Proċedura : 2018/0105(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0442/2018

Testi mressqa :

A8-0442/2018

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 17/04/2019 - 16.11

Testi adottati :

P8_TA(2019)0418

RAPPORT     ***I
PDF 1058kWORD 118k
7.12.2018
PE 628.460v01-00 A8-0442/2018

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi regoli li jiffaċilitaw l-użu ta' informazzjoni finanzjarja u informazzjoni oħra għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' ċerti reati kriminali u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/642/ĠAI

(COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

Rapporteur: Emil Radev

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi regoli li jiffaċilitaw l-użu ta' informazzjoni finanzjarja u informazzjoni oħra għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' ċerti reati kriminali u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/642/ĠAI

(COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2018)0213),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 87(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0152/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-12 ta' Lulju 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A8-0442/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.   Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda    1

Proposta għal direttiva

Titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Proposta għal

Proposta għal

DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

li tistabbilixxi regoli li jiffaċilitaw l-użu ta' informazzjoni finanzjarja u informazzjoni oħra għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' ċerti reati kriminali u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/642/ĠAI

li tistabbilixxi regoli li jiffaċilitaw l-użu ta' informazzjoni finanzjarja u informazzjoni oħra għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' reati kriminali serji u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/642/ĠAI

Emenda    2

Proposta għal direttiva

Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2)  Sabiex tissaħħaħ is-sigurtà fl-Istati Membri u madwar l-Unjoni, huwa meħtieġ li jitjieb l-aċċess għal informazzjoni mill-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja u l-awtoritajiet pubbliċi responsabbli għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' forom serji ta' kriminalità, sabiex tissaħħaħ il-kapaċità tagħhom li jwettqu investigazzjonijiet finanzjarji u titjieb il-kooperazzjoni bejniethom.

(2)  Sabiex tissaħħaħ is-sigurtà, titjieb il-prosekuzzjoni ta' reati finanzjarji, jiġi miġġieled il-ħasil tal-flus u tiġi evitata l-evażjoni tat-taxxa fl-Istati Membri u madwar l-Unjoni, huwa meħtieġ li jitjieb l-aċċess għal informazzjoni mill-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja u l-awtoritajiet pubbliċi responsabbli għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' forom serji ta' kriminalità, sabiex tissaħħaħ il-kapaċità tagħhom li jwettqu investigazzjonijiet finanzjarji u titjieb il-kooperazzjoni bejniethom.

Emenda    3

Proposta għal direttiva

Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2a)  L-Istati Membri huma obbligati jikkooperaw b'mod sinċier, leali u mingħajr dewmien skont l-Artikolu 4(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

Emenda      4

Proposta għal direttiva

Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3a)  Il-frodi finanzjarja u l-ħasil tal-flus jaffettwaw lill-kontribwenti Ewropej. Għalhekk, il-ġlieda kontra dawk ir-reati tibqa' prijorità għall-Unjoni.

Emenda    5

Proposta għal direttiva

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6)  Aċċess immedjat u dirett għall-informazzjoni miżmuma fir-reġistri ċentrali tal-kontijiet tal-bank spiss huwa indispensabbli għas-suċċess ta' investigazzjoni kriminali jew għall-identifikazzjoni, l-intraċċar u l-iffriżar f'waqtu tal-assi relatati fid-dawl tal-konfiska tagħhom. Aċċess dirett huwa l-aktar tip ta' aċċess immedjat għall-informazzjoni miżmuma fir-reġistri ċentrali tal-kontijiet tal-bank. Għalhekk, din id-Direttiva għandha tistabbilixxi regoli li jagħtu aċċess dirett għall-informazzjoni miżuma fir-reġistri ċentrali tal-kontijiet tal-bank għall-awtoritajiet innominati tal-Istati Membri u korpi kompetenti oħra għall-prevenzjoni, l-identifkazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' reati kriminali.

(6)  Aċċess immedjat u dirett għall-informazzjoni miżmuma fir-reġistri ċentrali tal-kontijiet tal-bank spiss huwa indispensabbli għas-suċċess ta' investigazzjoni kriminali jew għall-identifikazzjoni, l-intraċċar u l-iffriżar f'waqtu tal-assi relatati fid-dawl tal-konfiska tagħhom. Aċċess dirett huwa l-aktar tip ta' aċċess immedjat għall-informazzjoni miżmuma fir-reġistri ċentrali tal-kontijiet tal-bank. Għalhekk, din id-Direttiva għandha tistabbilixxi regoli li jagħtu aċċess dirett għall-informazzjoni miżmuma fir-reġistri ċentrali tal-kontijiet tal-bank għall-awtoritajiet innominati tal-Istati Membri kompetenti għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' reati kriminali.

Emenda    6

Proposta għal direttiva

Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7)  Peress li f'kull Stat Membru hemm diversi awtoritajiet jew korpi li huma kompetenti għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' reati kriminali, u sabiex jiġi żgurat aċċess proporzjonat għal informazzjoni finanzjarja u informazzjoni oħra skont din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom ikunu meħtieġa jinnominaw liema awtoritajiet għandhom jingħataw is-setgħa li jkollhom aċċess għar-reġistri ċentrali tal-kontijiet tal-bank u jitolbu informazzjoni mill-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja għall-finijiet ta' din id-Direttiva.

(7)  Peress li f'kull Stat Membru hemm diversi awtoritajiet jew korpi li huma kompetenti għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' reati kriminali, u sabiex jiġi żgurat aċċess proporzjonat għal informazzjoni finanzjarja u informazzjoni oħra skont din id-Direttiva, l-Istati Membri huma meħtieġa jinnominaw liema awtoritajiet jenħtieġ li jingħataw is-setgħa li jkollhom aċċess għar-reġistri ċentrali tal-kontijiet tal-bank u li jenħtieġ li jkunu jistgħu jitolbu informazzjoni mill-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja għall-finijiet ta' din id-Direttiva. L-Istati Membri huma wkoll meħtieġa jiddelimitaw is-setgħat ta' tali awtoritajiet.

Emenda    7

Proposta għal direttiva

Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(9)  Sakemm l-awtoritajiet tat-taxxa u l-aġenziji kontra l-korruzzjoni jkunu kompetenti għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' reati kriminali skont il-liġi nazzjonali, dawn għandhom jitqiesu wkoll bħala awtoritajiet li jistgħu jiġu nnominati għall-finijiet ta' din id-Direttiva. L-investigazzjonijiet amministrattivi ma għandhomx ikunu koperti taħt din id-Direttiva.

(9)  Sakemm l-awtoritajiet tat-taxxa u l-aġenziji kontra l-korruzzjoni jkunu kompetenti għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' reati kriminali skont il-liġi nazzjonali, dawn għandhom jitqiesu wkoll bħala awtoritajiet li jistgħu jiġu nnominati għall-finijiet ta' din id-Direttiva. L-investigazzjonijiet amministrattivi, għajr dawk imwettqa mill-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja fil-kuntest tal-prevenzjoni, l-identifikazzjoni u l-ġlieda effettiva kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, jenħtieġ li ma jkunux koperti taħt din id-Direttiva.

Emenda    8

Proposta għal direttiva

Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(10)  L-awturi tar-reati kriminali, b'mod partikolari l-gruppi kriminali u t-terroristi, spiss joperaw fi Stati Membri differenti u l-assi tagħhom, inklużi l-kontijiet tal-bank, spiss ikunu jinsabu fi Stati Membri oħra. Minħabba d-dimensjoni transkonfinali ta' reati serji, inkluż it-terroriżmu, u tal-attivitajiet finanzjarji relatati, spiss ikun meħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jwettqu investigazzjonijiet biex jaċċessaw informazzjoni dwar il-kontijiet tal-bank miżmuma fi Stati Membri oħra.

(10)  L-awturi tar-reati kriminali, bħall-frodi finanzjarja u l-ħasil tal-flus, spiss ikunu l-gruppi kriminali u l-organizzazzjonijiet ta' terroristi li joperaw fi Stati Membri differenti u l-assi tagħhom, inklużi l-kontijiet tal-bank, spiss ikunu jinsabu fi Stati Membri oħra. Minħabba d-dimensjoni transfruntiera ta' reati serji, inkluż it-terroriżmu, u tal-attivitajiet finanzjarji relatati, spiss ikun meħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jwettqu investigazzjonijiet kriminali biex jaċċessaw informazzjoni dwar il-kontijiet tal-bank miżmuma fi Stati Membri oħra.

Emenda    9

Proposta għal direttiva

Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(11)  L-informazzjoni akkwistata mill-awtoritajiet kompetenti mir-reġistri ċentrali nazzjonali tal-kontijiet tal-bank tista' tiġi skambjata mal-awtoritajiet kompetenti li jinsabu fi Stat Membru differenti, skont id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2006/960/ĠAI14 u d-Direttiva 2014/41/UE15 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

(11)  L-informazzjoni akkwistata mill-awtoritajiet kompetenti mir-reġistri ċentrali nazzjonali tal-kontijiet tal-bank tista' tiġi skambjata mal-awtoritajiet kompetenti li jinsabu fi Stat Membru differenti, skont id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2006/960/ĠAI14 u d-Direttiva 2014/41/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill15, f'konformità mar-regoli applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data.

_________________

_________________

14 Id-Deċiżjoni Qafas 2006/960/ĠAI tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar is-simplifikazzjoni tal-iskambju ta' informazzjoni u intelligence bejn l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, ĠU L 386 tad-29.12.2006, p. 89.

14 Id-Deċiżjoni Qafas 2006/960/ĠAI tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar is-simplifikazzjoni tal-iskambju ta' informazzjoni u intelligence bejn l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, ĠU L 386 tad-29.12.2006, p. 89.

15 Id-Direttiva 2014/41/UE tat-3 ta' April 2014 dwar l-Ordni ta' Investigazzjoni Ewropew f'materji kriminali, ĠU L 130 tal-1.5.2014, p. 1.

15 Id-Direttiva 2014/41/UE tat-3 ta' April 2014 dwar l-Ordni ta' Investigazzjoni Ewropew f'materji kriminali, ĠU L 130 tal-1.5.2014, p. 1.

 

.

Emenda    10

Proposta għal direttiva

Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(12)  Id-Direttiva (UE) 2015/849 tejbet b'mod sostanzjali l-qafas legali tal-Unjoni li jirregola l-attività u l-kooperazzjoni tal-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja. Is-setgħat tal-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja jinkludu d-dritt ta' aċċess għall-informazzjoni finanzjarja, amministrattiva u dwar l-infurzar tal-liġi li huma jeħtieġu biex jiġġieldu l-ħasil tal-flus, ir-reati relattivi assoċjati u l-finanzjament tat-terroriżmu. Madankollu, id-dritt tal-Unjoni ma jistabbilixxix l-għodod u l-mekkaniżmi speċifiċi kollha li l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja għandu jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom sabiex jaċċessaw dik l-informazzjoni u jwettqu l-kompiti tagħhom. Peress li l-Istati Membri jibqgħu kompletament responsabbli biex jistabbilixxu u jiddeċiedu dwar in-natura organizzazzjonali tal-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja, Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja differenti għandhom gradi differenti ta' aċċess għall-bażijiet tad-data regolatorji li jwassal għal skambju insuffiċjenti ta' informazzjoni bejn is-servizzi tal-infurzar tal-liġi jew ta' prosekuzzjoni u l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja.

(12)  Id-Direttiva (UE) 2015/849 tejbet b'mod sostanzjali l-qafas legali tal-Unjoni li jirregola l-attività u l-kooperazzjoni tal-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja, inkluża l-possibbiltà li jiġi stabbilit mekkaniżmu ta' koordinazzjoni u appoġġ. Is-setgħat tal-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja, li l-istatus legali tagħhom ivarja mal-Istati Membri minn wieħed amministrattiv jew tal-infurzar tal-liġi għal wieħed ibridu, jinkludu d-dritt ta' aċċess għall-informazzjoni finanzjarja, amministrattiva u dwar l-infurzar tal-liġi li huma jeħtieġu biex jipprevjenu, jidentifikaw u jiġġieldu l-ħasil tal-flus, ir-reati relattivi assoċjati u l-finanzjament tat-terroriżmu. Madankollu, id-dritt tal-Unjoni ma jistabbilixxix l-għodod u l-mekkaniżmi speċifiċi kollha li l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja għandu jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom sabiex jaċċessaw dik l-informazzjoni u jwettqu l-kompiti tagħhom. Peress li l-Istati Membri jibqgħu kompletament responsabbli biex jistabbilixxu u jiddeċiedu dwar in-natura organizzazzjonali tal-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja, Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja differenti għandhom gradi differenti ta' aċċess għall-bażijiet tad-data regolatorji li jwassal għal skambju insuffiċjenti ta' informazzjoni bejn is-servizzi tal-infurzar tal-liġi jew ta' prosekuzzjoni u l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja.

Emenda    11

Proposta għal direttiva

Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(13)  Sabiex tissaħħaħ iċ-ċertezza tad-dritt u l-effettività operazzjonali, din id-Direttiva għandha tistabbilixxi regoli biex issaħħaħ il-kapaċità tal-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja li jikkondividu l-informazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti nnominati tagħhom għal kull reat kriminali serju.

(13)  Sabiex tissaħħaħ iċ-ċertezza tad-dritt u l-effettività operazzjonali, din id-Direttiva jenħtieġ li tistabbilixxi regoli biex issaħħaħ il-kapaċità tal-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja li jikkondividu l-informazzjoni jew l-analiżi mal-awtoritajiet kompetenti nnominati fl-Istati Membri tagħhom għal kull reat kriminali serju. B'mod aktar preċiż, l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja jenħtieġ li jkunu jistgħu jikkondividu l-informazzjoni jew l-analiżi mal-awtoritajiet kompetenti nnominati għall-finijiet tal-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni tal-ħasil tal-flus, ir-reati predikati assoċjati u l-finanzjament tat-terroriżmu, u, fejn ikun meħtieġ fuq bażi ta' każ b'każ, tar-reati kriminali serji. Fl-istess ħin, din id-Direttiva jenħtieġ li ma taffettwax l-indipendenza u l-awtonomija operazzjonali tal-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja kif stabbiliti fid-Direttiva (UE) 2015/849, inkluża l-kapaċità li jittieħdu deċiżjonijiet awtonomi biex tiġi analizzata, mitluba u disseminata l-informazzjoni. Kwalunkwe rifjut ta' konformità ma' talba għal informazzjoni minn awtorità kompetenti fl-Istat Membru tagħha jenħtieġ li jiġi spjegat kif xieraq.

Emenda    12

Proposta għal direttiva

Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(14)  Din id-Direttiva għandha tistabbilixxi wkoll qafas legali ddefinit b'mod ċar sabiex tippermetti lill-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja jitolbu data rilevanti maħżuna mill-awtoritajiet kompetenti nnominati sabiex jippermettulhom jipprevjenu u jiġġieldu l-ħasil tal-flus, ir-reati predikati assoċjati u l-finanzjament tat-terroriżmu b'mod effettiv.

(14)  Din id-Direttiva jenħtieġ li tistabbilixxi wkoll qafas legali ddefinit b'mod ċar sabiex tippermetti lill-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja jitolbu data rilevanti maħżuna mill-awtoritajiet kompetenti nnominati fl-Istati Membri tagħhom sabiex jippermettulhom jipprevjenu, jidentifikaw u jiġġieldu l-ħasil tal-flus, ir-reati predikati assoċjati u l-finanzjament tat-terroriżmu b'mod effettiv.

Emenda    13

Proposta għal direttiva

Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(15)  Il-kondiviżjoni ta' informazzjoni bejn l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja u mal-awtoritajiet kompetenti għandha tkun permessa biss fejn ikun meħtieġ fuq bażi ta' każ b'każ, għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' reati kriminali serji jew għall-ħasil tal-flus, ir-reati predikati assoċjati u l-finanzjament tat-terroriżmu.

(15)  Il-kondiviżjoni ta' informazzjoni bejn l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja jenħtieġ li tkun permessa għall-finijiet ta' prevenzjoni, identifikazzjoni, investigazzjoni jew prosekuzzjoni ta' ħasil tal-flus, ir-reati predikati assoċjati jew il-finanzjament tat-terroriżmu, u, f'każijiet eċċezzjonali u urġenti fejn ikunu suffiċjentement iġġustifikati, ta' reati kriminali serji. Tali kondiviżjoni ta' informazzjoni jenħtieġ li ma tkunx ostakolata.

Emenda    14

Proposta għal direttiva

Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(16)  Sabiex tipprevjeni u tiġġieled il-ħasil tal-flus, ir-reati predikati assoċjati u l-finanzjament tat-terroriżmu b'mod aktar effettiv u sabiex issaħħaħ ir-rwol tagħha fil-provvediment ta' informazzjoni u analiżi finanzjarja, Unità tal-Intelligence Finanzjarja għandha tingħata s-setgħa li tiskambja informazzjoni jew analiżi li hija diġà fil-pussess tagħha jew li tista' tinkiseb minn entitajiet obbligati fuq it-talba ta' Unità tal-Intelligence Finanzjarja oħra jew ta' awtorità kompetenti fl-Istat Membru tagħha. Dan l-iskambju ma għandux ixekkel ir-rwol attiv ta' Unità tal-Intelligence Finanzjarja fit-tixrid tal-analiżi tagħha lil Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja oħra fejn dik l-analiżi tiżvela fatti, imġiba jew suspett ta' ħasil tal-flus u finanzjament tat-terroriżmu ta' interess dirett għal dawk l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja oħra. L-analiżi finanzjarja tkopri analiżi operazzjonali li tiffoka fuq każijiet individwali u miri speċifiċi jew fuq informazzjoni magħżula xierqa, skont it-tip u l-volum tad-divulgazzjonijiet riċevuti u l-użu mistenni tal-informazzjoni wara t-tixrid kif ukoll analiżi strateġika li tindirizza x-xejriet u t-tendenzi tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu. Madankollu, din id-Direttiva għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-istatus organizzazzjonali u r-rwol mogħti lill-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja skont il-liġi nazzjonali tal-Istati Membri.

(16)  Sabiex tipprevjeni, tidentifika u tiġġieled il-ħasil tal-flus, ir-reati predikati assoċjati u l-finanzjament tat-terroriżmu b'mod aktar effettiv u sabiex issaħħaħ ir-rwol tagħha fil-provvediment ta' informazzjoni u analiżi finanzjarja, Unità tal-Intelligence Finanzjarja jenħtieġ li tingħata s-setgħa li tiskambja informazzjoni li hija diġà fil-pussess tagħha jew li tista' tinkiseb minn entitajiet obbligati jew analiżi li hija diġà fil-pussess tagħha fuq it-talba ta' Unità tal-Intelligence Finanzjarja oħra jew ta' awtorità kompetenti fl-Istat Membru tagħha. Dan l-iskambju ma għandux ixekkel ir-rwol attiv ta' Unità tal-Intelligence Finanzjarja fit-tixrid tal-analiżi tagħha lil Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja oħra fejn dik l-analiżi tiżvela fatti, imġiba jew suspett ta' ħasil tal-flus u finanzjament tat-terroriżmu ta' interess dirett għal dawk l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja oħra. L-analiżi finanzjarja tkopri analiżi operazzjonali li tiffoka fuq każijiet individwali u miri speċifiċi jew fuq informazzjoni magħżula xierqa, skont it-tip u l-volum tad-divulgazzjonijiet riċevuti u l-użu mistenni tal-informazzjoni wara t-tixrid kif ukoll analiżi strateġika li tindirizza x-xejriet u t-tendenzi tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu. Huwa essenzjali li l-UIF jiġu pprovduti b'rispons mill-awtoritajiet kompetenti fir-rigward tal-użu li jsir mill-informazzjoni finanzjarja u l-analiżi finanzjarja pprovduti u l-eżitu tal-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni relatata ma' tali informazzjoni. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu mekkaniżmi xierqa biex jippermettu tali skambji ta' informazzjoni u segwiti. Madankollu, din id-Direttiva għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-istatus organizzazzjonali u r-rwol mogħti lill-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja skont il-liġi nazzjonali tal-Istati Membri.

Emenda    15

Proposta għal direttiva

Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(17)  Il-limiti ta' żmien għal skambji ta' informazzjoni bejn l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja huma meħtieġa sabiex tiġi żgurata kooperazzjoni rapida, effettiva u konsistenti. Il-kondiviżjoni ta' informazzjoni li hija meħtieġa biex jiġu solvuti każijiet u investigazzjonijiet transkonfinali għandha titwettaq bl-istess rapidità u prijorità bħal dawk għal każ domestiku simili. Għandhom jingħataw limiti ta' żmien biex tiġi żgurata l-kondiviżjoni ta' informazzjoni effettiva fi żmien raġonevoli jew sabiex jiġu rrispettati l-limitazzjonijiet proċedurali. Limiti ta' żmien iqsar għandhom jingħataw f'każijiet debitament iġġustifikati, fejn it-talbiet jirrelataw ma' reati kriminali serji speċifiċi, bħal reati terroristiċi u reati relatati ma' grupp terroristiku jew attivitajiet kif stabbilit fid-dritt tal-Unjoni.

(17)  Il-limiti ta' żmien għal skambji ta' informazzjoni bejn l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja huma meħtieġa sabiex tiġi żgurata kooperazzjoni rapida, effettiva u konsistenti. Il-kondiviżjoni ta' informazzjoni li hija meħtieġa biex jiġu solvuti każijiet u investigazzjonijiet transfruntiera għandha titwettaq bl-istess rapidità u prijorità bħal dawk għal każ domestiku simili. Għandhom jingħataw limiti ta' żmien biex tiġi żgurata l-kondiviżjoni ta' informazzjoni effettiva fi żmien raġonevoli jew sabiex jiġu rrispettati l-limitazzjonijiet proċedurali, kif ukoll sabiex jiġu armonizzati l-prattiki ta' skambju ta' informazzjoni bejn l-UIF madwar l-Unjoni. Limiti ta' żmien iqsar għandhom jingħataw f'każijiet debitament iġġustifikati, fejn it-talbiet jirrelataw ma' reati kriminali serji speċifiċi, bħal reati terroristiċi u reati relatati ma' grupp terroristiku jew attivitajiet kif stabbilit fid-dritt tal-Unjoni.

Emenda    16

Proposta għal direttiva

Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(19)  Minħabba s-sensittività tad-data finanzjarja li għandha tiġi analizzata mill-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja u s-salvagwardji meħtieġa tal-protezzjoni tad-data, din id-Direttiva għandha tistabbilixxi speċifikament it-tip u l-kamp ta' applikazzjoni tal-informazzjoni li jistgħu jiġu skambjati bejn l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja u ma' awtoritajiet kompetenti nnominati. Din id-Direttiva ma għandha ġġib l-ebda bidla għall-metodi ta' ġbir tad-data miftiehma attwalment.

(19)  Minħabba s-sensittività tad-data finanzjarja li għandha tiġi analizzata mill-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja u s-salvagwardji meħtieġa tal-protezzjoni tad-data, din id-Direttiva għandha tistabbilixxi speċifikament it-tip u l-kamp ta' applikazzjoni tal-informazzjoni li jistgħu jiġu skambjati bejn l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja u ma' awtoritajiet kompetenti nnominati. Din id-Direttiva ma għandha ġġib l-ebda bidla għall-metodi ta' ġbir tad-data miftiehma attwalment. Madankollu, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jiddeċiedu li jwessgħu l-kamp ta' applikazzjoni tal-informazzjoni finanzjarja u tal-informazzjoni tal-kontijiet tal-bank li jistgħu jiġu skambjati bejn l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja u l-awtoritajiet kompetenti nnominati. L-Istati Membri jistgħu jiffaċilitaw ukoll l-aċċess mill-awtoritajiet kompetenti għall-informazzjoni finanzjarja u l-informazzjoni tal-kontijiet tal-bank għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' reati kriminali minbarra reati kriminali serji. Din id-Direttiva jenħtieġ li ma tidderogax mir-regoli applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data.

Emenda    17

Proposta għal direttiva

Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(20)  Skont il-kompetenzi u l-kompiti speċifiċi tagħha kif stabbilit fl-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) 2016/794 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill16, il-Europol tipprovdi appoġġ għall-investigazzjonijiet transkonfinali tal-Istati Membri fl-attivitajiet tal-ħasil tal-flus ta' organizzazzjonijiet kriminali transnazzjonali. Skont ir-Regolament (UE) 2016/794, l-Unitajiet Nazzjonali tal-Europol huma l-korpi ta' kollegament bejn il-Europol u l-awtoritajiet tal-Istati Membri li huma kompetenti biex jinvestigaw ir-reati kriminali. Sabiex il-Europol tingħata l-informazzjoni meħtieġa biex twettaq il-kompiti tagħha, l-Istati Membri għandhom jipprevedu li l-Unità tal-Intelligence Finanzjarja tagħhom twieġeb għat-talbiet għal informazzjoni finanzjarja u analiżi finanzjarja magħmula mill-Europol permezz tal-Unità Nazzjonali tal-Europol rispettiva. L-Istati Membri għandhom jipprevedu wkoll li l-Unità Nazzjonali tal-Europol tagħhom twieġeb għat-talbiet għal informazzjoni dwar il-kontijiet tal-bank mill-Europol. It-talbiet magħmula mill-Europol għandhom ikunu debitament ġustifikati. Dawn għandhom isiru fuq bażi ta' każ b'każ, fi ħdan il-limiti tar-responsabbiltajiet tal-Europol u għat-twettiq tal-kompiti tagħha.

(20)  Skont il-kompetenzi u l-kompiti speċifiċi tagħha kif stabbilit fl-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) 2016/794 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill16, il-Europol tipprovdi appoġġ għall-investigazzjonijiet transkonfinali tal-Istati Membri fl-attivitajiet tal-ħasil tal-flus ta' organizzazzjonijiet kriminali transnazzjonali. F'dak il-kuntest, il-Europol hija obbligata li tinnotifika lill-Istati Membri bi kwalunkwe informazzjoni u konnessjoni bejn ir-reati kriminali li jikkonċernaw lil dawk l-Istati Membri. Skont ir-Regolament (UE) 2016/794, l-Unitajiet Nazzjonali tal-Europol huma l-korpi ta' kollegament bejn il-Europol u l-awtoritajiet tal-Istati Membri li huma kompetenti biex jinvestigaw ir-reati kriminali. Sabiex il-Europol tingħata l-informazzjoni meħtieġa biex twettaq il-kompiti tagħha, l-Istati Membri jenħtieġ li jipprevedu li l-Unità tal-Intelligence Finanzjarja tagħhom tkun intitolata li twieġeb għat-talbiet għal informazzjoni finanzjarja u analiżi finanzjarja magħmula mill-Europol permezz tal-Unità Nazzjonali tal-Europol rispettiva. L-Istati Membri għandhom jipprevedu wkoll li l-Unità Nazzjonali tal-Europol tagħhom tkun intitolata li twieġeb għat-talbiet għal informazzjoni dwar il-kontijiet tal-bank mill-Europol. It-talbiet magħmula mill-Europol għandhom ikunu debitament ġustifikati. Dawn għandhom isiru fuq bażi ta' każ b'każ, fi ħdan il-limiti tar-responsabbiltajiet tal-Europol u għat-twettiq tal-kompiti tagħha. L-indipendenza operattiva u l-awtonomija tal-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja jenħtieġ li ma jkunux ipperikolati u d-deċiżjoni dwar jekk tiġix provduta l-informazzjoni jew l-analiżi mitluba jenħtieġ li tibqa' tal-Unità tal-Intelligence Finanzjarja. Sabiex tiġi żgurata kooperazzjoni rapida u effettiva, jenħtieġ li jiġu stabbiliti limiti ta' żmien għat-tweġibiet tal-UIF għat-talbiet tal-Europol.

__________________

__________________

16 Ir-Regolament (UE) 2016/794 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2016 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) u li jissostitwixxi u jħassar id-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2009/371/ĠAI, 2009/934/ĠAI, 2009/935/ĠAI, 2009/936/ĠAI u 2009/968/ĠAI, ĠU L 135, 24.5.2016, p. 53.

16 Ir-Regolament (UE) 2016/794 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2016 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) u li jissostitwixxi u jħassar id-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2009/371/ĠAI, 2009/934/ĠAI, 2009/935/ĠAI, 2009/936/ĠAI u 2009/968/ĠAI, ĠU L 135, 24.5.2016, p. 53.

Emenda    18

Proposta għal direttiva

Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(21a)  Sabiex tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja, il-Kummissjoni Ewropea jenħtieġ li twettaq valutazzjoni tal-impatt fil-futur qrib sabiex tevalwa l-possibbiltà u l-adegwatezza tat-twaqqif ta' mekkaniżmu ta' koordinazzjoni u appoġġ, bħal UIF tal-UE.

Emenda    19

Proposta għal direttiva

Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(22)  Sabiex jinkiseb bilanċ xieraq bejn l-effiċjenza u livell għoli tal-protezzjoni tad-data, l-Istati Membri għandhom ikunu meħtieġa jiżguraw li l-ipproċessar ta' informazzjoni finanzjarja sensittiva li tista' tiżvela r-razza jew l-oriġini etnika, l-opinjonijiet politiċi, ir-reliġjon jew it-twemmin filosofiku, is-sħubija fi trejdjunjin, is-saħħa, il-ħajja sesswali jew l-orjentazzjoni sesswali ta' persuna, għandu jitħalla biss sa fejn ikun strettament meħtieġ u rilevanti għal investigazzjoni speċifika.

(22)  Sabiex jinkiseb bilanċ xieraq bejn l-effiċjenza u livell għoli tal-protezzjoni tad-data, l-Istati Membri jenħtieġ li jkunu meħtieġa jiżguraw li l-ipproċessar ta' informazzjoni finanzjarja sensittiva li tista' tiżvela r-razza jew l-oriġini etnika, l-opinjonijiet politiċi, ir-reliġjon jew it-twemmin filosofiku, is-sħubija fi trejdjunjin, is-saħħa, il-ħajja sesswali jew l-orjentazzjoni sesswali ta' persuna, jenħtieġ li jkun permess minn persuni speċifikament awtorizzati u biss sa fejn ikun strettament meħtieġ, rilevanti u proporzjonat għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' reat speċifiku u f'konformità mar-regoli applikabbli tal-protezzjoni tad-data.

Emenda    20

Proposta għal direttiva

Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(23)  Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali u tosserva l-prinċipji rikonoxxuti mill-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari d-dritt għar-rispett għall-ħajja privata u għall-ħajja tal-familja (Artikolu 7) u d-dritt għall-protezzjoni tad-data personali (Artikolu 8), fil-liġi internazzjonali u ftehimiet internazzjonali li għalihom l-Unjoni jew l-Istati Membri kollha huma partijiet, inkluża l-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali, u fil-kostituzzjonijiet tal-Istati Membri fl-oqsma ta' applikazzjoni rispettivi tagħhom.

(23)  Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali u tosserva l-prinċipji rikonoxxuti mill-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari d-dritt għar-rispett għall-ħajja privata u għall-ħajja tal-familja (Artikolu 7), id-dritt għall-protezzjoni tad-data personali (Artikolu 8), id-dritt għal rimedju effettiv u għal proċess ġust (Artikolu 47), il-preżunzjoni tal-innoċenza u d-dritt tad-difiża (Artikolu 48), il-prinċipji tal-legalità u l-proporzjonalità tar-reati kriminali u l-pieni (Artikolu 49), fil-liġi internazzjonali u ftehimiet internazzjonali li għalihom l-Unjoni jew l-Istati Membri kollha huma partijiet, inkluża l-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali, u fil-kostituzzjonijiet tal-Istati Membri fl-oqsma ta' applikazzjoni rispettivi tagħhom. Din id-Direttiva tirrispetta u tosserva wkoll il-libertà ta' intrapriża u l-projbizzjoni tad-diskriminazzjoni.

Emenda    21

Proposta għal direttiva

Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(25)  Id-data personali miksuba skont din id-Direttiva għandha tiġi pproċessata biss mill-awtoritajiet kompetenti fejn ikun meħtieġ u proporzjonat għall-finijiet ta' prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' reat serju jew infurzar ta' sanzjonijiet kriminali.

(25)  Kwalunkwe data personali miksuba skont din id-Direttiva jenħtieġ li tiġi pproċessata biss f'konformità mad-Direttiva (UE) 2016/680 u mar-Regolament (UE) 2016/679 mill-awtoritajiet kompetenti fejn ikun meħtieġ u proporzjonat għall-finijiet ta' prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' reat serju jew infurzar ta' sanzjonijiet kriminali.

Emenda    22

Proposta għal direttiva

Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(26)  Barra minn hekk, sabiex jiġi rrispettat id-dritt għall-protezzjoni tad-data personali u d-dritt għall-privatezza u jiġi limitat l-impatt tal-aċċess għall-informazzjoni li tinsab fir-reġistri ċentrali tal-kontijiet tal-bank u fis-sistemi għall-irkupru tad-data, huwa essenzjali li jiġu previsti kundizzjonijiet li jillimitaw l-aċċess. B'mod partikolari, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li politiki u miżuri xierqa dwar il-protezzjoni tad-data japplikaw għall-aċċess għal data personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet ta' din id-Direttiva. Persuni awtorizzati biss għandu jkollhom aċċess għal informazzjoni li fiha data personali, li tista' tinkiseb mir-reġistri ċentrali tal-kontijiet tal-bank jew permezz ta' proċessi ta' awtentikazzjoni.

(26)  Barra minn hekk, sabiex jiġi rrispettat id-dritt għall-protezzjoni tad-data personali u d-dritt għall-privatezza u jiġi limitat l-impatt tal-aċċess għall-informazzjoni li tinsab fir-reġistri ċentrali tal-kontijiet tal-bank u fis-sistemi għall-irkupru tad-data, huwa essenzjali li jiġu previsti kundizzjonijiet li jillimitaw l-aċċess. B'mod partikolari, l-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw li politiki u miżuri xierqa dwar il-protezzjoni tad-data japplikaw għall-aċċess għal data personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet ta' din id-Direttiva. Jenħtieġ li persunal awtorizzat biss ikollu aċċess għal informazzjoni li fiha data personali, li tista' tinkiseb mir-reġistri ċentrali tal-kontijiet tal-bank jew permezz ta' proċessi ta' awtentikazzjoni. Jenħtieġ li l-persunal li huwa mogħti aċċess għal data sensittiva bħal din jingħata taħriġ dwar il-prattiki ta' sigurtà fir-rigward tal-iskambju u l-immaniġġjar tad-data.

Emenda    23

Proposta għal direttiva

Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(28)  Il-Kummissjoni għandha tirrapporta dwar l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva tliet snin wara d-data tat-traspożizzjoni tagħha, u kull tliet snin wara dan. Skont il-paragrafi 22 u 23 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet19 il-Kummissjoni għandha twettaq ukoll evalwazzjoni ta' din id-Direttiva fuq il-bażi tal-informazzjoni miġbura permezz ta' arranġamenti ta' monitoraġġ speċifiċi sabiex tivvaluta l-effetti attwali tad-Direttiva u l-ħtieġa ta' kwalunkwe azzjoni ulterjuri.

(28)  Il-Kummissjoni jenħtieġ li tirrapporta dwar l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva sentejn wara d-data tat-traspożizzjoni tagħha, u kull tliet snin wara dan. Skont il-paragrafi 22 u 23 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet19 il-Kummissjoni jenħtieġ li twettaq ukoll evalwazzjoni ta' din id-Direttiva fuq il-bażi tal-informazzjoni miġbura permezz ta' arranġamenti ta' monitoraġġ speċifiċi sabiex tivvaluta l-effetti attwali tad-Direttiva u l-ħtieġa ta' kwalunkwe azzjoni ulterjuri.

_________________

_________________

19 Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016; ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1–14.

19 Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016; ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1–14.

Emenda    24

Proposta għal direttiva

Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(29)  Din id-Direttiva għandha l-għan li tiżgura li r-regoli jiġu adottati biex jipprovdu liċ-ċittadini tal-Unjoni livell ogħla ta' sigurtà billi tiġi evitata u miġġielda l-kriminalità skont l-Artikolu 67 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Minħabba n-natura transnazzjonali tiegħu, it-theddid terroristiku u kriminali jaffettwa l-Unjoni kollha kemm hi u jeħtieġ rispons mal-Unjoni kollha. Il-kriminali jistgħu jisfruttaw, u se jibbenefikaw min-nuqqas ta' użu effiċjenti ta' informazzjoni dwar il-kontijiet tal-bank u informazzjoni finanzjarja fi Stat Membru, li jista' jkollu konsegwenzi fi Stat Membru ieħor. Ladarba l-objettiv ta' dan ir-Regolament ma jistax jintlaħaq b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri u għalhekk jista' jintlaħaq aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri f'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jintlaħaq dan l-objettiv.

(29)  Din id-Direttiva għandha l-għan li tiżgura li r-regoli jiġu adottati biex jipprovdu liċ-ċittadini tal-Unjoni livell ogħla ta' sigurtà billi tiġi evitata u miġġielda l-kriminalità skont l-Artikolu 67 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Minħabba n-natura transnazzjonali tagħha, il-kriminalità organizzata transfruntiera taffettwa l-Unjoni kollha kemm hi u tirrikjedi rispons mal-Unjoni kollha. Il-kriminali jistgħu jisfruttaw, u se jibbenefikaw min-nuqqas ta' użu effiċjenti ta' informazzjoni dwar il-kontijiet tal-bank u informazzjoni finanzjarja fi Stat Membru, li jista' jkollu konsegwenzi fi Stat Membru ieħor. Ladarba l-objettiv ta' dan ir-Regolament ma jistax jintlaħaq b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri u għalhekk jista' jintlaħaq aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri f'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jintlaħaq dan l-objettiv.

Emenda    25

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Din id-Direttiva tistabbilixxi miżuri li jiffaċilitaw l-aċċess mill-awtoritajiet kompetenti għal informazzjoni finanzjarja u informazzjoni dwar il-kontijiet tal-bank għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' reati kriminali serji. Hija tipprevedi wkoll miżuri li jiffaċilitaw l-aċċess mill-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja għall-informazzjoni dwar l-infurzar tal-liġi u li jiffaċilitaw il-kooperazzjoni bejn l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja.

1.  Din id-Direttiva tistabbilixxi miżuri li jiffaċilitaw l-aċċess għal informazzjoni finanzjarja u informazzjoni dwar il-kontijiet tal-bank u l-użu ta' tali informazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' reati kriminali serji. Hija tipprevedi wkoll miżuri li jiffaċilitaw l-aċċess mill-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja għall-informazzjoni dwar l-infurzar tal-liġi, fejn din l-informazzjoni tkun neċessarja, fuq bażi ta' każ b'każ, u li jiffaċilitaw il-kooperazzjoni bejn l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja.

Emenda    26

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-dispożizzjonijiet relatati fil-liġi nazzjonali tal-Istati Membri, inkluż l-istatus organizzazzjonali mogħti lill-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja skont il-liġi nazzjonali;

(a)  id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-dispożizzjonijiet relatati fil-liġi nazzjonali tal-Istati Membri, inkluż l-istatus organizzazzjonali mogħti lill-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja skont il-liġi nazzjonali u l-kompetenzi tal-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-applikazzjoni ta' leġiżlazzjoni dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-iskop tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu.

Emenda    27

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e)  "informazzjoni finanzjarja" tfisser kwalunkwe tip ta' informazzjoni jew data li tinżamm mill-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja biex jipprevjenu, jidentifikaw u jiġġieldu b'mod effettiv il-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, jew kwalunkwe tip ta' informazzjoni jew data li tinżamm mill-awtoritajiet pubbliċi jew mill-entitajiet obbligati għal dawk l-għanijiet u li hija disponibbli għall-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja mingħajr ma jittieħdu miżuri repressivi skont il-liġi nazzjonali;

(e)  "informazzjoni finanzjarja" tfisser kwalunkwe tip ta' informazzjoni jew data, bħal data dwar assi finanzjarji, movimenti ta' fondi, relazzjonijiet kummerċjali finanzjarji, li tinżamm mill-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja biex jipprevjenu, jidentifikaw u jiġġieldu b'mod effettiv il-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, jew kwalunkwe tip ta' informazzjoni jew data li tinżamm mill-awtoritajiet pubbliċi jew mill-entitajiet obbligati għal dawk l-għanijiet u li hija disponibbli għall-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja mingħajr ma jittieħdu miżuri repressivi skont il-liġi nazzjonali;

Emenda    28

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 - paragrafu 1 - punt f

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(f)  "informazzjoni dwar l-infurzar tal-liġi" tfisser kwalunkwe tip ta' informazzjoni jew data li tinżamm mill-awtoritajiet kompetenti biex jipprevjenu, jidentifikaw, jinvestigaw jew jipproċedu kontra reati kriminali jew kwalunkwe tip ta' informazzjoni jew data li tinżamm mill-awtoritajiet pubbliċi jew mill-entitajiet privati għal dawk l-għanijiet u li hija disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti mingħajr ma jittieħdu miżuri repressivi skont il-liġi nazzjonali;

(f)  "informazzjoni dwar l-infurzar tal-liġi" tfisser kwalunkwe tip ta' informazzjoni jew data li diġà qiegħda tinżamm mill-awtoritajiet kompetenti biex jipprevjenu, jidentifikaw, jinvestigaw jew jipproċedu kontra reati kriminali jew kwalunkwe tip ta' informazzjoni jew data li tinżamm mill-awtoritajiet pubbliċi jew mill-entitajiet privati għal dawk l-għanijiet u li hija disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti mingħajr ma jittieħdu miżuri repressivi skont il-liġi nazzjonali; tali informazzjoni tinkludi, fost l-oħrajn, rekords kriminali, informazzjoni dwar l-investigazzjonijiet jew prosekuzzjonijiet li jkunu għaddejjin, informazzjoni dwar l-iffriżar u s-sekwestru tal-assi jew dwar miżuri investigattivi jew provviżorji oħrajn u informazzjoni dwar kundanni, konfiski u attivitajiet ta' assistenza legali reċiproka;

Emenda    29

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt g – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(g)  "informazzjoni dwar il-kontijiet tal-bank" tfisser l-informazzjoni li ġejja li tinsab fir-reġistri ċentrali tal-kontijiet tal-bank:

(g)  "informazzjoni dwar il-kontijiet tal-bank" tfisser l-informazzjoni li ġejja dwar il-kontijiet tal-bank u tal-pagamenti u l-kaxxi tad-depożitu tas-sejf li tinsab fir-reġistri ċentrali tal-kontijiet tal-bank:

Emenda    30

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(k)  "analiżi finanzjarja" tfisser l-analiżi operazzjonali u strateġika mwettqa mill-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja għat-twettiq tal-kompiti tagħhom skont id-Direttiva (UE) 2015/849;

(k)  "analiżi finanzjarja" tfisser ir-riżultati tal-analiżi operazzjonali u strateġika mwettqa mill-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja għat-twettiq tal-kompiti tagħhom skont id-Direttiva (UE) 2015/849;

Emenda    31

Proposta għal direttiva

Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Kull Stat Membru għandu jinnomina fost l-awtoritajiet kompetenti tiegħu għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' reati kriminali, l-awtoritajiet kompetenti li għandhom is-setgħa li jaċċessaw jew ifittxu fir-reġistri ċentrali nazzjonali tal-kontijiet tal-bank stabbiliti mill-Istati Membri skont l-Artikolu 32(a) tad-Direttiva (UE) 2015/849. Dawn għandhom jinkludu l-Unitajiet Nazzjonali tal-Europol u l-Uffiċċji għall-Irkupru tal-Assi.

1.  Kull Stat Membru għandu jinnomina fost l-awtoritajiet kompetenti tiegħu għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' reati kriminali, l-awtoritajiet kompetenti li għandhom is-setgħa li jaċċessaw jew ifittxu fir-reġistri ċentrali nazzjonali tal-kontijiet tal-bank stabbiliti mill-Istati Membri skont l-Artikolu 32(a) tad-Direttiva (UE) 2015/849. Dawn għandhom jinkludu mill-inqas l-Unitajiet Nazzjonali tal-Europol u l-Uffiċċji għall-Irkupru tal-Assi.

Emenda    32

Proposta għal direttiva

Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Kull Stat Membru għandu jinnomina fost l-awtoritajiet kompetenti tiegħu għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' reati kriminali, l-awtoritajiet kompetenti li għandhoms is-setgħa li jitolbu u jirċievu informazzjoni finanzjarja jew analiżi finanzjarja mill-Unità tal-Intelligence Finanzjarja. Dawn għandhom jinkludu l-Unitajiet Nazzjonali tal-Europol.

2.  Kull Stat Membru għandu jinnomina fost l-awtoritajiet kompetenti tiegħu għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' reati kriminali, l-awtoritajiet kompetenti li għandhom is-setgħa li jitolbu u jirċievu informazzjoni finanzjarja jew analiżi finanzjarja mill-Unità tal-Intelligence Finanzjarja. Dawn għandhom jinkludu mill-inqas l-Unitajiet Nazzjonali tal-Europol.

Emenda    33

Proposta għal direttiva

Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-Kummissjoni dwar l-awtoritajiet kompetenti nnominati tiegħu skont il-paragrafi (1) u (2) mhux aktar tard minn [6 xhur mid-data tat-traspożizzjoni], u għandu jinnotifika lill-Kummissjoni bi kwalunkwe emenda għal dan. Il-Kummissjoni għandha tippubblika n-notifiki u kwalunkwe emenda fihom fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

3.  Kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-Kummissjoni dwar l-awtoritajiet kompetenti nnominati tiegħu skont il-paragrafi (1) u (2) mhux aktar tard minn [4 xhur mid-data tat-traspożizzjoni], u għandu jinnotifika lill-Kummissjoni bi kwalunkwe emenda għal dan. Il-Kummissjoni għandha tippubblika n-notifiki u kwalunkwe emenda fihom fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Emenda    34

Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti nnominati skont l-Artikolu 3(1) għandu jkollhom is-setgħa li jaċċessaw u jfittxu, direttament u immedjatament, informazzjoni dwar il-kontijiet tal-bank meta jkun meħtieġ għat-twettiq tal-kompiti tagħhom għall-finijiet ta' prevenzjoni, identifikazzjoni, investigazzjoni jew prosekuzzjoni ta' reati kriminali serji jew l-appoġġ ta' investigazzjoni kriminali dwar reat kriminali serju, inkluż l-identifikazzjoni, l-intraċċar u l-iffriżar tal-assi relatati ma' tali investigazzjoni.

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti nnominati skont l-Artikolu 3(1) għandu jkollhom is-setgħa li jaċċessaw u jfittxu, direttament u immedjatament, informazzjoni dwar il-kontijiet tal-bank meta jkun meħtieġ għat-twettiq tal-kompiti tagħhom għall-finijiet ta' prevenzjoni, identifikazzjoni, investigazzjoni jew prosekuzzjoni ta' reati kriminali serji jew l-appoġġ ta' investigazzjoni kriminali dwar reat kriminali serju, inkluż l-identifikazzjoni, l-intraċċar u l-iffriżar tal-assi relatati ma' tali investigazzjoni. L-aċċess u t-tiftix ukoll jitqiesu diretti u immedjati meta l-awtoritajiet nazzjonali li joperaw ir-reġistri ċentrali tal-kontijiet tal-bank jibagħtu l-informazzjoni dwar il-kontijiet tal-bank mingħajr dewmien permezz ta' mekkaniżmu awtomatizzat lill-awtoritajiet kompetenti, sakemm l-ebda istituzzjoni intermedjarja ma tkun tista' tinterferixxi mad-data mitluba jew mal-informazzjoni li għandha tingħata.

Emenda    35

Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  L-Istati Membri li jipprovdu aċċess għall-informazzjoni dwar il-kontijiet tal-bank permezz ta' sistemi ċentrali għall-irkupru ta' data elettronika għandhom jiżguraw li l-awtorità li topera s-sistemi ta' rkupru tirrapporta r-riżultati tat-tfittxija b'mod immedjat u mhux iffiltrat lill-awtoritajiet kompetenti.

Emenda    36

Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  L-informazzjoni addizzjonali li l-Istati Membri jistgħu jqisu essenzjali u jinkludu fir-reġistri ċentrali tal-kontijiet tal-bank skont l-Artikolu 32a(4) tad-Direttiva 2018/XX/UE ma għandhiex tkun aċċessibbli u li tista' tiġi mfittxija mill-awtoritajiet kompetenti skont din id-Direttiva.

2.  L-informazzjoni addizzjonali li l-Istati Membri jistgħu jqisu essenzjali u jinkludu fir-reġistri ċentrali tal-kontijiet tal-bank skont l-Artikolu 32a(4) tad-Direttiva 2018/XX/UE ma għandhiex tkun aċċessibbli u li tista' tiġi mfittxija mill-awtoritajiet kompetenti abbażi ta' din id-Direttiva.

Emenda    37

Proposta għal direttiva

Artikolu 5 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-persunal tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti nnominati jżomm standards professjonali għoljin ta' kunfidenzjalità u protezzjoni tad-data.

Emenda    38

Proposta għal direttiva

Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-aċċess u t-tfittxija mill-awtoritajiet kompetenti jkunu appoġġjati b'miżuri tekniċi u organizzazzjonali li jiżguraw is-sigurtà tad-data.

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-aċċess u t-tfittxija mill-awtoritajiet kompetenti jkunu appoġġjati b'miżuri tekniċi u organizzazzjonali li jiżguraw is-sigurtà tad-data skont l-ogħla standards teknoloġiċi disponibbli.

Emenda    39

Proposta għal direttiva

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  ir-riżultati tad-domanda jew tat-tfittxija;

(d)  l-identifikaturi uniċi tar-riżultati;

Emenda    40

Proposta għal direttiva

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(f)  l-identifikaturi tal-uffiċjal li wettaq id-domanda jew it-tfittxija u tal-uffiċjal li ordna d-domanda jew it-tfittxija.

(f)  l-identifikaturi tal-uffiċjal li wettaq id-domanda jew it-tfittxija u tal-uffiċjal li ordna d-domanda jew it-tfittxija, u sa fejn ikun possibbli, l-identità tar-riċevitur tar-riżultati tad-domanda jew tat-tfittxija.

Emenda    41

Proposta għal direttiva

Artikolu 6 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-reġistri tal-kontijiet tal-bank ċentralizzati jieħdu l-miżuri xierqa sabiex l-impjegati jkunu konxji tad-dispożizzjonijiet fis-seħħ, inklużi r-rekwiżiti tal-protezzjoni tad-data rilevanti. Dawn il-miżuri għandhom jinkludu programmi ta' taħriġ speċjali.

Emenda    42

Proposta għal direttiva

Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Soġġett għas-salvagwardji proċedurali nazzjonali, kull Stat Membru għandu jiżgura li l-Unità tal-Intelligence Finanzjarja nazzjonali tiegħu hija meħtieġa twieġeb għal talbiet għal informazzjoni finanzjarja jew analiżi finanzjarja mill-awtoritajiet kompetenti nnominati tiegħu msemmija fl-Artikolu 3(2), fejn dik l-informazzjoni finanzjarja jew l-analiżi finanzjarja hija meħtieġa, fuq bażi ta' każ b'każ , għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' reati kriminali serji.

1.  Soġġett għas-salvagwardji proċedurali nazzjonali, kull Stat Membru għandu jiżgura li l-Unità tal-Intelligence Finanzjarja nazzjonali tiegħu tkun meħtieġa twieġeb, fi żmien dovut, għal talbiet motivati għal informazzjoni finanzjarja jew analiżi finanzjarja mill-awtoritajiet kompetenti nnominati msemmija fl-Artikolu 3(2) fl-Istati Membri rispettivi tagħhom, fejn dik l-informazzjoni finanzjarja jew l-analiżi finanzjarja hija meħtieġa, fuq bażi ta' każ b'każ , għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' reati kriminali serji u tista' tiġi akkwistata mill-awtoritajiet kompetenti rikjedenti bi qbil mal-liġi applikabbli. Eżenzjonijiet previsti fl-Artikolu 32(5) tad-Direttiva (UE) 2015/849 għandhom japplikaw għall-iskambju. Kwalunkwe rifjut għandu jiġi spjegat b'mod xieraq.

Emenda    43

Proposta għal direttiva

Artikolu 7 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  L-Istati Membri għandhom jeħtieġu li l-awtoritajiet kompetenti jipprovdu feedback lill-Unità tal-Intelligence Finanzjarja dwar l-użu li jsir mill-informazzjoni jew mill-analiżi pprovduti skont dan l-Artikolu u dwar l-eżitu tal-investigazzjonijiet jew tal-ispezzjonijiet imwettqa abbażi ta' dik l-informazzjoni jew l-analiżi.

Emenda    44

Proposta għal direttiva

Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Soġġett għas-salvagwardji proċedurali nazzjonali, kull Stat Membru għandu jiżgura li l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti nnominati tiegħu huma meħtieġa jwieġbu għat-talbiet għal informazzjoni dwar l-infurzar tal-liġi mill-Unità tal-Intelligence Finanzjarja nazzjonali, fuq bażi ta' każ b'każ, fejn l-informazzjoni hija meħtieġa għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, ir-reati predikati assoċjati u l-finanzjament tat-terroriżmu.

Soġġett għas-salvagwardji proċedurali nazzjonali u bi qbil mar-regoli dwar l-aċċess għall-informazzjoni mill-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja kif stipulat fl-Artikolu 32(4) tad-Direttiva (UE) 2015/849, kull Stat Membru għandu jiżgura li l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti nnominati tiegħu huma meħtieġa jwieġbu għat-talbiet għal informazzjoni dwar l-infurzar tal-liġi mill-Unità tal-Intelligence Finanzjarja nazzjonali, fuq bażi ta' każ b'każ, fejn l-informazzjoni hija meħtieġa għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni u l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, ir-reati predikati assoċjati u l-finanzjament tat-terroriżmu.

Emenda    45

Proposta għal direttiva

Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-Unità tal-Intelligence Finanzjarja tiegħu jkollha l-permess li tiskambja informazzjoni finanzjarja jew analiżi finanzjarja ma' kwalunkwe Unità tal-Intelligence Finanzjarja fl-Unjoni fejn dik l-informazzjoni finanzjarja jew l-analiżi finanzjarja hija meħtieġa għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, ir-reati predikati assoċjati u l-finanzjament tat-terroriżmu.

1.  Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-Unità tal-Intelligence Finanzjarja tiegħu tiskambja informazzjoni finanzjarja jew analiżi finanzjarja bla ħlas ma' kwalunkwe Unità tal-Intelligence Finanzjarja fl-Unjoni fejn dik l-informazzjoni finanzjarja jew l-analiżi finanzjarja hija meħtieġa għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni u l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, ir-reati predikati assoċjati u l-finanzjament tat-terroriżmu bi qbil mal-Artikolu 53(1) tad-Direttiva (UE) 2015/849.

Emenda    46

Proposta għal direttiva

Artikolu 9 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  Unità tal-Investigazzjoni Finanzjarja tista' tirrifjuta li tiskambja l-informazzjoni biss f'ċirkostanzi eċċezzjonali fejn l-iskambju jista' jmur kontra l-prinċipji fundamentali tal-liġi nazzjonali tagħha. Dawk l-eċċezzjonijiet għandhom ikunu speċifikati b'mod li jimpedixxi l-użu ħażin tal-iskambju liberu ta' informazzjoni għal skopijiet analitiċi, u l-limitazzjonijiet mhux dovuti fuq dan l-iskambju. Kwalunkwe rifjut għandu jiġi spjegat b'mod xieraq.

Emenda    47

Proposta għal direttiva

Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li meta Unità tal-Intelligence Finanzjarja tkun mitluba skont il-paragrafu 1 biex tiskambja informazzjoni finanzjarja jew analiżi finanzjarja, hija għandha tagħmel dan malajr kemm jista' jkun u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn tlitt ijiem wara l-wasla tat-talba. F'każijiet eċċezzjonali u debitament iġġustifikati, dan il-limitu ta' żmien jista' jiġi estiż b'massimu ta' 10 ijiem.

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li meta Unità tal-Intelligence Finanzjarja tkun mitluba skont il-paragrafu 1 biex tiskambja informazzjoni finanzjarja jew analiżi finanzjarja, hija għandha tagħmel dan malajr kemm jista' jkun u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn tlitt ijiem wara l-wasla tat-talba. F'każijiet eċċezzjonali u debitament iġġustifikati, dan il-limitu ta' żmien jista' jiġi estiż b'massimu ta' 10 ijiem. L-istess limiti ta' żmien japplikaw biex tintbagħat spjegazzjoni xierqa fil-każ ta' rifjuti abbażi tal-paragrafu (1a).

Emenda    48

Proposta għal direttiva

Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, f'każijiet eċċezzjonali u urġenti, u b'deroga mill-paragrafu 2, fejn Unità tal-Intelligence Finanzjarja hija mitluba skont il-paragrafu 1 tiskambja informazzjoni finanzjarja jew analiżi finanzjarja li diġà għandha fil-pussess tagħha li tirrelata ma' investigazzjonijiet speċifiċi dwar att jew imġiba kkwalifikati bħala reat kriminali serju, Unità tal-Intelligence Finanzjarja għandha tipprovdi dik l-informazzjoni jew l-analiżi mhux aktar tard minn 24 siegħa wara l-wasla tat-talba.

3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, f'każijiet eċċezzjonali u urġenti, u b'deroga mill-paragrafu 2, fejn Unità tal-Intelligence Finanzjarja hija mitluba skont il-paragrafu 1 tiskambja informazzjoni finanzjarja jew analiżi finanzjarja li diġà għandha fil-pussess tagħha li tirrelata ma' investigazzjonijiet speċifiċi dwar att jew imġiba kkwalifikati bħala reat kriminali serju, Unità tal-Intelligence Finanzjarja għandha tipprovdi dik l-informazzjoni jew l-analiżi bla ħlas mhux aktar tard minn 24 siegħa wara l-wasla tat-talba.

Emenda    49

Proposta għal direttiva

Artikolu 9 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

4a.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni skambjata skont dan l-Artikolu tintuża biss għall-iskop li għalih tkun intalbet jew ġiet ipprovduta, u li kwalunkwe tixrid ta' dik l-informazzjoni mill-Unità tal-Intelligence Finanzjarja riċeventi lil kwalunkwe awtorità, aġenzija jew dipartiment oħra jew ieħor, jew kwalunkwe użu ta' din l-informazzjoni għal skopijiet oħrajn għajr dawk oriġinarjament approvati, isir soġġett għall-kunsens minn qabel tal-Unità tal-Intelligence Finanzjarja li tipprovdi l-informazzjoni.

Emenda    50

Proposta għal direttiva

Artikolu 9 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

4b.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kunsens minn qabel tal-Unità tal-Intelligence Finanzjarja mitlub taħt il-paragrafu 4a jingħata minnufih u bl-aktar mod estensiv possibbli. L-Unità tal-Intelligence Finanzjarja mingħand min huwa rikjest il-kunsens ma għandhiex tirrifjuta li tagħti l-kunsens, sakemm dan ma jkunx evidentement jaqa' taħt il-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva, ma jkunx jista' jwassal għal indeboliment ta' investigazzjoni kriminali, ma jkunx sproporzjonat b'mod ċar fid-dawl tal-interessi leġittimi ta' persuna fiżika jew ġuridika jew tal-Istat Membru tal-Unità tal-Intelligence Finanzjarja rikjesta, jew inkella ma jkunx f'konformità b'mod ċar mal-prinċipji fundamentali tal-liġi nazzjonali ta' dak l-Istat Membru. Kwalunkwe rifjut bħal dan għall-għoti tal-kunsens għandu jiġi spjegat b'mod xieraq.

Emenda    51

Proposta għal direttiva

Artikolu 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 9a

 

Trasferiment ta' data finanzjarja lil pajjiżi terzi

 

It-trasferiment ta' data finanzjarja lil pajjiżi terzi u sħab internazzjonali, għall-iskopijiet stipulati f'din id-Direttiva, għandu jkun permess biss taħt il-kundizzjonijiet stipulati fil-Kapitolu V tad-Direttiva (UE) 2016/680 jew fil-Kapitolu V tar-Regolament (UE) 2016/679.

Emenda    52

Proposta għal direttiva

Artikolu 9b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 9b

 

Skambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti fi Stati Membri differenti

 

1.  Soġġett għal salvagwardji proċedurali nazzjonali, kull Stat Membru għandu jiżgura li l-awtoritajiet kompetenti tiegħu nnominati skont l-Artikolu 3(1) ikollhom il-permess jiskambjaw l-informazzjoni miksuba mill-aċċess għar-reġistri ċentralizzati nazzjonali tal-kontijiet tal-bank stabbiliti mill-Istati Membri f'konformità mal-Artikolu 32a tad-Direttiva (UE) 2015/849, fuq talba, u fuq bażi ta' każ b'każ, fejn dik l-informazzjoni dwar il-kontijiet tal-bank tkun meħtieġa għall-prevenzjoni u għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, ir-reati predikati assoċjati u l-finanzjament tat-terroriżmu.

 

2.  Soġġett għas-salvagwardji proċedurali nazzjonali, kull Stat Membru għandu jiżgura li l-awtoritajiet kompetenti tiegħu nnominati skont l-Artikolu 3(2) ikunu jistgħu jiskambjaw informazzjoni finanzjarja jew analiżi finanzjarja mitluba mill-Unità tal-Intelligence Finanzjarja minn dak l-Istat Membru, fuq talba u fuq bażi ta' każ b'każ minn awtorità kompetenti nnominata fi Stat Membru ieħor, fejn dik l-informazzjoni finanzjarja jew l-analiżi finanzjarja tkun meħtieġa għall-prevenzjoni u għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, ir-reati predikati assoċjati u l-finanzjament tat-terroriżmu.

 

3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li talba maħruġa skont dan l-Artikolu u t-tweġiba tagħha jiġu trażmessi permezz tal-komunikazzjonijiet elettroniċi siguri li jiżguraw livell għoli ta' sigurtà tad-data. Dak in-netwerk għandu jkun kapaċi jipproduċi rekord bil-miktub taħt kundizzjonijiet li jippermettu li l-awtentiċità tat-talba u t-tweġiba tagħha jkunu jistgħu jiġu aċċertati.

Emenda    53

Proposta għal direttiva

Artikolu 10 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Aċċess mill-Europol għall-informazzjoni dwar il-kontijiet tal-bank u skambju ta' informazzjoni bejn il-Europol u l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja

L-għoti ta' informazzjoni dwar il-kontijiet tal-bank lill-Europol

Emenda    54

Proposta għal direttiva

Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-Unità Nazzjonali tal-Europol tiegħu twieġeb għal talbiet debitament iġġustifikati relatati mal-informazzjoni dwar il-kontijiet tal-bank magħmula mill-Aġenzija għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi stabbilita bir-Regolament (UE) 2016/794 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ("Europol") fuq bażi ta' każ b'każ fi ħdan il-limiti tar-responsabbiltajiet tagħha u għat-twettiq tal-kompiti tagħha.

1.  Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-Unità Nazzjonali tal-Europol tiegħu jkollha d-dritt li twieġeb għal talbiet debitament iġġustifikati relatati mal-informazzjoni dwar il-kontijiet tal-bank magħmula mill-Aġenzija għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi stabbilita bir-Regolament (UE) 2016/794 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ("Europol") fuq bażi ta' każ b'każ fi ħdan il-limiti tar-responsabbiltajiet tagħha u għat-twettiq tal-kompiti tagħha. Għandu japplika l-Artikolu 7(7) tar-Regolament (UE) 2016/794.

Emenda    55

Proposta għal direttiva

Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-Unità tal-Intelligence Finanzjarja tiegħu twieġeb għal talbiet debitament iġġustifikati relatati ma' informazzjoni finanzjarja u analiżi finanzjarja magħmula mill-Europol permezz tal-Unità Nazzjonali tal-Europol fi ħdan il-limiti tar-responsabbiltajiet tagħha u għat-twettiq tal-kompiti tagħha.

imħassar

Emenda    56

Proposta għal direttiva

Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  L-iskambju ta' informazzjoni skont il-paragrafi 1 u 2 għandu jsir b'mod elettroniku permezz ta' SIENA u skont ir-Regolament (UE) 2016/794. Il-lingwaġġ użat għat-talba u l-iskambju ta' informazzjoni għandu jkun dak applikabbli għas-SIENA.

imħassar

Emenda    57

Proposta għal direttiva

Artikolu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 10a

 

Skambju ta' informazzjoni bejn il-Europol u l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja

 

1. Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-Unità tal-Intelligence Finanzjarja tiegħu jkollha d-dritt li twieġeb għat-talbiet debitament ġustifikati magħmula mill-Europol permezz tal-Unità Nazzjonali tal-Europol b'rabta mal-informazzjoni finanzjarja u l-analiżi finanzjarja diġà fil-pussess tagħha fuq bażi ta' każ b'każ fil-limiti tar-responsabbiltajiet tal-Europol u għat-twettiq tal-kompiti tagħha.

 

2. Eżenzjonijiet previsti fl-Artikolu 32(5) tad-Direttiva (UE) 2015/849 għandhom japplikaw għall-iskambju. Kwalunkwe rifjut għandu jiġi spjegat b'mod xieraq.

 

3. L-Europol għandha tipprovdi feedback lill-UIF permezz tal-Unità Nazzjonali tal-Europol dwar l-użu li jsir mill-informazzjoni jew l-analiżi pprovduta f'konformità ma' dan l-Artikolu u dwar l-eżitu tal-investigazzjonijiet jew tal-ispezzjonijiet imwettqa abbażi ta' dik l-informazzjoni jew l-analiżi skont ir-Regolament (UE) 2016/794.

Emenda    58

Proposta għal direttiva

Artikolu 10b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 10b

 

Arranġamenti dettaljati għall-iskambju ta' informazzjoni

 

1. L-iskambju ta' informazzjoni skont l-Artikoli 10 u 10a għandu jsir b'mod elettroniku permezz ta' SIENA u skont ir-Regolament (UE) 2016/794. Il-lingwa użata għat-talba u l-iskambju ta' informazzjoni għandha tkun dik applikabbli għal SIENA.

 

2. L-informazzjoni għandha tiġi skambjata malajr kemm jista' jkun u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn ħamest ijiem wara li tiġi rċevuta t-talba. F'każijiet eċċezzjonali u debitament iġġustifikati, dan il-limitu ta' żmien jista' jiġi estiż b'massimu ta' 10 ijiem.

Emenda    59

Proposta għal direttiva

Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-ipproċessar ta' data personali relatata mal-informazzjoni dwar il-kontijiet tal-bank, l-informazzjoni finanzjarja u l-analiżi finanzjarja msemmija fl-Artikolu 10(1) u (2) għandu jitwettaq biss mill-persuni fi ħdan il-Europol li ġew innominati u awtorizzati speċifikament biex iwettqu dawk il-kompiti.

1.  L-ipproċessar ta' data personali relatata mal-informazzjoni dwar il-kontijiet tal-bank, l-informazzjoni finanzjarja u l-analiżi finanzjarja msemmija fl-Artikolu 10(1) u (2) għandu jitwettaq biss permezz ta' proġetti ta' analiżi operazzjonali, li fir-rigward tagħhom għandhom japplikaw is-salvagwardji speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 18(3) tar-Regolament (UE) 2016/794.

Emenda    60

Proposta għal direttiva

Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Europol għandha tinforma lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data skont l-Artikolu 41 tar-Regolament (UE) 2016/794 ta' kull skambju ta' informazzjoni skont l-Artikolu 10 ta' din id-Direttiva.

2.  Il-Europol għandha tinforma lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data skont l-Artikolu 41 tar-Regolament (UE) 2016/794 ta' kull skambju ta' informazzjoni skont l-Artikoli 10 u 10a ta' din id-Direttiva.

Emenda    61

Proposta għal direttiva

Artikolu 13 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-ipproċessar ta' data sensittiva

L-ipproċessar ta' data personali sensittiva

Emenda    62

Proposta għal direttiva

Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-ipproċessar ta' informazzjoni li tiżvela r-razza jew l-oriġini etnika, l-opinjonijiet politiċi, ir-reliġjon jew it-twemmin filosofiku, is-sħubija fi trejdjunjin, is-saħħa, il-ħajja sesswali jew l-orjentazzjoni sesswali ta' persuna, għandu jitħalla biss sa fejn ikun strettament meħtieġ u rilevanti f'każ speċifiku.

1.  L-ipproċessar ta' data personali li tiżvela r-razza jew l-oriġini etnika, l-opinjonijiet politiċi, it-twemmin reliġjuż jew filosofiku, is-sħubija fi trejdjunjin, data li tikkonċerna s-saħħa, jew data li tikkonċerna l-ħajja sesswali jew l-orjentazzjoni sesswali ta' persuna fiżika, għandu jiġi permess biss sa fejn ikun konformi mal-Artikolu 10 tad-Direttiva (UE) 2016/680.

Emenda    63

Proposta għal direttiva

Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-persuni awtorizzati speċifikament biss jistgħu jaċċessaw u jipproċessaw id-data msemmija fil-paragrafu 1 skont l-istruzzjoni tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data

2.  Il-persuni awtorizzati u mħarrġa speċifikament biss jistgħu jaċċessaw u jipproċessaw id-data msemmija fil-paragrafu 1 skont l-istruzzjoni tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data

Emenda    64

Proposta għal direttiva

Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  l-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-organizzazzjoni u l-membru tal-persunal li jitlob l-informazzjoni;

(a)  l-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-organizzazzjoni u l-membru tal-persunal li jitlob l-informazzjoni; u, sa fejn ikun possibbli, l-identità tar-riċevitur tar-riżultati tad-domanda jew tat-tfittxija.

Emenda    65

Proposta għal direttiva

Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  it-talbiet magħmula skont din id-Direttiva u l-miżuri ta' eżekuzzjoni tagħhom.

(c)  is-suġġett tat-talbiet magħmula skont din id-Direttiva u l-miżuri ta' eżekuzzjoni tagħhom.

Emenda    66

Proposta għal direttiva

Artikolu 15 - paragrafu 1 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw miżuri leġiżlattivi li jirrestrinġu, kompletament jew parzjalment, id-dritt tas-suġġett tad-data ta' aċċess għal data personali li tirrelata miegħu jew magħha pproċessata skont din id-Direttiva sabiex:

L-Istati Membri jistgħu jadottaw miżuri leġiżlattivi li jirrestrinġu, kompletament jew parzjalment, id-dritt tas-suġġett tad-data ta' aċċess għal data personali li tirrelata miegħu jew magħha pproċessata skont din id-Direttiva bi qbil mal-Artikolu 15(1) tad-Direttiva (UE) 2016/680.

(a)  l-Unità tal-Intelligence Finanzjarja jew l-awtorità nazzjonali kompetenti tkun tista' twettaq il-kompiti tagħha b'mod xieraq għall-finijiet ta' din id-Direttiva;

 

(b)  jiġi evitat li l-inkjesti, l-analiżijiet, l-investigazzjonijiet jew il-proċeduri uffiċjali jew legali jiġu ostakolati għall-finijiet ta' din id-Direttiva u sabiex ikun żgurat li l-prevenzjoni, l-investigazzjoni u l-identifikazzjoni tal-ħasil tal-flus, il-finanzjament tat-terroriżmu jew reati kriminali serji oħra ma jiġux ipperikolati.

 

Emenda    67

Proposta għal direttiva

Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-Istati Membri għandhom jirrevedu l-effettività tas-sistemi tagħhom sabiex jiġu miġġielda r-reati kriminali serji billi jżommu statistika komprensiva.

1.  L-Istati Membri għandhom jirrevedu l-effettività u l-effiċjenza tas-sistemi tagħhom fir-rigward tal-użu ta' informazzjoni finanzjarja u informazzjoni oħra għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' reati kriminali serji billi jżommu statistika komprensiva.

Emenda    68

Proposta għal direttiva

Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Sa mhux aktar tard minn [ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data: tliet snin wara d-data tat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva], u kull tliet snin wara dan, il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva u tissottomettih lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Ir-rapport għandu jsir pubbliku.

1.  Sa mhux aktar tard minn [ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data: sentejn wara d-data tat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva], u kull tliet snin wara dan, il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva u tissottomettih lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Ir-rapport għandu jsir pubbliku.

Emenda    69

Proposta għal direttiva

Artikolu 18 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  il-Kummissjoni Ewropea għandha tivvaluta l-ostakoli u l-opportunitajiet li jżidu l-kooperazzjoni bejn l-UIF fl-Unjoni inklużi l-possibbiltà u l-adegwatezza tat-twaqqif ta' mekkaniżmu ta' koordinazzjoni u appoġġ, bħal UIF tal-UE.

Emenda    70

Proposta għal direttiva

Artikolu 19 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sa mhux aktar tard minn XXYY [26 xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ tad-Direttiva (UE) (...)/2018: ĠU jekk jogħġbok daħħal in-numru tad-Direttiva li temenda d-Direttiva (UE) 2015/849]. Huma għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet.

L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sa mhux aktar tard minn... [24 xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ tad-Direttiva (UE) (...)/2018+]. Huma għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-testi ta' dawn id-dispożizzjonijiet.

 

________________

 

+ ĠU: jekk jogħġbok daħħal in-numru tad-Direttiva li temenda d-Direttiva (UE) 2015/849]

Emenda    71

Proposta għal direttiva

Artikolu 19 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  Sa mhux aktar tard minn [ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data: tliet snin wara d-data tat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva], il-Kummissjoni għandha tfassal rapport li jivvaluta l-ħtieġa ta' miżuri speċifiċi sabiex tiġi żgurata l-kooperazzjoni djagonali, jiġifieri l-kooperazzjoni bejn l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja fi Stat Membru wieħed mal-awtoritajiet kompetenti fi Stat Membru ieħor. Ir-rapport għandu jiġi ppreżentat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, u għandu jkun akkumpanjat minn proposta leġiżlattiva, jekk dan jitqies li huwa meħtieġ.

Emenda    72

Proposta għal direttiva

Artikolu 19 - paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1b.  Sa mhux aktar tard minn [ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data: tliet snin wara d-data tat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva], il-Kummissjoni għandha tfassal rapport li jivvaluta l-ħtieġa ta' miżuri speċifiċi sabiex tiġi żgurata l-uniformità tal-istatus organizzazzjonali u tar-rwol mogħti lill-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja taħt il-liġi nazzjonali tal-Istati Membri, sabiex jiġu żgurati kooperazzjoni effiċjenti u skambju ta' informazzjoni. Ir-rapport għandu jiġi ppreżentat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, u għandu jkun akkumpanjat minn proposta leġiżlattiva, jekk dan jitqies li huwa meħtieġ.

(1)

ĠU C 367, 10.10.2018, p. 84.


NOTA SPJEGATTIVA

Sfond

Il-gruppi kriminali, inklużi t-terroristi, joperaw fi Stati Membri differenti u l-assi tagħhom, inklużi l-kontijiet tal-bank, normalment ikunu jinsabu madwar l-UE jew saħansitra barra minnha. Huma jużaw teknoloġija moderna li tippermettilhom jittrasferixxu l-flus bejn diversi kontijiet tal-bank u bejn muniti differenti fi ftit sigħat.

Skambju ta' informazzjoni f'waqtu huwa essenzjali għall-investigazzjonijiet kriminali dwar reati serji. Nuqqas ta' informazzjoni finanzjarja jista' jirriżulta f'opportunitajiet mitlufa biex jiġu investigati reati serji, jiġu mfixkla attivitajiet kriminali, jitwaqqfu l-komplotti terroristiċi u jiġi identifikat u ffriżat ir-rikavat tal-kriminalità. Nuqqas ta' informazzjoni fuq il-kontijiet kollha ta' persuna suspettata jista' jwassal għal iffriżar parzjali tal-assi biss, li jista' jiġbed l-attenzjoni tal-persuna suspettata, li mbagħad tkun tista' tneħħi l-fondi mhux identifikati mill-kontijiet l-oħra li l-persuna suspettata jista' jkollha. Ħafna investigazzjonijiet ma jagħmlux progress minħabba n-nuqqas ta' aċċess f'waqtu, preċiż u komprensiv għad-data finanzjarja rilevanti.

Hemm bżonn li l-mekkaniżmi eżistenti għall-aċċess u l-iskambju ta' informazzjoni finanzjarja jiġu aġġornati sabiex ikun adatti għall-pass mgħaġġel li bih il-fondi jistgħu jiġu ttrasferiti madwar l-Ewropa u globalment. Bħala riżultat, l-għadd dejjem akbar ta' investigazzjonijiet kriminali li jirnexxu se jiżdiedu, u dan se jirriżulta f'għadd dejjem akbar ta' kundanni u konfiski tal-assi. Dan se jikkontribwixxi għat-tfixkil tal-attivitajiet kriminali u għaż-żieda tas-sigurtà fl-Istati Membri u madwar l-Unjoni.

Il-proposta tal-Kummissjoni

Sabiex jiġu indirizzati dawn l-isfidi deskritti hawn fuq, il-Kummissjoni Ewropea tipproponi aċċess dirett għar-reġistri ċentrali nazzjonali tal-kontijiet tal-bank jew għas-sistemi għall-irkupru tad-data lill-awtoritajiet kompetenti. L-awtoritajiet kompetenti li għalihom huwa pprovdut aċċess jinkludu wkoll l-awtoritajiet fiskali, l-awtoritajiet ta' kontra l-korruzzjoni fil-kapaċità tagħhom li jwettqu investigazzjonijiet kriminali skont il-liġi nazzjonali, l-Uffiċċji għall-Irkupru tal-Assi li huma responsabbli mill-intraċċar u l-identifikazzjoni ta' assi kriminali għall-iskop tal-iffriżar u l-konfiska possibbli tagħhom. Il-Kummissjoni tipproponi wkoll li l-Europol tingħata aċċess indirett permezz tal-Unitajiet Nazzjonali tal-Istati Membri.

Il-proposta tiffaċilita wkoll il-kooperazzjoni bejn l-UIF, bejn l-UIF u l-awtoritajiet kompetenti, u bejn l-UIF u l-Europol permezz tal-Unitajiet Nazzjonali tal-Europol. Hija tiddefinixxi liema tip ta' informazzjoni (informazzjoni finanzjarja, analiżi finanzjarja, informazzjoni dwar l-infurzar tal-liġi) tista' tintalab mill-awtoritajiet kompetenti u mill-FIUs rispettivament, kif ukoll lista eżawrjenti ta' reati kriminali li għalihom kull awtorità tista' tiskambja informazzjoni dejjem fuq bażi ta' każ b'każ, jiġifieri għal każ speċifiku li jkun qed jiġi investigat. Hija tipprevedi skadenzi sa meta l-UIF għandhom jiskambjaw l-informazzjoni u teżiġi l-użu ta' mezz sikur ta' komunikazzjoni sabiex ittejjeb u tħaffef aktar l-iskambji ta' informazzjoni. Finalment, hija teżiġi li l-Istati Membri jinnominaw l-awtoritajiet kompetenti kollha li huma intitolati biex jitolbu informazzjoni. Hija tiżgura skambju ta' informazzjoni usa' u aktar effettiv iżda fl-istess ħin proporzjonat.

Il-pożizzjoni tar-rapporteur

Ir-rapporteur jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea, peress li l-iskambju f'waqtu ta' informazzjoni huwa wieħed mill-prijoritajiet tal-Parlament Ewropew fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, reati predikati relatati, it-terroriżmu, u l-forom kollha ta' reati kriminali serji b'mod ġenerali. Għal dan il-għan, huwa jilqa' d-dispożizzjonijiet dwar l-għoti ta' aċċess għar-reġistri nazzjonali tal-kontijiet bankarji jew għas-sistemi għall-irkupru tad-data lill-awtoritajiet kompetenti fir-rigward tal-ġlieda effikaċi kontra reati kriminali serji, peress li dawn it-testi huma bbażati fuq il-Ħames Direttiva Kontra l-Ħasil tal-Flus.

Ir-rapporteur jaqbel li l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja u l-awtoritajiet kompetenti fil-ġlieda kontra reati kriminali serji għandu jissaħħaħ. Fl-istess ħin, huwa konxju mill-istrutturi u l-forom differenti tal-UIF fl-Istati Membri differenti, u speċjalment mill-ħtieġa li jinżammu l-indipendenza u l-awtonomija operattiva tal-UIF. Għalhekk, huwa jipproponi li l-UIF jkollhom il-kapaċità li jwieġbu għal talbiet għal informazzjoni finanzjarja jew analiżi mill-awtoritajiet kompetenti jew mill-Unitajiet Nazzjonali tal-Europol, filwaqt li jitqies jekk il-kondiviżjoni ta' tali informazzjoni jew analiżi jistax ikollha impatt negattiv fuq investigazzjonijiet jew analiżi li jkunu għaddejjin jew jekk id-divulgazzjoni tal-informazzjoni tkunx sproporzjonata għall-interessi leġittimi ta' persuna fiżika jew ġuridika jew irrilevanti fir-rigward tal-għan li għalih tkun intalbet.

L-iskadenzi għall-iskambju tal-informazzjoni ġew estiżi bi ftit sabiex jiġi żgurat li l-UIF ikollhom biżżejjed żmien operazzjonali għar-rispons.

L-aħħar iżda mhux l-inqas, ir-rapporteur jallinja r-reġim tal-protezzjoni tad-data mal-leġiżlazzjoni eżistenti u jneħħi t-testi li jinvolvu l-ħolqien ta' reġimi ġodda.


OPINJONI tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (28.11.2018)

għall-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council laying down rules facilitating the use of financial and other information for the prevention, detection, investigation or prosecution of certain criminal offences and repealing Council Decision 2000/642/JHA

(COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Bernd Lucke

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Amendment    1

Proposal for a directive

Premessa 2

Text proposed by the Commission

Amendment

(2)  In order to enhance security in the Member States and across the Union, it is necessary to improve access to information by Financial Intelligence Units and public authorities responsible for the prevention, detection, investigation or prosecution of serious forms of crimes, to enhance their ability to conduct financial investigations and to improve cooperation between them.

(2)  In order to enhance security and prosecution of financial crimes in the Member States and across the Union, it is necessary to improve access to information by Financial Intelligence Units and public authorities responsible for the prevention, detection, investigation or prosecution of serious forms of crimes, to enhance their ability to conduct financial investigations and to improve cooperation between them.

Amendment    2

Proposal for a directive

Premessa 2a (ġdida)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(2a)  Member States are obliged to cooperate sincerely, loyally and expeditiously as per Article 4(3) of the Treaty on European Union.

Amendment    3

Proposal for a directive

Premessa 9

Text proposed by the Commission

Amendment

(9)  To the extent that tax authorities and anti-corruption agencies are competent for the prevention, detection, investigation or prosecution of criminal offences under national law, they should also be considered authorities that can be designated for the purposes of this Directive. Administrative investigations should not be covered under the present Directive.

(9)  To the extent that tax authorities and anti-corruption agencies are competent for the prevention, detection, investigation or prosecution of criminal offences under national law, they should also be considered authorities that can be designated for the purposes of this Directive. Administrative investigations, other than those conducted by the Financial Intelligence Units in the context of preventing, detecting and effectively combatting money laundering and terrorism financing, should not be covered under the present Directive.

Amendment    4

Proposal for a directive

Premessa 12

Text proposed by the Commission

Amendment

(12)  Directive (EU) 2015/849 has substantially enhanced the Union legal framework that governs the activity and cooperation of Financial Intelligence Units. The powers of Financial Intelligence Units include the right to access the financial, administrative and law enforcement information that they require to combat money laundering, the associated predicate offences and terrorist financing. Nevertheless, Union law does not lay down all specific tools and mechanisms that Financial Intelligence Units must have at their disposal in order to access such information and accomplish their tasks. Since Member States remain entirely responsible for the setting up and deciding the organisational nature of Financial Intelligence Units, different Financial Intelligence Units have varying degrees of access to regulatory databases which leads to an insufficient exchange of information between law enforcement or prosecution services and Financial Intelligence Units.

(12)  Directive (EU) 2015/849 has substantially enhanced the Union legal framework that governs the activity and cooperation of Financial Intelligence Units, the legal status of which varies across Member States from administrative to law enforcement to hybrid ones. The powers of Financial Intelligence Units include the right to access the financial, administrative and law enforcement information that they require to prevent, detect, and combat money laundering, the associated predicate offences and terrorist financing. Nevertheless, Union law does not lay down all specific tools and mechanisms that Financial Intelligence Units must have at their disposal in order to access such information and accomplish their tasks. Since Member States remain entirely responsible for the setting up and deciding the organisational nature of Financial Intelligence Units, different Financial Intelligence Units have varying degrees of access to regulatory databases which leads to an insufficient exchange of information between law enforcement or prosecution services and Financial Intelligence Units.

Amendment    5

Proposal for a directive

Premessa 13a (ġdida)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(13 a)  At the same time, the provisions of this Directive do not affect the operational independence and autonomy of the Financial Intelligence Units under Directive (EU) 2015/849 and should be in line with that Directive, meaning that the Financial Intelligence Units shall continue to have the authority and capacity to carry out its functions freely, including the ability to take autonomous decisions to analyse, request and disseminate specific information.

Amendment    6

Proposal for a directive

Premessa 14

Text proposed by the Commission

Amendment

(14)  This Directive should also set out a clearly defined legal framework to enable Financial Intelligence Units to request relevant data stored by designated competent authorities in order to enable them to prevent and combat money laundering, the associated predicate offences and terrorist financing effectively.

(14)  This Directive should also set out a clearly defined legal framework to enable Financial Intelligence Units to request relevant data stored by designated competent authorities in order to enable them to prevent, detect and combat money laundering, the associated predicate offences and terrorist financing effectively.

Amendment    7

Proposal for a directive

Premessa 16

Text proposed by the Commission

Amendment

(16)  In order to prevent and combat money laundering, the associated predicate offences and terrorist financing more effectively and to reinforce its role in providing financial information and analysis, a Financial Intelligence Unit should be empowered to exchange information or analysis already in its possession or which can be obtained from obliged entities at the request of another Financial Intelligence Unit or of a competent authority in its Member State. This exchange should not hamper a Financial Intelligence Unit's active role in disseminating its analysis to other Financial Intelligence Units where that analysis reveals facts, conduct or suspicion of money laundering and terrorist financing of direct interest to those other Financial Intelligence Units. Financial analysis covers operational analysis which focuses on individual cases and specific targets or on appropriate selected information, depending on the type and volume of the disclosures received and the expected use of the information after dissemination as well as strategic analysis addressing money laundering and terrorist financing trends and patterns. However, this Directive should be without prejudice to the organisational status and role conferred to Financial Intelligence Units under the national law of Member States.

(16)  In order to prevent and combat money laundering, the associated predicate offences and terrorist financing more effectively and to reinforce its role in providing financial information and analysis, a Financial Intelligence Unit should be empowered to exchange information or analysis already in its possession or which can be obtained from obliged entities at the request of another Financial Intelligence Unit or of a competent authority in its Member State. This exchange should not hamper a Financial Intelligence Unit's active role in disseminating its analysis to other Financial Intelligence Units where that analysis reveals facts, conduct or suspicion of money laundering and terrorist financing of direct interest to those other Financial Intelligence Units. Financial analysis covers operational analysis which focuses on individual cases and specific targets or on appropriate selected information, depending on the type and volume of the disclosures received and the expected use of the information after dissemination as well as strategic analysis addressing money laundering and terrorist financing trends and patterns. The Financial Intelligence Units should receive feedback on the use of the information and analysis provided. However, this Directive should be without prejudice to the organisational status and role conferred to Financial Intelligence Units under the national law of Member States. In particular, FIUs should be under no obligation to comply with the request for information where there are objective grounds for assuming that the provision of such information would have a negative impact on ongoing investigations or analyses, or, in exceptional circumstances, where disclosure of the information would be clearly disproportionate to the legitimate interests of a natural or legal person or irrelevant with regard to the purposes for which it has been requested. Any refusal to comply with a request for information from another Financial Investigation Unit or from a competent authority in its Member State should be appropriately explained.

Amendment    8

Proposal for a directive

Premessa 16a (ġdida)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(16a)  In order to enhance trust and cooperation between FIUs and competent authorities, as well as to improve the efficiency of the fight against money laundering and serious criminal offences, it is essential that FIUs are provided with feedback from competent authorities as regards to the use made of the financial information provided and about the outcome of the investigation or prosecution relating to such information. Member States should therefore require that competent authorities provide regular feedback to the Financial Intelligence Unit and should put in place appropriate mechanisms to allow for such exchanges of information and follow-ups.

Amendment    9

Proposal for a directive

Premessa 16b (ġdida)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(16b)  Designated competent authorities should be empowered to exchange information or analysis already in their possession or which can be obtained following a request to a Financial Intelligence Unit with designated competent authorities of another Member State, following a specific request and on a case-by-case basis, where that information or analysis is necessary for the prevention and combating of money laundering, associate predicate offences and terrorist financing.

Amendment    10

Proposal for a directive

Premessa 17

Text proposed by the Commission

Amendment

(17)  Time limits for exchanges of information between Financial Intelligence Units are necessary to ensure quick, effective and consistent cooperation. Sharing information necessary to solve cross-border cases and investigations should be carried out with the same celerity and priority as for a similar domestic case. Time limits should be provided to ensure effective sharing of information within reasonable time or to meet procedural constraints. Shorter time limits should be provided in duly justified cases, where the requests relate to specific serious criminal offences, such as terrorist offences and offences related to a terrorist group or activities as laid down in Union law.

(17)  Time limits for exchanges of information between Financial Intelligence Units are necessary to ensure quick, effective and consistent cooperation. Sharing information necessary to solve cross-border cases and investigations should be carried out with the same celerity and priority as for a similar domestic case. Time limits should be provided to ensure effective sharing of information within reasonable time or to meet procedural constraints, as well as to harmonise practices of exchange of information between FIUs across the Union. Shorter time limits should be provided in duly justified cases, where the requests relate to specific serious criminal offences, such as terrorist offences and offences related to a terrorist group or activities as laid down in Union law.

Amendment    11

Proposal for a directive

Premessa 18

Text proposed by the Commission

Amendment

(18)  The use of secure facilities for the exchange of information, in particular the decentralised computer network FIU.net (the ‘FIU.net’), which is managed by Europol since 1 January 2016, or its successor and the techniques offered by FIU.net, should be used for exchanges of information between Financial Intelligence Units.

(18)  The secure and decentralised electronic communications network FIU.net (the ‘FIU.net’), which is managed by Europol since 1 January 2016, or its successor and the techniques offered by FIU.net, should be used for exchanges of information between Financial Intelligence Units.

Amendment    12

Proposal for a directive

Premessa 19

Text proposed by the Commission

Amendment

(19)  Given the sensitivity of financial data that should be analysed by Financial Intelligence Units and the necessary data protection safeguards, this Directive should specifically set out the type and scope of information that can be exchanged between Financial Intelligence Units and with designated competent authorities. This Directive should not bring any changes to currently agreed methods of data collection.

(19)  Given the sensitivity of financial data that should be analysed by Financial Intelligence Units and the necessary data protection safeguards, this Directive should specifically set out the type and scope of information that can be exchanged between Financial Intelligence Units and with designated competent authorities. However, Member States should be able to decide to broaden the scope of financial information and bank account information that can be exchanged between the Financial Intelligence Units and designated competent authorities. They may also facilitate access by competent authorities to financial information and bank account information for the prevention, detection, investigation or prosecution of criminal offences other than serious criminal offences. This Directive should not bring any changes to currently agreed methods of data collection and should not derogate from the existing Union data protection law.

Amendment    13

Proposal for a directive

Premessa 20

Text proposed by the Commission

Amendment

(20)  Under its specific competences and tasks as laid down in Article 4 of Regulation (EU) 2016/794 of the European Parliament and of the Council16 , Europol provides support to Member States’ cross-border investigations into the money laundering activities of transnational criminal organisations. According to Regulation (EU) 2016/794, the Europol National Units are the liaison bodies between Europol and the Member States' authorities competent to investigate criminal offences. To provide Europol with the information necessary to carry out its tasks, Member States should provide that their Financial Intelligence Unit replies to requests for financial information and financial analysis made by Europol through the respective Europol National Unit. Member States should also provide that their Europol National Unit replies to requests for information on bank accounts by Europol. Requests made by Europol have to be duly justified. They have to be made on a case-by case basis, within the limits of Europol's responsibilities and for the performance of its tasks.

(20)  Under its specific competences and tasks as laid down in Article 4 of Regulation (EU) 2016/794 of the European Parliament and of the Council16 , Europol provides support to Member States’ cross-border investigations into the money laundering activities of transnational criminal organisations. In that context, Europol is obliged to notify the Member States of any information and connections between criminal offences concerning them. According to Regulation (EU) 2016/794, the Europol National Units are the liaison bodies between Europol and the Member States' authorities competent to investigate criminal offences. To provide Europol with the information necessary to carry out its tasks, Member States should provide that their Financial Intelligence Unit replies swiftly and to the best of its ability to requests for financial information and financial analysis made by Europol through the respective Europol National Unit. Member States should also provide that their Europol National Unit replies to requests for information on bank accounts by Europol. Requests made by Europol have to be duly justified. They have to be made on a case-by case basis, within the limits of Europol's responsibilities and for the performance of its tasks.

__________________

__________________

16 Regulation (EU) 2016/794 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and replacing and repealing Council Decisions 2009/371/JHA, 2009/934/JHA, 2009/935/JHA, 2009/936/JHA and 2009/968/JHA, OJ L 135, 24.5.2016, p. 53.

16 Regulation (EU) 2016/794 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and replacing and repealing Council Decisions 2009/371/JHA, 2009/934/JHA, 2009/935/JHA, 2009/936/JHA and 2009/968/JHA, OJ L 135, 24.5.2016, p. 53.

Amendment    14

Proposal for a directive

Premessa 20a (ġdida)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(20a)  In order to enhance cross-border cooperation, Europol should create a specific unit to support and coordinate cooperation and exchange of information between Financial Intelligence Units. This unit should be empowered to assist Financial Intelligence Units in joint analysis of cross-border cases, produce its own analysis and coordinate the work of Financial Intelligence Units in Member States for cross-border cases, whenever necessary for the prevention and combating of money laundering, associate predicate offences and terrorist financing.

Amendment    15

Proposal for a directive

Premessa 22

Text proposed by the Commission

Amendment

(22)  To achieve the appropriate balance between efficiency and a high level of data protection, Member States should be required to ensure that the processing of sensitive financial information that could reveal a person's race or ethnic origin, political opinions, religion or philosophical beliefs, trade union membership, health, sexual life or sexual orientation should be allowed only to the extent that it is strictly necessary and relevant to a specific investigation.

(22)  To achieve a high level of data protection, Member States should be required to ensure that the processing of sensitive financial information that could reveal a person's race or ethnic origin, political opinions, religion or philosophical beliefs, trade union membership, health, sexual life or sexual orientation should be allowed only to the extent that it is strictly necessary and relevant to a specific investigation, and in accordance with Directive (EU) 2016/680.

Amendment    16

Proposal for a directive

Premessa 25

Text proposed by the Commission

Amendment

(25)  Personal data obtained under this Directive should only be processed by competent authorities where it is necessary and proportionate for the purposes of prevention, detection, investigation or prosecution of serious crime.

(25)  Personal data obtained under this Directive should only be processed by competent authorities where it is necessary and proportionate for the purposes of prevention, detection, investigation or prosecution of serious crime and in accordance with Directive (EU) 2016/680.

Amendment    17

Proposal for a directive

Premessa 27a (ġdida)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(27a)  In order to overcome the current cooperation difficulties which exist between national FIUs, a European FIU should be set up in order to coordinate, assist and support Member States FIUs in cross-border cases. It would also be particularly suited to an integrated EU financial market and effective in combating money laundering and terrorist financing in the internal market. The Member States FIU would still be primarily responsible for receiving suspicious transaction reports, analysing them and disseminate them to the national competent authority. The EU FIU would lend support to those Member States especially in maintaining and developing the technical infrastructure for ensuring the exchange of information, assisting them in joint analysis of cross-border cases and strategic analysis, and coordinate the work of Member States FIUs for cross-border cases.

Amendment    18

Proposal for a directive

Premessa 28

Text proposed by the Commission

Amendment

(28)  The Commission should report on the implementation of this Directive three years after its date of transposition, and every three years thereafter. In accordance with paragraphs 22 and 23 of the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making19 the Commission should also carry out an evaluation of this Directive on the basis of information collected through specific monitoring arrangements in order to assess the actual effects of the Directive and the need for any further action.

(28)  The Commission should report on the implementation of this Directive three years after its date of transposition, and every three years thereafter. This report shall also include an assessment of the need to ensure diagonal cooperation between Financial Intelligence Units and competent authorities in different Member States, and on the need to harmonise the organisation status and role of Financial Intelligence Unites in national law. In accordance with paragraphs 22 and 23 of the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making19 the Commission should also carry out an evaluation of this Directive on the basis of information collected through specific monitoring arrangements in order to assess the actual effects of the Directive and the need for any further action.

_________________

_________________

19 Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission on Better Law-Making of 13 April 2016; OJ L 123, 12.5.2016, p. 1–14.

19 Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission on Better Law-Making of 13 April 2016; OJ L 123, 12.5.2016, p. 1–14.

Amendment    19

Proposal for a directive

Article 1 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1.  This Directive lays down measures to facilitate access by competent authorities to financial information and bank account information for the prevention, detection, investigation or prosecution of serious criminal offences. It also provides for measures to facilitate access by Financial Intelligence Units to law enforcement information and to facilitate the cooperation between Financial Intelligence Units.

1.  This Directive lays down measures to facilitate access to and use of financial information and bank account information by competent authorities for the prevention, detection, investigation or prosecution of serious criminal offences. It also provides for measures to facilitate access by Financial Intelligence Units to law enforcement information and to facilitate the cooperation between Financial Intelligence Units where such information is necessary for the prevention, detection and combatting of money laundering, associate predicate offences and terrorist financing.

Amendment    20

Proposal for a directive

Article 1 – paragraph 2 – point b

Text proposed by the Commission

Amendment

(b)  the powers of competent authorities to exchange information between them or to obtain information from obliged entities under Union law or the national law of Member States.

(b)  the existing channels to exchange information between competent authorities or their powers to obtain information from obliged entities under Union law or the national law of Member States.

Amendment    21

Proposal for a directive

Article 2 – paragraph 1 – point g – introductory part

Text proposed by the Commission

Amendment

(g)  'bank account information' means the following information contained in the centralised bank account registries:

(g)  'bank account information' means the following information on bank and payments accounts and safe deposit boxes contained in the centralised bank account registries:

Amendment    22

Proposal for a directive

Article 2 – paragraph 1 – point k

Text proposed by the Commission

Amendment

(k)  'financial analysis' means the operational and strategic analysis carried out by the Financial Intelligence Units for the performance of their tasks pursuant to Directive (EU) 2015/849;

(k)  'financial analysis' means the results of operational and strategic analysis carried out by the Financial Intelligence Units for the performance of their tasks pursuant to Directive (EU) 2015/849;

Amendment    23

Proposal for a directive

Article 2 – paragraph 1 – point l a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(la)  'competent authority' means (a) any public authority competent for the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, including the safeguarding against and the prevention of threats to public security or (b) any other body or entity entrusted by Member State law to exercise public authority and public powers for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, including the safeguarding against and the prevention of threats to public security.

Amendment    24

Proposal for a directive

Article 3 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1.  Each Member State shall designate among its authorities competent for the prevention, detection, investigation or prosecution of criminal offences the competent authorities empowered to access and search the national centralised bank account registries set up by the Member States in accordance with Article 32a of Directive (EU) 2015/849. They shall include the Europol National Units and the Asset Recovery Offices.

1.  Each Member State shall designate among its authorities competent for the prevention, detection, investigation or prosecution of criminal offences the competent authorities empowered to access and search the national centralised bank account registries set up by the Member States in accordance with Article 32a of Directive (EU) 2015/849. They shall at least include the Europol National Units and the Asset Recovery Offices.

Amendment    25

Proposal for a directive

Article 3 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

2.  Each Member State shall designate among its authorities competent for the prevention, detection, investigation or prosecution of criminal offences the competent authorities empowered to request and receive financial information or financial analysis from the Financial Intelligence Unit. They shall include the Europol National Units.

2.  Each Member State shall designate among its authorities competent for the prevention, detection, investigation or prosecution of criminal offences the competent authorities empowered to request and receive financial information or financial analysis from the Financial Intelligence Unit. They shall at least include the Europol National Units.

Amendment    26

Proposal for a directive

Article 3 – paragraph 3

Text proposed by the Commission

Amendment

3.  Each Member State shall notify the Commission its designated competent authorities in accordance with paragraphs (1) and (2) by [6 months from transposition date] at the latest, and shall notify the Commission of any amendment thereto. The Commission shall publish the notifications and any amendment thereto in the Official Journal of the European Union.

3.  Each Member State shall notify the Commission its designated competent authorities in accordance with paragraphs (1) and (2) by [6 months from transposition date] at the latest, and shall notify the Commission of any amendment thereto. The Commission shall publish the notifications and any amendment thereto in the Official Journal of the European Union, as well as communicating this directly to Member States' designated competent authorities.

Amendment    27

Proposal for a directive

Article 4 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1.  Member States shall ensure that the competent authorities designated pursuant to Article 3(1) shall have the power to access and search, directly and immediately, bank account information when necessary for the performance of their tasks for the purposes of preventing, detecting, investigating or prosecuting a serious criminal offence or supporting a criminal investigation concerning a serious criminal offence, including the identification, tracing and freezing of the assets related to such investigation.

1.  Member States shall ensure that the competent authorities designated pursuant to Article 3(1) shall have the power to access and search, directly and immediately, bank account information when necessary for the performance of their tasks for the purposes of preventing, detecting, investigating or prosecuting a serious criminal offence or supporting a criminal investigation concerning a serious criminal offence, including the identification, tracing and freezing of the assets related to such investigation. Access and search is also deemed direct and immediate where the national authorities operating the central bank account registries transmit the bank account information expeditiously by an automated mechanism to competent authorities, provided that no intermediary institution may interfere with the requested data or the information to be provided.

Justification

The amendment is intended to ensure that existing and AMLD V compliant databases can be used to fulfil the requirements of this directive.

Amendment    28

Proposal for a directive

Article 4 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

2.  The additional information that Member States may deem essential and include in the centralised bank account registries in accordance with Article 32a(4) of Directive 2018/XX/EU shall not be accessible and searchable by competent authorities according to this Directive.

2.  The additional information that Member States may deem essential and include in the centralised bank account registries in accordance with Article 32a(4) of Directive 2018/XX/EU shall not be accessible and searchable by competent authorities on the basis of this Directive.

Amendment    29

Proposal for a directive

Article 5 – paragraph 1 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

1a.  Member States shall ensure that staff of the national designated competent authorities maintains high professional standards of confidentiality and data protection.

Amendment    30

Proposal for a directive

Article 7 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1.  Subject to national procedural safeguards, each Member State shall ensure that its national Financial Intelligence Unit is required to reply to requests for financial information or financial analysis by its designated competent authorities referred to in Article 3(2), where that financial information or financial analysis is necessary, on a case-by-case basis, for the prevention, detection, investigation or prosecution of serious criminal offences.

1.  Subject to national procedural safeguards, each Member State shall ensure that its national Financial Intelligence Unit is required to reply to requests for financial information or financial analysis by designated competent authorities referred to in Article 3(2), where that financial information or financial analysis is necessary, on a case-by-case basis, for the prevention, detection, investigation or prosecution of serious criminal offences.

Amendment    31

Proposal for a directive

Article 7 – paragraph 2 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

2 a.  Where there are objective grounds for assuming that the provision of such information would clearly have a negative impact on ongoing investigations or analyses, or, in exceptional circumstances, where disclosure of the information would be clearly disproportionate to the legitimate interests of a natural or legal person or clearly irrelevant with regard to the purposes for which it has been requested, the Financial Intelligence Unit shall be under no obligation to comply with the request for information. Any refusal shall be appropriately explained, stating the reasons for the refusal.

Amendment    32

Proposal for a directive

Article 7 – paragraph 2 b (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

2 b.  Member States shall require competent authorities referred to in Article 3(2) to provide feedback to the Financial Intelligence Unit on the use made of the information provided in accordance with this Article, and on the outcome of the investigations or inspections performed on the basis of that information. Member States shall put in place appropriate mechanisms to allow for swift and secure exchanges of information and follow-ups on investigations and prosecutions between Financial Investigation Units and competent authorities referred to in Article 3(2).

Amendment    33

Proposal for a directive

Article 8 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

Subject to national procedural safeguards, each Member State shall ensure that its designated national competent authorities are required to reply to requests for law enforcement information by the national Financial Intelligence Unit, on a case-by-case basis, where the information is necessary for the prevention and combating of money laundering, associate predicate offences and terrorist financing.

Subject to national procedural safeguards, each Member State shall ensure that its designated national competent authorities are required to reply in a timely manner to requests for law enforcement information by the national Financial Intelligence Unit, on a case-by-case basis, where the information is necessary for the prevention, detection and combatting of money laundering, associate predicate offences and terrorist financing.

Amendment    34

Proposal for a directive

Article 9 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1.  Each Member State shall ensure that its Financial Intelligence Unit is enabled to exchange financial information or financial analysis with any Financial Intelligence Unit in the Union where that financial information or financial analysis is necessary for the prevention and combating of money laundering, associate predicate offences and terrorist financing.

1.  Each Member State shall ensure that its Financial Intelligence Unit is enabled to exchange financial information or financial analysis free of charge with any Financial Intelligence Unit in the Union where that financial information or financial analysis is necessary for the prevention, detection and combating of money laundering, associate predicate offences and terrorist financing.

Amendment    35

Proposal for a directive

Article 9 – paragraph 1 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

1a.  A Financial Investigation Unit may refuse to exchange information only in exceptional circumstances where the exchange would clearly not be in accordance with fundamental principles of national law, would clearly fall beyond the scope of application of the provisions of this Directive, could lead to impairment of a criminal investigation or would be clearly disproportionate to the legitimate interests of a natural or legal person. Those exceptions shall be specified in a way which prevents undue limitations on the exchange of information for analytical purposes. Any refusal shall be appropriately explained.

Amendment    36

Proposal for a directive

Article 9 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

2.  Member States shall ensure that where a Financial Intelligence Unit is requested pursuant to paragraph 1 to exchange financial information or financial analysis, it shall do so as soon as possible and in any case no later than three days after the receipt of the request. In exceptional, duly justified cases, this time limit may be extended by a maximum of 10 days.

2.  Member States shall ensure that where a Financial Intelligence Unit is requested pursuant to paragraph 1 to exchange financial information or financial analysis, it shall do so as soon as possible and in any case no later than three days after the receipt of the request. In exceptional, duly justified cases, this time limit may be extended by a maximum of 10 days. The same time limits apply for sending an appropriate explanation in case of refusals based on Article 9(1a).

Amendment    37

Proposal for a directive

Article 9 – paragraph 4

Text proposed by the Commission

Amendment

4.  Member States shall ensure that a request issued pursuant to this Article and its response shall be transmitted by using the dedicated secure electronic communications network FIU.net or its successor. That network shall ensure the secure communication and shall be capable of producing a written record under conditions that allow ascertaining authenticity. In the event of technical failure of the FIU.net, the financial information or financial analysis shall be transmitted by any other appropriate means ensuring a high level of data security.

4.  Member States shall ensure that a request issued pursuant to this Article and its response shall be transmitted by using the dedicated secure electronic communications network FIU.net or its successor. That network shall ensure the secure communication and shall be capable of producing a written record under conditions that allow ascertaining authenticity. In the event of technical failure of the FIU.net, the financial information or financial analysis shall be transmitted by any other appropriate means ensuring an equally high level of data security, also capable of producing a written record under conditions that allow ascertaining authenticity.

Amendment    38

Proposal for a directive

Article 9 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

Article 9a

 

Exchange of information between competent authorities in different Member States

 

1.  Subject to national procedural safeguards, each Member State shall ensure that its designated competent authorities under Article 3 (1) are enabled to exchange information obtained from the access to the national centralised bank account registries set up by the Member States in accordance with Article 32a of Directive (EU)2015/849, upon request, and on a case-by-case basis, where that bank account information is necessary for the prevention and combating of money laundering, associate predicate offences and terrorist financing.

 

2.  Subject to national procedural safeguards, each Member State shall ensure that its designated competent authorities under Article 3 (2) are enabled to exchange financial information or financial analysis requested from the Financial Intelligence Unit from that Member State, upon request and on a case-by-case basis from a designated competent authority in another Member State, where that financial information or financial analysis is necessary for the prevention and combating of money laundering, associate predicate offences and terrorist financing.

 

3.  Member States shall ensure that a request issued pursuant to this Article and its response shall be transmitted using dedicated secure electronic communications ensuring a high level of data security. That network shall ensure the secure communication and shall be capable of producing a written record under conditions that allow for ascertaining of authenticity.

Amendment    39

Proposal for a directive

Article 10 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1.  Each Member State shall ensure that its Europol National Unit replies to duly justified requests related to bank account information made by the Agency for Law Enforcement Cooperation established by Regulation (EU) 2016/794 of the European Parliament and of the Council (‘Europol') on a case-by-case basis within the limits of its responsibilities and for the performance of its tasks.

1.  Each Member State shall ensure that its Europol National Unit replies to duly justified requests related to bank account information made by the Agency for Law Enforcement Cooperation established by Regulation (EU) 2016/794 of the European Parliament and of the Council (‘Europol') on a case-by-case basis within the limits of its investigative powers and for the performance of its tasks.

Amendment    40

Proposal for a directive

Article 10 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

2.  Each Member State shall ensure that its Financial Intelligence Unit replies to duly justified requests related to financial information and financial analysis made by Europol through the Europol National Unit within the limits of its responsibilities and for the performance of its tasks.

2.  Each Member State shall ensure that its Financial Intelligence Unit replies to duly justified requests related to financial information and financial analysis made by Europol through the Europol National Unit within the limits of its investigative powers and for the performance of its tasks.

Amendment    41

Proposal for a directive

Article 10 – paragraph 2 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

2a.  Where there are objective grounds for assuming that the provision of such information would have a negative impact on ongoing investigations or analyses, or, in exceptional circumstances, where disclosure of the information would be clearly disproportionate to the legitimate interests of a natural or legal person or irrelevant with regard to the purposes for which it has been requested, the FIU shall be under no obligation to comply with the request for information. Any refusal shall be appropriately explained.

Amendment    42

Proposal for a directive

Article 10 – paragraph 3 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

3a.  Europol shall provide feedback to the Financial Intelligence Unit about the use made of the financial information or financial analysis provided in accordance with this Article and about the outcome of the investigations or inspections performed on the basis of that information or analysis.

Amendment    43

Proposal for a directive

Article 10 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

Article 10a

 

Analysis, Support and Coordination Unit within EUROPOL

 

1.  Europol shall establish a specific unit to support and coordinate cooperation and exchange of information between Financial Intelligence Units. 

 

2.  The unit referred to in paragraph 1 shall be able to assist Financial Intelligence Units in joint analysis of cross-border cases, produce its own analysis and coordinate the work of Financial Intelligence Units in Member States for cross-border cases, whenever necessary for the prevention and combating of money laundering, associate predicate offences and terrorist financing.

Amendment    44

Proposal for a directive

Article 11 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1.  The processing of personal data related to bank account information, financial information and financial analysis referred to in Article 10(1) and (2) shall be performed only by the persons within Europol who have been specifically designated and authorised to perform those tasks.

1.  The processing of personal data related to bank account information, financial information and financial analysis referred to in Article 10(1) and (2) shall be performed only by the persons within Europol who have been specifically designated and authorised to perform those tasks. The processing of personal data shall be carried out in compliance with the data protection safeguards provided for in Regulation (EU) 2016/794. Europol shall duly document those processing operations.

Amendment    45

Proposal for a directive

Article 13 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1.  The processing of information revealing a person's race or ethnic origin, political opinions, religion or philosophical beliefs, trade union membership, health, sexual life or sexual orientation may only be allowed to the extent that it is strictly necessary and relevant in a specific case

1.  The processing of personal data revealing a person's race or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, and the processing of genetic data, biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning health or data concerning a natural person's sex life or sexual orientation shall only be allowed to the extent that there are objective grounds to consider this necessary and relevant in a specific case, in accordance with Article 10 of Directive (EU) 2016/680.

Amendment    46

Proposal for a directive

Article 14 – paragraph 1 – point c

Text proposed by the Commission

Amendment

(c)  the requests made pursuant to this Directive and their executing measures.

(c)  the subject matter of the requests made pursuant to this Directive and their executing measures.

Amendment    47

Proposal for a directive

Article 15 – paragraph 1 – introductory part

Text proposed by the Commission

Amendment

Member States shall adopt legislative measures restricting, in whole or in part, the data subject's right of access to personal data relating to him or her processed under this Directive in order to:

Member States shall adopt legislative measures restricting, in whole or in part, the data subject's right of access to personal data relating to him or her processed under this Directive in accordance with Article 15(1) of Directive (EU) 2016/680 in order to:

Amendment    48

Proposal for a directive

Article 15 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

Article 15a

 

European Financial Intelligence Unit

 

The Commission shall set up a European Financial Intelligence Unit (EFIU) to facilitate coordination, including the exchange of information between FIUs within the Union. The EFIU shall coordinate, assist and support Member Sates FIUs in cross-border cases. The EFIU shall lend support to those Member States especially in maintaining and developing the technical infrastructure for ensuring the exchange of information, assisting them in joint analysis of cross border cases and strategic analysis, and coordinate the work of Member States FIUs for cross-border cases. The Commission shall provide the EFIU with adequate financial, human and technical resources in order to fulfil its tasks.

Amendment    49

Proposal for a directive

Article 16 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1.  Member States shall review the effectiveness of their systems to combat serious criminal offences by maintaining comprehensive statistics.

1.  Member States shall review the effectiveness and efficiency of their systems with regard to the use of financial and other information for the prevention, detection, investigation or prosecution of criminal offences by maintaining comprehensive statistics.

Amendment    50

Proposal for a directive

Article 19 – paragraph 1 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

1a.  By [OJ please insert date: three years after the date of transposition of this Directive] at the latest, the Commission shall draw up a report assessing the necessity of specific measures to ensure diagonal cooperation, i.e. cooperation between Financial Intelligence Units in one Member States with competent authorities in another Member State. The report shall be submitted to the European Parliament and to the Council, and be accompanied by a legislative proposal, if considered necessary.

Amendment    51

Proposal for a directive

Article 19 – paragraph 1 b (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

1b.  By [OJ please insert date: three years after the date of transposition of this Directive] at the latest, the Commission shall draw up a report assessing the necessity of specific measures to ensure uniformisation of the organisational status and role conferred to Financial Intelligence Units under the national law of Member States, to ensure efficient cooperation and exchange of information. The report shall be submitted to the European Parliament and to the Council, and be accompanied by a legislative proposal, if considered necessary.

PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Titolu

Regoli li jiffaċilitaw l-użu ta’ informazzjoni finanzjarja u informazzjoni oħra għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta’ ċerti reati kriminali

Referenzi

COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Opinjoni mogħtija minn

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ECON

28.5.2018

Rapporteur għal opinjoni

       Data tal-ħatra

Bernd Lucke

31.5.2018

Rapporteur għal opinjoni sostitut(a)

Sander Loones

Eżami fil-kumitat

22.10.2018

27.11.2018

 

 

Data tal-adozzjoni

27.11.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

43

0

2

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Jeppe Kofod, Thomas Mann, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

43

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

0

-

 

 

2

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni


PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu

Regoli li jiffaċilitaw l-użu ta’ informazzjoni finanzjarja u informazzjoni oħra għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta’ ċerti reati kriminali

Referenzi

COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)

Data meta ġiet ippreżentata lill-PE

17.4.2018

 

 

 

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Kumitati mitluba jagħtu opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

AFET

28.5.2018

ECON

28.5.2018

 

 

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

       Data tad-deċiżjoni

AFET

16.5.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Data tal-ħatra

Emil Radev

4.6.2018

 

 

 

Eżami fil-kumitat

11.6.2018

15.10.2018

20.11.2018

3.12.2018

Data tal-adozzjoni

3.12.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

29

2

6

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Anna Hedh, Emilian Pavel, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Max Andersson, France Jamet

Data tat-tressiq

7.12.2018


VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

29

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld

ECR

Helga Stevens

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Traian Ungureanu

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

6

0

ECR

Branislav Škripek, Kristina Winberg

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

Aġġornata l-aħħar: 11 ta' Jannar 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza