných k prevenci, odhalování, vyšetřování nebo stíhání trestných činů příslušné orgány oprávněné k přístupu do vnitrostátních centralizovaných registrů bankovních účtů zřízených členskými státy v souladu s článkem 32a směrnice (EU) 2015/849 a k vyhledávání v těchto registrech. Tyto orgány zahrnují přinejmenším národní jednotky Europolu a úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti.

  Pozměňovací návrh    25

  Návrh směrnice

  Čl. 3 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Každý členský stát určí ze svých orgánů příslušných k prevenci, odhalování, vyšetřování nebo stíhání trestných činů příslušné orgány oprávněné k vyžádání a obdržení finančních informací nebo finanční analýzy od finanční zpravodajské jednotky. Tyto orgány zahrnují národní jednotky Europolu.

  2.  Každý členský stát určí ze svých orgánů příslušných k prevenci, odhalování, vyšetřování nebo stíhání trestných činů příslušné orgány oprávněné k vyžádání a obdržení finančních informací nebo finanční analýzy od finanční zpravodajské jednotky. Tyto orgány zahrnují přinejmenším národní jednotky Europolu.

  Pozměňovací návrh    26

  Návrh směrnice

  Čl. 3 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3.  Každý členský stát oznámí Komisi příslušné orgány, které určil v souladu s odstavci 1 a 2, do [6 měsíců od data provedení], jakož i každou změnu v jejich určení. Komise zveřejní tato oznámení a každou jejich změnu v Úředním věstníku Evropské unie.

  3.  Každý členský stát oznámí Komisi příslušné orgány, které určil v souladu s odstavci 1 a 2, do [6 měsíců od data provedení], jakož i každou změnu v jejich určení. Komise zveřejní tato oznámení a každou jejich změnu v Úředním věstníku Evropské unie a zároveň o nich i přímo informuje určené příslušné orgány členských států.

  Pozměňovací návrh    27

  Návrh směrnice

  Čl. 4 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Členské státy zajistí, aby příslušné orgány určené podle čl. 3 odst. 1 měly právo na přístup k informacím o bankovních účtech a vyhledávání v nich, a to přímo a okamžitě, je-li to nezbytné pro plnění jejich úkolů k prevenci, odhalování, vyšetřování nebo stíhání závažného trestného činu nebo k podpoře trestního vyšetřování závažného trestného činu, včetně zjišťování, sledování a zmrazení majetku v souvislosti s tímto vyšetřováním.

  1.  Členské státy zajistí, aby příslušné orgány určené podle čl. 3 odst. 1 měly právo na přístup k informacím o bankovních účtech a vyhledávání v nich, a to přímo a okamžitě, je-li to nezbytné pro plnění jejich úkolů k prevenci, odhalování, vyšetřování nebo stíhání závažného trestného činu nebo k podpoře trestního vyšetřování závažného trestného činu, včetně zjišťování, sledování a zmrazení majetku v souvislosti s tímto vyšetřováním. Přístup a vyhledávání jsou považovány za přímé a okamžité také v případě, kdy vnitrostátní orgány provozující centrální registry bankovních účtů informace o bankovních účtech rychle předají příslušným orgánům prostřednictvím automatizovaného mechanismu, pokud do požadovaných údajů či informací, které mají být poskytnuty, nezasahuje žádný zprostředkovatelský subjekt.

  Odůvodnění

  Tento pozměňovací návrh má za cíl zajistit, aby k plnění požadavků této směrnice mohly být využity stávající databáze a databáze odpovídající požadavkům páté směrnice o boji proti praní peněz.

  Pozměňovací návrh    28

  Návrh směrnice

  Čl. 4 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  K dodatečným informacím, které mohou členské státy považovat za nezbytné a uvádět je v centralizovaných registrech bankovních účtů v souladu s čl. 32a odst. 4 směrnice (EU) 2018/XX, nemají podle této směrnice příslušné orgány přístup ani v nich nemohou vyhledávat.

  2.  K dodatečným informacím, které mohou členské státy považovat za nezbytné a uvádět je v centralizovaných registrech bankovních účtů v souladu s čl. 32a odst. 4 směrnice (EU) 2018/XX, nemají na základě této směrnice příslušné orgány přístup ani v nich nemohou vyhledávat.

  Pozměňovací návrh    29

  Návrh směrnice

  Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  1a.  Členské státy zajistí, aby pracovníci vnitrostátních určených příslušných orgánů dodržovali vysoké profesní standardy mlčenlivosti a ochrany údajů.

  Pozměňovací návrh    30

  Návrh směrnice

  Čl. 7 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  S výhradou vnitrostátních procesních záruk každý členský stát zajistí, aby jeho národní finanční zpravodajská jednotka byla povinna odpovídat na žádosti o finanční informace nebo finanční analýzu podané určenými příslušnými orgány uvedenými v čl. 3 odst. 2, pokud jsou tyto finanční informace či finanční analýza na základě konkrétního případu nezbytné k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání závažných trestných činů.

  (Netýká se českého znění.)  

  Pozměňovací návrh    31

  Návrh směrnice

  Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  2a.  Finanční zpravodajská jednotka nemá povinnost žádosti o informace vyhovět, jestliže má objektivní důvody předpokládat, že by poskytnutí takových informací mělo zjevně nepříznivý dopad na probíhající vyšetřování nebo analýzy, nebo jestliže by ve výjimečných případech poskytnutí informací bylo zjevně nepřiměřené oprávněným zájmům fyzické nebo právnické osoby nebo zjevně irelevantní s ohledem na účely, pro které byla žádost podána. Každé odmítnutí poskytnout informace je třeba řádně vysvětlit s uvedením důvodů pro dané odmítnutí.

  Pozměňovací návrh    32

  Návrh směrnice

  Čl. 7 – odst. 2 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  2b.  Členské státy vyžadují, aby příslušné orgány uvedené v čl. 3 odst. 2 poskytly finanční zpravodajské jednotce zpětnou vazbu o použití informací poskytnutých v souladu s tímto článkem a o výsledcích šetření nebo kontrol, které byly na jejich základě provedeny. Členské státy zavedou odpovídající mechanismy pro rychlou a bezpečnou výměnu informací o vyšetřování a trestních stíháních a následných opatřeních mezi finančními zpravodajskými jednotkami a příslušnými orgány uvedenými v čl. 3 odst. 2.

  Pozměňovací návrh    33

  Návrh směrnice

  Čl. 8 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  S výhradou vnitrostátních procesních záruk každý členský stát zajistí, aby jeho určené vnitrostátní příslušné orgány byly povinny odpovídat na žádosti o informace v oblasti prosazování práva podané v jednotlivých případech národní finanční zpravodajskou jednotkou, pokud jsou tyto informace na základě konkrétního případu nezbytné k prevenci praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů nebo financování terorismu a boji proti nim.

  S výhradou vnitrostátních procesních záruk každý členský stát zajistí, aby jeho určené vnitrostátní příslušné orgány byly povinny včas odpovídat na žádosti o informace v oblasti prosazování práva podané v jednotlivých případech národní finanční zpravodajskou jednotkou, pokud jsou tyto informace na základě konkrétního případu nezbytné k prevenci a odhalování praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů nebo financování terorismu a boji proti nim.

  Pozměňovací návrh    34

  Návrh směrnice

  Čl. 9 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Každý členský stát zajistí, aby jeho finanční zpravodajská jednotka mohla provádět výměnu finančních informací nebo finančních analýz s kteroukoli finanční zpravodajskou jednotkou v Unii, pokud jsou tyto finanční informace či finanční analýzy nezbytné k prevenci praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů nebo financování terorismu a boji proti nim.

  1.  Každý členský stát zajistí, aby jeho finanční zpravodajská jednotka mohla provádět bezplatnou výměnu finančních informací nebo finančních analýz s kteroukoli finanční zpravodajskou jednotkou v Unii, pokud jsou tyto finanční informace či finanční analýzy nezbytné k prevenci a odhalování praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů nebo financování terorismu a boji proti nim.

  Pozměňovací návrh    35

  Návrh směrnice

  Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  1a.  Finanční zpravodajská jednotka může výměnu informací odmítnout pouze za výjimečných okolností, kdy by tato výměna zjevně odporovala základním zásadám vnitrostátního práva, zjevně by překračovala oblast působnosti ustanovení této směrnice, mohla by vést k narušení vyšetřování trestné činnosti nebo by byla jasně nepřiměřená vůči oprávněným zájmům fyzické či právnické osoby. Tyto výjimky musí být stanoveny tak, aby se zabránilo nepatřičnému omezování výměny informací k analytickým účelům. Každé odmítnutí musí být řádně odůvodněno.

  Pozměňovací návrh    36

  Návrh směrnice

  Čl. 9 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Členské státy zajistí, aby v případě, že je finanční zpravodajská jednotka požádána podle odstavce 1 o výměnu finančních informací nebo finančních analýz, učinila tak co nejdříve a v každém případě do tří dní od obdržení žádosti. Ve výjimečných, řádně odůvodněných případech může být tato lhůta prodloužena, nejdéle však o 10 dní.

  2.  Členské státy zajistí, aby v případě, že je finanční zpravodajská jednotka požádána podle odstavce 1 o výměnu finančních informací nebo finančních analýz, učinila tak co nejdříve a v každém případě do tří dní od obdržení žádosti. Ve výjimečných, řádně odůvodněných případech může být tato lhůta prodloužena, nejdéle však o 10 dní. Tatáž lhůta se uplatní pro zaslání řádného odůvodnění v případě odmítnutí na základě čl. 9 odst. 1a.

  Pozměňovací návrh    37

  Návrh směrnice

  Čl. 9 – odst. 4

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  4.  Členské státy zajistí, aby žádost podaná podle tohoto článku a odpověď na tuto žádost byly předávány prostřednictvím zvláštní zabezpečené elektronické komunikační sítě FIU.net nebo jejího nástupce. Tato síť zaručí zabezpečenou komunikaci a umožní pořízení písemného záznamu za podmínek, jež dovolí ověření pravosti. V případě technické poruchy sítě FIU.net se finanční informace či finanční analýzy předávají jakýmikoliv jinými vhodnými prostředky, jež zajišťují ochranu údajů na vysoké úrovni.

  4.  Členské státy zajistí, aby žádost podaná podle tohoto článku a odpověď na tuto žádost byly předávány prostřednictvím zvláštní zabezpečené elektronické komunikační sítě FIU.net nebo jejího nástupce. Tato síť zaručí zabezpečenou komunikaci a umožní pořízení písemného záznamu za podmínek, jež dovolí ověření pravosti. V případě technické poruchy sítě FIU.net se finanční informace či finanční analýzy předávají jakýmikoliv jinými vhodnými prostředky, jež zajišťují ochranu údajů na stejně vysoké úrovni a které rovněž umožní pořízení písemného záznamu za podmínek, jež dovolí ověření pravosti.

  Pozměňovací návrh    38

  Návrh směrnice

  Článek 9 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Článek 9a

   

  Výměna informací mezi příslušnými orgány v jednotlivých členských státech

   

  1.  V souladu s vnitrostátními procesními zárukami zajistí každý členský stát, aby jeho určené příslušné orgány podle čl. 3 odst. 1 byly schopny výměny informací získaných na základě přístupu k vnitrostátním centralizovaným registrům bankovních účtů zřízeným členskými státy v souladu s článkem 32a směrnice (EU) 2015/849 na vyžádání a na základě individuálního posouzení, jsou-li tyto informace o bankovních účtech nezbytné k prevenci praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů nebo financování terorismu a boji proti nim.

   

  2.  V souladu s vnitrostátními procesními zárukami zajistí každý členský stát, aby jeho určené příslušné orgány podle čl. 3 odst. 2 byly schopny výměny finančních informací nebo finančních analýz požadovaných od finanční zpravodajské jednotky daného členského státu na vyžádání a na základě individuálního posouzení od určeného příslušného orgánu v jiném členském státě, jsou-li tyto finanční informace či finanční analýzy nezbytné k prevenci praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů nebo financování terorismu a boji proti nim.

   

  3.  Členské státy zajistí, aby žádost podaná podle tohoto článku a odpověď na tuto žádost byly předávány prostřednictvím zvláštního zabezpečeného nástroje elektronické komunikace, který zaručuje vysokou úroveň bezpečnosti údajů. Tato síť zaručí zabezpečenou komunikaci a umožní pořízení písemného záznamu za podmínek, jež dovolí ověření pravosti.

  Pozměňovací návrh    39

  Návrh směrnice

  Čl. 10 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Každý členský stát zajistí, aby národní jednotka Europolu odpovídala na řádně odůvodněné žádosti týkající se informací o bankovních účtech, které podala Agentura pro spolupráci v oblasti prosazování práva, zřízená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 („Europol“), a to na základě konkrétního případu, v mezích působnosti jednotky a za účelem plnění jejích úkolů.

  1.  Každý členský stát zajistí, aby národní jednotka Europolu odpovídala na řádně odůvodněné žádosti týkající se informací o bankovních účtech, které podala Agentura pro spolupráci v oblasti prosazování práva, zřízená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 („Europol“), a to na základě konkrétního případu, v mezích vyšetřovacích pravomocí jednotky a za účelem plnění jejích úkolů.

  Pozměňovací návrh    40

  Návrh směrnice

  Čl. 10 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Každý členský stát zajistí, aby finanční zpravodajská jednotka odpovídala na řádně odůvodněné žádosti týkající se finančních informací a finančních analýz podané Europolem prostřednictvím národní jednotky Europolu v mezích jeho působnosti a za účelem plnění jeho úkolů.

  2.  Každý členský stát zajistí, aby finanční zpravodajská jednotka odpovídala na řádně odůvodněné žádosti týkající se finančních informací a finančních analýz podané Europolem prostřednictvím národní jednotky Europolu v mezích vyšetřovacích pravomocí jednotky a za účelem plnění jejích úkolů.

  Pozměňovací návrh    41

  Návrh směrnice

  Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  2a.  Finanční zpravodajská jednotka nemá povinnost žádosti o informace vyhovět, jestliže má objektivní důvody předpokládat, že by poskytnutí takových informací mělo nepříznivý dopad na probíhající vyšetřování nebo analýzy, nebo pokud by ve výjimečných případech poskytnutí informací bylo zjevně nepřiměřené vůči oprávněným zájmům fyzické či právnické osoby nebo irelevantní s ohledem na účely, pro které byla žádost podána. Každé odmítnutí musí být řádně odůvodněno.

  Pozměňovací návrh    42

  Návrh směrnice

  Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  3a.  Europol poskytuje finanční zpravodajské jednotce zpětnou vazbu o využití finančních informací či finanční analýzy, které mu byly poskytnuty v souladu s tímto článkem, a o výsledku vyšetřování či kontrol, které byly provedeny na základě těchto informací či analýzy.

  Pozměňovací návrh    43

  Návrh směrnice

  Článek 10 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Článek 10a

   

  Oddělení Europolu pro analýzu, podporu a koordinaci

   

  1.  Europol vytvoří zvláštní oddělení pro podporu a koordinaci spolupráce a výměny informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami. 

   

  2.  Oddělení uvedené v odstavci 1 je schopno pomáhat finančním zpravodajským jednotkám ve společné analýze přeshraničních případů, vypracovávat své vlastní analýzy a koordinovat práci finančních zpravodajských jednotek v členských státech v přeshraničních případech, je-li to nutné pro prevenci praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů a financování terorismu a boj proti nim.

  Pozměňovací návrh    44

  Návrh směrnice

  Čl. 11 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Zpracování osobních údajů týkajících se informací o bankovních účtech, finančních informací a finančních analýz uvedených v čl. 10 odst. 1 a 2 provádějí pouze osoby v rámci Europolu, jež byly k plnění těchto úkolů zvláště určeny a mají k tomu oprávnění.

  1.  Zpracování osobních údajů týkajících se informací o bankovních účtech, finančních informací a finančních analýz uvedených v čl. 10 odst. 1 a 2 provádějí pouze osoby v rámci Europolu, jež byly k plnění těchto úkolů zvláště určeny a mají k tomu oprávnění. Zpracovávání osobních údajů je prováděno v souladu se zárukami ochrany údajů stanovenými v nařízení (EU) 2016/794. Europol tyto postupy zpracování údajů náležitým způsobem zdokumentuje.

  Pozměňovací návrh    45

  Návrh směrnice

  Čl. 13 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Zpracování informací, které vypovídají o rasovém či etnickém původu osoby, jejích politických názorech, náboženském vyznání či filosofickém přesvědčení, členství v odborových organizacích, zdravotním stavu, sexuálním životě či sexuální orientaci, je povoleno pouze v rozsahu, v němž je to pro daný případ zcela nezbytné a relevantní.

  1.  Zpracování osobních údajů, které vypovídají o rasovém či etnickém původu osoby, jejích politických názorech, náboženském vyznání či filosofickém přesvědčení nebo o členství v odborových organizacích, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby, údajů o zdravotním stavu nebo údajů o sexuálním životě či sexuální orientaci fyzické osoby je povoleno pouze tehdy, existují-li objektivní důvody pro to, aby bylo možné považovat toto zpracování za nezbytné a relevantní pro konkrétní případ v souladu s článkem 10 směrnice (EU) 2016/680.

  Pozměňovací návrh    46

  Návrh směrnice

  Čl. 14 – odst. 1 – písm. c

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  c)  žádosti podané podle této směrnice a prováděcí opatření v souvislosti s těmito žádostmi.

  c)  předmět žádostí podaných podle této směrnice a prováděcí opatření v souvislosti s těmito žádostmi.

  Pozměňovací návrh    47

  Návrh směrnice

  Čl. 15 – odst. 1 – návětí

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Členské státy přijmou legislativní opatření, kterými zcela nebo zčásti omezí právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům, které se jej týkají a jež jsou zpracovávány podle této směrnice:

  Členské státy přijmou legislativní opatření, kterými zcela nebo zčásti omezí právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům, které se jej týkají a jež jsou zpracovávány podle této směrnice v souladu s čl. 15 odst. 1 směrnice (EU) 2016/680:

  Pozměňovací návrh    48

  Návrh směrnice

  Článek 15 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Článek 15a

   

  Evropská finanční zpravodajská jednotka

   

  Komise zřídí evropskou finanční zpravodajskou jednotku k usnadnění koordinace, včetně výměny informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami v Unii. Evropská finanční zpravodajská jednotka koordinuje finanční zpravodajské jednotky členských států v přeshraničních případech, pomáhá jim a podporuje je. Evropská finanční zpravodajská jednotka poskytuje těmto členským státům podporu zejména při udržování a rozvoji technické infrastruktury pro zajištění výměny informací a pomáhá jim při společné analýze přeshraničních případů a strategických analýzách a koordinuje práci finančních zpravodajských jednotek členských států v přeshraničních případech. Komise poskytne evropské finanční zpravodajské jednotce odpovídající finanční, lidské a technické zdroje, aby mohla plnit své úkoly.

  Pozměňovací návrh    49

  Návrh směrnice

  Čl. 16 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Členské státy vyhodnocují účinnost svých systémů pro boj proti závažným trestným činům tím, že vedou komplexní statistiku.

  1.  Členské státy vyhodnocují účinnost a účelnost svých systémů v oblasti využívání finančních a jiných informací pro účely prevence, odhalování, vyšetřování či stíhání trestných činů tím, že vedou komplexní statistiku.

  Pozměňovací návrh    50

  Návrh směrnice

  Čl. 19 – odst. 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  1a.  Nejpozději do [Úř. věst. vloží datum: tři roky po datu provedení této směrnice] vypracuje Komise zprávu, v níž posoudí nutnost konkrétních opatření pro zajištění diagonální spolupráce, tj. spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami v jednom členském státě s příslušnými orgány v jiném členském státě. Tato zpráva se předloží Evropskému parlamentu a Radě, a pokud to bude považováno za nutné, bude k ní přiložen legislativní návrh.

  Pozměňovací návrh    51

  Návrh směrnice

  Čl. 19 – odst. 1 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  1b.  Nejpozději do [Úř. věst. vloží datum: tři roky po datu provedení této směrnice] vypracuje Komise zprávu, v níž posoudí nutnost konkrétních opatření pro zajištění sjednocení organizačního statusu a úlohy finančních zpravodajských jednotek v rámci vnitrostátního práva členských států s cílem dosáhnout efektivní spolupráce a výměny informací. Tato zpráva se předloží Evropskému parlamentu a Radě, a pokud to bude považováno za nutné, bude k ní přiložen legislativní návrh.

  POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  Název

  Pravidla usnadňující využívání finančních a jiných informací za účelem prevence, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů

  Referenční údaje

  COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)

  Příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  LIBE

  28.5.2018

   

   

   

  Výbor, který vypracoval stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  ECON

  28.5.2018

  Zpravodaj(ka)

         Datum jmenování

  Bernd Lucke

  31.5.2018

  Předchozí zpravodaj(ka)

  Sander Loones

  Projednání ve výboru

  22.10.2018

  27.11.2018

   

   

  Datum přijetí

  27.11.2018

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  43

  0

  2

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Jeppe Kofod, Thomas Mann, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  43

  +

  ALDE

  Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

  ECR

  Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

  GUE/NGL

  Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

  PPE

  Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

  S&D

  Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

  Verts/ALE

  Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

  0

  -

   

   

  2

  0

  EFDD

  Bernard Monot, Marco Valli

  Význam zkratek:

  +  :  pro

  -  :  proti

  0  :  zdrželi se

  POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  Název

  Pravidla usnadňující využívání finančních a jiných informací za účelem prevence, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů

  Referenční údaje

  COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)

  Datum předložení EP

  17.4.2018

   

   

   

  Příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  LIBE

  28.5.2018

   

   

   

  Výbory požádané o stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  AFET

  28.5.2018

  ECON

  28.5.2018

   

   

  Nezaujetí stanoviska

         Datum rozhodnutí

  AFET

  16.5.2018

   

   

   

  Zpravodajové

         Datum jmenování

  Emil Radev

  4.6.2018

   

   

   

  Projednání ve výboru

  11.6.2018

  15.10.2018

  20.11.2018

  3.12.2018

  Datum přijetí

  3.12.2018

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  29

  2

  6

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Carlos Coelho, Gérard Deprez, Anna Hedh, Emilian Pavel, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

  Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

  Max Andersson, France Jamet

  Datum předložení

  7.12.2018

  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  29

  +

  ALDE

  Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld

  ECR

  Helga Stevens

  PPE

  Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Traian Ungureanu

  S&D

  Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

  VERTS/ALE

  Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

  2

  -

  ENF

  Auke Zijlstra

  NI

  Udo Voigt

  6

  0

  ECR

  Branislav Škripek, Kristina Winberg

  ENF

  France Jamet

  GUE/NGL

  Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

  Význam zkratek:

  +  :  pro

  -  :  proti

  0  :  zdrželi se

  Poslední aktualizace: 11. ledna 2019
  Právní upozornění - Ochrana soukromí