Procedūra : 2018/0105(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0442/2018

Pateikti tekstai :

A8-0442/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/04/2019 - 16.11

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0418

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1098kWORD 118k
7.12.2018
PE 628.460v02-00 A8-0442/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomos taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo tam tikrų nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už jas tikslams ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas 2000/642/TVR

(COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Emil Radev

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomos taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo tam tikrų nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už jas tikslams ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas 2000/642/TVR

(COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0213),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 87 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0152/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 12 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A8-0442/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymas

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA

kuria nustatomos taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo tam tikrų nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už jas tikslams ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas 2000/642/TVR

kuria nustatomos taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už jas tikslams ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas 2000/642/TVR

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  siekiant sustiprinti saugumą valstybėse narėse ir visoje Sąjungoje, būtina pagerinti finansinės žvalgybos padalinių ir valdžios institucijų, atsakingų už sunkių nusikaltimų prevenciją, nustatymą, tyrimą arba baudžiamąjį persekiojimą už juos, prieigą prie informacijos, kad būtų sustiprinti jų gebėjimai atlikti finansinius tyrimus ir pagerintas tarpusavio bendradarbiavimas;

(2)  siekiant sustiprinti saugumą, gerinti patraukimą baudžiamojon atsakomybėn už finansinius nusikaltimus, kovoti su pinigų plovimu ir užkirsti kelią mokesčių slėpimui valstybėse narėse ir visoje Sąjungoje, būtina pagerinti finansinės žvalgybos padalinių ir valdžios institucijų, atsakingų už sunkių nusikaltimų prevenciją, nustatymą, tyrimą arba baudžiamąjį persekiojimą už juos, prieigą prie informacijos, kad būtų sustiprinti jų gebėjimai atlikti finansinius tyrimus ir pagerintas tarpusavio bendradarbiavimas;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  valstybės narės privalo sąžiningai, lojaliai ir operatyviai bendradarbiauti pagal Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalį;

Pakeitimas      4

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  finansinis sukčiavimas ir pinigų plovimas daro poveikį Europos mokesčių mokėtojams. Todėl kova su šiais nusikaltimais tebėra Sąjungos prioritetas;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  dažnai itin svarbu turėti greitą ir tiesioginę prieigą prie centralizuotuose banko sąskaitų registruose saugomos informacijos, norint sėkmingai atlikti nusikalstamų veikų tyrimą arba laiku nustatyti, atsekti ir įšaldyti susijusį turtą siekiant jį konfiskuoti. Tiesioginė prieiga yra pati greičiausia prieiga prie centralizuotuose banko sąskaitų registruose saugomos informacijos. Todėl šioje direktyvoje turėtų būti nustatytos taisyklės, kuriomis valstybių narių paskirtosioms valdžios institucijoms ir kitoms įstaigoms, atsakingoms už nusikalstamų veikų prevenciją, nustatymą, tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą už jas, būtų suteikta tiesioginė prieiga prie centralizuotuose banko sąskaitų registruose saugomos informacijos;

(6)  dažnai itin svarbu turėti greitą ir tiesioginę prieigą prie centralizuotuose banko sąskaitų registruose saugomos informacijos, norint sėkmingai atlikti nusikalstamų veikų tyrimą arba laiku nustatyti, atsekti ir įšaldyti susijusį turtą siekiant jį konfiskuoti. Tiesioginė prieiga yra pati greičiausia prieiga prie centralizuotuose banko sąskaitų registruose saugomos informacijos. Todėl šioje direktyvoje turėtų būti nustatytos taisyklės, kuriomis valstybių narių paskirtosioms valdžios institucijoms, atsakingoms už nusikalstamų veikų prevenciją, nustatymą, tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą už jas, būtų suteikta tiesioginė prieiga prie centralizuotuose banko sąskaitų registruose saugomos informacijos;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  kadangi kiekvienoje valstybėje narėje yra daug valdžios institucijų arba įstaigų, kurios yra atsakingos už nusikalstamų veikų prevenciją, nustatymą, tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą už jas, ir siekiant užtikrinti proporcingą prieigą prie finansinės ir kitos informacijos pagal šią direktyvą, turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės paskirtų institucijas, kurioms būtų suteikta prieiga prie centralizuotų banko sąskaitų registrų ir teisė prašyti finansinės žvalgybos padalinių pateikti informacijos šios direktyvos tikslais;

(7)  kadangi kiekvienoje valstybėje narėje yra daug valdžios institucijų arba įstaigų, kurios yra atsakingos už nusikalstamų veikų prevenciją, nustatymą, tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą už jas, ir siekiant užtikrinti proporcingą prieigą prie finansinės ir kitos informacijos pagal šią direktyvą, reikalaujama, kad valstybės narės paskirtų institucijas, kurioms būtų suteikta prieiga prie centralizuotų banko sąskaitų registrų ir kurios turėtų galėti prašyti finansinės žvalgybos padalinių pateikti informacijos šios direktyvos tikslais. Valstybės narės taip pat turi nustatyti tokių institucijų įgaliojimų ribas.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  kadangi mokesčių administratoriai ir kovos su korupcija agentūros yra atsakingi už nusikalstamų veikų prevenciją, nustatymą, tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą už jas pagal nacionalinę teisę, jie taip pat turėtų būti laikomi institucijomis, kurias galima paskirti įgyvendinant šią direktyvą. Ši direktyva neturėtų būti taikoma administraciniams tyrimams;

(9)  kadangi mokesčių administratoriai ir kovos su korupcija agentūros yra atsakingi už nusikalstamų veikų prevenciją, nustatymą, tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą už jas pagal nacionalinę teisę, jie taip pat turėtų būti laikomi institucijomis, kurias galima paskirti įgyvendinant šią direktyvą. Į šios direktyvos taikymo sritį neturėtų patekti administraciniai tyrimai, kurie nėra finansinės žvalgybos padalinių vykdomi tyrimai siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui ir terorizmo finansavimui, nustatyti šiuos nusikaltimus ir veiksmingai su jais kovoti;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  nusikalstamų veikų vykdytojai, visų pirma nusikalstamos grupės ir teroristai, dažnai veikia skirtingose valstybėse narėse, o jų turtas, įskaitant banko sąskaitas, paprastai yra kitose valstybėse narėse. Atsižvelgiant į sunkių nusikaltimų, įskaitant terorizmą, ir susijusios finansinės veiklos tarpvalstybinį pobūdį, dažnai tyrimus atliekančioms kompetentingoms institucijoms reikia gauti informacijos apie kitose valstybėse narėse esančių bankų sąskaitas;

(10)  nusikalstamų veikų, pavyzdžiui, finansinio sukčiavimo ir pinigų plovimo, vykdytojai, dažnai yra nusikalstamos grupės ir teroristų organizacijos, veikiančios skirtingose valstybėse narėse, o jų turtas, įskaitant banko sąskaitas, paprastai yra kitose valstybėse narėse. Atsižvelgiant į sunkių nusikaltimų, įskaitant terorizmą, ir susijusios finansinės veiklos tarpvalstybinį pobūdį, dažnai nusikalstamų veikų tyrimus atliekančioms kompetentingoms institucijoms reikia gauti informacijos apie kitose valstybėse narėse esančių bankų sąskaitas;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  pagal Tarybos pamatinį sprendimą 2006/960/TVR14 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/41/ES15 kompetentingų institucijų iš nacionalinių centralizuotų banko sąskaitų registrų gauta informacija galima keistis su kitoje valstybėje narėje esančia kompetentinga institucija;

(11)  pagal Tarybos pamatinį sprendimą 2006/960/TVR14 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/41/ES15, laikantis taikytinų duomenų apsaugos nuostatų, kompetentingų institucijų iš nacionalinių centralizuotų banko sąskaitų registrų gauta informacija galima keistis su kitoje valstybėje narėje esančia kompetentinga institucija;

_________________

_________________

14 2006 m. gruodžio 18 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2006/960/TVR dėl keitimosi informacija ir žvalgybos informacija tarp Europos Sąjungos valstybių narių teisėsaugos institucijų supaprastinamo, OL L 386, 2006 12 29, p. 89.

14 2006 m. gruodžio 18 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2006/960/TVR dėl keitimosi informacija ir žvalgybos informacija tarp Europos Sąjungos valstybių narių teisėsaugos institucijų supaprastinamo, OL L 386, 2006 12 29, p. 89.

15 2014 m. balandžio 3 d. Direktyva 2014/41/ES dėl Europos tyrimo orderio baudžiamosiose bylose, OL L 130, 2014 5 1, p. 1.

15 2014 m. balandžio 3 d. Direktyva 2014/41/ES dėl Europos tyrimo orderio baudžiamosiose bylose, OL L 130, 2014 5 1, p. 1.

 

.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  Direktyva (ES) 2015/849 iš esmės sustiprinta Sąjungos teisinė sistema, kuria reglamentuojama finansinės žvalgybos padalinių veikla ir bendradarbiavimas. Finansinės žvalgybos padalinių įgaliojimai apima teisę susipažinti su finansine, administracine ir teisėsaugos informacija, kurios jiems reikia kovos su pinigų plovimu, susijusiais pirminiais nusikaltimais ir teroristų finansavimu tikslams. Tačiau Sąjungos teisėje nenustatytos visos konkrečios priemonės ir mechanizmai, kurių reikia finansinės žvalgybos padaliniams tokiai informacijai gauti ir savo užduotims atlikti. Kadangi už finansinės žvalgybos padalinių sukūrimą ir sprendimą dėl jų organizacinės struktūros yra atsakingos pačios valstybės narės, o skirtingi finansinės žvalgybos padaliniai turi skirtingą prieigą prie reguliavimo duomenų bazių, todėl teisėsaugos institucijos arba prokuratūros ir finansinės žvalgybos padaliniai nepakankamai keičiasi informacija;

(12)  Direktyva (ES) 2015/849 iš esmės sustiprinta Sąjungos teisinė sistema, kuria reglamentuojama finansinės žvalgybos padalinių veikla ir bendradarbiavimas, įskaitant galimybę nustatyti koordinavimo ir paramos mechanizmą. Finansinės žvalgybos padalinių, kurių teisinis statusas įvairiose valstybėse narėse skiriasi: nuo administracinio ar teisėsaugos iki hibridinių, įgaliojimai apima teisę susipažinti su finansine, administracine ir teisėsaugos informacija, kurios jiems reikia pinigų plovimo, susijusių pirminių nusikaltimų ir teroristų finansavimo prevencijos, nustatymo ir kovos su jais tikslais. Tačiau Sąjungos teisėje nenustatytos visos konkrečios priemonės ir mechanizmai, kurių reikia finansinės žvalgybos padaliniams tokiai informacijai gauti ir savo užduotims atlikti. Kadangi už finansinės žvalgybos padalinių sukūrimą ir sprendimą dėl jų organizacinės struktūros yra atsakingos pačios valstybės narės, o skirtingi finansinės žvalgybos padaliniai turi skirtingą prieigą prie reguliavimo duomenų bazių, todėl teisėsaugos institucijos arba prokuratūros ir finansinės žvalgybos padaliniai nepakankamai keičiasi informacija;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  siekiant padidinti teisinį tikrumą ir veiklos veiksmingumą, šioje direktyvoje turėtų būti nustatytos taisyklės, kuriomis būtų stiprinamas finansinės žvalgybos padalinių gebėjimas dalytis su paskirtosiomis kompetentingomis institucijomis informacija apie visas sunkias nusikalstamas veikas;

(13)  siekiant padidinti teisinį tikrumą ir veiklos veiksmingumą, šioje direktyvoje turėtų būti nustatytos taisyklės, kuriomis būtų stiprinamas finansinės žvalgybos padalinių gebėjimas dalytis su jų valstybės narės paskirtosiomis kompetentingomis institucijomis informacija arba analize apie visas sunkias nusikalstamas veikas. Kalbant tiksliau, finansinės žvalgybos padaliniai turėtų privalėti keistis informacija ar analize su paskirtomis kompetentingoms institucijoms pinigų plovimo, susijusių pirminių nusikaltimų ir teroristų finansavimo bei, kai tai būtina kiekvienu konkrečiu atveju, sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo už juos tikslams. Tuo pat metu šia direktyva neturėtų būti daromas poveikis finansinės žvalgybos padalinių veiklos nepriklausomumui ir savarankiškumui, kaip nustatyta Direktyvoje (ES) 2015/849, įskaitant galimybę savarankiškai priimti sprendimus analizuoti informaciją, jos prašyti ir ją skleisti. Bet koks atsisakymas patenkinti kompetentingos jo valstybės narės institucijos prašymą pateikti informaciją turėtų būti atitinkamai paaiškintas;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  šioje direktyvoje taip pat turėtų būti nustatytas aiškiai apibrėžtas teisinis pagrindas, pagal kurį finansinės žvalgybos padaliniai galėtų prašyti paskirtųjų kompetentingų institucijų saugomų atitinkamų duomenų, kad jie galėtų veiksmingai užkirsti kelią pinigų plovimu, susijusiems pirminiams nusikaltimams ir teroristų finansavimui ir kovoti su jais;

(14)  šioje direktyvoje taip pat turėtų būti nustatytas aiškiai apibrėžtas teisinis pagrindas, pagal kurį finansinės žvalgybos padaliniai galėtų prašyti jų valstybės narės paskirtųjų kompetentingų institucijų saugomų atitinkamų duomenų, kad jie galėtų veiksmingai užkirsti kelią pinigų plovimui, susijusiems pirminiams nusikaltimams ir teroristų finansavimui, nustatyti šiuos nusikaltimus ir kovoti su jais;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  finansinės žvalgybos padaliniams ir kompetentingoms institucijoms turėtų būti leidžiama keistis informacija tik tada, kai kiekvienu konkrečiu atveju tai būtina sunkių nusikalstamų veikų arba pinigų plovimo, susijusių pirminių nusikaltimų ir teroristų finansavimo prevencijos, nustatymo, tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo už juos tikslams;

(15)  finansinės žvalgybos padaliniams turėtų būti leidžiama keistis informacija pinigų plovimo, susijusių pirminių nusikaltimų ar teroristų finansavimo ir, išimtiniais ir skubiais atvejais, kai tai pakankamai pagrįsta, sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo už juos tikslams. Tokiam keitimuisi informacija turėtų būti nesudaroma kliūčių;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  siekiant veiksmingiau užkirsti kelią pinigų plovimui, susijusiems pirminiams nusikaltimams ir teroristų finansavimui ir kovoti su jais, taip pat sustiprinti finansinės žvalgybos padalinio vaidmenį teikiant finansinę informaciją ir analizę, jam turėtų būti suteikti įgaliojimai kito finansinės žvalgybos padalinio arba jo valstybės narės kompetentingos institucijos prašymu keistis informacija ar analize, kurias jis jau turi arba gali gauti iš įpareigotųjų subjektų. Keičiantis informacija neturėtų būti trukdoma finansinės žvalgybos padaliniui aktyviai platinti savo analizę kitiems finansinės žvalgybos padaliniams, kai atlikus tą analizę atskleidžiami faktai, elgesys ar įtarimas dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo, kurie yra tiesiogiai svarbūs kitiems finansinės žvalgybos padaliniams. Finansinė analizė apima veiklos analizę, kurioje daugiausia dėmesio skiriama atskiriems atvejams ir konkretiems tikslams arba atitinkamai pasirinktai informacijai, atsižvelgiant į gautos informacijos pobūdį ir apimtį, taip pat į tikėtiną informacijos panaudojimą ją išplatinus, taip pat strateginę analizę, skirtą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tendencijoms bei modeliams. Tačiau šia direktyva neturėtų būti daromas poveikis pagal valstybių narių nacionalinę teisę suteiktam finansinės žvalgybos padalinių organizaciniam statusui ir vaidmeniui;

(16)  siekiant veiksmingiau užkirsti kelią pinigų plovimui, susijusiems pirminiams nusikaltimams ir teroristų finansavimui, nustatyti šiuos nusikaltimus ir kovoti su jais, taip pat sustiprinti finansinės žvalgybos padalinio vaidmenį teikiant finansinę informaciją ir analizę, jam turėtų būti suteikti įgaliojimai kito finansinės žvalgybos padalinio arba jo valstybės narės kompetentingos institucijos prašymu keistis informacija, kurią jis jau turi arba gali gauti iš įpareigotųjų subjektų, arba analize, kurią jis jau turi. Keičiantis informacija neturėtų būti trukdoma finansinės žvalgybos padaliniui aktyviai platinti savo analizę kitiems finansinės žvalgybos padaliniams, kai atlikus tą analizę atskleidžiami faktai, elgesys ar įtarimas dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo, kurie yra tiesiogiai svarbūs kitiems finansinės žvalgybos padaliniams. Finansinė analizė apima veiklos analizę, kurioje daugiausia dėmesio skiriama atskiriems atvejams ir konkretiems tikslams arba atitinkamai pasirinktai informacijai, atsižvelgiant į gautos informacijos pobūdį ir apimtį, taip pat į tikėtiną informacijos panaudojimą ją išplatinus, taip pat strateginę analizę, skirtą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tendencijoms bei modeliams. Labai svarbu, kad kompetentingos institucijos teiktų finansinės žvalgybos padaliniams grįžtamąją informaciją apie suteiktos finansinės informacijos ir finansinės analizės panaudojimą ir apie tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo, susijusio su tokia informacija, rezultatus. Valstybės narės turėtų nustatyti atitinkamus mechanizmus, kuriuos taikant būtų galima vykdyti tokį keitimąsi informacija ir imtis tolesnių veiksmų. Tačiau šia direktyva neturėtų būti daromas poveikis pagal valstybių narių nacionalinę teisę suteiktam finansinės žvalgybos padalinių organizaciniam statusui ir vaidmeniui;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  siekiant užtikrinti greitą, veiksmingą ir nuoseklų bendradarbiavimą, būtina nustatyti finansinių žvalgybos padalinių keitimosi informacija terminus. Informacija, reikalinga tarpvalstybinio pobūdžio byloms nagrinėti ir tyrimams atlikti, reikėtų keistis taip pat sparčiai ir teikiant tokį pat prioritetą, kaip ir panašios nacionalinės bylos atveju. Siekiant užtikrinti, kad informacija būtų dalijimąsi veiksmingai per pagrįstą laiką arba kad būtų paisoma procesinių apribojimų, reikėtų nustatyti terminus. Kai prašymai susiję su konkrečiomis sunkiomis nusikalstamomis veikomis, kaip antai teroristiniais nusikaltimais ir su teroristine grupe arba veikla susijusiomis nusikalstamomis veikomis, apibrėžtomis Sąjungos teisėje, tinkamai pagrįstais atvejais turėtų būti nustatyti trumpesni terminai;

(17)  siekiant užtikrinti greitą, veiksmingą ir nuoseklų bendradarbiavimą, būtina nustatyti finansinių žvalgybos padalinių keitimosi informacija terminus. Informacija, reikalinga tarpvalstybinio pobūdžio byloms nagrinėti ir tyrimams atlikti, reikėtų keistis taip pat sparčiai ir teikiant tokį pat prioritetą, kaip ir panašios nacionalinės bylos atveju. Siekiant užtikrinti, kad informacija būtų dalijimasi veiksmingai per pagrįstą laiką arba kad būtų paisoma procesinių apribojimų, taip pat siekiant suderinti keitimosi informacija tarp finansinės žvalgybos padalinių praktiką visoje Sąjungoje, reikėtų nustatyti terminus. Kai prašymai susiję su konkrečiomis sunkiomis nusikalstamomis veikomis, kaip antai teroristiniais nusikaltimais ir su teroristine grupe arba veikla susijusiomis nusikalstamomis veikomis, apibrėžtomis Sąjungos teisėje, tinkamai pagrįstais atvejais turėtų būti nustatyti trumpesni terminai;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  atsižvelgiant į tai, kad finansiniai duomenys, kuriuos turėtų analizuoti finansinės žvalgybos padaliniai, yra neskelbtini, ir į būtinas duomenų apsaugos priemones, šioje direktyvoje turėtų būti konkrečiai nustatyta informacijos, kuria gali keistis finansinės žvalgybos padaliniai ir paskirtosios kompetentingos institucijos, rūšis ir apimtis. Šia direktyva neturėtų būti keičiami jokie duomenų rinkimo metodai, dėl kurių jau susitarta;

(19)  atsižvelgiant į tai, kad finansiniai duomenys, kuriuos turėtų analizuoti finansinės žvalgybos padaliniai, yra neskelbtini, ir į būtinas duomenų apsaugos priemones, šioje direktyvoje turėtų būti konkrečiai nustatyta informacijos, kuria gali keistis finansinės žvalgybos padaliniai ir paskirtosios kompetentingos institucijos, rūšis ir apimtis. Šia direktyva neturėtų būti keičiami jokie duomenų rinkimo metodai, dėl kurių jau susitarta; Tačiau valstybės narės turėtų galėti nuspręsti išplėsti finansinės informacijos ir banko sąskaitos informacijos, kuria gali keistis finansinės žvalgybos padaliniai ir paskirtosios kompetentingos institucijos, apimtį. Valstybės narės taip pat galėtų kompetentingoms institucijoms supaprastinti prieigą prie finansinės informacijos ir banko sąskaitos informacijos nusikalstamų veikų, išskyrus sunkias nusikalstamas veikas, prevencijos, nustatymo, tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais. Šia direktyva neturėtų būti nukrypstama nuo taikomų duomenų apsaugos taisyklių;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  pagal savo konkrečias kompetencijas ir uždavinius, nustatytus Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/79416 4 straipsnyje, Europolas teikia paramą valstybių narių tarpvalstybiniams tyrimams, susijusiems su tarpvalstybinių nusikalstamų organizacijų pinigų plovimo veikla. Pagal Reglamentą (ES) 2016/794 nacionaliniai Europolo padaliniai yra Europolo ir valstybių narių kompetentingų institucijų, tiriančių nusikalstamas veikas, ryšių palaikymo įstaigos. Kad Europolui būtų suteikta informacija, būtina jo užduotims vykdyti, valstybės narės turėtų įpareigoti savo finansinės žvalgybos padalinius atsakyti į finansinės informacijos ir finansinės analizės prašymus, kuriuos Europolas teikia per atitinkamą nacionalinį Europolo padalinį; Be to, valstybės narės turėtų įpareigoti savo nacionalinius Europolo padalinius atsakyti į Europolo teikiamus banko sąskaitos informacijos prašymus. Europolo prašymai turi būti tinkamai pagrįsti. Jie turi būti pateikti kiekvienu konkrečiu atveju neviršijant Europolo atsakomybės ribų ir skirti jo užduotims vykdyti;

(20)  pagal savo konkrečias kompetencijas ir uždavinius, nustatytus Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/79416 4 straipsnyje, Europolas teikia paramą valstybių narių tarpvalstybiniams tyrimams, susijusiems su tarpvalstybinių nusikalstamų organizacijų pinigų plovimo veikla. Šiuo požiūriu Europolas turėtų pranešti valstybėms narėms apie bet kokią informaciją ir ryšius tarp su šiomis valstybėmis narėmis susijusių nusikalstamų veikų. Pagal Reglamentą (ES) 2016/794 nacionaliniai Europolo padaliniai yra Europolo ir valstybių narių kompetentingų institucijų, tiriančių nusikalstamas veikas, ryšių palaikymo įstaigos. Kad Europolui būtų suteikta informacija, būtina jo užduotims vykdyti, valstybės narės turėtų nustatyti, kad jų finansinės žvalgybos padaliniai turėtų teisę atsakyti į finansinės informacijos ir finansinės analizės prašymus, kuriuos Europolas teikia per atitinkamą nacionalinį Europolo padalinį. Be to, valstybės narės turėtų nustatyti, kad jų nacionaliniai Europolo padaliniai turėtų teisę atsakyti į Europolo teikiamus banko sąskaitos informacijos prašymus. Europolo prašymai turi būti tinkamai pagrįsti. Jie turi būti pateikti kiekvienu konkrečiu atveju neviršijant Europolo atsakomybės ribų ir skirti jo užduotims vykdyti; Neturėtų būti keliamas pavojus finansinės žvalgybos padalinių veiklos nepriklausomumui ir savarankiškumui, o sprendimą, ar pateikti prašomą informaciją ar analizę, turėtų ir toliau priimti finansinės žvalgybos padaliniai. Siekiant užtikrinti greitą ir veiksmingą bendradarbiavimą, reikėtų nustatyti terminus, per kuriuos finansinės žvalgybos padaliniai atsako į Europolo prašymus;

__________________

__________________

16 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR, OL L 135, 2016 5 24, p. 53.

16 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR, OL L 135, 2016 5 24, p. 53.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)  siekdama sustiprinti finansinės žvalgybos padalinių bendradarbiavimą, Europos Komisija artimiausiu metu turėtų atlikti poveikio vertinimą, kad įvertintų tokio koordinavimo ir paramos mechanizmo kaip ES finansinės žvalgybos padalinys įsteigimo galimybę ir tinkamumą;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  siekiant užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp veiksmingumo ir aukšto duomenų apsaugos lygio, turėtų būti reikalaujama valstybių narių užtikrinti, jog neskelbtina finansinė informacija, kuri galėtų atskleisti asmens rasę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religiją ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, sveikatą, lytinį gyvenimą ar seksualinę orientaciją, būtų tvarkoma tik tiek, kiek tai tikrai būtina ir yra svarbu konkrečiam tyrimui;

(22)  siekiant užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp veiksmingumo ir aukšto duomenų apsaugos lygio, turėtų būti reikalaujama valstybių narių užtikrinti, jog neskelbtina finansinė informacija, kuri galėtų atskleisti asmens rasę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religiją ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, sveikatą, lytinį gyvenimą ar seksualinę orientaciją, būtų tvarkoma tik specialiai įgaliotų asmenų ir tiek, kiek tai tikrai būtina, svarbu ir proporcinga tam tikros nusikalstamos veikos prevencijos, nustatymo, tyrimo arba baudžiamojo persekiojimo tikslais ir laikantis taikomų duomenų apsaugos taisyklių;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  šioje direktyvoje paisoma pagrindinių teisių ir laikomasi principų, pripažintų Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma teisės į privatų ir šeimos gyvenimą (7 straipsnis) ir teisės į asmens duomenų apsaugą (8 straipsnis), tarptautinėje teisėje ir tarptautiniuose susitarimuose, kurių šalys yra Sąjunga arba visos valstybės narės, įskaitant Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, ir valstybių narių konstitucijose atitinkamoje jų taikymo srityje;

(23)  šioje direktyvoje paisoma pagrindinių teisių ir laikomasi principų, pripažintų Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma teisės į privatų ir šeimos gyvenimą (7 straipsnis), teisės į asmens duomenų apsaugą (8 straipsnis), teisės į veiksmingą teisių gynimą ir teisingą bylos nagrinėjimą (47 straipsnis), nekaltumo prezumpcijos ir teisės į gynybą (48 straipsnis), teisėtumo ir nusikalstamos veikos bei bausmės proporcingumo principų (49 straipsnis), tarptautinėje teisėje ir tarptautiniuose susitarimuose, kurių šalys yra Sąjunga arba visos valstybės narės, įskaitant Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, ir valstybių narių konstitucijose atitinkamoje jų taikymo srityje. Šia direktyva paisoma laisvės užsiimti verslu ir diskriminacijos draudimo ir laikomasi šių principų;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  pagal šią direktyvą gautus asmens duomenis turėtų tvarkyti tik kompetentingos institucijos, kai tai būtina ir proporcinga sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo už juos tikslams;

(25)  bet kokius pagal šią direktyvą gautus asmens duomenis vadovaujantis Direktyva (ES) 2016/680 ir Reglamentu (ES) 2016/679 turėtų tvarkyti tik kompetentingos institucijos, kai tai būtina ir proporcinga sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo už juos tikslais;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  be to, kad būtų gerbiama teisė į asmens duomenų apsaugą ir teisė į privatumą ir ribojamas prieigos prie centralizuotuose banko sąskaitų registruose ir duomenų paieškos sistemose esančios informacijos poveikis, būtina numatyti prieigos ribojimo sąlygas. Visų pirma, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad įgyvendinant šią direktyvą kompetentingų institucijų prieigai prie asmens duomenų būtų taikoma tinkama duomenų apsaugos politika ir priemonės. Prieigą prie informacijos, kurioje pateikta asmens duomenų ir kurią galima gauti centralizuotuose banko sąskaitų registruose arba taikant tapatumo nustatymo procedūras, turėtų turėti tik įgalioti asmenys;

(26)  be to, kad būtų gerbiama teisė į asmens duomenų apsaugą ir teisė į privatumą ir ribojamas prieigos prie centralizuotuose banko sąskaitų registruose ir duomenų paieškos sistemose esančios informacijos poveikis, būtina numatyti prieigos ribojimo sąlygas. Visų pirma, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad įgyvendinant šią direktyvą kompetentingų institucijų prieigai prie asmens duomenų būtų taikoma tinkama duomenų apsaugos politika ir priemonės. Prieigą prie informacijos, kurioje pateikta asmens duomenų ir kurią galima gauti centralizuotuose banko sąskaitų registruose arba taikant tapatumo nustatymo procedūras, turėtų turėti tik įgalioti darbuotojai. Darbuotojams, turintiems teisę susipažinti su tokiais neskelbtinais duomenimis, turėtų būti rengiami mokymai apie saugumo praktiką, susijusią su keitimusi duomenimis ir jų tvarkymu;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  Komisija praėjus trejiems metams nuo direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę dienos, o vėliau – kas trejus metus turėtų pateikti direktyvos įgyvendinimo ataskaitą. Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 22 ir 23 punktus19 Komisija, siekdama įvertinti tikrąjį direktyvos poveikį ir tolesnių veiksmų poreikį, taip pat turėtų atlikti šios direktyvos vertinimą, remdamasi informacija, surinkta taikant specialias stebėsenos priemones;

(28)  Komisija praėjus dvejiems metams nuo direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę dienos, o vėliau – kas trejus metus turėtų pateikti direktyvos įgyvendinimo ataskaitą. Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 22 ir 23 punktus19 Komisija, siekdama įvertinti tikrąjį direktyvos poveikį ir tolesnių veiksmų poreikį, taip pat turėtų atlikti šios direktyvos vertinimą, remdamasi informacija, surinkta taikant specialias stebėsenos priemones;

_________________

_________________

19 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros; OL L 123, 2016 5 12, p. 1–14.

19 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros; OL L 123, 2016 5 12, p. 1–14.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  šia direktyva siekiama užtikrinti, kad būtų priimtos taisyklės, kuriomis pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 67 straipsnį siekiama užtikrinti aukštesnio lygio Sąjungos piliečių saugumą užkertant kelią nusikaltimams ir su jais kovojant. Tarpvalstybinio pobūdžio teroristinės ir nusikalstamos veiklos grėsmė jaučiama visoje ES, todėl kovoti su ja reikia Europos lygmeniu. Nusikaltėliai gali pasinaudoti tuo, kad valstybė narė veiksmingai nesinaudoja banko sąskaitos informacija ir finansine informacija, ir jiems tai bus naudinga, tačiau tai gali turėti pasekmių kitoje valstybėje narėje. Kadangi šios direktyvos tikslo valstybės narės negali deramai pasiekti, o tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali priimti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(29)  šia direktyva siekiama užtikrinti, kad būtų priimtos taisyklės, kuriomis pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 67 straipsnį siekiama užtikrinti aukštesnio lygio Sąjungos piliečių saugumą užkertant kelią nusikaltimams ir su jais kovojant. Tarpvalstybinio pobūdžio tarptautinio organizuoto nusikalstamumo grėsmė jaučiama visoje ES, todėl kovoti su ja reikia Europos lygmeniu. Nusikaltėliai gali pasinaudoti tuo, kad valstybė narė veiksmingai nesinaudoja banko sąskaitos informacija ir finansine informacija, ir jiems tai bus naudinga, tačiau tai gali turėti pasekmių kitoje valstybėje narėje. Kadangi šios direktyvos tikslo valstybės narės negali deramai pasiekti, o tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali priimti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šioje direktyvoje nustatomos priemonės, kuriomis supaprastinama kompetentingų institucijų prieiga prie finansinės informacijos ir banko sąskaitos informacijos sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas tikslams. Joje taip pat numatomos priemonės, kuriomis supaprastinama finansinės žvalgybos padalinių prieiga prie teisėsaugos informacijos ir palengvinamas finansinės žvalgybos padalinių bendradarbiavimas.

1.  Šioje direktyvoje nustatomos priemonės, kuriomis supaprastinama kompetentingų institucijų prieiga prie finansinės informacijos ir banko sąskaitos informacijos ir tokios informacijos naudojimas sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas tikslams. Joje taip pat numatomos priemonės, kuriomis supaprastinama finansinės žvalgybos padalinių prieiga prie teisėsaugos informacijos, kai ši informacija yra reikalinga, atsižvelgiant į kiekvieną atskirą atvejį, ir palengvinamas finansinės žvalgybos padalinių bendradarbiavimas.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849 nuostatoms ir susijusioms valstybių narių nacionalinės teisės nuostatoms, įskaitant finansinės žvalgybos padaliniams pagal nacionalinę teisę suteiktą organizacinį statusą;

a)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849 nuostatoms ir susijusioms valstybių narių nacionalinės teisės nuostatoms, įskaitant finansinės žvalgybos padaliniams pagal nacionalinę teisę suteiktą organizacinį statusą, ir nacionalinių institucijų, atsakingų už su finansų sistemos naudojimo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tikslu prevencija susijusių teisės aktų taikymą, kompetencijai;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  finansinė informacija – bet kokios rūšies informacija arba duomenys, kuriuos turi finansinės žvalgybos padaliniai pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, nustatymo ir veiksmingos kovos su jais tikslais, arba bet kokios rūšies informacija arba duomenys, kuriuos tais tikslais turi valdžios institucijos arba įpareigotieji subjektai ir kuriuos finansinės žvalgybos padaliniai gali gauti netaikydami prievartos priemonių pagal nacionalinę teisę;

e)  finansinė informacija – bet kokios rūšies informacija arba duomenys, pavyzdžiui, duomenys apie finansinį turtą, lėšų judėjimą, finansinius verslo santykius, kuriuos turi finansinės žvalgybos padaliniai pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, nustatymo ir veiksmingos kovos su jais tikslais, arba bet kokios rūšies informacija arba duomenys, kuriuos tais tikslais turi valdžios institucijos arba įpareigotieji subjektai ir kuriuos finansinės žvalgybos padaliniai gali gauti netaikydami prievartos priemonių pagal nacionalinę teisę;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  teisėsaugos informacija – bet kokios rūšies informacija arba duomenys, kuriuos turi kompetentingos institucijos nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo arba baudžiamojo persekiojimo už jas tikslams, arba bet kokios rūšies informacija arba duomenys, kuriuos tiems tikslams turi valdžios institucijos arba privatūs subjektai ir kuriuos kompetentingos institucijos gali gauti netaikydamos prievartos priemonių pagal nacionalinę teisę;

f)  teisėsaugos informacija – bet kokios rūšies informacija arba duomenys, kuriuos jau turi kompetentingos institucijos nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo arba baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais, arba bet kokios rūšies informacija arba duomenys, kuriuos tais tikslais turi valdžios institucijos arba privatūs subjektai ir kuriuos kompetentingos institucijos gali gauti netaikydamos prievartos priemonių pagal nacionalinę teisę; tokia informacija gali, be kita ko, apimti teistumą, informaciją apie tyrimus arba vykstantį baudžiamąjį persekiojimą, turto įšaldymą ir areštą arba kitas tiriamąsias ar laikinąsias priemones, ir informaciją apie apkaltinamuosius nuosprendžius, konfiskaciją ir savitarpio teisinės pagalbos veiklą;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies g punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  banko sąskaitos informacija – centralizuotuose banko sąskaitų registruose laikoma tokia informacija:

g)  banko sąskaitos informacija – centralizuotuose banko sąskaitų registruose laikoma informacija apie banko ir mokėjimo sąskaitas bei banko seifus:

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k)  finansinė analizė – finansinės žvalgybos padalinių atliekama veiklos ir strateginė analizė, skirta jų užduotims pagal Direktyvą (ES) 2015/849 atlikti;

k)  finansinė analizė – finansinės žvalgybos padalinių atliekamos veiklos ir strateginės analizės, skirtos jų užduotims pagal Direktyvą (ES) 2015/849 atlikti, rezultatai;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė iš savo institucijų, atsakingų už nusikalstamų veikų prevenciją, nustatymą, tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą už jas, paskiria kompetentingas institucijas, turinčias prieigos prie valstybių narių pagal Direktyvos (ES) 2015/849 32a straipsnį sukurtų nacionalinių centralizuotų banko sąskaitų registrų teisę ir teisę atlikti juose paiešką. Tai apima nacionalinius Europolo padalinius ir turto susigrąžinimo tarnybas.

1.  Kiekviena valstybė narė iš savo institucijų, atsakingų už nusikalstamų veikų prevenciją, nustatymą, tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą už jas, paskiria kompetentingas institucijas, turinčias prieigos prie valstybių narių pagal Direktyvos (ES) 2015/849 32a straipsnį sukurtų nacionalinių centralizuotų banko sąskaitų registrų teisę ir teisę atlikti juose paiešką. Tai apima bent nacionalinius Europolo padalinius ir turto susigrąžinimo tarnybas.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kiekviena valstybė narė iš savo institucijų, atsakingų už nusikalstamų veikų prevenciją, nustatymą, tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą už jas, paskiria kompetentingas institucijas, turinčias teisę finansinės žvalgybos padalinio prašyti ir gauti iš jo finansinės informacijos arba finansinės analizės. Tai apima nacionalinius Europolo padalinius.

2.  Kiekviena valstybė narė iš savo institucijų, atsakingų už nusikalstamų veikų prevenciją, nustatymą, tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą už jas, paskiria kompetentingas institucijas, turinčias teisę finansinės žvalgybos padalinio prašyti ir gauti iš jo finansinės informacijos arba finansinės analizės. Tai apima bent nacionalinius Europolo padalinius.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Kiekviena valstybė narė praneša Komisijai apie kompetentingas institucijas, paskirtas pagal 1 ir 2 dalį, ne vėliau kaip per [6 mėnesius nuo perkėlimo į nacionalinę teisę dienos] ir praneša Komisijai apie visus susijusius pakeitimus. Komisija skelbia pranešimą ir apie visus susijusius pakeitimus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3.  Kiekviena valstybė narė praneša Komisijai apie kompetentingas institucijas, paskirtas pagal 1 ir 2 dalį, ne vėliau kaip per [4 mėnesius nuo perkėlimo į nacionalinę teisę dienos] ir praneša Komisijai apie visus susijusius pakeitimus. Komisija skelbia pranešimą ir apie visus susijusius pakeitimus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad pagal 3 straipsnio 1 dalį paskirtos kompetentingos institucijos turėtų teisę tiesiogiai ir nedelsiant susipažinti su banko sąskaitos informacija ir jos ieškoti, kai tai būtina jų užduotims vykdyti sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas tikslams arba remiant sunkių nusikalstamų veikų tyrimą, įskaitant su tokiu tyrimu susijusio turto nustatymą, sekimą, įšaldymą ir konfiskavimą.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad pagal 3 straipsnio 1 dalį paskirtos kompetentingos institucijos turėtų teisę tiesiogiai ir nedelsiant susipažinti su banko sąskaitos informacija ir jos ieškoti, kai tai būtina jų užduotims vykdyti sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas tikslams arba remiant sunkių nusikalstamų veikų tyrimą, įskaitant su tokiu tyrimu susijusio turto nustatymą, sekimą, įšaldymą ir konfiskavimą. Laikoma, kad teisė susipažinti su informacija ir galimybė jos ieškoti suteikiamos tiesiogiai ir nedelsiant, kai nacionalinės institucijos, naudojančios centrinio banko sąskaitų registrus, kompetentingoms institucijoms operatyviai perduoda informaciją apie banko sąskaitą naudodamosi automatizuotais mechanizmais, su sąlyga, kad jokia tarpinė institucija negalėtų daryti įtakos prašomiems duomenims ar pateiktinai informacijai.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Valstybės narės, teikiančios prieigą prie banko sąskaitos informacijos per centrines elektroninių duomenų paieškos sistemas, užtikrina, kad paieškos sistemas tvarkanti institucija nedelsdama pateiktų kompetentingoms institucijoms nefiltruotus paieškos rezultatus.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Su papildoma informacija, kurią valstybės narės gali laikyti esmine ir įtraukti į centralizuotus banko sąskaitų registrus pagal Direktyvos 2018/XX/ES 32a straipsnio 4 dalį, kompetentingos institucijos negali susipažinti ir jos ieškoti pagal šią direktyvą.

2.  Su papildoma informacija, kurią valstybės narės gali laikyti esmine ir įtraukti į centralizuotus banko sąskaitų registrus pagal Direktyvos 2018/XX/ES 32a straipsnio 4 dalį, kompetentingos institucijos negali susipažinti ir jos ieškoti remiantis šia direktyva.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinių paskirtųjų kompetentingų institucijų darbuotojai laikytųsi aukštų profesinių konfidencialumo ir duomenų apsaugos standartų.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingų institucijų prieiga prie informacijos ir jos paieška turėtų būti palaikomos techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis, užtikrinančiomis duomenų saugumą.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingų institucijų prieiga prie informacijos ir jos paieška turėtų būti palaikomos techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis, užtikrinančiomis duomenų saugumą, laikantis aukščiausių turimų technologinių standartų.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  užklausos arba paieškos rezultatai;

d)  unikalūs rezultatų identifikatoriai;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  užklausą pateikusio arba paiešką atlikusio pareigūno ir užklausą arba paiešką užsakiusio pareigūno identifikatoriai.

f)  užklausą pateikusio arba paiešką atlikusio pareigūno ir užklausą arba paiešką užsakiusio pareigūno identifikatoriai ir, jei įmanoma, užklausos arba paieškos rezultatų gavėjo tapatybė.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Valstybės narės užtikrina, jog centralizuoti banko sąskaitų registrai imtųsi atitinkamų priemonių, kad darbuotojai būtų informuoti apie galiojančias nuostatas, įskaitant susijusius duomenų apsaugos reikalavimus. Tokios priemonės apima specialias mokymo programas.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė, atsižvelgdama į nacionalines procedūrines garantijas, užtikrina, kad jos nacionalinis finansinės žvalgybos padalinys atsakytų į jos paskirtų kompetentingų institucijų, nurodytų 3 straipsnio 2 dalyje, finansinės informacijos ar finansinės analizės prašymus, kai tos finansinės informacijos arba finansinės analizės reikia kiekvienu konkrečiu atveju sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas tikslams.

1.  Kiekviena valstybė narė, atsižvelgdama į nacionalines procedūrines garantijas, užtikrina, kad jos nacionalinis finansinės žvalgybos padalinys galėtų laiku atsakyti į atitinkamos savo valstybės narės paskirtų kompetentingų institucijų, nurodytų 3 straipsnio 2 dalyje, pagrįstus finansinės informacijos ar finansinės analizės prašymus, kai tos finansinės informacijos arba finansinės analizės reikia kiekvienu konkrečiu atveju sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas tikslams ir kai tą finansinę informaciją arba finansinę analizę gali gauti prašančiosios kompetentingos institucijos pagal taikomą teisę. Direktyvos (ES) 2015/849 32 straipsnio 5 dalyje numatytos išimtys taikomos keitimuisi informacija. Kiekvienas atsisakymas turi būti atitinkamai paaiškinamas.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės reikalauja, kad paskirtosios kompetentingos institucijos suteiktų finansinės žvalgybos padaliniui grįžtamąją informaciją apie informacijos ar analizės, pateiktų pagal šį straipsnį, panaudojimą ir apie tyrimų ar patikrinimų, atliktų remiantis ta informacija ar analize, rezultatus.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė, atsižvelgdama į nacionalines procedūrines garantijas, užtikrina, kad jos paskirtos nacionalinės kompetentingos institucijos atsakytų į nacionalinio finansinės žvalgybos padalinio teisėsaugos informacijos prašymus, kai tos informacijos reikia kiekvienu konkrečiu atveju pinigų plovimo, susijusių pirminių nusikaltimų ir teroristų finansavimo prevencijos ir kovos su jais tikslams.

Kiekviena valstybė narė, atsižvelgdama į nacionalines procedūrines garantijas ir laikydamasi taisyklių dėl finansinės žvalgybos padalinių galimybės susipažinti su informacija, kaip nurodyta Direktyvos (ES) 2015/849 32 straipsnio 4 dalyje, užtikrina, kad jos paskirtos nacionalinės kompetentingos institucijos atsakytų į nacionalinio finansinės žvalgybos padalinio teisėsaugos informacijos prašymus, kai tos informacijos reikia kiekvienu konkrečiu atveju pinigų plovimo, susijusių pirminių nusikaltimų ir teroristų finansavimo prevencijos, šių nusikaltimų nustatymo ir kovos su jais tikslams.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos finansinės žvalgybos padalinys galėtų keistis finansine informacija arba finansine analize su bet kuriuo finansinės žvalgybos padaliniu Sąjungoje, kai tos finansinės informacijos arba finansinės analizės reikia pinigų plovimo, susijusių pirminių nusikaltimų ir teroristų finansavimo prevencijos ir kovos su jais tikslams.

1.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos finansinės žvalgybos padalinys nemokamai keistųsi finansine informacija arba finansine analize su bet kuriuo finansinės žvalgybos padaliniu Sąjungoje, kai tos finansinės informacijos arba finansinės analizės reikia pinigų plovimo, susijusių pirminių nusikaltimų ir teroristų finansavimo prevencijos, šių nusikaltimų nustatymo ir kovos su jais tikslams pagal Direktyvos (ES) 2015/849 53 straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Finansinės žvalgybos padalinys gali atsisakyti keistis informacija tik išskirtinėmis aplinkybėmis, kai apsikeitimas informacija galėtų prieštarauti pagrindiniams jo nacionalinės teisės principams. Tos išimtys nurodomos taip, kad būtų užkirstas kelias piktnaudžiavimui ir nepagrįstiems nemokamo keitimosi informacija analitiniais tikslais apribojimams. Kiekvienas atsisakymas turi būti atitinkamai paaiškinamas.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės užtikrina, kad, kai pagal 1 dalį prašoma finansinės žvalgybos padalinio keistis finansine informacija ar finansine analize, jis tai padarytų kuo greičiau ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per tris dienas nuo prašymo gavimo. Išimtiniais tinkamai pagrįstais atvejais šis terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip 10 dienų.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad, kai pagal 1 dalį prašoma finansinės žvalgybos padalinio keistis finansine informacija ar finansine analize, jis tai padarytų kuo greičiau ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per tris dienas nuo prašymo gavimo. Išimtiniais tinkamai pagrįstais atvejais šis terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip 10 dienų. Tokie patys terminai taikomi siunčiant atitinkamą paaiškinimą 1a dalimi paremto atsisakymo keistis informacija atveju.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės užtikrina, kad išimtiniais ir skubiais atvejais ir nukrypstant nuo 2 dalies, kai pagal 1 dalį prašoma finansinės žvalgybos padalinio keistis jau turima finansine informacija ar finansine analize, susijusia su konkrečiais tyrimais dėl veikos ar elgesio, kuriuos galima laikyti sunkia nusikalstama veika, finansinės žvalgybos padalinys tą informaciją ar analizę pateikia ne vėliau kaip per 24 valandas nuo prašymo gavimo.

3.  Valstybės narės užtikrina, kad išimtiniais ir skubiais atvejais ir nukrypstant nuo 2 dalies, kai pagal 1 dalį prašoma finansinės žvalgybos padalinio keistis jau turima finansine informacija ar finansine analize, susijusia su konkrečiais tyrimais dėl veikos ar elgesio, kuriuos galima laikyti sunkia nusikalstama veika, finansinės žvalgybos padalinys tą informaciją ar analizę pateikia nemokamai ne vėliau kaip per 24 valandas nuo prašymo gavimo.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Valstybės narės užtikrina, kad informacija, kuria apsikeista pagal šį straipsnį, būtų naudojama tik tuo tikslu, kuriuo jos buvo prašoma ar kuriuo ji buvo pateikta, ir kad gaunančiojo finansinės žvalgybos padalinio tos informacijos platinimo bet kokiai kitai institucijai, agentūrai ar skyriui atveju arba bet kokio tos informacijos naudojimo kitais nei iš pradžių patvirtintais tikslais atveju būtų privaloma gauti išankstinį informaciją suteikusio finansinės žvalgybos padalinio sutikimą.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b.  Valstybės narės užtikrina, kad finansinės žvalgybos padalinio pagal 4a dalį prašomas išankstinis sutikimas būtų suteiktas nedelsiant ir kuo platesniu mastu. Finansinės žvalgybos padalinys, kurio prašoma sutikimo, neatsisako suteikti tokį sutikimą, išskyrus atvejus, kai akivaizdu, kad jis nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį, dėl jo gali būti pakenkta nusikalstamos veikos tyrimui, jis būtų aiškiai neproporcingas teisėtiems fizinio ar juridinio asmens ar prašymą gavusio finansinės žvalgybos padalinio valstybės narės interesams, arba kitaip aiškiai prieštarautų pagrindiniams tos valstybės narės nacionalinės teisės principams. Kiekvienas toks atsisakymas duoti sutikimą turi būti tinkamai paaiškinamas.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a straipsnis

 

Finansinių duomenų perdavimas trečiosioms šalims

 

Perduoti finansinius duomenis trečiosioms šalims ir tarptautiniams partneriams šioje direktyvoje nustatytais tikslais leidžiama tik laikantis sąlygų, nustatytų Direktyvos (ES) 2016/680 V skyriuje arba Reglamento (ES) 2016/679 V skyriuje.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9b straipsnis

 

Keitimasis informacija tarp skirtingų valstybių narių kompetentingų institucijų

 

1.  Kiekviena valstybė narė, atsižvelgdama į nacionalines procedūrines garantijas, užtikrina, kad pagal 3 straipsnio 1 dalį paskirtos jos kompetentingos institucijos gavusios prašymą galėtų keistis informacija, gauta iš valstybių narių pagal Direktyvos (ES) 2015/849 32a straipsnį sukurtų nacionalinių centralizuotų banko sąskaitų registrų, ir kiekvienu konkrečiu atveju kai tos banko sąskaitos informacijos reikia pinigų plovimo, susijusių pirminių nusikaltimų ir teroristų finansavimo prevencijos ir kovos su jais tikslais.

 

2.  Kiekviena valstybė narė, atsižvelgdama į nacionalines procedūrines garantijas, užtikrina, kad pagal 3 straipsnio 1 dalį paskirtos jos kompetentingos institucijos gavusios prašymą galėtų keistis informacija ar finansine analize, kurią pateikti buvo paprašyta tos valstybės narės finansinės žvalgybos padalinio, ir kiekvienu konkrečiu atveju iš kitos valstybės narės paskirtosios kompetentingos institucijos, kai tos finansinės informacijos ar finansinė analizės reikia pinigų plovimo, susijusių pirminių nusikaltimų ir teroristų finansavimo prevencijos ir kovos su jais tikslais.

 

3.  Valstybės narės užtikrina, kad pagal šį straipsnį pateiktas prašymas ir atsakymas į jį būtų perduodami naudojant tam skirtą saugų elektroninių ryšių tinklą, užtikrinantį aukštą duomenų saugumo lygį. Naudojant tokį tinklą sudaromos galimybės tokį prašymą ar atsakymą užfiksuoti raštu tokiomis sąlygomis, kad būtų galima nustatyti autentiškumą.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Europolo prieiga prie banko sąskaitos informacijos ir Europolo bei finansinės žvalgybos padalinių keitimasis informacija

Banko sąskaitos informacijos teikimas Europolui

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos nacionalinis Europolo padalinys atsakytų į deramai pagrįstus prašymus, susijusius su banko sąskaitos informacija, kuriuos, neviršydama savo atsakomybės ribų ir kad galėtų vykdyti savo užduotis, kiekvienu konkrečiu atveju pateikia Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) 2016/794 sukurta Teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas).

1.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos nacionalinis Europolo padalinys turėtų teisę atsakyti į deramai pagrįstus prašymus, susijusius su banko sąskaitos informacija, kuriuos, neviršydama savo atsakomybės ribų ir kad galėtų vykdyti savo užduotis, kiekvienu konkrečiu atveju pateikia Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) 2016/794 sukurta Teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas). Taikoma Reglamento (ES) 2016/794 7 straipsnio 7 dalis.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos finansinės žvalgybos padalinys atsakytų į deramai pagrįstus prašymus, susijusius su finansine informacija arba finansine analize, kurias, neviršydamas savo atsakomybės ribų ir kad galėtų vykdyti savo užduotis, per nacionalinį Europolo padalinį pateikia Europolas.

Išbraukta.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Pagal 1 ir 2 dalis informacija keičiamasi elektroninėmis priemonėmis per programą SIENA ir laikantis Reglamento (ES) 2016/794 nuostatų. Prašyme ir keičiantis informacija vartojama kalba yra programoje SIENA taikoma kalba.

Išbraukta.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a straipsnis

 

Europolo ir finansinės žvalgybos padalinių keitimasis informacija

 

1. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos finansinės žvalgybos padalinys turėtų teisę atsakyti į deramai pagrįstus prašymus, susijusius su finansine informacija ir finansine analize, kuriuos kiekvienu konkrečiu atveju, neviršydamas Europolo atsakomybės ribų ir kad galėtų vykdyti savo užduotis, per nacionalinį Europolo padalinį pateikia Europolas.

 

2. Direktyvos (ES) 2015/849 32 straipsnio 5 dalyje numatytos išimtys taikomos keitimuisi informacija. Kiekvienas atsisakymas turi būti atitinkamai paaiškinamas.

 

3. Vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/794 Europolas per Europolo nacionalinį padalinį suteikia finansinės žvalgybos padaliniui grįžtamąją informaciją apie informacijos ar analizės, pateiktos pagal šį straipsnį, panaudojimą ir apie tyrimų ar patikrinimų, atliktų remiantis ta informacija ar analize, rezultatus.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10b straipsnis

 

Išsami keitimosi informacija tvarka

 

1. Pagal 10 ir 10a straipsnius informacija keičiamasi elektroninėmis priemonėmis per programą SIENA, laikantis Reglamento (ES) 2016/794 nuostatų. Prašyme ir keičiantis informacija vartojama kalba yra programoje SIENA taikoma kalba.

 

2. Informacija keičiamasi kuo greičiau ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per penkias dienas nuo prašymo gavimo. Išimtiniais tinkamai pagrįstais atvejais šis terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip dešimt dienų.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Asmens duomenis, susijusius su 10 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta banko sąskaitos informacija, finansine informacija ir finansine analize, tvarko tik tie Europolo darbuotojai, kurie yra specialiai paskirti ir įgalioti toms užduotims atlikti.

1.  Asmens duomenys, susiję su 10 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta banko sąskaitos informacija, finansine informacija ir finansine analize, tvarkomi tik vykdant operatyvinės analizės projektus, kuriems taikomos Reglamento (ES) 2016/794 18 straipsnio 3 dalyje nustatytos konkrečios apsaugos priemonės.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Europolas praneša pagal Reglamento (ES) 2016/794 41 straipsnį paskirtam duomenų apsaugos pareigūnui apie kiekvieną pagal šios direktyvos 10 straipsnį atliekamą keitimąsi informacija.

2.  Europolas praneša pagal Reglamento (ES) 2016/794 41 straipsnį paskirtam duomenų apsaugos pareigūnui apie kiekvieną pagal šios direktyvos 10 ir 10a straipsnius atliekamą keitimąsi informacija.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Neskelbtinų duomenų tvarkymas

Neskelbtinų asmens duomenų tvarkymas

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Informacija, kuri atskleidžia asmens rasę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religiją ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, sveikatą, lytinį gyvenimą ar seksualinę orientaciją, gali būti tvarkoma tik tiek, kiek tai tikrai būtina ir yra svarbu konkrečiam atvejui.

1.  Asmens duomenis, kurie atskleidžia asmens rasę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religiją ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, su sveikata susijusius duomenis arba su fizinio asmens lytiniu gyvenimu ar seksualine orientacija susijusius duomenis, leidžiama tvarkyti tik laikantis Direktyvos (ES) 2016/680 10 straipsnio.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Su 1 dalyje nurodytais duomenimis susipažinti ir juos tvarkyti gali tik tie asmenys, kurie yra specialiai įgalioti duomenų apsaugos pareigūno nurodymu.

2.  Su 1 dalyje nurodytais duomenimis susipažinti ir juos tvarkyti gali tik tie asmenys, kurie yra specialiai įgalioti ir apmokyti duomenų apsaugos pareigūno nurodymu.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  informacijos prašančios organizacijos pavadinimas ir jos darbuotojo vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys;

a)  informacijos prašančios organizacijos pavadinimas ir jos darbuotojo vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys; ir, jei įmanoma, užklausos arba paieškos rezultatų gavėjo tapatybė;

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  pagal šią direktyvą pateikti prašymai ir priemonės, kuriomis jie buvo pateikti.

c)  pagal šią direktyvą pateiktų prašymų dalykas ir priemonės, kuriomis jie buvo patenkinti.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės priima teisines priemones, kuriomis visiškai arba iš dalies apribojama duomenų subjekto teisė susipažinti su pagal šią direktyvą tvarkomais jo asmens duomenimis tam, kad:

Valstybės narės gali priimti teisines priemones, kuriomis visiškai arba iš dalies apribojama duomenų subjekto teisė susipažinti su pagal šią direktyvą tvarkomais jo asmens duomenimis, laikantis Direktyvos (ES) 2016/680 15 straipsnio 1 dalies.

a)  finansinės žvalgybos padalinys arba nacionalinė kompetentinga institucija galėtų tinkamai vykdyti savo užduotis šios direktyvos tikslais;

 

b)  nebūtų trukdoma oficialiam arba teisiniam nagrinėjimui, analizėms, tyrimams ar procedūroms įgyvendinant šią direktyvą ir užtikrinta, kad nebūtų pakenkta pinigų plovimo, teroristų finansavimo ar kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijai, tyrimui ir nustatymui.

 

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės, naudodamos išsamius statistinius duomenis, peržiūri savo kovos su sunkiomis nusikalstamomis veikomis sistemų veiksmingumą.

1.  Valstybės narės, naudodamos išsamius statistinius duomenis, peržiūri savo sistemų, susijusių su finansinės ir kitos informacijos naudojimu sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už jas tikslams, veiksmingumą ir efektyvumą.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Ne vėliau kaip [Leidinių biurui įrašyti: treji metai nuo šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę dienos], o vėliau kas trejus metus Komisija parengia šios direktyvos įgyvendinimo ataskaitą ir ją pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai. Ataskaita skelbiama viešai.

1.  Ne vėliau kaip [Leidinių biurui įrašyti: dveji metai nuo šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę dienos], o vėliau kas trejus metus Komisija parengia šios direktyvos įgyvendinimo ataskaitą ir ją pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai. Ataskaita skelbiama viešai.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Komisija įvertina kliūtis ir galimybes padidinti finansinės žvalgybos padalinių bendradarbiavimą Sąjungoje, įskaitant tokio koordinavimo ir paramos mechanizmo kaip ES finansinės žvalgybos padalinys įsteigimo galimybę ir tinkamumą.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės ne vėliau kaip XXYY [praėjus 26 mėnesiams nuo Direktyvos (ES).../2018 įsigaliojimo dienos: Leidinių biurui įrašyti direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2015/849, numerį] priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės ne vėliau kaip ... [praėjus 24 mėnesiams nuo Direktyvos (ES).../2018+ įsigaliojimo dienos] priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

 

________________

 

+ OL: prašom įrašyti direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2015/849, numerį.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Ne vėliau kaip [OL: prašom įrašyti datą: treji metai nuo šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę dienos], Komisija parengia ataskaitą, kurioje įvertina konkrečių priemonių būtinumą, kad būtų užtikrintas įstrižasis bendradarbiavimas, t. y. finansinės žvalgybos padalinių vienoje valstybėje narėje bendradarbiavimas su kitos valstybės narės kompetentingomis institucijomis. Ataskaita ir prireikus pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto pateikiami Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  Ne vėliau kaip [OL: prašom įrašyti datą: treji metai nuo šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę dienos] Komisija parengia ataskaitą, kurioje įvertina konkrečių priemonių būtinybę siekiant užtikrinti pagal nacionalinę valstybių narių teisę finansinės žvalgybos padaliniams suteikto organizacinio statuso ir vaidmens vienodumą, kad būtų užtikrintas veiksmingas bendradarbiavimas ir keitimasis informacija. Ataskaita ir prireikus pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto pateikiami Europos Parlamentui ir Tarybai.

(1)

OJ C 367, 10.10.2018, p. 84.


AIŠKINAMOJI DALIS

Bendroji informacija

Nusikalstamos grupės, įskaitant teroristus, veikia skirtingose valstybėse narėse, o jų turtas, įskaitant banko sąskaitas, paprastai yra įvairiose ES arba net ne ES šalyse. Jie naudojasi šiuolaikinėmis technologijomis, kad galėtų per kelias valandas pervesti pinigus iš vienos banko sąskaitos į kitą ir iš vienos valiutos į kitą.

Atliekant sunkių nusikalstamų veikų tyrimus itin svarbu laiku keistis informacija. Neturint finansinės informacijos gali būti prarasta galimybė ištirti sunkius nusikaltimus, sutrukdyti nusikalstamai veiklai, sustabdyti teroristinius išpuolius ir nustatyti ir įšaldyti pajamas iš nusikaltimų. Neturint informacijos apie visas įtariamajam priklausančias sąskaitas, gali būti įšaldyta tik turto dalis, o įtariamasis, sužinojęs apie tai, gali iš kitų sąskaitų pašalinti galimai turimas nepastebėtas lėšas. Daug tyrimų atsiduria aklavietėje todėl, kad nebuvo laiku, tiksliai ir visapusiškai užtikrinta prieiga prie atitinkamų finansinių duomenų.

Dabartinė finansinės informacijos gavimo ir keitimosi ja tvarka turi būti atnaujinta, kad atitiktų spartų lėšų perdavimo Europoje ir pasaulyje tempą. Tuomet bus sėkmingai ištiriama daugiau nusikalstamų veikų ir atitinkamai padidės apkaltinamųjų nuosprendžių ir turto konfiskavimo atvejų skaičius. Tai padės sutrikdyti nusikalstamą veiklą ir padidinti saugumą valstybėse narėse ir visoje Sąjungoje.

Komisijos pasiūlymas

Atsižvelgdama į minėtuosius iššūkius, Europos Komisija siūlo nustatyti tiesioginę kompetentingų institucijų prieigą prie nacionalinių centralizuotų banko sąskaitų registrų arba duomenų paieškos sistemų. Kompetentingos institucijos, kurioms suteikiama prieiga, taip pat yra mokesčių institucijos, kovos su korupcija institucijos, kurioms pagal nacionalinę teisę pavesta atlikti nusikalstamų veikų tyrimus, ir turto susigrąžinimo tarnybos, atsakingos už nusikalstamu būdu įgyto turto atsekimą ir nustatymą, siekiant jį galimai įšaldyti ir konfiskuoti. Be to, Komisija siūlo, kad Europolui būtų suteikta netiesioginė prieiga per valstybių narių nacionalinius padalinius.

Šiuo pasiūlymu taip pat palengvinamas finansinės žvalgybos padalinių bendradarbiavimas tarpusavyje ir jų bendradarbiavimas su kompetentingomis institucijomis bei Europolu (per nacionalinius Europolo padalinius). Jame apibrėžiama, kokios rūšies informacijos (finansinės informacijos, finansinės analizės, teisėsaugos informacijos) gali prašyti atitinkamai kompetentingos institucijos ir finansinės žvalgybos padaliniai, ir nurodomas išsamus nusikalstamų veikų, dėl kurių kiekviena institucija gali keistis informacija kiekvienu konkrečiu atveju, t. y. vykstant konkrečiam tyrimui, sąrašas. Jame nustatyti terminai, iki kurių finansinės žvalgybos padaliniai turėtų keistis informacija, ir reikalavimas naudoti saugų ryšių kanalą, kad informacija būtų keičiamasi dar geriau ir sparčiau. Galiausiai jame reikalaujama, kad valstybės narės paskirtų visas kompetentingas institucijas, turinčias teisę prašyti informacijos. Taip užtikrinamas platesnio masto ir veiksmingesnis ir kartu proporcingas keitimasis informacija.

Pranešėjo nuomonė

Pranešėjas palankiai vertina Europos Komisijos pasiūlymą, nes laiku vykdomi informacijos mainai yra vienas iš Europos Parlamento prioritetų kovojant su pinigų plovimu, susijusiais pirminiais nusikaltimais, terorizmu ir visų formų sunkiais nusikaltimais apskritai. Atsižvelgdamas į tai, jis pritaria nuostatoms dėl prieigos prie nacionalinių banko sąskaitų registrų arba duomenų paieškos sistemų suteikimo kompetentingoms institucijoms, siekiant veiksmingai kovoti su sunkiais nusikaltimais, nes šios nuostatos grindžiamos Penktąja kovos su pinigų plovimu direktyva.

Pranešėjas sutinka, kad reikia stiprinti finansinės žvalgybos padalinių ir kompetentingų institucijų keitimąsi informacija kovojant su sunkiais nusikaltimais. Kartu jis atsižvelgia į skirtingą įvairių valstybių narių finansinės žvalgybos padalinių struktūrą ir formas, ypač į tai, kad reikia išsaugoti finansinės žvalgybos padalinių veiklos nepriklausomumą ir savarankiškumą. Taigi, jis siūlo numatyti, kad finansinės žvalgybos padaliniai turėtų galimybę atsakyti į kompetentingų institucijų ar nacionalinių Europolo padalinių prašymus pateikti finansinę informaciją ar analizę, tačiau jie turėtų atsižvelgti į tai, ar suteikus tokią informaciją ar analizės duomenis nebus padarytas neigiamas poveikis atliekamiems tyrimams ar analizei arba ar informacijos atskleidimas nebus aiškiai neproporcingas teisėtiems fizinio ar juridinio asmens interesams arba neatitiks tikslo, kuriuo jos prašoma.

Informacijos mainų galutiniai terminai buvo šiek tiek pratęsti, siekiant užtikrinti, kad finansinės žvalgybos padaliniai turėtų pakankamai darbo laiko atsakymui pateikti.

Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas yra tai, kad pranešėjas suderina duomenų apsaugos tvarką su galiojančiais teisės aktais ir pašalina nuostatas, kuriomis būtų sukurta nauja tvarka.


Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto NUOMONĖ (28.11.2018)

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomos taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo tam tikrų nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už jas tikslams ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas 2000/642/TVR

(COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))

Nuomonės referentas: Bernd Lucke

PAKEITIMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  siekiant sustiprinti saugumą valstybėse narėse ir visoje Sąjungoje, būtina pagerinti finansinės žvalgybos padalinių ir valdžios institucijų, atsakingų už sunkių nusikaltimų prevenciją, nustatymą, tyrimą arba baudžiamąjį persekiojimą už juos, prieigą prie informacijos, kad būtų sustiprinti jų gebėjimai atlikti finansinius tyrimus ir pagerintas tarpusavio bendradarbiavimas;

(2)  siekiant sustiprinti saugumą ir baudžiamąjį persekiojimą už finansinius nusikaltimus valstybėse narėse ir visoje Sąjungoje, būtina pagerinti finansinės žvalgybos padalinių ir valdžios institucijų, atsakingų už sunkių nusikaltimų prevenciją, nustatymą, tyrimą arba baudžiamąjį persekiojimą už juos, prieigą prie informacijos, kad būtų sustiprinti jų gebėjimai atlikti finansinius tyrimus ir pagerintas tarpusavio bendradarbiavimas;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  valstybės narės privalo sąžiningai, lojaliai ir operatyviai bendradarbiauti, kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalyje;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  kadangi mokesčių administratoriai ir kovos su korupcija agentūros yra atsakingi už nusikalstamų veikų prevenciją, nustatymą, tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą už jas pagal nacionalinę teisę, jie taip pat turėtų būti laikomi institucijomis, kurias galima paskirti įgyvendinant šią direktyvą. Ši direktyva neturėtų būti taikoma administraciniams tyrimams;

(9)  kadangi mokesčių administratoriai ir kovos su korupcija agentūros yra atsakingi už nusikalstamų veikų prevenciją, nustatymą, tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą už jas pagal nacionalinę teisę, jie taip pat turėtų būti laikomi institucijomis, kurias galima paskirti įgyvendinant šią direktyvą. Į šios direktyvos taikymo sritį neturėtų patekti administraciniai tyrimai, kurie nėra finansinės žvalgybos padalinių vykdomi tyrimai siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui ir terorizmo finansavimui, nustatyti šiuos nusikaltimus ir veiksmingai su jais kovoti;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  Direktyva (ES) 2015/849 iš esmės sustiprinta Sąjungos teisinė sistema, kuria reglamentuojama finansinės žvalgybos padalinių veikla ir bendradarbiavimas. Finansinės žvalgybos padalinių įgaliojimai apima teisę susipažinti su finansine, administracine ir teisėsaugos informacija, kurios jiems reikia kovos su pinigų plovimu, susijusiais pirminiais nusikaltimais ir teroristų finansavimu tikslams. Tačiau Sąjungos teisėje nenustatytos visos konkrečios priemonės ir mechanizmai, kurių reikia finansinės žvalgybos padaliniams tokiai informacijai gauti ir savo užduotims atlikti. Kadangi už finansinės žvalgybos padalinių sukūrimą ir sprendimą dėl jų organizacinės struktūros yra atsakingos pačios valstybės narės, o skirtingi finansinės žvalgybos padaliniai turi skirtingą prieigą prie reguliavimo duomenų bazių, todėl teisėsaugos institucijos arba prokuratūros ir finansinės žvalgybos padaliniai nepakankamai keičiasi informacija;

(12)  Direktyva (ES) 2015/849 iš esmės sustiprinta Sąjungos teisinė sistema, kuria reglamentuojama finansinės žvalgybos padalinių veikla ir bendradarbiavimas. Finansinės žvalgybos padalinių teisinis statusas valstybėse narėse yra įvairus – tai gali būti administraciniai, teisėsaugos ir mišraus tipo padaliniai. Finansinės žvalgybos padalinių įgaliojimai apima teisę susipažinti su finansine, administracine ir teisėsaugos informacija, kurios jiems reikia pinigų plovimo, susijusių pirminių nusikaltimų ir teroristų finansavimo prevencijos, nustatymo ir kovos su jais tikslais. Tačiau Sąjungos teisėje nenustatytos visos konkrečios priemonės ir mechanizmai, kurių reikia finansinės žvalgybos padaliniams tokiai informacijai gauti ir savo užduotims atlikti. Kadangi už finansinės žvalgybos padalinių sukūrimą ir sprendimą dėl jų organizacinės struktūros yra atsakingos pačios valstybės narės, o skirtingi finansinės žvalgybos padaliniai turi skirtingą prieigą prie reguliavimo duomenų bazių, todėl teisėsaugos institucijos arba prokuratūros ir finansinės žvalgybos padaliniai nepakankamai keičiasi informacija;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  tuo pat metu šios direktyvos nuostatos nedaro poveikio finansinės žvalgybos padalinių veiklos nepriklausomumui ir savarankiškumui pagal Direktyvą (ES) 2015/849 ir turėtų atitikti tą direktyvą, o tai reiškia, kad finansinės žvalgybos padaliniai toliau turi įgaliojimus ir pajėgumus laisvai vykdyti savo funkcijas, įskaitant gebėjimą savarankiškai priimti sprendimus analizuoti konkrečią informaciją, jos prašyti ir ją skleisti;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  šioje direktyvoje taip pat turėtų būti nustatytas aiškiai apibrėžtas teisinis pagrindas, pagal kurį finansinės žvalgybos padaliniai galėtų prašyti paskirtųjų kompetentingų institucijų saugomų atitinkamų duomenų, kad jie galėtų veiksmingai užkirsti kelią pinigų plovimu, susijusiems pirminiams nusikaltimams ir teroristų finansavimui ir kovoti su jais;

(14)  šioje direktyvoje taip pat turėtų būti nustatytas aiškiai apibrėžtas teisinis pagrindas, pagal kurį finansinės žvalgybos padaliniai galėtų prašyti paskirtųjų kompetentingų institucijų saugomų atitinkamų duomenų, kad jie galėtų veiksmingai užkirsti kelią pinigų plovimu, susijusiems pirminiams nusikaltimams ir teroristų finansavimui, juos nustatyti ir kovoti su jais;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  siekiant veiksmingiau užkirsti kelią pinigų plovimui, susijusiems pirminiams nusikaltimams ir teroristų finansavimui ir kovoti su jais, taip pat sustiprinti finansinės žvalgybos padalinio vaidmenį teikiant finansinę informaciją ir analizę, jam turėtų būti suteikti įgaliojimai kito finansinės žvalgybos padalinio arba jo valstybės narės kompetentingos institucijos prašymu keistis informacija ar analize, kurias jis jau turi arba gali gauti iš įpareigotųjų subjektų. Keičiantis informacija neturėtų būti trukdoma finansinės žvalgybos padaliniui aktyviai platinti savo analizę kitiems finansinės žvalgybos padaliniams, kai atlikus tą analizę atskleidžiami faktai, elgesys ar įtarimas dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo, kurie yra tiesiogiai svarbūs kitiems finansinės žvalgybos padaliniams. Finansinė analizė apima veiklos analizę, kurioje daugiausia dėmesio skiriama atskiriems atvejams ir konkretiems tikslams arba atitinkamai pasirinktai informacijai, atsižvelgiant į gautos informacijos pobūdį ir apimtį, taip pat į tikėtiną informacijos panaudojimą ją išplatinus, taip pat strateginę analizę, skirtą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tendencijoms bei modeliams. Tačiau šia direktyva neturėtų būti daromas poveikis pagal valstybių narių nacionalinę teisę suteiktam finansinės žvalgybos padalinių organizaciniam statusui ir vaidmeniui;

(16)  siekiant veiksmingiau užkirsti kelią pinigų plovimui, susijusiems pirminiams nusikaltimams ir teroristų finansavimui ir kovoti su jais, taip pat sustiprinti finansinės žvalgybos padalinio vaidmenį teikiant finansinę informaciją ir analizę, jam turėtų būti suteikti įgaliojimai kito finansinės žvalgybos padalinio arba jo valstybės narės kompetentingos institucijos prašymu keistis informacija ar analize, kurias jis jau turi arba gali gauti iš įpareigotųjų subjektų. Keičiantis informacija neturėtų būti trukdoma finansinės žvalgybos padaliniui aktyviai platinti savo analizę kitiems finansinės žvalgybos padaliniams, kai atlikus tą analizę atskleidžiami faktai, elgesys ar įtarimas dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo, kurie yra tiesiogiai svarbūs kitiems finansinės žvalgybos padaliniams. Finansinė analizė apima veiklos analizę, kurioje daugiausia dėmesio skiriama atskiriems atvejams ir konkretiems tikslams arba atitinkamai pasirinktai informacijai, atsižvelgiant į gautos informacijos pobūdį ir apimtį, taip pat į tikėtiną informacijos panaudojimą ją išplatinus, taip pat strateginę analizę, skirtą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tendencijoms bei modeliams. Finansinės žvalgybos padaliniams turėtų būti teikiama grįžtamoji informacija apie pateiktos informacijos ir analizės panaudojimą. Tačiau šia direktyva neturėtų būti daromas poveikis pagal valstybių narių nacionalinę teisę suteiktam finansinės žvalgybos padalinių organizaciniam statusui ir vaidmeniui; Ypač FŽP neturėtų būti taikomas įpareigojimas patenkinti prašymus pateikti informaciją, jei yra objektyvių priežasčių daryti prielaidą, kad suteikus tokią informaciją būtų pakenkta atliekamam tyrimui ar analizei, arba išskirtinėmis aplinkybėmis tais atvejais, kai informacijos atskleidimas būtų aiškiai neproporcingas teisėtiems fizinio ar juridinio asmens interesams arba neatitiktų tikslų, kuriais jos prašoma. Atsisakymas patenkinti kito finansinės žvalgybos padalinio ar kompetentingos jo valstybės narės institucijos prašymą pateikti informaciją turėtų būti atitinkamai paaiškintas;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a)  siekiant padidinti FŽP ir kompetentingų institucijų tarpusavio pasitikėjimą ir bendradarbiavimą, taip pat pagerinti kovos su pinigų plovimu ir sunkiomis nusikalstamomis veikomis veiksmingumą, labai svarbu, kad kompetentingos institucijos teiktų FŽP grįžtamąją informaciją apie suteiktos finansinės informacijos panaudojimą ir apie tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo, susijusio su tokia informacija, rezultatus. Todėl valstybės narės turėtų reikalauti, kad kompetentingos institucijos reguliariai teiktų grįžtamąją informaciją finansinės žvalgybos padaliniui, ir turėtų nustatyti atitinkamus mechanizmus, kuriuos taikant būtų galima vykdyti tokį keitimąsi informacija ir imtis tolesnių veiksmų;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16b)  paskirtosioms kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikti įgaliojimai, gavus konkretų prašymą ir atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį, keistis informacija arba analize, kurią jos jau turi arba paprašę gali gauti iš finansinės žvalgybos padalinio, su kitos valstybės narės paskirtomis kompetentingomis institucijomis, kai tos informacijos ar analizės reikia pinigų plovimo, susijusių pirminių nusikaltimų ir teroristų finansavimo prevencijos ir kovos su jais tikslais;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  siekiant užtikrinti greitą, veiksmingą ir nuoseklų bendradarbiavimą, būtina nustatyti finansinių žvalgybos padalinių keitimosi informacija terminus. Informacija, reikalinga tarpvalstybinio pobūdžio byloms nagrinėti ir tyrimams atlikti, reikėtų keistis taip pat sparčiai ir teikiant tokį pat prioritetą, kaip ir panašios nacionalinės bylos atveju. Siekiant užtikrinti, kad informacija būtų dalijimąsi veiksmingai per pagrįstą laiką arba kad būtų paisoma procesinių apribojimų, reikėtų nustatyti terminus. Kai prašymai susiję su konkrečiomis sunkiomis nusikalstamomis veikomis, kaip antai teroristiniais nusikaltimais ir su teroristine grupe arba veikla susijusiomis nusikalstamomis veikomis, apibrėžtomis Sąjungos teisėje, tinkamai pagrįstais atvejais turėtų būti nustatyti trumpesni terminai;

(17)  siekiant užtikrinti greitą, veiksmingą ir nuoseklų bendradarbiavimą, būtina nustatyti finansinių žvalgybos padalinių keitimosi informacija terminus. Informacija, reikalinga tarpvalstybinio pobūdžio byloms nagrinėti ir tyrimams atlikti, reikėtų keistis taip pat sparčiai ir teikiant tokį pat prioritetą, kaip ir panašios nacionalinės bylos atveju. Siekiant užtikrinti, kad informacija būtų dalijamasi veiksmingai per pagrįstą laiką arba kad būtų paisoma procesinių apribojimų, taip pat siekiant suderinti keitimosi informacija tarp FŽP praktiką visoje Sąjungoje, reikėtų nustatyti terminus. Kai prašymai susiję su konkrečiomis sunkiomis nusikalstamomis veikomis, kaip antai teroristiniais nusikaltimais ir su teroristine grupe arba veikla susijusiomis nusikalstamomis veikomis, apibrėžtomis Sąjungos teisėje, tinkamai pagrįstais atvejais turėtų būti nustatyti trumpesni terminai;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  finansinės žvalgybos padaliniams keičiantis informacija turėtų būti naudojamos saugios keitimosi informacija priemonės, visų pirma decentralizuotas kompiuterių tinklas „FIU.net“, kurį Europolas administruoja nuo 2016 m. sausio 1 d., arba jį pakeisiantis tinklas bei „FIU.net“ siūlomi metodai;

(18)  finansinės žvalgybos padaliniams keičiantis informacija turėtų būti naudojamos saugus decentralizuotas elektroninių ryšių tinklas „FIU.net“, kurį Europolas administruoja nuo 2016 m. sausio 1 d., arba jį pakeisiantis tinklas bei „FIU.net“ siūlomi metodai;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  atsižvelgiant į tai, kad finansiniai duomenys, kuriuos turėtų analizuoti finansinės žvalgybos padaliniai, yra neskelbtini, ir į būtinas duomenų apsaugos priemones, šioje direktyvoje turėtų būti konkrečiai nustatyta informacijos, kuria gali keistis finansinės žvalgybos padaliniai ir paskirtosios kompetentingos institucijos, rūšis ir apimtis. Šia direktyva neturėtų būti keičiami jokie duomenų rinkimo metodai, dėl kurių jau susitarta;

(19)  atsižvelgiant į tai, kad finansiniai duomenys, kuriuos turėtų analizuoti finansinės žvalgybos padaliniai, yra neskelbtini, ir į būtinas duomenų apsaugos priemones, šioje direktyvoje turėtų būti konkrečiai nustatyta informacijos, kuria gali keistis finansinės žvalgybos padaliniai ir paskirtosios kompetentingos institucijos, rūšis ir apimtis. Tačiau valstybės narės turėtų galėti nuspręsti išplėsti finansinės informacijos ir banko sąskaitos informacijos, kuria gali keistis finansinės žvalgybos padaliniai ir paskirtos kompetentingos institucijos, apimtį. Jos taip pat gali kompetentingoms institucijoms supaprastinti prieigą prie finansinės informacijos ir banko sąskaitos informacijos nusikalstamų veikų, išskyrus sunkias nusikalstamas veikas, prevencijos, nustatymo, tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais. Šia direktyva neturėtų būti keičiami jokie duomenų rinkimo metodai, dėl kurių jau susitarta, ir ja neturėtų būti nukrypstama nuo galiojančių Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktų;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  pagal savo konkrečias kompetencijas ir uždavinius, nustatytus Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/794 4 straipsnyje16, Europolas teikia paramą valstybių narių tarpvalstybiniams tyrimams, susijusiems su tarpvalstybinių nusikalstamų organizacijų pinigų plovimo veikla. Pagal Reglamentą (ES) 2016/794 nacionaliniai Europolo padaliniai yra Europolo ir valstybių narių kompetentingų institucijų, tiriančių nusikalstamas veikas, ryšių palaikymo įstaigos. Kad Europolui būtų suteikta informacija, būtina jo užduotims vykdyti, valstybės narės turėtų įpareigoti savo finansinės žvalgybos padalinius atsakyti į finansinės informacijos ir finansinės analizės prašymus, kuriuos Europolas teikia per atitinkamą nacionalinį Europolo padalinį; Be to, valstybės narės turėtų įpareigoti savo nacionalinius Europolo padalinius atsakyti į Europolo teikiamus banko sąskaitos informacijos prašymus. Europolo prašymai turi būti tinkamai pagrįsti. Jie turi būti pateikti kiekvienu konkrečiu atveju neviršijant Europolo atsakomybės ribų ir skirti jo užduotims vykdyti;

(20)  pagal savo konkrečias kompetencijas ir uždavinius, nustatytus Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/794 4 straipsnyje16, Europolas teikia paramą valstybių narių tarpvalstybiniams tyrimams, susijusiems su tarpvalstybinių nusikalstamų organizacijų pinigų plovimo veikla. Šiame kontekste Europolas privalo pranešti valstybėms narėms apie bet kokią informaciją ir ryšius tarp su jomis susijusių nusikalstamų veikų. Pagal Reglamentą (ES) 2016/794 nacionaliniai Europolo padaliniai yra Europolo ir valstybių narių kompetentingų institucijų, tiriančių nusikalstamas veikas, ryšių palaikymo įstaigos. Kad Europolui būtų suteikta informacija, būtina jo užduotims vykdyti, valstybės narės turėtų nustatyti, kad jų finansinės žvalgybos padaliniai sparčiai ir dėdami visas pastangas atsakytų į finansinės informacijos ir finansinės analizės prašymus, kuriuos Europolas teikia per atitinkamą nacionalinį Europolo padalinį. Be to, valstybės narės turėtų įpareigoti savo nacionalinius Europolo padalinius atsakyti į Europolo teikiamus banko sąskaitos informacijos prašymus. Europolo prašymai turi būti tinkamai pagrįsti. Jie turi būti pateikti kiekvienu konkrečiu atveju neviršijant Europolo atsakomybės ribų ir skirti jo užduotims vykdyti;

__________________

__________________

16 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR, OL L 135, 2016 5 24, p. 53.

16 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR, OL L 135, 2016 5 24, p. 53.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a)  siekiant stiprinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą, Europolas turėtų sukurti specialų padalinį, kuris remtų ir koordinuotų finansinės žvalgybos padalinių bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija. Šiam padaliniui turėtų būti suteikti įgaliojimai padėti finansinės žvalgybos padaliniams atlikti bendrą tarpvalstybinio pobūdžio bylų analizę, parengti savo analizę ir koordinuoti finansinės žvalgybos padalinių valstybėse narėse veiklą tarpvalstybinio pobūdžio bylose, kai tai būtina siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui, susijusiems pirminiams nusikaltimams ir teroristų finansavimui ir su jais kovoti;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  siekiant užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp veiksmingumo ir aukšto duomenų apsaugos lygio, turėtų būti reikalaujama valstybių narių užtikrinti, jog neskelbtina finansinė informacija, kuri galėtų atskleisti asmens rasę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religiją ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, sveikatą, lytinį gyvenimą ar seksualinę orientaciją, būtų tvarkoma tik tiek, kiek tai tikrai būtina ir yra svarbu konkrečiam tyrimui;

(22)  siekiant užtikrinti aukštą duomenų apsaugos lygį, turėtų būti reikalaujama valstybių narių užtikrinti, jog neskelbtina finansinė informacija, kuri galėtų atskleisti asmens rasę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religiją ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, sveikatą, lytinį gyvenimą ar seksualinę orientaciją, būtų tvarkoma tik tiek, kiek tai tikrai būtina ir yra svarbu konkrečiam tyrimui, ir pagal Direktyvą (ES) 2016/680;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  pagal šią direktyvą gautus asmens duomenis turėtų tvarkyti tik kompetentingos institucijos, kai tai būtina ir proporcinga sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo už juos tikslams;

(25)  pagal šią direktyvą gautus asmens duomenis turėtų tvarkyti tik kompetentingos institucijos, kai tai būtina ir proporcinga sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo už juos tikslais ir vadovaujantis Direktyva (ES) 2016/680;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(27a)  siekiant įveikti dabartinius nacionalinių FŽP bendradarbiavimo sunkumus, turėtų būti įsteigtas europinis FŽP siekiant koordinuoti valstybių narių FŽP tarpvalstybinio pobūdžio bylose, teikti jiems pagalbą ir paramą. Be to, tai ypač tiktų integruotai ES finansų rinkai ir būtų veiksminga kovojant su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu vidaus rinkoje. Už įtartinų sandorių ataskaitų gavimą, jų analizę ir perdavimą nacionalinėms kompetentingoms institucijoms vis tiek būtų pirmiausia atsakingi valstybių narių FŽP. ES FŽP teiktų paramą toms valstybėms narėms, visų pirma vykdant techninės infrastruktūros priežiūrą ir ją plėtojant, siekiant užtikrinti keitimąsi informacija, padedant joms atlikti bendrą tarpvalstybinio pobūdžio bylų analizę ir strateginę analizę, taip pat koordinuojant valstybių narių FŽP darbą tarpvalstybinio pobūdžio bylose;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  Komisija praėjus trejiems metams nuo direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę dienos, o vėliau – kas trejus metus turėtų pateikti direktyvos įgyvendinimo ataskaitą. Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 22 ir 23 punktus19 Komisija, siekdama įvertinti tikrąjį direktyvos poveikį ir tolesnių veiksmų poreikį, taip pat turėtų atlikti šios direktyvos vertinimą, remdamasi informacija, surinkta taikant specialias stebėsenos priemones;

(28)  Komisija praėjus trejiems metams nuo direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę dienos, o vėliau – kas trejus metus turėtų pateikti direktyvos įgyvendinimo ataskaitą. Šioje ataskaitoje taip pat įvertinama, ar reikia užtikrinti skirtingų valstybių narių finansinės žvalgybos padalinių ir kompetentingų institucijų įstrižąjį bendradarbiautų ir ar reikia nacionalinėje teisėje suderinti finansinės žvalgybos padalinių veiklos organizacinį statusą ir vaidmenį. Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 22 ir 23 punktus19 Komisija, siekdama įvertinti tikrąjį direktyvos poveikį ir tolesnių veiksmų poreikį, taip pat turėtų atlikti šios direktyvos vertinimą, remdamasi informacija, surinkta taikant specialias stebėsenos priemones;

_________________

_________________

19 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros; OL L 123, 2016 5 12, p. 1–14.

19 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros; OL L 123, 2016 5 12, p. 1–14.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šioje direktyvoje nustatomos priemonės, kuriomis supaprastinama kompetentingų institucijų prieiga prie finansinės informacijos ir banko sąskaitos informacijos sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas tikslams. Joje taip pat numatomos priemonės, kuriomis supaprastinama finansinės žvalgybos padalinių prieiga prie teisėsaugos informacijos ir palengvinamas finansinės žvalgybos padalinių bendradarbiavimas.

1.  Šioje direktyvoje nustatomos priemonės, kuriomis supaprastinama kompetentingų institucijų prieiga prie finansinės informacijos ir banko sąskaitos informacijos ir sudaromos palankesnės sąlygos ja naudotis sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais. Joje taip pat numatomos priemonės, kuriomis supaprastinama finansinės žvalgybos padalinių prieiga prie teisėsaugos informacijos ir palengvinamas finansinės žvalgybos padalinių bendradarbiavimas, kai tokia informacija yra būtina pinigų plovimo, susijusių pirminių nusikaltimų ir teroristų finansavimo prevencijos, šių nusikaltimų nustatymo ir kovos su jais tikslais.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kompetentingų institucijų įgaliojimams keistis informacija arba gauti informacijos iš įpareigotųjų subjektų pagal Sąjungos teisę arba valstybių narių nacionalinę teisę.

b)  esamiems keitimosi informacija tarp kompetentingų institucijų kanalams arba jų įgaliojimams gauti informacijos iš įpareigotųjų subjektų pagal Sąjungos teisę arba valstybių narių nacionalinę teisę.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos g punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  banko sąskaitos informacija – centralizuotuose banko sąskaitų registruose laikoma tokia informacija:

g)  banko sąskaitos informacija – centralizuotuose banko sąskaitų registruose laikoma informacija apie banko ir mokėjimo sąskaitas bei banko seifus:

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k)  finansinė analizė – finansinės žvalgybos padalinių atliekama veiklos ir strateginė analizė, skirta jų užduotims pagal Direktyvą (ES) 2015/849 atlikti;

k)  finansinė analizė – finansinės žvalgybos padalinių atliekamos veiklos ir strateginės analizės, skirtos jų užduotims pagal Direktyvą (ES) 2015/849 atlikti, rezultatai;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos l a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

la)  kompetentinga institucija – a) valdžios institucija, kompetentinga nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo, be kita ko, apsaugos nuo grėsmių visuomenės saugumui ir jų prevencijos tikslais, arba b) bet kokia kita įstaiga arba subjektas, kuriems pagal valstybės narės teisę pavesta vykdyti viešosios valdžios funkcijas ir naudotis viešaisiais įgaliojimais nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo, be kita ko, apsaugos nuo grėsmių visuomenės saugumui ir jų prevencijos, tikslais.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė iš savo institucijų, atsakingų už nusikalstamų veikų prevenciją, nustatymą, tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą už jas, paskiria kompetentingas institucijas, turinčias prieigos prie valstybių narių pagal Direktyvos (ES) 2015/849 32a straipsnį sukurtų nacionalinių centralizuotų banko sąskaitų registrų teisę ir teisę atlikti juose paiešką. Tai apima nacionalinius Europolo padalinius ir turto susigrąžinimo tarnybas.

1.  Kiekviena valstybė narė iš savo institucijų, atsakingų už nusikalstamų veikų prevenciją, nustatymą, tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą už jas, paskiria kompetentingas institucijas, turinčias prieigos prie valstybių narių pagal Direktyvos (ES) 2015/849 32a straipsnį sukurtų nacionalinių centralizuotų banko sąskaitų registrų teisę ir teisę atlikti juose paiešką. Tai turi būti bent nacionaliniai Europolo padaliniai ir turto susigrąžinimo tarnybos.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kiekviena valstybė narė iš savo institucijų, atsakingų už nusikalstamų veikų prevenciją, nustatymą, tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą už jas, paskiria kompetentingas institucijas, turinčias teisę finansinės žvalgybos padalinio prašyti ir gauti iš jo finansinės informacijos arba finansinės analizės. Tai apima nacionalinius Europolo padalinius.

2.  Kiekviena valstybė narė iš savo institucijų, atsakingų už nusikalstamų veikų prevenciją, nustatymą, tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą už jas, paskiria kompetentingas institucijas, turinčias teisę finansinės žvalgybos padalinio prašyti ir gauti iš jo finansinės informacijos arba finansinės analizės. Tai turi būti bent nacionaliniai Europolo padaliniai.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Kiekviena valstybė narė praneša Komisijai apie kompetentingas institucijas, paskirtas pagal 1 ir 2 dalį, ne vėliau kaip per [6 mėnesius nuo perkėlimo į nacionalinę teisę dienos] ir praneša Komisijai apie visus susijusius pakeitimus. Komisija skelbia pranešimą ir apie visus susijusius pakeitimus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3.  Kiekviena valstybė narė praneša Komisijai apie kompetentingas institucijas, paskirtas pagal 1 ir 2 dalį, ne vėliau kaip per [6 mėnesius nuo perkėlimo į nacionalinę teisę dienos] ir praneša Komisijai apie visus susijusius pakeitimus. Komisija skelbia pranešimą ir apie visus susijusius pakeitimus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, taip pat tiesiogiai informuoja apie tai valstybių narių paskirtąsias kompetentingas institucijas.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad pagal 3 straipsnio 1 dalį paskirtos kompetentingos institucijos turėtų teisę tiesiogiai ir nedelsiant susipažinti su banko sąskaitos informacija ir jos ieškoti, kai tai būtina jų užduotims vykdyti sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas tikslams arba remiant sunkių nusikalstamų veikų tyrimą, įskaitant su tokiu tyrimu susijusio turto nustatymą, sekimą, įšaldymą ir konfiskavimą.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad pagal 3 straipsnio 1 dalį paskirtos kompetentingos institucijos turėtų teisę tiesiogiai ir nedelsiant susipažinti su banko sąskaitos informacija ir jos ieškoti, kai tai būtina jų užduotims vykdyti sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas tikslams arba remiant sunkių nusikalstamų veikų tyrimą, įskaitant su tokiu tyrimu susijusio turto nustatymą, sekimą, įšaldymą ir konfiskavimą. Laikoma, kad teisė susipažinti su informacija ir galimybė jos ieškoti suteikiamos tiesiogiai ir nedelsiant, kai nacionalinės institucijos, naudojančios centrinio banko sąskaitų registrus, kompetentingoms institucijoms operatyviai perduoda informaciją apie banko sąskaitą naudodamosi automatizuotais mechanizmais, su sąlyga, kad jokia tarpinė institucija negalėtų daryti įtakos prašomiems duomenims ar pateiktinai informacijai.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad esamos ir Kovos su pinigų plovimu direktyvos V reikalavimus atitinkančios duomenų bazės galėtų būti naudojamos šios direktyvos reikalavimams įvykdyti.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Su papildoma informacija, kurią valstybės narės gali laikyti esmine ir įtraukti į centralizuotus banko sąskaitų registrus pagal Direktyvos 2018/XX/ES 32a straipsnio 4 dalį, kompetentingos institucijos negali susipažinti ir jos ieškoti pagal šią direktyvą.

2.  Su papildoma informacija, kurią valstybės narės gali laikyti esmine ir įtraukti į centralizuotus banko sąskaitų registrus pagal Direktyvos 2018/XX/ES 32a straipsnio 4 dalį, kompetentingos institucijos negali susipažinti ir jos ieškoti remiantis šia direktyva.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinių paskirtųjų kompetentingų institucijų darbuotojai laikytųsi aukštų profesinių konfidencialumo ir duomenų apsaugos standartų.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė, atsižvelgdama į nacionalines procedūrines garantijas, užtikrina, kad jos nacionalinis finansinės žvalgybos padalinys atsakytų į jos paskirtų kompetentingų institucijų, nurodytų 3 straipsnio 2 dalyje, finansinės informacijos ar finansinės analizės prašymus, kai tos finansinės informacijos arba finansinės analizės reikia kiekvienu konkrečiu atveju sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas tikslams.

1.  Kiekviena valstybė narė, atsižvelgdama į nacionalines procedūrines garantijas, užtikrina, kad jos nacionalinis finansinės žvalgybos padalinys atsakytų į paskirtų kompetentingų institucijų, nurodytų 3 straipsnio 2 dalyje, finansinės informacijos ar finansinės analizės prašymus, kai tos finansinės informacijos arba finansinės analizės reikia kiekvienu konkrečiu atveju sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas tikslams.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Jeigu yra objektyvių priežasčių daryti prielaidą, kad suteikus tokią informaciją būtų padarytas akivaizdus neigiamas poveikis atliekamiems tyrimams ar analizėms, arba išskirtinėmis aplinkybėmis tais atvejais, kai informacijos atskleidimas būtų aiškiai neproporcingas teisėtiems fizinio ar juridinio asmens interesams arba akivaizdžiai neatitiktų tikslų, kuriais jos prašoma, finansinės žvalgybos padalinys prašymo dėl informacijos pateikimo patenkinti neprivalo. Atsisakymas yra tinkamai paaiškinamas nurodant atsisakymo priežastis.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Valstybės narės reikalauja, kad 3 straipsnio 2 dalyje nurodytos kompetentingos institucijos teiktų finansinės žvalgybos padaliniui grįžtamąją informaciją apie tai, kaip pasinaudota pagal šį straipsnį pateikta informacija, ir apie remiantis ta informacija atliktų tyrimų ir patikrinimų rezultatus. Valstybės narės nustato atitinkamus mechanizmus, kad finansinės žvalgybos padaliniai ir 3 straipsnio 2 dalyje nurodytos kompetentingos institucijos galėtų greitai ir saugiai keistis informacija ir tyrimų bei baudžiamojo persekiojimo grįžtamąja informacija.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė, atsižvelgdama į nacionalines procedūrines garantijas, užtikrina, kad jos paskirtos nacionalinės kompetentingos institucijos atsakytų į nacionalinio finansinės žvalgybos padalinio teisėsaugos informacijos prašymus, kai tos informacijos reikia kiekvienu konkrečiu atveju pinigų plovimo, susijusių pirminių nusikaltimų ir teroristų finansavimo prevencijos ir kovos su jais tikslams.

Kiekviena valstybė narė, atsižvelgdama į nacionalines procedūrines garantijas, užtikrina, kad jos paskirtos nacionalinės kompetentingos institucijos laiku atsakytų į nacionalinio finansinės žvalgybos padalinio teisėsaugos informacijos prašymus, kai tos informacijos reikia kiekvienu konkrečiu atveju pinigų plovimo, susijusių pirminių nusikaltimų ir teroristų finansavimo prevencijos, nustatymo ir kovos su jais tikslais.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos finansinės žvalgybos padalinys galėtų keistis finansine informacija arba finansine analize su bet kuriuo finansinės žvalgybos padaliniu Sąjungoje, kai tos finansinės informacijos arba finansinės analizės reikia pinigų plovimo, susijusių pirminių nusikaltimų ir teroristų finansavimo prevencijos ir kovos su jais tikslams.

1.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos finansinės žvalgybos padalinys galėtų nemokamai keistis finansine informacija arba finansine analize su bet kuriuo finansinės žvalgybos padaliniu Sąjungoje, kai tos finansinės informacijos arba finansinės analizės reikia pinigų plovimo, susijusių pirminių nusikaltimų ir teroristų finansavimo prevencijos, nustatymo ir kovos su jais tikslais.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Finansinės žvalgybos padalinys gali atsisakyti keistis informacija tik išimtinėmis aplinkybėmis, kai keitimasis informacija akivaizdžiai neatitinka nacionalinės teisės pagrindinių principų, akivaizdžiai nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį, dėl jo gali būti pakenkta nusikalstamos veikos tyrimui, jis būtų aiškiai neproporcingas teisėtiems fizinio ar juridinio asmens interesams. Tos išimtys nurodomos taip, kad būtų užkirstas kelias nepagrįstiems keitimosi informacija analitiniais tikslais apribojimams. Kiekvienas atsisakymas atitinkamai paaiškinamas.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės užtikrina, kad, kai pagal 1 dalį prašoma finansinės žvalgybos padalinio keistis finansine informacija ar finansine analize, jis tai padarytų kuo greičiau ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per tris dienas nuo prašymo gavimo. Išimtiniais tinkamai pagrįstais atvejais šis terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip 10 dienų.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad, kai pagal 1 dalį prašoma finansinės žvalgybos padalinio keistis finansine informacija ar finansine analize, jis tai padarytų kuo greičiau ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per tris dienas nuo prašymo gavimo. Išimtiniais tinkamai pagrįstais atvejais šis terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip 10 dienų. Tokie patys terminai taikomi siunčiant atitinkamą paaiškinimą 9 straipsnio 1a dalyje nurodyto atsisakymo keistis informacija atveju.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės užtikrina, kad pagal šį straipsnį pateiktas prašymas ir atsakymas į jį būtų perduodami naudojant tam skirtą saugų elektroninių ryšių tinklą „FIU.net“ arba jį pakeisiantį tinklą. Naudojant tokį tinklą turi būti užtikrintas saugus ryšys ir sudarytos galimybės tokį prašymą ar atsakymą užfiksuoti raštu tokiomis sąlygomis, kad būtų galima nustatyti autentiškumą. Sugedus „FIU.net“, finansinė informacija arba finansinė analizė perduodama kitais tinkamais būdais, kuriais užtikrinamas aukštas duomenų saugumo lygis.

4.  Valstybės narės užtikrina, kad pagal šį straipsnį pateiktas prašymas ir atsakymas į jį būtų perduodami naudojant tam skirtą saugų elektroninių ryšių tinklą „FIU.net“ arba jį pakeisiantį tinklą. Naudojant tokį tinklą turi būti užtikrintas saugus ryšys ir sudarytos galimybės tokį prašymą ar atsakymą užfiksuoti raštu tokiomis sąlygomis, kad būtų galima nustatyti autentiškumą. Sugedus „FIU.net“, finansinė informacija arba finansinė analizė perduodama kitais tinkamais būdais, kuriais užtikrinamas toks pat aukštas duomenų saugumo lygis ir kurie taip pat leidžia užfiksuoti raštu tokiomis sąlygomis, kad būtų galima nustatyti autentiškumą.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a straipsnis

 

Keitimasis informacija tarp skirtingų valstybių narių kompetentingų institucijų

 

1.  Kiekviena valstybė narė, atsižvelgdama į nacionalines procedūrines garantijas, užtikrina, kad 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos jos paskirtosios kompetentingos institucijos gavusios prašymą galėtų keistis informacija, gauta iš valstybių narių pagal Direktyvos (ES) 2015/849 32a straipsnį sukurtų nacionalinių centralizuotų banko sąskaitų registrų, ir kiekvienu konkrečiu atveju kai tos banko sąskaitos informacijos reikia pinigų plovimo, susijusių pirminių nusikaltimų ir teroristų finansavimo prevencijos ir kovos su jais tikslais.

 

2.  Kiekviena valstybė narė, atsižvelgdama į nacionalines procedūrines garantijas, užtikrina, kad 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos jos paskirtosios kompetentingos institucijos gavusios prašymą galėtų keistis informacija ar finansine analize, kurią pateikti buvo paprašyta tos valstybės narės finansinės žvalgybos padalinio, ir kiekvienu konkrečiu atveju iš kitos valstybės narės paskirtosios kompetentingos institucijos, kai tos finansinės informacijos ar finansinė analizės reikia pinigų plovimo, susijusių pirminių nusikaltimų ir teroristų finansavimo prevencijos ir kovos su jais tikslais.

 

3.  Valstybės narės užtikrina, kad pagal šį straipsnį pateiktas prašymas ir atsakymas į jį būtų perduodami naudojant tam skirtą saugų elektroninių ryšių tinklą, užtikrinantį aukštą duomenų saugumo lygį. Naudojant tokį tinklą užtikrinamas saugus ryšys ir sudaromos galimybės tokį prašymą ar atsakymą užfiksuoti raštu tokiomis sąlygomis, kad būtų galima nustatyti autentiškumą.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos nacionalinis Europolo padalinys atsakytų į deramai pagrįstus prašymus, susijusius su banko sąskaitos informacija, kuriuos, neviršydama savo atsakomybės ribų ir kad galėtų vykdyti savo užduotis, kiekvienu konkrečiu atveju pateikia Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) 2016/794 sukurta Teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas).

1.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos nacionalinis Europolo padalinys atsakytų į deramai pagrįstus prašymus, susijusius su banko sąskaitos informacija, kuriuos, neviršydama savo tyrimo įgaliojimų ribų ir kad galėtų vykdyti savo užduotis, kiekvienu konkrečiu atveju pateikia Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) 2016/794 sukurta Teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas).

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos finansinės žvalgybos padalinys atsakytų į deramai pagrįstus prašymus, susijusius su finansine informacija arba finansine analize, kurias, neviršydamas savo atsakomybės ribų ir kad galėtų vykdyti savo užduotis, per nacionalinį Europolo padalinį pateikia Europolas.

2.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos finansinės žvalgybos padalinys atsakytų į deramai pagrįstus prašymus, susijusius su finansine informacija arba finansine analize, kurias, neviršydamas savo tyrimo įgaliojimų ribų ir kad galėtų vykdyti savo užduotis, per nacionalinį Europolo padalinį pateikia Europolas.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Jeigu yra objektyvių priežasčių daryti prielaidą, kad suteikus tokią informaciją būtų padarytas akivaizdus neigiamas poveikis atliekamiems tyrimams ar analizėms, arba išskirtinėmis aplinkybėmis tais atvejais, kai informacijos atskleidimas būtų aiškiai neproporcingas teisėtiems fizinio ar juridinio asmens interesams arba akivaizdžiai neatitiktų tikslų, kuriais jos prašoma, finansinės žvalgybos padalinys prašymo dėl informacijos pateikimo patenkinti neprivalo. Kiekvienas atsisakymas atitinkamai paaiškinamas.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Europolas suteikia finansinės žvalgybos padaliniui grįžtamąją informaciją apie finansinės informacijos ar finansinės analizės, pateiktų pagal šį straipsnį, panaudojimą ir apie tyrimų ar patikrinimų, atliktų remiantis ta informacija ar analize, rezultatus.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a straipsnis

 

Europolo analizės, paramos ir koordinavimo skyrius

 

1.  Europolas sukuria specialų padalinį, kuris remtų ir koordinuotų finansinės žvalgybos padalinių bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija. 

 

2.  1 dalyje nurodytas padalinys padeda finansinės žvalgybos padaliniams atlikti bendrą tarpvalstybinio pobūdžio bylų analizę, parengti savo analizę ir koordinuoti finansinės žvalgybos padalinių valstybėse narėse veiklą tarpvalstybinio pobūdžio bylose, kai tai būtina siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui, susijusiems pirminiams nusikaltimams ir teroristų finansavimui ir su jais kovoti;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Asmens duomenis, susijusius su 10 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta banko sąskaitos informacija, finansine informacija ir finansine analize, tvarko tik tie Europolo darbuotojai, kurie yra specialiai paskirti ir įgalioti toms užduotims atlikti.

1.  Asmens duomenis, susijusius su 10 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta banko sąskaitos informacija, finansine informacija ir finansine analize, tvarko tik tie Europolo darbuotojai, kurie yra specialiai paskirti ir įgalioti toms užduotims atlikti. Asmens duomenys tvarkomi laikantis Reglamente (ES) 2016/794 nustatytų duomenų apsaugos priemonių. Europolas tinkamai dokumentuoja tas tvarkymo operacijas.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Informacija, kuri atskleidžia asmens rasę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religiją ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, sveikatą, lytinį gyvenimą ar seksualinę orientaciją, gali būti tvarkoma tik tiek, kiek tai tikrai būtina ir yra svarbu konkrečiam atvejui.

1.  Asmens duomenų tvarkymas, kuriuo atskleidžiama asmens rasinė arba etninė kilmė, politinės pažiūros, religiniai arba filosofiniai įsitikinimai ar priklausymas profesinėms sąjungoms, taip pat genetinių duomenų, biometrinių duomenų tvarkymas siekiant tik nustatyti fizinio asmens tapatybę, arba duomenų apie asmens sveikatą ar lytinį gyvenimą ir seksualinę orientaciją tvarkymas leidžiamas tik tiek, kiek remiantis objektyviomis priežastimis tai laikoma būtina ir svarbu konkrečiu atveju laikantis Direktyvos (ES) 2016/680 10 straipsnio.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  pagal šią direktyvą pateikti prašymai ir priemonės, kuriomis jie buvo pateikti.

c)  pagal šią direktyvą pateiktų prašymų dalykas ir priemonės, kuriomis jie buvo patenkinti.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės priima teisines priemones, kuriomis visiškai arba iš dalies apribojama duomenų subjekto teisė susipažinti su pagal šią direktyvą tvarkomais jo asmens duomenimis tam, kad:

Valstybės narės priima teisines priemones, kuriomis visiškai arba iš dalies apribojama duomenų subjekto teisė susipažinti su pagal šią direktyvą tvarkomais jo asmens duomenimis, laikantis Direktyvos (ES) 2016/680 15 straipsnio 1 dalies, tam, kad:

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

15a straipsnis

 

Europos finansinės žvalgybos padalinys

 

Komisija įsteigia Europos finansinės žvalgybos padalinį (EFŽP), kad Sąjungoje palengvintų koordinavimą, įskaitant keitimąsi informacija tarp FŽP. EFŽP koordinuoja valstybių narių FŽP, jiems padeda ir juos remia tarpvalstybinio pobūdžio bylose. EFŽP toms valstybėms narėms teikia paramą, ypač techninės infrastruktūros priežiūros ir plėtojimo srityje, siekiant užtikrinti keitimąsi informacija, padėdamas joms vykdyti tarpvalstybinio pobūdžio bylų bendrą ir strateginę analizę, ir koordinuoja valstybių narių FŽP darbą tarpvalstybinio pobūdžio bylose. Tam, kad EFŽP galėtų vykdyti savo pareigas, Komisija teikia jam atitinkamus finansinius, žmogiškuosius ir techninius išteklius.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės, naudodamos išsamius statistinius duomenis, peržiūri savo kovos su sunkiomis nusikalstamomis veikomis sistemų veiksmingumą.

1.  Valstybės narės, naudodamos išsamius statistinius duomenis, peržiūri savo sistemų, susijusių su finansinės ir kitos informacijos naudojimu nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais, veiksmingumą ir efektyvumą.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Ne vėliau kaip [OL: prašom įrašyti datą: treji metai nuo šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę dienos], Komisija parengia ataskaitą, kurioje įvertina konkrečių priemonių būtinumą, kad būtų užtikrintas įstrižasis bendradarbiavimas, t. y. finansinės žvalgybos padalinių vienoje valstybėje narėje bendradarbiavimas su kitos valstybės narės kompetentingomis institucijomis. Ataskaita ir prireikus pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto pateikiami Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  Ne vėliau kaip [OL: prašom įrašyti datą: treji metai nuo šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę dienos] Komisija parengia ataskaitą, kurioje įvertina konkrečių priemonių būtinumą siekiant užtikrinti pagal nacionalinę valstybių narių teisę finansinės žvalgybos padaliniams suteikto organizacinio statuso ir vaidmens suvienodinimą, kad būtų užtikrintas veiksmingas bendradarbiavimas ir keitimasis informacija. Ataskaita ir prireikus pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto pateikiami Europos Parlamentui ir Tarybai.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo tam tikrų nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už jas tikslams

Nuorodos

COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

28.5.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Bernd Lucke

31.5.2018

Pakeistas (-a) nuomonės referentas (-ė)

Sander Loones

Svarstymas komitete

22.10.2018

27.11.2018

 

 

Priėmimo data

27.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

43

0

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jeppe Kofod, Thomas Mann, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

43

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

0

-

 

 

2

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo tam tikrų nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už jas tikslams

Nuorodos

COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

17.4.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

28.5.2018

ECON

28.5.2018

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AFET

16.5.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Emil Radev

4.6.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

11.6.2018

15.10.2018

20.11.2018

3.12.2018

Priėmimo data

3.12.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

29

2

6

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Anna Hedh, Emilian Pavel, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Max Andersson, France Jamet

Pateikimo data

7.12.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

29

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld

ECR

Helga Stevens

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Traian Ungureanu

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

6

0

ECR

Branislav Škripek, Kristina Winberg

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. sausio 11 d.Teisinė informacija - Privatumo politika