Menetlus : 2018/0112(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0444/2018

Esitatud tekstid :

A8-0444/2018

Arutelud :

PV 16/04/2019 - 21
CRE 16/04/2019 - 22

Hääletused :

PV 17/04/2019 - 8.6

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0398

RAPORT     ***I
PDF 1711kWORD 287k
7.12.2018
PE 627.635v02-00 A8-0444/2018

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus õigluse ja läbipaistvuse edendamise kohta veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks

(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Raportöör: Christel Schaldemose

Arvamuse koostaja (*):

Francis Zammit Dimech, õiguskomisjon

(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 54

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS
 TÖÖSTUSE, TEADUSUURINGUTE JA ENERGEETIKAKOMISJONI ARVAMUS
 TRANSPORDI- JA TURISMIKOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus õigluse ja läbipaistvuse edendamise kohta veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks

(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0238),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0165/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 19. septembri 2018. aasta arvamust(1),

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning õiguskomisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamusi (A8-0444/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Veebipõhised vahendusteenused on peamised ettevõtluse, kaubanduse ja innovatsiooni edendajad ning nendega saab ka suurendada tarbijate heaolu ja neid kasutatakse üha rohkem nii era- kui ka avalikus sektoris. Sellised teenused pakuvad juurdepääsu uutele turgudele ja ärivõimalustele, lastes ettevõtjatel kasutada siseturu hüvesid. Need võimaldavad Euroopa Liidu tarbijatel kasutada selliseid hüvesid ning suurendavad eelkõige kauba- ja teenusevalikut veebis.

(1)  Veebipõhised vahendusteenused on peamised ettevõtluse ja uute ärimudelite, kaubanduse ja innovatsiooni edendajad ning nendega saab ka suurendada tarbijate heaolu ja neid kasutatakse üha rohkem nii era- kui ka avalikus sektoris. Sellised teenused pakuvad juurdepääsu uutele turgudele ja ärivõimalustele, lastes ettevõtjatel kasutada siseturu hüvesid. Need võimaldavad Euroopa Liidu tarbijatel kasutada selliseid hüvesid ning suurendavad eelkõige kauba- ja teenusevalikut ja võimaldavad pakkuda veebis konkurentsivõimelisi hindu. Kuid lahendamist vajavad uute tehnoloogiate arengust tulenevad õigusliku ebakindluse küsimused.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Nende ettevõtjate äri edukuse seisukohalt, kes kasutavad veebipõhiseid vahendusteenuseid tarbijateni jõudmiseks, võivad sellised teenused olla hädavajalikud. Tänu tugevale andmepõhisele kaudsele turustusvõrgule kasutatakse tehingute veebipõhise vahendamise teenust üha rohkem, mistõttu sõltuvad sellised ärikasutajad, sealhulgas mikro-, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, nendest teenustest tarbijateni jõudmise nimel üha enam. Arvestades üha suuremat sõltuvust, on selliste teenuste pakkujatel ülekaalukas läbirääkimisjõud, mis võimaldab neil käituda ühepoolselt ja ebaausalt ning kahjustada seega potentsiaalselt oma ärikasutajate õigustatud huve ja kaudselt ka liidu tarbijate huve.

(2)  Nende ettevõtjate äri edukuse seisukohalt, kes kasutavad veebipõhiseid vahendusteenuseid tarbijateni jõudmiseks, võivad sellised teenused olla hädavajalikud. Tänu tugevale andmepõhisele kaudsele turustusvõrgule kasutatakse tehingute veebipõhise vahendamise teenust üha rohkem, mistõttu sõltuvad sellised ärikasutajad, sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtjad ning mikro-, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, nendest teenustest tarbijateni jõudmise nimel üha enam. Arvestades üha suuremat sõltuvust, mis võib lisaks mikroettevõtetele ning väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele mõjutada ka suurettevõtjaid, on selliste teenuste pakkujatel ülekaalukas läbirääkimisjõud. Kui seda ülekaalukat läbirääkimisjõudu kuritarvitatakse, võib see neil võimaldada käituda ühepoolselt ja ebaausalt ning kahjustada seega potentsiaalselt oma ärikasutajate õigustatud huve ja kaudselt, kuid märkimisväärselt ka liidu tarbijate huve. Tarbijad on veebiplatvormipõhise majanduse omaks võtnud ning konkurentsivõimeline, aus ja läbipaistev veebi ökosüsteem on ka tarbijate heaolu seisukohast väga tähtis. Kui veebipõhised vahendusteenused muutuvad teabe, valikute ja hindade kontrollijaks, kannatavad ka tarbijad. Pealegi võivad veebiplatvormipõhise majanduse läbipaistvuse puudumine ja õiguskindlusetus, sealhulgas ettevõtjate vahelistes suhetes, vähendada tarbijate usaldust e-majanduse vastu. Käesolev määrus peaks suurendama õiglust ja läbipaistvust veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks. Uute ärimudelite ja tehnoloogia arengu otsest mõju tarbijatele on aga käsitletud komisjoni ettepanekus võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/13/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/6/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/29/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/83/EL, et ajakohastada ELi tarbijakaitse-eeskirju ja paremini tagada nende täitmine1a.

 

__________________

 

1a COD(2018)0090

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Sarnaselt on veebipõhised otsingumootorid olulised veebipõhise andmevahetuse allikaks veebisaitide kaudu tarbijatele kaupu ja teenuseid pakkuvatele ettevõtjatele ning need võivad märkimisväärselt mõjutada siseturul veebipõhiselt kaupu ja teenuseid pakkuvate ja kommertsveebisaite kasutavate ettevõtjate kaubanduslikku edu. Seega mõjutab veebisaitide (sealhulgas veebisaidid, mida ärikasutajad kasutavad oma kaupade ja teenuste tarbijatele pakkumiseks) järjestamine veebipõhiseid otsingumootoreid pakkuvate ettevõtjate poolt tarbijate valikuid ja selliste veebisaitide kasutajate kaubanduslikku edu. Isegi kui kommertsveebisaitide kasutajatega puuduvad lepingulised suhted, saavad veebipõhiste otsingumootorite pakkujad käituda ühepoolselt ja potentsiaalselt ebaõiglaselt, kahjustades seega kommertsveebisaitide kasutajate õigustatud huve ja kaudselt ka liidu tarbijate huve.

(3)  Sarnaselt on veebipõhised otsingumootorid olulised veebipõhise andmevahetuse allikaks veebisaitide kaudu tarbijatele kaupu ja teenuseid pakkuvatele ettevõtjatele ning need võivad märkimisväärselt mõjutada siseturul veebipõhiselt kaupu ja teenuseid pakkuvate ja kommertsveebisaite kasutavate ettevõtjate kaubanduslikku edu. Seega mõjutab veebisaitide (sealhulgas veebisaidid, mida ärikasutajad kasutavad oma kaupade ja teenuste tarbijatele pakkumiseks) järjestamine veebipõhiseid otsingumootoreid pakkuvate ettevõtjate poolt tarbijate valikuid ja selliste veebisaitide kasutajate kaubanduslikku edu. Isegi kui kommertsveebisaitide kasutajatega puuduvad lepingulised suhted, saavad veebipõhiste otsingumootorite pakkujad käituda ühepoolselt ja potentsiaalselt ebaõiglaselt, rikkudes tavapärast majanduslikku konkurentsi turul, kahjustades seega kommertsveebisaitide kasutajate õigustatud huve ja kaudselt, kuid märkimisväärselt ka liidu tarbijate huve.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a)  Mõnedel juhtudel võivad operatsioonisüsteemid omada rolli ärikasutajate ja tarbijate vahendajatena. Kuna käesolevas määruses esitatud veebipõhiste vahendusteenuste määratlust tuleks käsitada tehnoloogianeutraalsena ja kuna see hõlmab teenuseid olenemata sellest, mil määral need on integreeritud teenuste osutamiseks kasutatud tark- ja riistvaraga, tuleb juhul, kui operatsioonisüsteemid toimivad käesoleva määruse tähenduses veebipõhiste vahendusteenustena, ka kõnealuste operatsioonisüsteemide pakkujad hõlmata käesolevas määruses veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate suhtes kehtestatud kohustustega.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Ärikasutajate sõltuvus veebipõhistest vahendusteenustest on tekitanud ka olukorra, kus ärikasutajatel on sageli piiratud võimalused taotleda õiguskaitset, kui kõneluste teenuste pakkujate ühepoolne tegevus on põhjustanud vaidluse. Paljudel juhtudel ei paku sellised teenuseosutajad kaebuste menetlemiseks juurdepääsetavaid ega tõhusaid ettevõttesiseseid süsteeme. Olemasolevad kohtuvälised vaidluste lahendamise mehhanismid ei pruugi mitmel põhjusel tõhusaks osutuda, sealhulgas spetsialiseerunud lepitajate puudumise ja ärikasutajate tajutava kättemaksuhirmu tõttu.

(4)  Ärikasutajate ja veebipõhiste vahendusteenuste vahelise suhte olemus võib viia olukorrani, kus ärikasutajatel on sageli piiratud võimalused taotleda õiguskaitset, kui kõneluste teenuste pakkujate ühepoolne tegevus on põhjustanud vaidluse. Paljudel juhtudel ei paku sellised teenuseosutajad kaebuste menetlemiseks juurdepääsetavaid ega tõhusaid ettevõttesiseseid süsteeme. Olemasolevad kohtuvälised vaidluste lahendamise mehhanismid ei pruugi mitmel põhjusel tõhusaks osutuda, sealhulgas spetsialiseerunud lepitajate puudumise ja ärikasutajate tajutava kättemaksuhirmu tõttu.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Veebipõhised vahendusteenused ja otsingumootorid, samuti nende teenuste abil tehtavad äritehingud on oma laadilt piiriülese potentsiaaliga ja need on eriti olulised liidu siseturu sujuvaks toimimiseks tänapäevases majanduses. Kõnealuste teenuste pakkujate potentsiaalselt ebaõiglased ja kahjulikud kaubandustavad ärikasutajate ja veebisaitide kasutajate suhtes takistavad siseturu toimimise täieliku potentsiaali ärakasutamist ja mõjuvad negatiivselt siseturu toimimisele. Lisaks takistavad sellise potentsiaali täielikku ärakasutamist ja mõjutavad negatiivselt siseturu toimimist teatavate liikmesriikide lahknevad õigusaktid, mille suutlikkus selliseid teenuseid reguleerida on erinev. Samas mõned liikmesriigid alles kavandavad selliste aktide vastuvõtmist.

(5)  Veebipõhised vahendusteenused ja otsingumootorid, samuti nende teenuste abil tehtavad tehingud on oma laadilt piiriülese potentsiaaliga ja need on eriti olulised liidu siseturu sujuvaks toimimiseks tänapäevases majanduses. Oma positsiooni kuritarvitavate kõnealuste teenuste pakkujate potentsiaalselt ebaõiglased ja kahjulikud kaubandustavad ärikasutajate ja veebisaitide kasutajate suhtes ja nõuetekohase õiguskaitsemehhanismi puudumine takistavad siseturu toimimise täieliku potentsiaali ärakasutamist, mõjuvad negatiivselt siseturu toimimisele ja takistavad uute osalejate turule tulekut. Lisaks takistavad sellise potentsiaali täielikku ärakasutamist ja mõjutavad negatiivselt siseturu toimimist teatavate liikmesriikide lahknevad õigusaktid, mille suutlikkus selliseid teenuseid reguleerida on erinev. Samas mõned liikmesriigid alles kavandavad selliste aktide vastuvõtmist.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Liidu tasandil tuleks seepärast kehtestada ühtsed ja sihipärased kohustuslikud normid, millega saaks tagada siseturul õiglane, prognoositav, jätkusuutlik ja usaldusväärne veebipõhine ettevõtluskeskkond, kindlustades eelkõige, et veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajad saaksid kogu liidus vajaliku läbipaistvuse ja tõhusad õiguskaitsevahendid. Need normid peaksid pakkuma ka vajaliku läbipaistvuse kommertsveebisaitide kasutajate järjestamisel otsingumootori kaudu saadavates otsingutulemustes. Samal ajal peaksid need normid kaitsma laiema veebiplatvormipõhise majanduse jaoks olulist innovatsioonipotentsiaali.

(6)  Liidu tasandil tuleks seepärast kehtestada ühtsed ja sihipärased kohustuslikud normid, millega saaks tagada siseturul õiglane, prognoositav, jätkusuutlik ja usaldusväärne veebipõhine ettevõtluskeskkond, kindlustades eelkõige, et veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajad saaksid kogu liidus vajaliku läbipaistvuse ja tõhusad õiguskaitsevahendid. Need normid peaksid pakkuma ka vajalikke stiimuleid õiglase ja proportsionaalse ärikäitumise ja läbipaistvuse soodustamiseks, eelkõige kommertsveebisaitide kasutajate järjestamisel otsingumootori kaudu saadavates otsingutulemustes, sealhulgas häälteenuste kasutamisel. Samal ajal peaksid need normid tunnustama ja kaitsma laiema veebiplatvormipõhise majanduse olulist innovatsioonipotentsiaali ja võimaldama tervistavat konkurentsi, mis suurendab tarbijate valikuvõimalusi.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Kuna veebipõhistel vahendusteenustel ja otsingumootoritel on tavaliselt üleilmne mõõde, tuleks käesolevat määrust kohaldada selliste teenuste pakkujate suhtes, sõltumata asjaolust, kas nende asukoht on liikmesriigis või väljaspool liitu, eeldusel et on täidetud kaks kumulatiivset tingimust. Esiteks peaksid ärikasutajad või kommertsveebisaitide kasutajad olema asutatud liidus. Teiseks peaksid ärikasutajad või kommertsveebisaitide kasutajad pakutavate teenuste abil pakkuma oma kaupu või teenuseid liidus asuvatele tarbijatele vähemalt tehingu ühe osa ulatuses. Tarbijad peaksid asuma liidus, kuid nad ei pea omama liidus alalist elukohta ega ühegi liikmesriigi kodakondsust. Käesolevat määrust ei peaks kohaldama väljaspool liitu asutatud ärikasutajate ega kommertsveebisaitide kasutajate suhtes või liidus asutatud ärikasutajate ja kommertsveebisaitide kasutajate suhtes siis, kui nad kasutavad veebipõhiseid vahendusteenuseid või otsingumootoreid kaupade või teenuste pakkumisel väljaspool liitu asuvatele tarbijatele või muudele isikutele kui tarbijad.

(7)  Kuna veebipõhistel vahendusteenustel ja otsingumootoritel on tavaliselt üleilmne mõõde, tuleks käesolevat määrust kohaldada selliste teenuste pakkujate suhtes, sõltumata asjaolust, kas nende asukoht on liikmesriigis või väljaspool liitu, eeldusel et on täidetud kaks kumulatiivset tingimust. Esiteks peaksid ärikasutajad või kommertsveebisaitide kasutajad olema asutatud liidus. Teiseks peaksid ärikasutajad või kommertsveebisaitide kasutajad pakutavate teenuste abil pakkuma oma kaupu või teenuseid liidus asuvatele tarbijatele vähemalt tehingu ühe osa ulatuses. Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1215/2012 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 593/2008 tähendaks see, et veebipõhised vahendusteenused ja veebipõhised otsingumootorid on suunanud müügi ühe või mitme liikmesriigi tarbijatele, olenemata sellest, kus nad liidus asuvad. Tarbijad peaksid asuma liidus, kuid nad ei pea omama liidus alalist elukohta ega ühegi liikmesriigi kodakondsust. Käesolevat määrust ei peaks kohaldama väljaspool liitu asutatud ärikasutajate ega kommertsveebisaitide kasutajate suhtes või liidus asutatud ärikasutajate ja kommertsveebisaitide kasutajate suhtes siis, kui nad kasutavad veebipõhiseid vahendusteenuseid või otsingumootoreid kaupade või teenuste pakkumisel väljaspool liitu asuvatele tarbijatele või muudele isikutele kui tarbijad. Rahvusvahelise ja liidu õigusega seotud lepinguliste suhete puhul kohaldatava õiguse ja kohtualluvuse valikut käsitlevad eeskirjad on koostatud poolte ja nende seaduslike esindajate vaheliste läbirääkimiste teel sõlmitud tüüplepinguid arvesse võttes. Küsitavusi tekitab see, mil määral on need eeskirjad asjakohased platvorme käsitlevate lepingute spetsiifilises olukorras ja digitaalajastu lepingute puhul üldiselt. Seda küsimust tuleks täiendavalt kaaluda.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Paljusid ettevõtja ja tarbija vahelisi ärisuhteid vahendavad veebipõhiselt mitmepoolseid teenuseid pakkuvad ettevõtjad, kes toimivad üldiselt sama ökosüsteemi ülesehitavate ärimudelite alusel. Asjakohaste teenuste hõlmamiseks tuleks veebipõhiseid vahendusteenuseid määratleda täpselt ja tehnoloogiliselt neutraalsel viisil. Eelkõige peaksid need teenused hõlmama infoühiskonna teenuseid, mida iseloomustab nende eesmärk soodustada otsetehingute algatamist ärikasutajate ja tarbijate vahel olenemata sellest, kas tehingud tehakse lõpuks veebipõhiselt, asjaomase veebipõhist vahendusteenust pakkuva ettevõtja veebiportaalis või ärikasutaja veebiportaalis või internetiväliselt. Teenuseid tuleks pakkuda lepingulise suhte alusel nii teenusepakkuja ja ärikasutaja kui ka teenusepakkuja ja tarbija vahel. Selline lepinguline suhe tuleks lugeda kehtivaks, kui mõlemad pooled väljendavad oma kavatsust olla seotud üheselt mõistetaval ja kontrollimist võimaldaval viisil, ilma et see eeldaks sõnaselget kirjalikku kokkulepet.

(8)  Paljusid ettevõtja ja tarbija vahelisi suhteid vahendavad veebipõhiselt mitmepoolseid teenuseid pakkuvad ettevõtjad, kes toimivad üldiselt sama ökosüsteemi ülesehitavate ärimudelite alusel. Asjakohaste teenuste hõlmamiseks tuleks veebipõhiseid vahendusteenuseid määratleda täpselt ja tehnoloogiliselt neutraalsel viisil. Eelkõige peaksid need teenused hõlmama infoühiskonna teenuseid, mida iseloomustab nende eesmärk soodustada otsetehingute algatamist ärikasutajate ja tarbijate vahel olenemata sellest, kas tehingud tehakse lõpuks veebipõhiselt, asjaomase veebipõhist vahendusteenust pakkuva ettevõtja veebiportaalis või ärikasutaja veebiportaalis või internetiväliselt. See tähendab, et ärikasutaja ja tarbija vahel ei pea olema sõlmitud lepingulist suhet, et veebipõhine vahendusteenus kuuluks käesoleva määruse kohaldamisalasse. Teenused, mille puhul otsetehingute algatamise lihtsustamine ärikasutajate ja tarbijate vahel on vähetähtis, mis tähendab, et isegi kui teatud piiratud arvu juhtumite korral on võimalik teenust tõlgendada kui otsetehingu algatamise lihtsustamist teatavate ärikasutajate ja tarbijate vahel, tuleks välja jätta, kuna see ei ole teenuse eesmärk. Juhul kui teenused hõlbustavad tavapäraselt selliseid tehinguid, ei saa otsetehingute alustamise hõlbustamist käsitada vähetähtsana. Teenuseid tuleks pakkuda lepingulise suhte alusel nii teenusepakkuja ja ärikasutaja kui ka teenusepakkuja ja tarbija vahel. Selline lepinguline suhe tuleks lugeda kehtivaks, kui mõlemad pooled väljendavad oma kavatsust olla seotud üheselt mõistetaval ja kontrollimist võimaldaval viisil, ilma et see eeldaks sõnaselget kirjalikku kokkulepet. Selline lepinguline suhe veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja ja tarbija vahel tuleks lugeda kehtivaks ka siis, kui teenuseid pakutakse tarbijale vastutasuks tema isikuandmete või muude andmete eest.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Käesoleva määrusega kaetud veebipõhiste vahendusteenuste näited peaksid seega hõlmama veebipõhise e-kaubanduse turgusid, sealhulgas aktiivselt osalevate ärikasutajatega koostööturgusid, veebipõhiseid tarkvararakenduste teenuseid ja veebipõhiseid sotsiaalmeedia teenuseid. Käesolevat määrust ei peaks siiski kohaldama veebipõhiste reklaamiteenuste ega veebipõhiste reklaamide vahendamise suhtes, mille eesmärk ei ole soodustada otsetehingute algatamist ja mis ei seisne lepingulistes suhetes tarbijatega. Käesolevat määrust ei peaks samuti kohaldama internetimakseteenuste suhtes, sest need iseenesest ei vasta kohaldatavatele tingimustele, vaid on pigem asjaomastele tarbijatele kaupade ja teenuste tarnimise tehingutega kaasnevad teenused.

(9)  Käesoleva määrusega kaetud veebipõhiste vahendusteenuste näited peaksid seega hõlmama veebipõhise e-kaubanduse turgusid, sealhulgas aktiivselt osalevate ärikasutajatega koostööturgusid, veebipõhiseid tarkvararakenduste teenuseid, nagu rakenduste poed, häälteenuseid ja veebipõhiseid sotsiaalmeedia teenuseid. Käesolevat määrust tuleks kohaldada selliste teenuste suhtes, olenemata tekkivast või tulevasest arengust, mis muudab nende teenuste tehnoloogilist või kaubanduslikku ülesehitust, sealhulgas näiteks nende koostoimet tarkvara operatsioonisüsteemidega. Käesolevat määrust ei peaks siiski kohaldama veebipõhiste reklaamiteenuste ega veebipõhiste reklaamide vahendamise suhtes, mille eesmärk ei ole soodustada otsetehingute algatamist ja mis ei seisne lepingulistes suhetes tarbijatega. Käesolevat määrust ei peaks samuti kohaldama internetimakseteenuste suhtes, sest need iseenesest ei vasta kohaldatavatele tingimustele, vaid on pigem asjaomastele tarbijatele kaupade ja teenuste tarnimise tehingutega kaasnevad teenused.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a)  Teatavatel juhtudel võib olla keeruline eristada veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajaid ja tavakasutajaid. Selline eristus on tähtis, sest ärikasutajatel, kes pakuvad kaupu või teenuseid tarbijatele, peaksid olema tarbijate ees ka rangemad kohustused. Kooskõlas komisjoni ettepanekuga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/13/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/6/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/29/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/83/EL, et ajakohastada ELi tarbijakaitse-eeskirju ja paremini tagada nende täitmine1a, ei tohiks veebipõhise vahendusteenuse pakkuja oma äranägemisel otsustada, kes on ärikasutaja ja kes tavakasutaja. Pigem peaksid veebipõhise vahendusteenuse kasutajad märkima, kas nad on ärikasutajad või mitte. Kui nad seda on, peaksid nad täitma tarbija ees rangemaid kohustusi.

 

__________________

 

1a COM(2018)0185 final.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 b)  Seotud operatsioonisüsteemide mõiste peaks hõlmama operatsioonisüsteeme, mis on olulised mobiilseadme juhtimiseks, mis on tihedalt seotud veebipõhise vahendusteenusega ning mille puhul veebipõhine vahendusteenus kontrollib peamist kanalit, mille kaudu saab rakendust installeerida ning operatsioonisüsteemi väljatöötamist ja ajakohastamist teeb või kontrollib kaudselt või otseselt seotud veebipõhise vahendusteenuse pakkuja. Seda seotud operatsioonisüsteemide määratlust tuleks kohaldada teenuste suhtes olenemata tekkivast või tulevasest arengust, mis muudab nende teenuste tehnoloogilist või kaubanduslikku ülesehitust, sealhulgas näiteks häälkäskluste kasutamine.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Kooskõlas Euroopa Liidu Kohtu asjaomase kohtupraktikaga ja arvestades asjaolu, et ärikasutajate sõltuvat seisundit on täheldatud peamiselt füüsilisest isikust tarbijatele juurdepääsuks kasutatavate veebipõhiste vahendusteenuste korral, tuleks käesoleva määruse kohaldamisala piiritlemisel kasutatavat tarbija mõistet tõlgendada viitena füüsilistele isikutele, kes tegutsevad väljaspool oma kaubandus-, majandus-, ametialast või kutsetegevust.

(10)  Kooskõlas Euroopa Liidu Kohtu asjaomase kohtupraktikaga ja arvestades asjaolu, et ärikasutajate sõltuvat seisundit on täheldatud peamiselt füüsilisest isikust tarbijatele juurdepääsuks kasutatavate veebipõhiste vahendusteenuste korral, tuleks käesoleva määruse kohaldamisala piiritlemisel kasutatavat tarbija mõistet tõlgendada viitena füüsilistele isikutele, kes tegutsevad väljaspool oma kaubandus-, majandus-, ametialast või kutsetegevust. Seepärast jäetakse käesolevast määrusest välja veebipõhised vahendusteenused ja otsingumootorid, mis võimaldavad ettevõtjatel teha kaupade ja teenuste otsepakkumisi või suunatud pakkumisi vaid teistele ettevõtjatele, sest see ei too kaasa otseseid tagajärgi tarbijale.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Järjepidevuse huvides tuleks käesolevas määruses kasutatav veebipõhise otsingumootori määratlus viia kooskõlla direktiivis (EL) 2016/1148 kasutatud määratlusega3.

(11)  Käesolevas määruses kasutatav veebipõhise otsingumootori määratlus peaks olema laiem, kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2016/1148 kasutatud määratlus. Innovatsiooni kiiret tempot arvestades peaks määratlus olema tehnoloogianeutraalne. Eelkõige peaks määratlus hõlmama ka häälkäsklusi.

__________________

__________________

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/1148 meetmete kohta, millega tagada võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus (ELT L 194, 19.7.2016, lk 1).

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/1148 meetmete kohta, millega tagada võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus (ELT L 194, 19.7.2016, lk 1).

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Selleks et vajaduse korral kaitsta ärikasutajaid, peaks käesolevat määrust kohaldama seal, kus pooled ei räägi mis tahes nimetusega või vormiga lepingulise suhte tingimusi eraldi läbi. Seda, kas tingimuste üle peeti eraldi läbirääkimisi või mitte, tuleks selgitada välja üldhindamise teel, kusjuures asjaolu, et teatavaid tingimusi võidi eraldi läbi rääkida, ei ole otsustav.

(12)  Selleks et vajaduse korral kaitsta ärikasutajaid, peaks käesolevat määrust kohaldama veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate ja ärikasutajate vaheliste mis tahes nimetusega või vormiga lepingulise suhte tingimustele.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 a)  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad võivad pakkuda või kontrollida muid teenuseid või tarkvara, mis võib mõnel juhul luua võimaluse nimetatud tarkvara või teenuste kasutamiseks selleks, et hoida kõrvale käesolevas määruses veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatele kehtestatud kohustustest. Laiendamata käesoleva määruse kohaldamisala ega nõudeid nimetatud tarkvarale või teenustele, ei tohiks veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad kasutada seda tarkvara või neid teenuseid selleks, et hoida kõrvale mis tahes kohustustest, mis veebipõhiste vahendusteenuste puhul on kehtestatud. Käesoleva määruse kohast kontrolli tuleks mõista nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 artikli 3 lõike 2 tähenduses, st et kontrolli moodustavad õigused, lepingud või muud vahendid, mis kas eraldi või ühiselt ning vastavaid asjaolusid või õigusnorme arvestades annavad võimaluse ettevõtjat otsustavalt mõjutada. Seda otsustavat mõju võib saavutada eelkõige omandiõiguse, kogu vara või selle osa kasutamise õiguse või õiguste või lepingu puhul, mis annavad otsustava mõjuvõimu ettevõtja organite koosseisu, hääletamise või otsuste üle.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Tagamaks, et lepingulise suhte üldtingimused võimaldaksid ärikasutajatel määrata kindlaks veebipõhiste vahendusteenuste kasutamise alustamise, lõpetamise ja peatamise kaubanduslikud tingimused ning selleks, et kindlustada ärisuhte prognoositavus, tuleks sellised tingimused koostada selges ja ühemõttelises sõnastuses, mis on keskmisele ärikasutajale hõlpsasti mõistetav. Tingimusi ei tohiks pidada selges ja ühemõttelises sõnastuses koostatuks, kui need on laialivalguvad, mittespetsiifilised ega käsitle üksikasjalikult olulisi kaubanduslikke küsimusi ega võimalda seega äritarbijatele piisavat prognoositavust seoses lepingulise suhte kõige olulisemate aspektidega.

(13)  Tagamaks, et lepingulise suhte üldtingimused võimaldaksid ärikasutajatel määrata kindlaks veebipõhiste vahendusteenuste kasutamise alustamise, lõpetamise ja peatamise kaubanduslikud tingimused ning selleks, et kindlustada ärisuhte prognoositavus, tuleks sellised tingimused koostada selges ja arusaadavas sõnastuses, mis on keskmisele ärikasutajale hõlpsasti mõistetav. Tingimusi ei tohiks pidada selges ja arusaadavas sõnastuses koostatuks, kui need on laialivalguvad, mittespetsiifilised ega käsitle üksikasjalikult olulisi kaubanduslikke küsimusi ega võimalda seega äritarbijatele piisavat prognoositavust seoses lepingulise suhte kõige olulisemate aspektidega. Samuti ei tohiks selgeks ja arusaadavaks pidada sõnastust, mis kasutab eksitavat lauseehitust.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 a)  Nii veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate ja nende ärikasutajate suhete läbipaistvuse kui ka õigluse tagamiseks peaksid üldtingimused olema ühtaegu õiglased ja proportsionaalsed, võttes arvesse veebipõhise vahendusteenuse pakkuja ja ärikasutaja tegevuse laadi. Tingimusi ei peeta õiglaseks ja proportsionaalseks näiteks siis, kui need kalduvad suurel määral kõrvale heast äritavast konkreetses majandustegevuses, mille raames veebipõhist vahendusteenust pakutakse, või on vastuolus hea usu ja ausa kauplemise põhimõttega. Nende üldiste nõuete hindamisel peaksid asjaomased täitevasutused arvesse võtma ka lepingu olemust ja eesmärki, juhtumi asjaolusid ning äritegevuse kasutusviise ja tavasid.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 b)  Selleks et tagada, et ärikasutajatele on piisavalt selge, kus ja kellele nende kaupu või teenuseid turustatakse, peaksid veebipõhise vahendusteenuse pakkujad tagama oma ärikasutajatele läbipaistvuse seoses täiendavate kanalite või potentsiaalsete partnerprogrammidega, mida veebipõhises vahendusteenuses kõnealuste kaupade või teenuste turustamiseks kasutatakse.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Üldtingimuste läbipaistvuse tagamine võib osutuda jätkusuutlike ärisuhete loomisel ja ärikasutajat kahjustava ebaõiglase käitumise vältimisel möödapääsmatuks. Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad peaksid seepärast tagama tingimuste hõlpsa kättesaadavuse lepinguliste suhete kõikides etappides, sealhulgas kättesaadavuse võimalikele ärikasutajatele lepingu sõlmimisele eelnevas etapis, ja et kõikidest sellistesse tingimustesse tehtavatest muudatustest teatataks ärikasutajatele kindlaksmääratud etteteatamisaja jooksul, mis oleks konkreetseid asjaolusid arvestades mõistlik ja proportsionaalne ning kestaks vähemalt 15 päeva. Etteteatamisaega ei peaks kohaldama kui ja kuivõrd asjaomane ärikasutaja on sellest ühemõtteliselt loobunud ning kui ja kuivõrd vajadus muudatused kohe ellu viia on tekkinud lähtuvalt teenusepakkujal liidu või siseriikliku õiguse kohaselt lasuvast juriidilisest kohustusest.

(14)  Üldtingimuste läbipaistvuse tagamine võib osutuda jätkusuutlike ärisuhete loomisel ja ärikasutajat kahjustava ebaõiglase käitumise vältimisel möödapääsmatuks. Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad peaksid seepärast tagama tingimuste hõlpsa kättesaadavuse lepinguliste suhete kõikides etappides, sealhulgas kättesaadavuse võimalikele ärikasutajatele lepingu sõlmimisele eelnevas etapis, ja et kõikidest sellistesse tingimustesse tehtavatest muudatustest teatataks ärikasutajatele kindlaksmääratud etteteatamisaja jooksul, mis oleks konkreetseid asjaolusid arvestades mõistlik ja proportsionaalne ning kestaks vähemalt 15 päeva või vähemalt 30 päeva, kui tingimuste muutmine nõuab ärikasutajalt oma kaupadesse või teenustesse oluliste tehniliste kohanduste tegemist, et nõudeid täita. Muudatuse mõistet ei tohiks tõlgendada nii, et see hõlmab selliseid muudatusi, mis on puhtalt haldusliku iseloomuga, nagu näiteks telefoninumbri või teenuseosutaja aadressi muutmine. Erandina ei peaks etteteatamisaega kohaldama, kui ja kuivõrd asjaomane ärikasutaja on sellest ühemõtteliselt loobunud ning kui ja kuivõrd vajadus muudatused kohe ellu viia on tekkinud lähtuvalt teenusepakkujal liidu või siseriikliku õiguse kohaselt lasuvast juriidilisest kohustusest, ning juhtudel, kui teenusepakkuja võtab meetmeid, et kõrvaldada oht, mis võib teenuste osutamist, tarbijaid või teisi kasutajaid kahjustada või tekitada neile turvaprobleeme, kuna arvestades mitmekesist sisu, mida ärikasutajad veebipõhiste vahendusteenuste kaudu jagavad, võivad tekkida ettenägematud ohud ja tavad, mis nõuavad kohest tegutsemist. Ärikasutajal peaks olema õigus lõpetada leping ilma tasu maksmiseta 15 päeva jooksul alates kuupäevast, kui ta saab muudatusteate, mida ta peab endale kahjulikuks.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 a)  Uute või ajakohastatud kaupade või teenuste esitamist veebipõhisele vahendusteenusele tuleks üldiselt käsitada ärikasutajapoolse selge kinnitava tegevusena. Kuid kuna tingimuste muutmine võib mõnel juhul nõuda ärikasutajalt märkimisväärsete muudatuste tegemist, et uusi tingimusi täita, ei peaks ärikasutajad olema kohustatud oma kaupu ja teenuseid ajakohastamata jätma, näiteks teenuste sisu osas, sel ajal kui nad valmistuvad uusi tingimusi täitma. Seega juhul, kui etteteatamisajaks on määratud 30 päeva, kuna tingimuste muutmine nõuab ärikasutajalt oma kaupadesse või teenustesse oluliste tehniliste kohanduste tegemist, ei loeta automaatselt etteteatamisajast loobumiseks seda, kui ärikasutaja esitab uusi kaupu ja teenuseid või ajakohastab olemasolevaid. Veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja peaks eeldama, et muudetud tingimused nõuavad ärikasutajalt oluliste tehniliste kohanduste tegemist näiteks juhul, kui selle veebipõhise vahendusteenuse, mida ärikasutaja kasutas, omadused eemaldatakse või neid lisatakse või kui ärikasutajad peavad oma kaubad ja teenused ümber programmeerima, et nad saaksid platvormil tegevust jätkata. Juhul, kui ärikasutajatele teatatakse korraga mitmetest tingimuste muudatustest, peaks 30-päevane etteteatamisaeg kehtima üksnes selle muudatuse suhtes, mille puhul on põhjendatult alust arvata, et see nõuab ärikasutajalt oluliste tehniliste kohanduste tegemist, etteteatamisajast automaatne loobumine välja arvatud.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Ärikasutajate kaitsmiseks peaks pädeval kohtul olema võimalik järeldada, et normidele mittevastavad tingimused ei ole asjaomase ärikasutaja suhtes siduvad, ja et seda järeldust kohaldataks kohe. Kohtu selline järeldus peaks piirduma vaid konkreetsete, normidele mittevastavate tingimustega. Ülejäänud tingimused peaksid jätkuvalt olema kehtivad ja kohaldatavad, eeldusel et neid on võimalik normidele mittevastavatest tingimustest eristada. Kehtivate tingimuste ootamatu muutmine võib märkimisväärselt häirida ärikasutaja tegevust. Selliste ärikasutajatele avalduvate negatiivsete tagajärgede piiramiseks ja kõnealuse käitumise heidutamiseks peaksid kindlaksmääratud etteteatamisaega eiravad muudatused olema tühised, st neid loetakse kehtetuks mõjuga erga omnes ja ex tunc.

(15)  Ärikasutajate kaitsmiseks ja mõlemale poolele õiguskindluse andmiseks peaks pädeval kohtul olema võimalik järeldada, et normidele mittevastavad tingimused on tühised, ja et seda järeldust kohaldataks kohe. Kohtu selline järeldus peaks piirduma vaid konkreetsete, normidele mittevastavate tingimustega. Ülejäänud tingimused peaksid jätkuvalt olema kehtivad ja kohaldatavad, eeldusel et neid on võimalik normidele mittevastavatest tingimustest eristada. Kehtivate tingimuste ootamatu muutmine võib märkimisväärselt häirida ärikasutaja tegevust. Selliste ärikasutajatele avalduvate negatiivsete tagajärgede piiramiseks ja kõnealuse käitumise heidutamiseks peaksid kindlaksmääratud etteteatamisaega eiravad muudatused olema tühised, st neid loetakse kehtetuks mõjuga erga omnes ja ex tunc.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatel võivad olla seaduspärased põhjused peatada või lõpetada teenuste pakkumine konkreetsele ärikasutajale täies ulatuses või osaliselt, sealhulgas eemaldades konkreetse ärikasutaja üksikud kaubad või teenused või eemaldades otsingutulemused. Kuna sellised otsused võivad märkimisväärselt mõjutada asjaomase ärikasutaja huve, tuleks neid sellise käitumise põhjustest teavitada. Põhjuste esitamine peaks võimaldama ärikasutajal selgitada välja, kas otsust on mõttekas vaidlustada, suurendades seega ärikasutaja võimalusi kasutada vajaduse korral tõhusaid kaitsevahendeid. Lisaks peaks põhjuste esitamine aitama ennetada või parandada sellise veebisisu tahtmatut eemaldamist, mille ärikasutaja on esitanud ja mida pakkuja peab ekslikult ebaseaduslikuks sisuks kooskõlas komisjoni soovitusega (EL) nr 2018/3344. Esitatavates põhjustes tuleks välja selgitada otsuse tegemise objektiivne põhjus või põhjused lähtuvalt pakkuja poolt esitatud tingimustele, ja nendes tuleks osutada proportsionaalsel viisil otsuse tegemiseni viinud konkreetsetele asjaoludele.

(16)  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatel võivad olla seaduspärased põhjused peatada, piirata või lõpetada teenuste pakkumine konkreetsele ärikasutajale täies ulatuses või osaliselt, sealhulgas eemaldades konkreetse ärikasutaja üksikud kaubad või teenused või eemaldades otsingutulemused. Samuti võib neil olla juriidiline kohustus eemaldada teatud sisu või peatada, piirata või lõpetada teenuste osutamine osaliselt või tervikuna. Kuna sellised otsused võivad märkimisväärselt mõjutada asjaomase ärikasutaja huve, tuleks teda teenuste peatamisest, piiramisest või lõpetamisest eelnevalt teavitada, välja arvatud juhul, kui veebipõhiste vahendusteenuste pakkujal on juriidiline kohustus teenuste pakkumine viivitamatult peatada, seda piirata või see lõpetada. Ka võib esineda juhtumeid, kus veebipõhiste vahendusteenuste pakkujal ei ole juriidilist kohustust (nagu turujärelevalveasutuse algatatud toote tagasikutsumine) lõpetada teenuste pakkumine, kuid pakkujal on sellegipoolest põhjendatud kahtlus, et toode või teenus on ohtlik, võltsitud, pettusega seotud või sobimatu alaealistele. Sellistel juhtudel peaks veebipõhise vahendusteenuse pakkujal olema võimalik tarbijate kaitsmiseks viivitamata tegutseda. Sellistel erandjuhtudel, kus teenuse pakkumise võib viivitamata peatada, seda piirata või selle lõpetada, tuleks ärikasutajale siiski tingimata esitada teenuste pakkumise peatamise, piiramise või lõpetamise põhjused. Põhjuste esitamine peaks võimaldama ärikasutajal selgitada välja, kas otsust on mõttekas vaidlustada, suurendades seega ärikasutaja võimalusi kasutada vajaduse korral tõhusaid kaitsevahendeid. Lisaks peaks põhjuste esitamine aitama ennetada või parandada sellise veebisisu tahtmatut eemaldamist, mille ärikasutaja on esitanud ja mida pakkuja peab ekslikult ebaseaduslikuks sisuks kooskõlas komisjoni soovitusega (EL) nr 2018/334. Mõnel juhul põhineb veebipõhise vahendusteenuse pakkuja otsus kolmandate isikute teadetel. Konkurendid võivad neid teateid kuritarvitada. Komisjoni soovituses (EL) 2018/3344 nõutakse, et sellised teated oleksid piisavalt täpsed ja piisavalt põhjendatud, et veebimajutuse pakkuja saaks teha teates käsitletava sisu kohta informeeritud ja hoolika otsuse. Seetõttu tuleks nõuda, et kui pärast kolmanda isiku esitatud teadet teeb veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja teenuse pakkumise peatamise, piiramise või lõpetamise otsuse, edastaks ta teate sisu ärikasutajale, et võimaldada ärikasutajal ilmselgelt väärad teated kergesti ümber lükata. Esitatavates põhjustes tuleks välja selgitada otsuse tegemise objektiivne põhjus või põhjused lähtuvalt pakkuja poolt esitatud tingimustest ja nendes tuleks osutada proportsionaalsel viisil otsuse tegemiseni viinud konkreetsetele asjaoludele, välja arvatud juhul, kui veebipõhiste vahendusteenuste pakkujal on juriidiline kohustus neid mitte avaldada, või kui veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja tõestab, et asjaomane ärikasutaja on korduvalt rikkunud kohaldatavaid tingimusi, mis tõid kaasa nende peatamise, piiramise või lõpetamise.

__________________

__________________

4 Komisjoni 1. märtsi 2018. aasta soovitus (EL) 2018/334 meetmete kohta, millega tulemuslikult võidelda ebaseadusliku veebisisu vastu (ELT L 63, 6.3.2018, lk 50).

4 Komisjoni 1. märtsi 2018. aasta soovitus (EL) 2018/334 meetmete kohta, millega tulemuslikult võidelda ebaseadusliku veebisisu vastu (ELT L 63, 6.3.2018, lk 50).

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate poolne kaupade ja teenuste järjestamine mõjutab oluliselt tarbijate valikut ning seega neid kaupu ja teenuseid tarbijatele pakkuvate äritarbijate kaubanduslikku edu. Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad peaksid seepärast eelnevalt kirjeldama järjestuse koostamise peamisi parameetreid, selleks et pakkuda ärikasutajatele paremat prognoositavust, võimaldada neil mõista järjestuse toimimist ning võrrelda eri pakkujate järjestamise tavasid. Peamise parameetri sisu tuleks mõista kui viidet mis tahes üldkriteeriumidele, protsessidele või eri signaalidele, mis on hõlmatud järjestuse koostamise algoritmides või muudes kohandamise või järjestuses madalamale kohale viimise mehhanismides. . Peamiste järjestamist kindlaks määravate parameetrite kirjeldus peaks sisaldama ka selgitust, kuidas ärikasutajad saaksid järjestust võimaluse korral aktiivselt tasu eest mõjutada, ja sellise mõjutamisega kaasnevat. Kirjeldus peaks pakkuma ärikasutajatele piisavat teavet sellest, kuidas järjestamise mehhanismis arvestatakse ärikasutaja pakutavate kaupade või teenuste omadusi ja nende asjakohasust konkreetsete veebipõhiste vahendusteenuste tarbija jaoks.

(17)  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate poolne kaupade ja teenuste järjestamine mõjutab oluliselt tarbijate valikut ning seega neid kaupu ja teenuseid tarbijatele pakkuvate äritarbijate kaubanduslikku edu. Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad peaksid seepärast eelnevalt kirjeldama järjestuse koostamise parameetreid, selleks et pakkuda ärikasutajatele paremat prognoositavust, võimaldada neil mõista järjestuse toimimist ning võrrelda eri pakkujate järjestamise tavasid. Kui tingimustes ei ole tehniliselt võimalik kõiki parameetreid avalikustada, või kui seeläbi saaks avalikuks iga üksiku parameetri kaal, esitatakse ainult põhiparameetrid ja põhjendused nende suhtelise tähtsuse kohta. Peamise parameetri sisu tuleks mõista kui viidet mis tahes üldkriteeriumidele, protsessidele või eri signaalidele, mis on hõlmatud järjestuse koostamise algoritmides või muudes kohandamise või järjestuses madalamale kohale viimise mehhanismides. . Peamiste järjestamist kindlaks määravate parameetrite kirjeldus peaks sisaldama ka selgitust, kuidas ärikasutajad saaksid järjestust võimaluse korral aktiivselt tasu eest mõjutada, ja sellise mõjutamisega kaasnevat. Tulemuste esitamisel märgib veebipõhine vahendusteenus iga järjestuse kõrval, kas ja mil määral on seda mõjutanud diferentseeritud kohtlemine, mis tahes otsene või kaudne tasu, lepinguline või otsene omandisuhe. Kirjeldus peaks pakkuma ärikasutajatele piisavat teavet sellest, kuidas järjestamise mehhanismis arvestatakse ärikasutaja pakutavate kaupade või teenuste omadusi ja nende asjakohasust konkreetsete veebipõhiste vahendusteenuste tarbija jaoks. Vastavalt komisjoni ettepanekule Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, milles käsitletakse ELi tarbijakaitse-eeskirjade paremat jõustamist ja ajakohastamist, peaksid veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad esitama tarbijatele teavet järjestust mõjutavate parameetrite kohta. Samas kui tarbijale pakutud teave peaks olema esitatud selgel ja mõistetaval viisil, mis vastab tarbija vajadustele, peaks ärikasutajale ja tarbijale pakutud teave olema igal juhul piisavalt sarnane, tagamaks et nii pooled, kes pakuvad, kui ka need, kes kaupa või teenust otsivad, saavad teha läbipaistvatel otsingutel põhinevaid teadlikke otsuseid.

 

__________________

 

 

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Sarnaselt mõjutab veebisaitide (sealhulgas veebisaidid, mida ärikasutajad kasutavad oma kaupade ja teenuste tarbijatele pakkumiseks) järjestamine veebipõhiseid otsingumootoreid pakkuvate ettevõtjate poolt tarbijate valikuid ja kommertsveebisaitide kasutajate kaubanduslikku edu. Veebipõhiste otsingumootorite pakkujad peaksid seega esitama kõikide indekseeritud veebisaitide (sealhulgas kommertsveebisaitide ja muude veebisaitide kasutajate omad) järjestamise peamised parameetrid. Lisaks kaupade ja teenuste omadustele ja nende asjakohasusele tarbija jaoks peaks veebipõhiste otsingumootorite kirjeldus võimaldama ärikasutajatel saada piisava teabe selle kohta kas ja kuidas ning millises ulatuses võetakse arvesse kommertsveebisaitide kasutajate kasutatavate veebisaitide ülesehituse põhimõtteid, nagu nende kohandatus kuvamiseks mobiilsidevahendites. Lepingulise suhte puudumisel veebipõhise otsingumootori pakkujate ja kommertsveebisaitide kasutajate vahel peaks selline kirjeldus olema üldsusele kättesaadav asjaomases veebipõhises otsingumootoris silmapaistvas ja kergesti ligipääsetavas kohas. Kommertsveebisaitide kasutajate jaoks prognoositavuse suurendamiseks tuleks kirjeldust ajakohastada, sealhulgas tuleks peamiste parameetrite muudatused selgelt esile tuua. Kuigi pakkujad ei ole kunagi kohustatud peamiste järjestamise parameetrite avalikustamise nõuet täites avaldama Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/9435 kohaseid ärisaladusi, peaks kirjeldus põhinema vähemalt järjestamise parameetrite tegelike andmete asjakohasusel.

(18)  Sarnaselt mõjutab veebisaitide (sealhulgas veebisaidid, mida ärikasutajad kasutavad oma kaupade ja teenuste tarbijatele pakkumiseks) järjestamine veebipõhiseid otsingumootoreid pakkuvate ettevõtjate poolt tarbijate valikuid ja kommertsveebisaitide kasutajate kaubanduslikku edu. Veebipõhiste otsingumootorite pakkujad peaksid seega esitama kõikide indekseeritud veebisaitide (sealhulgas kommertsveebisaitide ja muude veebisaitide kasutajate omad) järjestamise parameetrid. Kui tingimustes ei ole tehniliselt võimalik kõiki parameetreid avalikustada, või kui seeläbi saaks avalikuks iga üksiku parameetri kaal, esitatakse ainult põhiparameetrid ja põhjendused nende suhtelise tähtsuse kohta. Lisaks kaupade ja teenuste omadustele ja nende asjakohasusele tarbija jaoks peaks veebipõhiste otsingumootorite kirjeldus võimaldama ärikasutajatel saada piisava teabe selle kohta kas ja kuidas ning millises ulatuses võetakse arvesse kommertsveebisaitide kasutajate kasutatavate veebisaitide ülesehituse põhimõtteid, nagu nende kohandatus kuvamiseks mobiilsidevahendites. Lepingulise suhte puudumisel veebipõhise otsingumootori pakkujate ja kommertsveebisaitide kasutajate vahel peaks selline kirjeldus olema üldsusele kättesaadav asjaomases veebipõhises otsingumootoris silmapaistvas ja kergesti ligipääsetavas kohas. Kommertsveebisaitide kasutajate jaoks prognoositavuse suurendamiseks tuleks kirjeldust ajakohastada, sealhulgas tuleks parameetrite muudatused selgelt esile tuua. Kuigi järjestamise parameetrite avalikustamise nõue ei tohiks piirata Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/9435 kohaldamist ning selles tuleks arvesse võtta seaduslikku omandamist, kasutamist ja avalikustamist käsitlevaid norme, tuleks peamiste järjestamise parameetrite avalikustamise nõuet täites tagada, et kirjeldus põhineb vähemalt järjestamise parameetrite tegelike andmete asjakohasusel. Peamiste parameetrite ajakohastatud kirjelduse olemasolu tooks kasu ka muudele kasutajatele kui kommertsveebisaidi kasutajatest veebipõhise otsingumootori kasutajad. Mõnel juhul võivad veebipõhiste otsingumootorite pakkujad otsustada mõjutada konkreetset järjestust või eemaldada järjestusest veebisaidi kolmandate isikute esitatud teadete alusel. Erinevalt veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatest ei saa veebipõhiste otsingumootorite pakkujatelt oodata kommertsveebisaitide kasutajate vahetut teavitamist järjestusest eemaldamisest või järjestuse muutmisest teate alusel, kuna poolte vahel puudub lepinguline suhe. Sellele vaatamata tuleks kommertsveebisaidi kasutajale anda võimalus tutvuda üldsusele kättesaadava veebipõhise andmebaasi kaudu teatega, mis tõi konkreetsel juhul kaasa järjestusest eemaldamise või järjestuse muutmise. See vähendaks järjestusest eemaldamise teadete võimalikku kuritarvitamist konkurentide poolt.

__________________

__________________

5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/943, milles käsitletakse avalikustamata oskusteabe ja äriteabe (ärisaladuste) ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastast kaitset (ELT L 157, 15.6.2016, lk 1).

5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/943, milles käsitletakse avalikustamata oskusteabe ja äriteabe (ärisaladuste) ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastast kaitset (ELT L 157, 15.6.2016, lk 1).

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(18 a)  Et ärikasutajad saaksid saada teavet järjestusparameetrite kohta, peaksid järjestamise tulemused kajastama nende parameetrite tegelikku ja mittemeelevaldset kohaldamist ning veebipõhiste vahendusteenuste ja veebipõhiste otsingumootorite pakkujate avalikustatud parameetrite suhtelist tähtsust. Näiteks kui mitu ärikasutajat on teenusepakkuja avalikustatud järjestamise parameetritega seoses sarnases olukorras, peaks neil olema võimalik järjestada pingerida, et võtta arvesse oma sarnast olukorda neid parameetreid arvestades.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(18 b)  Sageli võimaldavad veebipõhiste otsingumootorite pakkujad mõjutada otsingutulemuste järjestust kommertsveebisaitide kasutajate makstud tasu eest. Selge teave sellise tava kohta tuleks teha kommertsveebisaitide kasutajatele ja tarbijatele avalikult kättesaadavaks, et nad mõistaksid tasu maksmise mõju järjestusele. Lisaks tuleks tasu maksmise tõttu järjestuses kohta muutnud otsingutulemused selgesti märgistada, tehes need hõlpsasti eristatavaks teistest otsingutulemustest, mille puhul tasu ei ole makstud.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Kui veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja pakub ka ise tarbijatele teatavaid kaupu ja teenuseid oma vahendusteenuste abil või tema kontrollitava ärikasutaja kaudu, võib asjaomane pakkuja konkureerida otse oma veebipõhiste vahendusteenuste nende ärikasutajatega, keda ta ei kontrolli. Sellistes olukordades on eriti oluline, et veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja käituks läbipaistval viisil ja esitaks kirjelduse enda pakutavate kaupade või teenuste juriidiliselt, kaubanduslikult või tehniliselt diferentseeritud eeliskohtlemise kohta võrreldes ärikasutajate pakutavate kaupadega. Proportsionaalsuse tagamiseks peaks see kohustus kehtima veebipõhiste vahendusteenuste üldisel tasandil, mitte nende teenuste kaudu pakutavate üksikute kaupade ja teenuste tasandil.

(19)  Kui veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja või veebipõhiste otsingumootorite pakkuja pakub tarbijale teatavaid kaupu või teenuseid oma veebipõhiste vahendusteenuste kaudu või teeb seda sellise ärikasutaja kaudu, keda ta kontrollib, võib see teenusepakkuja konkureerida otse teiste oma veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajatega, kes ei ole teenusepakkuja kontrolli all, mis võib anda teenusepakkujale majandusliku stiimuli ja võimaluse kasutada oma kontrolli veebipõhise vahendusteenuse või veebipõhise otsingumootori kaudu, et anda tehnilisi või majanduslikke eeliseid oma pakkumistele või tema kontrollitava ärikasutaja pakkumistele, keeldudes andmast samu eeliseid konkureerivatele ärikasutajatele. Selline käitumine võib kahjustada ausat konkurentsi ja piirata tarbijate valikuvõimalusi. Sellistes olukordades on eriti oluline, et veebipõhiste vahendusteenuste või veebipõhise otsingumootori pakkuja käituks läbipaistval viisil ja esitaks kirjelduse enda pakutavate kaupade või teenuste juriidiliselt, kaubanduslikult või tehniliselt diferentseeritud eeliskohtlemise kohta, näiteks vaikeseadete abil, võrreldes ärikasutajate pakutavate kaupadega. Veebipõhise vahendusteenuse pakkuja või veebipõhise otsingumootori pakkuja kaupu ja teenuseid tuleks pidada ärikasutajate kaupade ja teenustega konkureerivateks, kui veebipõhise vahendusteenuse tarbijad võivad pidada asjaomast kaupa või teenust vahetatavaks või asendatavaks.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 a)  Siiski tuleks mis tahes sellist diferentseeritud kohtlemist veebipõhiste vahendusteenuste puhul lubada ainult juhul, kui veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja suudab seda objektiivselt põhjendada kooskõlas liidu õiguse üldpõhimõtetega, nagu proportsionaalsus, õiguskindlus ja üldised põhimõtted, mis tulenevad põhiõiguste hartast. Peale selle ei tohi diferentseeritud kohtlemine olla diskrimineeriv kõigi teiste ärikasutajate suhtes, kes kaupu või teenuseid veebipõhiste vahendusteenuste kaudu pakuvad, ning diferentseeritud kohtlemine ei tohi takistada tarbijatel endiselt teha valikuid oma eelistuste järgi nende konkureerivate kaupade ja teenuste seast, mida veebipõhiste vahendusteenuste kaudu pakutakse.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 b)  Teatavaid tavasid võib lõplikult käsitada ebaausatena mis tahes asjaolude korral. Need tavad on loetletud käesoleva ettepaneku I lisas. Veebiplatvormipõhise majanduse ELi vaatlusrühm peaks tavade loetelu kohaldamise ja selle mõju turule pidevalt läbi vaatama ja esitama komisjonile soovitusi selle ajakohastamiseks.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  Andmete, sealhulgas isikuandmed, ligipääsetavus ja kasutamine võimaldab luua veebiplatvormipõhise majanduse jaoks olulist väärtust. Seepärast on oluline, et veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad esitaksid ärikasutajatele selge kirjelduse teatavatele andmeliikidele juurdepääsu ja nende kasutamise ulatuse, laadi ja tingimuste kohta. Kirjeldus peaks olema proportsionaalne ning osutama üldistele juurdepääsutingimustele, mitte esitama ammendavalt tegelikud andmed või andmeliigid, nii et ärikasutajad teaksid, kas nad saavad kasutada andmeid suurema väärtuse loomiseks, sealhulgas kasutades võimaluse korral kolmandate isikute andmeteenuseid. Isikuandmeid tuleks töödelda kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679.6

(20)  Andmete, sealhulgas isikuandmed, ligipääsetavus ja kasutamine võimaldab luua veebiplatvormipõhise majanduse jaoks olulist väärtust. Seepärast on oluline, et veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad esitaksid ärikasutajatele selge kirjelduse teatavatele andmeliikidele juurdepääsu ja nende kasutamise ulatuse, laadi ja tingimuste kohta. Kirjeldus peaks olema proportsionaalne ning osutama üldistele juurdepääsutingimustele, mitte esitama ammendavalt tegelikud andmed või andmeliigid, nii et ärikasutajad teaksid, kas nad saavad kasutada andmeid suurema väärtuse loomiseks, sealhulgas kasutades võimaluse korral kolmandate isikute andmeteenuseid. Käesoleva määrusega nõutakse veebipõhise vahendusteenuse pakkujatelt läbipaistvust selles osas, milliseid andmeid nad oma ärikasutajatele pakuvad, kuid ei kehtestata nõudeid edastada isikuandmeid või muid kui isikuandmeid ärikasutajatele, välja arvatud teatavad andmed ärikasutajate reitingute ja hinnangute kohta, mida ärikasutajatel peaks olema lubatud saada koondandmetena ja anonüümseks muudetud kujul. Kõigil juhtudel tuleks isikuandmeid töödelda kooskõlas liidu õigusraamistikuga, mis käsitleb üksikisikute kaitset isikuandmete töötlemisel ning eraelu austamist ja isikuandmete kaitset elektroonilise side puhul, eelkõige kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/6796 , Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2016/680 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2002/58/EÜ.

__________________

__________________

6 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

6 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(20 a)  Vastavalt määrusele 2016/679 on tarbijal õigus saada enda kohta käivaid isikuandmeid, mida ta on esitanud vastutavale töötlejale, nt veebipõhiste vahendusteenuste pakkujale struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul, ning tal on õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, näiteks veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja ärikasutajatele.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(20 b)  Ärikasutajatel peaks olema võimalik saada anonüümset teavet oma maine kohta internetis, st ühe veebipõhise vahendusteenuse pakkuja juures saadud reitinguid ja hinnanguid, et nad saaksid selgema ettekujutuse oma kaubamärgi väärtusest ja parandada oma tegevust veebiplatvormil. Tuleks ette näha vahendid, mis võimaldavad ärikasutajatel oma mainet paremini mõista ja oleksid esimene samm suurema konkurentsi poole ärikasutajate vahel, mis annab tarbijatele ulatuslikuma ja teadlikuma valiku võimaluse.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(20 c)  Mitu nii liidu kui ka liiduvälist konkurentsiasutust on alustanud uurimist või teatanud kavatsusest seda teha seoses juhtumitega, kus veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja on ära kasutanud oma kahekordset positsiooni kauplemiskoha ja selles kauplemiskohas kaupu või teenuseid pakkuva ettevõtjana, et saada või ära kasutada turgu valitsevat seisundit. Veebipõhise vahendusteenuse pakkuja juurdepääs ärikasutaja tehingute käigus loodud andmetele võib anda veebipõhise vahendusteenuse pakkujale võimaluse andmetele tuginedes ärikasutajaga konkureerida. Õigluse tagamiseks ei peaks veebipõhise vahendusteenuse pakkujal olema lubatud avalikustada ärikasutaja tehingute käigus loodud andmeid ilma ärikasutaja nõusolekuta kolmandatele isikutele kaubanduslikel eesmärkidel, ka mitte nende enda ettevõtte raames, välja arvatud juhul, kui veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja suhtes kehtib seadusjärgne kohustus avalikustada ärikasutaja tehingute tulemusel tekkinud andmed.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad võivad teatavatel juhtudel piirata tingimustes ärikasutajate võimalust pakkuda tarbijatele kaupu ja teenuseid soodsamatel tingimustel muude kanalite kaudu kui nende pakutavad veebipõhised vahendusteenused. Sellistel juhtudel peaksid asjaomased pakkujad esitama niisuguse käitumise alused, eriti seoses piirangute peamiste majanduslike, kaubanduslike ja juriidiliste põhjendustega. Sellist läbipaistvuskohustust ei tohiks kohaldada, kui hinnatakse selliste piirangute õiguspärasust vastavalt muudele liidu aktidele või liidu õiguse kohaselt kehtestatud liikmesriikide õigusele, sealhulgas konkurentsi ja ebaausate kaubandustavade valdkonnas, ja selliste õigusaktide kohaldamisel.

(21)  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad ei tohiks piirata ärikasutajate võimalust pakkuda tarbijatele samu kaupu ja teenuseid muude vahendusteenuste kaudu erinevatel või samadel tingimustel. Teatavatel juhtudel võivad veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad piirata ärikasutajate võimalust pakkuda tarbijatele kaupu ja teenuseid erinevatel tingimustel muude kanalite kaudu kui nende pakutavad veebipõhised vahendusteenused. Sellistel juhtudel peaksid asjaomased pakkujad esitama niisuguse käitumise alused, eriti seoses piirangute peamiste majanduslike, kaubanduslike ja juriidiliste põhjendustega ja tagama piirangu proportsionaalsuse. Sellegipoolest võivad liikmesriigid oma siseriiklikes õigusnormides, mis on vastu võetud kooskõlas liidu õigusega, keelata või piirata ärikasutajate võimalusi pakkuda tarbijatele kaupu või teenuseid muul viisil kui veebipõhiste vahendusteenuste kaudu.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22)  Selleks et ärikasutajad, sealhulgas need, kelle jaoks on asjakohaste veebipõhiste vahendusteenuste kasutamine peatatud või lõpetatud, saaksid kasutada hõlpsasti kasutusvalmis, vahetuid ja tõhusaid kaitsevahendeid, peaksid veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad pakkuma ettevõttesisest kaebuste menetlemise süsteemi. Ettevõttesisese kaebuste menetlemise süsteemi eesmärk peaks olema märkimisväärse osa kaebuste kahepoolne lahendamine veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja ja asjaomase ärikasutaja vahel. Lisaks peaks selle tagamine, et veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad esitavad ettevõttesisese kaebuste menetlemise süsteemi toimimise ja tõhususe kohta teavet, aitama ärikasutajatel mõista erinevate veebipõhiste vahendusteenuste pakkumisel tekkida võivate probleemide liike ning võimalusi leida kiire ja tõhus kahepoolne lahendus.

(22)  Selleks et ärikasutajad, sealhulgas need, kelle jaoks on asjakohaste veebipõhiste vahendusteenuste kasutamine peatatud või lõpetatud, saaksid kasutada hõlpsasti kasutusvalmis, vahetuid ja tõhusaid kaitsevahendeid, peaksid veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad pakkuma ettevõttesisest kaebuste menetlemise süsteemi. Ettevõttesisene kaebuste menetlemise süsteem peaks olema läbipaistev, mittediskrimineeriv, põhinema võrdse kohtlemise põhimõttel ja selle eesmärk peaks olema märkimisväärse osa kaebuste kahepoolne lahendamine veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja ja asjaomase ärikasutaja vahel mõistliku aja jooksul. Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad võivad kaebuste menetlemise protsessi vältel oma vastuvõetud otsuse kehtima jätta. Katsed saavutada kokkulepe ettevõttesisese kaebuste menetlemise süsteemi kaudu ei mõjuta asjaomaste veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate ja ärikasutajate õigust algatada kohtumenetlus kaebuste menetlemise protsessi jooksul või pärast seda. Lisaks peaksid veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad esitama korrapäraselt ettevõttesisese kaebuste menetlemise süsteemi toimimise ja tõhususe kohta teavet, et aidata ärikasutajatel mõista erinevate veebipõhiste vahendusteenuste pakkumisel tekkida võivate peamiste probleemide liike ning võimalusi leida kiire ja tõhus kahepoolne lahendus.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23)  Käesoleva määruse kohaselt ettevõttesise kaebuste menetlemise süsteemile esitatavate nõudmiste eesmärk on jätta halduskoormuse minimeerimiseks veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatele mõistlik paindlikkus nende süsteemide käitlemisel ja üksikkaebuste menetlemisel. Lisaks peaksid ettevõttesisesed kaebuste menetlemise süsteemid võimaldama veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatel vajaduse korral käsitleda proportsionaalsel viisil süsteemi kuritarvitusi, millele teatavad ärikasutajad võivad kalduda. Lisaks muudele juhtudele kui käesolevast määrusest tulenevate õiguslike kohustuste väidetav eiramine, ei tohiks ettevõttesisesed kaebuste menetlemise süsteemid olla avatud kaebustele, mis seisnevad vaid väheolulises negatiivses mõjus asjaomastele ärikasutajatele. Arvestades selliste süsteemide loomise ja käitlemise kulusid, on asjakohane vabastada sellest kohustusest veebipõhiseid vahendusteenuseid pakkuvad väikeettevõtjad komisjoni soovituse 2003/361/EÜ7 asjakohaste sätete tähenduses.

(23)  Käesoleva määruse kohaselt ettevõttesise kaebuste menetlemise süsteemile esitatavate nõudmiste eesmärk on jätta halduskoormuse minimeerimiseks veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatele mõistlik paindlikkus nende süsteemide käitlemisel ja üksikkaebuste menetlemisel. Lisaks peaksid ettevõttesisesed kaebuste menetlemise süsteemid võimaldama veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatel vajaduse korral käsitleda proportsionaalsel viisil süsteemi kuritarvitusi, millele teatavad ärikasutajad võivad kalduda. Lisaks muudele juhtudele kui käesolevast määrusest tulenevate õiguslike kohustuste väidetav eiramine, ei tohiks ettevõttesisesed kaebuste menetlemise süsteemid olla avatud kaebustele, mis seisnevad vaid väheolulises mõjus asjaomastele ärikasutajatele. Arvestades selliste süsteemide loomise ja käitlemise kulusid, on asjakohane vabastada sellest kohustusest veebipõhiseid vahendusteenuseid pakkuvad väikeettevõtjad komisjoni soovituse 2003/361/EÜ7 asjakohaste sätete tähenduses.

__________________

__________________

7 Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 2003/361/EÜ mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratluse kohta (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).

7 Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 2003/361/EÜ mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratluse kohta (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(23 a)  Sõna „ettevõttesisene“ kasutamist ei tohiks käsitleda kui püüdu takistada ettevõttesisese kaebuste menetlemise süsteemi delegeerimist välisele teenusepakkujale või muule ettevõttele, kui on tagatud, et süsteemi rakendajal on täielik volitus ja suutlikkus tagada, et ettevõttesisene kaebuste menetlemise süsteem vastab käesoleva määruse nõuetele.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24)  Lepitamine võib pakkuda veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatele ja nende ärikasutajatele võimalust vaidluste rahuldaval teel lahendamiseks, ilma et tuleks algatada potentsiaalselt pikaleveniv ja kulukas kohtumenetlus. Seepärast peaksid veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad soodustama lepituse kasutamist, selgitades eelkõige välja lepitajad, kellega nad soovivad koostööd teha. Väljaspool liitu asuvate lepitajate teenuseid tuleks kasutada ainult siis, kui on tagatud, et sellisel juhul ei jäeta ärikasutajat ilma liidu või liikmesriigi õiguse (sealhulgas käesoleva määruse nõuded ning isikuandmete ja ärisaladuste suhtes kohaldatavad õigusaktid) alusel pakutavast õiguskaitsest. Selleks et lepitus oleks kasutatav, õiglane, kiire, tõhus ja tulemuslik, peaksid kõnealused lepitajad vastama teatavatele kriteeriumidele.

(24)  Lepitamine võib pakkuda veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatele ja nende ärikasutajatele võimalust vaidluste rahuldaval teel lahendamiseks, ilma et tuleks algatada potentsiaalselt pikaleveniv ja kulukas kohtumenetlus. Seepärast peaksid veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad soodustama lepituse kasutamist, selgitades eelkõige välja lepitajad, kellega nad soovivad koostööd teha. Väljaspool liitu asuvate lepitajate teenuseid tuleks kasutada ainult siis, kui on tagatud, et sellisel juhul ei jäeta ärikasutajat ilma liidu või liikmesriigi õiguse (sealhulgas käesoleva määruse nõuded ning isikuandmete ja ärisaladuste suhtes kohaldatavad õigusaktid) alusel pakutavast õiguskaitsest. Selleks et lepitus oleks kasutatav, õiglane, kiire, tõhus ja tulemuslik, peaksid kõik valitud lepitajad vastama teatavatele kriteeriumidele. Lepitajaid tuleks ergutada lahendama vaidlusi võimalikult kiiresti.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25)  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad peaksid võtma enda kanda mõistliku osa lepituse kogukuludest, võttes arvesse asjakohase juhtumi kõiki olulisi elemente. Selleks peaks lepitaja pakkuma välja, millise osa kandmine on iga juhtumi puhul proportsionaalne. Selline osa ei tohiks olla väiksem kui pool kuludest.

(25)  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad peaksid võtma enda kanda mõistliku osa lepituse kogukuludest, võttes arvesse asjakohase juhtumi kõiki olulisi elemente. Selleks peaks lepitaja pakkuma välja, millise osa kandmine on iga juhtumi puhul proportsionaalne. Kuid veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja jaoks ei tohiks selline osa olla väiksem kui pool kuludest, välja arvatud juhul, kui lepitaja teeb kindlaks, et juhtumi algatanud ärikasutaja ei tegutsenud heas usus.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(25 a)  Kuna veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatelt tuleks alati nõuda nende lepitajate kindlaksmääramist, kellega nad soovivad suhelda, ja neil peaks olema kohustus osaleda lepitamises heas usus, tuleks lepitusmenetluse kasutamise kohustus kehtestada viisil, millega välditakse lepitussüsteemi kuritarvitamist ärikasutajate poolt. Seega peaksid ka ärikasutajad olema kohustatud osalema lepitusmenetluses heas usus. Kui ärikasutaja on esitanud korduvalt juhtumeid, milles ei ole vaidluse lahendamiseni jõutud, või kui ärikasutaja esitab juhtumi küsimuses, mille puhul ta on varasemas lepitusmenetluses tegutsenud halvas usus, ei peaks veebipõhise vahendusteenuse pakkuja olema nendel erandjuhtudel kohustatud osalema lepitusmenetluses nimetatud ärikasutajaga. Selline erandlik olukord ei tohiks piirata ärikasutaja võimalust taotleda juhtumis lepitamist juhul, kui lepitusmenetluse teema, nagu lepitaja on kindlaks teinud, ei ole seotud varasemate juhtumitega.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(26)  Selleks et soodustada liidus veebipõhiste vahendusteenuste pakkumisega seotud vaidluste korral lepituse kasutamist, peaks komisjon esitama üleskutse luua spetsiaalsed lepitusorganisatsioonid, mida praegu veel ei ole. Veebipõhiseid vahendusteenuseid ja otsingumootoreid ning nende kasutamisjärgseid konkreetseid tööstusharusid tunduvate lepitajate kaasamine peaks suurendama mõlema poole usaldust lepitusprotsessi vastu ning suurendama kiire, õiglase ja rahuldava tulemuseni jõudmise tõenäosust.

(26)  Selleks et soodustada liidus veebipõhiste vahendusteenuste pakkumisega seotud vaidluste korral lepituse kasutamist, peaks komisjon koostöös liikmesriikidega esitama üleskutse luua spetsiaalsed lepitusorganisatsioonid, mida praegu veel ei ole. Veebipõhiseid vahendusteenuseid ja otsingumootoreid ning nende kasutamisjärgseid konkreetseid tööstusharusid tunduvate lepitajate kaasamine peaks suurendama mõlema poole usaldust lepitusprotsessi vastu ning suurendama kiire, õiglase ja rahuldava tulemuseni jõudmise tõenäosust.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(27)  Eri tegurid, nagu piiratud rahalised vahendid, kättemaksuhirm ning kohaldatava õiguse ja kohtu kindlaksmääramine kasutustingimustes võib piirata olemasolevate õiguskaitsevahendite tõhusust, eriti selliste vahendite puhul, mis eeldavad ärikasutajatelt või kommertsveebisaitide kasutajatelt individuaalset ja tuvastatavat tegevust. Käesoleva määruse tõhusa kohaldamise tagamiseks tuleks anda ärikasutajaid või kommertsveebisaitide kasutajaid esindavatele organisatsioonidele ja ühendustele ning liikmesriikides loodud avalik-õiguslikele asutustele võimalus algatada kohtumenetlus. Selline menetlus liikmesriigi kohtus peaks lõpetama või keelama käesoleva määruse normide rikkumise ja ennetama edaspidist kahju, mis võiks õõnestada ärisuhete jätkusuutlikkust veebiplatvormipõhises majanduses. Tagamaks, et kõnealused organisatsioonid või ühendused kasutaksid sellist õigust tõhusalt ja nõuetekohaselt, peaksid nad vastama teatavatele kriteeriumidele. Arvestades asjaomaste avalik-õiguslike asutuste staatust liikmesriikides, kus sellised asutused on loodud, tuleks nõuda ainult seda, et asjaomaste siseriiklike õigusnormide kohaselt oleks neile tehtud ülesandeks huvitatud isikute ühishuvides või üldistes huvides hagide esitamine, ilma et selliste avalik-õiguslike asutuste suhtes tuleks kõnealuseid kriteeriume kohaldada. Sellised kohtuasjad ei tohiks mingil juhul mõjutada ärikasutajate ja kommertsveebisaitide kasutajate õigust algatada individuaalne kohtumenetlus.

(27)  Eri tegurid, nagu piiratud rahalised vahendid, kättemaksuhirm ning kohaldatava õiguse ja kohtu kindlaksmääramine kasutustingimustes võib piirata olemasolevate õiguskaitsevahendite tõhusust, eriti selliste vahendite puhul, mis eeldavad ärikasutajatelt või kommertsveebisaitide kasutajatelt individuaalset ja tuvastatavat tegevust. Käesoleva määruse tõhusa kohaldamise tagamiseks tuleks anda ärikasutajaid või kommertsveebisaitide kasutajaid esindavatele organisatsioonidele ja ühendustele ning liikmesriikides loodud avalik-õiguslikele asutustele võimalus algatada kohtumenetlus. Selline menetlus liikmesriigi kohtus peaks lõpetama või keelama käesoleva määruse normide rikkumise ja ennetama edaspidist kahju, mis võiks õõnestada ärisuhte jätkusuutlikkust veebiplatvormipõhises majanduses, sh sealhulgas VKEde ja mikroettevõtete osas. Tagamaks, et kõnealused organisatsioonid või ühendused kasutaksid sellist õigust tõhusalt ja nõuetekohaselt, peaksid nad vastama teatavatele kriteeriumidele, eelkõige seoses rahastamise läbipaistvusega. Liikmesriikidel peaks olema kohustus sellised avalik-õiguslikud asutused luua või nimetada. Mis puudutab asjaomaseid avalik-õiguslikke asutusi, tuleks nõuda ainult seda, et asjaomaste siseriiklike õigusnormide kohaselt oleks neile tehtud ülesandeks huvitatud isikute ühishuvides või üldistes huvides hagide esitamine, ilma et selliste avalik-õiguslike asutuste suhtes tuleks kõnealuseid kriteeriume kohaldada. Sellised kohtuasjad ei tohiks mingil juhul mõjutada ärikasutajate ja kommertsveebisaitide kasutajate õigust algatada individuaalne kohtumenetlus.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(27 a)  Teatud juhtudel tuleb käesoleva määruse eeskirjade rikkumise korral neid kiiresti ja paindlikult jõustada. Määruse asjakohase ja tõhusa jõustamise eest peaksid vastutama liikmesriikide loodud või määratud jõustamisasutused. Loodavad jõustamisasutused peaksid tegutsema lisaks käesolevas määruses sätestatud esindusorganisatsioonide, ühenduste või avalike asutuste poolt algatatavate kohtumenetluste korrale. Jõustamisasutuste otsuseid võib vaidlustada kohtumenetlustes vastavalt asjakohastele riiklikele õigusaktidele.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 27 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(27 b)  Käesoleva määruse kohaldamise üle tuleb rakendada ranget järelevalvet. Liikmesriigid peaksid määrama riiklikud asutused, kes nõuavad veebipõhiste vahendusteenuste ja otsingumootorite pakkujatelt asjakohast teavet, mida on vaja käesoleva määruse järelevalveks ja jõustamiseks. Nende asutuste kogutud teave tuleks esitada nõudmisel komisjonile ja veebiplatvormipõhise majanduse vaatlusrühmale.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(28 a)  Lisaks sellele, et veebiplatvormipõhise majanduse ELi vaatlusrühm määrati komisjoni otsusega (2018)2393 eksperdirühmaks, tuleks nimetatud rühmale anda käesoleva määruse rakendamisalasse kuuluv roll, et tema kavandatud positsiooni ja ülesandeid arvesse võttes tagada läbipaistvus ja aruandekohustus. Vaatlusrühm peaks täitma talle käesoleva määrusega antud ülesandeid sõltumatult ja avalikes huvides, ning selle liikmete hulka peaksid kuuluma paljude valdkondade sõltumatud eksperdid, kellel on veebiplatvormipõhise majanduse valdkonnas tõestatud pädevus ja kogemused, mis tagavad nende ülesannete täitmise.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(29)  Komisjon peaks hindama käesolevat määrust korrapäraselt ja eelkõige tegema kindlaks, kas seda on vaja muuta seoses tehnika arengu ja kaubandustingimuste muutumisega.

(29)  Komisjon peaks hindama käesolevat määrust korrapäraselt ja jälgima tähelepanelikult selle mõju veebiplatvormipõhisele majandusele ning eelkõige tegema kindlaks, kas seda on vaja muuta seoses tehnika arengu ja kaubandustingimuste muutumisega, ning võtma hindamise järel asjakohaseid meetmeid. Kuna sektor areneb lähiaastatel kiiresti, võib osutuda vajalikuks täiendada käesolevat määrust täpsustavate ja ettekirjutuslikumate õigusaktidega, kui käesoleva määrusega kehtestatud läbipaistvus- ja õiglussätted osutuvad tulevase tasakaalustamatuse ja ebaausate kaubandustavade ohjamisel ebapiisavaks.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(31)  Kuna liikmesriigid ei suuda piisaval määral saavutada käesoleva määruse eesmärki, milleks on õiglase, prognoositava, jätkusuutliku ja usaldusväärse veebipõhise ettevõtluskeskkonna tagamine siseturul, ning nimetatud eesmärk on oma ulatuse ja mõju tõttu paremini saavutatav liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttele. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(31)  Kuna liikmesriigid ei suuda piisaval määral saavutada käesoleva määruse eesmärki, milleks on selge, õiglase, prognoositava, jätkusuutliku ja usaldusväärse veebipõhise ettevõtluskeskkonna tagamine siseturul, ning nimetatud eesmärk on oma ulatuse ja mõju tõttu paremini saavutatav liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttele. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

32.  On asjakohane täpsustada, et käesolev määrus ei tohiks mõjutada liidu õiguse asjakohaste normide kohaldamist sellistes valdkondades nagu õigusalane koostöö tsiviilasjades, konkurents, tarbijakaitse, e-kaubandus ja finantsteenused.

(32)  On asjakohane täpsustada, et käesolev määrus ei tohiks mõjutada liidu õiguse asjakohaste normide kohaldamist sellistes valdkondades nagu õigusalane koostöö tsiviilasjades, konkurents, tarbijakaitse, e-kaubandus ja finantsteenused, ning ei piira siseriiklikke eeskirju, mis reguleerivad ebaausaid kaubandustavasid kooskõlas liidu õigusega.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Käesoleva määrusega kehtestatakse õigusnormid, millega tagatakse veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajatele ja kommertsveebisaitide kasutajatele veebipõhiste otsingumootoritega seoses vajalik läbipaistvus ja tõhusad õiguskaitsevahendid.

1.  Käesoleva määrusega kehtestatakse õigusnormid, millega tagatakse veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajatele ja kommertsveebisaitide kasutajatele veebipõhiste otsingumootoritega seoses vajalik läbipaistvus, õiglus ja tõhusad õiguskaitsevahendid.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Käesolevat määrust kohaldatakse selliste veebipõhiste vahendusteenuste ja veebipõhiste otsingumootorite suhtes, mida pakutakse või edastatakse pakkumiseks vastavalt ärikasutajatele ja äriveebisaitide kasutajatele, kes on asutatud või kelle elukoht on liidus ja kes pakuvad veebipõhiste vahendusteenuste või otsingumootorite kaudu kaupu või teenuseid liidus asuvatele tarbijatele, olenemata selliste teenuste pakkujate asutamise või elukohast.

2.  Käesolevat määrust kohaldatakse selliste veebipõhiste vahendusteenuste ja veebipõhiste otsingumootorite suhtes, mida pakutakse või edastatakse pakkumiseks vastavalt ärikasutajatele ja äriveebisaitide kasutajatele, kes on asutatud või kelle elukoht on liidus ja kes pakuvad veebipõhiste vahendusteenuste või otsingumootorite kaudu kaupu või teenuseid liidus asuvatele tarbijatele, olenemata selliste teenuste pakkujate asutamise või elukohast ning sellest, milline õigus oleks muidu kohaldatav.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Käesolevas määruses veebipõhiste vahendusteenuste osutajatele kehtestatud kohustusi kohaldatakse seotud operatsioonisüsteemide pakkujate suhtes, kui operatsioonisüsteem iseenesest toimib artikli 2 lõike 2 tähenduses internetipõhise vahendusteenusena.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b.  Käesolevat määrust ei kohaldata veebipõhiste makseteenuste, veebipõhiste reklaamiteenuste ega veebipõhise reklaamide vahendamise suhtes, mille eesmärk ei ole soodustada otsetehingute algatamist ja millega ei kaasne lepingulist suhet tarbijaga.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 c.  Käesolev määrus ei piira liidu ega siseriiklike õigusnormide kohaldamist, mis kooskõlas liidu õigusega reguleerivad ebaausaid kaubandustavasid.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  „ärikasutaja“ – mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes pakub oma kaubandus-, majandus-, ametialase või kutsetegevuse raames veebipõhiste vahendusteenuste kaudu tarbijatele kaupu või teenuseid;

(1)  „ärikasutaja“ – mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes pakub oma kaubandus-, majandus-, ametialase või kutsetegevuse raames veebipõhiste vahendusteenuste kaudu tarbijatele kaupu või teenuseid, sh eraisik, kes veebipõhise vahendusteenuse kaudu tegutseb isiklikult kauplejana;

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  need võimaldavad ärikasutajatel pakkuda kaupu ja teenuseid eesmärgiga soodustada otsetehingute algatamist ärikasutajate ja tarbijate vahel olenemata sellest, kus tehingud lõpuks sooritatakse;

(b)  need võimaldavad ärikasutajatel pakkuda kaupu ja teenuseid eesmärgiga soodustada otsetehingute algatamist ärikasutajate ja tarbijate vahel olenemata sellest, kus tehingud lõpuks sooritatakse, välja arvatud juhul, kui teenus, millega hõlbustatakse kõnealuste ärikasutajate ja tarbijate vaheliste otsetehingute algatamist, on vaid marginaalne;

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a)  „seotud operatsioonisüsteemid“ – tarkvara, mis vastab kõikidele järgmistele kriteeriumidele:

 

a)  seotud operatsioonisüsteem võimaldab liikuva seadme või ühendatud kõlari peamist kasutust;

 

b)  see on tihedalt seotud veebipõhise vahendusteenusega, mis kontrollib peamist kanalit, mille kaudu saab operatsioonisüsteemi paigaldada rakendusi;

 

c)  veebipõhise vahendusteenuse osutaja osutab või kontrollib otseselt või kaudselt seotud operatsioonisüsteemi väljatöötamist ja ajakohastamist;

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 b)  „seotud operatsioonisüsteemide pakkuja“ – mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes pakub või edastab pakkumiseks seotud operatsioonisüsteeme;

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  „veebipõhine otsingumootor“ – digitaalne teenus, mis võimaldab kasutajatel teha otsinguid üldjuhul kõikidel veebisaitidel või konkreetses keeles veebisaitidel mis tahes teemal võtmesõna, fraasi või muu sisendi vormis päringu alusel ning saadab vastuseks lingid, kust võib leida teavet taotletud sisu kohta;

(5)  „veebipõhine otsingumootor“ – digitaalne teenus, mis võimaldab kasutajatel sisestada päringuid ja teha otsinguid üldjuhul kõikidel veebisaitidel või konkreetses keeles veebisaitidel mis tahes teemal võtmesõna, häälkorralduse, fraasi või muu sisendi vormis päringu alusel ning saadab vastuseks väljundi, kust võib leida teavet taotletud sisu kohta;

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  „kommertsveebisaidi kasutaja“ – mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes pakub oma kaubandus-, majandus-, ametialase või kutsetegevuse raames veebisaidi kaudu tarbijatele kaupu või teenuseid;

(7)  „kommertsveebisaidi kasutaja“ – mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes pakub oma kaubandus-, majandus-, ametialase või kutsetegevuse raames internetipõhise kasutajaliidese, s.t mis tahes tarkvara, sh veebisaitide või mobiilirakenduste kaudu tarbijatele kaupu või teenuseid;

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  „järjestus“ – suhteline edemus, mis on antud ärikasutaja poolt veebipõhiste vahendusteenuste kaudu tarbijatele pakutavatele kaupadele või teenustele või tarbijate jaoks veebipõhiste otsingumootorite kaudu indekseeritud veebisaitidele ja mida esitletakse, järjestatakse või edastatakse sellistele tarbijatele vastavalt veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate või veebipõhiste otsingumootorite pakkujate kaudu, olenemata selliseks esitlemiseks, järjestamiseks või edastamiseks kasutatud tehnoloogilistest vahenditest;

(8)  „järjestus“ – suhteline edemus, mis on antud ärikasutaja poolt veebipõhiste vahendusteenuste kaudu tarbijatele pakutavatele kaupadele või teenustele või veebipõhiste otsingumootorite kaudu indekseeritud veebisaitidele ja mida esitletakse, järjestatakse või edastatakse vastavalt veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate või veebipõhiste otsingumootorite pakkujate kaudu, olenemata selliseks esitlemiseks, järjestamiseks või edastamiseks kasutatud tehnoloogilistest vahenditest;

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  „tingimused“ – kõik tingimused, klauslid või muu teave olenemata selle nimetusest või vormist, mis reguleerivad veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja ja tema ärikasutajate vahelist lepingulist suhet ja mille määrab ühepoolselt kindlaks veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja.

(10)  „tingimused“ – kõik tingimused, klauslid või muu teave olenemata selle nimetusest või vormist, mis reguleerivad veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja ja tema ärikasutajate vahelist lepingulist suhet.

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a)  „seotud kaubad ja teenused“ – kaubad või teenused, mida ärikasutaja, lisaks pakutavale põhikaubale või -teenusele ja selle täiendusena, pakub veebipõhise vahendusteenuse kaudu tarbijale enne veebipõhise vahendusteenuse kaudu algatatud tehingu lõpuleviimist.

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 b)  „lepitustegevus“ – mis tahes struktureeritud protsess Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) nr 2008/52 artikli 3 punkti a tähenduses;

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 10 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 c)  „Platvormipõhise majanduse ELi vaatlusrühm" – kooskõlas komisjoni otsusega C(2018)2393 asutatud veebiplatvormipõhise majanduse vaatlusrühm.

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 2 a

 

Kõrvalehoidumise vältimise kohustused

 

Veebipõhise vahendusteenuse pakkuja ei kasuta mis tahes tarkvara või teenuseid, sh nende enda pakutavaid või nende kontrolli all olevaid seotud operatsioonisüsteeme selleks, et hoida kõrvale veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatele käesoleva määrusega pandud kohustustest.

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-a)  sisaldavad vaid õiglasi ja proportsionaalseid punkte;

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  on koostatud selges ja ühemõttelises sõnastuses;

(a)  on koostatud selges ja arusaadavas sõnastuses;

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  sätestavad objektiivsed põhjused peatada või lõpetada veebipõhiste vahendusteenuste pakkumine ärikasutajatele täies ulatuses või osaliselt.

(c)  sätestavad mittediskrimineerivad põhjused peatada või lõpetada veebipõhiste vahendusteenuste pakkumine ärikasutajatele täies ulatuses või osaliselt või kehtestada nende suhtes muud laadi piirangud.

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a)  hõlmavad teavet mis tahes täiendavate turustuskanalite ja potentsiaalsete sidusprogrammide kohta, mille kaudu veebipõhise vahendusteenuse pakkuja võiks ärikasutaja pakutavaid kaupu ja teenuseid turustada;

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c b)  sisaldavad üldist teavet selle kohta, millist mõju avaldavad tingimused intellektuaalomandi õigustele ja nende üle rakendatavale kontrollile.

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Tingimused ja nende konkreetsed sätted, mis ei vasta lõike 1 kohastele nõuetele, ei ole asjaomaste ärikasutajate suhtes siduvad, kui sellise mittevastavuse on välja selgitanud pädev kohus.

2.  Tingimused ja nende konkreetsed sätted, mis ei vasta lõike 1 kohastele nõuetele, loetakse kehtetuks, kui sellise mittevastavuse on välja selgitanud pädev kohus.

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad teavitavad asjaomaseid ärikasutajaid tingimuste kavandatavatest muudatustest.

Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad teavitavad asjaomaseid ärikasutajaid püsival andmekandjal tingimuste muudatustest.

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kavandatavaid muudatusi ei tohi jõustada enne, kui möödub kavandatud muudatuste laadi ja ulatust ning asjaomasele ärikasutajale avalduvat mõju arvestades mõistlik ja proportsionaalne etteteatamisaeg. Etteteatamisaeg on vähemalt 15 päeva alates kuupäevast, mil veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja teatab asjaomastele ärikasutajatele kavandatavatest muudatustest.

Muudatusi ei tohi jõustada enne, kui möödub muudatuste laadi ja ulatust ning asjaomasele ärikasutajale avalduvat mõju arvestades mõistlik ja proportsionaalne etteteatamisaeg. Etteteatamisaeg on vähemalt 15 päeva alates kuupäevast, mil veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja teatab asjaomastele ärikasutajatele muudatustest. Juhtudel, kus ärikasutaja peab muudatuste tõttu oma kaupu või teenuseid märkimisväärselt tehniliselt kohandama, peab see ajavahemik olema vähemalt 30 päeva. Ärikasutajal on 15 päeva jooksul alates teate saamisest lubatud leping lõpetada, kui sellised muudatused on ärikasutajale kahjulikud.

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Uute või ajakohastatud kaupade või teenuste esitamist veebipõhisele vahendusteenusele 15-päevase etteteatamisaja jooksul loetakse selgeks nõusolekut väljendavaks tegevuseks, millega loobutakse etteteatamisajast.

 

Juhul kui etteteatamistähtajaks on määratud 30 päeva, kuna tingimuste muutmine nõuab ärikasutajalt oma kaupadesse või teenustesse oluliste tehniliste kohanduste tegemist, ei loeta automaatselt etteteatamistähtajast loobumiseks seda, kui ärikasutaja esitab uusi kaupu ja teenuseid või ajakohastab olemasolevaid.

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Lõiget 3 ei kohaldata, kui veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja suhtes kehtib seadusjärgne kohustus, millega nõutakse temalt tingimuste muutmist viisil, mis ei võimalda kinni pidada lõike 3 teises lõigus osutatud etteteatamisajast.

5.  Lõikes 3 osutatud etteteatamisaegu ei kohaldata, kui veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja:

 

a)  suhtes kehtib seadusjärgne kohustus, millega nõutakse temalt tingimuste muutmist viisil, mis ei võimalda kinni pidada lõike 3 teises lõigus osutatud etteteatamisaegadest;

 

b)  tegeleb ettenägematu ja otsese ohuga, mis võib kahjustada või tekitada turvaprobleeme veebipõhistele vahendusteenustele, nende tarbijatele või teistele kasutajatele, sealhulgas seoses pettuse, pahavara, rämpsposti, andmetega seotud rikkumiste või muude küberturvalisuse riskidega.

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Veebipõhise vahendusteenuse pakkuja peab tagama, et äritarbijale omistatav kaubamärk ning tema kaubad või teenused on kogu vahendusprotsessi käigus äratuntavad.

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Peatamine ja lõpetamine

Peatamine, piirangud ja lõpetamine

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja otsustab täies ulatuses või osaliselt peatada või lõpetada veebipõhiste vahendusteenuste pakkumise konkreetsele ärikasutajale, esitab ta asjaomasele ärikasutajale ilma põhjendamatu viivituseta otsuse tegemise põhjused.

1.  Kui veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja otsustab täies ulatuses või osaliselt peatada, piirata või lõpetada veebipõhiste vahendusteenuste pakkumise konkreetsele ärikasutajale või teenused eemaldada, teavitab ta asjaomast ärikasutajat vähemalt 15 päeva enne selle otsuse rakendamist ja esitab ärikasutajale otsuse tegemise põhjused.

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Lõiget 1 ei kohaldata, kui:

 

a)  veebipõhiste vahendusteenuste pakkujal on juriidiline kohustus peatada, piirata või lõpetada kas täielikult või osaliselt veebipõhiste vahendusteenuste osutamine antud ärikasutajale;

 

b)  veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja tegutseb tarbijate kaitsmiseks põhjendatud kahtluse alusel, mis puudutab toote või teenuse ebaseaduslikku sisu, ohutust, võltsimist, pettust või toote või teenuse sobivust alaealiste jaoks;

 

c)  veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja tõestab, et asjaomane ärikasutaja on korduvalt rikkunud kohaldatavaid tingimusi, mis tõid kaasa nende peatamise, piiramise või lõpetamise.

 

Sellistel juhtudel esitatakse ärikasutajale viivitamata põhjendus.

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõikes 1 esitatud põhjused peavad sisaldama viidet veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja tehtud otsuse aluseks olevatele konkreetsetele asjaoludele või olukorrale, samuti viidet artikli 3 lõike 1 punktis c osutatud kohaldatavale objektiivsele alusele või kohaldatavatele objektiivsetele alustele.

2.  Lõigetes 1 või 1 a esitatud põhjused peavad sisaldama viidet veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja tehtud otsuse aluseks olevatele konkreetsetele asjaoludele või olukorrale, samuti viidet artikli 3 lõike 1 punktis c osutatud kohaldatavale mittediskrimineerivale alusele või alustele. Kui peatamine, piiramine või lõpetamine tuleneb kolmanda isiku esitatud teatest, tuleb selle teate sisu lisada põhjendusse.

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Lõiget 2 ei kohaldata, kui veebipõhiste vahendusteenuste pakkujal on juriidiline kohustus mitte esitada konkreetseid fakte või asjaolusid või viidet kohaldatavale alusele või põhjustele, või kui veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja tõestab, et asjaomane ärikasutaja on korduvalt rikkunud kohaldatavaid tingimusi, mis tõid kaasa nende peatamise, piiramise või lõpetamise.

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b.  Lõpetamisele, piiramisele ja peatamisele eelneb, kui see on võimalik ja proportsionaalne, teade ja võimalus selgitada või taastada nõuetele vastavus. Kui peatamise, piiramise või lõpetamise aluseks on selline tingimuste rikkumine, mida on võimalik parandada ja mida ei ole toime pandud pahauskselt, peab veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja taastama ärikasutaja niipea, kui mittevastavus on kõrvaldatud. Kui peatamine või lõpetamine on toimunud eksituse tõttu, tuleb ärikasutaja taastada viivitamata ja samadel tingimustel nagu enne peatamist, piiramist või lõpetamist.

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad esitavad oma tingimustes järjestuse koostamise peamised parameetrid ja nende peamiste parameetrite suhtelise tähtsuse põhjused võrreldes muude parameetritega.

Ilma et see piiraks lõike 4 rakendamist, esitavad veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad oma tingimustes järjestuse koostamise parameetrid ja nende parameetrite suhtelise tähtsuse põhjused. Kui tingimustes ei ole tehniliselt võimalik kõiki parameetreid avalikustada, või kui seeläbi saaks avalikuks iga üksiku parameetri kaal, esitatakse ainult põhiparameetrid ja põhjendused nende suhtelise tähtsuse kohta.

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad tagavad, et paremusjärjestus kajastab avalikustatud järjestusparameetrite mittemeelevaldset kohaldamist ja nende suhtelist tähtsust.

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui need parameetrid hõlmavad võimalust mõjutada järjestust ärikasutaja poolt veebipõhiste vahendusteenuste pakkujale makstava otsese või kaudse tasu eest, peab asjaomane veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja lisama tingimustesse ka kirjelduse selliste võimaluste ja sellise tasu mõju kohta järjestusele.

Kui need parameetrid hõlmavad võimalust mõjutada järjestust ärikasutaja poolt veebipõhiste vahendusteenuste pakkujale makstava otsese või kaudse tasu eest, peab asjaomane veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja lisama tingimustesse ka kirjelduse selliste võimaluste ja sellise tasu mõju kohta järjestusele.

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Tulemuste esitamisel märgib veebipõhine vahendusteenus iga järjestuse kõrval, kas ja mil määral on seda mõjutanud diferentseeritud kohtlemine, mis tahes otsene või kaudne tasu, lepinguline või otsene omandisuhe.

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Veebipõhiste otsingumootorite pakkujad esitavad äriveebisaitide kasutajatele peamised järjestuse aluseks olevad parameetrid, lisades oma veebipõhisesse otsingumootorisse hõlpsasti leitava ja avalikult kättesaadava kirjelduse selges ja ühemõttelises sõnastuses. Nad peavad sellist kirjeldust ajakohastama.

2.  Ilma et see piiraks lõike 4 kohaldamist, esitavad veebipõhiste otsingumootorite pakkujad järjestuse aluseks olevad parameetrid ja nende parameetrite suhtelise tähtsuse põhjused, lisades oma veebipõhisesse otsingumootorisse hõlpsasti leitava ja avalikult kättesaadava kirjelduse selges ja arusaadavas sõnastuses. Nad peavad sellist kirjeldust ajakohastama. Kui tingimustes ei ole tehniliselt võimalik kõiki parameetreid avalikustada, või kui seeläbi saaks avalikuks iga üksiku parameetri kaal, esitatakse ainult põhiparameetrid ja põhjendused nende suhtelise tähtsuse kohta.

 

Veebipõhiste otsingumootorite pakkujad tagavad, et järjestus kajastab avalikustatud järjestusparameetrite mittemeelevaldset rakendamist ja nende suhtelist tähtsust.

 

Kui peamised parameetrid hõlmavad võimalust mõjutada järjestust ärikasutaja või kommertsveebisaidi kasutaja poolt teenusepakkujale makstava otsese või kaudse tasu eest, esitab asjaomane teenusepakkuja ka kirjelduse selliste võimaluste ja sellise tasu mõju kohta järjestusele.

 

Tulemuste esitamisel märgib veebipõhine vahendusteenus iga järjestuse kõrval, kas ja mil määral on seda mõjutanud diferentseeritud kohtlemine, sh diferentseeritud positsioneerimine või kuvamine, otsene või kaudne tasu, või lepinguline või otsene omandisuhe.

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Kui veebipõhise otsingumootori pakkuja on konkreetsel juhul järjestust muutnud või konkreetse veebisaidi nimekirjast kustutanud kolmanda isiku teate alusel, pakub teenusepakkuja veebilehe ärikasutajale võimalust teate sisu kontrollida avalikult kättesaadavas veebipõhises andmebaasis.

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad ja veebipõhiste otsingumootorite pakkujad ei ole käesoleva artikli nõuete täitmisel kohustatud avaldama direktiivi (EL) 2016/943 artikli 2 lõikes 1 määratletud ärisaladusi.

4.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad ja veebipõhiste otsingumootorite pakkujad ei ole käesoleva artikli nõuete täitmisel kohustatud avaldama teavet, mis tõenäoliselt võimaldaks tarbijate petmist otsingutulemustega manipuleerimise teel. Käesoleva artikli kohaldamine ei piira direktiivi (EL) 2016/943 kohaldamist.

Muudatusettepanek    91

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Selleks et hõlbustada veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate ja veebipõhiste otsingumootorite pakkujate vastavust käesoleva artikli nõuetele ning nende nõuete täitmise tagamist, lisab komisjon käesolevas artiklis sätestatud läbipaistvusnõuetele oma suunised.

Muudatusettepanek    92

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 5 a

 

Seotud kaubad ja teenused

 

1.  Kui veebipõhise vahendusteenuse pakkujad või kolmandad isikud pakuvad tarbijatele veebipõhise vahendusteenuse kaudu seotud kaupu ja teenuseid, sh finantsteenuseid, peavad veebipõhise vahendusteenuse pakkujad oma tingimustes kirjeldama neid seotud kaupu ja teenuseid ja selgitama, kas ja millistel tingimustel võivad ka ärikasutajad selle veebipõhise vahendusteenuse kaudu oma seotud kaupu ja teenuseid pakkuda.

 

2.  Ärikasutaja soovil peab veebipõhise vahendusteenuse pakkuja esitama loetelu seotud kaupadest või teenustest, mida pakutakse täienduseks ja lisaks ärikasutaja pakutavatele kaupadele või teenustele. Seotud kaupade ja teenuste pakkumise käigus avalikustab veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja tarbijale selgelt ja nähtavalt, kes neid seotud kaupu ja teenuseid pakub.

Muudatusettepanek    93

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Veebipõhiste otsingumootorite pakkujad lisavad kirjelduse diferentseeritud kohtlemise kohta, mida nad osutavad või võivad osutada kaupadele ja teenustele, mida pakub tarbijatele nende veebipõhiste otsingumootorite kaudu nende pakkuja ise või sellise pakkuja kontrollitav äriveebisait, võrreldes kaupade ja teenustega, mida pakuvad muud äriveebisaidid.

Muudatusettepanek    94

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõikes 1 esitatud kirjeldus peab võimaluse korral hõlmama vähemalt erikohtlemist, mida veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja osutab konkreetsete meetmetega või käitumisega seoses järgmisega:

2.  Lõigetes 1 ja 1a esitatud kirjeldus peab võimaluse korral hõlmama vähemalt erikohtlemist, mida veebipõhiste vahendusteenuste või veebipõhise otsingumootori pakkuja osutab konkreetsete meetmetega või käitumisega seoses järgmisega:

Muudatusettepanek    95

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  pakkuja või tema kontrollitava ärikasutaja poolne juurdepääs sellistele isikuandmetele ja muudele andmetele või mõlematele andmetele, mida ärikasutajad või tarbijad esitavad veebipõhiste vahendusteenuste kasutamiseks või mis saadakse selliste teenuste pakkumise käigus;

(a)  pakkuja või tema kontrollitava ärikasutaja poolne juurdepääs sellistele isikuandmetele ja muudele andmetele või mõlematele andmetele, mida ärikasutajad, äriveebisaitide kasutajad või tarbijad esitavad veebipõhiste vahendusteenuste või veebipõhiste otsingumootorite kasutamiseks või mis saadakse selliste teenuste pakkumise käigus;

Muudatusettepanek    96

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  järjestus;

(b)  järjestus või eelkonfigureeritud seaded seoses ühelt poolt tarbijatele veebipõhiste vahendusteenuste kaudu pakutavate kaupade või teenustega kas teenusepakkuja enda või nende ärikasutajate poolt, keda teenusepakkuja kontrollib, ning teiselt poolt muude ärikasutajatega;

Muudatusettepanek    97

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  mis tahes otsene või kaudne tasu, mida nõutakse asjaomaste veebipõhiste vahendusteenuste kasutamise eest;

(c)  mis tahes otsene või kaudne tasu, mida nõutakse asjaomaste veebipõhiste vahendusteenuste või otsingumootoritega või mis tahes seotud teenuste kasutamise eest, või mis tahes tehniline või majanduslik kasu, mis ei laiene kõigile ärikasutajatele ega kommertsveebisaitide kasutajatele;

Muudatusettepanek    98

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  juurdepääs asjaomaste veebipõhiste vahendusteenustega otseselt seotud või neid toetavatele teenustele või nende kasutamise tingimused.

(d)  juurdepääs asjaomaste veebipõhiste vahendusteenustega või veebipõhiste otsingumootoritega otseselt seotud või neid toetavatele teenustele või funktsioonidele, või nende kasutamise tingimused.

 

__________________

 

 

Muudatusettepanek    99

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad kohtlevad võrdselt ja ilma diskrimineerimata tarbijatele pakutavaid kaupu või teenuseid, mida pakutakse veebipõhiste vahendusteenuste kaudu ühelt poolt nende teenusepakkujate endi või mis tahes ärikasutaja poolt, keda nimetatud teenusepakkuja kontrollib, ja teiselt poolt konkureerivaid kaupu või teenuseid, mida veebipõhiste vahendusteenuste kaudu pakuvad teised ärikasutajad, välja arvatud juhul, kui sellist diferentseeritud kohtlemist kohaldatakse mittediskrimineerival viisil kõigi teiste ärikasutajate vahel ning seda saab kooskõlas liidu õiguse üldpõhimõtetega objektiivselt põhjendada. Mis tahes diferentseeritud kohtlemine ei takista tarbijate võimalust saada kätte ja kasutada kaupu ja teenuseid, mida nad eelistavad nende kaupade ja teenuste hulgast, mida veebipõhise vahendusteenuse kaudu pakutakse.

Muudatusettepanek    100

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 6 a

 

Ebaausad kaubandustavad

 

Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad ei kasuta I lisas loetletud ebaausaid kaubandustavasid. Loetelu ei piira muude liidu või liikmesriikide siseriiklike õigusaktide kohaldamist, mida liikmesriigid kooskõlas liidu õigusega kohaldavad, ega veebipõhiste vahendusteenuste osutajate kohustusi, mis tulenevad kõnealusest õigusest.

Muudatusettepanek    101

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Veebipõhiste otsingumootorite pakkujad peavad lisama kirjelduse, mis tehakse nende teenusepakkujate otsingumootorites kättesaadavaks selle kohta, kas ärikasutajatel on või ei ole tehniline või lepingujärgne juurdepääs isikuandmetele ja muudele andmetele või mõlematele andmetele, mida kommertsveebisaitide kasutajad või tarbijad esitavad asjaomaste veebipõhiste vahendusteenuste kasutamiseks või mis saadakse selliste teenuste pakkumise käigus.

Muudatusettepanek    102

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõikes 1 esitatud kirjeldusega teavitavad veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad ärikasutajaid vähemalt järgmisest:

2.  Lõikes 1 või 1a esitatud kirjeldus, mille veebipõhiste vahendusteenuste või veebipõhiste otsingumootorite pakkujad esitavad, peab olema piisav, et teavitada ärikasutajaid või kommertsveebisaitide kasutajaid vähemalt järgmisest:

Muudatusettepanek    103

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  kas veebipõhiste vahendusteenuste pakkujal on juurdepääs isikuandmetele või muudele andmetele või mõlematele andmetele, mida ärikasutajad või tarbijad esitavad selliste teenuste kasutamiseks või mis saadakse selliste teenuste pakkumise käigus, ja kui juurdepääs on olemas, siis millistele andmeliikidele ja millistel tingimustel;

(a)  kas veebipõhiste vahendusteenuste või veebipõhise otsingumootori pakkujal on juurdepääs isikuandmetele või muudele andmetele või mõlematele andmetele, mida ärikasutajad, kommertsveebisaidi kasutajad või tarbijad esitavad selliste teenuste kasutamiseks või mis saadakse selliste teenuste pakkumise käigus, ja kui juurdepääs on olemas, siis millistele andmeliikidele ja millistel tingimustel;

Muudatusettepanek    104

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  kas ärikasutajal on juurdepääs isikuandmetele või muudele andmetele või mõlematele andmetele, mille ärikasutajad on esitanud seoses asjaomaste veebipõhiste vahendusteenuste kasutamisega või mis on saadud selliste teenuste osutamisel ärikasutajale ning tema kaupade ja teenuste tarbijatele, ja kui juurdepääs on olemas, siis millistele andmeliikidele ja millistel tingimustel;

(b)  kas ärikasutajal või kommertsveebilehe kasutajal on juurdepääs isikuandmetele või muudele andmetele või mõlematele andmetele, mille ärikasutajad või kommertsveebilehe kasutajad on esitanud seoses asjaomaste veebipõhiste vahendusteenuste või veebipõhiste otsingumootorite kasutamisega või mis on saadud selliste teenuste osutamisel ärikasutajale või kommertsveebilehe kasutajale ning tema kaupade ja teenuste tarbijatele, ja kui juurdepääs on olemas, siis millistele andmeliikidele ja millistel tingimustel;

Muudatusettepanek    105

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  kas lisaks punktile b on ärikasutajal juurdepääs isikuandmetele või muudele andmetele või mõlematele andmetele, sealhulgas koondandmetena, mille on esitanud või mis on saadud veebipõhiste vahendusteenuste osutamisel kõikidele nende ärikasutajatele ja tarbijatele, ja kui juurdepääs on olemas, siis millistele andmeliikidele ja millistel tingimustel.

(c)  kas lisaks punktile b on ärikasutajal või kommertsveebilehe kasutajal juurdepääs isikuandmetele või muudele andmetele või mõlematele andmetele, sealhulgas koondandmetena, mille on esitanud või mis on saadud veebipõhiste vahendusteenuste või veebipõhiste otsingumootoriteenuste osutamisel kõikidele nende ärikasutajatele, kommertsveebilehtedele ja tarbijatele, ja kui juurdepääs on olemas, siis millistele andmeliikidele ja millistel tingimustel.

Muudatusettepanek    106

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Ärikasutajatel on õigus saada struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul anonüümseks muudetud reitinguid, hinnanguid ja muid anonüümseks muudetud enda kohta käivaid andmeid, olenemata sellest, kas nad ise on selliseid andmeid veebipõhiste teenuste pakkujale esitanud.

Muudatusettepanek    107

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b.  Veebipõhise vahendusteenuse pakkuja ei avalikusta kaubanduslikel eesmärkidel kolmandatele isikutele, isegi oma ettevõttestruktuuri piires, ärikasutaja tehingute käigus loodud teavet ilma ärikasutaja sõnaselge nõusolekuta. Käesolevat lõiget ei kohaldata, kui veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja suhtes kehtib seadusjärgne kohustus avalikustada ärikasutaja tehingute tulemusel tekkinud andmed.

Muudatusettepanek    108

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 c.  Käesolev määrus ei piira määruse (EÜ) nr 2016/679 kohaldamist.

Muudatusettepanek    109

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad piiravad oma teenust pakkudes ärikasutajate võimalust pakkuda tarbijatele samu kaupu ja teenuseid muude kui kõnealuste vahendusteenuste kaudu erinevatel tingimustel, peavad nad esitama sellise piirangu alused tingimustes ja muutma need alused üldsusele hõlpsasti kättesaadavaks. Need alused peavad sisaldama asjaomaste piirangute peamisi majanduslikke, kaubanduslikke või juriidilisi põhjendusi.

1.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad ei piira ärikasutajate võimalust pakkuda tarbijatele samu kaupu ja teenuseid muude veebipõhiste vahendusteenuste kaudu erinevatel või samadel tingimustel.

Muudatusettepanek    110

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Selleks et pakkuda mis tahes muude piirangute puhul esinevaid tingimusi muude vahenditega, kui on keelatud lõikes 1, peavad veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad, kes piiravad ärikasutajate võimalust pakkuda tarbijatele samu kaupu ja teenuseid muude kui kõnealuste vahendusteenuste kaudu erinevatel tingimustel, esitama sellise piirangu alused tingimustes ja muutma need alused üldsusele hõlpsasti kättesaadavaks. Need alused peavad sisaldama asjaomaste piirangute peamisi majanduslikke, kaubanduslikke või juriidilisi põhjendusi. Need piirangud peavad olema proportsionaalsed ja esindama teenusepakkuja õigustatud huvi.

Muudatusettepanek    111

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõikes 1 sätestatud kohustus ei mõjuta selliste piirangute kehtestamisel veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja suhtes kehtivatest liidu õigusnormidest või liidu õigusega kooskõlas olevatest siseriiklikest õigusnormidest tulenevaid keelde ega takistusi.

2.  Liikmesriigid võivad kooskõlas liidu õigusega vastu võetud siseriiklikes eeskirjades keelata või piirata lõikes 1a osutatud piiranguid või muid piiranguid, välja arvatud lõikes 1 osutatud piiranguid.

Muudatusettepanek    112

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ettevõttesisene kaebuste menetlemise süsteem peab olema ärikasutajatele hõlpsasti kättesaadav. Süsteem võimaldab neil esitada asjaomasele pakkujale kaebusi järgmistes küsimustes:

Ettevõttesisene kaebuste menetlemise süsteem peab olema ärikasutajatele hõlpsasti kättesaadav ja tasuta ning tagama menetlemise mõistliku aja jooksul. Selle suhtes kohaldatakse läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise põhimõtteid. Süsteem võimaldab neil esitada asjaomasele pakkujale kaebusi järgmistes küsimustes:

Muudatusettepanek    113

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  pakkuja on väidetavalt jätnud täitmata käesolevas määruses sätestatud juriidilise kohustuse, mis avaldab kaebuse esitajale negatiivset mõju;

(a)  pakkuja on väidetavalt jätnud täitmata käesolevas määruses sätestatud juriidilise kohustuse, mis avaldab kaebuse esitajale mõju;

Muudatusettepanek    114

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  tehnoloogilised probleemid, mis on seotud otseselt veebipõhiste vahendusteenuste pakkumisega ja mis on avaldanud kaebuse esitajale olulist negatiivset mõju;

(b)  tehnoloogilised probleemid, mis on seotud otseselt veebipõhiste vahendusteenuste pakkumisega ja mis on avaldanud kaebuse esitajale olulist mõju;

Muudatusettepanek    115

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  pakkuja võetud meetmed või pakkuja käitumine, mis on seotud otseselt veebipõhiste vahendusteenuste pakkumisega ja mis on avaldanud kaebuse esitajale olulist negatiivset mõju;

(c)  pakkuja võetud meetmed või pakkuja käitumine, mis on seotud otseselt veebipõhiste vahendusteenuste pakkumisega ja mis on avaldanud kaebuse esitajale olulist mõju;

Muudatusettepanek    116

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  menetlema kaebuseid kiiresti ja tulemuslikult tõstatatud probleemi olulisust ja keerukust arvesse võtval viisil;

(b)  menetlema kaebuseid kiiresti ja tulemuslikult tõstatatud probleemi olulisust ja keerukust arvesse võtval viisil, ning iga juhtumi puhul esitama esialgse vastuse 15 päeva jooksul;

Muudatusettepanek    117

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  teatama kaebuse esitajale ettevõttesisese kaebuste menetlemise protsessi tulemustest individuaalselt ning selges ja ühemõttelises sõnastuses.

(c)  teatama kaebuse esitajale ettevõttesisese kaebuste menetlemise protsessi tulemustest individuaalselt ning selges ja arusaadavas sõnastuses.

Muudatusettepanek    118

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad peavad igal aastal koostama ja tegema üldsusele hõlpsasti kättesaadavaks teabe ettevõttesisese kaebuste menetlemise süsteemile juurdepääsu ja süsteemi toimimise kohta.

Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad peavad koostama ja tegema üldsusele hõlpsasti kättesaadavaks teabe ettevõttesisese kaebuste menetlemise süsteemile juurdepääsu ja süsteemi toimimise kohta. Nad peavad seda teavet ajakohastama.

Muudatusettepanek    119

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selline teave peab sisaldama esitatud kaebuste koguarvu, kaebuste teemat, kaebuste menetlemiseks kulunud aega ja kaebuste kohta tehtud otsust.

Selline teave peab sisaldama esitatud kaebuste koguarvu, kaebuste peamisi liike ja kaebuste menetlemiseks keskmiselt kulunud aega ning koondteavet nende kaebuste tulemuste kohta.

Muudatusettepanek    120

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad alustavad heas usu igat katset saavutada vaidlusele lepituse teel lahenduse leidmiseks kokkulepe nende poolt lõikes 1 välja pakutud lepitajaga.

3.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad ja ärikasutajad alustavad heas usu igat katset saavutada vaidlusele lepituse teel lahenduse leidmiseks kokkulepe nende poolt lõikes 1 välja pakutud lepitajaga.

Muudatusettepanek    121

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad kannavad mõistliku osa iga üksiku lepitusjuhtumi üldkuludest. Kogukulude mõistlik osa määratakse kindlaks lepitaja soovitusel, võttes arvesse asjaomase juhtumi kõiki olulisi elemente, eriti kummagi vaidluspoole väidete põhjendatust, poolte käitumist ning poolte suurust ja rahalist suutlikkust võrdluses teineteisega. Veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja katab igal juhul vähemalt poole kogukuludest.

4.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad kannavad mõistliku osa iga üksiku lepitusjuhtumi üldkuludest. Kogukulude mõistlik osa määratakse kindlaks lepitaja soovitusel, võttes arvesse asjaomase juhtumi kõiki olulisi elemente, eriti kummagi vaidluspoole väidete põhjendatust, poolte käitumist ning poolte suurust ja rahalist suutlikkust võrdluses teineteisega. Veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja katab igal juhul vähemalt poole kogukuludest, välja arvatud juhul, kui lepitaja teeb kindlaks, et ärikasutaja ei tegutsenud heas usus või püüab lepitusprotsessi kuritarvitada.

Muudatusettepanek    122

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad ei ole kohustatud lepitamises osalema, kui ärikasutaja esitab hagi teemal, milles see ärikasutaja on juba varem lepitamist taotlenud ja milles kõnealuse juhtumi lepitaja on kindlaks teinud, et ärikasutaja ei tegutsenud heas usus. Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad ei ole kohustatud osalema lepitamises ka ärikasutajatega, kes on esitanud lepitajale korduvalt edutuid lepitamistaotlusi.

Muudatusettepanek    123

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Käesoleva artikliga kooskõlas tehtavad katsed saavutada vaidluse lahendamisel lepituse teel kokkulepe ei mõjuta asjaomaste veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate ja ärikasutajate õigust algatada kohtumenetlus lepitusmenetluse jooksul või pärast seda.

5.  Käesoleva artikliga kooskõlas tehtavad katsed saavutada vaidluse lahendamisel lepituse teel kokkulepe ei mõjuta asjaomaste veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate ja ärikasutajate õigust algatada kohtumenetlus enne lepitusmenetlust, selle jooksul või pärast seda.

Muudatusettepanek    124

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad peavad koostama ja tegema üldsusele hõlpsasti kättesaadavaks teabe nende tegevusega seotud lepitusmenetluse toimimise ja tulemuslikkuse kohta. Nad peavad seda teavet ajakohastama.

 

Selline teave sisaldab lepitusasjade koguarvu, kaebuste peamisi liike ja kaebuste menetlemiseks keskmiselt kulunud aega ning koondteavet nende lepitusasjade tulemuste kohta.

Muudatusettepanek    125

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon kutsub veebipõhiste vahendusteenuste pakkujaid ning neid esindavaid organisatsioone ja ühendusi kas eraldi või ühiselt asutama ühe või mitu lepitusteenust pakkuva organisatsiooni kooskõlas artikli 10 lõikes 2 esitatud nõuetega, selleks et soodustada ärikasutajatega veebipõhiste vahendusteenustega seoses tekkivate vaidluste kohtuvälist lahendamist, võttes eelkõige arvesse veebipõhiste vahendusteenuste piiriülest laadi.

Komisjon ja liikmesriigid kutsuvad veebipõhiste vahendusteenuste pakkujaid ning neid esindavaid organisatsioone ja ühendusi kas eraldi või ühiselt asutama ühe või mitu lepitusteenust pakkuva organisatsiooni kooskõlas artikli 10 lõikes 2 esitatud nõuetega, selleks et soodustada ärikasutajatega veebipõhiste vahendusteenustega seoses tekkivate vaidluste kohtuvälist lahendamist, võttes eelkõige arvesse veebipõhiste vahendusteenuste piiriülest laadi.

Muudatusettepanek    126

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Liikmesriigid tagavad, et nende avaliku sektori asutused loovad selliste õigusvastaste tegude registri, mille kohta on riigi kohtutes tehtud ettekirjutusi, et luua teiste liikmesriikide avaliku sektori asutustele või ametiasutustele alus parimate tavade ja teabe jaoks.

Muudatusettepanek    127

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Organisatsioonidel ja ühendustel on lõikes 1 osutatud õigus ainult siis, kui nad vastavad hagi algatamise hetkel kõikidele järgmistele tingimustele:

Organisatsioonidel ja ühendustel on lõikes 1 osutatud õigus ainult siis, kui nad vastavad hagi algatamise hetkel ja hagi menetlemise ajal jätkuvalt kõikidele järgmistele tingimustele:

Muudatusettepanek    128

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  nad järgivad eesmärke, mis on nende esindatavate ärikasutajate või kommertsveebisaidi kasutajate kollektiivsetes huvides;

(b)  nad järgivad eesmärke, mis on nende põhikirjas või muus asjakohases juhtimisdokumendis avalikult välja toodud ja mis on nende esindatavate ärikasutajate või kommertsveebisaidi kasutajate kollektiivsetes huvides;

Muudatusettepanek    129

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  nad on oma laadilt mittetulunduslikud.

(c)  nad on oma laadilt mittetulunduslikud ja rahastamise allika suhtes läbipaistvad

.

Muudatusettepanek    130

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriikides, kus sellised avalik-õiguslikud asutused on asutatud, on nimetatud asutustel lõikes 1 osutatud õigus, kui neile on tehtud ülesandeks kaitsta ärikasutajate või kommertsveebisaitide kasutajate ühishuve või tagada käesolevas määruses sätestatud nõuete täitmine kooskõlas asjaomase liikmesriigi õigusega.

Liikmesriigid asutavad või nimetavad käesoleva artikli kohaldamiseks avalik-õiguslikud asutused. Nimetatud asutustel on lõikes 1 osutatud õigus, kui neile on tehtud ülesandeks kaitsta ärikasutajate või kommertsveebisaitide kasutajate ühishuve või tagada käesolevas määruses sätestatud nõuete täitmine kooskõlas asjaomase liikmesriigi õigusega.

Muudatusettepanek    131

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Lõikes 1 osutatud õigus ei mõjuta ärikasutajate ja kommertsveebisaidi kasutajate õigust algatada eraldi hagi pädevate siseriiklike kohtute ees kooskõlas hagi algatamise liikmesriigi õigusega, et käsitleda käesoleva määrusega sätestatud nõuete rikkumist veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate poolt.

3.  Lõikes 1 osutatud õigus ei mõjuta ärikasutajate ja kommertsveebisaidi kasutajate õigust algatada eraldi hagi pädevate siseriiklike kohtute ees kooskõlas hagi algatamise liikmesriigi õigusega, et käsitleda käesoleva määrusega sätestatud nõuete rikkumist veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate või veebipõhiste otsingumootorite pakkujate poolt.

Muudatusettepanek    132

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 12a

 

Täitevasutused

 

1.  Iga liikmesriik määrab organi või organid, kes vastutavad käesoleva määruse piisava ja tulemusliku täitmise tagamise eest. Käesoleva määruse tõhusa jõustamise eest vastutav asutus võib olla sama asutus, millele on osutatud artiklis 12.

 

2.  Liikmesriigid kehtestavad õigusnormid käesoleva määruse sätete rikkumise eest kohaldatavate meetmete kohta ning tagavad nende rakendamise. Kehtestatud meetmed peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

 

3.  Lõikes 2 osutatud meetmetest teatatakse komisjonile ja need tehakse avalikult kättesaadavaks komisjoni veebisaidil.

Muudatusettepanek    133

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 12 b

 

Järelevalve

 

Liikmesriigid jälgivad hoolikalt käesoleva määruse kohaldamist ja määravad riiklikud asutused, kes nõuavad veebipõhise vahendusteenuse ja veebipõhiste otsingumootorite pakkujatelt, et nad esitaksid asjakohast teavet käesoleva määruse järelevalveks ja jõustamiseks artiklis 12a osutatud asutuste või organite poolt. Nende asutuste kogutud teave edastatakse taotluse korral komisjonile ja veebiplatvormipõhise majanduse vaatlusrühmale.

Muudatusettepanek    134

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjon kutsub veebipõhiste vahendusteenuste pakkujaid ning neid esindavaid organisatsioone ja ühendusi koostama käitumisjuhendeid, mille eesmärk on aidata kaasa käesoleva määruse nõuetekohasele kohaldamisele, võttes arvesse nende eri sektorite iseloomulikke omadusi, kus veebipõhiseid vahendusteenuseid pakutakse, samuti mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate eripära.

1.  Komisjon kutsub veebipõhiste vahendusteenuste pakkujaid ning neid esindavaid organisatsioone ja ühendusi koos ärikasutajate, sh VKEde ja mikroettevõtetega ning neid esindavate organisatsioonidega koostama käitumisjuhendeid, mille eesmärk on aidata kaasa käesoleva määruse nõuetekohasele kohaldamisele, võttes arvesse nende eri sektorite iseloomulikke omadusi, kus veebipõhiseid vahendusteenuseid pakutakse, samuti mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate eripära.

Muudatusettepanek    135

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Kui veebipõhise vahendusteenuse pakkuja tegutseb peamiselt ühes sektoris, kus on olemas valdkondlik tegevusjuhend ja seda kasutatakse laialdaselt, ergutab komisjon veebipõhise vahendusteenuse pakkujat võtma vastu valdkondliku tegevusjuhendi ja seda rakendama.

Muudatusettepanek    136

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 13 a

 

ELi veebiplatvormipõhise majanduse vaatlusrühm

 

Lisaks komisjoni otsuse C (2018) 2393 artiklis 2 sätestatutele on ELi veebiplatvormipõhise majanduse vaatlusrühmal järgmised ülesanded:

 

a) korraldada järelevalvet ja hinnata käesoleva määruse rakendamist ning eelkõige analüüsida I lisa mõju turule, võttes arvesse liidu ja liikmesriikide kohtute pädevust; ning

 

b) esitada kooskõlas artikliga 14 Euroopa Komisjonile soovitusi käesoleva määruse läbivaatamiseks.

Muudatusettepanek    137

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  [Kuupäevaks: kolm aastat pärast jõustumiskuupäeva], ja seejärel iga kolme aasta tagant hindab komisjon käesolevat määrust ja esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele selle kohta aruande.

1.  [Kuupäevaks: 18 kuud pärast taotlemise kuupäeva], ja seejärel iga kolme aasta tagant hindab komisjon käesolevat määrust ja esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele selle kohta aruande.

Muudatusettepanek    138

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Käesoleva määruse esimene hindamine tehakse eelkõige artiklites 5, 6, 7 ja 8 sätestatud kohustustest kinni pidamise ja nende mõju kohta veebiplatvormipõhisele majandusele ning selleks, et selgitada välja lisasätete koostamise vajadus õiglase, prognoositava, jätkusuutliku ja usaldusväärse veebipõhise ettevõtluskeskkonna tagamiseks siseturul.

2.  Käesoleva määruse esimene hindamine tehakse eelkõige järgmistel eesmärkidel:

 

a)  veebiplatvormipõhise majanduse valdkonna jaoks artiklites 3–8 sätestatud kohustustele vastavuse ja nende veebiplatvormipõhisele majandusele avalduva mõju hindamine;

 

b)  kehtestatud tegevusjuhendite õiglusele ja läbipaistvusele avalduva mõju ja tulemuslikkuse hindamine;

 

c)  ärikasutajate veebipõhistest vahendusteenustest sõltumise põhjustatud probleemide ja veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate ebaõiglaste kaubandustavade põhjustatud probleemide üksikasjalikum uurimine ning nende tavade jätkuva leviku ulatuse täpne kindlaksmääramine;

 

d)  selle uurimine, kas ärikasutaja pakutavate kaupade ja teenuste ning veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja pakutavate või kogutavate kaupade ja teenuste vaheline konkurents on õiglane ja kas veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad väärkasutavad sellega seoses privilegeeritud andmeid;

 

e)  käesoleva määruse mõju hindamine võimalikele tasakaalustamatustele operatsioonisüsteemide pakkujate ja nende ärikasutajate suhetes;

 

f)  selle hindamine, kas määruse kohaldamisala, eriti mis puudutab mõiste „ärikasutaja“ määratlust, on sobiv selles mõttes, et see ei soodusta töötamist fiktiivsest füüsilisest isikust ettevõtjana;

 

g)  I lisas esitatud ebaausate kaubandustavade loetelu läbivaatamine vastavalt veebiplatvormipõhise majanduse vaatlusrühma soovitustele;

 

Hindamisel tehakse kindlaks, kas siseturu õiglase, prognoositava, jätkusuutliku ja usaldusväärse veebipõhise ärikeskkonna tagamiseks on vaja täiendavaid eeskirju, sealhulgas täitmise tagamise kohta. Vajaduse korral võtab komisjon pärast hindamist asjakohased meetmed, mis võivad hõlmata seadusandlikke ettepanekuid.

Muudatusettepanek    139

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Käesoleva määruse hindamisel võtab komisjon arvesse kooskõlas komisjoni otsusega C(2018)2393 asutatud veebiplatvormipõhise majanduse vaatlusrühma ekspertide esitatud arvamusi ja aruandeid. Komisjon arvestab vajaduse korral ka artiklis 13 osutatud käitumisjuhendite sisu ja toimega.

4.  Käesoleva määruse hindamisel võtab komisjon arvesse kooskõlas komisjoni otsusega C(2018)2393 asutatud veebiplatvormipõhise majanduse vaatlusrühma ekspertide esitatud arvamusi ja aruandeid, ning arvestades veebiplatvormipõhise majanduse vaatlusrühma täiendavaid ülesandeid, mis on kehtestatud artiklis 13a.

Muudatusettepanek    140

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Seda kohaldatakse alates [kuupäev: kuus kuud pärast määruse avaldamist].

2.  Seda kohaldatakse alates üheksa kuud pärast määruse avaldamist].

Muudatusettepanek    141

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

I lisa

 

Kaubandustavad, mida peetakse ebaausateks mis tahes asjaolude korral

 

a)  Ärikasutajate suhtes ühepoolsete sätete kehtestamine, eesmärgiga kanda vastutus üle neile viisil, mis on vastuolus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/31/EÜ artiklites 12–15 sätestatud veebipõhiste vahendusteenuste suhtes kehtestatud kohustustega;

 

b)  tagasiulatuvate lepingutingimuste pakkumine, mis kahjustavad äritegevust;

 

c)  juriidilise õiguse säilitamine ärikasutaja konfidentsiaalse teabe kasutamiseks suuremas ulatuses, kui lepingus täpsustatud pärast seda, kui veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja ja ärikasutaja vahelise lepingu kehtivus on lõppenud;

 

d)  mis tahes tingimuste või tavade järgimine, mis muudavad ärikasutaja jaoks põhjendamatult raskeks kasutada oma lepingulist õigust lõpetada oma suhted internetipõhise vahendusteenuse osutajaga või mis ebaõiglaselt heidutab ärikasutajat lepingut lõpetamast;

 

e)  sekkumine konkureerivate ärikasutajate ja tarbijate vahelistesse kaubandussuhetesse väljaspool neid tegevusi, mis on algatatud veebipõhiste vahendusteenustega.

(1)

ELT C 440, 6.12.2018, lk 177.


SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Raportöör avaldab heameelt komisjoni ettepaneku üle, mis käsitleb veebiplatvormipõhises majanduses õigluse ja läbipaistvuse edendamist. Tulevikus elujõulise ärikeskkonna tagamiseks on ilmselgelt vaja ühtseid ja sihipäraseid kohustuslikke eeskirju. Praeguses veebiplatvormide keskkonnas on ühelt poolt platvormide ja teiselt poolt ärikasutajate vahel mitu tõsist tasakaalustamatuse ilmingut. Lõppkokkuvõttes kahjustab selline tasakaalustamatus tarbijat, sest need võivad põhjustada konkurentsi vähenemist, mis omakorda kitsendab kaupade ja teenuste valikut ning toob kaasa kõrgemad tarbijahinnad.

Raportöör tunnustab kõnealuse määruse väga horisontaalset laadi ja seega komisjoni lähenemisviisi. See määrus ei ole valdkonna- või probleemipõhine vahend, vaid peaks sobima veebiplatvormipõhise majanduse kui terviku küsimuste lahendamiseks. Komisjoni ettepanekus käsitletakse mitmel viisil asjakohaselt paljusid veebiplatvorme puudutavat läbipaistvuse puudumist, kuid käsitletakse liiga vähe samas veebiplatvormide keskkonnas õigluse puudumisega seotud küsimusi. Raportöör peab väga oluliseks, et praegust õigluse puudumist käsitletaks üksikasjalikumalt kui komisjoni ettepanekus ja et küsimuse paremaks lahendamiseks võetaks rohkem meetmeid.

Komisjoni ettepanekus käsitletakse täitmise tagamise küsimust õiguskaitsevõimaluste ja lepituse kaudu. Sellegipoolest peab raportöör vajalikuks kaasata liikmesriike aktiivsemalt õiguskaitsesüsteemi ja soovitab konkreetselt, et liikmesriigid looksid või nimetaksid avalik-õiguslikud asutused, tagamaks et määruse sätteid täidetakse kogu liidus.

Lõpuks peab raportöör väga oluliseks, et kõnealune määrus ei mõjutaks võimalust, et platvormi käsitletakse tööalaste õigusaktide kohaselt tööandjana, kui ta tegutseb sellena ärikasutajate suhtes. Selle kindlakstegemine, kas platvorm on lihtsalt ärikasutajatele vahendusteenuste pakkuja või hoopis tööandja, peaks alati põhinema veebiplatvormi majandustegevuse tegelikul laadil, mitte selle tegevuse näilisel korraldusel.

Ettepaneku mõju tarbijatele

Raportöör on veendunud, et kui platvormide valitsev seisund teeb neist teabe, valikute ja hindade kontrollija, ning õigluse ja läbipaistvuse teatavad miinimumstandardid ei ole tagatud, saab kahju tarbija heaolu. Pealegi võivad platvormimajanduse läbipaistvuse puudumine ja õiguskindlusetus, sealhulgas ettevõtjatevahelistes suhetes, vähendada tarbijate usaldust e-majanduse vastu. Seepärast peaks kõnealune määrus parandama platvormide õiglust ja läbipaistvust ärikasutajate jaoks, aga meeles tuleb pidada ka seda, et meetmed peavad tagama tarbija juurdepääsu konkurentsivõimelisele, õiglasele ja läbipaistvale ökosüsteemile. Täpsemalt on üks kindlakstehtud probleem nende ärikasutajate suur hulk, keda diskrimineeritakse veebiplatvormidel teatavate toodetega konkureerimisel, mis esitatakse tarbijale vaikevalikuna. See kehtib eriti siis, kui teenust pakub veebiplatvorm ise, teavitamata tarbijaid, et platvormil on arvestatavaid alternatiive. Seega peaksid artikli 6 kohaselt platvormid, mis pakuvad ärikasutajate pakutavate kaupade ja teenustega konkureerivaid kaupu ja teenuseid, lubama tarbijatel platvormi esmakordsel kasutamisel valida, millist kaupa või teenust vaikeseadena kasutada. Tarbijale tuleks anda ka võimalus vaikevarianti üldse mitte valida.

Ettepaneku kohaldamisala ja määratlused

Üldiselt peab raportöör komisjoni ettepaneku artiklis 1 ja 2 sätestatud kohaldamisala ja määratlusi kiiduväärseks ning leiab, et need on asjakohased ja vastavad määruse otstarbele, sihtidele ja eesmärkidele. Siiski tehti nendes artiklites mõned muudatused, et ettepanekut selgemaks muuta. Esiteks peeti ettepaneku pealkirjast lähtudes vajalikuks lisada ettepaneku reguleerimiseseme ja kohaldamise osana mõiste „õiglus“. Teiseks rõhutatakse raporti projektis, et teatavatel juhtudel on keeruline eristada veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajaid ja tavakasutajaid. See on oluline eristus, sest ärikasutajatel, kes pakuvad kaupu või teenuseid tarbijatele, peaksid olema tarbijate ees ka rangemad kohustused. Selleks lisatakse põhjendus, milles rõhutatakse, et kooskõlas komisjoni ettepanekuga direktiivi 2011/83/EL muutmise kohta „ELi tarbijakaitse-eeskirjade ajakohastamist ja nende täitmise paremat tagamist käsitleva direktiivi“ (2018/0090 (COD)) raames ei peaks platvorm oma äranägemisel otsustama, kas kasutaja on ärikasutaja või tavakasutaja.

Raportöör on ka veendunud, et mõiste „tingimused“ määratlust tuleks muuta, et see oleks kohaldatav kõigi juhtumite ja lepingute suhtes, sõltumata sellest, kas tingimused „määrab ühepoolselt kindlaks veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja“ või ei määra, et vältida juhtumeid, kus võimsad veebiplatvormid võivad kasutada kaudseid või varjatud kuritarvituslikke tavasid. Kuna mõnel platvormil on tugev või isegi turgu valitsev seisund, võib ärikasutajate läbirääkimisjõud olla paljudel juhtudel lepingu ausate tingimuste nõuetekohaseks läbirääkimiseks ebapiisav, isegi kui tingimused on väidetavalt kahepoolselt läbi räägitud. Raportöör on veendunud, et õiglus ja läbipaistvus peaksid olema tagatud kõigis lepingutes. Seetõttu on vaja muudatust, et oleks selge, et määruse nõudeid tuleb kohaldada kõigi lepingute suhtes.

Õiglased ja proportsionaalsed tingimused

Raportöör avaldab heameelt ka kavandatud ettepaneku artikli 3 üle, kuid teeb komisjoni ettepaneku täiendamiseks teatavaid muudatusi. Raportöör leiab, et lisaks läbipaistvusnõuetele on vajalik ka lisanõue, et tingimused peavad olema „õiglased ja proportsionaalsed“. Raportöör soovitab mitte lugeda tingimusi õiglaseks ja proportsionaalseks näiteks siis, kui need hälbivad tugevalt heast äritavast, mis kehtib majandustegevuse valdkonnas, kus platvorm tegutseb, või on vastuolus hea usu ja ausa kauplemise põhimõttega. Selle nõude kehtestamine kujutab endast olulist sammu kuritarvituslike tavadega võitlemisel veebiplatvormipõhises majanduses.

Seotud kaubad ja teenused

Mõiste „seotud kaubad ja teenused“ kohta on lisatud uus artikkel ja vastav määratlus, mille kohaselt on need kaubad või teenused, mida ärikasutaja pakub tarbijale lisaks platvormi kaudu pakutavale põhikaubale või -teenusele ja selle täiendusena. Eesmärk on tagada, et alati, kui tarbijatele palutakse kaupu ja teenuseid platvormide kaudu, oleks viimane kohustatud esitama tarbijale selgelt ja nähtavalt teenuste kirjelduse ning kes ja millistel tingimustel neid pakub. Seda kohaldataks olenemata sellest, kas platvorm pakkus neid seotud kaupu ja teenuseid ise või kolmandate isikute kaudu.

Rohkem läbipaistvust täiendavate kanalite kohta

Raportöör leiab, et tagamaks, et ärikasutajatele on piisavalt selge, kus ja kellele nende kaupu või teenuseid turustatakse, peaksid platvormid tagama oma ärikasutajatele läbipaistvuse täiendavate kanalite või sidusprogrammide kohta, mida platvorm kõnealuste kaupade või teenuste turustamiseks kasutab. Ärikasutajatel peaks olema põhimõtteline õigus teada, kus ja millistel tingimustel nende nime ja kaubamärki kasutatakse.

Läbipaistvamad järjestusparameetrid

Raportöör avaldab heameelt ka artikli 5 kavandi kui tasakaalustatud lähtekoha üle. Sarnaselt artikli 3 nõuetega tuleks siiski tagada, et järjestuse kohta antav teave esitatakse samuti selgelt ja ühemõtteliselt. Lisaks on raportöör veendunud, et järjestuse koostamise parameetreid tuleks ettevõtjate suhtes kohaldada mittediskrimineerivalt, mis tähendab, et samas olukorras olevaid ärikasutajaid tuleks järjestuse koostamisel võrdselt kohelda. Raportöör leiab ka, et veebiplatvormipõhise majanduse vastu usalduse tagamisel on läbipaistvus ärikasutajate jaoks vaid osa võrrandist. Ka tarbijatel peaks olema juurdepääs teabele parameetrite kohta, mis mõjutavad veebipõhiste vahendusteenuste järjestamist. Seega tuleks liidu õiguses kehtestada juriidiline kohustus tagada, et ka tarbijatele antakse teavet. Raportööri seisukoht on, et samal ajal kui tarbijatele pakutav teave tuleb esitada selgel ja mõistetaval viisil, mis vastab tarbija vajadustele, peaks nii poolel, kes kaupa või teenust pakub, kui ka poolel, kes kaupa või teenust otsib, olema sarnane teave, nii et neil on võimalik teha teavitatud otsus, mis põhineb otsingu läbipaistvusel.

Juurdepääs andmetele

Raportöör on veendunud, et platvormid ei tohiks avalikusta ärikasutaja tehingute käigus loodud teavet ilma ärikasutaja nõusolekuta kolmandatele isikutele kaubanduslikel eesmärkidel. Raportöör teeb muudatuse, et lahendada olukorrad, kus platvormid võivad kuritarvitada oma ärikasutajate tehingute käigus loodud andmeid, mis võib tuua kaasa ebaõiglased konkurentsitingimused. Raportöör soovib ka täpsustada, et kõnealune määrus ei mõjuta ega piira isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldamist.

Lepitus

Kuna platvormidelt tuleks alati nõuda nende lepitajate kindlaksmääramist, kellega nad soovivad suhelda, ja neil peaks olema kohustus osaleda lepitusmenetluses heas usus, tuleks lepitusmenetluse kohustus kehtestada viisil, millega välditakse lepitussüsteemi kuritarvitamist ärikasutajate poolt. Seega peaksid ärikasutajad olema ka kohustatud osalema lepitusmenetluses heas usus. Lisaks tuleks kõnealuses määruses käsitleda lepitusmenetluse kohustuse võimaliku kuritarvitamise probleemi, mille puhul ärikasutaja esitab korduvaid või võltsjuhtumeid. Seega ei peaks platvormil teatavatel selgelt määratletud erandjuhtudel olema kohustust osaleda lepitusmenetluses ärikasutajaga.

Platvormi vaatlusrühm ja määruse läbivaatamine

Raportöör peab tervitatavaks platvormide vaatlusrühma loomist komisjoni poolt, kuid ta leiab, et kuna platvormide vaatlusrühmale antakse veebiplatvormipõhise majanduse arengu ja kõnealuse määruse kohaldamise jälgimisel olulised ülesanded, tuleks platvormide vaatlusrühm luua kõnealuse määruse kohase organina, mitte komisjoni otsusega loodava eksperdirühmana, nagu on mitme muu sarnase vaatluskeskuse või organiga muudes õigusaktides.

Lisaks soovib raportöör kinnitada, et kõnealust määrust tuleks täiendada täpsustavate ja ettekirjutuslikumate õigusaktidega, kui määrusega kehtestatud läbipaistvussätted osutuvad tulevase tasakaalustamatuse ja ebaausate kaubandustavade ohjamisel ebapiisavaks. Selle valdkonna turu arengu kiirus võib osutada selliste meetmete vajadusele eeskätt valdkondlike probleemide lahendamisel.


ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS (26.11.2018)

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus õigluse ja läbipaistvuse edendamine veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks

(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

Arvamuse koostaja (*): Francis Zammit Dimech

(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 54

LÜHISELGITUS

Määruse ettepanek õigluse ja läbipaistvuse edendamise kohta veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks (platvormi ja ettevõtja vahelisi suhteid käsitlev määrus) esitati Euroopa Parlamendi 15. juuni 2017. aasta resolutsioonis veebiplatvormide ja digitaalse ühtse turu kohta esitatud nõudmiste otsese tulemusena(1).

Oma arvamuses sellesisulise raporti kohta nõudis õiguskomisjon asjakohase ja proportsionaalse reguleeriva raamistiku loomist, mis tagaks vastutuse, õigluse, usalduse ja läbipaistvuse platvormide protsessides, et vältida diskrimineerimist ja meelevaldsust äripartnerite suhtes, muu hulgas teenuse kättesaadavuse, asjakohase ja õiglase viitamise, otsingutulemuste või asjaomaste rakendusliideste toimimise puhul, kooskõlas platvormidele kohaldatavate koostalitlusvõime ja nõuetele vastavuse põhimõtetega.

Arvamuse koostaja tunnustab määruse ettepanekut kui seadusandja esimest katset üldse seda valdkonda reguleerida ning teeb ettepaneku muuta see õigusakti eelnõu mõnes suhtes tasakaalustatumaks.

Järjestuse läbipaistvuse küsimuses tuleb arvamuse koostaja hinnangul leida tasakaal konkurentsireeglitega. Platvormidelt tuleks nõuda, et nad avalikustaksid järjestust määravate parameetrite aluseks olevad põhimõtted, mitte aga algoritmid, mida tuleks pidada ärisaladuseks.

Samuti on väga oluline eristada tehingut ja tehingu algatamist. Pelgalt toote või teenuse otsingut otsingumootori abil ei tohiks pidada tehingu algatamiseks, vaid üksnes teabe taotlemiseks, mis võib viia tehingu algatamiseni.

Kuigi arvamuse koostaja toetab nõuet, mille kohaselt veebipõhiste vahendusteenuste puhul tuleb rakendada parandusmeetmeid sisemiste õiguskaitsemehhanismide loomise kaudu, ei tohiks lepitusmenetlus olla kohustuslik etapp, enne kui ärikasutaja võib kasutada kohtumenetlust.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et see kindlasuunaline määrus on oodatud esimene samm selle valdkonna reguleerimiseks, kuid sealjuures tuleb meeles pidada, et edaspidi on vaja reguleerida veel paljusid muid aspekte. Seetõttu on oluline juba selle määrusega ette näha põhjalik läbivaatamisprotsess.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Veebipõhised vahendusteenused on peamised ettevõtluse, kaubanduse ja innovatsiooni edendajad ning nendega saab ka suurendada tarbijate heaolu ja neid kasutatakse üha rohkem nii era- kui ka avalikus sektoris. Sellised teenused pakuvad juurdepääsu uutele turgudele ja ärivõimalustele, lastes ettevõtjatel kasutada siseturu hüvesid. Need võimaldavad Euroopa Liidu tarbijatel kasutada selliseid hüvesid ning suurendavad eelkõige kauba- ja teenusevalikut veebis.

(1)  Veebipõhised vahendusteenused on peamised digitaalkaubanduse ja eelkõige ettevõtluse, kaubanduse ja innovatsiooni edendajad ning nendega saab ka suurendada tarbijate heaolu ja neid kasutatakse üha rohkem nii era- kui ka avalikus sektoris. Sellised teenused pakuvad juurdepääsu uutele turgudele ja ärivõimalustele, lastes ettevõtjatel kasutada siseturu hüvesid. Need võimaldavad Euroopa Liidu tarbijatel kasutada selliseid hüvesid ning suurendavad eelkõige kauba- ja teenusevalikut ja võimaldavad pakkuda veebis konkurentsivõimelisi hindu.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Nende ettevõtjate äri edukuse seisukohalt, kes kasutavad veebipõhiseid vahendusteenuseid tarbijateni jõudmiseks, võivad sellised teenused olla hädavajalikud. Tänu tugevale andmepõhisele kaudsele turustusvõrgule kasutatakse tehingute veebipõhise vahendamise teenust üha rohkem, mistõttu sõltuvad sellised ärikasutajad, sealhulgas mikro-, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, nendest teenustest tarbijateni jõudmise nimel üha enam. Arvestades üha suuremat sõltuvust, on selliste teenuste pakkujatel ülekaalukas läbirääkimisjõud, mis võimaldab neil käituda ühepoolselt ja ebaausalt ning kahjustada seega potentsiaalselt oma ärikasutajate õigustatud huve ja kaudselt ka liidu tarbijate huve.

(2)  Nende ettevõtjate äri edukuse seisukohalt, kes kasutavad veebipõhiseid vahendusteenuseid tarbijateni jõudmiseks, võivad sellised teenused olla hädavajalikud. Tänu tugevale andmepõhisele kaudsele turustusvõrgule kasutatakse tehingute veebipõhise vahendamise teenust üha rohkem, mistõttu sõltuvad sellised ärikasutajad, sealhulgas mikro-, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, nendest teenustest tarbijateni jõudmise nimel üha enam. Arvestades üha suuremat sõltuvust, on selliste teenuste pakkujatel ülekaalukas läbirääkimisjõud, mis võimaldab neil käituda ühepoolselt ja ebaausalt ning kahjustada seega potentsiaalselt oma ärikasutajate õigustatud huve ja kaudselt ka liidu tarbijate huve. Seega ei tohiks lasta veebipõhistel vahendusteenustel võrgumõjude ärakasutamise teel saavutada turgu valitsevat seisundit ega kahjustada konkurentsi. Samuti tuleks ära hoida olukord, kus töötajate liigitamisega sõltumatuteks töövõtjateks võivad platvormid kõrvale hoida tööõiguse nõuetest.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Veebipõhised vahendusteenused ja otsingumootorid, samuti nende teenuste abil tehtavad äritehingud on oma laadilt piiriülese potentsiaaliga ja need on eriti olulised liidu siseturu sujuvaks toimimiseks tänapäevases majanduses. Kõnealuste teenuste pakkujate potentsiaalselt ebaõiglased ja kahjulikud kaubandustavad ärikasutajate ja veebisaitide kasutajate suhtes takistavad siseturu toimimise täieliku potentsiaali ärakasutamist ja mõjuvad negatiivselt siseturu toimimisele. Lisaks takistavad sellise potentsiaali täielikku ärakasutamist ja mõjutavad negatiivselt siseturu toimimist teatavate liikmesriikide lahknevad õigusaktid, mille suutlikkus selliseid teenuseid reguleerida on erinev. Samas mõned liikmesriigid alles kavandavad selliste aktide vastuvõtmist.

(5)  Veebipõhised vahendusteenused ja otsingumootorid, samuti nende teenuste abil tehtavad tehingud on oma laadilt piiriülese potentsiaaliga ja need on eriti olulised liidu siseturu sujuvaks toimimiseks tänapäevases majanduses. Kõnealuste teenuste pakkujate potentsiaalselt ebaõiglased ja kahjulikud kaubandustavad ärikasutajate ja veebisaitide kasutajate suhtes takistavad siseturu toimimise täieliku potentsiaali ärakasutamist ja mõjuvad negatiivselt siseturu toimimisele. Lisaks takistavad sellise potentsiaali täielikku ärakasutamist ja mõjutavad negatiivselt siseturu toimimist teatavate liikmesriikide lahknevad õigusaktid, mille suutlikkus selliseid teenuseid reguleerida on erinev. Samas mõned liikmesriigid alles kavandavad selliste aktide vastuvõtmist.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Liidu tasandil tuleks seepärast kehtestada ühtsed ja sihipärased kohustuslikud normid, millega saaks tagada siseturul õiglane, prognoositav, jätkusuutlik ja usaldusväärne veebipõhine ettevõtluskeskkond, kindlustades eelkõige, et veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajad saaksid kogu liidus vajaliku läbipaistvuse ja tõhusad õiguskaitsevahendid. Need normid peaksid pakkuma ka vajaliku läbipaistvuse kommertsveebisaitide kasutajate järjestamisel otsingumootori kaudu saadavates otsingutulemustes. Samal ajal peaksid need normid kaitsma laiema veebiplatvormipõhise majanduse jaoks olulist innovatsioonipotentsiaali.

(6)  Liidu tasandil tuleks seepärast kehtestada ühtsed ja sihipärased kohustuslikud normid, millega saaks tagada siseturul õiglane, prognoositav, jätkusuutlik ja usaldusväärne veebipõhine ettevõtluskeskkond, kindlustades eelkõige, et veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajad saaksid kogu liidus vajaliku läbipaistvuse ja tõhusad õiguskaitsevahendid. Need normid peaksid pakkuma ka vajalikke stiimuleid õiglase ja proportsionaalse ärikäitumise ja läbipaistvuse soodustamiseks, eelkõige kommertsveebisaitide kasutajate järjestamisel otsingumootori kaudu saadavates otsingutulemustes, sealhulgas kõneabiteenuste kasutamisel. Samal ajal peaksid need normid kaitsma laiema veebiplatvormipõhise majanduse jaoks olulist innovatsioonipotentsiaali ja võimaldama tervistavat konkurentsi, mis suurendab tarbijate valikuvõimalusi.

Selgitus

Üks veebituru iseloomulikke omadusi on ettevõtete kiire tõus ja kadumine platvormide mõju all, mis võivad tegutseda sisule juurdepääsu kontrollijatena. See roll peaks võimaluste piires taanduma neutraalse vahendaja rolliks, millest oleks kasu nii ettevõtetele kui ka tarbijatele.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Kuna veebipõhistel vahendusteenustel ja otsingumootoritel on tavaliselt üleilmne mõõde, tuleks käesolevat määrust kohaldada selliste teenuste pakkujate suhtes, sõltumata asjaolust, kas nende asukoht on liikmesriigis või väljaspool liitu, eeldusel et on täidetud kaks kumulatiivset tingimust. Esiteks peaksid ärikasutajad või kommertsveebisaitide kasutajad olema asutatud liidus. Teiseks peaksid ärikasutajad või kommertsveebisaitide kasutajad pakutavate teenuste abil pakkuma oma kaupu või teenuseid liidus asuvatele tarbijatele vähemalt tehingu ühe osa ulatuses. Tarbijad peaksid asuma liidus, kuid nad ei pea omama liidus alalist elukohta ega ühegi liikmesriigi kodakondsust. Käesolevat määrust ei peaks kohaldama väljaspool liitu asutatud ärikasutajate ega kommertsveebisaitide kasutajate suhtes või liidus asutatud ärikasutajate ja kommertsveebisaitide kasutajate suhtes siis, kui nad kasutavad veebipõhiseid vahendusteenuseid või otsingumootoreid kaupade või teenuste pakkumisel väljaspool liitu asuvatele tarbijatele või muudele isikutele kui tarbijad.

(7)  Kuna veebipõhistel vahendusteenustel ja otsingumootoritel on tavaliselt üleilmne mõõde, tuleks käesolevat määrust kohaldada selliste teenuste pakkujate suhtes, sõltumata asjaolust, kas nende asukoht on liikmesriigis või väljaspool liitu, eeldusel et on täidetud kaks kumulatiivset tingimust. Esiteks peaksid ärikasutajad või kommertsveebisaitide kasutajad olema asutatud liidus. Teiseks peaksid ärikasutajad või kommertsveebisaitide kasutajad pakutavate teenuste abil pakkuma oma kaupu või teenuseid liidus asuvatele tarbijatele või ettevõtjatele vähemalt tehingu ühe osa ulatuses. Tarbijad peaksid asuma liidus, kuid nad ei pea omama liidus alalist elukohta ega ühegi liikmesriigi kodakondsust. Käesolevat määrust ei peaks kohaldama väljaspool liitu asutatud ärikasutajate ega kommertsveebisaitide kasutajate suhtes või liidus asutatud ärikasutajate ja kommertsveebisaitide kasutajate suhtes siis, kui nad kasutavad veebipõhiseid vahendusteenuseid või otsingumootoreid kaupade või teenuste pakkumisel väljaspool liitu asuvatele tarbijatele või eranditult muudele isikutele kui tarbijad.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Paljusid ettevõtja ja tarbija vahelisi ärisuhteid vahendavad veebipõhiselt mitmepoolseid teenuseid pakkuvad ettevõtjad, kes toimivad üldiselt sama ökosüsteemi ülesehitavate ärimudelite alusel. Asjakohaste teenuste hõlmamiseks tuleks veebipõhiseid vahendusteenuseid määratleda täpselt ja tehnoloogiliselt neutraalsel viisil. Eelkõige peaksid need teenused hõlmama infoühiskonna teenuseid, mida iseloomustab nende eesmärk soodustada otsetehingute algatamist ärikasutajate ja tarbijate vahel olenemata sellest, kas tehingud tehakse lõpuks veebipõhiselt, asjaomase veebipõhist vahendusteenust pakkuva ettevõtja veebiportaalis või ärikasutaja veebiportaalis või internetiväliselt. Teenuseid tuleks pakkuda lepingulise suhte alusel nii teenusepakkuja ja ärikasutaja kui ka teenusepakkuja ja tarbija vahel. Selline lepinguline suhe tuleks lugeda kehtivaks, kui mõlemad pooled väljendavad oma kavatsust olla seotud üheselt mõistetaval ja kontrollimist võimaldaval viisil, ilma et see eeldaks sõnaselget kirjalikku kokkulepet.

(8)  Paljusid ettevõtja ja tarbija vahelisi ärisuhteid vahendavad veebipõhiselt mitmepoolseid teenuseid pakkuvad ettevõtjad, kes toimivad üldiselt sama ökosüsteemi ülesehitavate ärimudelite alusel. Asjakohaste teenuste hõlmamiseks tuleks veebipõhiseid vahendusteenuseid määratleda täpselt ja tehnoloogiliselt neutraalsel viisil. Eelkõige peaksid need teenused hõlmama infoühiskonna teenuseid, mida iseloomustab nende eesmärk algatada tehinguid ärikasutajate ja tarbijate vahel olenemata sellest, kas tehingud tehakse lõpuks asjaomase veebipõhist vahendusteenust pakkuva ettevõtja veebiportaalis või ärikasutaja veebiportaalis. Teenuseid tuleks pakkuda lepingulise suhte alusel veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate vahel või ärikasutajate ja tarbijate vahel, kusjuures teenusepakkuja tegutseb tarbija suhtes vahendajana. Selline lepinguline suhe tuleks lugeda kehtivaks, kui mõlemad pooled väljendavad oma kavatsust olla seotud üheselt mõistetaval ja kontrollimist võimaldaval viisil, ilma et see eeldaks sõnaselget kirjalikku kokkulepet. Käesoleva määruse eesmärk on kehtestada nende infoühiskonna teenustega seotud sätted, mis lisaks eespool nimetatud nõuetele täidavad internetipõhises kauplemiskohas „vahendamise“ funktsiooni. Lihtsalt reklaami olemasolu veebilehel ei tohiks iseenesest tähendada seda, et veebileht kuulub käesoleva määruse kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Järjepidevuse huvides tuleks käesolevas määruses kasutatav veebipõhise otsingumootori määratlus viia kooskõlla direktiivis (EL) 2016/1148 kasutatud määratlusega21.

(11)  Järjepidevuse huvides tuleks käesolevas määruses kasutatav veebipõhise otsingumootori määratlus viia kooskõlla direktiivis (EL) 2016/1148 kasutatud määratlusega21. Täpsustatakse aga, et see määratlus hõlmab hääle- ja veebipõhiseid otsingumootoreid, mis saadavad taotletud sisuga seotud teabe otse tagasi. Käesolevat määrust ei kohaldata otsingufunktsioonide suhtes, mis ei hõlma – vähemalt põhimõtteliselt – kõiki veebisaite, näiteks veebipõhiste vahendusteenuste siseste otsingufunktsioonide või operatsioonisüsteemi tarkvara funktsiooni suhtes.

__________________

__________________

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/1148 meetmete kohta, millega tagada võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus (ELT L 194, 19.7.2016, lk 1).

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/1148 meetmete kohta, millega tagada võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus (ELT L 194, 19.7.2016, lk 1).

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Selleks et vajaduse korral kaitsta ärikasutajaid, peaks käesolevat määrust kohaldama seal, kus pooled ei räägi mis tahes nimetusega või vormiga lepingulise suhte tingimusi eraldi läbi. Seda, kas tingimuste üle peeti eraldi läbirääkimisi või mitte, tuleks selgitada välja üldhindamise teel, kusjuures asjaolu, et teatavaid tingimusi võidi eraldi läbi rääkida, ei ole otsustav.

(12)  Selleks et vajaduse korral ärikasutajaid tõhusalt kaitsta, tuleks käesolevat määrust kohaldada olenemata sellest, kas veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja ja ärikasutaja on eraldi läbi räägitud lepingu pooled.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Tagamaks, et lepingulise suhte üldtingimused võimaldaksid ärikasutajatel määrata kindlaks veebipõhiste vahendusteenuste kasutamise alustamise, lõpetamise ja peatamise kaubanduslikud tingimused ning selleks, et kindlustada ärisuhte prognoositavus, tuleks sellised tingimused koostada selges ja ühemõttelises sõnastuses, mis on keskmisele ärikasutajale hõlpsasti mõistetav. Tingimusi ei tohiks pidada selges ja ühemõttelises sõnastuses koostatuks, kui need on laialivalguvad, mittespetsiifilised ega käsitle üksikasjalikult olulisi kaubanduslikke küsimusi ega võimalda seega äritarbijatele piisavat prognoositavust seoses lepingulise suhte kõige olulisemate aspektidega.

(13)  Tagamaks, et lepingulise suhte üldtingimused võimaldaksid ärikasutajatel määrata kindlaks veebipõhiste vahendusteenuste kasutamise alustamise, lõpetamise ja peatamise kaubanduslikud tingimused ning selleks, et kindlustada ärisuhte prognoositavus, tuleks sellised tingimused koostada selges ja ühemõttelises sõnastuses, mis on keskmisele ärikasutajale hõlpsasti mõistetav. Tingimusi ei tohiks pidada selges ja ühemõttelises sõnastuses koostatuks, kui need on laialivalguvad, mittespetsiifilised ega käsitle üksikasjalikult olulisi kaubanduslikke küsimusi või annavad ülekaalukale poolele ebaproportsionaalse otsustamisvõime ega võimalda seega ärikasutajatele piisavat prognoositavust seoses lepingulise suhte kõige olulisemate aspektidega, milleks on näiteks ärikasutajatele teenuste osutamise peatamise või lõpetamise aluse sätestamine.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Üldtingimuste läbipaistvuse tagamine võib osutuda jätkusuutlike ärisuhete loomisel ja ärikasutajat kahjustava ebaõiglase käitumise vältimisel möödapääsmatuks. Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad peaksid seepärast tagama tingimuste hõlpsa kättesaadavuse lepinguliste suhete kõikides etappides, sealhulgas kättesaadavuse võimalikele ärikasutajatele lepingu sõlmimisele eelnevas etapis, ja et kõikidest sellistesse tingimustesse tehtavatest muudatustest teatataks ärikasutajatele kindlaksmääratud etteteatamisaja jooksul, mis oleks konkreetseid asjaolusid arvestades mõistlik ja proportsionaalne ning kestaks vähemalt 15 päeva. Etteteatamisaega ei peaks kohaldama kui ja kuivõrd asjaomane ärikasutaja on sellest ühemõtteliselt loobunud ning kui ja kuivõrd vajadus muudatused kohe ellu viia on tekkinud lähtuvalt teenusepakkujal liidu või siseriikliku õiguse kohaselt lasuvast juriidilisest kohustusest.

(14)  Üldtingimuste läbipaistvuse tagamine võib osutuda jätkusuutlike ärisuhete loomisel ja ärikasutajat kahjustava ebaõiglase käitumise vältimisel möödapääsmatuks. Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad peaksid seepärast tagama tingimuste hõlpsa kättesaadavuse lepinguliste suhete kõikides etappides, sealhulgas kättesaadavuse võimalikele ärikasutajatele lepingu sõlmimisele eelnevas etapis, ja et kõikidest sellistesse tingimustesse tehtavatest muudatustest teatataks ärikasutajatele kindlaksmääratud etteteatamisaja jooksul, mis oleks konkreetseid asjaolusid arvestades mõistlik ja proportsionaalne ning kestaks vähemalt 15 päeva. Erandina ja tingimuste selgetele normidele vastavalt ei peaks etteteatamisaega kohaldama kui ja kuivõrd asjaomane ärikasutaja on sellest ühemõtteliselt loobunud ning kui ja kuivõrd vajadus muudatused kohe ellu viia on tekkinud lähtuvalt teenusepakkujal liidu või siseriikliku õiguse kohaselt lasuvast juriidilisest kohustusest.

Selgitus

Tarbijaid kahjustada võivate äritavade käsitlemisel on vaja teatavat paindlikkust, kuid kahjulike tavade vältimise esimene samm on kohustuste ja meetmete selgus.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Selleks et vajaduse korral kaitsta ärikasutajaid, peaks käesolevat määrust kohaldama seal, kus pooled ei räägi mis tahes nimetusega või vormiga lepingulise suhte tingimusi eraldi läbi. Seda, kas tingimuste üle peeti eraldi läbirääkimisi või mitte, tuleks selgitada välja üldhindamise teel, kusjuures asjaolu, et teatavaid tingimusi võidi eraldi läbi rääkida, ei ole otsustav.

(12)  Selleks et vajaduse korral ärikasutajaid tõhusalt kaitsta, tuleks käesolevat määrust kohaldada olenemata sellest, kas veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja ja ärikasutaja on eraldi läbi räägitud lepingu pooled.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 a)  Vahendusteenuse osutajad võivad oma tingimusi muuta vastuseks tavadele, mis võivad põhjustada otsest kahju tarbijatele. Selliste kahjulike tavade hulka võivad kuuluda pettus, rämpspost, turvaprobleemid, andmepüük, tarbijate andmete või finantsseisundi kuritarvitamine jne. Arvestades vahendajate mitmekesisust ja sisu, mida ärikasutajad nende kaudu jagavad, ei pruugi vahendusteenuse osutaja neid kahjulikke tavasid alati tingimustes konkreetselt sätestada. Sellisel juhul vabastatakse vahendusteenuse osutaja uute tingimuste kohaldamise 10-päevasest etteteatamisajast.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Ärikasutajate kaitsmiseks peaks pädeval kohtul olema võimalik järeldada, et normidele mittevastavad tingimused ei ole asjaomase ärikasutaja suhtes siduvad, ja et seda järeldust kohaldataks kohe. Kohtu selline järeldus peaks piirduma vaid konkreetsete, normidele mittevastavate tingimustega. Ülejäänud tingimused peaksid jätkuvalt olema kehtivad ja kohaldatavad, eeldusel et neid on võimalik normidele mittevastavatest tingimustest eristada. Kehtivate tingimuste ootamatu muutmine võib märkimisväärselt häirida ärikasutaja tegevust. Selliste ärikasutajatele avalduvate negatiivsete tagajärgede piiramiseks ja kõnealuse käitumise heidutamiseks peaksid kindlaksmääratud etteteatamisaega eiravad muudatused olema tühised, st neid loetakse kehtetuks mõjuga erga omnes ja ex tunc.

(15)  Ärikasutajate kaitsmiseks peaks pädeval kohtul olema võimalik järeldada, et normidele mittevastavad tingimused ei ole asjaomase ärikasutaja suhtes siduvad, ja et seda järeldust kohaldataks kohe. Kohtu selline järeldus peaks piirduma vaid konkreetsete, normidele mittevastavate tingimustega. Ülejäänud tingimused peaksid jätkuvalt olema kehtivad ja kohaldatavad, eeldusel et neid on võimalik normidele mittevastavatest tingimustest eristada. Kehtivate tingimuste ootamatu muutmine võib märkimisväärselt häirida ärikasutaja tegevust. Selliste ärikasutajatele avalduvate negatiivsete tagajärgede piiramiseks ja kõnealuse käitumise heidutamiseks peaksid kindlaksmääratud etteteatamisaega eiravad muudatused jõustuma alles pärast seadusliku etteteatamisaja lõppu ja selliste muudatuste eest vastutavad isikud peaksid kahju hüvitama.

Selgitus

Tavapärane karistus etteteatamisaega eiravate meetmete eest on tähtaja peatamine senikauaks, kuni õiguslikud nõudmised on täidetud. Teenuste osutamise tingimuste muudatuste tühistamine tähtaegade põhjal ei võta arvesse muudatuste sisu, seega näib see ebaproportsionaalne.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatel võivad olla seaduspärased põhjused peatada või lõpetada teenuste pakkumine konkreetsele ärikasutajale täies ulatuses või osaliselt, sealhulgas eemaldades konkreetse ärikasutaja üksikud kaubad või teenused või eemaldades otsingutulemused. Kuna sellised otsused võivad märkimisväärselt mõjutada asjaomase ärikasutaja huve, tuleks neid sellise käitumise põhjustest teavitada. Põhjuste esitamine peaks võimaldama ärikasutajal selgitada välja, kas otsust on mõttekas vaidlustada, suurendades seega ärikasutaja võimalusi kasutada vajaduse korral tõhusaid kaitsevahendeid. Lisaks peaks põhjuste esitamine aitama ennetada või parandada sellise veebisisu tahtmatut eemaldamist, mille ärikasutaja on esitanud ja mida pakkuja peab ekslikult ebaseaduslikuks sisuks kooskõlas komisjoni soovitusega (EL) nr 2018/33422. Esitatavates põhjustes tuleks välja selgitada otsuse tegemise objektiivne põhjus või põhjused lähtuvalt pakkuja poolt esitatud tingimustele, ja nendes tuleks osutada proportsionaalsel viisil otsuse tegemiseni viinud konkreetsetele asjaoludele.

(16)  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatel võivad olla seaduspärased põhjused otsustada kohaldada ärikasutajatele piiranguid või sanktsioone, peatada või lõpetada teenuste pakkumine konkreetsele ärikasutajale täies ulatuses või osaliselt, sealhulgas eemaldades konkreetse ärikasutaja üksikud kaubad või teenused või eemaldades otsingutulemused. See võib hõlmata tingimuste rikkumist, samuti sellist rikkumist ärikasutaja poolt, mis võib kahjustada tarbijaid või platvorme (sealhulgas näiteks turvaprobleemid, pettus, andmepüük, ebaseaduslik ja kahjulik sisu). Kuna sellised otsused võivad märkimisväärselt mõjutada asjaomase ärikasutaja huve ja ärikasutajate põhiõiguste, näiteks ettevõtlusvabaduse ja väljendusvabaduse õiguse kasutamist, tuleks neid sellise käitumise põhjustest nõuetekohaselt teavitada. Põhjuste esitamine peaks võimaldama ärikasutajal selgitada välja, kas otsust on mõttekas vaidlustada, suurendades seega ärikasutaja võimalusi kasutada vajaduse korral tõhusaid kaitsevahendeid. Lisaks peaks põhjuste esitamine aitama ennetada või parandada sellise veebisisu tahtmatut eemaldamist, mille ärikasutaja on esitanud ja mida pakkuja peab ekslikult ebaseaduslikuks sisuks kooskõlas komisjoni soovitusega (EL) nr 2018/33422. Mõnel juhul põhineb veebipõhise vahendusteenuse pakkuja otsus kolmandate isikute teadetel. Neid teateid võivad kuritarvitada konkurendid. Komisjoni soovituses (EL) 2018/334 nõutakse, et sellised teated oleksid piisavalt täpsed ja asjakohaselt põhjendatud, et veebimajutuse pakkuja saaks teha teates käsitletava sisu suhtes informeeritud ja hoolika otsuse. Seetõttu tuleks nõuda, et kui pärast kolmanda isiku esitatud teadet teeb veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja teenuse pakkumise peatamise või lõpetamise otsuse, edastaks ta teate sisu ärikasutajale, et võimaldada ärikasutajal ilmselgelt väärad teated kergesti ümber lükata. Esitatavates põhjustes tuleks välja selgitada otsuse tegemise objektiivne põhjus või põhjused lähtuvalt pakkuja poolt esitatud tingimustele, ja nendes tuleks osutada proportsionaalsel viisil otsuse tegemiseni viinud konkreetsetele asjaoludele. Võimaluse korral tuleks kasutusele võtta proportsionaalne ja järkjärguline süsteem, sealhulgas eelnev ja õigeaegne teatamine, enne kui võetakse meetmeid, millega katkestatakse ettevõtte juurdepääs oma klientidele.

_________________

_________________

22 Komisjoni 1. märtsi 2018. aasta soovitus (EL) 2018/334 meetmete kohta, millega tulemuslikult võidelda ebaseadusliku veebisisu vastu (ELT L 63, 6.3.2018, lk 50).

22 Komisjoni 1. märtsi 2018. aasta soovitus (EL) 2018/334 meetmete kohta, millega tulemuslikult võidelda ebaseadusliku veebisisu vastu (ELT L 63, 6.3.2018, lk 50).

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 a)  Kuna vahendusteenuste pakkujad kasutavad sageli partnerprogrammide lisajaotuskanaleid, tuleks sellega seoses tagada läbipaistvus ärikasutajate suhtes. Kõigil ärikasutajatel peaks olema õigus kohandada kanaleid, mille kaudu nende pakkumistega kaubeldakse.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate poolne kaupade ja teenuste järjestamine mõjutab oluliselt tarbijate valikut ning seega neid kaupu ja teenuseid tarbijatele pakkuvate äritarbijate kaubanduslikku edu. Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad peaksid seepärast eelnevalt kirjeldama järjestuse koostamise peamisi parameetreid, selleks et pakkuda ärikasutajatele paremat prognoositavust, võimaldada neil mõista järjestuse toimimist ning võrrelda eri pakkujate järjestamise tavasid. Peamise parameetri sisu tuleks mõista kui viidet mis tahes üldkriteeriumidele, protsessidele või eri signaalidele, mis on hõlmatud järjestuse koostamise algoritmides või muudes kohandamise või järjestuses madalamale kohale viimise mehhanismides. . Peamiste järjestamist kindlaks määravate parameetrite kirjeldus peaks sisaldama ka selgitust, kuidas ärikasutajad saaksid järjestust võimaluse korral aktiivselt tasu eest mõjutada, ja sellise mõjutamisega kaasnevat. Kirjeldus peaks pakkuma ärikasutajatele piisavat teavet sellest, kuidas järjestamise mehhanismis arvestatakse ärikasutaja pakutavate kaupade või teenuste omadusi ja nende asjakohasust konkreetsete veebipõhiste vahendusteenuste tarbija jaoks.

(17)  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate poolne kaupade ja teenuste järjestamine mõjutab oluliselt digitaalse turu konkurentsivõimet ja tarbijate valikut ning seega neid kaupu ja teenuseid tarbijatele pakkuvate ärikasutajate kaubanduslikku edu. Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad peaksid seepärast eelnevalt kirjeldama järjestuse koostamise peamisi parameetreid, selleks et pakkuda ärikasutajatele paremat prognoositavust, võimaldada neil mõista järjestuse toimimist ning võrrelda eri pakkujate järjestamise tavasid. Peamise parameetri sisu tuleks mõista kui viidet järjestuse koostamisega seoses kasutatavatele mis tahes üldkriteeriumidele. Peamiste järjestamist kindlaks määravate parameetrite kirjeldus peaks sisaldama ka selgitust, kuidas ärikasutajad saaksid järjestust võimaluse korral aktiivselt tasu eest mõjutada, ja sellise mõjutamisega kaasnevat. Kirjeldus peaks pakkuma ärikasutajatele piisavat teavet sellest, kuidas järjestamise mehhanismis arvestatakse ärikasutaja pakutavate kaupade või teenuste omadusi ja nende asjakohasust konkreetsete veebipõhiste vahendusteenuste tarbija jaoks.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Sarnaselt mõjutab veebisaitide (sealhulgas veebisaidid, mida ärikasutajad kasutavad oma kaupade ja teenuste tarbijatele pakkumiseks) järjestamine veebipõhiseid otsingumootoreid pakkuvate ettevõtjate poolt tarbijate valikuid ja kommertsveebisaitide kasutajate kaubanduslikku edu. Veebipõhiste otsingumootorite pakkujad peaksid seega esitama kõikide indekseeritud veebisaitide (sealhulgas kommertsveebisaitide ja muude veebisaitide kasutajate omad) järjestamise peamised parameetrid. Lisaks kaupade ja teenuste omadustele ja nende asjakohasusele tarbija jaoks peaks veebipõhiste otsingumootorite kirjeldus võimaldama ärikasutajatel saada piisava teabe selle kohta kas ja kuidas ning millises ulatuses võetakse arvesse kommertsveebisaitide kasutajate kasutatavate veebisaitide ülesehituse põhimõtteid, nagu nende kohandatus kuvamiseks mobiilsidevahendites. Lepingulise suhte puudumisel veebipõhise otsingumootori pakkujate ja kommertsveebisaitide kasutajate vahel peaks selline kirjeldus olema üldsusele kättesaadav asjaomases veebipõhises otsingumootoris silmapaistvas ja kergesti ligipääsetavas kohas. Kommertsveebisaitide kasutajate jaoks prognoositavuse suurendamiseks tuleks kirjeldust ajakohastada, sealhulgas tuleks peamiste parameetrite muudatused selgelt esile tuua. Kuigi pakkujad ei ole kunagi kohustatud peamiste järjestamise parameetrite avalikustamise nõuet täites avaldama Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/94323 kohaseid ärisaladusi, peaks kirjeldus põhinema vähemalt järjestamise parameetrite tegelike andmete asjakohasusel.

(18)  Sarnaselt mõjutab veebisaitide (sealhulgas veebisaidid, mida ärikasutajad kasutavad oma kaupade ja teenuste tarbijatele pakkumiseks) järjestamine veebipõhiseid otsingumootoreid pakkuvate ettevõtjate poolt tarbijate valikuid ja kommertsveebisaitide kasutajate kaubanduslikku edu. Veebipõhiste otsingumootorite pakkujad peaksid seega esitama kõikide indekseeritud veebisaitide (sealhulgas kommertsveebisaitide ja muude veebisaitide kasutajate omad) järjestamise peamised parameetrid. Lisaks kaupade ja teenuste omadustele ja nende asjakohasusele tarbija jaoks peaks veebipõhiste otsingumootorite kirjeldus võimaldama ärikasutajatel saada piisava teabe selle kohta kas ja kuidas ning millises ulatuses võetakse arvesse kommertsveebisaitide kasutajate kasutatavate veebisaitide ülesehituse põhimõtteid, nagu nende kohandatus kuvamiseks mobiilsidevahendites. Lepingulise suhte puudumisel veebipõhise otsingumootori pakkujate ja kommertsveebisaitide kasutajate vahel peaks selline kirjeldus olema üldsusele kättesaadav asjaomases veebipõhises otsingumootoris silmapaistvas ja kergesti ligipääsetavas kohas. Kommertsveebisaitide kasutajate jaoks prognoositavuse suurendamiseks tuleks kirjeldust ajakohastada, sealhulgas tuleks peamiste parameetrite muudatused selgelt esile tuua. Kuigi järjestamise parameetrite avalikustamise nõue ei tohiks piirata Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/94323 kohaldamist ning selles tuleks arvesse võtta seaduslikku omandamist, kasutamist ja avalikustamist käsitlevaid norme, tuleks peamiste järjestamise parameetrite avalikustamise nõuet täites tagada, et kirjeldus põhineb vähemalt järjestamise parameetrite tegelike andmete asjakohasusel. Kahtluste vältimiseks märgitakse, et veebipõhiste otsingumootorite pakkujatele kehtestatud kohustusega tagada järjestuse peamiste parameetrite kirjelduse ajakohasus ei tohiks kaasneda veebipõhiste otsingumootorite pakkujatele nõuet avaldada direktiivi (EL) 2016/943 artikli 2 punktis 1 määratletud ärisaladusi.

_________________

_________________

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/943, milles käsitletakse avalikustamata oskusteabe ja äriteabe (ärisaladuste) ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastast kaitset (ELT L 157, 15.6.2016, lk 1).

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/943, milles käsitletakse avalikustamata oskusteabe ja äriteabe (ärisaladuste) ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastast kaitset (ELT L 157, 15.6.2016, lk 1).

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Kui veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja pakub ka ise tarbijatele teatavaid kaupu ja teenuseid oma vahendusteenuste abil või tema kontrollitava ärikasutaja kaudu, võib asjaomane pakkuja konkureerida otse oma veebipõhiste vahendusteenuste nende ärikasutajatega, keda ta ei kontrolli. Sellistes olukordades on eriti oluline, et veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja käituks läbipaistval viisil ja esitaks kirjelduse enda pakutavate kaupade või teenuste juriidiliselt, kaubanduslikult või tehniliselt diferentseeritud eeliskohtlemise kohta võrreldes ärikasutajate pakutavate kaupadega. Proportsionaalsuse tagamiseks peaks see kohustus kehtima veebipõhiste vahendusteenuste üldisel tasandil, mitte nende teenuste kaudu pakutavate üksikute kaupade ja teenuste tasandil.

(19)  Kui veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja pakub ka ise tarbijatele teatavaid kaupu ja teenuseid oma vahendusteenuste abil või tema kontrollitava ärikasutaja kaudu, võib asjaomane pakkuja konkureerida otse oma veebipõhiste vahendusteenuste nende ärikasutajatega, keda ta ei kontrolli. Sellistes olukordades on eriti oluline, et veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja käituks läbipaistval viisil ja esitaks kirjelduse enda pakutavate kaupade või teenuste juriidiliselt, kaubanduslikult või tehniliselt, näiteks vaikeseadetega diferentseeritud eeliskohtlemise kohta võrreldes ärikasutajate pakutavate kaupadega. Proportsionaalsuse tagamiseks peaks see kohustus kehtima veebipõhiste vahendusteenuste üldisel tasandil, mitte nende teenuste kaudu pakutavate üksikute kaupade ja teenuste tasandil. Peale selle tuginevad tarbijad sageli vaikimisi konfigureeritud teenustele, ilma et neid teavitataks konkureerivatest kaupadest ja teenustest, ning nad võivad kogeda tehnilisi või majanduslikke takistusi, kui nad soovivad valida konkureeriva teenuse. Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatel ei peaks seetõttu olema lubatud pakkuda nende otsese või kaudse kontrolli all olevat kaupa või teenust vaikimisi, andmata tarbijale veebipõhise vahendusteenuse esmakordsel kasutamisel kõigepealt võimalust valida erinevate kättesaadavate konkureerivate võimaluste hulgast. Tarbijal ei peaks olema kohustust valida vaikevarianti. Veebipõhise vahendusteenuse pakkuja kaupu ja teenuseid tuleks pidada ärikasutajate kaupade ja teenustega konkureerivateks, kui veebipõhise vahendusteenuse tarbijad võivad pidada asjaomast kaupa või teenust vahetatavaks või asendatavaks.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 a)  Samuti on tähtis, et veebipõhise vahendusteenuse pakkuja ei kasutaks ebaausaid kaubandustavasid (sealhulgas kaubanduslik tegevus või ebaõiglaste lepingutingimuste lisamine), mis kahjustaksid oluliselt konkurentsi või tarbija valikuvõimalusi. Kaubandustava ebaaususe kindlaksmääramisel tuleks arvesse võtta veebipõhise vahendaja ja ärikasutaja suhtelist läbirääkimisjõudu koos muude asjakohaste teguritega.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 b)  Käesoleva määruse tähenduses konkureerib teenuseosutaja teenus tema teiste ärikasutajate teenustega, kui veebipõhise vahendusteenuse tarbijad peavad seda vahetatavaks ja asendatavaks, sealhulgas teenuste omaduste, hinna või kavandatud kasutuse tõttu.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 c)  Teatud juhtudel toob veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate ja teiste ärikasutajate läbirääkimisjõu ebavõrdsus kaasa kohaldatava lepingu poolte õiguste ja kohustuste märkimisväärse tasakaalustamatuse, mis on ärikasutajale kahjulik. Sellistel juhtudel peaks veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja kohaldama ärikasutaja suhtes õiglast kohtlemist viisil, millega ei kahjustata oluliselt teiste ärikasutajate võimalusi ja vabadust tegeleda ettevõtlusega. Võttes arvesse asjaolu, et olukorras, kus veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja konkureerib teiste ärikasutajatega, muu hulgas vähendades tarbijate valikuid, suurendades nende kulusid ja jättes esitamata kriitilise tähtsusega teabe, on suur tõenäosus põhjustada tarbijatele kahju, kuulub õiglase kohtlemise kohustuse hulka muu hulgas selle tagamine, et tarbijatel, kes pääsevad teenustele ligi veebipõhise vahendusteenuse kaudu, on õigus ja võimalus valida ja kasutada oma valitud teenuseid, ilma et sellega kaasneks põhjendamatut koormust, näiteks kui pakkuja eirab või muudab tarbija valitud vaikeseadeid. Veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja ei taga õiglast kohtlemist ka juhul, kui ta ei anna konkureerivale ärikasutajale kogu vajalikku teavet, mida too vajab, et saavutada pakkujaga samal tasemel ja sama kvaliteediga koostalitlusvõime veebipõhise vahendusteenuse ja lisateenustega, ning kui ta rakendab tavasid, millega ta annab oma pakkumistele otse või kaudselt tehnilisi või majanduslikke eeliseid, mida ta ei anna konkureerivatele ärikasutajatele. Õiglane kohtlemine eeldab ka seda, et pakkuja hoidub konkureerivate ärikasutajate ja nende teenuste tarbijate vahelistesse kaubanduslikesse suhetesse sekkumast, muu hulgas nendevahelise teabevoo ja infovahetuse, sh reklaami ja turundusteadete takistamise või piiramise kaudu.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 d)  Teatavaid tavasid saab lõplikult käsitada ebaausatena mis tahes asjaolude korral. Platvormi vaatlusrühm peaks seda tavade loendit pidevalt läbi vaatama ja esitama komisjonile soovitusi selle ajakohastamiseks. Veebipõhiste vahendusteenuste turu arenedes peaks komisjon esitama suunised tavade kohta, mis võivad olla ebaõiglased kaubandustavad, sealhulgas juhud, kus konkreetseid tavasid võidakse pidada ebaõiglaseks.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  Andmete, sealhulgas isikuandmed, ligipääsetavus ja kasutamine võimaldab luua veebiplatvormipõhise majanduse jaoks olulist väärtust. Seepärast on oluline, et veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad esitaksid ärikasutajatele selge kirjelduse teatavatele andmeliikidele juurdepääsu ja nende kasutamise ulatuse, laadi ja tingimuste kohta. Kirjeldus peaks olema proportsionaalne ning osutama üldistele juurdepääsutingimustele, mitte esitama ammendavalt tegelikud andmed või andmeliigid, nii et ärikasutajad teaksid, kas nad saavad kasutada andmeid suurema väärtuse loomiseks, sealhulgas kasutades võimaluse korral kolmandate isikute andmeteenuseid. Isikuandmeid tuleks töödelda kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/67924.

(20)  Andmete, sealhulgas isikuandmed, ligipääsetavus ja kasutamine võimaldab luua veebiplatvormipõhise majanduse jaoks olulist väärtust. Seepärast on oluline, et veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad esitaksid ärikasutajatele selge kirjelduse teatavatele andmeliikidele juurdepääsu ja nende kasutamise ulatuse, laadi ja tingimuste kohta. Kirjeldus peaks olema proportsionaalne ning osutama üldistele juurdepääsutingimustele, mitte esitama ammendavalt tegelikud andmed või andmeliigid, nii et ärikasutajad teaksid, kas nad saavad kasutada andmeid suurema väärtuse loomiseks, sealhulgas kasutades võimaluse korral kolmandate isikute andmeteenuseid. Käesoleva määrusega nõutakse, et veebipõhise vahendusteenuse pakkujad teavitaksid läbipaistvalt, milliseid andmeid nad oma ärikasutajatele pakuvad, kuid ei kehtestata isikuandmete või muude kui isikuandmete ärikasutajatele edastamise kohta ühtegi nõuet. Isikuandmeid tuleks kõigil juhtudel töödelda kooskõlas liidu õigusraamistikuga, mis käsitleb üksikisikute kaitset isikuandmete töötlemisel ning eraelu austamist ja isikuandmete kaitset elektroonilise side puhul, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/67924, direktiiviga (EL) 2016/68024a ja direktiiviga 2002/58/EÜ24b. Käesoleva määrusega ei tohiks veebipõhise vahendusteenuse pakkujatelt nõuda, et nad jagaksid isikuandmeid kolmandate isikutega suuremas ulatuses kui on sätestatud nende privaatsuspoliitikas.

__________________

__________________

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

 

24a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 4.5.2016, lk 89).

 

24b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37).

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad võivad teatavatel juhtudel piirata tingimustes ärikasutajate võimalust pakkuda tarbijatele kaupu ja teenuseid soodsamatel tingimustel muude kanalite kaudu kui nende pakutavad veebipõhised vahendusteenused. Sellistel juhtudel peaksid asjaomased pakkujad esitama niisuguse käitumise alused, eriti seoses piirangute peamiste majanduslike, kaubanduslike ja juriidiliste põhjendustega. Sellist läbipaistvuskohustust ei tohiks kohaldada, kui hinnatakse selliste piirangute õiguspärasust vastavalt muudele liidu aktidele või liidu õiguse kohaselt kehtestatud liikmesriikide õigusele, sealhulgas konkurentsi ja ebaausate kaubandustavade valdkonnas, ja selliste õigusaktide kohaldamisel.

(21)  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad võivad teatavatel juhtudel piirata tingimustes ärikasutajate võimalust pakkuda tarbijatele kaupu ja teenuseid soodsamatel tingimustel muude kanalite kaudu kui nende pakutavad veebipõhised vahendusteenused. Sellistel juhtudel peaksid asjaomased pakkujad esitama niisuguse käitumise alused, eriti seoses piirangute peamiste majanduslike, kaubanduslike ja juriidiliste põhjendustega ja tagama piirangute proportsionaalsuse.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 a)  Käesolev määrus ei tohiks piirata ärikasutajate intellektuaalomandiõigusi. Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad peaksid neid õigusi kasutama üksnes ärikasutaja otsesel nõusolekul, kui nad on saanud litsentsi ärikasutajalt või litsentsisaajalt, või kohaldatavate erandite ja piirangute alusel. Selliste õiguste kasutustingimusi tuleks järgida. Samuti tuleks austada kolmandate isikute intellektuaalomandiõigusi.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22)  Selleks et ärikasutajad, sealhulgas need, kelle jaoks on asjakohaste veebipõhiste vahendusteenuste kasutamine peatatud või lõpetatud, saaksid kasutada hõlpsasti kasutusvalmis, vahetuid ja tõhusaid kaitsevahendeid, peaksid veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad pakkuma ettevõttesisest kaebuste menetlemise süsteemi. Ettevõttesisese kaebuste menetlemise süsteemi eesmärk peaks olema märkimisväärse osa kaebuste kahepoolne lahendamine veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja ja asjaomase ärikasutaja vahel. Lisaks peaks selle tagamine, et veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad esitavad ettevõttesisese kaebuste menetlemise süsteemi toimimise ja tõhususe kohta teavet, aitama ärikasutajatel mõista erinevate veebipõhiste vahendusteenuste pakkumisel tekkida võivate probleemide liike ning võimalusi leida kiire ja tõhus kahepoolne lahendus.

(22)  Selleks et ärikasutajad, sealhulgas need, kelle jaoks on asjakohaste veebipõhiste vahendusteenuste kasutamist piiratud või see on peatatud või lõpetatud, saaksid kasutada hõlpsasti kasutusvalmis, proportsionaalseid, vahetuid ja tõhusaid kaitsevahendeid, peaksid veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad pakkuma tõhusat ja kiiret ettevõttesisest kaebuste menetlemise süsteemi. Ettevõttesisese läbipaistva, lihtsustatud ja mittediskrimineeriva kaebuste menetlemise süsteemi eesmärk peaks olema märkimisväärse osa kaebuste kahepoolne lahendamine veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja ja asjaomase ärikasutaja vahel. Lisaks peaks selle tagamine, et veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad esitavad ettevõttesisese kaebuste menetlemise süsteemi toimimise ja tõhususe kohta teavet, aitama ärikasutajatel mõista erinevate veebipõhiste vahendusteenuste pakkumisel tekkida võivate probleemide liike ning võimalusi leida kiire, tõhus ja mittediskrimineeriv kahepoolne lahendus.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23)  Käesoleva määruse kohaselt ettevõttesise kaebuste menetlemise süsteemile esitatavate nõudmiste eesmärk on jätta halduskoormuse minimeerimiseks veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatele mõistlik paindlikkus nende süsteemide käitlemisel ja üksikkaebuste menetlemisel. Lisaks peaksid ettevõttesisesed kaebuste menetlemise süsteemid võimaldama veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatel vajaduse korral käsitleda proportsionaalsel viisil süsteemi kuritarvitusi, millele teatavad ärikasutajad võivad kalduda. Lisaks muudele juhtudele kui käesolevast määrusest tulenevate õiguslike kohustuste väidetav eiramine, ei tohiks ettevõttesisesed kaebuste menetlemise süsteemid olla avatud kaebustele, mis seisnevad vaid väheolulises negatiivses mõjus asjaomastele ärikasutajatele. Arvestades selliste süsteemide loomise ja käitlemise kulusid, on asjakohane vabastada sellest kohustusest veebipõhiseid vahendusteenuseid pakkuvad väikeettevõtjad komisjoni soovituse 2003/361/EÜ25 asjakohaste sätete tähenduses.

(23)  Käesoleva määruse kohaselt ettevõttesise kaebuste menetlemise süsteemile esitatavate nõudmiste eesmärk on jätta halduskoormuse minimeerimiseks veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatele mõistlik paindlikkus nende süsteemide käitlemisel ja üksikkaebuste menetlemisel. Lisaks peaksid ettevõttesisesed kaebuste menetlemise süsteemid võimaldama veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatel vajaduse korral käsitleda proportsionaalsel viisil süsteemi kuritarvitusi, millele teatavad ärikasutajad võivad kalduda. Lisaks muudele juhtudele kui käesolevast määrusest tulenevate õiguslike kohustuste väidetav eiramine, ei tohiks ettevõttesisesed kaebuste menetlemise süsteemid olla avatud kaebustele, mis seisnevad vaid väheolulises negatiivses mõjus asjaomastele ärikasutajatele. Arvestades selliste süsteemide loomise ja käitlemise kulusid, on asjakohane vabastada sellest kohustusest veebipõhiseid vahendusteenuseid pakkuvad väikeettevõtjad komisjoni soovituse 2003/361/EÜ25 asjakohaste sätete tähenduses. Kaebuste menetlemise ettevõttesisene kord peaks põhinema võrdse kohtlemise põhimõtetel ja selle kasutamine ei tohiks põhjustada ärikasutajale kahjulikku kohtlemist.

_________________

_________________

25 Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 2003/361/EÜ mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratluse kohta (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).

25 Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 2003/361/EÜ mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratluse kohta (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25)  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad peaksid võtma enda kanda mõistliku osa lepituse kogukuludest, võttes arvesse asjakohase juhtumi kõiki olulisi elemente. Selleks peaks lepitaja pakkuma välja, millise osa kandmine on iga juhtumi puhul proportsionaalne. Selline osa ei tohiks olla väiksem kui pool kuludest.

(25)  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad peaksid võtma enda kanda mõistliku osa lepituse kogukuludest, võttes arvesse asjakohase juhtumi kõiki olulisi elemente. Selleks peaks lepitaja pakkuma välja, millise osa kandmine on iga juhtumi puhul proportsionaalne.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 1

Artikkel 1

Reguleerimisese ja kohaldamisala

Reguleerimisese ja kohaldamisala

1.  Käesoleva määrusega kehtestatakse õigusnormid, millega tagatakse veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajatele ja kommertsveebisaitide kasutajatele veebipõhiste otsingumootoritega seoses vajalik läbipaistvus ja tõhusad õiguskaitsevahendid.

1.  Käesoleva määrusega kehtestatakse õigusnormid, millega tagatakse veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajatele ja kommertsveebisaitide kasutajatele veebipõhiste ja ühendatud otsingumootoritega seoses vajalik õiglus, läbipaistvus ja tõhusad õiguskaitsevahendid.

2.  Käesolevat määrust kohaldatakse selliste veebipõhiste vahendusteenuste ja veebipõhiste otsingumootorite suhtes, mida pakutakse või edastatakse pakkumiseks vastavalt ärikasutajatele ja äriveebisaitide kasutajatele, kes on asutatud või kelle elukoht on liidus ja kes pakuvad veebipõhiste vahendusteenuste või otsingumootorite kaudu kaupu või teenuseid liidus asuvatele tarbijatele, olenemata selliste teenuste pakkujate asutamise või elukohast.

2.  Käesolevat määrust kohaldatakse selliste veebipõhiste vahendusteenuste ja veebipõhiste otsingumootorite suhtes, mida pakutakse või edastatakse pakkumiseks vastavalt ärikasutajatele ja kommertsveebisaidi kasutajatele, kes on asutatud või tegutsevad liidus ja kes pakuvad veebipõhiste vahendusteenuste või otsingumootorite kaudu kaupu või teenuseid liidus asuvatele tarbijatele, olenemata selliste teenuste pakkujate asutamise või elukohast. Käesolev määrus ei piira liidu või liikmesriigi tasandil võetud valdkondlike meetmete kohaldamist kooskõlas liidu õigusega.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  „ärikasutaja“ – mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes pakub oma kaubandus-, majandus-, ametialase või kutsetegevuse raames veebipõhiste vahendusteenuste kaudu tarbijatele kaupu või teenuseid;

(1)  „ärikasutaja“ – mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes pakub või püüab pakkuda oma kaubandus-, majandus-, ametialase või kutsetegevuse raames veebipõhiste vahendusteenuste kaudu tarbijatele kaupu või teenuseid;

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  need kujutavad endast infoühiskonna teenuseid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) nr 2015/1535 artikli 1 lõike 1 punkti b tähenduses27;

(a)  need kujutavad endast infoühiskonna teenuseid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) nr 2015/1535 artikli 1 lõike 1 punkti b tähenduses27 või seadmete operatsioonisüsteeme, mida kasutatakse vahendajatena veebirakenduste arendajate ja tarbijate vahel;

_________________

_________________

27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. septembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/1535, millega nähakse ette tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord (ELT L 241, 17.9.2015, lk 1).

27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. septembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/1535, millega nähakse ette tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord (ELT L 241, 17.9.2015, lk 1).

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 2 – alapunktid b ja c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  need võimaldavad ärikasutajatel pakkuda kaupu ja teenuseid eesmärgiga soodustada otsetehingute algatamist ärikasutajate ja tarbijate vahel olenemata sellest, kus tehingud lõpuks sooritatakse;

(b)  nende peamine otstarve on võimaldada ärikasutajatel pakkuda tarbijatele kaupu ja teenuseid, algatades nende ärikasutajate ja tarbijate vahelisi veebipõhiseid otsetehinguid asjaomase veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja veebiportaalis või otselingiga ärikasutaja veebiportaalile;

(c)  neid pakutakse ärikasutajatele lepinguliste suhete alusel ühelt poolt selliste teenuste pakkujate ning teiselt poolt nende ärikasutajate ja nende pakutavate kaupade ja teenuste tarbijate vahel.

(c)  neid pakutakse üldjuhul ärikasutajatele lepinguliste suhete alusel selliste teenuste pakkujate ning nende ärikasutajate vahel, kes pakuvad kaupu ja teenuseid tarbijatele. Käesoleva määruse kohaldamisel loetakse selline lepinguline suhe eksisteerivaks ka juhul, kui on esitatud isikuandmed või muud andmed.

_________________

_________________

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. septembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/1535, millega nähakse ette tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord (ELT L 241, 17.9.2015, lk 1).

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. septembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/1535, millega nähakse ette tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord (ELT L 241, 17.9.2015, lk 1).

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a)  „operatsioonisüsteem“ – tarkvara, mis muu hulgas käsitleb välisseadmete riistvara, planeerib ülesandeid, säilitab andmeid ning on kasutaja jaoks vaikeliideseks, kui ükski rakendusliides ei ole kasutusel, sealhulgas graafiline kasutajaliides, hoolimata sellest, kas selline tarkvara on tarbijale kasutamiseks ettenähtud üldotstarbelise arvuti riistvara lahutamatu osa või eraldiseisev tarkvara, mis on ette nähtud kasutamiseks tarbijale kasutamiseks ettenähtud üldotstarbelise arvuti riistvaral; see ei hõlma siiski operatsioonisüsteemi laadijat, põhilist sisendi- ja väljundisüsteemi või muud püsivara, mis on vajalik alglaadimisel või operatsioonisüsteemi paigaldamisel;

Selgitus

Mobiilseadmete operatsioonisüsteemid, näiteks IOS või Android, koosnevad tarkvarast, mis võimaldab rakenduste tööd konkreetsetes seadmetes (nt rakendused nutitelefonis). Seadme tootjate või operatsioonisüsteemi pakkujate tahtlikult kehtestatud piirangud või muudatused võivad piirata teatavate võrgusisu ja -teenuste levitamist ja kättesaadavust – sageli ilma objektiivse põhjenduseta või ebaproportsionaalsete meetoditega – ja see võib toimuda kasutajate kulul. Seega tuleks veebipõhiste vahendajate määratlus läbi vaadata, et lisada selgesõnaliselt seadmete operatsioonisüsteemid.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  „veebipõhine otsingumootor“ – digitaalne teenus, mis võimaldab kasutajatel teha otsinguid üldjuhul kõikidel veebisaitidel või konkreetses keeles veebisaitidel mis tahes teemal võtmesõna, fraasi või muu sisendi vormis päringu alusel ning saadab vastuseks lingid, kust võib leida teavet taotletud sisu kohta;

(5)  „veebipõhine otsingumootor“ – digitaalne teenus, mis hõlmab muu hulgas digitaalseid liideseid ja rakendusi, kaasa arvatud otsingufunktsiooniga mobiilirakendusi, mis võimaldab kasutajatel sisestada päringuid ja teha otsinguid erinevatel veebisaitidel või konkreetses keeles veebisaitidel ja mobiilirakendustes mis tahes teemal võtmesõna, fraasi või muu sisendi vormis (tekst, kõne või mis tahes muu vorm) päringu alusel ning saadab vastuseks sisu, milleks on lühitekstid, pildid, lingid, video- või helisalvestised, kust võib leida otsinguga seotud teavet;

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  „kommertsveebisaidi kasutaja“ – mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes pakub oma kaubandus-, majandus-, ametialase või kutsetegevuse raames veebisaidi kaudu tarbijatele kaupu või teenuseid;

(7)  „kommertsveebisaidi kasutaja“ – mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes pakub veebisaidi või muul viisil ühendatud vahendite kaudu tarbijatele kaupu või teenuseid;

Selgitus

Veebisait on praegu veel peamine värav, rakendused ja muud lahendused võivad aga varsti samu ülesandeid täita. Seetõttu on õigem neid juba nüüd nimetada. Määratluse viimane osa on välja jäetud, kuna tarbijate olemus või kasutaja kavatsused on tekstis esitatud õiguste või kohustuste seisukohast ebaolulised.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  „järjestus“ – suhteline edemus, mis on antud ärikasutaja poolt veebipõhiste vahendusteenuste kaudu tarbijatele pakutavatele kaupadele või teenustele või tarbijate jaoks veebipõhiste otsingumootorite kaudu indekseeritud veebisaitidele ja mida esitletakse, järjestatakse või edastatakse sellistele tarbijatele vastavalt veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate või veebipõhiste otsingumootorite pakkujate kaudu, olenemata selliseks esitlemiseks, järjestamiseks või edastamiseks kasutatud tehnoloogilistest vahenditest;

(8)  „järjestus“ – suhteline edemus otsingutulemustes, mis on antud ärikasutaja poolt veebipõhiste vahendusteenuste kaudu tarbijatele pakutavatele kaupadele või teenustele või veebipõhiste otsingumootorite kaudu indekseeritud veebisaitidele ja mida esitletakse, järjestatakse või edastatakse vastavalt veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate või veebipõhiste otsingumootorite pakkujate kaudu, olenemata selliseks esitlemiseks, järjestamiseks või edastamiseks kasutatud tehnoloogilistest vahenditest;

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  „tingimused“ – kõik tingimused, klauslid või muu teave olenemata selle nimetusest või vormist, mis reguleerivad veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja ja tema ärikasutajate vahelist lepingulist suhet ja mille määrab ühepoolselt kindlaks veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja.

(10)  „tingimused“ – tingimused ja klauslid, mis reguleerivad veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja ja tema ärikasutajate vahelist lepingulist suhet.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a)  „seadme operatsioonisüsteem“ – tarkvara, mis võimaldab nutitelefonidel, arvutitel ja muudel seadmetel käitada rakendusi ja programme.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad peavad tagama, et nende tingimused:

1.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad peavad tagama, et nende tingimused:

(a)   on koostatud selges ja ühemõttelises sõnastuses;

(a)   on õiglased ja proportsionaalsed ning koostatud selges ja arusaadavas sõnastuses;

(b)   on ärikasutajate jaoks hõlpsasti kättesaadavad veebipõhiste vahendusteenuste pakkujaga loodud kaubanduslike suhete kõikides etappides, sealhulgas lepingu sõlmimisele eelnev etapp;

(b)   on ärikasutajate jaoks hõlpsasti kättesaadavad veebipõhiste vahendusteenuste pakkujaga loodud kaubanduslike suhete kõikides etappides, sealhulgas lepingu sõlmimisele eelnev etapp;

(c)  sätestavad objektiivsed põhjused peatada või lõpetada veebipõhiste vahendusteenuste pakkumine ärikasutajatele täies ulatuses või osaliselt.

(c)  sätestavad põhjused, mis on kooskõlas nende tingimustega peatada või lõpetada veebipõhiste vahendusteenuste pakkumine ärikasutajatele täies ulatuses või osaliselt, kohaldada sellele sanktsioone või seda piirata. Selliste otsuste tegemisel peavad veebipõhiste vahendusteenuste osutajad järgima ELi põhiõiguste hartas sätestatud põhiõigusi ja proportsionaalsuse põhimõtet;

 

(c a)  teavitavad ärikasutajaid nende lisajaotuskanalitest ja võimalikest partnerprogrammidest, mille kaudu neil on kavas ärikasutajate pakkumisi esitada. Ärikasutajatele antakse õigus nõuda, et nad sellistest lisajaotuskanalitest eemaldataks.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad teavitavad asjaomaseid ärikasutajaid tingimuste kavandatavatest muudatustest.

3.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad teavitavad asjaomaseid ärikasutajaid püsival andmekandjal viivitamata tingimuste või funktsionaalsuse, koostalitlusvõime või platvormi muude peamiste toimivusomaduste, näiteks selle kättesaadavuse, järjepidevuse ja turvalisusega seotud olulistest muudatustest, mis mõjutavad ärikasutajat negatiivselt või olulisel määral.

Kavandatavaid muudatusi ei tohi jõustada enne, kui möödub kavandatud muudatuste laadi ja ulatust ning asjaomasele ärikasutajale avalduvat mõju arvestades mõistlik ja proportsionaalne etteteatamisaeg. Etteteatamisaeg on vähemalt 15 päeva alates kuupäevast, mil veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja teatab asjaomastele ärikasutajatele kavandatavatest muudatustest.

Kavandatavaid muudatusi ei tohi jõustada enne, kui möödub kavandatud muudatuste laadi ja ulatust ning asjaomasele ärikasutajale avalduvat mõju arvestades mõistlik ja proportsionaalne etteteatamisaeg. Etteteatamisaeg on vähemalt 10 päeva alates kuupäevast, mil veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja teatab asjaomastele ärikasutajatele kavandatavatest muudatustest.

Asjaomane ärikasutaja võib kas kirjaliku avalduse või selge kinnituse andmisega loobuda teises lõigus osutatud etteteatamisajast.

Asjaomane ärikasutaja võib kirjaliku avaldusega loobuda teises lõigus osutatud etteteatamisajast. Ärikasutajal on 10 päeva jooksul alates teate saamisest lubatud leping tasuta lõpetada, kui sellised muudatused tekitavad ärikasutajale olulist kahju.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja poolt lõike 3 vastaselt tingimustesse tehtud muudatused on kehtetud.

4.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja poolt lõike 3 vastaselt tingimustesse tehtud muudatused on ülejäänud etteteatamisaja jooksul kehtetud, kui selle on tuvastanud pädev kohus, ilma et see mõjutaks ülejäänud sätete kehtivust, kuivõrd need jäävad kehtima määral, mil neid on võimalik eristada nõuetele mittevastavatest sätetest.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Lõiget 3 ei kohaldata, kui veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja suhtes kehtib seadusjärgne kohustus, millega nõutakse temalt tingimuste muutmist viisil, mis ei võimalda kinni pidada lõike 3 teises lõigus osutatud etteteatamisajast.

5.  Lõikes 3 sätestatud etteteatamisaega ei kohaldata järgmistel juhtudel:

 

(a)  kui veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja suhtes kehtib seadusjärgne kohustus, millega nõutakse temalt tingimuste muutmist viisil, mis ei võimalda kinni pidada lõike 3 teises lõigus osutatud etteteatamisajast;

 

(b)  kui tingimusi on muudetud, et kaitsta kasutajate ja tarbijate õigustatud huve või veebipõhise vahendusteenuse kui sellise toimimist või

 

(c)  kui platvormi funktsionaalsuse, koostalitlusvõime või muude peamiste toimivusomaduste muutmine on vajalik selleks, et kaitsta kasutajate ja tarbijate õigustatud huve või veebipõhise vahendusteenuse kui sellise toimimist.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja tagab, et ärikasutajad säilitavad täieliku kontrolli oma kaubamärkide üle. Kaubamärgi omistatavus ärikasutajale peaks olema tarbijale äratuntav kõigis vahendusprotsessi etappides.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 4

Artikkel 4

Peatamine ja lõpetamine

Piiramine, peatamine ja lõpetamine

1.  Kui veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja otsustab täies ulatuses või osaliselt peatada või lõpetada veebipõhiste vahendusteenuste pakkumise konkreetsele ärikasutajale, esitab ta asjaomasele ärikasutajale ilma põhjendamatu viivituseta otsuse tegemise põhjused.

1.  Kui veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja otsustab tajutava väärkäitumise suhtes kohaldada sanktsioone või täies ulatuses või osaliselt peatada, lõpetada või muul moel piirata veebipõhiste vahendusteenuste pakkumise konkreetsele ärikasutajale, esitab ta asjaomasele ärikasutajale ilma põhjendamatu viivituseta otsuse tegemise üksikasjalikud põhjused. Selline otsus peab olema proportsionaalne.

2.  Lõikes 1 esitatud põhjused peavad sisaldama viidet veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja tehtud otsuse aluseks olevatele konkreetsetele asjaoludele või olukorrale, samuti viidet artikli 3 lõike 1 punktis c osutatud kohaldatavale objektiivsele alusele või kohaldatavatele objektiivsetele alustele.

2.  Lõikes 1 esitatud põhjused peavad sisaldama viidet veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja tehtud otsuse aluseks olevatele konkreetsetele asjaoludele või olukorrale, samuti viidet artikli 3 lõike 1 punktis c osutatud kohaldatavale alusele või kohaldatavatele alustele. Kui piiramine, peatamine või lõpetamine tuleneb kolmanda isiku esitatud teatest, tuleb selle teate sisu lisada põhjustesse.

 

2 a.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatel ja otsingumootorite pakkujatel ei ole lubatud peatada, lõpetada või muul viisil piirata oma veebipõhiste vahendusteenuste pakkumist ärikasutajale, kes osutab teenuseid, mis konkureerivad veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja omadega, välja arvatud juhul, kui see on vajalik selleks, et

 

(a)  vältida veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate põhjendamatut koormust, mille on põhjustanud ärikasutaja;

 

(b)  käsitleda olukorda, kus ärikasutaja ei järgi kohaldatavaid õigusakte, või selleks, et veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja järgiks kohaldatavaid õigusakte;

 

(c)  eraelu puutumatuse või turvalisusega seotud põhjustel.

 

2 b.  Piiramisele, lõpetamisele ja peatamisele eelneb, kui see on võimalik ja proportsionaalne, teade ja võimalus selgitada või taastada vastavus.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 5

Artikkel 5

Järjestus

Järjestus

1.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad esitavad oma tingimustes järjestuse koostamise peamised parameetrid ja nende peamiste parameetrite suhtelise tähtsuse põhjused võrreldes muude parameetritega.

1.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad esitavad oma tingimustes järjestuse koostamise parameetrid ja nende parameetrite suhtelise tähtsuse põhjused.

Kui need parameetrid hõlmavad võimalust mõjutada järjestust ärikasutaja poolt veebipõhiste vahendusteenuste pakkujale makstava otsese või kaudse tasu eest, peab asjaomane veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja lisama tingimustesse ka kirjelduse selliste võimaluste ja sellise tasu mõju kohta järjestusele.

Kui need parameetrid hõlmavad võimalust mõjutada järjestust ärikasutaja poolt veebipõhiste vahendusteenuste pakkujale makstava otsese või kaudse tasu eest, peab asjaomane veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja lisama tingimustesse ka kirjelduse selliste võimaluste ja sellise tasu mõju kohta järjestusele.

 

Tulemuste esitamisel märgib veebipõhine vahendusteenus iga järjestuse kõrval, kas ja mil määral on seda mõjutatud otsese või kaudse tasu eest, lepingulise või otsese omandisuhte kaudu.

 

1 a.  Kui veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja on konkreetsel juhul järjestust muutnud või ärikasutaja pakutava konkreetse toote või teenuse nimekirjast kustutanud kolmanda isiku teate alusel, teatab teenusepakkuja asjaomasele ärikasutajale ilma põhjendamatu viivituseta otsuse tegemise põhjused. Põhjused sisaldavad viidet veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja tehtud otsuse aluseks olevatele konkreetsetele asjaoludele ja olukorrale, samuti asjaomase teate sisu.

2.  Veebipõhiste otsingumootorite pakkujad esitavad äriveebisaitide kasutajatele peamised järjestuse aluseks olevad parameetrid, lisades oma veebipõhisesse otsingumootorisse hõlpsasti leitava ja avalikult kättesaadava kirjelduse selges ja ühemõttelises sõnastuses. Nad peavad sellist kirjeldust ajakohastama.

2.  Veebipõhiste otsingumootorite pakkujad esitavad kõigi indekseeritud veebisaitide järjestuse aluseks olevad parameetrid ja nende parameetrite suhtelise tähtsuse põhjused, lisades oma veebipõhisesse otsingumootorisse hõlpsasti leitava ja avalikult kättesaadava kirjelduse selges ja ühemõttelises sõnastuses. Nad peavad sellist kirjeldust ajakohastama seoses oluliste muutustega, mille puhul võib põhjendatult eeldada, et need mõjutavad kommertsveebisaidi kasutajaid arvestataval määral. Erandkorras, juhtudel, kui kõikide parameetrite avaldamine oleks õiglase, mõistliku ja proportsionaalse tava vastu, esitatakse alati üksikasjalikul viisil vaid peamised parameetrid. Järjestuse koostamise parameetreid ei kohaldata diskrimineerival viisil.

 

2 a.  Kui veebipõhise otsingumootori pakkuja on konkreetsel juhul järjestust muutnud või konkreetse veebisaidi nimekirjast kustutanud kolmanda isiku teate alusel, pakub teenusepakkuja ärikasutajale võimalust teate sisu kontrollida avalikult kättesaadavas veebipõhises andmebaasis. Veebipõhise otsingumootori pakkuja pakub kommertsveebisaidi kasutajatele kaebuste esitamise ja kahju hüvitamise mehhanismi, et parandada valeteatest tulenevat nimekirjast kustutamist või järjestuse muutmist.

3.  Lõigetes 1 ja 2 osutatud kirjeldused peavad olema piisavad, et ärikasutajad ja kommertsveebisaitide kasutajad mõistaksid vajalikul määral seda, kas ja kuidas ja millises ulatuses võetakse järjestuses arvesse järgmist:

3.  Lõigetes 1 ja 2 osutatud kirjeldused peavad olema piisavad, et ärikasutajad ja kommertsveebisaitide kasutajad mõistaksid vajalikul määral seda, kas ja kuidas ja millises ulatuses võetakse järjestuses arvesse järgmist:

(a)  tarbijatele veebipõhiste vahendusteenuste või otsingumootorite kaudu pakutavate kaupade ja teenuste omadused;

(a)  tarbijatele veebipõhiste vahendusteenuste või otsingumootorite kaudu pakutavate kaupade ja teenuste omadused;

(b)  selliste omaduste asjakohasus tarbijate jaoks;

(b)  selliste omaduste asjakohasus tarbijate jaoks;

(c)  veebipõhiste otsingumootorite puhul kommertsveebisaitide kasutajate kasutatava veebisaidi ülesehituse üksikasjad.

(c)  veebipõhiste otsingumootorite puhul indekseeritud veebisaidi ülesehituse üksikasjad.

4.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad ja veebipõhiste otsingumootorite pakkujad ei ole käesoleva artikli nõuete täitmisel kohustatud avaldama direktiivi (EL) 2016/943 artikli 2 lõikes 1 määratletud ärisaladusi.

4.  Käesoleva artikli kohaldamine ei piira direktiivi (EL) 2016/943 kohaldamist.

 

4 a.  Veebipõhiste vahendusteenuste ja veebipõhiste otsingumootorite pakkujad teevad kindlaks, et käesolevas artiklis sätestatud läbipaistvusnõuete täitmine ei too tarbijale kaasa kahju, kuna ärikasutajad ja kommertsveebisaidi kasutajad on järjestusega manipuleerinud.

 

4 b.  Käesolevas artiklis osutatud läbipaistvusnõuetele lisatakse komisjoni suunised selle kohta, missugustel tingimustel on veebipõhine vahendusteenus käesoleva artikliga kooskõlas. Komisjon tagab nende nõuete järgimise.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 6

Artikkel 6

Erikohtlemine

Erikohtlemine

1.   Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad lisavad tingimustesse kirjelduse erikohtlemise kohta, mida nad osutavad või võivad osutada kaupadele ja teenustele, mida pakub tarbijatele veebipõhiste vahendusteenuste kaudu nende pakkuja ise või sellise pakkuja kontrollitav ärikasutaja, võrreldes kaupade ja teenustega, mida pakuvad muud ärikasutajad.

1.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad lisavad tingimustesse kirjelduse erikohtlemise kohta, mida nad osutavad või võivad osutada kaupadele ja teenustele, mida pakub tarbijatele veebipõhiste vahendusteenuste kaudu nende pakkuja ise või sellise pakkuja kontrollitav ärikasutaja, võrreldes kaupade ja teenustega, mida pakuvad muud ärikasutajad.

 

1 a.  Veebipõhiste otsingumootorite pakkujad peaksid kommertsveebisaidi kasutajate jaoks tingimustesse lisama kirjelduse erikohtlemise kohta, mida nad kohaldavad või võivad kohaldada ühelt poolt kaupadele ja teenustele, mida pakuvad tarbijatele veebipõhiste otsingumootorite kaudu nende pakkuja ise või sellise pakkuja kontrollitav kommertsveebisaidi kasutaja ja teiselt poolt muud kommertsveebisaidi kasutajad.

 

1 b.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad kasutavad proportsionaalseid, ausaid ja läbipaistvaid tavasid seoses ühelt poolt tarbijatele veebipõhiste vahendusteenuste kaudu pakutavate kaupade või teenustega kas teenusepakkuja enda või nende ärikasutajate poolt, keda teenusepakkuja kontrollib, ning teiselt poolt muude ärikasutajatega.

2.  Lõikes 1 esitatud kirjeldus peab võimaluse korral hõlmama vähemalt erikohtlemist, mida veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja osutab konkreetsete meetmetega või käitumisega seoses järgmisega:

2.  Lõigetes 1 ja 2 esitatud kirjeldus peab võimaluse korral hõlmama vähemalt erikohtlemist, mida veebipõhiste vahendusteenuste või veebipõhiste otsingumootorite pakkuja osutab konkreetsete meetmetega või käitumisega seoses järgmisega:

(a)  pakkuja või tema kontrollitava ärikasutaja poolne juurdepääs sellistele isikuandmetele ja muudele andmetele või mõlematele andmetele, mida ärikasutajad või tarbijad esitavad veebipõhiste vahendusteenuste kasutamiseks või mis saadakse selliste teenuste pakkumise käigus;

(a)  pakkuja või tema kontrollitava ärikasutaja poolne juurdepääs sellistele isikuandmetele ja muudele andmetele või mõlematele andmetele, mida ärikasutajad või tarbijad esitavad veebipõhiste vahendusteenuste kasutamiseks või mis saadakse selliste teenuste pakkumise käigus;

(b)  järjestus;

(b)  järjestus ja vaikeseaded;

(c)  mis tahes otsene või kaudne tasu, mida nõutakse asjaomaste veebipõhiste vahendusteenuste kasutamise eest;

(c)  mis tahes otsene või kaudne tasu, mida nõutakse asjaomaste veebipõhiste vahendusteenuste või veebipõhiste otsingumootorite kasutamise eest;

(d)  juurdepääs asjaomaste veebipõhiste vahendusteenustega otseselt seotud või neid toetavatele teenustele või nende kasutamise tingimused.

(d)  juurdepääs asjaomaste veebipõhiste vahendusteenustega või veebipõhiste otsingumootorite teenustega otseselt seotud või neid toetavatele teenustele või nende kasutamise tingimused.

 

2 a.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad, kes pakuvad tarbijatele otseselt või kaudselt oma kontrollitavate ettevõtete kaudu ärikasutajate pakutavate kaupade ja teenustega konkureerivaid kaupu ja teenuseid, lubavad tarbijatel veebipõhise vahendusteenuse kasutamisel vaikimisi võimalusena vabalt valida, millist kaupa või teenust kasutada.

 

2 b.  Tulemuste esitamisel märgib veebipõhise vahendusteenuse pakkuja selgelt eristataval moel iga toote või teenuse juures, mille puhul ta kasutas erikohtlemist, kas see oli mõjutatud otsesest või kaudsest tasust, lepingulisest või otsesest omandisuhtest.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 6 a

 

Ebaausad kaubandustavad

 

1.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja ei kasuta ebaausaid kaubandustavasid. Kaubandustava on ebaaus, kui see tekitab olukordi, millel on oluline kahjulik mõju konkurentsile ja tarbijate valikule. Hinnates, kas kaubandustava on ebaaus, võetakse arvesse järgmisi tegureid:

 

(a)  veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja ja ärikasutaja turupositsioon ning

 

(b)  kas osapoolte läbirääkimisvõimes on märkimisväärne tasakaalustamatus, mille tulemusena veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja paneb ärikasutajale oma tingimuste või kaubandustavadega põhjendamatu koormuse.

 

2.  Direktiivi 2005/29/EÜ kohaldatakse mutatis mutandis.

 

3.  I lisas esitatakse mittetäielik loetelu kaubandustavadest, mida loetakse käesoleva määruse tähenduses ebaausateks. Kõnealust lisa kohaldatakse kõigis liikmesriikides ja veebiplatvormimajanduse ELi vaatlusrühma raames tegutsev komisjoni eksperdirühm vaatab selle korrapäraselt läbi. Eksperdirühm võib esitada soovitusi muude kaubandustavade kohta, mida tuleks käesoleva määruse tähenduses lugeda ebaausateks.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 7

Artikkel 7

Juurdepääs andmetele

Juurdepääs andmetele

1.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad peavad lisama tingimustesse kirjelduse selle kohta, kas ärikasutajatel on või ei ole tehniline või lepingujärgne juurdepääs isikuandmetele ja muudele andmetele või mõlematele andmetele, mida ärikasutajad või tarbijad esitavad veebipõhiste vahendustingimuste kasutamiseks või mis saadakse selliste teenuste pakkumise käigus.

1.  Veebipõhiste vahendusteenuste ja veebipõhiste otsingumootorite pakkujad peavad lisama tingimustesse kirjelduse selle kohta, kas ärikasutajatel on või ei ole tehniline või lepingujärgne juurdepääs isikuandmetele ja muudele andmetele või mõlematele andmetele, mida ärikasutajad, kommertsveebisaitide kasutajad või tarbijad esitavad veebipõhiste vahendusteenuste või veebipõhiste otsingumootorite kasutamiseks või mis saadakse selliste teenuste pakkumise käigus.

2.  Lõikes 1 esitatud kirjeldusega teavitavad veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad ärikasutajaid vähemalt järgmisest:

2.  Lõikes 1 esitatud kirjeldusega teavitavad veebipõhiste vahendusteenuste või veebipõhiste otsingumootorite pakkujad üldsust vähemalt järgmisest:

(a)  kas veebipõhiste vahendusteenuste pakkujal on juurdepääs isikuandmetele või muudele andmetele või mõlematele andmetele, mida ärikasutajad või tarbijad esitavad selliste teenuste kasutamiseks või mis saadakse selliste teenuste pakkumise käigus, ja kui juurdepääs on olemas, siis millistele andmeliikidele ja millistel tingimustel;

(a)  kas veebipõhiste vahendusteenuste või veebipõhiste otsingumootorite pakkujal on juurdepääs isikuandmetele või muudele andmetele või mõlematele andmetele, mida ärikasutajad, kommertsveebisaidi kasutajad või tarbijad esitavad selliste teenuste kasutamiseks või mis saadakse selliste teenuste pakkumise käigus, ja kui juurdepääs on olemas, siis millistele andmeliikidele ja millistel tingimustel;

(b)  kas ärikasutajal on juurdepääs isikuandmetele või muudele andmetele või mõlematele andmetele, mille ärikasutajad on esitanud seoses asjaomaste veebipõhiste vahendusteenuste kasutamisega või mis on saadud selliste teenuste osutamisel ärikasutajale ning tema kaupade ja teenuste tarbijatele, ja kui juurdepääs on olemas, siis millistele andmeliikidele ja millistel tingimustel;

(b)  kas ärikasutajal on juurdepääs isikuandmetele või muudele andmetele või mõlematele andmetele, mille ärikasutajad on esitanud seoses asjaomaste veebipõhiste vahendusteenuste või veebipõhiste otsingumootorite kasutamisega või mis on saadud selliste teenuste osutamisel ärikasutajale ning tema kaupade ja teenuste tarbijatele, ja kui juurdepääs on olemas, siis millistele andmeliikidele ja millistel tingimustel;

(c)  kas lisaks punktile b on ärikasutajal juurdepääs isikuandmetele või muudele andmetele või mõlematele andmetele, sealhulgas koondandmetena, mille on esitanud või mis on saadud veebipõhiste vahendusteenuste osutamisel kõikidele nende ärikasutajatele ja tarbijatele, ja kui juurdepääs on olemas, siis millistele andmeliikidele ja millistel tingimustel.

(c)  kas lisaks punktile b on ärikasutajal juurdepääs isikuandmetele või muudele andmetele või mõlematele andmetele, sealhulgas koondandmetena, mille on esitanud või mis on saadud veebipõhiste vahendusteenuste või veebipõhiste otsingumootoriteenuste osutamisel kõikidele nende ärikasutajatele ja tarbijatele, ja kui juurdepääs on olemas, siis millistele andmeliikidele ja millistel tingimustel;

 

(c a)  kas lepinguliste kohustuste rikkumise korral või veebipõhiste vahendusteenuste pakkujal turutõrke tekkimise korral on ärikasutajatel õigus pääseda juurde andmetele või mõnda liiki andmetele, mida nad on pakkujale esitanud, ja saada neid andmeid.

 

2 a.  Ärikasutajad tagavad, et veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatele esitatavad andmed nende kaupade ja teenuste kohta, eelkõige kõik hinna elemendid, on täpsed ning et need andmed on piisavad selleks, et võimaldada neil täita oma õiguslikke kohustusi, eelkõige tarbijate suhtes.

 

2 b.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad annavad igale ärikasutajale juurdepääsu masinloetavas, üldiselt kasutatavas standardses vormingus anonüümseks muudetud tarbijaandmetele, mis luuakse tarbija ja asjaomase ärikasutaja vahelise tehingu hõlbustamise teel. See kohustus ei piira kohustusi, mida veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad peavad täitma vastavalt kohaldatavatele andmekaitse- ja eraelu puutumatuse eeskirjadele.

 

2 c.  Ilma et see piiraks isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitse suhtes kohaldatavaid liidu asjakohaseid õigusakte, annavad veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad ärikasutajatele juurdepääsu kõigile andmetele, mis nad on enda käsutusse saanud tulenevalt äritegevusest kõnealuse ärikasutajaga.

 

2 d.  Ilma et see piiraks isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitse suhtes kohaldatavaid liidu asjakohaseid õigusakte, tagavad veebipõhiste otsingumootorite pakkujad kommertsveebisaidi kasutajatele juurdepääsu kõigile andmetele, mis nad on enda käsutusse saanud asjaomase kommertsveebisaidi kasutaja tegevuse tulemusena.

 

2 e.  Lõigetes 2 c ja 2 d osutatud andmed esitatakse masinloetavas, üldiselt kasutatavas standardses vormingus.

 

2 f.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad annavad oma teenuste tarbija nõudmisel tarbija määratud kolmandale isikule juurdepääsu isikuandmetele või muudele andmetele või mõlematele andmetele, mis on tarbija tegevusega otseselt või kaudselt loodud. Selline juurdepääs antakse õiglastel, mõistlikel ja mittediskrimineerivatel tingimustel.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 8

Artikkel 8

Piirangud muude vahendite kaudu antavatele erinevatele tingimustele

Piirangud muude vahendite kaudu antavatele erinevatele tingimustele

1.  Kui veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad piiravad oma teenust pakkudes ärikasutajate võimalust pakkuda tarbijatele samu kaupu ja teenuseid muude kui kõnealuste vahendusteenuste kaudu erinevatel tingimustel, peavad nad esitama sellise piirangu alused tingimustes ja muutma need alused üldsusele hõlpsasti kättesaadavaks. Need alused peavad sisaldama asjaomaste piirangute peamisi majanduslikke, kaubanduslikke või juriidilisi põhjendusi.

1.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad ei piira ärikasutajate võimalust pakkuda tarbijatele samu kaupu ja teenuseid muude veebipõhiste vahendusteenuste kaudu erinevatel või samadel tingimustel. Kui veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad piiravad oma teenust pakkudes ärikasutajate võimalust pakkuda tarbijatele samu kaupu ja teenuseid muude kui kõnealuste vahendusteenuste kaudu erinevatel tingimustel, peavad nad esitama sellise piirangu alused tingimustes ja muutma need alused üldsusele hõlpsasti kättesaadavaks. Need alused peavad sisaldama asjaomaste piirangute peamisi majanduslikke, kaubanduslikke või juriidilisi põhjendusi. Piirangud peavad olema proportsionaalsed, ajutised ja esindama teenusepakkuja õigustatud huvi.

2.  Lõikes 1 sätestatud kohustus ei mõjuta selliste piirangute kehtestamisel veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja suhtes kehtivatest liidu õigusnormidest või liidu õigusega kooskõlas olevatest siseriiklikest õigusnormidest tulenevaid keelde ega takistusi.

2.  Käesolev määrus ei mõjuta selliste piirangute kehtestamisel veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja suhtes kehtivatest liidu õigusnormidest või liidu õigusega kooskõlas olevatest siseriiklikest õigusnormidest tulenevaid keelde ega takistusi. Eelkõige tuleb tähelepanelikult jälgida lõikes 1 osutatud tegevustega seotud riske luua veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate vahel hinnakokkulepe.

 

2 a.  Lõikes 1 sätestatud kohustus ei tohi kaasa tuua intellektuaalomandiõiguste piiramist nende omanikele.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Ettevõttesisene kaebuste menetlemise kord põhineb võrdse kohtlemise põhimõttel ja selle kasutamine ei tohi põhjustada ärikasutajat kahjustavat kohtlemist.

Selgitus

Kuna lahkarvamused võivad viia karistusmeetmete võtmiseni, peaks selle vastu olemas olema kaitsemeetmed.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  teatama kaebuse esitajale ettevõttesisese kaebuste menetlemise protsessi tulemustest individuaalselt ning selges ja ühemõttelises sõnastuses.

(c)  teatama kaebuse esitajale viivitamata ettevõttesisese kaebuste menetlemise protsessi tulemustest individuaalselt koos piisava põhjendusega ning selges ja ühemõttelises sõnastuses.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad peavad igal aastal koostama ja tegema üldsusele hõlpsasti kättesaadavaks teabe ettevõttesisese kaebuste menetlemise süsteemile juurdepääsu ja süsteemi toimimise kohta.

Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad esitavad igal aastal aruande ettevõttesisese kaebuste menetlemise süsteemi kasutamise kohta, milles kirjeldatakse peamisi probleeme, millega ettevõtjad võivad veebipõhise vahendusteenuse kasutamisel kokku puutuda.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selline teave peab sisaldama esitatud kaebuste koguarvu, kaebuste teemat, kaebuste menetlemiseks kulunud aega ja kaebuste kohta tehtud otsust.

Selline teave peab sisaldama esitatud kaebuste koguarvu, kaebuste peamisi liike ja kaebuste menetlemiseks keskmiselt kulunud aega.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Käesolevat artiklit ei kohaldata veebipõhiseid vahendusteenuseid pakkuvatele väikeettevõtjatele komisjoni soovituse 2003/361/EÜ29 artikli 2 lõike 2 tähenduses.

5.  Käesolevat artiklit ei kohaldata veebipõhiseid vahendusteenuseid pakkuvatele väikeettevõtjatele komisjoni soovituse 2003/361/EÜ29 artikli 2 lõike 2 tähenduses esimese kolme aasta jooksul või nende äritegevuse algusetapis.

_________________

_________________

29 Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 2003/361/EÜ mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratlemise kohta (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).

29 Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 2003/361/EÜ mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratlemise kohta (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).

Selgitus

Erand on asjakohasem väikeettevõtjate tegevuse algusetapis. Pärast seda on tõenäoline, et turg ja tarbijad ootavad neilt suuremate ettevõtete standardite järgimist igal juhul.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 10

Artikkel 10

Lepitus

Lepitus

1.  Veebipõhiste vahendusteenuse pakkujad määravad tingimustes ära ühe või mitu lepitajat, kellega nad on valmis koost töötama, et saavutada ärikasutajatega kohtuväline kokkulepe pakkuja ja ärikasutaja vahelises, asjaomaseid veebipõhiseid vahendusteenuseid käsitlevas vaidluses, sealhulgas vaidlused, mida ei olnud võimalik lahendada artiklis 9 osutatud ettevõttesisese vaidluste menetlemise süsteemiga.

1.  Veebipõhiste vahendusteenuse pakkujad püüavad määrata tingimustes ära ühe või mitu lepitajat, kellega nad on valmis koos töötama, et saavutada ärikasutajatega kohtuväline kokkulepe pakkuja ja ärikasutaja vahelises, asjaomaseid veebipõhiseid vahendusteenuseid käsitlevas vaidluses, mida ei olnud võimalik lahendada artiklis 9 osutatud ettevõttesisese vaidluste menetlemise süsteemiga.

Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad võivad määrata väljaspool liitu lepitusteenust pakkuva lepitaja ainult siis, kui sellega ei jäeta asjaomaseid ärikasutajaid ilma võimalusest kasutada liidu õiguses või liikmesriigi õiguses ette nähtud õiguskaitsevahendit asjaolu tõttu, et lepitaja pakub oma teenuseid väljaspool liitu.

Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad võivad määrata väljaspool liitu lepitusteenust pakkuva lepitaja ainult siis, kui sellega ei jäeta asjaomaseid ärikasutajaid ilma võimalusest kasutada liidu õiguses või liikmesriigi õiguses ette nähtud õiguskaitsevahendit asjaolu tõttu, et lepitaja pakub oma teenuseid väljaspool liitu.

2.  Lõikes 1 osutatud lepitajad peavad vastama järgmistele nõudmistele:

2.  Lõikes 1 osutatud lepitajad peavad vastama järgmistele nõudmistele:

(a) nad on erapooletud ja sõltumatud;

(a) nad on erapooletud ja sõltumatud;

(b) nende lepitusteenused on asjaomast veebipõhist vahendusteenust kasutavale ärikasutajale taskukohased;

(b) nende lepitusteenused on asjaomast veebipõhist vahendusteenust kasutavale ärikasutajale taskukohased;

(c) nad suudavad osutada lepitusteenust asjaomase veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja ja ärikasutaja tingimuste koostamise keeles;

(c) nad suudavad osutada lepitusteenust asjaomase veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja ja ärikasutaja tingimuste koostamise keeles;

(d) nad on kättesaadavad kas isiklikult ärikasutaja asukohas või elukohas või (kaugteel) sidetehnoloogia vahendusel;

(d) nad on kättesaadavad kas isiklikult ärikasutaja asukohas või elukohas või (kaugteel) sidetehnoloogia vahendusel;

(e) nad suudavad pakkuda lepitusteenust ilma põhjendamatu viivituseta;

(e) nad suudavad pakkuda lepitusteenust ilma põhjendamatu viivituseta;

(f) neil on piisavad teadmised ettevõtjatevahelistest ärisuhetest, võimaldades neil aidata tõhusalt kaasa vaidluse lahendamisele.

(f) neil on piisavad teadmised ettevõtjatevahelistest ärisuhetest, võimaldades neil aidata tõhusalt kaasa vaidluse lahendamisele.

3.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad alustavad heas usu igat katset saavutada vaidlusele lepituse teel lahenduse leidmiseks kokkulepe nende poolt lõikes 1 välja pakutud lepitajaga.

3.  Lepitusmenetluses osalejad alustavad heas usus igat katset saavutada vaidlusele vabatahtliku lepituse teel lahenduse leidmiseks kokkulepe nende poolt lõikes 1 välja pakutud lepitajaga hiljemalt 25 päeva jooksul alates lepitusmenetluse algusest, välja arvatud juhul, kui see tähtaeg tekitaks põhjendamatu koormuse, võttes arvesse vaidluse keerukust. Sellisel juhul tuleks kokkulepe saavutada mitte pikema aja kui 90 päeva jooksul.

4.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad kannavad mõistliku osa iga üksiku lepitusjuhtumi üldkuludest. Kogukulude mõistlik osa määratakse kindlaks lepitaja soovitusel, võttes arvesse asjaomase juhtumi kõiki olulisi elemente, eriti kummagi vaidluspoole väidete põhjendatust, poolte käitumist ning poolte suurust ja rahalist suutlikkust võrdluses teineteisega. Veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja katab igal juhul vähemalt poole kogukuludest.

4.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad ja ärikasutajad kannavad mõistliku osa iga üksiku lepitusjuhtumi üldkuludest. Kogukulude mõistlik osa määratakse kindlaks lepitaja soovitusel, võttes arvesse asjaomase juhtumi kõiki olulisi elemente, eriti kummagi vaidluspoole väidete põhjendatust, poolte käitumist ning poolte suurust ja rahalist suutlikkust võrdluses teineteisega. Kui lepitaja peaks aga leidma, et ärikasutaja tegutseb pahauskselt või püüab lepitusmenetlust kuritarvitada, võib ta otsustada, et ärikasutaja peab kandma üle poole kogukuludest.

5.  Käesoleva artikliga kooskõlas tehtavad katsed saavutada vaidluse lahendamisel lepituse teel kokkulepe ei mõjuta asjaomaste veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate ja ärikasutajate õigust algatada kohtumenetlus lepitusmenetluse jooksul või pärast seda.

5.  Käesoleva artikliga kooskõlas tehtavad katsed saavutada vaidluse lahendamisel lepituse teel kokkulepe ei mõjuta asjaomaste veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate ja ärikasutajate õigust algatada kohtumenetlus enne lepitusmenetlust, selle jooksul või pärast seda. Kohtumenetluse algatamine ei tohi sõltuda lepitusmenetluse algatamisest.

 

5 a.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad peavad igal aastal koostama ja tegema üldsusele hõlpsasti kättesaadavaks teabe tegevusega seotud lepitusmenetluse toimimise ja tulemuslikkuse kohta. Need aruanded peavad sisaldama vähemalt teavet lepitusasjade koguarvu, kaebuste teemade, kaebuste menetlemiseks kulunud aja ja kaebuste kohta tehtud otsuste kohta.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 12

Artikkel 12

Esindusorganisatsioonide või -ühenduste poolt algatatud kohtumenetlus

Esindusorganisatsioonide või -ühenduste poolt algatatud kohtumenetlus

1.  Ärikasutajate või äriveebisaitide kasutajate esindamisest õiguspäraselt huvitatud organisatsioonidel ja ühendustel, samuti liikmesriikide loodud avalik-õiguslikel asutustel on õigus algatada liidus asuvates siseriiklikes kohtutes menetlus kooskõlas menetluse algatamise liikmesriigi õiguskorraga, peatada või keelata käesolevas määruses sätestatud nõuete rikkumine veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate või veebipõhiste otsingumootorite pakkujate poolt.

1.  Ilma et see piiraks määruse (EL) 2016/679 artikli 80 kohaldamist ja pärast seda, kui kõik teised käesoleva määruse artiklites 9 ja 10 sätestatud võimalused vaidluse lahendamiseks platvormi ja ärikasutaja vahel on ammendatud, on ärikasutajate või kommertsveebisaitide kasutajate pikaajalisest esindamisest tõeliselt ja õiguspäraselt huvitatud organisatsioonidel ja ühendustel, kes on saanud selleks loa asjaomase liikmesriigi avalike asutuste poolt ja tegutsevad nende järelevalve all, samuti liikmesriikide loodud avalik-õiguslikel asutustel õigus algatada liidus asuvates siseriiklikes kohtutes menetlus kooskõlas menetluse algatamise liikmesriigi õiguskorraga, peatada või keelata käesolevas määruses sätestatud teabe, mittediskrimineerimise ja andmete kättesaadavuse nõuete rikkumine veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate või veebipõhiste otsingumootorite pakkujate poolt.

2.  Organisatsioonidel ja ühendustel on lõikes 1 osutatud õigus ainult siis, kui nad vastavad hagi algatamise hetkel kõikidele järgmistele tingimustele:

2.  Organisatsioonidel ja ühendustel on lõikes 1 osutatud õigus ainult siis, kui nad vastavad hagi algatamise hetkel ja hagi menetlemise ajal jätkuvalt kõikidele järgmistele tingimustele:

(a)  nad on asutatud liikmesriigi õiguse alusel nõuetekohaselt;

(a)  nad on asutatud liikmesriigi õiguse alusel nõuetekohaselt ja omavad selle liikmesriigi asjaomase avaliku sektori asutuse välja antud kehtivat pädeva üksuse luba;

(b)  nad järgivad eesmärke, mis on nende esindatavate ärikasutajate või kommertsveebisaidi kasutajate kollektiivsetes huvides;

(b)  nad järgivad eesmärke, mis on nende põhikirjas või muus asjakohases juhtimisdokumendis avalikult välja toodud ja mis on nende esindatavate ärikasutajate või kommertsveebisaidi kasutajate enamiku kollektiivsetes huvides, keda on kokku vähemalt 10 iseseisvat ärikasutajat või kommertsveebisaidi kasutajat;

(c)  nad on oma laadilt mittetulunduslikud.

(c)  nad on oma laadilt mittetulunduslikud ning on hagi algatamise ja jätkamise rahastamisallika osas läbipaistvad ning suudavad tõendada, et neil on piisavalt rahalisi vahendeid oma ärikasutajate või kommertsveebisaidi kasutajate parimate huvide esindamiseks ja negatiivsete kulude katmiseks juhul, kui hagi jääb rahuldamata;

 

(c a)  neil on juhtimisstruktuur, mis näeb ette sõltumatuse kolmandatest pooltest ja sisekord huvide konflikti vältimiseks, kui rahalisi vahendeid saadakse kolmandatelt pooltelt;

 

(c b)  nad on oma rahastamisallikate osas läbipaistvad;

 

(c c)  neil on piisavad rahalised ja inimressursid ning õigusalane pädevus, et esindada oma ärikasutajate või kommertsveebisaidi kasutajate parimaid huve;

Liikmesriikides, kus sellised avalik-õiguslikud asutused on asutatud, on nimetatud asutustel lõikes 1 osutatud õigus, kui neile on tehtud ülesandeks kaitsta ärikasutajate või kommertsveebisaitide kasutajate ühishuve või tagada käesolevas määruses sätestatud nõuete täitmine kooskõlas asjaomase liikmesriigi õigusega.

Liikmesriikides, kus sellised avalik-õiguslikud asutused on asutatud, on nimetatud asutustel lõikes 1 osutatud õigus, ning neil on volitus väljastada organisatsioonile või ühendusele vajalik luba, kui neile on tehtud ülesandeks kaitsta ärikasutajate või kommertsveebisaitide kasutajate ühishuve või tagada käesolevas määruses sätestatud nõuete täitmine kooskõlas asjaomase liikmesriigi õigusega.

 

Liikmesriigid tagavad, et esindusorganisatsioonid või ühendused teevad iga-aastased tegevusaruanded üldsusele kättesaadavaks. Need aruanded sisaldavad nii riigisiseste kui ka piiriüleste esindushagide kohta vähemalt järgmist teavet:

 

(a)  algatatud hagide arv ja esitatud kaebuste peamised liigid;

 

(b)  ärikasutajate või kommertsveebisaidi kasutajate kasuks tehtud kohtuotsuste arv (määr või protsent);

 

(c)  katkestatud esindushagide arv (määr või protsent) ja katkestamise põhjused, kui need on teada;

 

(d)  esindushagi menetlemise lõpuleviimiseks kulunud keskmine aeg.

 

Kui liikmesriigi avalik-õiguslik asutus väljastab organisatsioonile või ühendusele pädeva üksuse loa, vastutab see avalik-õiguslik asutus selle organisatsiooni või ühingu staatuse ja tegevuse korrapärase läbivaatamise eest tagamaks, et see vastab käesoleva artikli nõuetele. Kui liikmesriigi avalik-õiguslik asutus leiab, et asjaomane organisatsioon või ühendus ei vasta käesoleva artikli nõuetele, tühistab ta viivitamata pädeva üksuse loa.

 

Käesolevas lõikes osutatud kriteeriumide täitmine organisatsiooni või ühingu poolt ei piira kohtu või haldusasutuse õigust uurida, kas organisatsiooni või ühingu eesmärk õigustab konkreetse juhtumi puhul hagi esitamist lõike 1 kohaselt.

 

2 a.  Lõikes 1 osutatud õigus ei piira direktiivis XXXX/XX/EL osutatud õigusi (viide direktiivile, mis käsitleb tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagisid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/22/EÜ (COM(2018)184)).

3.  Lõikes 1 osutatud õigus ei mõjuta ärikasutajate ja kommertsveebisaidi kasutajate õigust algatada eraldi hagi pädevate siseriiklike kohtute ees kooskõlas hagi algatamise liikmesriigi õigusega, et käsitleda käesoleva määrusega sätestatud nõuete rikkumist veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate poolt.

3.  Lõikes 1 osutatud õigus ei mõjuta ärikasutajate ja kommertsveebisaidi kasutajate õigust algatada eraldi hagi pädevate siseriiklike kohtute ees kooskõlas hagi algatamise liikmesriigi õigusega, et käsitleda käesoleva määrusega sätestatud nõuete rikkumist veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate poolt.

 

3 a.  Liikmesriigid võivad keelata eraisikust kolmandast isikust rahastajatel saada kohtumenetlusest või otsusest mis tahes otsest või kaudset rahalist kasu.

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjon kutsub veebipõhiste vahendusteenuste pakkujaid ning neid esindavaid organisatsioone ja ühendusi koostama käitumisjuhendeid, mille eesmärk on aidata kaasa käesoleva määruse nõuetekohasele kohaldamisele, võttes arvesse nende eri sektorite iseloomulikke omadusi, kus veebipõhiseid vahendusteenuseid pakutakse, samuti mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate eripära.

1.  Komisjon kutsub veebipõhiste vahendusteenuste pakkujaid ning neid esindavaid organisatsioone ja ühendusi, samuti ärikasutajaid ning neid esindavaid organisatsioone ja ühendusi koostama käitumisjuhendeid, mille eesmärk on aidata kaasa käesoleva määruse nõuetekohasele kohaldamisele, võttes arvesse nende eri sektorite iseloomulikke omadusi, kus veebipõhiseid vahendusteenuseid pakutakse, samuti mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate eripära. Käitumisjuhendites käsitletakse eelkõige koostalitlusvõimet, teenuseosutaja vahetamise takistusi ja andmete ülekantavust.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 13 a

 

Pädevad asutused ja täitmise tagamine

 

1.  Iga liikmesriik määrab riigi tasandil pädeva asutuse, kes vastutab käesoleva määruse täitmise järelevalve ja tagamise eest ning kellel on volitused

 

(a)  algatada ja teostada uurimisi omal algatusel või kaebuse põhjal;

 

(b)  nõuda veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatelt ja veebipõhiste otsingumootorite pakkujatelt kogu vajalikku teavet uurimiste teostamiseks;

 

(c)  teha otsus käesolevas määruses sätestatud keeldude rikkumise kohta ning nõuda, et veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja või veebipõhise otsingumootori pakkuja lõpetaks rikkumise;

 

(d)  määrata teenusepakkujale rahatrahv, mis peab rikkumise laadi, kestust ja raskust arvesse võttes olema tõhus, proportsionaalne ja hoiatav ning

 

(e)  avaldada oma otsused ja anda igal aastal aru oma käesoleva määruse alusel toimuva tegevuse kohta.

 

2.  Ärikasutaja, kommertsveebisaidi kasutaja või organisatsioon või ühendus, kes vastab artikli 12 lõike 2 esimesele kolmele nõudele, võib esitada kaebuse asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele. Pädev asutus tagab kaebuse esitaja taotluse korral viimase identiteedi konfidentsiaalsuse ja mis tahes muu sellise teabe konfidentsiaalsuse, mille avalikustamist peab kaebuse esitaja oma huve kahjustavaks. Kaebuse esitaja täpsustab sellise teabe võimalikus konfidentsiaalsustaotluses.

 

3.  Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused teevad omavahel tõhusat koostööd ja abistavad üksteist vastastikku piiriülestes uurimistes.

 

4.  Pädevad asutused ja riiklikud konkurentsiasutused – juhul kui need ei kattu – annavad teineteisele käesoleva määruse sätete kohaldamiseks vajalikku teavet. Vahetatava teabe puhul peab teabe vastu võtnud asutus tagama sama konfidentsiaalsustaseme kui asutus, kust teave pärit on.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 13 b

 

Kohaldatav õigus ja jurisdiktsioon

 

Lepingute puhul, mille on sõlminud ärikasutajad, kelle alaline elukoht on mõnes liikmesriigis, või kui lepingu täitmine toimub ühes või mitmes liikmesriigis, kohaldatakse järgmisi sätteid:

 

(a)  käesoleva määrusega ärikasutajatele pakutavat kaitset kohaldatakse olenemata poolte valikul või muul viisil lepingu muude aspektide suhtes kohaldatavast õigusest ja

 

(b)  välja arvatud juhul, kui leping sisaldab käesoleva määruse eeskirju, on pädeva kohtu valik kehtiv üksnes juhul, kui sellega määratakse kohus

 

(i)  liikmesriigis, kus on ärikasutaja alaline elukoht või

 

(ii)  liikmesriigis, kus toimub lepingu täitmine.

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 13 c

 

Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatelt nõutav teave

 

1.  Liikmesriigid tagavad, et veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad annavad kogu teabe, mida pädevatel asutustel on vaja, et jälgida ja jõustada käesoleva määruse sätete järgimist, aidata komisjonil koostada artiklis 6 osutatud suuniseid ning toetada vaatlusrühma rolli tema ülesannete täitmisel, nagu on sätestatud komisjoni 26. aprilli 2018. aasta otsuse (millega luuakse veebiplatvormimajanduse vaatlusrühma eksperdirühm) artiklis 2.

 

2.  Teavitamisnõue hõlmab järgmist teavet:

 

(a)  peamised näitajad, mis määravad kindlaks pakkumiste järjestuse ja nende suhtelise tähtsuse, mis esitatakse tarbijale tema otsingupäringu tulemusel;

 

(b)  teave selle kohta, kas kaupu, teenuseid või digitaalset infosisu pakkuv kolmas isik on kaupleja või mitte (see teave esitatakse vastavalt deklaratsioonile, mille kõnealune kolmas isik on veebipõhiste vahendusteenuste pakkujale esitanud);

 

(c)  teave selle kohta, kas sõlmitava lepingu raames kohaldatakse liidu tarbijakaitsealastest õigusaktidest tulenevaid tarbijaõigusi;

 

(d)  juhul kui leping sõlmitakse kauplejaga, siis milline kaupleja vastutab asjaomase lepingu raames liidu tarbijakaitsealastest õigusaktidest tulenevate tarbijaõiguste kohaldamise tagamise eest. See nõue ei mõjuta veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja võimalikku vastutust lepingu konkreetsete aspektide eest ning

 

(e)  teave selle kohta, kas ja kuidas kasutatakse pakkumiste esitamiseks või hinna määramiseks algoritme või automatiseeritud otsustusprotsesse, sh isikupõhiseid hinnakujundusmeetodeid. Liikmesriigid võivad säilitada või kehtestada oma siseriiklikus õiguses täiendavaid teavitamisnõudeid ja vastutust käsitlevaid eeskirju internetipõhiste kauplemiskohtade lepingute puhul.

 

3.  Ettevõtjad esitavad taotluse korral sellise teabe viivitamata ning vastavalt nõutavale ajakavale ja täpsusastmele. Nõutav teave peab olema ülesande täitmise seisukohast proportsionaalne. Pädev asutus peab teabetaotluse esitamist põhjendama.

 

4.  Kui pädev asutus peab teavet ärisaladusi või isikuandmete kaitset käsitlevate liidu või siseriiklike normide kohaselt konfidentsiaalseks, tagavad asjaomased pädevad asutused sellise konfidentsiaalsuse.

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 13 d

 

Vastutust käsitlevad eeskirjad

 

Ärikasutajate poolt veebipõhistele vahendusteenustele antud eksitava teabe eest tuleks pidada vastutavaks veebipõhiseid vahendusteenuseid ja mitte ärikasutajaid, kui ärikasutajad on veebipõhist vahendusteenust esitatud teabe eksitavast laadist teavitanud. Samuti peaksid veebipõhised vahendusteenused olema vastutavad selle eest, kui nad on ärikasutajaid või ärikasutajate pakutavaid kaupu ja teenuseid puudutavate eksitavate väidete autorid.

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõiked 1 ja 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  [Kuupäevaks: kolm aastat pärast jõustumiskuupäeva], ja seejärel iga kolme aasta tagant hindab komisjon käesolevat määrust ja esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele selle kohta aruande.

1.  [Kuupäevaks: kaks aastat pärast jõustumiskuupäeva], ja seejärel iga kahe aasta tagant hindab komisjon käesolevat määrust ja esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele selle kohta aruande. Vajaduse korral esitab komisjon seadusandliku ettepaneku käesoleva määruse muutmiseks, eelkõige selleks, et tagada lõikes 2 sätestatud eesmärkide saavutamine.

2.  Käesoleva määruse esimene hindamine tehakse eelkõige artiklites 5, 6, 7 ja 8 sätestatud kohustustest kinni pidamise ja nende mõju kohta veebiplatvormipõhisele majandusele ning selleks, et selgitada välja lisasätete koostamise vajadus õiglase, prognoositava, jätkusuutliku ja usaldusväärse veebipõhise ettevõtluskeskkonna tagamiseks siseturul.

2.  Läbivaatamine hõlmab vähemalt järgmiste tegurite hindamist:

 

(a) käesoleva määruse, sealhulgas artikli 1 lõigetes 4-6 määratletud piirmäärade tõhusus;

 

(b) kasutuselevõetud käitumisjuhendite tõhusus õigluse ja läbipaistvuse suurendamise seisukohast;

 

(c) vajadus tõhusamalt võidelda potentsiaalselt kahjulike tavadega veebipõhiste otsingumootorite ja nende ärikasutajate vahelistes äritehingutes, eelkõige seoses komisjoni otsuse C(2018)2393 (millega luuakse veebiplatvormimajanduse vaatlusrühma eksperdirühm) artikli 2 punktis b esitatud probleemidega;

 

(d) potentsiaalselt kahjulike tavade võimalik mõju tarbijatele;

 

(e) vajadus lisada käesoleva määruse kohaldamisalasse operatsioonisüsteemid;

 

(f) vajadus ajakohastada ebaausate kaubandustavade loetelu.

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Seda kohaldatakse alates [kuupäev: kuus kuud pärast määruse avaldamist].

2.  Seda kohaldatakse alates [kuupäev: 12 kuud pärast määruse avaldamist].

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

I lisa

 

Ebaausad kaubandustavad

 

Tingimusi peetakse käesoleva määruse tähenduses ebaausateks kaubandustavadeks, kui nendega

 

  nõutakse, et ärikasutaja kasutaks veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja tugiteenuseid, sealhulgas makseteenuseid, ilma võimaluseta kasutada alternatiivseid meetodeid olukorras, kus see põhjustab ärikasutajale olulist kahju;

 

  kehtestatakse ärikasutajale ühepoolse vastutuse klausel, mis toob kaasa riski ebaõiglase ülekandmise;

 

  kehtestatakse ärikasutajale kahjulikud tagasiulatuvad lepingusätted;

 

  säilitatakse juriidiline õigus ärikasutaja konfidentsiaalse teabe kasutamiseks pärast seda, kui veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja ja ärikasutaja vahelise lepingu kehtivus on lõppenud;

 

  nõutakse, et ärikasutaja aktsepteeriks ainuõigusklausleid, millega kohaldatakse liidu jurisdiktsiooni välist õigust;

 

  keelatakse ärikasutajal kasutada ka konkureerivat veebipõhist vahendusteenust.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Õigluse ja läbipaistvuse suurendamine veebipõhiste vahendusteenuste ettevõtjatest kasutajate jaoks

Viited

COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

istungil teada andmise kuupäev

JURI

28.5.2018

Kaasatud komisjonid - istungil teada andmise kuupäev

13.9.2018

Arvamuse koostaja

nimetamise kuupäev

Francis Zammit Dimech

9.7.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

24.9.2018

11.10.2018

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

20.11.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

24

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSNÕUANDVAS KOMISJONIS

24

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

 

 

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

P8_TA(2017)0272.


TÖÖSTUSE, TEADUSUURINGUTE JA ENERGEETIKAKOMISJONI ARVAMUS (23.11.2018)

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus õigluse ja läbipaistvuse edendamise kohta veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks

(COM(2018)0238 – C8‑0165/2018 – 2018/0112(COD))

Arvamuse koostaja: Anna Záborská

LÜHISELGITUS

Veebipõhistel vahendusteenustel ja otsingumootoritel on digitaalkaubanduse võimaldamisel ja edendamisel otsustavalt tähtis roll. Selleks et suurendada ettevõtjate ja tarbijate usaldust ning julgustada neid osalema veebiplatvormide loodud suurtes digitaalsetes ökosüsteemides, on vaja kehtestada nende teenuste miinimumnõuded.

Komisjoni kavandatud määrus on esimene katse selle uue territooriumi kaardistamisel. Sellega edendatakse ärikasutajate sihtrühma silmas pidades veebipõhiseid vahendusteenuseid ja otsingumootoreid käsitlevate eeskirjade tasakaalustatud kogumit, lähtudes õiglusest ja läbipaistvusest ning kõigi sidusrühmade peamiste mureküsimuste lahendamisest, kaitstes samas ettevõtlusvabadust ja jättes piisavalt ruumi innovatsiooniks.

Kõnealuses kontekstis leiab arvamuse koostaja siiski, et ambitsioonikama lähenemisviisiga oleks võimalik saavutada paremaid tulemusi.

Ta teeb ettepaneku tugevdada õigluse põhimõtet. Ettevõtjatel peaks olema õigus saada juurdepääs vastastikustest tehingutest pärit andmetele. Samal ajal ei tohiks lubada mõnede veebipõhiste vahendusteenuste poolt ärikasutajatele kehtestatud piiranguid pakkuda teistsuguseid tingimusi muude kanalite kaudu.

Teisest küljest peaks platvormidel olema lubatud kuritarvituste või pettuste korral kiiresti tegutseda. Koormavad haldusnõuded ei tohiks tõkestada nende võimet kaebusi käsitleda. Käesoleva õigusakti ettepanekuga edendatav vahendustegevus toimib vaid siis, kui selle kulud on jaotatud õiglaselt mõlema osaleva poole vahel.

Veel soovib arvamuse koostaja tugevdada läbipaistvuse põhimõtet diferentseeritud kohtlemise juhtumite puhul ja täpsustada peamiste järjestusparameetritega seotud nõudeid.

Ambitsioonika ettepanekuga tuleks samuti järjekindlalt kehtestada samad eeskirjad veebiplatvormidele ja otsingumootoritele, kui nad tegutsevad samal viisil.

Arvamuse koostaja leiab, et käesoleva määruse esimene läbivaatamine peaks peegeldama digitaalmajanduse arengu suurt kiirust ja valmima kaks aastat pärast määruse jõustumist.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Nende ettevõtjate äri edukuse seisukohalt, kes kasutavad veebipõhiseid vahendusteenuseid tarbijateni jõudmiseks, võivad sellised teenused olla hädavajalikud. Tänu tugevale andmepõhisele kaudsele turustusvõrgule kasutatakse tehingute veebipõhise vahendamise teenust üha rohkem, mistõttu sõltuvad sellised ärikasutajad, sealhulgas mikro-, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, nendest teenustest tarbijateni jõudmise nimel üha enam. Arvestades üha suuremat sõltuvust, on selliste teenuste pakkujatel ülekaalukas läbirääkimisjõud, mis võimaldab neil käituda ühepoolselt ja ebaausalt ning kahjustada seega potentsiaalselt oma ärikasutajate õigustatud huve ja kaudselt ka liidu tarbijate huve.

2)  Nende ettevõtjate äri edukuse seisukohalt, kes kasutavad veebipõhiseid vahendusteenuseid tarbijateni jõudmiseks, võivad sellised teenused olla hädavajalikud. Seda väärtuslikku rolli tuleb täita läbipaistvalt ja usaldusväärselt, kõigile osalistele kehtivate selgete ettemääratud reeglite alusel ja tingimusel, et kõigile kehtestatakse võrdsed tingimused. Tänu tugevale andmepõhisele kaudsele turustusvõrgule kasutatakse tehingute veebipõhise vahendamise teenust üha rohkem, mistõttu sõltuvad sellised ärikasutajad, sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtjad ning mikro-, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, nendest teenustest tarbijateni jõudmise nimel üha enam. Arvestades üha suuremat sõltuvust, mis võib lisaks füüsilisest isikust ettevõtjatele, mikro-, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele mõjutada ka suurettevõtjaid, on selliste teenuste pakkujatel ülekaalukas läbirääkimisjõud, mis võimaldab neil käituda ühepoolselt ja ebaausalt ning kahjustada seega potentsiaalselt oma ärikasutajate õigustatud huve ja kaudselt ka liidu tarbijate huve.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Veebipõhised vahendusteenused ja otsingumootorid, samuti nende teenuste abil tehtavad äritehingud on oma laadilt piiriülese potentsiaaliga ja need on eriti olulised liidu siseturu sujuvaks toimimiseks tänapäevases majanduses. Kõnealuste teenuste pakkujate potentsiaalselt ebaõiglased ja kahjulikud kaubandustavad ärikasutajate ja veebisaitide kasutajate suhtes takistavad siseturu toimimise täieliku potentsiaali ärakasutamist ja mõjuvad negatiivselt siseturu toimimisele. Lisaks takistavad sellise potentsiaali täielikku ärakasutamist ja mõjutavad negatiivselt siseturu toimimist teatavate liikmesriikide lahknevad õigusaktid, mille suutlikkus selliseid teenuseid reguleerida on erinev. Samas mõned liikmesriigid alles kavandavad selliste aktide vastuvõtmist.

5)  Veebipõhised vahendusteenused ja otsingumootorid, samuti nende teenuste abil tehtavad tehingud on oma laadilt piiriülese potentsiaaliga ja need on eriti olulised liidu siseturu sujuvaks toimimiseks tänapäevases majanduses. Kõnealuste teenuste pakkujate potentsiaalselt ebaõiglased ja kahjulikud kaubandustavad ärikasutajate ja veebisaitide kasutajate suhtes takistavad siseturu toimimise täieliku potentsiaali ärakasutamist ja mõjuvad negatiivselt siseturu toimimisele. Lisaks takistavad sellise potentsiaali täielikku ärakasutamist ja mõjutavad negatiivselt siseturu toimimist teatavate liikmesriikide lahknevad õigusaktid, mille suutlikkus selliseid teenuseid reguleerida on erinev. Samas mõned liikmesriigid alles kavandavad selliste aktide vastuvõtmist.

Selgitus

Põhimõtteliselt on kõigil tehingutel kirjeldatud iseloom ja tähtsus. Laiem arusaam tehingutest, mida hõlbustavad veebipõhised teenused või otsingumootorid, võimaldab paremini mõista kõnealuste probleemküsimuste keerukust.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a)  ELi õigusaktide aluseks peab olema põhimõte „nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik“, mis tähendab, et vajalikud on normid, mis vastaksid digitaalajastule ning oleksid edasiste arengusuundadega kohandamiseks piisavalt avatud ja tehnoloogiliselt neutraalsed. Komisjoni algatus, mille eesmärk on analüüsida platvormide osa digitaalmajanduses tagab tervikliku ja sarnase lähenemisviisi raamistikule kogu digitaalsel turul, samas kui kõigile sobival lahendusel võib olla pidurdav mõju innovatsioonile ja see võib asetada Euroopa ettevõtjad maailmamajanduses ebasoodsasse konkurentsiolukorda.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Liidu tasandil tuleks seepärast kehtestada ühtsed ja sihipärased kohustuslikud normid, millega saaks tagada siseturul õiglane, prognoositav, jätkusuutlik ja usaldusväärne veebipõhine ettevõtluskeskkond, kindlustades eelkõige, et veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajad saaksid kogu liidus vajaliku läbipaistvuse ja tõhusad õiguskaitsevahendid. Need normid peaksid pakkuma ka vajaliku läbipaistvuse kommertsveebisaitide kasutajate järjestamisel otsingumootori kaudu saadavates otsingutulemustes. Samal ajal peaksid need normid kaitsma laiema veebiplatvormipõhise majanduse jaoks olulist innovatsioonipotentsiaali.

6)  Liidu tasandil tuleks seepärast kehtestada ühtsed ja sihipärased kohustuslikud normid, millega saaks tagada õiglane, prognoositav, jätkusuutlik ja usaldusväärne veebipõhine ettevõtluskeskkond. Need normid peaksid soodustama õiglast ja tasakaalukat ettevõtlust, kindlustades eelkõige, et veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajad saaksid kogu liidus vajaliku läbipaistvuse ja tõhusad õiguskaitsevahendid. Need normid peaksid pakkuma ka vajaliku läbipaistvuse kommertsveebisaitide kasutajate järjestamisel, eelkõige otsingumootori kaudu saadavates otsingutulemustes, sh ka kõneabiteenuste alal. Samal ajal peaksid need normid kaitsma laiema veebiplatvormipõhise majanduse jaoks olulist innovatsioonipotentsiaali ja võimaldama tervistavat konkurentsi. Vastavalt sektori arengule uurib Euroopa Komisjon käesolevas määruses sätestatud läbipaistvuse ja õigluse tugevdamist kas sektoripõhiste õigusaktide või käesoleva määruse läbivaatamise teel.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Kuna veebipõhistel vahendusteenustel ja otsingumootoritel on tavaliselt üleilmne mõõde, tuleks käesolevat määrust kohaldada selliste teenuste pakkujate suhtes, sõltumata asjaolust, kas nende asukoht on liikmesriigis või väljaspool liitu, eeldusel et on täidetud kaks kumulatiivset tingimust. Esiteks peaksid ärikasutajad või kommertsveebisaitide kasutajad olema asutatud liidus. Teiseks peaksid ärikasutajad või kommertsveebisaitide kasutajad pakutavate teenuste abil pakkuma oma kaupu või teenuseid liidus asuvatele tarbijatele vähemalt tehingu ühe osa ulatuses. Tarbijad peaksid asuma liidus, kuid nad ei pea omama liidus alalist elukohta ega ühegi liikmesriigi kodakondsust. Käesolevat määrust ei peaks kohaldama väljaspool liitu asutatud ärikasutajate ega kommertsveebisaitide kasutajate suhtes või liidus asutatud ärikasutajate ja kommertsveebisaitide kasutajate suhtes siis, kui nad kasutavad veebipõhiseid vahendusteenuseid või otsingumootoreid kaupade või teenuste pakkumisel väljaspool liitu asuvatele tarbijatele või muudele isikutele kui tarbijad.

7)  Kuna veebipõhistel vahendusteenustel ja otsingumootoritel on tavaliselt üleilmne mõõde, tuleks käesolevat määrust kohaldada selliste teenuste pakkujate suhtes, sõltumata asjaolust, kas nende asukoht on liikmesriigis või väljaspool liitu, eeldusel et on täidetud kaks kumulatiivset tingimust. Esiteks peaksid ärikasutajad või kommertsveebisaitide kasutajad olema asutatud liidus. Teiseks peaksid ärikasutajad või kommertsveebisaitide kasutajad pakutavate teenuste abil pakkuma oma kaupu või teenuseid liidus asuvatele tarbijatele või ettevõtjatele vähemalt tehingu ühe osa ulatuses. Kooskõlas liidu õigusega1a tähendaks see, et veebipõhised vahendusteenused ja otsingumootorid on suunanud müügi ühe või mitme liikmesriigi tarbijatele, vaatamata sellele, kus nad liidus asuvad. Tarbijad peaksid asuma liidus, kuid nad ei pea omama liidus alalist elukohta ega ühegi liikmesriigi kodakondsust. Käesolevat määrust ei peaks kohaldama väljaspool liitu asutatud ärikasutajate ega kommertsveebisaitide kasutajate suhtes või liidus asutatud ärikasutajate ja kommertsveebisaitide kasutajate suhtes siis, kui nad kasutavad veebipõhiseid vahendusteenuseid või otsingumootoreid kaupade või teenuste pakkumisel väljaspool liitu asuvatele tarbijatele või muudele isikutele kui tarbijad.

 

__________________

 

1aMäärus (EÜ) nr 44/2001 (Brüsseli I) ja määruse (EÜ) nr 593/2008 (Rooma I)

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Käesoleva määrusega kaetud veebipõhiste vahendusteenuste näited peaksid seega hõlmama veebipõhise e-kaubanduse turgusid, sealhulgas aktiivselt osalevate ärikasutajatega koostööturgusid, veebipõhiseid tarkvararakenduste teenuseid ja veebipõhiseid sotsiaalmeedia teenuseid. Käesolevat määrust ei peaks siiski kohaldama veebipõhiste reklaamiteenuste ega veebipõhiste reklaamide vahendamise suhtes, mille eesmärk ei ole soodustada otsetehingute algatamist ja mis ei seisne lepingulistes suhetes tarbijatega. Käesolevat määrust ei peaks samuti kohaldama internetimakseteenuste suhtes, sest need iseenesest ei vasta kohaldatavatele tingimustele, vaid on pigem asjaomastele tarbijatele kaupade ja teenuste tarnimise tehingutega kaasnevad teenused.

9)  Käesoleva määrusega kaetud veebipõhiste vahendusteenuste näited peaksid seega hõlmama veebipõhise e-kaubanduse turgusid, sealhulgas aktiivselt osalevate ärikasutajatega koostööturgusid, veebipõhiseid tarkvararakenduste teenuseid ja veebipõhiseid sotsiaalmeedia teenuseid. Käesolevat määrust ei peaks siiski kohaldama veebipõhiste reklaamiteenuste ega veebipõhiste reklaamide vahendamise suhtes, mille eesmärk ei ole soodustada otsetehingute algatamist ja mis ei seisne lepingulistes suhetes tarbijatega. Käesolevat määrust ei peaks samuti kohaldama internetimakseteenuste suhtes, sest need iseenesest ei vasta kohaldatavatele tingimustele, vaid on pigem asjaomastele tarbijatele kaupade ja teenuste tarnimise tehingutega kaasnevad teenused. Käesolevat määrust ei peaks samuti kohaldama elektrooniliste sidevõrkude või audiovisuaalmeedia teenustele, millele kehtivad sektoripõhised reeglid seoses läbipaistvuse, õiguskaitse ja mittediskrimineerimisega.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Järjepidevuse huvides tuleks käesolevas määruses kasutatav veebipõhise otsingumootori määratlus viia kooskõlla direktiivis (EL) 2016/1148 kasutatud määratlusega21.

11)  Järjepidevuse huvides tuleks käesolevas määruses kasutatav veebipõhise otsingumootori määratlus viia kooskõlla direktiivis (EL) 2016/1148 kasutatud määratlusega21. Veebipõhise otsingumootori määratlust tuleks mõista kui tehnoloogiliselt neutraalset ja see peaks võtma arvesse eri otsinguteenuseid ning andmesisendeid ja -väljundeid.

__________________

__________________

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/1148 meetmete kohta, millega tagada võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus (ELT L 194, 19.7.2016, lk 1).

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/1148 meetmete kohta, millega tagada võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus (ELT L 194, 19.7.2016, lk 1).

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Selleks et vajaduse korral kaitsta ärikasutajaid, peaks käesolevat määrust kohaldama seal, kus pooled ei räägi mis tahes nimetusega või vormiga lepingulise suhte tingimusi eraldi läbi. Seda, kas tingimuste üle peeti eraldi läbirääkimisi või mitte, tuleks selgitada välja üldhindamise teel, kusjuures asjaolu, et teatavaid tingimusi võidi eraldi läbi rääkida, ei ole otsustav.

12)  Selleks et vajaduse korral kaitsta ärikasutajaid, peaks käesolevat määrust kohaldama lepingulise suhte tingimustele või sätetele, kui pooled ei ole mis tahes nimetusega või vormiga lepingulise suhte tingimusi eraldi läbi rääkinud.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Tagamaks, et lepingulise suhte üldtingimused võimaldaksid ärikasutajatel määrata kindlaks veebipõhiste vahendusteenuste kasutamise alustamise, lõpetamise ja peatamise kaubanduslikud tingimused ning selleks, et kindlustada ärisuhte prognoositavus, tuleks sellised tingimused koostada selges ja ühemõttelises sõnastuses, mis on keskmisele ärikasutajale hõlpsasti mõistetav. Tingimusi ei tohiks pidada selges ja ühemõttelises sõnastuses koostatuks, kui need on laialivalguvad, mittespetsiifilised ega käsitle üksikasjalikult olulisi kaubanduslikke küsimusi ega võimalda seega äritarbijatele piisavat prognoositavust seoses lepingulise suhte kõige olulisemate aspektidega.

13)  Tagamaks, et lepingulise suhte üldtingimused võimaldaksid ärikasutajatel määrata kindlaks veebipõhiste vahendusteenuste kasutamise alustamise, piiramise, lõpetamise ja peatamise kaubanduslikud tingimused ning selleks, et kindlustada ärisuhte prognoositavus, tuleks sellised tingimused koostada selges ja ühemõttelises sõnastuses, mis on keskmisele ärikasutajale hõlpsasti mõistetav. Tingimusi ei tohiks pidada selges ja ühemõttelises sõnastuses koostatuks, kui need on mittespetsiifilised ega käsitle üksikasjalikult olulisi kaubanduslikke küsimusi ega võimalda seega ärikasutajatele piisavat prognoositavust seoses lepingulise suhte kõige olulisemate aspektidega. Tingimused ei tohiks ärikasutajate vahel põhjendamatult vahet teha.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

13 a)  Üldtingimustes võib eelkõige sätestada, et tavade või turvaohtude korral, mis võivad tekitada otsest kahju teenuseosutajale, ärikasutajatele või tarbijatele kas turvarikkumise, pettuse, andmete kuritarvitamise või muul viisil rikkumise tõttu, võib teha otsuse piirata, peatada või lõpetada veebipõhiste vahendusteenuste osutamine. Otsus piirata, peatada või lõpetada teenus otsese kahju tekkimise ohu alusel peaks olema proportsionaalne ohuga, mida meetmega takistatakse, ning teenuste lõpetamist tuleks rakendada ainult siis, kui ajutisest piirangust või peatamisest ei piisa riski tõhusaks käsitlemiseks.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Üldtingimuste läbipaistvuse tagamine võib osutuda jätkusuutlike ärisuhete loomisel ja ärikasutajat kahjustava ebaõiglase käitumise vältimisel möödapääsmatuks. Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad peaksid seepärast tagama tingimuste hõlpsa kättesaadavuse lepinguliste suhete kõikides etappides, sealhulgas kättesaadavuse võimalikele ärikasutajatele lepingu sõlmimisele eelnevas etapis, ja et kõikidest sellistesse tingimustesse tehtavatest muudatustest teatataks ärikasutajatele kindlaksmääratud etteteatamisaja jooksul, mis oleks konkreetseid asjaolusid arvestades mõistlik ja proportsionaalne ning kestaks vähemalt 15 päeva. Etteteatamisaega ei peaks kohaldama kui ja kuivõrd asjaomane ärikasutaja on sellest ühemõtteliselt loobunud ning kui ja kuivõrd vajadus muudatused kohe ellu viia on tekkinud lähtuvalt teenusepakkujal liidu või siseriikliku õiguse kohaselt lasuvast juriidilisest kohustusest.

14)  Üldtingimuste läbipaistvuse tagamine võib osutuda jätkusuutlike ärisuhete loomisel ja ärikasutajat kahjustava ebaõiglase käitumise vältimisel möödapääsmatuks. Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad peaksid seepärast tagama tingimuste hõlpsa kättesaadavuse lepinguliste suhete kõikides etappides, sealhulgas kättesaadavuse võimalikele ärikasutajatele lepingu sõlmimisele eelnevas etapis, ja et kõikidest sellistesse tingimustesse tehtavatest muudatustest teatataks ärikasutajatele kindlaksmääratud etteteatamisaja jooksul, mis oleks konkreetseid asjaolusid arvestades mõistlik ja proportsionaalne ning kestaks vähemalt 15 päeva, enne kui muudatused rakendatakse. Erandkorras ei peaks etteteatamisaega kohaldama kui ja kuivõrd asjaomane ärikasutaja on sellest ühemõtteliselt loobunud. Etteteatamisaega ei peaks samuti kohaldama, kui ja kuivõrd vajadus muudatused kohe ellu viia on tekkinud lähtuvalt teenusepakkujal liidu või siseriikliku õiguse kohaselt lasuvast juriidilisest kohustusest.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Ärikasutajate kaitsmiseks peaks pädeval kohtul olema võimalik järeldada, et normidele mittevastavad tingimused ei ole asjaomase ärikasutaja suhtes siduvad, ja et seda järeldust kohaldataks kohe. Kohtu selline järeldus peaks piirduma vaid konkreetsete, normidele mittevastavate tingimustega. Ülejäänud tingimused peaksid jätkuvalt olema kehtivad ja kohaldatavad, eeldusel et neid on võimalik normidele mittevastavatest tingimustest eristada. Kehtivate tingimuste ootamatu muutmine võib märkimisväärselt häirida ärikasutaja tegevust. Selliste ärikasutajatele avalduvate negatiivsete tagajärgede piiramiseks ja kõnealuse käitumise heidutamiseks peaksid kindlaksmääratud etteteatamisaega eiravad muudatused olema tühised, st neid loetakse kehtetuks mõjuga erga omnes ja ex tunc.

15)  Ärikasutajate kaitsmiseks peaks pädeval kohtul olema võimalik järeldada, et normidele mittevastavad tingimused ei ole asjaomase ärikasutaja suhtes siduvad, ja et seda järeldust kohaldataks kohe. Kohtu selline järeldus peaks piirduma vaid konkreetsete, normidele mittevastavate tingimustega. Ülejäänud tingimused peaksid jätkuvalt olema kehtivad ja kohaldatavad, eeldusel et neid on võimalik normidele mittevastavatest tingimustest eristada.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

15 a)  Kehtivate tingimuste ootamatu muutmine võib märkimisväärselt häirida ärikasutaja tegevust. Selliste ärikasutajatele avalduvate negatiivsete tagajärgede piiramiseks ja kõnealuse käitumise heidutamiseks peaksid kindlaksmääratud etteteatamisaega eiravad muudatused olema tühised, st neid loetakse kehtetuks mõjuga erga omnes ja ex tunc.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatel võivad olla seaduspärased põhjused peatada või lõpetada teenuste pakkumine konkreetsele ärikasutajale täies ulatuses või osaliselt, sealhulgas eemaldades konkreetse ärikasutaja üksikud kaubad või teenused või eemaldades otsingutulemused. Kuna sellised otsused võivad märkimisväärselt mõjutada asjaomase ärikasutaja huve, tuleks neid sellise käitumise põhjustest teavitada. Põhjuste esitamine peaks võimaldama ärikasutajal selgitada välja, kas otsust on mõttekas vaidlustada, suurendades seega ärikasutaja võimalusi kasutada vajaduse korral tõhusaid kaitsevahendeid. Lisaks peaks põhjuste esitamine aitama ennetada või parandada sellise veebisisu tahtmatut eemaldamist, mille ärikasutaja on esitanud ja mida pakkuja peab ekslikult ebaseaduslikuks sisuks kooskõlas komisjoni soovitusega (EL) nr 2018/33422. Esitatavates põhjustes tuleks välja selgitada otsuse tegemise objektiivne põhjus või põhjused lähtuvalt pakkuja poolt esitatud tingimustele, ja nendes tuleks osutada proportsionaalsel viisil otsuse tegemiseni viinud konkreetsetele asjaoludele.

16)  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatel võivad olla seaduspärased põhjused kohaldada konkreetse ärikasutaja suhtes sanktsioone, nt peatada või lõpetada teenuste pakkumine täies ulatuses või osaliselt, sealhulgas eemaldades otsingutulemused. Kuna sellised otsused võivad märkimisväärselt mõjutada asjaomase ärikasutaja huve, tuleks neid sellise käitumise põhjustest teavitada. Põhjuste esitamine peaks võimaldama ärikasutajal selgitada välja, kas otsust on mõttekas vaidlustada, suurendades seega ärikasutaja võimalusi kasutada vajaduse korral tõhusaid kaitsevahendeid. Lisaks peaks põhjuste esitamine aitama ennetada või parandada sellise veebisisu tahtmatut eemaldamist, mille ärikasutaja on esitanud ja mida pakkuja peab ekslikult ebaseaduslikuks sisuks kooskõlas komisjoni soovitusega (EL) nr 2018/33422. Esitatavates põhjustes tuleks välja selgitada otsuse tegemise objektiivne põhjus või põhjused lähtuvalt pakkuja poolt esitatud tingimustele, ja nendes tuleks osutada proportsionaalsel viisil otsuse tegemiseni viinud konkreetsetele asjaoludele. Kui tekib kahtlus, et ärikasutaja käitumine või tava võib tarbijaid või platvormi kahjustada, tuleks esitada viide tingimuste asjaomastele sätetele. Võimaluse korral tuleks kasutusele võtta proportsionaalne ja järkjärguline süsteem, sealhulgas eelnev ja õigeaegne teatamine, enne kui võetakse meetmeid, millega katkestatakse klientide juurdepääs ettevõttele.

__________________

__________________

22 Komisjoni 1. märtsi 2018. aasta soovitus (EL) 2018/334 meetmete kohta, millega tulemuslikult võidelda ebaseadusliku veebisisu vastu (ELT L 63, 6.3.2018, lk 50).

22 Komisjoni 1. märtsi 2018. aasta soovitus (EL) 2018/334 meetmete kohta, millega tulemuslikult võidelda ebaseadusliku veebisisu vastu (ELT L 63, 6.3.2018, lk 50).

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate poolne kaupade ja teenuste järjestamine mõjutab oluliselt tarbijate valikut ning seega neid kaupu ja teenuseid tarbijatele pakkuvate äritarbijate kaubanduslikku edu. Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad peaksid seepärast eelnevalt kirjeldama järjestuse koostamise peamisi parameetreid, selleks et pakkuda ärikasutajatele paremat prognoositavust, võimaldada neil mõista järjestuse toimimist ning võrrelda eri pakkujate järjestamise tavasid. Peamise parameetri sisu tuleks mõista kui viidet mis tahes üldkriteeriumidele, protsessidele või eri signaalidele, mis on hõlmatud järjestuse koostamise algoritmides või muudes kohandamise või järjestuses madalamale kohale viimise mehhanismides. . Peamiste järjestamist kindlaks määravate parameetrite kirjeldus peaks sisaldama ka selgitust, kuidas ärikasutajad saaksid järjestust võimaluse korral aktiivselt tasu eest mõjutada, ja sellise mõjutamisega kaasnevat. Kirjeldus peaks pakkuma ärikasutajatele piisavat teavet sellest, kuidas järjestamise mehhanismis arvestatakse ärikasutaja pakutavate kaupade või teenuste omadusi ja nende asjakohasust konkreetsete veebipõhiste vahendusteenuste tarbija jaoks.

17)  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate poolne kaupade ja teenuste järjestamine mõjutab oluliselt tarbijate valikut ning seega neid kaupu ja teenuseid tarbijatele pakkuvate äritarbijate kaubanduslikku edu. Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad peaksid seepärast eelnevalt kirjeldama järjestuse koostamise peamisi parameetreid, selleks et pakkuda ärikasutajatele paremat prognoositavust, võimaldada neil mõista järjestuse toimimist ning võrrelda eri pakkujate järjestamise tavasid. Peamise parameetri sisu tuleks mõista kui viidet kriteeriumidele, protsessidele või eri signaalidele, mis on hõlmatud järjestuse koostamise algoritmides või muudes kohandamise või järjestuses madalamale kohale viimise mehhanismides, mis on olulise tähtsusega järjestuse süsteemi toimimise piisavaks mõistmiseks. Peamiste järjestamist kindlaks määravate parameetrite kirjeldus peaks sisaldama ka selgitust, kuidas ärikasutajad saaksid järjestust võimaluse korral aktiivselt tasu eest mõjutada, ja sellise mõjutamisega kaasnevat. Kirjeldus peaks pakkuma ärikasutajatele piisavat teavet sellest, kuidas järjestamise mehhanismis arvestatakse ärikasutaja pakutavate kaupade või teenuste omadusi ja nende asjakohasust konkreetsete veebipõhiste vahendusteenuste tarbija jaoks. Kui pakutakse kaupu ja teenuseid tasust mõjutatud järjestuse tulemusena või teenuseosutaja kontrolli tõttu, peaks veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja sellest asjaolust teada andma, lisades pakkumisele sõna „SPONSORED” või „AD”.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Sarnaselt mõjutab veebisaitide (sealhulgas veebisaidid, mida ärikasutajad kasutavad oma kaupade ja teenuste tarbijatele pakkumiseks) järjestamine veebipõhiseid otsingumootoreid pakkuvate ettevõtjate poolt tarbijate valikuid ja kommertsveebisaitide kasutajate kaubanduslikku edu. Veebipõhiste otsingumootorite pakkujad peaksid seega esitama kõikide indekseeritud veebisaitide (sealhulgas kommertsveebisaitide ja muude veebisaitide kasutajate omad) järjestamise peamised parameetrid. Lisaks kaupade ja teenuste omadustele ja nende asjakohasusele tarbija jaoks peaks veebipõhiste otsingumootorite kirjeldus võimaldama ärikasutajatel saada piisava teabe selle kohta kas ja kuidas ning millises ulatuses võetakse arvesse kommertsveebisaitide kasutajate kasutatavate veebisaitide ülesehituse põhimõtteid, nagu nende kohandatus kuvamiseks mobiilsidevahendites. Lepingulise suhte puudumisel veebipõhise otsingumootori pakkujate ja kommertsveebisaitide kasutajate vahel peaks selline kirjeldus olema üldsusele kättesaadav asjaomases veebipõhises otsingumootoris silmapaistvas ja kergesti ligipääsetavas kohas. Kommertsveebisaitide kasutajate jaoks prognoositavuse suurendamiseks tuleks kirjeldust ajakohastada, sealhulgas tuleks peamiste parameetrite muudatused selgelt esile tuua. Kuigi pakkujad ei ole kunagi kohustatud peamiste järjestamise parameetrite avalikustamise nõuet täites avaldama Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/94323 kohaseid ärisaladusi, peaks kirjeldus põhinema vähemalt järjestamise parameetrite tegelike andmete asjakohasusel.

18)  Sarnaselt mõjutab veebisaitide (sealhulgas veebisaidid, mida ärikasutajad kasutavad oma kaupade ja teenuste tarbijatele pakkumiseks) järjestamine veebipõhiseid otsingumootoreid pakkuvate ettevõtjate poolt tarbijate valikuid ja kommertsveebisaitide kasutajate kaubanduslikku edu. Veebipõhiste otsingumootorite pakkujad peaksid seega esitama üldsusele kättesaadavas vormis kõikide indekseeritud veebisaitide (sealhulgas kommertsveebisaitide ja muude veebisaitide kasutajate omad) järjestamise parameetrid, mis on oluliselt tähtsad piisavaks arusaamiseks indekseeritud veebisaitide järjestamise põhimõttest. Lisaks kaupade ja teenuste omadustele ja nende asjakohasusele tarbija jaoks peaks veebipõhiste otsingumootorite kirjeldus võimaldama ärikasutajatel saada piisava teabe selle kohta kas ja kuidas ning millises ulatuses võetakse arvesse kommertsveebisaitide kasutajate kasutatavate veebisaitide ülesehituse põhimõtteid, nagu nende kohandatus kuvamiseks mobiilvahendites. Lepingulise suhte puudumisel veebipõhise otsingumootori pakkujate ja kommertsveebisaitide kasutajate vahel peaks selline kirjeldus olema üldsusele kättesaadav asjaomases veebipõhises otsingumootoris silmapaistvas ja kergesti ligipääsetavas kohas. Kommertsveebisaitide kasutajate jaoks prognoositavuse suurendamiseks tuleks kirjeldust ajakohastada, sealhulgas tuleks peamiste parameetrite muudatused selgelt esile tuua. Nõue avalikustada järjestamise parameetreid ei tohiks piirata Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/943 kohaldamist, võttes arvesse õiguspärase omandamise, kasutamise ja avalikustamise kohta käivaid sätteid. Peamiste järjestamise parameetrite avalikustamise nõuet täitmisel peaks kirjeldus põhinema vähemalt järjestamise parameetrite tegelike andmete asjakohasusel.

__________________

 

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/943, milles käsitletakse avalikustamata oskusteabe ja äriteabe (ärisaladuste) ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastast kaitset (ELT L 157, 15.6.2016, lk 1).

 

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

18 a)  Arvestades märkuste ja arvustuste tähtsust ärikasutajate jaoks, tuleb nende läbipaistvust ja usaldusväärsust tugevdada. Veebipõhiste vahendusteenuste ja otsingumootori teenuste pakkujad kaitsevad ärikasutajaid ja endid järjestuse manipuleerimise eest, mida tehakse arvustuste ja kommentaaride võltsimise teel. Nad peaksid kasutama lahendusi, et kontrollida kommentaare ja arvustusi ning nende ülekantavust ühest vahendusteenusest ja otsingumootorist teise. Teenuseosutaja teeb avalikult teatavaks teabe tingimuste kohta, mille alusel võib kommentaari või arvustuse kõrvaldada.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Kui veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja pakub ka ise tarbijatele teatavaid kaupu ja teenuseid oma vahendusteenuste abil või tema kontrollitava ärikasutaja kaudu, võib asjaomane pakkuja konkureerida otse oma veebipõhiste vahendusteenuste nende ärikasutajatega, keda ta ei kontrolli. Sellistes olukordades on eriti oluline, et veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja käituks läbipaistval viisil ja esitaks kirjelduse enda pakutavate kaupade või teenuste juriidiliselt, kaubanduslikult või tehniliselt diferentseeritud eeliskohtlemise kohta võrreldes ärikasutajate pakutavate kaupadega. Proportsionaalsuse tagamiseks peaks see kohustus kehtima veebipõhiste vahendusteenuste üldisel tasandil, mitte nende teenuste kaudu pakutavate üksikute kaupade ja teenuste tasandil.

19)  Kui veebipõhiste vahendusteenuste või veebipõhise otsingumootori pakkuja pakub ka ise tarbijatele teatavaid kaupu ja teenuseid oma vahendusteenuste või otsingumootori abil või tema kontrollitava ärikasutaja kaudu, võib asjaomane pakkuja konkureerida otse oma veebipõhiste vahendusteenuste nende ärikasutajatega või kommertsveebisaitidega, keda ta ei kontrolli. Sellistes olukordades on eriti oluline seada sisse üldine reegel, et veebipõhiste vahendusteenuste või veebipõhise otsingumootori pakkuja käituks viisil, mis on proportsionaalne, läbipaistev ja ei kahjusta konkurentsi. Veebipõhiste vahendusteenuste või veebipõhise otsingumootori pakkuja peaks esitama kirjelduse enda pakutavate kaupade või teenuste juriidiliselt, kaubanduslikult või tehniliselt diferentseeritud eeliskohtlemise kohta, võrreldes ärikasutajate või kommertsveebisaitide pakutavate kaupadega, sh seades vaikevalikuks antud vahendus- või otsingumootori teenuse pakkuja, või mis tahes tema kontrollitava üksuse eelistamise. Proportsionaalsuse tagamiseks peaks see kohustus kehtima veebipõhiste vahendusteenuste üldisel tasandil, mitte nende teenuste kaudu pakutavate üksikute kaupade ja teenuste tasandil.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  Andmete, sealhulgas isikuandmed, ligipääsetavus ja kasutamine võimaldab luua veebiplatvormipõhise majanduse jaoks olulist väärtust. Seepärast on oluline, et veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad esitaksid ärikasutajatele selge kirjelduse teatavatele andmeliikidele juurdepääsu ja nende kasutamise ulatuse, laadi ja tingimuste kohta. Kirjeldus peaks olema proportsionaalne ning osutama üldistele juurdepääsutingimustele, mitte esitama ammendavalt tegelikud andmed või andmeliigid, nii et ärikasutajad teaksid, kas nad saavad kasutada andmeid suurema väärtuse loomiseks, sealhulgas kasutades võimaluse korral kolmandate isikute andmeteenuseid. Isikuandmeid tuleks töödelda kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/67924.

20)  Andmete, sealhulgas isikuandmed, ligipääsetavus ja kasutamine võimaldab luua veebiplatvormipõhise majanduse jaoks olulist väärtust. Seepärast on oluline, et veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad esitaksid ärikasutajatele selge kirjelduse teatavatele andmeliikidele juurdepääsu ja nende kasutamise ulatuse, laadi ja tingimuste kohta. Kirjeldus peaks olema proportsionaalne ning osutama üldistele juurdepääsutingimustele, mitte esitama ammendavalt tegelikud andmed või andmeliigid, nii et ärikasutajad teaksid, kas nad saavad kasutada andmeid suurema väärtuse loomiseks, sealhulgas kasutades võimaluse korral kolmandate isikute andmeteenuseid. Veebis ühelt poolt veebipõhise vahendusteenuse või veebipõhise otsingumootori, teiselt poolt ärikasutaja või kommertsveebisaidi ning tarbijate vahel toimuva tehingu käigus loodud andmed peaksid olema koondatud kujul ärikasutajatele teenuste parandamise eesmärgil kättesaadavad, ilma et see piiraks asjakohaste liidu õigusaktide kohaldamist. Isikuandmeid tuleks töödelda kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/67924.

__________________

__________________

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

20 a)  Teatavaid tavasid võib lõplikult käsitada ebaausatena mis tahes asjaolude korral. Platvormi vaatlusrühm peaks koostama tavade loendi, seda pidevalt läbi vaatama ja esitama selle täiendamise kohta komisjonile soovitusi.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad võivad teatavatel juhtudel piirata tingimustes ärikasutajate võimalust pakkuda tarbijatele kaupu ja teenuseid soodsamatel tingimustel muude kanalite kaudu kui nende pakutavad veebipõhised vahendusteenused. Sellistel juhtudel peaksid asjaomased pakkujad esitama niisuguse käitumise alused, eriti seoses piirangute peamiste majanduslike, kaubanduslike ja juriidiliste põhjendustega. Sellist läbipaistvuskohustust ei tohiks kohaldada, kui hinnatakse selliste piirangute õiguspärasust vastavalt muudele liidu aktidele või liidu õiguse kohaselt kehtestatud liikmesriikide õigusele, sealhulgas konkurentsi ja ebaausate kaubandustavade valdkonnas, ja selliste õigusaktide kohaldamisel.

21)  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad ei tohiks piirata tingimustes ärikasutajate võimalust pakkuda tarbijatele kaupu ja teenuseid soodsamatel tingimustel muude kanalite kaudu kui nende pakutavad veebipõhised vahendusteenused. Sellised piirangud lähtuvad konkreetsest ärimudelist ning on põhjustanud ühtse Euroopa digitaalse turu killustatust.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22)  Selleks et ärikasutajad, sealhulgas need, kelle jaoks on asjakohaste veebipõhiste vahendusteenuste kasutamine peatatud või lõpetatud, saaksid kasutada hõlpsasti kasutusvalmis, vahetuid ja tõhusaid kaitsevahendeid, peaksid veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad pakkuma ettevõttesisest kaebuste menetlemise süsteemi. Ettevõttesisese kaebuste menetlemise süsteemi eesmärk peaks olema märkimisväärse osa kaebuste kahepoolne lahendamine veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja ja asjaomase ärikasutaja vahel. Lisaks peaks selle tagamine, et veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad esitavad ettevõttesisese kaebuste menetlemise süsteemi toimimise ja tõhususe kohta teavet, aitama ärikasutajatel mõista erinevate veebipõhiste vahendusteenuste pakkumisel tekkida võivate probleemide liike ning võimalusi leida kiire ja tõhus kahepoolne lahendus.

22)  Selleks et ärikasutajad, sealhulgas need, kelle jaoks on asjakohaste veebipõhiste vahendusteenuste kasutamine peatatud või lõpetatud, saaksid kasutada hõlpsasti kasutusvalmis, vahetuid ja tõhusaid kaitsevahendeid, peaksid veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad pakkuma ettevõttesisest kaebuste menetlemise süsteemi. Ettevõttesisese kaebuste menetlemise süsteemi eesmärk peaks olema märkimisväärse osa kaebuste kahepoolne lahendamine veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja ja asjaomase ärikasutaja vahel. Lisaks peaks selle tagamine, et veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad vaatavad korrapäraselt läbi ettevõttesisese kaebuste menetlemise süsteemi toimimise ja tõhususe, aitama ärikasutajatel mõista erinevate veebipõhiste vahendusteenuste pakkumisel tekkida võivate probleemide liike ning võimalusi leida kiire ja tõhus kahepoolne lahendus.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23)  Käesoleva määruse kohaselt ettevõttesise kaebuste menetlemise süsteemile esitatavate nõudmiste eesmärk on jätta halduskoormuse minimeerimiseks veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatele mõistlik paindlikkus nende süsteemide käitlemisel ja üksikkaebuste menetlemisel. Lisaks peaksid ettevõttesisesed kaebuste menetlemise süsteemid võimaldama veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatel vajaduse korral käsitleda proportsionaalsel viisil süsteemi kuritarvitusi, millele teatavad ärikasutajad võivad kalduda. Lisaks muudele juhtudele kui käesolevast määrusest tulenevate õiguslike kohustuste väidetav eiramine, ei tohiks ettevõttesisesed kaebuste menetlemise süsteemid olla avatud kaebustele, mis seisnevad vaid väheolulises negatiivses mõjus asjaomastele ärikasutajatele. Arvestades selliste süsteemide loomise ja käitlemise kulusid, on asjakohane vabastada sellest kohustusest veebipõhiseid vahendusteenuseid pakkuvad väikeettevõtjad komisjoni soovituse 2003/361/EÜ25 asjakohaste sätete tähenduses.

23)  Käesoleva määruse kohaselt ettevõttesise kaebuste menetlemise süsteemile esitatavate nõudmiste eesmärk on jätta halduskoormuse minimeerimiseks veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatele mõistlik paindlikkus nende süsteemide käitlemisel ja üksikkaebuste menetlemisel. Nii saaksid seda hõlpsasti kohaldada ka väikeettevõtjatest veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad kooskõlas komisjoni soovituse 2003/361/EÜ25 asjakohaste sätetega. Lisaks peaksid ettevõttesisesed kaebuste menetlemise süsteemid võimaldama veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatel vajaduse korral käsitleda proportsionaalsel viisil süsteemi kuritarvitusi, millele teatavad ärikasutajad võivad kalduda. Lisaks muudele juhtudele kui käesolevast määrusest tulenevate õiguslike kohustuste väidetav eiramine, ei tohiks ettevõttesisesed kaebuste menetlemise süsteemid olla avatud kaebustele, mis seisnevad vaid väheolulises negatiivses mõjus asjaomastele ärikasutajatele.

__________________

__________________

25 Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 2003/361/EÜ mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratluse kohta (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).

25 Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 2003/361/EÜ mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratluse kohta (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24)  Lepitamine võib pakkuda veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatele ja nende ärikasutajatele võimalust vaidluste rahuldaval teel lahendamiseks, ilma et tuleks algatada potentsiaalselt pikaleveniv ja kulukas kohtumenetlus. Seepärast peaksid veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad soodustama lepituse kasutamist, selgitades eelkõige välja lepitajad, kellega nad soovivad koostööd teha. Väljaspool liitu asuvate lepitajate teenuseid tuleks kasutada ainult siis, kui on tagatud, et sellisel juhul ei jäeta ärikasutajat ilma liidu või liikmesriigi õiguse (sealhulgas käesoleva määruse nõuded ning isikuandmete ja ärisaladuste suhtes kohaldatavad õigusaktid) alusel pakutavast õiguskaitsest. Selleks et lepitus oleks kasutatav, õiglane, kiire, tõhus ja tulemuslik, peaksid kõnealused lepitajad vastama teatavatele kriteeriumidele.

24)  Lepitamine võib pakkuda veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatele ja nende ärikasutajatele võimalust vaidluste rahuldaval teel lahendamiseks, ilma et tuleks algatada potentsiaalselt pikaleveniv ja kulukas kohtumenetlus. Seepärast peaksid veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad soodustama lepituse kasutamist, selgitades eelkõige välja lepitajad, kellega nad soovivad koostööd teha. Väljaspool liitu asuvate lepitajate teenuseid tuleks kasutada ainult siis, kui on tagatud, et sellisel juhul ei jäeta ärikasutajat ilma liidu või liikmesriigi õiguse (sealhulgas käesoleva määruse nõuded ning isikuandmete ja ärisaladuste suhtes kohaldatavad õigusaktid) alusel pakutavast õiguskaitsest. Selleks et lepitus oleks kasutatav, õiglane, kiire, tõhus ja tulemuslik, peaksid kõnealused lepitajad vastama teatavatele kriteeriumidele. Euroopa Komisjon peaks avaldama suunised, et aidata teenusepakkujatel täita vahendamise jaoks vajalikke nõudeid.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25)  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad peaksid võtma enda kanda mõistliku osa lepituse kogukuludest, võttes arvesse asjakohase juhtumi kõiki olulisi elemente. Selleks peaks lepitaja pakkuma välja, millise osa kandmine on iga juhtumi puhul proportsionaalne. Selline osa ei tohiks olla väiksem kui pool kuludest.

25)  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad peaksid võtma enda kanda mõistliku osa lepituse kogukuludest, võttes arvesse asjakohase juhtumi kõiki olulisi elemente, kaasa arvatud seda, kas juhtum esitati heas usus. Selleks peaks lepitaja pakkuma välja, millise osa kandmine on iga juhtumi puhul proportsionaalne.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(26)  Selleks et soodustada liidus veebipõhiste vahendusteenuste pakkumisega seotud vaidluste korral lepituse kasutamist, peaks komisjon esitama üleskutse luua spetsiaalsed lepitusorganisatsioonid, mida praegu veel ei ole. Veebipõhiseid vahendusteenuseid ja otsingumootoreid ning nende kasutamisjärgseid konkreetseid tööstusharusid tunduvate lepitajate kaasamine peaks suurendama mõlema poole usaldust lepitusprotsessi vastu ning suurendama kiire, õiglase ja rahuldava tulemuseni jõudmise tõenäosust.

26)  Selleks et soodustada liidus veebipõhiste vahendusteenuste pakkumisega seotud vaidluste korral lepituse kasutamist, peaks komisjon koostöös liikmesriikidega esitama üleskutse luua spetsiaalsed lepitusorganisatsioonid, mida praegu veel ei ole. Veebipõhiseid vahendusteenuseid ja otsingumootoreid ning nende kasutamisjärgseid konkreetseid tööstusharusid tunduvate lepitajate kaasamine peaks suurendama mõlema poole usaldust lepitusprotsessi vastu ning suurendama kiire, õiglase ja rahuldava tulemuseni jõudmise tõenäosust.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(27)  Eri tegurid, nagu piiratud rahalised vahendid, kättemaksuhirm ning kohaldatava õiguse ja kohtu kindlaksmääramine kasutustingimustes võib piirata olemasolevate õiguskaitsevahendite tõhusust, eriti selliste vahendite puhul, mis eeldavad ärikasutajatelt või kommertsveebisaitide kasutajatelt individuaalset ja tuvastatavat tegevust. Käesoleva määruse tõhusa kohaldamise tagamiseks tuleks anda ärikasutajaid või kommertsveebisaitide kasutajaid esindavatele organisatsioonidele ja ühendustele ning liikmesriikides loodud avalik-õiguslikele asutustele võimalus algatada kohtumenetlus. Selline menetlus liikmesriigi kohtus peaks lõpetama või keelama käesoleva määruse normide rikkumise ja ennetama edaspidist kahju, mis võiks õõnestada ärisuhete jätkusuutlikkust veebiplatvormipõhises majanduses. Tagamaks, et kõnealused organisatsioonid või ühendused kasutaksid sellist õigust tõhusalt ja nõuetekohaselt, peaksid nad vastama teatavatele kriteeriumidele. Arvestades asjaomaste avalik-õiguslike asutuste staatust liikmesriikides, kus sellised asutused on loodud, tuleks nõuda ainult seda, et asjaomaste siseriiklike õigusnormide kohaselt oleks neile tehtud ülesandeks huvitatud isikute ühishuvides või üldistes huvides hagide esitamine, ilma et selliste avalik-õiguslike asutuste suhtes tuleks kõnealuseid kriteeriume kohaldada. Sellised kohtuasjad ei tohiks mingil juhul mõjutada ärikasutajate ja kommertsveebisaitide kasutajate õigust algatada individuaalne kohtumenetlus.

27)  Eri tegurid, nagu piiratud rahalised vahendid, kättemaksuhirm ning kohaldatava õiguse ja kohtu kindlaksmääramine kasutustingimustes võib piirata olemasolevate õiguskaitsevahendite tõhusust, eriti selliste vahendite puhul, mis eeldavad ärikasutajatelt või kommertsveebisaitide kasutajatelt individuaalset ja tuvastatavat tegevust. Käesoleva määruse tõhusa kohaldamise tagamiseks tuleks anda ärikasutajaid või kommertsveebisaitide kasutajaid esindavatele organisatsioonidele ja ühendustele ning liikmesriikides loodud avalik-õiguslikele asutustele võimalus algatada kohtumenetlus. Selline menetlus liikmesriigi kohtus peaks lõpetama või keelama käesoleva määruse normide rikkumise ja ennetama edaspidist kahju, mis võiks õõnestada ärisuhete jätkusuutlikkust veebiplatvormipõhises majanduses. Tagamaks, et kõnealused organisatsioonid või ühendused kasutaksid sellist õigust tõhusalt, nõuetekohaselt ja ühtlustatult, peaksid nad vastama teatavatele läbipaistvuskriteeriumidele ja olema registreeritud läbipaistvusregistris. Arvestades asjaomaste avalik-õiguslike asutuste staatust liikmesriikides, kus sellised asutused on loodud, tuleks nõuda ainult seda, et asjaomaste siseriiklike õigusnormide kohaselt oleks neile tehtud ülesandeks huvitatud isikute ühishuvides või üldistes huvides hagide esitamine, ilma et selliste avalik-õiguslike asutuste suhtes tuleks kõnealuseid kriteeriume kohaldada. Sellised kohtuasjad ei tohiks mingil juhul mõjutada ärikasutajate ja kommertsveebisaitide kasutajate õigust algatada individuaalne kohtumenetlus.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

28 a)  on seisukohal, et ELi õigusaktide aluseks peab olema põhimõte „nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik“, mis tähendab, et vajalikud on normid, mis vastaksid digitaalajastule ning oleksid edasiste arengusuundadega kohandamiseks piisavalt avatud ja tehnoloogiliselt neutraalsed; hindab komisjoni algatust analüüsida platvormide rolli digitaalmajanduses, tagades põhjaliku ja sarnase lähenemisviisi kogu digitaalse turu raamistikule; leiab, et kõigile üheselt sobival lahendusel võib olla aeglustav mõju innovatsioonile ning see võib asetada Euroopa ettevõtjad maailma majanduses ebasoodsasse konkurentsiolukorda;

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Käesoleva määrusega kehtestatakse õigusnormid, millega tagatakse veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajatele ja kommertsveebisaitide kasutajatele veebipõhiste otsingumootoritega seoses vajalik läbipaistvus ja tõhusad õiguskaitsevahendid.

1.  Käesoleva määrusega kehtestatakse õigusnormid, millega tagatakse veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajatele ja kommertsveebisaitide kasutajatele veebiotsinguid võimaldavate otsingumootoritega seoses läbipaistvus ja tõhusad õiguskaitsevahendid.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Käesolevat määrust kohaldatakse selliste veebipõhiste vahendusteenuste ja veebipõhiste otsingumootorite suhtes, mida pakutakse või edastatakse pakkumiseks vastavalt ärikasutajatele ja äriveebisaitide kasutajatele, kes on asutatud või kelle elukoht on liidus ja kes pakuvad veebipõhiste vahendusteenuste või otsingumootorite kaudu kaupu või teenuseid liidus asuvatele tarbijatele, olenemata selliste teenuste pakkujate asutamise või elukohast.

2.  Käesolevat määrust kohaldatakse selliste veebipõhiste vahendusteenuste ja veebipõhiste otsingumootorite suhtes, mida pakutakse või edastatakse pakkumiseks vastavalt ärikasutajatele ja äriveebisaitide kasutajatele, kes on asutatud või kelle elukoht on liidus ja kes pakuvad veebipõhiste vahendusteenuste või otsingumootorite, siht- või suunatud müügi kaudu kaupu või teenuseid liidus asuvatele tarbijatele, olenemata selliste teenuste pakkujate asutamise või elukohast.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Käesolevat määrust kohaldatakse seni, kuni muudes liidu õigusaktides ei ole sama eesmärgiga erisätteid ja see ei mõjuta liidu asjakohaste eeskirjade kohaldamist konkreetsetes valdkondades.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  need võimaldavad ärikasutajatel pakkuda kaupu ja teenuseid eesmärgiga soodustada otsetehingute algatamist ärikasutajate ja tarbijate vahel olenemata sellest, kus tehingud lõpuks sooritatakse;

b)  need võimaldavad ärikasutajatel pakkuda kaupu ja teenuseid, soodustades otsetehinguid ärikasutajate ja tarbijate vahel olenemata sellest, kus tehingud lõpuks sooritatakse;

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  neid pakutakse ärikasutajatele lepinguliste suhete alusel ühelt poolt selliste teenuste pakkujate ning teiselt poolt nende ärikasutajate ja nende pakutavate kaupade ja teenuste tarbijate vahel.

c)  neid pakutakse ärikasutajatele lepinguliste suhete alusel ühelt poolt selliste teenuste pakkujate ning teiselt poolt nende ärikasutajate ja nende pakutavate kaupade ja teenuste tarbijate vahel eesmärgiga saada otsest või kaudset tasu.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5(a)  „veebipõhine otsingumootor“ – digitaalne teenus, mis võimaldab kasutajatel teha otsinguid üldjuhul kõikidel veebisaitidel või konkreetses keeles veebisaitidel mis tahes teemal võtmesõna, fraasi või muu sisendi vormis päringu alusel ning saadab vastuseks lingid, kust võib leida teavet taotletud sisu kohta;

5)  „veebipõhine otsingumootor“ – digitaalne teenus, mis võimaldab kasutajatel teha otsinguid üldjuhul kõikidel veebisaitidel või konkreetses keeles veebisaitidel mis tahes teemal võtmesõna, fraasi või muu sisendi vormis päringu alusel ning saadab vastuseks teabe või lingid, kust võib leida teavet taotletud sisu kohta;

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7(a)  „kommertsveebisaidi kasutaja“ – mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes pakub oma kaubandus-, majandus-, ametialase või kutsetegevuse raames veebisaidi kaudu tarbijatele kaupu või teenuseid;

7)  „kommertsveebisaidi kasutaja“ – mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes pakub oma kaubandus-, majandus-, ametialase või kutsetegevuse raames veebisaidi või muu veebipõhise vahendi kaudu tarbijatele kaupu või teenuseid;

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8(a)  „järjestus“ – suhteline edemus, mis on antud ärikasutaja poolt veebipõhiste vahendusteenuste kaudu tarbijatele pakutavatele kaupadele või teenustele või tarbijate jaoks veebipõhiste otsingumootorite kaudu indekseeritud veebisaitidele ja mida esitletakse, järjestatakse või edastatakse sellistele tarbijatele vastavalt veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate või veebipõhiste otsingumootorite pakkujate kaudu, olenemata selliseks esitlemiseks, järjestamiseks või edastamiseks kasutatud tehnoloogilistest vahenditest;

8)  „järjestus“ – suhteline edemus, mis on antud ärikasutaja poolt veebipõhiste vahendusteenuste kaudu tarbijatele pakutavatele kaupadele või teenustele või veebipõhiste otsingumootorite kaudu indekseeritud veebisaitidele ja mida esitletakse, järjestatakse või edastatakse vastavalt veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate või veebipõhiste otsingumootorite pakkujate kaudu, olenemata selliseks esitlemiseks, järjestamiseks või edastamiseks kasutatud tehnoloogilistest vahenditest;

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  on koostatud selges ja ühemõttelises sõnastuses;

a)  on õiglane ja proportsionaalne ning koostatud selges ja ühemõttelises sõnastuses;

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  sätestavad objektiivsed põhjused peatada või lõpetada veebipõhiste vahendusteenuste pakkumine ärikasutajatele täies ulatuses või osaliselt.

c)  sätestavad meelevaldsust välistavad põhjused peatada või lõpetada veebipõhiste vahendusteenuste pakkumine ärikasutajatele täies ulatuses või osaliselt või nende pakkumist piirata.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  teavitavad ärikasutajaid lisaturustuskanalitest ja sidusprogrammidest, mille kaudu võib ärikasutaja pakutavaid kaupu ja teenuseid turustada.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Tingimused ja nende konkreetsed sätted, mis ei vasta lõike 1 kohastele nõuetele, ei ole asjaomaste ärikasutajate suhtes siduvad, kui sellise mittevastavuse on välja selgitanud pädev kohus.

2.  Tingimused ja nende konkreetsed sätted, mis ei vasta lõike 1 kohastele nõuetele, loetakse tühistatavaks.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Lõiget 3 ei kohaldata, kui veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja suhtes kehtib seadusjärgne kohustus, millega nõutakse temalt tingimuste muutmist viisil, mis ei võimalda kinni pidada lõike 3 teises lõigus osutatud etteteatamisajast.

5.  Lõiget 3 ei kohaldata, kui veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja:

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 5 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a)  suhtes kehtib seadusjärgne kohustus, millega nõutakse temalt tingimuste muutmist viisil, mis ei võimalda kinni pidada lõike 3 teises lõigus osutatud etteteatamisajast;

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 5 – punkt b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b)  reageerib ohule, mis ähvardab kahjustada tarbijaid või ärikasutajaid või veebipõhise vahendusteenuste toimimist.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja otsustab täies ulatuses või osaliselt peatada või lõpetada veebipõhiste vahendusteenuste pakkumise konkreetsele ärikasutajale, esitab ta asjaomasele ärikasutajale ilma põhjendamatu viivituseta otsuse tegemise põhjused.

1.  Kui veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja otsustab täies ulatuses või osaliselt peatada või lõpetada veebipõhiste vahendusteenuste pakkumise konkreetsele ärikasutajale, esitab ta asjaomasele ärikasutajale ilma põhjendamatu viivituseta otsuse tegemise põhjused. Lõpetamisele ja peatamisele eelneb, kui see on võimalik ja proportsionaalne, teade, kus on toodud peatamise või lõpetamise jõustumise kuupäev, ja võimalus selgitada või taastada vastavus.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõikes 1 esitatud põhjused peavad sisaldama viidet veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja tehtud otsuse aluseks olevatele konkreetsetele asjaoludele või olukorrale, samuti viidet artikli 3 lõike 1 punktis c osutatud kohaldatavale objektiivsele alusele või kohaldatavatele objektiivsetele alustele.

2.  Lõikes 1 esitatud põhjused peavad sisaldama viidet veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja tehtud otsuse aluseks olevatele konkreetsetele asjaoludele või olukorrale, samuti viidet artikli 3 lõike 1 punktis c osutatud kohaldatavale objektiivsele alusele või kohaldatavatele objektiivsetele alustele. Kui lõikes 1 osutatud otsus põhineb kahtlusel, et ärikasutaja käitumine või tava võib tarbijaid või platvormi kahjustada, tuleb esitada viide tingimuste asjaomastele sätetele.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad esitavad oma tingimustes järjestuse koostamise peamised parameetrid ja nende peamiste parameetrite suhtelise tähtsuse põhjused võrreldes muude parameetritega.

Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad esitavad oma tingimustes järjestuse koostamise peamised parameetrid ja nende peamiste parameetrite suhtelise tähtsuse võrreldes muude parameetritega.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui need parameetrid hõlmavad võimalust mõjutada järjestust ärikasutaja poolt veebipõhiste vahendusteenuste pakkujale makstava otsese või kaudse tasu eest, peab asjaomane veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja lisama tingimustesse ka kirjelduse selliste võimaluste ja sellise tasu mõju kohta järjestusele.

Kui need parameetrid hõlmavad võimalust mõjutada järjestust ärikasutaja poolt veebipõhiste vahendusteenuste pakkujale makstava otsese või kaudse tasu eest, peab asjaomane veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja:

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a)  lisama tingimustesse ka kirjelduse selliste võimaluste ja sellise tasu mõju kohta järjestusele;

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2 – punkt b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b)   lisama sõna „SPONSORED” või „AD”, kui pakutakse kaupu ja teenuseid tasust mõjutatud järjestuse tulemusena või teenuseosutaja kontrolli tõttu.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Veebipõhiste otsingumootorite pakkujad esitavad äriveebisaitide kasutajatele peamised järjestuse aluseks olevad parameetrid, lisades oma veebipõhisesse otsingumootorisse hõlpsasti leitava ja avalikult kättesaadava kirjelduse selges ja ühemõttelises sõnastuses. Nad peavad sellist kirjeldust ajakohastama.

2.  Veebipõhiste otsingumootorite pakkujad esitavad äriveebisaitide kasutajatele indekseeritud veebisaitide peamised järjestuse aluseks olevad parameetrid, lisades hõlpsasti leitava ja avalikult kättesaadava kirjelduse selges sõnastuses. Nad peavad sellist kirjeldust ajakohastama.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Lõigetes 1 ja 2 osutatud kirjeldused peavad olema piisavad, et ärikasutajad ja kommertsveebisaitide kasutajad mõistaksid vajalikul määral seda, kas ja kuidas ja millises ulatuses võetakse järjestuses arvesse järgmist:

3.  Lõigetes 1 ja 2 osutatud kirjeldused peavad olema piisavad, et mõista vajalikul määral seda, kas ja kuidas ja millises ulatuses võetakse järjestuses arvesse järgmist:

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  selliste omaduste asjakohasus tarbijate jaoks;

välja jäetud

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  veebipõhiste otsingumootorite puhul kommertsveebisaitide kasutajate kasutatava veebisaidi ülesehituse üksikasjad.

c)  veebipõhiste otsingumootorite puhul indekseeritud veebisaidi ülesehituse üksikasjad.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad ja veebipõhiste otsingumootorite pakkujad ei ole käesoleva artikli nõuete täitmisel kohustatud avaldama direktiivi (EL) 2016/943 artikli 2 lõikes 1 määratletud ärisaladusi.

4.  Järjestuse parameetrite kohta teabe andmisel ei avalikusta veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad ja veebipõhiste otsingumootorite pakkujad teavet, mille abil saaks vähendada ärikasutajate ja tarbijate kaitsestandardit seoses selliste kuritahtlike äritavadega, nagu pettus. Käesoleva artikli kohaldamine ei piira direktiivi (EL) 2016/943 kohaldamist.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1  Kui veebipõhiste vahendusteenuste või veebipõhiste otsingumootorite pakkuja teeb vahet sõltuvalt sellest, kas kaupu või teenuseid pakub teenuseosutaja ise või mõni muu tema kontrolli all olev üksus, või muud üksused, peab selline eristamine, kui see on lubatud, olema proportsionaalne, läbipaistev ega tohi kahjustada ausat konkurentsi võrreldes olukorraga, kus sellist eristamist ei toimu.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Veebipõhiste otsingumootorite pakkujad esitavad oma veebisaidil kirjelduse erikohtlemise kohta, mida nad osutavad või võivad osutada kaupadele ja teenustele, mida pakub tarbijatele veebipõhiste otsingumootorite kaudu nende pakkuja ise või sellise pakkuja kontrollitav ärikasutaja, võrreldes kaupade ja teenustega, mida pakuvad muud ärikasutajad.

 

Eeliskohtlemine veebipõhise otsingumootori pakkuja või tema poolt kontrollitud ärikasutaja poolt pakutud kaupade ja teenuste otsingutulemuste järjestuses on keelatud, välja arvatud juhul, kui see on lubatud kõigi ärikasutajate suhtes kohaldatavates tingimustes.

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõikes 1 esitatud kirjeldus peab võimaluse korral hõlmama vähemalt erikohtlemist, mida veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja osutab konkreetsete meetmetega või käitumisega seoses järgmisega:

2.  Lõigetes 1 ja 1a esitatud kirjeldused peavad võimaluse korral hõlmama vähemalt erikohtlemist, mida veebipõhiste vahendusteenuste või veebipõhise otsingumootori pakkuja osutab konkreetsete meetmetega või käitumisega seoses järgmisega:

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  pakkuja või tema kontrollitava ärikasutaja poolne juurdepääs sellistele isikuandmetele ja muudele andmetele või mõlematele andmetele, mida ärikasutajad või tarbijad esitavad veebipõhiste vahendusteenuste kasutamiseks või mis saadakse selliste teenuste pakkumise käigus;

a)  pakkuja või tema kontrollitava ärikasutaja poolne juurdepääs sellistele isikuandmetele ja muudele andmetele või mõlematele andmetele, mida ärikasutajad või kommertsveebisaidid või tarbijad esitavad veebipõhiste vahendusteenuste kasutamiseks või mis saadakse selliste teenuste pakkumise käigus;

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a)  vaikeseaded;

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  juurdepääs asjaomaste veebipõhiste vahendusteenustega otseselt seotud või neid toetavatele teenustele või nende kasutamise tingimused.

d)  juurdepääs asjaomaste veebipõhiste vahendusteenustega või veebipõhiste otsingumootorite teenustega otseselt seotud või neid toetavatele teenustele või nende kasutamise tingimused.

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad peavad lisama tingimustesse kirjelduse selle kohta, kas ärikasutajatel on või ei ole tehniline või lepingujärgne juurdepääs isikuandmetele ja muudele andmetele või mõlematele andmetele, mida ärikasutajad või tarbijad esitavad veebipõhiste vahendustingimuste kasutamiseks või mis saadakse selliste teenuste pakkumise käigus.

1.  Veebipõhiste vahendusteenuste või veebipõhiste otsingumootorite pakkujad peavad lisama tingimustesse kirjelduse selle kohta, kas ärikasutajatel või kommertsveebisaitide kasutajatel on või ei ole tehniline või lepingujärgne juurdepääs isikuandmetele ja muudele andmetele või mõlematele andmetele, mida ärikasutajad või kommertsveebisaitide kasutajad või tarbijad esitavad veebipõhiste vahendusteenuste või veebipõhise otsingumootoriteenuste kasutamiseks või mis saadakse selliste teenuste pakkumise käigus.

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 - sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõikes 1 esitatud kirjeldusega teavitavad veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad ärikasutajaid vähemalt järgmisest:

2.  Lõikes 1 esitatud kirjeldusega teevad veebipõhiste vahendusteenuste või veebipõhiste otsingumootorite pakkujad avalikult teatavaks teabe järgneva kohta:

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  kas veebipõhiste vahendusteenuste pakkujal on juurdepääs isikuandmetele või muudele andmetele või mõlematele andmetele, mida ärikasutajad või tarbijad esitavad selliste teenuste kasutamiseks või mis saadakse selliste teenuste pakkumise käigus, ja kui juurdepääs on olemas, siis millistele andmeliikidele ja millistel tingimustel;

a)  kas veebipõhiste vahendusteenuste või veebipõhise otsingumootori pakkujal on juurdepääs isikuandmetele või muudele andmetele või mõlematele andmetele, mida ärikasutajad või tarbijad või kommertsveebisaidid esitavad selliste teenuste kasutamiseks või mis saadakse selliste teenuste pakkumise käigus, ja kui juurdepääs on olemas, siis millistele andmeliikidele ja millistel tingimustel;

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  kas ärikasutajal on juurdepääs isikuandmetele või muudele andmetele või mõlematele andmetele, mille ärikasutajad on esitanud seoses asjaomaste veebipõhiste vahendusteenuste kasutamisega või mis on saadud selliste teenuste osutamisel ärikasutajale ning tema kaupade ja teenuste tarbijatele, ja kui juurdepääs on olemas, siis millistele andmeliikidele ja millistel tingimustel;

b)  kas ärikasutajal on juurdepääs isikuandmetele või muudele andmetele või mõlematele andmetele, mille ärikasutajad on esitanud seoses asjaomaste veebipõhiste vahendusteenuste või veebipõhise otsingumootori kasutamisega või mis on saadud selliste teenuste osutamisel ärikasutajale ning tema kaupade ja teenuste tarbijatele, ja kui juurdepääs on olemas, siis millistele andmeliikidele ja millistel tingimustel;

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  kas lisaks punktile b on ärikasutajal juurdepääs isikuandmetele või muudele andmetele või mõlematele andmetele, sealhulgas koondandmetena, mille on esitanud või mis on saadud veebipõhiste vahendusteenuste osutamisel kõikidele nende ärikasutajatele ja tarbijatele, ja kui juurdepääs on olemas, siis millistele andmeliikidele ja millistel tingimustel.

c)  kas lisaks punktile b on ärikasutajal või kommertsveebisaidil juurdepääs isikuandmetele või muudele andmetele või mõlematele andmetele, sealhulgas koondandmetena, mille on esitanud või mis on saadud veebipõhiste vahendusteenuste või veebipõhiste otsingumootoriteenuste osutamisel kõikidele nende ärikasutajatele või kommertsveebisaitidele ja tarbijatele, ja kui juurdepääs on olemas, siis millistele andmeliikidele ja millistel tingimustel.

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Ilma et see piiraks isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitse suhtes kohaldatavat liidu asjakohast õigust, annavad veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad või veebipõhiste otsingumootorite pakkujad äritarbijatele ja kommertsveebisaitide kasutajatele juurdepääsu andmetele, mis nad on enda käsutusse saanud tulenevalt äritegevusest kõnealuse äritarbijaga. Andmed esitatakse koondkujul ja masinloetavas, ühiselt kasutatavas standardses vormingus.

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad piiravad oma teenust pakkudes ärikasutajate võimalust pakkuda tarbijatele samu kaupu ja teenuseid muude kui kõnealuste vahendusteenuste kaudu erinevatel tingimustel, peavad nad esitama sellise piirangu alused tingimustes ja muutma need alused üldsusele hõlpsasti kättesaadavaks. Need alused peavad sisaldama asjaomaste piirangute peamisi majanduslikke, kaubanduslikke või juriidilisi põhjendusi.

1.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad ei piira ärikasutajate võimalust pakkuda tarbijatele samu kaupu ja teenuseid muude kui kõnealuste vahendusteenuste kaudu erinevatel tingimustel.

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja loob ärikasutajate kaebuste jaoks ettevõttesise kaebuste menetlemise süsteemi.

Veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja loob ärikasutajate kaebuste jaoks ettevõttesise kaebuste menetlemise süsteemi ja tagab, et need lahendatakse mõistliku aja jooksul.

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  hoolikalt kaaluma esitatud kaebuseid ja kaebusele vastamiseks võetavaid meetmeid, et käsitleda asjakohaselt tõstatatud probleemi selle olulisust ja keerukust arvesse võtval viisil;

a)  hoolikalt kaaluma esitatud kaebuseid;

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  menetlema kaebuseid kiiresti ja tulemuslikult tõstatatud probleemi olulisust ja keerukust arvesse võtval viisil;

b)  menetlema kaebuseid kiiresti ja tulemuslikult;

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  teatama kaebuse esitajale ettevõttesisese kaebuste menetlemise protsessi tulemustest individuaalselt ning selges ja ühemõttelises sõnastuses.

c)  teatama kaebuse esitajale ettevõttesisese kaebuste menetlemise protsessi tulemustest selle konkreetse kaebuse kohta aegsasti ning selges ja ühemõttelises sõnastuses.

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad peavad tingimustesse lisama kogu asjakohase teabe ettevõttesisese kaebuste menetlemise süsteemile juurdepääsu ja süsteemi toimimise kohta.

3.  Ettevõttesisene kaebuste menetlemise kord põhineb võrdse kohtlemise põhimõttel ja selle kasutamine ei tohi põhjustada ärikasutajat kahjustavat kohtlemist. Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad peavad tingimustesse lisama kogu asjakohase teabe ettevõttesisese kaebuste menetlemise süsteemile juurdepääsu ja süsteemi toimimise kohta.

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad peavad igal aastal koostama ja tegema üldsusele hõlpsasti kättesaadavaks teabe ettevõttesisese kaebuste menetlemise süsteemile juurdepääsu ja süsteemi toimimise kohta.

Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad vaatavad ettevõttesisese kaebuste menetlemise süsteemi toimimise ja tõhususe korrapäraselt läbi.

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selline teave peab sisaldama esitatud kaebuste koguarvu, kaebuste teemat, kaebuste menetlemiseks kulunud aega ja kaebuste kohta tehtud otsust.

välja jäetud

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Käesolevat artiklit ei kohaldata veebipõhiseid vahendusteenuseid pakkuvatele väikeettevõtjatele komisjoni soovituse 2003/361/EÜ29 artikli 2 lõike 2 tähenduses.

välja jäetud

__________________

 

29 Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 2003/361/EÜ mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratlemise kohta (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).

 

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Veebipõhiste vahendusteenuse pakkujad määravad tingimustes ära ühe või mitu lepitajat, kellega nad on valmis koost töötama, et saavutada ärikasutajatega kohtuväline kokkulepe pakkuja ja ärikasutaja vahelises, asjaomaseid veebipõhiseid vahendusteenuseid käsitlevas vaidluses, sealhulgas vaidlused, mida ei olnud võimalik lahendada artiklis 9 osutatud ettevõttesisese vaidluste menetlemise süsteemiga.

Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad määravad tingimustes ära ühe või mitu lepitajat, kellega nad on valmis koos töötama, et saavutada ärikasutajatega kohtuväline kokkulepe pakkuja ja ärikasutaja vahelises, asjaomaseid veebipõhiseid vahendusteenuseid käsitlevas vaidluses, mida ei olnud võimalik lahendada artiklis 9 osutatud ettevõttesisese vaidluste menetlemise süsteemiga.

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  nende lepitusteenused on asjaomast veebipõhist vahendusteenust kasutavale ärikasutajale taskukohased;

b)  nende lepitusteenused on taskukohased;

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad alustavad heas usu igat katset saavutada vaidlusele lepituse teel lahenduse leidmiseks kokkulepe nende poolt lõikes 1 välja pakutud lepitajaga.

3.  Sõltumatu lepitus on vabatahtlik ja seda kasutatakse üksnes pärast seda, kui õiguskaitsevõimalused ettevõttesisese kaebuste menetlemise süsteemi raames on ammendatud. Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad ja ärikasutajad alustavad heas usu igat katset saavutada vaidlusele lepituse teel lahenduse leidmiseks kokkulepe lõikes 1 välja pakutud lepitajaga.

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad kannavad mõistliku osa iga üksiku lepitusjuhtumi üldkuludest. Kogukulude mõistlik osa määratakse kindlaks lepitaja soovitusel, võttes arvesse asjaomase juhtumi kõiki olulisi elemente, eriti kummagi vaidluspoole väidete põhjendatust, poolte käitumist ning poolte suurust ja rahalist suutlikkust võrdluses teineteisega. Veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja katab igal juhul vähemalt poole kogukuludest.

4.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad kannavad mõistliku osa iga üksiku lepitusjuhtumi üldkuludest. Kogukulude mõistlik osa määratakse kindlaks lepitaja soovitusel, võttes arvesse asjaomase juhtumi kõiki olulisi elemente, eriti kummagi vaidluspoole väidete põhjendatust, poolte käitumist ning poolte suurust ja rahalist suutlikkust võrdluses teineteisega.

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon kutsub veebipõhiste vahendusteenuste pakkujaid ning neid esindavaid organisatsioone ja ühendusi kas eraldi või ühiselt asutama ühe või mitu lepitusteenust pakkuva organisatsiooni kooskõlas artikli 10 lõikes 2 esitatud nõuetega, selleks et soodustada ärikasutajatega veebipõhiste vahendusteenustega seoses tekkivate vaidluste kohtuvälist lahendamist, võttes eelkõige arvesse veebipõhiste vahendusteenuste piiriülest laadi.

Komisjon kutsub koostöös liikmesriikidega veebipõhiste vahendusteenuste pakkujaid ning neid esindavaid organisatsioone ja ühendusi kas eraldi või ühiselt asutama ühe või mitu lepitusteenust pakkuva organisatsiooni kooskõlas artikli 10 lõikes 2 esitatud nõuetega, selleks et soodustada ärikasutajatega veebipõhiste vahendusteenustega seoses tekkivate vaidluste kohtuvälist lahendamist, võttes eelkõige arvesse veebipõhiste vahendusteenuste piiriülest laadi.

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Organisatsioonidel ja ühendustel on lõikes 1 osutatud õigus ainult siis, kui nad vastavad hagi algatamise hetkel kõikidele järgmistele tingimustele:

Organisatsioonidel ja ühendustel on lõikes 1 osutatud õigus ainult siis, kui nad vastavad hagi algatamise hetkel ja hagi menetlemise ajal kõikidele järgmistele tingimustele:

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a a)  nad on registreeritud läbipaistvusregistris;

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a b)  nad avalikustavad täielikult teabe nende liikmesuse, struktuuri ja rahastamise kohta;

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Lõikes 1 osutatud õigus ei mõjuta ärikasutajate ja kommertsveebisaidi kasutajate õigust algatada eraldi hagi pädevate siseriiklike kohtute ees kooskõlas hagi algatamise liikmesriigi õigusega, et käsitleda käesoleva määrusega sätestatud nõuete rikkumist veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate poolt.

3.  Lõikes 1 osutatud õigus ei mõjuta ärikasutajate ja kommertsveebisaidi kasutajate õigust algatada eraldi hagi pädevate siseriiklike kohtute ees kooskõlas hagi algatamise liikmesriigi õigusega, et käsitleda käesoleva määrusega sätestatud nõuete rikkumist veebipõhiste vahendusteenuste või veebipõhiste otsingumootorite pakkujate poolt.

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  [Kuupäevaks: kolm aastat pärast jõustumiskuupäeva], ja seejärel iga kolme aasta tagant hindab komisjon käesolevat määrust ja esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele selle kohta aruande.

1.  [Kuupäevaks: kaks aastat pärast jõustumiskuupäeva], ja seejärel iga kolme aasta tagant hindab komisjon käesolevat määrust ja esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele selle kohta aruande.

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Liikmesriigid esitavad komisjonile lõikes 1 osutatud aruande koostamiseks vajalikku teavet.

3.  Liikmesriigid ja teenusepakkujad esitavad komisjonile lõikes 1 osutatud aruande koostamiseks vajalikku teavet.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Õigluse ja läbipaistvuse edendamine veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks

Viited

COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Arvamuse esitajad

istungil teada andmise kuupäev

ITRE

28,52018

Kaasatud komisjonid – istungil teada andmise kuupäev

13.9.2018

Arvamuse koostaja

nimetamise kuupäev

Anna Záborská

30.5.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

24.9.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

21.11.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

45

7

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Zigmantas Balčytis, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Pilar Ayuso, Amjad Bashir, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Davor Škrlec, Pavel Telička

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

John Flack

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

45

+

ALDE

Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

NI

David Borrelli

PPE

Pilar Ayuso, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda, Davor Škrlec

7

ALDE

Fredrick Federley

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, John Flack, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Jonathan Bullock

3

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


TRANSPORDI- JA TURISMIKOMISJONI ARVAMUS (23.11.2018)

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus õigluse ja läbipaistvuse edendamise kohta veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks

(COM(2018)0238 – C8‑0165/2018 – 2018/0112(COD))

Arvamuse koostaja: Claudia Țapardel

LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle õigluse ja läbipaistvuse edendamise kohta veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks ning on seisukohal, et see on hästi tasakaalus ja vastab vajadusele tegeleda läbipaistvuse puudumisega veebiplatvormide keskkonnas. Arvamuse koostaja tunnustab kõnealuse määruse põhimõtetele tuginevat lähenemisviisi ja horisontaalset olemust ning tõsiasja, et konkreetsele sektorile või probleemile keskendumise asemel on selle eesmärk pigem tegelemine praeguses veebiplatvormipõhises majanduses platvormide ja ärikasutajate vahel eksisteeriva tasakaalustamatusega. Kõnealune määrus aitab luua nii veebipõhiste teenuste pakkujate kui ka ärikasutajate jaoks selge ja läbipaistva õiguskeskkonna ning annab panuse digitaalse ühtse turu eesmärkide saavutamisse. Võttes arvesse ärimudelite mitmekesisust ja veebiplatvormide piiriülest olemust, on arvamuse koostaja seisukohal, et regulatiivsed lahendused tuleks Euroopa Liidu tasandil ühtlustada, et toetada digitaalset ühtset turgu ja vältida võimalikku killustatust; seetõttu on tervitatav valik kasutada õigusliku vahendina määrust.

Kuigi platvormide võimalik turgu valitsev seisund võib ajendada neid kasutama potentsiaalselt kahjulikke tavasid, mis piiraksid ja õõnestaksid ettevõtjate usaldust, soovib arvamuse koostaja selgitada, et ettekujutus, et platvormidel on nende ärikasutajatega võrreldes tugevam positsioon, ei kajasta tegelikku olukorda. Võttes arvesse määruse horisontaalset olemust ja paljusid veebipõhiseid ärimudeleid, mida selles käsitletakse, on arvamuse koostaja seisukohal, et veebipõhised vahendusteenused ja ärikasutajad on üksteisest sõltuvad, ning ta püüab tagada, et määrus ei põhjusta kummalegi poolele tarbetut koormust. Arvamuse koostaja üritab leida tasakaalu ärikasutajate jaoks läbipaistvuse parandamise ja õigluse tagamise vahel, tagades samal ajal juurdepääsu õiglasele, avatud ja konkurentsile rajatud turule veebikeskkonnas.

Võttes arvesse suurenevat muret enamsoodustusrežiimi (MFN) klauslite kahjuliku mõju pärast, on arvamuse koostaja seisukohal, et selleks, et tarbijad saaksid kasu avatumast turust ja selleks, et püüdlused kõikjal Euroopa Liidus ühtlustada, tuleks lubada pakkuda ärikasutajatele erinevaid tingimusi alternatiivsete jaotuskanalite kasutamise kaudu.

Lisaks on arvamuse koostaja seisukohal, et ärikasutajate jaoks läbipaistvuse ja õigluse tagamiseks peavad platvormid teavitama ärikasutajaid kõigist täiendavatest kanalitest ning nende marginimede kasutamisest kaupade ja teenuste turustamiseks. Arvamuse koostaja usub, et ärikasutajatel peaks olema kontroll oma marginimede üle ning neil peab olema õigus saada igal ajal teavet, kui platvormid kavatsevad kasutada neid marginimesid kaupade ja teenuste turustamiseks.

Lõpetuseks on arvamuse koostaja seisukohal, et aega, mille jooksul ettevõtjad peavad kõnealuse määruse rakendama, on vaja pikendada kaheteistkümne kuuni, võttes arvesse, et platvormid peavad selleks tegema olulisi muudatusi. Arvamuse koostaja püüab tagada, et üleminekuperiood ei mõjuta platvorme ja ärikasutajaid kahjulikult.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Nende ettevõtjate äri edukuse seisukohalt, kes kasutavad veebipõhiseid vahendusteenuseid tarbijateni jõudmiseks, võivad sellised teenused olla hädavajalikud. Tänu tugevale andmepõhisele kaudsele turustusvõrgule kasutatakse tehingute veebipõhise vahendamise teenust üha rohkem, mistõttu sõltuvad sellised ärikasutajad, sealhulgas mikro-, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, nendest teenustest tarbijateni jõudmise nimel üha enam. Arvestades üha suuremat sõltuvust, on selliste teenuste pakkujatel ülekaalukas läbirääkimisjõud, mis võimaldab neil käituda ühepoolselt ja ebaausalt ning kahjustada seega potentsiaalselt oma ärikasutajate õigustatud huve ja kaudselt ka liidu tarbijate huve.

(2)  Nende ettevõtjate äri edukuse seisukohalt, kes kasutavad veebipõhiseid vahendusteenuseid tarbijateni jõudmiseks, võivad sellised teenused olla hädavajalikud. Tänu tugevale andmepõhisele kaudsele turustusvõrgule kasutatakse tehingute veebipõhise vahendamise teenust üha rohkem, mistõttu sõltuvad sellised ärikasutajad, sealhulgas mikro-, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, nendest teenustest tarbijateni jõudmise nimel üha enam. Arvestades üha suuremat sõltuvust, võib selliste teenuste pakkujatel olla ülekaalukas läbirääkimisjõud, mis võimaldab neil käituda ühepoolselt ja ebaausalt ning kahjustada seega potentsiaalselt oma ärikasutajate õigustatud huve ja kaudselt ka liidu tarbijate huve.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a)  Mõiste „ärikasutaja“ ja seega ka käesoleva määruse kohaldamisala peaks hõlmama ka isikuid, kes isiklikult töötavad või pakuvad teenuseid, sealhulgas transpordivaldkonnas, veebiplatvormide kaudu. Peale VKEde kuuluvad siia ka isikud, keda liigitatakse sõltumatuks majandusüksuseks või füüsilisest isikust ettevõtjaks. Kuna majanduses sellisel viisil töötavate isikute arv suureneb, on ülitähtis, et ka nemad oleksid hõlmatud ja võiksid loota võimalusele taotleda õiguskaitset. Neil peaks olema õigus osaleda platvormide hindade ja töötingimuste määramise protsessis, sest neid ohustavad meelevaldne kustutamine nimekirjast, isikuandmetele juurdepääsu puudumine ja diskrimineerimine.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 b)  Teatavates, alles hiljuti liidusisesele konkurentsile avatud majandussektorites aitavad nii veebipõhised vahendusteenused kui ka otsingumootorid siseturu väljakujundamisele oluliselt kaasa. Nendes sektorites pakuvad veebipõhised vahendusteenused ja otsingumootorid teenuseid ettevõtjatele, kellel on juba loodud oma veebipõhised kauplemiskanalid ning kes ei sõltu veebipõhise vahendamise teenustest. Nendel juhtudel tuleks liidus ausa konkurentsi ja tarbijate huvides kaaluda täiendavate läbipaistvuskohustuste kehtestamist ärikasutajatele veebipõhiste vahendusteenuste suhtes.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Liidu tasandil tuleks seepärast kehtestada ühtsed ja sihipärased kohustuslikud normid, millega saaks tagada siseturul õiglane, prognoositav, jätkusuutlik ja usaldusväärne veebipõhine ettevõtluskeskkond, kindlustades eelkõige, et veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajad saaksid kogu liidus vajaliku läbipaistvuse ja tõhusad õiguskaitsevahendid. Need normid peaksid pakkuma ka vajaliku läbipaistvuse kommertsveebisaitide kasutajate järjestamisel otsingumootori kaudu saadavates otsingutulemustes. Samal ajal peaksid need normid kaitsma laiema veebiplatvormipõhise majanduse jaoks olulist innovatsioonipotentsiaali.

(6)  Liidu tasandil tuleks seepärast kehtestada ühtsed ja sihipärased kohustuslikud normid, millega saaks tagada siseturul õiglane, prognoositav, jätkusuutlik ja usaldusväärne veebipõhine ettevõtluskeskkond, kindlustades eelkõige, et veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajad saaksid kogu liidus vajaliku läbipaistvuse ja tõhusad õiguskaitsevahendid ning et veebipõhised vahendusteenused omaksid piisavat teavet, et pakkuda tarbijatele liidus õigeaegseid, täpseid ja asjakohaseid teenuseid. Need normid peaksid pakkuma ka vajaliku läbipaistvuse kommertsveebisaitide kasutajate järjestamisel otsingumootori kaudu saadavates otsingutulemustes. Samal ajal peaksid need normid kaitsma laiema veebiplatvormipõhise majanduse jaoks olulist innovatsioonipotentsiaali ning seda ka tulevikus toetama.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a)  Poolte teavitus- ja läbipaistvuskohustusi tuleb rangelt jõustada, et tarbija saaks usaldada kasutatavaid platvorme ja ettevõtjaid ning et mitte kahjustada ühtse turu usaldusväärsust nende silmis. Toetada tuleks kõiki algatusi, mis suurendavad hindamismehhanismide läbipaistvust ja aitavad kehtestada usaldusväärse maine kriteeriume.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 b)  Parem reguleerimine digitaalajastul nõuab põhimõtetest lähtuvaid õigusakte ja täiendavaid mitteregulatiivseid meetmeid, mis võimaldaksid tulemuslikult kohaneda uue tehnoloogia ja uute ärimudelitega, et vältida ühtse turu killustumist.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Paljusid ettevõtja ja tarbija vahelisi ärisuhteid vahendavad veebipõhiselt mitmepoolseid teenuseid pakkuvad ettevõtjad, kes toimivad üldiselt sama ökosüsteemi ülesehitavate ärimudelite alusel. Asjakohaste teenuste hõlmamiseks tuleks veebipõhiseid vahendusteenuseid määratleda täpselt ja tehnoloogiliselt neutraalsel viisil. Eelkõige peaksid need teenused hõlmama infoühiskonna teenuseid, mida iseloomustab nende eesmärk soodustada otsetehingute algatamist ärikasutajate ja tarbijate vahel olenemata sellest, kas tehingud tehakse lõpuks veebipõhiselt, asjaomase veebipõhist vahendusteenust pakkuva ettevõtja veebiportaalis või ärikasutaja veebiportaalis või internetiväliselt. Teenuseid tuleks pakkuda lepingulise suhte alusel nii teenusepakkuja ja ärikasutaja kui ka teenusepakkuja ja tarbija vahel. Selline lepinguline suhe tuleks lugeda kehtivaks, kui mõlemad pooled väljendavad oma kavatsust olla seotud üheselt mõistetaval ja kontrollimist võimaldaval viisil, ilma et see eeldaks sõnaselget kirjalikku kokkulepet.

(8)  Paljusid ettevõtja ja tarbija vahelisi ärisuhteid vahendavad veebipõhiselt mitmepoolseid teenuseid pakkuvad ettevõtjad, kes toimivad üldiselt sama ökosüsteemi ülesehitavate ärimudelite alusel. Asjakohaste teenuste hõlmamiseks tuleks veebipõhiseid vahendusteenuseid määratleda täpselt ja tehnoloogiliselt neutraalsel viisil. Eelkõige peaksid need teenused hõlmama infoühiskonna teenuseid, mida iseloomustab otsetehingute algatamine ärikasutajate ja tarbijate vahel olenemata sellest, kas tehingud tehakse lõpuks veebipõhiselt, asjaomase veebipõhist vahendusteenust pakkuva ettevõtja veebiportaalis või ärikasutaja veebiportaalis või internetiväliselt. Teenuseid tuleks pakkuda lepingulise suhte alusel nii teenusepakkuja ja ärikasutaja kui ka teenusepakkuja ja tarbija vahel. Selline lepinguline suhe tuleks lugeda kehtivaks, kui mõlemad pooled väljendavad oma kavatsust olla seotud üheselt mõistetaval ja kontrollimist võimaldaval viisil, ilma et see eeldaks sõnaselget kirjalikku kokkulepet.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Käesoleva määrusega kaetud veebipõhiste vahendusteenuste näited peaksid seega hõlmama veebipõhise e-kaubanduse turgusid, sealhulgas aktiivselt osalevate ärikasutajatega koostööturgusid, veebipõhiseid tarkvararakenduste teenuseid ja veebipõhiseid sotsiaalmeedia teenuseid. Käesolevat määrust ei peaks siiski kohaldama veebipõhiste reklaamiteenuste ega veebipõhiste reklaamide vahendamise suhtes, mille eesmärk ei ole soodustada otsetehingute algatamist ja mis ei seisne lepingulistes suhetes tarbijatega. Käesolevat määrust ei peaks samuti kohaldama internetimakseteenuste suhtes, sest need iseenesest ei vasta kohaldatavatele tingimustele, vaid on pigem asjaomastele tarbijatele kaupade ja teenuste tarnimise tehingutega kaasnevad teenused.

(9)  Käesoleva määrusega kaetud veebipõhiste vahendusteenuste näited peaksid seega hõlmama veebipõhise e-kaubanduse turgusid, sealhulgas aktiivselt osalevate ärikasutajatega koostööturgusid, nagu veebipõhised hotelli broneerimise teenused, ja veebipõhiste tarkvararakenduste teenuste ja veebipõhiste sotsiaalmeedia teenuste funktsioone, mis on omased kauplemiskohtadele. Käesolevat määrust ei peaks siiski kohaldama veebipõhiste reklaamiteenuste ega veebipõhiste reklaamide vahendamise suhtes, mille eesmärk ei ole soodustada otsetehingute algatamist ja mis ei seisne lepingulistes suhetes tarbijatega. Käesolevat määrust ei peaks samuti kohaldama internetimakseteenuste suhtes, sest need iseenesest ei vasta kohaldatavatele tingimustele, vaid on pigem teenused, mis kaasnevad asjaomastele tarbijatele kaupade ja teenuste tarnimise tehingutega või elektrooniliste sidevõrkude või audiovisuaalmeedia teenustega, millele kehtivad sektoripõhised reeglid seoses läbipaistvuse, õiguskaitse ja mittediskrimineerimisega.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Järjepidevuse huvides tuleks käesolevas määruses kasutatav veebipõhise otsingumootori määratlus viia kooskõlla direktiivis (EL) 2016/1148 kasutatud määratlusega21.

(11)  Käesolevas määruses kasutatav veebipõhise otsingumootori määratlus peaks olema laiem kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2016/114821 kasutatud määratlus, et tagada tehnoloogiline neutraalsus ja arvesse võtta eri otsinguteenuseid.

_________________

_________________

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/1148 meetmete kohta, millega tagada võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus (ELT L 194, 19.7.2016, lk 1).

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/1148 meetmete kohta, millega tagada võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus (ELT L 194, 19.7.2016, lk 1).

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Selleks et vajaduse korral kaitsta ärikasutajaid, peaks käesolevat määrust kohaldama seal, kus pooled ei räägi mis tahes nimetusega või vormiga lepingulise suhte tingimusi eraldi läbi. Seda, kas tingimuste üle peeti eraldi läbirääkimisi või mitte, tuleks selgitada välja üldhindamise teel, kusjuures asjaolu, et teatavaid tingimusi võidi eraldi läbi rääkida, ei ole otsustav.

välja jäetud

Selgitus

Kui määruse kohaldamine sõltuks sellest, kas ettevõte on tingimusi „eraldi läbi rääkinud“ (tuginedes üldhindamisele), tekitaks see ettevõtetele märkimisväärset ebakindlust seoses sellega, millal nad kaitstud on ning kuivõrd neil oleks võimalik läbirääkimisi pidada ilma oma olulisi õigusi ohtu seadmata. Määrusega on oht luua olukord, kus ettevõte jääb ilma platvormi poolt tunnustatavatest miinimumõigustest seda enam, mida rohkem ärikasutaja platvormiga läbirääkimisi peab. Kavandatava määrusega ette nähtud kaitse kaotamise vältimiseks oleks nii suurtel kui ka väikestel hotellidel sel juhul stiimul veebiplatvormidega paremate lepingutingimuste üle läbirääkimisi mitte pidada.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Ärikasutajate kaitsmiseks peaks pädeval kohtul olema võimalik järeldada, et normidele mittevastavad tingimused ei ole asjaomase ärikasutaja suhtes siduvad, ja et seda järeldust kohaldataks kohe. Kohtu selline järeldus peaks piirduma vaid konkreetsete, normidele mittevastavate tingimustega. Ülejäänud tingimused peaksid jätkuvalt olema kehtivad ja kohaldatavad, eeldusel et neid on võimalik normidele mittevastavatest tingimustest eristada. Kehtivate tingimuste ootamatu muutmine võib märkimisväärselt häirida ärikasutaja tegevust. Selliste ärikasutajatele avalduvate negatiivsete tagajärgede piiramiseks ja kõnealuse käitumise heidutamiseks peaksid kindlaksmääratud etteteatamisaega eiravad muudatused olema tühised, st neid loetakse kehtetuks mõjuga erga omnes ja ex tunc.

(15)  Ärikasutajate kaitsmiseks ja kõigile osapooltele õiguskindluse andmiseks peaks pädeval kohtul olema võimalik järeldada, et normidele mittevastavad tingimused ei ole asjaomase ärikasutaja suhtes siduvad, ja et seda järeldust kohaldataks kohe. Kohtu selline järeldus peaks piirduma vaid konkreetsete, normidele mittevastavate tingimustega. Ülejäänud tingimused peaksid jätkuvalt olema kehtivad ja kohaldatavad, eeldusel et neid on võimalik normidele mittevastavatest tingimustest eristada. Kehtivate tingimuste ootamatu muutmine võib märkimisväärselt häirida ärikasutaja tegevust. Selliste ärikasutajatele avalduvate negatiivsete tagajärgede piiramiseks ja kõnealuse käitumise heidutamiseks peaksid kindlaksmääratud etteteatamisaega eiravad muudatused olema tühised, st neid loetakse kehtetuks mõjuga erga omnes ja ex tunc.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatel võivad olla seaduspärased põhjused peatada või lõpetada teenuste pakkumine konkreetsele ärikasutajale täies ulatuses või osaliselt, sealhulgas eemaldades konkreetse ärikasutaja üksikud kaubad või teenused või eemaldades otsingutulemused. Kuna sellised otsused võivad märkimisväärselt mõjutada asjaomase ärikasutaja huve, tuleks neid sellise käitumise põhjustest teavitada. Põhjuste esitamine peaks võimaldama ärikasutajal selgitada välja, kas otsust on mõttekas vaidlustada, suurendades seega ärikasutaja võimalusi kasutada vajaduse korral tõhusaid kaitsevahendeid. Lisaks peaks põhjuste esitamine aitama ennetada või parandada sellise veebisisu tahtmatut eemaldamist, mille ärikasutaja on esitanud ja mida pakkuja peab ekslikult ebaseaduslikuks sisuks kooskõlas komisjoni soovitusega (EL) nr 2018/33422. Esitatavates põhjustes tuleks välja selgitada otsuse tegemise objektiivne põhjus või põhjused lähtuvalt pakkuja poolt esitatud tingimustele, ja nendes tuleks osutada proportsionaalsel viisil otsuse tegemiseni viinud konkreetsetele asjaoludele.

(16)  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatel võivad olla seaduspärased põhjused kohaldada ärikasutajatele piiranguid või sanktsioone, nagu konkreetsele ärikasutajale täies ulatuses või osaliselt teenuste pakkumise peatamine või lõpetamine, sealhulgas eemaldades konkreetse ärikasutaja üksikud kaubad või teenused või eemaldades otsingutulemused. Kuna sellised otsused võivad märkimisväärselt mõjutada asjaomase ärikasutaja ja asjaomaste tarbijate huve, tuleks asjaomast ärikasutajat sellisest otsusest ja selle põhjustest viivitamata teavitada. Kui otsus tehakse kolmandate isikute esitatud teadete alusel, peavad need teated olema piisavalt täpsed ja asjakohaselt põhjendatud, et veebimajutuse pakkuja saaks teha informeeritud ja hoolika otsuse. Seetõttu peaksid veebimajutuse pakkujad olema kohustatud edastama selliste teadete sisu ärikasutajatele, et neil oleks võimalik ilmselgelt väärad teated ümber lükata. Põhjuste esitamine peaks võimaldama ärikasutajal selgitada välja, kas otsust on mõttekas vaidlustada, suurendades seega ärikasutaja võimalusi kasutada vajaduse korral tõhusaid kaitsevahendeid. Lisaks peaks põhjuste esitamine aitama ennetada või parandada sellise veebisisu tahtmatut eemaldamist, mille ärikasutaja on esitanud ja mida pakkuja peab ekslikult ebaseaduslikuks sisuks kooskõlas komisjoni soovitusega (EL) nr 2018/33422. Esitatavates põhjustes tuleks välja selgitada otsuse tegemise objektiivne põhjus või põhjused lähtuvalt pakkuja poolt esitatud tingimustele, ja nendes tuleks osutada proportsionaalsel viisil otsuse tegemiseni viinud konkreetsetele asjaoludele. Kuna vahendusteenuste pakkujad võivad kasutada täiendavaid jaotuskanaleid või sidusprogramme, tuleks ärikasutajatele tagada selles osas läbipaistvus. Ärikasutajatel peaks olema õigus kohandada kanaleid, mille kaudu nende pakkumistega kaubeldakse.

__________________

__________________

22 Komisjoni 1. märtsi 2018. aasta soovitus (EL) 2018/334 meetmete kohta, millega tulemuslikult võidelda ebaseadusliku veebisisu vastu (ELT L 63, 6.3.2018, lk 50).

22 Komisjoni 1. märtsi 2018. aasta soovitus (EL) 2018/334 meetmete kohta, millega tulemuslikult võidelda ebaseadusliku veebisisu vastu (ELT L 63, 6.3.2018, lk 50).

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate poolne kaupade ja teenuste järjestamine mõjutab oluliselt tarbijate valikut ning seega neid kaupu ja teenuseid tarbijatele pakkuvate äritarbijate kaubanduslikku edu. Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad peaksid seepärast eelnevalt kirjeldama järjestuse koostamise peamisi parameetreid, selleks et pakkuda ärikasutajatele paremat prognoositavust, võimaldada neil mõista järjestuse toimimist ning võrrelda eri pakkujate järjestamise tavasid. Peamise parameetri sisu tuleks mõista kui viidet mis tahes üldkriteeriumidele, protsessidele või eri signaalidele, mis on hõlmatud järjestuse koostamise algoritmides või muudes kohandamise või järjestuses madalamale kohale viimise mehhanismides. . Peamiste järjestamist kindlaks määravate parameetrite kirjeldus peaks sisaldama ka selgitust, kuidas ärikasutajad saaksid järjestust võimaluse korral aktiivselt tasu eest mõjutada, ja sellise mõjutamisega kaasnevat. Kirjeldus peaks pakkuma ärikasutajatele piisavat teavet sellest, kuidas järjestamise mehhanismis arvestatakse ärikasutaja pakutavate kaupade või teenuste omadusi ja nende asjakohasust konkreetsete veebipõhiste vahendusteenuste tarbija jaoks.

(17)  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate poolne kaupade ja teenuste järjestamine mõjutab oluliselt tarbijate valikut ning seega neid kaupu ja teenuseid tarbijatele pakkuvate äritarbijate kaubanduslikku edu. Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad peaksid seepärast eelnevalt kirjeldama järjestuse koostamise peamisi parameetreid, selleks et pakkuda ärikasutajatele paremat prognoositavust, võimaldada neil mõista järjestuse toimimist ning võrrelda eri pakkujate järjestamise tavasid. Peamise parameetri sisu tuleks mõista kui viidet mis tahes üldkriteeriumidele, protsessidele või eri signaalidele, mis on hõlmatud järjestuse koostamise algoritmides või muudes kohandamise või järjestuses madalamale kohale viimise mehhanismides. . Peamiste järjestamist kindlaks määravate parameetrite kirjeldus peaks sisaldama ka selgitust, kuidas ärikasutajad saaksid järjestust võimaluse korral aktiivselt tasu eest mõjutada, ja sellise mõjutamisega kaasnevat. Kirjeldus peaks pakkuma ärikasutajatele piisavat teavet sellest, kuidas järjestamise mehhanismis arvestatakse ärikasutaja pakutavate kaupade või teenuste omadusi ja nende asjakohasust konkreetsete veebipõhiste vahendusteenuste tarbija jaoks. Ka tarbijat tuleks selgelt ja ühemõtteliselt kas sõnaselge või kirjaliku avaldusega teavitada sellest, kui ärikasutaja on järjestust tasu eest mõjutanud.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(18 a)  Et tagada suurem vastutus järjestusega seotud sätete järgimise eest, peaksid veebipõhiste vahendusteenuste ja veebipõhiste otsingumootorite pakkujad nimetama isiku, kes vastutab pakkuja kohaldatavate algoritmide ja järjestuste eest. See peaks lihtsustama määruse sätete sujuvat rakendamist ja suurendab järjestustega seotud kindlust.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Kui veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja pakub ka ise tarbijatele teatavaid kaupu ja teenuseid oma vahendusteenuste abil või tema kontrollitava ärikasutaja kaudu, võib asjaomane pakkuja konkureerida otse oma veebipõhiste vahendusteenuste nende ärikasutajatega, keda ta ei kontrolli. Sellistes olukordades on eriti oluline, et veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja käituks läbipaistval viisil ja esitaks kirjelduse enda pakutavate kaupade või teenuste juriidiliselt, kaubanduslikult või tehniliselt diferentseeritud eeliskohtlemise kohta võrreldes ärikasutajate pakutavate kaupadega. Proportsionaalsuse tagamiseks peaks see kohustus kehtima veebipõhiste vahendusteenuste üldisel tasandil, mitte nende teenuste kaudu pakutavate üksikute kaupade ja teenuste tasandil.

(19)  Kui veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja pakub ka ise tarbijatele teatavaid kaupu ja teenuseid oma vahendusteenuste abil või tema kontrollitava ärikasutaja kaudu, võib asjaomane pakkuja konkureerida otse oma veebipõhiste vahendusteenuste nende ärikasutajatega, keda ta ei kontrolli. Sellistes olukordades on eriti oluline, et veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja käituks läbipaistval viisil ja esitaks kirjelduse enda pakutavate kaupade või teenuste juriidiliselt, kaubanduslikult või tehniliselt, näiteks vaikeseadetega diferentseeritud eeliskohtlemise kohta võrreldes ärikasutajate pakutavate kaupadega. Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatel ei peaks seetõttu olema lubatud pakkuda nende otsese või kaudse kontrolli all olevat kaupa või teenust vaikimisi, andmata tarbijale veebipõhise vahendusteenuse esmakordsel kasutamisel kõigepealt võimalust valida erinevate kättesaadavate konkureerivate võimaluste hulgast. Erikohtlemine peaks olema lubatud ainult juhul, kui see vastab täielikult konkurentsiõigusele. Proportsionaalsuse tagamiseks peaks see kohustus kehtima veebipõhiste vahendusteenuste üldisel tasandil, mitte nende teenuste kaudu pakutavate üksikute kaupade ja teenuste tasandil. Kuna veebipõhistel vahendajatel on sageli kaks või enam platvormi või veebisaiti, peaksid nad teavitama nimekirja lisamiseks nendega lepingu sõlmivaid ärikasutajaid sellest, millistel platvormidel või veebisaitidel pakkumist näidatakse.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  Andmete, sealhulgas isikuandmed, ligipääsetavus ja kasutamine võimaldab luua veebiplatvormipõhise majanduse jaoks olulist väärtust. Seepärast on oluline, et veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad esitaksid ärikasutajatele selge kirjelduse teatavatele andmeliikidele juurdepääsu ja nende kasutamise ulatuse, laadi ja tingimuste kohta. Kirjeldus peaks olema proportsionaalne ning osutama üldistele juurdepääsutingimustele, mitte esitama ammendavalt tegelikud andmed või andmeliigid, nii et ärikasutajad teaksid, kas nad saavad kasutada andmeid suurema väärtuse loomiseks, sealhulgas kasutades võimaluse korral kolmandate isikute andmeteenuseid. Isikuandmeid tuleks töödelda kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/67924.

(20)  Kontrollitavate andmete, sealhulgas isikuandmed, ligipääsetavus ja kasutamine võimaldab luua veebiplatvormipõhise majanduse jaoks olulist väärtust. Seepärast on oluline, et veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad esitaksid ärikasutajatele selge kirjelduse teatavatele andmeliikidele juurdepääsu ja nende kasutamise ulatuse, laadi ja tingimuste kohta. Kirjeldus peaks olema proportsionaalne ning osutama üldistele juurdepääsutingimustele, mitte esitama ammendavalt tegelikud andmed või andmeliigid, nii et ärikasutajad teaksid, kas nad saavad kasutada või kontrollida andmeid suurema väärtuse loomiseks, sealhulgas kasutades võimaluse korral kolmandate isikute andmeteenuseid. Isikuandmeid tuleks töödelda kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/67924.

_________________

_________________

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad võivad teatavatel juhtudel piirata tingimustes ärikasutajate võimalust pakkuda tarbijatele kaupu ja teenuseid soodsamatel tingimustel muude kanalite kaudu kui nende pakutavad veebipõhised vahendusteenused. Sellistel juhtudel peaksid asjaomased pakkujad esitama niisuguse käitumise alused, eriti seoses piirangute peamiste majanduslike, kaubanduslike ja juriidiliste põhjendustega. Sellist läbipaistvuskohustust ei tohiks kohaldada, kui hinnatakse selliste piirangute õiguspärasust vastavalt muudele liidu aktidele või liidu õiguse kohaselt kehtestatud liikmesriikide õigusele, sealhulgas konkurentsi ja ebaausate kaubandustavade valdkonnas, ja selliste õigusaktide kohaldamisel.

(21)  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad võivad teatavatel juhtudel piirata tingimustes ärikasutajate võimalust pakkuda tarbijatele kaupu ja teenuseid soodsamatel tingimustel muude kanalite kaudu kui nende pakutavad veebipõhised vahendusteenused. Sellised piirangud peaksid olema piiratud, kuna need jätavad ärikasutajad ilma oma ettevõtlusvabadusest kehtestada enda toodete ja teenuste müügitingimused ning võivad kahjustada ka tarbijaid, jättes nad ilma laiemast valikuvõimalusest. Komisjon peaks ärikasutaja või teise veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja taotlusel või omaalgatuslikult aktiivselt ja kiiresti hindama selliste piirangute õiguspärasust liidu õiguse suhtes. Ärikasutajatele tuleks anda täielik kontroll oma intellektuaalomandi õiguste üle. Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad võiksid neid õigusi kasutada üksnes ärikasutaja sõnaselgel nõusolekul. Selliste õiguste kasutustingimusi tuleks järgida.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22)  Selleks et ärikasutajad, sealhulgas need, kelle jaoks on asjakohaste veebipõhiste vahendusteenuste kasutamine peatatud või lõpetatud, saaksid kasutada hõlpsasti kasutusvalmis, vahetuid ja tõhusaid kaitsevahendeid, peaksid veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad pakkuma ettevõttesisest kaebuste menetlemise süsteemi. Ettevõttesisese kaebuste menetlemise süsteemi eesmärk peaks olema märkimisväärse osa kaebuste kahepoolne lahendamine veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja ja asjaomase ärikasutaja vahel. Lisaks peaks selle tagamine, et veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad esitavad ettevõttesisese kaebuste menetlemise süsteemi toimimise ja tõhususe kohta teavet, aitama ärikasutajatel mõista erinevate veebipõhiste vahendusteenuste pakkumisel tekkida võivate probleemide liike ning võimalusi leida kiire ja tõhus kahepoolne lahendus.

(22)  Selleks et ärikasutajad, sealhulgas need, kelle jaoks on asjakohaste veebipõhiste vahendusteenuste kasutamine peatatud või lõpetatud, saaksid kasutada hõlpsasti kasutusvalmis, vahetuid ja tõhusaid kaitsevahendeid, peaksid veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad pakkuma ettevõttesisest kaebuste menetlemise süsteemi. Ettevõttesisese kaebuste menetlemise süsteemi eesmärk peaks olema märkimisväärse osa kaebuste kahepoolne lahendamine veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja ja asjaomase ärikasutaja vahel. Lisaks peaks selle tagamine, et veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad esitavad ettevõttesisese kaebuste menetlemise süsteemi toimimise ja tõhususe kohta teavet, aitama ärikasutajatel mõista erinevate veebipõhiste vahendusteenuste pakkumisel tekkida võivate probleemide liike ja raskusastet ning võimalusi leida kiire ja tõhus kahepoolne lahendus.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23)  Käesoleva määruse kohaselt ettevõttesise kaebuste menetlemise süsteemile esitatavate nõudmiste eesmärk on jätta halduskoormuse minimeerimiseks veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatele mõistlik paindlikkus nende süsteemide käitlemisel ja üksikkaebuste menetlemisel. Lisaks peaksid ettevõttesisesed kaebuste menetlemise süsteemid võimaldama veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatel vajaduse korral käsitleda proportsionaalsel viisil süsteemi kuritarvitusi, millele teatavad ärikasutajad võivad kalduda. Lisaks muudele juhtudele kui käesolevast määrusest tulenevate õiguslike kohustuste väidetav eiramine, ei tohiks ettevõttesisesed kaebuste menetlemise süsteemid olla avatud kaebustele, mis seisnevad vaid väheolulises negatiivses mõjus asjaomastele ärikasutajatele. Arvestades selliste süsteemide loomise ja käitlemise kulusid, on asjakohane vabastada sellest kohustusest veebipõhiseid vahendusteenuseid pakkuvad väikeettevõtjad komisjoni soovituse 2003/361/EÜ25 asjakohaste sätete tähenduses.

(23)  Käesoleva määruse kohaselt ettevõttesise kaebuste menetlemise süsteemile esitatavate nõudmiste eesmärk on jätta halduskoormuse minimeerimiseks veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatele mõistlik paindlikkus nende süsteemide käitlemisel ja üksikkaebuste menetlemisel. Lisaks peaksid ettevõttesisesed kaebuste menetlemise süsteemid võimaldama veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatel vajaduse korral käsitleda proportsionaalsel viisil süsteemi kuritarvitusi, millele teatavad ärikasutajad võivad kalduda. Arvestades selliste süsteemide loomise ja käitlemise kulusid, on asjakohane vabastada sellest kohustusest veebipõhiseid vahendusteenuseid pakkuvad väikeettevõtjad komisjoni soovituse 2003/361/EÜ25 asjakohaste sätete tähenduses.

__________________

__________________

25 Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 2003/361/EÜ mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratluse kohta (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).

25 Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 2003/361/EÜ mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratluse kohta (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25)  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad peaksid võtma enda kanda mõistliku osa lepituse kogukuludest, võttes arvesse asjakohase juhtumi kõiki olulisi elemente. Selleks peaks lepitaja pakkuma välja, millise osa kandmine on iga juhtumi puhul proportsionaalne. Selline osa ei tohiks olla väiksem kui pool kuludest.

(25)  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad peaksid võtma enda kanda mõistliku osa lepituse kogukuludest, võttes arvesse asjakohase juhtumi kõiki olulisi elemente. Selleks peaks lepitaja pakkuma välja, millise osa kandmine on iga juhtumi puhul proportsionaalne. Selline osa ei tohiks olla väiksem kui pool kuludest. Erandjuhtudel, kui ärikasutajate näol on tegemist suurte ettevõtjatega, kellel on oma veebipõhised kauplemiskanalid, ning kui vahendaja tuvastab vahendusmenetluse ilmse rikkumise, mis kahjustab veebipõhiste vahendusteenuste pakkujaid, peaksid ärikasutajad võtma enda kanda suurema osa kuludest.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(28)  Asjaomaste teenusepakkujate või neid esindavate organisatsioonide või ühenduste koostatud käitumisjuhendid võiksid aidata kaasa käesoleva määruse nõuetekohasele kohaldamisele ja seega tuleks soodustada nende koostamist. Selliste käitumisjuhendite koostamisel asjaomaste sidusrühmadega konsulteerides tuleks võtta arvesse asjaomastele sektoritele eriomaseid jooni, samuti mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate eripära.

(28)  Asjaomaste teenusepakkujate või neid esindavate organisatsioonide või ühenduste koostatud käitumisjuhendid võiksid aidata kaasa käesoleva määruse nõuetekohasele kohaldamisele ja seega tuleks soodustada nende koostamist. Selliste käitumisjuhendite koostamisel asjaomaste sidusrühmadega konsulteerides tuleks võtta arvesse asjaomastele sektoritele eriomaseid jooni, samuti mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate eripära. Komisjon peaks hindama käitumisjuhendite vastavust liidu õigusele.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(28 a)  Liidu õigusaktide aluseks peab olema põhimõte „nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik“, mis tähendab, et vajalikud on normid, mis vastaksid digitaalajastule ning oleksid edasiste arengusuundadega kohandamiseks piisavalt avatud ja tehnoloogiliselt neutraalsed. Oluline on komisjoni algatus analüüsida platvormide rolli digitaalmajanduses, tagades põhjaliku ja sarnase lähenemisviisi kogu digitaalse turu raamistikule. Kõigile üheselt sobival lahendusel võib olla innovatsioonile aeglustav mõju ning see võib asetada Euroopa ettevõtjad maailma majanduses ebasoodsasse konkurentsiolukorda.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(31)  Kuna liikmesriigid ei suuda piisaval määral saavutada käesoleva määruse eesmärki, milleks on õiglase, prognoositava, jätkusuutliku ja usaldusväärse veebipõhise ettevõtluskeskkonna tagamine siseturul, ning nimetatud eesmärk on oma ulatuse ja mõju tõttu paremini saavutatav liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttele. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(31)  Kuna liikmesriigid ei suuda piisaval määral saavutada käesoleva määruse eesmärki, milleks on selge, õiglase, prognoositava, jätkusuutliku ja usaldusväärse veebipõhise ettevõtluskeskkonna tagamine siseturul, ning nimetatud eesmärk on oma ulatuse ja mõju tõttu paremini saavutatav liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttele. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Käesoleva määrusega kehtestatakse õigusnormid, millega tagatakse veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajatele ja kommertsveebisaitide kasutajatele veebipõhiste otsingumootoritega seoses vajalik läbipaistvus ja tõhusad õiguskaitsevahendid.

1.  Käesoleva määrusega kehtestatakse õigusnormid, millega tagatakse veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajatele ja kommertsveebisaitide kasutajatele veebipõhiste ja ühendatud otsingumootoritega seoses vajalik õiglus, läbipaistvus ja tõhusad õiguskaitsevahendid.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.   Liikmesriigid ei tohi riiklikes õigusaktides säilitada või nendega kehtestada käesoleva määrusega hõlmatud valdkondi käsitlevaid eeskirju, mis erinevad selles määruses sätestatud eeskirjadest.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Käesolevat määrust kohaldatakse selliste veebipõhiste vahendusteenuste ja veebipõhiste otsingumootorite suhtes, mida pakutakse või edastatakse pakkumiseks vastavalt ärikasutajatele ja äriveebisaitide kasutajatele, kes on asutatud või kelle elukoht on liidus ja kes pakuvad veebipõhiste vahendusteenuste või otsingumootorite kaudu kaupu või teenuseid liidus asuvatele tarbijatele, olenemata selliste teenuste pakkujate asutamise või elukohast.

2.  Käesolevat määrust kohaldatakse selliste veebipõhiste otsingumootorite ja veebipõhiste vahendusteenuste suhtes, mida pakutakse või edastatakse pakkumiseks vastavalt ärikasutajatele ja äriveebisaitide kasutajatele, kes on asutatud või kes tegutsevad aktiivselt liidus ja kelle sihtrühmaks on liidus asuvad tarbijad ja kes pakuvad veebipõhiste vahendusteenuste või otsingumootorite kaudu kaupu või teenuseid liidus asuvatele tarbijatele, olenemata selliste teenuste pakkujate asutamise või elukohast.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  „ärikasutaja“ – mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes pakub oma kaubandus-, majandus-, ametialase või kutsetegevuse raames veebipõhiste vahendusteenuste kaudu tarbijatele kaupu või teenuseid;

(1)  „ärikasutaja“ – mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes pakub või edendab oma kaubandus-, majandus-, ametialase või kutsetegevuse raames veebipõhiste vahendusteenuste kaudu tarbijatele kaupu või teenuseid, sealhulgas transpordivaldkonnas, ning isikud, kes isiklikult töötavad või pakuvad teenuseid veebiplatvormide kaudu;

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  need võimaldavad ärikasutajatel pakkuda kaupu ja teenuseid eesmärgiga soodustada otsetehingute algatamist ärikasutajate ja tarbijate vahel olenemata sellest, kus tehingud lõpuks sooritatakse;

(b)  need võimaldavad ärikasutajatel pakkuda või edendada kaupu ja teenuseid eesmärgiga soodustada otsetehingute algatamist ärikasutajate ja tarbijate vahel olenemata sellest, kus tehingud lõpuks sooritatakse;

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  neid pakutakse ärikasutajatele lepinguliste suhete alusel ühelt poolt selliste teenuste pakkujate ning teiselt poolt nende ärikasutajate ja nende pakutavate kaupade ja teenuste tarbijate vahel.

(c)  neid pakutakse ärikasutajatele lepinguliste suhete alusel ühelt poolt selliste teenuste pakkujate ning teiselt poolt nende ärikasutajate ja nende pakutavate või edendatavate kaupade ja teenuste tarbijate vahel.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  „veebipõhine otsingumootor“ – digitaalne teenus, mis võimaldab kasutajatel teha otsinguid üldjuhul kõikidel veebisaitidel või konkreetses keeles veebisaitidel mis tahes teemal võtmesõna, fraasi või muu sisendi vormis päringu alusel ning saadab vastuseks lingid, kust võib leida teavet taotletud sisu kohta;

(5)  „veebipõhine otsingumootor“ – digitaalne teenus, kasutajaliides või mobiilirakendused, mis võimaldavad kasutajatel teha veebisisu otsinguid konkreetses keeles võtmesõna, fraasi või muu sisendi vormis päringu alusel, paljusid valikuvõimalusi kasutades, ning saadab vastuseks tulemuse, kust võib leida teavet päringu kohta;

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  „kommertsveebisaidi kasutaja“ – mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes pakub oma kaubandus-, majandus-, ametialase või kutsetegevuse raames veebisaidi kaudu tarbijatele kaupu või teenuseid;

(7)  „kommertsveebisaidi kasutaja“ – mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes pakub või edendab oma kaubandus-, majandus-, ametialase või kutsetegevuse raames veebiliidese, st mis tahes tarkvara, sh veebisaidi või selle osa ja rakenduste, kaasa arvatud mobiilirakenduste kaudu tarbijatele kaupu või teenuseid;

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  „järjestus“ – suhteline edemus, mis on antud ärikasutaja poolt veebipõhiste vahendusteenuste kaudu tarbijatele pakutavatele kaupadele või teenustele või tarbijate jaoks veebipõhiste otsingumootorite kaudu indekseeritud veebisaitidele ja mida esitletakse, järjestatakse või edastatakse sellistele tarbijatele vastavalt veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate või veebipõhiste otsingumootorite pakkujate kaudu, olenemata selliseks esitlemiseks, järjestamiseks või edastamiseks kasutatud tehnoloogilistest vahenditest;

(8)  „järjestus“ – suhteline edemus otsingutulemustes, mis on otsingutulemustes antud ärikasutaja poolt veebipõhiste vahendusteenuste kaudu tarbijatele pakutavatele kaupadele või teenustele või tarbijate jaoks veebipõhiste otsingumootorite kaudu indekseeritud veebisaitidele ja mida esitletakse, järjestatakse või edastatakse sellistele tarbijatele vastavalt veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate või veebipõhiste otsingumootorite pakkujate kaudu, olenemata selliseks esitlemiseks, järjestamiseks või edastamiseks kasutatud tehnoloogilistest vahenditest;

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a)  „seotud kaubad ja teenused“ – kaubad ja teenused, mida ärikasutaja pakub lisaks peamisele pakutavale tootele.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  on koostatud selges ja ühemõttelises sõnastuses;

(a)  on koostatud selges sõnastuses;

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  sätestavad objektiivsed põhjused peatada või lõpetada veebipõhiste vahendusteenuste pakkumine ärikasutajatele täies ulatuses või osaliselt.

(c)  sätestavad objektiivsed, mittediskrimineerivad, õiglased ja mõistlikud põhjused, mille puhul kooskõlas nende tingimustega kehtestada sanktsioonid, näiteks peatada või lõpetada veebipõhiste vahendusteenuste pakkumine ärikasutajatele täies ulatuses või osaliselt või seda piirata.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a)  sisaldavad sätet, milles viidatakse ärikasutajate kohustusele tagada, et platvormil esitatav teave on täpne ja et kasutajad hindaksid pakutavate kaupade või teenuste kvaliteeti, tehnilist toimivust, hinda ja muid konkreetseid omadusi õigesti, ning tagada seaduslikud ja õiglased tingimused, eeskätt seoses tasumisega.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad teavitavad asjaomaseid ärikasutajaid tingimuste kavandatavatest muudatustest.

Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad teavitavad ärikasutajaid oma täiendavatest jaotuskanalitest ja võimalikest sidusprogrammidest, mille kaudu nad ärikasutajate pakkumisi esitavad. Ärikasutajatele antakse õigus nõuda, et nad sellistest täiendavatest jaotuskanalitest eemaldataks. Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad teavitavad asjaomaseid ärikasutajaid tingimuste kavandatavatest muudatustest.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kavandatavaid muudatusi ei tohi jõustada enne, kui möödub kavandatud muudatuste laadi ja ulatust ning asjaomasele ärikasutajale avalduvat mõju arvestades mõistlik ja proportsionaalne etteteatamisaeg. Etteteatamisaeg on vähemalt 15 päeva alates kuupäevast, mil veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja teatab asjaomastele ärikasutajatele kavandatavatest muudatustest.

Kavandatavaid muudatusi ei tohi jõustada enne, kui möödub kavandatud muudatuste laadi ja ulatust ning asjaomasele ärikasutajale avalduvat mõju arvestades mõistlik ja proportsionaalne etteteatamisaeg. Etteteatamisaeg on vähemalt 15 päeva ja mitte rohkem kui 30 päeva alates kuupäevast, mil veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja teatab asjaomastele ärikasutajatele kavandatavatest muudatustest.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Lõiget 3 ei kohaldata, kui veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja suhtes kehtib seadusjärgne kohustus, millega nõutakse temalt tingimuste muutmist viisil, mis ei võimalda kinni pidada lõike 3 teises lõigus osutatud etteteatamisajast.

5.  Lõiget 3 ei kohaldata, kui veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja usub põhjendatult, et etteteatamisajast täies ulatuses kinnipidamine oleks vastuolus seadusega või seaks ohtu õigusliku uurimise.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a. Tasu, mida veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja oma veebipõhiste vahendamisteenuste eest ärikasutajalt küsib, peab olema proportsionaalne ning kahe osapoole vahel läbi räägitud.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Peatamine ja lõpetamine

Peatamine, nimekirjast kustutamine ja lõpetamine

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja otsustab täies ulatuses või osaliselt peatada või lõpetada veebipõhiste vahendusteenuste pakkumise konkreetsele ärikasutajale, esitab ta asjaomasele ärikasutajale ilma põhjendamatu viivituseta otsuse tegemise põhjused.

1.  Kui veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja otsustab kohaldada sanktsioone, nagu täies ulatuses või osaliselt peatada, nimekirjast välja arvata või lõpetada veebipõhiste vahendusteenuste pakkumise konkreetsele ärikasutajale, teavitab ta asjaomast ärikasutajat ja esitab talle ilma põhjendamatu viivituseta selgelt ja üheselt otsuse tegemise põhjused.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõikes 1 esitatud põhjused peavad sisaldama viidet veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja tehtud otsuse aluseks olevatele konkreetsetele asjaoludele või olukorrale, samuti viidet artikli 3 lõike 1 punktis c osutatud kohaldatavale objektiivsele alusele või kohaldatavatele objektiivsetele alustele.

2.  Lõikes 1 esitatud põhjused peavad sisaldama viidet veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja tehtud otsuse aluseks olevatele konkreetsetele asjaoludele või olukorrale, samuti viidet artikli 3 lõike 1 punktis c osutatud kohaldatavatele alustele. Ärikasutaja taotluse korral teeb veebipõhise vahendusteenuse pakkuja teatavaks nimetatud otsuse aluseks olevad konkreetsed asjaolud või olukorra, sealhulgas kolmanda isiku teate, kui peatamine või lõpetamine tuleneb kolmanda isiku esitatud teatest. Lõpetamisele ja peatamisele eelneb teade ja võimalus selgitada või taastada järgimine.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad esitavad oma tingimustes järjestuse koostamise peamised parameetrid ja nende peamiste parameetrite suhtelise tähtsuse põhjused võrreldes muude parameetritega.

Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad esitavad oma tingimustes selgelt ja ühemõtteliselt järjestuse koostamise peamised parameetrid ja nende suhtelise tähtsuse põhjused võrreldes muude parameetritega. Ärikasutajaid teavitatakse järjestuse koostamise parameetrite mis tahes muudatustest õigeaegselt ning selges ja ühemõttelises sõnastuses. Järjestuse koostamise parameetreid kohaldatakse ärikasutajate suhtes mittediskrimineerival viisil. Ilma et see piiraks artikli 3 lõike 3 kohaldamist, teavitatakse ärikasutajaid järjestuse koostamise parameetrite mis tahes muudatustest õigeaegselt ning selges ja lihtsas sõnastuses.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Veebipõhiste otsingumootorite pakkujad esitavad äriveebisaitide kasutajatele peamised järjestuse aluseks olevad parameetrid, lisades oma veebipõhisesse otsingumootorisse hõlpsasti leitava ja avalikult kättesaadava kirjelduse selges ja ühemõttelises sõnastuses. Nad peavad sellist kirjeldust ajakohastama.

2.  Veebipõhiste otsingumootorite pakkujad esitavad äriveebisaitide kasutajatele peamised üldistel otsingutulemuste lehtedel tehtava järjestuse aluseks olevad parameetrid, lisades oma veebipõhisesse otsingumootorisse hõlpsasti leitava ja avalikult kättesaadava kirjelduse selges, lihtsas ja arusaadavas sõnastuses. Nad peavad sellist kirjeldust ajakohastama seoses oluliste muutustega, mille puhul võib põhjendatult eeldada, et need mõjutavad kommertsveebisaidi kasutajaid arvestataval määral ja negatiivselt. Kui veebipõhise otsingumootori pakkuja on järjestust muutnud või konkreetse veebisaidi nimekirjast kustutanud kolmanda isiku teate alusel, pakub teenusepakkuja ärikasutajale võimalust teate sisu kontrollida.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad ja veebipõhiste otsingumootorite pakkujad ei ole käesoleva artikli nõuete täitmisel kohustatud avaldama direktiivi (EL) 2016/943 artikli 2 lõikes 1 määratletud ärisaladusi.

4.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad ja veebipõhiste otsingumootorite pakkujad ei ole käesoleva artikli nõuete täitmisel kohustatud avaldama direktiivi (EL) 2016/943 artikli 2 lõikes 1 määratletud ärisaladusi ega muud tundlikku äriteavet, mis võiks kahjustada pakkuja konkurentsieelist või hõlbustada tulemustega manipuleerimist või tarbija petmist.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a. Ärikasutajad esitavad veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatele täpse kirjelduse tarbijatele pakutavate kaupade ja teenuste omaduste kohta. Ärikasutaja kaupade ja teenuste järjestusele avalduvat kahjulikku mõju, mis tuleneb selle ärikasutaja esitatud puudulikust või ebatäpsest teabest, ei panda veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja süüks.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 b. Veebipõhiste otsingumootorite pakkujad ja veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad nimetavad isiku, kes vastutab pakkuja kohaldatavate järjestustega seotud poliitika eest.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 5 a

 

Seotud kaubad ja teenused

 

1. Kui seotud kaupu ja teenuseid pakuvad veebipõhise vahendusteenuse kaudu kas veebipõhise vahendusteenuse pakkujad ise, kolmandad isikud või ärikasutajad, kirjeldavad veebipõhise vahendusteenuse pakkujad oma tingimustes seotud kaupu ja teenuseid. 

 

2. Kui seotud kaupu ja teenuseid pakuvad nii veebipõhise vahendusteenuse pakkuja või kolmas isik kui ka ärikasutajad, märgitakse lõikes 1 osutatud kirjelduses selgelt, kas tarbijale pakutakse ärikasutaja pakutavaid seotud kaupu ja teenuseid. Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad teatavad tarbijale selgelt ja nähtavalt, kes ja millistel tingimustel seotud kaupu ja teenuseid pakub. 

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad lisavad tingimustesse kirjelduse erikohtlemise kohta, mida nad osutavad või võivad osutada kaupadele ja teenustele, mida pakub tarbijatele veebipõhiste vahendusteenuste kaudu nende pakkuja ise või sellise pakkuja kontrollitav ärikasutaja, võrreldes kaupade ja teenustega, mida pakuvad muud ärikasutajad.

1.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad lisavad tingimustesse kirjelduse märkimisväärse erikohtlemise kohta, mida nad osutavad või võivad osutada kaupadele ja teenustele, mida pakub tarbijatele veebipõhiste vahendusteenuste kaudu nende pakkuja ise või sellise pakkuja kontrollitav ärikasutaja, võrreldes kaupade ja teenustega, mida pakuvad muud ärikasutajad.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  järjestus;

(b)  järjestus ja vaikeseaded;

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  mis tahes otsene või kaudne tasu, mida nõutakse asjaomaste veebipõhiste vahendusteenuste kasutamise eest;

(c)  mis tahes otsene või kaudne tasu, mida nõutakse asjaomaste veebipõhiste vahendusteenuste või veebipõhise otsingumootori kasutamise eest;

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 6 a

 

Seotud kaupade ja teenuste erikohtlemine

 

Vajaduse korral lisavad veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad tingimustesse kirjelduse erikohtlemise kohta, mida nad osutavad või võivad osutada seotud kaupadele ja teenustele, mida pakub tarbijatele veebipõhiste vahendusteenuste kaudu nende pakkuja ise või sellise pakkuja kontrollitav ärikasutaja, võrreldes kaupade ja teenustega, mida pakuvad muud ärikasutajad. 

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad peavad lisama tingimustesse kirjelduse selle kohta, kas ärikasutajatel on või ei ole tehniline või lepingujärgne juurdepääs isikuandmetele ja muudele andmetele või mõlematele andmetele, mida ärikasutajad või tarbijad esitavad veebipõhiste vahendustingimuste kasutamiseks või mis saadakse selliste teenuste pakkumise käigus.

1.  Veebipõhiste vahendusteenuste või veebipõhiste otsingumootorite pakkujad peavad lisama tingimustesse kirjelduse selle kohta, kas ärikasutajatel ja kommertsveebisaidi kasutajatel on tehniline või lepingujärgne juurdepääs isikuandmetele ja muudele andmetele või mõlematele andmetele, mida ärikasutajad või tarbijad esitavad veebipõhiste vahendusteenuste või veebipõhiste otsingumootorite kasutamiseks või mis saadakse selliste teenuste pakkumise käigus.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  kas veebipõhiste vahendusteenuste pakkujal on juurdepääs isikuandmetele või muudele andmetele või mõlematele andmetele, mida ärikasutajad või tarbijad esitavad selliste teenuste kasutamiseks või mis saadakse selliste teenuste pakkumise käigus, ja kui juurdepääs on olemas, siis millistele andmeliikidele ja millistel tingimustel;

(a)  kas veebipõhiste vahendusteenuste pakkujal on juurdepääs isikuandmetele või muudele andmetele või mõlematele andmetele, mida ärikasutajad või tarbijad esitavad selliste teenuste kasutamiseks või mis saadakse selliste teenuste pakkumise käigus, ja kui juurdepääs on olemas, siis millistele andmeliikidele ja millistel tingimustel ja kas need andmed tehakse kolmandatele isikutele kättesaadavaks;

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  kas ärikasutajal on juurdepääs isikuandmetele või muudele andmetele või mõlematele andmetele, mille ärikasutajad on esitanud seoses asjaomaste veebipõhiste vahendusteenuste kasutamisega või mis on saadud selliste teenuste osutamisel ärikasutajale ning tema kaupade ja teenuste tarbijatele, ja kui juurdepääs on olemas, siis millistele andmeliikidele ja millistel tingimustel;

(b)  millistel tingimustel on ärikasutajal juurdepääs isikuandmetele või muudele andmetele või mõlematele andmetele, mille ärikasutajad on esitanud seoses asjaomaste veebipõhiste vahendusteenuste kasutamisega või mis on saadud selliste teenuste osutamisel ärikasutajale ning tema kaupade ja teenuste tarbijatele, ja kui juurdepääs on olemas, siis millistele andmeliikidele ja millistel tingimustel;

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  kas lisaks punktile b on ärikasutajal juurdepääs isikuandmetele või muudele andmetele või mõlematele andmetele, sealhulgas koondandmetena, mille on esitanud või mis on saadud veebipõhiste vahendusteenuste osutamisel kõikidele nende ärikasutajatele ja tarbijatele, ja kui juurdepääs on olemas, siis millistele andmeliikidele ja millistel tingimustel.

(c)  millistel tingimustel lisaks punktile b on ärikasutajal juurdepääs isikuandmetele või muudele andmetele või mõlematele andmetele, sealhulgas koondandmetena, mille on esitanud või mis on saadud veebipõhiste vahendusteenuste osutamisel kõikidele nende ärikasutajatele ja tarbijatele, ja kui juurdepääs on olemas, siis millistele andmeliikidele ja millistel tingimustel.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Ilma et see piiraks isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitse suhtes kohaldatavat liidu asjakohast õigust, annavad veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad äritarbijatele juurdepääsu kõigile andmetele, mis nad on enda käsutusse saanud tulenevalt äritegevusest kõnealuse äritarbijaga.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b.  Ärikasutaja ja tarbija vaheliste lepingute sõlmimist vahendades võivad veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad edastada tarbija asjaomased kontaktandmed ärikasutajale, välja arvatud juhul, kui tarbija ei ole sellega nõus.

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 c.  Ärikasutajad tagavad, et veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatele esitatavad andmed nende kaupade ja teenuste kohta, eelkõige kõik hinna elemendid, on täpsed ning et need andmed on piisavad selleks, et võimaldada neil täita oma seadusjärgseid kohustusi, eelkõige tarbijate vastu.

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Piirangud muude vahendite kaudu antavatele erinevatele tingimustele

Piirangud antavatele erinevatele tingimustele

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad piiravad oma teenust pakkudes ärikasutajate võimalust pakkuda tarbijatele samu kaupu ja teenuseid muude kui kõnealuste vahendusteenuste kaudu erinevatel tingimustel, peavad nad esitama sellise piirangu alused tingimustes ja muutma need alused üldsusele hõlpsasti kättesaadavaks. Need alused peavad sisaldama asjaomaste piirangute peamisi majanduslikke, kaubanduslikke või juriidilisi põhjendusi.

1.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad ei piira ärikasutajate võimalust pakkuda tarbijatele erinevaid tingimusi kõnealuste kaupade ja teenuste saamiseks muude kui kõnealuste vahendusteenuste kaudu.

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad peavad ärikasutaja nõudmisel avalikustama kõik vahendusteenuse pakkuja omanduses olevad ja käitatavad platvormid ja veebisaidid, kus on loetletud ärikasutaja tooted või teenused.

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõikes 1 sätestatud kohustus ei mõjuta selliste piirangute kehtestamisel veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja suhtes kehtivatest liidu õigusnormidest või liidu õigusega kooskõlas olevatest siseriiklikest õigusnormidest tulenevaid keelde ega takistusi.

2.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad ei sunni ärikasutajaid loobuma täielikult ega osaliselt kontrollist oma intellektuaalomandi õiguste, sh registreeritud kaubamärkide ja marginimede üle.

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  menetlema kaebuseid kiiresti ja tulemuslikult tõstatatud probleemi olulisust ja keerukust arvesse võtval viisil;

(b)  menetlema kaebuseid kiiresti ja tulemuslikult, hiljemalt 30 päeva jooksul, tõstatatud probleemi olulisust ja keerukust arvesse võtval viisil;

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  teatama kaebuse esitajale ettevõttesisese kaebuste menetlemise protsessi tulemustest individuaalselt ning selges ja ühemõttelises sõnastuses.

(c)  teatama kaebuse esitajale ettevõttesisese kaebuste menetlemise protsessi tulemustest selges ja ühemõttelises sõnastuses. Kaebusele tuleb anda esimene vastus hiljemalt 14 päeva jooksul.

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad peavad igal aastal koostama ja tegema üldsusele hõlpsasti kättesaadavaks teabe ettevõttesisese kaebuste menetlemise süsteemile juurdepääsu ja süsteemi toimimise kohta.

Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad teevad üldsusele kättesaadavaks teabe ettevõttesisese kaebuste menetlemise süsteemile juurdepääsu ja süsteemi üldise toimimise kohta ning tagavad, et see on ärikasutajatele kergesti kättesaadav.

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selline teave peab sisaldama esitatud kaebuste koguarvu, kaebuste teemat, kaebuste menetlemiseks kulunud aega ja kaebuste kohta tehtud otsust.

Selline teave peab sisaldama esitatud kaebuste koguarvu, peamisi kaebuste liike, ärikasutajate viidatud probleemide laadi ning kaebuste menetlemiseks kulunud ligikaudset aega ja kaebuste kohta tehtud otsust.

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Veebipõhiste vahendusteenuse pakkujad määravad tingimustes ära ühe või mitu lepitajat, kellega nad on valmis koost töötama, et saavutada ärikasutajatega kohtuväline kokkulepe pakkuja ja ärikasutaja vahelises, asjaomaseid veebipõhiseid vahendusteenuseid käsitlevas vaidluses, sealhulgas vaidlused, mida ei olnud võimalik lahendada artiklis 9 osutatud ettevõttesisese vaidluste menetlemise süsteemiga.

Sõltumatu lepitus on vabatahtlik ja seda kasutatakse üksnes pärast seda, kui õiguskaitsevõimalused ettevõttesisese kaebuste menetlemise süsteemi raames on ammendatud. Veebipõhise vahendusteenuse pakkujad võivad määrata tingimustes ära ühe või mitu lepitajat, kellega nad on valmis koos töötama, et saavutada ärikasutajatega kohtuväline kokkulepe pakkuja ja ärikasutaja vahelises, asjaomaseid veebipõhiseid vahendusteenuseid käsitlevas vaidluses, mida ei olnud võimalik lahendada artiklis 9 osutatud ettevõttesisese vaidluste menetlemise süsteemiga.

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad alustavad heas usu igat katset saavutada vaidlusele lepituse teel lahenduse leidmiseks kokkulepe nende poolt lõikes 1 välja pakutud lepitajaga.

3.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad ja ärikasutajad alustavad heas usus igat katset saavutada vaidlusele lepituse teel lahenduse leidmiseks kokkulepe lõikes 1 välja pakutud lepitajaga.

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad kannavad mõistliku osa iga üksiku lepitusjuhtumi üldkuludest. Kogukulude mõistlik osa määratakse kindlaks lepitaja soovitusel, võttes arvesse asjaomase juhtumi kõiki olulisi elemente, eriti kummagi vaidluspoole väidete põhjendatust, poolte käitumist ning poolte suurust ja rahalist suutlikkust võrdluses teineteisega. Veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja katab igal juhul vähemalt poole kogukuludest.

4.  Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad kannavad mõistliku osa iga üksiku lepitusjuhtumi üldkuludest. Kogukulude mõistlik osa määratakse kindlaks lepitaja soovitusel, võttes arvesse asjaomase juhtumi kõiki olulisi elemente, eriti kummagi vaidluspoole väidete põhjendatust, poolte käitumist ning poolte suurust ja rahalist suutlikkust võrdluses teineteisega.

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Käesoleva artikliga kooskõlas tehtavad katsed saavutada vaidluse lahendamisel lepituse teel kokkulepe ei mõjuta asjaomaste veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate ja ärikasutajate õigust algatada kohtumenetlus lepitusmenetluse jooksul või pärast seda.

5.  Käesoleva artikliga kooskõlas tehtavad katsed saavutada vaidluse lahendamisel lepituse teel kokkulepe ei mõjuta asjaomaste veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate ja ärikasutajate õigust algatada kohtumenetlus lepitusmenetluse jooksul või pärast seda.

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a. Käesoleva artikli sätteid ei kohaldata veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate suhtes, kes on väikeettevõtjad soovituse 2003/361/EÜ lisa artikli 2 lõike 2 tähenduses või kellel on samaväärsed siduvad konfliktide lahendamise mehhanismid, milles on kokku lepitud nende vastavates frantsiisilepingutes või koostööstatuutides.

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 b. Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad avaldavad igal aastal üldsusele hõlpsasti kättesaadaval kujul teabe, milles on täpsustatud käsitletud lepitusjuhtumite arv, kaebuste olemus ja nende kaebuste tulemused.

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Liikmesriigid tagavad, et nende avaliku sektori asutused või muud ametiasutused loovad selliste õigusvastaste tegude registri, mille kohta on riigi kohtutes tehtud ettekirjutusi, et luua teiste liikmesriikide avaliku sektori asutustele või muudele ametiasutustele alus parimate tavade ja teabe jaoks.

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a a)  nad avalikustavad täielikult teabe liikmesuse, juhtimisstruktuuri, personali ja finantsseisundi kohta;

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  nad järgivad eesmärke, mis on nende esindatavate ärikasutajate või kommertsveebisaidi kasutajate kollekt