Procedură : 2018/0105(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0442/2018

Texte depuse :

A8-0442/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/04/2019 - 16.11

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0418

RAPORT     ***I
PDF 1107kWORD 142k
7.12.2018
PE 628.460v02-00 A8-0442/2018

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului

(COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportor: Emil Radev

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice și monetare
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului

(COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0213),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 87 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0152/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 iulie 2018(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0442/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de

Propunere de

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului

de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor grave și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  În vederea consolidării securității în statele membre și la nivelul Uniunii, este necesară îmbunătățirea accesului la informații al unităților de informații financiare și al autorităților publice responsabile cu prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor grave, pentru a consolida capacitatea lor de a desfășura investigații financiare și a îmbunătăți cooperarea dintre acestea.

(2)  În vederea consolidării securității, a îmbunătățirii urmăririi penale a infracțiunilor financiare, a combaterii spălării banilor și a prevenirii evaziunii fiscale în statele membre și la nivelul Uniunii, este necesară îmbunătățirea accesului la informații al unităților de informații financiare și al autorităților publice responsabile cu prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor grave, pentru a consolida capacitatea lor de a desfășura investigații financiare și a îmbunătăți cooperarea dintre acestea.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Statele membre au obligația de a coopera cu sinceritate, loialitate și promptitudine, în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Amendamentul      4

Propunere de directivă

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Frauda financiară și spălarea banilor îi afectează pe contribuabilii europeni. Prin urmare, combaterea acestor infracțiuni rămâne o prioritate pentru Uniune.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Accesul imediat și direct la informațiile deținute în registrele centralizate de conturi bancare este, în multe cazuri, indispensabil pentru succesul unei anchete penale sau pentru identificarea, urmărirea și înghețarea în timp util a activelor în vederea confiscării. Accesul direct este cea mai rapidă modalitate de acces la informațiile deținute în registrele centralizate de conturi bancare. Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să prevadă norme de acordare a accesului direct la informațiile deținute în registrele centralizate de conturi bancare pentru autoritățile desemnate ale statelor membre și pentru alte organisme competente în materie de prevenire, depistare, investigare sau urmărire penală a infracțiunilor.

(6)  Accesul imediat și direct la informațiile deținute în registrele centralizate de conturi bancare este, în multe cazuri, indispensabil pentru succesul unei anchete penale sau pentru identificarea, urmărirea și înghețarea în timp util a activelor în vederea confiscării. Accesul direct este cea mai rapidă modalitate de acces la informațiile deținute în registrele centralizate de conturi bancare. Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să prevadă norme de acordare a accesului direct la informațiile deținute în registrele centralizate de conturi bancare pentru autoritățile desemnate ale statelor membre competente în materie de prevenire, depistare, investigare sau urmărire penală a infracțiunilor.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Având în vedere că în fiecare stat membru există numeroase autorități sau organisme care sunt competente în materie de prevenire, depistare, investigare sau urmărire penală a infracțiunilor și pentru a se garanta un acces proporțional la informațiile financiare și de alt tip în temeiul prezentei directive, statele membre ar trebui să aibă obligația de a desemna autoritățile competente care să fie împuternicite să aibă acces la registrele centralizate de conturi bancare și să solicite informații din partea unităților de informații financiare în sensul prezentei directive.

(7)  Având în vedere că în fiecare stat membru există numeroase autorități sau organisme care sunt competente în materie de prevenire, depistare, investigare sau urmărire penală a infracțiunilor și pentru a se garanta un acces proporțional la informațiile financiare și de alt tip în temeiul prezentei directive, statele membre au obligația de a desemna autoritățile competente care să fie împuternicite să aibă acces la registrele centralizate de conturi bancare și care ar trebui să fie în măsură să solicite informații din partea unităților de informații financiare în sensul prezentei directive. Statele membre au, de asemenea, obligația de a delimita competențele acestor autorități.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  În măsura în care autoritățile fiscale și agențiile de combatere a corupției sunt competente în materie de prevenire, depistare, investigare sau urmărire penală a infracțiunilor în temeiul legislației națională, acestea ar trebui, de asemenea, să fie considerate drept autorități care pot fi desemnate în sensul prezentei directive. Investigațiile administrative nu ar trebui să facă obiectul prezentei directive.

(9)  În măsura în care autoritățile fiscale și agențiile de combatere a corupției sunt competente în materie de prevenire, depistare, investigare sau urmărire penală a infracțiunilor în temeiul legislației națională, acestea ar trebui, de asemenea, să fie considerate drept autorități care pot fi desemnate în sensul prezentei directive. Investigațiile administrative, altele decât cele derulate de unitățile de informații financiare în contextul prevenirii, depistării și combaterii eficace a spălării banilor și a finanțării terorismului, nu ar trebui să facă obiectul acestei directive.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Autorii infracțiunilor, în special grupurile infracționale și teroriștii, acționează adesea în mai multe state membre, iar activele lor, inclusiv conturile lor bancare, sunt adesea situate în alte state membre. Având în vedere dimensiunea transfrontalieră a infracțiunilor grave, inclusiv a terorismului, și a activităților financiare conexe, este adesea necesar ca autoritățile competente care desfășoară investigații să aibă acces la informații cu privire la conturile bancare deținute în alte state membre.

(10)  Autorii infracțiunilor, cum ar fi frauda financiară și spălarea banilor, sunt adesea grupuri infracționale și organizații teroriste care acționează în mai multe state membre, iar activele lor, inclusiv conturile lor bancare, sunt adesea situate în alte state membre. Având în vedere dimensiunea transfrontalieră a infracțiunilor grave, inclusiv a terorismului, și a activităților financiare conexe, este adesea necesar ca autoritățile competente care desfășoară anchete penale să aibă acces la informații cu privire la conturile bancare deținute în alte state membre.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Informațiile obținute de către autoritățile competente din registrele naționale centralizate de conturi bancare pot face obiectul schimburilor cu autoritățile competente dintr-un alt stat membru, în conformitate cu Decizia-cadru 2006/960/JAI14 a Consiliului și cu Directiva 2014/41/UE15 a Parlamentului European și a Consiliului.

(11)  Informațiile obținute de către autoritățile competente din registrele naționale centralizate de conturi bancare pot face obiectul schimburilor cu autoritățile competente dintr-un alt stat membru, în conformitate cu Decizia-cadru 2006/960/JAI14 a Consiliului și cu Directiva 2014/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului15, în conformitate cu normele aplicabile de protecție a datelor.

_________________

_________________

14Decizia-cadru 2006/960/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind simplificarea schimbului de informații și date operative între autoritățile de aplicare a legii ale statelor membre ale Uniunii Europene, JO L 386, 29.12.2006, p. 89.

14Decizia-cadru 2006/960/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind simplificarea schimbului de informații și date operative între autoritățile de aplicare a legii ale statelor membre ale Uniunii Europene, JO L 386, 29.12.2006, p. 89.

15Directiva 2014/41/UE din 3 aprilie 2014 privind ordinul european de anchetă în materie penală, JO L 130, 1.5.2014, p. 1.

15Directiva 2014/41/UE din 3 aprilie 2014 privind ordinul european de anchetă în materie penală, JO L 130, 1.5.2014, p. 1.

 

 

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Directiva (UE) 2015/849 a consolidat în mod semnificativ cadrul juridic al Uniunii care reglementează activitatea și cooperarea dintre unitățile de informații financiare. Competențele unităților de informații financiare includ dreptul de acces la informațiile financiare, administrative și din domeniul aplicării legii de care acestea au nevoie în scopul combaterii spălării banilor, a infracțiunilor principale asociate și a finanțării terorismului. Cu toate acestea, dreptul Uniunii nu prevede toate instrumentele și mecanismele specifice pe care unitățile de informații financiare trebuie să le aibă la dispoziție pentru a avea acces la astfel de informații și pentru a își îndeplini sarcinile. Întrucât responsabilitatea instituirii și a stabilirii structurii organizatorice a unităților de informații financiare rămâne în întregime în sarcina statelor membre, diferitele unități de informații financiare dispun de niveluri diferite de acces la bazele de date normative, ceea ce conduce la un schimb insuficient de informații între autoritățile de aplicare a legii sau parchete și unitățile de informații financiare.

(12)  Directiva (UE) 2015/849 a consolidat în mod semnificativ cadrul juridic al Uniunii care reglementează activitatea și cooperarea dintre unitățile de informații financiare, inclusiv posibilitatea de instituire a unui mecanism de coordonare și sprijin. Competențele unităților de informații financiare, al căror statut juridic diferă de la un stat membru la altul, mergând de la competențe administrative sau de asigurare a respectării legii până la competențe hibride, includ dreptul de acces la informațiile financiare, administrative și din domeniul aplicării legii de care acestea au nevoie în scopul prevenirii, depistării și combaterii spălării banilor, a infracțiunilor principale asociate și a finanțării terorismului. Cu toate acestea, dreptul Uniunii nu prevede toate instrumentele și mecanismele specifice pe care unitățile de informații financiare trebuie să le aibă la dispoziție pentru a avea acces la astfel de informații și pentru a își îndeplini sarcinile. Întrucât responsabilitatea instituirii și a stabilirii structurii organizatorice a unităților de informații financiare rămâne în întregime în sarcina statelor membre, diferitele unități de informații financiare dispun de niveluri diferite de acces la bazele de date normative, ceea ce conduce la un schimb insuficient de informații între autoritățile de aplicare a legii sau parchete și unitățile de informații financiare.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Pentru a spori securitatea juridică și eficacitatea operațională, prezenta directivă ar trebui să stabilească norme care să consolideze capacitatea unităților de informații financiare de a face schimb de informații cu autoritățile competente desemnate privind toate infracțiunile grave.

(13)  Pentru a spori securitatea juridică și eficacitatea operațională, prezenta directivă ar trebui să stabilească norme care să consolideze capacitatea unităților de informații financiare de a face schimb de informații sau de analize cu autoritățile competente desemnate din statul lor membru privind toate infracțiunile grave. Mai precis, unitățile de informații financiare ar trebui să aibă obligația să facă schimb de informații sau de analize cu autoritățile competente desemnate în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a spălării banilor, a infracțiunilor principale asociate și a finanțării terorismului, precum și, atunci când este necesar, de la caz la caz, a infracțiunilor grave. În același timp, prezenta directivă nu ar trebui să afecteze independența și autonomia operațională a unităților de informații financiare astfel cum se stabilește în Directiva (UE) 2015/849, inclusiv abilitatea de a adopta decizii autonome de a analiza, a solicita și a difuza informații. Ar trebui să se ofere o justificare corespunzătoare pentru orice refuz de a da curs unei solicitări de informații din partea unei autorități competente din același stat membru.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  De asemenea, prezenta directivă ar trebui să stabilească un cadru juridic bine definit pentru a permite unităților de informații financiare să solicite datele relevante stocate de autoritățile competente desemnate, care să le sprijine în prevenirea și combaterea eficientă a spălării banilor, a infracțiunilor principale asociate și a finanțării terorismului.

(14)  De asemenea, prezenta directivă ar trebui să stabilească un cadru juridic bine definit pentru a permite unităților de informații financiare să solicite datele relevante stocate de autoritățile competente desemnate din statul lor membru, care să le sprijine în prevenirea, depistarea și combaterea eficientă a spălării banilor, a infracțiunilor principale asociate și a finanțării terorismului.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Schimbul de informații dintre unitățile de informații financiare și între acestea și autoritățile competente ar trebui să fie permis numai dacă este necesar, în urma unei analize de la caz la caz, fie în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor grave, fie în scopul combaterii spălării banilor, a infracțiunilor principale asociate și a finanțării terorismului.

(15)  Schimbul de informații dintre unitățile de informații financiare ar trebui să fie permis în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a spălării banilor, a infracțiunilor principale asociate sau a finanțării terorismului și, în cazuri excepționale și urgente când acest lucru este justificat suficient, a infracțiunilor grave. Aceste schimburi de informații nu ar trebui să fie descurajate.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  În vederea prevenirii și combaterii mai eficace a spălării banilor, a infracțiunilor principale asociate și a finanțării terorismului, precum și a consolidării rolului său în furnizarea de informații și analize financiare, o unitate de informații financiare ar trebui ca, la cererea unei alte unități de informații financiare sau a unei autorități competente din statul membru respectiv, să aibă competența de a pune la dispoziție informațiile sau analizele aflate deja în posesia sa sau care pot fi obținute de la entitățile obligate . Acest schimb de informații nu ar trebui să împiedice rolul activ al unității de informații financiare de a comunica analiza sa către alte unități de informații financiare atunci când analiza respectivă dezvăluie fapte, comportamente sau suspiciuni legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului care prezintă un interes direct pentru respectivele unități de informații financiare. Analiza financiară include o analiză operațională care se axează pe cazuri individuale și obiective specifice sau pe informații selectate adecvate, în funcție de tipul și volumul informațiilor primite și de utilizarea preconizată a informațiilor după comunicarea acestora, precum și o analiză strategică care abordează tendințele și practicile recurente în materie de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. Cu toate acestea, prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere statutului organizațional și rolului conferit unităților de informații financiare în conformitate cu dreptul național al statelor membre.

(16)  În vederea prevenirii, depistării și combaterii mai eficace a spălării banilor, a infracțiunilor principale asociate și a finanțării terorismului, precum și a consolidării rolului său în furnizarea de informații și analize financiare, o unitate de informații financiare ar trebui ca, la cererea unei alte unități de informații financiare sau a unei autorități competente din statul membru respectiv, să aibă competența de a pune la dispoziție informațiile sau analizele aflate deja în posesia sa sau care pot fi obținute de la entitățile obligate. Acest schimb de informații nu ar trebui să împiedice rolul activ al unității de informații financiare de a comunica analiza sa către alte unități de informații financiare atunci când analiza respectivă dezvăluie fapte, comportamente sau suspiciuni legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului care prezintă un interes direct pentru respectivele unități de informații financiare. Analiza financiară include o analiză operațională care se axează pe cazuri individuale și obiective specifice sau pe informații selectate adecvate, în funcție de tipul și volumul informațiilor primite și de utilizarea preconizată a informațiilor după comunicarea acestora, precum și o analiză strategică care abordează tendințele și practicile recurente în materie de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. Este esențial ca unitățile de informații financiare să primească feedback din partea autorităților competente cu privire la modul în care au fost utilizate informațiile financiare și analizele financiare furnizate și la rezultatul investigației sau al urmăririi penale inițiate pe baza acestor informații. Statele membre ar trebui să instituie mecanisme adecvate pentru a permite aceste schimburi de informații și monitorizări. Cu toate acestea, prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere statutului organizațional și rolului conferit unităților de informații financiare în conformitate cu dreptul național al statelor membre.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Termenele pentru schimburile de informații dintre unitățile de informații financiare sunt necesare pentru a asigura o cooperare rapidă, eficace și consecventă. Schimbul de informații necesare pentru soluționarea cazurilor transfrontaliere și pentru derularea investigațiilor ar trebui să se desfășoare cu aceeași celeritate și cu același grad de prioritate ca pentru un caz național similar. Ar trebui să fie prevăzute termene pentru a se asigura schimbul de informații eficace și într-un termen rezonabil sau pentru a se ține seama de constrângerile procedurale. În cazurile justificate corespunzător, ar trebui să fie prevăzute termene mai scurte atunci când solicitările de informații se referă la anumite infracțiuni grave, cum ar fi infracțiunile de terorism și infracțiunile legate de un grup terorist sau de activități teroriste, astfel cum sunt prevăzute în legislația Uniunii.

(17)  Termenele pentru schimburile de informații dintre unitățile de informații financiare sunt necesare pentru a asigura o cooperare rapidă, eficace și consecventă. Schimbul de informații necesare pentru soluționarea cazurilor transfrontaliere și pentru derularea investigațiilor ar trebui să se desfășoare cu aceeași celeritate și cu același grad de prioritate ca pentru un caz național similar. Ar trebui să fie prevăzute termene pentru a se asigura schimbul de informații eficace și într-un termen rezonabil sau pentru a se ține seama de constrângerile procedurale, precum și pentru a se armoniza practicile de schimb de informații între unitățile de informații financiare din întreaga Uniune. În cazurile justificate corespunzător, ar trebui să fie prevăzute termene mai scurte atunci când solicitările de informații se referă la anumite infracțiuni grave, cum ar fi infracțiunile de terorism și infracțiunile legate de un grup terorist sau de activități teroriste, astfel cum sunt prevăzute în legislația Uniunii.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Având în vedere caracterul sensibil al datelor financiare care ar trebui analizate de către unitățile de informații financiare și garanțiile necesare privind protecția datelor, prezenta directivă ar trebui să precizeze în mod specific tipul și sfera de aplicare a informațiilor care pot face obiectul schimburilor dintre unitățile de informații financiare și între acestea și autoritățile competente desemnate. Prezenta directivă nu ar trebui să aducă nicio modificare metodelor de colectare a datelor convenite în prezent.

(19)  Având în vedere caracterul sensibil al datelor financiare care ar trebui analizate de către unitățile de informații financiare și garanțiile necesare privind protecția datelor, prezenta directivă ar trebui să precizeze în mod specific tipul și sfera de aplicare a informațiilor care pot face obiectul schimburilor dintre unitățile de informații financiare și între acestea și autoritățile competente desemnate. Prezenta directivă nu ar trebui să aducă nicio modificare metodelor de colectare a datelor convenite în prezent. Cu toate acestea, statele membre ar trebui să poată decide să lărgească domeniul de aplicare al informațiilor financiare și al informațiilor privind conturile bancare care pot fi schimbate între unitățile de informații financiare și autoritățile competente desemnate. Statele membre ar putea, de asemenea, să faciliteze accesul autorităților competente la informațiile financiare și la informațiile privind conturile bancare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a altor infracțiuni decât infracțiunile grave. Prezenta directivă nu ar trebui să prevadă nicio derogare de la normele aplicabile privind protecția datelor.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  În conformitate cu competențele și sarcinile sale specifice, astfel cum sunt prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului16, Europol oferă asistență pentru investigațiile transfrontaliere ale statelor membre legate de activitățile de spălare a banilor ale organizațiilor criminale transnaționale. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/794, unitățile naționale Europol sunt organismele de legătură dintre Europol și autoritățile statelor membre competente în ceea ce privește investigarea infracțiunilor. Pentru a furniza Europol informațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale, statele membre ar trebui să prevadă obligația ca unitatea lor de informații financiare să răspundă solicitărilor de informații financiare și de analize financiare din partea Europol prin intermediul unității naționale Europol. Statele membre ar trebui, de asemenea, să prevadă obligația ca unitatea lor națională Europol să răspundă solicitărilor de informații privind conturile bancare venite din partea Europol. Solicitările formulate de Europol trebuie să fie justificate în mod corespunzător. Acestea trebuie efectuate de la caz la caz, în limitele responsabilităților Europol și pentru îndeplinirea sarcinilor sale.

(20)  În conformitate cu competențele și sarcinile sale specifice, astfel cum sunt prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului16, Europol oferă asistență pentru investigațiile transfrontaliere ale statelor membre legate de activitățile de spălare a banilor ale organizațiilor criminale transnaționale. În acest context, Europol ar trebui să notifice statele membre cu privire la orice informații și conexiuni între infracțiunile care vizează aceste state membre. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/794, unitățile naționale Europol sunt organismele de legătură dintre Europol și autoritățile statelor membre competente în ceea ce privește investigarea infracțiunilor. Pentru a furniza Europol informațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale, statele membre ar trebui să prevadă dreptul ca unitatea lor de informații financiare să răspundă solicitărilor de informații financiare și de analize financiare din partea Europol prin intermediul unității naționale Europol. Statele membre ar trebui, de asemenea, să prevadă dreptul ca unitatea lor națională Europol să răspundă solicitărilor de informații privind conturile bancare venite din partea Europol. Solicitările formulate de Europol trebuie să fie justificate în mod corespunzător. Acestea trebuie efectuate de la caz la caz, în limitele responsabilităților Europol și pentru îndeplinirea sarcinilor sale. Independența și autonomia operațională a unităților de informații financiare nu ar trebui să fie puse în pericol, iar decizia de a furniza informațiile sau analizele solicitate ar trebui să revină unității de informații financiare. Pentru a asigura o cooperare rapidă și eficace, ar trebui stabilite termene-limită în care unitățile de informații financiare trebuie să răspundă solicitărilor Europol.

__________________

__________________

16 Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului, JO L 135, 24.5.2016, p. 53.

16 Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului, JO L 135, 24.5.2016, p. 53.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  Pentru a consolida cooperarea dintre unitățile de informații financiare, Comisia Europeană ar trebui să desfășoare în viitorul apropiat o evaluare a impactului în scopul de a evalua posibilitatea și caracterul oportun al instituirii unui mecanism de coordonare și sprijin, cum ar fi o unitate de informații financiare a UE.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Pentru a obține echilibrul adecvat între eficiență și un nivel ridicat de protecție a datelor, statele membre ar trebui să aibă obligația de a se asigura că prelucrarea informațiilor financiare sensibile care ar putea dezvălui rasa sau originea etnică a unei persoane, opiniile sale politice, religia sau convingerile sale filozofice, apartenența la un sindicat, starea sa de sănătate, viața sexuală sau orientarea sa sexuală ar trebui permise doar în măsura în care este strict necesară și relevantă pentru o investigație specifică.

(22)  Pentru a obține echilibrul adecvat între eficiență și un nivel ridicat de protecție a datelor, statele membre ar trebui să aibă obligația de a se asigura că prelucrarea informațiilor financiare sensibile care ar putea dezvălui rasa sau originea etnică a unei persoane, opiniile sale politice, religia sau convingerile sale filozofice, apartenența la un sindicat, starea sa de sănătate, viața sexuală sau orientarea sa sexuală ar trebui permise doar persoanelor autorizate în mod special și în măsura în care este strict necesară, relevantă și proporționată pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a unei infracțiuni specifice și în conformitate cu normele aplicabile de protecție a datelor.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special dreptul la respectarea vieții private și de familie (articolul 7) și dreptul la protecția datelor cu caracter personal (articolul 8), în dreptul internațional și în acordurile internaționale la care Uniunea sau toate statele membre sunt parte, inclusiv în Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, și în constituțiile statelor membre în domeniile lor respective de aplicare.

(23)  Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special dreptul la respectarea vieții private și de familie (articolul 7), dreptul la protecția datelor cu caracter personal (articolul 8), dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil (articolul 47), prezumția de nevinovăție și dreptul la apărare (articolul 48), principiile legalității și proporționalității infracțiunilor și pedepselor (articolul 49), în dreptul internațional și în acordurile internaționale la care Uniunea sau toate statele membre sunt parte, inclusiv în Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, și în constituțiile statelor membre în domeniile lor respective de aplicare. Prezenta directivă respectă, de asemenea, libertatea de a desfășura o activitate comercială și interzicerea discriminării.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Datele cu caracter personal obținute în temeiul prezentei directive ar trebui prelucrate doar de autoritățile competente, în cazul în care acest lucru este necesar și proporțional în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor grave.

(25)  Orice date cu caracter personal obținute în temeiul prezentei directive ar trebui prelucrate în conformitate cu Directiva (UE) 2016/680 și cu Regulamentul (UE) 2016/679 doar de autoritățile competente, în cazul în care acest lucru este necesar și proporțional în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor grave.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Mai mult, pentru a se respecta dreptul la protecția datelor cu caracter personal și a dreptului la respectarea vieții private și pentru a se limita impactul accesului la informațiile conținute în registrele naționale centralizate de conturi bancare și în sistemele de extragere a datelor, este esențial să se prevadă condiții care să limiteze accesul. În special, statele membre ar trebui să se asigure că se aplică politici și măsuri corespunzătoare de protecție a datelor în cazul accesului autorităților competente la datele cu caracter personal în sensul prezentei directive. Numai persoanele autorizate ar trebui să aibă acces la informațiile care conțin date cu caracter personal ce pot fi obținute din registrele centralizate de conturi bancare sau prin proceduri de autentificare.

(26)  Mai mult, pentru a se respecta dreptul la protecția datelor cu caracter personal și a dreptului la respectarea vieții private și pentru a se limita impactul accesului la informațiile conținute în registrele naționale centralizate de conturi bancare și în sistemele de extragere a datelor, este esențial să se prevadă condiții care să limiteze accesul. În special, statele membre ar trebui să se asigure că se aplică politici și măsuri corespunzătoare de protecție a datelor în cazul accesului autorităților competente la datele cu caracter personal în sensul prezentei directive. Numai personalul autorizat ar trebui să aibă acces la informațiile care conțin date cu caracter personal ce pot fi obținute din registrele centralizate de conturi bancare sau prin proceduri de autentificare. Personalul căruia i s-a acordat accesul la astfel de date sensibile ar trebui să fie instruit privind practicile de securitate legate de schimbul și gestionarea datelor.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Comisia ar trebui să prezinte un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive în termen de trei ani de la data transpunerii și, ulterior, la fiecare trei ani. În conformitate cu punctele 22 și 23 din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare19, Comisia ar trebui, de asemenea, să efectueze o evaluare a prezentei directive pe baza informațiilor colectate prin mecanisme specifice de monitorizare pentru a evalua efectele reale ale directivei și necesitatea adoptării unor măsuri ulterioare.

(28)  Comisia ar trebui să prezinte un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive în termen de doi ani de la data transpunerii și, ulterior, la fiecare trei ani. În conformitate cu punctele 22 și 23 din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare19, Comisia ar trebui, de asemenea, să efectueze o evaluare a prezentei directive pe baza informațiilor colectate prin mecanisme specifice de monitorizare pentru a evalua efectele reale ale directivei și necesitatea adoptării unor măsuri ulterioare.

_________________

_________________

19 Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016; JO L 123, 12.5.2016, p. 1-14.

19 Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016; JO L 123, 12.5.2016, p. 1-14.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Prezenta directivă urmărește să asigure adoptarea unor norme care să ofere cetățenilor Uniunii un nivel mai ridicat de securitate prin prevenirea și combaterea criminalității, în conformitate cu articolul 67 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Din cauza naturii lor transnaționale, amenințările teroriste și infracționale afectează Uniunea în ansamblul său și necesită o reacție la nivel european. Este posibil ca infractorii să profite de lipsa unei utilizări eficiente a informațiilor privind conturile bancare și a informaților financiare într-un stat membru și să obțină beneficii de pe urma acestei situații, ceea ce poate avea consecințe în alt stat membru. Întrucât obiectivul prezentei directive nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la articolul menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(29)  Prezenta directivă urmărește să asigure adoptarea unor norme care să ofere cetățenilor Uniunii un nivel mai ridicat de securitate prin prevenirea și combaterea criminalității, în conformitate cu articolul 67 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Din cauza naturii lor transnaționale, criminalitatea organizată cu o dimensiune transfrontalieră afectează Uniunea în ansamblul său și necesită o reacție la nivel european. Este posibil ca infractorii să profite de lipsa unei utilizări eficiente a informațiilor privind conturile bancare și a informaților financiare într-un stat membru și să obțină beneficii de pe urma acestei situații, ceea ce poate avea consecințe în alt stat membru. Întrucât obiectivul prezentei directive nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la articolul menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezenta directivă stabilește măsuri de facilitare a accesului autorităților competente la informațiile financiare și la informațiile privind conturile bancare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor grave. Directiva prevede, de asemenea, măsuri de facilitare a accesului unităților de informații financiare la informațiile din domeniul aplicării legii și de facilitare a cooperării dintre unitățile de informații financiare.

1.  Prezenta directivă stabilește măsuri de facilitare a accesului autorităților competente la informațiile financiare și la informațiile privind conturile bancare și utilizarea acestora de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor grave. Directiva prevede, de asemenea, măsuri de facilitare a accesului unităților de informații financiare la informațiile din domeniul aplicării legii, atunci când aceste informații sunt necesare, de la caz la caz, și de facilitare a cooperării dintre unitățile de informații financiare.

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  dispozițiilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului și dispozițiilor conexe din legislația națională a statelor membre, inclusiv statutului organizațional conferit unităților de informații financiare în conformitate cu legislația națională;

(a)  dispozițiilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului și dispozițiilor conexe din legislația națională a statelor membre, inclusiv statutului organizațional conferit unităților de informații financiare în conformitate cu legislația națională, și competențelor autorităților naționale responsabile de aplicarea legislației privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului;

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  „informații financiare” înseamnă orice tip de informații sau date deținute de către unitățile de informații financiare pentru prevenirea, depistarea și combaterea în mod eficace a spălării banilor și a finanțării terorismului sau orice tip de informații sau date deținute de către autoritățile publice sau entitățile obligate în scopurile respective și care sunt accesibile unităților de informații financiare fără a se lua măsuri coercitive în conformitate cu legislația națională;

(e)  „informații financiare” înseamnă orice tip de informații sau date, cum ar fi datele privind valorile mobiliare, mișcările de fonduri, relațiile de afaceri financiare, deținute de către unitățile de informații financiare pentru prevenirea, depistarea și combaterea în mod eficace a spălării banilor și a finanțării terorismului sau orice tip de informații sau date deținute de către autoritățile publice sau entitățile obligate în scopurile respective și care sunt accesibile unităților de informații financiare fără a se lua măsuri coercitive în conformitate cu legislația națională;

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  „informații din domeniul aplicării legii” înseamnă orice tip de informații sau date deținute de către autoritățile competente pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor sau orice tip de informații sau date deținute de către autoritățile publice sau entitățile private în scopurile respective și care sunt accesibile autorităților competente fără a se lua măsuri coercitive în conformitate cu legislația națională;

(f)  „informații din domeniul aplicării legii” înseamnă orice tip de informații sau date deținute deja de către autoritățile competente pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor sau orice tip de informații sau date deținute de către autoritățile publice sau entitățile private în scopurile respective și care sunt accesibile autorităților competente fără a se lua măsuri coercitive în conformitate cu legislația națională; astfel de informații includ, printre altele, caziere judiciare, informații privind investigații sau urmăriri penale în desfășurare, informații privind înghețarea sau punerea sub sechestru a activelor sau alte măsuri de investigare sau măsuri temporare și informații privind condamnări, confiscări și activități de asistență juridică reciprocă;

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera g – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  „informații privind conturile bancare” înseamnă următoarele informații cuprinse în registre centralizate de conturi bancare:

(g)  „informații privind conturile bancare” înseamnă următoarele informații referitoare la conturi bancare și de plăți și casete de valori cuprinse în registre centralizate de conturi bancare:

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k)  „analiză financiară” înseamnă analiza operațională și strategică realizată de unitățile de informații financiare pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin în temeiul Directivei (UE) 2015/849;

(k)  „analiză financiară” înseamnă rezultatele analizei operaționale și strategice realizate de unitățile de informații financiare pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin în temeiul Directivei (UE) 2015/849;

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru desemnează, din rândul autorităților sale competente pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor, autoritățile competente împuternicite să acceseze și să consulte registrele naționale centralizate de conturi bancare instituite de statele membre în conformitate cu articolul 32a din Directiva (UE) 2015/849. Printre aceste autorități competente se numără unitățile naționale Europol și birourile de recuperare a activelor.

1.  Fiecare stat membru desemnează, din rândul autorităților sale competente pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor, autoritățile competente împuternicite să acceseze și să consulte registrele naționale centralizate de conturi bancare instituite de statele membre în conformitate cu articolul 32a din Directiva (UE) 2015/849. Printre aceste autorități competente se numără cel puțin unitățile naționale Europol și birourile de recuperare a activelor.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Fiecare stat membru desemnează, din rândul autorităților sale competente pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor, autoritățile competente împuternicite să solicite și să primească informații financiare sau analize financiare din partea unității de informații financiare. Printre aceste autorități competente se numără unitățile naționale Europol.

2.  Fiecare stat membru desemnează, din rândul autorităților sale competente pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor, autoritățile competente împuternicite să solicite și să primească informații financiare sau analize financiare din partea unității de informații financiare. Printre aceste autorități competente se numără cel puțin unitățile naționale Europol.

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Fiecare stat membru transmite Comisiei numele autorităților sale competente desemnate în conformitate cu alineatele (1) și (2) cel mai târziu în termen de [6 luni de la data transpunerii] și aduce la cunoștința Comisiei orice modificări în acest sens. Comisia publică informațiile primite și orice modificări ale acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

3.  Fiecare stat membru transmite Comisiei numele autorităților sale competente desemnate în conformitate cu alineatele (1) și (2) cel mai târziu în termen de [4 luni de la data transpunerii] și aduce la cunoștința Comisiei orice modificări în acest sens. Comisia publică informațiile primite și orice modificări ale acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că autoritățile competente desemnate în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) au competența de a accesa și a consulta informațiile privind conturile bancare , în mod direct și imediat, atunci când acest lucru este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor care le revin de prevenire, depistare, investigare sau urmărire penală a unei infracțiuni grave sau de sprijinire a unei investigații privind o infracțiune gravă, inclusiv pentru identificarea, urmărirea și înghețarea activelor legate de o astfel de investigație.

1.  Statele membre se asigură că autoritățile competente desemnate în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) au competența de a accesa și a consulta informațiile privind conturile bancare , în mod direct și imediat, atunci când acest lucru este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor care le revin de prevenire, depistare, investigare sau urmărire penală a unei infracțiuni grave sau de sprijinire a unei investigații privind o infracțiune gravă, inclusiv pentru identificarea, urmărirea și înghețarea activelor legate de o astfel de investigație. Accesul și consultarea sunt considerate a fi, de asemenea, directe și imediate atunci când autoritățile naționale care gestionează registrele centralizate de conturi bancare transmit prompt informațiile privind conturile bancare autorităților competente printr-un mecanism automat, cu condiția ca nicio instituție intermediară să nu poată manipula datele sau informațiile solicitate.

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Statele membre care furnizează accesul la informații privind conturile bancare prin sistemele centrale electronice de extragere a datelor se asigură că autoritatea care operează sistemele de extragere raportează autorităților competente rezultatele căutării cu promptitudine și fără aplicarea unor filtre.

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Informațiile suplimentare pe care statele membre le pot considera esențiale și le includ în registrele naționale centralizate de conturi bancare în conformitate cu articolul 32a alineatul (4) din Directiva 2018/XX/UE nu pot fi accesate și consultate de către autoritățile competente, în conformitate cu prezenta directivă.

2.  Informațiile suplimentare pe care statele membre le pot considera esențiale și le includ în registrele naționale centralizate de conturi bancare în conformitate cu articolul 32a alineatul (4) din Directiva 2018/XX/UE nu pot fi accesate și consultate de către autoritățile competente, în temeiul prezentei directive.

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Statele membre se asigură că personalul autorităților naționale competente desemnate respectă standarde profesionale înalte în materie de confidențialitate și de protecție a datelor.

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre se asigură că accesarea și consultarea informațiilor de către autoritățile competente se face cu aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice care asigură securitatea datelor.

2.  Statele membre se asigură că accesarea și consultarea informațiilor de către autoritățile competente se face cu aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice care asigură securitatea datelor la cele mai înalte standarde tehnologice disponibile.

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  rezultatele interogării sau ale consultării;

(d)  datele unice de identificare a rezultatelor;

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  datele de identificare ale agentului care a efectuat interogarea sau consultarea și ale agentului care a solicitat interogarea sau consultarea.

(f)  datele de identificare ale agentului care a efectuat interogarea sau consultarea și ale agentului care a solicitat interogarea sau consultarea și, pe cât posibil, identitatea destinatarului rezultatelor interogării sau consultării.

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Statele membre se asigură că registrele centralizate de conturi bancare iau măsurile corespunzătoare astfel încât angajații să cunoască dispozițiile în vigoare, inclusiv cerințele aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. Astfel de măsuri includ programe speciale de formare profesională.

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Sub rezerva garanțiilor procedurale naționale, fiecare stat membru se asigură că unitatea sa națională de informații financiare are obligația de a răspunde solicitărilor de informații financiare sau de analize financiare venite din partea autorităților competente desemnate ale acestuia menționate la articolul 3 alineatul (2), în urma unei analize de la caz la caz, atunci când informațiile financiare sau analizele financiare respective sunt necesare pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor grave.

1.  Sub rezerva garanțiilor procedurale naționale, fiecare stat membru se asigură că unitatea sa națională de informații financiare are obligația de a răspunde, în timp util, solicitărilor motivate de informații financiare sau de analize financiare venite din partea autorităților competente desemnate ale acestuia menționate la articolul 3 alineatul (2) din statul lor membru respectiv, în urma unei analize de la caz la caz, atunci când informațiile financiare sau analizele financiare respective sunt necesare pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor grave și pot fi obținute de către autoritățile competente solicitante în conformitate cu legislația aplicabilă. Schimbului în cauză i se aplică excepțiile prevăzute la articolul 32 alineatul (5) din Directiva (UE) 2015/849. Orice refuz se justifică în mod corespunzător.

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Statele membre solicită autorităților competente desemnate să furnizeze feedback unității de informații financiare cu privire la utilizarea informațiilor financiare sau a analizelor financiare furnizate în conformitate cu prezentul articol și cu privire la rezultatul investigațiilor sau al inspecțiilor efectuate pe baza respectivelor informații sau analize.

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sub rezerva garanțiilor procedurale naționale, fiecare stat membru se asigură că autoritățile sale naționale competente desemnate sunt obligate să răspundă solicitărilor de informații din domeniul aplicării legii venite din partea unității de informații financiare naționale, în urma unei analize de la caz la caz, atunci când informațiile sunt necesare pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, a infracțiunilor principale asociate și a finanțării terorismului.

Sub rezerva garanțiilor procedurale naționale și în conformitate cu normele privind accesul la informații al unităților de informații financiare prevăzute la articolul 32 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/849, fiecare stat membru se asigură că autoritățile sale naționale competente desemnate sunt obligate să răspundă solicitărilor de informații din domeniul aplicării legii venite din partea unității de informații financiare naționale, în urma unei analize de la caz la caz, atunci când informațiile sunt necesare pentru prevenirea, depistarea și combaterea spălării banilor, a infracțiunilor principale asociate și a finanțării terorismului.

Amendamentul    45

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru se asigură că unitatea sa de informații financiare este în măsură să facă schimb de informații financiare sau de analize financiare cu orice unitate de informații financiare din Uniune, atunci când informațiile financiare sau analizele financiare respective sunt necesare pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, a infracțiunilor principale asociate și a finanțării terorismului.

1.  Fiecare stat membru se asigură că unitatea sa de informații financiare face schimb de informații financiare sau de analize financiare în mod gratuit cu orice unitate de informații financiare din Uniune, atunci când informațiile financiare sau analizele financiare respective sunt necesare pentru prevenirea, depistarea și combaterea spălării banilor, a infracțiunilor principale asociate și a finanțării terorismului în conformitate cu articolul 53 alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/849.

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  O unitate de informații financiare poate refuza să facă schimb de informații numai în circumstanțe excepționale, în care schimbul respectiv ar putea fi contrar principiilor fundamentale ale dreptului intern. Respectivele excepții sunt prevăzute într-un mod care previne atât utilizarea abuzivă, cât și limitările nejustificate ale schimbului liber de informații în scopuri analitice. Orice refuz se justifică în mod corespunzător.

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre se asigură că, în cazul în care se solicită unei unități de informații financiare, în conformitate cu alineatul (1), să facă schimb de informații financiare sau de analize financiare, aceasta răspunde solicitării în cel mai scurt timp posibil și, în orice caz, în termen de cel mult trei zile de la primirea solicitării. În cazuri excepționale, justificate în mod corespunzător, acest termen poate fi prelungit cu maximum 10 zile.

2.  Statele membre se asigură că, în cazul în care se solicită unei unități de informații financiare, în conformitate cu alineatul (1), să facă schimb de informații financiare sau de analize financiare, aceasta răspunde solicitării în cel mai scurt timp posibil și, în orice caz, în termen de cel mult trei zile de la primirea solicitării. În cazuri excepționale, justificate în mod corespunzător, acest termen poate fi prelungit cu maximum 10 zile. Același termen se aplică pentru trimiterea unei justificări corespunzătoare în cazul refuzurilor în temeiul alineatului (1a).

Amendamentul    48

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre se asigură că, în cazuri excepționale și urgente, prin derogare de la alineatul (2), în cazul în care se solicită unei unități de informații financiare, în conformitate cu alineatul (1), să facă schimb de informații financiare sau de analize financiare care se află deja în posesia sa și care se referă la investigații specifice referitoare la un act sau un comportament calificat drept o infracțiune gravă, unitatea de informații financiare furnizează aceste informații sau analize în termen de cel mult 24 de ore de la primirea solicitării.

3.  Statele membre se asigură că, în cazuri excepționale și urgente, prin derogare de la alineatul (2), în cazul în care se solicită unei unități de informații financiare, în conformitate cu alineatul (1), să facă schimb de informații financiare sau de analize financiare care se află deja în posesia sa și care se referă la investigații specifice referitoare la un act sau un comportament calificat drept o infracțiune gravă, unitatea de informații financiare furnizează aceste informații sau analize în mod gratuit în termen de cel mult 24 de ore de la primirea solicitării.

Amendamentul    49

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Statele membre se asigură că informațiile care fac obiectul schimbului de informații în temeiul prezentului articol sunt utilizate numai în scopul pentru care au fost solicitate sau furnizate și că orice comunicare a informațiilor respective de către unitatea de informații financiare destinatară către orice alte autorități, agenții sau departamente, precum și orice utilizare a acestor informații în alte scopuri decât cele aprobate inițial face obiectul aprobării prealabile a unității de informații financiare care a furnizat informațiile.

Amendamentul    50

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4b.  Statele membre se asigură că aprobarea prealabilă a unității de informații financiare, solicitată în temeiul alineatului (4a), este acordată cu promptitudine și în cea mai mare măsură posibilă. Unitatea de informații financiare căreia i s-a adresat solicitarea de aprobare nu refuză acordarea acestei aprobări, cu excepția cazului în care este clar că nu s-ar încadra în sfera de aplicare a dispozițiilor prezentei directive, ar putea duce la obstrucționarea unei anchete penale, ar fi în mod clar disproporționată în raport cu interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice sau ale statului membru al unității de informații financiare căreia i s-a adresat solicitarea sau, din alt motiv, nu ar fi în conformitate cu principiile fundamentale ale legislației naționale a statului membru respectiv. Orice astfel de refuz de a-și da aprobarea este explicat în mod corespunzător.

Amendamentul    51

Propunere de directivă

Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 9a

 

Transferurile de date financiare către țările terțe

 

Transferul de date financiare către țări terțe și parteneri internaționali, în scopurile prevăzute de prezenta directivă, este permis numai în conformitate cu condițiile stabilite în capitolul V din Directiva (UE) 2016/680 sau în capitolul V din Regulamentul (UE) 2016/679.

Amendamentul    52

Propunere de directivă

Articolul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 9b

 

Schimbul de informații între autoritățile competente din diferite state membre

 

1.  Sub rezerva garanțiilor procedurale naționale, fiecare stat membru se asigură că autoritățile sale competente desemnate în temeiul articolului 3 alineatul (1) sunt în măsură să facă schimb de informații obținute în urma accesării registrelor naționale centralizate de conturi bancare instituite de statele membre în conformitate cu articolul 32a din Directiva (UE) 2015/849, la cerere și de la caz la caz, atunci când informațiile respective privind conturile bancare sunt necesare pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, a infracțiunilor principale asociate și a finanțării terorismului.

 

2.  Sub rezerva garanțiilor procedurale naționale, fiecare stat membru se asigură că autoritățile sale competente desemnate în temeiul articolului 3 alineatul (2) sunt în măsură să facă schimb de informații financiare sau de analize financiare solicitate de către unitatea de informații financiare din statul membru respectiv, la cerere și de la caz la caz, din partea unei autorități competente desemnate dintr-un alt stat membru, în cazul în care informațiile financiare sau analizele financiare respective sunt necesare pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, a infracțiunilor principale asociate și a finanțării terorismului.

 

3.  Statele membre se asigură că o solicitare formulată în temeiul prezentului articol și răspunsul la aceasta sunt transmise prin intermediul unei rețele de comunicații electronice securizate care asigură un nivel ridicat de securizare a datelor. Rețeaua în cauză este capabilă să producă un document scris în condiții care permit verificarea autenticității solicitării și a răspunsului la aceasta.

Amendamentul    53

Propunere de directivă

Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Accesul Europol la informațiile privind conturile bancare și schimbul de informații dintre Europol și unitățile de informații financiare

Furnizarea de informații privind conturile bancare către Europol.

Amendamentul    54

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru se asigură că unitatea sa națională Europol răspunde solicitărilor justificate corespunzător referitoare la informațiile privind conturile bancare primite de la Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii, instituită prin Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului (denumită în continuare „Europol”), în urma unei analize de la caz la caz, în limitele responsabilităților sale și în vederea desfășurării sarcinilor sale.

1.  Fiecare stat membru se asigură că unitatea sa națională Europol este abilitată să răspundă solicitărilor justificate corespunzător referitoare la informațiile privind conturile bancare primite de la Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii, instituită prin Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului (denumită în continuare „Europol”), în urma unei analize de la caz la caz, în limitele responsabilităților sale și în vederea desfășurării sarcinilor sale. Se aplică articolul 7 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2016/794.

Amendamentul    55

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Fiecare stat membru se asigură că unitatea sa de informații financiare răspunde solicitărilor justificate corespunzător referitoare la informații financiare și analize financiare primite de la Europol prin intermediul unității naționale Europol, în limitele responsabilităților sale și în vederea desfășurării sarcinilor sale.

eliminat

Amendamentul    56

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Schimbul de informații în temeiul alineatelor (1) și (2) se efectuează pe cale electronică prin intermediul SIENA și în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/794. Limba folosită în solicitare și în schimbul de informații este cea aplicabilă SIENA.

eliminat

Amendamentul    57

Propunere de directivă

Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 10a

 

Schimbul de informații dintre Europol și unitățile de informații financiare

 

1. Fiecare stat membru se asigură că unitatea sa de informații financiare este abilitată să răspundă solicitărilor justificate în mod corespunzător adresate de Europol prin intermediul unității naționale Europol care se referă la informații financiare și analize financiare aflate deja în posesia sa, în urma unei analize de la caz la caz, în limitele responsabilităților Europol și în vederea desfășurării sarcinilor sale.

 

2. Schimbului în cauză i se aplică excepțiile prevăzute la articolul 32 alineatul (5) din Directiva (UE) 2015/849. Orice refuz se justifică în mod corespunzător.

 

3. Europol furnizează feedback unității de informații financiare prin intermediul unității naționale Europol cu privire la utilizarea informațiilor financiare sau a analizelor financiare furnizate în conformitate cu prezentul articol și cu privire la rezultatul investigațiilor sau al inspecțiilor efectuate pe baza respectivelor informații sau analize în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/794.

Amendamentul    58

Propunere de directivă

Articolul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 10b

 

Modalități detaliate pentru efectuarea schimbului de informații

 

1. Schimbul de informații în temeiul articolelor 10 și 10a se efectuează pe cale electronică prin intermediul aplicației SIENA și în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/794.Limba folosită în solicitare și în schimbul de informații este cea aplicabilă SIENA.

 

2. Schimbul de informații are loc în cel mai scurt timp posibil și, în orice caz, în termen de cel mult cinci zile de la primirea solicitării. În cazuri excepționale, justificate în mod corespunzător, acest termen poate fi prelungit cu maximum 10 zile.

Amendamentul    59

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la informațiile privind conturile bancare, la informațiile financiare și la analizele financiare menționate la articolul 10 alineatele (1) și (2) se efectuează numai de către persoanele din cadrul Europol care au fost desemnate și autorizate în mod expres pentru a îndeplini aceste sarcini.

1.  Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la informațiile privind conturile bancare, la informațiile financiare și la analizele financiare menționate la articolul 10 alineatele (1) și (2) se efectuează numai prin intermediul proiectelor de analiză operațională în cazul cărora se aplică garanțiile specifice prevăzute la articolul 18 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/794.

Amendamentul    60

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Europol informează responsabilul cu protecția datelor numit în conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (UE) 2016/794 în legătură cu toate schimburile de informații care au avut loc în temeiul articolului 10 din prezenta directivă.

2.  Europol informează responsabilul cu protecția datelor numit în conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (UE) 2016/794 în legătură cu toate schimburile de informații care au avut loc în temeiul articolelor 10 și 10a din prezenta directivă.

Amendamentul    61

Propunere de directivă

Articolul 13 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prelucrarea datelor sensibile

Prelucrarea datelor sensibile cu caracter personal

Amendamentul    62

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prelucrarea informațiilor care dezvăluie rasa sau originea etnică a unei persoane, opiniile sale politice, religia sau convingerile sale filozofice, apartenența la un sindicat, starea sa de sănătate, viața sexuală sau orientarea sa sexuală poate fi permisă doar în măsura în care este strict necesară și relevantă într-un caz specific.

1.  Prelucrarea informațiilor cu caracter personal care dezvăluie rasa sau originea etnică a unei persoane, opiniile sale politice, convingerile sale religioase sau filozofice, apartenența la un sindicat, date privind starea sa de sănătate, sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice este permisă numai în conformitate cu articolul 10 din Directiva (UE) 2016/680.

Amendamentul    63

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Numai persoanele autorizate în mod expres pot accesa și prelucra datele menționate la alineatul (1) în conformitate cu instrucțiunile responsabilului cu protecția datelor.

2.  Numai persoanele autorizate în mod expres și instruite pot accesa și prelucra datele menționate la alineatul (1) în conformitate cu instrucțiunile responsabilului cu protecția datelor.

Amendamentul    64

Propunere de directivă

Articolul 14 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  numele și datele de contact ale organizației și ale membrului personalului care solicită informațiile;

(a)  numele și datele de contact ale organizației și ale membrului personalului care solicită informațiile; și, pe cât posibil, identitatea destinatarului rezultatelor interogării sau consultării.

Amendamentul    65

Propunere de directivă

Articolul 14 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  solicitările efectuate în temeiul prezentei directive și măsurile de executare ale acestora.

(c)  obiectul solicitărilor efectuate în temeiul prezentei directive și măsurile de executare ale acestora.

Amendamentul    66

Propunere de directivă

Articolul 15 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre adoptă măsuri legislative care limitează, integral sau parțial, dreptul de acces al persoanei vizate la datele cu caracter personal care o privesc, prelucrate în temeiul prezentei directive, în următoarele scopuri:

Statele membre pot adopta măsuri legislative care limitează, integral sau parțial, dreptul de acces al persoanei vizate la datele cu caracter personal care o privesc, prelucrate în temeiul prezentei directive, în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/680.

(a)  pentru a permite unității de informații financiare sau autorității naționale competente să își îndeplinească sarcinile în mod corespunzător în sensul prezentei directive;

 

(b)  pentru a se evita obstrucționarea cercetărilor, analizelor, investigațiilor sau procedurilor oficiale sau judiciare desfășurate în sensul prezentei directive și pentru a se asigura faptul că nu este pusă în pericol prevenirea, investigarea și depistarea activităților de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, precum și a altor infracțiuni grave.

 

Amendamentul    67

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre evaluează eficacitatea sistemelor lor de combatere a infracțiunilor grave prin compilarea de statistici cuprinzătoare.

1.  Statele membre evaluează eficacitatea și eficiența sistemelor lor în ceea ce privește utilizarea informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni prin compilarea de statistici cuprinzătoare.

Amendamentul    68

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Cel târziu până la [a se introduce data de către JO: trei ani de la data transpunerii prezentei directive] și ulterior, la fiecare trei ani, Comisia întocmește un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive, pe care îl înaintează Parlamentului European și Consiliului. Raportul este făcut public.

1.  Cel târziu până la [a se introduce data de către JO: doi ani de la data transpunerii prezentei directive] și ulterior, la fiecare trei ani, Comisia întocmește un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive, pe care îl înaintează Parlamentului European și Consiliului. Raportul este făcut public.

Amendamentul    69

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Comisia evaluează obstacolele și oportunitățile de consolidare a cooperării dintre unitățile de informații financiare din Uniune, inclusiv posibilitatea și caracterul oportun al instituirii unui mecanism de coordonare și sprijin, cum ar fi o unitate de informații financiare a UE.

Amendamentul    70

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre adoptă și publică actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive cel târziu până la XXYY [26 de luni de la data intrării în vigoare a Directivei (UE) nr (...)/2018: a se introduce de către JO numărul directivei de modificare a Directivei (UE) 2015/849]. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Statele membre adoptă și publică actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive cel târziu până la... [24 de luni de la data intrării în vigoare a Directivei (UE) nr (...)/2018+]. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

 

________________

 

+ JO: a se introduce numărul directivei de modificare a Directivei (UE) 2015/849].

Amendamentul    71

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Cel târziu până la [a se introduce data de către JO: trei ani de la data transpunerii prezentei directive], Comisia elaborează un raport în care evaluează necesitatea adoptării unor măsuri specifice care să asigure cooperarea în diagonală, și anume cooperarea dintre unitățile de informații financiare dintr-un stat membru cu autoritățile competente din alt stat membru. Raportul se prezintă Parlamentului European și Consiliului și este însoțit de o propunere legislativă, în cazul în care se consideră necesar.

Amendamentul    72

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  Cel târziu până la [a se introduce data de către JO: trei ani de la data transpunerii prezentei directive], Comisia elaborează un raport în care evaluează necesitatea adoptării unor măsuri specifice care să asigure uniformizarea statutului organizațional și a rolului conferit unităților de informații financiare în temeiul dreptului național al statelor membre, pentru a asigura cooperarea eficientă și schimbul de informații. Raportul se prezintă Parlamentului European și Consiliului și este însoțit de o propunere legislativă, în cazul în care se consideră necesar.

(1)

JO C 367, 10.10.2018, p. 84.


EXPUNERE DE MOTIVE

Context

Grupurile infracționale, inclusiv teroriștii, nu acționează într-un singur stat membru, iar activele lor, inclusiv conturile lor bancare, sunt de obicei situate în mai multe țări din UE sau chiar în afara acesteia. Aceste grupuri infracționale utilizează tehnologia modernă, care le permite să transfere fonduri dintr-un cont bancar în altul și dintr-o monedă în alta în numai câteva ore.

Un schimb de informații în timp util este esențial pentru anchetele penale cu privire la infracțiunile grave. Lipsa accesului la informațiile financiare poate însemna ratarea șansei de a investiga infracțiuni grave, de a combate activitățile infracționale, de a pune capăt comploturilor teroriste, precum și de a depista și a îngheța veniturile provenite din săvârșirea de infracțiuni. Lipsa accesului la informații privind toate conturile aparținând unui suspect poate face ca doar o parte din activele acestuia să fie înghețate, ceea ce poate trezi suspiciunile suspectului, care apoi ar putea să retragă fondurile care nu au fost depistate din alte conturi pe care le poate deține suspectul. Multe investigații ajung într-un impas din cauza imposibilității de a obține un acces în timp util, corespunzător și cuprinzător la datele financiare de interes.

Mecanismele existente pentru accesarea și schimbul de informații financiare trebuie modernizate pentru a face față ritmului rapid în care fondurile pot fi transferate pe teritoriul Europei și la nivel mondial. Ca urmare, numărul anchetelor penale încheiate cu succes va crește, ceea ce va conduce la o creștere a numărului de condamnări și de confiscări de active. Acest lucru va contribui la combaterea activităților infracționale și la creșterea securității în statele membre și la nivelul Uniunii.

Propunerea Comisiei

Pentru a răspunde la provocările descrise mai sus, Comisia Europeană propune ca autoritățile competente să aibă acces direct la registrele naționale centralizate de conturi bancare sau la sistemele de extragere a datelor. Printre autoritățile competente care primesc drept de acces se numără și autoritățile fiscale și autoritățile de combatere a corupției, în capacitatea lor de investigare conferită în temeiul dreptului intern, birourile de recuperare a activelor, care sunt responsabile cu urmărirea și identificarea activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni, în vederea unei posibile înghețări și confiscări a acestora. Comisia propune, de asemenea, ca Europol să primească un acces indirect la aceste informații prin intermediul unităților naționale Europol din statele membre.

De asemenea, propunerea facilitează cooperarea dintre unitățile de informații financiare, dintre unitățile de informații financiare și autoritățile competente și dintre unitățile de informații financiare și Europol prin intermediul unităților naționale Europol. Aceasta definește ce tipuri de informații (informații financiare, analize financiare, informații din domeniul aplicării legii) pot fi solicitate de către autoritățile competente și, respectiv, de către unitățile de informații financiare, precum și o listă exhaustivă a infracțiunilor cu privire la care fiecare autoritate poate face schimb de informații, întotdeauna în urma unei analize de la caz la caz, adică pentru un caz specific care face obiectul unei investigații în curs. Propunerea prevede termenele în care unitățile de informații financiare ar trebui să facă schimb de informații și prevede obligația utilizării unui canal securizat de comunicare, pentru a îmbunătăți și a accelera schimbul de informații. În cele din urmă, propunerea prevede obligația statelor membre de a desemna toate autoritățile competente care au dreptul de a solicita informații. Propunerea asigură un schimb de informații mai cuprinzător și mai eficace, dar în același timp proporțional.

Poziția raportorului

Raportorul salută propunerea Comisiei Europene, întrucât schimbul în timp util de informații este una dintre prioritățile Parlamentului European în lupta împotriva spălării banilor, a infracțiunilor principale asociate, a terorismului și a tuturor formelor de infracțiuni grave în general. În acest scop, el salută dispozițiile privind furnizarea accesului autorităților competente la registrele naționale ale conturilor bancare sau la sistemele de extragere a datelor în legătură cu combaterea eficace a infracțiunilor grave, întrucât aceste texte se bazează pe cea de-a cincea Directivă privind combaterea spălării banilor.

Raportorul este de acord că trebuie consolidat schimbul de informații între unitățile de informații financiare și autoritățile competente în lupta împotriva infracțiunilor grave. În același timp, acesta ține seama de diferitele structuri și forme ale unităților de informații financiare din diferitele state membre și, în special, de necesitatea de a menține independența și autonomia operațională a unităților de informații financiare. Prin urmare, propune ca unitățile de informații financiare să aibă capacitatea de a răspunde la cererile de informații sau de analize financiare din partea autorităților competente sau a unităților naționale Europol, luând în același timp în considerare dacă schimbul de astfel de informații sau analize poate avea un impact negativ asupra investigațiilor sau analizei în curs de desfășurare sau dacă divulgarea informațiilor ar fi disproporționată în raport cu interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice sau irelevantă în ceea ce privește scopul pentru care a fost solicitată.

Termenele pentru schimbul de informații au fost ușor prelungite, pentru a se asigura că unitățile de informații financiare au suficient timp operațional pentru a răspunde.

Nu în ultimul rând, raportorul aliniază regimul de protecție a datelor la legislația existentă și elimină textele care conduc la crearea de noi regimuri.


AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice și monetare (28.11.2018)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului

(COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))

Raportor pentru aviz: Bernd Lucke

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  În vederea consolidării securității în statele membre și la nivelul Uniunii, este necesară îmbunătățirea accesului la informații al unităților de informații financiare și al autorităților publice responsabile cu prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor grave, pentru a consolida capacitatea lor de a desfășura investigații financiare și a îmbunătăți cooperarea dintre acestea.

(2)  În vederea consolidării securității și a urmăririi penale a infracțiunilor financiare în statele membre și la nivelul Uniunii, este necesară îmbunătățirea accesului la informații al unităților de informații financiare și al autorităților publice responsabile cu prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor grave, pentru a consolida capacitatea lor de a desfășura investigații financiare și a îmbunătăți cooperarea dintre ele.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Statele membre au obligația de a coopera cu sinceritate, loialitate și promptitudine, în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  În măsura în care autoritățile fiscale și agențiile de combatere a corupției sunt competente în materie de prevenire, depistare, investigare sau urmărire penală a infracțiunilor în temeiul legislației națională, acestea ar trebui, de asemenea, să fie considerate drept autorități care pot fi desemnate în sensul prezentei directive. Investigațiile administrative nu ar trebui să facă obiectul prezentei directive.

(9)  În măsura în care autoritățile fiscale și agențiile de combatere a corupției sunt competente în materie de prevenire, depistare, investigare sau urmărire penală a infracțiunilor în temeiul legislației națională, acestea ar trebui, de asemenea, să fie considerate drept autorități care pot fi desemnate în sensul prezentei directive. Investigațiile administrative, cu excepția celor efectuate de unitățile de informații financiare în contextul prevenirii, depistării și combaterii cu succes a spălării banilor și a finanțării terorismului, nu ar trebui să facă obiectul prezentei directive.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Directiva (UE) 2015/849 a consolidat în mod semnificativ cadrul juridic al Uniunii care reglementează activitatea și cooperarea dintre unitățile de informații financiare. Competențele unităților de informații financiare includ dreptul de acces la informațiile financiare, administrative și din domeniul aplicării legii de care acestea au nevoie în scopul combaterii spălării banilor, a infracțiunilor principale asociate și a finanțării terorismului. Cu toate acestea, dreptul Uniunii nu prevede toate instrumentele și mecanismele specifice pe care unitățile de informații financiare trebuie să le aibă la dispoziție pentru a avea acces la astfel de informații și pentru a își îndeplini sarcinile. Întrucât responsabilitatea instituirii și a stabilirii structurii organizatorice a unităților de informații financiare rămâne în întregime în sarcina statelor membre, diferitele unități de informații financiare dispun de niveluri diferite de acces la bazele de date normative, ceea ce conduce la un schimb insuficient de informații între autoritățile de aplicare a legii sau parchete și unitățile de informații financiare.

(12)  Directiva (UE) 2015/849 a consolidat în mod semnificativ cadrul juridic al Uniunii care reglementează activitatea și cooperarea dintre unitățile de informații financiare, al căror statut juridic variază de la un stat membru la altul, de la entități administrative până la organisme de impunere a legii sau hibride. Competențele unităților de informații financiare includ dreptul de acces la informațiile financiare, administrative și din domeniul aplicării legii de care acestea au nevoie în scopul prevenirii, depistării și combaterii spălării banilor, a infracțiunilor principale asociate și a finanțării terorismului. Cu toate acestea, dreptul Uniunii nu prevede toate instrumentele și mecanismele specifice pe care unitățile de informații financiare trebuie să le aibă la dispoziție pentru a avea acces la astfel de informații și pentru a își îndeplini sarcinile. Întrucât responsabilitatea instituirii și a stabilirii structurii organizatorice a unităților de informații financiare rămâne în întregime în sarcina statelor membre, diferitele unități de informații financiare dispun de niveluri diferite de acces la bazele de date normative, ceea ce conduce la un schimb insuficient de informații între autoritățile de aplicare a legii sau parchete și unitățile de informații financiare.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Totodată, dispozițiile prezentei directive nu afectează independența operațională și autonomia unităților de informații financiare în temeiul Directivei (UE) 2015/849 și ar trebui să fie aliniate cu aceasta, ceea ce înseamnă că unitățile de informații financiare au în continuare autoritatea și capacitatea de a-și exercita liber funcțiile, inclusiv capacitatea de a lua decizii autonome pentru analizarea, solicitarea și difuzarea de informații specifice.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  De asemenea, prezenta directivă ar trebui să stabilească un cadru juridic bine definit pentru a permite unităților de informații financiare să solicite datele relevante stocate de autoritățile competente desemnate, care să le sprijine în prevenirea și combaterea eficientă a spălării banilor, a infracțiunilor principale asociate și a finanțării terorismului.

(14)  De asemenea, prezenta directivă ar trebui să stabilească un cadru juridic bine definit pentru a permite unităților de informații financiare să solicite datele relevante stocate de autoritățile competente desemnate, care să le sprijine în prevenirea, detectarea și combaterea eficientă a spălării banilor, a infracțiunilor principale asociate și a finanțării terorismului.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  În vederea prevenirii și combaterii mai eficace a spălării banilor, a infracțiunilor principale asociate și a finanțării terorismului, precum și a consolidării rolului său în furnizarea de informații și analize financiare, o unitate de informații financiare ar trebui ca, la cererea unei alte unități de informații financiare sau a unei autorități competente din statul membru respectiv, să aibă competența de a pune la dispoziție informațiile sau analizele aflate deja în posesia sa sau care pot fi obținute de la entitățile obligate . Acest schimb de informații nu ar trebui să împiedice rolul activ al unității de informații financiare de a comunica analiza sa către alte unități de informații financiare atunci când analiza respectivă dezvăluie fapte, comportamente sau suspiciuni legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului care prezintă un interes direct pentru respectivele unități de informații financiare. Analiza financiară include o analiză operațională care se axează pe cazuri individuale și obiective specifice sau pe informații selectate adecvate, în funcție de tipul și volumul informațiilor primite și de utilizarea preconizată a informațiilor după comunicarea acestora, precum și o analiză strategică care abordează tendințele și practicile recurente în materie de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. Cu toate acestea, prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere statutului organizațional și rolului conferit unităților de informații financiare în conformitate cu dreptul național al statelor membre.

(16)  În vederea prevenirii și combaterii mai eficace a spălării banilor, a infracțiunilor principale asociate și a finanțării terorismului, precum și a consolidării rolului său în furnizarea de informații și analize financiare, o unitate de informații financiare ar trebui ca, la cererea unei alte unități de informații financiare sau a unei autorități competente din statul membru respectiv, să aibă competența de a pune la dispoziție informațiile sau analizele aflate deja în posesia sa sau care pot fi obținute de la entitățile obligate. Acest schimb de informații nu ar trebui să împiedice rolul activ al unității de informații financiare de a comunica analiza sa către alte unități de informații financiare atunci când analiza respectivă dezvăluie fapte, comportamente sau suspiciuni legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului care prezintă un interes direct pentru respectivele unități de informații financiare. Analiza financiară include o analiză operațională care se axează pe cazuri individuale și obiective specifice sau pe informații selectate adecvate, în funcție de tipul și volumul informațiilor primite și de utilizarea preconizată a informațiilor după comunicarea acestora, precum și o analiză strategică care abordează tendințele și practicile recurente în materie de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. Unitățile de informații financiare ar trebui să primească feedback cu privire la utilizarea informațiilor și a analizelor furnizate. Cu toate acestea, prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere statutului organizațional și rolului conferit unităților de informații financiare în conformitate cu dreptul național al statelor membre. În special, unitățile de informații financiare nu ar trebui să aibă obligația să dea curs solicitărilor de informații atunci când există motive obiective de a presupune că furnizarea unor astfel de informații ar avea un impact negativ asupra anchetelor sau analizelor în curs de desfășurare ori, în circumstanțe excepționale, atunci când divulgarea informațiilor ar fi în mod clar disproporționată față de interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice sau ar fi irelevantă pentru scopurile în care a fost solicitată. Ar trebui justificat temeinic orice refuz de a da curs unei solicitări de informații din partea unei alte unități de informații financiare sau din partea unei autorități competente din același stat membru.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a)  Pentru a consolida încrederea și cooperarea dintre unitățile de informații financiare și autoritățile competente, precum și pentru a combate spălarea banilor și infracțiunile grave cu mai multă eficiență, este esențial ca unitățile de informații financiare să primească feedback din partea autorităților competente cu privire la modul în care au fost utilizate informațiile financiare furnizate și la rezultatul investigației sau al urmăririi penale începute pe baza acestor informații. Prin urmare, statele membre ar trebui să le solicite autorităților competente să transmită periodic feedback unității de informații financiare și ar trebui să instituie mecanisme adecvate care să permită aceste schimburi de informații și acțiuni în consecință.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 16 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16b)  Autorităților competente desemnate ar trebui să li se confere competența de a face schimb de informații sau de analize aflate deja în posesia lor ori care pot fi obținute printr-o solicitare către o unitate de informații financiare cu autorități competente desemnate dintr-un alt stat membru, în urma unei solicitări specifice și de la caz la caz, dacă aceste informații sau analize sunt necesare pentru a preveni și combate spălarea banilor, infracțiuni asociate și finanțarea terorismului.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Termenele pentru schimburile de informații dintre unitățile de informații financiare sunt necesare pentru a asigura o cooperare rapidă, eficace și consecventă. Schimbul de informații necesare pentru soluționarea cazurilor transfrontaliere și pentru derularea investigațiilor ar trebui să se desfășoare cu aceeași celeritate și cu același grad de prioritate ca pentru un caz național similar. Ar trebui să fie prevăzute termene pentru a se asigura schimbul de informații eficace și într-un termen rezonabil sau pentru a se ține seama de constrângerile procedurale. În cazurile justificate corespunzător, ar trebui să fie prevăzute termene mai scurte atunci când solicitările de informații se referă la anumite infracțiuni grave, cum ar fi infracțiunile de terorism și infracțiunile legate de un grup terorist sau de activități teroriste, astfel cum sunt prevăzute în legislația Uniunii.

(17)  Termenele pentru schimburile de informații dintre unitățile de informații financiare sunt necesare pentru a asigura o cooperare rapidă, eficace și consecventă. Schimbul de informații necesare pentru soluționarea cazurilor transfrontaliere și pentru derularea investigațiilor ar trebui să se desfășoare cu aceeași celeritate și cu același grad de prioritate ca pentru un caz național similar. Ar trebui prevăzute termene pentru a se asigura schimbul de informații eficace și într-un termen rezonabil sau pentru a se ține seama de constrângerile procedurale, precum și pentru a armoniza schimbul de informații între unitățile de informații financiare din întreaga Uniune. În cazurile justificate corespunzător, ar trebui să fie prevăzute termene mai scurte atunci când solicitările de informații se referă la anumite infracțiuni grave, cum ar fi infracțiunile de terorism și infracțiunile legate de un grup terorist sau de activități teroriste, astfel cum sunt prevăzute în legislația Uniunii.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Unitățile de informații financiare ar trebui să utilizeze pentru schimbul de informații dintre ele sisteme securizate, în special rețeaua informatică descentralizată FIU.net (denumită în continuare „FIU.net”), care este gestionată de Europol începând cu 1 ianuarie 2016, sau succesoarea acesteia, și ar trebui să apeleze la tehnicile oferite de FIU.net.

(18)  Unitățile de informații financiare ar trebui să utilizeze pentru schimbul de informații dintre ele rețeaua de comunicații electronice securizată și descentralizată FIU.net (denumită în continuare „FIU.net”), care este gestionată de Europol începând cu 1 ianuarie 2016, sau succesoarea acesteia, și ar trebui să apeleze la tehnicile oferite de FIU.net.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Având în vedere caracterul sensibil al datelor financiare care ar trebui analizate de către unitățile de informații financiare și garanțiile necesare privind protecția datelor, prezenta directivă ar trebui să precizeze în mod specific tipul și sfera de aplicare a informațiilor care pot face obiectul schimburilor dintre unitățile de informații financiare și între acestea și autoritățile competente desemnate. Prezenta directivă nu ar trebui să aducă nicio modificare metodelor de colectare a datelor convenite în prezent.

(19)  Având în vedere caracterul sensibil al datelor financiare care ar trebui analizate de către unitățile de informații financiare și garanțiile necesare privind protecția datelor, prezenta directivă ar trebui să precizeze în mod specific tipul și sfera de aplicare a informațiilor care pot face obiectul schimburilor dintre unitățile de informații financiare și între acestea și autoritățile competente desemnate. Cu toate acestea, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a lărgi domeniul de aplicare al informațiilor financiare și bancare care pot fi schimbate între unitățile de informații financiare și autoritățile competente desemnate. Ele pot, de asemenea, să faciliteze accesul autorităților competente la informații financiare și la informații bancare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor penale, exceptând infracțiunile penale grave. Prezenta directivă nu ar trebui să aducă nicio modificare metodelor de colectare a datelor convenite în prezent și nu ar trebui să se abată de la legislația în vigoare a Uniunii privind protecția datelor.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  În conformitate cu competențele și sarcinile sale specifice, astfel cum sunt prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului16, Europol oferă asistență pentru investigațiile transfrontaliere ale statelor membre legate de activitățile de spălare a banilor ale organizațiilor criminale transnaționale. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/794, unitățile naționale Europol sunt organismele de legătură dintre Europol și autoritățile statelor membre competente în ceea ce privește investigarea infracțiunilor. Pentru a furniza Europol informațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale, statele membre ar trebui să prevadă obligația ca unitatea lor de informații financiare să răspundă solicitărilor de informații financiare și de analize financiare din partea Europol prin intermediul unității naționale Europol. Statele membre ar trebui, de asemenea, să prevadă obligația ca unitatea lor națională Europol să răspundă solicitărilor de informații privind conturile bancare venite din partea Europol. Solicitările formulate de Europol trebuie să fie justificate în mod corespunzător. Acestea trebuie efectuate de la caz la caz, în limitele responsabilităților Europol și pentru îndeplinirea sarcinilor sale.

(20)  În conformitate cu competențele și sarcinile sale specifice, astfel cum sunt prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului16, Europol oferă asistență pentru investigațiile transfrontaliere ale statelor membre legate de activitățile de spălare a banilor ale organizațiilor criminale transnaționale. În acest context, Europol este obligat să notifice statele membre cu privire la orice informații și conexiuni între infracțiunile care le privesc. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/794, unitățile naționale Europol sunt organismele de legătură dintre Europol și autoritățile statelor membre competente în ceea ce privește investigarea infracțiunilor. Pentru a furniza Europol informațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale, statele membre ar trebui să prevadă obligația ca unitatea lor de informații financiare să răspundă rapid și cât mai bine cu putință solicitărilor de informații financiare și de analize financiare din partea Europol prin intermediul unității naționale Europol. Statele membre ar trebui, de asemenea, să prevadă obligația ca unitatea lor națională Europol să răspundă solicitărilor de informații privind conturile bancare venite din partea Europol. Solicitările formulate de Europol trebuie să fie justificate în mod corespunzător. Acestea trebuie efectuate de la caz la caz, în limitele responsabilităților Europol și pentru îndeplinirea sarcinilor sale.

__________________

__________________

16 Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului, JO L 135, 24.5.2016, p. 53.

16 Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului, JO L 135, 24.5.2016, p. 53.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a)  Pentru a intensifica cooperarea transfrontalieră, Europol ar trebui să înființeze o unitate specifică pentru a sprijini și coordona cooperarea și schimbul de informații între unitățile de informații financiare. Acestei unități ar trebui să i se confere competența de a ajuta unitățile de informații financiare la analizarea comună a cazurilor transfrontaliere, de a realiza propria sa analiză și de a coordona activitatea unităților de informații financiare din statele membre în cazurile transfrontaliere, ori de câte ori este necesar pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, a infracțiunilor principale asociate și a finanțării terorismului.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Pentru a obține echilibrul adecvat între eficiență și un nivel ridicat de protecție a datelor, statele membre ar trebui să aibă obligația de a se asigura că prelucrarea informațiilor financiare sensibile care ar putea dezvălui rasa sau originea etnică a unei persoane, opiniile sale politice, religia sau convingerile sale filozofice, apartenența la un sindicat, starea sa de sănătate, viața sexuală sau orientarea sa sexuală ar trebui permise doar în măsura în care este strict necesară și relevantă pentru o investigație specifică.

(22)  Pentru a obține un nivel ridicat de protecție a datelor, statele membre ar trebui să aibă obligația de a se asigura că prelucrarea informațiilor financiare sensibile care ar putea dezvălui rasa sau originea etnică a unei persoane, opiniile sale politice, religia sau convingerile sale filozofice, apartenența la un sindicat, starea sa de sănătate, viața sexuală sau orientarea sa sexuală ar trebui permise doar în măsura în care este strict necesară și relevantă pentru o investigație specifică și în conformitate cu Directiva (UE) 2016/680.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Datele cu caracter personal obținute în temeiul prezentei directive ar trebui prelucrate doar de autoritățile competente, în cazul în care acest lucru este necesar și proporțional în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor grave.

(25)  Datele cu caracter personal obținute în temeiul prezentei directive ar trebui prelucrate doar de autoritățile competente, în cazul în care acest lucru este necesar și proporțional în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor grave și în conformitate cu Directiva (UE) 2016/680.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27a)  Pentru a depăși actualele dificultăți de cooperare care există între unitățile de informații financiare naționale, ar trebui să fie înființată o unitate de informații financiare europeană care să coordoneze, să ajute și să sprijine unitățile de informații financiare din statele membre în cazurile transfrontaliere. În plus, ea s-ar preta foarte bine la o piață financiară europeană integrată și ar fi eficace în combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului pe piața internă. Unităților de informații financiare din statele membre ar urma să le revină în continuare responsabilitatea principală pentru primirea, analizarea și transmiterea către autoritatea națională competentă a rapoartelor privind tranzacțiile suspecte. Unitatea de informații financiare a UE ar urma să sprijine respectivele state membre în special la întreținerea și dezvoltarea infrastructurii tehnice pentru asigurarea schimbului de informații, ajutându-le la analiza comună a cazurilor transfrontaliere și la analiza strategică, și să coordoneze activitatea unităților de informații financiare din statele membre în cazurile transfrontaliere.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Comisia ar trebui să prezinte un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive în termen de trei ani de la data transpunerii și, ulterior, la fiecare trei ani. În conformitate cu punctele 22 și 23 din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare19, Comisia ar trebui, de asemenea, să efectueze o evaluare a prezentei directive pe baza informațiilor colectate prin mecanisme specifice de monitorizare pentru a evalua efectele reale ale directivei și necesitatea adoptării unor măsuri ulterioare.

(28)  Comisia ar trebui să prezinte un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive în termen de trei ani de la data transpunerii și, ulterior, la fiecare trei ani. Acest raport evaluează, de asemenea, necesitatea de a asigura o cooperare transversală între unitățile de informații financiare și autoritățile competente din diferite state membre, precum și necesitatea de a armoniza forma de organizare și rolul unităților de informații financiare în legislația națională. În conformitate cu punctele 22 și 23 din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare19, Comisia ar trebui, de asemenea, să efectueze o evaluare a prezentei directive pe baza informațiilor colectate prin mecanisme specifice de monitorizare pentru a evalua efectele reale ale directivei și necesitatea adoptării unor măsuri ulterioare.

_________________

_________________

19 Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016; JO L 123, 12.5.2016, p. 1-14.

19 Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016; JO L 123, 12.5.2016, pp. 1-14.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezenta directivă stabilește măsuri de facilitare a accesului autorităților competente la informațiile financiare și la informațiile privind conturile bancare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor grave. Directiva prevede, de asemenea, măsuri de facilitare a accesului unităților de informații financiare la informațiile din domeniul aplicării legii și de facilitare a cooperării dintre unitățile de informații financiare.

1.  Prezenta directivă stabilește măsuri pentru ca autoritățile competente să acceseze și să utilizeze mai ușor informațiile financiare și informațiile bancare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor grave. Directiva prevede, de asemenea, măsuri prin care se facilitează accesul unităților de informații financiare la informațiile necesare pentru impunerea legii și cooperarea dintre unitățile de informații financiare, în cazul în care aceste informații sunt necesare pentru prevenirea, depistarea și combaterea spălării banilor, a infracțiunilor principale asociate și a finanțării terorismului.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  competențelor autorităților competente de a face schimb de informații între ele sau de a obține informații de la entitățile obligate în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern al statelor membre.

(b)  canalele existente pentru a face schimb de informații între autoritățile competente sau prerogativele acestora de a obține informații de la entitățile obligate în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern al statelor membre.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera g – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  „informații privind conturile bancare” înseamnă următoarele informații cuprinse în registre centralizate de conturi bancare:

(g)  „informații bancare” înseamnă următoarele informații referitoare la conturi bancare și de plăți și casete de valori cuprinse în registre centralizate de conturi bancare:

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k)  „analiză financiară” înseamnă analiza operațională și strategică realizată de unitățile de informații financiare pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin în temeiul Directivei (UE) 2015/849;

(k)  „analiză financiară” înseamnă rezultatele analizei operaționale și strategice realizate de unitățile de informații financiare pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin în temeiul Directivei (UE) 2015/849;

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera la (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(la)  „autoritate competentă” înseamnă (a) orice autoritate publică competentă în materie de prevenire, investigare, depistare sau urmărire penală a infracțiunilor ori în materie de executare a pedepselor, inclusiv în materie de apărare împotriva amenințărilor la adresa securității publice și de prevenire a acestora sau (b) orice alt organism sau orice altă entitate căreia i se conferă, prin legislația unui stat membru, atribuția de a exercita autoritatea publică și prerogativele de autoritate publică în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor ori al executării pedepselor, inclusiv al apărării împotriva amenințărilor la adresa securității publice și al prevenirii acestora.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru desemnează, din rândul autorităților sale competente pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor, autoritățile competente împuternicite să acceseze și să consulte registrele naționale centralizate de conturi bancare instituite de statele membre în conformitate cu articolul 32a din Directiva (UE) 2015/849. Printre aceste autorități competente se numără unitățile naționale Europol și birourile de recuperare a activelor.

1.  Fiecare stat membru desemnează, din rândul autorităților sale competente pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor, autoritățile competente împuternicite să acceseze și să consulte registrele naționale centralizate de conturi bancare instituite de statele membre în conformitate cu articolul 32a din Directiva (UE) 2015/849. Printre aceste autorități competente se numără cel puțin unitățile naționale Europol și birourile de recuperare a activelor.

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Fiecare stat membru desemnează, din rândul autorităților sale competente pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor, autoritățile competente împuternicite să solicite și să primească informații financiare sau analize financiare din partea unității de informații financiare. Printre aceste autorități competente se numără unitățile naționale Europol.

2.  Fiecare stat membru desemnează, din rândul autorităților sale competente pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor, autoritățile competente împuternicite să solicite și să primească informații financiare sau analize financiare din partea unității de informații financiare. Printre aceste autorități competente se numără cel puțin unitățile naționale Europol.

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Fiecare stat membru transmite Comisiei numele autorităților sale competente desemnate în conformitate cu alineatele (1) și (2) cel mai târziu în termen de [6 luni de la data transpunerii] și aduce la cunoștința Comisiei orice modificări în acest sens. Comisia publică informațiile primite și orice modificări ale acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

3.  Fiecare stat membru transmite Comisiei numele autorităților sale competente desemnate în conformitate cu alineatele (1) și (2) cel mai târziu în termen de [6 luni de la data transpunerii] și aduce la cunoștința Comisiei orice modificări în acest sens. Comisia publică informațiile primite și orice modificare a acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și comunică acest lucru direct autorităților competente desemnate ale statelor membre.

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că autoritățile competente desemnate în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) au competența de a accesa și a consulta informațiile privind conturile bancare , în mod direct și imediat, atunci când acest lucru este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor care le revin de prevenire, depistare, investigare sau urmărire penală a unei infracțiuni grave sau de sprijinire a unei investigații privind o infracțiune gravă, inclusiv pentru identificarea, urmărirea și înghețarea activelor legate de o astfel de investigație.

1.  Statele membre se asigură că autoritățile competente desemnate în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) au competența de a accesa și a consulta informațiile privind conturile bancare , în mod direct și imediat, atunci când acest lucru este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor care le revin de prevenire, depistare, investigare sau urmărire penală a unei infracțiuni grave sau de sprijinire a unei investigații privind o infracțiune gravă, inclusiv pentru identificarea, urmărirea și înghețarea activelor legate de o astfel de investigație. Accesul și consultarea sunt considerate a fi, de asemenea, directe și imediate atunci când autoritățile naționale care gestionează registrele centralizate de conturi bancare transmit prompt informațiile privind conturile bancare autorităților competente printr-un mecanism automat, cu condiția ca nici o instituție intermediară să nu poată manipula datele sau informațiile solicitate.

Justificare

Amendamentul urmărește să asigure că bazele de date existente și care sunt în conformitate cu DCSB V pot fi utilizate pentru a îndeplini cerințele prezentei directive.

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Informațiile suplimentare pe care statele membre le pot considera esențiale și le includ în registrele naționale centralizate de conturi bancare în conformitate cu articolul 32a alineatul (4) din Directiva 2018/XX/UE nu pot fi accesate și consultate de către autoritățile competente, în conformitate cu prezenta directivă.

2.  Informațiile suplimentare pe care statele membre le pot considera esențiale și le includ în registrele naționale centralizate de conturi bancare în conformitate cu articolul 32a alineatul (4) din Directiva 2018/XX/UE nu pot fi accesate și consultate de către autoritățile competente, în temeiul prezentei directive.

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Statele membre se asigură că personalul autorităților naționale competente desemnate respectă standarde profesionale înalte în materie de confidențialitate și de protecție a datelor.

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Sub rezerva garanțiilor procedurale naționale, fiecare stat membru se asigură că unitatea sa națională de informații financiare are obligația de a răspunde solicitărilor de informații financiare sau de analize financiare venite din partea autorităților competente desemnate ale acestuia menționate la articolul 3 alineatul (2), în urma unei analize de la caz la caz, atunci când informațiile financiare sau analizele financiare respective sunt necesare pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor grave.

1.  Sub rezerva garanțiilor procedurale naționale, fiecare stat membru se asigură că unitatea sa națională de informații financiare are obligația de a răspunde solicitărilor de informații financiare sau de analize financiare venite din partea autorităților competente desemnate menționate la articolul 3 alineatul (2), în urma unei analize de la caz la caz, atunci când informațiile financiare sau analizele financiare respective sunt necesare pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor grave.

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În cazul în care există motive obiective de a presupune că furnizarea unor astfel de informații ar avea în mod clar un impact negativ asupra investigațiilor sau analizelor în curs de desfășurare sau, în circumstanțe excepționale, dacă divulgarea informațiilor ar fi în mod clar disproporționată față de interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice sau ar fi în mod clar irelevantă pentru scopurile în care a fost solicitată, unitatea de informații financiare nu are obligația de a da curs cererii de informații. Orice refuz de a efectua o astfel de divulgare este explicată în mod corespunzător, precizând motivele refuzului.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Statele membre le cer autorităților competente menționate la articolul 3 alineatul (2) să prezinte unității de informații financiare feedback cu privire la utilizarea informațiilor furnizate în conformitate cu prezentul articol și la rezultatul investigațiilor sau inspecțiilor efectuate pe baza respectivelor informații. Statele membre instituie mecanisme corespunzătoare pentru a permite schimburi rapide și securizate de informații între unitățile de investigație financiară și autoritățile competente menționate la articolul 3 alineatul (2) și acțiuni subsecvente investigațiilor și urmăririlor penale.

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sub rezerva garanțiilor procedurale naționale, fiecare stat membru se asigură că autoritățile sale naționale competente desemnate sunt obligate să răspundă solicitărilor de informații din domeniul aplicării legii venite din partea unității de informații financiare naționale, în urma unei analize de la caz la caz, atunci când informațiile sunt necesare pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, a infracțiunilor principale asociate și a finanțării terorismului.

Sub rezerva garanțiilor procedurale naționale, fiecare stat membru se asigură că autoritățile sale naționale competente desemnate sunt obligate să răspundă prompt solicitărilor de informații necesare impunerii legii venite din partea unității de informații financiare naționale, în urma unei analize de la caz la caz, atunci când informațiile sunt necesare pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, a infracțiunilor principale asociate și a finanțării terorismului.

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru se asigură că unitatea sa de informații financiare este în măsură să facă schimb de informații financiare sau de analize financiare cu orice unitate de informații financiare din Uniune, atunci când informațiile financiare sau analizele financiare respective sunt necesare pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, a infracțiunilor principale asociate și a finanțării terorismului.

1.  Fiecare stat membru se asigură că unitatea sa de informații financiare este în măsură să facă schimb de informații financiare sau de analize financiare în mod gratuit cu orice unitate de informații financiare din Uniune, atunci când informațiile financiare sau analizele financiare respective sunt necesare pentru prevenirea, depistarea și combaterea spălării banilor, a infracțiunilor principale asociate și a finanțării terorismului.

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  O unitate de investigații financiare poate refuza să facă schimb de informații numai în circumstanțe excepționale în care schimbul nu ar fi, în mod clar, în conformitate cu principiile fundamentale ale legislației naționale, ar fi clar în afara domeniului de aplicare a dispozițiilor prezentei directive, ar putea duce la obstrucționarea unei anchete penale sau ar fi clar disproporționat în raport cu interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice. Respectivele excepții sunt specificate astfel încât să prevină limitările nejustificate ale schimbului liber de informații în scopuri analitice. Orice refuz este justificat în mod corespunzător.

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre se asigură că, în cazul în care se solicită unei unități de informații financiare, în conformitate cu alineatul (1), să facă schimb de informații financiare sau de analize financiare, aceasta răspunde solicitării în cel mai scurt timp posibil și, în orice caz, în termen de cel mult trei zile de la primirea solicitării. În cazuri excepționale, justificate în mod corespunzător, acest termen poate fi prelungit cu maximum 10 zile.

2.  Statele membre se asigură că, în cazul în care se solicită unei unități de informații financiare, în conformitate cu alineatul (1), să facă schimb de informații financiare sau de analize financiare, aceasta răspunde solicitării în cel mai scurt timp posibil și, în orice caz, în termen de cel mult trei zile de la primirea solicitării. În cazuri excepționale, justificate în mod corespunzător, acest termen poate fi prelungit cu maximum 10 zile. Aceleași termene se aplică pentru trimiterea unei justificări corespunzătoare în cazul refuzurilor în temeiul articolului 9 alineatul (1a).

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre se asigură că o solicitare formulată în temeiul prezentului articol și răspunsul la aceasta sunt transmise prin intermediul rețelei specializate de comunicații electronice securizate FIU.net sau al succesoarei acesteia. Această rețea asigură comunicarea securizată și este în măsură să producă un document scris în condiții care permit verificarea autenticității. În cazul unei defecțiuni tehnice a FIU.net, informațiile financiare sau analizele financiare se transmit prin orice alte mijloace adecvate care asigură un nivel ridicat de securitate a datelor.

4.  Statele membre se asigură că o solicitare formulată în temeiul prezentului articol și răspunsul la aceasta sunt transmise prin intermediul rețelei specializate de comunicații electronice securizate FIU.net sau al succesoarei acesteia. Această rețea asigură comunicarea securizată și este în măsură să producă un document scris în condiții care permit verificarea autenticității. În cazul unei defecțiuni tehnice a FIU.net, informațiile financiare sau analizele financiare se transmit prin orice alte mijloace adecvate care asigură un nivel la fel de ridicat de securitate a datelor și sunt, de asemenea, în măsură să producă un document scris în condiții care permit verificarea autenticității.

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 9a

 

Schimbul de informații între autoritățile competente din diferite state membre

 

1.  Sub rezerva garanțiilor procedurale naționale, fiecare stat membru se asigură că autoritățile sale competente desemnate în temeiul articolului 3 alineatul (1) sunt în măsură să facă schimb de informații obținute în urma accesării registrelor naționale centralizate de conturi bancare instituite de statele membre în conformitate cu articolul 32a din Directiva (UE) 2015/849, la cerere și de la caz la caz, atunci când informațiile respective privind conturile bancare sunt necesare pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, a infracțiunilor principale asociate și a finanțării terorismului.

 

2.  Sub rezerva garanțiilor procedurale naționale, fiecare stat membru se asigură că autoritățile sale competente desemnate în temeiul articolului 3 alineatul (2) sunt în măsură să facă schimb de informații financiare sau de analize financiare solicitate de către unitatea de informații financiare din statul membru respectiv, la cerere și de la caz la caz, din partea unei autorități competente desemnate dintr-un alt stat membru, în cazul în care informațiile financiare sau analizele financiare respective sunt necesare pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, a infracțiunilor principale asociate și a finanțării terorismului.

 

3.  Statele membre se asigură că o solicitare formulată în temeiul prezentului articol și răspunsul la aceasta sunt transmise prin intermediul unei rețele de comunicații electronice securizate care asigură un nivel ridicat de securitate a datelor. Această rețea asigură comunicarea securizată și este în măsură să producă un document scris în condiții care permit verificarea autenticității.

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru se asigură că unitatea sa națională Europol răspunde solicitărilor justificate corespunzător referitoare la informațiile privind conturile bancare primite de la Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii, instituită prin Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului (denumită în continuare „Europol”), în urma unei analize de la caz la caz, în limitele responsabilităților sale și în vederea desfășurării sarcinilor sale.

1.  Fiecare stat membru se asigură că unitatea sa națională Europol răspunde solicitărilor justificate corespunzător referitoare la informațiile privind conturile bancare primite de la Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii, instituită prin Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului (denumită în continuare „Europol”), în urma unei analize de la caz la caz, în limitele competențelor sale de investigare și în vederea desfășurării sarcinilor sale.

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Fiecare stat membru se asigură că unitatea sa de informații financiare răspunde solicitărilor justificate corespunzător referitoare la informații financiare și analize financiare primite de la Europol prin intermediul unității naționale Europol, în limitele responsabilităților sale și în vederea desfășurării sarcinilor sale.

2.  Fiecare stat membru se asigură că unitatea sa de informații financiare răspunde solicitărilor justificate corespunzător referitoare la informații financiare și analize financiare primite de la Europol prin intermediul unității naționale Europol, în limitele competențelor sale de investigare și în vederea desfășurării sarcinilor sale.

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În cazul în care există motive obiective de a presupune că furnizarea unor astfel de informații ar avea un impact negativ asupra investigațiilor sau analizelor în curs de desfășurare sau, în circumstanțe excepționale, în cazul în care divulgarea informațiilor ar fi în mod clar disproporționată față de interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice sau ar fi irelevantă pentru scopurile în care a fost solicitată, unitatea de informații financiare nu are obligația de a da curs cererii de informații. Orice refuz este explicat în mod corespunzător.

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Europol îi dă feedback unității de informații financiare cu privire la utilizarea informațiilor financiare sau a analizelor financiare furnizate în conformitate cu prezentul articol și cu privire la rezultatul investigațiilor sau al inspecțiilor efectuate pe baza respectivelor informații sau analize.

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 10a

 

Unitatea de analiză, sprijin și coordonare din cadrul EUROPOL

 

1.  Europol înființează o unitate specifică pentru a sprijini și coordona cooperarea și schimbul de informații între unitățile de informații financiare. 

 

2.  Unitatea menționată la alineatul (1) este în măsură să ajute unitățile de informații financiare la analizarea comună a cazurilor transfrontaliere, să facă propria sa analiză și să coordoneze activitatea unităților de informații financiare din statele membre în cazurile transfrontaliere, ori de câte ori este necesar pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, a infracțiunilor principale asociate și a finanțării terorismului.

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la informațiile privind conturile bancare, la informațiile financiare și la analizele financiare menționate la articolul 10 alineatele (1) și (2) se efectuează numai de către persoanele din cadrul Europol care au fost desemnate și autorizate în mod expres pentru a îndeplini aceste sarcini.

1.  Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la informațiile privind conturile bancare, la informațiile financiare și la analizele financiare menționate la articolul 10 alineatele (1) și (2) se efectuează numai de către persoanele din cadrul Europol care au fost desemnate și autorizate în mod expres pentru a îndeplini aceste sarcini. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu garanțiile de protecție a datelor prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/794. Europol își fundamentează corespunzător respectivele operațiuni de prelucrare.

Amendamentul    45

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prelucrarea informațiilor care dezvăluie rasa sau originea etnică a unei persoane, opiniile sale politice, religia sau convingerile sale filozofice, apartenența la un sindicat, starea sa de sănătate, viața sexuală sau orientarea sa sexuală poate fi permisă doar în măsura în care este strict necesară și relevantă într-un caz specific.

1.  Prelucrarea datelor cu caracter personal care dezvăluie rasa sau originea etnică a unei persoane, opiniile sale politice, convingerile sale filozofice sau religioase ori apartenența la un sindicat și prelucrarea datelor genetice, a datelor biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, a datelor privind sănătatea sau a datelor privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice sunt permise doar în măsura în care există motive obiective să fie considerate necesare și relevante într-un caz specific, în conformitate cu articolul 10 din Directiva (UE) 2016/680.

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Articolul 14 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  solicitările efectuate în temeiul prezentei directive și măsurile de executare ale acestora.

(c)  obiectul solicitărilor efectuate în temeiul prezentei directive și măsurile de executare ale acestora.

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Articolul 15 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre adoptă măsuri legislative care limitează, integral sau parțial, dreptul de acces al persoanei vizate la datele cu caracter personal care o privesc, prelucrate în temeiul prezentei directive, în următoarele scopuri:

Statele membre adoptă măsuri legislative care limitează, integral sau parțial, dreptul de acces al persoanei vizate la datele cu caracter personal care o privesc, prelucrate în temeiul prezentei directive, în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/680 în următoarele scopuri:

Amendamentul    48

Propunere de directivă

Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 15a

 

Unitatea europeană de informații financiare

 

Comisia instituie o unitate europeană de informații financiare pentru a facilita coordonarea, inclusiv schimbul de informații, între unitățile de informații financiare din Uniune. Unitatea europeană de informații financiare coordonează, ajută și sprijină unitățile de informații financiare ale statelor membre în cazurile transfrontaliere. Unitatea europeană de informații financiare sprijină statele membre, în special la menținerea și la dezvoltarea infrastructurii tehnice pentru asigurarea schimbului de informații, oferindu-le asistență în analizele comune privind cazurile transfrontaliere și analizele strategice, și coordonează activitatea unităților de informații financiare ale statelor membre în cazurile transfrontaliere. Comisia dotează unitatea europeană de informații financiare cu resursele financiare, umane și tehnice adecvate pentru a-și îndeplini sarcinile.

Amendamentul    49

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre evaluează eficacitatea sistemelor lor de combatere a infracțiunilor grave prin compilarea de statistici cuprinzătoare.

1.  Statele membre evaluează eficacitatea și eficiența sistemelor lor la utilizarea informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale infracțiunilor prin compilarea de statistici cuprinzătoare.

Amendamentul    50

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Cel târziu până la [a se introduce data de către JO: trei ani de la data transpunerii prezentei directive], Comisia elaborează un raport în care evaluează necesitatea adoptării unor măsuri specifice care să asigure cooperarea transversală, și anume cooperarea dintre unitățile de informații financiare dintr-un stat membru cu autoritățile competente din alt stat membru. Raportul se prezintă Parlamentului European și Consiliului și este însoțit de o propunere legislativă, în cazul în care se consideră necesar.

Amendamentul    51

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  Cel târziu până la [a se introduce data de către JO: trei ani de la data transpunerii prezentei directive], Comisia elaborează un raport în care evaluează necesitatea adoptării unor măsuri specifice care să asigure uniformizarea formei de organizare și a rolului conferit unităților de informații financiare în temeiul dreptului național al statelor membre, pentru a asigura cooperarea eficientă și schimbul de informații. Raportul se prezintă Parlamentului European și Consiliului și este însoțit de o propunere legislativă, în cazul în care se consideră necesar.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Norme de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni

Referințe

COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ECON

28.5.2018

Raportor pentru aviz:

Data numirii

Bernd Lucke

31.5.2018

Raportor pentru aviz substituit

Sander Loones

Examinare în comisie

22.10.2018

27.11.2018

 

 

Data adoptării

27.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

43

0

2

Membri titulari prezenți la votul final

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Membri supleanți prezenți la votul final

Jeppe Kofod, Thomas Mann, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

43

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

0

-

 

 

2

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Norme de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni

Referințe

COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)

Data prezentării la PE

17.4.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunţului în plen

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunţului în plen

AFET

28.5.2018

ECON

28.5.2018

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

AFET

16.5.2018

 

 

 

Raportori

Data numirii

Emil Radev

4.6.2018

 

 

 

Examinare în comisie

11.6.2018

15.10.2018

20.11.2018

3.12.2018

Data adoptării

3.12.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

2

6

Membri titulari prezenţi la votul final

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Anna Hedh, Emilian Pavel, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Max Andersson, France Jamet

Data depunerii

7.12.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

29

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld

ECR

Helga Stevens

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Traian Ungureanu

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

6

0

ECR

Branislav Škripek, Kristina Winberg

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

Ultima actualizare: 11 ianuarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate