ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb

7.12.2018 - (COM(2018)0238 – C8‑0165/2018 – 2018/0112(COD)) - ***I

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Zpravodajka: Christel Schaldemose
Zpravodajové (*):
Francis Zammit Dimech, Výbor pro právní záležitosti
(*) Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu


Postup : 2018/0112(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0444/2018
Předložené texty :
A8-0444/2018
Hlasování :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb

(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0238),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0165/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. září 2018[1],

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, jakož i stanoviska Výboru pro právní záležitosti, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro dopravu a cestovní ruch(A8-0444/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Internetové zprostředkovatelské služby jsou klíčovým faktorem podnikání, obchodu a inovací, které zlepšují také podmínky pro spotřebitele a čím dál tím víc je používají soukromé i veřejné sektory. Poskytují přístup k novým trhům a obchodní příležitosti umožňující podnikům využít výhody vnitřního trhu. Spotřebitelům v Unii umožňují rovněž využít tyto výhody především rozšířením jejich výběru zboží a služeb nabízených on-line.

(1)  Internetové zprostředkovatelské služby jsou klíčovým faktorem podnikání a nových obchodních modelů, obchodu a inovací, které zlepšují také podmínky pro spotřebitele a čím dál tím víc je používají soukromé i veřejné sektory. Poskytují přístup k novým trhům a obchodní příležitosti umožňující podnikům využít výhody vnitřního trhu. Spotřebitelům v Unii umožňují rovněž využít tyto výhody především rozšířením jejich výběru zboží a služeb a nabídkou konkurenční tvorby cen on-line. Je však třeba řešit potenciální právní nejistotu, která může vzniknout s nástupem nových technologií.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Internetové zprostředkovatelské služby mohou být rozhodující pro obchodní úspěch podniků, které je používají s cílem dostat se ke spotřebitelům. Rostoucí zprostředkování transakcí prostřednictvím internetových zprostředkovatelských služeb podporovaných silnými nepřímými síťovými účinky založenými na datech vede k vyšší závislosti takových podnikových uživatelů, včetně mikropodniků a malých a středních podniků, na těchto službách, aby se dostaly ke spotřebitelům. Vzhledem k této zvyšující se závislosti mají poskytovatelé uvedených služeb často lepší vyjednávací pozici, která jim umožňuje účinně postupovat jednostranně takovým způsobem, jenž nemusí být poctivý, a může být škodlivý pro oprávněné zájmy jejich podnikových uživatelů a nepřímo také spotřebitelů v Unii.

(2)  Internetové zprostředkovatelské služby mohou být rozhodující pro obchodní úspěch podniků, které je používají s cílem dostat se ke spotřebitelům. Rostoucí zprostředkování transakcí prostřednictvím internetových zprostředkovatelských služeb podporovaných silnými nepřímými síťovými účinky založenými na datech vede k vyšší závislosti takových podnikových uživatelů, včetně samostatně výdělečně činných osob, mikropodniků a malých a středních podniků, na těchto službách, aby se dostaly ke spotřebitelům. Vzhledem k této zvyšující se závislosti, která by kromě mikropodniků a malých a středních podniků mohla ovlivnit i velké podniky, mají poskytovatelé uvedených služeb často lepší vyjednávací pozici. Pokud je tato lepší vyjednávací pozice zneužívána, může jim umožnit účinně postupovat jednostranně takovým způsobem, jenž nemusí být poctivý a může být škodlivý pro oprávněné zájmy jejich podnikových uživatelů a nepřímo, ale nezanedbatelnou měrou také spotřebitelů v Unii. Spotřebitelé přijali ekonomiku on-line platforem za svou a pro jejich spokojenost je zásadní i konkurenční, spravedlivý a transparentní on-line ekosystém, v němž se společnosti chovají zodpovědně. Stanou-li se z internetových zprostředkovatelských služeb strážci informací a budou-li omezovat možnosti volby a cen, trpí tím také spotřebitelé. Nedostatečná transparentnost a právní nejistota v ekonomice on-line platforem, včetně vztahů mezi podniky, by navíc mohla oslabit důvěru spotřebitelů v on-line ekonomiku. Toto nařízení by mělo zlepšit spravedlivost a transparentnost pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb, což je v konečném důsledku prospěšné pro spotřebitele. Přímými důsledky nových obchodních modelů a technologického vývoje pro spotřebitele se však zabývá návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993, směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů EU na ochranu spotřebitele1a.

 

__________________

 

1a COD(2018)0090

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Podobně internetové vyhledávače mohou být důležitými zdroji internetového provozu pro podniky, které spotřebitelům nabízejí zboží nebo služby prostřednictvím internetových stránek, a mohou proto značně ovlivnit obchodní úspěch uživatelů takových firemních internetových stránek, které nabízejí zboží nebo služby on-line na vnitřním trhu. Pořadí internetových stránek určované poskytovateli internetových vyhledávačů, včetně internetových stránek, jejichž prostřednictvím uživatelé firemních internetových stránek nabízejí své zboží a služby spotřebitelům, má v tomto ohledu významný dopad na výběr spotřebitelů a obchodní úspěch uvedených uživatelů firemních internetových stránek. Dokonce i když chybí smluvní vztah s uživateli firemních internetových stránek, poskytovatelé internetových vyhledávačů mohou účinně postupovat jednostranně takovým způsobem, jenž nemusí být poctivý, a může být škodlivý pro oprávněné zájmy uživatelů firemních internetových stránek a nepřímo také spotřebitelů v Unii.

(3)  Podobně internetové vyhledávače mohou být důležitými zdroji internetového provozu pro podniky, které spotřebitelům nabízejí zboží nebo služby prostřednictvím internetových stránek, a mohou proto značně ovlivnit obchodní úspěch uživatelů takových firemních internetových stránek, které nabízejí zboží nebo služby on-line na vnitřním trhu. Pořadí internetových stránek určované poskytovateli internetových vyhledávačů, včetně internetových stránek, jejichž prostřednictvím uživatelé firemních internetových stránek nabízejí své zboží a služby spotřebitelům, má v tomto ohledu významný dopad na výběr spotřebitelů a obchodní úspěch uvedených uživatelů firemních internetových stránek. Dokonce i když chybí smluvní vztah s uživateli firemních internetových stránek, poskytovatelé internetových vyhledávačů mohou účinně postupovat jednostranně takovým způsobem, jenž nemusí být poctivý, může narušovat přirozenou hospodářskou soutěž na trhu a může být škodlivý pro oprávněné zájmy uživatelů firemních internetových stránek a nepřímo, ale nezanedbatelnou měrou také spotřebitelů v Unii.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  V některých případech mohou operační systémy fungovat jako zprostředkovatelé mezi podnikovými uživateli a spotřebiteli. Vzhledem k tomu, že definice internetových zprostředkovatelských služeb v tomto nařízení by měla být chápána jako technologicky neutrální a měla by zachycovat služby bez ohledu na to, do jaké míry jsou integrovány se softwarem nebo jakýmkoli hardwarem používaným k jejich poskytování, přičemž operační systémy fungují jako internetové zprostředkovatelské služby ve smyslu tohoto nařízení, měly by se povinnosti uložené poskytovatelům internetových zprostředkovatelských služeb v tomto nařízení vztahovat i na poskytovatele těchto operačních systémů.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Závislost podnikových uživatelů na internetových zprostředkovatelských službách vede rovněž k situaci, v níž podnikoví uživatelé mají často omezené možnosti usilovat o odškodnění, když jednostranná opatření poskytovatelů těchto služeb vedou ke sporu. Tito poskytovatelé v mnoha případech nenabízejí dostupné a účinné interní systémy pro vyřizování stížností. Existující alternativní mechanismy mimosoudního řešení sporů rovněž nemusí být účinné z různých důvodů, kromě jiného i kvůli chybějícím specializovaným mediátorům a obavám podnikových uživatelů ze msty.

(4)  Povaha vztahu mezi podnikovými uživateli a internetovými zprostředkovatelskými službami může vést také k situacím, v nichž mají podnikoví uživatelé často omezené možnosti usilovat o odškodnění, když jednostranná opatření poskytovatelů těchto služeb vedou ke sporu. Tito poskytovatelé v mnoha případech nenabízejí dostupné a účinné interní systémy pro vyřizování stížností. Existující alternativní mechanismy mimosoudního řešení sporů rovněž nemusí být účinné z různých důvodů, kromě jiného i kvůli chybějícím specializovaným mediátorům a obavám podnikových uživatelů ze msty.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Internetové zprostředkovatelské služby a internetové vyhledávače, jakož i obchodní transakce usnadněné těmito službami, mají opravdový přeshraniční potenciál a jsou mimořádně důležité pro náležité fungování vnitřního trhu Unie v současném hospodářství. Potenciálně nekalé a škodlivé obchodní praktiky některých poskytovatelů těchto služeb ve vztahu k podnikovým uživatelům a uživatelům firemních internetových stránek brzdí plné využití tohoto potenciálu a negativně ovlivňuje náležité fungování vnitřního trhu. Kromě toho plné využití tohoto potenciálu brzdí a náležité fungování vnitřního trhu nepříznivě ovlivňují rozdílné právní předpisy některých členských států, které se s různou mírou efektivnosti uvedené služby regulují, a další členské státy přijetí takových právních předpisů rovněž zvažují.

(5)  Internetové zprostředkovatelské služby a internetové vyhledávače, jakož i transakce usnadněné těmito službami, mají opravdový přeshraniční potenciál a jsou mimořádně důležité pro náležité fungování vnitřního trhu Unie v současném hospodářství. Potenciálně nekalé a škodlivé obchodní praktiky některých poskytovatelů těchto služeb, kteří zneužívají svého postavení ve vztahu k podnikovým uživatelům a uživatelům firemních internetových stránek, a neexistence odpovídajících mechanismů nápravy brzdí plné využití tohoto potenciálu a negativně ovlivňují náležité fungování vnitřního trhu a vznik nových účastníků trhu. Kromě toho plné využití tohoto potenciálu brzdí a náležité fungování vnitřního trhu nepříznivě ovlivňují rozdílné právní předpisy některých členských států, které se s různou mírou efektivnosti uvedené služby regulují, a další členské státy přijetí takových právních předpisů rovněž zvažují.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Na úrovni Unie by proto měl být stanoven jednotný a cílený soubor povinných pravidel, aby bylo zajištěno spravedlivé, předvídatelné, udržitelné a důvěryhodné internetové podnikatelské prostředí v rámci vnitřního trhu, a to zejména zabezpečením, že podnikovým uživatelům internetových zprostředkovatelských služeb se poskytne odpovídající transparentnost a také možnosti účinného odškodnění v celé Unii. Tato pravidla by měla stanovit také odpovídající transparentnost, pokud jde o pořadí uživatelů firemních internetových stránek ve výsledcích vyhledávání generovaných internetovými vyhledávači. Tato pravidla by současně měla být taková, aby zajistila důležitý inovační potenciál širší ekonomiky on-line platforem.

(6)  Na úrovni Unie by proto měl být stanoven jednotný a cílený soubor povinných pravidel, aby bylo zajištěno spravedlivé, předvídatelné, udržitelné a důvěryhodné internetové podnikatelské prostředí v rámci vnitřního trhu, a to zejména zabezpečením, že podnikovým uživatelům internetových zprostředkovatelských služeb se poskytne odpovídající transparentnost a také možnosti účinného odškodnění v celé Unii. Tato pravidla by měla stanovit také odpovídající pobídky za účelem podpory spravedlivého a přiměřeného obchodního chování a transparentnosti, zejména pokud jde o pořadí uživatelů firemních internetových stránek ve výsledcích vyhledávání generovaných internetovými vyhledávači, včetně hlasových asistenčních služeb. Tato pravidla by současně měla být taková, aby uznala a zajistila důležitý inovační potenciál širší ekonomiky on-line platforem a umožnila zdravou hospodářskou soutěž vedoucí k větším možnostem výběru pro spotřebitele.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Jelikož internetové zprostředkovatelské služby a internetové vyhledávače mají zpravidla globální rozměr, mělo by se toto nařízení vztahovat na poskytovatele těchto služeb bez ohledu na to, zda jsou usazeni v členském státě nebo mimo Unii, pokud jsou splněny dvě kumulativní podmínky. Za prvé, podnikoví uživatelé nebo uživatelé firemních internetových stránek by měli být usazeni v Unii. Za druhé, podnikoví uživatelé nebo uživatelé firemních internetových stránek by prostřednictvím poskytování těchto služeb měli nabízet své zboží nebo služby spotřebitelům, kteří se nacházejí v Unii alespoň pro část transakce. Tito spotřebitelé by se měli nacházet v Unii, nemusí však mít bydliště v Unii, ani státní příslušnost některého členského státu. Toto nařízení by se tedy nemělo uplatňovat, když podnikoví uživatelé nebo uživatelé firemních internetových stránek nejsou usazeni v Unii, nebo když jsou usazeni v Unii, ale internetové zprostředkovatelské služby či internetové vyhledávače používají k nabízení zboží nebo služeb výlučně pro spotřebitele, kteří se nacházejí mimo Unii, nebo pro osoby, které nejsou spotřebiteli.

(7)  Jelikož internetové zprostředkovatelské služby a internetové vyhledávače mají zpravidla globální rozměr, mělo by se toto nařízení vztahovat na poskytovatele těchto služeb bez ohledu na to, zda jsou usazeni v členském státě nebo mimo Unii, pokud jsou splněny dvě kumulativní podmínky. Za prvé, podnikoví uživatelé nebo uživatelé firemních internetových stránek by měli být usazeni v Unii. Za druhé, podnikoví uživatelé nebo uživatelé firemních internetových stránek by prostřednictvím poskytování těchto služeb měli nabízet své zboží nebo služby spotřebitelům, kteří se nacházejí v Unii alespoň pro část transakce. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1215/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 by to znamenalo, že internetové zprostředkovatelské služby a internetové vyhledávače zaměřují činnost na spotřebitele, kteří se nacházejí v jednom nebo ve více členských státech bez ohledu na to, kde v Unii se nacházejí. Tito spotřebitelé by se měli nacházet v Unii, nemusí však mít bydliště v Unii, ani státní příslušnost některého členského státu. Toto nařízení by se tedy nemělo uplatňovat, když podnikoví uživatelé nebo uživatelé firemních internetových stránek nejsou usazeni v Unii, nebo když jsou usazeni v Unii, ale internetové zprostředkovatelské služby či internetové vyhledávače používají k nabízení zboží nebo služeb výlučně pro spotřebitele, kteří se nacházejí mimo Unii, nebo pro osoby, které nejsou spotřebiteli. Pravidla týkající se výběru práva a soudu ve smluvních záležitostech v mezinárodním a unijním právu byla koncipována s ohledem na typické obchodní smlouvy sjednané mezi smluvními stranami a jejich právními zástupci v doslovném znění. Je otázkou, do jaké míry jsou tato pravidla vhodná, pokud jde o specifickou situaci dohod týkajících se platforem nebo obecně dohod v digitální éře. Této otázce je třeba se dále věnovat.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Velkou rozmanitost obchodních vztahů mezi podniky a spotřebiteli zprostředkovávají on-line poskytovatelé, kteří poskytují mnohostranné služby založené v podstatě na stejném obchodním modelu budování ekosystému. Aby se podchytily příslušné služby, měly by se internetové zprostředkovatelské služby definovat přesně a technologicky neutrálně. Služby by se měly skládat zejména ze služeb informační společnosti, které se vyznačují tím, že jejich cílem je usnadnit zavedení přímých transakcí mezi podnikovými uživateli a spotřebiteli bez ohledu na to, zda transakce jsou nakonec uzavřeny on-line na internetovém portálu dotčeného poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb nebo podnikového uživatele nebo off-line. Kromě toho by se služby měly poskytovat na základě smluvních vztahů jak mezi poskytovateli a podnikovými uživateli, tak i mezi poskytovateli a spotřebiteli. Tyto smluvní vztahy by se měly považovat za existující, když obě dotčené strany jednoznačně a ověřitelně vyjádří svůj úmysl být vázány, aniž by byla nezbytně potřebná výslovná písemná dohoda.

(8)  Velkou rozmanitost obchodních vztahů mezi podniky a spotřebiteli zprostředkovávají on-line poskytovatelé, kteří poskytují mnohostranné služby založené v podstatě na stejném obchodním modelu budování ekosystému. Aby se podchytily příslušné služby, měly by se internetové zprostředkovatelské služby definovat přesně a technologicky neutrálně. Služby by se měly skládat zejména ze služeb informační společnosti, které se vyznačují tím, že jejich cílem je usnadnit zavedení přímých transakcí mezi podnikovými uživateli a spotřebiteli bez ohledu na to, zda transakce jsou nakonec uzavřeny on-line na internetovém portálu dotčeného poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb nebo podnikového uživatele nebo off-line, což znamená, že neexistuje žádný požadavek na jakýkoli smluvní vztah mezi podnikovými uživateli a spotřebiteli jako nezbytný předpoklad pro to, aby internetové zprostředkovatelské služby spadaly do oblasti působnosti tohoto nařízení. Neměly by být zahrnuty služby, u nichž je usnadnění zavedení přímých transakcí mezi těmito podnikovými uživateli a spotřebiteli pouze okrajového charakteru, a to ani tehdy, kdy by v omezeném počtu případů bylo možné vykládat službu tak, že usnadnila zavedení přímé transakce mezi určitými podnikovými uživateli a spotřebiteli, protože by se nejednalo o cíl dané služby. U služeb, které tyto transakce usnadňují obvykle, nelze usnadnění zavedení přímých transakcí chápat tak, že by bylo pouze okrajového charakteru. Kromě toho by se služby měly poskytovat na základě smluvních vztahů jak mezi poskytovateli a podnikovými uživateli, tak i mezi poskytovateli a spotřebiteli. Tyto smluvní vztahy by se měly považovat za existující, když obě dotčené strany jednoznačně a ověřitelně vyjádří svůj úmysl být vázány, aniž by byla nezbytně potřebná výslovná písemná dohoda. Tyto smluvní vztahy mezi poskytovateli internetových zprostředkovatelských služeb a spotřebiteli by měly být považovány za uzavřené v případech, kdy jsou služby poskytovány spotřebiteli proti poskytnutí osobních údajů nebo jiných údajů ze strany spotřebitele.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Příklady internetových zprostředkovatelských služeb, na něž se vztahuje toto nařízení, by tedy měly zahrnovat on-line tržiště elektronického obchodování, včetně tržišť vytvářených ve spolupráci, na nichž jsou podnikoví uživatelé aktivní, dále internetové služby softwarových aplikací a internetové služby sociálních médií. Toto nařízení se však nevztahuje na internetové nástroje sloužící reklamě nebo internetové reklamní výměny, které se neposkytují s cílem usnadnit zahájení přímých transakcí, a které nezahrnují smluvní vztah se spotřebiteli. Toto nařízení by se rovněž nemělo vztahovat na internetové platební služby, neboť samy o sobě neplní platné požadavky, ale ve své podstatě jsou spíše pomocné v transakcích pro dodávku zboží a služeb dotčeným spotřebitelům.

(9)  Příklady internetových zprostředkovatelských služeb, na něž se vztahuje toto nařízení, by tedy měly zahrnovat on-line tržiště elektronického obchodování, včetně tržišť vytvářených ve spolupráci, na nichž jsou podnikoví uživatelé aktivní, dále internetové služby softwarových aplikací, jako jsou obchody s aplikacemi, hlasové asistenční služby a internetové služby sociálních médií. Na tyto služby by se nařízení mělo vztahovat bez ohledu na to, zda začínající nebo budoucí vývoj pozmění jejich technologické nebo komerční provedení, včetně např. jejich interakce se softwarovými operačními systémy. Toto nařízení se však nevztahuje na internetové nástroje sloužící reklamě nebo internetové reklamní výměny, které se neposkytují s cílem usnadnit zahájení přímých transakcí, a které nezahrnují smluvní vztah se spotřebiteli. Toto nařízení by se rovněž nemělo vztahovat na internetové platební služby, neboť samy o sobě neplní platné požadavky, ale ve své podstatě jsou spíše pomocné v transakcích pro dodávku zboží a služeb dotčeným spotřebitelům.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  V některých případech může být složité rozlišovat mezi podnikovými a nepodnikovými uživateli internetových zprostředkovatelských služeb. Toto rozlišování je důležité, protože na podnikové uživatele, kteří nabízejí zboží nebo služby spotřebitelům, by se rovněž měly ve vztahu ke spotřebitelům vztahovat přísnější podmínky. V souladu s Komisí předloženým návrhem směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993, směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů EU na ochranu spotřebitele1a, by nemělo být na uvážení poskytovatele internetové zprostředkovatelské služby, aby rozlišoval mezi podnikovými a nepodnikovými uživateli. Uživatelé internetových zprostředkovatelských služeb by spíše měli mít možnost uvést, zda jsou, či nejsou podnikovými uživateli, a pokud jsou podnikovými uživateli, měli by splňovat přísnější podmínky vůči spotřebitelům.

 

__________________

 

1a COM(2018)0185 final.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9b)  Definice pomocných operačních systémů by měla zachycovat operační systémy, které jsou nezbytné pro ovládání mobilního zařízení, které jsou úzce napojeny na internetovou zprostředkovatelskou službu a tato zprostředkovatelská služba ovládá hlavní kanál, jehož prostřednictvím může být instalována aplikace, a kdy vývoj a aktualizaci tohoto operačního systému nepřímo nebo přímo poskytuje nebo ovládá poskytovatel napojené internetové zprostředkovatelské služby. Tato definice pomocných operačních systémů by se měla vztahovat na služby bez ohledu na to, zda začínající nebo budoucí vývoj pozmění jejich technologické nebo komerční provedení, včetně např. použití hlasového ovládání.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  V souladu s příslušnou judikaturou Soudního dvora Evropské unie a s ohledem na skutečnost, že závislé postavení podnikových uživatelů bylo zaznamenáno převážně s ohledem na internetové zprostředkovatelské služby, které slouží jako brána ke spotřebitelům ve formě fyzických osob, má se pojem spotřebitel používaný k vymezení oblasti působnosti tohoto nařízení chápat jako vztahující se výlučně na fyzické osoby, pokud provádějí činnost pro účely, které nesouvisí s jejich obchodem, podnikáním, řemeslem nebo výkonem povolání.

(10)  V souladu s příslušnou judikaturou Soudního dvora Evropské unie a s ohledem na skutečnost, že závislé postavení podnikových uživatelů bylo zaznamenáno převážně s ohledem na internetové zprostředkovatelské služby, které slouží jako brána ke spotřebitelům ve formě fyzických osob, má se pojem spotřebitel používaný k vymezení oblasti působnosti tohoto nařízení chápat jako vztahující se výlučně na fyzické osoby, pokud provádějí činnost pro účely, které nesouvisí s jejich obchodem, podnikáním, řemeslem nebo výkonem povolání. Pro účely tohoto nařízení proto internetové zprostředkovatelské služby, které pouze směrují nebo cílí nabídky zboží a služeb podniků na jiné podniky, nejsou zahrnuty do jeho působnosti, jelikož nemají přímý dopad na spotřebitele.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  V zájmu důslednosti by definice internetového vyhledávače použitá v tomto nařízení měla být uvedena do souladu s definicí použitou ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/114821.

(11)  Definice internetového vyhledávače použitá v tomto nařízení by měla být širší než definice použitá ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/114821. Vzhledem k rychlému tempu inovací by tato definice měla být technologicky neutrální. Zejména by mělo být zřejmé, že definice zahrnuje rovněž hlasové žádosti.

__________________

__________________

21 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (Úř. věst. L 194, 19.7.2016, s. 1).

21 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (Úř. věst. L 194, 19.7.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Aby se v případě potřeby účinně chránili podnikoví uživatelé, mělo by se toto nařízení uplatňovat v případě, že podmínky smluvních vztahů, bez ohledu na jejich název nebo formu, nejsou jednotlivě sjednány jejich stranami. Zda podmínky byly individuálně sjednány nebo ne, by se mělo určit na základě celkového posouzení, přičemž skutečnost, že některá jejich ustanovení mohla být jednotlivě sjednána, není sama o sobě rozhodující.

(12)  Aby se účinně chránili podnikoví uživatelé, mělo by se toto nařízení uplatňovat na podmínky smluvních vztahů mezi poskytovateli internetových zprostředkovatelských služeb a podnikovými uživateli, bez ohledu na jejich název nebo formu.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb smějí poskytovat nebo kontrolovat jiné služby nebo software, které by v některých případech mohly umožnit, aby byly tyto služby nebo software využity k obcházení povinností uložených poskytovatelům internetových zprostředkovatelských služeb v tomto nařízení. Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb by neměli tyto služby nebo software používat k obcházení povinností uložených poskytovatelům internetových zprostředkovatelských služeb, aniž by se tím oblast působnosti tohoto nařízení a povinností v něm stanovených rozšiřovala na tyto služby nebo software. Kontrola v rámci tohoto nařízení by měla být chápána ve smyslu čl. 3 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 139/2004, totiž že kontrola by měla spočívat v právech, smlouvách nebo jiných prostředcích, které jednotlivě nebo společně a s ohledem na dané skutečnosti nebo právní předpisy poskytují možnost uplatnění rozhodujícího vlivu v určitém podniku. Tento rozhodující vliv by bylo možné uplatnit zejména na základě vlastnictví, práva nakládat s veškerými aktivy podniku nebo s jejich částí nebo na základě práv či smluv, které umožňují uplatnit rozhodující vliv na složení, hlasování nebo rozhodování orgánů podniku.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  S cílem zajistit, aby obecné podmínky smluvního vztahu umožnily podnikovým uživatelům určit obchodní podmínky pro používání, ukončení a pozastavení internetových zprostředkovatelských služeb a dosáhnout předvídatelnosti jejich obchodního vztahu, měly by se tyto podmínky sepsat ve srozumitelném a jednoznačném znění, které průměrný podnikový uživatel snadno pochopí. Podmínky by se neměly považovat za zpracované ve srozumitelném a jednoznačném znění, jsou-li nejasné, mlhavé, nebo postrádají podrobnosti o důležitých obchodních otázkách, takže podnikovým uživatelům neposkytují přiměřenou míru předvídatelnosti nejdůležitějších aspektů smluvního vztahu.

(13)  S cílem zajistit, aby obecné podmínky smluvního vztahu umožnily podnikovým uživatelům určit obchodní podmínky pro používání, ukončení a pozastavení internetových zprostředkovatelských služeb a dosáhnout předvídatelnosti jejich obchodního vztahu, měly by se tyto podmínky sepsat v jasném a srozumitelném znění, které průměrný podnikový uživatel snadno pochopí. Podmínky by se neměly považovat za zpracované v jasném a srozumitelném znění, jsou-li nejasné, mlhavé, nebo postrádají podrobnosti o důležitých obchodních otázkách, takže podnikovým uživatelům neposkytují přiměřenou míru předvídatelnosti nejdůležitějších aspektů smluvního vztahu. Za jasné a srozumitelné by navíc nemělo být považováno jazykové vyjádření, které je zavádějící, pokud jde o volbu formulací.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  V zájmu zajištění nejen transparentnosti, ale také spravedlnosti ve vztazích mezi poskytovateli internetových zprostředkovatelských služeb a jejich podnikovými uživateli by obecné podmínky měly být rovněž spravedlivé a přiměřené a měly by zohledňovat povahu činností poskytovatele internetové zprostředkovatelské služby a podnikového uživatele. Podmínky by se nepovažovaly za spravedlivé a přiměřené, pokud se například podstatně odchylují od řádného obchodního chování v konkrétní oblasti hospodářské činnosti, v níž internetová zprostředkovatelská služba působí, nebo pokud jsou v rozporu se zásadami jednání v dobré víře a poctivého jednání. Při posuzování těchto obecných podmínek by měly příslušné donucovací orgány zohlednit také povahu a účel smlouvy, okolnosti případu a zvyklosti a praktiky dané komerční činnosti.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13b)  Aby se zajistilo, že podnikovým uživatelům bude dostatečně zřejmé, kde a komu jsou jejich zboží nebo služby nabízeny, měli by poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb zajistit transparentnost vůči svým podnikovým uživatelům, pokud jde o veškeré dodatečné kanály a potenciální přidružené programy, které daná internetová zprostředkovatelská služba může využít k nabízení dotčeného zboží nebo služeb na trhu.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Zajištění transparentnosti v obecných podmínkách může být důležité pro podporu udržitelných obchodních vztahů a zamezení nekorektnímu chování na škodu podnikových uživatelů. Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb by měli proto také zabezpečit, aby podmínky byly snadno dostupné ve všech fázích smluvního vztahu, kromě jiného i pro potenciální podnikové uživatele v předsmluvní fázi, a aby jakákoli jejich změna byla oznámena podnikovým uživatelům ve lhůtě stanovené pro oznámení, která je úměrná a přiměřená s ohledem na konkrétní okolnosti, a je nejméně 15denní. Lhůta pro oznámení by se neměla uplatňovat, pokud a do té míry, v jaké ji dotčený podnikový uživatel jednoznačně odmítne, nebo pokud a do té míry, v jaké potřeba neprodleně provést změnu vyplývá z právního závazku, který má za povinnost plnit poskytovatel služeb podle práva Unie nebo vnitrostátního práva.

(14)  Zajištění transparentnosti v obecných podmínkách může být důležité pro podporu udržitelných obchodních vztahů a zamezení nekorektnímu chování na škodu podnikových uživatelů. Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb by měli proto také zabezpečit, aby podmínky byly snadno dostupné ve všech fázích smluvního vztahu, kromě jiného i pro potenciální podnikové uživatele v předsmluvní fázi, a aby jakákoli jejich změna byla oznámena podnikovým uživatelům ve lhůtě stanovené pro oznámení, která je úměrná a přiměřená s ohledem na konkrétní okolnosti a je nejméně 15denní a nejméně 30denní v případech, kdy změna podmínek vyžaduje, aby podnikový uživatel provedl významné technické úpravy svého zboží nebo služeb s cílem uvést je do souladu s touto změnou. Pojetí změny podmínek by nemělo být chápáno tak, že zahrnuje takové změny, které jsou čistě administrativního charakteru, jako je např. změna telefonního čísla nebo adresy poskytovatele. Lhůty pro oznámení by se výjimečně neměly uplatňovat, pokud a do té míry, v jaké je dotčený podnikový uživatel jednoznačně odmítne, nebo pokud a do té míry, v jaké potřeba neprodleně provést změnu vyplývá z právního závazku, který má za povinnost plnit poskytovatel služeb podle práva Unie nebo vnitrostátního práva, nebo v případech, kdy poskytovatel jedná, aby zabránil nebezpečí, které by mohlo znamenat poškození nebo bezpečnostní ohrožení služby, spotřebitelů nebo jiných uživatelů, protože vzhledem k rozmanitosti obsahu, který podnikoví uživatelé šíří prostřednictvím internetových zprostředkovatelských služeb, by se mohla vyskytnout nepředvídaná nebezpečí a praktiky vyžadující okamžitý zákrok. Podnikoví uživatelé by měli být oprávněni ukončit dohodu do 15 dnů od obdržení oznámení o změně, o níž se domnívají, že je pro ně nepříznivá.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a)  Obecně platí, že nabídka nového zboží nebo služeb nebo jejich aktualizace prostřednictvím internetové zprostředkovatelské služby by měla být považována za jasné vyjádření souhlasu ze strany podnikového uživatele. Jelikož by však změny podmínek v některých případech mohly vyžadovat provedení významných změn ze strany podnikových uživatelů s cílem vyhovět těmto novým podmínkám, neměli by být podnikoví uživatelé nuceni ponechat své zboží a služby neaktualizované, např. co se týče obsahu služeb, zatímco se podnikoví uživatelé připravují na to, aby vyhověli novým podmínkám. Obecně v případech, kdy činí lhůta pro oznámení 30 dnů, jelikož změny podmínek vyžadují, aby podnikový uživatel provedl významné technické úpravy svého zboží nebo služeb, by nemělo dojít k automatickému vzdání se lhůty pro oznámení, pokud podnikový uživatel nabídne nové zboží a služby nebo je aktualizuje. Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb by měli očekávat, že změny podmínek budou vyžadovat, aby podnikoví uživatelé provedli významné technické úpravy, pokud jsou např. odstraněny celé prvky internetových zprostředkovatelských služeb, k nimž měli podnikoví uživatelé přístup, nebo jsou přidány prvky nové nebo jestliže podnikoví uživatelé možná budou nuceni přeprogramovat své zboží nebo služby, aby mohly na platformě dále fungovat. V případech, kdy je podnikovým uživatelům oznámeno více změn najednou, by se měla 30denní lhůta pro oznámení a výjimka z automatického vzdání se lhůty pro oznámení vztahovat pouze na změnu, u níž lze rozumně předpokládat, že bude vyžadovat významné technické úpravy ze strany podnikových uživatelů.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  V zájmu ochrany podnikových uživatelů by příslušný soud měl mít možnost stanovit, že podmínky, které nesplňují právní požadavky, nejsou pro dotčeného podnikového uživatele závazné, a to s účinky ex nunc. Každé takové zjištění soudu by se však mělo týkat pouze konkrétních ustanovení podmínek, která nesplňují právní požadavky. Zbývající ustanovení by měla zůstat platná a vykonatelná, pokud je lze oddělit od ustanovení, která nejsou v souladu s požadavky. Náhlé změny existujících podmínek mohou značně narušit operace podnikových uživatelů. S cílem omezit takové negativní účinky na podnikové uživatele a odradit od takového chování, změny provedené v rozporu s povinností stanovit pevnou lhůtu pro oznámení by byly proto neplatné, tj. mělo by se za to, že nikdy neexistovaly, s účinky erga omnes a ex tunc.

(15)  V zájmu ochrany podnikových uživatelů a poskytnutí právní jistoty oběma stranám by příslušný soud měl mít možnost stanovit, že podmínky, které nesplňují právní požadavky, jsou neplatné, a to s účinky ex nunc. Každé takové zjištění soudu by se však mělo týkat pouze konkrétních ustanovení podmínek, která nesplňují právní požadavky. Zbývající ustanovení by měla zůstat platná a vykonatelná, pokud je lze oddělit od ustanovení, která nejsou v souladu s požadavky. Náhlé změny existujících podmínek mohou značně narušit operace podnikových uživatelů. S cílem omezit takové negativní účinky na podnikové uživatele a odradit od takového chování, změny provedené v rozporu s povinností stanovit pevnou lhůtu pro oznámení by byly proto neplatné, tj. mělo by se za to, že nikdy neexistovaly, s účinky erga omnes a ex tunc.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb může mít oprávněné důvody rozhodnout, že plně nebo částečně pozastaví nebo ukončí poskytování svých služeb pro daného podnikového uživatele, kromě jiného i vyřazením jednotlivého zboží nebo služeb daného podnikového uživatele nebo účinným odstraněním výsledků vyhledávání. Avšak vzhledem k tomu, že taková rozhodnutí mohou značně ovlivnit zájmy dotčených podnikových uživatelů, měli by být náležitě informováni o jejich důvodech. Odůvodnění by mělo podnikovým uživatelům umožnit, aby zjistili, zda existuje prostor pro vznesení námitek proti rozhodnutí, čímž se zvýší možnosti podnikových uživatelů usilovat v případě potřeby o účinné odškodnění. Kromě toho by požadování odůvodnění mělo pomoci zamezit neúmyslnému odstranění internetového obsahu poskytovaného podnikovými uživateli, který poskytovatel nesprávně považuje za nezákonný obsah, nebo takové odstranění napravit, v souladu s doporučením Komise (EU) 2018/33422. Odůvodnění by mělo určit objektivní příčinu nebo příčiny pro rozhodnutí na základě důvodů, které poskytovatel stanovil předem ve svých podmínkách, a přiměřeně se odvolávat na příslušné zvláštní okolnosti, které k rozhodnutí vedly.

(16)  Poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb může mít oprávněné důvody rozhodnout, že plně nebo částečně pozastaví, omezí nebo ukončí poskytování svých služeb pro daného podnikového uživatele, kromě jiného i vyřazením jednotlivého zboží nebo služeb daného podnikového uživatele nebo účinným odstraněním výsledků vyhledávání. Může tak učinit rovněž na základě zákonné povinnosti odstranit určitý obsah nebo plně nebo částečně pozastavit, omezit či ukončit poskytování svých služeb. Avšak vzhledem k tomu, že taková rozhodnutí mohou značně ovlivnit zájmy dotčených podnikových uživatelů, měli by být náležitě informováni o ukončení, omezení nebo pozastavení předem, s výjimkou případů, kdy má poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb zákonnou povinnost své služby pozastavit, omezit nebo ukončit okamžitě. Mohly by nastat i případy, kdy poskytovatel internetové zprostředkovatelské služby nemá zákonnou povinnost ukončit své služby, například kvůli stažení výrobku zahájenému z podnětu orgánů dozoru nad trhem, ale kdy poskytovatel nicméně má důvodné pochybnosti ohledně bezpečnosti výrobku nebo služby, padělání, podvodu nebo vhodnosti výrobku nebo služby pro nezletilé. V těchto případech by mělo být možné, aby poskytovatel internetové zprostředkovatelské služby jednal bezodkladně v zájmu ochrany spotřebitelů. V těchto výjimečných případech, kdy by služby mohly být pozastaveny, omezeny nebo ukončeny okamžitě, by však podnikovým uživatelům každopádně mělo být pro pozastavení, omezení nebo ukončení služby předloženo odůvodnění. Odůvodnění by mělo podnikovým uživatelům umožnit, aby zjistili, zda existuje prostor pro vznesení námitek proti rozhodnutí, čímž se zvýší možnosti podnikových uživatelů usilovat v případě potřeby o účinné odškodnění. Kromě toho by požadování odůvodnění mělo pomoci zamezit neúmyslnému odstranění internetového obsahu poskytovaného podnikovými uživateli, který poskytovatel nesprávně považuje za nezákonný obsah, nebo takové odstranění napravit, v souladu s doporučením Komise (EU) 2018/334. V některých případech vychází rozhodnutí poskytovatele internetové zprostředkovatelské služby z oznámení třetích stran.Tato oznámení mohou být zneužita konkurenty. Komise ve svém doporučení (EU) č. 2018/33422 požaduje, aby tato oznámení byla dostatečně přesná a řádně odůvodněná, aby přijímajícímu poskytovateli hostingových služeb umožnila rozhodnout ohledně obsahu, který je předmětem oznámení, informovaně a s náležitou péčí. Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb by proto v případě, že o pozastavení, omezení nebo ukončení poskytování svých služeb rozhodují na základě oznámení třetí strany, měli být povinni předávat informaci o obsahu oznámení podnikovému uživateli, aby podnikový uživatel mohl zjevně neopodstatněná oznámení snadno vyvrátit. Odůvodnění by mělo určit objektivní příčinu nebo příčiny pro rozhodnutí na základě důvodů, které poskytovatel stanovil předem ve svých podmínkách, a přiměřeně se odvolávat na příslušné zvláštní okolnosti, které k rozhodnutí vedly, s výjimkou případů, kdy má poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb zákonnou povinnost je nezveřejňovat nebo pokud poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb může prokázat, že dotčený podnikový uživatel opakovaně porušil platné podmínky, což vyústilo v pozastavení, omezení nebo ukončení poskytování služeb.

__________________

__________________

22 Doporučení Komise (EU) 2018/334 ze dne 1. března 2018 o opatřeních pro efektivní boj proti nezákonnému obsahu online (Úř. věst. L 63, 6.3.2018, s. 50).

22 Doporučení Komise (EU) 2018/334 ze dne 1. března 2018 o opatřeních pro efektivní boj proti nezákonnému obsahu online (Úř. věst. L 63, 6.3.2018, s. 50).

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Pořadí zboží a služeb určované poskytovateli internetových zprostředkovatelských služeb má významný vliv na výběr spotřebitelů, a tedy na obchodní úspěch podnikových uživatelů, kteří nabízejí takové zboží a služby spotřebitelům. Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb by měli proto předem uvést hlavní parametry, které určují pořadí, aby se zlepšila předvídatelnost pro podnikové uživatele, aby se jim umožnilo lépe pochopit fungování mechanismu určování pořadí a aby mohli porovnat postupy různých poskytovatelů v určování pořadí. Pojem hlavní parametr by se měl chápat jako vztahující se na jakákoli obecná kritéria, procesy, zvláštní signály začleněné do algoritmů nebo jiné úpravy či mechanismy degradace používané v souvislosti s pořadím. Popis hlavních parametrů určujících pořadí by měl zahrnovat také vysvětlení jakékoli možnosti podnikových uživatelů aktivně ovlivnit pořadí za peněžitou náhradu a také její relativní účinky. Tento popis by měl zajistit, aby podnikoví uživatelé náležitě pochopili, jak mechanismus určování pořadí zohledňuje charakteristiky skutečného zboží nebo služeb, které nabízí podnikový uživatel, a důležitost zvláštních internetových zprostředkovatelských služeb pro spotřebitele.

(17)  Pořadí zboží a služeb určované poskytovateli internetových zprostředkovatelských služeb má významný vliv na výběr spotřebitelů, a tedy na obchodní úspěch podnikových uživatelů, kteří nabízejí takové zboží a služby spotřebitelům. Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb by měli proto předem uvést parametry, které určují pořadí, aby se zlepšila předvídatelnost pro podnikové uživatele, aby se jim umožnilo lépe pochopit fungování mechanismu určování pořadí a aby mohli porovnat postupy různých poskytovatelů v určování pořadí. V případech, kdy není zveřejnění všech parametrů v podmínkách technicky možné nebo by vedlo ke zveřejnění váhy všech jednotlivých parametrů, by měly být uvedeny pouze hlavní parametry a důvody jejich relativní důležitosti. Pojem hlavní parametr by se měl chápat jako vztahující se na jakákoli obecná kritéria, procesy, zvláštní signály začleněné do algoritmů nebo jiné úpravy či mechanismy degradace používané v souvislosti s pořadím. Popis hlavních parametrů určujících pořadí by měl zahrnovat také vysvětlení jakékoli možnosti podnikových uživatelů aktivně ovlivnit pořadí za peněžitou náhradu a také její relativní účinky. Při zobrazování výsledků by internetová zprostředkovatelská služba měla také u každého pořadí zveřejnit, zda bylo ovlivněno rozdílným zacházením či přímou nebo nepřímou peněžitou náhradou, smluvním vztahem nebo přímým vlastnickým vztahem. Tento popis by měl zajistit, aby podnikoví uživatelé náležitě pochopili, jak mechanismus určování pořadí zohledňuje charakteristiky skutečného zboží nebo služeb, které nabízí podnikový uživatel, a důležitost zvláštních internetových zprostředkovatelských služeb pro spotřebitele. Podle Komisí předloženého návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů EU na ochranu spotřebitele, by poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb měli být povinni poskytovat spotřebitelům informace o parametrech ovlivňujících pořadí. Zatímco informace předkládané spotřebiteli by měly být prezentovány jasně a srozumitelně tak, aby to vyhovovalo potřebám spotřebitele, informace předkládané podnikovým uživatelům a spotřebitelům by v každém případě měly být natolik podobné, aby se zajistilo, že obě strany, tedy ti, kdo zboží nebo službu nabízejí, i ti, kdo je vyhledávají, budou moci činit informovaná rozhodnutí na základě transparentního vyhledávání.

 

__________________

 

 

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Podobně pořadí internetových stránek určované poskytovateli internetových vyhledávačů, zejména těch internetových stránek, jejichž prostřednictvím podniky nabízejí své zboží a služby spotřebitelům, mají významný dopad na výběr spotřebitelů a obchodní úspěch uživatelů firemních internetových stránek. Poskytovatelé internetových vyhledávačů by měli proto poskytnout popis hlavních parametrů, které určují pořadí všech indexovaných internetových stránek, včetně indexovaných stránek uživatelů firemních internetových stránek a také jiných internetových stránek. Kromě charakteristik zboží a služeb a jejich důležitosti pro spotřebitele by tento popis v případě internetových vyhledávačů měl uživatelům firemních internetových stránek rovněž umožnit náležitě pochopit, zda, a pokud ano, v jakém rozsahu jsou zohledněny jisté prvky koncepce použité internetové stránky, například jejich optimalizace pro zobrazení na mobilních telekomunikačních zařízeních. Pokud neexistuje smluvní vztah mezi poskytovateli internetových vyhledávačů a uživateli firemních internetových stránek, tento popis by měl být dostupný pro veřejnost na zjevném a snadno přístupném místě na příslušném internetovém vyhledávači. Aby se zajistila předvídatelnost pro uživatele firemních internetových stránek, popis by se měl průběžně aktualizovat, včetně možnosti, aby se změny hlavních parametrů daly snadno zjistit. I když se od poskytovatelů za žádných okolností nevyžaduje, aby zveřejnili jakákoli obchodní tajemství vymezená ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/94323, když plní tento požadavek na zveřejnění hlavních parametrů určování pořadí, daný popis by měl přinejmenším vycházet ze skutečných údajů o důležitosti používaných parametrů určování pořadí.

(18)  Podobně pořadí internetových stránek určované poskytovateli internetových vyhledávačů, zejména těch internetových stránek, jejichž prostřednictvím podniky nabízejí své zboží a služby spotřebitelům, mají významný dopad na výběr spotřebitelů a obchodní úspěch uživatelů firemních internetových stránek. Poskytovatelé internetových vyhledávačů by měli proto poskytnout popis parametrů, které určují pořadí všech indexovaných internetových stránek, včetně indexovaných stránek uživatelů firemních internetových stránek a také jiných internetových stránek. V případech, kdy není zveřejnění všech parametrů v podmínkách technicky možné nebo by vedlo ke zveřejnění váhy všech jednotlivých parametrů, by měly být uvedeny pouze hlavní parametry a důvody jejich relativní důležitosti. Kromě charakteristik zboží a služeb a jejich důležitosti pro spotřebitele by tento popis v případě internetových vyhledávačů měl uživatelům firemních internetových stránek rovněž umožnit náležitě pochopit, zda, a pokud ano, v jakém rozsahu jsou zohledněny jisté prvky koncepce použité internetové stránky, například jejich optimalizace pro zobrazení na mobilních telekomunikačních zařízeních. Pokud neexistuje smluvní vztah mezi poskytovateli internetových vyhledávačů a uživateli firemních internetových stránek, tento popis by měl být dostupný pro veřejnost na zjevném a snadno přístupném místě na příslušném internetovém vyhledávači. Aby se zajistila předvídatelnost pro uživatele firemních internetových stránek, popis by se měl průběžně aktualizovat, včetně možnosti, aby se změny parametrů daly snadno zjistit. Zatímco požadavkem na zveřejnění parametrů určujících pořadí by neměla být dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/94323, když plní tento požadavek na zveřejnění hlavních parametrů určování pořadí, daný popis by měl přinejmenším vycházet ze skutečných údajů o důležitosti používaných parametrů určování pořadí. Z existence aktualizovaného popisu hlavních parametrů by měli prospěch také jiní uživatelé než uživatelé firemních internetových stránek používající internetové vyhledávače. V některých případech mohou poskytovatelé vyhledávačů rozhodnout, že v konkrétním případě ovlivní určování pořadí nebo vyřadí internetovou stránku z pořadí na základě oznámení třetích stran. Na rozdíl od poskytovatelů internetových zprostředkovatelských služeb nelze vzhledem k neexistenci smluvního vztahu mezi dotčenými stranami očekávat, že by poskytovatelé internetových vyhledávačů přímo informovali uživatele firemních internetových stránek o vyřazení nebo změně pořadí v důsledku oznámení. Firemní podnikový uživatel by však měl mít možnost prověřit oznámení, které vedlo v konkrétním případě ke změně pořadí nebo k vyřazení, a prozkoumat obsah oznámení ve veřejně přístupné internetové databázi. To by pomohlo omezit případné zneužívání oznámení ze strany konkurentů za účelem vyřazení.

__________________

__________________

23 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním (Úř. věst. L 157, 15.6.2016, s. 1).

23 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním (Úř. věst. L 157, 15.6.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a)  Aby byly informace o parametrech určení pořadí prospěšné pro podnikové uživatele, mělo by výsledné pořadí odrážet skutečné a objektivní uplatnění těchto parametrů a relativní důležitost těchto parametrů, kterou zveřejní poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb a poskytovatelé internetových vyhledávačů. Například pokud by více podnikových uživatelů bylo ve srovnatelné situaci, pokud jde o parametry, které poskytovatel uvedl jako určující pořadí, měli by oprávněně očekávat, že pořadí bude odrážet jejich podobnou situaci ve vztahu k uvedeným parametrům.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18b)  Poskytovatelé internetových vyhledávačů často umožňují, aby pořadí výsledků vyhledávání bylo ovlivněno za určitou formu peněžité náhrady zaplacené uživateli firemních internetových stránek. Jasné podrobnosti tohoto postupu by měly být veřejně dostupné, aby uživatelé firemních internetových stránek a spotřebitelé pochopili účinky peněžité náhrady na pořadí. Výsledky vyhledávání, jejichž umístění je ovlivněno některou formou platby, by však měly být jasně označené, aby byly snadno rozeznatelné od ostatních výsledků vyhledávání, u nichž nebyla žádná peněžitá náhrada zaplacena.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Pokud poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb nabízí sám určité zboží nebo služby spotřebitelům prostřednictvím vlastních internetových zprostředkovatelských služeb, nebo tak činí prostřednictvím podnikového uživatele, jehož ovládá, může soutěžit přímo s jinými podnikovými uživateli svých internetových zprostředkovatelských služeb, které poskytovatel neovládá. Zejména v takových situacích je důležité, aby poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb jednal transparentně a aby, ať už prostřednictvím právních, obchodních nebo technických prostředků, poskytl popis každého rozdílného zacházení, které by mohl uplatnit v souvislosti se zbožím nebo službami, jež nabízí sám, ve srovnání se zbožím a službami nabízenými podnikovými uživateli. S cílem zajistit proporcionalitu by se tato povinnost měla vztahovat spíše na úroveň celkových internetových zprostředkovatelských služeb než na úroveň jednotlivého zboží nebo služeb nabízených prostřednictvím těchto služeb.

(19)  Pokud poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb nebo poskytovatel internetového vyhledávače nabízí sám určité zboží nebo služby spotřebitelům prostřednictvím vlastních internetových zprostředkovatelských služeb nebo tak činí prostřednictvím podnikového uživatele, jehož ovládá, může soutěžit přímo s jinými podnikovými uživateli svých internetových zprostředkovatelských služeb, které poskytovatel neovládá, což může poskytovatele ekonomicky motivovat a dát mu příležitost využít kontrolu nad internetovou zprostředkovatelskou službou nebo internetovým vyhledávačem k tomu, aby zajistil technické a ekonomické výhody své vlastní nabídce nebo nabídce nabízené prostřednictvím podnikového uživatele, kterého ovládá, které by mohl upřít konkurenčním podnikovým uživatelům. Takové chování by mohlo oslabit spravedlivou hospodářskou soutěž a omezit výběr pro spotřebitele. Zejména v takových situacích je důležité, aby poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb nebo internetového vyhledávače jednal transparentně a aby, ať už prostřednictvím právních, obchodních nebo technických prostředků, poskytl popis každého rozdílného zacházení, jako např. výchozí nastavení, ve vztahu ke zboží nebo službám, jež nabízí sám, ve srovnání se zbožím a službami nabízenými podnikovými uživateli. Zboží nebo služby poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb nebo internetového vyhledávače by měly být považovány za konkurenci pro jeho podnikové uživatele, jestliže mohou spotřebitelé využívající internetovou zprostředkovatelskou službu považovat toto zboží nebo služby za vzájemně zaměnitelné či nahraditelné.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a)  Veškeré takové rozdílné zacházení týkající se internetových zprostředkovatelských služeb by mělo být povoleno pouze tehdy, jestliže je poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb schopen je objektivně odůvodnit v souladu s obecnými zásadami práva Unie, jako jsou proporcionalita, právní jistota a obecné zásady odvozené z Listiny základních práv. Rozdílné zacházení navíc musí být nediskriminační vůči všem podnikovým uživatelům, kteří nabízejí zboží nebo služby prostřednictvím internetových zprostředkovatelských služeb, a rozdílné zacházení nebrání spotřebitelům v tom, aby si i nadále mohli vybírat a užívat zboží a služby, které sami upřednostňují, z konkurenčního zboží a služeb, které jsou nabízeny prostřednictvím internetové zprostředkovatelské služby.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19b)  Některé praktiky lze s jistotou považovat za nespravedlivé za všech okolností. Tyto praktiky jsou uvedeny v příloze I tohoto návrhu. Středisko EU pro sledování ekonomiky internetových platforem by mělo průběžně sledovat uplatňování tohoto seznamu praktik a jeho dopad na trh a doporučovat Komisi aktualizace.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Způsobilost dostat se k údajům, včetně osobních údajů, a používat je může významně podpořit vytváření hodnoty v ekonomice on-line platforem. Je proto důležité, aby poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb poskytli podnikovým uživatelům jasný popis rozsahu, povahy a podmínek jejich přístupu k určitým kategoriím údajů a jejich používání. Popis by měl být přiměřený a mohl by odkazovat spíše na obecné podmínky přístupu než vyčerpávající výčet skutečných údajů nebo kategorií údajů, aby se podnikovým uživatelům umožnilo pochopit, zda mohou údaje použít s cílem zvýšit vytváření hodnoty, kromě jiného i případným zachováním datových služeb třetích stran. Zpracování osobních údajů by mělo být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67924.

(20)  Způsobilost dostat se k údajům, včetně osobních údajů, a používat je může významně podpořit vytváření hodnoty v ekonomice on-line platforem. Je proto důležité, aby poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb poskytli podnikovým uživatelům jasný popis rozsahu, povahy a podmínek jejich přístupu k určitým kategoriím údajů a jejich používání. Popis by měl být přiměřený a mohl by odkazovat spíše na obecné podmínky přístupu než vyčerpávající výčet skutečných údajů nebo kategorií údajů, aby se podnikovým uživatelům umožnilo pochopit, zda mohou údaje použít s cílem zvýšit vytváření hodnoty, kromě jiného i případným zachováním datových služeb třetích stran. Toto nařízení požaduje, aby poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb jednali transparentně v souvislosti s tím, jaké údaje poskytují svým podnikovým uživatelům, avšak nezavádí žádný požadavek ohledně předávání osobních či neosobních údajů podnikovým uživatelům, s výjimkou určitých údajů ohledně ratingů a hodnocení podnikových uživatelů, která by podnikoví uživatelé měli mít možnost obdržet v souhrnné a anonymizované podobě. Zpracování osobních údajů by v každém případě mělo být v souladu s právním rámcem EU pro ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a pro respektování soukromého života a ochranu osobních údajů v elektronických komunikacích, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67924, směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES.

__________________

__________________

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). (Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). (Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a)  V souladu s nařízením 2016/679 mají spotřebitelé právo obdržet osobní údaje, které se jich týkají a jež poskytli správci, jako je poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb, ve strukturované, běžně používané a strojně čitelné podobě a mají právo předat tyto údaje jinému správci, například podnikovému uživateli poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20b)  Podnikoví uživatelé by měli mít možnost obdržet anonymizované informace o svém dobrém jménu na internetu, jako jsou rating a hodnocení nashromážděná u jednoho poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb, aby si tak mohli udělat jasnější představu o hodnotě své obchodní značky a mohli zlepšit své působení na on-line platformě. Měly by být poskytnuty nástroje, které by podnikovým uživatelům umožnily správně porozumět jejich dobrému jménu a jež by byly prvním krokem k větší konkurenci mezi podnikovými uživateli, neboť by poskytly spotřebitelům přístup k většímu a informovanějšímu výběru.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20c)  Některé orgány pro hospodářskou soutěž v Unii i mimo ni zahájily vyšetřování nebo zveřejnily svůj úmysl tak učinit v souvislosti s případy, kdy poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb využili svého dvojího postavení jako trh a zároveň jako podnik nabízející zboží nebo služby na stejném trhu s cílem získat nebo zneužít dominantní postavení. Přístup poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb k údajům vzniklým při transakcích podnikového uživatele může tomuto poskytovateli internetových zprostředkovatelských služeb umožnit konkurovat podnikovému uživateli na základě dotčených údajů. V zájmu zajištění spravedlnosti by poskytovatel internetové zprostředkovatelské služby neměl mít možnost sdělovat třetím stranám pro obchodní účely údaje vzniklé při transakcích podnikového uživatele, a to ani v rámci jejich vlastní podnikové struktury, bez souhlasu tohoto podnikového uživatele, s výjimkou případů, kdy má poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb zákonnou povinnost údaje vzniklé při transakcích podnikového uživatele sdělovat.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb by v některých případech mohli v podmínkách omezit schopnost podnikových uživatelů nabízet zboží a služby spotřebitelům za příznivějších podmínek pomocí jiných prostředků než internetových zprostředkovatelských služeb. V těchto případech by dotčení poskytovatelé měli uvést důvody tohoto omezení, zejména pokud jde o hlavní ekonomická, obchodní nebo právní hlediska omezení. Tato povinnost transparentnosti by se však neměla chápat jako ovlivňující posouzení zákonnosti takových omezení na základě jiných aktů unijního práva nebo práva členských států v souladu s unijním právem, kromě jiného i v oblastech hospodářské soutěže a nekalých obchodních praktik a uplatňování takových právních předpisů.

(21)  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb by neměli omezovat možnost podnikových uživatelů nabízet stejné zboží a služby spotřebitelům za různých nebo stejných podmínek prostřednictvím jiných zprostředkovatelských služeb. V určitých případech smí poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb omezit možnost podnikových uživatelů nabízet spotřebitelům zboží nebo služby za různých podmínek pomocí jiných prostředků než internetových zprostředkovatelských služeb. V těchto případech by dotčení poskytovatelé měli uvést důvody tohoto omezení, zejména pokud jde o hlavní ekonomická, obchodní nebo právní hlediska omezení, a zajistit, že omezení bude přiměřené. Nicméně členské státy mohou omezení možnosti podnikových uživatelů nabízet spotřebitelům zboží nebo služby za různých podmínek jinými prostředky než prostřednictvím internetových zprostředkovatelských služeb zakázat či omezit ve svých vnitrostátních předpisech přijatých v souladu s unijním právem.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  S cílem umožnit podnikovým uživatelům, včetně těch, jejichž používání příslušných internetových zprostředkovatelských služeb mohlo být pozastaveno nebo ukončeno, aby měli přístup k okamžitým, vhodným a účinným možnostem odškodnění, měli by poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb zajistit interní systém pro vyřizování stížností. Cílem interního systému pro vyřizování stížností by mělo být zabezpečení, aby poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb a příslušný podnikový uživatel mohli podstatnou část stížností řešit dvoustraně. Kromě toho zajištění, aby poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb zveřejnili informace o fungování a efektivnosti svého interního systému pro vyřizování stížností, by mělo podnikovým uživatelům pomoci pochopit druhy problémů, které mohou vzniknout v souvislosti s poskytováním různých internetových zprostředkovatelských služeb, a možnost dosáhnout rychlého a efektivního dvojstranného řešení.

(22)  S cílem umožnit podnikovým uživatelům, včetně těch, jejichž používání příslušných internetových zprostředkovatelských služeb mohlo být pozastaveno nebo ukončeno, aby měli přístup k okamžitým, vhodným a účinným možnostem odškodnění, měli by poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb zajistit interní systém pro vyřizování stížností. Cílem interního systému pro vyřizování stížností, který by měl být transparentní, založený na zásadách rovného zacházení a nediskriminace, by mělo být zabezpečení, aby poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb a příslušný podnikový uživatel mohli podstatnou část stížností řešit dvoustraně v přiměřené lhůtě. V průběhu zpracovávání stížnosti mohou poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb udržovat v platnosti rozhodnutí, jež učinili. Jakoukoli snahou dosáhnout dohody prostřednictvím interního mechanismu pro vyřizování stížností nejsou dotčena práva dotčených poskytovatelů internetových zprostředkovatelských služeb nebo podnikových uživatelů zahájit soudní řízení kdykoli během vyřizování stížností nebo po něm. Kromě toho by poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb měli pravidelně zveřejňovat informace o fungování a efektivnosti svého interního systému pro vyřizování stížností, aby podnikovým uživatelům pomohli pochopit hlavní druhy problémů, které mohou vzniknout v souvislosti s poskytováním různých internetových zprostředkovatelských služeb, a možnost dosáhnout rychlého a efektivního dvojstranného řešení.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Cílem požadavků tohoto nařízení týkajících se interního systému pro vyřizování stížností je umožnit poskytovatelům internetových zprostředkovatelských služeb přiměřený stupeň flexibility při provozování takových systémů a řešení jednotlivých stížností, aby se minimalizovala každá administrativní zátěž. Kromě toho interní systémy pro vyřizování stížností by měly poskytovatelům internetových zprostředkovatelských služeb umožnit v případě potřeby přiměřeně řešit každé využití těchto systémů ve zlém úmyslu, o něž by se někteří podnikoví uživatelé mohli pokoušet. V případech jiných než jakékoli domnělé nedodržování právních povinností tohoto nařízení by interní systémy pro vyřizování stížností navíc neměly být k dispozici pro stížnosti zahrnující pouze zanedbatelné záporné účinky na dotčeného podnikového uživatele. Vzhledem k nákladům na zavedení a fungování takových systémů je vhodné osvobodit od takových povinností všechny poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb, kteří představují malé podniky, v souladu s příslušnými ustanoveními doporučení Komise 2003/361/ES25.

(23)  Cílem požadavků tohoto nařízení týkajících se interního systému pro vyřizování stížností je umožnit poskytovatelům internetových zprostředkovatelských služeb přiměřený stupeň flexibility při provozování takových systémů a řešení jednotlivých stížností, aby se minimalizovala každá administrativní zátěž. Kromě toho interní systémy pro vyřizování stížností by měly poskytovatelům internetových zprostředkovatelských služeb umožnit v případě potřeby přiměřeně řešit každé využití těchto systémů ve zlém úmyslu, o něž by se někteří podnikoví uživatelé mohli pokoušet. V případech jiných než jakékoli domnělé nedodržování právních povinností tohoto nařízení by interní systémy pro vyřizování stížností navíc neměly být k dispozici pro stížnosti zahrnující pouze zanedbatelné účinky na dotčeného podnikového uživatele. Vzhledem k nákladům na zavedení a fungování takových systémů je vhodné osvobodit od takových povinností všechny poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb, kteří představují malé podniky, v souladu s příslušnými ustanoveními doporučení Komise 2003/361/ES25.

__________________

__________________

25 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).

25 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23a)  Používání slova „interní“ by nemělo být chápáno tak, že brání v přesunu interních systémů pro vyřizování stížností na poskytovatele externích služeb nebo na jinou podnikovou strukturu, neboť operátor má plné oprávnění a možnost zajišťovat soulad interního systému pro vyřizování stížností s požadavky tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Mediace může poskytovatelům internetových zprostředkovatelských služeb a jejich podnikovým uživatelům poskytnout prostředky pro uspokojivé řešení sporů, aniž by se musela použít soudní řízení, která mohou být zdlouhavá a nákladná. Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb by proto měli usnadnit mediaci zejména určením mediátorů, s nimiž jsou ochotni pracovat. Mediátoři, kteří poskytují své služby z místa nacházejícího se mimo Unii, by měli být určeni, pouze je-li zaručeno, že použití jejich služeb nikterak nezbaví dotčené podnikové uživatele právní ochrany, která se jim poskytuje podle unijního práva nebo práva členských států, včetně požadavků tohoto nařízení a platného práva týkajícího se ochrany osobních údajů a obchodního tajemství. Aby tito mediátoři byli dostupní, spravedliví a co nejrychlejší, nejefektivnější a nejúčinnější, měli by splňovat určitá stanovená kritéria.

(24)  Mediace může poskytovatelům internetových zprostředkovatelských služeb a jejich podnikovým uživatelům poskytnout prostředky pro uspokojivé řešení sporů, aniž by se musela použít soudní řízení, která mohou být zdlouhavá a nákladná. Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb by proto měli usnadnit mediaci zejména určením mediátorů, s nimiž jsou ochotni pracovat. Mediátoři, kteří poskytují své služby z místa nacházejícího se mimo Unii, by měli být určeni, pouze je-li zaručeno, že použití jejich služeb nikterak nezbaví dotčené podnikové uživatele právní ochrany, která se jim poskytuje podle unijního práva nebo práva členských států, včetně požadavků tohoto nařízení a platného práva týkajícího se ochrany osobních údajů a obchodního tajemství. Aby mediátoři byli dostupní, spravedliví a co nejrychlejší, nejefektivnější a nejúčinnější, měli by všichni určení mediátoři splňovat určitá stanovená kritéria. Mediátoři by měli být vybízeni, aby řešili spory co nejdříve, jak je to možné.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb by měli nést úměrnou část celkových nákladů mediace s přihlédnutím ke všem příslušným prvkům daného případu. Za tímto účelem by měl mediátor navrhnout, jaká část je v jednotlivém případě přiměřená. Tato část by však nikdy neměla být nižší než polovina uvedených nákladů.

(25)  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb by měli nést úměrnou část celkových nákladů mediace s přihlédnutím ke všem příslušným prvkům daného případu. Za tímto účelem by měl mediátor navrhnout, jaká část je v jednotlivém případě přiměřená. Tato část by však pro poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb nikdy neměla být nižší než polovina uvedených nákladů s výjimkou případů, kdy mediátor stanoví, že podnikový uživatel, který věc předložil, nejednal v dobré víře.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25a)  Vzhledem k tomu, že poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb by měli vždy mít povinnost určit mediátory, s nimiž jsou ochotni spolupracovat, a měli by mít povinnost zúčastnit se mediace v dobré víře, měla by být povinnost mediace stanovena tak, aby zabránila zneužívání mediačního systému podnikovými uživateli. Podnikoví uživatelé jako takoví by rovněž měli mít povinnost zúčastnit se mediace v dobré víře. Pokud navíc podnikový uživatel předložil opakovaně několik případů, aniž by to vedlo k vyřešení sporu, nebo pokud podnikový uživatel předloží případ, v souvislosti s jehož předmětem dříve v mediačním procesu nejednal v dobré víře, neměl by poskytovatel internetové zprostředkovatelské služby v těchto výjimečných případech mít povinnost zúčastnit se mediace s dotčeným podnikovým uživatelem. Tato výjimečná situace by neměla omezovat možnost podnikového uživatele předložit věc k mediaci, pokud – jak stanoví mediátor – předmět mediace nesouvisí s předchozími případy.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Aby se usnadnilo řešení sporů týkajících se poskytování internetových zprostředkovatelských služeb používajících mediaci v Unii, Komise by měla podpořit zřízení specializované mediační organizace, která v současné době chybí. Zapojení mediátorů, kteří mají odborné znalosti internetových zprostředkovatelských služeb a internetových vyhledávačů a také specifických průmyslových odvětví, v nichž se tyto služby poskytují, by mělo zvýšit důvěru, kterou mají obě strany v mediační řízení, a pravděpodobnost, že takové řízení, povede k rychlému, spravedlivému a uspokojivému výsledku.

(26)  Aby se usnadnilo řešení sporů týkajících se poskytování internetových zprostředkovatelských služeb používajících mediaci v Unii, Komise by měla společně s členskými státy podpořit zřízení specializované mediační organizace, která v současné době chybí. Zapojení mediátorů, kteří mají odborné znalosti internetových zprostředkovatelských služeb a internetových vyhledávačů a také specifických průmyslových odvětví, v nichž se tyto služby poskytují, by mělo zvýšit důvěru, kterou mají obě strany v mediační řízení, a pravděpodobnost, že takové řízení, povede k rychlému, spravedlivému a uspokojivému výsledku.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Různé faktory, například omezené finanční prostředky, obava ze msty a ustanovení o výlučné volbě práva a soudu uvedená v podmínkách, mohou omezit efektivnost existujících možností soudní nápravy, zejména těch, které vyžadují, aby podnikoví uživatelé nebo uživatelé firemních internetových stránek jednali samostatně, a aby byli identifikovatelní. Aby se zajistilo účinné uplatňování tohoto nařízení, měla by se organizacím, sdružením zastupujícím podnikové uživatele nebo uživatele firemních internetových stránek a rovněž některým veřejným subjektům zřízeným v členských státech poskytnout možnost podat žalobu u vnitrostátních soudů. Cílem takové žaloby u vnitrostátních soudů by mělo být přerušení nebo zákaz porušování pravidel stanovených v tomto nařízení a zamezení budoucím škodám, které by mohly podkopat udržitelné obchodní vztahy v ekonomice on-line platforem. Za účelem zajištění, aby takové organizace nebo sdružení účinně a náležitě využívaly toto právo, měly by splňovat určitá kritéria. Vzhledem ke zvláštnímu postavení příslušných veřejných subjektů v členských státech, kde byly takové subjekty zřízeny, by se mělo vyžadovat pouze, aby tyto subjekty byly v souladu s příslušnými předpisy vnitrostátního práva výslovně pověřeny podávat uvedené žaloby ať už ve společném zájmu dotčených stran, nebo v obecném zájmu, aniž by bylo potřeba na takové veřejné subjekty uplatňovat výše zmíněná kritéria. Takové žaloby by se nikterak neměly dotknout práv podnikových uživatelů a uživatelů firemních internetových stránek na podání samostatné soudní žaloby.

(27)  Různé faktory, například omezené finanční prostředky, obava ze msty a ustanovení o výlučné volbě práva a soudu uvedená v podmínkách, mohou omezit efektivnost existujících možností soudní nápravy, zejména těch, které vyžadují, aby podnikoví uživatelé nebo uživatelé firemních internetových stránek jednali samostatně, a aby byli identifikovatelní. Aby se zajistilo účinné uplatňování tohoto nařízení, měla by se organizacím, sdružením zastupujícím podnikové uživatele nebo uživatele firemních internetových stránek a rovněž některým veřejným subjektům zřízeným v členských státech poskytnout možnost podat žalobu u vnitrostátních soudů. Cílem takové žaloby u vnitrostátních soudů by mělo být přerušení nebo zákaz porušování pravidel stanovených v tomto nařízení a zamezení budoucím škodám, které by mohly podkopat udržitelný obchodní vztah v ekonomice on-line platforem, včetně těch, které se týkají MSP a mikropodniků. Za účelem zajištění, aby takové organizace nebo sdružení účinně a náležitě využívaly toto právo, měly by splňovat určitá kritéria, zejména kritéria, která souvisejí s transparentností financováním. Členské státy by měly mít povinnost zřídit nebo jmenovat takové veřejné subjekty. Pokud jde o veřejné subjekty, mělo by se vyžadovat pouze, aby tyto subjekty byly v souladu s příslušnými předpisy vnitrostátního práva výslovně pověřeny podávat uvedené žaloby ať už ve společném zájmu dotčených stran, nebo v obecném zájmu, aniž by bylo potřeba na takové veřejné subjekty uplatňovat výše zmíněná kritéria. Takové žaloby by se nikterak neměly dotknout práv podnikových uživatelů a uživatelů firemních internetových stránek na podání samostatné soudní žaloby.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(27a)  Porušení ustanovení tohoto nařízení bude v některých případech vyžadovat rychlé a flexibilní prosazování práva. Donucovací orgány zřízené nebo jmenované členskými státy by měly zodpovídat za odpovídající a účinné prosazování tohoto nařízení. Donucovací orgány by měly být zřízeny zastupujícími organizacemi, sdruženími nebo veřejnými subjekty stanovenými v tomto nařízení vedle postupu pro soudní řízení. Proti rozhodnutím donucovacích orgánů by mohly být podány námitky v soudních řízeních v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(27b)  Je třeba pozorně sledovat uplatňování tohoto nařízení. Členské státy by měly stanovit vnitrostátní orgány, které budou požadovat příslušné informace nezbytné pro sledování a vymáhání tohoto nařízení od poskytovatelů internetových zprostředkovatelských služeb a internetových vyhledávačů. Informace získané těmito orgány by měly být na požádání předávány Komisi a Středisku EU pro sledování internetových platforem.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(28a)  Kromě toho, že bylo Středisko EU pro sledování internetových platforem zřízeno na základě rozhodnutí Komise (2018)2393 jako expertní skupina, z důvodů transparentnosti a odpovědnosti a kvůli předpokládané úloze a úkolům by mělo být rovněž pověřeno určitou funkcí v rámci tohoto nařízení. Středisko pro sledování platforem by mělo plnit úkoly, které mu byly svěřeny v rámci tohoto nařízení, nezávisle a ve veřejném zájmu a jeho členové by měli zahrnovat širokou škálu nezávislých odborníků, kteří prokázali, že za účelem plnění těchto úkolů mají kompetence a zkušenosti s ekonomikou internetových platforem.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Komise by měla toto nařízení pravidelně hodnotit, zejména s ohledem na určení, zda jsou nutné změny zohledňující příslušný vývoj techniky nebo vývoj na trhu.

(29)  Komise by měla toto nařízení pravidelně hodnotit a důkladně monitorovat jeho dopady na ekonomiku internetových platforem, zejména s ohledem na určení, zda jsou nutné změny zohledňující příslušný vývoj techniky nebo vývoj na trhu, a v návaznosti na hodnocení přijmout potřebná opatření. Odvětví se bude v nadcházejících letech rychle rozvíjet, a proto by mohlo být vhodné navázat na toto nařízení dalšími a více preskriptivními právními předpisy, pokud se ukáže, že ustanovení tohoto nařízení o transparentnosti a spravedlnosti nejsou pro řešení budoucí nerovnováhy a nekalých obchodních praktik dostačující.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž zajištění spravedlivého, předvídatelného, udržitelného a důvěryhodného internetového podnikatelského prostředí na vnitřním trhu, nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, ale spíše jej z důvodu jeho rozsahu a účinků může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedeného cíle.

(31)  Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž zajištění jasného, spravedlivého, předvídatelného, udržitelného a důvěryhodného internetového podnikatelského prostředí na vnitřním trhu, nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, ale spíše jej z důvodu jeho rozsahu a účinků může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedeného cíle.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32)  Je vhodné vysvětlit, že tímto nařízením by nemělo být dotčeno uplatňování příslušných pravidel unijního práva platného v oblasti soudní spolupráce v občanskoprávních věcech, hospodářské soutěže, ochrany práv spotřebitelů, elektronického obchodování a finančních služeb.

(32)  Je vhodné vysvětlit, že tímto nařízením by nemělo být dotčeno uplatňování příslušných pravidel unijního práva platného v oblastech, jako jsou soudní spolupráce v občanskoprávních věcech, hospodářská soutěž, ochrana práv spotřebitelů, elektronické obchodování a finanční služby, a nejsou jím dotčeny vnitrostátní právní předpisy, které v souladu s unijním právem regulují nekalé obchodní praktiky.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Toto nařízení stanoví pravidla k zajištění, aby podnikovým uživatelům internetových zprostředkovatelských služeb a uživatelům firemních internetových stránek ve vztahu k internetovým vyhledávačům byla poskytnuta odpovídající transparentnost a možnosti účinného odškodnění.

1.  Toto nařízení stanoví pravidla k zajištění, aby podnikovým uživatelům internetových zprostředkovatelských služeb a uživatelům firemních internetových stránek ve vztahu k internetovým vyhledávačům byla poskytnuta odpovídající transparentnost, spravedlnost a možnosti účinného odškodnění.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Toto nařízení se vztahuje na internetové zprostředkovatelské služby a internetové vyhledávače poskytované, nebo nabízené k poskytnutí, podnikovým uživatelům a uživatelům firemních internetových stránek, kteří jsou usazeni, nebo mají místo pobytu v Unii a prostřednictvím internetových zprostředkovatelských služeb nebo internetových vyhledávačů nabízejí zboží nebo služby spotřebitelům nacházejícím se v Unii, bez ohledu na místo usazení nebo místo pobytu poskytovatelů takových služeb.

2.  Toto nařízení se vztahuje na internetové zprostředkovatelské služby a internetové vyhledávače poskytované, nebo nabízené k poskytnutí, podnikovým uživatelům a uživatelům firemních internetových stránek, kteří jsou usazeni, nebo mají místo pobytu v Unii a prostřednictvím internetových zprostředkovatelských služeb nebo internetových vyhledávačů nabízejí zboží nebo služby spotřebitelům nacházejícím se v Unii, bez ohledu na místo usazení nebo místo pobytu poskytovatelů takových služeb a bez ohledu na právo, které by jinak bylo rozhodné.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Povinnosti stanovené tímto nařízením pro poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb se vztahují na poskytovatele pomocných operačních systémů, pokud samotný operační systém funguje jako internetová zprostředkovatelská služba ve smyslu čl. 2 odst. 2.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Toto nařízení se nevztahuje na internetové platební služby nebo internetové nástroje sloužící k reklamě nebo internetové reklamní výměny, které se neposkytují s cílem usnadnit zahájení přímých transakcí a které nezahrnují smluvní vztah se spotřebiteli.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c.  Tímto nařízením nejsou dotčeny unijní právní předpisy ani vnitrostátní právní předpisy, které v souladu s unijním právem regulují nekalé obchodní praktiky.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  „podnikovým uživatelem“ každá fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím internetových zprostředkovatelských služeb nabízí zboží nebo služby spotřebitelům za účelem souvisejícím s jejím obchodem, podnikáním, řemeslem nebo výkonem povolání;

1)  „podnikovým uživatelem“ každá fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím internetových zprostředkovatelských služeb nabízí zboží nebo služby spotřebitelům za účelem souvisejícím s jejím obchodem, podnikáním, řemeslem nebo výkonem povolání, včetně soukromých jedinců, kteří osobně působí jako prodejci prostřednictvím internetových zprostředkovatelských služeb;

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  umožňují podnikovým uživatelům nabízet zboží nebo služby spotřebitelům s cílem usnadnit zavedení přímých transakcí mezi těmito podnikovými uživateli a spotřebiteli, bez ohledu na to, kde jsou tyto transakce nakonec uzavřeny;

b)  umožňují podnikovým uživatelům nabízet zboží nebo služby spotřebitelům s cílem usnadnit zavedení přímých transakcí mezi těmito podnikovými uživateli a spotřebiteli, bez ohledu na to, kde jsou tyto transakce nakonec uzavřeny, ledaže by služba usnadňující zavedení přímých transakcí mezi těmito podnikovými uživateli a spotřebiteli byla pouze okrajového charakteru;

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a)  „pomocnými operačními systémy“ software, který splňuje všechna tato kritéria:

 

a)  pomocný operační systém zajišťuje základní ovládání mobilního zařízení nebo připojeného řečníka;

 

b)  je úzce napojen na internetovou zprostředkovatelskou službu, která ovládá hlavní kanál, jehož prostřednictvím mohou být aplikace instalovány do operačního systému;

 

c)  vývoj a aktualizaci operačního systému poskytuje a ovládá poskytovatel napojené internetové zprostředkovatelské služby, a to buď přímo, nebo nepřímo;

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b)  „poskytovatelem pomocných operačních systémů“ jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje, nebo nabízí, že poskytne pomocné operační systémy;

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5)  „internetovým vyhledávačem“ digitální služba, která uživatelům umožňuje provádět vyhledávání v zásadě na všech internetových stránkách nebo na internetových stránkách v určitém jazyce, a to na základě dotazu na jakékoli téma v podobě klíčového slova, sousloví nebo jiného zadání, přičemž služba poskytuje odkazy, na nichž lze nalézt informace související s požadovaným obsahem;

5)  „internetovým vyhledávačem“ digitální služba, která uživatelům umožňuje vkládat dotazy a provádět vyhledávání v zásadě na všech internetových stránkách nebo na internetových stránkách v určitém jazyce, a to na základě dotazu na jakékoli téma v podobě klíčového slova, hlasové žádosti, sousloví nebo jiného zadání, přičemž služba poskytuje výstupy, na nichž lze nalézt informace související s požadovaným obsahem;

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7)  „uživatelem firemních internetových stránek“ každá fyzická nebo právnická osoba, která používá internetové stránky pro nabízení zboží nebo služeb spotřebitelům na účely související s jejím obchodem, podnikáním, řemeslem nebo výkonem povolání;

7)  „uživatelem firemních internetových stránek“ každá fyzická nebo právnická osoba, která používá internetové rozhraní, tj. jakýkoli software, včetně webových stránek a mobilních aplikací, pro nabízení zboží nebo služeb spotřebitelům na účely související s jejím obchodem, podnikáním, řemeslem nebo výkonem povolání;

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8)  „pořadím“ relativní důležitost připisovaná zboží nebo službám, které podnikoví uživatelé nabízejí spotřebitelům prostřednictvím internetových zprostředkovatelských služeb, nebo internetovým stránkám indexovaným pro spotřebitele internetovými vyhledávači, jak je poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb nebo poskytovatelé internetových vyhledávačů prezentují, uspořádají nebo oznamují těmto spotřebitelům, bez ohledu na technické prostředky používané pro takovou prezentaci, uspořádání nebo oznamování;

8)  „pořadím“ relativní důležitost připisovaná zboží nebo službám, které podnikoví uživatelé nabízejí spotřebitelům prostřednictvím internetových zprostředkovatelských služeb, nebo internetovým stránkám indexovaným internetovými vyhledávači, jak je poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb nebo poskytovatelé internetových vyhledávačů prezentují, uspořádají nebo oznamují, bez ohledu na technické prostředky používané pro takovou prezentaci, uspořádání nebo oznamování;

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10)  „podmínkami“ všechny náležitosti, podmínky, doložky a jiné informace bez ohledu na jejich název nebo formu, které upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem internetových zprostředkovatelských služeb a jejich podnikovými uživateli a které jednostranně stanoví poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb.

10)  „podmínkami“ všechny náležitosti, podmínky, doložky a jiné informace bez ohledu na jejich název nebo formu, které upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem internetových zprostředkovatelských služeb a jejich podnikovými uživateli.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

10a)  „pomocným zbožím a službami“ zboží a služby, které jsou spotřebiteli nabízeny podnikovým uživatelem prostřednictvím internetové zprostředkovatelské služby před ukončením transakce zahájené v rámci internetové zprostředkovatelské služby, a to navíc k primárnímu zboží nebo službě a jako doplněk k nim.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

10b)  „mediací“ jakýkoli strukturovaný proces, který je definován v čl. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2008/52;

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

10c)  „Střediskem EU pro sledování internetových platforem“ Středisko EU pro sledování ekonomiky internetových platforem zřízené v souladu s rozhodnutím Komise C(2018)2393.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 2a

 

Ustanovení zakazující obcházení povinností

 

Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb nesmí používat žádný software či služby, ani žádné pomocné operační systémy, které sami poskytují nebo ovládají, k obcházení povinností uložených poskytovatelům internetových zprostředkovatelských služeb v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – point -a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a)  obsahovaly pouze spravedlivé a přiměřené doložky;

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  byly zpracovány ve srozumitelném a jednoznačném znění;

a)  byly zpracovány ve srozumitelném a snadno pochopitelném znění;

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  stanovily objektivní důvody pro rozhodnutí plně nebo částečně pozastavit nebo ukončit poskytování jejich internetových zprostředkovatelských služeb podnikovým uživatelům.

c)  stanovily nediskriminační důvody pro rozhodnutí plně nebo částečně pozastavit, ukončit nebo jakkoli jinak omezit poskytování jejich internetových zprostředkovatelských služeb podnikovým uživatelům;

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  zahrnovaly informace o jakýchkoliv dodatečných distribučních kanálech a potenciálních přidružených programech, jejichž prostřednictvím může poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb distribuovat zboží a služby nabízené podnikovým uživatelem;

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb)  obsahovaly všeobecné informace o dopadech podmínek na práva duševního vlastnictví a kontrolu nad těmito právy.

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Podmínky nebo jejich zvláštní ustanovení, které nesplňují požadavky odstavce 1, nejsou pro dotčeného podnikového uživatele závazné, pokud takové nesplňování potvrdí příslušný soud.

2.  Podmínky nebo jejich zvláštní ustanovení, které nesplňují požadavky odstavce 1, jsou neplatné, pokud takové nesplňování potvrdí příslušný soud.

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb oznámí dotčeným podnikovým uživatelům jakékoli předpokládané změny svých podmínek.

Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb informují dotčené podnikové uživatele prostřednictvím trvalého nosiče o jakýchkoli předpokládaných změnách svých podmínek.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Předpokládané změny se neprovedou před uplynutím lhůty pro oznámení, která je úměrná a přiměřená charakteru a rozsahu předpokládaných změn a jejich důsledků pro dotčeného podnikového uživatele. Tato lhůta pro oznámení je nejméně 15 dnů ode dne, kdy poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb oznámí dotčeným podnikovým uživatelům předpokládané změny.

Změny se neprovedou před uplynutím lhůty pro oznámení, která je úměrná a přiměřená charakteru a rozsahu změn a jejich důsledků pro dotčeného podnikového uživatele. Tato lhůta pro oznámení je nejméně 15 dnů ode dne, kdy poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb oznámí dotčeným podnikovým uživatelům změny. Jestliže vyžadují, aby podnikový uživatel provedl významné technické úpravy svého zboží nebo služeb, činí tato lhůta nejméně 30 dnů. Podnikový uživatel je oprávněn ukončit dohodu do 15 dnů od obdržení oznámení o změnách, pokud jsou tyto změny pro podnikového uživatele nepříznivé.

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Nabídka nového zboží nebo služeb nebo jejich aktualizace prostřednictvím internetové zprostředkovatelské služby během patnáctidenní lhůty pro oznámení se považuje za jasné vyjádření souhlasu a vzdání se lhůty pro oznámení.

 

V případech, kdy lhůta pro oznámení je 30 dnů, jelikož změny podmínek vyžadují, aby podnikový uživatel provedl významné technické úpravy svého zboží nebo služeb, nedojde k automatickému vzdání se lhůty pro oznámení, pokud podnikový uživatel nabídne nové zboží a služby nebo je aktualizuje.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Odstavec 3 se nepoužije, pokud se na poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb vztahuje právní povinnost vyžadující, aby změnil své podmínky takovým způsobem, který mu lhůtu pro oznámení uvedenou v odst. 3 druhém pododstavci, neumožňuje dodržet.

5.  Lhůty pro oznámení uvedené v odstavci 3 se nepoužijí, pokud:

 

a)  se na poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb vztahuje právní povinnost vyžadující, aby změnil své podmínky takovým způsobem, který mu lhůty pro oznámení uvedené v odst. 3 druhém pododstavci neumožňuje dodržet;

 

b)  poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb čelí nepředvídanému a bezprostřednímu nebezpečí, které by mohlo poškodit internetové zprostředkovatelské služby, jejich spotřebitele nebo jiné uživatele, případně ohrozit jejich bezpečnost, a to nebezpečí zahrnujícímu také podvod, malware, spam, porušení zabezpečení údajů nebo jiná rizika ohrožující kybernetickou bezpečnost.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb zajistí, aby značka spjatá s podnikovými uživateli a jejich zbožím a službami byla rozpoznatelná v průběhu celého procesu zprostředkování.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 4 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pozastavení a ukončení

Pozastavení, omezení a ukončení

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Rozhodne-li se poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb plně nebo částečně pozastavit či ukončit jejich poskytování pro daného podnikového uživatele, poskytne mu bez zbytečného odkladu odůvodnění tohoto rozhodnutí.

1.  Rozhodne-li se poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb plně nebo částečně pozastavit, omezit či ukončit jejich poskytování pro daného podnikového uživatele, informuje ho nejméně 15 dnů před provedením tohoto rozhodnutí a poskytne mu odůvodnění tohoto rozhodnutí.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Odstavec 1 se nepoužije, pokud

 

a)  poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb podléhá zákonné povinnosti částečně nebo zcela pozastavit, omezit či ukončit poskytování svých internetových zprostředkovatelských služeb danému podnikovému uživateli;

 

b)  poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb jedná tak, aby chránil spotřebitele na základě přiměřené pochybnosti ohledně nezákonného obsahu, bezpečnosti výrobku nebo služby, padělání, podvodu či vhodnosti výrobku nebo služby pro nezletilé osoby;

 

c)  poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb může prokázat, že dotčený podnikový uživatel opakovaně porušil platné podmínky, což vyústilo v pozastavení, omezení nebo ukončení poskytování služeb.

 

V takových případech je podnikový uživatel okamžitě seznámen z důvody.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Odůvodnění uvedené v odstavci 1 obsahuje odkaz na konkrétní skutečnosti nebo okolnosti, které vedly k rozhodnutí poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb, a také odkaz na příslušný objektivní důvod nebo důvody pro rozhodnutí uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. c).

2.  Odůvodnění uvedené v odstavci 1 nebo 1a obsahuje odkaz na konkrétní skutečnosti nebo okolnosti, které vedly k rozhodnutí poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb, a také odkaz na příslušný nediskriminační důvod nebo důvody pro rozhodnutí uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. c). Pokud pozastavení, omezení nebo ukončení vyplývá z oznámení třetí strany, součástí odůvodnění je obsah tohoto oznámení.

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Odstavec 2 se nepoužije, pokud se na poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb vztahuje zákonná povinnost neuvádět konkrétní skutečnosti či okolnosti nebo odkaz na platný důvod či platné důvody, nebo pokud poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb může prokázat, že dotčený podnikový uživatel opakovaně porušil platné podmínky, což vyústilo v pozastavení, omezení nebo ukončení poskytování služeb.

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Pokud je to možné a přiměřené, je před ukončením, omezením a pozastavením zasláno oznámení a je poskytnuta příležitost obnovit dodržování požadavků. Pokud je pozastavení, omezení nebo ukončení důsledkem porušení podmínek, které lze napravit, a k porušení nedošlo ve zlém úmyslu, poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb se pokusí obnovit služby pro podnikového uživatele, jakmile bude porušení napraveno. Pokud je zjištěno, že k pozastavení nebo ukončení došlo omylem, je služba podnikovému uživateli obnovena bezodkladně a za stejných podmínek, jako před pozastavením, omezením nebo ukončením.

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb stanoví ve svých podmínkách hlavní parametry určující pořadí a důvody relativní důležitosti těchto hlavních parametrů na rozdíl od ostatních parametrů.

Aniž je dotčen odstavec 4, stanoví poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb ve svých podmínkách parametry určující pořadí a důvody relativní důležitosti těchto parametrů. Pokud není zveřejnění všech parametrů v podmínkách technicky možné nebo by vedlo ke zveřejnění váhy všech jednotlivých parametrů, uvádí se pouze hlavní parametry a důvody jejich relativní důležitosti.

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb zajistí, aby pořadí odráželo objektivní uplatňování zveřejněných parametrů určujících pořadí a jejich relativní důležitost.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Obsahují-li tyto hlavní parametry možnost ovlivnit pořadí za jakoukoli přímou nebo nepřímou úhradu zaplacenou podnikovými uživateli dotčenému poskytovateli internetových zprostředkovatelských služeb, tento poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb zahrne do svých podmínek také popis těchto možností a dopadů takové úhrady na pořadí.

Obsahují-li tyto parametry možnost ovlivnit pořadí za jakoukoli přímou nebo nepřímou úhradu zaplacenou podnikovými uživateli dotčenému poskytovateli internetových zprostředkovatelských služeb, tento poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb zahrne do svých podmínek také popis těchto možností a dopadů takové úhrady na pořadí.

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Při zobrazení výsledků uvede poskytovatel internetové zprostředkovatelské služby u každého pořadí, zda a do jaké míry bylo ovlivněno rozdílným zacházením nebo za přímou či nepřímou úhradu nebo smluvními či přímými vlastnickými vztahy.

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Poskytovatelé internetových vyhledávačů stanoví pro uživatele firemních internetových stránek hlavní parametry určující pořadí tak, že na svých internetových vyhledávačích poskytnou snadno a veřejně přístupný popis napsaný ve srozumitelném a jednoznačném jazyce. Tento popis budou průběžně aktualizovat.

2.  Aniž je dotčen odstavec 4, stanoví poskytovatelé internetových vyhledávačů parametry určující pořadí všech indexovaných internetových stránek a důvody pro relativní význam těchto parametrů tak, že na svých internetových vyhledávačích poskytnou snadno a veřejně přístupný popis napsaný v jasném a srozumitelném jazyce. Tento popis budou průběžně aktualizovat. Pokud není zveřejnění všech parametrů v podmínkách technicky možné nebo by vedlo ke zveřejnění váhy všech jednotlivých parametrů, uvádějí se pouze hlavní parametry a důvody jejich relativní důležitosti.

 

Poskytovatelé internetových vyhledávačů zajistí, aby uvedené pořadí odráželo objektivní uplatňování zveřejněných parametrů určujících pořadí a jejich relativní důležitost.

 

Obsahují-li hlavní parametry možnost ovlivnit pořadí za jakoukoli přímou nebo nepřímou úhradu zaplacenou podnikovými uživateli nebo firemními uživateli dotyčnému poskytovateli, vytvoří tento poskytovatel popis těchto možností a dopadu takové úhrady na pořadí.

 

Při zobrazování výsledků uvede poskytovatel internetového vyhledávače u každého z nich pořadí, zda a do jaké míry bylo ovlivněno rozdílným zacházením, včetně jejich odlišného umístění a zobrazení, nebo přímou či nepřímou úhradou nebo smluvními či přímými vlastnickými vztahy.

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Pokud poskytovatel internetového vyhledávače na základě oznámení třetí strany změní v konkrétním případě pořadí nebo vyřadí určitou internetovou stránku, nabídne podnikovému uživateli prostřednictvím veřejně přístupné internetové databáze možnost seznámit se s obsahem daného oznámení.

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Splňují-li poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb a internetových vyhledávačů požadavky tohoto článku, nemusí zveřejnit žádná obchodní tajemství, jak jsou definována v čl. 2 bodě 1 směrnice (EU) 2016/943.

4.  Splňují-li poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb a internetových vyhledávačů požadavky tohoto článku, nemusí zveřejnit žádné informace, které by s přiměřenou jistotou vedly ke klamání spotřebitelů nebo umožnily manipulovat s výsledky vyhledávání. Tímto článkem není dotčena směrnice (EU) 2016/943.

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Ke snadnějšímu dodržování požadavků tohoto článku ze strany poskytovatelů internetových zprostředkovatelských služeb a poskytovatelů internetových vyhledávačů a k jejich snadnějšímu vymáhání doplní Komise požadavky týkající se transparentnosti stanovené v tomto článku příslušnými pokyny.

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 5a

 

Doplňkové zboží a služby

 

1.  Jsou-li spotřebitelům prostřednictvím internetové zprostředkovatelské služby nabízeny doplňkové zboží a služby, včetně finančních produktů, ať už poskytovatelem internetové zprostředkovatelské služby nebo třetími stranami, stanoví poskytovatelé internetové zprostředkovatelské služby ve svých podmínkách popis druhu nabízeného doplňkové zboží a služeb a popis toho, zda a za jakých okolností může firemní uživatel nabízet prostřednictvím internetové zprostředkovatelské služby své vlastní doplňkové zboží a služby.

 

2.  Na žádost firemního uživatele poskytne poskytovatel internetové zprostředkovatelské služby seznam doplňkového zboží a služeb, které jsou nabízeny jako doplněk ke zboží a službám, jež nabízí firemní uživatel. V době nabídky doplňkového zboží a služeb zveřejní poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb jasně a viditelně informace o tom, kdo toto doplňkové zboží nebo služby poskytuje.

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Poskytovatelé internetových vyhledávačů stanoví popis každého rozdílného způsobu zacházení, který uplatňují nebo mohou uplatňovat na jedné straně ve vztahu ke zboží a službám, jež spotřebitelům prostřednictvím těchto internetových vyhledávačů nabízí buď tento poskytovatel sám, nebo uživatelé firemních internetových stránek spravovaných tímto poskytovatelem, a na druhé straně ve vztahu k jiným uživatelům firemních internetových stránek.

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Popis uvedený v odstavci 1 případně zahrnuje nejméně jakékoli rozdílné zacházení z důvodu zvláštních opatření přijatých poskytovatelem internetových zprostředkovatelských služeb nebo z důvodu jeho chování, které se týká těchto skutečností:

2.  Popis uvedený v odstavci 1 a 1a případně zahrnuje alespoň veškeré rozdílné zacházení z důvodu zvláštních opatření přijatých poskytovatelem internetových zprostředkovatelských služeb nebo poskytovatelem internetového vyhledávače nebo z důvodu jejich chování, které se týká těchto skutečností:

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  přístupu, který poskytovatel nebo jím ovládaní podnikoví uživatelé mohou mít k jakýmkoli osobním či jiným údajům nebo k oběma, jež podnikoví uživatelé nebo spotřebitelé poskytují za používání dotčených internetových zprostředkovatelských služeb, nebo které jsou generovány prostřednictvím poskytování těchto služeb;

a)  přístupu, který poskytovatel nebo jím ovládaní podnikoví uživatelé mohou mít k jakýmkoli osobním či jiným údajům nebo k oběma, jež podnikoví uživatelé, uživatelé firemních internetových stránek nebo spotřebitelé poskytují za používání dotyčných internetových zprostředkovatelských služeb nebo internetových vyhledávačů, nebo které jsou generovány prostřednictvím poskytování těchto služeb;

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  pořadí;

b)  pořadí a předem stanovené nastavení týkající se zboží nebo služeb, jež spotřebitelům prostřednictvím těchto internetových zprostředkovatelských služeb nabízí na jedné straně buď daný poskytovatel sám, nebo někteří podnikoví uživatelé ovládaní tímto poskytovatelem, a na druhé straně jiní podnikoví uživatelé;

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  přímé nebo nepřímé úhrady účtované za používání dotčených internetových zprostředkovatelských služeb;

c)  přímé nebo nepřímé úhrady účtované za používání dotyčných internetových zprostředkovatelských služeb či internetových vyhledávačů nebo veškerých doplňkových služeb a veškeré technické či ekonomické zvýhodnění, které se nevztahuje na všechny podnikové uživatele či uživatele firemních internetových stránek;

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  přístupu ke službám nebo podmínek pro používání služeb, které jsou přímo spojené s dotčenými internetovými zprostředkovatelskými službami nebo jsou pro ně pomocné.

d)  přístupu ke službám nebo podmínek pro používání služeb, které jsou přímo spojené s dotyčnými internetovými zprostředkovatelskými službami nebo internetovými vyhledávači nebo jsou pro ně pomocné.

 

__________________

 

 

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb zacházejí na jedné straně se zbožím a službami, jež spotřebitelům prostřednictvím těchto internetových zprostředkovatelských služeb nabízí buď tento poskytovatel sám, nebo někteří podnikoví uživatelé ovládaní tímto poskytovatelem, a na druhé straně s konkurenčním zbožím a službami nabízenými jinými podnikovými uživateli, stejně, bez rozdílů, pokud se s nimi nezachází rozdílně, bez diskriminace všech dalších podnikových uživatelů a pokud je toto rozdílné zacházení objektivně odůvodněno v souladu se základními zásadami unijního práva. Žádné rozdílné zacházení nebrání spotřebitelům v možnosti mít přístup ke zboží a službám, které si vyberou mezi těmi, jež jsou nabízeny prostřednictvím internetových zprostředkovatelských služeb, a v jejich využívání.

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6a

 

Nekalé obchodní praktiky

 

Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb nesmějí používat nekalé obchodní praktiky uvedené v příloze I. Tím nejsou dotčeny jiné právní předpisy Unie nebo členských států, které členské státy uplatňují v souladu s právem Unie, a povinnosti poskytovatelů internetových zprostředkovatelských služeb vyplývající z takových předpisů.

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Poskytovatelé internetových vyhledávačů stanoví popis technického přístupu podnikových uživatelů k jakýmkoli osobním či jiným údajům, jež podnikoví uživatelé nebo spotřebitelé poskytují za používání dotyčných internetových vyhledávačů nebo které jsou generovány prostřednictvím poskytování těchto služeb, nebo uvedou, že tento technický přístup chybí, přičemž uvedený popis je k dispozici na internetových vyhledávačích daných poskytovatelů.

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Prostřednictvím popisu uvedeného v odstavci 1 poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb náležitě informují podnikové uživatele nejméně o tom:

2.  Popis uvedený v odstavci 1 nebo 1a stanovený poskytovateli internetových zprostředkovatelských služeb nebo internetových vyhledávačů musí náležitě informovat podnikové uživatele nebo uživatele firemních internetových stránek nejméně o tom:

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zda poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb má přístup k osobním nebo jiným údajům nebo k oběma, jež podnikoví uživatelé nebo spotřebitelé poskytují za používání těchto služeb, nebo které jsou generovány jejich poskytováním, a pokud ano, tak k jakým kategoriím těchto údajů a za jakých podmínek;

a)  zda poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb nebo internetových vyhledávačů má přístup k osobním nebo jiným údajům nebo k oběma, jež podnikoví uživatelé, uživatelé firemních internetových stránek nebo spotřebitelé poskytují za používání těchto služeb nebo které jsou generovány jejich poskytováním, a pokud ano, tak k jakým kategoriím těchto údajů a za jakých podmínek;

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zda podnikový uživatel má přístup k osobním nebo jiným údajům či oběma, které poskytuje v souvislosti s jeho používáním dotčených internetových zprostředkovatelských služeb, nebo generovaných poskytováním těchto služeb pro tohoto podnikového uživatele a spotřebitele jeho zboží nebo služeb, a pokud ano, k jaké kategorii těchto údajů a za jakých podmínek;

b)  zda podnikový uživatel nebo uživatel firemních internetových stránek má přístup k osobním nebo jiným údajům či oběma, které poskytuje v souvislosti s používáním dotyčných internetových zprostředkovatelských služeb nebo internetových vyhledávačů, nebo k údajům generovaným poskytováním těchto služeb tomuto podnikovému uživateli, uživateli firemních internetových stránek a spotřebiteli jeho zboží nebo služeb, a pokud ano, k jaké kategorii těchto údajů a za jakých podmínek;

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  zda kromě písmene b) má podnikový uživatel přístup k osobním nebo jiným údajům či k oběma, kromě jiného i v souhrnné formě, předkládaným nebo generovaným prostřednictvím poskytování internetových zprostředkovatelských služeb pro všechny jejich podnikové uživatele a spotřebitele, a pokud ano, k jaké kategorii těchto údajů a za jakých podmínek.

c)  zda kromě písmene b) má podnikový uživatel nebo uživatel firemních internetových stránek přístup k osobním nebo jiným údajům či k oběma, kromě jiného i v souhrnné formě, předkládaným nebo generovaným prostřednictvím poskytování internetových zprostředkovatelských služeb nebo internetových vyhledávačů všem jejich podnikovým uživatelům, uživatelům firemních internetových stránek nebo spotřebitelům, a pokud ano, k jaké kategorii těchto údajů a za jakých podmínek.

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Podnikoví uživatelé mají právo obdržet anonymizované ratingy, hodnocení nebo jakékoli jiné anonymizované údaje, které se týkají těchto ratingů nebo hodnocení a které nashromáždili ohledně internetových zprostředkovatelských služeb, bez ohledu na to, zda poskytli tyto údaje poskytovateli internetových zprostředkovatelských služeb sami, v přehledném, běžně používaném strojově čitelném formátu.

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Poskytovatel internetové zprostředkovatelské služby nesděluje třetím stranám, a to ani v rámci jejich interní podnikové struktury, pro obchodní účely údaje generované při transakcích podnikového uživatele bez výslovného souhlasu tohoto podnikového uživatele. Tento odstavec se nepoužije v případech, kdy se na poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb vztahuje právní povinnost, která vyžaduje, aby poskytl údaje generované při transakcích podnikového uživatele.

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c.  Tímto nařízením není dotčeno uplatňování nařízení (EU) 2016/679.

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb omezí v poskytování svých služeb možnost podnikových uživatelů nabízet stejné zboží a služby spotřebitelům za různých podmínek jinými prostředky než prostřednictvím těchto služeb, zahrnou do svých podmínek důvody tohoto omezení a zajistí snadný přístup veřejnosti k nim. Důvody zahrnují hlavní ekonomická, obchodní nebo právní hlediska těchto omezení.

1.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb nesmějí omezit možnost podnikových uživatelů nabízet stejné zboží a služby spotřebitelům za různých nebo stejných podmínek prostřednictvím jiných internetových zprostředkovatelských služeb.

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  V případě jakýchkoli omezení vztahujících se na nabízení jiných podmínek prostřednictvím jiných prostředků, než jsou prostředky zakázané v odstavci 1, poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb, kteří při poskytování svých služeb omezí možnost podnikových uživatelů nabízet stejné zboží a služby spotřebitelům za odlišných podmínek jinými prostředky než prostřednictvím těchto služeb, uvedou ve svých podmínkách důvody tohoto omezení a zajistí, aby byly tyto důvody veřejnosti snadno k dispozici. Uvedou přitom hlavní ekonomické, obchodní nebo právní důvody vedoucí k těmto omezením. Tato omezení jsou přiměřená a představují oprávněný zájem poskytovatele.

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Povinností stanovenou v odstavci 1 nejsou dotčeny žádné zákazy nebo omezení týkající se uložení takových omezení vyplývajících z uplatňování jiných pravidel Unie nebo z vnitrostátních pravidel, které jsou v souladu s právními předpisy Unie, jimž podléhají poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb.

2.  Členské státy mohou ve svých právních předpisech přijatých v souladu s právem Unie zakázat nebo omezit omezení uvedená v odstavci 1a či jiná omezení, kromě těch, která jsou uvedena v odstavci 1.

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tento interní systém pro vyřizování stížností musí být pro podnikové uživatele snadno přístupný. Musí jim umožnit podávat přímo u dotčeného poskytovatele stížnosti týkající se těchto otázek:

Tento interní systém pro vyřizování stížností musí být pro podnikové uživatele snadno přístupný a zdarma a musí zajistit, že se stížnosti vyřídí v rozumném časovém období. Je založen na zásadě transparentnosti a rovného zacházení. Musí jim umožnit podávat přímo u dotyčného poskytovatele stížnosti týkající se těchto otázek:

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  domnělého neplnění právních závazků stanovených v tomto nařízení ze strany poskytovatele, které má záporný vliv na stěžovatele;

a)  domnělého neplnění právních závazků stanovených v tomto nařízení ze strany poskytovatele, které má vliv na stěžovatele;

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  technické problémy, jež se vztahují přímo na poskytování internetových zprostředkovatelských služeb a negativně ovlivňují stěžovatele takovým způsobem, který není zanedbatelný;

b)  technické problémy, jež se vztahují přímo na poskytování internetových zprostředkovatelských služeb a ovlivňují stěžovatele takovým způsobem, který není zanedbatelný;

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  opatření přijímaná poskytovatelem nebo jeho chování, jež se vztahují přímo na poskytování internetových zprostředkovatelských služeb a negativně ovlivňují stěžovatele takovým způsobem, který není zanedbatelný.

c)  opatření přijímaná poskytovatelem nebo jeho chování, jež se vztahují přímo na poskytování internetových zprostředkovatelských služeb a ovlivňují stěžovatele takovým způsobem, který není zanedbatelný.

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zpracovat stížnosti rychle a účinně s přihlédnutím k důležitosti a složitosti vznesené otázky;

b)  zpracovat stížnosti rychle a účinně s přihlédnutím k důležitosti a složitosti vznesené otázky, přičemž první odpověď je nutné zaslat do 15 dnů;

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  individualizovaným způsobem oznámit stěžovateli výsledek interního procesu vyřizování stížnosti zpracovaný ve srozumitelném a jednoznačném jazyku.

c)  individualizovaným způsobem oznámit stěžovateli výsledek interního procesu vyřizování stížnosti zpracovaný v jasném srozumitelném jazyku.

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb zpracují každý rok informace o fungování a efektivnosti svého interního systému pro vyřizování stížností a veřejnosti k nim zajistí snadný přístup.

Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb zpracují informace o fungování a efektivnosti svého interního systému pro vyřizování stížností a veřejnosti k nim zajistí snadný přístup. Tyto informace budou průběžně aktualizovat.

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tyto informace obsahují celkový počet podaných stížností, předmět stížností, dobu potřebnou na jejich zpracování a rozhodnutí učiněné ve věci stížností.

Tyto informace obsahují celkový počet podaných stížností, hlavní druhy stížností, průměrnou dobu potřebnou na jejich zpracování a souhrnné informace o výsledku stížností.

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb se v dobré víře zapojí do jakékoli snahy některého z mediátorů, které určili v souladu s odstavcem 1, dosáhnout dohody prostřednictvím mediace za účelem dosažení dohody o řešení sporu.

3.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb a podnikoví uživatelé se v dobré víře zapojí do jakékoli snahy některého z mediátorů, které určili v souladu s odstavcem 1, dosáhnout dohody prostřednictvím mediace za účelem dosažení dohody o řešení sporu.

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb nesou v každém jednotlivém případě přiměřenou část celkových nákladů na mediaci. Přiměřená část těchto celkových nákladů se určí na základě návrhu mediátora s přihlédnutím ke všem příslušným prvkům daného případu, zejména poměrným přednostem nároků stran ve sporu, chování stran a také velikosti a finanční síle stran ve vzájemném poměru. Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb však v každém případě nesou nejméně polovinu celkových nákladů.

4.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb nesou v každém jednotlivém případě přiměřenou část celkových nákladů na mediaci. Přiměřená část těchto celkových nákladů se určí na základě návrhu mediátora s přihlédnutím ke všem příslušným prvkům daného případu, zejména podstatě nároku stran ve sporu, chování stran a také velikosti a finanční síle stran ve vzájemném poměru. Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb však v každém případě nesou nejméně polovinu celkových nákladů kromě případů, kdy mediátor zjistí, že podnikový uživatel nejedná v dobré víře nebo že se snaží mediační řízení zneužít.

Pozměňovací návrh    122

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb se nemusejí mediačního řízení zúčastnit, pokud podnikový uživatel zahájí řízení, v jehož případě už dříve zahájil řízení ve snaze o mediaci, nebo pokud mediátor v daném případě zjistil, že daný podnikový uživatel nejednal v dobré víře. Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb se nemusejí účastnit mediace s podnikovými uživateli, kteří mediátorovi opakovaně podali neúspěšný podnět k mediačnímu řízení.

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Jakoukoli snahou dosáhnout dohody prostřednictvím mediace ve věci řešení sporu v souladu s tímto článkem nejsou dotčena práva dotčených poskytovatelů internetových zprostředkovatelských služeb a podnikových uživatelů zahájit soudní řízení kdykoli během mediačního řízení nebo po něm.

5.  Jakoukoli snahou dosáhnout dohody prostřednictvím mediace ve věci řešení sporu v souladu s tímto článkem nejsou dotčena práva dotyčných poskytovatelů internetových zprostředkovatelských služeb a podnikových uživatelů zahájit soudní řízení kdykoli před mediačním řízením, během něj nebo po něm.

Pozměňovací návrh    124

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb zpracují informace o fungování a efektivnosti mediace týkající se jejich činnosti a veřejnosti k nim zajistí snadný přístup. Tyto informace budou průběžně aktualizovat.

 

Tyto informace obsahují celkový počet případů mediace, jejich hlavní druhy, průměrnou dobu potřebnou k jejich zpracování a souhrnné informace o výsledku mediace.

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise podpoří poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb a také organizace a sdružení, která je zastupují, aby jednotlivě nebo společně založili jednu nebo více organizací poskytujících mediační služby, které splňují požadavky stanovené v čl. 10 odst. 2, se zvláštním účelem usnadnit mimosoudní řešení sporů s podnikovými uživateli, které vznikají v souvislosti s poskytováním těchto služeb, s přihlédnutím zejména k přeshraničnímu charakteru internetových zprostředkovatelských služeb.

Komise a členské státy vybídnou poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb a také organizace a sdružení, která je zastupují, aby jednotlivě nebo společně založili jednu nebo více organizací poskytujících mediační služby, které splňují požadavky stanovené v čl. 10 odst. 2, za zvláštním účelem usnadnit mimosoudní řešení sporů s podnikovými uživateli, které vznikají v souvislosti s poskytováním těchto služeb, s přihlédnutím zejména k přeshraničnímu charakteru internetových zprostředkovatelských služeb.

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Členské státy zajistí, aby jejich příslušné orgány veřejné správy zřídily rejstřík nezákonných činů, které byly předmětem soudních příkazů u vnitrostátních soudů, s cílem vytvořit základnu pro osvědčené postupy a informace poskytované orgánům veřejné správy nebo jiným orgánům ostatních členských států.

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Organizace nebo sdružení mají právo odvolat se na odstavec 1, pouze pokud v době podání žaloby splňují všechna tato kritéria:

Organizace nebo sdružení mají právo odvolat se na odstavec 1, pouze pokud v době podání žaloby a po celou dobu řízení i nadále splňují všechna tato kritéria:

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  plní cíle, které jsou ve společném zájmu skupiny podnikových uživatelů nebo uživatelů firemních internetových stránek, které zastupují;

b)  plní cíle, které jsou veřejně deklarovány v jejich stanovách nebo v jiném příslušném dokumentu upravujícím způsob jejich správy a které jsou ve společném zájmu skupiny podnikových uživatelů nebo uživatelů firemních internetových stránek, které zastupují;

Pozměňovací návrh    129

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  jsou neziskové.

c)  jsou neziskové a uvádějí transparentní informace o zdroji svého financování.

Pozměňovací návrh    130

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V členských státech, kde byly takové veřejné subjekty zřízeny, mají tyto veřejné subjekty právo uvedené v odstavci 1, jsou-li pověřeny bránit společné zájmy podnikových uživatelů nebo uživatelů firemních internetových stránek nebo zajišťovat dodržování požadavků stanovených tímto nařízením, v souladu s právem dotčeného členského státu.

Členské státy zřídí nebo jmenují veřejné subjekty pro účely tohoto článku. Tyto veřejné subjekty mají právo uvedené v odstavci 1 a jsou pověřeny bránit společné zájmy podnikových uživatelů nebo uživatelů firemních internetových stránek nebo zajišťovat dodržování požadavků stanovených tímto nařízením, v souladu s právem dotyčného členského státu.

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Právem uvedeným v odstavci 1 nejsou dotčena práva podnikových uživatelů a uživatelů firemních internetových stránek na samostatné podání žaloby u příslušných vnitrostátních soudů v souladu s ustanoveními právních předpisů členského státu, v němž je podaná žaloba, s cílem řešit neplnění příslušných požadavků stanovených v tomto nařízení ze strany poskytovatelů internetových zprostředkovatelských služeb.

3.  Právem uvedeným v odstavci 1 nejsou dotčena práva podnikových uživatelů a uživatelů firemních internetových stránek na samostatné podání žaloby u příslušných vnitrostátních soudů v souladu s ustanoveními právních předpisů členského státu, v němž je podaná žaloba, s cílem řešit neplnění příslušných požadavků stanovených v tomto nařízení ze strany poskytovatelů internetových zprostředkovatelských služeb nebo poskytovatelů internetových vyhledávačů.

Pozměňovací návrh    132

Návrh nařízení

Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 12a

 

Orgán pověřený prosazováním práva

 

1.  Každý členský stát určí subjekt či subjekty odpovědné za přiměřené a účinné vymáhání tohoto nařízení. Orgán odpovědný za účinné vymáhání tohoto nařízení může být totožný s orgánem uvedeným v článku 12.

 

2.  Členské státy stanoví pravidla pro ukládání opatření za porušení ustanovení tohoto nařízení a zajistí jejich uplatňování. Tato opaření jsou účinná, přiměřená a odrazující.

 

3.  Opatření uvedená v odstavci 2 musejí být sdělena Komisi a zveřejněna na jejích internetových stránkách.

Pozměňovací návrh    133

Návrh nařízení

Článek 12 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 12b

 

Monitorování

 

Členské státy pozorně sledují uplatňování tohoto nařízení a stanoví vnitrostátní orgány, které budou po poskytovatelích internetových zprostředkovatelských služeb a internetových vyhledávačů požadovat, aby poskytovali příslušné informace, které jsou nutné ke sledování uplatňování tohoto nařízení orgánem nebo orgány uvedenými v článku 12a a jeho prosazování. Informace získané těmito orgány by měly být na požádání předány Komisi a Středisku EU pro sledování internetových platforem.

Pozměňovací návrh    134

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise podněcuje poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb a organizace a sdružení, která je zastupují, aby vypracovali kodexy chování, jejichž cílem by bylo přispět k náležitému uplatňování tohoto nařízení s přihlédnutím ke zvláštním charakteristickým znakům různých odvětví, v nichž se poskytují internetové zprostředkovatelské služby, a také ke zvláštním charakteristikám mikropodniků a malých a středních podniků.

1.  Komise podněcuje poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb a organizace a sdružení, která je zastupují, společně s podnikovými uživateli, včetně malých a středních podniků a mikropodniků, a s organizacemi, které je zastupují, aby vypracovali kodexy chování, jejichž cílem by bylo přispět k náležitému uplatňování tohoto nařízení s přihlédnutím ke zvláštním charakteristickým znakům různých odvětví, v nichž se poskytují internetové zprostředkovatelské služby, a také ke zvláštním charakteristikám mikropodniků a malých a středních podniků.

Pozměňovací návrh    135

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Pokud internetová zprostředkovatelská služba primárně působí v jediném odvětví, které disponuje odvětvovým kodexem chování, a tento kodex je široce používán, vybídne Komise poskytovatele internetové zprostředkovatelské služby, aby tento odvětvový kodex chování přijal a uplatňoval.

Pozměňovací návrh    136

Návrh nařízení

Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 13a

 

Středisko EU pro sledování ekonomiky internetových platforem

 

Kromě úkolů stanovených v článku 2 rozhodnutí Komise C(2018)2393 plní Středisko EU pro sledování ekonomiky internetových platforem tyto úkoly:

 

a) sleduje a posuzuje uplatňování tohoto nařízení a zejména analyzuje účinky přílohy I na trh s přihlédnutím k judikatuře Unie a soudů členských států a

 

b) v souladu s článkem 14 dává doporučení Evropské komisi, pokud jde o přepracování tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    137

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Do [datum: tři roky po datu vstupu v platnost] a potom každé tři roky Komise vyhodnotí toto nařízení a podá zprávu Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru.

1.  Do [datum: 18 měsíců po datu vstupu v platnost] a potom každé tři roky Komise vyhodnotí toto nařízení a podá zprávu Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru.

Pozměňovací návrh    138

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  První hodnocení tohoto nařízení bude provedeno zejména za účelem posouzení dodržování povinností stanovených v článcích 5, 6, 7 a 8 a jejich dopadu na ekonomiku on-line platforem, a zda mohou být potřebná doplňující pravidla týkající se kromě jiného vymáhání, s cílem zajistit spravedlivé, předvídatelné, udržitelné a důvěryhodné internetové podnikatelské prostředí na jednotném trhu.

2.  První hodnocení tohoto nařízení bude provedeno zejména za účelem:

 

a)  posouzení dodržování povinností stanovených v článcích 3 až 8 a jejich dopadu na ekonomiku on-line platforem;

 

b)  posouzení dopadu veškerých zavedených kodexů chování na zlepšování spravedlnosti a transparentnosti a jejich účinnosti;

 

c)  dalšího zkoumání problémů způsobených závislostí podnikových uživatelů na internetových zprostředkovatelských službách a problémů způsobených nekalými obchodními praktikami ze strany poskytovatelů internetových zprostředkovatelských služeb a dále za účelem zjištění, nakolik jsou tyto praktiky stále rozšířeny;

 

d)  zkoumání, zda konkurence mezi zbožím a službami nabízenými podnikovými uživateli a zbožím a službami nabízenými nebo spravovanými poskytovatelem internetových zprostředkovatelských služeb představuje spravedlivou hospodářskou soutěž a zda poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb v této souvislosti nezneužívají tajné informace;

 

e)  posouzení účinku tohoto nařízení na případnou nerovnováhu ve vztazích mezi poskytovateli operačních systémů a jejich podnikovými uživateli;

 

f)  posouzení, zda je oblast působnosti tohoto nařízení, zejména v souvislosti s definicí „podnikového uživatele“, vyhovující v tom smyslu, že nepodporuje falešnou samostatně výdělečnou činnost;

 

g)  přehodnocení seznamu nekalých obchodních praktik uvedeného v příloze I na základě doporučení Střediska pro sledování ekonomiky internetových platforem poskytnutých v souladu s článkem 13a.

 

V rámci hodnocení se zjistí, zda jsou v zájmu zajištění spravedlivého, udržitelného a důvěryhodného internetového podnikatelského prostředí v rámci vnitřního trhu zapotřebí dodatečná pravidla, včetně pravidel týkajících se prosazování tohoto nařízení. Komise v návaznosti na uvedené hodnocení přijme příslušná opatření, která mohou zahrnovat legislativní návrhy.

Pozměňovací návrh    139

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komise při provádění hodnocení tohoto nařízení zohlední stanoviska a zprávy, které jí předloží expertní skupina pro sledování ekonomiky internetových platforem zřízená v souladu s rozhodnutím Komise C(2018)2393. Přihlédne případně rovněž k obsahu a fungování všech kodexů chování uvedených v článku 13.

4.  Komise při provádění hodnocení tohoto nařízení zohlední stanoviska a zprávy, které jí předloží expertní skupina pro sledování ekonomiky internetových platforem zřízená v souladu s rozhodnutím Komise C(2018)2393 a přihlédne k dalším úkolům střediska pro sledování ekonomiky internetových platforem, které jsou uvedeny v článku 13a.

Pozměňovací návrh    140

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Použije se ode dne [datum: šest měsíců po dni vyhlášení].

2.  Použije se ode dne [datum: devět měsíců po dni vyhlášení].

Pozměňovací návrh    141

Návrh nařízení

Příloha I (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Příloha I

 

Obchodní praktiky považované za nekalé za všech okolností:

 

a)  jednostranné prosazování určitých doložek vůči podnikovým uživatelům s cílem přenést na ně odpovědnost způsobem, který je v rozporu s povinnostmi poskytovatelů internetových zprostředkovatelských služeb stanovenými v článku 12 až 15 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES;

 

b)  navrhování smluvních doložek se zpětnou platností, které podnik poškozují;

 

c)  zachování zákonného práva používat informace podnikového uživatele nad rámec toho, co je uvedeno ve smlouvě, po skončení platnosti smlouvy mezi poskytovatelem internetových zprostředkovatelských služeb a podnikovým uživatelem;

 

d)  zachování jakékoli doložky nebo používání postupu, který podnikovému uživateli příliš komplikuje ukončení vztahu s poskytovatelem internetových zprostředkovatelských služeb nebo který mu brání smlouvu vypovědět;

 

e)  zasahování do obchodního vztahu mezi konkurenčními podnikovými uživateli a spotřebiteli mimo činnost, která byla zahájena v rámci poskytování internetové zprostředkovatelské služby.

  • [1]  Úř. věst. C 440, 6.12.2018, s. 177.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Zpravodajka vítá návrh Komise na podporu spravedlnosti a transparentnosti ekonomiky on-line platforem. Je zjevně zapotřebí jednotného a cíleného souboru povinných pravidel s cílem zajistit v budoucnosti životaschopné podnikatelské prostředí. V dnešním prostředí on-line platforem existuje několik forem kritické nerovnováhy mezi platformami na jedné straně a podnikovými uživateli na straně druhé. Tato nerovnováha v konečném důsledku poškozuje spotřebitele, protože může vést k omezení hospodářské soutěže a v důsledku toho k omezenější nabídce zboží a služeb a také vyšším spotřebitelským cenám.

Zpravodajka uznává čistě horizontální povahu tohoto nařízení, a tedy i přístup, který Komise zaujala. Toto nařízení není odvětvovým nástrojem ani se netýká konkrétního problému, nýbrž řeší problematiku ekonomiky on-line platforem jako celku. Návrh Komise v mnoha ohledech odpovídajícím způsobem řeší nedostatečnou transparentnost mnoha on-line platforem, ale příliš se nezabývá otázkami nedostatečné spravedlnosti v tomtéž prostředí. Zpravodajka považuje za zásadní zabývat se stávajícími nedostatky v oblasti spravedlnosti důkladněji, než je tomu v návrhu Komise, a přijmout za účelem lepšího řešení této záležitosti více opatření.

Návrh Komise se zabývá otázkou prosazování prostřednictvím možností nápravy a mediace. Zpravodajka nicméně vnímá potřebu aktivnějšího zapojení členských států do systémů nápravy a konkrétně navrhuje, aby byly ve všech členských státech zřízeny nebo jmenovány veřejné subjekty s cílem zajistit prosazování ustanovení tohoto nařízení napříč EU.

V neposlední řadě považuje zpravodajka za klíčové vyjasnit, že tímto nařízením není dotčeno vnímání platformy jako zaměstnavatele podle pracovního práva, pokud tak vystupuje vůči svým podnikovým uživatelům. Určení toho, zda je platforma pouze poskytovatelem zprostředkovatelské služby podnikovým uživatelům, nebo spíše zaměstnavatelem, by mělo vždy vycházet ze skutečné povahy ekonomické činnosti on-line platformy, nikoliv z formálních ustanovení o jejím fungování.

Dopad návrhu na spotřebitele

Zpravodajka se domnívá, že stanou-li se z platforem díky dominantnímu postavení strážci informací a budou mít vliv na volbu spotřebitelů a ceny a nebudou-li zaručeny minimální standardy spravedlnosti a transparentnosti, poškodí to blaho spotřebitelů. Nedostatečná transparentnost a právní nejistota v ekonomice on-line platforem, včetně vztahů mezi podniky, může navíc oslabit důvěru spotřebitelů v on-line ekonomiku. Nařízení by proto mělo zlepšit spravedlnost a transparentnost pro podnikové uživatele platforem, ale rovněž zohlednit, že opatření musí zajišťovat přístup spotřebitelů ke konkurenčnímu, spravedlivému a transparentnímu on-line ekosystému. Jedním z konkrétních zjištěných problémů je rozšířené diskriminování podnikových uživatelů v konkurenci s určitými produkty na on-line platformách, které se spotřebitelům zobrazují jako výchozí volba. To platí obzvlášť v situacích, kdy službu nabízí sama on-line platforma, aniž by informovala spotřebitele, že na platformě jsou k dispozici použitelné alternativy. Podle článku 6 by tedy platformy, které nabízejí zboží nebo služby, jež konkurují zboží nebo službám poskytovaným podnikovými uživateli, měly při prvním použití platformy spotřebitelům umožnit vybrat si, které zboží nebo službu chtějí použít jako výchozí volbu. Spotřebitelé by rovněž měli mít možnost si výchozí možnost vůbec nezvolit.

Oblast působnosti návrhu a definice

Zpravodajka do značné míry vítá oblast působnosti a definice Komise stanovené článcích 1 a 2 a má za to, že odpovídají a vyhovují účelu, záměrům a cílům nařízení. V těchto článcích však byly provedeny určité změny s cílem učinit návrh jasnějším. V první řadě bylo za nezbytné považováno začlenění spravedlnosti do předmětu a oblasti působnosti návrhu, a to v návaznosti na název návrhu. Za druhé, návrh zprávy zdůrazňuje, že v některých případech je obtížné rozlišit mezi podnikovými a nepodnikovými uživateli internetových zprostředkovatelských služeb. Toto rozlišování je důležité, protože na podnikové uživatele, kteří nabízejí zboží nebo služby spotřebitelům, by se měly ve vztahu ke spotřebitelům vztahovat přísnější podmínky. Za tímto účelem byl doplněn bod odůvodnění, který má zdůraznit, že v souladu s návrhem Komise o změně směrnice 2011/83/ES v rámci „směrnice o lepším vymáhání a modernizaci právních předpisů EU na ochranu spotřebitele“ (2018/0090 (COD)) by nemělo být na uvážení platformy, jestli bude rozlišovat, zda se jedná o podnikového nebo nepodnikového uživatele.

Zpravodajka se rovněž domnívá, že definice „podmínek“ by měla být upravena tak, aby platila pro všechny případy a smlouvy bez ohledu na to, zda podmínky „jednostranně stanoví poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb“ s cílem zabránit případům možných nepřímých nebo skrytých zneužívajících praktik mocných on-line platforem. Vzhledem k tomu, že některé platformy mají na trhu silné, ba dokonce dominantní postavení, mohla by být vyjednávací síla podnikových uživatelů v mnoha případech nedostačující pro vyjednání spravedlivých smluvních podmínek, a to i tehdy, byly-li podmínky údajně sjednány oboustranně. Zpravodajka má za to, že spravedlnost a transparentnost by měly být zaručeny ve všech smlouvách. Z toho důvodu je zapotřebí pozměňovací návrh, aby se vyjasnilo, že požadavky nařízení by se měly uplatňovat na všechny smlouvy.

Spravedlivé a přiměřené podmínky

Zpravodajka rovněž vítá předběžný návrh znění článku 3, učinila však určité změny v zájmu doplnění návrhu Komise. Zpravodajka má za to, že kromě požadavků na transparentnost je nezbytný další požadavek, a to aby podmínky byly „spravedlivé a přiměřené“. Zpravodajka navrhuje, že podmínky by neměly být považovány za spravedlivé a přiměřené, pokud se podstatně odchylují od řádného obchodního chování v oblasti ekonomické činnosti, v níž platforma funguje, nebo jsou v rozporu s jednáním v dobré víře a spravedlivým jednáním. Zavedení tohoto požadavku představuje významný krok směrem k boji se zneužívajícími praktikami v ekonomice on-line platforem.

Pomocné zboží a služby

Zavádí se nový článek a příslušná definice týkající se „pomocného zboží a služeb“, jimiž se rozumí zboží a služby nabízené spotřebiteli navíc k primárnímu zboží nebo službě a jako doplněk k nim podnikovým uživatelem prostřednictvím platformy. Záměrem je zajistit, aby pokaždé, když jsou zboží a služby nabízeny spotřebitelům prostřednictvím platforem, měly tyto platformy povinnost ve svých podmínkách jasně a viditelně pro spotřebitele uvést popis služeb, kdo je poskytuje a za jakých podmínek. To by platilo bez ohledu na to, zda platforma toto pomocné zboží a služby nabízí sama nebo prostřednictvím třetí strany.

Větší transparentnost dalších kanálů

Aby se zajistilo, že podnikovým uživatelům bude dostatečně jasné, kde a komu se jejich zboží nebo služby nabízejí, má zpravodajka za to, že by platformy měly zajistit transparentnost vůči svým podnikovým uživatelům, pokud jde o jakékoliv dodatečné kanály nebo přidružené programy, které tato internetová zprostředkovatelská služba využívá k nabízení dotčeného zboží nebo služeb. Podnikoví uživatelé by ze zásady měli mít právo vědět, kde a za jakých podmínek budou jejich jméno a značka používány.

Větší transparentnost parametrů určujících pořadí

Zpravodajka rovněž vítá navrhované znění článku 5 jako vyvážený výchozí bod. Mělo by však také být zajištěno, obdobně jako stanoví požadavek uvedený v článku 3, že informace týkající se pořadí jsou rovněž poskytovány jasně a jednoznačně. Zpravodajka má dále za to, že parametry určující pořadí by se měly na podnikové uživatele uplatňovat nediskriminačním způsobem, tedy že s podnikovými uživateli, kteří jsou ve stejném postavení, by mělo být v pořadí zacházeno stejně. Zpravodajka se rovněž domnívá, že pro zajištění důvěry v ekonomiku on-line platforem je transparentnost vůči podnikovým uživatelům pouze jednou stranou mince. Spotřebitelé by také měli mít možnost přístupu k informacím o parametrech ovlivňujících pořadí internetových zprostředkovatelských služeb. V právu Unie by tedy měla být stanovena zákonná povinnost zajistit, aby byly informace poskytovány i spotřebitelům. Zpravodajka je toho názoru, že zatímco informace poskytované spotřebitelům musí být jasné a srozumitelné a musí odpovídat potřebám spotřebitelů, obě strany, které nabízejí zboží nebo službu a které ji vyhledávají, by měly mít podobné informace, aby mohly o vyhledávání činit díky transparentnosti informovaná rozhodnutí.

Přístup k údajům

Zpravodajka se domnívá, že platformy by neměly třetím stranám pro obchodní účely sdělovat žádné údaje vzniklé při transakcích podnikového uživatele bez souhlasu tohoto podnikového uživatele. Zpravodajka uvádí pozměňovací návrh pro řešení situací, kdy by platformy mohly zneužívat údaje vzniklé při transakcích jejich podnikových uživatelů, což by mohlo vést k nespravedlivému konkurenčnímu postavení. Zpravodajka chce rovněž upřesnit, že tímto nařízením není ovlivněno ani dotčeno uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Mediace

Vzhledem k tomu, že platformy by měly vždy mít povinnost určit mediátory, s nimiž jsou ochotny spolupracovat, a měly by mít povinnost se mediace zúčastnit v dobré víře, měla by být povinnost mediace stanovena tak, aby zabránila zneužívání mediačního systému podnikovými uživateli. Podnikoví uživatelé jako takoví by rovněž měli mít povinnost se mediace zúčastnit v dobré víře. Toto nařízení by se navíc mělo zabývat otázkou možného zneužívání mediační povinnosti opakovanými nebo nepodloženými případy předkládanými podnikovým uživatelem. Platformy by tudíž v určitých jasně definovaných výjimečných případech neměly být povinny se mediace s podnikovým uživatelem zúčastnit.

Sledování platforem a přezkum nařízení

Zpravodajka vítá, že Evropská komise zřídila expertní skupinu pro sledování ekonomiky platforem, avšak má za to, že vzhledem k významu této skupiny při monitorování vývoje ekonomiky on-line platforem a uplatňování tohoto nařízení by měla být tímto nařízením zřízena jako orgán spíše než jako skupina odborníků ustavená rozhodnutím Komise, jako je tomu u některých dalších podobných skupin či orgánů podle jiných právních předpisů.

Zpravodajka si dále přeje uvést, že nařízení bude doplněno o další a více preskriptivní právní předpisy, pokud se ukáže, že ustanovení tohoto nařízení ohledně transparentnosti nejsou pro řešení budoucích nerovnováh a nekalých obchodních praktik dostačující. V důsledku rychlého rozvoje trhu v této oblasti může vzniknout potřeba takovýchto kroků, zejména při řešení odvětvových problémů.

STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti (26.11.2018)

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb
(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

Zpravodaj: Francis Zammit Dimech

(*) Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh nařízení o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb (nařízení „P2B“) byl vypracován jako přímý důsledek výzev Parlamentu obsažených v jeho usnesení ze dne 15. června 2017 o on-line platformách a jednotném digitálním trhu[1].

Výbor pro právní záležitosti ve svém stanovisku k této zprávě požadoval vhodný a přiměřený regulační rámec, jímž by se zaručila odpovědnost, spravedlnost, důvěra a transparentnost procesů v rámci platforem, aby se zabránilo diskriminaci a svévolnosti vůči obchodním partnerům, mimo jiné v oblasti přístupu ke službám, přiměřených a spravedlivých odkazů, výsledků vyhledávání nebo fungování příslušných rozhraní pro programování aplikací na základě interoperability a dodržování právních předpisů platných pro platformy.

Zpravodaj vítá návrh nařízení P2B jako první snahu jakéhokoli normotvůrce regulovat tuto oblast a navrhuje lepší vyváženost tohoto nástroje v určitých ohledech.

Pokud jde o transparentnost pořadí, zpravodaj se domnívá, že je třeba nalézt rovnováhu s pravidly hospodářské soutěže. Platformy by proto měly být povinny zveřejňovat zásady, na nichž jsou založeny parametry určující pořadí, ale ne samotné algoritmy, které by měly být považovány za obchodní tajemství.

Obdobně je velmi důležité rozlišovat mezi transakcí a zahájením transakce. Jednoduché vyhledávání produktu nebo služby na vyhledávači by nemělo být považováno za zahájení transakce, nýbrž pouze za žádost o informace, která by mohla vést k zahájení transakce.

I když zpravodaj vítá požadavek, aby internetové zprostředkovatelské služby přijaly nápravná opatření tím, že zřídí interní mechanismy odškodnění, mediace by neměla být krokem, který je povinný před tím, než podnikový uživatel může využít soudní řízení.

Zpravodaj se domnívá, že tento cílený nástroj je vítaným prvním krokem k regulaci v této oblasti, ale je třeba mít na paměti, že v budoucnu bude třeba regulovat mnoho dalších aspektů. Je proto důležité stanovit důkladný postup přezkumu již v tomto nástroji.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Internetové zprostředkovatelské služby jsou klíčovým faktorem podnikání, obchodu a inovací, které zlepšují také podmínky pro spotřebitele a čím dál tím víc je používají soukromé i veřejné sektory. Poskytují přístup k novým trhům a obchodní příležitosti umožňující podnikům využít výhody vnitřního trhu. Spotřebitelům v Unii umožňují rovněž využít tyto výhody především rozšířením jejich výběru zboží a služeb nabízených on-line.

(1)  Internetové zprostředkovatelské služby jsou klíčovým faktorem digitálního obchodu, a zvláště pak podnikání, obchodu a inovací, které zlepšují také podmínky pro spotřebitele a čím dál tím víc je používají soukromé i veřejné sektory. Poskytují přístup k novým trhům a obchodní příležitosti umožňující podnikům využít výhody vnitřního trhu. Spotřebitelům v Unii umožňují rovněž využít tyto výhody především rozšířením jejich výběru zboží a služeb a nabídkou konkurenčních cen on-line.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Internetové zprostředkovatelské služby mohou být rozhodující pro obchodní úspěch podniků, které je používají s cílem dostat se ke spotřebitelům. Rostoucí zprostředkování transakcí prostřednictvím internetových zprostředkovatelských služeb podporovaných silnými nepřímými síťovými účinky založenými na datech vede k vyšší závislosti takových podnikových uživatelů, včetně mikropodniků a malých a středních podniků, na těchto službách, aby se dostaly ke spotřebitelům. Vzhledem k této zvyšující se závislosti mají poskytovatelé uvedených služeb často lepší vyjednávací pozici, která jim umožňuje účinně postupovat jednostranně takovým způsobem, jenž nemusí být poctivý, a může být škodlivý pro oprávněné zájmy jejich podnikových uživatelů a nepřímo také spotřebitelů v Unii.

(2)  Internetové zprostředkovatelské služby mohou být rozhodující pro obchodní úspěch podniků, které je používají s cílem dostat se ke spotřebitelům. Rostoucí zprostředkování transakcí prostřednictvím internetových zprostředkovatelských služeb podporovaných silnými nepřímými síťovými účinky založenými na datech vede k vyšší závislosti takových podnikových uživatelů, včetně mikropodniků a malých a středních podniků, na těchto službách, aby se dostaly ke spotřebitelům. Vzhledem k této zvyšující se závislosti mají poskytovatelé uvedených služeb často lepší vyjednávací pozici, která jim umožňuje účinně postupovat jednostranně takovým způsobem, jenž nemusí být poctivý, a může být škodlivý pro oprávněné zájmy jejich podnikových uživatelů a nepřímo také spotřebitelů v Unii. Je proto nutné zamezit tomu, aby internetové zprostředkovatelské služby získaly dominantní postavení na trhu a využíváním síťových účinků narušovaly hospodářskou soutěž. Mělo by se zamezit rovněž tomu, aby platformy zařazováním svých pracovníků do kategorie nezávislých smluvních dodavatelů obcházely povinnosti vyplývající z pracovního práva.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Internetové zprostředkovatelské služby a internetové vyhledávače, jakož i obchodní transakce usnadněné těmito službami, mají opravdový přeshraniční potenciál a jsou mimořádně důležité pro náležité fungování vnitřního trhu Unie v současném hospodářství. Potenciálně nekalé a škodlivé obchodní praktiky některých poskytovatelů těchto služeb ve vztahu k podnikovým uživatelům a uživatelům firemních internetových stránek brzdí plné využití tohoto potenciálu a negativně ovlivňuje náležité fungování vnitřního trhu. Kromě toho plné využití tohoto potenciálu brzdí a náležité fungování vnitřního trhu nepříznivě ovlivňují rozdílné právní předpisy některých členských států, které se s různou mírou efektivnosti uvedené služby regulují, a další členské státy přijetí takových právních předpisů rovněž zvažují.

(5)  Internetové zprostředkovatelské služby a internetové vyhledávače, jakož i transakce usnadněné těmito službami, mají opravdový přeshraniční potenciál a jsou mimořádně důležité pro náležité fungování vnitřního trhu Unie v současném hospodářství. Potenciálně nekalé a škodlivé obchodní praktiky některých poskytovatelů těchto služeb ve vztahu k podnikovým uživatelům a uživatelům firemních internetových stránek brzdí plné využití tohoto potenciálu a negativně ovlivňuje náležité fungování vnitřního trhu. Kromě toho plné využití tohoto potenciálu brzdí a náležité fungování vnitřního trhu nepříznivě ovlivňují rozdílné právní předpisy některých členských států, které se s různou mírou efektivnosti uvedené služby regulují, a další členské státy přijetí takových právních předpisů rovněž zvažují.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Na úrovni Unie by proto měl být stanoven jednotný a cílený soubor povinných pravidel, aby bylo zajištěno spravedlivé, předvídatelné, udržitelné a důvěryhodné internetové podnikatelské prostředí v rámci vnitřního trhu, a to zejména zabezpečením, že podnikovým uživatelům internetových zprostředkovatelských služeb se poskytne odpovídající transparentnost a také možnosti účinného odškodnění v celé Unii. Tato pravidla by měla stanovit také odpovídající transparentnost, pokud jde o pořadí uživatelů firemních internetových stránek ve výsledcích vyhledávání generovaných internetovými vyhledávači. Tato pravidla by současně měla být taková, aby zajistila důležitý inovační potenciál širší ekonomiky on-line platforem.

(6)  Na úrovni Unie by proto měl být stanoven jednotný a cílený soubor povinných pravidel, aby bylo zajištěno spravedlivé, předvídatelné, udržitelné a důvěryhodné internetové podnikatelské prostředí v rámci vnitřního trhu, a to zejména zabezpečením, že podnikovým uživatelům internetových zprostředkovatelských služeb se poskytne odpovídající transparentnost a také možnosti účinného odškodnění v celé Unii. Tato pravidla by měla stanovit také odpovídající pobídky za účelem podpory spravedlivého a přiměřeného obchodního chování a transparentnosti, zejména pokud jde o pořadí uživatelů firemních internetových stránek ve výsledcích vyhledávání generovaných internetovými vyhledávači, včetně hlasových asistentů. Tato pravidla by současně měla být taková, aby zajistila důležitý inovační potenciál širší ekonomiky on-line platforem a umožnila zdravou hospodářskou soutěž vedoucí k větším možnostem výběru pro spotřebitele.

Odůvodnění

Jednou z charakteristik on-line trhu je rychlé vytváření a zánik podniků kvůli působení platforem, které mohou fungovat jako „strážci“. Taková úloha by měla být co nejvíce omezena na jednoho neutrálního zprostředkovatele, což by prospělo obchodní i spotřebitelské složce trhu.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Jelikož internetové zprostředkovatelské služby a internetové vyhledávače mají zpravidla globální rozměr, mělo by se toto nařízení vztahovat na poskytovatele těchto služeb bez ohledu na to, zda jsou usazeni v členském státě nebo mimo Unii, pokud jsou splněny dvě kumulativní podmínky. Za prvé, podnikoví uživatelé nebo uživatelé firemních internetových stránek by měli být usazeni v Unii. Za druhé, podnikoví uživatelé nebo uživatelé firemních internetových stránek by prostřednictvím poskytování těchto služeb měli nabízet své zboží nebo služby spotřebitelům, kteří se nacházejí v Unii alespoň pro část transakce. Tito spotřebitelé by se měli nacházet v Unii, nemusí však mít bydliště v Unii, ani státní příslušnost některého členského státu. Toto nařízení by se tedy nemělo uplatňovat, když podnikoví uživatelé nebo uživatelé firemních internetových stránek nejsou usazeni v Unii, nebo když jsou usazeni v Unii, ale internetové zprostředkovatelské služby či internetové vyhledávače používají k nabízení zboží nebo služeb výlučně pro spotřebitele, kteří se nacházejí mimo Unii, nebo pro osoby, které nejsou spotřebiteli.

(7)  Jelikož internetové zprostředkovatelské služby a internetové vyhledávače mají zpravidla globální rozměr, mělo by se toto nařízení vztahovat na poskytovatele těchto služeb bez ohledu na to, zda jsou usazeni v členském státě nebo mimo Unii, pokud jsou splněny dvě kumulativní podmínky. Za prvé, podnikoví uživatelé nebo uživatelé firemních internetových stránek by měli být usazeni v Unii. Za druhé, podnikoví uživatelé nebo uživatelé firemních internetových stránek by prostřednictvím poskytování těchto služeb měli nabízet své zboží nebo služby spotřebitelům nebo podnikům, kteří se nacházejí v Unii alespoň pro část transakce. Tito spotřebitelé by se měli nacházet v Unii, nemusí však mít bydliště v Unii, ani státní příslušnost některého členského státu. Toto nařízení by se tedy nemělo uplatňovat, když podnikoví uživatelé nebo uživatelé firemních internetových stránek nejsou usazeni v Unii, nebo když jsou usazeni v Unii, ale internetové zprostředkovatelské služby či internetové vyhledávače používají k nabízení zboží nebo služeb výlučně pro spotřebitele, kteří se nacházejí mimo Unii, nebo výlučně pro osoby, které nejsou spotřebiteli.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Velkou rozmanitost obchodních vztahů mezi podniky a spotřebiteli zprostředkovávají on-line poskytovatelé, kteří poskytují mnohostranné služby založené v podstatě na stejném obchodním modelu budování ekosystému. Aby se podchytily příslušné služby, měly by se internetové zprostředkovatelské služby definovat přesně a technologicky neutrálně. Služby by se měly skládat zejména ze služeb informační společnosti, které se vyznačují tím, že jejich cílem je usnadnit zavedení přímých transakcí mezi podnikovými uživateli a spotřebiteli bez ohledu na to, zda transakce jsou nakonec uzavřeny on-line na internetovém portálu dotčeného poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb nebo podnikového uživatele nebo off-line. Kromě toho by se služby měly poskytovat na základě smluvních vztahů jak mezi poskytovateli a podnikovými uživateli, tak i mezi poskytovateli a spotřebiteli. Tyto smluvní vztahy by se měly považovat za existující, když obě dotčené strany jednoznačně a ověřitelně vyjádří svůj úmysl být vázány, aniž by byla nezbytně potřebná výslovná písemná dohoda.

(8)  Velkou rozmanitost obchodních vztahů mezi podniky a spotřebiteli zprostředkovávají on-line poskytovatelé, kteří poskytují mnohostranné služby založené v podstatě na stejném obchodním modelu budování ekosystému. Aby se podchytily příslušné služby, měly by se internetové zprostředkovatelské služby definovat přesně a technologicky neutrálně. Služby by se měly skládat zejména ze služeb informační společnosti, které se vyznačují tím, že zavádějí transakce mezi podnikovými uživateli a spotřebiteli bez ohledu na to, zda transakce jsou nakonec uzavřeny na internetovém portálu dotčeného poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb nebo podnikového uživatele. Kromě toho by se služby měly poskytovat na základě smluvních vztahů mezi poskytovateli internetových zprostředkovatelských služeb nebo mezi podnikovými uživateli a spotřebiteli, jestliže poskytovatelé jednají vůči spotřebitelům jako zprostředkovatelé. Tyto smluvní vztahy by se měly považovat za existující, když obě dotčené strany jednoznačně a ověřitelně vyjádří svůj úmysl být vázány, aniž by byla nezbytně potřebná výslovná písemná dohoda. Účelem tohoto nařízení je stanovit pravidla poskytování služeb informační společnosti, které kromě výše uvedených požadavků plní funkci „zprostředkování“ na internetovém tržišti. Pouhá přítomnost reklamy na internetové stránce by sama o sobě neměla být považována za důvod toho, aby tato internetová stránka spadala do působnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  V zájmu důslednosti by definice internetového vyhledávače použitá v tomto nařízení měla být uvedena do souladu s definicí použitou ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/114821.

(11)  V zájmu důslednosti by definice internetového vyhledávače použitá v tomto nařízení měla být uvedena do souladu s definicí použitou ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/114821. Objasňuje se však, že tato definice zahrnuje hlasové vyhledávání i internetové vyhledávače, které přímo poskytují informace týkající se požadovaného obsahu. Toto nařízení se nevztahuje na vyhledávací funkce, které přinejmenším svým zamýšleným rozsahem nezahrnují všechny internetové stránky, jako jsou vyhledávací funkce v rámci určité internetové zprostředkovatelské služby nebo funkce tvořící software operačního systému.

__________________

__________________

21 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (Úř. věst. L 194, 19.7.2016, s. 1).

21 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (Úř. věst. L 194, 19.7.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Aby se v případě potřeby účinně chránili podnikoví uživatelé, mělo by se toto nařízení uplatňovat v případě, že podmínky smluvních vztahů, bez ohledu na jejich název nebo formu, nejsou jednotlivě sjednány jejich stranami. Zda podmínky byly individuálně sjednány nebo ne, by se mělo určit na základě celkového posouzení, přičemž skutečnost, že některá jejich ustanovení mohla být jednotlivě sjednána, není sama o sobě rozhodující.

(12)  Aby se v případě potřeby účinně chránili podnikoví uživatelé, mělo by se toto nařízení uplatňovat bez ohledu na to, zda poskytoval internetové zprostředkovatelské služby a podnikový uživatel jsou stranami individuálně sjednané dohody.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  S cílem zajistit, aby obecné podmínky smluvního vztahu umožnily podnikovým uživatelům určit obchodní podmínky pro používání, ukončení a pozastavení internetových zprostředkovatelských služeb a dosáhnout předvídatelnosti jejich obchodního vztahu, měly by se tyto podmínky sepsat ve srozumitelném a jednoznačném znění, které průměrný podnikový uživatel snadno pochopí. Podmínky by se neměly považovat za zpracované ve srozumitelném a jednoznačném znění, jsou-li nejasné, mlhavé, nebo postrádají podrobnosti o důležitých obchodních otázkách, takže podnikovým uživatelům neposkytují přiměřenou míru předvídatelnosti nejdůležitějších aspektů smluvního vztahu.

(13)  S cílem zajistit, aby obecné podmínky smluvního vztahu umožnily podnikovým uživatelům určit obchodní podmínky pro používání, ukončení a pozastavení internetových zprostředkovatelských služeb a dosáhnout předvídatelnosti jejich obchodního vztahu, měly by se tyto podmínky sepsat ve srozumitelném a jednoznačném znění, které průměrný podnikový uživatel snadno pochopí. Podmínky by se neměly považovat za zpracované ve srozumitelném a jednoznačném znění, jsou-li nejasné, mlhavé, postrádají podrobnosti o důležitých obchodních otázkách nebo poskytují dominantní straně nepřiměřenou rozhodovací pravomoc, takže podnikovým uživatelům neposkytují přiměřenou míru předvídatelnosti nejdůležitějších aspektů smluvního vztahu, jako je uvedení důvodů k pozastavení nebo ukončení poskytování služeb podnikovým uživatelům.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Zajištění transparentnosti v obecných podmínkách může být důležité pro podporu udržitelných obchodních vztahů a zamezení nekorektnímu chování na škodu podnikových uživatelů. Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb by měli proto také zabezpečit, aby podmínky byly snadno dostupné ve všech fázích smluvního vztahu, kromě jiného i pro potenciální podnikové uživatele v předsmluvní fázi, a aby jakákoli jejich změna byla oznámena podnikovým uživatelům ve lhůtě stanovené pro oznámení, která je úměrná a přiměřená s ohledem na konkrétní okolnosti, a je nejméně 15denní. Lhůta pro oznámení by se neměla uplatňovat, pokud a do té míry, v jaké ji dotčený podnikový uživatel jednoznačně odmítne, nebo pokud a do té míry, v jaké potřeba neprodleně provést změnu vyplývá z právního závazku, který má za povinnost plnit poskytovatel služeb podle práva Unie nebo vnitrostátního práva.

(14)  Zajištění transparentnosti v obecných podmínkách může být důležité pro podporu udržitelných obchodních vztahů a zamezení nekorektnímu chování na škodu podnikových uživatelů. Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb by měli proto také zabezpečit, aby podmínky byly snadno dostupné ve všech fázích smluvního vztahu, kromě jiného i pro potenciální podnikové uživatele v předsmluvní fázi, a aby jakákoli jejich změna byla oznámena podnikovým uživatelům ve lhůtě stanovené pro oznámení, která je úměrná a přiměřená s ohledem na konkrétní okolnosti, a je nejméně 15denní. Výjimečně a s výhradou jasných podmínek by se lhůta pro oznámení neměla uplatňovat, pokud a do té míry, v jaké ji dotčený podnikový uživatel jednoznačně odmítne, nebo pokud a do té míry, v jaké potřeba neprodleně provést změnu vyplývá z právního závazku, který má za povinnost plnit poskytovatel služeb podle práva Unie nebo vnitrostátního práva.

Odůvodnění

Ačkoli je zapotřebí určitá pružnost při zacházení s obchodními postupy, které by mohly poškodit spotřebitele, prvním krokem k předcházení takovým postupům jsou jasně vymezené povinnosti a opatření.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Aby se v případě potřeby účinně chránili podnikoví uživatelé, mělo by se toto nařízení uplatňovat v případě, že podmínky smluvních vztahů, bez ohledu na jejich název nebo formu, nejsou jednotlivě sjednány jejich stranami. Zda podmínky byly individuálně sjednány nebo ne, by se mělo určit na základě celkového posouzení, přičemž skutečnost, že některá jejich ustanovení mohla být jednotlivě sjednána, není sama o sobě rozhodující.

(12)  Aby se v případě potřeby účinně chránili podnikoví uživatelé, mělo by se toto nařízení uplatňovat bez ohledu na to, zda poskytoval internetové zprostředkovatelské služby a podnikový uživatel jsou stranami individuálně sjednané dohody.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a)  Poskytovatelé zprostředkovatelských služeb mohou změnit své smluvní podmínky v reakci na praktiky, které mohou způsobit okamžitou újmu spotřebitelům. Takové škodlivé praktiky mohou zahrnovat podvody, nevyžádanou elektronickou poštu, bezpečnostní problémy, phishing, zneužití údajů o spotřebitelích či jejich finanční situace atd. Vzhledem k rozmanitosti zprostředkovatelů a obsahu, který jejich prostřednictvím podnikoví uživatelé šíří, nemusí být vždy takové škodlivé praktiky uvedeny v konkrétních podmínkách stanovených poskytovatelem zprostředkovatelských služeb. V takových případech jsou poskytovatelé zprostředkovatelských služeb osvobozeni od oznamovací lhůty v délce 10 dnů pro uplatnění nových podmínek.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  V zájmu ochrany podnikových uživatelů by příslušný soud měl mít možnost stanovit, že podmínky, které nesplňují právní požadavky, nejsou pro dotčeného podnikového uživatele závazné, a to s účinky ex nunc. Každé takové zjištění soudu by se však mělo týkat pouze konkrétních ustanovení podmínek, která nesplňují právní požadavky. Zbývající ustanovení by měla zůstat platná a vykonatelná, pokud je lze oddělit od ustanovení, která nejsou v souladu s požadavky. Náhlé změny existujících podmínek mohou značně narušit operace podnikových uživatelů. S cílem omezit takové negativní účinky na podnikové uživatele a odradit od takového chování, změny provedené v rozporu s povinností stanovit pevnou lhůtu pro oznámení by byly proto neplatné, tj. mělo by se za to, že nikdy neexistovaly, s účinky erga omnes a ex tunc.

(15)  V zájmu ochrany podnikových uživatelů by příslušný soud měl mít možnost stanovit, že podmínky, které nesplňují právní požadavky, nejsou pro dotčeného podnikového uživatele závazné, a to s účinky ex nunc. Každé takové zjištění soudu by se však mělo týkat pouze konkrétních ustanovení podmínek, která nesplňují právní požadavky. Zbývající ustanovení by měla zůstat platná a vykonatelná, pokud je lze oddělit od ustanovení, která nejsou v souladu s požadavky. Náhlé změny existujících podmínek mohou značně narušit operace podnikových uživatelů. S cílem omezit takové negativní účinky na podnikové uživatele a odradit od takového chování, by proto měly změny provedené v rozporu s povinností stanovit pevnou lhůtu pro oznámení vstoupit v platnost až po uplynutí lhůty pro oznámení a poskytovatelé, kteří lhůtu nedodrží, by měli nést odpovědnost za škody.

Odůvodnění

Obvyklá sankce za nedodržení lhůty pro oznámení je pozastavení lhůty až do splnění zákonných požadavků. Zrušení platnosti změn v podmínkách z důvodu nedodržení lhůt není opatřením, které zohledňuje přínosy změn, a proto se zdá být nepřiměřené.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb může mít oprávněné důvody rozhodnout, že plně nebo částečně pozastaví nebo ukončí poskytování svých služeb pro daného podnikového uživatele, kromě jiného i vyřazením jednotlivého zboží nebo služeb daného podnikového uživatele nebo účinným odstraněním výsledků vyhledávání. Avšak vzhledem k tomu, že taková rozhodnutí mohou značně ovlivnit zájmy dotčených podnikových uživatelů, měli by být náležitě informováni o jejich důvodech. Odůvodnění by mělo podnikovým uživatelům umožnit, aby zjistili, zda existuje prostor pro vznesení námitek proti rozhodnutí, čímž se zvýší možnosti podnikových uživatelů usilovat v případě potřeby o účinné odškodnění. Kromě toho by požadování odůvodnění mělo pomoci zamezit neúmyslnému odstranění internetového obsahu poskytovaného podnikovými uživateli, který poskytovatel nesprávně považuje za nezákonný obsah, nebo takové odstranění napravit, v souladu s doporučením Komise (EU) 2018/33422. Odůvodnění by mělo určit objektivní příčinu nebo příčiny pro rozhodnutí na základě důvodů, které poskytovatel stanovil předem ve svých podmínkách, a přiměřeně se odvolávat na příslušné zvláštní okolnosti, které k rozhodnutí vedly.

(16)  Poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb může mít oprávněné důvody rozhodnout, že uplatní omezení nebo sankce na podnikové uživatele, plně nebo částečně pozastaví nebo ukončí poskytování svých služeb pro daného podnikového uživatele, kromě jiného i vyřazením jednotlivého zboží nebo služeb daného podnikového uživatele nebo účinným odstraněním výsledků vyhledávání. To by mohlo zahrnovat porušení smluvních podmínek i porušení ze strany podnikových uživatelů, které by mohlo být škodlivé pro spotřebitele nebo platformy (například mimo jiné: bezpečnostní problémy, podvody, phishing, nezákonný a škodlivý obsah). Vzhledem k tomu, že taková rozhodnutí mohou značně ovlivnit zájmy dotčených podnikových uživatelů, stejně jako uplatňování základních práv podnikových uživatelů, jako je svoboda podnikání a svoboda projevu, měli by být náležitě informováni o jejich důvodech. Odůvodnění by mělo podnikovým uživatelům umožnit, aby zjistili, zda existuje prostor pro vznesení námitek proti rozhodnutí, čímž se zvýší možnosti podnikových uživatelů usilovat v případě potřeby o účinné odškodnění. Kromě toho by požadování odůvodnění mělo pomoci zamezit neúmyslnému odstranění internetového obsahu poskytovaného podnikovými uživateli, který poskytovatel nesprávně považuje za nezákonný obsah, nebo takové odstranění napravit, v souladu s doporučením Komise (EU) 2018/33422. V některých případech vychází rozhodnutí poskytovatele internetové zprostředkovatelské služby z oznámení třetích stran. Tato oznámení mohou být zneužita dalšími účastníky hospodářské soutěže. Komise ve svém doporučení (EU) č. 2018/334 požaduje, aby tato oznámení byla dostatečně přesná a řádně odůvodněná, aby přijímajícímu poskytovateli hostingových služeb umožnila rozhodnout ohledně obsahu, který je předmětem oznámení, informovaně a s náležitou péčí. Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb by proto v případě, že o pozastavení nebo ukončení poskytování svých služeb rozhodují na základě oznámení třetí strany, měli být povinni předávat obsah oznámení podnikovému uživateli, aby podnikový uživatel mohl zjevně neopodstatněná oznámení snadno vyvrátit. Odůvodnění by mělo určit objektivní příčinu nebo příčiny pro rozhodnutí na základě důvodů, které poskytovatel stanovil předem ve svých podmínkách, a přiměřeně se odvolávat na příslušné zvláštní okolnosti, které k rozhodnutí vedly. Je-li to možné, měl by být zaveden přiměřený a odstupňovaný systém zahrnující oznámení učiněné v dostatečném předstihu před přijetím opatření, která vedou k zamezení přístupu podniku k zákazníkům.

_________________

_________________

22 Doporučení Komise (EU) 2018/334 ze dne 1. března 2018 o opatřeních pro efektivní boj proti nezákonnému obsahu online (Úř. věst. L 63, 6.3.2018, s. 50).

22 Doporučení Komise (EU) 2018/334 ze dne 1. března 2018 o opatřeních pro efektivní boj proti nezákonnému obsahu online (Úř. věst. L 63, 6.3.2018, s. 50).

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a)  Jelikož poskytovatelé zprostředkovatelských služeb často pracují s dalšími distribučními kanály nebo přidruženými programy, měla by být v tomto ohledu zajištěna transparentnost vůči podnikovým uživatelům. Všichni podnikoví uživatelé by měli mít právo provádět úpravy na kanálech, kde se obchoduje s jejich nabídkami.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Pořadí zboží a služeb určované poskytovateli internetových zprostředkovatelských služeb má významný vliv na výběr spotřebitelů, a tedy na obchodní úspěch podnikových uživatelů, kteří nabízejí takové zboží a služby spotřebitelům. Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb by měli proto předem uvést hlavní parametry, které určují pořadí, aby se zlepšila předvídatelnost pro podnikové uživatele, aby se jim umožnilo lépe pochopit fungování mechanismu určování pořadí a aby mohli porovnat postupy různých poskytovatelů v určování pořadí. Pojem hlavní parametr by se měl chápat jako vztahující se na jakákoli obecná kritéria, procesy, zvláštní signály začleněné do algoritmů nebo jiné úpravy či mechanismy degradace používané v souvislosti s pořadím. Popis hlavních parametrů určujících pořadí by měl zahrnovat také vysvětlení jakékoli možnosti podnikových uživatelů aktivně ovlivnit pořadí za peněžitou náhradu a také její relativní účinky. Tento popis by měl zajistit, aby podnikoví uživatelé náležitě pochopili, jak mechanismus určování pořadí zohledňuje charakteristiky skutečného zboží nebo služeb, které nabízí podnikový uživatel, a důležitost zvláštních internetových zprostředkovatelských služeb pro spotřebitele.

(17)  Pořadí zboží a služeb určované poskytovateli internetových zprostředkovatelských služeb má významný vliv z hlediska konkurenceschopnosti na digitálním trhu a na výběr spotřebitelů, a tedy na obchodní úspěch podnikových uživatelů, kteří nabízejí takové zboží a služby spotřebitelům. Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb by měli proto předem uvést hlavní parametry, které určují pořadí, aby se zlepšila předvídatelnost pro podnikové uživatele, aby se jim umožnilo lépe pochopit fungování mechanismu určování pořadí a aby mohli porovnat postupy různých poskytovatelů v určování pořadí. Pojem hlavní parametr by se měl chápat jako vztahující se na jakákoli obecná kritéria. Popis hlavních parametrů určujících pořadí by měl zahrnovat také vysvětlení jakékoli možnosti podnikových uživatelů aktivně ovlivnit pořadí za peněžitou náhradu a také její relativní účinky. Tento popis by měl zajistit, aby podnikoví uživatelé náležitě pochopili, jak mechanismus určování pořadí zohledňuje charakteristiky skutečného zboží nebo služeb, které nabízí podnikový uživatel, a důležitost zvláštních internetových zprostředkovatelských služeb pro spotřebitele.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Podobně pořadí internetových stránek určované poskytovateli internetových vyhledávačů, zejména těch internetových stránek, jejichž prostřednictvím podniky nabízejí své zboží a služby spotřebitelům, mají významný dopad na výběr spotřebitelů a obchodní úspěch uživatelů firemních internetových stránek. Poskytovatelé internetových vyhledávačů by měli proto poskytnout popis hlavních parametrů, které určují pořadí všech indexovaných internetových stránek, včetně indexovaných stránek uživatelů firemních internetových stránek a také jiných internetových stránek. Kromě charakteristik zboží a služeb a jejich důležitosti pro spotřebitele by tento popis v případě internetových vyhledávačů měl uživatelům firemních internetových stránek rovněž umožnit náležitě pochopit, zda, a pokud ano, v jakém rozsahu jsou zohledněny jisté prvky koncepce použité internetové stránky, například jejich optimalizace pro zobrazení na mobilních telekomunikačních zařízeních. Pokud neexistuje smluvní vztah mezi poskytovateli internetových vyhledávačů a uživateli firemních internetových stránek, tento popis by měl být dostupný pro veřejnost na zjevném a snadno přístupném místě na příslušném internetovém vyhledávači. Aby se zajistila předvídatelnost pro uživatele firemních internetových stránek, popis by se měl průběžně aktualizovat, včetně možnosti, aby se změny hlavních parametrů daly snadno zjistit. I když se od poskytovatelů za žádných okolností nevyžaduje, aby zveřejnili jakákoli obchodní tajemství vymezená ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/94323, když plní tento požadavek na zveřejnění hlavních parametrů určování pořadí, daný popis by měl přinejmenším vycházet ze skutečných údajů o důležitosti používaných parametrů určování pořadí.

(18)  Podobně pořadí internetových stránek určované poskytovateli internetových vyhledávačů, zejména těch internetových stránek, jejichž prostřednictvím podniky nabízejí své zboží a služby spotřebitelům, mají významný dopad na výběr spotřebitelů a obchodní úspěch uživatelů firemních internetových stránek. Poskytovatelé internetových vyhledávačů by měli proto poskytnout popis hlavních parametrů, které určují pořadí všech indexovaných internetových stránek, včetně indexovaných stránek uživatelů firemních internetových stránek a také jiných internetových stránek. Kromě charakteristik zboží a služeb a jejich důležitosti pro spotřebitele by tento popis v případě internetových vyhledávačů měl uživatelům firemních internetových stránek rovněž umožnit náležitě pochopit, zda, a pokud ano, v jakém rozsahu jsou zohledněny jisté prvky koncepce použité internetové stránky, například jejich optimalizace pro zobrazení na mobilních telekomunikačních zařízeních. Pokud neexistuje smluvní vztah mezi poskytovateli internetových vyhledávačů a uživateli firemních internetových stránek, tento popis by měl být dostupný pro veřejnost na zjevném a snadno přístupném místě na příslušném internetovém vyhledávači. Aby se zajistila předvídatelnost pro uživatele firemních internetových stránek, popis by se měl průběžně aktualizovat, včetně možnosti, aby se změny hlavních parametrů daly snadno zjistit. Požadavkem na zveřejnění parametrů při současném zohlednění ustanovení o zákonném nabytí, užívání a zpřístupnění by neměla být dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/94323, když plní tento požadavek na zveřejnění hlavních parametrů určování pořadí, daný popis by měl přinejmenším vycházet ze skutečných údajů o důležitosti používaných parametrů určování pořadí. Aby se předešlo veškerým pochybnostem, výslovně se stanoví, že povinnost internetových vyhledávačů poskytovat aktuálně platný popis hlavních parametrů určujících pořadí nezakládá požadavek, aby internetové vyhledávače zveřejňovaly jakákoli obchodní tajemství, jak jsou definována v čl. 2 odst. 1 směrnice (EU) 2016/943.

_________________

_________________

23 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním (Úř. věst. L 157, 15.6.2016, s. 1).

23 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním (Úř. věst. L 157, 15.6.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Pokud poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb nabízí sám určité zboží nebo služby spotřebitelům prostřednictvím vlastních internetových zprostředkovatelských služeb, nebo tak činí prostřednictvím podnikového uživatele, jehož ovládá, může soutěžit přímo s jinými podnikovými uživateli svých internetových zprostředkovatelských služeb, které poskytovatel neovládá. Zejména v takových situacích je důležité, aby poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb jednal transparentně a aby, ať už prostřednictvím právních, obchodních nebo technických prostředků, poskytl popis každého rozdílného zacházení, které by mohl uplatnit v souvislosti se zbožím nebo službami, jež nabízí sám, ve srovnání se zbožím a službami nabízenými podnikovými uživateli. S cílem zajistit proporcionalitu by se tato povinnost měla vztahovat spíše na úroveň celkových internetových zprostředkovatelských služeb než na úroveň jednotlivého zboží nebo služeb nabízených prostřednictvím těchto služeb.

(19)  Pokud poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb nabízí sám určité zboží nebo služby spotřebitelům prostřednictvím vlastních internetových zprostředkovatelských služeb, nebo tak činí prostřednictvím podnikového uživatele, jehož ovládá, může soutěžit přímo s jinými podnikovými uživateli svých internetových zprostředkovatelských služeb, které poskytovatel neovládá. Zejména v takových situacích je důležité, aby poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb jednal transparentně a aby, ať už prostřednictvím právních, obchodních nebo technických prostředků, jako je výchozí nastavení, poskytl popis každého rozdílného zacházení, které by mohl uplatnit v souvislosti se zbožím nebo službami, jež nabízí sám, ve srovnání se zbožím a službami nabízenými podnikovými uživateli. S cílem zajistit proporcionalitu by se tato povinnost měla vztahovat spíše na úroveň celkových internetových zprostředkovatelských služeb než na úroveň jednotlivého zboží nebo služeb nabízených prostřednictvím těchto služeb. Spotřebitelé se navíc často spoléhají na standardně konfigurované služby, aniž by byli obeznámeni s konkurenčním zbožím či službami, a mohou čelit technickým nebo ekonomickým překážkám, pokud si chtějí zvolit konkurenční službu. Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb by proto měli mít standardně možnost poskytovat jakékoliv zboží nebo službu pod svou přímou nebo nepřímou kontrolou, aniž by nejprve museli spotřebitelům dát možnost vybírat si z různých dostupných konkurenčních možností při prvním použití internetové zprostředkovatelské služby. Spotřebitelé by neměli být nuceni volit si výchozí možnost. Zboží nebo služby poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb by měly být považovány za konkurenci pro jeho podnikové uživatele, pokud lze zboží nebo službu považovat za spotřebitelem zaměnitelné či nahraditelné při použití internetové zprostředkovatelské služby.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a)  Je rovněž důležité, aby poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb nepoužívali nekalé obchodní praktiky (včetně obchodního chování nebo začlenění nespravedlivých smluvních podmínek), které významným způsobem narušují hospodářskou soutěž nebo spotřebitelský výběr. Při posuzování otázky, zde je určitá obchodní praktika nekalá, je třeba vzít v úvahu relativní vyjednávací sílu internetového prostředníka a podnikového uživatele, jakož i veškeré další významné faktory.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19b)  Pro účely tohoto nařízení konkuruje služba poskytovatele službám jeho dalších podnikových uživatelů, pokud ji spotřebitelé internetové zprostředkovatelské služby považují za vzájemně zaměnitelnou nebo nahraditelnou, a to i z důvodu charakteristik, cen nebo zamýšleného použití služeb.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19c)  V některých případech vzniká v důsledku nepoměru vyjednávací síly poskytovatelů internetových zprostředkovatelských služeb a jiných podnikových uživatelů značná nerovnováha, pokud jde o práva a povinnosti stran předmětné smlouvy, což poškozuje podnikové uživatele. V takových případech by měl poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb s podnikovým uživatelem zacházet spravedlivě, aby významně neomezoval schopnost a svobodu podnikových uživatelů podnikat. Vzhledem k tomu, že situace, kdy poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb konkuruje jiným podnikovým uživatelům, bude s největší pravděpodobností ke škodě spotřebitelům, kteří mohou mít v jejím důsledku menší výběr, vyšší náklady a zamezený přístup k důležitým informacím, je nezbytné, aby povinnost spravedlivého zacházení zahrnovala i zajištění toho, aby spotřebitelé, kteří využívají služeb prostřednictvím internetové zprostředkovatelské služby, měli právo a možnost vybírat si a používat služby, které si sami zvolí, aniž by to pro ně představovalo nepřiměřenou zátěž jako v případě, kdy poskytovatel nedbá výchozího nastavení uživatelů nebo jejich nastavení změní. Požadavek spravedlivého zacházení nesplňuje poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb také v případě, že konkurenčním podnikovým uživatelům neposkytuje všechny informace, které potřebují k dosažení téže úrovně a kvality interoperability jako daná internetová zprostředkovatelská služba a veškerých pomocných služeb, které má poskytovatel k dispozici, a v případě, že uplatňuje praktiky, jimiž své nabídky přímo nebo nepřímo technicky nebo ekonomicky zvýhodňuje, což konkurenčním podnikovým uživatelům upírá. Z požadavku spravedlivého zacházení vyplývá rovněž to, že poskytovatel nezasahuje do obchodních vztahů mezi konkurenčními podnikovými uživateli a spotřebiteli jejich služeb, a to ani tak, že by zastavoval nebo jinak omezoval tok informací a komunikaci mezi nimi, včetně reklamy a nabízení služeb.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19d)  Některé praktiky lze považovat za nespravedlivé za všech okolností. Středisko pro sledování ekonomiky internetových platforem by mělo tento seznam postupů průběžně přezkoumávat a doporučovat Komisi aktualizace. S postupujícím vývojem trhu internetových zprostředkovatelských služeb by Komise měla vydat pokyny uvádějící postupy, které by mohly zahrnovat nekalé praktiky, a okolnosti, za jakých mohou být uvedené postupy považovány za nekalé.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Způsobilost dostat se k údajům, včetně osobních údajů, a používat je může významně podpořit vytváření hodnoty v ekonomice on-line platforem. Je proto důležité, aby poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb poskytli podnikovým uživatelům jasný popis rozsahu, povahy a podmínek jejich přístupu k určitým kategoriím údajů a jejich používání. Popis by měl být přiměřený a mohl by odkazovat spíše na obecné podmínky přístupu než vyčerpávající výčet skutečných údajů nebo kategorií údajů, aby se podnikovým uživatelům umožnilo pochopit, zda mohou údaje použít s cílem zvýšit vytváření hodnoty, kromě jiného i případným zachováním datových služeb třetích stran. Zpracování osobních údajů by mělo být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.24

(20)  Způsobilost dostat se k údajům, včetně osobních údajů, a používat je může významně podpořit vytváření hodnoty v ekonomice on-line platforem. Je proto důležité, aby poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb poskytli podnikovým uživatelům jasný popis rozsahu, povahy a podmínek jejich přístupu k určitým kategoriím údajů a jejich používání. Popis by měl být přiměřený a mohl by odkazovat spíše na obecné podmínky přístupu než vyčerpávající výčet skutečných údajů nebo kategorií údajů, aby se podnikovým uživatelům umožnilo pochopit, zda mohou údaje použít s cílem zvýšit vytváření hodnoty, kromě jiného i případným zachováním datových služeb třetích stran. Toto nařízení požaduje, aby poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb jednali transparentně ohledně toho, jaké údaje poskytují svým podnikovým uživatelům, avšak nezavádí žádný požadavek ohledně předávání osobních či neosobních údajů podnikovým uživatelům. Zpracování osobních údajů by v každém případě mělo být v souladu s právním rámcem EU pro ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a pro respektování soukromého života a ochranu osobních údajů v elektronických komunikacích, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67924, směrnicí (EU) 2016/68024a a směrnicí 2002/58/ES24b. Toto nařízení by nemělo vyžadovat, aby poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb sdíleli osobní údaje se třetími stranami nad rámec toho, co je uvedeno v jejich zásadách ochrany osobních údajů.

__________________

__________________

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). (Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). (Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

24a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).

 

24b Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických telekomunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb by v některých případech mohli v podmínkách omezit schopnost podnikových uživatelů nabízet zboží a služby spotřebitelům za příznivějších podmínek pomocí jiných prostředků než internetových zprostředkovatelských služeb. V těchto případech by dotčení poskytovatelé měli uvést důvody tohoto omezení, zejména pokud jde o hlavní ekonomická, obchodní nebo právní hlediska omezení. Tato povinnost transparentnosti by se však neměla chápat jako ovlivňující posouzení zákonnosti takových omezení na základě jiných aktů unijního práva nebo práva členských států v souladu s unijním právem, kromě jiného i v oblastech hospodářské soutěže a nekalých obchodních praktik a uplatňování takových právních předpisů.

(21)  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb by v některých případech mohli v podmínkách omezit schopnost podnikových uživatelů nabízet zboží a služby spotřebitelům za příznivějších podmínek pomocí jiných prostředků než internetových zprostředkovatelských služeb. V těchto případech by dotčení poskytovatelé měli uvést důvody tohoto omezení, zejména pokud jde o hlavní ekonomická, obchodní nebo právní hlediska omezení, a zajistit přiměřenost těchto omezení.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a)  Tímto nařízením by neměla být dotčena práva duševního vlastnictví podnikových uživatelů. Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb by těchto práv měli užívat pouze s výslovným souhlasem příslušného podnikového uživatele, a pokud získají od příslušného podnikového uživatele nebo držitelů jeho licence potřebnou licenci, nebo na základě platných výjimek a omezení. Měly by být dodrženy podmínky pro používání těchto práv. Respektována musí být rovněž práva duševního vlastnictví třetích stran.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  S cílem umožnit podnikovým uživatelům, včetně těch, jejichž používání příslušných internetových zprostředkovatelských služeb mohlo být pozastaveno nebo ukončeno, aby měli přístup k okamžitým, vhodným a účinným možnostem odškodnění, měli by poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb zajistit interní systém pro vyřizování stížností. Cílem interního systému pro vyřizování stížností by mělo být zabezpečení, aby poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb a příslušný podnikový uživatel mohli podstatnou část stížností řešit dvoustraně. Kromě toho zajištění, aby poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb zveřejnili informace o fungování a efektivnosti svého interního systému pro vyřizování stížností, by mělo podnikovým uživatelům pomoci pochopit druhy problémů, které mohou vzniknout v souvislosti s poskytováním různých internetových zprostředkovatelských služeb, a možnost dosáhnout rychlého a efektivního dvojstranného řešení.

(22)  S cílem umožnit podnikovým uživatelům, včetně těch, jejichž používání příslušných internetových zprostředkovatelských služeb mohlo být omezeno, pozastaveno nebo ukončeno, aby měli přístup k okamžitým, přiměřeným, vhodným a účinným možnostem odškodnění, měli by poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb zajistit interní systém pro účinné a rychlé vyřizování stížností. Tento interní systém pro vyřizování stížností by měl být transparentní, jednoduchý a nediskriminační a jeho cílem by mělo být zabezpečení, aby poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb a příslušný podnikový uživatel mohli podstatnou část stížností řešit dvoustraně. Kromě toho zajištění, aby poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb zveřejnili informace o fungování a efektivnosti svého interního systému pro vyřizování stížností, by mělo podnikovým uživatelům pomoci pochopit druhy problémů, které mohou vzniknout v souvislosti s poskytováním různých internetových zprostředkovatelských služeb, a možnost dosáhnout rychlého, efektivního a nediskriminačního dvojstranného řešení.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Cílem požadavků tohoto nařízení týkajících se interního systému pro vyřizování stížností je umožnit poskytovatelům internetových zprostředkovatelských služeb přiměřený stupeň flexibility při provozování takových systémů a řešení jednotlivých stížností, aby se minimalizovala každá administrativní zátěž. Kromě toho interní systémy pro vyřizování stížností by měly poskytovatelům internetových zprostředkovatelských služeb umožnit v případě potřeby přiměřeně řešit každé využití těchto systémů ve zlém úmyslu, o něž by se někteří podnikoví uživatelé mohli pokoušet. V případech jiných než jakékoli domnělé nedodržování právních povinností tohoto nařízení by interní systémy pro vyřizování stížností navíc neměly být k dispozici pro stížnosti zahrnující pouze zanedbatelné záporné účinky na dotčeného podnikového uživatele. Vzhledem k nákladům na zavedení a fungování takových systémů je vhodné osvobodit od takových povinností všechny poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb, kteří představují malé podniky, v souladu s příslušnými ustanoveními doporučení Komise 2003/361/ES25.

(23)  Cílem požadavků tohoto nařízení týkajících se interního systému pro vyřizování stížností je umožnit poskytovatelům internetových zprostředkovatelských služeb přiměřený stupeň flexibility při provozování takových systémů a řešení jednotlivých stížností, aby se minimalizovala každá administrativní zátěž. Kromě toho interní systémy pro vyřizování stížností by měly poskytovatelům internetových zprostředkovatelských služeb umožnit v případě potřeby přiměřeně řešit každé využití těchto systémů ve zlém úmyslu, o něž by se někteří podnikoví uživatelé mohli pokoušet. V případech jiných než jakékoli domnělé nedodržování právních povinností tohoto nařízení by interní systémy pro vyřizování stížností navíc neměly být k dispozici pro stížnosti zahrnující pouze zanedbatelné záporné účinky na dotčeného podnikového uživatele. Vzhledem k nákladům na zavedení a fungování takových systémů je vhodné osvobodit od takových povinností všechny poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb, kteří představují malé podniky, v souladu s příslušnými ustanoveními doporučení Komise 2003/361/ES25. Interní systém pro vyřizování stížností by měl vycházet ze zásady rovného zacházení a jeho uplatnění by nemělo vést k žádnému znevýhodnění podnikového uživatele.

_________________

_________________

25 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).

25 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb by měli nést úměrnou část celkových nákladů mediace s přihlédnutím ke všem příslušným prvkům daného případu. Za tímto účelem by měl mediátor navrhnout, jaká část je v jednotlivém případě přiměřená. Tato část by však nikdy neměla být nižší než polovina uvedených nákladů.

(25)  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb by měli nést úměrnou část celkových nákladů mediace s přihlédnutím ke všem příslušným prvkům daného případu. Za tímto účelem by měl mediátor navrhnout, jaká část je v jednotlivém případě přiměřená.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Článek 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 1

Článek 1

Předmět a rozsah

Předmět a rozsah

1.  Toto nařízení stanoví pravidla k zajištění, aby podnikovým uživatelům internetových zprostředkovatelských služeb a uživatelům firemních internetových stránek ve vztahu k internetovým vyhledávačům byla poskytnuta odpovídající transparentnost a možnosti účinného odškodnění.

1.  Toto nařízení stanoví pravidla, která podnikovým uživatelům internetových zprostředkovatelských služeb a uživatelům firemních internetových stránek zajistí ve vztahu k internetovým a on-line vyhledávačům odpovídající spravedlnost, transparentnost a možnosti účinného odškodnění.

2.  Toto nařízení se vztahuje na internetové zprostředkovatelské služby a internetové vyhledávače poskytované, nebo nabízené k poskytnutí, podnikovým uživatelům a uživatelům firemních internetových stránek, kteří jsou usazeni, nebo mají místo pobytu v Unii a prostřednictvím internetových zprostředkovatelských služeb nebo internetových vyhledávačů nabízejí zboží nebo služby spotřebitelům nacházejícím se v Unii, bez ohledu na místo usazení nebo místo pobytu poskytovatelů takových služeb.

2.  Toto nařízení se vztahuje na internetové zprostředkovatelské služby a internetové vyhledávače poskytované, nebo nabízené k poskytnutí, podnikovým uživatelům a uživatelům firemních internetových stránek, kteří jsou usazeni nebo působí v Unii a prostřednictvím internetových zprostředkovatelských služeb nebo internetových vyhledávačů nabízejí zboží nebo služby spotřebitelům nacházejícím se v Unii, bez ohledu na místo usazení nebo místo pobytu poskytovatelů takových služeb.Tímto nařízením nejsou dotčena odvětvová opatření přijatá na úrovni Unie nebo na vnitrostátní úrovni v souladu s právními předpisy Unie.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  „podnikovým uživatelem“ každá fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím internetových zprostředkovatelských služeb nabízí zboží nebo služby spotřebitelům za účelem souvisejícím s jejím obchodem, podnikáním, řemeslem nebo výkonem povolání;

(1)  „podnikovým uživatelem“ každá fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím internetových zprostředkovatelských služeb nabízí nebo hodlá nabízet zboží nebo služby spotřebitelům za účelem souvisejícím s jejím obchodem, podnikáním, řemeslem nebo výkonem povolání;

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  představují služby informační společnosti ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/153527;

a)  představují služby informační společnosti ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1527 nebo představují operační systémy zařízení a na základě toho působí jako zprostředkovatelé mezi tvůrci internetové aplikace a spotřebiteli;

_________________

_________________

27 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (Úř. věst. L 241, 17.9.2015, s. 1).

27 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (Úř. věst. L 241, 17.9.2015, s. 1).

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 2 – písm. b a c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  umožňují podnikovým uživatelům nabízet zboží nebo služby spotřebitelům s cílem usnadnit zavedení přímých transakcí mezi těmito podnikovými uživateli a spotřebiteli, bez ohledu na to, kde jsou tyto transakce nakonec uzavřeny;

b)  jejich primárním účelem je umožnit podnikovým uživatelům nabízet zboží nebo služby spotřebitelům zavedením přímých internetových transakcí mezi těmito podnikovými uživateli a spotřebiteli na internetovém portálu poskytovatele dotčených internetových zprostředkovatelských služeb nebo přímým odkazem na podnikového uživatele;

c)  jsou poskytovány podnikovým uživatelům na základě smluvních vztahů mezi poskytovateli těchto služeb na jedné straně a těmito podnikovými uživateli a spotřebiteli, jimž tito podnikoví uživatelé nabízejí zboží nebo služby, na straně druhé;

c)  jsou poskytovány obecně podnikovým uživatelům na základě smluvních vztahů mezi poskytovateli těchto služeb a podnikovými uživateli, kteří nabízejí zboží a služby spotřebitelům. Smluvní vztah tohoto druhu je pro účely tohoto nařízení předpokládán i v případech, kdy jsou poskytovány osobní nebo jiné údaje.

_________________

_________________

9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (Úř. věst. L 241, 17.9.2015, s. 1).

9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (Úř. věst. L 241, 17.9.2015, s. 1).

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  „operačním systémem“ software, který mimo jiné ovládá rozhraní k perifernímu hardwaru, plánuje úkoly, přiřazuje paměť a představuje standardní rozhraní pro uživatele, pokud neběží žádný aplikační program včetně grafického uživatelského rozhraní, bez ohledu na to, zda je tento software nedílnou součástí počítačového hardwaru pro všeobecné účely určeného pro veřejnost, nebo jinak samostatným softwarem určeným k použití na počítačovém hardwaru pro všeobecné účely určeném pro veřejnost; nerozumí se jím však zavaděč operačního systému, základní vstupně–výstupní systém (BIOS) ani jiný firmware požadovaný při zapínání nebo při instalaci operačního systému;

Odůvodnění

Operační systémy pro mobilní zařízení, jako jsou IOS nebo Android, tvoří software, který umožňuje spouštět aplikace na konkrétních zařízeních (např. aplikace pro chytré telefony). Úmyslná omezení nebo změny zaváděné ze strany výrobců zařízení nebo poskytovatelů operačních systémů mohou omezit distribuci určitého druhu internetového obsahu či služeb a jejich přístupnost, k čemu často dochází bez věcného opodstatnění nebo s použitím nepřiměřených metod, a mohou být na úkor uživatelů. Definice internetových zprostředkovatelů by proto měla být revidována tak, aby výslovně zahrnovala i operační systémy zařízení.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  „internetovým vyhledávačem“ digitální služba, která uživatelům umožňuje provádět vyhledávání v zásadě na všech internetových stránkách nebo na internetových stránkách v určitém jazyce, a to na základě dotazu na jakékoli téma v podobě klíčového slova, sousloví nebo jiného zadání, přičemž služba poskytuje odkazy, na nichž lze nalézt informace související s požadovaným obsahem;

(5)  „internetovým vyhledávačem“ digitální služba, zahrnující mimo jiné digitální rozhraní a aplikace, včetně aplikací mobilních, s funkcí vyhledávání, která uživatelům umožňuje vkládat dotazy a provádět vyhledávání na různých internetových stránkách nebo na internetových stránkách a v mobilních aplikacích v určitém jazyce, a to na základě dotazu na jakékoli téma v podobě klíčového slova, sousloví nebo jiného zadání (textového, hlasového nebo jiného), přičemž služba poskytuje výsledky například v podobě krátkých textů, obrázků, odkazů, videozáznamů či audiozáznamů, v nichž lze nalézt informace související s hledáním;

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  „uživatelem firemních internetových stránek“ každá fyzická nebo právnická osoba, která používá internetové stránky pro nabízení zboží nebo služeb spotřebitelům na účely související s jejím obchodem, podnikáním, řemeslem nebo výkonem povolání;

(7)  „uživatelem firemních internetových stránek“ každá fyzická nebo právnická osoba, která používá internetové stránky nebo jiné on-line prostředky pro nabízení zboží nebo služeb;

Odůvodnění

Webové stránky jsou sice stále hlavní vstupní branou, stejnou roli však mohou brzy plnit aplikace a další prostředky. Je proto lepší zahrnout je již nyní. Poslední část definice byla vypuštěna, protože povaha zákazníků nebo záměr uživatele nejsou pro práva a povinnosti stanovené v tomto textu relevantní.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  „pořadím“ relativní důležitost připisovaná zboží nebo službám, které podnikoví uživatelé nabízejí spotřebitelům prostřednictvím internetových zprostředkovatelských služeb, nebo internetovým stránkám indexovaným pro spotřebitele internetovými vyhledávači, jak je poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb nebo poskytovatelé internetových vyhledávačů prezentují, uspořádají nebo oznamují těmto spotřebitelům, bez ohledu na technické prostředky používané pro takovou prezentaci, uspořádání nebo oznamování;

(8)  „pořadím“ relativní důležitost ve výsledcích hledání připisovaná zboží nebo službám, které podnikoví uživatelé nabízejí spotřebitelům prostřednictvím internetových zprostředkovatelských služeb, nebo internetovým stránkám indexovaným internetovými vyhledávači, jak je poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb nebo poskytovatelé internetových vyhledávačů prezentují, uspořádají nebo oznamují, bez ohledu na technické prostředky používané pro takovou prezentaci, uspořádání nebo oznamování;

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  „podmínkami“ všechny náležitosti, podmínky, doložky a jiné informace bez ohledu na jejich název nebo formu, které upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem internetových zprostředkovatelských služeb a jejich podnikovými uživateli a které jednostranně stanoví poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb.

(10)  „podmínkami“ náležitosti, podmínky a doložky, které upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem internetových zprostředkovatelských služeb a jejich podnikovými uživateli.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  „operačním systémem zařízení“ software, který umožňuje spouštět na chytrých telefonech, počítačích a jiných zařízeních aplikace a programy.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb zajistí, aby jejich podmínky:

1.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb zajistí, aby jejich podmínky:

a)   byly zpracovány ve srozumitelném a jednoznačném znění;

a)   byly spravedlivé a přiměřené a zpracovány v jasném a snadno srozumitelném znění;

b)   byly snadno dostupné pro podnikové uživatele ve všech fázích jejich obchodního vztahu s poskytovatelem internetových zprostředkovatelských služeb, kromě jiného i v předsmluvní fázi;

b)   byly snadno dostupné pro podnikové uživatele ve všech fázích jejich obchodního vztahu s poskytovatelem internetových zprostředkovatelských služeb, kromě jiného i v předsmluvní fázi;

c)  stanovily objektivní důvody pro rozhodnutí plně nebo částečně pozastavit nebo ukončit poskytování jejich internetových zprostředkovatelských služeb podnikovým uživatelům.

c)  stanovily důvody v souladu s těmito podmínkami pro rozhodnutí pokutovat či plně nebo částečně omezit, pozastavit nebo ukončit poskytování jejich internetových zprostředkovatelských služeb podnikovým uživatelům. Při přijímání takových rozhodnutích musí poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb dodržovat základní práva zakotvená v Listině základních práv EU a dodržovat zásadu proporcionality.

 

ca)  informovaly podnikové uživatele o svých dodatečných distribučních kanálech a případných přidružených programech, které budou nabízet spolu s nabídkami podnikových uživatelů. Podnikovým uživatelům musí být zaručeno právo požádat o to, aby byli z těchto dodatečných distribučních kanálů odstraněni.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb oznámí dotčeným podnikovým uživatelům jakékoli předpokládané změny svých podmínek.

3.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb bezodkladně oznámí na trvalém nosiči dotčeným podnikovým uživatelům jakékoli podstatné změny svých podmínek nebo funkcí, interoperability a dalších hlavních vlastností platformy souvisejících s jejím fungováním, jako je její přístupnost, kontinuita a zabezpečenost, které mají negativní dopad na podnikové uživatele nebo mají na tyto uživatele nezanedbatelný vliv.

Předpokládané změny se neprovedou před uplynutím lhůty pro oznámení, která je úměrná a přiměřená charakteru a rozsahu předpokládaných změn a jejich důsledků pro dotčeného podnikového uživatele. Tato lhůta pro oznámení je nejméně 15 dnů ode dne, kdy poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb oznámí dotčeným podnikovým uživatelům předpokládané změny.

Předpokládané změny se neprovedou před uplynutím lhůty pro oznámení, která je úměrná a přiměřená charakteru a rozsahu předpokládaných změn a jejich důsledků pro dotčeného podnikového uživatele. Tato lhůta pro oznámení je nejméně 10 dnů ode dne, kdy poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb oznámí dotčeným podnikovým uživatelům předpokládané změny.

Dotčený podnikový uživatel může buď písemným prohlášením, nebo jiným zjevným potvrzením, upustit od lhůty pro oznámení uvedené ve druhém pododstavci.

Dotčený podnikový uživatel může písemným prohlášením upustit od lhůty pro oznámení uvedené ve druhém pododstavci. Mohou-li tyto změny způsobit podnikovému uživateli podstatnou škodu, je podnikový uživatel oprávněn ukončit dohodu bez jakýchkoli poplatků do 10 dnů od doručení oznámení.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Změny podmínek provedené poskytovatelem internetových zprostředkovatelských služeb v rozporu s ustanoveními odstavce 3 jsou neplatné.

4.  Změny podmínek provedené poskytovatelem internetových zprostředkovatelských služeb v rozporu s ustanoveními odstavce 3 jsou pro zbývající část lhůty pro oznámení v souladu s rozhodnutím příslušného soudu neplatné, aniž je dotčena platnost ostatních ustanovení, která jsou i nadále platná, a v to v takovém rozsahu, v jakém je lze oddělit od nevyhovujících ustanovení.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Odstavec 3 se nepoužije, pokud se na poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb vztahuje právní povinnost vyžadující, aby změnil své podmínky takovým způsobem, který mu lhůtu pro oznámení uvedenou v odst. 3 druhém pododstavci, neumožňuje dodržet.

5.  Lhůta pro oznámení stanovená v odstavci 3 se neuplatní:

 

a)  pokud se na poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb vztahuje právní povinnost vyžadující, aby změnil své podmínky takovým způsobem, který mu lhůtu pro oznámení uvedenou v odst. 3 druhém pododstavci, neumožňuje dodržet;

 

b)  pokud byly podmínky změněny s cílem chránit oprávněné zájmy uživatelů a spotřebitelů nebo fungování internetových zprostředkovatelských služeb jako takových; nebo

 

c)  pokud je potřebná změna funkcí, interoperability nebo jiných hlavních vlastností platformy souvisejících s jejím fungováním s cílem chránit oprávněné zájmy uživatelů a spotřebitelů nebo fungování internetových zprostředkovatelských služeb jako takových.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Poskytovatel internetové zprostředkovatelské služby zajistí, aby podnikoví uživatelé měli plnou kontrolu nad svými obchodními značkami. Spojení obchodní značky s podnikovým uživatelem by mělo být spotřebiteli zřejmé ve všech fázích zprostředkovatelského procesu.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Článek 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 4

Článek 4

Pozastavení a ukončení

Omezení, pozastavení a ukončení

1.  Rozhodne-li se poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb plně nebo částečně pozastavit či ukončit jejich poskytování pro daného podnikového uživatele, poskytne mu bez zbytečného odkladu odůvodnění tohoto rozhodnutí.

1.  Rozhodne-li se poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb uplatnit za jednání, které považuje za nepřípustné, sankce nebo plně nebo částečně pozastavit, ukončit nebo jinak omezit poskytování svýchinternetových zprostředkovatelských služeb pro daného podnikového uživatele, poskytne mu bez zbytečného odkladu podrobné odůvodnění tohoto rozhodnutí. Toto rozhodnutí je přiměřené.

2.  Odůvodnění uvedené v odstavci 1 obsahuje odkaz na konkrétní skutečnosti nebo okolnosti, které vedly k rozhodnutí poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb, a také odkaz na příslušný objektivní důvod nebo důvody pro rozhodnutí uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. c).

2.  Odůvodnění uvedené v odstavci 1 obsahuje odkaz na konkrétní skutečnosti nebo okolnosti, které vedly k rozhodnutí poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb, a také odkaz na příslušný důvod nebo důvody pro rozhodnutí uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. c). Dojde-li k omezení, ukončení nebo pozastavení na základě oznámení třetí strany, obsah tohoto oznámení se uvede jako součást odůvodnění.

 

2a.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb a poskytovatelé vyhledávačů nejsou oprávněni pozastavovat, ukončovat nebo jinak omezovat poskytování svých internetových zprostředkovatelských služeb podnikovému uživateli, který poskytuje služby, jimiž službám poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb konkuruje, není-li to nezbytné z následujících důvodů:

 

a)  v případě, že by podnikový uživatel způsobil poskytovateli internetové zprostředkovatelské služby nepřiměřenou zátěž;

 

b)  v situaci, kdy je třeba řešit porušení platných právních předpisů ze strany podnikového uživatele nebo když takový postup poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb vyžadují platné právní předpisy;

 

c)  z důvodu ochrany soukromí nebo bezpečnosti.

 

2b.  Omezení, ukončení a pozastavení, pokud je to možné a přiměřené, předchází oznámení a příležitost objasnit situaci nebo obnovit dodržování požadavků.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Článek 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 5

Článek 5

Pořadí

Pořadí

1.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb stanoví ve svých podmínkách hlavní parametry určující pořadí a důvody relativní důležitosti těchto hlavních parametrů na rozdíl od ostatních parametrů.

1.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb stanoví ve svých podmínkách parametry určující pořadí a důvody relativní důležitosti těchto parametrů.

Obsahují-li tyto hlavní parametry možnost ovlivnit pořadí za jakoukoli přímou nebo nepřímou úhradu zaplacenou podnikovými uživateli dotčenému poskytovateli internetových zprostředkovatelských služeb, tento poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb zahrne do svých podmínek také popis těchto možností a dopadů takové úhrady na pořadí.

Obsahují-li tyto parametry možnost ovlivnit pořadí za jakoukoli přímou nebo nepřímou úhradu zaplacenou podnikovými uživateli dotčenému poskytovateli internetových zprostředkovatelských služeb, tento poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb zahrne do svých podmínek také popis těchto možností a dopadů takové úhrady na pořadí.

 

Při zobrazení výsledků uvede internetová zprostředkovatelská služba u každého pořadí, zda a do jaké míry bylo toto pořadí ovlivněno za přímou či nepřímou odměnu nebo smluvními či přímými vlastnickými vztahy.

 

1a.  Pokud poskytovatel internetové zprostředkovatelské služby na základě oznámení třetí strany změní v konkrétním případě pořadí nebo vyřadí určitý výrobek nebo službu nabízenou podnikovým uživatelem, sdělí dotčenému podnikovému uživateli bez zbytečného odkladu důvody tohoto rozhodnutí. V tomto odůvodnění musí být uvedeny konkrétní skutečnosti nebo okolnosti, které vedly k rozhodnutí poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb, a obsah oznámení.

2.  Poskytovatelé internetových vyhledávačů stanoví pro uživatele firemních internetových stránek hlavní parametry určující pořadí tak, že na svých internetových vyhledávačích poskytnou snadno a veřejně přístupný popis napsaný ve srozumitelném a jednoznačném jazyce. Tento popis budou průběžně aktualizovat.

2.  Poskytovatelé internetových vyhledávačů stanoví parametry určující pořadí všech indexovaných internetových stránek a důvody pro relativní význam těchto parametrů tak, že na svých internetových vyhledávačích poskytnou snadno a veřejně přístupný popis napsaný ve srozumitelném a jednoznačném jazyce. Tento popis budou průběžně aktualizovat s ohledem na podstatné změny, u nichž lze odůvodněně očekávat, že budou mít nezanedbatelný vliv na uživatele firemních internetových stránek. V případech, kdy by zveřejnění všech parametrů odporovalo spravedlivé, odůvodněné a přiměřené praxi, se podrobně uvedou vždy pouze hlavní parametry. Tyto parametry určující pořadí se nesmějí uplatňovat diskriminačním způsobem.

 

2a.  Pokud poskytovatel internetového prohlížeče na základě oznámení třetí strany změní v konkrétním případě pořadí nebo vyřadí určitou internetovou stránku, nabídne podnikovému uživateli prostřednictvím veřejně přístupné internetové databáze možnost seznámit se s obsahem oznámení. Poskytovatel internetového vyhledávače nabídne uživatelům firemních internetových stránek možnost využití mechanismu pro podání stížnosti a nápravu škody, který umožní odkazy vyřazené na základě zlovolného oznámení nebo na jeho základě provedené změny v pořadí vrátit.

3.  Popis uvedený v odstavcích 1 a 2 musí být dostačující, aby podnikovým uživatelům nebo uživatelům firemních internetových stránek umožnil náležitě pochopit, zda, a pokud ano, tak v jakém rozsahu, mechanismus určování pořadí zohledňuje:

3.  Popis uvedený v odstavcích 1 a 2 musí být dostačující, aby podnikovým uživatelům nebo uživatelům firemních internetových stránek umožnil náležitě pochopit, zda, a pokud ano, tak v jakém rozsahu, mechanismus určování pořadí zohledňuje:

a)  charakteristiky zboží a služeb nabízených spotřebitelům prostřednictvím internetových zprostředkovatelských služeb nebo internetových vyhledávačů;

a)  charakteristiky zboží a služeb nabízených spotřebitelům prostřednictvím internetových zprostředkovatelských služeb nebo internetových vyhledávačů;

b)  důležitost těchto charakteristik pro uvedené spotřebitele;

b)  důležitost těchto charakteristik pro uvedené spotřebitele;

c)  pokud jde o internetové vyhledávače, charakteristické znaky koncepce internetové stránky používané uživateli firemních internetových stránek.

c)  pokud jde o internetové vyhledávače, charakteristické znaky koncepce indexované internetové stránky.

4.  Splňují-li poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb a internetových vyhledávačů požadavky tohoto článku, nemusí zveřejnit žádná obchodní tajemství, jak jsou definována v čl. 2 bodě 1 směrnice (EU) 2016/943.

4.  Tímto článkem není dotčena směrnice (EU) 2016/943.

 

4a.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb a poskytovatelé internetových vyhledávačů zajistí, aby plnění povinností týkajících transparentnosti, které jsou uvedeny v tomto článku, nevedly k poškození spotřebitele v důsledku manipulace s pořadím ze strany podnikových uživatelů a firemních internetových stránek.

 

4b.  Požadavky na transparentnost uvedené v tomto článku jsou doprovázeny pokyny vydanými Komisí ohledně podmínek, podle nichž je internetová zprostředkovatelská služba v souladu s tímto článkem. Komise zajistí, aby tyto požadavky byly řádně plněny.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Článek 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 6

Článek 6

Různé zacházení

Různé zacházení

1.   Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb zahrnou do svých podmínek popis jakéhokoli rozdílného zacházení, které uplatňují, nebo mohou uplatňovat, na jedné straně ve vztahu ke zboží a službám, jež spotřebitelům prostřednictvím těchto internetových zprostředkovatelských služeb nabízí buď tento poskytovatel sám, nebo někteří podnikoví uživatelé ovládaní tímto poskytovatelem, a na druhé straně ve vztahu k jiným podnikovým uživatelům.

1.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb zahrnou do svých podmínek popis jakéhokoli rozdílného zacházení, které uplatňují, nebo mohou uplatňovat, na jedné straně ve vztahu ke zboží a službám, jež spotřebitelům prostřednictvím těchto internetových zprostředkovatelských služeb nabízí buď tento poskytovatel sám, nebo někteří podnikoví uživatelé ovládaní tímto poskytovatelem, a na druhé straně ve vztahu k jiným podnikovým uživatelům.

 

1a.  Poskytovatelé internetových vyhledávačů by měli pro uživatele firemních internetových stránek vypracovat popis jakéhokoli různého zacházení, které uplatňují nebo mohou uplatňovat na jedné straně ve vztahu ke zboží a službám, jež spotřebitelům prostřednictvím služeb těchto internetových vyhledávačů nabízí buď tento poskytovatel sám, nebo uživatelé firemních internetových stránek spravovaných tímto poskytovatelem, a na druhé straně ve vztahu k jiným uživatelům firemních internetových stránek.

 

1b.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb používají přiměřené, spravedlivé a transparentní postupy jak ve vztahu ke zboží a službám, jež spotřebitelům prostřednictvím těchto internetových zprostředkovatelských služeb nabízí buď daný poskytovatel sám, nebo někteří podnikoví uživatelé spravovaní tímto poskytovatelem, tak ve vztahu k jiným podnikovým uživatelům.

2.  Popis uvedený v odstavci 1 případně zahrnuje nejméně jakékoli rozdílné zacházení z důvodu zvláštních opatření přijatých poskytovatelem internetových zprostředkovatelských služeb nebo z důvodu jeho chování, které se týká těchto skutečností:

2.  Popis uvedený v odstavci 1 a 2 případně zahrnuje nejméně jakékoli rozdílné zacházení z důvodu zvláštních opatření přijatých poskytovatelem internetových zprostředkovatelských služeb nebo poskytovatelem internetových vyhledávačů nebo z důvodu jejich chování, které se týká těchto skutečností:

a)  přístupu, který poskytovatel nebo jím ovládaní podnikoví uživatelé mohou mít k jakýmkoli osobním či jiným údajům nebo k oběma, jež podnikoví uživatelé nebo spotřebitelé poskytují za používání dotčených internetových zprostředkovatelských služeb, nebo které jsou generovány prostřednictvím poskytování těchto služeb;

a)  přístupu, který poskytovatel nebo jím ovládaní podnikoví uživatelé mohou mít k jakýmkoli osobním či jiným údajům nebo k oběma, jež podnikoví uživatelé nebo spotřebitelé poskytují za používání dotčených internetových zprostředkovatelských služeb, nebo které jsou generovány prostřednictvím poskytování těchto služeb;

b)  pořadí;

b)  pořadí a výchozího nastavení;

c)  přímé nebo nepřímé úhrady účtované za používání dotčených internetových zprostředkovatelských služeb;

c)  přímé nebo nepřímé úhrady účtované za používání dotčených internetových zprostředkovatelských služeb nebo služeb internetového vyhledávače;

d)  přístupu ke službám nebo podmínek pro používání služeb, které jsou přímo spojené s dotčenými internetovými zprostředkovatelskými službami nebo jsou pro ně pomocné.

d)  přístupu ke službám nebo podmínek pro používání služeb, které jsou přímo spojené s dotčenými internetovými zprostředkovatelskými službami nebo se službami internetového vyhledávače nebo jsou pro ně pomocné.

 

2a.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb, kteří přímo nebo nepřímo prostřednictvím jimi řízených podniků poskytují zboží nebo služby spotřebitelům, jež konkurují zboží nebo službám poskytovaným jejich podnikovými uživateli, umožní spotřebitelům při používání jejich internetové zprostředkovatelské služby, aby si svobodně zvolili, které zboží nebo službu chtějí použít jako výchozí volbu.

 

2b.  Při zobrazování výsledků zveřejní internetová zprostředkovatelská služba u každého produktu nebo služby, u něhož bylo uplatněno rozdílné zacházení, dobře rozpoznatelným způsobem informaci o tom, zda byly ovlivněny za přímou či nepřímou úhradu nebo smluvním či přímým vlastnickým vztahem.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6a

 

Nekalé obchodní praktiky

 

1.  Poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb nesmí používat nekalé obchodní praktiky. Za nekalou je považována taková obchodní praktika, která vede k situacím, kde je podstatně narušena hospodářská soutěž a omezena možnost spotřebitelské volby. Při posuzování otázky, zda je určitá obchodní praktika nekalá, je třeba vzít v úvahu tyto faktory:

 

a)  tržní postavení poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb a podnikového uživatele a

 

b)  skutečnost, zda se vyjednávací síla stran výrazně liší a zda v důsledku toho představují smluvní podmínky nebo obchodní praktiky poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb pro podnikového uživatele nepřiměřenou zátěž.

 

2.  Směrnice 2005/29/ES se použije obdobně.

 

3.  V příloze I je uveden demonstrativní výčet obchodních praktik, které jsou považovány za nekalé ve smyslu tohoto nařízení. Tato příloha se uplatňuje ve všech členských státech a podléhá pravidelnému přezkumu expertní skupiny Komise při Středisku EU pro sledování ekonomiky internetových platforem. Tato expertní skupina může vydávat doporučení k doplnění dalších obchodních praktik, které by měly být považovány za nekalé ve smyslu tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Článek 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 7

Článek 7

Přístup k údajům

Přístup k údajům

1.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb zahrnou do svých podmínek popis technického a smluvního přístupu podnikových uživatelů k jakýmkoli osobním či jiným údajům nebo k oběma, jež podnikoví uživatelé nebo spotřebitelé poskytují za používání dotčených internetových zprostředkovatelských služeb, nebo které jsou generovány prostřednictvím poskytování těchto služeb, nebo skutečnost, že technický a smluvní přístup chybí.

1.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb a internetových vyhledávačů zahrnou do svých podmínek popis technického a smluvního přístupu podnikových uživatelů k jakýmkoli osobním či jiným údajům nebo k oběma, jež podnikoví uživatelé nebo uživatelé firemních internetových stránek či spotřebitelé poskytují za používání dotčených internetových zprostředkovatelských služeb nebo služeb internetového vyhledávače, nebo které jsou generovány prostřednictvím poskytování těchto služeb, nebo skutečnost, že technický a smluvní přístup chybí.

2.  Prostřednictvím popisu uvedeného v odstavci 1 poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb náležitě informují podnikové uživatele nejméně o tom:

2.  Prostřednictvím popisu uvedeného v odstavci 1 poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb nebo internetových vyhledávačů náležitě informují veřejnost nejméně o tom:

a)  zda poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb má přístup k osobním nebo jiným údajům nebo k oběma, jež podnikoví uživatelé nebo spotřebitelé poskytují za používání těchto služeb, nebo které jsou generovány jejich poskytováním, a pokud ano, tak k jakým kategoriím těchto údajů a za jakých podmínek;

a)  zda poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb nebo internetových vyhledávačů má přístup k osobním nebo jiným údajům nebo k oběma, jež podnikoví uživatelé, uživatelé firemních internetových stránek nebo spotřebitelé poskytují za používání těchto služeb, nebo které jsou generovány jejich poskytováním, a pokud ano, tak k jakým kategoriím těchto údajů a za jakých podmínek;

b)  zda podnikový uživatel má přístup k osobním nebo jiným údajům či oběma, které poskytuje v souvislosti s jeho používáním dotčených internetových zprostředkovatelských služeb, nebo generovaných poskytováním těchto služeb pro tohoto podnikového uživatele a spotřebitele jeho zboží nebo služeb, a pokud ano, k jaké kategorii těchto údajů a za jakých podmínek;

b)  zda podnikový uživatel má přístup k osobním nebo jiným údajům či oběma, které poskytuje v souvislosti s jeho používáním dotčených internetových zprostředkovatelských služeb nebo internetových vyhledávačů, nebo generovaných poskytováním těchto služeb pro tohoto podnikového uživatele a spotřebitele jeho zboží nebo služeb, a pokud ano, k jaké kategorii těchto údajů a za jakých podmínek;

c)  zda kromě písmene b) má podnikový uživatel přístup k osobním nebo jiným údajům či k oběma, kromě jiného i v souhrnné formě, předkládaným nebo generovaným prostřednictvím poskytování internetových zprostředkovatelských služeb pro všechny jejich podnikové uživatele a spotřebitele, a pokud ano, k jaké kategorii těchto údajů a za jakých podmínek.

c)  zda kromě písmene b) má podnikový uživatel přístup k osobním nebo jiným údajům či k oběma, kromě jiného i v souhrnné formě, předkládaným nebo generovaným prostřednictvím poskytování internetových zprostředkovatelských služeb nebo internetových vyhledávačů pro všechny jejich podnikové uživatele a spotřebitele, a pokud ano, k jaké kategorii těchto údajů a za jakých podmínek;

 

ca)  zda v případě porušení smluvních povinností ze strany poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb nebo v případě jeho tržního selhání mají podnikoví uživatelé právo na přístup ke všem nebo některým údajům, které poskytovateli poskytli, a na jejich získání zpět.

 

2a.  Podnikoví uživatelé zajistí, aby údaje o jejich zboží a službách, zejména všechny složky ceny, které předávají poskytovatelům internetových zprostředkovatelských služeb, byly správné, a aby tyto údaje byly přiměřené a v souladu s jejich právními povinnostmi, zejména vůči spotřebitelům.

 

2b.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb umožní každému podnikovému uživateli přístup k anonymizovaným spotřebitelským údajům ve strojově čitelném, běžně používaném standardizovaném formátu, které se generují v rámci usnadnění transakce mezi spotřebitelem a dotčeným podnikovým uživatelem. Touto povinností nejsou dotčeny povinnosti vyplývající pro internetové zprostředkovatelské služby z platných předpisů týkajících se ochrany údajů a soukromí.

 

2c.  Aniž jsou dotčeny příslušné právní předpisy Unie použitelné na ochranu osobních údajů a soukromí, zajistí poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb podnikovým uživatelům přístup ke všem údajům, které získali v důsledku obchodní činnosti příslušného podnikového uživatele.

 

2d.  Aniž jsou dotčeny příslušné právní předpisy Unie použitelné na ochranu osobních údajů a soukromí, poskytovatelé internetových vyhledávačů zajistí uživatelům firemních internetových stránek přístup ke všem údajům, které získali v důsledku činnosti příslušných firemních internetových stránek.

 

2e.  Údaje uvedené v odstavcích 2c a 2d jsou poskytovány ve strojově čitelném, běžně používaném standardizovaném formátu.

 

2f.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb na žádost spotřebitele jejich služeb poskytnou přístup k osobním nebo jiným údajům nebo k údajům obojího druhu, které jsou přímo nebo nepřímo generovány na základě činnosti spotřebitele, třetí straně, kterou tento spotřebitel uvede. Tento přístup je poskytnut za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Článek 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 8

Článek 8

Omezení v nabízení různých podmínek jinými prostředky

Omezení v nabízení různých podmínek jinými prostředky

1.  Pokud poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb omezí v poskytování svých služeb možnost podnikových uživatelů nabízet stejné zboží a služby spotřebitelům za různých podmínek jinými prostředky než prostřednictvím těchto služeb, zahrnou do svých podmínek důvody tohoto omezení a zajistí snadný přístup veřejnosti k nim. Důvody zahrnují hlavní ekonomická, obchodní nebo právní hlediska těchto omezení.

1.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb nesmějí omezit možnost podnikových uživatelů nabízet stejné zboží a služby spotřebitelům za různých nebo stejných podmínek prostřednictvím jiných internetových zprostředkovatelských služeb. Pokud poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb omezí v poskytování svých služeb možnost podnikových uživatelů nabízet stejné zboží a služby spotřebitelům za různých podmínek jinými prostředky než prostřednictvím těchto služeb, zahrnou do svých podmínek důvody tohoto omezení a zajistí snadný přístup veřejnosti k nim. Důvody zahrnují hlavní ekonomická, obchodní nebo právní hlediska těchto omezení. Tato omezení jsou přiměřená, dočasná a představují oprávněný zájem poskytovatele.

2.  Povinností stanovenou v odstavci 1 nejsou dotčeny žádné zákazy nebo omezení týkající se uložení takových omezení vyplývajících z uplatňování jiných pravidel Unie nebo z vnitrostátních pravidel, které jsou v souladu s právními předpisy Unie, jimž podléhají poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb.

2.  Tímto nařízením nejsou dotčeny žádné zákazy nebo omezení týkající se uložení takových omezení vyplývajících z uplatňování jiných pravidel Unie nebo z vnitrostátních pravidel, které jsou v souladu s právními předpisy Unie, jimž podléhají poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb. Důkladně se přezkoumají zejména rizika týkající se postupů uvedených v odstavci 1 související s možností uzavřít cenovou dohodu mezi poskytovateli internetových zprostředkovatelských služeb.

 

2a.  Povinnost stanovená v odstavci 1 nesmí vést k úplnému ani částečnému omezení práv duševního vlastnictví, kterých požívají jejich držitelé.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Interní systém pro vyřizování stížností musí být založen na zásadě rovného zacházení a jeho použití nesmí vést k nevýhodnému zacházení s podnikovým uživatelem.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že jakákoli neshoda může vést k represivním opatřením, je žádoucí, aby existovaly záruky, které by tomu zabránily.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  individualizovaným způsobem oznámit stěžovateli výsledek interního procesu vyřizování stížnosti zpracovaný ve srozumitelném a jednoznačném jazyku.

c)  individualizovaným způsobem a bez prodlení oznámit stěžovateli náležitě odůvodněný výsledek interního procesu vyřizování stížnosti zpracovaný ve srozumitelném a jednoznačném jazyku.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb zpracují každý rok informace o fungování a efektivnosti svého interního systému pro vyřizování stížností a veřejnosti k nim zajistí snadný přístup.

Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb podají výroční zprávu o používání svého interního systému pro vyřizování stížností, v níž uvedou hlavní typy problémů, s nimiž se mohou podniky při používání internetové zprostředkovatelské služby potýkat.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tyto informace obsahují celkový počet podaných stížností, předmět stížností, dobu potřebnou na jejich zpracování a rozhodnutí učiněné ve věci stížností.

Tyto informace obsahují celkový počet podaných stížností, hlavní typy stížností a průměrnou dobu potřebnou na jejich zpracování.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Ustanovení tohoto článku se nevztahují na poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb, kteří jsou malými podniky ve smyslu čl. 2 odst. 2 přílohy doporučení Komise 2003/361/ES29.

5.  Ustanovení tohoto článku se nevztahují na poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb, kteří jsou během prvních třech let nebo v počáteční fázi podnikatelské činnosti malými podniky ve smyslu čl. 2 odst. 2 přílohy doporučení Komise 2003/361/ES29.

_________________

_________________

29 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).

29 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).

Odůvodnění

Výjimku je vhodnější udělovat ve fázi, kdy si malé podniky své postavení teprve budují. Poté by podle pravděpodobného očekávání trhu i spotřebitelů měly v každém případě splňovat stejné normy jako větší společnosti.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Článek 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 10

Článek 10

Mediace

Mediace

1.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb určí ve svých podmínkách jednoho nebo více mediátorů, kteří jsou ochotni vynaložit úsilí zaměřené na dosažení dohody s podnikovými uživateli o mimosoudním řešení sporů mezi poskytovatelem a podnikovým uživatelem, které vzniknou v souvislosti s poskytováním dotčených internetových zprostředkovatelských služeb, včetně stížností, které nemohly být vyřešeny pomocí interního systému pro vyřizování stížností uvedeného v článku 9.

1.  Cílem poskytovatelů internetových zprostředkovatelských služeb je určit ve svých podmínkách jednoho nebo více mediátorů, kteří jsou ochotni vynaložit úsilí zaměřené na dosažení dohody s podnikovými uživateli o mimosoudním řešení sporů mezi poskytovatelem a podnikovým uživatelem, které vzniknou v souvislosti s poskytováním dotčených internetových zprostředkovatelských služeb, které nemohly být vyřešeny pomocí interního systému pro vyřizování stížností uvedeného v článku 9.

Mediátory, kteří poskytují mediační služby z místa mimo Unii, mohou poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb určit, pouze pokud je zajištěno, že v důsledku toho, že mediátoři poskytují tyto služby z místa mimo Unii, nebudou dotčení podnikoví uživatelé fakticky zbaveni výhod právních ochranných opatření stanovených v právních předpisech Unie nebo členských států.

Mediátory, kteří poskytují mediační služby z místa mimo Unii, mohou poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb určit, pouze pokud je zajištěno, že v důsledku toho, že mediátoři poskytují tyto služby z místa mimo Unii, nebudou dotčení podnikoví uživatelé fakticky zbaveni výhod právních ochranných opatření stanovených v právních předpisech Unie nebo členských států.

2.  Mediátoři uvedení v odstavci 1 musí splňovat tyto požadavky:

2.  Mediátoři uvedení v odstavci 1 musí splňovat tyto požadavky:

a) jsou nestranní a nezávislí;

a) jsou nestranní a nezávislí;

b) jejich mediační služby jsou cenově přístupné pro průměrného podnikového uživatele dotčených internetových zprostředkovatelských služeb;

b) jejich mediační služby jsou cenově přístupné pro průměrného podnikového uživatele dotčených internetových zprostředkovatelských služeb;

c) jsou způsobilí poskytovat své mediační služby v jazyce podmínek, které upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem internetových zprostředkovatelských služeb a dotčeným podnikovým uživatelem;

c) jsou způsobilí poskytovat své mediační služby v jazyce podmínek, které upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem internetových zprostředkovatelských služeb a dotčeným podnikovým uživatelem;

d) jsou snadno dostupní buď fyzicky v místě usazení, nebo v místě pobytu podnikatelského subjektu, nebo dálkově s použitím komunikačních technologií;

d) jsou snadno dostupní buď fyzicky v místě usazení, nebo v místě pobytu podnikatelského subjektu, nebo dálkově s použitím komunikačních technologií;

e) jsou schopni poskytovat své mediační služby neprodleně;

e) jsou schopni poskytovat své mediační služby neprodleně;

f) dostatečně rozumí obecným vztahům mezi podniky, což jim umožňuje účinně přispívat ke snaze řešit spory.

f) dostatečně rozumí obecným vztahům mezi podniky, což jim umožňuje účinně přispívat ke snaze řešit spory.

3.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb se v dobré víře zapojí do jakékoli snahy některého z mediátorů, které určili v souladu s odstavcem 1, dosáhnout dohody prostřednictvím mediace za účelem dosažení dohody o řešení sporu.

3.  Strany účastnící se mediace se v dobré víře zapojí do jakékoli snahy některého z mediátorů, které určili v souladu s odstavcem 1, dosáhnout dohody prostřednictvím dobrovolné mediace za účelem dosažení dohody o řešení sporu nejpozději do 25 dnů od zahájení mediace, ledaže by dodržení této lhůty s ohledem na složitost sporu představovalo nepřiměřenou zátěž. V takovém případě by se mělo dospět k dohodě nejpozději do 90 dnů.

4.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb nesou v každém jednotlivém případě přiměřenou část celkových nákladů na mediaci. Přiměřená část těchto celkových nákladů se určí na základě návrhu mediátora s přihlédnutím ke všem příslušným prvkům daného případu, zejména poměrným přednostem nároků stran ve sporu, chování stran a také velikosti a finanční síle stran ve vzájemném poměru. Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb však v každém případě nesou nejméně polovinu celkových nákladů.

4.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb a podnikoví uživatelé nesou v každém jednotlivém případě přiměřenou část celkových nákladů na mediaci. Přiměřená část těchto celkových nákladů se určí na základě návrhu mediátora s přihlédnutím ke všem příslušným prvkům daného případu, zejména poměrným přednostem nároků stran ve sporu, chování stran a také velikosti a finanční síle stran ve vzájemném poměru. Pokud však mediátor zjistí, že podnikový uživatel jedná ve zlém úmyslu nebo usiluje o zneužití mediačního řízení, může rozhodnout o tom, že tento podnikový uživatel ponese více než polovinu celkových nákladů.

5.  Jakoukoli snahou dosáhnout dohody prostřednictvím mediace ve věci řešení sporu v souladu s tímto článkem nejsou dotčena práva dotčených poskytovatelů internetových zprostředkovatelských služeb a podnikových uživatelů zahájit soudní řízení kdykoli během mediačního řízení nebo po něm.

5.  Jakoukoli snahou dosáhnout dohody prostřednictvím mediace ve věci řešení sporu v souladu s tímto článkem nejsou dotčena práva dotčených poskytovatelů internetových zprostředkovatelských služeb a podnikových uživatelů zahájit soudní řízení kdykoli během mediačního řízení nebo před ním či po něm. Zahájení soudního řízení nesmí být podmíněno zahájením mediačního řízení.

 

5a.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb zpracují každý rok informace o fungování a účinnosti mediace související s činností a zajistí, aby k nim měla široká veřejnost snadný přístup. Tyto zprávy obsahují přinejmenším informace o celkovém počtu případů mediace, předmětu stížností, době potřebné na jejich vyřízení a rozhodnutí přijatém ve věci stížnosti.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Článek 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 12

Článek 12

Soudní řízení vedená zastupujícími organizacemi nebo sdruženími a veřejnými subjekty

Soudní řízení vedená zastupujícími organizacemi nebo sdruženími a veřejnými subjekty

1.  Organizace a sdružení, která mají oprávněný zájem na zastupování podnikových uživatelů nebo uživatelů firemních internetových stránek, a také veřejné subjekty zřízené v členských státech mají právo podat žalobu u vnitrostátních soudů v Unii v souladu s ustanoveními právních předpisů členského státu, v němž je podána žaloba, přerušit nebo zakázat neplnění příslušných požadavků ze strany poskytovatelů internetových zprostředkovatelských služeb nebo internetových vyhledávačů stanovených v tomto nařízení.

1.  Aniž je tím dotčen článek 80 nařízení (EU) 2016/679 a po vyčerpání všech ostatních možností urovnat spor mezi platformou a podnikovým uživatelem, které jsou uvedeny v článcích 9 a 10 tohoto nařízení, mají organizace a sdružení, která mají skutečný dlouhodobý a oprávněný zájem na zastupování podnikových uživatelů nebo uživatelů firemních internetových stránek a jsou k tomu oprávněny příslušnými veřejnými orgány členských států a podléhají jejich dozoru, a také veřejné subjekty zřízené v členských státech právo podat žalobu u vnitrostátních soudů v Unii v souladu s ustanoveními právních předpisů členského státu, v němž je podána žaloba, přerušit nebo zakázat neplnění příslušných požadavků týkajících se informací, nediskriminace a přístupu k údajům ze strany poskytovatelů internetových zprostředkovatelských služeb nebo internetových vyhledávačů stanovených v tomto nařízení.

2.  Organizace nebo sdružení mají právo odvolat se na odstavec 1, pouze pokud v době podání žaloby splňují všechna tato kritéria:

2.  Organizace nebo sdružení mají právo odvolat se na odstavec 1, pouze pokud v době podání žaloby a po dobu trvání soudního řízení nadále splňují všechna tato kritéria:

a)  jsou řádně založeny podle práva členského státu;

a)  jsou řádně založeny podle práva členského státu a jsou držiteli platné licence kvalifikovaného subjektu vydané příslušným veřejným orgánem tohoto členského státu;

b)  plní cíle, které jsou ve společném zájmu skupiny podnikových uživatelů nebo uživatelů firemních internetových stránek, které zastupují;

b)  plní cíle, které jsou veřejně deklarovány v jejich stanovách nebo v jiném příslušném dokumentu upravujícím způsob jejich správy a které jsou ve společném zájmu většinové skupiny podnikových uživatelů nebo uživatelů firemních internetových stránek, které zastupují, přičemž tato skupina musí být tvořena nejméně 10 nezávislými podnikovými uživateli nebo uživateli firemních internetových stránek;

c)  jsou neziskové.

c)  jsou neziskové a transparentní, pokud jde o zdroje financování potřebné k podání žaloby a následného jednání, a mohou prokázat, že mají dostatek finančních prostředků pro zastupování nejlepších zájmů svých podnikových uživatelů nebo uživatelů firemních internetových stránek a na pokrytí veškerých nežádoucích nákladů v případě, že žaloba bude neúspěšná;

 

ca)  mají strukturu řízení, která zajišťuje nezávislost vůči třetím stranám a zahrnuje vnitřní postupy k předcházení střetu zájmů v případě finančních prostředků získaných od třetích stran;

 

cb)  vystupují transparentně, pokud jde o zdroj jejich financování;

 

cc)  mají dostatek finančních i lidských zdrojů a právních odborných znalostí, aby mohly hájit nejlepší zájmy svých podnikových uživatelů nebo uživatelů firemních internetových stránek;

V členských státech, kde byly takové veřejné subjekty zřízeny, mají tyto veřejné subjekty právo uvedené v odstavci 1, jsou-li pověřeny bránit společné zájmy podnikových uživatelů nebo uživatelů firemních internetových stránek nebo zajišťovat dodržování požadavků stanovených tímto nařízením, v souladu s právem dotčeného členského státu.

V členských státech, kde byly takové veřejné subjekty zřízeny, mají tyto veřejné subjekty právo uvedené v odstavci 1 a oprávnění vydat organizacím nebo sdružením požadovanou licenci, jsou-li pověřeny bránit společné zájmy podnikových uživatelů nebo uživatelů firemních internetových stránek nebo zajišťovat dodržování požadavků stanovených tímto nařízením, v souladu s právem dotčeného členského státu.

 

Členské státy zajistí, aby zastupující organizace nebo sdružení uveřejňovaly výroční zprávy o činnosti. Tyto zprávy musejí obsahovat přinejmenším následující informace týkající se vnitrostátních i přeshraničních zástupných žalob:

 

a)  počet podaných žalob a hlavní typy vznesených stížností;

 

b)  počet (vyjádřený v procentech) soudních rozhodnutí ve prospěch podnikových uživatelů nebo uživatelů firemních internetových stránek;

 

c)  počet (míra nebo procentní podíl) zástupných žalob, které byly ukončeny, a pokud jsou známy, důvody jejich ukončení;

 

d)  průměrná doba potřebná k vyřešení zástupné žaloby;

 

Vydá-li veřejný orgán členského státu určité organizaci nebo sdružení licenci kvalifikovaného subjektu, je tento veřejný orgán odpovědný za pravidelný přezkum statusu a jednání této organizace nebo sdružení s cílem zajistit, že dodržují požadavky tohoto článku. Pokud veřejný orgán členského státu zjistí, že organizace nebo sdružení nedodržuje požadavky tohoto článku, odebere takové organizaci nebo sdružení s okamžitou platností licenci kvalifikovaného subjektu.

 

Tím, že určitá organizace nebo sdružení plní kritéria uvedená v tomto odstavci, není dotčeno právo soudu nebo orgánu státní správy prověřovat, zda účel této organizace nebo sdružení opravňuje v daném případě k podání žaloby podle odstavce 1.

 

2a.  Právem uvedeným v odstavci 1 nejsou dotčena práva uvedená ve směrnici XXXX/XX/EU (odkaz na směrnici o zástupných žalobách na ochranu společných zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES (COM(2018) 184)).

3.  Právem uvedeným v odstavci 1 nejsou dotčena práva podnikových uživatelů a uživatelů firemních internetových stránek na samostatné podání žaloby u příslušných vnitrostátních soudů v souladu s ustanoveními právních předpisů členského státu, v němž je podaná žaloba, s cílem řešit neplnění příslušných požadavků stanovených v tomto nařízení ze strany poskytovatelů internetových zprostředkovatelských služeb.

3.  Právem uvedeným v odstavci 1 nejsou dotčena práva podnikových uživatelů a uživatelů firemních internetových stránek na samostatné podání žaloby u příslušných vnitrostátních soudů v souladu s ustanoveními právních předpisů členského státu, v němž je podaná žaloba, s cílem řešit neplnění příslušných požadavků stanovených v tomto nařízení ze strany poskytovatelů internetových zprostředkovatelských služeb.

 

3a.  Členské státy mohou zakázat, aby třetí strany, které jsou soukromými investory, získaly jakýkoli přímý nebo nepřímý finanční prospěch prostřednictvím soudního řízení nebo rozhodnutí;

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise podněcuje poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb a organizace a sdružení, která je zastupují, aby vypracovali kodexy chování, jejichž cílem by bylo přispět k náležitému uplatňování tohoto nařízení s přihlédnutím ke zvláštním charakteristickým znakům různých odvětví, v nichž se poskytují internetové zprostředkovatelské služby, a také ke zvláštním charakteristikám mikropodniků a malých a středních podniků.

1.  Komise podněcuje poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb a organizace a sdružení, která je zastupují, jakož i podnikové uživatele a organizace a sdružení, jež je zastupují, aby vypracovali kodexy chování, jejichž cílem by bylo přispět k náležitému uplatňování tohoto nařízení s přihlédnutím ke zvláštním charakteristickým znakům různých odvětví, v nichž se poskytují internetové zprostředkovatelské služby, a také ke zvláštním charakteristikám mikropodniků a malých a středních podniků. Kodexy chování se zaměří zejména na otázku interoperability, překážek bránících změně a přenositelnosti údajů.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 13a

 

Příslušné orgány a prosazování

 

1.  Každý členský stát určí příslušný orgán na celostátní úrovni, který bude odpovědný za sledování a prosazování dodržování tohoto nařízení a který bude mít tyto pravomoci:

 

a)  zahájit a provádět šetření z vlastního podnětu nebo na základě stížnosti;

 

b)  vyžadovat od internetových zprostředkovatelů a poskytovatelů internetových vyhledávačů dodání veškerých informací nezbytných pro provádění šetření;

 

c)  přijímat rozhodnutí ohledně toho, zda došlo k porušení zákazů stanovených v tomto nařízení, a nařídit dotčenému poskytovateli internetových zprostředkovatelských služeb nebo poskytovateli internetového vyhledávače, aby tyto zákazy přestal porušovat;

 

d)  uložit poskytovateli peněžitou pokutu. Pokuta musí být účinná, přiměřená a odrazující s přihlédnutím k povaze, době trvání a závažnosti porušení; a

 

e)  uveřejňovat svá rozhodnutí a podávat o činnostech, které na základě tohoto nařízení provádí, každoročně zprávu.

 

2.  Podnikový uživatel, uživatel firemních internetových stránek nebo organizace či sdružení splňující první tři požadavky čl. 12 odst. 2, mohou podat u příslušného orgánu daného členského státu stížnost. Pokud to stěžovatel požaduje, příslušný orgán zajistí důvěrnost totožnosti stěžovatele a všech dalších informací, jejichž zveřejnění by podle stěžovatele mohlo vést k poškození jeho zájmů. Stěžovatel určí takové informace v případné žádosti o zachování důvěrnosti.

 

3.  Členské státy zajistí, aby příslušné orgány účinně spolupracovaly a poskytovaly si vzájemnou pomoc při šetřeních, jež mají přeshraniční rozměr.

 

4.  Příslušné orgány a vnitrostátní orgány pro ochranu hospodářské soutěže, nejsou-li s předchozími totožné, si vzájemně poskytují informace nezbytné pro uplatňování ustanovení této směrnice. U předávaných informací zajistí přijímající orgán stejnou úroveň důvěrnosti jako orgán, který informaci poskytl.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Článek 13 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 13b

 

Rozhodné právo a jurisdikce

 

V případě smluv uzavřených mezi podnikovými uživateli, kteří mají trvalé sídlo v některém z členských států, nebo v případě, že k plnění smlouvy má docházet v jednom nebo více členských státech, se použijí tato ustanovení:

 

a)  ochrana, kterou toto nařízení poskytuje podnikovým uživatelům, se bez ohledu na rozhodné právo použije i na jiné aspekty smlouvy podle volby stran nebo jiným způsobem a

 

b)  pokud smlouva zahrnuje ustanovení tohoto nařízení, volba příslušného soudu je platná pouze tehdy, když určený soud je soudem

 

i)  členského státu, ve kterém má podnikový uživatel své obvyklé sídlo; nebo

 

ii)  členského státu, v němž dochází k plnění smlouvy.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Článek 13 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 13c

 

Informace požadované od poskytovatelů internetových zprostředkovatelských služeb

 

1.  Členské státy zajistí, aby poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb poskytovali veškeré informace, které příslušné orgány potřebují k tomu, aby mohly sledovat a vymáhat dodržování ustanovení tohoto nařízení, být nápomocny Komisi při vypracovávání pokynů uvedených v článku 6 a podporovat úlohu střediska při plnění jeho úkolů, které jsou stanoveny v článku 2 rozhodnutí Komise ze dne 26. dubna 2018, kterým se zřizuje skupina odborníků pro sledování ekonomiky internetových platforem.

 

2.  Požadovány jsou tyto informace:

 

a)  hlavní parametry určující pořadí nabídek předkládaných spotřebiteli jako výsledek jeho vyhledávání na internetovém tržišti a jejich relativní význam;

 

b)  zda je třetí strana nabízející zboží, služby nebo digitální obsah obchodníkem či nikoliv, a to na základě prohlášení této třetí strany poskytnutého poskytovateli internetové zprostředkovatelské služby;

 

c)  zda se na uzavřenou smlouvu vztahují práva spotřebitele vyplývající z právních předpisů Unie na ochranu spotřebitele či nikoliv;

 

d)  pokud je smlouva uzavřena s obchodníkem, který obchodník je v souvislosti se smlouvou odpovědný za zajištění práv spotřebitelů vyplývajících z právních předpisů Unie na ochranu spotřebitele. Tímto požadavkem není dotčena odpovědnost, kterou nese nebo přebírá poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb v souvislosti s konkrétními prvky smlouvy a

 

e)  zda a jak byly uplatněny algoritmy či automatizované rozhodování pro účely představení nabídek nebo určení ceny, včetně metod personalizovaného určování ceny. Členské státy mohou ve svých vnitrostátních právních předpisech ponechat nebo do nich zařadit dodatečné požadavky a pravidla odpovědnosti týkající se smluv uzavíraných na internetových tržištích.

 

3.  Podniky poskytnou tyto informace neprodleně na žádost a v požadovaných lhůtách a podrobnostech. Požadované informace musí být přiměřené plnění daného úkolu. Příslušný orgán uvede důvody, které jeho žádost o informace opravňují.

 

4.  Pokud příslušný orgán považuje informace za důvěrné podle právních předpisů Unie a vnitrostátních právních předpisů o obchodním tajemství nebo ochraně osobních údajů, dotčené příslušné orgány zajistí zachování takové důvěrnosti.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Článek 13 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 13d

 

Pravidla odpovědnosti

 

Za uvedení zavádějících informací, které podnikoví uživatelé poskytli internetovým zprostředkovatelským službám, by v případě, že podnikoví uživatelé internetové zprostředkovatelské službě oznámili, že poskytnuté informace jsou zavádějící, neměli nést odpovědnost podnikoví uživatelé, nýbrž internetové zprostředkovatelské služby. Internetové zprostředkovatelské služby by měly nést odpovědnost i v případě, že jsou původci zavádějících sdělení o podnikových uživatelích nebo o zboží a službách, které podnikoví uživatelé nabízejí.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 a 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Do [datum: tři roky po datu vstupu v platnost] a potom každé tři roky Komise vyhodnotí toto nařízení a podá zprávu Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru.

1.  Do [datum: dva roky po datu vstupu v platnost] a potom každé dva roky Komise vyhodnotí toto nařízení a podá zprávu Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru. Komise případně předloží legislativní návrh na změnu tohoto nařízení, zejména s cílem zajistit, aby byly splněny cíle uvedené v odstavci 2.

2.  První hodnocení tohoto nařízení bude provedeno zejména za účelem posouzení dodržování povinností stanovených v článcích 5, 6, 7 a 8 a jejich dopadu na ekonomiku on-line platforem, a zda mohou být potřebná doplňující pravidla týkající se kromě jiného vymáhání, s cílem zajistit spravedlivé, předvídatelné, udržitelné a důvěryhodné internetové podnikatelské prostředí na jednotném trhu.

2.  Přezkum zahrnuje přinejmenším posouzení:

 

a) účinnosti tohoto nařízení včetně prahových hodnot vymezených v čl. 1 odst. 4 až 6;

 

b) účinnosti zavedených kodexů chování na zlepšení spravedlnosti a transparentnosti;

 

c) potřeby účinněji řešit potenciálně škodlivé praktiky při obchodních transakcích mezi internetovými vyhledávači a jejich podnikovými uživateli, zejména pokud jde o otázky uvedené v čl. 2 písm. b) rozhodnutí Komise C(2018)2393 o zřízení skupiny odborníků pro středisko pro sledování ekonomiky internetových platforem;

 

d) možných dopadů potenciálně škodlivých praktik na spotřebitele;

 

e) potřeby zahrnout do oblasti působnosti tohoto nařízení operační systémy;

 

f). potřeby aktualizovat seznam nekalých obchodních praktik.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Použije se ode dne [datum: šest měsíců po dni vyhlášení].

2.  Použije se ode dne [datum: dvanáct měsíců po dni vyhlášení].

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Příloha I (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Příloha I

 

Nekalé obchodní praktiky

 

Za nekalou obchodní praktiku ve smyslu tohoto nařízení se považují smluvní podmínky, které:

 

  od podnikového uživatele požadují, aby využíval pomocných služeb poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb, včetně služeb platebních, bez možnosti využití jiných metod, a to za okolností, které tomuto podnikovému uživateli způsobují podstatnou újmu;

 

  zatěžují podnikového uživatele smluvním závazkem jednostranné odpovědnosti, který představuje nespravedlivé přenesení rizika;

 

  zavádějí smluvní ustanovení se zpětnou účinností, která podnikovému uživateli způsobují újmu;

 

  zachovávají právo používat důvěrné informace podnikového uživatele i po skončení platnosti smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem internetových zprostředkovatelských služeb a podnikovým uživatelem;

 

  od podnikového uživatele požadují, aby přistoupil na ustanovení o exkluzivitě, pokud jde o volbu práva nespadajícího do jurisdikce Unie;

 

  zakazují podnikovému uživateli zároveň využívat konkurenční internetové zprostředkovatelské služby.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Podpora spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb

Referenční údaje

COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

28.5.2018

Přidružené výbory - datum oznámení na zasedání

13.9.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Francis Zammit Dimech

9.7.2018

Projednání ve výboru

24.9.2018

11.10.2018

 

 

Datum přijetí

20.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

24

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (23.11.2018)

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb
(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

Zpravodajka: Anna Záborská

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Internetové zprostředkovatelské služby a internetové vyhledávače hrají zásadní úlohu v umožnění digitálního obchodu a při jeho podpoře. Aby se posílila důvěra podnikových uživatelů a spotřebitelů a aby byli motivováni k účasti v rozsáhlých digitálních ekosystémech, které on-line platformy vytvářejí, je nezbytné stanovit pro jejich služby minimální standardy.

Nařízení, jehož návrh Komise předložila, představuje první pokus o zmapování této nové oblasti. Prosazuje vyvážený soubor pravidel pro internetové zprostředkovatelské služby a internetové vyhledávače při jednání s podnikovými uživateli, a to na základě spravedlnosti a transparentnosti a za účelem řešení hlavních problémů všech zainteresovaných stran, přičemž současně chrání svobodu podnikání a ponechává dostatek prostoru k inovacím.

Zpravodajka se však v této souvislosti domnívá, že lepší výsledky by mohl zajistit ambicióznější přístup.

Navrhuje posílit zásadu spravedlnosti. Podnikoví uživatelé by měli mít právo na přístup k údajům, které pocházejí z transakcí mezi nimi. Současně by nemělo být možné, aby některé internetové zprostředkovatelské služby ukládaly podnikovým uživatelům omezení, a nabízely jim tak odlišné podmínky jinými prostředky.

Na straně druhé by platformy měly mít v případě zneužití nebo podvodu možnost rychle jednat. Nepřiměřené administrativní požadavky by neměly omezovat jejich schopnost vyřizovat stížnosti. Mediace, kterou tento legislativní návrh podporuje, může fungovat pouze tehdy, jsou-li náklady na ni spravedlivě rozděleny mezi obě zúčastněné strany.

Zpravodajka by rovněž ráda posílila zásadu transparentnosti v případech rozdílného zacházení, přičemž je třeba upřesnit požadavky týkající se hlavních parametrů určujících pořadí.

Ambiciózní návrh by měl rovněž soustavně prosazovat tatáž pravidla pro on-line platformy a vyhledávače, jestliže se chovají stejným způsobem.

Zpravodajka se domnívá, že první revize nařízení by měla zohlednit rychlý vývoj digitální ekonomiky a měla by být provedena dva roky po vstupu nařízení v platnost.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Internetové zprostředkovatelské služby mohou být rozhodující pro obchodní úspěch podniků, které je používají s cílem dostat se ke spotřebitelům. Rostoucí zprostředkování transakcí prostřednictvím internetových zprostředkovatelských služeb podporovaných silnými nepřímými síťovými účinky založenými na datech vede k vyšší závislosti takových podnikových uživatelů, včetně mikropodniků a malých a středních podniků, na těchto službách, aby se dostaly ke spotřebitelům. Vzhledem k této zvyšující se závislosti mají poskytovatelé uvedených služeb často lepší vyjednávací pozici, která jim umožňuje účinně postupovat jednostranně takovým způsobem, jenž nemusí být poctivý, a může být škodlivý pro oprávněné zájmy jejich podnikových uživatelů a nepřímo také spotřebitelů v Unii.

(2)  Internetové zprostředkovatelské služby mohou být rozhodující pro obchodní úspěch podniků, které je používají s cílem dostat se ke spotřebitelům. Tato užitečná role musí být plněna transparentním a důvěryhodným způsobem, podle jasných pravidel stanovených předem pro všechny subjekty a za rovných podmínek pro všechny, kdo se na těchto operacích podílejí. Rostoucí zprostředkování transakcí prostřednictvím internetových zprostředkovatelských služeb podporovaných silnými nepřímými síťovými účinky založenými na datech vede k vyšší závislosti takových podnikových uživatelů, včetně osob samostatně výdělečně činných, mikropodniků a malých a středních podniků, na těchto službách, aby se dostali ke spotřebitelům. Vzhledem k této zvyšující se závislosti, která se může kromě osob samostatně výdělečně činných, mikropodniků a malých a středních podniků týkat i velkých podniků, mají poskytovatelé uvedených služeb často lepší vyjednávací pozici, která jim umožňuje účinně postupovat jednostranně takovým způsobem, jenž nemusí být poctivý a může poškozovat oprávněné zájmy jejich podnikových uživatelů a nepřímo také spotřebitelů v Unii.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Internetové zprostředkovatelské služby a internetové vyhledávače, jakož i obchodní transakce usnadněné těmito službami, mají opravdový přeshraniční potenciál a jsou mimořádně důležité pro náležité fungování vnitřního trhu Unie v současném hospodářství. Potenciálně nekalé a škodlivé obchodní praktiky některých poskytovatelů těchto služeb ve vztahu k podnikovým uživatelům a uživatelům firemních internetových stránek brzdí plné využití tohoto potenciálu a negativně ovlivňuje náležité fungování vnitřního trhu. Kromě toho plné využití tohoto potenciálu brzdí a náležité fungování vnitřního trhu nepříznivě ovlivňují rozdílné právní předpisy některých členských států, které se s různou mírou efektivnosti uvedené služby regulují, a další členské státy přijetí takových právních předpisů rovněž zvažují.

(5)  Internetové zprostředkovatelské služby a internetové vyhledávače, jakož i transakce usnadněné těmito službami, mají opravdový přeshraniční potenciál a jsou mimořádně důležité pro náležité fungování vnitřního trhu Unie v současném hospodářství. Potenciálně nekalé a škodlivé obchodní praktiky některých poskytovatelů těchto služeb ve vztahu k podnikovým uživatelům a uživatelům firemních internetových stránek brzdí plné využití tohoto potenciálu a negativně ovlivňuje náležité fungování vnitřního trhu. Kromě toho plné využití tohoto potenciálu brzdí a náležité fungování vnitřního trhu nepříznivě ovlivňují rozdílné právní předpisy některých členských států, které se s různou mírou efektivnosti uvedené služby regulují, a další členské státy přijetí takových právních předpisů rovněž zvažují.

Odůvodnění

Obchodní charakter a význam mají v zásadě všechny transakce. Širší pojetí transakcí usnadněných internetovými zprostředkovatelskými službami nebo internetovými vyhledávači pomůže lépe uchopit složitost této problematiky.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Právní předpisy EU by se měly řídit zásadou „co možná nejméně a jen to, co je nezbytné“, což znamená, že jsou zapotřebí pravidla odpovídající digitální éře, která budou otevřená a dostatečně technologicky neutrální, aby je bylo možné přizpůsobit budoucímu vývoji. Analýza úlohy platforem v digitální ekonomice vypracovaná z iniciativy Komise zajišťuje komplexní a podobný přístup k rámci pro celý digitální trh, zatímco univerzální řešení může mít odrazující účinek pro inovace a konkurenčně znevýhodnit evropské podniky ve světové ekonomice.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Na úrovni Unie by proto měl být stanoven jednotný a cílený soubor povinných pravidel, aby bylo zajištěno spravedlivé, předvídatelné, udržitelné a důvěryhodné internetové podnikatelské prostředí v rámci vnitřního trhu, a to zejména zabezpečením, že podnikovým uživatelům internetových zprostředkovatelských služeb se poskytne odpovídající transparentnost a také možnosti účinného odškodnění v celé Unii. Tato pravidla by měla stanovit také odpovídající transparentnost, pokud jde o pořadí uživatelů firemních internetových stránek ve výsledcích vyhledávání generovaných internetovými vyhledávači. Tato pravidla by současně měla být taková, aby zajistila důležitý inovační potenciál širší ekonomiky on-line platforem.

(6)  Na úrovni Unie by proto měl být stanoven jednotný a cílený soubor povinných pravidel, aby bylo zajištěno spravedlivé, předvídatelné, udržitelné a důvěryhodné internetové podnikatelské prostředí. Měl by prosazovat spravedlivé a přiměřené obchodní chování zejména tím, že podnikovým uživatelům internetových zprostředkovatelských služeb zaručí odpovídající transparentnost a také možnosti účinného odškodnění v celé Unii. Tato pravidla by měla stanovit také odpovídající transparentnost, pokud jde o pořadí uživatelů firemních internetových stránek, zejména ve výsledcích vyhledávání generovaných internetovými vyhledávači včetně hlasových asistentů. Tato pravidla by současně měla ochránit důležitý inovační potenciál širší ekonomiky on-line platforem a umožnit zdravou hospodářskou soutěž. Evropská komise by v souladu s vývojem tohoto odvětví měla přezkoumat, zda je třeba posílit ustanovení o transparentnosti a spravedlnosti tohoto nařízení, ať prostřednictvím odvětvových právních předpisů nebo přezkumu tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Jelikož internetové zprostředkovatelské služby a internetové vyhledávače mají zpravidla globální rozměr, mělo by se toto nařízení vztahovat na poskytovatele těchto služeb bez ohledu na to, zda jsou usazeni v členském státě nebo mimo Unii, pokud jsou splněny dvě kumulativní podmínky. Za prvé, podnikoví uživatelé nebo uživatelé firemních internetových stránek by měli být usazeni v Unii. Za druhé, podnikoví uživatelé nebo uživatelé firemních internetových stránek by prostřednictvím poskytování těchto služeb měli nabízet své zboží nebo služby spotřebitelům, kteří se nacházejí v Unii alespoň pro část transakce. Tito spotřebitelé by se měli nacházet v Unii, nemusí však mít bydliště v Unii, ani státní příslušnost některého členského státu. Toto nařízení by se tedy nemělo uplatňovat, když podnikoví uživatelé nebo uživatelé firemních internetových stránek nejsou usazeni v Unii, nebo když jsou usazeni v Unii, ale internetové zprostředkovatelské služby či internetové vyhledávače používají k nabízení zboží nebo služeb výlučně pro spotřebitele, kteří se nacházejí mimo Unii, nebo pro osoby, které nejsou spotřebiteli.

(7)  Jelikož internetové zprostředkovatelské služby a internetové vyhledávače mají zpravidla globální rozměr, mělo by se toto nařízení vztahovat na poskytovatele těchto služeb bez ohledu na to, zda jsou usazeni v členském státě nebo mimo Unii, pokud jsou splněny dvě kumulativní podmínky. Za prvé, podnikoví uživatelé nebo uživatelé firemních internetových stránek by měli být usazeni v Unii. Za druhé, podnikoví uživatelé nebo uživatelé firemních internetových stránek by prostřednictvím těchto služeb měli nabízet své zboží nebo služby spotřebitelům nebo podnikům, které se nacházejí v Unii alespoň pro část transakce. V souladu s právem Unie1a by to znamenalo, že internetové zprostředkovatelské služby a internetové vyhledávače cílí nebo směřují prodej na zákazníky, kteří jsou usazeni v jednom nebo více členských státech. Tito spotřebitelé by se měli nacházet v Unii, nemusí však mít bydliště v Unii, ani státní příslušnost některého členského státu. Toto nařízení by se tedy nemělo uplatňovat, když podnikoví uživatelé nebo uživatelé firemních internetových stránek nejsou usazeni v Unii, nebo když jsou usazeni v Unii, ale internetové zprostředkovatelské služby či internetové vyhledávače používají k nabízení zboží nebo služeb výlučně pro spotřebitele, kteří se nacházejí mimo Unii, nebo pro osoby, které nejsou spotřebiteli.

 

__________________

 

1a Nařízení (ES) č. 44/2004 (Brusel I) a nařízení (ES) č. 593/2004 (Řím I).

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Příklady internetových zprostředkovatelských služeb, na něž se vztahuje toto nařízení, by tedy měly zahrnovat on-line tržiště elektronického obchodování, včetně tržišť vytvářených ve spolupráci, na nichž jsou podnikoví uživatelé aktivní, dále internetové služby softwarových aplikací a internetové služby sociálních médií. Toto nařízení se však nevztahuje na internetové nástroje sloužící reklamě nebo internetové reklamní výměny, které se neposkytují s cílem usnadnit zahájení přímých transakcí, a které nezahrnují smluvní vztah se spotřebiteli. Toto nařízení by se rovněž nemělo vztahovat na internetové platební služby, neboť samy o sobě neplní platné požadavky, ale ve své podstatě jsou spíše pomocné v transakcích pro dodávku zboží a služeb dotčeným spotřebitelům.

(9)  Příklady internetových zprostředkovatelských služeb, na něž se vztahuje toto nařízení, by tedy měly zahrnovat on-line tržiště elektronického obchodování, včetně tržišť vytvářených ve spolupráci, na nichž jsou podnikoví uživatelé aktivní, dále internetové služby softwarových aplikací a internetové služby sociálních médií. Toto nařízení se však nevztahuje na internetové nástroje sloužící reklamě nebo internetové reklamní výměny, které se neposkytují s cílem usnadnit zahájení přímých transakcí a které nezahrnují smluvní vztah se spotřebiteli. Toto nařízení by se rovněž nemělo vztahovat na internetové platební služby, neboť samy o sobě neplní platné požadavky, ale ve své podstatě jsou spíše pomocné v transakcích pro dodávku zboží a služeb dotčeným spotřebitelům. Nemělo by se vztahovat ani na sítě či služby elektronických komunikací nebo na audiovizuální mediální služby, na které se uplatňují odvětvové předpisy pro transparentnost, odškodnění a zákaz diskriminace.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  V zájmu důslednosti by definice internetového vyhledávače použitá v tomto nařízení měla být uvedena do souladu s definicí použitou ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/114821.

(11)  V zájmu důslednosti by definice internetového vyhledávače použitá v tomto nařízení měla být uvedena do souladu s definicí použitou ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/114821. Definice internetového vyhledávače by měla být chápána jako technologicky neutrální a uznávat rozmanitost vyhledávacích služeb a datových vstupů a výstupů.

__________________

__________________

21 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (Úř. věst. L 194, 19.7.2016, s. 1).

21 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (Úř. věst. L 194, 19.7.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Aby se v případě potřeby účinně chránili podnikoví uživatelé, mělo by se toto nařízení uplatňovat v případě, že podmínky smluvních vztahů, bez ohledu na jejich název nebo formu, nejsou jednotlivě sjednány jejich stranami. Zda podmínky byly individuálně sjednány nebo ne, by se mělo určit na základě celkového posouzení, přičemž skutečnost, že některá jejich ustanovení mohla být jednotlivě sjednána, není sama o sobě rozhodující.

(12)  Aby se v případě potřeby účinně chránili podnikoví uživatelé, mělo by se toto nařízení uplatňovat na podmínky smluvních vztahů nebo jejich ustanovení, bez ohledu na jejich název nebo formu, které nebyly jednotlivě sjednány jejich stranami.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  S cílem zajistit, aby obecné podmínky smluvního vztahu umožnily podnikovým uživatelům určit obchodní podmínky pro používání, ukončení a pozastavení internetových zprostředkovatelských služeb a dosáhnout předvídatelnosti jejich obchodního vztahu, měly by se tyto podmínky sepsat ve srozumitelném a jednoznačném znění, které průměrný podnikový uživatel snadno pochopí. Podmínky by se neměly považovat za zpracované ve srozumitelném a jednoznačném znění, jsou-li nejasné, mlhavé, nebo postrádají podrobnosti o důležitých obchodních otázkách, takže podnikovým uživatelům neposkytují přiměřenou míru předvídatelnosti nejdůležitějších aspektů smluvního vztahu.

(13)  S cílem zajistit, aby obecné podmínky smluvního vztahu umožnily podnikovým uživatelům určit obchodní podmínky pro používání, omezení, ukončení a pozastavení internetových zprostředkovatelských služeb a dosáhnout předvídatelnosti jejich obchodního vztahu, měly by se tyto podmínky sepsat ve srozumitelném a jednoznačném znění, které průměrný podnikový uživatel snadno pochopí. Podmínky by se neměly považovat za zpracované ve srozumitelném a jednoznačném znění, jsou-li vágní nebo postrádají podrobnosti o důležitých obchodních otázkách, takže podnikovým uživatelům neposkytují přiměřenou míru předvídatelnosti nejdůležitějších aspektů smluvního vztahu. Podmínky by neměly bezdůvodně rozlišovat podnikové uživatele.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Podmínky smluvního vztahu mohou zejména stanovit, že postupy nebo bezpečnostní hrozby, které mohou bezprostředně poškodit poskytovatele, podnikové uživatele nebo spotřebitele v důsledku porušení pravidel bezpečnosti, podvodu či zneužití údajů nebo jinými způsoby jsou důvodem k rozhodnutí omezit, pozastavit nebo ukončit poskytování internetových zprostředkovatelských služeb. Rozhodnutí omezit, pozastavit nebo ukončit poskytování služby kvůli riziku bezprostředního poškození by mělo být přiměřené riziku, jemuž se snaží toto opatření předejít, a rozhodnutí o ukončení služby by mělo být přijato pouze tehdy, pokud by dočasné pozastavení nepostačovalo k účinnému odstranění rizika.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Zajištění transparentnosti v obecných podmínkách může být důležité pro podporu udržitelných obchodních vztahů a zamezení nekorektnímu chování na škodu podnikových uživatelů. Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb by měli proto také zabezpečit, aby podmínky byly snadno dostupné ve všech fázích smluvního vztahu, kromě jiného i pro potenciální podnikové uživatele v předsmluvní fázi, a aby jakákoli jejich změna byla oznámena podnikovým uživatelům ve lhůtě stanovené pro oznámení, která je úměrná a přiměřená s ohledem na konkrétní okolnosti, a je nejméně 15denní. Lhůta pro oznámení by se neměla uplatňovat, pokud a do té míry, v jaké ji dotčený podnikový uživatel jednoznačně odmítne, nebo pokud a do té míry, v jaké potřeba neprodleně provést změnu vyplývá z právního závazku, který má za povinnost plnit poskytovatel služeb podle práva Unie nebo vnitrostátního práva.

(14)  Zajištění transparentnosti v obecných podmínkách může být důležité pro podporu udržitelných obchodních vztahů a zamezení nekorektnímu chování na škodu podnikových uživatelů. Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb by měli proto také zabezpečit, aby podmínky byly snadno dostupné ve všech fázích smluvního vztahu, kromě jiného i pro potenciální podnikové uživatele v předsmluvní fázi, a aby jakákoli jejich změna byla před provedením oznámena podnikovým uživatelům ve lhůtě stanovené pro oznámení, která je úměrná a přiměřená s ohledem na konkrétní okolnosti, a je nejméně 15denní. Lhůta pro oznámení by se výjimečně neměla uplatňovat, pokud a do té míry, v jaké ji dotčený podnikový uživatel jednoznačně odmítne. Rovněž by se neměla uplatňovat, pokud a do té míry, v jaké potřeba neprodleně provést změnu vyplývající z právního závazku, který má za povinnost plnit poskytovatel služeb podle práva Unie nebo vnitrostátního práva.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  V zájmu ochrany podnikových uživatelů by příslušný soud měl mít možnost stanovit, že podmínky, které nesplňují právní požadavky, nejsou pro dotčeného podnikového uživatele závazné, a to s účinky ex nunc. Každé takové zjištění soudu by se však mělo týkat pouze konkrétních ustanovení podmínek, která nesplňují právní požadavky. Zbývající ustanovení by měla zůstat platná a vykonatelná, pokud je lze oddělit od ustanovení, která nejsou v souladu s požadavky. Náhlé změny existujících podmínek mohou značně narušit operace podnikových uživatelů. S cílem omezit takové negativní účinky na podnikové uživatele a odradit od takového chování, změny provedené v rozporu s povinností stanovit pevnou lhůtu pro oznámení by byly proto neplatné, tj. mělo by se za to, že nikdy neexistovaly, s účinky erga omnes a ex tunc.

(15)  V zájmu ochrany podnikových uživatelů by příslušný soud měl mít možnost stanovit, že podmínky, které nesplňují právní požadavky, nejsou pro dotčeného podnikového uživatele závazné, a to s účinky ex nunc. Každé takové zjištění soudu by se však mělo týkat pouze konkrétních ustanovení podmínek, která nesplňují právní požadavky. Zbývající ustanovení by měla zůstat platná a vykonatelná, pokud je lze oddělit od ustanovení, která nejsou v souladu s požadavky.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  Náhlé změny platných podmínek mohou výrazně narušit operace podnikových uživatelů. S cílem omezit negativní dopady na podnikové uživatele a odradit od takového chování by změny provedené v rozporu s povinností stanovit pevnou lhůtu pro oznámení měly být neplatné, tj. mělo by se za to, že nikdy neexistovaly, s účinky erga omnes a ex tunc.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb může mít oprávněné důvody rozhodnout, že plně nebo částečně pozastaví nebo ukončí poskytování svých služeb pro daného podnikového uživatele, kromě jiného i vyřazením jednotlivého zboží nebo služeb daného podnikového uživatele nebo účinným odstraněním výsledků vyhledávání. Avšak vzhledem k tomu, že taková rozhodnutí mohou značně ovlivnit zájmy dotčených podnikových uživatelů, měli by být náležitě informováni o jejich důvodech. Odůvodnění by mělo podnikovým uživatelům umožnit, aby zjistili, zda existuje prostor pro vznesení námitek proti rozhodnutí, čímž se zvýší možnosti podnikových uživatelů usilovat v případě potřeby o účinné odškodnění. Kromě toho by požadování odůvodnění mělo pomoci zamezit neúmyslnému odstranění internetového obsahu poskytovaného podnikovými uživateli, který poskytovatel nesprávně považuje za nezákonný obsah, nebo takové odstranění napravit, v souladu s doporučením Komise (EU) 2018/33422. Odůvodnění by mělo určit objektivní příčinu nebo příčiny pro rozhodnutí na základě důvodů, které poskytovatel stanovil předem ve svých podmínkách, a přiměřeně se odvolávat na příslušné zvláštní okolnosti, které k rozhodnutí vedly.

(16)  Poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb může mít oprávněné důvody k uložení sankce, např. k plnému nebo částečnému pozastavení nebo ukončení poskytování svých služeb danému podnikovému uživateli nebo k vyřazení zboží nebo služby daného podnikového uživatele nebo k účinnému odstranění výsledků vyhledávání. Avšak vzhledem k tomu, že taková rozhodnutí mohou značně ovlivnit zájmy dotčených podnikových uživatelů, měli by být náležitě informováni o jejich důvodech. Odůvodnění by mělo podnikovým uživatelům umožnit, aby zjistili, zda existuje prostor pro vznesení námitek proti rozhodnutí, čímž se zvýší možnosti podnikových uživatelů usilovat v případě potřeby o účinné odškodnění. Kromě toho by požadování odůvodnění mělo pomoci zamezit neúmyslnému odstranění internetového obsahu poskytovaného podnikovými uživateli, který poskytovatel nesprávně považuje za nezákonný obsah, nebo takové odstranění napravit, v souladu s doporučením Komise (EU) 2018/33422. Odůvodnění by mělo určit objektivní příčinu nebo příčiny pro rozhodnutí na základě důvodů, které poskytovatel stanovil předem ve svých podmínkách, a přiměřeně se odvolávat na příslušné zvláštní okolnosti, které k rozhodnutí vedly. Existuje-li podezření, že určité chování nebo postup podniku mohou poškodit spotřebitele nebo platformu, měl by se uvést odkaz na příslušná ustanovení v podmínkách. Je-li to možné, měl by být zaveden přiměřený a odstupňovaný systém zahrnující včasné oznámení před přijetím opatření, která povedou k přerušení přístupu spotřebitelů k podniku.

__________________

__________________

22 Doporučení Komise (EU) 2018/334 ze dne 1. března 2018 o opatřeních pro efektivní boj proti nezákonnému obsahu online (Úř. věst. L 63, 6.3.2018, s. 50).

22 Doporučení Komise (EU) 2018/334 ze dne 1. března 2018 o opatřeních pro efektivní boj proti nezákonnému obsahu online (Úř. věst. L 63, 6.3.2018, s. 50).

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Pořadí zboží a služeb určované poskytovateli internetových zprostředkovatelských služeb má významný vliv na výběr spotřebitelů, a tedy na obchodní úspěch podnikových uživatelů, kteří nabízejí takové zboží a služby spotřebitelům. Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb by měli proto předem uvést hlavní parametry, které určují pořadí, aby se zlepšila předvídatelnost pro podnikové uživatele, aby se jim umožnilo lépe pochopit fungování mechanismu určování pořadí a aby mohli porovnat postupy různých poskytovatelů v určování pořadí. Pojem hlavní parametr by se měl chápat jako vztahující se na jakákoli obecná kritéria, procesy, zvláštní signály začleněné do algoritmů nebo jiné úpravy či mechanismy degradace používané v souvislosti s pořadím. Popis hlavních parametrů určujících pořadí by měl zahrnovat také vysvětlení jakékoli možnosti podnikových uživatelů aktivně ovlivnit pořadí za peněžitou náhradu a také její relativní účinky. Tento popis by měl zajistit, aby podnikoví uživatelé náležitě pochopili, jak mechanismus určování pořadí zohledňuje charakteristiky skutečného zboží nebo služeb, které nabízí podnikový uživatel, a důležitost zvláštních internetových zprostředkovatelských služeb pro spotřebitele.

(17)  Pořadí zboží a služeb určované poskytovateli internetových zprostředkovatelských služeb má významný vliv na výběr spotřebitelů, a tedy na obchodní úspěch podnikových uživatelů, kteří nabízejí takové zboží a služby spotřebitelům. Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb by měli proto předem uvést hlavní parametry, které určují pořadí, aby se zlepšila předvídatelnost pro podnikové uživatele, aby mohli lépe pochopit fungování mechanismu určování pořadí a porovnat postupy různých poskytovatelů v určování pořadí. Pojem hlavní parametr by se měl chápat jako vztahující se na kritéria, procesy, zvláštní signály začleněné do algoritmů nebo jiné úpravy či mechanismy degradace používané v souvislosti s pořadím, které jsou velmi důležité pro řádné pochopení toho, jak funguje systém určování pořadí. Popis hlavních parametrů určujících pořadí by měl zahrnovat také vysvětlení jakékoli možnosti podnikových uživatelů aktivně ovlivnit pořadí za peněžitou náhradu a také její relativní účinky. Tento popis by měl zajistit, aby podnikoví uživatelé náležitě pochopili, jak mechanismus určování pořadí zohledňuje charakteristiky skutečného zboží nebo služeb, které nabízí podnikový uživatel, a důležitost zvláštních internetových zprostředkovatelských služeb pro spotřebitele. Pokud poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb nabízí zboží a služby v pořadí ovlivněném v důsledku úhrady nebo ovládání uživatele poskytovatelem, měl by na tuto skutečnost upozornit tím, že v nabídce uvede slova „SPONZOROVANÝ ODKAZ“ nebo „REKLAMA“.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Podobně pořadí internetových stránek určované poskytovateli internetových vyhledávačů, zejména těch internetových stránek, jejichž prostřednictvím podniky nabízejí své zboží a služby spotřebitelům, mají významný dopad na výběr spotřebitelů a obchodní úspěch uživatelů firemních internetových stránek. Poskytovatelé internetových vyhledávačů by měli proto poskytnout popis hlavních parametrů, které určují pořadí všech indexovaných internetových stránek, včetně indexovaných stránek uživatelů firemních internetových stránek a také jiných internetových stránek. Kromě charakteristik zboží a služeb a jejich důležitosti pro spotřebitele by tento popis v případě internetových vyhledávačů měl uživatelům firemních internetových stránek rovněž umožnit náležitě pochopit, zda, a pokud ano, v jakém rozsahu jsou zohledněny jisté prvky koncepce použité internetové stránky, například jejich optimalizace pro zobrazení na mobilních telekomunikačních zařízeních. Pokud neexistuje smluvní vztah mezi poskytovateli internetových vyhledávačů a uživateli firemních internetových stránek, tento popis by měl být dostupný pro veřejnost na zjevném a snadno přístupném místě na příslušném internetovém vyhledávači. Aby se zajistila předvídatelnost pro uživatele firemních internetových stránek, popis by se měl průběžně aktualizovat, včetně možnosti, aby se změny hlavních parametrů daly snadno zjistit. I když se od poskytovatelů za žádných okolností nevyžaduje, aby zveřejnili jakákoli obchodní tajemství vymezená ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/94323, když plní tento požadavek na zveřejnění hlavních parametrů určování pořadí, daný popis by měl přinejmenším vycházet ze skutečných údajů o důležitosti používaných parametrů určování pořadí.

(18)  Podobně pořadí internetových stránek určované poskytovateli internetových vyhledávačů, zejména těch internetových stránek, jejichž prostřednictvím podniky nabízejí své zboží a služby spotřebitelům, mají významný dopad na výběr spotřebitelů a obchodní úspěch uživatelů firemních internetových stránek. Poskytovatelé internetových vyhledávačů by proto měli zveřejnit popis parametrů, které jsou velmi důležité pro řádné pochopení toho, jak je určováno pořadí všech indexovaných internetových stránek, včetně indexovaných stránek uživatelů firemních internetových stránek a také jiných internetových stránek. Kromě charakteristik zboží a služeb a jejich důležitosti pro spotřebitele by tento popis v případě internetových vyhledávačů měl uživatelům firemních internetových stránek rovněž umožnit náležitě pochopit, zda a případně v jakém rozsahu jsou zohledněny jisté prvky koncepce použité internetové stránky, například jejich optimalizace pro zobrazení na mobilních zařízeních. Pokud neexistuje smluvní vztah mezi poskytovateli internetových vyhledávačů a uživateli firemních internetových stránek, tento popis by měl být veřejně dostupný na zjevném a snadno přístupném místě na příslušném internetovém vyhledávači. Aby se zajistila předvídatelnost pro uživatele firemních internetových stránek, popis by se měl průběžně aktualizovat, včetně možnosti, aby se změny hlavních parametrů daly snadno zjistit. Požadavkem na zveřejnění parametrů pro určování pořadí by neměla být dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/94323 a současně by měla být zohledněna její ustanovení o zákonném nabytí, užívání a zpřístupnění. Když poskytovatelé plní požadavek na zveřejnění hlavních parametrů určování pořadí, daný popis by měl přinejmenším vycházet ze skutečných údajů o důležitosti používaných parametrů určování pořadí.

__________________

 

23 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním (Úř. věst. L 157, 15.6.2016, s. 1).

 

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a)  Vzhledem k významu komentářů a recenzí pro podnikové uživatele by měla být zvýšena jejich transparentnost a spolehlivost. Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb nebo internetových vyhledávačů musí podnikové uživatele i sebe samotné chránit před zmanipulovaným pořadím pomocí falešných recenzí a komentářů. Měli by zavést řešení pro ověřování komentářů a recenzí i jejich přenositelnosti od jednoho poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb a internetových vyhledávačů k druhému. Poskytovatelé zveřejní informace o tom, za jakých okolností mohou být komentáře či recenze odstraněny.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Pokud poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb nabízí sám určité zboží nebo služby spotřebitelům prostřednictvím vlastních internetových zprostředkovatelských služeb, nebo tak činí prostřednictvím podnikového uživatele, jehož ovládá, může soutěžit přímo s jinými podnikovými uživateli svých internetových zprostředkovatelských služeb, které poskytovatel neovládá. Zejména v takových situacích je důležité, aby poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb jednal transparentně a aby, ať už prostřednictvím právních, obchodních nebo technických prostředků, poskytl popis každého rozdílného zacházení, které by mohl uplatnit v souvislosti se zbožím nebo službami, jež nabízí sám, ve srovnání se zbožím a službami nabízenými podnikovými uživateli. S cílem zajistit proporcionalitu by se tato povinnost měla vztahovat spíše na úroveň celkových internetových zprostředkovatelských služeb než na úroveň jednotlivého zboží nebo služeb nabízených prostřednictvím těchto služeb.

(19)  Pokud poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb nebo internetového vyhledávače nabízí sám určité zboží nebo služby spotřebitelům prostřednictvím vlastních internetových zprostředkovatelských služeb nebo internetového vyhledávače, nebo tak činí prostřednictvím podnikového uživatele, jehož ovládá, může soutěžit přímo s jinými podnikovými uživateli nebo uživateli firemních internetových stránek, kteří využívají jeho služeb a které poskytovatel neovládá. Zejména v takových situacích je důležité stanovit obecné pravidlo, že poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb nebo internetového vyhledávače musí jednat přiměřeně a transparentně tak, aby nenarušil soutěž. Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb nebo internetového vyhledávače by měli poskytnout, ať už prostřednictvím právních, obchodních nebo technických prostředků, popis každého rozdílného zacházení, v němž mimo jiné uvedou výchozí nastavení upřednostňující poskytovatele, internetový vyhledávač nebo jakýkoli jiný, jím ovládaný subjekt, které by mohli uplatnit v souvislosti se zbožím nebo službami, jež nabízejí sami, ve srovnání se zbožím a službami nabízenými podnikovými uživateli nebo uživateli firemních internetových stránek. S cílem zajistit proporcionalitu by se tato povinnost měla vztahovat spíše na úroveň celkových internetových zprostředkovatelských služeb než na úroveň jednotlivého zboží nebo služeb nabízených prostřednictvím těchto služeb.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Způsobilost dostat se k údajům, včetně osobních údajů, a používat je může významně podpořit vytváření hodnoty v ekonomice on-line platforem. Je proto důležité, aby poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb poskytli podnikovým uživatelům jasný popis rozsahu, povahy a podmínek jejich přístupu k určitým kategoriím údajů a jejich používání. Popis by měl být přiměřený a mohl by odkazovat spíše na obecné podmínky přístupu než vyčerpávající výčet skutečných údajů nebo kategorií údajů, aby se podnikovým uživatelům umožnilo pochopit, zda mohou údaje použít s cílem zvýšit vytváření hodnoty, kromě jiného i případným zachováním datových služeb třetích stran. Zpracování osobních údajů by mělo být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.24

(20)  Způsobilost dostat se k údajům, včetně osobních údajů, a používat je může významně podpořit vytváření hodnoty v ekonomice on-line platforem. Je proto důležité, aby poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb poskytli podnikovým uživatelům jasný popis rozsahu, povahy a podmínek jejich přístupu k určitým kategoriím údajů a jejich používání. Popis by měl být přiměřený a mohl by odkazovat spíše na obecné podmínky přístupu než vyčerpávající výčet skutečných údajů nebo kategorií údajů, aby podnikoví uživatelé chápali, zda mohou údaje použít ke zvýšení vytváření hodnoty, kromě jiného i případným zachováním datových služeb třetích stran. Aniž jsou dotčeny příslušné právní předpisy Unie, měly by být údaje vytvořené během online interakce mezi internetovými zprostředkovatelskými službami nebo internetovými vyhledávači na straně jedné a podnikovým uživatelem či uživatelem firemních internetových stránek a spotřebiteli na straně druhé přístupné podnikovým uživatelům v agregované formě, aby mohli zkvalitňovat své služby. Zpracování osobních údajů by mělo být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.24

__________________

__________________

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). (Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). (Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a)  Některé praktiky lze považovat za nespravedlivé za všech okolností. Středisko pro sledování ekonomiky internetových platforem by mělo sestavit seznam takových postupů, průběžně jej přezkoumávat a doporučovat Komisi jeho aktualizace.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb by v některých případech mohli v podmínkách omezit schopnost podnikových uživatelů nabízet zboží a služby spotřebitelům za příznivějších podmínek pomocí jiných prostředků než internetových zprostředkovatelských služeb. V těchto případech by dotčení poskytovatelé měli uvést důvody tohoto omezení, zejména pokud jde o hlavní ekonomická, obchodní nebo právní hlediska omezení. Tato povinnost transparentnosti by se však neměla chápat jako ovlivňující posouzení zákonnosti takových omezení na základě jiných aktů unijního práva nebo práva členských států v souladu s unijním právem, kromě jiného i v oblastech hospodářské soutěže a nekalých obchodních praktik a uplatňování takových právních předpisů.

(21)  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb by neměli v podmínkách omezovat podnikové uživatele v nabízení zboží a služeb spotřebitelům za příznivějších podmínek pomocí jiných prostředků než internetových zprostředkovatelských služeb. Taková omezení mají původ v konkrétním obchodním modelu a jsou příčinou roztříštěnosti jednotného evropského digitálního trhu.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  S cílem umožnit podnikovým uživatelům, včetně těch, jejichž používání příslušných internetových zprostředkovatelských služeb mohlo být pozastaveno nebo ukončeno, aby měli přístup k okamžitým, vhodným a účinným možnostem odškodnění, měli by poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb zajistit interní systém pro vyřizování stížností. Cílem interního systému pro vyřizování stížností by mělo být zabezpečení, aby poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb a příslušný podnikový uživatel mohli podstatnou část stížností řešit dvoustraně. Kromě toho zajištění, aby poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb zveřejnili informace o fungování a efektivnosti svého interního systému pro vyřizování stížností, by mělo podnikovým uživatelům pomoci pochopit druhy problémů, které mohou vzniknout v souvislosti s poskytováním různých internetových zprostředkovatelských služeb, a možnost dosáhnout rychlého a efektivního dvojstranného řešení.

(22)  S cílem umožnit podnikovým uživatelům, včetně těch, jejichž používání příslušných internetových zprostředkovatelských služeb mohlo být pozastaveno nebo ukončeno, aby měli přístup k okamžitým, vhodným a účinným možnostem odškodnění, měli by poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb zajistit interní systém pro vyřizování stížností. Interní systém pro vyřizování stížností by měl zabezpečit, aby poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb a příslušný podnikový uživatel mohli podstatnou část stížností řešit dvoustraně. Kromě toho povinnost, aby poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb pravidelně přezkoumávali fungování a efektivnosti svého interního systému pro vyřizování stížností, by měla podnikovým uživatelům pomoci pochopit druhy problémů, které mohou vzniknout v souvislosti s poskytováním různých internetových zprostředkovatelských služeb, a možnost dosáhnout rychlého a efektivního dvojstranného řešení.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Cílem požadavků tohoto nařízení týkajících se interního systému pro vyřizování stížností je umožnit poskytovatelům internetových zprostředkovatelských služeb přiměřený stupeň flexibility při provozování takových systémů a řešení jednotlivých stížností, aby se minimalizovala každá administrativní zátěž. Kromě toho interní systémy pro vyřizování stížností by měly poskytovatelům internetových zprostředkovatelských služeb umožnit v případě potřeby přiměřeně řešit každé využití těchto systémů ve zlém úmyslu, o něž by se někteří podnikoví uživatelé mohli pokoušet. V případech jiných než jakékoli domnělé nedodržování právních povinností tohoto nařízení by interní systémy pro vyřizování stížností navíc neměly být k dispozici pro stížnosti zahrnující pouze zanedbatelné záporné účinky na dotčeného podnikového uživatele. Vzhledem k nákladům na zavedení a fungování takových systémů je vhodné osvobodit od takových povinností všechny poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb, kteří představují malé podniky, v souladu s příslušnými ustanoveními doporučení Komise 2003/361/ES25.

(23)  Cílem požadavků tohoto nařízení týkajících se interního systému pro vyřizování stížností je umožnit poskytovatelům internetových zprostředkovatelských služeb přiměřený stupeň flexibility při provozování takových systémů a řešení jednotlivých stížností, aby se minimalizovala každá administrativní zátěž. Tak jej mohou snadno uplatňovat i poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb z řad malých podniků v souladu s příslušnými ustanoveními v doporučení Komise 2003/361/ES.25 Kromě toho interní systémy pro vyřizování stížností by měly poskytovatelům internetových zprostředkovatelských služeb umožnit v případě potřeby přiměřeně řešit každé využití těchto systémů ve zlém úmyslu, o něž by se někteří podnikoví uživatelé mohli pokoušet. V případech jiných než jakékoli domnělé nedodržování právních povinností tohoto nařízení by interní systémy pro vyřizování stížností navíc neměly být k dispozici pro stížnosti zahrnující pouze zanedbatelné záporné účinky na dotčeného podnikového uživatele.

__________________

__________________

25 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).

25 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Mediace může poskytovatelům internetových zprostředkovatelských služeb a jejich podnikovým uživatelům poskytnout prostředky pro uspokojivé řešení sporů, aniž by se musela použít soudní řízení, která mohou být zdlouhavá a nákladná. Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb by proto měli usnadnit mediaci zejména určením mediátorů, s nimiž jsou ochotni pracovat. Mediátoři, kteří poskytují své služby z místa nacházejícího se mimo Unii by měli být určeni, pouze je-li zaručeno, že použití jejich služeb nikterak nezbaví dotčené podnikové uživatele právní ochrany, která se jim poskytuje podle unijního práva nebo práva členských států, včetně požadavků tohoto nařízení a platného práva týkajícího se ochrany osobních údajů a obchodního tajemství. Aby tito mediátoři byli dostupní, spravedliví a co nejrychlejší, nejefektivnější a nejúčinnější, měli by splňovat určitá stanovená kritéria.

(24)  Mediace může poskytovatelům internetových zprostředkovatelských služeb a jejich podnikovým uživatelům poskytnout prostředky pro uspokojivé řešení sporů, aniž by se musela použít soudní řízení, která mohou být zdlouhavá a nákladná. Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb by proto měli usnadnit mediaci zejména určením mediátorů, s nimiž jsou ochotni pracovat. Mediátoři, kteří poskytují své služby z místa nacházejícího se mimo Unii by měli být určeni, pouze je-li zaručeno, že použití jejich služeb nikterak nezbaví dotčené podnikové uživatele právní ochrany, která se jim poskytuje podle unijního práva nebo práva členských států, včetně požadavků tohoto nařízení a platného práva týkajícího se ochrany osobních údajů a obchodního tajemství. Aby tito mediátoři byli dostupní, spravedliví a co nejrychlejší, nejefektivnější a nejúčinnější, měli by splňovat určitá stanovená kritéria. Evropská komise by měla vydat obecné pokyny, aby poskytovatelům pomohla splnit nezbytné požadavky pro mediaci.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb by měli nést úměrnou část celkových nákladů mediace s přihlédnutím ke všem příslušným prvkům daného případu. Za tímto účelem by měl mediátor navrhnout, jaká část je v jednotlivém případě přiměřená. Tato část by však nikdy neměla být nižší než polovina uvedených nákladů.

(25)  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb by měli nést úměrnou část celkových nákladů mediace s přihlédnutím ke všem příslušným prvkům daného případu, včetně toho, zda byl případ předložen v dobré víře. Za tímto účelem by měl mediátor navrhnout, jaká část je v jednotlivém případě přiměřená.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Aby se usnadnilo řešení sporů týkajících se poskytování internetových zprostředkovatelských služeb používajících mediaci v Unii, Komise by měla podpořit zřízení specializované mediační organizace, která v současné době chybí. Zapojení mediátorů, kteří mají odborné znalosti internetových zprostředkovatelských služeb a internetových vyhledávačů a také specifických průmyslových odvětví, v nichž se tyto služby poskytují, by mělo zvýšit důvěru, kterou mají obě strany v mediační řízení, a pravděpodobnost, že takové řízení, povede k rychlému, spravedlivému a uspokojivému výsledku.

(26)  Aby se v Unii usnadnilo řešení sporů týkajících se poskytování internetových zprostředkovatelských služeb pomocí mediace, Komise by měla ve spolupráci s členskými státy podpořit zřízení specializované mediační organizace, která v současné době chybí. Zapojení mediátorů, kteří mají odborné znalosti internetových zprostředkovatelských služeb a internetových vyhledávačů a také specifických průmyslových odvětví, v nichž se tyto služby poskytují, by mělo zvýšit důvěru, kterou mají obě strany v mediační řízení, a pravděpodobnost, že takové řízení, povede k rychlému, spravedlivému a uspokojivému výsledku.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Různé faktory, například omezené finanční prostředky, obava ze msty a ustanovení o výlučné volbě práva a soudu uvedená v podmínkách, mohou omezit efektivnost existujících možností soudní nápravy, zejména těch, které vyžadují, aby podnikoví uživatelé nebo uživatelé firemních internetových stránek jednali samostatně, a aby byli identifikovatelní. Aby se zajistilo účinné uplatňování tohoto nařízení, měla by se organizacím, sdružením zastupujícím podnikové uživatele nebo uživatele firemních internetových stránek a rovněž některým veřejným subjektům zřízeným v členských státech poskytnout možnost podat žalobu u vnitrostátních soudů. Cílem takové žaloby u vnitrostátních soudů by mělo být přerušení nebo zákaz porušování pravidel stanovených v tomto nařízení a zamezení budoucím škodám, které by mohly podkopat udržitelné obchodní vztahy v ekonomice on-line platforem. Za účelem zajištění, aby takové organizace nebo sdružení účinně a náležitě využívaly toto právo, měly by splňovat určitá kritéria. Vzhledem ke zvláštnímu postavení příslušných veřejných subjektů v členských státech, kde byly takové subjekty zřízeny, by se mělo vyžadovat pouze, aby tyto subjekty byly v souladu s příslušnými předpisy vnitrostátního práva výslovně pověřeny podávat uvedené žaloby ať už ve společném zájmu dotčených stran, nebo v obecném zájmu, aniž by bylo potřeba na takové veřejné subjekty uplatňovat výše zmíněná kritéria. Takové žaloby by se nikterak neměly dotknout práv podnikových uživatelů a uživatelů firemních internetových stránek na podání samostatné soudní žaloby.

(27)  Různé faktory, například omezené finanční prostředky, obava ze msty a ustanovení o výlučné volbě práva a soudu uvedená v podmínkách, mohou omezit efektivnost existujících možností soudní nápravy, zejména těch, které vyžadují, aby podnikoví uživatelé nebo uživatelé firemních internetových stránek jednali samostatně, a aby byli identifikovatelní. Aby se zajistilo účinné uplatňování tohoto nařízení, měla by se organizacím, sdružením zastupujícím podnikové uživatele nebo uživatele firemních internetových stránek a rovněž některým veřejným subjektům zřízeným v členských státech poskytnout možnost podat žalobu u vnitrostátních soudů. Cílem takové žaloby u vnitrostátních soudů by mělo být přerušení nebo zákaz porušování pravidel stanovených v tomto nařízení a zamezení budoucím škodám, které by mohly podkopat udržitelné obchodní vztahy v ekonomice on-line platforem. Aby takové organizace nebo sdružení využívaly toto právo účinně, náležitě a harmonizovaně, měly by splňovat určitá kritéria transparentnosti a být zapsány v rejstříku transparentnosti. Vzhledem ke zvláštnímu postavení příslušných veřejných subjektů v členských státech, kde byly takové subjekty zřízeny, by se mělo vyžadovat pouze, aby tyto subjekty byly v souladu s příslušnými předpisy vnitrostátního práva výslovně pověřeny podávat uvedené žaloby ať už ve společném zájmu dotčených stran, nebo v obecném zájmu, aniž by bylo potřeba na takové veřejné subjekty uplatňovat výše zmíněná kritéria. Takové žaloby by se nikterak neměly dotknout práv podnikových uživatelů a uživatelů firemních internetových stránek na podání samostatné soudní žaloby.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(28a)  Domnívá se, že právní předpisy EU by se měly řídit zásadou „co možná nejméně a jen to, co je nezbytné“, což znamená, že jsou zapotřebí pravidla odpovídající digitální éře, která budou otevřená a dostatečně technologicky neutrální, aby je bylo možné přizpůsobit budoucímu vývoji. Oceňuje, že Komise z vlastní iniciativy vypracovala analýzu úlohy platforem v digitální ekonomice s cílem zajistit komplexní a podobný přístup k rámci pro celý digitální trh. Domnívá se, že univerzální řešení může mít odrazující účinek pro inovace a konkurenčně znevýhodnit evropské podniky ve světové ekonomice.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Toto nařízení stanoví pravidla k zajištění, aby podnikovým uživatelům internetových zprostředkovatelských služeb a uživatelům firemních internetových stránek ve vztahu k internetovým vyhledávačům byla poskytnuta odpovídající transparentnost a možnosti účinného odškodnění.

1.  Toto nařízení stanoví pravidla k zajištění toho, aby podnikovým uživatelům internetových zprostředkovatelských služeb a uživatelům firemních internetových stránek ve vztahu k internetovým vyhledávačům byla poskytnuta transparentnost a možnosti účinného odškodnění.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Toto nařízení se vztahuje na internetové zprostředkovatelské služby a internetové vyhledávače poskytované, nebo nabízené k poskytnutí, podnikovým uživatelům a uživatelům firemních internetových stránek, kteří jsou usazeni, nebo mají místo pobytu v Unii a prostřednictvím internetových zprostředkovatelských služeb nebo internetových vyhledávačů nabízejí zboží nebo služby spotřebitelům nacházejícím se v Unii, bez ohledu na místo usazení nebo místo pobytu poskytovatelů takových služeb.

2.  Toto nařízení se vztahuje na internetové zprostředkovatelské služby a internetové vyhledávače poskytované, nebo nabízené k poskytnutí podnikovým uživatelům a uživatelům firemních internetových stránek, kteří jsou usazeni, nebo mají místo pobytu v Unii a prostřednictvím internetových zprostředkovatelských služeb nebo internetových vyhledávačů cílí nebo směřují prodej zboží nebo služeb na spotřebitele nacházející se v Unii, bez ohledu na místo usazení nebo místo pobytu poskytovatelů takových služeb.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Toto nařízení se použije tehdy, pokud jiné právní předpisy Unie neobsahují konkrétní ustanovení sledující tentýž cíl. Tímto nařízením není dotčeno použití příslušných ustanovení podle práva Unie, která jsou použitelná v konkrétních oblastech.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  umožňují podnikovým uživatelům nabízet zboží nebo služby spotřebitelům s cílem usnadnit zavedení přímých transakcí mezi těmito podnikovými uživateli a spotřebiteli, bez ohledu na to, kde jsou tyto transakce nakonec uzavřeny;

b)  umožňují podnikovým uživatelům nabízet zboží nebo služby spotřebitelům tím, že usnadňují přímé transakce mezi těmito podnikovými uživateli a spotřebiteli, bez ohledu na to, kde jsou tyto transakce nakonec uzavřeny;

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  jsou poskytovány podnikovým uživatelům na základě smluvních vztahů mezi poskytovateli těchto služeb na jedné straně a těmito podnikovými uživateli a spotřebiteli, jimž tito podnikoví uživatelé nabízejí zboží nebo služby, na straně druhé;

c)  jsou poskytovány za přímou nebo nepřímou úhradu podnikovým uživatelům na základě smluvních vztahů mezi poskytovateli těchto služeb na jedné straně a těmito podnikovými uživateli a spotřebiteli, jimž tito podnikoví uživatelé nabízejí zboží nebo služby, na straně druhé;

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  „internetovým vyhledávačem“ digitální služba, která uživatelům umožňuje provádět vyhledávání v zásadě na všech internetových stránkách nebo na internetových stránkách v určitém jazyce, a to na základě dotazu na jakékoli téma v podobě klíčového slova, sousloví nebo jiného zadání, přičemž služba poskytuje odkazy, na nichž lze nalézt informace související s požadovaným obsahem;

(5)  „internetovým vyhledávačem“ digitální služba, která uživatelům umožňuje provádět vyhledávání v zásadě na všech internetových stránkách nebo na internetových stránkách v určitém jazyce, a to na základě dotazu na jakékoli téma v podobě klíčového slova, sousloví nebo jiného zadání, přičemž služba poskytuje informace nebo odkazy, na nichž lze nalézt informace související s požadovaným obsahem;

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  „uživatelem firemních internetových stránek“ každá fyzická nebo právnická osoba, která používá internetové stránky pro nabízení zboží nebo služeb spotřebitelům na účely související s jejím obchodem, podnikáním, řemeslem nebo výkonem povolání;

(7)  „uživatelem firemních internetových stránek“ každá fyzická nebo právnická osoba, která používá internetové stránky nebo jiné internetové nástroje k nabízení zboží nebo služeb spotřebitelům na účely související s jejím obchodem, podnikáním, řemeslem nebo výkonem povolání;

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  „pořadím“ relativní důležitost připisovaná zboží nebo službám, které podnikoví uživatelé nabízejí spotřebitelům prostřednictvím internetových zprostředkovatelských služeb, nebo internetovým stránkám indexovaným pro spotřebitele internetovými vyhledávači, jak je poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb nebo poskytovatelé internetových vyhledávačů prezentují, uspořádají nebo oznamují těmto spotřebitelům, bez ohledu na technické prostředky používané pro takovou prezentaci, uspořádání nebo oznamování;

(8)  „pořadím“ relativní důležitost připisovaná zboží nebo službám, které podnikoví uživatelé nabízejí spotřebitelům prostřednictvím internetových zprostředkovatelských služeb, nebo internetovým stránkám indexovaným internetovými vyhledávači, jak je poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb nebo poskytovatelé internetových vyhledávačů prezentují, uspořádají nebo oznamují, bez ohledu na technické prostředky používané pro takovou prezentaci, uspořádání nebo oznamování;

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  byly zpracovány ve srozumitelném a jednoznačném znění;

a)  byly spravedlivé a přiměřené a aby byly zpracovány ve srozumitelném a jednoznačném znění;

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  stanovily objektivní důvody pro rozhodnutí plně nebo částečně pozastavit nebo ukončit poskytování jejich internetových zprostředkovatelských služeb podnikovým uživatelům.

c)  stanovily objektivní důvody pro rozhodnutí plně nebo částečně omezit, pozastavit nebo ukončit poskytování jejich internetových zprostředkovatelských služeb podnikovým uživatelům.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  informovaly podnikové uživatele o všech dodatečných distribučních kanálech a přidružených programech, jejichž prostřednictvím může být zboží a služby nabízené podnikovými uživateli distribuováno.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Podmínky nebo jejich zvláštní ustanovení, které nesplňují požadavky odstavce 1, nejsou pro dotčeného podnikového uživatele závazné, pokud takové nesplňování potvrdí příslušný soud.

2.  Podmínky nebo jejich zvláštní ustanovení, které nesplňují požadavky odstavce 1, jsou považovány za neplatné.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Odstavec 3 se nepoužije, pokud se na poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb vztahuje právní povinnost vyžadující, aby změnil své podmínky takovým způsobem, který mu lhůtu pro oznámení uvedenou v odst. 3 druhém pododstavci, neumožňuje dodržet.

5.  Odstavec 3 se nepoužije, pokud poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb:

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 5 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

a)  musí na základě zákonné povinnosti změnit své podmínky takovým způsobem, který mu neumožňuje dodržet lhůtu pro oznámení uvedenou v odst. 3 druhém pododstavci;

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 5 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

b)  řeší bezprostředně hrozící poškození spotřebitelů nebo podnikových uživatelů nebo fungování internetových zprostředkovatelských služeb.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Rozhodne-li se poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb plně nebo částečně pozastavit či ukončit jejich poskytování pro daného podnikového uživatele, poskytne mu bez zbytečného odkladu odůvodnění tohoto rozhodnutí.

1.  Rozhodne-li se poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb plně nebo částečně pozastavit či ukončit jejich poskytování pro daného podnikového uživatele, poskytne mu bez zbytečného odkladu odůvodnění tohoto rozhodnutí. Ukončení a pozastavení předchází, je-li to možné a přiměřené, oznámení, v němž je uvedeno datum, k němuž toto ukončení a pozastavení nabude účinku, a příležitost vyjasnit nebo obnovit dodržování požadavků.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Odůvodnění uvedené v odstavci 1 obsahuje odkaz na konkrétní skutečnosti nebo okolnosti, které vedly k rozhodnutí poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb, a také odkaz na příslušný objektivní důvod nebo důvody pro rozhodnutí uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. c).

2.  Odůvodnění uvedené v odstavci 1 obsahuje odkaz na konkrétní skutečnosti nebo okolnosti, které vedly k rozhodnutí poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb, a také odkaz na příslušný objektivní důvod nebo důvody pro rozhodnutí uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. c). Pokud se rozhodnutí uvedené v odstavci 1 zakládá na podezření, že chování nebo postup určitého podnikového uživatele mohou poškodit spotřebitele nebo platformu, mělo by uvádět odkaz na příslušná ustanovení v obecných podmínkách.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb stanoví ve svých podmínkách hlavní parametry určující pořadí a důvody relativní důležitosti těchto hlavních parametrů na rozdíl od ostatních parametrů.

Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb stanoví ve svých podmínkách hlavní parametry určující pořadí a relativní důležitost těchto hlavních parametrů na rozdíl od ostatních parametrů.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Obsahují-li tyto hlavní parametry možnost ovlivnit pořadí za jakoukoli přímou nebo nepřímou úhradu zaplacenou podnikovými uživateli dotčenému poskytovateli internetových zprostředkovatelských služeb, tento poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb zahrne do svých podmínek také popis těchto možností a dopadů takové úhrady na pořadí.

Obsahují-li tyto hlavní parametry možnost ovlivnit pořadí za jakoukoli přímou nebo nepřímou úhradu zaplacenou podnikovými uživateli dotčenému poskytovateli internetových zprostředkovatelských služeb, tento poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb:

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

a)  zahrne do svých podmínek také popis těchto možností a dopadů takové úhrady na pořadí;

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

b)  upozorní na skutečnost, že nabízí zboží a služby, jejichž pořadí je ovlivněno v důsledku úhrady nebo ovládání podnikového uživatele poskytovatelem, uvedením slov „SPONZOROVANÝ ODKAZ“ nebo „REKLAMA“.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Poskytovatelé internetových vyhledávačů stanoví pro uživatele firemních internetových stránek hlavní parametry určující pořadí tak, že na svých internetových vyhledávačích poskytnou snadno a veřejně přístupný popis napsaný ve srozumitelném a jednoznačném jazyce. Tento popis budou průběžně aktualizovat.

2.  Poskytovatelé internetových vyhledávačů stanoví pro uživatele firemních internetových stránek hlavní parametry určující pořadí indexovaných stránek tak, že poskytnou snadno a veřejně přístupný popis napsaný ve srozumitelném jazyce. Tento popis budou průběžně aktualizovat.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Popis uvedený v odstavcích 1 a 2 musí být dostačující, aby podnikovým uživatelům nebo uživatelům firemních internetových stránek umožnil náležitě pochopit, zda, a pokud ano, tak v jakém rozsahu, mechanismus určování pořadí zohledňuje:

3.  Popis uvedený v odstavcích 1 a 2 musí být dostačující, aby umožnil náležitě pochopit, zda a případně v jakém rozsahu, mechanismus určování pořadí zohledňuje:

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  důležitost těchto charakteristik pro uvedené spotřebitele;

vypouští se

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  pokud jde o internetové vyhledávače, charakteristické znaky koncepce internetové stránky používané uživateli firemních internetových stránek.

c)  charakteristické znaky koncepce indexované internetové stránky v případě internetových vyhledávačů.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Splňují-li poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb a internetových vyhledávačů požadavky tohoto článku, nemusí zveřejnit žádná obchodní tajemství, jak jsou definována v čl. 2 bodě 1 směrnice (EU) 2016/943.

4.  Pokud poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb a internetových vyhledávačů poskytují informace o parametrech určování pořadí, nesmí zveřejnit žádné informace, které by mohly být použity ke snížení standardu ochrany podnikových uživatelů a spotřebitelů před škodlivými obchodními postupy, např. před klamáním. Tímto článkem není dotčena směrnice (EU) 2016/943.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  Pokud poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb nebo internetového vyhledávače rozlišuje mezi tím, zda zboží a služby nabízí on sám či jím ovládaný subjekt, nebo jiné subjekty, musí být takové rozlišování, je-li povoleno, být přiměřené, transparentní a nesmí narušovat spravedlivou soutěž v porovnání s praxí, kdy se takové rozlišování neprovádí.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Poskytovatelé internetových vyhledávačů zveřejní na svých internetových stránkách popis jakéhokoli rozdílného zacházení, které uplatňují nebo mohou uplatňovat jak na zboží a služby, jež prostřednictvím těchto internetových vyhledávačů nabízejí spotřebitelům buď oni sami nebo jimi ovládaní podnikoví uživatelé, tak na jiné podnikové uživatele.

 

Preferenční zacházení s pořadím výsledků vyhledávání v případě zboží a služeb, které nabízí sám poskytovatel internetového vyhledávače nebo jakýkoli jím ovládaný podnikový uživatel, je zakázáno s výjimkou případu, kdy takové zacházení uplatňuje za podmínek platných pro všechny podnikové uživatele.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Popis uvedený v odstavci 1 případně zahrnuje nejméně jakékoli rozdílné zacházení z důvodu zvláštních opatření přijatých poskytovatelem internetových zprostředkovatelských služeb nebo z důvodu jeho chování, které se týká těchto skutečností:

2.  Popisy uvedené v odstavcích 1 a 1a případně zahrnují alespoň veškeré rozdílné zacházení z důvodu zvláštních opatření přijatých poskytovatelem internetových zprostředkovatelských služeb nebo poskytovatelem internetového vyhledávače nebo z důvodu jejich chování, které se týká těchto skutečností:

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  přístupu, který poskytovatel nebo jím ovládaní podnikoví uživatelé mohou mít k jakýmkoli osobním či jiným údajům nebo k oběma, jež podnikoví uživatelé nebo spotřebitelé poskytují za používání dotčených internetových zprostředkovatelských služeb, nebo které jsou generovány prostřednictvím poskytování těchto služeb;

a)  přístupu, který poskytovatel nebo jím ovládaní podnikoví uživatelé mohou mít k jakýmkoli osobním či jiným údajům nebo k oběma, jež podnikoví uživatelé nebo firemní internetové stránky či spotřebitelé poskytují za používání dotčených internetových zprostředkovatelských služeb, nebo které jsou generovány prostřednictvím poskytování těchto služeb;

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  výchozího nastavení;

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  přístupu ke službám nebo podmínek pro používání služeb, které jsou přímo spojené s dotčenými internetovými zprostředkovatelskými službami nebo jsou pro ně pomocné.

d)  přístupu ke službám nebo podmínek pro používání služeb, které jsou přímo spojené s dotčenými internetovými zprostředkovatelskými službami nebo se službami internetového vyhledávače nebo jsou pro ně pomocné.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb zahrnou do svých podmínek popis technického a smluvního přístupu podnikových uživatelů k jakýmkoli osobním či jiným údajům nebo k oběma, jež podnikoví uživatelé nebo spotřebitelé poskytují za používání dotčených internetových zprostředkovatelských služeb, nebo které jsou generovány prostřednictvím poskytování těchto služeb, nebo skutečnost, že technický a smluvní přístup chybí.

1.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb nebo internetových vyhledávačů zahrnou do svých podmínek popis technického a smluvního přístupu podnikových uživatelů nebo uživatelů firemních internetových stránek k jakýmkoli osobním či jiným údajům nebo k oběma, jež podnikoví uživatelé nebo uživatelé firemních internetových stránek či spotřebitelé poskytují za používání dotčených internetových zprostředkovatelských služeb nebo služeb internetového vyhledávače, nebo které jsou generovány prostřednictvím poskytování těchto služeb, nebo skutečnost, že technický a smluvní přístup chybí.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Prostřednictvím popisu uvedeného v odstavci 1 poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb náležitě informují podnikové uživatele nejméně o tom:

2.  Prostřednictvím popisu uvedeného v odstavci 1 poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb nebo internetových vyhledávačů zveřejní informace o tom:

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zda poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb má přístup k osobním nebo jiným údajům nebo k oběma, jež podnikoví uživatelé nebo spotřebitelé poskytují za používání těchto služeb, nebo které jsou generovány jejich poskytováním, a pokud ano, tak k jakým kategoriím těchto údajů a za jakých podmínek;

a)  zda poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb nebo poskytovatel internetového vyhledávače má přístup k osobním nebo jiným údajům nebo k oběma, jež podnikoví uživatelé nebo spotřebitelé nebo firemní internetové stránky poskytují za používání těchto služeb, nebo které jsou generovány jejich poskytováním, a pokud ano, tak k jakým kategoriím těchto údajů a za jakých podmínek;

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zda podnikový uživatel má přístup k osobním nebo jiným údajům či oběma, které poskytuje v souvislosti s jeho používáním dotčených internetových zprostředkovatelských služeb, nebo generovaných poskytováním těchto služeb pro tohoto podnikového uživatele a spotřebitele jeho zboží nebo služeb, a pokud ano, k jaké kategorii těchto údajů a za jakých podmínek;

b)  zda podnikový uživatel má přístup k osobním nebo jiným údajům či oběma, které poskytuje v souvislosti s používáním dotčených internetových zprostředkovatelských služeb nebo internetového vyhledávače, nebo k údajům generovaným poskytováním těchto služeb tomuto podnikovému uživateli a spotřebiteli jeho zboží nebo služeb, a pokud ano, k jaké kategorii těchto údajů a za jakých podmínek;

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  zda kromě písmene b) má podnikový uživatel přístup k osobním nebo jiným údajům či k oběma, kromě jiného i v souhrnné formě, předkládaným nebo generovaným prostřednictvím poskytování internetových zprostředkovatelských služeb pro všechny jejich podnikové uživatele a spotřebitele, a pokud ano, k jaké kategorii těchto údajů a za jakých podmínek.

c)  zda kromě písmene b) má podnikový uživatel nebo uživatel firemní internetové stránkypřístup k osobním nebo jiným údajům či k oběma, kromě jiného i v souhrnné formě, předkládaným nebo generovaným prostřednictvím poskytování internetových zprostředkovatelských služeb nebo internetového vyhledávače všem jejich podnikovým uživatelům nebo spotřebitelům, a pokud ano, k jaké kategorii těchto údajů a za jakých podmínek.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Aniž jsou dotčeny příslušné právní předpisy Unie použitelné na ochranu osobních údajů a soukromí, zajistí poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb nebo internetových vyhledávačů podnikovým uživatelům nebo uživatelům firemních internetových stránek přístup ke všem údajům, které získali v důsledku obchodní činnosti příslušného podnikového uživatele nebo firemní internetové stránky. Údaje se poskytují v souhrnné podobě a ve strojově čitelném, běžně používaném a standardním formátu.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb omezí v poskytování svých služeb možnost podnikových uživatelů nabízet stejné zboží a služby spotřebitelům za různých podmínek jinými prostředky než prostřednictvím těchto služeb, zahrnou do svých podmínek důvody tohoto omezení a zajistí snadný přístup veřejnosti k nim. Důvody zahrnují hlavní ekonomická, obchodní nebo právní hlediska těchto omezení.

1.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb nesmí omezit možnost podnikových uživatelů nabízet spotřebitelům stejné zboží a služby za různých podmínek jinými prostředky než prostřednictvím těchto služeb.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb zajistí interní systém pro vyřizování stížností podnikových uživatelů.

Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb zajistí interní systém pro vyřizování stížností podnikových uživatelů a zajistí jejich vyřešení v rozumné lhůtě.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  náležitě posoudit podané stížnosti a navazující opatření, která možná budou muset přijmout ve věci stížnosti za účelem odpovídajícího řešení nastoleného problému, a to způsobem, který je úměrný důležitosti a složitosti této otázky;

a)  náležitě posoudit podané stížnosti;

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zpracovat stížnosti rychle a účinně s přihlédnutím k důležitosti a složitosti vznesené otázky;

b)  zpracovat stížnosti rychle a účinně;

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  individualizovaným způsobem oznámit stěžovateli výsledek interního procesu vyřizování stížnosti zpracovaný ve srozumitelném a jednoznačném jazyku.

c)  včasně a ve srozumitelném a jednoznačném jazyku oznámit stěžovateli výsledek interního procesu vyřizování konkrétní stížnosti.

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb zahrnou do svých podmínek veškeré příslušné informace týkající se přístupu k jejich internímu systému pro vyřizování stížností a jeho fungování.

3.  Interní systém pro vyřizování stížností musí být založen na zásadě rovného zacházení a jeho použití nesmí vést k nevýhodnému zacházení s podnikovým uživatelem. Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb zahrnou do svých podmínek veškeré příslušné informace týkající se přístupu k jejich internímu systému pro vyřizování stížností a jeho fungování.

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb zpracují každý rok informace o fungování a efektivnosti svého interního systému pro vyřizování stížností a veřejnosti k nim zajistí snadný přístup.

Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb pravidelně revidují fungování a efektivnost svého interního systému pro vyřizování stížností.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tyto informace obsahují celkový počet podaných stížností, předmět stížností, dobu potřebnou na jejich zpracování a rozhodnutí učiněné ve věci stížností.

vypouští se

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Ustanovení tohoto článku se nevztahují na poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb, kteří jsou malými podniky ve smyslu čl. 2 odst. 2 přílohy doporučení Komise 2003/361/ES29.

vypouští se

__________________

 

29 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).

 

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb určí ve svých podmínkách jednoho nebo více mediátorů, kteří jsou ochotni vynaložit úsilí zaměřené na dosažení dohody s podnikovými uživateli o mimosoudním řešení sporů mezi poskytovatelem a podnikovým uživatelem, které vzniknou v souvislosti s poskytováním dotčených internetových zprostředkovatelských služeb, včetně stížností, které nemohly být vyřešeny pomocí interního systému pro vyřizování stížností uvedeného v článku 9.

Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb určí ve svých podmínkách jednoho nebo více mediátorů, s nimiž jsou ochotni spolupracovat na dosažení dohody s podnikovými uživateli o mimosoudním řešení sporů mezi poskytovatelem a podnikovým uživatelem, které vzniknou v souvislosti s poskytováním dotčených internetových zprostředkovatelských služeb, které nemohly být vyřešeny pomocí interního systému pro vyřizování stížností uvedeného v článku 9.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  jejich mediační služby jsou cenově přístupné pro průměrného podnikového uživatele dotčených internetových zprostředkovatelských služeb;

b)  jejich mediační služby jsou cenově přístupné;

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb se v dobré víře zapojí do jakékoli snahy některého z mediátorů, které určili v souladu s odstavcem 1, dosáhnout dohody prostřednictvím mediace za účelem dosažení dohody o řešení sporu.

3.  Nezávislá mediace je dobrovolná a využije se až po vyčerpání všech možností odškodnění v rámci interního systému pro vyřizování stížností. Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb a podnikoví uživatelé se v dobré víře zapojí do jakékoli snahy některého z mediátorů určeného v souladu s odstavcem 1dosažení dohody o řešení sporu prostřednictvím mediace.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb nesou v každém jednotlivém případě přiměřenou část celkových nákladů na mediaci. Přiměřená část těchto celkových nákladů se určí na základě návrhu mediátora s přihlédnutím ke všem příslušným prvkům daného případu, zejména poměrným přednostem nároků stran ve sporu, chování stran a také velikosti a finanční síle stran ve vzájemném poměru. Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb však v každém případě nesou nejméně polovinu celkových nákladů.

4.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb nesou v každém jednotlivém případě přiměřenou část celkových nákladů na mediaci. Přiměřená část těchto celkových nákladů se určí na základě návrhu mediátora s přihlédnutím ke všem příslušným prvkům daného případu, zejména poměrným přednostem nároků stran ve sporu, chování stran a také velikosti a finanční síle stran ve vzájemném poměru.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise podpoří poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb a také organizace a sdružení, která je zastupují, aby jednotlivě nebo společně založili jednu nebo více organizací poskytujících mediační služby, které splňují požadavky stanovené v čl. 10 odst. 2, se zvláštním účelem usnadnit mimosoudní řešení sporů s podnikovými uživateli, které vznikají v souvislosti s poskytováním těchto služeb, s přihlédnutím zejména k přeshraničnímu charakteru internetových zprostředkovatelských služeb.

Komise ve spolupráci s členskými státy podpoří poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb a také organizace a sdružení, která je zastupují, aby jednotlivě nebo společně založili jednu nebo více organizací poskytujících mediační služby, které splňují požadavky stanovené v čl. 10 odst. 2, se zvláštním účelem usnadnit mimosoudní řešení sporů s podnikovými uživateli, které vznikají v souvislosti s poskytováním těchto služeb, s přihlédnutím zejména k přeshraničnímu charakteru internetových zprostředkovatelských služeb.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Organizace nebo sdružení mají právo odvolat se na odstavec 1, pouze pokud v době podání žaloby splňují všechna tato kritéria:

Organizace nebo sdružení mají právo odvolat se na odstavec 1, pouze pokud v době podání žaloby a po dobu trvání žaloby splňují všechna tato kritéria:

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  jsou registrované v rejstříku transparentnosti;

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ab)  zveřejňují informace o své členské základně, struktuře a financování;

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Právem uvedeným v odstavci 1 nejsou dotčena práva podnikových uživatelů a uživatelů firemních internetových stránek na samostatné podání žaloby u příslušných vnitrostátních soudů v souladu s ustanoveními právních předpisů členského státu, v němž je podaná žaloba, s cílem řešit neplnění příslušných požadavků stanovených v tomto nařízení ze strany poskytovatelů internetových zprostředkovatelských služeb.

3.  Právem uvedeným v odstavci 1 nejsou dotčena práva podnikových uživatelů a uživatelů firemních internetových stránek na samostatné podání žaloby u příslušných vnitrostátních soudů v souladu s ustanoveními právních předpisů členského státu, v němž je podaná žaloba, s cílem řešit neplnění příslušných požadavků stanovených v tomto nařízení ze strany poskytovatelů internetových zprostředkovatelských služeb nebo internetových vyhledávačů.

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Do [datum: tři roky po datu vstupu v platnost] a potom každé tři roky Komise vyhodnotí toto nařízení a podá zprávu Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru.

1.  Do [datum: dva roky po datu vstupu v platnost] a potom každé tři roky Komise vyhodnotí toto nařízení a podá zprávu Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy poskytnou veškeré příslušné informace, které Komise může požadovat pro účely zpracování zprávy uvedené v odstavci 1.

3.  Členské státy a poskytovatelé poskytnou veškeré příslušné informace, které Komise může požadovat pro účely zpracování zprávy uvedené v odstavci 1.

 

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Podpora spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb

Referenční údaje

COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

28.5.2018

Přidružené výbory - datum oznámení na zasedání

13.9.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Anna Záborská

30.5.2018

Projednání ve výboru

24.9.2018

 

 

 

Datum přijetí

21.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

45

7

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Zigmantas Balčytis, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Pilar Ayuso, Amjad Bashir, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Davor Škrlec, Pavel Telička

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

John Flack

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

45

+

ALDE

Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

NI

David Borrelli

PPE

Pilar Ayuso, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda, Davor Škrlec

7

-

ALDE

Fredrick Federley

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, John Flack, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Jonathan Bullock

3

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch (23.11.2018)

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb
(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

Zpravodajka: Claudia Țapardel

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodajka vítá návrh Komise o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb a domnívá se, že je dobře vyvážený a řeší nedostatek transparentnosti v prostředí internetových platforem. Zpravodajka uznává přístup založený na zásadách i horizontální povahu tohoto nařízení a fakt, že spíše, než aby se zaměřovalo na specifické odvětví nebo problém, usiluje o řešení nerovnováhy mezi platformami a podnikovými uživateli v dnešní ekonomice internetových platforem. Stávající nařízení přispívá k vytvoření jasného a transparentního právního prostředí jak pro poskytovatele internetových služeb, tak pro podnikové uživatele, a přispívá k plnění cílů jednotného digitálního trhu. Vzhledem k různorodosti obchodních modelů a přeshraniční povaze internetových platforem se zpravodajka domnívá, že by regulační řešení měla být harmonizována na úrovni Evropské unie s cílem zachovat jednotný digitální trh a zabránit případné roztříštěnosti. Volba nařízení jakožto legislativního nástroje je tudíž vítána.

Přestože případné dominantní postavení platforem je může vybízet k tomu, aby uplatňovaly potenciálně škodlivé postupy, což by omezilo a oslabilo důvěru podniků, zpravodajka by ráda upřesnila, že představa, že platformy mají silnější pozici nežli podniky, se v praxi neprojevuje. Vzhledem k horizontální povaze stávajícího nařízení a různorodosti internetových obchodních modelů, na něž se zaměřuje, se zpravodajka domnívá, že internetové zprostředkovatelské služby a podnikoví uživatelé jsou na sobě vzájemně závislí, a snaží se zajistit, aby toto nařízení nepředstavovalo zbytečnou zátěž ani pro jednu z těchto stran. Zpravodajka usiluje o nalezení rovnováhy mezi zvyšováním transparentnosti a zajištěním spravedlnosti vůči podnikovým uživatelům a zajištěním přístupu ke spravedlivému, otevřenému a konkurenceschopnému trhu v internetovém prostředí.

S ohledem na rostoucí obavy ohledně škodlivého dopadu doložek nejvyšších výhod se zpravodajka domnívá, že k tomu, aby spotřebitelé mohli mít prospěch z otevřenějšího trhu a aby došlo k harmonizaci úsilí v celé Evropské unii, by podnikoví uživatelé měli mít možnost nabízet prostřednictvím různých distribučních kanálů odlišné podmínky.

Zpravodajka je dále přesvědčena, že k zajištění transparentnosti a spravedlnosti vůči podnikovým uživatelům musí platformy tyto uživatele informovat o všech dalších kanálech a využívání jejich značek k uvádění zboží a služeb na trh. Zpravodajka se domnívá, že podnikoví uživatelé by měli mít nad svou značkou kontrolu a musí mít právo být informováni vždy, když platformy zamýšlí použít jejich značku k uvádění produktů a služeb na trh.

A konečně se zpravodajka domnívá, že je nezbytné prodloužit lhůtu, v níž musí podniky toto nařízení provést, na dvanáct měsíců, vzhledem k tomu, že platformy musí uskutečnit výrazné změny. Zpravodajka usiluje o zajištění toho, aby přechodné období nemělo na platformy a podniky negativní dopad.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Internetové zprostředkovatelské služby mohou být rozhodující pro obchodní úspěch podniků, které je používají s cílem dostat se ke spotřebitelům. Rostoucí zprostředkování transakcí prostřednictvím internetových zprostředkovatelských služeb podporovaných silnými nepřímými síťovými účinky založenými na datech vede k vyšší závislosti takových podnikových uživatelů, včetně mikropodniků a malých a středních podniků, na těchto službách, aby se dostaly ke spotřebitelům. Vzhledem k této zvyšující se závislosti mají poskytovatelé uvedených služeb často lepší vyjednávací pozici, která jim umožňuje účinně postupovat jednostranně takovým způsobem, jenž nemusí být poctivý, a může být škodlivý pro oprávněné zájmy jejich podnikových uživatelů a nepřímo také spotřebitelů v Unii.

(2)  Internetové zprostředkovatelské služby mohou být rozhodující pro obchodní úspěch podniků, které je používají s cílem dostat se ke spotřebitelům. Rostoucí zprostředkování transakcí prostřednictvím internetových zprostředkovatelských služeb podporovaných silnými nepřímými síťovými účinky založenými na datech vede k vyšší závislosti takových podnikových uživatelů, včetně mikropodniků a malých a středních podniků, na těchto službách, aby se dostaly ke spotřebitelům. Vzhledem k této zvyšující se závislosti mohou mít poskytovatelé uvedených služeb často lepší vyjednávací pozici, která jim umožňuje účinně postupovat jednostranně takovým způsobem, jenž nemusí být poctivý, a může být škodlivý pro oprávněné zájmy jejich podnikových uživatelů a nepřímo také spotřebitelů v Unii.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Je důležité poznamenat, že výraz „podnikoví uživatelé“ – a po rozšíření oblasti působnosti tohoto nařízení – by se měl vztahovat také na osoby, které pracují nebo poskytují služby, a to i v oblasti dopravy, tím, že osobně provádějí práci prostřednictvím internetových platforem. Nejde pouze o malé a střední podniky, ale také o osoby, které lze považovat za samostatné hospodářské subjekty nebo osoby samostatně výdělečně činné. Vzhledem k narůstajícímu počtu osob, které jsou v rámci ekonomiky tímto způsobem výdělečně činné, je nezbytné, aby byly rovněž zahrnuty do oblasti působnosti a mohly se spoléhat na možnost požadovat odškodnění. Měly by mít právo účastnit se procesu stanovování cen a pracovních podmínek prostřednictvím platforem, protože jsou zranitelné vůči svévolnému vyřazení, nedostatečnému přístupu k osobním údajům a diskriminaci.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b)  U některých hospodářských odvětví, která byla nedávno otevřena pro hospodářskou soutěž v rámci Unie, přispívají internetové zprostředkovatelské služby, stejně jako vyhledávače velkou měrou k dokončení vnitřního trhu.těchto odvětvích poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb a vyhledávačů poskytují služby podnikům, které si již zavedly své vlastní internetové obchodní kanály a nejsou závislé na internetových zprostředkovatelských službách.těchto případech by mělo být v zájmu spravedlivé hospodářské soutěže a spotřebitelů v Unii uváženo uložení dalších povinností týkajících se transparentnosti směrem od podnikových uživatelů k internetovým zprostředkovatelským službám.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Na úrovni Unie by proto měl být stanoven jednotný a cílený soubor povinných pravidel, aby bylo zajištěno spravedlivé, předvídatelné, udržitelné a důvěryhodné internetové podnikatelské prostředí v rámci vnitřního trhu, a to zejména zabezpečením, že podnikovým uživatelům internetových zprostředkovatelských služeb se poskytne odpovídající transparentnost a také možnosti účinného odškodnění v celé Unii. Tato pravidla by měla stanovit také odpovídající transparentnost, pokud jde o pořadí uživatelů firemních internetových stránek ve výsledcích vyhledávání generovaných internetovými vyhledávači. Tato pravidla by současně měla být taková, aby zajistila důležitý inovační potenciál širší ekonomiky on-line platforem.

(6)  Na úrovni Unie by proto měl být stanoven jednotný a cílený soubor povinných pravidel, aby bylo zajištěno spravedlivé, předvídatelné, udržitelné a důvěryhodné internetové podnikatelské prostředí v rámci vnitřního trhu, a to zejména zabezpečením, že podnikovým uživatelům internetových zprostředkovatelských služeb se poskytne odpovídající transparentnost a také možnosti účinného odškodnění v celé Unii a že internetové zprostředkovatelské služby budou mít dostatečné informace, aby tak mohly spotřebitelům v Unii poskytovat včasné, přesné a relevantní služby. Tato pravidla by měla stanovit také odpovídající transparentnost, pokud jde o pořadí uživatelů firemních internetových stránek ve výsledcích vyhledávání generovaných internetovými vyhledávači. Tato pravidla by současně měla být taková, aby zajistila důležitý inovační potenciál širší ekonomiky on-line platforem a dále jej podporovala s ohledem na budoucnost.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Informační povinnost a povinnost transparentnosti zúčastněných subjektů by měla být přísně vymáhána, aby spotřebitelé mohli důvěřovat platformám a podnikům, které používají, a aby tedy nebyla podkopávána jejich důvěra v jednotný trh. Měly by být podporovány všechny iniciativy, které zvyšují transparentnost mechanismů určování pořadí a pomáhají vytvářet spolehlivá kritéria dobré pověsti.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6b)  Lepší regulace v digitální éře vyžaduje nezbytné právní předpisy založené na zásadách spolu s doplňkovými měkkými opatřeními, aby bylo možné se účinně přizpůsobovat novým technologiím a novým podnikatelským modelům a zabránilo se tak fragmentaci jednotného trhu;

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Velkou rozmanitost obchodních vztahů mezi podniky a spotřebiteli zprostředkovávají on-line poskytovatelé, kteří poskytují mnohostranné služby založené v podstatě na stejném obchodním modelu budování ekosystému. Aby se podchytily příslušné služby, měly by se internetové zprostředkovatelské služby definovat přesně a technologicky neutrálně. Služby by se měly skládat zejména ze služeb informační společnosti, které se vyznačují tím, že jejich cílem je usnadnit zavedení přímých transakcí mezi podnikovými uživateli a spotřebiteli bez ohledu na to, zda transakce jsou nakonec uzavřeny on-line na internetovém portálu dotčeného poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb nebo podnikového uživatele nebo off-line. Kromě toho by se služby měly poskytovat na základě smluvních vztahů jak mezi poskytovateli a podnikovými uživateli, tak i mezi poskytovateli a spotřebiteli. Tyto smluvní vztahy by se měly považovat za existující, když obě dotčené strany jednoznačně a ověřitelně vyjádří svůj úmysl být vázány, aniž by byla nezbytně potřebná výslovná písemná dohoda.

(8)  Velkou rozmanitost obchodních vztahů mezi podniky a spotřebiteli zprostředkovávají on-line poskytovatelé, kteří poskytují mnohostranné služby založené v podstatě na stejném obchodním modelu budování ekosystému. Aby se podchytily příslušné služby, měly by se internetové zprostředkovatelské služby definovat přesně a technologicky neutrálně. Služby by se měly skládat zejména ze služeb informační společnosti, které se vyznačují tím, že zavádějí přímé transakce mezi podnikovými uživateli a spotřebiteli bez ohledu na to, zda transakce jsou nakonec uzavřeny on-line na internetovém portálu dotčeného poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb nebo podnikového uživatele nebo off-line. Kromě toho by se služby měly poskytovat na základě smluvních vztahů jak mezi poskytovateli a podnikovými uživateli, tak i mezi poskytovateli a spotřebiteli. Tyto smluvní vztahy by se měly považovat za existující, když obě dotčené strany jednoznačně a ověřitelně vyjádří svůj úmysl být vázány, aniž by byla nezbytně potřebná výslovná písemná dohoda.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Příklady internetových zprostředkovatelských služeb, na něž se vztahuje toto nařízení, by tedy měly zahrnovat on-line tržiště elektronického obchodování, včetně tržišť vytvářených ve spolupráci, na nichž jsou podnikoví uživatelé aktivní, dále internetové služby softwarových aplikací a internetové služby sociálních médií. Toto nařízení se však nevztahuje na internetové nástroje sloužící reklamě nebo internetové reklamní výměny, které se neposkytují s cílem usnadnit zahájení přímých transakcí, a které nezahrnují smluvní vztah se spotřebiteli. Toto nařízení by se rovněž nemělo vztahovat na internetové platební služby, neboť samy o sobě neplní platné požadavky, ale ve své podstatě jsou spíše pomocné v transakcích pro dodávku zboží a služeb dotčeným spotřebitelům.

(9)  Příklady internetových zprostředkovatelských služeb, na něž se vztahuje toto nařízení, by tedy měly zahrnovat on-line tržiště elektronického obchodování, včetně tržišť vytvářených ve spolupráci, na nichž jsou podnikoví uživatelé aktivní, jako jsou on-line služby pro rezervaci hotelů, a každé tržiště jako funkce internetových služeb softwarových aplikací a internetové služby sociálních médií. Toto nařízení se však nevztahuje na internetové nástroje sloužící reklamě nebo internetové reklamní výměny, které se neposkytují s cílem usnadnit zahájení přímých transakcí, a které nezahrnují smluvní vztah se spotřebiteli. Toto nařízení by se rovněž nemělo vztahovat na internetové platební služby, neboť samy o sobě neplní platné požadavky, ale ve své podstatě jsou spíše pomocné v transakcích pro dodávku zboží a služeb dotčeným spotřebitelům nebo sítím či službám elektronických komunikací nebo audiovizuálním mediálním službám, na něž se vztahují odvětvové předpisy týkající se transparentnosti, odškodnění a zákazu diskriminace.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  V zájmu důslednosti by definice internetového vyhledávače použitá v tomto nařízení měla být uvedena do souladu s definicí použitou ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/114821 .

(11)  V zájmu důslednosti by definice internetového vyhledávače použitá v tomto nařízení měla být širší než definice použitá ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/114821, aby se zajistila technologická neutralita a byla uznána rozmanitost vyhledávacích služeb.

_________________

_________________

21 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (Úř. věst. L 194, 19.7.2016, s. 1).

21 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (Úř. věst. L 194, 19.7.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Aby se v případě potřeby účinně chránili podnikoví uživatelé, mělo by se toto nařízení uplatňovat v případě, že podmínky smluvních vztahů, bez ohledu na jejich název nebo formu, nejsou jednotlivě sjednány jejich stranami. Zda podmínky byly individuálně sjednány nebo ne, by se mělo určit na základě celkového posouzení, přičemž skutečnost, že některá jejich ustanovení mohla být jednotlivě sjednána, není sama o sobě rozhodující.

vypouští se

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že pokud by krytí v rámci tohoto nařízení záviselo na tom, zda podnik „individuálně vyjednal“ své pracovní podmínky (na základě „celkového posouzení“ smlouvy), vystavil by podniky značné nejistotě, pokud jde o to, v jakých situacích by mohly být chráněny, a do jaké míry mohou vyjednávat, aniž by byla ohrožena jejich zásadní práva. Nařízení může vést k tomu, že čím více bude obchodní uživatel jednat s platformou, tím více bude zbavován minimálních práv, která tato platforma uznává. Aby se podle znění navrhovaného nařízení zabránilo ztrátě ochrany, měly by hotely – velké i malé – směřovat k tomu, aby při jednáních s on-line platformami nevyhledávaly lepší smluvní podmínky.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  V zájmu ochrany podnikových uživatelů by příslušný soud měl mít možnost stanovit, že podmínky, které nesplňují právní požadavky, nejsou pro dotčeného podnikového uživatele závazné, a to s účinky ex nunc. Každé takové zjištění soudu by se však mělo týkat pouze konkrétních ustanovení podmínek, která nesplňují právní požadavky. Zbývající ustanovení by měla zůstat platná a vykonatelná, pokud je lze oddělit od ustanovení, která nejsou v souladu s požadavky. Náhlé změny existujících podmínek mohou značně narušit operace podnikových uživatelů. S cílem omezit takové negativní účinky na podnikové uživatele a odradit od takového chování, změny provedené v rozporu s povinností stanovit pevnou lhůtu pro oznámení by byly proto neplatné, tj. mělo by se za to, že nikdy neexistovaly, s účinky erga omnes a ex tunc.

(15)  V zájmu ochrany podnikových uživatelů a poskytnutí právní jistoty všem stranám by příslušný soud měl mít možnost stanovit, že podmínky, které nesplňují právní požadavky, nejsou pro dotčeného podnikového uživatele závazné, a to s účinky ex nunc. Každé takové zjištění soudu by se však mělo týkat pouze konkrétních ustanovení podmínek, která nesplňují právní požadavky. Zbývající ustanovení by měla zůstat platná a vykonatelná, pokud je lze oddělit od ustanovení, která nejsou v souladu s požadavky. Náhlé změny existujících podmínek mohou značně narušit operace podnikových uživatelů. S cílem omezit takové negativní účinky na podnikové uživatele a odradit od takového chování, změny provedené v rozporu s povinností stanovit pevnou lhůtu pro oznámení by byly proto neplatné, tj. mělo by se za to, že nikdy neexistovaly, s účinky erga omnes a ex tunc.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb může mít oprávněné důvody rozhodnout, že plně nebo částečně pozastaví nebo ukončí poskytování svých služeb pro daného podnikového uživatele, kromě jiného i vyřazením jednotlivého zboží nebo služeb daného podnikového uživatele nebo účinným odstraněním výsledků vyhledávání. Avšak vzhledem k tomu, že taková rozhodnutí mohou značně ovlivnit zájmy dotčených podnikových uživatelů, měli by být náležitě informováni o jejich důvodech. Odůvodnění by mělo podnikovým uživatelům umožnit, aby zjistili, zda existuje prostor pro vznesení námitek proti rozhodnutí, čímž se zvýší možnosti podnikových uživatelů usilovat v případě potřeby o účinné odškodnění. Kromě toho by požadování odůvodnění mělo pomoci zamezit neúmyslnému odstranění internetového obsahu poskytovaného podnikovými uživateli, který poskytovatel nesprávně považuje za nezákonný obsah, nebo takové odstranění napravit, v souladu s doporučením Komise (EU) 2018/33422. Odůvodnění by mělo určit objektivní příčinu nebo příčiny pro rozhodnutí na základě důvodů, které poskytovatel stanovil předem ve svých podmínkách, a přiměřeně se odvolávat na příslušné zvláštní okolnosti, které k rozhodnutí vedly.

(16)  Poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb může mít oprávněné důvody rozhodnout, zda uplatní omezení či sankce vůči podnikovým uživatelům, jako je pozastavení ukončení poskytování svých služeb pro daného podnikového uživatele, kromě jiného i vyřazením jednotlivého zboží nebo služeb daného podnikového uživatele nebo účinným odstraněním výsledků vyhledávání. Avšak vzhledem k tomu, že taková rozhodnutí mohou značně ovlivnit zájmy dotčených podnikových uživatelů a spotřebitelů, měl by být dotčený uživatel podnikuokamžitě informován o tomto rozhodnutí a obdržet jeho odůvodnění. Pokud je rozhodnutí založeno na oznámeních třetích stran, daná oznámení by měla být dostatečně přesná a přiměřeně odůvodněná, aby poskytovatelé hostingu mohli přijmout informované a náležité rozhodnutí. Poskytovatelé by proto měli mít povinnost předat obsahy takových oznámení podnikovým uživatelům a umožnit jim tak, aby vyvrátili zjevně neoprávněná oznámení. Odůvodnění by mělo podnikovým uživatelům umožnit, aby zjistili, zda existuje prostor pro vznesení námitek proti rozhodnutí, čímž se zvýší možnosti podnikových uživatelů usilovat v případě potřeby o účinné odškodnění. Kromě toho by požadování odůvodnění mělo pomoci zamezit neúmyslnému odstranění internetového obsahu poskytovaného podnikovými uživateli, který poskytovatel nesprávně považuje za nezákonný obsah, nebo takové odstranění napravit, v souladu s doporučením Komise (EU) č. 2018/33422. Odůvodnění by mělo určit objektivní příčinu nebo příčiny pro rozhodnutí na základě důvodů, které poskytovatel stanovil předem ve svých podmínkách, a přiměřeně se odvolávat na příslušné zvláštní okolnosti, které k rozhodnutí vedly. Jelikož poskytovatelé zprostředkovatelských služeb mohou spolupracovat s dalšími distribučními kanály nebo přidruženými programy, měla by být v tomto ohledu zajištěna transparentnost vůči podnikovým uživatelům. Podnikoví uživatelé by měli mít právo provádět úpravy na kanálech, kde se obchoduje s jejich nabídkami.

__________________

__________________

22 Doporučení Komise (EU) 2018/334 ze dne 1. března 2018 o opatřeních pro efektivní boj proti nezákonnému obsahu online (Úř. věst. L 63, 6.3.2018, s. 50).

22 Doporučení Komise (EU) 2018/334 ze dne 1. března 2018 o opatřeních pro efektivní boj proti nezákonnému obsahu online (Úř. věst. L 63, 6.3.2018, s. 50).

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Pořadí zboží a služeb určované poskytovateli internetových zprostředkovatelských služeb má významný vliv na výběr spotřebitelů, a tedy na obchodní úspěch podnikových uživatelů, kteří nabízejí takové zboží a služby spotřebitelům. Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb by měli proto předem uvést hlavní parametry, které určují pořadí, aby se zlepšila předvídatelnost pro podnikové uživatele, aby se jim umožnilo lépe pochopit fungování mechanismu určování pořadí a aby mohli porovnat postupy různých poskytovatelů v určování pořadí. Pojem hlavní parametr by se měl chápat jako vztahující se na jakákoli obecná kritéria, procesy, zvláštní signály začleněné do algoritmů nebo jiné úpravy či mechanismy degradace používané v souvislosti s pořadím. Popis hlavních parametrů určujících pořadí by měl zahrnovat také vysvětlení jakékoli možnosti podnikových uživatelů aktivně ovlivnit pořadí za peněžitou náhradu a také její relativní účinky. Tento popis by měl zajistit, aby podnikoví uživatelé náležitě pochopili, jak mechanismus určování pořadí zohledňuje charakteristiky skutečného zboží nebo služeb, které nabízí podnikový uživatel, a důležitost zvláštních internetových zprostředkovatelských služeb pro spotřebitele.

(17)  Pořadí zboží a služeb určované poskytovateli internetových zprostředkovatelských služeb má významný vliv na výběr spotřebitelů, a tedy na obchodní úspěch podnikových uživatelů, kteří nabízejí takové zboží a služby spotřebitelům. Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb by měli proto předem uvést hlavní parametry, které určují pořadí, aby se zlepšila předvídatelnost pro podnikové uživatele, aby se jim umožnilo lépe pochopit fungování mechanismu určování pořadí a aby mohli porovnat postupy různých poskytovatelů v určování pořadí. Pojem hlavní parametr by se měl chápat jako vztahující se na jakákoli obecná kritéria, procesy, zvláštní signály začleněné do algoritmů nebo jiné úpravy či mechanismy degradace používané v souvislosti s pořadím. Popis hlavních parametrů určujících pořadí by měl zahrnovat také vysvětlení jakékoli možnosti podnikových uživatelů aktivně ovlivnit pořadí za peněžitou náhradu a také její relativní účinky. Tento popis by měl zajistit, aby podnikoví uživatelé náležitě pochopili, jak mechanismus určování pořadí zohledňuje charakteristiky skutečného zboží nebo služeb, které nabízí podnikový uživatel, a důležitost zvláštních internetových zprostředkovatelských služeb pro spotřebitele. Spotřebitel by také měl být jasně a jednoznačně informován prostřednictvím výslovného nebo písemného prohlášení, jestliže podnikový uživatel ovlivnil pořadí za peněžitou náhradu.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a)  Aby poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb a internetových vyhledávačů získali větší odpovědnost za dodržování ustanovení týkajících se určování pořadí, měli by ustanovit osobu odpovědnou za algoritmy a určování pořadí uplatňované poskytovatelem. Tím by se usnadnilo hladké provádění ustanovení tohoto nařízení a zvýší se jistota ohledně určování pořadí.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Pokud poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb nabízí sám určité zboží nebo služby spotřebitelům prostřednictvím vlastních internetových zprostředkovatelských služeb, nebo tak činí prostřednictvím podnikového uživatele, jehož ovládá, může soutěžit přímo s jinými podnikovými uživateli svých internetových zprostředkovatelských služeb, které poskytovatel neovládá. Zejména v takových situacích je důležité, aby poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb jednal transparentně a aby, ať už prostřednictvím právních, obchodních nebo technických prostředků, poskytl popis každého rozdílného zacházení, které by mohl uplatnit v souvislosti se zbožím nebo službami, jež nabízí sám, ve srovnání se zbožím a službami nabízenými podnikovými uživateli. S cílem zajistit proporcionalitu by se tato povinnost měla vztahovat spíše na úroveň celkových internetových zprostředkovatelských služeb než na úroveň jednotlivého zboží nebo služeb nabízených prostřednictvím těchto služeb.

(19)  Pokud poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb nabízí sám určité zboží nebo služby spotřebitelům prostřednictvím vlastních internetových zprostředkovatelských služeb, nebo tak činí prostřednictvím podnikového uživatele, jehož ovládá, může soutěžit přímo s jinými podnikovými uživateli svých internetových zprostředkovatelských služeb, které poskytovatel neovládá. Zejména v takových situacích je důležité, aby poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb jednal transparentně a aby, ať už prostřednictvím právních, obchodních nebo technických prostředků, jako je výchozí nastavení, poskytl popis každého rozdílného zacházení, které by mohl uplatnit v souvislosti se zbožím nebo službami, jež nabízí sám, ve srovnání se zbožím a službami nabízenými podnikovými uživateli. Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb by proto neměli mít standardně možnost poskytovat jakékoliv zboží nebo službu pod svou přímou nebo nepřímou kontrolou, aniž by nejprve museli spotřebitelům dát možnost vybírat si z různých dostupných konkurenčních možností při prvním použití internetové zprostředkovatelské služby. Rozdílné zacházení by mělo být povoleno, pouze pokud je plně dodržováno právo hospodářské soutěže. S cílem zajistit proporcionalitu by se tato povinnost měla vztahovat spíše na úroveň celkových internetových zprostředkovatelských služeb než na úroveň jednotlivého zboží nebo služeb nabízených prostřednictvím těchto služeb. Dále vzhledem k tomu, že internetoví zprostředkovatelé vlastní obvykle více než jednu platformu nebo internetovou stránku, měli by informovat podnikové uživatele, kteří s nimi uzavírají smlouvu o tom, že u nich budou uvedeni, na kterých platformách nebo internetových stránkách je záznam zobrazen.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Způsobilost dostat se k údajům, včetně osobních údajů, a používat je může významně podpořit vytváření hodnoty v ekonomice on-line platforem. Je proto důležité, aby poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb poskytli podnikovým uživatelům jasný popis rozsahu, povahy a podmínek jejich přístupu k určitým kategoriím údajů a jejich používání. Popis by měl být přiměřený a mohl by odkazovat spíše na obecné podmínky přístupu než vyčerpávající výčet skutečných údajů nebo kategorií údajů, aby se podnikovým uživatelům umožnilo pochopit, zda mohou údaje použít s cílem zvýšit vytváření hodnoty, kromě jiného i případným zachováním datových služeb třetích stran. Zpracování osobních údajů by mělo být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.24

(20)  Způsobilost dostat se k ověřitelným údajům, včetně osobních údajů, a používat je může významně podpořit vytváření hodnoty v ekonomice on-line platforem. Je proto důležité, aby poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb poskytli podnikovým uživatelům jasný popis rozsahu, povahy a podmínek jejich přístupu k určitým kategoriím údajů a jejich používání. Popis by měl být přiměřený a mohl by odkazovat spíše na obecné podmínky přístupu než vyčerpávající výčet skutečných údajů nebo kategorií údajů, aby se podnikovým uživatelům umožnilo pochopit, zda mohou údaje použít nebo ověřit vytváření hodnoty, kromě jiného i případným zachováním datových služeb třetích stran. Zpracování osobních údajů by mělo být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.24

_________________

_________________

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). (Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). (Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb by v některých případech mohli v podmínkách omezit schopnost podnikových uživatelů nabízet zboží a služby spotřebitelům za příznivějších podmínek pomocí jiných prostředků než internetových zprostředkovatelských služeb. V těchto případech by dotčení poskytovatelé měli uvést důvody tohoto omezení, zejména pokud jde o hlavní ekonomická, obchodní nebo právní hlediska omezení. Tato povinnost transparentnosti by se však neměla chápat jako ovlivňující posouzení zákonnosti takových omezení na základě jiných aktů unijního práva nebo práva členských států v souladu s unijním právem, kromě jiného i v oblastech hospodářské soutěže a nekalých obchodních praktik a uplatňování takových právních předpisů.

(21)  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb by v některých případech mohli v podmínkách omezit schopnost podnikových uživatelů nabízet zboží a služby spotřebitelům za příznivějších podmínek pomocí jiných prostředků než internetových zprostředkovatelských služeb. Tato omezení by měla být omezena, jelikož podnikovým uživatelům znemožňují uplatnění jejich podnikatelské svobody stanovovat podmínky pro prodej jejich vlastních produktů a služeb, a mohou rovněž poškodit spotřebitele tím, že jim brání v přístupu k širšímu výběru. Komise by měla na žádost obchodních uživatelů nebo jiných poskytovatelů zprostředkovatelských služeb nebo z vlastního podnětu aktivně a neprodleně posoudit zákonnost těchto omezení ve vztahu k právu Unie. Podnikovým uživatelům by měla být zaručena plná kontrola nad jejich právy duševního vlastnictví. Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb by měli tato práva využívat pouze na základě výslovného souhlasu podnikového uživatele. Měly by být dodrženy podmínky pro používání těchto práv.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  S cílem umožnit podnikovým uživatelům, včetně těch, jejichž používání příslušných internetových zprostředkovatelských služeb mohlo být pozastaveno nebo ukončeno, aby měli přístup k okamžitým, vhodným a účinným možnostem odškodnění, měli by poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb zajistit interní systém pro vyřizování stížností. Cílem interního systému pro vyřizování stížností by mělo být zabezpečení, aby poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb a příslušný podnikový uživatel mohli podstatnou část stížností řešit dvoustraně. Kromě toho zajištění, aby poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb zveřejnili informace o fungování a efektivnosti svého interního systému pro vyřizování stížností, by mělo podnikovým uživatelům pomoci pochopit druhy problémů, které mohou vzniknout v souvislosti s poskytováním různých internetových zprostředkovatelských služeb, a možnost dosáhnout rychlého a efektivního dvojstranného řešení.

(22)  S cílem umožnit podnikovým uživatelům, včetně těch, jejichž používání příslušných internetových zprostředkovatelských služeb mohlo být pozastaveno nebo ukončeno, aby měli přístup k okamžitým, vhodným a účinným možnostem odškodnění, měli by poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb zajistit interní systém pro vyřizování stížností. Cílem interního systému pro vyřizování stížností by mělo být zabezpečení, aby poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb a příslušný podnikový uživatel mohli podstatnou část stížností řešit dvoustraně. Kromě toho zajištění, aby poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb zveřejnili informace o fungování a efektivnosti svého interního systému pro vyřizování stížností, by mělo podnikovým uživatelům pomoci pochopit druhy problémů a míru složitosti, které mohou vzniknout v souvislosti s poskytováním různých internetových zprostředkovatelských služeb, a možnost dosáhnout rychlého a efektivního dvojstranného řešení.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Cílem požadavků tohoto nařízení týkajících se interního systému pro vyřizování stížností je umožnit poskytovatelům internetových zprostředkovatelských služeb přiměřený stupeň flexibility při provozování takových systémů a řešení jednotlivých stížností, aby se minimalizovala každá administrativní zátěž. Kromě toho interní systémy pro vyřizování stížností by měly poskytovatelům internetových zprostředkovatelských služeb umožnit v případě potřeby přiměřeně řešit každé využití těchto systémů ve zlém úmyslu, o něž by se někteří podnikoví uživatelé mohli pokoušet. V případech jiných než jakékoli domnělé nedodržování právních povinností tohoto nařízení by interní systémy pro vyřizování stížností navíc neměly být k dispozici pro stížnosti zahrnující pouze zanedbatelné záporné účinky na dotčeného podnikového uživatele. Vzhledem k nákladům na zavedení a fungování takových systémů je vhodné osvobodit od takových povinností všechny poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb, kteří představují malé podniky, v souladu s příslušnými ustanoveními doporučení Komise 2003/361/ES25.

(23)  Cílem požadavků tohoto nařízení týkajících se interního systému pro vyřizování stížností je umožnit poskytovatelům internetových zprostředkovatelských služeb přiměřený stupeň flexibility při provozování takových systémů a řešení jednotlivých stížností, aby se minimalizovala každá administrativní zátěž. Kromě toho interní systémy pro vyřizování stížností by měly poskytovatelům internetových zprostředkovatelských služeb umožnit v případě potřeby přiměřeně řešit každé využití těchto systémů ve zlém úmyslu, o něž by se někteří podnikoví uživatelé mohli pokoušet. Vzhledem k nákladům na zavedení a fungování takových systémů je vhodné osvobodit od takových povinností všechny poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb, kteří představují malé podniky, v souladu s příslušnými ustanoveními doporučení Komise 2003/361/ES25.

__________________

__________________

25 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).

25 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb by měli nést úměrnou část celkových nákladů mediace s přihlédnutím ke všem příslušným prvkům daného případu. Za tímto účelem by měl mediátor navrhnout, jaká část je v jednotlivém případě přiměřená. Tato část by však nikdy neměla být nižší než polovina uvedených nákladů.

(25)  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb by měli nést úměrnou část celkových nákladů mediace s přihlédnutím ke všem příslušným prvkům daného případu. Za tímto účelem by měl mediátor navrhnout, jaká část je v jednotlivém případě přiměřená. Tato část by však nikdy neměla být nižší než polovina uvedených nákladů. Ve výjimečných případech, kdy jsou podnikoví uživatelé velkými podniky využívajícími vlastní internetový obchodní kanál a kdy mediátor zjistí zjevné zneužití mediačního postupu na úkor poskytovatelů internetových zprostředkovatelských služeb, by měli vyšší podíl nákladů nést podnikoví uživatelé.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Kodexy chování zpracované buď dotčeným poskytovatelem služeb, nebo organizacemi či sdruženími, které ho zastupují, mohou přispět k náležitému uplatňování tohoto nařízení, a měly by se proto podporovat. Když se takové kodexy chování zpracovávají v konzultaci se všemi příslušnými zúčastněnými stranami, měly by se zohlednit zvláštní charakteristické znaky dotčených odvětví a také typické vlastnosti mikropodniků a malých a středních podniků.

(28)  Kodexy chování zpracované buď dotčeným poskytovatelem služeb, nebo organizacemi či sdruženími, které ho zastupují, mohou přispět k náležitému uplatňování tohoto nařízení, a měly by se proto podporovat. Když se takové kodexy chování zpracovávají v konzultaci se všemi příslušnými zúčastněnými stranami, měly by se zohlednit zvláštní charakteristické znaky dotčených odvětví a také typické vlastnosti mikropodniků a malých a středních podniků. Komise by měla posoudit soulad kodexů chování s právem Unie.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(28a)  domnívá se, že by se právní předpisy Unie měly řídit koncepcí „co možná nejméně a jen to, co je nezbytné“, což znamená, že jsou nutná taková pravidla, která jsou vhodná pro digitální věk a jsou otevřená a dostatečně technologicky neutrální, aby vyhovovala budoucímu ve vývoji; Oceňuje, že Komise z vlastní iniciativy vypracovala analýzu úlohy platforem v digitální ekonomice s cílem zajistit komplexní a podobný přístup k rámci pro celý digitální trh. Domnívá se, že univerzální řešení může mít odrazující účinek pro inovace a konkurenčně znevýhodnit evropské podniky ve světové ekonomice.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž zajištění spravedlivého, předvídatelného, udržitelného a důvěryhodného internetového podnikatelského prostředí na vnitřním trhu, nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, ale spíše jej z důvodu jeho rozsahu a účinků může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedeného cíle.

(31)  Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž zajištění jasného, spravedlivého, předvídatelného, udržitelného a důvěryhodného internetového podnikatelského prostředí na vnitřním trhu, nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, ale spíše jej z důvodu jeho rozsahu a účinků může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Toto nařízení stanoví pravidla k zajištění, aby podnikovým uživatelům internetových zprostředkovatelských služeb a uživatelům firemních internetových stránek ve vztahu k internetovým vyhledávačům byla poskytnuta odpovídající transparentnost a možnosti účinného odškodnění.

1.  Toto nařízení stanoví pravidla k zajištění, aby podnikovým uživatelům internetových zprostředkovatelských služeb a uživatelům firemních internetových stránek ve vztahu k internetovým vyhledávačům byla poskytnuta odpovídající transparentnost a možnosti účinného odškodnění.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.   Členské státy nebudou ve svých vnitrostátních právních předpisech zachovávat ustanovení o záležitostech, na které se vztahuje toto nařízení a jež se od tohoto nařízení odchylují, ani nebudou taková ustanovení do svých právních předpisů zavádět.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Toto nařízení se vztahuje na internetové zprostředkovatelské služby a internetové vyhledávače poskytované, nebo nabízené k poskytnutí, podnikovým uživatelům a uživatelům firemních internetových stránek, kteří jsou usazeni, nebo mají místo pobytu v Unii a prostřednictvím internetových zprostředkovatelských služeb nebo internetových vyhledávačů nabízejí zboží nebo služby spotřebitelům nacházejícím se v Unii, bez ohledu na místo usazení nebo místo pobytu poskytovatelů takových služeb.

2.  Toto nařízení se vztahuje na internetové zprostředkovatelské služby a internetové vyhledávače poskytované, nebo nabízené k poskytnutí, podnikovým uživatelům a uživatelům firemních internetových stránek, kteří jsou usazeni, nebo mají místo pobytu v Unii a prostřednictvím internetových zprostředkovatelských služeb nebo internetových vyhledávačů nabízejí zboží nebo služby spotřebitelům nacházejícím se v Unii, bez ohledu na místo usazení nebo místo pobytu poskytovatelů takových služeb.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  „podnikovým uživatelem“ každá fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím internetových zprostředkovatelských služeb nabízí zboží nebo služby spotřebitelům za účelem souvisejícím s jejím obchodem, podnikáním, řemeslem nebo výkonem povolání;

1)  „podnikovým uživatelem“ každá fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím internetových zprostředkovatelských služeb nabízí nebo propaguje zboží nebo služby spotřebitelům za účelem souvisejícím s jejím obchodem, podnikáním, řemeslem nebo výkonem povolání; včetně v oblasti dopravy a jednotlivců, kteří pracují nebo poskytují služby tím, že osobně provádějí práci prostřednictvím internetových zprostředkovatelských služeb;

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  umožňují podnikovým uživatelům nabízet zboží nebo služby spotřebitelům s cílem usnadnit zavedení přímých transakcí mezi těmito podnikovými uživateli a spotřebiteli, bez ohledu na to, kde jsou tyto transakce nakonec uzavřeny;

b)  umožňují podnikovým uživatelům nabízet nebo propagovat zboží nebo služby spotřebitelům s cílem usnadnit zavedení přímých transakcí mezi těmito podnikovými uživateli a spotřebiteli, bez ohledu na to, kde jsou tyto transakce nakonec uzavřeny;

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  jsou poskytovány podnikovým uživatelům na základě smluvních vztahů mezi poskytovateli těchto služeb na jedné straně a těmito podnikovými uživateli a spotřebiteli, jimž tito podnikoví uživatelé nabízejí zboží nebo služby, na straně druhé;

c)  jsou poskytovány podnikovým uživatelům na základě smluvních vztahů mezi poskytovateli těchto služeb na jedné straně a těmito podnikovými uživateli a spotřebiteli, jimž tito podnikoví uživatelé nabízejí nebo propagují zboží nebo služby, na straně druhé;

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5)  „internetovým vyhledávačem“ digitální služba, která uživatelům umožňuje provádět vyhledávání v zásadě na všech internetových stránkách nebo na internetových stránkách v určitém jazyce, a to na základě dotazu na jakékoli téma v podobě klíčového slova, sousloví nebo jiného zadání, přičemž služba poskytuje odkazy, na nichž lze nalézt informace související s požadovaným obsahem;

5)  „internetovým vyhledávačem“ digitální služba, rozhraní nebo mobilní aplikace, která uživatelům umožňuje provádět vyhledávání internetového obsahu v určitém jazyce, a to na základě dotazu na jakékoli téma v podobě klíčového slova, sousloví nebo jiného zadání v nejrůznější formě, přičemž služba poskytuje výsledky, v nichž lze nalézt informace související s dotazem;

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7)  „uživatelem firemních internetových stránek“ každá fyzická nebo právnická osoba, která používá internetové stránky pro nabízení zboží nebo služeb spotřebitelům na účely související s jejím obchodem, podnikáním, řemeslem nebo výkonem povolání;

7)  „uživatelem firemních internetových stránek“ každá fyzická nebo právnická osoba, která používá internetové rozhraní, tj. jakýkoli software včetně webových stránek nebo jejich částí, a aplikace, včetně mobilních aplikací, pro nabízení a propagaci zboží nebo služeb spotřebitelům na účely související s jejím obchodem, podnikáním, řemeslem nebo výkonem povolání;

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8)  „pořadím“ relativní důležitost připisovaná zboží nebo službám, které podnikoví uživatelé nabízejí spotřebitelům prostřednictvím internetových zprostředkovatelských služeb, nebo internetovým stránkám indexovaným pro spotřebitele internetovými vyhledávači, jak je poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb nebo poskytovatelé internetových vyhledávačů prezentují, uspořádají nebo oznamují těmto spotřebitelům, bez ohledu na technické prostředky používané pro takovou prezentaci, uspořádání nebo oznamování;

8)  „pořadím“ relativní důležitost ve výsledcích vyhledávání připisovaná zboží nebo službám, které podnikoví uživatelé nabízejí spotřebitelům prostřednictvím internetových zprostředkovatelských služeb, nebo internetovým stránkám indexovaným pro spotřebitele internetovými vyhledávači, jak je poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb nebo poskytovatelé internetových vyhledávačů prezentují, uspořádají nebo oznamují těmto spotřebitelům, bez ohledu na technické prostředky používané pro takovou prezentaci, uspořádání nebo oznamování;

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

10a)  „pomocným zbožím a službami“ zboží nebo služby, které jsou nabízeny jako pomocné k primárnímu produktu nabízenému obchodním uživatelem.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  byly zpracovány ve srozumitelném a jednoznačném znění;

a)  byly zpracovány ve srozumitelném znění;

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  stanovily objektivní důvody pro rozhodnutí plně nebo částečně pozastavit nebo ukončit poskytování jejich internetových zprostředkovatelských služeb podnikovým uživatelům.

c)  stanovily objektivní, nediskriminační, spravedlivé a opodstatněné důvody v souladu s těmito podmínkami pro rozhodnutí uložit sankce v podobě omezení, plného nebo částečného pozastavení nebo ukončení poskytování jejich internetových zprostředkovatelských služeb podnikovým uživatelům.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  obsahovaly ustanovení odkazující na povinnost podnikových uživatelů zajistit správnost informací poskytovaných prostřednictvím platformy a dbát na správnost uživatelského hodnocení kvality a na správnost informací o technickém výkonu, ceně a dalších specifických vlastnostech nabízeného zboží nebo služeb a zákonnost a spravedlnost podmínek, zejména platebních.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb oznámí dotčeným podnikovým uživatelům jakékoli předpokládané změny svých podmínek.

Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb informují podnikové uživatele o svých dodatečných distribučních kanálech a případných přidružených programech, které budou nabízet spolu s nabídkami podnikových uživatelů. Podnikovým uživatelům musí být zaručeno právo požádat o to, aby byli z těchto dodatečných distribučních kanálů odstraněni. Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb oznámí dotčeným podnikovým uživatelům jakékoli předpokládané změny svých podmínek.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Předpokládané změny se neprovedou před uplynutím lhůty pro oznámení, která je úměrná a přiměřená charakteru a rozsahu předpokládaných změn a jejich důsledků pro dotčeného podnikového uživatele. Tato lhůta pro oznámení je nejméně 15 dnů ode dne, kdy poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb oznámí dotčeným podnikovým uživatelům předpokládané změny.

Předpokládané změny se neprovedou před uplynutím lhůty pro oznámení, která je úměrná a přiměřená charakteru a rozsahu předpokládaných změn a jejich důsledků pro dotčeného podnikového uživatele. Tato lhůta pro oznámení je nejméně 15 dnů a nejvýše 30 dnů ode dne, kdy poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb oznámí dotčeným podnikovým uživatelům předpokládané změny.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Odstavec 3 se nepoužije, pokud se na poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb vztahuje právní povinnost vyžadující, aby změnil své podmínky takovým způsobem, který mu lhůtu pro oznámení uvedenou v odst. 3 druhém pododstavci, neumožňuje dodržet.

5.  Odstavec 3 se nepoužije, pokud se poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb opodstatněně domnívá, že poskytnutí plné lhůty pro oznámení by bylo porušením právních předpisů nebo by ohrozilo právní šetření.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Poplatek, který poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb uloží podnikovému uživateli jeho internetových zprostředkovatelských služeb, musí být přiměřený a vyjednán mezi oběma zúčastněnými stranami.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 4 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pozastavení a ukončení

Pozastavení, vyřazení a ukončení

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Rozhodne-li se poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb plně nebo částečně pozastavit či ukončit jejich poskytování pro daného podnikového uživatele, poskytne mu bez zbytečného odkladu odůvodnění tohoto rozhodnutí.

1.  Rozhodne-li se poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb uplatnit sankce, jako je plné nebo částečné pozastavení či ukončení jejich poskytování pro daného podnikového uživatele nebo jeho vyřazení, informuje ho bez zbytečného odkladu a poskytne mu jasné a srozumitelné odůvodnění tohoto rozhodnutí.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Odůvodnění uvedené v odstavci 1 obsahuje odkaz na konkrétní skutečnosti nebo okolnosti, které vedly k rozhodnutí poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb, a také odkaz na příslušný objektivní důvod nebo důvody pro rozhodnutí uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. c).

2.  Odůvodnění uvedené v odstavci 1 obsahuje odkaz na konkrétní skutečnosti nebo okolnosti, které vedly k rozhodnutí poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb, a také odkaz na příslušný objektivní důvod nebo důvody pro rozhodnutí uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. c). Na žádost podnikového uživatele uvede poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb konkrétní okolnosti nebo skutečnosti, které k tomuto rozhodnutí vedly, včetně oznámení třetí strany, pokud pozastavení nebo ukončení vyplývá z uvedeného oznámení. Ukončení a pozastavení následuje až po oznámení a poskytnutí možnosti objasnění nebo obnovení souladu.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb stanoví ve svých podmínkách hlavní parametry určující pořadí a důvody relativní důležitosti těchto hlavních parametrů na rozdíl od ostatních parametrů.

Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb stanoví ve svých podmínkách jasným a jednoznačným způsobem hlavní parametry určující pořadí a důvody relativní důležitosti těchto hlavních parametrů na rozdíl od ostatních parametrů. Veškeré změny parametrů určujících pořadí se podnikovým uživatelům sdělí včas, jasně a jednoznačně. Parametry určující pořadí se na podnikové uživatele uplatňují nediskriminačním způsobem. Aniž je dotčen čl. 3 odst. 3, musí být veškeré změny parametrů určujících pořadí podnikatelům včas, jasně a srozumitelně sděleny.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Poskytovatelé internetových vyhledávačů stanoví pro uživatele firemních internetových stránek hlavní parametry určující pořadí tak, že na svých internetových vyhledávačích poskytnou snadno a veřejně přístupný popis napsaný ve srozumitelném a jednoznačném jazyce. Tento popis budou průběžně aktualizovat.

2.  Poskytovatelé internetových vyhledávačů stanoví pro uživatele firemních internetových stránek hlavní parametry určující pořadí na stránkách obecných výsledků vyhledávání tak, že na svých internetových vyhledávačích poskytnou snadno a veřejně přístupný popis napsaný ve srozumitelném, jasnémsnadno čitelném jazyce. Tento popis budou průběžně aktualizovat s ohledem na podstatné změny, u nichž lze odůvodněně očekávat, že budou mít výrazný vliv na uživatele firemních internetových stránek, a to s negativním výsledkem. Pokud poskytovatel internetového vyhledávače změní pořadí nebo vyřadí určitou webovou stránku po oznámení třetí strany, poskytne podnikovému uživateli možnost nahlédnout do obsahu oznámení.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Splňují-li poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb a internetových vyhledávačů požadavky tohoto článku, nemusí zveřejnit žádná obchodní tajemství, jak jsou definována v čl. 2 bodě 1 směrnice (EU) 2016/943.

4.  Splňují-li poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb a internetových vyhledávačů požadavky tohoto článku, nemusí zveřejnit žádná obchodní tajemství, jak jsou definována v čl. 2 bodě 1 směrnice (EU) 2016/943, ani žádné informace, které by mohly umožnit manipulaci s výsledky nebo klamání spotřebitelů.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Podnikoví uživatelé sdílejí s poskytovateli internetových zprostředkovatelských služeb přesný popis vlastností zboží a služeb nabízených spotřebitelům. Případný nepříznivý dopad na pořadí zboží a služeb podnikových uživatelů vyplývající z neúplných nebo nepřesných informací poskytnutých těmito podnikovými uživateli nelze přičítat internetovému zprostředkovateli služeb.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b. Poskytovatelé internetových vyhledávačů a poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb ustanoví osobu odpovědnou za politiku v oblasti určování pořadí uplatňovanou poskytovatelem.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 5a

 

Pomocné zboží a služby

 

1. Pokud poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb, ať už sami, nebo prostřednictvím třetích stran či podnikových uživatelů, nabízejí pomocné zboží a služby, uvedou popis tohoto pomocného zboží a služeb ve svých podmínkách. 

 

2.případech, kdy nabízejí pomocné zboží a služby jak poskytovatelé nebo třetí strany, tak podnikoví uživatelé, popis v odstavci 1 by měl jasně uvést, zda budou pomocné zboží a služby poskytované podnikovým uživatelem nabízeny spotřebiteli. Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb by měli jasně a viditelně spotřebitele informovat, kdo poskytuje příslušné pomocné zboží nebo služby a za jakých podmínek. 

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb zahrnou do svých podmínek popis jakéhokoli rozdílného zacházení, které uplatňují, nebo mohou uplatňovat, na jedné straně ve vztahu ke zboží a službám, jež spotřebitelům prostřednictvím těchto internetových zprostředkovatelských služeb nabízí buď tento poskytovatel sám, nebo někteří podnikoví uživatelé ovládaní tímto poskytovatelem, a na druhé straně ve vztahu k jiným podnikovým uživatelům.

1.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb zahrnou do svých podmínek popis jakéhokoli podstatně rozdílného zacházení, které uplatňují, nebo mohou uplatňovat, na jedné straně ve vztahu ke zboží a službám, jež spotřebitelům prostřednictvím těchto internetových zprostředkovatelských služeb nabízí buď tento poskytovatel sám, nebo někteří podnikoví uživatelé ovládaní tímto poskytovatelem, a na druhé straně ve vztahu k jiným podnikovým uživatelům.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  pořadí;

b)  pořadí a výchozího nastavení;

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  přímé nebo nepřímé úhrady účtované za používání dotčených internetových zprostředkovatelských služeb;

c)  přímé nebo nepřímé úhrady účtované za používání dotčených internetových zprostředkovatelských služeb nebo služeb internetového vyhledávače;

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6a

 

Rozdílné zacházení s pomocným zbožím a službami

 

Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb případně do svých podmínek zahrnou popis jakéhokoli rozdílného zacházení, které uplatňují nebo mohou uplatňovat na jedné straně ve vztahu k pomocnému zboží a službám, jež spotřebitelům prostřednictvím těchto internetových zprostředkovatelských služeb nabízí buď tento poskytovatel sám, nebo někteří podnikoví uživatelé ovládaní tímto poskytovatelem, a na druhé straně ve vztahu k jiným podnikovým uživatelům. 

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb zahrnou do svých podmínek popis technického a smluvního přístupu podnikových uživatelů k jakýmkoli osobním či jiným údajům nebo k oběma, jež podnikoví uživatelé nebo spotřebitelé poskytují za používání dotčených internetových zprostředkovatelských služeb, nebo které jsou generovány prostřednictvím poskytování těchto služeb, nebo skutečnost, že technický a smluvní přístup chybí.

1.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb a služeb internetového vyhledávače zahrnou do svých podmínek popis technického a smluvního přístupu podnikových uživatelů a uživatelů firemních internetových stránek k jakýmkoli osobním či jiným údajům nebo k oběma, jež podnikoví uživatelé nebo spotřebitelé poskytují za používání dotčených internetových zprostředkovatelských služeb, nebo které jsou generovány prostřednictvím poskytování těchto služeb nebo služeb internetového vyhledávače, nebo skutečnost, že technický a smluvní přístup chybí.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zda poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb má přístup k osobním nebo jiným údajům nebo k oběma, jež podnikoví uživatelé nebo spotřebitelé poskytují za používání těchto služeb, nebo které jsou generovány jejich poskytováním, a pokud ano, tak k jakým kategoriím těchto údajů a za jakých podmínek;

a)  zda poskytovatel internetových zprostředkovatelských služeb má přístup k osobním nebo jiným údajům nebo k oběma, jež podnikoví uživatelé nebo spotřebitelé poskytují za používání těchto služeb, nebo které jsou generovány jejich poskytováním, a pokud ano, tak k jakým kategoriím těchto údajů a za jakých podmínek, a zda jsou tyto údaje poskytovány třetím stranám;

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zda podnikový uživatel má přístup k osobním nebo jiným údajům či oběma, které poskytuje v souvislosti s jeho používáním dotčených internetových zprostředkovatelských služeb, nebo generovaných poskytováním těchto služeb pro tohoto podnikového uživatele a spotřebitele jeho zboží nebo služeb, a pokud ano, k jaké kategorii těchto údajů a za jakých podmínek;

b)  za jakých podmínek podnikový uživatel přístup k osobním nebo jiným údajům či oběma, které poskytuje v souvislosti s jeho používáním dotčených internetových zprostředkovatelských služeb, nebo generovaných poskytováním těchto služeb pro tohoto podnikového uživatele a spotřebitele jeho zboží nebo služeb, a pokud ano, k jaké kategorii těchto údajů a za jakých podmínek;

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  zda kromě písmene b) podnikový uživatel přístup k osobním nebo jiným údajům či k oběma, kromě jiného i v souhrnné formě, předkládaným nebo generovaným prostřednictvím poskytování internetových zprostředkovatelských služeb pro všechny jejich podnikové uživatele a spotřebitele, a pokud ano, k jaké kategorii těchto údajů a za jakých podmínek.

c)  za jakých podmínek má kromě písmene b) podnikový uživatel přístup k osobním nebo jiným údajům či k oběma, kromě jiného i v souhrnné formě, předkládaným nebo generovaným prostřednictvím poskytování internetových zprostředkovatelských služeb pro všechny jejich podnikové uživatele a spotřebitele, a pokud ano, k jaké kategorii těchto údajů a za jakých podmínek.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Aniž jsou dotčeny příslušné právní předpisy Unie použitelné na ochranu osobních údajů a soukromí, zajistí poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb podnikovým uživatelům přístup ke všem údajům, které získali v důsledku obchodní činnosti příslušného podnikového uživatele.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb, kteří zprostředkovávají uzavírání smluv mezi podnikovým uživatelem a spotřebitelem, mohou příslušné údaje o spotřebiteli předat podnikovému uživateli, s výjimkou případů, kdy s tím spotřebitel nesouhlasí.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c.  Podnikoví uživatelé zajistí, aby údaje o jejich zboží a službách, zejména všechny složky ceny, které předávají poskytovatelům internetových zprostředkovatelských služeb, byly správné, a aby tyto údaje byly přiměřené a v souladu s jejich právními povinnostmi, zejména vůči spotřebitelům.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 8 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Omezení v nabízení různých podmínek jinými prostředky

Omezení v nabízení různých podmínek

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb omezí v poskytování svých služeb možnost podnikových uživatelů nabízet stejné zboží a služby spotřebitelům za různých podmínek jinými prostředky než prostřednictvím těchto služeb, zahrnou do svých podmínek důvody tohoto omezení a zajistí snadný přístup veřejnosti k nim. Důvody zahrnují hlavní ekonomická, obchodní nebo právní hlediska těchto omezení.

1.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb neomezí možnost podnikových uživatelů nabízet odlišné podmínky zákazníkům, kteří dané zboží a služby obdrželi jinými prostředky než prostřednictvím těchto služeb.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb zajistí na žádost podnikového uživatele plné zveřejnění všech platforem a internetových stránek, které zprostředkovatel provozuje a na nichž jsou uvedeny produkty nebo služby podnikového uživatele.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Povinností stanovenou v odstavci 1 nejsou dotčeny žádné zákazy nebo omezení týkající se uložení takových omezení vyplývajících z uplatňování jiných pravidel Unie nebo z vnitrostátních pravidel, které jsou v souladu s právními předpisy Unie, jimž podléhají poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb.

2.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb od podnikových uživatelů nevyžadují, aby se plně nebo částečně vzdali kontroly nad jejich právy duševního vlastnictví, včetně jejich registrovaných obchodních známek a obchodních značek.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zpracovat stížnosti rychle a účinně s přihlédnutím k důležitosti a složitosti vznesené otázky;

b)  zpracovat stížnosti rychle a účinně nejpozději do 30 dní, s přihlédnutím k důležitosti a složitosti vznesené otázky;

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  individualizovaným způsobem oznámit stěžovateli výsledek interního procesu vyřizování stížnosti zpracovaný ve srozumitelném a jednoznačném jazyku.

c)  individualizovaným způsobem oznámit stěžovateli výsledek interního procesu vyřizování stížnosti zpracovaný ve srozumitelném a jednoznačném jazyku. První odpověď na jakoukoli stížnost by měla přijít nejpozději do 14 dnů.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb zpracují každý rok informace o fungování a efektivnosti svého interního systému pro vyřizování stížností a veřejnosti k nim zajistí snadný přístup.

Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb zveřejní informace o obecném fungování a efektivnosti svého interního systému pro vyřizování stížností a zajistí k nim snadný přístup pro podnikové uživatele.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tyto informace obsahují celkový počet podaných stížností, předmět stížností, dobu potřebnou na jejich zpracování a rozhodnutí učiněné ve věci stížností.

Tyto informace obsahují celkový počet podaných stížností, nejčastější předmět stížností, povahu problémů vznesených podnikovými uživateli a průměrnou dobu potřebnou na jejich zpracování a rozhodnutí učiněné ve věci stížností.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb určí ve svých podmínkách jednoho nebo více mediátorů, kteří jsou ochotni vynaložit úsilí zaměřené na dosažení dohody s podnikovými uživateli o mimosoudním řešení sporů mezi poskytovatelem a podnikovým uživatelem, které vzniknou v souvislosti s poskytováním dotčených internetových zprostředkovatelských služeb, včetně stížností, které nemohly být vyřešeny pomocí interního systému pro vyřizování stížností uvedeného v článku 9.

Nezávislá mediace je dobrovolná a využije se až po vyčerpání všech možností odškodnění v rámci interního systému pro vyřizování stížností. Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb mohou ve svých podmínkách určit jednoho nebo více mediátorů, kteří jsou ochotni vynaložit úsilí zaměřené na dosažení dohody s podnikovými uživateli o mimosoudním řešení sporů mezi poskytovatelem a podnikovým uživatelem, které vzniknou v souvislosti s poskytováním dotčených internetových zprostředkovatelských služeb, které nemohly být vyřešeny pomocí interního systému pro vyřizování stížností uvedeného v článku 9.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb se v dobré víře zapojí do jakékoli snahy některého z mediátorů, které určili v souladu s odstavcem 1, dosáhnout dohody prostřednictvím mediace za účelem dosažení dohody o řešení sporu.

3.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb a podnikoví uživatelé se v dobré víře zapojí do jakékoli snahy některého z mediátorů, kteří byli určeni v souladu s odstavcem 1, dosáhnout dohody prostřednictvím mediace za účelem dosažení dohody o řešení sporu.

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb nesou v každém jednotlivém případě přiměřenou část celkových nákladů na mediaci. Přiměřená část těchto celkových nákladů se určí na základě návrhu mediátora s přihlédnutím ke všem příslušným prvkům daného případu, zejména poměrným přednostem nároků stran ve sporu, chování stran a také velikosti a finanční síle stran ve vzájemném poměru. Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb však v každém případě nesou nejméně polovinu celkových nákladů.

4.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb nesou v každém jednotlivém případě přiměřenou část celkových nákladů na mediaci. Přiměřená část těchto celkových nákladů se určí na základě návrhu mediátora s přihlédnutím ke všem příslušným prvkům daného případu, zejména poměrným přednostem nároků stran ve sporu, chování stran a také velikosti a finanční síle stran ve vzájemném poměru.

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Jakoukoli snahou dosáhnout dohody prostřednictvím mediace ve věci řešení sporu v souladu s tímto článkem nejsou dotčena práva dotčených poskytovatelů internetových zprostředkovatelských služeb a podnikových uživatelů zahájit soudní řízení kdykoli během mediačního řízení nebo po něm.

5.  Jakoukoli snahou dosáhnout dohody prostřednictvím mediace ve věci řešení sporu v souladu s tímto článkem nejsou dotčena práva dotčených poskytovatelů internetových zprostředkovatelských služeb a podnikových uživatelů zahájit soudní řízení kdykoli během mediačního řízení nebo po něm.

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Ustanovení tohoto článku se nevztahují na poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb, kteří jsou malými podniky ve smyslu čl. 2 odst. 2 přílohy doporučení Komise 2003/361/ES nebo kteří mají ve svých franšízových smlouvách či ustanoveních o spolupráci stanoveny závazné rovnocenné mechanismy pro řešení sporů.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5b. Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb zveřejní každý rok informace pro širokou veřejnost ve snadno dostupném formátu, v nichž uvedou počet řešených případů, povahu stížností a výsledky těchto stížností.

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Členské státy zajistí, aby jejich příslušné orgány veřejné správy nebo jiné orgány zřídily rejstřík nezákonných činů, které byly předmětem soudních příkazů u vnitrostátních soudů, s cílem vytvořit základnu pro osvědčené postupy a informace poskytované orgánům veřejné správy nebo jiným orgánům ostatních členských států.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  plně a veřejně uvedou informace o členské základně, řídící struktuře, zaměstnancích a financích.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  plní cíle, které jsou ve společném zájmu skupiny podnikových uživatelů nebo uživatelů firemních internetových stránek, které zastupují;

b)  plní cíle, které jsou ve společném zájmu skupiny podnikových uživatelů nebo uživatelů firemních internetových stránek, které zastupují; skupinu tvoří alespoň většina podnikových uživatelů nebo uživatelů firemních internetových stránek;

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  zveřejňují kompletní a veřejně dostupné informace o své členské základně a struktuře;

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  jsou neziskové.

c)  jsou neziskové a jednají při uplatňování nároku transparentně;

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Právem uvedeným v odstavci 1 nejsou dotčena práva podnikových uživatelů a uživatelů firemních internetových stránek na samostatné podání žaloby u příslušných vnitrostátních soudů v souladu s ustanoveními právních předpisů členského státu, v němž je podaná žaloba, s cílem řešit neplnění příslušných požadavků stanovených v tomto nařízení ze strany poskytovatelů internetových zprostředkovatelských služeb.

3.  Právem uvedeným v odstavci 1 nejsou dotčena práva podnikových uživatelů a uživatelů firemních internetových stránek na samostatné podání žaloby u soudů v místě obvyklého sídla podnikových uživatelů nebo uživatelů firemních internetových stránek či u soudů v místě, kde došlo nebo mohlo dojít ke škodné události, v souladu s ustanoveními právních předpisů členského státu, v němž je podaná žaloba, s cílem řešit neplnění příslušných požadavků stanovených v tomto nařízení ze strany poskytovatelů internetových zprostředkovatelských služeb a služeb internetového vyhledávače.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise podněcuje poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb a organizace a sdružení, která je zastupují, aby vypracovali kodexy chování, jejichž cílem by bylo přispět k náležitému uplatňování tohoto nařízení s přihlédnutím ke zvláštním charakteristickým znakům různých odvětví, v nichž se poskytují internetové zprostředkovatelské služby, a také ke zvláštním charakteristikám mikropodniků a malých a středních podniků.

1.  Komise podněcuje a monitoruje poskytovatele internetových zprostředkovatelských služeb a organizace a sdružení, která je zastupují, aby vypracovali kodexy chování, jejichž cílem by bylo přispět k náležitému uplatňování tohoto nařízení s přihlédnutím ke zvláštním charakteristickým znakům různých odvětví, v nichž se poskytují internetové zprostředkovatelské služby, a také ke zvláštním charakteristikám mikropodniků a malých a středních podniků, včetně konzultací a zapojení organizací malých a středních podniků a zástupců pracovníků platforem ohledně obsahu těchto kodexů.

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise podněcuje poskytovatele internetových vyhledávačů a organizace a sdružení, která je zastupují, aby vypracovali kodexy chování, jejichž cílem by bylo přispět k náležitému uplatňování čl. 5 odst. 2 a 3.

2.  Poskytovatelé internetových zprostředkovatelských služeb nebo organizace ve smyslu tohoto nařízení se vybízejí, aby vypracovali kodexy chování, jejichž cílem by bylo přispět k náležitému uplatňování čl. 5 odst. 2 a 3.

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Komise ověří soulad kodexů chování s právem Unie.

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Do [datum: tři roky po datu vstupu v platnost] a potom každé tři roky Komise vyhodnotí toto nařízení a podá zprávu Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru.

1.  Do [datum: dva roky po datu vstupu v platnost] a potom každé tři roky Komise vyhodnotí toto nařízení a podá zprávu Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru.

Odůvodnění

3 roky je v oblasti internetového trhu věčnost, a proto se doporučuje zkrátit dobu na 2 roky, aby bylo možné včasněji reagovat na potřeby rozvíjejících se trhů.

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  První hodnocení tohoto nařízení bude provedeno zejména za účelem posouzení dodržování povinností stanovených v článcích 5, 6, 7 a 8 a jejich dopadu na ekonomiku on-line platforem, a zda mohou být potřebná doplňující pravidla týkající se kromě jiného vymáhání, s cílem zajistit spravedlivé, předvídatelné, udržitelné a důvěryhodné internetové podnikatelské prostředí na jednotném trhu.

2.  První hodnocení tohoto nařízení bude provedeno zejména za účelem posouzení dodržování povinností stanovených v článcích 5, 6, 7 a 8 a jejich dopadu na ekonomiku on-line platforem, a zda mohou být potřebná doplňující pravidla týkající se kromě jiného vymáhání, s cílem zajistit spravedlivé, předvídatelné, udržitelné a důvěryhodné internetové podnikatelské prostředí na jednotném trhu. V rámci tohoto hodnocení se rovněž posoudí, zda má toto nařízení dopad na odvětví dopravy, zejména na dosažení jednotného evropského dopravního prostoru.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komise při provádění hodnocení tohoto nařízení zohlední stanoviska a zprávy, které jí předloží expertní skupina pro sledování ekonomiky internetových platforem zřízená v souladu s rozhodnutím Komise C(2018)2393. Přihlédne případně rovněž k obsahu a fungování všech kodexů chování uvedených v článku 13.

4.  Komise při provádění hodnocení tohoto nařízení zohlední stanoviska a zprávy, které jí předloží expertní skupina pro sledování ekonomiky internetových platforem zřízená v souladu s rozhodnutím Komise C(2018)2393. Přihlédne případně rovněž k obsahu a fungování všech kodexů chování uvedených v článku 13. Po tomto hodnocení Komise v případě potřeby předloží nápravné legislativní návrhy.

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Použije se ode dne [datum: šest měsíců po dni vyhlášení].

2.  Použije se ode dne [datum: dvanáct měsíců po dni vyhlášení].

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Podpora spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb

Referenční údaje

COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

28.5.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Claudia Țapardel

10.8.2018

Projednání ve výboru

9.10.2018

 

 

 

Datum přijetí

22.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

34

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Franck Proust, Anders Sellström, Henna Virkkunen

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Clare Moody, Flavio Zanonato

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

34

+

ALDE

Gesine Meissner, Pavel Telička

ECR

Mark Demesmaeker, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Marie‑Christine Arnautu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Innocenzo Leontini, Marian‑Jean Marinescu, Markus Pieper, Franck Proust, Massimiliano Salini, Anders Sellström, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Clare Moody, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Podpora spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb

Referenční údaje

COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)

Datum předložení EP

25.4.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

 

TRAN

28.5.2018

JURI

28.5.2018

 

Přidružené výbory

       Datum oznámení na zasedání

JURI

13.9.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Christel Schaldemose

19.6.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

24.9.2018

5.11.2018

21.11.2018

 

Datum přijetí

6.12.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

25

6

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Lucy Anderson, Anna Hedh, Arndt Kohn, Matthijs van Miltenburg

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

John Howarth, Flavio Zanonato

Datum předložení

7.12.2018

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

25

+

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

S&D

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Maria Grapini, Anna Hedh, John Howarth, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

6

-

ALDE

Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

3

0

PPE

Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 14. ledna 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí