Menettely : 2018/0112(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0444/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0444/2018

Keskustelut :

PV 16/04/2019 - 21
CRE 16/04/2019 - 22

Äänestykset :

PV 17/04/2019 - 8.6

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0398

MIETINTÖ     ***I
PDF 1679kWORD 300k
7.12.2018
PE 627.635v02-00 A8-0444/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten

(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Esittelijä: Christel Schaldemose

Lausunnon valmistelija (*):

Francis Zammit Dimech, oikeudellisten asioiden valiokunta

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten

(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0238),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0165/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. syyskuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ja liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnot (A8-0444/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

1)  Verkossa toimivat välityspalvelut ovat keskeisiä yrittäjyyden, kaupan ja innovoinnin mahdollistajia, jotka voivat myös parantaa kuluttajien hyvinvointia ja joita sekä yksityinen että julkinen sektori käyttävät yhä enemmän. Ne tarjoavat pääsyn uusille markkinoille sekä kaupallisia mahdollisuuksia, joiden avulla yritykset voivat hyödyntää sisämarkkinoiden etuja. Ne mahdollistavat myös sen, että kuluttajat unionissa voivat hyödyntää kyseisiä etuja, erityisesti koska heillä on verkossa valittavanaan suurempi valikoima tavaroita ja palveluita.

1)  Verkossa toimivat välityspalvelut ovat keskeisiä yrittäjyyden, uusien liiketoimintamallien, kaupan ja innovoinnin mahdollistajia, jotka voivat myös parantaa kuluttajien hyvinvointia ja joita sekä yksityinen että julkinen sektori käyttävät yhä enemmän. Ne tarjoavat pääsyn uusille markkinoille sekä kaupallisia mahdollisuuksia, joiden avulla yritykset voivat hyödyntää sisämarkkinoiden etuja. Ne mahdollistavat myös sen, että kuluttajat unionissa voivat hyödyntää kyseisiä etuja, erityisesti koska heillä on verkossa valittavanaan suurempi valikoima tavaroita ja palveluita sekä kilpailukykyinen hinnoittelu. On kuitenkin puututtava uusien teknologioiden ilmaantumisesta mahdollisesti aiheutuvaan oikeudelliseen epävarmuuteen.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

2)  Verkossa toimivat välityspalvelut voivat olla keskeisiä niiden yritysten kaupalliselle menestykselle, jotka käyttävät kyseisiä palveluja kuluttajien saavuttamiseksi. Liiketoimien lisääntynyt välittäminen verkossa toimivien välityspalvelujen kautta ja siihen vaikuttavat vahvat datavetoiset välilliset verkkovaikutukset johtavat siihen, että kyseiset yrityskäyttäjät, myös mikroyritykset sekä pienet ja keskisuuret yritykset, ovat yhä enemmän riippuvaisia näistä palveluista kuluttajien saavuttamiseksi. Kun otetaan huomioon tämä yhä suurempi riippuvaisuus, kyseisten palvelujen tarjoajilla on usein vahvempi neuvotteluvoima, mikä mahdollistaa sen, että ne voivat tosiasiallisesti toimia yksipuolisesti tavalla, joka voi olla epäoikeudenmukainen ja vahingoittaa yrityskäyttäjien ja välillisesti myös kuluttajien oikeutettuja etuja unionissa.

2)  Verkossa toimivat välityspalvelut voivat olla keskeisiä niiden yritysten kaupalliselle menestykselle, jotka käyttävät kyseisiä palveluja kuluttajien saavuttamiseksi. Liiketoimien lisääntynyt välittäminen verkossa toimivien välityspalvelujen kautta ja siihen vaikuttavat vahvat datavetoiset välilliset verkkovaikutukset johtavat siihen, että kyseiset yrityskäyttäjät, myös itsenäiset ammatinharjoittajat ja mikroyritykset sekä pienet ja keskisuuret yritykset, ovat yhä enemmän riippuvaisia näistä palveluista kuluttajien saavuttamiseksi. Kun otetaan huomioon tämä yhä suurempi riippuvaisuus, joka saattaa mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten lisäksi vaikuttaa myös suuriin yrityksiin, kyseisten palvelujen tarjoajilla on usein vahvempi neuvotteluvoima. Tällaisen vahvemman neuvotteluvoiman väärinkäyttö voi mahdollistaa sen, että ne voivat tosiasiallisesti toimia yksipuolisesti tavalla, joka voi olla epäoikeudenmukainen ja vahingoittaa yrityskäyttäjien ja välillisesti mutta merkittävästi myös kuluttajien oikeutettuja etuja unionissa. Kuluttajat ovat ottaneet verkkopohjaisen alustatalouden omakseen, ja kilpailuun perustuva, oikeudenmukainen ja avoin verkkoekosysteemi, jossa yritykset toimivat vastuullisesti, on olennaisen tärkeä myös kuluttajien hyvinvoinnin kannalta. Kun määräävässä asemassa olevat verkossa toimivat välityspalvelut muuttuvat tiedon, valinnanvaran ja hintojen portinvartijoiksi, myös kuluttajat kärsivät. Lisäksi avoimuuden puute ja oikeudellinen epävarmuus verkkopohjaisessa alustataloudessa, myös yritysten välisissä suhteissa, saattaisi vähentää kuluttajien luottamusta verkkotalouteen. Tämä asetus parantaa verkossa toimivien välityspalvelujen oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta yrityskäyttäjien kannalta, mikä hyödyttää viime kädessä kuluttajia. Uusien liiketoimintamallien ja teknologisen kehityksen välittömiä vaikutuksia kuluttajiin käsitellään kuitenkin komission ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 5 päivänä huhtikuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/6/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta EU:n kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon paremman valvonnan ja nykyaikaistamisen osalta1 a.

 

__________________

 

1 a COD(2018)0090.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

3)  Samalla lailla verkossa toimivat hakukoneet voivat olla merkittäviä internetliikenteen lähteitä yrityksille, jotka tarjoavat tavaroita tai palveluita verkkosivustojen kautta, ja ne voivat sen vuoksi merkittävästi vaikuttaa siihen, miten tavaroita tai palveluja verkon kautta sisämarkkinoilla tarjoavat yritysverkkosivustokäyttäjät menestyvät kaupallisesti. Kun verkossa toimivien hakuohjelmien tarjoajat asettavat järjestykseen verkkosivuja, myös niitä verkkosivuja, joiden kautta yritysverkkosivustokäyttäjät tarjoavat tavaroitaan ja palveluitaan kuluttajille, tällä on merkittävä vaikutus kuluttajien tekemiin valintoihin sekä kyseisten yritysverkkosivustokäyttäjien kaupalliseen menestykseen. Vaikka sopimussuhdetta yritysverkkosivustokäyttäjien kanssa ei ole, verkossa toimivien hakuohjelmien tarjoajat voivat käytännössä toimia yksipuolisesti tavalla, joka voi olla epäoikeudenmukainen ja joka voi vahingoittaa yritysverkkosivustokäyttäjien ja välillisesti myös kuluttajien oikeutettuja etuja unionissa.

3)  Samalla lailla verkossa toimivat hakukoneet voivat olla merkittäviä internetliikenteen lähteitä yrityksille, jotka tarjoavat tavaroita tai palveluita verkkosivustojen kautta, ja ne voivat sen vuoksi merkittävästi vaikuttaa siihen, miten tavaroita tai palveluja verkon kautta sisämarkkinoilla tarjoavat yritysverkkosivustokäyttäjät menestyvät kaupallisesti. Kun verkossa toimivien hakuohjelmien tarjoajat asettavat järjestykseen verkkosivuja, myös niitä verkkosivuja, joiden kautta yritysverkkosivustokäyttäjät tarjoavat tavaroitaan ja palveluitaan kuluttajille, tällä on merkittävä vaikutus kuluttajien tekemiin valintoihin sekä kyseisten yritysverkkosivustokäyttäjien kaupalliseen menestykseen. Vaikka sopimussuhdetta yritysverkkosivustokäyttäjien kanssa ei ole, verkossa toimivien hakuohjelmien tarjoajat voivat käytännössä toimia yksipuolisesti tavalla, joka voi olla epäoikeudenmukainen, joka voi häiritä tavanomaista taloudellista kilpailua markkinoilla ja joka voi vahingoittaa yritysverkkosivustokäyttäjien ja välillisesti mutta merkittävästi myös kuluttajien oikeutettuja etuja unionissa.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a)  Joissakin tapauksissa käyttöjärjestelmillä voi olla välittäjän rooli yrityskäyttäjien ja kuluttajien välillä. Tässä asetuksessa verkossa toimivien välityspalvelujen määritelmä olisi ymmärrettävä teknologianeutraaliksi ja palvelujen olisi katsottava kuuluvan sen piiriin riippumatta siitä, missä määrin ne on integroitu ohjelmistoihin tai niiden tarjoamiseen käytettäviin laitteistoihin, jos käyttöjärjestelmät toimivat tässä asetuksessa tarkoitettuina verkossa toimivina välityspalveluina, joten tässä asetuksessa verkossa toimiville välityspalvelujen tarjoajille vahvistettujen velvoitteiden olisi koskettava myös näiden käyttöjärjestelmien tarjoajia.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

4)  Yrityskäyttäjien riippuvuus verkossa toimivista välityspalveluista johtaa myös tilanteeseen, jossa yrityskäyttäjillä on usein rajalliset oikeussuojamahdollisuudet, jos kyseisten palvelujen tarjoajien yksipuoliset toimet johtavat riitaan. Monissa tapauksissa kyseiset palvelujen tarjoajat eivät tarjoa saatavissa olevia ja tehokkaita sisäisiä valitustenkäsittelyjärjestelmiä. Olemassa olevat vaihtoehtoiset tuomioistuinten ulkopuoliset riitojenratkaisumekanismit voivat myös olla tehottomia monista eri syistä, mukaan lukien erikoistuneiden sovittelijoiden puute sekä yrityskäyttäjien pelko vastatoimista.

4)  Yrityskäyttäjien ja verkossa toimivien välityspalvelujen välisen suhteen luonne saattaa johtaa myös tilanteisiin, joissa yrityskäyttäjillä on usein rajalliset oikeussuojamahdollisuudet, jos kyseisten palvelujen tarjoajien yksipuoliset toimet johtavat riitaan. Monissa tapauksissa kyseiset palvelujen tarjoajat eivät tarjoa saatavissa olevia ja tehokkaita sisäisiä valitustenkäsittelyjärjestelmiä. Olemassa olevat vaihtoehtoiset tuomioistuinten ulkopuoliset riitojenratkaisumekanismit voivat myös olla tehottomia monista eri syistä, mukaan lukien erikoistuneiden sovittelijoiden puute sekä yrityskäyttäjien pelko vastatoimista.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

5)  Verkossa toimivilla välityspalveluilla ja hakukoneilla sekä kyseisten palvelujen mahdollistamilla kaupallisilla liiketoimilla on luontaisesti rajatylittävää potentiaalia ja niillä on erityistä merkitystä unionin sisämarkkinoiden asianmukaiselle toiminnalle nykyisessä taloudessa. Tiettyjen palvelujen tarjoajien kauppatavat, jotka mahdollisesti ovat epäoikeudenmukaisia ja haitallisia yrityskäyttäjien ja yritysverkkosivustokäyttäjien kannalta, estävät kyseisen potentiaalin täyden hyödyntämisen ja vaikuttavat kielteisesti sisämarkkinoiden asianmukaiseen toimintaan. Lisäksi tämän potentiaalin täysimääräiseen hyödyntämiseen ja sisämarkkinoiden asianmukaiseen toimintaan vaikuttavat kielteisesti erilainen lainsäädäntö eri jäsenvaltioissa, joista jotkut sääntelevät näitä palveluja vaihtelevalla tehokkuudella ja jotkut vasta harkitsevat tätä koskevien säädösten antamista.

5)  Verkossa toimivilla välityspalveluilla ja hakukoneilla sekä kyseisten palvelujen mahdollistamilla liiketoimilla on luontaisesti rajatylittävää potentiaalia ja niillä on erityistä merkitystä unionin sisämarkkinoiden asianmukaiselle toiminnalle nykyisessä taloudessa. Tiettyjen asemaansa väärinkäyttävien palvelujen tarjoajien kauppatavat, jotka mahdollisesti ovat epäoikeudenmukaisia ja haitallisia yrityskäyttäjien ja yritysverkkosivustokäyttäjien kannalta, sekä tehokkaiden oikeussuojakeinojen puute estävät kyseisen potentiaalin täyden hyödyntämisen ja vaikuttavat kielteisesti sisämarkkinoiden asianmukaiseen toimintaan ja uusien markkinatoimijoiden pääsyyn markkinoille. Lisäksi tämän potentiaalin täysimääräiseen hyödyntämiseen ja sisämarkkinoiden asianmukaiseen toimintaan vaikuttavat kielteisesti erilainen lainsäädäntö eri jäsenvaltioissa, joista jotkut sääntelevät näitä palveluja vaihtelevalla tehokkuudella ja jotkut vasta harkitsevat tätä koskevien säädösten antamista.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

6)  Unionin tasolla olisi siten säädettävä yhdenmukaisista ja kohdennetuista säännöistä, jotta sisämarkkinoilla turvataan oikeudenmukainen, ennakoitavissa oleva, kestävä ja luottamusta nauttiva sähköinen liiketoimintaympäristö varmistamalla erityisesti, että verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjille turvataan asianmukainen avoimuus sekä toimivat oikeussuojamahdollisuudet. Kyseisillä säännöillä olisi myös turvattava asianmukainen avoimuus sen suhteen, miten yritysverkkosivustokäyttäjät asetetaan järjestykseen verkossa toimivien hakukoneiden hakutuloksissa. Samalla kyseisten sääntöjen olisi oltava sellaisia, että niillä turvataan laajemman verkkopohjaisen alustatalouden potentiaali.

6)  Unionin tasolla olisi siten säädettävä yhdenmukaisista ja kohdennetuista säännöistä, jotta sisämarkkinoilla turvataan oikeudenmukainen, ennakoitavissa oleva, kestävä ja luottamusta nauttiva sähköinen liiketoimintaympäristö varmistamalla erityisesti, että verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjille turvataan asianmukainen avoimuus sekä toimivat oikeussuojamahdollisuudet. Kyseisillä säännöillä olisi myös turvattava asianmukaiset kannustimet, joilla edistetään oikeudenmukaista ja oikeasuhteista yritystoimintaa ja avoimuutta, erityisesti sen suhteen, miten yritysverkkosivustokäyttäjät asetetaan järjestykseen verkossa toimivien hakukoneiden, ääniohjauspalvelut mukaan lukien, hakutuloksissa. Samalla kyseisten sääntöjen olisi oltava sellaisia, että niissä otetaan huomioon ja turvataan laajemman verkkopohjaisen alustatalouden huomattava innovointipotentiaali ja mahdollistetaan terve kilpailu, jolla lisätään kuluttajien valinnanmahdollisuuksia.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

7)  Koska verkossa toimivilla välityspalveluilla ja hakukoneilla on tyypillisesti maailmanlaajuinen ulottuvuus, tätä asetusta olisi sovellettava näiden palvelujen tarjoajiin riippumatta siitä, ovatko ne sijoittautuneet jäsenvaltioon vai unionin ulkopuolelle, mikäli kaksi kumulatiivista edellytystä täyttyy. Ensinnäkin yrityskäyttäjien tai yritysverkkosivustokäyttäjien olisi oltava sijoittautuneita unioniin. Toiseksi yrityskäyttäjien tai yritysverkkosivustokäyttäjien olisi näiden palvelujen kautta tarjottava tavaroitaan tai palveluitaan kuluttajille, jotka ovat unionissa ainakin osan liiketoimesta. Kyseisten kuluttajien olisi oltava unionissa, mutta heidän asuinpaikkansa ei tarvitse olla unionissa eikä heillä tarvitse olla minkään jäsenvaltion kansallisuutta. Näin ollen tätä asetusta ei tulisi soveltaa, kun yrityskäyttäjät tai yritysvrkkosivustokäyttäjät eivät ole sijoittautuneet unioniin tai kun ne ovat sijoittautuneet unioniin mutta käyttävät verkossa toimivia välityspalveluja ja hakukoneita tarjotakseen tavaroita tai palveluita yksinomaan kuluttajille, jotka ovat unionin ulkopuolella, tai henkilöille, jotka eivät ole kuluttajia.

7)  Koska verkossa toimivilla välityspalveluilla ja hakukoneilla on tyypillisesti maailmanlaajuinen ulottuvuus, tätä asetusta olisi sovellettava näiden palvelujen tarjoajiin riippumatta siitä, ovatko ne sijoittautuneet jäsenvaltioon vai unionin ulkopuolelle, mikäli kaksi kumulatiivista edellytystä täyttyy. Ensinnäkin yrityskäyttäjien tai yritysverkkosivustokäyttäjien olisi oltava sijoittautuneita unioniin. Toiseksi yrityskäyttäjien tai yritysverkkosivustokäyttäjien olisi näiden palvelujen kautta tarjottava tavaroitaan tai palveluitaan kuluttajille, jotka ovat unionissa ainakin osan liiketoimesta. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1215/2012 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 593/2008 mukaisesti tämä tarkoittaisi, että verkossa toimivat välityspalvelut ja verkossa toimivat hakukoneet ovat sijainnistaan riippumatta kohdistaneet toimintoja yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa oleville kuluttajille. Kyseisten kuluttajien olisi oltava unionissa, mutta heidän asuinpaikkansa ei tarvitse olla unionissa eikä heillä tarvitse olla minkään jäsenvaltion kansallisuutta. Näin ollen tätä asetusta ei tulisi soveltaa, kun yrityskäyttäjät tai yritysverkkosivustokäyttäjät eivät ole sijoittautuneet unioniin tai kun ne ovat sijoittautuneet unioniin mutta käyttävät verkossa toimivia välityspalveluja ja hakukoneita tarjotakseen tavaroita tai palveluita yksinomaan kuluttajille, jotka ovat unionin ulkopuolella, tai henkilöille, jotka eivät ole kuluttajia. Kansainväliseen ja unionin oikeuteen sisältyvät sovellettavan lainsäädännön valintaa ja tuomioistuimen valintaa sopimusoikeudellisissa asioissa koskevat säännöt on laadittu ajatellen tyypillisiä kaupallisia sopimuksia, joiden yksityiskohtaisesta sanamuodosta osapuolet ja heidän lailliset edustajansa neuvottelevat. On kyseenalaista, missä määrin nämä säännöt soveltuvat alustoja koskevien sopimusten erityistilanteeseen ja yleisesti digitaalisella aikakaudella tehtäviin sopimuksiin. Tätä kysymystä olisi pohdittava tarkemmin.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

8)  Erilaisia yritysten ja kuluttajien välisiä liiketoimia välittävät verkossa palvelujen tarjoajat, jotka hallinnoivat monipuolisia palveluja, jotka perustuvat pääasiassa samaan ekosysteemiä rakentavaan liiketoimintamalliin. Jotta katetaan asianmukaiset palvelut, verkossa toimivat välityspalvelut olisi määriteltävä tarkasti ja teknologianeutraalisti. Palvelujen olisi koostuttava tietoyhteiskunnan palveluista, joilla pyritään helpottamaan yrityskäyttäjien ja kuluttajien välisten suorien liiketoimien käynnistämistä, riippumatta siitä, toteutetaanko liiketoimet viime kädessä verkossa, verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan tai yrityskäyttäjän verkkoportaalissa vai verkon ulkopuolella. Lisäksi palveluja olisi tarjottava sekä palvelujen tarjoajien ja yrityskäyttäjien että palvelujen tarjoajien ja kuluttajien välisten sopimussuhteiden perusteella. Tällaisen sopimussuhteen katsottaisiin syntyvän, kun molemmat osapuolet ilmoittavat aikomuksestaan sitoutua sopimukseen yksiselitteisesti ja todennettavasti ilman, että välttämättä edellytetään nimenomaista kirjallista sopimusta.

8)  Erilaisia yritysten ja kuluttajien välisiä suhteita välittävät verkossa palvelujen tarjoajat, jotka hallinnoivat monipuolisia palveluja, jotka perustuvat pääasiassa samaan ekosysteemiä rakentavaan liiketoimintamalliin. Jotta katetaan asiaankuuluvat palvelut, verkossa toimivat välityspalvelut olisi määriteltävä tarkasti ja teknologianeutraalisti. Palvelujen olisi koostuttava tietoyhteiskunnan palveluista, joilla pyritään helpottamaan yrityskäyttäjien ja kuluttajien välisten suorien liiketoimien käynnistämistä, riippumatta siitä, toteutetaanko liiketoimet viime kädessä verkossa, verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan tai yrityskäyttäjän verkkoportaalissa vai verkon ulkopuolella, mikä tarkoittaa sitä, että yrityskäyttäjien ja kuluttajien välillä ei tarvitse olla sopimussuhdetta ennakkoedellytyksenä sille, että verkossa toimivaan välityspalveluun sovelletaan tätä asetusta. Soveltamisalaan ei pitäisi sisällyttää palveluja, joissa yrityskäyttäjien ja kuluttajien välisten suorien liiketoimien käynnistämisen helpottaminen on vain marginaalista, mikä tarkoittaa, että vaikka joissakin harvoissa tapauksissa olisi mahdollista tulkita palvelun helpottaneen käynnistämistä, yrityskäyttäjien ja kuluttajien välisen suoran toimen ei pitäisi kuulua asetuksen soveltamisalaan, sillä tämä ei ollut palvelun tarkoitus. Jos palveluilla tavallisesti helpotetaan tällaisia liiketoimia, suorien liiketoimien käynnistämisen helpottamista ei välttämättä pidetä luonteeltaan vain marginaalisena. Lisäksi palveluja olisi tarjottava sekä palvelujen tarjoajien ja yrityskäyttäjien että palvelujen tarjoajien ja kuluttajien välisten sopimussuhteiden perusteella. Tällaisen sopimussuhteen katsottaisiin syntyvän, kun molemmat osapuolet ilmoittavat aikomuksestaan sitoutua sopimukseen yksiselitteisesti ja todennettavasti ilman, että välttämättä edellytetään nimenomaista kirjallista sopimusta. Tällaisen verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan ja kuluttajan välisen sopimussuhteen olisi myös katsottava syntyvän, kun palvelua tarjotaan kuluttajalle henkilötietojen tai muiden tietojen toimittamista vastaan.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

9)  Tämän asetuksen kattamin verkossa toimiviin välityspalveluihin olisi näin ollen kuuluttava esimerkiksi verkkokaupan markkinapaikat (mukaan lukien yhteistyöpohjaiset markkinapaikat, joilla yrityskäyttäjät ovat aktiivisia), verkossa toimivat ohjelmistosovelluspalvelut sekä verkossa toimivat sosiaalisen median palvelut. Tätä asetusta ei kuitenkaan tulisi soveltaa verkossa toimiviin mainonnan välineisiin tai mainontaviestintään, joiden tavoitteena ei ole suorien liiketoimien käynnistäminen ja joihin ei liity sopimussuhdetta kuluttajien kanssa. Tätä asetusta ei myöskään tulisi soveltaa verkossa oleviin maksupalveluihin, koska ne eivät itse täytä sovellettavia vaatimuksia vaan ovat luontaisesti lisäpalveluja, jotka liittyvät liiketoimiin tavaroiden ja palvelujen toimittamiseksi kuluttajille.

9)  Tämän asetuksen kattamiin verkossa toimiviin välityspalveluihin olisi näin ollen kuuluttava esimerkiksi verkkokaupan markkinapaikat (mukaan lukien yhteistyöpohjaiset markkinapaikat, joilla yrityskäyttäjät ovat aktiivisia), verkossa toimivat ohjelmistosovelluspalvelut kuten sovellusohjelmistojen kaupat, ääniohjauspalvelut sekä verkossa toimivat sosiaalisen median palvelut. Sitä olisi sovellettava tällaisiin palveluihin riippumatta syntymässä olevasta tai tulevasta kehityksestä, joka muuttaa niiden teknologista tai kaupallista suunnittelua, myös esimerkiksi niiden vuorovaikutusta ohjelmistojen käyttöjärjestelmien kanssa. Tätä asetusta ei kuitenkaan tulisi soveltaa verkossa toimiviin mainonnan välineisiin tai mainontaviestintään, joiden tavoitteena ei ole suorien liiketoimien käynnistäminen ja joihin ei liity sopimussuhdetta kuluttajien kanssa. Tätä asetusta ei myöskään tulisi soveltaa verkossa oleviin maksupalveluihin, koska ne eivät itse täytä sovellettavia vaatimuksia vaan ovat luontaisesti lisäpalveluja, jotka liittyvät liiketoimiin tavaroiden ja palvelujen toimittamiseksi kuluttajille.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a)  Tietyissä tapauksissa voi olla hankalaa tehdä ero verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjien ja muiden kuin yrityskäyttäjien välillä. Tällaisen eron tekeminen on tärkeää, koska kuluttajille tavaroita tai palveluja tarjoavilla yrityskäyttäjillä olisi myös oltava tiukempia velvoitteita kuluttajia kohtaan. Ei saisi olla verkossa toimivan välityspalvelun tarjoajan harkintavallassa päättää, onko käyttäjä yrityskäyttäjä vai muu kuin yrityskäyttäjä. Tämä noudattelisi komission ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 5 päivänä huhtikuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/6/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta EU:n kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon paremman valvonnan ja nykyaikaistamisen osalta1 a. Pikemminkin verkossa toimivien välityspalvelujen käyttäjillä olisi oltava mahdollisuus ilmaista, ovatko ne yrityskäyttäjiä vaiko eivät, ja jos ovat, niiden olisi täytettävä tiukemmat velvoitteet kuluttajia kohtaan.

 

__________________

 

1 a COM(2018)0185 final.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 b)  Liitännäiskäyttöjärjestelmien määritelmään olisi sisällytettävä käyttöjärjestelmät, jotka ovat olennaisia mobiililaitteen hallinnan kannalta ja liittyvät läheisesti verkossa toimivaan välityspalveluun, kun pääasiallinen kanava, jonka kautta sovellus asennetaan, kuuluu verkossa toimivan välityspalvelun määräysvallan piiriin ja kun tähän liittyvän verkossa toimivan välityspalvelun tarjoaja tarjoaa käyttöjärjestelmän kehityksen ja päivityksen tai ne kuuluvat sen määräysvallan piiriin välillisesti tai suoraan. Tätä liitännäiskäyttöjärjestelmien määritelmää olisi sovellettava palveluihin riippumatta syntymässä olevasta tai tulevasta kehityksestä, joka muuttaa niiden teknologista tai kaupallista suunnittelua, esimerkiksi äänikomennot mukaan luettuina.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

10)  Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti ja ottaen huomioon, että on todettu yrityskäyttäjien olevan riippuvaisia pääasiassa verkossa toimivista välityspalveluista, jotka toimivat väylänä luonnollisia henkilöjä olevia kuluttajien saavuttamiseksi. tämän asetuksen soveltamisalan määrittämisessä kuluttajan on ymmärrettävä viittaavan ainoastaan luonnollisiin henkilöihin heidän toimiessaan tarkoituksessa, joka ei kuulu heidän elinkeino- tai ammattitoimintaansa.

10)  Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti ja ottaen huomioon, että on todettu yrityskäyttäjien olevan riippuvaisia pääasiassa verkossa toimivista välityspalveluista, jotka toimivat väylänä luonnollisia henkilöjä olevia kuluttajien saavuttamiseksi. tämän asetuksen soveltamisalan määrittämisessä kuluttajan on ymmärrettävä viittaavan ainoastaan luonnollisiin henkilöihin heidän toimiessaan tarkoituksessa, joka ei kuulu heidän elinkeino- tai ammattitoimintaansa. Näin ollen tämän asetuksen soveltamista varten verkossa toimivat välityspalvelut, jotka yksinomaan suuntaavat tai kohdentavat tavaroita tai palveluja koskevia tarjouksia yrityksiltä toisille yrityksille, jätetään soveltamisalan ulkopuolelle, koska kuluttajiin ei kohdistu suoraa vaikutusta.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

11)  Yhdenmukaisuuden vuoksi tässä asetuksessa käytettävän verkossa toimivan hakukoneen määritelmä olisi yhdenmukaistettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2016/114821käytetyn määritelmän kanssa.

11)  Tässä asetuksessa käytettävän verkossa toimivan hakukoneen määritelmän olisi oltava laajempi kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2016/114821 käytetty määritelmä. Nopea innovointitahti huomioon ottaen määritelmän olisi oltava teknologianeutraali. Määritelmän olisi etenkin ymmärrettävä kattavan myös äänikomennot.

__________________

__________________

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1148 toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa (EUVL L 194, 19.7.2016, s. 1).

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1148 toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa (EUVL L 194, 19.7.2016, s. 1).

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

12)  Jotta voidaan tarvittaessa tehokkaasti suojella yrityskäyttäjiä, tätä asetusta olisi sovellettava, kun sopimussuhteen osapuolet eivät erikseen neuvottele sopimuksen ehdoista, sopimussuhteen nimestä tai muodosta riippumatta. Se, onko ehdot neuvoteltu erikseen, olisi määritettävä yleisen arvioinnin perusteella, jolloin se, että tietyt määräykset on voitu neuvotella erikseen, ei sinänsä ole ratkaisevaa.

12)  Jotta voidaan tehokkaasti suojella yrityskäyttäjiä, tätä asetusta olisi sovellettava verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien ja yrityskäyttäjien välisen sopimussuhteen ehtoihin sopimussuhteen nimestä tai muodosta riippumatta.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a)  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat voivat tarjota tai niiden määräysvallan piiriin voi kuulua muita palveluja tai ohjelmistoja, joita voi joissakin tapauksissa olla mahdollisuus käyttää tässä asetuksessa vahvistettujen verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien velvoitteiden kiertämiseen. Laajentamatta tämän asetuksen soveltamisalaa ja siinä vahvistettuja näitä ohjelmistoja tai palveluja koskevia vaatimuksia verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien ei pitäisi käyttää näitä ohjelmistoja tai palveluja minkään verkossa toimivien välityspalvelujen velvoitteiden kiertämiseen. Määräysvallalla olisi tässä asetuksessa tarkoitettava samaa kuin neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 3 artiklan 2 kohdassa eli sen olisi perustuttava oikeuksiin, sopimuksiin ja mahdollisiin muihin keinoihin, jotka joko erikseen tai yhdessä ja ottaen huomioon asiaan liittyvät tosiasialliset ja oikeudelliset olosuhteet antavat mahdollisuuden käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa yrityksessä. Tätä ratkaisevaa vaikutusvaltaa voisi käyttää erityisesti omistusoikeuteen yrityksen kaikkiin tai joihinkin varoihin taikka niiden käyttöoikeuteen tai oikeuksiin tai sopimuksiin, joiden perusteella saadaan ratkaiseva vaikutusvalta yrityksen toimielinten kokoonpanossa, äänestyksissä tai päätöksissä.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

13)  Sen varmistamiseksi, että yrityskäyttäjät voivat sopimussuhteen yleisten ehtojen perusteella määrittää kaupalliset ehdot verkossa toimivien välityspalvelujen käytölle, irtisanomiselle ja keskeyttämiselle ja turvata liikesuhteen ennustettavuuden, kyseiset ehdot olisi laadittava käyttäen selkeää ja yksiselitteistä kieltä, jonka keskivertokäyttäjä helposti ymmärtää. Ehtojen ei tulisi katsoa olevan laadittu käyttäen selkeää ja yksiselitteistä kieltä, jos ne ovat epämääräisiä, epätarkkoja tai niissä ei ole yksityiskohtaisia tietoja merkittävistä kaupallisista kysymyksistä eivätkä ne sen vuoksi anna yrityskäyttäjille kohtuullista ennustettavuutta sopimussuhteen tärkeimmistä näkökohdista.

13)  Sen varmistamiseksi, että yrityskäyttäjät voivat sopimussuhteen yleisten ehtojen perusteella määrittää kaupalliset ehdot verkossa toimivien välityspalvelujen käytölle, irtisanomiselle ja keskeyttämiselle ja turvata liikesuhteen ennustettavuuden, kyseiset ehdot olisi laadittava käyttäen selkeää ja ymmärrettävää kieltä, jonka keskivertokäyttäjä helposti ymmärtää. Ehtojen ei tulisi katsoa olevan laadittu käyttäen selkeää ja ymmärrettävää kieltä, jos ne ovat epämääräisiä, epätarkkoja tai niissä ei ole yksityiskohtaisia tietoja merkittävistä kaupallisista kysymyksistä eivätkä ne sen vuoksi anna yrityskäyttäjille kohtuullista ennustettavuutta sopimussuhteen tärkeimmistä näkökohdista. Myöskään sanamuodoltaan harhaanjohtavaa kieltä ei voida pitää selkeänä ja ymmärrettävänä.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

13 a)  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien ja niiden yrityskäyttäjien välisten suhteiden avoimuuden ja myös oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi yleisten ehtojen olisi myös oltava oikeudenmukaiset ja oikeasuhteiset ja niissä olisi otettava huomioon verkossa toimivan välityspalvelun tarjoajan ja yrityskäyttäjän toiminnan luonne. Ehtoja ei katsota oikeudenmukaisiksi ja oikeasuhteisiksi esimerkiksi, jos ne poikkeavat selvästi hyvästä liiketavasta siinä taloudellisessa toiminnassa, jota verkossa toimiva välityspalvelu harjoittaa, tai ne ovat kunniallisen ja vilpittömän menettelyn periaatteiden vastaisia. Näitä yleisiä vaatimuksia arvioidessaan asiasta vastaavien valvontaviranomaisten olisi otettava huomioon sopimuksen luonne ja tarkoitus, tapauksen olosuhteet sekä kaupallisen toiminnan muodot ja käytännöt.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

13 b)  Sen varmistamiseksi, että yrityskäyttäjillä on riittävä selvyys siitä, missä ja kenelle niiden tavaroita tai palveluja markkinoidaan, verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi varmistettava avoimuus yrityskäyttäjiään kohtaan, kun on kyse muista kanavista tai mahdollisista kumppanuusohjelmista, joita verkossa toimiva välityspalvelu voi käyttää kyseisten tavaroiden tai palvelujen markkinoinnissa.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

14)  Avoimuuden varmistaminen yleisissä ehdoissa voi olla ratkaisevan tärkeää, jotta edistetään kestäviä liiketoimintasuhteita ja estetään epäoikeudenmukainen toiminta, josta aiheutuisi haittaa yrityskäyttäjille. Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi sen vuoksi varmistettava, että ehdot ovat kaikissa sopimussuhteen vaiheissa helposti saatavilla, myös mahdollisille yrityskäyttäjille sopimuksen tekemistä edeltävässä vaiheessa, ja että kaikista ehtoihin tehtävistä muutoksista ilmoitetaan yrityskäyttäjille sovitussa määräajassa, joka on kohtuullinen ja oikeasuhtainen, kun otetaan huomioon erityiset olosuhteet, ja joka tapauksessa vähintään 15 päivää. Ilmoittamisen määräaikaa ei tulisi soveltaa, kun ja siinä määrin kuin kyseessä oleva yrityskäyttäjä luopuu siitä yksiselitteisesti tai kun ja siinä määrin kuin tarve toteuttaa muutos noudattamatta ilmoittamisen määräaikaa perustuu oikeudelliseen velvoitteeseen, joka sitoo palvelun tarjoajaa unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

14)  Avoimuuden varmistaminen yleisissä ehdoissa voi olla ratkaisevan tärkeää, jotta edistetään kestäviä liiketoimintasuhteita ja estetään epäoikeudenmukainen toiminta, josta aiheutuisi haittaa yrityskäyttäjille. Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi sen vuoksi varmistettava, että ehdot ovat kaikissa sopimussuhteen vaiheissa helposti saatavilla, myös mahdollisille yrityskäyttäjille sopimuksen tekemistä edeltävässä vaiheessa, ja että kaikista ehtoihin tehtävistä muutoksista ilmoitetaan yrityskäyttäjille sovitussa määräajassa, joka on kohtuullinen ja oikeasuhtainen, kun otetaan huomioon erityiset olosuhteet, ja joka tapauksessa vähintään 15 päivää ja vähintään 30 päivää tapauksissa, joissa muutos edellyttää, että yrityskäyttäjä tekee tavaroihinsa tai palveluihinsa huomattavia teknisiä mukautuksia, jotta ne vastaisivat muutosta. Muutoksen ei pitäisi katsoa kattavan sellaisia ehtoihin tehtäviä muutoksia, jotka ovat luonteeltaan puhtaasti hallinnollisia, kuten tarjoajan puhelinnumeron tai osoitteen muuttuminen. Poikkeuksellisesti ilmoittamisen määräaikoja ei tulisi soveltaa, kun ja siinä määrin kuin kyseessä oleva yrityskäyttäjä luopuu niistä yksiselitteisesti tai kun ja siinä määrin kuin tarve toteuttaa muutos noudattamatta ilmoittamisen määräaikaa perustuu oikeudelliseen velvoitteeseen, joka sitoo palvelun tarjoajaa unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti, sekä tapauksissa, joissa tarjoaja toimii estääkseen vaaran, joka saattaisi olla haitaksi tai aiheuttaa turvallisuusongelmia niiden palvelulle tai kuluttajille tai muille käyttäjille, sillä yrityskäyttäjien verkossa toimivien välityspalvelujen kautta jakeleman sisällön monimuotoisuuden vuoksi odottamattomia vaaroja ja käytäntöjä saattaa ilmaantua tavalla, joka vaatii välittömiä toimia. Yrityskäyttäjien olisi voitava irtisanoa sopimus 15 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, jos muutokset ovat yrityskäyttäjän kannalta haitallisia.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

14 a)  Yleisesti uusien tavaroiden tai palvelujen toimittamista verkossa toimiviin välityspalveluihin tai tavaroiden tai palvelujen päivittämistä olisi pidettävä yrityskäyttäjän selvänä hyväksyvänä toimena. Koska ehtojen muutokset voivat joissakin tapauksissa edellyttää yrityskäyttäjältä huomattavia muutoksia uusien ehtojen noudattamiseksi, yrityskäyttäjiä ei pitäisi velvoittaa jättämään tavaroitaan ja palveluitaan päivittämättä esimerkiksi palvelujen sisällön osalta valmistautuessaan noudattamaan uusia ehtoja. Tapauksissa, joissa ilmoittamisen määräaika on 30 päivää, koska ehtoihin tehtävät muutokset edellyttävät yrityskäyttäjän tekevän tavaroihinsa tai palveluihinsa huomattavia teknisiä muutoksia, yrityskäyttäjän ei pitäisi katsoa luopuneen automaattisesti ilmoittamisen määräajasta, jos se toimittaa uusia tuotteita tai palveluja tai päivittää tuotteitaan tai palvelujaan. Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan olisi varauduttava siihen, että ehtoihin tehtävät muutokset edellyttävät yrityskäyttäjän tekevän huomattavia teknisiä muutoksia, jos esimerkiksi verkossa toimivasta välityspalvelusta, johon yrityskäyttäjillä on ollut pääsy, poistetaan tai siihen lisätään kokonaisia ominaisuuksia tai jos yrityskäyttäjät saattavat joutua ohjelmoimaan tavaransa ja palvelunsa uudelleen voidakseen edelleen toimia alustalla. Tapauksissa, joissa yrityskäyttäjälle ilmoitetaan yhdellä kertaa useista ehtoihin tehtävistä muutoksista, vain muutokseen, jonka voidaan kohtuudella odottaa edellyttävän huomattavia teknisiä mukautuksia yrityskäyttäjältä, olisi sovellettava 30 päivän ilmoittamisen määräaikaa ja poikkeusta, joka koskee automaattista luopumista ilmoittamisen määräajasta.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

15)  Yrityskäyttäjien suojelemiseksi toimivaltaisen tuomioistuimen olisi voitava päättää, että vaatimustenvastaiset ehdot eivät sido kyseistä yrityskäyttäjää ja vaikutukset ovat ex nunc. Tällaisen tuomioistuimen päätöksen olisi kuitenkin koskettava ainoastaan niitä ehtojen määräyksiä, jotka eivät ole vaatimustenmukaisia. Muut määräykset ovat edelleen päteviä ja täytäntöönpanokelpoisia sikäli kuin ne voidaan erottaa vaatimustenvastaisista määräyksistä. Ehtojen äkkinäiset muutokset voivat merkittävästi häiritä yrityskäyttäjien toimintaa. Jotta voidaan rajoittaa tällaisia yrityskäyttäjiin kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia ja ehkäistä tällaista toimintaa, muutokset, jotka tehdään vastoin velvoitetta noudattaa sovittua määräaikaa, olisi sen vuoksi katsottava mitättömiksi ikään kuin niitä ei olisi koskaan tehty ja niiden vaikutukset ovat erga omnes ja ex tunc.

15)  Yrityskäyttäjien suojelemiseksi ja oikeusvarmuuden takaamiseksi molemmille osapuolille toimivaltaisen tuomioistuimen olisi voitava päättää, että vaatimustenvastaiset ehdot ovat mitättömiä ja vaikutukset ovat ex nunc. Tällaisen tuomioistuimen päätöksen olisi kuitenkin koskettava ainoastaan niitä ehtojen määräyksiä, jotka eivät ole vaatimustenmukaisia. Muut määräykset ovat edelleen päteviä ja täytäntöönpanokelpoisia sikäli kuin ne voidaan erottaa vaatimustenvastaisista määräyksistä. Ehtojen äkkinäiset muutokset voivat merkittävästi häiritä yrityskäyttäjien toimintaa. Jotta voidaan rajoittaa tällaisia yrityskäyttäjiin kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia ja ehkäistä tällaista toimintaa, muutokset, jotka tehdään vastoin velvoitetta noudattaa sovittua määräaikaa, olisi sen vuoksi katsottava mitättömiksi ikään kuin niitä ei olisi koskaan tehty ja niiden vaikutukset ovat erga omnes ja ex tunc.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

16)  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajalla voi olla oikeutettuja syitä päättää palvelujensa tarjoamisen lopettamisesta tai keskeyttämisestä kokonaan tai osittain tietyn yrityskäyttäjän osalta, mukaan lukien tietyn yrityskäyttäjän yksittäisten tavaroiden tai palvelujen poistaminen palvelusta tai hakutulosten poistaminen. Kuitenkin koska kyseiset päätökset voivat merkittävästi vaikuttaa kyseisen yrityskäyttäjän etuihin, päätösten perusteista olisi asianmukaisesti ilmoitettava. Perusteet olisi esitettävä niin, että yrityskäyttäjät voivat todeta, onko päätös mahdollista riitauttaa, mikä parantaa yrityskäyttäjien mahdollisuuksia toimivaan oikeussuojaan. Lisäksi perustelujen vaatimisen olisi autettava estämään tai korjaamaan yrityskäyttäjän verkkosisällön tahaton poistaminen, jos palvelujen tarjoaja on virheellisesti katsonut sen laittomaksi verkkosisällöksi komission asetuksen (EU) N:o 2018/33422 mukaisesti. Perusteluissa olisi määritettävä päätöksen objektiivinen syy tai syyt sen perusteella, mitä palvelujen tarjoaja on esittänyt etukäteen ehdoissaan, ja viitattava oikeasuhteisella tavalla olosuhteisiin, jotka johtivat kyseiseen päätökseen.

16)  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajalla voi olla oikeutettuja syitä päättää palvelujensa tarjoamisen lopettamisesta tai keskeyttämisestä kokonaan tai osittain tai rajoittamisesta tietyn yrityskäyttäjän osalta, mukaan lukien tietyn yrityskäyttäjän yksittäisten tavaroiden tai palvelujen poistaminen palvelusta tai hakutulosten poistaminen. Sillä voi myös olla oikeudellinen velvoite poistaa tietty sisältö tai keskeyttää tai lopettaa kokonaan tai osittain palvelujensa tarjoaminen tai rajoittaa sitä. Kuitenkin koska kyseiset päätökset voivat merkittävästi vaikuttaa kyseisen yrityskäyttäjän etuihin, lopettamisesta, keskeyttämisestä tai rajoittamisesta olisi asianmukaisesti ilmoitettava etukäteen lukuun ottamatta tapauksia, joissa verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajalla on oikeudellinen velvoite lopettaa tai keskeyttää palvelunsa tai rajoittaa niitä välittömästi. Voi olla myös tapauksia, joissa verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajalla ei ole oikeudellista velvoitetta lopettaa palvelujaan, esimerkiksi markkinavalvontaviranomaisten aloitteesta tapahtuva tuotteiden palautusmenettely, mutta joissa tarjoajalla on kuitenkin perusteltuja epäilyjä tavaran tai palvelun turvallisuudesta, väärentämisestä, petoksesta tai tavaran tai palvelun soveltuvuudesta alaikäisille. Tällaisissa tapauksissa verkossa toimivan välityspalvelun tarjoajan olisi voitava toimia välittömästi kuluttajien suojelemiseksi. Tällaisissa poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa palvelut voidaan välittömästi lopettaa tai keskeyttää tai niitä voidaan rajoittaa, yrityskäyttäjälle olisi kuitenkin toimitettava perustelut palvelun lopettamiselle, keskeyttämiselle tai rajoittamiselle. Perusteet olisi esitettävä niin, että yrityskäyttäjät voivat todeta, onko päätös mahdollista riitauttaa, mikä parantaa yrityskäyttäjien mahdollisuuksia toimivaan oikeussuojaan. Lisäksi perustelujen vaatimisen olisi autettava estämään tai korjaamaan yrityskäyttäjän verkkosisällön tahaton poistaminen, jos palvelujen tarjoaja on virheellisesti katsonut sen laittomaksi verkkosisällöksi komission asetuksen (EU) N:o 2018/334 mukaisesti. Joissain tapauksissa verkossa toimivan välityspalvelun tarjoajan päätös perustuu kolmansien osapuolten ilmoituksiin. Kilpailijat voivat väärinkäyttää tällaisia ilmoituksia. Komission suosituksessa (EU) 2018/33422 edellytetään, että ilmoitusten on oltava riittävän täsmällisiä ja asianmukaisesti perusteltuja, jotta ilmoituksen vastaanottava säilytyspalveluntarjoaja voi tehdä tietoon perustuvan ja huolellisen päätöksen sisällöstä, jota ilmoitus koskee. Tämän vuoksi verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajilta olisi edellytettävä ilmoituksen sisällön toimittamista yrityskäyttäjälle tapauksissa, joissa ne päättävät keskeyttää tai lopettaa palvelujensa tarjoamisen tai rajoittaa sitä kolmannen osapuolen ilmoituksen vuoksi, jotta yrityskäyttäjällä olisi mahdollisuus kiistää helposti ilmeisen perusteettomat ilmoitukset. Perusteluissa olisi määritettävä päätöksen objektiivinen syy tai syyt sen perusteella, mitä palvelujen tarjoaja on esittänyt etukäteen ehdoissaan, ja viitattava oikeasuhteisella tavalla olosuhteisiin, jotka johtivat kyseiseen päätökseen, lukuun ottamatta tapauksia, joissa verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajalla on oikeudellinen velvoite olla ilmaisematta niitä tai joissa verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja voi osoittaa, että kyseinen yrityskäyttäjä on toistuvasti rikkonut sovellettavia ehtoja, mikä on johtanut keskeyttämiseen, lopettamiseen tai rajoittamiseen.

__________________

__________________

22 Komission suositus (EU) 2018/334, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2018, toimenpiteistä laittoman verkkosisällön torjumiseksi (EUVL L 63, 6.3.2018, s. 50).

22 Komission suositus (EU) 2018/334, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2018, toimenpiteistä laittoman verkkosisällön torjumiseksi (EUVL L 63, 6.3.2018, s. 50).

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

17)  Kun verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat asettavat tavarat ja palvelut järjestykseen, tällä on merkittävä vaikutus kuluttajien valintoihin ja näin ollen kyseisiä tavaroita ja palveluita kuluttajille tarjoavien yrityskäyttäjien kaupalliseen menestykseen. Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi sen vuoksi esitettävä tärkeimmät järjestyksen määrittävät muuttujat etukäteen, jotta parannetaan ennustettavuutta yrityskäyttäjien kannalta ja ne voivat ymmärtää paremmin järjestykseen asettamisen toimintamekanismia ja vertailla eri palvelujen tarjoajien käytäntöjä. Tärkeimpien muuttujien olisi katsottava viittaavan kaikkiin yleisiin perusteisiin, prosesseihin, algoritmeihin sisältyviin erityisiin signaaleihin tai muihin mukautus- tai alentamismekanismeihin, joita käytetään järjestykseen asettamisen yhteydessä. Järjestyksen määrittävien keskeisten muuttujien kuvauksen olisi myös sisällettävä selitys yrityskäyttäjien mahdollisuudesta vaikuttaa aktiivisesti järjestykseen maksua vastaan sekä sen suhteellisista vaikutuksista. Tämän kuvauksen olisi annettava yrityskäyttäjille riittävä ymmärrys siitä, miten järjestykseen asettamisen mekanismissa otetaan huomioon yrityskäyttäjän tarjoamien tosiasiallisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuudet sekä niiden merkitys verkossa toimivien välityspalvelujen kuluttajille.

17)  Kun verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat asettavat tavarat ja palvelut järjestykseen, tällä on merkittävä vaikutus kuluttajien valintoihin ja näin ollen kyseisiä tavaroita ja palveluita kuluttajille tarjoavien yrityskäyttäjien kaupalliseen menestykseen. Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi sen vuoksi esitettävä järjestyksen määrittävät muuttujat etukäteen, jotta parannetaan ennustettavuutta yrityskäyttäjien kannalta ja ne voivat ymmärtää paremmin järjestykseen asettamisen toimintamekanismia ja vertailla eri palvelujen tarjoajien käytäntöjä. Tapauksissa, joissa kaikkien muuttujien ilmoittaminen ehdoissa ei ole teknisesti mahdollista tai se johtaisi kaikkien yksittäisten muuttujien painotuksen ilmoittamiseen, olisi ilmoitettava vain tärkeimmät muuttujat ja syyt niiden suhteelliselle merkitykselle. Tärkeimpien muuttujien olisi katsottava viittaavan kaikkiin yleisiin perusteisiin, prosesseihin, algoritmeihin sisältyviin erityisiin signaaleihin tai muihin mukautus- tai alentamismekanismeihin, joita käytetään järjestykseen asettamisen yhteydessä. Järjestyksen määrittävien keskeisten muuttujien kuvauksen olisi myös sisällettävä selitys yrityskäyttäjien mahdollisuudesta vaikuttaa aktiivisesti järjestykseen maksua vastaan sekä sen suhteellisista vaikutuksista. Tuloksia esitettäessä verkossa toimivan välityspalvelun olisi myös ilmoitettava jokaisen järjestykseen asettamisen kohdalla, onko siihen vaikutettu eriytetyn kohtelun kautta, suoraa tai välillistä maksua vastaan tai sopimukseen perustuvan tai suoran omistussuhteen välityksellä. Tämän kuvauksen olisi annettava yrityskäyttäjille riittävä ymmärrys siitä, miten järjestykseen asettamisen mekanismissa otetaan huomioon yrityskäyttäjän tarjoamien tosiasiallisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuudet sekä niiden merkitys verkossa toimivien välityspalvelujen kuluttajille. Noudattaen komission ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi EU:n kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon paremman valvonnan ja nykyaikaistamisen osalta verkossa toimivan välityspalvelun tarjoajia olisi vaadittava antamaan kuluttajille tietoa järjestykseen vaikuttavista muuttujista. Kuluttajalle annettavat tiedot olisi esitettävä selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla, joka soveltuu kuluttajan tarpeisiin, ja yrityskäyttäjälle ja kuluttajalle annettavien tietojen olisi joka tapauksessa oltava riittävän samanlaisia sen varmistamiseksi, että sekä tavaraa tai palvelua tarjoavat että sitä hakevat osapuolet pystyvät tekemään tietoon perustuvia päätöksiä avoimiin hakuperusteisiin pohjautuvien hakujen avulla.

 

 

 

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

18)  Myös sillä, että verkossa toimivien hakuohjelmien tarjoajat asettavat järjestykseen verkkosivuja – erityisesti sivustoja, joiden kautta yritykset tarjoavat tavaroita ja palveluja kuluttajille – on samalla tavoin merkittävä vaikutus kuluttajien valintoihin sekä kyseisten yritysverkkosivukäyttäjien kaupalliseen menestykseen. Verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien olisi sen vuoksi annettava kuvaus tärkeimmistä muuttujista, jotka määrittävät kaikkien indeksoitujen internetsivustojen järjestyksen, mukaan lukien yritysverkkosivustokäyttäjät sekä muut verkkosivustot. Sen lisäksi, että tässä kuvauksessa esitetään tavaroiden ja palvelujen ominaisuudet sekä niiden merkitys kuluttajille, kuvauksen olisi verkossa toimivien hakukoneiden tapauksessa myös mahdollistettava se, että yritysverkkosivustokäyttäjät ymmärtävät riittävän hyvin sen, otetaanko ja missä määrin otetaan huomioon tietyt käytettyjen verkkosivustojen suunnitteluominaisuudet, kuten niiden optimointi mobiililaitteita varten. Kun verkossa toimivien hakukoneiden ja yritysverkkosivustokäyttäjien välillä ei ole sopimussuhdetta, kyseisen kuvauksen olisi hakukoneissa oltava julkisesti saatavilla selkeässä ja helposti saatavilla olevassa paikassa. Jotta varmistetaan ennustettavuus yritysverkkosivustokäyttäjiä varten, kuvaus olisi pidettävä ajan tasalla, myös siten, että kaikki keskeisten muuttujien muutokset olisi oltava helposti havaittavissa. Vaikka palvelujen tarjoajien ei missään tilanteessa tarvitse ilmaista liikesalaisuuksia, sellaisina kuin ne määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2016/94323, kun ne noudattavat vaatimusta ilmoittaa keskeiset järjestykseen asettamisen muuttujat, annetun kuvauksen olisi ainakin perustuttava tosiasiallisille tiedoille käytettyjen järjestysmuuttujien merkityksestä.

18)  Myös sillä, että verkossa toimivien hakuohjelmien tarjoajat asettavat järjestykseen verkkosivuja – erityisesti sivustoja, joiden kautta yritykset tarjoavat tavaroita ja palveluja kuluttajille – on samalla tavoin merkittävä vaikutus kuluttajien valintoihin sekä kyseisten yritysverkkosivukäyttäjien kaupalliseen menestykseen. Verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien olisi sen vuoksi annettava kuvaus muuttujista, jotka määrittävät kaikkien indeksoitujen internetsivustojen järjestyksen, mukaan lukien yritysverkkosivustokäyttäjät sekä muut verkkosivustot. Tapauksissa, joissa kaikkien muuttujien ilmoittaminen ehdoissa ei ole teknisesti mahdollista tai se johtaisi kaikkien yksittäisten muuttujien painotuksen ilmoittamiseen, olisi ilmoitettava vain tärkeimmät muuttujat ja syyt niiden suhteelliselle merkitykselle. Sen lisäksi, että tässä kuvauksessa esitetään tavaroiden ja palvelujen ominaisuudet sekä niiden merkitys kuluttajille, kuvauksen olisi verkossa toimivien hakukoneiden tapauksessa myös mahdollistettava se, että yritysverkkosivustokäyttäjät ymmärtävät riittävän hyvin sen, otetaanko ja missä määrin otetaan huomioon tietyt käytettyjen verkkosivustojen suunnitteluominaisuudet, kuten niiden optimointi mobiililaitteita varten. Kun verkossa toimivien hakukoneiden ja yritysverkkosivustokäyttäjien välillä ei ole sopimussuhdetta, kyseisen kuvauksen olisi hakukoneissa oltava julkisesti saatavilla selkeässä ja helposti saatavilla olevassa paikassa. Jotta varmistetaan ennustettavuus yritysverkkosivustokäyttäjiä varten, kuvaus olisi pidettävä ajan tasalla, myös siten, että kaikkien muuttujien muutosten olisi oltava helposti havaittavissa. Vaikka järjestysmuuttujien ilmaisemista koskevat vaatimukset eivät saisi vaikuttaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2016/94323, kun noudatetaan vaatimusta ilmoittaa keskeiset järjestykseen asettamisen muuttujat, annetun kuvauksen olisi ainakin perustuttava tosiasiallisiin tietoihin käytettyjen järjestysmuuttujien merkityksestä. Keskeisten muuttujien ajantasainen kuvaus hyödyttäisi myös verkossa toimivan hakukoneen muita kuin yritysverkkosivustokäyttäjiä. Joissain tapauksissa verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajat voivat päättää vaikuttaa järjestykseen asettamiseen tietyssä tapauksessa tai poistaa verkkosivuston järjestyksestä kolmansien osapuolten ilmoitusten perusteella. Toisin kuin verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien, verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien ei voida edellyttää ilmoittavan suoraan yritysverkkosivustokäyttäjälle ilmoitukseen perustuvasta poistamisesta tai järjestyksen muuttamisesta, koska osapuolet eivät ole sopimussuhteessa. Yrityskäyttäjän olisi kuitenkin voitava tarkistaa ilmoitus, joka on tietyssä tapauksessa johtanut poistamiseen tai järjestyksen muuttamiseen, ja tutkia ilmoituksen sisältö julkisesti saatavilla olevassa verkkotietokannassa. Tämä auttaisi vähentämään kilpailijoiden mahdollista ilmoitusten väärinkäyttöä.

__________________

__________________

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/943, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja ilmaisemiselta (EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1).

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/943, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja ilmaisemiselta (EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1).

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

18 a)  Jotta yrityskäyttäjät hyötyisivät järjestysmuuttujia koskevista tiedoista, järjestykseen asettamisen tulosten olisi ilmennettävä muuttujien käyttämistä vilpittömällä tavalla, joka ei ole mielivaltainen, ja verkossa toimivien välityspalvelujen ja verkossa toimivien hakukoneiden ilmoittamien muuttujien suhteellista merkitystä. Esimerkiksi jos useat yrityskäyttäjät ovat vertailukelpoisessa tilanteessa sellaisten muuttujien osalta, jotka palveluntarjoaja on ilmoittanut järjestyksen kannalta ratkaisevina, niiden olisi voitava odottaa järjestyksen kuvastavan niiden samanlaista tilannetta näiden muuttujien suhteen.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

18 b)  Verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajat sallivat usein hakutulosten järjestykseen asettamiseen vaikuttamisen yritysverkkosivustokäyttäjien maksamaa jonkinlaista korvausta vastaan. Selkeät ja yksityiskohtaiset tiedot tällaisista käytännöistä olisi asetettava julkisesti yritysverkkosivustokäyttäjien ja kuluttajien saataville, jotta nämä ymmärtäisivät korvausten vaikutuksen järjestykseen asettamiseen. Hakutulokset, joiden sijoitukseen järjestyksessä on vaikutettu jonkinlaisella maksulla, olisi kuitenkin merkittävä selkeästi, jotta ne erottuvat helposti muista hakutuloksista, joiden osalta korvausta ei ole maksettu.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

19)  Kun verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja itse tarjoaa tiettyjä tavaroita tai palveluja kuluttajille sen omien verkossa toimivien välityspalveluiden kautta tai tekee niin määräysvallassaan olevan yrityskäyttäjän kautta, kyseinen palvelujen tarjoaja voi kilpailla suoraan muiden verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjien kanssa, jotka eivät ole palvelujen tarjoajan määräysvallassa. Näissä tapauksissa on erityisesti tärkeää, että verkossa toimivien välittäjäpalvelujen tarjoaja toimii avoimesti ja esittää kuvauksen eriytetystä kohtelusta, jota sovelletaan sen itsensä tarjoamiin tavaroihin tai palveluihin verrattuna niihin, joita yrityskäyttäjät tarjoavat, riippumatta siitä, toteutetaanko tällainen eriytetty kohtelu oikeudellisin, kaupallisin vai teknisin keinoin. Oikeasuhteisuuden varmistamiseksi tätä velvollisuutta olisi sovellettava kaikkien verkossa toimivien välityspalvelujen tasolla pikemmin kuin näiden palvelujen kautta tarjottujen yksittäisten tavaroiden tai palvelujen tasolla.

19)  Kun verkossa toimivien välityspalvelujen tai verkossa toimivien hakukoneiden tarjoaja itse tarjoaa tiettyjä tavaroita tai palveluja kuluttajille sen omien verkossa toimivien välityspalveluiden kautta tai tekee niin määräysvallassaan olevan yrityskäyttäjän kautta, kyseinen palvelujen tarjoaja voi kilpailla suoraan muiden verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjien kanssa, jotka eivät ole palvelujen tarjoajan määräysvallassa, mikä saattaa kannustaa tarjoajaa taloudellisesti ja antaa sille valmiuden käyttää määräysvaltaansa verkossa toimivaan välityspalveluun tai verkossa toimivaan hakukoneeseen ja tarjota omassa tarjonnassaan tai määräysvallassaan olevan yrityskäyttäjän tarjonnassa teknisiä tai taloudellisia etuja, jotka se voi evätä kilpailevilta yrityskäyttäjiltä. Tällainen toiminta voisi haitata oikeudenmukaista kilpailua ja rajoittaa kuluttajien valinnanmahdollisuuksia. Näissä tapauksissa on erityisesti tärkeää, että verkossa toimivien välittäjäpalvelujen tai verkossa toimivan hakukoneen tarjoaja toimii avoimesti ja esittää kuvauksen eriytetystä kohtelusta, jota sovelletaan sen itsensä tarjoamiin tavaroihin tai palveluihin verrattuna niihin, joita yrityskäyttäjät tarjoavat, riippumatta siitä, toteutetaanko tällainen eriytetty kohtelu oikeudellisin, kaupallisin vai teknisin keinoin, kuten oletusasetusten avulla. Verkossa toimivan välityspalvelun tai hakukoneen tarjoajan tavaroiden tai palvelujen olisi katsottava kilpailevan sen yrityskäyttäjien tavaroiden tai palvelujen kanssa, jos voidaan katsoa, että verkossa toimivaa välityspalvelua käyttävä kuluttaja voi pitää tavaroita tai palveluja vaihdettavissa tai korvattavissa olevina.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

19 a)  Tällainen verkossa toimivia välityspalveluja koskeva eriytetty kohtelu on kuitenkin sallittu vain, jos verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja kykenee perustelemaan sen puolueettomasti unionin lainsäädännön yleisten periaatteiden, kuten suhteellisuusperiaatteen, oikeusvarmuuden ja perusoikeuskirjassa vahvistettujen yleisten periaatteiden mukaisesti. Eriytetyn kohtelun olisi lisäksi oltava syrjimätöntä kaikkia muita yrityskäyttäjiä kohtaan, jotka tarjoavat tavaroita tai palveluja verkossa toimivien välityspalvelujen kautta, eikä eriytetty kohtelu estä kuluttajia edelleen valitsemasta ja käyttämästä haluamiaan tavaroita ja palveluja verkossa toimivan välityspalvelun tarjoamien kilpailevien tavaroiden ja palvelujen joukossa.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

19 b)  Tiettyjä menettelyjä voidaan selvästi pitää sopimattomina kaikissa oloissa. Nämä käytännöt on lueteltu tämän ehdotuksen liitteessä I. Verkkopohjaisen alustatalouden seurantakeskuksen olisi jatkuvasti seurattava tämän käytäntöjen luettelon soveltamista markkinoilla ja sen vaikutuksia niihin ja suositeltava komissiolle siihen tehtäviä päivityksiä.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

20)  Mahdollisuus saada tietoja ja käyttää niitä, myös henkilötietoja, voi mahdollistaa merkittävän arvonmuodostuksen verkkopohjaisessa alustataloudessa. Näin ollen on tärkeää, että verkossa toimivien välittäjäpalveluiden tarjoajat antavat yrityskäyttäjille selkeän kuvauksen tietojen saannin ja käytön laajuudesta, luonteesta ja edellytyksistä tiettyjen tietoluokkien osalta. Kuvauksen olisi oltava oikeasuhteinen ja siinä olisi viitattava mahdollisesti yleisiin tiedonsaantiehtoihin pikemmin kuin yksilöitävä kattavasti tosiasialliset tiedot tai tietoluokat, jotta yrityskäyttäjät voivat ymmärtää, voivatko ne käyttää tietoja arvonmuodostuksen parantamiseen, myös mahdollisesti säilyttämällä kolmansien osapuolten tietopalvelut. Henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/67924.

20)  Mahdollisuus saada tietoja ja käyttää niitä, myös henkilötietoja, voi mahdollistaa merkittävän arvonmuodostuksen verkkopohjaisessa alustataloudessa. Näin ollen on tärkeää, että verkossa toimivien välityspalveluiden tarjoajat antavat yrityskäyttäjille selkeän kuvauksen tietojen saannin ja käytön laajuudesta, luonteesta ja edellytyksistä tiettyjen tietoluokkien osalta. Kuvauksen olisi oltava oikeasuhteinen ja siinä olisi viitattava mahdollisesti yleisiin tiedonsaantiehtoihin pikemmin kuin yksilöitävä kattavasti tosiasialliset tiedot tai tietoluokat, jotta yrityskäyttäjät voivat ymmärtää, voivatko ne käyttää tietoja arvonmuodostuksen parantamiseen, myös mahdollisesti säilyttämällä kolmansien osapuolten tietopalvelut. Tässä asetuksessa edellytetään, että verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat ilmoittavat avoimesti, mitä tietoja ne toimittavat yrityskäyttäjilleen, mutta siinä ei aseteta vaatimusta jakaa henkilötietoja tai muita kuin henkilötietoja yrityskäyttäjille lukuun ottamatta tiettyjä tietoja, jotka liittyvät yrityskäyttäjien luokituksiin ja niitä koskeviin arvioihin, jotka yrityskäyttäjien olisi voitava saada yhdistetyssä ja anonymisoidussa muodossa. Henkilötietojen käsittelyssä olisi kaikissa tapauksissa noudatettava luonnollisten henkilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä sekä yksityiselämän kunnioittamista ja henkilötietojen suojaa sähköisessä viestinnässä koskevia unionin oikeudellisia puitteita, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/67924, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä (EU) 2016/680 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2002/58/EY.

__________________

__________________

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (ETA:n kannalta merkityksellinen) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (ETA:n kannalta merkityksellinen) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

20 a)  Asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti kuluttajalla on oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, kuten verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajalle, jäsennellyssä, yleisesti käytettävässä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus toimittaa nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, kuten verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan yrityskäyttäjälle.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

20 b)  Yrityskäyttäjien olisi voitava saada anonymisoituja tietoja verkkomaineestaan eli yhden verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan keräämistä luokituksista ja arvioista, jotta ne voivat saada selvän käsityksen tuotemerkkinsä arvosta ja voivat parantaa tulostaan verkkoalustalla. Olisi asetettava käyttöön välineitä, joiden avulla voidaan kehittää yrityskäyttäjien käsitystä maineestaan, ja tämä olisi ensimmäinen vaihe pyrittäessä lisäämään kilpailua yrityskäyttäjien välillä ja antamaan siten kuluttajille mahdollisuudet tehdä enemmän ja paremmin tietoon perustuvia valintoja.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

20 c)  Monet kilpailuviranomaiset unionissa ja sen ulkopuolella ovat käynnistäneet tutkimuksia tai ilmoittaneet aikomuksestaan tehdä niin tapauksissa, joissa verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat ovat käyttäneet kaksijakoista asemaansa sekä markkinapaikkana että tavaroita tai palveluja samalla markkinapaikalla tarjoavana yrityksenä saadakseen määräävän markkina-aseman tai käyttääkseen sellaista väärin. Verkossa toimivan välityspalvelun tarjoajan pääsy yrityskäyttäjän liiketoimien tuottamiin tietoihin voi antaa verkossa toimivan välityspalvelun tarjoajalle mahdollisuuden kilpailla yrityskäyttäjän kanssa hyödyntämällä kyseisiä tietoja. Oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi verkossa toimiva välityspalvelun tarjoaja ei saisi ilmaista kolmansille osapuolille, myöskään omassa yritysrakenteessaan, kaupallisissa tarkoituksissa yrityskäyttäjän liiketoimien tuottamia tietoja ilman yrityskäyttäjän suostumusta lukuun ottamatta tapauksia, joissa verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajaa koskee oikeudellinen velvoite ilmaista yrityskäyttäjän liiketoimien tuottamat tiedot.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

21)  Verkossa toimivien välittäjäpalvelujen tarjoajat voisivat tietyissä tapauksissa rajoittaa ehdoissa yrityskäyttäjien mahdollisuutta tarjota tavaroita tai palveluita kuluttajille suotuisammin ehdoin muilla tavoin kuin verkossa toimivien välittäjäpalvelujen kautta. Näissä tapauksissa kyseisten palvelujen tarjoajien olisi esitettävä rajoitusten perusteet ja erityisesti niihin liittyvät merkittävimmät taloudelliset, kaupalliset ja oikeudelliset näkökohdat. Avoimuusvelvollisuutta ei kuitenkaan olisi ymmärrettävä siten, että se vaikuttaa tällaisten rajoitusten laillisuuteen, joka perustuu muihin unionin lainsäädännön säädöksiin tai unionin lainsäädännön mukaiseen jäsenvaltioiden lainsäädäntöön, mukaan lukien kilpailua ja sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevilla aloilla, tai tällaisten säädösten soveltamiseen.

21)  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat eivät saisi rajoittaa yrityskäyttäjien mahdollisuutta tarjota samoja tavaroita ja palveluita kuluttajille erilaisin tai samoin ehdoin muiden verkossa toimivien välityspalvelujen kautta. Tietyissä tapauksissa verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat voisivat rajoittaa yrityskäyttäjien mahdollisuutta tarjota tavaroita tai palveluita kuluttajille erilaisin ehdoin muulla tavalla kuin kyseisten palvelujen kautta. Näissä tapauksissa kyseisten palvelujen tarjoajien olisi esitettävä rajoitusten perusteet ja erityisesti niihin liittyvät merkittävimmät taloudelliset, kaupalliset ja oikeudelliset näkökohdat sekä varmistettava rajoitusten oikeasuhteisuus. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin estää rajoituksen, joka koskee yrityskäyttäjien mahdollisuutta tarjota tavaroita tai palveluja kuluttajille erilaisin ehdoin ja muulla tavalla kuin toimivien välityspalvelujen kautta, tai rajoittaa sitä unionin lainsäädännön mukaisesti hyväksymissä kansallisissa säännöissään.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

22)  Jotta mahdollistetaan se, että yrityskäyttäjillä, myös niillä, joiden osalta verkossa toimivien välityspalvelujen käyttö on mahdollisesti keskeytetty tai lopetettu, on käytettävissään välittömiä, asianmukaisia ja tehokkaita oikeussuojamahdollisuuksia, verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi järjestettävä sisäinen valitustenkäsittelyjärjestelmä. Sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmän tarkoituksena olisi varmistaa, että merkittävä osa valituksista voidaan ratkaista kahdenkeskisesti verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien ja kyseessä olevien yrityskäyttäjien välillä. Lisäksi sen varmistamisen, että verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat julkaisevat tietoa niiden sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmän toiminnasta ja tehokkuudesta, pitäisi auttaa yrityskäyttäjiä ymmärtämään paremmin niitä ongelmatyyppejä, joita voi tulla esiin erilaisten verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoamisen yhteydessä, sekä mahdollisuutta päästä nopeaan ja tehokkaaseen kahdenväliseen ratkaisuun.

22)  Jotta mahdollistetaan se, että yrityskäyttäjillä, myös niillä, joiden osalta verkossa toimivien välityspalvelujen käyttö on mahdollisesti keskeytetty tai lopetettu, on käytettävissään välittömiä, asianmukaisia ja tehokkaita oikeussuojamahdollisuuksia, verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi järjestettävä sisäinen valitustenkäsittelyjärjestelmä. Sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmän olisi oltava avoin ja perustuttava tasa-arvoisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteisiin ja sen tarkoituksena olisi varmistaa, että merkittävä osa valituksista voidaan ratkaista kahdenkeskisesti verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien ja kyseessä olevien yrityskäyttäjien välillä kohtuullisessa ajassa. Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat voivat pitää voimassa valituksen keston aikana tekemänsä päätöksen. Mahdolliset pyrkimykset päästä sopimukseen sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmän kautta eivät vaikuta verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien ja yrityskäyttäjien oikeuksiin panna vireille oikeudenkäynti milloin tahansa valituksenkäsittelyprosessin aikana tai sen jälkeen. Lisäksi verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi julkaistava säännöllisesti tietoa niiden sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmän toiminnasta ja tehokkuudesta, jotta voidaan auttaa yrityskäyttäjiä ymmärtämään paremmin tärkeimpiä ongelmatyyppejä, joita voi tulla esiin erilaisten verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoamisen yhteydessä, sekä mahdollisuutta päästä nopeaan ja tehokkaaseen kahdenväliseen ratkaisuun.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

23)  Sisäisiä valitustenkäsittelyjärjestelmiä koskevilla asetuksen vaatimuksilla pyritään mahdollistamaan verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajille kohtuullinen määrä joustavuutta, kun ne hallinnoivat näitä järjestelmiä ja käsittelevät yksittäisiä valituksia, jotta minimoidaan hallinnollinen rasite. Lisäksi sisäisten valitustenkäsittelyjärjestelmien olisi mahdollistettava se, että verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat voivat tarvittaessa käsitellä oikeasuhteisella tavalla vilpillisessä mielessä tapahtuvaa käyttöä, johon jotkin yrityskäyttäjät voivat näiden järjestelmien käytössä pyrkiä. Tapauksissa, jotka koskevat muuta kuin sitä, että tämän asetuksen oikeudellisia velvollisuuksia ei ole noudatettu, sisäisissä valitustenkäsittelyjärjestelmissä ei tulisi käsitellä valituksia, joihin liittyy ainoastaan vähäisiä negatiivisia vaikutuksia kyseessä oleviin yrityskäyttäjiin. Kun otetaan huomioon kyseisten järjestelmien perustamisesta ja toiminnasta aiheutuvat kustannukset, on asianmukaista jättää näiden velvollisuuksien ulkopuolelle verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat, jotka katsotaan pieniksi yrityksiksi asiaa koskevien komission suosituksen 2003/361/EY25 säännösten mukaisesti.

23)  Sisäisiä valitustenkäsittelyjärjestelmiä koskevilla asetuksen vaatimuksilla pyritään mahdollistamaan verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajille kohtuullinen määrä joustavuutta, kun ne hallinnoivat näitä järjestelmiä ja käsittelevät yksittäisiä valituksia, jotta minimoidaan hallinnollinen rasite. Lisäksi sisäisten valitustenkäsittelyjärjestelmien olisi mahdollistettava se, että verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat voivat tarvittaessa käsitellä oikeasuhteisella tavalla vilpillisessä mielessä tapahtuvaa käyttöä, johon jotkin yrityskäyttäjät voivat näiden järjestelmien käytössä pyrkiä. Tapauksissa, jotka koskevat muuta kuin sitä, että tämän asetuksen oikeudellisia velvollisuuksia ei ole noudatettu, sisäisissä valitustenkäsittelyjärjestelmissä ei tulisi käsitellä valituksia, joihin liittyy ainoastaan vähäisiä vaikutuksia kyseessä oleviin yrityskäyttäjiin. Kun otetaan huomioon kyseisten järjestelmien perustamisesta ja toiminnasta aiheutuvat kustannukset, on asianmukaista jättää näiden velvollisuuksien ulkopuolelle verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat, jotka katsotaan pieniksi yrityksiksi asiaa koskevien komission suosituksen 2003/361/EY25 säännösten mukaisesti.

__________________

__________________

25 Komission suositus 2003/361/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).

25 Komission suositus 2003/361/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

23 a)  Sanaa ’sisäinen’ ei pitäisi käsittää siten, että sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmän delegoiminen ulkoiselle palveluntarjoajalle tai muulle yritysrakenteelle olisi kielletty, kunhan toimijalla on täydet valtuudet ja valmiudet varmistaa, että valitustenkäsittelyjärjestelmä on tämän asetuksen vaatimusten mukainen.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

24)  Sovittelu voi tarjota verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajille ja niiden yrityskäyttäjille välineet ratkaista riitoja tyydyttävällä tavalla turvautumatta oikeudenkäynteihin, jotka voivat olla pitkiä ja kalliita. Tämän vuoksi verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi helpotettava sovittelua erityisesti nimeämällä sovittelijoita, joiden kanssa ne ovat valmiita työskentelemään. Sovittelijoita, jotka tarjoavat palvelujaan unionin ulkopuolelta, olisi nimettävä ainoastaan, kun voidaan taata, että näiden palveluiden käyttö ei millään tavalla vähennä kyseisten yrityskäyttäjien oikeudellista suojaa, johon niillä on oikeus unionin lainsäädännön tai jäsenvaltioiden lainsäädännön nojalla, mukaan lukien tämän asetuksen vaatimukset sekä sovellettava henkilötietojen ja liikesalaisuuksien suojelua koskeva lainsäädäntö. Jotta sovittelijat olisivat mahdollisimman saatavilla ja oikeudenmukaisia sekä nopeita, tehokkaita ja tuloksellisia, heidän olisi täytettävä tietyt vaatimukset.

24)  Sovittelu voi tarjota verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajille ja niiden yrityskäyttäjille välineet ratkaista riitoja tyydyttävällä tavalla turvautumatta oikeudenkäynteihin, jotka voivat olla pitkiä ja kalliita. Tämän vuoksi verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi helpotettava sovittelua erityisesti nimeämällä sovittelijoita, joiden kanssa ne ovat valmiita työskentelemään. Sovittelijoita, jotka tarjoavat palvelujaan unionin ulkopuolelta, olisi nimettävä ainoastaan, kun voidaan taata, että näiden palveluiden käyttö ei millään tavalla vähennä kyseisten yrityskäyttäjien oikeudellista suojaa, johon niillä on oikeus unionin lainsäädännön tai jäsenvaltioiden lainsäädännön nojalla, mukaan lukien tämän asetuksen vaatimukset sekä sovellettava henkilötietojen ja liikesalaisuuksien suojelua koskeva lainsäädäntö. Jotta sovittelijat olisivat mahdollisimman saatavilla ja oikeudenmukaisia sekä nopeita, tehokkaita ja tuloksellisia, kaikkien nimettyjen sovittelijoiden olisi täytettävä tietyt vaatimukset. Sovittelijoita olisi kannustettava ratkaisemaan riidat niin nopeasti kuin se on käytännössä mahdollista.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

25)  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi huolehdittava kohtuullisesta osasta sovittelun kokonaiskustannuksia siten, että otetaan huomioon kaikki asiaan liittyvät näkökohdat. Tätä varten sovittelijan olisi ehdotettava osuutta, joka on kohtuullinen kussakin yksittäisessä tapauksessa. Tämän osuuden ei kuitenkaan koskaan pitäisi olla alle puolta kustannuksista.

25)  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi huolehdittava kohtuullisesta osasta sovittelun kokonaiskustannuksia siten, että otetaan huomioon kaikki asiaan liittyvät näkökohdat. Tätä varten sovittelijan olisi ehdotettava osuutta, joka on kohtuullinen kussakin yksittäisessä tapauksessa. Tämän osuuden ei kuitenkaan verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan osalta koskaan pitäisi olla alle puolta kustannuksista, lukuun ottamatta tapauksia, joissa sovittelija toteaa, että asian soviteltavaksi tuonut yrityskäyttäjä ei ole toiminut vilpittömässä mielessä.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

25 a)  Koska verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajia olisi aina vaadittava nimeämään sovittelijat, joiden kanssa ne ovat halukkaita toimimaan, ja niiden olisi oltava velvollisia osallistumaan sovitteluun vilpittömässä mielessä, sovitteluvelvoite olisi vahvistettava tavalla, joka estää yrityskäyttäjiltä sovittelujärjestelmän väärinkäytön. Näin ollen myös yrityskäyttäjät olisi velvoitettava osallistumaan sovitteluun vilpittömässä mielessä. Lisäksi silloin, kun yrityskäyttäjä on tuonut soviteltavaksi useita toistuvia tapauksia, jotka eivät ole johtaneet riidan ratkaisemiseen, tai kun yrityskäyttäjä tuo soviteltavaksi asian aiheesta, jonka osalta se on aiemmassa sovittelussa toiminut vilpillisessä mielessä, verkossa toimivan välityspalvelun tarjoajan ei pitäisi tällaisissa poikkeustapauksissa olla velvollinen osallistumaan sovitteluun kyseisen yrityskäyttäjän kanssa. Tämä poikkeuksellinen tilanne ei saisi rajoittaa yrityskäyttäjän mahdollisuutta tuoda soviteltavaksi asia, jonka aihe ei sovittelijan harkinnan mukaan ole yhteydessä aiempiin tapauksiin.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

26)  Jotta helpotetaan niiden riitojen ratkaisua, jotka liittyvät sovittelua käyttävien verkossa toimivien välityspalvelujen tarjontaan unionissa, komission olisi edistettävä erikoistuneiden, tällä hetkellä puuttuvien sovitteluorganisaatioiden perustamista. Kun toiminnassa on mukana sovittelijoita, joilla on erityisosaamista verkossa toimivista välityspalveluista ja hakukoneista sekä erityisaloista, joilla kyseisiä palveluja tarjotaan, tämän tulisi lisätä molempien osapuolten luottamusta sovitteluprosessiin sekä sitä todennäköisyyttä, että kyseinen prosessi johtaa nopeaan, oikeudenmukaiseen ja tyydyttävään tulokseen.

26)  Jotta helpotetaan niiden riitojen ratkaisua, jotka liittyvät sovittelua käyttävien verkossa toimivien välityspalvelujen tarjontaan unionissa, komission olisi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa edistettävä erikoistuneiden, tällä hetkellä puuttuvien sovitteluorganisaatioiden perustamista. Kun toiminnassa on mukana sovittelijoita, joilla on erityisosaamista verkossa toimivista välityspalveluista ja hakukoneista sekä erityisaloista, joilla kyseisiä palveluja tarjotaan, tämän tulisi lisätä molempien osapuolten luottamusta sovitteluprosessiin sekä sitä todennäköisyyttä, että kyseinen prosessi johtaa nopeaan, oikeudenmukaiseen ja tyydyttävään tulokseen.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

27)  Erilaiset tekijät, kuten rajalliset varat, vastatoimien pelko sekä lain ja oikeuspaikan valintaa koskevat sopimusehdot, voivat rajoittaa olemassa olevien oikeudellisten oikeussuojakeinojen tehokkuutta, erityisesti niiden, joiden mukaan yrityskäyttäjien tai yritysverkkosivustokäyttäjien on toimittava erikseen ja tunnistettavasti. Tämän asetuksen tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi organisaatioille, yrityskäyttäjiä tai yritysverkkosivustokäyttäjiä edustaville järjestöille sekä tietyille jäsenvaltioissa perustetuille julkisille elimille olisi annettava mahdollisuus saattaa asia käsiteltäväksi kansallisissa tuomioistuimissa. Kansallisten tuomioistuinten käsiteltäväksi saatettavissa asioissa tavoitteena olisi oltava lopettaa tai estää tässä asetuksessa asetettujen sääntöjen rikkominen sekä ehkäistä tuleva vahinko, joka voisi heikentää kestäviä yrityssuhteita verkkopohjaisessa taloudessa. Jotta varmistetaan, että tällaiset organisaatiot tai järjestöt harjoittavat tätä oikeutta tehokkaasti ja asianmukaisesti, niiden olisi täytettävä tietyt perusteet. Kun otetaan huomioon asiaan liittyvien julkisten elinten asema jäsenvaltioissa, joissa kyseisiä elimiä on perustettu, olisi edellytettävä ainoastaan, että niille on annettu kansallisen lainsäädännön sääntöjen mukaisesti tehtäväksi saattaa asioita tuomioistuimeen joko osapuolten yhteisen edun tai yleisen edun vuoksi ilman, että mainittuja perusteita olisi sovellettava kyseisiin julkisiin elimiin. Tällaisten toimien ei tulisi millään tavoin vaikuttaa yrityskäyttäjien ja yritysverkkosivustokäyttäjien oikeuksiin saattaa asia oikeuden käsiteltäväksi itse.

27)  Erilaiset tekijät, kuten rajalliset varat, vastatoimien pelko sekä lain ja oikeuspaikan valintaa koskevat sopimusehdot, voivat rajoittaa olemassa olevien oikeudellisten oikeussuojakeinojen tehokkuutta, erityisesti niiden, joiden mukaan yrityskäyttäjien tai yritysverkkosivustokäyttäjien on toimittava erikseen ja tunnistettavasti. Tämän asetuksen tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi organisaatioille, yrityskäyttäjiä tai yritysverkkosivustokäyttäjiä edustaville järjestöille sekä tietyille jäsenvaltioissa perustetuille julkisille elimille olisi annettava mahdollisuus saattaa asia käsiteltäväksi kansallisissa tuomioistuimissa. Kansallisten tuomioistuinten käsiteltäväksi saatettavissa asioissa tavoitteena olisi oltava lopettaa tai estää tässä asetuksessa asetettujen sääntöjen rikkominen sekä ehkäistä tuleva vahinko, joka voisi heikentää kestäviä yrityssuhteita verkkopohjaisessa taloudessa, etenkin pk-yrityksiin ja mikroyrityksiin liittyviä suhteita. Jotta varmistetaan, että tällaiset organisaatiot tai järjestöt harjoittavat tätä oikeutta tehokkaasti ja asianmukaisesti, niiden olisi täytettävä tietyt perusteet, erityisesti rahoituksen avoimuuden osalta. Jäsenvaltioilta olisi edellytettävä, että ne perustavat tai nimittävät tällaiset julkiset elimet. Asiaan liittyviltä julkisilta elimiltä olisi edellytettävä ainoastaan, että niille on annettu kansallisen lainsäädännön sääntöjen mukaisesti tehtäväksi saattaa asioita tuomioistuimeen joko osapuolten yhteisen edun tai yleisen edun vuoksi ilman, että mainittuja perusteita olisi sovellettava kyseisiin julkisiin elimiin. Tällaisten toimien ei tulisi millään tavoin vaikuttaa yrityskäyttäjien ja yritysverkkosivustokäyttäjien oikeuksiin saattaa asia oikeuden käsiteltäväksi itse.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

27 a)  Tämän asetuksen säännösten rikkominen voi tietyissä tapauksissa edellyttää nopeaa ja joustavaa täytäntöönpanon valvontaa. Jäsenvaltioiden perustamien tai nimeämien täytäntöönpanon valvonnasta vastaavien elinten olisi vastattava tämän asetuksen asianmukaisesta ja tehokkaasta täytäntöönpanon valvonnasta. Täytäntöönpanon valvonnasta vastaavat elimet olisi perustettava tässä asetuksessa vahvistetun edustavien organisaatioiden, järjestöjen tai julkisten elinten oikeudenkäyntejä koskevan menettelyn lisäksi. Täytäntöönpanon valvonnasta vastaavien elinten päätöksiin voidaan hakea muutosta oikeudellisessa menettelyssä sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

27 b)  Tämän asetuksen soveltamista on seurattava tiiviisti. Jäsenvaltioiden olisi nimettävä kansalliset viranomaiset, jotka vaativat verkossa toimivien välityspalvelujen ja verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajilta asiaan liittyvät, tämän asetuksen seurannan ja täytäntöönpanon valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot. Kyseisten viranomaisten keräämät tiedot olisi pyynnöstä toimitettava komissiolle ja verkkopohjaisen alustatalouden seurantakeskukselle.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

28 a)  Avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden sekä verkkopohjaisen alustatalouden seurantakeskuksen aseman ja tehtävien vuoksi seurantakeskukselle olisi annettava tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluva rooli sen lisäksi, että se on perustettu komission päätöksen (2018)2393 mukaiseksi asiantuntijaryhmäksi. Seurantakeskuksen olisi hoidettava sille tässä asetuksessa osoitetut tehtävät riippumattomasti ja yleisen edun mukaisesti, ja tämän varmistamiseksi sen jäsenistön olisi koostuttava laajasta joukosta riippumattomia asiantuntijoita, joilla on todistettu pätevyys ja kokemus alustataloudesta.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

29)  Komission olisi arvioitava tätä asetusta säännöllisin väliajoin uudelleen erityisesti tekniikan ja kaupalliseen kehitykseen perustuvien muutostarpeiden selvittämiseksi.

29)  Komission olisi arvioitava tätä asetusta säännöllisin väliajoin uudelleen ja seurattava tiiviisti sen vaikutusta verkkopohjaiseen alustatalouteen erityisesti tekniikan ja kaupalliseen kehitykseen perustuvien muutostarpeiden selvittämiseksi sekä toteutettava arvioinnin perusteella asianmukaisia toimenpiteitä. Koska ala kehittyy lähivuosina nopeasti, saattaa olla aiheellista antaa tämän asetuksen jälkeen uutta yksityiskohtaisempaa lainsäädäntöä, mikäli osoittautuu, että tässä asetuksessa vahvistetuilla avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta koskevilla säännöksillä ei pystytä tyydyttävästi käsittelemään tulevia epätasapainotiloja ja hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

31)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on turvata sisämarkkinoilla oikeudenmukainen, ennakoitavissa oleva, kestävä ja luottamusta nauttiva sähköinen liiketoimintaympäristö, vaan tavoite voidaan sen laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

31)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on turvata sisämarkkinoilla selkeä, oikeudenmukainen, ennakoitavissa oleva, kestävä ja luottamusta nauttiva sähköinen liiketoimintaympäristö, vaan tavoite voidaan sen laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

32)  On syytä selventää, että tämän asetuksen ei tulisi vaikuttaa unionin lainsäädännön sääntöjen soveltamiseen aloilla, jotka koskevat oikeudellista yhteistyötä yksityisoikeuden alalla, kilpailua, kuluttajansuojaa, sähköistä kaupankäyntiä ja rahoituspalveluja.

32)  On syytä selventää, että tämän asetuksen ei tulisi vaikuttaa unionin lainsäädännön sääntöjen soveltamiseen aloilla, jotka koskevat esimerkiksi oikeudellista yhteistyötä yksityisoikeuden alalla, kilpailua, kuluttajansuojaa, sähköistä kaupankäyntiä ja rahoituspalveluja, eikä se vaikuta kansallisiin sääntöihin, joilla säännellään unionin oikeuden mukaisesti hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt sen varmistamiseksi, että verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjille sekä verkossa toimivien hakukoneiden osalta yritysverkkosivustokäyttäjille turvataan asianmukainen avoimuus ja tehokkaat oikeussuojamahdollisuudet.

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt sen varmistamiseksi, että verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjille sekä verkossa toimivien hakukoneiden osalta yritysverkkosivustokäyttäjille turvataan asianmukainen avoimuus ja oikeudenmukaisuus sekä tehokkaat oikeussuojamahdollisuudet.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tätä asetusta sovelletaan verkossa toimiviin välittäjäpalveluihin, jotka ovat yrityskäyttäjien käytettävissä tai joita tarjotaan niille käytettäviksi, ja verkossa toimiviin hakukoneisiin, jotka ovat yritysverkkosivukäyttäjien käytettävissä tai joita tarjotaan niille käytettäviksi, kun niillä on sijoittautumis- tai asuinpaikka unionissa ja ne tarjoavat verkossa toimivien välityspalvelujen tai hakukoneiden kautta tavaroita tai palveluja unionissa oleville kuluttajille riippumatta kyseisten palveluiden tarjoajien sijoittautumis- tai asuinpaikasta.

2.  Tätä asetusta sovelletaan verkossa toimiviin välityspalveluihin, jotka ovat yrityskäyttäjien käytettävissä tai joita tarjotaan niille käytettäviksi, ja verkossa toimiviin hakukoneisiin, jotka ovat yritysverkkosivukäyttäjien käytettävissä tai joita tarjotaan niille käytettäviksi, kun niillä on sijoittautumis- tai asuinpaikka unionissa ja ne tarjoavat verkossa toimivien välityspalvelujen tai hakukoneiden kautta tavaroita tai palveluja unionissa oleville kuluttajille riippumatta kyseisten palveluiden tarjoajien sijoittautumis- tai asuinpaikasta ja muutoin sovellettavasta lainsäädännöstä.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Tässä asetuksessa verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajille asetettuja velvoitteita sovelletaan liitännäiskäyttöjärjestelmien tarjoajiin, kun käyttöjärjestelmä itsessään toimii 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna verkossa toimivana välityspalveluna.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Tätä asetusta ei sovelleta verkkomaksupalveluihin tai verkossa toimiviin mainonnan välineisiin tai mainontaviestintään, joiden tavoitteena ei ole suorien liiketoimien käynnistäminen ja joihin ei liity sopimussuhdetta kuluttajien kanssa.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 c.  Tämä asetus ei vaikuta unionin lainsäädäntöön tai sellaisiin kansallisiin sääntöihin, joilla säännellään unionin lainsäädännön mukaisesti hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  ’yrityskäyttäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka verkossa toimivien välityspalvelujen kautta tarjoaa tavaroita tai palveluja kuluttajille tarkoituksessa, joka liittyy yrityskäyttäjän elinkeino- tai ammattitoimintaan;

1.  ’yrityskäyttäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka verkossa toimivien välityspalvelujen kautta tarjoaa tavaroita tai palveluja kuluttajille tarkoituksessa, joka liittyy yrityskäyttäjän elinkeino- tai ammattitoimintaan, mukaan lukien yksityishenkilöt, jotka toimivat elinkeinonharjoittajina verkossa toimivien välityspalvelujen kautta;

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  ne mahdollistavat sen, että yrityskäyttäjät voivat tarjota kuluttajille tavaroita tai palveluja, ja niiden tarkoituksena on helpottaa yrityskäyttäjien ja kuluttajien välisten suorien liiketoimien käynnistämistä, riippumatta siitä, toteutuvatko liiketoimet viime kädessä;

b)  ne mahdollistavat sen, että yrityskäyttäjät voivat tarjota kuluttajille tavaroita tai palveluja, ja niiden tarkoituksena on helpottaa yrityskäyttäjien ja kuluttajien välisten suorien liiketoimien käynnistämistä, riippumatta siitä, toteutuvatko liiketoimet viime kädessä, mikäli yrityskäyttäjien ja kuluttajien välisten suorien liiketoimien käynnistämisen helpottaminen on luonteeltaan vain marginaalista;

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  ’liitännäiskäyttöjärjestelmällä’ ohjelmistoa, joka täyttää kaikki seuraavat vaatimukset:

 

a)  liitännäiskäyttöjärjestelmä varmistaa mobiililaitteen tai siihen liitetyn kaiuttimen olennaisen peruskäytön;

 

b)  se liittyy tiiviisti verkossa toimivaan välityspalveluun, jonka määräysvallassa on tärkein kanava, jonka kautta sovellukset voidaan asentaa käyttöjärjestelmään;

 

c)  käyttöjärjestelmän kehityksestä ja päivittämisestä vastaa tai sitä valvoo siihen liittyvän verkossa toimivan välityspalvelun tarjoaja joko suoraan tai välillisesti;

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 3 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  ’liitännäiskäyttöjärjestelmien tarjoajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tarjoaa liitännäiskäyttöjärjestelmiä ai tekee niiden tarjoamista koskevia tarjouksia;

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  ’verkossa toimivalla hakukoneella’ digitaalista palvelua, joka antaa käyttäjille mahdollisuuden tehdä hakuja periaatteessa kaikilta verkkosivustoilta tai tietynkielisiltä verkkosivustoilta mitä tahansa aihetta koskevan hakusanan, lausekkeen tai muun tiedon muodossa tehdyn kyselyn perusteella ja joka antaa tulokseksi linkkejä, joista voi saada pyydettyyn sisältöön liittyvää tietoa;

5.  ’verkossa toimivalla hakukoneella’ digitaalista palvelua, joka antaa käyttäjille mahdollisuuden suorittaa kyselyjä ja tehdä hakuja periaatteessa kaikilta verkkosivustoilta tai tietynkielisiltä verkkosivustoilta mitä tahansa aihetta koskevan hakusanan, äänikomennon, lausekkeen tai muun tiedon muodossa tehdyn kyselyn perusteella ja joka antaa tuloksia, joista voi saada pyydettyyn sisältöön liittyvää tietoa;

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  ’yritysverkkosivustokäyttäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka verkkosivustojen kautta tarjoaa tavaroita tai palveluja kuluttajille tarkoituksessa, joka liittyy sen elinkeino- tai ammattitoimintaan;

7.  ’yritysverkkosivustokäyttäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka verkkorajapinnan eli minkä tahansa ohjelmiston, mukaan lukien verkkosivustojen ja mobiilisovellusten, kautta tarjoaa tavaroita tai palveluja kuluttajille tarkoituksessa, joka liittyy sen elinkeino- tai ammattitoimintaan;

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  ’järjestyksellä’ suhteellista sijoitusta, joka annetaan sellaisille tavaroille ja palveluille, joita yrityskäyttäjät tarjoavat kuluttajille verkossa toimivien välityspalvelujen kautta, tai verkkosivustoille, jotka verkossa toimivat hakukoneet indeksoivat kuluttajia varten, kun verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat tai verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajat esittävät, järjestävät tai antavat tiedoksi ne kuluttajille riippumatta teknologisista välineistä, joita esittämiseen, järjestämiseen tai tiedoksiantamiseen käytetään;

8.  ’järjestyksellä’ suhteellista sijoitusta, joka annetaan sellaisille tavaroille ja palveluille, joita yrityskäyttäjät tarjoavat kuluttajille verkossa toimivien välityspalvelujen kautta, tai verkkosivustoille, jotka verkossa toimivat hakukoneet indeksoivat, kun verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat tai verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajat esittävät, järjestävät tai antavat ne tiedoksi riippumatta teknologisista välineistä, joita esittämiseen, järjestämiseen tai tiedoksiantamiseen käytetään;

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

10.  ’ehdoilla’ kaikkia ehtoja, lausekkeita ja muita tietoja, niiden nimestä tai muodosta riippumatta, jotka sääntelevät sopimussuhdetta verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan ja niiden yrityskäyttäjien välillä ja jotka verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja määrittää yksipuolisesti.

10.  ’ehdoilla’ kaikkia ehtoja, lausekkeita ja muita tietoja, niiden nimestä tai muodosta riippumatta, jotka sääntelevät sopimussuhdetta verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan ja niiden yrityskäyttäjien välillä.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

10 a.  ’liitännäistavaroilla ja -palveluilla’ yrityskäyttäjän kuluttajalle verkossa toimivan välityspalvelun kautta tarjoaman varsinaisen tavaran tai palvelun lisäksi ennen verkossa toimivassa välityspalvelussa käynnistetyn liiketoimen loppuun saattamista tarjoamia tavaroita ja palveluja, jotka täydentävät varsinaista tavaraa tai palvelua;

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 10 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

10 b.  ’sovittelulla’ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/52/EY 3 artiklan a alakohdassa määriteltyä jäsenneltyä menettelyä;

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 10 c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

10 c.  ’unionin alustatalouden seurantakeskuksella’ komission päätöksen C(2018)2393 mukaisesti perustettua unionin verkkopohjaisen alustatalouden seurantakeskusta.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

2 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a artikla (uusi)

 

Säännösten kiertämisen estäminen

 

Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat eivät käytä itse tarjoamiaan tai määräysvaltansa piiriin kuuluvia ohjelmistoja tai palveluja, liitännäiskäyttöliittymät mukaan luettuina, verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajille tässä asetuksessa asetettujen velvoitteiden kiertämiseen.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(-a)  sisältävät ainoastaan oikeudenmukaisia ja oikeasuhteisia lausekkeita,

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  laaditaan käyttäen selkeää ja yksiselitteistä kieltä,

(a)  laaditaan käyttäen selkeää ja ymmärrettävää kieltä,

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  sisältävät objektiiviset perusteet päätöksille lopettaa tai keskeyttää verkossa toimivat välityspalvelut yrityskäyttäjille kokonaan tai osittain.

(c)  sisältävät syrjimättömät perusteet päätöksille lopettaa tai keskeyttää verkossa toimivat välityspalvelut yrityskäyttäjille kokonaan tai osittain tai määrätä niille muunlaisia rajoituksia.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a)  sisältävät tietoa mahdollisista muista jakelukanavista ja mahdollisista kumppanuusohjelmista, joiden kautta verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja saattaa jaella yrityskäyttäjän tarjoamia tavaroita ja palveluja,

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c b)  sisältävät yleistä tietoja teollis- ja tekijänoikeuksien omistusta ja määräysvaltaa koskevien ehtojen vaikutuksista.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ehdot tai niiden erityiset määräykset, jotka eivät ole 1 kohdan vaatimusten mukaisia, eivät ole kyseistä yrityskäyttäjää sitovia, jos toimivaltainen tuomioistuin vahvistaa vaatimustenvastaisuuden.

2.  Ehdot tai niiden erityiset määräykset, jotka eivät ole 1 kohdan vaatimusten mukaisia, ovat mitättömiä, jos toimivaltainen tuomioistuin vahvistaa vaatimustenvastaisuuden.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on ilmoitettava kyseisille yrityskäyttäjille kaikista ehtoihin suunnitelluista muutoksista.

Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on ilmoitettava pysyvällä välineellä kyseisille yrityskäyttäjille kaikista ehtojen muutoksista.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Suunniteltuja muutoksia ei voida toteuttaa ennen ilmoittamista koskevan määräajan loppumista, ja määräajan on oltava kohtuullinen ja oikeasuhteinen suunniteltuihin muutoksiin ja niistä yrityskäyttäjälle aiheutuviin vaikutuksiin nähden. Määräajan on oltava vähintään 15 päivää päivämäärästä, jona verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja ilmoittaa yrityskäyttäjille suunnitelluista muutoksista.

Muutoksia ei voida toteuttaa ennen ilmoittamista koskevan määräajan loppumista, ja määräajan on oltava kohtuullinen ja oikeasuhteinen muutoksiin ja niistä yrityskäyttäjälle aiheutuviin vaikutuksiin nähden. Määräajan on oltava vähintään 15 päivää päivämäärästä, jona verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja ilmoittaa yrityskäyttäjille muutoksista. Jos muutokset edellyttävät sitä, että yrityskäyttäjä tekee tavaroihinsa tai palveluihinsa merkittäviä teknisiä mukautuksia, määräajan on oltava vähintään 30 päivää. Yrityskäyttäjä voi irtisanoa sopimuksen 15 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, jos muutokset ovat yrityskäyttäjän kannalta haitallisia.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Uusien tavaroiden tai palveluiden toimittamista verkossa toimiviin välityspalveluihin tai tavaroiden tai palvelujen päivittämistä 15 päivän määrärajan aikana olisi pidettävä yrityskäyttäjän selvänä suostumuksena luopua ilmoittamisen määräajasta.

 

Tapauksissa, joissa ilmoittamisen määräaika on 30 päivää, koska ehtoihin tehtävät muutokset edellyttävät yrityskäyttäjän tekevän tavaroihinsa tai palveluihinsa huomattavia teknisiä mukautuksia, yrityskäyttäjän ei katsota luopuneen automaattisesti ilmoittamisen määräajasta, jos se toimittaa uusia tuotteita tai palveluja tai päivittää tuotteitaan tai palvelujaan.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Edellä olevaa 3 kohtaa ei sovelleta, jos verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajaan kohdistuu oikeudellinen velvoite, jonka mukaan sen on muutettava ehtoja siten, ettei ole mahdollista noudattaa 3 kohdan toisen alakohdan mukaista määräaikaa.

5.  Edellä 3 kohdassa tarkoitettua määräaikaa ei sovelleta, jos

 

(a)  verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajaan kohdistuu oikeudellinen velvoite, jonka mukaan sen on muutettava ehtoja siten, ettei ole mahdollista noudattaa 3 kohdan toisen alakohdan mukaisia määräaikoja;

 

(b)  verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja reagoi odottamattomaan tai välittömään vaaraan, joka saattaisi haitata verkossa toimivia välityspalveluja tai aiheuttaa niille turvallisuusongelmia, mukaan lukien petos, haittaohjelmat, roskaposti, tietoturvaloukkaukset tai muut kyberturvallisuusriskit.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Verkossa toimivan välityspalvelun tarjoajan on varmistettava, että yrityskäyttäjiin ja niiden tavaroihin ja palveluihin yhdistetty tuotemerkki on tunnistettavissa koko välitysprosessin ajan.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Palvelujen keskeyttäminen ja lopettaminen

Palvelujen keskeyttäminen, rajoittaminen ja lopettaminen

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja päättää verkossa toimivien välityspalvelujensa tarjoamisen keskeyttämisestä tai lopettamisesta kokonaan tai osittain tietyn yrityskäyttäjän osalta, sen on ilmoitettava kyseiselle yrityskäyttäjälle ilman aiheetonta viivytystä kyseisen päätöksen perustelut.

1.  Jos verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja päättää verkossa toimivien välityspalvelujensa tarjoamisen keskeyttämisestä, rajoittamisesta tai lopettamisesta kokonaan tai osittain tietyn yrityskäyttäjän osalta, sen on ilmoitettava asiasta kyseiselle yrityskäyttäjälle vähintään 15 päivää ennen kyseisen päätöksen täytäntöönpanoa ja ilmoitettava tälle päätöksen perustelut.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos

 

(a)  verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajalla on oikeudellinen velvoite keskeyttää tai lopettaa välityspalvelunsa tarjoaminen kokonaan tai osittain tai rajoittaa sitä tietyn yrityskäyttäjän osalta;

 

(b)  jos verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja toteuttaa toimia suojatakseen kuluttajia, mikäli on perusteltu syy epäillä laitonta sisältöä, tuotteen tai palvelun turvallisuutta, väärennöstä, petosta tai tuotteen tai palvelun soveltuvuutta alaikäisille;

 

(c)  jos verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja voi osoittaa, että kyseinen yrityskäyttäjä on toistuvasti rikkonut sovellettavia ehtoja, mikä on johtanut keskeyttämiseen, lopettamiseen tai rajoittamiseen.

 

Tällaisissa tapauksissa yrityskäyttäjälle on viipymättä ilmoitettava päätöksen perustelut.

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa perusteluissa on oltava viittaus erityisiin tietoihin tai olosuhteisiin, jotka johtivat verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan päätökseen, sekä viittaus 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun päätöksen objektiiviseen syyhyn tai syihin.

2.  Edellä 1 tai 1 a kohdassa tarkoitetuissa perusteluissa on oltava viittaus erityisiin tietoihin tai olosuhteisiin, jotka johtivat verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan päätökseen, sekä viittaus 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun päätöksen syrjimättömään syyhyn tai syihin. Jos keskeyttämisen, rajoittamisen tai lopettamisen syynä on kolmannen osapuolen ilmoitus, ilmoituksen sisältö on sisällytettävä perusteluihin.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta, jos verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajalla on oikeudellinen velvoite olla ilmoittamatta tiettyjä seikkoja tai olosuhteita tai viittausta asiaan liittyvään syyhyn tai syihin tai jos verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja voi osoittaa, että kyseinen yrityskäyttäjä on toistuvasti rikkonut sovellettavia ehtoja, mikä on johtanut keskeyttämiseen, lopettamiseen tai rajoittamiseen.

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Ennen palvelujen lopettamista, rajoittamista ja keskeyttämistä on, mahdollisuuksien mukaan ja mikäli oikeasuhteista, annettava ilmoitus vaatimusten noudattamisen selventämisestä tai vaatimusten jälleen täyttämisestä ja tarjottava siihen tilaisuus. Jos keskeyttäminen, rajoittaminen tai lopettaminen perustuu ehtojen korjattavissa olevaan rikkomiseen eikä rikkomista ole tehty vilpillisessä mielessä, verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan on pyrittävä palauttamaan yrityskäyttäjä heti kun ehtojen noudattamatta jättäminen on korjattu. Jos ilmenee, että keskeyttäminen, rajoittaminen tai lopettaminen on tehty virheellisin perustein, yrityskäyttäjä palautetaan viipymättä ja samoilla ehdoilla kuin ennen keskeyttämistä, rajoittamista tai lopettamista.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on esitettävä ehdoissaan keskeiset muuttujat, jotka määrittävät järjestyksen sekä syyt näiden keskeisten muuttujien suhteelliseen merkitykseen verrattuna muihin muuttujiin.

Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on esitettävä ehdoissaan muuttujat, jotka määrittävät järjestyksen sekä syyt näiden muuttujien suhteelliseen merkitykseen sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 kohdan soveltamista. Jos kaikkien muuttujien ilmoittaminen ehdoissa ei ole teknisesti mahdollista tai se johtaisi kaikkien yksittäisten muuttujien painotuksen ilmoittamiseen, on ilmoitettava vain tärkeimmät muuttujat ja syyt niiden suhteelliselle merkitykselle.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on varmistettava, että järjestys ilmentää ilmoitettujen muuttujien käyttämistä tavalla, joka ei ole mielivaltainen, ja niiden suhteellista merkitystä.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos näihin keskeisiin muuttujiin kuuluu mahdollisuus vaikuttaa järjestykseen suoraa tai välillistä maksua vastaan, jonka yrityskäyttäjät suorittavat verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajalle, kyseisen verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan on sisällytettävä ehtoihinsa myös kuvaus näistä mahdollisuuksista sekä järjestykseen liittyvän maksun vaikutuksista.

Jos näihin muuttujiin kuuluu mahdollisuus vaikuttaa järjestykseen suoraa tai välillistä maksua vastaan, jonka yrityskäyttäjät suorittavat verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajalle, kyseisen verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan on sisällytettävä ehtoihinsa myös kuvaus näistä mahdollisuuksista sekä järjestykseen liittyvän maksun vaikutuksista.

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tuloksia esitettäessä verkossa toimivan välityspalvelun tarjoajan on ilmoitettava jokaisen järjestykseen asettamisen kohdalla, onko siihen vaikutettu ja missä määrin siihen on vaikutettu käyttäen eriytettyä kohtelua tai suoraa tai välillistä maksua vastaan tai sopimukseen perustuvassa tai suorassa omistussuhteessa.

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien on ilmoitettava yritysverkkosivustokäyttäjille keskeiset järjestystä määrittävät muuttujat esittämällä helposti ja julkisesti saatavilla oleva sekä selkeällä ja yksiselitteisellä kielellä laadittu kuvaus verkossa toimivista kyseisten tarjoajien hakukoneista. Niiden on pidettävä kyseinen kuvaus ajan tasalla.

2.  Rajoittamatta 4 kohdan soveltamista verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien on ilmoitettava järjestystä määrittävät muuttujat sekä näiden keskeisten muuttujien suhteellisen merkityksen syyt esittämällä helposti ja julkisesti saatavilla oleva sekä selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä laadittu kuvaus verkossa toimivista kyseisten tarjoajien hakukoneista. Niiden on pidettävä kyseinen kuvaus ajan tasalla. Jos kaikkien muuttujien ilmoittaminen ehdoissa ei ole teknisesti mahdollista tai se johtaisi kaikkien yksittäisten muuttujien painotuksen ilmoittamiseen, on ilmoitettava vain tärkeimmät muuttujat ja syyt niiden suhteelliselle merkitykselle.

 

Verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien on varmistettava, että järjestys ilmentää ilmoitettujen muuttujien käyttämistä tavalla, joka ei ole mielivaltainen, ja niiden suhteellista merkitystä.

 

Jos keskeisiin muuttujiin kuuluu mahdollisuus vaikuttaa järjestykseen suoraa tai välillistä maksua vastaan, jonka yrityskäyttäjät tai yritysverkkosivustokäyttäjät suorittavat vastaavalle palvelujen tarjoajalle, kyseisen palvelujen tarjoajan on myös esitettävä kuvaus näistä mahdollisuuksista sekä maksun vaikutuksista järjestykseen.

 

Tuloksia esitettäessä verkossa toimivan hakukoneen tarjoajan on ilmoitettava jokaisen järjestykseen asettamisen kohdalla, onko siihen vaikutettu ja missä määrin siihen on vaikutettu käyttäen eriytettyä kohtelua, myös eriytettyä asemointia ja esittämistä, tai suoraa tai välillistä maksua vastaan tai sopimukseen perustuvassa tai suorassa omistussuhteessa.

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jos verkossa toimivan hakukoneen tarjoaja on muuttanut järjestystä jossakin tietyssä tapauksessa tai poistanut palvelusta tietyn verkkosivuston kolmannen osapuolen ilmoituksen johdosta, hakukoneen tarjoajan on annettava yrityskäyttäjälle mahdollisuus tarkastaa ilmoituksen sisältö julkisessa verkkotietokannassa.

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Verkossa toimivien välityspalvelujen ja hakukoneiden tarjoajia ei tämän artiklan vaatimusten noudattamiseksi tule velvoittaa ilmaisemaan liikesalaisuuksia, sellaisina kuin ne määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/943 2 artiklan 1 kohdassa.

4.  Verkossa toimivien välityspalvelujen ja hakukoneiden tarjoajia ei tämän artiklan vaatimusten noudattamiseksi tule velvoittaa ilmaisemaan tietoja, jotka saattaisivat kohtuullisen varmasti antaa mahdollisuuden kuluttajien harhauttamiseen hakutulosten manipuloinnin avulla. Tämä artikla ei vaikuta direktiivin (EU) 2016/943 soveltamiseen.

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Jotta verkossa toimivien välityspalvelujen ja verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien on helpompi noudattaa tämän artiklan vaatimuksia ja jotta voidaan helpottaa niiden täytäntöönpanon valvontaa, komissio liittää tässä artiklassa vahvistettuihin avoimuusvaatimuksiin ohjeita.

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

5 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a artikla

 

Liitännäistavarat ja -palvelut

 

1.  Jos joko verkossa toimivan välityspalvelun tarjoaja tai kolmas osapuoli tarjoaa kuluttajille liitännäistavaroita ja -palveluja, mukaan lukien rahoituspalveluja, verkossa toimivan välityspalvelun kautta, verkossa toimivan välityspalvelun tarjoajien on annettava ehdoissaan liitännäistavaroiden ja -palvelujen kuvaus sekä kuvaus siitä, onko yrityskäyttäjällä lupa tarjota myös omia liitännäistavaroitaan ja -palvelujaan verkossa toimivan välityspalvelun kautta ja millä ehdoilla sillä on tähän lupa.

 

2.  Verkossa toimivan välityspalvelun tarjoajan on yrityskäyttäjän pyynnöstä toimitettava luettelo liitännäistavaroista tai -palveluista, joita tarjotaan yrityskäyttäjän tarjoamien tavaroiden tai palveluiden täydennykseksi ja lisäksi. Liitännäistavaroita ja -palveluja tarjottaessa verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on ilmoitettava selkeästi ja näkyvästi, kuka on liitännäistavaroiden ja -palveluiden tarjoaja.

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien on laadittava kuvaus mahdollisesta eriytetystä kohtelusta, jota ne soveltavat tai voivat soveltaa toisaalta verkossa toimivien hakukonepalvelujen tarjoajan itsensä tai sen määräysvallassa olevien yritysverkkosivustokäyttäjien ja toisaalta muiden yritysverkkosivustokäyttäjien kuluttajille tarjoamiin tavaroihin ja palveluihin.

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun kuvauksen on katettava tilanteen mukaan vähintään eriytetty kohtelu, jota toteutetaan verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan toteuttamien erityisten toimenpiteiden tai toiminnan kautta ja joka liittyy seuraaviin:

2.  Edellä 1 ja 1 a kohdassa tarkoitetun kuvauksen on katettava tilanteen mukaan vähintään eriytetty kohtelu, jota toteutetaan verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan tai verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajan toteuttamien erityisten toimenpiteiden tai toiminnan kautta ja joka liittyy seuraaviin:

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  pääsy, joka palvelujen tarjoajalla tai sen määräysvallassa olevilla yrityskäyttäjillä voi olla henkilötietoihin tai muihin tietoihin tai molempiin, jotka yrityskäyttäjät tai kuluttajat antavat verkossa toimivien välityspalveluiden käyttöön tai jotka generoidaan kyseisten palvelujen tarjoamisen kautta,

(a)  pääsy, joka palvelujen tarjoajalla tai sen määräysvallassa olevilla yrityskäyttäjillä voi olla henkilötietoihin tai muihin tietoihin tai molempiin, jotka yrityskäyttäjät, yritysverkkosivustokäyttäjät tai kuluttajat antavat verkossa toimivien välityspalveluiden tai verkossa toimivien hakukoneiden käyttöön tai jotka generoidaan kyseisten palvelujen tarjoamisen kautta,

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  järjestys,

(b)  järjestys ja etukäteen määritellyt asetukset, jotka koskevat kuluttajille kyseisen verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan itsensä tai sen määräysvallassa olevien yrityskäyttäjien kautta tarjottavia tavaroita tai palveluita ja toisaalta muiden yrityskäyttäjien kuluttajille tarjoamia tavaroita ja palveluita,

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  mahdolliset suorat tai välilliset maksut, jotka peritään verkossa toimivien välityspalvelujen käytöstä,

(c)  mahdolliset suorat tai välilliset maksut, jotka peritään verkossa toimivien välityspalvelujen tai verkossa toimivien hakukoneiden tai mahdollisten liitännäispalvelujen käytöstä, sekä mahdollinen tekninen tai taloudellinen hyöty, jota se ei anna kaikille yrityskäyttäjille tai yritysverkkosivustokäyttäjille,

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  pääsy palveluihin tai niiden käyttöä koskevat ehdot, kun kyseiset palvelut suoraan liittyvät verkossa toimiviin välityspalveluihin tai ovat niiden liitännäisiä.

(d)  pääsy palveluihin tai toimintoihin tai niiden käyttöä koskevat ehdot, kun kyseiset palvelut suoraan liittyvät verkossa toimiviin välityspalveluihin tai verkossa toimiviin hakukoneisiin tai ovat niiden liitännäisiä.

 

 

 

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on käsiteltävä tarjoajan itsensä tai sen määräysvallassa olevien yrityskäyttäjien kyseisten verkossa toimivien välityspalvelujen kautta kuluttajille tarjoamia tavaroita tai palveluja ja toisaalta muiden yrityskäyttäjien verkossa toimivien välityspalvelujen kautta kuluttajille tarjoamia kilpailevia tavaroita tai palveluja tasavertaisesti ilman syrjintää, paitsi jos eriytettyä kohtelua sovelletaan syrjimättömällä tavalla kaikkien muiden yrityskäyttäjien kesken ja se voidaan perustella puolueettomasti unionin oikeuden yleisten periaatteiden mukaisesti. Mahdollinen eriytetty kohtelu ei saa estää kuluttajien mahdollisuutta saada ja käyttää haluamiaan tavaroita ja palveluja verkossa toimivien välityspalvelujen kautta tarjottavien tavaroiden ja palvelujen joukosta.

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

6 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a artikla

 

Hyvän kauppatavan vastaiset käytännöt

 

Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat eivät saa noudattaa liitteessä I lueteltuja hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä. Luettelo ei vaikuta muuhun unionin tai kansalliseen lainsäädäntöön, jota jäsenvaltiot soveltavat unionin oikeuden mukaisesti eikä tästä lainsäädännöstä johtuvista verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien velvoitteista.

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien on laadittava kyseisten tarjoajien hakukoneissa saatavilla oleva kuvaus siitä, mitä tietoja yrityskäyttäjät voivat tai eivät voi teknisesti saada niiden henkilötietojen tai muiden tietojen tai molempien osalta, jotka yritysverkkosivustokäyttäjät tai kuluttajat antavat kyseisten verkossa toimivien hakukoneiden käyttöä varten tai jotka generoidaan kyseisten palvelujen tarjoamisen kautta.

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun kuvauksen osalta verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on ilmoitettava yrityskäyttäjille asianmukaisesti vähintään seuraavista:

2.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tai verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien laatiman 1 tai 1 a kohdassa tarkoitetun kuvauksen on oltava asianmukainen siten, että siinä ilmoitetaan yrityskäyttäjille tai yritysverkkosivustokäyttäjille vähintään seuraavista:

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  onko verkossa toimivien palvelujen tarjoajalla pääsy henkilötietoihin tai muihin tietoihin tai molempiin, jotka yrityskäyttäjät tai kuluttajat antavat kyseisten välityspalveluiden käyttöön tai jotka generoidaan kyseisten palvelujen tarjoamisen kautta, ja jos näin on, mitä tietoluokkia tämä koskee ja millä edellytyksillä,

(a)  onko verkossa toimivien välityspalvelujen tai verkossa toimivan hakukoneen tarjoajalla pääsy henkilötietoihin tai muihin tietoihin tai molempiin, jotka yrityskäyttäjät, yritysverkkosivustokäyttäjät tai kuluttajat antavat kyseisten välityspalveluiden käyttöä varten tai jotka generoidaan kyseisten palvelujen tarjoamisen kautta, ja jos näin on, mitä tietoluokkia tämä koskee ja millä edellytyksillä,

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  onko yrityskäyttäjällä pääsy henkilötietoihin tai muihin tietoihin tai molempiin, jotka yrityskäyttäjä antaa käyttäessään verkossa toimivia välityspalveluita tai jotka generoidaan, kun kyseisiä palveluja tarjotaan kyseiselle yrityskäyttäjälle ja hänen tavaroidensa tai palvelujensa kuluttajille, ja jos näin on, mitä tietoluokkia tämä koskee ja millä edellytyksillä,

(b)  onko yrityskäyttäjällä tai yritysverkkosivustokäyttäjällä pääsy henkilötietoihin tai muihin tietoihin tai molempiin, jotka yrityskäyttäjä tai yritysverkkosivustokäyttäjä antaa käyttäessään verkossa toimivia välityspalveluita tai verkossa toimivia hakukoneita tai jotka generoidaan, kun kyseisiä palveluja tarjotaan kyseiselle yrityskäyttäjälle tai yritysverkkosivustokäyttäjälle ja hänen tavaroidensa tai palvelujensa kuluttajille, ja jos näin on, mitä tietoluokkia tämä koskee ja millä edellytyksillä,

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  onko b alakohdan lisäksi yrityskäyttäjällä pääsy henkilötietoihin tai muihin tietoihin tai molempiin, myös kootussa muodossa, jotka annetaan tai generoidaan, kun verkossa toimivia välityspalveluja tarjotaan niiden kaikille yrityskäyttäjille ja kuluttajille, ja jos näin on, mitä tietoluokkia tämä koskee ja millä edellytyksillä.

(c)  onko b alakohdan lisäksi yrityskäyttäjällä tai yritysverkkosivustokäyttäjällä pääsy henkilötietoihin tai muihin tietoihin tai molempiin, myös kootussa muodossa, jotka annetaan tai generoidaan, kun verkossa toimivia välityspalveluja tai verkossa toimivia hakukoneita tarjotaan niiden kaikille yrityskäyttäjille, yritysverkkosivustoille ja kuluttajille, ja jos näin on, mitä tietoluokkia tämä koskee ja millä edellytyksillä.

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Yrityskäyttäjillä on oltava oikeus saada anonymisoituja luokituksia ja arviointeja tai muita verkossa toimivassa välityspalvelussa oleviin niitä koskeviin luokituksiin ja arviointeihin liittyviä anonymisoituja ja koottuja tietoja riippumatta siitä, ovatko ne itse tarjonneet kyseisiä tietoja verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajalle, jäsennellyssä, yleisesti käytössä olevassa ja koneellisesti luettavassa muodossa.

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Verkossa toimivan välityspalvelun tarjoaja ei saa ilmaista kolmansille osapuolille, mukaan luettuna niiden yritysrakenteen sisällä, kaupallisessa tarkoituksessa tietoja, jotka generoidaan yrityskäyttäjän liiketoimien kautta ilman yrityskäyttäjän nimenomaista suostumusta. Tätä kohtaa ei sovelleta, jos verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajaan kohdistuu oikeudellinen velvoite, jonka mukaan sen on ilmaistava yrityskäyttäjän liiketoimien kautta generoitavat tiedot.

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 c.  Tämä asetus ei vaikuta asetuksen (EU) 2016/679 soveltamiseen.

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos verkossa toimivat välityspalvelujen tarjoajat palveluja tarjotessaan rajoittavat yrityskäyttäjien mahdollisuutta tarjota samoja tavaroita ja palveluita kuluttajille erilaisin ehdoin muulla tavalla kuin kyseisten palvelujen kautta, niiden on esitettävä ehdoissaan perusteet rajoituksille ja asetettava nämä perusteet julkisesti helposti saataville. Perusteiden on sisällettävä merkittävimmät taloudelliset, kaupalliset ja oikeudelliset näkökohdat.

1.  Verkossa toimivat välityspalvelujen tarjoajat eivät saa rajoittaa yrityskäyttäjien mahdollisuutta tarjota samoja tavaroita ja palveluita kuluttajille erilaisin tai samoin ehdoin muiden verkossa toimivien välityspalvelujen kautta.

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Kaikkien muiden sellaisten rajoitusten osalta, jotka koskevat erilaisten ehtojen tarjoamista muulla kuin 1 kohdan mukaisesti kielletyllä tavalla, verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien, jotka rajoittavat yrityskäyttäjien mahdollisuutta tarjota samoja tavaroita ja palveluita kuluttajille erilaisin ehdoin muulla tavalla kuin kyseisten palvelujen kautta on esitettävä ehdoissaan rajoituksen perusteet ja asetettava nämä perusteet julkisesti helposti saataville. Perusteiden on sisällettävä merkittävimmät taloudelliset, kaupalliset ja oikeudelliset näkökohdat. Rajoitusten on oltava oikeasuhteisia, ja niiden perusteena on oltava tarjoajan oikeutettu etu.

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa esitetty velvoite ei vaikuta kieltoihin tai rajoituksiin sellaisten rajoitusten osalta, jotka perustuvat muiden unionin sääntöjen soveltamiseen tai unionin lainsäädännön mukaisiin kansallisiin sääntöihin, joita sovelletaan verkossa toimiviin välityspalveluihin.

2.  Jäsenvaltiot voivat unionin lainsäädännön mukaisesti hyväksytyissä kansallisissa säännöissään estää tai kieltää 1 a kohdassa tarkoitetut tai muut rajoitukset lukuun ottamatta 1 kohdassa tarkoitettuja rajoituksia.

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Kyseisen sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmän on oltava helposti yrityskäyttäjien saatavilla. Yrityskäyttäjien on voitava sen avulla tehdä valituksia suoraan kyseessä olevalle palvelun tarjoajalle seuraavista asioista:

Kyseisen sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmän on oltava helposti ja maksutta yrityskäyttäjien saatavilla, ja sen on varmistettava käsittelyn kohtuullinen kestoaika. Sen on perustuttava avoimuuden ja tasapuolisen kohtelun periaatteisiin. Yrityskäyttäjien on voitava sen avulla tehdä valituksia suoraan kyseessä olevalle palvelun tarjoajalle seuraavista asioista:

Tarkistus    113

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  tilanne, jossa palvelujen tarjoaja ei väitetysti ole noudattanut tässä asetuksessa säädettyjä oikeudellisia velvoitteita ja tästä aiheutuu valittajalle kielteisiä vaikutuksia,

(a)  tilanne, jossa palvelujen tarjoaja ei väitetysti ole noudattanut tässä asetuksessa säädettyjä oikeudellisia velvoitteita ja tästä aiheutuu valittajalle vaikutuksia,

Tarkistus    114

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  teknologiset kysymykset, jotka liittyvät suoraan verkossa toimivien välityspalvelujen tarjontaan ja jotka vaikuttavat kielteisesti valittajaan tavalla, joka ei ole vähäinen,

(b)  teknologiset kysymykset, jotka liittyvät suoraan verkossa toimivien välityspalvelujen tarjontaan ja jotka vaikuttavat valittajaan tavalla, joka ei ole vähäinen,

Tarkistus    115

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  palvelujen tarjoajan toteuttamat toimenpiteet tai muu toiminta, jotka liittyvät suoraan verkossa toimivien välityspalvelujen tarjontaan ja jotka vaikuttavat kielteisesti valittajaan tavalla, joka ei ole vähäinen,

(c)  palvelujen tarjoajan toteuttamat toimenpiteet tai muu toiminta, jotka liittyvät suoraan verkossa toimivien välityspalvelujen tarjontaan ja jotka vaikuttavat valittajaan tavalla, joka ei ole vähäinen.

Tarkistus    116

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  käsiteltävä valitukset nopeasti ja tehokkaasti, ottaen huomioon asian merkitys ja monimutkaisuus,

(b)  käsiteltävä valitukset nopeasti ja tehokkaasti, ottaen huomioon asian merkitys ja monimutkaisuus ja tarjottava ensimmäinen vastaus joka tapauksessa 15 päivän kuluessa,

Tarkistus    117

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  ilmoitettava valituksen tekijälle sisäisen valitustenkäsittelyprosessin tuloksista yksilöllisesti ja selkeällä ja yksiselitteisellä kielellä.

(c)  ilmoitettava valituksen tekijälle sisäisen valitustenkäsittelyprosessin tuloksista yksilöllisesti ja selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä.

Tarkistus    118

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on vuosittain koottava ja asetettava helposti julkisesti saataville tiedot sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmänsä toiminnasta ja tehokkuudesta.

Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on koottava ja asetettava helposti julkisesti saataville tiedot sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmänsä toiminnasta ja tehokkuudesta. Niiden on pidettävä kyseiset tiedot ajan tasalla.

Tarkistus    119

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tietoihin on sisällyttävä tehtyjen valitusten kokonaismäärä, niiden asiasisältö, niiden käsittelemiseen menevä aika sekä valituksia koskevat päätökset.

Tietoihin on sisällyttävä tehtyjen valitusten kokonaismäärä, niiden pääasialliset tyypit, niiden käsittelemiseen menevä keskimääräinen aika sekä kootut tiedot valitusten tuloksista.

Tarkistus    120

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on osallistuttava vilpittömässä mielessä kaikkiin pyrkimyksiin päästä sopimukseen minkä tahansa 1 kohdan mukaisesti nimeämänsä sovittelijan hoitamassa sovittelussa, jotta päästäisiin sopimukseen riidan ratkaisusta.

3.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien ja yrityskäyttäjien on osallistuttava vilpittömässä mielessä kaikkiin pyrkimyksiin päästä sopimukseen minkä tahansa 1 kohdan mukaisesti nimeämänsä sovittelijan hoitamassa sovittelussa, jotta päästäisiin sopimukseen riidan ratkaisusta.

Tarkistus    121

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi huolehdittava kohtuullisesta osasta sovittelun kokonaiskustannuksia kussakin yksittäistapauksessa. Kohtuullinen osa sovittelun kokonaiskustannuksista määritetään sovittelijan ehdotuksesta ottamalla huomioon kaikki asiaan liittyvät merkitykselliset näkökohdat, erityisesti riidan osapuolten väitteiden perusteltavuus, osapuolten käytös sekä osapuolten koko ja taloudellinen vahvuus toisiinsa verrattuna. Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on joka tapauksessa huolehdittava ainakin puolesta kokonaiskustannuksista.

4.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi huolehdittava kohtuullisesta osasta sovittelun kokonaiskustannuksia kussakin yksittäistapauksessa. Kohtuullinen osa sovittelun kokonaiskustannuksista määritetään sovittelijan ehdotuksesta ottamalla huomioon kaikki asiaan liittyvät merkitykselliset näkökohdat, erityisesti riidan osapuolten väitteiden perusteltavuus, osapuolten käytös sekä osapuolten koko ja taloudellinen vahvuus toisiinsa verrattuna. Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on joka tapauksessa huolehdittava ainakin puolesta kokonaiskustannuksista lukuun ottamatta tapauksia, joissa sovittelija toteaa, että yrityskäyttäjä ei ole toiminut vilpittömässä mielessä tai pyrkii käyttämään sovitteluprosessia väärin.

Tarkistus    122

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajia ei saa velvoittaa osallistumaan sovitteluun, jos yrityskäyttäjä käynnistää menettelyn asian aiheesta, josta kyseinen yrityskäyttäjä on aikaisemmin käynnistänyt menettelyn ja pyrkinyt sovitteluun, ja sovittelija on kyseissä tapauksessa todennut, että yrityskäyttäjä ei ole toiminut vilpittömässä mielessä. Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajia ei myöskään saa velvoittaa osallistumaan sovitteluun sellaisten yrityskäyttäjien kanssa, jotka ovat toistuvasti tuoneet sovittelijan käsiteltäväksi asioita, joissa sovitteluyritys ei ole tuottanut tulosta.

Tarkistus    123

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Kaikki pyrkimykset päästä välityksen kautta sopimukseen riidan ratkaisusta tämän artiklan mukaisesti eivät vaikuta verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien ja yrityskäyttäjien oikeuksiin panna vireille oikeudenkäyntiä sovitteluprosessin aikana tai sen jälkeen.

5.  Kaikki pyrkimykset päästä välityksen kautta sopimukseen riidan ratkaisusta tämän artiklan mukaisesti eivät vaikuta verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien ja yrityskäyttäjien oikeuksiin panna vireille oikeudenkäynti ennen sovitteluprosessia, sen aikana tai sen jälkeen.

Tarkistus    124

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on koottava ja asetettava helposti julkisesti saataville tiedot toimintaansa liittyvän sovittelun toiminnasta ja tehokkuudesta. Niiden on pidettävä kyseiset tiedot ajan tasalla.

 

Tietoihin on sisällyttävä sovittelutapausten kokonaismäärä, niiden pääasialliset tyypit, niiden käsittelemiseen menevä keskimääräinen aika sekä kootut tiedot tapausten tuloksista.

Tarkistus    125

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio rohkaisee verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajia sekä niitä edustavia organisaatioita ja järjestöjä perustamaan erikseen tai yhdessä yhden tai useamman organisaation, joka tarjoaa 10 artiklan 2 kohdassa esitetyt vaatimukset täyttäviä sovittelupalveluja, helpottamaan välityspalvelujen yhteydessä yrityskäyttäjien kanssa syntyvien riitojen ratkaisua tuomioistuimen ulkopuolella erityisesti, kun otetaan huomioon verkossa toimivien välityspalveluiden rajat ylittävä luonne.

Komissio ja jäsenvaltiot rohkaisevat verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajia sekä niitä edustavia organisaatioita ja järjestöjä perustamaan erikseen tai yhdessä yhden tai useamman organisaation, joka tarjoaa 10 artiklan 2 kohdassa esitetyt vaatimukset täyttäviä sovittelupalveluja, helpottamaan välityspalvelujen yhteydessä yrityskäyttäjien kanssa syntyvien riitojen ratkaisua tuomioistuimen ulkopuolella erityisesti, kun otetaan huomioon verkossa toimivien välityspalveluiden rajat ylittävä luonne.

Tarkistus    126

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden asianmukaiset julkiset elimet perustavat rekisterin niistä laittomista toimista, joista on nostettu kieltokanteita kansallisissa tuomioistuimissa, tarjotakseen perustan parhaille käytännöille ja tietoja muille jäsenvaltion julkisille elimille tai viranomaisille.

Tarkistus    127

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Organisaatioilla ja järjestöillä on 1 kohdassa tarkoitettu oikeus ainoastaan, kun kanteen nostamisen aikaan ne täyttävät kaikki seuraavat vaatimukset:

Organisaatioilla ja järjestöillä on 1 kohdassa tarkoitettu oikeus ainoastaan, kun kanteen nostamisen aikaan ja koko sen käsittelyn ajan ne täyttävät kaikki seuraavat vaatimukset:

Tarkistus    128

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  ne pyrkivät saavuttamaan tavoitteet, jotka ovat niiden edustamien yrityskäyttäjien tai yritysverkkosivukäyttäjien yhteisten etujen mukaisia,

(b)  ne pyrkivät saavuttamaan tavoitteet, jotka on ilmoitettu julkisesti niiden perussäännössä tai muussa niiden hallintojärjestelmää koskevassa merkityksellisessä asiakirjassa ja jotka ovat niiden edustaman yrityskäyttäjien tai yritysverkkosivustokäyttäjien ryhmän yhteisten etujen mukaisia,

Tarkistus    129

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  ne ovat luonteeltaan voittoa tavoittelemattomia.

(c)  ne ovat luonteeltaan voittoa tavoittelemattomia ja avoimia rahoituslähteensä suhteen.

Tarkistus    130

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioissa, joissa näitä julkisia elimiä on perustettu, kyseisillä julkisilla elimillä on 1 kohdassa tarkoitettu oikeus, kun niille on annettu tehtäväksi puolustaa yrityskäyttäjien tai yritysverkkosivukäyttäjien yhteistä etua tai varmistaa tämän asetuksen vaatimusten noudattaminen kyseessä olevan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on perustettava tai nimitettävä julkisia elimiä tämän artiklan soveltamiseksi. Kyseisillä julkisilla elimillä on 1 kohdassa tarkoitettu oikeus, kun niille on annettu tehtäväksi puolustaa yrityskäyttäjien tai yritysverkkosivukäyttäjien yhteistä etua tai varmistaa tämän asetuksen vaatimusten noudattaminen kyseessä olevan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus    131

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetulla oikeudella ei rajoiteta yrityskäyttäjien ja yritysverkkosivustokäyttäjien oikeuksia saattaa yksin asia käsiteltäväksi kansallisissa tuomioistuimissa sen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jossa kanne nostetaan, jos verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat eivät noudata tämän asetuksen vaatimuksia.

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetulla oikeudella ei rajoiteta yrityskäyttäjien ja yritysverkkosivustokäyttäjien oikeuksia saattaa yksin asia käsiteltäväksi kansallisissa tuomioistuimissa sen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jossa kanne nostetaan, jos verkossa toimivien välityspalvelujen tai verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajat eivät noudata tämän asetuksen vaatimuksia.

Tarkistus    132

Ehdotus asetukseksi

12 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a artikla

 

Täytäntöönpanon valvonnasta vastaavat viranomaiset

 

1.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi tai useampi elin, joka vastaa tämän asetuksen täytäntöönpanon riittävästä ja tehokkaasta valvonnasta. Tämän asetuksen täytäntöönpanon tehokkaasta valvonnasta vastaava elin voi olla sama kuin 12 artiklassa tarkoitettu elin.

 

2.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista toimenpiteistä ja varmistettava, että ne pannaan täytäntöön. Säädettyjen toimenpiteiden on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

 

3.  Edellä 2 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä on ilmoitettava komissiolle, ja ne on asetettava julkisesti saataville komission verkkosivustolla.

Tarkistus    133

Ehdotus asetukseksi

12 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 b artikla

 

Seuranta

 

Jäsenvaltioiden on seurattava tiiviisti tämän asetuksen soveltamista ja nimettävä kansalliset viranomaiset, jotka vaativat verkossa toimivien välityspalvelujen ja verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajia toimittamaan asiaan liittyvät tiedot, joita 12 a artiklassa tarkoitettu elin tarvitsee tai siinä tarkoitetut elimet tarvitsevat tämän asetuksen seurantaa ja täytäntöönpanon valvontaa varten. Kyseisten viranomaisten keräämät tiedot on pyynnöstä toimitettava komissiolle ja verkkopohjaisen alustatalouden seurantakeskukselle.

Tarkistus    134

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio kannustaa verkossa toimivia välityspalvelujen tarjoajia ja niitä edustavia organisaatioita ja järjestöjä laatimaan toimintasääntöjä, joiden tarkoituksena on edistää tämän asetuksen asianmukaista soveltamista, ottaen huomioon eri alojen, joilla verkossa toimivia välityspalveluja tarjotaan, erityspiirteet sekä mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten erityisominaisuudet.

1.  Komissio kannustaa verkossa toimivia välityspalvelujen tarjoajia ja niitä edustavia organisaatioita ja järjestöjä laatimaan yhdessä yrityskäyttäjien, myös pk-yritysten ja mikroyritysten, ja niitä edustavien organisaatioiden kanssa toimintasääntöjä, joiden tarkoituksena on edistää tämän asetuksen asianmukaista soveltamista, ottaen huomioon eri alojen, joilla verkossa toimivia välityspalveluja tarjotaan, erityspiirteet sekä mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten erityisominaisuudet.

Tarkistus    135

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jos verkossa toimiva välityspalvelu toimii pääasiallisesti yhdellä ainoalla alalla, jolla on alakohtaiset toimintasäännöt, jotka ovat laajalti käytössä, komissio kannustaa verkossa toimivan välityspalvelun tarjoajaa ottamaan käyttöön alakohtaiset toimintasäännöt ja noudattamaan niitä.

Tarkistus    136

Ehdotus asetukseksi

13 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

13 a artikla

 

Unionin alustatalouden seurantakeskus

 

Komission päätöksen C(2018) 2393 2 artiklassa esitettyjen tehtävien lisäksi unionin alustatalouden seurantakeskuksella on seuraavat tehtävät:

 

(a) seurata ja arvioida tämän asetuksen täytäntöönpanoa ja erityisesti analysoida liitteen I vaikutuksia markkinoihin ottaen huomioon unionin ja kansallisten tuomioistuinten oikeuskäytännön, sekä

 

(b) antaa 14 artiklan mukaisesti suosituksia komissiolle tämän asetuksen uudelleentarkastelua varten.

Tarkistus    137

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio arvioi tätä asetusta [päivämäärä: kolme vuotta voimaantulon päivämäärästä] mennessä ja sen jälkeen joka kolmas vuosi ja toimittaa arvioinnin tulokset Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle.

1.  Komissio arvioi tätä asetusta [päivämäärä: 18 kuukautta soveltamispäivästä] mennessä ja sen jälkeen joka kolmas vuosi ja toimittaa arvioinnin tulokset Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle.

Tarkistus    138

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tämän asetuksen ensimmäisessä arvioinnissa tarkastellaan erityisesti 5, 6, 7 ja 8 artiklassa säädettyjen velvoitteiden noudattamista sekä niiden vaikutusta verkkopohjaiseen alustatalouteen sekä sitä, tarvitaanko lisäsääntöjä, mukaan lukien vaatimusten noudattamisen valvontaa koskevia sääntöjä, jotta voidaan turvata sisämarkkinoilla oikeudenmukainen, ennakoitavissa oleva, kestävä ja luottamusta nauttiva sähköinen liiketoimintaympäristö.

2.  Tämän asetuksen ensimmäisessä arvioinnissa on tarkoituksena erityisesti:

 

(a)  tarkastella 3–8 artiklassa säädettyjen velvoitteiden noudattamista sekä niiden vaikutusta verkkopohjaiseen alustatalouteen;

 

(b)  tarkastella vahvistettujen toimintasääntöjen vaikutusta ja tehokkuutta oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden parantamisessa;

 

(c)  tutkia tarkemmin ongelmia, jotka johtuvat yrityskäyttäjien riippuvuudesta verkossa toimivista välityspalveluista, sekä verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä johtuvia ongelmia ja selvittää, missä määrin kyseiset käytännöt ovat edelleen yleisiä;

 

(d)  tutkia, onko yrityskäyttäjän tarjoamien tavaroiden tai palvelujen sekä verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan tarjoamien tai määräysvallassa olevien tavaroiden tai palvelujen välinen kilpailu oikeudenmukaista ja käyttävätkö verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat tässä etuoikeustietoa väärin;

 

(e)  arvioida tämän asetuksen vaikutusta mahdolliseen epätasapainoon käyttöjärjestelmien tarjoajien ja niiden yrityskäyttäjien välisissä suhteissa;

 

(f)  arvioida, onko asetuksen soveltamisala erityisesti yrityskäyttäjän määritelmän osalta asianmukainen siinä mielessä, että se ei kannusta näennäiseen itsenäiseen ammatinharjoittamiseen;

 

(g)  tarkastella uudelleen alustatalouden seurantakeskuksen 13 a artiklan mukaisesti antamien suositusten perusteella liitteessä I olevaa hyvän kauppatavan vastaisten käytäntöjen luetteloa;

 

Arvioinnissa on selvitettävä, tarvitaanko lisäsääntöjä, mukaan lukien vaatimusten noudattamisen valvontaa koskevia sääntöjä, jotta voidaan turvata sisämarkkinoilla oikeudenmukainen, ennakoitavissa oleva, kestävä ja luottamusta nauttiva sähköinen liiketoimintaympäristö. Arvioinnin jälkeen komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, joihin voi kuulua lainsäädäntöehdotuksia.

Tarkistus    139

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Tämän asetuksen arviointia tehdessään komissio ottaa huomioon lausunnot ja raportit, jotka sille on esittänyt komission päätöksellä C(2018) 2393 perustettu asiantuntijaryhmä verkkopohjaisen alustatalouden seurantakeskusta varten. Se ottaa myös tarvittaessa huomioon 13 artiklassa tarkoitettujen toimintasääntöjen sisällön ja toiminnan.

4.  Tämän asetuksen arviointia tehdessään komissio ottaa huomioon lausunnot ja raportit, jotka sille on esittänyt komission päätöksellä C(2018) 2393 perustettu asiantuntijaryhmä unionin alustatalouden seurantakeskusta varten, sekä unionin alustatalouden seurantakeskuksen 13 a artiklassa vahvistetut lisätehtävät.

Tarkistus    140

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Sitä sovelletaan [..] päivästä [..]kuuta […] [kuuden kuukauden kuluttua sen julkaisemisesta].

2.  Sitä sovelletaan [..] päivästä [..]kuuta […] [yhdeksän kuukauden kuluttua sen julkaisemisesta].

Tarkistus    141

Ehdotus asetukseksi

Liite I (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Liite I

 

Kaikissa olosuhteissa sopimattomina pidettävät kaupalliset menettelyt

 

(a)  sellaisten lausekkeiden määrääminen yrityskäyttäjille yksipuolisesti, joiden tarkoituksena on siirtää vastuu niille tavalla, joka on ristiriidassa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY 12–15 artiklassa vahvistettujen verkossa toimivien välityspalvelujen velvoitteiden kanssa;

 

(b)  yritykselle haitallisten taannehtivien sopimuslausekkeiden ehdottaminen;

 

(c)  yrityskäyttäjän muiden kuin sopimuksessa eriteltyjen tietojen käyttöoikeuden pitäminen verkossa toimivan välityspalvelun tarjoajan ja yrityskäyttäjän välisen sopimuksen umpeutumisen jälkeen;

 

(d)  sellaisten lausekkeiden pitäminen tai sellaisten käytäntöjen jatkaminen, joiden vuoksi yrityskäyttäjän on kohtuuttoman vaikeaa käyttää sopimukseen perustuvaa oikeuttaan lopettaa suhteensa verkossa toimivaan välityspalvelun tarjoajaan tai jotka estävät epäasianmukaisesti yrityskäyttäjää irtisanomasta sopimusta;

 

(e)  puuttuminen kilpailevien yrityskäyttäjien ja kuluttajien väliseen suhteeseen muiden kuin verkossa toimivassa välityspalvelussa käynnistettyjen toimien osalta.

(1)

EUVL C 440, 6.12.2018, s. 177.


PERUSTELUT

Johdanto

Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen, joka koskee oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämistä verkkopohjaisessa alustataloudessa. On selvästikin tarpeen laatia yhtenäiset ja kohdennetut pakolliset säännöt, joilla varmistetaan, että liiketoimintaympäristö on tulevaisuudessa toimiva. Nykypäivän verkkopohjaisessa alustaympäristössä alustojen ja yrityskäyttäjien välillä vallitsee monelta osin kriittinen epätasapaino. Tämä epätasapaino haittaa viime kädessä kuluttajia, sillä se voi vähentää kilpailua, mikä puolestaan johtaa tavara- ja palveluvalikoiman supistumiseen ja kuluttajahintojen nousuun.

Esittelijä on tietoinen asetuksen erittäin horisontaalisesta luonteesta ja ymmärtääkin komission lähestymistavan. Tämä asetus ei ole alakohtainen tai ongelmakohtainen väline, vaan sen olisi sovelluttava koko verkkopohjaiseen alustatalouteen liittyvien kysymysten käsittelyyn. Komission ehdotuksessa todellakin käsitellään monelta osin asianmukaisesti monia verkkoalustoja vaivaavaa avoimuuden puutetta, mutta sillä ei puututa riittävän tehokkaasti saman verkkoalustaympäristön oikeudenmukaisuuden puutteeseen liittyviin ongelmiin. Esittelijä pitää olennaisen tärkeänä sitä, että nykyistä oikeudenmukaisuusvajetta käsitellään yksityiskohtaisemmin kuin komission ehdotuksessa ja että toteutetaan lisätoimenpiteitä, jotta ongelmaan voidaan puuttua paremmin.

Komission ehdotuksessa puututaan täytäntöönpanon valvonnan ongelmaan oikeussuojamahdollisuuksien ja sovitteluvaihtoehdon avulla. Esittelijän mielestä on kuitenkin tarpeen ottaa jäsenvaltiot aktiivisemmin mukaan oikeussuojajärjestelmään, ja hän esittää konkreettisesti, että kaikissa jäsenvaltioissa olisi perustettava tai nimitettävä julkiset elimet, jotta voidaan varmistaa, että tämän asetuksen säännösten noudattamista valvotaan kaikkialla unionissa.

Esittelijän mielestä on myös olennaisen tärkeää selventää, että asetus ei vaikuta mahdollisuuteen pitää alustaa työlainsäädännön mukaan työtyönantajana, jos se toimii työnantajan tavoin yrityskäyttäjiään kohtaan. Sen toteamisen, onko alusta yrityskäyttäjille pelkästään välityspalvelun tarjoaja vai pikemminkin työnantaja, olisi aina perustuttava verkossa toimivan alustan harjoittaman taloudellisen toiminnan tosiasialliseen luonteeseen eikä minkäänlaisiin näennäisiin järjestelyihin toiminnan harjoittamiseksi.

Ehdotuksen vaikutus kuluttajiin

Esittelijä katsoo, että aina kun alustojen määräävä asema tekee niistä tiedon, valinnanvaran ja hintojen portinvartijoita eikä tiettyjä oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden vähimmäisvaatimuksia ole taattu, kuluttajien hyvinvointi kärsii. Lisäksi avoimuuden puute ja oikeudellinen epävarmuus alustataloudessa, myös yritysten välisissä suhteissa, saattaa vähentää kuluttajien luottamusta verkkotalouteen. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi parannettava oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta alustojen yrityskäyttäjien suhteen mutta olisi myös pidettävä mielessä, että toimenpiteillä on taattava kuluttajien mahdollisuus käyttää kilpailukykyistä, oikeudenmukaista ja avointa verkkoekosysteemiä. Yksi havaituista ongelmista on se, että yrityskäyttäjiä syrjitään yleisesti, kun ne joutuvat kilpailemaan kuluttajan oletusvaihtoehdoksi asetettujen verkkoalustojen tiettyjen tuotteiden kanssa. Tämä pitää paikkansa erityisesti silloin, kun verkkoalusta tarjoaa itse palvelun ilmoittamatta kuluttajille, että alustalla on käyttökelpoisia vaihtoehtoja. Näin ollen 6 artiklassa olisi säädettävä, että alustojen, jotka tarjoavat yrityskäyttäjien tarjoamien tavaroiden tai palvelujen kanssa kilpailevia tavaroita tai palveluja, olisi annettava kuluttajille mahdollisuus valita alustaa ensimmäistä kertaa käytettäessä, mitä tavaraa tai palvelua käytetään oletusarvona. Kuluttajalla pitäisi myös olla mahdollisuus olla valitsematta lainkaan oletusvaihtoehtoa.

Ehdotuksen soveltamisala ja määritelmät

Esittelijä katsoo 1 ja 2 artiklaan sisältyvien komission ehdotuksen soveltamisalan ja määritelmien olevan suurelta osin kunnossa ja katsoo, että ne ovat riittävät ja soveltuvat asetuksen tarkoitukseen ja tavoitteisiin. Näihin artikloihin on kuitenkin ehdotuksen selkeyttämiseksi tehty joitakin muutoksia. Ensinnäkin katsottiin tarpeelliseksi sisällyttää ehdotuksen otsikon mukaisesti oikeudenmukaisuus myös ehdotuksen kohteeseen ja soveltamisalaan. Toiseksi mietintöluonnoksessa korostetaan, että tietyissä tapauksissa on vaikea tehdä eroa verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjien ja muiden käyttäjien välillä. Kyseessä on tärkeä ero, sillä kuluttajille tavaroita tai palveluja tarjoavilla yrityskäyttäjillä olisi myös oltava tiukempia velvoitteita kuluttajia kohtaan. Tätä varten tekstiin lisätään johdanto-osan kappale, jossa korostetaan direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta EU:n kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon paremman valvonnan ja nykyaikaistamisen osalta annetun komission ehdotuksen (2018/0090(COD)) tavoin, että ei saisi olla alustan harkintavallassa päättää, onko käyttäjä yrityskäyttäjä vai muu kuin yrityskäyttäjä.

Esittelijä katsoo myös, että ehtojen määritelmää olisi muutettava niin, että sitä voidaan soveltaa kaikkiin tapauksiin ja sopimuksiin riippumatta siitä, ovatko ehdot verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan yksipuolisesti määrittämiä, jotta vältetään vahvojen verkkoalustojen mahdolliset epäsuorat tai piilotetut väärinkäytökset. Koska joillakin alustoilla on vahva tai jopa määräävä asema markkinoilla, yrityskäyttäjien neuvotteluasema saattaisi monissa tapauksissa olla riittämätön, jotta ne voivat neuvotella sopimusehdoista asianmukaisesti, vaikka ehdoista olisikin oletetusti neuvoteltu kahdenvälisesti. Esittelijä katsoo, että oikeudenmukaisuus ja avoimuus olisi taattava kaikissa sopimuksissa. Siksi tarvitaan tarkistusta, jossa tehdään selväksi, että asetuksen vaatimuksia olisi sovellettava kaikkiin sopimuksiin.

Oikeudenmukaiset ja oikeasuhteiset ehdot

Esittelijä suhtautuu myönteisesti myös 3 artiklan ehdotusluonnokseen mutta tekee siihen joitakin muutoksia, joilla täydennetään komission ehdotusta. Esittelijän mielestä avoimuusvaatimusten lisäksi on tarpeen ottaa käyttöön vaatimus, jonka mukaan ehtojen on oltava oikeudenmukaisia ja oikeasuhteisia. Esittelijä ehdottaa, että ehtoja ei pitäisi katsoa oikeudenmukaisiksi ja oikeasuhteisiksi, jos ne esimerkiksi poikkeavat selvästi hyvästä liiketavasta toimialalla, jolla alusta toimii, tai kun ne ovat kunniallisen ja vilpittömän menettelyn vastaisia. Tämän vaatimuksen käyttöönotto on merkittävä askel väärinkäytösten torjunnassa verkkopohjaisessa alustataloudessa.

Liitännäistavarat ja -palvelut

Ehdotukseen lisätään liitännäistavaroita ja -palveluja koskeva uusi artikla ja määritelmä, jonka mukaan näillä tarkoitetaan yrityskuluttajan kuluttajalle alustan kautta tarjoaman varsinaisen tavaran tai palvelun lisäksi tarjoamia tavaroita ja palveluja, jotka täydentävät sitä. Tarkoituksena on varmistaa, että aina kun tavaroita ja palveluja tarjotaan kuluttajille alustojen kautta, alustat olisivat velvollisia esittämään kuluttajille ehdoissaan selkeästi ja näkyvästi kuvauksen palveluista sekä tiedon siitä, kuka niitä tarjoaa ja millaisin ehdoin. Tätä sovellettaisiin riippumatta siitä, tarjosiko alusta kyseiset liitännäistavarat ja -palvelut itse vai kolmansien osapuolten kautta.

Muihin kanaviin liittyvän avoimuuden parantaminen

Sen varmistamiseksi, että yrityskäyttäjillä on riittävä selvyys siitä, missä ja kenelle niiden tavaroita tai palveluja markkinoidaan, esittelijä katsoo, että alustojen olisi varmistettava avoimuus yrityskäyttäjiään kohtaan, kun on kyse muista kanavista tai kumppanuusohjelmista, joita alusta käyttää kyseisten tavaroiden tai palvelujen markkinoinnissa. Yrityskäyttäjillä olisi periaatteellisista syistä oltava oikeus tietää, missä ja millaisin ehdoin niiden nimeä ja tuotemerkkiä käytettäisiin.

Järjestyksen määrittävien muuttujien avoimuuden parantaminen

Esittelijä suhtautuu myönteisesti myös ehdotettuun 5 artiklan sanamuotoon ja pitää sitä tasapainoisena lähtökohtana. Olisi kuitenkin myös varmistettava 3 artiklan vaatimuksen tavoin, että järjestystä koskevat tiedotkin esitetään selkeästi ja yksiselitteisesti. Lisäksi esittelijän mielestä järjestyksen määrittäviä muuttujia olisi sovellettava yrityskäyttäjiin syrjimättömästi eli samassa tilanteessa olevia yrityskäyttäjiä olisi kohdeltava järjestykseen asetettaessa samalla tavoin. Esittelijä myös katsoo, että verkkopohjaiseen alustatalouteen kohdistuvan luottamuksen varmistamiseksi avoimuus yrityskäyttäjiä kohtaan on vain yksi osa yhtälöä. Myös kuluttajilla olisi oltava mahdollisuus saada tietoa muuttujista, jotka vaikuttavat verkossa toimivien välityspalvelujen järjestykseen. Unionin oikeuteen olisi näin ollen sisällytettävä oikeudellinen velvoite varmistaa, että myös kuluttajille annetaan tietoja. Esittelijän mielestä kuluttajalle annettavat tiedot on esitettävä selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla, joka soveltuu kuluttajan tarpeisiin, ja sekä tavaraa tai palvelua tarjoavilla että sitä hakevalla osapuolella olisi oltava samanlaiset tiedot, jotta voidaan tehdä tietoon perustuvia päätöksiä avoimin perustein toimivan haun pohjalta.

Tietojensaanti

Esittelijä katsoo, että alustat eivät saisi ilmaista kolmansille osapuolille kaupallisissa tarkoituksissa yrityskäyttäjän liiketoimien tuottamia tietoja ilman yrityskäyttäjän suostumusta. Esittelijä ehdottaa tarkistusta, jolla puututaan tilanteisiin, joissa alustat saattavat väärinkäyttää yrityskäyttäjien liiketoimien tuottamaa tietoa, mikä saattaisi johtaa epäreiluihin kilpailuasemiin. Esittelijä haluaa myös tarkentaa, että tämä asetus ei vaikuta yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamiseen eikä rajoita sitä.

Sovittelu

Koska alustoja olisi aina vaadittava nimeämään sovittelijat, joiden kanssa ne ovat halukkaita toimimaan, ja niiden olisi oltava velvollisia osallistumaan sovitteluun vilpittömässä mielessä, sovitteluvelvoite olisi vahvistettava tavalla, joka estää yrityskäyttäjiltä sovittelujärjestelmän väärinkäytön. Näin ollen myös yrityskäyttäjät olisi velvoitettava osallistumaan sovitteluun vilpittömässä mielessä. Lisäksi tässä asetuksessa olisi käsiteltävä mahdollisuutta siihen, että yrityskäyttäjä väärinkäyttää sovitteluvelvoitetta toistuvilla tai tekaistuilla tapauksilla. Tietyissä tarkoin määritellyissä poikkeustapauksissa alustaa ei pitäisi velvoittaa osallistumaan sovitteluun yrityskäyttäjän kanssa.

Alustojen seurantakeskus ja asetuksen uudelleentarkastelu

Esittelijä suhtautuu myönteisesti siihen, että komissio perustaa alustojen seurantakeskuksen, mutta katsoo, että koska seurantakeskukselle annetaan tärkeä tehtävä seurata verkkopohjaisen alustatalouden kehitystä ja tämän asetuksen soveltamista, sen olisi oltava tämän asetuksen nojalla perustettava elin eikä komission päätöksellä perustettava asiantuntijaryhmä. Näin on menetelty useiden muiden samanlaisten seurantakeskusten tai elinten kanssa muissa säädöksissä.

Lisäksi esittelijä haluaa lisätä asetukseen säännöksen, jonka mukaan asetusta olisi täydennettävä pidemmälle menevällä ja ohjailevammalla lainsäädännöllä, mikäli osoittautuu, että siinä vahvistetuilla avoimuutta koskevilla säännöksillä ei pystytä tyydyttävästi käsittelemään tulevia epätasapainotiloja ja hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä. Alan nopean markkinakehityksen vuoksi tällaiset toimet saattavat osoittautua tarpeellisiksi erityisesti alakohtaisia ongelmia käsiteltäessä.


OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (26.11.2018)

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten

(COM(2018)0238 – C8‑0165/2018 – 2018/0112(COD))

Valmistelija (*): Francis Zammit Dimech

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

LYHYET PERUSTELUT

Ehdotus asetukseksi oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten (“P2B”-asetus) laadittiin suoranaisena seurauksena parlamentin kehotuksista, joita se esitti 15. kesäkuuta 2017 antamassaan päätöslauselmassa verkkoalustoista ja digitaalisista sisämarkkinoista(1).

Tuosta mietinnöstä antamassaan lausunnossa oikeudellisten asioiden valiokunta kehotti luomaan asianmukaisen ja oikeasuhteisen sääntelykehyksen, joka takaa vastuun, tasapuolisuuden, luottamuksen ja avoimuuden alustojen prosesseissa, jotta vältetään syrjintä ja mielivaltaisuus liikekumppaneita kohtaan muun muassa palvelun saatavuuden, asianmukaisen ja oikeudenmukaisen indeksoinnin, hakutulosten ja asiaankuuluvien sovellusrajapintojen toiminnan suhteen alustoihin sovellettavien yhteentoimivuuden ja sääntöjen noudattamista koskevien periaatteiden perusteella.

Valmistelija pitää ehdotusta P2B-asetukseksi tervetulleena ensimmäisenä minkään lainsäätäjän yrityksenä säännellä tätä alaa, ja ehdottaa välineen tasapainottamista joiltakin osin.

Mitä tulee yritysten järjestyksen määrittämisen avoimuuteen, valmistelija katsoo, että on löydettävä tasapaino kilpailusääntöjen kanssa. Alustoja olisi siksi vaadittava ilmoittamaan järjestyksen määrittämisen taustalla olevat periaatteet mutta ei itse algoritmeja, joita olisi pidettävä liikesalaisuuksina.

Samalla tavalla on hyvin tärkeää erottaa toisistaan liiketoimi ja liiketoimen käynnistäminen. Tuotteen tai palvelun pelkkää hakemista hakukoneella ei pitäisi pitää liiketoimen käynnistämisenä vaan ainoastaan tietopyyntönä, joka voi johtaa liiketoimen käynnistämiseen.

Vaikka valmistelija pitää tervetulleena, että verkossa toimivat välityspalvelut velvoitetaan toteuttamaan korjaavia toimia luomalla sisäisiä muutoksenhakumekanismeja, sovittelun ei tulisi olla pakollinen vaihe ennen kuin yrityskäyttäjä voi hyödyntää tuomioistuinmenettelyjä.

Valmistelija katsoo, että tämä kohdennettu väline on tervetullut ensiaskel kohti alan säätelyä, mutta on pidettävä mielessä, että tulevaisuudessa on vielä säänneltävä useita muita näkökohtia Siksi on tärkeää säätää perusteellisesta uudelleentarkasteluprosessista jo tässä välineessä.

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

1)  Verkossa toimivat välityspalvelut ovat keskeisiä yrittäjyyden, kaupan ja innovoinnin mahdollistajia, jotka voivat myös parantaa kuluttajien hyvinvointia ja joita sekä yksityinen että julkinen sektori käyttävät yhä enemmän. Ne tarjoavat pääsyn uusille markkinoille sekä kaupallisia mahdollisuuksia, joiden avulla yritykset voivat hyödyntää sisämarkkinoiden etuja. Ne mahdollistavat myös sen, että kuluttajat unionissa voivat hyödyntää kyseisiä etuja, erityisesti koska heillä on verkossa valittavanaan suurempi valikoima tavaroita ja palveluita.

1)  Verkossa toimivat välityspalvelut ovat keskeisiä sähköisen kaupankäynnin ja erityisesti yrittäjyyden, kaupan ja innovoinnin mahdollistajia, jotka voivat myös parantaa kuluttajien hyvinvointia ja joita sekä yksityinen että julkinen sektori käyttävät yhä enemmän. Ne tarjoavat pääsyn uusille markkinoille sekä kaupallisia mahdollisuuksia, joiden avulla yritykset voivat hyödyntää sisämarkkinoiden etuja. Ne mahdollistavat myös sen, että kuluttajat unionissa voivat hyödyntää kyseisiä etuja, erityisesti koska heillä on verkossa valittavanaan suurempi valikoima tavaroita ja palveluita sekä kilpailukykyisiä hintoja.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

2)  Verkossa toimivat välityspalvelut voivat olla keskeisiä niiden yritysten kaupalliselle menestykselle, jotka käyttävät kyseisiä palveluja kuluttajien saavuttamiseksi. Liiketoimien lisääntynyt välittäminen verkossa toimivien välityspalvelujen kautta ja siihen vaikuttavat vahvat datavetoiset välilliset verkkovaikutukset johtavat siihen, että kyseiset yrityskäyttäjät, myös mikroyritykset sekä pienet ja keskisuuret yritykset, ovat yhä enemmän riippuvaisia näistä palveluista kuluttajien saavuttamiseksi. Kun otetaan huomioon tämä yhä suurempi riippuvaisuus, kyseisten palvelujen tarjoajilla on usein vahvempi neuvotteluvoima, mikä mahdollistaa sen, että ne voivat tosiasiallisesti toimia yksipuolisesti tavalla, joka voi olla epäoikeudenmukainen ja vahingoittaa yrityskäyttäjien ja välillisesti myös kuluttajien oikeutettuja etuja unionissa.

2)  Verkossa toimivat välityspalvelut voivat olla keskeisiä niiden yritysten kaupalliselle menestykselle, jotka käyttävät kyseisiä palveluja kuluttajien saavuttamiseksi. Liiketoimien lisääntynyt välittäminen verkossa toimivien välityspalvelujen kautta ja siihen vaikuttavat vahvat datavetoiset välilliset verkkovaikutukset johtavat siihen, että kyseiset yrityskäyttäjät, myös mikroyritykset sekä pienet ja keskisuuret yritykset, ovat yhä enemmän riippuvaisia näistä palveluista kuluttajien saavuttamiseksi. Kun otetaan huomioon tämä yhä suurempi riippuvaisuus, kyseisten palvelujen tarjoajilla on usein vahvempi neuvotteluvoima, mikä mahdollistaa sen, että ne voivat tosiasiallisesti toimia yksipuolisesti tavalla, joka voi olla epäoikeudenmukainen ja vahingoittaa yrityskäyttäjien ja välillisesti myös kuluttajien oikeutettuja etuja unionissa. Tämän vuoksi olisi vältettävä sitä, että verkossa toimivat välityspalvelut saavat määräävän markkina-aseman ja heikentävät kilpailua hyödyntämällä verkkovaikutusten voimaa. Olisi myös vältettävä sitä, että alustat voivat kiertää työlainsäädännön vaatimuksia luokitellessaan työntekijät itsenäisiksi toimeksisaajiksi.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

5)  Verkossa toimivilla välityspalveluilla ja hakukoneilla sekä kyseisten palvelujen mahdollistamilla kaupallisilla liiketoimilla on luontaisesti rajatylittävää potentiaalia ja niillä on erityistä merkitystä unionin sisämarkkinoiden asianmukaiselle toiminnalle nykyisessä taloudessa. Tiettyjen palvelujen tarjoajien kauppatavat, jotka mahdollisesti ovat epäoikeudenmukaisia ja haitallisia yrityskäyttäjien ja yritysverkkosivustokäyttäjien kannalta, estävät kyseisen potentiaalin täyden hyödyntämisen ja vaikuttavat kielteisesti sisämarkkinoiden asianmukaiseen toimintaan. Lisäksi tämän potentiaalin täysimääräiseen hyödyntämiseen ja sisämarkkinoiden asianmukaiseen toimintaan vaikuttavat kielteisesti erilainen lainsäädäntö eri jäsenvaltioissa, joista jotkut sääntelevät näitä palveluja vaihtelevalla tehokkuudella ja jotkut vasta harkitsevat tätä koskevien säädösten antamista.

5)  Verkossa toimivilla välityspalveluilla ja hakukoneilla sekä kyseisten palvelujen mahdollistamilla liiketoimilla on luontaisesti rajatylittävää potentiaalia ja niillä on erityistä merkitystä unionin sisämarkkinoiden asianmukaiselle toiminnalle nykyisessä taloudessa. Tiettyjen palvelujen tarjoajien kauppatavat, jotka mahdollisesti ovat epäoikeudenmukaisia ja haitallisia yrityskäyttäjien ja yritysverkkosivustokäyttäjien kannalta, estävät kyseisen potentiaalin täyden hyödyntämisen ja vaikuttavat kielteisesti sisämarkkinoiden asianmukaiseen toimintaan. Lisäksi tämän potentiaalin täysimääräiseen hyödyntämiseen ja sisämarkkinoiden asianmukaiseen toimintaan vaikuttavat kielteisesti erilainen lainsäädäntö eri jäsenvaltioissa, joista jotkut sääntelevät näitä palveluja vaihtelevalla tehokkuudella ja jotkut vasta harkitsevat tätä koskevien säädösten antamista.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

6)  Unionin tasolla olisi siten säädettävä yhdenmukaisista ja kohdennetuista säännöistä, jotta sisämarkkinoilla turvataan oikeudenmukainen, ennakoitavissa oleva, kestävä ja luottamusta nauttiva sähköinen liiketoimintaympäristö varmistamalla erityisesti, että verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjille turvataan asianmukainen avoimuus sekä toimivat oikeussuojamahdollisuudet. Kyseisillä säännöillä olisi myös turvattava asianmukainen avoimuus sen suhteen, miten yritysverkkosivustokäyttäjät asetetaan järjestykseen verkossa toimivien hakukoneiden hakutuloksissa. Samalla kyseisten sääntöjen olisi oltava sellaisia, että niillä turvataan laajemman verkkopohjaisen alustatalouden potentiaali.

6)  Unionin tasolla olisi siten säädettävä yhdenmukaisista ja kohdennetuista säännöistä, jotta sisämarkkinoilla turvataan oikeudenmukainen, ennakoitavissa oleva, kestävä ja luottamusta nauttiva sähköinen liiketoimintaympäristö varmistamalla erityisesti, että verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjille turvataan asianmukainen avoimuus sekä toimivat oikeussuojamahdollisuudet. Kyseisillä säännöillä olisi myös turvattava asianmukaiset kannustimet, joilla edistetään oikeudenmukaista ja oikeasuhteista yritystoimintaa ja avoimuutta erityisesti suhteessa siihen, miten yritysverkkosivustokäyttäjät asetetaan järjestykseen verkossa toimivien hakukoneiden, ääniohjaus mukaan lukien, hakutuloksissa. Samalla kyseisten sääntöjen olisi oltava sellaisia, että niillä turvataan laajemman verkkopohjaisen alustatalouden potentiaali ja mahdollistetaan terve kilpailu, jolla lisätään kuluttajien valinnanmahdollisuuksia.

Perustelu

Yksi verkkomarkkinoiden ominaispiirteistä on yritysten nopea nousu ja tuho, joka aiheutuu portinvartijoina toimivien alustojen vaikutuksesta. Tällainen rooli olisi mahdollisuuksien mukaan supistettava neutraalin välittäjän rooliin, mikä hyödyttäisi markkinoiden yritys- ja kuluttajaosia.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

7)  Koska verkossa toimivilla välityspalveluilla ja hakukoneilla on tyypillisesti maailmanlaajuinen ulottuvuus, tätä asetusta olisi sovellettava näiden palvelujen tarjoajiin riippumatta siitä, ovatko ne sijoittautuneet jäsenvaltioon vai unionin ulkopuolelle, mikäli kaksi kumulatiivista edellytystä täyttyy. Ensinnäkin yrityskäyttäjien tai yritysverkkosivustokäyttäjien olisi oltava sijoittautuneita unioniin. Toiseksi yrityskäyttäjien tai yritysverkkosivustokäyttäjien olisi näiden palvelujen kautta tarjottava tavaroitaan tai palveluitaan kuluttajille, jotka ovat unionissa ainakin osan liiketoimesta. Kyseisten kuluttajien olisi oltava unionissa, mutta heidän asuinpaikkansa ei tarvitse olla unionissa eikä heillä tarvitse olla minkään jäsenvaltion kansallisuutta. Näin ollen tätä asetusta ei tulisi soveltaa, kun yrityskäyttäjät tai yritysvrkkosivustokäyttäjät eivät ole sijoittautuneet unioniin tai kun ne ovat sijoittautuneet unioniin mutta käyttävät verkossa toimivia välityspalveluja ja hakukoneita tarjotakseen tavaroita tai palveluita yksinomaan kuluttajille, jotka ovat unionin ulkopuolella, tai henkilöille, jotka eivät ole kuluttajia.

7)  Koska verkossa toimivilla välityspalveluilla ja hakukoneilla on tyypillisesti maailmanlaajuinen ulottuvuus, tätä asetusta olisi sovellettava näiden palvelujen tarjoajiin riippumatta siitä, ovatko ne sijoittautuneet jäsenvaltioon vai unionin ulkopuolelle, mikäli kaksi kumulatiivista edellytystä täyttyy. Ensinnäkin yrityskäyttäjien tai yritysverkkosivustokäyttäjien olisi oltava sijoittautuneita unioniin. Toiseksi yrityskäyttäjien tai yritysverkkosivustokäyttäjien olisi näiden palvelujen kautta tarjottava tavaroitaan tai palveluitaan kuluttajille tai yrityksille, jotka ovat unionissa ainakin osan liiketoimesta. Kyseisten kuluttajien olisi oltava unionissa, mutta heidän asuinpaikkansa ei tarvitse olla unionissa eikä heillä tarvitse olla minkään jäsenvaltion kansallisuutta. Näin ollen tätä asetusta ei tulisi soveltaa, kun yrityskäyttäjät tai yritysverkkosivustokäyttäjät eivät ole sijoittautuneet unioniin tai kun ne ovat sijoittautuneet unioniin mutta käyttävät verkossa toimivia välityspalveluja ja hakukoneita tarjotakseen tavaroita tai palveluita yksinomaan kuluttajille, jotka ovat unionin ulkopuolella, tai yksinomaan henkilöille, jotka eivät ole kuluttajia.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

8)  Erilaisia yritysten ja kuluttajien välisiä liiketoimia välittävät verkossa palvelujen tarjoajat, jotka hallinnoivat monipuolisia palveluja, jotka perustuvat pääasiassa samaan ekosysteemiä rakentavaan liiketoimintamalliin. Jotta katetaan asianmukaiset palvelut, verkossa toimivat välityspalvelut olisi määriteltävä tarkasti ja teknologianeutraalisti. Palvelujen olisi koostuttava tietoyhteiskunnan palveluista, joilla pyritään helpottamaan yrityskäyttäjien ja kuluttajien välisten suorien liiketoimien käynnistämistä, riippumatta siitä, toteutetaanko liiketoimet viime kädessä verkossa, verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan tai yrityskäyttäjän verkkoportaalissa vai verkon ulkopuolella. Lisäksi palveluja olisi tarjottava sekä palvelujen tarjoajien ja yrityskäyttäjien että palvelujen tarjoajien ja kuluttajien välisten sopimussuhteiden perusteella. Tällaisen sopimussuhteen katsottaisiin syntyvän, kun molemmat osapuolet ilmoittavat aikomuksestaan sitoutua sopimukseen yksiselitteisesti ja todennettavasti ilman, että välttämättä edellytetään nimenomaista kirjallista sopimusta.

8)  Erilaisia yritysten ja kuluttajien välisiä liiketoimia välittävät verkossa palvelujen tarjoajat, jotka hallinnoivat monipuolisia palveluja, jotka perustuvat pääasiassa samaan ekosysteemiä rakentavaan liiketoimintamalliin. Jotta katetaan asianmukaiset palvelut, verkossa toimivat välityspalvelut olisi määriteltävä tarkasti ja teknologianeutraalisti. Palvelujen olisi koostuttava tietoyhteiskunnan palveluista, joilla käynnistetään yrityskäyttäjien ja kuluttajien välisiä suoria liiketoimia, riippumatta siitä, toteutetaanko liiketoimet viime kädessä verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan tai yrityskäyttäjän verkkoportaalissa. Lisäksi palveluja olisi tarjottava verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien välisten tai yrityskäyttäjien ja kuluttajien välisten sopimussuhteiden perusteella, kun palvelujen tarjoajat toimivat välittäjinä kuluttajia kohtaan. Tällaisen sopimussuhteen katsottaisiin syntyvän, kun molemmat osapuolet ilmoittavat aikomuksestaan sitoutua sopimukseen yksiselitteisesti ja todennettavasti ilman, että välttämättä edellytetään nimenomaista kirjallista sopimusta. Tämän asetuksen tarkoituksena on vahvistaa säännöksiä, jotka liittyvät niihin tietoyhteiskunnan palveluihin, jotka edellä mainittujen vaatimusten lisäksi hoitavat verkossa toimivan markkinapaikan ”välitystä”. Pelkkä mainostaminen verkkosivustolla ei itsessään saisi merkitä sitä, että verkkosivusto kuuluu tämän asetuksen soveltamisalaan.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

11)  Yhdenmukaisuuden vuoksi tässä asetuksessa käytettävän verkossa toimivan hakukoneen määritelmä olisi yhdenmukaistettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2016/11483 käytetyn määritelmän kanssa.

11)  Yhdenmukaisuuden vuoksi tässä asetuksessa käytettävän verkossa toimivan hakukoneen määritelmä olisi yhdenmukaistettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2016/11483 käytetyn määritelmän kanssa. Täsmennetään kuitenkin, että tämä määritelmä kattaa puhehaun sekä verkon hakukoneet, jotka suoraan palauttavat pyydettyyn sisältöön liittyvän tiedon. Tätä asetusta ei pitäisi soveltaa hakutoimintoihin, jotka eivät kata ainakaan periaatteessa kaikkia verkkosivustoja, kuten verkossa toimivien välityspalvelujen hakutoimintoja, tai jotka ovat käyttöjärjestelmäohjelmistojen ominaisuuksia.

__________________

__________________

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1148 toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa (EUVL L 194, 19.7.2016, s. 1).

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1148 toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa (EUVL L 194, 19.7.2016, s. 1).

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

12)  Jotta voidaan tarvittaessa tehokkaasti suojella yrityskäyttäjiä, tätä asetusta olisi sovellettava, kun sopimussuhteen osapuolet eivät erikseen neuvottele sopimuksen ehdoista, sopimussuhteen nimestä tai muodosta riippumatta. Se, onko ehdot neuvoteltu erikseen, olisi määritettävä yleisen arvioinnin perusteella, jolloin se, että tietyt määräykset on voitu neuvotella erikseen, ei sinänsä ole ratkaisevaa.

12)  Jotta voidaan tarvittaessa tehokkaasti suojella yrityskäyttäjiä, tätä asetusta olisi sovellettava riippumatta siitä, ovatko verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja ja yrityskäyttäjä erikseen neuvotellun sopimuksen osapuolia.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

13)  Sen varmistamiseksi, että yrityskäyttäjät voivat sopimussuhteen yleisten ehtojen perusteella määrittää kaupalliset ehdot verkossa toimivien välityspalvelujen käytölle, irtisanomiselle ja keskeyttämiselle ja turvata liikesuhteen ennustettavuuden, kyseiset ehdot olisi laadittava käyttäen selkeää ja yksiselitteistä kieltä, jonka keskivertokäyttäjä helposti ymmärtää. Ehtojen ei tulisi katsoa olevan laadittu käyttäen selkeää ja yksiselitteistä kieltä, jos ne ovat epämääräisiä, epätarkkoja tai niissä ei ole yksityiskohtaisia tietoja merkittävistä kaupallisista kysymyksistä eivätkä ne sen vuoksi anna yrityskäyttäjille kohtuullista ennustettavuutta sopimussuhteen tärkeimmistä näkökohdista.

13)  Sen varmistamiseksi, että yrityskäyttäjät voivat sopimussuhteen yleisten ehtojen perusteella määrittää kaupalliset ehdot verkossa toimivien välityspalvelujen käytölle, irtisanomiselle ja keskeyttämiselle ja turvata liikesuhteen ennustettavuuden, kyseiset ehdot olisi laadittava käyttäen selkeää ja yksiselitteistä kieltä, jonka keskivertokäyttäjä helposti ymmärtää. Ehtojen ei tulisi katsoa olevan laadittu käyttäen selkeää ja yksiselitteistä kieltä, jos ne ovat epämääräisiä, epätarkkoja tai niissä ei ole yksityiskohtaisia tietoja merkittävistä kaupallisista kysymyksistä tai ne mahdollistavat hallitsevan osapuolen suhteettoman päätöksentekovallan eivätkä ne sen vuoksi anna yrityskäyttäjille kohtuullista ennustettavuutta sopimussuhteen tärkeimmistä näkökohdista, kuten yrityskäyttäjille tarjottujen palvelujen tarjoamisen keskeyttämisen tai lopettamisen perusteleminen.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Avoimuuden varmistaminen yleisissä ehdoissa voi olla ratkaisevan tärkeää, jotta edistetään kestäviä liiketoimintasuhteita ja estetään epäoikeudenmukainen toiminta, josta aiheutuisi haittaa yrityskäyttäjille. Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi sen vuoksi varmistettava, että ehdot ovat kaikissa sopimussuhteen vaiheissa helposti saatavilla, myös mahdollisille yrityskäyttäjille sopimuksen tekemistä edeltävässä vaiheessa, ja että kaikista ehtoihin tehtävistä muutoksista ilmoitetaan yrityskäyttäjille sovitussa määräajassa, joka on kohtuullinen ja oikeasuhtainen, kun otetaan huomioon erityiset olosuhteet, ja joka tapauksessa vähintään 15 päivää. Ilmoittamisen määräaikaa ei tulisi soveltaa, kun ja siinä määrin kuin kyseessä oleva yrityskäyttäjä luopuu siitä yksiselitteisesti tai kun ja siinä määrin kuin tarve toteuttaa muutos noudattamatta ilmoittamisen määräaikaa perustuu oikeudelliseen velvoitteeseen, joka sitoo palvelun tarjoajaa unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

(14)  Avoimuuden varmistaminen yleisissä ehdoissa voi olla ratkaisevan tärkeää, jotta edistetään kestäviä liiketoimintasuhteita ja estetään epäoikeudenmukainen toiminta, josta aiheutuisi haittaa yrityskäyttäjille. Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi sen vuoksi varmistettava, että ehdot ovat kaikissa sopimussuhteen vaiheissa helposti saatavilla, myös mahdollisille yrityskäyttäjille sopimuksen tekemistä edeltävässä vaiheessa, ja että kaikista ehtoihin tehtävistä muutoksista ilmoitetaan yrityskäyttäjille sovitussa määräajassa, joka on kohtuullinen ja oikeasuhtainen, kun otetaan huomioon erityiset olosuhteet, ja joka tapauksessa vähintään 15 päivää. Poikkeuksellisesti ja ehdoissa olevien selkeiden määräysten mukaisesti ilmoittamisen määräaikaa ei tulisi soveltaa, kun ja siinä määrin kuin kyseessä oleva yrityskäyttäjä luopuu siitä yksiselitteisesti tai kun ja siinä määrin kuin tarve toteuttaa muutos noudattamatta ilmoittamisen määräaikaa perustuu oikeudelliseen velvoitteeseen, joka sitoo palvelun tarjoajaa unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Perustelu

Vaikka kuluttajien kannalta mahdollisesti haitallisten liiketoimintakäytäntöjen käsittely edellyttää tietynasteista joustoa, selkeät velvoitteet ja toimenpiteet ovat ensimmäinen vaihe tällaisten käytäntöjen estämisessä.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

12)  Jotta voidaan tarvittaessa tehokkaasti suojella yrityskäyttäjiä, tätä asetusta olisi sovellettava, kun sopimussuhteen osapuolet eivät erikseen neuvottele sopimuksen ehdoista, sopimussuhteen nimestä tai muodosta riippumatta. Se, onko ehdot neuvoteltu erikseen, olisi määritettävä yleisen arvioinnin perusteella, jolloin se, että tietyt määräykset on voitu neuvotella erikseen, ei sinänsä ole ratkaisevaa.

12)  Jotta voidaan tarvittaessa tehokkaasti suojella yrityskäyttäjiä, tätä asetusta olisi sovellettava riippumatta siitä, ovatko verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja ja yrityskäyttäjä erikseen neuvotellun sopimuksen osapuolia.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

14 a)  Välityspalvelujen tarjoajat voivat muuttaa ehtojaan vastatakseen käytäntöihin, jotka voivat aiheuttaa välitöntä haittaa kuluttajille. Tällaisiin haitallisiin käytäntöihin voivat sisältyä esimerkiksi petos, roskaposti, turvallisuuskysymykset, verkkourkinta sekä kuluttajatietojen tai taloudellisen aseman väärinkäyttö. Kun otetaan huomioon, että välittäjät ja sisältö, jota yrityskäyttäjät jakelevat niiden kautta, ovat hyvin moninaisia, välityspalvelujen tarjoajat eivät aina voi täsmällisesti ennakoida tällaisia käytäntöjä. Tällaisissa tapauksissa välityspalvelujen tarjoajat olisi vapautettava uusien ehtojen soveltamisesta annettavan ilmoituksen 10 päivän määräajasta.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

15)  Yrityskäyttäjien suojelemiseksi toimivaltaisen tuomioistuimen olisi voitava päättää, että vaatimustenvastaiset ehdot eivät sido kyseistä yrityskäyttäjää ja vaikutukset ovat ex nunc. Tällaisen tuomioistuimen päätöksen olisi kuitenkin koskettava ainoastaan niitä ehtojen määräyksiä, jotka eivät ole vaatimustenmukaisia. Muut määräykset ovat edelleen päteviä ja täytäntöönpanokelpoisia sikäli kuin ne voidaan erottaa vaatimustenvastaisista määräyksistä. Ehtojen äkkinäiset muutokset voivat merkittävästi häiritä yrityskäyttäjien toimintaa. Jotta voidaan rajoittaa tällaisia yrityskäyttäjiin kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia ja ehkäistä tällaista toimintaa, muutokset, jotka tehdään vastoin velvoitetta noudattaa sovittua määräaikaa, olisi sen vuoksi katsottava mitättömiksi ikään kuin niitä ei olisi koskaan tehty ja niiden vaikutukset ovat erga omnes ja ex tunc.

15)  Yrityskäyttäjien suojelemiseksi toimivaltaisen tuomioistuimen olisi voitava päättää, että vaatimustenvastaiset ehdot eivät sido kyseistä yrityskäyttäjää ja vaikutukset ovat ex nunc. Tällaisen tuomioistuimen päätöksen olisi kuitenkin koskettava ainoastaan niitä ehtojen määräyksiä, jotka eivät ole vaatimustenmukaisia. Muut määräykset ovat edelleen päteviä ja täytäntöönpanokelpoisia sikäli kuin ne voidaan erottaa vaatimustenvastaisista määräyksistä. Ehtojen äkkinäiset muutokset voivat merkittävästi häiritä yrityskäyttäjien toimintaa. Jotta voidaan rajoittaa tällaisia yrityskäyttäjiin kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia ja ehkäistä tällaista toimintaa, muutosten, jotka tehdään vastoin velvoitetta noudattaa sovittua määräaikaa, olisi sen vuoksi tultava voimaan vasta lainmukaisen määräajan päätyttyä, ja virheelliseen menettelyyn syyllistyneillä on korvausvelvollisuus.

Perustelu

Ilmoittamista koskevien vaatimusten noudattamatta jättämisestä yleensä määrättävä seuraamus on määräajan keskeyttäminen, kunnes oikeudelliset vaatimukset on täytetty. Palveluehtojen muutosten sisällön mitätöiminen määräaikojen perusteella on toimenpide, jossa ei oteta huomioon sisällön perusteltavuutta, minkä vuoksi se vaikuttaa kohtuuttomalta.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

16)  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajalla voi olla oikeutettuja syitä päättää palvelujensa tarjoamisen lopettamisesta tai keskeyttämisestä kokonaan tai osittain tietyn yrityskäyttäjän osalta, mukaan lukien tietyn yrityskäyttäjän yksittäisten tavaroiden tai palvelujen poistaminen palvelusta tai hakutulosten poistaminen. Kuitenkin koska kyseiset päätökset voivat merkittävästi vaikuttaa kyseisen yrityskäyttäjän etuihin, päätösten perusteista olisi asianmukaisesti ilmoitettava. Perusteet olisi esitettävä niin, että yrityskäyttäjät voivat todeta, onko päätös mahdollista riitauttaa, mikä parantaa yrityskäyttäjien mahdollisuuksia toimivaan oikeussuojaan. Lisäksi perustelujen vaatimisen olisi autettava estämään tai korjaamaan yrityskäyttäjän verkkosisällön tahaton poistaminen, jos palvelujen tarjoaja on virheellisesti katsonut sen laittomaksi verkkosisällöksi komission asetuksen (EU) N:o 2018/3344 mukaisesti. Perusteluissa olisi määritettävä päätöksen objektiivinen syy tai syyt sen perusteella, mitä palvelujen tarjoaja on esittänyt etukäteen ehdoissaan, ja viitattava oikeasuhteisella tavalla olosuhteisiin, jotka johtivat kyseiseen päätökseen.

16)  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajalla voi olla oikeutettuja syitä päättää yrityskäyttäjään kohdistuvien rajoitusten tai seuraamusten soveltamisesta, palvelujensa tarjoamisen lopettamisesta tai keskeyttämisestä kokonaan tai osittain tietyn yrityskäyttäjän osalta, mukaan lukien tietyn yrityskäyttäjän yksittäisten tavaroiden tai palvelujen poistaminen palvelusta tai hakutulosten poistaminen. Tämä voisi sisältää ehtojen rikkomisen sekä yrityskäyttäjän rikkomuksen, joka voi olla haitallinen kuluttajalle tai alustoille (esimerkiksi turvallisuuskysymykset, petos, verkkourkinta sekä laiton ja vaarallinen sisältö). Koska kyseiset päätökset voivat merkittävästi vaikuttaa kyseisen yrityskäyttäjän etuihin sekä yrityskäyttäjien mahdollisuuteen käyttää perusoikeuksiaan, kuten elinkeinovapautta ja sananvapautta, päätösten perusteista olisi asianmukaisesti ilmoitettava. Perusteet olisi esitettävä niin, että yrityskäyttäjät voivat todeta, onko päätös mahdollista riitauttaa, mikä parantaa yrityskäyttäjien mahdollisuuksia toimivaan oikeussuojaan. Lisäksi perustelujen vaatimisen olisi autettava estämään tai korjaamaan yrityskäyttäjän verkkosisällön tahaton poistaminen, jos palvelujen tarjoaja on virheellisesti katsonut sen laittomaksi verkkosisällöksi komission asetuksen (EU) N:o 2018/3344 mukaisesti. Joissain tapauksissa verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan päätös perustuu kolmansien osapuolten ilmoituksiin. Kilpailijat voivat väärinkäyttää tällaisia ilmoituksia. Komission suosituksessa (EU) 2018/334 edellytetään, että ilmoitusten olisi oltava riittävän täsmällisiä ja asianmukaisesti perusteltuja, jotta ilmoituksen vastaanottava säilytyspalveluntarjoaja voi tehdä tietoon perustuvan ja huolellisen päätöksen sisällöstä, jota ilmoitus koskee. Tämän vuoksi verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajilta olisi edellytettävä ilmoituksen sisällön toimittamista yrityskäyttäjälle tapauksissa, joissa ne päättävät keskeyttää tai lopettaa palvelujensa tarjoamisen kolmannen osapuolen ilmoituksen vuoksi, jotta yrityskäyttäjällä olisi mahdollisuus kiistää ilmeisen perusteettomat ilmoitukset. Perusteluissa olisi määritettävä päätöksen objektiivinen syy tai syyt sen perusteella, mitä palvelujen tarjoaja on esittänyt etukäteen ehdoissaan, ja viitattava oikeasuhteisella tavalla olosuhteisiin, jotka johtivat kyseiseen päätökseen. Olisi otettava mahdollisuuksien mukaan käyttöön oikeasuhteinen ja vaiheittainen järjestelmä, johon sisältyy oikea-aikainen ennakkoilmoittaminen toimenpiteistä, joiden seurauksena estetään yritystä saavuttamasta asiakkaitaan.

_________________

_________________

4 Komission suositus (EU) 2018/334, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2018, toimenpiteistä laittoman verkkosisällön torjumiseksi (EUVL L 63, 6.3.2018, s. 50).

4 Komission suositus (EU) 2018/334, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2018, toimenpiteistä laittoman verkkosisällön torjumiseksi (EUVL L 63, 6.3.2018, s. 50).

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

16 a)  Koska välityspalvelujen tarjoajat usein käyttävät toiminnassaan kumppaniohjelmien lisäjakelukanavia, olisi varmistettava avoimuus yrityskäyttäjiä kohtaan tältä osin. Yrityskäyttäjillä olisi oltava oikeus mukauttaa kanavia, joissa ne tekevät tarjouksensa.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

17)  Kun verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat asettavat tavarat ja palvelut järjestykseen, tällä on merkittävä vaikutus kuluttajien valintoihin ja näin ollen kyseisiä tavaroita ja palveluita kuluttajille tarjoavien yrityskäyttäjien kaupalliseen menestykseen. Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi sen vuoksi esitettävä tärkeimmät järjestyksen määrittävät muuttujat etukäteen, jotta parannetaan ennustettavuutta yrityskäyttäjien kannalta ja ne voivat ymmärtää paremmin järjestykseen asettamisen toimintamekanismia ja vertailla eri palvelujen tarjoajien käytäntöjä. Tärkeimpien muuttujien olisi katsottava viittaavan kaikkiin yleisiin perusteisiin, prosesseihin, algoritmeihin sisältyviin erityisiin signaaleihin tai muihin mukautus- tai alentamismekanismeihin, joita käytetään järjestykseen asettamisen yhteydessä. Järjestyksen määrittävien keskeisten muuttujien kuvauksen olisi myös sisällettävä selitys yrityskäyttäjien mahdollisuudesta vaikuttaa aktiivisesti järjestykseen maksua vastaan sekä sen suhteellisista vaikutuksista. Tämän kuvauksen olisi annettava yrityskäyttäjille riittävä ymmärrys siitä, miten järjestykseen asettamisen mekanismissa otetaan huomioon yrityskäyttäjän tarjoamien tosiasiallisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuudet sekä niiden merkitys verkossa toimivien välityspalvelujen kuluttajille.

17)  Kun verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat asettavat tavarat ja palvelut järjestykseen, tällä on merkittävä vaikutus sähköisten markkinoiden kilpailukykyyn ja kuluttajien valintoihin ja näin ollen kyseisiä tavaroita ja palveluita kuluttajille tarjoavien yrityskäyttäjien kaupalliseen menestykseen. Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi sen vuoksi esitettävä tärkeimmät järjestyksen määrittävät muuttujat etukäteen, jotta parannetaan ennustettavuutta yrityskäyttäjien kannalta ja ne voivat ymmärtää paremmin järjestykseen asettamisen toimintamekanismia ja vertailla eri palvelujen tarjoajien käytäntöjä. Tärkeimpien muuttujien olisi katsottava viittaavan kaikkiin yleisiin perusteisiin, joita käytetään järjestykseen asettamisen yhteydessä. Järjestyksen määrittävien keskeisten muuttujien kuvauksen olisi myös sisällettävä selitys yrityskäyttäjien mahdollisuudesta vaikuttaa aktiivisesti järjestykseen maksua vastaan sekä sen suhteellisista vaikutuksista. Tämän kuvauksen olisi annettava yrityskäyttäjille riittävä ymmärrys siitä, miten järjestykseen asettamisen mekanismissa otetaan huomioon yrityskäyttäjän tarjoamien tosiasiallisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuudet sekä niiden merkitys verkossa toimivien välityspalvelujen kuluttajille.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

18)  Myös sillä, että verkossa toimivien hakuohjelmien tarjoajat asettavat järjestykseen verkkosivuja – erityisesti sivustoja, joiden kautta yritykset tarjoavat tavaroita ja palveluja kuluttajille – on samalla tavoin merkittävä vaikutus kuluttajien valintoihin sekä kyseisten yritysverkkosivukäyttäjien kaupalliseen menestykseen. Verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien olisi sen vuoksi annettava kuvaus tärkeimmistä muuttujista, jotka määrittävät kaikkien indeksoitujen internetsivustojen järjestyksen, mukaan lukien yritysverkkosivustokäyttäjät sekä muut verkkosivustot. Sen lisäksi, että tässä kuvauksessa esitetään tavaroiden ja palvelujen ominaisuudet sekä niiden merkitys kuluttajille, kuvauksen olisi verkossa toimivien hakukoneiden tapauksessa myös mahdollistettava se, että yritysverkkosivustokäyttäjät ymmärtävät riittävän hyvin sen, otetaanko ja missä määrin otetaan huomioon tietyt käytettyjen verkkosivustojen suunnitteluominaisuudet, kuten niiden optimointi mobiililaitteita varten. Kun verkossa toimivien hakukoneiden ja yritysverkkosivustokäyttäjien välillä ei ole sopimussuhdetta, kyseisen kuvauksen olisi hakukoneissa oltava julkisesti saatavilla selkeässä ja helposti saatavilla olevassa paikassa. Jotta varmistetaan ennustettavuus yritysverkkosivustokäyttäjiä varten, kuvaus olisi pidettävä ajan tasalla, myös siten, että kaikki keskeisten muuttujien muutokset olisi oltava helposti havaittavissa. Vaikka palvelujen tarjoajien ei missään tilanteessa tarvitse ilmaista liikesalaisuuksia, sellaisina kuin ne määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2016/9435, kun ne noudattavat vaatimusta ilmoittaa keskeiset järjestykseen asettamisen muuttujat, annetun kuvauksen olisi ainakin perustuttava tosiasiallisille tiedoille käytettyjen järjestysmuuttujien merkityksestä.

18)  Myös sillä, että verkossa toimivien hakuohjelmien tarjoajat asettavat järjestykseen verkkosivuja – erityisesti sivustoja, joiden kautta yritykset tarjoavat tavaroita ja palveluja kuluttajille – on samalla tavoin merkittävä vaikutus kuluttajien valintoihin sekä kyseisten yritysverkkosivukäyttäjien kaupalliseen menestykseen. Verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien olisi sen vuoksi annettava kuvaus tärkeimmistä muuttujista, jotka määrittävät kaikkien indeksoitujen internetsivustojen järjestyksen, mukaan lukien yritysverkkosivustokäyttäjät sekä muut verkkosivustot. Sen lisäksi, että tässä kuvauksessa esitetään tavaroiden ja palvelujen ominaisuudet sekä niiden merkitys kuluttajille, kuvauksen olisi verkossa toimivien hakukoneiden tapauksessa myös mahdollistettava se, että yritysverkkosivustokäyttäjät ymmärtävät riittävän hyvin sen, otetaanko ja missä määrin otetaan huomioon tietyt käytettyjen verkkosivustojen suunnitteluominaisuudet, kuten niiden optimointi mobiililaitteita varten. Kun verkossa toimivien hakukoneiden ja yritysverkkosivustokäyttäjien välillä ei ole sopimussuhdetta, kyseisen kuvauksen olisi hakukoneissa oltava julkisesti saatavilla selkeässä ja helposti saatavilla olevassa paikassa. Jotta varmistetaan ennustettavuus yritysverkkosivustokäyttäjiä varten, kuvaus olisi pidettävä ajan tasalla, myös siten, että kaikki keskeisten muuttujien muutokset olisi oltava helposti havaittavissa. Vaikka järjestysmuuttujien ilmaisemista koskevat vaatimukset eivät saisi vaikuttaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2016/94323, samalla kun otetaan huomioon hankintaa, käyttöä ja ilmaisemista koskevat säännökset, kun ne noudattavat vaatimusta ilmoittaa keskeiset järjestykseen asettamisen muuttujat, annetun kuvauksen olisi ainakin perustuttava tosiasiallisille tiedoille käytettyjen järjestysmuuttujien merkityksestä. Epäilysten välttämiseksi verkossa toimiville hakukoneille asetettu velvoite varmistaa, että kuvaus tärkeimmistä järjestyksen määrittävistä muuttujista pidetään ajan tasalla, ei velvoita verkossa toimivia hakukoneita ilmaisemaan liikesalaisuuksia, sellaisina kuin ne määritellään direktiivin (EU) 2016/943 2 artiklan 1 kohdassa.

_________________

_________________

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/943, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja ilmaisemiselta (EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1).

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/943, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja ilmaisemiselta (EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1).

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

19)  Kun verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja itse tarjoaa tiettyjä tavaroita tai palveluja kuluttajille sen omien verkossa toimivien välityspalveluiden kautta tai tekee niin määräysvallassaan olevan yrityskäyttäjän kautta, kyseinen palvelujen tarjoaja voi kilpailla suoraan muiden verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjien kanssa, jotka eivät ole palvelujen tarjoajan määräysvallassa. Näissä tapauksissa on erityisesti tärkeää, että verkossa toimivien välittäjäpalvelujen tarjoaja toimii avoimesti ja esittää kuvauksen eriytetystä kohtelusta, jota sovelletaan sen itsensä tarjoamiin tavaroihin tai palveluihin verrattuna niihin, joita yrityskäyttäjät tarjoavat, riippumatta siitä, toteutetaanko tällainen eriytetty kohtelu oikeudellisin, kaupallisin vai teknisin keinoin. Oikeasuhteisuuden varmistamiseksi tätä velvollisuutta olisi sovellettava kaikkien verkossa toimivien välityspalvelujen tasolla pikemmin kuin näiden palvelujen kautta tarjottujen yksittäisten tavaroiden tai palvelujen tasolla.

19)  Kun verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja itse tarjoaa tiettyjä tavaroita tai palveluja kuluttajille sen omien verkossa toimivien välityspalveluiden kautta tai tekee niin määräysvallassaan olevan yrityskäyttäjän kautta, kyseinen palvelujen tarjoaja voi kilpailla suoraan muiden verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjien kanssa, jotka eivät ole palvelujen tarjoajan määräysvallassa. Näissä tapauksissa on erityisesti tärkeää, että verkossa toimivien välittäjäpalvelujen tarjoaja toimii avoimesti ja esittää kuvauksen eriytetystä kohtelusta, jota sovelletaan sen itsensä tarjoamiin tavaroihin tai palveluihin verrattuna niihin, joita yrityskäyttäjät tarjoavat, riippumatta siitä, toteutetaanko tällainen eriytetty kohtelu oikeudellisin, kaupallisin vai teknisin keinoin, kuten oletusasetuksin. Oikeasuhteisuuden varmistamiseksi tätä velvollisuutta olisi sovellettava kaikkien verkossa toimivien välityspalvelujen tasolla pikemmin kuin näiden palvelujen kautta tarjottujen yksittäisten tavaroiden tai palvelujen tasolla. Kuluttajat käyttävät myös usein oletusarvoksi asetettuja palveluja, jolloin he eivät saa tietoa kilpailevista tuotteista ja palveluista, ja he voivat kohdata teknisiä tai taloudellisia esteitä halutessaan valita kilpailevan palvelun. Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat eivät sen vuoksi saisi tarjota mitään suoraan tai välillisesti määräysvallassaan olevaa tavaraa tai palvelua oletusvaihtoehtona antamatta ensin kuluttajille mahdollisuutta valita saatavilla olevista keskenään kilpailevista vaihtoehdoista näiden käyttäessä verkossa toimivaa välityspalvelua ensimmäistä kertaa. Kuluttajaa ei pitäisi velvoittaa valitsemaan oletusvaihtoehtoa. Verkossa toimivan välityspalvelun tarjoajan tavaroiden tai palvelujen olisi katsottava kilpailevan sen yrityskäyttäjien tavaroiden tai palvelujen kanssa, jos verkossa toimivaa välityspalvelua käyttävä kuluttaja voi pitää tavaroita tai palveluja vaihdettavissa tai korvattavissa olevina.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

19 a)  Yhtä tärkeää on, että verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat eivät osallistu sopimattomiin kaupallisiin menettelyihin (mukaan lukien kaupallinen toiminta tai kohtuuttomien sopimusehtojen käyttöönotto), joilla on merkittävä haitallinen vaikutus kilpailuun tai kuluttajien valinnanmahdollisuuksiin. Verkossa toimivan välityspalvelun ja yrityskäyttäjän suhteellinen neuvotteluvoima ja muut merkitykselliset tekijät olisi otettava huomioon määritettäessä, onko kaupallinen menettely sopimaton.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

19 b)  Tässä asetuksessa palveluntarjoajan palvelu kilpailee sen muiden yrityskäyttäjien kanssa, jos verkossa toimivan välityspalvelun kuluttajat pitävät sitä vaihdettavana tai korvattavana palvelun ominaisuuksien, hinnan tai suunniteltujen käyttötarkoitusten perusteella.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

19 c)  Joissakin tapauksissa verkossa toimivien välityspalvelujen ja muiden yrityskäyttäjien epäsuhtainen neuvotteluvoima johtaa sovellettavan sopimuksen mukaisten osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien merkittävään epätasapainoon, mistä aiheutuu vahinkoa yrityskäyttäjälle. Tällaisissa tapauksissa verkossa toimivan välityspalvelun tarjoajan olisi kohdeltava yrityskäyttäjiä tasapuolisesti siten, ettei haitata olennaisesti muiden yrityskäyttäjien mahdollisuutta ja vapautta harjoittaa liiketoimintaa. Kun otetaan huomioon, että kuluttajille aiheutuva haitta on hyvin todennäköinen tilanteissa, joissa verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja kilpailee muiden yrityskäyttäjien kanssa muun muassa vähentämällä kuluttajien valinnanmahdollisuuksia, lisäämällä heidän kustannuksiaan ja kieltäytymällä antamasta tärkeitä tietoja, oikeudenmukaisen kohtelun velvoitteeseen olisi sisällyttävä sen varmistaminen, että verkossa toimivan välityspalvelun kautta palveluja käyttävillä kuluttajilla on oikeus ja mahdollisuus valita ja käyttää valitsemiaan palveluja kohtaamatta kohtuuttomia rasitteita, kuten tilannetta, jossa palveluntarjoaja sivuuttaa tai kumoaa kuluttajan valinnanmahdollisuudet oletusasetuksilla. Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja rikkoo oikeudenmukaisen kohtelun velvoitetta myös, jos se ei anna kilpaileville yrityskäyttäjille kaikkia tarvittavia tietoja, joiden avulla nämä voivat saavuttaa verkossa toimivan välityspalvelun ja mahdollisten liitännäispalvelujen kanssa tasoltaan ja laadultaan saman yhteentoimivuuden, joka on itse palveluntarjoajan saatavilla, ja jos se noudattaa käytäntöjä, jotka suoraan tai välillisesti tuovat teknisiä tai taloudellisia etuja sen omalle tarjonnalle ja jotka se epää kilpailevilta yrityskäyttäjiltä. Oikeudenmukainen kohtelu edellyttää myös, että palveluntarjoaja pidättyy puuttumasta kilpailevien yrityskäyttäjien ja niiden palvelujen käyttäjien väliseen kaupalliseen suhteeseen muun muassa estämällä tai muutoin rajoittamalla tietovirtaa ja niiden välistä viestintää, mainonta ja markkinointi mukaan luettuina.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

19 d)  Tiettyjä menettelyjä voidaan selvästi pitää sopimattomina kaikissa oloissa. Verkkopohjaisen alustatalouden seurantakeskuksen olisi jatkuvasti tarkistettava tätä menettelyjen luetteloa ja suositettava komissiolle päivityksiä. Koska verkossa toimivien välityspalvelujen markkinat kehittyvät, komission olisi annettava ohjeita käytännöistä, jotka saattavat olla sopimattomia kaupallisia menettelyjä, sekä olosuhteista, joissa tietyt menettelyt voidaan katsoa sopimattomiksi.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

20)  Mahdollisuus saada tietoja ja käyttää niitä, myös henkilötietoja, voi mahdollistaa merkittävän arvonmuodostuksen verkkopohjaisessa alustataloudessa. Näin ollen on tärkeää, että verkossa toimivien välittäjäpalveluiden tarjoajat antavat yrityskäyttäjille selkeän kuvauksen tietojen saannin ja käytön laajuudesta, luonteesta ja edellytyksistä tiettyjen tietoluokkien osalta. Kuvauksen olisi oltava oikeasuhteinen ja siinä olisi viitattava mahdollisesti yleisiin tiedonsaantiehtoihin pikemmin kuin yksilöitävä kattavasti tosiasialliset tiedot tai tietoluokat, jotta yrityskäyttäjät voivat ymmärtää, voivatko ne käyttää tietoja arvonmuodostuksen parantamiseen, myös mahdollisesti säilyttämällä kolmansien osapuolten tietopalvelut. Henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/6796.

20)  Mahdollisuus saada tietoja ja käyttää niitä, myös henkilötietoja, voi mahdollistaa merkittävän arvonmuodostuksen verkkopohjaisessa alustataloudessa. Näin ollen on tärkeää, että verkossa toimivien välittäjäpalveluiden tarjoajat antavat yrityskäyttäjille selkeän kuvauksen tietojen saannin ja käytön laajuudesta, luonteesta ja edellytyksistä tiettyjen tietoluokkien osalta. Kuvauksen olisi oltava oikeasuhteinen ja siinä olisi viitattava mahdollisesti yleisiin tiedonsaantiehtoihin pikemmin kuin yksilöitävä kattavasti tosiasialliset tiedot tai tietoluokat, jotta yrityskäyttäjät voivat ymmärtää, voivatko ne käyttää tietoja arvonmuodostuksen parantamiseen, myös mahdollisesti säilyttämällä kolmansien osapuolten tietopalvelut. Tässä asetuksessa edellytetään, että verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat ilmoittavat avoimesti, mitä tietoja ne toimittavat yrityskäyttäjilleen, mutta siinä ei aseteta vaatimusta jakaa henkilötietoja tai muita kuin henkilötietoja yrityskäyttäjille. Henkilötietojen käsittelyssä olisi kaikissa tapauksissa noudatettava luonnollisten henkilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä sekä yksityiselämän kunnioittamista ja henkilötietojen suojaa sähköisessä viestinnässä koskevaa unionin oikeudellista kehystä ja erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/6796, direktiiviä (EU) 2016/6806 a ja direktiiviä 2002/58/EY6 b. Tällä asetuksella ei tulisi vaatia verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajia jakamaan henkilötietoja kolmansille osapuolille enempää kuin mitä niiden tietosuojaperiaatteissa vaaditaan.

__________________

__________________

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (ETA:n kannalta merkityksellinen) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (ETA:n kannalta merkityksellinen) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

5 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).

 

5 b Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

21)  Verkossa toimivien välittäjäpalvelujen tarjoajat voisivat tietyissä tapauksissa rajoittaa ehdoissa yrityskäyttäjien mahdollisuutta tarjota tavaroita tai palveluita kuluttajille suotuisammin ehdoin muilla tavoin kuin verkossa toimivien välittäjäpalvelujen kautta. Näissä tapauksissa kyseisten palvelujen tarjoajien olisi esitettävä rajoitusten perusteet ja erityisesti niihin liittyvät merkittävimmät taloudelliset, kaupalliset ja oikeudelliset näkökohdat. Avoimuusvelvollisuutta ei kuitenkaan olisi ymmärrettävä siten, että se vaikuttaa tällaisten rajoitusten laillisuuteen, joka perustuu muihin unionin lainsäädännön säädöksiin tai unionin lainsäädännön mukaiseen jäsenvaltioiden lainsäädäntöön, mukaan lukien kilpailua ja sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevilla aloilla, tai tällaisten säädösten soveltamiseen.

21)  Verkossa toimivien välittäjäpalvelujen tarjoajat voisivat tietyissä tapauksissa rajoittaa ehdoissa yrityskäyttäjien mahdollisuutta tarjota tavaroita tai palveluita kuluttajille suotuisammin ehdoin muilla tavoin kuin verkossa toimivien välittäjäpalvelujen kautta. Näissä tapauksissa kyseisten palvelujen tarjoajien olisi esitettävä rajoitusten perusteet ja erityisesti niihin liittyvät merkittävimmät taloudelliset, kaupalliset ja oikeudelliset näkökohdat sekä varmistettava rajoitusten oikeasuhteisuus.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

21 a)  Tämä asetus ei saisi vaikuttaa yrityskäyttäjien teollis- ja tekijänoikeuksiin. Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi käytettävä näitä oikeuksia vain saatuaan yrityskäyttäjän nimenomaisen suostumuksen, jos ne ovat saaneet luvan yrityskäyttäjältä tai lisenssinhaltijalta tai sovellettavien poikkeusten ja rajoitusten mukaisesti. Näiden oikeuksien käyttöä koskevia ehtoja olisi noudatettava. Kolmansien osapuolten teollis- ja tekijänoikeuksia olisi myös noudatettava.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

22)  Jotta mahdollistetaan se, että yrityskäyttäjillä, myös niillä, joiden osalta verkossa toimivien välityspalvelujen käyttö on mahdollisesti keskeytetty tai lopetettu, on käytettävissään välittömiä, asianmukaisia ja tehokkaita oikeussuojamahdollisuuksia, verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi järjestettävä sisäinen valitustenkäsittelyjärjestelmä. Sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmän tarkoituksena olisi varmistaa, että merkittävä osa valituksista voidaan ratkaista kahdenkeskisesti verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien ja kyseessä olevien yrityskäyttäjien välillä. Lisäksi sen varmistamisen, että verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat julkaisevat tietoa niiden sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmän toiminnasta ja tehokkuudesta, pitäisi auttaa yrityskäyttäjiä ymmärtämään paremmin niitä ongelmatyyppejä, joita voi tulla esiin erilaisten verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoamisen yhteydessä, sekä mahdollisuutta päästä nopeaan ja tehokkaaseen kahdenväliseen ratkaisuun.

22)  Jotta mahdollistetaan se, että yrityskäyttäjillä, myös niillä, joiden osalta verkossa toimivien välityspalvelujen käyttöä on mahdollisesti rajoitettu tai se on keskeytetty tai lopetettu, on käytettävissään välittömiä, oikeasuhteisia, asianmukaisia ja tehokkaita oikeussuojamahdollisuuksia, verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi järjestettävä tehokas ja nopea sisäinen valitustenkäsittelyjärjestelmä. Sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmän olisi oltava avoin, yksinkertainen ja syrjimätön ja sen tarkoituksena olisi varmistaa, että merkittävä osa valituksista voidaan ratkaista kahdenkeskisesti verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien ja kyseessä olevien yrityskäyttäjien välillä. Lisäksi sen varmistamisen, että verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat julkaisevat tietoa niiden sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmän toiminnasta ja tehokkuudesta, pitäisi auttaa yrityskäyttäjiä ymmärtämään paremmin niitä ongelmatyyppejä, joita voi tulla esiin erilaisten verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoamisen yhteydessä, sekä mahdollisuutta päästä nopeaan, tehokkaaseen ja syrjimättömään kahdenväliseen ratkaisuun.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

23)  Sisäisiä valitustenkäsittelyjärjestelmiä koskevilla asetuksen vaatimuksilla pyritään mahdollistamaan verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajille kohtuullinen määrä joustavuutta, kun ne hallinnoivat näitä järjestelmiä ja käsittelevät yksittäisiä valituksia, jotta minimoidaan hallinnollinen rasite. Lisäksi sisäisten valitustenkäsittelyjärjestelmien olisi mahdollistettava se, että verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat voivat tarvittaessa käsitellä oikeasuhteisella tavalla vilpillisessä mielessä tapahtuvaa käyttöä, johon jotkin yrityskäyttäjät voivat näiden järjestelmien käytössä pyrkiä. Tapauksissa, jotka koskevat muuta kuin sitä, että tämän asetuksen oikeudellisia velvollisuuksia ei ole noudatettu, sisäisissä valitustenkäsittelyjärjestelmissä ei tulisi käsitellä valituksia, joihin liittyy ainoastaan vähäisiä negatiivisia vaikutuksia kyseessä oleviin yrityskäyttäjiin. Kun otetaan huomioon kyseisten järjestelmien perustamisesta ja toiminnasta aiheutuvat kustannukset, on asianmukaista jättää näiden velvollisuuksien ulkopuolelle verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat, jotka katsotaan pieniksi yrityksiksi asiaa koskevien komission suosituksen 2003/361/EY7 säännösten mukaisesti.

23)  Sisäisiä valitustenkäsittelyjärjestelmiä koskevilla asetuksen vaatimuksilla pyritään mahdollistamaan verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajille kohtuullinen määrä joustavuutta, kun ne hallinnoivat näitä järjestelmiä ja käsittelevät yksittäisiä valituksia, jotta minimoidaan hallinnollinen rasite. Lisäksi sisäisten valitustenkäsittelyjärjestelmien olisi mahdollistettava se, että verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat voivat tarvittaessa käsitellä oikeasuhteisella tavalla vilpillisessä mielessä tapahtuvaa käyttöä, johon jotkin yrityskäyttäjät voivat näiden järjestelmien käytössä pyrkiä. Tapauksissa, jotka koskevat muuta kuin sitä, että tämän asetuksen oikeudellisia velvollisuuksia ei ole noudatettu, sisäisissä valitustenkäsittelyjärjestelmissä ei tulisi käsitellä valituksia, joihin liittyy ainoastaan vähäisiä negatiivisia vaikutuksia kyseessä oleviin yrityskäyttäjiin. Kun otetaan huomioon kyseisten järjestelmien perustamisesta ja toiminnasta aiheutuvat kustannukset, on asianmukaista jättää näiden velvollisuuksien ulkopuolelle verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat, jotka katsotaan pieniksi yrityksiksi asiaa koskevien komission suosituksen 2003/361/EY7 säännösten mukaisesti. Sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmän olisi perustuttava yhdenmukaisen kohtelun periaatteille, eikä sen käytön pitäisi johtaa yrityskäyttäjän haitalliseen kohteluun.

_________________

_________________

7 Komission suositus 2003/361/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).

7 Komission suositus 2003/361/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

25)  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi huolehdittava kohtuullisesta osasta sovittelun kokonaiskustannuksia siten, että otetaan huomioon kaikki asiaan liittyvät näkökohdat. Tätä varten sovittelijan olisi ehdotettava osuutta, joka on kohtuullinen kussakin yksittäisessä tapauksessa. Tämän osuuden ei kuitenkaan koskaan pitäisi olla alle puolta kustannuksista.

25)  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi huolehdittava kohtuullisesta osasta sovittelun kokonaiskustannuksia siten, että otetaan huomioon kaikki asiaan liittyvät näkökohdat. Tätä varten sovittelijan olisi ehdotettava osuutta, joka on kohtuullinen kussakin yksittäisessä tapauksessa.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

1 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1 artikla

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Kohde ja soveltamisala

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt sen varmistamiseksi, että verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjille sekä verkossa toimivien hakukoneiden osalta yritysverkkosivustokäyttäjille turvataan asianmukainen avoimuus ja tehokkaat oikeussuojamahdollisuudet.

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt sen varmistamiseksi, että verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjille sekä verkossa toimivien ja siihen kytkettyjen hakukoneiden osalta yritysverkkosivustokäyttäjille turvataan asianmukainen oikeudenmukaisuus, avoimuus ja tehokkaat oikeussuojamahdollisuudet.

2.  Tätä asetusta sovelletaan verkossa toimiviin välittäjäpalveluihin, jotka ovat yrityskäyttäjien käytettävissä tai joita tarjotaan niille käytettäviksi, ja verkossa toimiviin hakukoneisiin, jotka ovat yritysverkkosivukäyttäjien käytettävissä tai joita tarjotaan niille käytettäviksi, kun niillä on sijoittautumis- tai asuinpaikka unionissa ja ne tarjoavat verkossa toimivien välityspalvelujen tai hakukoneiden kautta tavaroita tai palveluja unionissa oleville kuluttajille riippumatta kyseisten palveluiden tarjoajien sijoittautumis- tai asuinpaikasta.

2.  Tätä asetusta sovelletaan verkossa toimiviin välittäjäpalveluihin, jotka ovat yrityskäyttäjien käytettävissä tai joita tarjotaan niille käytettäviksi, ja verkossa toimiviin hakukoneisiin, jotka ovat yritysverkkosivukäyttäjien käytettävissä tai joita tarjotaan niille käytettäviksi, kun niillä on sijoittautumispaikka tai kun ne toimivat unionissa ja ne tarjoavat verkossa toimivien välityspalvelujen tai hakukoneiden kautta tavaroita tai palveluja unionissa oleville kuluttajille riippumatta kyseisten palveluiden tarjoajien sijoittautumis- tai asuinpaikasta. Tämä asetus ei vaikuta unionin tasolla tai kansallisella tasolla unionin lainsäädännön mukaisesti toteutettuihin alakohtaisiin toimiin.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  ’yrityskäyttäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka verkossa toimivien välityspalvelujen kautta tarjoaa tavaroita tai palveluja kuluttajille tarkoituksessa, joka liittyy yrityskäyttäjän elinkeino- tai ammattitoimintaan;

1.  ’yrityskäyttäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka verkossa toimivien välityspalvelujen kautta tarjoaa tai pyrkii tarjoamaan tavaroita tai palveluja kuluttajille tarkoituksessa, joka liittyy yrityskäyttäjän elinkeino- tai ammattitoimintaan;

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ne ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) N:o 2015/15359 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja tietoyhteiskunnan palveluja,

a)  ne ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) N:o 2015/15359 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja tietoyhteiskunnan palveluja tai ne ovat laitteiden käyttöjärjestelmiä ja tässä tehtävässä ne toimivat välittäjinä verkkosovellusten kehittäjien ja kuluttajien välillä,

_________________

_________________

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/1535, annettu 9 päivänä syyskuuta 2015, teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä (EUVL L 241, 17.9.2015, s. 1).

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/1535, annettu 9 päivänä syyskuuta 2015, teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä (EUVL L 241, 17.9.2015, s. 1).

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b–c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  ne mahdollistavat sen, että yrityskäyttäjät voivat tarjota kuluttajille tavaroita tai palveluja, ja niiden tarkoituksena on helpottaa yrityskäyttäjien ja kuluttajien välisten suorien liiketoimien käynnistämistä, riippumatta siitä, toteutuvatko liiketoimet viime kädessä;

b)  niiden ensisijainen tarkoitus on mahdollistaa se, että yrityskäyttäjät voivat tarjota kuluttajille tavaroita tai palveluja käynnistämällä verkossa yrityskäyttäjien ja kuluttajien välisiä suoria liiketoimia kyseisen verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan verkkoportaalissa tai suoralla linkillä yrityskäyttäjän portaaliin.

c)  niiden tarjoaminen yrityskäyttäjille perustuu sopimussuhteisiin, joissa osapuolina ovat toisaalta palvelujen tarjoajat ja toisaalta sekä yrityskäyttäjät että kuluttajat, joille nämä yrityskäyttäjät tarjoavat tavaroita tai palveluja;

c)  niiden tarjoaminen yleisesti yrityskäyttäjille perustuu sopimussuhteisiin, joissa osapuolina ovat palvelujen tarjoajat sekä yrityskäyttäjät, jotka tarjoavat tavaroita tai palveluja kuluttajille. Tässä asetuksessa tällaisen sopimussuhteen katsotaan olevan olemassa myös silloin, kun henkilötietojen tai muiden tietojen toimittamisen.

 

 

 

 

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  ’käyttöjärjestelmällä’ ohjelmistoa, joka muun muassa toimii rajapintana oheislaitteistoon, ajoittaa tehtäviä, osoittaa tallennustilaa ja esittää käyttäjälle oletuskäyttöliittymän, jos käynnissä ei ole sovellusohjelmaa, jossa on oma graafinen käyttöliittymänsä, riippumatta siitä, onko kyseinen ohjelmisto kuluttajien käyttöön tarkoitetun yleiskäyttöisen tietokonelaitteiston erottamaton osa vai itsenäinen ohjelmisto, jota on tarkoitus käyttää kuluttajien käyttöön tarkoitetussa yleiskäyttöisessä tietokonelaitteistossa; tällaisin ohjelmistoihin eivät kuitenkaan kuulu käyttöjärjestelmän latausohjelmat, BIOS-ohjelmat (Basic Input-Output System) tai muut laiteohjelmistot, joita tarvitaan käyttöjärjestelmän käynnistykseen tai asennukseen;

Perustelu

Mobiililaitteiden käyttöjärjestelmät, kuten iOS ja Android, sisältävät ohjelmiston, jonka avulla sovellukset toimivat tietyissä laitteissa (esim. sovellukset älypuhelimessa). Laitteiden valmistajien tai käyttöjärjestelmien tarjoajien tarkoituksellisesti määräämät rajoitukset tai muutokset voivat rajoittaa jakelua ja pääsyä tiettyyn verkkosisältöön ja tiettyihin verkkopalveluihin – usein ilman objektiivista perustetta tai kohtuuttomia menettelyjä käyttäen – ja voisivat aiheuttaa käyttäjille kustannuksia. Verkossa toimivien välittäjien määritelmää olisi näin ollen tarkistettava laitteiden käyttöjärjestelmien kattamiseksi.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  ’verkossa toimivalla hakukoneella’ digitaalista palvelua, joka antaa käyttäjille mahdollisuuden tehdä hakuja periaatteessa kaikilta verkkosivustoilta tai tietynkielisiltä verkkosivustoilta mitä tahansa aihetta koskevan hakusanan, lausekkeen tai muun tiedon muodossa tehdyn kyselyn perusteella ja joka antaa tulokseksi linkkejä, joista voi saada pyydettyyn sisältöön liittyvää tietoa;

5.  ’verkossa toimivalla hakukoneella’ digitaalista palvelua, myös muun muassa digitaalisia rajapintoja ja sovelluksia, mukaan lukien hakutoiminnan sisältävät mobiilisovellukset, joka antaa käyttäjille mahdollisuuden suorittaa kyselyjä ja tehdä hakuja eri verkkosivustoilta, sekä mobiilisovelluksia, tietyllä kielellä mitä tahansa aihetta koskevan hakusanan, lausekkeen tai muun tiedon muodossa tehdyn kyselyn perusteella ja joka antaa tulokseksi linkkejä tuloksiin, joista voi saada pyydettyyn sisältöön liittyvää tietoa;

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  ’yritysverkkosivustokäyttäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka verkkosivustojen kautta tarjoaa tavaroita tai palveluja kuluttajille tarkoituksessa, joka liittyy sen elinkeino- tai ammattitoimintaan;

7.  ’yritysverkkosivustokäyttäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka verkkosivustojen kautta tai muulla tavalla verkkoon kytkeytyneenä tarjoaa tavaroita tai palveluja;

Perustelu

Vaikka verkkosivustot ovat yhä tärkein väylä, sovellukset ja muut välineet saattavat pian olla samojen haasteiden tasalla. Näin ollen ne on parempi sisällyttää nyt säädökseen. Määritelmän viimeinen osa poistettiin siitä syystä, että asiakkaiden luonne tai käyttäjän tarkoitus ovat merkityksettömiä tässä asiakirjassa säädettyjen oikeuksien ja velvoitteiden kannalta.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  ’järjestyksellä’ suhteellista sijoitusta, joka annetaan sellaisille tavaroille ja palveluille, joita yrityskäyttäjät tarjoavat kuluttajille verkossa toimivien välityspalvelujen kautta, tai verkkosivustoille, jotka verkossa toimivat hakukoneet indeksoivat kuluttajia varten, kun verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat tai verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajat esittävät, järjestävät tai antavat tiedoksi ne kuluttajille riippumatta teknologisista välineistä, joita esittämiseen, järjestämiseen tai tiedoksiantamiseen käytetään;

8.  ’järjestyksellä’ suhteellista hakutulossijoitusta, joka annetaan sellaisille tavaroille ja palveluille, joita yrityskäyttäjät tarjoavat kuluttajille verkossa toimivien välityspalvelujen kautta, tai verkkosivustoille, jotka verkossa toimivat hakukoneet indeksoivat, kun verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat tai verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajat ne esittävät, järjestävät tai antavat tiedoksi riippumatta teknologisista välineistä, joita esittämiseen, järjestämiseen tai tiedoksiantamiseen käytetään;

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

10.  ’ehdoilla’ kaikkia ehtoja, lausekkeita ja muita tietoja, niiden nimestä tai muodosta riippumatta, jotka sääntelevät sopimussuhdetta verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan ja niiden yrityskäyttäjien välillä ja jotka verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja määrittää yksipuolisesti.

10.  ’ehdoilla’ ehtoja ja lausekkeita, jotka sääntelevät sopimussuhdetta verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan ja niiden yrityskäyttäjien välillä.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

10 a.  ’laitteen käyttöjärjestelmällä’ ohjelmistoa, jonka avulla älypuhelimet, tietokoneet ja muut laitteet voivat käyttää sovelluksia ja ohjelmia.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on varmistettava, että niiden ehdot:

1.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on varmistettava, että niiden ehdot:

a)   laaditaan käyttäen selkeää ja yksiselitteistä kieltä,

a)   ovat oikeudenmukaisia ja kohtuullisia ja laaditaan käyttäen yksinkertaista ja ymmärrettävää kieltä,

b)   ovat yrityskäyttäjille helposti saatavilla niiden ja verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien välisen kaupallisen suhteen kaikissa vaiheissa, myös sopimuksen tekemistä edeltävässä vaiheessa,

b)   ovat yrityskäyttäjille helposti saatavilla niiden ja verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien välisen kaupallisen suhteen kaikissa vaiheissa, myös sopimuksen tekemistä edeltävässä vaiheessa,

c)  sisältävät objektiiviset perusteet päätöksille lopettaa tai keskeyttää verkossa toimivat välityspalvelut yrityskäyttäjille kokonaan tai osittain.

c)  sisältävät näiden ehtojen mukaiset perusteet päätöksille lopettaa tai keskeyttää verkossa toimivat välityspalvelut yrityskäyttäjille kokonaan tai osittain tai määrätä näille seuraamuksia tai rajoittaa niitä. Tällaisia päätöksiä tehdessään verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on kunnioitettava EU:n perusoikeuskirjassa vahvistettuja perusoikeuksia ja noudatettava suhteellisuusperiaatetta,

 

c a)  antavat yrityskäyttäjille tietoa niiden lisäjakelukanavista ja mahdollisista kumppanuusohjelmista, joita ne aikovat käyttää yrityskäyttäjien tarjouksessa. Yrityskäyttäjillä on oltava oikeus pyytää poistamaan nämä tiedot tällaisista lisäjakelukanavista.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on ilmoitettava kyseisille yrityskäyttäjille kaikista ehtoihin suunnitelluista muutoksista.

3.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on viipymättä ilmoitettava kyseisille yrityskäyttäjille pysyvällä välineellä kaikista ehtoihin tai alustan toimivuuteen, yhteentoimivuuteen tai muihin keskeisiin ominaisuuksiin, kuten saatavuus, jatkuvuus ja turvallisuus, tehtävistä olennaisista muutoksista, jotka vaikuttavat yrityskäyttäjään haitallisesti tai merkittävällä tavalla.

Suunniteltuja muutoksia ei voida toteuttaa ennen ilmoittamista koskevan määräajan loppumista, ja määräajan on oltava kohtuullinen ja oikeasuhteinen suunniteltuihin muutoksiin ja niistä yrityskäyttäjälle aiheutuviin vaikutuksiin nähden. Määräajan on oltava vähintään 15 päivää päivämäärästä, jona verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja ilmoittaa yrityskäyttäjille suunnitelluista muutoksista.

Suunniteltuja muutoksia ei voida toteuttaa ennen ilmoittamista koskevan määräajan loppumista, ja määräajan on oltava kohtuullinen ja oikeasuhteinen suunniteltuihin muutoksiin ja niistä yrityskäyttäjälle aiheutuviin vaikutuksiin nähden. Määräajan on oltava vähintään 10 päivää päivämäärästä, jona verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja ilmoittaa yrityskäyttäjille suunnitelluista muutoksista.

Yrityskäyttäjä voi joko kirjallisella ilmoituksella tai selkeästi suostumusta ilmaisevalla toimella luopua toisessa alakohdassa tarkoitetusta määräajasta.

Yrityskäyttäjä voi kirjallisella ilmoituksella luopua toisessa alakohdassa tarkoitetusta määräajasta. Yrityskäyttäjällä on oikeus irtisanoa sopimus maksutta 10 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, jos muutokset ovat yrityskäyttäjän kannalta aineellisesti haitallisia.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan ehtoihin tekemät muutokset, jotka eivät ole 3 kohdan säännösten mukaisia, ovat mitättömiä.

4.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan ehtoihin tekemät muutokset, jotka eivät ole 3 kohdan säännösten mukaisia, ovat toimivaltaisen tuomioistuimen vahvistamina mitättömiä ilmoittamista koskevan määräajan keston ajan, rajoittamatta jäljellä olevien määräysten voimassaoloa, jotka pysyvät voimassa ja täytäntöönpanokelpoisina siltä osin kuin ne voidaan erottaa vaatimustenvastaisista säännöistä.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Edellä olevaa 3 kohtaa ei sovelleta, jos verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajaan kohdistuu oikeudellinen velvoite, jonka mukaan sen on muutettava ehtoja siten, ettei ole mahdollista noudattaa 3 kohdan toisen alakohdan mukaista määräaikaa.

5.  Edellä 3 kohdassa esitettyä ilmoittamisjaksoa ei sovelleta seuraavissa tilanteissa:

 

a)  jos verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajaan kohdistuu oikeudellinen velvoite, jonka mukaan sen on muutettava ehtoja siten, ettei ole mahdollista noudattaa 3 kohdan toisen alakohdan mukaista määräaikaa,

 

b)  jos ehtoja on muutettu käyttäjien ja kuluttajien oikeutettujen etujen tai verkossa toimivan välityspalvelun toiminnan suojelemiseksi sellaisenaan, tai

 

c)  jos alustan toimivuuden, yhteentoimivuuden tai muiden keskeisten ominaisuuksien muuttaminen on välttämätöntä käyttäjien ja kuluttajien oikeutettujen etujen tai verkossa toimivan välityspalvelun toiminnan suojelemiseksi sellaisenaan.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan on varmistettava, että yrityskäyttäjät säilyttävät kaikilta osin tuotemerkkiensä valvonnan. Kuluttajan olisi voitava tunnistaa yrityskäyttäjään yhdistetty tuotemerkki kaikissa välitysprosessin vaiheissa.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

4 artikla

Komission teksti

Tarkistus

4 artikla

4 artikla

Palvelujen keskeyttäminen ja lopettaminen

Palvelujen rajoittaminen, keskeyttäminen ja lopettaminen

1.  Jos verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja päättää verkossa toimivien välityspalvelujensa tarjoamisen keskeyttämisestä tai lopettamisesta kokonaan tai osittain tietyn yrityskäyttäjän osalta, sen on ilmoitettava kyseiselle yrityskäyttäjälle ilman aiheetonta viivytystä kyseisen päätöksen perustelut.

1.  Jos verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja päättää rangaista havaitusta väärinkäytöksestä, tai verkossa toimivien välityspalvelujensa tarjoamisen rajoittamisesta, keskeyttämisestä tai muulla tavalla lopettamisesta kokonaan tai osittain tietyn yrityskäyttäjän osalta, sen on ilmoitettava kyseiselle yrityskäyttäjälle ilman aiheetonta viivytystä kyseisen päätöksen yksityiskohtaiset perustelut. Tällaisen päätöksen on oltava oikeasuhteinen.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa perusteluissa on oltava viittaus erityisiin tietoihin tai olosuhteisiin, jotka johtivat verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan päätökseen, sekä viittaus 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun päätöksen objektiiviseen syyhyn tai syihin.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa perusteluissa on oltava viittaus erityisiin tietoihin tai olosuhteisiin, jotka johtivat verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan päätökseen, sekä viittaus 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun päätöksen syyhyn tai syihin. Jos rajoittamisen, keskeyttämisen tai lopettamisen syynä on kolmannen osapuolen ilmoitus, sen sisältö on sisällytettävä perusteluihin.

 

2 a.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat ja hakukoneiden tarjoajat eivät saa keskeyttää, lopettaa tai muutoin rajoittaa verkossa toimivien välityspalvelujensa tarjoamista yrityskäyttäjälle, joka tarjoaa palveluja, jotka kilpailevat verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan kanssa, ellei se ole välttämätöntä seuraavista syistä:

 

a)  vältetään verkossa toimivalle välityspalvelun tarjoajalle yrityskäyttäjästä aiheutuva kohtuuton rasite;

 

b)  puututaan siihen, että yrityskäyttäjä ei noudata sovellettavaa lainsäädäntöä tai että verkossa toimiva välityspalvelun tarjoaja saadaan noudattamaan sovellettavaa lainsäädäntöä;

 

c)  yksityisyyteen tai turvallisuuteen liittyvät syyt.

 

2 b.  Ennen palvelujen rajoittamista, lopettamista ja keskeyttämistä on, mahdollisuuksien mukaan ja mikäli oikeasuhteista, annettava ilmoitus vaatimusten noudattamisen selventämisestä tai vaatimusten jälleen täyttämisestä ja tarjottava siihen tilaisuus.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

5 artikla

Komission teksti

Tarkistus

5 artikla

5 artikla

Järjestys

Järjestys

1.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on esitettävä ehdoissaan keskeiset muuttujat, jotka määrittävät järjestyksen sekä syyt näiden keskeisten muuttujien suhteelliseen merkitykseen verrattuna muihin muuttujiin.

1.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on esitettävä ehdoissaan muuttujat, jotka määrittävät järjestyksen sekä syyt näiden muuttujien suhteelliseen merkitykseen.

Jos näihin keskeisiin muuttujiin kuuluu mahdollisuus vaikuttaa järjestykseen suoraa tai välillistä maksua vastaan, jonka yrityskäyttäjät suorittavat verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajalle, kyseisen verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan on sisällytettävä ehtoihinsa myös kuvaus näistä mahdollisuuksista sekä järjestykseen liittyvän maksun vaikutuksista.

Jos näihin muuttujiin kuuluu mahdollisuus vaikuttaa järjestykseen suoraa tai välillistä maksua vastaan, jonka yrityskäyttäjät suorittavat verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajalle, kyseisen verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan on sisällytettävä ehtoihinsa myös kuvaus näistä mahdollisuuksista sekä järjestykseen liittyvän maksun vaikutuksista.

 

Tuloksia esitettäessä verkossa toimivan välityspalvelun on ilmoitettava jokaisen järjestykseen asettamisen kohdalla, onko siihen vaikutettu ja missä määrin siihen on vaikutettu suoraa tai välillistä maksua vastaan tai sopimukseen perustuvassa tai suorassa omistussuhteessa.

 

1 a.  Jos verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja on muuttanut järjestystä jossakin tietyssä tapauksessa tai poistanut palvelusta yrityskäyttäjän tarjoaman tietyn tuotteen tai palvelun kolmannen osapuolen ilmoituksen johdosta, palvelujen tarjoajan on ilmoitettava kyseiselle yrityskäyttäjälle ilman aiheetonta viivytystä kyseisen päätöksen perustelut. Perusteluissa on oltava viittaus erityisiin tietoihin tai olosuhteisiin, jotka johtivat verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan päätökseen, sekä ilmoituksen sisältö.

2.  Verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien on ilmoitettava yritysverkkosivustokäyttäjille keskeiset järjestystä määrittävät muuttujat esittämällä helposti ja julkisesti saatavilla oleva sekä selkeällä ja yksiselitteisellä kielellä laadittu kuvaus verkossa toimivista kyseisten tarjoajien hakukoneista. Niiden on pidettävä kyseinen kuvaus ajan tasalla.

2.  Verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien on ilmoitettava kaikkien indeksoitujen verkkosivustojen järjestystä määrittävät muuttujat ja niiden suhteellisen merkityksen syyt esittämällä helposti ja julkisesti saatavilla oleva sekä selkeällä ja yksiselitteisellä kielellä laadittu kuvaus verkossa toimivista kyseisten tarjoajien hakukoneista. Niiden on pidettävä kyseinen kuvaus ajan tasalla suhteessa olennaisiin muutoksiin, joiden voidaan kohtuudella odottaa vaikuttavan verkkosivuston yrityskäyttäjiin merkittävällä tavalla. Tästä poiketen ja tapauksissa, joissa kaikkien muuttujien ilmoittaminen olisi oikeudenmukaisten, kohtuullisten ja oikeasuhteisten menettelyjen vastaista, ainoastaan keskeiset muuttujat ilmoitetaan aina yksityiskohtaisesti. Järjestyksen määrittäviä muuttujia on sovellettava syrjimättömästi.

 

2 a.  Jos verkossa toimivan hakukoneen tarjoaja on muuttanut järjestystä jossakin tietyssä tapauksessa tai poistanut palvelusta tietyn verkkosivuston kolmannen osapuolen ilmoituksen johdosta, hakukoneen tarjoajan on annettava yrityskäyttäjälle mahdollisuus tarkastaa ilmoituksen sisältö julkisessa verkkotietokannassa. Verkossa toimivan hakukoneen tarjoajan on tarjottava yhtiöiden yrityskäyttäjille valitus- ja oikeussuojamekanismi virheelliseen ilmoitukseen perustuvien palvelusta poistamisten tai järjestykseen tehtyjen muutosten korjaamiseksi.

3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen kuvausten on oltava riittävät, jotta yrityskäyttäjät tai yritysverkkosivustokäyttäjät voivat saada asianmukaisen käsityksen siitä, otetaanko järjestysmekanismissa ja missä määrin siinä otetaan huomioon seuraavat näkökohdat:

3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen kuvausten on oltava riittävät, jotta yrityskäyttäjät tai yritysverkkosivustokäyttäjät voivat saada asianmukaisen käsityksen siitä, otetaanko järjestysmekanismissa ja missä määrin siinä otetaan huomioon seuraavat näkökohdat:

a)  kuluttajille verkossa toimivien välityspalvelujen tai hakukoneiden kautta tarjottavien tavaroiden ja palvelujen ominaisuudet,

a)  kuluttajille verkossa toimivien välityspalvelujen tai hakukoneiden kautta tarjottavien tavaroiden ja palvelujen ominaisuudet,

b)  kyseisten ominaisuuksien merkitys kuluttajille,

b)  kyseisten ominaisuuksien merkitys kuluttajille,

c)  verkossa toimivien hakukoneiden osalta yritysverkkosivustokäyttäjien käyttämien verkkosivustojen suunnitteluominaisuudet.

c)  verkossa toimivien hakukoneiden osalta indeksoitujen verkkosivustojen suunnitteluominaisuudet.

4.  Verkossa toimivien välityspalvelujen ja hakukoneiden tarjoajia ei tämän artiklan vaatimusten noudattamiseksi tule velvoittaa ilmaisemaan liikesalaisuuksia, sellaisina kuin ne määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/943 2 artiklan 1 kohdassa.

4.  Tämä artikla ei vaikuta direktiivin (EU) 2016/943 soveltamiseen.

 

4 a.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien ja verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien on varmistettava, että tämän artiklan mukaisten avoimuusvelvoitteiden täyttäminen ei aiheuta kuluttajille haittaa yrityskäyttäjien ja yritysverkkosivustokäyttäjien toteuttaman järjestykseen asettamisen manipuloinnin vuoksi.

 

4 b.  Tässä artiklassa tarkoitettuja avoimuusvaatimuksia täydennetään komission antamilla suuntaviivoilla, jotka koskevat edellytyksiä, joiden täyttyessä verkossa toimiva välityspalvelu täyttää artiklan vaatimukset. Komissio varmistaa vaatimusten asianmukaisen noudattamisen.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

6 artikla

Komission teksti

Tarkistus

6 artikla

6 artikla

Eriytetty kohtelu

Eriytetty kohtelu

1.   Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on sisällytettävä ehtoihinsa kuvaus mahdollisesta eriytetystä kohtelusta, jota ne soveltavat tai voivat soveltaa toisaalta verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien itsensä tai sen määräysvallassa olevien yrityskäyttäjien ja toisaalta muiden yrityskäyttäjien kuluttajille tarjoamiin tavaroihin ja palveluihin.

1.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on sisällytettävä ehtoihinsa kuvaus mahdollisesta eriytetystä kohtelusta, jota ne soveltavat tai voivat soveltaa toisaalta verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien itsensä tai sen määräysvallassa olevien yrityskäyttäjien ja toisaalta muiden yrityskäyttäjien kuluttajille tarjoamiin tavaroihin ja palveluihin.

 

1 a.  Verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien on laadittava yritysverkkosivustokäyttäjille kuvaus mahdollisesta eriytetystä kohtelusta, jota ne soveltavat tai voivat soveltaa toisaalta verkossa toimivien hakukonepalvelujen tarjoajan itsensä tai sen määräysvallassa olevien yritysverkkosivustojen ja toisaalta muiden yritysverkkosivustojen kuluttajille tarjoamiin tavaroihin ja palveluihin.

 

1 b.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on sovellettava oikeasuhteisia, oikeudenmukaisia ja avoimia menettelyjä toisaalta verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien itsensä tai niiden määräysvallassa olevien yrityskäyttäjien ja toisaalta muiden yrityskäyttäjien kuluttajille tarjoamiin tavaroihin ja palveluihin.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun kuvauksen on katettava tilanteen mukaan vähintään eriytetty kohtelu, jota toteutetaan verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan toteuttamien erityisten toimenpiteiden tai toiminnan kautta ja joka liittyy seuraaviin:

2.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun kuvauksen on katettava tilanteen mukaan vähintään eriytetty kohtelu, jota toteutetaan verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan tai verkossa toimivan hakukoneiden tarjoajan toteuttamien erityisten toimenpiteiden tai toiminnan kautta ja joka liittyy seuraaviin:

a)  pääsy, joka palvelujen tarjoajalla tai sen määräysvallassa olevilla yrityskäyttäjillä voi olla henkilötietoihin tai muihin tietoihin tai molempiin, jotka yrityskäyttäjät tai kuluttajat antavat verkossa toimivien välityspalveluiden käyttöön tai jotka generoidaan kyseisten palvelujen tarjoamisen kautta,

a)  pääsy, joka palvelujen tarjoajalla tai sen määräysvallassa olevilla yrityskäyttäjillä voi olla henkilötietoihin tai muihin tietoihin tai molempiin, jotka yrityskäyttäjät tai kuluttajat antavat verkossa toimivien välityspalveluiden käyttöön tai jotka generoidaan kyseisten palvelujen tarjoamisen kautta,

b)  järjestys,

b)  järjestys ja oletusasetukset,

c)  mahdolliset suorat tai välilliset maksut, jotka peritään verkossa toimivien välityspalvelujen käytöstä,

c)  mahdolliset suorat tai välilliset maksut, jotka peritään verkossa toimivien välityspalvelujen tai verkossa toimivien hakukonepalvelujen käytöstä,

d)  pääsy palveluihin tai niiden käyttöä koskevat ehdot, kun kyseiset palvelut suoraan liittyvät verkossa toimiviin välityspalveluihin tai ovat niiden liitännäisiä.

d)  pääsy palveluihin tai niiden käyttöä koskevat ehdot, kun kyseiset palvelut suoraan liittyvät verkossa toimiviin välityspalveluihin tai verkossa toimiviin hakukoneisiin tai ovat niiden liitännäisiä.

 

2 a.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien, jotka suoraan tai välillisesti tarjoavat määräysvallassaan olevien yritysten välityksellä kuluttajille tavaroita tai palveluja, jotka kilpailevat yrityskäyttäjien tarjoamien tavaroiden tai palvelujen kanssa, on annettava kuluttajille mahdollisuus valita verkossa toimivaa välityspalvelua käytettäessä, mitä tavaraa tai palvelua käytetään oletusarvona.

 

2 b.  Tuloksia esitettäessä verkossa toimivan välityspalvelun on helposti tunnistettavalla tavalla ilmoitettava jokaisesta tuotteesta tai palvelusta, johon se on soveltanut eriytettyä kohtelua, onko siihen vaikutettu suoraa tai välillistä maksua vastaan tai sopimukseen perustuvassa tai suorassa omistussuhteessa.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

6 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a artikla

 

Sopimattomat kaupalliset menettelyt

 

1.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan ei pidä noudattaa sopimattomia kaupallisia menettelyjä. Menettely on katsottava sopimattomaksi kaupalliseksi menettelyksi, jos se johtaa tilanteisiin, joilla on olennainen haitallinen vaikutus kilpailuun ja kuluttajien valintoihin. Arvioitaessa kaupallisen menettelyn sopimattomuutta on otettava huomioon seuraavat tekijät:

 

a)  verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan ja yrityskäyttäjän markkina-asema, ja

 

b)  osapuolten neuvotteluvalmiuksien välinen mahdollinen merkittävä epätasapaino, jonka seurauksena verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan ehdoissa tai kaupallisissa menettelyissä aiheutetaan kohtuuton rasite yrityskäyttäjälle.

 

2.  Direktiiviä 2005/29/EY sovelletaan soveltuvin osin.

 

3.  Liitteessä I on suuntaa-antava luettelo kaupallisista menettelyistä, joita pidetään sopimattomina tässä asetuksessa tarkoitetussa merkityksessä. Liitettä sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa ja verkkopohjaisen alustatalouden EU:n seurantakeskuksessa toimiva komission asiantuntijaryhmä tarkastelee liitettä määräajoin uudelleen. Asiantuntijaryhmä voi antaa suosituksia muista kaupallisista käytännöistä, joita olisi pidettävä sopimattomina tässä asetuksessa tarkoitetussa merkityksessä.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

7 artikla

Komission teksti

Tarkistus

7 artikla

7 artikla

Tietojensaanti

Tietojensaanti

1.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on sisällytettävä ehtoihinsa kuvaus siitä, mitä tietoja yrityskäyttäjät voivat tai eivät voi teknisesti ja sopimusperusteisesti saada niiden henkilötietojen tai muiden tietojen tai molempien osalta, jotka yrityskäyttäjät tai kuluttajat antavat kyseisten verkossa toimivien välityspalveluiden käyttöön tai jotka generoidaan kyseisten palvelujen tarjoamisen kautta.

1.  Verkossa toimivien välityspalvelujen ja verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien on sisällytettävä ehtoihinsa kuvaus siitä, mitä tietoja yrityskäyttäjät voivat tai eivät voi teknisesti ja sopimusperusteisesti saada niiden henkilötietojen tai muiden tietojen tai molempien osalta, jotka yrityskäyttäjät, yritysverkkosivustokäyttäjät tai kuluttajat antavat kyseisten verkossa toimivien välityspalveluiden tai verkossa toimivien hakukoneiden käyttöön tai jotka generoidaan kyseisten palvelujen tarjoamisen kautta.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun kuvauksen osalta verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on ilmoitettava yrityskäyttäjille asianmukaisesti vähintään seuraavista:

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun kuvauksen osalta verkossa toimivien välityspalvelujen tai verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien on ilmoitettava yleisölle asianmukaisesti vähintään seuraavista:

a)  onko verkossa toimivien palvelujen tarjoajalla pääsy henkilötietoihin tai muihin tietoihin tai molempiin, jotka yrityskäyttäjät tai kuluttajat antavat kyseisten välityspalveluiden käyttöön tai jotka generoidaan kyseisten palvelujen tarjoamisen kautta, ja jos näin on, mitä tietoluokkia tämä koskee ja millä edellytyksillä,

a)  onko verkossa toimivien palvelujen tai verkossa toimivan hakukoneen tarjoajalla pääsy henkilötietoihin tai muihin tietoihin tai molempiin, jotka yrityskäyttäjät, yritysverkkosivustokäyttäjät tai kuluttajat antavat kyseisten välityspalveluiden käyttöön tai jotka generoidaan kyseisten palvelujen tarjoamisen kautta, ja jos näin on, mitä tietoluokkia tämä koskee ja millä edellytyksillä,

b)  onko yrityskäyttäjällä pääsy henkilötietoihin tai muihin tietoihin tai molempiin, jotka yrityskäyttäjä antaa käyttäessään verkossa toimivia välityspalveluita tai jotka generoidaan, kun kyseisiä palveluja tarjotaan kyseiselle yrityskäyttäjälle ja hänen tavaroidensa tai palvelujensa kuluttajille, ja jos näin on, mitä tietoluokkia tämä koskee ja millä edellytyksillä,

b)  onko yrityskäyttäjällä pääsy henkilötietoihin tai muihin tietoihin tai molempiin, jotka yrityskäyttäjä antaa käyttäessään verkossa toimivia välityspalveluita tai verkossa toimivia hakukoneita tai jotka generoidaan, kun kyseisiä palveluja tarjotaan kyseiselle yrityskäyttäjälle ja hänen tavaroidensa tai palvelujensa kuluttajille, ja jos näin on, mitä tietoluokkia tämä koskee ja millä edellytyksillä,

c)  onko b alakohdan lisäksi yrityskäyttäjällä pääsy henkilötietoihin tai muihin tietoihin tai molempiin, myös kootussa muodossa, jotka annetaan tai generoidaan, kun verkossa toimivia välityspalveluja tarjotaan niiden kaikille yrityskäyttäjille ja kuluttajille, ja jos näin on, mitä tietoluokkia tämä koskee ja millä edellytyksillä.

c)  onko b alakohdan lisäksi yrityskäyttäjällä pääsy henkilötietoihin tai muihin tietoihin tai molempiin, myös kootussa muodossa, jotka annetaan tai generoidaan, kun verkossa toimivia välityspalveluja tai verkossa toimivia hakukoneita tarjotaan niiden kaikille yrityskäyttäjille ja kuluttajille, ja jos näin on, mitä tietoluokkia tämä koskee ja millä edellytyksillä,

 

c a)  onko yrityskäyttäjällä verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan sopimusvelvoitteiden rikkomiseen tai markkinahäiriöön liittyvässä tapauksessa oikeus saada ja hakea tietoja tai joitakin tietoluokkia, joita ne ovat toimittaneen tarjoajalle.

 

2 a.  Yrityskäyttäjien on varmistettava, että niiden tavaroita ja palveluja koskevat tiedot, etenkin kaikki hinnan osatekijät, joita ne antavat verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajille, pitävät paikkansa ja ovat riittävät, jotta ne voivat noudattaa oikeudellisia velvoitteitaan etenkin kuluttajia kohtaan.

 

2 b.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on annettava kunkin yrityskäyttäjän saataville yleisesti käytetyssä ja standardoidussa koneellisesti luettavassa muodossa anonymisoidut kuluttajatiedot, jotka generoidaan kuluttajien ja kyseisen yrityskäyttäjän liiketoimien mahdollistamisen kautta. Tämä velvoite ei rajoita velvoitteita, joiden mukaisesti verkossa toimivien välityspalvelujen on noudatettava sovellettavia tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevia sääntöjä.

 

2 c.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on annettava yrityskäyttäjille pääsy kaikkiin tietoihin, jotka ne ovat saaneet kyseisen yrityskäyttäjän kaupallisen toiminnan tuloksena, sanotun kuitenkaan rajoittamatta henkilötietojen ja yksityisyyden suojaan sovellettavan asiaankuuluvan unionin lainsäädännön soveltamista.

 

2 d.  Verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien on annettava yritysverkkosivustokäyttäjille pääsy kaikkiin tietoihin, jotka ne ovat saaneet kyseisen yritysverkkosivustokäyttäjän toiminnan tuloksena, sanotun kuitenkaan rajoittamatta henkilötietojen ja yksityisyyden suojaan sovellettavan asiaankuuluvan unionin lainsäädännön soveltamista.

 

2 e.  Edellä 2 c ja 2 d kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava yleisesti käytetyssä ja standardoidussa koneellisesti luettavassa muodossa.

 

2 f.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on palvelujensa käyttäjän pyynnöstä asetettava henkilötiedot tai muut tiedot, tai molemmat, jotka generoidaan suoraan tai epäsuorasti kuluttajan toiminnan kautta, kuluttajan nimeämän kolmannen osapuolen saataville. Kyseiseen saataville asettaminen on toteutettava oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin perustein.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

8 artikla

Komission teksti

Tarkistus

8 artikla

8 artikla

Rajoitukset erilaisten ehtojen tarjoamiselle muissa välineissä

Rajoitukset erilaisten ehtojen tarjoamiselle muissa välineissä

1.  Jos verkossa toimivat välityspalvelujen tarjoajat palveluja tarjotessaan rajoittavat yrityskäyttäjien mahdollisuutta tarjota samoja tavaroita ja palveluita kuluttajille erilaisin ehdoin muulla tavalla kuin kyseisten palvelujen kautta, niiden on esitettävä ehdoissaan perusteet rajoituksille ja asetettava nämä perusteet julkisesti helposti saataville. Perusteiden on sisällettävä merkittävimmät taloudelliset, kaupalliset ja oikeudelliset näkökohdat.

1.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat eivät saa rajoittaa yrityskäyttäjien mahdollisuutta tarjota samoja tavaroita ja palveluita kuluttajille erilaisin tai samoin ehdoin muiden verkossa toimivien välityspalvelujen kautta. Jos verkossa toimivat välityspalvelujen tarjoajat palveluja tarjotessaan rajoittavat yrityskäyttäjien mahdollisuutta tarjota samoja tavaroita ja palveluita kuluttajille erilaisin ehdoin muulla tavalla kuin kyseisten palvelujen kautta, niiden on esitettävä ehdoissaan perusteet rajoituksille ja asetettava nämä perusteet julkisesti helposti saataville. Perusteiden on sisällettävä merkittävimmät taloudelliset, kaupalliset ja oikeudelliset näkökohdat. Rajoitusten on oltava oikeasuhteisia, väliaikaisia ja palvelujen tarjoajien oikeutettujen etujen mukaisia.

2.  Edellä 1 kohdassa esitetty velvoite ei vaikuta kieltoihin tai rajoituksiin sellaisten rajoitusten osalta, jotka perustuvat muiden unionin sääntöjen soveltamiseen tai unionin lainsäädännön mukaisiin kansallisiin sääntöihin, joita sovelletaan verkossa toimiviin välityspalveluihin.

2.  Tämä asetus ei vaikuta kieltoihin tai rajoituksiin sellaisten rajoitusten osalta, jotka perustuvat muiden unionin sääntöjen soveltamiseen tai unionin lainsäädännön mukaisiin kansallisiin sääntöihin, joita sovelletaan verkossa toimiviin välityspalveluihin. Erityisesti riskit siitä, että 1 kohdassa tarkoitetut käytännöt johtavat verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien hintayhteistyöhön, on tutkittava tarkoin.

 

2 a.  Edellä 1 kohdassa esitetyllä velvoitteella ei saa rajoittaa immateriaalioikeuksia sellaisina kuin niiden haltijat niistä nauttivat.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmän on perustuttava yhdenmukaisen kohtelun periaatteelle eikä sen käytön pidä johtaa yrityskäyttäjän epäedulliseen kohteluun.

Perustelu

Koska kaikki riidat voivat johtaa rankaisutoimiin, on toivottavaa, että tämän estämiseksi on olemassa suojakeinoja.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  ilmoitettava valituksen tekijälle sisäisen valitustenkäsittelyprosessin tuloksista yksilöllisesti ja selkeällä ja yksiselitteisellä kielellä.

c)  ilmoitettava valituksen tekijälle viipymättä sisäisen valitustenkäsittelyprosessin tuloksista yksilöllisesti, riittävän perustellusti ja selkeällä ja yksiselitteisellä kielellä.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on vuosittain koottava ja asetettava helposti julkisesti saataville tiedot sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmänsä toiminnasta ja tehokkuudesta.

Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on annettava vuosittain kertomus sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmänsä käytöstä ja esitettävä siinä pääasialliset ongelmat, joita yritykset voivat kohdata käyttäessään verkossa toimivia välityspalveluja.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tietoihin on sisällyttävä tehtyjen valitusten kokonaismäärä, niiden asiasisältö, niiden käsittelemiseen menevä aika sekä valituksia koskevat päätökset.

Tietoihin on sisällyttävä tehtyjen valitusten kokonaismäärä, niiden pääasialliset tyypit ja niiden käsittelemiseen menevä keskimääräinen aika.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Tämän artiklan säännöksiä ei sovelleta verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajiin, jotka ovat suosituksen 2003/361/EY11 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja pieniä yrityksiä.

5.  Tämän artiklan säännöksiä ei sovelleta verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajiin, jotka ovat suosituksen 2003/361/EY11 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja pieniä yrityksiä, kolmen ensimmäisen toimintavuoden tai liiketoiminnan aloitusvaiheen aikana.

_________________

_________________

11 Komission suositus 2003/361/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).

11 Komission suositus 2003/361/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).

Perustelu

Poikkeus on perustellumpi pienyritysten toiminnan aloitusvaiheessa. Sen jälkeen markkinat ja kuluttajat todennäköisesti joka tapauksessa odottavat niiden täyttävän samat vaatimukset kuin suuremmat yritykset.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

10 artikla

Komission teksti

Tarkistus

10 artikla

10 artikla

Sovittelu

Sovittelu

1.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on nimettävä ehdoissaan yksi tai usea sovittelija, jonka kanssa ne ovat valmiita työskentelemään sopiakseen yrityskäyttäjien kanssa tuomioistuimen ulkopuolella mahdolliset palvelujen tarjoajan ja yrityskäyttäjän väliset riidat, jotka liittyvät kyseisten verkossa toimivien välityspalveluiden tarjoamiseen, mukaan lukien valitukset, joita ei voitu ratkaista 9 artiklassa tarkoitetun sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmän kautta.

1.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on pyrittävä nimeämään ehdoissaan yksi tai usea sovittelija, jonka kanssa ne ovat valmiita työskentelemään sopiakseen yrityskäyttäjien kanssa tuomioistuimen ulkopuolella palvelujen tarjoajan ja yrityskäyttäjän väliset mahdolliset riidat, jotka liittyvät kyseisten verkossa toimivien välityspalveluiden tarjoamiseen ja joita ei voitu ratkaista 9 artiklassa tarkoitetun sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmän kautta.

Verkossa toimivat välityspalvelujen tarjoajat voivat nimetä sovittelijoita unionin ulkopuolelta ainoastaan, kun voidaan taata, että kyseisten yrityskäyttäjien oikeudellinen suoja, johon niillä on oikeus unionin lainsäädännön tai jäsenvaltioiden lainsäädännön nojalla, ei tosiasiallisesti heikenny sen seurauksena, että sovittelijat tarjoavat palveluita unionin ulkopuolelta.

Verkossa toimivat välityspalvelujen tarjoajat voivat nimetä sovittelijoita unionin ulkopuolelta ainoastaan, kun voidaan taata, että kyseisten yrityskäyttäjien oikeudellinen suoja, johon niillä on oikeus unionin lainsäädännön tai jäsenvaltioiden lainsäädännön nojalla, ei tosiasiallisesti heikenny sen seurauksena, että sovittelijat tarjoavat palveluita unionin ulkopuolelta.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen sovittelijoiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen sovittelijoiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a) he ovat puolueettomia ja riippumattomia,

a) he ovat puolueettomia ja riippumattomia,

b) heidän sovittelupalvelut ovat kohtuuhintaisia kyseisten verkossa toimivien välityspalvelujen keskimääräiselle yrityskäyttäjälle,

b) heidän sovittelupalvelunsa ovat kohtuuhintaisia kyseisten verkossa toimivien välityspalvelujen keskimääräiselle yrityskäyttäjälle,

c) he pystyvät tarjoamaan sovittelupalvelujaan niiden ehtojen kielellä, jolla säännellään sopimussuhdetta verkossa toimivien välityspalvelujen ja kyseessä olevan yrityskäyttäjän välillä,

c) he pystyvät tarjoamaan sovittelupalvelujaan niiden ehtojen kielellä, jolla säännellään sopimussuhdetta verkossa toimivien välityspalvelujen ja kyseessä olevan yrityskäyttäjän välillä,

d) ne ovat helposti saatavilla joko fyysisesti yrityskäyttäjän sijoittautumis- tai asuinpaikassa tai etäältä käyttäen viestintätekniikkaa,

d) ne ovat helposti saatavilla joko fyysisesti yrityskäyttäjän sijoittautumis- tai asuinpaikassa tai etäältä käyttäen viestintätekniikkaa,

e) he pystyvät tarjoamaan välityspalvelujaan ilman aiheetonta viivytystä,

e) he pystyvät tarjoamaan välityspalvelujaan ilman aiheetonta viivytystä,

f) heillä on riittävästi ymmärrystä yleisistä yritysten välisistä kaupallisista suhteista, minkä ansiosta ne voivat tehokkaasti edistää pyrkimyksiä ratkaista riitoja.

f) heillä on riittävästi ymmärrystä yleisistä yritysten välisistä kaupallisista suhteista, minkä ansiosta ne voivat tehokkaasti edistää pyrkimyksiä ratkaista riitoja.

3.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on osallistuttava vilpittömässä mielessä kaikkiin pyrkimyksiin päästä sopimukseen minkä tahansa 1 kohdan mukaisesti nimeämänsä sovittelijan hoitamassa sovittelussa, jotta päästäisiin sopimukseen riidan ratkaisusta.

3.  Sovittelun osapuolten on osallistuttava vilpittömässä mielessä kaikkiin pyrkimyksiin päästä sopimukseen minkä tahansa 1 kohdan mukaisesti nimeämänsä sovittelijan hoitamassa vapaaehtoisessa sovittelussa, jotta päästäisiin sopimukseen riidan ratkaisusta enintään 25 päivän kuluessa sovittelun aloittamisesta, jollei tämän määräajan noudattaminen muodosta kohtuutonta taakkaa riidan monimutkaisuus huomioon ottaen. Tässä tapauksessa sopimukseen olisi päästävä enintään 90 päivän kuluessa.

4.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi huolehdittava kohtuullisesta osasta sovittelun kokonaiskustannuksia kussakin yksittäistapauksessa. Kohtuullinen osa sovittelun kokonaiskustannuksista määritetään sovittelijan ehdotuksesta ottamalla huomioon kaikki asiaan liittyvät merkitykselliset näkökohdat, erityisesti riidan osapuolten väitteiden perusteltavuus, osapuolten käytös sekä osapuolten koko ja taloudellinen vahvuus toisiinsa verrattuna. Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on joka tapauksessa huolehdittava ainakin puolesta kokonaiskustannuksista.

4.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien ja yrityskäyttäjien on huolehdittava kohtuullisesta osasta sovittelun kokonaiskustannuksia kussakin yksittäistapauksessa. Kohtuullinen osa sovittelun kokonaiskustannuksista määritetään sovittelijan ehdotuksesta ottamalla huomioon kaikki asiaan liittyvät merkitykselliset näkökohdat, erityisesti riidan osapuolten väitteiden perusteltavuus, osapuolten käytös sekä osapuolten koko ja taloudellinen vahvuus toisiinsa verrattuna. Jos sovittelija kuitenkin toteaa, että yrityskäyttäjä toimii vilpillisellä mielellä tai pyrkii väärinkäyttämään sovitteluprosessia, se voi päättää määrätä yrityskäyttäjän maksamaan enemmän kuin puolet kokonaiskustannuksista

5.  Kaikki pyrkimykset päästä välityksen kautta sopimukseen riidan ratkaisusta tämän artiklan mukaisesti eivät vaikuta verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien ja yrityskäyttäjien oikeuksiin panna vireille oikeudenkäyntiä sovitteluprosessin aikana tai sen jälkeen.

5.  Pyrkimykset päästä välityksen kautta sopimukseen riidan ratkaisusta tämän artiklan mukaisesti eivät vaikuta verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien ja yrityskäyttäjien oikeuksiin panna vireille oikeudenkäynti ennen sovitteluprosessia, sen aikana tai sen jälkeen. Oikeudenkäynnin vireillepano ei ole sovitteluprosessin käynnistämisen edellytys.

 

5 a.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on vuosittain koottava ja asetettava helposti julkisesti saataville tiedot toimintaansa liittyvän sovittelun toiminnasta ja tehokkuudesta. Näihin kertomuksiin on sisällytettävä vähintään sovittelutapausten kokonaismäärä, niiden asiasisältö, niiden käsittelemiseen menevä aika sekä valituksia koskevat päätökset.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

12 artikla

Komission teksti

Tarkistus

12 artikla

12 artikla

Etujärjestöjen, järjestöjen ja julkisten elinten käynnistämät oikeudenkäynnit

Etujärjestöjen, järjestöjen ja julkisten elinten käynnistämät oikeudenkäynnit

1.  Organisaatioilla ja järjestöillä, joilla on oikeutettu peruste edustaa yrityskäyttäjiä tai yritysverkkosivustokäyttäjiä, sekä jäsenvaltioissa perustetuilla julkisilla elimillä on oikeus saattaa asia käsiteltäväksi kansallisissa tuomioistuimissa unionissa sen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jossa kanne nostetaan, lopettaakseen tai estääkseen sen, että verkossa toimivien välityspalvelujen tai hakukoneiden tarjoajat eivät noudata tässä asetuksessa asetettuja vaatimuksia.

1.  Rajoittamatta asetuksen (EU) 2016/679 80 artiklan soveltamista ja kun kaikki muut tämän asetuksen 9 ja 10 artiklassa säädetyt vaihtoehdot alustan ja yrityskäyttäjän välisen riidan ratkaisemiseen on käytetty, organisaatioilla ja järjestöillä, joilla on aito, pitkäaikainen ja oikeutettu peruste edustaa yrityskäyttäjiä tai yritysverkkosivustokäyttäjiä ja joille asianmukaiset jäsenvaltion julkiset elimet ovat myöntäneet luvan ja joita kyseiset elimet valvovat, sekä jäsenvaltioissa perustetuilla julkisilla elimillä on oikeus saattaa asia käsiteltäväksi kansallisissa tuomioistuimissa unionissa sen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jossa kanne nostetaan, lopettaakseen tai estääkseen sen, että verkossa toimivien välityspalvelujen tai hakukoneiden tarjoajat eivät noudata tässä asetuksessa asetettuja vaatimuksia, jotka koskevat ilmoittamista, syrjimättömyyttä ja tietojen saatavuutta.

2.  Organisaatioilla ja järjestöillä on 1 kohdassa tarkoitettu oikeus ainoastaan, kun kanteen nostamisen aikaan ne täyttävät kaikki seuraavat vaatimukset:

2.  Organisaatioilla ja järjestöillä on 1 kohdassa tarkoitettu oikeus ainoastaan, kun kanteen nostamisen aikaan ja koko sen käsittelyn ajan ne täyttävät kaikki seuraavat vaatimukset:

a)  ne on perustettu asianmukaisesti jäsenvaltion lakien mukaisesti,

a)  ne on perustettu asianmukaisesti jäsenvaltion lakien mukaisesti ja niillä on kyseisen jäsenvaltion asiaankuuluvan julkisen elimen myöntämä voimassa oleva oikeutetun yksikön lupa,

b)  ne pyrkivät saavuttamaan tavoitteet, jotka ovat niiden edustamien yrityskäyttäjien tai yritysverkkosivukäyttäjien yhteisten etujen mukaisia,

b)  ne pyrkivät saavuttamaan niiden perussäännössä tai muussa asiaankuuluvassa hallinnollisessa asiakirjassa julkisesti esitetyt tavoitteet, jotka ovat niiden edustaman yrityskäyttäjien tai yritysverkkosivukäyttäjien enemmistön ryhmän yhteisten etujen mukaisia; kyseisen ryhmän on koostuttava vähintään kymmenestä riippumattomasta yrityskäyttäjästä tai yritysverkkosivukäyttäjästä,

c)  ne ovat luonteeltaan voittoa tavoittelemattomia.

c)  ne ovat luonteeltaan voittoa tavoittelemattomia ja ilmoittavat avoimesti kanteen nostamista ja menettelyn jatkamista varten tarvittavan rahoituksen lähteen ja pysyvät osoittamaan, että niillä on riittävät taloudelliset resurssit edustaa yrityskäyttäjiensä tai yritysverkkosivustokäyttäjiensä etuja sekä vastata maksettavakseen tulevista kuluista, jos kanne hylätään,

 

c a)  niillä on hallintorakenne, joka mahdollistaa riippumattomuuden kolmansista osapuolista, ja sisäinen menettely eturistiriitojen ehkäisemiseksi tapauksissa, joissa ne saavat rahoitusta kolmansilta osapuolilta,

 

c b)  ne ilmoittavat avoimesti rahoituslähteensä,

 

c c)  niillä on riittävät taloudelliset resurssit ja henkilöstöresurssit sekä riittävä oikeudellinen asiantuntemus, jotta ne voivat edustaa yrityskäyttäjiensä tai yritysverkkosivustokäyttäjiensä etuja.

Jäsenvaltioissa, joissa näitä julkisia elimiä on perustettu, kyseisillä julkisilla elimillä on 1 kohdassa tarkoitettu oikeus, kun niille on annettu tehtäväksi puolustaa yrityskäyttäjien tai yritysverkkosivukäyttäjien yhteistä etua tai varmistaa tämän asetuksen vaatimusten noudattaminen kyseessä olevan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Jäsenvaltioissa, joissa näitä julkisia elimiä on perustettu, kyseisillä julkisilla elimillä on 1 kohdassa tarkoitettu oikeus sekä oikeus myöntää vaadittava lupa organisaatiolle tai järjestölle, kun niille on annettu tehtäväksi puolustaa yrityskäyttäjien tai yritysverkkosivukäyttäjien yhteistä etua tai varmistaa tämän asetuksen vaatimusten noudattaminen kyseessä olevan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että edustajana toimivat organisaatiot ja järjestöt asettavat julkisesti saataville vuosittaisen toimintakertomuksen. Toimintakertomukseen on sisällyttävä vähintään seuraavat tiedot sekä kotimaisista että rajat ylittävistä edustajakanteista:

 

a)  nostettujen kanteiden lukumäärä ja valitusten pääasialliset tyypit,

 

b)  yrityskäyttäjien tai yritysverkkosivukäyttäjien hyväksi annettujen tuomioistuimen päätösten määrä (prosenttiosuus),

 

c)  peruutettujen edustajakanteiden määrä (prosenttiosuus) ja peruuttamisen syy, mikäli se on tiedossa,

 

d)  edustajakanteen käsittelyyn keskimäärin mennyt aika.

 

Jos jäsenvaltion julkinen elin myöntää oikeutetun yksikön luvan organisaatiolle tai järjestölle, kyseinen julkinen elin on vastuussa kyseisen organisaation tai järjestön aseman ja toiminnan säännöllisestä tarkastamisesta ja sen varmistamisesta, että se noudattaa tämän artiklan vaatimuksia. Jäsenvaltion julkisen elimen on kumottava viipymättä sellaisen organisaation tai järjestön oikeutetun yksikön lupa, joka ei noudata tämän artiklan vaatimuksia.

 

Se, että organisaatio tai järjestö täyttää tässä kohdassa tarkoitetut vaatimukset, ei vaikuta tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen oikeuteen tutkia, onko organisaation tai järjestön toiminnan tarkoitus riittävä peruste, jotta se voi nostaa kanteen tietyssä asiassa 1 kohdan mukaisesti.

 

2 a.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu oikeus ei rajoita direktiivissä XXXX/XX/EU [lisätään viittaus direktiiviin kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavista edustajakanteista sekä direktiivin 2009/22/EY kumoamisesta (COM(2018)0184)] säädettyjä oikeuksia.

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetulla oikeudella ei rajoiteta yrityskäyttäjien ja yritysverkkosivustokäyttäjien oikeuksia saattaa yksin asia käsiteltäväksi kansallisissa tuomioistuimissa sen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jossa kanne nostetaan, jos verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat eivät noudata tämän asetuksen vaatimuksia.

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetulla oikeudella ei rajoiteta yrityskäyttäjien ja yritysverkkosivustokäyttäjien oikeuksia saattaa yksin asia käsiteltäväksi kansallisissa tuomioistuimissa sen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jossa kanne nostetaan, jos verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat eivät noudata tämän asetuksen vaatimuksia.

 

3 a.  Jäsenvaltiot voivat kieltää kolmansia osapuolia, jotka ovat yksityisiä rahoittajia, ottamasta vastaan suoraa tai välillistä taloudellista etua oikeusmenettelystä tai päätöksestä.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio kannustaa verkossa toimivia välityspalvelujen tarjoajia ja niitä edustavia organisaatioita ja järjestöjä laatimaan toimintasääntöjä, joiden tarkoituksena on edistää tämän asetuksen asianmukaista soveltamista, ottaen huomioon eri alojen, joilla verkossa toimivia välityspalveluja tarjotaan, erityspiirteet sekä mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten erityisominaisuudet.

1.  Komissio kannustaa verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajia ja niitä edustavia organisaatioita ja järjestöjä laatimaan yhdessä yrityskäyttäjien ja niitä edustavien organisaatioiden ja järjestöjen kanssa toimintasääntöjä, joiden tarkoituksena on edistää tämän asetuksen asianmukaista soveltamista, ottaen huomioon eri alojen, joilla verkossa toimivia välityspalveluja tarjotaan, erityspiirteet sekä mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten erityisominaisuudet. Toimintasäännöissä on käsiteltävä erityisesti yhteentoimivuutta, palveluntarjoajan vaihtamisen esteitä ja tietojen siirrettävyyttä.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

13 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

13 a artikla

 

Toimivaltaiset viranomaiset ja noudattamisen valvonta

 

1.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä toimivaltainen kansallinen viranomainen, joka on vastuussa tämän asetuksen noudattamisen valvonnasta ja varmistamisesta ja jolla on valtuudet

 

a)  panna vireille ja suorittaa tutkimuksia omasta aloitteestaan tai valituksen perusteella,

 

b)  vaatia verkossa toimivia välittäjiä ja verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajia toimittamaan kaikki tarvittavat tiedot tutkimusten suorittamista varten,

 

c)  tehdä päätös, jossa vahvistetaan tässä asetuksessa säädettyjen kieltojen rikkominen, ja vaatia verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajaa tai verkossa toimivan hakukoneen tarjoajaa lopettamaan rikkominen,

 

d)  määrätä sakko palveluntarjoajalle. Sakon on oltava tehokas, oikeasuhteinen ja varoittava, ja siinä on otettava huomioon rikkomisen luonne, kesto ja vakavuus, ja

 

e)  julkaista päätöksensä ja raportoida vuosittain tämän asetuksen mukaisista toimistaan.

 

2.  Yrityskäyttäjä, yritysverkkosivustokäyttäjä tai organisaatio tai järjestö, joka täyttää 12 artiklan 2 kohdan kolme ensimmäistä vaatimusta, voi tehdä valituksen asianmukaisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava – valituksen tekijän niin pyytäessä – valituksen tekijän henkilöllisyyden ja muiden sellaisten tietojen luottamuksellisuus, joiden paljastamisen valituksen tekijä katsoo vahingoittavan etujaan. Valituksen tekijän on yksilöitävä tällaiset tiedot mahdollisessa luottamuksellista käsittelyä koskevassa pyynnössä.

 

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä ja antavat toisilleen vastavuoroista apua tutkimuksissa, joilla on valtioiden rajat ylittävä ulottuvuus.

 

4.  Toimivaltaisten viranomaisten ja kasallisten kilpailuviranomaisten, kun kyse ei ole samoista viranomaisista, on tarjottava toisilleen tiedot, jotka ovat tarpeen tämän asetuksen säännösten soveltamiseksi. Vaihdettavien tietojen osalta vastaanottavan viranomaisen on varmistettava sama luottamuksellisuuden taso kuin tiedot lähettäneen viranomaisen.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

13 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

13 b artikla

 

Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin

 

Sopimuksiin, jotka on tehnyt yrityskäyttäjä, jonka vakinainen asuinpaikka on jäsenvaltiossa, tai jotka on määrä panna täytäntöön yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, sovelletaan seuraavaa:

 

a)  tässä asetuksessa yrityskäyttäjille annettua suojaa sovelletaan riippumatta siitä, mitä lakia sopimuksen muihin näkökohtiin sovelletaan sopimuspuolten valinnan mukaan tai muulla perusteella, ja

 

b)  jollei sopimus sisällä tässä asetuksessa vahvistettuja sääntöjä, toimivaltaisen tuomioistuimen valinta on pätevä vain, jos nimetty tuomioistuin on

 

i)  jäsenvaltiossa, jossa yrityskäyttäjän vakinainen asuinpaikka sijaitsee, tai

 

ii)  jäsenvaltiossa, jossa sopimus on määrä panna täytäntöön.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

13 c artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

13 c artikla

 

Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajilta vaadittavat tiedot

 

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat toimittavat kaikki tiedot, joita toimivaltaiset viranomaiset tarvitsevat valvoakseen tämän asetuksen säännösten noudattamista ja varmistaakseen niiden noudattamisen, avustaakseen komissiota 6 artiklassa säädettyjen suuntaviivojen laatimisessa ja tukeakseen seurantakeskusta sen suorittaessa tehtäviään, joista säädetään asiantuntijaryhmän perustamisesta verkkopohjaisen alustatalouden seurantakeskusta varten 26 päivänä huhtikuuta 2018 annetun komission päätöksen 2 artiklassa.

 

2.  Näihin tietoihin on sisällyttävä

 

a)  tärkeimmät parametrit ja niiden suhteellinen merkitys sellaisten tarjousten keskinäisen järjestyksen määrittämiseksi, jotka kuluttajalle esitetään tämän tehtyä haun,

 

b)  se, onko tavaroita, palveluja tai digitaalista sisältöä tarjoava kolmas osapuoli elinkeinonharjoittaja vai ei, kyseisen kolmannen osapuolen verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajalle tekemän ilmoituksen perusteella,

 

c)  se, sovelletaanko tehtyyn sopimukseen unionin kuluttajalainsäädännöstä johtuvia kuluttajan oikeuksia vai ei,

 

d)  jos sopimus on tehty elinkeinonharjoittajan kanssa, mikä elinkeinonharjoittaja on vastuussa sen varmistamisesta, että sopimukseen sovelletaan unionin kuluttajalainsäädännöstä johtuvia kuluttajan oikeuksia. Tämä vaatimus ei vaikuta mahdolliseen vastuuseen, joka verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajalla on tai jonka se voi ottaa tiettyjen sopimuksen osatekijöiden suhteen, ja

 

e)  se, missä ja miten algoritmeja tai automatisoitua päätöksentekoa käytettiin tarjousten esittämiseen tai hintojen määrittämiseen, yksilölliset hinnoittelutekniikat mukaan luettuina. Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai ottaa käyttöön kansallisessa lainsäädännössään täydentäviä tietovaatimuksia ja vastuuta koskevia sääntöjä, joita sovelletaan verkossa toimivilla markkinapaikoilla tehtyihin sopimuksiin.

 

3.  Yritysten on pyynnöstä toimitettava tällaiset tiedot viipymättä edellytetyn aikataulun mukaisesti ja vaaditulla tarkkuudella. Pyydettyjen tietojen on oltava oikeasuhteisia tehtävän suorittamiseen nähden. Toimivaltaisen viranomaisen on perusteltava tietopyyntönsä.

 

4.  Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että tiedot ovat liikesalaisuuksia tai henkilötietojen suojaa koskevien unionin ja kansallisten sääntöjen mukaisesti luottamuksellisia, kyseisten toimivaltaisten viranomaisten on turvattava tällainen luottamuksellisuus.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

13 d artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

13 d artikla

 

Vastuuta koskevat säännöt

 

Verkossa toimivien välityspalvelujen eikä yrityskäyttäjien olisi katsottava olevan vastuussa yrityskäyttäjien verkossa toimiville välityspalveluille antamista harhaanjohtavista tiedoista, jos yrityskäyttäjät ovat ilmoittaneet verkossa toimiville välityspalveluille annettujen tietojen harhaanjohtavuudesta. Verkossa toimivien välityspalvelujen olisi myös katsottava olevan vastuussa, jos ne itse ovat antaneet harhaanjohtavaa tietoa yrityskäyttäjistä tai yrityskäyttäjien tarjoamista tavaroista ja palveluista.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1–2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio arvioi tätä asetusta [päivämäärä: kolme vuotta voimaantulon päivämäärästä] mennessä ja sen jälkeen joka kolmas vuosi ja toimittaa arvioinnin tulokset Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle.

1.  Komissio arvioi tätä asetusta [päivämäärä: kaksi vuotta voimaantulon päivämäärästä] mennessä ja sen jälkeen joka toinen vuosi ja toimittaa arvioinnin tulokset Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle. Komissio esittää tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen tämän asetuksen muuttamiseksi erityisesti varmistaakseen, että 2 artiklassa asetetut tavoitteet saavutetaan.

2.  Tämän asetuksen ensimmäisessä arvioinnissa tarkastellaan erityisesti 5, 6, 7 ja 8 artiklassa säädettyjen velvoitteiden noudattamista sekä niiden vaikutusta verkkopohjaiseen alustatalouteen sekä sitä, tarvitaanko lisäsääntöjä, mukaan lukien vaatimusten noudattamisen valvontaa koskevia sääntöjä, jotta voidaan turvata sisämarkkinoilla oikeudenmukainen, ennakoitavissa oleva, kestävä ja luottamusta nauttiva sähköinen liiketoimintaympäristö.

2.  Tarkastelun tulee sisältää vähintään seuraavien arviointi:

 

a) tämän asetuksen vaikuttavuus, mukaan luettuna 1 artiklan 4–6 kohdassa määritellyt kynnykset;

 

b) vahvistettujen toimintasääntöjen vaikutus ja tehokkuus oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden parantamisessa;

 

c) tarve puuttua tehokkaammin mahdollisesti haitallisiin käytäntöihin verkossa toimivien hakukoneiden ja niiden yrityskäyttäjien välisissä kaupallisissa toimissa erityisesti suhteessa kysymyksiin, jotka on yksilöity verkkoalustojen talouden tarkastelukeskuksen asiantuntijaryhmän asettamisesta annetun komission päätöksen C(2018)2393 2 artiklan b alakohdassa;

 

d) mahdollisesti haitallisten käytäntöjen mahdolliset vaikutukset kuluttajien kannalta;

 

e) tarve sisällyttää käyttöjärjestelmät tämän asetuksen soveltamisalaan;

 

f) tarve päivittää sopimattomien kaupallisten menettelyjen luetteloa.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Sitä sovelletaan [..] päivästä [..]kuuta […] [kuuden kuukauden kuluttua sen julkaisemisesta].

2.  Sitä sovelletaan [..] päivästä [..]kuuta […] [12 kuukauden kuluttua sen julkaisemisesta].

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

Liite I (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Liite I

 

Sopimattomat kaupalliset menettelyt

 

Ehtoja on pidettävä sopimattomina kaupallisina menettelyinä tässä asetuksessa tarkoitetussa merkityksessä, jos niissä

 

  velvoitetaan yrityskäyttäjä käyttämään verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan oheispalveluja, maksupalvelut mukaan lukien, tarjoamatta mahdollisuutta käyttää vaihtoehtoisia menetelmiä olosuhteissa, joissa tästä aiheutuu yrityskäyttäjälle aineellista vahinkoa,

 

  rasitetaan yrityskäyttäjää yksipuolisella vastuulausekkeella, joka aiheuttaa riskin kohtuuttoman siirtymisen,

 

  määrätään yrityskäyttäjälle epäedullisia taannehtivia sopimuslausekkeita,

 

  säilytetään yrityskäyttäjän luottamuksellisten tietojen laillinen käyttöoikeus verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan ja yrityskäyttäjän välisen sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen,

 

  velvoitetaan yrityskäyttäjä hyväksymään yksinoikeuslausekkeita, jotka koskevat unionin lainkäyttöalueen ulkopuolisen maan lain valintaa,

 

  kielletään yrityskäyttäjää käyttämästä kilpailevia verkossa toimivia välityspalveluja.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistäminen verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten

Viiteasiakirjat

COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

28.5.2018

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat – Ilmoitettu istunnossa (pvä)

13.9.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Francis Zammit Dimech

9.7.2018

Valiokuntakäsittely

24.9.2018

11.10.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

20.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

24

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

24

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0272.


TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (23.11.2018)

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten

(COM(2018)0238 – C8‑0165/2018 – 2018/0112(COD))

Valmistelija: Anna Záborská

LYHYET PERUSTELUT

Verkossa toimivat välityspalvelut ja verkossa toimivat hakukoneet ovat keskeisessä asemassa digitaalisen kaupan mahdollistamisessa ja edistämisessä. Jotta voidaan vahvistaa yrityskäyttäjien ja kuluttajien luottamusta ja kannustaa heitä osallistumaan verkkoalustojen luomiin mittaviin digitaalisiin ekosysteemeihin, on tarpeen vahvistaa niiden palveluja koskevat vähimmäisvaatimukset.

Komission ehdottama asetus on ensimmäinen yritys kartoittaa uutta aluetta. Sillä edistetään tasapuolisia sääntöjä, jotka koskisivat verkossa toimivia välittäjäpalveluja ja verkossa toimivia hakukoneita yrityskäyttäjien kanssa tapahtuvassa kaupankäynnissä. Säännöt perustuvat oikeudenmukaisuuteen ja avoimuuteen, ja niissä otetaan huomioon kaikkien sidosryhmien tärkeimmät huolenaiheet, samalla kun suojellaan elinkeinovapautta ja jätetään riittävästi tilaa innovoinnille.

Valmistelija kuitenkin katsoo, että tässä yhteydessä kunnianhimoisemmalla lähestymistavalla voitaisiin saada aikaan parempia tuloksia.

Hän ehdottaa oikeudenmukaisuuden periaatteen lujittamista. Yrityskäyttäjillä olisi oltava oikeus tutustua tietoihin, jotka ovat peräisin keskinäisistä liiketoimista. Joidenkin verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjille asettamia rajoituksia, jotka koskevat erilaisten ehtojen tarjoamista muissa välineissä, ei pitäisi myöskään sallia.

Toisaalta alustojen olisi voitava toimia nopeasti väärinkäytösten tai petosten tapauksessa. Niiden kykyä käsitellä valituksia ei saisi tukahduttaa raskailla hallinnollisilla vaatimuksilla. Tässä lainsäädäntöehdotuksessa esitetty sovittelu voi toimia vain, jos sen kustannukset jaetaan oikeudenmukaisesti kummankin osapuolen kesken.

Valmistelija haluaa myös vahvistaa avoimuuden periaatetta eriytetyn kohtelun tapauksissa ja selventää vaatimuksia, jotka koskevat tärkeimpiä järjestysmuuttujia.

Kunnianhimoisessa ehdotuksessa olisi myös johdonmukaisesti asetettava samat säännöt verkkoalustoille ja hakukoneille aina, kun ne käyttäytyvät samalla tavalla.

Valmistelija katsoo, että tämän asetuksen ensimmäisessä uudelleentarkastelussa olisi otettava huomioon digitaalitalouden voimakas kehitys ja sen olisi oltava valmis kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

2)  Verkossa toimivat välityspalvelut voivat olla keskeisiä niiden yritysten kaupalliselle menestykselle, jotka käyttävät kyseisiä palveluja kuluttajien saavuttamiseksi. Liiketoimien lisääntynyt välittäminen verkossa toimivien välityspalvelujen kautta ja siihen vaikuttavat vahvat datavetoiset välilliset verkkovaikutukset johtavat siihen, että kyseiset yrityskäyttäjät, myös mikroyritykset sekä pienet ja keskisuuret yritykset, ovat yhä enemmän riippuvaisia näistä palveluista kuluttajien saavuttamiseksi. Kun otetaan huomioon tämä yhä suurempi riippuvaisuus, kyseisten palvelujen tarjoajilla on usein vahvempi neuvotteluvoima, mikä mahdollistaa sen, että ne voivat tosiasiallisesti toimia yksipuolisesti tavalla, joka voi olla epäoikeudenmukainen ja vahingoittaa yrityskäyttäjien ja välillisesti myös kuluttajien oikeutettuja etuja unionissa.

2)  Verkossa toimivat välityspalvelut voivat olla keskeisiä niiden yritysten kaupalliselle menestykselle, jotka käyttävät kyseisiä palveluja kuluttajien saavuttamiseksi. Tämä merkityksellinen tehtävä on hoidettava avoimesti ja luotettavasti kaikille toimijoille etukäteen laadittujen selkeiden sääntöjen mukaisesti ja edellyttäen, että kaikille toimintoihin osallistuville on luotu tasapuoliset toimintaedellytykset. Liiketoimien lisääntynyt välittäminen verkossa toimivien välityspalvelujen kautta ja siihen vaikuttavat vahvat datavetoiset välilliset verkkovaikutukset johtavat siihen, että kyseiset yrityskäyttäjät, myös itsenäiset ammatinharjoittajat, mikroyritykset sekä pienet ja keskisuuret yritykset, ovat yhä enemmän riippuvaisia näistä palveluista kuluttajien saavuttamiseksi. Kun otetaan huomioon tämä yhä suurempi riippuvaisuus, joka saattaa itsenäisten ammatinharjoittajien, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten lisäksi vaikuttaa myös suuriin yrityksiin, kyseisten palvelujen tarjoajilla on usein vahvempi neuvotteluvoima, mikä mahdollistaa sen, että ne voivat tosiasiallisesti toimia yksipuolisesti tavalla, joka voi olla epäoikeudenmukainen ja vahingoittaa yrityskäyttäjien ja välillisesti myös kuluttajien oikeutettuja etuja unionissa.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

5)  Verkossa toimivilla välityspalveluilla ja hakukoneilla sekä kyseisten palvelujen mahdollistamilla kaupallisilla liiketoimilla on luontaisesti rajatylittävää potentiaalia ja niillä on erityistä merkitystä unionin sisämarkkinoiden asianmukaiselle toiminnalle nykyisessä taloudessa. Tiettyjen palvelujen tarjoajien kauppatavat, jotka mahdollisesti ovat epäoikeudenmukaisia ja haitallisia yrityskäyttäjien ja yritysverkkosivustokäyttäjien kannalta, estävät kyseisen potentiaalin täyden hyödyntämisen ja vaikuttavat kielteisesti sisämarkkinoiden asianmukaiseen toimintaan. Lisäksi tämän potentiaalin täysimääräiseen hyödyntämiseen ja sisämarkkinoiden asianmukaiseen toimintaan vaikuttavat kielteisesti erilainen lainsäädäntö eri jäsenvaltioissa, joista jotkut sääntelevät näitä palveluja vaihtelevalla tehokkuudella ja jotkut vasta harkitsevat tätä koskevien säädösten antamista.

5)  Verkossa toimivilla välityspalveluilla ja hakukoneilla sekä kyseisten palvelujen mahdollistamilla liiketoimilla on luontaisesti rajatylittävää potentiaalia ja niillä on erityistä merkitystä unionin sisämarkkinoiden asianmukaiselle toiminnalle nykyisessä taloudessa. Tiettyjen palvelujen tarjoajien kauppatavat, jotka mahdollisesti ovat epäoikeudenmukaisia ja haitallisia yrityskäyttäjien ja yritysverkkosivustokäyttäjien kannalta, estävät kyseisen potentiaalin täyden hyödyntämisen ja vaikuttavat kielteisesti sisämarkkinoiden asianmukaiseen toimintaan. Lisäksi tämän potentiaalin täysimääräiseen hyödyntämiseen ja sisämarkkinoiden asianmukaiseen toimintaan vaikuttavat kielteisesti erilainen lainsäädäntö eri jäsenvaltioissa, joista jotkut sääntelevät näitä palveluja vaihtelevalla tehokkuudella ja jotkut vasta harkitsevat tätä koskevien säädösten antamista.

Perustelu

Kaikilla liiketoimilla on periaatteessa kyseinen luonne ja merkitys. Kun verkossa toimivien välityspalvelujen tai verkossa toimivien hakukoneiden välityksellä tehdyt liiketoimet käsitetään laajemmin, käsiteltävänä olevien asioiden monitahoisuus on helpompi ymmärtää.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a)  EU:n sääntelyn ohjaavana periaatteena olisi oltava ”niin vähän kuin mahdollista mutta niin paljon kuin on välttämätöntä”, mikä tarkoittaa, että sääntöjen on sovittava digitaaliaikaan ja oltava riittävän avoimia ja teknologianeutraaleja voidakseen mukautua tulevaan kehitykseen. Komission aloite, joka koskee alustojen aseman analysointia digitaalitaloudessa, varmistaa kattavan ja samankaltaisen lähestymistavan puitteiden luomiseksi koko digitaalisille markkinoille, kun taas kaikkiin sovellettavalla ”yhden koon” ratkaisulla voi olla hillitsevä vaikutus innovointiin ja se voi asettaa eurooppalaiset yritykset epäedulliseen kilpailuasemaan maailmantaloudessa.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

6)  Unionin tasolla olisi siten säädettävä yhdenmukaisista ja kohdennetuista säännöistä, jotta sisämarkkinoilla turvataan oikeudenmukainen, ennakoitavissa oleva, kestävä ja luottamusta nauttiva sähköinen liiketoimintaympäristö varmistamalla erityisesti, että verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjille turvataan asianmukainen avoimuus sekä toimivat oikeussuojamahdollisuudet. Kyseisillä säännöillä olisi myös turvattava asianmukainen avoimuus sen suhteen, miten yritysverkkosivustokäyttäjät asetetaan järjestykseen verkossa toimivien hakukoneiden hakutuloksissa. Samalla kyseisten sääntöjen olisi oltava sellaisia, että niillä turvataan laajemman verkkopohjaisen alustatalouden potentiaali.

6)  Unionin tasolla olisi siten säädettävä yhdenmukaisista ja kohdennetuista säännöistä, jotta turvataan oikeudenmukainen, ennakoitavissa oleva, kestävä ja luottamusta nauttiva sähköinen liiketoimintaympäristö. Niillä olisi edistettävä oikeudenmukaista ja oikeasuhteista yritystoimintaa varmistamalla erityisesti, että verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjille turvataan asianmukainen avoimuus sekä toimivat oikeussuojamahdollisuudet kaikkialla unionissa. Kyseisillä säännöillä olisi myös turvattava avoimuus sen suhteen, miten yritysverkkosivustokäyttäjät asetetaan järjestykseen erityisesti verkossa toimivien hakukoneiden, ääniohjaus mukaan lukien, hakutuloksissa. Samalla kyseisten sääntöjen olisi oltava sellaisia, että niillä turvataan laajemman verkkopohjaisen alustatalouden tärkeä innovointipotentiaali ja mahdollistetaan terve kilpailu. Alan kehityksen kanssa yhtenevästi Euroopan komission olisi tutkittava tässä asetuksessa asetettujen avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta koskevien säännösten vahvistamista joko alakohtaisella lainsäädännöllä tai tämän asetuksen uudelleentarkastelulla.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

7)  Koska verkossa toimivilla välityspalveluilla ja hakukoneilla on tyypillisesti maailmanlaajuinen ulottuvuus, tätä asetusta olisi sovellettava näiden palvelujen tarjoajiin riippumatta siitä, ovatko ne sijoittautuneet jäsenvaltioon vai unionin ulkopuolelle, mikäli kaksi kumulatiivista edellytystä täyttyy. Ensinnäkin yrityskäyttäjien tai yritysverkkosivustokäyttäjien olisi oltava sijoittautuneita unioniin. Toiseksi yrityskäyttäjien tai yritysverkkosivustokäyttäjien olisi näiden palvelujen kautta tarjottava tavaroitaan tai palveluitaan kuluttajille, jotka ovat unionissa ainakin osan liiketoimesta. Kyseisten kuluttajien olisi oltava unionissa, mutta heidän asuinpaikkansa ei tarvitse olla unionissa eikä heillä tarvitse olla minkään jäsenvaltion kansallisuutta. Näin ollen tätä asetusta ei tulisi soveltaa, kun yrityskäyttäjät tai yritysvrkkosivustokäyttäjät eivät ole sijoittautuneet unioniin tai kun ne ovat sijoittautuneet unioniin mutta käyttävät verkossa toimivia välityspalveluja ja hakukoneita tarjotakseen tavaroita tai palveluita yksinomaan kuluttajille, jotka ovat unionin ulkopuolella, tai henkilöille, jotka eivät ole kuluttajia.

7)  Koska verkossa toimivilla välityspalveluilla ja hakukoneilla on tyypillisesti maailmanlaajuinen ulottuvuus, tätä asetusta olisi sovellettava näiden palvelujen tarjoajiin riippumatta siitä, ovatko ne sijoittautuneet jäsenvaltioon vai unionin ulkopuolelle, mikäli kaksi kumulatiivista edellytystä täyttyy. Ensinnäkin yrityskäyttäjien tai yritysverkkosivustokäyttäjien olisi oltava sijoittautuneita unioniin. Toiseksi yrityskäyttäjien tai yritysverkkosivustokäyttäjien olisi näiden palvelujen kautta tarjottava tavaroitaan tai palveluitaan kuluttajille tai yrityksille, jotka ovat unionissa ainakin osan liiketoimesta. Unionin lainsäädännön1 a mukaisesti tämä tarkoittaisi, että verkossa toimivat välityspalvelut ja verkossa toimivat hakukoneet ovat harjoittaneet yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa oleville kuluttajille kohdennettua tai suunnattua myyntiä. Kyseisten kuluttajien olisi oltava unionissa, mutta heidän asuinpaikkansa ei tarvitse olla unionissa eikä heillä tarvitse olla minkään jäsenvaltion kansallisuutta. Näin ollen tätä asetusta ei tulisi soveltaa, kun yrityskäyttäjät tai yritysverkkosivustokäyttäjät eivät ole sijoittautuneet unioniin tai kun ne ovat sijoittautuneet unioniin mutta käyttävät verkossa toimivia välityspalveluja ja hakukoneita tarjotakseen tavaroita tai palveluita yksinomaan kuluttajille, jotka ovat unionin ulkopuolella, tai henkilöille, jotka eivät ole kuluttajia.

 

__________________

 

1 a Asetus (EY) N:o 44/2001 (Bryssel I) ja asetus (EY) N:o 593/2008 (Rooma I).

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

9)  Tämän asetuksen kattamin verkossa toimiviin välityspalveluihin olisi näin ollen kuuluttava esimerkiksi verkkokaupan markkinapaikat (mukaan lukien yhteistyöpohjaiset markkinapaikat, joilla yrityskäyttäjät ovat aktiivisia), verkossa toimivat ohjelmistosovelluspalvelut sekä verkossa toimivat sosiaalisen median palvelut. Tätä asetusta ei kuitenkaan tulisi soveltaa verkossa toimiviin mainonnan välineisiin tai mainontaviestintään, joiden tavoitteena ei ole suorien liiketoimien käynnistäminen ja joihin ei liity sopimussuhdetta kuluttajien kanssa. Tätä asetusta ei myöskään tulisi soveltaa verkossa oleviin maksupalveluihin, koska ne eivät itse täytä sovellettavia vaatimuksia vaan ovat luontaisesti lisäpalveluja, jotka liittyvät liiketoimiin tavaroiden ja palvelujen toimittamiseksi kuluttajille.

9)  Tämän asetuksen kattamin verkossa toimiviin välityspalveluihin olisi näin ollen kuuluttava esimerkiksi verkkokaupan markkinapaikat (mukaan lukien yhteistyöpohjaiset markkinapaikat, joilla yrityskäyttäjät ovat aktiivisia), verkossa toimivat ohjelmistosovelluspalvelut sekä verkossa toimivat sosiaalisen median palvelut. Tätä asetusta ei kuitenkaan tulisi soveltaa verkossa toimiviin mainonnan välineisiin tai mainontaviestintään, joiden tavoitteena ei ole suorien liiketoimien käynnistäminen ja joihin ei liity sopimussuhdetta kuluttajien kanssa. Tätä asetusta ei myöskään tulisi soveltaa verkossa oleviin maksupalveluihin, koska ne eivät itse täytä sovellettavia vaatimuksia vaan ovat luontaisesti lisäpalveluja, jotka liittyvät liiketoimiin tavaroiden ja palvelujen toimittamiseksi kuluttajille. Tätä asetusta ei myöskään pitäisi soveltaa sähköisiin viestintäverkkoihin tai -palveluihin eikä audiovisuaalisiin mediapalveluihin, joihin sovelletaan avoimuutta, muutoksenhakua ja syrjimättömyyttä koskevaa alakohtaista sääntelyä.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

11)  Yhdenmukaisuuden vuoksi tässä asetuksessa käytettävän verkossa toimivan hakukoneen määritelmä olisi yhdenmukaistettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2016/114821 käytetyn määritelmän kanssa.

11)  Yhdenmukaisuuden vuoksi tässä asetuksessa käytettävän verkossa toimivan hakukoneen määritelmä olisi yhdenmukaistettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2016/114821 käytetyn määritelmän kanssa. Verkossa toimivan hakukoneen määritelmän olisi tarkoitettava teknologianeutraaliutta ja siinä olisi otettava huomioon hakupalvelujen ja syöttö- ja tulostietojen moninaisuus.

__________________

__________________

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1148 toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa (EUVL L 194, 19.7.2016, s. 1).

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1148 toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa (EUVL L 194, 19.7.2016, s. 1).

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

12)  Jotta voidaan tarvittaessa tehokkaasti suojella yrityskäyttäjiä, tätä asetusta olisi sovellettava, kun sopimussuhteen osapuolet eivät erikseen neuvottele sopimuksen ehdoista, sopimussuhteen nimestä tai muodosta riippumatta. Se, onko ehdot neuvoteltu erikseen, olisi määritettävä yleisen arvioinnin perusteella, jolloin se, että tietyt määräykset on voitu neuvotella erikseen, ei sinänsä ole ratkaisevaa.

12)  Jotta voidaan tarvittaessa tehokkaasti suojella yrityskäyttäjiä, tätä asetusta olisi sovellettava sopimussuhteen ehtoihin tai määräyksiin sopimussuhteen nimestä tai muodosta riippumatta, kun sopimussuhteen osapuolet eivät ole erikseen neuvotelleet niistä.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

13)  Sen varmistamiseksi, että yrityskäyttäjät voivat sopimussuhteen yleisten ehtojen perusteella määrittää kaupalliset ehdot verkossa toimivien välityspalvelujen käytölle, irtisanomiselle ja keskeyttämiselle ja turvata liikesuhteen ennustettavuuden, kyseiset ehdot olisi laadittava käyttäen selkeää ja yksiselitteistä kieltä, jonka keskivertokäyttäjä helposti ymmärtää. Ehtojen ei tulisi katsoa olevan laadittu käyttäen selkeää ja yksiselitteistä kieltä, jos ne ovat epämääräisiä, epätarkkoja tai niissä ei ole yksityiskohtaisia tietoja merkittävistä kaupallisista kysymyksistä eivätkä ne sen vuoksi anna yrityskäyttäjille kohtuullista ennustettavuutta sopimussuhteen tärkeimmistä näkökohdista.

13)  Sen varmistamiseksi, että yrityskäyttäjät voivat sopimussuhteen yleisten ehtojen perusteella määrittää kaupalliset ehdot verkossa toimivien välityspalvelujen käytölle, rajoittamiselle, irtisanomiselle ja keskeyttämiselle ja turvata liikesuhteen ennustettavuuden, kyseiset ehdot olisi laadittava käyttäen selkeää ja yksiselitteistä kieltä, jonka keskivertokäyttäjä helposti ymmärtää. Ehtojen ei tulisi katsoa olevan laadittu käyttäen selkeää ja yksiselitteistä kieltä, jos ne ovat epämääräisiä, epätarkkoja tai niissä ei ole yksityiskohtaisia tietoja merkittävistä kaupallisista kysymyksistä eivätkä ne sen vuoksi anna yrityskäyttäjille kohtuullista ennustettavuutta sopimussuhteen tärkeimmistä näkökohdista. Ehdot eivät saisi aiheuttaa perusteetonta yrityskäyttäjien välistä syrjintää.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

13 a)  Yleisissä ehdoissa voidaan erityisesti määrätä, että käytännöt tai turvallisuusuhat, joista uhkaa aiheutua välitöntä vahinkoa tarjoajalle, yrityskäyttäjille tai kuluttajille, riippumatta siitä, johtuvatko ne tietoturvaloukkauksesta, petoksesta, tietojen väärinkäytöstä tai jostakin muusta, muodostavat perustan päätöksenteolle, jolla rajoitetaan verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoamista taikka keskeytetään tai lopetetaan se. Päätöksen palvelun rajoittamisesta, keskeyttämisestä tai lopettamisesta välittömän vahingon riskin perusteella olisi oltava oikeassa suhteessa riskiin, joka toimenpiteellä pyritään estämään, ja palvelun lopettaminen olisi toteutettava vain, jos tilapäinen rajoittaminen tai keskeyttäminen ei riittäisi puuttumaan riskiin tehokkaasti.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

14)  Avoimuuden varmistaminen yleisissä ehdoissa voi olla ratkaisevan tärkeää, jotta edistetään kestäviä liiketoimintasuhteita ja estetään epäoikeudenmukainen toiminta, josta aiheutuisi haittaa yrityskäyttäjille. Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi sen vuoksi varmistettava, että ehdot ovat kaikissa sopimussuhteen vaiheissa helposti saatavilla, myös mahdollisille yrityskäyttäjille sopimuksen tekemistä edeltävässä vaiheessa, ja että kaikista ehtoihin tehtävistä muutoksista ilmoitetaan yrityskäyttäjille sovitussa määräajassa, joka on kohtuullinen ja oikeasuhtainen, kun otetaan huomioon erityiset olosuhteet, ja joka tapauksessa vähintään 15 päivää. Ilmoittamisen määräaikaa ei tulisi soveltaa, kun ja siinä määrin kuin kyseessä oleva yrityskäyttäjä luopuu siitä yksiselitteisesti tai kun ja siinä määrin kuin tarve toteuttaa muutos noudattamatta ilmoittamisen määräaikaa perustuu oikeudelliseen velvoitteeseen, joka sitoo palvelun tarjoajaa unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

14)  Avoimuuden varmistaminen yleisissä ehdoissa voi olla ratkaisevan tärkeää, jotta edistetään kestäviä liiketoimintasuhteita ja estetään epäoikeudenmukainen toiminta, josta aiheutuisi haittaa yrityskäyttäjille. Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi sen vuoksi varmistettava, että ehdot ovat kaikissa sopimussuhteen vaiheissa helposti saatavilla, myös mahdollisille yrityskäyttäjille sopimuksen tekemistä edeltävässä vaiheessa, ja että kaikista ehtoihin tehtävistä muutoksista ilmoitetaan yrityskäyttäjille sovitussa määräajassa, joka on kohtuullinen ja oikeasuhtainen, kun otetaan huomioon erityiset olosuhteet, ja joka tapauksessa vähintään 15 päivää ennen niiden täytäntöönpanoa. Poikkeuksellisesti ilmoittamisen määräaikaa ei tulisi soveltaa, kun ja siinä määrin kuin kyseessä oleva yrityskäyttäjä luopuu siitä yksiselitteisesti. Sitä ei myöskään tulisi soveltaa, kun ja siinä määrin kuin tarve toteuttaa muutos noudattamatta ilmoittamisen määräaikaa perustuu oikeudelliseen velvoitteeseen, joka sitoo palvelun tarjoajaa unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

15)  Yrityskäyttäjien suojelemiseksi toimivaltaisen tuomioistuimen olisi voitava päättää, että vaatimustenvastaiset ehdot eivät sido kyseistä yrityskäyttäjää ja vaikutukset ovat ex nunc. Tällaisen tuomioistuimen päätöksen olisi kuitenkin koskettava ainoastaan niitä ehtojen määräyksiä, jotka eivät ole vaatimustenmukaisia. Muut määräykset ovat edelleen päteviä ja täytäntöönpanokelpoisia sikäli kuin ne voidaan erottaa vaatimustenvastaisista määräyksistä. Ehtojen äkkinäiset muutokset voivat merkittävästi häiritä yrityskäyttäjien toimintaa. Jotta voidaan rajoittaa tällaisia yrityskäyttäjiin kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia ja ehkäistä tällaista toimintaa, muutokset, jotka tehdään vastoin velvoitetta noudattaa sovittua määräaikaa, olisi sen vuoksi katsottava mitättömiksi ikään kuin niitä ei olisi koskaan tehty ja niiden vaikutukset ovat erga omnes ja ex tunc.

15)  Yrityskäyttäjien suojelemiseksi toimivaltaisen tuomioistuimen olisi voitava päättää, että vaatimustenvastaiset ehdot eivät sido kyseistä yrityskäyttäjää ja vaikutukset ovat ex nunc. Tällaisen tuomioistuimen päätöksen olisi kuitenkin koskettava ainoastaan niitä ehtojen määräyksiä, jotka eivät ole vaatimustenmukaisia. Muut määräykset ovat edelleen päteviä ja täytäntöönpanokelpoisia sikäli kuin ne voidaan erottaa vaatimustenvastaisista määräyksistä.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

15 a)  Ehtojen äkkinäiset muutokset voivat merkittävästi häiritä yrityskäyttäjien toimintaa. Jotta voidaan rajoittaa tällaisia yrityskäyttäjiin kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia ja ehkäistä tällaista toimintaa, muutokset, jotka tehdään vastoin velvoitetta noudattaa sovittua määräaikaa, olisi sen vuoksi katsottava mitättömiksi ikään kuin niitä ei olisi koskaan tehty ja niiden vaikutukset ovat erga omnes ja ex tunc.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

16)  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajalla voi olla oikeutettuja syitä päättää palvelujensa tarjoamisen lopettamisesta tai keskeyttämisestä kokonaan tai osittain tietyn yrityskäyttäjän osalta, mukaan lukien tietyn yrityskäyttäjän yksittäisten tavaroiden tai palvelujen poistaminen palvelusta tai hakutulosten poistaminen. Kuitenkin koska kyseiset päätökset voivat merkittävästi vaikuttaa kyseisen yrityskäyttäjän etuihin, päätösten perusteista olisi asianmukaisesti ilmoitettava. Perusteet olisi esitettävä niin, että yrityskäyttäjät voivat todeta, onko päätös mahdollista riitauttaa, mikä parantaa yrityskäyttäjien mahdollisuuksia toimivaan oikeussuojaan. Lisäksi perustelujen vaatimisen olisi autettava estämään tai korjaamaan yrityskäyttäjän verkkosisällön tahaton poistaminen, jos palvelujen tarjoaja on virheellisesti katsonut sen laittomaksi verkkosisällöksi komission asetuksen (EU) N:o 2018/33422 mukaisesti. Perusteluissa olisi määritettävä päätöksen objektiivinen syy tai syyt sen perusteella, mitä palvelujen tarjoaja on esittänyt etukäteen ehdoissaan, ja viitattava oikeasuhteisella tavalla olosuhteisiin, jotka johtivat kyseiseen päätökseen.

16)  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajalla voi olla oikeutettuja syitä päättää määrätä seuraamuksia tietylle yrityskäyttäjälle esimerkiksi keskeyttämällä tai lopettamalla sille tarjottavat palvelut tai poistamalla se palvelusta kokonaan tai osittain tai poistamalla hakutulokset. Kuitenkin koska kyseiset päätökset voivat merkittävästi vaikuttaa kyseisen yrityskäyttäjän etuihin, päätösten perusteista olisi asianmukaisesti ilmoitettava. Perusteet olisi esitettävä niin, että yrityskäyttäjät voivat todeta, onko päätös mahdollista riitauttaa, mikä parantaa yrityskäyttäjien mahdollisuuksia toimivaan oikeussuojaan. Lisäksi perustelujen vaatimisen olisi autettava estämään tai korjaamaan yrityskäyttäjän verkkosisällön tahaton poistaminen, jos palvelujen tarjoaja on virheellisesti katsonut sen laittomaksi verkkosisällöksi komission asetuksen (EU) N:o 2018/33422 mukaisesti. Perusteluissa olisi määritettävä päätöksen objektiivinen syy tai syyt sen perusteella, mitä palvelujen tarjoaja on esittänyt etukäteen ehdoissaan, ja viitattava oikeasuhteisella tavalla olosuhteisiin, jotka johtivat kyseiseen päätökseen. Jos epäillään, että yrityskäyttäjän käyttäytyminen tai käytäntö voi vahingoittaa kuluttajia tai alustaa, olisi esitettävä viittaus ehtoihin sisältyviin asiaa koskeviin määräyksiin. Olisi otettava mahdollisuuksien mukaan käyttöön oikeasuhteinen ja vaiheittainen järjestelmä, johon sisältyy oikea-aikainen ennakkoilmoittaminen toimenpiteistä, joilla keskeytetään kuluttajien pääsy yrityksen palveluihin.

__________________

__________________

22 Komission suositus (EU) 2018/334, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2018, toimenpiteistä laittoman verkkosisällön torjumiseksi (EUVL L 63, 6.3.2018, s. 50).

22 Komission suositus (EU) 2018/334, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2018, toimenpiteistä laittoman verkkosisällön torjumiseksi (EUVL L 63, 6.3.2018, s. 50).

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

17)  Kun verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat asettavat tavarat ja palvelut järjestykseen, tällä on merkittävä vaikutus kuluttajien valintoihin ja näin ollen kyseisiä tavaroita ja palveluita kuluttajille tarjoavien yrityskäyttäjien kaupalliseen menestykseen. Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi sen vuoksi esitettävä tärkeimmät järjestyksen määrittävät muuttujat etukäteen, jotta parannetaan ennustettavuutta yrityskäyttäjien kannalta ja ne voivat ymmärtää paremmin järjestykseen asettamisen toimintamekanismia ja vertailla eri palvelujen tarjoajien käytäntöjä. Tärkeimpien muuttujien olisi katsottava viittaavan kaikkiin yleisiin perusteisiin, prosesseihin, algoritmeihin sisältyviin erityisiin signaaleihin tai muihin mukautus- tai alentamismekanismeihin, joita käytetään järjestykseen asettamisen yhteydessä. Järjestyksen määrittävien keskeisten muuttujien kuvauksen olisi myös sisällettävä selitys yrityskäyttäjien mahdollisuudesta vaikuttaa aktiivisesti järjestykseen maksua vastaan sekä sen suhteellisista vaikutuksista. Tämän kuvauksen olisi annettava yrityskäyttäjille riittävä ymmärrys siitä, miten järjestykseen asettamisen mekanismissa otetaan huomioon yrityskäyttäjän tarjoamien tosiasiallisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuudet sekä niiden merkitys verkossa toimivien välityspalvelujen kuluttajille.

17)  Kun verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat asettavat tavarat ja palvelut järjestykseen, tällä on merkittävä vaikutus kuluttajien valintoihin ja näin ollen kyseisiä tavaroita ja palveluita kuluttajille tarjoavien yrityskäyttäjien kaupalliseen menestykseen. Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi sen vuoksi esitettävä tärkeimmät järjestyksen määrittävät muuttujat etukäteen, jotta parannetaan ennustettavuutta yrityskäyttäjien kannalta ja ne voivat ymmärtää paremmin järjestykseen asettamisen toimintamekanismia ja vertailla eri palvelujen tarjoajien käytäntöjä. Tärkeimpien muuttujien olisi katsottava viittaavan perusteisiin, prosesseihin, algoritmeihin sisältyviin erityisiin signaaleihin tai muihin mukautus- tai alentamismekanismeihin, joita käytetään järjestykseen asettamisen yhteydessä ja joilla on olennainen merkitys järjestykseen asettamisessa käytetyn menetelmän ymmärtämiseksi riittävässä määrin. Järjestyksen määrittävien keskeisten muuttujien kuvauksen olisi myös sisällettävä selitys yrityskäyttäjien mahdollisuudesta vaikuttaa aktiivisesti järjestykseen maksua vastaan sekä sen suhteellisista vaikutuksista. Tämän kuvauksen olisi annettava yrityskäyttäjille riittävä ymmärrys siitä, miten järjestykseen asettamisen mekanismissa otetaan huomioon yrityskäyttäjän tarjoamien tosiasiallisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuudet sekä niiden merkitys verkossa toimivien välityspalvelujen kuluttajille. Kun verkossa tarjotaan tavaroita ja palveluja sellaisen järjestykseen asettamisen seurauksena, johon on vaikutettu korvausta vastaan tai palveluntarjoajan määräysvallan takia, verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan olisi ilmoitettava tästä sisällyttämällä tarjoamiseensa sana ”SPONSOROITU” tai ”MAINOS”.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

18)  Myös sillä, että verkossa toimivien hakuohjelmien tarjoajat asettavat järjestykseen verkkosivuja – erityisesti sivustoja, joiden kautta yritykset tarjoavat tavaroita ja palveluja kuluttajille – on samalla tavoin merkittävä vaikutus kuluttajien valintoihin sekä kyseisten yritysverkkosivukäyttäjien kaupalliseen menestykseen. Verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien olisi sen vuoksi annettava kuvaus tärkeimmistä muuttujista, jotka määrittävät kaikkien indeksoitujen internetsivustojen järjestyksen, mukaan lukien yritysverkkosivustokäyttäjät sekä muut verkkosivustot. Sen lisäksi, että tässä kuvauksessa esitetään tavaroiden ja palvelujen ominaisuudet sekä niiden merkitys kuluttajille, kuvauksen olisi verkossa toimivien hakukoneiden tapauksessa myös mahdollistettava se, että yritysverkkosivustokäyttäjät ymmärtävät riittävän hyvin sen, otetaanko ja missä määrin otetaan huomioon tietyt käytettyjen verkkosivustojen suunnitteluominaisuudet, kuten niiden optimointi mobiililaitteita varten. Kun verkossa toimivien hakukoneiden ja yritysverkkosivustokäyttäjien välillä ei ole sopimussuhdetta, kyseisen kuvauksen olisi hakukoneissa oltava julkisesti saatavilla selkeässä ja helposti saatavilla olevassa paikassa. Jotta varmistetaan ennustettavuus yritysverkkosivustokäyttäjiä varten, kuvaus olisi pidettävä ajan tasalla, myös siten, että kaikki keskeisten muuttujien muutokset olisi oltava helposti havaittavissa. Vaikka palvelujen tarjoajien ei missään tilanteessa tarvitse ilmaista liikesalaisuuksia, sellaisina kuin ne määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2016/94323, kun ne noudattavat vaatimusta ilmoittaa keskeiset järjestykseen asettamisen muuttujat, annetun kuvauksen olisi ainakin perustuttava tosiasiallisille tiedoille käytettyjen järjestysmuuttujien merkityksestä.

18)  Myös sillä, että verkossa toimivien hakuohjelmien tarjoajat asettavat järjestykseen verkkosivuja – erityisesti sivustoja, joiden kautta yritykset tarjoavat tavaroita ja palveluja kuluttajille – on samalla tavoin merkittävä vaikutus kuluttajien valintoihin sekä kyseisten yritysverkkosivukäyttäjien kaupalliseen menestykseen. Verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien olisi sen vuoksi annettava julkisesti saatavilla oleva kuvaus muuttujista, joilla on olennainen merkitys sen ymmärtämisessä, millä tavoin kaikkien indeksoitujen internetsivustojen järjestys määritetään, mukaan lukien yritysverkkosivustokäyttäjien verkkosivustot sekä muut verkkosivustot. Sen lisäksi, että tässä kuvauksessa esitetään tavaroiden ja palvelujen ominaisuudet sekä niiden merkitys kuluttajille, kuvauksen olisi verkossa toimivien hakukoneiden tapauksessa myös mahdollistettava se, että yritysverkkosivustokäyttäjät ymmärtävät riittävän hyvin sen, otetaanko ja missä määrin otetaan huomioon tietyt käytettyjen verkkosivustojen suunnitteluominaisuudet, kuten niiden optimointi mobiililaitteita varten. Kun verkossa toimivien hakukoneiden ja yritysverkkosivustokäyttäjien välillä ei ole sopimussuhdetta, kyseisen kuvauksen olisi hakukoneissa oltava julkisesti saatavilla selkeässä ja helposti saatavilla olevassa paikassa. Jotta varmistetaan ennustettavuus yritysverkkosivustokäyttäjiä varten, kuvaus olisi pidettävä ajan tasalla, myös siten, että kaikki keskeisten muuttujien muutokset olisi oltava helposti havaittavissa. Vaatimuksen, joka koskee järjestyksen määrittämisessä käytettyjen muuttujien ilmaisemista, ei pitäisi vaikuttaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/943 soveltamiseen, ottaen huomioon sen säännökset, jotka koskevat laillista hankintaa, käyttöä ja ilmaisemista. Kun noudatetaan vaatimusta ilmaista keskeiset järjestykseen asettamisen muuttujat, annetun kuvauksen olisi ainakin perustuttava tosiasiallisille tiedoille käytettyjen järjestysmuuttujien merkityksestä.

__________________

 

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/943, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja ilmaisemiselta (EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1).

 

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

18 a)  Koska huomautuksilla ja arvosteluilla on suuri merkitys yrityskäyttäjille, niiden avoimuutta ja luotettavuutta on vahvistettava. Verkossa toimivien välityspalvelujen tai verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien on suojeltava yrityskäyttäjiä ja itseään valearvostelujen ja -huomautusten avulla tapahtuvaa järjestyksen manipulointia vastaan. Niiden olisi otettava käyttöön ratkaisuja, jotka koskevat huomautusten ja arvostelujen todentamista sekä niiden siirrettävyyttä yhdestä välityspalvelusta ja hakukoneesta toiseen. Tarjoajien on asetettava julkisesti saataville tiedot edellytyksistä, joiden täyttyessä huomautus tai arvostelu voidaan poistaa.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

19)  Kun verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja itse tarjoaa tiettyjä tavaroita tai palveluja kuluttajille sen omien verkossa toimivien välityspalveluiden kautta tai tekee niin määräysvallassaan olevan yrityskäyttäjän kautta, kyseinen palvelujen tarjoaja voi kilpailla suoraan muiden verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjien kanssa, jotka eivät ole palvelujen tarjoajan määräysvallassa. Näissä tapauksissa on erityisesti tärkeää, että verkossa toimivien välittäjäpalvelujen tarjoaja toimii avoimesti ja esittää kuvauksen eriytetystä kohtelusta, jota sovelletaan sen itsensä tarjoamiin tavaroihin tai palveluihin verrattuna niihin, joita yrityskäyttäjät tarjoavat, riippumatta siitä, toteutetaanko tällainen eriytetty kohtelu oikeudellisin, kaupallisin vai teknisin keinoin. Oikeasuhteisuuden varmistamiseksi tätä velvollisuutta olisi sovellettava kaikkien verkossa toimivien välityspalvelujen tasolla pikemmin kuin näiden palvelujen kautta tarjottujen yksittäisten tavaroiden tai palvelujen tasolla.

19)  Kun verkossa toimivien välityspalvelujen tai verkossa toimivan hakukoneen tarjoaja itse tarjoaa tiettyjä tavaroita tai palveluja kuluttajille sen omien verkossa toimivien välityspalveluiden tai verkossa toimivan hakukoneen kautta tai tekee niin määräysvallassaan olevan yrityskäyttäjän kautta, kyseinen palvelujen tarjoaja voi kilpailla suoraan muiden sen palveluiden yritys- tai yritysverkkosivustokäyttäjien kanssa, jotka eivät ole palvelujen tarjoajan määräysvallassa. Näissä tapauksissa on erityisesti tärkeää vahvistaa yleinen sääntö, jonka mukaan verkossa toimivien välityspalveluiden tai verkossa toimivan hakukoneen tarjoaja toimii tavalla, joka on oikeasuhteinen, läpinäkyvä eikä haittaa kilpailua. Verkossa toimivien välityspalveluiden tai verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien olisi asetettava saataville kuvaus eriytetystä kohtelusta, jota sovelletaan sen itsensä tarjoamiin tavaroihin tai palveluihin verrattuna niihin, joita yritys- tai yritysverkkosivustokäyttäjät tarjoavat, riippumatta siitä, toteutetaanko tällainen eriytetty kohtelu oikeudellisin, kaupallisin vai teknisin keinoin, myös mutta ei ainoastaan siten, että otetaan käyttöön oletusvaihtoehto, jolla suositaan palveluiden tarjoajaa tai verkossa toimivaa hakukonetta tai tarjoajan määräysvallassa olevaa yksikköä. Oikeasuhteisuuden varmistamiseksi tätä velvollisuutta olisi sovellettava kaikkien verkossa toimivien välityspalvelujen tasolla pikemmin kuin näiden palvelujen kautta tarjottujen yksittäisten tavaroiden tai palvelujen tasolla.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

20)  Mahdollisuus saada tietoja ja käyttää niitä, myös henkilötietoja, voi mahdollistaa merkittävän arvonmuodostuksen verkkopohjaisessa alustataloudessa. Näin ollen on tärkeää, että verkossa toimivien välittäjäpalveluiden tarjoajat antavat yrityskäyttäjille selkeän kuvauksen tietojen saannin ja käytön laajuudesta, luonteesta ja edellytyksistä tiettyjen tietoluokkien osalta. Kuvauksen olisi oltava oikeasuhteinen ja siinä olisi viitattava mahdollisesti yleisiin tiedonsaantiehtoihin pikemmin kuin yksilöitävä kattavasti tosiasialliset tiedot tai tietoluokat, jotta yrityskäyttäjät voivat ymmärtää, voivatko ne käyttää tietoja arvonmuodostuksen parantamiseen, myös mahdollisesti säilyttämällä kolmansien osapuolten tietopalvelut. Henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/67924.

20)  Mahdollisuus saada tietoja ja käyttää niitä, myös henkilötietoja, voi mahdollistaa merkittävän arvonmuodostuksen verkkopohjaisessa alustataloudessa. Näin ollen on tärkeää, että verkossa toimivien välittäjäpalveluiden tarjoajat antavat yrityskäyttäjille selkeän kuvauksen tietojen saannin ja käytön laajuudesta, luonteesta ja edellytyksistä tiettyjen tietoluokkien osalta. Kuvauksen olisi oltava oikeasuhteinen ja siinä olisi viitattava mahdollisesti yleisiin tiedonsaantiehtoihin pikemmin kuin yksilöitävä kattavasti tosiasialliset tiedot tai tietoluokat, jotta yrityskäyttäjät voivat ymmärtää, voivatko ne käyttää tietoja arvonmuodostuksen parantamiseen, myös mahdollisesti säilyttämällä kolmansien osapuolten tietopalvelut. Tietojen, jotka generoidaan toisaalta verkossa toimivan välityspalvelun tai verkossa toimivan hakukoneen ja toisaalta yrityskäyttäjän tai yritysverkkosivuston ja kuluttajien välisessä verkkovuorovaikutuksessa, olisi oltava yrityskäyttäjien saatavilla kootussa muodossa, jotta ne voivat parantaa palvelujensa laatua, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asiaankuuluvan unionin lainsäädännön soveltamista. Henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/67924.

__________________

__________________

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (ETA:n kannalta merkityksellinen) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (ETA:n kannalta merkityksellinen) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

20 a)  Tiettyjä menettelyjä voidaan selvästi pitää sopimattomina kaikissa oloissa. Verkkopohjaisen alustatalouden seurantakeskuksen olisi laadittava luettelo tällaisista menettelyistä ja tarkistettava sitä jatkuvasti sekä suositettava komissiolle päivityksiä.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

21)  Verkossa toimivien välittäjäpalvelujen tarjoajat voisivat tietyissä tapauksissa rajoittaa ehdoissa yrityskäyttäjien mahdollisuutta tarjota tavaroita tai palveluita kuluttajille suotuisammin ehdoin muilla tavoin kuin verkossa toimivien välittäjäpalvelujen kautta. Näissä tapauksissa kyseisten palvelujen tarjoajien olisi esitettävä rajoitusten perusteet ja erityisesti niihin liittyvät merkittävimmät taloudelliset, kaupalliset ja oikeudelliset näkökohdat. Avoimuusvelvollisuutta ei kuitenkaan olisi ymmärrettävä siten, että se vaikuttaa tällaisten rajoitusten laillisuuteen, joka perustuu muihin unionin lainsäädännön säädöksiin tai unionin lainsäädännön mukaiseen jäsenvaltioiden lainsäädäntöön, mukaan lukien kilpailua ja sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevilla aloilla, tai tällaisten säädösten soveltamiseen.

21)  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat eivät saisi rajoittaa ehdoissa yrityskäyttäjien mahdollisuutta tarjota tavaroita tai palveluita kuluttajille suotuisammin ehdoin muilla tavoin kuin verkossa toimivien välityspalvelujen kautta. Tällaiset rajoitukset ovat peräisin tietystä liiketoimintamallista, ja ne ovat johtaneet Euroopan digitaalisten sisämarkkinoiden hajanaisuuteen.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

22)  Jotta mahdollistetaan se, että yrityskäyttäjillä, myös niillä, joiden osalta verkossa toimivien välityspalvelujen käyttö on mahdollisesti keskeytetty tai lopetettu, on käytettävissään välittömiä, asianmukaisia ja tehokkaita oikeussuojamahdollisuuksia, verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi järjestettävä sisäinen valitustenkäsittelyjärjestelmä. Sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmän tarkoituksena olisi varmistaa, että merkittävä osa valituksista voidaan ratkaista kahdenkeskisesti verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien ja kyseessä olevien yrityskäyttäjien välillä. Lisäksi sen varmistamisen, että verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat julkaisevat tietoa niiden sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmän toiminnasta ja tehokkuudesta, pitäisi auttaa yrityskäyttäjiä ymmärtämään paremmin niitä ongelmatyyppejä, joita voi tulla esiin erilaisten verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoamisen yhteydessä, sekä mahdollisuutta päästä nopeaan ja tehokkaaseen kahdenväliseen ratkaisuun.

22)  Jotta mahdollistetaan se, että yrityskäyttäjillä, myös niillä, joiden osalta verkossa toimivien välityspalvelujen käyttö on mahdollisesti keskeytetty tai lopetettu, on käytettävissään välittömiä, asianmukaisia ja tehokkaita oikeussuojamahdollisuuksia, verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi järjestettävä sisäinen valitustenkäsittelyjärjestelmä. Sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmän tarkoituksena olisi varmistaa, että merkittävä osa valituksista voidaan ratkaista kahdenkeskisesti verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien ja kyseessä olevien yrityskäyttäjien välillä. Lisäksi sen varmistamisen, että verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat säännöllisesti tarkistavat sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmänsä toiminnan ja tehokkuuden, pitäisi auttaa yrityskäyttäjiä ymmärtämään paremmin niitä ongelmatyyppejä, joita voi tulla esiin erilaisten verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoamisen yhteydessä, sekä mahdollisuutta päästä nopeaan ja tehokkaaseen kahdenväliseen ratkaisuun.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

23)  Sisäisiä valitustenkäsittelyjärjestelmiä koskevilla asetuksen vaatimuksilla pyritään mahdollistamaan verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajille kohtuullinen määrä joustavuutta, kun ne hallinnoivat näitä järjestelmiä ja käsittelevät yksittäisiä valituksia, jotta minimoidaan hallinnollinen rasite. Lisäksi sisäisten valitustenkäsittelyjärjestelmien olisi mahdollistettava se, että verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat voivat tarvittaessa käsitellä oikeasuhteisella tavalla vilpillisessä mielessä tapahtuvaa käyttöä, johon jotkin yrityskäyttäjät voivat näiden järjestelmien käytössä pyrkiä. Tapauksissa, jotka koskevat muuta kuin sitä, että tämän asetuksen oikeudellisia velvollisuuksia ei ole noudatettu, sisäisissä valitustenkäsittelyjärjestelmissä ei tulisi käsitellä valituksia, joihin liittyy ainoastaan vähäisiä negatiivisia vaikutuksia kyseessä oleviin yrityskäyttäjiin. Kun otetaan huomioon kyseisten järjestelmien perustamisesta ja toiminnasta aiheutuvat kustannukset, on asianmukaista jättää näiden velvollisuuksien ulkopuolelle verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat, jotka katsotaan pieniksi yrityksiksi asiaa koskevien komission suosituksen 2003/361/EY25 säännösten mukaisesti.

23)  Sisäisiä valitustenkäsittelyjärjestelmiä koskevilla asetuksen vaatimuksilla pyritään mahdollistamaan verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajille kohtuullinen määrä joustavuutta, kun ne hallinnoivat näitä järjestelmiä ja käsittelevät yksittäisiä valituksia, jotta minimoidaan hallinnollinen rasite. Tällä tavoin sitä voidaan helposti soveltaa myös verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajiin, jotka ovat pieniä yrityksiä, komission suosituksen 2003/361/EY25 säännösten mukaisesti. Lisäksi sisäisten valitustenkäsittelyjärjestelmien olisi mahdollistettava se, että verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat voivat tarvittaessa käsitellä oikeasuhteisella tavalla vilpillisessä mielessä tapahtuvaa käyttöä, johon jotkin yrityskäyttäjät voivat näiden järjestelmien käytössä pyrkiä. Tapauksissa, jotka koskevat muuta kuin sitä, että tämän asetuksen oikeudellisia velvollisuuksia ei ole noudatettu, sisäisissä valitustenkäsittelyjärjestelmissä ei tulisi käsitellä valituksia, joihin liittyy ainoastaan vähäisiä negatiivisia vaikutuksia kyseessä oleviin yrityskäyttäjiin.

__________________

__________________

25 Komission suositus 2003/361/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).

25 Komission suositus 2003/361/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

24)  Sovittelu voi tarjota verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajille ja niiden yrityskäyttäjille välineet ratkaista riitoja tyydyttävällä tavalla turvautumatta oikeudenkäynteihin, jotka voivat olla pitkiä ja kalliita. Tämän vuoksi verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi helpotettava sovittelua erityisesti nimeämällä sovittelijoita, joiden kanssa ne ovat valmiita työskentelemään. Sovittelijoita, jotka tarjoavat palvelujaan unionin ulkopuolelta, olisi nimettävä ainoastaan, kun voidaan taata, että näiden palveluiden käyttö ei millään tavalla vähennä kyseisten yrityskäyttäjien oikeudellista suojaa, johon niillä on oikeus unionin lainsäädännön tai jäsenvaltioiden lainsäädännön nojalla, mukaan lukien tämän asetuksen vaatimukset sekä sovellettava henkilötietojen ja liikesalaisuuksien suojelua koskeva lainsäädäntö. Jotta sovittelijat olisivat mahdollisimman saatavilla ja oikeudenmukaisia sekä nopeita, tehokkaita ja tuloksellisia, heidän olisi täytettävä tietyt vaatimukset.

24)  Sovittelu voi tarjota verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajille ja niiden yrityskäyttäjille välineet ratkaista riitoja tyydyttävällä tavalla turvautumatta oikeudenkäynteihin, jotka voivat olla pitkiä ja kalliita. Tämän vuoksi verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi helpotettava sovittelua erityisesti nimeämällä sovittelijoita, joiden kanssa ne ovat valmiita työskentelemään. Sovittelijoita, jotka tarjoavat palvelujaan unionin ulkopuolelta, olisi nimettävä ainoastaan, kun voidaan taata, että näiden palveluiden käyttö ei millään tavalla vähennä kyseisten yrityskäyttäjien oikeudellista suojaa, johon niillä on oikeus unionin lainsäädännön tai jäsenvaltioiden lainsäädännön nojalla, mukaan lukien tämän asetuksen vaatimukset sekä sovellettava henkilötietojen ja liikesalaisuuksien suojelua koskeva lainsäädäntö. Jotta sovittelijat olisivat mahdollisimman saatavilla ja oikeudenmukaisia sekä nopeita, tehokkaita ja tuloksellisia, heidän olisi täytettävä tietyt vaatimukset. Euroopan komission olisi julkaistava suuntaviivat, joilla autetaan palveluntarjoajia täyttämään sovittelulle asetetut vaatimukset.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

25)  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi huolehdittava kohtuullisesta osasta sovittelun kokonaiskustannuksia siten, että otetaan huomioon kaikki asiaan liittyvät näkökohdat. Tätä varten sovittelijan olisi ehdotettava osuutta, joka on kohtuullinen kussakin yksittäisessä tapauksessa. Tämän osuuden ei kuitenkaan koskaan pitäisi olla alle puolta kustannuksista.

25)  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi huolehdittava kohtuullisesta osasta sovittelun kokonaiskustannuksia siten, että otetaan huomioon kaikki asiaan liittyvät näkökohdat, muun muassa ne, jotka liittyvät siihen, onko asia saatettu käsiteltäväksi vilpittömässä mielessä. Tätä varten sovittelijan olisi ehdotettava osuutta, joka on kohtuullinen kussakin yksittäisessä tapauksessa.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

26)  Jotta helpotetaan niiden riitojen ratkaisua, jotka liittyvät sovittelua käyttävien verkossa toimivien välityspalvelujen tarjontaan unionissa, komission olisi edistettävä erikoistuneiden, tällä hetkellä puuttuvien sovitteluorganisaatioiden perustamista. Kun toiminnassa on mukana sovittelijoita, joilla on erityisosaamista verkossa toimivista välityspalveluista ja hakukoneista sekä erityisaloista, joilla kyseisiä palveluja tarjotaan, tämän tulisi lisätä molempien osapuolten luottamusta sovitteluprosessiin sekä sitä todennäköisyyttä, että kyseinen prosessi johtaa nopeaan, oikeudenmukaiseen ja tyydyttävään tulokseen.

26)  Jotta helpotetaan niiden riitojen ratkaisua, jotka liittyvät sovittelua käyttävien verkossa toimivien välityspalvelujen tarjontaan unionissa, komission olisi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa edistettävä erikoistuneiden, tällä hetkellä puuttuvien sovitteluorganisaatioiden perustamista. Kun toiminnassa on mukana sovittelijoita, joilla on erityisosaamista verkossa toimivista välityspalveluista ja hakukoneista sekä erityisaloista, joilla kyseisiä palveluja tarjotaan, tämän tulisi lisätä molempien osapuolten luottamusta sovitteluprosessiin sekä sitä todennäköisyyttä, että kyseinen prosessi johtaa nopeaan, oikeudenmukaiseen ja tyydyttävään tulokseen.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

27)  Erilaiset tekijät, kuten rajalliset varat, vastatoimien pelko sekä lain ja oikeuspaikan valintaa koskevat sopimusehdot, voivat rajoittaa olemassa olevien oikeudellisten oikeussuojakeinojen tehokkuutta, erityisesti niiden, joiden mukaan yrityskäyttäjien tai yritysverkkosivustokäyttäjien on toimittava erikseen ja tunnistettavasti. Tämän asetuksen tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi organisaatioille, yrityskäyttäjiä tai yritysverkkosivustokäyttäjiä edustaville järjestöille sekä tietyille jäsenvaltioissa perustetuille julkisille elimille olisi annettava mahdollisuus saattaa asia käsiteltäväksi kansallisissa tuomioistuimissa. Kansallisten tuomioistuinten käsiteltäväksi saatettavissa asioissa tavoitteena olisi oltava lopettaa tai estää tässä asetuksessa asetettujen sääntöjen rikkominen sekä ehkäistä tuleva vahinko, joka voisi heikentää kestäviä yrityssuhteita verkkopohjaisessa taloudessa. Jotta varmistetaan, että tällaiset organisaatiot tai järjestöt harjoittavat tätä oikeutta tehokkaasti ja asianmukaisesti, niiden olisi täytettävä tietyt perusteet. Kun otetaan huomioon asiaan liittyvien julkisten elinten asema jäsenvaltioissa, joissa kyseisiä elimiä on perustettu, olisi edellytettävä ainoastaan, että niille on annettu kansallisen lainsäädännön sääntöjen mukaisesti tehtäväksi saattaa asioita tuomioistuimeen joko osapuolten yhteisen edun tai yleisen edun vuoksi ilman, että mainittuja perusteita olisi sovellettava kyseisiin julkisiin elimiin. Tällaisten toimien ei tulisi millään tavoin vaikuttaa yrityskäyttäjien ja yritysverkkosivustokäyttäjien oikeuksiin saattaa asia oikeuden käsiteltäväksi itse.

27)  Erilaiset tekijät, kuten rajalliset varat, vastatoimien pelko sekä lain ja oikeuspaikan valintaa koskevat sopimusehdot, voivat rajoittaa olemassa olevien oikeudellisten oikeussuojakeinojen tehokkuutta, erityisesti niiden, joiden mukaan yrityskäyttäjien tai yritysverkkosivustokäyttäjien on toimittava erikseen ja tunnistettavasti. Tämän asetuksen tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi organisaatioille, yrityskäyttäjiä tai yritysverkkosivustokäyttäjiä edustaville järjestöille sekä tietyille jäsenvaltioissa perustetuille julkisille elimille olisi annettava mahdollisuus saattaa asia käsiteltäväksi kansallisissa tuomioistuimissa. Kansallisten tuomioistuinten käsiteltäväksi saatettavissa asioissa tavoitteena olisi oltava lopettaa tai estää tässä asetuksessa asetettujen sääntöjen rikkominen sekä ehkäistä tuleva vahinko, joka voisi heikentää kestäviä yrityssuhteita verkkopohjaisessa taloudessa. Jotta varmistetaan, että tällaiset organisaatiot tai järjestöt harjoittavat tätä oikeutta tehokkaasti ja asianmukaisesti sekä yhdenmukaisella tavalla, niiden olisi täytettävä tietyt avoimuutta koskevat perusteet ja ne olisi merkittävä avoimuusrekisteriin. Kun otetaan huomioon asiaan liittyvien julkisten elinten asema jäsenvaltioissa, joissa kyseisiä elimiä on perustettu, olisi edellytettävä ainoastaan, että niille on annettu kansallisen lainsäädännön sääntöjen mukaisesti tehtäväksi saattaa asioita tuomioistuimeen joko osapuolten yhteisen edun tai yleisen edun vuoksi ilman, että mainittuja perusteita olisi sovellettava kyseisiin julkisiin elimiin. Tällaisten toimien ei tulisi millään tavoin vaikuttaa yrityskäyttäjien ja yritysverkkosivustokäyttäjien oikeuksiin saattaa asia oikeuden käsiteltäväksi itse.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

28 a)  EU:n sääntelyn ohjaavana periaatteena tulisi olla ”niin vähän kuin mahdollista mutta niin paljon kuin on välttämätöntä”, mikä tarkoittaa, että sääntöjen on sovittava digitaaliaikaan ja oltava riittävän avoimia ja teknologianeutraaleja voidakseen mukautua tulevaan kehitykseen; komission aloitetta alustojen asemaa digitaalitaloudessa koskevasta analyysista, jolla varmistetaan kattavan ja samankaltaisen kehystä koskevan lähestymistavan soveltaminen koko digitaalisilla markkinoilla, on pidettävä myönteisenä; kaikkiin sovellettavalla ”yhden koon” ratkaisulla voi olla hillitsevä vaikutus innovointiin ja tällainen ratkaisu voi asettaa eurooppalaiset yritykset epäedulliseen kilpailuasemaan maailmantaloudessa.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt sen varmistamiseksi, että verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjille sekä verkossa toimivien hakukoneiden osalta yritysverkkosivustokäyttäjille turvataan asianmukainen avoimuus ja tehokkaat oikeussuojamahdollisuudet.

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt sen varmistamiseksi, että verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjille sekä verkossa hakuja suorittavien hakukoneiden osalta yritysverkkosivustokäyttäjille turvataan avoimuus ja tehokkaat oikeussuojamahdollisuudet.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tätä asetusta sovelletaan verkossa toimiviin välittäjäpalveluihin, jotka ovat yrityskäyttäjien käytettävissä tai joita tarjotaan niille käytettäviksi, ja verkossa toimiviin hakukoneisiin, jotka ovat yritysverkkosivukäyttäjien käytettävissä tai joita tarjotaan niille käytettäviksi, kun niillä on sijoittautumis- tai asuinpaikka unionissa ja ne tarjoavat verkossa toimivien välityspalvelujen tai hakukoneiden kautta tavaroita tai palveluja unionissa oleville kuluttajille riippumatta kyseisten palveluiden tarjoajien sijoittautumis- tai asuinpaikasta.

2.  Tätä asetusta sovelletaan verkossa toimiviin välityspalveluihin, jotka ovat yrityskäyttäjien käytettävissä tai joita tarjotaan niille käytettäviksi, ja verkossa toimiviin hakukoneisiin, jotka ovat yritysverkkosivukäyttäjien käytettävissä tai joita tarjotaan niille käytettäviksi, kun niillä on sijoittautumis- tai asuinpaikka unionissa ja ne ovat harjoittaneet verkossa toimivien välityspalvelujen tai hakukoneiden kautta unionissa oleville kuluttajille kohdennettua tai suunnattua tavaroiden tai palvelujen myyntiä, riippumatta kyseisten palveluiden tarjoajien sijoittautumis- tai asuinpaikasta.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Tätä asetusta sovelletaan siltä osin kuin muissa unionin säädöksissä ei ole erityisiä säännöksiä, joilla olisi sama tavoite, eikä se vaikuta asiaa koskevien unionin lainsäädännön sääntöjen soveltamiseen tietyillä aloilla.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  ne mahdollistavat sen, että yrityskäyttäjät voivat tarjota kuluttajille tavaroita tai palveluja, ja niiden tarkoituksena on helpottaa yrityskäyttäjien ja kuluttajien välisten suorien liiketoimien käynnistämistä, riippumatta siitä, toteutuvatko liiketoimet viime kädessä;

b)  ne mahdollistavat sen, että yrityskäyttäjät voivat tarjota kuluttajille tavaroita tai palveluja helpottamalla yrityskäyttäjien ja kuluttajien välisiä suoria liiketoimia, riippumatta siitä, missä nämä liiketoimet viime kädessä toteutetaan;

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  niiden tarjoaminen yrityskäyttäjille perustuu sopimussuhteisiin, joissa osapuolina ovat toisaalta palvelujen tarjoajat ja toisaalta sekä yrityskäyttäjät että kuluttajat, joille nämä yrityskäyttäjät tarjoavat tavaroita tai palveluja;

c)  niiden tarjoaminen yrityskäyttäjille perustuu sopimussuhteisiin, joissa osapuolina ovat toisaalta palvelujen tarjoajat ja toisaalta sekä yrityskäyttäjät että kuluttajat, joille nämä yrityskäyttäjät tarjoavat tavaroita tai palveluja saadakseen niistä suoran tai välillisen korvauksen;

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  ’verkossa toimivalla hakukoneella’ digitaalista palvelua, joka antaa käyttäjille mahdollisuuden tehdä hakuja periaatteessa kaikilta verkkosivustoilta tai tietynkielisiltä verkkosivustoilta mitä tahansa aihetta koskevan hakusanan, lausekkeen tai muun tiedon muodossa tehdyn kyselyn perusteella ja joka antaa tulokseksi linkkejä, joista voi saada pyydettyyn sisältöön liittyvää tietoa;

5.  ’verkossa toimivalla hakukoneella’ digitaalista palvelua, joka antaa käyttäjille mahdollisuuden tehdä hakuja periaatteessa kaikilta verkkosivustoilta tai tietynkielisiltä verkkosivustoilta mitä tahansa aihetta koskevan hakusanan, lausekkeen tai muun tiedon muodossa tehdyn kyselyn perusteella ja joka antaa tulokseksi tietoa tai linkkejä, joista voi saada pyydettyyn sisältöön liittyvää tietoa;

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  ’yritysverkkosivustokäyttäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka verkkosivustojen kautta tarjoaa tavaroita tai palveluja kuluttajille tarkoituksessa, joka liittyy sen elinkeino- tai ammattitoimintaan;

7.  ’yritysverkkosivustokäyttäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka verkkosivustojen tai muiden verkkopohjaisten välineiden kautta tarjoaa tavaroita tai palveluja kuluttajille tarkoituksessa, joka liittyy sen elinkeino- tai ammattitoimintaan;

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  ’järjestyksellä’ suhteellista sijoitusta, joka annetaan sellaisille tavaroille ja palveluille, joita yrityskäyttäjät tarjoavat kuluttajille verkossa toimivien välityspalvelujen kautta, tai verkkosivustoille, jotka verkossa toimivat hakukoneet indeksoivat kuluttajia varten, kun verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat tai verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajat esittävät, järjestävät tai antavat tiedoksi ne kuluttajille riippumatta teknologisista välineistä, joita esittämiseen, järjestämiseen tai tiedoksiantamiseen käytetään;

8.  ’järjestyksellä’ suhteellista sijoitusta, joka annetaan sellaisille tavaroille ja palveluille, joita yrityskäyttäjät tarjoavat kuluttajille verkossa toimivien välityspalvelujen kautta, tai verkkosivustoille, jotka verkossa toimivat hakukoneet indeksoivat, kun verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat tai verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajat ne esittävät, järjestävät tai antavat tiedoksi riippumatta teknologisista välineistä, joita esittämiseen, järjestämiseen tai tiedoksiantamiseen käytetään;

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  laaditaan käyttäen selkeää ja yksiselitteistä kieltä,

(a)  ovat oikeudenmukaisia ja oikeasuhteisia ja laaditaan käyttäen selkeää ja yksiselitteistä kieltä,

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  sisältävät objektiiviset perusteet päätöksille lopettaa tai keskeyttää verkossa toimivat välityspalvelut yrityskäyttäjille kokonaan tai osittain.

(c)  sisältävät perusteet, jotka eivät ole mielivaltaisia, päätöksille lopettaa tai keskeyttää verkossa toimivat välityspalvelut yrityskäyttäjille kokonaan tai osittain tai rajoittaa niitä.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a)  antavat yrityskäyttäjille tietoa mahdollisista muista jakelukanavista ja kumppanuusohjelmista, joiden kautta yrityskäyttäjien tarjoamia tavaroita ja palveluja voidaan jakaa.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ehdot tai niiden erityiset määräykset, jotka eivät ole 1 kohdan vaatimusten mukaisia, eivät ole kyseistä yrityskäyttäjää sitovia, jos toimivaltainen tuomioistuin vahvistaa vaatimustenvastaisuuden.

2.  Ehdot tai niiden erityiset määräykset, jotka eivät ole 1 kohdan vaatimusten mukaisia, katsotaan moitteenvaraisiksi.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Edellä olevaa 3 kohtaa ei sovelleta, jos verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajaan kohdistuu oikeudellinen velvoite, jonka mukaan sen on muutettava ehtoja siten, ettei ole mahdollista noudattaa 3 kohdan toisen alakohdan mukaista määräaikaa.

5.  Edellä olevaa 3 kohtaa ei sovelleta, jos

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 5 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a)  verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajaan kohdistuu oikeudellinen velvoite, jonka mukaan sen on muutettava ehtoja siten, ettei ole mahdollista noudattaa 3 kohdan toisen alakohdan mukaista määräaikaa;

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 5 kohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b)  verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja on puuttumassa välittömään vaaraan, joka uhkaa tuottaa kuluttajille tai yrityskäyttäjille vahinkoa tai haitata verkossa toimivien välityspalvelujen toimintaa.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja päättää verkossa toimivien välityspalvelujensa tarjoamisen keskeyttämisestä tai lopettamisesta kokonaan tai osittain tietyn yrityskäyttäjän osalta, sen on ilmoitettava kyseiselle yrityskäyttäjälle ilman aiheetonta viivytystä kyseisen päätöksen perustelut.

1.  Jos verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja päättää verkossa toimivien välityspalvelujensa tarjoamisen keskeyttämisestä tai lopettamisesta kokonaan tai osittain tietyn yrityskäyttäjän osalta, sen on ilmoitettava kyseiselle yrityskäyttäjälle ilman aiheetonta viivytystä kyseisen päätöksen perustelut. Ennen palvelujen lopettamista ja keskeyttämistä on mahdollisuuksien mukaan ja mikäli oikeasuhteista annettava ilmoitus päivämäärästä, jona keskeyttäminen tai lopettaminen tapahtuu, ja tilaisuudesta vaatimusten noudattamisen selventämiseen tai vaatimusten jälleen täyttämiseen.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa perusteluissa on oltava viittaus erityisiin tietoihin tai olosuhteisiin, jotka johtivat verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan päätökseen, sekä viittaus 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun päätöksen objektiiviseen syyhyn tai syihin.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa perusteluissa on oltava viittaus erityisiin tietoihin tai olosuhteisiin, jotka johtivat verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan päätökseen, sekä viittaus 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun päätöksen objektiiviseen syyhyn tai syihin. Jos 1 kohdassa tarkoitettu päätös perustuu epäilyyn, että yrityskäyttäjän käyttäytyminen tai käytäntö voi vahingoittaa kuluttajia tai alustaa, on esitettävä viittaus ehtoihin sisältyviin asiaa koskeviin määräyksiin.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on esitettävä ehdoissaan keskeiset muuttujat, jotka määrittävät järjestyksen sekä syyt näiden keskeisten muuttujien suhteelliseen merkitykseen verrattuna muihin muuttujiin.

Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on esitettävä ehdoissaan keskeiset muuttujat, jotka määrittävät järjestyksen, sekä näiden keskeisten muuttujien suhteellinen merkitys verrattuna muihin muuttujiin.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos näihin keskeisiin muuttujiin kuuluu mahdollisuus vaikuttaa järjestykseen suoraa tai välillistä maksua vastaan, jonka yrityskäyttäjät suorittavat verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajalle, kyseisen verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan on sisällytettävä ehtoihinsa myös kuvaus näistä mahdollisuuksista sekä järjestykseen liittyvän maksun vaikutuksista.

Jos näihin keskeisiin muuttujiin kuuluu mahdollisuus vaikuttaa järjestykseen suoraa tai välillistä maksua vastaan, jonka yrityskäyttäjät suorittavat verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajalle, kyseisen verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan on

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a)  sisällytettävä ehtoihinsa kuvaus näistä mahdollisuuksista ja tällaisen korvauksen vaikutuksista järjestykseen;

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b)  sisällytettävä sana ”SPONSOROITU” tai ”MAINOS” tarjottaessa tavaroita ja palveluja, joiden sijoitukseen vaikutetaan korvausta vastaan tai palveluntarjoajan määräysvallalla suhteessa yrityskäyttäjään.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien on ilmoitettava yritysverkkosivustokäyttäjille keskeiset järjestystä määrittävät muuttujat esittämällä helposti ja julkisesti saatavilla oleva sekä selkeällä ja yksiselitteisellä kielellä laadittu kuvaus verkossa toimivista kyseisten tarjoajien hakukoneista. Niiden on pidettävä kyseinen kuvaus ajan tasalla.

2.  Verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien on ilmoitettava yritysverkkosivustokäyttäjille keskeiset indeksoitujen internetsivustojen järjestystä määrittävät muuttujat esittämällä helposti ja julkisesti saatavilla oleva sekä selkeällä ja yksiselitteisellä kielellä laadittu kuvaus. Niiden on pidettävä kyseinen kuvaus ajan tasalla.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen kuvausten on oltava riittävät, jotta yrityskäyttäjät tai yritysverkkosivustokäyttäjät voivat saada asianmukaisen käsityksen siitä, otetaanko järjestysmekanismissa ja missä määrin siinä otetaan huomioon seuraavat näkökohdat:

3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen kuvausten on oltava riittävät, jotta voidaan saada asianmukainen käsitys siitä, otetaanko järjestysmekanismissa ja missä määrin siinä otetaan huomioon seuraavat näkökohdat:

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  kyseisten ominaisuuksien merkitys kuluttajille,

Poistetaan.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  verkossa toimivien hakukoneiden osalta yritysverkkosivustokäyttäjien käyttämien verkkosivustojen suunnitteluominaisuudet.

(c)  verkossa toimivien hakukoneiden osalta indeksoitujen verkkosivustojen suunnitteluominaisuudet.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Verkossa toimivien välityspalvelujen ja hakukoneiden tarjoajia ei tämän artiklan vaatimusten noudattamiseksi tule velvoittaa ilmaisemaan liikesalaisuuksia, sellaisina kuin ne määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/943 2 artiklan 1 kohdassa.

4.  Tarjotessaan tietoja järjestykseen asettamisen muuttujista verkossa toimivien välityspalvelujen ja hakukoneiden tarjoajat eivät saa paljastaa tietoja, joita voitaisiin käyttää yrityskäyttäjien ja kuluttajien suojan tason alentamiseen vilpillisiä liiketoimintakäytäntöjä, kuten harhauttamista, vastaan. Tämä artikla ei rajoita direktiivin (EU) 2016/943 soveltamista.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1  Jos verkossa toimivien välityspalvelujen tai verkossa toimivien hakukoneiden tarjoaja tekee eron sen mukaan, tarjoaako tavaroita tai palveluja tarjoaja itse tai jokin sen määräysvallassa oleva yhteisö vai jotkut muut yhteisöt, tällaisen erottelun, jos se sallitaan, on oltava oikeasuhteista ja avointa eikä se saa haitata tervettä kilpailua verrattuna tilanteeseen, jossa tällaista erottelua ei tehdä.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien on annettava verkkosivustoillaan kuvaus mahdollisesta eriytetystä kohtelusta, jota ne soveltavat tai voivat soveltaa yhtäältä tämän tarjoajan itsensä tai minkä tahansa tämän tarjoajan määräysvallassa olevan yrityskäyttäjän ja toisaalta muiden yrityskäyttäjien kuluttajille näiden verkossa toimivien hakukoneiden kautta tarjoamiin tavaroihin tai palveluihin.

 

Hakukoneiden tarjoajien itsensä tai niiden määräysvallassa olevien yrityskäyttäjien tarjoamia tavaroita ja palveluja koskevia hakutuloksia suosiva kohtelu järjestykseen asettamisessa on kielletty, paitsi jos se taataan kaikkiin yrityskäyttäjiin sovellettavilla ehdoilla.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun kuvauksen on katettava tilanteen mukaan vähintään eriytetty kohtelu, jota toteutetaan verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan toteuttamien erityisten toimenpiteiden tai toiminnan kautta ja joka liittyy seuraaviin:

2.  Edellä 1 ja 1 a kohdassa tarkoitettujen kuvausten on katettava tilanteen mukaan vähintään eriytetty kohtelu, jota toteutetaan verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan tai verkossa toimivan hakukoneen tarjoajan toteuttamien erityisten toimenpiteiden tai toiminnan kautta ja joka liittyy seuraaviin:

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  pääsy, joka palvelujen tarjoajalla tai sen määräysvallassa olevilla yrityskäyttäjillä voi olla henkilötietoihin tai muihin tietoihin tai molempiin, jotka yrityskäyttäjät tai kuluttajat antavat verkossa toimivien välityspalveluiden käyttöön tai jotka generoidaan kyseisten palvelujen tarjoamisen kautta,

(a)  pääsy, joka palvelujen tarjoajalla tai sen määräysvallassa olevilla yrityskäyttäjillä voi olla henkilötietoihin tai muihin tietoihin tai molempiin, jotka yrityskäyttäjät tai yritysverkkosivustot tai kuluttajat antavat verkossa toimivien välityspalveluiden käyttöön tai jotka generoidaan kyseisten palvelujen tarjoamisen kautta,

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  oletusasetukset,

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  pääsy palveluihin tai niiden käyttöä koskevat ehdot, kun kyseiset palvelut suoraan liittyvät verkossa toimiviin välityspalveluihin tai ovat niiden liitännäisiä.

(d)  pääsy palveluihin tai niiden käyttöä koskevat ehdot, kun kyseiset palvelut suoraan liittyvät verkossa toimiviin välityspalveluihin tai verkossa toimiviin hakukonepalveluihin tai ovat niiden liitännäisiä.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on sisällytettävä ehtoihinsa kuvaus siitä, mitä tietoja yrityskäyttäjät voivat tai eivät voi teknisesti ja sopimusperusteisesti saada niiden henkilötietojen tai muiden tietojen tai molempien osalta, jotka yrityskäyttäjät tai kuluttajat antavat kyseisten verkossa toimivien välityspalveluiden käyttöön tai jotka generoidaan kyseisten palvelujen tarjoamisen kautta.

1.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien tai verkossa toimivien hakukoneiden on sisällytettävä ehtoihinsa kuvaus siitä, mitä tietoja yrityskäyttäjät tai yritysverkkosivustokäyttäjät voivat tai eivät voi teknisesti ja sopimusperusteisesti saada niiden henkilötietojen tai muiden tietojen tai molempien osalta, jotka yrityskäyttäjät tai yritysverkkosivustokäyttäjät tai kuluttajat antavat kyseisten verkossa toimivien välityspalvelujen tai verkossa toimivien hakukonepalvelujen käyttöön tai jotka generoidaan kyseisten palvelujen tarjoamisen kautta.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun kuvauksen osalta verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on ilmoitettava yrityskäyttäjille asianmukaisesti vähintään seuraavista:

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun kuvauksen osalta verkossa toimivien välityspalvelujen tai verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien on asetettava julkisesti saataville seuraavat tiedot:

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  onko verkossa toimivien palvelujen tarjoajalla pääsy henkilötietoihin tai muihin tietoihin tai molempiin, jotka yrityskäyttäjät tai kuluttajat antavat kyseisten välityspalveluiden käyttöön tai jotka generoidaan kyseisten palvelujen tarjoamisen kautta, ja jos näin on, mitä tietoluokkia tämä koskee ja millä edellytyksillä,

(a)  onko verkossa toimivien välityspalvelujen tai verkossa toimivan hakukoneen tarjoajalla pääsy henkilötietoihin tai muihin tietoihin tai molempiin, jotka yrityskäyttäjät tai yritysverkkosivustot tai kuluttajat antavat kyseisten välityspalveluiden käyttöön tai jotka generoidaan kyseisten palvelujen tarjoamisen kautta, ja jos näin on, mitä tietoluokkia tämä koskee ja millä edellytyksillä,

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  onko yrityskäyttäjällä pääsy henkilötietoihin tai muihin tietoihin tai molempiin, jotka yrityskäyttäjä antaa käyttäessään verkossa toimivia välityspalveluita tai jotka generoidaan, kun kyseisiä palveluja tarjotaan kyseiselle yrityskäyttäjälle ja hänen tavaroidensa tai palvelujensa kuluttajille, ja jos näin on, mitä tietoluokkia tämä koskee ja millä edellytyksillä,

(b)  onko yrityskäyttäjällä pääsy henkilötietoihin tai muihin tietoihin tai molempiin, jotka yrityskäyttäjä antaa käyttäessään verkossa toimivia välityspalveluita tai verkossa toimivaa hakukonetta tai jotka generoidaan, kun kyseisiä palveluja tarjotaan kyseiselle yrityskäyttäjälle ja hänen tavaroidensa tai palvelujensa kuluttajille, ja jos näin on, mitä tietoluokkia tämä koskee ja millä edellytyksillä,

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  onko b alakohdan lisäksi yrityskäyttäjällä pääsy henkilötietoihin tai muihin tietoihin tai molempiin, myös kootussa muodossa, jotka annetaan tai generoidaan, kun verkossa toimivia välityspalveluja tarjotaan niiden kaikille yrityskäyttäjille ja kuluttajille, ja jos näin on, mitä tietoluokkia tämä koskee ja millä edellytyksillä.

(c)  onko b alakohdan lisäksi yrityskäyttäjällä tai yritysverkkosivustolla pääsy henkilötietoihin tai muihin tietoihin tai molempiin, myös kootussa muodossa, jotka annetaan tai generoidaan, kun verkossa toimivia välityspalveluja tai verkossa toimivaa hakukonetta tarjotaan niiden kaikille yrityskäyttäjille tai yritysverkkosivustoille ja kuluttajille, ja jos näin on, mitä tietoluokkia tämä koskee ja millä edellytyksillä.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien tai verkossa toimivien hakukoneiden on annettava yrityskäyttäjille tai yritysverkkosivuston käyttäjille pääsy tietoihin, jotka ne ovat saaneet kyseisen yrityskäyttäjän tai yritysverkkosivuston kaupallisen toiminnan tuloksena, sanotun kuitenkaan rajoittamatta henkilötietojen ja yksityisyyden suojaan sovellettavan asiaankuuluvan unionin lainsäädännön soveltamista. Tiedot on annettava kootussa muodossa ja koneellisesti luettavassa, yleisesti käytetyssä ja standardoidussa muodossa.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos verkossa toimivat välityspalvelujen tarjoajat palveluja tarjotessaan rajoittavat yrityskäyttäjien mahdollisuutta tarjota samoja tavaroita ja palveluita kuluttajille erilaisin ehdoin muulla tavalla kuin kyseisten palvelujen kautta, niiden on esitettävä ehdoissaan perusteet rajoituksille ja asetettava nämä perusteet julkisesti helposti saataville. Perusteiden on sisällettävä merkittävimmät taloudelliset, kaupalliset ja oikeudelliset näkökohdat.

1.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat eivät saa rajoittaa yrityskäyttäjien mahdollisuutta tarjota samoja tavaroita ja palveluita kuluttajille erilaisin ehdoin muulla tavalla kuin kyseisten palvelujen kautta.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajilla on oltava sisäinen järjestelmä yrityskäyttäjien valitusten käsittelemiseksi.

Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajilla on oltava sisäinen järjestelmä yrityskäyttäjien valitusten käsittelemiseksi ja niiden on varmistettava, että valitukset ratkaistaan kohtuullisessa ajassa.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  asianmukaisesti tarkasteltava jätettyjä valituksia ja jatkotoimia, jotka niiden mahdollisesti on toteutettava asian käsittelemiseksi asianmukaisesti ja tavalla, joka on oikeasuhteinen kyseisen asian merkitykseen ja monimutkaisuuteen nähden,

(a)  asianmukaisesti tarkasteltava jätettyjä valituksia,

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  käsiteltävä valitukset nopeasti ja tehokkaasti, ottaen huomioon asian merkitys ja monimutkaisuus,

(b)  käsiteltävä valitukset nopeasti ja tehokkaasti,

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  ilmoitettava valituksen tekijälle sisäisen valitustenkäsittelyprosessin tuloksista yksilöllisesti ja selkeällä ja yksiselitteisellä kielellä.

(c)  ilmoitettava valituksen tekijälle määrättyä valitusta koskevan sisäisen valitustenkäsittelyprosessin tuloksista kohtuullisessa ajassa ja selkeällä ja yksiselitteisellä kielellä.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

9 artiklan 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on sisällytettävä ehtoihinsa kaikki asianmukaiset tiedot, jotka liittyvät sisäisen valitustenkäsittelyprosessin saatavuuteen ja toimintaan.

3.  Sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmän on perustuttava yhdenvertaisen kohtelun periaatteelle, eikä sen käytön pidä johtaa yrityskäyttäjän epäedulliseen kohteluun. Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on sisällytettävä ehtoihinsa kaikki asianmukaiset tiedot, jotka liittyvät sisäisen valitustenkäsittelyprosessin saatavuuteen ja toimintaan.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on vuosittain koottava ja asetettava helposti julkisesti saataville tiedot sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmänsä toiminnasta ja tehokkuudesta.

Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on tarkistettava säännöllisesti sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmänsä toimintaa ja tehokkuutta.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tietoihin on sisällyttävä tehtyjen valitusten kokonaismäärä, niiden asiasisältö, niiden käsittelemiseen menevä aika sekä valituksia koskevat päätökset.

Poistetaan.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Tämän artiklan säännöksiä ei sovelleta verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajiin, jotka ovat suosituksen 2003/361/EY29 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja pieniä yrityksiä.

Poistetaan.

__________________

 

29 Komission suositus 2003/361/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).

 

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on nimettävä ehdoissaan yksi tai usea sovittelija, jonka kanssa ne ovat valmiita työskentelemään sopiakseen yrityskäyttäjien kanssa tuomioistuimen ulkopuolella mahdolliset palvelujen tarjoajan ja yrityskäyttäjän väliset riidat, jotka liittyvät kyseisten verkossa toimivien välityspalveluiden tarjoamiseen, mukaan lukien valitukset, joita ei voitu ratkaista 9 artiklassa tarkoitetun sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmän kautta.

Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on nimettävä ehdoissaan yksi tai usea sovittelija, jonka kanssa ne ovat valmiita työskentelemään sopiakseen yrityskäyttäjien kanssa tuomioistuimen ulkopuolella palvelujen tarjoajan ja yrityskäyttäjän väliset riidat, jotka liittyvät kyseisten verkossa toimivien välityspalveluiden tarjoamiseen ja joita ei voitu ratkaista 9 artiklassa tarkoitetun sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmän kautta.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  heidän sovittelupalvelut ovat kohtuuhintaisia kyseisten verkossa toimivien välityspalvelujen keskimääräiselle yrityskäyttäjälle,

(b)  niiden sovittelupalvelut ovat kohtuuhintaisia,

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on osallistuttava vilpittömässä mielessä kaikkiin pyrkimyksiin päästä sopimukseen minkä tahansa 1 kohdan mukaisesti nimeämänsä sovittelijan hoitamassa sovittelussa, jotta päästäisiin sopimukseen riidan ratkaisusta.

3.  Riippumattoman sovittelun on oltava vapaaehtoista ja sitä on käytettävä vasta sen jälkeen, kun on käytetty sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmän muutoksenhakukeinot. Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien ja yrityskäyttäjien on osallistuttava vilpittömässä mielessä kaikkiin pyrkimyksiin päästä sopimukseen minkä tahansa 1 kohdan mukaisesti nimetyn sovittelijan hoitamassa sovittelussa, jotta päästäisiin sopimukseen riidan ratkaisusta.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi huolehdittava kohtuullisesta osasta sovittelun kokonaiskustannuksia kussakin yksittäistapauksessa. Kohtuullinen osa sovittelun kokonaiskustannuksista määritetään sovittelijan ehdotuksesta ottamalla huomioon kaikki asiaan liittyvät merkitykselliset näkökohdat, erityisesti riidan osapuolten väitteiden perusteltavuus, osapuolten käytös sekä osapuolten koko ja taloudellinen vahvuus toisiinsa verrattuna. Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on joka tapauksessa huolehdittava ainakin puolesta kokonaiskustannuksista.

4.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi huolehdittava kohtuullisesta osasta sovittelun kokonaiskustannuksia kussakin yksittäistapauksessa. Kohtuullinen osa sovittelun kokonaiskustannuksista määritetään sovittelijan ehdotuksesta ottamalla huomioon kaikki asiaan liittyvät merkitykselliset näkökohdat, erityisesti riidan osapuolten väitteiden perusteltavuus, osapuolten käytös sekä osapuolten koko ja taloudellinen vahvuus toisiinsa verrattuna.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio rohkaisee verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajia sekä niitä edustavia organisaatioita ja järjestöjä perustamaan erikseen tai yhdessä yhden tai useamman organisaation, joka tarjoaa 10 artiklan 2 kohdassa esitetyt vaatimukset täyttäviä sovittelupalveluja, helpottamaan välityspalvelujen yhteydessä yrityskäyttäjien kanssa syntyvien riitojen ratkaisua tuomioistuimen ulkopuolella erityisesti, kun otetaan huomioon verkossa toimivien välityspalveluiden rajat ylittävä luonne.

Komissio rohkaisee yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajia sekä niitä edustavia organisaatioita ja järjestöjä perustamaan erikseen tai yhdessä yhden tai useamman organisaation, joka tarjoaa 10 artiklan 2 kohdassa esitetyt vaatimukset täyttäviä sovittelupalveluja, helpottamaan välityspalvelujen yhteydessä yrityskäyttäjien kanssa syntyvien riitojen ratkaisua tuomioistuimen ulkopuolella erityisesti, kun otetaan huomioon verkossa toimivien välityspalveluiden rajat ylittävä luonne.

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Organisaatioilla ja järjestöillä on 1 kohdassa tarkoitettu oikeus ainoastaan, kun kanteen nostamisen aikaan ne täyttävät kaikki seuraavat vaatimukset:

Organisaatioilla ja järjestöillä on 1 kohdassa tarkoitettu oikeus ainoastaan, kun kanteen nostamisen aikaan ja sen käsittelyn ajan ne täyttävät kaikki seuraavat vaatimukset:

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a a)  ne on merkitty avoimuusrekisteriin,

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a b)  ne julkistavat tiedot jäsenistöstään, rakenteestaan ja rahoituksestaan,

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetulla oikeudella ei rajoiteta yrityskäyttäjien ja yritysverkkosivustokäyttäjien oikeuksia saattaa yksin asia käsiteltäväksi kansallisissa tuomioistuimissa sen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jossa kanne nostetaan, jos verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat eivät noudata tämän asetuksen vaatimuksia.

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetulla oikeudella ei rajoiteta yrityskäyttäjien ja yritysverkkosivustokäyttäjien oikeuksia saattaa yksin asia käsiteltäväksi kansallisissa tuomioistuimissa sen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jossa kanne nostetaan, jos verkossa toimivien välityspalvelujen tai verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajat eivät noudata tämän asetuksen vaatimuksia.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio arvioi tätä asetusta [päivämäärä: kolme vuotta voimaantulon päivämäärästä] mennessä ja sen jälkeen joka kolmas vuosi ja toimittaa arvioinnin tulokset Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle.

1.  Komissio arvioi tätä asetusta [päivämäärä: kaksi vuotta voimaantulon päivämäärästä] mennessä ja sen jälkeen joka kolmas vuosi ja toimittaa arvioinnin tulokset Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

14 artiklan 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot, joita komissio voi edellyttää 1 kohdassa tarkoitetun kertomuksen laatimiseksi.

3.  Jäsenvaltioiden ja tarjoajien on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot, joita komissio voi edellyttää 1 kohdassa tarkoitetun kertomuksen laatimiseksi.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistäminen verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten

Viiteasiakirjat

COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

28.5.2018

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat – Ilmoitettu istunnossa (pvä)

13.9.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Anna Záborská

30.5.2018

Valiokuntakäsittely

24.9.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

45

7

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Zigmantas Balčytis, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pilar Ayuso, Amjad Bashir, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Davor Škrlec, Pavel Telička

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

John Flack

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

45

+

ALDE

Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

NI

David Borrelli

PPE

Pilar Ayuso, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda, Davor Škrlec

7

-

ALDE

Fredrick Federley

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, John Flack, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Jonathan Bullock

3

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO (23.11.2018)

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten

(COM(2018)0238 – C8‑0165/2018 – 2018/0112(COD))

Valmistelija: Claudia Țapardel

LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija pitää myönteisenä komission ehdotusta oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten ja katsoo, että ehdotus on tasapainoinen ja sillä puututaan avoimuuden puutteeseen verkkoalustaympäristössä. Valmistelija panee merkille periaatteisiin nojautuvan lähestymistavan ja asetuksen horisontaalisen luonteen ja toteaa, että tiettyyn alaan tai ongelmaan keskittymisen sijaan asetuksella pyritään tasapainottamaan alustojen ja yrityskäyttäjien välistä suhdetta nykypäivän verkkopohjaisessa alustataloudessa. Sillä edistetään selkeän ja läpinäkyvän oikeudellisen toimintaympäristön luomista sekä verkkopalvelujen tarjoajille että yrityskäyttäjille ja digitaalisten sisämarkkinoiden tavoitteita. Kun otetaan huomioon liiketoimintamallien moninaisuus ja verkkoalustojen rajat ylittävä luonne, valmistelija katsoo, että sääntelyratkaisuja olisi yhdenmukaistettava unionin tasolla, jotta tuettaisiin digitaalisia sisämarkkinoita ja vältettäisiin mahdollinen pirstoutuminen. Sen vuoksi on hyvä, että lainsäädäntövälineeksi on valittu asetus.

Vaikka alustojen mahdollinen määräävä asema saattaa antaa niille kimmokkeen harjoittaa mahdollisesti haitallisia käytäntöjä, jotka rajoittaisivat ja vähentäisivät yritysten luottamusta, valmistelija haluaa täsmentää, että tosiasiassa alustoilla ei ole liiketoiminnassaan vahvempaa asemaa. Tämä asetus on luonteeltaan horisontaalinen ja kohdistuu erilaisiin verkkoliiketoiminnan muotoihin. Valmistelija katsoo, että verkossa toimivat välityspalvelut ja yrityskäyttäjät ovat sidoksissa toisiinsa, ja pyrkii varmistamaan, että asetuksessa ei aseteta tarpeettomia rasitteita kummallekaan osapuolelle. Hän etsii tasapainoa avoimuuden parantamisen ja oikeudenmukaisuuden varmistamisen välillä yrityskäyttäjiin nähden siten, että samalla varmistetaan pääsy oikeudenmukaisille, avoimille ja kilpailukykyisille verkkomarkkinoille.

Huoli suosituimmuuskohtelulausekkeiden haitallisista vaikutuksista kasvaa. Valmistelijan mielestä yrityskäyttäjille olisikin annettava mahdollisuus tarjota erilaisia ehtoja vaihtoehtoisten jakelukanavien kautta, jotta kuluttajat voisivat hyötyä avoimemmista markkinoista ja jotta unionin toimia voitaisiin yhdenmukaistaa.

Valmistelija korostaa myös, että varmistaakseen avoimuuden ja oikeudenmukaisuuden yrityskäyttäjiin nähden alustojen on tiedotettava yrityskäyttäjille mahdollisista lisäkanavista ja niiden tuotemerkkien käyttämisestä tavaroiden ja palveluiden markkinoimiseen. Valmistelija katsoo, että yrityskäyttäjillä olisi oltava mahdollisuus valvoa tuotenimeään ja niillä on oltava oikeus saada tietoja milloin tahansa, jos alustat aikovat käyttää mainittuja tuotemerkkejä tuotteiden ja palvelujen markkinoimiseen.

Lopuksi valmistelija katsoo, että yritysten kannalta on välttämätöntä pidentää tämän asetuksen täytäntöönpanoaikaa kahteentoista kuukauteen, sillä alustojen on toteutettava merkittäviä muutoksia. Valmistelija haluaa varmistaa, että siirtymäkausi ei vaikuta alustoihin ja yrityksiin kielteisesti.

TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

2)  Verkossa toimivat välityspalvelut voivat olla keskeisiä niiden yritysten kaupalliselle menestykselle, jotka käyttävät kyseisiä palveluja kuluttajien saavuttamiseksi. Liiketoimien lisääntynyt välittäminen verkossa toimivien välityspalvelujen kautta ja siihen vaikuttavat vahvat datavetoiset välilliset verkkovaikutukset johtavat siihen, että kyseiset yrityskäyttäjät, myös mikroyritykset sekä pienet ja keskisuuret yritykset, ovat yhä enemmän riippuvaisia näistä palveluista kuluttajien saavuttamiseksi. Kun otetaan huomioon tämä yhä suurempi riippuvaisuus, kyseisten palvelujen tarjoajilla on usein vahvempi neuvotteluvoima, mikä mahdollistaa sen, että ne voivat tosiasiallisesti toimia yksipuolisesti tavalla, joka voi olla epäoikeudenmukainen ja vahingoittaa yrityskäyttäjien ja välillisesti myös kuluttajien oikeutettuja etuja unionissa.

2)  Verkossa toimivat välityspalvelut voivat olla keskeisiä niiden yritysten kaupalliselle menestykselle, jotka käyttävät kyseisiä palveluja kuluttajien saavuttamiseksi. Liiketoimien lisääntynyt välittäminen verkossa toimivien välityspalvelujen kautta ja siihen vaikuttavat vahvat datavetoiset välilliset verkkovaikutukset johtavat siihen, että kyseiset yrityskäyttäjät, myös mikroyritykset sekä pienet ja keskisuuret yritykset, ovat yhä enemmän riippuvaisia näistä palveluista kuluttajien saavuttamiseksi. Kun otetaan huomioon tämä yhä suurempi riippuvaisuus, kyseisten palvelujen tarjoajilla voi usein olla vahvempi neuvotteluvoima, mikä mahdollistaa sen, että ne voivat tosiasiallisesti toimia yksipuolisesti tavalla, joka voi olla epäoikeudenmukainen ja vahingoittaa yrityskäyttäjien ja välillisesti myös kuluttajien oikeutettuja etuja unionissa.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a)  On tärkeää panna merkille, että termin ”yrityskäyttäjä” ja näin myös tämän asetuksen soveltamisalan olisi katettava myös yksilöt, jotka työskentelevät tai tarjoavat palveluja, liikenneala mukaan lukien, tekemällä itse työtä verkkoalustojen kautta. Tämä ei tarkoita pelkästään pk-yrityksiä, vaan myös henkilöitä, jotka voidaan luokitella itsenäisiksi taloudellisiksi yksiköiksi tai itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi. Koska tällaisten henkilöiden määrä taloudessa kasvaa, on tärkeää, että heidät otetaan huomioon ja että hekin voivat luottaa mahdollisuuteen hakea muutosta. Heillä olisi oltava oikeus osallistua alustojen hintojen vahvistamismenettelyyn ja työehtoihin, koska he ovat haavoittuvaisia mielivaltaiselle luettelosta poistamiselle, heiltä puuttuu pääsy henkilötietoihin ja heitä voidaan syrjiä.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b)  Tietyillä talouden sektoreilla, jotka ovat äskettäin avautuneet unionin sisäiselle kilpailulle, verkossa toimivat välityspalvelut ja hakukoneet edistävät merkittävästi sisämarkkinoiden täydentämistä. Kyseisillä sektoreilla verkossa toimivat välityspalvelut ja hakukoneet tarjoavat palveluita yrityksille, jotka olivat jo aiemmin perustaneet omat markkinointikanavansa, eivätkä ole riippuvaisia verkossa toimivista välityspalveluista. Näissä tapauksissa olisi harkittava avoimuusvelvoitteiden lisäämistä yrityskäyttäjiltä verkossa toimiville välityspalveluille reilun kilpailun ja kuluttajien edun toteutumiseksi unionissa.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

6)  Unionin tasolla olisi siten säädettävä yhdenmukaisista ja kohdennetuista säännöistä, jotta sisämarkkinoilla turvataan oikeudenmukainen, ennakoitavissa oleva, kestävä ja luottamusta nauttiva sähköinen liiketoimintaympäristö varmistamalla erityisesti, että verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjille turvataan asianmukainen avoimuus sekä toimivat oikeussuojamahdollisuudet. Kyseisillä säännöillä olisi myös turvattava asianmukainen avoimuus sen suhteen, miten yritysverkkosivustokäyttäjät asetetaan järjestykseen verkossa toimivien hakukoneiden hakutuloksissa. Samalla kyseisten sääntöjen olisi oltava sellaisia, että niillä turvataan laajemman verkkopohjaisen alustatalouden potentiaali.

6)  Unionin tasolla olisi siten säädettävä yhdenmukaisista ja kohdennetuista säännöistä, jotta sisämarkkinoilla turvataan oikeudenmukainen, ennakoitavissa oleva, kestävä ja luottamusta nauttiva sähköinen liiketoimintaympäristö varmistamalla erityisesti, että verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjille turvataan asianmukainen avoimuus sekä toimivat oikeussuojamahdollisuudet ja että verkossa toimivilla välityspalveluilla on käytössään riittävästi tietoja, jotta ne voivat tarjota kuluttajille unionissa ajantasaisia, tarkkoja ja asianmukaisia palveluita. Kyseisillä säännöillä olisi myös turvattava asianmukainen avoimuus sen suhteen, miten yritysverkkosivustokäyttäjät asetetaan järjestykseen verkossa toimivien hakukoneiden hakutuloksissa. Samalla kyseisten sääntöjen olisi oltava sellaisia, että niillä turvataan laajemman verkkopohjaisen alustatalouden potentiaali ja tuetaan sitä edelleen tulevaisuudessa.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a)  Asianomaisten osapuolten tiedottamista ja avoimuutta koskevia velvoitteita olisi valvottava tarkkaan, jotta kuluttajat voivat luottaa käyttämiinsä alustoihin ja yrityksiin eikä heidän luottamuksensa sisämarkkinoita kohtaan vaarannu. Olisi tuettava kaikkia aloitteita, joilla lisätään luokitusmekanismien avoimuutta ja autetaan ottamaan käyttöön luotettavat mainetta koskevat kriteerit.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 b)  Digitaaliaikakauden parempi sääntely edellyttää periaatteisiin pohjaavaa lainsäädäntöä yhdistettynä täydentäviin, muihin kuin sääntelytoimiin, jotta voidaan nopeasti mukautua uusiin tekniikoihin ja uusiin liiketoimintamalleihin sisämarkkinoiden pirstoutumisen estämiseksi.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

8)  Erilaisia yritysten ja kuluttajien välisiä liiketoimia välittävät verkossa palvelujen tarjoajat, jotka hallinnoivat monipuolisia palveluja, jotka perustuvat pääasiassa samaan ekosysteemiä rakentavaan liiketoimintamalliin. Jotta katetaan asianmukaiset palvelut, verkossa toimivat välityspalvelut olisi määriteltävä tarkasti ja teknologianeutraalisti. Palvelujen olisi koostuttava tietoyhteiskunnan palveluista, joilla pyritään helpottamaan yrityskäyttäjien ja kuluttajien välisten suorien liiketoimien käynnistämistä, riippumatta siitä, toteutetaanko liiketoimet viime kädessä verkossa, verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan tai yrityskäyttäjän verkkoportaalissa vai verkon ulkopuolella. Lisäksi palveluja olisi tarjottava sekä palvelujen tarjoajien ja yrityskäyttäjien että palvelujen tarjoajien ja kuluttajien välisten sopimussuhteiden perusteella. Tällaisen sopimussuhteen katsottaisiin syntyvän, kun molemmat osapuolet ilmoittavat aikomuksestaan sitoutua sopimukseen yksiselitteisesti ja todennettavasti ilman, että välttämättä edellytetään nimenomaista kirjallista sopimusta.

8)  Erilaisia yritysten ja kuluttajien välisiä liiketoimia välittävät verkossa palvelujen tarjoajat, jotka hallinnoivat monipuolisia palveluja, jotka perustuvat pääasiassa samaan ekosysteemiä rakentavaan liiketoimintamalliin. Jotta katetaan asianmukaiset palvelut, verkossa toimivat välityspalvelut olisi määriteltävä tarkasti ja teknologianeutraalisti. Palvelujen olisi koostuttava tietoyhteiskunnan palveluista, joilla käynnistetään yrityskäyttäjien ja kuluttajien välisiä suoria liiketoimia riippumatta siitä, toteutetaanko liiketoimet viime kädessä verkossa, verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan tai yrityskäyttäjän verkkoportaalissa vai verkon ulkopuolella. Lisäksi palveluja olisi tarjottava sekä palvelujen tarjoajien ja yrityskäyttäjien että palvelujen tarjoajien ja kuluttajien välisten sopimussuhteiden perusteella. Tällaisen sopimussuhteen katsottaisiin syntyvän, kun molemmat osapuolet ilmoittavat aikomuksestaan sitoutua sopimukseen yksiselitteisesti ja todennettavasti ilman, että välttämättä edellytetään nimenomaista kirjallista sopimusta.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

9)  Tämän asetuksen kattamin verkossa toimiviin välityspalveluihin olisi näin ollen kuuluttava esimerkiksi verkkokaupan markkinapaikat (mukaan lukien yhteistyöpohjaiset markkinapaikat, joilla yrityskäyttäjät ovat aktiivisia), verkossa toimivat ohjelmistosovelluspalvelut sekä verkossa toimivat sosiaalisen median palvelut. Tätä asetusta ei kuitenkaan tulisi soveltaa verkossa toimiviin mainonnan välineisiin tai mainontaviestintään, joiden tavoitteena ei ole suorien liiketoimien käynnistäminen ja joihin ei liity sopimussuhdetta kuluttajien kanssa. Tätä asetusta ei myöskään tulisi soveltaa verkossa oleviin maksupalveluihin, koska ne eivät itse täytä sovellettavia vaatimuksia vaan ovat luontaisesti lisäpalveluja, jotka liittyvät liiketoimiin tavaroiden ja palvelujen toimittamiseksi kuluttajille.

9)  Tämän asetuksen kattamin verkossa toimiviin välityspalveluihin olisi näin ollen kuuluttava esimerkiksi verkkokaupan markkinapaikat (mukaan lukien yhteistyöpohjaiset markkinapaikat, joilla yrityskäyttäjät ovat aktiivisia, kuten verkossa tarjottavat hotellivarauspalvelut), kuten verkossa toimivien ohjelmistosovelluspalveluiden markkinoiden kaltaiset toiminnot sekä verkossa toimivat sosiaalisen median palvelut ja ääniohjauspalvelut. Tätä asetusta ei kuitenkaan tulisi soveltaa verkossa toimiviin mainonnan välineisiin tai mainontaviestintään, joiden tavoitteena ei ole suorien liiketoimien käynnistäminen ja joihin ei liity sopimussuhdetta kuluttajien kanssa. Tätä asetusta ei myöskään tulisi soveltaa verkossa oleviin maksupalveluihin, koska ne eivät itse täytä sovellettavia vaatimuksia vaan ovat luontaisesti lisäpalveluja, jotka liittyvät liiketoimiin tavaroiden ja palvelujen toimittamiseksi kuluttajille tai sähköisiin viestintäverkkoihin tai -palveluihin tai audiovisuaalisiin mediapalveluihin, joihin sovelletaan avoimuutta, oikeussuojakeinoja ja syrjimättömyyttä koskevaa alakohtaista sääntelyä.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

11)  Yhdenmukaisuuden vuoksi tässä asetuksessa käytettävän verkossa toimivan hakukoneen määritelmä olisi yhdenmukaistettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2016/114821 käytetyn määritelmän kanssa.

11)  Tässä asetuksessa käytettävän verkossa toimivan hakukoneen määritelmän olisi oltava laajempi kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2016/114821 käytetyn määritelmän, jotta varmistetaan teknologianeutraalius ja tunnustetaan näiden palvelujen moninaisuus.

_________________

_________________

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1148 toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa (EUVL L 194, 19.7.2016, s. 1).

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1148 toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa (EUVL L 194, 19.7.2016, s. 1).

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

12)  Jotta voidaan tarvittaessa tehokkaasti suojella yrityskäyttäjiä, tätä asetusta olisi sovellettava, kun sopimussuhteen osapuolet eivät erikseen neuvottele sopimuksen ehdoista, sopimussuhteen nimestä tai muodosta riippumatta. Se, onko ehdot neuvoteltu erikseen, olisi määritettävä yleisen arvioinnin perusteella, jolloin se, että tietyt määräykset on voitu neuvotella erikseen, ei sinänsä ole ratkaisevaa.

Poistetaan.

Perustelu

Jos asetuksen kattavuus riippuisi siitä, onko yritys neuvotellut palveluehdoistaan erikseen (sopimuksen kokonaisarvioinnin pohjalta), yrityksille aiheutuisi merkittävää epävarmuutta siitä, milloin ne voivat olla suojattuja ja miten ne voivat neuvotella vaarantamatta tärkeitä oikeuksiaan. Asetuksen vaarana on, että mitä enemmän yrityksen käyttäjä neuvottelee jonkin alustan kanssa, sitä enemmän käyttäjältä evätään sen tunnustamia vähimmäisoikeuksia. Jotta hotellit – suuret ja pienet – eivät menettäisi ehdotetun asetuksen suojaa, niiden ei tuolloin kannattaisi pyrkiä saamaan parempia sopimusehtoja verkkoalustojen kanssa käymissään neuvotteluissa.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

15)  Yrityskäyttäjien suojelemiseksi toimivaltaisen tuomioistuimen olisi voitava päättää, että vaatimustenvastaiset ehdot eivät sido kyseistä yrityskäyttäjää ja vaikutukset ovat ex nunc. Tällaisen tuomioistuimen päätöksen olisi kuitenkin koskettava ainoastaan niitä ehtojen määräyksiä, jotka eivät ole vaatimustenmukaisia. Muut määräykset ovat edelleen päteviä ja täytäntöönpanokelpoisia sikäli kuin ne voidaan erottaa vaatimustenvastaisista määräyksistä. Ehtojen äkkinäiset muutokset voivat merkittävästi häiritä yrityskäyttäjien toimintaa. Jotta voidaan rajoittaa tällaisia yrityskäyttäjiin kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia ja ehkäistä tällaista toimintaa, muutokset, jotka tehdään vastoin velvoitetta noudattaa sovittua määräaikaa, olisi sen vuoksi katsottava mitättömiksi ikään kuin niitä ei olisi koskaan tehty ja niiden vaikutukset ovat erga omnes ja ex tunc.

15)  Yrityskäyttäjien suojelemiseksi ja oikeusvarmuuden takaamiseksi kaikille osapuolille toimivaltaisen tuomioistuimen olisi voitava päättää, että vaatimustenvastaiset ehdot eivät sido kyseistä yrityskäyttäjää ja vaikutukset ovat ex nunc. Tällaisen tuomioistuimen päätöksen olisi kuitenkin koskettava ainoastaan niitä ehtojen määräyksiä, jotka eivät ole vaatimustenmukaisia. Muut määräykset ovat edelleen päteviä ja täytäntöönpanokelpoisia sikäli kuin ne voidaan erottaa vaatimustenvastaisista määräyksistä. Ehtojen äkkinäiset muutokset voivat merkittävästi häiritä yrityskäyttäjien toimintaa. Jotta voidaan rajoittaa tällaisia yrityskäyttäjiin kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia ja ehkäistä tällaista toimintaa, muutokset, jotka tehdään vastoin velvoitetta noudattaa sovittua määräaikaa, olisi sen vuoksi katsottava mitättömiksi ikään kuin niitä ei olisi koskaan tehty ja niiden vaikutukset ovat erga omnes ja ex tunc.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

16)  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajalla voi olla oikeutettuja syitä päättää palvelujensa tarjoamisen lopettamisesta tai keskeyttämisestä kokonaan tai osittain tietyn yrityskäyttäjän osalta, mukaan lukien tietyn yrityskäyttäjän yksittäisten tavaroiden tai palvelujen poistaminen palvelusta tai hakutulosten poistaminen. Kuitenkin koska kyseiset päätökset voivat merkittävästi vaikuttaa kyseisen yrityskäyttäjän etuihin, päätösten perusteista olisi asianmukaisesti ilmoitettava. Perusteet olisi esitettävä niin, että yrityskäyttäjät voivat todeta, onko päätös mahdollista riitauttaa, mikä parantaa yrityskäyttäjien mahdollisuuksia toimivaan oikeussuojaan. Lisäksi perustelujen vaatimisen olisi autettava estämään tai korjaamaan yrityskäyttäjän verkkosisällön tahaton poistaminen, jos palvelujen tarjoaja on virheellisesti katsonut sen laittomaksi verkkosisällöksi komission asetuksen (EU) N:o 2018/33422 mukaisesti. Perusteluissa olisi määritettävä päätöksen objektiivinen syy tai syyt sen perusteella, mitä palvelujen tarjoaja on esittänyt etukäteen ehdoissaan, ja viitattava oikeasuhteisella tavalla olosuhteisiin, jotka johtivat kyseiseen päätökseen.

16)  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajalla voi olla oikeutettuja syitä soveltaa yrityskäyttäjään kohdistuvia rajoituksia tai seuraamuksia, kuten myös päättää palvelujensa tarjoamisen keskeyttämisestä tai lopettamisesta kokonaan tai osittain tietyn yrityskäyttäjän osalta, mukaan lukien tietyn yrityskäyttäjän yksittäisten tavaroiden tai palvelujen poistaminen palvelusta tai hakutulosten poistaminen. Kuitenkin koska kyseiset päätökset voivat merkittävästi vaikuttaa kyseisen yrityskäyttäjän etuihin, päätöksestä olisi välittömästi ilmoitettava kyseiselle yrityskäyttäjälle ja yrityskäyttäjän olisi saatava päätöksen perusteet. Jos päätös perustuu kolmansien osapuolten ilmoitukseen, ilmoitusten on oltava riittävän täsmällisiä ja asianmukaisesti perusteltuja, jotta välityspalvelujen tarjoaja voi tehdä tietoon perustuvan ja huolellisen päätöksen. Tarjoajilta olisi tästä syystä edellytettävä kyseisten ilmoitusten sisältöjen luovuttamista yrityskäyttäjille, jotta ne voivat korjata selvästi virheelliset ilmoitukset. Perusteet olisi esitettävä niin, että yrityskäyttäjät voivat todeta, onko päätös mahdollista riitauttaa, mikä parantaa yrityskäyttäjien mahdollisuuksia toimivaan oikeussuojaan. Lisäksi perustelujen vaatimisen olisi autettava estämään tai korjaamaan yrityskäyttäjän verkkosisällön tahaton poistaminen, jos palvelujen tarjoaja on virheellisesti katsonut sen laittomaksi verkkosisällöksi komission suosituksen (EU) 2018/33422 mukaisesti. Perusteluissa olisi määritettävä päätöksen objektiivinen syy tai syyt sen perusteella, mitä palvelujen tarjoaja on esittänyt etukäteen ehdoissaan, ja viitattava oikeasuhteisella tavalla olosuhteisiin, jotka johtivat kyseiseen päätökseen. Koska välityspalvelujen tarjoajat voivat käyttää toimissaan lisäjakelukanavia tai kumppanuusohjelmia, tässä suhteessa olisi varmistettava avoimuus yrityskäyttäjiä kohtaan. Yrityskäyttäjillä olisi oltava oikeus mukauttaa kanavia, joissa ne tekevät tarjouksensa.

__________________

__________________

22 Komission suositus (EU) 2018/334, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2018, toimenpiteistä laittoman verkkosisällön torjumiseksi (EUVL L 63, 6.3.2018, s. 50).

22 Komission suositus (EU) 2018/334, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2018, toimenpiteistä laittoman verkkosisällön torjumiseksi (EUVL L 63, 6.3.2018, s. 50).

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

17)  Kun verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat asettavat tavarat ja palvelut järjestykseen, tällä on merkittävä vaikutus kuluttajien valintoihin ja näin ollen kyseisiä tavaroita ja palveluita kuluttajille tarjoavien yrityskäyttäjien kaupalliseen menestykseen. Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi sen vuoksi esitettävä tärkeimmät järjestyksen määrittävät muuttujat etukäteen, jotta parannetaan ennustettavuutta yrityskäyttäjien kannalta ja ne voivat ymmärtää paremmin järjestykseen asettamisen toimintamekanismia ja vertailla eri palvelujen tarjoajien käytäntöjä. Tärkeimpien muuttujien olisi katsottava viittaavan kaikkiin yleisiin perusteisiin, prosesseihin, algoritmeihin sisältyviin erityisiin signaaleihin tai muihin mukautus- tai alentamismekanismeihin, joita käytetään järjestykseen asettamisen yhteydessä. Järjestyksen määrittävien keskeisten muuttujien kuvauksen olisi myös sisällettävä selitys yrityskäyttäjien mahdollisuudesta vaikuttaa aktiivisesti järjestykseen maksua vastaan sekä sen suhteellisista vaikutuksista. Tämän kuvauksen olisi annettava yrityskäyttäjille riittävä ymmärrys siitä, miten järjestykseen asettamisen mekanismissa otetaan huomioon yrityskäyttäjän tarjoamien tosiasiallisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuudet sekä niiden merkitys verkossa toimivien välityspalvelujen kuluttajille.

17)  Kun verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat asettavat tavarat ja palvelut järjestykseen, tällä on merkittävä vaikutus kuluttajien valintoihin ja näin ollen kyseisiä tavaroita ja palveluita kuluttajille tarjoavien yrityskäyttäjien kaupalliseen menestykseen. Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi sen vuoksi esitettävä tärkeimmät järjestyksen määrittävät muuttujat etukäteen, jotta parannetaan ennustettavuutta yrityskäyttäjien kannalta ja ne voivat ymmärtää paremmin järjestykseen asettamisen toimintamekanismia ja vertailla eri palvelujen tarjoajien käytäntöjä. Tärkeimpien muuttujien olisi katsottava viittaavan kaikkiin yleisiin perusteisiin, prosesseihin, algoritmeihin sisältyviin erityisiin signaaleihin tai muihin mukautus- tai alentamismekanismeihin, joita käytetään järjestykseen asettamisen yhteydessä. Järjestyksen määrittävien keskeisten muuttujien kuvauksen olisi myös sisällettävä selitys yrityskäyttäjien mahdollisuudesta vaikuttaa aktiivisesti järjestykseen maksua vastaan sekä sen suhteellisista vaikutuksista. Tämän kuvauksen olisi annettava yrityskäyttäjille riittävä ymmärrys siitä, miten järjestykseen asettamisen mekanismissa otetaan huomioon yrityskäyttäjän tarjoamien tosiasiallisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuudet sekä niiden merkitys verkossa toimivien välityspalvelujen kuluttajille. Lisäksi kuluttajalle olisi selkeästi ja yksiselitteisesti ilmoitettava erityisellä tai kirjallisella ilmoituksella, kun yrityskäyttäjä on vaikuttanut järjestykseen maksua vastaan.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

18 a)  Lisätäkseen vastuullisuutta järjestykseen liittyvien määräysten noudattamisessa verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien ja verkossa toimivien hakukoneiden olisi nimettävä vastuuhenkilö tarjoajan soveltamia algoritmeja ja järjestyksen määrittämistä varten. Näin helpotettaisiin asetuksen säännösten täytäntöönpanoa ja lisättäisiin järjestyksen määrittämiseen liittyvää varmuutta.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

19)  Kun verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja itse tarjoaa tiettyjä tavaroita tai palveluja kuluttajille sen omien verkossa toimivien välityspalveluiden kautta tai tekee niin määräysvallassaan olevan yrityskäyttäjän kautta, kyseinen palvelujen tarjoaja voi kilpailla suoraan muiden verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjien kanssa, jotka eivät ole palvelujen tarjoajan määräysvallassa. Näissä tapauksissa on erityisesti tärkeää, että verkossa toimivien välittäjäpalvelujen tarjoaja toimii avoimesti ja esittää kuvauksen eriytetystä kohtelusta, jota sovelletaan sen itsensä tarjoamiin tavaroihin tai palveluihin verrattuna niihin, joita yrityskäyttäjät tarjoavat, riippumatta siitä, toteutetaanko tällainen eriytetty kohtelu oikeudellisin, kaupallisin vai teknisin keinoin. Oikeasuhteisuuden varmistamiseksi tätä velvollisuutta olisi sovellettava kaikkien verkossa toimivien välityspalvelujen tasolla pikemmin kuin näiden palvelujen kautta tarjottujen yksittäisten tavaroiden tai palvelujen tasolla.

19)  Kun verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja itse tarjoaa tiettyjä tavaroita tai palveluja kuluttajille sen omien verkossa toimivien välityspalveluiden kautta tai tekee niin määräysvallassaan olevan yrityskäyttäjän kautta, kyseinen palvelujen tarjoaja voi kilpailla suoraan muiden verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjien kanssa, jotka eivät ole palvelujen tarjoajan määräysvallassa. Näissä tapauksissa on erityisesti tärkeää, että verkossa toimivien välittäjäpalvelujen tarjoaja toimii avoimesti ja esittää kuvauksen eriytetystä kohtelusta, jota sovelletaan sen itsensä tarjoamiin tavaroihin tai palveluihin verrattuna niihin, joita yrityskäyttäjät tarjoavat, riippumatta siitä, toteutetaanko tällainen eriytetty kohtelu oikeudellisin, kaupallisin vai teknisin keinoin, kuten oletusasetuksin. Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat eivät sen vuoksi saisi tarjota mitään suoraan tai välillisesti määräysvallassaan olevaa tavaraa tai palvelua oletusvaihtoehtona antamatta ensin kuluttajille mahdollisuutta valita saatavilla olevista keskenään kilpailevista vaihtoehdoista käyttäessään verkossa toimivaa välityspalvelua ensimmäistä kertaa. Eriytetty kohtelu olisi sallittava ainoastaan siinä määrin kuin kilpailulainsäädäntöä noudatetaan täysin. Oikeasuhteisuuden varmistamiseksi tätä velvollisuutta olisi sovellettava kaikkien verkossa toimivien välityspalvelujen tasolla pikemmin kuin näiden palvelujen kautta tarjottujen yksittäisten tavaroiden tai palvelujen tasolla. Koska verkossa toimivat välityspalvelut myös usein omistavat useampia kuin yhden alustan tai verkkosivuston, niiden olisi tiedotettava niiden kanssa listaussopimuksen tekeville yrityskäyttäjille, millä alustoilla tai verkkosivustoilla listaus on näkyvillä.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

20)  Mahdollisuus saada tietoja ja käyttää niitä, myös henkilötietoja, voi mahdollistaa merkittävän arvonmuodostuksen verkkopohjaisessa alustataloudessa. Näin ollen on tärkeää, että verkossa toimivien välittäjäpalveluiden tarjoajat antavat yrityskäyttäjille selkeän kuvauksen tietojen saannin ja käytön laajuudesta, luonteesta ja edellytyksistä tiettyjen tietoluokkien osalta. Kuvauksen olisi oltava oikeasuhteinen ja siinä olisi viitattava mahdollisesti yleisiin tiedonsaantiehtoihin pikemmin kuin yksilöitävä kattavasti tosiasialliset tiedot tai tietoluokat, jotta yrityskäyttäjät voivat ymmärtää, voivatko ne käyttää tietoja arvonmuodostuksen parantamiseen, myös mahdollisesti säilyttämällä kolmansien osapuolten tietopalvelut. Henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/67924.

20)  Mahdollisuus saada todennettavia tietoja ja käyttää niitä, myös henkilötietoja, voi mahdollistaa merkittävän arvonmuodostuksen verkkopohjaisessa alustataloudessa. Näin ollen on tärkeää, että verkossa toimivien välittäjäpalveluiden tarjoajat antavat yrityskäyttäjille selkeän kuvauksen tietojen saannin ja käytön laajuudesta, luonteesta ja edellytyksistä tiettyjen tietoluokkien osalta. Kuvauksen olisi oltava oikeasuhteinen ja siinä olisi viitattava mahdollisesti yleisiin tiedonsaantiehtoihin pikemmin kuin yksilöitävä kattavasti tosiasialliset tiedot tai tietoluokat, jotta yrityskäyttäjät voivat ymmärtää, voivatko ne käyttää tai todentaa tietoja arvonmuodostuksen parantamiseen, myös mahdollisesti säilyttämällä kolmansien osapuolten tietopalvelut. Henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/67924.

_________________

_________________

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (ETA:n kannalta merkityksellinen) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (ETA:n kannalta merkityksellinen) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

21)  Verkossa toimivien välittäjäpalvelujen tarjoajat voisivat tietyissä tapauksissa rajoittaa ehdoissa yrityskäyttäjien mahdollisuutta tarjota tavaroita tai palveluita kuluttajille suotuisammin ehdoin muilla tavoin kuin verkossa toimivien välittäjäpalvelujen kautta. Näissä tapauksissa kyseisten palvelujen tarjoajien olisi esitettävä rajoitusten perusteet ja erityisesti niihin liittyvät merkittävimmät taloudelliset, kaupalliset ja oikeudelliset näkökohdat. Avoimuusvelvollisuutta ei kuitenkaan olisi ymmärrettävä siten, että se vaikuttaa tällaisten rajoitusten laillisuuteen, joka perustuu muihin unionin lainsäädännön säädöksiin tai unionin lainsäädännön mukaiseen jäsenvaltioiden lainsäädäntöön, mukaan lukien kilpailua ja sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevilla aloilla, tai tällaisten säädösten soveltamiseen.

21)  Verkossa toimivien välittäjäpalvelujen tarjoajat voisivat tietyissä tapauksissa rajoittaa ehdoissa yrityskäyttäjien mahdollisuutta tarjota tavaroita tai palveluita kuluttajille suotuisammin ehdoin muilla tavoin kuin verkossa toimivien välittäjäpalvelujen kautta. Tällaisten rajoitusten olisi oltava rajoitettuja, koska ne vievät yrityskäyttäjiltä yrittämiseen liittyvän vapauden asettaa omien tuotteidensa ja palveluidensa myyntiehdot ja saattavat lisäksi olla haitallisia kuluttajien kannalta kaventamalla näiden valinnanvaraa. Komission olisi yrityskäyttäjien tai muiden verkossa toimivien valvontapalveluiden pyynnöstä tai omasta aloitteestaan aktiivisesti ja viipymättä puututtava kyseisten unionin oikeuden vastaisten rajoitusten laillisuuteen. Yrityskäyttäjille olisi myönnettävä täysi määräysvalta omiin teollis- ja tekijänoikeuksiinsa. Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi käytettävä näitä oikeuksia ainoastaan yrityskäyttäjän nimenomaisella suostumuksella. Näiden oikeuksien käyttöä koskevia ehtoja olisi noudatettava.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

22)  Jotta mahdollistetaan se, että yrityskäyttäjillä, myös niillä, joiden osalta verkossa toimivien välityspalvelujen käyttö on mahdollisesti keskeytetty tai lopetettu, on käytettävissään välittömiä, asianmukaisia ja tehokkaita oikeussuojamahdollisuuksia, verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi järjestettävä sisäinen valitustenkäsittelyjärjestelmä. Sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmän tarkoituksena olisi varmistaa, että merkittävä osa valituksista voidaan ratkaista kahdenkeskisesti verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien ja kyseessä olevien yrityskäyttäjien välillä. Lisäksi sen varmistamisen, että verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat julkaisevat tietoa niiden sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmän toiminnasta ja tehokkuudesta, pitäisi auttaa yrityskäyttäjiä ymmärtämään paremmin niitä ongelmatyyppejä, joita voi tulla esiin erilaisten verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoamisen yhteydessä, sekä mahdollisuutta päästä nopeaan ja tehokkaaseen kahdenväliseen ratkaisuun.

22)  Jotta mahdollistetaan se, että yrityskäyttäjillä, myös niillä, joiden osalta verkossa toimivien välityspalvelujen käyttö on mahdollisesti keskeytetty tai lopetettu, on käytettävissään välittömiä, asianmukaisia ja tehokkaita oikeussuojamahdollisuuksia, verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi järjestettävä sisäinen valitustenkäsittelyjärjestelmä. Sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmän tarkoituksena olisi varmistaa, että merkittävä osa valituksista voidaan ratkaista kahdenkeskisesti verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien ja kyseessä olevien yrityskäyttäjien välillä. Lisäksi sen varmistamisen, että verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat julkaisevat tietoa niiden sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmän toiminnasta ja tehokkuudesta, pitäisi auttaa yrityskäyttäjiä ymmärtämään paremmin niitä ongelmatyyppejä ja vaikeusastetta, joita voi tulla esiin erilaisten verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoamisen yhteydessä, sekä mahdollisuutta päästä nopeaan ja tehokkaaseen kahdenväliseen ratkaisuun.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

23)  Sisäisiä valitustenkäsittelyjärjestelmiä koskevilla asetuksen vaatimuksilla pyritään mahdollistamaan verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajille kohtuullinen määrä joustavuutta, kun ne hallinnoivat näitä järjestelmiä ja käsittelevät yksittäisiä valituksia, jotta minimoidaan hallinnollinen rasite. Lisäksi sisäisten valitustenkäsittelyjärjestelmien olisi mahdollistettava se, että verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat voivat tarvittaessa käsitellä oikeasuhteisella tavalla vilpillisessä mielessä tapahtuvaa käyttöä, johon jotkin yrityskäyttäjät voivat näiden järjestelmien käytössä pyrkiä. Tapauksissa, jotka koskevat muuta kuin sitä, että tämän asetuksen oikeudellisia velvollisuuksia ei ole noudatettu, sisäisissä valitustenkäsittelyjärjestelmissä ei tulisi käsitellä valituksia, joihin liittyy ainoastaan vähäisiä negatiivisia vaikutuksia kyseessä oleviin yrityskäyttäjiin. Kun otetaan huomioon kyseisten järjestelmien perustamisesta ja toiminnasta aiheutuvat kustannukset, on asianmukaista jättää näiden velvollisuuksien ulkopuolelle verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat, jotka katsotaan pieniksi yrityksiksi asiaa koskevien komission suosituksen 2003/361/EY25 säännösten mukaisesti.

23)  Sisäisiä valitustenkäsittelyjärjestelmiä koskevilla asetuksen vaatimuksilla pyritään mahdollistamaan verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajille kohtuullinen määrä joustavuutta, kun ne hallinnoivat näitä järjestelmiä ja käsittelevät yksittäisiä valituksia, jotta minimoidaan hallinnollinen rasite. Lisäksi sisäisten valitustenkäsittelyjärjestelmien olisi mahdollistettava se, että verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat voivat tarvittaessa käsitellä oikeasuhteisella tavalla vilpillisessä mielessä tapahtuvaa käyttöä, johon jotkin yrityskäyttäjät voivat näiden järjestelmien käytössä pyrkiä. Kun otetaan huomioon kyseisten järjestelmien perustamisesta ja toiminnasta aiheutuvat kustannukset, on asianmukaista jättää näiden velvollisuuksien ulkopuolelle verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat, jotka katsotaan pieniksi yrityksiksi asiaa koskevien komission suosituksen 2003/361/EY25 säännösten mukaisesti.

__________________

__________________

25 Komission suositus 2003/361/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).

25 Komission suositus 2003/361/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

25)  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi huolehdittava kohtuullisesta osasta sovittelun kokonaiskustannuksia siten, että otetaan huomioon kaikki asiaan liittyvät näkökohdat. Tätä varten sovittelijan olisi ehdotettava osuutta, joka on kohtuullinen kussakin yksittäisessä tapauksessa. Tämän osuuden ei kuitenkaan koskaan pitäisi olla alle puolta kustannuksista.

25)  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi huolehdittava kohtuullisesta osasta sovittelun kokonaiskustannuksia siten, että otetaan huomioon kaikki asiaan liittyvät näkökohdat. Tätä varten sovittelijan olisi ehdotettava osuutta, joka on kohtuullinen kussakin yksittäisessä tapauksessa. Tämän osuuden ei kuitenkaan koskaan pitäisi olla alle puolta kustannuksista. Poikkeustilanteissa, joissa yrityskäyttäjät ovat suuria yrityksiä, jotka hyötyvät omasta verkossa toimivasta markkinointikanavastaan, ja joissa sovittelija huomaa selvän verkossa toimivien välityspalveluiden tarjoajien kannalta epäedullisen väärinkäytöksen sovittelumenettelyssä, yrityskäyttäjien olisi huolehdittava suuremmasta kustannusosuudesta.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

28)  Toimintasäännöt, jotka laativat joko palvelujentarjoajat tai niitä edustavat organisaatiot tai järjestöt, voivat edistää tämän asetuksen asianmukaista soveltamista ja siihen olisi sen vuoksi kannustettava. Toimintasäännöt olisi laadittava kaikkia sidosryhmiä kuullen ja olisi otettava huomioon kyseessä olevien alojen erityspiirteet sekä mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten erityisominaisuudet.

28)  Toimintasäännöt, jotka laativat joko palvelujentarjoajat tai niitä edustavat organisaatiot tai järjestöt, voivat edistää tämän asetuksen asianmukaista soveltamista ja siihen olisi sen vuoksi kannustettava. Toimintasäännöt olisi laadittava kaikkia sidosryhmiä kuullen ja olisi otettava huomioon kyseessä olevien alojen erityspiirteet sekä mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten erityisominaisuudet. Komission olisi arvioitava toimintasääntöjen noudattamista unionin oikeuden kanssa.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

28 a)  Unionin sääntelyn ohjaavana periaatteena tulisi olla ”niin vähän kuin mahdollista mutta niin paljon kuin on välttämätöntä”, mikä tarkoittaa, että sääntöjen on sovittava digitaaliaikaan ja oltava riittävän avoimia ja teknologianeutraaleja tulevan kehityksen mahdollistamiseksi. Komission aloite alustojen asemaa digitaalitaloudessa koskevasta analyysista, jolla varmistetaan kattavan ja samankaltaisen sääntelyä koskevan lähestymistavan soveltaminen koko digitaalisilla markkinoilla, on kannatettava. Yhdellä ainoalla kaikissa tilanteissa sovellettavalla ratkaisulla voi olla lamaannuttava vaikutus innovoinnille ja tällainen ratkaisu voi asettaa eurooppalaiset yritykset kilpailullisesti epäedulliseen asemaan maailmantaloudessa.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

31)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on turvata sisämarkkinoilla oikeudenmukainen, ennakoitavissa oleva, kestävä ja luottamusta nauttiva sähköinen liiketoimintaympäristö, vaan tavoite voidaan sen laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

31)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on turvata sisämarkkinoilla selkeä, oikeudenmukainen, ennakoitavissa oleva, kestävä ja luottamusta nauttiva sähköinen liiketoimintaympäristö, vaan tavoite voidaan sen laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt sen varmistamiseksi, että verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjille sekä verkossa toimivien hakukoneiden osalta yritysverkkosivustokäyttäjille turvataan asianmukainen avoimuus ja tehokkaat oikeussuojamahdollisuudet.

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt sen varmistamiseksi, että verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjille sekä verkossa toimivien ja siihen kytkettyjen hakukoneiden osalta yritysverkkosivustokäyttäjille turvataan asianmukainen oikeudenmukaisuus, avoimuus ja tehokkaat oikeussuojamahdollisuudet.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.    Jäsenvaltioiden on kumottava voimassa olevat lisävaatimukset ja oltava ottamatta käyttöön kansallisessa lainsäädännössään lisävaatimuksia tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten lisäksi ja tässä asetuksessa vahvistetuista säännöksistä poikkeavia säännöksiä.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tätä asetusta sovelletaan verkossa toimiviin välittäjäpalveluihin, jotka ovat yrityskäyttäjien käytettävissä tai joita tarjotaan niille käytettäviksi, ja verkossa toimiviin hakukoneisiin, jotka ovat yritysverkkosivukäyttäjien käytettävissä tai joita tarjotaan niille käytettäviksi, kun niillä on sijoittautumis- tai asuinpaikka unionissa ja ne tarjoavat verkossa toimivien välityspalvelujen tai hakukoneiden kautta tavaroita tai palveluja unionissa oleville kuluttajille riippumatta kyseisten palveluiden tarjoajien sijoittautumis- tai asuinpaikasta.

2.  Tätä asetusta sovelletaan verkossa toimiviin välittäjäpalveluihin, jotka ovat yrityskäyttäjien käytettävissä tai joita tarjotaan niille käytettäviksi, ja verkossa toimiviin hakukoneisiin, jotka ovat yritysverkkosivukäyttäjien käytettävissä tai joita tarjotaan niille käytettäviksi, kun niillä on sijoittautumispaikka tai ne harjoittavat unionissa aktiivista liiketoimintaa, jonka kohdeasiakkaat ovat unionissa, ja ne tarjoavat verkossa toimivien välityspalvelujen tai hakukoneiden kautta tavaroita tai palveluja unionissa oleville kuluttajille riippumatta kyseisten palveluiden tarjoajien sijoittautumis- tai asuinpaikasta.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  ’yrityskäyttäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka verkossa toimivien välityspalvelujen kautta tarjoaa tavaroita tai palveluja kuluttajille tarkoituksessa, joka liittyy yrityskäyttäjän elinkeino- tai ammattitoimintaan;

1.  ’yrityskäyttäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka verkossa toimivien välityspalvelujen kautta tarjoaa tavaroita tai palveluja tai edistää niiden myyntiä kuluttajille tarkoituksessa, joka liittyy yrityskäyttäjän elinkeino- tai ammattitoimintaan, mukaan luettuina liikenne sekä yksilöt, jotka työskentelevät tai tarjoavat palveluja tekemällä itse työtä verkossa toimivien välityspalvelujen kautta;

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  ne mahdollistavat sen, että yrityskäyttäjät voivat tarjota kuluttajille tavaroita tai palveluja, ja niiden tarkoituksena on helpottaa yrityskäyttäjien ja kuluttajien välisten suorien liiketoimien käynnistämistä, riippumatta siitä, toteutuvatko liiketoimet viime kädessä;

b)  ne mahdollistavat sen, että yrityskäyttäjät voivat tarjota kuluttajille tavaroita tai palveluja tai edistää niiden myyntiä, ja niiden tarkoituksena on helpottaa yrityskäyttäjien ja kuluttajien välisten suorien liiketoimien käynnistämistä, riippumatta siitä, toteutuvatko liiketoimet viime kädessä;

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  niiden tarjoaminen yrityskäyttäjille perustuu sopimussuhteisiin, joissa osapuolina ovat toisaalta palvelujen tarjoajat ja toisaalta sekä yrityskäyttäjät että kuluttajat, joille nämä yrityskäyttäjät tarjoavat tavaroita tai palveluja;

c)  niiden tarjoaminen yrityskäyttäjille perustuu sopimussuhteisiin, joissa osapuolina ovat toisaalta palvelujen tarjoajat ja toisaalta sekä yrityskäyttäjät että kuluttajat, joille nämä yrityskäyttäjät tarjoavat tavaroita tai palveluja tai edistävät niiden myyntiä;

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  ’verkossa toimivalla hakukoneella’ digitaalista palvelua, joka antaa käyttäjille mahdollisuuden tehdä hakuja periaatteessa kaikilta verkkosivustoilta tai tietynkielisiltä verkkosivustoilta mitä tahansa aihetta koskevan hakusanan, lausekkeen tai muun tiedon muodossa tehdyn kyselyn perusteella ja joka antaa tulokseksi linkkejä, joista voi saada pyydettyyn sisältöön liittyvää tietoa;

5.  ’verkossa toimivalla hakukoneella’ digitaalista palvelua, rajapintaa tai mobiilisovellusta, joka antaa käyttäjille mahdollisuuden tehdä hakuja tietynkielisestä verkkosisällöstä hakusanan, lausekkeen tai muun tiedon muodossa, joihin liittyy runsaasti vaihtoehtoja tehdyn kyselyn perusteella ja joka antaa tuloksia, joista voi saada kyselyyn liittyvää tietoa;

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  ’yritysverkkosivustokäyttäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka verkkosivustojen kautta tarjoaa tavaroita tai palveluja kuluttajille tarkoituksessa, joka liittyy sen elinkeino- tai ammattitoimintaan;

7.  ’yritysverkkosivustokäyttäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka verkossa olevan rajapinnan eli minkä tahansa ohjelmiston, mukaan lukien verkkosivusto tai sen osa ja sovellukset, mukaan lukien mobiilisovellukset, kautta tarjoaa tavaroita tai palveluja kuluttajille tai edistää niiden myyntiä tarkoituksessa, joka liittyy sen elinkeino- tai ammattitoimintaan;

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  ’järjestyksellä’ suhteellista sijoitusta, joka annetaan sellaisille tavaroille ja palveluille, joita yrityskäyttäjät tarjoavat kuluttajille verkossa toimivien välityspalvelujen kautta, tai verkkosivustoille, jotka verkossa toimivat hakukoneet indeksoivat kuluttajia varten, kun verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat tai verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajat esittävät, järjestävät tai antavat tiedoksi ne kuluttajille riippumatta teknologisista välineistä, joita esittämiseen, järjestämiseen tai tiedoksiantamiseen käytetään;

8.  ’järjestyksellä’ sellaista suhteellista sijoitusta hakutuloksissa, joka annetaan sellaisille tavaroille ja palveluille, joita yrityskäyttäjät tarjoavat kuluttajille verkossa toimivien välityspalvelujen kautta, tai verkkosivustoille, jotka verkossa toimivat hakukoneet indeksoivat kuluttajia varten, kun verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat tai verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajat esittävät, järjestävät tai antavat tiedoksi ne kuluttajille riippumatta teknologisista välineistä, joita esittämiseen, järjestämiseen tai tiedoksiantamiseen käytetään;

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

10 a.  ’liitännäistuotteilla ja -palveluilla’ tuotteita tai palveluita, jotka tarjotaan täydennyksenä yrityskäyttäjän tarjoamaan ensisijaiseen tuotteeseen.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  laaditaan käyttäen selkeää ja yksiselitteistä kieltä,

(a)  laaditaan käyttäen selkeää kieltä,

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  sisältävät objektiiviset perusteet päätöksille lopettaa tai keskeyttää verkossa toimivat välityspalvelut yrityskäyttäjille kokonaan tai osittain.

(c)  sisältävät näiden ehtojen mukaiset objektiiviset, syrjimättömät, oikeudenmukaiset ja kohtuulliset perusteet päätöksille määrätä seuraamuksia, kuten lopettaa tai keskeyttää verkossa toimivat välityspalvelut yrityskäyttäjille kokonaan tai osittain tai rajoittaa niitä.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a)  sisältävät määräykset, jotka koskevat yrityskäyttäjien velvoitetta varmistaa, että alustalla tarjotut tiedot ovat tarkkoja ja takaavat sen, että kuluttajat voivat tehdä todellisen arvion laadusta, teknisestä suorituskyvystä, hinnasta ja muista tarjottavien tavaroiden tai palveluiden erityispiirteistä ja erityisesti maksua koskevat lailliset ja oikeudenmukaiset ehdot.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on ilmoitettava kyseisille yrityskäyttäjille kaikista ehtoihin suunnitelluista muutoksista.

Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on tiedotettava yrityskäyttäjille lisäjakelukanavistaan ja mahdollisista kumppanuusohjelmistaan, joita ne aikovat käyttää yrityskäyttäjien tarjouksissa. Yrityskäyttäjällä on oltava oikeus pyytää poistamaan sitä koskevat tiedot tällaisista lisäjakelukanavista. Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on ilmoitettava kyseisille yrityskäyttäjille kaikista ehtoihin suunnitelluista muutoksista.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Suunniteltuja muutoksia ei voida toteuttaa ennen ilmoittamista koskevan määräajan loppumista, ja määräajan on oltava kohtuullinen ja oikeasuhteinen suunniteltuihin muutoksiin ja niistä yrityskäyttäjälle aiheutuviin vaikutuksiin nähden. Määräajan on oltava vähintään 15 päivää päivämäärästä, jona verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja ilmoittaa yrityskäyttäjille suunnitelluista muutoksista.

Suunniteltuja muutoksia ei voida toteuttaa ennen ilmoittamista koskevan määräajan loppumista, ja määräajan on oltava kohtuullinen ja oikeasuhteinen suunniteltuihin muutoksiin ja niistä yrityskäyttäjälle aiheutuviin vaikutuksiin nähden. Määräajan on oltava vähintään 15 päivää ja enintään 30 päivää päivämäärästä, jona verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja ilmoittaa yrityskäyttäjille suunnitelluista muutoksista.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Edellä olevaa 3 kohtaa ei sovelleta, jos verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajaan kohdistuu oikeudellinen velvoite, jonka mukaan sen on muutettava ehtoja siten, ettei ole mahdollista noudattaa 3 kohdan toisen alakohdan mukaista määräaikaa.

5.  Edellä olevaa 3 kohtaa ei sovelleta, jos verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja voi kohtuudella olettaa, että koko määräajan noudattaminen rikkoisi lakia tai vaarantaisi oikeudellisen tutkinnan.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a. Verkossa toimivan välityspalveluiden tarjoajan yrityskäyttäjiltä veloittaman palkkion on oltava kohtuullinen ja molempien osapuolten kesken neuvoteltu.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Palvelujen keskeyttäminen ja lopettaminen

Palvelujen keskeyttäminen, palvelusta poistaminen ja palvelujen lopettaminen

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja päättää verkossa toimivien välityspalvelujensa tarjoamisen keskeyttämisestä tai lopettamisesta kokonaan tai osittain tietyn yrityskäyttäjän osalta, sen on ilmoitettava kyseiselle yrityskäyttäjälle ilman aiheetonta viivytystä kyseisen päätöksen perustelut.

1.  Jos verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja päättää seuraamusten soveltamisesta, kuten verkossa toimivien välityspalvelujensa tarjoamisen keskeyttämisestä, palvelusta poistamisesta tai lopettamisesta kokonaan tai osittain tietyn yrityskäyttäjän osalta, sen on ilmoitettava kyseiselle yrityskäyttäjälle ilman aiheetonta viivytystä kyseisen päätöksen selkeät ja johdonmukaiset perustelut.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa perusteluissa on oltava viittaus erityisiin tietoihin tai olosuhteisiin, jotka johtivat verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan päätökseen, sekä viittaus 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun päätöksen objektiiviseen syyhyn tai syihin.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa perusteluissa on oltava viittaus erityisiin tietoihin tai olosuhteisiin, jotka johtivat verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan päätökseen, sekä viittaus 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun päätöksen syihin. Yrityskäyttäjän pyynnöstä verkossa toimivan välityspalvelujen tarjoajan on ilmoitettava erityiset tiedot tai olosuhteet, jotka johtivat kyseiseen päätökseen, ja esitettävä kolmannen osapuolen ilmoitus, jos keskeyttäminen tai lopettaminen johtuu ilmoituksesta. Ennen palvelujen lopettamista ja keskeyttämistä on annettava ilmoitus vaatimusten noudattamisen selventämisestä tai vaatimusten jälleen täyttämisestä ja tarjottava siihen tilaisuus.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on esitettävä ehdoissaan keskeiset muuttujat, jotka määrittävät järjestyksen sekä syyt näiden keskeisten muuttujien suhteelliseen merkitykseen verrattuna muihin muuttujiin.

Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on esitettävä ehdoissaan selvästi ja yksiselitteisesti keskeiset muuttujat, jotka määrittävät järjestyksen, sekä syyt niiden suhteelliseen merkitykseen verrattuna muihin muuttujiin. Järjestyksen määrittävien muuttujien mahdolliset muutokset on ilmoitettava yrityskäyttäjille ajoissa ja selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä. Järjestyksen määrittäviä muuttujia on sovellettava yrityskäyttäjiin syrjimättömästi. Järjestyksen määrittävien muuttujien mahdolliset muutokset on ilmoitettava yrityskäyttäjille ajoissa ja selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 artiklan 3 kohdan soveltamista.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien on ilmoitettava yritysverkkosivustokäyttäjille keskeiset järjestystä määrittävät muuttujat esittämällä helposti ja julkisesti saatavilla oleva sekä selkeällä ja yksiselitteisellä kielellä laadittu kuvaus verkossa toimivista kyseisten tarjoajien hakukoneista. Niiden on pidettävä kyseinen kuvaus ajan tasalla.

2.  Verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien on ilmoitettava yritysverkkosivustokäyttäjille keskeiset järjestystä yleisillä hakutulossivuilla määrittävät muuttujat esittämällä helposti ja julkisesti saatavilla oleva sekä selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä laadittu kuvaus verkossa toimivista kyseisten tarjoajien hakukoneista. Niiden on pidettävä kyseinen kuvaus ajan tasalla sellaisiin olennaisiin muutoksiin nähden, joiden voidaan kohtuudella odottaa vaikuttavan merkittävästi yritysverkkosivustokäyttäjiin ja aiheuttavan kielteisiä seurauksia. Jos verkossa toimivan hakukoneen tarjoaja on muuttanut järjestystä tai poistanut palvelusta tietyn verkkosivuston kolmannen osapuolen ilmoituksen johdosta, hakukoneen tarjoajan on annettava yrityskäyttäjälle mahdollisuus tarkastaa ilmoituksen sisältö.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Verkossa toimivien välityspalvelujen ja hakukoneiden tarjoajia ei tämän artiklan vaatimusten noudattamiseksi tule velvoittaa ilmaisemaan liikesalaisuuksia, sellaisina kuin ne määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/943 2 artiklan 1 kohdassa.

4.  Verkossa toimivien välityspalvelujen ja hakukoneiden tarjoajia ei tämän artiklan vaatimusten noudattamiseksi tule velvoittaa ilmaisemaan liikesalaisuuksia, sellaisina kuin ne määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/943 2 artiklan 1 kohdassa, tai tietoja, jotka voivat helpottaa tulosten manipulointia tai kuluttajien harhauttamista.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Yrityskäyttäjän on jaettava verkossa toimivien välityspalveluiden tarjoajien kanssa tarkka kuvaus kuluttajille tarjottavista tavaroista ja palveluista. Yrityskäyttäjän antamista puutteellisista tai epätarkoista tiedoista aiheutuvaa mahdollista kielteistä vaikutusta kyseisen yrityskäyttäjän tavaroiden ja palvelujen järjestyksen määrittämiseen ei pidä katsoa verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan syyksi.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b. Verkossa toimivan hakukoneen tarjoajien ja verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on nimettävä vastuuhenkilö, joka vastaa tarjoajan järjestyksen määrittämistä koskevista toimintalinjoista.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

5 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a artikla

 

Liitännäistuotteet ja -palvelut

 

1. Jos joko verkossa toimivan välityspalvelun tarjoaja, kolmas osapuoli tai yrityskäyttäjä tarjoaa liitännäistavaroita ja -palveluja verkossa toimivan välityspalvelun kautta, tarjoajien on annettava ehdoissaan liitännäistavaroiden ja -palvelujen kuvaus. 

 

2. Tapauksissa, joissa sekä verkossa toimivan välityspalvelun tarjoajat tai kolmas osapuoli että yrityskäyttäjät tarjoavat liitännäistavaroita ja -palveluja, 1 kohdassa tarkoitetussa kuvauksessa olisi mainittava selvästi, tarjotaanko yrityskäyttäjän tarjoamia liitännäistavaroita ja -palveluja asiakkaalle. Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi ilmoitettava asiakkaalle selkeästi ja näkyvästi, kuka kyseisiä liitännäistavaroita ja -palveluja tarjoaa ja millaisin ehdoin. 

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on sisällytettävä ehtoihinsa kuvaus mahdollisesta eriytetystä kohtelusta, jota ne soveltavat tai voivat soveltaa toisaalta verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien itsensä tai sen määräysvallassa olevien yrityskäyttäjien ja toisaalta muiden yrityskäyttäjien kuluttajille tarjoamiin tavaroihin ja palveluihin.

1.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on sisällytettävä ehtoihinsa kuvaus mahdollisesta olennaisesta eriytetystä kohtelusta, jota ne soveltavat tai voivat soveltaa toisaalta verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien itsensä tai sen määräysvallassa olevien yrityskäyttäjien ja toisaalta muiden yrityskäyttäjien kuluttajille tarjoamiin tavaroihin ja palveluihin.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  järjestys,

(b)  järjestys ja oletusasetukset,

Tarkistus    52

Ehd