Процедура : 2018/0112(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0444/2018

Внесени текстове :

A8-0444/2018

Разисквания :

PV 16/04/2019 - 22
CRE 16/04/2019 - 22

Гласувания :

PV 17/04/2019 - 8.6

Приети текстове :

P8_TA(2019)0398

ДОКЛАД     ***I
PDF 2054kWORD 327k
7.12.2018
PE 627.635v02-00 A8-0444/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги

(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Докладчик: Кристел Шалдемозе

Докладчик по становище (*):

Франсис Замит Димек, комисия по правни въпроси

(*)  Асоциирана комисия – член 54 от Правилника за дейността

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси
 СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
 СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги

(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0238),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0165/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 септември 2018 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, както и становищата на комисията по правни въпроси, комисията по промишленост, изследвания и енергетика и комисията по транспорт и туризъм (A8-0444/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Посредническите онлайн услуги са от ключово значение за предприемачеството, търговията и иновациите — те могат да подобрят благосъстоянието на потребителите и се използват все по-масово както от частния, така и от публичния сектор. Тези услуги предоставят достъп до нови пазари и търговски възможности, така че предприятията да се възползват от предимствата на вътрешния пазар. Те също така позволяват на потребителите в Съюза да използват тези предимства по-конкретно чрез увеличаване на избора на стоки и услуги, които се предлагат онлайн.

(1)  Посредническите онлайн услуги са от ключово значение за предприемачеството и новите бизнес модели, търговията и иновациите — те могат да подобрят благосъстоянието на потребителите и се използват все по-масово както от частния, така и от публичния сектор. Тези услуги предоставят достъп до нови пазари и търговски възможности, така че предприятията да се възползват от предимствата на вътрешния пазар. Те също така позволяват на потребителите в Съюза да използват тези предимства по-конкретно чрез увеличаване на избора на стоки и услуги, както и чрез предлагане на конкурентно ценообразуване онлайн. Въпреки това следва да се обърне внимание на потенциалната правна несигурност, която може да възникне вследствие на появата на нови технологии.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Посредническите онлайн услуги могат да бъдат от решаващо значение за търговския успех на предприятията, които разчитат на такива услуги при своите взаимоотношения с потребителите. В резултат на все по-широкото използване на посреднически услуги при извършването на сделки онлайн, за което решаваща роля оказват силните непреки мрежови ефекти от генерирането на данни, бизнес ползвателите (в това число микро-, малките и средните предприятия) стават все по-зависими от тези услуги при своите взаимоотношения с потребителите. Предвид тази нарастваща зависимост доставчиците на посреднически онлайн услуги обикновено разполагат с много по-силни позиции за договаряне, позволяващи им на практика да вземат едностранни решения, които могат да бъдат несправедливи и да увреждат законните интереси на бизнес ползвателите на такива услуги, а оттам и на потребителите в Съюза.

(2)  Посредническите онлайн услуги могат да бъдат от решаващо значение за търговския успех на предприятията, които разчитат на такива услуги при своите взаимоотношения с потребителите. В резултат на все по-широкото използване на посреднически услуги при извършването на сделки онлайн, за което решаваща роля оказват силните непреки мрежови ефекти от генерирането на данни, бизнес ползвателите (в това число самостоятелно заетите лица и микро-, малките и средните предприятия) стават все по-зависими от тези услуги при своите взаимоотношения с потребителите. Предвид тази нарастваща зависимост, която може да засегне и големите предприятия в допълнение към микропредприятията и малките и средните предприятия, доставчиците на посреднически онлайн услуги обикновено разполагат с много по-силни позиции за договаряне. Ако с тези много по-силни позиции за договаряне се злоупотребява, това може да позволи на тези доставчици на практика да вземат едностранни решения, които могат да бъдат несправедливи и да увреждат законните интереси на бизнес ползвателите на такива услуги, непряко, но значително, а оттам и на потребителите в Съюза. Потребителите възприеха икономиката на онлайн платформи, а наличието на една конкурентоспособна, справедлива и прозрачна онлайн екосистема, в която дружествата имат отговорно поведение, също е от съществено значение за благосъстоянието на потребителите. Когато доминиращите посреднически онлайн услуги станат „пазители“ на информацията, избора и цените, потребителите също страдат. Освен това липсата на прозрачност и на правна сигурност в икономиката на онлайн платформите, включително в отношенията между предприятията, може да намали доверието на потребителите в онлайн икономиката. С настоящия регламент следва да се подобри справедливостта и прозрачността за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги, което в крайна сметка е от полза за потребителите. Преките последици за потребителите от новите бизнес модели и технологични развития обаче са разгледани в предложението на Комисията за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г., Директива 98/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите в ЕС1a.

 

__________________

 

1a COD(2018)0090

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  По аналогичен начин онлайн търсачките могат да бъдат важни източници на интернет трафик за предприятията, които предлагат стоки или услуги на потребителите чрез уебсайтове и в резултат на това оказват значително влияние върху търговския успех на ползвателите на корпоративни уебсайтове, предлагащи онлайн своите стоки или услуги на вътрешния пазар. Поради тази причина класирането на уебсайтове, извършено от доставчици на онлайн търсачки — включително класирането на уебсайтове, чрез които ползвателите на корпоративни уебсайтове предлагат своите стоки и услуги на потребителите — оказва съществено въздействие върху потребителския избор и търговския успех на тези ползватели. Дори при липсата на договорни отношения с ползвателите на корпоративни уебсайтове доставчиците на онлайн търсачки могат на практика да вземат едностранни решения, които биха могли да са несправедливи и да увреждат законните интереси на тези ползватели, а оттам и на потребителите в Съюза.

(3)  По аналогичен начин онлайн търсачките могат да бъдат важни източници на интернет трафик за предприятията, които предлагат стоки или услуги на потребителите чрез уебсайтове и в резултат на това оказват значително влияние върху търговския успех на ползвателите на корпоративни уебсайтове, предлагащи онлайн своите стоки или услуги на вътрешния пазар. Поради тази причина класирането на уебсайтове, извършено от доставчици на онлайн търсачки — включително класирането на уебсайтове, чрез които ползвателите на корпоративни уебсайтове предлагат своите стоки и услуги на потребителите — оказва съществено въздействие върху потребителския избор и търговския успех на тези ползватели. Дори при липсата на договорни отношения с ползвателите на корпоративни уебсайтове доставчиците на онлайн търсачки могат на практика да вземат едностранни решения, които биха могли да нарушат естествената конкуренция на пазара, да са несправедливи и да увреждат законните интереси, на тези ползватели, непряко, но значително, а оттам и на потребителите в Съюза.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  В някои случаи операционните системи могат да играят ролята на посредник между бизнес ползвателите и потребителите. Тъй като определението за посреднически онлайн услуги в настоящия регламент следва да се разбира като технологично неутрално и обхващащо услуги, независимо от степента им на интеграция със софтуера и всеки хардуер, използван за предоставянето им, когато операционните системи действат като посреднически онлайн услуги по смисъла на настоящия регламент, доставчиците на тези операционни системи следва също да бъдат обхванати от задълженията, определени за доставчиците на посреднически онлайн услуги в настоящия регламент.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Наред с това зависимостта на бизнес ползвателите от посредническите онлайн услуги води до положение, при което възможностите на тези ползватели да търсят защита при спорове, възникнали в резултат на едностранни действия на доставчиците на такива услуги, са ограничени. В много случаи посочените доставчици не предлагат достъпни и ефективни вътрешни системи за обработка на жалби. Съществуващите алтернативни механизми за извънсъдебно уреждане на спорове също могат да се окажат неефективни поради ред причини, включително липсата на специализирани медиатори и страха на бизнес ползвателите от ответни мерки.

(4)  Наред с това естеството на отношенията между бизнес ползвателите и посредническите онлайн услуги може да води до положения, при които възможностите на тези ползватели да търсят защита при спорове, възникнали в резултат на едностранни действия на доставчиците на такива услуги, са ограничени. В много случаи посочените доставчици не предлагат достъпни и ефективни вътрешни системи за обработка на жалби. Съществуващите алтернативни механизми за извънсъдебно уреждане на спорове също могат да се окажат неефективни поради ред причини, включително липсата на специализирани медиатори и страха на бизнес ползвателите от ответни мерки.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Посредническите онлайн услуги и онлайн търсачките, както и търговията, извършвана с помощта на тези услуги, се отличават със своя изначално присъщ трансграничен потенциал и имат особено значение за правилното функциониране на вътрешния пазар на Съюза в съвременните икономически условия. Потенциално нелоялните и вредни търговски практики на някои доставчици на такива услуги по отношение на бизнес ползвателите и ползвателите на корпоративни уебсайтове възпрепятстват пълното реализиране на посочения трансграничен потенциал и водят до отрицателни последствия за правилното функциониране на вътрешния пазар. Допълнителен фактор за трудностите при пълното реализиране на този потенциал за правилното функциониране на вътрешния пазар е несъгласуваността между нормативните уредби на някои държави членки, които регулират посредническите онлайн услуги с различна степен на ефективност, докато в други държави членки въвеждането на подобна уредба е все още на етап на обсъждане.

(5)  Посредническите онлайн услуги и онлайн търсачките, както и сделките, извършвани с помощта на тези услуги, се отличават със своя изначално присъщ трансграничен потенциал и имат особено значение за правилното функциониране на вътрешния пазар на Съюза в съвременните икономически условия. Потенциално нелоялните и вредни търговски практики на някои доставчици на такива услуги, които злоупотребяват със своето положение по отношение на бизнес ползвателите и ползвателите на корпоративни уебсайтове, както и липсата на адекватни механизми за правна защита, възпрепятстват пълното реализиране на посочения трансграничен потенциал и водят до отрицателни последствия за правилното функциониране на вътрешния пазар и за появата на нови участници на пазара. Допълнителен фактор за трудностите при пълното реализиране на този потенциал за правилното функциониране на вътрешния пазар е несъгласуваността между нормативните уредби на някои държави членки, които регулират посредническите онлайн услуги с различна степен на ефективност, докато в други държави членки въвеждането на подобна уредба е все още на етап на обсъждане.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Поради тези причини на равнището на Съюза следва да се установи единен и целенасочен набор от задължителни правила, осигуряващи справедлива, предвидима, устойчива и надеждна онлайн бизнес среда в рамките на вътрешния пазар, като по-конкретно се гарантира, че бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги разполагат с подходящо равнище на прозрачност и ефективни възможности за защита в целия Съюз. Тези правила следва да предвиждат и подходящо равнище на прозрачност по отношение на класирането на ползвателите на корпоративни уебсайтове в резултатите от търсенията, генерирани от онлайн търсачките. Наред с това те следва да са изготвени по начин, който гарантира запазването в по-широк план на важния иновационен потенциал на икономиката на онлайн платформите.

(6)  Поради тези причини на равнището на Съюза следва да се установи единен и целенасочен набор от задължителни правила, осигуряващи справедлива, предвидима, устойчива и надеждна онлайн бизнес среда в рамките на вътрешния пазар, като по-конкретно се гарантира, че бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги разполагат с подходящо равнище на прозрачност и ефективни възможности за защита в целия Съюз. Тези правила следва да предвиждат и подходящи стимули за насърчаване на справедливо и пропорционално поведение на стопанските субекти и прозрачност, особено по отношение на класирането на ползвателите на корпоративни уебсайтове в резултатите от търсенията, генерирани от онлайн търсачките, включително услугите за гласова помощ. Наред с това те следва да са изготвени по начин, който признава и гарантира запазването в по-широк план на важния иновационен потенциал на икономиката на онлайн платформите, и да създават условия за здравословна конкуренция, водеща до по-голям потребителски избор.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Във връзка с глобалното измерение на посредническите онлайн услуги и онлайн търсачките настоящият регламент следва да се прилага по отношение на доставчиците на такива услуги, независимо дали те са установени в държава членка или извън Съюза, при условие че са изпълнени две кумулативни условия: на първо място, бизнес ползвателите или ползвателите на корпоративни уебсайтове следва да бъдат установени в Съюза; на второ място, при предоставянето на такива услуги бизнес ползвателите или ползвателите на корпоративни уебсайтове следва да предлагат своите стоки или услуги на потребители, намиращи се в Съюза, най-малко за част от сделката. Тези потребители следва да се намират в Съюза, но не е необходимо тяхното местожителство да е на територията на Съюза, нито да са граждани на държава членка. Поради това настоящият регламент не следва да се прилага, когато бизнес ползвателите или ползвателите на корпоративни уебсайтове не са установени в Съюза или когато те са установени в Съюза, но използват посреднически онлайн услуги или онлайн търсачки, за да предлагат стоки или услуги единствено на потребители, намиращи се извън Съюза, или на лица, които не са потребители.

(7)  Във връзка с глобалното измерение на посредническите онлайн услуги и онлайн търсачките настоящият регламент следва да се прилага по отношение на доставчиците на такива услуги, независимо дали те са установени в държава членка или извън Съюза, при условие че са изпълнени две кумулативни условия: на първо място, бизнес ползвателите или ползвателите на корпоративни уебсайтове следва да бъдат установени в Съюза; на второ място, при предоставянето на такива услуги бизнес ползвателите или ползвателите на корпоративни уебсайтове следва да предлагат своите стоки или услуги на потребители, намиращи се в Съюза, най-малко за част от сделката. В съответствие с Регламент (ЕО) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета това би означавало, че посредническите онлайн услуги и онлайн търсачките са насочили действия към потребители, намиращи се в една или повече държави членки, независимо от местоположението им в Съюза. Тези потребители следва да се намират в Съюза, но не е необходимо тяхното местожителство да е на територията на Съюза, нито да са граждани на държава членка. Поради това настоящият регламент не следва да се прилага, когато бизнес ползвателите или ползвателите на корпоративни уебсайтове не са установени в Съюза или когато те са установени в Съюза, но използват посреднически онлайн услуги или онлайн търсачки, за да предлагат стоки или услуги единствено на потребители, намиращи се извън Съюза, или на лица, които не са потребители. Правилата относно избора на право и избора на съд по договорни въпроси в международното право и правото на Съюза са създадени във връзка с типичните търговски договори, подробно договорени между страните и техните законни представители. Може да се постави под въпрос до каква степен тези правила са подходящи за специфичното положение на споразуменията за платформите и като цяло за споразуменията в цифровата епоха. Този въпрос следва да бъде разгледан допълнително.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Широк спектър от търговските взаимоотношения между предприятия и потребителите се извършват чрез онлайн посредничеството на доставчици, предлагащи многостранни услуги, които по същество се основават на един и същ бизнес модел. За да бъдат обхванати услугите, които са от значение, определянето на посредническите онлайн услуги следва да се извърши по прецизен и технологично неутрален начин. По-конкретно те следва да са услуги на информационното общество, които са насочени към улесняване на встъпването в преки търговски отношения между бизнес ползвателите и потребителите, без значение дали самите сделки се сключват офлайн или онлайн на интернет портала на съответния доставчик на посреднически услуги или на бизнес ползвателя. Услугите следва също така да се предоставят на основата на договорни отношения както между техните доставчици и бизнес ползватели, така и между доставчиците и потребителите. Следва да се счита, че такива договорни отношения съществуват, когато и двете засегнати страни изразят намерението си да бъдат обвързани по недвусмислен и проверим начин, без непременно да е необходимо изрично писмено съгласие.

(8)  Широк спектър от взаимоотношения между предприятия и потребителите се извършват чрез онлайн посредничеството на доставчици, предлагащи многостранни услуги, които по същество се основават на един и същ бизнес модел. За да бъдат обхванати услугите, които са от значение, определянето на посредническите онлайн услуги следва да се извърши по прецизен и технологично неутрален начин. По-конкретно те следва да са услуги на информационното общество, които са насочени към улесняване на встъпването в преки търговски отношения между бизнес ползвателите и потребителите, без значение дали самите сделки се сключват офлайн или онлайн на интернет портала на съответния доставчик на посреднически услуги или на бизнес ползвателя, което означава, че не съществува изискване за каквито и да било договорни отношения между бизнес ползвателите и потребителите като предварително условие за включването на посредническата онлайн услуга в обхвата на настоящия регламент. Услуги, при които улесняването на встъпването в преки търговски отношения между тези бизнес ползватели и потребители е от странично естество, т.е. при които е възможно услугата да се тълкува като улеснила встъпването в преки търговски отношения само в ограничен брой от случаите, пряката трансакция между определени бизнес ползватели и потребители не следва да се включва, тъй като това не би било целта на услугата. Когато услугите обичайно улесняват такива трансакции, може да не се счита, че улесняването на встъпването в преки търговски отношения е само от странично естество. Услугите следва също така да се предоставят на основата на договорни отношения както между техните доставчици и бизнес ползватели, така и между доставчиците и потребителите. Следва да се счита, че такива договорни отношения съществуват, когато и двете засегнати страни изразят намерението си да бъдат обвързани по недвусмислен и проверим начин, без непременно да е необходимо изрично писмено съгласие. Следва също да се счита, че такива договорни отношения между доставчиците на посреднически онлайн услуги и потребителите съществуват в случаите, когато услугите се предоставят на потребителя срещу предоставяне на лични или други данни от негова страна.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  В контекста на гореизложеното примерите за посреднически онлайн услуги, обхванати от настоящия регламент, следва да включват онлайн пазарите за електронна търговия, в това число платформите за споделяне, на които осъществяват дейност бизнес ползвателите, както и онлайн услугите на софтуерни приложения и социалните медии. Настоящият регламент не следва обаче да се прилага спрямо рекламните сървъри и онлайн рекламните борси, чиято цел не е да улесняват встъпването в преки търговски отношения и при които не се изискват договорни отношения с потребителите. Той не следва да се прилага и за платежните онлайн услуги, тъй като те по същество не отговарят на приложимите изисквания, а по-скоро подпомагат сделката за доставяне на стоки и услуги до съответните потребители.

(9)  В контекста на гореизложеното примерите за посреднически онлайн услуги, обхванати от настоящия регламент, следва да включват онлайн пазарите за електронна търговия, в това число платформите за споделяне, на които осъществяват дейност бизнес ползвателите, както и онлайн услугите на софтуерни приложения, като например магазините за приложения, услугите за гласова помощ и социалните медии. Той следва да се прилага за такива услуги независимо от възникващите или бъдещи развития, които променят тяхната технологична или търговска конструкция, включително например тяхното взаимодействие със софтуерните операционни системи. Настоящият регламент не следва обаче да се прилага спрямо рекламните сървъри и онлайн рекламните борси, чиято цел не е да улесняват встъпването в преки търговски отношения и при които не се изискват договорни отношения с потребителите. Той не следва да се прилага и за платежните онлайн услуги, тъй като те по същество не отговарят на приложимите изисквания, а по-скоро подпомагат сделката за доставяне на стоки и услуги до съответните потребители.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  В някои случаи разграничаването между това дали един ползвател на посреднически онлайн услуги е бизнес ползвател или не може да бъде сложно. Такова разграничение е важно, тъй като бизнес ползвателите, които предлагат стоки или услуги на потребителите, следва също да подлежат на по-строги задължения към потребителите. В съответствие с предложението на Комисията за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г., Директива 98/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите в ЕС1a, разграничението дали даден ползвател е бизнес или не бизнес ползвател не следва да зависи от преценката на доставчика на посредническа онлайн услуга. По-скоро ползвателите на посреднически онлайн услуги следва да имат възможността да посочат дали са бизнес ползватели или не, и ако са – да спазват своите по-строги задължения спрямо потребителите.

 

__________________

 

1a COM(2018)0185 final.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9б)  Определението на спомагателните операционни системи следва да обхваща операционните системи, които са от съществено значение за контрола върху мобилно устройство, които са тясно свързани с услугата за онлайн посредничество, и конкретната посредническа онлайн услуга контролира основния канал, чрез който може да се инсталира приложение, и когато разработването и актуализирането на тази операционна система се предоставя или контролира косвено или пряко от доставчика на свързаната посредническа онлайн услуга. Това определение за спомагателни операционни системи следва да се прилага по отношение на услугите, независимо от възникващите или бъдещи развития, които променят тяхната технологична или търговска конструкция, включително например използването на гласов контрол.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  В съответствие с приложимата съдебна практика на Съда на Европейския съюз и с оглед на факта, че зависимото положение на бизнес ползвателите се наблюдава главно по отношение на посредническите онлайн услуги, които служат като мост към потребителите — физически лица, понятието „потребител“, използвано при определянето на обхвата на настоящия регламент, следва да се разбира като отнасящо се единствено до физическите лица, които извършват дейност, различни от тяхната търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия.

(10)  В съответствие с приложимата съдебна практика на Съда на Европейския съюз и с оглед на факта, че зависимото положение на бизнес ползвателите се наблюдава главно по отношение на посредническите онлайн услуги, които служат като мост към потребителите — физически лица, понятието „потребител“, използвано при определянето на обхвата на настоящия регламент, следва да се разбира като отнасящо се единствено до физическите лица, които извършват дейност, различни от тяхната търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия. Поради това за целите на настоящия регламент посредническите онлайн услуги, които допускат единствено преки или целенасочени предложения на стоки и услуги от предприятия към други предприятия, са изключени от обхвата, тъй като не са налице преки последици за потребителите.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  От съображения за последователност определението „онлайн търсачка“, използвано в настоящия регламент, следва да съответства на определението, използвано в Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета21.

(11)  Определението „онлайн търсачка“, използвано в настоящия регламент, следва да бъде по-широко от определението, използвано в Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета21. Като се има предвид бързият темп на иновациите, определението следва да бъде неутрално по отношение на технологиите. По-специално определението следва да се разбира като включващо и гласови искания.

__________________

__________________

21 Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза (ОВ L 194, 19.7.2016 г., стр. 1).

21 Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза (ОВ L 194, 19.7.2016 г., стр. 1).

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  С цел да се осигури ефективна защита на бизнес ползвателите, когато такава е необходима, настоящият регламент следва да се прилага, когато общите условия на дадено договорно отношение независимо от тяхното наименование или форма — не са индивидуално договорени от страните. Критерият за това дали общите условия са били индивидуално договорени или не следва да се основава на цялостна оценка, при която възможността някои разпоредби от общите условия да са били индивидуално договорени не е определяща сама по себе си.

(12)  С цел да се осигури ефективна защита на бизнес ползвателите, когато такава е необходима, настоящият регламент следва да се прилага за общите условия на дадено договорно отношение между доставчици на посреднически онлайн услуги и бизнес ползватели, независимо от тяхното наименование или форма.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)  Доставчиците на посреднически онлайн услуги могат да предоставят или контролират други услуги или друг софтуер, което в някои случаи би могло да създаде възможност този софтуер или тези услуги да бъдат използвани за заобикаляне на задълженията, установени в настоящия регламент за доставчиците на посреднически онлайн услуги. Въпреки че обхватът на настоящия регламент и изискванията, определени в него, не включват този софтуер или тези услуги, доставчиците на посреднически онлайн услуги не следва да ги използват за заобикаляне на задълженията, установени по отношение на посредническите онлайн услуги. Контролът по смисъла на настоящия регламент следва да се разбира по смисъла на член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета, т.е. този контрол следва да се придобива посредством права, договори или по друг начин, самостоятелно или в комбинация, като се вземат предвид съответните фактически и правни обстоятелства, и предоставя възможността за упражняване на решаващо влияние по отношение на дадено предприятие. Това решаващо влияние може да бъде упражнявано по-специално чрез собственост или право на ползване на всички или част от активите на дадено предприятие, или права или договори, които предоставят решаващо влияние върху състава, гласуването или решенията на органите на предприятието.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  За да се гарантира, че общите условия на дадено договорно отношение позволяват на бизнес ползвателите да определят търговските условия за използването, временното преустановяване и прекратяването на посредническите онлайн услуги и за да се постигне предвидимост при техните търговски отношения, текстът на общите условия следва да е ясен и недвусмислен и да е лесно разбираем за средния бизнес ползвател. Текстът на общите условия не следва да се счита за ясен и недвусмислен, ако в него се съдържат неясноти и прекалено общи формулировки или ако липсват подробности по важни търговски въпроси, в резултат на което бизнес ползвателите не получават разумна степен на предвидимост относно най-важните аспекти на договорното отношение.

(13)  За да се гарантира, че общите условия на дадено договорно отношение позволяват на бизнес ползвателите да определят търговските условия за използването, временното преустановяване и прекратяването на посредническите онлайн услуги и за да се постигне предвидимост при техните търговски отношения, текстът на общите условия следва да е ясен и понятен и да е лесно разбираем за средния бизнес ползвател. Текстът на общите условия не следва да се счита за ясен и понятен, ако в него се съдържат неясноти и прекалено общи формулировки или ако липсват подробности по важни търговски въпроси, в резултат на което бизнес ползвателите не получават разумна степен на предвидимост относно най-важните аспекти на договорното отношение. Освен това текст, който би могъл да се приеме за подвеждащ при избора на формулировка, не следва да се счита за ясен и понятен.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  За да се гарантира не само прозрачност, но и справедливост в отношенията между доставчиците на посреднически онлайн услуги и техните бизнес ползватели, общите условия следва също да бъдат справедливи и пропорционални, като се взема предвид естеството на дейностите на доставчика на посредническата онлайн услуга и бизнес ползвателя. Общите условия няма да се считат за справедливи и пропорционални, когато например очевидно се отклоняват от доброто търговско поведение в конкретната икономическа дейност, в която функционира посредническата онлайн услуга, или са в разрез с принципите за добросъвестност и почтеност при сключването на сделки. При оценката на тези общи изисквания естеството и целта на договора, обстоятелствата по случая и обичаите и практиките на търговската дейност също следва да се вземат предвид от съответните правоприлагащи органи.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13б)  За да се гарантира, че бизнес ползвателите имат достатъчна яснота относно това къде и на кого се предлагат техните стоки или услуги, доставчиците на посреднически онлайн услуги следва да гарантират прозрачност спрямо своите бизнес ползватели по отношение на всички допълнителни канали и възможни свързани програми, които посредническата онлайн услуга може да използва за предлагане на пазара на посочените стоки или услуги.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Гарантирането на прозрачност в общите условия може да е от решаващо значение за насърчаването на устойчиви бизнес отношения и за предотвратяване на нелоялно поведение в ущърб на бизнес ползвателите. Доставчиците на посреднически онлайн услуги следва също така да гарантират, че общите условия са лесно достъпни на всички етапи на договорното отношение, включително за потенциалните бизнес ползвателите на преддоговорния етап, и че всички изменения на тези условия се съобщават на бизнес ползвателите в рамките на определен срок на предизвестие, който е разумен и пропорционален в контекста на конкретните обстоятелства и който е най-малко 15 дни. Посоченият срок на предизвестие не следва да се прилага, когато и доколкото съответният бизнес ползвател се е отказал от него по недвусмислен начин или когато и доколкото необходимостта от привеждане в действие на изменението без спазване на срока на предизвестие произтича от правно задължение, наложено на доставчика на услуги съгласно правото на Съюза или националното право.

(14)  Гарантирането на прозрачност в общите условия може да е от решаващо значение за насърчаването на устойчиви бизнес отношения и за предотвратяване на нелоялно поведение в ущърб на бизнес ползвателите. Доставчиците на посреднически онлайн услуги следва също така да гарантират, че общите условия са лесно достъпни на всички етапи на договорното отношение, включително за потенциалните бизнес ползвателите на преддоговорния етап, и че всички изменения на тези общи условия се съобщават на бизнес ползвателите в рамките на определен срок на предизвестие, който е разумен и пропорционален в контекста на конкретните обстоятелства и който е най-малко 15 дни и най-малко 30 дни, когато изменението изисква от бизнес ползвателя да направи значителни технически корекции на стоките или услугите, за да се съобрази с изменението. Понятието за изменение не следва да се разбира като включващо промени на общите условия, които са от чисто административно естество, като например промяна на телефонен номер или адрес на доставчика. По изключение сроковете на предизвестие не следва да се прилагат, когато и доколкото съответният бизнес ползвател се е отказал от тях по недвусмислен начин, или когато и доколкото необходимостта от привеждане в действие на изменението без спазване на срока на предизвестие произтича от правно задължение, наложено на доставчика на услуги съгласно правото на Съюза или националното право, както и в случаи, в които доставчикът действа за предотвратяване на опасности, които могат да навредят или да създадат проблеми със сигурността за услугата, нейните потребители или други ползватели, тъй като, като се има предвид разнообразието на съдържанието, което бизнес ползвателите разпространяват чрез посреднически онлайн услуги, биха могли да възникнат непредвидени опасности и практики по начини, които да изискват незабавно действие. Бизнес ползвателите следва да имат право да прекратят своето споразумение в срок от 15 дни от получаване на предизвестието за изменение, което считат, че е в техен ущърб.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a)  Като цяло подаването на нови или актуализирането на съществуващи стоки или услуги в рамките на посредническите онлайн услуги следва да се счита за ясно утвърдително действие от страна на бизнес ползвателя. Тъй като обаче измененията на общите условия в някои случаи могат да изискват значителни промени от страна на бизнес ползвателя, за да се спазят новите общи условия, бизнес ползвателите не следва да бъдат задължени да оставят своите стоки и услуги без актуализация, например относно съдържанието на услугите, докато бизнес ползвателят се подготвя за спазване на новите общи условия. В случаите, когато срокът на предизвестие е 30 дни, тъй като измененията в общите условия изискват от бизнес ползвателя да извърши значителни технически корекции на своите стоки или услуги, срокът на предизвестие не следва да се счита автоматично за отменен, когато бизнес ползвателят представя нови или актуализирани стоки и услуги. Доставчикът на посреднически онлайн услуги следва да очаква измененията на общите условия да изискват от бизнес ползвателя да извърши значителни технически корекции, когато например цели характеристики на посредническите онлайн услуги, до които бизнес ползвателите са имали достъп, се премахват или добавят, или когато бизнес ползвателите може да се нуждаят от препрограмиране на своите стоки и услуги, за да продължат да работят на платформата. В случаите, когато многобройни промени в общите условия се съобщават едновременно на бизнес ползвателите, само промяната, за която е разумно да се очаква, че ще изисква значителни технически корекции от страна на бизнес ползвателя, следва да подлежи на 30-дневния срок на предизвестие и на изключението за автоматичен отказ от срока на предизвестието.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  С цел да се осигури защитата на бизнес ползвателите, следва да се предвиди възможност за компетентен съд да определи, че общите условия, които не отговарят на приложимите правила, не са обвързващи за бизнес ползвателя с действие ex nunc. Всяка подобна констатация на компетентен съд обаче следва да се отнася единствено до конкретните разпоредби на общите условия, които не отговарят на приложимите правила. Останалите разпоредби следва да останат валидни и изпълними, доколкото те могат да бъдат отделени от разпоредбите, неотговарящи на приложимите правила. Внезапните изменения на съществуващите общи условия могат да доведат до значителни смущения в дейността на бизнес ползвателите. С цел да бъдат ограничени отрицателните последици за бизнес ползвателите и да бъде възпряно подобно поведение, измененията, извършени в нарушение на задължението за предоставяне на определен срок на предизвестие, следва да се считат за нищожни и недействителни, т.е. да се счита, че изобщо не са съществували с действие erga omnes и ex tunc.

(15)  С цел да се осигури защитата на бизнес ползвателите, както и правна сигурност и за двете страни, следва да се предвиди възможност за компетентен съд да определи, че общите условия, които не отговарят на приложимите правила, са нищожни и недействителни с действие ex nunc. Всяка подобна констатация на компетентен съд обаче следва да се отнася единствено до конкретните разпоредби на общите условия, които не отговарят на приложимите правила. Останалите разпоредби следва да останат валидни и изпълними, доколкото те могат да бъдат отделени от разпоредбите, неотговарящи на приложимите правила. Внезапните изменения на съществуващите общи условия могат да доведат до значителни смущения в дейността на бизнес ползвателите. С цел да бъдат ограничени отрицателните последици за бизнес ползвателите и да бъде възпряно подобно поведение, измененията, извършени в нарушение на задължението за предоставяне на определен срок на предизвестие, следва да се считат за нищожни и недействителни, т.е. да се счита, че изобщо не са съществували с действие erga omnes и ex tunc.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Доставчик на посреднически онлайн услуги може да има основателни причини за решението си временно да преустанови или да прекрати предоставяните от него услуги, изцяло или частично, за даден бизнес ползвател, включително чрез прекратяване на предлагането на отделни стоки или услуги на този ползвател или чрез премахване на резултатите от търсенето. Въпреки това, предвид обстоятелството, че такова решение може сериозно да засегне интересите на съответния бизнес ползвател, е необходимо да му бъде предоставена подходяща информация за причините. Изложението на мотивите следва да позволява на бизнес ползвателите да преценяват дали има възможност за обжалване на посоченото решение, с което биха се подобрили техните възможностите при необходимост да потърсят ефективна защита. Изискването за предоставяне на изложение на мотивите следва да спомогне за предотвратяване на неволното премахване на предоставеното от бизнес ползватели онлайн съдържание или за възстановяване на премахнато съдържание, което доставчикът по погрешка е преценил за незаконно в съответствие с Препоръка (ЕС) 2018/334 на Комисията22. В изложението на мотивите следва да се посочи обективното основание (или основания) за решението на доставчика временно да преустанови или да прекрати предоставяните от него услуги, което основание следва да отговаря на предварително определените от този доставчик основания в неговите общи условия, и по пропорционален начин да се изтъкнат конкретните обстоятелства, довели до решението.

(16)  Доставчик на посреднически онлайн услуги може да има основателни причини за решението си временно да преустанови, ограничи или да прекрати предоставяните от него услуги, изцяло или частично, за даден бизнес ползвател, включително чрез прекратяване на предлагането на отделни стоки или услуги на този ползвател или чрез премахване на резултатите от търсенето. Той може също така да има правно задължение да отстранява определено съдържание или временно да преустановява, ограничава или прекратява предоставянето на услугите си изцяло или частично. Въпреки това, предвид обстоятелството, че такова решение може сериозно да засегне интересите на съответния бизнес ползвател, е необходимо той да бъде предварително надлежно информиран за временното преустановяване, ограничаването или прекратяването на предоставянето на услугите, освен в случаите, когато доставчикът на посреднически онлайн услуги има правно задължение незабавно временно да преустанови, ограничи или прекрати услугите си. Възможно е да има случаи, при които доставчикът на посреднически онлайн услуги да не е правно задължен да прекрати услугите си – като в случаите на изтегляне на продукт от пазара, инициирано от органите за надзор на пазара – но да има основателни съмнения относно безопасността на продукт или услуга, за фалшифициране и измама или относно пригодността на продукт или услуга за ненавършили пълнолетие лица. В такива случаи доставчикът на посреднически онлайн услуги следва да може да действа незабавно, за да защити потребителите. Независимо от това в тези изключителни случаи, в които услугите могат да бъдат незабавно временно преустановени, ограничени или прекратени, на бизнес ползвателите винаги следва да бъдат представени мотивите за временното преустановяване, ограничаване или прекратяване на услугата. Изложението на мотивите следва да позволява на бизнес ползвателите да преценяват дали има възможност за обжалване на посоченото решение, с което биха се подобрили техните възможностите при необходимост да потърсят ефективна защита. Изискването за предоставяне на изложение на мотивите следва да спомогне за предотвратяване на неволното премахване на предоставеното от бизнес ползватели онлайн съдържание или за възстановяване на премахнато съдържание, което доставчикът по погрешка е преценил за незаконно в съответствие с Препоръка (ЕС) 2018/334 на Комисията. В някои случаи решението на доставчика на посредническа онлайн услуга се основава на сигнали от трети страни. Конкурентите могат да злоупотребяват с подаването на такива сигнали. В препоръка (ЕС) 2018/334 на Комисията22 се изисква подобни сигнали да бъдат достатъчно точни и адекватно обосновани, за да може получаващият ги доставчик на хостинг услуги да вземе информирано и надлежно решение относно действията, които да бъдат предприети по сигнала. Следователно от доставчиците на посреднически онлайн услуги следва да се изисква да предават на бизнес ползвателя информация относно съдържанието на сигнала в случаите, когато решението им временно да преустановят или прекратят предоставяните от тях услуги се основава на сигнал от трета страна, за да се даде възможност на бизнес ползвателя лесно да опровергае очевидно неотговарящи на истината сигнали. В изложението на мотивите следва да се посочи обективното основание (или основания) за решението на доставчика временно да преустанови или да прекрати предоставяните от него услуги, което основание следва да отговаря на предварително определените от този доставчик основания в неговите общи условия, и по пропорционален начин да се изтъкнат конкретните обстоятелства, довели до решението, освен в случаите, когато доставчикът на посреднически онлайн услуги има правно задължение да не ги разкрива или когато може да покаже, че съответният бизнес ползвател нееднократно е нарушавал приложимите общи условия, което е довело до тяхното временно преустановяване, ограничаване или прекратяване.

__________________

__________________

22 Препоръка (ЕС) 2018/334 на Комисията от 1 март 2018 г. относно мерки за ефективна борба с незаконното съдържание онлайн (ОВ L 63, 6.3.2018 г., стр. 50).

22 Препоръка (ЕС) 2018/334 на Комисията от 1 март 2018 г. относно мерки за ефективна борба с незаконното съдържание онлайн (ОВ L 63, 6.3.2018 г., стр. 50).

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Класирането на стоки и услуги, извършвано от доставчиците на посреднически онлайн услуги, оказва значително въздействие върху потребителския избор, а оттам — и върху търговския успех на бизнес ползвателите, които предлагат тези стоки и услуги на потребителите. Поради това доставчиците на посреднически онлайн услуги следва предварително да набележат основните параметри, определящи класирането, така че да се подобри предвидимостта за бизнес ползвателите, да им се предостави по-ясна представа за начина на функциониране на механизма на класиране и да им се даде възможност да сравняват практиките за класиране на различни доставчици. Понятието „основни параметри“ следва да се разбира като отнасящо се до всички общи критерии, процеси и конкретни сигнали, включени в алгоритмите или другите механизми за промяна или понижаване в класирането. Описанието на основните параметри, определящи класирането, следва също така да включва обяснение на всяка възможност за бизнес ползвателите да оказват активно влияние върху класирането срещу възнаграждение, както и на относителните ефекти от него. Това описание следва да предоставя на бизнес ползвателите подходяща представа за начина, по който механизмът на класиране отчита характеристиките на самите стоки или услуги, предлагани от бизнес ползвателя, и за степента на значимост на тези характеристики за потребителите на конкретните посреднически онлайн услуги.

(17)  Класирането на стоки и услуги, извършвано от доставчиците на посреднически онлайн услуги, оказва значително въздействие върху потребителския избор, а оттам — и върху търговския успех на бизнес ползвателите, които предлагат тези стоки и услуги на потребителите. Поради това доставчиците на посреднически онлайн услуги следва предварително да набележат параметрите, определящи класирането, така че да се подобри предвидимостта за бизнес ползвателите, да им се предостави по-ясна представа за начина на функциониране на механизма на класиране и да им се даде възможност да сравняват практиките за класиране на различни доставчици. В случаите, в които оповестяването на всички параметри в общите условия не е технологически възможно или би имало ефекта на оповестяване на относителната тежест на всички отделни параметри, следва да се представят само основните параметри и причините за тяхното относително значение. Понятието „основни параметри“ следва да се разбира като отнасящо се до всички общи критерии, процеси и конкретни сигнали, включени в алгоритмите или другите механизми за промяна или понижаване в класирането. Описанието на основните параметри, определящи класирането, следва също така да включва обяснение на всяка възможност за бизнес ползвателите да оказват активно влияние върху класирането срещу възнаграждение, както и на относителните ефекти от него. При показване на резултатите посредническата онлайн услуга следва също така да оповести в близост до всяко класиране дали то е било повлияно от диференцирано третиране или пряко или непряко заплащане, договорни отношения или отношения на пряка собственост. Това описание следва да предоставя на бизнес ползвателите подходяща представа за начина, по който механизмът на класиране отчита характеристиките на самите стоки или услуги, предлагани от бизнес ползвателя, и за степента на значимост на тези характеристики за потребителите на конкретните посреднически онлайн услуги. Съгласно предложението на Комисията за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г., Директива 98/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите в ЕС, доставчиците на посреднически онлайн услуги следва да бъдат задължени да предоставят на потребителите информация относно параметрите, определящи класирането. Въпреки че информацията, която се предоставя на потребителя, следва да се представя по ясен и разбираем начин, който е подходящ за нуждите на потребителя, информацията, която се предоставя на бизнес ползвателя и на потребителя, следва във всеки случай да бъде достатъчно подобна, за да се гарантира, че и двете страни – тази, която предлага, и тази, която търси стока или услуга, могат да вземат информирани решения въз основа на прозрачни търсения.

 

__________________

 

 

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  По аналогичен начин класирането на уебсайтове, извършено от доставчиците на онлайн търсачки, и по-конкретно класирането на уебсайтове, чрез които предприятия предлагат стоки и услуги на потребителите, оказва съществено въздействие върху потребителския избор и търговския успех на ползвателите на корпоративни уебсайтове. Поради това доставчиците на онлайн търсачки следва да предоставят описание на основните параметри, определящи класирането, по отношение на всички индексирани уебсайтове включително тези, които се използват от ползвателите на корпоративни уебсайтове, както и други уебсайтове. В допълнение към характеристиките на стоките и услугите и степента на тяхната значимост за потребителите, конкретно при онлайн търсачките посоченото описание следва да предоставя на ползвателите на корпоративни уебсайтове подходяща представа дали са взети под внимание някои от спецификите, свързани с дизайна на използвания уебсайт (например оптимизация за показване на мобилни устройства) и, ако отговорът е утвърдителен, как и в каква степен. При липсата на договорни отношения между доставчиците на онлайн търсачките и ползвателите на корпоративни уебсайтове следва да се осигури лесен и публичен достъп до това описание, публикувано на видно място на уебсайта на съответната онлайн търсачка. За да се осигури предвидимост за ползвателите на корпоративни уебсайтове, описанието следва също така да се актуализира редовно, като се предвиди възможността за лесно идентифициране на всички промени в основните параметри. Макар че при спазването на посоченото изискване за оповестяване на основните параметри, определящи класирането, от доставчиците при никакви обстоятелства не се изисква да разкриват търговски тайни, както са определени в Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета23, предоставеното описание следва да се основава най-малко на действителните данни относно степента на значимост на използваните параметри.

(18)  По аналогичен начин класирането на уебсайтове, извършено от доставчиците на онлайн търсачки, и по-конкретно класирането на уебсайтове, чрез които предприятия предлагат стоки и услуги на потребителите, оказва съществено въздействие върху потребителския избор и търговския успех на ползвателите на корпоративни уебсайтове. Поради това доставчиците на онлайн търсачки следва да предоставят описание на параметрите, определящи класирането, по отношение на всички индексирани уебсайтове включително тези, които се използват от ползвателите на корпоративни уебсайтове, както и други уебсайтове. В случаите, в които оповестяването на всички параметри в общите условия не е технологически възможно или би имало ефекта на оповестяване на относителната тежест на всички отделни параметри, следва да се представят само основните параметри и причините за тяхното относително значение. В допълнение към характеристиките на стоките и услугите и степента на тяхната значимост за потребителите, конкретно при онлайн търсачките посоченото описание следва да предоставя на ползвателите на корпоративни уебсайтове подходяща представа дали са взети под внимание някои от спецификите, свързани с дизайна на използвания уебсайт (например оптимизация за показване на мобилни устройства) и, ако отговорът е утвърдителен, как и в каква степен. При липсата на договорни отношения между доставчиците на онлайн търсачките и ползвателите на корпоративни уебсайтове следва да се осигури лесен и публичен достъп до това описание, публикувано на видно място на уебсайта на съответната онлайн търсачка. За да се осигури предвидимост за ползвателите на корпоративни уебсайтове, описанието следва също така да се актуализира редовно, като се предвиди възможността за лесно идентифициране на всички промени в параметрите. Макар че спазването на посоченото изискване за оповестяване на параметрите, определящи класирането, не следва да засяга Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета23, предоставеното описание следва да се основава най-малко на действителните данни относно степента на значимост на използваните параметри. Наличието на актуално описание на основните параметри ще бъде от полза и за ползвателите, различни от ползвателите на корпоративни уебсайтове на онлайн търсачката. В някои случаи доставчиците на онлайн търсачки могат да решат да повлияят на реда на класирането в конкретен случай или да извадят уебсайт от дадено класиране въз основа на сигнали от трети страни. За разлика от доставчиците на посреднически онлайн услуги, от доставчиците на онлайн търсачки не може да се очаква, поради липсата на договорни отношения между страните, да уведомяват пряко ползвателите на корпоративни уебсайтове за прекратяване на предлагането или промяна в реда на класирането поради получен сигнал. Независимо от това корпоративният бизнес ползвател следва да може да провери сигнала, който е довел до промяна в класирането или прекратяване на предлагането в конкретен случай чрез запознаване със съдържанието на уведомлението в публично достъпна онлайн база данни. Това би допринесло за намаляване на евентуалните злоупотреби със сигнали за прекратяване на предлагането от страна на конкуренти.

__________________

__________________

23 Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване (ОВ L 157, 15.6.2016 г., стр. 1).

23 Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване (ОВ L 157, 15.6.2016 г., стр. 1).

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18a)  За да могат бизнес ползвателите да се възползват от информацията относно параметрите на класирането, то следва да отразява действителното и непроизволното прилагане на тези параметри, както и относителното значение на параметрите, които доставчиците на посреднически онлайн услуги и интернет търсачките оповестяват. Например, ако няколко бизнес ползватели са в съпоставимо положение по отношение на параметрите, които доставчикът е оповестил като определящи реда на класирането, те следва да могат да очакват класирането да отразява тяхната сходна ситуация по отношение на тези параметри.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 18 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18б)  Доставчиците на онлайн търсачки често позволяват класирането на резултатите от търсенето да бъде повлияно от формите на заплащането от страна на ползвателите на корпоративни уебсайтове. Подробностите относно подобни практики следва да бъдат ясно публично оповестени, за да могат ползвателите на корпоративни уебсайтове и потребителите да са наясно с отражението на заплащането върху реда на класирането. Независимо от това резултатите от търсенето, чието място в класирането е повлияно от формите на заплащане, следва да са с ясно обозначение, което да ги разграничава от другите резултати на търсенето, при които няма заплащане.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Когато доставчик на посреднически онлайн услуги предлага на потребителите определени стоки или услуги чрез собствените си посреднически онлайн услуги или чрез контролиран от него бизнес ползвател, този доставчик може да се конкурира пряко с други бизнес ползватели на посредническите му услуги, които не са под негов контрол. В тези специални случаи е важно доставчикът на посреднически онлайн услуги да действа по прозрачен начин и да осигурява описание на всяко диференцирано третиране — чрез правни, търговски или технически средства — което би могъл да предоставя по отношение на предлаганите от него стоки или услуги в сравнение с тези, предлагани от бизнес ползвателите. За да се гарантира пропорционалност, това задължение следва да се прилага по-скоро на равнището на посредническите онлайн услуги като цяло, отколкото по отношение на отделните стоки или услуги, предлагани чрез такива посреднически услуги.

(19)  Когато самият доставчик на посреднически онлайн услуги или доставчик на онлайн търсачки предлага на потребителите определени стоки или услуги чрез собствените си посреднически онлайн услуги или чрез контролиран от него бизнес ползвател, този доставчик може да се конкурира пряко с други бизнес ползватели на посредническите му услуги, които не са под негов контрол, което може да даде на този доставчик икономически стимули и възможност да използва контрола си върху онлайн посредническата услуга или онлайн търсачката, за да осигурява технически или икономически предимства за собственото си предлагане, или за предлаганите от контролиран от него бизнес ползвател стоки и услуги, които може да отказва на конкурентните бизнес потребители. Подобно поведение би могло да подкопае лоялната конкуренция и да ограничи избора на потребителите. В тези специални случаи е важно доставчикът на посреднически онлайн услуги или на онлайн търсачки да действа по прозрачен начин и да осигурява описание на всяко диференцирано третиране — чрез правни, търговски или технически средства, като настройки по подразбиране — по отношение на предлаганите от него стоки или услуги в сравнение с тези, предлагани от бизнес ползвателите. Стоките или услугите на доставчик на посреднически онлайн услуги или на онлайн търсачки следва да се разглеждат като конкурентни на тези на неговите бизнес ползватели, когато стоките или услугите може да се считат за взаимнозаменяеми или заменяеми от потребителите, използващи посредническата онлайн услуга.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a)  Въпреки това всяко такова диференцирано третиране при посреднически онлайн услуги следва да бъде позволено само ако доставчикът на посреднически онлайн услуги е в състояние да го обоснове обективно в съответствие с общите принципи на правото на Съюза, като например пропорционалност, правна сигурност и общи принципи, произтичащи от Хартата на основните права. Освен това диференцираното третиране трябва да бъде недискриминационно спрямо всички други бизнес ползватели, които предлагат стоки или услуги чрез посредническите онлайн услуги, и диференцираното третиране не следва да пречи на потребителите да продължават да избират и използват стоките и услугите, които предпочитат измежду конкурентните стоки и услуги, които се предлагат чрез посреднически онлайн услуги.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 19 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19б)  Някои практики може категорично да се считат за нелоялни при всички обстоятелства. Тези практики са изброени в приложение I към настоящото предложение. Обсерваторията по платформите на ЕС следва постоянно да следи за прилагането на практиките от този списък и ефекта им върху пазара и да препоръчва актуализации на Комисията.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Възможността за достъп до данни — включително на лични данни — и за тяхното използване може да бъде важен фактор при създаването на стойност в контекста на икономиката на онлайн платформите. Във връзка с това е важно доставчиците на посреднически онлайн услуги да предоставят на бизнес ползвателите ясно описание на обхвата, естеството и условията на техния достъп до определени категории данни и използването им. Описанието следва да бъде пропорционално и може да се основава по-скоро на общи условия за достъп, отколкото на изчерпателно определяне на самите данни или категории данни, за да се даде възможност на бизнес ползвателите да разберат дали могат да използват данните, за да повишават създаването на стойност, включително чрез евентуална употреба на услуги за данни на трети страни. Обработването на лични данни следва да се извършва при спазване на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета24.

(20)  Възможността за достъп до данни — включително на лични данни — и за тяхното използване може да бъде важен фактор при създаването на стойност в контекста на икономиката на онлайн платформите. Във връзка с това е важно доставчиците на посреднически онлайн услуги да предоставят на бизнес ползвателите ясно описание на обхвата, естеството и условията на техния достъп до определени категории данни и използването им. Описанието следва да бъде пропорционално и може да се основава по-скоро на общи условия за достъп, отколкото на изчерпателно определяне на самите данни или категории данни, за да се даде възможност на бизнес ползвателите да разберат дали могат да използват данните, за да повишават създаването на стойност, включително чрез евентуална употреба на услуги за данни на трети страни. С настоящия регламент се изисква доставчиците на онлайн посреднически услуги да бъдат прозрачни по отношение на данните, които предоставят на своите бизнес ползватели, но не се установява изискване за предаване на лични или нелични данни на бизнес ползвателите, с изключение на определени данни, свързани с рейтингите на бизнес ползвателите и отзивите за тях, които бизнес ползвателите трябва да могат да получават в обобщен и анонимизиран вид. Във всички случаи обработването на лични данни следва да се извършва при спазване на правната рамка на Съюза относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно зачитането на неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения, и по-специално на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета24, Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

__________________

__________________

24 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (текст от значение за ЕИП), ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

24 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (текст от значение за ЕИП), ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20a)  В съответствие с Регламент (ЕО) № 2016/679 потребителят има право да получи отнасящите се до него лични данни, които е предоставил на администратор, като например доставчик на посреднически онлайн услуги, в структуриран, широко използван и машинночетим формат и има право да предава тези данни на друг администратор, като например бизнес ползвател на доставчик на посреднически онлайн услуги.

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 20 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20б)  Бизнес ползвателите следва да могат да получават анонимизирана информация относно своята онлайн репутация, т.е. рейтингите и отзивите, събрани при един доставчик на посреднически онлайн услуги, за да могат да получават по-добра представа за стойността на своята търговска марка и да имат възможност да подобряват работата си на онлайн платформата. Следва да се осигурят инструменти за получаване на обратна връзка от страна на бизнес ползвателите относно тяхната репутация, което би било първа стъпка към създаване на условия за по-голяма конкуренция между бизнес ползвателите, което от своя страна би предоставило на потребителите достъп до по-широк информиран избор.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 20 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20в)  Някои органи за защита на конкуренцията както в Съюза, така и извън него, са започнали или заявили намерение да започнат разследвания на случаи, при които доставчици на посреднически онлайн услуги са използвали своята двойна позиция като пазар и предприятие, предлагащо стоки или услуги на същия този пазар, за да придобият или да злоупотребяват с господстващо положение. Достъпът на доставчика на онлайн посреднически услуги до данните, генерирани от сделките на бизнес ползвател, може да позволи на доставчика на онлайн посреднически услуги да се конкурира с бизнес ползвателя въз основа на данните. За да се гарантира справедливост, на доставчика на онлайн посредническа услуга не следва да бъде позволено да разкрива пред трети страни данните, генерирани от сделките на бизнес ползвател, за търговски цели, включително в рамките на собствената си корпоративна структура, без съгласието на бизнес ползвателя, освен в случаите, когато доставчикът на онлайн посреднически услуги е обвързан с правно задължение да оповестява данни, генерирани от сделките на бизнес ползвател.

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  В определени случаи доставчиците на посреднически онлайн услуги могат да предвидят в общите си условия ограничения за възможността на бизнес ползвателите да предлагат на потребителите стоки или услуги при по-благоприятни условия чрез други средства, различни от посочените посреднически онлайн услуги. В тези случаи съответните доставчици следва да определят основанията за посочените ограничения, по-конкретно във връзка с основните икономически, търговски и правни съображения за тяхното налагане. Независимо от това задължението за прозрачност не следва да се тълкува като засягащо преценката на законосъобразността на тези ограничения по силата на други правни актове на Съюза или на държавите членки в съответствие с правото на Съюза, включително в областта на конкуренцията и нелоялните търговски практики, както и прилагането на това право.

(21)  Доставчиците на посреднически онлайн услуги не следва да ограничават възможността на бизнес ползвателите да предлагат на потребителите същите стоки и услуги при различни или при същите условия чрез други посреднически онлайн услуги. В определени случаи доставчиците на посреднически онлайн услуги могат да ограничават възможността на бизнес ползвателите да предлагат на потребителите стоки или услуги при различни условия чрез други средства, различни от посочените посреднически онлайн услуги. В тези случаи съответните доставчици следва да определят основанията за посочените ограничения, по-конкретно във връзка с основните икономически, търговски и правни съображения за тяхното налагане, и да гарантират, че ограничението е пропорционално. Независимо от това ограничаването на възможността на бизнес ползвателите да предлагат стоки или услуги на потребителите при различни условия чрез средства, различни от посреднически онлайн услуги, може да бъде забранено или ограничено от държавите членки с техните национални правила, приети в съответствие с правото на Съюза.

Изменение    36

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  С цел да се осигури възможност за достъп до незабавна, подходяща и ефективна защита за бизнес ползвателите — включително за тези, чието използване на съответните посреднически онлайн услуги може да е било временно преустановено или прекратено — доставчиците на посреднически онлайн услуги следва да предвидят вътрешна система за обработка на жалби. С тази система следва да се гарантира, че по отношение на значителен дял от жалбите е възможно постигането на решение на двустранна основа между доставчика на посредническите онлайн услуги и съответния бизнес ползвател. Същевременно задължението за доставчиците на посреднически онлайн услуги да публикуват информация относно функционирането и ефективността на своята вътрешна система за обработка на жалби следва да дава представа на бизнес ползвателите за видовете проблеми, които могат да възникнат в контекста на предоставянето на различните посреднически онлайн услуги и за възможността да бъде постигнато своевременно и ефективно решение на двустранна основа.

(22)  С цел да се осигури възможност за достъп до незабавна, подходяща и ефективна защита за бизнес ползвателите — включително за тези, чието използване на съответните посреднически онлайн услуги може да е било временно преустановено или прекратено — доставчиците на посреднически онлайн услуги следва да предвидят вътрешна система за обработка на жалби. Тази система следва да бъде прозрачна, основана на принципите на равно третиране и недискриминационна и с нея следва да се гарантира, че по отношение на значителен дял от жалбите е възможно постигането на решение на двустранна основа между доставчика на посредническите онлайн услуги и съответния бизнес ползвател в рамките на разумен срок от време. Доставчиците на посреднически онлайн услуги могат да оставят в сила решението, което са взели, докато трае разглеждането на жалбата. Опитите за постигане на споразумение чрез вътрешната система за обработка на жалби не засяга правата на доставчиците на посреднически онлайн услуги и на съответните бизнес ползватели да започнат съдебно производство във всеки един момент по време на или след процедурата по обработване на жалбата. Освен това доставчиците на посреднически онлайн услуги следва редовно да публикуват информация относно функционирането и ефективността на своята вътрешна система за обработка на жалби, за да имат бизнес ползвателите представа за основните видове проблеми, които могат да възникнат в контекста на предоставянето на различните посреднически онлайн услуги и за възможността да бъде постигнато своевременно и ефективно решение на двустранна основа.

Изменение    37

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Целта на предвидените в настоящия регламент изисквания по отношение на вътрешните системи за обработка на жалби е да се осигури разумна степен на гъвкавост за доставчиците на посреднически онлайн услуги при прилагането на тези системи и разглеждането на индивидуални жалби, така че административната тежест да бъде сведена до минимум. Тези вътрешни системи за обработка на жалби следва също така да позволяват на доставчиците на посреднически онлайн услуги при необходимост да предприемат пропорционални действия спрямо всеки евентуален случай на недобросъвестно използване на тези системи от страна на някои бизнес ползватели. В случаите, различни от предполагаемо неизпълнение на правните задължения по настоящия регламент, вътрешните системи за обработка на жалби не следва да бъдат задействани по жалби, отнасящи се само до незначителни отрицателни последици за съответния бизнес ползвател. Що се отнася до разходите, необходими за установяването и функционирането на тези системи, по силата на съответните разпоредби от Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията25 е целесъобразно от въпросните задължения да бъдат освободени доставчиците на посреднически онлайн услуги, които са малки предприятия.

(23)  Целта на предвидените в настоящия регламент изисквания по отношение на вътрешните системи за обработка на жалби е да се осигури разумна степен на гъвкавост за доставчиците на посреднически онлайн услуги при прилагането на тези системи и разглеждането на индивидуални жалби, така че административната тежест да бъде сведена до минимум. Тези вътрешни системи за обработка на жалби следва също така да позволяват на доставчиците на посреднически онлайн услуги при необходимост да предприемат пропорционални действия спрямо всеки евентуален случай на недобросъвестно използване на тези системи от страна на някои бизнес ползватели. В случаите, различни от предполагаемо неизпълнение на правните задължения по настоящия регламент, вътрешните системи за обработка на жалби не следва да бъдат задействани по жалби, отнасящи се само до незначителни последици за съответния бизнес ползвател. Що се отнася до разходите, необходими за установяването и функционирането на тези системи, по силата на съответните разпоредби от Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията25 е целесъобразно от въпросните задължения да бъдат освободени доставчиците на посреднически онлайн услуги, които са малки предприятия.

__________________

__________________

25 Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

25 Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Изменение    38

Предложение за регламент

Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23a)  Използването на думата „вътрешни“ не следва да се разбира като изключващо възможността за делегиране на вътрешна система за обработка на жалби на външен доставчик на услуги или на друга корпоративна структура, при условие че операторът има пълни правомощия и способност да гарантира съответствието на вътрешната система за обработка на жалби с изискванията на настоящия регламент.

Изменение    39

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Медиацията може да предложи средство за решаването на споровете между доставчиците на посреднически онлайн услуги и техните бизнес ползватели по задоволителен начин и без прибягване до съдебно производство, което рискува да е продължително и скъпо. Поради това използването на медиация следва да бъде улеснено от доставчиците на посреднически онлайн услуги чрез посочването на медиатори, към които са готови да се обърнат. Медиаторите, които предоставят своите услуги от място извън територията на Съюза, следва да бъдат посочвани само когато се гарантира, че използването на техните услуги няма по никакъв начин да лиши съответните бизнес ползватели от правната защита, която им се полага съгласно правото на Съюза или на държавите членки, включително изискванията на настоящия регламент и приложимото право относно защитата на личните данни и търговските тайни. С цел да бъдат достъпни, справедливи и възможно най-бързи, ефикасни и ефективни, посочените медиатори следва да отговарят на определени критерии.

(24)  Медиацията може да предложи средство за решаването на споровете между доставчиците на посреднически онлайн услуги и техните бизнес ползватели по задоволителен начин и без прибягване до съдебно производство, което рискува да е продължително и скъпо. Поради това използването на медиация следва да бъде улеснено от доставчиците на посреднически онлайн услуги чрез посочването на медиатори, към които са готови да се обърнат. Медиаторите, които предоставят своите услуги от място извън територията на Съюза, следва да бъдат посочвани само когато се гарантира, че използването на техните услуги няма по никакъв начин да лиши съответните бизнес ползватели от правната защита, която им се полага съгласно правото на Съюза или на държавите членки, включително изискванията на настоящия регламент и приложимото право относно защитата на личните данни и търговските тайни. С цел да бъдат достъпни, справедливи и възможно най-бързи, ефикасни и ефективни, всички посочени медиатори следва да отговарят на определени критерии. Медиаторите следва да бъдат насърчавани да разрешават спорове възможно най-кратък разумен срок.

Изменение    40

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Доставчиците на посреднически онлайн услуги следва да поемат разумен дял от общите разходи за медиация, като се вземат под внимание всички значими аспекти по разглеждания случай. За тази цел медиаторът следва да предложи какъв дял би бил разумен при конкретните обстоятелства. При никакви обстоятелства обаче този дял не може да е по-малък от половината от общите разходи.

(25)  Доставчиците на посреднически онлайн услуги следва да поемат разумен дял от общите разходи за медиация, като се вземат под внимание всички значими аспекти по разглеждания случай. За тази цел медиаторът следва да предложи какъв дял би бил разумен при конкретните обстоятелства. При никакви обстоятелства обаче за доставчиците на посреднически онлайн услуги този дял не може да е по-малък от половината от общите разходи, освен когато медиаторът определи, че бизнес ползвателят, който е представил случая, не е действал добросъвестно.

Изменение    41

Предложение за регламент

Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25a)  Тъй като от доставчиците на онлайн посреднически услуги следва винаги да се изисква да посочат медиаторите, с които желаят да се ангажират, и те следва да бъдат задължени да участват в медиацията добросъвестно, задължението за медиация следва да бъде установено по начин, който предотвратява злоупотреба със системата за медиация от страна на бизнес ползвателите. Като такива бизнес ползвателите следва също да бъдат задължени да участват в медиацията добросъвестно. Освен това, когато бизнес ползвател е представил поредица от повтарящи се случаи, по които не е постигнато решаване на спора, или когато бизнес ползвател представи случай, по въпрос, по който преди това е действал недобросъвестно в процеса на медиация, доставчикът на посредническата онлайн услуга по изключение не следва да бъде задължен да участва в процедура по медиация с въпросния бизнес ползвател. Тези изключения не следва да ограничават възможността на бизнес ползвателя да представя случаи за медиация, когато според медиатора предметът на медиацията не е свързан с предишните случаи.

Изменение    42

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  С цел да се улесни уреждането на спорове относно предоставянето на посреднически онлайн услуги, като се използва медиация в Съюза, Комисията следва да насърчава учредяването на специализирани организации, предлагащи услуги по медиация, каквито организации понастоящем не съществуват. Участието на медиатори със специализирани познания в областта на посредническите онлайн услуги, онлайн търсачките и конкретните сектори, в които се предоставят тези услуги, следва да повиши доверието на двете страни в процеса на медиация и да увеличи вероятността той да доведе до бързи, справедливи и задоволителни резултати.

(26)  С цел да се улесни уреждането на спорове относно предоставянето на посреднически онлайн услуги, като се използва медиация в Съюза, Комисията, заедно с държавите членки, насърчава учредяването на специализирани организации, предлагащи услуги по медиация, каквито организации понастоящем не съществуват. Участието на медиатори със специализирани познания в областта на посредническите онлайн услуги, онлайн търсачките и конкретните сектори, в които се предоставят тези услуги, следва да повиши доверието на двете страни в процеса на медиация и да увеличи вероятността той да доведе до бързи, справедливи и задоволителни резултати.

Изменение    43

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Редица фактори — например ограничените финансови средства, страхът от ответни мерки и изключителният избор на приложимо право и орган за решаване на спорове, определени в общите условия — могат да ограничат ефективността на съществуващите възможности за получаване на защита по съдебен път, особено когато се налага бизнес ползвателите или ползвателите на корпоративни уебсайтове да действат самостоятелно и да бъдат идентифицирани. С оглед на ефективното прилагане на настоящия регламент организациите и сдруженията, представляващи бизнес ползвателите или ползвателите на корпоративни уебсайтове, както и някои публични органи в държавите членки, следва да разполагат с възможността да сезират националните съдилища. Целта на това сезиране е да се прекратят или забранят нарушения на правилата, установени в настоящия регламент, и да се предотвратят бъдещите вреди, които биха могли да застрашат устойчивите бизнес отношения в икономиката на онлайн платформите. С цел да се гарантира, че организациите или сдруженията упражняват това право ефективно и по подходящ начин, те следва да отговарят на някои критерии. Предвид особения статут на съответните публични органи в държавите членки, в които са учредени такива органи, следва единствено да се изисква те да бъдат натоварени с конкретното задължение — в съответствие с приложимите правила на националното законодателство — да извършват посоченото сезиране в името на колективния интерес на съответните страни или в общ интерес, без да е необходимо посочените критерии да се прилагат по отношение на тези публични органи. Това сезиране не следва по никакъв начин да засяга правата на бизнес ползвателите и ползвателите на корпоративни уебсайтове да предприемат съдебни действия на индивидуална основа.

(27)  Редица фактори — например ограничените финансови средства, страхът от ответни мерки и изключителният избор на приложимо право и орган за решаване на спорове, определени в общите условия — могат да ограничат ефективността на съществуващите възможности за получаване на защита по съдебен път, особено когато се налага бизнес ползвателите или ползвателите на корпоративни уебсайтове да действат самостоятелно и да бъдат идентифицирани. С оглед на ефективното прилагане на настоящия регламент организациите и сдруженията, представляващи бизнес ползвателите или ползвателите на корпоративни уебсайтове, както и някои публични органи в държавите членки, следва да разполагат с възможността да сезират националните съдилища. Целта на това сезиране е да се прекратят или забранят нарушения на правилата, установени в настоящия регламент, и да се предотвратят бъдещите вреди, които биха могли да застрашат устойчивите бизнес отношения в икономиката на онлайн платформите, включително тези отнасящи се до МСП и микропредприятията. С цел да се гарантира, че организациите или сдруженията упражняват това право ефективно и по подходящ начин, те следва да отговарят на някои критерии, по-специално свързани с прозрачността на финансирането. От държавите членки следва да се изисква да създадат или да посочат такива публични органи. По отношение на съответните публични органи следва единствено да се изисква те да бъдат натоварени с конкретното задължение — в съответствие с приложимите правила на националното законодателство — да извършват посоченото сезиране в името на колективния интерес на съответните страни или в общ интерес, без да е необходимо посочените критерии да се прилагат по отношение на тези публични органи. Това сезиране не следва по никакъв начин да засяга правата на бизнес ползвателите и ползвателите на корпоративни уебсайтове да предприемат съдебни действия на индивидуална основа.

Изменение    44

Предложение за регламент

Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27a)  Нарушенията на разпоредбите на настоящия регламент в някои случаи ще изискват бързо и гъвкаво принудително изпълнение. Правоприлагащите органи, създадени или определени от държавите членки, следва да отговарят за адекватното и ефективно прилагане на настоящия регламент. Правоприлагащите органи следва да бъдат създадени в допълнение към процедурата за съдебни производства от представителните организации, асоциации или публични органи, предвидени от настоящия регламент. Взетите решения от правоприлагащите органи могат да бъдат оспорени по съдебен ред съгласно съответното национално законодателство.

Изменение    45

Предложение за регламент

Съображение 27 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27б)  Необходим е задълбочен мониторинг на прилагането на настоящия регламент. Държавите членки следва да определят национални органи, които да изискват съответната информация, необходима за мониторинга и изпълнението на настоящия регламент, от доставчиците на посреднически онлайн услуги и на онлайн търсачки. Събраната информация от тези органи следва да се предоставя при поискване на Комисията и на Обсерваторията на ЕС по платформите.

Изменение    46

Предложение за регламент

Съображение 28 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28a)  С цел осигуряване на прозрачност и отчетност и поради предвидените задачи и роля, в рамките на настоящия регламент на Обсерваторията на ЕС по платформите следва да бъде предоставена роля в допълнение към ролята ѝ на експертна група, определена с Решение (2018)2393 на Комисията. Обсерваторията следва да изпълнява независимо и в обществен интерес задачите, възложени ѝ съгласно настоящия регламент, а за да се гарантира това, членовете ѝ следва да се включват широк кръг независими експерти с доказана компетентност и опит в икономиката на онлайн платформите.

Изменение    47

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  Комисията следва да извършва периодична оценка на настоящия регламент, с цел да се определи необходимостта от изменения в контекста на съответните технологични или пазарни промени.

(29)  Комисията следва да извършва периодична оценка на настоящия регламент и да следи отблизо неговото въздействие върху икономиката на онлайн платформите, с цел да се определи необходимостта от изменения в контекста на съответните технологични или пазарни промени, и след оценката да вземе необходимите мерки. Тъй като секторът ще се развива бързо през следващите години, би могло да бъде целесъобразно настоящият регламент да бъде последван от по-нататъшно и по-императивно законодателство, ако се установи, че разпоредбите за прозрачност и справедливост, определени в настоящия регламент, не са достатъчни за справяне с бъдещи дисбаланси и нелоялни търговски практики.

Изменение    48

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  Тъй като целта на настоящия регламент — а именно да се осигури справедлива, предвидима, устойчива и надеждна онлайн бизнес среда в рамките на вътрешния пазар, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради своя мащаб и последици може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(31)  Тъй като целта на настоящия регламент — а именно да се осигури ясна, справедлива, предвидима, устойчива и надеждна онлайн бизнес среда в рамките на вътрешния пазар, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради своя мащаб и последици може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

Изменение    49

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  Целесъобразно е да се поясни, че настоящият регламент не следва да засяга прилагането на съответните правила от правото на Съюза, приложими в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси, конкуренцията, защитата на потребителите, електронната търговия и финансовите услуги.

(32)  Целесъобразно е да се поясни, че настоящият регламент не следва да засяга прилагането на съответните правила от правото на Съюза, приложими в области като съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси, конкуренцията, защитата на потребителите, електронната търговия и финансовите услуги, и че той не засяга приетите в съответствие със законодателството на Съюза национални правила срещу нелоялните търговски практики.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С настоящия регламент се определят правила, които гарантират предоставянето на подходящо равнище на прозрачност и ефективни възможности за защита на бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги и на ползвателите на корпоративни уебсайтове във връзка с онлайн търсачките.

1.  С настоящия регламент се определят правила, които гарантират предоставянето на подходящо равнище на прозрачност, справедливост и ефективни възможности за защита на бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги и на ползвателите на корпоративни уебсайтове във връзка с онлайн търсачките.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Настоящият регламент се прилага по отношение на посредническите онлайн услуги и онлайн търсачките, предоставяни или предлагани съответно на бизнес ползвателите и на ползвателите на корпоративни уебсайтове, които са установени или пребивават в Съюза и които предлагат стоки или услуги на потребителите в Съюза с помощта на онлайн търсачки или посреднически онлайн услуги, независимо от мястото на установяване или на пребиваване на доставчиците на тези услуги.

2.  Настоящият регламент се прилага по отношение на посредническите онлайн услуги и онлайн търсачките, предоставяни или предлагани съответно на бизнес ползвателите и на ползвателите на корпоративни уебсайтове, които са установени или пребивават в Съюза и които предлагат стоки или услуги на потребителите в Съюза с помощта на онлайн търсачки или посреднически онлайн услуги, независимо от мястото на установяване или на пребиваване на доставчиците на тези услуги и независимо от приложимото в други случаи право.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Задълженията, определени за доставчиците на посреднически онлайн услуги в настоящия регламент, се прилагат за доставчиците на съпътстващи операционни системи, когато самата операционна система действа като посредническа онлайн услуга по смисъла на член 2, параграф 2.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Настоящият регламент не се прилага за платежните онлайн услуги, рекламните сървъри или онлайн рекламните борси, които нямат за цел улесняването на встъпването в преки търговски отношения и при които не се изискват договорни отношения с потребителите.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2в.  Настоящият регламент не засяга правото на Съюза и приетите в съответствие със законодателството на Съюза национални правила срещу нелоялните търговски практики.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  „бизнес ползвател“ означава всяко физическо или юридическо лице, което използва посреднически онлайн услуги, за да предлага на потребителите стоки или услуги, свързани с неговата търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия;

(1)  „бизнес ползвател“ означава всяко физическо или юридическо лице, което използва посреднически онлайн услуги, за да предлага на потребителите стоки или услуги, свързани с неговата търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия, включително частни лица, които лично извършват дейност като търговци чрез посреднически онлайн услуги;

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  позволяват на бизнес ползвателите да предлагат на потребителите стоки или услуги, така че да се улесни встъпването в преки търговски отношения между посочените бизнес ползватели и потребителите, без значение от мястото на окончателно сключване на сделката;

б)  позволяват на бизнес ползвателите да предлагат на потребителите стоки или услуги, така че да се улесни встъпването в преки търговски отношения между посочените бизнес ползватели и потребителите, освен ако услугата да улесняват встъпването в преки търговски отношения между тези бизнес ползватели и потребителите е само от странично естество;

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  „съпътстващи операционни системи“ означава софтуер, който отговаря на всяко едно от следните изисквания:

 

a)  съпътстващата операционна система осигурява основното функциониране на преносимо устройство или свързан високоговорител;

 

б)  тя е тясно свързана с посредническа онлайн услуга, контролираща основния канал, чрез който на операционната система могат да се инсталират приложения;

 

в)  разработването и актуализирането на операционната система се осигурява или контролира пряко или косвено от доставчика на свързаната посредническа онлайн услуга;

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 3 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б)  „доставчик на съпътстващи операционни системи“ означава всяко физическо или юридическо лице, което предоставя или предлага предоставяне на съпътстващи операционни системи;

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  „онлайн търсачка“ означава цифрова услуга, която дава възможност на ползвателите на интернет да извършват търсене по правило на всички уебсайтове или уебсайтове на даден език въз основа на запитване по всякакви теми под формата на ключова дума, израз или друг вид въведени данни, в отговор на което тя подава интернет връзки, съдържащи информация, свързана с исканото съдържание;

(5)  „онлайн търсачка“ означава цифрова услуга, която дава възможност на ползвателите на интернет да въвеждат запитвания и да извършват търсене по правило на всички уебсайтове или уебсайтове на даден език въз основа на запитване по всякакви теми под формата на ключова дума, гласово запитване, израз или друг вид въведени данни, в отговор на което тя подава резултати, съдържащи информация, свързана с исканото съдържание;

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  „ползвател на корпоративни уебсайтове“ означава всяко физическо или юридическо лице, което използва уебсайтове, за да предлага на потребителите стоки или услуги, свързани с неговата търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия;

(7)  „ползвател на корпоративни уебсайтове“ означава всяко физическо или юридическо лице, което използва онлайн интерфейс, т.е. всякакъв софтуер, включително уебсайтове и мобилни приложения, за да предлага на потребителите стоки или услуги, свързани с неговата търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия;

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  „класиране“ означава относителната приоритетна позиция на стоките или услугите, които бизнес ползвателите предлагат на потребителите чрез посреднически онлайн услуги, или на уебсайтовете, индексирани за потребителите от онлайн търсачки, които са представени, организирани или съобщени на посочените потребители съответно от доставчиците на посреднически онлайн услуги или от доставчиците на онлайн търсачки, независимо от техническите средства, използвани за това представяне, организиране или съобщаване;

(8)  „класиране“ означава относителната приоритетна позиция на стоките или услугите, които бизнес ползвателите предлагат на потребителите чрез посреднически онлайн услуги, или на уебсайтовете, индексирани от онлайн търсачки, които са представени, организирани или съобщени съответно от доставчиците на посреднически онлайн услуги или от доставчиците на онлайн търсачки, независимо от техническите средства, използвани за това представяне, организиране или съобщаване;

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  „общи условия“ означава всички условия, изисквания, клаузи и друга информация — независимо от тяхното наименование или форма — които уреждат договорните отношения между доставчика на посредническите онлайн услуги и бизнес ползвателите на тези услуги и които се определят едностранно от посочения доставчик.

(10)  „общи условия“ означава всички условия, изисквания, клаузи и друга информация — независимо от тяхното наименование или форма — които уреждат договорните отношения между доставчика на посредническите онлайн услуги и бизнес ползвателите на тези услуги.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 10 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  „съпътстващи стоки и услуги“ означава стоки и услуги, предлагани на потребителя преди извършването на сделка, инициирана в рамките на посредническа онлайн услуга, в допълнение към основната стока или услуга, предлагана от бизнес ползвателя чрез посредническата онлайн услуга.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 10 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10б)  „медиация“ означава всяка структурирана процедура по смисъла на член 3, буква а от Директива (ЕС) 2008/52 на Европейския парламент и на Съвета;

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 10 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10в)  „Обсерватория на ЕС по платформите“ означава Обсерваторията на ЕС по икономика на онлайн платформите, създадена в съответствие с Решение C (2018) 2393 на Комисията.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 2а

 

Задължения за недопускане на заобикаляне на разпоредбите

 

Доставчиците на посреднически онлайн услуги не използват никакъв софтуер или услуги, включително съпътстващи операционни системи, които самите те осигуряват или контролират, за заобикаляне на задълженията, определени за доставчиците на посреднически онлайн услуги в рамките на настоящия регламент.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-a)  включват единствено справедливи и пропорционални клаузи;

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  са изложени ясно и недвусмислено

a)  са изложени ясно и разбираемо;

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  установяват обективните основания за решенията за временно преустановяване или прекратяване, изцяло или частично, на предоставяните от тях посреднически онлайн услуги за бизнес ползвателите.

в)  установяват недискриминационните основания за решенията за временно преустановяване, прекратяване или налагане на всякакъв друг вид ограничение, изцяло или частично, на предоставяните от тях посреднически онлайн услуги за бизнес ползвателите;

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  включват информация относно всякакви допълнителни канали за дистрибуция и потенциални свързани програми, чрез които доставчикът на посреднически онлайн услуги би могъл да разпространява стоки и услуги, предлагани от бизнес ползвателя;

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб)  включват обща информация относно въздействието на общите условия върху собствеността и контрола върху правата на интелектуална собственост.

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Общите условия или съдържащите се в тях конкретни разпоредби, които не изпълняват изискванията по параграф 1, не могат да бъдат обвързващи за съответния бизнес ползвател, ако това неизпълнение е било установено от компетентен съд.

2.  Общите условия или съдържащите се в тях конкретни разпоредби, които не изпълняват изискванията по параграф 1, се считат за нищожни, ако това неизпълнение е било установено от компетентен съд.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Доставчиците на посреднически онлайн услуги уведомяват съответните бизнес ползватели за всяко предвидено изменение на своите общи условия.

Доставчиците на посреднически онлайн услуги уведомяват на траен носител съответните бизнес ползватели за всяко изменение на своите общи условия.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предвидените изменения не могат да се прилагат, преди да е изтекъл срокът на съответното предизвестие, който трябва да е разумен и пропорционален на естеството и степента на предвидените изменения и на техните последици за съответния бизнес ползвател. Срокът на предизвестието трябва да е най-малко 15 дни от датата, на която доставчикът на посреднически онлайн услуги е уведомил съответните бизнес ползватели за предвидените изменения.

Измененията не могат да се прилагат, преди да е изтекъл срокът на съответното предизвестие, който трябва да е разумен и пропорционален на естеството и степента на измененията и на техните последици за съответния бизнес ползвател. Срокът на предизвестието трябва да е най-малко 15 дни от датата, на която доставчикът на посреднически онлайн услуги е уведомил съответните бизнес ползватели за измененията. Ако измененията изискват от бизнес ползвателя да направи значителни технически корекции на своите стоки или услуги, този период ще бъде най-малко 30 дни. Бизнес ползвателят има право да прекрати своето споразумение в рамките на 15 дни от получаване на предизвестието, когато тези изменения са в негов ущърб.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

По време на 15-дневния срок на предизвестието, подаването на нови или актуализирането на съществуващи стоки или услуги в рамките на посредническата онлайн услуга се счита за ясно утвърдително действие за отказ от срока на предизвестие.

 

В случаите, когато срокът на предизвестие е 30 дни, тъй като измененията в общите условия изискват от бизнес ползвателя да извърши значителни технически корекции на своите стоки или услуги, срокът на предизвестие не се счита за автоматично отменен, когато бизнес ползвателят представя нови или актуализирани стоки и услуги.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Параграф 3 не се прилага в случаите, когато по отношение на доставчика на посреднически онлайн услуги се прилага правно задължение, изискващо от него да измени своите общи условия по начин, който не му позволява да спази срока на предизвестието, посочен в параграф 3, втора алинея.

5.  Сроковете на предизвестие посочени в параграф 3 не се прилагат в случаите, когато доставчикът на посреднически онлайн услуги:

 

a)  е обвързан с правно задължение, изискващо от него да измени своите общи условия по начин, който не му позволява да спази сроковете на предизвестието, посочени в параграф 3, втора алинея;

 

б)  работи за преодоляване на непредвидена и непосредствена опасност, която би могла да навреди или да създаде проблеми със сигурността на посредническите онлайн услуги, техните потребители или други ползватели, включително във връзка с измами, зловреден софтуер, спам, нарушения на сигурността на данните или други рискове, свързани с киберсигурността.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а.  Доставчиците на посреднически онлайн услуги гарантират, че собствената марка на бизнес ползвателите и техните стоки и услуги е разпознаваема през целия посреднически процес.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Временно преустановяване и прекратяване

Временно преустановяване, ограничения и прекратяване

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато доставчик на посреднически онлайн услуги вземе решение временно да преустанови или да прекрати, изцяло или частично, предоставянето на своите услуги за даден бизнес ползвател, той своевременно представя на съответния бизнес ползвател изложение на мотивите за това решение.

1.  Когато доставчик на посреднически онлайн услуги вземе решение временно да преустанови, ограничи или да прекрати, изцяло или частично, предоставянето на своите услуги за даден бизнес ползвател, той информира съответния бизнес ползвател най-малко 15 дни преди изпълнението на това решение и представя на бизнес ползвателя изложение на мотивите за това решение.

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Параграф 1 не се прилага, когато:

 

a)  доставчикът на онлайн посреднически услуги е обвързан с правно задължение временно да преустанови, ограничи или прекрати частично или изцяло предоставянето на своите посреднически онлайн услуги на даден бизнес ползвател;

 

б)  доставчикът на посреднически онлайн услуги действа в защита на потребителите въз основа на основателни съмнения относно незаконно съдържание, безопасността на продукт или услуга, фалшифициране, измама или пригодността на продукт или услуга за ненавършили пълнолетие лица;

 

в)  доставчикът на посреднически онлайн услуги може да докаже, че съответният бизнес ползвател е нарушил многократно приложимите общи условия, което е довело до тяхното временно преустановяване, ограничение или прекратяване.

 

В тези случаи на бизнес ползвателя незабавно се предоставя изложение на мотивите.

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Изложението на мотивите, посочено в параграф 1, трябва да съдържа конкретните факти или обстоятелства, довели до решението на доставчика на посреднически онлайн услуги, както и препратка към приложимото обективно основание (или основания) за това решение в съответствие с член 3, параграф 1, буква в).

2.  Изложението на мотивите, посочено в параграф 1 или параграф 1а, трябва да съдържа конкретните факти или обстоятелства, довели до решението на доставчика на посреднически онлайн услуги, както и препратка към приложимото недискриминационно основание (или основания) за това решение в съответствие с член 3, параграф 1, буква в). В случаите, когато временното преустановяване, ограничението или прекратяването са вследствие на сигнал от трета страна, съдържанието на въпросния сигнал се включва в изложението на мотивите.

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Параграф 2 не се прилага, когато доставчикът на посреднически онлайн услуги е обвързан с правно задължение да не предоставя конкретните факти или обстоятелства или позоваване на приложимото основание или основания, или когато даден доставчик на посреднически онлайн услуги може да докаже, че съответният бизнес ползвател е нарушил многократно приложимите общи условия, което е довело до тяхното временно прекратяване, ограничение или прекратяване.

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Прекратяването, ограничаването и временното преустановяване се предшестват, когато това е възможно и пропорционално, от уведомление и възможност за изясняване или възстановяване на спазването на правилата. Когато временното преустановяване, ограничението или прекратяването се дължи на нарушение на общите условия, което може да бъде отстранено и което не е извършено недобросъвестно, доставчикът на посреднически онлайн услуги прави необходимото за възстановяване на услугите за бизнес ползвателя веднага след прекратяване на неизпълнението на изискванията. Когато бъде установено, че временното преустановяване или прекратяването е наложено погрешно, услугите за бизнес ползвателя се възстановяват незабавно и при същите условия, които са били приложими преди временното преустановяване, ограничаването или прекратяването.

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В своите общи условия доставчиците на посреднически онлайн услуги посочват основните параметри, определящи класирането, както и причините за тяхната относителна важност в сравнение с други параметри.

Без да се засяга член 4, в своите общи условия доставчиците на посреднически онлайн услуги посочват параметрите, определящи класирането, както и причините за тяхната относителна важност. Когато оповестяването на всички параметри в общите условия не е технологично възможно или би имало ефекта на оповестяване на относителната тежест на всички отделни параметри, се представят само основните параметри и причините за тяхната относителна важност.

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Доставчиците на посреднически онлайн услуги гарантират, че класирането отразява непроизволното прилагане на оповестените параметри за класиране и тяхната относителна важност.

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато посочените основни параметри включват възможността за оказване на влияние върху класирането срещу пряко или непряко заплащане, което съответният доставчик на посреднически онлайн услуги е получил от бизнес ползвателите, този доставчик трябва да включи в общите си условия описание на тази възможност и на начина, по който заплащането се отразява върху класирането.

Когато посочените параметри включват възможността за оказване на влияние върху класирането срещу пряко или непряко заплащане, което съответният доставчик на посреднически онлайн услуги е получил от бизнес ползвателите, този доставчик трябва да включи в общите си условия описание на тази възможност и на начина, по който заплащането се отразява върху класирането.

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

При показване на резултатите доставчикът на посредническата онлайн услуга оповестява в близост до всяко класиране дали и доколко върху него е оказано влияние – чрез диференцирано третиране, пряко или непряко заплащане, договорни отношения или отношения на пряка собственост.

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Доставчиците на онлайн търсачки предоставят на вниманието на ползвателите на корпоративни уебсайтове основните параметри, определящи класирането, като за целта на уебсайта на съответната търсачка се публикува посоченото описание на тези параметри, до което трябва да е осигурен лесен и публичен достъп и чийто текст трябва да е ясен и недвусмислен. Това описание трябва да се актуализира редовно.

2.  Без да се засяга параграф 4, доставчиците на онлайн търсачки предоставят параметрите, определящи класирането и причините за относителната важност на тези параметри, като за целта на уебсайта на съответната търсачка се публикува посоченото описание на тези параметри, до което трябва да е осигурен лесен и публичен достъп и чийто текст трябва да е ясен и разбираем. Това описание трябва да се актуализира редовно. Когато оповестяването на всички параметри в общите условия не е технологично възможно или би имало ефекта на оповестяване на относителната тежест на всички отделни параметри, се представят само основните параметри и причините за тяхната относителна важност.

 

Доставчиците на онлайн търсачки гарантират, че класирането отразява непроизволното прилагане на оповестените параметри за класиране и тяхната относителна важност.

 

Когато посочените основни параметри включват възможността за оказване на влияние върху класирането срещу пряко или непряко заплащане, което съответният доставчик на посреднически онлайн услуги е получил от бизнес ползвателите или ползвателите на корпоративни уебсайтове, този доставчик предоставя на ползвателите описание на тази възможност и на начина, по който заплащането се отразява върху класирането.

 

При показване на резултатите доставчикът на онлайн търсачки оповестява в близост до всяко класиране дали и доколко върху него е оказано влияние – чрез диференцирано третиране, включително диференцирано позициониране и показване, пряко или непряко заплащане, договорни отношения или отношения на пряка собственост.

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Когато даден доставчик на онлайн търсачка в даден случай е променил реда на класиране или е премахнал от списъка даден уебсайт след сигнал от трета страна, доставчикът предоставя възможност на ползвателя на корпоративни уебсайтове да се запознае със съдържанието на уведомлението в публично достъпна онлайн база данни.

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  При изпълнение на изискванията на настоящия член от доставчиците на посреднически онлайн услуги и доставчиците на онлайн търсачки не се изисква да разкриват търговски тайни, както са определени в член 2, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/943.

4.  При изпълнение на изискванията на настоящия член от доставчиците на посреднически онлайн услуги и доставчиците на онлайн търсачки не се изисква да разкриват информация, която с разумна степен на сигурност би довела до заблуда на потребителите чрез манипулирането на резултатите от търсенето. Настоящият член не засяга Директива (ЕС) 2016/943.

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  За да се улесни спазването от страна на доставчиците на посреднически онлайн услуги и доставчиците на онлайн търсачки на изискванията на настоящия член, Комисията прилага насоки към изискванията за прозрачност, определени в настоящия член.

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 5a

 

Съпътстващи стоки и услуги

 

1.  Когато на потребителите се предлагат съпътстващи стоки и услуги чрез посредническата онлайн услуга, включително финансови продукти – или от доставчика на посредническата онлайн услуга, или от трети страни – доставчиците на посредническите онлайн услуги включват в своите общи условия описание на предлаганите съпътстващи стоки и услуги и описание дали и при какви условия бизнес ползвателите също могат да предлагат свои съпътстващи стоки и услуги чрез посредническата онлайн услуга.

 

2.  При поискване от страна на бизнес ползвател доставчикът на посредническа онлайн услуга предоставя списък на съпътстващите стоки и услуги, предлагани в допълнение към стоките или услугите, предлагани от бизнес ползвателя. При предлагането на съпътстващи стоки и услуги доставчиците на посреднически онлайн услуги оповестяват ясно и видимо кой предоставя съпътстващите стоки и услуги.

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Доставчиците на онлайн търсачки дават описание на всяко диференцирано третиране, което те предоставят или биха могли да предоставят по отношение от една страна на стоките или услугите, предлагани на потребителите чрез тези онлайн търсачки или от самите доставчици или от евентуални контролирани от тях ползватели на корпоративни уебсайтове, и от друга страна, по отношение на други ползватели на корпоративни уебсайтове.

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато е приложимо, посоченото в параграф 1 описание трябва да обхваща най-малко всяко диференцирано третиране, което е предоставено чрез конкретни мерки, предприети от доставчика на посреднически онлайн услуги или чрез неговото поведение, и което е свързано с който и да е от следните въпроси:

2.  Когато е приложимо, посочените в параграфи 1 и 1а описания трябва да обхващат най-малко всяко диференцирано третиране, което е предоставено чрез конкретни мерки, предприети от доставчика на посреднически онлайн услуги или от доставчика на онлайн търсачки, или чрез неговото поведение, и което е свързано с който и да е от следните въпроси:

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  достъпа, който доставчикът или контролираните от него бизнес ползватели могат да имат до всички лични данни, други данни или лични и други данни, които бизнес ползвателите или потребителите предоставят за използване от страна на съответните посреднически онлайн услуги или които се генерират чрез предоставянето на такива услуги;

a)  достъпа, който доставчикът или контролираните от него бизнес ползватели могат да имат до всички лични данни, други данни или лични и други данни, които бизнес ползвателите, ползвателите на корпоративни уебсайтове или потребителите предоставят за използване от страна на съответните посреднически онлайн услуги или на онлайн търсачки или които се генерират чрез предоставянето на такива услуги;

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  класирането;

б)  класирането и предварително конфигурираните настройки, свързани със стоки или услуги, предлагани на потребителите чрез тези посреднически онлайн услуги от посочения доставчик или от евентуални бизнес ползватели, контролирани от него от една страна, и други бизнес ползватели от друга страна;

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  всяко пряко или непряко заплащане, което се предоставя за използването на съответните посреднически онлайн услуги;

в)  всяко пряко или непряко заплащане, което се предоставя за използването на съответните посреднически онлайн услуги или онлайн търсачки или евентуални съпътстващи услуги, както и всяка техническа или икономическа полза, която не се предоставя на всички бизнес ползватели или на ползватели на корпоративни уебсайтове;

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  достъпа или условията за достъп до услуги, които са пряко свързани със съответната посредническа онлайн услуга или които я подпомагат.

г)  достъпа или условията за достъп до услуги или функционални възможности, които са пряко свързани със съответната посредническа онлайн услуга или онлайн търсачка или които я подпомагат.

 

__________________

 

 

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Доставчиците на посреднически онлайн услуги третират стоките или услугите, предлагани на потребителите чрез тези посреднически онлайн услуги, от посочения доставчик или от евентуални бизнес ползватели, контролирани от този доставчик, от една страна, и конкурентни стоки или услуги, предлагани чрез посредническата онлайн услуга от други бизнес ползватели, от друга страна, по еднакъв начин, без дискриминация, освен ако такова диференцирано третиране се прилага по недискриминационен начин за всички други бизнес ползватели и може да бъде обективно обосновано в съответствие с общите принципи на правото на Съюза. Всяко диференцирано третиране не трябва да пречи на възможността на потребителите да имат достъп и да използват предпочитаните от тях стоки и услуги сред предлаганите чрез посредническата онлайн услуга.

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6a

 

Нелоялни търговски практики

 

Доставчиците на посреднически онлайн услуги не участват в нелоялните търговски практики, изброени в приложение І. Настоящият списък не засяга други законодателни актове на Съюза или национални закони, които държавите членки прилагат в съответствие с правото на Съюза, нито задълженията на доставчиците на посреднически онлайн услуги, произтичащи от това право.

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Доставчиците на онлайн търсачки предоставят описание, достъпно на техните онлайн търсачки, на техническия достъп — или на липсата на такъв достъп — на бизнес ползвателите до евентуални лични данни или други данни или лични и други данни, които ползвателите на корпоративни уебсайтове или потребителите предоставят за използването на съответните онлайн търсачки или които се генерират чрез предоставянето на такива услуги.

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Чрез описанието, посочено в параграф 1, доставчиците на посреднически онлайн услуги предоставят подходяща информация на бизнес ползвателите, включваща най-малко следното:

2.  Описанието, посочено в параграф 1 или 1а, предоставено от доставчиците на посреднически онлайн услуги или доставчиците на онлайн търсачки, е достатъчно подходящо, за да предоставя на бизнес ползвателите или на ползвателите на корпоративни уебсайтове информация, включваща най-малко следното:

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  дали доставчикът на посреднически онлайн услуги има достъп до личните данни, другите данни или личните и другите данни, които бизнес ползвателите или потребителите предоставят при използването на тези услуги или които се генерират чрез тяхното предоставяне, и, ако отговорът е утвърдителен, за кои категории от тези данни се отнася достъпът и при какви условия се предоставя той;

a)  дали доставчикът на посреднически онлайн услуги или доставчикът на онлайн търсачка има достъп до личните данни, другите данни или личните и другите данни, които бизнес ползвателите, ползвателите на корпоративни уебсайтове или потребителите предоставят при използването на тези услуги или които се генерират чрез тяхното предоставяне, и, ако отговорът е утвърдителен, за кои категории от тези данни се отнася достъпът и при какви условия се предоставя той;

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  дали даден бизнес ползвател има достъп до личните данни, другите данни или личните и другите данни, които той предоставя във връзка с използваните от него посреднически онлайн услуги или които се генерират чрез предоставянето на такива услуги на посочения бизнес ползвател и на потребителите на неговите стоки или услуги, и, ако отговорът е утвърдителен, за кои категории от тези данни се отнася достъпът и при какви условия се предоставя той;

б)  дали даден бизнес ползвател или ползвател на корпоративни уебсайтове има достъп до личните данни, другите данни или личните и другите данни, които той предоставя във връзка с използваните от него посреднически онлайн услуги или онлайн търсачки, или които се генерират чрез предоставянето на такива услуги на посочения бизнес ползвател или ползвател на корпоративни уебсайтове и на потребителите на неговите стоки или услуги, и, ако отговорът е утвърдителен, за кои категории от тези данни се отнася достъпът и при какви условия се предоставя той;

Изменение    105

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  дали, в допълнение към буква б), даден бизнес ползвател има достъп до личните данни, другите данни или личните и другите данни, включително в агрегиран вид, които се предоставят или генерират чрез предоставянето на посреднически онлайн услуги на всички бизнес ползватели и потребители на такива услуги, и, ако отговорът е утвърдителен, за кои категории от тези данни се отнася достъпът и при какви условия се предоставя той.

в)  дали, в допълнение към буква б), даден бизнес ползвател или ползвател на корпоративни уебсайтове има достъп до личните данни, другите данни или личните и другите данни, включително в агрегиран вид, които се предоставят или генерират чрез предоставянето на посреднически онлайн услуги или онлайн търсачки на всички бизнес ползватели, ползватели на корпоративни уебсайтове и потребители на такива услуги, и ако отговорът е утвърдителен, за кои категории от тези данни се отнася достъпът и при какви условия се предоставя той.

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Бизнес ползвателите имат правото да получават анонимизирани рейтинги и отзиви или всякакви други анонимизирани и агрегирани данни, свързани с техните рейтинги и отзивите за тях на посредническата онлайн услуга, независимо от това дали самите те са предоставили такива данни на доставчика на посреднически онлайн услуги, в структуриран, широко използван и машинночетим формат.

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Доставчикът на посреднически онлайн услуги не оповестява за търговски цели пред трети страни, включително в рамките на корпоративната си структура, данни, генерирани от сделките на бизнес ползвател без неговото изрично съгласие. Настоящият параграф не се прилага, когато доставчик на посреднически онлайн услуги е правно задължен да оповестява данни, генерирани от сделките на бизнес ползвател.

Изменение    108

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2в.  Настоящият регламент не засяга прилагането на Регламент (ЕС) № 2016/679.

Изменение    109

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато, при предоставянето на своите услуги, доставчиците на посреднически онлайн услуги ограничават възможността на бизнес ползвателите да предлагат на потребителите едни и същи стоки и услуги при различни условия чрез други средства, различни от посочените услуги, те трябва да включат основанията за това ограничение в общите си условия и да осигурят лесен и публичен достъп до тези основания. В посочените основания се включват основните икономически, търговски или правни съображения за наложените ограничения.

1.  Доставчиците на посреднически онлайн услуги не ограничават възможността на бизнес ползвателите да предлагат на потребителите едни и същи стоки и услуги при различни или при същите условия чрез други посреднически онлайн услуги.

Изменение    110

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  В случай на други ограничения на възможността да се предлагат различни условия посредством начини, различни от забранените в параграф 1, доставчиците на посреднически онлайн услуги, които ограничават възможността на бизнес ползвателите да предлагат на потребителите едни и същи стоки и услуги при различни условия чрез други средства, различни от посочените услуги, включат основанията за това ограничение в общите си условия и осигурят лесен и публичен достъп до тези основания. В посочените основания се включват основните икономически, търговски или правни съображения за наложените ограничения. Тези ограничения са пропорционални и се обосновават със законния интерес на доставчика.

Изменение    111

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Задължението, посочено в параграф 1, не засяга забраните или бариерите, свързани с въвеждането на съответните ограничения, които произтичат от прилагането на други правила на Съюза или на национални правила, съобразени с правото на Съюза и отнасящи се до доставчиците на посреднически онлайн услуги.

2.  Държавите членки могат да забранят или намалят ограниченията, посочени в параграф 1а, или други ограничения, с изключение на тези, посочени в параграф 1, в националните си правила, приети в съответствие със законодателството на Съюза.

Изменение    112

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Посочената система за обработка на жалби трябва да е лесно достъпна за бизнес ползвателите. Тя трябва да им позволява да подават жалби директно до съответния доставчик във връзка с който и да е от следните проблеми:

Посочената система за обработка на жалби трябва да е лесно достъпна и безплатна за бизнес ползвателите и да гарантира обработване в разумен срок. Тя се основава на принципите на прозрачност и равно третиране. Тя трябва да им позволява да подават жалби директно до съответния доставчик във връзка с който и да е от следните проблеми:

Изменение    113

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  предполагаемо неизпълнение от страна на доставчика на някое от правните задължения, определени в настоящия регламент, което неизпълнение води до отрицателни последствия за жалбоподателя;

a)  предполагаемо неизпълнение от страна на доставчика на някое от правните задължения, определени в настоящия регламент, което неизпълнение води до последствия за жалбоподателя;

Изменение    114

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  технологични въпроси, които са пряко свързани с предоставянето на посреднически онлайн услуги и които водят до съществени отрицателни последствия за жалбоподателя;

б)  технологични въпроси, които са пряко свързани с предоставянето на посреднически онлайн услуги и които водят до съществени последствия за жалбоподателя;

Изменение    115

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – алинея 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  мерки или поведение на съответния доставчик, които са пряко свързани с предоставянето на посреднически онлайн услуги и които водят до съществени отрицателни последствия за жалбоподателя.

в)  мерки или поведение на съответния доставчик, които са пряко свързани с предоставянето на посреднически онлайн услуги и които водят до съществени последствия за жалбоподателя.

Изменение    116

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  разглеждат жалбите бързо и ефикасно, като вземат под внимание значимостта и сложността на съобщения проблем;

б)  разглеждат жалбите бързо и ефикасно, като вземат под внимание значимостта и сложността на съобщения проблем, като при всички случаи дават първоначален отговор в рамките на 15 дни;

Изменение    117

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  съобщават на жалбоподателя резултата от вътрешната процедура за обработка на жалби, като прилагат индивидуален подход и използват ясен и недвусмислен език.

в)  съобщават на жалбоподателя резултата от вътрешната процедура за обработка на жалби, като прилагат индивидуален подход и използват ясен и разбираем език.

Изменение    118

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Доставчиците на посреднически онлайн услуги ежегодно изготвят информация относно функционирането и ефективността на своята вътрешна система за обработка на жалби и осигуряват лесен и публичен достъп до тази информация.

Доставчиците на посреднически онлайн услуги изготвят информация относно функционирането и ефективността на своята вътрешна система за обработка на жалби и осигуряват лесен и публичен достъп до тази информация. Тази информация се актуализира редовно.

Изменение    119

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Посочената информация трябва да включва общия брой на подадените жалби, техния предмет, необходимото време за обработка и решенията по жалбите.

Посочената информация трябва да включва общия брой на подадените жалби, основните видове жалби, средно необходимото време за обработка на жалбите и агрегираната информация относно резултата от жалбите.

Изменение    120

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Доставчиците на посреднически онлайн услуги участват добросъвестно във всички опити за постигане на споразумение с помощта на медиаторите, които са посочили в съответствие с параграф 1, с оглед да бъде постигнато споразумение за уреждане на спора.

3.  Доставчиците на посреднически онлайн услуги и бизнес ползвателите участват добросъвестно във всички опити за постигане на споразумение с помощта на медиаторите, които са посочили в съответствие с параграф 1, с оглед да бъде постигнато споразумение за уреждане на спора.

Изменение    121

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Доставчиците на посреднически онлайн услуги поемат разумен дял от общите разходи за медиация във всеки отделен случай. Този разумен дял се определя въз основа на предложение на медиатора, който взема под внимание всички важни аспекти на конкретния случай, и по-специално относителната тежест на аргументите, представени от страните по спора, тяхното поведение, както и сравнението между мащаба и финансовата стабилност на двете страни. При всички случаи обаче доставчиците на посреднически онлайн услуги поемат най-малко половината от общите разходи.

4.  Доставчиците на посреднически онлайн услуги поемат разумен дял от общите разходи за медиация във всеки отделен случай. Този разумен дял се определя въз основа на предложение на медиатора, който взема под внимание всички важни аспекти на конкретния случай, и по-специално относителната тежест на аргументите, представени от страните по спора, тяхното поведение, както и сравнението между мащаба и финансовата стабилност на двете страни. При всички случаи обаче доставчиците на посреднически онлайн услуги поемат най-малко половината от общите разходи, освен в случаите, когато медиаторът определи, че бизнес ползвателят не е действал добросъвестно или се стреми да злоупотреби с процедурата на медиация.

Изменение    122

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Доставчиците на посреднически онлайн услуги не са задължени да участват в медиация, когато бизнес ползвател иска откриването на процедура по въпрос, по отношение на който същият бизнес ползвател преди това е откривал процедура за медиация и медиаторът е определил, че бизнес ползвателят не е действал добросъвестно. Доставчиците на посреднически онлайн услуги също така не са задължени да участват в медиация с бизнес ползватели, които са представили пред медиатора повтарящи се неуспешни опити за медиация.

Изменение    123

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Опитите за постигане на споразумение за уреждане на спор чрез медиация в съответствие с настоящия член не засягат правото на съответните доставчици на посреднически онлайн услуги и бизнес ползватели да възбудят съдебно производство по всяко време на процедурата по медиация или след нейното приключване.

5.  Опитите за постигане на споразумение за уреждане на спор чрез медиация в съответствие с настоящия член не засягат правото на съответните доставчици на посреднически онлайн услуги и бизнес ползватели да възбудят съдебно производство по всяко време преди, по време или след приключване на процедурата.

Изменение    124

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а.  Доставчиците на посреднически онлайн услуги изготвят информация относно функционирането и ефективността на медиацията, свързана с дейностите, и осигуряват лесен публичен достъп до тази информация. Тази информация се актуализира редовно.

 

Посочената информация трябва да включва общия брой на случаите на медиация, основните видове на случаите на медиация, средно необходимото време за обработване на случаите на медиация и агрегирана информация относно резултатите от случаите на медиация.

Изменение    125

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията насърчава доставчиците на посреднически онлайн услуги, както и организациите и сдруженията, които ги представляват, да учредят поотделно или съвместно една или повече организации, предоставящи услуги по медиация, които да отговарят на изискванията, посочени в член 10, параграф 2, с цел да се улесни извънсъдебното уреждане на спорове с бизнес ползватели относно предоставянето на посреднически онлайн услуги, като се обърне специално внимание на трансграничния характер на тези услуги.

Комисията и държавите членки насърчават доставчиците на посреднически онлайн услуги, както и организациите и сдруженията, които ги представляват, да учредят поотделно или съвместно една или повече организации, предоставящи услуги по медиация, които да отговарят на изискванията, посочени в член 10, параграф 2, с цел да се улесни извънсъдебното уреждане на спорове с бизнес ползватели относно предоставянето на посреднически онлайн услуги, като се обърне специално внимание на трансграничния характер на тези услуги.

Изменение    126

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Държавите членки гарантират създаването на регистър от техните съответни публични органи на незаконните действия, които са били предмет на разпореждания за забрана пред националните съдилища, с цел да се осигури основа за най-добри практики и информация за публичните органи или други органи на други държави членки.

Изменение    127

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Организациите или сдруженията разполагат с правото, посочено в параграф 1, само ако към момента на сезирането отговарят на всяко едно от следните изисквания:

Организациите или сдруженията разполагат с правото, посочено в параграф 1, само ако към момента на сезирането и за срока на действието продължават да отговарят на всяко едно от следните изисквания:

Изменение    128

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  преследват цели от колективен интерес за всички участници в групата на бизнес ползвателите или ползвателите на корпоративни уебсайтове, които те представляват;

б)  преследват цели, публично оповестени в техния устав или друг съответен документ за управление, от колективен интерес за всички участници в групата на бизнес ползвателите или ползвателите на корпоративни уебсайтове, които те представляват;

Изменение    129

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  имат нестопански характер.

в)  имат нестопански характер и са прозрачни по отношение на източника им на финансиране;

Изменение    130

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В държавите членки, в които са учредени такива публични органи, правото, посочено в параграф 1, се предоставя на публичните органи в случаите, когато те отговарят за защитата на колективните интереси на бизнес ползвателите или на ползвателите на корпоративни уебсайтове или за осигуряване на изпълнението на изискванията, определени в настоящия регламент, в съответствие с националното законодателство на съответната държава членка.

Държавите членки създават или определят публични органи за целите на настоящия член. На тези публични органи се предоставя правото, посочено в параграф 1, в случаите, когато те отговарят за защитата на колективните интереси на бизнес ползвателите или на ползвателите на корпоративни уебсайтове или за осигуряване на изпълнението на изискванията, определени в настоящия регламент, в съответствие с националното законодателство на съответната държава членка.

Изменение    131

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Правото, посочено в параграф 1, се прилага, без да се засягат правата на бизнес ползвателите и ползвателите на корпоративни уебсайтове да сезират самостоятелно компетентните национални съдилища в съответствие със законодателството на държавата членка, в която се намира въпросният съд, с цел да бъдат предприети действия по всяко неизпълнение на съответните изисквания, определени в настоящия регламент, от страна на доставчиците на посреднически онлайн услуги.

3.  Правото, посочено в параграф 1, се прилага, без да се засягат правата на бизнес ползвателите и ползвателите на корпоративни уебсайтове да сезират самостоятелно компетентните национални съдилища в съответствие със законодателството на държавата членка, в която се намира въпросният съд, с цел да бъдат предприети действия по всяко неизпълнение на съответните изисквания, определени в настоящия регламент, от страна на доставчиците на посреднически онлайн услуги или на доставчиците на онлайн търсачки.

Изменение    132

Предложение за регламент

Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12a

 

Правоприлагащи органи

 

1.  Всяка държава членка определя орган или органи, които отговарят за адекватното и ефективно прилагане на настоящия регламент. Органът, отговорен за ефективното прилагане на настоящия регламент, може да бъде органът, посочен в член 12.

 

2.  Държавите членки приемат правилата, които определят мерките, приложими при нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент, и гарантират тяхното прилагане. Предвидените мерки са ефективни, пропорционални и възпиращи.

 

3.  Посочените в параграф 2 мерки се съобщават на Комисията и се публикуват на уебсайта на Комисията.

Изменение    133

Предложение за регламент

Член 12 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12 б

 

Мониторинг

 

Държавите членки следят внимателно прилагането на настоящия регламент и определят национални органи, които да изискват от доставчиците на посреднически онлайн услуги и онлайн търсачки да предоставят съответната информация, необходима за мониторинга и прилагането на настоящия регламент от органа или органите, посочени в член 12а. Събраната информация от тези органи се предоставя при поискване на Комисията и на Обсерваторията на ЕС по платформите.

Изменение    134

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията насърчава изготвянето на кодекси за поведение от страна на доставчиците на посреднически онлайн услуги и организациите и сдруженията, които ги представляват, с цел да се подпомогне правилното прилагане на настоящия регламент, като се вземат под внимание специфичните характеристики на различните сектори, в които се предоставят посредническите онлайн услуги, и специфичните характеристики на микро-, малките и средните предприятия.

1.  Комисията насърчава изготвянето на кодекси за поведение от страна на доставчиците на посреднически онлайн услуги и организациите и сдруженията, които ги представляват, заедно с бизнес ползвателите, включително МСП и микропредприятията, и техните представителни организации, с цел да се подпомогне правилното прилагане на настоящия регламент, като се вземат под внимание специфичните характеристики на различните сектори, в които се предоставят посредническите онлайн услуги, и специфичните характеристики на микро-, малките и средните предприятия.

Изменение    135

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Когато дадена посредническа онлайн услуга е свързана най-вече с един единствен сектор, в който съществува и е широко използван специфичен за сектора кодекс за поведение, Комисията насърчава доставчика на посреднически онлайн услуги да приеме и прилага специфичния за сектора кодекс за поведение.

Изменение    136

Предложение за регламент

Член 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 13 а

 

Обсерватория на ЕС по платформите

 

В допълнение към посочените в член 2 от Решение C(2018) 2393 на Комисията, Обсерваторията на ЕС по платформите има следните задачи:

 

a) мониторинг и оценка на прилагането на настоящия регламент, по-специално извършване на анализ на въздействието на приложение I върху пазара, като се взема предвид съдебната практика на Съюза и националните съдилища, както и

 

б) отправяне на препоръки в съответствие с член 14 до Европейската комисия във връзка с прегледа на настоящия регламент.

Изменение    137

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В срок до [дата: три години след датата на влизане в сила] и на всеки три години след това Комисията извършва оценка на настоящия регламент и представя съответния доклад на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет.

1.  В срок до [дата: 18 месеца след датата на прилагане] и на всеки три години след това Комисията извършва оценка на настоящия регламент и представя съответния доклад на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет.

Изменение    138

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Първата оценка на настоящия регламент трябва да разгледа спазването на задълженията по членове 5, 6, 7 и 8 и тяхното въздействие върху икономиката на онлайн платформите, като се прецени необходимостта от допълнителни правила, включително във връзка с принудителното изпълнение, с които да се осигури справедлива, предвидима, устойчива и надеждна онлайн бизнес среда в рамките на вътрешния пазар.

2.  Първата оценка на настоящия регламент се извършва по-специално с оглед на:

 

a)  оценка на спазването на задълженията по членове 3 – 8 и тяхното въздействие върху икономиката на онлайн платформите;

 

б)  оценка на въздействието и ефективността на евентуални установени кодекси за поведение с цел подобряване на справедливостта и прозрачността;

 

в)  проучване на проблемите, причинени от зависимостта на бизнес ползвателите от посредническите онлайн услуги, и проблемите, причинени от нелоялни търговски практики от страна на доставчиците на посреднически онлайн услуги, и допълнително определяне на степента, до която тези практики продължават да са широко разпространени;

 

г)  проучване дали конкуренцията между стоки или услуги, предлагани от бизнес ползвател, и стоки или услуги, предлагани или контролирани от доставчик на посреднически онлайн услуги, представлява лоялна конкуренция и дали доставчиците на посреднически онлайн услуги злоупотребяват с привилегировани данни в това отношение;

 

д)  оценка на въздействието на настоящия регламент върху евентуални дисбаланси в отношенията между доставчиците на операционни системи и техните бизнес ползватели;

 

е)  оценка на това дали обхвата на регламента, особено по отношение на определението за „бизнес ползвател“, е подходящ, доколкото не насърчава фиктивна самостоятелна заетост;

 

ж)  преразглеждане, следвайки препоръките на Обсерваторията на ЕС по платформите в съответствие с член 13а, на списъка на нелоялните търговски практики в приложение I;

 

При оценката се установява необходимостта от допълнителни правила, включително във връзка с принудителното изпълнение, с които да се осигури справедлива, предвидима, устойчива и надеждна онлайн бизнес среда в рамките на вътрешния пазар. След оценката Комисията предприема съответните мерки, които може да включват законодателни предложения.

Изменение    139

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  При извършването на оценката на настоящия регламент Комисията взема под внимание становищата и докладите, представени ѝ от групата от експерти към Обсерваторията по икономика на онлайн платформите, учредена в съответствие с Решение C(2018)2393 на Комисията. При необходимост тя взема също така под внимание съдържанието и прилагането на всички кодекси за поведение, посочени в член 13.

4.  При извършването на оценката на настоящия регламент Комисията взема под внимание становищата и докладите, представени ѝ от групата от експерти към Обсерваторията по икономика на онлайн платформите, учредена в съответствие с Решение C(2018)2393 на Комисията, като отчита допълнителните задачи на Обсерваторията на ЕС по платформите, установени в член 13а.

Изменение    140

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Той се прилага от [дата: шест месеца след датата на публикуването му].

2.  Той се прилага от [дата: девет месеца след датата на публикуването му].

Изменение    141

Предложение за регламент

Приложение І (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Приложение І

 

Търговски практики, които трябва да се считат за нелоялни при всички обстоятелства

 

a)  налагане на клаузи едностранно на бизнес ползвателите с цел прехвърляне на отговорност към тях по начин, който противоречи на задълженията на посредническите онлайн услуги, установени в членове 12—15 от Директива № 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета;

 

б)  предлагане на договорни клаузи с обратна сила, които са в ущърб на предприятията;

 

в)  запазване на законното право на използване на информацията на бизнес ползвателя, като се надхвърля определеното в договора, след изтичане на договора между доставчика на посредническа онлайн услуга и бизнес ползвателя;

 

г)  запазване на всякакви клаузи или прилагане на каквито и да е практики, които затрудняват прекомерно упражняването на договорното право от страна на бизнес ползвател да прекрати връзката си с доставчик на посреднически онлайн услуги или които несправедливо обезсърчават бизнес ползвателя да прекрати дадено споразумение;

 

д)  намеса в търговските отношения между конкурентни бизнес ползватели и потребители извън дейностите, които са инициирани в рамките на посредническата онлайн услуга.

(1)

ОВ C 440, 6.12.2018 г., стр. 177.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Докладчикът приветства предложението на Комисията за насърчаване на справедливостта и прозрачността в икономиката на онлайн платформите. Съществува очевидна нужда от единен и целенасочен набор от задължителни правила, за да се осигури жизнеспособна бизнес среда в бъдеще. В днешната среда на онлайн платформите съществуват няколко критични дисбаланса между платформите, от една страна, и бизнес ползвателите, от друга. Тези дисбаланси в крайна сметка са в ущърб на потребителя, тъй като могат да доведат до намалена конкуренция, което от своя страна води до по-ограничено разнообразие на стоките и услугите, както и до по-високи потребителски цени.

Докладчикът отчита изключително хоризонталния характер на настоящия регламент и съответно подхода, възприет от Комисията. Настоящият регламент не е специфичен за даден сектор или проблем инструмент, а следва да бъде подходящ за решаване на въпросите, свързани със икономиката на онлайн платформите като цяло. Предложението на Комисията до голяма степен решава по подходящ начин проблема с липсата на прозрачност, характерна за много онлайн платформи, но прави твърде малко за решаване на проблемите, свързани с липсата на справедливост, в същата среда на онлайн платформите. Докладчикът счита, че е от решаващо значение настоящият дефицит на справедливост да бъде разгледан по-подробно, отколкото в предложението на Комисията, и да се вземат повече мерки за по-добро справяне с този проблем.

Предложението на Комисията разглежда въпроса за принудителното изпълнение чрез възможности за правна защита и опция за медиация. Докладчикът обаче счита, че е необходимо по-активно участие на държавите членки в системата за правна защита и предлага по-конкретно да бъдат създадени или посочени публични органи във всички държави членки, които да гарантират прилагането на разпоредбите на настоящия регламент в целия Съюз.

И накрая докладчикът счита, че е изключително важно да се поясни, че настоящият регламент не засяга възможността дадена платформа да се счита за работодател съгласно трудовото законодателство, ако се държи като такъв към своите бизнес ползватели. Определянето дали дадена платформа е само доставчик на посредническа услуга за бизнес ползвателите или по-скоро работодател следва винаги да се основава на действителния характер на икономическата дейност, извършвана от онлайн платформата, а не на формални договорености относно нейната дейност.

Въздействие на предложението върху потребителите

Докладчикът счита, че господстващо положение на платформите, което ги превръща в „пазители“ на информацията, избора и цените, и липсата на гарантирани минимални стандарти за справедливост и прозрачност са в ущърб на потребителите. Освен това липсата на прозрачност и на правна сигурност в икономиката на платформите, включително в отношенията между предприятията, може да намали доверието на потребителите в онлайн икономиката. Следователно настоящият регламент следва да подобри справедливостта и прозрачността за бизнес ползвателите на платформи, но също така да има предвид, че мерките трябва да гарантират на потребителите достъп до конкурентна, справедлива и прозрачна онлайн екосистема. По-специално един установен проблем е честото дискриминиране на бизнес ползватели, когато се конкурират с някои продукти на онлайн платформите, които се явяват като варианти по подразбиране за потребителя. Това се отнася особено за случаите, когато самата онлайн платформа предоставя услуга, без да информира потребителите, че на платформата има надеждни алтернативи. По този начин в член 6 платформите, които доставят стоки и услуги, конкурентни на доставяните от бизнес ползвателите, следва да дават възможност на потребителите да изберат коя стока или услуга да използват по подразбиране, когато използват платформата за първи път. Потребителят също така следва да има право изобщо да не избере опция по подразбиране.

Обхват на предложението и определения

Докладчикът приветства до голяма степен обхвата и определенията, съдържащи се в членове 1 и 2 от предложението на Комисията, и счита, че обхватът е адекватен и подходящ за целите и задачите на регламента. В тези членове обаче са направени някои промени с цел по-голяма яснота на предложението. Преди всичко включването на „справедливостта“ като част от предмета и обхвата на предложението беше счетено за необходимо, следвайки заглавието на предложението. На второ място в проекта на доклад се подчертава трудността в някои случаи да се прави разграничение между бизнес ползватели и не бизнес ползватели на посреднически онлайн услуги. Такова разграничение е важно, тъй като бизнес ползвателите, които предлагат стоки или услуги на потребителите, следва също да подлежат на по-строги задължения към потребителите. За тази цел се добавя съображение, за да се подчертае, че в съответствие с предложението на Комисията за изменение на Директива 2011/83/ЕС в рамките на Директивата относно по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите в ЕС (2018/0090 (COD)), разграничаването дали даден ползвател е бизнес ползвател или не бизнес ползвател не следва да бъде по преценка на платформата.

Докладчикът счита също така, че определението на термина „общи условия“ следва да се промени, така че да се прилага за всички случаи и договори, независимо дали общите условия „се определят едностранно от посочения доставчик“, за да се избегнат случаи на евентуални косвени или скрити практики на злоупотреба от мощни онлайн платформи. Тъй като някои платформи имат силно или дори господстващо положение на пазара, тежестта на бизнес ползвателите при договарянето на условия може в много случаи да е недостатъчна за истинско договаряне на справедливи общи условия на договора, дори когато общите условия би трябвало да са двустранно договорени. Докладчикът е на мнение, че във всички договори следва да се гарантира справедливост и прозрачност. Поради това е необходимо изменение, за да стане ясно, че изискванията на регламента следва да се прилагат за всички договори.

Справедливи и пропорционални общи условия

Докладчикът също така приветства проекта на предложение за член 3, но въвежда някои изменения, за да допълни предложението на Комисията. Докладчикът счита, че в допълнение към изискванията за прозрачност е необходимо допълнително изискване общите условия да бъдат „справедливи и пропорционални“. Докладчикът счита, че общите условия не следва да се считат за справедливи и пропорционални, когато например представляват грубо отклонение от доброто търговско поведение в областта на стопанската дейност, в която функционира платформата, или противоречат на добросъвестността и почтеността при сключването на сделки. Въвеждането на това изискване представлява важна стъпка в борбата с практиките на злоупотреба в икономиката на онлайн платформите.

Съпътстващи стоки и услуги

Въвежда се нов член и съответното определение за „допълнителни стоки и услуги“, което означава стоки и услуги, предлагани на потребителя в допълнение към основната стока или услуга, предлагани от бизнес ползвателя чрез платформата. Целта е да се гарантира, че когато на потребителите се предлагат стоки и услуги чрез платформи, последните ще бъдат задължени да определят ясно и видимо за потребителя описание на услугите, кой ги предоставя и при какви общи условия. Това ще се прилага независимо дали платформата предлага тези допълнителни стоки и услуги сама или чрез трети страни.

Повече прозрачност по отношение на допълнителните канали

За да се гарантира, че бизнес ползвателите имат достатъчна яснота относно това къде и на кого се предлагат техните стоки или услуги, докладчикът счита, че платформите следва да гарантират прозрачност спрямо своите бизнес ползватели по отношение на всички допълнителни канали или свързани програми, които платформата използва за предлагане на пазара на посочените стоки или услуги. Бизнес ползвателите следва по принцип да имат правото да знаят къде и при какви условия ще се използват тяхното име и търговска марка.

По-голяма прозрачност в параметрите, определящи класирането

Докладчикът също така приветства предложения текст на член 5 като балансирана отправна точка. Следва обаче да се гарантира също така, подобно на изискването в член 3, че информацията относно класирането също е представена ясно и недвусмислено. Освен това докладчикът счита, че параметрите за определяне на класирането следва да се прилагат по недискриминационен начин за бизнес ползвателите, което означава, че бизнес ползвателите, които се намират в една и съща ситуация, следва да се третират по един и същи начин при класирането. Докладчикът счита също, че за да се гарантира доверието в икономиката на онлайн платформите, прозрачността спрямо бизнес ползвателите е само една част от уравнението. Потребителите следва също да имат възможност за достъп до информацията относно параметрите, които влияят на класирането на посредническите онлайн услуги. Затова в правото на Съюза следва да се въведе правно задължение, за да се гарантира, че информацията се предоставя и на потребителите. По мнение на докладчика въпреки че информацията, която се предлага на потребителя, трябва да бъде представена по ясен и разбираем начин, отговарящ на потребностите на потребителя, както страните, които предлагат, така и тези, които търсят стока или услуга, следва да разполагат с подобна информация, за да могат да вземат информирани решения въз основа на прозрачност относно търсенето.

Достъп до данни

Докладчикът счита, че платформите следва да не разкриват пред трети страни за търговски цели никакви данни, генерирани от сделките на бизнес ползвател без съгласието на бизнес ползвателя. Докладчикът въвежда изменение за справяне със ситуации, при които платформите могат да злоупотребяват с данни, генерирани от сделките на техните бизнес ползватели, което би могло да доведе до нелоялни конкурентни позиции. Докладчикът също така иска да се уточни, че настоящият регламент не оказва влияние или не засяга прилагането на ОРЗД.

Медиация

Тъй като от платформите следва винаги да се изисква да идентифицират медиаторите, с които желаят да се ангажират, и следва да бъдат задължени да участват в медиация добросъвестно, задължението за медиация следва да бъде установено по начин, който предотвратява злоупотреба със системата за медиация от страна на бизнес ползвателите. Следователно бизнес ползвателите следва също да бъдат задължени да участват в медиацията добросъвестно. Освен това в настоящия регламент следва да се реши въпросът за възможната злоупотреба със задължението за медиация от страна на бизнес ползвателя чрез повтарящи се или недостоверни казуси. Поради това в някои ясно определени изключителни случаи платформата не следва да бъде задължавана да участва в медиация с бизнес ползвател.

Обсерватория по платформите и преразглеждане на регламента

Докладчикът приветства създаването на Обсерваторията по икономика на онлайн платформите от Европейската комисия, но счита, че тъй като Обсерваторията ще бъде натоварена със задачата да следи развитието на икономиката на онлайн платформите и прилагането на настоящия регламент, тя следва да бъде създадена като орган съгласно настоящия регламент, а не като експертна група, създадена с решение на Комисията, какъвто е случаят с няколко други подобни обсерватории или подобни органи в други законодателни актове.

Освен това докладчикът желае да се постанови, че настоящият регламент следва да бъде допълнен от по-нататъшно и по-императивно законодателство, когато и ако разпоредбите за прозрачност, установени с настоящия регламент, се окажат недостатъчни за справяне с бъдещи дисбаланси и нелоялни търговски практики. Скоростта на развитието на пазара в тази област може да покаже необходимостта от такива действия, особено при решаването на специфични за сектора проблеми.


СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси (26.11.2018)

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги

(COM(2018)0238 – C8‑0165/2018 – 2018/0112(COD))

Докладчик по становище (*): Франсис Замит Димек

(*) Асоциирана комисия – член 54 от Правилника за дейността

КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението за регламент за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги (Регламентът „P2B“) беше направено като пряк резултат от призивите на Парламента, отправени в неговата резолюция от 15 юни 2017 г. относно онлайн платформите и цифровия единен пазар(1).

В своето становище към този доклад комисията по правни въпроси призова за подходяща и пропорционална регулаторна рамка, която ще гарантира отговорност, справедливост, доверие и прозрачност на протичащите в рамките на платформите процеси с цел избягването на дискриминация и произвол по отношение на бизнес партньорите във връзка с, inter alia, достъпа до услугата, подходящото и справедливо позоваване, резултатите от търсенето или функционирането на съответните приложно-програмни интерфейси, въз основа на принципи на оперативна съвместимост и съответствие, приложими по отношение на платформите.

Докладчикът приветства предложението за регламент „P2B“, като първо усилие за регулиране в тази област от страна на който и да е законодател, и предлага този инструмент да стане по-балансиран в някои отношения.

Що се отнася до прозрачността при класирането, докладчикът счита, че трябва да се намери баланс с правилата за конкуренцията. Поради това от платформите следва да се изисква да оповестяват принципите, стоящи в основата на параметрите, определящи класирането, но не и самите алгоритми, които следва да се считат за търговска тайна.

Също така е много важно да се прави разлика между трансакция и иницииране на трансакция. Обикновено търсене на продукт или услуга чрез търсачка не следва да се разглежда като иницииране на трансакция, а само като искане за информация, което би могло да доведе до иницииране на трансакция.

Въпреки че докладчикът приветства изискването посредническите онлайн услуги да предприемат корективни мерки чрез създаване на вътрешни механизми за правна защита, медиацията не следва да бъде задължителна стъпка, преди бизнес ползвателят да може да използва съдебни производства.

Докладчикът счита, че този целеви инструмент е приветствана първа стъпка за регулиране в тази област, но трябва да се има предвид, че много други аспекти ще трябва да бъдат регулирани в бъдеще. Поради това е важно още в този инструмент да се предвиди обстоен процес на преразглеждане.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Посредническите онлайн услуги са от ключово значение за предприемачеството, търговията и иновациите — те могат да подобрят благосъстоянието на потребителите и се използват все по-масово както от частния, така и от публичния сектор. Тези услуги предоставят достъп до нови пазари и търговски възможности, така че предприятията да се възползват от предимствата на вътрешния пазар. Те също така позволяват на потребителите в Съюза да използват тези предимства — по-конкретно чрез увеличаване на избора на стоки и услуги, които се предлагат онлайн.

(1)  Посредническите онлайн услуги са от ключово значение за електронната търговия, и по-специално за предприемачеството, търговията и иновациите — те могат да подобрят благосъстоянието на потребителите и се използват все по-масово както от частния, така и от публичния сектор. Тези услуги предоставят достъп до нови пазари и търговски възможности, така че предприятията да се възползват от предимствата на вътрешния пазар. Те също така позволяват на потребителите в Съюза да използват тези предимства — по-конкретно чрез увеличаване на избора на стоки и услуги, както и чрез предлагане на конкурентно ценообразуване онлайн.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Посредническите онлайн услуги могат да бъдат от решаващо значение за търговския успех на предприятията, които разчитат на такива услуги при своите взаимоотношения с потребителите. В резултат на все по-широкото използване на посреднически услуги при извършването на сделки онлайн, за което решаваща роля оказват силните непреки мрежови ефекти от генерирането на данни, бизнес ползвателите (в това число микро-, малките и средните предприятия) стават все по-зависими от тези услуги при своите взаимоотношения с потребителите. Предвид тази нарастваща зависимост доставчиците на посреднически онлайн услуги обикновено разполагат с много по-силни позиции за договаряне, позволяващи им на практика да вземат едностранни решения, които могат да бъдат несправедливи и да увреждат законните интереси на бизнес ползвателите на такива услуги, а оттам — и на потребителите в Съюза.

(2)  Посредническите онлайн услуги могат да бъдат от решаващо значение за търговския успех на предприятията, които разчитат на такива услуги при своите взаимоотношения с потребителите. В резултат на все по-широкото използване на посреднически услуги при извършването на сделки онлайн, за което решаваща роля оказват силните непреки мрежови ефекти от генерирането на данни, бизнес ползвателите (в това число микро-, малките и средните предприятия) стават все по-зависими от тези услуги при своите взаимоотношения с потребителите. Предвид тази нарастваща зависимост доставчиците на посреднически онлайн услуги обикновено разполагат с много по-силни позиции за договаряне, позволяващи им на практика да вземат едностранни решения, които могат да бъдат несправедливи и да увреждат законните интереси на бизнес ползвателите на такива услуги, а оттам — и на потребителите в Съюза. Поради това следва да не се допуска посредническите онлайн услуги да заемат господстващо положение на пазара и да подкопават конкуренцията чрез използване на силната позиция на мрежовите ефекти. Също така следва да не се допуска възможността платформите да заобикалят изискванията на трудовото законодателство чрез класифициране на работниците като независими изпълнители.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Посредническите онлайн услуги и онлайн търсачките, както и търговията, извършвана с помощта на тези услуги, се отличават със своя изначално присъщ трансграничен потенциал и имат особено значение за правилното функциониране на вътрешния пазар на Съюза в съвременните икономически условия. Потенциално нелоялните и вредни търговски практики на някои доставчици на такива услуги по отношение на бизнес ползвателите и ползвателите на корпоративни уебсайтове възпрепятстват пълното реализиране на посочения трансграничен потенциал и водят до отрицателни последствия за правилното функциониране на вътрешния пазар. Допълнителен фактор за трудностите при пълното реализиране на този потенциал за правилното функциониране на вътрешния пазар е несъгласуваността между нормативните уредби на някои държави членки, които регулират посредническите онлайн услуги с различна степен на ефективност, докато в други държави членки въвеждането на подобна уредба е все още на етап на обсъждане.

(5)  Посредническите онлайн услуги и онлайн търсачките, както и трансакциите, извършвани с помощта на тези услуги, се отличават със своя изначално присъщ трансграничен потенциал и имат особено значение за правилното функциониране на вътрешния пазар на Съюза в съвременните икономически условия. Потенциално нелоялните и вредни търговски практики на някои доставчици на такива услуги по отношение на бизнес ползвателите и ползвателите на корпоративни уебсайтове възпрепятстват пълното реализиране на посочения трансграничен потенциал и водят до отрицателни последствия за правилното функциониране на вътрешния пазар. Допълнителен фактор за трудностите при пълното реализиране на този потенциал за правилното функциониране на вътрешния пазар е несъгласуваността между нормативните уредби на някои държави членки, които регулират посредническите онлайн услуги с различна степен на ефективност, докато в други държави членки въвеждането на подобна уредба е все още на етап на обсъждане.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Поради тези причини на равнището на Съюза следва да се установи единен и целенасочен набор от задължителни правила, осигуряващи справедлива, предвидима, устойчива и надеждна онлайн бизнес среда в рамките на вътрешния пазар, като по-конкретно се гарантира, че бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги разполагат с подходящо равнище на прозрачност и ефективни възможности за защита в целия Съюз. Тези правила следва да предвиждат и подходящо равнище на прозрачност по отношение на класирането на ползвателите на корпоративни уебсайтове в резултатите от търсенията, генерирани от онлайн търсачките. Наред с това те следва да са изготвени по начин, който гарантира запазването в по-широк план на важния иновационен потенциал на икономиката на онлайн платформите.

(6)  Поради тези причини на равнището на Съюза следва да се установи единен и целенасочен набор от задължителни правила, осигуряващи справедлива, предвидима, устойчива и надеждна онлайн бизнес среда в рамките на вътрешния пазар, като по-конкретно се гарантира, че бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги разполагат с подходящо равнище на прозрачност и ефективни възможности за защита в целия Съюз. Тези правила следва да предвиждат и подходящи стимули за насърчаване на справедливо и пропорционално поведение на стопанските субекти и прозрачност, особено по отношение на класирането на ползвателите на корпоративни уебсайтове в резултатите от търсенията, генерирани от онлайн търсачките, включително услугите за гласова помощ. Наред с това те следва да са изготвени по начин, който гарантира запазването в по-широк план на важния иновационен потенциал на икономиката на онлайн платформите и да създават условия за здравословна конкуренция, водеща до по-голям потребителски избор.

Обосновка

Една от характеристиките на онлайн пазара са бързият възход и фалит на предприятията под влиянието на платформите, чиято роля може да бъде да контролират достъпа. Тази им роля следва да бъде сведена във възможно най-голяма степен до роля на неутрални посредници в полза на частите на пазара, свързани с предприятията и с потребителите.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Във връзка с глобалното измерение на посредническите онлайн услуги и онлайн търсачките настоящият регламент следва да се прилага по отношение на доставчиците на такива услуги, независимо дали те са установени в държава членка или извън Съюза, при условие че са изпълнени две кумулативни условия: на първо място, бизнес ползвателите или ползвателите на корпоративни уебсайтове следва да бъдат установени в Съюза; на второ място, при предоставянето на такива услуги бизнес ползвателите или ползвателите на корпоративни уебсайтове следва да предлагат своите стоки или услуги на потребители, намиращи се в Съюза, най-малко за част от сделката. Тези потребители следва да се намират в Съюза, но не е необходимо тяхното местожителство да е на територията на Съюза, нито да са граждани на държава членка. Поради това настоящият регламент не следва да се прилага, когато бизнес ползвателите или ползвателите на корпоративни уебсайтове не са установени в Съюза или когато те са установени в Съюза, но използват посреднически онлайн услуги или онлайн търсачки, за да предлагат стоки или услуги единствено на потребители, намиращи се извън Съюза, или на лица, които не са потребители.

(7)  Във връзка с глобалното измерение на посредническите онлайн услуги и онлайн търсачките настоящият регламент следва да се прилага по отношение на доставчиците на такива услуги, независимо дали те са установени в държава членка или извън Съюза, при условие че са изпълнени две кумулативни условия. На първо място, бизнес ползвателите или ползвателите на корпоративни уебсайтове следва да бъдат установени в Съюза. на второ място, при предоставянето на такива услуги бизнес ползвателите или ползвателите на корпоративни уебсайтове следва да предлагат своите стоки или услуги на потребители или предприятия, намиращи се в Съюза, най-малко за част от сделката. Тези потребители следва да се намират в Съюза, но не е необходимо тяхното местожителство да е на територията на Съюза, нито да са граждани на държава членка. Поради това настоящият регламент не следва да се прилага, когато бизнес ползвателите или ползвателите на корпоративни уебсайтове не са установени в Съюза или когато те са установени в Съюза, но използват посреднически онлайн услуги или онлайн търсачки, за да предлагат стоки или услуги единствено на потребители, намиращи се извън Съюза, или изключително на лица, които не са потребители.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Широк спектър от търговските взаимоотношения между предприятия и потребителите се извършват чрез онлайн посредничеството на доставчици, предлагащи многостранни услуги, които по същество се основават на един и същ бизнес модел. За да бъдат обхванати услугите, които са от значение, определянето на посредническите онлайн услуги следва да се извърши по прецизен и технологично неутрален начин. По-конкретно те следва да са услуги на информационното общество, които са насочени към улесняване на встъпването в преки търговски отношения между бизнес ползвателите и потребителите, без значение дали самите сделки се сключват офлайн или онлайн — на интернет портала на съответния доставчик на посреднически услуги или на бизнес ползвателя. Услугите следва също така да се предоставят на основата на договорни отношения както между техните доставчици и бизнес ползватели, така и между доставчиците и потребителите. Следва да се счита, че такива договорни отношения съществуват, когато и двете засегнати страни изразят намерението си да бъдат обвързани по недвусмислен и проверим начин, без непременно да е необходимо изрично писмено съгласие.

(8)  Широк спектър от търговските взаимоотношения между предприятия и потребителите се извършват чрез онлайн посредничеството на доставчици, предлагащи многостранни услуги, които по същество се основават на един и същ бизнес модел. За да бъдат обхванати услугите, които са от значение, определянето на посредническите онлайн услуги следва да се извърши по прецизен и технологично неутрален начин. По-конкретно те следва да са услуги на информационното общество, чрез които се встъпва в търговски отношения между бизнес ползвателите и потребителите, без значение дали самите сделки се сключват на интернет портала на съответния доставчик на посреднически услуги или на бизнес ползвателя. Услугите следва също така да се предоставят на основата на договорни отношения както между техните доставчици на посреднически онлайн услуги, така и между бизнес ползватели и потребители, когато доставчиците действат като посредници по отношение на потребителите. Следва да се счита, че такива договорни отношения съществуват, когато и двете засегнати страни изразят намерението си да бъдат обвързани по недвусмислен и проверим начин, без непременно да е необходимо изрично писмено съгласие. Целта на настоящия регламент е да установи разпоредби във връзка с услугите на информационното общество, които в допълнение към горепосочените изисквания изпълняват функции по посредничество в рамките на даден пазар за електронна търговия. Самото наличие на реклама на дадена уебстраница не следва само по себе си да означава, че страницата попада в обхвата на настоящия регламент.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  От съображения за последователност определението „онлайн търсачка“, използвано в настоящия регламент, следва да съответства на определението, използвано в Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета21.

(11)  От съображения за последователност определението „онлайн търсачка“, използвано в настоящия регламент, следва да съответства на определението, използвано в Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета21. Следва обаче да се поясни, че това определение обхваща търсенето на глас, както и онлайн търсачките, които пряко връщат информацията, свързана с поисканото съдържание. Настоящият регламент не се прилага по отношение на функционалностите за търсене, които не включат, най-малкото по принцип, всички уебсайтове, като функционалности за търсене в рамките на посреднически онлайн услуги или които са част от софтуера на операционна система.

__________________

__________________

21 Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза (ОВ L 194, 19.7.2016 г., стр. 1).

21 Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза (ОВ L 194, 19.7.2016 г., стр. 1).

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  С цел да се осигури ефективна защита на бизнес ползвателите, когато такава е необходима, настоящият регламент следва да се прилага, когато общите условия на дадено договорно отношение — независимо от тяхното наименование или форма — не са индивидуално договорени от страните. Критерият за това дали общите условия са били индивидуално договорени или не следва да се основава на цялостна оценка, при която възможността някои разпоредби от общите условия да са били индивидуално договорени не е определяща сама по себе си.

(12)  С цел да се осигури ефективна защита на бизнес ползвателите настоящият регламент следва да се прилага независимо от това дали доставчикът на посреднически онлайн услуги и бизнес ползвателят са страни по споразумение, което са договорили индивидуално.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  За да се гарантира, че общите условия на дадено договорно отношение позволяват на бизнес ползвателите да определят търговските условия за използването, временното преустановяване и прекратяването на посредническите онлайн услуги и за да се постигне предвидимост при техните търговски отношения, текстът на общите условия следва да е ясен и недвусмислен и да е лесно разбираем за средния бизнес ползвател. Текстът на общите условия не следва да се счита за ясен и недвусмислен, ако в него се съдържат неясноти и прекалено общи формулировки или ако липсват подробности по важни търговски въпроси, в резултат на което бизнес ползвателите не получават разумна степен на предвидимост относно най-важните аспекти на договорното отношение.

(13)  За да се гарантира, че общите условия на дадено договорно отношение позволяват на бизнес ползвателите да определят търговските условия за използването, временното преустановяване и прекратяването на посредническите онлайн услуги и за да се постигне предвидимост при техните търговски отношения, текстът на общите условия следва да е ясен и недвусмислен и да е лесно разбираем за средния бизнес ползвател. Текстът на общите условия не следва да се счита за ясен и недвусмислен, ако в него се съдържат неясноти и прекалено общи формулировки или ако липсват подробности по важни търговски въпроси, или ако се позволяват непропорционални правомощия за вземане на решение на доминиращата страна, в резултат на което бизнес ползвателите не получават разумна степен на предвидимост относно най-важните аспекти на договорното отношение, като осигуряването на основания за преустановяване или прекратяване на доставката на услуги за бизнес ползвателите.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Гарантирането на прозрачност в общите условия може да е от решаващо значение за насърчаването на устойчиви бизнес отношения и за предотвратяване на нелоялно поведение в ущърб на бизнес ползвателите. Доставчиците на посреднически онлайн услуги следва също така да гарантират, че общите условия са лесно достъпни на всички етапи на договорното отношение, включително за потенциалните бизнес ползвателите на преддоговорния етап, и че всички изменения на тези условия се съобщават на бизнес ползвателите в рамките на определен срок на предизвестие, който е разумен и пропорционален в контекста на конкретните обстоятелства и който е най-малко 15 дни. Посоченият срок на предизвестие не следва да се прилага, когато и доколкото съответният бизнес ползвател се е отказал от него по недвусмислен начин или когато и доколкото необходимостта от привеждане в действие на изменението без спазване на срока на предизвестие произтича от правно задължение, наложено на доставчика на услуги съгласно правото на Съюза или националното право.

(14)  Гарантирането на прозрачност в общите условия може да е от решаващо значение за насърчаването на устойчиви бизнес отношения и за предотвратяване на нелоялно поведение в ущърб на бизнес ползвателите. Доставчиците на посреднически онлайн услуги следва също така да гарантират, че общите условия са лесно достъпни на всички етапи на договорното отношение, включително за потенциалните бизнес ползвателите на преддоговорния етап, и че всички изменения на тези условия се съобщават на бизнес ползвателите в рамките на определен срок на предизвестие, който е разумен и пропорционален в контекста на конкретните обстоятелства и който е най-малко 15 дни. По изключение и при условие че са определени ясни общи условия, посоченият срок на предизвестие не следва да се прилага, когато и доколкото съответният бизнес ползвател се е отказал от него по недвусмислен начин или когато и доколкото необходимостта от привеждане в действие на изменението без спазване на срока на предизвестие произтича от правно задължение, наложено на доставчика на услуги съгласно правото на Съюза или националното право.

Обосновка

Макар че е необходима известна степен на гъвкавост при третирането на бизнес практики, които може да навредят на потребителите, първата стъпка в предотвратяването на тези практики е яснотата по отношение на задълженията и мерките.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  С цел да се осигури ефективна защита на бизнес ползвателите, когато такава е необходима, настоящият регламент следва да се прилага, когато общите условия на дадено договорно отношение — независимо от тяхното наименование или форма — не са индивидуално договорени от страните. Критерият за това дали общите условия са били индивидуално договорени или не следва да се основава на цялостна оценка, при която възможността някои разпоредби от общите условия да са били индивидуално договорени не е определяща сама по себе си.

(12)  С цел да се осигури ефективна защита на бизнес ползвателите настоящият регламент следва да се прилага независимо от това дали доставчикът на посреднически онлайн услуги и бизнес ползвателят са страни по споразумение, което са договорили индивидуално.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14а)  Доставчиците на посреднически услуги могат да променят своите общи условия в отговор на практики, които могат да причинят непосредствена вреда на потребителите. Такива вредни практики могат да включват измами, спам, въпроси, свързани със сигурността, фишинг, злоупотреба с данните или финансовото положение на потребителите и др. Като се има предвид разнообразието на посредниците и съдържанието, което бизнес ползвателите разпространяват чрез тях, такива вредни практики невинаги могат да се предвидят конкретно от доставчика на посредническа услуга. В такива случаи доставчиците на посреднически услуги са освободени от 10-дневния срок на предизвестие за прилагане на новите общи условия.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  С цел да се осигури защитата на бизнес ползвателите, следва да се предвиди възможност за компетентен съд да определи, че общите условия, които не отговарят на приложимите правила, не са обвързващи за бизнес ползвателя с действие ex nunc. Всяка подобна констатация на компетентен съд обаче следва да се отнася единствено до конкретните разпоредби на общите условия, които не отговарят на приложимите правила. Останалите разпоредби следва да останат валидни и изпълними, доколкото те могат да бъдат отделени от разпоредбите, неотговарящи на приложимите правила. Внезапните изменения на съществуващите общи условия могат да доведат до значителни смущения в дейността на бизнес ползвателите. С цел да бъдат ограничени отрицателните последици за бизнес ползвателите и да бъде възпряно подобно поведение, измененията, извършени в нарушение на задължението за предоставяне на определен срок на предизвестие, следва да се считат за нищожни и недействителни, т.е. да се счита, че изобщо не са съществували с действие erga omnes и ex tunc.

(15)  С цел да се осигури защитата на бизнес ползвателите, следва да се предвиди възможност за компетентен съд да определи, че общите условия, които не отговарят на приложимите правила, не са обвързващи за бизнес ползвателя с действие ex nunc. Всяка подобна констатация на компетентен съд обаче следва да се отнася единствено до конкретните разпоредби на общите условия, които не отговарят на приложимите правила. Останалите разпоредби следва да останат валидни и изпълними, доколкото те могат да бъдат отделени от разпоредбите, неотговарящи на приложимите правила. Внезапните изменения на съществуващите общи условия могат да доведат до значителни смущения в дейността на бизнес ползвателите. С цел да бъдат ограничени отрицателните последици за бизнес ползвателите и да бъде възпряно подобно поведение, измененията, извършени в нарушение на задължението за предоставяне на определен срок на предизвестие, следва да влязат в сила едва след изтичане на законния срок на предизвестие, а нарушителите следва да носят отговорност за вредите.

Обосновка

Обичайната санкция за несъответстващи на изискванията предизвестия е прекратяване на крайния срок до удовлетворяването на правните изисквания. Анулирането на съдържанието на промените в условията за използване на услугата във връзка с крайните срокове не е мярка, с която се вземат предвид предимствата на съдържанието, и следователно изглежда непропорционално.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Доставчик на посреднически онлайн услуги може да има основателни причини за решението си временно да преустанови или да прекрати предоставяните от него услуги, изцяло или частично, за даден бизнес ползвател, включително чрез прекратяване на предлагането на отделни стоки или услуги на този ползвател или чрез премахване на резултатите от търсенето. Въпреки това, предвид обстоятелството, че такова решение може сериозно да засегне интересите на съответния бизнес ползвател, е необходимо да му бъде предоставена подходяща информация за причините. Изложението на мотивите следва да позволява на бизнес ползвателите да преценяват дали има възможност за обжалване на посоченото решение, с което биха се подобрили техните възможностите при необходимост да потърсят ефективна защита. Изискването за предоставяне на изложение на мотивите следва да спомогне за предотвратяване на неволното премахване на предоставеното от бизнес ползватели онлайн съдържание или за възстановяване на премахнато съдържание, което доставчикът по погрешка е преценил за незаконно в съответствие с Препоръка (ЕС) 2018/334 на Комисията22. В изложението на мотивите следва да се посочи обективното основание (или основания) за решението на доставчика временно да преустанови или да прекрати предоставяните от него услуги, което основание следва да отговаря на предварително определените от този доставчик основания в неговите общи условия, и по пропорционален начин да се изтъкнат конкретните обстоятелства, довели до решението.

(16)  Доставчик на посреднически онлайн услуги може да има основателни причини за решението си да приложи ограничения или санкции на бизнес ползвателите, временно да преустанови или да прекрати предоставяните от него услуги, изцяло или частично, за даден бизнес ползвател, включително чрез прекратяване на предлагането на отделни стоки или услуги на този ползвател или чрез премахване на резултатите от търсенето. Това би могло да включва нарушение на общите условия, както и нарушение на бизнес ползвателите, което би могло да навреди на потребителя или на платформите (например, но не само: въпроси, свързани със сигурността, измама, фишинг, незаконно и вредно съдържание). Предвид обстоятелството, че такова решение може сериозно да засегне интересите на съответния бизнес ползвател, както и упражняването на основните права, с които се ползват бизнес ползвателите, като например свободата на стопанска инициатива и свободата на изразяване, е необходимо да му бъде предоставена подходяща информация за причините. Изложението на мотивите следва да позволява на бизнес ползвателите да преценяват дали има възможност за обжалване на посоченото решение, с което биха се подобрили техните възможностите при необходимост да потърсят ефективна защита. Изискването за предоставяне на изложение на мотивите следва да спомогне за предотвратяване на неволното премахване на предоставеното от бизнес ползватели онлайн съдържание или за възстановяване на премахнато съдържание, което доставчикът по погрешка е преценил за незаконно в съответствие с Препоръка (ЕС) 2018/334 на Комисията22. В някои случаи решението на доставчика на посредническа онлайн услуга се основава на уведомления от трети страни. Конкурентите могат да злоупотребяват с тези уведомления. В препоръка (ЕС) 2018/334 на Комисията се изисква подобни уведомления да бъдат достатъчно точни и адекватно обосновани, за да може доставчикът на хостинг услуги да вземе информирано и надлежно решение относно съдържанието, за което се отнася сигналът. Следователно от доставчиците на посреднически онлайн услуги следва да се изисква да предоставят съдържанието на уведомлението на бизнес ползвателя в случаите, когато има решение за временно преустановяване или прекратяване на предоставянето на неговите услуги след уведомление от трета страна, за да се даде възможност на бизнес ползвателя да отхвърли лесно очевидно неправомерни уведомления. В изложението на мотивите следва да се посочи обективното основание (или основания) за решението на доставчика временно да преустанови или да прекрати предоставяните от него услуги, което основание следва да отговаря на предварително определените от този доставчик основания в неговите общи условия, и по пропорционален начин да се изтъкнат конкретните обстоятелства, довели до решението. Когато е възможно, следва да се въведе пропорционална и поетапна система, включително предварително и своевременно уведомяване преди предприемане на мерки, което води до прекъсване на достъпа на предприятието до неговите потребители.

_________________

_________________

22 Препоръка (ЕС) 2018/334 на Комисията от 1 март 2018 г. относно мерки за ефективна борба с незаконното съдържание онлайн (ОВ L 63, 6.3.2018 г., стр. 50).

22 Препоръка (ЕС) 2018/334 на Комисията от 1 март 2018 г. относно мерки за ефективна борба с незаконното съдържание онлайн (ОВ L 63, 6.3.2018 г., стр. 50).

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16а)  Тъй като доставчиците на посреднически услуги често работят с допълнителни канали за дистрибуция или свързани програми, в това отношение следва да се гарантира прозрачност спрямо бизнес ползвателите. Всички бизнес ползватели следва да имат правото да правят корекции по каналите, където се търгуват техните оферти.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Класирането на стоки и услуги, извършвано от доставчиците на посреднически онлайн услуги, оказва значително въздействие върху потребителския избор, а оттам — и върху търговския успех на бизнес ползвателите, които предлагат тези стоки и услуги на потребителите. Поради това доставчиците на посреднически онлайн услуги следва предварително да набележат основните параметри, определящи класирането, така че да се подобри предвидимостта за бизнес ползвателите, да им се предостави по-ясна представа за начина на функциониране на механизма на класиране и да им се даде възможност да сравняват практиките за класиране на различни доставчици. Понятието „основни параметри“ следва да се разбира като отнасящо се до всички общи критерии, процеси и конкретни сигнали, включени в алгоритмите или другите механизми за промяна или понижаване в класирането. Описанието на основните параметри, определящи класирането, следва също така да включва обяснение на всяка възможност за бизнес ползвателите да оказват активно влияние върху класирането срещу възнаграждение, както и на относителните ефекти от него. Това описание следва да предоставя на бизнес ползвателите подходяща представа за начина, по който механизмът на класиране отчита характеристиките на самите стоки или услуги, предлагани от бизнес ползвателя, и за степента на значимост на тези характеристики за потребителите на конкретните посреднически онлайн услуги.

(17)  Класирането на стоки и услуги, извършвано от доставчиците на посреднически онлайн услуги, оказва значително въздействие от гледна точка на конкурентоспособността на цифровия пазар и върху потребителския избор, а оттам — и върху търговския успех на бизнес ползвателите, които предлагат тези стоки и услуги на потребителите. Поради това доставчиците на посреднически онлайн услуги следва предварително да набележат основните параметри, определящи класирането, така че да се подобри предвидимостта за бизнес ползвателите, да им се предостави по-ясна представа за начина на функциониране на механизма на класиране и да им се даде възможност да сравняват практиките за класиране на различни доставчици. Понятието „основни параметри“ следва да се разбира като отнасящо се до всички общи критерии, използвани във връзка с класирането. Описанието на основните параметри, определящи класирането, следва също така да включва обяснение на всяка възможност за бизнес ползвателите да оказват активно влияние върху класирането срещу възнаграждение, както и на относителните ефекти от него. Това описание следва да предоставя на бизнес ползвателите подходяща представа за начина, по който механизмът на класиране отчита характеристиките на самите стоки или услуги, предлагани от бизнес ползвателя, и за степента на значимост на тези характеристики за потребителите на конкретните посреднически онлайн услуги.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  По аналогичен начин класирането на уебсайтове, извършено от доставчиците на онлайн търсачки, и по-конкретно класирането на уебсайтове, чрез които предприятия предлагат стоки и услуги на потребителите, оказва съществено въздействие върху потребителския избор и търговския успех на ползвателите на корпоративни уебсайтове. Поради това доставчиците на онлайн търсачки следва да предоставят описание на основните параметри, определящи класирането, по отношение на всички индексирани уебсайтове — включително тези, които се използват от ползвателите на корпоративни уебсайтове, както и други уебсайтове. В допълнение към характеристиките на стоките и услугите и степента на тяхната значимост за потребителите, конкретно при онлайн търсачките посоченото описание следва да предоставя на ползвателите на корпоративни уебсайтове подходяща представа дали са взети под внимание някои от спецификите, свързани с дизайна на използвания уебсайт (например оптимизация за показване на мобилни устройства) и, ако отговорът е утвърдителен, как и в каква степен. При липсата на договорни отношения между доставчиците на онлайн търсачките и ползвателите на корпоративни уебсайтове следва да се осигури лесен и публичен достъп до това описание, публикувано на видно място на уебсайта на съответната онлайн търсачка. За да се осигури предвидимост за ползвателите на корпоративни уебсайтове, описанието следва също така да се актуализира редовно, като се предвиди възможността за лесно идентифициране на всички промени в основните параметри. Макар че при спазването на посоченото изискване за оповестяване на основните параметри, определящи класирането, от доставчиците при никакви обстоятелства не се изисква да разкриват търговски тайни, както са определени в Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета23, предоставеното описание следва да се основава най-малко на действителните данни относно степента на значимост на използваните параметри.

(18)  По аналогичен начин класирането на уебсайтове, извършено от доставчиците на онлайн търсачки, и по-конкретно класирането на уебсайтове, чрез които предприятия предлагат стоки и услуги на потребителите, оказва съществено въздействие върху потребителския избор и търговския успех на ползвателите на корпоративни уебсайтове. Поради това доставчиците на онлайн търсачки следва да предоставят описание на основните параметри, определящи класирането, по отношение на всички индексирани уебсайтове — включително тези, които се използват от ползвателите на корпоративни уебсайтове, както и други уебсайтове. В допълнение към характеристиките на стоките и услугите и степента на тяхната значимост за потребителите, конкретно при онлайн търсачките посоченото описание следва да предоставя на ползвателите на корпоративни уебсайтове подходяща представа дали са взети под внимание някои от спецификите, свързани с дизайна на използвания уебсайт (например оптимизация за показване на мобилни устройства) и, ако отговорът е утвърдителен, как и в каква степен. При липсата на договорни отношения между доставчиците на онлайн търсачките и ползвателите на корпоративни уебсайтове следва да се осигури лесен и публичен достъп до това описание, публикувано на видно място на уебсайта на съответната онлайн търсачка. За да се осигури предвидимост за ползвателите на корпоративни уебсайтове, описанието следва също така да се актуализира редовно, като се предвиди възможността за лесно идентифициране на всички промени в основните параметри. Макар че при спазването на посоченото изискване за оповестяване на основните параметри, определящи класирането, изискването за разкриването им не следва да засяга Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета23, като същевременно се вземат под внимание разпоредбите относно законното придобиване, използване и разкриване, предоставеното описание следва да се основава най-малко на действителните данни относно степента на значимост на използваните параметри. С цел да се избегнат съмнения, задължението онлайн търсачките да гарантират, че описанието на основните параметри, определящи класирането, е актуално, не следва да включва изискването те да разкриват търговски тайни, както е определено в член 2, параграф 1 от Директива (EС) 2016/943.

_________________

_________________

23 Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване (ОВ L 157, 15.6.2016 г., стр. 1).

23 Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване (ОВ L 157, 15.6.2016 г., стр. 1).

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Когато доставчик на посреднически онлайн услуги предлага на потребителите определени стоки или услуги чрез собствените си посреднически онлайн услуги или чрез контролиран от него бизнес ползвател, този доставчик може да се конкурира пряко с други бизнес ползватели на посредническите му услуги, които не са под негов контрол. В тези специални случаи е важно доставчикът на посреднически онлайн услуги да действа по прозрачен начин и да осигурява описание на всяко диференцирано третиране чрез правни, търговски или технически средства което би могъл да предоставя по отношение на предлаганите от него стоки или услуги в сравнение с тези, предлагани от бизнес ползвателите. За да се гарантира пропорционалност, това задължение следва да се прилага по-скоро на равнището на посредническите онлайн услуги като цяло, отколкото по отношение на отделните стоки или услуги, предлагани чрез такива посреднически услуги.

(19)  Когато доставчик на посреднически онлайн услуги предлага на потребителите определени стоки или услуги чрез собствените си посреднически онлайн услуги или чрез контролиран от него бизнес ползвател, този доставчик може да се конкурира пряко с други бизнес ползватели на посредническите му услуги, които не са под негов контрол. В тези специални случаи е важно доставчикът на посреднически онлайн услуги да действа по прозрачен начин и да осигурява описание на всяко диференцирано третиране чрез правни, търговски или технически средства, като например настройки по подразбиране – което би могъл да предоставя по отношение на предлаганите от него стоки или услуги в сравнение с тези, предлагани от бизнес ползвателите. За да се гарантира пропорционалност, това задължение следва да се прилага по-скоро на равнището на посредническите онлайн услуги като цяло, отколкото по отношение на отделните стоки или услуги, предлагани чрез такива посреднически услуги. Освен това потребителите често разчитат на услуги, които се конфигурират по подразбиране, без да бъдат информирани за конкурентни стоки и услуги, и могат да бъдат изправени пред технически или икономически пречки, ако искат да изберат конкурентна услуга. Следователно на доставчиците на посредническите онлайн услуги не следва да бъде позволено да предоставят стоки или услуги под техен пряк или непряк контрол като опция по подразбиране, без предварително да дават на потребителите възможността да избират измежду различните налични конкурентни възможности, когато използват посредническата онлайн услуга за първи път. Потребителят не следва да бъде задължаван да избира опция по подразбиране. Стоките или услугите на доставчика на посреднически онлайн услуги следва да се разглеждат като конкурентни на тези на неговите бизнес ползватели, когато стоката или услугата може да се счита за взаимозаменяема или заменима от потребителите, използващи посредническата онлайн услуга.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19а)  Също толкова важно е доставчиците на посреднически онлайн услуги да не участват в нелоялни търговски практики (включително търговско поведение или включване на несправедливи договорни условия), които имат съществено неблагоприятно въздействие върху конкуренцията или върху избора на потребителите. При определянето дали дадена търговска практика е нелоялна следва да се вземат предвид относителните позиции за договаряне на онлайн посредника и на бизнес ползвателя, заедно с всички други значими фактори.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 19 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19б)  За целите на настоящия регламент услугата на доставчика се конкурира с тези на другите му бизнес ползватели, ако се счита за взаимозаменяема или заменима от потребителите на посредническата онлайн услуга, включително поради характеристиките, цените или предназначението на услугите.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 19 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19в)  В някои случаи асиметрията в позицията за договаряне между посредническите онлайн услуги и други бизнес ползватели води до значителен дисбаланс в правата и задълженията на страните по приложимия договор, което е във вреда на бизнес ползвателя. В такива случаи доставчикът на посредническата онлайн услуга следва да прилага справедливо третиране на бизнес ползвателя по такъв начин, че да не накърнява съществено способността и свободата на други бизнес ползватели да развиват дейност. Като се има предвид голямата вероятност от вреда за потребителите, присъща на ситуации, при които даден доставчик на посреднически онлайн услуги се конкурира с други бизнес ползватели, включително чрез намаляване на избора на потребителите, увеличаване на разходите им и укриване на критична информация от тях, задължението за справедливо третиране включва гарантиране, че потребителите, които имат достъп чрез посредническата онлайн услуга, имат правото и способността да избират и използват услугите по свой избор, без да се сблъскват с ненужна тежест, например когато доставчикът игнорира или има предимство пред избора от страна на потребителите на настройките по подразбиране. Доставчик на посреднически онлайн услуги също така не осигурява справедливо третиране, когато не предоставя на конкурентни бизнес ползватели цялата необходима за тях информация за постигането на еднакво равнище и качество на оперативна съвместимост с посредническата онлайн услуга и всички спомагателни услуги, които са на разположение на самия доставчик, и когато прилага практики, които пряко или непряко дават технически или икономически предимства на неговите собствени оферти – предимства, които той отказва на конкурентните бизнес ползватели. Справедливото третиране също изисква доставчикът да се въздържа от намеса в търговските взаимоотношения между конкурентни бизнес ползватели и потребителите на техните услуги, включително чрез блокиране или ограничаване по друг начин на информационния и комуникационния поток между тях, включително реклама и маркетинг.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 19 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19г)  Някои практики може категорично да се считат за нелоялни при всички обстоятелства. Обсерваторията по платформите следва постоянно да преглежда този списък с практики и да препоръчва актуализации на Комисията. Тъй като пазарът за посреднически онлайн услуги се развива, Комисията следва да изготви ръководство относно практиките, които могат да обхващат нелоялни търговски практики, включително обстоятелствата, при които конкретни практики могат да се считат за нелоялни.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Възможността за достъп до данни — включително на лични данни — и за тяхното използване може да бъде важен фактор при създаването на стойност в контекста на икономиката на онлайн платформите. Във връзка с това е важно доставчиците на посреднически онлайн услуги да предоставят на бизнес ползвателите ясно описание на обхвата, естеството и условията на техния достъп до определени категории данни и използването им. Описанието следва да бъде пропорционално и може да се основава по-скоро на общи условия за достъп, отколкото на изчерпателно определяне на самите данни или категории данни, за да се даде възможност на бизнес ползвателите да разберат дали могат да използват данните, за да повишават създаването на стойност, включително чрез евентуална употреба на услуги за данни на трети страни. Обработването на лични данни следва да се извършва при спазване на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета24.

(20)  Възможността за достъп до данни — включително на лични данни — и за тяхното използване може да бъде важен фактор при създаването на стойност в контекста на икономиката на онлайн платформите. Във връзка с това е важно доставчиците на посреднически онлайн услуги да предоставят на бизнес ползвателите ясно описание на обхвата, естеството и условията на техния достъп до определени категории данни и използването им. Описанието следва да бъде пропорционално и може да се основава по-скоро на общи условия за достъп, отколкото на изчерпателно определяне на самите данни или категории данни, за да се даде възможност на бизнес ползвателите да разберат дали могат да използват данните, за да повишават създаването на стойност, включително чрез евентуална употреба на услуги за данни на трети страни. С настоящия регламент се изисква доставчиците на онлайн посреднически услуги да бъдат прозрачни по отношение на данните, които предоставят на своите бизнес ползватели, но не се установява изискване за предаване на лични или нелични данни на бизнес ползвателите. Във всички случаи обработването на лични данни следва да се извършва при спазване на правната рамка на Съюза за защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, за зачитане на неприкосновеността на личния живот и за защита на личните данни в електронните съобщения, по-специално Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета24, Директива (ЕС) 2016/68024a и Директива 2002/58/ЕО24б. Настоящият регламент следва да не изисква доставчиците на посреднически онлайн услуги да споделят лични данни с трети страни извън предвиденото в техните политики за неприкосновеност на личния живот.

__________________

__________________

24 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (текст от значение за ЕИП), ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

24 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (текст от значение за ЕИП), ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

 

24a Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

 

24б Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  В определени случаи доставчиците на посреднически онлайн услуги могат да предвидят в общите си условия ограничения за възможността на бизнес ползвателите да предлагат на потребителите стоки или услуги при по-благоприятни условия чрез други средства, различни от посочените посреднически онлайн услуги. В тези случаи съответните доставчици следва да определят основанията за посочените ограничения, по-конкретно във връзка с основните икономически, търговски и правни съображения за тяхното налагане. Независимо от това задължението за прозрачност не следва да се тълкува като засягащо преценката на законосъобразността на тези ограничения по силата на други правни актове на Съюза или на държавите членки в съответствие с правото на Съюза, включително в областта на конкуренцията и нелоялните търговски практики, както и прилагането на това право.

(21)  В определени случаи доставчиците на посреднически онлайн услуги могат да предвидят в общите си условия ограничения за възможността на бизнес ползвателите да предлагат на потребителите стоки или услуги при по-благоприятни условия чрез други средства, различни от посочените посреднически онлайн услуги. В тези случаи съответните доставчици следва да определят основанията за посочените ограничения, по-конкретно във връзка с основните икономически, търговски и правни съображения за тяхното налагане, и да гарантират, че такива ограничения са пропорционални.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 21 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21а)  Настоящият регламент следва да не засяга правата върху интелектуалната собственост, притежавани от бизнес ползвателите. Доставчиците на посреднически онлайн услуги следва да се възползват от тези права само с изричното съгласие на бизнес ползвателя, ако са получили лиценз от бизнес ползвателя или от неговия лицензополучател, или съгласно приложимите изключения и ограничения. Следва да се спазват условията за използване на такива права. Правата върху интелектуалната собственост на трети страни следва също да се зачитат.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  С цел да се осигури възможност за достъп до незабавна, подходяща и ефективна защита за бизнес ползвателите — включително за тези, чието използване на съответните посреднически онлайн услуги може да е било временно преустановено или прекратено — доставчиците на посреднически онлайн услуги следва да предвидят вътрешна система за обработка на жалби. С тази система следва да се гарантира, че по отношение на значителен дял от жалбите е възможно постигането на решение на двустранна основа между доставчика на посредническите онлайн услуги и съответния бизнес ползвател. Същевременно задължението за доставчиците на посреднически онлайн услуги да публикуват информация относно функционирането и ефективността на своята вътрешна система за обработка на жалби следва да дава представа на бизнес ползвателите за видовете проблеми, които могат да възникнат в контекста на предоставянето на различните посреднически онлайн услуги и за възможността да бъде постигнато своевременно и ефективно решение на двустранна основа.

(22)  С цел да се осигури възможност за достъп до незабавна, пропорционална, подходяща и ефективна защита за бизнес ползвателите — включително за тези, чието използване на съответните посреднически онлайн услуги може да е било ограничено, временно преустановено или прекратено — доставчиците на посреднически онлайн услуги следва да предвидят ефективна и бърза вътрешна система за обработка на жалби. С тази прозрачна, опростена и недопускаща дискриминация система следва да се гарантира, че по отношение на значителен дял от жалбите е възможно постигането на решение на двустранна основа между доставчика на посредническите онлайн услуги и съответния бизнес ползвател. Същевременно задължението за доставчиците на посреднически онлайн услуги да публикуват информация относно функционирането и ефективността на своята вътрешна система за обработка на жалби следва да дава представа на бизнес ползвателите за видовете проблеми, които могат да възникнат в контекста на предоставянето на различните посреднически онлайн услуги и за възможността да бъде постигнато своевременно, ефективно и недопускащо дискриминация решение на двустранна основа.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Целта на предвидените в настоящия регламент изисквания по отношение на вътрешните системи за обработка на жалби е да се осигури разумна степен на гъвкавост за доставчиците на посреднически онлайн услуги при прилагането на тези системи и разглеждането на индивидуални жалби, така че административната тежест да бъде сведена до минимум. Тези вътрешни системи за обработка на жалби следва също така да позволяват на доставчиците на посреднически онлайн услуги при необходимост да предприемат пропорционални действия спрямо всеки евентуален случай на недобросъвестно използване на тези системи от страна на някои бизнес ползватели. В случаите, различни от предполагаемо неизпълнение на правните задължения по настоящия регламент, вътрешните системи за обработка на жалби не следва да бъдат задействани по жалби, отнасящи се само до незначителни отрицателни последици за съответния бизнес ползвател. Що се отнася до разходите, необходими за установяването и функционирането на тези системи, по силата на съответните разпоредби от Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията е целесъобразно от въпросните задължения да бъдат освободени доставчиците на посреднически онлайн услуги, които са малки предприятия25.

(23)  Целта на предвидените в настоящия регламент изисквания по отношение на вътрешните системи за обработка на жалби е да се осигури разумна степен на гъвкавост за доставчиците на посреднически онлайн услуги при прилагането на тези системи и разглеждането на индивидуални жалби, така че административната тежест да бъде сведена до минимум. Тези вътрешни системи за обработка на жалби следва също така да позволяват на доставчиците на посреднически онлайн услуги при необходимост да предприемат пропорционални действия спрямо всеки евентуален случай на недобросъвестно използване на тези системи от страна на някои бизнес ползватели. В случаите, различни от предполагаемо неизпълнение на правните задължения по настоящия регламент, вътрешните системи за обработка на жалби не следва да бъдат задействани по жалби, отнасящи се само до незначителни отрицателни последици за съответния бизнес ползвател. Що се отнася до разходите, необходими за установяването и функционирането на тези системи, по силата на съответните разпоредби от Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията е целесъобразно от въпросните задължения да бъдат освободени доставчиците на посреднически онлайн услуги, които са малки предприятия25. Вътрешната система за обработка на жалби следва да се основава на принципите на равно третиране и използването ѝ не следва да води до неблагоприятно третиране на бизнес ползвателя.

_________________

_________________

25 Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

25 Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Доставчиците на посреднически онлайн услуги следва да поемат разумен дял от общите разходи за медиация, като се вземат под внимание всички значими аспекти по разглеждания случай. За тази цел медиаторът следва да предложи какъв дял би бил разумен при конкретните обстоятелства. При никакви обстоятелства обаче този дял не може да е по-малък от половината от общите разходи.

(25)  Доставчиците на посреднически онлайн услуги следва да поемат разумен дял от общите разходи за медиация, като се вземат под внимание всички значими аспекти по разглеждания случай. За тази цел медиаторът следва да предложи какъв дял би бил разумен при конкретните обстоятелства.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 1

Член 1

Предмет и обхват

Предмет и обхват

1.  С настоящия регламент се определят правила, които гарантират предоставянето на подходящо равнище на прозрачност и ефективни възможности за защита на бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги и на ползвателите на корпоративни уебсайтове във връзка с онлайн търсачките.

1.  С настоящия регламент се определят правила, които гарантират предоставянето на подходящо равнище на справедливост, прозрачност и ефективни възможности за защита на бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги и на ползвателите на корпоративни уебсайтове във връзка с онлайн и свързани търсачки.

2.  Настоящият регламент се прилага по отношение на посредническите онлайн услуги и онлайн търсачките, предоставяни или предлагани съответно на бизнес ползвателите и на ползвателите на корпоративни уебсайтове, които са установени или пребивават в Съюза и които предлагат стоки или услуги на потребителите в Съюза с помощта на онлайн търсачки или посреднически онлайн услуги, независимо от мястото на установяване или на пребиваване на доставчиците на тези услуги.

2.  Настоящият регламент се прилага по отношение на посредническите онлайн услуги и онлайн търсачките, предоставяни или предлагани съответно на бизнес ползвателите и на ползвателите на корпоративни уебсайтове, които са установени или извършват стопанска дейност в Съюза и които предлагат стоки или услуги на потребителите в Съюза с помощта на онлайн търсачки или посреднически онлайн услуги, независимо от мястото на установяване или на пребиваване на доставчиците на тези услуги. Настоящият регламент не засяга секторните мерки, предприети на равнището на Съюза или на национално равнище в съответствие с правото на Съюза.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  „бизнес ползвател“ означава всяко физическо или юридическо лице, което използва посреднически онлайн услуги, за да предлага на потребителите стоки или услуги, свързани с неговата търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия;

(1)  „бизнес ползвател“ означава всяко физическо или юридическо лице, което използва посреднически онлайн услуги, за да предлага или да има за цел да предлага на потребителите стоки или услуги, свързани с неговата търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия;

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  представляват услуги на информационното общество по смисъла на член 1, параграф 1, буква б) от Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета27;

a)  представляват услуги на информационното общество по смисъла на член 1, параграф 1, буква б) от Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета27 или представляват операционни системи за устройва и в това качество действат като посредници между разработчиците на онлайн приложения и потребителите;

_________________

_________________

27 Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество (ОВ L 241, 17.9.2015 г., стр. 1).

27 Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество (ОВ L 241, 17.9.2015 г., стр. 1).

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 2 – точка 2 – букви б и в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  позволяват на бизнес ползвателите да предлагат на потребителите стоки или услуги, така че да се улесни встъпването в преки търговски отношения между посочените бизнес ползватели и потребителите, без значение от мястото на окончателно сключване на сделката;

б)  тяхната основна цел е да дадат възможност на бизнес ползвателите да предлагат на потребителите стоки или услуги чрез встъпването в преки онлайн търговски отношения между посочените бизнес ползватели и потребителите на онлайн портала на доставчика на въпросните посреднически онлайн услуги или чрез пряка връзка с този на бизнес ползвателя.

в)  предоставят се на бизнес ползвателите въз основа на договорни отношения между, от една страна, доставчика на посочените услуги и, от друга страна, посочените бизнес ползватели и потребителите, на които тези бизнес ползватели предлагат стоки или услуги;

в)  предоставят се като цяло на бизнес ползвателите въз основа на договорни отношения между доставчика на посочените услуги и бизнес ползвателите, които предлагат стоки и услуги на потребителите. За целите на настоящия регламент такива договорни отношения се счита, че съществуват, и когато се предоставят лични или други данни.

_________________

_________________

9 Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г. установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество (ОВ L 241, 17.9.2015 г., стр. 1).

9 Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г. установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество (ОВ L 241, 17.9.2015 г., стр. 1).

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3а)  „оперативна система“ означава софтуер, който, наред с другото, осъществява интерфейса с периферен хардуер, планира задачи, възлага съхранение и представя стандартен интерфейс на потребителя, когато не се изпълнява приложна програма, включително графичен потребителски интерфейс, независимо дали този софтуер е неразделна част от потребителски компютърен хардуер с общо предназначение, или самостоятелен софтуер, предназначен за използване на потребителски компютърен хардуер с общо предназначение; това обаче не означава програма за зареждане на операционна система, основна входна/изходна система или друг фърмуеър, необходим по време на първоначално зареждане или при инсталиране на операционната система;

Обосновка

Операционните системи за мобилни устройства, като например IOS или Android, представляват софтуер, който позволява на приложенията да работят на определени устройства (например приложения за смартфон). Ограниченията или промените, които умишлено са налагани от производителите на устройства или от доставчиците на операционни системи, може да ограничат разпространението и достъпа до определено онлайн съдържание и услуги – често без обективно основание или посредством непропорционални методи – и би могло да бъдат за сметка на ползвателите. Определението за посредниците онлайн следва да се преразгледа, за да включи изрично операционните системи за устройствата.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  „онлайн търсачка“ означава цифрова услуга, която дава възможност на ползвателите на интернет да извършват търсене по правило на всички уебсайтове или уебсайтове на даден език въз основа на запитване по всякакви теми под формата на ключова дума, израз или друг вид въведени данни, в отговор на което тя подава интернет връзки, съдържащи информация, свързана с исканото съдържание;

(5)  „онлайн търсачка“ означава цифрова услуга, в това число inter alia цифров интерфейс и приложения, включително мобилни приложения с функционалност за търсене, която дава възможност на ползвателите на интернет да въвеждат запитвания и да извършват търсене на различни уебсайтове или уебсайтове и мобилни приложения на даден език въз основа на запитване по всякакви теми под формата на ключова дума, израз или друг вид въведени данни (чрез текст, глас или всякакви други средства), в отговор на което тя подава съдържание като кратки текстове, изображения, интернет връзки, видео и аудио файлове, съдържащи информация, свързана с исканото съдържание;

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  „ползвател на корпоративни уебсайтове“ означава всяко физическо или юридическо лице, което използва уебсайтове, за да предлага на потребителите стоки или услуги, свързани с неговата търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия;

(7)  „ползвател на корпоративни уебсайтове“ означава всяко физическо или юридическо лице, което използва уебсайтове или по друг начин свързани средства, за да предлага стоки или услуги;

Обосновка

Макар че уебсайтовете все още са основният портал, приложенията и други средства скоро може да срещнат същите предизвикателства. Поради тази причина е по-добре да ги включим отсега. Последната част от определението беше заличена, понеже естеството на потребителите или намерението на ползвателя са без значение за правата и задълженията, определени в настоящия текст.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  „класиране“ означава относителната приоритетна позиция на стоките или услугите, които бизнес ползвателите предлагат на потребителите чрез посреднически онлайн услуги, или на уебсайтовете, индексирани за потребителите от онлайн търсачки, които са представени, организирани или съобщени на посочените потребители съответно от доставчиците на посреднически онлайн услуги или от доставчиците на онлайн търсачки, независимо от техническите средства, използвани за това представяне, организиране или съобщаване;

(8)  „класиране“ означава относителната приоритетна позиция в резултатите от търсенето на стоките или услугите, които бизнес ползвателите предлагат на потребителите чрез посреднически онлайн услуги, или на уебсайтовете, индексирани от онлайн търсачки, които са представени, организирани или съобщени съответно от доставчиците на посреднически онлайн услуги или от доставчиците на онлайн търсачки, независимо от техническите средства, използвани за това представяне, организиране или съобщаване;

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  „общи условия“ означава всички условия, изисквания, клаузи и друга информация — независимо от тяхното наименование или форма — които уреждат договорните отношения между доставчика на посредническите онлайн услуги и бизнес ползвателите на тези услуги и които се определят едностранно от посочения доставчик.

(10)  „общи условия“ означава условията, изискванията и клаузите, които уреждат договорните отношения между доставчика на посредническите онлайн услуги и бизнес ползвателите на тези услуги.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 10 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10а)  „операционна система за устройства“ е софтуер, който позволява на смартфони, компютри и други устройства да използват приложения и програми.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Доставчиците на посреднически онлайн услуги гарантират, че техните общи условия:

1.  Доставчиците на посреднически онлайн услуги гарантират, че техните общи условия:

a)  са изложени ясно и недвусмислено;

a)  са справедливи и пропорционални и са изложени ясно и понятно;

б)  са лесно достъпни за бизнес ползвателите на всички етапи на техните търговски отношения с доставчика на посреднически онлайн услуги, включително на преддоговорния етап;

б)  са лесно достъпни за бизнес ползвателите на всички етапи на техните търговски отношения с доставчика на посреднически онлайн услуги, включително на преддоговорния етап;

в)  установяват обективните основания за решенията за временно преустановяване или прекратяване, изцяло или частично, на предоставяните от тях посреднически онлайн услуги за бизнес ползвателите.

в)  установяват обективните основания в съответствие с тези общи условия за решенията за санкциониране, ограничаване, временно преустановяване или прекратяване, изцяло или частично, на предоставяните от тях посреднически онлайн услуги за бизнес ползвателите. При вземането на такива решения доставчиците на посреднически онлайн услуги трябва да зачитат основните права, залегнали в Хартата на основните права на ЕС, и да спазват принципа на пропорционалност.

 

ва)  информират бизнес ползвателите за своите допълнителни канали за дистрибуция и за потенциалните си свързани програми, които ще предлагат с офертата на бизнес ползвателите. Бизнес ползвателите имат правото да поискат офертите им да бъдат оттеглени от тези допълнителни канали за дистрибуция.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Доставчиците на посреднически онлайн услуги уведомяват съответните бизнес ползватели за всяко предвидено изменение на своите общи условия.

3.  Доставчиците на посреднически онлайн услуги уведомяват незабавно на траен носител съответните бизнес ползватели за всяко материалноправно изменение на своите общи условия или на функционалността, оперативната съвместимост и други основни работни характеристики на платформата, като например нейната достъпност, непрекъснатост и сигурност, което засяга неблагоприятно бизнес ползвателя или му влияе по непренебрежим начин.

Предвидените изменения не могат да се прилагат, преди да е изтекъл срокът на съответното предизвестие, който трябва да е разумен и пропорционален на естеството и степента на предвидените изменения и на техните последици за съответния бизнес ползвател. Срокът на предизвестието трябва да е най-малко 15 дни от датата, на която доставчикът на посреднически онлайн услуги е уведомил съответните бизнес ползватели за предвидените изменения.

Предвидените изменения не могат да се прилагат, преди да е изтекъл срокът на съответното предизвестие, който трябва да е разумен и пропорционален на естеството и степента на предвидените изменения и на техните последици за съответния бизнес ползвател. Срокът на предизвестието трябва да е най-малко 10 дни от датата, на която доставчикът на посреднически онлайн услуги е уведомил съответните бизнес ползватели за предвидените изменения.

Съответните бизнес ползватели могат да се откажат от посочения във втората алинея срок на предизвестие чрез писмено изявление или ясно утвърдително действие.

Съответните бизнес ползватели могат да се откажат от посочения във втората алинея срок на предизвестие чрез писмено изявление. Бизнес ползвателят има право да прекрати своето споразумение в рамките на 10 дни от получаване на предизвестието, без да заплаща такса за прекратяване, когато тези изменения са в негов материален ущърб.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Измененията на общите условия, прилагани от даден доставчик на посреднически онлайн услуги в нарушение на разпоредбите на параграф 3, се считат за нищожни.

4.  Измененията на общите условия, прилагани от даден доставчик на посреднически онлайн услуги в нарушение на разпоредбите на параграф 3, се считат за нищожни, както е установено от компетентен съд, за остатъка от срока на предизвестието, и не засягат валидността на останалите разпоредби, които остават в сила, доколкото могат да бъдат отделени от разпоредбите, неотговарящи на приложимите правила.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Параграф 3 не се прилага в случаите, когато по отношение на доставчика на посреднически онлайн услуги се прилага правно задължение, изискващо от него да измени своите общи условия по начин, който не му позволява да спази срока на предизвестието, посочен в параграф 3, втора алинея.

5.  Срокът на предизвестието, посочен в параграф 3, не се прилага:

 

a)  в случаите, когато по отношение на доставчика на посреднически онлайн услуги се прилага правно задължение, изискващо от него да измени своите общи условия по начин, който не му позволява да спази срока на предизвестието, посочен в параграф 3, втора алинея;

 

б)  ако общите условия са били изменени с цел да се защитят законните интереси на ползвателите и потребителите или функционирането на посредническата онлайн услуга като такава; или

 

в)  ако изменение на функционалността, оперативната съвместимост или други основни работни характеристики на платформата е необходимо, с цел да се защитят законните интереси на ползвателите и потребителите или функционирането на посредническата онлайн услуга като такава.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а.  Доставчикът на посреднически онлайн услуги гарантира, че бизнес ползвателите запазват пълен контрол върху своите търговски марки. Притежанието на търговската марка на бизнес ползвателя следва да бъде разпознаваемо за потребителя през всички етапи на посредническия процес.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 4

Член 4

Временно преустановяване и прекратяване

Ограничаване, временно преустановяване и прекратяване

1.  Когато доставчик на посреднически онлайн услуги вземе решение временно да преустанови или да прекрати, изцяло или частично, предоставянето на своите услуги за даден бизнес ползвател, той своевременно представя на съответния бизнес ползвател изложение на мотивите за това решение.

1.  Когато доставчик на посреднически онлайн услуги вземе решение да санкционира възприето неправомерно действие или временно да преустанови или да прекрати, или да ограничи по друг начин, изцяло или частично, предоставянето на своите услуги за даден бизнес ползвател, той своевременно представя на съответния бизнес ползвател подробно изложение на мотивите за това решение. Такова решение е пропорционално.

2.  Изложението на мотивите, посочено в параграф 1, трябва да съдържа конкретните факти или обстоятелства, довели до решението на доставчика на посреднически онлайн услуги, както и препратка към приложимото обективно основание (или основания) за това решение в съответствие с член 3, параграф 1, буква в).

2.  Изложението на мотивите, посочено в параграф 1, трябва да съдържа конкретните факти или обстоятелства, довели до решението на доставчика на посреднически онлайн услуги, както и препратка към приложимото основание (или основания) за това решение в съответствие с член 3, параграф 1, буква в). В случаите, когато ограничаването, временното преустановяване или прекратяването са вследствие на уведомление от трета страна, съдържанието на въпросното уведомление се включва в изложението на мотивите.

 

2а.  На доставчиците на посреднически онлайн услуги и на доставчиците на търсачки не се разрешава временно да преустановяват, да прекратяват или да ограничават по друг начин предоставянето на посреднически онлайн услуги на бизнес ползвател, който предоставя услуги, които се конкурират с тези на доставчика на посредническа онлайн услуга, освен ако това е необходимо поради следните причини:

 

a)  да се избегне всяка прекомерна тежест за доставчика на посреднически онлайн услуги, причинена от бизнес ползвателя;

 

б)  да се преодолее всяко неспазване от страна на бизнес ползвателя на приложимите закони или за да може доставчикът на посреднически онлайн услуги да спазва приложимите закони;

 

в)  от съображения, свързани с неприкосновеността на личния живот или сигурността.

 

2б.  Ограничаването, прекратяването и временното преустановяване, ако е възможно и пропорционално, се предшестват от уведомление и възможност за изясняване или възстановяване на спазването на правилата.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 5

Член 5

Класиране

Класиране

1.  В своите общи условия доставчиците на посреднически онлайн услуги посочват основните параметри, определящи класирането, както и причините за тяхната относителна важност в сравнение с други параметри.

1.  В своите общи условия доставчиците на посреднически онлайн услуги посочват параметрите, определящи класирането, както и причините за тяхната относителна важност.

Когато посочените основни параметри включват възможността за оказване на влияние върху класирането срещу пряко или непряко заплащане, което съответният доставчик на посреднически онлайн услуги е получил от бизнес ползвателите, този доставчик трябва да включи в общите си условия описание на тази възможност и на начина, по който заплащането се отразява върху класирането.

Когато посочените параметри включват възможността за оказване на влияние върху класирането срещу пряко или непряко заплащане, което съответният доставчик на посреднически онлайн услуги е получил от бизнес ползвателите, този доставчик трябва да включи в общите си условия описание на тази възможност и на начина, по който заплащането се отразява върху класирането.

 

При показване на резултатите посредническата онлайн услуга оповестява в близост до всяко класиране дали и доколко върху него е оказано влияние срещу пряко или непряко заплащане, договорни отношения или отношения на пряка собственост.

 

1а.  Когато доставчик на посредническа онлайн услуга е променил реда в класирането в даден конкретен случай или е премахнал от списъка даден продукт или услуга, предлагана от бизнес ползвател, след уведомление от трета страна, доставчикът своевременно представя на съответния бизнес ползвател изложение на мотивите за това решение. Изложението на мотивите съдържа препратка към конкретните факти или обстоятелства, довели до решението на доставчика на посреднически онлайн услуги, както и към съдържанието на уведомлението.

2.  Доставчиците на онлайн търсачки предоставят на вниманието на ползвателите на корпоративни уебсайтове основните параметри, определящи класирането, като за целта на уебсайта на съответната търсачка се публикува посоченото описание на тези параметри, до което трябва да е осигурен лесен и публичен достъп и чийто текст трябва да е ясен и недвусмислен. Това описание трябва да се актуализира редовно.

2.  Доставчиците на онлайн търсачки предоставят параметрите, определящи класирането на всички индексирани уебсайтове, и причините за относителната важност на тези параметри, като за целта на уебсайта на съответната търсачка се публикува посоченото описание на тези параметри, до което трябва да е осигурен лесен и публичен достъп и чийто текст трябва да е ясен и недвусмислен. Това описание трябва да се актуализира редовно по отношение на материалноправните промени, които може разумно да се очаква да засегнат ползвателите на корпоративни уебсайтове по непренебрежим начин. По изключение, в случай че оповестяването на всички параметри би било в противоречие със справедливите, разумни и пропорционални практики, винаги се представят подробно единствено основните параметри. Параметрите, определящи класирането, не се прилагат по дискриминационен начин.

 

2а.  В случаите, когато даден доставчик на онлайн търсачка е променил реда на класиране в даден случай или е премахнал от списъка даден уебсайт след уведомление от трета страна, доставчикът предоставя възможност на бизнес ползвателя да се запознае със съдържанието на уведомлението в публично достъпна онлайн база данни. Доставчикът на онлайн търсачка предоставя на корпоративните бизнес ползватели механизъм за жалби и решаване на спорове за коригиране на заличаване от списъка или на промяна в реда на класирането, настъпили в резултат на неправомерен сигнал.

3.  Описанието, посочено в параграфи 1 и 2, трябва да е достатъчно, за да предостави на ползвателите на корпоративни уебсайтове подходяща представа дали в механизма на класиране са взети предвид указаните по-долу елементи и, ако случаят е такъв, как и в каква степен:

3.  Описанието, посочено в параграфи 1 и 2, трябва да е достатъчно, за да предостави на ползвателите на корпоративни уебсайтове подходяща представа дали в механизма на класиране са взети предвид указаните по-долу елементи и, ако случаят е такъв, как и в каква степен:

a)  характеристиките на стоките и услугите, предлагани на потребителите чрез посредническата онлайн услуга или онлайн търсачката;

a)  характеристиките на стоките и услугите, предлагани на потребителите чрез посредническата онлайн услуга или онлайн търсачката;

б)  степента на значимост на тези характеристики за потребителите;

б)  степента на значимост на тези характеристики за потребителите;

в)  спецификите, свързани с дизайна на уебсайта, който се използва от ползвателите на корпоративни уебсайтове (отнася се само за онлайн търсачките).

в)  спецификите, свързани с дизайна на индексирания уебсайт (отнася се само за онлайн търсачките).

4.  При изпълнение на изискванията на настоящия член от доставчиците на посреднически онлайн услуги и доставчиците на онлайн търсачки не се изисква да разкриват търговски тайни, както са определени в член 2, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/943.

4.  Настоящият член не засяга Директива (ЕС) 2016/943.

 

4а.  Доставчиците на посреднически онлайн услуги и доставчиците на онлайн търсачки се уверяват, че изпълнението на задълженията за прозрачност по силата на настоящия член не води до вреди за потребителите вследствие на манипулирането на класирането от бизнес ползвателите и от корпоративните бизнес уебсайтове.

 

4б.  Изискванията за прозрачност, посочени в настоящия член, се придружават от издадени от Комисията насоки относно условията, съгласно които дадена посредническа онлайн услуга съответства на изискванията на настоящия член. Комисията гарантира надлежното спазване на тези изисквания.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 6

Член 6

Диференцирано третиране

Диференцирано третиране

1.   Доставчиците на посреднически онлайн услуги включват в общите си условия описание на всяко диференцирано третиране, което те предоставят или могат да предоставят по отношение, от една страна, на стоките или услугите, които посочените доставчици или всеки контролиран от тях бизнес ползвател предлага на потребителите чрез посреднически онлайн услуги, и, от друга страна, на други бизнес ползватели.

1.  Доставчиците на посреднически онлайн услуги включват в общите си условия описание на всяко диференцирано третиране, което те предоставят или могат да предоставят по отношение, от една страна, на стоките или услугите, които посочените доставчици или всеки контролиран от тях бизнес ползвател предлага на потребителите чрез посреднически онлайн услуги, и, от друга страна, на други бизнес ползватели.

 

1а.  Доставчиците на онлайн търсачки следва да определят за ползвателите на корпоративни уебсайтове описание на всяко диференцирано третиране, което те предоставят или могат да предоставят по отношение, от една страна, на стоките или услугите, които посочените доставчици или всеки контролиран от тях корпоративен уебсайт предлага на потребителите чрез услуги на онлайн търсачки, и, от друга страна, на други ползватели на корпоративни уебсайтове.

 

1б.  Във връзка, от една страна, със стоките или услугите, предлагани на потребителите чрез тези посреднически онлайн услуги или от самия този доставчик, или от бизнес ползватели под контрола на този доставчик, и от друга страна, с други бизнес ползватели, доставчиците на посреднически онлайн услуги използват пропорционални, справедливи и прозрачни практики.

2.  Когато е приложимо, посоченото в параграф 1 описание трябва да обхваща най-малко всяко диференцирано третиране, което е предоставено чрез конкретни мерки, предприети от доставчика на посреднически онлайн услуги или чрез неговото поведение, и което е свързано с който и да е от следните въпроси:

2.  Когато е приложимо, посоченото в параграфи 1 и 2 описание трябва да обхваща най-малко всяко диференцирано третиране, което е предоставено чрез конкретни мерки, предприети от доставчика на посреднически онлайн услуги или доставчика на онлайн търсачка или чрез неговото поведение, и което е свързано с който и да е от следните въпроси:

a)  достъпа, който доставчикът или контролираните от него бизнес ползватели могат да имат до всички лични данни, други данни или лични и други данни, които бизнес ползвателите или потребителите предоставят за използване от страна на съответните посреднически онлайн услуги или които се генерират чрез предоставянето на такива услуги;

a)  достъпа, който доставчикът или контролираните от него бизнес ползватели могат да имат до всички лични данни, други данни или лични и други данни, които бизнес ползвателите или потребителите предоставят за използване от страна на съответните посреднически онлайн услуги или които се генерират чрез предоставянето на такива услуги;

б)  класирането;

б)  класирането и настройките по подразбиране;

в)  всяко пряко или непряко заплащане, което се предоставя за използването на съответните посреднически онлайн услуги;

в)  всяко пряко или непряко заплащане, което се предоставя за използването на съответните посреднически онлайн услуги или услуги на онлайн търсачка;

г)  достъпа или условията за достъп до услуги, които са пряко свързани със съответната посредническа онлайн услуга или които я подпомагат.

г)  достъпа или условията за достъп до услуги, които са пряко свързани със съответната посредническа онлайн услуга или с услуга на онлайн търсачка, или които я подпомагат.

 

2а.  Доставчиците на посреднически онлайн услуги, които чрез контролирани от тях предприятия доставят на потребителите пряко или непряко стоки и услуги, които са конкурентни на доставяните от техните бизнес ползватели, дават възможност на потребителите да изберат свободно коя стока или услуга да използват по подразбиране, когато използват посредническата онлайн услуга.

 

2б.  При показване на резултатите с посредническа онлайн услуга се оповестява също в близост до всеки продукт или услуга, за които е имала диференцирано третиране, по лесно разпознаваем начин дали е била повлияна срещу пряко или непряко заплащане, договорни отношения или отношения с преки собственици.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6а

 

Нелоялни търговски практики

 

1.  Доставчикът на посреднически онлайн услуги не извършва нелоялни търговски практики. Дадена практика представлява нелоялна търговска практика, ако води до ситуация, в която е налице съществено неблагоприятно въздействие върху конкуренцията или върху избора на потребителите. При преценката дали една търговска практика е нелоялна, се вземат предвид следните фактори:

 

a)  пазарната позиция на доставчика на посредническата онлайн услуга и на бизнес ползвателя; както и

 

б)  дали е налице значителен дисбаланс във възможностите на страните за преговори, в резултат на който доставчикът на посредническата онлайн услуга налага в своите общи условия или в търговските си практики неразумна тежест на бизнес ползвателя.

 

2.  Директива 2005/29/ЕО се прилага mutatis mutandis.

 

3.  В приложение I се съдържат неизчерпателни списъци с търговски практики, които се считат за нелоялни по смисъла на настоящия регламент. Това приложение се прилага във всички държави членки и периодично се преразглежда от експертната група на Комисията към Обсерваторията на ЕС по икономика на онлайн платформите. Експертната група може да предостави препоръки за допълнителни търговски практики, които се считат за нелоялни по смисъла на настоящия регламент.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 7

Член 7

Достъп до данни

Достъп до данни

1.  Доставчиците на посреднически онлайн услуги включват в общите си условия описание на техническия и договорния достъп или на липсата на такъв достъп на бизнес ползвателите до всички лични данни, други данни или лични и други данни, които бизнес ползвателите или потребителите предоставят при използването на съответните посреднически онлайн услуги или които се генерират чрез предоставянето на такива услуги.

1.  Доставчиците на посреднически онлайн услуги и онлайн търсачки включват в общите си условия описание на техническия и договорния достъп или на липсата на такъв достъп на бизнес ползвателите до всички лични данни, други данни или лични и други данни, които бизнес ползвателите, ползвателите на корпоративни уебсайтове или потребителите предоставят при използването на съответните посреднически онлайн услуги или онлайн търсачки, или които се генерират чрез предоставянето на такива услуги.

2.  Чрез описанието, посочено в параграф 1, доставчиците на посреднически онлайн услуги предоставят подходяща информация на бизнес ползвателите, включваща най-малко следното:

2.  Чрез описанието, посочено в параграф 1, доставчиците на посреднически онлайн услуги или онлайн търсачки предоставят подходяща информация на обществеността, включваща най-малко следното:

a)  дали доставчикът на посреднически онлайн услуги има достъп до личните данни, другите данни или личните и другите данни, които бизнес ползвателите или потребителите предоставят при използването на тези услуги или които се генерират чрез тяхното предоставяне, и, ако отговорът е утвърдителен, за кои категории от тези данни се отнася достъпът и при какви условия се предоставя той;

a)  дали доставчикът на посреднически онлайн услуги или онлайн търсачки има достъп до личните данни, другите данни или личните и другите данни, които бизнес ползвателите, ползвателите на корпоративните уебсайтове или потребителите предоставят при използването на тези услуги или които се генерират чрез тяхното предоставяне, и, ако отговорът е утвърдителен, за кои категории от тези данни се отнася достъпът и при какви условия се предоставя той;

б)  дали даден бизнес ползвател има достъп до личните данни, другите данни или личните и другите данни, които той предоставя във връзка с използваните от него посреднически онлайн услуги или които се генерират чрез предоставянето на такива услуги на посочения бизнес ползвател и на потребителите на неговите стоки или услуги, и, ако отговорът е утвърдителен, за кои категории от тези данни се отнася достъпът и при какви условия се предоставя той;

б)  дали даден бизнес ползвател има достъп до личните данни, другите данни или личните и другите данни, които той предоставя във връзка с използваните от него посреднически онлайн услуги или онлайн търсачки, или които се генерират чрез предоставянето на такива услуги на посочения бизнес ползвател и на потребителите на неговите стоки или услуги, и, ако отговорът е утвърдителен, за кои категории от тези данни се отнася достъпът и при какви условия се предоставя той;

в)  дали, в допълнение към буква б), даден бизнес ползвател има достъп до личните данни, другите данни или личните и другите данни, включително в агрегиран вид, които се предоставят или генерират чрез предоставянето на посреднически онлайн услуги на всички бизнес ползватели и потребители на такива услуги, и, ако отговорът е утвърдителен, за кои категории от тези данни се отнася достъпът и при какви условия се предоставя той.

в)  дали, в допълнение към буква б), даден бизнес ползвател има достъп до личните данни, другите данни или личните и другите данни, включително в агрегиран вид, които се предоставят или генерират чрез предоставянето на посреднически онлайн услуги или на онлайн търсачки на всички бизнес ползватели и потребители на такива услуги, и, ако отговорът е утвърдителен, за кои категории от тези данни се отнася достъпът и при какви условия се предоставя той.

 

ва)  дали в случай на неизпълнение на договорни задължения или в случай на пазарна неефективност от страна на доставчика на посреднически онлайн услуги, бизнес потребителите имат право на достъп и извличане на данните или някои категории данни, които са предоставили на доставчика.

 

2а.  Бизнес ползвателите гарантират, че данните за техните стоки и услуги, по-специално всички елементи на цената, които те предоставят на доставчиците на посреднически онлайн услуги, са точни и че данните са подходящи, за да могат те да спазват правните си задължения, по-специално спрямо потребителя.

 

2б.  Доставчиците на посреднически онлайн услуги предоставят на всеки бизнес потребител достъп до анонимизирани потребителски данни в машинно четим, широко използван и стандартизиран формат, които се генерират чрез улесняването на сделка между потребителите и съответния бизнес потребител. Това задължение не засяга задълженията, които посредническите онлайн услуги трябва да изпълняват съгласно приложимите правила за защита на данните и неприкосновеността на личния живот.

 

2в.  Без да се засяга правото на Съюза, приложимо към защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот, доставчиците на посреднически онлайн услуги предоставят на бизнес ползвателите достъп до всички данни, които са придобили в резултат на търговската дейност на съответния бизнес ползвател.

 

2г.  Без да се засяга правото на Съюза, приложимо към защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот, доставчиците на онлайн търсачки предоставят на ползвателите на корпоративни уебсайтове достъп до всички данни, които са придобили в резултат на търговската дейност на съответния корпоративен уебсайт.

 

2д.  Данните, посочени в параграфи 2в и 2г, се предоставят в машинно четим обичайно използван и стандартизиран формат.

 

2е.  По искане на потребител на техните услуги доставчиците на посреднически онлайн услуги предоставят достъп до лични данни или други данни или до лични и други данни, генерирани пряко или непряко от дейността на потребителя, на дадена трета страна, определена от потребителя. Такъв достъп се предоставя при справедливи, разумни и недискриминационни условия.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 8

Член 8

Ограничения за предлагането на различни условия чрез други средства

Ограничения за предлагането на различни условия чрез други средства

1.  Когато, при предоставянето на своите услуги, доставчиците на посреднически онлайн услуги ограничават възможността на бизнес ползвателите да предлагат на потребителите едни и същи стоки и услуги при различни условия чрез други средства, различни от посочените услуги, те трябва да включат основанията за това ограничение в общите си условия и да осигурят лесен и публичен достъп до тези основания. В посочените основания трябва да бъдат включени основните икономически, търговски или правни съображения за наложените ограничения.

1.  Доставчиците на посреднически онлайн услуги не ограничават възможността на бизнес ползвателите да предлагат на потребителите едни и същи стоки и услуги при различни или при същите условия чрез други посреднически онлайн услуги. Когато, при предоставянето на своите услуги, доставчиците на посреднически онлайн услуги ограничават възможността на бизнес ползвателите да предлагат на потребителите едни и същи стоки и услуги при различни условия чрез други средства, различни от посочените услуги, те трябва да включат основанията за това ограничение в общите си условия и да осигурят лесен и публичен достъп до тези основания. В посочените основания трябва да бъдат включени основните икономически, търговски или правни съображения за наложените ограничения. Ограниченията са пропорционални, временни и представляват законен интерес на доставчика.

2.  Задължението, посочено в параграф 1, не засяга забраните или бариерите, свързани с въвеждането на съответните ограничения, които произтичат от прилагането на други правила на Съюза или на национални правила, съобразени с правото на Съюза и отнасящи се до доставчиците на посреднически онлайн услуги.

2.  Настоящият регламент не засяга забраните или бариерите, свързани с въвеждането на съответните ограничения, които произтичат от прилагането на други правила на Съюза или на национални правила, съобразени с правото на Съюза и отнасящи се до доставчиците на посреднически онлайн услуги. По-специално внимателно се следят рисковете, свързани с практиките, посочени в параграф 1, за създаване на тайно споразумение за цените между доставчиците на посреднически онлайн услуги.

 

2а.  Задължението, определено в параграф 1, не води до ограничаване на правата на интелектуална собственост, с които се ползват техните притежатели.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Вътрешната система за обработка на жалби се основава на принципите на равно третиране и използването ѝ не води до неблагоприятно третиране на бизнес ползватели.

Обосновка

Тъй като всяко разногласие може да доведе до наказателни мерки, желателно е да има защитни мерки за предотвратяване на това.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  съобщават на жалбоподателя резултата от вътрешната процедура за обработка на жалби, като прилагат индивидуален подход и използват ясен и недвусмислен език.

в)  съобщават незабавно на жалбоподателя резултата от вътрешната процедура за обработка на жалби, като прилагат индивидуален подход, даващ задоволително обяснение, и използват ясен и недвусмислен език.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Доставчиците на посреднически онлайн услуги ежегодно изготвят информация относно функционирането и ефективността на своята вътрешна система за обработка на жалби и осигуряват лесен и публичен достъп до тази информация.

Доставчиците на посреднически онлайн услуги представят годишен доклад относно използването на техните вътрешни системи за обработка на жалби, като описват основните видове проблеми, с които предприятията могат да се сблъскат, когато използват посредническата онлайн услуга.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Посочената информация трябва да включва общия брой на подадените жалби, техния предмет, необходимото време за обработка и решенията по жалбите.

Посочената информация трябва да включва общия брой на подадените жалби, основните видове жалби и средно необходимото време за обработка на жалбите.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Разпоредбите на настоящия член не се прилагат по отношение на доставчиците на посреднически онлайн услуги, които са малки предприятия по смисъла на член 2, параграф 2 от приложението към Препоръка 2003/361/EО29 .

5.  Разпоредбите на настоящия член не се прилагат по отношение на доставчиците на посреднически онлайн услуги, които са малки предприятия по смисъла на член 2, параграф 2 от приложението към Препоръка 2003/361/EО29 през първите три години или стартовата фаза на техните бизнес операции.

_________________

_________________

29 Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

29 Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Обосновка

Освобождаването е по-подходящо, когато малките предприятия се установяват. След това е вероятно пазарът и потребителите да очакват от тях да спазват стандартите за по-големите дружества във всички случаи.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 10

Член 10

Медиация

Медиация

1.  Доставчиците на посреднически онлайн услуги посочват в своите общи условия един или повече медиатори, към които са готови да се обърнат при опитите за постигане на споразумение с бизнес ползвателите за извънсъдебно уреждане на всички спорове между доставчика и даден бизнес ползвател, възникнали във връзка с предоставянето на съответните посреднически онлайн услуги, включително на жалби, чието решаване не е било възможно посредством вътрешната система за обработка на жалби, посочена в член 9.

1.  Доставчиците на посреднически онлайн услуги се стремят да посочват в своите общи условия един или повече медиатори, към които са готови да се обърнат при опитите за постигане на споразумение с бизнес ползвателите за извънсъдебно уреждане на всички спорове между доставчика и даден бизнес ползвател, възникнали във връзка с предоставянето на съответните посреднически онлайн услуги, чието решаване не е било възможно посредством вътрешната система за обработка на жалби, посочена в член 9.

Доставчиците на посреднически онлайн услуги могат да посочват медиатори, предоставящи своите услуги от място извън територията на Съюза, само когато се гарантира, че при тази медиация съответните бизнес ползватели няма да бъдат лишени от възможността да използват всички законови гаранции, установени в правото на Съюза или на държавите членки.

Доставчиците на посреднически онлайн услуги могат да посочват медиатори, предоставящи своите услуги от място извън територията на Съюза, само когато се гарантира, че при тази медиация съответните бизнес ползватели няма да бъдат лишени от възможността да използват всички законови гаранции, установени в правото на Съюза или на държавите членки.

2.  Медиаторите, посочени в параграф 1, трябва да отговарят на следните изисквания:

2.  Медиаторите, посочени в параграф 1, трябва да отговарят на следните изисквания:

a) да са безпристрастни и независими;

a) да са безпристрастни и независими;

б) предоставяните от тях услуги по медиация да са финансово достъпни за средния бизнес ползвател на съответните посреднически онлайн услуги;

б) предоставяните от тях услуги по медиация да са финансово достъпни за средния бизнес ползвател на съответните посреднически онлайн услуги;

в) да са в състояние да предоставят своите услуги по медиация на езика на общите условия, които уреждат договорните отношения между съответния доставчик на посреднически онлайн услуги и съответния бизнес ползвател;

в) да са в състояние да предоставят своите услуги по медиация на езика на общите условия, които уреждат договорните отношения между съответния доставчик на посреднически онлайн услуги и съответния бизнес ползвател;

г) да осигуряват възможност за лесен контакт — чрез физическо присъствие на мястото на установяване или на пребиваване на бизнес ползвателя, или дистанционно, чрез използване на комуникационни технологии;

г) да осигуряват възможност за лесен контакт — чрез физическо присъствие на мястото на установяване или на пребиваване на бизнес ползвателя, или дистанционно, чрез използване на комуникационни технологии;

д) да са в състояние да предоставят своите услуги по медиация своевременно;

д) да са в състояние да предоставят своите услуги по медиация своевременно;

е) да имат достатъчно познания за общите търговски отношения между предприятията, така че да могат да участват ефективно в опитите за уреждане на споровете.

е) да имат достатъчно познания за общите търговски отношения между предприятията, така че да могат да участват ефективно в опитите за уреждане на споровете.

3.  Доставчиците на посреднически онлайн услуги участват добросъвестно във всички опити за постигане на споразумение с помощта на медиаторите, които са посочили в съответствие с параграф 1, с оглед да бъде постигнато споразумение за уреждане на спора.

3.  Страните, участващи в процедурата по медиация, участват добросъвестно във всички опити за постигане на споразумение с помощта на медиаторите, които са посочили в съответствие с параграф 1, с оглед да бъде постигнато споразумение за уреждане на спора в срок от не повече от 25 дни от началото на медиацията, освен ако спазването на този срок не би представлявало неприемлива тежест, като се има предвид сложността на спора. В този случай споразумение следва да бъде постигнато в срок, не по-дълъг от 90 дни.

4.  Доставчиците на посреднически онлайн услуги поемат разумен дял от общите разходи за медиация във всеки отделен случай. Този разумен дял се определя въз основа на предложение на медиатора, който взема под внимание всички важни аспекти на конкретния случай, и по-специално относителната тежест на аргументите, представени от страните по спора, тяхното поведение, както и сравнението между мащаба и финансовата стабилност на двете страни. При всички случаи обаче доставчиците на посреднически онлайн услуги поемат най-малко половината от общите разходи.

4.  Доставчиците на посреднически онлайн услуги и бизнес ползвателите поемат разумен дял от общите разходи за медиация във всеки отделен случай. Този разумен дял се определя въз основа на предложение на медиатора, който взема под внимание всички важни аспекти на конкретния случай, и по-специално относителната тежест на аргументите, представени от страните по спора, тяхното поведение, както и сравнението между мащаба и финансовата стабилност на двете страни. Ако обаче медиаторът установи, че бизнес ползвателят действа недобросъвестно или се стреми да злоупотреби с процедурата на медиация, той може да реши бизнес ползвателят да поеме повече от половината от общите разходи.

5.  Опитите за постигане на споразумение за уреждане на спор чрез медиация в съответствие с настоящия член не засягат правото на съответните доставчици на посреднически онлайн услуги и бизнес ползватели да възбудят съдебно производство по всяко време на процедурата по медиация или след нейното приключване.

5.  Опитите за постигане на споразумение за уреждане на спор чрез медиация в съответствие с настоящия член не засягат правото на съответните доставчици на посреднически онлайн услуги и бизнес ползватели да възбудят съдебно производство по всяко време преди, по време или след приключване на процедурата по медиация. Започването на съдебно производство не зависи от започването на процедура на медиация.

 

5а.  Доставчиците на посреднически онлайн услуги ежегодно изготвят информация относно функционирането и ефективността на медиацията, свързана с дейностите, и осигуряват лесен достъп до тази информация за широката общественост. Тези доклади включват поне информация относно общия брой на случаите на медиация, предмета на жалбите, необходимото време за обработка на жалбите и решението по жалбата.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 12

Член 12

Възбуждане на съдебни производства от представителни организации или сдружения и от публични органи

Възбуждане на съдебни производства от представителни организации или сдружения и от публични органи

1.  Организациите и сдруженията със законен интерес при представляването на бизнес ползватели или на ползватели на корпоративни уебсайтове, както и учредените в държавите членки публични органи, имат право да сезират националните съдилища в Съюза в съответствие със законодателството на държавата членка, в която се намира въпросният съд, с цел да бъде прекратено или забранено всяко неизпълнение на съответните изисквания, определени в настоящия регламент, от страна на доставчиците на посреднически онлайн услуги или на доставчиците на онлайн търсачки.

1.  Без да се засягат разпоредбите на член 80 от Регламент (ЕС) 2016/679 и след като са били изчерпани всички други възможности за уреждане на спор между платформа и бизнес ползвател, предвидени в членове 9 и 10 от настоящия регламент, организациите и сдруженията с истински, дългосрочен и законен интерес при представляването на бизнес ползватели или на ползватели на корпоративни уебсайтове и които са упълномощени и които подлежат на надзор от страна на съответните публични органи на държавите членки, както и учредените в държавите членки публични органи имат право да сезират националните съдилища в Съюза в съответствие със законодателството на държавата членка, в която се намира въпросният съд, с цел да бъде прекратено или забранено всяко неизпълнение на изискванията за информация, недискриминация и достъп до данни, определени в настоящия регламент, от страна на доставчиците на посреднически онлайн услуги или на доставчиците на онлайн търсачки.

2.  Организациите или сдруженията разполагат с правото, посочено в параграф 1, само ако към момента на сезирането отговарят на всяко едно от следните изисквания:

2.  Организациите или сдруженията разполагат с правото, посочено в параграф 1, само ако към момента на сезирането и за срока на действието продължават да отговарят на всяко едно от следните изисквания:

a)  учредени са надлежно съгласно правото на държава членка;

a)  учредени са надлежно съгласно правото на държава членка и притежават актуален лиценз на квалифицирана организация, издаден от съответния публичен орган на тази държава членка;

б)  преследват цели от колективен интерес за всички участници в групата на бизнес ползвателите или ползвателите на корпоративни уебсайтове, които те представляват;

б)  преследват цели, публично заявени в техния устав или друг съответен управителен документ, от колективен интерес за всички участници в групата на мнозинството от бизнес ползвателите или ползвателите на корпоративни уебсайтове, които те представляват, като групата трябва да се състои от най-малко 10 независими бизнес ползватели или ползватели на корпоративни уебсайтове;

в)  имат нестопански характер.

в)  имат нестопански характер и прилагат прозрачност по отношение на източника на финансиране за сезирането и продължаването на производството и могат да докажат, че разполагат с достатъчно финансови ресурси, за да представляват висшия интерес на своите бизнес ползватели или ползватели на корпоративни уебсайтове и да поемат всички разноски на насрещната страна в случай на неуспех на процедурата по медиация.

 

ва)  имат структура на управление, която осигурява независимост от трети страни, и вътрешна процедура за предотвратяване на конфликт на интереси в случай на финансиране, получено от трети страни;

 

вб)  са прозрачни относно източника на финансиране;

 

вв)  разполагат с достатъчно финансови и човешки ресурси, както и с юридически експертен опит, за да представляват най-добрия интерес на своите бизнес ползватели или ползватели на корпоративни уебсайтове;

В държавите членки, в които са учредени такива публични органи, правото, посочено в параграф 1, се предоставя на публичните органи в случаите, когато те отговарят за защитата на колективните интереси на бизнес ползвателите или на ползвателите на корпоративни уебсайтове или за осигуряване на изпълнението на изискванията, определени в настоящия регламент, в съответствие с националното законодателство на съответната държава членка.

В държавите членки, в които са учредени такива публични органи, правото, посочено в параграф 1, се предоставя на публичните органи и те имат правото да издават необходимия лиценз на организация или сдружение, в случаите, когато те отговарят за защитата на колективните интереси на бизнес ползвателите или на ползвателите на корпоративни уебсайтове или за осигуряване на изпълнението на изискванията, определени в настоящия регламент, в съответствие с националното законодателство на съответната държава членка.

 

Държавите членки гарантират, че представителните организации или асоциации предоставят на разположение на обществеността годишни доклади за дейността. Тези доклади включват най-малко следната информация, свързана както с националните, така и с трансграничните представителни искове:

 

a)  брой на заведените искове и основните видове подадени жалби;

 

б)  брой (съотношение или процент) на съдебните решения в полза на бизнес ползвателите или ползвателите на корпоративни уебсайтове;

 

в)  брой (съотношение или процент) на преустановените представителни дискове и причините за тяхното преустановяване, ако са известни;

 

г)  средна продължителност за постигане на решение по представителен иск;

 

Когато публичен орган на държава членка издава лиценз на квалифицирана организация на организация или сдружение, този публичен орган носи отговорност за редовния преглед на статута и поведението на тази организация или сдружение, за да се гарантира, че те изпълняват изискванията на настоящия член. Публичният орган на държавата членка незабавно отнема лиценза на квалифицирана организация на организация или сдружение, за които е установено, че не изпълняват изискванията на настоящия член.

 

Спазването от страна на дадена организация или асоциация на критериите, посочени в настоящия параграф, не засяга правото на съда или административния орган да провери дали целта на организацията или асоциацията обосновава предявяването на иск от нейна страна в конкретен случай в съответствие с параграф 1.

 

2а.  Правото, посочено в параграф 1, не засяга правата, посочени в Директива XXXX/XX/ЕС (позоваване на Директивата относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите и за отмяна на Директива 2009/22/ЕО, (COM (2018)184)).

3.  Правото, посочено в параграф 1, се прилага, без да се засягат правата на бизнес ползвателите и ползвателите на корпоративни уебсайтове да сезират самостоятелно компетентните национални съдилища в съответствие със законодателството на държавата членка, в която се намира въпросният съд, с цел да бъдат предприети действия по всяко неизпълнение на съответните изисквания, определени в настоящия регламент, от страна на доставчиците на посреднически онлайн услуги.

3.  Правото, посочено в параграф 1, се прилага, без да се засягат правата на бизнес ползвателите и ползвателите на корпоративни уебсайтове да сезират самостоятелно компетентните национални съдилища в съответствие със законодателството на държавата членка, в която се намира въпросният съд, с цел да бъдат предприети действия по всяко неизпълнение на съответните изисквания, определени в настоящия регламент, от страна на доставчиците на посреднически онлайн услуги.

 

3а.  Държавите членки могат да забраняват на финансиращите частни трети страни да получават преки или косвени финансови ползи чрез исковия процес или решение;

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията насърчава изготвянето на кодекси за поведение от страна на доставчиците на посреднически онлайн услуги и организациите и сдруженията, които ги представляват, с цел да се подпомогне правилното прилагане на настоящия регламент, като се вземат под внимание специфичните характеристики на различните сектори, в които се предоставят посредническите онлайн услуги, и специфичните характеристики на микро-, малките и средните предприятия.

1.  Комисията насърчава изготвянето на кодекси за поведение от страна на доставчиците на посреднически онлайн услуги и организациите и сдруженията, които ги представляват, заедно с бизнес ползватели и представляващите ги организации и асоциации, чиято цел е да се подпомогне правилното прилагане на настоящия регламент, като се вземат под внимание специфичните характеристики на различните сектори, в които се предоставят посредническите онлайн услуги, и специфичните характеристики на микро-, малките и средните предприятия. По-специално, кодексите за поведение са насочени към оперативната съвместимост, пречките пред смяната на доставчика и преносимостта на данните.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 13 а

 

Компетентни органи и изпълнение

 

1.  Всяка държава членка определя компетентен орган на национално равнище, който е отговорен за мониторинга и привеждането в изпълнение на настоящия регламент и разполага със следните правомощия:

 

a)  да започва и провежда разследвания по своя собствена инициатива или въз основа на подадена жалба;

 

б)  да изисква от онлайн посредниците и доставчиците на онлайн търсачки да предоставят цялата необходима информация с цел извършване на разследвания;

 

в)  да взема решение, с което се констатира нарушение на установените в настоящия регламент забрани, и да изисква от доставчика на посреднически онлайн услуги или доставчика на онлайн търсачка да преустанови нарушението;

 

г)  да налага парична санкция на доставчика. Санкцията трябва да бъде ефективна, пропорционална и възпираща, като се отчитат естеството, продължителността и сериозността на нарушението; както и

 

д)  да публикува решенията си и да докладва ежегодно за дейностите си съгласно настоящия регламент.

 

2.  Бизнес ползвател, ползвател на корпоративен уебсайт или организация или сдружение, което изпълнява първите три изисквания на член 12, параграф 2, може да подава жалба до компетентния орган на съответната държава членка. По искане на жалбоподателя компетентният орган осигурява поверителност относно самоличността му и относно всякаква друга информация, чието разкриване според жалбоподателя би накърнило интересите му. Ако подаде искане за поверителност, жалбоподателят изрично посочва такава информация.

 

3.  Държавите членки правят необходимото компетентните органи да си сътрудничат и да си оказват взаимопомощ при трансгранични разследвания.

 

4.  Компетентните органи и националните органи за защита на конкуренцията, когато това не са едни и същи органи, си предоставят взаимно необходимата информация за прилагане на разпоредбите на настоящия регламент. По отношение на обменяната информация получаващият орган гарантира същата степен на поверителност, каквато е тази при предоставящия орган.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 13 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 13б

 

Приложимо право и юрисдикция

 

В договори, сключени от бизнес ползватели с обичайно местопребиваване в държава членка, или когато изпълнението на договора трябва да се осъществи в една или повече държави членки, се прилага следното:

 

a)  защитата, предоставяна на бизнес ползвателите в настоящия регламент, се прилага независимо от правото, приложимо към други аспекти на договора, по избор на страните или по друг начин; както и

 

б)  освен ако договорът включва правилата на настоящия регламент, изборът на компетентен съд се счита за валиден, само ако той определи съд в:

 

i)  държавата членка, в която е обичайното местопребиваване на бизнес ползвателя; или

 

ii)  държава членка, в която ще се осъществи изпълнението на договора.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 13 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 13в

 

Информация, изисквана от доставчиците на посреднически онлайн услуги

 

1.  Държавите членки гарантират, че доставчиците на посреднически онлайн услуги предоставят цялата информация, която е необходима на компетентните органи, за да извършват мониторинг на и да привеждат в изпълнение разпоредбите на настоящия регламент, да съдействат на Комисията при изготвянето на насоките, както е определено в член 6, и да подпомагат ролята на Обсерваторията при изпълнението на нейните задачи, посочени в член 2 от Решение на Комисията от 26 април 2018 г. за учредяване на група от експерти към Обсерваторията по икономика на онлайн платформите.

 

2.  Тези изисквания за информация включват:

 

a)  основните параметри, определящи класирането на офертите и тяхната относителна важност, представени на потребителя в резултат на неговата заявка за търсене;

 

б)  дали третата страна, предлагаща стоките, услугите или цифровото съдържание, е търговец, или не, въз основа на заявеното от тази трета страна пред доставчика на посредническа онлайн услуга;

 

в)  дали към сключения договор се прилагат правата на потребителите, произтичащи от законодателството на Съюза за защита на потребителите, или не;

 

г)  когато договорът се сключва с търговец, който носи отговорност за гарантиране на прилагането на правата на потребителите, произтичащи от законодателството на Съюза за правата на потребителите, във връзка с договора. Това изискване не засяга отговорността, която доставчикът на посреднически онлайн услуги може да има или да поеме по отношение на конкретни елементи на договора; както и

 

д)  дали и по какъв начин са били използвани алгоритми или автоматизирано вземане на решение за представяне на оферти или определяне на цени, включително персонализирани техники на ценообразуване. Държавите членки може да запазят или да въведат в националното си право допълнителни изисквания за информация и правила по отношение на отговорността за договори, сключени на онлайн пазарите за електронна търговия.

 

3.  Предприятията предоставят такава информация незабавно при поискване и в съответствие със сроковете и в необходимата степен на подробност. Изискваната информация е пропорционална с оглед на изпълнението на посочената задача. Компетентният орган мотивира искането си за информация.

 

4.  Когато информацията се счита за поверителна от компетентен орган в съответствие с правилата на Съюза и с националните правила за търговската тайна или защитата на личните данни, заинтересованите компетентни органи гарантират такава поверителност.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 13 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 13г

 

Правила относно отговорността

 

Посредническите онлайн услуги, а не бизнес ползвателите, следва да носят отговорност за подвеждаща информация, която бизнес ползвателите са предоставили на посреднически онлайн услуги, ако бизнес ползвателите са уведомили посредническата онлайн услуга относно подвеждащото естество на предоставяната информация. Посредническите онлайн услуги следва също да бъдат отговорни, ако са автори на подвеждащи твърдения относно бизнес ползвателите или стоките и услугите, предлагани от бизнес ползвателите.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 14 – параграфи 1 и 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В срок до [дата: три години след датата на влизане в сила] и на всеки три години след това Комисията извършва оценка на настоящия регламент и представя съответния доклад на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет.

1.  В срок до [дата: две години след датата на влизане в сила] и на всеки две години след това Комисията извършва оценка на настоящия регламент и представя съответния доклад на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет. Когато е целесъобразно, Комисията представя законодателно предложение за изменение на настоящия регламент, по-специално с цел да се гарантира постигането на целите, посочени в параграф 2.

2.  Първата оценка на настоящия регламент трябва да разгледа спазването на задълженията по членове 5, 6, 7 и 8 и тяхното въздействие върху икономиката на онлайн платформите, като се прецени необходимостта от допълнителни правила, включително във връзка с принудителното изпълнение, с които да се осигури справедлива, предвидима, устойчива и надеждна онлайн бизнес среда в рамките на вътрешния пазар.

2.  Прегледът включва най-малко оценката на:

 

a) ефективността на настоящия регламент, включително праговете, определени в член 1, параграфи 4 – 6;

 

б) ефективността на установените кодекси за поведение с цел подобряване на справедливостта и прозрачността;

 

в) необходимостта от по-ефективно справяне с потенциално вредните практики при търговските трансакции между онлайн търсачките и техните бизнес ползватели, особено по отношение на въпросите, посочени в член 2, буква б) от Решение C(2018)2393 на Комисията относно създаване на експертна група за Обсерваторията на икономиката на онлайн платформите;

 

г) възможните отражения на потенциално вредните практики за потребителите;

 

д) необходимостта от включване на операционните системи в обхвата на настоящия регламент;

 

е). необходимостта от актуализиране на списъка на нелоялните търговски практики.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Той се прилага от [дата: шест месеца след датата на публикуването му].

2.  Той се прилага от [дата: дванадесет месеца след датата на публикуването му].

Изменение    64

Предложение за регламент

Приложение І (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Приложение І

 

Нелоялни търговски практики

 

Общите условия се считат за нелоялна търговска практика по смисъла на настоящия регламент, ако:

 

  изискват бизнес ползвателят да използва допълнителните услуги на доставчика на посреднически онлайн услуги, включително платежни услуги, без да съществува възможност за използване на каквито и да е било алтернативни методи в условия, при които това води до материални загуби за бизнес ползвателя;

 

  обременяват бизнес ползвателя с клауза за едностранна отговорност, която води до нелоялно прехвърляне на риск;

 

  въвеждат в договора клаузи с обратно действие, които са в ущърб на бизнес ползвателя;

 

  запазват законното право на използване на поверителната информация на бизнес ползвателя след изтичане на договора между доставчика на посредническа онлайн услуга и бизнес ползвателя;

 

  изискват от бизнес ползвателите да приемат клаузи за изключителни права по отношение на избора на право извън юрисдикцията на Съюза;

 

  забраняват на бизнес ползвателите да използват и конкурентна посредническа онлайн услуга.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги

Позовавания

COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Дадено становище

Дата на обявяване в заседание

JURI

28.5.2018

Асоциирани комисии – дата на обявяване в заседание

13.9.2018

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Francis Zammit Dimech

9.7.2018

Разглеждане в комисия

24.9.2018

11.10.2018

 

 

Дата на приемане

20.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

24

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

P8_TA(2017)0272.


СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (23.11.2018)

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги

(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

Докладчик по становище: Анна Заборска

КРАТКА ОБОСНОВКА

Посредническите онлайн услуги и онлайн системите за търсене (търсачките) играят ключова роля в създаването и насърчаването на цифровата търговия. За да се укрепи доверието на бизнес ползвателите и на потребителите и за да бъдат те насърчавани да участват в необятните цифрови екосистеми, създадени от онлайн платформите, е необходимо да бъдат определени минимални стандарти за техните услуги.

Предложеният от Комисията регламент е първият опит да се очертае нова територия. Регламентът насърчава балансиран набор от правила за посредническите онлайн услуги и за онлайн търсачките, когато става въпрос за бизнес ползватели, като тези правила са основани на справедливост и прозрачност и те водят до разрешаване на основните опасения на всички заинтересовани страни, като същевременно защитават свободата на предприемачеството и оставят достатъчно място за иновации.

В този контекст докладчикът обаче счита, че един по-амбициозен подход би могъл да доведе до по-добри резултати.

Тя предлага да се укрепи принципът на справедливост. Бизнес ползвателите следва да имат право на достъп до данни, произхождащи от взаимни операции. Същевременно не следва да се допускат ограничения, налагани на бизнес ползвателите от някои посреднически онлайн услуги с цел предлагане на различни условия чрез други средства.

От друга страна, на платформите следва да се разрешава да действат бързо, когато са изправени пред злоупотреби или измами. Следва да не бъде задушавана чрез обременяващи административни изисквания тяхната способност да обработват жалби. И накрая, посредничеството, насърчавано от настоящото законодателно предложение, може да функционира само ако свързаните с него разходи се разпределят справедливо между двете участващи страни.

Докладчикът също така желае да засили принципа на прозрачност в случаите на диференцирано третиране и чрез изясняване на изискванията относно основните параметри на класирането.

Едно амбициозно предложение следва също така да налага последователно едни и същи правила за онлайн платформите и за търсачките, когато те функционират по един и същи начин.

Докладчикът счита, че първото преразглеждане на настоящия регламент следва да отразява високата скорост на развитие на цифровата икономика и да бъде готово две години след датата на влизане в сила.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Посредническите онлайн услуги могат да бъдат от решаващо значение за търговския успех на предприятията, които разчитат на такива услуги при своите взаимоотношения с потребителите. В резултат на все по-широкото използване на посреднически услуги при извършването на сделки онлайн, за което решаваща роля оказват силните непреки мрежови ефекти от генерирането на данни, бизнес ползвателите (в това число микро-, малките и средните предприятия) стават все по-зависими от тези услуги при своите взаимоотношения с потребителите. Предвид тази нарастваща зависимост доставчиците на посреднически онлайн услуги обикновено разполагат с много по-силни позиции за договаряне, позволяващи им на практика да вземат едностранни решения, които могат да бъдат несправедливи и да увреждат законните интереси на бизнес ползвателите на такива услуги, а оттам – косвено и на потребителите в Съюза.

(2)  Посредническите онлайн услуги могат да бъдат от решаващо значение за търговския успех на предприятията, които разчитат на такива услуги при своите взаимоотношения с потребителите. Тази ценна роля трябва да се изпълнява по прозрачен и надежден начин, да бъде предмет на ясни правила, изложени предварително за всички участници и при условие че за всички, участващи в операциите са осигурени равнопоставени условия. В резултат на все по-широкото използване на посреднически услуги при извършването на сделки онлайн, за което решаваща роля оказват силните непреки мрежови ефекти от генерирането на данни, бизнес ползвателите (в това число самостоятелно заетите лица, микро-, малките и средните предприятия) стават все по-зависими от тези услуги при своите взаимоотношения с потребителите. Предвид тази нарастваща зависимост, която наред със самостоятелно заетите лица, микро- и малките и средните предприятия, може да засегне големите предприятия, доставчиците на посреднически онлайн услуги обикновено разполагат с много по-силни позиции за договаряне, позволяващи им на практика да вземат едностранни решения, които могат да бъдат несправедливи и да увреждат законните интереси на бизнес ползвателите на такива услуги, а оттам – косвено и на потребителите в Съюза.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Посредническите онлайн услуги и онлайн търсачките, както и търговията, извършвана с помощта на тези услуги, се отличават със своя изначално присъщ трансграничен потенциал и имат особено значение за правилното функциониране на вътрешния пазар на Съюза в съвременните икономически условия. Потенциално нелоялните и вредни търговски практики на някои доставчици на такива услуги по отношение на бизнес ползвателите и ползвателите на корпоративни уебсайтове възпрепятстват пълното реализиране на посочения трансграничен потенциал и водят до отрицателни последствия за правилното функциониране на вътрешния пазар. Допълнителен фактор за трудностите при пълното реализиране на този потенциал за правилното функциониране на вътрешния пазар е несъгласуваността между нормативните уредби на някои държави членки, които регулират посредническите онлайн услуги с различна степен на ефективност, докато в други държави членки въвеждането на подобна уредба е все още на етап на обсъждане.

(5)  Посредническите онлайн услуги и онлайн търсачките, както и трансакциите, извършвани с помощта на тези услуги, се отличават със своя изначално присъщ трансграничен потенциал и имат особено значение за правилното функциониране на вътрешния пазар на Съюза в съвременните икономически условия. Потенциално нелоялните и вредни търговски практики на някои доставчици на такива услуги по отношение на бизнес ползвателите и ползвателите на корпоративни уебсайтове възпрепятстват пълното реализиране на посочения трансграничен потенциал и водят до отрицателни последствия за правилното функциониране на вътрешния пазар. Допълнителен фактор за трудностите при пълното реализиране на този потенциал за правилното функциониране на вътрешния пазар е несъгласуваността между нормативните уредби на някои държави членки, които регулират посредническите онлайн услуги с различна степен на ефективност, докато в други държави членки въвеждането на подобна уредба е все още на етап на обсъждане.

Обосновка

По принцип всички търговски отношения имат въпросния характер и важност. По-широкото разбиране на операциите, улеснявани чрез посредническите онлайн услуги или онлайн търсачките, води до по-добро разбиране на комплексния характер на разглежданите въпроси.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Законодателството на ЕС следва да се ръководи от концепцията „възможно най-малко и колкото е необходимо“, което означава необходимост от правила, подходящи за цифровата ера и достатъчно отворени и технологично неутрални, за да отговорят на бъдещото развитие; Инициативата на Комисията за анализ на ролята на платформите в цифровата икономика осигурява всеобхватен и подобен подход към рамката на целия цифров пазар, докато едно универсално решение може да има възпиращ ефект върху иновациите и да постави европейските дружества в неблагоприятно положение от гледна точка на конкуренцията в световната икономика.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Поради тези причини на равнището на Съюза следва да се установи единен и целенасочен набор от задължителни правила, осигуряващи справедлива, предвидима, устойчива и надеждна онлайн бизнес среда в рамките на вътрешния пазар, като по-конкретно се гарантира, че бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги разполагат с подходящо равнище на прозрачност и ефективни възможности за защита в целия Съюз. Тези правила следва да предвиждат и подходящо равнище на прозрачност по отношение на класирането на ползвателите на корпоративни уебсайтове в резултатите от търсенията, генерирани от онлайн търсачките. Наред с това те следва да са изготвени по начин, който гарантира запазването в по-широк план на важния иновационен потенциал на икономиката на онлайн платформите.

(6)  Поради тези причини на равнището на Съюза следва да се установи единен и целенасочен набор от задължителни правила, осигуряващи справедлива, предвидима, устойчива и надеждна онлайн бизнес среда. Те следва да насърчават лоялно и пропорционално поведение, като по-конкретно гарантират, че бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги разполагат с подходящо равнище на прозрачност и ефективни възможности за защита в целия Съюз. Тези правила следва да предвиждат и прозрачност по отношение на класирането на ползвателите на корпоративни уебсайтове, по-специално в резултатите от търсенията, генерирани от онлайн търсачките, включително гласовите асистенти. Наред с това те следва да са изготвени по начин, който гарантира запазването в по-широк план на важния иновационен потенциал на икономиката на онлайн платформите и да създават условия за здравословна конкуренция. В съответствие с развитието на сектора Европейската комисия следва да проверява засилването на разпоредбите относно прозрачността и справедливостта, определени в настоящия регламент, или чрез специфично за сектора законодателство, или чрез преглед на настоящия регламент.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Във връзка с глобалното измерение на посредническите онлайн услуги и онлайн търсачките настоящият регламент следва да се прилага по отношение на доставчиците на такива услуги, независимо дали те са установени в държава членка или извън Съюза, при условие че са изпълнени две кумулативни условия: на първо място, бизнес ползвателите или ползвателите на корпоративни уебсайтове следва да бъдат установени в Съюза; на второ място, при предоставянето на такива услуги бизнес ползвателите или ползвателите на корпоративни уебсайтове следва да предлагат своите стоки или услуги на потребители, намиращи се в Съюза, най-малко за част от сделката. Тези потребители следва да се намират в Съюза, но не е необходимо тяхното местожителство да е на територията на Съюза, нито да са граждани на държава членка. Поради това настоящият регламент не следва да се прилага, когато бизнес ползвателите или ползвателите на корпоративни уебсайтове не са установени в Съюза или когато те са установени в Съюза, но използват посреднически онлайн услуги или онлайн търсачки, за да предлагат стоки или услуги единствено на потребители, намиращи се извън Съюза, или на лица, които не са потребители.

(7)  Във връзка с глобалното измерение на посредническите онлайн услуги и онлайн търсачките настоящият регламент следва да се прилага по отношение на доставчиците на такива услуги, независимо дали те са установени в държава членка или извън Съюза, при условие че са изпълнени две кумулативни условия. На първо място, бизнес ползвателите или ползвателите на корпоративни уебсайтове следва да бъдат установени в Съюза. На второ място, при предоставянето на такива услуги бизнес ползвателите или ползвателите на корпоративни уебсайтове следва да предлагат своите стоки или услуги на потребители или предприятия, намиращи се в Съюза, най-малко за част от сделката. В съответствие с правото на Съюза, това би означавало, че посредническите онлайн услуги и онлайн търсачките са насочили продажбите към потребители, намиращи се в една или повече държави членки. Тези потребители следва да се намират в Съюза, но не е необходимо тяхното местожителство да е на територията на Съюза, нито да са граждани на държава членка. Поради това настоящият регламент не следва да се прилага, когато бизнес ползвателите или ползвателите на корпоративни уебсайтове не са установени в Съюза или когато те са установени в Съюза, но използват посреднически онлайн услуги или онлайн търсачки, за да предлагат стоки или услуги единствено на потребители, намиращи се извън Съюза, или на лица, които не са потребители.

 

__________________

 

Регламент (ЕО) № 44/2001 („Брюксел I“) и Регламент (ЕО) № 593/2008 („Рим I“)

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  В контекста на гореизложеното примерите за посреднически онлайн услуги, обхванати от настоящия регламент, следва да включват онлайн пазарите за електронна търговия, в това число платформите за споделяне, на които осъществяват дейност бизнес ползвателите, както и онлайн услугите на софтуерни приложения и социалните медии. Настоящият регламент не следва обаче да се прилага спрямо рекламните сървъри и онлайн рекламните борси, чиято цел не е да улесняват встъпването в преки търговски отношения и при които не се изискват договорни отношения с потребителите. Той не следва да се прилага и за платежните онлайн услуги, тъй като те по същество не отговарят на приложимите изисквания, а по-скоро подпомагат сделката за доставяне на стоки и услуги до съответните потребители.

(9)  В контекста на гореизложеното примерите за посреднически онлайн услуги, обхванати от настоящия регламент, следва да включват онлайн пазарите за електронна търговия, в това число платформите за споделяне, на които осъществяват дейност бизнес ползвателите, както и онлайн услугите на софтуерни приложения и социалните медии. Настоящият регламент не следва обаче да се прилага спрямо рекламните сървъри и онлайн рекламните борси, чиято цел не е да улесняват встъпването в преки търговски отношения и при които не се изискват договорни отношения с потребителите. Той не следва да се прилага и за платежните онлайн услуги, тъй като те по същество не отговарят на приложимите изисквания, а по-скоро подпомагат сделката за доставяне на стоки и услуги до съответните потребители. Настоящият регламент също така не следва да се прилага за електронни съобщителни мрежи или услуги или аудио-визуални медийни услуги, които са предмет на специфично секторно регулиране по отношение на прозрачността, правната защита и недискриминацията.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  От съображения за последователност определението „онлайн търсачка“, използвано в настоящия регламент, следва да съответства на определението, използвано в Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета21.

(11)  От съображения за последователност определението „онлайн търсачка“, използвано в настоящия регламент, следва да съответства на определението, използвано в Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета21. Определението за понятието „онлайн търсачка“ следва да се разбира като технологично неутрално и да признава разнообразието на услугите за търсене и входящите и изходящите данни.

__________________

__________________

21 Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза (ОВ L 194, 19.7.2016 г., стр. 1).

21 Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза (ОВ L 194, 19.7.2016 г., стр. 1).

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  С цел да се осигури ефективна защита на бизнес ползвателите, когато такава е необходима, настоящият регламент следва да се прилага, когато общите условия на дадено договорно отношение независимо от тяхното наименование или форма не са индивидуално договорени от страните. Критерият за това дали общите условия са били индивидуално договорени или не следва да се основава на цялостна оценка, при която възможността някои разпоредби от общите условия да са били индивидуално договорени не е определяща сама по себе си.

(12)  С цел да се осигури ефективна защита на бизнес ползвателите, когато такава е необходима, настоящият регламент следва да се прилага за общите условия на дадено договорно отношение или за неговите разпоредби, независимо от тяхното наименование или форма, които не са индивидуално договорени от страните.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  За да се гарантира, че общите условия на дадено договорно отношение позволяват на бизнес ползвателите да определят търговските условия за използването, временното преустановяване и прекратяването на посредническите онлайн услуги и за да се постигне предвидимост при техните търговски отношения, текстът на общите условия следва да е ясен и недвусмислен и да е лесно разбираем за средния бизнес ползвател. Текстът на общите условия не следва да се счита за ясен и недвусмислен, ако в него се съдържат неясноти и прекалено общи формулировки или ако липсват подробности по важни търговски въпроси, в резултат на което бизнес ползвателите не получават разумна степен на предвидимост относно най-важните аспекти на договорното отношение.

(13)  За да се гарантира, че общите условия на дадено договорно отношение позволяват на бизнес ползвателите да определят търговските условия за използването, ограничаването, временното преустановяване и прекратяването на посредническите онлайн услуги и за да се постигне предвидимост при техните търговски отношения, текстът на общите условия следва да е ясен и недвусмислен и да е лесно разбираем за средния бизнес ползвател. Текстът на общите условия не следва да се счита за ясен и недвусмислен, ако в него се съдържат прекалено общи формулировки или ако липсват подробности по важни търговски въпроси, в резултат на което бизнес ползвателите не получават разумна степен на предвидимост относно най-важните аспекти на договорното отношение. Условията следва да не водят до необоснована дискриминация между бизнес ползвателите.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13а)  Общите условия могат по-специално да предвиждат, че практики или заплахи за сигурността, при които съществува риск от непосредствена вреда за доставчика, бизнес ползвателите или потребителите, независимо дали поради нарушение на сигурността, измама, злоупотреба с данни или по друг начин, представляват основание за решения за ограничаване, временно преустановяване или прекратяване на предоставянето на посреднически онлайн услуги. Решение за ограничаване, временно преустановяване или прекратяване на услугата поради риск от непосредствена вреда следва да бъде пропорционално на риска, чието предотвратяване се цели с мярката, а прекратяването на услугата следва да се прилага само когато временното ограничение или прекратяване не би било достатъчно за ефективно справяне с риска.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Гарантирането на прозрачност в общите условия може да е от решаващо значение за насърчаването на устойчиви бизнес отношения и за предотвратяване на нелоялно поведение в ущърб на бизнес ползвателите. Доставчиците на посреднически онлайн услуги следва също така да гарантират, че общите условия са лесно достъпни на всички етапи на договорното отношение, включително за потенциалните бизнес ползватели на преддоговорния етап, и че всички изменения на тези условия се съобщават на бизнес ползвателите в рамките на определен срок на предизвестие, който е разумен и пропорционален в контекста на конкретните обстоятелства и който е най-малко 15 дни. Посоченият срок на предизвестие не следва да се прилага, когато и доколкото съответният бизнес ползвател се е отказал от него по недвусмислен начин или когато и доколкото необходимостта от привеждане в действие на изменението без спазване на срока на предизвестие произтича от правно задължение, наложено на доставчика на услуги съгласно правото на Съюза или националното право.

(14)  Гарантирането на прозрачност в общите условия може да е от решаващо значение за насърчаването на устойчиви бизнес отношения и за предотвратяване на нелоялно поведение в ущърб на бизнес ползвателите. Доставчиците на посреднически онлайн услуги следва също така да гарантират, че общите условия са лесно достъпни на всички етапи на договорното отношение, включително за потенциалните бизнес ползватели на преддоговорния етап, и че всички изменения на тези условия се съобщават на бизнес ползвателите в рамките на определен срок на предизвестие, който е разумен и пропорционален в контекста на конкретните обстоятелства и който е най-малко 15 дни преди тяхното изпълнение. По изключение посоченият срок на предизвестие не следва да се прилага, когато и доколкото съответният бизнес ползвател се е отказал от него по недвусмислен начин. Също така този срок на предизвестие не следва да се прилага също така, когато и доколкото необходимостта от привеждане в действие на изменението без спазване на срока на предизвестие произтича от правно задължение, наложено на доставчика на услуги съгласно правото на Съюза или националното право.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  С цел да се осигури защитата на бизнес ползвателите, следва да се предвиди възможност за компетентен съд да определи, че общите условия, които не отговарят на приложимите правила, не са обвързващи за бизнес ползвателя с действие ex nunc. Всяка подобна констатация на компетентен съд обаче следва да се отнася единствено до конкретните разпоредби на общите условия, които не отговарят на приложимите правила. Останалите разпоредби следва да останат валидни и изпълними, доколкото те могат да бъдат отделени от разпоредбите, неотговарящи на приложимите правила. Внезапните изменения на съществуващите общи условия могат да доведат до значителни смущения в дейността на бизнес ползвателите. С цел да бъдат ограничени отрицателните последици за бизнес ползвателите и да бъде възпряно подобно поведение, измененията, извършени в нарушение на задължението за предоставяне на определен срок на предизвестие, следва да се считат за нищожни и недействителни, т.е. да се счита, че изобщо не са съществували с действие erga omnes и ex tunc.

(15)  С цел да се осигури защитата на бизнес ползвателите, следва да се предвиди възможност за компетентен съд да определи, че общите условия, които не отговарят на приложимите правила, не са обвързващи за бизнес ползвателя с действие ex nunc. Всяка подобна констатация на компетентен съд обаче следва да се отнася единствено до конкретните разпоредби на общите условия, които не отговарят на приложимите правила. Останалите разпоредби следва да останат валидни и изпълними, доколкото те могат да бъдат отделени от разпоредбите, неотговарящи на приложимите правила.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15 a)  Внезапните изменения на съществуващите общи условия могат да доведат до значителни смущения в дейността на бизнес ползвателите. С цел да бъдат ограничени отрицателните последици за бизнес ползвателите и да бъде възпряно подобно поведение, измененията, извършени в нарушение на задължението за предоставяне на определен срок на предизвестие, следва да се считат за нищожни и недействителни, т.е. да се счита, че изобщо не са съществували с действие erga omnes и ex tunc.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Доставчик на посреднически онлайн услуги може да има основателни причини за решението си временно да преустанови или да прекрати предоставяните от него услуги, изцяло или частично, за даден бизнес ползвател, включително чрез прекратяване на предлагането на отделни стоки или услуги на този ползвател или чрез премахване на резултатите от търсенето. Въпреки това, предвид обстоятелството, че такова решение може сериозно да засегне интересите на съответния бизнес ползвател, е необходимо да му бъде предоставена подходяща информация за причините. Изложението на мотивите следва да позволява на бизнес ползвателите да преценяват дали има възможност за обжалване на посоченото решение, с което биха се подобрили техните възможностите при необходимост да потърсят ефективна защита. Изискването за предоставяне на изложение на мотивите следва да спомогне за предотвратяване на неволното премахване на предоставеното от бизнес ползватели онлайн съдържание или за възстановяване на премахнато съдържание, което доставчикът по погрешка е преценил за незаконно в съответствие с Препоръка (ЕС) 2018/334 на Комисията22. В изложението на мотивите следва да се посочи обективното основание (или основания) за решението на доставчика временно да преустанови или да прекрати предоставяните от него услуги, което основание следва да отговаря на предварително определените от този доставчик основания в неговите общи условия, и по пропорционален начин да се изтъкнат конкретните обстоятелства, довели до решението.

(16)  Доставчик на посреднически онлайн услуги може да има основателни причини за решението си да санкционира даден бизнес ползвател, например чрез временно преустановяване, прекратяване на предлагането или преустановяване на предоставяните от него услуги, изцяло или частично, или чрез премахване на резултатите от търсенето. Въпреки това, предвид обстоятелството, че такова решение може сериозно да засегне интересите на съответния бизнес ползвател, е необходимо да му бъде предоставена подходяща информация за причините. Изложението на мотивите следва да позволява на бизнес ползвателите да преценяват дали има възможност за обжалване на посоченото решение, с което биха се подобрили техните възможностите при необходимост да потърсят ефективна защита. Изискването за предоставяне на изложение на мотивите следва да спомогне за предотвратяване на неволното премахване на предоставеното от бизнес ползватели онлайн съдържание или за възстановяване на премахнато съдържание, което доставчикът по погрешка е преценил за незаконно в съответствие с Препоръка (ЕС) 2018/334 на Комисията22. В изложението на мотивите следва да се посочи обективното основание (или основания) за решението на доставчика временно да преустанови или да прекрати предоставяните от него услуги, което основание следва да отговаря на предварително определените от този доставчик основания в неговите общи условия, и по пропорционален начин да се изтъкнат конкретните обстоятелства, довели до решението. При подозрение, че дадено поведение или практика на бизнес ползвател може да причини вреда на потребителите или на платформата, се предоставя позоваване на съответните разпоредби в общите условия. Когато е възможно, следва да се въведе пропорционална и поетапна система, включително предварително и своевременно уведомяване преди предприемане на мерки, което ще доведе до прекъсване на достъпа на потребителите до бизнеса.

__________________

__________________

22 Препоръка (ЕС) 2018/334 на Комисията от 1 март 2018 г. относно мерки за ефективна борба с незаконното съдържание онлайн (ОВ L 63, 6.3.2018 г., стр. 50).

22 Препоръка (ЕС) 2018/334 на Комисията от 1 март 2018 г. относно мерки за ефективна борба с незаконното съдържание онлайн (ОВ L 63, 6.3.2018 г., стр. 50).

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Класирането на стоки и услуги, извършвано от доставчиците на посреднически онлайн услуги, оказва значително въздействие върху потребителския избор, а оттам – и върху търговския успех на бизнес ползвателите, които предлагат тези стоки и услуги на потребителите. Поради това доставчиците на посреднически онлайн услуги следва предварително да набележат основните параметри, определящи класирането, така че да се подобри предвидимостта за бизнес ползвателите, да им се предостави по-ясна представа за начина на функциониране на механизма на класиране и да им се даде възможност да сравняват практиките за класиране на различни доставчици. Понятието „основни параметри“ следва да се разбира като отнасящо се до всички общи критерии, процеси и конкретни сигнали, включени в алгоритмите или другите механизми за промяна или понижаване в класирането. Описанието на основните параметри, определящи класирането, следва също така да включва обяснение на всяка възможност за бизнес ползвателите да оказват активно влияние върху класирането срещу възнаграждение, както и на относителните ефекти от него. Това описание следва да предоставя на бизнес ползвателите подходяща представа за начина, по който механизмът на класиране отчита характеристиките на самите стоки или услуги, предлагани от бизнес ползвателя, и за степента на значимост на тези характеристики за потребителите на конкретните посреднически онлайн услуги.

(17)  Класирането на стоки и услуги, извършвано от доставчиците на посреднически онлайн услуги, оказва значително въздействие върху потребителския избор, а оттам – и върху търговския успех на бизнес ползвателите, които предлагат тези стоки и услуги на потребителите. Поради това доставчиците на посреднически онлайн услуги следва предварително да набележат основните параметри, определящи класирането, така че да се подобри предвидимостта за бизнес ползвателите, да им се предостави по-ясна представа за начина на функциониране на механизма на класиране и да им се даде възможност да сравняват практиките за класиране на различни доставчици. Понятието „основни параметри“ следва да се разбира като отнасящо се до критериите, процесите и конкретните сигнали, включени в алгоритмите или другите механизми за промяна или понижаване в класирането, които са от съществено значение за едно адекватно разбиране на системата на класиране. Описанието на основните параметри, определящи класирането, следва също така да включва обяснение на всяка възможност за бизнес ползвателите да оказват активно влияние върху класирането срещу възнаграждение, както и на относителните ефекти от него. Това описание следва да предоставя на бизнес ползвателите подходяща представа за начина, по който механизмът на класиране отчита характеристиките на самите стоки или услуги, предлагани от бизнес ползвателя, и за степента на значимост на тези характеристики за потребителите на конкретните посреднически онлайн услуги. Когато се предлагат стоки и услуги в резултат на класиране, повлияно срещу възнаграждение или причинено от контрола от страна на доставчика, доставчикът на посреднически онлайн услуги следва да информира за това чрез включване на думата „SPONSORED“ или „AD“ в офертата.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  По аналогичен начин класирането на уебсайтове, извършено от доставчиците на онлайн търсачки, и по-конкретно класирането на уебсайтове, чрез които предприятия предлагат стоки и услуги на потребителите, оказва съществено въздействие върху потребителския избор и търговския успех на ползвателите на корпоративни уебсайтове. Поради това доставчиците на онлайн търсачки следва да предоставят описание на основните параметри, определящи класирането, по отношение на всички индексирани уебсайтове включително тези, които се използват от ползвателите на корпоративни уебсайтове, както и други уебсайтове. В допълнение към характеристиките на стоките и услугите и степента на тяхната значимост за потребителите, конкретно при онлайн търсачките посоченото описание следва да предоставя на ползвателите на корпоративни уебсайтове подходяща представа дали са взети под внимание някои от спецификите, свързани с дизайна на използвания уебсайт (например оптимизация за показване на мобилни устройства) и, ако отговорът е утвърдителен, как и в каква степен. При липсата на договорни отношения между доставчиците на онлайн търсачките и ползвателите на корпоративни уебсайтове следва да се осигури лесен и публичен достъп до това описание, публикувано на видно място на уебсайта на съответната онлайн търсачка. За да се осигури предвидимост за ползвателите на корпоративни уебсайтове, описанието следва също така да се актуализира редовно, като се предвиди възможността за лесно идентифициране на всички промени в основните параметри. Макар че при спазването на посоченото изискване за оповестяване на основните параметри, определящи класирането, от доставчиците при никакви обстоятелства не се изисква да разкриват търговски тайни, както са определени в Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета23, предоставеното описание следва да се основава най-малко на действителните данни относно степента на значимост на използваните параметри.

  По аналогичен начин класирането на уебсайтове, извършено от доставчиците на онлайн търсачки, и по-конкретно класирането на уебсайтове, чрез които предприятия предлагат стоки и услуги на потребителите, оказва съществено въздействие върху потребителския избор и търговския успех на ползвателите на корпоративни уебсайтове. Поради това доставчиците на онлайн търсачки следва да предоставят публично достъпно описание на параметрите, които са от съществено значение за адекватно разбиране на начините на определяне на класирането на всички индексирани уебсайтове включително тези, които се използват от ползвателите на корпоративни уебсайтове, както и други уебсайтове. В допълнение към характеристиките на стоките и услугите и степента на тяхната значимост за потребителите, конкретно при онлайн търсачките посоченото описание следва да предоставя на ползвателите на корпоративни уебсайтове подходяща представа дали са взети под внимание някои от спецификите, свързани с дизайна на използвания уебсайт (например оптимизация за показване на мобилни устройства) и, ако отговорът е утвърдителен, как и в каква степен. При липсата на договорни отношения между доставчиците на онлайн търсачките и ползвателите на корпоративни уебсайтове следва да се осигури лесен и публичен достъп до това описание, публикувано на видно място на уебсайта на съответната онлайн търсачка. За да се осигури предвидимост за ползвателите на корпоративни уебсайтове, описанието следва също така да се актуализира редовно, като се предвиди възможността за лесно идентифициране на всички промени в основните параметри. Изискването за оповестяване на параметрите за класиране следва да не накърнява Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета, като същевременно се вземат предвид нейните разпоредби относно законното придобиване, използване и разкриване. При спазването на посоченото изискване за оповестяване на основните параметри, определящи класирането, предоставеното описание следва да се основава най-малко на действителните данни относно степента на значимост на използваните параметри.

__________________

 

23 Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване (ОВ L 157, 15.6.2016 г., стр. 1).

 

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18a)  Като се има предвид значението на коментарите и прегледите за бизнес ползвателите, тяхната прозрачност и надеждност трябва да бъдат засилени. Посредническите онлайн услуги или доставчиците на онлайн търсачки защитават бизнес ползвателите и самите себе си срещу манипулирането на класирането чрез фалшиви отзиви и коментари. Те следва да предоставят решения за проверка на коментари и отзиви, както и за тяхната преносимост от една посредническа услуга и търсачка към друга. Доставчиците оповестяват публично информацията относно условията, при които може да бъде заличен даден коментар или отзив.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Когато доставчик на посреднически онлайн услуги предлага на потребителите определени стоки или услуги чрез собствените си посреднически онлайн услуги или чрез контролиран от него бизнес ползвател, този доставчик може да се конкурира пряко с други бизнес ползватели на посредническите му услуги, които не са под негов контрол. В тези специални случаи е важно доставчикът на посреднически онлайн услуги да действа по прозрачен начин и да осигурява описание на всяко диференцирано третиране чрез правни, търговски или технически средства което би могъл да предоставя по отношение на предлаганите от него стоки или услуги в сравнение с тези, предлагани от бизнес ползвателите. За да се гарантира пропорционалност, това задължение следва да се прилага по-скоро на равнището на посредническите онлайн услуги като цяло, отколкото по отношение на отделните стоки или услуги, предлагани чрез такива посреднически услуги.

(19)  Когато доставчик на посреднически онлайн услуги или на онлайн търсачка предлага на потребителите определени стоки или услуги чрез собствените си посреднически онлайн услуги, онлайн търсачка или чрез контролиран от него бизнес ползвател, този доставчик може да се конкурира пряко с други бизнес ползватели или с ползватели на корпоративен уебсайт на посредническите му услуги, които не са под негов контрол. В тези специални случаи е важно да се установи общо правило, според което доставчикът на посреднически онлайн услуги или на онлайн търсачка действа по начин, който е пропорционален, прозрачен и не вреди на конкуренцията. Доставчикът на посреднически онлайн услуги или на онлайн търсачка следва да осигурява описание на всяко диференцирано третиране чрез правни, търговски или технически средства, включително, но и без да се ограничава до, определянето на опция по подразбиране, която е от полза за доставчика или онлайн търсачката или на всяко контролирано от него образувание – което би могъл да предоставя по отношение на предлаганите от него стоки или услуги в сравнение с тези, предлагани от бизнес ползвателите или от корпоративните уебсайтове. За да се гарантира пропорционалност, това задължение следва да се прилага по-скоро на равнището на посредническите онлайн услуги като цяло, отколкото по отношение на отделните стоки или услуги, предлагани чрез такива посреднически услуги.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Възможността за достъп до данни – включително на лични данни – и за тяхното използване може да бъде важен фактор при създаването на стойност в контекста на икономиката на онлайн платформите. Във връзка с това е важно доставчиците на посреднически онлайн услуги да предоставят на бизнес ползвателите ясно описание на обхвата, естеството и условията на техния достъп до определени категории данни и използването им. Описанието следва да бъде пропорционално и може да се основава по-скоро на общи условия за достъп, отколкото на изчерпателно определяне на самите данни или категории данни, за да се даде възможност на бизнес ползвателите да разберат дали могат да използват данните, за да повишават създаването на стойност, включително чрез евентуална употреба на услуги за данни на трети страни. Обработването на лични данни следва да се извършва при спазване на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета24.

(20)  Възможността за достъп до данни – включително на лични данни – и за тяхното използване може да бъде важен фактор при създаването на стойност в контекста на икономиката на онлайн платформите. Във връзка с това е важно доставчиците на посреднически онлайн услуги да предоставят на бизнес ползвателите ясно описание на обхвата, естеството и условията на техния достъп до определени категории данни и използването им. Описанието следва да бъде пропорционално и може да се основава по-скоро на общи условия за достъп, отколкото на изчерпателно определяне на самите данни или категории данни, за да се даде възможност на бизнес ползвателите да разберат дали могат да използват данните, за да повишават създаването на стойност, включително чрез евентуална употреба на услуги за данни на трети страни. Данните, получени в процеса на онлайн взаимодействие между онлайн посредническа услуга или онлайн търсачка, от една страна, бизнес ползвател или корпоративна интернет страница, от друга страна, и потребителите следва да бъдат достъпни за бизнес ползвателите, за да им се дава възможност да подобряват качеството на своите услуги, без да се засяга приложимото право на Съюза. Обработването на лични данни следва да се извършва при спазване на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета24.

__________________

__________________

24 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (текст от значение за ЕИП), ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

24 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (текст от значение за ЕИП), ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20a)  Някои практики може категорично да се считат за нелоялни при всички обстоятелства. Обсерваторията по платформите следва да състави списък с тези практики и да го актуализира непрестанно, както и да препоръчва актуализации на Комисията.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  В определени случаи доставчиците на посреднически онлайн услуги могат да предвидят в общите си условия ограничения за възможността на бизнес ползвателите да предлагат на потребителите стоки или услуги при по-благоприятни условия чрез други средства, различни от посочените посреднически онлайн услуги. В тези случаи съответните доставчици следва да определят основанията за посочените ограничения, по-конкретно във връзка с основните икономически, търговски и правни съображения за тяхното налагане. Независимо от това задължението за прозрачност не следва да се тълкува като засягащо преценката на законосъобразността на тези ограничения по силата на други правни актове на Съюза или на държавите членки в съответствие с правото на Съюза, включително в областта на конкуренцията и нелоялните търговски практики, както и прилагането на това право.

(21)  Доставчиците на посреднически онлайн услуги не следва да предвиждат в общите си условия ограничения за възможността на бизнес ползвателите да предлагат на потребителите стоки или услуги при по-благоприятни условия чрез други средства, различни от посочените посреднически онлайн услуги. Тези ограничения са резултат от специфичен бизнес модел и са били причина за фрагментация на единния европейски цифров пазар.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  С цел да се осигури възможност за достъп до незабавна, подходяща и ефективна защита за бизнес ползвателите – включително за тези, чието използване на съответните посреднически онлайн услуги може да е било временно преустановено или прекратено – доставчиците на посреднически онлайн услуги следва да предвидят вътрешна система за обработка на жалби. С тази система следва да се гарантира, че по отношение на значителен дял от жалбите е възможно постигането на решение на двустранна основа между доставчика на посредническите онлайн услуги и съответния бизнес ползвател. Същевременно задължението за доставчиците на посреднически онлайн услуги да публикуват информация относно функционирането и ефективността на своята вътрешна система за обработка на жалби следва да дава представа на бизнес ползвателите за видовете проблеми, които могат да възникнат в контекста на предоставянето на различните посреднически онлайн услуги и за възможността да бъде постигнато своевременно и ефективно решение на двустранна основа.

(22)  С цел да се осигури възможност за достъп до незабавна, подходяща и ефективна защита за бизнес ползвателите – включително за тези, чието използване на съответните посреднически онлайн услуги може да е било временно преустановено или прекратено – доставчиците на посреднически онлайн услуги следва да предвидят вътрешна система за обработка на жалби. С тази система следва да се гарантира, че по отношение на значителен дял от жалбите е възможно постигането на решение на двустранна основа между доставчика на посредническите онлайн услуги и съответния бизнес ползвател. Същевременно задължението за доставчиците на посреднически онлайн услуги да правят редовен преглед на функционирането и ефективността на своята вътрешна система за обработка на жалби следва да дава представа на бизнес ползвателите за видовете проблеми, които могат да възникнат в контекста на предоставянето на различните посреднически онлайн услуги и за възможността да бъде постигнато своевременно и ефективно решение на двустранна основа.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Целта на предвидените в настоящия регламент изисквания по отношение на вътрешните системи за обработка на жалби е да се осигури разумна степен на гъвкавост за доставчиците на посреднически онлайн услуги при прилагането на тези системи и разглеждането на индивидуални жалби, така че административната тежест да бъде сведена до минимум. Тези вътрешни системи за обработка на жалби следва също така да позволяват на доставчиците на посреднически онлайн услуги при необходимост да предприемат пропо