Διαδικασία : 2018/0112(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0444/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0444/2018

Συζήτηση :

PV 16/04/2019 - 21
CRE 16/04/2019 - 22

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2019 - 8.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0398

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 2149kWORD 286k
7.12.2018
PE 627.635v01-00 A8-0444/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης

(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Εισηγήτρια: Christel Schaldemose

Συντάκτης γνωμοδότησης (*):

Francis Zammit Dimech, Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – άρθρο 54 του Κανονισμού

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Ερευνας και Ενέργειας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης

(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0238),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0165/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καθώς και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0444/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Οι επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης αποτελούν βασικούς καταλυτικούς παράγοντες που διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα, το εμπόριο και την καινοτομία, οι οποίες μπορούν επίσης να βελτιώσουν την ευημερία των καταναλωτών και οι οποίες χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα. Προσφέρουν πρόσβαση σε νέες αγορές και εμπορικές ευκαιρίες που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αξιοποιούν τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς. Προσφέρουν τη δυνατότητα αξιοποίησης των εν λόγω οφελών και στους καταναλωτές στην Ένωση, ιδίως αυξάνοντας το εύρος επιλογής προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται επιγραμμικά.

1.  Οι επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης αποτελούν βασικούς καταλυτικούς παράγοντες που διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα και τα νέα επιχειρηματικά πρότυπα, το εμπόριο και την καινοτομία, οι οποίες μπορούν επίσης να βελτιώσουν την ευημερία των καταναλωτών και οι οποίες χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα. Προσφέρουν πρόσβαση σε νέες αγορές και εμπορικές ευκαιρίες που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αξιοποιούν τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς. Προσφέρουν τη δυνατότητα αξιοποίησης των εν λόγω οφελών και στους καταναλωτές στην Ένωση, ιδίως αυξάνοντας το εύρος επιλογής προϊόντων και υπηρεσιών και προσφέροντας ανταγωνιστικές τιμές επιγραμμικά. Ωστόσο, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η δυνητική νομική αβεβαιότητα που μπορεί να προκύψει από την εμφάνιση νέων τεχνολογιών.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Οι επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης μπορούν να έχουν ζωτική σημασία για την εμπορική επιτυχία των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τις εν λόγω υπηρεσίες για να προσεγγίσουν τους καταναλωτές. Η αυξανόμενη διαμεσολάβηση των συναλλαγών μέσω επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, η οποία απορρέει από τα ισχυρά έμμεσα αποτελέσματα δικτύου βάσει δεδομένων, οδηγεί σε αυξημένη εξάρτηση των εν λόγω επιχειρηματικών χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, από τις εν λόγω υπηρεσίες, προκειμένου να μπορέσουν να προσεγγίσουν τους καταναλωτές. Δεδομένης της εν λόγω αυξανόμενης εξάρτησης, οι πάροχοι των εν λόγω υπηρεσιών έχουν συχνά ανώτερη διαπραγματευτική ισχύ, γεγονός που τους επιτρέπει να συμπεριφέρονται με τρόπο μονομερή και ενδεχομένως άδικο και επιβλαβή για τα νόμιμα συμφέροντα των επιχειρηματικών χρηστών τους και, εμμέσως, των καταναλωτών στην Ένωση.

(2)  Οι επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης μπορούν να έχουν ζωτική σημασία για την εμπορική επιτυχία των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τις εν λόγω υπηρεσίες για να προσεγγίσουν τους καταναλωτές. Η αυξανόμενη διαμεσολάβηση των συναλλαγών μέσω επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, η οποία απορρέει από τα ισχυρά έμμεσα αποτελέσματα δικτύου βάσει δεδομένων, οδηγεί σε αυξημένη εξάρτηση των εν λόγω επιχειρηματικών χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων και των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, από τις εν λόγω υπηρεσίες, προκειμένου να μπορέσουν να προσεγγίσουν τους καταναλωτές. Δεδομένης της εν λόγω αυξανόμενης εξάρτησης που, εκτός από τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, θα μπορούσε να επηρεάσει και τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι πάροχοι των εν λόγω υπηρεσιών έχουν συχνά ανώτερη διαπραγματευτική ισχύ. Εάν γίνει κακή χρήση αυτής της ανώτερης διαπραγματευτικής ισχύος, οι πάροχοι επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης μπορούν να συμπεριφέρονται μονομερώς κατά τρόπο άδικο και επιβλαβή για τα νόμιμα συμφέροντα των χρηστών εταιρικών ιστότοπων και, εμμέσως πλην σε μεγάλο βαθμό, εκείνα των καταναλωτών στην Ένωση. Οι καταναλωτές έχουν ενστερνιστεί την οικονομία των επιγραμμικών πλατφορμών και ένα ανταγωνιστικό, δίκαιο και διαφανές επιγραμμικό οικοσύστημα μέσα στο οποίο οι εταιρείες συμπεριφέρονται με υπευθυνότητα είναι επίσης απαραίτητο για την ευημερία των καταναλωτών. Όταν οι δεσπόζουσες επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης μετατρέπονται σε φύλακες των πληροφοριών, των επιλογών και των τιμών, οι καταναλωτές πλήττονται και αυτοί. Επί πλέον, η αδιαφάνεια και η νομική αβεβαιότητα στην οικονομία των επιγραμμικών πλατφορμών, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων, θα μπορούσαν να μειώσουν την εμπιστοσύνη του καταναλωτή προς την επιγραμμική οικονομία. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να βελτιώσει τη δίκαιη μεταχείριση και τη διαφάνεια για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, πράγμα που σε τελευταία ανάλυση είναι προς όφελος των καταναλωτών. Πάντως, οι άμεσες συνέπειες που τα νέα επιχειρηματικά πρότυπα και οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν για τους καταναλωτές καλύπτονται στην πρόταση της Επιτροπής σχετικά με μια οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993, της οδηγίας 98/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της οδηγίας 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και της οδηγίας 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την καλύτερη εφαρμογή και τον εκσυγχρονισμό των ενωσιακών κανόνων προστασίας των καταναλωτών.

 

__________________

 

1a COD(2018)0090

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Ομοίως, οι επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης μπορούν να αποτελέσουν σημαντικές πηγές διαδικτυακής κίνησης για τις επιχειρήσεις που προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες στους καταναλωτές μέσω ιστότοπων και μπορούν, επομένως, να επηρεάσουν σημαντικά την εμπορική επιτυχία των εν λόγω χρηστών εταιρικών ιστότοπων που προσφέρουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους επιγραμμικά στην εσωτερική αγορά. Εν προκειμένω, η κατάταξη των δικτυακών τόπων από τους παρόχους επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των δικτυακών τόπων στους οποίους οι χρήστες εταιρικών ιστότοπων προσφέρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στους καταναλωτές, έχει σημαντικό αντίκτυπο στην επιλογή των καταναλωτών και την εμπορική επιτυχία των εν λόγω χρηστών εταιρικών ιστότοπων. Συνεπώς, ακόμα και ελλείψει συμβατικής σχέσης με τους χρήστες εταιρικών ιστότοπων, οι πάροχοι επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης μπορούν να συμπεριφέρονται μονομερώς κατά τρόπο άδικο και επιβλαβή για τα νόμιμα συμφέροντα των χρηστών εταιρικών ιστότοπων και, έμμεσα, των καταναλωτών στην Ένωση.

(3)  Ομοίως, οι επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης μπορούν να αποτελέσουν σημαντικές πηγές διαδικτυακής κίνησης για τις επιχειρήσεις που προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες στους καταναλωτές μέσω ιστότοπων και μπορούν, επομένως, να επηρεάσουν σημαντικά την εμπορική επιτυχία των εν λόγω χρηστών εταιρικών ιστότοπων που προσφέρουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους επιγραμμικά στην εσωτερική αγορά. Εν προκειμένω, η κατάταξη των δικτυακών τόπων από τους παρόχους επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των δικτυακών τόπων στους οποίους οι χρήστες εταιρικών ιστότοπων προσφέρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στους καταναλωτές, έχει σημαντικό αντίκτυπο στην επιλογή των καταναλωτών και την εμπορική επιτυχία των εν λόγω χρηστών εταιρικών ιστότοπων. Συνεπώς, ακόμα και ελλείψει συμβατικής σχέσης με τους χρήστες εταιρικών ιστότοπων, οι πάροχοι επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης μπορούν να συμπεριφέρονται μονομερώς κατά τρόπο που μπορεί να είναι αθέμιτος και να διακόπτει τον φυσιολογικό ανταγωνισμό στην αγορά και που μπορεί να είναι επιζήμιος για τα νόμιμα συμφέροντα των χρηστών εταιρικών ιστότοπων και, έμμεσα πλην σε μεγάλο βαθμό, επίσης εκείνα των καταναλωτών στην Ένωση.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα λειτουργικά συστήματα μπορεί να έχουν ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ των επιχειρηματικών χρηστών και των καταναλωτών. Εφόσον στον παρόντα κανονισμό ο ορισμός για τις επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης θα πρέπει να γίνει αντιληπτός ως τεχνολογικά ουδέτερος και να καλύπτει τις υπηρεσίες ανεξάρτητα από τον βαθμό ενοποίησής τους με το λογισμικό και με οποιοδήποτε υλισμικό που χρησιμοποιείται για την παροχή τους, όταν τα λειτουργικά συστήματα ενεργούν ως επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού, οι πάροχοι αυτών των λειτουργικών συστημάτων θα πρέπει να καλύπτονται και αυτοί από τις υποχρεώσεις που ο παρών κανονισμός ορίζει για τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Η εξάρτηση των επιχειρηματικών χρηστών από τις επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης οδηγεί επίσης σε κατάσταση κατά την οποία οι επιχειρηματικοί χρήστες έχουν περιορισμένες δυνατότητες να υποβάλλουν προσφυγή, όταν μονομερείς ενέργειες των παρόχων αυτών των υπηρεσιών οδηγούν σε διαφορά. Σε πολλές περιπτώσεις, οι εν λόγω πάροχοι δεν προσφέρουν προσιτά και αποτελεσματικά εσωτερικά συστήματα διεκπεραίωσης καταγγελιών. Οι υφιστάμενοι εναλλακτικοί μηχανισμοί εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών ενδέχεται επίσης να είναι αναποτελεσματικοί για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων η έλλειψη εξειδικευμένων διαμεσολαβητών και ο φόβος των επιχειρηματικών χρηστών για αντίποινα.

(4)  Η φύση της σχέσης των επιχειρηματικών χρηστών με τις επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης μπορεί να οδηγήσει επίσης σε καταστάσεις όπου οι επιχειρηματικοί χρήστες έχουν περιορισμένες δυνατότητες να υποβάλλουν προσφυγή, όταν μονομερείς ενέργειες των παρόχων αυτών των υπηρεσιών οδηγούν σε διαφορά. Σε πολλές περιπτώσεις, οι εν λόγω πάροχοι δεν προσφέρουν προσιτά και αποτελεσματικά εσωτερικά συστήματα διεκπεραίωσης καταγγελιών. Οι υφιστάμενοι εναλλακτικοί μηχανισμοί εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών ενδέχεται επίσης να είναι αναποτελεσματικοί για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων η έλλειψη εξειδικευμένων διαμεσολαβητών και ο φόβος των επιχειρηματικών χρηστών για αντίποινα.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Οι επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης και οι επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης, καθώς και οι εμπορικές συναλλαγές που διευκολύνουν αυτές οι υπηρεσίες, έχουν εγγενές διασυνοριακό δυναμικό και έχουν ιδιαίτερη σημασία για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της Ένωσης στη σημερινή οικονομία. Οι δυνητικά αθέμιτες και επιβλαβείς εμπορικές πρακτικές ορισμένων παρόχων των εν λόγω υπηρεσιών προς τους επιχειρηματικούς χρήστες και τους χρήστες εταιρικών ιστότοπων εμποδίζουν την πλήρη αξιοποίηση αυτού του δυναμικού και επηρεάζουν αρνητικά την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Εξάλλου, η πλήρης αξιοποίηση αυτού του δυναμικού παρεμποδίζεται και επηρεάζεται αρνητικά η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, καθώς υφίστανται αποκλίνουσες νομοθεσίες και ορισμένα κράτη μέλη ρυθμίζουν τις εν λόγω υπηρεσίες με ποικίλους βαθμούς αποτελεσματικότητας, ενώ ορισμένα άλλα κράτη μέλη εξετάζουν επί του παρόντος το ενδεχόμενο θέσπισης τέτοιων νόμων.

(5)  Οι επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης και οι επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης, καθώς και οι συναλλαγές που διευκολύνουν αυτές οι υπηρεσίες, έχουν εγγενές διασυνοριακό δυναμικό και έχουν ιδιαίτερη σημασία για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της Ένωσης στη σημερινή οικονομία. Οι δυνητικά αθέμιτες και επιβλαβείς εμπορικές πρακτικές ορισμένων παρόχων των εν λόγω υπηρεσιών οι οποίοι κάνουν κατάχρηση της θέσης τους απέναντι στους επιχειρηματικούς χρήστες και τους χρήστες εταιρικών ιστότοπων και η απουσία επαρκών μηχανισμών επανόρθωσης εμποδίζουν την πλήρη αξιοποίηση αυτού του δυναμικού και επηρεάζουν αρνητικά την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την ανάδυση νέων φορέων στην αγορά. Εξάλλου, η πλήρης αξιοποίηση αυτού του δυναμικού παρεμποδίζεται και επηρεάζεται αρνητικά η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, καθώς υφίστανται αποκλίνουσες νομοθεσίες και ορισμένα κράτη μέλη ρυθμίζουν τις εν λόγω υπηρεσίες με ποικίλους βαθμούς αποτελεσματικότητας, ενώ ορισμένα άλλα κράτη μέλη εξετάζουν επί του παρόντος το ενδεχόμενο θέσπισης τέτοιων νόμων.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Θα πρέπει να θεσπιστεί, επομένως, ενιαίο και στοχευμένο σύνολο υποχρεωτικών κανόνων σε επίπεδο Ένωσης, ώστε να διασφαλίζεται δίκαιο, προβλέψιμο, βιώσιμο και αξιόπιστο επιγραμμικό επιχειρηματικό περιβάλλον εντός της εσωτερικής αγοράς και, ειδικότερα, να εξασφαλίζεται ότι παρέχονται στους χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης κατάλληλη διαφάνεια καθώς και αποτελεσματικές δυνατότητες προσφυγής σε ολόκληρη την Ένωση. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει επίσης να προβλέπουν κατάλληλη διαφάνεια όσον αφορά την κατάταξη των χρηστών εταιρικών ιστότοπων στα αποτελέσματα αναζήτησης που δημιουργούνται από τις επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης. Ταυτόχρονα, οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να είναι τέτοιοι ώστε να διαφυλάσσουν το σημαντικό δυναμικό καινοτομίας της ευρύτερης οικονομίας των επιγραμμικών πλατφορμών.

(6)  Θα πρέπει να θεσπιστεί, επομένως, ενιαίο και στοχευμένο σύνολο υποχρεωτικών κανόνων σε επίπεδο Ένωσης, ώστε να διασφαλίζεται δίκαιο, προβλέψιμο, βιώσιμο και αξιόπιστο επιγραμμικό επιχειρηματικό περιβάλλον εντός της εσωτερικής αγοράς και, ειδικότερα, να εξασφαλίζεται ότι παρέχονται στους χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης κατάλληλη διαφάνεια καθώς και αποτελεσματικές δυνατότητες προσφυγής σε ολόκληρη την Ένωση. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει επίσης να προβλέπουν κατάλληλα κίνητρα για την προώθηση της δίκαιης και αναλογικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς και της διαφάνειας, ιδίως όσον αφορά την κατάταξη των χρηστών εταιρικών ιστότοπων στα αποτελέσματα αναζήτησης που δημιουργούνται από τις επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών φωνητικής υποστήριξης (φωνητικού βοηθού). Ταυτόχρονα, οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να είναι τέτοιοι ώστε να αναγνωρίζουν και να διαφυλάσσουν το σημαντικό δυναμικό καινοτομίας της ευρύτερης οικονομίας των επιγραμμικών πλατφορμών και να επιτρέπουν έναν υγιή ανταγωνισμό που θα οδηγεί σε περισσότερες επιλογές για τους καταναλωτές.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Δεδομένου ότι οι επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης και οι επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης έχουν κατά κανόνα παγκόσμια διάσταση, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στους παρόχους των εν λόγω υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το εάν είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος ή εκτός της Ένωσης, υπό τον όρο ότι πληρούνται δύο σωρευτικές προϋποθέσεις. Πρώτον, οι επιχειρηματικοί χρήστες ή οι χρήστες εταιρικών ιστότοπων θα πρέπει να είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση. Δεύτερον, οι επιχειρηματικοί χρήστες ή οι χρήστες εταιρικών ιστότοπων θα πρέπει, μέσω της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, να προσφέρουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους σε καταναλωτές που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση τουλάχιστον για μέρος της συναλλαγής. Οι εν λόγω καταναλωτές θα πρέπει να είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση, αλλά δεν χρειάζεται να έχουν τόπο διαμονής στην Ένωση ούτε να έχουν την ιθαγένεια οποιουδήποτε κράτους μέλους. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν οι επιχειρηματικοί χρήστες ή οι χρήστες εταιρικών ιστότοπων δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση ή είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση, αλλά χρησιμοποιούν επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης ή επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης για να προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες αποκλειστικά σε καταναλωτές που είναι εγκατεστημένοι εκτός την Ένωση ή σε πρόσωπα που δεν είναι καταναλωτές.

(7)  Δεδομένου ότι οι επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης και οι επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης έχουν κατά κανόνα παγκόσμια διάσταση, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στους παρόχους των εν λόγω υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το εάν είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος ή εκτός της Ένωσης, υπό τον όρο ότι πληρούνται δύο σωρευτικές προϋποθέσεις. Πρώτον, οι επιχειρηματικοί χρήστες ή οι χρήστες εταιρικών ιστότοπων θα πρέπει να είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση. Δεύτερον, οι επιχειρηματικοί χρήστες ή οι χρήστες εταιρικών ιστότοπων θα πρέπει, μέσω της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, να προσφέρουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους σε καταναλωτές που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση τουλάχιστον για μέρος της συναλλαγής. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, αυτό θα σήμαινε ότι οι επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης και οι επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης έχουν στρέψει τις δραστηριότητές τους σε καταναλωτές εγκατεστημένους σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, ανεξάρτητα από το πού μέσα στην Ένωση. Οι εν λόγω καταναλωτές θα πρέπει να είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση, αλλά δεν χρειάζεται να έχουν τόπο διαμονής στην Ένωση ούτε να έχουν την ιθαγένεια οποιουδήποτε κράτους μέλους. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν οι επιχειρηματικοί χρήστες ή οι χρήστες εταιρικών ιστότοπων δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση ή είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση, αλλά χρησιμοποιούν επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης ή επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης για να προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες αποκλειστικά σε καταναλωτές που είναι εγκατεστημένοι εκτός την Ένωση ή σε πρόσωπα που δεν είναι καταναλωτές. Οι κανόνες στο διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο σχετικά με την επιλογή του δικαίου και την επιλογή δικαστηρίου σε θέματα συμβάσεων έχουν σχεδιαστεί σε σχέση με τις συνήθεις εμπορικές συμβάσεις που αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης κατά γράμμα μεταξύ των μερών και των νόμιμων εκπροσώπων τους. Μπορεί να αμφισβητηθεί ο βαθμός στον οποίο οι κανόνες αυτοί είναι κατάλληλοι για την ειδική περίπτωση των συμφωνιών που αφορούν πλατφόρμες και εν γένει των συμφωνιών της ψηφιακής εποχής. Το ζήτημα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Μεγάλο εύρος εμπορικών σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών πραγματοποιούνται με επιγραμμική διαμεσολάβηση από παρόχους που προσφέρουν πολύπλευρες υπηρεσίες βασισμένες ουσιαστικά στο ίδιο επιχειρηματικό μοντέλο δημιουργίας οικοσυστήματος. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι σχετικές υπηρεσίες, οι επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης θα πρέπει να καθορίζονται με ακριβή και τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες θα πρέπει να αποτελούνται από υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι έχουν ως στόχο να διευκολύνουν την έναρξη άμεσων συναλλαγών μεταξύ επιχειρηματικών χρηστών και καταναλωτών, ανεξάρτητα από το εάν οι συναλλαγές διενεργούνται τελικά στο διαδίκτυο, στην επιγραμμική πύλη του παρόχου των εν λόγω επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, σε αυτή του επιχειρηματικού χρήστη, ή εκτός διαδικτύου. Επιπλέον, οι υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται βάσει συμβατικών σχέσεων τόσο μεταξύ των παρόχων και των επιχειρηματικών χρηστών όσο και μεταξύ των παρόχων και των καταναλωτών. Μια τέτοια συμβατική σχέση θα πρέπει να θεωρείται ότι υφίσταται όταν αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη εκφράζουν την πρόθεσή τους να δεσμευτούν με τρόπο ρητό και επαληθεύσιμο, χωρίς να απαιτείται απαραιτήτως ρητή γραπτή συμφωνία.

(8)  Μεγάλο εύρος σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών πραγματοποιούνται με επιγραμμική διαμεσολάβηση από παρόχους που προσφέρουν πολύπλευρες υπηρεσίες βασισμένες ουσιαστικά στο ίδιο επιχειρηματικό μοντέλο δημιουργίας οικοσυστήματος. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι σχετικές υπηρεσίες, οι επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης θα πρέπει να καθορίζονται με ακριβή και τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες θα πρέπει να αποτελούνται από υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι έχουν ως στόχο να διευκολύνουν την έναρξη άμεσων συναλλαγών μεταξύ επιχειρηματικών χρηστών και καταναλωτών, ανεξάρτητα από το εάν οι συναλλαγές διενεργούνται τελικά στο διαδίκτυο, στην επιγραμμική πύλη του παρόχου των εν λόγω επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, σε αυτή του επιχειρηματικού χρήστη, ή εκτός διαδικτύου, με την έννοια ότι δεν υπάρχει καμία απαίτηση για οποιαδήποτε συμβατική σχέση μεταξύ επιχειρηματικών χρηστών και καταναλωτών ως προϋπόθεση για μια επιγραμμική υπηρεσία διαμεσολάβησης εμπίπτουσα στο πεδίο του παρόντος κανονισμού. Δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες όπου η διευκόλυνση της έναρξης άμεσων συναλλαγών μεταξύ των εν λόγω επιχειρηματικών χρηστών και των καταναλωτών έχει περιθωριακό μόνο χαρακτήρα, με την έννοια ότι, ακόμη κι αν μπορεί σε μικρό αριθμό περιπτώσεων να είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι η υπηρεσία διευκόλυνε την έναρξης μιας άμεσης συναλλαγής ανάμεσα σε ορισμένους επιχειρηματικούς χρήστες και τους καταναλωτές, αυτό δεν αποτελούσε τον σκοπό της υπηρεσίας. Εκεί όπου οι υπηρεσίες διευκολύνουν συνήθως τέτοιες συναλλαγές, η διευκόλυνση της έναρξης άμεσων συναλλαγών δεν μπορεί να θεωρηθεί ως έχουσα περιθωριακό μόνο χαρακτήρα. Επιπλέον, οι υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται βάσει συμβατικών σχέσεων τόσο μεταξύ των παρόχων και των επιχειρηματικών χρηστών όσο και μεταξύ των παρόχων και των καταναλωτών. Μια τέτοια συμβατική σχέση θα πρέπει να θεωρείται ότι υφίσταται όταν αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη εκφράζουν την πρόθεσή τους να δεσμευτούν με τρόπο ρητό και επαληθεύσιμο, χωρίς να απαιτείται απαραιτήτως ρητή γραπτή συμφωνία. Μια τέτοια συμβατική σχέση ανάμεσα στους παρόχους των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και στους καταναλωτές θα πρέπει επίσης να θεωρείται ότι υπάρχει σε περιπτώσεις όπου οι υπηρεσίες παρέχονται στον καταναλωτή με αντίτιμο την παροχή προσωπικών ή άλλων δεδομένων από τον καταναλωτή.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Στα παραδείγματα επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει, συνεπώς, να συμπεριλαμβάνονται οι αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου, οι συνεργατικές αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται επιχειρηματικοί χρήστες, οι επιγραμμικές υπηρεσίες εφαρμογών λογισμικού και οι επιγραμμικές υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε επιγραμμικά εργαλεία διανομής διαφημίσεων ή σε επιγραμμικά δίκτυα ανταλλαγής διαφημίσεων που δεν παρέχονται με σκοπό τη διευκόλυνση της έναρξης άμεσων συναλλαγών και τα οποία δεν συνεπάγονται συμβατική σχέση με τους καταναλωτές. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται στις επιγραμμικές υπηρεσίες πληρωμών, δεδομένου ότι δεν πληρούν τις ισχύουσες απαιτήσεις, αλλά είναι εγγενώς βοηθητικές στις συναλλαγές για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών στους οικείους καταναλωτές.

(9)  Στα παραδείγματα επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει, συνεπώς, να συμπεριλαμβάνονται οι αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου, οι συνεργατικές αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται επιχειρηματικοί χρήστες, οι επιγραμμικές υπηρεσίες εφαρμογών λογισμικού όπως τα καταστήματα εφαρμογών, οι υπηρεσίες φωνητικής υποστήριξης, και οι επιγραμμικές υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο κανονισμός θα πρέπει να ισχύει για τις υπηρεσίες αυτές ανεξάρτητα από τις αναδυόμενες ή μελλοντικές εξελίξεις που μεταβάλλουν τον τεχνολογικό ή εμπορικό σχεδιασμό τους, συμπεριλαμβανομένης π.χ. της αλληλεπίδρασής τους με λειτουργικά συστήματα λογισμικού. Ωστόσο, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε επιγραμμικά εργαλεία διανομής διαφημίσεων ή σε επιγραμμικά δίκτυα ανταλλαγής διαφημίσεων που δεν παρέχονται με σκοπό τη διευκόλυνση της έναρξης άμεσων συναλλαγών και τα οποία δεν συνεπάγονται συμβατική σχέση με τους καταναλωτές. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται στις επιγραμμικές υπηρεσίες πληρωμών, δεδομένου ότι δεν πληρούν τις ισχύουσες απαιτήσεις, αλλά είναι εγγενώς βοηθητικές στις συναλλαγές για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών στους οικείους καταναλωτές.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διάκριση ανάμεσα σε επιχειρηματικούς και μη επιχειρηματικούς χρήστες των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης μπορεί να είναι πολύπλοκη. Η διάκριση έχει σημασία, δεδομένου ότι οι επιχειρηματικοί χρήστες που προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες στους καταναλωτές θα πρέπει επίσης να έχουν αυστηρότερες υποχρεώσεις έναντι των καταναλωτών. Σε συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής για μια οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, της οδηγίας 98/6/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της οδηγίας 2005/29/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και της οδηγίας 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών, η διάκριση ανάμεσα σε επιχειρηματικούς και μη επιχειρηματικούς χρήστες δεν θα πρέπει να είναι στη διακριτική ευχέρεια του παρόχου μιας επιγραμμικής υπηρεσίας διαμεσολάβησης. Αντίθετα, οι χρήστες των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης είναι εκείνοι που θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν εάν είναι ή δεν είναι επιχειρηματικοί χρήστες και, εάν είναι επιχειρηματικοί χρήστες, να τηρούν αυστηρότερες υποχρεώσεις έναντι των καταναλωτών.

 

__________________

 

1a COM(2018)0185 final.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9β)  Ο ορισμός του επικουρικού λειτουργικού συστήματος θα πρέπει να καλύπτει τα λειτουργικά συστήματα που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο κινητής συσκευής, συνδέονται στενά με μια επιγραμμική υπηρεσία διαμεσολάβησης και το ότι η επιγραμμική υπηρεσία διαμεσολάβησης ελέγχει τον κύριο δίαυλο μέσω του οποίου μπορεί να εγκατασταθεί η εφαρμογή, και το ότι η ανάπτυξη και επικαιροποίηση του εν λόγω λειτουργικού συστήματος παρέχονται ή ελέγχονται έμμεσα ή άμεσα από τον πάροχο της συνδεδεμένης επιγραμμικής υπηρεσίας διαμεσολάβησης. Ο ορισμός του επικουρικού λειτουργικού συστήματος θα πρέπει να ισχύει για τις υπηρεσίες ανεξάρτητα από τις αναδυόμενες ή μελλοντικές εξελίξεις που μεταβάλλουν τον τεχνολογικό ή εμπορικό σχεδιασμό τους, συμπεριλαμβανομένης π.χ. της χρήσης φωνητικού ελέγχου.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Σύμφωνα με τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεδομένου ότι η εξάρτηση των επιχειρηματικών χρηστών παρατηρείται κυρίως στις επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης που χρησιμεύουν ως πύλη για τους καταναλωτές που είναι φυσικά πρόσωπα, η έννοια του καταναλωτή που χρησιμοποιείται για να περιγράψει το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού πρέπει να νοείται ότι αφορά αποκλειστικά τα φυσικά πρόσωπα, όταν ενεργούν για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στις εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές ή επαγγελματικές τους δραστηριότητες.

(10)  Σύμφωνα με τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεδομένου ότι η εξάρτηση των επιχειρηματικών χρηστών παρατηρείται κυρίως στις επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης που χρησιμεύουν ως πύλη για τους καταναλωτές που είναι φυσικά πρόσωπα, η έννοια του καταναλωτή που χρησιμοποιείται για να περιγράψει το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού πρέπει να νοείται ότι αφορά αποκλειστικά τα φυσικά πρόσωπα, όταν ενεργούν για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στις εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές ή επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως εκ τούτου, οι επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης που κατευθύνουν ή στοχεύουν αποκλειστικά προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών από επιχειρήσεις σε άλλες επιχειρήσεις, δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής διότι δεν υπάρχει άμεση συνέπεια για τους καταναλωτές.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Για λόγους συνέπειας, ο ορισμός της επιγραμμικής μηχανής αναζήτησης που χρησιμοποιείται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τον ορισμό που χρησιμοποιείται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21.

(11)  Ο ορισμός της επιγραμμικής μηχανής αναζήτησης που χρησιμοποιείται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να ευρύτερος από τον ορισμό που χρησιμοποιείται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21. Λόγω του γρήγορου ρυθμού των καινοτομιών, ο ορισμός θα πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερος. Ειδικότερα, ο ορισμός θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι καλύπτει και τις φωνητικές αναζητήσεις.

__________________

__________________

21 Οδηγία (EE) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1).

21 Οδηγία (EE) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1).

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Προκειμένου να προστατεύονται αποτελεσματικά οι επιχειρηματικοί χρήστες, όπου απαιτείται, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν οι όροι και οι προϋποθέσεις μιας συμβατικής σχέσης, ανεξάρτητα από το όνομα ή τη μορφή τους, δεν αποτελούν αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης από τα συμβαλλόμενα μέρη. Το κατά πόσον οι όροι και οι προϋποθέσεις υπόκεινται σε ατομική διαπραγμάτευση θα πρέπει να καθορίζεται με βάση συνολική εκτίμηση, όπου το γεγονός ότι ορισμένες από τις διατάξεις της ενδέχεται να έχουν αποτελέσει αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης δεν είναι από μόνο του καθοριστικό.

(12)  Προκειμένου να προστατεύονται αποτελεσματικά οι επιχειρηματικοί χρήστες, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στους όρους και τις προϋποθέσεις μιας συμβατικής σχέσης ανάμεσα σε παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και σε επιχειρηματικούς χρήστες, ανεξάρτητα από το όνομα ή τη μορφή τους.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α)  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης μπορούν να παρέχουν ή να ελέγχουν άλλες υπηρεσίες ή λογισμικά με τη δυνατότητα έτσι σε ορισμένες περιπτώσεις να χρησιμοποιηθούν αυτά τα λογισμικά ή αυτές οι υπηρεσίες για την παράκαμψη υποχρεώσεων που ο παρών κανονισμός επιβάλλει στους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης. Αν και το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και οι απαιτήσεις που αυτός ορίζει δεν επεκτείνονται στα ανωτέρω λογισμικά ή τις ανωτέρω υπηρεσίες, οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης θα πρέπει να μην χρησιμοποιούν τα ανωτέρω λογισμικά ή τις ανωτέρω υπηρεσίες για να παρακάμψουν οποιαδήποτε υποχρέωση των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης. Ο έλεγχος στο πλαίσιο του παρόντος θα πρέπει να νοηθεί κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, δηλαδή ότι ο έλεγχος θα πρέπει να συνίσταται σε δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα τα οποία, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλα, και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών πραγματικών ή νομικών συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικού επηρεασμού της δραστηριότητας μιας επιχείρησης. Αυτός ο καθοριστικός επηρεασμός θα μπορούσε ειδικότερα να επιτυγχάνεται με δικαιώματα κυριότητας ή χρήσης επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, ή με δικαιώματα ή συμβάσεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικού επηρεασμού της σύνθεσης, των συσκέψεων ή των αποφάσεων των οργάνων μιας επιχείρησης.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Για να διασφαλίζεται ότι οι γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις μιας συμβατικής σχέσης δίνουν τη δυνατότητα στους επιχειρηματικούς χρήστες να καθορίζουν τους εμπορικούς όρους χρήσης, διακοπής και αναστολής των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και να επιτυγχάνουν προβλεψιμότητα όσον αφορά την επιχειρηματική τους σχέση, ο εν λόγω όροι και προϋποθέσεις θα πρέπει να συντάσσονται με σαφή και ξεκάθαρη διατύπωση, η οποία να είναι εύκολα κατανοητή για τον μέσο επιχειρηματικό χρήστη. Οι όροι και οι προϋποθέσεις δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι έχουν συνταχθεί με σαφή και ξεκάθαρη διατύπωση, όταν είναι ασαφείς, μη συγκεκριμένοι ή μη λεπτομερείς όσον αφορά σημαντικά εμπορικά ζητήματα και, συνεπώς, δεν παρέχουν στους επιχειρηματικούς χρήστες εύλογο βαθμό προβλεψιμότητας όσον αφορά τις σημαντικότερες πτυχές της συμβατικής σχέσης.

(13)  Για να διασφαλίζεται ότι οι γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις μιας συμβατικής σχέσης δίνουν τη δυνατότητα στους επιχειρηματικούς χρήστες να καθορίζουν τους εμπορικούς όρους χρήσης, διακοπής και αναστολής των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και να επιτυγχάνουν προβλεψιμότητα όσον αφορά την επιχειρηματική τους σχέση, ο εν λόγω όροι και προϋποθέσεις θα πρέπει να συντάσσονται με σαφή και κατανοητή διατύπωση, η οποία να είναι εύκολα κατανοητή για τον μέσο επιχειρηματικό χρήστη. Οι όροι και οι προϋποθέσεις δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι έχουν συνταχθεί με σαφή και κατανοητή διατύπωση, όταν είναι ασαφείς, μη συγκεκριμένοι ή μη λεπτομερείς όσον αφορά σημαντικά εμπορικά ζητήματα και, συνεπώς, δεν παρέχουν στους επιχειρηματικούς χρήστες εύλογο βαθμό προβλεψιμότητας όσον αφορά τις σημαντικότερες πτυχές της συμβατικής σχέσης. Επιπλέον, η διατύπωση που με την επιλεγείσα φρασεολογία είναι παραπλανητική δεν θα πρέπει να θεωρείται σαφής και κατανοητή.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Για τη διασφάλιση όχι μόνο διαφάνειας αλλά και δίκαιης μεταχείρισης στις σχέσεις ανάμεσα στους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και τους επιχειρηματικούς χρήστες τους, θα πρέπει οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις να είναι επίσης δίκαιοι και αναλογικοί λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων του παρόχου της επιγραμμικής υπηρεσίας διαμεσολάβησης και του επιχειρηματικού χρήστη. Οι όροι και οι προϋποθέσεις δεν θα θεωρούνται δίκαιοι και αναλογικοί όταν π.χ. αποκλίνουν σε μεγάλο βαθμό από την ορθή εμπορική συμπεριφορά στη συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα στην οποία δραστηριοποιείται η επιγραμμική υπηρεσία διαμεσολάβησης, ή αντιβαίνουν στις αρχές της καλής πίστης και των θεμιτών συναλλαγών. Κατά την αξιολόγηση αυτών των γενικών απαιτήσεων, η φύση και ο σκοπός της σύμβασης, οι περιστάσεις της υπόθεσης και οι συνήθειες και πρακτικές της εμπορικής δραστηριότητας θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13β)  Για να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρηματικοί χρήστες γνωρίζουν με επαρκή σαφήνεια πού και σε ποιον διατίθενται τα εμπορεύματα ή οι υπηρεσίες τους, θα πρέπει οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης να εξασφαλίζουν διαφάνεια στους επιχειρηματικούς χρήστες τους σε ό,τι αφορά κάθε πρόσθετο δίαυλο ή πιθανό πρόγραμμα επιγραμμικής διαφήμισης (affiliate program) που οι επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν για να εμπορευτούν τα εν λόγω εμπορεύματα ή υπηρεσίες.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Η διασφάλιση της διαφάνειας των γενικών όρων και προϋποθέσεων μπορεί να είναι ουσιώδης για την προώθηση βιώσιμων επιχειρηματικών σχέσεων και για την πρόληψη αθέμιτης συμπεριφοράς εις βάρος των επιχειρηματικών χρηστών. Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις είναι εύκολα διαθέσιμοι σε όλα τα στάδια της συμβατικής σχέσης, μεταξύ άλλων, σε μελλοντικούς επιχειρηματικούς χρήστες κατά την προσυμβατική φάση, και ότι τυχόν τροποποιήσεις των όρων αυτών κοινοποιούνται στους επιχειρηματικούς χρήστες εντός εύλογης και αναλογικής καθορισμένης προθεσμίας προειδοποίησης σε συνάρτηση με τις συγκεκριμένες περιστάσεις η οποία είναι τουλάχιστον 15 ημέρες. Η εν λόγω προθεσμία προειδοποίησης δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν και στον βαθμό που ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματικός χρήστης παραιτείται από αυτήν κατά τρόπο μη επιδεχόμενο αμφισβήτηση ή όταν και στον βαθμό που η ανάγκη εφαρμογής της τροποποίησης χωρίς την τήρηση της προθεσμίας προειδοποίησης απορρέει από νομική υποχρέωση που υπέχει ο πάροχος υπηρεσιών βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του εθνικού δικαίου.

(14)  Η διασφάλιση της διαφάνειας των γενικών όρων και προϋποθέσεων μπορεί να είναι ουσιώδης για την προώθηση βιώσιμων επιχειρηματικών σχέσεων και για την πρόληψη αθέμιτης συμπεριφοράς εις βάρος των επιχειρηματικών χρηστών. Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις είναι εύκολα διαθέσιμοι σε όλα τα στάδια της συμβατικής σχέσης, μεταξύ άλλων, σε μελλοντικούς επιχειρηματικούς χρήστες κατά την προσυμβατική φάση, και ότι τυχόν τροποποιήσεις των όρων και προϋποθέσεων αυτών κοινοποιούνται στους επιχειρηματικούς χρήστες εντός εύλογης και αναλογικής καθορισμένης προθεσμίας προειδοποίησης σε συνάρτηση με τις συγκεκριμένες περιστάσεις η οποία είναι τουλάχιστον 15 ημέρες και το πολύ 30 ημέρες στις περιπτώσεις όπου η τροποποίηση απαιτεί να κάνει ο επιχειρηματικός χρήστης σημαντικές τεχνικές αναπροσαρμογές στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του προκειμένου να συμμορφωθεί με την τροποποίηση. Η έννοια της τροποποίησης δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι περιλαμβάνει τις καθαρά διοικητικού χαρακτήρα αλλαγές σε όρους και προϋποθέσεις, όπως αλλαγή αριθμού τηλεφώνου ή διεύθυνσης του παρόχου. Κατ’ εξαίρεση, οι προθεσμίες προειδοποίησης δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται όταν και στον βαθμό που ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματικός χρήστης παραιτείται από αυτές κατά τρόπο μη επιδεχόμενο αμφισβήτηση ή όταν και στον βαθμό που η ανάγκη εφαρμογής της τροποποίησης χωρίς την τήρηση της προθεσμίας προειδοποίησης απορρέει από νομική υποχρέωση που υπέχει ο πάροχος υπηρεσιών βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του εθνικού δικαίου, και σε περιπτώσεις όπου ο πάροχος ενεργεί προς αντιμετώπιση κινδύνων ικανών να βλάψουν ή να προκαλέσουν προβλήματα ασφάλειας στην παρεχόμενη υπηρεσία, στους καταναλωτές του ή σε άλλους χρήστες, δεδομένου ότι, λόγω της ποικιλομορφίας του περιεχομένου που οι επιχειρηματικοί χρήστες διανέμουν μέσω των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, απρόοπτοι κίνδυνοι και πρακτικές μπορούν να προκύψουν με τρόπους που απαιτούν άμεση δράση. Οι επιχειρηματικοί χρήστες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη συμφωνία τους εντός 15 ημερών από την παραλαβή της προειδοποίησης για οποιαδήποτε τροποποίηση εάν εκτιμήσουν πως αυτή είναι επιζήμια για αυτούς.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α)  Εν γένει, η υποβολή νέων ή η επικαιροποίηση υφιστάμενων προϊόντων ή υπηρεσιών στις επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης θα πρέπει να θεωρείται σαφής θετική ενέργεια του επιχειρηματικού χρήστη. Όμως, εφόσον η τροποποίηση όρων και προϋποθέσεων θα μπορούσε σε ορισμένες περιπτώσεις να απαιτήσει σημαντικές αλλαγές εκ μέρους του επιχειρηματικού χρήστη προκειμένου αυτός να συμμορφωθεί με τους νέους όρους και προϋποθέσεις, οι επιχειρηματικοί χρήστες δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να αφήνουν, όσο καιρό ετοιμάζονται να συμμορφωθούν με τους νέους όρους και προϋποθέσεις, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους χωρίς επικαιροποιήσεις, π.χ. ως προς το περιεχόμενο των υπηρεσιών. Έτσι, στις περιπτώσεις που η προθεσμία προειδοποίησης είναι 30 ημέρες επειδή οι τροποποιήσεις των όρων και των προϋποθέσεων απαιτούν από τον επιχειρηματικό χρήστη να προβεί σε σημαντικές τεχνικές προσαρμογές των προϊόντων ή των υπηρεσιών του, η προθεσμία προειδοποίησης δεν θα πρέπει να θεωρείται ως αυτομάτως ανασταλείσα όταν ο επιχειρηματικός χρήστης υποβάλει νέα ή επικαιροποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες. Ο πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης θα πρέπει να αναμένει ότι οι τροποποιήσεις των όρων και προϋποθέσεων θα απαιτήσουν από τον επιχειρηματικό χρήστη να κάνει σημαντικές τεχνικές προσαρμογές όταν για παράδειγμα αφαιρούνται ολόκληρες λειτουργίες της επιγραμμικής υπηρεσίας διαμεσολάβησης στις οποίες ο επιχειρηματικός χρήστης είχε πρόσβαση ή προστίθενται νέες ή όταν οι επιχειρηματικοί χρήστες χρειαστεί ενδεχομένως να αναπρογραμματίσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν στην πλατφόρμα. Εάν στον επιχειρηματικό χρήστη κοινοποιηθούν πολλές μαζί αλλαγές στους όρους και προϋποθέσεις, μόνο όσες αλλαγές αναμένεται λογικώς ότι θα απαιτήσουν σημαντικές τεχνικές προσαρμογές από τον επιχειρηματικό χρήστη θα πρέπει να υπόκεινται στην 30ήμερη προθεσμία προειδοποίησης και στην εξαίρεση από την αυτόματη αναστολή της προθεσμίας προειδοποίησης.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Προκειμένου να προστατεύονται οι επιχειρηματικοί χρήστες, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στα αρμόδια δικαστήρια να αποφαίνονται ότι μη συμμορφούμενοι όροι και προϋποθέσεις δεν είναι δεσμευτικοί για τον ενδιαφερόμενο επιχειρηματικό χρήστη με έννομα αποτελέσματα ex nunc. Ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια απόφανση δικαστηρίου θα πρέπει να αφορά μόνο τις ειδικές διατάξεις των όρων και προϋποθέσεων που είναι μη συμμορφούμενες. Οι υπόλοιπες διατάξεις θα πρέπει να παραμένουν έγκυρες και εκτελεστές, στον βαθμό που διακρίνονται από τις μη συμμορφούμενες διατάξεις. Οι αιφνιδιαστικές τροποποιήσεις των υφιστάμενων όρων και προϋποθέσεων ενδέχεται να διαταράξουν σημαντικά τη δραστηριότητα των επιχειρηματικών χρηστών. Προκειμένου να περιοριστούν οι εν λόγω αρνητικές επιπτώσεις στους επιχειρηματικούς χρήστες και να αποθαρρυνθεί αυτή η συμπεριφορά, οι τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται κατά παράβαση της υποχρέωσης παροχής καθορισμένης προειδοποίησης θα πρέπει να είναι άκυρες, δηλαδή θα θεωρείται ότι δεν είχαν ποτέ έννομα αποτελέσματα erga omnes και ex tunc.

(15)  Προκειμένου να προστατεύονται οι επιχειρηματικοί χρήστες και να παρέχεται ασφάλεια δικαίου για αμφότερες τις πλευρές, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στα αρμόδια δικαστήρια να αποφαίνονται ότι μη συμμορφούμενοι όροι και προϋποθέσεις είναι άκυροι και μηδέποτε γενόμενοι, με έννομα αποτελέσματα ex nunc. Ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια απόφανση δικαστηρίου θα πρέπει να αφορά μόνο τις ειδικές διατάξεις των όρων και προϋποθέσεων που είναι μη συμμορφούμενες. Οι υπόλοιπες διατάξεις θα πρέπει να παραμένουν έγκυρες και εκτελεστές, στον βαθμό που διακρίνονται από τις μη συμμορφούμενες διατάξεις. Οι αιφνιδιαστικές τροποποιήσεις των υφιστάμενων όρων και προϋποθέσεων ενδέχεται να διαταράξουν σημαντικά τη δραστηριότητα των επιχειρηματικών χρηστών. Προκειμένου να περιοριστούν οι εν λόγω αρνητικές επιπτώσεις στους επιχειρηματικούς χρήστες και να αποθαρρυνθεί αυτή η συμπεριφορά, οι τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται κατά παράβαση της υποχρέωσης παροχής καθορισμένης προειδοποίησης θα πρέπει να είναι άκυρες, δηλαδή θα θεωρείται ότι δεν είχαν ποτέ έννομα αποτελέσματα erga omnes και ex tunc.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ενδέχεται να έχουν νόμιμους λόγους να αποφασίσουν να αναστείλουν ή να διακόψουν την παροχή των υπηρεσιών τους, εν όλω ή εν μέρει, σε συγκεκριμένο επιχειρηματικό χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής μεμονωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών συγκεκριμένου επιχειρηματικού χρήστη ή της ουσιαστικής αφαίρεσης των αποτελεσμάτων αναζήτησης. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι αποφάσεις αυτές μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τα συμφέροντα των εκάστοτε επιχειρηματικών χρηστών, θα πρέπει να ενημερώνονται δεόντως για τους λόγους. Η αιτιολόγηση θα πρέπει να επιτρέπει στους επιχειρηματικούς χρήστες να εξακριβώνουν κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα αμφισβήτησης της απόφασης, βελτιώνοντας έτσι τις δυνατότητες των επιχειρηματικών χρηστών να αναζητούν αποτελεσματική προσφυγή, όταν είναι απαραίτητο. Επιπλέον, η απαίτηση αιτιολόγησης θα πρέπει να συμβάλλει στην πρόληψη ή την αποκατάσταση τυχόν ακούσιας αφαίρεσης επιγραμμικού περιεχομένου που παρέχεται από επιχειρηματικούς χρήστες, το οποίο ο πάροχος εσφαλμένα θεωρεί παράνομο περιεχόμενο, σύμφωνα με τη σύσταση 2018/334 της Επιτροπής22. Η αιτιολόγηση θα πρέπει να προσδιορίζει τον αντικειμενικό λόγο ή τους λόγους που δικαιολογούν την απόφαση, με βάση τους λόγους τους οποίους ο πάροχος έχει καθορίσει εκ των προτέρων τους όρους και τις προϋποθέσεις του και να παραπέμπει αναλογικά στις σχετικές ειδικές περιστάσεις που οδήγησαν στην απόφαση αυτή.

(16)  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ενδέχεται να έχουν νόμιμους λόγους να αποφασίσουν να αναστείλουν, να περιορίσουν ή να διακόψουν την παροχή των υπηρεσιών τους, εν όλω ή εν μέρει, σε συγκεκριμένο επιχειρηματικό χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής μεμονωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών συγκεκριμένου επιχειρηματικού χρήστη ή της ουσιαστικής αφαίρεσης των αποτελεσμάτων αναζήτησης. Τούτο μπορεί να οφείλεται επίσης σε νομική υποχρέωση αφαίρεσης ορισμένου περιεχομένου ή αναστολής, περιορισμού ή διακοπής της παροχής των υπηρεσιών του εν όλω ή εν μέρει. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι αποφάσεις αυτές μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τα συμφέροντα των εκάστοτε επιχειρηματικών χρηστών, θα πρέπει να ενημερώνονται εκ των προτέρων δεόντως για τη διακοπή, τον περιορισμό ή την αναστολή, εξαιρέσει περιπτώσεων όπου ένας πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης έχει νομική υποχρέωση να αναστείλει, να περιορίσει ή να διακόψει αμέσως τις υπηρεσίες του. Θα μπορούσαν επίσης να υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης δεν έχει νομική υποχρέωση, π.χ. ανάκληση προϊόντος δρομολογημένη από τις αρχές εποπτείας της αγοράς, ώστε να τερματίσει τις υπηρεσίες του, όμως ο πάροχος έχει εύλογες αμφιβολίες ως προς την ασφάλεια ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, ως προς την πιθανότητα παραποίησης, απάτης ή ακαταλληλότητας του προϊόντος ή της υπηρεσίας για ανηλίκους. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να μπορεί ο πάροχος των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης να ενεργήσει αμέσως προκειμένου να προστατεύσει τους καταναλωτές. Ωστόσο, σε αυτές τις εξαιρετικές περιπτώσεις όπου κάποιες υπηρεσίες θα μπορούσαν να ανασταλούν, να περιοριστούν ή να διακοπούν αμέσως, θα πρέπει ο επιχειρηματικός χρήστης να λαμβάνει οπωσδήποτε μια επεξήγηση των λόγων αναστολής, περιορισμού ή διακοπής. Η αιτιολόγηση θα πρέπει να επιτρέπει στους επιχειρηματικούς χρήστες να εξακριβώνουν κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα αμφισβήτησης της απόφασης, βελτιώνοντας έτσι τις δυνατότητες των επιχειρηματικών χρηστών να αναζητούν αποτελεσματική προσφυγή, όταν είναι απαραίτητο. Επιπλέον, η απαίτηση αιτιολόγησης θα πρέπει να συμβάλλει στην πρόληψη ή την αποκατάσταση τυχόν ακούσιας αφαίρεσης επιγραμμικού περιεχομένου που παρέχεται από επιχειρηματικούς χρήστες, το οποίο ο πάροχος εσφαλμένα θεωρεί παράνομο περιεχόμενο, σύμφωνα με τη σύσταση 2018/334 της Επιτροπής. Σε κάποιες περιπτώσεις, η απόφαση του πάροχου επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης βασίζεται σε κοινοποιήσεις από τρίτους. Οι ανταγωνιστές μπορεί να κάνουν κατάχρηση αυτών των κοινοποιήσεων. Η σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής22 απαιτεί να είναι οι εν λόγω κοινοποιήσεις επαρκώς σαφείς και ικανοποιητικά τεκμηριωμένες, ούτως ώστε να δίνουν τη δυνατότητα στον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας να λαμβάνει τεκμηριωμένη απόφαση με τη δέουσα επιμέλεια αναφορικά με το περιεχόμενο που αφορά η προειδοποίηση. Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης θα πρέπει συνεπώς να υποχρεούνται να διαβιβάζουν τα περιεχόμενα της κοινοποίησης στον επιχειρηματικό χρήστη σε περίπτωση απόφασης αναστολής, περιορισμού ή διακοπής της παροχής των υπηρεσιών του ως συνέπεια μιας κοινοποίησης από τρίτο, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στον επιχειρηματικό χρήστη να αντικρούσει εύκολα πρόδηλα εσφαλμένες κοινοποιήσεις. Η αιτιολόγηση θα πρέπει να προσδιορίζει τον αντικειμενικό λόγο ή τους λόγους που δικαιολογούν την απόφαση, με βάση τους λόγους τους οποίους ο πάροχος έχει καθορίσει εκ των προτέρων τους όρους και τις προϋποθέσεις του και να παραπέμπει αναλογικά στις σχετικές ειδικές περιστάσεις που οδήγησαν στην απόφαση αυτή, εξαιρέσει περιπτώσεων όπου ένας πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης έχει νομική υποχρέωση να μην τις αποκαλύψει ή όπου ένας πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης μπορεί να αποδείξει ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματικός χρήστης παραβίασε επανειλημμένα τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα την αναστολή, τον περιορισμό ή τη διακοπή των υπηρεσιών..

__________________

__________________

22 Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχόμενου στο διαδίκτυο (ΕΕ L 63 της 6.3.2018, σ. 50).

22 Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχόμενου στο διαδίκτυο (ΕΕ L 63 της 6.3.2018, σ. 50).

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Η κατάταξη των προϊόντων και των υπηρεσιών από τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης έχει σημαντικό αντίκτυπο στην επιλογή των καταναλωτών και, κατά συνέπεια, στην εμπορική επιτυχία των επιχειρηματικών χρηστών που προσφέρουν τα εν λόγω προϊόντα και τις εν λόγω υπηρεσίες στους καταναλωτές. Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης θα πρέπει, επομένως, να περιγράφουν εκ των προτέρων τις κύριες παραμέτρους που καθορίζουν την κατάταξη, προκειμένου οι επιχειρηματικοί χρήστες να έχουν βελτιωμένη προβλεψιμότητα, να κατανοούν καλύτερα τη λειτουργία του μηχανισμού κατάταξης και να μπορούν να συγκρίνουν τις πρακτικές κατάταξης που εφαρμόζουν οι διάφοροι πάροχοι. Η έννοια της κύριας παραμέτρου θα πρέπει να θεωρείται ότι αναφέρεται σε γενικά κριτήρια, διαδικασίες, συγκεκριμένα σήματα που ενσωματώνονται σε αλγόριθμους ή σε άλλους μηχανισμούς προσαρμογής ή υποβάθμισης που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την κατάταξη. Η περιγραφή των κύριων παραμέτρων που καθορίζουν την κατάταξη θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει επεξήγηση της ενδεχόμενης δυνατότητας των επιχειρηματικών χρηστών να επηρεάζουν ενεργά την κατάταξη έναντι αμοιβής, καθώς και των σχετικών επιπτώσεων. Η περιγραφή αυτή θα πρέπει να παρέχει στους επιχειρηματικούς χρήστες επαρκή κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ο μηχανισμός κατάταξης λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά των πραγματικών προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται από τον επιχειρηματικό χρήστη και τη συνάφειά τους με τους καταναλωτές των συγκεκριμένων επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης.

(17)  Η κατάταξη των προϊόντων και των υπηρεσιών από τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης έχει σημαντικό αντίκτυπο στην επιλογή των καταναλωτών και, κατά συνέπεια, στην εμπορική επιτυχία των επιχειρηματικών χρηστών που προσφέρουν τα εν λόγω προϊόντα και τις εν λόγω υπηρεσίες στους καταναλωτές. Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης θα πρέπει, επομένως, να περιγράφουν εκ των προτέρων τις παραμέτρους που καθορίζουν την κατάταξη, προκειμένου οι επιχειρηματικοί χρήστες να έχουν βελτιωμένη προβλεψιμότητα, να κατανοούν καλύτερα τη λειτουργία του μηχανισμού κατάταξης και να μπορούν να συγκρίνουν τις πρακτικές κατάταξης που εφαρμόζουν οι διάφοροι πάροχοι. Σε περιπτώσεις όπου η γνωστοποίηση όλων των παραμέτρων στους όρους και τις προϋποθέσεις δεν είναι τεχνολογικά δυνατή ή θα είχε ως αποτέλεσμα τη γνωστοποίηση της στάθμισης όλων των επιμέρους παραμέτρων, θα πρέπει να παρουσιάζονται μόνο οι κύριες παράμετροι και οι λόγοι για τη σχετική σημασία τους. Η έννοια της κύριας παραμέτρου θα πρέπει να θεωρείται ότι αναφέρεται σε γενικά κριτήρια, διαδικασίες, συγκεκριμένα σήματα που ενσωματώνονται σε αλγόριθμους ή σε άλλους μηχανισμούς προσαρμογής ή υποβάθμισης που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την κατάταξη. Η περιγραφή των κύριων παραμέτρων που καθορίζουν την κατάταξη θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει επεξήγηση της ενδεχόμενης δυνατότητας των επιχειρηματικών χρηστών να επηρεάζουν ενεργά την κατάταξη έναντι αμοιβής, καθώς και των σχετικών επιπτώσεων. Κατά την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων, η επιγραμμική υπηρεσία διαμεσολάβησης θα πρέπει να επισημαίνει επίσης, κοντά σε κάθε κατάταξη, εάν επηρεάστηκε από διακριτική μεταχείριση ή από οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση αμοιβή, συμβατική σχέση ή σχέση άμεσης κυριότητας. Η περιγραφή αυτή θα πρέπει να παρέχει στους επιχειρηματικούς χρήστες επαρκή κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ο μηχανισμός κατάταξης λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά των πραγματικών προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται από τον επιχειρηματικό χρήστη και τη συνάφειά τους με τους καταναλωτές των συγκεκριμένων επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης. Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών, οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν στους καταναλωτές πληροφορίες για τις παραμέτρους που επηρεάζουν την κατάταξη. Ενώ οι πληροφορίες που παρέχονται στον καταναλωτή θα πρέπει να παρουσιάζονται με σαφή και κατανοητό τρόπο ανταποκρινόμενο στις ανάγκες του καταναλωτή, οι πληροφορίες που παρέχονται στον επιχειρηματικό χρήστη και στον καταναλωτή θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι αρκετά παρόμοιες ώστε και οι δυο πλευρές, τόσο εκείνες που προσφέρουν όσο και εκείνες που αναζητούν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, να μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις βάσει διαφανών αναζητήσεων.

 

__________________

 

 

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Ομοίως, η κατάταξη των δικτυακών τόπων από τους παρόχους επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, ιδίως εκείνων των δικτυακών τόπων στους οποίους οι επιχειρήσεις προσφέρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στους καταναλωτές, έχει σημαντικό αντίκτυπο στην επιλογή των καταναλωτών και την εμπορική επιτυχία των χρηστών των εν λόγω εταιρικών ιστότοπων. Οι πάροχοι επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης θα πρέπει, επομένως, να παρέχουν περιγραφή των βασικών παραμέτρων που καθορίζουν την κατάταξη όλων των ευρετηριασμένων ιστότοπων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των χρηστών εταιρικών ιστότοπων, καθώς και άλλων ιστότοπων. Εκτός από τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και των υπηρεσιών και τη σημασία τους για τους καταναλωτές, αυτή η περιγραφή, στην περίπτωση των επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, θα πρέπει επίσης να επιτρέπει στους χρήστες εταιρικών ιστότοπων να κατανοούν επαρκώς κατά πόσον, με ποιον τρόπο και σε ποιο βαθμό συνυπολογίζονται ορισμένα χαρακτηριστικά σχεδιασμού του ιστότοπου που χρησιμοποιούν, όπως η βελτιστοποίηση της απεικόνισης σε κινητές συσκευές τηλεπικοινωνιών. Ελλείψει συμβατικής σχέσης μεταξύ παρόχων επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης και χρηστών εταιρικών ιστότοπων, η περιγραφή αυτή θα πρέπει να είναι διαθέσιμη στο κοινό σε προφανή και εύκολα προσβάσιμη θέση στην εν λόγω επιγραμμική μηχανή αναζήτησης. Προκειμένου να εξασφαλίζεται προβλεψιμότητα για τους χρήστες εταιρικών ιστότοπων, η περιγραφή θα πρέπει επίσης να είναι επικαιροποιημένη, καθώς και να προβλέπεται η δυνατότητα να καθίστανται εύκολα αναγνωρίσιμες τυχόν αλλαγές στις κύριες παραμέτρους. Παρότι οι πάροχοι δεν υποχρεούνται σε καμία περίπτωση να αποκαλύπτουν εμπορικά μυστικά όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23, για τους σκοπούς της συμμόρφωσης προς την απαίτηση γνωστοποίησης των κύριων παραμέτρων κατάταξης, η περιγραφή θα πρέπει να βασίζεται τουλάχιστον σε πραγματικά δεδομένα σχετικά με τη σημασία των παραμέτρων κατάταξης που χρησιμοποιούνται.

(18)  Ομοίως, η κατάταξη των δικτυακών τόπων από τους παρόχους επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, ιδίως εκείνων των δικτυακών τόπων στους οποίους οι επιχειρήσεις προσφέρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στους καταναλωτές, έχει σημαντικό αντίκτυπο στην επιλογή των καταναλωτών και την εμπορική επιτυχία των χρηστών των εν λόγω εταιρικών ιστότοπων. Οι πάροχοι επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης θα πρέπει, επομένως, να παρέχουν περιγραφή των παραμέτρων που καθορίζουν την κατάταξη όλων των ευρετηριασμένων ιστότοπων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των χρηστών εταιρικών ιστότοπων, καθώς και άλλων ιστότοπων. Σε περιπτώσεις όπου η γνωστοποίηση όλων των παραμέτρων στους όρους και τις προϋποθέσεις δεν είναι τεχνολογικά δυνατή ή θα είχε ως αποτέλεσμα τη γνωστοποίηση της στάθμισης όλων των επιμέρους παραμέτρων, θα πρέπει να παρουσιάζονται μόνο οι κύριες παράμετροι και οι λόγοι για τη σχετική σημασία τους. Εκτός από τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και των υπηρεσιών και τη σημασία τους για τους καταναλωτές, αυτή η περιγραφή, στην περίπτωση των επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, θα πρέπει επίσης να επιτρέπει στους χρήστες εταιρικών ιστότοπων να κατανοούν επαρκώς κατά πόσον, με ποιον τρόπο και σε ποιο βαθμό συνυπολογίζονται ορισμένα χαρακτηριστικά σχεδιασμού του ιστότοπου που χρησιμοποιούν, όπως η βελτιστοποίηση της απεικόνισης σε κινητές συσκευές τηλεπικοινωνιών. Ελλείψει συμβατικής σχέσης μεταξύ παρόχων επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης και χρηστών εταιρικών ιστότοπων, η περιγραφή αυτή θα πρέπει να είναι διαθέσιμη στο κοινό σε προφανή και εύκολα προσβάσιμη θέση στην εν λόγω επιγραμμική μηχανή αναζήτησης. Προκειμένου να εξασφαλίζεται προβλεψιμότητα για τους χρήστες εταιρικών ιστότοπων, η περιγραφή θα πρέπει επίσης να είναι επικαιροποιημένη, καθώς και να προβλέπεται η δυνατότητα να καθίστανται εύκολα αναγνωρίσιμες τυχόν αλλαγές στις κύριες παραμέτρους. Παρότι η απαίτηση γνωστοποίησης των παραμέτρων κατάταξης δεν θα πρέπει να θίγει την οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23, για τους σκοπούς της συμμόρφωσης προς την απαίτηση γνωστοποίησης των κύριων παραμέτρων κατάταξης, η περιγραφή θα πρέπει να βασίζεται τουλάχιστον σε πραγματικά δεδομένα σχετικά με τη σημασία των παραμέτρων κατάταξης που χρησιμοποιούνται. Η ύπαρξη μιας επικαιροποιημένης περιγραφής των κυρίων παραμέτρων επίσης θα είναι επίσης προς όφελος και άλλων καταναλωτών πέρα από τους χρήστες εταιρικών ιστότοπων που χρησιμοποιούν την επιγραμμική μηχανή αναζήτησης. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι πάροχοι επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης μπορούν να αποφασίζουν να επηρεάσουν την κατάταξη ή να αφαιρέσουν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, βάσει κοινοποιήσεων από τρίτα μέρη. Σε αντίθεση με τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, οι πάροχοι επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης δεν μπορούν να υποχρεωθούν, εν απουσία οποιασδήποτε συμβατικής σχέσης μεταξύ των μερών, να ειδοποιήσουν αυτοί απευθείας έναν χρήστη εταιρικών ιστότοπων για τη διαγραφή ή την αλλαγή στην κατάταξη που έχει γίνει λόγω κοινοποίησης. Εντούτοις, ένας επιχειρηματικός χρήστης εταιρικών ιστότοπων θα πρέπει να μπορεί να επαληθεύσει την κοινοποίηση που οδήγησε στη συγκεκριμένη αλλαγή κατάταξης ή διαγραφή, εξετάζοντας τα περιεχόμενα της κοινοποίησης μέσω από μια δημόσια προσβάσιμη επιγραμμική βάση δεδομένων. Τούτο θα μπορούσε να συμβάλει στον μετριασμό των πιθανών καταχρήσεων στις διαγραφές κοινοποιήσεων εκ μέρους ανταγωνιστών.

__________________

__________________

23 Οδηγία (EE) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, περί προστασίας της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (ΕΕ L 157 της 15.6.2016, σ. 1).

23 Οδηγία (EE) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, περί προστασίας της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (ΕΕ L 157 της 15.6.2016, σ. 1).

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α)  Προκειμένου οι επιχειρηματικοί χρήστες να αξιοποιούν τις πληροφορίες που αφορούν τις παραμέτρους κατάταξης, θα πρέπει τα αποτελέσματα της κατάταξης να αντανακλούν την πραγματική και μη αυθαίρετη εφαρμογή αυτών των παραμέτρων και τη σχετική σημασία των παραμέτρων που οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης γνωστοποιούν. Για παράδειγμα, εάν περισσότεροι του ενός επιχειρηματικοί χρήστες βρίσκονταν σε συγκρίσιμη κατάσταση όσον αφορά τις παραμέτρους που έχει γνωστοποιήσει ο πάροχος ως αυτοί που προσδιορίζουν την κατάταξη, θα πρέπει να είναι σε θέση να προβλέψουν την κατάταξη ώστε να αντικατοπτρίζουν την ανάλογη κατάστασή τους σε σχέση με αυτές τις παραμέτρους.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18β)  Οι πάροχοι επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης επιτρέπουν συχνά να επηρεάζεται η κατάταξη των αποτελεσμάτων της αναζήτησης από μορφές αμοιβών που καταβάλλονται από χρήστες εταιρικών ιστότοπων. Θα πρέπει να διατίθενται δημοσίως σαφείς λεπτομέρειες για τις πρακτικές αυτού του είδους, ώστε οι χρήστες εταιρικών ιστότοπων και οι καταναλωτές να κατανοούν τις συνέπειες των αμοιβών που καταβάλλονται για την κατάταξη. Ωστόσο, τα αποτελέσματα αναζήτησης των οποίων η θέση στην κατάταξη έχει επηρεαστεί από μορφές αμοιβής, θα πρέπει να επισημαίνονται ευκρινώς, ώστε να διακρίνονται εύκολα από άλλα αποτελέσματα αναζήτησης για τα οποία δεν έχει καταβληθεί αμοιβή.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Όταν πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης προσφέρει ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες σε καταναλωτές μέσω των οικείων επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή μέσω επιχειρηματικού χρήστη τον οποίο ελέγχει, ο εν λόγω πάροχος μπορεί να ανταγωνιστεί απευθείας άλλους επιχειρηματικούς χρήστες των οικείων επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης οι οποίοι δεν ελέγχονται από τον πάροχο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ειδικότερα, είναι σημαντικό ο πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης να ενεργεί κατά τρόπο διαφανή και να παρέχει, με τη χρήση νομικών, εμπορικών ή τεχνικών μέσων, περιγραφή τυχόν διακριτικής μεταχείρισης που ευνοεί προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρει ο ίδιος ο πάροχος σε σύγκριση με προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρουν οι επιχειρηματικοί χρήστες. Για να εξασφαλίζεται η αναλογικότητα, η υποχρέωση αυτή θα πρέπει να ισχύει στο επίπεδο των συνολικών επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και όχι στο επίπεδο μεμονωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτών των υπηρεσιών.

(19)  Όταν πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή πάροχος επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης προσφέρει ο ίδιος ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες σε καταναλωτές μέσω των δικών του επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή μέσω ενός επιχειρηματικού χρήστη τον οποίο ελέγχει, ο εν λόγω πάροχος μπορεί να ανταγωνιστεί απευθείας άλλους επιχειρηματικούς χρήστες των οικείων επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης οι οποίοι δεν ελέγχονται από τον πάροχο, πράγμα που μπορεί να προσφέρει στον πάροχο ένα οικονομικό κίνητρο και την ικανότητα να χρησιμοποιεί τον έλεγχό του επί της υπηρεσίας επιγραμμικής διαμεσολάβησης ή της επιγραμμικής μηχανής αναζήτησης για να δώσει στη δική του προσφορά ή στην προσφορά που προσφέρει μέσω ενός επιχειρηματικού χρήστη που αυτός ελέγχει, τεχνικά ή οικονομικά πλεονεκτήματα που θα μπορούσε να αρνηθεί σε ανταγωνιστές επιχειρηματικούς χρήστες. Μια τέτοια συμπεριφορά θα μπορούσε να υπονομεύσει τον θεμιτό ανταγωνισμό και να περιορίσει τις επιλογές των καταναλωτών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ειδικότερα, είναι σημαντικό ο πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή επιγραμμικής μηχανής αναζήτησης να ενεργεί κατά τρόπο διαφανή και να παρέχει, με τη χρήση νομικών, εμπορικών ή τεχνικών μέσων, π.χ. προεπιλεγμένων ρυθμίσεων, περιγραφή τυχόν διακριτικής μεταχείρισης για προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρει ο ίδιος ο πάροχος σε σύγκριση με προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρουν οι επιχειρηματικοί χρήστες. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες ενός παρόχου επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή επιγραμμικής μηχανής αναζήτησης θα πρέπει να θεωρείται ότι ανταγωνίζονται εκείνα των επιχειρηματικών του χρηστών όταν το προϊόν ή η υπηρεσία μπορεί να θεωρηθεί από τους καταναλωτές που χρησιμοποιούν την επιγραμμική υπηρεσία διαμεσολάβησης ως εναλλάξιμα ή δυνάμενα να υποκατασταθούν.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α)  Εντούτοις, οποιαδήποτε τέτοια διακριτική μεταχείριση στις επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο εάν ο πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης είναι σε θέση να την αιτιολογήσει αντικειμενικά σύμφωνα με τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης, όπως είναι η αναλογικότητα, η ασφάλεια δικαίου και οι γενικές αρχές που συνάγονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Επιπλέον, η διακριτική μεταχείριση πρέπει να μην εισάγει διακρίσεις απέναντι σε όλους τους άλλους επιχειρηματικούς χρήστες που προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, και η διακριτική μεταχείριση δεν εμποδίζει τους καταναλωτές να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της προτίμησής τους μεταξύ των ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της επιγραμμικής υπηρεσίας διαμεσολάβησης.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19β)  Ορισμένες πρακτικές μπορούν να θεωρηθούν οριστικά αθέμιτες σε όλες τις περιπτώσεις. Οι εν λόγω πρακτικές απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της παρούσας πρότασης. Το Παρατηρητήριο της ΕΕ για τις Πλατφόρμες θα πρέπει να εποπτεύει διαρκώς την εφαρμογή και τα αποτελέσματα που έχει στην αγορά ο κατάλογος των πρακτικών και να συνιστά επικαιροποιήσεις στην Επιτροπή.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορεί να καταστήσει εφικτή τη δημιουργία σημαντικής αξίας στην οικονομία των επιγραμμικών πλατφορμών. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης να παρέχουν στους επιχειρηματικούς χρήστες σαφή περιγραφή του πεδίου εφαρμογής, της φύσης και των όρων πρόσβασης και χρήσης ορισμένων κατηγοριών δεδομένων. Η περιγραφή θα πρέπει να είναι αναλογική και ενδεχομένως να αναφέρεται στις γενικές συνθήκες πρόσβασης και όχι σε εξαντλητική ταυτοποίηση πραγματικών δεδομένων ή κατηγοριών δεδομένων, ώστε οι επιχειρηματικοί χρήστες να μπορούν να κατανοούν κατά πόσον δύνανται να χρησιμοποιούν τα δεδομένα για να ενισχύσουν τη δημιουργία αξίας τους, ενδεχομένως διατηρώντας υπηρεσίες δεδομένων τρίτων μερών. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24.

(20)  Η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορεί να καταστήσει εφικτή τη δημιουργία σημαντικής αξίας στην οικονομία των επιγραμμικών πλατφορμών. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης να παρέχουν στους επιχειρηματικούς χρήστες σαφή περιγραφή του πεδίου εφαρμογής, της φύσης και των όρων πρόσβασης και χρήσης ορισμένων κατηγοριών δεδομένων. Η περιγραφή θα πρέπει να είναι αναλογική και ενδεχομένως να αναφέρεται στις γενικές συνθήκες πρόσβασης και όχι σε εξαντλητική ταυτοποίηση πραγματικών δεδομένων ή κατηγοριών δεδομένων, ώστε οι επιχειρηματικοί χρήστες να μπορούν να κατανοούν κατά πόσον δύνανται να χρησιμοποιούν τα δεδομένα για να ενισχύσουν τη δημιουργία αξίας τους, ενδεχομένως διατηρώντας υπηρεσίες δεδομένων τρίτων μερών. Ο παρών κανονισμός απαιτεί από τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης να είναι διαφανείς ως προς τα δεδομένα που παρέχουν στους επιχειρηματικούς χρήστες τους, αλλά δεν θεσπίζει καμία απαίτηση για τη διασπορά δεδομένων προσωπικού ή μη προσωπικού χαρακτήρα στους επιχειρηματικούς χρήστες, με την εξαίρεση ορισμένων δεδομένων σχετικών με τις κατατάξεις και επισκοπήσεις των επιχειρηματικών χρηστών που αυτοί θα πρέπει να επιτρέπεται να λαμβάνουν υπό συγκεντρωτική και ανωνυμοποιημένη μορφή. Σε όλες τις περιπτώσεις, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το ενωσιακό νομικό πλαίσιο για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και για τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, και ιδίως σύμφωνη με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24, την οδηγία (ΕΕ) 2016/68 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

__________________

__________________

24 Κανονισμός (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.

24 Κανονισμός (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20α)  Βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ένας καταναλωτής έχει δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και που έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, με δομημένο, σύνηθη και μηχαναγνώσιμο διαλειτουργικό μορφότυπο, και να τα διαβιβάζει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, π.χ. σε επιχειρηματικό χρήστη παρόχου επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20β)  Οι επιχειρηματικοί χρήστες θα πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν ανωνυμοποιημένες πληροφορίες σχετικά με την επιγραμμική φήμη τους, ήτοι κατατάξεις και επισκοπήσεις συλλεχθείσες από έναν πάροχο επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, ώστε να μπορούν οι επιχειρηματικούς χρήστες να έχουν σαφέστερη αντίληψη της αξίας του εμπορικού τους σήματος και να βελτιώνουν τις επιδόσεις τους στη διαδικτυακή πλατφόρμα. Θα πρέπει να προσφερθούν εργαλεία που θα βελτιώνουν την αντίληψη των επιχειρηματικών χρηστών για τη φήμη τους και που θα αποτελούν το πρώτο βήμα προς έναν μεγαλύτερο ανταγωνισμό ανάμεσα στους επιχειρηματικούς χρήστες, για μια ευρύτερη και πιο τεκμηριωμένη δυνατότητα επιλογής εκ μέρους των καταναλωτών.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20γ)  Διάφορες αρχές ανταγωνισμού, τόσο εντός όσο και εκτός Ένωσης, έχουν ξεκινήσει έρευνες ή έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να το πράξουν για περιπτώσεις όπου οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης χρησιμοποίησαν τη διπλή θέση τους ως αγορά και ως επιχείρηση που προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες σε αυτή την ίδια αγορά, με σκοπό την απόκτηση ή την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Η πρόσβαση του παρόχου επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης στα δεδομένα που παράγονται από τις συναλλαγές ενός επιχειρηματικού χρήστη πιθανόν να δίνει τη δυνατότητα στον πάροχο επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης να ανταγωνιστεί τον επιχειρηματικό χρήστη βάσει των δεδομένων αυτών. Για να διασφαλιστεί δίκαιη μεταχείριση, ο πάροχος των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να γνωστοποιεί για εμπορικούς σκοπούς σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της δικής του εσωτερικής εταιρικής δομής, τα δεδομένα που παράγονται από τις συναλλαγές ενός επιχειρηματικού χρήστη, χωρίς τη συγκατάθεση του επιχειρηματικού χρήστη, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου ένας πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης έχει νομική υποχρέωση να γνωστοποιήσει τα δεδομένα που παράγονται από τις συναλλαγές ενός επιχειρηματικού χρήστη.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να περιορίσουν στους όρους και τις προϋποθέσεις τη δυνατότητα των επιχειρηματικών χρηστών να προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες στους καταναλωτές υπό ευνοϊκότερους όρους με μέσα διαφορετικά από τις εν λόγω επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης. Στις περιπτώσεις αυτές, οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι οφείλουν να αναφέρουν τους λόγους που δικαιολογούν τους εν λόγω περιορισμούς, ιδίως όσον αφορά τις κύριες οικονομικές, εμπορικές ή νομικές πτυχές των περιορισμών. Ωστόσο, η εν λόγω υποχρέωση διαφάνειας δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι επηρεάζει την εκτίμηση της νομιμότητας των προαναφερόμενων περιορισμών βάσει άλλων πράξεων του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου των κρατών μελών σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, μεταξύ άλλων, στους τομείς του ανταγωνισμού και των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, καθώς και την εφαρμογή του εν λόγω δικαίου.

(21)  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης δεν θα πρέπει να περιορίσουν τη δυνατότητα των επιχειρηματικών χρηστών να προσφέρουν τα ίδια προϊόντα και υπηρεσίες στους καταναλωτές υπό διαφορετικούς ή τους ίδιους όρους μέσω άλλων υπηρεσιών διαμεσολάβησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ενδέχεται να περιορίσουν τη δυνατότητα των επιχειρηματικών χρηστών να προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες σε καταναλωτές υπό διαφορετικούς όρους με μέσα διαφορετικά από τις εν λόγω υπηρεσίες. Στις περιπτώσεις αυτές, οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι οφείλουν να αναφέρουν τους λόγους που δικαιολογούν τους εν λόγω περιορισμούς, ιδίως όσον αφορά τις κύριες οικονομικές, εμπορικές ή νομικές πτυχές των περιορισμών και να διασφαλίζουν ότι οι περιορισμοί είναι αναλογικοί. Εντούτοις, ο περιορισμός στη δυνατότητα του επιχειρηματικού χρήστη να προσφέρει υπό διαφορετικούς όρους προϊόντα ή υπηρεσίες σε καταναλωτές με μέσα άλλα από τις επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης, θα μπορούσε να απαγορευθεί ή να περιοριστεί από τα κράτη μέλη στους εθνικούς κανόνες που θεσπίζουν σε συμφωνία με το ενωσιακό δίκαιο.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Για να είναι σε θέση οι επιχειρηματικοί χρήστες, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν υποστεί αναστολή ή διακοπή της χρήση των σχετικών επιγραμμικών υπηρεσιών, να έχουν πρόσβαση σε άμεσες, κατάλληλες και αποτελεσματικές δυνατότητες προσφυγής, οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης θα πρέπει να προβλέπουν εσωτερικό σύστημα διεκπεραίωσης καταγγελιών. Το εν λόγω εσωτερικό σύστημα διεκπεραίωσης καταγγελιών θα πρέπει να αποσκοπεί στο να διασφαλίζει ότι σημαντικό ποσοστό των καταγγελιών μπορεί να επιλύεται διμερώς από τον πάροχο των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και από τον ενδιαφερόμενο επιχειρηματικό χρήστη. Επιπλέον, η εξασφάλιση ότι οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού τους συστήματος διεκπεραίωσης καταγγελιών θα πρέπει να βοηθά τους επιχειρηματικούς χρήστες να κατανοούν τους τύπους ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν στο πλαίσιο της παροχής διαφορετικών επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και τη δυνατότητα επίτευξης γρήγορης και αποτελεσματικής διμερούς λύσης.

(22)  Για να είναι σε θέση οι επιχειρηματικοί χρήστες, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν υποστεί αναστολή ή διακοπή της χρήση των σχετικών επιγραμμικών υπηρεσιών, να έχουν πρόσβαση σε άμεσες, κατάλληλες και αποτελεσματικές δυνατότητες προσφυγής, οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης θα πρέπει να προβλέπουν εσωτερικό σύστημα διεκπεραίωσης καταγγελιών. Το εν λόγω εσωτερικό σύστημα διεκπεραίωσης καταγγελιών θα πρέπει να είναι διαφανές, θεμελιωμένο στις αρχές της ίσης μεταχείρισης, χωρίς διακρίσεις και να αποσκοπεί στο να διασφαλίζει ότι σημαντικό ποσοστό των καταγγελιών μπορεί να επιλύεται διμερώς από τον πάροχο των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και από τον ενδιαφερόμενο επιχειρηματικό χρήστη μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης μπορούν να διατηρήσουν την απόφαση που έχουν λάβει σε ισχύ κατά τη διάρκεια της καταγγελίας. Κάθε προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας μέσα από τον εσωτερικό μηχανισμό διεκπεραίωσης καταγγελιών δεν επηρεάζει το δικαίωμα των παρόχων των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή των επιχειρηματικών χρηστών να κινήσουν δικαστικές διαδικασίες ανά πάσα στιγμή κατά ή μετά τη διαδικασία διαμεσολάβησης. Επιπλέον, οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης δημοσιεύουν τακτικά πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού τους συστήματος διεκπεραίωσης καταγγελιών για να βοηθούν τους επιχειρηματικούς χρήστες να κατανοούν τους κύριους τύπους ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν στο πλαίσιο της παροχής διαφορετικών επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και τη δυνατότητα επίτευξης γρήγορης και αποτελεσματικής διμερούς λύσης.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Στόχος των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού που αφορούν τα εσωτερικά συστήματα διεκπεραίωσης καταγγελιών είναι η εξασφάλιση περιθωρίου ευελιξίας για τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης κατά τη λειτουργία των εν λόγω συστημάτων και την αντιμετώπιση μεμονωμένων καταγγελιών, ώστε να ελαχιστοποιείται ο διοικητικός φόρτος. Επιπλέον, τα εσωτερικά συστήματα διεκπεραίωσης καταγγελιών θα πρέπει να επιτρέπουν στους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης να αντιμετωπίζουν, όταν είναι απαραίτητο, κατά αναλογικό τρόπο τυχόν κακόπιστη χρήση των προαναφερόμενων συστημάτων που ενδέχεται να επιδιώξουν ορισμένοι επιχειρηματικοί χρήστες. Σε περιπτώσεις πλην της εικαζόμενης μη συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό, τα εσωτερικά συστήματα διεκπεραίωσης καταγγελιών δεν θα πρέπει να δέχονται καταγγελίες που συνεπάγονται μόνο αμελητέες αρνητικές επιπτώσεις στον εκάστοτε επιχειρηματικό χρήστη. Υπό το πρίσμα των δαπανών δημιουργίας και λειτουργίας τέτοιων συστημάτων, είναι σκόπιμο να εξαιρεθούν από τις υποχρεώσεις αυτές οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης που συνιστούν μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής25.

(23)  Στόχος των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού που αφορούν τα εσωτερικά συστήματα διεκπεραίωσης καταγγελιών είναι η εξασφάλιση περιθωρίου ευελιξίας για τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης κατά τη λειτουργία των εν λόγω συστημάτων και την αντιμετώπιση μεμονωμένων καταγγελιών, ώστε να ελαχιστοποιείται ο διοικητικός φόρτος. Επιπλέον, τα εσωτερικά συστήματα διεκπεραίωσης καταγγελιών θα πρέπει να επιτρέπουν στους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης να αντιμετωπίζουν, όταν είναι απαραίτητο, κατά αναλογικό τρόπο τυχόν κακόπιστη χρήση των προαναφερόμενων συστημάτων που ενδέχεται να επιδιώξουν ορισμένοι επιχειρηματικοί χρήστες. Σε περιπτώσεις πλην της εικαζόμενης μη συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό, τα εσωτερικά συστήματα διεκπεραίωσης καταγγελιών δεν θα πρέπει να δέχονται καταγγελίες που συνεπάγονται μόνο αμελητέες επιπτώσεις στον εκάστοτε επιχειρηματικό χρήστη. Υπό το πρίσμα των δαπανών δημιουργίας και λειτουργίας τέτοιων συστημάτων, είναι σκόπιμο να εξαιρεθούν από τις υποχρεώσεις αυτές οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης που συνιστούν μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής25.

__________________

__________________

25 Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).

25 Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23a)  Η χρήση της λέξης «εσωτερικά» δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι εμποδίζει την ανάθεση εσωτερικού συστήματος διεκπεραίωσης καταγγελιών σε εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών ή άλλη εταιρική δομή, εάν ο φορέας έχει πλήρη εξουσία και την ικανότητα να διασφαλίζει τη συμμόρφωση του εσωτερικού συστήματος διεκπεραίωσης καταγγελιών με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Η διαμεσολάβηση μπορεί να προσφέρει στους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και στους επιχειρηματικούς τους χρήστες ένα μέσο για ικανοποιητική επίλυση διαφορών, χωρίς να χρειάζεται να προσφύγουν σε δικαστικές διαδικασίες που μπορεί να είναι μακροχρόνιες και δαπανηρές. Ως εκ τούτου, οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης θα πρέπει να διευκολύνουν τη διαμεσολάβηση, ιδίως με τον καθορισμό διαμεσολαβητών με τους οποίους είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν. Ο καθορισμός διαμεσολαβητών που παρέχουν τις υπηρεσίες τους από τοποθεσία εκτός της Ένωσης θα πρέπει να επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται ότι η χρήση των εν λόγω υπηρεσιών δεν στερεί με κανέναν απολύτως τρόπο από τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματικούς χρήστες οποιαδήποτε έννομη προστασία που τους προσφέρεται βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού και του εφαρμοστέου δικαίου σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του εμπορικού απορρήτου. Προκειμένου να είναι προσβάσιμοι, δίκαιοι και όσο το δυνατόν πιο γρήγοροι, αποτελεσματικοί και αποδοτικοί, οι εν λόγω διαμεσολαβητές θα πρέπει να πληρούν ορισμένα καθορισμένα κριτήρια.

(24)  Η διαμεσολάβηση μπορεί να προσφέρει στους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και στους επιχειρηματικούς τους χρήστες ένα μέσο για ικανοποιητική επίλυση διαφορών, χωρίς να χρειάζεται να προσφύγουν σε δικαστικές διαδικασίες που μπορεί να είναι μακροχρόνιες και δαπανηρές. Ως εκ τούτου, οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης θα πρέπει να διευκολύνουν τη διαμεσολάβηση, ιδίως με τον καθορισμό διαμεσολαβητών με τους οποίους είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν. Ο καθορισμός διαμεσολαβητών που παρέχουν τις υπηρεσίες τους από τοποθεσία εκτός της Ένωσης θα πρέπει να επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται ότι η χρήση των εν λόγω υπηρεσιών δεν στερεί με κανέναν απολύτως τρόπο από τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματικούς χρήστες οποιαδήποτε έννομη προστασία που τους προσφέρεται βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού και του εφαρμοστέου δικαίου σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του εμπορικού απορρήτου. Προκειμένου να είναι προσβάσιμοι, δίκαιοι και όσο το δυνατόν πιο γρήγοροι, αποτελεσματικοί και αποδοτικοί, όλοι οι καθορισμένοι διαμεσολαβητές θα πρέπει να πληρούν ορισμένα καθορισμένα κριτήρια. Οι διαμεσολαβητές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να επιλύουν τις διαφορές το συντομότερο δυνατόν.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης θα πρέπει να αναλαμβάνουν εύλογο ποσοστό των συνολικών δαπανών της διαμεσολάβησης, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σχετικά στοιχεία της εκάστοτε υπόθεσης. Για τον σκοπό αυτό, ο διαμεσολαβητής θα πρέπει να προτείνει το εύλογο για την εκάστοτε υπόθεση ποσοστό. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό δεν θα πρέπει ποτέ να είναι μικρότερο από το ήμισυ των εν λόγω δαπανών.

(25)  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης θα πρέπει να αναλαμβάνουν εύλογο ποσοστό των συνολικών δαπανών της διαμεσολάβησης, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σχετικά στοιχεία της εκάστοτε υπόθεσης. Για τον σκοπό αυτό, ο διαμεσολαβητής θα πρέπει να προτείνει το εύλογο για την εκάστοτε υπόθεση ποσοστό. Ωστόσο, για τον πάροχο επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, το ποσοστό αυτό δεν θα πρέπει ποτέ να είναι μικρότερο από το ήμισυ των εν λόγω δαπανών, εκτός κι αν ο διαμεσολαβητής κρίνει ότι ο επιχειρηματικός χρήστης που υπέβαλε την υπόθεση δεν ενήργησε με καλή πίστη.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25a)  Εφόσον οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης θα πρέπει πάντα να καθορίζουν τους διαμεσολαβητές με τους οποίους επιθυμούν να συνεργαστούν, και εφόσον θα πρέπει να προσφεύγουν σε διαμεσολάβηση με καλή πίστη, η υποχρέωση διαμεσολάβησης θα πρέπει να οριστεί κατά τρόπο που να αποτρέπει την κατάχρηση του συστήματος διαμεσολάβησης από τους επιχειρηματικούς χρήστες. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρηματικοί χρήστες θα πρέπει επίσης να υποχρεούνται να προσφεύγουν σε διαμεσολάβηση με καλή πίστη. Επί πλέον, εάν ένας επιχειρηματικός χρήστης έχει υποβάλει διάφορες επανειλημμένες υποθέσεις που δεν οδηγούν σε επίλυση της διαφοράς, ή εάν ένας επιχειρηματικός χρήστης υποβάλει υπόθεση για θέμα όπου προηγουμένως είχε ενεργήσει κακόπιστα στη διαδικασία διαμεσολάβησης, ο πάροχος της επιγραμμικής υπηρεσίας διαμεσολάβησης δεν θα πρέπει, σε αυτές τις εξαιρετικές περιπτώσεις, να υποχρεούται να προσφύγει σε διαμεσολάβηση για τον συγκεκριμένο επιχειρηματικό χρήστη. Η εν λόγω εξαιρετική κατάσταση δεν θα πρέπει να περιορίζει τη δυνατότητα του επιχειρηματικού χρήστη να υποβάλει για διαμεσολάβηση μια υπόθεση εάν, όπως θα εξακριβώσει ο διαμεσολαβητής, το θέμα της διαμεσολάβησης δεν σχετίζεται με τις προηγούμενες υποθέσεις.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Προκειμένου να διευκολύνεται η επίλυση διαφορών που σχετίζονται με την παροχή επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης στην Ένωση, η Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνει τη σύσταση εξειδικευμένων οργανισμών διαμεσολάβησης, οι οποίοι προς το παρόν δεν υπάρχουν. Η συμμετοχή διαμεσολαβητών που διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις στις επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης, τις επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης, καθώς και τους ειδικούς τομείς του κλάδου στους οποίους παρέχονται οι εν λόγω υπηρεσίες, αναμένεται ότι θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη αμφότερων των συμβαλλόμενων μερών στη διαδικασία διαμεσολάβησης και ότι θα αυξήσει την πιθανότητα ταχείας, δίκαιης και ικανοποιητική έκβασης της διαδικασίας.

(26)  Προκειμένου να διευκολύνεται η επίλυση διαφορών που σχετίζονται με την παροχή επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης στην Ένωση, η Επιτροπή θα πρέπει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να ενθαρρύνει τη σύσταση εξειδικευμένων οργανισμών διαμεσολάβησης, οι οποίοι προς το παρόν δεν υπάρχουν. Η συμμετοχή διαμεσολαβητών που διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις στις επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης, τις επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης, καθώς και τους ειδικούς τομείς του κλάδου στους οποίους παρέχονται οι εν λόγω υπηρεσίες, αναμένεται ότι θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη αμφότερων των συμβαλλόμενων μερών στη διαδικασία διαμεσολάβησης και ότι θα αυξήσει την πιθανότητα ταχείας, δίκαιης και ικανοποιητική έκβασης της διαδικασίας.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Διάφοροι παράγοντες, όπως περιορισμένα οικονομικά μέσα, ο φόβος αντιποίνων και ρήτρες στους όρους και τις προϋποθέσεις περί αποκλειστικής επιλογής δικαίου και αρμοδίου δικαστηρίου, μπορούν να περιορίσουν την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων δυνατοτήτων προσφυγής, ιδίως εκείνων που απαιτούν από τους επιχειρηματικούς χρήστες ή τους χρήστες εταιρικών ιστότοπων να ενεργούν μεμονωμένα και επώνυμα. Για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στις οργανώσεις, τις ενώσεις που εκπροσωπούν επιχειρηματικούς χρήστες ή χρήστες εταιρικών ιστότοπων και ορισμένους δημόσιους οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στα κράτη μέλη, να προσφεύγουν στα εθνικά δικαστήρια. Η εν λόγω προσφυγή ενώπιον εθνικών δικαστηρίων θα πρέπει να αποσκοπεί στη διακοπή ή την απαγόρευση των παραβιάσεων των κανόνων του παρόντος κανονισμού και στην πρόληψη μελλοντικών ζημιών που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις βιώσιμες επιχειρηματικές σχέσεις στην οικονομία των επιγραμμικών πλατφορμών. Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω οργανώσεις ή ενώσεις θα ασκούν το δικαίωμα αυτό αποτελεσματικά και με κατάλληλο τρόπο, θα πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια. Λαμβανομένου υπόψη του ιδιαίτερου καθεστώτος των αρμόδιων δημόσιων φορέων στα κράτη μέλη όπου έχουν συσταθεί τέτοιοι φορείς, θα πρέπει μόνο να απαιτείται να έχει ανατεθεί ειδικά στους εν λόγω φορείς, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του εθνικού δικαίου, να ασκούν προσφυγές που είτε εξυπηρετούν το συλλογικό συμφέρον των ενδιαφερόμενων μερών είτε εξυπηρετούν το γενικό συμφέρον, χωρίς όμως να απαιτείται η εφαρμογή των κριτηρίων αυτών στους εν λόγω δημόσιους φορείς. Οποιεσδήποτε τέτοιες ενέργειες δεν θα πρέπει επ’ ουδενί να επηρεάζουν τα δικαιώματα των επιχειρηματικών χρηστών και των χρηστών εταιρικών ιστότοπων να προσφεύγουν μεμονωμένα στα δικαστήρια.

(27)  Διάφοροι παράγοντες, όπως περιορισμένα οικονομικά μέσα, ο φόβος αντιποίνων και ρήτρες στους όρους και τις προϋποθέσεις περί αποκλειστικής επιλογής δικαίου και αρμοδίου δικαστηρίου, μπορούν να περιορίσουν την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων δυνατοτήτων προσφυγής, ιδίως εκείνων που απαιτούν από τους επιχειρηματικούς χρήστες ή τους χρήστες εταιρικών ιστότοπων να ενεργούν μεμονωμένα και επώνυμα. Για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στις οργανώσεις, τις ενώσεις που εκπροσωπούν επιχειρηματικούς χρήστες ή χρήστες εταιρικών ιστότοπων και ορισμένους δημόσιους οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στα κράτη μέλη, να προσφεύγουν στα εθνικά δικαστήρια. Η εν λόγω προσφυγή ενώπιον εθνικών δικαστηρίων θα πρέπει να αποσκοπεί στη διακοπή ή την απαγόρευση των παραβιάσεων των κανόνων του παρόντος κανονισμού και στην πρόληψη μελλοντικών ζημιών που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις βιώσιμες επιχειρηματικές σχέσεις στην οικονομία των επιγραμμικών πλατφορμών, συμπεριλαμβανομένων όσων ανήκουν σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω οργανώσεις ή ενώσεις θα ασκούν το δικαίωμα αυτό αποτελεσματικά και με κατάλληλο τρόπο, θα πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια, σχετικά ειδικότερα με τη διαφάνεια της χρηματοδότησης Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να συγκροτούν ή να ορίζουν αυτούς τους δημόσιους φορείς. Για τους αρμόδιους δημόσιους φορείς, θα πρέπει μόνο να απαιτείται να έχει ανατεθεί ειδικά στους εν λόγω φορείς, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του εθνικού δικαίου, να ασκούν προσφυγές που είτε εξυπηρετούν το συλλογικό συμφέρον των ενδιαφερόμενων μερών είτε εξυπηρετούν το γενικό συμφέρον, χωρίς όμως να απαιτείται η εφαρμογή των κριτηρίων αυτών στους εν λόγω δημόσιους φορείς. Οποιεσδήποτε τέτοιες ενέργειες δεν θα πρέπει επ’ ουδενί να επηρεάζουν τα δικαιώματα των επιχειρηματικών χρηστών και των χρηστών εταιρικών ιστότοπων να προσφεύγουν μεμονωμένα στα δικαστήρια.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(27a)  Η παραβίαση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού απαιτεί σε ορισμένες περιπτώσεις ταχεία και ευέλικτη επιβολή. Οι συσταθέντες ή ορισθέντες από τα κράτη μέλη φορείς επιβολής θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για την επιβολή του παρόντος κανονισμού κατά τρόπο επαρκή και αποτελεσματικό. Οι φορείς επιβολής θα πρέπει να θεσπιστούν επιπλέον των ενδίκων διαδικασιών που ασκούνται από αντιπροσωπευτικές οργανώσεις, ενώσεις ή δημόσιους φορείς που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι αποφάσεις που εκδίδονται από τους φορείς επιβολής θα μπορούν να προσβληθούν δικαστικώς βάσει της σχετικής εθνικής νομοθεσίας.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(27β)  Απαιτείται αυστηρή εποπτεία της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν τις εθνικές αρχές που θα ζητούν από τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης τις σχετικές πληροφορίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εποπτεία και την επιβολή του παρόντος κανονισμού. Οι συλλεγόμενες από τις εν λόγω αρχές πληροφορίες θα πρέπει να διαβιβάζονται στην Επιτροπή και στο παρατηρητήριο της ΕΕ για τις πλατφόρμες, όποτε ζητηθούν.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(28a)  Για λόγους διαφάνειας και λογοδοσίας, και λόγω του ρόλου και των καθηκόντων που προβλέπονται, θα πρέπει να δοθεί στο Παρατηρητήριο της ΕΕ για τις πλατφόρμες ένας ρόλος στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, επί πλέον του ρόλου του ως ομάδας εμπειρογνωμόνων βάσει της απόφασης (2018)2393 της Επιτροπής. Το Παρατηρητήριο θα πρέπει να εκπληρώνει τα καθήκοντα που του ανατίθενται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού ανεξάρτητα και προς το δημόσιο συμφέρον και προς το σκοπό αυτό τα μέλη του θα πρέπει να προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων με αποδεδειγμένη ικανότητα και εμπειρία στην οικονομία των επιγραμμικών πλατφορμών.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα τον παρόντα κανονισμό, ιδίως προκειμένου να καθορίζεται η ανάγκη τροποποιήσεων υπό το πρίσμα σχετικών τεχνολογικών ή εμπορικών εξελίξεων.

(29)  Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα τον παρόντα κανονισμό και να παρακολουθεί στενά τα αποτελέσματά του στην οικονομία των επιγραμμικών πλατφορμών, ιδίως προκειμένου να καθορίζεται η ανάγκη τροποποιήσεων υπό το πρίσμα σχετικών τεχνολογικών ή εμπορικών εξελίξεων, και μετά την αξιολόγηση να λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα. Δεδομένου ότι ο τομέας θα αναπτύσσεται ραγδαία κατά τα ερχόμενα έτη, ίσως χρειαστεί να συμπληρωθεί ο παρών κανονισμός με περαιτέρω και πιο ρυθμιστική νομοθεσία όποτε και εφόσον οι περί διαφάνειας και αμεροληψίας διατάξεις που αυτός εισάγει αποδειχθούν ανεπαρκείς για την αντιμετώπιση μελλοντικών ανισορροπιών και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η διασφάλιση δίκαιου, προβλέψιμου, βιώσιμου και αξιόπιστου επιγραμμικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος εντός της εσωτερικής αγοράς δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να αποφασίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(31)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η διασφάλιση σαφούς, δίκαιου, προβλέψιμου, βιώσιμου και αξιόπιστου επιγραμμικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος εντός της εσωτερικής αγοράς δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να αποφασίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού όρια.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή των σχετικών κανόνων δικαίου της Ένωσης που ισχύουν στους τομείς της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις, του ανταγωνισμού, της προστασίας των καταναλωτών, του ηλεκτρονικού εμπορίου και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

(32)  Είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή των σχετικών κανόνων δικαίου της Ένωσης που ισχύουν σε τομείς όπως της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις, του ανταγωνισμού, της προστασίας των καταναλωτών, του ηλεκτρονικού εμπορίου και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και ισχύει με την επιφύλαξη των εθνικών κανονισμών οι οποίοι ρυθμίζουν τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε συμφωνία με το ενωσιακό δίκαιο.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες που εξασφαλίζουν ότι παρέχεται κατάλληλη διαφάνεια και δυνατότητες αποτελεσματικής προσφυγής στους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και στους χρήστες εταιρικών ιστότοπων σε σχέση με επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης.

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες που εξασφαλίζουν ότι παρέχεται κατάλληλη διαφάνεια, αμεροληψία και δυνατότητες αποτελεσματικής προσφυγής στους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και στους χρήστες εταιρικών ιστότοπων σε σχέση με επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης και τις επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης που παρέχονται ή προσφέρονται προς παροχή στους επιχειρηματικούς χρήστες και τους χρήστες εταιρικών ιστότοπων, αντίστοιχα, που είναι εγκατεστημένοι ή διαμένουν στην Ένωση και οι οποίοι προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες, μέσω επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, σε καταναλωτές που βρίσκονται στην Ένωση, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασης ή διαμονής των παρόχων των εν λόγω υπηρεσιών.

2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης και τις επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης που παρέχονται ή προσφέρονται προς παροχή στους επιχειρηματικούς χρήστες και τους χρήστες εταιρικών ιστότοπων, αντίστοιχα, που είναι εγκατεστημένοι ή διαμένουν στην Ένωση και οι οποίοι προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες, μέσω επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, σε καταναλωτές που βρίσκονται στην Ένωση, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασης ή διαμονής των παρόχων των εν λόγω υπηρεσιών και ανεξαρτήτως του κατά τα άλλα ισχύοντος δικαίου.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Οι υποχρεώσεις που ο παρών κανονισμός επιβάλλει στους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ισχύουν για τους παρόχους επικουρικών λειτουργικών συστημάτων όταν ένα λειτουργικό σύστημα καθαυτό λειτουργεί ως επιγραμμική υπηρεσία διαμεσολάβησης κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε υπηρεσίες επιγραμμικών πληρωμών ή σε εργαλεία διανομής διαφημίσεων ή σε επιγραμμικά δίκτυα ανταλλαγής διαφημίσεων που δεν παρέχονται με σκοπό τη διευκόλυνση της έναρξης άμεσων συναλλαγών και τα οποία δεν συνεπάγονται συμβατική σχέση με τους καταναλωτές.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2γ.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει το δίκαιο της Ένωσης και τους εθνικούς κανόνες οι οποίοι ρυθμίζουν τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε συμφωνία με το δίκαιο της Ένωσης.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  «επιχειρηματικός χρήστης»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες, μέσω επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, σε καταναλωτές για σκοπούς σχετικούς με την εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική του δραστηριότητα·

(1)  «επιχειρηματικός χρήστης»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες, μέσω επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, σε καταναλωτές για σκοπούς σχετικούς με την εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική του δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των μεμονωμένων ιδιωτών που ενεργούν προσωπικά ως έμποροι μέσω επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης·

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  επιτρέπουν στους επαγγελματικούς χρήστες να προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες σε καταναλωτές προκειμένου να διευκολύνουν την έναρξη άμεσων συναλλαγών μεταξύ των εν λόγω επιχειρηματικών χρηστών και των καταναλωτών, ανεξαρτήτως του τόπου όπου διενεργούνται τελικά οι εν λόγω συναλλαγές·

β)  επιτρέπουν στους επαγγελματικούς χρήστες να προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες σε καταναλωτές προκειμένου να διευκολύνουν την έναρξη άμεσων συναλλαγών μεταξύ των εν λόγω επιχειρηματικών χρηστών και των καταναλωτών, ανεξαρτήτως του τόπου όπου διενεργούνται τελικά οι εν λόγω συναλλαγές, εκτός κι αν η υπηρεσία διευκόλυνσης της έναρξης άμεσων συναλλαγών μεταξύ των εν λόγω επιχειρηματικών χρηστών και των καταναλωτών είναι απλώς περιθωριακού χαρακτήρα·

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  «επικουρικό λειτουργικό σύστημα»: λογισμικό που πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

a)  διασφαλίζει τη ζωτική βασική λειτουργία μιας φορητής συσκευής ή ενός συνδεδεμένου ηχείου·

 

β)  είναι στενά συνδεδεμένο με μια επιγραμμική υπηρεσία διαμεσολάβησης που ελέγχει τον κύριο δίαυλο μέσω του οποίου μπορούν να εγκατασταθούν εφαρμογές στο λειτουργικό σύστημα·

 

γ)  η ανάπτυξη και επικαιροποίηση του λειτουργικού συστήματος παρέχεται ή ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από τον πάροχο της συνδεδεμένης επιγραμμικής υπηρεσίας διαμεσολάβησης·

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3β)  «πάροχος επικουρικού λειτουργικού συστήματος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει ή προσφέρεται να παρέχει επικουρικά λειτουργικά συστήματα·

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  «επιγραμμική μηχανή αναζήτησης»: ψηφιακή υπηρεσία που επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν αναζητήσεις κατ’ αρχήν σε όλους τους ιστότοπους ή σε ιστότοπους συγκεκριμένης γλώσσας βάσει ερωτήματος για οποιοδήποτε θέμα, με τη μορφή λέξης-κλειδιού, φράσης ή άλλων εισερχόμενων δεδομένων, και επιστρέφει ως αποτέλεσμα συνδέσμους όπου διατίθενται πληροφορίες σχετικές με το περιεχόμενο που έχει ζητηθεί·

(5)  «επιγραμμική μηχανή αναζήτησης»: ψηφιακή υπηρεσία που επιτρέπει στους χρήστες να υποβάλλουν ερωτήματα και να πραγματοποιούν αναζητήσεις κατ’ αρχήν σε όλους τους ιστότοπους ή σε ιστότοπους συγκεκριμένης γλώσσας βάσει ερωτήματος για οποιοδήποτε θέμα, με τη μορφή λέξης-κλειδιού, φωνητικής εντολής, φράσης ή άλλων εισερχόμενων δεδομένων, και επιστρέφει αποτελέσματα όπου διατίθενται πληροφορίες σχετικές με το περιεχόμενο που έχει ζητηθεί·

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  «χρήστης εταιρικού ιστότοπου»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί ιστότοπους για να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες σε καταναλωτές για σκοπούς σχετικούς με την εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική του δραστηριότητα·

(7)  «χρήστης εταιρικού ιστότοπου»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί μια επιγραμμική διεπαφή, δηλαδή οποιοδήποτε λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων ιστοτόπων και εφαρμογών για κινητά, για να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες σε καταναλωτές για σκοπούς σχετικούς με την εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική του δραστηριότητα·

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  «κατάταξη»: η σχετική προβολή που δίδεται σε προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται σε καταναλωτές από επιχειρηματικούς χρήστες μέσω επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, ή σε ευρετηριασμένους για τους καταναλωτές ιστότοπους μέσω επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, όπως παρουσιάζονται, οργανώνονται ή κοινοποιούνται στους εν λόγω καταναλωτές από παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή από παρόχους επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, αντίστοιχα, ανεξαρτήτως των τεχνολογικών μέσων που χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση, την οργάνωση ή την κοινοποίηση·

(8)  «κατάταξη»: η σχετική προβολή που δίδεται σε προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται σε καταναλωτές από επιχειρηματικούς χρήστες μέσω επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, ή σε ευρετηριασμένους ιστότοπους μέσω επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, όπως παρουσιάζονται, οργανώνονται ή κοινοποιούνται από παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή από παρόχους επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, αντίστοιχα, ανεξαρτήτως των τεχνολογικών μέσων που χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση, την οργάνωση ή την κοινοποίηση·

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  «όροι και προϋποθέσεις»: όλοι οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι ρήτρες και λοιπές πληροφορίες, ανεξάρτητα από την ονομασία ή τη μορφή τους, που διέπουν τη συμβατική σχέση μεταξύ του παρόχου επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και των επιχειρηματικών τους χρηστών και καθορίζονται μονομερώς από τον πάροχο επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης.

(10)  «όροι και προϋποθέσεις»: όλοι οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι ρήτρες και λοιπές πληροφορίες, ανεξάρτητα από την ονομασία ή τη μορφή τους, που διέπουν τη συμβατική σχέση μεταξύ του παρόχου επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και των επιχειρηματικών τους χρηστών.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  «παρεπόμενα προϊόντα και υπηρεσίες»: τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που, πριν από την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής που ξεκίνησε στην επιγραμμική υπηρεσία διαμεσολάβησης, προσφέρονται στον καταναλωτή επιπροσθέτως και συμπληρωματικώς προς το κύριο προϊόν ή υπηρεσία που προσφέρεται από τον επιχειρηματικό χρήστη μέσω της επιγραμμικής υπηρεσίας διαμεσολάβησης.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10β)  «διαμεσολάβηση»: κάθε διαρθρωμένη διαδικασία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 εδάφιο α) της οδηγίας (ΕΕ) 2008/52 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10γ)  «Παρατηρητήριο της ΕΕ για τις πλατφόρμες»: το Παρατηρητήριο της ΕΕ για την Οικονομία των Επιγραμμικών Πλατφορμών που συστάθηκε δυνάμει της απόφασης C(2018)2393 της Επιτροπής.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 2α

 

Υποχρεώσεις μη καταστρατήγησης

 

Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης δεν χρησιμοποιούν λογισμικό ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των επικουρικών λειτουργικών συστημάτων, που αυτοί παρέχουν ή ελέγχουν, για να καταστρατηγήσουν τις υποχρεώσεις που ο παρών κανονισμός ορίζει για τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α)  περιλαμβάνουν μόνο θεμιτές και αναλογικές ρήτρες·

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  συντάσσονται με σαφή και ξεκάθαρη διατύπωση·

α)  συντάσσονται με σαφή και κατανοητή διατύπωση·

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  καθορίζουν αντικειμενικούς λόγους αποφάσεων αναστολής ή διακοπής, εν όλω ή εν μέρει, της παροχής επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης σε επιχειρηματικούς χρήστες.

γ)  καθορίζουν μη διακριτικούς λόγους αποφάσεων αναστολής, διακοπής ή επιβολής οποιουδήποτε άλλου είδους κυρώσεων, εν όλω ή εν μέρει, στην παροχή επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης σε επιχειρηματικούς χρήστες.

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  περιέχουν πληροφορίες για κάθε πρόσθετο δίαυλο διανομής και πιθανό πρόγραμμα επιγραμμικής διαφήμισης (affiliate program) μέσω των οποίων ο πάροχος των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης μπορεί να διανείμει τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που ο επιχειρηματικός χρήστης προσφέρει.

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ β)  περιλαμβάνουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις των όρων και προϋποθέσεων σε ό,τι αφορά την κυριότητα και τον έλεγχο των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι όροι και οι προϋποθέσεις, ή οι ειδικές διατάξεις τους, που δεν τηρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 δεν είναι δεσμευτικοί για τον ενδιαφερόμενο επιχειρηματικό χρήστη, όταν η εν λόγω μη συμμόρφωση έχει διαπιστωθεί από αρμόδιο δικαστήριο.

2.  Οι όροι και οι προϋποθέσεις, ή οι ειδικές διατάξεις τους, που δεν τηρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 είναι άκυροι και μηδέποτε γενόμενοι όταν η εν λόγω μη συμμόρφωση έχει διαπιστωθεί από αρμόδιο δικαστήριο.

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης κοινοποιούν στους ενδιαφερόμενους επιχειρηματικούς χρήστες κάθε προβλεπόμενη τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεών τους.

Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης κοινοποιούν σε σταθερό υπόθεμα στους ενδιαφερόμενους επιχειρηματικούς χρήστες κάθε τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεών τους.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις δεν εφαρμόζονται πριν από την λήξη προθεσμίας προειδοποίησης η οποία είναι εύλογη και αναλογική προς τη φύση και την έκταση των προβλεπόμενων τροποποιήσεων και τις συνέπειές τους για τον ενδιαφερόμενο επιχειρηματικό χρήστη. Η προειδοποίηση πραγματοποιείται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία ο πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματικούς χρήστες σχετικά με τις προβλεπόμενες τροποποιήσεις.

Οι τροποποιήσεις δεν εφαρμόζονται πριν από την λήξη προθεσμίας προειδοποίησης η οποία είναι εύλογη και αναλογική προς τη φύση και την έκταση των τροποποιήσεων και τις συνέπειές τους για τον ενδιαφερόμενο επιχειρηματικό χρήστη. Η προειδοποίηση πραγματοποιείται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία ο πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματικούς χρήστες σχετικά με τις τροποποιήσεις. Εάν οι τροποποιήσεις απαιτούν από τον επιχειρηματικό χρήστη να προβεί σε σημαντικές τεχνικές προσαρμογές των προϊόντων ή των υπηρεσιών του, η προθεσμία αυτή είναι τουλάχιστον 30ήμερη. Ο επιχειρηματικός χρήστης επιτρέπεται να καταγγείλει τη συμφωνία του ατελώς εντός 15 ημερών από τη λήψη της προειδοποίησης, εάν οι εν λόγω τροποποιήσεις είναι επιζήμιες για αυτόν.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Κατά την 15ήμερη προθεσμία προειδοποίησης, η υποβολή νέων ή η επικαιροποίηση υφιστάμενων προϊόντων ή υπηρεσιών στις επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης θεωρείται σαφής θετική ενέργεια παραίτησης από την προθεσμία προειδοποίησης.

 

Εάν η προθεσμία προειδοποίησης είναι 30ήμερη επειδή οι τροποποιήσεις των όρων και προϋποθέσεων απαιτούν να προβεί ο επιχειρηματικός χρήστης σε σημαντικές τεχνικές προσαρμογές των προϊόντων ή των υπηρεσιών του, η προθεσμία προειδοποίησης δεν θεωρείται ως αυτομάτως αρθείσα όταν ο επιχειρηματικός χρήστης υποβάλει νέα ή επικαιροποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες.

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η παράγραφος 3 δεν εφαρμόζεται όταν ο πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης υπέχει νομική υποχρέωση βάσει της οποίας υποχρεούται να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις του κατά τρόπο που δεν του επιτρέπει να τηρεί την προθεσμία προειδοποίησης η οποία προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3.

5.  Οι προθεσμίες προειδοποίησης της παραγράφου 3 δεν ισχύουν, όταν ο πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης:

 

α)  υπέχει νομική υποχρέωση βάσει της οποίας υποχρεούται να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις του κατά τρόπο που δεν του επιτρέπει να τηρεί τις προθεσμίες προειδοποίησης οι οποίες προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3·

 

β)  διευθετεί απρόβλεπτο ή άμεσο κίνδυνο που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη ή προβλήματα ασφαλείας στις επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης, στους καταναλωτές τους ή σε άλλους χρήστες, μεταξύ άλλων και σε σχέση με απάτη, κακόβουλο λογισμικό, ανεπιθύμητα μηνύματα, παραβιάσεις δεδομένων ή άλλους κινδύνους κυβερνοασφάλειας.

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης μεριμνούν ώστε το εμπορικό σήμα που έχει αποδοθεί στους επιχειρηματικούς χρήστες και στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους να είναι αναγνωρίσιμο σε ολόκληρη τη διαδικασία διαμεσολάβησης.

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αναστολή και διακοπή

Αναστολή, περιορισμοί και διακοπή

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν ο πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης αποφασίζει να αναστείλει ή να διακόψει, εν όλω ή εν μέρει, την παροχή των οικείων υπηρεσιών διαμεσολάβησης σε συγκεκριμένο επιχειρηματικό χρήστη, παρέχει αμελλητί στον ενδιαφερόμενο επιχειρηματικό χρήστη αιτιολόγηση της εν λόγω απόφασης.

1.  Όταν ο πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης αποφασίζει να αναστείλει, να περιορίσει ή να διακόψει, εν όλω ή εν μέρει, την παροχή των οικείων υπηρεσιών διαμεσολάβησης σε συγκεκριμένο επιχειρηματικό χρήστη, ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο επιχειρηματικό χρήστη τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την εκτέλεση της απόφασης και του παρέχει αιτιολόγηση της εν λόγω απόφασης.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Η παράγραφος 1 δεν ισχύει όταν:

 

α)  ένας πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης υπέχει νομική υποχρέωση να αναστείλει, να περιορίσει ή να διακόψει εν όλω ή εν μέρει την παροχή των επιγραμμικών υπηρεσιών του διαμεσολάβησης σε συγκεκριμένο επιχειρηματικό χρήστη·

 

β)  ένας πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ενεργεί για να προστατεύσει τους καταναλωτές βάσει εύλογων αμφιβολιών για τυχόν παράνομο περιεχόμενο, για την ασφάλεια ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, για παραποίηση/απομίμηση, απάτη ή ακαταλληλότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας για τους ανηλίκους·

 

γ)  ένας πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης μπορεί να αποδείξει ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματικός χρήστης παραβίασε επανειλημμένα τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα την αναστολή, τον περιορισμό ή τη διακοπή των υπηρεσιών.

 

Σε τέτοιες περιπτώσεις, μια αιτιολόγηση διαβιβάζεται αμέσως στον επιχειρηματικό χρήστη.

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η αιτιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει αναφορά στα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά ή τις περιστάσεις που οδήγησαν στην απόφαση του παρόχου των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, καθώς και αναφορά στον εφαρμοστέο αντικειμενικό λόγο ή τους λόγους που δικαιολογούν την εν λόγω απόφαση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

2.  Η αιτιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή 1α περιλαμβάνει αναφορά στα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά ή τις περιστάσεις που οδήγησαν στην απόφαση του παρόχου των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, καθώς και αναφορά στον εφαρμοστέο μη διακριτικό λόγο ή τους λόγους που δικαιολογούν την εν λόγω απόφαση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ). Όταν η αναστολή, ο περιορισμός ή η διακοπή απορρέει από κοινοποίηση τρίτου, το περιεχόμενο της εν λόγω κοινοποίησης περιλαμβάνεται στην αιτιολόγηση.

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η παράγραφος 2 δεν έχει εφαρμογή όταν ο πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης υπέχει νομική υποχρέωση να μην παρέχει τα συγκεκριμένα γεγονότα ή περιστατικά ή να μην αναφέρει το λόγο ή τους λόγους, ή όταν ο πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης μπορεί να αποδείξει ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματικός χρήστης έχει επανειλημμένα παραβιάσει τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις με αποτέλεσμα την αναστολή, τον περιορισμό ή τη διακοπή των υπηρεσιών.

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Πριν από τη διακοπή, τον περιορισμό ή την αναστολή αποστέλλεται, όπου αυτό είναι δυνατό και αναλογικό, μια κοινοποίηση και προσφέρεται μια ευκαιρία για αποσαφήνιση ή για αποκατάσταση της συμμόρφωσης. Εάν η αναστολή, ο περιορισμός ή η διακοπή οφείλεται σε διορθώσιμη παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων και δεν έχει τελεσθεί κακόπιστα, ο πάροχος των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης φροντίζει να επαναφέρει τον επιχειρηματικό χρήστη ευθύς μόλις διορθωθεί η μη συμμόρφωση. Εάν διαπιστωθεί ότι η αναστολή ή η διακοπή οφείλεται σε σφάλμα, ο επιχειρηματικός χρήστης επαναφέρεται αμέσως και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με εκείνες που ίσχυαν πριν από την αναστολή, τον περιορισμό ή τη διακοπή.

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης καθορίζουν στους όρους και τις προϋποθέσεις τους τις κύριες παραμέτρους που καθορίζουν την κατάταξη και τους λόγους της σχετικής σημασίας των εν λόγω βασικών παραμέτρων, σε αντίθεση με άλλες παραμέτρους.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης καθορίζουν στους όρους και τις προϋποθέσεις τους τις παραμέτρους που καθορίζουν την κατάταξη και τους λόγους της σχετικής σημασίας των εν λόγω παραμέτρων. Εάν η γνωστοποίηση όλων των παραμέτρων στους όρους και τις προϋποθέσεις δεν είναι τεχνολογικά δυνατή ή θα είχε ως αποτέλεσμα τη γνωστοποίηση της στάθμισης όλων των επιμέρους παραμέτρων, θα πρέπει να παρουσιάζονται μόνο οι κύριες παράμετροι και οι λόγοι για τη σχετική σημασία τους.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης μεριμνούν ώστε η κατάταξη να αντανακλά την μη αυθαίρετη εφαρμογή των γνωστοποιημένων παραμέτρων κατάταξης και τη σχετική σημασία τους.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν οι βασικές αυτές παράμετροι περιλαμβάνουν τη δυνατότητα επιρροής της κατάταξης έναντι οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης αμοιβής που καταβάλλεται από επιχειρηματικούς χρήστες στον πάροχο επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, ο εν λόγω πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης περιλαμβάνει επίσης στους όρους και τις προϋποθέσεις του περιγραφή των εν λόγω δυνατοτήτων και των επιπτώσεων των εν λόγω αμοιβών στην κατάταξη.

Όταν οι παράμετροι αυτές περιλαμβάνουν τη δυνατότητα επηρεασμού της κατάταξης έναντι οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης αμοιβής που καταβάλλεται από επιχειρηματικούς χρήστες στον πάροχο επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, ο εν λόγω πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης περιλαμβάνει επίσης στους όρους και τις προϋποθέσεις του περιγραφή των εν λόγω δυνατοτήτων και των επιπτώσεων των εν λόγω αμοιβών στην κατάταξη.

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Κατά την προβολή των αποτελεσμάτων, ο πάροχος της επιγραμμικής υπηρεσίας διαμεσολάβησης επισημαίνει, κοντά σε κάθε κατάταξη, εάν και σε ποιο βαθμό αυτή επηρεάστηκε από διακριτική μεταχείριση, ή από άμεση ή έμμεση αμοιβή, ή από συμβατική σχέση ή σχέση άμεσης κυριότητας.

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι πάροχοι επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης καθορίζουν για τους χρήστες εταιρικών ιστότοπων τις κύριες παραμέτρους που καθορίζουν την κατάταξη, παρέχοντας εύκολα προσβάσιμη και δημοσίως διαθέσιμη περιγραφή με σαφή και ξεκάθαρη διατύπωση στις επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης των εν λόγω παρόχων. Θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η περιγραφή αυτή παραμένει επικαιροποιημένη.

2.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, οι πάροχοι επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης καθορίζουν τις παραμέτρους που καθορίζουν την κατάταξη, καθώς και τους λόγους της σχετικής σημασίας αυτών των παραμέτρων, παρέχοντας εύκολα προσβάσιμη και δημοσίως διαθέσιμη περιγραφή με σαφή και κατανοητή διατύπωση στις επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης των εν λόγω παρόχων. Θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η περιγραφή αυτή παραμένει επικαιροποιημένη. Εάν η γνωστοποίηση όλων των παραμέτρων στους όρους και τις προϋποθέσεις δεν είναι τεχνολογικά δυνατή ή θα είχε ως αποτέλεσμα τη γνωστοποίηση της στάθμισης όλων των επιμέρους παραμέτρων, θα πρέπει να παρουσιάζονται μόνο οι κύριες παράμετροι και οι λόγοι για τη σχετική σημασία τους.

 

Οι πάροχοι επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης μεριμνούν ώστε η κατάταξη να αντανακλά την μη αυθαίρετη εφαρμογή των γνωστοποιημένων παραμέτρων κατάταξης και τη σχετική σημασία τους.

 

Όταν οι κύριες παράμετροι περιλαμβάνουν τη δυνατότητα επηρεασμού της κατάταξης έναντι οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης αμοιβής καταβαλλόμενης από επιχειρηματικούς χρήστες ή χρήστες εταιρικών ιστότοπων στον πάροχο των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, ο εν λόγω πάροχος εκθέτει και μια περιγραφή των εν λόγω δυνατοτήτων και των επιπτώσεων των αμοιβών αυτών στην κατάταξη.

 

Κατά την προβολή των αποτελεσμάτων, ο πάροχος της επιγραμμικής μηχανής αναζήτησης επισημαίνει, κοντά σε κάθε κατάταξη, εάν και σε ποιο βαθμό αυτή επηρεάστηκε από διακριτική μεταχείριση, συμπεριλαμβανομένης της διακριτικής τοποθέτησης και προβολής, ή από άμεση ή έμμεση αμοιβή, ή από συμβατική σχέση ή σχέση άμεσης κυριότητας.

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Όταν ένας πάροχος επιγραμμικής μηχανής αναζήτησης αλλάξει τη σειρά κατάταξης σε συγκεκριμένη περίπτωση ή διαγράψει έναν συγκεκριμένο ιστότοπο μετά από κοινοποίηση τρίτου, τότε προσφέρει στον επιχειρηματικό χρήστη δυνατότητα εξέτασης των περιεχομένων της κοινοποίησης σε δημοσίως προσβάσιμη επιγραμμική βάση δεδομένων.

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και οι πάροχοι επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης δεν υποχρεούνται, για τους σκοπούς της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, να αποκαλύπτουν εμπορικά απόρρητα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/943.

4.  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και οι πάροχοι επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης δεν υποχρεούνται, για τους σκοπούς της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, να αποκαλύπτουν πληροφορίες που υπάρχει εύλογη πιθανότητα ότι θα επιτρέψουν την παραπλάνηση των καταναλωτών μέσα από τη χειραγώγηση των αποτελεσμάτων. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2016/943.

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Για να διευκολυνθεί η συμμόρφωση των παρόχων επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και των παρόχων επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης με τις απαιτήσεις και την επιβολή των απαιτήσεων του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή πλαισιώνει με κατευθυντήριες γραμμές τις περί διαφάνειας απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 5α

 

Παρεπόμενα προϊόντα και υπηρεσίες

 

1.  Εάν στους καταναλωτές προσφέρονται παρεπόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων χρηματοπιστωτικών προϊόντων, μέσω επιγραμμικής υπηρεσίας διαμεσολάβησης είτε από τον πάροχο της επιγραμμικής υπηρεσίας διαμεσολάβησης είτε από τρίτους, ο πάροχος της επιγραμμικής υπηρεσίας διαμεσολάβησης περικλείει στους όρους και τις προϋποθέσεις του μια περιγραφή των προσφερόμενων παρεπόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και μια περιγραφή του κατά πόσον και υπό ποιες προϋποθέσεις επιτρέπεται και στον επιχειρηματικό χρήστη να προσφέρει τα δικά του παρεπόμενα προϊόντα και υπηρεσίες μέσω της επιγραμμικής υπηρεσίας διαμεσολάβησης.

 

2.  Ο πάροχος της επιγραμμικής υπηρεσίας διαμεσολάβησης παρέχει, μετά από αίτηση του επιχειρηματικού χρήστη, έναν κατάλογο των παρεπόμενων προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται συμπληρωματικά και επιπρόσθετα προς τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει ο επιχειρηματικός χρήστης. Τη στιγμή που προσφέρονται τα παρεπόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης προβάλλουν σαφή και ορατή γνωστοποίηση του ποιος παρέχει τα παρεπόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Οι πάροχοι επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης διαθέτουν περιγραφή κάθε τυχόν διακριτικής μεταχείρισης την οποία επιφυλάσσουν ή ενδέχεται να επιφυλάξουν σε σχέση, αφενός, με προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται σε καταναλωτές μέσω αυτών των επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης είτε από τον ίδιο τον πάροχο είτε από οποιονδήποτε χρήστη εταιρικών ιστοτόπων που ελέγχεται από τον πάροχο και, αφετέρου, σε σχέση με άλλους χρήστες εταιρικών ιστοτόπων.

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η περιγραφή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καλύπτει τουλάχιστον, κατά περίπτωση, οποιαδήποτε διακριτική μεταχείριση με τη μορφή ειδικών μέτρων που λαμβάνει ο πάροχος των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, ή συμπεριφοράς αυτού, σε σχέση με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

2.  Η περιγραφή που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 1α καλύπτει τουλάχιστον, κατά περίπτωση, οποιαδήποτε διακριτική μεταχείριση με τη μορφή ειδικών μέτρων που λαμβάνει ο πάροχος των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή ο πάροχος επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, ή συμπεριφοράς αυτού, σε σχέση με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  την πρόσβαση την οποία ο πάροχος ή οι επιχειρηματικοί χρήστες που ελέγχει ο εν λόγω πάροχος επιτρέπεται να έχουν σε οποιαδήποτε προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα ή άλλα δεδομένα, ή και τα δύο, τα οποία οι επιχειρηματικοί χρήστες ή οι καταναλωτές παρέχουν για τη χρήση των σχετικών επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή τα οποία παράγονται κατά την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών·

α)  την πρόσβαση την οποία ο πάροχος ή οι επιχειρηματικοί χρήστες που ελέγχει ο εν λόγω πάροχος επιτρέπεται να έχουν σε οποιαδήποτε προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα ή άλλα δεδομένα, ή και τα δύο, τα οποία οι επιχειρηματικοί χρήστες, οι χρήστες εταιρικών ιστότοπων ή οι καταναλωτές παρέχουν για τη χρήση των σχετικών επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή των επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης ή τα οποία παράγονται κατά την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών·

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  την κατάταξη·

β)  την κατάταξη και τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που έχουν σχέση με προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται σε καταναλωτές μέσω αυτών των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης αφενός είτε από τον ίδιο τον πάροχο είτε από οποιονδήποτε επιχειρηματικό χρήστη τον οποίο ελέγχει ο πάροχος και, αφετέρου, από άλλους επιχειρηματικούς χρήστες·

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  κάθε άμεση ή έμμεση αμοιβή που χρεώνεται για τη χρήση των σχετικών επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης·

γ)  κάθε άμεση ή έμμεση αμοιβή που χρεώνεται για τη χρήση των σχετικών επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης ή κάθε παρεπόμενη υπηρεσία και κάθε τεχνικό ή οικονομικό όφελος που δεν προσφέρεται σε όλους τους επιχειρηματικούς χρήστες ή χρήστες εταιρικών ιστοτόπων·

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  την πρόσβαση σε υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα ή παρεπόμενα με τις εν λόγω επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης ή τους όρους χρήσης αυτών.

δ)  την πρόσβαση σε υπηρεσίες ή λειτουργίες που συνδέονται άμεσα ή παρεπόμενα με τις εν λόγω επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης ή υπηρεσίες επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης ή επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης ή τους όρους χρήσης αυτών.

 

__________________

 

 

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Ο πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης επιφυλάσσει ίση μεταχείριση χωρίς διακρίσεις αφενός στα προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται στους καταναλωτές μέσω αυτής της επιγραμμικής υπηρεσίας διαμεσολάβησης από τον ίδιο τον πάροχο ή από οποιονδήποτε επιχειρηματικό χρήστη που ο πάροχος ελέγχει και αφετέρου στα ανταγωνιστικά προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της επιγραμμικής υπηρεσίας διαμεσολάβησης από άλλους επιχειρηματικούς χρήστες, εκτός κι αν αυτή η διακριτική μεταχείριση εφαρμόζεται με μη διακριτικό τρόπο μεταξύ όλων των άλλων επιχειρηματικών χρηστών και μπορεί αντικειμενικά να αιτιολογηθεί βάσει των γενικών αρχών του δικαίου της Ένωσης. Οποιαδήποτε διακριτική μεταχείριση δεν αποκλείει από τους καταναλωτές τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιήσουν προϊόντα και υπηρεσίες της προτίμησής τους μεταξύ των όσων προσφέρονται μέσω της επιγραμμικής υπηρεσίας διαμεσολάβησης.

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6α

 

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

 

Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης δεν επιδίδονται στις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που περιλαμβάνονται σε κατάλογο στο Παράρτημα Ι.. Ο κατάλογος αυτός ισχύει με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων του ενωσιακού δικαίου ή διατάξεων εθνικού δικαίου που τα κράτη μέλη εφαρμόζουν σε συμφωνία με το ενωσιακό δίκαιο και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων εκείνων των παρόχων επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης που απορρέουν από το δίκαιο αυτό.

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Οι πάροχοι επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης παρέχουν, διαθέσιμη στις επιγραμμικές τους μηχανές αναζήτησης, μια περιγραφή της τεχνικής πρόσβασης ή απουσίας πρόσβασης των επιχειρηματικών χρηστών σε οποιαδήποτε προσωπικού χαρακτήρα δεδομένο ή άλλο δεδομένο, ή και τα δύο, που οι χρήστες εταιρικών ιστοτόπων ή οι καταναλωτές παρέχουν προκειμένου να κάνουν χρήση των σχετικών επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης ή που παράγονται κατά την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Με την περιγραφή της παραγράφου 1, οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ενημερώνουν επαρκώς τους επιχειρηματικούς χρήστες τουλάχιστον για τα ακόλουθα:

2.  Η περιγραφή της παραγράφου 1 ή 1α την οποία παρέχουν οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή οι πάροχοι επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης επαρκεί για να ενημερώσει τους επιχειρηματικούς χρήστες ή τους χρήστες εταιρικών ιστότοπων τουλάχιστον για τα ακόλουθα:

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  κατά πόσον ο πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης έχει πρόσβαση σε προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα ή άλλα δεδομένα, ή και τα δύο, τα οποία επιχειρηματικοί χρήστες ή καταναλωτές παρέχουν για τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών ή τα οποία παράγονται κατά την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών και, εάν ναι, σε ποιες κατηγορίες των εν λόγω δεδομένων και υπό ποιους όρους·

α)  κατά πόσον ο πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή ο πάροχος επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης έχει πρόσβαση σε προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα ή άλλα δεδομένα, ή και τα δύο, τα οποία επιχειρηματικοί χρήστες ή χρήστες εταιρικών ιστότοπων ή καταναλωτές παρέχουν για τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών ή τα οποία παράγονται κατά την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών και, εάν ναι, σε ποιες κατηγορίες των εν λόγω δεδομένων και υπό ποιους όρους·

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  κατά πόσον οι επιχειρηματικοί χρήστες έχουν πρόσβαση σε προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα ή άλλα δεδομένα, ή και τα δύο, τα οποία παρέχει ο συγκεκριμένος επιχειρηματικός χρήστης σε σχέση με τη χρήση των εκάστοτε επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή τα οποία παράγονται κατά την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών στον εν λόγω επιχειρηματικό χρήστη και τους καταναλωτές των προϊόντων ή των υπηρεσιών του και, εάν ναι, σε ποιες κατηγορίες των εν λόγω δεδομένων και υπό ποιους όρους·

β)  κατά πόσον οι επιχειρηματικοί χρήστες ή οι χρήστες εταιρικών ιστότοπων έχουν πρόσβαση σε προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα ή άλλα δεδομένα, ή και τα δύο, τα οποία παρέχει ο συγκεκριμένος επιχειρηματικός χρήστης ή χρήστης εταιρικών ιστοτόπων σε σχέση με τη χρήση των εκάστοτε επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, ή τα οποία παράγονται κατά την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών στον εν λόγω επιχειρηματικό χρήστη ή χρήστη εταιρικών ιστοτόπων και τους καταναλωτές των προϊόντων ή των υπηρεσιών του και, εάν ναι, σε ποιες κατηγορίες των εν λόγω δεδομένων και υπό ποιους όρους·

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  κατά πόσον, εκτός από το στοιχείο β), οι επιχειρηματικοί χρήστες έχουν πρόσβαση σε προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα ή άλλα δεδομένα, ή και τα δύο, μεταξύ άλλων, σε συγκεντρωτική μορφή, τα οποία παρέχονται ή παράγονται κατά την παροχή των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης σε όλους τους επιχειρηματικούς χρήστες και τους καταναλωτές και, εάν ναι, σε ποιες κατηγορίες των εν λόγω δεδομένων και υπό ποιους όρους.

γ)  κατά πόσον, εκτός από το στοιχείο β), οι επιχειρηματικοί χρήστες ή οι χρήστες εταιρικών ιστοτόπων έχουν πρόσβαση σε προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα ή άλλα δεδομένα, ή και τα δύο, μεταξύ άλλων, σε συγκεντρωτική μορφή, τα οποία παρέχονται ή παράγονται κατά την παροχή των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή των επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης σε όλους τους επιχειρηματικούς χρήστες, τους χρήστες εταιρικών ιστοτόπων και τους καταναλωτές και, εάν ναι, σε ποιες κατηγορίες των εν λόγω δεδομένων και υπό ποιους όρους.

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Οι επιχειρηματικοί χρήστες έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν ανωνυμοποιημένες αξιολογήσεις και επισκοπήσεις ή κάθε άλλο ανωνυμοποιημένο και συγκεντρωτικό δεδομένο που έχει σχέση με την κατάταξή τους και την επισκόπησή τους στην επιγραμμική υπηρεσία διαμεσολάβησης, ανεξάρτητα από το αν οι ίδιοι έχουν παράσχει τα εν λόγω δεδομένα στον πάροχο των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, με δομημένο, σύνηθη και μηχαναγνώσιμο διαλειτουργικό μορφότυπο.

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Ο πάροχος των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης δεν γνωστοποιεί για εμπορικούς σκοπούς σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των δικών του εσωτερικών εταιρικών δομών, δεδομένα που παράγονται από τις συναλλαγές ενός επιχειρηματικού χρήστη, χωρίς τη συγκατάθεση του επιχειρηματικού χρήστη. Η παρούσα παράγραφος δεν έχει εφαρμογή όταν ο πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης υπέχει νομική υποχρέωση να γνωστοποιεί τα δεδομένα που παράγονται από τις συναλλαγές ενός επιχειρηματικού χρήστη.

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2γ.  Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2016/679.

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν, κατά την παροχή των υπηρεσιών τους, οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης περιορίζουν τη δυνατότητα των επιχειρηματικών χρηστών να προσφέρουν τα ίδια προϊόντα και τις υπηρεσίες σε καταναλωτές υπό διαφορετικές συνθήκες με διαφορετικά μέσα πλην των εν λόγω υπηρεσιών, περιλαμβάνουν στους οικείους όρους και τις προϋποθέσεις τους λόγους για τον εν λόγω περιορισμό και καθιστούν αυτούς τους λόγους εύκολα διαθέσιμους στο κοινό. Οι λόγοι αυτοί περιλαμβάνουν τις κύριες οικονομικές, εμπορικές ή νομικές πτυχές των εν λόγω περιορισμών.

1.  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης δεν περιορίζουν τη δυνατότητα των επιχειρηματικών χρηστών να προσφέρουν τα ίδια προϊόντα και υπηρεσίες στους καταναλωτές υπό διαφορετικούς ή τους ίδιους όρους μέσω άλλων επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης.

Τροπολογία    110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Για κάθε άλλο περιορισμό στην προσφορά διαφορετικών όρων μέσω άλλων μέσων από εκείνα που απαγορεύει η παράγραφος1, οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης που περιορίζουν τη δυνατότητα των επιχειρηματικών χρηστών να προσφέρουν τα ίδια προϊόντα και υπηρεσίες σε καταναλωτές υπό διαφορετικούς όρους μέσω μέσων άλλων από τις εν λόγω υπηρεσίες, περιλαμβάνουν στους οικείους όρους και προϋποθέσεις τους λόγους του περιορισμού και καθιστούν αυτούς τους λόγους εύκολα διαθέσιμους στο κοινό. Οι λόγοι αυτοί περιλαμβάνουν τις κύριες οικονομικές, εμπορικές ή νομικές πτυχές των εν λόγω περιορισμών. Οι εν λόγω περιορισμοί είναι αναλογικοί και αιτιολογούνται από κάποιο νόμιμο συμφέρον του παρόχου.

Τροπολογία    111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η υποχρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν θίγει τυχόν απαγορεύσεις ή περιορισμούς όσον αφορά την επιβολή τέτοιων περιορισμών που απορρέουν από την εφαρμογή άλλων κανόνων της Ένωσης ή από εθνικούς κανόνες που είναι σύμφωνοι με το δίκαιο της Ένωσης και στους οποίους υπόκεινται οι φορείς των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν, στους εγκρινόμενους σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο εθνικούς κανόνες τους, να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν τους περιορισμούς που προβλέπονται στην παράγραφο 1α ή άλλους περιορισμούς, πλην των προβλεπομένων στην παράγραφο 1.

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το εν λόγω εσωτερικό σύστημα διεκπεραίωσης καταγγελιών είναι εύκολα προσβάσιμο για τους επιχειρηματικούς χρήστες. Τους επιτρέπει να υποβάλλουν καταγγελίες απευθείας στον ενδιαφερόμενο πάροχο για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα ζητήματα:

Το εν λόγω εσωτερικό σύστημα διεκπεραίωσης καταγγελιών είναι εύκολα προσβάσιμο και δωρεάν για τους επιχειρηματικούς χρήστες και εξασφαλίζει τη διεκπεραίωση μέσα σε ένα λογικό χρονικό διάστημα. Το σύστημα βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. Επιτρέπει στους επιχειρηματικούς χρήστες να υποβάλλουν καταγγελίες απευθείας στον ενδιαφερόμενο πάροχο για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα ζητήματα:

Τροπολογία    113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  την εικαζόμενη μη συμμόρφωση του εν λόγω παρόχου με τυχόν νομικές υποχρεώσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό η οποία επηρεάζει αρνητικά τον καταγγέλλοντα·

α)  την εικαζόμενη μη συμμόρφωση του εν λόγω παρόχου με τυχόν νομικές υποχρεώσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό η οποία επηρεάζει τον καταγγέλλοντα·

Τροπολογία    114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τεχνολογικά ζητήματα που συνδέονται άμεσα με την παροχή επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και τα οποία επηρεάζουν αρνητικά τον καταγγέλλοντα κατά τρόπο μη αμελητέο·

β)  τεχνολογικά ζητήματα που συνδέονται άμεσα με την παροχή επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και τα οποία επηρεάζουν τον καταγγέλλοντα κατά τρόπο μη αμελητέο·

Τροπολογία    115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  μέτρα που λαμβάνει ο εν λόγω πάροχος ή συμπεριφορά του εν λόγω παρόχου που συνδέονται άμεσα με την παροχή επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και τα οποία επηρεάζουν αρνητικά τον καταγγέλλοντα κατά τρόπο μη αμελητέο.

γ)  μέτρα που λαμβάνει ο εν λόγω πάροχος ή συμπεριφορά του εν λόγω παρόχου που συνδέονται άμεσα με την παροχή επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και τα οποία επηρεάζουν τον καταγγέλλοντα κατά τρόπο μη αμελητέο.

Τροπολογία    116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  επεξεργάζονται τις καταγγελίες ταχέως και αποτελεσματικά, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία και την πολυπλοκότητα του ζητήματος που τέθηκε·

β)  επεξεργάζονται τις καταγγελίες ταχέως και αποτελεσματικά, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία και την πολυπλοκότητα του ζητήματος που τέθηκε και παρέχοντας σε κάθε περίπτωση μια πρώτη απάντηση εντός 15 ημερών·

Τροπολογία    117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  γνωστοποιούν στον καταγγέλλοντα την έκβαση της εσωτερικής διαδικασίας διεκπεραίωσης παραπόνων με εξατομικευμένο τρόπο και με σαφή και ξεκάθαρη διατύπωση.

γ)  γνωστοποιούν στον καταγγέλλοντα την έκβαση της εσωτερικής διαδικασίας διεκπεραίωσης παραπόνων με εξατομικευμένο τρόπο και με σαφή και κατανοητή διατύπωση.

Τροπολογία    118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης παρέχουν σε ετήσια βάση και καθιστούν εύκολα διαθέσιμες στο ευρύ κοινό πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού τους συστήματος διεκπεραίωσης καταγγελιών.

Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης παρέχουν και καθιστούν εύκολα διαθέσιμες στο ευρύ κοινό πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού τους συστήματος διεκπεραίωσης καταγγελιών. Τηρούν τις πληροφορίες αυτές επικαιροποιημένες.

Τροπολογία    119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τον συνολικό αριθμό των κατατεθεισών καταγγελιών, το αντικείμενο των καταγγελιών, το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών και την απόφαση που ελήφθη σχετικά με τις καταγγελίες.

Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τον συνολικό αριθμό των κατατεθεισών καταγγελιών, τους κυριότερους τύπους καταγγελιών, το μέσο χρονικό διάστημα που χρειάστηκε για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών και συγκεντρωτικές πληροφορίες για το αποτέλεσμα των καταγγελιών.

Τροπολογία    120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης συμμετέχουν καλόπιστα σε κάθε προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας με διαμεσολάβηση οποιουδήποτε από τους διαμεσολαβητές που έχουν καθορίσει σύμφωνα με την παράγραφο 1, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας για την επίλυση της διαφοράς.

3.  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και οι επιχειρηματικοί χρήστες συμμετέχουν καλόπιστα σε κάθε προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας με διαμεσολάβηση οποιουδήποτε από τους διαμεσολαβητές που έχουν καθορίσει σύμφωνα με την παράγραφο 1, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας για την επίλυση της διαφοράς.

Τροπολογία    121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης αναλαμβάνουν εύλογο ποσοστό των συνολικών εξόδων της διαμεσολάβησης στην εκάστοτε υπόθεση. Το εύλογο ποσοστό των προαναφερόμενων συνολικών εξόδων καθορίζεται βάσει πρότασης του διαμεσολαβητή, στην οποία λαμβάνονται υπόψη όλα τα σχετικά στοιχεία της εκάστοτε υπόθεσης, ιδίως το βάσιμο των ισχυρισμών των μερών που εμπλέκονται στη διαφορά, η συμπεριφορά των μερών, καθώς και το μέγεθος και η μεταξύ των μερών οικονομική ισχύς. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης αναλαμβάνουν τουλάχιστον το ήμισυ των συνολικών εξόδων.

4.  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης αναλαμβάνουν εύλογο ποσοστό των συνολικών εξόδων της διαμεσολάβησης στην εκάστοτε υπόθεση. Το εύλογο ποσοστό των προαναφερόμενων συνολικών εξόδων καθορίζεται βάσει πρότασης του διαμεσολαβητή, στην οποία λαμβάνονται υπόψη όλα τα σχετικά στοιχεία της εκάστοτε υπόθεσης, ιδίως το βάσιμο των ισχυρισμών των μερών που εμπλέκονται στη διαφορά, η συμπεριφορά των μερών, καθώς και το μέγεθος και η μεταξύ των μερών οικονομική ισχύς. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης αναλαμβάνουν τουλάχιστον το ήμισυ των συνολικών εξόδων, εκτός κι αν ο διαμεσολαβητής κρίνει ότι ο επιχειρηματικός χρήστης δεν ενήργησε με καλή πίστη ή προσπαθεί να κάνει κατάχρηση της διαμεσολαβητικής διαδικασίας.

Τροπολογία    122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης δεν υποχρεούνται να προσφύγουν σε διαμεσολάβηση όταν ο επιχειρηματικός χρήστης ασκεί αίτηση διαμεσολάβησης για θέμα το οποίο αυτός είχε παλαιότερα υποβάλει σε διαμεσολάβηση και ο διαμεσολαβητής είχε κρίνει ότι σε εκείνη την υπόθεση ο επιχειρηματικός χρήστης δεν είχε ενεργήσει καλόπιστα. Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης επίσης δεν υποχρεούνται να προσφύγουν σε διαμεσολάβηση για επιχειρηματικούς χρήστες που έχουν υποβάλει στον διαμεσολαβητή επανειλημμένες ανεπιτυχείς αιτήσεις διαμεσολάβησης.

Τροπολογία    123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Κάθε προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας μέσω διαμεσολάβησης για την επίλυση διαφοράς σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν θίγει τα δικαιώματα των παρόχων των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και των ενδιαφερόμενων επιχειρηματικών χρηστών να κινούν δικαστικές διαδικασίες ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης ή αργότερα.

5.  Κάθε προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας μέσω διαμεσολάβησης για την επίλυση διαφοράς σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν θίγει τα δικαιώματα των παρόχων των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και των ενδιαφερόμενων επιχειρηματικών χρηστών να κινούν δικαστικές διαδικασίες ανά πάσα στιγμή πριν, κατά ή μετά τη διαδικασία διαμεσολάβησης.

Τροπολογία    124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης παρέχουν και καθιστούν εύκολα διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της διαμεσολάβησης που σχετίζεται με τις δραστηριότητές τους. Τηρούν τις πληροφορίες αυτές επικαιροποιημένες.

 

Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τον συνολικό αριθμό των υποθέσεων διαμεσολάβησης, τους κυριότερους τύπους υποθέσεων διαμεσολάβησης, το μέσο χρονικό διάστημα που χρειάστηκε για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων διαμεσολάβησης, και συγκεντρωτικές πληροφορίες για το αποτέλεσμα των υποθέσεων διαμεσολάβησης.

Τροπολογία    125

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή ενθαρρύνει τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, καθώς και τις οργανώσεις και τις ενώσεις που τους εκπροσωπούν, να συστήσουν είτε μεμονωμένα είτε από κοινού έναν ή περισσότερους οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης, οι οποίοι τηρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2, με συγκεκριμένο σκοπό τη διευκόλυνση της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών με επιχειρηματικούς χρήστες οι οποίες προκύπτουν σε σχέση με την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τον διασυνοριακό χαρακτήρα των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, καθώς και τις οργανώσεις και τις ενώσεις που τους εκπροσωπούν, να συστήσουν είτε μεμονωμένα είτε από κοινού έναν ή περισσότερους οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης, οι οποίοι τηρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2, με συγκεκριμένο σκοπό τη διευκόλυνση της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών με επιχειρηματικούς χρήστες οι οποίες προκύπτουν σε σχέση με την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τον διασυνοριακό χαρακτήρα των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης.

Τροπολογία    126

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρμόδιοι εθνικοί αρμόδιοι φορείς τους να τηρούν ένα μητρώο των παράνομων πράξεων για τις οποίες εκδόθηκε δικαστική εντολή από εθνικά δικαστήρια, προκειμένου να δημιουργηθεί μια βάση βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών υπόψη των δημοσίων φορέων ή αρχών των άλλων κρατών μελών.

Τροπολογία    127

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι οργανισμοί ή ενώσεις έχουν το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μόνον όταν, κατά τον χρόνο ασκήσεως της προσφυγής, πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Οι οργανισμοί ή ενώσεις έχουν το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μόνον όταν, κατά τον χρόνο ασκήσεως της προσφυγής και κατά τη διάρκεια της προσφυγής, συνεχίζουν να πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Τροπολογία    128

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  επιδιώκουν σκοπούς που εξυπηρετούν το συλλογικό συμφέρον της ομάδας επιχειρηματικών χρηστών ή χρηστών εταιρικών ιστότοπων που εκπροσωπούν·

β)  επιδιώκουν σκοπούς διακηρυγμένους δημοσίως στο καταστατικό τους ή σε άλλο σχετικό έγγραφο διακυβέρνησης, σκοπούς που εξυπηρετούν το συλλογικό συμφέρον της ομάδας επιχειρηματικών χρηστών ή χρηστών εταιρικών ιστότοπων που εκπροσωπούν·

Τροπολογία    129

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

γ)  είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και είναι διαφανείς ως προς την πηγή της χρηματοδότησής τους.

Τροπολογία    130

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στα κράτη μέλη όπου έχουν συσταθεί οι εν λόγω δημόσιοι φορείς, αυτοί έχουν το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1, υπό την προϋπόθεση ότι τους έχει ανατεθεί η υπεράσπιση των συλλογικών συμφερόντων επιχειρηματικών χρηστών ή χρηστών εταιρικών ιστότοπων ή η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του εθνικού δικαίου του οικείου κράτους μέλους.

Τα κράτη μέλη συγκροτούν ή ορίζουν δημόσιους φορείς για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω δημόσιοι φορείς έχουν το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1, υπό την προϋπόθεση ότι τους έχει ανατεθεί η υπεράσπιση των συλλογικών συμφερόντων επιχειρηματικών χρηστών ή χρηστών εταιρικών ιστότοπων ή η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του εθνικού δικαίου του οικείου κράτους μέλους.

Τροπολογία    131

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το δικαίωμα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν θίγει τα δικαιώματα των επιχειρηματικών χρηστών και των χρηστών εταιρικών ιστότοπων να προσφεύγουν μεμονωμένα ενώπιον των αρμόδιων εθνικών δικαστηρίων, σύμφωνα με τους κανόνες του δικαίου του κράτους μέλους στο οποίο ασκείται η προσφυγή, για την αντιμετώπιση τυχόν μη συμμόρφωσης εκ μέρους των παρόχων επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης προς τις σχετικές απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

3.  Το δικαίωμα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν θίγει τα δικαιώματα των επιχειρηματικών χρηστών και των χρηστών εταιρικών ιστότοπων να προσφεύγουν μεμονωμένα ενώπιον των αρμόδιων εθνικών δικαστηρίων, σύμφωνα με τους κανόνες του δικαίου του κράτους μέλους στο οποίο ασκείται η προσφυγή, για την αντιμετώπιση τυχόν μη συμμόρφωσης εκ μέρους των παρόχων επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή των παρόχων επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης προς τις σχετικές απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    132

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 12α

 

Αρχές επιβολής

 

1.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν ή περισσότερους φορείς υπεύθυνους για την κατάλληλη και αποτελεσματική επιβολή της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Αρμόδιος για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού φορέας μπορεί να είναι ο προβλεπόμενος στο άρθρο 12.

 

2.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες που θεσπίζουν τα μέτρα που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και διασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Τα προβλεπόμενα μέτρα είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά.

 

3.  Τα μέτρα της παραγράφου 2 κοινοποιούνται στην Επιτροπή και δημοσιοποιούνται στον ιστότοπό της.

Τροπολογία    133

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 12β

 

Παρακολούθηση

 

Τα κράτη μέλη παρακολουθούν στενά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και ορίζουν ποια εθνική αρχή θα ζητεί από τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης να τους υποβάλλουν τις αναγκαίες πληροφορίες για την παρακολούθηση και επιβολή της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού από τον ή τους φορείς που προβλέπει το άρθρο 12α. Οι συλλεγόμενες από τις εν λόγω αρχές πληροφορίες διαβιβάζονται στην Επιτροπή και στο παρατηρητήριο της ΕΕ για τις πλατφόρμες, όποτε ζητηθούν.

Τροπολογία    134

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή ενθαρρύνει την κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας από τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και από οργανώσεις και ενώσεις που τους εκπροσωπούν, οι οποίοι προορίζονται να συμβάλλουν στην ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, και στους οποίους λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφόρων τομέων παροχής των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.

1.  Η Επιτροπή ενθαρρύνει την κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας από τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και από οργανώσεις και ενώσεις που τους εκπροσωπούν, μαζί με τους επιχειρηματικούς χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους, οι οποίοι προορίζονται να συμβάλλουν στην ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, και στους οποίους λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφόρων τομέων παροχής των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.

Τροπολογία    135

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Εάν μια επιγραμμική υπηρεσία διαμεσολάβησης εμπλέκεται κατά κύριο λόγο σε έναν και μόνο τομέα όπου υπάρχει τομεακός κώδικας συμπεριφοράς ο οποίος τηρείται ευρέως, η Επιτροπή ενθαρρύνει τον πάροχο της επιγραμμικής υπηρεσίας διαμεσολάβησης να υιοθετήσει και να τηρεί τον τομεακό κώδικα συμπεριφοράς.

Τροπολογία    136

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 13α

 

Παρατηρητήριο της ΕΕ για τις Πλατφόρμες

 

Επιπλέον των καθηκόντων που ορίζονται στο άρθρο 2 της απόφασης C(2018)2393 της Επιτροπής, το Παρατηρητήριο της ΕΕ για τις Πλατφόρμες έχει και τα ακόλουθα:

 

α) παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και ειδικότερα ανάλυση των επιπτώσεων του Παραρτήματος Ι στην αγορά, λαμβανομένης υπόψη της νομολογίας της Ένωσης και των εθνικών δικαστηρίων· και

 

β) υποβολή συστάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 14, για την αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    137

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Έως τις [ημερομηνία: τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος], και εν συνεχεία ανά τριετία, η Επιτροπή αξιολογεί τον παρόντα κανονισμό και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

1.  Έως τις [ημερομηνία: 18 μήνες μετά την ημερομηνία εφαρμογής], και εν συνεχεία ανά τριετία, η Επιτροπή αξιολογεί τον παρόντα κανονισμό και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Τροπολογία    138

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η πρώτη αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού διεξάγεται ιδίως με σκοπό την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα άρθρα 5, 6, 7 και 8 και των επιπτώσεών τους στην οικονομία των επιγραμμικών πλατφορμών και κατά πόσον ενδέχεται να απαιτηθούν πρόσθετοι κανόνες, μεταξύ άλλων, για την επιβολή του νόμου, ώστε να εξασφαλίζεται δίκαιο, προβλέψιμο, βιώσιμο και αξιόπιστο επιγραμμικό επιχειρηματικό περιβάλλον εντός της εσωτερικής αγοράς.

2.  Η πρώτη αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού διεξάγεται ιδίως με σκοπό τα εξής :

 

α)  την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα άρθρα 3 έως 8 και του αντικτύπου τους στην οικονομία των επιγραμμικών πλατφορμών·

 

β)  την αξιολόγηση του αντικτύπου και της αποτελεσματικότητας οποιωνδήποτε καθιερωμένων κωδίκων συμπεριφοράς για τη βελτίωση της αμεροληψίας και της διαφάνειας·

 

γ)  την περαιτέρω διερεύνηση των προβλημάτων που προκαλούνται από την εξάρτηση των επιχειρηματικών χρηστών από τις επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης και των προβλημάτων που προκαλούνται από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των παρόχων επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, και τον περαιτέρω προσδιορισμό του βαθμού στον οποίο οι πρακτικές αυτές εξακολουθούν να είναι ευρέως διαδεδομένες·

 

δ)  την διερεύνηση του βαθμού στον οποίο ο ανταγωνισμός μεταξύ προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρει ένας επιχειρηματικός χρήστης και των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρει ή ελέγχει ένας πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, συνιστά θεμιτό ανταγωνισμό και του βαθμού στον οποίο οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης κάνουν κακή χρήση προστατευμένων δεδομένων στο θέμα αυτό·

 

ε)  την αξιολόγηση της επίδρασης του παρόντος κανονισμού σε κάθε πιθανή ανισορροπία στις σχέσεις μεταξύ των παρόχων λειτουργικών συστημάτων και των επιχειρηματικών χρηστών τους·

 

στ)  την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, ιδίως όσον αφορά τον ορισμό του «επιχειρηματικού χρήστη», είναι κατάλληλο εφόσον δεν ενθαρρύνει την ψευδή αυτοαπασχόληση·

 

ζ)  την αναθεώρηση του καταλόγου αθέμιτων εμπορικών πρακτικών του Παραρτήματος Ι, βάσει των συστάσεων του Παρατηρητηρίου της ΕΕ για τις Πλατφόρμες σύμφωνα με το άρθρο 13α.

 

Η αξιολόγηση καθορίζει κατά πόσον ενδέχεται να απαιτηθούν πρόσθετοι κανόνες, μεταξύ άλλων, για την επιβολή του νόμου, ώστε να εξασφαλίζεται δίκαιο, προβλέψιμο, βιώσιμο και αξιόπιστο επιγραμμικό επιχειρηματικό περιβάλλον εντός της εσωτερικής αγοράς. Μετά την αξιολόγηση, η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, μεταξύ των οποίων μπορεί να είναι και νομοθετικές προτάσεις.

Τροπολογία    139

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Κατά την αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις γνώμες και τις εκθέσεις που υποβάλλει ενώπιόν της η ομάδα εμπειρογνωμόνων του παρατηρητηρίου της οικονομίας των επιγραμμικών πλατφορμών που έχει συσταθεί σύμφωνα με την απόφαση C(2018)2393 της Επιτροπής. Λαμβάνει επίσης υπόψη, κατά περίπτωση, το περιεχόμενο και τη λειτουργία τυχόν κωδίκων δεοντολογίας που αναφέρονται στο άρθρο 13.

4.  Κατά την αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις γνώμες και τις εκθέσεις που υποβάλλει ενώπιόν της η ομάδα εμπειρογνωμόνων του παρατηρητηρίου της οικονομίας των επιγραμμικών πλατφορμών που έχει συσταθεί σύμφωνα με την απόφαση C(2018)2393 της Επιτροπής, και λαμβανομένων υπόψη των πρόσθετων καθηκόντων του Παρατηρητηρίου της ΕΕ για τις Πλατφόρμες, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 13α.

Τροπολογία    140

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Εφαρμόζεται από τις [ημερομηνία: έξι μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσής του].

2.  Εφαρμόζεται από τις [ημερομηνία: εννέα μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσής του].

Τροπολογία    141

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Παράρτημα I

 

Εμπορικές πρακτικές που θεωρούνται αθέμιτες σε όλες τις περιπτώσεις.

 

α)  Επιβολή μονομερώς ρητρών στους επιχειρηματικούς χρήστες με σκοπό να μεταβιβασθεί σε αυτούς η ευθύνη κατά τρόπο αντίθετο προς τις υποχρεώσεις για τις επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης που ορίζονται στα άρθρα 12 έως 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

 

β)  Πρόταση αναδρομικών συμβατικών ρητρών που είναι επιζήμιες για την επιχείρηση·

 

γ)  Διατήρηση του νόμιμου δικαιώματος χρήσης των πληροφοριών του επιχειρηματικού χρήστη πέρα από τα προβλεπόμενα στη σύμβαση μετά τη λήξη της σύμβασης μεταξύ του παρόχου επιγραμμικής υπηρεσίας διαμεσολάβησης και του επιχειρηματικού χρήστη·

 

δ)  Διατήρηση οποιασδήποτε ρήτρας και συνέχιση οποιασδήποτε πρακτικής που καθιστά αδικαιολόγητα δύσκολο για έναν επιχειρηματικό χρήστη να ασκήσει το συμβατικό του δικαίωμα της καταγγελίας της σχέσης του με έναν πάροχο επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή που αποθαρρύνει με αθέμιτο τρόπο έναν επιχειρηματικό χρήστη από του να καταγγείλει μια συμφωνία·

 

ε)  Ανάμειξη στην εμπορική σχέση μεταξύ ανταγωνιστικών εμπορικών χρηστών και καταναλωτών εκτός των δραστηριοτήτων των οποίων η έναρξη γίνεται στην επιγραμμική υπηρεσία διαμεσολάβησης.

(1)

ΕΕ C 440 της 6.12.2018, σ. 177.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισγαγωγή

Ο εισηγητής χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για την προαγωγή της αμεροληψίας και της διαφάνειας στην οικονομία επιγραμμικής πλατφόρμας. Υπάρχει προφανής ανάγκη για ένα ομοιόμορφο και στοχοθετημένο σύνολο υποχρεωτικών κανόνων για τη διασφάλιση βιώσιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο μέλλον. Στο περιβάλλον της σημερινής διαδικτυακής πλατφόρμας υπάρχουν πολλές κρίσιμες ανισορροπίες μεταξύ των πλατφορμών αφενός και των επιχειρηματικών χρηστών αφετέρου. Αυτές οι ανισορροπίες είναι εν τέλει εις βάρος του καταναλωτή, καθώς μπορούν να οδηγήσουν σε μειωμένο ανταγωνισμό, ο οποίος με τη σειρά του, οδηγεί σε μικρότερη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και σε υψηλότερες τιμές καταναλωτή.

Ο εισηγητής αναγνωρίζει τον πολύ οριζόντιο χαρακτήρα του παρόντος κανονισμού και, συνεπώς, την προσέγγιση που υιοθέτησε η Επιτροπή. Ο παρών κανονισμός δεν είναι τομεακό εργαλείο ή εργαλείο για συγκεκριμένο πρόβλημα, αλλά θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την αντιμετώπιση των ζητημάτων της οικονομίας της επιγραμμικής πλατφόρμας στο σύνολό της. Η πρόταση της Επιτροπής αντιμετωπίζει με αρκετούς τρόπους επαρκώς την έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά πολλές διαδικτυακές πλατφόρμες, αλλά κάνει ελάχιστα για να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της έλλειψης αμεροληψίας στο ίδιο επιγραμμικό περιβάλλον πλατφόρμας. Ο εισηγητής θεωρεί ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί το σημερινό έλλειμμα αμεροληψίας με μεγαλύτερη λεπτομέρεια από ό,τι στην πρόταση της Επιτροπής και ότι λαμβάνονται περισσότερα μέτρα για την καλύτερη αντιμετώπισή του.

Η πρόταση της Επιτροπής καλύπτει το ζήτημα της επιβολής με τις δυνατότητες προσφυγής και με μια δυνατότητα διαμεσολάβησης. Ωστόσο, ο εισηγητής θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να συμμετάσχουν πιο ενεργά τα κράτη μέλη στο σύστημα έννομης προστασίας και προτείνει, συγκεκριμένα, να δημιουργηθούν ή να οριστούν δημόσιοι φορείς σε όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα εφαρμοστούν σε ολόκληρη την Ένωση.

Τέλος, ο εισηγητής θεωρεί ότι έχει ζωτική σημασία να διευκρινιστεί ότι ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει τη δυνατότητα να θεωρείται μια πλατφόρμα ως εργοδότης βάσει της εργατικής νομοθεσίας, εάν αυτή συμπεριφέρεται ως τέτοιος έναντι των επιχειρηματικών χρηστών της. Για να προσδιοριστεί εάν μια πλατφόρμα είναι απλώς ένας πάροχος υπηρεσιών διαμεσολάβησης προς επιχειρηματικούς χρήστες ή αντίθετα ένας εργοδότης, πρέπει πάντα να βασιζόμαστε στην πραγματική φύση της οικονομικής δραστηριότητας που ασκεί η επιγραμμική πλατφόρμα και όχι σε οποιεσδήποτε φαινομενικές ρυθμίσεις για τις επιδόσεις της.

Ο αντίκτυπος της πρότασης στους καταναλωτές

Ο εισηγητής πιστεύει ότι, οσάκις η δεσπόζουσα θέση των πλατφορμών τις καθιστά κλειδοκράτορες πληροφοριών, επιλογών και τιμών και δεν διασφαλίζονται ορισμένα ελάχιστα πρότυπα αμεροληψίας και διαφάνειας, τίθεται σε κίνδυνο η ευημερία των καταναλωτών. Επιπλέον, η έλλειψη διαφάνειας και η ανασφάλεια δικαίου στην οικονομία της πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων, μπορεί να μειώσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην οικονομία επιγραμμικής πλατφόρμας. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός πρέπει να βελτιώσει την αμεροληψία και τη διαφάνεια για τους επιχειρηματικούς χρήστες των πλατφορμών, αλλά επίσης να λάβει υπόψη ότι τα μέτρα πρέπει να διασφαλίζουν την πρόσβαση των καταναλωτών σε ένα ανταγωνιστικό, δίκαιο και διαφανές επιγραμμικό σύστημα. Συγκεκριμένα, ένα ζήτημα που εντοπίστηκε είναι το γενικό φαινόμενο των επιχειρηματικών χρηστών που υφίστανται διακρίσεις όταν σε επιγραμμικές πλατφόρμες ανταγωνίζονται ορισμένα προϊόντα που στον καταναλωτή εμφανίζονται ως προεπιλεγμένη ρύθμιση. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν η επιγραμμική πλατφόρμα παρέχει μια υπηρεσία χωρίς να ενημερώνει τους καταναλωτές ότι υπάρχουν βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις στην πλατφόρμα. Έτσι, στο άρθρο 6, οι πλατφόρμες που παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες ανταγωνιστικά προς εκείνα που παρέχονται από επιχειρηματικούς χρήστες, θα πρέπει να επιτρέπουν στους καταναλωτές να επιλέγουν ποιο προϊόν ή υπηρεσία θα χρησιμοποιηθεί ως προεπιλογή όταν χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για πρώτη φορά. Πρέπει επίσης να επιτρέπεται στον καταναλωτή να μην επιλέγει καθόλου μια προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Πεδίο εφαρμογής της πρότασης και ορισμοί

Σε μεγάλο βαθμό, ο εισηγητής χαιρετίζει την εμβέλεια και τους ορισμούς της πρότασης της Επιτροπής που περιέχονται στα άρθρα 1 και 2 και πιστεύει ότι είναι επαρκής και κατάλληλη για το σκοπό και τους στόχους του κανονισμού. Εντούτοις, έχουν γίνει ορισμένες αλλαγές σε αυτά τα άρθρα, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια στην πρόταση. Κατά κύριο λόγο, η συμπερίληψη της αμεροληψίας (« fairness », « δίκαιης μεταχείρισης ») ως μέρους του αντικειμένου και του πεδίου εφαρμογής της πρότασης κρίθηκε απαραίτητη, ακολουθώντας τον τίτλο της πρότασης. Δεύτερον, το σχέδιο έκθεσης τονίζει τη δυσκολία που υπάρχουν σε ορισμένες περιπτώσεις για τη διάκριση μεταξύ επιχειρηματικών χρηστών και μη επιχειρησιακών χρηστών των υπηρεσιών επιγραμμικής διαμεσολάβησης. Πρόκειται για μια σημαντική διάκριση, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις που προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες στους καταναλωτές θα πρέπει επίσης να υπόκεινται σε αυστηρότερες υποχρεώσεις έναντι των καταναλωτών. Για τον σκοπό αυτό, εισάγεται μια αιτιολογική σκέψη για να τονιστεί ότι, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/83/ΕΕ στο πλαίσιο της «οδηγίας για την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων προστασίας των καταναλωτών της ΕΕ» (2018/0090 (COD)) δεν θα πρέπει να είναι στη διακριτική ευχέρεια της πλατφόρμας να διακρίνει αν ένας χρήστης είναι χρήστης επιχείρησης ή χρήστης που δεν είναι επιχείρηση.

Ο εισηγητής πιστεύει επίσης ότι ο ορισμός των «όρων και προϋποθέσεων» θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να είναι εφαρμόσιμος σε όλες τις περιπτώσεις και τις συμβάσεις, ανεξάρτητα από το εάν οι όροι και οι προϋποθέσεις «καθορίζονται μονομερώς από τον πάροχο επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης», προκειμένου να αποφευχθούν περιπτώσεις πιθανών έμμεσων ή κρυφών καταχρηστικών πρακτικών από ισχυρές επιγραμμικές πλατφόρμες. Δεδομένου ότι ορισμένες πλατφόρμες κατέχουν ισχυρή ή ακόμη και δεσπόζουσα θέση στην αγορά, η διαπραγματευτική δύναμη των επιχειρηματικών χρηστών θα μπορούσε σε πολλές περιπτώσεις να είναι ανεπαρκής για τη σωστή διαπραγμάτευση των δίκαιων όρων και προϋποθέσεων της σύμβασης, ακόμη και όταν οι όροι και οι προϋποθέσεις υποτίθεται ότι συμφωνήθηκαν με διμερείς διαπραγματεύσεις. Ο εισηγητής πιστεύει ότι πρέπει να διασφαλίζεται η αμεροληψία και η διαφάνεια σε όλες τις συμβάσεις. Συνεπώς, είναι αναγκαία μια τροποποίηση προκειμένου να καταστεί σαφές ότι οι απαιτήσεις του κανονισμού πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις συμβάσεις.

Θεμιτοί και αναλογικοί όροι και προϋποθέσεις

Ο εισηγητής χαιρετίζει επίσης το σχέδιο πρότασης του άρθρου 3 αλλά εισάγει ορισμένες τροποποιήσεις προκειμένου να συμπληρώσει την πρόταση της Επιτροπής. Ο εισηγητής θεωρεί ότι, εκτός από τις απαιτήσεις διαφάνειας, είναι απαραίτητη μια πρόσθετη απαίτηση για «θεμιτούς και αναλογικούς όρους». Ο εισηγητής προτείνει οι όροι και οι προϋποθέσεις να μην θεωρούνται θεμιτοί και αναλογικοί όταν, για παράδειγμα, παρεκκλίνουν σε μεγάλο βαθμό από την χρηστή εμπορική συμπεριφορά στον τομέα της οικονομικής δραστηριότητας στην οποία λειτουργεί η πλατφόρμα ή είναι αντίθετοι με την καλή πίστη και τις θεμιτές συναλλαγές. Η εισαγωγή αυτής της απαίτησης αποτελεί σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση καταχρηστικών πρακτικών στην οικονομία επιγραμμικής πλατφόρμας.

Παρεπόμενα προϊόντα και υπηρεσίες

Ένα νέο άρθρο και ο αντίστοιχος ορισμός εισάγονται στα «παρεπόμενα προϊόντα και υπηρεσίες», δηλαδή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον καταναλωτή επιπλέον και συμπληρωματικά προς το κύριο προϊόν ή υπηρεσία που προσφέρεται από τον επιχειρηματικό χρήστη μέσω της πλατφόρμας. Σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι, όπου τα προϊόντα και οι υπηρεσίες προσφέρονται στους καταναλωτές μέσω πλατφορμών, οι τελευταίοι θα υποχρεούνται να καθορίζουν στους όρους και τις προϋποθέσεις τους σαφώς και ορατά στον καταναλωτή μια περιγραφή των υπηρεσιών που τους παρέχουν και υπό ποιους όρους και προϋποθέσεις. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το αν η πλατφόρμα προσφέρει αυτά τα παρεπόμενα προϊόντα και υπηρεσίες η ίδια ή μέσω τρίτων.

Περισσότερη διαφάνεια για επιπλέον διαύλους

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι χρήστες των επιχειρήσεων έχουν επαρκή σαφήνεια σχετικά με το πού και σε ποιούς διατίθενται οι υπηρεσίες ή τα προϊόντα τους, ο εισηγητής θεωρεί ότι οι πλατφόρμες πρέπει να προσφέρουν στους επιχειρηματικούς τους χρήστες διαφάνεια σχετικά με τυχόν πρόσθετους διαύλους ή προγράμματα θυγατρικών που χρησιμοποιεί η πλατφόρμα για την εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών. Οι επιχειρηματικοί χρήστες θα πρέπει να έχουν, κατ 'αρχήν, το δικαίωμα να γνωρίζουν πού και υπό ποιες συνθήκες θα χρησιμοποιηθούν το όνομα και το εμπορικό σήμα τους.

Περισσότερη διαφάνεια στις παραμέτρους κατάταξης

Ο εισηγητής χαιρετίζει επίσης την προτεινόμενη διατύπωση του άρθρου 5 ως ισορροπημένη αφετηρία. Ωστόσο, πρέπει να διασφαλιστεί, όπως και στην απαίτηση του άρθρου 3, ότι οι πληροφορίες σχετικά με την κατάταξη δίδονται επίσης με σαφήνεια και χωρίς αμφισημία. Επιπλέον, ο εισηγητής πιστεύει ότι οι παράμετροι που καθορίζουν την κατάταξη θα πρέπει να εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις στους επιχειρηματικούς χρήστες, πράγμα που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά τον ίδιο τρόπο στην κατάταξη. Ο εισηγητής θεωρεί επίσης ότι για να εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη στην οικονομία επιγραμμικής πλατφόρμας, η διαφάνεια προς τους χρήστες των επιχειρήσεων είναι μόνο ένα μέρος της εξίσωσης. Οι καταναλωτές πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους που επηρεάζουν την κατάταξη των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης. Κατά συνέπεια, πρέπει να θεσπιστεί νομική υποχρέωση στο δίκαιο της Ένωσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι παρέχονται πληροφορίες και στους καταναλωτές. Κατά την άποψη του εισηγητή, ενώ οι πληροφορίες που προσφέρονται στον καταναλωτή πρέπει να παρουσιάζονται κατά τρόπο σαφή και κατανοητό, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του καταναλωτή, τόσο τα μέρη που προσφέρουν όσο και όσοι αναζητούν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία θα πρέπει να έχουν παρόμοιες πληροφορίες, ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις με βάση τη διαφάνεια σχετικά με την αναζήτηση.

Πρόσβαση σε δεδομένα

Ο εισηγητής πιστεύει ότι οι πλατφόρμες δεν πρέπει να αποκαλύπτουν σε τρίτους για εμπορικούς σκοπούς τα δεδομένα που παράγονται από τις συναλλαγές ενός επιχειρηματικού χρήστη χωρίς τη συγκατάθεση του επιχειρηματία. Ο εισηγητής εισάγει μια τροπολογία για την αντιμετώπιση καταστάσεων όπου οι πλατφόρμες ενδέχεται να καταχραστούν τα δεδομένα που παράγονται από τις συναλλαγές των επιχειρηματικών χρηστών τους, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε θέσεις αθέμιτου ανταγωνισμού. Ο εισηγητής επιθυμεί επίσης να διευκρινίσει ότι ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει ούτε προδικάζει την εφαρμογή του κανονισμού GDPR περί προστασίας των δεδομένων.

Διαμεσολάβηση

Εφόσον οι πλατφόρμες θα πρέπει πάντα να ταυτοποιούν τους διαμεσολαβητές με τους οποίους επιθυμούν να συναλλαγούν, και θα πρέπει να υποχρεούνται να διαμεσολαβούν με καλή πίστη, η υποχρέωση διαμεσολάβησης θα πρέπει να οριστεί κατά τρόπο που να αποτρέπει την κατάχρηση του συστήματος διαμεσολάβησης από τους επιχειρηματικούς χρήστες. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρηματικοί χρήστες θα πρέπει επίσης να υποχρεούνται να προσφεύγουν σε διαμεσολάβηση με καλή πίστη. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός πρέπει να εξετάσει το ζήτημα της ενδεχόμενης κατάχρησης της υποχρέωσης διαμεσολάβησης από επαναλαμβανόμενες ή ψευδείς περιπτώσεις από έναν επιχειρηματία. Ως εκ τούτου, σε ορισμένες σαφώς καθορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, η πλατφόρμα δεν θα πρέπει να υποχρεώνεται να προβαίνει σε διαμεσολάβηση με έναν επιχειρηματία.

Το Παρατηρητήριο για τις Πλατφόρμες και η αναθεώρηση του κανονισμού

Ο εισηγητής χαιρετίζει την καθιέρωση του Παρατηρητηρίου της ΕΕ για τις Πλατφόρμες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο θεωρεί ότι, δεδομένου ότι το Παρατηρητήριο θα αναλάβει σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση των εξελίξεων στην επιγραμμική πλατφόρμα και στην εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να συσταθεί ως φορέας βάσει του παρόντος κανονισμού και όχι ως ομάδα εμπειρογνωμόνων συσταθείσα με απόφαση της Επιτροπής, όπως συμβαίνει με πολλά άλλα παρόμοια παρατηρητήρια ή παρόμοια όργανα σε άλλες νομοθετικές πράξεις.

Επιπλέον, ο εισηγητής επιθυμεί να ορίσει ότι ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συμπληρωθεί με μια περαιτέρω και περισσότερο κανονιστική νομοθεσία όποτε και εφόσον οι διατάξεις περί διαφάνειας που θεσπίζει ο παρών κανονισμός αποδειχθούν ανεπαρκείς για την αντιμετώπιση μελλοντικών ανισορροπιών και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Η ταχύτητα των εξελίξεων της αγοράς σε αυτόν τον τομέα μπορεί να καταδείξει την ανάγκη για τέτοιες ενέργειες, ιδίως όταν αντιμετωπίζονται ειδικά για κάθε τομέα προβλήματα.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (26.11.2018)

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης

(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Francis Zammit Dimech

(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – άρθρο 54 του Κανονισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση κανονισμού για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (ο κανονισμός «P2B») εκπονήθηκε ως άμεσο αποτέλεσμα των εκκλήσεων που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του, της 15ης Ιουνίου 2017, σχετικά με τις επιγραμμικές πλατφόρμες και την ψηφιακή ενιαία αγορά(1).

Στη γνωμοδότησή της επί αυτής της έκθεσης, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ζήτησε να θεσπιστεί ένα κατάλληλο και αναλογικό ρυθμιστικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει την υπευθυνότητα, τη δικαιοσύνη, την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια στις διαδικασίες των πλατφορμών προκειμένου να αποφεύγεται η διακριτική μεταχείριση και η αυθαιρεσία έναντι των επιχειρηματικών εταίρων όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση στις υπηρεσίες, τη δέουσα και θεμιτή παραπομπή, τα αποτελέσματα αναζήτησης ή τη λειτουργία των σχετικών διεπαφών προγραμματισμού των εφαρμογών με βάση τις αρχές της διαλειτουργικότητας και της συμμόρφωσης που ισχύουν για τις πλατφόρμες.

Ο συντάκτης χαιρετίζει την πρόταση για τον κανονισμό P2B ως πρώτη προσπάθεια ρύθμισης του εν λόγω τομέα από οποιονδήποτε νομοθέτη και προτείνει το μέσο αυτό να γίνει πιο ισορροπημένο από ορισμένες απόψεις.

Όσον αφορά τη διαφάνεια για την κατάταξη, ο συντάκτης θεωρεί ότι πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία με τους κανόνες ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να απαιτείται από τις πλατφόρμες να δημοσιοποιούν τις αρχές στις οποίες βασίζονται οι παράμετροι με τις οποίες καθορίζεται η κατάταξη, όχι όμως τους ίδιους τους αλγόριθμους, οι οποίοι θα πρέπει να θεωρούνται εμπορικό απόρρητο.

Ομοίως, είναι πολύ σημαντικό να γίνεται διάκριση μεταξύ συναλλαγής και έναρξης συναλλαγής. Μια απλή αναζήτηση προϊόντος ή υπηρεσίας σε μια μηχανή αναζήτησης δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι αποτελεί έναρξη συναλλαγής, αλλά απλώς αίτημα παροχής πληροφοριών που θα μπορούσε να οδηγήσει στην έναρξη συναλλαγής.

Ο συντάκτης εκφράζει ικανοποίηση για την απαίτηση οι επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης να λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα μέσω της θέσπισης μηχανισμών εσωτερικής επανόρθωσης, ωστόσο η διαμεσολάβηση δεν θα πρέπει να αποτελεί υποχρεωτικό βήμα προτού ένας επιχειρηματικός χρήστης μπορέσει να προσφύγει σε δικαστικές διαδικασίες.

Ο συντάκτης θεωρεί ότι αυτό το στοχοθετημένο μέσο αποτελεί ένα ευπρόσδεκτο πρώτο βήμα για τη ρύθμιση στον τομέα αυτό, αλλά πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στο μέλλον θα πρέπει να ρυθμιστούν πολλές περαιτέρω πτυχές. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να προβλεφθεί μια διεξοδική διαδικασία αναθεώρησης ήδη στο εν λόγω μέσο.

ΕΚΘΕΣΗ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Οι επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης αποτελούν βασικούς καταλυτικούς παράγοντες που διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα, το εμπόριο και την καινοτομία, οι οποίες μπορούν επίσης να βελτιώσουν την ευημερία των καταναλωτών και οι οποίες χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα. Προσφέρουν πρόσβαση σε νέες αγορές και εμπορικές ευκαιρίες που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αξιοποιούν τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς. Προσφέρουν τη δυνατότητα αξιοποίησης των εν λόγω οφελών και στους καταναλωτές στην Ένωση, ιδίως αυξάνοντας το εύρος επιλογής προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται επιγραμμικά.

(1)  Οι επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης αποτελούν βασικούς καταλυτικούς παράγοντες που διευκολύνουν το ψηφιακό εμπόριο και, ειδικά την επιχειρηματικότητα, το εμπόριο και την καινοτομία, οι οποίες μπορούν επίσης να βελτιώσουν την ευημερία των καταναλωτών και οι οποίες χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα. Προσφέρουν πρόσβαση σε νέες αγορές και εμπορικές ευκαιρίες που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αξιοποιούν τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς. Προσφέρουν τη δυνατότητα αξιοποίησης των εν λόγω οφελών και στους καταναλωτές στην Ένωση, ιδίως αυξάνοντας το εύρος επιλογής προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και προσφέροντας ανταγωνιστικές τιμές επιγραμμικά.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Οι επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης μπορούν να έχουν ζωτική σημασία για την εμπορική επιτυχία των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τις εν λόγω υπηρεσίες για να προσεγγίσουν τους καταναλωτές. Η αυξανόμενη διαμεσολάβηση των συναλλαγών μέσω επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, η οποία απορρέει από τα ισχυρά έμμεσα αποτελέσματα δικτύου βάσει δεδομένων, οδηγεί σε αυξημένη εξάρτηση των εν λόγω επιχειρηματικών χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, από τις εν λόγω υπηρεσίες, προκειμένου να μπορέσουν να προσεγγίσουν τους καταναλωτές. Δεδομένης της εν λόγω αυξανόμενης εξάρτησης, οι πάροχοι των εν λόγω υπηρεσιών έχουν συχνά ανώτερη διαπραγματευτική ισχύ, γεγονός που τους επιτρέπει να συμπεριφέρονται με τρόπο μονομερή και ενδεχομένως άδικο και επιβλαβή για τα νόμιμα συμφέροντα των επιχειρηματικών χρηστών τους και, εμμέσως, των καταναλωτών στην Ένωση.

(2)  Οι επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης μπορούν να έχουν ζωτική σημασία για την εμπορική επιτυχία των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τις εν λόγω υπηρεσίες για να προσεγγίσουν τους καταναλωτές. Η αυξανόμενη διαμεσολάβηση των συναλλαγών μέσω επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, η οποία απορρέει από τα ισχυρά έμμεσα αποτελέσματα δικτύου βάσει δεδομένων, οδηγεί σε αυξημένη εξάρτηση των εν λόγω επιχειρηματικών χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, από τις εν λόγω υπηρεσίες, προκειμένου να μπορέσουν να προσεγγίσουν τους καταναλωτές. Δεδομένης της εν λόγω αυξανόμενης εξάρτησης, οι πάροχοι των εν λόγω υπηρεσιών έχουν συχνά ανώτερη διαπραγματευτική ισχύ, γεγονός που τους επιτρέπει να συμπεριφέρονται με τρόπο μονομερή και ενδεχομένως άδικο και επιβλαβή για τα νόμιμα συμφέροντα των επιχειρηματικών χρηστών τους και, εμμέσως, των καταναλωτών στην Ένωση. Ως εκ τούτου θα πρέπει να αποφεύγεται η επίτευξη δεσπόζουσας θέσης των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης στην αγορά και η υπονόμευση του ανταγωνισμού χρησιμοποιώντας τη δύναμη των αποτελεσμάτων δικτύου. Θα πρέπει επίσης να αποφεύγεται το γεγονός ότι κατατάσσοντας τους εργαζόμενους ως ελεύθερους επαγγελματίες, οι πλατφόρμες μπορούν να παρακάμπτουν τις απαιτήσεις του εργατικού δικαίου.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Οι επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης και οι επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης, καθώς και οι εμπορικές συναλλαγές που διευκολύνουν αυτές οι υπηρεσίες, έχουν εγγενές διασυνοριακό δυναμικό και έχουν ιδιαίτερη σημασία για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της Ένωσης στη σημερινή οικονομία. Οι δυνητικά αθέμιτες και επιβλαβείς εμπορικές πρακτικές ορισμένων παρόχων των εν λόγω υπηρεσιών προς τους επιχειρηματικούς χρήστες και τους χρήστες εταιρικών ιστότοπων εμποδίζουν την πλήρη αξιοποίηση αυτού του δυναμικού και επηρεάζουν αρνητικά την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Εξάλλου, η πλήρης αξιοποίηση αυτού του δυναμικού παρεμποδίζεται και επηρεάζεται αρνητικά η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, καθώς υφίστανται αποκλίνουσες νομοθεσίες και ορισμένα κράτη μέλη ρυθμίζουν τις εν λόγω υπηρεσίες με ποικίλους βαθμούς αποτελεσματικότητας, ενώ ορισμένα άλλα κράτη μέλη εξετάζουν επί του παρόντος το ενδεχόμενο θέσπισης τέτοιων νόμων.

(5)  Οι επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης και οι επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης, καθώς και οι συναλλαγές που διευκολύνουν αυτές οι υπηρεσίες, έχουν εγγενές διασυνοριακό δυναμικό και έχουν ιδιαίτερη σημασία για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της Ένωσης στη σημερινή οικονομία. Οι δυνητικά αθέμιτες και επιβλαβείς εμπορικές πρακτικές ορισμένων παρόχων των εν λόγω υπηρεσιών προς τους επιχειρηματικούς χρήστες και τους χρήστες εταιρικών ιστότοπων εμποδίζουν την πλήρη αξιοποίηση αυτού του δυναμικού και επηρεάζουν αρνητικά την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Εξάλλου, η πλήρης αξιοποίηση αυτού του δυναμικού παρεμποδίζεται και επηρεάζεται αρνητικά η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, καθώς υφίστανται αποκλίνουσες νομοθεσίες και ορισμένα κράτη μέλη ρυθμίζουν τις εν λόγω υπηρεσίες με ποικίλους βαθμούς αποτελεσματικότητας, ενώ ορισμένα άλλα κράτη μέλη εξετάζουν επί του παρόντος το ενδεχόμενο θέσπισης τέτοιων νόμων.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Θα πρέπει να θεσπιστεί, επομένως, ενιαίο και στοχευμένο σύνολο υποχρεωτικών κανόνων σε επίπεδο Ένωσης, ώστε να διασφαλίζεται δίκαιο, προβλέψιμο, βιώσιμο και αξιόπιστο επιγραμμικό επιχειρηματικό περιβάλλον εντός της εσωτερικής αγοράς και, ειδικότερα, να εξασφαλίζεται ότι παρέχονται στους χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης κατάλληλη διαφάνεια καθώς και αποτελεσματικές δυνατότητες προσφυγής σε ολόκληρη την Ένωση. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει επίσης να προβλέπουν κατάλληλη διαφάνεια όσον αφορά την κατάταξη των χρηστών εταιρικών ιστότοπων στα αποτελέσματα αναζήτησης που δημιουργούνται από τις επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης. Ταυτόχρονα, οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να είναι τέτοιοι ώστε να διαφυλάσσουν το σημαντικό δυναμικό καινοτομίας της ευρύτερης οικονομίας των επιγραμμικών πλατφορμών.

(6)  Θα πρέπει να θεσπιστεί, επομένως, ενιαίο και στοχευμένο σύνολο υποχρεωτικών κανόνων σε επίπεδο Ένωσης, ώστε να διασφαλίζεται δίκαιο, προβλέψιμο, βιώσιμο και αξιόπιστο επιγραμμικό επιχειρηματικό περιβάλλον εντός της εσωτερικής αγοράς και, ειδικότερα, να εξασφαλίζεται ότι παρέχονται στους χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης κατάλληλη διαφάνεια καθώς και αποτελεσματικές δυνατότητες προσφυγής σε ολόκληρη την Ένωση. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει επίσης να προβλέπουν κατάλληλα κίνητρα για την προώθηση της δίκαιης και αναλογικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς και της διαφάνειας, ιδίως όσον αφορά την κατάταξη των χρηστών εταιρικών ιστότοπων στα αποτελέσματα αναζήτησης που δημιουργούνται από τις επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης, συμπεριλαμβανομένων των φωνητικών βοηθών. Ταυτόχρονα, οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να είναι τέτοιοι ώστε να διαφυλάσσουν το σημαντικό δυναμικό καινοτομίας της ευρύτερης οικονομίας των επιγραμμικών πλατφορμών και να δίνουν τη δυνατότητα υγιούς ανταγωνισμού που θα οδηγεί σε αυξημένες επιλογές για τους καταναλωτές.

Αιτιολόγηση

Ένα από τα χαρακτηριστικά της επιγραμμικής αγοράς είναι η ταχεία άνοδος και η εξαφάνιση επιχειρήσεων υπό την επίδραση πλατφορμών που μπορούν να λειτουργούν ως «ελεγκτές πύλης». Ο ρόλος αυτός θα πρέπει να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο σε ρόλο ουδέτερου διαμεσολαβητή, προς όφελος τόσο του επιχειρηματικού όσο και του καταναλωτικού τμήματος της αγοράς.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Δεδομένου ότι οι επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης και οι επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης έχουν κατά κανόνα παγκόσμια διάσταση, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στους παρόχους των εν λόγω υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το εάν είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος ή εκτός της Ένωσης, υπό τον όρο ότι πληρούνται δύο σωρευτικές προϋποθέσεις. Πρώτον, οι επιχειρηματικοί χρήστες ή οι χρήστες εταιρικών ιστότοπων θα πρέπει να είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση. Δεύτερον, οι επιχειρηματικοί χρήστες ή οι χρήστες εταιρικών ιστότοπων θα πρέπει, μέσω της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, να προσφέρουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους σε καταναλωτές που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση τουλάχιστον για μέρος της συναλλαγής. Οι εν λόγω καταναλωτές θα πρέπει να είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση, αλλά δεν χρειάζεται να έχουν τόπο διαμονής στην Ένωση ούτε να έχουν την ιθαγένεια οποιουδήποτε κράτους μέλους. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν οι επιχειρηματικοί χρήστες ή οι χρήστες εταιρικών ιστότοπων δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση ή είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση, αλλά χρησιμοποιούν επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης ή επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης για να προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες αποκλειστικά σε καταναλωτές που είναι εγκατεστημένοι εκτός την Ένωση ή σε πρόσωπα που δεν είναι καταναλωτές.

(7)  Δεδομένου ότι οι επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης και οι επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης έχουν κατά κανόνα παγκόσμια διάσταση, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στους παρόχους των εν λόγω υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το εάν είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος ή εκτός της Ένωσης, υπό τον όρο ότι πληρούνται δύο σωρευτικές προϋποθέσεις. Πρώτον, οι επιχειρηματικοί χρήστες ή οι χρήστες εταιρικών ιστότοπων θα πρέπει να είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση. Δεύτερον, οι επιχειρηματικοί χρήστες ή οι χρήστες εταιρικών ιστότοπων θα πρέπει, μέσω της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, να προσφέρουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους σε καταναλωτές ή επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση τουλάχιστον για μέρος της συναλλαγής. Οι εν λόγω καταναλωτές θα πρέπει να είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση, αλλά δεν χρειάζεται να έχουν τόπο διαμονής στην Ένωση ούτε να έχουν την ιθαγένεια οποιουδήποτε κράτους μέλους. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν οι επιχειρηματικοί χρήστες ή οι χρήστες εταιρικών ιστότοπων δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση ή είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση, αλλά χρησιμοποιούν επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης ή επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης για να προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες αποκλειστικά σε καταναλωτές που είναι εγκατεστημένοι εκτός την Ένωση ή αποκλειστικά σε πρόσωπα που δεν είναι καταναλωτές.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Μεγάλο εύρος εμπορικών σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών πραγματοποιούνται με επιγραμμική διαμεσολάβηση από παρόχους που προσφέρουν πολύπλευρες υπηρεσίες βασισμένες ουσιαστικά στο ίδιο επιχειρηματικό μοντέλο δημιουργίας οικοσυστήματος. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι σχετικές υπηρεσίες, οι επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης θα πρέπει να καθορίζονται με ακριβή και τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες θα πρέπει να αποτελούνται από υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι έχουν ως στόχο να διευκολύνουν την έναρξη άμεσων συναλλαγών μεταξύ επιχειρηματικών χρηστών και καταναλωτών, ανεξάρτητα από το εάν οι συναλλαγές διενεργούνται τελικά στο διαδίκτυο, στην επιγραμμική πύλη του παρόχου των εν λόγω επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, σε αυτή του επιχειρηματικού χρήστη, ή εκτός διαδικτύου. Επιπλέον, οι υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται βάσει συμβατικών σχέσεων τόσο μεταξύ των παρόχων και των επιχειρηματικών χρηστών όσο και μεταξύ των παρόχων και των καταναλωτών. Μια τέτοια συμβατική σχέση θα πρέπει να θεωρείται ότι υφίσταται όταν αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη εκφράζουν την πρόθεσή τους να δεσμευτούν με τρόπο ρητό και επαληθεύσιμο, χωρίς να απαιτείται απαραιτήτως ρητή γραπτή συμφωνία.

(8)  Μεγάλο εύρος εμπορικών σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών πραγματοποιούνται με επιγραμμική διαμεσολάβηση από παρόχους που προσφέρουν πολύπλευρες υπηρεσίες βασισμένες ουσιαστικά στο ίδιο επιχειρηματικό μοντέλο δημιουργίας οικοσυστήματος. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι σχετικές υπηρεσίες, οι επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης θα πρέπει να καθορίζονται με ακριβή και τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες θα πρέπει να αποτελούνται από υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι ξεκινούν συναλλαγές μεταξύ επιχειρηματικών χρηστών και καταναλωτών, ανεξάρτητα από το εάν οι συναλλαγές διενεργούνται τελικά στην επιγραμμική πύλη του παρόχου των εν λόγω επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή σε αυτή του επιχειρηματικού χρήστη. Επιπλέον, οι υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται βάσει συμβατικών σχέσεων τόσο μεταξύ των παρόχων επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή μεταξύ των επιχειρηματικών χρηστών και των καταναλωτών όπου οι πάροχοι ενεργούν ως ενδιάμεσοι φορείς προς τους καταναλωτές. Μια τέτοια συμβατική σχέση θα πρέπει να θεωρείται ότι υφίσταται όταν αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη εκφράζουν την πρόθεσή τους να δεσμευτούν με τρόπο ρητό και επαληθεύσιμο, χωρίς να απαιτείται απαραιτήτως ρητή γραπτή συμφωνία. Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στη θέσπιση διατάξεων που αφορούν εκείνες τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας που, επιπροσθέτως των ανωτέρω απαιτήσεων, επιτελούν μια λειτουργία «διαμεσολάβησης» σε μια επιγραμμική αγορά. Η απλή παρουσία διαφήμισης σε μια ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να σημαίνει από μόνη της ότι η ιστοσελίδα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Για λόγους συνέπειας, ο ορισμός της επιγραμμικής μηχανής αναζήτησης που χρησιμοποιείται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τον ορισμό που χρησιμοποιείται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21.

(11)  Για λόγους συνέπειας, ο ορισμός της επιγραμμικής μηχανής αναζήτησης που χρησιμοποιείται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τον ορισμό που χρησιμοποιείται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι ο ορισμός αυτός καλύπτει τις υπηρεσίες φωνητικής αναζήτησης, καθώς και τις επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης που επιστρέφουν απευθείας τις πληροφορίες που σχετίζονται με το ζητούμενο περιεχόμενο. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στις λειτουργίες αναζήτησης που δεν καλύπτουν, τουλάχιστον κατ’ αρχήν, όλους τους ιστότοπους, όπως λειτουργίες αναζήτησης εντός επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή που συνιστούν χαρακτηριστικό λογισμικού λειτουργικού συστήματος.

__________________

__________________

21 Οδηγία (EE) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1).

21 Οδηγία (EE) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1).

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Προκειμένου να προστατεύονται αποτελεσματικά οι επιχειρηματικοί χρήστες, όπου απαιτείται, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν οι όροι και οι προϋποθέσεις μιας συμβατικής σχέσης, ανεξάρτητα από το όνομα ή τη μορφή τους, δεν αποτελούν αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης από τα συμβαλλόμενα μέρη. Το κατά πόσον οι όροι και οι προϋποθέσεις υπόκεινται σε ατομική διαπραγμάτευση θα πρέπει να καθορίζεται με βάση συνολική εκτίμηση, όπου το γεγονός ότι ορισμένες από τις διατάξεις της ενδέχεται να έχουν αποτελέσει αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης δεν είναι από μόνο του καθοριστικό.

(12)  Προκειμένου να προστατεύονται αποτελεσματικά οι επιχειρηματικοί χρήστες, όπου απαιτείται, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το εάν ο πάροχος επιγραμμικής υπηρεσίας διαμεσολάβησης και ο επιχειρηματικός χρήστης συμβάλλονται σε συμφωνία που αποτελεί αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Για να διασφαλίζεται ότι οι γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις μιας συμβατικής σχέσης δίνουν τη δυνατότητα στους επιχειρηματικούς χρήστες να καθορίζουν τους εμπορικούς όρους χρήσης, διακοπής και αναστολής των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και να επιτυγχάνουν προβλεψιμότητα όσον αφορά την επιχειρηματική τους σχέση, ο εν λόγω όροι και προϋποθέσεις θα πρέπει να συντάσσονται με σαφή και ξεκάθαρη διατύπωση, η οποία να είναι εύκολα κατανοητή για τον μέσο επιχειρηματικό χρήστη. Οι όροι και οι προϋποθέσεις δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι έχουν συνταχθεί με σαφή και ξεκάθαρη διατύπωση, όταν είναι ασαφείς, μη συγκεκριμένοι ή μη λεπτομερείς όσον αφορά σημαντικά εμπορικά ζητήματα και, συνεπώς, δεν παρέχουν στους επιχειρηματικούς χρήστες εύλογο βαθμό προβλεψιμότητας όσον αφορά τις σημαντικότερες πτυχές της συμβατικής σχέσης.

(13)  Για να διασφαλίζεται ότι οι γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις μιας συμβατικής σχέσης δίνουν τη δυνατότητα στους επιχειρηματικούς χρήστες να καθορίζουν τους εμπορικούς όρους χρήσης, διακοπής και αναστολής των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και να επιτυγχάνουν προβλεψιμότητα όσον αφορά την επιχειρηματική τους σχέση, ο εν λόγω όροι και προϋποθέσεις θα πρέπει να συντάσσονται με σαφή και ξεκάθαρη διατύπωση, η οποία να είναι εύκολα κατανοητή για τον μέσο επιχειρηματικό χρήστη. Οι όροι και οι προϋποθέσεις δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι έχουν συνταχθεί με σαφή και ξεκάθαρη διατύπωση, όταν είναι ασαφείς, μη συγκεκριμένοι ή μη λεπτομερείς όσον αφορά σημαντικά εμπορικά ζητήματα ή επιτρέπουν δυσανάλογη εξουσία λήψης αποφάσεων της δεσπόζουσας πλευράς και, συνεπώς, δεν παρέχουν στους επιχειρηματικούς χρήστες εύλογο βαθμό προβλεψιμότητας όσον αφορά τις σημαντικότερες πτυχές της συμβατικής σχέσης, όπως η παροχή λόγων για την αναστολή ή διακοπή της παροχής υπηρεσιών για τους επιχειρηματικούς χρήστες.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Η διασφάλιση της διαφάνειας των γενικών όρων και προϋποθέσεων μπορεί να είναι ουσιώδης για την προώθηση βιώσιμων επιχειρηματικών σχέσεων και για την πρόληψη αθέμιτης συμπεριφοράς εις βάρος των επιχειρηματικών χρηστών. Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις είναι εύκολα διαθέσιμοι σε όλα τα στάδια της συμβατικής σχέσης, μεταξύ άλλων, σε μελλοντικούς επιχειρηματικούς χρήστες κατά την προσυμβατική φάση, και ότι τυχόν τροποποιήσεις των όρων αυτών κοινοποιούνται στους επιχειρηματικούς χρήστες εντός εύλογης και αναλογικής καθορισμένης προθεσμίας προειδοποίησης σε συνάρτηση με τις συγκεκριμένες περιστάσεις η οποία είναι τουλάχιστον 15 ημέρες. Η εν λόγω προθεσμία προειδοποίησης δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν και στον βαθμό που ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματικός χρήστης παραιτείται από αυτήν κατά τρόπο μη επιδεχόμενο αμφισβήτηση ή όταν και στον βαθμό που η ανάγκη εφαρμογής της τροποποίησης χωρίς την τήρηση της προθεσμίας προειδοποίησης απορρέει από νομική υποχρέωση που υπέχει ο πάροχος υπηρεσιών βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του εθνικού δικαίου.

(14)  Η διασφάλιση της διαφάνειας των γενικών όρων και προϋποθέσεων μπορεί να είναι ουσιώδης για την προώθηση βιώσιμων επιχειρηματικών σχέσεων και για την πρόληψη αθέμιτης συμπεριφοράς εις βάρος των επιχειρηματικών χρηστών. Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις είναι εύκολα διαθέσιμοι σε όλα τα στάδια της συμβατικής σχέσης, μεταξύ άλλων, σε μελλοντικούς επιχειρηματικούς χρήστες κατά την προσυμβατική φάση, και ότι τυχόν τροποποιήσεις των όρων αυτών κοινοποιούνται στους επιχειρηματικούς χρήστες εντός εύλογης και αναλογικής καθορισμένης προθεσμίας προειδοποίησης σε συνάρτηση με τις συγκεκριμένες περιστάσεις η οποία είναι τουλάχιστον 15 ημέρες. Κατ´ εξαίρεση και με την επιφύλαξη σαφών διατάξεων που διέπουν τους όρους και τις προϋποθέσεις, η εν λόγω προθεσμία προειδοποίησης δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν και στον βαθμό που ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματικός χρήστης παραιτείται από αυτήν κατά τρόπο μη επιδεχόμενο αμφισβήτηση ή όταν και στον βαθμό που η ανάγκη εφαρμογής της τροποποίησης χωρίς την τήρηση της προθεσμίας προειδοποίησης απορρέει από νομική υποχρέωση που υπέχει ο πάροχος υπηρεσιών βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του εθνικού δικαίου.

Αιτιολόγηση

Παρότι είναι αναγκαίος ένας βαθμός ευελιξίας όσον αφορά την αντιμετώπιση των επιχειρηματικών πρακτικών που ενδέχεται να ζημιώνουν τους καταναλωτές, η σαφήνεια των υποχρεώσεων και των μέτρων αποτελεί το πρώτο βήμα για την αποτροπή αυτών των πρακτικών.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Προκειμένου να προστατεύονται αποτελεσματικά οι επιχειρηματικοί χρήστες, όπου απαιτείται, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν οι όροι και οι προϋποθέσεις μιας συμβατικής σχέσης, ανεξάρτητα από το όνομα ή τη μορφή τους, δεν αποτελούν αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης από τα συμβαλλόμενα μέρη. Το κατά πόσον οι όροι και οι προϋποθέσεις υπόκεινται σε ατομική διαπραγμάτευση θα πρέπει να καθορίζεται με βάση συνολική εκτίμηση, όπου το γεγονός ότι ορισμένες από τις διατάξεις της ενδέχεται να έχουν αποτελέσει αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης δεν είναι από μόνο του καθοριστικό.

(12)  Προκειμένου να προστατεύονται αποτελεσματικά οι επιχειρηματικοί χρήστες, όπου απαιτείται, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το εάν ο πάροχος επιγραμμικής υπηρεσίας διαμεσολάβησης και ο επιχειρηματικός χρήστης συμβάλλονται σε συμφωνία που αποτελεί αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α)  Οι πάροχοι υπηρεσιών διαμεσολάβησης μπορούν να τροποποιούν τους όρους και τις προϋποθέσεις τους για να αντιμετωπίζουν πρακτικές που μπορούν να βλάψουν άμεσα τους καταναλωτές. Στις εν λόγω επιβλαβείς πρακτικές μπορεί να περιλαμβάνονται η απάτη, η ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία, τα ζητήματα ασφαλείας, το ηλεκτρονικό «ψάρεμα», η κατάχρηση των δεδομένων ή της οικονομικής θέσης των καταναλωτών, κ.λπ. Δεδομένης της ποικιλίας των διαμεσολαβητών και του περιεχομένου που οι επιχειρηματικοί χρήστες διανέμουν μέσω αυτών, οι εν λόγω επιβλαβείς πρακτικές ενδέχεται να μην προβλέπονται πάντοτε με συγκεκριμένους όρους από τον πάροχο υπηρεσιών διαμεσολάβησης. Στις περιπτώσεις αυτές, οι πάροχοι υπηρεσιών διαμεσολάβησης απαλλάσσονται από την προθεσμία των 10 ημερών για την εφαρμογή των νέων όρων και προϋποθέσεων.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Προκειμένου να προστατεύονται οι επιχειρηματικοί χρήστες, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στα αρμόδια δικαστήρια να αποφαίνονται ότι μη συμμορφούμενοι όροι και προϋποθέσεις δεν είναι δεσμευτικοί για τον ενδιαφερόμενο επιχειρηματικό χρήστη με έννομα αποτελέσματα ex nunc. Ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια απόφανση δικαστηρίου θα πρέπει να αφορά μόνο τις ειδικές διατάξεις των όρων και προϋποθέσεων που είναι μη συμμορφούμενες. Οι υπόλοιπες διατάξεις θα πρέπει να παραμένουν έγκυρες και εκτελεστές, στον βαθμό που διακρίνονται από τις μη συμμορφούμενες διατάξεις. Οι αιφνιδιαστικές τροποποιήσεις των υφιστάμενων όρων και προϋποθέσεων ενδέχεται να διαταράξουν σημαντικά τη δραστηριότητα των επιχειρηματικών χρηστών. Προκειμένου να περιοριστούν οι εν λόγω αρνητικές επιπτώσεις στους επιχειρηματικούς χρήστες και να αποθαρρυνθεί αυτή η συμπεριφορά, οι τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται κατά παράβαση της υποχρέωσης παροχής καθορισμένης προειδοποίησης θα πρέπει να είναι άκυρες, δηλαδή θα θεωρείται ότι δεν είχαν ποτέ έννομα αποτελέσματα erga omnes και ex tunc.

(15)  Προκειμένου να προστατεύονται οι επιχειρηματικοί χρήστες, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στα αρμόδια δικαστήρια να αποφαίνονται ότι μη συμμορφούμενοι όροι και προϋποθέσεις δεν είναι δεσμευτικοί για τον ενδιαφερόμενο επιχειρηματικό χρήστη με έννομα αποτελέσματα ex nunc. Ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια απόφανση δικαστηρίου θα πρέπει να αφορά μόνο τις ειδικές διατάξεις των όρων και προϋποθέσεων που είναι μη συμμορφούμενες. Οι υπόλοιπες διατάξεις θα πρέπει να παραμένουν έγκυρες και εκτελεστές, στον βαθμό που διακρίνονται από τις μη συμμορφούμενες διατάξεις. Οι αιφνιδιαστικές τροποποιήσεις των υφιστάμενων όρων και προϋποθέσεων ενδέχεται να διαταράξουν σημαντικά τη δραστηριότητα των επιχειρηματικών χρηστών. Προκειμένου να περιοριστούν οι εν λόγω αρνητικές επιπτώσεις στους επιχειρηματικούς χρήστες και να αποθαρρυνθεί αυτή η συμπεριφορά, οι τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται κατά παράβαση της υποχρέωσης παροχής καθορισμένης προειδοποίησης θα πρέπει να τίθενται σε ισχύ μόνον αφού λήξει η νόμιμη προθεσμία προειδοποίησης και οι υπαίτιοι θα πρέπει να ευθύνονται για τις ζημίες.

Αιτιολόγηση

Η συνήθης ποινή για παράλειψη προειδοποίησης είναι η αναστολή της προθεσμίας έως ότου εκπληρωθούν οι νομικές απαιτήσεις. Η ακύρωση του περιεχομένου των τροποποιήσεων στους όρους παροχής υπηρεσίας βάσει των προθεσμιών δεν αποτελεί μέτρο που λαμβάνει υπόψη το βάσιμο του περιεχομένου και συνεπώς είναι δυσανάλογη.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ενδέχεται να έχουν νόμιμους λόγους να αποφασίσουν να αναστείλουν ή να διακόψουν την παροχή των υπηρεσιών τους, εν όλω ή εν μέρει, σε συγκεκριμένο επιχειρηματικό χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής μεμονωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών συγκεκριμένου επιχειρηματικού χρήστη ή της ουσιαστικής αφαίρεσης των αποτελεσμάτων αναζήτησης. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι αποφάσεις αυτές μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τα συμφέροντα των εκάστοτε επιχειρηματικών χρηστών, θα πρέπει να ενημερώνονται δεόντως για τους λόγους. Η αιτιολόγηση θα πρέπει να επιτρέπει στους επιχειρηματικούς χρήστες να εξακριβώνουν κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα αμφισβήτησης της απόφασης, βελτιώνοντας έτσι τις δυνατότητες των επιχειρηματικών χρηστών να αναζητούν αποτελεσματική προσφυγή, όταν είναι απαραίτητο. Επιπλέον, η απαίτηση αιτιολόγησης θα πρέπει να συμβάλλει στην πρόληψη ή την αποκατάσταση τυχόν ακούσιας αφαίρεσης επιγραμμικού περιεχομένου που παρέχεται από επιχειρηματικούς χρήστες, το οποίο ο πάροχος εσφαλμένα θεωρεί παράνομο περιεχόμενο, σύμφωνα με τη σύσταση 2018/334 της Επιτροπής22. Η αιτιολόγηση θα πρέπει να προσδιορίζει τον αντικειμενικό λόγο ή τους λόγους που δικαιολογούν την απόφαση, με βάση τους λόγους τους οποίους ο πάροχος έχει καθορίσει εκ των προτέρων τους όρους και τις προϋποθέσεις του και να παραπέμπει αναλογικά στις σχετικές ειδικές περιστάσεις που οδήγησαν στην απόφαση αυτή.

(16)  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ενδέχεται να έχουν νόμιμους λόγους να αποφασίσουν να εφαρμόσουν περιορισμούς ή ποινές στους επιχειρηματικούς χρήστες, να αναστείλουν ή να διακόψουν την παροχή των υπηρεσιών τους, εν όλω ή εν μέρει, σε συγκεκριμένο επιχειρηματικό χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής μεμονωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών συγκεκριμένου επιχειρηματικού χρήστη ή της ουσιαστικής αφαίρεσης των αποτελεσμάτων αναζήτησης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων, καθώς και παραβίαση των επιχειρηματικών χρηστών που θα μπορούσε να βλάψει τον καταναλωτή ή τις πλατφόρμες (για παράδειγμα, μεταξύ άλλων: ζητήματα ασφάλειας, απάτη, ηλεκτρονικό «ψάρεμα», παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο). Δεδομένου ότι οι αποφάσεις αυτές μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τα συμφέροντα των εκάστοτε επιχειρηματικών χρηστών, καθώς και την άσκηση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων, όπως η επιχειρηματική ελευθερία και η ελευθερία έκφρασης, θα πρέπει να ενημερώνονται δεόντως για τους λόγους. Η αιτιολόγηση θα πρέπει να επιτρέπει στους επιχειρηματικούς χρήστες να εξακριβώνουν κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα αμφισβήτησης της απόφασης, βελτιώνοντας έτσι τις δυνατότητες των επιχειρηματικών χρηστών να αναζητούν αποτελεσματική προσφυγή, όταν είναι απαραίτητο. Επιπλέον, η απαίτηση αιτιολόγησης θα πρέπει να συμβάλλει στην πρόληψη ή την αποκατάσταση τυχόν ακούσιας αφαίρεσης επιγραμμικού περιεχομένου που παρέχεται από επιχειρηματικούς χρήστες, το οποίο ο πάροχος εσφαλμένα θεωρεί παράνομο περιεχόμενο, σύμφωνα με τη σύσταση 2018/334 της Επιτροπής22. Σε κάποιες περιπτώσεις, η απόφαση του πάροχου επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης βασίζεται σε κοινοποιήσεις από τρίτους. Αυτές οι κοινοποιήσεις μπορεί να γίνουν αντικείμενο κατάχρησης από τους ανταγωνιστές. Σύμφωνα με τη σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής, οι εν λόγω κοινοποιήσεις πρέπει να είναι επαρκώς σαφείς και ικανοποιητικά τεκμηριωμένες, ούτως ώστε να δίνουν τη δυνατότητα στον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας να λαμβάνει ενημερωμένη απόφαση με τη δέουσα επιμέλεια αναφορικά με το περιεχόμενο που αφορά η προειδοποίηση. Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης θα πρέπει συνεπώς να διαβιβάζουν τα περιεχόμενα της κοινοποίησης στον επιχειρηματικό χρήστη σε περιπτώσεις απόφασης αναστολής ή διακοπής της παροχής των υπηρεσιών του κατόπιν κοινοποίησης από τρίτο, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στον επιχειρηματικό χρήστη να αντικρούσει εύκολα εμφανώς εσφαλμένες αναγγελίες. Η αιτιολόγηση θα πρέπει να προσδιορίζει τον αντικειμενικό λόγο ή τους λόγους που δικαιολογούν την απόφαση, με βάση τους λόγους τους οποίους ο πάροχος έχει καθορίσει εκ των προτέρων τους όρους και τις προϋποθέσεις του και να παραπέμπει αναλογικά στις σχετικές ειδικές περιστάσεις που οδήγησαν στην απόφαση αυτή. Όπου είναι δυνατό, θα πρέπει να καθιερώνεται αναλογικό και σταδιακό σύστημα, συμπεριλαμβανομένης προηγούμενης και έγκαιρης κοινοποίησης πριν από τη λήψη των μέτρων που οδηγούν στη διακοπή της πρόσβασης της επιχείρησης από τους πελάτες της.

_________________

_________________

22 Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχόμενου στο διαδίκτυο (ΕΕ L 63 της 6.3.2018, σ. 50).

22 Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχόμενου στο διαδίκτυο (ΕΕ L 63 της 6.3.2018, σ. 50).

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α)  Οι φορείς παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης συχνά εργάζονται με πρόσθετους διαύλους διανομής συνδεδεμένων προγραμμάτων, και κατά συνέπεια θα πρέπει να διασφαλίζεται εν προκειμένω η διαφάνεια έναντι των επιχειρηματικών χρηστών. Όλοι οι επιχειρηματικοί χρήστες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε προσαρμογές όσον αφορά τους διαύλους εμπορίας των προσφορών τους.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Η κατάταξη των προϊόντων και των υπηρεσιών από τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης έχει σημαντικό αντίκτυπο στην επιλογή των καταναλωτών και, κατά συνέπεια, στην εμπορική επιτυχία των επιχειρηματικών χρηστών που προσφέρουν τα εν λόγω προϊόντα και τις εν λόγω υπηρεσίες στους καταναλωτές. Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης θα πρέπει, επομένως, να περιγράφουν εκ των προτέρων τις κύριες παραμέτρους που καθορίζουν την κατάταξη, προκειμένου οι επιχειρηματικοί χρήστες να έχουν βελτιωμένη προβλεψιμότητα, να κατανοούν καλύτερα τη λειτουργία του μηχανισμού κατάταξης και να μπορούν να συγκρίνουν τις πρακτικές κατάταξης που εφαρμόζουν οι διάφοροι πάροχοι. Η έννοια της κύριας παραμέτρου θα πρέπει να θεωρείται ότι αναφέρεται σε γενικά κριτήρια, διαδικασίες, συγκεκριμένα σήματα που ενσωματώνονται σε αλγόριθμους ή σε άλλους μηχανισμούς προσαρμογής ή υποβάθμισης που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την κατάταξη. Η περιγραφή των κύριων παραμέτρων που καθορίζουν την κατάταξη θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει επεξήγηση της ενδεχόμενης δυνατότητας των επιχειρηματικών χρηστών να επηρεάζουν ενεργά την κατάταξη έναντι αμοιβής, καθώς και των σχετικών επιπτώσεων. Η περιγραφή αυτή θα πρέπει να παρέχει στους επιχειρηματικούς χρήστες επαρκή κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ο μηχανισμός κατάταξης λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά των πραγματικών προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται από τον επιχειρηματικό χρήστη και τη συνάφειά τους με τους καταναλωτές των συγκεκριμένων επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης.

(17)  Η κατάταξη των προϊόντων και των υπηρεσιών από τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης έχει σημαντικό αντίκτυπο από την άποψη της διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας στην αγορά της ψηφιακής οικονομίας, αλλά και στην επιλογή των καταναλωτών και, κατά συνέπεια, στην εμπορική επιτυχία των επιχειρηματικών χρηστών που προσφέρουν τα εν λόγω προϊόντα και τις εν λόγω υπηρεσίες στους καταναλωτές. Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης θα πρέπει, επομένως, να περιγράφουν εκ των προτέρων τις κύριες παραμέτρους που καθορίζουν την κατάταξη, προκειμένου οι επιχειρηματικοί χρήστες να έχουν βελτιωμένη προβλεψιμότητα, να κατανοούν καλύτερα τη λειτουργία του μηχανισμού κατάταξης και να μπορούν να συγκρίνουν τις πρακτικές κατάταξης που εφαρμόζουν οι διάφοροι πάροχοι. Η έννοια της κύριας παραμέτρου θα πρέπει να θεωρείται ότι αναφέρεται σε γενικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την κατάταξη. Η περιγραφή των κύριων παραμέτρων που καθορίζουν την κατάταξη θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει επεξήγηση της ενδεχόμενης δυνατότητας των επιχειρηματικών χρηστών να επηρεάζουν ενεργά την κατάταξη έναντι αμοιβής, καθώς και των σχετικών επιπτώσεων. Η περιγραφή αυτή θα πρέπει να παρέχει στους επιχειρηματικούς χρήστες επαρκή κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ο μηχανισμός κατάταξης λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά των πραγματικών προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται από τον επιχειρηματικό χρήστη και τη συνάφειά τους με τους καταναλωτές των συγκεκριμένων επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Ομοίως, η κατάταξη των δικτυακών τόπων από τους παρόχους επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, ιδίως εκείνων των δικτυακών τόπων στους οποίους οι επιχειρήσεις προσφέρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στους καταναλωτές, έχει σημαντικό αντίκτυπο στην επιλογή των καταναλωτών και την εμπορική επιτυχία των χρηστών των εν λόγω εταιρικών ιστότοπων. Οι πάροχοι επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης θα πρέπει, επομένως, να παρέχουν περιγραφή των βασικών παραμέτρων που καθορίζουν την κατάταξη όλων των ευρετηριασμένων ιστότοπων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των χρηστών εταιρικών ιστότοπων, καθώς και άλλων ιστότοπων. Εκτός από τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και των υπηρεσιών και τη σημασία τους για τους καταναλωτές, αυτή η περιγραφή, στην περίπτωση των επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, θα πρέπει επίσης να επιτρέπει στους χρήστες εταιρικών ιστότοπων να κατανοούν επαρκώς κατά πόσον, με ποιον τρόπο και σε ποιο βαθμό συνυπολογίζονται ορισμένα χαρακτηριστικά σχεδιασμού του ιστότοπου που χρησιμοποιούν, όπως η βελτιστοποίηση της απεικόνισης σε κινητές συσκευές τηλεπικοινωνιών. Ελλείψει συμβατικής σχέσης μεταξύ παρόχων επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης και χρηστών εταιρικών ιστότοπων, η περιγραφή αυτή θα πρέπει να είναι διαθέσιμη στο κοινό σε προφανή και εύκολα προσβάσιμη θέση στην εν λόγω επιγραμμική μηχανή αναζήτησης. Προκειμένου να εξασφαλίζεται προβλεψιμότητα για τους χρήστες εταιρικών ιστότοπων, η περιγραφή θα πρέπει επίσης να είναι επικαιροποιημένη, καθώς και να προβλέπεται η δυνατότητα να καθίστανται εύκολα αναγνωρίσιμες τυχόν αλλαγές στις κύριες παραμέτρους. Παρότι οι πάροχοι δεν υποχρεούνται σε καμία περίπτωση να αποκαλύπτουν εμπορικά μυστικά όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23, για τους σκοπούς της συμμόρφωσης προς την απαίτηση γνωστοποίησης των κύριων παραμέτρων κατάταξης, η περιγραφή θα πρέπει να βασίζεται τουλάχιστον σε πραγματικά δεδομένα σχετικά με τη σημασία των παραμέτρων κατάταξης που χρησιμοποιούνται.

(18)  Ομοίως, η κατάταξη των δικτυακών τόπων από τους παρόχους επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, ιδίως εκείνων των δικτυακών τόπων στους οποίους οι επιχειρήσεις προσφέρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στους καταναλωτές, έχει σημαντικό αντίκτυπο στην επιλογή των καταναλωτών και την εμπορική επιτυχία των χρηστών των εν λόγω εταιρικών ιστότοπων. Οι πάροχοι επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης θα πρέπει, επομένως, να παρέχουν περιγραφή των βασικών παραμέτρων που καθορίζουν την κατάταξη όλων των ευρετηριασμένων ιστότοπων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των χρηστών εταιρικών ιστότοπων, καθώς και άλλων ιστότοπων. Εκτός από τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και των υπηρεσιών και τη σημασία τους για τους καταναλωτές, αυτή η περιγραφή, στην περίπτωση των επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, θα πρέπει επίσης να επιτρέπει στους χρήστες εταιρικών ιστότοπων να κατανοούν επαρκώς κατά πόσον, με ποιον τρόπο και σε ποιο βαθμό συνυπολογίζονται ορισμένα χαρακτηριστικά σχεδιασμού του ιστότοπου που χρησιμοποιούν, όπως η βελτιστοποίηση της απεικόνισης σε κινητές συσκευές τηλεπικοινωνιών. Ελλείψει συμβατικής σχέσης μεταξύ παρόχων επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης και χρηστών εταιρικών ιστότοπων, η περιγραφή αυτή θα πρέπει να είναι διαθέσιμη στο κοινό σε προφανή και εύκολα προσβάσιμη θέση στην εν λόγω επιγραμμική μηχανή αναζήτησης. Προκειμένου να εξασφαλίζεται προβλεψιμότητα για τους χρήστες εταιρικών ιστότοπων, η περιγραφή θα πρέπει επίσης να είναι επικαιροποιημένη, καθώς και να προβλέπεται η δυνατότητα να καθίστανται εύκολα αναγνωρίσιμες τυχόν αλλαγές στις κύριες παραμέτρους. Παρότι η απαίτηση γνωστοποίησης των παραμέτρων κατάταξης δεν θα πρέπει να θίγει την οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23 λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων για τη νόμιμη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη, για τους σκοπούς της συμμόρφωσης προς την απαίτηση γνωστοποίησης των κύριων παραμέτρων κατάταξης, η περιγραφή θα πρέπει να βασίζεται τουλάχιστον σε πραγματικά δεδομένα σχετικά με τη σημασία των παραμέτρων κατάταξης που χρησιμοποιούνται. Προς αποφυγή αμφιβολιών, κάθε υποχρέωση σχετικά με τις επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης ώστε να διασφαλίζεται ότι η περιγραφή των βασικών παραμέτρων που καθορίζουν την κατάταξη τηρείται ενημερωμένη δεν θα πρέπει να απαιτεί από τις επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης να αποκαλύπτουν τυχόν εμπορικά απόρρητα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/943.

_________________

_________________

23 Οδηγία (EE) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, περί προστασίας της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (ΕΕ L 157 της 15.6.2016, σ. 1).

23 Οδηγία (EE) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, περί προστασίας της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (ΕΕ L 157 της 15.6.2016, σ. 1).

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Όταν πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης προσφέρει ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες σε καταναλωτές μέσω των οικείων επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή μέσω επιχειρηματικού χρήστη τον οποίο ελέγχει, ο εν λόγω πάροχος μπορεί να ανταγωνιστεί απευθείας άλλους επιχειρηματικούς χρήστες των οικείων επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης οι οποίοι δεν ελέγχονται από τον πάροχο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ειδικότερα, είναι σημαντικό ο πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης να ενεργεί κατά τρόπο διαφανή και να παρέχει, με τη χρήση νομικών, εμπορικών ή τεχνικών μέσων, περιγραφή τυχόν διακριτικής μεταχείρισης που ευνοεί προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρει ο ίδιος ο πάροχος σε σύγκριση με προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρουν οι επιχειρηματικοί χρήστες. Για να εξασφαλίζεται η αναλογικότητα, η υποχρέωση αυτή θα πρέπει να ισχύει στο επίπεδο των συνολικών επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και όχι στο επίπεδο μεμονωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτών των υπηρεσιών.

(19)  Όταν πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης προσφέρει ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες σε καταναλωτές μέσω των οικείων επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή μέσω επιχειρηματικού χρήστη τον οποίο ελέγχει, ο εν λόγω πάροχος μπορεί να ανταγωνιστεί απευθείας άλλους επιχειρηματικούς χρήστες των οικείων επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης οι οποίοι δεν ελέγχονται από τον πάροχο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ειδικότερα, είναι σημαντικό ο πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης να ενεργεί κατά τρόπο διαφανή και να παρέχει, με τη χρήση νομικών, εμπορικών ή τεχνικών μέσων, όπως οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, περιγραφή τυχόν διακριτικής μεταχείρισης που ευνοεί προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρει ο ίδιος ο πάροχος σε σύγκριση με προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρουν οι επιχειρηματικοί χρήστες. Για να εξασφαλίζεται η αναλογικότητα, η υποχρέωση αυτή θα πρέπει να ισχύει στο επίπεδο των συνολικών επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και όχι στο επίπεδο μεμονωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτών των υπηρεσιών. Επιπλέον, οι καταναλωτές συχνά βασίζονται σε υπηρεσίες που έχουν διαμορφωθεί εξ ορισμού χωρίς να ενημερώνονται για τα ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες και ενδεχομένως αντιμετωπίζουν τεχνικά ή οικονομικά εμπόδια εάν επιθυμούν να επιλέξουν μια ανταγωνιστική υπηρεσία. Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης θα πρέπει επομένως να μην επιτρέπεται να παρέχουν κανένα προϊόν και καμία υπηρεσία που ως προεπιλογή τελεί υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχό τους εάν δεν προσφέρουν πρώτα στους καταναλωτές τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ διαφόρων ανταγωνιστικών επιλογών διαθέσιμων κατά την πρώτη χρήση της επιγραμμικής υπηρεσίας διαμεσολάβησης. Ο καταναλωτής δεν θα πρέπει να υποχρεώνεται να αποδεχτεί μια προεπιλογή. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες ενός παρόχου επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης θα πρέπει να θεωρείται ότι ανταγωνίζονται εκείνα των επιχειρηματικών του χρηστών όταν το προϊόν ή η υπηρεσία μπορεί να θεωρηθεί από τους καταναλωτές που χρησιμοποιούν την επιγραμμική υπηρεσία διαμεσολάβησης ως εναλλάξιμα ή δυνάμενα να υποκατασταθούν.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α)  Είναι εξίσου σημαντικό οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης να μην εμπλέκονται σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής συμπεριφοράς ή της συμπερίληψης αθέμιτων συμβατικών όρων) οι οποίες έχουν ουσιωδώς επιζήμιο αντίκτυπο στον ανταγωνισμό ή στην επιλογή των καταναλωτών. Η σχετική διαπραγματευτική ισχύς του επιγραμμικού διαμεσολαβητή και του επιχειρηματικού χρήστη, καθώς και άλλοι σχετικοί παράγοντες, θα πρέπει να εξετάζονται ώστε να καθορίζεται κατά πόσο μια εμπορική πρακτική είναι αθέμιτη.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19β)  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η υπηρεσία ενός παρόχου ανταγωνίζεται με τις υπηρεσίες των άλλων επιχειρηματικών χρηστών, αν θεωρείται εναλλάξιμη ή υποκαταστήσιμη από τους καταναλωτές της επιγραμμικής υπηρεσίας διαμεσολάβησης, μεταξύ άλλων και λόγω των χαρακτηριστικών, των τιμών ή των χρήσεων για τις οποίες προορίζονται οι υπηρεσίες.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19γ)  Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ασυμμετρία στη διαπραγματευτική ισχύ μεταξύ των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και άλλων επιχειρηματικών χρηστών οδηγεί σε σημαντική ανισορροπία στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των μερών δυνάμει της ισχύουσας σύμβασης, προκαλώντας ζημία στον επιχειρηματικό χρήστη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο πάροχος επιγραμμικής υπηρεσίας διαμεσολάβησης θα πρέπει να εφαρμόζει δίκαιη μεταχείριση στον επιχειρηματικό χρήστη, κατά τρόπο ώστε να μην βλάπτει ουσιωδώς την ικανότητα και την ελευθερία άλλων επιχειρηματικών χρηστών να δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά. Δεδομένης της υψηλής πιθανότητας πρόκλησης ζημίας στους καταναλωτές, η οποία είναι εγγενής σε καταστάσεις όπου ένας πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ανταγωνίζεται άλλους επιχειρηματικούς χρήστες, μεταξύ άλλων μειώνοντας τις επιλογές των καταναλωτών, αυξάνοντας τα έξοδά τους και παρακρατώντας κρίσιμες πληροφορίες από αυτούς, η υποχρέωση παροχής δίκαιης μεταχείρισης συμπεριλαμβάνει τη διασφάλιση ότι οι καταναλωτές που έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες μέσω επιγραμμικής υπηρεσίας διαμεσολάβησης έχουν το δικαίωμα και τη δυνατότητα να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της επιλογής τους, χωρίς να έρχονται αντιμέτωποι με άσκοπες επιβαρύνσεις, όπως όταν ο πάροχος αγνοεί ή ακυρώνει τις επιλογές προεπιλεγμένων ρυθμίσεων των καταναλωτών. Ένας πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης επίσης δεν κατορθώνει να παρέχει δίκαιη μεταχείριση όταν δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να ανταγωνίζεται τους επιχειρηματικούς χρήστες με όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες ώστε να επιτύχουν το ίδιο επίπεδο και την ίδια ποιότητα διαλειτουργικότητας με την επιγραμμική υπηρεσία διαμεσολάβησης, και τυχόν παρεπόμενες υπηρεσίες, όπως διατίθενται στον ίδιο τον πάροχο, και όταν εφαρμόζει πρακτικές που άμεσα ή έμμεσα παρέχουν τεχνικά ή οικονομικά πλεονεκτήματα στις ίδιες τις προσφορές του που αρνείται σε ανταγωνιστικούς επιχειρηματικούς χρήστες. Η δίκαιη μεταχείριση απαιτεί επίσης ο πάροχος να μην παρεμβαίνει στην εμπορική σχέση μεταξύ ανταγωνιστικών επιχειρηματικών χρηστών και καταναλωτών των υπηρεσιών τους, μεταξύ άλλων εμποδίζοντας ή άλλως περιορίζοντας τη ροή πληροφοριών και επικοινωνίας μεταξύ τους, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης και της εμπορικής προώθησης.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19δ)  Ορισμένες πρακτικές μπορούν να θεωρηθούν σαφώς αθέμιτες σε όλες τις περιπτώσεις. Το Παρατηρητήριο για τις Πλατφόρμες θα πρέπει να επανεξετάζει συνεχώς τον κατάλογο των πρακτικών και να συνιστά επικαιροποιήσεις στην Επιτροπή. Καθώς εξελίσσεται η αγορά των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδώσει καθοδήγηση για τις πρακτικές που μπορούν να συμπεριλαμβάνουν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων των περιστάσεων στις οποίες συγκεκριμένες πρακτικές μπορούν να θεωρούνται αθέμιτες.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορεί να καταστήσει εφικτή τη δημιουργία σημαντικής αξίας στην οικονομία των επιγραμμικών πλατφορμών. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης να παρέχουν στους επιχειρηματικούς χρήστες σαφή περιγραφή του πεδίου εφαρμογής, της φύσης και των όρων πρόσβασης και χρήσης ορισμένων κατηγοριών δεδομένων. Η περιγραφή θα πρέπει να είναι αναλογική και ενδεχομένως να αναφέρεται στις γενικές συνθήκες πρόσβασης και όχι σε εξαντλητική ταυτοποίηση πραγματικών δεδομένων ή κατηγοριών δεδομένων, ώστε οι επιχειρηματικοί χρήστες να μπορούν να κατανοούν κατά πόσον δύνανται να χρησιμοποιούν τα δεδομένα για να ενισχύσουν τη δημιουργία αξίας τους, ενδεχομένως διατηρώντας υπηρεσίες δεδομένων τρίτων μερών. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24.

(20)  Η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορεί να καταστήσει εφικτή τη δημιουργία σημαντικής αξίας στην οικονομία των επιγραμμικών πλατφορμών. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης να παρέχουν στους επιχειρηματικούς χρήστες σαφή περιγραφή του πεδίου εφαρμογής, της φύσης και των όρων πρόσβασης και χρήσης ορισμένων κατηγοριών δεδομένων. Η περιγραφή θα πρέπει να είναι αναλογική και ενδεχομένως να αναφέρεται στις γενικές συνθήκες πρόσβασης και όχι σε εξαντλητική ταυτοποίηση πραγματικών δεδομένων ή κατηγοριών δεδομένων, ώστε οι επιχειρηματικοί χρήστες να μπορούν να κατανοούν κατά πόσον δύνανται να χρησιμοποιούν τα δεδομένα για να ενισχύσουν τη δημιουργία αξίας τους, ενδεχομένως διατηρώντας υπηρεσίες δεδομένων τρίτων μερών. Ο παρών κανονισμός απαιτεί από τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης να είναι διαφανείς ως προς τα δεδομένα που παρέχουν στους επιχειρηματικούς χρήστες τους, αλλά δεν θεσπίζει καμία απαίτηση για τη διασπορά δεδομένων προσωπικού ή μη προσωπικού χαρακτήρα στους επιχειρηματικούς χρήστες. Σε όλες τις περιπτώσεις, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το ενωσιακό νομικό πλαίσιο για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και για τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, και ιδίως σύμφωνη με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24, την οδηγία (ΕΕ) 2016/68024α, και την οδηγία 2002/58/ΕΚ24β. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να απαιτεί από τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης να ανταλλάσσουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με τρίτους πέραν όσων ορίζονται στις πολιτικές απορρήτου τους.

__________________

__________________

24 Κανονισμός (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.

24 Κανονισμός (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.

 

24a Οδηγία (EE) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).

 

24b Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37).

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να περιορίσουν στους όρους και τις προϋποθέσεις τη δυνατότητα των επιχειρηματικών χρηστών να προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες στους καταναλωτές υπό ευνοϊκότερους όρους με μέσα διαφορετικά από τις εν λόγω επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης. Στις περιπτώσεις αυτές, οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι οφείλουν να αναφέρουν τους λόγους που δικαιολογούν τους εν λόγω περιορισμούς, ιδίως όσον αφορά τις κύριες οικονομικές, εμπορικές ή νομικές πτυχές των περιορισμών. Ωστόσο, η εν λόγω υποχρέωση διαφάνειας δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι επηρεάζει την εκτίμηση της νομιμότητας των προαναφερόμενων περιορισμών βάσει άλλων πράξεων του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου των κρατών μελών σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, μεταξύ άλλων, στους τομείς του ανταγωνισμού και των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, καθώς και την εφαρμογή του εν λόγω δικαίου.

(21)  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να περιορίσουν στους όρους και τις προϋποθέσεις τη δυνατότητα των επιχειρηματικών χρηστών να προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες στους καταναλωτές υπό ευνοϊκότερους όρους με μέσα διαφορετικά από τις εν λόγω επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης. Στις περιπτώσεις αυτές, οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι οφείλουν να αναφέρουν τους λόγους που δικαιολογούν τους εν λόγω περιορισμούς, ιδίως όσον αφορά τις κύριες οικονομικές, εμπορικές ή νομικές πτυχές των περιορισμών και να διασφαλίζουν ότι οι περιορισμοί αυτοί είναι αναλογικοί.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21α)  Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που κατέχονται από επιχειρηματικούς χρήστες. Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης θα πρέπει να κάνουν χρήση αυτών των δικαιωμάτων μόνο με τη ρητή συναίνεση του επαγγελματικού χρήση, αν έχουν λάβει άδεια από τον επιχειρηματικό χρήστη ή την άδειά τους, ή στο πλαίσιο ισχυουσών εξαιρέσεων και περιορισμών. Οι όροι χρήσης των δικαιωμάτων αυτών θα πρέπει να τηρούνται. Θα πρέπει επίσης να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Για να είναι σε θέση οι επιχειρηματικοί χρήστες, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν υποστεί αναστολή ή διακοπή της χρήση των σχετικών επιγραμμικών υπηρεσιών, να έχουν πρόσβαση σε άμεσες, κατάλληλες και αποτελεσματικές δυνατότητες προσφυγής, οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης θα πρέπει να προβλέπουν εσωτερικό σύστημα διεκπεραίωσης καταγγελιών. Το εν λόγω εσωτερικό σύστημα διεκπεραίωσης καταγγελιών θα πρέπει να αποσκοπεί στο να διασφαλίζει ότι σημαντικό ποσοστό των καταγγελιών μπορεί να επιλύεται διμερώς από τον πάροχο των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και από τον ενδιαφερόμενο επιχειρηματικό χρήστη. Επιπλέον, η εξασφάλιση ότι οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού τους συστήματος διεκπεραίωσης καταγγελιών θα πρέπει να βοηθά τους επιχειρηματικούς χρήστες να κατανοούν τους τύπους ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν στο πλαίσιο της παροχής διαφορετικών επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και τη δυνατότητα επίτευξης γρήγορης και αποτελεσματικής διμερούς λύσης.

(22)  Για να είναι σε θέση οι επιχειρηματικοί χρήστες, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν υποστεί περιορισμό, αναστολή ή διακοπή της χρήσης των σχετικών επιγραμμικών υπηρεσιών, να έχουν πρόσβαση σε άμεσες, αναλογικές, κατάλληλες και αποτελεσματικές δυνατότητες προσφυγής, οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης θα πρέπει να προβλέπουν εσωτερικό σύστημα αποτελεσματικής και ταχείας διεκπεραίωσης καταγγελιών. Το εν λόγω εσωτερικό σύστημα διεκπεραίωσης καταγγελιών θα πρέπει να είναι διαφανές, απλό και χωρίς διακρίσεις και να αποσκοπεί στο να διασφαλίζει ότι σημαντικό ποσοστό των καταγγελιών μπορεί να επιλύεται διμερώς από τον πάροχο των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και από τον ενδιαφερόμενο επιχειρηματικό χρήστη. Επιπλέον, η εξασφάλιση ότι οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού τους συστήματος διεκπεραίωσης καταγγελιών θα πρέπει να βοηθά τους επιχειρηματικούς χρήστες να κατανοούν τους τύπους ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν στο πλαίσιο της παροχής διαφορετικών επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και τη δυνατότητα επίτευξης γρήγορης, αποτελεσματικής και χωρίς διακρίσεις διμερούς λύσης.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Στόχος των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού που αφορούν τα εσωτερικά συστήματα διεκπεραίωσης καταγγελιών είναι η εξασφάλιση περιθωρίου ευελιξίας για τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης κατά τη λειτουργία των εν λόγω συστημάτων και την αντιμετώπιση μεμονωμένων καταγγελιών, ώστε να ελαχιστοποιείται ο διοικητικός φόρτος. Επιπλέον, τα εσωτερικά συστήματα διεκπεραίωσης καταγγελιών θα πρέπει να επιτρέπουν στους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης να αντιμετωπίζουν, όταν είναι απαραίτητο, κατά αναλογικό τρόπο τυχόν κακόπιστη χρήση των προαναφερόμενων συστημάτων που ενδέχεται να επιδιώξουν ορισμένοι επιχειρηματικοί χρήστες. Σε περιπτώσεις πλην της εικαζόμενης μη συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό, τα εσωτερικά συστήματα διεκπεραίωσης καταγγελιών δεν θα πρέπει να δέχονται καταγγελίες που συνεπάγονται μόνο αμελητέες αρνητικές επιπτώσεις στον εκάστοτε επιχειρηματικό χρήστη. Υπό το πρίσμα των δαπανών δημιουργίας και λειτουργίας τέτοιων συστημάτων, είναι σκόπιμο να εξαιρεθούν από τις υποχρεώσεις αυτές οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης που συνιστούν μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής25.

(23)  Στόχος των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού που αφορούν τα εσωτερικά συστήματα διεκπεραίωσης καταγγελιών είναι η εξασφάλιση περιθωρίου ευελιξίας για τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης κατά τη λειτουργία των εν λόγω συστημάτων και την αντιμετώπιση μεμονωμένων καταγγελιών, ώστε να ελαχιστοποιείται ο διοικητικός φόρτος. Επιπλέον, τα εσωτερικά συστήματα διεκπεραίωσης καταγγελιών θα πρέπει να επιτρέπουν στους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης να αντιμετωπίζουν, όταν είναι απαραίτητο, κατά αναλογικό τρόπο τυχόν κακόπιστη χρήση των προαναφερόμενων συστημάτων που ενδέχεται να επιδιώξουν ορισμένοι επιχειρηματικοί χρήστες. Σε περιπτώσεις πλην της εικαζόμενης μη συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό, τα εσωτερικά συστήματα διεκπεραίωσης καταγγελιών δεν θα πρέπει να δέχονται καταγγελίες που συνεπάγονται μόνο αμελητέες αρνητικές επιπτώσεις στον εκάστοτε επιχειρηματικό χρήστη. Υπό το πρίσμα των δαπανών δημιουργίας και λειτουργίας τέτοιων συστημάτων, είναι σκόπιμο να εξαιρεθούν από τις υποχρεώσεις αυτές οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης που συνιστούν μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής25. Το εσωτερικό σύστημα διεκπεραίωσης καταγγελιών θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές της ίσης μεταχείρισης και η χρήση του δεν θα πρέπει να οδηγεί σε οποιαδήποτε δυσμενή μεταχείριση του επιχειρηματικού χρήστη.

_________________

_________________

25 Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).

25 Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης θα πρέπει να αναλαμβάνουν εύλογο ποσοστό των συνολικών δαπανών της διαμεσολάβησης, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σχετικά στοιχεία της εκάστοτε υπόθεσης. Για τον σκοπό αυτό, ο διαμεσολαβητής θα πρέπει να προτείνει το εύλογο για την εκάστοτε υπόθεση ποσοστό. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό δεν θα πρέπει ποτέ να είναι μικρότερο από το ήμισυ των εν λόγω δαπανών.

(25)  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης θα πρέπει να αναλαμβάνουν εύλογο ποσοστό των συνολικών δαπανών της διαμεσολάβησης, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σχετικά στοιχεία της εκάστοτε υπόθεσης. Για τον σκοπό αυτό, ο διαμεσολαβητής θα πρέπει να προτείνει το εύλογο για την εκάστοτε υπόθεση ποσοστό.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες που εξασφαλίζουν ότι παρέχεται κατάλληλη διαφάνεια και δυνατότητες αποτελεσματικής προσφυγής στους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και στους χρήστες εταιρικών ιστότοπων σε σχέση με επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης.

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες που εξασφαλίζουν ότι παρέχεται κατάλληλη δικαιοσύνη, διαφάνεια και δυνατότητες αποτελεσματικής προσφυγής στους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και στους χρήστες εταιρικών ιστότοπων σε σχέση με επιγραμμικές και συνδεδεμένες μηχανές αναζήτησης.

2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης και τις επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης που παρέχονται ή προσφέρονται προς παροχή στους επιχειρηματικούς χρήστες και τους χρήστες εταιρικών ιστότοπων, αντίστοιχα, που είναι εγκατεστημένοι ή διαμένουν στην Ένωση και οι οποίοι προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες, μέσω επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, σε καταναλωτές που βρίσκονται στην Ένωση, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασης ή διαμονής των παρόχων των εν λόγω υπηρεσιών.

2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης και τις επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης που παρέχονται ή προσφέρονται προς παροχή στους επιχειρηματικούς χρήστες και τους χρήστες εταιρικών ιστότοπων, αντίστοιχα, που είναι εγκατεστημένοι ή δραστηριοποιούνται στην Ένωση και οι οποίοι προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες, μέσω επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, σε καταναλωτές που βρίσκονται στην Ένωση, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασης ή διαμονής των παρόχων των εν λόγω υπηρεσιών.Ο παρών κανονισμός ισχύει με την επιφύλαξη των τομεακών μέτρων που λαμβάνονται σε ενωσιακό ή εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  «επιχειρηματικός χρήστης»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες, μέσω επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, σε καταναλωτές για σκοπούς σχετικούς με την εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική του δραστηριότητα·

(1)  «επιχειρηματικός χρήστης»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο προσφέρει ή επιδιώκει να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες, μέσω επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, σε καταναλωτές για σκοπούς σχετικούς με την εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική του δραστηριότητα·

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  αποτελούν υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας (ΕΕ) αριθ. 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27·

α)  αποτελούν υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας (ΕΕ) αριθ. 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27 ή αποτελούν λειτουργικά συστήματα συσκευών και με αυτή την ιδιότητα δρουν ως διαμεσολαβητές μεταξύ των προγραμματιστών επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και των καταναλωτών·

_________________

_________________

27 Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ. 1).

27 Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ. 1).

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχεία β και γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  επιτρέπουν στους επαγγελματικούς χρήστες να προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες σε καταναλωτές προκειμένου να διευκολύνουν την έναρξη άμεσων συναλλαγών μεταξύ των εν λόγω επιχειρηματικών χρηστών και των καταναλωτών, ανεξαρτήτως του τόπου όπου διενεργούνται τελικά οι εν λόγω συναλλαγές·

β)  πρωταρχικός σκοπός τους είναι να δώσουν τη δυνατότητα στους επαγγελματικούς χρήστες να προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες σε καταναλωτές ξεκινώντας άμεσες επιγραμμικές συναλλαγές μεταξύ των εν λόγω επιχειρηματικών χρηστών και των καταναλωτών, στην επιγραμμική πύλη του παρόχου επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή με άμεση σύνδεση προς αυτήν του επιχειρηματικού χρήστη·

γ)  παρέχονται σε επιχειρηματικούς χρήστες βάσει συμβατικής σχέσης μεταξύ, αφενός, του παρόχου των εν λόγω υπηρεσιών και, αφετέρου, τόσο των επιχειρηματικών χρηστών όσο και των καταναλωτών στους οποίους οι εν λόγω επιχειρηματικοί χρήστες προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες·

γ)  παρέχονται γενικά σε επιχειρηματικούς χρήστες βάσει συμβατικής σχέσης μεταξύ του παρόχου των εν λόγω υπηρεσιών και των επιχειρηματικών χρηστών που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες στους καταναλωτές. Για τον σκοπό του παρόντος κανονισμού, αυτή η συμβατική σχέση θεωρείται επίσης ότι υφίσταται όταν παρέχονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή άλλα δεδομένα.

_________________

_________________

9 Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ. 1).

9 Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ. 1).

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  ως «λειτουργικό σύστημα» νοείται το λογισμικό, το οποίο, μεταξύ άλλων, υποστηρίζει τη διασύνδεση του περιφερειακού υλισμικού, προγραμματίζει καθήκοντα, κατανέμει αποθήκευση, και παρουσιάζει στον χρήστη μια προεπιλεγμένη διεπαφή όταν δεν βρίσκεται σε λειτουργία κανένα πρόγραμμα εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης μιας γραφικής διεπαφής χρήστη, είτε το εν λόγω λογισμικό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος υλικού συστήματος πληροφορικής γενικής χρήσης από τους καταναλωτές, είτε αποτελεί άλλου είδους αυτοτελές λογισμικό που προορίζεται να λειτουργεί σε υλικό σύστημα πληροφορικής γενικής χρήσης από τους καταναλωτές· δεν νοούνται, ωστόσο, οι φορτωτές λειτουργικού συστήματος, τα βασικά συστήματα εισροής/εκροής ή το λοιπό υλικολογισμικό που απαιτείται κατά την εκκίνηση ή την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος·

Αιτιολόγηση

Τα λειτουργικά συστήματα των κινητών συσκευών, όπως το IOS ή το Android, απαρτίζονται από λογισμικό, που επιτρέπει στις εφαρμογές να λειτουργούν σε συγκεκριμένες συσκευές (δηλ. εφαρμογές σε έξυπνα τηλέφωνα). Οι περιορισμοί ή οι αλλαγές που επιβάλλονται σκόπιμα από κατασκευαστές συσκευών ή παρόχους λειτουργικών συστημάτων ενδέχεται να περιορίζουν τη διανομή και την πρόσβαση σε συγκεκριμένο επιγραμμικό περιεχόμενο και υπηρεσίες - συχνά χωρίς αντικειμενική τεκμηρίωση ή μέσω δυσανάλογων μεθόδων - και θα μπορούσαν να αποβαίνουν σε βάρος των χρηστών. Ο ορισμός των επιγραμμικών διαμεσολαβητών θα πρέπει συνεπώς να αναθεωρηθεί ώστε να περιλαμβάνει ρητά τα λειτουργικά συστήματα συσκευών.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  «επιγραμμική μηχανή αναζήτησης»: ψηφιακή υπηρεσία που επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν αναζητήσεις κατ’ αρχήν σε όλους τους ιστότοπους ή σε ιστότοπους συγκεκριμένης γλώσσας βάσει ερωτήματος για οποιοδήποτε θέμα, με τη μορφή λέξης-κλειδιού, φράσης ή άλλων εισερχόμενων δεδομένων, και επιστρέφει ως αποτέλεσμα συνδέσμους όπου διατίθενται πληροφορίες σχετικές με το περιεχόμενο που έχει ζητηθεί·

(5)  «επιγραμμική μηχανή αναζήτησης»: ψηφιακή υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ψηφιακών διεπαφών και εφαρμογών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται εφαρμογές κινητών συσκευών με δυνατότητα αναζήτησης, που επιτρέπει στους χρήστες να υποβάλλουν ερωτήματα και να πραγματοποιούν αναζητήσεις σε διάφορους ιστότοπους ή σε ιστότοπους και εφαρμογές κινητών συσκευών συγκεκριμένης γλώσσας βάσει ερωτήματος για οποιοδήποτε θέμα, με τη μορφή λέξης-κλειδιού, φράσης ή άλλων εισερχόμενων δεδομένων (μέσω κειμένου, φωνής ή άλλων μέσων), και επιστρέφει ως αποτέλεσμα περιεχόμενο όπως σύντομα κείμενα, εικόνες, συνδέσμους, βίντεο, ηχογραφήσεις, όπου διατίθενται πληροφορίες σχετικές με την αναζήτηση·

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  «χρήστης εταιρικού ιστότοπου»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί ιστότοπους για να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες σε καταναλωτές για σκοπούς σχετικούς με την εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική του δραστηριότητα·

(7)  «χρήστης εταιρικού ιστότοπου»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί ιστότοπους ή με άλλον τρόπο συνδεδεμένα μέσα για να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες·

Αιτιολόγηση

Παρότι οι ιστότοποι παραμένουν η κύρια πύλη, οι εφαρμογές και άλλα μέσα ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σύντομα τις ίδιες προκλήσεις. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να συμπεριληφθούν από τώρα. Το τελευταίο μέρος του ορισμού αφαιρέθηκε δεδομένου ότι η φύση των καταναλωτών ή η πρόθεση του χρήση δεν έχουν σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο παρόν κείμενο.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  «κατάταξη»: η σχετική προβολή που δίδεται σε προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται σε καταναλωτές από επιχειρηματικούς χρήστες μέσω επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, ή σε ευρετηριασμένους για τους καταναλωτές ιστότοπους μέσω επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, όπως παρουσιάζονται, οργανώνονται ή κοινοποιούνται στους εν λόγω καταναλωτές από παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή από παρόχους επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, αντίστοιχα, ανεξαρτήτως των τεχνολογικών μέσων που χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση, την οργάνωση ή την κοινοποίηση·

(8)  «κατάταξη»: η σχετική προβολή στα αποτελέσματα αναζήτησης που δίδεται σε προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται σε καταναλωτές από επιχειρηματικούς χρήστες μέσω επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, ή σε ευρετηριασμένους ιστότοπους μέσω επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, όπως παρουσιάζονται, οργανώνονται ή κοινοποιούνται από παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή από παρόχους επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, αντίστοιχα, ανεξαρτήτως των τεχνολογικών μέσων που χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση, την οργάνωση ή την κοινοποίηση·

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  «όροι και προϋποθέσεις»: όλοι οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι ρήτρες και λοιπές πληροφορίες, ανεξάρτητα από την ονομασία ή τη μορφή τους, που διέπουν τη συμβατική σχέση μεταξύ του παρόχου επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και των επιχειρηματικών τους χρηστών και καθορίζονται μονομερώς από τον πάροχο επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης.

(10)  «όροι και προϋποθέσεις»: οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι ρήτρες που διέπουν τη συμβατική σχέση μεταξύ του παρόχου επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και των επιχειρηματικών τους χρηστών.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  «λειτουργικό σύστημα συσκευής»: λογισμικό που επιτρέπει στα έξυπνα τηλέφωνα, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλες συσκευές να τρέχουν εφαρμογές και προγράμματα.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης εξασφαλίζουν ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις τους:

1.  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης εξασφαλίζουν ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις τους:

α)   συντάσσονται με σαφή και ξεκάθαρη διατύπωση·

α)   είναι δίκαια και αναλογικά και συντάσσονται με απλή και κατανοητή διατύπωση·

β)   είναι εύκολα διαθέσιμες στους επιχειρηματικούς χρήστες σε όλα τα στάδια της εμπορικής τους σχέσης με τον πάροχο επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, συμπεριλαμβανομένου του προσυμβατικού σταδίου·

β)   είναι εύκολα διαθέσιμες στους επιχειρηματικούς χρήστες σε όλα τα στάδια της εμπορικής τους σχέσης με τον πάροχο επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, συμπεριλαμβανομένου του προσυμβατικού σταδίου·

γ)  καθορίζουν αντικειμενικούς λόγους αποφάσεων αναστολής ή διακοπής, εν όλω ή εν μέρει, της παροχής επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης σε επιχειρηματικούς χρήστες.

γ)  καθορίζουν συνεπείς με τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις λόγους αποφάσεων κύρωσης, περιορισμού, αναστολής ή διακοπής, εν όλω ή εν μέρει, της παροχής επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης σε επιχειρηματικούς χρήστες. Κατά τη λήψη των αποφάσεων αυτών, οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης πρέπει να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και να τηρούν την αρχή της αναλογικότητας.

 

γ α)  ενημερώνουν τους επιχειρηματικούς χρήστες σχετικά με τους συμπληρωματικούς διαύλους διανομής τους και τα δυνητικά συνδεδεμένα προγράμματα που πρόκειται να εξυπηρετήσουν με την προσφορά των επιχειρηματικών χρηστών. Στους επαγγελματικούς χρήστες παρέχεται το δικαίωμα να ζητήσουν την απόσυρσή τους από τους εν λόγω πρόσθετους διαύλους διανομής.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης κοινοποιούν στους ενδιαφερόμενους επιχειρηματικούς χρήστες κάθε προβλεπόμενη τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεών τους.

3.  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης κοινοποιούν στους ενδιαφερόμενους επιχειρηματικούς χρήστες χωρίς καθυστέρηση και μέσω σταθερού μέσου κάθε ουσιαστική τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεών τους ή της λειτουργικότητας, της διαλειτουργικότητας ή άλλων βασικών χαρακτηριστικών απόδοσης της πλατφόρμας, όπως η προσβασιμότητα, η συνέχεια και η ασφάλειά της, που επηρεάζουν αρνητικά τον επιχειρηματικό χρήστη ή τους επηρεάζουν με μη αμελητέο τρόπο.

Οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις δεν εφαρμόζονται πριν από την λήξη προθεσμίας προειδοποίησης η οποία είναι εύλογη και αναλογική προς τη φύση και την έκταση των προβλεπόμενων τροποποιήσεων και τις συνέπειές τους για τον ενδιαφερόμενο επιχειρηματικό χρήστη. Η προειδοποίηση πραγματοποιείται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία ο πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματικούς χρήστες σχετικά με τις προβλεπόμενες τροποποιήσεις.

Οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις δεν εφαρμόζονται πριν από την λήξη προθεσμίας προειδοποίησης η οποία είναι εύλογη και αναλογική προς τη φύση και την έκταση των προβλεπόμενων τροποποιήσεων και τις συνέπειές τους για τον ενδιαφερόμενο επιχειρηματικό χρήστη. Η προειδοποίηση πραγματοποιείται τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία ο πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματικούς χρήστες σχετικά με τις προβλεπόμενες τροποποιήσεις.

Ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματικός χρήστης δύναται, είτε με γραπτή δήλωση είτε με σαφή καταφατική ενέργεια, να παραιτηθεί από την προθεσμία προειδοποίησης που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο.

Ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματικός χρήστης δύναται με γραπτή δήλωση να παραιτηθεί από την προθεσμία προειδοποίησης που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο. Ο επιχειρηματικός χρήστης δικαιούται να καταγγείλει τη συμφωνία τους ατελώς εντός 10 ημερών από τη λήψη της προειδοποίησης, όταν οι εν λόγω τροποποιήσεις είναι ουσιωδώς επιβλαβείς για τον επιχειρηματικό χρήστη.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι τροποποιήσεις των όρων και προϋποθέσεων που εφαρμόζει ο πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης οι οποίες είναι αντίθετες με τις διατάξεις της παραγράφου 3 είναι άκυρες.

4.  Οι τροποποιήσεις των όρων και προϋποθέσεων που εφαρμόζει ο πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης οι οποίες είναι αντίθετες με τις διατάξεις της παραγράφου 3 είναι άκυρες, βάσει απόφασης αρμόδιου δικαστηρίου, για το υπόλοιπο της προθεσμίας προειδοποίησης, με την επιφύλαξη της εγκυρότητας των υπολοίπων διατάξεων, που παραμένουν έγκυρες στο μέτρο που είναι διαχωρίσιμες από τις μη συμμορφούμενες διατάξεις.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η παράγραφος 3 δεν εφαρμόζεται όταν ο πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης υπέχει νομική υποχρέωση βάσει της οποίας υποχρεούται να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις του κατά τρόπο που δεν του επιτρέπει να τηρεί την προθεσμία προειδοποίησης η οποία προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3.

5.  Η προθεσμία προειδοποίησης της παραγράφου 3 εφαρμόζεται:

 

α)  όταν ο πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης υπέχει νομική υποχρέωση βάσει της οποίας υποχρεούται να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις του κατά τρόπο που δεν του επιτρέπει να τηρεί την προθεσμία προειδοποίησης η οποία προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3·

 

β)  εάν οι όροι και οι προϋποθέσεις έχουν τροποποιηθεί προκειμένου να προστατευθεί το έννομο συμφέρον των χρηστών και των καταναλωτών ή η λειτουργία της επιγραμμικής υπηρεσίας διαμεσολάβησης· ή

 

γ)  εάν είναι αναγκαία μια τροποποίηση της λειτουργικότητας, διαλειτουργικότητας ή άλλων βασικών χαρακτηριστικών απόδοσης της πλατφόρμας προκειμένου να προστατευθεί το έννομο συμφέρον των χρηστών και των καταναλωτών ή η λειτουργία της επιγραμμικής υπηρεσίας διαμεσολάβησης.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Ο πάροχος επιγραμμικής υπηρεσίας διαμεσολάβησης διασφαλίζει ότι οι επιχειρηματικοί χρήστες διατηρούν πλήρη έλεγχο επί των εμπορικών σημάτων τους. Η απονομή εμπορικού σήματος στον επιχειρηματικό χρήστη θα πρέπει να είναι αναγνωρίσιμη για τον καταναλωτή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας διαμεσολάβησης.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Αναστολή και διακοπή

Περιορισμός, αναστολή και διακοπή

1.  Όταν ο πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης αποφασίζει να αναστείλει ή να διακόψει, εν όλω ή εν μέρει, την παροχή των οικείων υπηρεσιών διαμεσολάβησης σε συγκεκριμένο επιχειρηματικό χρήστη, παρέχει αμελλητί στον ενδιαφερόμενο επιχειρηματικό χρήστη αιτιολόγηση της εν λόγω απόφασης.

1.  Όταν ο πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης αποφασίζει να επιβάλει κυρώσεις για θεωρούμενη ανάρμοστη συμπεριφορά ή να αναστείλει, να διακόψει ή να περιορίσει με άλλο τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, την παροχή των οικείων υπηρεσιών διαμεσολάβησης σε συγκεκριμένο επιχειρηματικό χρήστη, παρέχει αμελλητί στον ενδιαφερόμενο επιχειρηματικό χρήστη λεπτομερή αιτιολόγηση της εν λόγω απόφασης. Η εν λόγω απόφαση είναι αναλογική.

2.  Η αιτιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει αναφορά στα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά ή τις περιστάσεις που οδήγησαν στην απόφαση του παρόχου των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, καθώς και αναφορά στον εφαρμοστέο αντικειμενικό λόγο ή τους λόγους που δικαιολογούν την εν λόγω απόφαση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

2.  Η αιτιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει αναφορά στα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά ή τις περιστάσεις που οδήγησαν στην απόφαση του παρόχου των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, καθώς και αναφορά στον εφαρμοστέο λόγο ή τους λόγους που δικαιολογούν την εν λόγω απόφαση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ). Όταν ο περιορισμός, η αναστολή ή ο τερματισμός απορρέει από κοινοποίηση τρίτου, το περιεχόμενο της εν λόγω κοινοποίησης περιλαμβάνεται στην αιτιολόγηση.

 

2α.  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και οι πάροχοι μηχανών αναζήτησης δεν επιτρέπεται να αναστέλλουν, να διακόπτουν ή άλλως να περιορίζουν την παροχή των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησής του σε επιχειρηματικό χρήστη που ανταγωνίζεται αυτούς των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, εκτός εάν είναι απαραίτητο για τους ακόλουθους λόγους:

 

α)  για την αποφυγή αδικαιολόγητης επιβάρυνσης στον πάροχο επιγραμμικής υπηρεσίας διαμεσολάβησης που προκαλείται από τον επιχειρηματικό χρήστη·

 

β)  για την αντιμετώπιση τυχόν μη συμμόρφωσης του επιχειρηματικού χρήστη με τους ισχύοντες νόμους ή για τη συμμόρφωση του παρόχου επιγραμμικής υπηρεσίας διαμεσολάβησης με τους ισχύοντες νόμους·

 

γ)  για λόγους απορρήτου ή ασφαλείας.

 

2β.  Του περιορισμού, της διακοπής και της αναστολής προηγούνται, όπου αυτό είναι δυνατό και αναλογικό, κοινοποίηση και ευκαιρία αποσαφήνισης ή αποκατάστασης της συμμόρφωσης.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Κατάταξη

Κατάταξη

1.  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης καθορίζουν στους όρους και τις προϋποθέσεις τους τις κύριες παραμέτρους που καθορίζουν την κατάταξη και τους λόγους της σχετικής σημασίας των εν λόγω βασικών παραμέτρων, σε αντίθεση με άλλες παραμέτρους.

1.  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης καθορίζουν στους όρους και τις προϋποθέσεις τους τις παραμέτρους που καθορίζουν την κατάταξη και τους λόγους της σχετικής σημασίας των εν λόγω παραμέτρων.

Όταν οι βασικές αυτές παράμετροι περιλαμβάνουν τη δυνατότητα επιρροής της κατάταξης έναντι οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης αμοιβής που καταβάλλεται από επιχειρηματικούς χρήστες στον πάροχο επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, ο εν λόγω πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης περιλαμβάνει επίσης στους όρους και τις προϋποθέσεις του περιγραφή των εν λόγω δυνατοτήτων και των επιπτώσεων των εν λόγω αμοιβών στην κατάταξη.

Όταν οι αυτές παράμετροι περιλαμβάνουν τη δυνατότητα επιρροής της κατάταξης έναντι οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης αμοιβής που καταβάλλεται από επιχειρηματικούς χρήστες στον πάροχο επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, ο εν λόγω πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης περιλαμβάνει επίσης στους όρους και τις προϋποθέσεις του περιγραφή των εν λόγω δυνατοτήτων και των επιπτώσεων των εν λόγω αμοιβών στην κατάταξη.

 

Κατά την προβολή των αποτελεσμάτων, η επιγραμμική υπηρεσία διαμεσολάβησης επισημαίνει, κοντά σε κάθε κατάταξη, εάν και σε ποιο βαθμό επηρεάστηκε έναντι άμεσης ή έμμεσης αμοιβής, συμβατικής σχέσης ή σχέσης άμεσης ιδιοκτησίας.

 

1α.  Όταν ένας πάροχος επιγραμμικής υπηρεσίας διαμεσολάβησης αλλάξει τη σειρά κατάταξης σε μια συγκεκριμένη περίπτωση ή διαγράψει ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία που προσφέρει ένας επιχειρηματικός χρήστης μετά από κοινοποίηση τρίτου, ο πάροχος παρέχει στον ενδιαφερόμενο επιχειρηματικό χρήστη αιτιολόγηση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση αναφορικά με την απόφαση αυτή. Η αιτιολόγηση περιλαμβάνει αναφορά στα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά ή τις περιστάσεις που οδήγησαν στην απόφαση του παρόχου των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, καθώς και τα περιεχόμενα της κοινοποίησης.

2.  Οι πάροχοι επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης καθορίζουν για τους χρήστες εταιρικών ιστότοπων τις κύριες παραμέτρους που καθορίζουν την κατάταξη, παρέχοντας εύκολα προσβάσιμη και δημοσίως διαθέσιμη περιγραφή με σαφή και ξεκάθαρη διατύπωση στις επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης των εν λόγω παρόχων. Θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η περιγραφή αυτή παραμένει επικαιροποιημένη.

2.  Οι πάροχοι επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης καθορίζουν τις παραμέτρους που καθορίζουν την κατάταξη όλων των ευρετηριασμένων ιστότοπων και τους λόγους που δικαιολογούν τη σχετική σημασία αυτών των παραμέτρων, παρέχοντας εύκολα προσβάσιμη και δημοσίως διαθέσιμη περιγραφή με σαφή και ξεκάθαρη διατύπωση στις επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης των εν λόγω παρόχων. Θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η περιγραφή αυτή παραμένει επικαιροποιημένη ως προς τις σημαντικές αλλαγές που αναμένεται ευλόγως να επηρεάσουν τους εταιρικούς χρήστες των ιστοτόπων με μη αμελητέο τρόπο. Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις που η γνωστοποίηση όλων των παραμέτρων αντίκειται στις δίκαιες, εύλογες και αναλογικές πρακτικές, παρουσιάζονται πάντα λεπτομερώς μόνο οι κύριες παράμετροι. Οι παράμετροι που καθορίζουν την κατάταξη εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις.

 

2α.  Όταν ένας πάροχος επιγραμμικής μηχανής αναζήτησης αλλάξει τη σειρά κατάταξης σε συγκεκριμένη περίπτωση ή διαγράψει έναν συγκεκριμένο ιστότοπο μετά από κοινοποίηση τρίτου, ο πάροχος προσφέρει στον επιχειρηματικό χρήστη τη δυνατότητα εξέτασης των περιεχομένων της κοινοποίησης σε δημοσίως προσβάσιμη επιγραμμική βάση δεδομένων. Ο πάροχος επιγραμμικής μηχανής αναζήτησης προσφέρει στους εταιρικούς επιχειρηματικούς χρήστες έναν μηχανισμό καταγγελίας και ενδίκων μέσων για την επανόρθωση της διαγραφής ή των αλλαγών στη σειρά κατάταξης μετά από εσφαλμένη κοινοποίηση.

3.  Οι περιγραφές που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 επαρκούν ώστε οι επιχειρηματικοί χρήστες ή οι χρήστες εταιρικών ιστότοπων να μπορούν να κατανοούν επαρκώς κατά πόσον και σε ποιον βαθμό ο μηχανισμός κατάταξης λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα:

3.  Οι περιγραφές που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 επαρκούν ώστε οι επιχειρηματικοί χρήστες ή οι χρήστες εταιρικών ιστότοπων να μπορούν να κατανοούν επαρκώς κατά πόσον και σε ποιον βαθμό ο μηχανισμός κατάταξης λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα:

α)  τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρονται στους καταναλωτές μέσω των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή της επιγραμμικής μηχανής αναζήτησης·

α)  τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρονται στους καταναλωτές μέσω των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή της επιγραμμικής μηχανής αναζήτησης·

β)  τη σημασία των εν λόγω χαρακτηριστικών για τους καταναλωτές·

β)  τη σημασία των εν λόγω χαρακτηριστικών για τους καταναλωτές·

γ)  όσον αφορά τις επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης, τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού του ιστότοπου που χρησιμοποιούν οι χρήστες εταιρικών ιστότοπων.

γ)  όσον αφορά τις επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης, τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού του ευρετηριασμένου ιστότοπου.

4.  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και οι πάροχοι επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης δεν υποχρεούνται, για τους σκοπούς της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, να αποκαλύπτουν εμπορικά απόρρητα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/943.

4.  Το παρόν άρθρο δεν θίγει τις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2016/943.

 

4α.  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και οι πάροχοι επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης διασφαλίζουν ότι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων διαφάνειας βάσει του παρόντος άρθρου δεν προκαλεί ζημία σε καταναλωτή εξαιτίας της χειραγώγησης της κατάταξης από επιχειρηματικούς χρήστες και εταιρικούς επιχειρηματικούς ιστότοπους.

 

4β.  Οι απαιτήσεις διαφάνειας που αναφέρονται στο παρόν άρθρο συνοδεύονται από κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται από την Επιτροπή σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες μια επιγραμμική υπηρεσία διαμεσολάβησης συμμορφώνεται με το παρόν άρθρο. Η Επιτροπή διασφαλίζει τη δέουσα συμμόρφωση με αυτές τις απαιτήσεις.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Διακριτική μεταχείριση

Διακριτική μεταχείριση

1.   Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης περιλαμβάνουν στους όρους και τις προϋποθέσεις τους περιγραφή τυχόν διακριτικής μεταχείρισης που παρέχουν ή επιτρέπεται να παρέχουν σε σχέση, αφενός, με προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται σε καταναλωτές με τις εν λόγω επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης μέσω είτε του ίδιου του παρόχου είτε των επιχειρηματικών χρηστών που ελέγχει ο πάροχος και, αφετέρου, με άλλους επιχειρηματικούς χρήστες.

1.  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης περιλαμβάνουν στους όρους και τις προϋποθέσεις τους περιγραφή τυχόν διακριτικής μεταχείρισης που παρέχουν ή επιτρέπεται να παρέχουν σε σχέση, αφενός, με προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται σε καταναλωτές με τις εν λόγω επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης μέσω είτε του ίδιου του παρόχου είτε των επιχειρηματικών χρηστών που ελέγχει ο πάροχος και, αφετέρου, με άλλους επιχειρηματικούς χρήστες.

 

1α.  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών αναζήτησης θα πρέπει να διαθέτουν για τους επιχειρηματικούς χρήστες ιστότοπων περιγραφή τυχόν διακριτικής μεταχείρισης στην οποία προβαίνουν ή επιτρέπεται να προβαίνουν σε σχέση, αφενός, με προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται σε καταναλωτές με τις εν λόγω επιγραμμικές υπηρεσίες μηχανών αναζήτησης μέσω είτε του ίδιου του παρόχου είτε των επιχειρηματικών χρηστών ιστότοπων που ελέγχει ο πάροχος και, αφετέρου, με άλλους επιχειρηματικούς χρήστες ιστοτόπων.

 

1β.  Σε σχέση, αφενός, με προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτών των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης είτε από τον ίδιο τον πάροχο είτε από οποιονδήποτε επιχειρηματικό χρήστη τον οποίο ελέγχει ο πάροχος και, αφετέρου, με άλλους επιχειρηματικούς χρήστες, οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης χρησιμοποιούν αναλογικές, δίκαιες και διαφανείς πρακτικές.

2.  Η περιγραφή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καλύπτει τουλάχιστον, κατά περίπτωση, οποιαδήποτε διακριτική μεταχείριση με τη μορφή ειδικών μέτρων που λαμβάνει ο πάροχος των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, ή συμπεριφοράς αυτού, σε σχέση με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

2.  Η περιγραφή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και 2 καλύπτει τουλάχιστον, κατά περίπτωση, οποιαδήποτε διακριτική μεταχείριση με τη μορφή ειδικών μέτρων που λαμβάνει ο πάροχος των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή ο πάροχος επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, ή συμπεριφοράς αυτού, σε σχέση με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

α)  την πρόσβαση την οποία ο πάροχος ή οι επιχειρηματικοί χρήστες που ελέγχει ο εν λόγω πάροχος επιτρέπεται να έχουν σε οποιαδήποτε προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα ή άλλα δεδομένα, ή και τα δύο, τα οποία οι επιχειρηματικοί χρήστες ή οι καταναλωτές παρέχουν για τη χρήση των σχετικών επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή τα οποία παράγονται κατά την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών·

α)  την πρόσβαση την οποία ο πάροχος ή οι επιχειρηματικοί χρήστες που ελέγχει ο εν λόγω πάροχος επιτρέπεται να έχουν σε οποιαδήποτε προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα ή άλλα δεδομένα, ή και τα δύο, τα οποία οι επιχειρηματικοί χρήστες ή οι καταναλωτές παρέχουν για τη χρήση των σχετικών επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή τα οποία παράγονται κατά την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών·

β)  την κατάταξη·

β)  την κατάταξη και τις αυτόματες ρυθμίσεις·

γ)  κάθε άμεση ή έμμεση αμοιβή που χρεώνεται για τη χρήση των σχετικών επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης·

γ)  κάθε άμεση ή έμμεση αμοιβή που χρεώνεται για τη χρήση των σχετικών επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή επιγραμμικών υπηρεσιών μηχανής αναζήτησης·

δ)  την πρόσβαση σε υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα ή παρεπόμενα με τις εν λόγω επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης ή τους όρους χρήσης αυτών.

δ)  την πρόσβαση σε υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα ή παρεπόμενα με τις εν λόγω επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης ή υπηρεσίες επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης ή τους όρους χρήσης αυτών.

 

2α.  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης που παρέχουν αμέσως ή εμμέσως μέσω επιχειρήσεων υπό τον έλεγχό τους, προϊόντα ή υπηρεσίες στους καταναλωτές που ανταγωνίζονται εκείνα που παρέχονται από τους επιχειρηματικούς χρήστες τους, επιτρέπουν στους καταναλωτές να επιλέγουν ποιο προϊόν ή υπηρεσία θα χρησιμοποιήσουν ως προεπιλογή όταν χρησιμοποιούν την επιγραμμική υπηρεσία διαμεσολάβησης.

 

2β.  Κατά την προβολή των αποτελεσμάτων, η επιγραμμική υπηρεσία διαμεσολάβησης επισημαίνει, κοντά σε κάθε προϊόν ή υπηρεσία στο οποίο ή στην οποία επιφύλαξε διαφοροποιημένη μεταχείριση, με σαφώς αναγνωρίσιμο τρόπο, εάν επηρεάστηκε έναντι άμεσης ή έμμεσης αμοιβής, συμβατικής σχέσης ή σχέσης άμεσης ιδιοκτησίας.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6α

 

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

 

1.  Ο πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης δεν επιδίδεται σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Μια πρακτική συνιστά αθέμιτη εμπορική πρακτική, εάν η πρακτική οδηγεί σε καταστάσεις όπου υπάρχει ουσιωδώς ζημιογόνος επίπτωση στον ανταγωνισμό και στην επιλογή των καταναλωτών. Όταν εξετάζεται κατά πόσο μια εμπορική πρακτική είναι αθέμιτη, λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράγοντες:

 

α)  η θέση στην αγορά του παρόχου επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και του επιχειρηματικού χρήστη· και

 

β)  κατά πόσο υπάρχει σημαντική ανισορροπία στις διαπραγματευτικές ικανότητες των μερών, η οποία οδηγεί στην επιβολή εκ μέρους του παρόχου επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης άσκοπης επιβάρυνσης στο επιχειρηματικό χρήστη με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ή τις εμπορικές πρακτικές του.

 

2.  Η οδηγία 2005/29/ΕΚ εφαρμόζεται κατ’ αναλογία.

 

3.  Το παράρτημα Ι περιέχει μη εξαντλητικό κατάλογο εμπορικών πρακτικών οι οποίες θεωρούνται αθέμιτες κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού. Το παράρτημα αυτό εφαρμόζεται στα κράτη μέλη και αναθεωρείται περιοδικά από την ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής στο παρατηρητήριο της ΕΕ για την οικονομία των επιγραμμικών πλατφορμών. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων μπορεί να παρέχει συστάσεις για πρόσθετες εμπορικές πρακτικές, οι οποίες θα πρέπει να θεωρούνται αθέμιτες κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Πρόσβαση σε δεδομένα

Πρόσβαση σε δεδομένα

1.  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης περιλαμβάνουν στους όρους και τις προϋποθέσεις τους την περιγραφή της τεχνικής και συμβατικής πρόσβασης, ή μη πρόσβασης, επιχειρηματικών χρηστών σε οποιαδήποτε προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα ή άλλα δεδομένα, ή και τα δύο, τα οποία οι επιχειρηματικοί χρήστες ή οι καταναλωτές παρέχουν για τη χρήση των σχετικών επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή τα οποία παράγονται κατά την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.

1.  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης περιλαμβάνουν στους όρους και τις προϋποθέσεις τους την περιγραφή της τεχνικής και συμβατικής πρόσβασης, ή μη πρόσβασης, επιχειρηματικών χρηστών σε οποιαδήποτε προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα ή άλλα δεδομένα, ή και τα δύο, τα οποία οι επιχειρηματικοί χρήστες, οι χρήστες εταιρικών ιστότοπων ή οι χρήστες ιστότοπων επιχειρήσεων ή οι καταναλωτές παρέχουν για τη χρήση των σχετικών επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή των επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης ή τα οποία παράγονται κατά την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.

2.  Με την περιγραφή της παραγράφου 1, οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ενημερώνουν επαρκώς τους επιχειρηματικούς χρήστες τουλάχιστον για τα ακόλουθα:

2.  Με την περιγραφή της παραγράφου 1, οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης ενημερώνουν επαρκώς το κοινό τουλάχιστον για τα ακόλουθα:

α)  κατά πόσον ο πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης έχει πρόσβαση σε προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα ή άλλα δεδομένα, ή και τα δύο, τα οποία επιχειρηματικοί χρήστες ή καταναλωτές παρέχουν για τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών ή τα οποία παράγονται κατά την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών και, εάν ναι, σε ποιες κατηγορίες των εν λόγω δεδομένων και υπό ποιους όρους·

α)  κατά πόσον ο πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης έχει πρόσβαση σε προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα ή άλλα δεδομένα, ή και τα δύο, τα οποία επιχειρηματικοί χρήστες, χρήστες εταιρικών ιστότοπων ή καταναλωτές παρέχουν για τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών ή τα οποία παράγονται κατά την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών και, εάν ναι, σε ποιες κατηγορίες των εν λόγω δεδομένων και υπό ποιους όρους·

β)  κατά πόσον οι επιχειρηματικοί χρήστες έχουν πρόσβαση σε προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα ή άλλα δεδομένα, ή και τα δύο, τα οποία παρέχει ο συγκεκριμένος επιχειρηματικός χρήστης σε σχέση με τη χρήση των εκάστοτε επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή τα οποία παράγονται κατά την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών στον εν λόγω επιχειρηματικό χρήστη και τους καταναλωτές των προϊόντων ή των υπηρεσιών του και, εάν ναι, σε ποιες κατηγορίες των εν λόγω δεδομένων και υπό ποιους όρους·

β)  κατά πόσον οι επιχειρηματικοί χρήστες έχουν πρόσβαση σε προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα ή άλλα δεδομένα, ή και τα δύο, τα οποία παρέχει ο συγκεκριμένος επιχειρηματικός χρήστης σε σχέση με τη χρήση των εκάστοτε επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, ή τα οποία παράγονται κατά την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών στον εν λόγω επιχειρηματικό χρήστη και τους καταναλωτές των προϊόντων ή των υπηρεσιών του και, εάν ναι, σε ποιες κατηγορίες των εν λόγω δεδομένων και υπό ποιους όρους·

γ)  κατά πόσον, εκτός από το στοιχείο β), οι επιχειρηματικοί χρήστες έχουν πρόσβαση σε προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα ή άλλα δεδομένα, ή και τα δύο, μεταξύ άλλων, σε συγκεντρωτική μορφή, τα οποία παρέχονται ή παράγονται κατά την παροχή των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης σε όλους τους επιχειρηματικούς χρήστες και τους καταναλωτές και, εάν ναι, σε ποιες κατηγορίες των εν λόγω δεδομένων και υπό ποιους όρους.

γ)  κατά πόσον, εκτός από το στοιχείο β), οι επιχειρηματικοί χρήστες έχουν πρόσβαση σε προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα ή άλλα δεδομένα, ή και τα δύο, μεταξύ άλλων, σε συγκεντρωτική μορφή, τα οποία παρέχονται ή παράγονται κατά την παροχή των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή των επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης σε όλους τους επιχειρηματικούς χρήστες και τους καταναλωτές και, εάν ναι, σε ποιες κατηγορίες των εν λόγω δεδομένων και υπό ποιους όρους·

 

γ α)  είτε σε περίπτωση παραβίασης συμβατικών υποχρεώσεων είτε σε περίπτωση δυσλειτουργίας της αγοράς από τον πάροχο επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, οι επιχειρηματικοί χρήστες έχουν το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση και να ανακτούν τα δεδομένα, ή κάποιες κατηγορίες δεδομένων, που έχουν υποβάλει στον πάροχο.

 

2α.  Οι επιχειρηματικοί χρήστες εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα των προϊόντων και υπηρεσιών τους, και ιδιαίτερα όλα τα στοιχεία της τιμής, τα οποία υποβάλλουν σε παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, είναι ακριβή, και ότι τα δεδομένα είναι επαρκή ώστε να μπορούν να τηρούν τις νομικές υποχρεώσεις τους, ιδίως προς τους καταναλωτές.

 

2β.  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης χορηγούν σε κάθε επιχειρηματικό χρήστη πρόσβαση σε ανωνυμοποιημένα δεδομένα της κατανάλωσης, σε ευανάγνωστη και τυποποιημένη μορφή αναγνώσιμη από μηχανή, που παράγονται μέσω της διευκόλυνσης συναλλαγής μεταξύ των καταναλωτών και του ενδιαφερόμενου επιχειρηματικού χρήστη. Αυτή η υποχρέωση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής.

 

2γ.  Με την επιφύλαξη της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας που αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης παρέχουν στους επιχειρηματικούς χρήστες πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που έχουν αποκτήσει ως αποτέλεσμα της εμπορικής δραστηριότητας του αντίστοιχου χρήστη.

 

2δ.  Με την επιφύλαξη της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας που αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, οι πάροχοι επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης παρέχουν στους επιχειρηματικούς χρήστες πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που έχουν αποκτήσει ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας του ιστότοπου.

 

2ε.  Τα δεδομένα που αναφέρονται στις παραγράφους 2γ και 2δ πρέπει να παρέχονται σε ευανάγνωστη και τυποποιημένη μορφή αναγνώσιμη από μηχανή.

 

2στ.  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης χορηγούν, κατόπιν αιτήματος των υπηρεσιών του από καταναλωτή, πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε άλλα δεδομένα, ή και στα δύο, που δημιουργούνται άμεσα ή έμμεσα από τη δραστηριότητα του καταναλωτή σε τρίτο μέρος που υποδεικνύεται από τον καταναλωτή. Μια τέτοια πρόσβαση χορηγείται με όρους δίκαιους, εύλογους που δεν εισάγουν διακρίσεις.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Περιορισμοί όσον αφορά την προσφορά διαφορετικών όρων με άλλα μέσα

Περιορισμοί όσον αφορά την προσφορά διαφορετικών όρων με άλλα μέσα

1.  Όταν, κατά την παροχή των υπηρεσιών τους, οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης περιορίζουν τη δυνατότητα των επιχειρηματικών χρηστών να προσφέρουν τα ίδια προϊόντα και τις υπηρεσίες σε καταναλωτές υπό διαφορετικές συνθήκες με διαφορετικά μέσα πλην των εν λόγω υπηρεσιών, περιλαμβάνουν στους οικείους όρους και τις προϋποθέσεις τους λόγους για τον εν λόγω περιορισμό και καθιστούν αυτούς τους λόγους εύκολα διαθέσιμους στο κοινό. Οι λόγοι αυτοί περιλαμβάνουν τις κύριες οικονομικές, εμπορικές ή νομικές πτυχές των εν λόγω περιορισμών.

1.  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης δεν θα πρέπει να περιορίσουν τη δυνατότητα των επιχειρηματικών χρηστών να προσφέρουν τα ίδια προϊόντα και υπηρεσίες στους καταναλωτές υπό διαφορετικούς ή τους ίδιους όρους μέσω άλλων επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης. Όταν, κατά την παροχή των υπηρεσιών τους, οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης περιορίζουν τη δυνατότητα των επιχειρηματικών χρηστών να προσφέρουν τα ίδια προϊόντα και τις υπηρεσίες σε καταναλωτές υπό διαφορετικές συνθήκες με διαφορετικά μέσα πλην των εν λόγω υπηρεσιών, περιλαμβάνουν στους οικείους όρους και τις προϋποθέσεις τους λόγους για τον εν λόγω περιορισμό και καθιστούν αυτούς τους λόγους εύκολα διαθέσιμους στο κοινό. Οι λόγοι αυτοί περιλαμβάνουν τις κύριες οικονομικές, εμπορικές ή νομικές πτυχές των εν λόγω περιορισμών. Οι περιορισμοί είναι αναλογικοί, προσωρινοί και αντιπροσωπεύουν το νόμιμο συμφέρον του παρόχου.

2.  Η υποχρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν θίγει τυχόν απαγορεύσεις ή περιορισμούς όσον αφορά την επιβολή τέτοιων περιορισμών που απορρέουν από την εφαρμογή άλλων κανόνων της Ένωσης ή από εθνικούς κανόνες που είναι σύμφωνοι με το δίκαιο της Ένωσης και στους οποίους υπόκεινται οι φορείς των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης.

2.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τυχόν απαγορεύσεις ή περιορισμούς όσον αφορά την επιβολή τέτοιων περιορισμών που απορρέουν από την εφαρμογή άλλων κανόνων της Ένωσης ή από εθνικούς κανόνες που είναι σύμφωνοι με το δίκαιο της Ένωσης και στους οποίους υπόκεινται οι φορείς των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης. Συγκεκριμένα, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις πρακτικές οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1 για τη δημιουργία συνεννόησης για τις τιμές ανάμεσα σε παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης υπόκεινται σε λεπτομερή έλεγχο.

 

2α.  Η υποχρέωση που παρατίθεται στην παράγραφο 1 δεν οδηγεί στον περιορισμό των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως έχουν παραχωρηθεί στους κατόχους τους.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το εσωτερικό σύστημα διεκπεραίωσης καταγγελιών βασίζεται στις αρχές της ίσης μεταχείρισης και η χρήση του δεν οδηγεί σε οποιαδήποτε δυσμενή μεταχείριση του επιχειρηματικού χρήστη.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι τυχόν διαφωνία μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις, θα ήταν σκόπιμο να υπάρχουν διασφαλίσεις που να το αποτρέπουν αυτό.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  γνωστοποιούν στον καταγγέλλοντα την έκβαση της εσωτερικής διαδικασίας διεκπεραίωσης παραπόνων με εξατομικευμένο τρόπο και με σαφή και ξεκάθαρη διατύπωση.

γ)  γνωστοποιούν στον καταγγέλλοντα την έκβαση της εσωτερικής διαδικασίας διεκπεραίωσης παραπόνων χωρίς καθυστέρηση, με εξατομικευμένο, κατάλληλα αιτιολογημένο τρόπο και με σαφή και ξεκάθαρη διατύπωση.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης παρέχουν σε ετήσια βάση και καθιστούν εύκολα διαθέσιμες στο ευρύ κοινό πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού τους συστήματος διεκπεραίωσης καταγγελιών.

Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης παρέχουν ετήσια έκθεση για τη χρήση των εσωτερικών τους συστημάτων διεκπεραίωσης καταγγελιών, σκιαγραφούν τα βασικά είδη προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις όταν χρησιμοποιούν την επιγραμμική υπηρεσία διαμεσολάβησης.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τον συνολικό αριθμό των κατατεθεισών καταγγελιών, το αντικείμενο των καταγγελιών, το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών και την απόφαση που ελήφθη σχετικά με τις καταγγελίες.

Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τον συνολικό αριθμό των κατατεθεισών καταγγελιών, τα κύρια είδη καταγγελιών και το μέσο χρονικό διάστημα που χρειάστηκε για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης οι οποίοι αποτελούν μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ29.

5.  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης οι οποίοι αποτελούν μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ29 κατά τα τρία πρώτα έτη ή κατά τη φάση της σύστασης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους.

_________________

_________________

29 Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).

29 Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).

Αιτιολόγηση

Μια εξαίρεση είναι καταλληλότερη κατά τη σύσταση μικρών επιχειρήσεων. Κατόπιν τούτου, είναι εύλογο ότι αναμένεται από την αγορά και τους καταναλωτές να συμμορφώνονται με τα πρότυπα των μεγαλύτερων εταιρειών σε κάθε περίπτωση.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 10

Άρθρο 10

Διαμεσολάβηση

Διαμεσολάβηση

1.  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ορίζουν στους όρους και τις προϋποθέσεις τους έναν ή περισσότερους διαμεσολαβητές με τους οποίους είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν για να επιδιώξουν την επίτευξη συμφωνίας με επιχειρηματικούς χρήστες σχετικά με την εξωδικαστική επίλυση τυχόν διαφορών μεταξύ του παρόχου και του επιχειρηματικού χρήστη οι οποίες προκύπτουν σε σχέση με την παροχή των σχετικών επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, συμπεριλαμβανομένων των καταγγελιών που δεν κατέστη εφικτό να επιλυθούν με το εσωτερικό σύστημα διεκπεραίωσης καταγγελιών του άρθρου 9.

1.  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης επιδιώκουν να ορίζουν στους όρους και τις προϋποθέσεις τους έναν ή περισσότερους διαμεσολαβητές με τους οποίους είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν για να επιδιώξουν την επίτευξη συμφωνίας με επιχειρηματικούς χρήστες σχετικά με την εξωδικαστική επίλυση διαφορών μεταξύ του παρόχου και του επιχειρηματικού χρήστη οι οποίες προκύπτουν σε σχέση με την παροχή των σχετικών επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης που δεν κατέστη εφικτό να επιλυθούν με το εσωτερικό σύστημα διεκπεραίωσης καταγγελιών του άρθρου 9.

Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης δύνανται να ορίζουν διαμεσολαβητές για την παροχή των οικείων υπηρεσιών διαμεσολάβησης από τοποθεσία εκτός της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιχειρηματικοί χρήστες δεν στερούνται επί της ουσίας του πλεονεκτήματος τυχόν έννομων διασφαλίσεων που κατοχυρώνονται από το δίκαιο της ΕΕ ή το δίκαιο των κρατών μελών, ως συνέπεια της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών από τους διαμεσολαβητές εκτός της Ένωσης.

Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης δύνανται να ορίζουν διαμεσολαβητές για την παροχή των οικείων υπηρεσιών διαμεσολάβησης από τοποθεσία εκτός της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιχειρηματικοί χρήστες δεν στερούνται επί της ουσίας του πλεονεκτήματος τυχόν έννομων διασφαλίσεων που κατοχυρώνονται από το δίκαιο της ΕΕ ή το δίκαιο των κρατών μελών, ως συνέπεια της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών από τους διαμεσολαβητές εκτός της Ένωσης.

2.  Οι διαμεσολαβητές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 θα τηρούν όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:

2.  Οι διαμεσολαβητές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 θα τηρούν όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) είναι αμερόληπτοι και ανεξάρτητοι·

α) είναι αμερόληπτοι και ανεξάρτητοι·

β) οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης που παρέχουν είναι οικονομικά προσιτές για τον μέσο επιχειρηματικό χρήστη των εκάστοτε επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης·

β) οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης που παρέχουν είναι οικονομικά προσιτές για τον μέσο επιχειρηματικό χρήστη των εκάστοτε επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης·

γ) είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη γλώσσα των όρων και των προϋποθέσεων που διέπουν τη συμβατική σχέση μεταξύ του παρόχου των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και του ενδιαφερόμενου επιχειρηματικού χρήστη·

γ) είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη γλώσσα των όρων και των προϋποθέσεων που διέπουν τη συμβατική σχέση μεταξύ του παρόχου των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και του ενδιαφερόμενου επιχειρηματικού χρήστη·

δ) είναι εύκολα προσβάσιμοι είτε με φυσική παρουσία στον τόπο εγκατάστασης ή διαμονής του επιχειρηματικού χρήστη, είτε εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογιών επικοινωνιών·

δ) είναι εύκολα προσβάσιμοι είτε με φυσική παρουσία στον τόπο εγκατάστασης ή διαμονής του επιχειρηματικού χρήστη, είτε εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογιών επικοινωνιών·

ε) είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση·

ε) είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση·

στ) έχουν επαρκή κατανόηση των γενικών εμπορικών σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων και, ως εκ τούτου, μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην προσπάθεια επίλυσης των διαφορών.

στ) έχουν επαρκή κατανόηση των γενικών εμπορικών σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων και, ως εκ τούτου, μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην προσπάθεια επίλυσης των διαφορών.

3.  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης συμμετέχουν καλόπιστα σε κάθε προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας με διαμεσολάβηση οποιουδήποτε από τους διαμεσολαβητές που έχουν καθορίσει σύμφωνα με την παράγραφο 1, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας για την επίλυση της διαφοράς.

3.  Τα μέρη που εμπλέκονται στη διαμεσολάβηση συμμετέχουν καλόπιστα σε κάθε προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας με προαιρετική διαμεσολάβηση οποιουδήποτε από τους διαμεσολαβητές που έχουν καθορίσει σύμφωνα με την παράγραφο 1, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας για την επίλυση της διαφοράς εντός διαστήματος που δεν υπερβαίνει τις 25 ημέρες από την έναρξη της διαμεσολάβησης, εκτός αν η τήρηση αυτής της προθεσμίας θα αποτελούσε υπέρμετρο βάρος δεδομένης της πολυπλοκότητας της διαφοράς. Στην περίπτωση αυτή, η συμφωνία θα πρέπει να επιτυγχάνεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες.

4.  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης αναλαμβάνουν εύλογο ποσοστό των συνολικών εξόδων της διαμεσολάβησης στην εκάστοτε υπόθεση. Το εύλογο ποσοστό των προαναφερόμενων συνολικών εξόδων καθορίζεται βάσει πρότασης του διαμεσολαβητή, στην οποία λαμβάνονται υπόψη όλα τα σχετικά στοιχεία της εκάστοτε υπόθεσης, ιδίως το βάσιμο των ισχυρισμών των μερών που εμπλέκονται στη διαφορά, η συμπεριφορά των μερών, καθώς και το μέγεθος και η μεταξύ των μερών οικονομική ισχύς. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης αναλαμβάνουν τουλάχιστον το ήμισυ των συνολικών εξόδων.

4.  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και οι επιχειρηματικοί χρήστες αναλαμβάνουν εύλογο ποσοστό των συνολικών εξόδων της διαμεσολάβησης στην εκάστοτε υπόθεση. Το εύλογο ποσοστό των προαναφερόμενων συνολικών εξόδων καθορίζεται βάσει πρότασης του διαμεσολαβητή, στην οποία λαμβάνονται υπόψη όλα τα σχετικά στοιχεία της εκάστοτε υπόθεσης, ιδίως το βάσιμο των ισχυρισμών των μερών που εμπλέκονται στη διαφορά, η συμπεριφορά των μερών, καθώς και το μέγεθος και η μεταξύ των μερών οικονομική ισχύς. Εάν, ωστόσο, ο διαμεσολαβητής διαπιστώσει ότι ο επιχειρηματικός χρήστης ενεργεί με κακή πίστη ή επιδιώκει να καταχραστεί τη διαδικασία διαμεσολάβησης, μπορεί να αποφασίσει να επιβαρύνει τον επιχειρηματικό χρήστη με περισσότερο από το ήμισυ των συνολικών εξόδων.

5.  Κάθε προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας μέσω διαμεσολάβησης για την επίλυση διαφοράς σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν θίγει τα δικαιώματα των παρόχων των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και των ενδιαφερόμενων επιχειρηματικών χρηστών να κινούν δικαστικές διαδικασίες ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης ή αργότερα.

5.  Κάθε προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας μέσω διαμεσολάβησης για την επίλυση διαφοράς σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν θίγει τα δικαιώματα των παρόχων των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και των ενδιαφερόμενων επιχειρηματικών χρηστών να κινούν δικαστικές διαδικασίες ανά πάσα στιγμή πριν, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης ή αργότερα. Η κίνηση δικαστικής διαδικασίας δεν εξαρτάται από την έναρξη της διαδικασίας διαμεσολάβησης.

 

5α.  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης παρέχουν σε ετήσια βάση και καθιστούν εύκολα διαθέσιμες στο ευρύ κοινό πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της διαμεσολάβησης που σχετίζεται με τις δραστηριότητές τους. Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον πληροφορίες σχετικά με τον συνολικό αριθμό των υποθέσεων διαμεσολάβησης, το αντικείμενο των καταγγελιών, το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών και την απόφαση που ελήφθη σχετικά με την καταγγελία.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 12

Άρθρο 12

Δικαστικές διαδικασίες από αντιπροσωπευτικές οργανώσεις ή ενώσεις και από δημόσιους φορείς

Δικαστικές διαδικασίες από αντιπροσωπευτικές οργανώσεις ή ενώσεις και από δημόσιους φορείς

1.  Οργανώσεις και ενώσεις που έχουν έννομο συμφέρον να εκπροσωπούν επαγγελματικούς χρήστες ή να εκπροσωπούν χρήστες εταιρικών ιστότοπων, καθώς και δημόσιοι φορείς που έχουν συσταθεί στα κράτη μέλη, έχουν το δικαίωμα να προσφεύγουν ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων της Ένωσης, σύμφωνα με τους κανόνες του δικαίου του κράτους μέλους στο οποίο ασκείται η προσφυγή, να διακόπτουν ή να απαγορεύουν τυχόν μη συμμόρφωση παρόχων επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή παρόχων επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης προς τις σχετικές απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

1.  Με επιφύλαξη του άρθρου 80 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και αφού εξαντληθούν όλες οι άλλες επιλογές επίλυσης μιας διαφοράς μεταξύ μιας πλατφόρμας και ενός επιχειρηματικού χρήστη όπως προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό στο άρθρο 9 και στο άρθρο 10, οι οργανώσεις και ενώσεις που έχουν πραγματικό μακροχρόνιο και έννομο συμφέρον να εκπροσωπούν επαγγελματικούς χρήστες ή να εκπροσωπούν χρήστες εταιρικών ιστότοπων, και που εξουσιοδοτούνται και εποπτεύονται από κατάλληλα δημόσια όργανα των κρατών μελών, καθώς και δημόσιοι φορείς που έχουν συσταθεί στα κράτη μέλη, καθώς και δημόσιοι φορείς που έχουν συσταθεί στα κράτη μέλη, έχουν το δικαίωμα να προσφεύγουν ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων της Ένωσης, σύμφωνα με τους κανόνες του δικαίου του κράτους μέλους στο οποίο ασκείται η προσφυγή, να διακόπτουν ή να απαγορεύουν τυχόν μη συμμόρφωση παρόχων επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή παρόχων επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης προς τις απαιτήσεις περί πληροφοριών, μη εισαγωγής διακρίσεων και πρόσβασης σε δεδομένα που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

2.  Οι οργανισμοί ή ενώσεις έχουν το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μόνον όταν, κατά τον χρόνο ασκήσεως της προσφυγής, πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

2.  Οι οργανισμοί ή ενώσεις έχουν το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μόνον όταν, κατά τον χρόνο ασκήσεως της προσφυγής και κατά τη διάρκεια της προσφυγής, συνεχίζουν να πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους·

α)  έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους και διαθέτουν ισχύουσα άδεια νομιμοποιούμενου φορέα που έχει εκδοθεί από τον σχετικό δημόσιο φορέα του εν λόγω κράτους μέλους·

β)  επιδιώκουν σκοπούς που εξυπηρετούν το συλλογικό συμφέρον της ομάδας επιχειρηματικών χρηστών ή χρηστών εταιρικών ιστότοπων που εκπροσωπούν·

β)  επιδιώκουν σκοπούς που διατυπώνονται δημόσια στο καταστατικό τους ή άλλο σχετικό διοικητικό έγγραφο και που εξυπηρετούν το συλλογικό συμφέρον της ομάδας της πλειονότητας των επιχειρηματικών χρηστών ή χρηστών εταιρικών ιστότοπων που εκπροσωπούν, η οποία ομάδα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 10 ανεξάρτητους επιχειρηματικούς χρήστες ή χρήστες εταιρικών ιστότοπων·

γ)  είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

γ)  είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και επιδεικνύουν διαφάνεια σχετικά με την πηγή χρηματοδότησης για την άσκηση και την συνέχιση της αγωγής και μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν επαρκείς χρηματοοικονομικούς πόρους για να αντιπροσωπεύουν το υπέρτατο συμφέρον των επιχειρηματικών χρηστών ή των χρηστών εταιρικών ιστότοπων και να αντιμετωπίζουν τυχόν δυσμενή έξοδα εάν η αγωγή αποτύχει·

 

γ α)  διαθέτουν δομή διακυβέρνησης που προβλέπει ανεξαρτησία από τρίτους και διαθέτει εσωτερική διαδικασία για την αποτροπή σύγκρουσης συμφερόντων, σε περίπτωση χρηματοδότησης που λαμβάνεται από τρίτους·

 

γ β)  επιδεικνύουν διαφάνεια όσον αφορά την πηγή χρηματοδότησης·

 

γ γ)  διαθέτουν επαρκείς χρηματοοικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, καθώς και νομική εμπειρία να αντιπροσωπεύουν το υπέρτατο συμφέρον των επιχειρηματικών χρηστών ή των χρηστών εταιρικών ιστότοπών τους·

Στα κράτη μέλη όπου έχουν συσταθεί οι εν λόγω δημόσιοι φορείς, αυτοί έχουν το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1, υπό την προϋπόθεση ότι τους έχει ανατεθεί η υπεράσπιση των συλλογικών συμφερόντων επιχειρηματικών χρηστών ή χρηστών εταιρικών ιστότοπων ή η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του εθνικού δικαίου του οικείου κράτους μέλους.

Στα κράτη μέλη όπου έχουν συσταθεί οι εν λόγω δημόσιοι φορείς, αυτοί έχουν το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1, και δικαιούνται να εκδίδουν την απαιτούμενη άδεια σε οργάνωση ή ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι τους έχει ανατεθεί η υπεράσπιση των συλλογικών συμφερόντων επιχειρηματικών χρηστών ή χρηστών εταιρικών ιστότοπων ή η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του εθνικού δικαίου του οικείου κράτους μέλους.

 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις ή ενώσεις καθιστούν δημοσίως διαθέσιμες ετήσιες εκθέσεις δραστηριότητας. Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες τόσο σχετικά με τις εγχώριες όρο και σχετικά με τις διασυνοριακές αντιπροσωπευτικές ενέργειες:

 

α)  τον αριθμό των προσφυγών που ασκήθηκαν και τα βασικά είδη καταγγελιών που έγιναν·

 

β)  τον αριθμό (ως ποσοστό) των δικαστικών αποφάσεων υπέρ των επιχειρηματικών χρηστών ή των χρηστών εταιρικών ιστότοπων·

 

γ)  τον αριθμό (ως ποσοστό) αντιπροσωπευτικών ενεργειών που διακόπηκαν και, εάν είναι γνωστό, τους λόγους διακοπής τους·

 

δ)  τον μέσο χρόνο που απαιτήθηκε για την επίλυση μιας αντιπροσωπευτικής ενέργειας·

 

Όταν ο δημόσιος φορέας ενός κράτους μέλους εκδώσει αναγνωρισμένη άδεια σε οργάνωση ή ένωση, ο εν λόγω δημόσιος φορέας είναι υπεύθυνος για την τακτική ανασκόπηση του καθεστώτος και της συμπεριφοράς αυτής της οργάνωσης ή ένωσης ώστε να διασφαλίζεται ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. Ο δημόσιος φορέας του κράτους μέλους αναστέλλει αμέσως την αναγνωρισμένη άδεια κάθε οργάνωσης ή ένωσης που διαπιστώνεται ότι δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

 

Η συμμόρφωση από οργάνωση ή ένωση με τα κριτήρια που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο δεν θίγει το δικαίωμα του δικαστηρίου ή της διοικητικής αρχής να εξετάζει κατά πόσο ο σκοπός της οργάνωσης ή της ένωσης δικαιολογεί την άσκηση προσφυγής σε συγκεκριμένη υπόθεση σύμφωνα με την παράγραφο 1.

 

2α.  Το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν θίγει τα δικαιώματα που αναφέρονται στην οδηγία XXXX/XX/ΕΕ (αναφορά στην οδηγία σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και με την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (COM(2018)184)).

3.  Το δικαίωμα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν θίγει τα δικαιώματα των επιχειρηματικών χρηστών και των χρηστών εταιρικών ιστότοπων να προσφεύγουν μεμονωμένα ενώπιον των αρμόδιων εθνικών δικαστηρίων, σύμφωνα με τους κανόνες του δικαίου του κράτους μέλους στο οποίο ασκείται η προσφυγή, για την αντιμετώπιση τυχόν μη συμμόρφωσης εκ μέρους των παρόχων επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης προς τις σχετικές απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

3.  Το δικαίωμα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν θίγει τα δικαιώματα των επιχειρηματικών χρηστών και των χρηστών εταιρικών ιστότοπων να προσφεύγουν μεμονωμένα ενώπιον των αρμόδιων εθνικών δικαστηρίων, σύμφωνα με τους κανόνες του δικαίου του κράτους μέλους στο οποίο ασκείται η προσφυγή, για την αντιμετώπιση τυχόν μη συμμόρφωσης εκ μέρους των παρόχων επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης προς τις σχετικές απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

 

3α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να απαγορεύσουν τη λήψη άμεσων ή έμμεσων οικονομικών οφελών από τρίτους χρηματοδότες του ιδιωτικού τομέα μέσω της διαδικασίας ή της απόφασης σχετικά με την επίλυση της διαφοράς·

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή ενθαρρύνει την κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας από τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και από οργανώσεις και ενώσεις που τους εκπροσωπούν, οι οποίοι προορίζονται να συμβάλλουν στην ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, και στους οποίους λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφόρων τομέων παροχής των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.

1.  Η Επιτροπή ενθαρρύνει την κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας από τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και από οργανώσεις και ενώσεις που τους εκπροσωπούν, μαζί με τους επιχειρηματικούς χρήστες και τις οργανώσεις και ενώσεις που τους εκπροσωπούν, οι οποίοι προορίζονται να συμβάλλουν στην ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, και στους οποίους λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφόρων τομέων παροχής των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, οι κώδικες συμπεριφοράς αντιμετωπίζουν τη διαλειτουργικότητα, τους φραγμούς στην αλλαγή προμηθευτή και στη φορητότητα των δεδομένων.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 13α

 

Αρμόδιες αρχές και εφαρμογή

 

1.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια αρμόδια αρχή σε εθνικό επίπεδο, η οποία είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και την επιβολή της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό και θα διαθέτει τις ακόλουθες εξουσίες:

 

α)  να κινεί και να διεξάγει έρευνες ιδία πρωτοβουλία ή βάσει καταγγελίας·

 

β)  να απαιτεί από τους επιγραμμικούς διαμεσολαβητές και τους παρόχους επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης να παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να διεξάγουν έρευνες·

 

γ)  να λαμβάνει απόφαση με την οποία στοιχειοθετείται παράβαση των απαγορεύσεων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, και να απαιτεί από τον πάροχο επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή τον πάροχο επιγραμμικής μηχανής αναζήτησης να παύσει την παράβαση·

 

δ)  να επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο στον πάροχο· Το πρόστιμο είναι αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό, ενώ παράλληλα λαμβάνει υπόψη τη φύση, τη διάρκεια και τη σοβαρότητα της παράβασης· και

 

ε)  να δημοσιεύει τις αποφάσεις του και να υποβάλλει ετησίως εκθέσεις για τις δραστηριότητές τους στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

 

2.  Ένας επιχειρηματικός χρήστης, χρήστης εταιρικού ιστότοπου ή οργάνωσης ή ένωσης που εκπληρώνει τις τρεις πρώτες απαιτήσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 μπορεί να απευθύνει καταγγελία στην αρμόδια αρχή του σχετικού κράτους μέλους. Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει, εάν ζητηθεί από τον καταγγέλλοντα, την εμπιστευτικότητα της ταυτότητας του καταγγέλλοντος και οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών, των οποίων η αποκάλυψη θεωρείται από τον καταγγέλλοντα ότι θα είναι ζημιογόνα για τα συμφέροντά του. Ο καταγγέλλων προσδιορίζει αυτές τις πληροφορίες σε ενδεχόμενο αίτημα για εμπιστευτικότητα.

 

3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται αποτελεσματικά μεταξύ τους και παρέχουν αμοιβαία συνδρομή στο πλαίσιο ερευνών που έχουν διασυνοριακή διάσταση.

 

4.  Οι αρμόδιες αρχές και οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού, όταν αυτές δεν συμπίπτουν, ανταλλάσσουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Όσον αφορά τις ανταλλασσόμενες πληροφορίες, η αποδέκτρια αρχή εξασφαλίζει το ίδιο επίπεδο εμπιστευτικότητας με τη διαβιβάζουσα αρχή.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 13β

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

 

Σε συμβάσεις που συνάπτονται από επιχειρηματικούς χρήστες οι οποίοι διατηρούν τη συνήθη κατοικία τους σε κράτος μέλος, ή όταν η εκπλήρωση της σύμβασης πρόκειται να λάβει χώρα σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, ισχύουν τα ακόλουθα:

 

α)  η προστασία που παρέχεται σε επιχειρηματικούς χρήστες στον παρόντα κανονισμό ισχύει ανεξάρτητα από το εφαρμοστέο δίκαιο σε άλλες πτυχές της σύμβασης μέσω επιλογής των μερών ή με άλλο τρόπο· και

 

β)  εκτός εάν η σύμβαση περιλαμβάνει τους κανόνες του παρόντος κανονισμού, μια επιλογή αρμόδιου δικαστηρίου είναι έγκυρη εάν προσδιορίζει δικαστήριο:

 

i)  στο κράτος μέλος όπου ο επιχειρηματικός χρήστης διατηρεί τη συνήθη του κατοικία· ή

 

ii)  ένα κράτος μέλος όπου πρόκειται να λάβει χώρα η εκπλήρωση της σύμβασης.

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 13γ

 

Πληροφορίες που απαιτούνται από τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης

 

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης παρέχουν όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες ώστε οι αρμόδιες αρχές να παρακολουθούν και να επιβάλλουν τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, να συνδράμουν την Επιτροπή στην κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 και να στηρίζουν την ολοκλήρωση των καθηκόντων από το παρατηρητήριο, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της απόφασης της 26ης Απριλίου 2018 της Επιτροπής σχετικά με τη σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων για το Παρατηρητήριο για την επιγραμμική πλατφόρμα οικονομίας.

 

2.  Οι εν λόγω απαιτήσεις πληροφοριών περιλαμβάνουν:

 

α)  τις βασικές παραμέτρους που καθορίζουν την κατάταξη των προσφορών και τη σχετική τους σημασία, όπως παρουσιάζονται στον καταναλωτή ως αποτέλεσμα του ερωτήματος αναζήτησής του·

 

β)  κατά πόσον ο τρίτος που προσφέρει τα αγαθά, τις υπηρεσίες ή το ψηφιακό περιεχόμενο είναι έμπορος ή όχι, με βάση τη δήλωση του εν λόγω τρίτου στον πάροχο επιγραμμικής υπηρεσίας διαμεσολάβησης·

 

γ)  κατά πόσον εφαρμόζονται στη συναπτόμενη σύμβαση τα δικαιώματα που απορρέουν από την ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την προστασία των καταναλωτών·

 

δ)  σε περίπτωση που η σύμβαση συνάπτεται με έμπορο, ποιος έμπορος ευθύνεται για τη διασφάλιση της εφαρμογής των δικαιωμάτων του καταναλωτή που απορρέουν από την ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την προστασία των καταναλωτών σε σχέση με τη σύμβαση. Η εν λόγω υποχρέωση δεν θίγει την ευθύνη που ενδέχεται να φέρει ή να αναλαμβάνει ο πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης σε σχέση με συγκεκριμένα στοιχεία της σύμβασης· και

 

ε)  κατά πόσον και πώς χρησιμοποιήθηκαν οι αλγόριθμοι ή η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων στην παρουσίαση προσφορών ή τον καθορισμό τιμών, συμπεριλαμβανομένων εξατομικευμένων τεχνικών τιμολόγησης. Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να εισάγουν στο εθνικό τους δίκαιο πρόσθετες απαιτήσεις πληροφόρησης και κανόνες περί ευθύνης για συμβάσεις που συνάπτονται σε επιγραμμικές αγορές.

 

3.  Οι επιχειρήσεις παρέχουν τις πληροφορίες αυτές αμέσως, κατόπιν αιτήσεως και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τον βαθμό λεπτομέρειας που απαιτείται. Οι πληροφορίες που ζητούνται θα πρέπει να είναι ανάλογες προς την εκτέλεση του συγκεκριμένου καθήκοντος. Η αρμόδια αρχή αιτιολογεί το αίτημά της για παροχή πληροφοριών.

 

4.  Εάν οι πληροφορίες θεωρούνται εμπιστευτικές από μια αρμόδια αρχή σύμφωνα με τους ενωσιακούς και τους εθνικούς κανόνες περί επιχειρηματικού απορρήτου ή περί της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα αυτή.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 13δ

 

Κανόνες περί ευθύνης

 

Οι επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης και όχι οι επιχειρηματικοί χρήστες θα πρέπει να ευθύνονται για παραπλανητικές πληροφορίες που έδωσαν επιχειρηματικοί χρήστες σε επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης, εάν οι επιχειρηματικοί χρήστες έχουν ενημερώσει την επιγραμμική υπηρεσία διαμεσολάβησης για τον παραπλανητικό χαρακτήρα των παρεχόμενων πληροφοριών. Οι επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης θα πρέπει επίσης να ευθύνονται εάν είναι συντάκτες παραπλανητικών δηλώσεων αναφορικά με τους επιχειρηματικούς χρήστες ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τους επιχειρηματικούς χρήστες.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφοι 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Έως τις [ημερομηνία: τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος], και εν συνεχεία ανά τριετία, η Επιτροπή αξιολογεί τον παρόντα κανονισμό και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

1.  Έως τις [ημερομηνία: δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος], και εν συνεχεία ανά διετία, η Επιτροπή αξιολογεί τον παρόντα κανονισμό και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Κατά περίπτωση, η Επιτροπή υποβάλλει νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, ιδίως προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της παραγράφου 2.

2.  Η πρώτη αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού διεξάγεται ιδίως με σκοπό την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα άρθρα 5, 6, 7 και 8 και των επιπτώσεών τους στην οικονομία των επιγραμμικών πλατφορμών και κατά πόσον ενδέχεται να απαιτηθούν πρόσθετοι κανόνες, μεταξύ άλλων, για την επιβολή του νόμου, ώστε να εξασφαλίζεται δίκαιο, προβλέψιμο, βιώσιμο και αξιόπιστο επιγραμμικό επιχειρηματικό περιβάλλον εντός της εσωτερικής αγοράς.

2.  Η επανεξέταση περιλαμβάνει τουλάχιστον την αξιολόγηση:

 

α) της αποτελεσματικότητας του κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των κατώτατων ορίων που καθορίζονται στις παραγράφους 4 έως 6 του άρθρου 1·

 

β) της αποτελεσματικότητας των καθιερωμένων κωδίκων συμπεριφοράς για τη βελτίωση της δικαιοσύνης και της διαφάνειας·

 

γ) της ανάγκης για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση δυνητικά επιζήμιων πρακτικών στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των διαδικτυακών μηχανών αναζήτησης και των επιχειρηματικών χρηστών τους, ιδίως όσον αφορά τα ζητήματα που προσδιορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο β) της απόφασης C (2018) 2393 της Επιτροπής για τη σύσταση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για το Παρατηρητήριο της Οικονομίας των Επιγραμμικών Πλατφορμών·

 

δ) των πιθανών επιπτώσεων αυτών των δυνητικά επιβλαβών πρακτικών για τους καταναλωτές·

 

ε) της ανάγκης να συμπεριληφθούν λειτουργικά συστήματα στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού·

 

στ) της ανάγκης επικαιροποίησης του καταλόγου των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Εφαρμόζεται από τις [ημερομηνία: έξι μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσής του].

2.  Εφαρμόζεται από τις [ημερομηνία: δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσής του].

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Παράρτημα I

 

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις εκλαμβάνονται ως αθέμιτη εμπορική πρακτική κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού, εάν:

 

  απαιτείται από τον επιχειρηματικό χρήστη να χρησιμοποιεί τις παρεπόμενες υπηρεσίες του παρόχου επιγραμμικής υπηρεσίας διαμεσολάβησης, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών πληρωμής, χωρίς επιλογή χρήσης εναλλακτικών μεθόδων σε περιστάσεις όπου αυτό οδηγεί σε υλική ζημία του επιχειρηματικού χρήστη·

 

  επιβαρύνεται ο επιχειρηματικός χρήστης με μονομερή ρήτρα ευθύνης που προκαλεί αθέμιτη μεταβίβαση κινδύνου·

 

  επιβάλλονται αναδρομικές συμβατικές ρήτρες επιβλαβείς για τον επιχειρηματικό χρήστη·

 

  διατηρείται το νομικό δικαίωμα χρήσης των εμπιστευτικών πληροφοριών του επιχειρηματικού χρήστη μετά τη λήξη της σύμβασης μεταξύ του παρόχου επιγραμμικής υπηρεσίας διαμεσολάβησης και του επιχειρηματικού χρήστη·

 

  απαιτείται από τους επιχειρηματικούς χρήστες να αποδέχονται ρήτρες αποκλειστικότητας όσον αφορά την επιλογή δικαίου που βρίσκονται εκτός δικαιοδοσίας της Ένωσης·

 

  απαγορεύουν στον επιχειρηματικό χρήστη να χρησιμοποιεί και ανταγωνιστική επιγραμμική υπηρεσία διαμεσολάβησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

28.5.2018

Συνδεδεμένες επιτροπές - Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

13.9.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Francis Zammit Dimech

9.7.2018

Εξέταση στην επιτροπή

24.9.2018

11.10.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

20.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Κώστας Χρυσόγονος, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Κώστας Χρυσόγονος

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

P8_TA(2017)0272.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Ερευνας και Ενέργειας (23.11.2018)

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης

(COM(2018)0238 – C8‑0165/2018 – 2018/0112(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Anna Záborská

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης και οι ηλεκτρονικές μηχανές αναζήτησης διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση και την προώθηση του ψηφιακού εμπορίου. Προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των επιχειρηματικών χρηστών και των καταναλωτών και να ενθαρρυνθούν να συμμετάσχουν στα τεράστια ψηφιακά οικοσυστήματα που δημιουργούνται από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, είναι απαραίτητο να καθοριστούν ελάχιστα πρότυπα για τις υπηρεσίες τους.

Ο κανονισμός που προτείνεται από την Επιτροπή είναι μια πρώτη προσπάθεια να καταγραφεί ένας νέος χώρος. Προωθεί ένα ισορροπημένο σύνολο κανόνων για υπηρεσίες διαμεσολάβησης μέσω διαδικτύου και μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο όσον αφορά τους επιχειρησιακούς χρήστες, με βάση τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια και αντιμετωπίζει τις κύριες ανησυχίες όλων των ενδιαφερομένων, προστατεύοντας παράλληλα την επιχειρηματική ελευθερία και αφήνοντας αρκετό χώρο για καινοτομία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εισηγήτρια πιστεύει, ωστόσο, ότι μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση θα μπορούσε να αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα.

Προτείνει να ενισχυθεί η αρχή της δικαιοσύνης. Οι επιχειρηματικοί χρήστες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα που προέρχονται από αμοιβαίες συναλλαγές. Ταυτόχρονα, δεν θα πρέπει να επιτρέπονται περιορισμοί που επιβάλλονται στους επιχειρηματικούς χρήστες από ορισμένες υπηρεσίες διαμεσολάβησης μέσω διαδικτύου όσον αφορά τη δυνατότητα να προσφέρουν διαφορετικές συνθήκες μέσω άλλων μέσων.

Από την άλλη πλευρά, πρέπει να επιτρέπεται στις πλατφόρμες να ενεργούν γρήγορα όταν αντιμετωπίζουν κατάχρηση ή απάτη. Η ικανότητά τους να χειρίζονται τα παράπονα δεν πρέπει να καταπνίγεται από επαχθείς διοικητικές απαιτήσεις. Τέλος, η διαμεσολάβηση που προωθείται με αυτή τη νομοθετική πρόταση μπορεί να λειτουργήσει μόνο εάν οι δαπάνες της κατανέμονται δίκαια μεταξύ των δύο συμμετεχόντων μερών.

Η εισηγήτρια επιθυμεί επίσης να ενισχύσει την αρχή της διαφάνειας σε περιπτώσεις διαφοροποιημένης μεταχείρισης και αυτό διευκρινίζοντας τις απαιτήσεις όσον αφορά τις κύριες παραμέτρους.

Μια φιλόδοξη πρόταση θα πρέπει επίσης να επιβάλλει με συνέπεια τους ίδιους κανόνες στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και τις μηχανές αναζήτησης όποτε συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο.

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι η πρώτη αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να αντανακλά την υψηλή ταχύτητα της εξέλιξης της ψηφιακής οικονομίας και να είναι έτοιμη δύο χρόνια μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Οι επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης μπορούν να έχουν ζωτική σημασία για την εμπορική επιτυχία των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τις εν λόγω υπηρεσίες για να προσεγγίσουν τους καταναλωτές. Η αυξανόμενη διαμεσολάβηση των συναλλαγών μέσω επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, η οποία απορρέει από τα ισχυρά έμμεσα αποτελέσματα δικτύου βάσει δεδομένων, οδηγεί σε αυξημένη εξάρτηση των εν λόγω επιχειρηματικών χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, από τις εν λόγω υπηρεσίες, προκειμένου να μπορέσουν να προσεγγίσουν τους καταναλωτές. Δεδομένης της εν λόγω αυξανόμενης εξάρτησης, οι πάροχοι των εν λόγω υπηρεσιών έχουν συχνά ανώτερη διαπραγματευτική ισχύ, γεγονός που τους επιτρέπει να συμπεριφέρονται με τρόπο μονομερή και ενδεχομένως άδικο και επιβλαβή για τα νόμιμα συμφέροντα των επιχειρηματικών χρηστών τους και, εμμέσως, των καταναλωτών στην Ένωση.

(2)  Οι επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης μπορούν να έχουν ζωτική σημασία για την εμπορική επιτυχία των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τις εν λόγω υπηρεσίες για να προσεγγίσουν τους καταναλωτές. Αυτός ο σημαντικός ρόλος πρέπει να συνεχιστεί με διαφανή και αξιόπιστο τρόπο, που υπόκειται σε σαφείς και προκαθορισμένους κανόνες για όλους τους παράγοντες και υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζει ισότιμους όρους για όλους όσους εμπλέκονται στις συναλλαγές. Η αυξανόμενη διαμεσολάβηση των συναλλαγών μέσω επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, η οποία απορρέει από τα ισχυρά έμμεσα αποτελέσματα δικτύου βάσει δεδομένων, οδηγεί σε αυξημένη εξάρτηση των εν λόγω επιχειρηματικών χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων, των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, από τις εν λόγω υπηρεσίες, προκειμένου να μπορέσουν να προσεγγίσουν τους καταναλωτές. Δεδομένης της εν λόγω αυξανόμενης εξάρτησης η οποία, εκτός από τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις, ενδέχεται να επηρεάσει και τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι πάροχοι των εν λόγω υπηρεσιών έχουν συχνά ανώτερη διαπραγματευτική ισχύ, γεγονός που τους επιτρέπει να συμπεριφέρονται με τρόπο μονομερή και ενδεχομένως άδικο και επιβλαβή για τα νόμιμα συμφέροντα των επιχειρηματικών χρηστών τους και, εμμέσως, των καταναλωτών στην Ένωση.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Οι επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης και οι επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης, καθώς και οι εμπορικές συναλλαγές που διευκολύνουν αυτές οι υπηρεσίες, έχουν εγγενές διασυνοριακό δυναμικό και έχουν ιδιαίτερη σημασία για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της Ένωσης στη σημερινή οικονομία. Οι δυνητικά αθέμιτες και επιβλαβείς εμπορικές πρακτικές ορισμένων παρόχων των εν λόγω υπηρεσιών προς τους επιχειρηματικούς χρήστες και τους χρήστες εταιρικών ιστότοπων εμποδίζουν την πλήρη αξιοποίηση αυτού του δυναμικού και επηρεάζουν αρνητικά την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Εξάλλου, η πλήρης αξιοποίηση αυτού του δυναμικού παρεμποδίζεται και επηρεάζεται αρνητικά η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, καθώς υφίστανται αποκλίνουσες νομοθεσίες και ορισμένα κράτη μέλη ρυθμίζουν τις εν λόγω υπηρεσίες με ποικίλους βαθμούς αποτελεσματικότητας, ενώ ορισμένα άλλα κράτη μέλη εξετάζουν επί του παρόντος το ενδεχόμενο θέσπισης τέτοιων νόμων.

(5)  Οι επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης και οι επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης, καθώς και οι συναλλαγές που διευκολύνουν αυτές οι υπηρεσίες, έχουν εγγενές διασυνοριακό δυναμικό και έχουν ιδιαίτερη σημασία για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της Ένωσης στη σημερινή οικονομία. Οι δυνητικά αθέμιτες και επιβλαβείς εμπορικές πρακτικές ορισμένων παρόχων των εν λόγω υπηρεσιών προς τους επιχειρηματικούς χρήστες και τους χρήστες εταιρικών ιστότοπων εμποδίζουν την πλήρη αξιοποίηση αυτού του δυναμικού και επηρεάζουν αρνητικά την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Εξάλλου, η πλήρης αξιοποίηση αυτού του δυναμικού παρεμποδίζεται και επηρεάζεται αρνητικά η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, καθώς υφίστανται αποκλίνουσες νομοθεσίες και ορισμένα κράτη μέλη ρυθμίζουν τις εν λόγω υπηρεσίες με ποικίλους βαθμούς αποτελεσματικότητας, ενώ ορισμένα άλλα κράτη μέλη εξετάζουν επί του παρόντος το ενδεχόμενο θέσπισης τέτοιων νόμων.

Αιτιολόγηση

Κατ´ αρχήν, όλες οι συναλλαγές παρουσιάζουν αυτά τα χαρακτηριστικά και αυτή τη σημασία. Η ευρύτερη κατανόηση των συναλλαγών που διευκολύνεται από τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης μέσω διαδικτύου ή από τις μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο οδηγεί στην καλύτερη κατανόηση της πολυπλοκότητας των ζητημάτων.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Η νομοθεσία της ΕΕ θα πρέπει να διέπεται από την αρχή «όσο το δυνατόν λιγότερο και τόσο όσο είναι αναγκαίο», που σημαίνει αναγκαιότητα κανόνων κατάλληλων για την ψηφιακή εποχή και επαρκώς ανοικτών και τεχνολογικά ουδέτερων για την αντιμετώπιση μελλοντικών εξελίξεων. Η πρωτοβουλία της Επιτροπής να αναλύσει τον ρόλο των πλατφορμών στην ψηφιακή οικονομία εξασφαλίζει μια συνολική και παρόμοια προσέγγιση στο πλαίσιο της ψηφιακής αγοράς, ενώ μια «ενιαία» λύση μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην καινοτομία και να θέσει τις ευρωπαϊκές εταιρείες σε μειονεκτική ανταγωνιστική θέση στην παγκόσμια οικονομία.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Θα πρέπει να θεσπιστεί, επομένως, ενιαίο και στοχευμένο σύνολο υποχρεωτικών κανόνων σε επίπεδο Ένωσης, ώστε να διασφαλίζεται δίκαιο, προβλέψιμο, βιώσιμο και αξιόπιστο επιγραμμικό επιχειρηματικό περιβάλλον εντός της εσωτερικής αγοράς και, ειδικότερα, να εξασφαλίζεται ότι παρέχονται στους χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης κατάλληλη διαφάνεια καθώς και αποτελεσματικές δυνατότητες προσφυγής σε ολόκληρη την Ένωση. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει επίσης να προβλέπουν κατάλληλη διαφάνεια όσον αφορά την κατάταξη των χρηστών εταιρικών ιστότοπων στα αποτελέσματα αναζήτησης που δημιουργούνται από τις επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης. Ταυτόχρονα, οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να είναι τέτοιοι ώστε να διαφυλάσσουν το σημαντικό δυναμικό καινοτομίας της ευρύτερης οικονομίας των επιγραμμικών πλατφορμών.

(6)  Μια ενιαία και στοχευμένη δέσμη υποχρεωτικών κανόνων θα πρέπει, επομένως, να θεσπιστεί σε επίπεδο Ένωσης προκειμένου να διασφαλιστεί ένα δίκαιο, προβλέψιμο, βιώσιμο και αξιόπιστο διαδικτυακό επιχειρηματικό περιβάλλον. Θα πρέπει να προωθούν τη δίκαιη και αναλογική επιχειρηματική συμπεριφορά εξασφαλίζοντας, ιδίως, ότι παρέχεται στους χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης κατάλληλη διαφάνεια καθώς και αποτελεσματικές δυνατότητες προσφυγής σε ολόκληρη την Ένωση. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει επίσης να προβλέπουν διαφάνεια όσον αφορά την κατάταξη των χρηστών εταιρικών ιστότοπων, ιδίως στα αποτελέσματα αναζήτησης που δημιουργούνται από τις επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης, συμπεριλαμβανομένων των φωνητικών βοηθών. Ταυτόχρονα, οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να είναι τέτοιοι ώστε να διαφυλάσσουν το σημαντικό δυναμικό καινοτομίας της ευρύτερης οικονομίας των επιγραμμικών πλατφορμών και να δίνουν τη δυνατότητα υγιούς ανταγωνισμού. Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του τομέα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο ενίσχυσης των διατάξεων διαφάνειας και δίκαιης μεταχείρισης που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό είτε μέσω ειδικής τομεακής νομοθεσίας είτε μέσω αναθεώρησης του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Δεδομένου ότι οι επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης και οι επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης έχουν κατά κανόνα παγκόσμια διάσταση, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στους παρόχους των εν λόγω υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το εάν είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος ή εκτός της Ένωσης, υπό τον όρο ότι πληρούνται δύο σωρευτικές προϋποθέσεις. Πρώτον, οι επιχειρηματικοί χρήστες ή οι χρήστες εταιρικών ιστότοπων θα πρέπει να είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση. Δεύτερον, οι επιχειρηματικοί χρήστες ή οι χρήστες εταιρικών ιστότοπων θα πρέπει, μέσω της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, να προσφέρουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους σε καταναλωτές που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση τουλάχιστον για μέρος της συναλλαγής. Οι εν λόγω καταναλωτές θα πρέπει να είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση, αλλά δεν χρειάζεται να έχουν τόπο διαμονής στην Ένωση ούτε να έχουν την ιθαγένεια οποιουδήποτε κράτους μέλους. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν οι επιχειρηματικοί χρήστες ή οι χρήστες εταιρικών ιστότοπων δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση ή είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση, αλλά χρησιμοποιούν επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης ή επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης για να προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες αποκλειστικά σε καταναλωτές που είναι εγκατεστημένοι εκτός την Ένωση ή σε πρόσωπα που δεν είναι καταναλωτές.

(7)  Δεδομένου ότι οι επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης και οι επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης έχουν κατά κανόνα παγκόσμια διάσταση, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στους παρόχους των εν λόγω υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το εάν είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος ή εκτός της Ένωσης, υπό τον όρο ότι πληρούνται δύο σωρευτικές προϋποθέσεις. Πρώτον, οι επιχειρηματικοί χρήστες ή οι χρήστες εταιρικών ιστότοπων θα πρέπει να είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση. Δεύτερον, οι επιχειρηματικοί χρήστες ή οι χρήστες εταιρικών ιστότοπων θα πρέπει, μέσω της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, να προσφέρουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους σε καταναλωτές ή επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση τουλάχιστον για μέρος της συναλλαγής. Σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης1a, αυτό θα σήμαινε ότι οι επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης και οι επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης έχουν στοχευμένες ή κατευθυνόμενες πωλήσεις σε καταναλωτές που βρίσκονται σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Οι εν λόγω καταναλωτές θα πρέπει να είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση, αλλά δεν χρειάζεται να έχουν τόπο διαμονής στην Ένωση ούτε να έχουν την ιθαγένεια οποιουδήποτε κράτους μέλους. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν οι επιχειρηματικοί χρήστες ή οι χρήστες εταιρικών ιστότοπων δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση ή είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση, αλλά χρησιμοποιούν επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης ή επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης για να προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες αποκλειστικά σε καταναλωτές που είναι εγκατεστημένοι εκτός την Ένωση ή σε πρόσωπα που δεν είναι καταναλωτές.

 

__________________

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 593/2008·

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Στα παραδείγματα επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει, συνεπώς, να συμπεριλαμβάνονται οι αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου, οι συνεργατικές αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται επιχειρηματικοί χρήστες, οι επιγραμμικές υπηρεσίες εφαρμογών λογισμικού και οι επιγραμμικές υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε επιγραμμικά εργαλεία διανομής διαφημίσεων ή σε επιγραμμικά δίκτυα ανταλλαγής διαφημίσεων που δεν παρέχονται με σκοπό τη διευκόλυνση της έναρξης άμεσων συναλλαγών και τα οποία δεν συνεπάγονται συμβατική σχέση με τους καταναλωτές. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται στις επιγραμμικές υπηρεσίες πληρωμών, δεδομένου ότι δεν πληρούν τις ισχύουσες απαιτήσεις, αλλά είναι εγγενώς βοηθητικές στις συναλλαγές για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών στους οικείους καταναλωτές.

(9)  Στα παραδείγματα επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει, συνεπώς, να συμπεριλαμβάνονται οι αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου, οι συνεργατικές αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται επιχειρηματικοί χρήστες, οι επιγραμμικές υπηρεσίες εφαρμογών λογισμικού και οι επιγραμμικές υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε επιγραμμικά εργαλεία διανομής διαφημίσεων ή σε επιγραμμικά δίκτυα ανταλλαγής διαφημίσεων που δεν παρέχονται με σκοπό τη διευκόλυνση της έναρξης άμεσων συναλλαγών και τα οποία δεν συνεπάγονται συμβατική σχέση με τους καταναλωτές. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται στις επιγραμμικές υπηρεσίες πληρωμών, δεδομένου ότι δεν πληρούν τις ισχύουσες απαιτήσεις, αλλά είναι εγγενώς βοηθητικές στις συναλλαγές για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών στους οικείους καταναλωτές. Επίσης, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να ισχύει για δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή για υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, που υπόκεινται σε ειδική τομεακή ρύθμιση όσον αφορά τη διαφάνεια, την αποκατάσταση και την απαγόρευση των διακρίσεων.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Για λόγους συνέπειας, ο ορισμός της επιγραμμικής μηχανής αναζήτησης που χρησιμοποιείται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τον ορισμό που χρησιμοποιείται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21.

(11)  Για λόγους συνέπειας, ο ορισμός της επιγραμμικής μηχανής αναζήτησης που χρησιμοποιείται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τον ορισμό που χρησιμοποιείται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21. Ο ορισμός της επιγραμμικής μηχανής αναζήτησης θα πρέπει να νοείται ως τεχνολογικά ουδέτερος και να αναγνωρίζει την ποικιλία των υπηρεσιών αναζήτησης και των εισροών και εκροών δεδομένων.

__________________

__________________

21 Οδηγία (EE) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1).

21 Οδηγία (EE) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1).

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Προκειμένου να προστατεύονται αποτελεσματικά οι επιχειρηματικοί χρήστες, όπου απαιτείται, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν οι όροι και οι προϋποθέσεις μιας συμβατικής σχέσης, ανεξάρτητα από το όνομα ή τη μορφή τους, δεν αποτελούν αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης από τα συμβαλλόμενα μέρη. Είτε οι όροι και οι προϋποθέσεις αποτέλεσαν αντικείμενο χωριστής διαπραγμάτευσης είτε όχι, θα πρέπει να καθορίζονται με βάση συνολική εκτίμηση, όπου το γεγονός ότι ορισμένες από τις διατάξεις των ενδέχεται να έχουν αποτελέσει αντικείμενο χωριστής διαπραγμάτευσης δεν είναι από μόνο του καθοριστικό.

(12)  Προκειμένου να προστατεύονται αποτελεσματικά οι επιχειρηματικοί χρήστες, όπου απαιτείται, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στους όρους και τις προϋποθέσεις μιας συμβατικής σχέσης, ή στις διατάξεις αυτής, ανεξάρτητα από το όνομα ή τη μορφή τους, που δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Για να διασφαλίζεται ότι οι γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις μιας συμβατικής σχέσης δίνουν τη δυνατότητα στους επιχειρηματικούς χρήστες να καθορίζουν τους εμπορικούς όρους χρήσης, διακοπής και αναστολής των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και να επιτυγχάνουν προβλεψιμότητα όσον αφορά την επιχειρηματική τους σχέση, ο εν λόγω όροι και προϋποθέσεις θα πρέπει να συντάσσονται με σαφή και ξεκάθαρη διατύπωση, η οποία να είναι εύκολα κατανοητή για τον μέσο επιχειρηματικό χρήστη. Οι όροι και οι προϋποθέσεις δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι έχουν συνταχθεί με σαφή και ξεκάθαρη διατύπωση, όταν είναι ασαφείς, μη συγκεκριμένοι ή μη λεπτομερείς όσον αφορά σημαντικά εμπορικά ζητήματα και, συνεπώς, δεν παρέχουν στους επιχειρηματικούς χρήστες εύλογο βαθμό προβλεψιμότητας όσον αφορά τις σημαντικότερες πτυχές της συμβατικής σχέσης.

(13)  Για να διασφαλίζεται ότι οι γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις μιας συμβατικής σχέσης δίνουν τη δυνατότητα στους επιχειρηματικούς χρήστες να καθορίζουν τους εμπορικούς όρους χρήσης, περιορισμού, διακοπής και αναστολής των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και να επιτυγχάνουν προβλεψιμότητα όσον αφορά την επιχειρηματική τους σχέση, ο εν λόγω όροι και προϋποθέσεις θα πρέπει να συντάσσονται με σαφή και ξεκάθαρη διατύπωση, η οποία να είναι εύκολα κατανοητή για τον μέσο επιχειρηματικό χρήστη. Οι όροι και οι προϋποθέσεις δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι έχουν συνταχθεί με σαφή και ξεκάθαρη διατύπωση, όταν είναι μη συγκεκριμένοι ή μη λεπτομερείς όσον αφορά σημαντικά εμπορικά ζητήματα και, συνεπώς, δεν παρέχουν στους επιχειρηματικούς χρήστες εύλογο βαθμό προβλεψιμότητας όσον αφορά τις σημαντικότερες πτυχές της συμβατικής σχέσης. Οι όροι και οι προϋποθέσεις δεν θα πρέπει να εισάγουν αδικαιολόγητες διακρίσεις μεταξύ των επιχειρηματικών χρηστών.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις μπορούν, ειδικότερα, να προβλέπουν ότι οι πρακτικές ή οι κίνδυνοι ασφάλειας που απειλούν να βλάψουν τον πάροχο, τους επιχειρηματικούς χρήστες ή τους καταναλωτές, είτε λόγω παραβίασης της ασφάλειας, απάτης, κατάχρησης δεδομένων είτε όχι, συνιστούν λόγους για τη λήψη αποφάσεων για τον περιορισμό, την αναστολή ή τον τερματισμό της παροχής επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης. Η απόφαση για τον περιορισμό, την αναστολή ή τον τερματισμό της υπηρεσίας λόγω του κινδύνου επικείμενης ζημίας θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τον κίνδυνο που επιδιώκει να αποτρέψει το μέτρο, και ο τερματισμός της εν λόγω υπηρεσίας θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο όταν ο προσωρινός περιορισμός ή η αναστολή δεν θα επαρκούσε για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του κινδύνου.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Η διασφάλιση της διαφάνειας των γενικών όρων και προϋποθέσεων μπορεί να είναι ουσιώδης για την προώθηση βιώσιμων επιχειρηματικών σχέσεων και για την πρόληψη αθέμιτης συμπεριφοράς εις βάρος των επιχειρηματικών χρηστών. Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις είναι εύκολα διαθέσιμοι σε όλα τα στάδια της συμβατικής σχέσης, μεταξύ άλλων, σε μελλοντικούς επιχειρηματικούς χρήστες κατά την προσυμβατική φάση, και ότι τυχόν τροποποιήσεις των όρων αυτών κοινοποιούνται στους επιχειρηματικούς χρήστες εντός εύλογης και αναλογικής καθορισμένης προθεσμίας προειδοποίησης σε συνάρτηση με τις συγκεκριμένες περιστάσεις η οποία είναι τουλάχιστον 15 ημέρες. Η εν λόγω προθεσμία προειδοποίησης δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν και στον βαθμό που ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματικός χρήστης παραιτείται από αυτήν κατά τρόπο μη επιδεχόμενο αμφισβήτηση ή όταν και στον βαθμό που η ανάγκη εφαρμογής της τροποποίησης χωρίς την τήρηση της προθεσμίας προειδοποίησης απορρέει από νομική υποχρέωση που υπέχει ο πάροχος υπηρεσιών βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του εθνικού δικαίου.

(14)  Η διασφάλιση της διαφάνειας των γενικών όρων και προϋποθέσεων μπορεί να είναι ουσιώδης για την προώθηση βιώσιμων επιχειρηματικών σχέσεων και για την πρόληψη αθέμιτης συμπεριφοράς εις βάρος των επιχειρηματικών χρηστών. Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις είναι εύκολα διαθέσιμοι σε όλα τα στάδια της συμβατικής σχέσης, μεταξύ άλλων, σε μελλοντικούς επιχειρηματικούς χρήστες κατά την προσυμβατική φάση, και ότι τυχόν τροποποιήσεις των όρων αυτών κοινοποιούνται στους επιχειρηματικούς χρήστες εντός εύλογης και αναλογικής καθορισμένης προθεσμίας προειδοποίησης σε συνάρτηση με τις συγκεκριμένες περιστάσεις η οποία είναι τουλάχιστον 15 ημέρες πριν εφαρμοστούν. Κατ’ εξαίρεση, η εν λόγω προθεσμία προειδοποίησης δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν και στον βαθμό που ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματικός χρήστης παραιτείται από αυτήν κατά τρόπο μη επιδεχόμενο αμφισβήτηση. Ούτε θα πρέπει να εφαρμόζεται, όταν και στον βαθμό που η ανάγκη εφαρμογής της τροποποίησης χωρίς την τήρηση της προθεσμίας προειδοποίησης απορρέει από νομική υποχρέωση που υπέχει ο πάροχος υπηρεσιών βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του εθνικού δικαίου.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Προκειμένου να προστατεύονται οι επιχειρηματικοί χρήστες, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στα αρμόδια δικαστήρια να αποφαίνονται ότι μη συμμορφούμενοι όροι και προϋποθέσεις δεν είναι δεσμευτικοί για τον ενδιαφερόμενο επιχειρηματικό χρήστη με έννομα αποτελέσματα ex nunc. Ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια απόφανση δικαστηρίου θα πρέπει να αφορά μόνο τις ειδικές διατάξεις των όρων και προϋποθέσεων που είναι μη συμμορφούμενες. Οι υπόλοιπες διατάξεις θα πρέπει να παραμένουν έγκυρες και εκτελεστές, στον βαθμό που διακρίνονται από τις μη συμμορφούμενες διατάξεις. Οι αιφνιδιαστικές τροποποιήσεις των υφιστάμενων όρων και προϋποθέσεων ενδέχεται να διαταράξουν σημαντικά τη δραστηριότητα των επιχειρηματικών χρηστών. Προκειμένου να περιοριστούν οι εν λόγω αρνητικές επιπτώσεις στους επιχειρηματικούς χρήστες και να αποθαρρυνθεί αυτή η συμπεριφορά, οι τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται κατά παράβαση της υποχρέωσης παροχής καθορισμένης προειδοποίησης θα πρέπει να είναι άκυρες, δηλαδή θα θεωρείται ότι δεν είχαν ποτέ έννομα αποτελέσματα erga omnes και ex tunc.

(15)  Προκειμένου να προστατεύονται οι επιχειρηματικοί χρήστες, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στα αρμόδια δικαστήρια να αποφαίνονται ότι μη συμμορφούμενοι όροι και προϋποθέσεις δεν είναι δεσμευτικοί για τον ενδιαφερόμενο επιχειρηματικό χρήστη με έννομα αποτελέσματα ex nunc. Ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια απόφανση δικαστηρίου θα πρέπει να αφορά μόνο τις ειδικές διατάξεις των όρων και προϋποθέσεων που είναι μη συμμορφούμενες. Οι υπόλοιπες διατάξεις θα πρέπει να παραμένουν έγκυρες και εκτελεστές, στον βαθμό που διακρίνονται από τις μη συμμορφούμενες διατάξεις.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α)  Οι αιφνιδιαστικές τροποποιήσεις των υφιστάμενων όρων και προϋποθέσεων ενδέχεται να διαταράξουν σημαντικά τη δραστηριότητα των επιχειρηματικών χρηστών. Προκειμένου να περιοριστούν οι εν λόγω αρνητικές επιπτώσεις στους επιχειρηματικούς χρήστες και να αποθαρρυνθεί αυτή η συμπεριφορά, οι τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται κατά παράβαση της υποχρέωσης παροχής καθορισμένης προειδοποίησης θα πρέπει να είναι άκυρες, δηλαδή θα θεωρείται ότι δεν είχαν ποτέ έννομα αποτελέσματα erga omnes και ex tunc.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ενδέχεται να έχουν νόμιμους λόγους να αποφασίσουν να αναστείλουν ή να διακόψουν την παροχή των υπηρεσιών τους, εν όλω ή εν μέρει, σε συγκεκριμένο επιχειρηματικό χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής μεμονωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών συγκεκριμένου επιχειρηματικού χρήστη ή της ουσιαστικής αφαίρεσης των αποτελεσμάτων αναζήτησης. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι αποφάσεις αυτές μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τα συμφέροντα των εκάστοτε επιχειρηματικών χρηστών, θα πρέπει να ενημερώνονται δεόντως για τους λόγους. Η αιτιολόγηση θα πρέπει να επιτρέπει στους επιχειρηματικούς χρήστες να εξακριβώνουν κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα αμφισβήτησης της απόφασης, βελτιώνοντας έτσι τις δυνατότητες των επιχειρηματικών χρηστών να αναζητούν αποτελεσματική προσφυγή, όταν είναι απαραίτητο. Επιπλέον, η απαίτηση αιτιολόγησης θα πρέπει να συμβάλλει στην πρόληψη ή την αποκατάσταση τυχόν ακούσιας αφαίρεσης επιγραμμικού περιεχομένου που παρέχεται από επιχειρηματικούς χρήστες, το οποίο ο πάροχος εσφαλμένα θεωρεί παράνομο περιεχόμενο, σύμφωνα με τη σύσταση 2018/334 της Επιτροπής22. Η αιτιολόγηση θα πρέπει να προσδιορίζει τον αντικειμενικό λόγο ή τους λόγους που δικαιολογούν την απόφαση, με βάση τους λόγους τους οποίους ο πάροχος έχει καθορίσει εκ των προτέρων τους όρους και τις προϋποθέσεις του και να παραπέμπει αναλογικά στις σχετικές ειδικές περιστάσεις που οδήγησαν στην απόφαση αυτή.

(16)  Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ενδέχεται να έχουν νόμιμους λόγους να αποφασίσουν την επιβολή κυρώσεων σε συγκεκριμένο επιχειρηματικό χρήστη, για παράδειγμα με την αναστολή, τη διαγραφή ή τον τερματισμό της παροχής των υπηρεσιών του, εν όλω ή εν μέρει, ή την ουσιαστική αφαίρεση των αποτελεσμάτων αναζήτησης. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι αποφάσεις αυτές μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τα συμφέροντα των εκάστοτε επιχειρηματικών χρηστών, θα πρέπει να ενημερώνονται δεόντως για τους λόγους. Η αιτιολόγηση θα πρέπει να επιτρέπει στους επιχειρηματικούς χρήστες να εξακριβώνουν κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα αμφισβήτησης της απόφασης, βελτιώνοντας έτσι τις δυνατότητες των επιχειρηματικών χρηστών να αναζητούν αποτελεσματική προσφυγή, όταν είναι απαραίτητο. Επιπλέον, η απαίτηση αιτιολόγησης θα πρέπει να συμβάλλει στην πρόληψη ή την αποκατάσταση τυχόν ακούσιας αφαίρεσης επιγραμμικού περιεχομένου που παρέχεται από επιχειρηματικούς χρήστες, το οποίο ο πάροχος εσφαλμένα θεωρεί παράνομο περιεχόμενο, σύμφωνα με τη σύσταση 2018/334 της Επιτροπής22. Η αιτιολόγηση θα πρέπει να προσδιορίζει τον αντικειμενικό λόγο ή τους λόγους που δικαιολογούν την απόφαση, με βάση τους λόγους τους οποίους ο πάροχος έχει καθορίσει εκ των προτέρων τους όρους και τις προϋποθέσεις του και να παραπέμπει αναλογικά στις σχετικές ειδικές περιστάσεις που οδήγησαν στην απόφαση αυτή. Σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες ότι μια συμπεριφορά ή πρακτική ενός επιχειρηματικού χρήστη μπορεί να βλάψει τους καταναλωτές ή την πλατφόρμα, θα πρέπει να παρέχεται παραπομπή στις σχετικές διατάξεις στους όρους και τις προϋποθέσεις. Όπου είναι δυνατό, θα πρέπει να καθιερώνεται αναλογικό και σταδιακό σύστημα, συμπεριλαμβανομένης προηγούμενης και έγκαιρης γνωστοποίησης πριν από τη λήψη των μέτρων που θα οδηγήσουν στη διακοπή της πρόσβασης της επιχείρησης από τους πελάτες της.

__________________

__________________

22 Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχόμενου στο διαδίκτυο (ΕΕ L 63 της 6.3.2018, σ. 50).

22 Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχόμενου στο διαδίκτυο (ΕΕ L 63 της 6.3.2018, σ. 50).

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Η κατάταξη των προϊόντων και των υπηρεσιών από τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης έχει σημαντικό αντίκτυπο στην επιλογή των καταναλωτών και, κατά συνέπεια, στην εμπορική επιτυχία των επιχειρηματικών χρηστών που προσφέρουν τα εν λόγω προϊόντα και τις εν λόγω υπηρεσίες στους καταναλωτές. Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης θα πρέπει, επομένως, να περιγράφουν εκ των προτέρων τις κύριες παραμέτρους που καθορίζουν την κατάταξη, προκειμένου οι επιχειρηματικοί χρήστες να έχουν βελτιωμένη προβλεψιμότητα, να κατανοούν καλύτερα τη λειτουργία του μηχανισμού κατάταξης και να μπορούν να συγκρίνουν τις πρακτικές κατάταξης που εφαρμόζουν οι διάφοροι πάροχοι. Η έννοια της κύριας παραμέτρου θα πρέπει να θεωρείται ότι αναφέρεται σε γενικά κριτήρια, διαδικασίες, συγκεκριμένα σήματα που ενσωματώνονται σε αλγόριθμους ή σε άλλους μηχανισμούς προσαρμογής ή υποβάθμισης που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την κατάταξη. Η περιγραφή των κύριων παραμέτρων που καθορίζουν την κατάταξη θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει επεξήγηση της ενδεχόμενης δυνατότητας των επιχειρηματικών χρηστών να επηρεάζουν ενεργά την κατάταξη έναντι αμοιβής, καθώς και των σχετικών επιπτώσεων. Η περιγραφή αυτή θα πρέπει να παρέχει στους επιχειρηματικούς χρήστες επαρκή κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ο μηχανισμός κατάταξης λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά των πραγματικών προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται από τον επιχειρηματικό χρήστη και τη συνάφειά τους με τους καταναλωτές των συγκεκριμένων επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης.

(17)  Η κατάταξη των προϊόντων και των υπηρεσιών από τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης έχει σημαντικό αντίκτυπο στην επιλογή των καταναλωτών και, κατά συνέπει