JELENTÉS a pénzügyi és egyéb információk bizonyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából történő felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályokról, valamint a 2000/642/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

7.12.2018 - (COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)) - ***I

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Emil Radev


Eljárás : 2018/0105(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0442/2018
Előterjesztett szövegek :
A8-0442/2018
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a pénzügyi és egyéb információk bizonyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából történő felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályokról, valamint a 2000/642/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0213),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 87. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0152/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. július 12-i véleményére[1],

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0442/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

Cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Javaslat

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

a pénzügyi és egyéb információk bizonyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából történő felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályokról, valamint a 2000/642/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről

a pénzügyi és egyéb információk súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából történő felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályokról, valamint a 2000/642/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamokban és az egész Unióban a biztonság fokozása céljából javítani kell a pénzügyi információs egységek és a bűnözés súlyos formáinak megelőzéséért, felderítéséért, nyomozásáért és a vádeljárás lefolytatásáért felelős hatóságok információkhoz való hozzáférését, annak érdekében, hogy fokozni lehessen a pénzügyi nyomozások lefolytatására irányuló képességüket, valamint javítani lehessen közöttük az együttműködést.

(2)  A tagállamokban és az egész Unióban a biztonság fokozása, a pénzügyi bűncselekményekkel kapcsolatos vádeljárás javítása, a pénzmosás elleni küzdelem és az adókijátszás megelőzése céljából javítani kell a pénzügyi információs egységek és a bűnözés súlyos formáinak megelőzéséért, felderítéséért, nyomozásáért és a vádeljárás lefolytatásáért felelős hatóságok információkhoz való hozzáférését, annak érdekében, hogy fokozni lehessen a pénzügyi nyomozások lefolytatására irányuló képességüket, valamint javítani lehessen közöttük az együttműködést.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének (3) bekezdése értelmében a tagállamok kötelesek teljes körűen, lojálisan és eredményesen együttműködni.

Módosítás      4

Irányelvre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A pénzügyi csalás és a pénzmosás kárt okoz az európai adófizetőknek. Az e bűncselekményekkel szembeni fellépés ezért továbbra is prioritás az Unió számára.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A bankszámlákra vonatkozó központi nyilvántartásokban szereplő információkhoz való azonnali és közvetlen hozzáférés gyakran elengedhetetlen egy nyomozás sikeréhez, vagy a kapcsolódó vagyoni eszközök azonosításához, felkutatásához és befagyasztásához, azok elkobzása céljából. A közvetlen hozzáférés a bankszámlákra vonatkozó központi nyilvántartásokban szereplő információkhoz való hozzáférés leggyorsabb típusa. A jelen irányelvnek ennélfogva olyan szabályokat kell rögzítenie, amelyek közvetlen hozzáférést biztosítanak a kijelölt tagállami hatóságok és a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére, nyomozására és a vádeljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező egyéb szervek számára a bankszámlákra vonatkozó központi nyilvántartásokban szereplő információkhoz.

(6)  A bankszámlákra vonatkozó központi nyilvántartásokban szereplő információkhoz való azonnali és közvetlen hozzáférés gyakran elengedhetetlen egy nyomozás sikeréhez, vagy a kapcsolódó vagyoni eszközök azonosításához, felkutatásához és befagyasztásához, azok elkobzása céljából. A közvetlen hozzáférés a bankszámlákra vonatkozó központi nyilvántartásokban szereplő információkhoz való hozzáférés leggyorsabb típusa. A jelen irányelvnek ennélfogva olyan szabályokat kell rögzítenie, amelyek közvetlen hozzáférést biztosítanak a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére, nyomozására és a vádeljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező kijelölt illetékes tagállami hatóságok számára a bankszámlákra vonatkozó központi nyilvántartásokban szereplő információkhoz.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Mivel minden tagállamban több olyan hatóság vagy szerv van, amely hatáskörrel rendelkezik a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére, nyomozására és a vádeljárás lefolytatására, valamint annak érdekében, hogy biztosítsák a jelen irányelv hatálya alá tartozó pénzügyi és egyéb információkhoz való arányos hozzáférést, a tagállamok számára elő kell írni, hogy jelöljék ki a jelen irányelv céljai érdekében a bankszámlákra vonatkozó központi nyilvántartásokhoz való hozzáférésre és a pénzügyi információs egységektől információkérésre felhatalmazott hatóságokat.

(7)  Mivel minden tagállamban több olyan hatóság vagy szerv van, amely hatáskörrel rendelkezik a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére, nyomozására és a vádeljárás lefolytatására, valamint annak érdekében, hogy biztosítsák a jelen irányelv hatálya alá tartozó pénzügyi és egyéb információkhoz való arányos hozzáférést, a tagállamok számára elő kell írni, hogy jelöljék ki a jelen irányelv céljai érdekében a bankszámlákra vonatkozó központi nyilvántartásokhoz való hozzáférésre felhatalmazott és a pénzügyi információs egységektől információt kérni képes hatóságokat. A tagállamok számára elő kell írni azt is, hogy állapítsák meg e hatóságok hatáskörét.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Amennyiben a nemzeti jog alapján az adóhatóságok és a korrupcióellenes szervek rendelkeznek hatáskörrel a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére, nyomozására és a vádeljárás lefolytatására, úgy ezeket is olyan hatóságnak kell tekinteni, amelyek a jelen irányelv alkalmazásában kijelölhetők. A közigazgatási vizsgálatokra nem terjedhet ki a jelen irányelv hatálya.

(9)  Amennyiben a nemzeti jog alapján az adóhatóságok és a korrupcióellenes szervek rendelkeznek hatáskörrel a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére, nyomozására és a vádeljárás lefolytatására, úgy ezeket is olyan hatóságnak kell tekinteni, amelyek a jelen irányelv alkalmazásában kijelölhetők. A pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése, felderítése és az ellenük való eredményes küzdelem keretében a pénzügyi információs egységek által végzettektől eltérő közigazgatási vizsgálatokra ez az irányelv nem terjedhet ki.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A bűncselekmények elkövetői, különösen a bűnözői csoportok és a terroristák gyakran a különböző tagállamokon átnyúlva működnek, eszközeik pedig, beleértve a bankszámlákat is, sokszor találhatók más tagállamokban. Figyelemmel a súlyos bűncselekmények (beleértve a terrorizmust is) és a kapcsolódó pénzügyi tevékenységek határokon átnyúló vonatkozásaira, a nyomozást folytató illetékes hatóságoknak gyakran kell hozzáférniük más tagállamokban található bankszámlákkal kapcsolatos információkhoz.

(10)  A bűncselekmények, így például a pénzügyi csalás és a pénzmosás elkövetői gyakran bűnözői csoportok és terrorista szervezetek, amelyek különböző tagállamokon átnyúlva működnek, eszközeik pedig, beleértve a bankszámlákat is, sokszor találhatók más tagállamokban. Figyelemmel a súlyos bűncselekmények (beleértve a terrorizmust is) és a kapcsolódó pénzügyi tevékenységek határokon átnyúló vonatkozásaira, a bűnügyi nyomozást folytató illetékes hatóságoknak gyakran kell hozzáférniük más tagállamokban található bankszámlákkal kapcsolatos információkhoz.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Az illetékes hatóságok által a bankszámlákra vonatkozó nemzeti központi nyilvántartásokból szerzett információk kicserélhetők az eltérő tagállamban található illetékes hatóságokkal, a 2006/960/IB tanácsi kerethatározattal14 és a 2014/41/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel15 összhangban.

(11)  Az illetékes hatóságok által a bankszámlákra vonatkozó nemzeti központi nyilvántartásokból szerzett információk kicserélhetők az eltérő tagállamban található illetékes hatóságokkal, a 2006/960/IB tanácsi kerethatározattal14 és a 2014/41/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel15 összhangban, a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően.

_________________

_________________

14 A 2006/960/IB kerethatározat (2006. december 18.) az Európai Unió tagállamainak bűnüldöző hatóságai közötti, információ és bűnüldözési operatív információ cseréjének leegyszerűsítéséről (HL L 386., 2006.12.29., 89. o.).

14 A 2006/960/IB kerethatározat (2006. december 18.) az Európai Unió tagállamainak bűnüldöző hatóságai közötti, információ és bűnüldözési operatív információ cseréjének leegyszerűsítéséről (HL L 386., 2006.12.29., 89. o.).

15 A 2014/41/EU irányelv (2014. április 3.) a büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról (HL L 130., 2014.5.1., 1. o.)

15 A 2014/41/EU irányelv (2014. április 3.) a büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról (HL L 130., 2014.5.1., 1. o.)

 

.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Az (EU) 2015/849 irányelv lényegesen fejlesztette a pénzügyi információs egységek tevékenységét és együttműködését szabályozó uniós jogi keretet. A pénzügyi információs egységek hatásköre kiterjed az azon pénzügyi, közigazgatási és bűnüldözési információkhoz történő hozzáféréshez való jogra, amelyekre a pénzmosás, a kapcsolódó alapbűncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem érdekében szükségük van. Mindazonáltal az uniós jog nem határoz meg minden olyan sajátos eszközt és mechanizmust, amellyel a pénzügyi információs egységeknek rendelkezniük kell annak érdekében, hogy hozzáférjenek az ilyen információkhoz és el tudják látni feladataikat. Mivel továbbra is teljes mértékben a tagállamok felelőssége a pénzügyi információs egységek létrehozása és szervezeti jellegének meghatározása, a különböző pénzügyi információs egységek eltérő mértékben férnek hozzá a szabályozói adatbázisokhoz, ami elégtelen információcserét eredményez a bűnüldöző és vádképviseleti szervek, illetve a pénzügyi információs egységek között.

(12)  Az (EU) 2015/849 irányelv lényegesen fejlesztette a pénzügyi információs egységek tevékenységét és együttműködését szabályozó uniós jogi keretet, beleértve egy koordinációs és támogató mechanizmus létrehozásának a lehetőségét is. A pénzügyi információs egységek hatásköre – amelyek jogi státusza a tagállamok között eltér: lehet közigazgatási, büntetés-végrehajtási vagy vegyes – kiterjed az azon pénzügyi, közigazgatási és bűnüldözési információkhoz történő hozzáféréshez való jogra, amelyekre a pénzmosás, a kapcsolódó alapbűncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése, felderítése és az ellenük való küzdelem érdekében szükségük van. Mindazonáltal az uniós jog nem határoz meg minden olyan sajátos eszközt és mechanizmust, amellyel a pénzügyi információs egységeknek rendelkezniük kell annak érdekében, hogy hozzáférjenek az ilyen információkhoz és el tudják látni feladataikat. Mivel továbbra is teljes mértékben a tagállamok felelőssége a pénzügyi információs egységek létrehozása és szervezeti jellegének meghatározása, a különböző pénzügyi információs egységek eltérő mértékben férnek hozzá a szabályozói adatbázisokhoz, ami elégtelen információcserét eredményez a bűnüldöző és vádképviseleti szervek, illetve a pénzügyi információs egységek között.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A jogbiztonság és a hatékony működés fokozása érdekében a jelen irányelvnek szabályokat kell megállapítania a pénzügyi információs egységek arra irányuló képességének erősítése céljából, hogy információkat tudjanak megosztani a valamennyi súlyos bűncselekmény vonatkozásában kijelölt illetékes hatóságokkal.

(13)  A jogbiztonság és a hatékony működés fokozása érdekében a jelen irányelvnek szabályokat kell megállapítania a pénzügyi információs egységek arra irányuló képességének erősítése céljából, hogy információkat vagy elemzést tudjanak megosztani a valamennyi súlyos bűncselekmény vonatkozásában a tagállamukban kijelölt illetékes hatóságokkal. Pontosabban, a pénzügyi információs egységek számára elő kell írni, hogy az információkat vagy az elemzéseket megosszák a kijelölt illetékes hatóságokkal a pénzmosás, a kapcsolódó alapbűncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás, valamint adott esetben eseti alapon súlyos bűncselekmény megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából. Ugyanakkor ezen irányelv nem érintheti a pénzügyi információs egységeknek az (EU) 2015/849 irányelv szerinti működési függetlenségét és autonómiáját, beleértve az információk elemzését, lekérését és terjesztését célzó önálló döntések meghozatalának a képességét is. A tagállamában működő valamely illetékes hatóságtól beérkező információkérések teljesítésének elutasítását megfelelően meg kell indokolni.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  A jelen irányelvnek továbbá egyértelműen meghatározott jogi keretet kell rögzítenie, abból a célból, hogy lehetővé tegye a pénzügyi információs egységek számára a kijelölt illetékes hatóságok által tárolt releváns adatok kikérését, annak érdekében, hogy lehetővé tegye számukra a pénzmosás, a kapcsolódó alapbűncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás hatékony megelőzését és az ellenük folytatott küzdelmet.

(14)  A jelen irányelvnek továbbá egyértelműen meghatározott jogi keretet kell rögzítenie, abból a célból, hogy lehetővé tegye a pénzügyi információs egységek számára a tagállamukban kijelölt illetékes hatóságok által tárolt releváns adatok kikérését, annak érdekében, hogy lehetővé tegye számukra a pénzmosás, a kapcsolódó alapbűncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás hatékony megelőzését, felderítését és az ellenük folytatott küzdelmet.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  A pénzügyi információs egységek közötti, illetve az illetékes hatóságokkal folytatott információ-megosztást csak akkor lehet lehetővé tenni, ha az eseti alapon szükséges, akár súlyos bűncselekmények, akár a pénzmosás, a kapcsolódó alapbűncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából.

(15)  A pénzügyi információs egységek közötti információmegosztást csak pénzmosás, kapcsolódó alapbűncselekmények vagy terrorizmusfinanszírozás, illetve ha kellően indokolt, kivételes és sürgős esetekben súlyos bűncselekmény megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából lehet lehetővé tenni. Az ilyen információmegosztást nem szabad akadályozni.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A pénzmosás, a kapcsolódó alapbűncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás hatékonyabb megelőzése és az azok elleni küzdelem céljából, valamint annak érdekében, hogy megerősítsék a pénzügyi információk és elemzések szolgáltatása kapcsán játszott szerepét, a pénzügyi információs egységet fel kell hatalmazni arra, hogy más pénzügyi információs egység vagy tagállama illetékes hatósága megkeresésére kicserélje a már a birtokában lévő, illetve a kötelezett szolgáltatóktól beszerezhető információkat vagy elemzéseket. Ez az információcsere nem akadályozhatja a pénzügyi információs egység által elemzéseinek más pénzügyi egységekkel való közlése terén játszott aktív szerepet, amennyiben az elemzés az említett más pénzügyi egységeket közvetlen érintő, pénzmosással vagy terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos tényeket, magatartást vagy gyanút tár fel. A pénzügyi elemzés olyan operatív elemzés, amely az egyedi esetekre és meghatározott célokra vagy megfelelő konkrét információkra összpontosít, az egységnek továbbított információk típusától és mennyiségétől, valamint az információ várható felhasználásától függően, illetve a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás trendjeinek és mintáinak stratégiai elemzése. A jelen irányelv azonban nem sértheti a pénzügyi információs egységek számára a tagállamok nemzeti jogában meghatározott szervezeti jogállást és szerepkört.

(16)  A pénzmosás, a kapcsolódó alapbűncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás hatékonyabb megelőzése, felderítése és az azok elleni küzdelem céljából, valamint annak érdekében, hogy megerősítsék a pénzügyi információk és elemzések szolgáltatása kapcsán játszott szerepét, a pénzügyi információs egységet fel kell hatalmazni arra, hogy más pénzügyi információs egység vagy tagállama illetékes hatósága megkeresésére kicserélje a már a birtokában lévő, illetve a kötelezett szolgáltatóktól beszerezhető információkat vagy a már birtokában levő elemzéseket. Ez az információcsere nem akadályozhatja a pénzügyi információs egység által elemzéseinek más pénzügyi egységekkel való közlése terén játszott aktív szerepet, amennyiben az elemzés az említett más pénzügyi egységeket közvetlen érintő, pénzmosással vagy terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos tényeket, magatartást vagy gyanút tár fel. A pénzügyi elemzés olyan operatív elemzés, amely az egyedi esetekre és meghatározott célokra vagy megfelelő konkrét információkra összpontosít, az egységnek továbbított információk típusától és mennyiségétől, valamint az információ várható felhasználásától függően, illetve a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás trendjeinek és mintáinak stratégiai elemzése. Alapvető, hogy a pénzügyi információs egységek visszajelzést kapjanak az illetékes hatóságoktól azzal kapcsolatban, hogy hogyan használták fel a nyújtott pénzügyi információkat és pénzügyi elemzéseket, valamint az információkhoz kapcsolódó vizsgálat vagy vádeljárás eredményéről. A tagállamoknak megfelelő mechanizmusokat kell bevezetniük és alkalmazniuk, hogy lehetővé tegyék az ilyen jellegű információcserét és nyomon követést. A jelen irányelv azonban nem sértheti a pénzügyi információs egységek számára a tagállamok nemzeti jogában meghatározott szervezeti jogállást és szerepkört.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  A pénzügyi információs egységek közötti információcsere határidőire a gyors, hatékony és következetes együttműködés biztosítása érdekében van szükség. A határokon átnyúló ügyek és nyomozások megoldásához szükséges információk megosztását ugyanolyan gyorsan és ugyanolyan prioritással kell végezni, mint a hasonló belföldi ügyek esetében. Határidőket kell előírni annak érdekében, hogy észszerű időn belül megtörténjen a hatékony információmegosztás, illetve hogy tiszteletben tartsák a kibocsátó állam eljárási követelményeit. Megfelelően indokolt esetben – amikor a megkeresések meghatározott súlyos bűncselekményekre vonatkoznak, mint az uniós jogban meghatározott terrorista cselekmények vagy terrorista csoporthoz vagy tevékenységhez kapcsolódó bűncselekmények – rövidebb határidőket kell megállapítani.

(17)  A pénzügyi információs egységek közötti információcsere határidőire a gyors, hatékony és következetes együttműködés biztosítása érdekében van szükség. A határokon átnyúló ügyek és nyomozások megoldásához szükséges információk megosztását ugyanolyan gyorsan és ugyanolyan prioritással kell végezni, mint a hasonló belföldi ügyek esetében. Határidőket kell előírni annak érdekében, hogy észszerű időn belül megtörténjen a hatékony információmegosztás, illetve hogy tiszteletben tartsák a kibocsátó állam eljárási követelményeit, valamint harmonizálják az Unión belül a pénzügyi információs egységek közötti információcsere gyakorlatait. Megfelelően indokolt esetben – amikor a megkeresések meghatározott súlyos bűncselekményekre vonatkoznak, mint az uniós jogban meghatározott terrorista cselekmények vagy terrorista csoporthoz vagy tevékenységhez kapcsolódó bűncselekmények – rövidebb határidőket kell megállapítani.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Figyelemmel a pénzügyi információs egységek által elemzendő adatok szenzitivitására, valamint a szükséges adatvédelmi garanciákra, a jelen irányelvnek kifejezetten meg kell határoznia azon információk típusát és körét, amelyeket a pénzügyi információs egységek egymás között, illetve a kijelölt illetékes hatóságokkal kicserélhetnek. A jelen irányelv az adatgyűjtés jelenleg elfogadott módszereinek semmilyen módosulását nem eredményezheti.

(19)  Figyelemmel a pénzügyi információs egységek által elemzendő adatok szenzitivitására, valamint a szükséges adatvédelmi garanciákra, a jelen irányelvnek kifejezetten meg kell határoznia azon információk típusát és körét, amelyeket a pénzügyi információs egységek egymás között, illetve a kijelölt illetékes hatóságokkal kicserélhetnek. A jelen irányelv az adatgyűjtés jelenleg elfogadott módszereinek semmilyen módosulását nem eredményezheti. A tagállamok számára azonban lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a pénzügyi információs egységek és a kijelölt illetékes hatóságok között kicserélhető pénzügyi és bankszámla-információk körét kibővítsék. A tagállamok súlyos bűncselekményeken túlmenően más bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából is megkönnyíthetik az illetékes hatóságok hozzáférését a pénzügyi információkhoz és a bankszámlával kapcsolatos információkhoz. A jelen irányelv nem térhet el az alkalmazandó adatvédelmi jogtól.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  Az (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendelet16 4. cikkében meghatározott különös hatásköre és feladatköre alapján az Europol támogatja a tagállamoknak a transznacionális bűnöző szervezetek pénzmosási tevékenységeit érintő nyomozásait. Az (EU) 2016/794 rendelet alapján az Europol nemzeti egységei az összekötő szervek az Europol és a tagállamok bűncselekmények nyomozására hatáskörrel rendelkező hatóságai között. Annak érdekében, hogy biztosítsák az Europol számára a feladatai ellátásához szükséges információkat, a tagállamoknak elő kell írniuk, hogy pénzügyi információs egységük az Europol nemzeti egységén keresztül válaszoljon az Europol által előterjesztett pénzügyi információkra és pénzügyi elemzésre irányuló megkeresésekre. A tagállamoknak azt is elő kell írniuk, hogy Europol nemzeti egységeik adjanak választ az Europol bankszámla-információkkal kapcsolatos megkereséseire. Az Europol megkereséseit megfelelően indokolni kell. Ezekre eseti alapon kerülhet sor, az Europol hatáskörének korlátai között, feladatai ellátásának céljából.

(20)  Az (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendelet16 4. cikkében meghatározott különös hatásköre és feladatköre alapján az Europol támogatja a tagállamoknak a transznacionális bűnöző szervezetek pénzmosási tevékenységeit érintő nyomozásait. E tekintetben az Europolnak tájékoztatnia kell a tagállamokat az őket érintő bűncselekményekre vonatkozó valamennyi információról és az azok közötti összefüggésekről. Az (EU) 2016/794 rendelet alapján az Europol nemzeti egységei az összekötő szervek az Europol és a tagállamok bűncselekmények nyomozására hatáskörrel rendelkező hatóságai között. Annak érdekében, hogy biztosítsák az Europol számára a feladatai ellátásához szükséges információkat, a tagállamoknak elő kell írniuk, hogy pénzügyi információs egységük az Europol nemzeti egységén keresztül jogosult legyen válaszolni az Europol által előterjesztett pénzügyi információkra és pénzügyi elemzésre irányuló megkeresésekre. A tagállamoknak azt is elő kell írniuk, hogy Europol nemzeti egységeik jogosultak legyenek válaszolni az Europol bankszámla-információkkal kapcsolatos megkereséseire. Az Europol megkereséseit megfelelően indokolni kell. Ezekre eseti alapon kerülhet sor, az Europol hatáskörének korlátai között, feladatai ellátásának céljából. A pénzügyi információs egységek működési függetlenségét és autonómiáját nem szabad veszélyeztetni, és az arra vonatkozó döntésnek, hogy a kért információt vagy elemzést átadják-e, továbbra is a pénzügyi információs egység hatáskörében kell maradnia. A gyors és hatékony együttműködés biztosítása érdekében határidőt kell megállapítani, amelyen belül a pénzügyi információs egységeknek válaszolniuk kell az Europol kérésére.

__________________

__________________

16 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 2016.5.24., 53. o.).

16 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 2016.5.24., 53. o.).

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a)  A pénzügyi információs egységek közötti együttműködés megerősítése érdekében a Bizottságnak a közeljövőben hatásvizsgálatot kell végeznie annak értékelése céljából, hogy lenne-e rá lehetőség és célszerű lenne-e egy koordinációs és támogató mechanizmust, például egy uniós pénzügyi információs egységet létrehozni.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  A hatékonyság és a magas szintű adatvédelem közötti megfelelő egyensúly elérése érdekében a tagállamok számára elő kell írni, hogy gondoskodjanak arról, hogy az olyan érzékeny pénzügyi információk kezelésére, amelyek faji vagy etnikai származásra, vagy politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utalnak, valamint amelyek egészségügyi adatok vagy a szexuális életre vagy a szexuális irányultságra vonatkoznak, csak a szigorúan szükséges mértékben kerüljön sor, kizárólag akkor, ha az egy adott nyomozás szempontjából releváns.

(22)  A hatékonyság és a magas szintű adatvédelem közötti megfelelő egyensúly elérése érdekében a tagállamok számára elő kell írni, hogy gondoskodjanak arról, hogy az olyan érzékeny pénzügyi információk kezelésére, amelyek faji vagy etnikai származásra, vagy politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utalnak, valamint amelyek egészségügyi adatok vagy a szexuális életre vagy a szexuális irányultságra vonatkoznak, csak az erre kifejezett felhatalmazással rendelkező személyek engedélyével és a szigorúan szükséges mértékben kerüljön sor, akkor, ha az egy adott bűncselekmény megelőzése, felderítése, nyomozása vagy vádeljárás lefolytatása szempontjából releváns és arányos, valamint a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  Ez az irányelv tiszteletben tartja az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkében és az Európai Unió Alapjogi Chartájában, a nemzetközi jog által, valamint az olyan nemzetközi megállapodásokban, amelyeknek az Unió vagy annak minden tagállama részes fele, köztük az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményében, továbbá a tagállamok alkotmányaiban az említett források hatályának megfelelően elismert alapjogokat és elveket, különösen a magán- és a családi élet tiszteletben tartásához való jogot (a Charta 7. cikke) és a személyes adatok védelméhez való jogot (a Charta 8. cikke).

(23)  Ez az irányelv tiszteletben tartja az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkében és az Európai Unió Alapjogi Chartájában, a nemzetközi jog által, valamint az olyan nemzetközi megállapodásokban, amelyeknek az Unió vagy annak minden tagállama részes fele, köztük az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményében, továbbá a tagállamok alkotmányaiban az említett források hatályának megfelelően elismert alapjogokat és elveket, különösen a magán- és a családi élet tiszteletben tartásához való jogot (a Charta 7. cikke), a személyes adatok védelméhez való jogot (a Charta 8. cikke), a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot (a Charta 47. cikke), az ártatlanság vélelmét és a védelemhez való jogot (a Charta 48. cikke), valamint a bűncselekmények és büntetések törvényességének és arányosságának elveit (a Charta 49. cikke). Ez az irányelv tiszteletben tartja és figyelembe veszi a vállalkozás szabadságát és a megkülönböztetésmentesség tilalmát is.

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  A jelen irányelv alapján megszerzett személyes adatokat az illetékes hatóságok csak akkor kezelhetik, ha ez szükséges és arányos a súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából.

(25)  A jelen irányelv alapján megszerzett bármely személyes adatokat az illetékes hatóságok az (EU) 2016/680 irányelvvel és az (EU) 2016/679 rendelettel összhangban csak akkor kezelhetik, ha ez szükséges és arányos a súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából.

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  Ezenfelül a személyes adatok védelméhez való jog és a magánélet védelméhez való jog tiszteletben tartása, valamint a bankszámlákra vonatkozó központi nyilvántartásokban és adat-visszanyerési rendszerekben található információkhoz való hozzáférés hatásának korlátozása érdekében fontos a hozzáférést korlátozó feltételek előírása. Közelebbről a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy megfelelő adatvédelmi politikák és intézkedések vonatkozzanak az illetékes hatóságok jelen irányelv céljait szolgáló hozzáférésére a személyes adatokhoz. A bankszámlákra vonatkozó központi nyilvántartásokban, illetve hitelesítési eljárás révén a személyes adatokat tartalmazó információkhoz kizárólag arra engedéllyel rendelkező személyek férhetnek hozzá.

(26)  Ezenfelül a személyes adatok védelméhez való jog és a magánélet védelméhez való jog tiszteletben tartása, valamint a bankszámlákra vonatkozó központi nyilvántartásokban és adat-visszanyerési rendszerekben található információkhoz való hozzáférés hatásának korlátozása érdekében fontos a hozzáférést korlátozó feltételek előírása. Közelebbről a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy megfelelő adatvédelmi politikák és intézkedések vonatkozzanak az illetékes hatóságok jelen irányelv céljait szolgáló hozzáférésére a személyes adatokhoz. A bankszámlákra vonatkozó központi nyilvántartásokban, illetve hitelesítési eljárás révén a személyes adatokat tartalmazó információkhoz kizárólag arra engedéllyel rendelkező munkatársak férhetnek hozzá. Az ilyen szenzitív adatokhoz hozzáféréssel rendelkező munkatársaknak képzésben kell részesülniük az adatok cseréjét és kezelését érintő biztonsági gyakorlatok tárgyában.

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  A Bizottság az átültetés időpontját követő három év elteltével, majd három évente jelentést készít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A jogalkotás minőségének javításáról kötött intézményközi megállapodás19 22. és 23. pontjának megfelelően a Bizottságnak továbbá el kell készítenie a jelen irányelv értékelését a konkrét nyomonkövetési megállapodások révén gyűjtött információk alapján, annak érdekében, hogy megvizsgálják az irányelv tényleges hatásait és a további intézkedések szükségességét.

(28)  A Bizottság az átültetés időpontját követő két év elteltével, majd háromévente jelentést készít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A jogalkotás minőségének javításáról kötött intézményközi megállapodás19 22. és 23. pontjának megfelelően a Bizottságnak továbbá el kell készítenie a jelen irányelv értékelését a konkrét nyomonkövetési megállapodások révén gyűjtött információk alapján, annak érdekében, hogy megvizsgálják az irányelv tényleges hatásait és a további intézkedések szükségességét.

_________________

_________________

19 Intézményközi megállapodás az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról, 2016. április 13.; HL L 123., 2016.5.12., 1-14. o.

19 Intézményközi megállapodás az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról, 2016. április 13.; HL L 123., 2016.5.12., 1-14. o.

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  A jelen irányelv célja annak biztosítása, hogy olyan szabályokat fogadjanak el, amelyek a bűncselekmények megelőzése és az ellenük folytatott küzdelem révén magasabb szintű biztonságot jelentenek az uniós polgárok számára, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 67. cikkének megfelelően. Transznacionális jellegük miatt a terrorizmus és a bűnözés fenyegetése az egész Uniót érinti és uniós szintű választ igényel. A bűnözők kihasználhatják azt és előnyre tesznek szert abból, hogy valamely tagállamban nem hatékonyan használják fel a bankszámlával kapcsolatos információkat és pénzügyi információkat, aminek egy más tagállamban lehetnek következményei. Mivel a jelen irányelv célját a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és azok inkább uniós szinten valósíthatók meg jobban, az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvének megfelelően intézkedéseket fogadhat el. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(29)  A jelen irányelv célja annak biztosítása, hogy olyan szabályokat fogadjanak el, amelyek a bűncselekmények megelőzése és az ellenük folytatott küzdelem révén magasabb szintű biztonságot jelentenek az uniós polgárok számára, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 67. cikkének megfelelően. Transznacionális jellege miatt a határokon átnyúló szervezett bűnözés az egész Uniót érinti és uniós szintű választ igényel. A bűnözők kihasználhatják azt és előnyre tesznek szert abból, hogy valamely tagállamban nem hatékonyan használják fel a bankszámlával kapcsolatos információkat és pénzügyi információkat, aminek egy más tagállamban lehetnek következményei. Mivel a jelen irányelv célját a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és azok inkább uniós szinten valósíthatók meg jobban, az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvének megfelelően intézkedéseket fogadhat el. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A jelen irányelv olyan intézkedéseket állapít meg, amelyek a súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából megkönnyítik az illetékes hatóságok hozzáférését a pénzügyi információkhoz és a bankszámlával kapcsolatos információkhoz. Emellett olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek megkönnyítik a pénzügyi információs egységek hozzáférését a bűnüldözési információkhoz és elősegítik a pénzügyi információs egységek közötti együttműködést.

(1)  A jelen irányelv olyan intézkedéseket állapít meg, amelyek a súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából megkönnyítik az illetékes hatóságok hozzáférését a pénzügyi információkhoz és a bankszámlával kapcsolatos információkhoz, valamint ezen információk általuk történő használatát. Emellett olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek megkönnyítik a pénzügyi információs egységek hozzáférését a bűnüldözési információkhoz, amennyiben eseti alapon ilyen információkra van szükség, és elősegítik a pénzügyi információs egységek közötti együttműködést.

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseit, valamint a tagállamok nemzeti jogának kapcsolódó rendelkezéseit, beleértve a pénzügyi információs egységek nemzeti jog alapján meghatározott szervezeti jogállását is;

a)  az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseit, valamint a tagállamok nemzeti jogának kapcsolódó rendelkezéseit, beleértve a pénzügyi információs egységek nemzeti jog alapján meghatározott szervezeti jogállását, és a pénzügyi rendszer pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzésére vonatkozó jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok hatásköreit;

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  „pénzügyi információk”: a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése, felderítése és az ellene való eredményes küzdelem érdekében a pénzügyi információs egységek birtokában lévő bármilyen jellegű információ vagy az e célokból a hatóságok vagy a kötelezett szolgáltatók birtokában lévő bármilyen információ, amely a nemzeti jog szerinti kényszerítő intézkedések alkalmazása nélkül elérhető a pénzügyi információs egységek számára;

e)  „pénzügyi információk”: a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése, felderítése és az ellene való eredményes küzdelem érdekében a pénzügyi információs egységek birtokában lévő bármilyen jellegű információ vagy az e célokból a hatóságok vagy a kötelezett szolgáltatók birtokában lévő bármilyen információ – mint a pénzügyi eszközökre, a pénzmozgásokra, a pénzügyi üzleti kapcsolatokra vonatkozó információ –, amely a nemzeti jog szerinti kényszerítő intézkedések alkalmazása nélkül elérhető a pénzügyi információs egységek számára;

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  „bűnüldözési információk”: a bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása érdekében az illetékes hatóságok birtokában lévő bármilyen jellegű információ vagy az e célokból a hatóságok vagy magán jogalanyok birtokában lévő bármilyen információ, amely a nemzeti jog szerinti kényszerítő intézkedések alkalmazása nélkül elérhető az illetékes hatóságok számára;

f)  „bűnüldözési információk”: a bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása érdekében már az illetékes hatóságok birtokában lévő bármilyen jellegű információ vagy az e célokból a hatóságok vagy magán jogalanyok birtokában lévő bármilyen információ, amely a nemzeti jog szerinti kényszerítő intézkedések alkalmazása nélkül elérhető az illetékes hatóságok számára; ezek az információk magukban foglalnak többek között bűnügyi nyilvántartásokat, vizsgálatokra vagy folyamatban lévő vádeljárásokra, eszközök befagyasztására és lefoglalására vagy más vizsgálati vagy átmeneti intézkedésekre, ítéletekre, elkobzásokra és a kölcsönös jogsegéllyel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó információkat;

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – g pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  „bankszámlával kapcsolatos információk”: a bankszámlákra vonatkozó központi nyilvántartásokban található alábbi információk:

g)  „bankszámlával kapcsolatos információk”: a bankszámlákra vonatkozó központi nyilvántartásokban található, a bankszámlákra, folyószámlákra és széfekre vonatkozó alábbi információk:

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k)  „pénzügyi elemzés”: a pénzügyi információs egységek által az (EU) 2015/849 irányelv szerinti feladataik teljesítése során végzett operatív és stratégiai elemzés;

k)  „pénzügyi elemzés”: a pénzügyi információs egységek által az (EU) 2015/849 irányelv szerinti feladataik teljesítése során végzett operatív és stratégiai elemzés megállapításai;

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Minden tagállam kijelöli a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére, nyomozására és a vádeljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságai közül a tagállamok által az (EU) 2015/849 irányelv 32a. cikke alapján létrehozott nemzeti központi bankszámla-nyilvántartásokhoz való hozzáférésre és az azokban való keresésre jogosult illetékes hatóságokat. Ezek közé kell tartozniuk az Europol nemzeti egységeinek és a vagyon-visszaszerzési hivataloknak is.

(1)  Minden tagállam kijelöli a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére, nyomozására és a vádeljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságai közül a tagállamok által az (EU) 2015/849 irányelv 32a. cikke alapján létrehozott nemzeti központi bankszámla-nyilvántartásokhoz való hozzáférésre és az azokban való keresésre jogosult illetékes hatóságokat. Ezek közé kell tartozniuk legalább az Europol nemzeti egységeinek és a vagyonvisszaszerzési hivataloknak is.

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Minden tagállam kijelöli a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére, nyomozására és a vádeljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságai közül a pénzügyi információs egységektől pénzügyi információk vagy pénzügyi elemzések igénylésére és átvételére jogosult illetékes hatóságokat. Ezek közé kell tartozniuk az Europol nemzeti egységeinek.

(2)  Minden tagállam kijelöli a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére, nyomozására és a vádeljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságai közül a pénzügyi információs egységektől pénzügyi információk vagy pénzügyi elemzések igénylésére és átvételére jogosult illetékes hatóságokat. Ezek közé kell tartozniuk legalább az Europol nemzeti egységeinek.

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Minden tagállam legkésőbb [az átültetés időpontját követő 6 hónapon belül] értesíti a Bizottságot az (1) és (2) bekezdésnek megfelelően kijelölt illetékes hatóságról, továbbá az ennek tekintetében bekövetkező esetleges változásokról. A Bizottság az értesítéseket azok esetleges módosításával együtt közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(3)  Minden tagállam legkésőbb [az átültetés időpontját követő 4 hónapon belül] értesíti a Bizottságot az (1) és (2) bekezdésnek megfelelően kijelölt illetékes hatóságról, továbbá az ennek tekintetében bekövetkező esetleges változásokról. A Bizottság az értesítéseket azok esetleges módosításával együtt közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  A tagállamok biztosítják, hogy a 3. cikk (1) bekezdésének megfelelően kijelölt illetékes hatóságok rendelkezzenek arra irányuló hatáskörrel, hogy közvetlenül és azonnal hozzáférjenek a bankszámlával kapcsolatos információkhoz és azokban keresést végezzenek, amikor ez súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából feladataik ellátásához szükséges, vagy súlyos bűncselekményt érintő nyomozás támogatása érdekében szükséges, beleértve az ilyen nyomozásokkal kapcsolatos vagyoni eszközök azonosítását, felkutatását, befagyasztását és elkobzását is.

1.  A tagállamok biztosítják, hogy a 3. cikk (1) bekezdésének megfelelően kijelölt illetékes hatóságok rendelkezzenek arra irányuló hatáskörrel, hogy közvetlenül és azonnal hozzáférjenek a bankszámlával kapcsolatos információkhoz és azokban keresést végezzenek, amikor ez súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából feladataik ellátásához szükséges, vagy súlyos bűncselekményt érintő nyomozás támogatása érdekében szükséges, beleértve az ilyen nyomozásokkal kapcsolatos vagyoni eszközök azonosítását, felkutatását, befagyasztását és elkobzását is. A hozzáférés és a keresés akkor is közvetlennek és azonnalinak tekinthető, ha a központi bankszámla-nyilvántartást működtető nemzeti hatóságok az illetékes hatóságoknak automatikus mechanizmus révén azonnal továbbítják a bankszámlával kapcsolatos információkat, feltéve, hogy egyetlen közvetítő intézmény sem avatkozik be a kért adatokba vagy a rendelkezésre bocsátandó információkba.

Módosítás    35

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A központi elektronikus adatvisszanyerési rendszerek révén bankszámlákra vonatkozó információkat szolgáltató tagállamok gondoskodnak arról, hogy az adatvisszanyerési rendszereket működtető hatóság közvetlenül és szűrés nélkül jelentse a keresési eredményeket az illetékes hatóságoknak.

Módosítás    36

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok által esetlegesen lényegesnek tekintett és az (EU) 2018/XX irányelv 32a. cikkének (4) bekezdésével összhangban a bankszámlákra vonatkozó központi nyilvántartásokban található további információkhoz a jelen irányelv alapján az illetékes hatóságok nem férhetnek hozzá és azokban nem végezhetnek keresést.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    37

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A tagállamok biztosítják, hogy a kijelölt nemzeti illetékes hatóságok személyzete magas szintű szakmai titoktartási és adatvédelmi normákat tartson fenn.

Módosítás    38

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az illetékes hatóságok hozzáférését és az általuk végzett keresést az adatok biztonságát garantáló műszaki és szervezeti intézkedések kísérjék.

(2)  A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az illetékes hatóságok hozzáférését és az általuk végzett keresést az adatok biztonságát az elérhető legmagasabb technológiai szabványoknak megfelelően garantáló műszaki és szervezeti intézkedések kísérjék.

Módosítás    39

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a lekérdezés vagy keresés eredményeit;

d)  az eredmények egyedi azonosítóját;

Módosítás    40

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  a lekérdezést vagy keresést végző tisztviselő, valamint a lekérdezést vagy keresést elrendelő tisztviselő azonosítóját.

f)  a lekérdezést vagy keresést végző tisztviselő, valamint a lekérdezést vagy keresést elrendelő tisztviselő azonosítóját, valamint – amennyiben lehetséges – a lekérdezés vagy keresés eredményeit átvevő személy azonosságát.

Módosítás    41

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a bankszámlákra vonatkozó központi nyilvántartások megfelelő intézkedéseket hozzanak annak érdekében, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek a hatályos rendelkezésekkel, többek között a vonatkozó adatvédelmi követelményekkel. Ezek az intézkedések különleges képzési programokat foglalnak magukban.

Módosítás    42

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A nemzeti eljárási garanciák tiszteletben tartása mellett minden tagállam gondoskodik arról, hogy nemzeti pénzügyi információs egysége köteles legyen megválaszolni a 3. cikk (2) bekezdésében hivatkozott kijelölt illetékes hatóságai által előterjesztett, pénzügyi információra vagy pénzügyi elemzésre irányuló megkereséseket, amennyiben e pénzügyi információ vagy pénzügyi elemzés eseti alapon szükséges súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából.

(1)  A nemzeti eljárási garanciák tiszteletben tartása mellett minden tagállam gondoskodik arról, hogy nemzeti pénzügyi információs egysége kellő időben köteles legyen megválaszolni a 3. cikk (2) bekezdésében hivatkozott, az adott tagállamában kijelölt illetékes hatóságai által előterjesztett, pénzügyi információra vagy pénzügyi elemzésre irányuló megindokolt megkereséseket, amennyiben e pénzügyi információ vagy pénzügyi elemzés eseti alapon szükséges súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából, és a megkeresést benyújtó illetékes hatóság által az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban megszerezhető. Az információcserére az (EU) 2015/849 irányelve 32. cikkének (5) bekezdésében meghatározott kivételek alkalmazandók. Az elutasítást megfelelően indokolni kell.

Módosítás    43

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A tagállamok megkövetelik a kijelölt illetékes hatóságoktól, hogy adjanak visszajelzést a pénzügyi információs egység számára az e cikkel összhangban nyújtott pénzügyi információ vagy pénzügyi elemzés felhasználásáról, valamint az ezen információ vagy elemzés alapján végzett nyomozások vagy vizsgálatok eredményéről.

Módosítás    44

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A nemzeti eljárási garanciák tiszteletben tartása mellett minden tagállam gondoskodik arról, hogy kijelölt illetékes hatóságai kötelesek legyenek eseti alapon megválaszolni a nemzeti pénzügyi információs egység által előterjesztett, bűnüldözési információra irányuló megkereséseket, amennyiben ez az információ a pénzmosás, a kapcsolódó alapbűncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése és az ellenük folytatott küzdelem céljából szükséges.

A nemzeti eljárási garanciák tiszteletben tartása mellett és az (EU) 2015/849 irányelv 32. cikkének (4) bekezdésével összhangban, amely a pénzügyi információs egységek információkhoz való hozzáférésének szabályairól szól, minden tagállam gondoskodik arról, hogy kijelölt illetékes hatóságai kötelesek legyenek eseti alapon megválaszolni a nemzeti pénzügyi információs egység által előterjesztett, bűnüldözési információra irányuló megkereséseket, amennyiben ez az információ a pénzmosás, a kapcsolódó alapbűncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése, felderítése és az ellenük folytatott küzdelem céljából szükséges.

Módosítás    45

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Minden tagállam gondoskodik arról, hogy nemzeti pénzügyi információs egysége számára lehetővé tegyék pénzügyi információ vagy pénzügyi elemzés megosztását az Unió bármely pénzügyi információs egységével, amennyiben e pénzügyi információ vagy pénzügyi elemzés a pénzmosás, a kapcsolódó alapbűncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése és az ellenük folytatott küzdelem céljából szükséges.

(1)  Az (EU) 2015/849 irányelv 53. cikkének (1) bekezdésével összhangban minden tagállam gondoskodik arról, hogy nemzeti pénzügyi információs egysége díjmentesen megosszon pénzügyi információt vagy pénzügyi elemzést az Unió bármely pénzügyi információs egységével, amennyiben e pénzügyi információ vagy pénzügyi elemzés a pénzmosás, a kapcsolódó alapbűncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése, felderítése és az ellenük folytatott küzdelem céljából szükséges.

Módosítás    46

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A pénzügyi információs egység az információcserét csak abban a kivételes esetben tagadhatja meg, ha az ellentétes lenne nemzeti jogának alapelveivel. Az említett kivételeket pontosan meg kell határozni, elkerülendő az információkkal való visszaélést és azok elemzési célú szabad cseréjének indokolatlan korlátozását. Az elutasítást megfelelően indokolni kell.

Módosítás    47

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy amennyiben a pénzügyi információs egységtől az (1) bekezdés alapján azt kérik, hogy osszon meg pénzügyi információt vagy pénzügyi elemzést, akkor ezt a lehető leghamarabb, de legkésőbb a megkeresés beérkezését követő három napon belül legyen köteles megtenni. Kivételes, megfelelően indokolt esetekben e határidő legfeljebb 10 nappal meghosszabbítható.

(2)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy amennyiben a pénzügyi információs egységtől az (1) bekezdés alapján azt kérik, hogy osszon meg pénzügyi információt vagy pénzügyi elemzést, akkor ezt a lehető leghamarabb, de legkésőbb a megkeresés beérkezését követő három napon belül legyen köteles megtenni. Kivételes, megfelelően indokolt esetekben e határidő legfeljebb 10 nappal meghosszabbítható. Ugyanezek a határidők alkalmazandók az (1a) bekezdése szerinti elutasítás esetén a megfelelő indokolás elküldésére is.

Módosítás    48

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy kivételes és sürgős esetekben a (2) bekezdéstől eltérve, amennyiben a pénzügyi információs egységtől az (1) bekezdés alapján azt kérik, hogy osszon meg már a birtokában lévő, súlyos bűncselekménynek minősülő magatartással kapcsolatos konkrét nyomozásokra vonatkozó pénzügyi információt vagy pénzügyi elemzést, úgy a pénzügyi információs egység ezt az információt vagy elemzést a megkeresés beérkezését követő 24 órán belül szolgáltassa.

(3)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy kivételes és sürgős esetekben a (2) bekezdéstől eltérve, amennyiben a pénzügyi információs egységtől az (1) bekezdés alapján azt kérik, hogy osszon meg már a birtokában lévő, súlyos bűncselekménynek minősülő magatartással kapcsolatos konkrét nyomozásokra vonatkozó pénzügyi információt vagy pénzügyi elemzést, úgy a pénzügyi információs egység ezt az információt vagy elemzést a megkeresés beérkezését követő 24 órán belül díjmentesen szolgáltassa.

Módosítás    49

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A tagállamok biztosítják, hogy az e cikk szerint átadott információkat kizárólag arra a célra használják fel, amelyre azokat kérték vagy adták, valamint hogy az említett információkat az azokat fogadó pénzügyi információs egység kizárólag az információt szolgáltató pénzügyi információs egység előzetes hozzájárulásával továbbíthassa más hatóságok, szervezetek vagy hivatalok részére, illetve használhassa fel az eredetileg jóváhagyottaktól eltérő célokra.

Módosítás    50

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  A tagállamok biztosítják, hogy a pénzügyi információs egységtől a (4a) bekezdés szerint kért előzetes hozzájárulást azonnal és a lehető legnagyobb mértékben megadják. A pénzügyi információs egység, amelytől a hozzájárulást kérték, nem tagadhatja meg az ilyen hozzájárulást, kivéve, ha ez egyértelműen meghaladná ezen irányelv alkalmazási körét, bűnügyi nyomozást hátráltatna, egyértelműen aránytalan lenne egy természetes vagy jogi személy vagy a megkeresett pénzügyi információs egység tagállamának jogos érdekeihez képest, vagy más módon nyilvánvalóan nem lenne összhangban az adott tagállam nemzeti jogának alapelveivel. A hozzájárulás megtagadását megfelelően indokolni kell.

Módosítás    51

Irányelvre irányuló javaslat

9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9a. cikk

 

Pénzügyi adatok továbbítása harmadik országokba

 

A pénzügyi adatok harmadik országba vagy nemzetközi partnerek részére történő, a jelen irányelv céljait szolgáló továbbítása csak az (EU) 2016/680 irányelv V. fejezetében és az (EU) 2016/679 rendelet V. fejezetében rögzített feltételek mellett engedélyezhető.

Módosítás    52

Irányelvre irányuló javaslat

9 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9b. cikk

 

A tagállamok illetékes hatóságai közötti információcsere

 

(1)  A nemzeti eljárási garanciák tiszteletben tartása mellett minden tagállam gondoskodik arról, hogy a 3. cikk (1) bekezdése szerinti kijelölt illetékes hatóságai kérésre és eseti alapon kicserélhessék a tagállamok által az (EU) 2015/849 irányelv 32a. cikkének megfelelően létrehozott nemzeti központi bankszámla-nyilvántartásokhoz való hozzáférésből nyert információkat, amennyiben a bankszámlaadatok szükségesek a pénzmosás, a kapcsolódó alapbűncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése és az ezek elleni küzdelem érdekében.

 

(2)  A nemzeti eljárási garanciák tiszteletben tartása mellett minden tagállam gondoskodik arról, hogy a 3. cikk (2) bekezdése szerinti kijelölt illetékes hatóságai egy másik tagállam pénzügyi hírszerző egységétől vagy kijelölt illetékes hatóságától érkező kérésre eseti alapon pénzügyi információkat vagy pénzügyi elemzéseket cseréljenek ki, amennyiben az említett pénzügyi információk vagy pénzügyi elemzések szükségesek a a pénzmosás, a kapcsolódó alapbűncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése és az ezek elleni küzdelem érdekében.

 

(3)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a jelen cikk alapján kibocsátott megkeresést és az arra adott választ erre a célra kijelölt, magas fokú adatbiztonságot garantáló biztonságos elektronikus kommunikációs hálózat révén továbbítsák. E hálózat alkalmas lesz a megkeresés és az arra adott válasz hitelességéről való meggyőződést lehetővé tévő írásos dokumentáció elkészítésére.

Módosítás    53

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Europol bankszámlával kapcsolatos információkhoz való hozzáférése, valamint az Europol és a pénzügyi információs egységek közötti információcsere

Bankszámlával kapcsolatos információk szolgáltatása az Europolnak.

Módosítás    54

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Minden tagállam gondoskodik arról, hogy nemzeti pénzügyi információs egysége válaszoljon az (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendelet által létrehozott Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) által eseti alapon, hatáskörének korlátai között, feladatai ellátásának céljából előterjesztett bankszámlával kapcsolatos információkra irányuló megfelelően indokolt megkeresésekre.

(1)  Minden tagállam gondoskodik arról, hogy Europol nemzeti egysége jogosult legyen válaszolni az (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendelet által létrehozott Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) által eseti alapon, hatáskörének korlátai között, feladatai ellátásának céljából előterjesztett bankszámlával kapcsolatos információkra irányuló megfelelően indokolt megkeresésekre. Az (EU) 2016/794 rendelet 7. cikkének (7) bekezdését kell alkalmazni.

Módosítás    55

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Minden tagállam gondoskodik arról, hogy nemzeti pénzügyi információs egysége válaszoljon az Europol által hatáskörének korlátai között, feladatai ellátásának céljából az Europol nemzeti egységén keresztül előterjesztett pénzügyi információkra és pénzügyi elemzésre irányuló megfelelően indokolt megkeresésekre.

törölve

Módosítás    56

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) és (2) bekezdés szerinti információcsere elektronikusan, a SIENA-n keresztül zajlik, az (EU) 2016/794 rendelettel összhangban. A megkeresésben és az információcsere során a SIENA-ra irányadó nyelvet kell használni.

törölve

Módosítás    57

Irányelvre irányuló javaslat

10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10a. cikk

 

Információcsere az Europol és a pénzügyi információs egységek között

 

(1) Minden tagállam gondoskodik arról, hogy pénzügyi információs egysége eseti alapon jogosult legyen az Europol által hatáskörének korlátai között és feladatai ellátásának céljából az Europol nemzeti egységén keresztül előterjesztett pénzügyi információkra és pénzügyi elemzésre irányuló megfelelően indokolt megkeresésekre.

 

(2) Az információcserére az (EU) 2015/849 irányelv 32. cikkének (5) bekezdésében meghatározott kivételek alkalmazandók. Az elutasítást megfelelően indokolni kell.

 

(3) Az Europol az (EU) 2016/794 rendelettel összhangban az Europol nemzeti egységén keresztül visszajelzést ad a pénzügyi információs egység számára az e cikkel összhangban nyújtott pénzügyi információ vagy pénzügyi elemzés felhasználásáról, valamint az ezen információ vagy elemzés alapján végzett nyomozások vagy vizsgálatok eredményéről.

Módosítás    58

Irányelvre irányuló javaslat

10 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10b. cikk

 

Az információcserével kapcsolatos részletes intézkedések

 

(1) A 10. és 10a. cikk szerinti információcsere elektronikusan, a SIENA-n keresztül zajlik, az (EU) 2016/794 rendelettel összhangban.A megkeresésben és az információcsere során a SIENA-ra irányadó nyelvet kell használni.

 

(2) Az információcserének a lehető leghamarabb, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított öt napon belül meg kell történnie. Kivételes, megfelelően indokolt esetekben e határidő legfeljebb tíz nappal meghosszabbítható.

Módosítás    59

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 10. cikk (1) és (2) bekezdésében hivatkozott bankszámlával kapcsolatos információkkal, pénzügyi információkkal és pénzügyi elemzéssel kapcsolatos személyes adatok kezelését az Europolon belül csak olyan személyek végezhetik, akiket külön kijelöltek és felhatalmaztak e feladatok elvégzésére.

(1)  A 10. cikk (1) és (2) bekezdésében hivatkozott bankszámlával kapcsolatos információkkal, pénzügyi információkkal és pénzügyi elemzéssel kapcsolatos személyes adatok kezelését kizárólag operatív elemzési projektek formájában lehet elvégezni, amelyek tekintetében az (EU) 2016/794 rendelet 18. cikkének (3) bekezdésében meghatározott különleges biztosítékok alkalmazandók.

Módosítás    60

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Europol a jelen irányelv 10. cikke alapján folytatott minden információcseréről tájékoztatja az (EU) 2016/794 rendelet 41. cikkével összhangban kijelölt adatvédelmi tisztviselőt.

(2)  Az Europol a jelen irányelv 10. cikke alapján folytatott minden információcseréről tájékoztatja az (EU) 2016/794 rendelet 10. és 10a. cikkével összhangban kijelölt adatvédelmi tisztviselőt.

Módosítás    61

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szenzitív adatok kezelése

A szenzitív személyes adatok kezelése

Módosítás    62

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az olyan információk kezelése, amelyek az adott személy faji vagy etnikai származására, politikai véleményére, vallási vagy világnézeti meggyőződésére, szakszervezeti tagságára, egészségi állapotára, szexuális életére vagy a szexuális irányultságára vonatkoznak, csak a szigorúan szükséges mértékben engedhető meg, kizárólag akkor, ha az egy adott ügy szempontjából releváns.

(1)  Az olyan személyes információk kezelése, amelyek az adott személy faji vagy etnikai származására, politikai véleményére, vallási vagy világnézeti meggyőződésére, szakszervezeti tagságára, egészségi állapotára, illetve egy természetes személy szexuális életével vagy a szexuális irányultságával kapcsolatos adatokra vonatkoznak, csak az (EU) 2016/680 irányelv 10. cikkével összhangban engedhető meg.

Módosítás    63

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben hivatkozott adatokhoz csak a külön felhatalmazott személyek férhetnek hozzá és csak ők kezelhetik azokat, az adatvédelmi tisztviselő utasításainak megfelelően.

(2)  Az (1) bekezdésben hivatkozott adatokhoz csak a külön felhatalmazott és képzésben részesült személyek férhetnek hozzá és csak ők kezelhetik azokat, az adatvédelmi tisztviselő utasításainak megfelelően.

Módosítás    64

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az információt kérő szervezet és személyzete tagjának neve és elérhetősége;

a)  az információt kérő szervezet és személyzete tagjának neve és elérhetősége; valamint – amennyiben lehetséges – a lekérdezés vagy keresés eredményeit átvevő személy azonossága.

Módosítás    65

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a jelen irányelv és végrehajtási intézkedései alapján előterjesztett megkeresések.

c)  a jelen irányelv és végrehajtási intézkedései alapján előterjesztett megkeresések tárgya.

Módosítás    66

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok jogalkotási intézkedéseket fogadnak el, amelyekben az alábbi célokból részben vagy teljes mértékben korlátozzák az érintettnek a rá vonatkozó, a jelen irányelv alapján kezelt személyes adatokhoz való hozzáféréshez fűződő jogát:

A tagállamok jogalkotási intézkedéseket fogadhatnak el, amelyekben részben vagy teljes mértékben korlátozzák az érintettnek a rá vonatkozó, az (EU) 2016/680 irányelv 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban a jelen irányelv alapján kezelt személyes adatokhoz való hozzáféréshez fűződő jogát.

a)  annak érdekében, hogy a pénzügyi információs egység vagy az illetékes nemzeti hatóság megfelelően elláthassa az ezen irányelv szerinti feladatait; illetve

 

b)  az ezen irányelv alkalmazásában végzett hivatalos vagy jogi vizsgálatok, elemzések, nyomozások vagy eljárások akadályozásának elkerülése érdekében, továbbá biztosítandó, hogy a pénzmosás, a terrorizmusfinanszírozás vagy más súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése vagy az azzal kapcsolatos nyomozás ne kerüljön veszélybe.

 

Módosítás    67

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok átfogó statisztikák fenntartása révén ellenőrzik a súlyos bűncselekmények elleni küzdelmet szolgáló rendszereik hatékonyságát.

(1)  A tagállamok átfogó statisztikák fenntartása révén ellenőrzik rendszereik hatékonyságát és eredményességét a pénzügyi és egyéb információk súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából történő felhasználása tekintetében.

Módosítás    68

Irányelvre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  [HL: Kérjük, illessze be a dátumot: legkésőbb három évvel a jelen irányelv átültetési időpontja után], majd ezt követően három évente a Bizottság jelentést készít ezen irányelv végrehajtásáról, és azt benyújtja az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz. A jelentést közzé kell tenni.

(1)  [HL: Kérjük, illessze be a dátumot: legkésőbb két évvel a jelen irányelv átültetési időpontja után], majd ezt követően három évente a Bizottság jelentést készít ezen irányelv végrehajtásáról, és azt benyújtja az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz. A jelentést közzé kell tenni.

Módosítás    69

Irányelvre irányuló javaslat

18 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A Bizottság értékeli a pénzügyi információs egységek Unión belüli együttműködésének akadályait és lehetőségeit, beleértve egy koordinációs és támogatási mechanizmus, például egy uniós pénzügyi információs egység kialakításának lehetőségét és célszerűségét is.

Módosítás    70

Irányelvre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok legkésőbb XXYY-ig [az (EU 2018/(...) irányelv hatálybalépésének időpontját követő 26 hónapig: HL kérjük, illessze be az (EU) 2015/849 irányelvet módosító irányelv számát] elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

A tagállamok legkésőbb ...-ig [az (EU) 2018/(...)+ irányelv hatálybalépésének időpontját követő 24 hónapig] elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

 

________________

 

+ HL: kérjük, illessze be az (EU) 2015/849 irányelvet módosító irányelv számát.

Módosítás    71

Irányelvre irányuló javaslat

19 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  [HL: kérjük, illessze be a dátumot: legkésőbb három évvel ezen irányelv átültetésének időpontja után] a Bizottság jelentést készít, amelyben értékeli, hogy az átfogó, azaz a pénzügyi információs egységek és egy másik tagállam hatóságai közötti együttműködés biztosítása érdekében szükség van-e konkrét intézkedésekre. A jelentést az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak kell benyújtani, szükség esetén jogalkotási javaslat kíséretében.

Módosítás    72

Irányelvre irányuló javaslat

19 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  [HL: kérjük, illessze be a dátumot: legkésőbb három évvel ezen irányelv átültetésének időpontja után] a Bizottság jelentést készít, amelyben értékeli, hogy a hatékony együttműködés és az információcsere biztosítása érdekében szükség van-e olyan egyedi intézkedésekre, amelyek biztosítják a pénzügyi információs egységek tagállamok nemzeti joga szerinti szervezeti jogállásának és a rájuk ruházott szerepnek az egységességét. A jelentést az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak kell benyújtani, szükség esetén jogalkotási javaslat kíséretében.

  • [1] HL C 367., 2018.10.10., 84. o.

INDOKOLÁS

Háttérinformációk

A bűnözői csoportok, beleértve a terroristákat is, a különböző tagállamokon átnyúlva működnek, eszközeik pedig, beleértve a bankszámlákat is, rendszerint szerte az Unióban, vagy akár azon kívül helyezkednek el. Modern technológiát használnak, amely lehetővé teszi számukra, hogy órák alatt pénzt mozgassanak több bankszámla, illetve eltérő pénznemek között.

Az időben történő információcsere elengedhetetlen a súlyos bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozások során. A pénzügyi információk hiánya a súlyos bűncselekmények nyomozásának, a bűncselekmények megszakításának, a terrorcselekmények megakadályozásának, valamint a bűncselekményből származó jövedelmek felderítésének és befagyasztásának elszalasztott lehetőségeit eredményezheti. A gyanúsítotthoz tartozó valamennyi számlára vonatkozó információk hiánya azt eredményezheti, hogy csak részben fagyasztják be az eszközöket, ez riaszthatja a gyanúsítottat, akinek lehetősége lesz kivonni a fel nem derített pénzeszközöket a többi számlájáról. Számos nyomozás jut azért zsákutcába, mert nem sikerült kellő időben pontos és átfogó jelleggel hozzáférni a releváns pénzügyi adatokhoz.

A pénzügyi információkhoz való hozzáférést és azok cseréjét szolgáló meglévő mechanizmusokat korszerűsíteni kell, hogy tartani tudják a lépést a pénzeszközök Európán belüli és globális átutalásainak sebességével. Ez több sikeres nyomozást, az pedig több elítélést és több vagyonieszköz-elkobzást fog eredményezni, ami hozzájárul a bűncselekmények folytatásának megszakításához és a közbiztonság javításához a tagállamokban és az egész Unióban.

A Bizottság javaslata

A fent vázolt kihívásokra válaszul az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az illetékes hatóságok közvetlen hozzáféréssel rendelkezzenek a bankszámlákra vonatkozó nemzeti központi nyilvántartásokhoz vagy adat-visszanyerési rendszerekhez. Az adóhatóságok, a korrupcióellenes hatóságok mint nyomozás folytatására jogosult illetékes hatóságok, továbbá a vagyon-visszaszerzési hivatalok, amelyek a bűncselekményből származó vagyoni eszközök felkutatásáért és azonosításáért felelnek, azok esetleges befagyasztása és elkobzása céljából, szintén azon illetékes hatóságok közé tartoznak, amelyek számára hozzáférést biztosítanak. A Bizottság javasolja azt is, hogy az Europol közvetett hozzáféréssel rendelkezzen a tagállamok nemzeti egységei révén.

A javaslat megkönnyíti a pénzügyi információs egységek, a pénzügyi információs egységek és az illetékes hatóságok, valamint a pénzügyi információs egységek és az Europol nemzeti egységén keresztül az Europol közötti együttműködést. A tervezet meghatározza, hogy milyen típusú információt (pénzügyi információ, pénzügyi elemzés, bűnüldözési információ) kérhetnek az illetékes hatóságok és a pénzügyi információs egységek, valamint rögzíti azon bűncselekmények kimerítő listáját, amelyek esetében az egyes hatóságok mindig eseti alapon, vagyis egy adott nyomozás alatt álló bűncselekmény kapcsán cserélhetnek információkat. Rögzíti azt a határidőt, amelyen belül a pénzügyi információs egységeknek információt kell cserélniük, valamint az információcsere javítása és gyorsítása céljából előírja egy biztonságos kommunikációs csatorna használatát. Végül előírja a tagállamok számára, hogy jelöljék ki az összes információkérésre jogosult illetékes hatóságot. A javaslat szélesebb körű és hatékonyabb, ugyanakkor arányos információcserét ír elő.

Az előadó álláspontja

Az előadó üdvözli az Európai Bizottság javaslatát, mivel az időben történő információcsere az Európai Parlament egyik prioritását képezi a pénzmosás, a kapcsolódó alapbűncselekmények, a terrorizmus és a súlyos bűncselekmények valamennyi formája elleni küzdelemben. E célból üdvözli a pénzmosás elleni ötödik irányelven alapuló azon rendelkezéseket, amelyek a súlyos bűncselekmények elleni hatékony küzdelemmel kapcsolatosan hozzáférést biztosítanak az illetékes hatóságok számára a bankszámlákra vonatkozó nemzeti nyilvántartásokhoz vagy adatvisszanyerési rendszerekhez.

Az előadó egyetért azzal, hogy a pénzügyi információs egységek és a súlyos bűncselekmények elleni hatékony küzdelem területén illetékes hatóságok közötti együttműködést meg kell erősíteni. Ugyanakkor szem előtt tartja a pénzügyi információs egységek különböző struktúráit és formáit az egyes tagállamokban, és különösen annak szükségességét, hogy a pénzügyi információs egységek működési függetlensége és autonómiája megmaradjon. Ezért azt javasolja, hogy a pénzügyi információs egységek legyenek képesek válaszolni az illetékes hatóságoknak vagy az Europol nemzeti egységeinek pénzügyi információ vagy pénzügyi elemzés iránti kérelmeire, figyelembe véve ugyanakkor, hogy az ilyen információ vagy elemzés megosztása hátrányosan érintené-e a folyamatban levő nyomozásokat vagy elemzéseket, vagy a pénzügyi információk felfedése aránytalanul hátrányos lenne-e valamely természetes vagy jogi személy jogos érdekeihez képest, illetve hogy azok lényegtelenek-e az információkérés célja szempontjából.

Az információcsere határidejét kis mértékben meghosszabbították annak biztosítása érdekében, hogy a pénzügyi információs egységeknek elegendő működési idejük legyen a válaszadásra.

Végül, de nem utolsósorban az előadó összehangolja az adatvédelmi rendszert a meglévő jogszabályokkal, és megszünteti az új rendszerek létrehozását eredményező szövegeket.

VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről (28.11.2018)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

a pénzügyi és egyéb információk bizonyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából történő felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályokról, valamint a 2000/642/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))

A vélemény előadója: Bernd Lucke

MÓDOSÍTÁSOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamokban és az egész Unióban a biztonság fokozása céljából javítani kell a pénzügyi információs egységek és a bűnözés súlyos formáinak megelőzéséért, felderítéséért, nyomozásáért és a vádeljárás lefolytatásáért felelős hatóságok információkhoz való hozzáférését, annak érdekében, hogy fokozni lehessen a pénzügyi nyomozások lefolytatására irányuló képességüket, valamint javítani lehessen közöttük az együttműködést.

(2)  A tagállamokban és az egész Unióban a biztonság fokozása és a pénzügyi bűncselekmények vádeljárás alá vonása céljából javítani kell a pénzügyi információs egységek és a bűnözés súlyos formáinak megelőzéséért, felderítéséért, nyomozásáért és a vádeljárás lefolytatásáért felelős hatóságok információkhoz való hozzáférését, annak érdekében, hogy fokozni lehessen a pénzügyi nyomozások lefolytatására irányuló képességüket, valamint javítani lehessen közöttük az együttműködést.

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének (3) bekezdése értelmében a tagállamok kötelesek teljes körűen, lojálisan és eredményesen együttműködni.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Amennyiben a nemzeti jog alapján az adóhatóságok és a korrupcióellenes szervek rendelkeznek hatáskörrel a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére, nyomozására és a vádeljárás lefolytatására, úgy ezeket is olyan hatóságnak kell tekinteni, amelyek a jelen irányelv alkalmazásában kijelölhetők. A közigazgatási vizsgálatokra nem terjedhet ki a jelen irányelv hatálya.

(9)  Amennyiben a nemzeti jog alapján az adóhatóságok és a korrupcióellenes szervek rendelkeznek hatáskörrel a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére, nyomozására és a vádeljárás lefolytatására, úgy ezeket is olyan hatóságnak kell tekinteni, amelyek a jelen irányelv alkalmazásában kijelölhetők. A pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése, felderítése és az ellenük való eredményes küzdelem keretében a pénzügyi információs egységek által végzettektől eltérő közigazgatási vizsgálatokra ez az irányelv nem terjedhet ki.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Az (EU) 2015/849 irányelv lényegesen fejlesztette a pénzügyi információs egységek tevékenységét és együttműködését szabályozó uniós jogi keretet. A pénzügyi információs egységek hatásköre kiterjed az azon pénzügyi, közigazgatási és bűnüldözési információkhoz történő hozzáféréshez való jogra, amelyekre a pénzmosás, a kapcsolódó alapbűncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem érdekében szükségük van. Mindazonáltal az uniós jog nem határoz meg minden olyan sajátos eszközt és mechanizmust, amellyel a pénzügyi információs egységeknek rendelkezniük kell annak érdekében, hogy hozzáférjenek az ilyen információkhoz és el tudják látni feladataikat. Mivel továbbra is teljes mértékben a tagállamok felelőssége a pénzügyi információs egységek létrehozása és szervezeti jellegének meghatározása, a különböző pénzügyi információs egységek eltérő mértékben férnek hozzá a szabályozói adatbázisokhoz, ami elégtelen információcserét eredményez a bűnüldöző és vádképviseleti szervek, illetve a pénzügyi információs egységek között.

(12)  Az (EU) 2015/849 irányelv lényegesen fejlesztette a pénzügyi információs egységek tevékenységét és együttműködését szabályozó uniós jogi keretet, amelynek jogi státusza a tagállamok között eltér: lehet közigazgatási, büntetésvégrehajtási vagy vegyes érvénye. A pénzügyi információs egységek hatásköre kiterjed az azon pénzügyi, közigazgatási és bűnüldözési információkhoz történő hozzáféréshez való jogra, amelyekre a pénzmosás, a kapcsolódó alapbűncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése, felderítése és az ellenük való küzdelem érdekében szükségük van. Mindazonáltal az uniós jog nem határoz meg minden olyan sajátos eszközt és mechanizmust, amellyel a pénzügyi információs egységeknek rendelkezniük kell annak érdekében, hogy hozzáférjenek az ilyen információkhoz és el tudják látni feladataikat. Mivel továbbra is teljes mértékben a tagállamok felelőssége a pénzügyi információs egységek létrehozása és szervezeti jellegének meghatározása, a különböző pénzügyi információs egységek eltérő mértékben férnek hozzá a szabályozói adatbázisokhoz, ami elégtelen információcserét eredményez a bűnüldöző és vádképviseleti szervek, illetve a pénzügyi információs egységek között.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a)  Ezen irányelv rendelkezései ugyanakkor nem érintik a pénzügyi hírszerző egységek az (EU) 2015/849 irányelv szerinti működési függetlenségét és autonómiáját, amelynek összhangban kell lennie ezzel az irányelvvel, ami azt jelenti, hogy a pénzügyi hírszerző egységeknek továbbra is rendelkezniük kell a feladataik szabad ellátásához szükséges jogkörrel és kapacitással, beleértve a konkrét információk elemzését, lekérését és terjesztését célzó önálló döntések meghozatalának képességét is.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  A jelen irányelvnek továbbá egyértelműen meghatározott jogi keretet kell rögzítenie, abból a célból, hogy lehetővé tegye a pénzügyi információs egységek számára a kijelölt illetékes hatóságok által tárolt releváns adatok kikérését, annak érdekében, hogy lehetővé tegye számukra a pénzmosás, a kapcsolódó alapbűncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás hatékony megelőzését és az ellenük folytatott küzdelmet.

(14)  A jelen irányelvnek továbbá egyértelműen meghatározott jogi keretet kell rögzítenie, abból a célból, hogy lehetővé tegye a pénzügyi információs egységek számára a kijelölt illetékes hatóságok által tárolt releváns adatok kikérését, annak érdekében, hogy lehetővé tegye számukra a pénzmosás, a kapcsolódó alapbűncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás hatékony megelőzését, felderítését és az ellenük folytatott küzdelmet.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A pénzmosás, a kapcsolódó alapbűncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás hatékonyabb megelőzése és az azok elleni küzdelem céljából, valamint annak érdekében, hogy megerősítsék a pénzügyi információk és elemzések szolgáltatása kapcsán játszott szerepét, a pénzügyi információs egységet fel kell hatalmazni arra, hogy más pénzügyi információs egység vagy tagállama illetékes hatósága megkeresésére kicserélje a már a birtokában lévő, illetve a kötelezett szolgáltatóktól beszerezhető információkat vagy elemzéseket. Ez az információcsere nem akadályozhatja a pénzügyi információs egység által elemzéseinek más pénzügyi egységekkel való közlése terén játszott aktív szerepet, amennyiben az elemzés az említett más pénzügyi egységeket közvetlen érintő, pénzmosással vagy terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos tényeket, magatartást vagy gyanút tár fel. A pénzügyi elemzés olyan operatív elemzés, amely az egyedi esetekre és meghatározott célokra vagy megfelelő konkrét információkra összpontosít, az egységnek továbbított információk típusától és mennyiségétől, valamint az információ várható felhasználásától függően, illetve a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás trendjeinek és mintáinak stratégiai elemzése. A jelen irányelv azonban nem sértheti a pénzügyi információs egységek számára a tagállamok nemzeti jogában meghatározott szervezeti jogállást és szerepkört.

(16)  A pénzmosás, a kapcsolódó alapbűncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás hatékonyabb megelőzése és az azok elleni küzdelem céljából, valamint annak érdekében, hogy megerősítsék a pénzügyi információk és elemzések szolgáltatása kapcsán játszott szerepét, a pénzügyi információs egységet fel kell hatalmazni arra, hogy más pénzügyi információs egység vagy tagállama illetékes hatósága megkeresésére kicserélje a már a birtokában lévő, illetve a kötelezett szolgáltatóktól beszerezhető információkat vagy elemzéseket. Ez az információcsere nem akadályozhatja a pénzügyi információs egység által elemzéseinek más pénzügyi egységekkel való közlése terén játszott aktív szerepet, amennyiben az elemzés az említett más pénzügyi egységeket közvetlen érintő, pénzmosással vagy terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos tényeket, magatartást vagy gyanút tár fel. A pénzügyi elemzés olyan operatív elemzés, amely az egyedi esetekre és meghatározott célokra vagy megfelelő konkrét információkra összpontosít, az egységnek továbbított információk típusától és mennyiségétől, valamint az információ várható felhasználásától függően, illetve a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás trendjeinek és mintáinak stratégiai elemzése. A pénzügyi információs egységeknek visszajelzést kell kapniuk a nyújtott információk és elemzések felhasználásáról. A jelen irányelv azonban nem sértheti a pénzügyi információs egységek számára a tagállamok nemzeti jogában meghatározott szervezeti jogállást és szerepkört. Emellett a FIU-k számára nem kötelező eleget tenni az információkérésnek, ha ténybeli okok alapján feltételezhető, hogy a szóban forgó információ átadása hátrányos hatással járna folyamatban levő nyomozás vagy elemzések szempontjából, vagy – kivételes körülmények esetén – ha az információk felfedése aránytalanul hátrányosan érintené valamely természetes vagy jogi személy jogos érdekeit, illetve az információkérés célja szempontjából lényegtelen. Egy másik FIU-tól vagy egy tagállam illetékes hatóságától érkező információkérés megtagadását megfelelően indokolni kell.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a)  A pénzügyi információs egységek és az illetékes hatóságok közötti bizalom és együttműködés erősítése, valamint a pénzmosás és a súlyos bűncselekmények elleni küzdelem hatékonyságának javítása érdekében elengedhetetlen, hogy a pénzügyi információs egységek visszajelzést kapjanak az illetékes hatóságoktól a rendelkezésre bocsátott pénzügyi információk felhasználására, valamint az ilyen információkkal kapcsolatos nyomozás vagy büntetőeljárás eredményére vonatkozóan. A tagállamoknak ezért elő kell írniuk, hogy az illetékes hatóságok rendszeres visszajelzést adjanak a pénzügyi hírszerző egységnek, és megfelelő mechanizmusokat vezessenek be az információcsere és a nyomon követés lehetővé tétele érdekében.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16b)  A kijelölt illetékes hatóságokat fel kell hatalmazni arra, hogy a birtokukban lévő, vagy egy másik pénzügyi információs egységtől – az adott tagállam kijelölt illetékes hatóságainak küldött megkeresést követően – beszerzett információkat vagy elemzéseket külön kérés alapján vagy eseti alapon megosszák, amennyiben ezek az információk vagy elemzések szükségesek a pénzmosás, a kapcsolódó alapbűncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás megelőzéséhez és az az elleni küzdelemhez.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  A pénzügyi információs egységek közötti információcsere határidőire a gyors, hatékony és következetes együttműködés biztosítása érdekében van szükség. A határokon átnyúló ügyek és nyomozások megoldásához szükséges információk megosztását ugyanolyan gyorsan és ugyanolyan prioritással kell végezni, mint a hasonló belföldi ügyek esetében. Határidőket kell előírni annak érdekében, hogy észszerű időn belül megtörténjen a hatékony információmegosztás, illetve hogy tiszteletben tartsák a kibocsátó állam eljárási követelményeit. Megfelelően indokolt esetben – amikor a megkeresések meghatározott súlyos bűncselekményekre vonatkoznak, mint az uniós jogban meghatározott terrorista cselekmények vagy terrorista csoporthoz vagy tevékenységhez kapcsolódó bűncselekmények – rövidebb határidőket kell megállapítani.

(17)  A pénzügyi információs egységek közötti információcsere határidőire a gyors, hatékony és következetes együttműködés biztosítása érdekében van szükség. A határokon átnyúló ügyek és nyomozások megoldásához szükséges információk megosztását ugyanolyan gyorsan és ugyanolyan prioritással kell végezni, mint a hasonló belföldi ügyek esetében. Határidőket kell előírni annak érdekében, hogy észszerű időn belül megtörténjen a hatékony információmegosztás, illetve hogy a pénzügyi információs egységek közötti, Unión belüli információcsere gyakorlatát harmonizálják. Megfelelően indokolt esetben – amikor a megkeresések meghatározott súlyos bűncselekményekre vonatkoznak, mint az uniós jogban meghatározott terrorista cselekmények vagy terrorista csoporthoz vagy tevékenységhez kapcsolódó bűncselekmények – rövidebb határidőket kell megállapítani.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  A pénzügyi információs egységek közötti információcsere céljára biztonságos eszközöket kell használni, különösen a 2016. január 1. óta az Europol által működtetett FIU.net decentralizált számítógépes hálózatot (a továbbiakban: FIU.net) vagy annak utódját, valamint az e hálózat által kínált módszereket.

(18)  A pénzügyi információs egységek közötti információcsere céljára a 2016. január 1. óta az Europol által működtetett FIU.net biztonságos és decentralizált elektronikus kommunikációs hálózatot (a továbbiakban: FIU.net) vagy annak utódját, valamint az e hálózat által kínált módszereket kell használni.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Figyelemmel a pénzügyi információs egységek által elemzendő adatok szenzitivitására, valamint a szükséges adatvédelmi garanciákra, a jelen irányelvnek kifejezetten meg kell határoznia azon információk típusát és körét, amelyeket a pénzügyi információs egységek egymás között, illetve a kijelölt illetékes hatóságokkal kicserélhetnek. A jelen irányelv az adatgyűjtés jelenleg elfogadott módszereinek semmilyen módosulását nem eredményezheti.

(19)  Figyelemmel a pénzügyi információs egységek által elemzendő adatok szenzitivitására, valamint a szükséges adatvédelmi garanciákra, a jelen irányelvnek kifejezetten meg kell határoznia azon információk típusát és körét, amelyeket a pénzügyi információs egységek egymás között, illetve a kijelölt illetékes hatóságokkal kicserélhetnek. A tagállamok számára azonban lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a pénzügyi információs egységek és a kijelölt illetékes hatóságok között kicserélhető pénzügyi és bankszámla-információk körét kibővítsék. A súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából továbbá megkönnyíthetik az illetékes hatóságok hozzáférését a pénzügyi információkhoz és a bankszámlával kapcsolatos információkhoz. A jelen irányelv az adatgyűjtés jelenleg elfogadott módszereinek semmilyen módosulását nem eredményezheti, és nem térhet el a hatályos uniós adatvédelmi jogszabályoktól.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  Az (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendelet16 4. cikkében meghatározott különös hatásköre és feladatköre alapján az Europol támogatja a tagállamoknak a transznacionális bűnöző szervezetek pénzmosási tevékenységeit érintő nyomozásait. Az (EU) 2016/794 rendelet alapján az Europol nemzeti egységei az összekötő szervek az Europol és a tagállamok bűncselekmények nyomozására hatáskörrel rendelkező hatóságai között. Annak érdekében, hogy biztosítsák az Europol számára a feladatai ellátásához szükséges információkat, a tagállamoknak elő kell írniuk, hogy pénzügyi információs egységük az Europol nemzeti egységén keresztül válaszoljon az Europol által előterjesztett pénzügyi információkra és pénzügyi elemzésre irányuló megkeresésekre. A tagállamoknak azt is elő kell írniuk, hogy Europol nemzeti egységeik adjanak választ az Europol bankszámla-információkkal kapcsolatos megkereséseire. Az Europol megkereséseit megfelelően indokolni kell. Ezekre eseti alapon kerülhet sor, az Europol hatáskörének korlátai között, feladatai ellátásának céljából.

(20)  Az (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendelet16 4. cikkében meghatározott különös hatásköre és feladatköre alapján az Europol támogatja a tagállamoknak a transznacionális bűnöző szervezetek pénzmosási tevékenységeit érintő nyomozásait. E tekintetben az Europol köteles tájékoztatni a tagállamokat az őket érintő bűncselekményekre vonatkozó valamennyi információról és az összefüggésekről. Az (EU) 2016/794 rendelet alapján az Europol nemzeti egységei az összekötő szervek az Europol és a tagállamok bűncselekmények nyomozására hatáskörrel rendelkező hatóságai között. Annak érdekében, hogy biztosítsák az Europol számára a feladatai ellátásához szükséges információkat, a tagállamoknak elő kell írniuk, hogy pénzügyi információs egységük az Europol nemzeti egységén keresztül gyorsan és a tőle telhető legmegfelelőbben válaszoljon az Europol által előterjesztett pénzügyi információkra és pénzügyi elemzésre irányuló megkeresésekre. A tagállamoknak azt is elő kell írniuk, hogy Europol nemzeti egységeik adjanak választ az Europol bankszámla-információkkal kapcsolatos megkereséseire. Az Europol megkereséseit megfelelően indokolni kell. Ezekre eseti alapon kerülhet sor, az Europol hatáskörének korlátai között, feladatai ellátásának céljából.

__________________

__________________

16 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 2016.5.24., 53. o.).

16 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 2016.5.24., 53. o.).

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20a)  A határokon átnyúló együttműködés fokozása érdekében az Europolnak külön egységet kell létrehoznia a pénzügyi információs egységek közötti együttműködés és információcsere támogatására és összehangolására. Ezt az egységet fel kell hatalmazni arra, hogy segítséget nyújtson a pénzügyi információs egységeknek a határokon átnyúló ügyek közös elemzésében, saját elemzéseket készítsen és koordinálja a tagállamokban a pénzügyi információs egységek munkáját a határokon átnyúló ügyekben, amennyiben ez a pénzmosás, a kapcsolódó alapbűncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése és az ezek elleni küzdelem szempontjából szükséges.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  A hatékonyság és a magas szintű adatvédelem közötti megfelelő egyensúly elérése érdekében a tagállamok számára elő kell írni, hogy gondoskodjanak arról, hogy az olyan érzékeny pénzügyi információk kezelésére, amelyek faji vagy etnikai származásra, vagy politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utalnak, valamint amelyek egészségügyi adatok vagy a szexuális életre vagy a szexuális irányultságra vonatkoznak, csak a szigorúan szükséges mértékben kerüljön sor, kizárólag akkor, ha az egy adott nyomozás szempontjából releváns.

(22)  A magas szintű adatvédelem elérése érdekében a tagállamok számára elő kell írni, hogy az (EU) 2016/680 irányelvvel összhangban gondoskodjanak arról, hogy az olyan érzékeny pénzügyi információk kezelésére, amelyek faji vagy etnikai származásra, vagy politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utalnak, valamint amelyek egészségügyi adatok vagy a szexuális életre vagy a szexuális irányultságra vonatkoznak, csak a szigorúan szükséges mértékben kerüljön sor, kizárólag akkor, ha az egy adott nyomozás szempontjából releváns.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  A jelen irányelv alapján megszerzett személyes adatokat az illetékes hatóságok csak akkor kezelhetik, ha ez szükséges és arányos a súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából.

(25)  A jelen irányelv alapján megszerzett személyes adatokat az illetékes hatóságok az (EU) 2016/680 irányelvvel összhangban csak akkor kezelhetik, ha ez szükséges és arányos a súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(27a)  A nemzeti pénzügyi információs egységek között jelenleg fennálló együttműködési nehézségek áthidalása érdekében létre kell hozni egy európai pénzügyi információs egységet, hogy a határokon átnyúló ügyekben koordinálja, segítse és támogassa a tagállamok pénzügyi információs egységeit. Ez egyben különösen megfelelne egy integrált uniós pénzügyi piacnak, és hatékony eszköz lenne a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben a belső piacon. Továbbra is a tagállamok pénzügyi információs egységei lennének elsődlegesen felelősek a gyanús ügyletekről szóló bejelentések átvételéért, elemzéséért és a nemzeti illetékes hatósághoz való továbbításáért. Az uniós pénzügyi információs egység támogatná ezeket a tagállamokat különösen az információcsere biztosításához szükséges technikai infrastruktúra fenntartásában és fejlesztésében, segítve őket a határokon átnyúló ügyek közös elemzésében és a stratégiai elemzésben, és összehangolná a tagállamok pénzügyi információs egységeinek munkáját a határokon átnyúló ügyekben.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  A Bizottság az átültetés időpontját követő három év elteltével, majd három évente jelentést készít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A jogalkotás minőségének javításáról kötött intézményközi megállapodás19 22. és 23. pontjának megfelelően a Bizottságnak továbbá el kell készítenie a jelen irányelv értékelését a konkrét nyomonkövetési megállapodások révén gyűjtött információk alapján, annak érdekében, hogy megvizsgálják az irányelv tényleges hatásait és a további intézkedések szükségességét.

(28)  A Bizottság az átültetés időpontját követő három év elteltével, majd három évente jelentést készít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Ez a jelentés tartalmazza annak értékelését is, hogy szükség van-e a különböző tagállamok pénzügyi információs egységei és illetékes hatóságai közötti diagonális együttműködés biztosítására, valamint hogy a nemzeti jogban össze kell-e hangolni a pénzügyi hírszerzés szervezeti felépítését és szerepét. A jogalkotás minőségének javításáról kötött intézményközi megállapodás19 22. és 23. pontjának megfelelően a Bizottságnak továbbá el kell készítenie a jelen irányelv értékelését a konkrét nyomonkövetési megállapodások révén gyűjtött információk alapján, annak érdekében, hogy megvizsgálják az irányelv tényleges hatásait és a további intézkedések szükségességét.

_________________

_________________

19 Intézményközi megállapodás az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról, 2016. április 13.; HL L 123., 2016.5.12., 1-14. o.

19 Intézményközi megállapodás az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról, 2016. április 13.; HL L 123., 2016.5.12., 1-14. o.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A jelen irányelv olyan intézkedéseket állapít meg, amelyek a súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából megkönnyítik az illetékes hatóságok hozzáférését a pénzügyi információkhoz és a bankszámlával kapcsolatos információkhoz. Emellett olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek megkönnyítik a pénzügyi információs egységek hozzáférését a bűnüldözési információkhoz és elősegítik a pénzügyi információs egységek közötti együttműködést.

(1)  A jelen irányelv olyan intézkedéseket állapít meg, amelyek a súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából megkönnyítik az illetékes hatóságok hozzáférését a pénzügyi információkhoz és a bankszámlával kapcsolatos információkhoz, valamint ezen információk általuk történő használatát. Emellett olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek megkönnyítik a pénzügyi információs egységek hozzáférését a bűnüldözési információkhoz és elősegítik a pénzügyi információs egységek közötti együttműködést, amennyiben az ilyen információ a pénzmosás, a kapcsolódó alapbűncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése, felderítése és az ellenük való küzdelem érdekében szükséges.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az illetékes hatóságok egymás közötti információcserére vagy a kötelezett szolgáltatóktól információk beszerzésére irányuló, az uniós jogon vagy a tagállamok nemzeti jogán alapuló hatáskörét.

b)  az illetékes hatóságok közötti információcserére vagy a kötelezett szolgáltatóktól információk beszerzésére irányuló, az uniós jogon vagy a tagállamok nemzeti jogán alapuló meglévő csatornáit vagy hatáskörét.

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – g pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  „bankszámlával kapcsolatos információk”: a bankszámlákra vonatkozó központi nyilvántartásokban található alábbi információk:

g)  „bankszámlával kapcsolatos információk”: a bankszámlákra vonatkozó központi nyilvántartásokban található, a bankszámlákra, folyószámlákra és széfekre vonatkozó alábbi információk:

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k)  „pénzügyi elemzés”: a pénzügyi információs egységek által az (EU) 2015/849 irányelv szerinti feladataik teljesítése során végzett operatív és stratégiai elemzés;

k)  „pénzügyi elemzés”: a pénzügyi információs egységek által az (EU) 2015/849 irányelv szerinti feladataik teljesítése során végzett operatív és stratégiai elemzés megállapításai;

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – l a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

la)  „hatáskörrel rendelkező hatóság”: a) a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a büntetőeljárás lefolytatása vagy a büntetőjogi szankciók végrehajtása – beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését – terén illetékes bármely hatóság, vagy b) a tagállami jog által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a büntetőeljárás lefolytatása vagy a büntetőjogi szankciók végrehajtása – beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését – céljából közhatalmi és közhatáskörökkel felruházott bármely más szerv vagy szervezet.

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Minden tagállam kijelöli a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére, nyomozására és a vádeljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságai közül a tagállamok által az (EU) 2015/849 irányelv 32a. cikke alapján létrehozott nemzeti központi bankszámla-nyilvántartásokhoz való hozzáférésre és az azokban való keresésre jogosult illetékes hatóságokat. Ezek közé kell tartozniuk az Europol nemzeti egységeinek és a vagyon-visszaszerzési hivataloknak is.

(1)  Minden tagállam kijelöli a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére, nyomozására és a vádeljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságai közül a tagállamok által az (EU) 2015/849 irányelv 32a. cikke alapján létrehozott nemzeti központi bankszámla-nyilvántartásokhoz való hozzáférésre és az azokban való keresésre jogosult illetékes hatóságokat. Ezek közé kell tartozniuk legalább az Europol nemzeti egységeinek és a vagyon-visszaszerzési hivataloknak is.

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Minden tagállam kijelöli a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére, nyomozására és a vádeljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságai közül a pénzügyi információs egységektől pénzügyi információk vagy pénzügyi elemzések igénylésére és átvételére jogosult illetékes hatóságokat. Ezek közé kell tartozniuk az Europol nemzeti egységeinek.

(2)  Minden tagállam kijelöli a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére, nyomozására és a vádeljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságai közül a pénzügyi információs egységektől pénzügyi információk vagy pénzügyi elemzések igénylésére és átvételére jogosult illetékes hatóságokat. Ezek közé kell tartozniuk legalább az Europol nemzeti egységeinek.

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Minden tagállam legkésőbb [az átültetés időpontját követő 6 hónapon belül] értesíti a Bizottságot az (1) és (2) bekezdésnek megfelelően kijelölt illetékes hatóságról, továbbá az ennek tekintetében bekövetkező esetleges változásokról. A Bizottság az értesítéseket azok esetleges módosításával együtt közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(3)  Minden tagállam legkésőbb [az átültetés időpontját követő 6 hónapon belül] értesíti a Bizottságot az (1) és (2) bekezdésnek megfelelően kijelölt illetékes hatóságról, továbbá az ennek tekintetében bekövetkező esetleges változásokról. A Bizottság az értesítéseket azok esetleges módosításával együtt közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és erről közvetlenül tájékoztatja a tagállamok kijelölt illetékes hatóságait.

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a 3. cikk (1) bekezdésének megfelelően kijelölt illetékes hatóságok rendelkezzenek arra irányuló hatáskörrel, hogy közvetlenül és azonnal hozzáférjenek a bankszámlával kapcsolatos információkhoz és azokban keresést végezzenek, amikor ez súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából feladataik ellátásához szükséges, vagy súlyos bűncselekményt érintő nyomozás támogatása érdekében szükséges, beleértve az ilyen nyomozásokkal kapcsolatos vagyoni eszközök azonosítását, felkutatását, befagyasztását és elkobzását is.

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a 3. cikk (1) bekezdésének megfelelően kijelölt illetékes hatóságok rendelkezzenek arra irányuló hatáskörrel, hogy közvetlenül és azonnal hozzáférjenek a bankszámlával kapcsolatos információkhoz és azokban keresést végezzenek, amikor ez súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából feladataik ellátásához szükséges, vagy súlyos bűncselekményt érintő nyomozás támogatása érdekében szükséges, beleértve az ilyen nyomozásokkal kapcsolatos vagyoni eszközök azonosítását, felkutatását, befagyasztását és elkobzását is. A hozzáférés és a keresés akkor is közvetlennek és azonnalinak tekinthető, ha a központi bankszámla-nyilvántartást működtető nemzeti hatóságok az illetékes hatóságoknak automatikus mechanizmus révén azonnal továbbítják a bankszámlával kapcsolatos információkat, feltéve, hogy egyetlen közvetítő intézmény sem avatkozhat be a kért adatokba vagy a rendelkezésre bocsátandó információkba.

Indokolás

A módosítás célja annak biztosítása, hogy a már meglévő és a pénzmosási irányelvnek megfelelő adatbázisok felhasználhatók legyenek ezen irányelv követelményeinek teljesítéséhez.

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok által esetlegesen lényegesnek tekintett és az (EU) 2018/XX irányelv 32a. cikkének (4) bekezdésével összhangban a bankszámlákra vonatkozó központi nyilvántartásokban található további információkhoz a jelen irányelv alapján az illetékes hatóságok nem férhetnek hozzá és azokban nem végezhetnek keresést.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A tagállamok biztosítják, hogy a kijelölt nemzeti illetékes hatóságok személyzete magas szintű szakmai titoktartási és adatvédelmi normákat tartson fenn.

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A nemzeti eljárási garanciák tiszteletben tartása mellett minden tagállam gondoskodik arról, hogy nemzeti pénzügyi információs egysége köteles legyen megválaszolni a 3. cikk (2) bekezdésében hivatkozott kijelölt illetékes hatóságai által előterjesztett, pénzügyi információra vagy pénzügyi elemzésre irányuló megkereséseket, amennyiben e pénzügyi információ vagy pénzügyi elemzés eseti alapon szükséges súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A pénzügyi információs egység nem köteles teljesíteni az információ iránti kérelmet, ha objektív módon feltételezhető, hogy a szóban forgó információ átadása hátrányosan érintené a folyamatban levő nyomozást vagy elemzéseket, vagy – kivételes körülmények esetén – ha az információk felfedése aránytalanul hátrányosan érintené valamely természetes vagy jogi személy jogos érdekeit, illetve ha azok nem lényegesek az információkérés céljai szempontjából. Az elutasítást meg kell magyarázni és megfelelően indokolni kell.

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  A tagállamok előírják, hogy a 3. cikk (2) bekezdésében említett illetékes hatóságok adjanak visszajelzést a pénzügyi információs egységeknek az e cikk szerint nyújtott információk felhasználásáról, és az említett információk alapján végzett nyomozások és ellenőrzések kimeneteléről. A tagállamok megfelelő mechanizmusokat vezetnek be a 3. cikk (2) bekezdésében említett illetékes hatóságok és a pénzügyi nyomozóegységek közötti, a nyomozásokkal és a büntetőeljárásokkal kapcsolatos gyors és biztonságos információcsere lehetővé tétele érdekében.

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A nemzeti eljárási garanciák tiszteletben tartása mellett minden tagállam gondoskodik arról, hogy kijelölt illetékes hatóságai kötelesek legyenek eseti alapon megválaszolni a nemzeti pénzügyi információs egység által előterjesztett, bűnüldözési információra irányuló megkereséseket, amennyiben ez az információ a pénzmosás, a kapcsolódó alapbűncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése és az ellenük folytatott küzdelem céljából szükséges.

A nemzeti eljárási garanciák tiszteletben tartása mellett minden tagállam gondoskodik arról, hogy kijelölt illetékes hatóságai kötelesek legyenek eseti alapon és kellő időben megválaszolni a nemzeti pénzügyi információs egység által előterjesztett, bűnüldözési információra irányuló megkereséseket, amennyiben ez az információ a pénzmosás, a kapcsolódó alapbűncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése, felderítése és az ellenük folytatott küzdelem céljából szükséges.

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Minden tagállam gondoskodik arról, hogy nemzeti pénzügyi információs egysége számára lehetővé tegyék pénzügyi információ vagy pénzügyi elemzés megosztását az Unió bármely pénzügyi információs egységével, amennyiben e pénzügyi információ vagy pénzügyi elemzés a pénzmosás, a kapcsolódó alapbűncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése és az ellenük folytatott küzdelem céljából szükséges.

(1)  Minden tagállam gondoskodik arról, hogy nemzeti pénzügyi információs egysége díjmentesen megosszon pénzügyi információt vagy pénzügyi elemzést az Unió bármely pénzügyi információs egységével, amennyiben e pénzügyi információ vagy pénzügyi elemzés a pénzmosás, a kapcsolódó alapbűncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése, felderítése és az ellenük folytatott küzdelem céljából szükséges.

Módosítás    35

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A pénzügyi információs egység az információcserét csak abban a kivételes esetben tagadhatja meg, ha az ellentétes lenne nemzeti jogának alapelveivel, ha ez egyértelműen meghaladná ezen irányelv rendelkezéseinek alkalmazási körét, bűnügyi nyomozást hátráltatna, illetve egyértelműen aránytalan lenne egy természetes vagy jogi személy vagy a megkeresett pénzügyi hírszerző egység tagállamának jogos érdekeihez képest. Az említett kivételeket pontosan meg kell határozni, elkerülendő az információk elemzési célú cseréjének indokolatlan korlátozását. Az elutasítást megfelelően indokolni kell.

Módosítás    36

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy amennyiben a pénzügyi információs egységtől az (1) bekezdés alapján azt kérik, hogy osszon meg pénzügyi információt vagy pénzügyi elemzést, akkor ezt a lehető leghamarabb, de legkésőbb a megkeresés beérkezését követő három napon belül legyen köteles megtenni. Kivételes, megfelelően indokolt esetekben e határidő legfeljebb 10 nappal meghosszabbítható.

(2)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy amennyiben a pénzügyi információs egységtől az (1) bekezdés alapján azt kérik, hogy osszon meg pénzügyi információt vagy pénzügyi elemzést, akkor ezt a lehető leghamarabb, de legkésőbb a megkeresés beérkezését követő három napon belül legyen köteles megtenni. Kivételes, megfelelően indokolt esetekben e határidő legfeljebb 10 nappal meghosszabbítható. Ugyanez a határidő vonatkozik a 9. cikk (1a) bekezdése szerinti visszautasítás esetén küldendő indokolásra.

Módosítás    37

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a jelen cikk alapján kibocsátott megkeresést és az arra adott választ a FIU.net kijelölt biztonságos elektronikus kommunikációs hálózat, vagy annak utódja révén továbbítsák. E hálózat biztosítja a biztonságos kommunikációt, továbbá alkalmas lesz a hitelességről való meggyőződést lehetővé tévő feltételek mellett az írásos dokumentáció elkészítésére. A FIU.net műszaki hibája esetében a pénzügyi információkat és pénzügyi elemzéseket bármely más, magas szintű adatbiztonságot biztosító módszer révén kell továbbítani.

(4)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a jelen cikk alapján kibocsátott megkeresést és az arra adott választ a FIU.net kijelölt biztonságos elektronikus kommunikációs hálózat, vagy annak utódja révén továbbítsák. E hálózat biztosítja a biztonságos kommunikációt, továbbá alkalmas lesz a hitelességről való meggyőződést lehetővé tévő feltételek mellett az írásos dokumentáció elkészítésére. A FIU.net műszaki hibája esetében a pénzügyi információkat és pénzügyi elemzéseket bármely más, hasonlóképpen magas szintű adatbiztonságot biztosító olyan módszer révén kell továbbítani, amely képes a hitelesség megállapítását írásban rögzíteni.

Módosítás    38

Irányelvre irányuló javaslat

9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9a. cikk

 

A tagállamok illetékes hatóságai közötti információcsere

 

(1)  A nemzeti eljárási garanciák tiszteletben tartása mellett minden tagállam gondoskodik arról, hogy a 3. cikk (1) bekezdése szerinti kijelölt illetékes hatóságai kérésre és eseti alapon kicserélhessék a tagállamok által az (EU) 2015/849 irányelv 32a. cikkének megfelelően létrehozott nemzeti központi bankszámla-nyilvántartásokhoz való hozzáférésből nyert információkat, amennyiben a bankszámla-adatok szükségesek a pénzmosás, a kapcsolódó alapbűncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése és az ezek elleni küzdelem érdekében.

 

(2)  A nemzeti eljárási garanciák tiszteletben tartása mellett minden tagállam gondoskodik arról, hogy a 3. cikk (2) bekezdése szerinti kijelölt illetékes hatóságai egy másik tagállam pénzügyi hírszerző egységétől vagy kijelölt illetékes hatóságától érkező kérésre eseti alapon pénzügyi információkat vagy pénzügyi elemzéseket cseréljenek ki, amennyiben az említett pénzügyi információk vagy pénzügyi elemzések szükségesek a a pénzmosás, a kapcsolódó alapbűncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése és az ezek elleni küzdelem érdekében.

 

(3)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a jelen cikk alapján kibocsátott megkeresést és az arra adott választ erre a célra kijelölt, magas fokú adatbiztonságot garantáló biztonságos elektronikus kommunikációs hálózat révén továbbítsák. E hálózat biztosítja a biztonságos kommunikációt, továbbá alkalmas lesz a hitelességről való meggyőződést lehetővé tévő írásos dokumentáció elkészítésére.

Módosítás    39

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Minden tagállam gondoskodik arról, hogy nemzeti pénzügyi információs egysége válaszoljon az (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendelet által létrehozott Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) által eseti alapon, hatáskörének korlátai között, feladatai ellátásának céljából előterjesztett bankszámlával kapcsolatos információkra irányuló megfelelően indokolt megkeresésekre.

(1)  Minden tagállam gondoskodik arról, hogy nemzeti pénzügyi információs egysége válaszoljon az (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendelet által létrehozott Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) által eseti alapon, nyomozati hatáskörének korlátai között, feladatai ellátásának céljából előterjesztett bankszámlával kapcsolatos információkra irányuló megfelelően indokolt megkeresésekre.

Módosítás    40

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Minden tagállam gondoskodik arról, hogy nemzeti pénzügyi információs egysége válaszoljon az Europol által hatáskörének korlátai között, feladatai ellátásának céljából az Europol nemzeti egységén keresztül előterjesztett pénzügyi információkra és pénzügyi elemzésre irányuló megfelelően indokolt megkeresésekre.

(2)  Minden tagállam gondoskodik arról, hogy nemzeti pénzügyi információs egysége válaszoljon az Europol által nyomozati hatáskörének korlátai között, feladatai ellátásának céljából az Europol nemzeti egységén keresztül előterjesztett pénzügyi információkra és pénzügyi elemzésre irányuló megfelelően indokolt megkeresésekre.

Módosítás    41

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A pénzügyi információs egység nem köteles teljesíteni az információ iránti kérelmet, ha objektív módon feltételezhető, hogy a szóban forgó információ átadása hátrányosan érintené a folyamatban levő nyomozást vagy elemzéseket, vagy – kivételes körülmények esetén – ha az információk felfedése aránytalanul hátrányosan érintené valamely természetes vagy jogi személy jogos érdekeit, illetve ha azok nem lényegesek az információkérés céljai szempontjából. Az elutasítást megfelelően indokolni kell.

Módosítás    42

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az Europol visszajelzést ad a pénzügyi információs egység számára az e cikkel összhangban nyújtott pénzügyi információ vagy pénzügyi elemzés felhasználásáról, valamint az ezen információ vagy elemzés alapján végzett nyomozások vagy vizsgálatok eredményéről.

Módosítás    43

Irányelvre irányuló javaslat

10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10a. cikk

 

Az Europolon belüli elemzési, támogatási és koordinációs egység

 

(1)  Az Europol külön egységet hoz létre a pénzügyi információs egységek közötti együttműködés és információcsere támogatására és összehangolására. 

 

(2)  Az (1) bekezdésben említett egység segítséget nyújt a pénzügyi információs egységeknek a határokon átnyúló ügyek közös elemzésében, saját elemzéseket készítsen és koordinálja a tagállamokban a pénzügyi információs egységek munkáját a határokon átnyúló ügyekben, amennyiben ez a pénzmosás, a kapcsolódó alapbűncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése és az ezek elleni küzdelem szempontjából szükséges.

Módosítás    44

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 10. cikk (1) és (2) bekezdésében hivatkozott bankszámlával kapcsolatos információkkal, pénzügyi információkkal és pénzügyi elemzéssel kapcsolatos személyes adatok kezelését az Europolon belül csak olyan személyek végezhetik, akiket külön kijelöltek és felhatalmaztak e feladatok elvégzésére.

(1)  A 10. cikk (1) és (2) bekezdésében hivatkozott bankszámlával kapcsolatos információkkal, pénzügyi információkkal és pénzügyi elemzéssel kapcsolatos személyes adatok kezelését az Europolon belül csak olyan személyek végezhetik, akiket külön kijelöltek és felhatalmaztak e feladatok elvégzésére. A szóban forgó adatok feldolgozását az (EU) 2016/794 rendeletben előírt adatvédelmi szempontoknak megfelelően kell végrehajtani. Az Europolnak megfelelően dokumentálnia kell ezeket az adatkezelési műveleteket.

Módosítás    45

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az olyan információk kezelése, amelyek az adott személy faji vagy etnikai származására, politikai véleményére, vallási vagy világnézeti meggyőződésére, szakszervezeti tagságára, egészségi állapotára, szexuális életére vagy a szexuális irányultságára vonatkoznak, csak a szigorúan szükséges mértékben engedhető meg, kizárólag akkor, ha az egy adott ügy szempontjából releváns.

(1)  Az olyan személyes adatok kezelése, amelyek az adott személy faji vagy etnikai származására, politikai véleményére, vallási vagy világnézeti meggyőződésére, szakszervezeti tagságára, egészségi állapotára, szexuális életére vagy a szexuális irányultságára vonatkoznak, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése az (EU) 2016/680 irányelv 10. cikkével összhangban csak objektíven szükségesnek ítélt mértékben engedhető meg, kizárólag akkor, ha az egy adott ügy szempontjából releváns.

Módosítás    46

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a jelen irányelv és végrehajtási intézkedései alapján előterjesztett megkeresések.

c)  a jelen irányelv és végrehajtási intézkedései alapján előterjesztett megkeresések tárgya.

Módosítás    47

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok jogalkotási intézkedéseket fogadnak el, amelyekben az alábbi célokból részben vagy teljes mértékben korlátozzák az érintettnek a rá vonatkozó, a jelen irányelv alapján kezelt személyes adatokhoz való hozzáféréshez fűződő jogát:

A tagállamok jogalkotási intézkedéseket fogadnak el, amelyekben az alábbi célokból részben vagy teljes mértékben korlátozzák az érintettnek a rá vonatkozó, az (EU) 2016/680 irányelv 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban a jelen irányelv alapján kezelt személyes adatokhoz való hozzáféréshez fűződő jogát:

Módosítás    48

Irányelvre irányuló javaslat

15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

15a. cikk

 

Európai pénzügyi információs egység

 

A koordináció – többek között a pénzügyi információs egységek közötti unión belüli információcsere – megkönnyítése érdekében a Bizottság létrehozza az európai pénzügyi információs egységet (EFIU). Az EFIU összehangolja, segíti és támogatja a tagállami pénzügyi információs egységek munkáját a határokon átnyúló ügyeket illetően. Az EFIU támogatja a tagállamokat különösen az információcsere biztosításához szükséges technikai infrastruktúra fenntartásában és fejlesztésében, segítve őket a határokon átnyúló ügyek közös elemzésében és a stratégiai elemzésben, és összehangolná a tagállamok pénzügyi információs egységeinek munkáját a határokon átnyúló ügyekben. A Bizottság megfelelő pénzügyi, humán és technikai erőforrásokat bocsát az EFIU rendelkezésére annak érdekében, hogy az feladatait el tudja látni.

Módosítás    49

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok átfogó statisztikák fenntartása révén ellenőrzik a súlyos bűncselekmények elleni küzdelmet szolgáló rendszereik hatékonyságát.

(1)  A tagállamok átfogó statisztikák fenntartása révén ellenőrzik rendszereik hatékonyságát és eredményességét a pénzügyi és egyéb információk a bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából történő felhasználása tekintetében.

Módosítás    50

Irányelvre irányuló javaslat

19 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  [HL: kérjük, illessze be a dátumot: legkésőbb három évvel ezen irányelv átültetésének időpontja után] a Bizottság jelentést készít, amelyben értékeli, hogy az átfogó, azaz a pénzügyi információs egységek és egy másik tagállam hatóságai közötti együttműködés biztosítása érdekében szükség van-e konkrét intézkedésekre. A jelentést az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak kell benyújtani, szükség esetén jogalkotási javaslat kíséretében.

Módosítás    51

Irányelvre irányuló javaslat

19 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  [HL: kérjük, illessze be a dátumot: legkésőbb három évvel ezen irányelv átültetésének időpontja után] a Bizottság jelentést készít, amelyben értékeli, hogy a hatékony együttműködés és az információcsere biztosítása érdekében szükség van-e olyan egyedi intézkedésekre, amelyek biztosítják a pénzügyi információs egységek a tagállamok nemzeti joga szerinti szervezeti jogállásának és a rájuk ruházott szerepnek az egységesítését. A jelentést az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak kell benyújtani, szükség esetén jogalkotási javaslat kíséretében.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A pénzügyi és egyéb információk bizonyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából történő felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályok

Hivatkozások

COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

28.5.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Bernd Lucke

31.5.2018

A vélemény korábbi előadója

Sander Loones

Vizsgálat a bizottságban

22.10.2018

27.11.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

27.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

43

0

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Jeppe Kofod, Thomas Mann, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

43

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

0

-

 

 

2

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A pénzügyi és egyéb információk bizonyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából történő felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályok

Hivatkozások

COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

17.4.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

28.5.2018

ECON

28.5.2018

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

AFET

16.5.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Emil Radev

4.6.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

11.6.2018

15.10.2018

20.11.2018

3.12.2018

Az elfogadás dátuma

3.12.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

29

2

6

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Anna Hedh, Emilian Pavel, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Max Andersson, France Jamet

Benyújtás dátuma

7.12.2018

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

29

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld

ECR

Helga Stevens

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Traian Ungureanu

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

6

0

ECR

Branislav Škripek, Kristina Winberg

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. január 11.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat