SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá uľahčovania využívania finančných a iných informácií na predchádzanie určitým trestným činom, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie a zrušuje rozhodnutie 2000/642/SVV

7.12.2018 - (COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)) - ***I

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajca: Emil Radev


Postup : 2018/0105(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0442/2018
Predkladané texty :
A8-0442/2018
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá uľahčovania využívania finančných a iných informácií na predchádzanie určitým trestným činom, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie a zrušuje rozhodnutie 2000/642/SVV

(COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0213),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 87 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0152/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 12. júla 2018[1],

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0442/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh

Návrh

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorou sa stanovujú pravidlá uľahčovania využívania finančných a iných informácií na predchádzanie určitým trestným činom, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie a zrušuje rozhodnutie 2000/642/SVV

ktorou sa stanovujú pravidlá uľahčovania využívania finančných a iných informácií na predchádzanie závažným trestným činom, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie a zrušuje rozhodnutie Rady 2000/642/SVV

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  S cieľom posilniť bezpečnosť v členských štátoch a Únii je potrebné zlepšiť prístup finančných spravodajských jednotiek a orgánov verejnej moci zodpovedných za predchádzanie závažným formám trestných činov, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie k informáciám, ako aj posilniť ich schopnosť vykonávať finančné vyšetrovania a zlepšovať vzájomnú spoluprácu.

(2)  S cieľom posilniť bezpečnosť, zlepšiť trestné stíhanie finančnej trestnej činnosti, bojovať proti praniu špinavých peňazí a predchádzať daňovým únikom v členských štátoch a v celej Únii je potrebné zlepšiť prístup finančných spravodajských jednotiek a orgánov verejnej moci zodpovedných za predchádzanie závažným formám trestných činov, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie k informáciám, posilniť ich schopnosť viesť finančné vyšetrovania a zlepšovať spoluprácu medzi nimi.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Členské štáty sú povinné lojálne a pohotovo spolupracovať podľa článku 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii.

Pozmeňujúci návrh      4

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Finančné podvody a pranie špinavých peňazí majú vplyv na európskych daňovníkov. Boj proti týmto trestným činom je preto pre Úniu aj naďalej prioritou.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Bezprostredný a priamy prístup k informáciám z centralizovaných registrov bankových účtov je často nevyhnutným predpokladom úspechu vyšetrovania trestného činu alebo včasnej identifikácie, vypátrania a zaistenia súvisiaceho majetku s cieľom jeho konfiškácie. Priamy prístup je najbezprostrednejším typom prístupu k informáciám z centralizovaných registrov bankových účtov. V tejto smernici sa preto stanovujú pravidlá udeľovania priameho prístupu k informáciám z centralizovaných registrov bankových účtov určeným orgánom členských štátov a iným príslušným orgánom s právomocami v oblasti predchádzania trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania.

(6)  Bezprostredný a priamy prístup k informáciám z centralizovaných registrov bankových účtov je často nevyhnutným predpokladom úspechu vyšetrovania trestného činu alebo včasnej identifikácie, vypátrania a zaistenia súvisiaceho majetku s cieľom jeho konfiškácie. Priamy prístup je najbezprostrednejším typom prístupu k informáciám z centralizovaných registrov bankových účtov. V tejto smernici sa preto stanovujú pravidlá udeľovania priameho prístupu k informáciám z centralizovaných registrov bankových účtov určeným orgánom členských štátov s právomocami v oblasti predchádzania trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Vzhľadom na to, že v každom členskom štáte je množstvo orgánov, ktoré majú právomoci v oblasti predchádzania trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania, a s cieľom zabezpečiť primeraný prístup k finančným a iným informáciám podľa tejto smernice by mali byť členské štáty povinné určiť, ktoré orgány sú oprávnené na získanie prístupu k centralizovaným registrom bankových účtov a žiadanie o informácie od finančných spravodajských jednotiek na účely tejto smernice.

(7)  Vzhľadom na to, že v každom členskom štáte je množstvo orgánov, ktoré majú právomoci v oblasti predchádzania trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania, a s cieľom zabezpečiť primeraný prístup k finančným a iným informáciám podľa tejto smernice členské štáty povinné určiť, ktoré orgány by mali mať právo pristupovať k centralizovaným registrom bankových účtov a ktoré by mali mať možnosť žiadať o informácie od finančných spravodajských jednotiek na účely tejto smernice. Členské štáty sú zároveň povinné vymedziť právomoci týchto orgánov.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  V rozsahu, v akom majú daňové úrady a protikorupčné orgány podľa vnútroštátneho práva právomoci v oblasti predchádzania trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania, by sa aj tie mali považovať za orgány, ktoré môžu byť určené na účely tejto smernice. Administratívne vyšetrovania by nemali patriť do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

(9)  V rozsahu, v akom majú daňové úrady a protikorupčné orgány podľa vnútroštátneho práva právomoci v oblasti predchádzania trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania, by sa aj tie mali považovať za orgány, ktoré môžu byť určené na účely tejto smernice. Táto smernica by sa nemala vzťahovať na iné administratívne vyšetrovania ako tie vykonávané finančnými spravodajskými jednotkami v súvislosti s predchádzaním praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ich odhaľovaním a účinným bojom proti nim.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Páchatelia trestných činov, a konkrétne zločinecké skupiny a teroristi, často pôsobia v rôznych členských štátoch a ich majetok vrátane bankových účtov sa často nachádza v iných členských štátoch. Vzhľadom na cezhraničný rozmer závažnej trestnej činnosti vrátane terorizmu a súvisiace finančné činnosti je často potrebné, aby príslušné orgány uskutočňujúce vyšetrovania získali prístup k informáciám o bankových účtoch, ktoré sa nachádzajú v iných členských štátoch.

(10)  Páchateľmi trestných činov, ako sú finančné podvody a pranie špinavých peňazí, sú často zločinecké skupiny a teroristické organizácie, ktoré pôsobia v rôznych členských štátoch a ich majetok vrátane bankových účtov sa často nachádza v iných členských štátoch. Vzhľadom na cezhraničný rozmer závažnej trestnej činnosti vrátane terorizmu a súvisiacich finančných činností je často potrebné, aby príslušné orgány, ktoré vykonávajú finančné vyšetrovanie, mali prístup k informáciám o bankových účtoch, ktoré sa nachádzajú v iných členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Informácie, ktoré získajú príslušné orgány z národných centralizovaných registrov bankových účtov, sa môžu vymieňať s príslušnými orgánmi so sídlom v inom členskom štáte v súlade s rámcovým rozhodnutím Rady 2006/960/SVV a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/41/EÚ.

(11)  Informácie, ktoré získajú príslušné orgány z národných centralizovaných registrov bankových účtov, sa môžu vymieňať s príslušnými orgánmi so sídlom v inom členskom štáte v súlade s rámcovým rozhodnutím Rady 2006/960/SVV14 a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/41/EÚ15, a to v súlade s platnými pravidlami na ochranu osobných údajov.

_________________

_________________

14 Rámcové rozhodnutie 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní, Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2006, s. 89.

14 Rámcové rozhodnutie 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní, Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2006, s. 89.

15 Smernica 2014/41/EÚ z 3. apríla 2014 o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach, Ú. v. EÚ L 130, 1.5.2014, s. 1.

15 Smernica 2014/41/EÚ z 3. apríla 2014 o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach, Ú. v. EÚ L 130, 1.5.2014, s. 1.

 

.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Smernicou (EÚ) 2015/849 sa podstatne posilnil právny rámec Únie, ktorým sa riadi činnosť a spolupráca finančných spravodajských jednotiek. K právomociam finančných spravodajských jednotiek patrí aj právo na prístup k finančným a administratívnym informáciám, ako aj k informáciám o presadzovaní práva, ktoré sú potrebné na boj proti praniu špinavých peňazí, súvisiacim predikatívnym trestným činom a financovaniu terorizmu. V práve Únie sa však nestanovujú všetky konkrétne nástroje a mechanizmy, ktoré musia mať finančné spravodajské jednotky k dispozícii na získanie prístupu k takýmto informáciám a plnenie svojich úloh. Keďže za stanovenie organizačnej povahy finančných spravodajských jednotiek a rozhodovanie o nej sú výhradne zodpovedné členské štáty, jednotlivé finančné spravodajské jednotky majú rôzne stupne prístupu k regulačným databázam, čo má za následok nedostatočnú výmenu informácií medzi orgánmi presadzovania práva alebo orgánmi trestného stíhania a finančnými spravodajskými jednotkami.

(12)  Smernicou (EÚ) 2015/849 sa podstatne posilnil právny rámec Únie, ktorým sa riadi činnosť a spolupráca finančných spravodajských jednotiek, vrátane možnosti zavedenia mechanizmu spolupráce a podpory. K právomociam finančných spravodajských jednotiek, ktoré majú v jednotlivých členských štátoch rôzny právny štatút od administratívneho štatútu cez štatút presadzovania práva až po hybridný štatút, patrí právo na prístup k finančným a administratívnym informáciám, ako aj k informáciám o presadzovaní práva, ktoré sú potrebné na predchádzanie praniu špinavých peňazí, súvisiacim predikatívnym trestným činom a financovaniu terorizmu, ich odhaľovanie a boj proti nim. V práve Únie sa však nestanovujú všetky konkrétne nástroje a mechanizmy, ktoré musia mať finančné spravodajské jednotky k dispozícii na získanie prístupu k takýmto informáciám a plnenie svojich úloh. Keďže za stanovenie organizačnej povahy finančných spravodajských jednotiek a rozhodovanie o nej sú výhradne zodpovedné členské štáty, jednotlivé finančné spravodajské jednotky majú rôzne stupne prístupu k regulačným databázam, čo má za následok nedostatočnú výmenu informácií medzi orgánmi presadzovania práva alebo orgánmi trestného stíhania a finančnými spravodajskými jednotkami.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  S cieľom zvýšiť právnu istotu a operačnú efektívnosť by sa mali v tejto smernici stanoviť pravidlá na posilnenie schopnosti finančných spravodajských jednotiek vymieňať si informácie o všetkých závažných trestných činoch s určenými príslušnými orgánmi.

(13)  S cieľom zvýšiť právnu istotu a operačnú účinnosť by sa mali v tejto smernici stanoviť pravidlá na posilnenie schopnosti finančných spravodajských jednotiek vymieňať si informácie či analýzy o všetkých závažných trestných činoch s určenými príslušnými orgánmi dotknutého členského štátu. Konkrétnejšie, finančné spravodajské jednotky by mali byť povinné vymieňať si informácie alebo analýzy s určenými príslušnými orgánmi na účely predchádzania praniu špinavých peňazí, súvisiacim predikatívnym trestným činom, financovaniu terorizmu, a – pokiaľ je to v konkrétnom prípade nevyhnutné, závažným trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania. Táto smernica by zároveň nemala mať vplyv na operačnú nezávislosť a autonómiu finančných spravodajských jednotiek podľa smernice (EÚ) 2015/849 a ani na ich schopnosť prijímať samostatné rozhodnutia, pokiaľ ide o analýzu a žiadosti o informácie, ako aj ich šírenie. Pri každom odmietnutí žiadosti o informácie príslušného orgánu v jeho členskom štáte treba podať primerané vysvetlenie.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  V tejto smernici by sa mal jednoznačne stanoviť aj právny rámec, ktorým by sa finančným spravodajským jednotkám umožnilo žiadať o relevantné údaje určených príslušných orgánov na účely účinného predchádzania praniu špinavých peňazí, súvisiacim predikatívnym trestným činom a financovaniu terorizmu a boja proti nim.

(14)  V tejto smernici by sa mal jednoznačne stanoviť aj právny rámec, ktorým by sa finančným spravodajským jednotkám umožnilo žiadať o relevantné údaje uchovávané určenými príslušnými orgánmi v dotknutom členskom štáte, aby mohli účinne predchádzať praniu špinavých peňazí, súvisiacim predikatívnym trestným činom a financovaniu terorizmu, odhaľovať ichbojovať proti nim.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Výmena informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami a príslušnými orgánmi by sa mala povoliť len vtedy, keď je to v jednotlivých prípadoch potrebné, a to buď na účely predchádzania závažným trestným činom alebo praniu špinavých peňazí, súvisiacim predikatívnym trestným činom a financovaniu terorizmu, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania.

(15)  Výmena informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami by sa mala povoliť na účely predchádzania praniu špinavých peňazí, súvisiacim predikatívnym trestným činom alebo financovaniu terorizmu a vo výnimočných a naliehavých prípadoch, ak je to dostatočne odôvodnené, závažným trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania. Od takejto výmeny informácií by sa nemalo odrádzať.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  S cieľom účinnejšie predchádzať praniu špinavých peňazí, súvisiacim predikatívnym trestným činom a financovaniu terorizmu a boja proti nim, ako aj posilniť svoju úlohu pri poskytovaní finančných informácií a analýz by mala byť finančná spravodajská jednotka oprávnená na výmenu informácií alebo analýz, ktoré má vo vlastníctve alebo ktoré možno získať od povinných subjektov na žiadosť inej finančnej spravodajskej jednotky alebo príslušného orgánu vo svojom členskom štáte. Touto výmenou by sa nemala ohroziť aktívna úloha finančnej spravodajskej jednotky pri poskytovaní svojich analýz ostatným finančným spravodajským jednotkám, ak sa v týchto analýzach odhaľujú skutočnosti, vykonávanie alebo podozrenie na vykonávanie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktoré sú v priamom záujme týchto ostatných finančných spravodajských jednotiek. Finančná analýza obsahuje operačnú analýzu zameranú na jednotlivé prípady a konkrétne ciele alebo na príslušné vybraté informácie, a to v závislosti od typu a objemu získaných zverejnených informácií a očakávaného využitia informácií po ich poskytnutí, ako aj strategickú analýzu, v ktorej sa rieši pranie špinavých peňazí, ako aj trendy a vzorce financovania terorizmu. Touto smernicou by však nemal byť dotknutý organizačný štatút a úloha zverená finančným spravodajským jednotkám podľa vnútroštátneho práva členských štátov.

(16)  S cieľom účinnejšie predchádzať praniu špinavých peňazí, súvisiacim predikatívnym trestným činom a financovaniu terorizmu, odhaľovať ichbojovať proti nim, ako aj posilniť svoju úlohu pri poskytovaní finančných informácií a analýz by mala byť finančná spravodajská jednotka oprávnená na výmenu informácií, ktoré má vo vlastníctve alebo ktoré možno získať od povinných subjektov, alebo analýz, ktoré už má vo vlastníctve, a to na žiadosť inej finančnej spravodajskej jednotky alebo príslušného orgánu vo svojom členskom štáte. Touto výmenou by sa nemala ohroziť aktívna úloha finančnej spravodajskej jednotky pri poskytovaní svojich analýz ostatným finančným spravodajským jednotkám, ak sa v týchto analýzach odhaľujú skutočnosti, vykonávanie alebo podozrenie na vykonávanie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktoré sú v priamom záujme týchto ostatných finančných spravodajských jednotiek. Finančná analýza obsahuje operačnú analýzu zameranú na jednotlivé prípady a konkrétne ciele alebo na príslušné vybraté informácie, a to v závislosti od typu a objemu získaných zverejnených informácií a očakávaného využitia informácií po ich poskytnutí, ako aj strategickú analýzu, v ktorej sa rieši pranie špinavých peňazí, ako aj trendy a vzorce financovania terorizmu. Je nevyhnutné, aby príslušné orgány informovali finančné spravodajské jednotky o tom, ako poskytnuté finančné informácie a finančnú analýzu využívajú, a tiež o výsledku vyšetrovania alebo trestného stíhania v súvislosti s týmito informáciami. Členské štáty by mali by zaviesť vhodné mechanizmy, ktoré umožnia takéto výmeny informácií a následné opatrenia. Touto smernicou by však nemal byť dotknutý organizačný štatút a úloha zverená finančným spravodajským jednotkám podľa vnútroštátneho práva členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Lehoty na výmenu informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami sú potrebné na zabezpečenie rýchlej, efektívnej a jednotnej spolupráce. Výmena informácií potrebných na riešenie cezhraničných prípadov a na vyšetrovania by sa mala uskutočňovať rovnakou rýchlosťou a s rovnakou prioritou ako pri podobných vnútroštátnych prípadoch. Mali by sa stanoviť lehoty, aby sa zabezpečila efektívna výmena informácií v primeranej lehote alebo aby sa dodržali procesné obmedzenia. V riadne odôvodnených prípadoch, v ktorých sa žiadosť týka osobitne závažných trestných činov, ako sú teroristické trestné činy a trestné činy súvisiace s teroristickou skupinou alebo činnosťami stanovenými v práve Únie, by sa mali stanoviť kratšie lehoty.

(17)  Lehoty na výmenu informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami sú potrebné na zabezpečenie rýchlej, efektívnej a jednotnej spolupráce. Výmena informácií potrebných na riešenie cezhraničných prípadov a na vyšetrovania by sa mala uskutočňovať rovnakou rýchlosťou a s rovnakou prioritou ako pri podobných vnútroštátnych prípadoch. Mali by sa stanoviť lehoty, aby sa zabezpečila účinná výmena informácií v primeranej lehote a dodržali procesné obmedzenia a aby sa zosúladili postupy výmeny informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami v celej Únii. V riadne odôvodnených prípadoch, v ktorých sa žiadosť týka osobitne závažných trestných činov, ako sú teroristické trestné činy a trestné činy súvisiace s teroristickou skupinou alebo činnosťami stanovenými v práve Únie, by sa mali stanoviť kratšie lehoty.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Vzhľadom na citlivosť finančných údajov, ktoré by mali finančné spravodajské jednotky analyzovať, a potrebné záruky ochrany údajov by v tejto smernici mal byť konkrétne stanovený typ a rozsah informácií, ktoré sa môžu vymieňať medzi finančnými spravodajskými jednotkami a určenými príslušnými orgánmi. Touto smernicou by sa nemali meniť žiadne v súčasnosti platné metódy zberu údajov.

(19)  Vzhľadom na citlivosť finančných údajov, ktoré by mali finančné spravodajské jednotky analyzovať, a potrebné záruky ochrany údajov by v tejto smernici mal byť konkrétne stanovený typ a rozsah informácií, ktoré sa môžu vymieňať medzi finančnými spravodajskými jednotkami a určenými príslušnými orgánmi. Touto smernicou by sa nemali meniť žiadne v súčasnosti platné metódy zberu údajov. Členské štáty by však mali mať možnosť rozhodnúť o rozšírení rozsahu finančných informácií a informácií o bankových účtoch, ktoré sa môžu vymieňať medzi finančnými spravodajskými jednotkami a určenými príslušnými orgánmi. Členské štáty by mohli tiež príslušným orgánom uľahčiť prístup k finančným informáciám a informáciám o bankových účtoch s cieľom predchádzať iným trestným činom, ako sú závažné trestné činy, tieto činy odhaľovať, vyšetrovať alebo stíhať. Táto smernica by sa nemala odchyľovať od platných pravidiel ochrany údajov.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Na základe konkrétnych právomocí a úloh, ktoré sa stanovujú v článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/79416, poskytuje Europol podporu cezhraničným vyšetrovaniam členských štátov v oblasti prania špinavých peňazí medzinárodných zločineckých skupín. Podľa nariadenia (EÚ) 2016/794 predstavujú národné ústredne Europolu styčné orgány medzi Europolom a orgánmi členských štátov s právomocou v oblasti vyšetrovania trestných činov. S cieľom poskytovať Europolu informácie potrebné na vykonávanie jeho úloh by mali členské štáty zabezpečiť, aby finančné spravodajské jednotky odpovedali na žiadosti Europolu podané prostredníctvom príslušnej národnej ústredne Europolu o finančné informácie a finančné analýzy. Členské štáty by mali zabezpečiť aj to, aby ich národné ústredne Europolu odpovedali na žiadosti Europolu o informácie o bankových účtoch. Žiadosti Europolu musia byť riadne odôvodnené. Musia sa podávať na základe jednotlivých prípadov v rámci povinností Europolu a s cieľom plnenia jeho úloh.

(20)  Na základe konkrétnych právomocí a úloh, ktoré sa stanovujú v článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/79416, poskytuje Europol podporu cezhraničným vyšetrovaniam členských štátov v oblasti prania špinavých peňazí medzinárodných zločineckých skupín. V tejto súvislosti by Europol mal členským štátom oznamovať akékoľvek informácie a súvislosti medzi trestnými činmi, ktoré sa týkajú týchto členských štátov. Podľa nariadenia (EÚ) 2016/794 národné ústredne Europolu styčnými orgánmi medzi Europolom a orgánmi členských štátov s právomocou v oblasti vyšetrovania trestných činov. S cieľom poskytovať Europolu informácie potrebné na vykonávanie jeho úloh by mali členské štáty zabezpečiť, aby ich finančné spravodajské jednotky boli oprávnené odpovedať na žiadosti Europolu o finančné informácie a finančné analýzy podané prostredníctvom jeho príslušnej národnej ústredne. Členské štáty by mali zabezpečiť aj to, aby ich národné ústredne Europolu boli oprávnené odpovedať na žiadosti Europolu o informácie o bankových účtoch. Žiadosti Europolu musia byť riadne odôvodnené. Musia sa podávať ku konkrétnym prípadom v rámci pôsobnosti Europolu a s cieľom plnenia jeho úloh. Nemala by sa ohroziť operačná nezávislosť a autonómia finančných spravodajských jednotiek a tieto jednotky by mali aj naďalej samy rozhodovať o tom, či poskytnú požadované informácie alebo analýzy. Aby sa zabezpečila rýchla a účinná spolupráca, treba stanoviť lehoty pre odpovede finančných spravodajských jednotiek na žiadosti Europolu.

__________________

__________________

16 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV, Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53.

16 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV, Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a)  Aby Európska komisia posilnila spoluprácu medzi finančnými spravodajskými jednotkami, mala by v blízkej budúcnosti vykonať posúdenie vplyvu s cieľom vyhodnotiť možnosť a náležitosť zriadenia mechanizmu koordinácie a podpory, napríklad finančnej spravodajskej jednotky EÚ.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  S cieľom dosiahnuť primeranú rovnováhu medzi efektívnosťou a vysokou úrovňou ochrany údajov by mali byť členské štáty povinné zabezpečiť spracovanie citlivých finančných informácií, ktoré môžu odhaliť rasový alebo etnický pôvod osoby, jej politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odboroch, zdravotný stav, sexuálny život alebo sexuálnu orientáciu, len v rozsahu, v akom nevyhnutne potrebné a relevantné pre konkrétne vyšetrovanie.

(22)  S cieľom dosiahnuť primeranú rovnováhu medzi efektívnosťou a vysokou úrovňou ochrany údajov by členské štáty mali mať povinnosť zabezpečiť, aby bolo spracovanie citlivých finančných informácií, ktoré môžu odhaliť rasový alebo etnický pôvod osoby, jej politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odboroch, zdravotný stav, sexuálny život alebo sexuálnu orientáciu, povolené len osobám, ktoré sú na to osobitne oprávnené, a len v rozsahu, v akom je to nevyhnutne potrebné, relevantné a primerané vzhľadom na predchádzanie konkrétnemu trestnému činu, jeho odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie, a v súlade s platnými pravidlami pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  V tejto smernici sa dodržiavajú základné práva a zásady uznané v článku 6 Zmluvy o Európskej únii a v Charte základných práv Európskej únie, najmä právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života (článok 7) právo na ochranu osobných údajov (článok 8), v medzinárodnom práve a medzinárodných dohodách, ktorých zmluvnými stranami sú Únia alebo všetky členské štáty, vrátane Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a v ústavách členských štátov v ich príslušných oblastiach pôsobnosti.

(23)  V tejto smernici sa dodržiavajú základné práva a zásady uznané v článku 6 Zmluvy o Európskej únii a v Charte základných práv Európskej únie, najmä právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života (článok 7), právo na ochranu osobných údajov (článok 8), právo na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý proces (článok 47), prezumpcia neviny a právo na obhajobu (článok 48) a zásady zákonnosti a primeranosti trestných činov a trestov (článok 49), ako aj v medzinárodnom práve a medzinárodných dohodách, ktorých zmluvnými stranami sú Únia alebo všetky členské štáty, vrátane Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a v ústavách členských štátov v ich príslušných oblastiach pôsobnosti. Touto smernicou sa rešpektuje a dodržiava aj sloboda podnikania a zákaz diskriminácie.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Osobné údaje získané podľa tejto smernice by mali príslušné orgány spracúvať iba vtedy, keď je to potrebné a primerané na účely predchádzania zločinom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania.

(25)  Akékoľvek osobné údaje získané podľa tejto smernice by mali príslušné orgány spracúvať iba v súlade so smernicou (EÚ) 2016/680 a nariadením (EÚ) 2016/679 a iba vtedy, keď je to potrebné a primerané na účely predchádzania zločinom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Okrem toho, s cieľom rešpektovať právo na ochranu osobných údajov a právo na súkromie a obmedziť vplyv prístupu k informáciám z centralizovaných registrov bankových účtov a systémov vyhľadávania údajov je mimoriadne dôležité stanoviť podmienky obmedzenia prístupu. Konkrétne by mali členské štáty zabezpečiť, aby sa na účely tejto smernice príslušné politiky a opatrenia na ochranu údajov uplatňovali aj na prístup príslušných orgánov k osobným údajom. K informáciám obsahujúcim osobné údaje, ktoré možno získať z centralizovaných registrov bankových účtov alebo na základe postupov overovania, by mali mať prístup len oprávnené osoby.

(26)  Okrem toho, s cieľom rešpektovať právo na ochranu osobných údajov a právo na súkromie a obmedziť vplyv prístupu k informáciám z centralizovaných registrov bankových účtov a systémov vyhľadávania údajov je mimoriadne dôležité stanoviť podmienky obmedzenia prístupu. Konkrétne by mali členské štáty zabezpečiť, aby sa na účely tejto smernice príslušné politiky a opatrenia na ochranu údajov uplatňovali aj na prístup príslušných orgánov k osobným údajom. K informáciám obsahujúcim osobné údaje, ktoré možno získať z centralizovaných registrov bankových účtov alebo na základe postupov overovania, by mali mať prístup len oprávnení zamestnanci. Zamestnanci s prístupom k takýmto citlivým údajom by mali absolvovať odbornú prípravu v oblasti bezpečnostných postupov, pokiaľ ide o výmenu údajov a zaobchádzanie s nimi.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Komisia by mala predložiť správu o vykonávaní tejto smernice tri roky od dátumu jej transpozície a každé ďalšie tri roky potom. V súlade s odsekmi 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva19 by mala Komisia vykonávať aj hodnotenie tejto smernice na základe informácií získaných prostredníctvom monitorovacích opatrení, aby mohla posúdiť skutočné účinky smernice a potrebu ďalších opatrení.

(28)  Komisia by mala predložiť správu o vykonávaní tejto smernice dva roky od dátumu jej transpozície a každé ďalšie tri roky potom. V súlade s odsekmi 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva19 by mala Komisia vykonávať aj hodnotenie tejto smernice na základe informácií získaných prostredníctvom monitorovacích opatrení, aby mohla posúdiť skutočné účinky smernice a potrebu ďalších opatrení.

_________________

_________________

19 Medziinštitucionálna dohoda z 13. apríla 2016 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva; Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1 – 14.

19 Medziinštitucionálna dohoda z 13. apríla 2016 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva; Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1 – 14.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Účelom tejto smernice je zabezpečiť prijatie pravidiel, ktorými sa bude občanom Únie poskytovať vyššia úroveň bezpečnosti, a to na základe predchádzania trestnej činnosti a boja proti nej podľa článku 67 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V dôsledku svojej medzinárodnej povahy ovplyvňujú teroristické hrozby a hrozby trestnej činnosti Úniu ako celok a vyžadujú si reakciu na úrovni Únie. Páchatelia môžu profitovať z nedostatočne efektívneho využívania informácií o bankových účtoch a finančných informácií v jednom členskom štáte, čo môže mať dôsledky pre iný členský štát. Keďže cieľ tejto smernice nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale možno ich lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec potrebný na dosiahnutie tohto cieľa.

(29)  Účelom tejto smernice je zabezpečiť prijatie pravidiel, ktorými sa bude občanom Únie poskytovať vyššia úroveň bezpečnosti, a to na základe predchádzania trestnej činnosti a boja proti nej podľa článku 67 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V dôsledku svojej medzinárodnej povahy ovplyvňuje cezhraničná organizovaná trestná činnosť Úniu ako celok a vyžaduje si reakciu na úrovni Únie. Páchatelia môžu profitovať z nedostatočne efektívneho využívania informácií o bankových účtoch a finančných informácií v jednom členskom štáte, čo môže mať dôsledky pre iný členský štát. Keďže cieľ tejto smernice nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale možno ho lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec potrebný na dosiahnutie tohto cieľa.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V tejto smernici sa stanovujú opatrenia na uľahčenie prístupu príslušných orgánov k finančným informáciám a informáciám o bankových účtoch na účely predchádzania závažným trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania. Stanovujú sa v nej aj opatrenia na uľahčenie prístupu finančných spravodajských jednotiek k informáciám o presadzovaní práva a na uľahčenie spolupráce medzi finančnými spravodajskými jednotkami.

1.  V tejto smernici sa stanovujú opatrenia na uľahčenie prístupu príslušných orgánov k finančným informáciám a informáciám o bankových účtoch a ich využívania týmito orgánmi na účely predchádzania závažným trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania. Stanovujú sa v nej aj opatrenia na uľahčenie prístupu finančných spravodajských jednotiek k informáciám o presadzovaní práva, ak sú takéto informácie potrebné a vždy pre konkrétny prípad, a na uľahčenie spolupráce medzi finančnými spravodajskými jednotkami.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 a súvisiace ustanovenia vnútroštátneho práva členských štátov vrátane organizačného štatútu udeleného finančným spravodajským jednotkám v rámci vnútroštátneho práva;

a)  ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 a súvisiace ustanovenia vnútroštátneho práva členských štátov vrátane organizačného štatútu udeleného finančným spravodajským jednotkám v rámci vnútroštátneho práva a ani právomoci vnútroštátnych orgánov zodpovedných za uplatňovanie právnych predpisov týkajúcich sa predchádzania využívaniu finančného systému na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(e)  „finančné informácie“ sú všetky typy informácií alebo údajov, ktorých držiteľom sú finančné spravodajské jednotky a slúžia na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ich odhaľovanie a účinný boj proti nim, alebo všetky typy informácií či údajov, ktorých držiteľom sú orgány verejnej moci alebo povinné subjekty a slúžia na tieto účely, a ktoré sú k dispozícii finančným spravodajským jednotkám bez použitia donucovacích opatrení podľa vnútroštátneho práva;

e)  „finančné informácie“ sú všetky typy informácií alebo údajov, napríklad údaje o finančných aktívach, pohyboch finančných prostriedkov, finančných obchodných vzťahoch, ktorých držiteľom sú finančné spravodajské jednotky a slúžia na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ich odhaľovanie a účinný boj proti nim, alebo všetky typy informácií či údajov, ktorých držiteľom sú orgány verejnej moci alebo povinné subjekty a slúžia na tieto účely, a ktoré sú k dispozícii finančným spravodajským jednotkám bez použitia donucovacích opatrení podľa vnútroštátneho práva;

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(f)  „informácie o presadzovaní práva“ sú všetky typy informácií alebo údajov, ktorých držiteľom sú príslušné orgány a slúžia na predchádzanie trestným činom, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie, alebo všetky typy informácií či údajov, ktorých držiteľom sú orgány verejnej moci alebo súkromné subjekty a slúžia na tieto účely, a ktoré sú k dispozícii príslušným orgánom bez použitia donucovacích opatrení podľa vnútroštátneho práva;

f)  „informácie o presadzovaní práva“ sú všetky typy informácií alebo údajov, ktoré už majú v držbe príslušné orgány a slúžia na predchádzanie trestným činom, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie, alebo všetky typy informácií či údajov, ktorých držiteľom sú orgány verejnej moci alebo súkromné subjekty a slúžia na tieto účely, a ktoré sú k dispozícii príslušným orgánom bez použitia donucovacích opatrení podľa vnútroštátneho práva; tieto informácie zahŕňajú okrem iného záznamy z trestných registrov, informácie o vyšetrovaniach alebo prebiehajúcich stíhaniach, informácie o zmrazení a zabavení majetku alebo iných vyšetrovacích alebo dočasných opatreniach a informácie o odsúdeniach, zhabaniach a činnostiach v rámci vzájomnej právnej pomoci;

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno g – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(g)  „informácie o bankových účtoch“ sú tieto informácie z centralizovaných registrov bankových účtov:

g)  „informácie o bankových účtoch“ sú tieto informácie o bankových a platobných účtoch a bezpečnostných schránkach z centralizovaných registrov bankových účtov:

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(k)  „finančná analýza“ je operačnástrategická analýza vypracúvaná finančnými spravodajskými jednotkami na účely plnenia ich úloh podľa smernice (EÚ) 2015/849;

k)  „finančná analýza“ sú výsledky operačnejstrategickej analýzy vypracúvanej finančnými spravodajskými jednotkami na účely plnenia ich úloh podľa smernice (EÚ) 2015/849;

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát určí spomedzi svojich orgánov s právomocami v oblasti predchádzania trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania príslušné orgány oprávnené na získanie prístupu k národným centralizovaným registrom bankových účtov zavedených členskými štátmi v súlade s článkom 32a smernice (EÚ) 2015/849 a na vyhľadávanie v nich. Patria k nim aj národné ústredne Europolu a úrady pre vyhľadávanie majetku.

1.  Každý členský štát určí spomedzi svojich orgánov s právomocami v oblasti predchádzania trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania príslušné orgány oprávnené pristupovať k národným centralizovaným registrom bankových účtov zavedeným členskými štátmi v súlade s článkom 32a smernice (EÚ) 2015/849 a vyhľadávať v nich. Patria k nim prinajmenšom národné ústredne Europolu a úrady pre vyhľadávanie majetku.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Každý členský štát určí spomedzi svojich orgánov s právomocami v oblasti predchádzania trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania príslušné orgány oprávnené žiadať o finančné informácie alebo finančné analýzy a prijímať finančné informácie alebo finančné analýzy od finančnej spravodajskej jednotky. Patria k nim aj národné ústredne Europolu.

2.  Každý členský štát určí spomedzi svojich orgánov s právomocami v oblasti predchádzania trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania príslušné orgány oprávnené žiadať o finančné informácie alebo finančné analýzy a prijímať finančné informácie alebo finančné analýzy od finančnej spravodajskej jednotky. Patria k nim prinajmenšom národné ústredne Europolu.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Každý členský štát oznámi Komisii svoje určené príslušné orgány v súlade s odsekmi 1 a 2 najneskôr do [šesť mesiacov od dátumu transpozície] a oznámi Komisii aj všetky prípadné zmeny. Komisia uverejní oznámenia a všetky ich zmeny v Úradnom vestníku Európskej únie.

3.  Každý členský štát oznámi Komisii svoje určené príslušné orgány v súlade s odsekmi 1 a 2 najneskôr do [štyroch mesiacov od dátumu transpozície] a oznámi Komisii aj všetky prípadné zmeny. Komisia uverejní oznámenia a všetky ich zmeny v Úradnom vestníku Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby mali príslušné orgány určené podľa článku 3 ods. 1 právomoc získať priamybezprostredný prístup k informáciám o bankových účtoch a priamo a bezprostredne v nich vyhľadávať, ak je to potrebné na plnenie ich úloh na účely predchádzania závažným trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania alebo na účely podpory vyšetrovania závažného trestného činu vrátane identifikácie, vypátrania a zaistenia majetku v súvislosti s týmto vyšetrovaním.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby mali príslušné orgány určené podľa článku 3 ods. 1 právomoc priamobezprostredne pristupovať k informáciám o bankových účtoch a vyhľadávať v nich, ak je to potrebné na plnenie ich úloh na účely predchádzania závažným trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania alebo na účely podpory vyšetrovania závažného trestného činu vrátane identifikácie, vypátrania a zaistenia majetku v súvislosti s týmto vyšetrovaním. Takýto prístup a vyhľadávanie sa považujú za priame a bezprostredné aj vtedy, keď vnútroštátne orgány prevádzkujúce centralizované registre bankových účtov zasielajú rýchlo informácie o bankových účtoch príslušným orgánom využitím automatizovaného mechanizmu, za predpokladu, že žiadna sprostredkovateľská inštitúcia nezasahuje do požadovaných údajov alebo informácií, ktoré sa majú poskytnúť.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Členské štáty, ktoré poskytujú prístup k informáciám o bankových účtoch prostredníctvom centrálnych elektronických systémov vyhľadávania údajov, zabezpečia, aby orgán, ktorý prevádzkuje systémy vyhľadávania, okamžite oznamoval nefiltrované výsledky vyhľadávania príslušným orgánom.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ďalšie informácie, ktoré môžu členské štáty považovať za dôležité a zaznamenajú ich do centralizovaných registrov bankových účtov v súlade s článkom 32a ods. 4 smernice 2018/XX/EÚ nie sú podľa tejto smernice pre príslušné orgány prístupné a nemôžu v nich vyhľadávať.

(Netýka sa slovenskej verzie.)  

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Členské štáty zabezpečia, aby zamestnanci určených príslušných vnútroštátnych orgánov dodržiavali prísne odborné normy v oblasti dôvernosti a ochrany údajov.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečia, aby bol prístup príslušných orgánov a vyhľadávanie, ktoré príslušné orgány uskutočňujú, podporené technickými a organizačnými opatreniami na zaistenie bezpečnosti údajov.

2.  Členské štáty zabezpečia podporu prístupu a vyhľadávania príslušných orgánov technickými organizačnými opatreniami, ktoré zaistia bezpečnosť údajov podľa najprísnejšej dostupnej technickej normy.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d)  výsledky dotazu alebo vyhľadávania;

d)  jedinečné identifikátory výsledkov;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(f)  identifikátory úradníka, ktorý vykonal dotaz alebo vyhľadávanie, a úradníka, ktorý nariadil dotaz alebo vyhľadávanie.

f)  identifikátory úradníka, ktorý vykonal dopyt alebo vyhľadávanie, a úradníka, ktorý nariadil dopyt alebo vyhľadávanie, a pokiaľ je to možné, totožnosť príjemcu výsledkov dopytu alebo vyhľadávania.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Členské štáty zabezpečia, aby centrálne registre bankových účtov prijali vhodné opatrenia na oboznámenie zamestnancov s platnými ustanoveniami vrátane príslušných požiadaviek na ochranu údajov. Takéto opatrenia zahŕňajú špeciálne programy odbornej prípravy.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na základe vnútroštátnych procesných záruk každý členský štát zabezpečí, aby jeho národná finančná spravodajská jednotka povinne odpovedala na žiadosti určených príslušných orgánov uvedených v článku 3 ods. 2 o finančné informácie alebo finančné analýzy, ak sú takéto finančné informácie alebo finančné analýzy v jednotlivých prípadoch potrebné na predchádzanie závažným trestným činom, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie.

1.  Na základe vnútroštátnych procesných záruk každý členský štát zabezpečí, aby jeho národná finančná spravodajská jednotka povinne a včas odpovedala na odôvodnené žiadosti o finančné informácie alebo finančné analýzy predložené určenými príslušnými orgánmi svojho členského štátu uvedenými v článku 3 ods. 2, ak sú takéto finančné informácie alebo finančné analýzy v jednotlivých prípadoch potrebné na predchádzanie závažným trestným činom, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie a možno ich získať predložením požiadavky príslušným orgánom v súlade s platnými právnymi predpismi. Na túto výmenu sa vzťahujú výnimky stanovené v článku 32 ods. 5 smernice (EÚ) 2015/849. Každé odmietnutie musí byť primerane vysvetlené.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty vyžadujú, aby určené príslušné orgány informovali finančnú spravodajskú jednotku o využívaní finančných informácií alebo analýz, ktoré im boli poskytnuté v súlade s týmto článkom, a o výsledku vyšetrovaní alebo inšpekcií vykonaných na základe týchto informácií či analýz.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na základe vnútroštátnych procesných záruk každý členský štát zabezpečí, aby jeho určené príslušné vnútroštátne orgány povinne odpovedali na žiadosti národnej finančnej spravodajskej jednotky o informácie o presadzovaní práva, ak sú takéto informácie v jednotlivých prípadoch potrebné na predchádzanie praniu špinavých peňazí, súvisiacim predikatívnym trestným činom a financovaniu terorizmu a boj proti nim.

Na základe vnútroštátnych procesných záruk a v súlade s pravidlami o prístupe k informáciám pre finančné spravodajské jednotky podľa článku 32 ods. 4 smernice (EÚ) 2015/849 každý členský štát zabezpečí, aby jeho určené príslušné vnútroštátne orgány povinne odpovedali na žiadosti národnej finančnej spravodajskej jednotky o informácie o presadzovaní práva, ak sú takéto informácie v jednotlivých prípadoch potrebné na predchádzanie praniu špinavých peňazí, súvisiacim predikatívnym trestným činom a financovaniu terorizmu, ich odhaľovanie a boj proti nim.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát zabezpečí, aby si mohla jeho finančná spravodajská jednotka vymieňať finančné informácie alebo finančné analýzy s inou finančnou spravodajskou jednotkou v Únii, ak sú takéto finančné informácie alebo finančné analýzy potrebné na predchádzanie praniu špinavých peňazí, súvisiacim predikatívnym trestným činom a financovaniu terorizmu a boj proti nim.

1.  Každý členský štát zabezpečí, aby si jeho finančná spravodajská jednotka bezplatne vymieňala finančné informácie alebo finančné analýzy s inou finančnou spravodajskou jednotkou v Únii, ak sú takéto finančné informácie alebo finančné analýzy potrebné na predchádzanie praniu špinavých peňazí, súvisiacim predikatívnym trestným činom a financovaniu terorizmu, ich odhaľovanie a boj proti nim v súlade s článkom 53 ods. 1 smernice (EÚ) 2015/849.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Finančná spravodajská jednotka môže odmietnuť výmenu informácií len za výnimočných okolností, ak by výmena mohla byť v rozpore so základnými zásadami jej vnútroštátneho práva. Tieto výnimočné okolnosti sa vymedzia tak, aby sa zabránilo zneužívaniu a neprimeraným obmedzeniam voľnej výmeny informácií na analytické účely. Každé odmietnutie musí byť primerane vysvetlené.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečia, aby finančná spravodajská jednotka, ktorá dostane žiadosť o výmenu finančných informácií alebo finančných analýz podľa odseku 1, tejto žiadosti vyhovela čo najskôr, v každom prípade však najneskôr tri dni po prijatí žiadosti. Vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch sa môže táto lehota predĺžiť na maximálne 10 dní.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby finančná spravodajská jednotka, ktorá dostane žiadosť o výmenu finančných informácií alebo finančných analýz podľa odseku 1, tejto žiadosti vyhovela čo najskôr, v každom prípade však najneskôr tri dni po prijatí žiadosti. Vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch sa môže táto lehota predĺžiť na maximálne 10 dní. Rovnaké lehoty platia aj pre zaslanie príslušného vysvetlenia v prípade odmietnutí podľa odseku 1a.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty zabezpečia, aby vo výnimočných a naliehavých prípadoch a odchylne od odseku 2 finančná spravodajská jednotka, ktorá dostane podľa odseku 1 žiadosť o výmenu finančných informácií alebo finančných analýz, ktorých je už držiteľom a ktoré sa týkajú konkrétneho vyšetrovania aktu alebo činnosti kvalifikovanej ako závažný trestný čin, poskytla tieto informácie alebo analýzy najneskôr 24 hodín po prijatí žiadosti

3.  Členské štáty zabezpečia, aby vo výnimočných a naliehavých prípadoch a odchylne od odseku 2 finančná spravodajská jednotka, ktorá dostane podľa odseku 1 žiadosť o výmenu finančných informácií alebo finančných analýz, ktorých je už držiteľom a ktoré sa týkajú konkrétneho vyšetrovania aktu alebo činnosti kvalifikovanej ako závažný trestný čin, poskytla bezplatne tieto informácie alebo analýzy najneskôr 24 hodín po prijatí žiadosti.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Členské štáty zabezpečia, aby sa informácie vymieňané podľa tohto článku používali iba na účel, na ktorý boli požadované alebo poskytnuté, a aby na akékoľvek poskytnutie týchto informácií prijímajúcou finančnou spravodajskou jednotkou inému orgánu, agentúre alebo oddeleniu alebo ich použitie na iné ako pôvodne schválené účely musela vopred poskytnúť súhlas finančná spravodajská jednotka poskytujúca tieto informácie.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4b.  Členské štáty zabezpečia, aby sa súhlas požadovaný vopred od finančnej spravodajskej jednotky podľa odseku 4a poskytoval urýchlene a v čo najväčšom rozsahu. Finančná spravodajská jednotka požiadaná o udelenie súhlasu nesmie jeho udelenie odmietnuť s výnimkou prípadu, ak by to jednoznačne presahovalo rozsah pôsobnosti tejto smernice, mohlo by to viesť k narušeniu vyšetrovania trestného činu, bolo by to jednoznačne neprimerané vo vzťahu k oprávneným záujmom fyzickej alebo právnickej osoby alebo členského štátu, v ktorom má požiadaná finančná spravodajská jednotka sídlo, alebo by to nebolo inak zjavne v súlade so základnými zásadami vnútroštátneho práva tohto členského štátu. Každé takéto odmietnutie udeliť súhlas sa primerane vysvetlí.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 9 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 9a

 

Prenos finančných údajov do tretích krajín

 

Prenos finančných údajov do tretích krajín a medzinárodným partnerom na účely stanovené v tejto smernici je povolený len za podmienok stanovených v kapitole V smernice (EÚ) 2016/680 alebo v kapitole V nariadenia (EÚ) 2016/679.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 9 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 9b

 

Výmena informácií medzi príslušnými orgánmi rôznych členských štátov

 

1.  V zmysle vnútroštátnych procesných záruk každý členský štát zabezpečí, aby si jeho príslušné orgány určené na základe článku 3 ods. 1 mohli vymieňať informácie získané vďaka prístupu k národným centralizovaným registrom bankových účtov zriadeným členskými štátmi v súlade s článkom 32a smernice (EÚ) 2015/849, a to na požiadanie a na individuálnom základe, ak sú takéto informácie potrebné na predchádzanie praniu špinavých peňazí, súvisiacim predikatívnym trestným činom a financovaniu terorizmu a boj proti nim.

 

2.  Na základe vnútroštátnych procesných záruk každý členský štát zabezpečí, aby si jeho príslušné orgány určené na základe článku 3 ods. 2 mohli vymieňať finančné informácie alebo finančné analýzy vyžiadané od finančnej spravodajskej jednotky tohto členského štátu, a to na požiadanie určeného príslušného orgánu v inom členskom štáte a na individuálnom základe, ak sú takéto finančné informácie alebo finančné analýzy potrebné na predchádzanie praniu špinavých peňazí, súvisiacim predikatívnym trestným činom a financovaniu terorizmu a boj proti nim.

 

3.  Členské štáty zabezpečia, aby sa žiadosť podaná podľa tohto článku a odpoveď na ňu odosielala špecializovanou zabezpečenou elektronickou komunikačnou sieťou s cieľom zaručiť vysokú úroveň bezpečnosti. V danej sieti sa musí dať vyhotoviť písomný záznam za podmienok, ktoré umožňujú overiť pravosť žiadosti a odpovede na ňu.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 10 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prístup Europolu k informáciám o bankových účtoch a výmena informácií medzi Europolom a finančnými spravodajskými jednotkami

Poskytovanie informácií o bankových účtoch Europolu

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát zabezpečí, aby jeho národná ústredňa Europolu v rámci obmedzení svojich povinností a plnenia svojich úloh odpovedala na riadne odôvodnené žiadosti o informácie o bankových účtoch, ktoré zaslala Agentúra pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 (ďalej len „Europol“) na základe jednotlivých prípadov.

1.  Každý členský štát zabezpečí, aby jeho národná ústredňa Europolu mala medziach svojej pôsobnosti a na účely plnenia svojich úloh právo odpovedať na riadne odôvodnené žiadosti o informácie o bankových účtoch predložené Agentúrou pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva zriadenou nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 (ďalej len „Europol“), a to vždy pre konkrétny prípad. Uplatňuje sa článok 7 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2016/794.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Každý členský štát zabezpečí, aby jeho finančná spravodajská jednotka v rámci obmedzení svojich povinností a plnenia svojich úloh odpovedala na riadne odôvodnené žiadosti o finančné informácie a finančné analýzy, ktoré zaslal Europol prostredníctvom národnej ústredne Europolu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Výmena informácií podľa odsekov 1 a 2 sa uskutočňuje elektronicky prostredníctvom aplikácie SIENA a v súlade s nariadením (EÚ) 2016/794. V žiadosti o informácie a pri výmene informácií sa použije rovnaký jazyk ako jazyk, ktorý sa používa v aplikácii SIENA.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Článok 10 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 10a

 

Výmena informácií medzi Europolom a finančnými spravodajskými jednotkami

 

1. Každý členský štát zabezpečí, aby mala jeho finančná spravodajská jednotka právo odpovedať na riadne odôvodnené žiadosti Europolu zaslané prostredníctvom národnej ústredne Europolu, ktoré sa týkajú finančných informácií a finančných analýz, a to v medziach pôsobnosti Europolu, na účely plnenia jeho úloh a vždy pre konkrétny prípad.

 

2. Na túto výmenu sa vzťahujú výnimky stanovené v článku 32 ods. 5 smernice (EÚ) 2015/849. Každé odmietnutie musí byť primerane vysvetlené.

 

3. Europol informuje finančnú spravodajskú jednotku prostredníctvom národnej ústredne Europolu o využívaní finančných informácií alebo analýz poskytnutých v súlade s týmto článkom a o výsledkoch vyšetrovaní alebo inšpekcií vykonaných na základe týchto informácií či analýz v súlade s nariadením (EÚ) 2016/794.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Článok 10 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 10b

 

Podrobné opatrenia na výmenu informácií

 

1. Výmena informácií podľa článkov 10 a 10a sa uskutočňuje elektronicky prostredníctvom aplikácie SIENA a v súlade s nariadením (EÚ) 2016/794. V žiadosti o výmenu informácií a pri ich výmene sa používa rovnaký jazyk ako v aplikácii SIENA.

 

2. Výmena informácií sa musí uskutočniť čo najskôr a v každom prípade najneskôr do piatich dní od prijatia žiadosti. Vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch sa môže táto lehota predĺžiť o maximálne desať dní.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Spracovanie osobných údajov v súvislosti s informáciami o bankových účtoch, finančnými informáciami a finančnými analýzami uvedenými v článku 10 ods. 1 a 2 uskutočňujú iba osoby v rámci Europolu, ktoré boli osobitne určené a oprávnené na plnenie týchto úloh.

1.  Spracovanie osobných údajov v súvislosti s informáciami o bankových účtoch, finančnými informáciami a finančnými analýzami uvedenými v článku 10 ods. 1 a 2 sa uskutočňuje iba prostredníctvom projektov operačnej analýzy, v prípade ktorých sa uplatňujú osobitné záruky stanovené v článku 18 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/794.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Europol informuje zodpovednú osobu určenú v súlade s článkom 41 nariadenia (EÚ) 2016/794 o každej výmene informácií podľa článku 10 tejto smernice.

2.  Europol informuje zodpovednú osobu určenú v súlade s článkom 41 nariadenia (EÚ) 2016/794 o každej výmene informácií podľa článkov 10 a 10a tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh smernice

Článok 13 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Spracovanie citlivých údajov

Spracovanie citlivých osobných údajov

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Spracovanie informácií odhaľujúcich rasový alebo etnický pôvod osoby, jej politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odboroch, zdravotný stav, sexuálny život alebo sexuálnu orientáciu, sa povoľuje len v rozsahu, v akom je to v konkrétnom prípade nevyhnutne potrebné a relevantné.

1.  Spracovanie osobných údajov odhaľujúcich rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odboroch, údajov týkajúcich sa zdravia alebo údajov týkajúcich sa sexuálneho života či sexuálnej orientácie fyzickej osoby sa povoľuje len v súlade s článkom 10 smernice (EÚ) 2016/680.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  K údajom uvedeným v odseku 1 môžu na základe pokynu zodpovednej osoby získať prístup a tieto údaje môžu spracúvať iba osoby, ktoré boli osobitne oprávnené.

2.  K údajom uvedeným v odseku 1 môžu na základe pokynu zodpovednej osoby získať prístup a tieto údaje môžu spracúvať iba osobitne oprávnené a vyškolené osoby.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  meno a kontaktné údaje organizácie a zamestnanca žiadajúceho o informácie;

a)  meno a kontaktné údaje organizácie a zamestnanca žiadajúceho o informácie; a pokiaľ je to možné, totožnosť príjemcu výsledkov dopytu alebo vyhľadávania.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  žiadosti zaslané podľa tejto smernice a ich vykonávacie opatrenia.

c)  predmet žiadostí zaslaných podľa tejto smernice a ich vykonávacie opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú legislatívne opatrenia, ktorými sa vcelku alebo čiastočne obmedzuje právo dotknutej osoby na prístup k svojim osobným údajom spracúvaným podľa tejto smernice s cieľom:

Členské štáty môžu prijať legislatívne opatrenia, ktorými sa vcelku alebo čiastočne obmedzuje právo dotknutej osoby na prístup k svojim osobným údajom spracúvaným podľa tejto smernice v súlade s článkom 15 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/680.

(a)  umožniť finančnej spravodajskej jednotke alebo príslušnému vnútroštátnemu orgánu riadne plniť úlohy na účely tejto smernice;

 

(b)  zabrániť prekážkam pri úradných alebo právnych šetreniach, analýzach, vyšetrovaniach alebo konaniach na účely tejto smernice, a zabezpečiť, že sa neohrozí predchádzanie praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a iným závažným trestným činom, ich vyšetrovanie a odhaľovanie.

 

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty vedú komplexné štatistiky, na základe ktorých skúmajú efektívnosť svojich systémov na boj proti závažným trestným činom.

1.  Členské štáty vedú komplexné štatistiky, na základe ktorých skúmajú účinnosť a efektívnosť svojich systémov, pokiaľ ide o využívanie finančných a iných informácií na predchádzanie určitým závažným trestným činom, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia vypracuje najneskôr [Ú. v., vložiť dátum: tri roky od dátumu transpozície tejto smernice] a každé ďalšie tri roky potom, správu o vykonávaní tejto smernice a predloží ju Európskemu parlamentu a Rade. Správa sa uverejní.

1.  Komisia vypracuje najneskôr [Ú. v., vložiť dátum: dva roky od dátumu transpozície tejto smernice] a každé ďalšie tri roky potom, správu o vykonávaní tejto smernice a predloží ju Európskemu parlamentu a Rade. Správa sa uverejní.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Komisia posúdi prekážky brániace posilneniu spolupráce medzi finančnými spravodajskými jednotkami v Únii a príležitosti na takéto posilnenie vrátane možnosti a primeranosti zriadenia mechanizmu koordinácie a podpory, ako je napríklad finančná spravodajská jednotka EÚ.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do XXYY [26 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti smernice (EÚ) (...)/2018: Ú. v., vložiť číslo smernice, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849]. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do ... [24 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti smernice (EÚ) (...)/2018+]. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

 

________________

 

+ Ú. v.: vložiť číslo smernice, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849].

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Komisia vypracuje najneskôr [Ú. v., vložiť dátum: tri roky od dátumu transpozície tejto smernice] správu, v ktorej posúdi potrebu osobitných opatrení na zabezpečenie diagonálnej spolupráce, t. j. spolupráce medzi finančnými spravodajskými jednotkami v jednom členskom štáte s príslušnými orgánmi v inom členskom štáte. Komisia správu predloží Európskemu parlamentu a Rade a v prípade potreby k nej priloží aj legislatívny návrh.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Komisia vypracuje najneskôr [Ú. v., vložiť dátum: tri roky od dátumu transpozície tejto smernice] správu, v ktorej posúdi potrebu osobitných opatrení na zabezpečenie jednotného organizačného štatútu a úloh, ktorými boli poverené finančné spravodajské jednotky na základe vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov, s cieľom zabezpečiť účinnú spoluprácu a výmenu informácií. Komisia správu predloží Európskemu parlamentu a Rade a v prípade potreby k nej priloží aj legislatívny návrh.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 367, 10.10.2018, s. 84.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Kontext

Zločinecké skupiny vrátane teroristov vyvíjajú svoju činnosť naprieč Európskou úniou, pričom ich majetok vrátane bankových účtov sa zvyčajne nachádza v EÚ, alebo dokonca aj mimo nej. Využívajú moderné technológie, ktoré im umožňujú v priebehu hodín prevádzať peniaze medzi rôznymi bankovými účtami a rôznymi menami.

Na vyšetrovanie zločinov je potrebná včasná výmena informácií. Z dôvodu nedostatku finančných informácií môžu zostať nevyužité príležitosti na vyšetrenie závažných trestných činov, narušenie páchania trestnej činnosti, odhalenie plánov teroristických útokov a odhalenie a zaistenie príjmov z trestnej činnosti. Z dôvodu nedostatku informácií o všetkých účtoch, ktoré patria podozrivému, môže byť jeho majetok zaistený iba čiastočne, čo môže podozrivého varovať, aby presunul neodhalené prostriedky zo svojich prípadných ďalších účtov. Mnohé vyšetrovania dospejú do slepej uličky, pretože sa nepodarí zabezpečiť včasný, presný a komplexný prístup k relevantným finančným údajom.

Existujúce mechanizmy prístupu k finančným informáciám a k ich výmene treba aktualizovať tak, aby dokázali reagovať na rýchlosť, akou možno prostriedky v Európe aj na celom svete presúvať. Výsledkom bude vyšší počet úspešných vyšetrovaní trestných činov, čo zas povedie k vyššiemu počtu odsúdení a konfiškácií majetku. Prispeje sa tým k narušeniu páchania trestnej činnosti a k zvýšeniu bezpečnosti v členských štátoch a v celej Únii.

Návrh Komisie

S cieľom vyriešiť uvedené problémy Európska komisia navrhuje, aby mali príslušné orgány priamy prístup k národným centralizovaným registrom bankových účtov alebo systémom vyhľadávania údajov. Medzi príslušné orgány, ktorým sa poskytuje prístup, patria aj daňové orgány, protikorupčné orgány, ktoré majú v rámci vnútroštátneho práva právomoc vyšetrovať trestné činy, a úrady pre vyhľadávanie majetku, ktoré sú zodpovedné za sledovanie a identifikáciu majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti na účely jeho prípadného zmrazenia a konfiškácie. Komisia takisto navrhuje, aby sa Europolu poskytol nepriamy prístup prostredníctvom národných ústrední v členských štátoch.

Návrhom sa takisto uľahčuje spolupráca medzi finančnými spravodajskými jednotkami navzájom, medzi finančnými spravodajskými jednotkami a príslušnými orgánmi a medzi finančnými spravodajskými jednotkami a Europolom prostredníctvom národných ústrední Europolu. Vymedzuje sa v ňom typ informácií (finančné informácie, finančné analýzy, informácie o presadzovaní práva), ktoré môžu príslušné orgány a finančné spravodajské jednotky požadovať, a uvádza úplný zoznam trestných činov, o ktorých si môžu jednotlivé orgány vymieňať informácie, a to vždy na základe jednotlivých prípadov, tzn. za konkrétny prípad, ktorý sa vyšetruje. Stanovujú sa v ňom lehoty, v rámci ktorých by si mali finančné spravodajské jednotky vymieňať informácie, a vyžaduje sa používanie zabezpečeného komunikačného kanála, aby sa ešte viac zlepšila a zrýchlila výmena informácií. A nakoniec sa od členských štátov vyžaduje, aby určili všetky príslušné orgány, ktoré majú oprávnenie žiadať o informácie. Zabezpečuje sa tým širšia a efektívnejšia, ale zároveň aj primeraná výmena informácií.

Pozícia spravodajcu

Spravodajca víta návrh Európskej komisie, keďže včasná výmena informácií je jednou z priorít Európskeho parlamentu v boji proti praniu špinavých peňazí, súvisiacim predikatívnym trestným činom, terorizmu a všetkým formám závažných trestných činov všeobecne. Preto víta ustanovenia o poskytovaní prístupu príslušným orgánom k národným centralizovaným registrom bankových účtov alebo systémom vyhľadávania údajov v súvislosti s účinným bojom proti závažným trestným činom, keďže tieto ustanovenia vychádzajú z piatej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí.

Spravodajca súhlasí s tým, že v rámci boja proti závažným trestným činom sa musí posilniť výmena informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami a príslušnými orgánmi. Zároveň si uvedomuje, že finančné spravodajské jednotky v jednotlivých členských štátoch majú rôznu štruktúru a formu, a najmä to, že treba zachovať ich operačnú nezávislosť a autonómiu. Preto navrhuje, aby finančné spravodajské jednotky mali možnosť reagovať na žiadosti príslušných orgánov alebo národných jednotiek Europolu o finančné informácie alebo analýzy, pričom by prihliadali na to, či spoločné využívanie takýchto informácií alebo analýz nemôže mať negatívny vplyv na prebiehajúce vyšetrovania alebo analýzy, alebo či by zverejnenie informácií nebolo neprimerané vzhľadom na oprávnené záujmy fyzickej alebo právnickej osoby, alebo irelevantné vzhľadom na účel, na ktorý sa o ne žiadalo.

Lehoty na výmenu informácií sa mierne predĺžili, aby mali finančné spravodajské jednotky dosť času na odpoveď.

V neposlednom rade spravodajca zosúlaďuje režim ochrany údajov s existujúcimi právnymi predpismi a odstraňuje ustanovenia, ktoré by mali za následok vznik nových režimov.

STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci (28.11.2018)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá uľahčovania využívania finančných a iných informácií na predchádzanie určitým trestným činom, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie a zrušuje rozhodnutie 2000/642/SVV
(COM(2018)0213 – C8‑0152/2018 – 2018/0105(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Bernd Lucke

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  S cieľom posilniť bezpečnosť v členských štátoch a Únii je potrebné zlepšiť prístup finančných spravodajských jednotiek a orgánov verejnej moci zodpovedných za predchádzanie závažným formám trestných činov, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie k informáciám, ako aj posilniť ich schopnosť vykonávať finančné vyšetrovania a zlepšovať vzájomnú spoluprácu.

(2)  S cieľom zvýšiť bezpečnosť a stíhanie finančných trestných činov v členských štátoch a Únii je potrebné zlepšiť prístup finančných spravodajských jednotiek a orgánov verejnej moci zodpovedných za predchádzanie závažným formám trestných činov, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie k informáciám, ako aj posilniť ich schopnosť vykonávať finančné vyšetrovania a zlepšovať vzájomnú spoluprácu.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a)  Členské štáty sú povinné úprimne, lojálne a pohotovo spolupracovať podľa článku 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  V rozsahu, v akom majú daňové úrady a protikorupčné orgány podľa vnútroštátneho práva právomoci v oblasti predchádzania trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania, by sa aj tie mali považovať za orgány, ktoré môžu byť určené na účely tejto smernice. Administratívne vyšetrovania by nemali patriť do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

(9)  V rozsahu, v akom majú daňové úrady a protikorupčné orgány podľa vnútroštátneho práva právomoci v oblasti predchádzania trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania, by sa aj tie mali považovať za orgány, ktoré môžu byť určené na účely tejto smernice. Táto smernica by sa nemala vzťahovať na iné administratívne vyšetrovania, ako sú tie, ktoré vykonávajú finančné spravodajské jednotky v súvislosti s predchádzaním praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ich odhaľovaním a účinným bojom proti nim.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Smernicou (EÚ) 2015/849 sa podstatne posilnil právny rámec Únie, ktorým sa riadi činnosť a spolupráca finančných spravodajských jednotiek. K právomociam finančných spravodajských jednotiek patrí aj právo na prístup k finančným a administratívnym informáciám, ako aj k informáciám o presadzovaní práva, ktoré sú potrebné na boj proti praniu špinavých peňazí, súvisiacim predikatívnym trestným činom a financovaniu terorizmu. V práve Únie sa však nestanovujú všetky konkrétne nástroje a mechanizmy, ktoré musia mať finančné spravodajské jednotky k dispozícii na získanie prístupu k takýmto informáciám a plnenie svojich úloh. Keďže za stanovenie organizačnej povahy finančných spravodajských jednotiek a rozhodovanie o nej sú výhradne zodpovedné členské štáty, jednotlivé finančné spravodajské jednotky majú rôzne stupne prístupu k regulačným databázam, čo má za následok nedostatočnú výmenu informácií medzi orgánmi presadzovania práva alebo orgánmi trestného stíhania a finančnými spravodajskými jednotkami.

(12)  Smernicou (EÚ) 2015/849 sa podstatne posilnil právny rámec Únie, ktorým sa riadi činnosť a spolupráca finančných spravodajských jednotiek, ktorých právne postavenie sa v členských štátoch líši od administratívnych orgánov až po orgány presadzovania práva a hybridné orgány. K právomociam finančných spravodajských jednotiek patrí aj právo na prístup k finančným a administratívnym informáciám, ako aj k informáciám o presadzovaní práva, ktoré sú potrebné na predchádzanie praniu špinavých peňazí, súvisiacim predikatívnym trestným činom a financovaniu terorizmu, ich odhaľovanie a boj proti nim. V práve Únie sa však nestanovujú všetky konkrétne nástroje a mechanizmy, ktoré musia mať finančné spravodajské jednotky k dispozícii na získanie prístupu k takýmto informáciám a plnenie svojich úloh. Keďže za stanovenie organizačnej povahy finančných spravodajských jednotiek a rozhodovanie o nej sú výhradne zodpovedné členské štáty, jednotlivé finančné spravodajské jednotky majú rôzne stupne prístupu k regulačným databázam, čo má za následok nedostatočnú výmenu informácií medzi orgánmi presadzovania práva alebo orgánmi trestného stíhania a finančnými spravodajskými jednotkami.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

13 a)  Ustanovenia tejto smernice zároveň nemajú vplyv na operačnú nezávislosť a autonómiu finančných spravodajských jednotiek podľa smernice (EÚ) 2015/849 a mali by byť v súlade s touto smernicou, čo znamená, že finančné spravodajské jednotky majú naďalej právomoc a kapacitu vykonávať slobodne svoje funkcie, ako aj schopnosť prijímať nezávislé rozhodnutia o analýze, požadovaní a šírení konkrétnych informácií.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  V tejto smernici by sa mal jednoznačne stanoviť aj právny rámec, ktorým by sa finančným spravodajským jednotkám umožnilo žiadať o relevantné údaje určených príslušných orgánov na účely účinného predchádzania praniu špinavých peňazí, súvisiacim predikatívnym trestným činom a financovaniu terorizmu a boja proti nim.

(14)  V tejto smernici by sa mal jednoznačne stanoviť aj právny rámec, ktorým by sa finančným spravodajským jednotkám umožnilo žiadať o relevantné údaje určených príslušných orgánov na účely účinného predchádzania praniu špinavých peňazí, súvisiacim predikatívnym trestným činom a financovaniu terorizmu, ich odhaľovania a boja proti nim.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  S cieľom účinnejšie predchádzať praniu špinavých peňazí, súvisiacim predikatívnym trestným činom a financovaniu terorizmu a boja proti nim, ako aj posilniť svoju úlohu pri poskytovaní finančných informácií a analýz by mala byť finančná spravodajská jednotka oprávnená na výmenu informácií alebo analýz, ktoré má vo vlastníctve alebo ktoré možno získať od povinných subjektov na žiadosť inej finančnej spravodajskej jednotky alebo príslušného orgánu vo svojom členskom štáte. Touto výmenou by sa nemala ohroziť aktívna úloha finančnej spravodajskej jednotky pri poskytovaní svojich analýz ostatným finančným spravodajským jednotkám, ak sa v týchto analýzach odhaľujú skutočnosti, vykonávanie alebo podozrenie na vykonávanie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktoré sú v priamom záujme týchto ostatných finančných spravodajských jednotiek. Finančná analýza obsahuje operačnú analýzu zameranú na jednotlivé prípady a konkrétne ciele alebo na príslušné vybraté informácie, a to v závislosti od typu a objemu získaných zverejnených informácií a očakávaného využitia informácií po ich poskytnutí, ako aj strategickú analýzu, v ktorej sa rieši pranie špinavých peňazí, ako aj trendy a vzorce financovania terorizmu. Touto smernicou by však nemal byť dotknutý organizačný štatút a úloha zverená finančným spravodajským jednotkám podľa vnútroštátneho práva členských štátov.

(16)  S cieľom účinnejšie predchádzať praniu špinavých peňazí, súvisiacim predikatívnym trestným činom a financovaniu terorizmu a bojovať proti nim, ako aj posilniť svoju úlohu pri poskytovaní finančných informácií a analýzy by mala byť finančná spravodajská jednotka oprávnená vymieňať si informácie alebo analýzu, ktoré má vo vlastníctve alebo ktoré možno získať od povinných subjektov na žiadosť inej finančnej spravodajskej jednotky alebo príslušného orgánu vo svojom členskom štáte. Touto výmenou by sa nemala ohroziť aktívna úloha finančnej spravodajskej jednotky pri poskytovaní jej analýzy ostatným finančným spravodajským jednotkám, ak sa v tejto analýze odhaľujú skutočnosti, vykonávanie alebo podozrenie na vykonávanie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktoré sú v priamom záujme týchto ostatných finančných spravodajských jednotiek. Finančná analýza obsahuje operačnú analýzu zameranú na jednotlivé prípady a konkrétne ciele alebo na príslušné vybraté informácie, a to v závislosti od typu a objemu získaných zverejnených informácií a očakávaného využitia informácií po ich poskytnutí, ako aj strategickú analýzu, v ktorej sa rieši pranie špinavých peňazí, ako aj trendy a vzorce financovania terorizmu. Finančné spravodajské jednotky by mali získať spätnú väzbu o použití poskytnutých informácií a analýzy. Touto smernicou by však nemal byť dotknutý organizačný štatút a úloha zverená finančným spravodajským jednotkám podľa vnútroštátneho práva členských štátov. Finančné spravodajské jednotky by najmä nemali byť povinné vyhovieť žiadosti o informácie, ak existujú objektívne dôvody predpokladať, že poskytnutie takýchto informácií by malo nepriaznivý vplyv na prebiehajúce vyšetrovania alebo analýzy, alebo za výnimočných okolností, ak by sprístupnenie informácií bolo jednoznačne neprimerané oprávneným záujmom fyzickej alebo právnickej osoby alebo by bolo irelevantné vzhľadom na účel, na ktorý sa o ne žiadalo. Každé odmietnutie vyhovieť žiadosti o informácie od inej finančnej spravodajskej jednotky alebo od príslušného orgánu v jej členskom štáte by sa malo náležite vysvetliť.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

16a)  S cieľom posilniť dôveru a spoluprácu medzi finančnými spravodajskými jednotkami a príslušnými orgánmi a zlepšiť účinnosť boja proti praniu špinavých peňazí a závažným trestným činom je nevyhnutné, aby finančné spravodajské jednotky získali od príslušných orgánov spätnú väzbu, pokiaľ ide o využitie poskytnutých finančných informácií a výsledok vyšetrovania alebo stíhania týkajúcich sa takýchto informácií. Členské štáty by preto mali požadovať, aby príslušné orgány pravidelne poskytovali finančným spravodajským jednotkám spätnú väzbu, a mali by zaviesť vhodné mechanizmy, ktoré umožnia takúto výmenu informácií a následné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 16 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

16b)  Určené príslušné orgány by mali byť oprávnené vymieňať si informácie alebo analýzu, ktoré už majú alebo ktoré možno získať na základe žiadosti adresovanej finančnej spravodajskej jednotke, s určenými príslušnými orgánmi iného členského štátu, na základe osobitnej žiadosti a na základe individuálneho posúdenia, ak sú tieto informácie alebo analýza potrebné na predchádzanie a boj proti praniu špinavých peňazí, súvisiacim predikatívnym trestným činom a financovaniu terorizmu.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Lehoty na výmenu informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami sú potrebné na zabezpečenie rýchlej, efektívnej a jednotnej spolupráce. Výmena informácií potrebných na riešenie cezhraničných prípadov a na vyšetrovania by sa mala uskutočňovať rovnakou rýchlosťou a s rovnakou prioritou ako pri podobných vnútroštátnych prípadoch. Mali by sa stanoviť lehoty, aby sa zabezpečila efektívna výmena informácií v primeranej lehote alebo aby sa dodržali procesné obmedzenia. V riadne odôvodnených prípadoch, v ktorých sa žiadosť týka osobitne závažných trestných činov, ako sú teroristické trestné činy a trestné činy súvisiace s teroristickou skupinou alebo činnosťami, ako sú stanovené v práve Únie, by sa mali stanoviť kratšie lehoty.

(17)  Lehoty na výmenu informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami sú potrebné na zabezpečenie rýchlej, efektívnej a jednotnej spolupráce. Výmena informácií potrebných na riešenie cezhraničných prípadov a na vyšetrovania by sa mala uskutočňovať rovnakou rýchlosťou a s rovnakou prioritou ako pri podobných vnútroštátnych prípadoch. Mali by sa stanoviť lehoty, aby sa zabezpečila efektívna výmena informácií v primeranej lehote alebo aby sa dodržali procesné obmedzenia, ako aj aby sa zosúladili postupy výmeny informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami v celej Únii. V riadne odôvodnených prípadoch, v ktorých sa žiadosť týka osobitne závažných trestných činov, ako sú teroristické trestné činy a trestné činy súvisiace s teroristickou skupinou alebo činnosťami, ako sú stanovené v práve Únie, by sa mali stanoviť kratšie lehoty.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Na výmenu informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami by sa mali používať bezpečnostné zariadenia na výmenu informácií, najmä decentralizovaná počítačová sieť FIU.net (ďalej len „FIU.net“), ktorú od 1. januára 2016 spravuje Europol, alebo jej nástupca, ako aj techniky, ktoré ponúka sieť FIU.net.

(18)  Na výmenu informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami by sa mala používať zabezpečená a decentralizovaná elektronická komunikačná sieť FIU.net (ďalej len „FIU.net“), ktorú od 1. januára 2016 spravuje Europol, alebo jej nástupca, ako aj techniky, ktoré ponúka sieť FIU.net.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Vzhľadom na citlivosť finančných údajov, ktoré by mali finančné spravodajské jednotky analyzovať a potrebné záruky ochrany údajov by sa v tejto smernici mali konkrétne stanovovať typ a rozsah informácií, ktoré sa môžu vymieňať medzi finančnými spravodajskými jednotkami a určenými príslušnými orgánmi. Touto smernicou by sa nemali meniť žiadne v súčasnosti platné metódy zberu údajov.

(19)  Vzhľadom na citlivosť finančných údajov, ktoré by mali finančné spravodajské jednotky analyzovať a potrebné záruky ochrany údajov by sa v tejto smernici mali konkrétne stanovovať typ a rozsah informácií, ktoré sa môžu vymieňať medzi finančnými spravodajskými jednotkami a určenými príslušnými orgánmi. Členské štáty by však mali mať možnosť rozhodnúť o rozšírení rozsahu finančných informácií a informácií o bankových účtoch, ktoré sa môžu vymieňať medzi finančnými spravodajskými jednotkami a určenými príslušnými orgánmi. Môžu tiež uľahčiť prístup príslušných orgánov k finančným informáciám a informáciám o bankových účtoch na účely predchádzania trestným činom iným, ako sú závažné trestné činy, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania. Touto smernicou by sa nemali meniť žiadne v súčasnosti platné metódy zberu údajov a táto smernica by sa nemala odchyľovať od existujúcich právnych predpisov Únie o ochrane údajov.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Na základe konkrétnych právomocí a úloh, ktoré sa stanovujú v článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/79416, poskytuje Europol podporu cezhraničným vyšetrovaniam členských štátov v oblasti prania špinavých peňazí medzinárodných zločineckých skupín. Podľa nariadenia (EÚ) 2016/794 predstavujú národné ústredne Europolu styčné orgány medzi Europolom a orgánmi členských štátov s právomocou v oblasti vyšetrovania trestných činov. S cieľom poskytovať Europolu informácie potrebné na vykonávanie jeho úloh by mali členské štáty zabezpečiť, aby finančné spravodajské jednotky odpovedali na žiadosti Europolu podané prostredníctvom príslušnej národnej ústredne Europolu o finančné informácie a finančné analýzy. Členské štáty by mali zabezpečiť aj to, aby ich národné ústredne Europolu odpovedali na žiadosti Europolu o informácie o bankových účtoch. Žiadosti Europolu musia byť riadne odôvodnené. Musia sa podávať na základe jednotlivých prípadov v rámci povinností Europolu a s cieľom plnenia jeho úloh.

(20)  Na základe konkrétnych právomocí a úloh, ktoré sa stanovujú v článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/79416, poskytuje Europol podporu cezhraničným vyšetrovaniam členských štátov v oblasti prania špinavých peňazí medzinárodných zločineckých skupín. V tejto súvislosti je Europol povinný oznámiť členským štátom akékoľvek informácie a súvislosti medzi trestnými činmi, ktoré sa ich týkajú. Podľa nariadenia (EÚ) 2016/794 predstavujú národné ústredne Europolu styčné orgány medzi Europolom a orgánmi členských štátov s právomocou v oblasti vyšetrovania trestných činov. S cieľom poskytovať Europolu informácie potrebné na vykonávanie jeho úloh by mali členské štáty zabezpečiť, aby ich finančné spravodajské jednotky rýchlo a čo najlepšie odpovedali na žiadosti Europolu o finančné informácie a finančnú analýzu, podané prostredníctvom príslušnej národnej ústredne Europolu. Členské štáty by mali zabezpečiť aj to, aby ich národné ústredne Europolu odpovedali na žiadosti Europolu o informácie o bankových účtoch. Žiadosti Europolu musia byť riadne odôvodnené. Musia sa podávať na základe jednotlivých prípadov v rámci povinností Europolu a s cieľom plnenia jeho úloh.

__________________

__________________

16 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV, Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53.

16 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV, Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

20a)  V záujme posilnenia cezhraničnej spolupráce by Europol mal zriadiť osobitný útvar na podporu a koordináciu spolupráce a výmeny informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami. Tento útvar by mal byť oprávnený pomáhať finančným spravodajským jednotkám pri spoločnej analýze cezhraničných prípadov, vypracúvať vlastnú analýzu a koordinovať prácu finančných spravodajských jednotiek v členských štátoch v cezhraničných prípadoch vždy, keď je to potrebné na účely predchádzania praniu špinavých peňazí, súvisiacim predikatívnym trestným činom a financovaniu terorizmu a boja proti nim.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  S cieľom dosiahnuť primeranú rovnováhu medzi efektívnosťou a vysokou úrovňou ochrany údajov by mali byť členské štáty povinné zabezpečiť spracovanie citlivých finančných informácií, ktoré môžu odhaliť rasový alebo etnický pôvod osoby, jej politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odboroch, zdravotný stav, sexuálny život alebo sexuálnu orientáciu, len v rozsahu, v akom sú nevyhnutne potrebné a relevantné pre konkrétne vyšetrovanie.

(22)  S cieľom dosiahnuť vysokú úroveň ochrany údajov by mali byť členské štáty povinné zabezpečiť spracovanie citlivých finančných informácií, ktoré môžu odhaliť rasový alebo etnický pôvod osoby, jej politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odboroch, zdravotný stav, sexuálny život alebo sexuálnu orientáciu, len v rozsahu, v akom sú nevyhnutne potrebné a relevantné pre konkrétne vyšetrovanie a v súlade so smernicou (EÚ) 2016/680.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Osobné údaje získané podľa tejto smernice by mali príslušné orgány spracúvať iba vtedy, keď je to potrebné a primerané na účely predchádzania zločinom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania.

(25)  Osobné údaje získané podľa tejto smernice by mali príslušné orgány spracúvať iba vtedy, keď je to potrebné a primerané na účely predchádzania zločinom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania a v súlade so smernicou (EÚ) 2016/680.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

27a)  S cieľom prekonať súčasné ťažkosti v oblasti spolupráce, ktoré existujú medzi národnými finančnými spravodajskými jednotkami, by sa mala zriadiť Európska finančná spravodajská jednotka s cieľom koordinovať, pomáhať a podporovať finančné spravodajské jednotky členských štátov v cezhraničných prípadoch. Jej zriadenie by tiež bolo vhodné najmä pre integrovaný finančný trh EÚ a bola by účinná v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu na vnútornom trhu. Finančné spravodajské jednotky členských štátov by boli naďalej primárne zodpovedné za prijímanie správ o podozrivých transakciách, ich analýzu a šírenie príslušnému vnútroštátnemu orgánu. Finančná spravodajská jednotka EÚ by týmto členským štátom poskytovala podporu, najmä pokiaľ ide o udržiavanie a rozvoj technickej infraštruktúry na zabezpečenie výmeny informácií, pomoc pri spoločnej analýze cezhraničných prípadov a strategickej analýze, a koordinovala by prácu finančných spravodajských jednotiek členských štátov v cezhraničných prípadoch.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Komisia by mala predložiť správu o vykonávaní tejto smernice tri roky od dátumu jej transpozície a každé ďalšie tri roky potom. V súlade s odsekmi 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody19 o lepšej tvorbe práva by mala Komisia vykonávať aj hodnotenie tejto smernice na základe informácií získaných prostredníctvom monitorovacích opatrení, aby mohla posúdiť skutočné účinky smernice a potrebu ďalších opatrení.

(28)  Komisia by mala predložiť správu o vykonávaní tejto smernice tri roky od dátumu jej transpozície a každé ďalšie tri roky potom. Súčasťou tejto správy musí byť aj posúdenie potreby zabezpečiť diagonálnu spoluprácu medzi finančnými spravodajskými jednotkami a príslušnými orgánmi v rôznych členských štátoch a potreby harmonizovať postavenie organizácie a úlohu finančných spravodajských jednotiek vo vnútroštátnych právnych predpisoch. V súlade s odsekmi 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody19 o lepšej tvorbe práva by mala Komisia vykonávať aj hodnotenie tejto smernice na základe informácií získaných prostredníctvom monitorovacích opatrení, aby mohla posúdiť skutočné účinky smernice a potrebu ďalších opatrení.

_________________

_________________

19 Medziinštitucionálna dohoda z 13. apríla 2016 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva; Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1 – 14.

19 Medziinštitucionálna dohoda z 13. apríla 2016 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva; Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1 – 14.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V tejto smernici sa stanovujú opatrenia na uľahčenie prístupu príslušných orgánov k finančným informáciám a informáciám o bankových účtoch na účely predchádzania závažným trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania. Stanovujú sa v nej aj opatrenia na uľahčenie prístupu finančných spravodajských jednotiek k informáciám o presadzovaní práva a na uľahčenie spolupráce medzi finančnými spravodajskými jednotkami.

1.  V tejto smernici sa stanovujú opatrenia na uľahčenie prístupu príslušných orgánov k finančným informáciám a informáciám o bankových účtoch a ich využívania týmito orgánmi na účely predchádzania závažným trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania. Stanovujú sa v nej aj opatrenia na uľahčenie prístupu finančných spravodajských jednotiek k informáciám o presadzovaní práva a na uľahčenie spolupráce medzi finančnými spravodajskými jednotkami, keď sú takéto informácie potrebné na predchádzanie praniu špinavých peňazí, súvisiacim predikatívnym trestným činom a financovaniu terorizmu, ich odhaľovanie a na boj proti nim.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  právomoci príslušných orgánov v oblasti výmeny informácií medzi sebou navzájom alebo získavania informácií od povinných subjektov podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva členských štátov.

b)  existujúce kanály na výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi alebo ich právomoci získavať informácie od povinných subjektov podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno g – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  „informácie o bankových účtoch“ sú tieto informácie z centralizovaných registrov bankových účtov:

g)  „informácie o bankových účtoch“ sú tieto informácie o bankových a platobných účtoch a bezpečnostných schránkach z centralizovaných registrov bankových účtov:

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

k)  „finančná analýza“ je operačnástrategická analýza vypracúvaná finančnými spravodajskými jednotkami na účely plnenia ich úloh podľa smernice (EÚ) 2015/849;

k)  „finančná analýza“ sú výsledky operačnejstrategickej analýzy vypracúvanej finančnými spravodajskými jednotkami na účely plnenia ich úloh podľa smernice (EÚ) 2015/849;

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno l a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

la)  „príslušný orgán“ je a) akýkoľvek verejný orgán príslušný na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií vrátane ochrany pred ohrozením verejnej bezpečnosti a predchádzania takémuto ohrozeniu alebo b) akýkoľvek iný orgán alebo subjekt poverený právnymi predpismi členského štátu výkonom verejnej moci a verejných právomocí na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií vrátane ochrany pred ohrozením verejnej bezpečnosti a predchádzania takémuto ohrozeniu.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát určí spomedzi svojich orgánov s právomocami v oblasti predchádzania trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania príslušné orgány oprávnené na získanie prístupu k národným centralizovaným registrom bankových účtov zavedených členskými štátmi v súlade s článkom 32a smernice (EÚ) 2015/849 a na vyhľadávanie v nich. Patria k nim aj národné ústredne Europolu a úrady pre vyhľadávanie majetku.

1.  Každý členský štát určí spomedzi svojich orgánov s právomocami v oblasti predchádzania trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania príslušné orgány oprávnené na získanie prístupu k národným centralizovaným registrom bankových účtov zavedených členskými štátmi v súlade s článkom 32a smernice (EÚ) 2015/849 a na vyhľadávanie v nich. Patria k nim prinajmenšom národné ústredne Europolu a úrady pre vyhľadávanie majetku.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Každý členský štát určí spomedzi svojich orgánov s právomocami v oblasti predchádzania trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania príslušné orgány oprávnené žiadať finančné informácie alebo finančné analýzy a prijímať finančné informácie alebo finančné analýzy od finančnej spravodajskej jednotky. Patria k nim aj národné ústredne Europolu.

2.  Každý členský štát určí spomedzi svojich orgánov s právomocami v oblasti predchádzania trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania príslušné orgány oprávnené žiadať finančné informácie alebo finančnú analýzu a prijímať finančné informácie alebo finančnú analýzu od finančnej spravodajskej jednotky. Patria k nim prinajmenšom národné ústredne Europolu.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Každý členský štát oznámi Komisii svoje určené príslušné orgány v súlade s odsekmi 1 a 2 najneskôr do [šesť mesiacov od dátumu transpozície] a oznámi Komisii aj všetky prípadné zmeny. Komisia uverejní oznámenia a všetky ich zmeny v Úradnom vestníku Európskej únie.

3.  Každý členský štát oznámi Komisii svoje určené príslušné orgány v súlade s odsekmi 1 a 2 najneskôr do [šesť mesiacov od dátumu transpozície] a oznámi Komisii aj všetky prípadné zmeny. Komisia uverejní oznámenia a všetky ich zmeny v Úradnom vestníku Európskej únie a oznámi tieto skutočností priamo určeným príslušným orgánom členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby mali príslušné orgány určené podľa článku 3 ods. 1 právomoc získať priamy a bezprostredný prístup k informáciám o bankových účtoch a priamo a bezprostredne v nich vyhľadávať, ak je to potrebné na plnenie ich úloh na účely predchádzania závažným trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania alebo na účely podpory vyšetrovania závažného trestného činu vrátane identifikácie, vypátrania a zaistenia majetku v súvislosti s týmto vyšetrovaním.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby mali príslušné orgány určené podľa článku 3 ods. 1 právomoc získať priamy a bezprostredný prístup k informáciám o bankových účtoch a priamo a bezprostredne v nich vyhľadávať, ak je to potrebné na plnenie ich úloh na účely predchádzania závažným trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania alebo na účely podpory vyšetrovania závažného trestného činu vrátane identifikácie, vypátrania a zaistenia majetku v súvislosti s týmto vyšetrovaním. Prístup a vyhľadávanie sa považujú za priame a bezprostredné aj vtedy, keď vnútroštátne orgány prevádzkujúce centralizované registre bankových účtov zasielajú informácie o bankových účtoch príslušným orgánom promptne využitím automatizovaného mechanizmu, za predpokladu, že žiadna sprostredkovateľská inštitúcia nesmie zasahovať do požadovaných údajov alebo informácií, ktoré sa majú poskytnúť.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zabezpečiť, aby sa na plnenie požiadaviek tejto smernice mohli používať existujúce databázy, ktoré sú v súlade s piatou smernicou o boji proti praniu špinavých peňazí.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ďalšie informácie, ktoré môžu členské štáty považovať za dôležité a zaznamenajú ich do centralizovaných registrov bankových účtov v súlade s článkom 32a ods. 4 smernice 2018/XX/EÚ nie sú podľa tejto smernice pre príslušné orgány prístupné a nemôžu v nich vyhľadávať.

2.  Ďalšie informácie, ktoré môžu členské štáty považovať za dôležité a zaznamenajú ich do centralizovaných registrov bankových účtov v súlade s článkom 32a ods. 4 smernice 2018/XX/EÚ nie sú na základe tejto smernice pre príslušné orgány prístupné a príslušné orgány v nich nemôžu vyhľadávať.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Členské štáty zabezpečia, aby zamestnanci určených príslušných vnútroštátnych orgánov dodržiavali vysoké profesionálne štandardy v oblasti dôvernosti a ochrany údajov.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na základe vnútroštátnych procesných záruk každý členský štát zabezpečí, aby jeho národná finančná spravodajská jednotka povinne odpovedala na žiadosti určených príslušných orgánov uvedených v článku 3 ods. 2 o finančné informácie alebo finančné analýzy, ak sú takéto finančné informácie alebo finančné analýzy v jednotlivých prípadoch potrebné na predchádzanie závažným trestným činom, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie.

1.  (Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2 a.  Ak existujú objektívne dôvody predpokladať, že poskytnutie týchto informácií by malo nepriaznivý vplyv na prebiehajúce vyšetrovania alebo analýzy, alebo za výnimočných okolností, ak by sprístupnenie informácií bolo zjavne neprimerané oprávneným záujmom fyzickej alebo právnickej osoby alebo by bolo zjavne irelevantné vzhľadom na účel, na ktorý sa o ne žiadalo, finančná spravodajská jednotka nie je povinná žiadosti o informácie vyhovieť. Každé takéto odmietnutie sa náležite vysvetlí uvedením dôvodov odmietnutia.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2 b.  Členské štáty vyžadujú, aby príslušné orgány uvedené v článku 3 ods. 2 poskytovali finančnej spravodajskej jednotke spätnú väzbu o využití informácií, ktoré im boli poskytnuté v súlade s týmto článkom, ako aj o výsledku vyšetrovaní alebo inšpekcií vykonaných na základe týchto informácií. Členské štáty zavedú vhodné mechanizmy, ktoré umožnia rýchlu a bezpečnú výmenu informácií a následné opatrenia týkajúce sa vyšetrovania a stíhania medzi finančnými spravodajskými jednotkami a príslušnými orgánmi uvedenými v článku 3 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na základe vnútroštátnych procesných záruk každý členský štát zabezpečí, aby jeho určené príslušné vnútroštátne orgány povinne odpovedali na žiadosti národnej finančnej spravodajskej jednotky o informácie o presadzovaní práva, ak sú takéto informácie v jednotlivých prípadoch potrebné na predchádzanie praniu špinavých peňazí, súvisiacim predikatívnym trestným činom a financovaniu terorizmu a boj proti nim.

Na základe vnútroštátnych procesných záruk každý členský štát zabezpečí, aby jeho určené príslušné vnútroštátne orgány povinne a včas odpovedali na žiadosti národnej finančnej spravodajskej jednotky o informácie o presadzovaní práva, ak sú takéto informácie v jednotlivých prípadoch potrebné na predchádzanie praniu špinavých peňazí, súvisiacim predikatívnym trestným činom a financovaniu terorizmu, ich odhaľovaniena boj proti nim.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát zabezpečí, aby si mohla jeho finančná spravodajská jednotka vymieňať finančné informácie alebo finančné analýzy s inou finančnou spravodajskou jednotkou v Únii, ak sú takéto finančné informácie alebo finančné analýzy potrebné na predchádzanie praniu špinavých peňazí, súvisiacim predikatívnym trestným činom a financovaniu terorizmu a boj proti nim.

1.  Každý členský štát zabezpečí, aby si jeho finančná spravodajská jednotka mohla bezplatne vymieňať finančné informácie alebo finančné analýzy s inou finančnou spravodajskou jednotkou v Únii, ak sú takéto finančné informácie alebo finančné analýzy potrebné na predchádzanie praniu špinavých peňazí, súvisiacim predikatívnym trestným činom a financovaniu terorizmu, ich odhaľovanie a na boj proti nim.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Finančná spravodajská jednotka môže odmietnuť výmenu informácií len za výnimočných okolností, ak by táto výmena bola v zjavnom rozpore so základnými zásadami vnútroštátneho práva, jednoznačne presahovala rozsah pôsobnosti ustanovení tejto smernice, mohla viesť k narušeniu vyšetrovania trestnej činnosti alebo bola zjavne neprimeraná oprávneným záujmom fyzickej alebo právnickej osoby. Tieto výnimočné okolnosti sa vymedzia tak, aby sa zamedzilo neprimeranému obmedzovaniu výmeny informácií na analytické účely. Každé odmietnutie sa náležite vysvetlí.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečia, aby finančná spravodajská jednotka, ktorá dostane žiadosť o výmenu finančných informácií alebo finančných analýz podľa odseku 1, tejto žiadosti vyhovela čo najskôr, v každom prípade však najneskôr tri dni po prijatí žiadosti. Vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch sa môže táto lehota predĺžiť na maximálne 10 dní.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby finančná spravodajská jednotka, ktorá dostane žiadosť o výmenu finančných informácií alebo finančnej analýzy podľa odseku 1, tejto žiadosti vyhovela čo najskôr, v každom prípade však najneskôr tri dni po prijatí žiadosti. Vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch sa môže táto lehota predĺžiť na maximálne 10 dní. Rovnaké lehoty platia aj pre zaslanie náležitého vysvetlenia v prípade odmietnutí podľa článku 9 ods. 1a.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty zabezpečia, aby sa žiadosť zaslaná podľa tohto článku a odpoveď na ňu odosielala prostredníctvom špecializovanej zabezpečenej elektronickej komunikačnej siete FIU.net alebo jej následníka. Daná sieť zaistí zabezpečenú komunikáciu a dokáže vygenerovať písomný záznam za podmienok, ktoré umožňujú overenie pravosti. V prípade technického zlyhania siete FIU.net sa finančné informácie alebo finančné analýzy odošlú inými vhodnými prostriedkami, ktoré zabezpečujú vysokú úroveň ochrany údajov.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby sa žiadosť zaslaná podľa tohto článku a odpoveď na ňu odosielala prostredníctvom špecializovanej zabezpečenej elektronickej komunikačnej siete FIU.net alebo jej následníka. Daná sieť zaistí zabezpečenú komunikáciu a dokáže vygenerovať písomný záznam za podmienok, ktoré umožňujú overenie pravosti. V prípade technického zlyhania siete FIU.net sa finančné informácie alebo finančné analýzy odošlú akýmikoľvek inými vhodnými prostriedkami, ktoré zabezpečujú rovnako vysokú úroveň bezpečnosti údajov a dokážu tiež vygenerovať písomný záznam za podmienok, ktoré umožňujú overenie pravosti.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 9 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 9a

 

Výmena informácií medzi príslušnými orgánmi rôznych členských štátov

 

1.  S výhradou vnútroštátnych procesných záruk každý členský štát zabezpečí, aby si jeho určené príslušné orgány podľa článku 3 ods. 1 mohli vymieňať informácie získané na základe prístupu k národným centralizovaným registrom bankových účtov zriadeným členskými štátmi v súlade s článkom 32a smernice (EÚ) 2015/849, a to na požiadanie a na individuálnom základe, ak sú takéto informácie potrebné na predchádzanie praniu špinavých peňazí, súvisiacim predikatívnym trestným činom a financovaniu terorizmu a na boj proti nim.

 

2.  S výhradou vnútroštátnych procesných záruk každý členský štát zabezpečí, aby si jeho určené príslušné orgány podľa článku 3 ods. 2 mohli vymieňať finančné informácie alebo finančnú analýzu vyžiadané od finančnej spravodajskej jednotky tohto členského štátu, a to na požiadanie určeného príslušného orgánu v inom členskom štáte a na individuálnom základe, ak sú tieto finančné informácie alebo finančná analýza potrebné na predchádzanie praniu špinavých peňazí, súvisiacim predikatívnym trestným činom a financovaniu terorizmu a na boj proti nim.

 

3.  Členské štáty zabezpečia, aby sa žiadosť podaná podľa tohto článku a odpoveď na ňu odosielali špecializovanou zabezpečenou elektronickou komunikačnou sieťou, ktorá zaručuje vysokú úroveň bezpečnosti. Daná sieť zaisťuje zabezpečenú komunikáciu a dokáže vygenerovať písomný záznam za podmienok, ktoré umožňujú overenie pravosti.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát zabezpečí, aby jeho národná ústredňa Europolu v rámci obmedzení svojich povinností a plnenia svojich úloh odpovedala na riadne odôvodnené žiadosti o informácie o bankových účtoch, ktoré zaslala Agentúra pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 (ďalej len „Europol“) na základe jednotlivých prípadov.

1.  Každý členský štát zabezpečí, aby jeho národná ústredňa Europolu v rámci obmedzení svojich vyšetrovacích právomocí a plnenia svojich úloh odpovedala na riadne odôvodnené žiadosti o informácie o bankových účtoch, ktoré predložila Agentúra pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 (ďalej len „Europol“) na základe jednotlivých prípadov.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Každý členský štát zabezpečí, aby jeho finančná spravodajská jednotka v rámci obmedzení svojich povinností a plnenia svojich úloh odpovedala na riadne odôvodnené žiadosti o finančné informácie a finančné analýzy, ktoré zaslal Europol prostredníctvom národnej ústredne Europolu.

2.  Každý členský štát zabezpečí, aby jeho finančná spravodajská jednotka v rámci obmedzení svojich vyšetrovacích právomocí a plnenia svojich úloh odpovedala na riadne odôvodnené žiadosti o finančné informácie a finančné analýzy, ktoré zaslal Europol prostredníctvom národnej ústredne Europolu.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Ak existujú objektívne dôvody predpokladať, že poskytnutie takýchto informácií by malo nepriaznivý vplyv na prebiehajúce vyšetrovania alebo analýzy, alebo za výnimočných okolností, ak by sprístupnenie informácií bolo zjavne neprimerané oprávneným záujmom fyzickej alebo právnickej osoby alebo by bolo irelevantné vzhľadom na účely, na ktoré sa o ne žiadalo, finančné spravodajské jednotky nie sú povinné vyhovieť žiadosti o informácie. Každé odmietnutie sa náležite vysvetlí.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Europol poskytuje finančnej spravodajskej jednotke spätnú väzbu, pokiaľ ide o využitie finančných informácií alebo finančnej analýzy, ktoré im boli poskytnuté v súlade s týmto článkom, a o výsledok vyšetrovaní alebo inšpekcií vykonaných na základe týchto informácií či analýzy.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 10 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 10a

 

Útvar pre analýzu, podporu a koordináciu v rámci EUROPOLU

 

1.  Europol zriadi osobitný útvar na podporu a koordináciu spolupráce a výmeny informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami. 

 

2.  Útvar uvedený v odseku 1 musí byť schopný pomáhať finančným spravodajským jednotkám pri spoločnej analýze cezhraničných prípadov, vypracúvať vlastnú analýzu a koordinovať prácu finančných spravodajských jednotiek v členských štátoch v cezhraničných prípadoch vždy, keď je to potrebné na účely predchádzania praniu špinavých peňazí, súvisiacim predikatívnym trestným činom a financovaniu terorizmu a boja proti nim.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Spracovanie osobných údajov v súvislosti s informáciami o bankových účtoch, finančnými informáciami a finančnými analýzami uvedenými v článku 10 ods. 1 a 2 uskutočňujú iba osoby v rámci Europolu, ktoré boli osobitne určené a oprávnené na plnenie týchto úloh.

1.  Spracovanie osobných údajov v súvislosti s informáciami o bankových účtoch, finančnými informáciami a finančnými analýzami uvedenými v článku 10 ods. 1 a 2 uskutočňujú iba osoby v rámci Europolu, ktoré boli osobitne určené a oprávnené na plnenie týchto úloh. Spracovanie osobných údajov sa vykonáva v súlade so zárukami ochrany údajov stanovenými v nariadení (EÚ) 2016/794. Europol tieto operácie spracúvania riadne zdokumentuje.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Spracovanie informácií odhaľujúcich rasový alebo etnický pôvod osoby, jej politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odboroch, zdravotný stav, sexuálny život alebo sexuálnu orientáciu, sa povoľuje len v rozsahu, v akom je to v konkrétnom prípade nevyhnutne potrebné a relevantné.

1.  Spracovanie osobných údajov, ktoré prezrádzajú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie či členstvo v odborových zväzoch, ako aj spracovanie genetických a biometrických údajov na účely jedinečného určenia fyzickej osoby, údajov týkajúcich sa zdravia alebo sexuálneho života či sexuálnej orientácie fyzickej osoby sa povoľuje len vtedy, ak existujú objektívne dôvody na to, aby sa to v konkrétnom prípade považovalo za potrebné a relevantné v súlade s článkom 10 smernice (EÚ) 2016/680.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  žiadosti zaslané podľa tejto smernice a ich vykonávacie opatrenia.

c)  predmet žiadostí zaslaných podľa tejto smernice a ich vykonávacie opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú legislatívne opatrenia, ktorými sa vcelku alebo čiastočne obmedzuje právo dotknutej osoby na prístup k svojim osobným údajom spracúvaným podľa tejto smernice s cieľom:

Členské štáty prijmú legislatívne opatrenia, ktorými sa vcelku alebo čiastočne obmedzuje právo dotknutej osoby na prístup k svojim osobným údajom spracúvaným podľa tejto smernice v súlade s článkom 15 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/680 s cieľom:

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 15 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 15a

 

Európska finančná spravodajská jednotka

 

Komisia zriadi Európsku finančnú spravodajskú jednotku (EFIU) s cieľom uľahčiť koordináciu vrátane výmeny informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami v rámci Únie. EFIU koordinuje finančné spravodajské jednotky členských štátov, pomáha im a podporuje ich v cezhraničných prípadoch. EFIU poskytuje podporu týmto členským štátom, a to najmä pri údržbe a vývoji technickej infraštruktúry na zabezpečenie výmeny informácií, pomoci pri spoločnej analýze cezhraničných prípadov a strategickej analýze, a koordinuje prácu finančných spravodajských jednotiek členských štátov pri cezhraničných prípadoch. Komisia poskytne EFIU primerané finančné, ľudské a technické zdroje na plnenie jej úloh.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty vedú komplexné štatistiky, na základe ktorých skúmajú efektívnosť svojich systémov na boj proti závažným trestným činom.

1.  Členské štáty vedú komplexné štatistiky, na základe ktorých skúmajú účinnosť a efektívnosť svojich systémov, pokiaľ ide o využívanie finančných a iných informácií na predchádzanie trestným činom, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Komisia vypracuje do [Ú. v., vložiť dátum: tri roky od dátumu transpozície tejto smernice] správu, v ktorej posúdi potrebu osobitných opatrení na zabezpečenie diagonálnej spolupráce, t. j. spolupráce medzi finančnými spravodajskými jednotkami v jednom členskom štáte s príslušnými orgánmi v inom členskom štáte. Komisia správu predloží Európskemu parlamentu a Rade, v prípade potreby aj s legislatívnym návrhom.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Komisia vypracuje do [Ú. v., vložiť dátum: tri roky od dátumu transpozície tejto smernice] správu, v ktorej posúdi potrebu osobitných opatrení na zabezpečenie jednotného organizačného štatútu a úlohy zverené finančným spravodajským jednotkám na základe vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov, s cieľom zabezpečiť účinnú spoluprácu a výmenu informácií. Komisia správu predloží Európskemu parlamentu a Rade, v prípade potreby aj s legislatívnym návrhom.

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Pravidlá uľahčovania využívania finančných a iných informácií na predchádzanie určitým trestným činom, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie

Referenčné čísla

COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

28.5.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Bernd Lucke

31.5.2018

Predchádzajúci spravodajca

Sander Loones

Prerokovanie vo výbore

22.10.2018

27.11.2018

 

 

Dátum prijatia

27.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

43

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jeppe Kofod, Thomas Mann, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

43

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

0

-

 

 

2

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Pravidlá uľahčovania využívania finančných a iných informácií na predchádzanie určitým trestným činom, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie

Referenčné čísla

COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)

Dátum predloženia v EP

17.4.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

28.5.2018

ECON

28.5.2018

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

AFET

16.5.2018

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Emil Radev

4.6.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

11.6.2018

15.10.2018

20.11.2018

3.12.2018

Dátum prijatia

3.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

2

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Anna Hedh, Emilian Pavel, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, France Jamet

Dátum predloženia

7.12.2018

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

29

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld

ECR

Helga Stevens

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Traian Ungureanu

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

6

0

ECR

Branislav Škripek, Kristina Winberg

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 11. januára 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia