Procedure : 2018/0112(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0444/2018

Indgivne tekster :

A8-0444/2018

Forhandlinger :

PV 16/04/2019 - 22
CRE 16/04/2019 - 22

Afstemninger :

PV 17/04/2019 - 8.6

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0398

BETÆNKNING     ***I
PDF 1723kWORD 242k
7.12.2018
PE 627.635v02-00 A8-0444/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester

(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Ordfører: Christel Schaldemose

ordfører for udtalelse (*):

Francis Zammit Dimech, Retsudvalget

(*) Associeret udvalg – forretningsordenens artikel 54

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra RetsudvalgeT(*)
 UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester

(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0238),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0165/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 19. september 2018(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelser fra Retsudvalget, Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Transport- og Turismeudvalget (A8-0444/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Onlineformidlingstjenester er nøglekatalysatorer for iværksætteri, handel og innovation, hvilket også kan forbedre forbrugernes velfærd, og som anvendes i stigende grad af både den private og den offentlige sektor. De giver adgang til nye markeder og forretningsmuligheder og giver virksomhederne mulighed for at udnytte fordelene ved det indre marked. De giver også forbrugerne i EU mulighed for at udnytte disse fordele, navnlig ved at øge deres valg af varer og tjenesteydelser der udbydes online.

(1)  Onlineformidlingstjenester er nøglekatalysatorer for iværksætteri og nye forretningsmodeller, hvilket også kan forbedre forbrugernes velfærd, og som anvendes i stigende grad af både den private og den offentlige sektor. De giver adgang til nye markeder og forretningsmuligheder og giver virksomhederne mulighed for at udnytte fordelene ved det indre marked. De giver også forbrugerne i EU mulighed for at udnytte disse fordele, navnlig ved at øge deres valg af varer og tjenesteydelser og tilbyde konkurrencedygtige priser online. Der bør dog tages højde for den potentielle retsusikkerhed, der kan opstå som følge af fremkomsten af nye teknologier.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Onlineformidlingstjenester kan være afgørende for den kommercielle succes for virksomheder, som anvender sådanne tjenester til forbrugerne. Den voksende formidling af transaktioner gennem onlineformidlingstjenester, som blev understøttet af kraftige datadrevne indirekte netværkseffekter, fører til en øget afhængighed af sådanne virksomheder, herunder mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder, af disse tjenesteydelser, for at kunne nå ud til forbrugerne. Pga. den stigende afhængighed, har udbydere af disse tjenesteydelser ofte en bedre forhandlingsposition, der gør dem i stand til effektivt at handle ensidigt på en måde, der kan være urimelig, og som kan være til skade for deres erhvervsbrugeres legitime interesser og indirekte også for forbrugere i Unionen.

(2)  Onlineformidlingstjenester kan være afgørende for den kommercielle succes for virksomheder, som anvender sådanne tjenester til forbrugerne. Den voksende formidling af transaktioner gennem onlineformidlingstjenester, som understøttes af kraftige datadrevne indirekte netværkseffekter, fører til, at sådanne erhvervsbrugere, herunder selvstændige erhvervsdrivende, mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder, bliver stadig mere afhængige af disse tjenesteydelser for at kunne nå ud til forbrugerne. Pga. den stigende afhængighed, som også kan berøre store virksomheder ud over mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder, har udbydere af disse tjenesteydelser ofte en bedre forhandlingsposition. Hvis denne bedre forhandlingsposition misbruges, kan det gøre dem i stand til effektivt at handle ensidigt på en måde, der kan være urimelig, og som kan være til skade for deres erhvervsbrugeres legitime interesser og indirekte, men i betydelig grad også for forbrugere i Unionen. Forbrugerne har taget onlineplatformsøkonomien til sig, og et konkurrencedygtigt, retfærdigt og gennemsigtigt internetøkosystem, hvor virksomhederne opfører sig ansvarligt, er også af afgørende betydning for forbrugernes velfærd. Når dominerende onlineformidlingstjenester bliver "dørvogtere" for information, udvalg og priser, går det også ud over forbrugerne. Manglende gennemsigtighed og retslig usikkerhed i onlineplatformsøkonomien, herunder i relationer mellem virksomheder, kan desuden mindske forbrugernes tillid til onlineøkonomien. Denne forordning bør fremme retfærdighed og gennemsigtighed for erhvervsbrugere af onlineformidlingstjenester, hvilket i sidste ende er til gavn for forbrugerne. De direkte konsekvenser for forbrugerne af nye forretningsmodeller og teknologiske udviklinger behandles i Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/6/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU for så vidt angår bedre håndhævelse og modernisering af EU's forbrugerbeskyttelsesregler1a.

 

__________________

 

1a COD(2018)0090

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Onlinesøgemaskiner kan ligeledes være en vigtig kilde til internettrafik for virksomheder, som tilbyder varer eller tjenesteydelser til forbrugerne via websteder og kan derfor i væsentlig grad påvirke sådanne virksomheders kommercielle succes på webstedet, når de udbyder deres varer eller tjenesteydelser online på det indre marked. I denne henseende har rangordning af websteder af udbydere af søgemaskiner, herunder af de websteder, hvor brugere af virksomhedens websted tilbyder deres varer og tjenesteydelser til forbrugerne, en vigtig indvirkning på forbrugernes valgmuligheder og den kommercielle succes for de erhvervsbrugere af virksomhedens websted. Selv i mangel af et kontraktforhold med brugere af virksomhedens websted, kan udbydere af onlinesøgemaskiner således reelt handle ensidigt på en måde, der kan være urimelig, og som kan være til skade for erhvervsbrugernes legitime interesser og indirekte også for forbrugere i Unionen.

(3)  Onlinesøgemaskiner kan ligeledes være en vigtig kilde til internettrafik for virksomheder, som tilbyder varer eller tjenesteydelser til forbrugerne via websteder, og kan derfor i væsentlig grad påvirke sådanne virksomhedswebstedsbrugeres kommercielle succes på webstedet, når de udbyder deres varer eller tjenesteydelser online på det indre marked. I denne forbindelse har den rangordning af websteder, herunder websteder, hvor virksomhedswebstedsbrugere tilbyder deres varer og tjenesteydelser til forbrugerne, som udbydere af søgemaskiner foretager, en vigtig indvirkning på forbrugernes valgmuligheder og de pågældende virksomhedswebstedsbrugeres kommercielle succes. Selv i mangel af et kontraktforhold med virksomhedswebstedsbrugere kan udbydere af onlinesøgemaskiner således reelt handle ensidigt på en måde, der kan være urimelig og forstyrre den normale økonomiske konkurrence på markedet, og som kan være til skade for virksomhedswebstedsbrugeres legitime interesser og indirekte, men i betydelig grad også for legitime interesser blandt forbrugere i Unionen.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  I nogle tilfælde kan styresystemer spille en rolle som formidlere mellem erhvervsbrugere og forbrugere. Da definitionen af onlineformidlingstjenester i denne forordning bør forstås som værende teknologisk neutral og således, at der tages højde for tjenesteydelserne uanset graden af deres integration med den software og eventuelle hardware, der anvendes til at levere dem, hvor styresystemerne fungerer som onlineformidlingstjenester i denne forordnings forstand, bør udbyderne af disse styresystemer også være omfattet af de forpligtelser, der er fastsat for udbydere af onlineformidlingstjenester i denne forordning.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Erhvervskunders afhængighed af onlineformidlingstjenester fører også til en situation, hvor virksomheder ofte har begrænsede muligheder for at søge erstatning, når ensidige handlinger fra udbydere af disse tjenester, fører til en tvist. I mange tilfælde vil disse udbydere ikke tilbyde tilgængelige og effektive interne klagebehandlingssystemer. De eksisterende alternative udenretslige tvistbilæggelsesmekanismer kan også være ineffektive af en række årsager, herunder manglen på specialiserede mæglere og erhvervsbrugeres frygt for gengældelse.

(4)  Karakteren af forholdet mellem erhvervsbrugere og onlineformidlingstjenester kan også føre til situationer, hvor erhvervsbrugere ofte har begrænsede muligheder for at søge erstatning, når ensidige handlinger fra udbydere af disse tjenester, fører til en tvist. I mange tilfælde vil disse udbydere ikke tilbyde tilgængelige og effektive interne klagebehandlingssystemer. De eksisterende alternative udenretslige tvistbilæggelsesmekanismer kan også være ineffektive af en række årsager, herunder manglen på specialiserede mæglere og erhvervsbrugeres frygt for gengældelse.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Onlineformidlingstjenester og onlinesøgemaskiner, samt kommercielle transaktioner lettes ved disse tjenesteydelser, der har en iboende grænseoverskridende potentiale og er af stor betydning for den korrekte funktion af Unionens indre marked for nutidens økonomi. De urimelige og skadelige handelspraksis for visse udbydere af disse tjenester for erhvervsbrugere og brugere af virksomhedens websted, hæmmer den fulde udnyttelse af dette potentiale og har en negativ indvirkning på det indre markeds funktion. Yderligere hæmmes den fulde realisering af dette potentiale, og det indre markeds funktion påvirkes negativt af uensartede love i visse medlemsstater med forskellig grad af effektivitet med henblik på at regulere disse tjenester, mens andre medlemsstater overvejer at vedtage sådanne love.

(5)  Onlineformidlingstjenester og onlinesøgemaskiner samt transaktioner lettes ved disse tjenesteydelser, der har et iboende grænseoverskridende potentiale og er af stor betydning for den korrekte funktion af Unionens indre marked i nutidens økonomi. Den potentielt urimelige og skadelige handelspraksis, der bedrives af visse udbydere af disse tjenester, som misbruger deres stilling til skade for erhvervsbrugere og virksomhedswebstedsbrugere, og fraværet af passende klagemekanismer kan hæmme den fulde udnyttelse af dette potentiale og har en negativ indvirkning på det indre markeds funktion og fremkomsten af nye markedsaktører. Yderligere hæmmes den fulde realisering af dette potentiale, og det indre markeds funktion påvirkes negativt af uensartede love i visse medlemsstater med forskellig grad af effektivitet med henblik på at regulere disse tjenester, mens andre medlemsstater overvejer at vedtage sådanne love.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Et ensartet og målrettet sæt bindende regler, der bør oprettes på EU-plan bør sikre et retfærdigt, forudsigeligt, holdbart og sikkert onlineerhvervsklima på det indre marked, især ved at sikre, at brugerne af onlineformidlingstjenester får passende gennemsigtighed samt effektive klagemuligheder i hele Unionen. Disse regler bør også indeholde bestemmelser om passende gennemsigtighed, hvad angår brugere af virksomhedens websted i søgeresultaterne, der genereres af onlinesøgemaskiner. Samtidig bør disse regler, f.eks. for at sikre det væsentlige innovationspotentiale i den bredere onlineplatformøkonomi.

(6)  Et ensartet og målrettet sæt bindende regler bør derfor fastlægges på EU-plan for at sikre et retfærdigt, forudsigeligt, holdbart og sikkert onlineerhvervsklima på det indre marked, især ved at sikre, at erhvervsbrugere af onlineformidlingstjenester får passende gennemsigtighed samt effektive klagemuligheder i hele Unionen. Disse regler bør også indeholde passende incitamenter til at fremme rimelig og forholdsmæssig adfærd og gennemsigtighed, især hvad angår rangordning af virksomhedswebstedsbrugere i de søgeresultater, der genereres af onlinesøgemaskiner, herunder stemmestyrede assistenttjenester. Samtidig bør disse regler være udviklet med henblik på at anerkende og sikre det væsentlige innovationspotentiale i den bredere onlineplatformøkonomi og give mulighed for en sund konkurrence, der kan føre til flere valgmuligheder for forbrugerne.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Da onlineformidlingstjenester og onlinesøgemaskiner typisk har en global dimension, bør denne forordning gælde for udbydere af disse tjenester, uanset om de er etableret i en medlemsstat eller uden for Unionen, såfremt de to kumulative betingelser er opfyldt. For det første skal brugere og erhvervsbrugere have base i Unionen. For det andet bør erhvervsbrugere eller brugere af virksomhedens websted, via levering af disse tjenester, tilbyde deres varer og tjenesteydelser til forbrugere i Unionen, i det mindste for en del af transaktionen. Disse forbrugere bør være placeret i Unionen, men behøver ikke at have bopæl i Unionen eller have statsborgerskab i en af medlemsstaterne. Denne forordning bør således ikke anvendes, hvis de erhvervsbrugere eller brugere af virksomhedernes websteder ikke er etableret i Unionen, eller hvis de er etableret i Unionen, men hvor de benytter onlineformidlingstjenester eller onlinesøgemaskiner, der tilbyder varer eller tjenesteydelser til forbrugere, der befinder sig uden for Unionen, eller til personer, der ikke er forbrugere.

(7)  Da onlineformidlingstjenester og onlinesøgemaskiner typisk har en global dimension, bør denne forordning finde anvendelse på udbydere af disse tjenester, uanset om de er etableret i en medlemsstat eller uden for Unionen, såfremt to kumulative betingelser er opfyldt. For det første skal brugere og erhvervsbrugere have base i Unionen. For det andet bør erhvervsbrugere eller brugere af virksomhedens websted, via levering af disse tjenester, tilbyde deres varer og tjenesteydelser til forbrugere i Unionen, i det mindste for en del af transaktionen. Dette vil i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1215/2012 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 593/2008 betyde, at onlineformidlingstjenesterne og onlinesøgemaskinerne har rettet deres aktiviteter mod forbrugere, der er placeret i en eller flere medlemsstater, uanset deres placering i Unionen. Disse forbrugere bør være placeret i Unionen, men behøver ikke at have bopæl i Unionen eller have statsborgerskab i en af medlemsstaterne. Denne forordning bør således ikke anvendes, hvis de erhvervsbrugere eller brugere af virksomhedernes websteder ikke er etableret i Unionen, eller hvis de er etableret i Unionen, men hvor de benytter onlineformidlingstjenester eller onlinesøgemaskiner, der tilbyder varer eller tjenesteydelser til forbrugere, der befinder sig uden for Unionen, eller til personer, der ikke er forbrugere. Reglerne vedrørende lovvalg og værnetingsvalg i kontraktforhold i international ret og EU-ret er udformet i tilknytning til typiske handelsaftaler, der er blevet forhandlet i alle detaljer mellem parterne og deres retlige repræsentanter. Der kan sættes spørgsmålstegn ved, i hvilket omfang disse regler er hensigtsmæssige specifikt i forhold til aftaler vedrørende platforme og generelt i forhold til aftaler i den digitale tidsalder. Der bør tages yderligere hensyn til dette spørgsmål.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  En bred vifte af kommercielle forbindelser mellem virksomheder og forbrugere formidles online af udbydere, som styrer flersidede tjenesteydelser, der hovedsagligt er baseret på den samme økosystemforretningsmodel. For at tage højde for de relevante tjenester, bør onlineformidlingstjenester defineres på en præcis og teknologineutral måde. Navnlig bør tjenesteydelserne bestå af informationssamfundstjenester, som er kendetegnet ved, at de har til formål at lette iværksættelse af direkte transaktioner mellem virksomheder og forbrugere, uanset om transaktionerne er endeligt afsluttet, enten online på portalen for den pågældende udbyder af onlineformidlingstjenester, eller erhvervsbrugeren eller offline. Desuden skal de leverede tjenesteydelser leveres på grundlag af både et kontraktforhold mellem tjenesteudbydere og erhvervsbrugere samt mellem udbydere og forbrugere. Et sådant aftaleforhold skal anses for at foreligge, hvor begge parter giver udtryk for deres vilje til at forpligte sig på en entydig og kontrollerbar måde, uden at der nødvendigvis kræves en udtrykkelig skriftlig aftale.

(8)  En bred vifte af forbindelser mellem virksomheder og forbrugere formidles online af udbydere, som styrer flersidede tjenesteydelser, der hovedsagligt er baseret på den samme økosystemforretningsmodel. For at tage højde for de relevante tjenester bør onlineformidlingstjenester defineres på en præcis og teknologineutral måde. Navnlig bør tjenesteydelserne bestå af informationssamfundstjenester, som er kendetegnet ved, at de har til formål at lette iværksættelse af direkte transaktioner mellem virksomheder og forbrugere, uanset om transaktionerne er endeligt afsluttet, enten online på portalen for den pågældende udbyder af onlineformidlingstjenester, eller erhvervsbrugeren eller offline, hvilket vil sige, at der ikke er noget krav om et kontraktligt forhold mellem erhvervsbrugere og forbrugere som en forudgående betingelse for, at en onlineformidlingstjeneste kan falde ind under denne forordnings anvendelsesområde. Tjenesteydelser, hvor lettelse af iværksættelsen af direkte transaktioner mellem erhvervsbrugere og forbrugere kun har marginal betydning, dvs. at selv om det i et begrænset antal tilfælde kan være muligt at fortolke tjenesteydelsen som havende lettet iværksættelsen af en direkte transaktion mellem visse erhvervsbrugere og forbrugere, bør ikke medtages, da dette ikke er det egentlige formål med tjenesteydelsen. Når tjenesteydelser sædvanligvis letter sådanne transaktioner, kan lettelsen af iværksættelse af direkte transaktioner ikke anses for at have marginal betydning. Desuden bør tjenesteydelserne leveres på grundlag af både et kontraktforhold mellem tjenesteudbydere og erhvervsbrugere samt mellem udbydere og forbrugere. Et sådant kontraktforhold bør anses for at foreligge, hvor begge de berørte parter giver udtryk for deres vilje til at forpligte sig på en entydig og kontrollerbar måde, uden at der nødvendigvis kræves en udtrykkelig skriftlig aftale. Et sådant kontraktforhold mellem udbydere af onlineformidlingstjenester og forbrugere bør også anses for at foreligge i tilfælde, hvor tjenesterne ydes til forbrugeren mod levering af personoplysninger eller andre data fra forbrugeren.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Eksempler på onlineformidlingstjenester er omfattet af denne forordning, og bør derfor omfatte online-e-handelsmarkeder, herunder de hvor erhvervsbrugere er aktive, onlinesoftwareapplikationer og sociale medietjenester. Denne forordning bør dog ikke gælde for onlineværktøjer til reklamer eller udvekslinger af onlinereklamer, som ikke leveres med henblik på at lette indledningen af direkte transaktioner, og som ikke indebærer et kontraktforhold med forbrugere. Denne forordning bør heller ikke være gældende for onlinebetalingstjenester, da de ikke selv opfylder de gældende krav, men snarere er i sagens natur i tilknytning til transaktionen for levering af varer og tjenesteydelser til de pågældende forbrugere.

(9)  Eksempler på onlineformidlingstjenester, der er dækket af denne forordning, bør derfor omfatte online-e-handelsmarkeder, herunder de samarbejdsorienterede, hvor erhvervsbrugere er aktive, onlinesoftwareapplikationstjenester såsom applikationsforhandlere, stemmestyrede assistenttjenester og sociale medietjenester. Den bør finde anvendelse på disse tjenester uanset nye eller fremtidige udviklinger, der ændrer deres teknologiske eller kommercielle design, herunder f.eks. deres interaktion med operativsystemer. Denne forordning bør dog ikke gælde for onlineværktøjer til reklamer eller udvekslinger af onlinereklamer, som ikke leveres med henblik på at lette indledningen af direkte transaktioner, og som ikke indebærer et kontraktforhold med forbrugere. Denne forordning bør heller ikke finde anvendelse på onlinebetalingstjenester, da de ikke selv opfylder de relevante krav, men snarere i sagens natur er knyttet til transaktionen med levering af varer og tjenesteydelser til de pågældende forbrugere.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  I visse tilfælde kan det være vanskeligt at sondre mellem erhvervsbrugere og ikke-erhvervsbrugere af onlineformidlingstjenester. En sådan sondring er vigtig, eftersom erhvervsbrugere, der udbyder varer eller tjenesteydelser til forbrugere, også bør underlægges strengere forpligtelser over for forbrugerne. I overensstemmelse med Kommissionens forslag af 5. april 1993 til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/6/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU vedrørende bedre håndhævelse og modernisering af EU's forbrugerbeskyttelsesregler bør det ikke være op til udbyderen af en onlineformidlingstjeneste at sondre mellem erhvervsbrugere og ikke-erhvervsbrugere. Snarere bør brugerne af onlineformidlingstjenester have mulighed for at tilkendegive, om de er erhvervsbrugere eller ej, og, hvis de er, overholde deres skærpede forpligtelser over for forbrugerne.

 

__________________

 

1a COM(2018)0185.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9b)  Definitionen af hjælpestyresystemer bør omfatte styresystemer, som er essentielle for at kunne kontrollere en mobil enhed, og som er tæt knyttet til en onlineformidlingstjeneste, hvor denne onlineformidlingstjeneste kontrollerer den vigtigste kanal, hvorigennem applikationen kan installeres, og hvor udviklingen og opdateringen af dette styresystem indirekte eller direkte leveres eller kontrolleres af udbyderen af den tilknyttede onlineformidlingstjeneste. Denne definition af hjælpestyresystemer bør finde anvendelse på tjenester uanset nye eller fremtidige udviklinger, der ændrer deres teknologiske eller kommercielle udformning, herunder for eksempel brugen af stemmestyring.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  I overensstemmelse med den relevante retspraksis ved Den Europæiske Unions Domstol, og i lyset af det forhold, at afhængighedsforhold af erhvervsbrugere er blevet observeret, hovedsagelig i forbindelse med onlineformidlingstjenester, der fungerer som en portal til forbrugerne i form af fysiske personer af begrebet forbruger, der anvendes til at afgrænse anvendelsesområdet for denne forordning skal forstås således, at det kun henvender sig til fysiske personer, når de handler uden for deres erhverv, forretning, håndværk eller fag.

(10)  I overensstemmelse med den relevante retspraksis ved Den Europæiske Unions Domstol og i lyset af, at afhængighedsforhold blandt erhvervsbrugere er blevet observeret, hovedsagelig i forbindelse med onlineformidlingstjenester, der fungerer som en portal til forbrugere i form af fysiske personer, bør begrebet forbruger, der anvendes til at afgrænse anvendelsesområdet for denne forordning, forstås således, at det kun henviser til fysiske personer, når de ikke handler som led i deres erhverv, forretning, håndværk eller fag. I denne forordning bør onlineformidlingstjenester, der alene målretter eller tilpasser tilbud på varer og tjenester fra virksomheder til andre virksomheder, ikke medtages i anvendelsesområdet, da der ikke er nogen direkte konsekvens for forbrugerne.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Af hensyn til sammenhængen bør definitionen af onlinesøgemaskine, der anvendes i denne forordning, tilpasses den definition, der anvendes i direktiv (EU) 2016/1148 for Europa-Parlamentet og Rådet21.

(11)  Definitionen af onlinesøgemaskine, der anvendes i denne forordning, bør være bredere end den definition, der anvendes i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/114821. I betragtning af det hurtige innovationstempo bør definitionen være teknologineutral. Navnlig bør definitionen forstås således, at den også omfatter stemmesøgninger.

__________________

__________________

21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen (EUT L 194 af 19.7.2016, s. 1).

21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen (EUT L 194 af 19.7.2016, s. 1).

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  For at beskytte erhvervsbrugere effektivt, hvor det er nødvendigt, bør denne forordning finde anvendelse, når vilkårene og betingelserne for et kontraktforhold, uanset deres betegnelse eller form, ikke forhandles individuelt af parterne. Hvorvidt vilkår og betingelser forhandles individuelt, bør fastlægges på grundlag af en samlet vurdering, hvorefter det forhold, at visse bestemmelser kan have været genstand for individuel forhandling, ikke i sig selv er afgørende.

(12)  For at beskytte erhvervsbrugere effektivt bør denne forordning finde anvendelse vilkårene og betingelserne for et kontraktforhold mellem udbydere af onlineformidlingstjenester og erhvervsbrugere, uanset deres betegnelse eller form.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a)  Udbydere af onlineformidlingstjenester kan levere eller kontrollere andre tjenester eller software, hvilket i nogle tilfælde skaber en mulighed for, at denne software eller disse tjenester kan udnyttes til at omgå forpligtelser, der er fastsat for udbydere af onlineformidlingstjenester i denne forordning. Idet anvendelsesområdet for denne forordning og de heri fastlagte krav til denne software og disse tjenester ikke bør udvides, bør udbydere af onlineformidlingstjenester ikke udnytte denne software eller disse tjenester til at omgå forpligtelser, der er fastsat for onlineformidlingstjenester. I denne forordning bør kontrol forstås som defineret i artikel 3, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004, dvs. at kontrol over en virksomhed opnås gennem rettigheder, aftaler eller på andre måder, som enkeltvis eller tilsammen, under hensyn til alle faktiske og retlige forhold, giver mulighed for at få afgørende indflydelse på virksomhedens drift. Denne afgørende indflydelse kan udøves særlig ved ejendoms- eller brugsret til virksomhedens samlede aktiver eller dele deraf eller ved rettigheder eller aftaler, som sikrer afgørende indflydelse på sammensætningen af virksomhedens organer, deres rådslagninger og afstemninger eller beslutninger.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  For at sikre, at de generelle vilkår og betingelser for et aftaleforhold tillader erhvervsbrugerne at fastsætte kommercielle betingelser for anvendelse, ophør og suspendering af onlineformidlingstjenester, og opnå forudsigelighed hvad angår deres forretningsforbindelser, bør sådanne aftaler udarbejdes på et klart og utvetydigt sprog, som er let forståeligt for en gennemsnitlig erhvervsbruger. Vilkår og betingelser bør ikke anses for at være blevet udarbejdet på et klart og utvetydigt sprog, når de er uklare, utydelige eller mangler oplysninger om vigtige kommercielle spørgsmål og derved ikke formår at give erhvervsbrugere en rimelig grad af forudsigelighed af de vigtigste aspekter af kontraktforholdet.

(13)  For at sikre, at de generelle vilkår og betingelser for et kontraktforhold tillader erhvervsbrugerne at fastsætte kommercielle betingelser for anvendelse, ophør og suspendering af onlineformidlingstjenester og opnå forudsigelighed hvad angår deres forretningsforbindelser, bør sådanne aftaler udarbejdes på et klart og forståeligt sprog, som er let forståeligt for en gennemsnitlig erhvervsbruger. Vilkår og betingelser bør ikke anses for at være blevet udarbejdet på et klart og forståeligt sprog, når de er uklare, utydelige eller mangler oplysninger om vigtige kommercielle spørgsmål og derved ikke formår at give erhvervsbrugere en rimelig grad af forudsigelighed af de vigtigste aspekter af kontraktforholdet. Desuden bør sprogbrug, der kan opfattes som vildledende i valget af formuleringer, ikke anses for at være klart og forståeligt.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  For at sikre ikke bare gennemsigtighed, men også retfærdighed i forholdet mellem udbydere af onlineformidlingstjenester og deres erhvervsbrugere bør de generelle vilkår og betingelser også være rimelige og forholdsmæssige under hensyntagen til arten af de aktiviteter, der udøves af udbyderen af onlineformidlingstjenesten og erhvervsbrugeren. Vilkårene og betingelserne bør ikke anses for at være rimelige og forholdsmæssige, hvis de f.eks. groft afviger fra god forretningsskik inden for den økonomiske aktivitet, hvor onlineformidlingstjenesten opererer, eller strider mod principperne om god tro og redelig handlemåde. Ved vurderingen af disse generelle krav bør de relevante håndhævende myndigheder også tage hensyn til kontraktens art og formål, sagens omstændigheder samt sædvane og praksis for den kommercielle aktivitet.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13b)  For at sikre at erhvervsbrugere har tilstrækkelig klarhed over, hvor og til hvem deres varer eller tjenesteydelser markedsføres, bør udbydere af onlineformidlingstjenester sikre gennemsigtighed over for deres erhvervsbrugere for så vidt angår eventuelle andre kanaler og potentielle tilknyttede programmer, som onlineformidlingstjenesten måtte anvende til at markedsføre de pågældende varer eller tjenesteydelser.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  At sikre gennemsigtighed i de generelle vilkår og betingelser, kan være afgørende for at fremme holdbare forretningsforhold og forebygge uretfærdig adfærd til skade for erhvervsbrugere. Udbydere af onlineformidlingstjenester bør derfor også sikre, at betingelser og vilkår er let tilgængelige på alle stadier af aftaleforholdet, herunder potentielle erhvervsbrugere forud for aftalens indgåelse, og at eventuelle ændringer af disse betingelser meddeles til erhvervsbrugere inden for en fastsat frist, som er rimelig og forholdsmæssig i betragtning af de særlige omstændigheder, og som er på mindst 15 dage. Denne periode bør ikke gælde, hvis og i det omfang, det frafaldes på en utvetydig måde af den pågældende erhvervsbruger eller hvor og i det omfang, at behovet for at gennemføre ændringen skyldes en retslig forpligtelse, der påhviler udbyderen i henhold til EU-retten eller national lovgivning.

(14)  At sikre gennemsigtighed i de generelle vilkår og betingelser kan være afgørende for at fremme holdbare forretningsforhold og forebygge illoyal adfærd til skade for erhvervsbrugere. Udbydere af onlineformidlingstjenester bør derfor også sikre, at vilkårene og betingelserne er let tilgængelige på alle stadier af kontraktforholdet, herunder for potentielle erhvervsbrugere, forud for kontraktens indgåelse, og at eventuelle ændringer af disse vilkår og betingelser meddeles erhvervsbrugere inden for en fastsat frist, som er rimelig og forholdsmæssig i betragtning af de særlige omstændigheder, og som er på mindst 15 dage og på mindst 30 dage i tilfælde, hvor ændringen kræver, at erhvervsbrugeren foretager væsentlige tekniske tilpasninger sine varer eller tjenester for at bringe sig i overensstemmelse med ændringen. Begrebet ændring bør ikke forstås således, at det omfatter ændringer af vilkår og betingelser af ren administrativ karakter såsom en ændring af udbyderens telefonnummer eller adresse. Som en undtagelse bør varslingsperioderne ikke gælde, hvis og i det omfang de frafaldes på en utvetydig måde af den pågældende erhvervsbruger, eller hvis og i det omfang nødvendigheden af at gennemføre ændringen uden hensyntagen til varslingsperioden skyldes en retslig forpligtelse, der påhviler udbyderen i henhold til EU-retten eller national lovgivning, og i tilfælde, hvor udbyderen handler for at imødegå farer, der kan skade eller udgøre sikkerhedsproblemer for tjenesten, for deres forbrugere eller for andre brugere, idet der på grund af de mange forskellige former for indhold, som erhvervsbrugere distribuerer gennem onlineformidlingstjenester, kan opstå uforudsete farer og praksisser på måder, der kræver øjeblikkelig handling. Erhvervsbrugere bør være berettiget til at opsige deres aftale senest 15 dage efter modtagelsen af en meddelelse om en ændring, som de mener vil have negative konsekvenser for dem.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a)  Generelt bør indlevering af nye eller ajourførte varer eller tjenester til onlineformidlingstjenester betragtes som en klar bekræftende handling fra erhvervsbrugerens side. Men eftersom ændringer af vilkår og betingelser i nogle tilfælde kan kræve betydelige ændringer fra erhvervsbrugerens side for at kunne overholde de nye vilkår og betingelser, bør erhvervsbrugerne ikke kunne være forpligtet til ikke at opdatere deres varer og tjenester, f.eks. indholdet af tjenesteydelser, mens virksomhedslederen forbereder sig på at overholde de nye vilkår og betingelser. I tilfælde hvor opsigelsesfristen er 30 dage, fordi ændringerne af vilkår og betingelser kræver, at forretningsbrugerne foretager væsentlige tekniske tilpasninger af deres varer eller tjenesteydelser, bør opsigelsesvarslet ikke automatisk tages i betragtning, hvis erhvervsbrugeren indgiver nye eller ajourførte varer og tjenesteydelser. Udbyderen af onlineformidlingstjenester bør forvente, at ændringer af vilkår og betingelser vil kræve, at erhvervsbrugeren foretager væsentlige tekniske tilpasninger, hvis f.eks. væsentlige funktioner ved den onlineformidlingstjeneste, som erhvervsbrugere har haft adgang til, fjernes eller tilføjes, eller at erhvervsbrugere kan være nødt til at omprogrammere deres varer og tjenesteydelser for fortsat at kunne drive virksomhed på platformen. I tilfælde hvor erhvervsbrugere underrettes om flere ændringer af vilkår og betingelser på én gang, bør kun den ændring, der med rimelighed kan forventes at kræve betydelige tekniske tilpasninger af virksomhedsbrugeren, være omfattet af opsigelsesvarslet på 30 dage og af undtagelsen fra det automatiske afkald på opsigelsesvarslet.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  For at beskytte erhvervsbrugere bør det være muligt for en kompetent ret at fastslå, at ikke-overensstemmende vilkår og betingelserne ikke er bindende for erhvervsbrugere med virkning fra nu af. En sådan konstatering af en domstol bør dog kun vedrøre særlige bestemmelser om de vilkår og betingelser, der ikke er i overensstemmelse. De resterende bestemmelser bør forblive gyldige og skal kunne fuldbyrdes, for så vidt som de kan adskilles fra ikke-forenelige bestemmelser. Pludselige ændringer til eksisterende vilkår og betingelser kan i høj grad skabe kaos i erhvervsbrugeres aktiviteter. For at begrænse sådanne negative virkninger for erhvervsbrugere, og for at bekæmpe en sådan adfærd, bør ændringer i strid med pligten til at stille en fastsat frist derfor være ugyldige, dvs. betragtes, som om de aldrig har eksisteret med virkning for alle og fra nu af.

(15)  For at beskytte erhvervsbrugere og af hensyn til retssikkerheden for begge parter bør det være muligt for en kompetent ret at fastslå, at ikke-overensstemmende vilkår og betingelser er ugyldige med virkning fremover. En sådan konstatering af en domstol bør dog kun vedrøre særlige bestemmelser om de vilkår og betingelser, der ikke er i overensstemmelse. De resterende bestemmelser bør forblive gyldige og skal kunne fuldbyrdes, for så vidt som de kan adskilles fra ikke-forenelige bestemmelser. Pludselige ændringer til eksisterende vilkår og betingelser kan i høj grad skabe kaos i erhvervsbrugeres aktiviteter. For at begrænse sådanne negative virkninger for erhvervsbrugere, og for at bekæmpe en sådan adfærd, bør ændringer i strid med pligten til at stille en fastsat frist derfor være ugyldige, dvs. betragtes, som om de aldrig har eksisteret med virkning for alle og fra nu af.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  En udbyder af onlineformidlingstjenester kan have juridiske grunde til at beslutte at suspendere eller indstille leveringen af sine tjenesteydelser, helt eller delvist til en given erhvervsbruger, herunder fjernelse af individuelle varer eller tjenester for en given erhvervsbruger eller fjerne søgeresultater. I betragtning af, at sådanne beslutninger, som i væsentlig grad kan påvirke erhvervsbrugerens interesser, bør de pågældende brugere være ordentligt oplyst om årsagerne hertil. Begrundelsen bør tillade erhvervsbrugere, at fastslå, om der er mulighed for at gøre indsigelse mod afgørelsen, og dermed forbedre mulighederne for erhvervsbrugere med henblik på at søge effektive retsmidler, hvis det er nødvendigt. Desuden kræves det at en begrundelse skal bidrage til at forebygge eller afhjælpe enhver utilsigtet fjernelse af onlineindhold, der leveres af erhvervsbrugere, som tjenesteyderen fejlagtigt betragter som ulovligt indhold, i overensstemmelse med Kommissionens henstilling (EU) No 2018/33422. Begrundelsen bør oplyse formålet med grunden eller grundene for den trufne afgørelse, baseret på den begrundelse, som udbyderen havde fastsat på forhånd i sine vilkår og betingelser, en forholdsmæssig måde og henvise til de specifikke omstændigheder, som førte til afgørelsen.

(16)  En udbyder af onlineformidlingstjenester kan have juridiske grunde til at beslutte helt eller delvist at suspendere, begrænse eller indstille leveringen af sine tjenesteydelser til en given erhvervsbruger eller fjerne dem fra listen, herunder ved at fjerne en given erhvervsbrugers individuelle varer eller tjenester eller fjerne søgeresultater. Udbyderen kan også være retligt forpligtet til at fjerne visse former for indhold eller til helt eller delvis at suspendere, begrænse eller indstille leveringen af sine tjenesteydelser. I betragtning af at sådanne beslutninger i væsentlig grad kan påvirke erhvervsbrugerens interesser, bør de pågældende brugere være ordentligt oplyst forud for suspensionen eller indstillingen, undtagen i tilfælde hvor en udbyder af onlineformidlingstjenester er retligt forpligtet til straks at suspendere, begrænse eller indstille sine tjenester. Der kan også være tilfælde, hvor udbyderen af onlineformidlingstjenesten ikke er retligt forpligtet, f.eks. fordi et produkt tilbagekaldes af markedsstilsynsmyndigheder, til at indstille sine tjenester, men hvor udbyderen ikke desto mindre har en begrundet mistanke om et produkts eller en tjenesteydelses sikkerhed, forfalskning, svig eller egnethed for mindreårige. I sådanne tilfælde bør det være muligt for udbyderen af onlineformidlingstjenesten at handle straks for at beskytte forbrugerne. I disse særlige tilfælde, hvor tjenester kan suspenderes, begrænses eller indstilles straks, bør erhvervsbrugeren under alle omstændigheder have en begrundelse for suspensionen, begrænsningen eller indstillingen af tjenesten. Begrundelsen bør tillade erhvervsbrugere, at fastslå, om der er mulighed for at gøre indsigelse mod afgørelsen, og dermed forbedre mulighederne for erhvervsbrugere med henblik på at søge effektive retsmidler, hvis det er nødvendigt. Desuden kræves det at en begrundelse skal bidrage til at forebygge eller afhjælpe enhver utilsigtet fjernelse af onlineindhold, der leveres af erhvervsbrugere, som tjenesteyderen fejlagtigt betragter som ulovligt indhold, i overensstemmelse med Kommissionens henstilling (EU) nr. 2018/334. I nogle tilfælde er udbyderen af en onlineformidlingstjenestes beslutning baseret på anmeldelser fra tredjeparter. Disse anmeldelser kan misbruges af konkurrenter. Kommissionens henstilling (EU) 2018/33422 kræver, at sådanne anmeldelser er tilstrækkeligt præcise og underbyggede, således at hostingtjenesteudbyderen kan træffe en informeret og velovervejet beslutning om det indhold, som anmeldelsen vedrører. Det bør derfor være et krav, at udbydere af en onlineformidlingstjeneste skal videregive oplysninger om indholdet af anmeldelsen til erhvervsbrugeren i tilfælde, hvor en beslutning om at suspendere, begrænse eller indstille leveringen af dennes tjenesteydelser skyldes en anmeldelse fra en tredjepart, for at give erhvervsbrugeren mulighed for nemt at afkræfte anmeldelser, der åbenlyst er fejlagtige. Begrundelsen bør oplyse den eller de objektive grund(e) til beslutningen, baseret på de grunde, som udbyderen på forhånd har fastsat i sine vilkår og betingelser, og på en forholdsmæssig måde henvise til de specifikke omstændigheder, som førte til beslutningen undtagen i tilfælde, hvor en udbyder af onlineformidlingstjenester er retligt forpligtet til ikke at offentliggøre dem, eller hvor en udbyder af onlineformidlingstjenester kan bevise, at de berørte erhvervsbrugere gentagne gange har overtrådt de gældende vilkår og betingelser med det resultat, at de er blevet suspenderet, begrænset eller indstillet.

__________________

__________________

22 Kommissionens henstilling (EU) 2018/334 af 1.3.2018 om foranstaltninger til effektiv bekæmpelse af ulovligt indhold på nettet (EUT L 63 af 6.3.2018, s. 50).

22 Kommissionens henstilling (EU) 2018/334 af 1.3.2018 om foranstaltninger til effektiv bekæmpelse af ulovligt indhold på nettet (EUT L 63 af 6.3.2018, s. 50).

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Klassificeringen af varer og tjenesteydelser fra udbydere af onlineformidlingstjenester har en vigtig indvirkning på forbrugernes valgmuligheder og dermed på den kommercielle succes for de erhvervsbrugere, der tilbyder disse varer og tjenesteydelser til forbrugerne. Udbydere af onlineformidlingstjenester bør derfor gennemgå de vigtigste parametre i rangordningen for at forbedre forudsigeligheden for erhvervsbrugere, for at give dem en bedre forståelse af, hvordan en rangordningsmekanisme fungerer, og gøre dem i stand til at sammenligne forskellige udbyderes rangordning. Begrebet hovedparameter bør forstås som en henvisning til alle generelle kriterier, procedurer, specifikke signaler der indarbejdes i algoritmer eller degraderingsmekanismer, der anvendes i forbindelse med rangordningen. Beskrivelsen af de vigtigste parametre for rangordning bør også indeholde en redegørelse for enhver mulighed for erhvervsbrugere til aktivt at påvirke rangordenen mod vederlag, samt for de relative virkninger heraf. Denne beskrivelse bør give erhvervsbrugere en passende forståelse af, hvordan rangordningen tager hensyn til de særlige kendetegn for varer eller tjenesteydelser, der udbydes af virksomheden, og deres relevans for forbrugerne af de specifikke onlineformidlingstjenester.

(17)  Den rangordning af varer og tjenesteydelser, som foretages af udbydere af onlineformidlingstjenester, har en vigtig indvirkning på forbrugernes valgmuligheder og dermed på den kommercielle succes for de erhvervsbrugere, der tilbyder disse varer og tjenesteydelser til forbrugerne. Udbydere af onlineformidlingstjenester bør derfor på forhånd redegøre for parametrene for rangordningen for at forbedre forudsigeligheden for erhvervsbrugere, give dem en bedre forståelse af, hvordan rangordningsmekanismen fungerer, og sætte dem i stand til at sammenligne forskellige udbyderes rangordningspraksis. I tilfælde, hvor det ikke er teknologisk muligt at redegøre for alle parametre i vilkårene og betingelserne, eller hvor dette ville medføre, at vægtningen af alle individuelle parametre ville blive blotlagt, bør kun de vigtigste parametre og årsagerne til deres relative betydning præsenteres. Begrebet hovedparameter bør forstås som en henvisning til alle generelle kriterier, procedurer og specifikke signaler der indarbejdes i algoritmer eller andre tilpasnings- eller degraderingsmekanismer, der anvendes i forbindelse med rangordningen. Beskrivelsen af de vigtigste parametre for rangordningen bør også gøre rede for, hvorvidt det er muligt, at erhvervsbrugere aktivt kan påvirke rangordenen mod betaling, samt for de relative virkninger heraf. Når resultaterne vises, bør onlineformidlingstjenesten også tæt på hver rangordning oplyse, om den er påvirket af forskelsbehandling eller af nogen direkte eller indirekte betaling eller et kontraktligt forhold eller direkte ejerforhold. Denne beskrivelse bør give erhvervsbrugere en tilstrækkelig forståelse af, hvordan rangordningsmekanismen tager hensyn til de særlige karakteristika ved de varer eller tjenesteydelser, der udbydes af erhvervsbrugeren, og deres relevans for forbrugerne af de specifikke onlineformidlingstjenester. Ifølge Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bedre håndhævelse og modernisering af EU's forbrugerbeskyttelsesregler bør udbydere af onlineformidlingstjenester forpligtes til at give forbrugerne oplysninger om de parametre, der påvirker rangordningen. Mens de oplysninger, der tilbydes forbrugeren, bør præsenteres på en klar og forståelig måde, der er afpasset efter forbrugerens behov, bør de oplysninger, der tilbydes erhvervsbrugeren og forbrugeren, under alle omstændigheder være tilstrækkeligt ensartede til at sikre, at begge parter, både dem, der tilbyder, og dem, der søger efter en vare eller tjenesteydelse, er i stand til at træffe informerede beslutninger på grundlag af gennemsigtige søgninger.

 

__________________

 

 

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Lignende har rangordning af websteder af udbydere af søgemaskiner, navnlig af de websteder, hvor virksomhederne tilbyder varer og tjenester til forbrugerne, en vigtig indvirkning på forbrugernes valgmuligheder og den kommercielle succes for brugere af virksomhedens websted. Udbydere af søgemaskiner bør derfor indeholde en beskrivelse af de vigtigste parametre til fastlæggelse af prioriteringen af alle indekserede websteder, herunder brugere af virksomhedens websted samt på andre websteder. Ud over egenskaberne for varer og tjenesteydelser, og deres relevans for forbrugerne, bør denne beskrivelse i tilfælde af søgemaskiner også give webstedets brugere mulighed for at få en tilstrækkelig forståelse af omfanget af designegenskaber for det brugte websted, såsom optimering til visning på mobile enheder. Hvis der ikke foreligger et kontraktforhold mellem udbydere af onlinesøgemaskiner og brugere af virksomhedens websted, bør beskrivelsen være tilgængelig for offentligheden på et iøjnefaldende og let tilgængeligt sted på den relevante onlinesøgemaskine. For at sikre forudsigelighed for brugerne af webstedet, bør beskrivelsen også holdes ajour, herunder muligheden for, at ændringer i de vigtigste parametre gøres let identificerbare. Selvom leverandørerne under ingen omstændigheder er forpligtet til at røbe forretningshemmeligheder som defineret i direktiv (EU) 2016/943, fra Europa-Parlamentet og Rådet23, når de opfylder kravet om at offentliggøre de vigtigste rangordningsparametre, bør beskrivelsen som minimum baseres på faktiske data om relevansen af de anvendte rangordningsparametre.

(18)  Tilsvarende har den rangordning af websteder, der foretages af udbydere af onlinesøgemaskiner, navnlig af de websteder, hvor virksomheder tilbyder varer og tjenester til forbrugerne, en vigtig indvirkning på forbrugernes valgmuligheder og den kommercielle succes for virksomhedswebstedsbrugere. Udbydere af onlinesøgemaskiner bør derfor fremlægge en beskrivelse af de vigtigste parametre til fastlæggelse af rangordningen af alle indekserede websteder, herunder dem, der benyttes af virksomhedswebstedsbrugere og andre websteder. I tilfælde, hvor det ikke er teknologisk muligt at redegøre for alle parametre i vilkårene og betingelserne, eller hvor dette ville medføre, at vægtningen af alle individuelle parametre ville blive blotlagt, bør kun de vigtigste parametre og årsagerne til deres relative betydning præsenteres. Ud over varernes og tjenesteydelsernes karakteristika og deres relevans for forbrugerne bør denne beskrivelse, når det drejer sig om onlinesøgemaskiner, også give virksomhedswebstedsbrugere mulighed for at få en tilstrækkelig forståelse af, hvorvidt - og i så fald hvordan og i hvilket omfang - der er taget højde for visse designegenskaber ved det brugte websted, såsom optimering til visning på mobile telekommunikationsenheder. Hvis der ikke foreligger et kontraktforhold mellem udbydere af onlinesøgemaskiner og virksomhedswebstedsbrugere, bør beskrivelsen være tilgængelig for offentligheden på et iøjnefaldende og let tilgængeligt sted på den relevante onlinesøgemaskine. For at sikre forudsigelighed for virksomhedswebstedsbrugere bør beskrivelsen også holdes ajour, herunder muligheden for, at ændringer i parametrene gøres let identificerbare. Selvom kravet om at røbe rangordningsparametre ikke bør berøre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/94323, når de opfylder kravet om at offentliggøre de vigtigste rangordningsparametre, bør beskrivelsen som minimum baseres på faktiske data om relevansen af de anvendte rangordningsparametre. Det vil også være til gavn for andre brugere af onlinesøgemaskinen end virksomhedswebstedsbrugere, hvis der foreligger en ajourført beskrivelse af de vigtigste parametre. I nogle tilfælde kan udbydere af onlinesøgemaskiner beslutte at påvirke rangordningen i et specifikt tilfælde eller fjerne et websted fra en rangordning på grundlag af på anmeldelser fra tredjeparter. I modsætning til udbydere af onlineformidlingstjenester kan udbydere af onlinesøgemaskiner ikke på grund af et manglende kontraktforhold mellem parterne forventes at underrette en virksomhedswebstedsbruger direkte om en fjernelse fra en rangordningen eller en ændring i en rangordning som følge af en anmeldelse. Ikke desto mindre bør en virksomhedswebstedsbruger have mulighed for at se den anmeldelse, der i det specifikke tilfælde har ført til ændringen i eller fjernelse fra rangordningen, og undersøge anmeldelsens indhold i en offentligt tilgængelig onlinedatabase. Dette vil kunne bidrage til at begrænse konkurrenters potentielle misbrug af anmeldelser med henblik på at få fjernet websteder.

__________________

__________________

23 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/943 af 8. juni 2016 om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse (EUT L 157 af 15.6.2016, s. 1).

23 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/943 af 8. juni 2016 om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse (EUT L 157 af 15.6.2016, s. 1).

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a)  For at give erhvervsbrugerne mulighed for at have gavn af oplysningerne om rangordningsparametre bør rangordningsresultaterne afspejle den faktiske og ikke-vilkårlige anvendelse af disse parametre og den relative betydning af de parametre, som udbydere af onlineformidlingstjenester og onlinesøgemaskiner oplyser. Hvis f.eks. flere erhvervsbrugere befinder sig i en sammenlignelig situation i forhold til de parametre, som ifølge udbyderen er bestemmende for rangordningen, bør de kunne gå ud fra, at rangordningen vil afspejle deres lignende situation i forhold til disse parametre.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 18 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18b)  Udbydere af onlinesøgemaskiner tillader ofte, at rangordningen af søgeresultaterne påvirkes af forskellige former for betaling fra virksomhedswebstedsbrugere. Der bør gives offentlig adgang til tydelige oplysninger om en sådan praksis for virksomhedswebstedsbrugere og forbrugere, så de forstår, hvordan betalinger kan påvirke rangordningen. Søgeresultater, hvis placering i rangordningen er blevet påvirket af en form for betaling, bør dog markeres tydeligt, så de er nemme at skelne fra andre søgeresultater, hvor der ikke er foretaget en betaling.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Når en udbyder af onlineformidlingstjenester selv tilbyder visse varer eller tjenesteydelser til forbrugerne via deres egne formidlingstjenester, eller gør det via en erhvervsbruger, som den kontrollerer, kan udbyderen konkurrere direkte med andre erhvervsbrugere af de onlineformidlingstjenester, som ikke kontrolleres af udbyderen. I sådanne situationer er det navnlig vigtigt, at udbyderen af onlineformidlingstjenesten fungerer på en gennemsigtig måde og indeholder en beskrivelse af enhver forskelsbehandling, enten via retslige, kommercielle eller tekniske hjælpemidler, der kan gives i relation til de udbudte varer eller tjenesteydelser, sammenlignet med dem, der tilbydes af erhvervsbrugere. For at sikre proportionalitet bør denne forpligtelse være gældende på niveauet for de samlede onlineformidlingstjenester, snarere end for de enkelte varer eller tjenester, der tilbydes via disse tjenester.

(19)  Hvis en udbyder af onlineformidlingstjenester eller en udbyder af onlinesøgemaskiner selv tilbyder forbrugerne visse varer eller tjenester gennem sine egne onlineformidlingstjenester eller gør det gennem en erhvervsbruger, som den kontrollerer, kan denne udbyder konkurrere direkte med andre erhvervsbrugere af sine onlineformidlingstjenester, som ikke kontrolleres af udbyderen, hvilket kan give udbyderen et økonomisk incitament til og mulighed for at udnytte sin kontrol over onlineformidlingstjenesten eller onlinesøgemaskine til at knytte tekniske eller økonomiske fordele til sine egne tilbud eller de tilbud, der tilbydes af en erhvervsbruger, som udbyderen kontrollerer, fordele, som den kan nægte konkurrerende virksomheder. En sådan adfærd kan undergrave fair konkurrence og begrænse forbrugernes valgmuligheder. I sådanne situationer er det navnlig vigtigt, at udbyderen af onlineformidlingstjenesten eller onlinesøgemaskinen fungerer på en gennemsigtig måde og fremlægger en beskrivelse af enhver form for forskelsbehandling, enten via retslige, kommercielle eller tekniske hjælpemidler, f.eks. standardindstillinger, som den måtte give i relation til de varer eller tjenesteydelser, den selv udbyder, sammenlignet med dem, der udbydes af erhvervsbrugere. En onlineformidlingstjenestes eller en onlinesøgemaskines varer eller tjenesteydelser bør anses for at konkurrere med dens erhvervsbrugeres varer eller tjenesteydelser, hvis varerne eller tjenesteydelserne kan betragtes som værende indbyrdes ombyttelige eller substituerbare for forbrugere, der benytter onlineformidlingstjenesten.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19a)  Ikke desto mindre bør en sådan differentieret behandling af onlineformidlingstjenester kun være tilladt, hvis udbyderen af onlineformidlingstjenester er i stand til objektivt at begrunde den i overensstemmelse med de generelle principper i EU-retten, såsom proportionalitet, retssikkerhed og de generelle principper, der kan udledes af chartret om grundlæggende rettigheder. Desuden skal den differentierede behandling være ikke-diskriminerende over for alle andre virksomhedsbrugere, der tilbyder varer eller tjenesteydelser gennem onlineformidlingstjenester, og den differentierede behandling forhindrer ikke forbrugerne i fortsat at vælge og anvende de varer og tjenester, de foretrækker blandt de konkurrerende varer og tjenesteydelser, der udbydes gennem onlineformidlingstjenesten.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 19 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19b)  Visse former for praksis kan betragtes som urimelige under alle omstændigheder. Disse former for praksis er anført i bilag I til dette forslag. EU-platformsobservatoriet bør løbende overvåge anvendelsen og virkningerne på markedet af denne liste over praksis og anbefale Kommissionen opdateringer.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Evnen til at få adgang til og anvende data, herunder personoplysninger, kan åbne mulighed for en betydelig værdiskabelse i onlineplatformøkonomien. Det er derfor vigtigt, at udbydere af onlineformidlingstjenester forsyner erhvervsbrugere med en klar beskrivelse af omfanget, typen og betingelserne for deres adgang til og anvendelse af visse kategorier af oplysninger. Beskrivelsen bør være forholdsmæssigt afpasset og bør henvise til generelle adgangsbetingelser, og ikke indebære en udtømmende beskrivelse af faktiske data, eller kategorier af data, for at gøre det muligt for erhvervsbrugere at forstå, om de kan benytte data for at forbedre deres værdiskabelse, herunder eventuelt at fastholde datatjenester leveret af tredjemand. Behandling af personoplysninger bør ske i henhold til forordning (EU) 2016/679 for Europa-Parlamentet og Rådet24.

(20)  Evnen til at få adgang til og anvende data, herunder personoplysninger, kan åbne mulighed for en betydelig værdiskabelse i onlineplatformøkonomien. Det er derfor vigtigt, at udbydere af onlineformidlingstjenester forsyner erhvervsbrugere med en klar beskrivelse af omfanget, typen og betingelserne for deres adgang til og anvendelse af visse kategorier af oplysninger. Beskrivelsen bør være forholdsmæssigt afpasset og bør henvise til generelle adgangsbetingelser, og ikke indebære en udtømmende beskrivelse af faktiske data, eller kategorier af data, for at gøre det muligt for erhvervsbrugere at forstå, om de kan benytte data for at forbedre deres værdiskabelse, herunder eventuelt at fastholde datatjenester leveret af tredjemand. Denne forordning pålægger udbydere af onlineformidlingstjenester at være åbne om, hvilke data de leverer til deres erhvervsbrugere, men fastsætter intet krav om formidling til erhvervsbrugere af personoplysninger eller andre oplysninger end personoplysninger med undtagelse af visse oplysninger vedrørende erhvervsbrugeres vurderinger og bedømmelser, som erhvervsbrugerne bør have mulighed for at modtage på en samlet og anonymiseret måde. Under alle omstændigheder bør behandling af personoplysninger ske i henhold til Unionens retlige rammer om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om respekten for privatliv og beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med elektronisk kommunikation, særlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67924, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF.

__________________

__________________

24 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

24 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a)  I overensstemmelse med forordning (EF) 2016/679 har en forbruger ret til at modtage de personoplysninger, der vedrører den pågældende, og som vedkommende har givet til en dataansvarlig, f.eks. en udbyder af onlineformidlingstjenester, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og har ret til at videregive disse oplysninger til en anden dataansvarlig, f.eks. en forretningsbruger af en udbyder af onlineformidlingstjenester.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Betragtning 20 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20b)  Forbrugerne bør have mulighed for at modtage anonymiserede oplysninger om deres omdømme på internettet, dvs. kreditvurderinger og vurderinger, der er indsamlet hos en enkelt udbyder af onlineformidlingstjenester, med henblik på at gøre det muligt for erhvervsbrugere at få en klarere forståelse af deres mærkeværdi og sætte dem i stand til at forbedre deres resultater på onlineplatformen. Der bør tilvejebringes værktøjer til at udvikle erhvervsbrugeres forståelse af deres omdømme, hvilket vil være et første skridt til at skabe større konkurrence mellem erhvervsbrugere og give forbrugerne mulighed for at kunne træffe valg på et bredere og mere informeret grundlag.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Betragtning 20 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20c)  Adskillige konkurrencemyndigheder både i og uden for Unionen har indledt undersøgelser eller tilkendegivet, at de vil indlede undersøgelser af sager, hvor udbydere af onlineformidlingstjenester har benyttet sig af deres dobbeltrolle som både markedsplads og virksomhed, der udbyder varer og tjenesteydelser på den selvsamme markedsplads med henblik på at opnå eller misbruge en fordelagtig stilling. Udbydere af onlineformidlingstjenester har adgang til data, der genereres gennem erhvervsbrugeres transaktioner, hvilket kan give dem mulighed for på grundlag af de indsamlede data at konkurrere med erhvervsbrugeren. For at sikre fair konkurrence bør udbyderen af onlineformidlingstjenesten ikke have ret til at videregive de data, som genereres gennem en erhvervsbrugers transaktioner, til tredjeparter til kommercielle formål uden erhvervsbrugerens samtykke, herunder også inden for sin egen virksomhedsstruktur, med undtagelse af tilfælde, hvor en udbyder af onlineformidlingstjenester er lovmæssigt forpligtet til at oplyse data, der er genereret af en erhvervsbrugers transaktioner.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Udbydere af onlineformidlingstjenester kan i visse tilfælde begrænse betingelser og vilkår for erhvervsbrugeres mulighed for at tilbyde varer eller tjenester til forbrugere på mere favorable betingelser på andre måder end gennem disse onlineformidlingstjenester. I disse tilfælde bør de pågældende udbydere angive grundene hertil, navnlig med hensyn til de vigtigste økonomiske, kommercielle eller retslige overvejelser, vedrørende de nævnte konkurrencebegrænsninger. Denne forpligtelse til gennemsigtighed bør imidlertid ikke forstås således, at den påvirker vurderingen af disse begrænsningers lovlighed i henhold til anden EU-lovgivning eller medlemsstaternes lovgivning i overensstemmelse med EU-retten, herunder på områder som konkurrence og uretfærdig handelspraksis, og anvendelsen af sådanne love.

(21)  Udbydere af onlineformidlingstjenester bør ikke begrænse mulighederne for, at erhvervsbrugere kan tilbyde de samme varer og tjenesteydelser til forbrugere under forskellige eller de samme betingelser gennem andre onlineformidlingstjenester. I visse tilfælde kan udbydere af onlineformidlingstjenester begrænse erhvervsbrugeres mulighed for at tilbyde varer eller tjenester til forbrugere på forskellige betingelser på andre måder end gennem disse tjenester. I disse tilfælde bør de pågældende udbydere angive grundene hertil, navnlig med hensyn til de vigtigste økonomiske, kommercielle eller retslige overvejelser, vedrørende de nævnte konkurrencebegrænsninger og sikre, at begrænsningen er forholdsmæssig. Begrænsningen af virksomhedsbrugeres mulighed for at tilbyde forbrugere varer eller tjenesteydelser på andre vilkår end via onlineformidlingstjenester kan dog forbydes eller begrænses af medlemsstaterne i deres nationale lovgivning, der er vedtaget i overensstemmelse med EU-retten.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  For at gøre det muligt for erhvervsbrugere, herunder dem, hvis anvendelse af de pågældende onlinereklameformidlingstjenester kan være blevet suspenderet eller afsluttet, har adgang til umiddelbare og effektive klagemuligheder, og udbydere af onlineformidlingstjenester bør indføre et internt system til behandling af klager. Dette system til intern behandling af klager skal sikre, at en betydelig andel af klager kan løses bilateralt af udbyderen af onlineformidlingstjenester og de relevante erhvervsbrugere. Desuden vil sikring af, at udbydere af onlineformidlingstjenester skal offentliggøre oplysninger om funktionen og effektiviteten af deres interne system til behandling af klager bør gøre erhvervsbrugere i stand til at forstå, hvilke problemer der kan opstå i forbindelse med levering af forskellige onlineplatforme og -formidlingstjenester og muligheden for at nå frem til en hurtig og effektiv bilateral løsning.

(22)  For at gøre det muligt for erhvervsbrugere, herunder dem, hvis anvendelse af de pågældende onlinereklameformidlingstjenester kan være blevet suspenderet eller afsluttet, at have adgang til umiddelbare, egnede og effektive klagemuligheder, bør udbydere af onlineformidlingstjenester indføre et internt system til behandling af klager. Dette system til intern behandling af klager bør være gennemsigtigt, baseret på principper om ligebehandling, ikke-diskriminerende og sikre, at en betydelig andel af klager kan løses bilateralt af udbyderen af onlineformidlingstjenester og de relevante erhvervsbrugere inden for et rimeligt tidsrum. Udbydere af onlineformidlingstjenester kan lade en beslutning, de har truffet, mens klagesagen stod på, forblive i kraft. Ethvert forsøg på at nå frem til en aftale gennem det interne system til behandling af klager berører ikke udbydere af onlineformidlingstjenesters eller erhvervsbrugeres ret til at indlede retslige procedurer når som helst under eller efter behandlingen af en klage. Desuden bør udbydere af onlineformidlingstjenester regelmæssigt offentliggøre oplysninger om funktionen og effektiviteten af deres interne system til behandling af klager for at bistå erhvervsbrugere med at forstå de vigtigste problemer, der kan opstå i forbindelse med levering af forskellige onlineformidlingstjenester og muligheden for at nå frem til en hurtig og effektiv bilateral løsning.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Denne forordnings krav vedrørende det interne klagebehandlingssystem har til hensigt at tillade udbydere af onlineformidlingstjenester en rimelig grad af fleksibilitet, når disse systemer betjenes og individuelle klager behandles, med henblik på at mindske den administrative byrde. Desuden bør de interne klagebehandlingssystemer gøre det muligt for udbydere af onlineformidlingstjenester, at tackle enhver brug i ond tro på en forholdsmæssig måde, hvilket visse virksomheder kan forsøge på disse systemer. I andre tilfælde end alle eventuelle tilfælde med påstået manglende overholdelse af retslige forpligtelser i denne forordning, bør de interne klagebehandlingssystemer desuden ikke være åbne for klager, der kun vedrører ubetydelige negative virkninger for den pågældende erhvervsbruger. I betragtning af omkostningerne i forbindelse med opsætning og betjening af sådanne systemer, er det hensigtsmæssigt at undtage alle udbydere af onlineformidlingstjenester fra disse forpligtelser, som udgør små virksomheder, i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i Kommissionens henstilling 2003/361/EC25.

(23)  Denne forordnings krav vedrørende det interne klagebehandlingssystem har til hensigt at tillade udbydere af onlineformidlingstjenester en rimelig grad af fleksibilitet, når disse systemer betjenes og individuelle klager behandles, med henblik på at mindske den administrative byrde. Desuden bør de interne klagebehandlingssystemer gøre det muligt for udbydere af onlineformidlingstjenester, at tackle enhver brug i ond tro på en forholdsmæssig måde, hvilket visse virksomheder kan forsøge på disse systemer. I andre tilfælde end alle eventuelle tilfælde med påstået manglende overholdelse af retslige forpligtelser i denne forordning, bør de interne klagebehandlingssystemer desuden ikke være åbne for klager, der kun vedrører ubetydelige virkninger for den pågældende erhvervsbruger. I betragtning af omkostningerne i forbindelse med opsætning og betjening af sådanne systemer, er det hensigtsmæssigt at undtage alle udbydere af onlineformidlingstjenester fra disse forpligtelser, som udgør små virksomheder, i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i Kommissionens henstilling 2003/361/EC25.

__________________

__________________

25 Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6.5.2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).

25 Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6.5.2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23a)  Brugen af ordet "intern" skal ikke forstås således, at det forhindrer, at et internt system til klagehåndtering uddelegeres til en ekstern tjenesteudbyder eller en anden virksomhedsstruktur, når blot operatøren har fuld myndighed og kapacitet til at sikre, at det interne klagehåndteringssystem er i overensstemmelse med kravene i denne forordning.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Mægling kan give udbydere af onlineformidlingstjenester og deres erhvervsbrugere et middel til at løse tvister på en tilfredsstillende måde, uden at skulle anvende retslige procedurer, som kan være langsommelige og dyre. Derfor bør udbydere af onlineformidlingstjenester lette mægling, navnlig ved at identificere mæglere, som de er villige til at anvende. Mæglere der leverer deres tjenesteydelser fra et sted uden for Unionen bør kun identificeres, hvis det garanteres, at disse tjenesteydelser på ingen måde fratager de berørte erhvervsbrugere enhver retslig beskyttelse i henhold til EU-lovgivningen eller medlemsstaternes nationale lovgivning, herunder kravene i denne forordning og den gældende lovgivning vedrørende beskyttelse af personoplysninger og forretningshemmeligheder. For at være tilgængelige, retfærdige, og så hurtige og effektive som muligt, skal disse mæglere opfylde visse fastlagte kriterier.

(24)  Mægling kan give udbydere af onlineformidlingstjenester og deres erhvervsbrugere et middel til at løse tvister på en tilfredsstillende måde uden at skulle anvende retslige procedurer, som kan være langsommelige og dyre. Derfor bør udbydere af onlineformidlingstjenester lette mægling, navnlig ved at identificere mæglere, som de er villige til at anvende. Mæglere der leverer deres tjenesteydelser fra et sted uden for Unionen bør kun identificeres, hvis det garanteres, at disse tjenesteydelser på ingen måde fratager de berørte erhvervsbrugere enhver retslig beskyttelse i henhold til EU-lovgivningen eller medlemsstaternes nationale lovgivning, herunder kravene i denne forordning og den gældende lovgivning vedrørende beskyttelse af personoplysninger og forretningshemmeligheder. For at være tilgængelige, retfærdige og så hurtige og effektive som muligt, skal alle udpegede mæglere opfylde visse fastlagte kriterier. Mæglere bør tilskyndes til at løse tvister, så snart det er praktisk muligt.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Udbydere af onlineformidlingstjenester bør afholde en rimelig del af de samlede udgifter til mægling, under hensyntagen til alle de relevante elementer i den foreliggende sag. Til dette formål bør mægleren foreslå, hvilket forhold der er rimeligt i det enkelte tilfælde. Denne andel bør dog aldrig være mindre end halvdelen af disse omkostninger.

(25)  Udbydere af onlineformidlingstjenester bør afholde en rimelig del af de samlede udgifter til mægling, under hensyntagen til alle de relevante elementer i den foreliggende sag. Til dette formål bør mægleren foreslå, hvilket forhold der er rimeligt i det enkelte tilfælde. For udbyderen af onlineformidlingstjenester bør denne andel dog aldrig være mindre end halvdelen af disse udgifter, medmindre mægleren fastslår, at den erhvervsbruger, der har anlagt sagen, ikke har handlet i god tro.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25a)  Da udbydere af onlineformidlingstjenester altid bør være forpligtet til at udpege mæglere, som de er villige til at gå i dialog med, og bør være forpligtet til at deltage i mægling i god tro, bør mæglingsforpligtelsen fastsættes på en måde, der forhindrer erhvervsbrugeres misbrug af mæglingsordningen. Således bør erhvervsbrugere også være forpligtet til at deltage i mægling i god tro. Hvis en erhvervsbruger har indbragt flere gentagne sager, og dette ikke har ført til bilæggelse af tvisten, eller hvis en erhvervsbruger indbringer en sag om et emne, om hvilket vedkommende tidligere har handlet i ond tro i mæglingsprocessen, bør udbyderen af onlineformidlingstjenesten ikke i disse særlige tilfælde være forpligtet til at deltage i mægling med den pågældende erhvervsbruger. Denne usædvanlige situation bør ikke begrænse erhvervsbrugerens mulighed for at indbringe en sag til mægling, hvis stridens genstand ifølge mæglerens afgørelse ikke vedrører de tidligere sager.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  For at lette bilæggelsen af tvister vedrørende levering af onlineformidlingstjenester ved hjælp af mægling i Unionen bør Kommissionen tilskynde oprettelse af specialiserede formidlingsorganisationer, som ikke findes i øjeblikket. Inddragelse af mæglere med ekspertviden indenfor onlineformidlingstjenester, onlinesøgemaskiner samt inden for specifikke industrisektorer, hvor disse tjenesteydelser leveres, bør tilføje den tillid begge parter har til mæglingsprocessen og bør øge sandsynligheden for, at denne proces fører til et hurtigt, retfærdigt og tilfredsstillende resultat.

(26)  For at lette bilæggelsen af tvister vedrørende levering af onlineformidlingstjenester ved hjælp af mægling i Unionen bør Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne tilskynde til, at der oprettes specialiserede formidlingsorganisationer, som der i øjeblikket er mangel på. Inddragelse af mæglere med ekspertviden indenfor onlineformidlingstjenester, onlinesøgemaskiner samt inden for specifikke industrisektorer, hvor disse tjenesteydelser leveres, bør tilføje den tillid begge parter har til mæglingsprocessen og bør øge sandsynligheden for, at denne proces fører til et hurtigt, retfærdigt og tilfredsstillende resultat.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  Forskellige faktorer såsom begrænsede finansielle midler, en frygt for gengældelse og eksklusive valg af lovgivning og værneting i vilkår og betingelser, kan begrænse effektiviteten af de eksisterende retslige klagemuligheder, navnlig dem, der kræver, at erhvervsbrugere eller brugere af virksomhedens websted handler individuelt og gennemsigtigt. For at sikre en effektiv anvendelse af denne forordning, bør organisationer og foreninger, der repræsenterer erhvervsbrugere eller brugere af virksomhedens websted, ligesom visse offentlige organer i medlemsstaterne, bør gives mulighed for at anlægge søgsmål ved de nationale domstole. Sådanne sagsanlæg ved nationale domstole bør sigte mod at standse eller forbyde overtrædelser af reglerne fastsat i denne forordning, og forhindre fremtidig skade, der kan underminere bæredygtige forretningsforbindelser indenfor onlineplatformøkonomien. For at sikre, at sådanne organisationer eller foreninger kan udøve denne ret effektivt og på en passende måde, bør de opfylde visse kriterier. I betragtning af den særlige status for de relevante offentlige organer i medlemsstaterne, når disse organer er blevet oprettet, bør det kun være et krav, at disse er blevet specifikt pålagt, i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i den nationale lovgivning, ved at indføre sådanne foranstaltninger enten i den kollektive interesse for de berørte parter eller i almenhedens interesse, uden at det er nødvendigt at anvende disse kriterier for sådanne offentlige organer. Sådanne foranstaltninger bør på ingen måde påvirke rettighederne for de erhvervsbrugere og brugere af virksomhedens websted for at tage retslig handling på et individuelt grundlag.

(27)  Forskellige faktorer såsom begrænsede finansielle midler, en frygt for gengældelse og eksklusive valg af lovgivning og værneting i vilkår og betingelser, kan begrænse effektiviteten af de eksisterende retslige klagemuligheder, navnlig dem, der kræver, at erhvervsbrugere eller brugere af virksomhedens websted handler individuelt og gennemsigtigt. For at sikre en effektiv anvendelse af denne forordning, bør organisationer og foreninger, der repræsenterer erhvervsbrugere eller brugere af virksomhedens websted, ligesom visse offentlige organer i medlemsstaterne, bør gives mulighed for at anlægge søgsmål ved de nationale domstole. Sådanne sagsanlæg ved nationale domstole bør sigte mod at standse eller forbyde overtrædelser af de regler, der er fastsat i denne forordning, og mod at forhindre fremtidig skade, der kan underminere bæredygtige forretningsforhold inden for onlineplatformsøkonomien, herunder sådanne, der vedrører SMV'er og mikrovirksomheder. For at sikre, at sådanne organisationer eller foreninger kan udøve denne ret effektivt og på en passende måde, bør de opfylde visse kriterier, navnlig i tilknytning til finansieringens gennemsigtighed. Det bør kræves af medlemsstaterne, at de opretter eller udpeger sådanne offentlige organer. For de relevante offentlige organer bør det kun være et krav, at disse i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i den nationale lovgivning specifikt er blevet pålagt at anlægge sådanne søgsmål, enten i de berørte parters kollektive interesse eller i almenhedens interesse, uden at det er nødvendigt at anvende disse kriterier for sådanne offentlige organer. Sådanne foranstaltninger bør på ingen måde påvirke rettighederne for de erhvervsbrugere og brugere af virksomhedens websted for at tage retslig handling på et individuelt grundlag.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(27a)  En overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning vil i visse tilfælde kræve en hurtig og fleksibel håndhævelse. De håndhævelsesorganer, der oprettes eller udpeges af medlemsstaterne, skal være ansvarlige for håndhævelsen af denne forordning på en passende og effektiv måde. Håndhævelsesorganerne bør oprettes som supplement til retssager af repræsentative organisationer, foreninger eller offentlige myndigheder som fastsat i denne forordning. De afgørelser, som håndhævelsesorganerne træffer, kan ankes i retssager i henhold til national lovgivning.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Betragtning 27 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(27b)  Det er nødvendigt nøje at overvåge anvendelsen af denne forordning. Medlemsstaterne bør udpege nationale myndigheder til at kræve de relevante oplysninger, som er nødvendige for at overvåge og håndhæve denne forordning, fra udbydere af onlineformidlingstjenester og onlinesøgemaskiner. De oplysninger, som disse myndigheder indsamler, bør på anmodning sendes til Kommissionen og til EU-platformsobservatoriet.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(28a)  Af hensyn til gennemsigtighed og ansvarlighed og som følge af den rolle og de opgaver, der er påtænkt, bør EU-platformsobservatoriet tillægges en rolle under denne forordning som supplement til funktionen som en ekspertgruppe, der nedsættes ved en afgørelse fra Kommissionen (2018)2393. Observatoriet bør varetage sine opgaver i henhold til denne forordning uafhængigt og i offentlighedens interesse, og dets medlemmer bør bestå af en bred vifte af uafhængige eksperter med dokumenteret kompetence og erfaring i onlineplatformøkonomien for at sikre dette.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  Kommissionen bør med regelmæssige mellemrum evaluere denne forordning, navnlig med henblik på at afgøre, om der er behov for ændringer med henblik på relevant teknologisk eller kommerciel udvikling.

(29)  Kommissionen bør med regelmæssige mellemrum evaluere denne forordning og nøje overvåge dens virkninger på onlineplatformsøkonomien, navnlig med henblik på at fastslå, om der er behov for ændringer i lyset af relevant teknologisk eller kommerciel udvikling, og efter evalueringen træffe passende foranstaltninger. Da sektoren vil udvikle sig hurtigt i de kommende år, vil det kunne vise sig hensigtsmæssigt, at denne forordning suppleres af yderligere og mere bindende lovgivning, når og hvis bestemmelserne om gennemsigtighed og retfærdighed, som er fastsat i denne forordning, viser sig utilstrækkelige til at håndtere fremtidige ubalancer og urimelig handelspraksis.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  Da målet for denne forordning nemlig er at sikre et retfærdigt, forudsigeligt, holdbart og sikkert onlineerhvervsklima på det indre marked, ikke kan opnås i tilstrækkelig grad af medlemsstaterne, men kan på grund af dens omfang og virkninger bedre opnås på EU-plan; kan unionen derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(31)  Da målet for denne forordning nemlig er at sikre et klart, retfærdigt, forudsigeligt, holdbart og sikkert onlineerhvervsklima på det indre marked, ikke kan opnås i tilstrækkelig grad af medlemsstaterne, men kan på grund af dens omfang og virkninger bedre opnås på EU-plan; kan unionen derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  Det er hensigtsmæssigt at præcisere, at denne forordning ikke berører anvendelsen af de relevante bestemmelser i EU-retten, der var gældende inden for retsligt samarbejde i civilretslige spørgsmål, konkurrence, forbrugerbeskyttelse, e-handel og finansielle tjenesteydelser.

(32)  Det er hensigtsmæssigt at præcisere, at denne forordning ikke berører anvendelsen af de relevante bestemmelser i EU-retten, der er gældende på områder som retsligt samarbejde i civilretslige spørgsmål, konkurrence, forbrugerbeskyttelse, e-handel og finansielle tjenesteydelser, og ikke berører nationale regler, der i overensstemmelse med EU-retten regulerer urimelig handelspraksis.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I denne forordning fastsættes regler, der sikrer, at erhvervsbrugere af onlineformidlingstjenester og brugere af virksomhedens websted, hvad angår onlinesøgemaskiner får passende gennemsigtighed og effektive klagemuligheder.

1.  I denne forordning fastsættes regler, der sikrer, at erhvervsbrugere af onlineformidlingstjenester og virksomhedswebstedsbrugere i forbindelse med onlinesøgemaskiner gives passende gennemsigtighed, retfærdighed og effektive klagemuligheder.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Denne forordning finder anvendelse på onlineformidlingstjenester og onlinesøgemaskiner, der leveres eller tilbydes til henholdsvis erhvervsbrugere og brugere af virksomhedens websted, der er etableret eller har deres bopæl i Unionen, som via onlineformidlingstjenester eller onlinesøgemaskiner tilbyder varer eller tjenesteydelser til forbrugere, som befinder sig i Unionen, uanset etableringssted eller bopæl for udbyderne af disse tjenester.

2.  Denne forordning finder anvendelse på onlineformidlingstjenester og onlinesøgemaskiner, der leveres eller tilbydes leveret til henholdsvis erhvervsbrugere og virksomhedswebstedsbrugere, der er etableret eller har deres bopæl i Unionen, og som via onlineformidlingstjenester eller onlinesøgemaskiner tilbyder varer eller tjenesteydelser til forbrugere, som befinder sig i Unionen, uanset etableringssted eller bopæl for udbyderne af disse tjenester, og uanset hvilken lovgivning der i øvrigt finder anvendelse.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  De forpligtelser, der er fastsat for udbydere af onlineformidlingstjenester i denne forordning, gælder for udbydere af hjælpestyresystemer, når et styresystem i sig selv fungerer som en onlineformidlingstjeneste, jf. definitionen i artikel 2, stk. 2.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Denne forordning gælder dog ikke for onlinebetalingstjenester eller for værktøjer til reklamer eller udvekslinger af onlinereklamer, som ikke leveres med henblik på at lette indledningen af direkte transaktioner, og som ikke indebærer et kontraktforhold med forbrugere.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2c.  Denne forordning berører ikke EU-retten og nationale regler, som i overensstemmelse med EU-retten regulerer urimelig handelspraksis.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  "erhvervsbruger": enhver fysisk eller juridisk person, der ved hjælp af onlineformidlingstjenester tilbyder varer eller tjenesteydelser til forbrugere til formål relateret til dennes erhverv, forretning, håndværk eller profession

(1)  "erhvervsbruger": enhver fysisk eller juridisk person, der ved hjælp af onlineformidlingstjenester tilbyder varer eller tjenesteydelser til forbrugere til formål relateret til dennes erhverv, forretning, håndværk eller profession, herunder privatpersoner, der personligt optræder som handlende gennem onlineformidlingstjenester

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  de gør det muligt for erhvervsbrugere at udbyde varer eller tjenesteydelser til forbrugere med henblik på at fremme iværksættelse af direkte transaktioner mellem disse erhvervsbrugere og almindelige forbrugere, uanset hvor disse transaktioner finder sted

b)  de gør det muligt for erhvervsbrugere at udbyde varer eller tjenesteydelser til forbrugere med henblik på at fremme iværksættelse af direkte transaktioner mellem disse erhvervsbrugere og almindelige forbrugere, uanset om disse transaktioner finder sted, medmindre tjenesten i form af fremme af iværksættelsen af direkte transaktioner mellem disse erhvervsbrugere og forbrugere udelukkende har marginal betydning.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  "hjælpestyresystemer": software, der opfylder samtlige følgende krav:

 

a)  hjælpestyresystemet sikrer den basale drift af en mobil enhed eller en tilsluttet højtaler

 

b)  det er tæt knyttet til en onlineformidlingstjeneste, der kontrollerer den hovedkanal, gennem hvilken der kan installeres applikationer i styresystemet

 

c)  udviklingen og ajourføringen af styresystemet leveres eller kontrolleres enten direkte eller indirekte af leverandøren af den tilknyttede onlineformidlingstjeneste

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3b)  "udbyder af hjælpestyresystemer": enhver fysisk eller juridisk person, der leverer eller tilbyder at levere hjælpestyresystemer

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5)  en digital tjeneste, som giver brugerne mulighed for at foretage søgninger på principielt alle websteder eller websteder på et bestemt sprog på grundlag af en forespørgsel om et hvilket som helst emne ved hjælp af et søgeord, en sætning eller andet input, og som fremviser links, hvor der kan findes oplysninger om det ønskede indhold "udbyder af onlinesøgemaskine":

5)  en digital tjeneste, som giver brugerne mulighed for at indgive forespørgsler og foretage søgninger på principielt alle websteder eller websteder på et bestemt sprog på grundlag af en forespørgsel om et hvilket som helst emne ved hjælp af et søgeord, en stemmesøgning, en sætning eller andet input, og som fremviser output, hvor der kan findes oplysninger om det ønskede indhold

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7)  "bruger af virksomhedens websted": enhver fysisk eller juridisk person, som gør brug af websteder, der tilbyder varer eller tjenesteydelser til forbrugere til formål relateret til dennes erhverv, forretning, håndværk eller profession

7)  "virksomhedswebstedsbruger": enhver fysisk eller juridisk person, som gør brug af en onlinegrænseflade, dvs. enhver software, inklusive websteder og mobile applikationer, der tilbyder varer eller tjenesteydelser til forbrugere til formål relateret til dennes erhverv, forretning, håndværk eller profession

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8)  "rangordning": den relative betydning af de varer eller tjenesteydelser, der tilbydes til erhvervsbrugere via onlineformidlingstjenester eller til websteder indekseret for brugerne af onlinesøgemaskiner, som præsenteret, organiseret eller meddelt de forbrugere af udbydere af onlineformidlingstjenester eller af udbydere af søgemaskiner, uanset de teknologiske midler, der anvendes til en sådan præsentation, organisation eller kommunikation

8)  "rangordning": den relative betydning af de varer eller tjenesteydelser, der tilbydes til erhvervsbrugere via onlineformidlingstjenester eller til websteder indekseret af onlinesøgemaskiner, som præsenteret, organiseret eller meddelt af udbydere af onlineformidlingstjenester eller af udbydere af søgemaskiner, uanset de teknologiske midler, der anvendes til en sådan præsentation, organisation eller kommunikation

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10)  "vilkår og betingelser": alle de vilkår, betingelser, klausuler og andre oplysninger, uanset deres betegnelse eller form, som regulerer kontraktforholdet mellem udbyderen af onlineformidlingstjenester og deres erhvervsbrugere, og som fastsættes ensidigt af udbyderen af onlineformidlingstjenester.

10)  "vilkår og betingelser": alle de vilkår, betingelser, klausuler og andre oplysninger, uanset deres betegnelse eller form, som regulerer kontraktforholdet mellem udbyderen af onlineformidlingstjenester og deres erhvervsbrugere.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

10a)  "supplerende varer og tjenesteydelser": varer og tjenesteydelser, der tilbydes forbrugeren forud for afslutningen af en transaktion, der er iværksat på onlineformidlingstjenesten i tillæg til og som supplement til den primære vare eller tjenesteydelse, der udbydes af erhvervsbrugeren via onlineformidlingstjenesten

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10b)  "mægling": en struktureret proces som defineret i defineret i artikel 3, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2008/52

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

10c)  "EU-platformsobservatorium": Det Europæiske Observationscenter for Onlineplatformsøkonomien, der er oprettet i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse C(2018)2393.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 2a

 

Forbud mod omgåelse af bestemmelserne

 

Udbydere af onlineformidlingstjenester må ikke anvende software eller tjenester, herunder hjælpestyresystemer, som de selv leverer eller kontrollerer, til at omgå forpligtelser for udbydere af onlineformidlingstjenester, der er fastsat i denne forordning.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-a)  kun indeholder retfærdige og forholdsmæssige klausuler

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  er udarbejdet i et klart og utvetydigt sprog

a)  er udarbejdet i et klart og forståeligt sprog

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  fastsætter objektive årsager til beslutninger om at suspendere eller ophæve deres onlineformidlingstjenester til erhvervsbrugere, helt eller delvist.

c)  fastsætter ikke-diskriminerende årsager til beslutninger om at suspendere, ophæve eller på anden måde begrænse deres onlineformidlingstjenester til erhvervsbrugere, helt eller delvist.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  medtage oplysninger om eventuelle yderligere distributionskanaler og potentielle tilknyttede programmer, hvorigennem udbyderen af onlineformidlingstjenester kan distribuere varer og tjenester, der tilbydes af erhvervsbrugere

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb)  omfatter generelle oplysninger om virkningerne af vilkårene og betingelserne for ejerskab til og kontrol med intellektuelle ejendomsrettigheder.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Vilkår og betingelser eller særlige bestemmelser heri, som ikke er i overensstemmelse med kravene i stk. 1, er ikke bindende for den pågældende erhvervsbruger, når en sådan manglende overholdelse konstateres af en kompetent retsinstans.

2.  Vilkår og betingelser eller særlige bestemmelser heri, som ikke er i overensstemmelse med kravene i stk. 1, er ugyldige, når en sådan manglende overensstemmelse konstateres af en kompetent retsinstans.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Udbydere af onlineformidlingstjenester meddeler de berørte erhvervsbrugere enhver påtænkt ændring af deres vilkår og betingelser.

Udbydere af onlineformidlingstjenester meddeler på et varigt medium de berørte erhvervsbrugere enhver påtænkt ændring af deres vilkår og betingelser.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De påtænkte ændringer gennemføres ikke før udløbet af en frist, som er rimelig og i rimeligt forhold til arten og omfanget af de planlagte ændringer og deres konsekvenser for den pågældende erhvervsbruger. Denne periode skal være på mindst 15 dage fra den dato, hvor udbyderen af onlineformidlingstjenester meddeler de berørte erhvervsbrugere de planlagte ændringer.

Ændringerne gennemføres ikke før udløbet af en frist, som er rimelig og i rimeligt forhold til arten og omfanget af ændringerne og deres konsekvenser for den pågældende erhvervsbruger. Denne periode skal være på mindst 15 dage fra den dato, hvor udbyderen af onlineformidlingstjenester meddeler de berørte erhvervsbrugere ændringerne. Hvis ændringerne kræver, at erhvervsbrugeren foretager betydelige tekniske tilpasninger af sine varer eller tjenesteydelser, skal denne frist være på mindst 30 dage. Erhvervsbrugeren har lov til at opsige sin aftale senest 15 dage efter modtagelsen af meddelelsen i tilfælde, hvor ændringerne er skadelige for erhvervsbrugeren.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Indlevering af nye eller ajourførte varer eller tjenesteydelser til onlineformidlingstjenesten under den 15 dage lange frist betragtes som en klar tilkendegivelse fra erhvervsbrugeren af, at der gives afkald på fristen.

 

I tilfælde hvor fristen er på 30 dage, fordi ændringerne af vilkår og betingelser kræver, at forretningsbrugeren foretager væsentlige tekniske tilpasninger af sine varer eller tjenesteydelser, bør det ikke automatisk betragtes som et afkald på fristen, hvis erhvervsbrugeren indgiver nye eller ajourførte varer og tjenesteydelser.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Stk. 3 finder ikke anvendelse, når en udbyder af onlineformidlingstjenester er underlagt en lovmæssig forpligtelse til at ændre sine vilkår og betingelser på en måde, som gør det umuligt at overholde den frist, der henvises til i stk. 3, andet afsnit.

5.  Fristerne i stk. 3 finder ikke anvendelse, når en udbyder af onlineformidlingstjenester:

 

a)  er underlagt en lovmæssig forpligtelse til at ændre sine vilkår og betingelser på en måde, som gør det umuligt at overholde de frister, der er omhandlet i stk. 3, andet afsnit

 

b)  håndterer en uforudset og overhængende fare, som kan skade eller skabe sikkerhedsproblemer for onlineformidlingstjenester, deres forbrugere eller andre brugere, herunder i forbindelse med svig, malware, spam, brud på datasikkerheden eller andre cybersikkerhedsrisici.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Udbydere af onlineformidlingstjenester skal sikre, at erhvervsbrugeres mærke og varer og tjenesteydelser er genkendelige i hele formidlingsprocessen.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Suspension og ophævelse

Suspension, begrænsninger og ophævelse

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis en udbyder af onlineformidlingstjenester beslutter at suspendere eller opsige alle eller en del af leveringen af de pågældende onlineformidlingstjenester til en given erhvervsbruger, modtager den pågældende erhvervsbruger uden forsinkelse en begrundelse for denne beslutning.

1.  Hvis en udbyder af onlineformidlingstjenester beslutter helt eller delvis at suspendere, begrænse eller indstille leveringen af de pågældende onlineformidlingstjenester til en given erhvervsbruger, skal den pågældende erhvervsbruger informeres mindst 15 dage, før denne beslutning gennemføres, og modtage en begrundelse for beslutningen.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis:

 

a)  en udbyder af onlineformidlingstjenester er underlagt en retlig forpligtelse til helt eller delvis at suspendere, begrænse eller indstille sine onlineformidlingstjenester til en given erhvervsbruger eller fjerne dem fra listen

 

b)  en udbyder af onlineformidlingstjenester handler for at beskytte forbrugere på baggrund af begrundet mistanke om et produkts eller en tjenesteydelses ulovlige indhold, sikkerhed, forfalskning, svig eller egnethed i forhold til mindreårige.

 

c)  en udbyder af onlineformidlingstjenester kan påvise, at den pågældende erhvervsbruger gentagne gange har overtrådt de gældende vilkår og betingelser med suspension, begrænsning eller opsigelse af den pågældende som konsekvens.

 

I disse tilfælde skal erhvervsbrugeren orienteres omgående og modtage en begrundelse.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den begrundelse, der henvises til i stk. 1, indeholder en henvisning til de konkrete kendsgerninger eller omstændigheder, der førte til udbyderen af onlineformidlingstjenesternes beslutning, samt en henvisning til gældende saglig grund eller begrundelse for denne beslutning, der henvises til i artikel 3, stk. 1, litra c).

2.  Den begrundelse, der henvises til i stk. 1 eller stk. 1a, indeholder en henvisning til de konkrete kendsgerninger eller omstændigheder, der førte til udbyderen af onlineformidlingstjenesternes beslutning, samt en henvisning til gældende ikke-diskriminerende grund eller begrundelse for denne beslutning, der henvises til i artikel 3, stk. 1, litra c). Hvis suspensionen, begrænsningen eller indstillingen skyldes en anmeldelse fra en tredjepart, skal indholdet i den pågældende anmeldelse medtages i begrundelsen.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Stk. 2 finder ikke anvendelse, hvis en udbyder af onlineformidlingstjenester er underlagt en retlig forpligtelse til ikke at videregive de specifikke kendsgerninger eller omstændigheder eller henvisningen til de relevante grunde eller begrundelser, eller hvis en udbyder af onlineformidlingstjenester kan påvise, at den pågældende erhvervsbruger gentagne gange har overtrådt de gældende vilkår og betingelser, hvilket resulterer i suspension, begrænsning eller ophævelse heraf.

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Indstillingen, begrænsningen eller suspensionen skal så vidt muligt være forholdsmæssig, og der skal forud gives meddelelse herom samt mulighed for at forklare eller afhjælpe den manglende overholdelse. I de tilfælde, hvor en suspension, begrænsning eller ophævelse er baseret på en oprettelig overtrædelse af vilkår og betingelser og ikke er begået i ond tro, skal udbyderen af onlineformidlingstjenesten genindsætte erhvervsbrugeren, så snart overtrædelsen er afhjulpet. I de tilfælde, hvor der fejlagtigt er sket suspension eller ophævelse, skal erhvervsbrugeren øjeblikkeligt genindsættes under de samme betingelser, som var gældende forud for suspensionen, begrænsningen eller ophævelsen.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Udbydere af onlineformidlingstjenester opgiver de vigtigste parametre for afgørelse af rangorden i deres vilkår og betingelser og årsagerne til den relative betydning af disse vigtigste parametre i forhold til andre parametre.

Med forbehold af stk. 3 angiver udbydere af onlineformidlingstjenester i deres vilkår og betingelser de vigtigste parametre for rangordningen og årsagerne til den relative betydning af disse vigtigste parametre i forhold til andre parametre. Hvor det ikke er teknologisk muligt at redegøre for alle parametre i vilkårene og betingelserne, eller hvor dette ville medføre, at vægtningen af alle individuelle parametre ville blive afsløret, skal kun de vigtigste parametre og årsagerne til deres relative betydning præsenteres.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Udbydere af onlineformidlingstjenester skal sikre, at rangordningen afspejler den ikke-vilkårlige anvendelse af de offentliggjorte rangordningsparametre og deres relative betydning.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis de vigtigste parametre omfatter muligheden for at påvirke rangordenen mod enhver direkte eller indirekte betaling af vederlag foretaget af erhvervsbrugere til udbyderen af onlineformidlingstjenester, inkluderer udbyderen af onlineformidlingstjenester også en beskrivelse af disse muligheder og et sådant vederlags betydning for rangordenen i deres vilkår og betingelser.

Hvis disse parametre omfatter muligheden for at påvirke rangordningen mod enhver direkte eller indirekte betaling af vederlag foretaget af erhvervsbrugere til udbyderen af onlineformidlingstjenester, inkluderer udbyderen af onlineformidlingstjenester også en beskrivelse af disse muligheder og et sådant vederlags betydning for rangordningen i deres vilkår og betingelser.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Når resultaterne vises, skal udbyderen af onlineformidlingstjenesten i nærheden af hver rangordning oplyse, om og i givet fald i hvilket omfang den er påvirket af direkte eller indirekte betaling, et kontraktligt forhold eller direkte ejerforhold.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Udbydere af onlinesøgemaskiner opgiver de vigtigste parametre for afgørelse af rangordenen for erhvervsbrugere af virksomhedens websted ved at levere en let og offentligt tilgængelig beskrivelse af deres onlinesøgemaskiner på et klart og utvetydigt sprog. De sørger for at ajourføre denne beskrivelse.

2.  Med forbehold af stk. 4 oplyser udbydere af onlinesøgemaskiner om parametrene for rangordningen og begrundelsen for disse parametres relative betydning gennem en let og offentligt tilgængelig beskrivelse, der er affattet på et klart og forståeligt sprog, og som bringes på deres onlinesøgemaskiner. De sørger for at ajourføre denne beskrivelse. Hvor det ikke er teknologisk muligt i vilkårene og betingelserne at redegøre for alle parametre, eller hvor dette ville medføre, at vægtningen af alle individuelle parametre ville blive afsløret, skal kun de vigtigste parametre og årsagerne til deres relative betydning præsenteres.

 

Udbydere af onlinesøgemaskiner skal sikre, at rangordenen afspejler den ikke-vilkårlige anvendelse af de offentliggjorte rangordningsparametre og deres relative betydning.

 

Hvis de vigtigste parametre omfatter muligheden for at påvirke rangordningen ved hjælp af direkte eller indirekte betaling fra erhvervsbrugere eller brugere af virksomhedens websted til den pågældende udbyder, skal udbyderen også beskrive disse muligheder og en sådan betalings betydning for rangordningen.

 

Når resultaterne vises, skal udbyderen af onlinesøgemaskinen i nærheden af hver rangordning oplyse, om og i givet fald i hvilket omfang den er påvirket af forskelsbehandling, herunder forskellig positionering og visning, eller af direkte eller indirekte betaling, kontraktlige forhold eller direkte ejerforhold.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Hvis udbyderen af en onlinesøgemaskine har ændret rangordningen i et specifikt tilfælde eller fjernet et bestemt websted på baggrund af en anmeldelse fra en tredjepart, skal udbyderen give virksomhedswebstedsbrugeren mulighed for at gennemse anmeldelsens indhold i en offentligt tilgængelig onlinedatabase.

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Udbydere af onlineformidlingstjenester og udbydere af onlinesøgemaskiner er i forbindelse med overholdelsen af kravene i denne artikel ikke forpligtet til at røbe forretningshemmeligheder, jf. artikel 2, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/943.

4.  Udbydere af onlineformidlingstjenester og udbydere af onlinesøgemaskiner er i forbindelse med overholdelsen af kravene i denne artikel ikke forpligtet til at røbe oplysninger, der med rimelig sikkerhed kan resultere i vildledning af forbrugerne gennem manipulering af søgeresultaterne. Denne artikel berører ikke direktiv (EU) 2016/943.

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  For at gøre det lettere for udbydere af onlineformidlingstjenester og udbydere af onlinesøgemaskiner at efterleve kravene i denne artikel og for at lette håndhævelsen udarbejder Kommissionen retningslinjer i tilknytning til kravene om gennemsigtighed, der er fastsat i denne artikel.

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5a

 

Supplerende varer og tjenesteydelser

 

1.  Når forbrugerne tilbydes supplerende varer og tjenesteydelser, herunder finansielle produkter, gennem onlineformidlingstjenester, enten af udbyderen af onlineformidlingstjenesten eller af tredjeparter, skal udbyderne af onlineformidlingstjenesten i deres vilkår og betingelser indsætte en beskrivelse af de supplerende varer og tjenesteydelser, der tilbydes, samt en beskrivelse af, om og under hvilke betingelser erhvervsbrugere også kan tilbyde deres egne supplerende varer og tjenesteydelser gennem onlineformidlingstjenesten.

 

2.  Udbyderen af en onlineformidlingstjeneste skal efter anmodning fra en erhvervsbruger fremlægge en liste over varer eller tjenesteydelser, der tilbydes som et supplement og i tillæg til de varer eller tjenesteydelser, som erhvervsbrugeren tilbyder. På tidspunktet for tilbuddet om de supplerende varer og tjenesteydelser skal leverandørerne af onlineformidlingstjenester klart og synligt oplyse, hvem der leverer de supplerende varer og tjenesteydelser.

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Udbydere af onlinesøgemaskiner skal udfærdige en beskrivelse af enhver forskelsbehandling, som de giver eller kan give af på den ene side varer eller tjenesteydelser, der tilbydes forbrugerne via disse onlinesøgemaskiner enten af udbyderen selv eller af en virksomhedswebstedsbruger, som udbyderen kontrollerer, og på den anden side af andre virksomhedswebstedsbrugere.

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den beskrivelse, der henvises til i stk. 1, omfatter som minimum, hvor det er relevant, enhver forskelsbehandling via specifikke foranstaltninger truffet af, udbyderen af onlineformidlingstjenester eller dennes adfærd i forbindelse med følgende:

2.  De beskrivelser, der henvises til i stk. 1 og 1a, skal som minimum, hvor det er relevant, omfatte enhver forskelsbehandling via specifikke foranstaltninger truffet af udbyderen af onlineformidlingstjenester eller udbyderen af onlinesøgemaskiner eller dennes adfærd i forbindelse med følgende:

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  adgang, som udbyderen, eller en erhvervsbruger, som udbyderen har kontrol over, kan have til alle personoplysninger eller andre data, eller begge, som erhvervsbrugere eller forbrugere opgiver med henblik på anvendelse af den pågældende onlineformidlingstjeneste, eller som genereres gennem levering af disse tjenesteydelser

a)  adgang, som udbyderen eller en erhvervsbruger, som udbyderen har kontrol over, kan have til personoplysninger eller andre data eller begge dele som erhvervsbrugere, virksomhedswebstedsbrugere eller forbrugere opgiver med henblik på anvendelse af den pågældende onlineformidlingstjeneste eller onlinesøgemaskine, eller som genereres gennem levering af disse tjenesteydelser

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  rangorden

b)  rangordning og forhåndskonfigurerede indstillinger for varer eller tjenesteydelser, der tilbydes forbrugerne gennem disse onlineformidlingstjenester enten af denne udbyder selv eller af erhvervsbrugere, som den pågældende udbyder kontrollerer på den ene side og andre erhvervsbrugere på den anden side

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  ethvert direkte eller indirekte vederlag for benyttelse af de pågældende onlineformidlingstjenester

c)  ethvert direkte eller indirekte vederlag for benyttelse af de pågældende onlineformidlingstjenester eller onlinesøgningsmaskiner eller eventuelle supplerende tjenester samt enhver teknisk eller økonomisk fordel, som den ikke yder alle erhvervsbrugere eller virksomhedswebstedbrugere

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  betingelserne for adgang til eller brug af tjenester, der er direkte forbundet med eller underlagt de pågældende onlineformidlingstjenester.

d)  betingelserne for adgang til eller brug af tjenester eller funktionaliteter, der er direkte forbundet med eller underlagt de pågældende onlineformidlingstjenester eller onlinesøgemaskiner.

 

__________________

 

 

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Udbydere af onlineformidlingstjenester skal behandle varer eller tjenester, der tilbydes forbrugerne gennem de pågældende onlineformidlingstjenester af udbyderen selv eller af eventuelle erhvervsbrugere, som denne udbyder kontrollerer, på den ene side og på den anden side konkurrerende varer eller tjenesteydelser, der tilbydes af andre erhvervsbrugere, uden forskelsbehandling, medmindre en sådan forskelsbehandling anvendes på en ikke-diskriminerende måde blandt alle andre erhvervsmæssige brugere og kan begrundes objektivt i overensstemmelse med de generelle principper i EU-retten. En forskelsbehandling må ikke hindre, at forbrugerne kan få adgang til og bruge de varer og tjenesteydelser, de foretrækker blandt dem, der tilbydes via onlineformidlingstjenesten.

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6a

 

Urimelig handelspraksis

 

Udbydere af en onlineformidlingstjenester må ikke benytte de i bilag I opførte eksempler på urimelig handelspraksis. Denne liste berører ikke anden EU-lovgivning eller national lovgivning, som medlemsstaterne anvender i overensstemmelse med EU-retten, eller forpligtelser, der i medfør af sådan lovgivning påhviler udbydere af onlineformidlingstjenester.

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Udbydere af onlinesøgemaskiner skal fremlægge en beskrivelse af erhvervsbrugeres tekniske adgang - eller ikke-adgang - til personoplysninger eller andre data eller begge dele, som erhvervsbrugere eller forbrugere opgiver for at kunne anvende de pågældende onlinesøgemaskiner, eller som genereres gennem levering af disse tjenester.

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Gennem beskrivelsen der henvises til i stk. 1, skal udbydere af onlineformidlingstjenester på passende vis mindst informere erhvervsbrugere om følgende:

2.  Den beskrivelse, der henvises til i stk. 1 og 1a, og som udfærdiges af udbydere af onlineformidlingstjenester eller af onlinesøgemaskiner, skal være tilstrækkeligt hensigtsmæssig til mindst at informere erhvervsbrugere eller virksomhedswebstedsbrugere om følgende:

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Om udbyderen af onlineformidlingstjenester har adgang til personoplysninger eller andre data, eller begge, som erhvervsbrugere eller forbrugere leverer til brug af disse tjenesteydelser, eller som genereres gennem levering af tjenesterne, og i så fald, hvilke kategorier af sådanne data, og på hvilke betingelser;

a)  om udbyderen af onlineformidlingstjenester eller udbyderen af onlinesøgemaskiner har adgang til personoplysninger eller andre data eller begge dele, som erhvervsbrugere eller virksomhedswebstedsbrugere eller forbrugere leverer til brug af disse tjenesteydelser, eller som genereres gennem levering af tjenesterne, og i så fald hvilke kategorier af sådanne data og på hvilke betingelser

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Hvorvidt en erhvervsbruger har adgang til personoplysninger eller andre data, eller begge, som erhvervsbrugere opgiver i forbindelse med deres anvendelse af de pågældende onlineformidlingstjenester eller genereres gennem levering af disse tjenester til erhvervsbrugere og forbrugerne af de pågældende varer eller tjenesteydelser, og i så fald, hvilke kategorier af sådanne data, og på hvilke betingelser;

b)  hvorvidt en erhvervsbruger eller en virksomhedswebstedsbruger har adgang til personoplysninger eller andre data eller begge dele, som denne erhvervsbruger eller virksomhedswebstedsbruger opgiver i forbindelse med den pågældendes anvendelse af de pågældende onlineformidlingstjenester eller onlinesøgemaskiner, eller som genereres gennem levering af disse tjenester til denne erhvervsbruger eller virksomhedswebstedsbruger og forbrugerne af dennes varer eller tjenesteydelser, og i så fald hvilke kategorier af sådanne data og på hvilke betingelser

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  Hvorvidt, ud over kravene i (b), brugeren har adgang til personoplysninger eller andre data, eller begge, herunder i sammenfattet form, som leveres eller genereres gennem levering af onlineformidlingstjenester for alle erhvervsbrugere og forbrugere, og i så fald, hvilke kategorier af sådanne data, og på hvilke betingelser.

c)  hvorvidt en erhvervsbruger eller virksomhedswebstedsbruger ud over, hvad der er fastsat i litra b), har adgang til personoplysninger eller andre data eller begge dele, herunder i sammenfattet form, som leveres eller genereres gennem levering af onlineformidlingstjenester eller onlinesøgemaskiner til alle deres erhvervsbrugere, virksomhedswebstedsbrugere og forbrugere, og i så fald hvilke kategorier af sådanne data og på hvilke betingelser.

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Erhvervsbrugere har ret til at modtage anonymiserede vurderinger og anmeldelser og andre anonymiserede og aggregerede data vedrørende deres vurderinger og anmeldelser på onlineformidlingstjenesten, uanset om de selv har leveret sådanne data til udbyderen af onlineformidlingstjenester, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Udbyderen af onlineformidlingstjenesten må ikke i kommercielt øjemed videregive data til tredjeparter, herunder inden for egen virksomhedsstruktur, der er genereret ved en erhvervsbrugers transaktioner uden dennes udtrykkelige samtykke. Dette stykke finder ikke anvendelse, når en udbyder af onlineformidlingstjenester er underlagt en lovmæssig forpligtelse til at videregive oplysninger, der er genereret ved en erhvervsbrugers transaktioner.

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2c.  Denne forordning berører ikke anvendelsen af forordning (EU)2016/679.

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Når leveringen af deres tjenester og udbydere af onlineformidlingstjenester begrænser mulighederne for at erhvervsbrugere kan tilbyde de samme varer og tjenesteydelser til forbrugere under forskellige betingelser på andre måder end gennem disse tjenester, skal de anføre grunde til denne begrænsning i deres vilkår og betingelser og gøre disse grunde lettilgængelige for offentligheden. Disse grunde omfatter de vigtigste økonomiske, handelsmæssige eller juridiske betragtninger for disse begrænsninger.

1.  Udbydere af onlineformidlingstjenester må ikke begrænse mulighederne for, at erhvervsbrugere kan tilbyde de samme varer og tjenesteydelser til forbrugere under forskellige eller på de samme betingelser gennem andre onlineformidlingstjenester.

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Hvad angår andre begrænsninger på tilbud om forskellige betingelser på andre måder end dem, der forbydes i stk. 1, skal udbydere af onlineformidlingstjenester, som begrænser erhvervsbrugeres mulighed for at tilbyde de samme varer og tjenesteydelser til forbrugerne på forskellige betingelser og på andre måder end gennem disse tjenester, anføre grunde til denne begrænsning i deres vilkår og betingelser og gøre disse grunde lettilgængelige for offentligheden. Disse grunde skal omfatte de vigtigste økonomiske, handelsmæssige eller juridiske betragtninger for disse begrænsninger. Begrænsningerne skal være forholdsmæssige og være begrundet i en legitim interesse for udbyderen.

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den forpligtelse, der er fastsat i stk. 1 berører ikke eventuelle forbud eller begrænsninger i forbindelse med indførelsen af sådanne begrænsninger, som følger af anvendelsen af andre EU-bestemmelser eller nationale bestemmelser, der er i overensstemmelse med EU-retten, og som udbydere af onlineformidlingstjenester er underlagt.

2.  Medlemsstaterne kan forbyde eller indskrænke de begrænsninger, der er omhandlet i stk. 1a, eller andre begrænsninger med undtagelse af dem, der er omtalt i stk. 1, i deres nationale bestemmelser, der er vedtaget i overensstemmelse med EU-retten.

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Internt system til behandling af klager, som skal være let tilgængelige for erhvervsbrugere. Det skal gøre det muligt for dem at indgive klager direkte mod den pågældende tjenesteyder vedrørende følgende problemer:

Dette interne system til behandling af klager skal være let tilgængeligt og gratis for erhvervsbrugere og sikre behandling inden for en rimelig tidsfrist. Det skal bygge på principperne om gennemsigtighed og ligebehandling. Det skal gøre det muligt for dem at indgive klager direkte mod den pågældende udbyder vedrørende følgende problemer:

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Påstået manglende overholdelse af alle den pågældende leverandørs juridiske forpligtelser, der er fastsat i denne forordning, og som har negative konsekvenser for klageren;

a)  påstået manglende overholdelse af alle den pågældende leverandørs juridiske forpligtelser, der er fastsat i denne forordning, og som har konsekvenser for klageren

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Teknologiske spørgsmål, som direkte vedrører levering af onlineformidlingstjenester, og klageren, som har en negativ indvirkning på en ikke ubetydelig måde;

b)  teknologiske spørgsmål, som direkte vedrører levering af onlineformidlingstjenester, og som har konsekvenser for klageren

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  Foranstaltninger, der er truffet eller adfærd hos den pågældende virksomhed, som direkte vedrører levering af onlineformidlingstjenester, og klageren, som har en negativ indvirkning på en ikke ubetydelig måde.

c)  foranstaltninger truffet af eller adfærd hos den pågældende virksomhed, som direkte vedrører levering af onlineformidlingstjenester, og som har konsekvenser for klageren.

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Behandle klager hurtigt og effektivt under hensyntagen til vigtigheden og kompleksiteten af det rejste problem.

b)  behandle klager hurtigt og effektivt under hensyntagen til vigtigheden og kompleksiteten af det rejste problem, men under alle omstændigheder give et første svar inden 15 dage

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  Meddeler klageren resultatet af den interne klagebehandling, på en individualiseret måde og udarbejdet på et klart og utvetydigt sprog.

c)  meddele klageren resultatet af den interne klagebehandling på en individualiseret måde og udarbejdet på et ligefremt og forståeligt sprog.

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Udbydere af onlineformidlingstjenester skal hvert år udarbejde og gøre oplysninger om funktion og effektivitet af deres interne system til behandling af klager let tilgængelige for offentligheden.

Udbydere af onlineformidlingstjenester skal udarbejde og gøre oplysninger om funktion og effektivitet af deres interne system til behandling af klager let tilgængelige for offentligheden. De fører denne beskrivelse ajour.

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne information skal indeholde det samlede antal klager, genstanden for klagepunkter, perioden der er nødvendig for at behandle klagerne og træffe en afgørelse vedrørende klagerne.

Denne information skal indeholde det samlede antal klager, de vigtigste typer klager, den periode, der i gennemsnit er nødvendig for at behandle klagerne, og akkumuleret information om resultatet af klager.

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Udbydere af onlineformidlingstjenester skal engagere sig i god tro i et forsøg på at opnå enighed gennem mægling af mæglere, som de identificerede i overensstemmelse med stk. 1, med henblik på at nå frem til en aftale om bilæggelse af tvisten.

3.  Udbydere af onlineformidlingstjenester og erhvervsbrugere skal i god tro deltage i ethvert forsøg på at nå til enighed ved hjælp af mægling foretaget af en af de mæglere, som de har udpeget i overensstemmelse med stk. 1, med henblik på at nå frem til en aftale om bilæggelse af tvisten.

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Udbydere af onlineformidlingstjenester skal bære en rimelig andel af de samlede produktionsomkostninger for mægling i hvert enkelt tilfælde. En rimelig andel af de samlede omkostninger, skal fastsættes på grundlag af et forslag fra mægleren, idet der tages hensyn til alle relevante elementer i den foreliggende sag, navnlig i de relative fordele ved de påstande fra parterne i tvisten, parternes adfærd samt størrelse og finansiel styrke hos parterne i forhold til hinanden. Men leverandører af onlineformidlingstjenester skal i alle tilfælde afholde mindst halvdelen af de samlede omkostninger.

4.  Udbydere af onlineformidlingstjenester skal bære en rimelig andel af de samlede produktionsomkostninger for mægling i hvert enkelt tilfælde. En rimelig andel af de samlede omkostninger, skal fastsættes på grundlag af et forslag fra mægleren, idet der tages hensyn til alle relevante elementer i den foreliggende sag, navnlig i de relative fordele ved de påstande fra parterne i tvisten, parternes adfærd samt størrelse og finansiel styrke hos parterne i forhold til hinanden. Udbydere af onlineformidlingstjenester skal dog i alle tilfælde afholde mindst halvdelen af de samlede udgifter undtagen i sager, hvor mægleren fastslår, at erhvervsbrugeren ikke har handlet i god tro eller forsøger at misbruge mæglingsprocessen.

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Udbydere af onlineformidlingstjenester er ikke forpligtet til at deltage i mægling, hvis en erhvervsbruger anlægger sag om et spørgsmål, i forbindelse med hvilket den pågældende erhvervsbruger tidligere har anlagt sag med henblik på mægling, og hvor mægleren i sidstnævnte sag har afgjort, at erhvervsbrugeren ikke handlede i god tro. Udbydere af onlineformidlingstjenester er heller ikke forpligtet til at deltage i mægling med erhvervsbrugere, der gentagne gange uden held har indbragt mæglingsforsøg for mægleren.

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Ethvert forsøg på at nå til enighed gennem mægling om bilæggelse af en tvist i henhold til denne artikel berører ikke rettigheder for de pågældende udbydere af onlineformidlingstjenester og erhvervsbrugere til at indlede en retssag på et hvilket som helst tidspunkt under eller efter mæglingsprocessen.

5.  Ethvert forsøg på at nå til enighed gennem mægling om bilæggelse af en tvist i henhold til denne artikel berører ikke rettigheder for de pågældende udbydere af onlineformidlingstjenester og erhvervsbrugere til at indlede en retssag på et hvilket som helst tidspunkt før, under eller efter mæglingsprocessen.

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Udbydere af onlineformidlingstjenester skal udarbejde oplysninger om funktionen og effektiviteten af mægling vedrørende deres aktiviteter og gøre dem let tilgængelige for offentligheden. De fører disse oplysninger ajour.

 

Disse oplysninger skal indeholde det samlede antal mæglingssager, de vigtigste typer mæglingssager, den periode, der i gennemsnit er nødvendig for at behandle mæglingssagerne, og akkumuleret information om resultatet af mæglingssagerne.

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen skal tilskynde udbyderne af onlineformidlingstjenester samt organisationer og foreninger, der repræsenterer dem individuelt eller i fællesskab, at oprette en eller flere organisationer, der tilbyder mæglingsydelser, som opfylder kravene angivet i artikel 10, stk. 2, specielt med henblik på at lette udenretslig bilæggelse af tvister med erhvervsbrugere, som opstår i forbindelse med leveringen af disse tjenesteydelser, idet der tages særligt hensyn til den grænseoverskridende karakter af onlineformidlingstjenester.

Kommissionen og medlemsstaterne skal tilskynde udbydere af onlineformidlingstjenester samt organisationer og foreninger, der repræsenterer dem, til individuelt eller i fællesskab at oprette en eller flere organisationer, der tilbyder mæglingsydelser, som opfylder kravene i artikel 10, stk. 2, med det specifikke formål at lette udenretslig bilæggelse af tvister med erhvervsbrugere, som opstår i forbindelse med leveringen af disse tjenesteydelser, idet der tages særligt hensyn til den grænseoverskridende karakter af onlineformidlingstjenester.

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Medlemsstaterne sikrer, at deres relevante offentlige organer opretter et register over ulovlige handlinger, der har været genstand for afgørelser om pålæg ved nationale domstole, med det formål at skabe et grundlag for bedste praksis og tilvejebringe oplysninger til andre medlemsstaters offentlige organer eller myndigheder.

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Organisationer eller foreninger skal kun have den ret, der henvises til i stk. 1, hvis de på tidspunktet for anlæggelsen af søgsmålet opfylder alle følgende krav:

Organisationer eller foreninger skal kun have den ret, der henvises til i stk. 1, hvis de på tidspunktet for anlæggelsen af søgsmålet, og så længe søgsmålet står på, fortsat opfylder alle følgende krav:

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  De forfølger mål, der er i den offentlige interesse for gruppen af erhvervsbrugere eller brugere af virksomhedens websted de repræsenterer;

b)  De forfølger mål, der er offentliggjort i deres vedtægter eller et andet relevant ledelsesdokument, og som er i fælles interesse for den gruppe af erhvervsbrugere eller virksomhedswebstedsbrugere, de repræsenterer;

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  De er af almennyttig karakter.

c)  De er af almennyttig karakter og er gennemsigtige med hensyn til deres finansieringskilde.

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I medlemsstater, hvor sådanne offentlige organer er blevet oprettet, skal disse offentlige organer have rettigheden der henvises til i stk. 1, når de har til opgave at forsvare de kollektive interesser for erhvervsbrugere eller brugere af virksomhedens websted eller med at sikre overholdelse af kravene i denne forordning i overensstemmelse med den nationale ret i den pågældende medlemsstat.

Medlemsstaterne opretter eller udpeger offentlige organer med henblik på anvendelsen af denne artikel. Disse offentlige organer skal have den ret, der henvises til i stk. 1, når de har til opgave at forsvare de kollektive interesser for erhvervsbrugere eller virksomhedswebstedsbrugere eller at sikre overholdelse af kravene i denne forordning i overensstemmelse med den nationale ret i den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Artikel 12 b – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den i stk. 1 omhandlede ret berører ikke rettigheder til erhvervsbrugere og brugere af virksomhedens websted til individuelt at anlægge sag ved de kompetente nationale domstole i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige bestemmelser i den medlemsstat, hvor sagen er anlagt, til at afhjælpe eventuelle manglende overholdelse af udbydere af onlineformidlingstjenester af de relevante krav, der er fastsat i denne forordning.

3.  Den i stk. 1 omhandlede ret berører ikke erhvervsbrugeres og virksomhedswebstedsbrugeres ret til individuelt at anlægge sag ved de kompetente nationale domstole i overensstemmelse med retsreglerne i den medlemsstat, hvor sagen er anlagt, med henblik på at afhjælpe en situation, hvor udbydere af onlineformidlingstjenester eller af onlinesøgemaskiner muligvis ikke overholder de relevante krav, der er fastsat i denne forordning

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 12a

 

Håndhævende myndigheder

 

1.  Hver medlemsstat udpeger et eller flere organer til at varetage ansvaret for tilstrækkelig og effektiv håndhævelse af denne forordning. Det organ, der er ansvarligt for den effektive håndhævelse af denne forordning, kan være det samme organ som omhandlet i artikel 12.

 

2.  Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om de foranstaltninger, der anvendes i forbindelse med overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning, og sikrer, at de gennemføres. Foranstaltningerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

 

3.  De i stk. 2 omhandlede foranstaltninger meddeles Kommissionen og gøres offentligt tilgængelige på Kommissionens websted.

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Artikel 12 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 12b

 

Overvågning

 

Medlemsstaterne overvåger nøje anvendelsen af denne forordning og udpeger nationale myndigheder til at kræve, at udbydere af onlineformidlingstjenester og onlinesøgemaskiner forelægger de relevante oplysninger, der er nødvendige for, at det eller de organer, der er omhandlet i artikel 12a, kan kontrollere og håndhæve denne forordning. De oplysninger, som disse myndigheder indsamler, sendes på anmodning til Kommissionen og EU-platformsobservatoriet.

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen tilskynder til udarbejdelse af adfærdskodekser, som udbyderne af onlineformidlingstjenester og af organisationer og foreninger, som repræsenterer dem, skal bidrage til en korrekt anvendelse af denne forordning under hensyntagen til de forskellige sektorers særlige forhold, hvor onlineformidlingstjenester leveres, samt de specifikke karakteristika for mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder.

1.  Kommissionen tilskynder udbyderne af onlineformidlingstjenester og de organisationer og foreninger, som repræsenterer dem, samt erhvervsbrugere, herunder SMV'er og mikrovirksomheder og de organisationer, der repræsenterer dem, til at udarbejde adfærdskodekser, som skal bidrage til en korrekt anvendelse af denne forordning under hensyntagen til de forskellige sektorers særlige forhold, hvorunder onlineformidlingstjenester leveres, samt de specifikke karakteristika for mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder.

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Hvis en onlineformidlingstjeneste hovedsageligt er involveret i en enkelt sektor, hvor der findes en sektorspecifik adfærdskodeks, som er meget udbredt, skal Kommissionen tilskynde udbyderen af onlineformidlingstjenesten til at indføre og implementere den sektorspecifikke adfærdskodeks.

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 13a

 

EU-platformsobservatoriet

 

Ud over de opgaver, der er fastsat i artikel 2 i Kommissionens afgørelse C(2018)2393, har EU-platformsobservatoriet følgende opgaver:

 

a) overvågning og evaluering af gennemførelsen af denne forordning og navnlig analyse af virkningerne af bilag I på markedet under hensyntagen til Den Europæiske Unions og de nationale domstoles retspraksis og

 

b) fremsættelse af henstillinger i overensstemmelse med artikel 14 til Europa-Kommissionen med henblik på gennemgang af denne forordning.

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest den [dato: tre år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] og derefter hvert tredje år foretager Kommissionen en evaluering af denne forordning og aflægger rapport til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

1.  Senest den [dato: 18 måneder efter datoen for denne forordnings anvendelse] og derefter hvert tredje år foretager Kommissionen en evaluering af denne forordning og aflægger rapport til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den første evaluering af denne forordning gennemføres, navnlig med henblik på at vurdere overholdelsen og indvirkningen på onlineplatformøkonomién i de forpligtelser, der er fastsat i artiklerne 5, 6, 7 og 8, og om supplerende regler, herunder om håndhævelse af kontrakter, kan være nødvendige for at sikre et retfærdigt, forudsigeligt, holdbart og sikkert onlineerhvervsklima på det indre marked.

2.  Den første evaluering af denne forordning gennemføres navnlig med henblik på følgende:

 

a)  at vurdere overholdelsen og indvirkningen på onlineplatformøkonomien af de forpligtelser, der er fastsat i artikel 3-8

 

b)  at vurdere virkningen og effektiviteten af eventuelt fastlagte adfærdskodekser med henblik på at forbedre retfærdigheden og gennemsigtigheden

 

c)  yderligere at undersøge de problemer, der skyldes erhvervsbrugeres afhængighed af onlineformidlingstjenester, og problemer, der skyldes illoyal handelspraksis blandt udbydere af onlineformidlingstjenester, og desuden at fastslå, i hvilket omfang den pågældende praksis stadig er udbredt

 

d)  at undersøge, om konkurrencen mellem varer eller tjenesteydelser, der udbydes af en erhvervsbruger, og varer eller tjenesteydelser, der udbydes eller kontrolleres af en udbyder af onlineformidlingstjenester, udgør retfærdig konkurrence, og om udbydere af onlineformidlingstjenester misbruger privilegerede oplysninger i denne forbindelse

 

e)  at vurdere virkningen af denne forordning på eventuelle ubalancer i forholdet mellem udbydere af operativsystemer og deres erhvervsbrugere

 

f)  at vurdere, om forordningens anvendelsesområde, navnlig definitionen af "erhvervsbruger", er hensigtsmæssig i den forstand, at den ikke fremmer proforma selvstændig erhvervsvirksomhed

 

g)  på grundlag af anbefalinger fra platformsobservatoriet i overensstemmelse med artikel 13a at gennemse listen over urimelig handelspraksis i bilag I.

 

Denne evaluering skal fastslå, om der kan være behov for yderligere regler, herunder om håndhævelse, for at sikre et retfærdigt, forudsigeligt, bæredygtigt og pålideligt onlinemiljø inden for det indre marked. Efter evalueringen træffer Kommissionen de nødvendige foranstaltninger, hvilket kan omfatte forslag til retsakter.

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  I forbindelse med gennemførelsen af evalueringen af denne forordning skal Kommissionen tage hensyn til de udtalelser og rapporter, der forelægges af gruppen af eksperter for Observatoriet for onlineplatformøkonomi er oprettet i henhold til Kommissionens afgørelse C(2018) 2393. Den skal også tage hensyn til indholdet og funktionen af alle adfærdskodekser, som der henvises til i artikel 13, hvis det er relevant.

4.  I forbindelse med gennemførelsen af evalueringen af denne forordning skal Kommissionen tage hensyn til de udtalelser og rapporter, der forelægges af gruppen af eksperter for Observatoriet for onlineplatformøkonomi, der er oprettet i henhold til Kommissionens afgørelse C(2018)2393, og til de supplerende opgaver, som EU-platformsobservatoriet pålægges i artikel 13a.

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den anvendes fra [dato: seks måneder efter dagen for dens offentliggørelse].

2.  Den anvendes fra [dato: ni måneder efter dagen for dens offentliggørelse].

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Bilag I (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Bilag I

 

Former for handelspraksis, som under alle omstændigheder anses for urimelige

 

a)  ensidig indførelse af klausuler for erhvervsbrugere med det formål at overføre ansvar til dem på en måde, der er i modstrid med onlineformidlingstjenesters forpligtelser som fastsat i artikel 12-15 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF

 

b)  forslag om kontraktbestemmelser med tilbagevirkende kraft, der er til skade for virksomheden

 

c)  fastholdelse af retskravet på at kunne anvende erhvervsbrugeres oplysninger ud over, hvad der var præciseret i kontrakten, efter udløbet af kontrakten mellem udbyderen af onlineformidlingstjenesten og erhvervsbrugeren

 

d)  fastholdelse af eventuelle bestemmelser eller brug af en praksis, der gør det urimelig vanskeligt for en erhvervsbruger at udøve sin kontraktmæssige ret til at bringe sit forhold til en udbyder af onlineformidlingstjenester til ophør, eller som på urimelig vis afholder en forretningsbruger fra at opsige en aftale

 

e)  påvirkning af det forretningsmæssige forhold mellem konkurrerende erhvervsbrugere og forbrugere uden om de aktiviteter, der er indledt på onlineformidlingstjenesten.

(1)

EUT C 440 af 6.12.2018, s. 177.


BEGRUNDELSE

Indledning

Ordføreren hilser Kommissionens forslag om at fremme retfærdighed og gennemsigtighed i onlineplatformsøkonomien velkommen. Der er et klart behov for et sæt ensartede og målrettede obligatoriske regler for at sikre et levedygtigt erhvervsmiljø i fremtiden. I dagens onlineplatformsmiljø er der en række alvorlige ubalancer mellem platformene på den ene side og erhvervsbrugerne på den anden side. Disse ubalancer er i sidste ende til skade for forbrugerne, da de kan føre til mindre konkurrence, hvilket igen fører til et snævrere udbud af varer og tjenesteydelser samt højere forbrugerpriser.

Ordføreren anerkender forordningens meget horisontale karakter og dermed Kommissionens tilgang. Denne forordning er ikke et sektorspecifikt eller problemspecifikt redskab, men bør være egnet til at løse problemerne i onlineplatformsøkonomien som helhed. Kommissionens forslag imødegår på mange måder i tilstrækkelig grad den manglende gennemsigtighed for så vidt angår mange onlineplatforme, men den gør for lidt for at tackle problemerne med den manglende retfærdighed i det samme onlineplatformsmiljø. Ordføreren finder det afgørende, at den nuværende mangel på retfærdighed imødegås i højere grad end i Kommissionens forslag, og at der træffes flere foranstaltninger for bedre at løse problemet.

Kommissionens forslag adresserer problemet med håndhævelse ved hjælp af klagemuligheder og en mulighed for mægling. Ordføreren mener dog, at der er behov for at inddrage medlemsstaterne mere aktivt i klagesystemet og foreslår konkret, at der bør oprettes eller udpeges offentlige organer i alle medlemsstater for at sikre, at bestemmelserne i denne forordning håndhæves i hele Unionen.

Endelig finder ordføreren det meget vigtigt at præcisere, at denne forordning ikke berører muligheden for, at en platform kan betragtes som arbejdsgiver i henhold til arbejdsmarkedslovgivningen, hvis den optræder i denne rolle over for sine erhvervsbrugere. Fastlæggelsen af, hvorvidt en platform kun er en udbyder af en formidlingstjeneste til erhvervsbrugere eller snarere en arbejdsgiver, bør altid være baseret på den egentlige karakter af den økonomiske aktivitet, der udøves af onlineplatformen, og ikke på påståede aftaler om, hvordan den skal fungere.

Forslagets virkninger for forbrugerne

Ordføreren er af den opfattelse, at når den dominerende stilling, som platforme indtager, gør dem til "dørvogtere" for information, udvalg og priser, og visse minimumsstandarder for retfærdighed og gennemsigtighed ikke er garanteret, er det til skade for forbrugervelfærden. Desuden kan manglende gennemsigtighed og juridisk usikkerhed i onlineplatformsøkonomien, herunder i relationer mellem virksomheder, mindske forbrugernes tillid til onlineøkonomien. Denne forordning bør derfor øge retfærdigheden og gennemsigtigheden for erhvervsbrugere af platforme, men også tage i betragtning, at foranstaltningerne skal sikre forbrugerne adgang til et konkurrencepræget, retfærdigt og gennemsigtigt onlineøkosystem. Specielt er ét af de problemer, der er blevet identificeret, prævalensen af erhvervsbrugere, som forskelsbehandles, når de konkurrerer med bestemte produkter på onlineplatforme, der synes at være standardmuligheder for forbrugeren. Det gælder især, når onlineplatformen selv leverer en tjeneste uden at informere forbrugerne om, at der findes anvendelige alternativer på platformen. Platforme, der leverer varer eller tjenesteydelser, som konkurrerer med dem, der leveres af erhvervsbrugere, bør således give forbrugerne mulighed for at vælge den vare eller tjenesteydelse, der skal anvendes som standard, når forbrugeren benytter platformen første gang. Forbrugeren bør også have mulighed for slet ikke at vælge en standardløsning.

Forslagets anvendelsesområde og definitioner

Ordføreren hilser i vid udstrækning anvendelsesområdet og definitionerne i artikel 1 og 2 i Kommissionens forslag velkommen og mener, at det er passende og egnet til forordningens overordnede mål, delmål og målsætninger. Der er dog foretaget visse ændringer i disse artikler for at skabe større klarhed i forslaget. For det første blev det anset for nødvendigt at medtage "retfærdighed" som en del af forslagets genstand og anvendelsesområde som følge af forslagets titel. For det andet understreges det i udkastet til betænkning, at det i visse tilfælde er vanskeligt at skelne mellem erhvervsbrugere og ikke-erhvervsbrugere af onlineformidlingstjenester. Dette er en vigtig sondring, eftersom erhvervsbrugere, der udbyder varer eller tjenesteydelser til forbrugere, også bør være underlagt strengere forpligtelser over for forbrugerne. Med henblik herpå indføres der en betragtning for at understrege, at det i overensstemmelse med Kommissionens forslag om ændring af direktiv 2011/83/EU inden for rammerne af direktivet om bedre håndhævelse og modernisering af EU's forbrugerbeskyttelsesregler (2018/0090 (COD)) ikke bør være op til platformen at afgøre, om en bruger er en erhvervsbruger eller en ikke-erhvervsbruger.

Ordføreren mener også, at definitionen af "vilkår og betingelser" bør ændres, så den kommer til at gælde i alle tilfælde og aftaler, uanset om vilkårene og betingelserne er "ensidigt fastsat af udbyderen af onlineformidlingstjenester", for at forhindre tilfælde af eventuel indirekte eller skjult urimelig handelspraksis udøvet af magtfulde onlineplatforme. Da nogle platforme har en stærk eller endog dominerende stilling på markedet, kan erhvervsbrugernes forhandlingsposition i mange tilfælde være utilstrækkelig til at kunne forhandle behørigt om rimelige vilkår og betingelser i aftalen, selv når vilkårene og betingelserne angiveligt er blevet forhandlet bilateralt. Ordføreren mener, at retfærdighed og gennemsigtighed bør være garanteret i alle kontrakter. Det er derfor nødvendigt at foretage en ændring for at gøre det klart, at forordningens krav bør gælde for alle kontrakter.

Rimelige og forholdsmæssige vilkår og betingelser

Ordføreren hilser også udkastet til artikel 3 velkommen, men indfører visse ændringer for at supplere Kommissionens forslag. Ordføreren mener, at der ud over gennemsigtighedskravene er behov for et yderligere krav om, at vilkår og betingelser skal være "rimelige og forholdsmæssige". Ordføreren foreslår, at vilkår og betingelser ikke bør anses for at være rimelige og forholdsmæssige, hvis de f.eks. groft afviger fra god forretningsskik inden for den økonomiske aktivitet, hvor platformen opererer, eller er i strid med god tro og redelig handlemåde. Indførelsen af dette krav er et vigtigt skridt i retning af at bekæmpe urimelig handelspraksis i onlineplatformsøkonomien.

Supplerende varer og tjenesteydelser

Der indføres en ny artikel om og tilhørende definition af "supplerende varer og tjenesteydelser", dvs. varer og tjenesteydelser, der tilbydes forbrugeren ud over og som supplement til den primære vare eller tjenesteydelse, som tilbydes af erhvervsbrugeren via platformen. Formålet er at sikre, at når varer og tjenesteydelser tilbydes forbrugerne via platforme, skal sidstnævnte være forpligtet til i deres vilkår og betingelser klart og synligt at give forbrugeren en beskrivelse af de tjenesteydelser, der tilbydes, hvem der tilbyder dem og på hvilke vilkår og betingelser. Dette skal gælde, uanset om platformen tilbyder disse supplerende varer og tjenesteydelser selv eller gennem tredjeparter.

Mere gennemsigtighed omkring andre kanaler

For at sikre at erhvervsbrugere har tilstrækkelig klarhed over, hvor og til hvem deres varer eller tjenesteydelser markedsføres, mener ordføreren, at platformene bør sikre gennemsigtighed over for deres erhvervsbrugere for så vidt angår eventuelle andre kanaler eller tilknyttede programmer, som platformen benytter til at markedsføre nævnte varer eller tjenesteydelser. Erhvervsbrugere bør principielt have ret til at vide, hvor og på hvilke betingelser deres navn og varemærke vil blive anvendt.

Større gennemsigtighed med hensyn til rangordningen af parametre

Ordføreren ser også med tilfredshed på den foreslåede formulering af artikel 5 som et velafbalanceret udgangspunkt. I lighed med kravet i artikel 3 bør det dog sikres, at oplysningerne om rangordning også gives klart og utvetydigt. Desuden mener ordføreren, at de parametre, der ligger til grund for rangordningen, bør anvendes uden forskelsbehandling over for erhvervsbrugere, hvilket indebærer, at erhvervsbrugere, der befinder sig i samme situation, bør behandles ens i rangordningen. Ordføreren mener endvidere, at gennemsigtighed over for erhvervsbrugere kun en del af ligningen, når det handler om at sikre tilliden til onlineplatformsøkonomien. Forbrugerne bør også have mulighed for at få adgang til oplysninger om de parametre, der påvirker onlineformidlingstjenesternes rangordning. Der bør derfor indføres en retlig forpligtelse i EU-retten for at sikre, at sådanne oplysninger også gives til forbrugerne. Efter ordførerens mening bør både de parter, der tilbyder en vare eller en tjenesteydelse, og dem, der søger efter en vare eller en tjenesteydelse, have samme information – selv om den information, der tilbydes forbrugeren, skal præsenteres på en klar og forståelig måde, der passer til dennes behov – således at de kan træffe informerede beslutninger på grundlag af gennemsigtighed omkring søgningen.

Adgang til oplysninger

Ordføreren mener, at platforme ikke bør give nogen data, som genereres gennem en erhvervsbrugers transaktioner, til tredjeparter til kommercielle formål uden erhvervsbrugerens samtykke. Ordføreren indfører en ændring for at håndtere situationer, hvor platforme kan misbruge data, der er genereret gennem deres erhvervsbrugeres transaktioner, hvilket kan stille dem i en urimelig konkurrenceposition. Ordføreren ønsker også at præcisere, at denne forordning ikke påvirker eller berører anvendelsen af den generelle forordning om databeskyttelse.

Mægling

Da platforme altid bør være forpligtet til at udpege mæglere, som de er villige til at gå i dialog med, og bør være forpligtet til at deltage i mægling i god tro, bør mæglingsforpligtelsen fastsættes på en måde, der forhindrer erhvervsbrugeres misbrug af mæglingsordningen. Således bør erhvervsbrugere også være forpligtet til at deltage i mægling i god tro. Desuden bør denne forordning tage hånd om problemet med muligt misbrug af mæglingsforpligtelsen ved gentagne eller usande sager fra en erhvervsbrugers side. Således bør platformen i visse klart definerede særtilfælde ikke være forpligtet til at deltage i mægling med en erhvervsbruger.

Platformsobservatoriet og evaluering af forordningen

Ordføreren glæder sig over Europa-Kommissionens oprettelse af Platformsobservatoriet, men mener, at Platformsobservatoriet, eftersom det vil få en vigtig rolle i overvågningen af udviklingen i onlineplatformsøkonomien og anvendelsen af denne forordning, bør oprettes som et organ i henhold til denne forordning i stedet for som en ekspertgruppe, der nedsættes ved en kommissionsafgørelse, sådan som det er tilfældet med flere andre lignende observatorier eller lignende organer i andre retsakter.

Desuden ønsker ordføreren at foreskrive, at denne forordning bør suppleres af yderligere og mere bindende lovgivning, når og hvis bestemmelserne om gennemsigtighed, som er fastsat i denne forordning, viser sig at være utilstrækkelige til at håndtere fremtidige ubalancer og illoyal handelspraksis. Den hastige markedsudvikling på dette område kan muligvis vise et behov for sådanne tiltag, navnlig når det drejer sig om at håndtere sektorspecifikke problemer.


UDTALELSE fra RetsudvalgeT(*) (26.11.2018)

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester

(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

Ordfører for udtalelse: Francis Zammit Dimech

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

KORT BEGRUNDELSE

Forslaget til forordning om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af formidlingstjenester ("P2B"-forordningen) blev fremsat som et direkte resultat af opfordringer fra Parlamentet i dets beslutning af 15. juni 2017 om onlineplatforme og det digitale indre marked(1).

I sin udtalelse til denne opfordrede Retsudvalget til en passende og proportionel lovramme, der sikrer ansvar, retfærdighed, tillid og gennemsigtighed i platformes processer for at undgå forskelsbehandling og vilkårlighed over for forretningspartnere bl.a. for så vidt angår adgang til tjenesten, passende og rimelige referencer, søgeresultater eller drift af relevante programmeringsgrænseflader på baggrund af de principper for interoperabilitet og overholdelse, der gælder for platforme.

Ordføreren ser med tilfredshed på forslaget til en P2B-forordning som den første indsats for at regulere på dette område, der gøres af en lovgivende myndighed, og foreslår, at dette instrument i visse henseender gøres mere afbalanceret.

For så vidt angår gennemsigtighed med hensyn til rangordning, mener ordføreren, at der er behov for at finde en ligevægt i forhold til konkurrencereglerne. Det bør derfor kræves, at platforme offentliggør de principper, der ligger til grund for de parametre, der afgør rangordningen, men ikke selve algoritmerne, som bør betragtes som forretningshemmeligheder.

Det er ligeledes meget vigtigt at skelne mellem en transaktion og initieringen af en transaktion. En simpel søgning efter et produkt eller en tjeneste på en søgemaskine bør ikke betragtes som en initiering af en transaktion, men blot en anmodning om oplysninger, der kan føre til indledning af en transaktion.

Ordføreren ser positivt på kravet om, at onlineformidlingstjenester skal træffe korrigerende foranstaltninger ved at oprette interne klageordninger, men mægling bør ikke være et obligatorisk skridt, før en forretningsbruger kan gribe til domstolsprocedurer.

Ordføreren er af den opfattelse, at dette målrettede instrument er et velkomment første skridt til at regulere på dette område, men det skal erindres, at mange andre aspekter vil skulle reguleres i fremtiden. Det er derfor vigtigt, at bestemmelser om en omfattende revision allerede findes i dette instrument.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Onlineformidlingstjenester er nøglekatalysatorer for iværksætteri, handel og innovation, hvilket også kan forbedre forbrugernes velfærd, og som anvendes i stigende grad af både den private og den offentlige sektor. De giver adgang til nye markeder og forretningsmuligheder og giver virksomhederne mulighed for at udnytte fordelene ved det indre marked. De giver også forbrugerne i EU mulighed for at udnytte disse fordele, navnlig ved at øge deres valg af varer og tjenesteydelser der udbydes online.

(1)  Onlineformidlingstjenester er nøglekatalysatorer for digital handel og navnlig iværksætteri, handel og innovation, hvilket også kan forbedre forbrugernes velfærd, og som anvendes i stigende grad af både den private og den offentlige sektor. De giver adgang til nye markeder og forretningsmuligheder og giver virksomhederne mulighed for at udnytte fordelene ved det indre marked. De giver også forbrugerne i EU mulighed for at udnytte disse fordele, navnlig ved at øge deres valg af varer og tjenesteydelser og tilbyde konkurrencedygtige priser online.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Onlineformidlingstjenester kan være afgørende for den kommercielle succes for virksomheder, som anvender sådanne tjenester til forbrugerne. Den voksende formidling af transaktioner gennem onlineformidlingstjenester, som blev understøttet af kraftige datadrevne indirekte netværkseffekter, fører til en øget afhængighed af sådanne virksomheder, herunder mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder, af disse tjenesteydelser, for at kunne nå ud til forbrugerne. Pga. den stigende afhængighed, har udbydere af disse tjenesteydelser ofte en bedre forhandlingsposition, der gør dem i stand til effektivt at handle ensidigt på en måde, der kan være urimelig, og som kan være til skade for deres erhvervsbrugeres legitime interesser og indirekte også for forbrugere i Unionen.

(2)  Onlineformidlingstjenester kan være afgørende for den kommercielle succes for virksomheder, som anvender sådanne tjenester til forbrugerne. Den voksende formidling af transaktioner gennem onlineformidlingstjenester, som blev understøttet af kraftige datadrevne indirekte netværkseffekter, fører til en øget afhængighed af sådanne virksomheder, herunder mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder, af disse tjenesteydelser, for at kunne nå ud til forbrugerne. Pga. den stigende afhængighed, har udbydere af disse tjenesteydelser ofte en bedre forhandlingsposition, der gør dem i stand til effektivt at handle ensidigt på en måde, der kan være urimelig, og som kan være til skade for deres erhvervsbrugeres legitime interesser og indirekte også for forbrugere i Unionen. Det bør således undgås, at onlineformidlingstjenester opnår en dominerende markedsposition og undergraver konkurrencen ved at bruge styrken fra netværkseffekter. Det bør endvidere undgås, at platforme kan omgå kravene i arbejdsmarkedsretten ved at klassificere arbejdstagere som uafhængige kontrahenter.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Onlineformidlingstjenester og onlinesøgemaskiner, samt kommercielle transaktioner lettes ved disse tjenesteydelser, der har en iboende grænseoverskridende potentiale og er af stor betydning for den korrekte funktion af Unionens indre marked for nutidens økonomi. De urimelige og skadelige handelspraksis for visse udbydere af disse tjenester for erhvervsbrugere og brugere af virksomhedens websted, hæmmer den fulde udnyttelse af dette potentiale og har en negativ indvirkning på det indre markeds funktion. Yderligere hæmmes den fulde realisering af dette potentiale, og det indre markeds funktion påvirkes negativt af uensartede love i visse medlemsstater med forskellig grad af effektivitet med henblik på at regulere disse tjenester, mens andre medlemsstater overvejer at vedtage sådanne love.

(5)  Onlineformidlingstjenester og onlinesøgemaskiner, samt transaktioner lettes ved disse tjenesteydelser, der har en iboende grænseoverskridende potentiale og er af stor betydning for den korrekte funktion af Unionens indre marked for nutidens økonomi. De urimelige og skadelige handelspraksis for visse udbydere af disse tjenester for erhvervsbrugere og brugere af virksomhedens websted, hæmmer den fulde udnyttelse af dette potentiale og har en negativ indvirkning på det indre markeds funktion. Yderligere hæmmes den fulde realisering af dette potentiale, og det indre markeds funktion påvirkes negativt af uensartede love i visse medlemsstater med forskellig grad af effektivitet med henblik på at regulere disse tjenester, mens andre medlemsstater overvejer at vedtage sådanne love.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Et ensartet og målrettet sæt bindende regler, der bør oprettes på EU-plan bør sikre et retfærdigt, forudsigeligt, holdbart og sikkert onlineerhvervsklima på det indre marked, især ved at sikre, at brugerne af onlineformidlingstjenester får passende gennemsigtighed samt effektive klagemuligheder i hele Unionen. Disse regler bør også indeholde bestemmelser om passende gennemsigtighed, hvad angår brugere af virksomhedens websted i søgeresultaterne, der genereres af onlinesøgemaskiner. Samtidig bør disse regler, f.eks. for at sikre det væsentlige innovationspotentiale i den bredere onlineplatformøkonomi.

(6)  Et ensartet og målrettet sæt bindende regler, der bør oprettes på EU-plan bør sikre et retfærdigt, forudsigeligt, holdbart og sikkert onlineerhvervsklima på det indre marked, især ved at sikre, at brugerne af onlineformidlingstjenester får passende gennemsigtighed samt effektive klagemuligheder i hele Unionen. Disse regler bør også indeholde bestemmelser om passende incitamenter til at fremme rimelig og forholdsmæssig adfærd i erhvervslivet og gennemsigtighed, især hvad angår brugere af virksomhedens websted i søgeresultaterne, der genereres af onlinesøgemaskiner, herunder stemmestyrede assistenttjenester. Samtidig bør disse regler være af en sådan art, at de, f.eks. kan sikre det væsentlige innovationspotentiale i den bredere onlineplatformøkonomi og give mulighed for sund konkurrence, hvilket fører til flere valgmuligheder for forbrugerne.

Begrundelse

Et af kendetegnene ved onlinemarkedet er, at virksomheder hurtigt kommer og går som følge af platforme, der optræder i en adgangskontrollerende rolle. Denne rolle bør så vidt muligt begrænses til rollen som neutrale mæglere, hvilket vil komme både erhvervs- og forbrugermarkedet til gode.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Da onlineformidlingstjenester og onlinesøgemaskiner typisk har en global dimension, bør denne forordning gælde for udbydere af disse tjenester, uanset om de er etableret i en medlemsstat eller uden for Unionen, såfremt de to kumulative betingelser er opfyldt. For det første skal brugere og erhvervsbrugere have base i Unionen. For det andet bør erhvervsbrugere eller brugere af virksomhedens websted, via levering af disse tjenester, tilbyde deres varer og tjenesteydelser til forbrugere i Unionen, i det mindste for en del af transaktionen. Disse forbrugere bør være placeret i Unionen, men behøver ikke at have bopæl i Unionen eller have statsborgerskab i en af medlemsstaterne. Denne forordning bør således ikke anvendes, hvis de erhvervsbrugere eller brugere af virksomhedernes websteder ikke er etableret i Unionen, eller hvis de er etableret i Unionen, men hvor de benytter onlineformidlingstjenester eller onlinesøgemaskiner, der tilbyder varer eller tjenesteydelser til forbrugere, der befinder sig uden for Unionen, eller til personer, der ikke er forbrugere.

(7)  Da onlineformidlingstjenester og onlinesøgemaskiner typisk har en global dimension, bør denne forordning finde anvendelse på udbydere af disse tjenester, uanset om de er etableret i en medlemsstat eller uden for Unionen, såfremt to kumulative betingelser er opfyldt. For det første skal brugere og erhvervsbrugere have base i Unionen. For det andet bør erhvervsbrugere eller virksomhedswebstedsbrugere via levering af disse tjenester tilbyde deres varer og tjenesteydelser til forbrugere eller virksomheder i Unionen, i det mindste for en del af transaktionen. Disse forbrugere bør være placeret i Unionen, men behøver ikke at have bopæl i Unionen eller have statsborgerskab i en af medlemsstaterne. Denne forordning bør således ikke anvendes, hvis de erhvervsbrugere eller brugere af virksomhedernes websteder ikke er etableret i Unionen, eller hvis de er etableret i Unionen, men hvor de benytter onlineformidlingstjenester eller onlinesøgemaskiner, der tilbyder varer eller tjenesteydelser til forbrugere, der befinder sig uden for Unionen, eller udelukkende til personer, der ikke er forbrugere.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  En bred vifte af kommercielle forbindelser mellem virksomheder og forbrugere formidles online af udbydere, som styrer flersidede tjenesteydelser, der hovedsagligt er baseret på den samme økosystemforretningsmodel. For at tage højde for de relevante tjenester, bør onlineformidlingstjenester defineres på en præcis og teknologineutral måde. Navnlig bør tjenesteydelserne bestå af informationssamfundstjenester, som er kendetegnet ved, at de har til formål at lette iværksættelse af direkte transaktioner mellem virksomheder og forbrugere, uanset om transaktionerne er endeligt afsluttet, enten online på portalen for den pågældende udbyder af onlineformidlingstjenester, eller erhvervsbrugeren eller offline. Desuden skal de leverede tjenesteydelser leveres på grundlag af både et kontraktforhold mellem tjenesteudbydere og erhvervsbrugere samt mellem udbydere og forbrugere. Et sådant aftaleforhold skal anses for at foreligge, hvor begge parter giver udtryk for deres vilje til at forpligte sig på en entydig og kontrollerbar måde, uden at der nødvendigvis kræves en udtrykkelig skriftlig aftale.

(8)  En bred vifte af kommercielle forbindelser mellem virksomheder og forbrugere formidles online af udbydere, som styrer flersidede tjenesteydelser, der hovedsagligt er baseret på den samme økosystemforretningsmodel. For at tage højde for de relevante tjenester, bør onlineformidlingstjenester defineres på en præcis og teknologineutral måde. Navnlig bør tjenesteydelserne bestå af informationssamfundstjenester, som er kendetegnet ved, at de initierer transaktioner mellem virksomheder og forbrugere, uanset om transaktionerne er endeligt afsluttet, enten på online-portalen for den pågældende udbyder af onlineformidlingstjenester, eller erhvervsbrugeren. Desuden skal de leverede tjenesteydelser leveres på grundlag af et kontraktforhold mellem udbydere af onlineformidlingstjenester eller mellem erhvervsbrugere og forbrugere, i de tilfælde, hvor udbyderen handler som mellemmand over for forbrugeren. Et sådant aftaleforhold skal anses for at foreligge, hvor begge parter giver udtryk for deres vilje til at forpligte sig på en entydig og kontrollerbar måde, uden at der nødvendigvis kræves en udtrykkelig skriftlig aftale. Formålet med denne forordning er at fastsætte bestemmelser vedrørende de informationssamfundstjenester, som ud over at opfylde ovennævnte krav varetager en formidlingsfunktion på et onlinemarked. Det, at der findes reklame på et websted, bør ikke i sig selv betyde, at webstedet hører under denne forordnings anvendelsesområde.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Af hensyn til sammenhængen bør definitionen af onlinesøgemaskine, der anvendes i denne forordning, tilpasses den definition, der anvendes i direktiv (EU) 2016/1148 for Europa-Parlamentet og Rådet21.

(11)  Af hensyn til sammenhængen bør definitionen af onlinesøgemaskine, der Af hensyn til sammenhængen bør definitionen af onlinesøgemaskine, der anvendes i denne forordning, tilpasses den definition, der anvendes i direktiv (EU) 2016/1148 for Europa-Parlamentet og Rådet21. Det præciseres dog, at denne definition omfatter søgning via tale- og onlinesøgemaskiner, der direkte returnerer oplysninger vedrørende det ønskede indhold. Denne forordning gælder ikke for søgefunktioner, som ikke, i hvert fald i princippet, omfatter alle websteder, f.eks. søgefunktioner i en onlineformidlingstjeneste, eller som er en funktion i softwaren til et styresystem.

__________________

__________________

21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen (EUT L 194 af 19.7.2016, s. 1).

21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen (EUT L 194 af 19.7.2016, s. 1).

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  For at beskytte erhvervsbrugere effektivt, hvor det er nødvendigt, bør denne forordning finde anvendelse, når vilkårene og betingelserne for et kontraktforhold, uanset deres betegnelse eller form, ikke forhandles individuelt af parterne. Hvorvidt vilkår og betingelser forhandles individuelt, bør fastlægges på grundlag af en samlet vurdering, hvorefter det forhold, at visse bestemmelser kan have været genstand for individuel forhandling, ikke i sig selv er afgørende.

(12)  For at beskytte erhvervsbrugere effektivt, hvor det er nødvendigt, bør denne forordning finde anvendelse, uanset om udbyderen af en onlineformidlingstjeneste og erhvervsbrugeren er parter i en aftale, som de har forhandlet individuelt.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  For at sikre, at de generelle vilkår og betingelser for et aftaleforhold tillader erhvervsbrugerne at fastsætte kommercielle betingelser for anvendelse, ophør og suspendering af onlineformidlingstjenester, og opnå forudsigelighed hvad angår deres forretningsforbindelser, bør sådanne aftaler udarbejdes på et klart og utvetydigt sprog, som er let forståeligt for en gennemsnitlig erhvervsbruger. Vilkår og betingelser bør ikke anses for at være blevet udarbejdet på et klart og utvetydigt sprog, når de er uklare, utydelige eller mangler oplysninger om vigtige kommercielle spørgsmål og derved ikke formår at give erhvervsbrugere en rimelig grad af forudsigelighed af de vigtigste aspekter af kontraktforholdet.

(13)  For at sikre, at de generelle vilkår og betingelser for et aftaleforhold tillader erhvervsbrugerne at fastsætte kommercielle betingelser for anvendelse, ophør og suspendering af onlineformidlingstjenester, og opnå forudsigelighed hvad angår deres forretningsforbindelser, bør sådanne aftaler udarbejdes på et klart og utvetydigt sprog, som er let forståeligt for en gennemsnitlig erhvervsbruger. Vilkår og betingelser bør ikke anses for at være blevet udarbejdet på et klart og utvetydigt sprog, når de er uklare, utydelige eller mangler oplysninger om vigtige kommercielle spørgsmål, eller giver den dominerende part en uforholdsmæssigt stor beslutningskraft, og derved ikke formår at give erhvervsbrugere en rimelig grad af forudsigelighed af de vigtigste aspekter af kontraktforholdet såsom angivelse af grundene til suspension eller ophør af leveringen af tjenester til erhvervsbrugeren.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  At sikre gennemsigtighed i de generelle vilkår og betingelser, kan være afgørende for at fremme holdbare forretningsforhold og forebygge uretfærdig adfærd til skade for erhvervsbrugere. Udbydere af onlineformidlingstjenester bør derfor også sikre, at betingelser og vilkår er let tilgængelige på alle stadier af aftaleforholdet, herunder potentielle erhvervsbrugere forud for aftalens indgåelse, og at eventuelle ændringer af disse betingelser meddeles til erhvervsbrugere inden for en fastsat frist, som er rimelig og forholdsmæssig i betragtning af de særlige omstændigheder, og som er på mindst 15 dage. Denne periode bør ikke gælde, hvis og i det omfang, det frafaldes på en utvetydig måde af den pågældende erhvervsbruger eller hvor og i det omfang, at behovet for at gennemføre ændringen skyldes en retslig forpligtelse, der påhviler udbyderen i henhold til EU-retten eller national lovgivning.

(14)  At sikre gennemsigtighed i de generelle vilkår og betingelser, kan være afgørende for at fremme holdbare forretningsforhold og forebygge uretfærdig adfærd til skade for erhvervsbrugere. Udbydere af onlineformidlingstjenester bør derfor også sikre, at betingelser og vilkår er let tilgængelige på alle stadier af aftaleforholdet, herunder potentielle erhvervsbrugere forud for aftalens indgåelse, og at eventuelle ændringer af disse betingelser meddeles til erhvervsbrugere inden for en fastsat frist, som er rimelig og forholdsmæssig i betragtning af de særlige omstændigheder, og som er på mindst 15 dage. Denne periode bør i undtagelsestilfælde, og hvis det er klart fastlagt i vilkårene og betingelserne, ikke gælde, hvis og i det omfang, det frafaldes på en utvetydig måde af den pågældende erhvervsbruger eller hvor og i det omfang, at behovet for at gennemføre ændringen skyldes en retslig forpligtelse, der påhviler udbyderen i henhold til EU-retten eller national lovgivning.

Begrundelse

Der er behov for en vis grad af fleksibilitet i behandlingen af forretningspraksisser, der kan skade forbrugerne, men det første skridt hen imod at forhindre denne praksis er at skabe klarhed om forpligtelser og foranstaltninger.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  For at beskytte erhvervsbrugere effektivt, hvor det er nødvendigt, bør denne forordning finde anvendelse, når vilkårene og betingelserne for et kontraktforhold, uanset deres betegnelse eller form, ikke forhandles individuelt af parterne. Hvorvidt vilkår og betingelser forhandles individuelt, bør fastlægges på grundlag af en samlet vurdering, hvorefter det forhold, at visse bestemmelser kan have været genstand for individuel forhandling, ikke i sig selv er afgørende.

(12)  For at beskytte erhvervsbrugere effektivt, hvor det er nødvendigt, bør denne forordning finde anvendelse, uanset om udbyderen af en onlineformidlingstjeneste og erhvervsbrugeren er parter i en aftale, som de har forhandlet individuelt.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14 a)  Mellemliggende tjenesteydere kan ændre deres vilkår og betingelser for at gribe ind over for praksis, der kan skade forbrugerne omgående. En sådan skadelig praksis kan omfatte svig, spam, sikkerhedsspørgsmål, phishing, misbrug af oplysninger fra forbrugerne eller finansiel stilling osv. På grund af de mange forskellige formidlere og det indhold, som de erhvervsdrivende distribuerer via disse, kan en sådan skadelig praksis ikke altid være forudset specifikt af den formidlende tjenesteyder. I sådanne tilfælde er mellemliggende tjenesteydere fritaget fra fristen på 10 dage for anvendelsen af de nye vilkår og betingelser.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  For at beskytte erhvervsbrugere bør det være muligt for en kompetent ret at fastslå, at ikke-overensstemmende vilkår og betingelserne ikke er bindende for erhvervsbrugere med virkning fra nu af. En sådan konstatering af en domstol bør dog kun vedrøre særlige bestemmelser om de vilkår og betingelser, der ikke er i overensstemmelse. De resterende bestemmelser bør forblive gyldige og skal kunne fuldbyrdes, for så vidt som de kan adskilles fra ikke-forenelige bestemmelser. Pludselige ændringer til eksisterende vilkår og betingelser kan i høj grad skabe kaos i erhvervsbrugeres aktiviteter. For at begrænse sådanne negative virkninger for erhvervsbrugere, og for at bekæmpe en sådan adfærd, bør ændringer i strid med pligten til at stille en fastsat frist derfor være ugyldige, dvs. betragtes, som om de aldrig har eksisteret med virkning for alle og fra nu af.

(15)  For at beskytte erhvervsbrugere bør det være muligt for en kompetent ret at fastslå, at ikke-overensstemmende vilkår og betingelserne ikke er bindende for erhvervsbrugere med virkning fra nu af. En sådan konstatering af en domstol bør dog kun vedrøre særlige bestemmelser om de vilkår og betingelser, der ikke er i overensstemmelse. De resterende bestemmelser bør forblive gyldige og skal kunne fuldbyrdes, for så vidt som de kan adskilles fra ikke-forenelige bestemmelser. Pludselige ændringer til eksisterende vilkår og betingelser kan i høj grad skabe kaos i erhvervsbrugeres aktiviteter. For at begrænse sådanne negative virkninger for erhvervsbrugere, og for at bekæmpe en sådan adfærd, bør ændringer i strid med pligten til at stille en fastsat frist derfor først træde i kraft efter udløbet af fristen, og de ansvarlige vil være erstatningspligtige.

Begrundelse

Den normale sanktion for en mangelfuld varsling er, at fristen suspenderes, indtil lovkravene er opfyldt. At gøre ændringer af vilkår og betingelser ugyldige på basis af fristudløb er ikke en foranstaltning, som tager højde for indholdets retmæssighed, og den synes derfor uforholdsmæssig.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  En udbyder af onlineformidlingstjenester kan have juridiske grunde til at beslutte at suspendere eller indstille leveringen af sine tjenesteydelser, helt eller delvist til en given erhvervsbruger, herunder fjernelse af individuelle varer eller tjenester for en given erhvervsbruger eller fjerne søgeresultater. I betragtning af, at sådanne beslutninger, som i væsentlig grad kan påvirke erhvervsbrugerens interesser, bør de pågældende brugere være ordentligt oplyst om årsagerne hertil. Begrundelsen bør tillade erhvervsbrugere, at fastslå, om der er mulighed for at gøre indsigelse mod afgørelsen, og dermed forbedre mulighederne for erhvervsbrugere med henblik på at søge effektive retsmidler, hvis det er nødvendigt. Desuden kræves det at en begrundelse skal bidrage til at forebygge eller afhjælpe enhver utilsigtet fjernelse af onlineindhold, der leveres af erhvervsbrugere, som tjenesteyderen fejlagtigt betragter som ulovligt indhold, i overensstemmelse med Kommissionens henstilling (EU) No 2018/33422. Begrundelsen bør oplyse formålet med grunden eller grundene for den trufne afgørelse, baseret på den begrundelse, som udbyderen havde fastsat på forhånd i sine vilkår og betingelser, på en forholdsmæssig måde og henvise til de specifikke omstændigheder, som førte til afgørelsen.

(16)  En udbyder af onlineformidlingstjenester kan have juridiske grunde til at indføre begrænsninger over for eller sanktionere erhvervsbrugere, beslutte at suspendere eller indstille leveringen af sine tjenesteydelser, helt eller delvist til en given erhvervsbruger, herunder fjernelse af individuelle varer eller tjenester for en given erhvervsbruger eller fjerne søgeresultater. Dette kan omfatte overtrædelse af vilkår og betingelser samt overtrædelse af forretningsmæssige regler, som kan skade forbrugeren eller platformene (f.eks., men ikke begrænset til: sikkerhedsspørgsmål, svig, phishing, ulovligt og skadeligt indhold). Da sådanne beslutninger i væsentlig grad kan påvirke den pågældende virksomhedsbrugers interesser og udøvelsen af erhvervsbrugernes grundlæggende rettigheder, som f.eks. friheden til at drive virksomhed og ytringsfrihed, bør de oplyses behørigt om årsagerne hertil. Begrundelsen bør tillade erhvervsbrugere, at fastslå, om der er mulighed for at gøre indsigelse mod afgørelsen, og dermed forbedre mulighederne for erhvervsbrugere med henblik på at søge effektive retsmidler, hvis det er nødvendigt. Desuden kræves det at en begrundelse skal bidrage til at forebygge eller afhjælpe enhver utilsigtet fjernelse af onlineindhold, der leveres af erhvervsbrugere, som tjenesteyderen fejlagtigt betragter som ulovligt indhold, i overensstemmelse med Kommissionens henstilling (EU) No 2018/33422. I nogle tilfælde er udbyderen af en onlineformidlingstjenestes beslutning baseret på anmeldelser fra tredjeparter. Disse anmeldelser kan misbruges af konkurrenter. Kommissionens henstilling (EU) 2018/334 kræver, at sådanne anmeldelser er tilstrækkeligt præcise og underbyggede, således at hostingtjenesteudbyderen kan træffe en informeret og velovervejet beslutning om det indhold, som anmeldelsen vedrører. Det bør derfor være et krav, at udbydere af en onlineformidlingstjeneste videregiver anmeldelsens indhold til erhvervsbrugeren i de tilfælde, hvor en beslutning om at suspendere eller indstille leveringen af tjenesteydelserne følger efter en anmeldelse fra en tredjepart, for at give erhvervsbrugeren mulighed for nemt at afkræfte anmeldelser, der tydeligvis er fejlagtige. Begrundelsen bør oplyse formålet med grunden eller grundene for den trufne afgørelse, baseret på den begrundelse, som udbyderen havde fastsat på forhånd i sine vilkår og betingelser, på en forholdsmæssig måde og henvise til de specifikke omstændigheder, som førte til afgørelsen. Der bør, hvor det er muligt, etableres et forholdsmæssigt og gradvist system, herunder for forudgående og rettidig meddelelse, før der træffes foranstaltninger, der vil medføre, at virksomheden mister forbindelsen til sine kunder.

_________________

_________________

22 Kommissionens henstilling (EU) 2018/334 af 1.3.2018 om foranstaltninger til effektiv bekæmpelse af ulovligt indhold på nettet (EUT L 63 af 6.3.2018, s. 50).

22 Kommissionens henstilling (EU) 2018/334 af 1.3.2018 om foranstaltninger til effektiv bekæmpelse af ulovligt indhold på nettet (EUT L 63 af 6.3.2018, s. 50).

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16 a)  Da udbydere af formidlingstjenester ofte arbejder med øvrige distributionskanaler fra affilierede programmer, bør der i den forbindelse sikres gennemsigtighed over for erhvervsbrugere. Erhvervsbrugere bør have ret til at foretage justeringer af de kanaler, hvor deres tilbud handles.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Klassificeringen af varer og tjenesteydelser fra udbydere af onlineformidlingstjenester har en vigtig indvirkning på forbrugernes valgmuligheder og dermed på den kommercielle succes for de erhvervsbrugere, der tilbyder disse varer og tjenesteydelser til forbrugerne. Udbydere af onlineformidlingstjenester bør derfor gennemgå de vigtigste parametre i rangordningen for at forbedre forudsigeligheden for erhvervsbrugere, for at give dem en bedre forståelse af, hvordan en rangordningsmekanisme fungerer, og gøre dem i stand til at sammenligne forskellige udbyderes rangordning. Begrebet hovedparameter bør forstås som en henvisning til alle generelle kriterier, procedurer, specifikke signaler der indarbejdes i algoritmer eller degraderingsmekanismer, der anvendes i forbindelse med rangordningen. Beskrivelsen af de vigtigste parametre for rangordning bør også indeholde en redegørelse for enhver mulighed for erhvervsbrugere til aktivt at påvirke rangordenen mod vederlag, samt for de relative virkninger heraf. Denne beskrivelse bør give erhvervsbrugere en passende forståelse af, hvordan rangordningen tager hensyn til de særlige kendetegn for varer eller tjenesteydelser, der udbydes af virksomheden, og deres relevans for forbrugerne af de specifikke onlineformidlingstjenester.

(17)  Klassificeringen af varer og tjenesteydelser fra udbydere af onlineformidlingstjenester har en vigtig indvirkning på konkurrenceevnen på det digitale marked og forbrugernes valgmuligheder og dermed på den kommercielle succes for de erhvervsbrugere, der tilbyder disse varer og tjenesteydelser til forbrugerne. Udbydere af onlineformidlingstjenester bør derfor gennemgå de vigtigste parametre i rangordningen for at forbedre forudsigeligheden for erhvervsbrugere, for at give dem en bedre forståelse af, hvordan en rangordningsmekanisme fungerer, og gøre dem i stand til at sammenligne forskellige udbyderes rangordning. Begrebet hovedparameter bør forstås som en henvisning til alle generelle kriterier, der anvendes i forbindelse med rangordningen. Beskrivelsen af de vigtigste parametre for rangordning bør også indeholde en redegørelse for enhver mulighed for erhvervsbrugere til aktivt at påvirke rangordenen mod vederlag, samt for de relative virkninger heraf. Denne beskrivelse bør give erhvervsbrugere en passende forståelse af, hvordan rangordningen tager hensyn til de særlige kendetegn for varer eller tjenesteydelser, der udbydes af virksomheden, og deres relevans for forbrugerne af de specifikke onlineformidlingstjenester.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Lignende har rangordning af websteder af udbydere af søgemaskiner, navnlig af de websteder, hvor virksomhederne tilbyder varer og tjenester til forbrugerne, en vigtig indvirkning på forbrugernes valgmuligheder og den kommercielle succes for brugere af virksomhedens websted. Udbydere af søgemaskiner bør derfor indeholde en beskrivelse af de vigtigste parametre til fastlæggelse af prioriteringen af alle indekserede websteder, herunder brugere af virksomhedens websted samt på andre websteder. Ud over egenskaberne for varer og tjenesteydelser, og deres relevans for forbrugerne, bør denne beskrivelse i tilfælde af søgemaskiner også give webstedets brugere mulighed for at få en tilstrækkelig forståelse af omfanget af designegenskaber for det brugte websted, såsom optimering til visning på mobile enheder. Hvis der ikke foreligger et kontraktforhold mellem udbydere af onlinesøgemaskiner og brugere af virksomhedens websted, bør beskrivelsen være tilgængelig for offentligheden på et iøjnefaldende og let tilgængeligt sted på den relevante onlinesøgemaskine. For at sikre forudsigelighed for brugerne af webstedet, bør beskrivelsen også holdes ajour, herunder muligheden for, at ændringer i de vigtigste parametre gøres let identificerbare. Selvom leverandørerne under ingen omstændigheder er forpligtet til at røbe forretningshemmeligheder som defineret i direktiv (EU) 2016/94323, fra Europa-Parlamentet og Rådet, når de opfylder kravet om at offentliggøre de vigtigste rangordningsparametre, bør beskrivelsen som minimum baseres på faktiske data om relevansen af de anvendte rangordningsparametre.

(18)  Lignende har rangordning af websteder af udbydere af søgemaskiner, navnlig af de websteder, hvor virksomhederne tilbyder varer og tjenester til forbrugerne, en vigtig indvirkning på forbrugernes valgmuligheder og den kommercielle succes for brugere af virksomhedens websted. Udbydere af søgemaskiner bør derfor indeholde en beskrivelse af de vigtigste parametre til fastlæggelse af prioriteringen af alle indekserede websteder, herunder brugere af virksomhedens websted samt på andre websteder. Ud over egenskaberne for varer og tjenesteydelser, og deres relevans for forbrugerne, bør denne beskrivelse i tilfælde af søgemaskiner også give webstedets brugere mulighed for at få en tilstrækkelig forståelse af omfanget af designegenskaber for det brugte websted, såsom optimering til visning på mobile enheder. Hvis der ikke foreligger et kontraktforhold mellem udbydere af onlinesøgemaskiner og brugere af virksomhedens websted, bør beskrivelsen være tilgængelig for offentligheden på et iøjnefaldende og let tilgængeligt sted på den relevante onlinesøgemaskine. For at sikre forudsigelighed for brugerne af webstedet, bør beskrivelsen også holdes ajour, herunder muligheden for, at ændringer i de vigtigste parametre gøres let identificerbare. Selvom kravet om at offentliggøre rangordningsparametre ikke bør berøre direktiv (EU) 2016/94323, fra Europa-Parlamentet og Rådet, og tage hensyn til bestemmelserne om lovlig erhvervelse, brug og videregivelse, når kravet om at offentliggøre de vigtigste rangordningsparametre opfyldes, bør beskrivelsen som minimum baseres på faktiske data om relevansen af de anvendte rangordningsparametre. For at undgå tvivl kræves det ikke, at onlinesøgemaskiner skal røbe forretningshemmeligheder, jf. artikel 2, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/943, for at opfylde en forpligtelse til at sikre, at beskrivelsen af de vigtigste parametre, der afgør rangordningen, holdes opdateret.

_________________

_________________

23 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/943 af 8. juni 2016 om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse (EUT L 157 af 15.6.2016, s. 1).

23 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/943 af 8. juni 2016 om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse (EUT L 157 af 15.6.2016, s. 1).

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Når en udbyder af onlineformidlingstjenester selv tilbyder visse varer eller tjenesteydelser til forbrugerne via deres egne formidlingstjenester, eller gør det via en erhvervsbruger, som den kontrollerer, kan udbyderen konkurrere direkte med andre erhvervsbrugere af de onlineformidlingstjenester, som ikke kontrolleres af udbyderen. I sådanne situationer er det navnlig vigtigt, at udbyderen af onlineformidlingstjenesten fungerer på en gennemsigtig måde og indeholder en beskrivelse af enhver forskelsbehandling, enten via retslige, kommercielle eller tekniske hjælpemidler, der kan gives i relation til de udbudte varer eller tjenesteydelser, sammenlignet med dem, der tilbydes af erhvervsbrugere. For at sikre proportionalitet bør denne forpligtelse være gældende på niveauet for de samlede onlineformidlingstjenester, snarere end for de enkelte varer eller tjenester, der tilbydes via disse tjenester.

(19)  Når en udbyder af onlineformidlingstjenester selv tilbyder visse varer eller tjenesteydelser til forbrugerne via deres egne formidlingstjenester, eller gør det via en erhvervsbruger, som den kontrollerer, kan udbyderen konkurrere direkte med andre erhvervsbrugere af de onlineformidlingstjenester, som ikke kontrolleres af udbyderen. I sådanne situationer er det navnlig vigtigt, at udbyderen af onlineformidlingstjenesten fungerer på en gennemsigtig måde og indeholder en beskrivelse af enhver forskelsbehandling, enten via retslige, kommercielle eller tekniske hjælpemidler som f.eks. standardindstillinger, der kan gives i relation til de udbudte varer eller tjenesteydelser, sammenlignet med dem, der tilbydes af erhvervsbrugere. For at sikre proportionalitet bør denne forpligtelse være gældende på niveauet for de samlede onlineformidlingstjenester, snarere end for de enkelte varer eller tjenester, der tilbydes via disse tjenester. Desuden benytter forbrugerne ofte tjenester, der er konfigureret som standard, uden at de informeres om konkurrerende varer og tjenesteydelser, og de vil kunne møde tekniske eller økonomiske hindringer, hvis de ønsker at vælge en konkurrerende tjeneste. Udbydere af onlineformidlingstjenester bør derfor ikke kunne levere nogen vare eller tjenesteydelse under deres direkte eller indirekte kontrol som en standardløsning uden først at give forbrugerne mulighed for at vælge mellem forskellige konkurrerende muligheder, når de benytter onlineformidlingstjenesten for første gang. Forbrugeren bør ikke være forpligtet til at vælge en standardløsning. Varer eller tjenesteydelser fra en udbyder af onlineformidlingstjenester bør anses for at konkurrere med dens erhvervsbrugeres varer eller tjenesteydelser, hvis varerne eller tjenesteydelserne kan betragtes som værende indbyrdes ombyttelig eller substituerbare for forbrugere, der benytter onlineformidlingstjenesten.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19a)  Det er lige så vigtigt, at udbydere af onlineformidlingstjenester ikke deltager i urimelig handelspraksis (herunder erhvervsmæssig adfærd eller urimelige kontraktvilkår), der i væsentligt omfang er skadelig for konkurrencen eller for forbrugernes valgmuligheder. Onlineformidlingstjenestens og erhvervsbrugerens respektive forhandlingsstyrker, sammen med andre relevante faktorer, bør overvejes, når det skal bestemmes, om en handelspraksis er urimelig eller ej.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 19 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19b)  Ved anvendelsen af denne forordning konkurrerer en tjenesteyder med andre erhvervsmæssige brugeres tjenesteydelser, hvis de af forbrugerne af onlineformidlingstjenester kan anses for substituerbare, herunder på grund af tjenesteydelsernes egenskaber, priser eller anvendelsesformål.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 19 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19c)  I visse tilfælde resulterer asymmetrien i forhandlingsstyrke mellem onlineformidlingstjenester og andre erhvervsbrugere i en stor ubalance mellem parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til den gældende kontrakt, hvilket er til skade for erhvervsbrugerne. I sådanne tilfælde skal udbyderen af onlineformidlingstjenester behandle erhvervsbrugerne retfærdigt på en sådan måde, at de ikke væsentligt hindrer disse erhvervsbrugeres mulighed for og frihed til at gøre forretninger. I betragtning af den store sandsynlighed for, at forbrugerne vil lide skade i forbindelse med situationer, hvor en udbyder af onlineformidlingstjenester konkurrerer med andre erhvervsbrugere, herunder ved at reducere forbrugernes valgmuligheder, øge deres omkostninger eller ved at tilbageholde vigtige oplysninger fra dem, skal forpligtelsen til at sikre en retfærdig behandling indebære, at det sikres, at forbrugere, når de tilgår tjenester gennem onlineformidlingstjenesten, har ret til og mulighed for at vælge og bruge tjenester efter eget valg uden at blive udsat for unødigt besvær, som f.eks. at udbyderen ignorerer eller tilsidesætter forbrugernes valg af standardindstillinger. En udbyder af onlineformidlingstjenester sikrer ikke en retfærdig behandling, når denne ikke formidler alle de oplysninger til konkurrerende erhvervsbrugere, der er nødvendige for, at de kan opnå en interoperabilitet med onlineformidlingstjenesten og eventuelle hjælpeydelser, der ligger på et niveau og er af en kvalitet, der er sammenlignelig med udbyderens egen, og når denne gennemfører praksis, der direkte eller indirekte yder tekniske eller økonomiske fordele til dennes egne tilbud, som den afskærer konkurrerende erhvervsbrugere fra. En retfærdig behandling kræver også, at udbyderen afstår fra at gribe ind i forretningsmæssige forhold mellem konkurrerende erhvervsbrugere og forbrugere af deres tjenester, f.eks. ved at blokere eller på anden måde begrænse strømmen af oplysninger og kommunikation mellem dem, herunder reklame og markedsføring.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 19 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19d)  Visse former for praksis kan betragtes som urimelige under alle omstændigheder. Platformsobservatoriet bør løbende gennemgå denne liste over forskellige former for praksis og anbefale opdateringer til Kommissionen. Efterhånden som markedet for onlineformidlingstjenester udvikler sig, bør Kommissionen udstede en vejledning om praksis, der kan omfatte urimelig handelspraksis, herunder de omstændigheder, under hvilke den pågældende praksis kan anses for at være urimelig.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Evnen til at få adgang til og anvende data, herunder personoplysninger, kan åbne mulighed for en betydelig værdiskabelse i onlineplatformøkonomien. Det er derfor vigtigt, at udbydere af onlineformidlingstjenester forsyner erhvervsbrugere med en klar beskrivelse af omfanget, typen og betingelserne for deres adgang til og anvendelse af visse kategorier af oplysninger. Beskrivelsen bør være forholdsmæssigt afpasset og bør henvise til generelle adgangsbetingelser, og ikke indebære en udtømmende beskrivelse af faktiske data, eller kategorier af data, for at gøre det muligt for erhvervsbrugere at forstå, om de kan benytte data for at forbedre deres værdiskabelse, herunder eventuelt at fastholde datatjenester leveret af tredjemand. Behandling af personoplysninger bør ske i henhold til forordning (EU) 2016/679 for Europa-Parlamentet og Rådet.24

(20)  Evnen til at få adgang til og anvende data, herunder personoplysninger, kan åbne mulighed for en betydelig værdiskabelse i onlineplatformøkonomien. Det er derfor vigtigt, at udbydere af onlineformidlingstjenester forsyner erhvervsbrugere med en klar beskrivelse af omfanget, typen og betingelserne for deres adgang til og anvendelse af visse kategorier af oplysninger. Beskrivelsen bør være forholdsmæssigt afpasset og bør henvise til generelle adgangsbetingelser, og ikke indebære en udtømmende beskrivelse af faktiske data, eller kategorier af data, for at gøre det muligt for erhvervsbrugere at forstå, om de kan benytte data for at forbedre deres værdiskabelse, herunder eventuelt at fastholde datatjenester leveret af tredjemand. Denne forordning pålægger udbydere af onlineformidlingstjenester at være åbne om, hvilke data de leverer til deres erhvervsbrugere, men fastsætter intet krav om formidling af personoplysninger eller andre oplysninger end personoplysninger til erhvervsbrugere. Under alle omstændigheder bør behandling af personoplysninger ske i overensstemmelse med Unionens retlige rammer om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og med respekt for privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger inden for elektronisk kommunikation, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67924 direktiv (EU) 2016/24a og direktiv 2002/58/EF24b. Denne forordning bør ikke pålægge udbydere af onlineformidlingstjenester at dele personoplysninger med tredjeparter ud over det, der er fastlagt i deres privatlivspolitik.

__________________

__________________

24 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

24 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

 

24aEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89).

 

24b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (Direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37).

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Udbydere af onlineformidlingstjenester kan i visse tilfælde begrænse betingelser og vilkår for erhvervsbrugeres mulighed for at tilbyde varer eller tjenester til forbrugere på mere favorable betingelser på andre måder end gennem disse onlineformidlingstjenester. I disse tilfælde bør de pågældende udbydere angive grundene hertil, navnlig med hensyn til de vigtigste økonomiske, kommercielle eller retslige overvejelser, vedrørende de nævnte konkurrencebegrænsninger. Denne forpligtelse til gennemsigtighed bør imidlertid ikke forstås således, at den påvirker vurderingen af disse begrænsningers lovlighed i henhold til anden EU-lovgivning eller medlemsstaternes lovgivning i overensstemmelse med EU-retten, herunder på områder som konkurrence og uretfærdig handelspraksis, og anvendelsen af sådanne love.

(21)  Udbydere af onlineformidlingstjenester kan i visse tilfælde begrænse betingelser og vilkår for erhvervsbrugeres mulighed for at tilbyde varer eller tjenester til forbrugere på mere favorable betingelser på andre måder end gennem disse onlineformidlingstjenester. I disse tilfælde bør de pågældende udbydere angive grundene hertil, navnlig med hensyn til de vigtigste økonomiske, kommercielle eller retslige overvejelser, vedrørende de nævnte konkurrencebegrænsninger og sikre, at begrænsningen er forholdsmæssig.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21 a)  Denne forordning bør ikke berøre erhvervsbrugeres intellektuelle ejendomsrettigheder. Udbydere af onlineformidlingstjenester bør kun gøre brug af disse rettigheder, hvis erhvervsbrugeren udtrykkeligt har givet sit samtykke hertil, og efter at de har fået en licens fra erhvervsbrugeren eller rettighedshaveren eller i henhold til gældende undtagelser og begrænsninger. Betingelserne for brug af sådanne rettigheder bør efterleves. Tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder bør også overholdes.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  For at gøre det muligt for erhvervsbrugere, herunder dem, hvis anvendelse af de pågældende onlinereklameformidlingstjenester kan være blevet suspenderet eller afsluttet, har adgang til umiddelbare og effektive klagemuligheder, og udbydere af onlineformidlingstjenester bør indføre et internt system til behandling af klager. Dette system til intern behandling af klager skal sikre, at en betydelig andel af klager kan løses bilateralt af udbyderen af onlineformidlingstjenester og de relevante erhvervsbrugere. Desuden vil sikring af, at udbydere af onlineformidlingstjenester skal offentliggøre oplysninger om funktionen og effektiviteten af deres interne system til behandling af klager bør gøre erhvervsbrugere i stand til at forstå, hvilke problemer der kan opstå i forbindelse med levering af forskellige onlineplatforme og -formidlingstjenester og muligheden for at nå frem til en hurtig og effektiv bilateral løsning.

(22)  For at gøre det muligt for erhvervsbrugere, herunder dem, hvis anvendelse af de pågældende onlinereklameformidlingstjenester kan være blevet begrænset, suspenderet eller afsluttet, at have adgang til umiddelbare, forholdsmæssige, passende og effektive klagemuligheder, bør udbydere af onlineformidlingstjenester indføre et internt system til effektiv og hurtig behandling af klager. Dette system til intern behandling af klager skal være gennemsigtigt, enkelt og ikke-diskriminerende og sikre, at en betydelig andel af klager kan løses bilateralt af udbyderen af onlineformidlingstjenester og de relevante erhvervsbrugere. Desuden vil sikring af, at udbydere af onlineformidlingstjenester skal offentliggøre oplysninger om funktionen og effektiviteten af deres interne system til behandling af klager bør gøre erhvervsbrugere i stand til at forstå, hvilke problemer der kan opstå i forbindelse med levering af forskellige onlineplatforme og -formidlingstjenester og muligheden for at nå frem til en hurtig, effektiv og ikke-diskriminerende bilateral løsning.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Denne forordnings krav vedrørende det interne klagebehandlingssystem har til hensigt at tillade udbydere af onlineformidlingstjenester en rimelig grad af fleksibilitet, når disse systemer betjenes og individuelle klager behandles, med henblik på at mindske den administrative byrde. Desuden bør de interne klagebehandlingssystemer gøre det muligt for udbydere af onlineformidlingstjenester, at tackle enhver brug i ond tro på en forholdsmæssig måde, hvilket visse virksomheder kan forsøge på disse systemer. I andre tilfælde end alle eventuelle tilfælde med påstået manglende overholdelse af retslige forpligtelser i denne forordning, bør de interne klagebehandlingssystemer desuden ikke være åbne for klager, der kun vedrører ubetydelige negative virkninger for den pågældende erhvervsbruger. I betragtning af omkostningerne i forbindelse med opsætning og betjening af sådanne systemer, er det hensigtsmæssigt at undtage alle udbydere af onlineformidlingstjenester fra disse forpligtelser, som udgør små virksomheder, i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i Kommissionens henstilling 2003/361/EC25.

(23)  Denne forordnings krav vedrørende det interne klagebehandlingssystem har til hensigt at tillade udbydere af onlineformidlingstjenester en rimelig grad af fleksibilitet, når disse systemer betjenes og individuelle klager behandles, med henblik på at mindske den administrative byrde. Desuden bør de interne klagebehandlingssystemer gøre det muligt for udbydere af onlineformidlingstjenester, at tackle enhver brug i ond tro på en forholdsmæssig måde, hvilket visse virksomheder kan forsøge på disse systemer. I andre tilfælde end alle eventuelle tilfælde med påstået manglende overholdelse af retslige forpligtelser i denne forordning, bør de interne klagebehandlingssystemer desuden ikke være åbne for klager, der kun vedrører ubetydelige negative virkninger for den pågældende erhvervsbruger. I betragtning af omkostningerne i forbindelse med opsætning og betjening af sådanne systemer, er det hensigtsmæssigt at undtage alle udbydere af onlineformidlingstjenester fra disse forpligtelser, som udgør små virksomheder, i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i Kommissionens henstilling 2003/361/EC25. Det interne klagebehandlingssystem bør være baseret på principper om ligebehandling, og brugen af det bør ikke føre til nogen form for skadelig behandling af erhvervsbrugeren.

_________________

_________________

25 Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6.5.2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).

25 Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6.5.2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Udbydere af onlineformidlingstjenester bør afholde en rimelig del af de samlede udgifter til mægling, under hensyntagen til alle de relevante elementer i den foreliggende sag. Til dette formål bør mægleren foreslå, hvilket forhold der er rimeligt i det enkelte tilfælde. Denne andel bør dog aldrig være mindre end halvdelen af disse omkostninger.

(25)  Udbydere af onlineformidlingstjenester bør afholde en rimelig del af de samlede udgifter til mægling, under hensyntagen til alle de relevante elementer i den foreliggende sag. Til dette formål bør mægleren foreslå, hvilket forhold der er rimeligt i det enkelte tilfælde.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 1

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Genstand og anvendelsesområde

1.  I denne forordning fastsættes regler, der sikrer, at erhvervsbrugere af onlineformidlingstjenester og brugere af virksomhedens websted, hvad angår onlinesøgemaskiner får passende gennemsigtighed og effektive klagemuligheder.

1.  I denne forordning fastsættes regler, der sikrer, at erhvervsbrugere af onlineformidlingstjenester og brugere af virksomhedens websted, hvad angår onlinesøgemaskiner og forbundne søgemaskiner får passende rimelighed, gennemsigtighed og effektive klagemuligheder.

2.  Denne forordning finder anvendelse på onlineformidlingstjenester og onlinesøgemaskiner, der leveres eller tilbydes til henholdsvis erhvervsbrugere og brugere af virksomhedens websted, der er etableret eller har deres bopæl i Unionen, som via onlineformidlingstjenester eller onlinesøgemaskiner tilbyder varer eller tjenesteydelser til forbrugere, som befinder sig i Unionen, uanset etableringssted eller bopæl for udbyderne af disse tjenester.

2.  Denne forordning finder anvendelse på onlineformidlingstjenester og onlinesøgemaskiner, der leveres eller tilbydes til henholdsvis erhvervsbrugere og brugere af virksomhedens websted, der er etableret eller opererer i Unionen, som via onlineformidlingstjenester eller onlinesøgemaskiner tilbyder varer eller tjenesteydelser til forbrugere, som befinder sig i Unionen, uanset etableringssted eller bopæl for udbyderne af disse tjenester. Denne forordning berører ikke sektorspecifikke foranstaltninger truffet på EU-plan eller nationalt plan i overensstemmelse med EU-retten.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  "erhvervsbruger": enhver fysisk eller juridisk person, der ved hjælp af onlineformidlingstjenester tilbyder varer eller tjenesteydelser til forbrugere til formål relateret til dennes erhverv, forretning, håndværk eller profession

1)  "erhvervsbruger": enhver fysisk eller juridisk person, der ved hjælp af onlineformidlingstjenester tilbyder eller søger at tilbyde varer eller tjenesteydelser til forbrugere til formål relateret til dennes erhverv, forretning, håndværk eller profession

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  der er tale om informationssamfundstjenester som defineret i artikel 1, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) nr. 2015/153527

a)  der er tale om informationssamfundstjenester som defineret i artikel 1, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) nr. 2015/153527 eller der er tale om enheders styresystemer, og de fungerer her som bindeled mellem udviklere af onlineapplikationer og forbrugere

_________________

_________________

27 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (EUT L 241 af 17.9.2015, s. 1).

27 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (EUT L 241 af 17.9.2015, s. 1).

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 2 – litra b og c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  de gør det muligt for erhvervsbrugere at udbyde varer eller tjenesteydelser til forbrugere med henblik på at fremme iværksættelse af direkte transaktioner mellem disse erhvervsbrugere og almindelige forbrugere, uanset hvor disse transaktioner finder sted

b)  deres primære formål er at give erhvervsbrugere mulighed for at udbyde varer eller tjenesteydelser til forbrugere ved at initiere direkte onlinetransaktioner mellem disse erhvervsbrugere og forbrugere på onlineportalen for udbyderen af de pågældende formidlingstjenester eller via direkte link til erhvervsbrugeren.

c)  de leveres til erhvervsbrugere på grundlag af kontraktlige forhold mellem på den ene side udbyderen af disse tjenester og, på den anden side, både disse erhvervsbrugere og de forbrugere, som disse erhvervsbrugere tilbyder deres varer eller tjenesteydelser til

c)  de leveres generelt til erhvervsbrugere på grundlag af kontraktlige forhold mellem udbyderen af disse tjenester og erhvervsbrugere, som tilbyder varer og tjenesteydelser til forbrugere I denne forordning skal et sådant aftaleforhold også anses for at foreligge, hvis der opgives personoplysninger eller andre oplysninger.

_________________

_________________

9 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (EUT L 241 af 17.9.2015, s. 1).

9 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (EUT L 241 af 17.9.2015, s. 1).

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a)  "styresystem": software, der bl.a. håndterer grænsefladen til periferiudstyr, planlægger opgaver, tildeler lagerplads og viser brugeren en standardgrænseflade, når alle programmer er lukket, herunder en grafisk brugergrænseflade, hvad enten denne software er en integreret del af en forbrugerorienteret computerhardware til generelle formål eller fritstående software, der skal køre på forbrugerorienteret computerhardware til generelle formål. Ved styresystem forstås imidlertid ikke styresystemets indlæsningsenhed, basic input-output system eller anden firmware, der er nødvendig ved boottid eller ved installation af styresystemet

Begrundelse

Mobile enheders styresystem som f.eks. IOS eller Android består af software, som tillader applikationer at arbejde på specifikke enheder (f.eks. apps på en smartphone). Restriktioner eller ændringer, der er pålagt af fabrikanter af enheder eller udbydere af styresystemer kan begrænse distributionen af og adgangen til bestemt onlineindhold og bestemte onlinetjenester – ofte uden en objektiv begrundelse eller gennem uforholdsmæssige metoder – og kan være for brugeres regning. Definitionen af onlineformidlingstjenester bør derfor revideres, så den udtrykkeligt omfatter enheders styresystemer.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5)  "onlinesøgemaskine": en digital tjeneste, som giver brugerne mulighed for at foretage søgninger på principielt alle websteder eller websteder på et bestemt sprog på grundlag af en forespørgsel om et hvilket som helst emne ved hjælp af et søgeord, en sætning eller andet input, og som fremviser links, hvor der kan findes oplysninger om det ønskede indhold

5)  "onlinesøgemaskine": en digital tjeneste, herunder bl.a. digitale grænseflader og applikationer, herunder mobile applikationer med søgefunktion, som giver brugerne mulighed for at indtaste forespørgsler og foretage søgninger på forskellige websteder eller websteder og mobile applikationer på et bestemt sprog på grundlag af en forespørgsel om et hvilket som helst emne ved hjælp af et søgeord, en sætning eller andet input (med tekst, stemme eller andre midler), og som fremviser indhold som f.eks. korte tekster, billeder, links, video, audio, hvor der kan findes oplysninger om det søgte indhold

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7)  "bruger af virksomhedens websted": enhver fysisk eller juridisk person, som gør brug af websteder, der tilbyder varer eller tjenesteydelser til forbrugere til formål relateret til dennes erhverv, forretning, håndværk eller profession

7)  "bruger af virksomhedens websted": enhver fysisk eller juridisk person, som gør brug af websteder eller andre forbundne midler, der tilbyder varer eller tjenesteydelser

Begrundelse

Websteder er stadig den primære adgangsportal, men applikationer og andre midler vil muligvis snart støde på de samme udfordringer. Derfor er det bedre at medtage dem nu. Den sidste del af definitionen blev fjernet, fordi typen af kunder eller brugerens hensigt er irrelevant for de rettigheder og forpligtelser, der fastsættes i denne tekst.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8)  "rangordning": den relative betydning af de varer eller tjenesteydelser, der tilbydes til erhvervsbrugere via onlineformidlingstjenester eller til websteder indekseret for brugerne af onlinesøgemaskiner, som præsenteret, organiseret eller meddelt de forbrugere af udbydere af onlineformidlingstjenester eller af udbydere af søgemaskiner, uanset de teknologiske midler, der anvendes til en sådan præsentation, organisation eller kommunikation

8)  "rangordning": den relative fremtrædende placering i søgeresultaterne af de varer eller tjenesteydelser, som erhvervsbrugere tilbyder til forbrugere via onlineformidlingstjenester eller til websteder, der er indekseret af onlinesøgemaskiner, sådan som de præsenteres, opstilles eller kommunikeres af henholdsvis udbydere af onlineformidlingstjenester eller af udbydere af onlinesøgemaskiner, uanset hvilke teknologiske midler der anvendes til en sådan præsentation, opstilling eller kommunikation

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10)  "vilkår og betingelser": alle de vilkår, betingelser, klausuler og andre oplysninger, uanset deres betegnelse eller form, som regulerer kontraktforholdet mellem udbyderen af onlineformidlingstjenester og deres erhvervsbrugere, og som fastsættes ensidigt af udbyderen af onlineformidlingstjenester.

10)  "vilkår og betingelser": de vilkår, betingelser og klausuler, som regulerer kontraktforholdet mellem udbyderen af onlineformidlingstjenester og deres erhvervsbrugere.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

10a)  "enheders styresystemer": software, som tillader smartphones, computere og andre enheder at køre applikationer og programmer.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Udbydere af onlineformidlingstjenester skal sikre, at deres vilkår og betingelser:

1.  Udbydere af onlineformidlingstjenester skal sikre, at deres vilkår og betingelser:

a)   er udarbejdet i et klart og utvetydigt sprog

a)   er rimelige og forholdsmæssige og udarbejdet i et klart og forståeligt sprog

b)   er let tilgængelige for erhvervsbrugere i alle faser af deres kommercielle forbindelser med udbyderen af onlineformidlingstjenester, herunder i fasen forud for aftaleindgåelse

b)   er let tilgængelige for erhvervsbrugere i alle faser af deres kommercielle forbindelser med udbyderen af onlineformidlingstjenester, herunder i fasen forud for aftaleindgåelse

c)  fastsætter objektive årsager til beslutninger om at suspendere eller ophæve deres onlineformidlingstjenester til erhvervsbrugere, helt eller delvist.

c)  fastsætter årsager, som er i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne, til beslutninger om at sanktionere, begrænse, suspendere eller ophæve deres onlineformidlingstjenester til erhvervsbrugere, helt eller delvist. I forbindelse med sådanne beslutninger skal udbydere af onlineformidling overholde de grundlæggende rettigheder, der er fastsat i EU's charter om grundlæggende rettigheder, og overholde proportionalitetsprincippet.

 

ca)  informerer erhvervsbrugere om de øvrige distributionskanaler og mulige affilierede programmer, hvor de vil tilbyde erhvervsbrugernes varer og tjenesteydelser. Erhvervsbrugere skal have ret til at anmode om, at de fjernes fra disse øvrige distributionskanaler.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Udbydere af onlineformidlingstjenester meddeler de berørte erhvervsbrugere enhver påtænkt ændring af deres vilkår og betingelser.

3.  Udbydere af onlineformidlingstjenester meddeler straks på et varigt medium de berørte erhvervsbrugere enhver påtænkt væsentlig ændring af deres vilkår og betingelser eller funktionaliteten, interoperabiliteten eller platformens væsentlige funktioner som f.eks. tilgængelighed, kontinuitet og sikkerhed, der påvirker brugeren på en ikke ubetydelig måde.

De påtænkte ændringer gennemføres ikke før udløbet af en frist, som er rimelig og i rimeligt forhold til arten og omfanget af de planlagte ændringer og deres konsekvenser for den pågældende erhvervsbruger. Denne periode skal være på mindst 15 dage fra den dato, hvor udbyderen af onlineformidlingstjenester meddeler de berørte erhvervsbrugere de planlagte ændringer.

De påtænkte ændringer gennemføres ikke før udløbet af en frist, som er rimelig og i rimeligt forhold til arten og omfanget af de planlagte ændringer og deres konsekvenser for den pågældende erhvervsbruger. Denne periode skal være på mindst 10 dage fra den dato, hvor udbyderen af onlineformidlingstjenester meddeler de berørte erhvervsbrugere om ændringerne.

Den pågældende bruger kan enten ved hjælp af en skriftlig erklæring eller en klar bekræftelse, give afkald på den frist, der er nævnt i andet afsnit.

Den pågældende bruger kan enten ved hjælp af en skriftlig erklæring, give afkald på den frist, der er nævnt i andet afsnit. Erhvervsbrugeren skal være berettiget til at ophæve deres aftale uden nogen form for omkostninger seneste 10 dage efter modtagelse af meddelelsen, hvis sådanne ændringer i væsentligt omfang er til skade for erhvervsbrugeren.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Ændringer af vilkår og betingelser foretaget af en udbyder af onlineformidlingstjenester i strid med bestemmelserne i stk. 3 er ugyldige.

4.  Ændringer af vilkår og betingelser foretaget af en udbyder af onlineformidlingstjenester i strid med bestemmelserne i stk. 3 er ugyldige, som fastsat af en kompetent retsinstans, i resten af den periode, som fristen dækker, uden at dette berører gyldigheden af de øvrige bestemmelser, som forbliver gyldige, såfremt de kan adskilles fra ikke-forenelige bestemmelser.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Stk. 3 finder ikke anvendelse, når en udbyder af onlineformidlingstjenester er underlagt en lovmæssig forpligtelse til at ændre sine vilkår og betingelser på en måde, som gør det umuligt at overholde den frist, der henvises til i stk. 3, andet afsnit.

5.  Fristen i stk. 3 finder ikke anvendelse,

 

a)  når en udbyder af onlineformidlingstjenester er underlagt en lovmæssig forpligtelse til at ændre sine vilkår og betingelser på en måde, som gør det umuligt at overholde den frist, der henvises til i stk. 3, andet afsnit.

 

b)  såfremt vilkårene og betingelserne er blevet ændret for at beskytte brugere af onlineformidlingstjenesters legitime interesser eller

 

c)  hvis en ændring af funktionalitet, interoperabilitet eller andre af platformens væsentlige funktioner er nødvendig for at beskytte brugernes og forbrugernes legitime interesser eller driften af onlineformidlingstjenesten som sådan.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Udbyderen af onlineformidlingstjenesten skal sikre, at erhvervsbrugeren bibeholder den fulde kontrol over sine varemærker. Erhvervsbrugerens mærker bør være genkendelige for forbrugeren i alle formidlingsprocessens faser.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 4

Artikel 4

Suspension og ophævelse

Begrænsning, suspension og ophævelse

1.  Hvis en udbyder af onlineformidlingstjenester beslutter at suspendere eller opsige alle eller en del af leveringen af de pågældende onlineformidlingstjenester til en given erhvervsbruger, modtager den pågældende erhvervsbruger uden forsinkelse en begrundelse for denne beslutning.

1.  Hvis en udbyder af onlineformidlingstjenester beslutter at sanktionere det formodede misbrug eller suspendere eller opsige eller på anden måde begrænse alle eller en del af leveringen af de pågældende onlineformidlingstjenester til en given erhvervsbruger, modtager den pågældende erhvervsbruger uden forsinkelse en detaljeret begrundelse for denne beslutning. En sådan beslutning skal være forholdsmæssig.

2.  Den begrundelse, der henvises til i stk. 1, indeholder en henvisning til de konkrete kendsgerninger eller omstændigheder, der førte til udbyderen af onlineformidlingstjenesternes beslutning, samt en henvisning til gældende saglig grund eller begrundelse for denne beslutning, der henvises til i artikel 3, stk. 1, litra c).

2.  Den begrundelse, der henvises til i stk. 1, indeholder en henvisning til de konkrete kendsgerninger eller omstændigheder, der førte til udbyderen af onlineformidlingstjenesternes beslutning, samt en henvisning til gældende saglig grund eller begrundelse for denne beslutning, der henvises til i artikel 3, stk. 1, litra ac). Hvis begrænsningen, suspensionen eller indstillingen skyldes en anmeldelse fra en tredjepart skal indholdet i den pågældende anmeldelse medtages i begrundelsen.

 

2a.  Udbydere af onlineformidlingstjenester eller udbydere af onlinesøgemaskiner må ikke suspendere, indstille eller på anden måde begrænse sine onlineformidlingstjenester til en given erhvervsbruger, som tilbyder tjenesteydelser, der konkurrerer med de tjenester, som udbyderen af onlineformidlingstjenester udbyder, medmindre dette af følgende grunde er nødvendigt:

 

a)  for at undgå at erhvervsbrugeren udgør en urimelig byrde for udbyderen af onlineformidlingstjenesten

 

b)  for at afhjælpe manglende overholdelse af gældende lovgivning fra erhvervsbrugerens side, eller for at udbyderen af onlineformidlingstjenesten kan overholde gældende lovgivning

 

c)  af hensyn til beskyttelsen af privatlivets fred eller af sikkerhedsmæssige årsager.

 

2b.  Begrænsningen, indstillingen eller suspensionen skal så vidt muligt være forholdsmæssig, og der skal gives meddelelse herom samt mulighed for at forklare eller afhjælpe den manglende overholdelse.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 5

Artikel 5

Rangorden

Rangorden

1.  Udbydere af onlineformidlingstjenester opgiver de vigtigste parametre for afgørelse af rangorden i deres vilkår og betingelser og årsagerne til den relative betydning af disse vigtigste parametre i forhold til andre parametre.

1.  Udbydere af onlineformidlingstjenester opgiver parametrene for afgørelse af rangorden i deres vilkår og betingelser og årsagerne til den relative betydning af disse parametre.

Hvis de vigtigste parametre omfatter muligheden for at påvirke rangordenen mod enhver direkte eller indirekte betaling af vederlag foretaget af erhvervsbrugere til udbyderen af onlineformidlingstjenester, inkluderer udbyderen af onlineformidlingstjenester også en beskrivelse af disse muligheder og et sådant vederlags betydning for rangordenen i deres vilkår og betingelser.

Hvis de vigtigste parametre omfatter muligheden for at påvirke rangordenen mod enhver direkte eller indirekte betaling af vederlag foretaget af erhvervsbrugere til udbyderen af onlineformidlingstjenester, inkluderer udbyderen af onlineformidlingstjenester også en beskrivelse af disse muligheder og et sådant vederlags betydning for rangordenen i deres vilkår og betingelser.

 

Når resultaterne vises, skal onlineformidlingstjenesten tæt på hver rangordning oplyse, om den er påvirket af, og i så fald i hvilket omfang, direkte eller indirekte betaling, et kontraktligt forhold eller direkte ejerforhold.

 

1a.  I de tilfælde hvor udbyderen af en onlineformidlingstjeneste har ændret rangordenen i et specifikt tilfælde eller på baggrund af en anmeldelse fra en tredjepart har fjernet en bestemt vare eller en bestemt tjenesteydelse, der udbydes af en erhvervsbruger, skal udbyderen uden unødigt ophold give erhvervsbrugeren en begrundelse for beslutningen. Begrundelsen skal indeholde en reference til de specifikke fakta og omstændigheder, der har ført til udbyderen af onlineformidlingstjenestens beslutning, samt indholdet af anmeldelsen.

2.  Udbydere af onlinesøgemaskiner opgiver de vigtigste parametre for afgørelse af rangordenen for erhvervsbrugere af virksomhedens websted ved at levere en let og offentligt tilgængelig beskrivelse af deres onlinesøgemaskiner på et klart og utvetydigt sprog. De sørger for at ajourføre denne beskrivelse.

2.  Udbydere af onlinesøgemaskiner opgiver parametrene for afgørelse af rangordenen for alle indekserede websteder og begrundelsen for disse parametres relative betydning ved at levere en let og offentligt tilgængelig beskrivelse af deres onlinesøgemaskiner på et klart og utvetydigt sprog. De skal holde denne beskrivelse ajourført med hensyn til væsentlige ændringer, som med rimelighed kan forventes at påvirke virksomhedernes brugere af webstedet på en ikke ubetydelig måde. Som undtagelse herfra i tilfælde, hvor offentliggørelse af alle parametre ville være i strid med retfærdig, rimelig og forholdsmæssig praksis, er det kun de vigtigste parametre, der skal beskrives i detaljer. Disse parametre, der afgør rangordningen, anvendes uden forskelsbehandling.

 

2a.  Hvis udbyderen af en onlinesøgemaskine har ændret rangordenen i et specifikt tilfælde eller fjernet et bestemt websted på baggrund af en anmeldelse fra en tredjepart, skal udbyderen give erhvervsbrugeren mulighed for at gennemse anmeldelsens indhold i en offentligt tilgængelig onlinedatabase. Udbyderen af en onlinesøgemaskine skal tilbyde erhvervsbrugeren en klage- og prøvelsesmekanisme til at korrigere fjernelser fra listen eller ændringer i rangordenen, der er foretaget på baggrund af en fejlagtig anmeldelse.

3.  De beskrivelser, der henvises til i stk. 1 og 2, skal være tilstrækkelige til at give erhvervsbrugere eller brugere af virksomhedens websted en passende forståelse af om, og i givet fald hvordan og i hvilket omfang, rangordensmekanismen tager højde for følgende:

3.  De beskrivelser, der henvises til i stk. 1 og 2, skal være tilstrækkelige til at give erhvervsbrugere eller brugere af virksomhedens websted en passende forståelse af om, og i givet fald hvordan og i hvilket omfang, rangordensmekanismen tager højde for følgende:

a)  egenskaber for de varer og tjenester, der tilbydes til forbrugerne gennem onlineformidlingstjenester eller onlinesøgemaskinen

a)  egenskaber for de varer og tjenester, der tilbydes til forbrugerne gennem onlineformidlingstjenester eller onlinesøgemaskinen

b)  relevansen af disse egenskaber for disse forbrugere;

b)  relevansen af disse egenskaber for disse forbrugere;

c)  hvad angår onlinesøgemaskiner, designegenskaber for webstedet, der anvendes af brugere af virksomhedens websted.

c)  hvad angår onlinesøgemaskiner, designegenskaber for det indekserede websted.

4.  Udbydere af onlineformidlingstjenester og udbydere af onlinesøgemaskiner er i forbindelse med overholdelsen af kravene i denne artikel ikke forpligtet til at røbe forretningshemmeligheder, jf. artikel 2, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/943.

4.  Denne artikel berører ikke direktiv (EU) 2016/943.

 

4a.  Udbydere af onlineformidlingstjenester og udbydere af onlinesøgemaskiner sikrer, at opfyldelsen af gennemsigtighedskravene i henhold til denne artikel ikke skader forbrugerne som følge af erhvervsbrugeres og brugere af virksomhedens websteds manipulation af rangordningen.

 

4b.  De i denne artikel omhandlede krav om gennemsigtighed skal ledsages af retningslinjer udstedt af Kommissionen vedrørende betingelserne for en onlineformidlingstjenestes overholdelse af denne artikel. Kommissionen sikrer overholdelsen af disse krav.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 6

Artikel 6

Forskelsbehandling

Forskelsbehandling

1.   Udbydere af onlineformidlingstjenester inkluderer en beskrivelse af enhver forskelsbehandling i deres vilkår og betingelser, som de udleverer eller kan udlevere i forbindelse med på den ene side produkter eller tjenesteydelser, der udbydes til forbrugerne via disse onlineformidlingstjenester, enten af selve tjenesteyderen eller enhver erhvervsbruger, som denne tjenesteyder kontrollerer, og på den anden side andre erhvervsbrugere.

1.  Udbydere af onlineformidlingstjenester inkluderer en beskrivelse af enhver forskelsbehandling i deres vilkår og betingelser, som de udleverer eller kan udlevere i forbindelse med på den ene side produkter eller tjenesteydelser, der udbydes til forbrugerne via disse onlineformidlingstjenester, enten af selve tjenesteyderen eller enhver erhvervsbruger, som denne tjenesteyder kontrollerer, og på den anden side andre erhvervsbrugere.

 

1a.  Udbydere af onlinesøgemaskiner skal til brugere af virksomhedswebsteder udfærdige en beskrivelse af enhver forskelsbehandling, som de giver eller kan give for så vidt angår på den ene side varer eller tjenester, der udbydes til forbrugerne via disse onlinesøgemaskiner enten af udbyderen selv eller af ethvert virksomhedswebsted, som denne udbyder kontrollerer, og på den anden side andre virksomhedswebsteder.

 

1b.  I forbindelse med på den ene side produkter eller tjenesteydelser, der udbydes til forbrugerne via disse onlineformidlingstjenester, enten af selve udbyderen eller af enhver erhvervsbruger, som denne udbyder kontrollerer, og på den anden side andre erhvervsbrugere, skal udbydere af onlineformidlingstjenester anvende forholdsmæssig, retfærdig og gennemsigtig praksisser.

2.  Den beskrivelse, der henvises til i stk. 1, omfatter som minimum, hvor det er relevant, enhver forskelsbehandling via specifikke foranstaltninger truffet af, udbyderen af onlineformidlingstjenester eller dennes adfærd i forbindelse med følgende:

2.  Den beskrivelse, der henvises til i stk. 1, og 2, omfatter som minimum, hvor det er relevant, enhver forskelsbehandling via specifikke foranstaltninger truffet af udbyderen af onlineformidlingstjenester eller udbyderen af en onlinesøgemaskine eller dennes adfærd i forbindelse med følgende:

a)  adgang, som udbyderen, eller en erhvervsbruger, som udbyderen har kontrol over, kan have til alle personoplysninger eller andre data, eller begge, som erhvervsbrugere eller forbrugere opgiver med henblik på anvendelse af den pågældende onlineformidlingstjeneste, eller som genereres gennem levering af disse tjenesteydelser

a)  adgang, som udbyderen, eller en erhvervsbruger, som udbyderen har kontrol over, kan have til alle personoplysninger eller andre data, eller begge, som erhvervsbrugere eller forbrugere opgiver med henblik på anvendelse af den pågældende onlineformidlingstjeneste, eller som genereres gennem levering af disse tjenesteydelser

b)  rangorden

b)  rangorden og standardindstillinger

c)  ethvert direkte eller indirekte vederlag for benyttelse af de pågældende onlineformidlingstjenester

c)  ethvert direkte eller indirekte vederlag for benyttelse af de pågældende onlineformidlingstjenester eller onlinesøgemaskinetjenester

d)  betingelserne for adgang til eller brug af tjenester, der er direkte forbundet med eller underlagt de pågældende onlineformidlingstjenester.

d)  adgang til eller betingelser for anvendelse af tjenester, der er direkte forbundet med eller supplerer de pågældende onlineformidlingstjenester eller onlinesøgemaskinetjenester.

 

2a.  Udbydere af onlineformidlingstjenester, der, direkte eller indirekte via virksomheder under deres kontrol, leverer varer eller tjenesteydelser til forbrugere, som konkurrerer med dem, der leveres af deres erhvervsbrugere, skal give forbrugerne mulighed for frit at vælge den vare eller tjenesteydelse, der skal benyttes som standard, når forbrugeren anvender onlineformidlingstjenesten.

 

2b.  Når resultaterne vises, skal onlineformidlingstjenesten tæt på hvert produkt eller hver tjenesteydelse, som har fået forskelsbehandling, på en letgenkendelig måde oplyse, om den er blevet påvirket af direkte eller indirekte betaling, et kontraktligt forhold eller direkte ejerforhold.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6a

 

Urimelig handelspraksis

 

1.  Udbyderen af en onlineformidlingstjeneste skal ikke gøre brug af urimelig handelspraksis. En praksis udgør en urimelig handelspraksis såfremt praksissen medfører situationer, der i væsentligt omfang er skadelig for konkurrenceevnen og forbrugernes valgmuligheder. I bedømmelsen af, hvorvidt en handelspraksis er urimelig, inddrages følgende faktorer:

 

a)  udbyderen af onlineformidlingstjenesters og erhvervsbrugerens markedsposition, og

 

b)  hvorvidt en betydelig ubalance i parternes forhandlingsevne medfører, at udbyderen af onlineformidlingstjenesternes vilkår og betingelser eller handelspraksis pålægger erhvervsbrugeren en urimelig byrde.

 

2.  Direktiv 2006/49/EF finder tilsvarende anvendelse.

 

3.  Bilag I indeholder en ikke-udtømmende fortegnelse over de handelspraksisser, der betragtes som værende urimelige i henhold til nærværende forordning. Dette bilag finder anvendelse i alle medlemsstater og skal regelmæssigt gennemgås af Kommissionens ekspertgruppe for EU's observationscenter for onlineplatformøkonomien. Denne ekspertgruppe kan fremsætte anbefalinger om andre former for handelspraksis, der bør betragtes som urimelige i henhold til nærværende forordning.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 7

Artikel 7

Adgang til oplysninger

Adgang til oplysninger

1.  Udbydere af onlineformidlingstjenester skal inkludere en beskrivelse af den tekniske og kontraktmæssige adgang eller manglen derpå i deres vilkår og betingelser, for erhvervsbrugeres adgang til personoplysninger eller andre data, eller begge, som erhvervsbrugere eller forbrugere opgiver til anvendelse af de pågældende onlineformidlingstjenester, eller som er genereres gennem levering af disse tjenester.

1.  Udbydere af onlineformidlingstjenester og onlinesøgemaskiner skal inkludere en beskrivelse af den tekniske og kontraktmæssige adgang eller manglen derpå i deres vilkår og betingelser, for erhvervsbrugeres adgang til personoplysninger eller andre data, eller begge, som erhvervsbrugere, brugere af virksomheders websteder eller forbrugere opgiver til anvendelse af de pågældende onlineformidlingstjenester eller onlinesøgemaskiner, eller som genereres gennem levering af disse tjenester.

2.  Gennem beskrivelsen der henvises til i stk. 1, skal udbydere af onlineformidlingstjenester på passende vis mindst informere erhvervsbrugere om følgende:

2.  Gennem beskrivelsen der henvises til i stk. 1, skal udbydere af onlineformidlingstjenester eller onlinesøgemaskiner på passende vis mindst informere offentligheden om følgende:

a)  Om udbyderen af onlineformidlingstjenester har adgang til personoplysninger eller andre data, eller begge, som erhvervsbrugere eller forbrugere leverer til brug af disse tjenesteydelser, eller som genereres gennem levering af tjenesterne, og i så fald, hvilke kategorier af sådanne data, og på hvilke betingelser;

a)  Om udbyderen af onlineformidlingstjenester eller onlinesøgemaskiner har adgang til personoplysninger eller andre data, eller begge, som erhvervsbrugere, brugere af virksomheders websteder eller forbrugere leverer til brug af disse tjenesteydelser, eller som genereres gennem levering af tjenesterne, og i så fald, hvilke kategorier af sådanne data, og på hvilke betingelser;

b)  Hvorvidt en erhvervsbruger har adgang til personoplysninger eller andre data, eller begge, som erhvervsbrugere opgiver i forbindelse med deres anvendelse af de pågældende onlineformidlingstjenester eller genereres gennem levering af disse tjenester til erhvervsbrugere og forbrugerne af de pågældende varer eller tjenesteydelser, og i så fald, hvilke kategorier af sådanne data, og på hvilke betingelser;

b)  Hvorvidt en erhvervsbruger har adgang til personoplysninger eller andre data, eller begge, som erhvervsbrugere opgiver i forbindelse med deres anvendelse af de pågældende onlineformidlingstjenester eller onlinesøgemaskiner eller genereres gennem levering af disse tjenester til erhvervsbrugere og forbrugerne af de pågældende varer eller tjenesteydelser, og i så fald, hvilke kategorier af sådanne data, og på hvilke betingelser;

c)  Hvorvidt, ud over kravene i (b), brugeren har adgang til personoplysninger eller andre data, eller begge, herunder i sammenfattet form, som leveres eller genereres gennem levering af onlineformidlingstjenester for alle erhvervsbrugere og forbrugere, og i så fald, hvilke kategorier af sådanne data, og på hvilke betingelser.

c)  Hvorvidt, ud over kravene i (b), brugeren har adgang til personoplysninger eller andre data, eller begge, herunder i sammenfattet form, som leveres eller genereres gennem levering af onlineformidlingstjenester eller onlinesøgemaskiner for alle erhvervsbrugere og forbrugere, og i så fald, hvilke kategorier af sådanne data, og på hvilke betingelser.

 

ca)  hvorvidt erhvervsbrugere i tilfælde af misligholdelse af kontraktlige forpligtelser, eller hvis udbyderen af onlineformidlingstjenester er skyld i et markedssvigt, har ret til at få adgang til og hente de pågældende data eller bestemte kategorier af data, som de har leveret til udbyderen.

 

2a.  Erhvervsbrugere sikrer, at de oplysninger om deres varer og tjenesteydelser – og navnlig alle oplysninger om prisen – som de opgiver til udbydere af onlineformidlingstjenester, er nøjagtige, og at disse oplysninger er tilstrækkelige til, at de kan overholde deres retlige forpligtelser, navnlig over for forbrugerne.

 

2b.  Udbydere af onlineformidlingstjenester skal give alle erhvervsbrugere adgang til anonymiserede forbrugerdata i et maskinlæsbart, almindeligt anvendt og standardiseret format, der genereres ved formidling af transaktioner mellem forbrugere og den pågældende erhvervsbruger. Denne forpligtelse berører ikke de forpligtelser, som onlineformidlingstjenesterne skal opfylde i henhold til de gældende bestemmelser om databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred.

 

2c.  Uden at dette berører relevant EU-lovgivning om beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred, skal udbydere af onlineformidlingstjenester give erhvervsbrugere adgang til alle de oplysninger, de er kommet i besiddelse af som følge af den pågældende erhvervsbrugers kommercielle aktivitet.

 

2d.  Uden at dette berører relevant EU-lovgivning om beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred, skal udbydere af onlinesøgemaskiner give brugere af virksomhedswebsteder adgang til alle de oplysninger, de er kommet i besiddelse af som følge af den pågældende bruger af virksomhedswebsteders kommercielle aktivitet.

 

2e.  De data, der omhandles i stk. 2c og 2d, skal leveres i et maskinlæsbart almindeligt anvendt og standardiseret format.

 

2f.  Udbydere af onlineformidlingstjenester skal efter anmodning fra en bruger af deres tjenester give adgang til de personlige og andre data, der genereres som en direkte eller indirekte følge af brugerens aktiviteter, for en tredjepart, som brugeren udpeger. Denne adgang skal gives på rimelige og ikke-diskriminerende vilkår.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 8

Artikel 8

Restriktioner for at tilbyde forskellige betingelser på andre måder

Restriktioner for at tilbyde forskellige betingelser på andre måder

1.  Når leveringen af deres tjenester og udbydere af onlineformidlingstjenester begrænser mulighederne for at erhvervsbrugere kan tilbyde de samme varer og tjenesteydelser til forbrugere under forskellige betingelser på andre måder end gennem disse tjenester, skal de anføre grunde til denne begrænsning i deres vilkår og betingelser og gøre disse grunde lettilgængelige for offentligheden. Disse grunde omfatter de vigtigste økonomiske, handelsmæssige eller juridiske betragtninger for disse begrænsninger.

1.  Udbydere af onlineformidlingstjenester må ikke begrænse mulighederne for, at erhvervsbrugere kan tilbyde de samme varer og tjenesteydelser til forbrugere under forskellige eller samme betingelser gennem andre onlineformidlingstjenester. Når leveringen af deres tjenester og udbydere af onlineformidlingstjenester begrænser mulighederne for at erhvervsbrugere kan tilbyde de samme varer og tjenesteydelser til forbrugere under forskellige betingelser på andre måder end gennem disse tjenester, skal de anføre grunde til denne begrænsning i deres vilkår og betingelser og gøre disse grunde lettilgængelige for offentligheden. Disse grunde omfatter de vigtigste økonomiske, handelsmæssige eller juridiske betragtninger for disse begrænsninger. Begrænsningerne skal stå i forhold til truslen, være midlertidige og udgøre en legitim interesse for udbyderen.

2.  Den forpligtelse, der er fastsat i stk. 1 berører ikke eventuelle forbud eller begrænsninger i forbindelse med indførelsen af sådanne begrænsninger, som følger af anvendelsen af andre EU-bestemmelser eller nationale bestemmelser, der er i overensstemmelse med EU-retten, og som udbydere af onlineformidlingstjenester er underlagt.

2.  Denne forordning berører ikke eventuelle forbud eller begrænsninger i forbindelse med indførelsen af sådanne begrænsninger, som følger af anvendelsen af andre EU-bestemmelser eller nationale bestemmelser, der er i overensstemmelse med EU-retten, og som udbydere af onlineformidlingstjenester er underlagt. Navnlig skal der foretages en nærmere gennemgang af risiciene i forbindelse med den i stk. 1 omhandlede praksis med at samordne priser blandt udbydere af onlineformidlingstjenester.

 

2a.  Den forpligtelse, der er fastsat i stk. 1, må ikke føre til hverken hel eller delvis begrænsning af intellektuelle ejendomsrettigheder, som indehaverne nyder godt af.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Det interne klagebehandlingssystem skal være baseret på principper om ligebehandling, og dets anvendelse må ikke medføre nogen skadelig behandling af erhvervsbrugeren.

Begrundelse

Eftersom enhver uenighed kan føre til sanktioner, er det ønskeligt, at der findes sikkerhedsforanstaltninger, der kan forhindre dette.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  Meddeler klageren resultatet af den interne klagebehandling, på en individualiseret måde og udarbejdet på et klart og utvetydigt sprog.

c)  Meddeler straks klageren resultatet af den interne klagebehandling, på en individualiseret måde med en passende begrundelse og udarbejdet på et klart og utvetydigt sprog, idet der angives en passende begrundelse.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Udbydere af onlineformidlingstjenester skal hvert år udarbejde og gøre oplysninger om funktion og effektivitet af deres interne system til behandling af klager let tilgængelige for offentligheden.

Udbydere af onlineformidlingstjenester skal hvert år fremlægge en rapport om brugen af deres interne system til behandling af klager, hvori de skitserer de vigtigste former for problemer, som virksomheder måtte opleve, når de bruger onlineformidlingstjenesten.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne information skal indeholde det samlede antal klager, genstanden for klagepunkter, perioden der er nødvendig for at behandle klagerne og træffe en afgørelse vedrørende klagerne.

Denne information skal indeholde det samlede antal klager, hovedtypen af klager og den gennemsnitlige tid, det tager at behandle klagerne.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Bestemmelserne i denne artikel finder ikke anvendelse for udbydere af onlineformidlingstjenester, der er små virksomheder som defineret i artikel 2(2) i bilaget til Kommissionens henstilling 2003/361/EC29.

5.  Bestemmelserne i denne artikel finder ikke anvendelse for udbydere af onlineformidlingstjenester, der er små virksomheder som defineret i artikel 2(2) i bilaget til Kommissionens henstilling 2003/361/EC29 i de første tre år med forretningsaktiviteter eller i opstartsfasen.

_________________

_________________

29 Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6.5.2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).

29 Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6.5.2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).

Begrundelse

En undtagelse er mere på sin plads, mens små virksomheder er i færd med at etablere sig. Derefter vil markedet og forbrugerne sandsynligvis alligevel forvente, at de overholder de større virksomheders standarder.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 10

Artikel 10

Mægling

Mægling

1.  Udbydere af onlineformidlingstjenester skal identificere en eller flere forligsmænd i deres vilkår og betingelser, som de er parate til at forpligte til at forsøge at opnå enighed med erhvervsbrugere om udenretslig bilæggelse af tvister mellem udbyderen og erhvervsbrugeren, der opstår i forbindelse med leveringen af onlineformidlingstjenester, herunder klager, der ikke kunne løses ved hjælp af det interne system til behandling af klager, som der henvises til i artikel 9.

1.  Udbydere af onlineformidlingstjenester skal bestræbe sig på at identificere en eller flere forligsmænd i deres vilkår og betingelser, som de er parate til at forpligte til at forsøge at opnå enighed med erhvervsbrugere om udenretslig bilæggelse af tvister mellem udbyderen og erhvervsbrugeren, der opstår i forbindelse med leveringen af onlineformidlingstjenester, og som ikke kunne løses ved hjælp af det interne system til behandling af klager, som der henvises til i artikel 9.

Udbydere af onlineformidlingstjenester kan kun udpege mæglere der udbyder deres tjenester fra et sted uden for Unionen, hvor det er sikret, at de pågældende erhvervsbrugere reelt ikke mister nogle juridiske garantier, der er fastsat i EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning som følge af mæglere, der leverer disse ydelser fra lande uden for EU.

Udbydere af onlineformidlingstjenester kan kun udpege mæglere der udbyder deres tjenester fra et sted uden for Unionen, hvor det er sikret, at de pågældende erhvervsbrugere reelt ikke mister nogle juridiske garantier, der er fastsat i EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning som følge af mæglere, der leverer disse ydelser fra lande uden for EU.

2.  Mæglere, der henvises til i stk. 1, skal opfylde følgende krav:

2.  Mæglere, der henvises til i stk. 1, skal opfylde følgende krav:

a) De er upartiske og uavhengige;

a) De er upartiske og uafhængige;

b) Deres tjenester er overkommelige i pris for en gennemsnitlig erhvervsbruger af de pågældende onlineformidlingstjenester;

b) Deres tjenester er overkommelige i pris for en gennemsnitlig erhvervsbruger af de pågældende onlineformidlingstjenester;

c) De er i stand til at levere deres tjenesteydelser på i overensstemmelse med vilkår og betingelser, der regulerer kontraktforholdet mellem udbyderen af onlineformidlingstjenester og den pågældende erhvervsbruger;

c) De er i stand til at levere deres tjenesteydelser på i overensstemmelse med vilkår og betingelser, der regulerer kontraktforholdet mellem udbyderen af onlineformidlingstjenester og den pågældende erhvervsbruger;

d) De er let tilgængelige, enten fysisk på etableringssted eller på erhvervsbrugerens bopæl eller ved fjernadgang, der anvender kommunikationsteknologier;

d) De er let tilgængelige, enten fysisk på etableringssted eller på erhvervsbrugerens bopæl eller ved fjernadgang, der anvender kommunikationsteknologier;

e) De er i stand til at levere deres tjenesteydelser uden unødig forsinkelse;

e) De er i stand til at levere deres tjenesteydelser uden unødig forsinkelse;

f) De har en tilstrækkelig forståelse af almindelige kommercielle forbindelser mellem virksomheder, hvilket giver dem mulighed for at bidrage effektivt til at forsøge at bilægge tvisterne.

f) De har en tilstrækkelig forståelse af almindelige kommercielle forbindelser mellem virksomheder, hvilket giver dem mulighed for at bidrage effektivt til at forsøge at bilægge tvisterne.

3.  Udbydere af onlineformidlingstjenester skal engagere sig i god tro i et forsøg på at opnå enighed gennem mægling af mæglere, som de identificerede i overensstemmelse med stk. 1, med henblik på at nå frem til en aftale om bilæggelse af tvisten.

3.  De parter, der er involveret i mæglingen, skal i god tro i alle forsøg bestræbe sig på at nå frem til en aftale gennem frivillig mægling ved en hvilken som helst af de mæglere, som de har udpeget i overensstemmelse med stk. 1, med henblik på at nå frem til en aftale om bilæggelse af tvisten inden for en frist på højst 25 dage fra påbegyndelsen af mæglingen, medmindre opfyldelsen af denne frist vil udgøre en urimelig byrde i betragtning af tvistens kompleksitet. I så fald skal en aftale nås inden for en frist på højst 90 dage.

4.  Udbydere af onlineformidlingstjenester skal bære en rimelig andel af de samlede produktionsomkostninger for mægling i hvert enkelt tilfælde. En rimelig andel af de samlede omkostninger, skal fastsættes på grundlag af et forslag fra mægleren, idet der tages hensyn til alle relevante elementer i den foreliggende sag, navnlig i de relative fordele ved de påstande fra parterne i tvisten, parternes adfærd samt størrelse og finansiel styrke hos parterne i forhold til hinanden. Men leverandører af onlineformidlingstjenester skal i alle tilfælde afholde mindst halvdelen af de samlede omkostninger.

4.  Udbydere af onlineformidlingstjenester og erhvervsbrugere skal bære en rimelig andel af de samlede produktionsomkostninger for mægling i hvert enkelt tilfælde. En rimelig andel af de samlede omkostninger, skal fastsættes på grundlag af et forslag fra mægleren, idet der tages hensyn til alle relevante elementer i den foreliggende sag, navnlig i de relative fordele ved de påstande fra parterne i tvisten, parternes adfærd samt størrelse og finansiel styrke hos parterne i forhold til hinanden. Hvis mægleren dog finder, at en virksomhedsbruger handler i ond tro eller har til hensigt at misbruge mæglingsprocessen, kan han/hun beslutte, at forretningsbrugeren skal afholde mere end halvdelen af de samlede omkostninger.

5.  Ethvert forsøg på at nå til enighed gennem mægling om bilæggelse af en tvist i henhold til denne artikel berører ikke rettigheder for de pågældende udbydere af onlineformidlingstjenester og erhvervsbrugere til at indlede en retssag på et hvilket som helst tidspunkt under eller efter mæglingsprocessen.

5.  Ethvert forsøg på at nå til enighed gennem mægling om bilæggelse af en tvist i henhold til denne artikel berører ikke rettigheder for de pågældende udbydere af onlineformidlingstjenester og erhvervsbrugere til at indlede en retssag på et hvilket som helst tidspunkt før, under eller efter mæglingsprocessen. Indledning af en retssag er ikke betinget af, at der indledes en mæglingsproces.

 

5a.  Udbydere af onlineformidlingstjenester skal hvert år udarbejde oplysninger om funktion og effektivitet af deres system til behandling af klager og gøre dem let tilgængelige for offentligheden. Disse oplysninger skal indeholde det samlede antal klager, genstanden for klagerne, perioden der er nødvendig for at behandle klagerne, og de afgørelser, der er truffet på klagerne.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 12

Artikel 12

Retslige procedurer på grundlag af repræsentative organisationer eller foreninger og offentlige organer

Retslige procedurer på grundlag af repræsentative organisationer eller foreninger og offentlige organer

1.  Organisationer og foreninger, som har en legitim interesse i at repræsentere erhvervsbrugere eller brugere af virksomhedens websted, samt offentlige organer, der er etableret i medlemsstaterne, har ret til at indbringe en sag for de nationale domstole i Unionen, i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige bestemmelser i den medlemsstat, hvor sagen er anlagt, til at standse eller forbyde enhver manglende overholdelse af udbydere af onlineformidlingstjenester eller af udbydere af onlinesøgemaskiner af de relevante krav, der er fastsat i denne forordning.

1.  Med forbehold af artikel 80 i forordning (EU) 2016/679 og efter at alle de andre muligheder for at bilægge en tvist mellem en platform og en erhvervsbruger i henhold til artikel 9 og artikel 10 i denne forordning er udtømte, har organisationer og foreninger, som har en ægte langsigtet og legitim interesse i at repræsentere erhvervsbrugere eller brugere af virksomhedens websted, og som er godkendt og under tilsyn af relevante offentlige organer i medlemsstaterne samt offentlige organer, der er etableret i medlemsstaterne, ret til at indbringe en sag for de nationale domstole i Unionen, i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige bestemmelser i den medlemsstat, hvor sagen er anlagt, til at standse eller forbyde enhver manglende overholdelse af udbydere af onlineformidlingstjenester eller af udbydere af onlinesøgemaskiner af de krav til oplysninger, ikkeforskelsbehandling og adgang til data, der er fastsat i denne forordning.

2.  Organisationer eller foreninger skal kun have den ret, der henvises til i stk. 1, hvis de på tidspunktet for anlæggelsen af søgsmålet opfylder alle følgende krav:

2.  Organisationer eller foreninger skal kun have den ret, der henvises til i stk. 1, hvis de på tidspunktet for anlæggelsen af søgsmålet, og så længe søgsmålet står på, fortsat opfylder alle følgende krav:

a)  De er retmæssigt oprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning;

a)  De er retmæssigt oprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning og har en gældende godkendt enhedslicens udstedt af det relevante offentlige organ i den pågældende medlemsstat;

b)  De forfølger mål, der er i den offentlige interesse for gruppen af erhvervsbrugere eller brugere af virksomhedens websted de repræsenterer;

b)  De forfølger mål, der er offentliggjort i deres vedtægter eller et andet relevant ledelsesdokument, og som er i den offentlige interesse for gruppen af et flertal af erhvervsbrugere eller brugere af virksomhedens websted, de repræsenterer, og denne gruppe skal bestå af mindst 10 uafhængige erhvervsbrugere eller brugere af virksomhedens websted;

c)  De er af almennyttig karakter.

c)  De er af almennyttig karakter og gennemsigtige i forbindelse med kilde til finansiering af anlæggelse og fortsættelse af søgsmålet, og kan påvise, at de har tilstrækkelige finansielle ressourcer til at repræsentere deres virksomheds eller brugere af virksomhedens websteds interesser på bedste vis og til at dække eventuelle negative omkostninger, hvis søgsmålet slår fejl;

 

ca)  de har en forvaltningsstruktur, der giver mulighed for uafhængighed af tredjeparter, og en intern procedure for at forhindre en interessekonflikt, hvis der er modtaget midler fra tredjeparter;

 

cb)  de offentliggør oplysninger om deres finansieringskilder;

 

cc)  de har tilstrækkelige økonomiske og menneskelige ressourcer og den fornødne juridisk ekspertise til at repræsentere deres forretningsmæssige interesser og interesserne hos erhvervsbrugere og andre brugere af deres websted;

I medlemsstater, hvor sådanne offentlige organer er blevet oprettet, skal disse offentlige organer have rettigheden der henvises til i stk. 1, når de har til opgave at forsvare de kollektive interesser for erhvervsbrugere eller brugere af virksomhedens websted eller med at sikre overholdelse af kravene i denne forordning i overensstemmelse med den nationale ret i den pågældende medlemsstat.

I medlemsstater, hvor sådanne offentlige organer er blevet oprettet, skal disse offentlige organer have rettigheden, der henvises til i stk. 1, og bemyndigelsen til at udstede den påkrævede licens til en organisation eller forening, når de har til opgave at forsvare de kollektive interesser for erhvervsbrugere eller brugere af virksomhedens websted eller med at sikre overholdelse af kravene i denne forordning i overensstemmelse med den nationale ret i den pågældende medlemsstat.

 

Medlemsstaterne sikrer, at repræsentative organisationer eller sammenslutninger offentliggør årlige aktivitetsrapporter. Disse rapporter skal som minimum indeholde følgende oplysninger om både nationale og grænseoverskridende sager til varetagelse af forbrugerinteresser:

 

a)  antallet af anlagte søgsmål og de hyppigst fremsatte former for klager

 

b)  antallet (sats eller procentdel) af retsafgørelser, hvor erhvervsbrugere eller brugere af virksomhedens websted har fået medhold

 

c)  antallet (sats eller procentdel) af sager til varetagelse af forbrugerinteresser, der blev indstillet, og, hvis de kendes, årsagerne hertil

 

d)  den gennemsnitlige tid, det har taget at afslutte en sag til varetagelse af interesser.

 

Hvis et offentligt organ i en medlemsstat udsteder en betinget enhedslicens til en organisation eller forening, er det pågældende offentlige organ ansvarligt for regelmæssigt at føre tilsyn med den pågældende organisation eller forenings status og adfærd for at sikre, at den opfylder kravene i denne artikel. Det offentlige organ i medlemsstaten tilbagekalder øjeblikkeligt den betingede enhedslicens fra organisationer eller foreninger, hvis det fastslås, at de ikke opfylder kravene i denne artikel.

 

En organisations eller forenings opfyldelse af de i dette stykke omhandlede kriterier berører ikke den ret, som en retsinstans eller en forvaltningsmyndighed har til at undersøge, om formålet med den godkendte organisation eller forening berettiger, at den handler i forbindelse med en konkret sag, jf. stk. 1.

 

2a.  Den i stk. 1 omhandlede ret berører ikke de rettigheder, der er omhandlet i direktiv XXXX/XX/EU (henvisning til direktivet om adgang til indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser og om ophævelse af direktiv 2009/22/EF (COM(2018)0184)).

3.  Den i stk. 1 omhandlede ret berører ikke rettigheder til erhvervsbrugere og brugere af virksomhedens websted til individuelt at anlægge sag ved de kompetente nationale domstole i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige bestemmelser i den medlemsstat, hvor sagen er anlagt, til at afhjælpe eventuelle manglende overholdelse af udbydere af onlineformidlingstjenester af de relevante krav, der er fastsat i denne forordning.

3.  Den i stk. 1 omhandlede ret berører ikke rettigheder til erhvervsbrugere og brugere af virksomhedens websted til individuelt at anlægge sag ved de kompetente nationale domstole i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige bestemmelser i den medlemsstat, hvor sagen er anlagt, til at afhjælpe eventuelle manglende overholdelse af udbydere af onlineformidlingstjenester af de relevante krav, der er fastsat i denne forordning.

 

3a.  Medlemsstaterne kan forbyde, at private tredjepartsbidragsydere modtager nogen direkte eller indirekte økonomisk fordel gennem procesproceduren eller afgørelsen.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen tilskynder til udarbejdelse af adfærdskodekser, som udbyderne af onlineformidlingstjenester og af organisationer og foreninger, som repræsenterer dem, skal bidrage til en korrekt anvendelse af denne forordning under hensyntagen til de forskellige sektorers særlige forhold, hvor onlineformidlingstjenester leveres, samt de specifikke karakteristika for mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder.

1.  Kommissionen tilskynder til udarbejdelse af adfærdskodekser, som udbyderne af onlineformidlingstjenester og af organisationer og foreninger, som repræsenterer dem, samt erhvervsbrugere og organisationer og sammenslutninger, der repræsenterer dem, og som skal bidrage til en korrekt anvendelse af denne forordning under hensyntagen til de forskellige sektorers særlige forhold, hvor onlineformidlingstjenester leveres, samt de specifikke karakteristika for mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder. Navnlig skal der i disse adfærdskodekser tages hånd om interoperabilitet og hindringer for skift og dataportabilitet.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 13a

 

Kompetente myndigheder og håndhævelse

 

1.  Hver medlemsstat udpeger en kompetent myndighed på nationalt plan, som har ansvaret for at føre tilsyn med og gennemtvinge overholdelse af denne forordning, og som har følgende beføjelser til:

 

a)  at indlede og gennemføre undersøgelser på eget initiativ eller på grundlag af en klage

 

b)  at pålægge onlineformidlere og udbydere af onlinesøgemaskiner at fremlægge alle de oplysninger, der er nødvendige for at foretage undersøgelser

 

c)  at træffe en beslutning, hvori den konstaterer en overtrædelse af de forbud, der er fastsat i denne forordning, og kræve, at udbyderen af onlineformidlingstjenester eller udbyderen af onlinesøgemaskiner bringer overtrædelsen til ophør

 

d)  at pålægge udbyderen en bøde. Bøden skal være virkningsfuld, stå i forhold til overtrædelsens art, varighed og grovhed og have afskrækkende virkning og

 

e)  at offentliggøre sine beslutninger og rapportere om sine aktiviteter i henhold til denne forordning.

 

2.  En erhvervsbruger, en bruger af virksomhedens websted eller en organisation eller forening, som opfylder de første tre krav i artikel 12, stk. 2, kan indgive en klage til den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat. Hvis klageren anmoder om det, skal den kompetente myndighed sikre fortrolig behandling af klagerens identitet og eventuelle andre oplysninger, hvis offentliggørelse efter klagerens mening vil skade dennes interesser. Klageren skal angive, hvilke oplysninger der skal behandles fortroligt, i en eventuel anmodning om fortrolighed.

 

3.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder samarbejder effektivt med hinanden og yder hinanden gensidig bistand i forbindelse med undersøgelser, der har en grænseoverskridende dimension.

 

4.  Kompetente myndigheder og nationale konkurrencemyndigheder, hvis disse ikke er sammenfaldende, giver hinanden de oplysninger, der er nødvendige for at anvende bestemmelserne i denne forordning. Hvad angår de udvekslede oplysninger, skal den modtagende myndighed sikre den samme grad af fortrolighed som den afgivende myndighed.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 13 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 13b

 

Lovvalg og kompetence

 

I kontrakter, der indgås af erhvervsbrugere, som har deres sædvanlige opholdssted i en medlemsstat, eller i henhold til hvilke kontrakten skal opfyldes i en eller flere medlemsstater, gælder følgende:

 

a)  den beskyttelse, som denne forordning yder erhvervsbrugere, finder anvendelse uanset den lovgivning, der gælder for andre aspekter ved kontrakten efter parternes valg eller på anden måde og

 

b)  medmindre kontrakten omfatter bestemmelserne i denne forordning, er valget af en kompetent domstol kun gyldigt, hvis der vælges en domstol i

 

i)  den medlemsstat, hvor erhvervsbrugeren har sit sædvanlige opholdssted, eller

 

ii)  en medlemsstat, hvor kontrakten skal opfyldes.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 13 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 13c

 

Oplysninger, der kræves af udbydere af onlineformidlingstjenester

 

1.  Medlemsstaterne sikrer, at udbydere af onlineformidlingstjenester giver alle de oplysninger, der er nødvendige, for at de kompetente myndigheder kan overvåge og håndhæve overholdelsen af bestemmelserne i denne forordning, bistå Kommissionen med at udarbejde retningslinjer som fastsat i artikel 6 og støtte observationscentrets rolle i udførelsen af dets opgaver, jf. artikel 2 i Kommissionens afgørelse af 26. april 2018 om oprettelse af en ekspertgruppe for observationscentret for onlineplatformøkonomien.

 

2.  Disse oplysningskrav omfatter:

 

a)  de vigtigste parametre for, hvordan de tilbud, som forbrugeren præsenteres for som følge af dennes søgning, og deres relative betydning rangordnes

 

b)  hvorvidt den tredjepart, der tilbyder varerne, tjenesteydelserne eller det digitale indhold, er en erhvervsdrivende eller ej, på grundlag af den pågældende tredjeparts erklæring til udbyderen af onlineformidlingstjenester

 

c)  hvorvidt forbrugerrettigheder hidrørende fra Unionens forbrugerlovgivning gælder for den aftale, der indgås, eller ej

 

d)  hvis aftalen indgås med en erhvervsdrivende, hvilken erhvervsdrivende der er ansvarlig for at sikre forbrugerrettigheder hidrørende fra Unionens forbrugerlovgivning i forbindelse med aftalen. Dette krav berører ikke det ansvar, som udbydere af onlineformidlingstjenester måtte have eller måtte påtage sig med hensyn til specifikke elementer i aftalen og

 

e)  hvorvidt og hvordan algoritmer og automatisk beslutningstagning blev anvendt til at præsentere tilbud eller fastsætte priser, herunder personaliserede prisfastsættelsesteknikker. Medlemsstaterne kan opretholde eller indføre yderligere oplysningskrav og regler om erstatningskrav for aftaler indgået om onlinemarkedspladser i deres nationale lovgivning.

 

3.  Virksomhederne afgiver oplysningerne, så snart de anmodes herom, under overholdelse af de fastsatte frister og i den krævede detaljeringsgrad. De oplysninger, der anmodes om, skal stå i et rimeligt forhold til, hvad opgaven kræver. Den kompetente myndighed begrunder sin anmodning om oplysninger.

 

4.  Oplysninger, der af en kompetent myndighed betragtes som fortrolige i henhold til EU-regler og nationale regler om forretningshemmeligheder eller beskyttelse af personoplysninger, behandles som fortrolige af de berørte kompetente myndigheder.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 13 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 13d

 

Regler om erstatningsansvar

 

Onlineformidlingstjenesten og ikke erhvervsbrugeren bør holdes ansvarlig for vildledende oplysninger, som erhvervsbrugeren har givet til onlineformidlingstjenesten, hvis erhvervsbrugeren har underrettet onlineformidlingstjenesten om oplysningernes vildledende art. Onlineformidlingstjenesten bør desuden holdes ansvarlig, hvis den selv har fremsat vildledende udsagn om erhvervsbrugeren eller de produkter og/eller tjenesteydelser, som erhvervsbrugeren tilbyder.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 og 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest den [dato: tre år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] og derefter hvert tredje år foretager Kommissionen en evaluering af denne forordning og aflægger rapport til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

1.  Senest den [dato: to år efter ikrafttrædelsesdatoen] og derefter hvert andet år foretager Kommissionen en evaluering af denne forordning og aflægger rapport til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Hvor det er relevant, forelægger Kommissionen et lovgivningsmæssigt forslag om ændring af denne forordning, navnlig for at sikre, at målene i stk. 2 opfyldes.

2.  Den første evaluering af denne forordning gennemføres, navnlig med henblik på at vurdere overholdelsen og indvirkningen på onlineplatformøkonomien i de forpligtelser, der er fastsat i artiklerne 5, 6, 7 og 8, og om supplerende regler, herunder om håndhævelse af kontrakter, kan være nødvendige for at sikre et retfærdigt, forudsigeligt, holdbart og sikkert onlineerhvervsklima på det indre marked.

2.  Revisionen i 2 skal mindst omfatte vurderingen af:

 

a) denne forordnings effektivitet, herunder tærsklerne i artikel 1, stk. 4-6

 

b) effektiviteten af eventuelt fastlagte adfærdskodekser med henblik på at forbedre retfærdigheden og gennemsigtigheden

 

c) behovet for en mere effektiv håndtering af potentielt skadelige praksisser i handelstransaktioner mellem onlinesøgemaskiner og deres erhvervsbrugere, navnlig med hensyn til de emner, der er identificeret i artikel 2, litra b), i Kommissionens afgørelse C(2018)2393 om oprettelse af ekspertgruppen for observatoriet om onlineplatformsøkonomien

 

d) mulige virkninger af disse potentielt skadelige praksisser for forbrugerne

 

e) behovet for at medtage styresystemer under anvendelsesområdet for denne forordning

 

f). behovet for at ajourføre listen over urimelig handelspraksis.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den anvendes fra [dato: seks måneder efter dagen for dens offentliggørelse].

2.  Den anvendes fra [dato: 12 måneder efter dagen for dens offentliggørelse].

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Bilag I (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Bilag I

 

Urimelig handelspraksis

 

Vilkår og betingelser betragtes som urimelig handelspraksis som omhandlet i nærværende forordning, hvis de

 

  pålægger erhvervsbrugeren at bruge udbydere af onlineformidlingstjenesters hjælpetjenester, herunder betalingstjenester, uden mulighed for at anvende alternative metoder under omstændigheder, hvor dette indebærer en væsentlig ulempe for erhvervsbrugeren

 

  bebyrder erhvervsbrugeren med en ensidig ansvarsklausul, som medfører en urimelig risikooverførsel

 

  pålægger aftaleklausuler med tilbagevirkende kraft, som kan skade erhvervsbrugeren

 

  bibeholder den retlige beføjelse til at bruge erhvervsbrugeres fortrolige oplysninger efter udløbet af aftalen mellem udbyderen af onlineformidlingstjenesten og erhvervsbrugeren.

 

  pålægger erhvervsbrugeren at acceptere eneretsklausuler med hensyn til valg af lovgivning, som ligger uden for Unionens jurisdiktion

 

  udelukker erhvervsbrugeren fra også at bruge en konkurrerende onlineformidlingstjeneste.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester

Referencer

COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

28.5.2018

Associerede udvalg - dato for meddelelse på plenarmødet

13.9.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Francis Zammit Dimech

9.7.2018

Behandling i udvalg

24.9.2018

11.10.2018

 

 

Dato for vedtagelse

20.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

24

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

P8_TA(2017)0272.


UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (23.11.2018)

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for erhvervsbrugere af onlineformidlingstjenester

(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

Ordfører for udtalelse: Anna Záborská

KORT BEGRUNDELSE

Onlineformidlingstjenester og onlinesøgemaskiner spiller en afgørende rolle med hensyn til at muliggøre og fremme digital handel. For at øge erhvervsbrugernes og forbrugernes tillid og tilskynde dem til at deltage i de kæmpemæssige digitale økosystemer, der skabes af onlineplatforme, er det nødvendigt at fastsætte minimumsstandarder for deres tjenester.

Den af Kommissionen foreslåede forordning er et første forsøg på at kortlægge et nyt område. Den fremmer et velafvejet regelsæt for onlineformidlingstjenester og onlinesøgemaskiner i forholdet til erhvervsbrugere, som er baseret på retfærdighed og gennemsigtighed og forholder sig til de vigtigste bekymringer hos alle interessenter, samtidig med at den beskytter friheden til at oprette og drive egen virksomhed og giver tilstrækkelig plads til innovation.

Ordføreren mener dog i denne forbindelse, at en mere ambitiøs tilgang kunne give bedre resultater.

Ordføreren foreslår, at rimelighedsprincippet styrkes. Erhvervsbrugere bør have ret til adgang til data, der stammer fra gensidige transaktioner. Samtidig bør det ikke være tilladt med begrænsninger, som nogle onlineformidlingstjenester pålægger erhvervsbrugere for at tilbyde forskellige betingelser på andre måder.

På den anden side bør det tillades platforme at handle hurtigt, når de udsættes for misbrug eller svig. Deres evne til at håndtere klager bør ikke hæmmes af tunge administrative krav. Endelig kan mægling, som fremmes af dette lovgivningsmæssige forslag, kun fungere, hvis omkostningerne fordeles ligeligt mellem de to deltagende parter.

Ordføreren ønsker også at styrke princippet om gennemsigtighed i forbindelse med forskelsbehandling, herunder ved at præcisere kravene for de vigtigste rangordningsparametre.

Et ambitiøst forslag bør også på konsekvent vis anvende de samme regler på onlineplatforme og søgemaskiner, når de opfører sig på samme måde.

Ordføreren mener, at den første revision af denne forordning bør afspejle den digitale økonomis høje udviklingstempo og være afsluttet to år efter ikrafttrædelsesdatoen.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Onlineformidlingstjenester kan være afgørende for den kommercielle succes for virksomheder, som anvender sådanne tjenester til forbrugerne. Den voksende formidling af transaktioner gennem onlineformidlingstjenester, som blev understøttet af kraftige datadrevne indirekte netværkseffekter, fører til en øget afhængighed af sådanne virksomheder, herunder mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder, af disse tjenesteydelser, for at kunne nå ud til forbrugerne. Pga. den stigende afhængighed, har udbydere af disse tjenesteydelser ofte en bedre forhandlingsposition, der gør dem i stand til effektivt at handle ensidigt på en måde, der kan være urimelig, og som kan være til skade for deres erhvervsbrugeres legitime interesser og indirekte også for forbrugere i Unionen.

(2)  Onlineformidlingstjenester kan være afgørende for den kommercielle succes for virksomheder, som anvender sådanne tjenester til at nå ud til forbrugerne. Denne værdifulde rolle skal varetages på en gennemsigtig og pålidelig måde i henhold til klare regler, som er fastlagt på forhånd for alle aktører, og under den forudsætning at der skabes lige konkurrencevilkår for alle dem, der er involveret i disse operationer. Den voksende formidling af transaktioner gennem onlineformidlingstjenester, som understøttes af kraftige datadrevne indirekte netværkseffekter, fører til, at sådanne erhvervsbrugere, herunder selvstændigt erhvervsdrivende, mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder, bliver stadig mere afhængige af disse tjenesteydelser for at kunne nå ud til forbrugerne. Pga. den stigende afhængighed, som også kan påvirke store virksomheder ud over selvstændigt erhvervsdrivende, mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder, har udbyderne af disse tjenesteydelser ofte en bedre forhandlingsposition, der gør dem i stand til reelt at handle ensidigt på en måde, der kan være urimelig, og som kan være til skade for deres erhvervsbrugeres legitime interesser og indirekte også for forbrugere i Unionen.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Onlineformidlingstjenester og onlinesøgemaskiner, samt kommercielle transaktioner lettes ved disse tjenesteydelser, der har en iboende grænseoverskridende potentiale og er af stor betydning for den korrekte funktion af Unionens indre marked for nutidens økonomi. De urimelige og skadelige handelspraksis for visse udbydere af disse tjenester for erhvervsbrugere og brugere af virksomhedens websted, hæmmer den fulde udnyttelse af dette potentiale og har en negativ indvirkning på det indre markeds funktion. Yderligere hæmmes den fulde realisering af dette potentiale, og det indre markeds funktion påvirkes negativt af uensartede love i visse medlemsstater med forskellig grad af effektivitet med henblik på at regulere disse tjenester, mens andre medlemsstater overvejer at vedtage sådanne love.

(5)  Onlineformidlingstjenester og onlinesøgemaskiner samt transaktioner, der lettes af disse tjenester, har et iboende grænseoverskridende potentiale og er i nutidens økonomi af særlig betydning for det indre markeds funktion i Unionen. Den potentielt urimelige og skadelige handelspraksis, som visse udbydere af disse tjenester udøver over for erhvervsbrugere og virksomhedswebstedsbrugere, hæmmer den fulde udnyttelse af dette potentiale og har en negativ indvirkning på det indre markeds funktion. Et andet forhold, der også hæmmer den fulde udnyttelse af dette potentiale og har en negativ indvirkning på det indre markeds funktion, er, at visse medlemsstater har forskellig lovgivning, som med varierende effektivitet regulerer disse tjenester, mens andre medlemsstater overvejer at vedtage sådanne love.

Begrundelse

Alle transaktioner har principielt denne karakter og vigtighed. En bredere forståelse af transaktioner, der lettes af onlineformidlingstjenester eller onlinesøgemaskiner, fører til en bedre forståelse af kompleksiteten af de aktuelle spørgsmål.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  EU-lovgivningen bør følge konceptet "så lidt som muligt og så meget som nødvendigt", hvilket betyder, at det er nødvendigt med regler, der passer til den digitale tidsalder, og som er åbne og teknologineutrale nok til at passe til en fremtidig udvikling. Kommissionens initiativ til at analysere platformenes rolle i den digitale økonomi sikrer en omfattende og ensartet tilgang til rammen for hele det digitale marked, mens en universalløsning kan have en dæmpende virkning på innovation og stille europæiske virksomheder konkurrencemæssigt dårligere i den globale økonomi.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Et ensartet og målrettet sæt bindende regler, der bør oprettes på EU-plan bør sikre et retfærdigt, forudsigeligt, holdbart og sikkert onlineerhvervsklima på det indre marked, især ved at sikre, at brugerne af onlineformidlingstjenester får passende gennemsigtighed samt effektive klagemuligheder i hele Unionen. Disse regler bør også indeholde bestemmelser om passende gennemsigtighed, hvad angår brugere af virksomhedens websted i søgeresultaterne, der genereres af onlinesøgemaskiner. Samtidig bør disse regler, f.eks. for at sikre det væsentlige innovationspotentiale i den bredere onlineplatformøkonomi.

(6)  Et ensartet og målrettet sæt ufravigelige regler bør derfor fastlægges på EU-plan for at sikre et rimeligt forudsigeligt, holdbart og sikkert onlineerhvervsklima. De bør fremme rimelig og forholdsmæssig adfærd i erhvervslivet ved at sikre, at erhvervsbrugere af onlineformidlingstjenester får passende gennemsigtighed samt effektive klagemuligheder i hele Unionen. Disse regler bør også indeholde bestemmelser om gennemsigtighed hvad angår rangordning af virksomhedswebstedsbrugere, navnlig i de søgeresultater, der genereres af onlinesøgemaskiner, herunder stemmestyrede assistenter. Samtidig bør disse regler være udformet med henblik på at sikre det væsentlige innovationspotentiale i den bredere onlineplatformsøkonomi og muliggøre sund konkurrence. Kommissionen bør i overensstemmelse med udviklingen i sektoren undersøge, om bestemmelserne om gennemsigtighed og rimelighed i denne forordning bør styrkes enten gennem sektorspecifik lovgivning eller en revision af denne forordning.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Da onlineformidlingstjenester og onlinesøgemaskiner typisk har en global dimension, bør denne forordning gælde for udbydere af disse tjenester, uanset om de er etableret i en medlemsstat eller uden for Unionen, såfremt de to kumulative betingelser er opfyldt. For det første skal brugere og erhvervsbrugere have base i Unionen. For det andet bør erhvervsbrugere eller brugere af virksomhedens websted, via levering af disse tjenester, tilbyde deres varer og tjenesteydelser til forbrugere i Unionen, i det mindste for en del af transaktionen. Disse forbrugere bør være placeret i Unionen, men behøver ikke at have bopæl i Unionen eller have statsborgerskab i en af medlemsstaterne. Denne forordning bør således ikke anvendes, hvis de erhvervsbrugere eller brugere af virksomhedernes websteder ikke er etableret i Unionen, eller hvis de er etableret i Unionen, men hvor de benytter onlineformidlingstjenester eller onlinesøgemaskiner, der tilbyder varer eller tjenesteydelser til forbrugere, der befinder sig uden for Unionen, eller til personer, der ikke er forbrugere.

(7)  Da onlineformidlingstjenester og onlinesøgemaskiner typisk har en global dimension, bør denne forordning finde anvendelse på udbydere af disse tjenester, uanset om de er etableret i en medlemsstat eller uden for Unionen, såfremt to kumulative betingelser er opfyldt. For det første bør erhvervsbrugere og virksomhedswebstedsbrugere være etableret i Unionen. For det andet bør erhvervsbrugere eller virksomhedswebstedsbrugere via levering af disse tjenester tilbyde deres varer og tjenesteydelser til forbrugere eller virksomheder i Unionen, i det mindste for en del af transaktionen. I overensstemmelse med EU-lovgivningen1a betyder dette, at onlineformidlingstjenesterne og onlinesøgemaskinerne har målrettet eller rettet deres salg mod forbrugere i en eller flere medlemsstater. Disse forbrugere bør befinde sig i Unionen, men behøver ikke at have bopæl i Unionen eller have statsborgerskab i en af medlemsstaterne. Denne forordning bør således ikke finde anvendelse, hvis erhvervsbrugerne eller virksomhedswebstedsbrugerne ikke er etableret i Unionen, eller hvis de er etableret i Unionen, men benytter onlineformidlingstjenester eller onlinesøgemaskiner til udelukkende at tilbyde varer eller tjenesteydelser til forbrugere, der befinder sig uden for Unionen, eller til personer, der ikke er forbrugere.

 

__________________

 

1a Forordning (EF) nr. 44/2001 (Bruxelles I) og forordning (EF) nr. 593/2008 (Rom I).

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Eksempler på onlineformidlingstjenester er omfattet af denne forordning, og bør derfor omfatte online-e-handelsmarkeder, herunder de hvor erhvervsbrugere er aktive, onlinesoftwareapplikationer og sociale medietjenester. Denne forordning bør dog ikke gælde for onlineværktøjer til reklamer eller udvekslinger af onlinereklamer, som ikke leveres med henblik på at lette indledningen af direkte transaktioner, og som ikke indebærer et kontraktforhold med forbrugere. Denne forordning bør heller ikke være gældende for onlinebetalingstjenester, da de ikke selv opfylder de gældende krav, men snarere er i sagens natur i tilknytning til transaktionen for levering af varer og tjenesteydelser til de pågældende forbrugere.

(9)  Eksempler på onlineformidlingstjenester, der er omhandlet af denne forordning, bør derfor omfatte online-e-handelsmarkeder, herunder de samarbejdsorienterede, hvor erhvervsbrugere er aktive, online softwareapplikationstjenester og online sociale medietjenester. Denne forordning bør dog ikke finde anvendelse på onlinereklamevisningsværktøjer eller onlinereklameudveksling, som ikke leveres med henblik på at lette iværksættelse af direkte transaktioner, og som ikke indebærer et kontraktforhold med forbrugere. Denne forordning bør heller ikke finde anvendelse på onlinebetalingstjenester, da de ikke selv opfylder de relevante krav, men snarere er i sagens natur knyttet til transaktionen med levering af varer og tjenesteydelser til de pågældende forbrugere. Denne forordning bør heller ikke finde anvendelse på elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester eller audiovisuelle medietjenester, som er underlagt sektorspecifik regulering med hensyn til gennemsigtighed, klageadgang og ikkeforskelsbehandling.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Af hensyn til sammenhængen bør definitionen af onlinesøgemaskine, der anvendes i denne forordning, tilpasses den definition, der anvendes i direktiv (EU) 2016/1148 for Europa-Parlamentet og Rådet21.

(11)  Af hensyn til sammenhængen bør den definition af onlinesøgemaskine, der anvendes i denne forordning, tilpasses den definition, der anvendes i direktiv (EU) 2016/1148 for Europa-Parlamentet og Rådet21. Definitionen af en onlinesøgemaskine bør betragtes som teknologineutral og anerkende de mange forskellige søgetjenester og datainput og -output.

__________________

__________________

21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen (EUT L 194 af 19.7.2016, s. 1).

21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen (EUT L 194 af 19.7.2016, s. 1).

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  For at beskytte erhvervsbrugere effektivt, hvor det er nødvendigt, bør denne forordning finde anvendelse, når vilkårene og betingelserne for et kontraktforhold, uanset deres betegnelse eller form, ikke forhandles individuelt af parterne. Hvorvidt vilkår og betingelser forhandles individuelt, bør fastlægges på grundlag af en samlet vurdering, hvorefter det forhold, at visse bestemmelser kan have været genstand for individuel forhandling, ikke i sig selv er afgørende.

(12)  For at beskytte erhvervsbrugere effektivt, hvor det er nødvendigt, bør denne forordning finde anvendelse vilkårene og betingelserne for et kontraktforhold eller bestemmelserne deri, uanset deres betegnelse eller form, når disse ikke er blevet forhandlet individuelt af parterne.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  For at sikre, at de generelle vilkår og betingelser for et aftaleforhold tillader erhvervsbrugerne at fastsætte kommercielle betingelser for anvendelse, ophør og suspendering af onlineformidlingstjenester, og opnå forudsigelighed hvad angår deres forretningsforbindelser, bør sådanne aftaler udarbejdes på et klart og utvetydigt sprog, som er let forståeligt for en gennemsnitlig erhvervsbruger. Vilkår og betingelser bør ikke anses for at være blevet udarbejdet på et klart og utvetydigt sprog, når de er uklare, utydelige eller mangler oplysninger om vigtige kommercielle spørgsmål og derved ikke formår at give erhvervsbrugere en rimelig grad af forudsigelighed af de vigtigste aspekter af kontraktforholdet.

(13)  For at sikre, at de generelle vilkår og betingelser for et aftaleforhold gør det muligt for erhvervsbrugere at fastsætte kommercielle betingelser for anvendelse, begrænsning, ophør og suspendering af onlineformidlingstjenester og opnå forudsigelighed hvad angår deres forretningsforhold, bør sådanne vilkår og betingelser affattes i et klart og utvetydigt sprog, som er let forståeligt for en gennemsnitlig erhvervsbruger. Vilkår og betingelser bør ikke anses for at være affattet i et klart og utvetydigt sprog, når de er upræcise eller mangler oplysninger om vigtige kommercielle spørgsmål og derved ikke formår at give erhvervsbrugere en rimelig grad af forudsigelighed med hensyn til de vigtigste aspekter af aftaleforholdet. Vilkår og betingelser bør ikke uberettiget forskelsbehandle erhvervsbrugere.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  I de generelle vilkår og betingelser kan det navnlig fastsættes, at praksisser eller sikkerhedstrusler, som risikerer at forårsage truende skade for udbyderen, erhvervsbrugerne eller forbrugerne – uanset om de skyldes brud på sikkerheden, svig, misbrug af data eller andet – danner grundlaget for beslutninger om at begrænse, suspendere eller ophæve leveringen af onlineformidlingstjenester. En beslutning om at begrænse, suspendere eller ophæve tjenesten på grund af risiko for truende skade bør stå i et rimeligt forhold til den risiko, som foranstaltningen har til formål at forebygge, og en ophævelse af tjenesten bør kun gennemføres, hvis en midlertidig begrænsning eller suspendering ikke er tilstrækkelig til effektivt at imødegå risikoen.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  At sikre gennemsigtighed i de generelle vilkår og betingelser, kan være afgørende for at fremme holdbare forretningsforhold og forebygge uretfærdig adfærd til skade for erhvervsbrugere. Udbydere af onlineformidlingstjenester bør derfor også sikre, at betingelser og vilkår er let tilgængelige alle stadier af aftaleforholdet, herunder potentielle erhvervsbrugere forud for aftalens indgåelse, og at eventuelle ændringer af disse betingelser meddeles til erhvervsbrugere inden for en fastsat frist, som er rimelig og forholdsmæssig i betragtning af de særlige omstændigheder, og som er på mindst 15 dage. Denne periode bør ikke gælde, hvis og i det omfang, det frafaldes på en utvetydig måde af den pågældende erhvervsbruger eller hvor og i det omfang, at behovet for at gennemføre ændringen skyldes en retslig forpligtelse, der påhviler udbyderen i henhold til EU-retten eller national lovgivning.

(14)  Sikring af gennemsigtighed i de generelle vilkår og betingelser kan være afgørende for at fremme holdbare forretningsforhold og forebygge urimelig adfærd til skade for erhvervsbrugere. Udbydere af onlineformidlingstjenester bør derfor også sikre, at vilkårene og betingelserne er let tilgængelige i alle stadier af aftaleforholdet, herunder for potentielle erhvervsbrugere forud for aftalens indgåelse, og at eventuelle ændringer af disse vilkår meddeles erhvervsbrugere inden for en fastsat frist, som er rimelig og forholdsmæssig i betragtning af de særlige omstændigheder, og som er på mindst 15 dage, før ændringerne gennemføres. Undtagelsesvis bør denne frist ikke gælde, hvis og i det omfang, den frafaldes på en utvetydig måde af den pågældende erhvervsbruger. Fristen bør heller ikke gælde, hvis og i det omfang behovet for at gennemføre ændringen uden at overholde meddelelsesfristen skyldes en retlig forpligtelse, der påhviler tjenesteudbyderen i henhold til EU-retten eller national ret.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  For at beskytte erhvervsbrugere bør det være muligt for en kompetent ret at fastslå, at ikke-overensstemmende vilkår og betingelserne ikke er bindende for erhvervsbrugere med virkning fra nu af. En sådan konstatering af en domstol bør dog kun vedrøre særlige bestemmelser om de vilkår og betingelser, der ikke er i overensstemmelse. De resterende bestemmelser bør forblive gyldige og skal kunne fuldbyrdes, for så vidt som de kan adskilles fra ikke-forenelige bestemmelser. Pludselige ændringer til eksisterende vilkår og betingelser kan i høj grad skabe kaos i erhvervsbrugeres aktiviteter. For at begrænse sådanne negative virkninger for erhvervsbrugere, og for at bekæmpe en sådan adfærd, bør ændringer i strid med pligten til at stille en fastsat frist derfor være ugyldige, dvs. betragtes, som om de aldrig har eksisteret med virkning for alle og fra nu af.

(15)  For at beskytte erhvervsbrugere bør det være muligt for en kompetent domstol at fastslå, at ikkeoverensstemmende vilkår og betingelser ikke er bindende for den pågældende erhvervsbruger med virkning fremover. En sådan afgørelse fra en domstol bør dog kun vedrøre de specifikke bestemmelser i vilkårene og betingelserne, der ikke er i overensstemmelse. De resterende bestemmelser bør forblive gyldige og kunne fuldbyrdes, for så vidt som de kan adskilles fra de ikkeoverensstemmende bestemmelser.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  Pludselige ændringer af eksisterende vilkår og betingelser kan forstyrre erhvervsbrugernes aktiviteter betydeligt. For at begrænse sådanne negative virkninger for erhvervsbrugerne og modvirke en sådan adfærd bør ændringer, der er foretaget i strid med pligten til at give en fastsat frist, derfor være ugyldige, dvs. betragtes, som om de aldrig var blevet foretaget, hvilket gælder alle ændringer og med tilbagevirkende kraft.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  En udbyder af onlineformidlingstjenester kan have juridiske grunde til at beslutte at suspendere eller indstille leveringen af sine tjenesteydelser, helt eller delvist til en given erhvervsbruger, herunder fjernelse af individuelle varer eller tjenester for en given erhvervsbruger eller fjerne søgeresultater. I betragtning af, at sådanne beslutninger, som i væsentlig grad kan påvirke erhvervsbrugerens interesser, bør de pågældende brugere være ordentligt oplyst om årsagerne hertil. Begrundelsen bør tillade erhvervsbrugere, at fastslå, om der er mulighed for at gøre indsigelse mod afgørelsen, og dermed forbedre mulighederne for erhvervsbrugere med henblik på at søge effektive retsmidler, hvis det er nødvendigt. Desuden kræves det at en begrundelse skal bidrage til at forebygge eller afhjælpe enhver utilsigtet fjernelse af onlineindhold, der leveres af erhvervsbrugere, som tjenesteyderen fejlagtigt betragter som ulovligt indhold, i overensstemmelse med Kommissionens henstilling (EU) No 2018/33422. Begrundelsen bør oplyse formålet med grunden eller grundene for den trufne afgørelse, baseret på den begrundelse, som udbyderen havde fastsat på forhånd i sine vilkår og betingelser, på en forholdsmæssig måde og henvise til de specifikke omstændigheder, som førte til afgørelsen.

(16)  En udbyder af onlineformidlingstjenester kan have legitime grunde til at beslutte at sanktionere en given erhvervsbruger, f.eks. ved helt eller delvist at suspendere, fjerne eller ophæve leveringen af sine tjenesteydelser eller ved reelt at fjerne søgeresultater. I betragtning af, at sådanne beslutninger i væsentlig grad kan påvirke de pågældende erhvervsbrugers interesser, bør erhvervsbrugerne informeres behørigt om årsagerne hertil. Begrundelsen bør sætte erhvervsbrugere i stand til at fastslå, om der er mulighed for at gøre indsigelse mod beslutningen, hvilket vil forbedre erhvervsbrugeres muligheder for at søge effektive retsmidler, hvis det er nødvendigt. Kravet om en begrundelse bør også bidrage til at forebygge eller afhjælpe enhver utilsigtet fjernelse af onlineindhold leveret af erhvervsbrugere, som udbyderen fejlagtigt betragter som ulovligt indhold, i overensstemmelse med Kommissionens henstilling (EU) No 2018/33422. Begrundelsen bør indeholde den objektive årsag eller de objektive årsager til beslutningen baseret på de grundlag, som udbyderen på forhånd havde fastsat i sine vilkår og betingelser, og på en forholdsmæssig måde henvise til de relevante specifikke omstændigheder, som førte til beslutningen. Hvis der er mistanke om, at en adfærd eller praksis hos en erhvervsbruger kan skade forbrugerne eller platformen, bør der henvises til de relevante bestemmelser i vilkårene og betingelserne. Hvor det er muligt, bør der etableres et forholdsmæssigt og gradvist system, herunder for forudgående og rettidig meddelelse, før der træffes foranstaltninger, der vil medføre, at forbrugernes adgang til virksomheden indstilles.

__________________

__________________

22 Kommissionens henstilling (EU) 2018/334 af 1.3.2018 om foranstaltninger til effektiv bekæmpelse af ulovligt indhold på nettet (EUT L 63 af 6.3.2018, s. 50).

22 Kommissionens henstilling (EU) 2018/334 af 1.3.2018 om foranstaltninger til effektiv bekæmpelse af ulovligt indhold på nettet (EUT L 63 af 6.3.2018, s. 50).

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Klassificeringen af varer og tjenesteydelser fra udbydere af onlineformidlingstjenester har en vigtig indvirkning på forbrugernes valgmuligheder og dermed på den kommercielle succes for de erhvervsbrugere, der tilbyder disse varer og tjenesteydelser til forbrugerne. Udbydere af onlineformidlingstjenester bør derfor gennemgå de vigtigste parametre i rangordningen for at forbedre forudsigeligheden for erhvervsbrugere, for at give dem en bedre forståelse af, hvordan en rangordningsmekanisme fungerer, og gøre dem i stand til at sammenligne forskellige udbyderes rangordning. Begrebet hovedparameter bør forstås som en henvisning til alle generelle kriterier, procedurer, specifikke signaler der indarbejdes i algoritmer eller degraderingsmekanismer, der anvendes i forbindelse med rangordningen. Beskrivelsen af de vigtigste parametre for rangordning bør også indeholde en redegørelse for enhver mulighed for erhvervsbrugere til aktivt at påvirke rangordenen mod vederlag, samt for de relative virkninger heraf. Denne beskrivelse bør give erhvervsbrugere en passende forståelse af, hvordan rangordningen tager hensyn til de særlige kendetegn for varer eller tjenesteydelser, der udbydes af virksomheden, og deres relevans for forbrugerne af de specifikke onlineformidlingstjenester.

(17)  Den rangordning af varer og tjenesteydelser, som foretages af udbydere af onlineformidlingstjenester, har stor indvirkning på forbrugernes valgmuligheder og dermed på den kommercielle succes for erhvervsbrugere, der tilbyder forbrugerne disse varer og tjenesteydelser. Udbydere af onlineformidlingstjenester bør derfor på forhånd skitsere de vigtigste parametre, der afgør rangordningen, for at forbedre forudsigeligheden for erhvervsbrugere, for at give dem en bedre forståelse af, hvordan rangordningsmekanismen fungerer, og for at gøre dem i stand til at sammenligne forskellige udbyderes rangordningspraksis. Begrebet hovedparameter bør forstås som en henvisning til de generelle kriterier, processer og specifikke signaler, der indarbejdes i algoritmer eller andre justerings- og degraderingsmekanismer, der anvendes i forbindelse med rangordningen, og som har materiel betydning for at få en passende forståelse af, hvordan rangordningssystemet fungerer. Beskrivelsen af de vigtigste parametre, der afgør rangordningen, bør også indeholde en forklaring af eventuelle muligheder for, at erhvervsbrugere aktivt kan påvirke rangordenen mod vederlag, samt af de relative virkninger heraf. Denne beskrivelse bør give erhvervsbrugere en passende forståelse af, hvordan rangordningen tager hensyn til de særlige karakteristika ved de varer eller tjenesteydelser, der udbydes af erhvervsbrugeren, og deres relevans for forbrugerne af de specifikke onlineformidlingstjenester. Når udbyderen af onlineformidlingstjenester tilbyder varer og tjenesteydelser som følge af en rangordning, der påvirkes mod vederlag eller gennem udbyderens kontrol, bør udbyderen af onlineformidlingstjenester oplyse herom ved at medtage ordet "SPONSORERET" eller "REKLAME" i tilbuddet.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Lignende har rangordning af websteder af udbydere af søgemaskiner, navnlig af de websteder, hvor virksomhederne tilbyder varer og tjenester til forbrugerne, en vigtig indvirkning på forbrugernes valgmuligheder og den kommercielle succes for brugere af virksomhedens websted. Udbydere af søgemaskiner bør derfor indeholde en beskrivelse af de vigtigste parametre til fastlæggelse af prioriteringen af alle indekserede websteder, herunder brugere af virksomhedens websted samt på andre websteder. Ud over egenskaberne for varer og tjenesteydelser, og deres relevans for forbrugerne, bør denne beskrivelse i tilfælde af søgemaskiner også give webstedets brugere mulighed for at få en tilstrækkelig forståelse af omfanget af designegenskaber for det brugte websted, såsom optimering til visning på mobile enheder. Hvis der ikke foreligger et kontraktforhold mellem udbydere af onlinesøgemaskiner og brugere af virksomhedens websted, bør beskrivelsen være tilgængelig for offentligheden på et iøjnefaldende og let tilgængeligt sted på den relevante onlinesøgemaskine. For at sikre forudsigelighed for brugerne af webstedet, bør beskrivelsen også holdes ajour, herunder muligheden for, at ændringer i de vigtigste parametre gøres let identificerbare. Selvom leverandørerne under ingen omstændigheder er forpligtet til at røbe forretningshemmeligheder som defineret i direktiv (EU) 2016/943, fra Europa-Parlamentet og Rådet23, når de opfylder kravet om at offentliggøre de vigtigste rangordningsparametre, bør beskrivelsen som minimum baseres på faktiske data om relevansen af de anvendte rangordningsparametre.

(18)  Tilsvarende har rangordning af websteder foretaget af udbydere af onlinesøgemaskiner, navnlig websteder, hvor virksomheder tilbyder varer og tjenesteydelser til forbrugerne, stor indvirkning på forbrugernes valgmuligheder og den kommercielle succes for virksomhedswebstedsbrugere. Udbydere af onlinesøgemaskiner bør derfor tilbyde en offentlig tilgængelig beskrivelse af de parametre, der har materiel betydning for at få en passende forståelse af, hvordan rangordningen af alle indekserede websteder fastlægges, herunder dem, som virksomhedswebstedsbrugere og andre websteder anvender. Ud over varernes og tjenesteydelsernes karakteristika og deres relevans for forbrugerne bør denne beskrivelse, når det drejer sig om onlinesøgemaskiner, også give virksomhedswebstedsbrugere mulighed for at få en passende forståelse af, hvorvidt – og i så fald hvordan og i hvilket omfang – der er taget højde for visse designegenskaber ved det brugte websted, herunder optimering til visning på mobile enheder. Hvis der ikke foreligger et kontraktforhold mellem udbydere af onlinesøgemaskiner og virksomhedswebstedsbrugere, bør beskrivelsen være tilgængelig for offentligheden på et iøjnefaldende og let tilgængeligt sted på den relevante onlinesøgemaskine. For at sikre forudsigelighed for virksomhedswebstedsbrugere bør beskrivelsen også holdes ajour, herunder muligheden for, at eventuelle ændringer i de vigtigste parametre gøres let identificerbare. Kravet om at oplyse om rangordningsparametre bør ikke berøre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/943, idet der tages hensyn til direktivets bestemmelser om lovlig erhvervelse, brug og videregivelse. Når de opfylder kravet om at oplyse om de vigtigste rangordningsparametre, bør beskrivelsen som minimum baseres på faktiske data om relevansen af de anvendte rangordningsparametre.

__________________

 

23 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/943 af 8. juni 2016 om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse (EUT L 157 af 15.6.2016, s. 1).

 

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a)  I betragtning af, hvor vigtige kommentarer og anmeldelser er for erhvervsbrugere, er det nødvendigt at styrke kommentarernes og anmeldelsernes gennemsigtighed og pålidelighed. Udbydere af onlineformidlingstjenester eller onlinesøgemaskiner bør beskytte erhvervsbrugere og sig selv mod, at rangordningen manipules af falske anmeldelser og kommentarer. De bør anvende løsninger til at verificere kommentarer og anmeldelser samt deres portabilitet fra én formidlingstjeneste eller søgemaskine til en anden. Udbydere bør gøre oplysninger om de betingelser, under hvilke en kommentar eller anmeldelse kan fjernes, offentligt tilgængelige.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Når en udbyder af onlineformidlingstjenester selv tilbyder visse varer eller tjenesteydelser til forbrugerne via deres egne formidlingstjenester, eller gør det via en erhvervsbruger, som den kontrollerer, kan udbyderen konkurrere direkte med andre erhvervsbrugere af de onlineformidlingstjenester, som ikke kontrolleres af udbyderen. I sådanne situationer er det navnlig vigtigt, at udbyderen af onlineformidlingstjenesten fungerer på en gennemsigtig måde og indeholder en beskrivelse af enhver forskelsbehandling, enten via retslige, kommercielle eller tekniske hjælpemidler, der kan gives i relation til de udbudte varer eller tjenesteydelser, sammenlignet med dem, der tilbydes af erhvervsbrugere. For at sikre proportionalitet bør denne forpligtelse være gældende på niveauet for de samlede onlineformidlingstjenester, snarere end for de enkelte varer eller tjenester, der tilbydes via disse tjenester.

(19)  Når en udbyder af onlineformidlingstjenester eller en onlinesøgemaskine selv tilbyder visse varer eller tjenesteydelser til forbrugerne via sine egne onlineformidlingstjenester eller sin egen onlinesøgemaskine, eller gør det via en erhvervsbruger, som den kontrollerer, kan udbyderen konkurrere direkte med andre erhvervsbrugere eller virksomhedswebstedsbrugere, som anvender dens tjenester, og som ikke kontrolleres af udbyderen. I sådanne situationer er det navnlig vigtigt at fastsætte en generel regel om, at udbyderen af onlineformidlingstjenester eller onlinesøgemaskiner skal handle på en måde, der er forholdsmæssig og gennemsigtig, og som ikke skader konkurrencen. Udbydere af onlineformidlingstjenester eller onlinesøgemaskiner bør give adgang til en beskrivelse af enhver forskelsbehandling enten via retslige, kommercielle eller tekniske hjælpemidler, herunder, men ikke begrænset til, angivelse af en standardindstilling, der favoriserer udbyderen eller onlinesøgemaskinen eller en enhed, som de kontrollerer – som de eventuelt anvender i relation til de varer eller tjenesteydelser, de selv udbyder, sammenlignet med dem, der tilbydes af erhvervsbrugere eller virksomhedswebstedsbrugere. For at sikre proportionalitet bør denne forpligtelse finde anvendelse på niveauet for de overordnede onlineformidlingstjenester snarere end for de enkelte varer eller tjenesteydelser, der tilbydes via disse tjenester.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Evnen til at få adgang til og anvende data, herunder personoplysninger, kan åbne mulighed for en betydelig værdiskabelse i onlineplatformøkonomien. Det er derfor vigtigt, at udbydere af onlineformidlingstjenester forsyner erhvervsbrugere med en klar beskrivelse af omfanget, typen og betingelserne for deres adgang til og anvendelse af visse kategorier af oplysninger. Beskrivelsen bør være forholdsmæssigt afpasset og bør henvise til generelle adgangsbetingelser, og ikke indebære en udtømmende beskrivelse af faktiske data, eller kategorier af data, for at gøre det muligt for erhvervsbrugere at forstå, om de kan benytte data for at forbedre deres værdiskabelse, herunder eventuelt at fastholde datatjenester leveret af tredjemand. Behandling af personoplysninger bør ske i henhold til forordning (EU) 2016/679 for Europa-Parlamentet og Rådet24.

(20)  Muligheden for at få adgang til og anvende data, herunder personoplysninger, kan åbne mulighed for en betydelig værdiskabelse i onlineplatformsøkonomien. Det er derfor vigtigt, at udbydere af onlineformidlingstjenester forsyner erhvervsbrugere med en klar beskrivelse af omfanget, typen og betingelserne for deres adgang til og anvendelse af visse kategorier af data. Beskrivelsen bør være forholdsmæssigt afpasset og kan henvise til generelle adgangsbetingelser snarere end til en udtømmende beskrivelse af faktiske data eller kategorier af data for at gøre det muligt for erhvervsbrugere at forstå, hvorvidt de kan benytte dataene til at forbedre deres værdiskabelse, herunder eventuelt ved at bibeholde datatjenester leveret af tredjemand. De data, der genereres i processen med onlineinteraktion mellem en onlineformidlingstjeneste eller en onlinesøgemaskine på den ene side, en erhvervsbruger eller virksomhedswebstedsbruger på den anden og forbrugere, bør være tilgængelige for erhvervsbrugerne i sammenfattet form, så de kan forbedre kvaliteten af deres tjenester, uden at dette berører den relevante EU-ret. Behandling af personoplysninger bør ske i henhold til forordning (EU) 2016/679 for Europa-Parlamentet og Rådet24.

__________________

__________________

24 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

24 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a)  Visse former for praksis kan betragtes som urimelige under alle omstændigheder. Observatoriet for onlineplatformøkonomi bør udarbejde en liste over sådanne former for praksis og løbende evaluere den samt anbefale ajourføringer til Kommissionen.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Udbydere af onlineformidlingstjenester kan i visse tilfælde begrænse betingelser og vilkår for erhvervsbrugeres mulighed for at tilbyde varer eller tjenester til forbrugere på mere favorable betingelser på andre måder end gennem disse onlineformidlingstjenester. I disse tilfælde bør de pågældende udbydere angive grundene hertil, navnlig med hensyn til de vigtigste økonomiske, kommercielle eller retslige overvejelser, vedrørende de nævnte konkurrencebegrænsninger. Denne forpligtelse til gennemsigtighed bør imidlertid ikke forstås således, at den påvirker vurderingen af disse begrænsningers lovlighed i henhold til anden EU-lovgivning eller medlemsstaternes lovgivning i overensstemmelse med EU-retten, herunder på områder som konkurrence og uretfærdig handelspraksis, og anvendelsen af sådanne love.

(21)  Udbydere af onlineformidlingstjenester bør i vilkårene og betingelserne ikke begrænse erhvervsbrugeres mulighed for at tilbyde varer eller tjenester til forbrugere på mere favorable betingelser på andre måder end gennem disse onlineformidlingstjenester. Sådanne begrænsninger udspringer af en bestemt forretningsmodel og har været en årsag til fragmentering af det europæiske digitale indre marked.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  For at gøre det muligt for erhvervsbrugere, herunder dem, hvis anvendelse af de pågældende onlinereklameformidlingstjenester kan være blevet suspenderet eller afsluttet, har adgang til umiddelbare og effektive klagemuligheder, og udbydere af onlineformidlingstjenester bør indføre et internt system til behandling af klager. Dette system til intern behandling af klager skal sikre, at en betydelig andel af klager kan løses bilateralt af udbyderen af onlineformidlingstjenester og de relevante erhvervsbrugere. Desuden vil sikring af, at udbydere af onlineformidlingstjenester skal offentliggøre oplysninger om funktionen og effektiviteten af deres interne system til behandling af klager bør gøre erhvervsbrugere i stand til at forstå, hvilke problemer der kan opstå i forbindelse med levering af forskellige onlineplatforme og -formidlingstjenester og muligheden for at nå frem til en hurtig og effektiv bilateral løsning.

(22)  For at gøre det muligt for erhvervsbrugere, herunder dem, hvis anvendelse af de relevante onlineformidlingstjenester kan være blevet suspenderet eller ophævet, at få adgang til umiddelbare, passende og effektive klagemuligheder, bør udbydere af onlineformidlingstjenester indføre et internt klagebehandlingssystem. Dette interne klagebehandlingssystem bør have til formål at sikre, at en betydelig andel af klagerne kan løses bilateralt af udbyderen af onlineformidlingstjenester og de relevante erhvervsbrugere. Desuden bør sikring af, at udbydere af onlineformidlingstjenester regelmæssigt evaluerer funktionen og effektiviteten af deres interne klagebehandlingssystem, hjælpe erhvervsbrugere med at forstå, hvilke typer problemer der kan opstå i forbindelse med levering af forskellige onlineformidlingstjenester og muligheden for at nå frem til en hurtig og effektiv bilateral løsning.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Denne forordnings krav vedrørende det interne klagebehandlingssystem har til hensigt at tillade udbydere af onlineformidlingstjenester en rimelig grad af fleksibilitet, når disse systemer betjenes og individuelle klager behandles, med henblik på at mindske den administrative byrde. Desuden bør de interne klagebehandlingssystemer gøre det muligt for udbydere af onlineformidlingstjenester, at tackle enhver brug i ond tro på en forholdsmæssig måde, hvilket visse virksomheder kan forsøge på disse systemer. I andre tilfælde end alle eventuelle tilfælde med påstået manglende overholdelse af retslige forpligtelser i denne forordning, bør de interne klagebehandlingssystemer desuden ikke være åbne for klager, der kun vedrører ubetydelige negative virkninger for den pågældende erhvervsbruger. I betragtning af omkostningerne i forbindelse med opsætning og betjening af sådanne systemer, er det hensigtsmæssigt at undtage alle udbydere af onlineformidlingstjenester fra disse forpligtelser, som udgør små virksomheder, i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i Kommissionens henstilling 2003/361/EC25.

(23)  Denne forordnings krav vedrørende det interne klagebehandlingssystem har til hensigt at give udbydere af onlineformidlingstjenester mulighed for en rimelig grad af fleksibilitet, når de betjener disse systemer og behandler individuelle klager, således at den administrative byrde minimeres. På denne måde kan den også nemt anvendes af udbydere af onlineformidlingstjenester, som udgør små virksomheder, i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i Kommissionens henstilling 2003/361/EF25. Desuden bør de interne klagebehandlingssystemer gøre det muligt for udbydere af onlineformidlingstjenester at tackle, hvis det er nødvendigt, enhver brug i ond tro, på en forholdsmæssig måde, hvilket visse virksomheder kan forsøge på disse systemer. I andre tilfælde end tilfælde med påstået manglende overholdelse af de retslige forpligtelser i denne forordning bør de interne klagebehandlingssystemer desuden ikke være åbne for klager, der kun vedrører ubetydelige negative virkninger for den pågældende erhvervsbruger.

__________________

__________________

25 Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6.5.2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).

25 Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6.5.2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Mægling kan give udbydere af onlineformidlingstjenester og deres erhvervsbrugere et middel til at løse tvister på en tilfredsstillende måde, uden at skulle anvende retslige procedurer, som kan være langsommelige og dyre. Derfor bør udbydere af onlineformidlingstjenester lette mægling, navnlig ved at identificere mæglere, som de er villige til at anvende. Mæglere der leverer deres tjenesteydelser fra et sted uden for Unionen bør kun identificeres, hvis det garanteres, at disse tjenesteydelser på ingen måde fratager de berørte erhvervsbrugere enhver retslig beskyttelse i henhold til EU-lovgivningen eller medlemsstaternes nationale lovgivning, herunder kravene i denne forordning og den gældende lovgivning vedrørende beskyttelse af personoplysninger og forretningshemmeligheder. For at være tilgængelige, retfærdige, og så hurtige og effektive som muligt, skal disse mæglere opfylde visse fastlagte kriterier.

(24)  Mægling kan give udbydere af onlineformidlingstjenester og deres erhvervsbrugere et middel til at løse tvister på en tilfredsstillende måde uden at skulle anvende retslige procedurer, som kan være langsommelige og dyre. Derfor bør udbydere af onlineformidlingstjenester lette mægling, navnlig ved at udpege mæglere, som de er villige til at anvende. Mæglere, der leverer deres tjenesteydelser fra et sted uden for Unionen, bør kun udpeges, hvis det garanteres, at anvendelsen af disse tjenesteydelser på ingen måde fratager de berørte erhvervsbrugere retslig beskyttelse i henhold til EU-lovgivningen eller medlemsstaternes nationale lovgivning, herunder kravene i denne forordning og den relevante lovgivning vedrørende beskyttelse af personoplysninger og forretningshemmeligheder. For at være tilgængelige, retfærdige og så hurtige og effektive som muligt skal disse mæglere opfylde visse fastlagte kriterier. Kommissionen bør offentliggøre retningslinjer med henblik på at hjælpe udbyderne med at opfylde de nødvendige krav til mægling.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Udbydere af onlineformidlingstjenester bør afholde en rimelig del af de samlede udgifter til mægling, under hensyntagen til alle de relevante elementer i den foreliggende sag. Til dette formål bør mægleren foreslå, hvilket forhold der er rimeligt i det enkelte tilfælde. Denne andel bør dog aldrig være mindre end halvdelen af disse omkostninger.

(25)  Udbydere af onlineformidlingstjenester bør afholde en rimelig andel af de samlede omkostninger ved mægling under hensyntagen til alle relevante elementer i den foreliggende sag, herunder hvorvidt sagen blev anlagt i god tro. Til dette formål bør mægleren foreslå, hvilken andel der er rimelig i det enkelte tilfælde.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  For at lette bilæggelsen af tvister vedrørende levering af onlineformidlingstjenester ved hjælp af mægling i Unionen bør Kommissionen tilskynde oprettelse af specialiserede formidlingsorganisationer, som ikke findes i øjeblikket. Inddragelse af mæglere med ekspertviden indenfor onlineformidlingstjenester, onlinesøgemaskiner samt inden for specifikke industrisektorer, hvor disse tjenesteydelser leveres, bør tilføje den tillid begge parter har til mæglingsprocessen og bør øge sandsynligheden for, at denne proces fører til et hurtigt, retfærdigt og tilfredsstillende resultat.

(26)  For at lette bilæggelsen af tvister vedrørende levering af onlineformidlingstjenester ved hjælp af mægling i Unionen bør Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne tilskynde til, at der oprettes specialiserede formidlingsorganisationer, som der i øjeblikket er mangel på. Inddragelse af mæglere med ekspertviden inden for onlineformidlingstjenester, onlinesøgemaskiner samt inden for specifikke industrisektorer, hvor disse tjenesteydelser leveres, bør øge begge parters tillid til mæglingsprocessen og sandsynligheden for, at denne proces fører til et hurtigt, retfærdigt og tilfredsstillende resultat.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  Forskellige faktorer såsom begrænsede finansielle midler, en frygt for gengældelse og eksklusive valg af lovgivning og værneting i vilkår og betingelser, kan begrænse effektiviteten af de eksisterende retslige klagemuligheder, navnlig dem, der kræver, at erhvervsbrugere eller brugere af virksomhedens websted handler individuelt og gennemsigtigt. For at sikre en effektiv anvendelse af denne forordning, bør organisationer og foreninger, der repræsenterer erhvervsbrugere eller brugere af virksomhedens websted, ligesom visse offentlige organer i medlemsstaterne, bør gives mulighed for at anlægge søgsmål ved de nationale domstole. Sådanne sagsanlæg ved nationale domstole bør sigte mod at standse eller forbyde overtrædelser af reglerne fastsat i denne forordning, og forhindre fremtidig skade, der kan underminere bæredygtige forretningsforbindelser inden for onlineplatformøkonomien. For at sikre, at sådanne organisationer eller foreninger kan udøve denne ret effektivt og på en passende måde, bør de opfylde visse kriterier. I betragtning af den særlige status for de relevante offentlige organer i medlemsstaterne, når disse organer er blevet oprettet, bør det kun være et krav, at disse er blevet specifikt pålagt, i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i den nationale lovgivning, ved at indføre sådanne foranstaltninger enten i den kollektive interesse for de berørte parter eller i almenhedens interesse, uden at det er nødvendigt at anvende disse kriterier for sådanne offentlige organer. Sådanne foranstaltninger bør på ingen måde påvirke rettighederne for de erhvervsbrugere og brugere af virksomhedens websted for at tage retslig handling på et individuelt grundlag.

(27)  Forskellige faktorer såsom begrænsede finansielle midler, en frygt for gengældelse og eksklusive valg af lovgivning og værneting i vilkår og betingelser kan begrænse effektiviteten af de eksisterende retlige klagemuligheder, navnlig dem, der kræver, at erhvervsbrugere eller virksomhedswebstedsbrugere handler individuelt og identificerbart. For at sikre en effektiv anvendelse af denne forordning bør organisationer, foreninger, der repræsenterer erhvervsbrugere eller virksomhedswebstedsbrugere, samt visse offentlige organer, der er oprettet i medlemsstaterne, gives mulighed for at anlægge sag ved de nationale domstole. Sådanne sagsanlæg ved nationale domstole bør sigte mod at standse eller forbyde overtrædelser af de regler, der er fastsat i denne forordning, og mod at forhindre fremtidig skade, der kan underminere bæredygtige forretningsforhold inden for onlineplatformsøkonomien. For at sikre, at sådanne organisationer eller foreninger kan udøve denne ret effektivt og på en hensigtsmæssig og harmoniseret måde, bør de opfylde visse kriterier vedrørende gennemsigtighed og være registreret i åbenhedsregistret. I betragtning af den særlige status for de relevante offentlige organer i medlemsstaterne, hvis sådanne organer er blevet oprettet, bør det kun være et krav, at disse i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i den nationale lovgivning specifikt er blevet pålagt at anlægge sådanne sager, enten i de berørte parters kollektive interesse eller i almenhedens interesse, uden at det er nødvendigt at anvende disse kriterier for sådanne offentlige organer. Sådanne sagsanlæg bør på ingen måde påvirke erhvervsbrugernes og virksomhedswebstedsbrugernes ret til at tage retlige skridt på et individuelt grundlag.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(28a)  EU-lovgivningen bør følge konceptet "så lidt som muligt og så meget som nødvendigt", hvilket betyder, at det er nødvendigt med regler, der passer til den digitale tidsalder, og som er åbne og teknologineutrale nok til at passe til en fremtidig udvikling. Kommissionen har iværksat et initiativ til at analysere platformenes rolle i den digitale økonomi, hvilket sikrer en omfattende og ensartet tilgang til rammen for hele det digitale marked. En universalløsning kan have en dæmpende virkning på innovation og stille europæiske virksomheder konkurrencemæssigt dårligere i den globale økonomi.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I denne forordning fastsættes regler, der sikrer, at erhvervsbrugere af onlineformidlingstjenester og brugere af virksomhedens websted, hvad angår onlinesøgemaskiner får passende gennemsigtighed og effektive klagemuligheder.

1.  I denne forordning fastsættes regler, der sikrer erhvervsbrugere af onlineformidlingstjenester og virksomhedswebstedsbrugere gennemsigtighed og effektive klagemuligheder for så vidt angår søgemaskiner, der foretager onlinesøgninger.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Denne forordning finder anvendelse på onlineformidlingstjenester og onlinesøgemaskiner, der leveres eller tilbydes til henholdsvis erhvervsbrugere og brugere af virksomhedens websted, der er etableret eller har deres bopæl i Unionen, som via onlineformidlingstjenester eller onlinesøgemaskiner tilbyder varer eller tjenesteydelser til forbrugere, som befinder sig i Unionen, uanset etableringssted eller bopæl for udbyderne af disse tjenester.

2.  Denne forordning finder anvendelse på onlineformidlingstjenester og onlinesøgemaskiner, der leveres eller tilbydes at blive leveret til henholdsvis erhvervsbrugere og virksomhedswebstedsbrugere, der er etableret eller har bopæl i Unionen, og som via onlineformidlingstjenester eller onlinesøgemaskiner har målrettet eller rettet salg af varer eller tjenesteydelser til forbrugere, som befinder sig i Unionen, uanset etableringssted eller bopæl for udbyderne af disse tjenester.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Denne forordning finder anvendelse, for så vidt der ikke findes specifikke bestemmelser med samme formål i anden EU-lovgivning, og den berører ikke anvendelsen af de relevante bestemmelser i EU-lovgivningen, der finder anvendelse på særlige områder.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  de gør det muligt for erhvervsbrugere at udbyde varer eller tjenesteydelser til forbrugere med henblik på at fremme iværksættelse af direkte transaktioner mellem disse erhvervsbrugere og almindelige forbrugere, uanset hvor disse transaktioner finder sted

b)  de gør det muligt for erhvervsbrugere at tilbyde varer eller tjenesteydelser til forbrugere ved at lette direkte transaktioner mellem disse erhvervsbrugere og forbrugere, uanset hvor disse transaktioner i sidste ende indgås

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  de leveres til erhvervsbrugere på grundlag af kontraktlige forhold mellem på den ene side udbyderen af disse tjenester og, på den anden side, både disse erhvervsbrugere og de forbrugere, som disse erhvervsbrugere tilbyder deres varer eller tjenesteydelser til

c)  de leveres til erhvervsbrugere på grundlag af kontraktlige forhold mellem på den ene side udbyderen af disse tjenester og på den anden side både disse erhvervsbrugere og de forbrugere, som disse erhvervsbrugere tilbyder deres varer eller tjenesteydelser til med henblik på at modtage direkte eller indirekte vederlag

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5)  "onlinesøgemaskine": en digital tjeneste, som giver brugerne mulighed for at foretage søgninger på principielt alle websteder eller websteder på et bestemt sprog på grundlag af en forespørgsel om et hvilket som helst emne ved hjælp af et søgeord, en sætning eller andet input, og som fremviser links, hvor der kan findes oplysninger om det ønskede indhold

5)  "onlinesøgemaskine": en digital tjeneste, som giver brugerne mulighed for at foretage søgninger på principielt alle websteder eller websteder på et bestemt sprog på grundlag af en forespørgsel om et hvilket som helst emne ved hjælp af et søgeord, en sætning eller andet input, og som fremviser oplysninger eller links, hvor der kan findes oplysninger om det ønskede indhold

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7)  "bruger af virksomhedens websted": enhver fysisk eller juridisk person, som gør brug af websteder, der tilbyder varer eller tjenesteydelser til forbrugere til formål relateret til dennes erhverv, forretning, håndværk eller profession "rangordning":

7)  "virksomhedswebstedsbruger": enhver fysisk eller juridisk person, som benytter websteder eller andre onlineværktøjer til at tilbyde varer eller tjenesteydelser til forbrugere til formål relateret til dennes erhverv, forretning, håndværk eller profession

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8)  "rangordning": den relative betydning af de varer eller tjenesteydelser, der tilbydes til erhvervsbrugere via onlineformidlingstjenester eller til websteder indekseret for brugerne af onlinesøgemaskiner, som præsenteret, organiseret eller meddelt de forbrugere af udbydere af onlineformidlingstjenester eller af udbydere af søgemaskiner, uanset de teknologiske midler, der anvendes til en sådan præsentation, organisation eller kommunikation

8)  "rangordning": den relative fremtrædende placering af de varer eller tjenesteydelser, som erhvervsbrugere tilbyder til forbrugere via onlineformidlingstjenester eller til websteder, der er indekseret af onlinesøgemaskiner, sådan som de præsenteres, opstilles eller kommunikeres af henholdsvis udbydere af onlineformidlingstjenester eller af udbydere af onlinesøgemaskiner, uanset hvilke teknologiske midler der anvendes til en sådan præsentation, opstilling eller kommunikation

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  er udarbejdet i et klart og utvetydigt sprog

a)  er rimelige og forholdsmæssige og udarbejdet i et klart og utvetydigt sprog

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  fastsætter objektive årsager til beslutninger om at suspendere eller ophæve deres onlineformidlingstjenester til erhvervsbrugere, helt eller delvist.

c)  fastsætter ikkevilkårlige årsager til beslutninger om helt eller delvist at begrænse, suspendere eller ophæve leveringen af deres onlineformidlingstjenester til erhvervsbrugere.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  oplyser erhvervsbrugerne om eventuelle yderligere distributionskanaler og tilknyttede programmer, hvorigennem de varer og tjenesteydelser, som udbydes af erhvervsbrugerne, kan distribueres.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Vilkår og betingelser eller særlige bestemmelser heri, som ikke er i overensstemmelse med kravene i stk. 1, er ikke bindende for den pågældende erhvervsbruger, når en sådan manglende overholdelse konstateres af en kompetent retsinstans.

2.  Vilkår og betingelser eller særlige bestemmelser heri, som ikke er i overensstemmelse med kravene i stk. 1, skal kunne erklæres for ugyldige.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Stk. 3 finder ikke anvendelse, når en udbyder af onlineformidlingstjenester er underlagt en lovmæssig forpligtelse til at ændre sine vilkår og betingelser på en måde, som gør det umuligt at overholde den frist, der henvises til i stk. 3, andet afsnit.

5.  Stk. 3 finder ikke anvendelse, når en udbyder af onlineformidlingstjenester:

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 5 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

a)  er underlagt en lovmæssig forpligtelse til at ændre sine vilkår og betingelser på en måde, som gør det umuligt at overholde den frist, der er omhandlet i stk. 3, andet afsnit

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 5 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

b)  imødegår en overhængende fare, der truer med at skade forbrugerne eller erhvervsbrugerne eller onlineformidlingstjenesternes funktion.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis en udbyder af onlineformidlingstjenester beslutter at suspendere eller opsige alle eller en del af leveringen af de pågældende onlineformidlingstjenester til en given erhvervsbruger, modtager den pågældende erhvervsbruger uden forsinkelse en begrundelse for denne beslutning.

1.  Hvis en udbyder af onlineformidlingstjenester beslutter helt eller delvist at suspendere eller ophæve leveringen af sine onlineformidlingstjenester til en given erhvervsbruger, skal udbyderen af onlineformidlingstjenester uden unødig forsinkelse give den berørte erhvervsbruger en begrundelse for denne beslutning. Forud for ophævelsen og suspenderingen skal der – hvis det er muligt og forholdsmæssigt – i en meddelelse oplyses om den dato, hvor suspenderingen eller ophævelsen træder i kraft, og om muligheden for at tydeliggøre eller genoprette overholdelsen.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den begrundelse, der henvises til i stk. 1, indeholder en henvisning til de konkrete kendsgerninger eller omstændigheder, der førte til udbyderen af onlineformidlingstjenesternes beslutning, samt en henvisning til gældende saglig grund eller begrundelse for denne beslutning, der henvises til i artikel 3, stk. 1, litrac).

2.  Den begrundelse, der er omhandlet i stk. 1, skal indeholde en henvisning til de specifikke forhold eller omstændigheder, der har ført den beslutning, som udbyderen af onlineformidlingstjenesterne har truffet, samt en henvisning til den relevante objektive årsag eller de relevante objektive årsager til denne beslutning, jf. artikel 3, stk. 1, litra c). Hvis den beslutning, der er omhandlet i stk. 1, er baseret på en mistanke om, at en erhvervsbrugers adfærd eller praksis kan skade forbrugerne eller platformen, skal der henvises til de relevante bestemmelser i vilkårene og betingelserne.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Udbydere af onlineformidlingstjenester opgiver de vigtigste parametre for afgørelse af rangorden i deres vilkår og betingelser og årsagerne til den relative betydning af disse vigtigste parametre i forhold til andre parametre.

Udbydere af onlineformidlingstjenester anfører i deres vilkår og betingelser de vigtigste parametre, der afgør rangordningen, samt den relative betydning af disse vigtigste parametre i forhold til andre parametre.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis de vigtigste parametre omfatter muligheden for at påvirke rangordenen mod enhver direkte eller indirekte betaling af vederlag foretaget af erhvervsbrugere til udbyderen af onlineformidlingstjenester, inkluderer udbyderen af onlineformidlingstjenester også en beskrivelse af disse muligheder og et sådant vederlags betydning for rangordenen i deres vilkår og betingelser.

Hvis de vigtigste parametre omfatter muligheden for at påvirke rangordningen mod et direkte eller indirekte vederlag, der betales af erhvervsbrugere til den pågældende udbyder af onlineformidlingstjenester, skal denne udbyder af onlineformidlingstjenester:

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

a)  i sine vilkår og betingelser medtage en beskrivelse af disse muligheder og den indvirkning, som et sådant vederlag har på rangordningen

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

b)  medtage ordet "SPONSORET" eller "REKLAME", når der tilbydes varer og tjenesteydelser, hvis rangordning påvirkes mod vederlag eller af den kontrol, som udbyderen har over en erhvervsbruger.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Udbydere af onlinesøgemaskiner opgiver de vigtigste parametre for afgørelse af rangordenen for erhvervsbrugere af virksomhedens websted ved at levere en let og offentligt tilgængelig beskrivelse af deres onlinesøgemaskiner på et klart og utvetydigt sprog. De sørger for at ajourføre denne beskrivelse.

2.  Udbydere af onlinesøgemaskiner oplyser virksomhedswebstedsbrugere om de vigtigste parametre, der afgør rangordningen af indekserede websteder, ved at give en beskrivelse, der er lettilgængelig for offentligheden, og som er udarbejdet i et klart og utvetydigt sprog. De sørger for at ajourføre denne beskrivelse.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De beskrivelser, der henvises til i stk. 1 og 2, skal være tilstrækkelige til at give erhvervsbrugere eller brugere af virksomhedens websted en passende forståelse af om, og i givet fald hvordan og i hvilket omfang, rangordensmekanismen tager højde for følgende:

3.  De beskrivelser, der er omhandlet i stk. 1 og 2, skal være tilstrækkelige til at en passende forståelse af, hvorvidt – og i fald hvordan og i hvilket omfang – rangordningsmekanismen tager højde for følgende:

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  relevansen af disse egenskaber for disse forbrugere;

udgår

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  hvad angår onlinesøgemaskiner, designegenskaber for webstedet, der anvendes af brugere af virksomhedens websted.

c)  hvad angår onlinesøgemaskiner, designegenskaber for det indekserede websted.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Udbydere af onlineformidlingstjenester og udbydere af onlinesøgemaskiner er i forbindelse med overholdelsen af kravene i denne artikel ikke forpligtet til at røbe forretningshemmeligheder, jf. artikel 2, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/943.

4.  Når de oplyser om rangordningsparametre, må udbydere af onlineformidlingstjenester og onlinesøgemaskiner ikke videregive oplysninger, der kan bruges til at sænke standarden for beskyttelsen af erhvervsbrugere og forbrugere mod skadelig forretningspraksis som f.eks. vildledning. Denne artikel berører ikke direktiv (EU) 2016/943.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1  Hvis en udbyder af onlineformidlingstjenester eller onlinesøgemaskiner foretager en skelnen, alt efter om varer eller tjenesteydelser tilbydes af udbyderen selv eller af en enhed, som udbyderen kontrollerer, eller af andre enheder, skal en sådan skelnen, såfremt den er tilladt, være forholdsmæssig, gennemsigtig og ikke skade den loyale konkurrence sammenlignet med en situation uden en sådan skelnen.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Udbydere af onlinesøgemaskiner skal på deres websteder tilbyde en beskrivelse af enhver forskelsbehandling, som de giver eller kan give i forbindelse med på den ene side produkter eller tjenesteydelser, der udbydes til forbrugerne via disse onlinesøgemaskiner enten af udbyderen selv eller en erhvervsbruger, som denne udbyder kontrollerer, og på den anden side andre erhvervsbrugere.

 

Præferencebehandling i forbindelse med rangordning af søgeresultater for varer og tjenesteydelser, som tilbydes af udbyderen af onlinesøgemaskinen selv eller af en erhvervsbruger, som denne udbyder kontrollerer, er forbudt, medmindre det er tilladt i henhold til de betingelser, der finder anvendelse på alle erhvervsbrugere.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den beskrivelse, der henvises til i stk. 1, omfatter som minimum, hvor det er relevant, enhver forskelsbehandling via specifikke foranstaltninger truffet af, udbyderen af onlineformidlingstjenester eller dennes adfærd i forbindelse med følgende:

2.  De beskrivelser, der er omhandlet i stk. 1 og stk. 1a, skal som minimum, hvor det er relevant, omfatte enhver forskelsbehandling, der gives via specifikke foranstaltninger truffet af – eller via adfærden fra – udbyderen af onlineformidlingstjenester eller udbyderen af onlinesøgemaskiner i forbindelse med følgende:

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  adgang, som udbyderen, eller en erhvervsbruger, som udbyderen har kontrol over, kan have til alle personoplysninger eller andre data, eller begge, som erhvervsbrugere eller forbrugere opgiver med henblik på anvendelse af den pågældende onlineformidlingstjeneste, eller som genereres gennem levering af disse tjenesteydelser

a)  den adgang, som udbyderen eller erhvervsbrugere, som udbyderen kontrollerer, kan have til personoplysninger eller andre data eller begge dele, og som erhvervsbrugere, virksomhedswebsteder eller forbrugere opgiver med henblik på anvendelse af den pågældende onlineformidlingstjeneste, eller som genereres gennem levering af disse tjenesteydelser

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  standardindstillinger

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  betingelserne for adgang til eller brug af tjenester, der er direkte forbundet med eller underlagt de pågældende onlineformidlingstjenester.

d)  adgang til eller betingelser for anvendelse af tjenester, der er direkte forbundet med eller supplerer de pågældende onlineformidlingstjenester eller onlinesøgemaskinetjenester.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Udbydere af onlineformidlingstjenester skal inkludere en beskrivelse af den tekniske og kontraktmæssige adgang eller manglen derpå i deres vilkår og betingelser, for erhvervsbrugeres adgang til personoplysninger eller andre data, eller begge, som erhvervsbrugere eller forbrugere opgiver til anvendelse af de pågældende onlineformidlingstjenester, eller som er genereres gennem levering af disse tjenester.

1.  Udbydere af onlineformidlingstjenester eller onlinesøgemaskiner skal i deres vilkår og betingelser medtage en beskrivelse af erhvervsbrugeres eller virksomhedswebstedsbrugeres tekniske og kontraktmæssige adgang eller manglende tekniske og kontraktmæssige adgang til personoplysninger eller andre data eller begge dele, som erhvervsbrugere eller virksomhedswebstedsbrugere eller forbrugere opgiver med henblik på anvendelse af de pågældende onlineformidlingstjenester eller onlinesøgemaskinetjenester, eller som genereres gennem levering af disse tjenester.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Gennem beskrivelsen der henvises til i stk. 1, skal udbydere af onlineformidlingstjenester på passende vis mindst informere erhvervsbrugere om følgende:

2.  Gennem den beskrivelse, der er omhandlet i stk. 1, skal udbydere af onlineformidlingstjenester eller onlinesøgemaskiner gøre følgende oplysninger offentligt tilgængelige:

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Om udbyderen af onlineformidlingstjenester har adgang til personoplysninger eller andre data, eller begge, som erhvervsbrugere eller forbrugere leverer til brug af disse tjenesteydelser, eller som genereres gennem levering af tjenesterne, og i så fald, hvilke kategorier af sådanne data, og på hvilke betingelser;

a)  om udbyderen af onlineformidlingstjenester eller udbyderen af onlinesøgemaskine har adgang til personoplysninger eller andre data eller begge dele, som erhvervsbrugere eller forbrugere eller virksomhedswebstedsbrugere opgiver med henblik på anvendelse af disse tjenester, eller som genereres gennem levering af disse tjenester, og i så fald, hvilke kategorier af sådanne data, og på hvilke betingelser

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Hvorvidt en erhvervsbruger har adgang til personoplysninger eller andre data, eller begge, som erhvervsbrugere opgiver i forbindelse med deres anvendelse af de pågældende onlineformidlingstjenester eller genereres gennem levering af disse tjenester til erhvervsbrugere og forbrugerne af de pågældende varer eller tjenesteydelser, og i så fald, hvilke kategorier af sådanne data, og på hvilke betingelser;

b)  hvorvidt en erhvervsbruger har adgang til personoplysninger eller andre data eller begge dele, som denne erhvervsbruger opgiver i forbindelse med vedkommendes anvendelse af de pågældende onlineformidlingstjenester eller onlinesøgemaskiner, eller som genereres gennem levering af disse tjenester til denne erhvervsbruger og forbrugerne af vedkommendes varer eller tjenester, og i så fald, hvilke kategorier af sådanne data og på hvilke betingelser

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  Hvorvidt, ud over kravene i (b), brugeren har adgang til personoplysninger eller andre data, eller begge, herunder i sammenfattet form, som leveres eller genereres gennem levering af onlineformidlingstjenester for alle erhvervsbrugere og forbrugere, og i så fald, hvilke kategorier af sådanne data, og på hvilke betingelser.

c)  ud over litra b), hvorvidt en erhvervsbruger eller virksomhedswebstedsbruger har adgang til personoplysninger eller andre data eller begge dele, herunder i sammenfattet form, som opgives eller genereres gennem leveringen af onlineformidlingstjenester eller onlinesøgemaskiner til alle erhvervsbrugerne eller virksomhedswebstedsbrugere og deres forbrugere, og i så fald, hvilke kategorier af sådanne data og på hvilke betingelser.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Uden at dette berører den relevante EU-lovgivning om beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred skal udbydere af onlineformidlingstjenester eller onlinesøgemaskiner give erhvervsbrugere eller virksomhedswebstedsbrugere adgang til de oplysninger, de er kommet i besiddelse af som følge af den pågældende erhvervsbrugers eller virksomhedswebstedsbrugers kommercielle aktivitet. Oplysningerne skal leveres i samlet form og i et maskinlæsbart, almindeligt anvendt og standardiseret format.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Når leveringen af deres tjenester og udbydere af onlineformidlingstjenester begrænser mulighederne for at erhvervsbrugere kan tilbyde de samme varer og tjenesteydelser til forbrugere under forskellige betingelser på andre måder end gennem disse tjenester, skal de anføre grunde til denne begrænsning i deres vilkår og betingelser og gøre disse grunde lettilgængelige for offentligheden. Disse grunde omfatter de vigtigste økonomiske, handelsmæssige eller juridiske betragtninger for disse begrænsninger.

1.  Udbydere af onlineformidlingstjenester må ikke begrænse mulighederne for, at erhvervsbrugere kan tilbyde de samme varer og tjenesteydelser til forbrugere under forskellige betingelser på andre måder end gennem disse tjenester.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Udbydere af onlineformidlingstjenester sørger for, at der findes et internt system til behandling af klager fra erhvervsbrugere.

Udbydere af onlineformidlingstjenester sørger for, at der findes et internt system til behandling af klager fra erhvervsbrugere, og sikrer, klagerne behandles inden for en rimelig tidsramme.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Tage behørigt hensyn til klager og opfølgningen, som de måtte have brug for at tillægge klagen for i tilstrækkelig grad at behandle problemer på en måde, der er forholdsmæssig i forhold til vigtigheden og kompleksiteten af dette problem;

a)  tage behørigt hensyn til indgivne klager

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Behandle klager hurtigt og effektivt under hensyntagen til vigtigheden og kompleksiteten af det rejste problem.

b)  behandle klager hurtigt og effektivt

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  Meddeler klageren resultatet af den interne klagebehandling, på en individualiseret måde og udarbejdet på et klart og utvetydigt sprog.

c)  rettidigt meddele klageren resultatet af den interne klagebehandling af den specifikke klage i et klart og utvetydigt sprog.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Udbydere af onlineformidlingstjenester skal inkludere alle relevante oplysninger om adgang til og funktionen af deres interne system til behandling af klager i deres vilkår og betingelser.

3.  Det interne klagebehandlingssystem skal være baseret på principper om ligebehandling, og dets anvendelse må ikke medføre nogen skadelig behandling af erhvervsbrugeren. Udbydere af onlineformidlingstjenester skal i deres vilkår og betingelser medtage alle relevante oplysninger om adgangen til og funktionen af deres interne klagebehandlingssystem.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Udbydere af onlineformidlingstjenester skal hvert år udarbejde og gøre oplysninger om funktion og effektivitet af deres interne system til behandling af klager let tilgængelige for offentligheden.

Udbydere af onlineformidlingstjenester skal regelmæssigt evaluere funktionen og effektiviteten af deres interne klagebehandlingssystem.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne information skal indeholde det samlede antal klager, genstanden for klagepunkter, perioden der er nødvendig for at behandle klagerne og træffe en afgørelse vedrørende klagerne.

udgår

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Bestemmelserne i denne artikel finder ikke anvendelse for udbydere af onlineformidlingstjenester, der er små virksomheder som defineret i artikel 2(2) i bilaget til Kommissionens henstilling 2003/361/EC29.

udgår

__________________

 

29 Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6.5.2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).

 

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Udbydere af onlineformidlingstjenester skal identificere en eller flere forligsmænd i deres vilkår og betingelser, som de er parate til at forpligte til at forsøge at opnå enighed med erhvervsbrugere om udenretslig bilæggelse af tvister mellem udbyderen og erhvervsbrugeren, der opstår i forbindelse med leveringen af onlineformidlingstjenester, herunder klager, der ikke kunne løses ved hjælp af det interne system til behandling af klager, som der henvises til i artikel 9.

Udbydere af onlineformidlingstjenester skal i deres vilkår og betingelser udpege en eller flere mæglere, som de er villige til at anvende for at forsøge at nå til enighed med erhvervsbrugere om udenretslig bilæggelse af de tvister mellem udbyderen og erhvervsbrugerne, der opstår i forbindelse med levering af de pågældende onlineformidlingstjenester, og som ikke kunne løses ved hjælp af det interne klagebehandlingssystem, jf. artikel 9.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Deres tjenester er overkommelige i pris for en gennemsnitlig erhvervsbruger af de pågældende onlineformidlingstjenester;

b)  Deres tjenester er overkommelige i pris.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Udbydere af onlineformidlingstjenester skal engagere sig i god tro i et forsøg på at opnå enighed gennem mægling af mæglere, som de identificerede i overensstemmelse med stk. 1, med henblik på at nå frem til en aftale om bilæggelse af tvisten.

3.  Uafhængig mægling skal være frivillig og kun benyttes, efter at klagemulighederne inden for det interne klagebehandlingssystem er blevet udtømt. Udbydere af onlineformidlingstjenester og erhvervsbrugere skal i god tro deltage i et ethvert forsøg på at nå til enighed gennem mægling foretaget af en af de mæglere, som de har udpeget i overensstemmelse med stk. 1, med henblik på at nå frem til en aftale om bilæggelse af tvisten.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Udbydere af onlineformidlingstjenester skal bære en rimelig andel af de samlede produktionsomkostninger for mægling i hvert enkelt tilfælde. En rimelig andel af de samlede omkostninger, skal fastsættes på grundlag af et forslag fra mægleren, idet der tages hensyn til alle relevante elementer i den foreliggende sag, navnlig i de relative fordele ved de påstande fra parterne i tvisten, parternes adfærd samt størrelse og finansiel styrke hos parterne i forhold til hinanden. Men leverandører af onlineformidlingstjenester skal i alle tilfælde afholde mindst halvdelen af de samlede omkostninger.

4.  Udbydere af onlineformidlingstjenester skal bære en rimelig andel af de samlede udgifter til mægling i hvert enkelt sag. Der skal på grundlag af et forslag fra mægleren fastsættes en rimelig andel af de samlede udgifter under hensyntagen til alle relevante elementer i den foreliggende sag, navnlig den relative beskaffenhed af påstandene fra parterne i tvisten, parternes adfærd samt parternes relative størrelse og finansielle styrke i forhold til hinanden.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen skal tilskynde udbyderne af onlineformidlingstjenester samt organisationer og foreninger, der repræsenterer dem individuelt eller i fællesskab, at oprette en eller flere organisationer, der tilbyder mæglingsydelser, som opfylder kravene angivet i artikel 10, stk. 2, specielt med henblik på at lette udenretslig bilæggelse af tvister med erhvervsbrugere, som opstår i forbindelse med leveringen af disse tjenesteydelser, idet der tages særligt hensyn til den grænseoverskridende karakter af onlineformidlingstjenester.

Kommissionen skal i samarbejde med medlemsstaterne tilskynde udbydere af onlineformidlingstjenester samt organisationer og foreninger, der repræsenterer dem, til individuelt eller i fællesskab at oprette en eller flere organisationer, der tilbyder mæglingsydelser, som opfylder kravene i artikel 10, stk. 2, med det specifikke formål at lette udenretslig bilæggelse af tvister med erhvervsbrugere, som opstår i forbindelse med leveringen af disse tjenesteydelser, idet der tages særligt hensyn til den grænseoverskridende karakter af onlineformidlingstjenester.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Organisationer eller foreninger skal kun have den ret, der henvises til i stk. 1, hvis de på tidspunktet for anlæggelsen af søgsmålet opfylder alle følgende krav:

Organisationer eller foreninger skal kun have den ret, der er omhandlet i stk. 1, hvis de på tidspunktet for anlæggelsen af sagen og under den anlagte sags varighed opfylder alle følgende krav:

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  de er registreret i åbenhedsregistret

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ab)  de offentliggør oplysninger om deres medlemsskab, struktur og finansiering

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den i stk. 1 omhandlede ret berører ikke rettigheder til erhvervsbrugere og brugere af virksomhedens websted til individuelt at anlægge sag ved de kompetente nationale domstole i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige bestemmelser i den medlemsstat, hvor sagen er anlagt, til at afhjælpe eventuelle manglende overholdelse af udbydere af onlineformidlingstjenester af de relevante krav, der er fastsat i denne forordning.

3.  Den i stk. 1 omhandlede ret berører ikke erhvervsbrugeres og virksomhedswebstedsbrugeres ret til individuelt at anlægge sag ved de kompetente nationale domstole i overensstemmelse med retsreglerne i den medlemsstat, hvor sagen er anlagt med henblik på at afhjælpe en situation, hvor udbydere af onlineformidlingstjenesters eller onlinesøgemaskiner muligvis ikke overholder de relevante krav, der er fastsat i denne forordning

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest den [dato: tre år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] og derefter hvert tredje år foretager Kommissionen en evaluering af denne forordning og aflægger rapport til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

1.  Senest den [dato: to år efter ikrafttrædelsesdatoen] og derefter hvert tredje år foretager Kommissionen en evaluering af denne forordning og aflægger rapport til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne skal fremlægge alle relevante oplysninger, som Kommissionen kan kræve med henblik på udarbejdelse af den rapport, der henvises til i stk. 1.

3.  Medlemsstaterne og udbyderne skal fremlægge alle relevante oplysninger, som Kommissionen kan kræve med henblik på udarbejdelse af den rapport, der er omhandlet i stk. 1.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester

Referencer

COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

28.5.2018

Associerede udvalg - dato for meddelelse på plenarmødet

13.9.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Anna Záborská

30.5.2018

Behandling i udvalg

24.9.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

21.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

45

7

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Zigmantas Balčytis, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Pilar Ayuso, Amjad Bashir, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Davor Škrlec, Pavel Telička

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

John Flack

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVAG

45

+

ALDE

Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

NI

David Borrelli

PPE

Pilar Ayuso, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda, Davor Škrlec

7

-

ALDE

Fredrick Federley

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, John Flack, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Jonathan Bullock

3

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget (23.11.2018)

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester

(COM(2018)0238 – C8‑0165/2018 – 2018/0112(COD))

Ordfører for udtalelse: Claudia Țapardel

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren bifalder Kommissionens forslag om at fremme retfærdighed og gennemsigtighed for erhvervsbrugere af onlineformidlingstjenester og mener, at det er afbalanceret og afhjælper den manglende gennemsigtighed på området for onlineplatforme. Ordføreren anerkender forordningens principbaserede tilgang og horisontale karakter, og at den i stedet for at fokusere på en bestemt sektor eller et specifikt problem har til formål at rette op på de ubalancer, der findes mellem platforme og erhvervsbrugere i nutidens onlineplatformøkonomi. Forordningen bidrager til at skabe klare og gennemsigtige retlige rammer for både udbydere af onlinetjenester og erhvervsbrugere og bidrager til at nå målene for et digitalt indre marked. I betragtning af de mange forskellige forretningsmodeller, der findes, og onlineplatformenes grænseoverskridende karakter mener ordføreren, at de lovgivningsmæssige løsninger bør harmoniseres på EU-plan med henblik på at opretholde det digitale indre marked og undgå en mulig fragmentering. Derfor påskønnes valget af en forordning som lovgivningsmæssigt instrument.

Selv om platformenes mulige dominerende stilling kan få dem til at føre en potentielt skadelig praksis, hvilket ville begrænse og underminere virksomhedernes tillid, ønsker ordføreren at præcisere, at forestillingen om, at platforme har en stærkere stilling end deres virksomhed, ikke afspejler virkeligheden. I betragtning af denne forordnings horisontale karakter og de mange forskellige onlineforretningsmodeller, som den omhandler, mener ordføreren, at onlineformidlingstjenester og erhvervsbrugere er indbyrdes afhængige, og ordføreren bestræber sig på at sikre, at forordningen ikke påfører nogen af parterne unødige byrder. Ordføreren sigter mod at finde en balance mellem at forbedre gennemsigtigheden og sikre retfærdighed for erhvervsbrugere og samtidig sørge for, at der er adgang til et fair, åbent og konkurrencedygtigt marked i onlinemiljøet.

I lyset af den voksende bekymring over mestbegunstigelsesklausulernes skadelige virkning mener ordføreren, at erhvervsbrugerne bør have mulighed for at tilbyde forskellige betingelser via alternative distributionskanaler, således at forbrugerne kan drage fordel af et mere åbent marked, og der kan gøres en fælles indsats i hele Den Europæiske Union.

For at sikre gennemsigtighed og retfærdighed for erhvervsbrugerne mener ordføreren desuden, at platformene skal informere erhvervsbrugerne om eventuelle øvrige kanaler og øvrig anvendelse af deres mærker til markedsføring af varer og tjenesteydelser. Ordføreren er af den overbevisning, at erhvervsbrugere bør have kontrol over deres varemærke og til enhver tid skal have ret til at blive informeret, når platforme agter at anvende deres mærke til at markedsføre produkter og tjenesteydelser.

Endelig mener ordføreren, at det er nødvendigt at forlænge virksomhedernes frist for gennemførelse af denne forordning til tolv måneder, i betragtning af at platformene skal gennemføre væsentlige ændringer. Ordføreren har til hensigt at sikre, at overgangsperioden ikke vil få en negativ indvirkning på platforme og virksomheder.

ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Onlineformidlingstjenester kan være afgørende for den kommercielle succes for virksomheder, som anvender sådanne tjenester til forbrugerne. Den voksende formidling af transaktioner gennem onlineformidlingstjenester, som blev understøttet af kraftige datadrevne indirekte netværkseffekter, fører til en øget afhængighed af sådanne virksomheder, herunder mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder, af disse tjenesteydelser, for at kunne nå ud til forbrugerne. Pga. den stigende afhængighed, har udbydere af disse tjenesteydelser ofte en bedre forhandlingsposition, der gør dem i stand til effektivt at handle ensidigt på en måde, der kan være urimelig, og som kan være til skade for deres erhvervsbrugeres legitime interesser og indirekte også for forbrugere i Unionen.

(2)  Onlineformidlingstjenester kan være afgørende for den kommercielle succes for virksomheder, som anvender sådanne tjenester til forbrugerne. Den voksende formidling af transaktioner gennem onlineformidlingstjenester, som blev understøttet af kraftige datadrevne indirekte netværkseffekter, fører til en øget afhængighed af sådanne virksomheder, herunder mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder, af disse tjenesteydelser, for at kunne nå ud til forbrugerne. Pga. den stigende afhængighed, kan udbydere af disse tjenesteydelser ofte have en bedre forhandlingsposition, der gør dem i stand til effektivt at handle ensidigt på en måde, der kan være urimelig, og som kan være til skade for deres erhvervsbrugeres legitime interesser og indirekte også for forbrugere i Unionen.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  Det er vigtigt at bemærke, at begrebet "erhvervsbrugere", og i forlængelse heraf forordningens anvendelsesområde, også bør omfatte enkeltpersoner, der arbejder eller leverer tjenesteydelser, herunder inden for transport, i form af personligt arbejde via onlineplatforme. Det handler ikke kun om SMV'er, men også om mennesker, der kan kategoriseres som uafhængige økonomiske enheder eller selvstændige erhvervsdrivende. På grund af det stigende antal personer, der ansættes på denne måde i økonomien, er det yderst vigtigt, at de også er omfattet og kan regne med at have adgang til klagemulighederne. De bør have ret til at deltage i platformenes processer omkring fastsættelse af priser og arbejdsforhold, da de er sårbare over for arbitrær fjernelse, mangel på adgang til personoplysninger og forskelsbehandling.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4b)  For visse af de økonomiske sektorer, der for nyligt har åbnet op for konkurrence internt i Unionen, bidrager både onlineformidlingstjenester og søgemaskiner i høj grad til fuldførelsen af det indre marked. Inden for disse sektorer leverer onlineformidlingstjenester og søgemaskiner tjenesteydelser til virksomheder, der allerede har etableret deres egne handelskanaler online, og som ikke er afhængige af onlineformidlingstjenester. I disse tilfælde bør det overvejes at indføre yderligere gennemsigtighedskrav for erhvervsbrugerne med hensyn til onlineformidlingstjenesterne med henblik på at sikre fair konkurrence og forbrugernes interesser i Unionen.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Et ensartet og målrettet sæt bindende regler, der bør oprettes på EU-plan bør sikre et retfærdigt, forudsigeligt, holdbart og sikkert onlineerhvervsklima på det indre marked, især ved at sikre, at brugerne af onlineformidlingstjenester får passende gennemsigtighed samt effektive klagemuligheder i hele Unionen. Disse regler bør også indeholde bestemmelser om passende gennemsigtighed, hvad angår brugere af virksomhedens websted i søgeresultaterne, der genereres af onlinesøgemaskiner. Samtidig bør disse regler, f.eks. for at sikre det væsentlige innovationspotentiale i den bredere onlineplatformøkonomi.

(6)  Et ensartet og målrettet sæt bindende regler, der bør oprettes på EU-plan, bør sikre et retfærdigt, forudsigeligt, holdbart og sikkert onlineerhvervsklima på det indre marked, især ved at sikre, at brugerne af onlineformidlingstjenester får passende gennemsigtighed samt effektive klagemuligheder i hele Unionen, og at onlineformidlingstjenesterne har de fornødne oplysninger til at kunne levere rettidige, præcise og relevante tjenesteydelser til forbrugerne i Unionen. Disse regler bør også indeholde bestemmelser om passende gennemsigtighed, hvad angår brugere af virksomhedens websted i søgeresultaterne, der genereres af onlinesøgemaskiner. Samtidig bør disse regler sikre det væsentlige innovationspotentiale i den bredere onlineplatformøkonomi og yderlige støtte i fremtiden.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  De involverede parters pligt til oplysning og gennemsigtighed bør håndhæves strengt, for at forbrugere kan stole på de platforme og virksomheder, de anvender, og for at undgå, at deres tillid til det indre marked undermineres. Alle tiltag, som forbedrer rangordningsmekanismers gennemsigtighed og hjælper med at etablere pålidelige kriterier for omdømme, bør fremmes.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6b)  Bedre regulering i den digitale tidsalder kræver principbaseret lovgivning kombineret med supplerende, ikkelovgivningsmæssige foranstaltninger, således at man effektivt kan tilpasse sig nye teknologier og nye forretningsmodeller og derved modvirke fragmentering på det indre marked.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  En bred vifte af kommercielle forbindelser mellem virksomheder og forbrugere formidles online af udbydere, som styrer flersidede tjenesteydelser, der hovedsagligt er baseret på den samme økosystemforretningsmodel. For at tage højde for de relevante tjenester, bør onlineformidlingstjenester defineres på en præcis og teknologineutral måde. Navnlig bør tjenesteydelserne bestå af informationssamfundstjenester, som er kendetegnet ved, at de har til formål at lette iværksættelse af direkte transaktioner mellem virksomheder og forbrugere, uanset om transaktionerne er endeligt afsluttet, enten online på portalen for den pågældende udbyder af onlineformidlingstjenester, eller erhvervsbrugeren eller offline. Desuden skal de leverede tjenesteydelser leveres på grundlag af både et kontraktforhold mellem tjenesteudbydere og erhvervsbrugere samt mellem udbydere og forbrugere. Et sådant aftaleforhold skal anses for at foreligge, hvor begge parter giver udtryk for deres vilje til at forpligte sig på en entydig og kontrollerbar måde, uden at der nødvendigvis kræves en udtrykkelig skriftlig aftale.

(8)  En bred vifte af kommercielle forbindelser mellem virksomheder og forbrugere formidles online af udbydere, som styrer flersidede tjenesteydelser, der hovedsagligt er baseret på den samme økosystemforretningsmodel. For at tage højde for de relevante tjenester, bør onlineformidlingstjenester defineres på en præcis og teknologineutral måde. Navnlig bør tjenesteydelserne bestå af informationssamfundstjenester, som er kendetegnet ved, at de indleder direkte transaktioner mellem virksomheder og forbrugere, uanset om transaktionerne er endeligt afsluttet, enten online på portalen for den pågældende udbyder af onlineformidlingstjenester, eller erhvervsbrugeren eller offline. Desuden skal de leverede tjenesteydelser leveres på grundlag af både et kontraktforhold mellem tjenesteudbydere og erhvervsbrugere samt mellem udbydere og forbrugere. Et sådant aftaleforhold skal anses for at foreligge, hvor begge parter giver udtryk for deres vilje til at forpligte sig på en entydig og kontrollerbar måde, uden at der nødvendigvis kræves en udtrykkelig skriftlig aftale.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Eksempler på onlineformidlingstjenester er omfattet af denne forordning, og bør derfor omfatte online-e-handelsmarkeder, herunder de hvor erhvervsbrugere er aktive, onlinesoftwareapplikationer og sociale medietjenester. Denne forordning bør dog ikke gælde for onlineværktøjer til reklamer eller udvekslinger af onlinereklamer, som ikke leveres med henblik på at lette indledningen af direkte transaktioner, og som ikke indebærer et kontraktforhold med forbrugere. Denne forordning bør heller ikke være gældende for onlinebetalingstjenester, da de ikke selv opfylder de gældende krav, men snarere er i sagens natur i tilknytning til transaktionen for levering af varer og tjenesteydelser til de pågældende forbrugere.

(9)  Eksempler på onlineformidlingstjenester er omfattet af denne forordning, og bør derfor omfatte online-e-handelsmarkeder, herunder dem, hvor erhvervsbrugere er aktive, såsom hotelreservationstjenester på internettet og enhver markedspladslignende funktionalitet af onlinesoftwareapplikationer og sociale medietjenester samt stemmestyrede assistenttjenester. Denne forordning bør dog ikke gælde for onlineværktøjer til reklamer eller udvekslinger af onlinereklamer, som ikke leveres med henblik på at lette indledningen af direkte transaktioner, og som ikke indebærer et kontraktforhold med forbrugere. Denne forordning bør heller ikke være gældende for onlinebetalingstjenester, da de ikke selv opfylder de gældende krav, men snarere er i sagens natur i tilknytning til transaktionen for levering af varer og tjenesteydelser til de pågældende forbrugere eller elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester eller audiovisuelle medietjenester, som er underlagt sektorspecifikke regler for gennemsigtighed, klagemuligheder og ikke-forskelsbehandling.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Af hensyn til sammenhængen bør definitionen af onlinesøgemaskine, der anvendes i denne forordning, tilpasses den definition, der anvendes i direktiv (EU) 2016/1148 for Europa-Parlamentet og Rådet21.

(11)  Definitionen af onlinesøgemaskine, der anvendes i denne forordning, bør være bredere end den definition, der anvendes i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/114821, med henblik på at sikre teknologineutralitet og anerkende det brede udvalg af søgetjenester.

_________________

_________________

21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen (EUT L 194 af 19.7.2016, s. 1).

21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen (EUT L 194 af 19.7.2016, s. 1).

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  For at beskytte erhvervsbrugere effektivt, hvor det er nødvendigt, bør denne forordning finde anvendelse, når vilkårene og betingelserne for et kontraktforhold, uanset deres betegnelse eller form, ikke forhandles individuelt af parterne. Hvorvidt vilkår og betingelser forhandles individuelt, bør fastlægges på grundlag af en samlet vurdering, hvorefter det forhold, at visse bestemmelser kan have været genstand for individuel forhandling, ikke i sig selv er afgørende.

udgår

Begrundelse

Såfremt forordningens anvendelsesområde betinges af, hvorvidt en virksomhed har forhandlet sine vilkår og betingelser individuelt (baseret på en overordnet vurdering af kontrakten), vil det medføre stor usikkerhed for virksomheder med hensyn til, hvornår de er beskyttede, og i hvilket omfang de kan forhandle, uden at de sætter deres vigtige rettigheder på spil. Forordningen risikerer at skabe en situation, hvor en erhvervsbruger frarøves de i denne forordning anerkendte minimumsrettigheder i takt med sine forhandlinger med platformen. For ikke at miste den i den foreslåede forordning fastlagte beskyttelse, ville små eller store hoteller derfor blive ansporet til ikke at forsøge at forhandle sig til bedre kontraktuelle vilkår med onlineplatformene.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  For at beskytte erhvervsbrugere bør det være muligt for en kompetent ret at fastslå, at ikke-overensstemmende vilkår og betingelserne ikke er bindende for erhvervsbrugere med virkning fra nu af. En sådan konstatering af en domstol bør dog kun vedrøre særlige bestemmelser om de vilkår og betingelser, der ikke er i overensstemmelse. De resterende bestemmelser bør forblive gyldige og skal kunne fuldbyrdes, for så vidt som de kan adskilles fra ikke-forenelige bestemmelser. Pludselige ændringer til eksisterende vilkår og betingelser kan i høj grad skabe kaos i erhvervsbrugeres aktiviteter. For at begrænse sådanne negative virkninger for erhvervsbrugere, og for at bekæmpe en sådan adfærd, bør ændringer i strid med pligten til at stille en fastsat frist derfor være ugyldige, dvs. betragtes, som om de aldrig har eksisteret med virkning for alle og fra nu af.

(15)  For at beskytte erhvervsbrugere og skabe retssikkerhed for alle parter bør det være muligt for en kompetent ret at fastslå, at ikke-overensstemmende vilkår og betingelserne ikke er bindende for erhvervsbrugere med virkning fra nu af. En sådan konstatering af en domstol bør dog kun vedrøre særlige bestemmelser om de vilkår og betingelser, der ikke er i overensstemmelse. De resterende bestemmelser bør forblive gyldige og skal kunne fuldbyrdes, for så vidt som de kan adskilles fra ikke-forenelige bestemmelser. Pludselige ændringer til eksisterende vilkår og betingelser kan i høj grad skabe kaos i erhvervsbrugeres aktiviteter. For at begrænse sådanne negative virkninger for erhvervsbrugere, og for at bekæmpe en sådan adfærd, bør ændringer i strid med pligten til at stille en fastsat frist derfor være ugyldige, dvs. betragtes, som om de aldrig har eksisteret med virkning for alle og fra nu af.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  En udbyder af onlineformidlingstjenester kan have juridiske grunde til at beslutte at suspendere eller indstille leveringen af sine tjenesteydelser, helt eller delvist til en given erhvervsbruger, herunder fjernelse af individuelle varer eller tjenester for en given erhvervsbruger eller fjerne søgeresultater. I betragtning af, at sådanne beslutninger, som i væsentlig grad kan påvirke erhvervsbrugerens interesser, bør de pågældende brugere være ordentligt oplyst om årsagerne hertil. Begrundelsen bør tillade erhvervsbrugere, at fastslå, om der er mulighed for at gøre indsigelse mod afgørelsen, og dermed forbedre mulighederne for erhvervsbrugere med henblik på at søge effektive retsmidler, hvis det er nødvendigt. Desuden kræves det at en begrundelse skal bidrage til at forebygge eller afhjælpe enhver utilsigtet fjernelse af onlineindhold, der leveres af erhvervsbrugere, som tjenesteyderen fejlagtigt betragter som ulovligt indhold, i overensstemmelse med Kommissionens henstilling (EU) nr. 2018/33422. Begrundelsen bør oplyse formålet med grunden eller grundene for den trufne afgørelse, baseret på den begrundelse, som udbyderen havde fastsat på forhånd i sine vilkår og betingelser, på en forholdsmæssig måde og henvise til de specifikke omstændigheder, som førte til afgørelsen.

(16)  En udbyder af onlineformidlingstjenester kan have juridiske grunde til at indføre begrænsninger eller pålægge sanktioner over for erhvervsbrugere ved eksempelvis at suspendere eller indstille leveringen af sine tjenesteydelser, helt eller delvist til en given erhvervsbruger, herunder fjernelse af individuelle varer eller tjenester for en given erhvervsbruger eller fjerne søgeresultater. I betragtning af, at sådanne beslutninger, som i væsentlig grad kan påvirke erhvervsbrugerens og forbrugerens interesser, bør den pågældende erhvervsbruger øjeblikkeligt oplyses om beslutningen og årsagerne hertil. Såfremt beslutningen er baseret på meddelelser fra tredjemand, bør disse meddelelser være tilstrækkeligt præcise og underbyggede, således at hostingudbyderen kan træffe en informeret og velovervejet beslutning. Udbyderne bør derfor være pålagt at skulle videregive indholdet af sådanne meddelelser til erhvervsbrugeren for at give dem mulighed for at tilbagevise åbenlyst fejlagtige underretninger. Begrundelsen bør tillade erhvervsbrugere, at fastslå, om der er mulighed for at gøre indsigelse mod afgørelsen, og dermed forbedre mulighederne for erhvervsbrugere med henblik på at søge effektive retsmidler, hvis det er nødvendigt. Desuden kræves det at en begrundelse skal bidrage til at forebygge eller afhjælpe enhver utilsigtet fjernelse af onlineindhold, der leveres af erhvervsbrugere, som tjenesteyderen fejlagtigt betragter som ulovligt indhold, i overensstemmelse med Kommissionens henstilling (EU) nr. 2018/33422. Begrundelsen bør oplyse formålet med grunden eller grundene for den trufne afgørelse, baseret på den begrundelse, som udbyderen havde fastsat på forhånd i sine vilkår og betingelser, på en forholdsmæssig måde og henvise til de specifikke omstændigheder, som førte til afgørelsen. Da udbydere af formidlingstjenester kan arbejde med øvrige distributionskanaler eller tilknyttede programmer, bør der i den henseende sikres gennemsigtighed over for erhvervsbrugere. Erhvervsbrugere bør have ret til at foretage justeringer af de kanaler, hvorigennem deres tilbud handles.

__________________

__________________

22 Kommissionens henstilling (EU) 2018/334 af 1.3.2018 om foranstaltninger til effektiv bekæmpelse af ulovligt indhold på nettet (EUT L 63 af 6.3.2018, s. 50).

22 Kommissionens henstilling (EU) 2018/334 af 1.3.2018 om foranstaltninger til effektiv bekæmpelse af ulovligt indhold på nettet (EUT L 63 af 6.3.2018, s. 50).

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Klassificeringen af varer og tjenesteydelser fra udbydere af onlineformidlingstjenester har en vigtig indvirkning på forbrugernes valgmuligheder og dermed på den kommercielle succes for de erhvervsbrugere, der tilbyder disse varer og tjenesteydelser til forbrugerne. Udbydere af onlineformidlingstjenester bør derfor gennemgå de vigtigste parametre i rangordningen for at forbedre forudsigeligheden for erhvervsbrugere, for at give dem en bedre forståelse af, hvordan en rangordningsmekanisme fungerer, og gøre dem i stand til at sammenligne forskellige udbyderes rangordning. Begrebet hovedparameter bør forstås som en henvisning til alle generelle kriterier, procedurer, specifikke signaler der indarbejdes i algoritmer eller degraderingsmekanismer, der anvendes i forbindelse med rangordningen. Beskrivelsen af de vigtigste parametre for rangordning bør også indeholde en redegørelse for enhver mulighed for erhvervsbrugere til aktivt at påvirke rangordenen mod vederlag, samt for de relative virkninger heraf. Denne beskrivelse bør give erhvervsbrugere en passende forståelse af, hvordan rangordningen tager hensyn til de særlige kendetegn for varer eller tjenesteydelser, der udbydes af virksomheden, og deres relevans for forbrugerne af de specifikke onlineformidlingstjenester.

(17)  Klassificeringen af varer og tjenesteydelser fra udbydere af onlineformidlingstjenester har en vigtig indvirkning på forbrugernes valgmuligheder og dermed på den kommercielle succes for de erhvervsbrugere, der tilbyder disse varer og tjenesteydelser til forbrugerne. Udbydere af onlineformidlingstjenester bør derfor gennemgå de vigtigste parametre i rangordningen for at forbedre forudsigeligheden for erhvervsbrugere, for at give dem en bedre forståelse af, hvordan en rangordningsmekanisme fungerer, og gøre dem i stand til at sammenligne forskellige udbyderes rangordning. Begrebet hovedparameter bør forstås som en henvisning til alle generelle kriterier, procedurer, specifikke signaler der indarbejdes i algoritmer eller degraderingsmekanismer, der anvendes i forbindelse med rangordningen. Beskrivelsen af de vigtigste parametre for rangordning bør også indeholde en redegørelse for enhver mulighed for erhvervsbrugere til aktivt at påvirke rangordenen mod vederlag, samt for de relative virkninger heraf. Denne beskrivelse bør give erhvervsbrugere en passende forståelse af, hvordan rangordningen tager hensyn til de særlige kendetegn for varer eller tjenesteydelser, der udbydes af virksomheden, og deres relevans for forbrugerne af de specifikke onlineformidlingstjenester. Forbrugeren bør endvidere modtage klare og utvetydige oplysninger i form af en udtrykkelig eller skriftlig erklæring, i de tilfælde hvor en erhvervsbruger mod vederlag har påvirket rangordningen.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a)  Med henblik på at gøre dem mere ansvarlige for deres overholdelse af bestemmelserne om rangordning bør udbydere af onlineformidlingstjenester og onlinesøgemaskiner udpege en person, der er ansvarlig for de algoritmer og rangordninger, der anvendes af udbyderen. Dette bør fremme en gnidningsløs gennemførelse af forordningens bestemmelser og skabe større vished omkring rangordninger.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Når en udbyder af onlineformidlingstjenester selv tilbyder visse varer eller tjenesteydelser til forbrugerne via deres egne formidlingstjenester, eller gør det via en erhvervsbruger, som den kontrollerer, kan udbyderen konkurrere direkte med andre erhvervsbrugere af de onlineformidlingstjenester, som ikke kontrolleres af udbyderen. I sådanne situationer er det navnlig vigtigt, at udbyderen af onlineformidlingstjenesten fungerer på en gennemsigtig måde og indeholder en beskrivelse af enhver forskelsbehandling, enten via retslige, kommercielle eller tekniske hjælpemidler, der kan gives i relation til de udbudte varer eller tjenesteydelser, sammenlignet med dem, der tilbydes af erhvervsbrugere. For at sikre proportionalitet bør denne forpligtelse være gældende på niveauet for de samlede onlineformidlingstjenester, snarere end for de enkelte varer eller tjenester, der tilbydes via disse tjenester.

(19)  Når en udbyder af onlineformidlingstjenester selv tilbyder visse varer eller tjenesteydelser til forbrugerne via deres egne formidlingstjenester, eller gør det via en erhvervsbruger, som den kontrollerer, kan udbyderen konkurrere direkte med andre erhvervsbrugere af de onlineformidlingstjenester, som ikke kontrolleres af udbyderen. I sådanne situationer er det navnlig vigtigt, at udbyderen af onlineformidlingstjenesten fungerer på en gennemsigtig måde og indeholder en beskrivelse af enhver forskelsbehandling, enten via retslige, kommercielle eller tekniske hjælpemidler såsom standardindstillinger, der kan gives i relation til de udbudte varer eller tjenesteydelser, sammenlignet med dem, der tilbydes af erhvervsbrugere. Udbydere af onlineformidlingstjenester bør derfor ikke kunne levere nogen vare eller tjenesteydelse under deres direkte eller indirekte kontrol som en standardløsning uden først at give forbrugerne mulighed for at vælge mellem forskellige konkurrerende muligheder, når de anvender onlineformidlingstjenesten for første gang. Forskelsbehandling bør kun være tilladt i det omfang, konkurrencelovgivningen overholdes fuldt ud. For at sikre proportionalitet bør denne forpligtelse være gældende på niveauet for de samlede onlineformidlingstjenester, snarere end for de enkelte varer eller tjenester, der tilbydes via disse tjenester. Da onlineformidlere endvidere ofte ejer mere end en platform eller mere end et websted, bør de informere de erhvervsbrugere, der indgår en aftale om annoncering hos dem, om, hvilke platforme eller websteder annonceringen vises på.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Evnen til at få adgang til og anvende data, herunder personoplysninger, kan åbne mulighed for en betydelig værdiskabelse i onlineplatformøkonomien. Det er derfor vigtigt, at udbydere af onlineformidlingstjenester forsyner erhvervsbrugere med en klar beskrivelse af omfanget, typen og betingelserne for deres adgang til og anvendelse af visse kategorier af oplysninger. Beskrivelsen bør være forholdsmæssigt afpasset og bør henvise til generelle adgangsbetingelser, og ikke indebære en udtømmende beskrivelse af faktiske data, eller kategorier af data, for at gøre det muligt for erhvervsbrugere at forstå, om de kan benytte data for at forbedre deres værdiskabelse, herunder eventuelt at fastholde datatjenester leveret af tredjemand. Behandling af personoplysninger bør ske i henhold til forordning (EU) 2016/679 for Europa-Parlamentet og Rådet24.

(20)  Evnen til at få adgang til og anvende verificerbare data, herunder personoplysninger, kan åbne mulighed for en betydelig værdiskabelse i onlineplatformøkonomien. Det er derfor vigtigt, at udbydere af onlineformidlingstjenester forsyner erhvervsbrugere med en klar beskrivelse af omfanget, typen og betingelserne for deres adgang til og anvendelse af visse kategorier af oplysninger. Beskrivelsen bør være forholdsmæssigt afpasset og bør henvise til generelle adgangsbetingelser, og ikke indebære en udtømmende beskrivelse af faktiske data, eller kategorier af data, for at gøre det muligt for erhvervsbrugere at forstå, om de kan benytte eller verificere dataene for at forbedre deres værdiskabelse, herunder eventuelt at fastholde datatjenester leveret af tredjemand. Behandling af personoplysninger bør ske i henhold til forordning (EU) 2016/679 for Europa-Parlamentet og Rådet24.

_________________

_________________

24 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

24 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Udbydere af onlineformidlingstjenester kan i visse tilfælde begrænse betingelser og vilkår for erhvervsbrugeres mulighed for at tilbyde varer eller tjenester til forbrugere på mere favorable betingelser på andre måder end gennem disse onlineformidlingstjenester. I disse tilfælde bør de pågældende udbydere angive grundene hertil, navnlig med hensyn til de vigtigste økonomiske, kommercielle eller retslige overvejelser, vedrørende de nævnte konkurrencebegrænsninger. Denne forpligtelse til gennemsigtighed bør imidlertid ikke forstås således, at den påvirker vurderingen af disse begrænsningers lovlighed i henhold til anden EU-lovgivning eller medlemsstaternes lovgivning i overensstemmelse med EU-retten, herunder på områder som konkurrence og uretfærdig handelspraksis, og anvendelsen af sådanne love.

(21)  Udbydere af onlineformidlingstjenester kan i visse tilfælde begrænse betingelser og vilkår for erhvervsbrugeres mulighed for at tilbyde varer eller tjenester til forbrugere på mere favorable betingelser på andre måder end gennem disse onlineformidlingstjenester. Disse begrænsninger bør ikke være tilladt, da de fratager erhvervsbrugerne deres forretningsmæssige frihed til at fastsætte salgsvilkårene for deres egne produkter og tjenesteydelser og også kan skade forbrugerne ved at forhindre dem i at få adgang til et større udvalg. Kommissionen bør endvidere på opfordring fra erhvervsbrugere eller andre udbydere af onlineformidlingstjenester, eller på eget initiativ, aktivt og øjeblikkeligt vurdere disse begrænsningers lovlighed i henhold til EU-lovgivning. Erhvervsbrugere bør have fuld kontrol over deres egne intellektuelle ejendomsrettigheder. Udbydere af onlineformidlingstjenester bør kun gøre brug af disse rettigheder, hvis erhvervsbrugeren udtrykkeligt har givet sit samtykke hertil. Betingelserne for anvendelse af sådanne rettigheder bør efterleves.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  For at gøre det muligt for erhvervsbrugere, herunder dem, hvis anvendelse af de pågældende onlinereklameformidlingstjenester kan være blevet suspenderet eller afsluttet, har adgang til umiddelbare og effektive klagemuligheder, og udbydere af onlineformidlingstjenester bør indføre et internt system til behandling af klager. Dette system til intern behandling af klager skal sikre, at en betydelig andel af klager kan løses bilateralt af udbyderen af onlineformidlingstjenester og de relevante erhvervsbrugere. Desuden vil sikring af, at udbydere af onlineformidlingstjenester skal offentliggøre oplysninger om funktionen og effektiviteten af deres interne system til behandling af klager bør gøre erhvervsbrugere i stand til at forstå, hvilke problemer der kan opstå i forbindelse med levering af forskellige onlineplatforme og -formidlingstjenester og muligheden for at nå frem til en hurtig og effektiv bilateral løsning.

(22)  For at gøre det muligt for erhvervsbrugere, herunder dem, hvis anvendelse af de pågældende onlinereklameformidlingstjenester kan være blevet suspenderet eller afsluttet, har adgang til umiddelbare og effektive klagemuligheder, og udbydere af onlineformidlingstjenester bør indføre et internt system til behandling af klager. Dette system til intern behandling af klager skal sikre, at en betydelig andel af klager kan løses bilateralt af udbyderen af onlineformidlingstjenester og de relevante erhvervsbrugere. Desuden vil sikring af, at udbydere af onlineformidlingstjenester skal offentliggøre oplysninger om funktionen og effektiviteten af deres interne system til behandling af klager bør gøre erhvervsbrugere i stand til at forstå, hvilke og omfanget af de problemer der kan opstå i forbindelse med levering af forskellige onlineplatforme og -formidlingstjenester og muligheden for at nå frem til en hurtig og effektiv bilateral løsning.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Denne forordnings krav vedrørende det interne klagebehandlingssystem har til hensigt at tillade udbydere af onlineformidlingstjenester en rimelig grad af fleksibilitet, når disse systemer betjenes og individuelle klager behandles, med henblik på at mindske den administrative byrde. Desuden bør de interne klagebehandlingssystemer gøre det muligt for udbydere af onlineformidlingstjenester, at tackle enhver brug i ond tro på en forholdsmæssig måde, hvilket visse virksomheder kan forsøge på disse systemer. I andre tilfælde end alle eventuelle tilfælde med påstået manglende overholdelse af retslige forpligtelser i denne forordning, bør de interne klagebehandlingssystemer desuden ikke være åbne for klager, der kun vedrører ubetydelige negative virkninger for den pågældende erhvervsbruger. I betragtning af omkostningerne i forbindelse med opsætning og betjening af sådanne systemer, er det hensigtsmæssigt at undtage alle udbydere af onlineformidlingstjenester fra disse forpligtelser, som udgør små virksomheder, i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i Kommissionens henstilling 2003/361/EC25.

(23)  Denne forordnings krav vedrørende det interne klagebehandlingssystem har til hensigt at tillade udbydere af onlineformidlingstjenester en rimelig grad af fleksibilitet, når disse systemer betjenes og individuelle klager behandles, med henblik på at mindske den administrative byrde. Desuden bør de interne klagebehandlingssystemer gøre det muligt for udbydere af onlineformidlingstjenester, at tackle enhver brug i ond tro på en forholdsmæssig måde, hvilket visse virksomheder kan forsøge på disse systemer. I betragtning af omkostningerne i forbindelse med opsætning og betjening af sådanne systemer, er det hensigtsmæssigt at undtage alle udbydere af onlineformidlingstjenester fra disse forpligtelser, som udgør små virksomheder, i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i Kommissionens henstilling 2003/361/EF25.

__________________

__________________

25 Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6.5.2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).

25 Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6.5.2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Udbydere af onlineformidlingstjenester bør afholde en rimelig del af de samlede udgifter til mægling, under hensyntagen til alle de relevante elementer i den foreliggende sag. Til dette formål bør mægleren foreslå, hvilket forhold der er rimeligt i det enkelte tilfælde. Denne andel bør dog aldrig være mindre end halvdelen af disse omkostninger.

(25)  Udbydere af onlineformidlingstjenester bør afholde en rimelig del af de samlede udgifter til mægling, under hensyntagen til alle de relevante elementer i den foreliggende sag. Til dette formål bør mægleren foreslå, hvilket forhold der er rimeligt i det enkelte tilfælde. Denne andel bør dog aldrig være mindre end halvdelen af disse omkostninger. I de særlige tilfælde, hvor erhvervsbrugerne er store virksomheder, der har en fordel i form af deres egne onlinehandelskanaler, og hvor mægleren har afdækket et synligt misbrug af mæglingsproceduren på bekostning af udbyderne af onlineformidlingstjenesterne, bør erhvervsbrugerne afholde en større del af omkostningerne.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Adfærdskodekser, der er udarbejdet enten af de pågældende tjenesteudbydere eller organisationer eller foreninger der repræsenterer dem, kan bidrage til en korrekt anvendelse af denne forordning og bør derfor opmuntres. I forbindelse med udarbejdelsen af disse adfærdskodekser og i samråd med alle relevante interessenter, bør der tages hensyn til de særlige træk ved de pågældende sektorer samt de specifikke egenskaber for mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder.

(28)  Adfærdskodekser, der er udarbejdet enten af de pågældende tjenesteudbydere eller organisationer eller foreninger der repræsenterer dem, kan bidrage til en korrekt anvendelse af denne forordning og bør derfor opmuntres. I forbindelse med udarbejdelsen af disse adfærdskodekser og i samråd med alle relevante interessenter, bør der tages hensyn til de særlige træk ved de pågældende sektorer samt de specifikke egenskaber for mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder. Kommissionen bør vurdere adfærdskodeksernes overholdelse af EU-lovgivningen.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(28a)  Mener, at Unionens lovgivning bør følge konceptet om "så lidt som muligt og så meget som nødvendigt", hvilket betyder, at det er nødvendigt med regler, der passer til den digitale tidsalder, og som er åbne og teknologisk neutrale nok til at passe til fremtidige udviklinger; påskønner Kommissionens initiativ til at analysere platformenes rolle i den digitale økonomi med henblik på at sikre en omfattende og ensartet tilgang til rammerne på hele det digitale marked; mener, at en "one size fits all"-løsning kan lægge en dæmper på innovationen og stille de europæiske virksomheder konkurrencemæssigt dårligere i den globale økonomi;

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  Da målet for denne forordning nemlig er at sikre et retfærdigt, forudsigeligt, holdbart og sikkert onlineerhvervsklima på det indre marked, ikke kan opnås i tilstrækkelig grad af medlemsstaterne, men kan på grund af dens omfang og virkninger bedre opnås på EU-plan; kan unionen derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(31)  Da målet for denne forordning nemlig er at sikre et klart, retfærdigt, forudsigeligt, holdbart og sikkert onlineerhvervsklima på det indre marked, ikke kan opnås i tilstrækkelig grad af medlemsstaterne, men kan på grund af dens omfang og virkninger bedre opnås på EU-plan; kan unionen derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I denne forordning fastsættes regler, der sikrer, at erhvervsbrugere af onlineformidlingstjenester og brugere af virksomhedens websted, hvad angår onlinesøgemaskiner får passende gennemsigtighed og effektive klagemuligheder.

1.  I denne forordning fastsættes regler, der sikrer, at erhvervsbrugere af onlineformidlingstjenester og brugere af virksomhedens websted, hvad angår onlinesøgemaskiner og forbundne søgemaskiner får passende rimelighed, gennemsigtighed og effektive klagemuligheder.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.   Medlemsstaterne må ikke opretholde eller indføre bestemmelser i deres nationale lovgivning vedrørende emner, der er omfattet af denne forordning, og som afviger fra de i denne forordning fastsatte bestemmelser.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 1– stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Denne forordning finder anvendelse på onlineformidlingstjenester og onlinesøgemaskiner, der leveres eller tilbydes til henholdsvis erhvervsbrugere og brugere af virksomhedens websted, der er etableret eller har deres bopæl i Unionen, som via onlineformidlingstjenester eller onlinesøgemaskiner tilbyder varer eller tjenesteydelser til forbrugere, som befinder sig i Unionen, uanset etableringssted eller bopæl for udbyderne af disse tjenester.

2.  Denne forordning finder anvendelse på onlinesøgemaskiner og onlineformidlingstjenester, der leveres eller tilbydes til henholdsvis erhvervsbrugere og brugere af virksomhedens websted, der er etableret i eller aktivt udøver deres erhvervsaktivitet, der er målrettet forbrugere med bopæl i Unionen, som via onlineformidlingstjenester eller onlinesøgemaskiner tilbyder varer eller tjenesteydelser til forbrugere, som befinder sig i Unionen, uanset etableringssted eller bopæl for udbyderne af disse tjenester.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  "erhvervsbruger": enhver fysisk eller juridisk person, der ved hjælp af onlineformidlingstjenester tilbyder varer eller tjenesteydelser til forbrugere til formål relateret til dennes erhverv, forretning, håndværk eller profession

1)  "erhvervsbruger": enhver fysisk eller juridisk person, der ved hjælp af onlineformidlingstjenester tilbyder eller markedsfører varer eller tjenesteydelser til forbrugere til formål relateret til dennes erhverv, forretning, håndværk eller profession, herunder i relation til transport og enkeltpersoner, der arbejder eller udbyder tjenesteydelser ved personligt at udføre arbejde via onlineformidlingstjenester

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 - nr. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  de gør det muligt for erhvervsbrugere at udbyde varer eller tjenesteydelser til forbrugere med henblik på at fremme iværksættelse af direkte transaktioner mellem disse erhvervsbrugere og almindelige forbrugere, uanset hvor disse transaktioner finder sted

b)  de gør det muligt for erhvervsbrugere at udbyde eller markedsføre varer eller tjenesteydelser til forbrugere med henblik på at fremme iværksættelse af direkte transaktioner mellem disse erhvervsbrugere og almindelige forbrugere, uanset hvor disse transaktioner finder sted