POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona nekaterih kaznivih dejanj ter o razveljavitvi Sklepa Sveta 2000/642/PNZ

  7.12.2018 - (COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)) - ***I

  Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
  Poročevalec: Emil Radev


  Postopek : 2018/0105(COD)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A8-0442/2018
  Predložena besedila :
  A8-0442/2018
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona nekaterih kaznivih dejanj ter o razveljavitvi Sklepa Sveta 2000/642/PNZ

  (COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))

  (Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

  –  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0213),

  –  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 87(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0152/2018),

  –  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

  –  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 12. julija 2018[1],

  –  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

  –  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0442/2018),

  1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

  2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

  3.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

  Predlog spremembe    1

  Predlog direktive

  Naslov

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Predlog

  Predlog

  DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

  DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

  o določitvi pravil za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona nekaterih kaznivih dejanj ter o razveljavitvi Sklepa Sveta 2000/642/PNZ

  o določitvi pravil za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona hudih kaznivih dejanj ter o razveljavitvi Sklepa Sveta 2000/642/PNZ

  Predlog spremembe    2

  Predlog direktive

  Uvodna izjava 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (2)  Zaradi okrepitve varnosti v državah članicah in v vsej Uniji je nujno, da imajo finančnoobveščevalne enote in javni organi, pristojni za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon hudih oblik kaznivih dejanj, boljši dostop do informacij, kar bo okrepilo njihovo sposobnost izvajanja finančnih preiskav in izboljšalo sodelovanje med njimi.

  (2)  Zaradi okrepitve varnosti, izboljšanja pregona finančnega kriminala, boja proti pranju denarja in preprečevanja davčne utaje v državah članicah in v vsej Uniji je nujno, da imajo finančnoobveščevalne enote in javni organi, pristojni za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon hudih oblik kaznivih dejanj, boljši dostop do informacij, kar bo okrepilo njihovo sposobnost izvajanja finančnih preiskav in izboljšalo sodelovanje med njimi.

  Predlog spremembe    3

  Predlog direktive

  Uvodna izjava 2 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (2a)  Države članice morajo pošteno, lojalno in hitro sodelovati v skladu s členom 4(3) Pogodbe o Evropski uniji.

  Predlog spremembe    4

  Predlog direktive

  Uvodna izjava 3 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (3a)  Finančne goljufije in pranje denarja vplivajo na evropske davkoplačevalce. Zato boj proti tem kaznivim dejanjem ostaja prednostna naloga za Unijo.

  Predlog spremembe    5

  Predlog direktive

  Uvodna izjava 6

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (6)  Takojšen in neposreden dostop do informacij v centraliziranih registrih bančnih računov je pogosto nujen za uspeh kazenske preiskave ali pravočasno odkritje, sledenje in zamrznitev zadevnih sredstev z namenom njihove zaplembe. Neposreden dostop je resnično takojšnja vrsta dostopa do informacij v centraliziranih registrih bančnih računov. Zato bi bilo treba s to direktivo določiti pravila, po katerih bi se imenovanim organom držav članic in drugim organom, pristojnim za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon kaznivih dejanj, dovolil neposreden dostop do informacij v centraliziranih registrih bančnih računov.

  (6)  Takojšen in neposreden dostop do informacij v centraliziranih registrih bančnih računov je pogosto nujen za uspeh kazenske preiskave ali pravočasno odkritje, sledenje in zamrznitev zadevnih sredstev z namenom njihove zaplembe. Neposreden dostop je resnično takojšnja vrsta dostopa do informacij v centraliziranih registrih bančnih računov. Zato bi bilo treba s to direktivo določiti pravila, po katerih bi se imenovanim organom držav članic, pristojnim za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon kaznivih dejanj, dovolil neposreden dostop do informacij v centraliziranih registrih bančnih računov.

  Predlog spremembe    6

  Predlog direktive

  Uvodna izjava 7

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (7)  Glede na to, da so v vsaki državi članici za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon kaznivih dejanj pristojni številni organi, ter za zagotovitev sorazmernega dostopa do finančnih in drugih informacij v okviru te direktive, bi morale države članice za namene te direktive imenovati organe, ki so pooblaščeni, da dostopajo do centraliziranih registrov bančnih računov in te informacije zahtevajo od finančnoobveščevalnih enot.

  (7)  Glede na to, da so v vsaki državi članici za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon kaznivih dejanj pristojni številni organi, ter za zagotovitev sorazmernega dostopa do finančnih in drugih informacij v okviru te direktive, morajo države članice za namene te direktive imenovati organe, ki so pooblaščeni, da dostopajo do centraliziranih registrov bančnih računov in tiste, ki morajo imeti možnost, da te informacije zahtevajo od finančnoobveščevalnih enot. Države članice morajo tudi opredeliti pristojnosti teh organov.

  Predlog spremembe    7

  Predlog direktive

  Uvodna izjava 9

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (9)  Kolikor so davčni organi in protikorupcijske agencije po nacionalnem pravu pristojni za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon kaznivih dejanj, bi se morali prav tako šteti za organe, ki jih je mogoče vključiti v imenovanje za namene te direktive. Upravne preiskave ne bi smele biti zajete v tej direktivi.

  (9)  Kolikor so davčni organi in protikorupcijske agencije po nacionalnem pravu pristojni za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon kaznivih dejanj, bi se morali prav tako šteti za organe, ki jih je mogoče vključiti v imenovanje za namene te direktive. Upravne preiskave, razen tistih, ki jih izvajajo finančnoobveščevalne enote v okviru preprečevanja ter odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma ter učinkovitega boja proti njima, ne bi smele biti zajete v tej direktivi.

  Predlog spremembe    8

  Predlog direktive

  Uvodna izjava 10

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (10)  Storilci kaznivih dejanj, zlasti kriminalne združbe in teroristi, pogosto delujejo v različnih državah članicah, prav tako je pogosto v drugih državah članicah njihovo premoženje, vključno z bančnimi računi. Zaradi čezmejne razsežnosti hudih kaznivih dejanj, med drugim terorizma in povezanih finančnih dejavnosti, morajo pristojni organi, ki izvajajo preiskave, pogosto dostopati do informacij o bančnih računih v drugih državah članicah.

  (10)  Storilci kaznivih dejanj, kot so finančne goljufije in pranje denarja, so pogosto kriminalne združbe in teroristične organizacije, ki pogosto delujejo v različnih državah članicah, prav tako je pogosto v drugih državah članicah njihovo premoženje, vključno z bančnimi računi. Zaradi čezmejne razsežnosti hudih kaznivih dejanj, med drugim terorizma in povezanih finančnih dejavnosti, morajo pristojni organi, ki izvajajo preiskave kaznivih dejanj, pogosto dostopati do informacij o bančnih računih v drugih državah članicah.

  Predlog spremembe    9

  Predlog direktive

  Uvodna izjava 11

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (11)  Pristojni organi lahko informacije, ki jih pridobijo iz nacionalnih centraliziranih registrov bančnih računov, v skladu z Okvirnim sklepom Sveta 2006/960/PNZ14 in Direktivo 2014/41/EU15 Evropskega parlamenta in Sveta izmenjujejo s pristojnimi organi v drugi državi članici.

  (11)  Pristojni organi lahko v skladu z veljavnimi pravili o varstvu podatkov informacije, ki jih pridobijo iz nacionalnih centraliziranih registrov bančnih računov, v skladu z Okvirnim sklepom Sveta 2006/960/PNZ14 in Direktivo 2014/41/EU Evropskega parlamenta in Sveta15 izmenjujejo s pristojnimi organi v drugi državi članici.

  _________________

  _________________

  14 Okvirni sklep Sveta 2006/960/PNZ z dne 18. decembra 2006 o poenostavitvi izmenjave informacij in obveščevalnih podatkov med organi kazenskega pregona držav članic Evropske unije (UL L 386, 29.12.2006, str. 89).

  14 Okvirni sklep Sveta 2006/960/PNZ z dne 18. decembra 2006 o poenostavitvi izmenjave informacij in obveščevalnih podatkov med organi kazenskega pregona držav članic Evropske unije (UL L 386, 29.12.2006, str. 89).

  15 Direktiva 2014/41/EU z dne 3. aprila 2014 o evropskem preiskovalnem nalogu v kazenskih zadevah (UL L 130, 1.5.2014, str. 1).

  15 Direktiva 2014/41/EU z dne 3. aprila 2014 o evropskem preiskovalnem nalogu v kazenskih zadevah (UL L 130, 1.5.2014, str. 1).

   

  .

  Predlog spremembe    10

  Predlog direktive

  Uvodna izjava 12

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (12)  Z Direktivo (EU) 2015/849 se je precej okrepil pravni okvir Unije, ki ureja dejavnosti in sodelovanje med finančnoobveščevalnimi enotami. Med pooblastili finančnoobveščevalnih enot je pravica do dostopa do finančnih in upravnih informacij ter informacij v zvezi s kazenskim pregonom, ki jih potrebujejo za boj proti pranju denarja, povezanim predhodnim kaznivim dejanjem ali financiranju terorizma. Vendar pa pravo Unije ne določa vseh posebnih orodij in mehanizmov, s katerimi morajo finančnoobveščevalne enote razpolagati, da bi lahko dostopale do tovrstnih informacij in izpolnjevale svoje naloge. Ker države članice ostajajo v celoti odgovorne za vzpostavitev in določitev organizacijskega vidika finančnoobveščevalnih enot, vse finančnoobveščevalne enote nimajo enakega obsega dostopa do zakonodajnih podatkovnih zbirk, zaradi česar so izmenjave informacij med organi kazenskega pregona ali tožilstvom ter finančnoobveščevalnimi enotami pomanjkljive.

  (12)  Z Direktivo (EU) 2015/849 se je precej okrepil pravni okvir Unije, ki ureja dejavnosti in sodelovanje med finančnoobveščevalnimi enotami, vključno z možnostjo vzpostavitve usklajevalnega in podpornega mehanizma. Med pooblastili finančnoobveščevalnih enot, katerih pravni status se po državah članicah razlikuje in lahko imajo upravno vlogo, vlogo organa kazenskega pregona ali so mešanica obeh, je pravica do dostopa do finančnih in upravnih informacij ter informacij v zvezi s kazenskim pregonom, ki jih potrebujejo za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma ter boj proti tem dejanjem. Vendar pa pravo Unije ne določa vseh posebnih orodij in mehanizmov, s katerimi morajo finančnoobveščevalne enote razpolagati, da bi lahko dostopale do tovrstnih informacij in izpolnjevale svoje naloge. Ker države članice ostajajo v celoti odgovorne za vzpostavitev in določitev organizacijskega vidika finančnoobveščevalnih enot, vse finančnoobveščevalne enote nimajo enakega obsega dostopa do zakonodajnih podatkovnih zbirk, zaradi česar so izmenjave informacij med organi kazenskega pregona ali tožilstvom ter finančnoobveščevalnimi enotami pomanjkljive.

  Predlog spremembe    11

  Predlog direktive

  Uvodna izjava 13

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (13)  Da se povečata pravna varnost in operativna učinkovitost, bi bilo treba s to direktivo določiti pravila za okrepitev sposobnosti finančnoobveščevalnih enot za izmenjavo informacij z imenovanimi pristojnimi organi v zvezi z vsemi hudimi kaznivimi dejanji.

  (13)  Da se povečata pravna varnost in operativna učinkovitost, bi bilo treba s to direktivo določiti pravila za okrepitev sposobnosti finančnoobveščevalnih enot za izmenjavo informacij ali analiz z imenovanimi pristojnimi organi v svoji državi članici v zvezi z vsemi hudimi kaznivimi dejanji. Natančneje, finančnoobveščevalne enote bi morale z imenovanimi pristojnimi organi izmenjavati informacije ali analize za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma ter, po potrebi in ob presoji vsakega primera posebej, hudih kaznivih dejanj. Hkrati ta direktiva ne bi smela vplivati na operativno neodvisnost in avtonomijo finančnoobveščevalnih enot, kot je določeno v Direktivi (EU) 2015/849, vključno z možnostjo sprejemanja samostojnih odločitev za analizo, zahtevanje in razširjanje informacij. Vsako zavrnitev zahteve po informacijah pristojnega organa v njegovi državi članici bi bilo treba ustrezno pojasniti.

  Predlog spremembe    12

  Predlog direktive

  Uvodna izjava 14

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (14)  V direktivi bi bilo treba določiti tudi jasno opredeljen pravni okvir, na podlagi katerega bi lahko finančnoobveščevalne enote zahtevale ustrezne podatke, shranjene pri imenovanih pristojnih organih, kar bi jim omogočilo učinkovitejše preprečevanje pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma ter boj proti njim.

  (14)  V direktivi bi bilo treba določiti tudi jasno opredeljen pravni okvir, na podlagi katerega bi lahko finančnoobveščevalne enote zahtevale ustrezne podatke, shranjene pri imenovanih pristojnih organih v njihovi državi članici, kar bi jim omogočilo učinkovito preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma ter boj proti njim.

  Predlog spremembe    13

  Predlog direktive

  Uvodna izjava 15

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (15)  Izmenjava informacij med finančnoobveščevalnimi enotami in pristojnimi organi bi morala biti dovoljena le glede na posamezen primer, kjer se pokaže za potrebno bodisi za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon hudih kaznivih dejanj bodisi za boj proti pranju denarja, povezanim predhodnim kaznivim dejanjem in financiranju terorizma.

  (15)  Izmenjava informacij med finančnoobveščevalnimi enotami bi morala biti dovoljena za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma ter v izjemnih in nujnih primerih, kjer je to upravičeno, hudih kaznivih dejanj. Ta izmenjava informacij bi morala potekati neovirano.

  Predlog spremembe    14

  Predlog direktive

  Uvodna izjava 16

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (16)  Da bi lahko učinkoviteje izvajale preprečevanje pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma ter boj proti njim in bi se utrdila njihova vloga pri zagotavljanju finančnih informacij in analiz, bi morale biti finančnoobveščevalne enote pooblaščene za izmenjavo ali analizo informacij, s katerimi že razpolagajo ali ki jih lahko pridobijo od pooblaščenih subjektov na zahtevo druge finančnoobveščevalne enote ali pristojnega organa v svoji državi članici. Takšna izmenjava ne bi smela ovirati aktivne vloge posamezne finančnoobveščevalne enote pri širjenju svoje analize drugim finančnoobveščevalnim enotam, če navedena analiza razkriva dejstva, ravnanje ali sum pranja denarja in financiranja terorizma, ki so v neposrednem interesu teh drugih finančnoobveščevalnih enot. Finančna analiza zajema operativno analizo, ki se osredotoča na posamezne primere in konkretne cilje ali na ustrezne izbrane informacije, odvisno od vrste in obsega razkritih prejetih informacij ter pričakovane uporabe informacij po njihovem posredovanju, ter tudi strateško analizo, ki obravnava trende in vzorce v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma. Vendar ta direktiva ne bi smela vplivati na organizacijski status in vlogo, ki ju finančnoobveščevalnim enotam podeljuje nacionalno pravo držav članic.

  (16)  Da bi lahko učinkoviteje izvajale preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma ter boj proti njim in bi se utrdila njihova vloga pri zagotavljanju finančnih informacij in analiz, bi morale biti finančnoobveščevalne enote pooblaščene za izmenjavo informacij, s katerimi že razpolagajo ali ki jih lahko pridobijo od pooblaščenih subjektov, ali analiz, s katerimi že razpolagajo, na zahtevo druge finančnoobveščevalne enote ali pristojnega organa v svoji državi članici. Takšna izmenjava ne bi smela ovirati aktivne vloge posamezne finančnoobveščevalne enote pri širjenju svoje analize drugim finančnoobveščevalnim enotam, če navedena analiza razkriva dejstva, ravnanje ali sum pranja denarja in financiranja terorizma, ki so v neposrednem interesu teh drugih finančnoobveščevalnih enot. Finančna analiza zajema operativno analizo, ki se osredotoča na posamezne primere in konkretne cilje ali na ustrezne izbrane informacije, odvisno od vrste in obsega razkritih prejetih informacij ter pričakovane uporabe informacij po njihovem posredovanju, ter tudi strateško analizo, ki obravnava trende in vzorce v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma. Bistvenega pomena je, da se finančnoobveščevalnim enotam posredujejo povratne informacije pristojnih organov glede uporabe finančnih informacij in predložene finančne analize ter rezultatov preiskave ali pregona v zvezi s temi informacijami. Države članice bi morale vzpostaviti ustrezne mehanizme, ki bi omogočali to izmenjavo informacij in nadaljnje spremljanje. Vendar ta direktiva ne bi smela vplivati na organizacijski status in vlogo, ki ju finančnoobveščevalnim enotam podeljuje nacionalno pravo držav članic.

  Predlog spremembe    15

  Predlog direktive

  Uvodna izjava 17

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (17)  Za zagotovitev hitrega, učinkovitega in doslednega sodelovanja bi bilo treba za izmenjave informacij med finančnoobveščevalnimi enotami določiti roke. Informacije, ki so nujne za reševanje čezmejnih primerov in preiskav, bi se morale izmenjevati enako hitro in z enako prednostjo, kot to poteka v podobnih domačih primerih. Določiti bi bilo treba roke, da se zagotovijo učinkovite izmenjave informacij v razumnem roku ali da se upoštevajo procesne omejitve. Krajše roke bi bilo treba določiti v ustrezno utemeljenih primerih, kjer se zahteve po informacijah nanašajo na posamezna huda kazniva dejanja, kot so teroristična kazniva dejanja in kazniva dejanja v povezavi s teroristično skupino ali dejavnostjo, kot je določeno v pravu Unije.

  (17)  Za zagotovitev hitrega, učinkovitega in doslednega sodelovanja bi bilo treba za izmenjave informacij med finančnoobveščevalnimi enotami določiti roke. Informacije, ki so nujne za reševanje čezmejnih primerov in preiskav, bi se morale izmenjevati enako hitro in z enako prednostjo, kot to poteka v podobnih domačih primerih. Določiti bi bilo treba roke, da se zagotovijo učinkovite izmenjave informacij v razumnem roku ali da se upoštevajo procesne omejitve ter da se uskladijo prakse izmenjave informacij med finančnoobveščevalnimi enotami v Uniji. Krajše roke bi bilo treba določiti v ustrezno utemeljenih primerih, kjer se zahteve po informacijah nanašajo na posamezna huda kazniva dejanja, kot so teroristična kazniva dejanja in kazniva dejanja v povezavi s teroristično skupino ali dejavnostjo, kot je določeno v pravu Unije.

  Predlog spremembe    16

  Predlog direktive

  Uvodna izjava 19

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (19)  Glede na občutljivost finančnih podatkov, ki naj bi jih analizirale finančnoobveščevalne enote, in zaščitne ukrepe za varstvo podatkov bi bilo treba s to direktivo izrecno določiti vrsto in obseg informacij, ki si jih lahko finančnoobveščevalne enote izmenjujejo med seboj in z imenovanimi pristojnimi organi. S to direktivo se ne bi smele spreminjati trenutno dogovorjene metode za zbiranje podatkov.

  (19)  Glede na občutljivost finančnih podatkov, ki naj bi jih analizirale finančnoobveščevalne enote, in zaščitne ukrepe za varstvo podatkov bi bilo treba s to direktivo izrecno določiti vrsto in obseg informacij, ki si jih lahko finančnoobveščevalne enote izmenjujejo med seboj in z imenovanimi pristojnimi organi. S to direktivo se ne bi smele spreminjati trenutno dogovorjene metode za zbiranje podatkov. Države članice pa bi morale imeti možnost razširiti področje uporabe finančnih informacij in informacij o bančnih računih, ki si jih lahko finančnoobveščevalne enote in imenovani pristojni organi med seboj izmenjujejo. Za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona hudih kaznivih dejanj bi države članice lahko tudi olajšale dostop pristojnih organov do finančnih informacij in informacij o bančnih računih. Ta direktiva ne bi smela odstopati od veljavnih pravil o varstvu podatkov.

  Predlog spremembe    17

  Predlog direktive

  Uvodna izjava 20

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (20)  Europol v okviru posebnih pristojnosti in nalog, določenih v členu 4 Uredbe (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta16, podpira države članice pri čezmejnih preiskavah dejavnosti pranja denarja mednarodnih kriminalnih združb. V skladu z Uredbo (EU) 2016/794 so nacionalne enote Europola organi za zvezo med Europolom in organi držav članic, pristojnimi za preiskovanje kaznivih dejanj. Da bi se Europolu zagotovile informacije, ki jih potrebuje za izvajanje svojih nalog, bi morale države članice predpisati, da njihove finančnoobveščevalne enote na zahteve po finančnih informacijah in finančnih analizah, ki jih vloži Europol, odgovarjajo prek zadevnih nacionalnih enot Europola. Države članice bi morale tudi predpisati, da njihove nacionalne enote Europola odgovarjajo na zahteve po informacijah o bančnih računih, ki jih vloži Europol. Zahteve, ki jih vloži Europol, morajo biti ustrezno utemeljene. Obravnavajo se glede na posamezen primer, v okviru omejitev odgovornosti Europola in za izpolnjevanje njegovih nalog.

  (20)  Europol v okviru posebnih pristojnosti in nalog, določenih v členu 4 Uredbe (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta16, podpira države članice pri čezmejnih preiskavah dejavnosti pranja denarja mednarodnih kriminalnih združb. Pri tem bi moral obveščati države članice o informacijah in povezavah med kaznivimi dejanji, ki so povezana s temi državami članicami. V skladu z Uredbo (EU) 2016/794 so nacionalne enote Europola organi za zvezo med Europolom in organi držav članic, pristojnimi za preiskovanje kaznivih dejanj. Da bi se Europolu zagotovile informacije, ki jih potrebuje za izvajanje svojih nalog, bi morale države članice predpisati, da je njihova finančnoobveščevalna enota pristojna za odgovarjanje na zahteve po finančnih informacijah in finančnih analizah, ki jih vloži Europol, prek zadevne nacionalne enote Europola. Države članice bi morale tudi predpisati, da je njihova nacionalna enota Europola pristojna za odgovarjanje na zahteve po informacijah o bančnih računih, ki jih vloži Europol. Zahteve, ki jih vloži Europol, morajo biti ustrezno utemeljene. Obravnavajo se glede na posamezen primer, v okviru omejitev odgovornosti Europola in za izpolnjevanje njegovih nalog. Operativna neodvisnost in samostojnost finančnoobveščevalnih enot ne bi smela biti ogrožena, torej bi morale enote same odločati o zagotavljanju zahtevanih informacij ali analiz. Za zagotovitev hitrega in učinkovitega sodelovanja je treba določiti roke za odgovore finančnoobveščevalnih enot na zahteve Europola.

  __________________

  __________________

  16 Uredba (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ (UL L 135, 24.5.2016, str. 53).

  16 Uredba (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ (UL L 135, 24.5.2016, str. 53).

  Predlog spremembe    18

  Predlog direktive

  Uvodna izjava 21 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (21a)  Evropska komisija bi morala za krepitev sodelovanja med finančnoobveščevalnimi enotami v bližnji prihodnosti opraviti oceno učinka, da oceni možnost in ustreznost vzpostavitve usklajevalnega in podpornega mehanizma, kot je finančnoobveščevalna enota Evropske unije.

  Predlog spremembe    19

  Predlog direktive

  Uvodna izjava 22

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (22)  V prizadevanju za zagotovitev ravnovesja med učinkovitostjo in visoko ravnjo varstva podatkov bi bilo treba od držav članic zahtevati, da zagotovijo, da je obdelava občutljivih finančnih informacij, ki bi lahko razkrile raso ali etnično poreklo osebe, politična mnenja, verska ali filozofska prepričanja, članstvo v sindikatu, zdravstveno stanje, spolno življenje ali spolno usmerjenost, omejena na nujno potrebno in povezana s posamezno preiskavo.

  (22)  V prizadevanju za zagotovitev ravnovesja med učinkovitostjo in visoko ravnjo varstva podatkov bi bilo treba od držav članic zahtevati, da zagotovijo, da je obdelava občutljivih finančnih informacij, ki bi lahko razkrile raso ali etnično poreklo osebe, politična mnenja, verska ali filozofska prepričanja, članstvo v sindikatu, zdravstveno stanje, spolno življenje ali spolno usmerjenost, omejena na osebe s posebnim dovoljenjem ter na nujno potrebno, ustrezno in sorazmerno za namen preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona specifičnega kaznivega dejanja ter v skladu z veljavnimi pravili o varstvu podatkov.

  Predlog spremembe    20

  Predlog direktive

  Uvodna izjava 23

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (23)  V tej direktivi so spoštovane temeljne pravice in upoštevana načela, ki jih priznavajo člen 6 Pogodbe o Evropski uniji in Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja (člen 7) ter pravica do varstva osebnih podatkov (člen 8), mednarodno pravo in mednarodni sporazumi, katerih pogodbenica je Unija ali vse države članice, vključno z Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ter ustave držav članic na njihovih zadevnih področjih uporabe.

  (23)  V tej direktivi so spoštovane temeljne pravice in upoštevana načela, ki jih priznavajo člen 6 Pogodbe o Evropski uniji in Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja (člen 7), pravica do varstva osebnih podatkov (člen 8), pravica do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča (člen 47), domneva nedolžnosti in pravica do obrambe (člen 48), načeli zakonitosti in sorazmernosti kaznivih dejanj in kazni (člen 49), mednarodno pravo in mednarodni sporazumi, katerih pogodbenica je Unija ali vse države članice, vključno z Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ter ustave držav članic na njihovih zadevnih področjih uporabe. Ta direktiva spoštuje in upošteva tudi svobodo gospodarske pobude in prepoved diskriminacije.

  Predlog spremembe    21

  Predlog direktive

  Uvodna izjava 25

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (25)  Pristojni organi smejo osebne podatke, pridobljene na podlagi te direktive, obdelovati, le če je to nujno in sorazmerno za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona hudih kaznivih dejanj.

  (25)  Pristojni organi smejo vse osebne podatke, pridobljene na podlagi te direktive, obdelovati v skladu z Direktivo (EU) 2016/680 in Uredbo (EU) 2016/679, le če je to nujno in sorazmerno za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona hudih kaznivih dejanj.

  Predlog spremembe    22

  Predlog direktive

  Uvodna izjava 26

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (26)  Poleg tega je za spoštovanje pravice do varstva osebnih podatkov in pravice do zasebnosti ter za omejitev učinka dostopa do informacij v centraliziranih registrih bančnih računov in sistemih za pridobivanje podatkov nujno zagotoviti pogoje, pod katerimi je dostop omejen. Zlasti bi morale države članice zagotoviti, da se za dostop pristojnih organov do osebnih podatkov za namene te direktive uporabljajo ustrezne politike in ukrepi za varstvo podatkov. Dostop do informacij, ki vsebujejo osebne podatke in jih je mogoče pridobiti iz centraliziranih registrov bančnih računov ali s postopki preverjanja, bi morale imeti le pooblaščene osebe.

  (26)  Poleg tega je za spoštovanje pravice do varstva osebnih podatkov in pravice do zasebnosti ter za omejitev učinka dostopa do informacij v centraliziranih registrih bančnih računov in sistemih za pridobivanje podatkov nujno zagotoviti pogoje, pod katerimi je dostop omejen. Zlasti bi morale države članice zagotoviti, da se za dostop pristojnih organov do osebnih podatkov za namene te direktive uporabljajo ustrezne politike in ukrepi za varstvo podatkov. Dostop do informacij, ki vsebujejo osebne podatke in jih je mogoče pridobiti iz centraliziranih registrov bančnih računov ali s postopki preverjanja, bi moralo imeti le pooblaščeno osebje. Za osebje z dostopom do teh občutljivih podatkov bi bilo treba zagotoviti usposabljanje o varnostnih praksah glede izmenjave in obravnavanja podatkov.

  Predlog spremembe    23

  Predlog direktive

  Uvodna izjava 28

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (28)  Komisija bi morala poročati o izvajanju te direktive tri leta po datumu prenosa in nato vsaka tri leta. V skladu z odstavkoma 22 in 23 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje19 bi morala Komisija to direktivo tudi ovrednotiti na podlagi informacij, zbranih v okviru posebnih ureditev za spremljanje, da bi ocenila dejanske učinke direktive in potrebo po nadaljnjem ukrepanju.

  (28)  Komisija bi morala poročati o izvajanju te direktive dve leti po datumu prenosa in nato vsaka tri leta. V skladu z odstavkoma 22 in 23 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje19 bi morala Komisija to direktivo tudi ovrednotiti na podlagi informacij, zbranih v okviru posebnih ureditev za spremljanje, da bi ocenila dejanske učinke direktive in potrebo po nadaljnjem ukrepanju.

  _________________

  _________________

  19 Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016 (UL L 123, 12.5.2016, str. 1-14).

  19 Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016 (UL L 123, 12.5.2016, str. 1-14).

  Predlog spremembe    24

  Predlog direktive

  Uvodna izjava 29

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (29)  Namen te direktive je zagotoviti sprejetje pravil, s katerimi se bo državljanom Unije zajamčila večja varnost, in sicer s preprečevanjem kriminala in bojem proti njemu, kot je določeno v členu 67 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Ker so teroristične in kriminalne grožnje čezmejne narave, ogrožajo Unijo kot celoto in se je treba nanje odzivati na ravni celotne Unije. Storilci kaznivih dejanj lahko zlorabljajo pomanjkanje učinkovite uporabe podatkov o bančnih računih in finančnih informacij v državi članici ter imajo od tega koristi, kar ima lahko posledice v drugi državi članici. Ker cilja te direktive države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker se ta cilj zato lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

  (29)  Namen te direktive je zagotoviti sprejetje pravil, s katerimi se bo državljanom Unije zajamčila večja varnost, in sicer s preprečevanjem kriminala in bojem proti njemu, kot je določeno v členu 67 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Ker je čezmejni organizirani kriminal čezmejne narave, ogroža Unijo kot celoto in se je treba nanj odzivati na ravni celotne Unije. Storilci kaznivih dejanj lahko zlorabljajo pomanjkanje učinkovite uporabe podatkov o bančnih računih in finančnih informacij v državi članici ter imajo od tega koristi, kar ima lahko posledice v drugi državi članici. Ker cilja te direktive države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker se ta cilj zato lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

  Predlog spremembe    25

  Predlog direktive

  Člen 1 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1.  Ta direktiva določa ukrepe za lažji dostop pristojnih organov do finančnih informacij in informacij o bančnih računih za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona hudih kaznivih dejanj. Določa tudi ukrepe za lažji dostop finančnoobveščevalnih enot do informacij v zvezi s kazenskim pregonom ter lažje sodelovanje med finančnoobveščevalnimi enotami.

  1.  Ta direktiva določa ukrepe za lažji dostop pristojnih organov do finančnih informacij in informacij o bančnih računih in njihovo uporabo teh informacij za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona hudih kaznivih dejanj. Določa tudi ukrepe za lažji dostop finančnoobveščevalnih enot do informacij v zvezi s kazenskim pregonom, kadar so te informacije potrebne glede na posamezen primer, ter lažje sodelovanje med finančnoobveščevalnimi enotami.

  Predlog spremembe    26

  Predlog direktive

  Člen 1 – odstavek 2 – točka a

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (a)  določbe Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta ter povezane določbe v nacionalnem pravu držav članic, vključno z organizacijskim statusom, podeljenim finančnoobveščevalnim enotam po nacionalnem pravu;

  (a)  določbe Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta ter povezane določbe v nacionalnem pravu držav članic, vključno z organizacijskim statusom, podeljenim finančnoobveščevalnim enotam po nacionalnem pravu, in pristojnostmi nacionalnih organov, odgovornih za izvajanje zakonodaje o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma.

  Predlog spremembe    27

  Predlog direktive

  Člen 2 – odstavek 1 – točka e

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (e)  „finančne informacije“ pomenijo kakršne koli informacije ali podatke, ki jih hranijo finančnoobveščevalne enote za namene preprečevanja, odkrivanja in učinkovitega boja proti pranju denarja in financiranju terorizma, ali kakršne koli informacije ali podatke, ki jih hranijo javni organi ali pooblaščeni subjekti za te namene in s katerimi lahko finančnoobveščevalne enote razpolagajo brez uporabe prisilnih ukrepov po nacionalnem pravu;

  (e)  „finančne informacije“ pomenijo kakršne koli informacije ali podatke, kot so podatki o finančnih sredstvih, gibanju sredstev, finančnih poslovnih odnosih, ki jih hranijo finančnoobveščevalne enote za namene preprečevanja, odkrivanja in učinkovitega boja proti pranju denarja in financiranju terorizma, ali kakršne koli informacije ali podatke, ki jih hranijo javni organi ali pooblaščeni subjekti za te namene in s katerimi lahko finančnoobveščevalne enote razpolagajo brez uporabe prisilnih ukrepov po nacionalnem pravu;

  Predlog spremembe    28

  Predlog direktive

  Člen 2 – odstavek 1 – točka f

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (f)  „informacije v zvezi s kazenskim pregonom“ pomenijo kakršne koli informacije ali podatke, ki jih hranijo pristojni organi za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona kaznivih dejanj, ali kakršne koli informacije ali podatke, ki jih hranijo javni organi ali zasebni subjekti za te namene in s katerimi lahko pristojni organi razpolagajo brez uporabe prisilnih ukrepov po nacionalnem pravu;

  (f)  „informacije v zvezi s kazenskim pregonom“ pomenijo kakršne koli informacije ali podatke, ki jih že hranijo pristojni organi za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona kaznivih dejanj, ali kakršne koli informacije ali podatke, ki jih hranijo javni organi ali zasebni subjekti za te namene in s katerimi lahko pristojni organi razpolagajo brez uporabe prisilnih ukrepov po nacionalnem pravu; te informacije med drugim vključujejo kazenske evidence, informacije o preiskavah ali pregonih v teku, zamrznitvi ali zasegu sredstev ali drugih preiskovalnih ali začasnih ukrepih ter informacije o obsodbah, zaplembah in dejavnostih na področju medsebojne pravne pomoči;

  Predlog spremembe    29

  Predlog direktive

  Člen 1 – odstavek 1 – točka g – uvodni del

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (g)  „informacije o bančnih računih“ pomenijo naslednje informacije v centraliziranih registrih bančnih računov:

  (g)  „informacije o bančnih računih“ pomenijo naslednje informacije o bančnih in plačilnih računih ter sefih v centraliziranih registrih bančnih računov:

  Predlog spremembe    30

  Predlog direktive

  Člen 2 – odstavek 1 – točka k

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (k)  „finančna analiza“ pomeni operativno in strateško analizo, ki jo izvede posamezna finančnoobveščevalna enota pri opravljanju svojih nalog v skladu z Direktivo (EU) 2015/849;

  (k)  „finančna analiza“ pomeni rezultate operativne in strateške analize, ki jo izvede posamezna finančnoobveščevalna enota pri opravljanju svojih nalog v skladu z Direktivo (EU) 2015/849;

  Predlog spremembe    31

  Predlog direktive

  Člen 3 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1.  Vsaka država članica izmed svojih organov, pristojnih za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon kaznivih dejanj, imenuje pristojne organe, ki so pooblaščeni, da dostopajo do nacionalnih centraliziranih registrov bančnih računov, ki jih države članice vzpostavijo v skladu s členom 32a Direktive (EU) 2015/849, ter iščejo po njih. Ti vključujejo nacionalne enote Europola in urade za odvzem premoženjske koristi.

  1.  Vsaka država članica izmed svojih organov, pristojnih za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon kaznivih dejanj, imenuje pristojne organe, ki so pooblaščeni, da dostopajo do nacionalnih centraliziranih registrov bančnih računov, ki jih države članice vzpostavijo v skladu s členom 32a Direktive (EU) 2015/849, ter iščejo po njih. Ti vključujejo vsaj nacionalne enote Europola in urade za odvzem premoženjske koristi.

  Predlog spremembe    32

  Predlog direktive

  Člen 3 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2.  Vsaka država članica izmed svojih organov, pristojnih za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon kaznivih dejanj, imenuje pristojne organe, ki so pooblaščeni, da od finančnoobveščevalnih enot zahtevajo in prejemajo finančne informacije ali finančno analizo. Ti vključujejo nacionalne enote Europola.

  2.  Vsaka država članica izmed svojih organov, pristojnih za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon kaznivih dejanj, imenuje pristojne organe, ki so pooblaščeni, da od finančnoobveščevalnih enot zahtevajo in prejemajo finančne informacije ali finančno analizo. Ti vključujejo vsaj nacionalne enote Europola.

  Predlog spremembe    33

  Predlog direktive

  Člen 3 – odstavek 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3.  Vsaka država članica uradno obvesti Komisijo o svojih imenovanih pristojnih organih v skladu z odstavkoma (1) in (2) do najpozneje [6 mesecev po datumu prenosa] ter Komisijo uradno obvesti o vseh spremembah imenovanj. Komisija objavi obvestila in vse njihove spremembe v Uradnem listu Evropske unije.

  3.  Vsaka država članica uradno obvesti Komisijo o svojih imenovanih pristojnih organih v skladu z odstavkoma (1) in (2) do najpozneje [4 mesece po datumu prenosa] ter Komisijo uradno obvesti o vseh spremembah imenovanj. Komisija objavi obvestila in vse njihove spremembe v Uradnem listu Evropske unije.

  Predlog spremembe    34

  Predlog direktive

  Člen 4 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1.  Države članice zagotovijo, da so pristojni organi, imenovani v skladu s členom 3(1), pooblaščeni za neposreden in takojšen dostop do informacij o bančnih računih ter iskanje po njih, kadar je to potrebno za opravljanje njihovih nalog za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona hudega kaznivega dejanja ali podpiranja kazenske preiskave v zvezi s hudim kaznivim dejanjem, vključno z identifikacijo, sledenjem in zamrznitvijo sredstev, povezanih s tako preiskavo.

  1.  Države članice zagotovijo, da so pristojni organi, imenovani v skladu s členom 3(1), pooblaščeni za neposreden in takojšen dostop do informacij o bančnih računih ter iskanje po njih, kadar je to potrebno za opravljanje njihovih nalog za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona hudega kaznivega dejanja ali podpiranja kazenske preiskave v zvezi s hudim kaznivim dejanjem, vključno z identifikacijo, sledenjem in zamrznitvijo sredstev, povezanih s tako preiskavo. Dostop in iskanje prav tako veljata za neposredna in takojšnja, kadar nacionalni organi, ki upravljajo osrednje registre bančnih računov, pristojnim organom hitro posredujejo informacije o bančnih računih s samodejnim mehanizmom, če ne more nobena posredniška institucija vplivati na zahtevane podatke ali informacije, ki jih je treba zagotoviti.

  Predlog spremembe    35

  Predlog direktive

  Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  1a.  Države članice, ki zagotavljajo dostop do informacij o bančnih računih prek osrednjih sistemov za pridobivanje elektronskih podatkov, zagotovijo, da organ, ki upravlja sistem za pridobivanje elektronskih podatkov, pristojnim organom takoj in nefiltrirano sporoči rezultate iskanja.

  Predlog spremembe    36

  Predlog direktive

  Člen 4 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2.  Pristojni organi v skladu s to direktivo nimajo dostopa do dodatnih informacij, ki jih države članice lahko štejejo za bistvene in jih vključijo v centralizirane registre bančnih računov v skladu s členom 32a(4) Direktive 2018/XX/EU, ter jim iskanje po njih ni dovoljeno.

  2.  Pristojni organi na podlagi te direktive nimajo dostopa do dodatnih informacij, ki jih države članice lahko štejejo za bistvene in jih vključijo v centralizirane registre bančnih računov v skladu s členom 32a(4) Direktive 2018/XX/EU, ter jim iskanje po njih ni dovoljeno.

  Predlog spremembe    37

  Predlog direktive

  Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  1a.  Države članice zagotovijo, da osebje nacionalnih imenovanih pristojnih organov ohrani visoke strokovne standarde zaupnosti in varstva podatkov.

  Predlog spremembe    38

  Predlog direktive

  Člen 5 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2.  Države članice zagotovijo, da so za dostopanje in iskanje s strani pristojnih organov omogočeni ukrepi tehnične in organizacijske podpore, ki zagotavljajo varstvo podatkov.

  2.  Države članice zagotovijo, da so za dostopanje in iskanje pristojnih organov omogočeni ukrepi tehnične in organizacijske podpore, ki zagotavljajo varstvo podatkov v skladu z najvišjimi razpoložljivimi tehnološkimi standardi.

  Predlog spremembe    39

  Predlog direktive

  Člen 6 – odstavek 1 – točka d

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (d)  rezultate poizvedbe ali iskanja;

  (d)  enolične identifikatorje rezultatov;

  Predlog spremembe    40

  Predlog direktive

  Člen 6 – odstavek 1 – točka f

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (f)  identifikatorje uradnika, ki je izvedel poizvedbo ali iskanje, in uradnika, ki je poizvedbo ali iskanje naročil.

  (f)  identifikatorje uradnika, ki je izvedel poizvedbo ali iskanje, in uradnika, ki je poizvedbo ali iskanje naročil, in, če je mogoče, identiteto prejemnika rezultatov poizvedbe ali iskanja.

  Predlog spremembe    41

  Predlog direktive

  Člen 6 – odstavek 3 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  3a.  Države članice zagotovijo, da centralizirani registri bančnih računov sprejmejo ustrezne ukrepe, da so zaposleni seznanjeni z veljavnimi določbami, tudi z ustreznimi zahtevami glede varstva podatkov. Ti ukrepi vključujejo posebne programe usposabljanja.

  Predlog spremembe    42

  Predlog direktive

  Člen 7 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1.  Vsaka država članica v skladu z nacionalnimi procesnimi jamstvi zagotovi, da je njena nacionalna finančnoobveščevalna enota obvezana odgovoriti na zahteve po finančnih informacijah ali finančni analizi, ki jih vložijo njeni imenovani pristojni organi iz člena 3(2), če so te finančne informacije ali finančna analiza potrebne glede na posamezen primer za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon hudih kaznivih dejanj.

  1.  Vsaka država članica v skladu z nacionalnimi procesnimi jamstvi zagotovi, da je njena nacionalna finančnoobveščevalna enota obvezana pravočasno odgovoriti na utemeljene zahteve po finančnih informacijah ali finančni analizi, ki jih vložijo njeni imenovani pristojni organi iz člena 3(2) v svoji državi članici, če so te finančne informacije ali finančna analiza potrebne glede na posamezen primer za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon hudih kaznivih dejanj in jih lahko pristojni organ, ki jih zahteva, pridobi v skladu z veljavnim pravom. Za izmenjavo se uporabljajo izjeme iz člena 32(5) Direktive (EU) 2015/849. Vsaka zavrnitev se ustrezno pojasni.

  Predlog spremembe    43

  Predlog direktive

  Člen 7 – odstavek 2 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  2a.  Države članice od imenovanih pristojnih organov zahtevajo, da finančnoobveščevalni enoti poročajo o uporabi informacij ali analize, zagotovljenih v skladu s tem členom, ter o rezultatih preiskav ali pregledov, opravljenih na podlagi teh informacij ali analize.

  Predlog spremembe    44

  Predlog direktive

  Člen 8 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Vsaka država članica v skladu z nacionalnimi procesnimi jamstvi zagotovi, da so njeni imenovani pristojni nacionalni organi obvezani odgovoriti na zahteve po informacijah v zvezi s kazenskim pregonom, ki jih vloži nacionalna finančnoobveščevalna enota, če so informacije glede na posamezen primer potrebne za preprečevanje pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma ter boj proti njim.

  Vsaka država članica v skladu z nacionalnimi procesnimi jamstvi in pravili o dostopu finančnoobveščevalnih enot do informacij, kot so opredeljena v členu 32(4) Direktive (EU) 2015/849, zagotovi, da so njeni imenovani pristojni nacionalni organi obvezani odgovoriti na zahteve po informacijah v zvezi s kazenskim pregonom, ki jih vloži nacionalna finančnoobveščevalna enota, če so informacije glede na posamezen primer potrebne za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma ter boj proti njim.

  Predlog spremembe    45

  Predlog direktive

  Člen 9 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1.  Vsaka država članica zagotovi, da je njeni finančnoobveščevalni enoti omogočeno izmenjevanje finančnih informacij ali finančne analize s katero koli finančnoobveščevalno enoto v Uniji, če so te finančne informacije ali finančna analiza potrebne za preprečevanje pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma ter boj proti njim.

  1.  Vsaka država članica zagotovi, da njena finančnoobveščevalna enota brezplačno izmenjuje finančne informacije ali finančne analize s katero koli finančnoobveščevalno enoto v Uniji, če so te finančne informacije ali finančna analiza potrebne za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma ter boj proti njim v skladu s členom 53(1) Direktive (EU) 2015/849.

  Predlog spremembe    46

  Predlog direktive

  Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  1a.  Finančnoobveščevalna enota lahko zavrne izmenjavo informacij le v izjemnih primerih, če bi lahko bila izmenjava v nasprotju s temeljnimi načeli njenega nacionalnega prava. Te izjeme se opredelijo tako, da se preprečijo zlorabe in neupravičeno omejevanje proste izmenjave informacij za namene analiz. Vsaka zavrnitev se ustrezno pojasni.

  Predlog spremembe    47

  Predlog direktive

  Člen 9 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2.  Države članice zagotovijo, da finančnoobveščevalna enota v skladu z odstavkom 1 na zahtevo po izmenjavi finančnih informacij ali finančnih analiz odgovori takoj, ko je mogoče, v vsakem primeru pa najpozneje tri dni po prejetju zahteve. V izjemnih ustrezno utemeljenih primerih se lahko ta rok podaljša za največ 10 dni.

  2.  Države članice zagotovijo, da finančnoobveščevalna enota v skladu z odstavkom 1 na zahtevo po izmenjavi finančnih informacij ali finančnih analiz odgovori takoj, ko je mogoče, v vsakem primeru pa najpozneje tri dni po prejetju zahteve. V izjemnih ustrezno utemeljenih primerih se lahko ta rok podaljša za največ 10 dni. Isti roki veljajo za pošiljanje ustrezne razlage v primeru zavrnitev na podlagi odstavka 9(1a).

  Predlog spremembe    48

  Predlog direktive

  Člen 9 – odstavek 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3.  Države članice zagotovijo, da finančnoobveščevalna enota v skladu z odstavkom 1 v izjemnih in nujnih primerih ter z odstopanjem od odstavka 2 na zahtevo po izmenjavi finančnih informacij ali finančnih analiz, ki jih že poseduje in se nanašajo na posamezne preiskave v zvezi z dejanjem ali ravnanjem, ki se šteje za hudo kaznivo dejanje, informacije ali analizo zagotovi najpozneje v 24 urah po prejetju zahteve.

  3.  Države članice zagotovijo, da finančnoobveščevalna enota v skladu z odstavkom 1 v izjemnih in nujnih primerih ter z odstopanjem od odstavka 2 na zahtevo po izmenjavi finančnih informacij ali finančnih analiz, ki jih že poseduje in se nanašajo na posamezne preiskave v zvezi z dejanjem ali ravnanjem, ki se šteje za hudo kaznivo dejanje, informacije ali analizo zagotovi brezplačno najpozneje v 24 urah po prejetju zahteve.

  Predlog spremembe    49

  Predlog direktive

  Člen 9 – odstavek 4 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  4a.  Države članice zagotovijo, da se informacije, izmenjane v skladu s tem členom, uporabljajo le za namen, za katerega so bile zaprošene ali posredovane, ter da mora finančnoobveščevalna enota, ki informacije zagotovi, vnaprej izdati soglasje za posredovanje informacij finančnoobveščevalne enote, ki informacije prejme, kateremu koli drugemu organu, agenciji ali oddelku ali kakršno koli uporabo teh informacij za namene, ki presegajo prvotno odobrene.

  Predlog spremembe    50

  Predlog direktive

  Člen 9 – odstavek 4 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  4b.  Države članice zagotovijo, da se predhodno soglasje, ki se zahteva od finančnoobveščevalne enote v odstavku 4a, izda čim prej in v največjem možnem obsegu. Finančnoobveščevalna enota, od katere se zahteva soglasje, tega ne zavrne, razen če bi jasno presegalo področje uporabe te direktive, če bi lahko škodovalo kriminalni preiskavi, če bi bilo očitno nesorazmerno z legitimnimi interesi fizične ali pravne osebe ali države članice zaprošene finančnoobveščevalne enote ali če kako drugače ne bi bilo v skladu s temeljnimi načeli nacionalnega prava te države članice. Vsaka takšna zavrnitev izdaje soglasja se ustrezno pojasni.

  Predlog spremembe    51

  Predlog direktive

  Člen 9 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Člen 9a

   

  Prenos finančnih podatkov tretjim državam

   

  Prenos finančnih podatkov tretjim državam in mednarodnim partnerjem za namene iz te direktive je dovoljen zgolj pod pogoji iz poglavja V Direktive (EU) 2016/680 ali poglavja V Uredbe (EU) 2016/679.

  Predlog spremembe    52

  Predlog direktive

  Člen 9 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Člen 9b

   

  Izmenjava podatkov med pristojnimi organi v različnih državah članicah

   

  1.  Ob upoštevanju nacionalnih postopkovnih jamstev vsaka država članica zagotovi, da imajo njeni pristojni organi, imenovani v členu 3(1), možnost izmenjave informacij, pridobljenih z dostopom do nacionalnih centraliziranih registrov bančnih računov, ki so jih vzpostavile države članice v skladu s členom 32a Direktive (EU) 2015/849, na zahtevo in za vsak primer posebej, kadar so te informacije o bančnih računih potrebne za preprečevanje pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma ter boj proti njim.

   

  2.  Ob upoštevanju nacionalnih postopkovnih jamstev vsaka država članica zagotovi, da imajo njeni pristojni organi, imenovani v členu 3(2) možnost, da na zahtevo in za vsak primer posebej pri imenovanem pristojnem organu v drugi državi članici izmenjujejo finančne informacije ali finančne analize, ki jih od te države članice zahteva finančnoobveščevalna enota, če so te finančne informacije ali finančne analize potrebne za preprečevanje pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma ter boj proti njim.

   

  3.  Države članice zagotovijo, da se zahteva, vložena v skladu s tem členom, ter odgovor nanjo prenese z uporabo namenskega varnega elektronskega komunikacijskega orodja, ki zagotavlja visoko raven varnosti podatkov. To omrežje omogoča pisni zapis pod pogoji, ki omogočajo preverjanje pristnosti zahteve in odgovora nanjo.

  Predlog spremembe    53

  Predlog direktive

  Člen 10 – naslov

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Dostop Europola do informacij o bančnih računih ter izmenjave informacij med Europolom in finančnoobveščevalnimi enotami

  Zagotavljanje informacij o bančnih računih Europolu.

  Predlog spremembe    54

  Predlog direktive

  Člen 10 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1.  Vsaka država članica zagotovi, da njena nacionalna enota Europola odgovori na ustrezno utemeljene zahteve, povezane z informacijami o bančnih računih, ki jih vloži Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, ustanovljena z Uredbo (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta (v nadaljnjem besedilu: Europol), glede na posamezen primer v okviru svojih pristojnosti in za opravljanje svojih nalog.

  1.  Vsaka država članica zagotovi, da je njena nacionalna enota Europola pristojna za odgovarjanje na ustrezno utemeljene zahteve, povezane z informacijami o bančnih računih, ki jih vloži Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, ustanovljena z Uredbo (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta (v nadaljnjem besedilu: Europol), glede na posamezen primer v okviru svojih pristojnosti in za opravljanje svojih nalog. Uporablja se člen 7(7) Uredbe (EU) 2016/794.

  Predlog spremembe    55

  Predlog direktive

  Člen 10 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2.  Vsaka država članica zagotovi, da njena finančnoobveščevalna enota odgovori na ustrezno utemeljene zahteve, povezane s finančnimi informacijami in finančno analizo, ki jih vloži Europol prek nacionalne enote Europola, v okviru svojih pristojnosti in za opravljanje svojih nalog.

  črtano

  Predlog spremembe    56

  Predlog direktive

  Člen 10 – odstavek 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3.  Izmenjava informacij iz odstavkov 1 in 2 se izvaja elektronsko prek orodja SIENA in v skladu z Uredbo (EU) 2016/794. Jezik, v katerem se sestavi zahteva in se izmenjujejo informacije, je jezik, ki se uporablja za orodje SIENA.

  črtano

  Predlog spremembe    57

  Predlog direktive

  Člen 10 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Člen 10a

   

  Izmenjava informacij med Europolom in finančnoobveščevalnimi enotami

   

  1. Vsaka država članica zagotovi, da je njena finančnoobveščevalna enota pristojna, da ob upoštevanju vsakega primera posebej odgovori na ustrezno utemeljene zahteve, ki so povezane s finančnimi informacijami in finančno analizo, ki jih vloži Europol prek nacionalne enote Europola, v okviru svojih pristojnosti in za opravljanje svojih nalog.

   

  2. Za izmenjavo se uporabljajo izjeme iz člena 32(5) Direktive (EU) 2015/849. Vsaka zavrnitev se ustrezno pojasni.

   

  3. Europol finančnoobveščevalni enoti poroča o uporabi informacij ali analiz, zagotovljenih v skladu s tem členom, ter o rezultatih preiskav ali pregledov, opravljenih na podlagi teh informacij ali analiz v skladu z Uredbo (EU) 2016/794.

  Predlog spremembe    58

  Predlog direktive

  Člen 10 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Člen 10b

   

  Podrobna ureditev za izmenjavo informacij

   

  1. Izmenjava informacij na podlagi členov 10 in 10a poteka v elektronski obliki prek orodja SIENA in v skladu z Uredbo (EU) 2016/794. Jezik, ki se uporablja za zahtevo in izmenjavo informacij, je jezik, ki se uporablja za orodje SIENA.

   

  2. Informacije se izmenjajo v najkrajšem možnem času in v vsakem primeru najpozneje pet dni po prejemu zahteve. V izjemnih ustrezno utemeljenih primerih se lahko ta rok podaljša za največ 10 dni.

  Predlog spremembe    59

  Predlog direktive

  Člen 11 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1.  Obdelavo osebnih podatkov, povezanih z informacijami o bančnih računih, finančnimi informacijami in finančno analizo iz člena 10(1) in (2), izvajajo le osebe znotraj Europola, ki so bile za izvajanje teh nalog posebej imenovane in pooblaščene.

  1.  Obdelava osebnih podatkov, povezanih z informacijami o bančnih računih, finančnimi informacijami in finančno analizo iz člena 10(1) in (2), se izvaja le s projekti operativne analize, za katere se uporabljajo posebni zaščitni ukrepi iz člena 18(3) Uredbe (EU) 2016/794.

  Predlog spremembe    60

  Predlog direktive

  Člen 11 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2.  Europol obvesti pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, imenovano v skladu s členom 41 Uredbe (EU) 2016/794, o vsaki izmenjavi informacij v skladu s členom 10 te direktive.

  2.  Europol obvesti pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, imenovano v skladu s členom 41 Uredbe (EU) 2016/794, o vsaki izmenjavi informacij v skladu s členoma 10 in 10a te direktive.

  Predlog spremembe    61

  Predlog direktive

  Člen 13 – naslov

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Obdelava občutljivih podatkov

  Obdelava občutljivih osebnih podatkov

  Predlog spremembe    62

  Predlog direktive

  Člen 13 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1.  Obdelava informacij, ki razkrivajo raso ali etnično poreklo osebe, politična mnenja, verska ali filozofska prepričanja, članstvo v sindikatu, zdravstveno stanje, spolno življenje ali spolno usmerjenost, je dovoljena le, kolikor je nujno potrebna in tehtna v posameznem primeru.

  1.  Obdelava osebnih informacij, ki razkrivajo raso ali etnično poreklo osebe, politična mnenja, verska ali filozofska prepričanja, članstvo v sindikatu, podatke o zdravstvenem stanju ali podatke o spolnem življenju ali spolni usmerjenosti fizične osebe, je dovoljena le v skladu s členom 10 Direktive (EU) 2016/680.

  Predlog spremembe    63

  Predlog direktive

  Člen 13 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2.  Do podatkov iz odstavka 1 lahko dostopajo in jih obdelujejo le osebe, ki so bile posebej pooblaščene za to ter delujejo po navodilih pooblaščene osebe za varstvo podatkov.

  2.  Do podatkov iz odstavka 1 lahko dostopajo in jih obdelujejo le osebe, ki so bile posebej pooblaščene in usposobljene za to ter delujejo po navodilih pooblaščene osebe za varstvo podatkov.

  Predlog spremembe    64

  Predlog direktive

  Člen 14 – odstavek 1 – točka a

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (a)  naziv in kontaktne podatke organizacije ter člana osebja, ki informacije zahteva,

  (a)  naziv in kontaktne podatke organizacije ter člana osebja, ki informacije zahteva, in, kolikor je mogoče, identiteto prejemnika rezultatov poizvedbe ali iskanja;

  Predlog spremembe    65

  Predlog direktive

  Člen 14 – odstavek 1 – točka c

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (c)  zahteve v skladu s to direktivo in ukrepe za njihovo izvedbo.

  (c)  predmet zahtev v skladu s to direktivo in ukrepe za njihovo izvedbo.

  Predlog spremembe    66

  Predlog direktive

  Člen 15 – odstavek 1 – uvodni del

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Države članice sprejmejo zakonodajne ukrepe, s katerimi v celoti ali deloma omejijo pravico dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo in se obdelujejo v skladu s to direktivo:

  Države članice lahko sprejmejo zakonodajne ukrepe, s katerimi v celoti ali deloma omejijo pravico dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo in se obdelujejo v skladu s členom 15(1) Direktive (EU) 2016/680.

  (a)  da bi finančnoobveščevalni enoti ali pristojnemu nacionalnemu organu omogočile pravilno izpolnjevanje njegovih nalog za namene te direktive;

   

  (b)  da bi se izognili oviranju uradnih ali sodnih poizvedb, analiz, preiskav ali postopkov za namene te direktive in da bi zagotovili, da ni ogroženo preprečevanje, preiskovanje in odkrivanje pranja denarja, financiranja terorizma ali drugih hudih kaznivih dejanj.

   

  Predlog spremembe    67

  Predlog direktive

  Člen 16 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1.  Države članice pregledujejo učinkovitost svojih sistemov za boj proti hudim kaznivim dejanjem z zbiranjem celovitih statističnih podatkov.

  1.  Države članice pregledujejo učinkovitost in uspešnost svojih sistemov v zvezi z uporabo finančnih in drugih informacij za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona hudih kaznivih dejanj z zbiranjem celovitih statističnih podatkov.

  Predlog spremembe    68

  Predlog direktive

  Člen 18 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1.  Komisija najpozneje do [OJ please insert date: three years after the date of transposition of this Directive] in nato vsaka tri leta pripravi poročilo o izvajanju te direktive ter ga predloži Evropskemu parlamentu in Svetu. Poročilo se objavi.

  1.  Komisija najpozneje do [UL, vstaviti datum: dve leti po datumu prenosa te direktive] in nato vsaka tri leta pripravi poročilo o izvajanju te direktive ter ga predloži Evropskemu parlamentu in Svetu. Poročilo se objavi.

  Predlog spremembe    69

  Predlog direktive

  Člen 18 – odstavek 1 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  1a.  Komisija oceni prepreke in priložnosti za izboljšanje sodelovanja med finančnoobveščevalnimi enotami v Uniji, vključno z možnostjo in ustreznostjo vzpostavitve usklajevalnega in podpornega mehanizma, kot je finančnoobveščevalna enota Evropske unije.

  Predlog spremembe    70

  Predlog direktive

  Člen 19 – odstavek 1 – pododstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do XXYY [26 mesecev po dnevu začetka veljavnosti Direktive (EU) (...)/2018: OJ please insert number of Directive amending Directive (EU) 2015/849]. Komisiji nemudoma sporočijo besedila navedenih predpisov.

  Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje v [24 mesecih po dnevu začetka veljavnosti Direktive (EU) (...)/2018+]. Komisiji nemudoma sporočijo besedila navedenih predpisov.

   

  ________________

   

  + UL: vstaviti številko direktive, ki spreminja Direktivo (EU) 2015/849.

  Predlog spremembe    71

  Predlog direktive

  Člen 19 – odstavek 1 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  1a.  Komisija najpozneje do [UL, vstaviti datum: tri leta po datumu prenosa te direktive] pripravi poročilo, v katerem oceni, ali so potrebni posebni ukrepi za zagotovitev diagonalnega sodelovanja, tj. sodelovanje med finančnoobveščevalnimi enotami v eni državi članici in pristojnimi organi v drugi državi članici. Poročilo se predloži Evropskemu parlamentu in Svetu, pri čemer se mu priloži zakonodajni predlog, če velja, da je to potrebno.

  Predlog spremembe    72

  Predlog direktive

  Člen 19 – odstavek 1 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  1b.  Komisija najpozneje do [UL, vstaviti datum: tri leta po datumu prenosa te direktive] pripravi poročilo, v katerem oceni, ali so potrebni posebni ukrepi za zagotovitev enotnega organizacijskega statusa in vloge, dodeljene finančnoobveščevalnim enotam v skladu z nacionalno zakonodajo držav članic, da se zagotovita učinkovito sodelovanje in izmenjava informacij. Poročilo se predloži Evropskemu parlamentu in Svetu, pri čemer se mu priloži zakonodajni predlog, če velja, da je to potrebno.

  • [1]  UL C 367, 10.10.2018, str. 84.

  OBRAZLOŽITEV

  Ozadje

  Kriminalne združbe, vključno s teroristi, delujejo v različnih državah članicah, prav tako imajo običajno po vsej EU ali celo zunaj nje tudi svoje premoženje, vključno z bančnimi računi. Poslužujejo se sodobne tehnologije, ki jim omogoča prenos denarja med več bančnimi računi in med različnimi valutami v zgolj nekaj urah.

  V kazenskih preiskavah hudih kaznivih dejanj je pravočasna izmenjava informacij nujna. Zaradi pomanjkanja finančnih informacij se lahko izgubijo priložnosti za preiskovanje hudih kaznivih dejanj, onemogočenje kriminalnih dejavnosti, zaustavitev terorističnih zarot ter odkritje in zamrznitev premoženjskih koristi, pridobljenih s kaznivim dejanjem. Če so informacije o vseh računih, ki jih ima osumljenec, pomanjkljive, se lahko zgodi, da je mogoče zamrzniti zgolj del njegovih sredstev, kar lahko osumljenca opozori in mu omogoči, da odstrani še neodkrita sredstva na drugih računih, ki jih morda ima. Številne preiskave se končajo na mrtvi točki, ker ni zagotovljen pravočasen, točen in celovit dostop do ustreznih finančnih podatkov.

  Treba je nadgraditi obstoječe mehanizme za dostop do finančnih informacij in njihovo izmenjavo, da bi se lahko odzvali na hitrost, s katero je mogoče prenašati sredstva po Evropi in svetu. Tako bi se povečalo število uspešnih kazenskih preiskav, kar bo vodilo k večjemu številu obsodb ter zaplemb sredstev. Tako bo mogoče prekiniti kriminalne dejavnosti in povečati varnost v državah članicah in po vsej Uniji.

  Predlog Komisije

  V odziv na zgoraj opisane izzive je Komisija predlagala neposreden dostop pristojnih organov do nacionalnih centraliziranih registrov bančnih računov ali sistemov za pridobivanje podatkov. Pristojni organi, ki jim je zagotovljen dostop, vključujejo tudi davčne organe, protikorupcijske organe, ko vodijo kazenske preiskave v skladu z nacionalno zakonodajo, urade za odvzem premoženjske koristi, ki so odgovorni za sledenje in identifikacijo premoženja, pridobljenega s kaznivimi dejanji, da bi se na morebiti zamrznilo in zaplenilo. Komisija predlaga, naj bo neposreden dostop omogočen tudi Europolu, in sicer prek nacionalnih enot držav članic.

  Predlog omogoča tudi sodelovanje med finančnoobveščevalnimi enotami, med finančnoobveščevalnimi enotami in pristojnimi organi ter med finančnoobveščevalnimi enotami in Europolom prek nacionalnih enot Europola. Opredeljuje vrste informacij (finančne informacije, finančna analiza, informacije v zvezi s kazenskim pregonom), ki jih lahko pristojni organi oziroma finančnoobveščevalne enote zahtevajo, ter navaja izčrpen seznam kaznivih dejanj, v zvezi s katerimi si lahko vsak organ izmenjuje informacije, vendar vedno glede na posamezen primer, kar pomeni za posebno zadevo, ki se preiskuje. Določa roke, v katerih naj bi si finančnoobveščevalne enote izmenjale informacije, ter predpisuje uporabo varnega komunikacijskega kanala, da bi bile te izmenjave še boljše in še hitrejše. Nenazadnje od držav članic zahteva, da imenujejo vse pristojne organe, ki lahko zahtevajo informacije. Zagotavlja širšo in učinkovitejšo, a tudi bolj sorazmerno izmenjavo informacij.

  Stališče poročevalca

  Poročevalec pozdravlja predlog Evropske komisije, saj je pravočasna izmenjava informacij ena od prednostnih nalog Evropskega parlamenta v boju proti pranju denarja, povezanim predhodnim kaznivim dejanjem, terorizmu in vsem oblikam hudih kaznivih dejanj na splošno. Zato pozdravlja določbe o zagotavljanju dostopa do nacionalnih registrov bančnih računov ali sistemov za pridobivanje podatkov pristojnim organom za učinkovit boj proti hudim kaznivim dejanjem, saj ta besedila temeljijo na peti direktivi o preprečevanju pranja denarja.

  Poročevalec se strinja, da je treba okrepiti izmenjavo informacij med finančnoobveščevalnimi enotami in pristojnimi organi v boju proti hudim kaznivim dejanjem. Hkrati se zaveda različnih struktur in oblik finančnoobveščevalnih enot v različnih državah članicah, zlasti pa potrebe po ohranitvi operativne neodvisnosti in samostojnosti finančnoobveščevalnih enot. Zato predlaga, da se lahko finančnoobveščevalne enote odzovejo na zahteve po finančnih informacijah ali analizah pristojnih organov ali nacionalnih enot Europola, ob upoštevanju, ali lahko izmenjava takih informacij ali analiz negativno vpliva na tekoče preiskave ali analize oziroma ali bi bilo razkritje informacij nesorazmerno z legitimnimi interesi fizične ali pravne osebe ali nepomembno za namen, za katerega so bile zaprošene.

  Roki za izmenjavo informacij so bili nekoliko podaljšani, da se finančnoobveščevalnim enotam zagotovi dovolj časa za odziv.

  Nenazadnje poročevalec usklajuje ureditev varstva podatkov z obstoječo zakonodajo in odpravlja besedilo, ki bi vzpostavljalo nove ureditve.

  MNENJE Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (28.11.2018)

  za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

  o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona nekaterih kaznivih dejanj ter o razveljavitvi Sklepa Sveta 2000/642/PNZ
  (COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))

  Pripravljavec mnenja: Bernd Lucke

  PREDLOGI SPREMEMB

  Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

  Predlog spremembe    1

  Predlog direktive

  Uvodna izjava 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (2)  Zaradi okrepitve varnosti v državah članicah in v vsej Uniji je nujno, da imajo finančnoobveščevalne enote in javni organi, pristojni za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon hudih oblik kaznivih dejanj, boljši dostop do informacij, kar bo okrepilo njihovo sposobnost izvajanja finančnih preiskav in izboljšalo sodelovanje med njimi.

  (2)  Zaradi okrepitve varnosti in pregona finančnega kriminala v državah članicah v vsej Uniji je nujno, da imajo finančnoobveščevalne enote in javni organi, pristojni za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon hudih oblik kaznivih dejanj, boljši dostop do informacij, kar bo okrepilo njihovo sposobnost izvajanja finančnih preiskav in izboljšalo sodelovanje med njimi.

  Predlog spremembe    2

  Predlog direktive

  Uvodna izjava 2 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (2a)  Države članice morajo pošteno, lojalno in hitro sodelovati v skladu s členom 4(3) Pogodbe o Evropski uniji.

  Predlog spremembe    3

  Predlog direktive

  Uvodna izjava 9

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (9)  Kolikor so davčni organi in protikorupcijske agencije po nacionalnem pravu pristojni za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon kaznivih dejanj, bi se morali prav tako šteti za organe, ki jih je mogoče vključiti v imenovanje za namene te direktive. Upravne preiskave ne bi smele biti zajete v tej direktivi.

  (9)  Kolikor so davčni organi in protikorupcijske agencije po nacionalnem pravu pristojni za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon kaznivih dejanj, bi se morali prav tako šteti za organe, ki jih je mogoče vključiti v imenovanje za namene te direktive. Upravne preiskave, razen tistih, ki jih izvajajo finančnoobveščevalne enote v okviru preprečevanja in odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma ter boja proti njima, ne bi smele biti zajete v tej direktivi.

  Predlog spremembe    4

  Predlog direktive

  Uvodna izjava 12

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (12)  Z Direktivo (EU) 2015/849 se je precej okrepil pravni okvir Unije, ki ureja dejavnosti in sodelovanje med finančnoobveščevalnimi enotami. Med pooblastili finančnoobveščevalnih enot je pravica do dostopa do finančnih in upravnih informacij ter informacij v zvezi s kazenskim pregonom, ki jih potrebujejo za boj proti pranju denarja, povezanim predhodnim kaznivim dejanjem ali financiranju terorizma. Vendar pa pravo Unije ne določa vseh posebnih orodij in mehanizmov, s katerimi morajo finančnoobveščevalne enote razpolagati, da bi lahko dostopale do tovrstnih informacij in izpolnjevale svoje naloge. Ker države članice ostajajo v celoti odgovorne za vzpostavitev in določitev organizacijskega vidika finančnoobveščevalnih enot, vse finančnoobveščevalne enote nimajo enakega obsega dostopa do zakonodajnih podatkovnih zbirk, zaradi česar so izmenjave informacij med organi kazenskega pregona ali tožilstvom ter finančnoobveščevalnimi enotami pomanjkljive.

  (12)  Z Direktivo (EU) 2015/849 se je precej okrepil pravni okvir Unije, ki ureja dejavnosti in sodelovanje med finančnoobveščevalnimi enotami, katerih pravni status se po državah članicah razlikuje in lahko imajo upravno vlogo, vlogo organa kazenske pregona ali so mešanica obeh. Med pooblastili finančnoobveščevalnih enot je pravica do dostopa do finančnih in upravnih informacij ter informacij v zvezi s kazenskim pregonom, ki jih potrebujejo za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma in boj proti njim. Vendar pa pravo Unije ne določa vseh posebnih orodij in mehanizmov, s katerimi morajo finančnoobveščevalne enote razpolagati, da bi lahko dostopale do tovrstnih informacij in izpolnjevale svoje naloge. Ker države članice ostajajo v celoti odgovorne za vzpostavitev in določitev organizacijskega vidika finančnoobveščevalnih enot, vse finančnoobveščevalne enote nimajo enakega obsega dostopa do zakonodajnih podatkovnih zbirk, zaradi česar so izmenjave informacij med organi kazenskega pregona ali tožilstvom ter finančnoobveščevalnimi enotami pomanjkljive.

  Predlog spremembe    5

  Predlog direktive

  Uvodna izjava 13 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (13a)  Določbe te direktive tudi ne vplivajo na operativno neodvisnost in samostojnost, ki jo imajo finančnoobveščevalne enote v skladu z Direktivo (EU) 2015/849, s katero bi morale biti usklajene, kar pomeni, da imajo finančnoobveščevalne enote še naprej pooblastila in zmogljivosti za svobodno opravljanje svojih nalog, vključno z samostojnim odločanjem o preučevanju, zahtevanju in posredovanju specifičnih informacij.

  Predlog spremembe    6

  Predlog direktive

  Uvodna izjava 14

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (14)  V direktivi bi bilo treba določiti tudi jasno opredeljen pravni okvir, na podlagi katerega bi lahko finančnoobveščevalne enote zahtevale ustrezne podatke, shranjene pri imenovanih pristojnih organih, kar bi jim omogočilo učinkovitejše preprečevanje pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma ter boj proti njim.

  (14)  V direktivi bi bilo treba določiti tudi jasno opredeljen pravni okvir, na podlagi katerega bi lahko finančnoobveščevalne enote zahtevale ustrezne podatke, shranjene pri imenovanih pristojnih organih, kar bi jim omogočilo učinkovitejše preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma ter boj proti njim.

  Predlog spremembe    7

  Predlog direktive

  Uvodna izjava 16

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (16)  Da bi lahko učinkoviteje izvajale preprečevanje pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma ter boj proti njim in bi se utrdila njihova vloga pri zagotavljanju finančnih informacij in analiz, bi morale biti finančnoobveščevalne enote pooblaščene za izmenjavo ali analizo informacij, s katerimi že razpolagajo ali ki jih lahko pridobijo od pooblaščenih subjektov na zahtevo druge finančnoobveščevalne enote ali pristojnega organa v svoji državi članici. Takšna izmenjava ne bi smela ovirati aktivne vloge posamezne finančnoobveščevalne enote pri širjenju svoje analize drugim finančnoobveščevalnim enotam, če navedena analiza razkriva dejstva, ravnanje ali sum pranja denarja in financiranja terorizma, ki so v neposrednem interesu teh drugih finančnoobveščevalnih enot. Finančna analiza zajema operativno analizo, ki se osredotoča na posamezne primere in konkretne cilje ali na ustrezne izbrane informacije, odvisno od vrste in obsega razkritih prejetih informacij ter pričakovane uporabe informacij po njihovem posredovanju, ter tudi strateško analizo, ki obravnava trende in vzorce v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma. Vendar ta direktiva ne bi smela vplivati na organizacijski status in vlogo, ki ju finančnoobveščevalnim enotam podeljuje nacionalno pravo držav članic.

  (16)  Da bi lahko učinkoviteje izvajale preprečevanje pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma ter boj proti njim in bi se utrdila njihova vloga pri zagotavljanju finančnih informacij in analiz, bi morale biti finančnoobveščevalne enote pooblaščene za izmenjavo ali analizo informacij, s katerimi že razpolagajo ali ki jih lahko pridobijo od pooblaščenih subjektov na zahtevo druge finančnoobveščevalne enote ali pristojnega organa v svoji državi članici. Takšna izmenjava ne bi smela ovirati aktivne vloge posamezne finančnoobveščevalne enote pri širjenju svoje analize drugim finančnoobveščevalnim enotam, če navedena analiza razkriva dejstva, ravnanje ali sum pranja denarja in financiranja terorizma, ki so v neposrednem interesu teh drugih finančnoobveščevalnih enot. Finančna analiza zajema operativno analizo, ki se osredotoča na posamezne primere in konkretne cilje ali na ustrezne izbrane informacije, odvisno od vrste in obsega razkritih prejetih informacij ter pričakovane uporabe informacij po njihovem posredovanju, ter tudi strateško analizo, ki obravnava trende in vzorce v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma. Finančnoobveščevalne enote bi morale prejeti povratne informacije o uporabi predloženih informacij in analiz. Vendar ta direktiva ne bi smela vplivati na organizacijski status in vlogo, ki ju finančnoobveščevalnim enotam podeljuje nacionalno pravo držav članic. Zlasti za finančnoobveščevalne enote ne bi smela veljati obveznost, da ugodijo zahtevi po informacijah, če obstajajo objektivni razlogi za domnevo, da bi zagotovitev takšnih informacij negativno vplivala na tekoče preiskave ali analize, ali v izjemnih primerih, če bi bilo razkritje informacij očitno nesorazmerno z legitimnimi interesi fizične ali pravne osebe ali nepomembno za namene, za katere je bilo zahtevano. Vsako zavrnitev zahteve po informacijah druge finančnopreiskovalne enote ali pristojnega organa v njegovi državi članici bi bilo treba ustrezno pojasniti.

  Predlog spremembe    8

  Predlog direktive

  Uvodna izjava 16 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (16a)  Za okrepitev zaupanja in sodelovanja med finančnoobveščevalnimi enotami in pristojnimi organi ter za izboljšanje učinkovitosti boja proti pranju denarja in hudim kaznivim dejanjem je bistveno, da se finančnoobveščevalnim enotam zagotovijo povratne informacije pristojnih organov v zvezi z uporabo predloženih finančnih informacij in izidom preiskave ali pregona v zvezi s temi informacijami. Države članice bi morale zato zahtevati, da pristojni organi finančnoobveščevalnim enotam redno pošiljajo povratne informacije in bi morali vzpostaviti ustrezne mehanizme, ki bi omogočali to izmenjavo informacij in nadaljnje spremljanje.

  Predlog spremembe    9

  Predlog direktive

  Uvodna izjava 16 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (16b)  Imenovani pristojni organi bi morali biti pooblaščeni za izmenjavo informacij ali analiz, ki jih že imajo ali jih lahko pridobijo na zahtevo, podano finančnoobveščevalni enoti, z imenovanimi pristojnimi organi druge države članice na podlagi posebne zahteve in za vsak primer posebej, kadar so te informacije ali analize potrebne za preprečevanje pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma ter boj proti njim.

  Predlog spremembe    10

  Predlog direktive

  Uvodna izjava 17

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (17)  Za zagotovitev hitrega, učinkovitega in doslednega sodelovanja bi bilo treba za izmenjave informacij med finančnoobveščevalnimi enotami določiti roke. Informacije, ki so nujne za reševanje čezmejnih primerov in preiskav, bi se morale izmenjevati enako hitro in z enako prednostjo, kot to poteka v podobnih domačih primerih. Določiti bi bilo treba roke, da se zagotovijo učinkovite izmenjave informacij v razumnem roku ali da se upoštevajo procesne omejitve. Krajše roke bi bilo treba določiti v ustrezno utemeljenih primerih, kjer se zahteve po informacijah nanašajo na posamezna huda kazniva dejanja, kot so teroristična kazniva dejanja in kazniva dejanja v povezavi s teroristično skupino ali dejavnostjo, kot je določeno v pravu Unije.

  (17)  Za zagotovitev hitrega, učinkovitega in doslednega sodelovanja bi bilo treba za izmenjave informacij med finančnoobveščevalnimi enotami določiti roke. Informacije, ki so nujne za reševanje čezmejnih primerov in preiskav, bi se morale izmenjevati enako hitro in z enako prednostjo, kot to poteka v podobnih domačih primerih. Določiti bi bilo treba roke, da se zagotovijo učinkovite izmenjave informacij v razumnem roku ali da se upoštevajo procesne omejitve ter da se uskladijo prakse izmenjave informacij med finančnoobveščevalnimi enotami v Evropski uniji. Krajše roke bi bilo treba določiti v ustrezno utemeljenih primerih, kjer se zahteve po informacijah nanašajo na posamezna huda kazniva dejanja, kot so teroristična kazniva dejanja in kazniva dejanja v povezavi s teroristično skupino ali dejavnostjo, kot je določeno v pravu Unije.

  Predlog spremembe    11

  Predlog direktive

  Uvodna izjava 18

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (18)  Pri izmenjavi informacij med finančnoobveščevalnimi enotami bi se morale uporabljati varne infrastrukture za izmenjavo informacij, zlasti decentralizirano računalniško omrežje FIU.net (v nadaljnjem besedilu: FIU.net), ki ga od 1. januarja 2016 upravlja Europol, ali njegov naslednik in metode, ki jih FIU.net ponuja.

  (18)  Pri izmenjavi informacij med finančnoobveščevalnimi enotami bi se moralo uporabljati varno in decentralizirano elektronsko komunikacijsko omrežje FIU.net (v nadaljnjem besedilu: FIU.net), ki ga od 1. januarja 2016 upravlja Europol, ali njegov naslednik in metode, ki jih FIU.net ponuja.

  Predlog spremembe    12

  Predlog direktive

  Uvodna izjava 19

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (19)  Glede na občutljivost finančnih podatkov, ki naj bi jih analizirale finančnoobveščevalne enote, in zaščitne ukrepe za varstvo podatkov bi bilo treba s to direktivo izrecno določiti vrsto in obseg informacij, ki si jih lahko finančnoobveščevalne enote izmenjujejo med seboj in z imenovanimi pristojnimi organi. S to direktivo se ne bi smele spreminjati trenutno dogovorjene metode za zbiranje podatkov.

  (19)  Glede na občutljivost finančnih podatkov, ki naj bi jih analizirale finančnoobveščevalne enote, in zaščitne ukrepe za varstvo podatkov bi bilo treba s to direktivo izrecno določiti vrsto in obseg informacij, ki si jih lahko finančnoobveščevalne enote izmenjujejo med seboj in z imenovanimi pristojnimi organi. Države članice pa bi morale imeti možnost razširiti področje uporabe finančnih informacij in informacij o bančnih računih, ki si jih lahko finančnoobveščevalne enote in imenovani pristojni organi med seboj izmenjujejo. Za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona hudih kaznivih dejanj lahko olajšajo tudi dostop pristojnih organov do navedenih informacij. S to direktivo se ne bi smele spreminjati trenutno dogovorjene metode za zbiranje podatkov in direktiva ne bi smela odstopati od obstoječe zakonodaje Unije o varstvu podatkov.

  Predlog spremembe    13

  Predlog direktive

  Uvodna izjava 20

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (20)  Europol v okviru posebnih pristojnosti in nalog, določenih v členu 4 Uredbe (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta16, podpira države članice pri čezmejnih preiskavah dejavnosti pranja denarja mednarodnih kriminalnih združb. V skladu z Uredbo (EU) 2016/794 so nacionalne enote Europola organi za zvezo med Europolom in organi držav članic, pristojnimi za preiskovanje kaznivih dejanj. Da bi se Europolu zagotovile informacije, ki jih potrebuje za izvajanje svojih nalog, bi morale države članice predpisati, da njihove finančnoobveščevalne enote na zahteve po finančnih informacijah in finančnih analizah, ki jih vloži Europol, odgovarjajo prek zadevnih nacionalnih enot Europola. Države članice bi morale tudi predpisati, da njihove nacionalne enote Europola odgovarjajo na zahteve po informacijah o bančnih računih, ki jih vloži Europol. Zahteve, ki jih vloži Europol, morajo biti ustrezno utemeljene. Obravnavajo se glede na posamezen primer, v okviru omejitev odgovornosti Europola in za izpolnjevanje njegovih nalog.

  (20)  Europol v okviru posebnih pristojnosti in nalog, določenih v členu 4 Uredbe (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta16, podpira države članice pri čezmejnih preiskavah dejavnosti pranja denarja mednarodnih kriminalnih združb. Pri tem ima dolžnost obveščati države članice tudi o povezavah med kaznivimi dejanji, ki so povezana s temi državami. V skladu z Uredbo (EU) 2016/794 so nacionalne enote Europola organi za zvezo med Europolom in organi držav članic, pristojnimi za preiskovanje kaznivih dejanj. Da bi se Europolu zagotovile informacije, ki jih potrebuje za izvajanje svojih nalog, bi morale države članice predpisati, da njihove finančnoobveščevalne enote na zahteve po finančnih informacijah in finančnih analizah, ki jih vloži Europol, odgovarjajo hitro in po svojih najboljših zmožnostih prek zadevnih nacionalnih enot Europola. Države članice bi morale tudi predpisati, da njihove nacionalne enote Europola odgovarjajo na zahteve po informacijah o bančnih računih, ki jih vloži Europol. Zahteve, ki jih vloži Europol, morajo biti ustrezno utemeljene. Obravnavajo se glede na posamezen primer, v okviru omejitev odgovornosti Europola in za izpolnjevanje njegovih nalog.

  __________________

  __________________

  16 Uredba (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ (UL L 135, 24.5.2016, str. 53).

  16 Uredba (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ (UL L 135, 24.5.2016, str. 53).

  Predlog spremembe    14

  Predlog direktive

  Uvodna izjava 20 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (20a)  Da bi okrepili čezmejno sodelovanje, bi moral Europol ustanoviti posebno enoto za podporo in usklajevanje sodelovanja in izmenjave informacij med finančnoobveščevalnimi enotami. Ta enota bi morala biti pooblaščena za pomoč finančnoobveščevalnim enotam pri skupni analizi čezmejnih primerov, pripravo lastne analize in usklajevanje dela finančnoobveščevalnih enot v državah članicah za čezmejne primere, kadar je to potrebno za preprečevanje pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma in boj proti njim.

  Predlog spremembe    15

  Predlog direktive

  Uvodna izjava 22

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (22)  V prizadevanju za zagotovitev ravnovesja med učinkovitostjo in visoko ravnjo varstva podatkov bi bilo treba od držav članic zahtevati, da zagotovijo, da je obdelava občutljivih finančnih informacij, ki bi lahko razkrile raso ali etnično poreklo osebe, politična mnenja, verska ali filozofska prepričanja, članstvo v sindikatu, zdravstveno stanje, spolno življenje ali spolno usmerjenost, omejena na potrebno in povezana s posamezno preiskavo.

  (22)  V prizadevanju za zagotovitev visoke ravni varstva podatkov bi bilo treba od držav članic zahtevati, da zagotovijo, da je obdelava občutljivih finančnih informacij, ki bi lahko razkrile raso ali etnično poreklo osebe, politična mnenja, verska ali filozofska prepričanja, članstvo v sindikatu, zdravstveno stanje, spolno življenje ali spolno usmerjenost, omejena na nujno potrebno in povezana s posamezno preiskavo ter v skladu z Direktivo (EU) 2016/680.

  Predlog spremembe    16

  Predlog direktive

  Uvodna izjava 25

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (25)  Pristojni organi smejo osebne podatke, pridobljene na podlagi te direktive, obdelovati, le če je to nujno in sorazmerno za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona hudih kaznivih dejanj.

  (25)  Pristojni organi smejo osebne podatke, pridobljene na podlagi te direktive, obdelovati, le če je to nujno in sorazmerno za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona hudih kaznivih dejanj in v skladu z Direktivo (EU) 2016/680.

  Predlog spremembe    17

  Predlog direktive

  Uvodna izjava 27 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (27a)  Da bi odpravili sedanje težave pri sodelovanju med nacionalnimi FIU, bi morali ustanoviti evropsko FIU za usklajevanje, pomoč in podporo FIU iz držav članic v čezmejnih primerih. Ta bi bila tudi posebej prilagojena integriranemu finančnemu trgu EU ter se učinkovito borila proti pranju denarja in financiranju terorizma na notranjem trgu. FIU iz držav članic bi bile še vedno primarno odgovorne za prejemanje poročil o sumljivih transakcijah, njihovo analizo in posredovanje nacionalnim pristojnim organom. FIU EU bi državam članicam nudila podporo zlasti pri vzdrževanju in razvoju tehnične infrastrukture za zagotavljanje izmenjave informacij, jim pomagala pri skupni analizi čezmejnih primerov in strateški analizi ter usklajevala delo FIU iz držav članic pri čezmejnih primerih.

  Predlog spremembe    18

  Predlog direktive

  Uvodna izjava 28

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (28)  Komisija bi morala poročati o izvajanju te direktive tri leta po datumu prenosa in nato vsaka tri leta. V skladu z odstavkoma 22 in 23 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje19 bi morala Komisija to direktivo tudi ovrednotiti na podlagi informacij, zbranih v okviru posebnih ureditev za spremljanje, da bi ocenila dejanske učinke direktive in potrebo po nadaljnjem ukrepanju.

  (28)  Komisija bi morala poročati o izvajanju te direktive tri leta po datumu prenosa in nato vsaka tri leta. To poročilo bo vsebovalo tudi oceno potrebe po zagotavljanju diagonalnega sodelovanja med finančnimi obveščevalnimi enotami in pristojnimi organi v različnih državah članicah ter potrebo po uskladitvi statusa organizacije in vloge finančnih obveščevalnih enot. V skladu z odstavkoma 22 in 23 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje19 bi morala Komisija to direktivo tudi ovrednotiti na podlagi informacij, zbranih v okviru posebnih ureditev za spremljanje, da bi ocenila dejanske učinke direktive in potrebo po nadaljnjem ukrepanju.

  _________________

  _________________

  19 Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje; UL L 123, 12.5.2016, str. 1–14.

  19 Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje; UL L 123, 12.5.2016, str. 1–14.

  Predlog spremembe    19

  Predlog direktive

  Člen 1 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1.  Ta direktiva določa ukrepe za lažji dostop pristojnih organov do finančnih informacij in informacij o bančnih računih za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona hudih kaznivih dejanj. Določa tudi ukrepe za lažji dostop finančnoobveščevalnih enot do informacij v zvezi s kazenskim pregonom ter lažje sodelovanje med finančnoobveščevalnimi enotami.

  1.  Ta direktiva določa ukrepe, da bi pristojni organi za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona hudih kaznivih dejanj lažje dostopali do finančnih informacij in informacij o bančnih računih in jih uporabljali. Določa tudi ukrepe za lažji dostop finančnoobveščevalnih enot do informacij v zvezi s kazenskim pregonom ter lažje sodelovanje med finančnoobveščevalnimi enotami, če so te informacije potrebne za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanjih in financiranja terorizma ter in boj proti njim.

  Predlog spremembe    20

  Predlog direktive

  Člen 1 – odstavek 2 – točka b

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (b)  pooblastila pristojnih organov za medsebojno izmenjavo informacij ali pridobivanje informacij od pooblaščenih subjektov v skladu s pravom Unije ali nacionalnim pravom držav članic.

  (b)  obstoječi kanali za izmenjavo informacij med pristojnimi organi ali njihova pooblastila za pridobivanje informacij od pooblaščenih subjektov v skladu s pravom Unije ali nacionalnim pravom držav članic.

  Predlog spremembe    21

  Predlog direktive

  Člen 2 – odstavek 1 – točka g – uvodni del

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (g)  „informacije o bančnih računih“ pomenijo naslednje informacije v centraliziranih registrih bančnih računov:

  (g)  „informacije o bančnih računih“ pomenijo naslednje informacije o bančnih in plačilnih računih ter sefih v centraliziranih registrih bančnih računov:

  Predlog spremembe    22

  Predlog direktive

  Člen 2 – odstavek 1 – točka k

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (k)  „finančna analiza“ pomeni operativno in strateško analizo, ki jo izvede posamezna finančnoobveščevalna enota pri opravljanju svojih nalog v skladu z Direktivo (EU) 2015/849;

  (k)  „finančna analiza“ pomeni rezultate operativne in strateške analize, ki jo izvede posamezna finančnoobveščevalna enota pri opravljanju svojih nalog v skladu z Direktivo (EU) 2015/849;

  Predlog spremembe    23

  Predlog direktive

  Člen 2 – odstavek 1 – točka l a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (la)  „pristojni organ“ pomeni (a) kateri koli javni organ, ki je pristojen za preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj ali izvrševanje kazenskih sankcij, vključno z varovanjem pred grožnjami javni varnosti in njihovim preprečevanjem, ali (b) kateri koli drug organ ali subjekt, ki ga zakonodaja države članice pooblašča za izvajanje javnih funkcij in javnih pooblastil za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, vključno z varovanjem pred grožnjami javni varnosti in njihovim preprečevanjem.

  Predlog spremembe    24

  Predlog direktive

  Člen 3 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1.  Vsaka država članica izmed svojih organov, pristojnih za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon kaznivih dejanj, imenuje pristojne organe, ki so pooblaščeni, da dostopajo do nacionalnih centraliziranih registrov bančnih računov, ki jih države članice vzpostavijo v skladu s členom 32a Direktive (EU) 2015/849, ter iščejo po njih. Ti vključujejo nacionalne enote Europola in urade za odvzem premoženjske koristi.

  1.  Vsaka država članica izmed svojih organov, pristojnih za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon kaznivih dejanj, imenuje pristojne organe, ki so pooblaščeni, da dostopajo do nacionalnih centraliziranih registrov bančnih računov, ki jih države članice vzpostavijo v skladu s členom 32a Direktive (EU) 2015/849, ter iščejo po njih. Ti vključujejo vsaj nacionalne enote Europola in urade za odvzem premoženjske koristi.

  Predlog spremembe    25

  Predlog direktive

  Člen 3 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2.  Vsaka država članica izmed svojih organov, pristojnih za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon kaznivih dejanj, imenuje pristojne organe, ki so pooblaščeni, da od finančnoobveščevalnih enot zahtevajo in prejemajo finančne informacije ali finančno analizo. Ti vključujejo nacionalne enote Europola.

  2.  Vsaka država članica izmed svojih organov, pristojnih za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon kaznivih dejanj, imenuje pristojne organe, ki so pooblaščeni, da od finančnoobveščevalnih enot zahtevajo in prejemajo finančne informacije ali finančno analizo. Ti vključujejo vsaj nacionalne enote Europola.

  Predlog spremembe    26

  Predlog direktive

  Člen 3 – odstavek 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3.  Vsaka država članica uradno obvesti Komisijo o svojih imenovanih pristojnih organih v skladu z odstavkoma (1) in (2) do najpozneje [6 mesecev po datumu prenosa] ter Komisijo uradno obvesti o vseh spremembah imenovanj. Komisija objavi obvestila in vse njihove spremembe v Uradnem listu Evropske unije.

  3.  Vsaka država članica uradno obvesti Komisijo o svojih imenovanih pristojnih organih v skladu z odstavkoma (1) in (2) do najpozneje [6 mesecev po datumu prenosa] ter Komisijo uradno obvesti o vseh spremembah imenovanj. Komisija objavi obvestila in vse njihove spremembe v Uradnem listu Evropske unije ter o tem neposredno obvesti imenovane pristojne organe držav članic.

  Predlog spremembe    27

  Predlog direktive

  Člen 4 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1.  Države članice zagotovijo, da so pristojni organi, imenovani v skladu s členom 3(1), pooblaščeni za neposreden in takojšen dostop do informacij o bančnih računih ter iskanje po njih, kadar je to potrebno za opravljanje njihovih nalog za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona hudega kaznivega dejanja ali podpiranja kazenske preiskave v zvezi s hudim kaznivim dejanjem, vključno z identifikacijo, sledenjem in zamrznitvijo sredstev, povezanih s tako preiskavo.

  1.  Države članice zagotovijo, da so pristojni organi, imenovani v skladu s členom 3(1), pooblaščeni za neposreden in takojšen dostop do informacij o bančnih računih ter iskanje po njih, kadar je to potrebno za opravljanje njihovih nalog za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona hudega kaznivega dejanja ali podpiranja kazenske preiskave v zvezi s hudim kaznivim dejanjem, vključno z identifikacijo, sledenjem in zamrznitvijo sredstev, povezanih s tako preiskavo. Dostop in iskanje prav tako veljata za neposredna in takojšnja, kadar nacionalni organi, ki upravljajo osrednje registre bančnih računov, pristojnim organom hitro posredujejo informacije o bančnih računih s samodejnim mehanizmom, če ne more nobena posredniška institucija vplivati na zahtevane podatke ali informacije, ki jih je treba zagotoviti.

  Obrazložitev

  Namen predloga spremembe je zagotoviti, da se lahko obstoječe podatkovne zbirke in podatkovne zbirke, ki so v skladu s peto direktivo o preprečevanju pranja denarja, uporabijo za izpolnitev zahtev iz te direktive.

  Predlog spremembe    28

  Predlog direktive

  Člen 4 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2.  Pristojni organi v skladu s to direktivo nimajo dostopa do dodatnih informacij, ki jih države članice lahko štejejo za bistvene in jih vključijo v centralizirane registre bančnih računov v skladu s členom 32a(4) Direktive 2018/XX/EU, ter jim iskanje po njih ni dovoljeno.

  2.  Pristojni organi na podlagi te direktive nimajo dostopa do dodatnih informacij, ki jih države članice lahko štejejo za bistvene in jih vključijo v centralizirane registre bančnih računov v skladu s členom 32a(4) Direktive 2018/XX/EU, ter jim iskanje po njih ni dovoljeno.

  Predlog spremembe    29

  Predlog direktive

  Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  1a.  Države članice zagotovijo, da osebje nacionalnih imenovanih pristojnih organov ohrani visoke strokovne standarde zaupnosti in varstva podatkov.

  Predlog spremembe    30

  Predlog direktive

  Člen 7 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1.  Vsaka država članica v skladu z nacionalnimi procesnimi jamstvi zagotovi, da je njena nacionalna finančnoobveščevalna enota obvezana odgovoriti na zahteve po finančnih informacijah ali finančni analizi, ki jih vložijo njeni imenovani pristojni organi iz člena 3(2), če so te finančne informacije ali finančna analiza potrebne glede na posamezen primer za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon hudih kaznivih dejanj.

  1.  Vsaka država članica v skladu z nacionalnimi procesnimi jamstvi zagotovi, da je njena nacionalna finančnoobveščevalna enota obvezana odgovoriti na zahteve po finančnih informacijah ali finančni analizi, ki jih vložijo imenovani pristojni organi iz člena 3(2), če so te finančne informacije ali finančna analiza potrebne glede na posamezen primer za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon hudih kaznivih dejanj.

  Predlog spremembe    31

  Predlog direktive

  Člen 7 – odstavek 2 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  2a.  Kadar obstajajo objektivni razlogi za domnevo, da bi zagotovitev teh informacij zagotovo negativno vplivala na tekoče preiskave ali analize, ali kadar bi bilo v izjemnih okoliščinah razkritje informacij očitno nesorazmerno z legitimnimi interesi fizične ali pravne osebe ali izrazito nepomembno za namene, za katere je bilo zahtevano, finančnoobveščevalna enota ni dolžna ugoditi zahtevi po informacijah. Vsaka tovrstna zavrnitev se ustrezno pojasni ter se navedejo razlogi zanjo.

  Predlog spremembe    32

  Predlog direktive

  Člen 7 – odstavek 2 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  2b.  Države članice od pristojnih organov iz člena 3(2) zahtevajo, da finančnoobveščevalni enoti poročajo o uporabi informacij, zagotovljenih v skladu s tem členom, ter o rezultatih preiskav ali pregledov, opravljenih na podlagi teh informacij. Države članice vzpostavijo ustrezne mehanizme, da omogočijo hitro in varno izmenjavo informacij in nadaljnje spremljanje preiskav in pregona med enotami za finančne preiskave in pristojnimi organi iz člena 3(2).

  Predlog spremembe    33

  Predlog direktive

  Člen 8 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Vsaka država članica v skladu z nacionalnimi procesnimi jamstvi zagotovi, da so njeni imenovani pristojni nacionalni organi obvezani odgovoriti na zahteve po informacijah v zvezi s kazenskim pregonom, ki jih vloži nacionalna finančnoobveščevalna enota, če so informacije glede na posamezen primer potrebne za preprečevanje pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma ter boj proti njim.

  Vsaka država članica v skladu z nacionalnimi procesnimi jamstvi zagotovi, da so njeni imenovani pristojni nacionalni organi obvezani pravočasno odgovoriti na zahteve po informacijah v zvezi s kazenskim pregonom, ki jih vloži nacionalna finančnoobveščevalna enota, če so informacije glede na posamezen primer potrebne za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma ter boj proti njim.

  Predlog spremembe    34

  Predlog direktive

  Člen 9 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1.  Vsaka država članica zagotovi, da lahko njena finančnoobveščevalna enota izmenjuje finančne informacije ali finančne analize s katero koli finančnoobveščevalno enoto v Uniji, če so te finančne informacije ali finančna analiza potrebne za preprečevanje pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma ter boj proti njim.

  1.  Vsaka država članica zagotovi, da lahko njena finančnoobveščevalna enota brezplačno izmenjuje finančne informacije ali finančne analize s katero koli finančnoobveščevalno enoto v Uniji, če so te finančne informacije ali finančna analiza potrebne za preprečevanje ali odkrivanje pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma ter boj proti njim.

  Predlog spremembe    35

  Predlog direktive

  Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  1a.  Finančnopreiskovalna enota lahko zavrne izmenjavo informacij le v izjemnih primerih, če bi lahko bila izmenjava v nasprotju s temeljnimi načeli nacionalnega prava, če bi očitno presegala področje uporabe določb te direktive, bi lahko škodila preiskavi kaznivega dejanja ali bi bila očitno nesorazmerna glede na zakonite interese fizične ali pravne osebe. Te izjeme se opredelijo tako, da se prepreči neupravičeno omejevanje proste izmenjave informacij za namene analiz. Vsaka zavrnitev se ustrezno pojasni.

  Predlog spremembe    36

  Predlog direktive

  Člen 9 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2.  Države članice zagotovijo, da finančnoobveščevalna enota v skladu z odstavkom 1 na zahtevo po izmenjavi finančnih informacij ali finančnih analiz odgovori takoj, ko je mogoče, v vsakem primeru pa najpozneje tri dni po prejetju zahteve. V izjemnih ustrezno utemeljenih primerih se lahko ta rok podaljša za največ 10 dni.

  2.  Države članice zagotovijo, da finančnoobveščevalna enota v skladu z odstavkom 1 na zahtevo po izmenjavi finančnih informacij ali finančnih analiz odgovori takoj, ko je mogoče, v vsakem primeru pa najpozneje tri dni po prejetju zahteve. V izjemnih ustrezno utemeljenih primerih se lahko ta rok podaljša za največ 10 dni. Enaki roki veljajo za pošiljanje ustrezne razlage v primeru zavrnitev na podlagi člena 9(1a).

  Predlog spremembe    37

  Predlog direktive

  Člen 9 – odstavek 4

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  4.  Države članice zagotovijo, da se zahteve, vložene v skladu s tem členom, ter odgovori nanje pošiljajo z uporabo namenskega varnega elektronskega komunikacijskega omrežja FIU.net ali njegovega naslednika. To omrežje zagotavlja varno komunikacijo in omogoča pisni zapis pod pogoji, ki omogočajo ugotovitev njegove pristnosti. V primeru tehnične okvare FIU.net se finančne informacije ali finančna analiza pošljejo s kakršnim koli ustreznim sredstvom, ki zagotavlja visoko raven varnosti podatkov.

  4.  Države članice zagotovijo, da se zahteve, vložene v skladu s tem členom, ter odgovori nanje pošiljajo z uporabo namenskega varnega elektronskega komunikacijskega omrežja FIU.net ali njegovega naslednika. To omrežje zagotavlja varno komunikacijo in omogoča pisni zapis pod pogoji, ki omogočajo ugotovitev njegove pristnosti. V primeru tehnične okvare FIU.net se finančne informacije ali finančna analiza pošljejo s kakršnim koli ustreznim sredstvom, ki zagotavlja enako visoko raven varnosti podatkov, ki omogoča tudi pisni zapis pod pogoji, ki omogočajo preverjanje pristnosti.

  Predlog spremembe    38

  Predlog direktive

  Člen 9 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Člen 9a

   

  Izmenjava podatkov med pristojnimi organi v različnih državah članicah

   

  1.  Ob upoštevanju nacionalnih postopkovnih jamstev vsaka država članica zagotovi, da imajo njeni imenovani pristojni organi iz člena 3(1) možnost izmenjave informacij, pridobljenih z dostopom do nacionalnih centraliziranih registrov bančnih računov, ki so jih vzpostavile države članice v skladu s členom 32a Direktive (EU) 2015/849, na zahtevo in za vsak primer posebej, kadar so te informacije o bančnih računih potrebne za preprečevanje pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma ter boj proti njim.

   

  2.  Ob upoštevanju nacionalnih postopkovnih jamstev vsaka država članica zagotovi, da imajo njeni imenovani pristojni organi iz člena 3(2) možnost, da na zahtevo in za vsak primer posebej pri imenovanem pristojnem organu v drugi državi članici izmenjujejo finančne informacije ali finančne analize, ki jih od te države članice zahteva finančnoobveščevalna enota, če je ta finančna informacija ali finančna analiza potrebna za preprečevanje pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma ter boj proti njim.

   

  3.  Države članice zagotovijo, da se zahteve, vložene v skladu s tem členom, ter odgovori nanje pošiljajo z uporabo namenskega varnega elektronskega komunikacijskega orodja, ki zagotavlja visoko raven varnosti podatkov. To omrežje zagotavlja varno komunikacijo in omogoča pisni zapis pod pogoji, ki omogočajo ugotovitev njegove pristnosti.

  Predlog spremembe    39

  Predlog direktive

  Člen 10 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1.  Vsaka država članica zagotovi, da njena nacionalna enota Europola odgovori na ustrezno utemeljene zahteve, povezane z informacijami o bančnih računih, ki jih vloži Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, ustanovljena z Uredbo (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta (v nadaljnjem besedilu: Europol), glede na posamezen primer v okviru svojih pristojnosti in za opravljanje svojih nalog.

  1.  Vsaka država članica zagotovi, da njena nacionalna enota Europola odgovori na ustrezno utemeljene zahteve, povezane z informacijami o bančnih računih, ki jih vloži Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, ustanovljena z Uredbo (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta (v nadaljnjem besedilu: Europol), glede na posamezen primer v okviru svojih preiskovalnih pooblastil in za opravljanje svojih nalog.

  Predlog spremembe    40

  Predlog direktive

  Člen 10 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2.  Vsaka država članica zagotovi, da njena finančnoobveščevalna enota odgovori na ustrezno utemeljene zahteve, povezane s finančnimi informacijami in finančno analizo, ki jih vloži Europol prek nacionalne enote Europola, v okviru svojih pristojnosti in za opravljanje svojih nalog.

  2.  Vsaka država članica zagotovi, da njena finančnoobveščevalna enota odgovori na ustrezno utemeljene zahteve, povezane s finančnimi informacijami in finančno analizo, ki jih vloži Europol prek nacionalne enote Europola, v okviru svojih preiskovalnih pooblastil in za opravljanje svojih nalog.

  Predlog spremembe    41

  Predlog direktive

  Člen 10 – odstavek 2 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  2a.  Kadar obstajajo objektivni razlogi za domnevo, da bi zagotovitev takšnih informacij negativno vplivala na tekoče preiskave ali analize, ali kadar bi bilo v izjemnih okoliščinah razkritje informacij očitno nesorazmerno z upravičenimi interesi fizične ali pravne osebe ali nepomembno za namene, za katere je bilo zahtevano, FIU ni obvezana ugoditi zahtevi po informacijah. Vsaka zavrnitev se ustrezno pojasni.

  Predlog spremembe    42

  Predlog direktive

  Člen 10 – odstavek 3 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  3a.  Europol finančnoobveščevalni enoti poroča o uporabi finančnih informacij ali finančne analize, zagotovljenih v skladu s tem členom, ter o rezultatih preiskav ali pregledov, opravljenih na podlagi teh informacij ali analize.

  Predlog spremembe    43

  Predlog direktive

  Člen 10 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Člen 10a

   

  Oddelek za analizo, podporo in usklajevanje znotraj Europola

   

  1.  Europol vzpostavi posebno enoto za podporo in usklajevanje sodelovanja in izmenjave informacij med finančnoobveščevalnimi enotami. 

   

  2.  Enota iz odstavka 1 lahko pomaga finančnoobveščevalnim enotam pri skupni analizi čezmejnih primerov, pripravi lastno analizo in usklajuje delo finančnoobveščevalnih enot v državah članicah za čezmejne primere, kadar je to potrebno za preprečevanje pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma in boj proti njim.

  Predlog spremembe    44

  Predlog direktive

  Člen 11 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1.  Obdelavo osebnih podatkov, povezanih z informacijami o bančnih računih, finančnimi informacijami in finančno analizo iz člena 10(1) in (2), izvajajo le osebe znotraj Europola, ki so bile za izvajanje teh nalog posebej imenovane in pooblaščene.

  1.  Obdelavo osebnih podatkov, povezanih z informacijami o bančnih računih, finančnimi informacijami in finančno analizo iz člena 10(1) in (2), izvajajo le osebe znotraj Europola, ki so bile za izvajanje teh nalog posebej imenovane in pooblaščene. Obdelava osebnih podatkov poteka v skladu z zaščitnimi ukrepi za varstvo podatkov, določenimi v Uredbi (EU) 2016/794. Europol te postopke obdelave ustrezno dokumentira.

  Predlog spremembe    45

  Predlog direktive

  Člen 13 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1.  Obdelava informacij, ki razkrivajo raso ali etnično poreklo osebe, politična mnenja, verska ali filozofska prepričanja, članstvo v sindikatu, zdravstveno stanje, spolno življenje ali spolno usmerjenost, je dovoljena le, kolikor je nujno potrebna in tehtna v posameznem primeru.

  1.  Obdelava osebnih podatkov, ki razkrivajo raso ali etnično poreklo osebe, politična mnenja, verska ali filozofska prepričanja ali članstvo v sindikatu, in obdelava genetskih podatkov, biometričnih podatkov za namene edinstvene identifikacije posameznika, podatkov v zvezi z zdravstvenim stanjem ali spolnim življenjem in spolno usmerjenostjo je dovoljena le, kolikor obstajajo objektivni razlogi za oceno, da je nujno potrebna in tehtna v posameznem primeru, in sicer v skladu s členom 10 Direktive (EU) 2016/680.

  Predlog spremembe    46

  Predlog direktive

  Člen 14 – odstavek 1 – točka c

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (c)  zahteve v skladu s to direktivo in ukrepe za njihovo izvedbo.

  (c)  predmet zahteve v skladu s to direktivo in ukrepe za njihovo izvedbo.

  Predlog spremembe    47

  Predlog direktive

  Člen 15 – odstavek 1 – uvodno besedilo

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Države članice sprejmejo zakonodajne ukrepe, s katerimi v celoti ali deloma omejijo pravico dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo in se obdelujejo v skladu s to direktivo:

  Države članice sprejmejo zakonodajne ukrepe, s katerimi v celoti ali deloma omejijo pravico dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo in se obdelujejo v skladu s to direktivo na podlagi člena 15(1) Direktive (EU) 2016/680:

  Predlog spremembe    48

  Predlog direktive

  Člen 15 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Člen 15a

   

  Evropska finančnoobveščevalna enota

   

  Komisija ustanovi evropsko finančnoobveščevalno enoto (EFIU) za lažje usklajevanje, vključno z izmenjavo informacij med FIU v Uniji. EFIU usklajuje in podpira FIU držav članic pri čezmejnih zadevah ter jim nudi pomoč. EFIU nudi podporo zadevnim državam članicam, zlasti pri vzdrževanju in razvoju tehnične infrastrukture za zagotavljanje izmenjave informacij, jim pomaga pri skupni analizi čezmejnih zadev in strateški analizi ter usklajuje delo FIU držav članic za čezmejne zadeve. Komisija EFIU zagotovi ustrezne finančne, človeške in tehnične vire za opravljanje njenih nalog.

  Predlog spremembe    49

  Predlog direktive

  Člen 16 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1.  Države članice pregledujejo učinkovitost svojih sistemov za boj proti hudim kaznivim dejanjem z zbiranjem celovitih statističnih podatkov.

  1.  Države članice pregledujejo učinkovitost in uspešnost svojih sistemov v zvezi z uporabo finančnih in drugih informacij za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon kaznivih dejanj z zbiranjem celovitih statističnih podatkov.

  Predlog spremembe    50

  Predlog direktive

  Člen 19 – odstavek 1 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  1a.  Najpozneje do [UL, vstaviti datum: tri leta po datumu prenosa te direktive] Komisija pripravi poročilo, v katerem oceni, ali so potrebni posebni ukrepi za zagotovitev diagonalnega sodelovanja, tj. sodelovanje med finančnimi obveščevalnimi enotami v eni državi članici s pristojnimi organi v drugi državi članici. Poročilo se predloži Evropskemu parlamentu in Svetu, pri čemer se mu priloži zakonodajni predlog, če velja, da je to potrebno.

  Predlog spremembe    51

  Predlog direktive

  Člen 19 – odstavek 1 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  1b.  Najpozneje do [UL, vstaviti datum: tri leta po datumu prenosa te direktive] Komisija pripravi poročilo, v katerem oceni, ali so potrebni posebni ukrepi za zagotovitev enotnega organizacijskega statusa in vloge, dodeljene finančnoobveščevalnim enotam v skladu z nacionalno zakonodajo držav članic, da se zagotovita učinkovito sodelovanje in izmenjava informacij. Poročilo se predloži Evropskemu parlamentu in Svetu, pri čemer se mu priloži zakonodajni predlog, če velja, da je to potrebno.

  POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

  Naslov

  Pravila za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona nekaterih kaznivih dejanj ter o razveljavitvi Sklepa Sveta 2000/642/PNZ

  Referenčni dokumenti

  COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)

  Pristojni odbor

  Datum razglasitve na zasedanju

  LIBE

  28.5.2018

   

   

   

  Mnenje pripravil

  Datum razglasitve na zasedanju

  ECON

  28.5.2018

  Pripravljavec/-ka mnenja

  Datum imenovanja

  Bernd Lucke

  31.5.2018

  Nadomeščeni/-a pripravljavec/-ka mnenja

  Sander Loones

  Obravnava v odboru

  22.10.2018

  27.11.2018

   

   

  Datum sprejetja

  27.11.2018

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  43

  0

  2

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Jeppe Kofod, Thomas Mann, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

  POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

  43

  +

  ALDE

  Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

  ECR

  Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

  GUE/NGL

  Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

  PPE

  Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

  S&D

  Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

  Verts/ALE

  Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

  0

  -

   

   

  2

  0

  EFDD

  Bernard Monot, Marco Valli

  Uporabljeni znaki:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  vzdržani

  POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

  Naslov

  Pravila za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona nekaterih kaznivih dejanj ter o razveljavitvi Sklepa Sveta 2000/642/PNZ

  Referenčni dokumenti

  COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)

  Datum predložitve EP

  17.4.2018

   

   

   

  Pristojni odbor

  Datum razglasitve na zasedanju

  LIBE

  28.5.2018

   

   

   

  Odbori, zaprošeni za mnenje

  Datum razglasitve na zasedanju

  AFET

  28.5.2018

  ECON

  28.5.2018

   

   

  Odbori, ki niso podali mnenja

  Datum sklepa

  AFET

  16.5.2018

   

   

   

  Poročevalec/-ka

  Datum imenovanja

  Emil Radev

  4.6.2018

   

   

   

  Obravnava v odboru

  11.6.2018

  15.10.2018

  20.11.2018

  3.12.2018

  Datum sprejetja

  3.12.2018

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  29

  2

  6

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Carlos Coelho, Gérard Deprez, Anna Hedh, Emilian Pavel, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

  Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Max Andersson, France Jamet

  Datum predložitve

  7.12.2018

  POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

  29

  +

  ALDE

  Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld

  ECR

  Helga Stevens

  PPE

  Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Traian Ungureanu

  S&D

  Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

  VERTS/ALE

  Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

  2

  -

  ENF

  Auke Zijlstra

  NI

  Udo Voigt

  6

  0

  ECR

  Branislav Škripek, Kristina Winberg

  ENF

  France Jamet

  GUE/NGL

  Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

  Uporabljeni znaki:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  vzdržani

  Zadnja posodobitev: 11. januar 2019
  Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov