IZVJEŠĆE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona određenih kaznenih djela i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2000/642/PUP

7.12.2018 - (COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)) - ***I

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Izvjestitelj: Emil Radev


Postupak : 2018/0105(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0442/2018
Podneseni tekstovi :
A8-0442/2018
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona određenih kaznenih djela i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2000/642/PUP

(COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))

(Redovni zakonodavni postupak prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0213),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 87. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0152/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 12. srpnja 2018.[1],

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0442/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.   nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog direktive

Naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog

Prijedlog

DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o utvrđivanju pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona određenih kaznenih djela i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2000/642/PUP

o utvrđivanju pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona teških kaznenih djela i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2000/642/PUP

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Kako bi se povećala sigurnost u državama članicama i u Uniji, potrebno je poboljšati pristup financijsko-obavještajnih jedinica i javnih tijela odgovornih za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon teških oblika kaznenih djela informacijama kako bi se ojačala njihova sposobnost za provođenje financijskih istraga i poboljšala njihova međusobna suradnja.

(2)  Kako bi se povećala sigurnost, poboljšao progon financijskih kaznenih djela, suzbilo pranje novca i spriječila utaja poreza u državama članicama i u Uniji, potrebno je poboljšati pristup financijsko-obavještajnih jedinica i javnih tijela odgovornih za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon teških oblika kaznenih djela informacijama kako bi se ojačala njihova sposobnost za provođenje financijskih istraga i poboljšala njihova međusobna suradnja.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  Države članice obvezne su iskreno, lojalno i u najbržem roku surađivati u skladu s člankom 4. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji.

Amandman      4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.a)  Financijske prijevare i pranje novca utječu na europske porezne obveznike. Stoga je suzbijanje tih kaznenih djela i dalje prioritet Unije.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Neposredan i izravan pristup informacijama koje se čuvaju u centraliziranim registrima bankovnih računa često je nužan za uspjeh kaznene istrage ili za pravodobnu identifikaciju, praćenje i zamrzavanje povezane imovine u svrhu njezina oduzimanja. Izravan pristup najneposrednija je vrsta pristupa informacijama koje se čuvaju u centraliziranim registrima bankovnih računa. Stoga bi se ovom Direktivom trebala utvrditi pravila o odobrenju izravnog pristupa informacijama koje se čuvaju u centraliziranim registrima bankovnih računa imenovanim tijelima država članica i drugim tijelima nadležnima za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon kaznenih djela.

(6)  Neposredan i izravan pristup informacijama koje se čuvaju u centraliziranim registrima bankovnih računa često je nužan za uspjeh kaznene istrage ili za pravodobnu identifikaciju, praćenje i zamrzavanje povezane imovine u svrhu njezina oduzimanja. Izravan pristup najneposrednija je vrsta pristupa informacijama koje se čuvaju u centraliziranim registrima bankovnih računa. Stoga bi se ovom Direktivom trebala utvrditi pravila o odobrenju izravnog pristupa informacijama koje se čuvaju u centraliziranim registrima bankovnih računa imenovanim tijelima država članica nadležnima za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon kaznenih djela.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  S obzirom na to da u svakoj državi članici postoje brojna nadležna tijela ili druga tijela nadležna za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon kaznenih djela, te kako bi se osigurao razmjeran pristup financijskim i drugim informacijama na temelju ove Direktive, države članice trebale bi biti obvezne odrediti koja bi tijela trebalo ovlastiti za pristup centraliziranim registrima bankovnih računa i podnošenje zahtjeva za informacije financijsko-obavještajnim jedinicama za potrebe ove Direktive.

(7)  S obzirom na to da u svakoj državi članici postoje brojna nadležna tijela ili druga tijela nadležna za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon kaznenih djela, te kako bi se osigurao razmjeran pristup financijskim i drugim informacijama na temelju ove Direktive, države članice obvezne su odrediti koja bi tijela trebalo ovlastiti za pristup centraliziranim registrima bankovnih računa, a koja bi trebala moći podnijeti zahtjev za informacije financijsko-obavještajnim jedinicama za potrebe ove Direktive. Zadaća je država članica i razgraničiti ovlasti takvih tijela.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  U mjeri u kojoj su porezna tijela i agencije za suzbijanje korupcije u skladu s nacionalnim pravom nadležne za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon kaznenih djela, i njih bi trebalo smatrati tijelima koja se može imenovati za potrebe ove Direktive. Administrativne istrage ne bi trebale biti obuhvaćene ovom Direktivom.

(9)  U mjeri u kojoj su porezna tijela i agencije za suzbijanje korupcije u skladu s nacionalnim pravom nadležne za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon kaznenih djela, i njih bi trebalo smatrati tijelima koja se može imenovati za potrebe ove Direktive. Administrativne istrage, osim onih koje financijsko-obavještajne jedinice provode u okviru sprečavanja, otkrivanja i djelotvornog suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma, ne bi trebale biti obuhvaćene ovom Direktivom.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Počinitelji kaznenih djela, posebno zločinačke skupine i teroristi, često djeluju u različitim državama članicama, a njihova se imovina, uključujući bankovne račune, često nalazi u drugim državama članicama. S obzirom na prekograničnu dimenziju teških kaznenih djela, uključujući terorizam, i povezanih financijskih aktivnosti nadležna tijela koja provode istrage često moraju ostvariti pristup informacijama o bankovnim računima u drugim državama članicama.

(10)  Počinitelji kaznenih djela, kao što su financijske prijevare i pranje novca, često su zločinačke skupine i terorističke organizacije koje djeluju u različitim državama članicama, a njihova se imovina, uključujući bankovne račune, često nalazi u drugim državama članicama. S obzirom na prekograničnu dimenziju teških kaznenih djela, uključujući terorizam, i povezanih financijskih aktivnosti nadležna tijela koja provode kaznene istrage često moraju ostvariti pristup informacijama o bankovnim računima u drugim državama članicama.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Informacije koje su nadležna tijela pribavila od nacionalnih centraliziranih registara bankovnih računa mogu se razmjenjivati s nadležnim tijelima koja se nalaze u različitoj državi članici u skladu s Okvirnom odlukom Vijeća 2006/960/PUP14 i Direktivom 2014/41/EU15 Europskog parlamenta i Vijeća.

(11)  Informacije koje su nadležna tijela pribavila od nacionalnih centraliziranih registara bankovnih računa mogu se razmjenjivati s nadležnim tijelima koja se nalaze u različitoj državi članici u skladu s Okvirnom odlukom Vijeća 2006/960/PUP14 i Direktivom 2014/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća15, u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka.

_________________

_________________

14 Okvirna odluka Vijeća 2006/960/PUP od 18. prosinca 2006. o pojednostavljenju razmjene informacija i obavještajnih podataka između tijela zaduženih za izvršavanje zakona u državama članicama Europske unije, SL L 386, 29.12.2006., str. 89.

14 Okvirna odluka Vijeća 2006/960/PUP od 18. prosinca 2006. o pojednostavljenju razmjene informacija i obavještajnih podataka između tijela zaduženih za izvršavanje zakona u državama članicama Europske unije, SL L 386, 29.12.2006., str. 89.

15 Direktiva 2014/41/EU od 3. travnja 2014. o Europskom istražnom nalogu u kaznenim stvarima, SL L 130 od 1.5.2014., str. 1.

15 Direktiva 2014/41/EU od 3. travnja 2014. o Europskom istražnom nalogu u kaznenim stvarima, SL L 130 od 1.5.2014., str. 1.

 

.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Direktivom (EU) 2015/849 bitno se ojačao pravni okvir Unije kojim se uređuju djelovanje i suradnja financijsko-obavještajnih jedinica. Ovlasti financijsko-obavještajnih jedinica obuhvaćaju pravo na pristup financijskim i administrativnim informacijama te informacijama o kaznenom progonu koje su im potrebne za suzbijanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma. Međutim, u pravu Unije nisu utvrđeni svi konkretni alati i mehanizmi koje financijsko-obavještajne jedinice moraju imati na raspolaganju kako bi pristupile takvim informacijama i izvršile svoje zadaće. Budući da su države članice i dalje u potpunosti odgovorne za uspostavu financijsko-obavještajnih jedinica i odlučivanje o njihovoj organizacijskoj prirodi, različite financijsko-obavještajne jedinice imaju različite razine pristupa regulatornim bazama podataka, što dovodi do nedostatne razmjene informacija između tijela za kazneni progon ili tužiteljstva te financijsko-obavještajnih jedinica.

(12)  Direktivom (EU) 2015/849 bitno se ojačao pravni okvir Unije kojim se uređuju djelovanje i suradnja financijsko-obavještajnih jedinica, uključujući mogućnost uspostave mehanizma za koordinaciju i potporu. Ovlasti financijsko-obavještajnih jedinica, čiji pravni status u državama članicama varira od obavljanja administrativnih zadaća, izvršavanja zakonodavstva, pa sve do hibridnih dužnosti, obuhvaćaju pravo na pristup financijskim i administrativnim informacijama te informacijama o kaznenom progonu koje su im potrebne za sprečavanje, otkrivanje i suzbijanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma. Međutim, u pravu Unije nisu utvrđeni svi konkretni alati i mehanizmi koje financijsko-obavještajne jedinice moraju imati na raspolaganju kako bi pristupile takvim informacijama i izvršile svoje zadaće. Budući da su države članice i dalje u potpunosti odgovorne za uspostavu financijsko-obavještajnih jedinica i odlučivanje o njihovoj organizacijskoj prirodi, različite financijsko-obavještajne jedinice imaju različite razine pristupa regulatornim bazama podataka, što dovodi do nedostatne razmjene informacija između tijela za kazneni progon ili tužiteljstva te financijsko-obavještajnih jedinica.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Kako bi se povećale pravna sigurnost i operativna djelotvornost, ovom bi Direktivom trebalo utvrditi pravila za jačanje sposobnosti financijsko-obavještajnih jedinica za dijeljenje informacija sa svojim imenovanim nadležnim tijelima u pogledu svih teških kaznenih djela.

(13)  Kako bi se povećale pravna sigurnost i operativna djelotvornost, ovom bi Direktivom trebalo utvrditi pravila za jačanje sposobnosti financijsko-obavještajnih jedinica za dijeljenje informacija ili analize s imenovanim nadležnim tijelima u svojim državama članicama u pogledu svih teških kaznenih djela. Konkretnije, financijsko-obavještajne jedinice trebale bi biti obvezne dijeliti informacije ili analize s imenovanim nadležnim tijelima u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma te, kada je to potrebno na pojedinačnoj osnovi, teških kaznenih djela. U isto vrijeme, ova Direktiva ne bi trebala utjecati na operativnu neovisnost i autonomiju financijsko-obavještajnih jedinica, utvrđenih Direktivom (EU) 2015/849, uključujući sposobnost donošenja samostalnih odluka o analiziranju, traženju i slanju informacija. Svako odbijanje zahtjeva nadležnog tijela za dostavljanje informacija u njegovoj državi članici trebalo bi adekvatno obrazložiti.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Ovom bi se Direktivom trebao utvrditi i jasno definiran pravni okvir kako bi se financijsko-obavještajnim jedinicama omogućilo da zatraže relevantne podatke koje su pohranila imenovana nadležna tijela u svrhu djelotvornog sprečavanja i suzbijanja pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma.

(14)  Ovom bi se Direktivom trebao utvrditi i jasno definiran pravni okvir kako bi se financijsko-obavještajnim jedinicama omogućilo da zatraže relevantne podatke koje su pohranila imenovana nadležna tijela u svojoj državi članici u svrhu djelotvornog sprečavanja, otkrivanja i suzbijanja pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Dijeljenje informacija među financijsko-obavještajnim jedinicama i s nadležnim tijelima trebalo bi biti dopušteno samo kada je to potrebno i na osnovi pojedinog slučaja, ili za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon teških kaznenih djela ili kad je riječ o pranju novca, povezanim predikatnim kaznenim djelima i financiranju terorizma.

(15)  Dijeljenje informacija među financijsko-obavještajnim jedinicama trebalo bi biti dopušteno u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela ili financiranja terorizma te, u iznimnim i hitnim slučajevima kada je to dovoljno opravdano, teških kaznenih djela. Takvo dijeljenje informacija trebalo bi biti neometano.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Kako bi joj se omogućilo djelotvornije sprečavanje i suzbijanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma te ojačala njezina uloga u pružanju financijskih informacija i analiza, financijsko-obavještajna jedinica trebala bi biti ovlaštena razmjenjivati informacije ili analize koje već posjeduje ili koje se mogu pribaviti od obveznikâ na zahtjev druge financijsko-obavještajne jedinice ili nadležnog tijela u njezinoj državi članici. Ta razmjena ne bi trebala ometati aktivnu ulogu financijsko-obavještajne jedinice u širenju svoje analize drugim financijsko-obavještajnim jedinicama ako se u toj analizi otkrivaju činjenice, postupci ili sumnja na pranje novca i financiranje terorizma koji su u izravnom interesu tih drugih financijsko-obavještajnih jedinica. Financijska analiza obuhvaća operativnu analizu koja je usmjerena na pojedinačne slučajeve i konkretne ciljeve ili na odgovarajuće odabrane informacije, ovisno o vrsti i količini primljenih objava i očekivanoj uporabi informacija nakon širenja te stratešku analizu usmjerenu na kretanja i strukture pranja novca i financiranja terorizma. Međutim, ovom se Direktivom ne bi trebali dovesti u pitanje organizacijski status i uloga dodijeljeni financijsko-obavještajnim jedinicama u skladu s nacionalnim pravom država članica.

(16)  Kako bi joj se omogućilo djelotvornije sprečavanje, otkrivanje i suzbijanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma te ojačala njezina uloga u pružanju financijskih informacija i analiza, financijsko-obavještajna jedinica trebala bi biti ovlaštena razmjenjivati informacije koje već posjeduje ili koje se mogu pribaviti od obveznikâ, ili pak analize koje već posjeduje, na zahtjev druge financijsko-obavještajne jedinice ili nadležnog tijela u njezinoj državi članici. Ta razmjena ne bi trebala ometati aktivnu ulogu financijsko-obavještajne jedinice u širenju svoje analize drugim financijsko-obavještajnim jedinicama ako se u toj analizi otkrivaju činjenice, postupci ili sumnja na pranje novca i financiranje terorizma koji su u izravnom interesu tih drugih financijsko-obavještajnih jedinica. Financijska analiza obuhvaća operativnu analizu koja je usmjerena na pojedinačne slučajeve i konkretne ciljeve ili na odgovarajuće odabrane informacije, ovisno o vrsti i količini primljenih objava i očekivanoj uporabi informacija nakon širenja te stratešku analizu usmjerenu na kretanja i strukture pranja novca i financiranja terorizma. Ključno je da financijsko-obavještajne jedinice dobiju povratne informacije od nadležnih tijela u pogledu uporabe ustupljenih financijskih informacija i financijskih analiza kao i ishoda istrage ili progona u vezi s tim informacijama. Države članice trebale bi uspostaviti odgovarajuće mehanizme kojima će se omogućiti takva razmjena informacija i popratno djelovanje. Međutim, ovom se Direktivom ne bi trebali dovesti u pitanje organizacijski status i uloga dodijeljeni financijsko-obavještajnim jedinicama u skladu s nacionalnim pravom država članica.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Rokovi za razmjene informacija među financijsko-obavještajnim jedinicama potrebni su kako bi se osigurala brza, djelotvorna i dosljedna suradnja. Dijeljenje informacija potrebnih za rješavanje prekograničnih predmeta i istraga trebalo bi se provoditi istom brzinom i trebalo bi mu dati jednak prioritet kao i u slučaju sličnog domaćeg predmeta. Trebalo bi odrediti rokove kako bi se osiguralo djelotvorno dijeljenje informacija u razumnom roku ili kako bi se ispunili postupovni zahtjevi. Kraći rokovi trebali bi se odrediti u opravdanim slučajevima, ako se zahtjevi odnose na konkretna teška kaznena djela, kao što su kaznena djela terorizma i kaznena djela koja se odnose na terorističku skupinu ili aktivnosti kako je utvrđeno u pravu Unije.

(17)  Rokovi za razmjene informacija među financijsko-obavještajnim jedinicama potrebni su kako bi se osigurala brza, djelotvorna i dosljedna suradnja. Dijeljenje informacija potrebnih za rješavanje prekograničnih predmeta i istraga trebalo bi se provoditi istom brzinom i trebalo bi mu dati jednak prioritet kao i u slučaju sličnog domaćeg predmeta. Trebalo bi odrediti rokove kako bi se osiguralo djelotvorno dijeljenje informacija u razumnom roku ili kako bi se ispunili postupovni zahtjevi te uskladile prakse u razmjeni informacija između financijsko-obavještajnih jedinica diljem Unije. Kraći rokovi trebali bi se odrediti u opravdanim slučajevima, ako se zahtjevi odnose na konkretna teška kaznena djela, kao što su kaznena djela terorizma i kaznena djela koja se odnose na terorističku skupinu ili aktivnosti kako je utvrđeno u pravu Unije.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  S obzirom na osjetljivu prirodu financijskih podataka koje bi financijsko-obavještajne jedinice trebale analizirati i potrebne mjere za zaštitu podataka, ovom bi Direktivom trebalo konkretno utvrditi vrstu i opseg informacija koje se mogu razmjenjivati među financijsko-obavještajnim jedinicama i s imenovanim nadležnim tijelima. Ovom Direktivom ne bi trebalo uvesti izmjene trenutačno usuglašenih metoda prikupljanja podataka.

(19)  S obzirom na osjetljivu prirodu financijskih podataka koje bi financijsko-obavještajne jedinice trebale analizirati i potrebne mjere za zaštitu podataka, ovom bi Direktivom trebalo konkretno utvrditi vrstu i opseg informacija koje se mogu razmjenjivati među financijsko-obavještajnim jedinicama i s imenovanim nadležnim tijelima. Ovom Direktivom ne bi trebalo uvesti izmjene trenutačno usuglašenih metoda prikupljanja podataka. Međutim, države članice trebaju moći odlučiti o proširenju opsega financijskih informacija i informacija o bankovnim računima koje se mogu razmjenjivati između financijskih-obavještajnih jedinica i imenovanih nadležnih tijela. Države članice također mogu olakšati pristup nadležnih tijela financijskim informacijama i informacijama o bankovnim računima u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona kaznenih djela, osim teških kaznenih djela. Ova Direktiva ne bi trebala odstupati od primjenjivih pravila o zaštiti podataka.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Na temelju svojih specifičnih nadležnosti i zadaća kako su utvrđene u članku 4. Uredbe (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća16 Europol pruža potporu prekograničnim istragama država članica o aktivnostima pranja novca transnacionalnih zločinačkih organizacija. U skladu s Uredbom (EU) 2016/794 nacionalne jedinice Europola tijela su za vezu između Europola i tijela država članica nadležnih za istragu kaznenih djela. Kako bi se Europolu pružile informacije potrebne za izvršavanje njegovih zadaća, države članice trebale bi propisati da njihova financijsko-obavještajna jedinica odgovara na zahtjeve Europola za financijske informacije i financijsku analizu putem odgovarajuće nacionalne jedinice Europola. Države članice trebale bi propisati i da njihova nacionalna jedinica Europola odgovara na zahtjeve Europola za informacije o bankovnim računima. Zahtjevi Europola moraju biti propisno obrazloženi. Moraju se podnositi na pojedinačnoj osnovi, u okviru odgovornosti Europola i u svrhu obavljanja njegovih zadaća.

(20)  Na temelju svojih specifičnih nadležnosti i zadaća kako su utvrđene u članku 4. Uredbe (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća16 Europol pruža potporu prekograničnim istragama država članica o aktivnostima pranja novca transnacionalnih zločinačkih organizacija. U tom kontekstu Europol bi trebao obavijestiti države članice o svim informacijama i vezama između kaznenih djela koja se tiču tih država članica. U skladu s Uredbom (EU) 2016/794 nacionalne jedinice Europola tijela su za vezu između Europola i tijela država članica nadležnih za istragu kaznenih djela. Kako bi se Europolu pružile informacije potrebne za izvršavanje njegovih zadaća, države članice trebale bi propisati da je njihova financijsko-obavještajna jedinica ovlaštena odgovarati na zahtjeve Europola za financijske informacije i financijsku analizu putem odgovarajuće nacionalne jedinice Europola. Države članice trebale bi propisati i da je njihova nacionalna jedinica Europola ovlaštena odgovarati na zahtjeve Europola za informacije o bankovnim računima. Zahtjevi Europola moraju biti propisno obrazloženi. Moraju se podnositi na pojedinačnoj osnovi, u okviru odgovornosti Europola i u svrhu obavljanja njegovih zadaća. Operativna neovisnost i autonomija financijsko-obavještajnih jedinica ne bi smjele biti ugrožene te bi odluka o pružanju zatraženih informacija ili analize trebala ostati na financijsko-obavještajnoj jedinici. Kako bi se osigurala brza i djelotvorna suradnja, potrebno je utvrditi rokove za odgovore financijsko-obavještajnih jedinica na zahtjeve Europola.

__________________

__________________

16 Uredba (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP, SL L 135, 24.5.2016., str. 53.

16 Uredba (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP, SL L 135, 24.5.2016., str. 53.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21.a)  Kako bi se pojačala suradnja između financijsko-obavještajnih jedinica, Europska komisija trebala bi provesti procjenu učinka u bliskoj budućnosti kako bi se procijenili mogućnost i primjerenost uspostave mehanizma za koordinaciju i potporu, kao što su financijsko-obavještajne jedinice EU-a.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Kako bi se postigla odgovarajuća ravnoteža između učinkovitosti i visoke razine zaštite podataka, države članice trebale bi biti obvezne osigurati da je obrada financijskih informacija osjetljive prirode tijekom koje bi se mogli otkriti rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu ili podaci o zdravlju, spolnom životu ili spolnoj orijentaciji osobe dopuštena jedino u mjeri u kojoj je to zaista potrebno i relevantno za konkretnu istragu.

(22)  Kako bi se postigla odgovarajuća ravnoteža između učinkovitosti i visoke razine zaštite podataka, države članice trebale bi biti obvezne osigurati da je obrada financijskih informacija osjetljive prirode tijekom koje bi se mogli otkriti rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu ili podaci o zdravlju, spolnom životu ili spolnoj orijentaciji osobe dopuštena samo ako je provode posebno ovlaštene osobe i jedino u mjeri u kojoj je to zaista potrebno, relevantno i razmjerno za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon u konkretnom kaznenom djelu te u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Ovom se Direktivom poštuju temeljna prava i načela priznata u članku 6. Ugovora o Europskoj uniji i u Povelji Europske unije o temeljnim pravima, posebno pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života (članak 7.) i pravo na zaštitu osobnih podataka (članak 8.), u međunarodnom pravu i međunarodnim sporazumima čije su stranke Unija ili sve države članice, uključujući Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, te u ustavima država članica u njihovim područjima primjene.

(23)  Ovom se Direktivom poštuju temeljna prava i načela priznata u članku 6. Ugovora o Europskoj uniji i u Povelji Europske unije o temeljnim pravima, posebno pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života (članak 7.), pravo na zaštitu osobnih podataka (članak 8.), pravo na djelotvoran pravni lijek i pošteno suđenje (članak 47.), pretpostavka nevinosti i pravo na obranu (članak 48.), načela zakonitosti i proporcionalnosti kaznenih djela i kaznenih sankcija (članak 49.) u međunarodnom pravu i međunarodnim sporazumima čije su stranke Unija ili sve države članice, uključujući Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, te u ustavima država članica u njihovim područjima primjene. Ovom se Direktivom ujedno poštuju i priznaju sloboda poduzetništva te zabrana diskriminacije.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Osobne podatke pribavljene na temelju ove Direktive trebala bi obrađivati samo nadležna tijela ako je to potrebno i razmjerno za potrebe sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona teških kaznenih djela.

(25)  Sve osobne podatke pribavljene na temelju ove Direktive trebala bi obrađivati samo nadležna tijela u skladu s Direktivom (EU) 2016/680 i Uredbom (EU) 2016/679 ako je to potrebno i razmjerno za potrebe sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona teških kaznenih djela.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Nadalje, kako bi se poštovalo pravo na zaštitu osobnih podataka i pravo na privatnost te ograničio učinak pristupa informacijama sadržanima u centraliziranim registrima bankovnih računa i sustavima za dohvat podataka, bitno je predvidjeti uvjete za ograničenje pristupa. Konkretno, države članice trebale bi osigurati da se odgovarajuće politike i mjere zaštite osobnih podataka primjenjuju na pristup podacima nadležnih tijela za potrebe ove Direktive. Samo bi ovlaštene osobe trebale imati pristup informacijama koje sadržavaju osobne podatke koji se mogu pribaviti od centraliziranih registara bankovnih računa ili u okviru postupaka provjere autentičnosti.

(26)  Nadalje, kako bi se poštovalo pravo na zaštitu osobnih podataka i pravo na privatnost te ograničio učinak pristupa informacijama sadržanima u centraliziranim registrima bankovnih računa i sustavima za dohvat podataka, bitno je predvidjeti uvjete za ograničenje pristupa. Konkretno, države članice trebale bi osigurati da se odgovarajuće politike i mjere zaštite osobnih podataka primjenjuju na pristup podacima nadležnih tijela za potrebe ove Direktive. Samo bi ovlašteno osoblje trebalo imati pristup informacijama koje sadržavaju osobne podatke koji se mogu pribaviti od centraliziranih registara bankovnih računa ili u okviru postupaka provjere autentičnosti. Osoblje koje ima pristup takvim osjetljivim podacima trebalo bi biti osposobljeno za sigurnosne prakse u vezi s razmjenom podataka i rukovanjem njima.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Komisija bi trebala izvijestiti o provedbi ove Direktive tri godine nakon datuma njezina prenošenja i svake tri godine nakon toga. U skladu sa stavcima 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva19 Komisija bi trebala provesti i evaluaciju ove Direktive na temelju informacija prikupljenih pomoću posebnih mehanizama praćenja kako bi ocijenila stvarne učinke Direktive i potrebu za bilo kakvim daljnjim djelovanjem.

(28)  Komisija bi trebala izvijestiti o provedbi ove Direktive dvije godine nakon datuma njezina prenošenja i svake tri godine nakon toga. U skladu sa stavcima 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva19 Komisija bi trebala provesti i evaluaciju ove Direktive na temelju informacija prikupljenih pomoću posebnih mehanizama praćenja kako bi ocijenila stvarne učinke Direktive i potrebu za bilo kakvim daljnjim djelovanjem.

_________________

_________________

19 Međuinstitucijski sporazum Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.; SL L 123, 12.5.2016., str. 1.–14.

19 Međuinstitucijski sporazum Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.; SL L 123, 12.5.2016., str. 1.–14.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Ovom se Direktivom nastoji osigurati donošenje pravila kojima se građanima Unije pruža veća razina sigurnosti sprečavanjem i suzbijanjem kriminaliteta u skladu s člankom 67. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Zbog svoje transnacionalne prirode terorističke i kriminalne prijetnje pogađaju Uniju u cjelini te zahtijevaju odgovor na razini Unije. Počinitelji kaznenih djela mogu iskoristiti i imat će korist od neučinkovite uporabe informacija o bankovnim računima i financijskih informacija u jednoj državi članici, što može imati posljedice u drugoj državi članici. Budući da države članice ne mogu dostatno ostvariti ciljeve ove Direktive, nego se oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(29)  Ovom se Direktivom nastoji osigurati donošenje pravila kojima se građanima Unije pruža veća razina sigurnosti sprečavanjem i suzbijanjem kriminaliteta u skladu s člankom 67. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Zbog svoje transnacionalne prirode, prekogranični organizirani kriminal pogađa Uniju u cjelini te zahtijeva odgovor na razini Unije. Počinitelji kaznenih djela mogu iskoristiti i imat će korist od neučinkovite uporabe informacija o bankovnim računima i financijskih informacija u jednoj državi članici, što može imati posljedice u drugoj državi članici. Budući da države članice ne mogu dostatno ostvariti ciljeve ove Direktive, nego se oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovom se Direktivom utvrđuju mjere za olakšavanje pristupa nadležnih tijela financijskim informacijama i informacijama o bankovnim računima u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona teških kaznenih djela. Njome se predviđaju i mjere kojima se financijsko-obavještajnim jedinicama olakšava pristup informacijama o kaznenom progonu i olakšava međusobna suradnja financijsko-obavještajnih jedinica.

1.  Ovom se Direktivom utvrđuju mjere za olakšavanje pristupa nadležnih tijela financijskim informacijama i informacijama o bankovnim računima te za olakšavanje njihove upotrebe u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona teških kaznenih djela. Njome se predviđaju i mjere kojima se financijsko-obavještajnim jedinicama olakšava pristup informacijama o kaznenom progonu, kada je to potrebno i na osnovi pojedinačnog slučaja, i olakšava međusobna suradnja financijsko-obavještajnih jedinica.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  odredbe Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća te s njima povezane odredbe u nacionalnom pravu država članica, uključujući organizacijski status financijsko-obavještajnih jedinica na temelju nacionalnog prava;

(a)  odredbe Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća te s njima povezane odredbe u nacionalnom pravu država članica, uključujući organizacijski status financijsko-obavještajnih jedinica na temelju nacionalnog prava i nadležnosti nacionalnih tijela odgovornih za primjenu zakonodavstva u pogledu sprečavanja upotrebe financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  „financijske informacije” znači svaka vrsta informacija ili podataka kojima raspolažu financijsko-obavještajne jedinice u svrhu sprečavanja, otkrivanja i uspješnog suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma ili svaka vrsta informacija ili podataka kojima raspolažu javna tijela ili obveznici u istu svrhu i koji su dostupni financijsko-obavještajnim jedinicama bez poduzimanja prisilnih mjera na temelju nacionalnog prava;

(e)  „financijske informacije” znači svaka vrsta informacija ili podataka, kao što su podaci o financijskoj imovini, kretanjima sredstava ili financijskim poslovnim odnosima, kojima raspolažu financijsko-obavještajne jedinice u svrhu sprečavanja, otkrivanja i uspješnog suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma ili svaka vrsta informacija ili podataka kojima raspolažu javna tijela ili obveznici u istu svrhu i koji su dostupni financijsko-obavještajnim jedinicama bez poduzimanja prisilnih mjera na temelju nacionalnog prava;

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  „informacije o kaznenom progonu” znači svaka vrsta informacija ili podataka kojima raspolažu nadležna tijela u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona teških kaznenih djela ili svaka vrsta informacija ili podataka kojima raspolažu javna tijela ili privatni subjekti u istu svrhu i koji su dostupni nadležnim tijelima bez poduzimanja prisilnih mjera na temelju nacionalnog prava;

(f)  „informacije o kaznenom progonu” znači svaka vrsta informacija ili podataka kojima već raspolažu nadležna tijela u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona teških kaznenih djela ili svaka vrsta informacija ili podataka kojima raspolažu javna tijela ili privatni subjekti u istu svrhu i koji su dostupni nadležnim tijelima bez poduzimanja prisilnih mjera na temelju nacionalnog prava; takve informacije obuhvaćaju, među ostalim, kaznene evidencije, informacije o istragama ili progonima u tijeku, informacije o zamrzavanju ili oduzimanju imovine ili drugim istražnim ili privremenim mjerama te informacije o osudama, zapljenama i aktivnostima uzajamne pravne pomoći;

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka g – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  „informacije o bankovnim računima” znači sljedeće informacije koje se nalaze u centraliziranim registrima bankovnih računa:

(g)  „informacije o bankovnim računima” znači sljedeće informacije o bankovnim računima, računima za plaćanje i sefovima koje se nalaze u centraliziranim registrima bankovnih računa:

Amandman    30

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka k

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k)  „financijska analiza” znači operativna i strateška analiza koju provode financijsko-obavještajne jedinice radi izvršenja svojih zadaća u skladu s Direktivom (EU) 2015/849;

(k)  „financijska analiza” znači rezultati operativne i strateške analize koju provode financijsko-obavještajne jedinice radi izvršenja svojih zadaća u skladu s Direktivom (EU) 2015/849;

Amandman    31

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica među svojim tijelima nadležnima za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon kaznenih djela imenuje nadležna tijela koja će imati ovlasti za pristup nacionalnim centraliziranim registrima bankovnih računa koje su uspostavile države članice u skladu s člankom 32.a Direktive (EU) 2015/849 i njihovo pretraživanje. Ta tijela uključuju nacionalne jedinice Europola i urede za oduzimanje imovinske koristi.

1.  Svaka država članica među svojim tijelima nadležnima za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon kaznenih djela imenuje nadležna tijela koja će imati ovlasti za pristup nacionalnim centraliziranim registrima bankovnih računa koje su uspostavile države članice u skladu s člankom 32.a Direktive (EU) 2015/849 i njihovo pretraživanje. Ta tijela uključuju barem nacionalne jedinice Europola i urede za oduzimanje imovinske koristi.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Svaka država članica među svojim tijelima nadležnima za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon kaznenih djela imenuje nadležna tijela koja će imati ovlasti da zatraže i dobiju financijske informacije ili financijske analize od financijsko-obavještajnih jedinica. Ta tijela uključuju nacionalne jedinice Europola.

2.  Svaka država članica među svojim tijelima nadležnima za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon kaznenih djela imenuje nadležna tijela koja će imati ovlasti da zatraže i dobiju financijske informacije ili financijske analize od financijsko-obavještajnih jedinica. Ta tijela uključuju barem nacionalne jedinice Europola.

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Svaka država članica obavješćuje Komisiju o svojim imenovanim nadležnim tijelima u skladu sa stavcima 1. i 2. najkasnije do [6 mjeseci od datuma prenošenja] te obavješćuje Komisiju o svim izmjenama tih imenovanja. Komisija te obavijesti i sve njihove izmjene objavljuje u Službenom listu Europske unije.

3.  Svaka država članica obavješćuje Komisiju o svojim imenovanim nadležnim tijelima u skladu sa stavcima 1. i 2. najkasnije do [4 mjeseca od datuma prenošenja] te obavješćuje Komisiju o svim izmjenama tih imenovanja. Komisija te obavijesti i sve njihove izmjene objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Amandman    34

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da nadležna tijela imenovana u skladu s člankom 3. stavkom 1. imaju ovlasti za izravan i neposredan pristup informacijama o bankovnim računima te za pretraživanje tih informacija kada je to potrebno za izvršenje njihovih zadaća u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona teškog kaznenog djela ili potpore kaznenoj istrazi teškog kaznenog djela, što uključuje identifikaciju, praćenje i zamrzavanje imovine povezane s takvom istragom.

1.  Države članice osiguravaju da nadležna tijela imenovana u skladu s člankom 3. stavkom 1. imaju ovlasti za izravan i neposredan pristup informacijama o bankovnim računima te za pretraživanje tih informacija kada je to potrebno za izvršenje njihovih zadaća u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona teškog kaznenog djela ili potpore kaznenoj istrazi teškog kaznenog djela, što uključuje identifikaciju, praćenje i zamrzavanje imovine povezane s takvom istragom. Pristup i pretraživanje također su izravni i neposredni ako nacionalna tijela koja upravljaju središnjim registrima bankovnih računa žurno šalju informacije o bankovnom računu nadležnim tijelima putem automatskog mehanizma, pod uvjetom da nikakve posredničke institucije ne utječu na tražene podatke ili informacije koje se ustupaju.

Amandman    35

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Države članice koje omogućuju pristup informacijama o bankovnim računima putem središnjih elektronskih sustava za dohvat podataka osiguravaju da tijelo koje upravlja sustavom za dohvat izvješćuje nadležna tijela o rezultatima pretraživanja na neposredan način i u nepročišćenom obliku.

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Na temelju ove Direktive dodatne informacije koje države članice mogu smatrati ključnima i koje mogu uključiti u centralizirane registre bankovnih računa u skladu s člankom 32.a stavkom 4. Direktive 2018/XX/EU nisu dostupne nadležnim tijelima i ona ih ne mogu pretraživati.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Države članice osiguravaju da osoblje imenovanih nacionalnih nadležnih tijela održava visoke profesionalne standarde povjerljivosti i zaštite podataka.

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju da su pristup i pretraživanja nadležnih tijela popraćeni tehničkim i organizacijskim mjerama kojima se osigurava sigurnost podataka.

2.  Države članice osiguravaju da su pristup i pretraživanja nadležnih tijela popraćeni tehničkim i organizacijskim mjerama kojima se osigurava sigurnost podataka prema najvišim dostupnim tehnološkim standardima.

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  rezultate upita ili pretraživanja;

(d)  jedinstvene identifikatore rezultata;

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  identifikacijske oznake službenika koji je izvršio upit ili pretraživanje i službenika koji je naručio upit ili pretraživanje.

(f)  identifikacijske oznake službenika koji je izvršio upit ili pretraživanje i službenika koji je naručio upit ili pretraživanje te, u mjeri u kojoj je to moguće, identitet primatelja rezultata upita ili pretraživanja.

Amandman    41

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Države članice osiguravaju da centralizirani registri bankovnih računa poduzimaju odgovarajuće mjere kako bi zaposlenici bili svjesni važećih odredbi, uključujući relevantne zahtjeve za zaštitu podataka. Takve mjere obuhvaćaju posebne programe osposobljavanja.

Amandman    42

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica u skladu s nacionalnim procesnim jamstvima osigurava da njezina nacionalna financijsko-obavještajna jedinica mora odgovoriti na zahtjeve za financijske informacije ili financijsku analizu koje podnesu njezina imenovana nadležna tijela iz članka 3. stavka 2. ako su te financijske informacije ili financijska analiza potrebne, na osnovi pojedinog slučaja, za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon teških kaznenih djela.

1.  Svaka država članica u skladu s nacionalnim procesnim jamstvima osigurava da njezina nacionalna financijsko-obavještajna jedinica može pravovremeno odgovoriti na obrazložene zahtjeve za financijske informacije ili financijsku analizu koje podnesu imenovana nadležna tijela iz članka 3. stavka 2. u svojim državama članicama ako su te financijske informacije ili financijska analiza potrebne, na osnovi pojedinog slučaja, za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon teških kaznenih djela, te ih nadležna tijela mogu pribaviti u skladu s mjerodavnim pravom. Iznimke navedene u članku 32. stavku 5. Direktive (EU) 2015/849 primjenjuju se na tu razmjenu. Za svako je odbijanje potrebno dati odgovarajuće objašnjenje.

Amandman    43

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Države članice od imenovanih nadležnih tijela zahtijevaju da financijsko-obavještajnoj jedinici osiguraju povratne informacije o upotrebi informacija ili analiza koje su stavljene na raspolaganje u skladu s ovim člankom i o ishodu istraga ili nadzora obavljenih na temelju tih informacija ili analiza.

Amandman    44

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka država članica u skladu s nacionalnim procesnim jamstvima osigurava da njezina imenovana nacionalna nadležna tijela moraju odgovoriti na zahtjeve za informacije o kaznenom progonu koje podnese nacionalna financijsko-obavještajna jedinica, na osnovi pojedinog slučaja, ako su te informacije potrebne za sprečavanje i suzbijanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma.

Svaka država članica u skladu s nacionalnim procesnim jamstvima i pravilima o pristupu informacijama za financijsko-obavještajne jedinice utvrđenima u članku 32. stavku 4. Direktive (EU) 2015/849 osigurava da njezina imenovana nacionalna nadležna tijela moraju odgovoriti na zahtjeve za informacije o kaznenom progonu koje podnese nacionalna financijsko-obavještajna jedinica, na osnovi pojedinog slučaja, ako su te informacije potrebne za sprečavanje, otkrivanje i suzbijanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma.

Amandman    45

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica osigurava da njezina financijsko-obavještajna jedinica ima mogućnost razmjene financijskih informacija ili financijske analize s bilo kojom financijsko-obavještajnom jedinicom u Uniji ako su te financijske informacije ili financijska analiza potrebni za sprečavanje i suzbijanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma.

1.  Svaka država članica osigurava da njezina financijsko-obavještajna jedinica besplatno razmjenjuje financijske informacije ili financijske analize s bilo kojom financijsko-obavještajnom jedinicom u Uniji ako su te financijske informacije ili financijska analiza potrebni za sprečavanje, otkrivanje i suzbijanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma u skladu s člankom 53. stavkom 1. Direktive (EU) 2015/849.

Amandman    46

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Financijsko-istražna jedinica može odbiti razmjenu informacija samo u iznimnim okolnostima u kojima bi razmjena mogla biti u suprotnosti s temeljnim načelima nacionalnog prava. Te se iznimke pobliže određuju tako da se spriječe zloupotreba i nepotrebna ograničenja slobodne razmjene informacija u analitičke svrhe. Za svako je odbijanje potrebno dati odgovarajuće objašnjenje.

Amandman    47

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju da u slučajevima kada financijsko-obavještajna jedinica zaprimi zahtjev na temelju stavka 1. za razmjenu financijskih informacija ili financijske analize ona to mora učiniti što prije, odnosno najkasnije tri dana nakon primitka zahtjeva. U iznimnim i opravdanim slučajevima to se vremensko ograničenje može produljiti za najviše deset dana.

2.  Države članice osiguravaju da u slučajevima kada financijsko-obavještajna jedinica zaprimi zahtjev na temelju stavka 1. za razmjenu financijskih informacija ili financijske analize ona to mora učiniti što prije, odnosno najkasnije tri dana nakon primitka zahtjeva. U iznimnim i opravdanim slučajevima to se vremensko ograničenje može produljiti za najviše deset dana. Isti se rokovi primjenjuju na slanje adekvatnog obrazloženja u slučaju odbijanja na temelju stavka 1.a.

Amandman    48

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice osiguravaju da u iznimnim i hitnim slučajevima te odstupajući od stavka 2. financijsko-obavještajna jedinica, kada zaprimi zahtjev na temelju stavka 1. za razmjenu financijskih informacija ili financijske analize koje već posjeduje i koje se odnose na posebne istrage djela ili postupanja koje se klasificira kao teško kazneno djelo, mora dostaviti te informacije ili analizu najkasnije 24 sata nakon primitka zahtjeva.

3.  Države članice osiguravaju da u iznimnim i hitnim slučajevima te odstupajući od stavka 2. financijsko-obavještajna jedinica, kada zaprimi zahtjev na temelju stavka 1. za razmjenu financijskih informacija ili financijske analize koje već posjeduje i koje se odnose na posebne istrage djela ili postupanja koje se klasificira kao teško kazneno djelo, mora besplatno dostaviti te informacije ili analizu najkasnije 24 sata nakon primitka zahtjeva.

Amandman    49

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Države članice osiguravaju da se informacije koje se razmjenjuju na temelju ovog članka upotrebljavaju samo u svrhu u koju su zatražene ili pružene i da financijsko-obavještajna jedinica koja prima informacije za svako slanje tih informacija bilo kojem drugom tijelu, agenciji ili odjelu, odnosno za svaku upotrebu tih informacija u svrhe koje nisu prvotno odobrene, mora tražiti prethodnu suglasnost financijsko-obavještajne jedinice koja pruža te informacije.

Amandman    50

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 4.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.b  Države članice osiguravaju da se prethodna suglasnost financijsko-obavještajne jedinice koja je zatražena u skladu sa stavkom 4.a odobrava što prije i u najvećoj mogućoj mjeri. Financijsko-obavještajna jedinica od koje je zatražena suglasnost ne smije je uskratiti osim ako bi to očito bilo izvan područja primjene ove Direktive, ako bi to moglo naštetiti kaznenoj istrazi, ako to očito ne bi bilo razmjerno legitimnim interesima fizičke ili pravne osobe ili države članice financijsko-obavještajne jedinice od koje je zatražena suglasnost ili ako to na neki drugi način ne bi bilo u skladu s temeljnim načelima nacionalnog prava te države članice. Svako uskraćivanje dodjele suglasnosti mora se odgovarajuće obrazložiti.

Amandman    51

Prijedlog direktive

Članak 9.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 9.a

 

Prijenos financijskih podataka u treće zemlje

 

Prijenos financijskih podataka u treće zemlje i međunarodnim partnerima za potrebe utvrđene u ovoj Direktivi dopušta se samo pod uvjetima utvrđenima u poglavlju V. Direktive (EU) 2016/680 ili poglavlju V. Uredbe (EU) 2016/679.

Amandman    52

Prijedlog direktive

Članak 9.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 9.b

 

Razmjena informacija između nadležnih tijela u različitim državama članicama

 

1.  Podložno nacionalnim postupovnim zaštitnim mjerama, svaka država članica osigurava da njezina nadležna tijela imenovana na temelju članka 3. stavka 1. mogu razmjenjivati informacije dobivene pristupom nacionalnim centraliziranim registrima bankovnih računa koje su države članice uspostavile u skladu s člankom 32.a Direktive (EU) 2015/849, na zahtjev i na pojedinačnoj osnovi, ako su ti bankovni podaci potrebni za sprečavanje i suzbijanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma.

 

2.  Podložno nacionalnim postupovnim zaštitnim mjerama, svaka država članica osigurava da njezina nadležna tijela imenovana na temelju članka 3. stavka 2. mogu razmjenjivati financijske informacije ili financijske analize koje zatraži financijsko-obavještajna jedinica iz te države članice ili, na zahtjev i na pojedinačnoj osnovi, imenovano nadležno tijelo iz druge države članice, ako su te financijske informacije ili financijske analize potrebni za sprečavanje i suzbijanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma.

 

3.  Države članice osiguravaju da se zahtjev podnesen u skladu s ovim člankom i odgovor na njega prenose tome namijenjenom i sigurnom elektroničkom komunikacijom kojom se osigurava visoka razina sigurnosti podataka. Tom se mrežom može omogućiti stvaranje pisanog zapisa pod uvjetima kojima se omogućuje utvrđivanje autentičnosti zahtjeva i odgovora na njega.

Amandman    53

Prijedlog direktive

Članak 10. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pristup Europola informacijama o bankovnim računima i razmjena informacija između Europola i financijsko-obavještajnih jedinica

Pružanje informacija o bankovnim računima Europolu

Amandman    54

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica osigurava da njezina nacionalna jedinica Europola na osnovi pojedinog slučaja odgovori na opravdane zahtjeve za informacije o bankovnim računima koje podnese Agencija za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva uspostavljena Uredbom (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća („Europol”) u okviru svojih odgovornosti i u svrhu izvršenja svojih zadaća.

1.  Svaka država članica osigurava da je njezina nacionalna jedinica Europola na osnovi pojedinog slučaja ovlaštena odgovoriti na opravdane zahtjeve za informacije o bankovnim računima koje podnese Agencija za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva uspostavljena Uredbom (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća („Europol”) u okviru svojih odgovornosti i u svrhu izvršenja svojih zadaća. Primjenjuje se članak 7. stavak 7. Uredbe (EU) 2016/794.

Amandman    55

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Svaka država članica osigurava da njezina financijsko-obavještajna jedinica odgovori na opravdane zahtjeve za financijske informacije i financijsku analizu koje podnese Europol putem nacionalne jedinice Europola u okviru svojih odgovornosti i u cilju izvršenja svojih zadaća.

Briše se.

Amandman    56

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Razmjena informacija iz stavaka 1. i 2. odvija se elektroničkim putem uporabom sustava SIENA i u skladu s Uredbom (EU) 2016/794. Jezik koji se upotrebljava za podnošenje zahtjeva i razmjenu informacija jezik je koji se upotrebljava u sustavu SIENA.

Briše se.

Amandman    57

Prijedlog direktive

Članak 10.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 10.a

 

Razmjena informacija između Europola i financijsko-obavještajnih jedinica

 

1. Svaka država članica osigurava da njezina financijsko-obavještajna jedinica ima pravo odgovoriti na opravdane zahtjeve koje Europol podnese putem nacionalne jedinice Europola, a koji se odnose na financijske informacije i financijsku analizu, na osnovi pojedinačnog slučaja te u okviru odgovornosti Europola i u cilju izvršenja njegovih zadaća.

 

2. Iznimke navedene u članku 32. stavku 5. Direktive (EU) 2015/849 primjenjuju se na tu razmjenu. Za svako je odbijanje potrebno dati odgovarajuće objašnjenje.

 

3. Europol financijsko-obavještajnoj jedinici osigurava povratne informacije o upotrebi informacija ili analiza koje su stavljene na raspolaganje u skladu s ovim člankom i o ishodu istraga ili nadzora obavljenih na temelju tih informacija ili analiza u skladu s Uredbom (EU) 2016/794.

Amandman    58

Prijedlog direktive

Članak 10.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 10.b

 

Detalji o postupku razmjene informacija

 

1. Razmjena informacija iz članaka 10. i 10.a odvija se elektroničkim putem uporabom sustava SIENA i u skladu s Uredbom (EU) 2016/794. Jezik koji se upotrebljava za podnošenje zahtjeva i razmjenu informacija onaj je koji se upotrebljava u sustavu SIENA.

 

2. Informacije se razmjenjuju što je ranije moguće, a u svakom slučaju ne kasnije od pet dana nakon zaprimanja zahtjeva. U iznimnim i opravdanim slučajevima to se vremensko ograničenje može produljiti za najviše deset dana.

Amandman    59

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Obradu osobnih podataka povezanih s informacijama o bankovnim računima, financijskim informacijama i financijskom analizom navedenima u članku 10. stavcima 1. i 2. mogu izvršavati jedino osobe u Europolu koje su posebno imenovane i ovlaštene za izvršavanje takvih zadaća.

1.  Obrada osobnih podataka povezanih s informacijama o bankovnim računima, financijskim informacijama i financijskom analizom navedenima u članku 10. stavcima 1. i 2. može se izvršavati jedino preko projekata operativne analize na koje se primjenjuju posebne zaštitne mjere propisane člankom 18. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/794.

Amandman    60

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Europol obavješćuje službenika za zaštitu podataka imenovanog u skladu s člankom 41. Uredbe (EU) 2016/794 o svakoj razmjeni informacija u skladu s člankom 10. ove Direktive.

2.  Europol obavješćuje službenika za zaštitu podataka imenovanog u skladu s člankom 41. Uredbe (EU) 2016/794 o svakoj razmjeni informacija u skladu s člancima 10. i 10.a ove Direktive.

Amandman    61

Prijedlog direktive

Članak 13. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Obrada podataka osjetljive prirode

Obrada osobnih podataka osjetljive prirode

Amandman    62

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Obrada informacija kojima se otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatima ili podaci o zdravlju, seksualnom životu ili spolnoj orijentaciji osobe može se dopustiti jedino u mjeri u kojoj je zaista potrebna i relevantna u pojedinom slučaju.

1.  Obrada osobnih podataka kojima se otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatima, podaci o zdravlju ili podaci o seksualnom životu ili spolnoj orijentaciji fizičke osobe dopušta se jedino u skladu s člankom 10. Direktive (EU) 2016/680.

Amandman    63

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Jedino osobe koje imaju posebno odobrenje mogu pristupiti podacima iz stavka 1. i obrađivati ih u skladu s uputama službenika za zaštitu podataka.

2.  Jedino osobe koje imaju posebno odobrenje i koje su posebno osposobljene mogu pristupiti podacima iz stavka 1. i obrađivati ih u skladu s uputama službenika za zaštitu podataka.

Amandman    64

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ime i podatke za kontakt organizacije i člana osoblja koji podnose zahtjev za informacije;

(a)  ime i podatke za kontakt organizacije i člana osoblja koji podnose zahtjev za informacije; te, u mjeri u kojoj je to moguće, identitet primatelja rezultata upita ili pretraživanja.

Amandman    65

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  zahtjeve podnesene na temelju ove Direktive i mjere za njihovo izvršenje.

(c)  sadržaj zahtjeva podnesenih na temelju ove Direktive i mjere za njihovo izvršenje.

Amandman    66

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice donose zakonodavne mjere kojima se djelomično ili u cijelosti ograničuje pravo ispitanika na pristup njegovim osobnim podacima koji su obrađeni na temelju ove Direktive kako bi se:

Države članice mogu donositi zakonodavne mjere kojima se djelomično ili u cijelosti ograničuje pravo ispitanika na pristup njegovim osobnim podacima koji su obrađeni na temelju ove Direktive u skladu s člankom 15. stavkom 1. Direktive (EU) 2016/680.

(a)  omogućilo financijsko-obavještajnoj jedinici ili nadležnom nacionalnom tijelu da pravilno ispuni svoje zadaće za potrebe ove Direktive;

 

(b)  izbjeglo ometanje službenih ili pravnih ispitivanja, analiza, istraga ili postupaka za potrebe ove Direktive i osiguralo da sprečavanje, istraga i otkrivanje pranja novca, financiranja terorizma ili ostalih teških kaznenih djela nisu ugroženi.

 

Amandman    67

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice preispituju djelotvornost svojih sustava za borbu protiv teških kaznenih djela vođenjem sveobuhvatnih statistika.

1.  Države članice preispituju djelotvornost i učinkovitost svojih sustava u pogledu uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona određenih teških kaznenih djela vođenjem sveobuhvatnih statistika.

Amandman    68

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Najkasnije do [SL umetnuti datum: tri godine nakon datuma prenošenja ove Direktive] i svake tri godine nakon toga Komisija sastavlja izvješće o provedbi ove Direktive i podnosi ga Europskom parlamentu i Vijeću. Izvješće se javno objavljuje.

1.  Najkasnije do [SL umetnuti datum: dvije godine nakon datuma prenošenja ove Direktive] i svake tri godine nakon toga Komisija sastavlja izvješće o provedbi ove Direktive i podnosi ga Europskom parlamentu i Vijeću. Izvješće se javno objavljuje.

Amandman    69

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Komisija provodi procjenu prepreka i prilika za poboljšanje suradnje između financijsko-obavještajnih jedinica u Uniji, uključujući mogućnost i primjerenost uspostave mehanizma za koordinaciju i potporu, kao što je financijsko-obavještajna jedinica EU-a.

Amandman    70

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do XXYY [26 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu Direktive (EU) (...)/2018: SL umetnuti broj Direktive kojom se mijenja Direktiva (EU) 2015/849]. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih propisa.

Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do... [24 mjeseca nakon datuma stupanja na snagu Direktive (EU) (...)/2018+]. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih propisa.

 

________________

 

+ SL: umetnuti broj Direktive kojom se mijenja Direktiva (EU) 2015/849]

Amandman    71

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Najkasnije do [SL umetnuti datum: tri godine nakon datuma prenošenja ove Direktive] Komisija sastavlja izvješće u kojem procjenjuje jesu li potrebne posebne mjere kojima bi se osigurala dijagonalna suradnja, tj. suradnja između financijsko-obavještajnih jedinica u jednoj državi članici i nadležnih tijela u drugoj državi članici. To se izvješće podnosi Europskom parlamentu i Vijeću, a prema potrebi prilaže mu se zakonodavni prijedlog.

Amandman    72

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.b  Najkasnije do [SL umetnuti datum: tri godine nakon datuma prenošenja ove Direktive] Komisija sastavlja izvješće u kojem procjenjuje jesu li potrebne posebne mjere kojima bi se osiguralo ujednačavanje organizacijskog statusa i uloge koji su dodijeljeni financijsko-obavještajnim jedinicama u skladu s nacionalnim pravom država članica kako bi se osigurala učinkovita suradnja i razmjena informacija. To se izvješće podnosi Europskom parlamentu i Vijeću, a prema potrebi prilaže mu se zakonodavni prijedlog.

  • [1]  SL C 367, 10.10.2018., str. 84.

OBRAZLOŽENJE

Kontekst

Zločinačke skupine, uključujući teroriste, djeluju u različitim državama članicama, a njihova je imovina, uključujući bankovne račune, obično raspoređena po cijelom EU-u ili čak izvan njega. Koriste se suvremenom tehnologijom koja im omogućuje da u samo nekoliko sati prenesu novac između nekoliko bankovnih računa i u različitim valutama.

Pravodobna razmjena informacija ključna je za kaznene istrage teških kaznenih djela. Posljedice nedostatka financijskih informacija mogu biti propuštene prilike za istragu teških kaznenih djela, suzbijanje kriminalnih aktivnosti, zaustavljanje terorističkih urota te otkrivanje i zamrzavanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom. Ako se zbog nedostatka informacija o svim računima koji pripadaju osumnjičeniku njegova imovina može zamrznuti samo djelomično, to mu može biti upozorenje da ukloni neotkrivena novčana sredstva s drugih računa koje možda ima. Brojne istrage ne urode plodom jer nije osiguran pravodoban, točan i sveobuhvatan pristup relevantnim financijskim podacima.

Postojeće mehanizme za pristup financijskim informacijama i njihovu razmjenu treba nadograditi kako bi se odgovorilo na brzinu kojom se novčana sredstva mogu prenositi po Europi i na globalnoj razini. Tako će se broj uspješnih kaznenih istraga povećati, što će pak dovesti do većeg broja osuda i oduzimanja imovine. Time će se pridonijeti suzbijanju kriminalnih aktivnosti i povećanju sigurnosti u državama članicama i u Uniji.

Prijedlog Komisije

Kako bi se odgovorilo na prethodno navedene izazove, Europska komisija predlaže izravan pristup nadležnih tijela nacionalnim centraliziranim registrima bankovnih računa ili sustavima za dohvat podataka. Nadležna tijela za koja je predviđen pristup uključuju i porezna tijela, tijela za suzbijanje korupcije kada provode kaznene istrage u skladu s nacionalnim pravom, urede za oduzimanje imovinske koristi koji su odgovorni za praćenje i utvrđivanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom radi njezina mogućeg zamrzavanja i oduzimanja. Komisija također predlaže da se Europolu osigura neizravan pristup posredstvom nacionalnih jedinica država članica.

Prijedlogom se isto tako olakšava suradnja među financijsko-obavještajnim jedinicama, između financijsko-obavještajnih jedinica i nadležnih tijela te između financijsko-obavještajnih jedinica i Europola preko nacionalnih jedinica Europola. Utvrđuje se koju vrstu informacija (financijske informacije, financijska analiza, informacije o izvršavanju zakonodavstva) mogu zatražiti nadležna tijela odnosno financijsko-obavještajne jedinice te iscrpan popis kaznenih djela o kojima svako tijelo uvijek može razmjenjivati informacije na osnovi pojedinog slučaja, što znači za konkretan predmet pod istragom. Predviđaju se rokovi unutar kojih bi financijsko-obavještajne jedinice trebale razmijeniti informacije i propisuje se uporaba sigurnog kanala komunikacije kako bi se razmjena informacija dodatno poboljšala i ubrzala. Naposljetku, od država članica zahtijeva se da imenuju sva nadležna tijela koja imaju pravo zatražiti informacije. Prijedlogom se osigurava šira i djelotvornija, a istodobno proporcionalna razmjena informacija.

Stajalište izvjestitelja

Izvjestitelj pozdravlja prijedlog Europske komisije jer je pravodobna razmjena informacija jedan od prioriteta Europskog parlamenta u borbi protiv pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela, terorizma i općenito svih oblika teških kaznenih djela. U tu svrhu pozdravlja odredbe o osiguravanju pristupa nadležnih tijela nacionalnim registrima bankovnih računa ili sustavima za dohvat podataka u okviru djelotvorne borbe protiv teških kaznenih djela s obzirom na to da se ti tekstovi temelje na Petoj direktivi o sprečavanju pranja novca.

Izvjestitelj se slaže da je potrebno poboljšati razmjenu informacija između financijsko-obavještajnih jedinica i nadležnih tijela u borbi protiv teških kaznenih djela. Istodobno uzima u obzir različite strukture i oblike financijsko-obavještajnih jedinica u različitim državama članicama, a osobito potrebu za očuvanjem operativne neovisnosti i autonomije financijsko-obavještajnih jedinica. Izvjestitelj stoga predlaže da financijsko-obavještajne jedinice imaju mogućnost odgovoriti na zahtjeve za financijske informacije ili analizu koje postavljaju nadležna tijela ili nacionalne jedinice Europola, uzimajući pritom u obzir pitanje može li dijeljenje takvih informacija ili analize imati negativan učinak na istrage ili analize u tijeku, odnosno bi li otkrivanje informacija bilo nerazmjerno legitimnim interesima fizičke ili pravne osobe ili bi bilo nebitno s obzirom na svrhu u koju je zatraženo.

Rokovi za razmjenu informacija malo su produljeni kako bi se osiguralo da financijsko-obavještajne jedinice imaju dovoljno operativnog vremena za odgovor.

Naposljetku, ali ne i najmanje važno, izvjestitelj usklađuje sustav zaštite podatka s postojećim zakonodavstvom i briše tekst kojim se stvaraju novi sustavi.

MIŠLJENJE Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (28.11.2018)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona određenih kaznenih djela i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2000/642/PUP
(COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Bernd Lucke

AMANDMANI

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Kako bi se povećala sigurnost u državama članicama i u Uniji, potrebno je poboljšati pristup financijsko-obavještajnih jedinica i javnih tijela odgovornih za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon teških oblika kaznenih djela informacijama kako bi se ojačala njihova sposobnost za provođenje financijskih istraga i poboljšala njihova međusobna suradnja.

(2)  Kako bi se povećala sigurnost i progon financijskih kaznenih djela u državama članicama i u Uniji, potrebno je poboljšati pristup financijsko-obavještajnih jedinica i javnih tijela odgovornih za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon teških oblika kaznenih djela informacijama kako bi se ojačala njihova sposobnost za provođenje financijskih istraga i poboljšala njihova međusobna suradnja.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  Države članice obvezne su iskreno, lojalno i žurno surađivati u skladu s člankom 4. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  U mjeri u kojoj su porezna tijela i agencije za suzbijanje korupcije u skladu s nacionalnim pravom nadležne za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon kaznenih djela, i njih bi trebalo smatrati tijelima koja se može imenovati za potrebe ove Direktive. Administrativne istrage ne bi trebale biti obuhvaćene ovom Direktivom.

(9)  U mjeri u kojoj su porezna tijela i agencije za suzbijanje korupcije u skladu s nacionalnim pravom nadležne za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon kaznenih djela, i njih bi trebalo smatrati tijelima koja se može imenovati za potrebe ove Direktive. Administrativne istrage, osim onih koje financijsko-obavještajne jedinice provode u okviru sprečavanja, otkrivanja i djelotvornog suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma, ne bi smjele biti obuhvaćene ovom Direktivom.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Direktivom (EU) 2015/849 bitno se ojačao pravni okvir Unije kojim se uređuju djelovanje i suradnja financijsko-obavještajnih jedinica. Ovlasti financijsko-obavještajnih jedinica obuhvaćaju pravo na pristup financijskim i administrativnim informacijama te informacijama o kaznenom progonu koje su im potrebne za suzbijanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma. Međutim, u pravu Unije nisu utvrđeni svi konkretni alati i mehanizmi koje financijsko-obavještajne jedinice moraju imati na raspolaganju kako bi pristupile takvim informacijama i izvršile svoje zadaće. Budući da su države članice i dalje u potpunosti odgovorne za uspostavu financijsko-obavještajnih jedinica i odlučivanje o njihovoj organizacijskoj prirodi, različite financijsko-obavještajne jedinice imaju različite razine pristupa regulatornim bazama podataka, što dovodi do nedostatne razmjene informacija između tijela za kazneni progon ili tužiteljstva te financijsko-obavještajnih jedinica.

(12)  Direktivom (EU) 2015/849 bitno se ojačao pravni okvir Unije kojim se uređuju djelovanje i suradnja financijsko-obavještajnih jedinica, koje u različitim državama članicama imaju različit pravni status, od statusa administrativnog tijela do statusa tijela za izvršenje zakonodavstva ili pak sadrže elemente oba modela. Ovlasti financijsko-obavještajnih jedinica obuhvaćaju pravo na pristup financijskim i administrativnim informacijama te informacijama o kaznenom progonu koje su im potrebne za sprečavanje, otkrivanje i suzbijanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma. Međutim, u pravu Unije nisu utvrđeni svi konkretni alati i mehanizmi koje financijsko-obavještajne jedinice moraju imati na raspolaganju kako bi pristupile takvim informacijama i izvršile svoje zadaće. Budući da su države članice i dalje u potpunosti odgovorne za uspostavu financijsko-obavještajnih jedinica i odlučivanje o njihovoj organizacijskoj prirodi, različite financijsko-obavještajne jedinice imaju različite razine pristupa regulatornim bazama podataka, što dovodi do nedostatne razmjene informacija između tijela za kazneni progon ili tužiteljstva te financijsko-obavještajnih jedinica.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13 a)  Istovremeno, odredbe ove Direktive ne utječu na operativnu neovisnost i autonomiju financijsko-obavještajnih jedinica iz Direktive (EU) 2015/849 i trebaju biti u skladu s tom Direktivom, što znači da financijsko-obavještajne jedinice moraju i dalje imati ovlast i kapacitet za slobodno obavljanje svojih funkcija, uključujući sposobnost donošenja samostalnih odluka o analiziranju, traženju i slanju određenih informacija.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Ovom bi se Direktivom trebao utvrditi i jasno definiran pravni okvir kako bi se financijsko-obavještajnim jedinicama omogućilo da zatraže relevantne podatke koje su pohranila imenovana nadležna tijela u svrhu djelotvornog sprečavanja i suzbijanja pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma.

(14)  Ovom bi se Direktivom trebao utvrditi i jasno definiran pravni okvir kako bi se financijsko-obavještajnim jedinicama omogućilo da zatraže relevantne podatke koje su pohranila imenovana nadležna tijela u svrhu djelotvornog sprečavanja, otkrivanja i suzbijanja pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Kako bi joj se omogućilo djelotvornije sprečavanje i suzbijanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma te ojačala njezina uloga u pružanju financijskih informacija i analiza, financijsko-obavještajna jedinica trebala bi biti ovlaštena razmjenjivati informacije ili analize koje već posjeduje ili koje se mogu pribaviti od obveznikâ na zahtjev druge financijsko-obavještajne jedinice ili nadležnog tijela u njezinoj državi članici. Ta razmjena ne bi trebala ometati aktivnu ulogu financijsko-obavještajne jedinice u širenju svoje analize drugim financijsko-obavještajnim jedinicama ako se u toj analizi otkrivaju činjenice, postupci ili sumnja na pranje novca i financiranje terorizma koji su u izravnom interesu tih drugih financijsko-obavještajnih jedinica. Financijska analiza obuhvaća operativnu analizu koja je usmjerena na pojedinačne slučajeve i konkretne ciljeve ili na odgovarajuće odabrane informacije, ovisno o vrsti i količini primljenih objava i očekivanoj uporabi informacija nakon širenja te stratešku analizu usmjerenu na kretanja i strukture pranja novca i financiranja terorizma. Međutim, ovom se Direktivom ne bi trebali dovesti u pitanje organizacijski status i uloga dodijeljeni financijsko-obavještajnim jedinicama u skladu s nacionalnim pravom država članica.

(16)  Kako bi joj se omogućilo djelotvornije sprečavanje i suzbijanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma te ojačala njezina uloga u pružanju financijskih informacija i analiza, financijsko-obavještajna jedinica trebala bi biti ovlaštena razmjenjivati informacije ili analize koje već posjeduje ili koje se mogu pribaviti od obveznikâ na zahtjev druge financijsko-obavještajne jedinice ili nadležnog tijela u njezinoj državi članici. Ta razmjena ne bi trebala ometati aktivnu ulogu financijsko-obavještajne jedinice u širenju svoje analize drugim financijsko-obavještajnim jedinicama ako se u toj analizi otkrivaju činjenice, postupci ili sumnja na pranje novca i financiranje terorizma koji su u izravnom interesu tih drugih financijsko-obavještajnih jedinica. Financijska analiza obuhvaća operativnu analizu koja je usmjerena na pojedinačne slučajeve i konkretne ciljeve ili na odgovarajuće odabrane informacije, ovisno o vrsti i količini primljenih objava i očekivanoj uporabi informacija nakon širenja te stratešku analizu usmjerenu na kretanja i strukture pranja novca i financiranja terorizma. Financijsko-obavještajne jedinice trebale bi dobiti povratne informacije o upotrebi ustupljenih informacija i analiza. Međutim, ovom se Direktivom ne bi smjeli dovesti u pitanje organizacijski status i uloga dodijeljeni financijsko-obavještajnim jedinicama u skladu s nacionalnim pravom država članica. Financijsko-obavještajne jedinice nadasve ne bi smjele biti obvezne postupiti u skladu sa zahtjevom za pružanje informacija ako postoje objektivni razlozi za pretpostavku da bi pružanje tih informacija imalo negativan učinak na istrage ili analize u tijeku, ili, u iznimnim slučajevima, ako bi otkrivanje informacija očito bilo nerazmjerno legitimnim interesima fizičke ili pravne osobe ili bi bilo nebitno s obzirom na svrhe u koje je zatraženo. Svako odbijanje zahtjeva za dostavljanje informacija iz druge financijsko-obavještajne jedinice ili nadležnog tijela u njezinoj državi članici trebalo bi adekvatno obrazložiti.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16a)  U cilju jačanja povjerenja između financijsko-obavještajnih jedinica i nadležnih tijela te poboljšanja učinkovitosti suzbijanja pranja novca i teških kaznenih djela ključno je da financijsko-obavještajne jedinice dobiju povratne informacije od nadležnih tijela u pogledu uporabe ustupljenih financijskih informacija i ishoda istrage ili progona u vezi s tim informacijama. Države članice stoga bi trebale zahtijevati da nadležna tijela redovito pružaju povratne informacije financijsko-obavještajnoj jedinici i uspostaviti odgovarajuće mehanizme kojima će se omogućiti takva razmjena informacija i popratno djelovanje.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16b)  Imenovana nadležna tijela trebala bi imati ovlasti da s imenovanim nadležnim tijelima druge države članice razmjenjuju informacije ili analize koje već posjeduju ili koje se mogu dobiti upućivanjem zahtjeva financijsko-obavještajnoj jedinici, na temelju posebnog zahtjeva i na pojedinačnoj osnovi, ako su te informacije ili analiza potrebne za sprečavanje i suzbijanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Rokovi za razmjene informacija među financijsko-obavještajnim jedinicama potrebni su kako bi se osigurala brza, djelotvorna i dosljedna suradnja. Dijeljenje informacija potrebnih za rješavanje prekograničnih predmeta i istraga trebalo bi se provoditi istom brzinom i trebalo bi mu dati jednak prioritet kao i u slučaju sličnog domaćeg predmeta. Trebalo bi odrediti rokove kako bi se osiguralo djelotvorno dijeljenje informacija u razumnom roku ili kako bi se ispunili postupovni zahtjevi. Kraći rokovi trebali bi se odrediti u opravdanim slučajevima, ako se zahtjevi odnose na konkretna teška kaznena djela, kao što su kaznena djela terorizma i kaznena djela koja se odnose na terorističku skupinu ili aktivnosti kako je utvrđeno u pravu Unije.

(17)  Rokovi za razmjene informacija među financijsko-obavještajnim jedinicama potrebni su kako bi se osigurala brza, djelotvorna i dosljedna suradnja. Dijeljenje informacija potrebnih za rješavanje prekograničnih predmeta i istraga trebalo bi se provoditi istom brzinom i trebalo bi mu dati jednak prioritet kao i u slučaju sličnog domaćeg predmeta. Trebalo bi odrediti rokove kako bi se osiguralo djelotvorno dijeljenje informacija u razumnom roku ili kako bi se ispunili postupovni zahtjevi te kako bi se uskladile prakse razmjene informacija među financijsko-obavještajnim jedinicama diljem Unije. Kraći rokovi trebali bi se odrediti u opravdanim slučajevima, ako se zahtjevi odnose na konkretna teška kaznena djela, kao što su kaznena djela terorizma i kaznena djela koja se odnose na terorističku skupinu ili aktivnosti kako je utvrđeno u pravu Unije.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Za razmjene informacija među financijsko-obavještajnim jedinicama trebalo bi upotrebljavati sigurna sredstva za razmjenu informacija, posebno decentraliziranu računalnu mrežu FIU.net („FIU.net”) kojom od 1. siječnja 2016. upravlja Europol, ili njezina sljednika i tehnike koje nudi FIU.net.

(18)  Za razmjene informacija među financijsko-obavještajnim jedinicama trebala bi se upotrebljavati sigurna i decentralizirana elektronička komunikacijska mreža FIU.net („FIU.net”) kojom od 1. siječnja 2016. upravlja Europol, ili njezina sljednika i tehnike koje nudi FIU.net.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  S obzirom na osjetljivu prirodu financijskih podataka koje bi financijsko-obavještajne jedinice trebale analizirati i potrebne mjere za zaštitu podataka, ovom bi Direktivom trebalo konkretno utvrditi vrstu i opseg informacija koje se mogu razmjenjivati među financijsko-obavještajnim jedinicama i s imenovanim nadležnim tijelima. Ovom Direktivom ne bi trebalo uvesti izmjene trenutačno usuglašenih metoda prikupljanja podataka.

(19)  S obzirom na osjetljivu prirodu financijskih podataka koje bi financijsko-obavještajne jedinice trebale analizirati i potrebne mjere za zaštitu podataka, ovom bi Direktivom trebalo konkretno utvrditi vrstu i opseg informacija koje se mogu razmjenjivati među financijsko-obavještajnim jedinicama i s imenovanim nadležnim tijelima. Međutim, države članice trebale bi moći donijeti odluku o proširenju opsega financijskih informacija i informacija o bankovnim računima koje se mogu razmjenjivati između financijskih-obavještajnih jedinica i imenovanih nadležnih tijela. Također mogu olakšati pristup nadležnih tijela financijskim informacijama i informacijama o bankovnim računima u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona kaznenih djela, osim teških kaznenih djela. Ovom Direktivom ne bi trebalo uvesti izmjene trenutačno usuglašenih metoda prikupljanja podataka niti odstupati od postojećeg zakonodavstva Unije o zaštiti podataka.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Na temelju svojih specifičnih nadležnosti i zadaća kako su utvrđene u članku 4. Uredbe (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća16 Europol pruža potporu prekograničnim istragama država članica o aktivnostima pranja novca transnacionalnih zločinačkih organizacija. U skladu s Uredbom (EU) 2016/794 nacionalne jedinice Europola tijela su za vezu između Europola i tijela država članica nadležnih za istragu kaznenih djela. Kako bi se Europolu pružile informacije potrebne za izvršavanje njegovih zadaća, države članice trebale bi propisati da njihova financijsko-obavještajna jedinica odgovara na zahtjeve Europola za financijske informacije i financijsku analizu putem odgovarajuće nacionalne jedinice Europola. Države članice trebale bi propisati i da njihova nacionalna jedinica Europola odgovara na zahtjeve Europola za informacije o bankovnim računima. Zahtjevi Europola moraju biti propisno obrazloženi. Moraju se podnositi na pojedinačnoj osnovi, u okviru odgovornosti Europola i u svrhu obavljanja njegovih zadaća.

(20)  Na temelju svojih specifičnih nadležnosti i zadaća kako su utvrđene u članku 4. Uredbe (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća16 Europol pruža potporu prekograničnim istragama država članica o aktivnostima pranja novca transnacionalnih zločinačkih organizacija. U tom kontekstu Europol je obvezan obavijestiti države članice o svim informacijama i vezama između kaznenih djela koja ih se tiču. U skladu s Uredbom (EU) 2016/794 nacionalne jedinice Europola tijela su za vezu između Europola i tijela država članica nadležnih za istragu kaznenih djela. Kako bi se Europolu pružile informacije potrebne za izvršavanje njegovih zadaća, države članice trebale bi propisati da njihova financijsko-obavještajna jedinica brzo i najbolje što može odgovara na zahtjeve Europola za financijske informacije i financijsku analizu putem odgovarajuće nacionalne jedinice Europola. Države članice trebale bi propisati i da njihova nacionalna jedinica Europola odgovara na zahtjeve Europola za informacije o bankovnim računima. Zahtjevi Europola moraju biti propisno obrazloženi. Moraju se podnositi na pojedinačnoj osnovi, u okviru odgovornosti Europola i u svrhu obavljanja njegovih zadaća.

__________________

__________________

16 Uredba (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP, SL L 135, 24.5.2016., str. 53.

16 Uredba (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP, SL L 135, 24.5.2016., str. 53.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20a)  Europol bi u cilju jačanja prekogranične suradnje trebao uspostaviti posebnu jedinicu za podupiranje i koordinaciju suradnje i razmjene informacija među financijsko-obavještajnim jedinicama. Ta bi jedinica trebala biti ovlaštena za pružanje pomoći financijsko-obavještajnim jedinicama u zajedničkoj analizi prekograničnih slučajeva, trebala bi izrađivati vlastite analize i koordinirati rad financijsko-obavještajnih jedinica u državama članicama u prekograničnim slučajevima kad god je to potrebno radi sprečavanja i suzbijanja pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Kako bi se postigla odgovarajuća ravnoteža između učinkovitosti i visoke razine zaštite podataka, države članice trebale bi biti obvezne osigurati da je obrada financijskih informacija osjetljive prirode tijekom koje bi se mogli otkriti rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu ili podaci o zdravlju, spolnom životu ili spolnoj orijentaciji osobe dopuštena jedino u mjeri u kojoj je to zaista potrebno i relevantno za konkretnu istragu.

(22)  Kako bi se postigla visoka razina zaštite podataka, države članice trebale bi biti obvezne osigurati da je obrada financijskih informacija osjetljive prirode tijekom koje bi se mogli otkriti rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu ili podaci o zdravlju, spolnom životu ili spolnoj orijentaciji osobe dopuštena jedino u mjeri u kojoj je to zaista potrebno i relevantno za konkretnu istragu i da je u skladu s Direktivom (EU) 2016/680.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Osobne podatke pribavljene na temelju ove Direktive trebala bi obrađivati samo nadležna tijela ako je to potrebno i razmjerno za potrebe sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona teških kaznenih djela.

(25)  Osobne podatke pribavljene na temelju ove Direktive trebala bi obrađivati samo nadležna tijela ako je to potrebno i razmjerno za potrebe sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona teških kaznenih djela i to u skladu s Direktivom (EU) 2016/680.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 27.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(27a)  U cilju prevladavanja postojećih teškoća u suradnji između nacionalnih financijsko-obavještajnih jedinica, trebalo bi uspostaviti europsku financijsko-obavještajnu jedinicu koja bi koordinirala financijsko-obavještajne jedinice država članica u prekograničnim slučajevima i pružala im pomoć i potporu. To bi također osobito pogodovalo integriranom financijskom tržištu EU-a te bi bilo učinkovito u suzbijanju pranja novca i financiranja terorizma na unutarnjem tržištu. Financijsko-obavještajne jedinice država članica još uvijek bi bile prvenstveno odgovorne za zaprimanje prijava o sumnjivim transakcijama, njihovu analizu i slanje nacionalnim nadležnim tijelima. Financijsko-obavještajna jedinica EU-a pružala bi potporu državama članicama, osobito u održavanju i razvijanju tehničke infrastrukture za razmjenu informacija, pružala bi im pomoć u zajedničkoj analizi prekograničnih slučajeva i u strateškoj analizi te bi koordinirala rad financijsko-obavještajnih jedinica država članica u prekograničnim slučajevima.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Komisija bi trebala izvijestiti o provedbi ove Direktive tri godine nakon datuma njezina prenošenja i svake tri godine nakon toga. U skladu sa stavcima 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva19 Komisija bi trebala provesti i evaluaciju ove Direktive na temelju informacija prikupljenih pomoću posebnih mehanizama praćenja kako bi ocijenila stvarne učinke Direktive i potrebu za bilo kakvim daljnjim djelovanjem.

(28)  Komisija bi trebala izvijestiti o provedbi ove Direktive tri godine nakon datuma njezina prenošenja i svake tri godine nakon toga. To izvješće mora sadržavati i procjenu potrebe za osiguravanjem dijagonalne suradnje između financijsko-obavještajnih jedinica i nadležnih tijela u različitim državama članicama te potrebe za usklađivanjem organizacijskog statusa i uloge financijsko-obavještajnih jedinica u nacionalnom pravu. U skladu sa stavcima 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva19 Komisija bi trebala provesti i evaluaciju ove Direktive na temelju informacija prikupljenih pomoću posebnih mehanizama praćenja kako bi ocijenila stvarne učinke Direktive i potrebu za bilo kakvim daljnjim djelovanjem.

_________________

_________________

19 Međuinstitucijski sporazum Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.; SL L 123, 12.5.2016., str. 1.–14.

19 Međuinstitucijski sporazum Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.; SL L 123, 12.5.2016., str. 1.–14.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovom se Direktivom utvrđuju mjere za olakšavanje pristupa nadležnih tijela financijskim informacijama i informacijama o bankovnim računima u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona teških kaznenih djela. Njome se predviđaju i mjere kojima se financijsko-obavještajnim jedinicama olakšava pristup informacijama o kaznenom progonu i olakšava međusobna suradnja financijsko-obavještajnih jedinica.

1.  Ovom se Direktivom utvrđuju mjere kojima se nadležnim tijelima olakšava pristup financijskim informacijama i informacijama o bankovnim računima i njihova uporaba u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona teških kaznenih djela. Njome se predviđaju i mjere kojima se financijsko-obavještajnim jedinicama olakšava pristup informacijama o kaznenom progonu i olakšava međusobna suradnja financijsko-obavještajnih jedinica ako su te informacije potrebne za sprečavanje, otkrivanje i suzbijanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ovlasti nadležnih tijela za razmjenu informacija među sobom ili dobivanje informacija od obveznika na temelju prava Unije ili nacionalnog prava država članica.

(b)  postojeći kanali za razmjenu informacija između nadležnih tijela ili njihove ovlasti za dobivanje informacija od obveznika na temelju prava Unije ili nacionalnog prava država članica.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka g – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  „informacije o bankovnim računima” znači sljedeće informacije koje se nalaze u centraliziranim registrima bankovnih računa:

(g)  „informacije o bankovnim računima” znači sljedeće informacije o bankovnim računima, računima za plaćanje i sefovima koje se nalaze u centraliziranim registrima bankovnih računa:

Amandman    22

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka k

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k)  „financijska analiza” znači operativna i strateška analiza koju provode financijsko-obavještajne jedinice radi izvršenja svojih zadaća u skladu s Direktivom (EU) 2015/849;

(k)  „financijska analiza” znači rezultati operativne i strateške analize koju provode financijsko-obavještajne jedinice radi izvršenja svojih zadaća u skladu s Direktivom (EU) 2015/849;

Amandman    23

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. − točka la (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(la)  „nadležno tijelo” znači (a) svako javno tijelo nadležno za sprečavanje, istragu, otkrivanje ili progon kaznenih djela ili izvršavanje kaznenih sankcija, uključujući zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i njihovo sprečavanje, ili (b) bilo koje drugo tijelo ili subjekt kojem je na temelju prava države članice povjereno izvršavanje javnih nadležnosti i javnih ovlasti u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija, uključujući zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i njihovo sprečavanje.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica među svojim tijelima nadležnima za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon kaznenih djela imenuje nadležna tijela koja će imati ovlasti za pristup nacionalnim centraliziranim registrima bankovnih računa koje su uspostavile države članice u skladu s člankom 32.a Direktive (EU) 2015/849 i njihovo pretraživanje. Ta tijela uključuju nacionalne jedinice Europola i urede za oduzimanje imovinske koristi.

1.  Svaka država članica među svojim tijelima nadležnima za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon kaznenih djela imenuje nadležna tijela koja će imati ovlasti za pristup nacionalnim centraliziranim registrima bankovnih računa koje su uspostavile države članice u skladu s člankom 32.a Direktive (EU) 2015/849 i njihovo pretraživanje. Ta tijela uključuju barem nacionalne jedinice Europola i urede za oduzimanje imovinske koristi.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Svaka država članica među svojim tijelima nadležnima za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon kaznenih djela imenuje nadležna tijela koja će imati ovlasti da zatraže i dobiju financijske informacije ili financijske analize od financijsko-obavještajnih jedinica. Ta tijela uključuju nacionalne jedinice Europola.

2.  Svaka država članica među svojim tijelima nadležnima za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon kaznenih djela imenuje nadležna tijela koja će imati ovlasti da zatraže i dobiju financijske informacije ili financijske analize od financijsko-obavještajnih jedinica. Ta tijela uključuju barem nacionalne jedinice Europola.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Svaka država članica obavješćuje Komisiju o svojim imenovanim nadležnim tijelima u skladu sa stavcima 1. i 2. najkasnije do [6 mjeseci od datuma prenošenja] te obavješćuje Komisiju o svim izmjenama tih imenovanja. Komisija te obavijesti i sve njihove izmjene objavljuje u Službenom listu Europske unije.

3.  Svaka država članica obavješćuje Komisiju o svojim imenovanim nadležnim tijelima u skladu sa stavcima 1. i 2. najkasnije do [6 mjeseci od datuma prenošenja] te obavješćuje Komisiju o svim izmjenama tih imenovanja. Komisija te obavijesti i sve njihove izmjene objavljuje u Službenom listu Europske unije te ih izravno priopćava imenovanim nadležnim tijelima država članica.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da nadležna tijela imenovana u skladu s člankom 3. stavkom 1. imaju ovlasti za izravan i neposredan pristup informacijama o bankovnim računima te za pretraživanje tih informacija kada je to potrebno za izvršenje njihovih zadaća u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona teškog kaznenog djela ili potpore kaznenoj istrazi teškog kaznenog djela, što uključuje identifikaciju, praćenje i zamrzavanje imovine povezane s takvom istragom.

1.  Države članice osiguravaju da nadležna tijela imenovana u skladu s člankom 3. stavkom 1. imaju ovlasti za izravan i neposredan pristup informacijama o bankovnim računima te za pretraživanje tih informacija kada je to potrebno za izvršenje njihovih zadaća u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona teškog kaznenog djela ili potpore kaznenoj istrazi teškog kaznenog djela, što uključuje identifikaciju, praćenje i zamrzavanje imovine povezane s takvom istragom. Pristup i pretraživanje također su izravni i neposredni ako nacionalna tijela koja upravljaju središnjim registrima bankovnih računa žurno šalju informacije o bankovnom računu nadležnim tijelima putem automatskog mehanizma, pod uvjetom da nikakve posredničke institucije ne mogu utjecati na tražene podatke ili informacije koje se ustupaju.

Obrazloženje

Cilj je izmjene osigurati da se postojeće baze podataka koje su u skladu s 5. direktivom o sprečavanju pranja novca mogu koristiti za ispunjavanje zahtjeva ove Direktive.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Na temelju ove Direktive dodatne informacije koje države članice mogu smatrati ključnima i koje mogu uključiti u centralizirane registre bankovnih računa u skladu s člankom 32.a stavkom 4. Direktive 2018/XX/EU nisu dostupne nadležnim tijelima i ona ih ne mogu pretraživati.

2.  (Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Države članice osiguravaju da osoblje imenovanih nacionalnih nadležnih tijela održava visoke profesionalne standarde povjerljivosti i zaštite podataka.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica u skladu s nacionalnim procesnim jamstvima osigurava da njezina nacionalna financijsko-obavještajna jedinica mora odgovoriti na zahtjeve za financijske informacije ili financijsku analizu koje podnesu njezina imenovana nadležna tijela iz članka 3. stavka 2. ako su te financijske informacije ili financijska analiza potrebne, na osnovi pojedinog slučaja, za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon teških kaznenih djela.

1.  Svaka država članica u skladu s nacionalnim procesnim jamstvima osigurava da njezina nacionalna financijsko-obavještajna jedinica mora odgovoriti na zahtjeve za financijske informacije ili financijsku analizu koje podnesu imenovana nadležna tijela iz članka 3. stavka 2. ako su te financijske informacije ili financijska analiza potrebne, na osnovi pojedinog slučaja, za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon teških kaznenih djela.

Amandman    31

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  Ako postoje objektivni temelji za pretpostavku da bi otkrivanje tih informacija očito imalo negativan učinak na istrage ili analize u tijeku ili, u iznimnim slučajevima, ako otkrivanje tih informacija očito ne bi bilo razmjerno legitimnim interesima fizičke ili pravne osobe ili bi bilo očito nebitno s obzirom na svrhe u koje je zatraženo, financijsko-obavještajna jedinica nije dužna odgovoriti na zahtjev za informacijama. Svako odbijanje mora se adekvatno obrazložiti uz navođenje razloga.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 b.  Države članice od nadležnih tijela iz članka 3. stavka 2. zahtijevaju da financijsko-obavještajnoj jedinici pruže povratne informacije o upotrebi informacija koje su im ustupljene u skladu s ovim člankom i o ishodu istraga ili nadzora koji su obavljeni na temelju tih informacija. Države članice uspostavljaju odgovarajuće mehanizme koji omogućuju brzu i sigurnu razmjenu informacija i daljnje praćenje istraga i progona između financijsko-obavještajnih jedinica i nadležnih tijela iz članka 3. stavka 2.

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka država članica u skladu s nacionalnim procesnim jamstvima osigurava da njezina imenovana nacionalna nadležna tijela moraju odgovoriti na zahtjeve za informacije o kaznenom progonu koje podnese nacionalna financijsko-obavještajna jedinica, na osnovi pojedinog slučaja, ako su te informacije potrebne za sprečavanje i suzbijanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma.

Svaka država članica u skladu s nacionalnim procesnim jamstvima osigurava da njezina imenovana nacionalna nadležna tijela moraju pravovremeno odgovoriti na zahtjeve za informacije o kaznenom progonu koje podnese nacionalna financijsko-obavještajna jedinica, na osnovi pojedinog slučaja, ako su te informacije potrebne za sprečavanje, otkrivanje i suzbijanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma.

Amandman    34

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica osigurava da njezina financijsko-obavještajna jedinica ima mogućnost razmjene financijskih informacija ili financijske analize s bilo kojom financijsko-obavještajnom jedinicom u Uniji ako su te financijske informacije ili financijska analiza potrebni za sprečavanje i suzbijanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma.

1.  Svaka država članica osigurava da njezina financijsko-obavještajna jedinica ima mogućnost besplatne razmjene financijskih informacija ili financijske analize s bilo kojom financijsko-obavještajnom jedinicom u Uniji ako su te financijske informacije ili financijska analiza potrebni za sprečavanje, otkrivanje i suzbijanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma.

Amandman    35

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Financijsko-obavještajna jedinica smije odbiti razmjenu informacija samo u iznimnim okolnostima kada ta razmjena očito ne bi bila u skladu s temeljnim načelima nacionalnog prava, očito bi bila izvan područja primjene odredbi ove Direktive, mogla bi dovesti do ometanja kaznene istrage ili bi očito bila nerazmjera legitimnim interesima fizičke ili pravne osobe. Te se iznimke pobliže određuju kako bi se spriječilo nepotrebno ograničavanje razmjene informacija u analitičke svrhe. Svako odbijanje mora se adekvatno obrazložiti.

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju da u slučajevima kada financijsko-obavještajna jedinica zaprimi zahtjev na temelju stavka 1. za razmjenu financijskih informacija ili financijske analize ona to mora učiniti što prije, odnosno najkasnije tri dana nakon primitka zahtjeva. U iznimnim i opravdanim slučajevima to se vremensko ograničenje može produljiti za najviše deset dana.

2.  Države članice osiguravaju da u slučajevima kada financijsko-obavještajna jedinica zaprimi zahtjev na temelju stavka 1. za razmjenu financijskih informacija ili financijske analize ona to mora učiniti što prije, odnosno najkasnije tri dana nakon primitka zahtjeva. U iznimnim i opravdanim slučajevima to se vremensko ograničenje može produljiti za najviše deset dana. Isti se rokovi primjenjuju na slanje adekvatnog obrazloženja u slučaju odbijanja na temelju članka 9. stavka 1.a.

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice osiguravaju da se zahtjev podnesen u skladu s ovim člankom i odgovor na njega prenose putem namjenske i sigurne mreže za elektroničku komunikaciju FIU.net ili njezina sljednika. Tom se mrežom osigurava sigurna komunikacija i omogućuje stvaranje pisanog zapisa pod uvjetima kojima se omogućuje utvrđivanje autentičnosti. U slučaju tehničkog kvara mreže FIU.net financijske informacije ili financijska analiza prenose se putem drugih odgovarajućih sredstava kojima se osigurava visoka razina sigurnosti podataka.

4.  Države članice osiguravaju da se zahtjev podnesen u skladu s ovim člankom i odgovor na njega prenose putem namjenske i sigurne mreže za elektroničku komunikaciju FIU.net ili njezina sljednika. Tom se mrežom osigurava sigurna komunikacija i omogućuje stvaranje pisanog zapisa pod uvjetima kojima se omogućuje utvrđivanje autentičnosti. U slučaju tehničkog kvara mreže FIU.net financijske informacije ili financijska analiza prenose se putem drugih odgovarajućih sredstava kojima se osigurava jednako visoka razina sigurnosti podataka i u sklopu kojih se može izraditi pisani zapis pod uvjetima koji omogućavaju utvrđivanje autentičnosti.

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 9.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 9.a

 

Razmjena informacija između nadležnih tijela u različitim državama članicama

 

1.  Podložno nacionalnim postupovnim zaštitnim mjerama, svaka država članica osigurava da njezina imenovana nadležna tijela na temelju članka 3. stavka 1. mogu razmjenjivati informacije dobivene pristupom nacionalnim centraliziranim registrima bankovnih računa koje su države članice uspostavile u skladu s člankom 32.a Direktive (EU) 2015/849, na zahtjev i na pojedinačnoj osnovi, ako su ti bankovni podaci potrebni za sprečavanje i suzbijanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma.

 

2.  Podložno nacionalnim postupovnim zaštitnim mjerama, svaka država članica osigurava da njezina imenovana nadležna tijela na temelju članka 3. stavka 2. mogu razmjenjivati financijske informacije ili financijske analize koje zatraži financijsko-obavještajna jedinica iz te države članice ili, na zahtjev i na pojedinačnoj osnovi, imenovano nadležno iz druge države članice, ako su te financijske informacije ili financijske analize potrebni za sprečavanje i suzbijanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma.

 

3.  Države članice osiguravaju da se zahtjev podnesen u skladu s ovim člankom i odgovor na njega prenose tome namijenjenom i sigurnom elektroničkom komunikacijom kojom se osigurava visoka razina sigurnosti podataka. Tom se mrežom mora osigurati sigurna komunikacija i omogućiti stvaranje pisanog zapisa pod uvjetima kojima se omogućuje utvrđivanje autentičnosti.

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica osigurava da njezina nacionalna jedinica Europola na osnovi pojedinog slučaja odgovori na opravdane zahtjeve za informacije o bankovnim računima koje podnese Agencija za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva uspostavljena Uredbom (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća („Europol”) u okviru svojih odgovornosti i u svrhu izvršenja svojih zadaća.

1.  Svaka država članica osigurava da njezina nacionalna jedinica Europola na osnovi pojedinog slučaja odgovori na opravdane zahtjeve za informacije o bankovnim računima koje podnese Agencija za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva uspostavljena Uredbom (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća („Europol”) u okviru svojih istražnih ovlasti i u svrhu izvršenja svojih zadaća.

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Svaka država članica osigurava da njezina financijsko-obavještajna jedinica odgovori na opravdane zahtjeve za financijske informacije i financijsku analizu koje podnese Europol putem nacionalne jedinice Europola u okviru svojih odgovornosti i u cilju izvršenja svojih zadaća.

2.  Svaka država članica osigurava da njezina financijsko-obavještajna jedinica odgovori na opravdane zahtjeve za financijske informacije i financijsku analizu koje podnese Europol putem nacionalne jedinice Europola u okviru svojih istražnih ovlasti i u cilju izvršenja svojih zadaća.

Amandman    41

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Ako postoje objektivni temelji za pretpostavku da bi otkrivanje takvih informacija imalo negativan učinak na istrage ili analize koje su u tijeku, ili, u iznimnim slučajevima, ako otkrivanje tih informacija očito ne bi bilo razmjerno legitimnim interesima fizičke ili pravne osobe ili bi bilo nebitno s obzirom na svrhe u koje je zatraženo, financijsko-obavještajna jedinica nije dužna postupiti u skladu sa zahtjevom za pružanje informacija. Svako odbijanje mora se adekvatno obrazložiti.

Amandman    42

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Europol financijsko-obavještajnoj jedinici pruža povratne informacije o upotrebi financijskih informacija ili financijskih analiza koje su im ustupljene u skladu s ovim člankom i o ishodu istraga ili nadzora obavljenih na temelju tih informacija ili analiza.

Amandman    43

Prijedlog direktive

Članak 10.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 10.a

 

Odjel za analizu, potporu i koordinaciju u sklopu Europola

 

1.  Europol uspostavlja posebnu jedinicu za podupiranje i koordinaciju suradnje i razmjene informacija među financijsko-obavještajnim jedinicama. 

 

2.  Ta jedinica iz stavka 1. ovlaštena je za pružanje pomoći financijsko-obavještajnim jedinicama u zajedničkoj analizi prekograničnih slučajeva, za izradu vlastitih analiza i koordinaciju rada financijsko-obavještajnih jedinica u državama članicama u prekograničnim slučajevima kad god je to potrebno radi sprečavanja i suzbijanja pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma.

Amandman    44

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Obradu osobnih podataka povezanih s informacijama o bankovnim računima, financijskim informacijama i financijskom analizom navedenima u članku 10. stavcima 1. i 2. mogu izvršavati jedino osobe u Europolu koje su posebno imenovane i ovlaštene za izvršavanje takvih zadaća.

1.  Obradu osobnih podataka povezanih s informacijama o bankovnim računima, financijskim informacijama i financijskom analizom navedenima u članku 10. stavcima 1. i 2. mogu izvršavati jedino osobe u Europolu koje su posebno imenovane i ovlaštene za izvršavanje takvih zadaća. Obrada osobnih podataka obavlja se u skladu s mjerama za zaštitu podataka iz Uredbe (EU) 2016/794. Europol mora voditi evidenciju o tim postupcima obrade.

Amandman    45

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Obrada informacija kojima se otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatima ili podaci o zdravlju, seksualnom životu ili spolnoj orijentaciji osobe može se dopustiti jedino u mjeri u kojoj je zaista potrebna i relevantna u pojedinom slučaju.

1.  Obrada osobnih podataka koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, religijska ili filozofska vjerovanja ili članstvo u sindikatu, te obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podataka koji se odnose na zdravlje ili podataka o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca dopuštena je jedino u mjeri u kojoj postoje objektivni razlozi da se to smatra potrebnim i relevantnim u pojedinom slučaju, u skladu s člankom 10. Direktive (EU) 2016/680.

Amandman    46

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  zahtjeve podnesene na temelju ove Direktive i mjere za njihovo izvršenje.

(c)  sadržaj zahtjeva podnesenih na temelju ove Direktive i mjere za njihovo izvršenje.

Amandman    47

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice donose zakonodavne mjere kojima se djelomično ili u cijelosti ograničuje pravo ispitanika na pristup njegovim osobnim podacima koji su obrađeni na temelju ove Direktive kako bi se:

Države članice donose zakonodavne mjere kojima se djelomično ili u cijelosti ograničuje pravo ispitanika na pristup njegovim osobnim podacima koji su obrađeni na temelju ove Direktive u skladu s člankom 15. stavkom 1. Direktive (EU) 2016/680 kako bi se:

Amandman    48

Prijedlog direktive

Članak 15.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 15.a

 

Europska financijsko-obavještajna jedinica

 

Komisija uspostavlja europsku financijsko-obavještajnu jedinicu (EFOJ) za olakšavanje koordinacije, uključujući razmjenu informacija među financijsko-obavještajnim jedinicama u Uniji. EFOJ koordinira, pomaže i podržava financijsko-obavještajne jedinice država članica u prekograničnim slučajevima. EFOJ pruža potporu državama članicama, osobito u održavanju i razvijanju tehničke infrastrukture za razmjenu informacija, pomaže im u zajedničkoj analizi prekograničnih slučajeva i u strateškoj analizi te koordinira rad financijsko-obavještajnih jedinica država članica u prekograničnim slučajevima. Komisija EFOJ-u pruža odgovarajuće financijske, ljudske i tehničke resurse za obavljanje njegovih zadaća.

Amandman    49

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice preispituju djelotvornost svojih sustava za borbu protiv teških kaznenih djela vođenjem sveobuhvatnih statistika.

1.  Države članice preispituju djelotvornost i učinkovitost svojih sustava u pogledu uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona kaznenih djela vođenjem sveobuhvatnih statistika.

Amandman    50

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Najkasnije do [SL umetnuti datum: tri godine nakon datuma prenošenja ove Direktive] Komisija sastavlja izvješće u kojem procjenjuje jesu li potrebne posebne mjere kojima bi se osigurala dijagonalna suradnja, tj. suradnja između financijsko-obavještajnih jedinica u jednoj državi članici i nadležnih tijela u drugoj državi članici. To se izvješće podnosi Europskom parlamentu i Vijeću, a prema potrebi prilaže mu se zakonodavni prijedlog.

Amandman    51

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1b.  Najkasnije do [SL umetnuti datum: tri godine nakon datuma prenošenja ove Direktive] Komisija sastavlja izvješće u kojem procjenjuje jesu li potrebne posebne mjere kojima bi se osiguralo ujednačavanje organizacijskog statusa i uloge koji su dodijeljeni financijsko-obavještajnim jedinicama u skladu s nacionalnim pravom država članica kako bi se osigurala učinkovita suradnja i razmjena informacija. To se izvješće podnosi Europskom parlamentu i Vijeću, a prema potrebi prilaže mu se zakonodavni prijedlog.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona određenih kaznenih djela

Referentni dokumenti

COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

28.5.2018

Izvjestitelj za mišljenje

       Datum imenovanja

Bernd Lucke

31.5.2018

Prethodni izvjestitelj za mišljenje

Sander Loones

Razmatranje u odboru

22.10.2018

27.11.2018

 

 

Datum usvajanja

27.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

43

0

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jeppe Kofod, Thomas Mann, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

43

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

0

-

 

 

2

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Pravila kojima se omogućuje upotreba financijskih i drugih informacija za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon određenih kaznenih djela

Referentni dokumenti

COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)

Datum podnošenja EP-u

17.4.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

28.5.2018

ECON

28.5.2018

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

AFET

16.5.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Emil Radev

4.6.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

11.6.2018

15.10.2018

20.11.2018

3.12.2018

Datum usvajanja

3.12.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

29

2

6

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Anna Hedh, Emilian Pavel, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Max Andersson, France Jamet

Datum podnošenja

7.12.2018

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

29

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld

ECR

Helga Stevens

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Traian Ungureanu

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

6

0

ECR

Branislav Škripek, Kristina Winberg

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 11. siječnja 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti