JELENTÉS az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

7.12.2018 - (COM(2018)0238 – C8‑0165/2018 – 2018/0112(COD)) - ***I

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
Előadó: Christel Schaldemose
A vélemény előadója (*):
Francis Zammit Dimech, Jogi Bizottság
(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke


Eljárás : 2018/0112(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0444/2018
Előterjesztett szövegek :
A8-0444/2018
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0238 – C8‑0165/2018 – 2018/0112(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0238),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8‑0165/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee of 19 September 2018[1],

–  after consulting the Committee of the Regions,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére, valamint a Jogi Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0444/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az online közvetítő szolgáltatások a vállalkozás, a kereskedelem és az innováció fő támogató eszközei, amelyek javíthatják a fogyasztók jólétét, és amelyeket a magán- és a közszféra is növekvő mértékben használ. Új piacokhoz és kereskedelmi lehetőségekhez kínálnak hozzáférést, lehetővé téve a vállalkozások számára a belső piac előnyeinek kiaknázását. A fogyasztók számára is lehetővé teszik az Unióban ezen előnyök kihasználását, különösen azáltal, hogy bővítik az online kínált árukra és szolgáltatásokra vonatkozó választási lehetőségeket.

(1)  Az online közvetítő szolgáltatások a vállalkozás és az új üzleti modellek, a kereskedelem és az innováció fő támogató eszközei, amelyek javíthatják a fogyasztók jólétét, és amelyeket a magán- és a közszféra is növekvő mértékben használ. Új piacokhoz és kereskedelmi lehetőségekhez kínálnak hozzáférést, lehetővé téve a vállalkozások számára a belső piac előnyeinek kiaknázását. Az Unióban élő fogyasztók számára is lehetővé teszik ezen előnyök kihasználását, különösen azáltal, hogy bővítik áruik és szolgáltatásaik választékát, valamint versenyképes árakat kínálnak az interneten. Ugyanakkor foglalkozni kell az új technológiák megjelenéséből eredő esetleges jogbizonytalansággal.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az online közvetítő szolgáltatások kulcsfontosságúak lehetnek a fogyasztók eléréséhez ilyen szolgáltatásokat igénybe vevő vállalkozások üzleti eredményessége szempontjából. Az erősen adatközpontú közvetett hálózati hatásokkal átszőtt online közvetítő szolgáltatások segítségével közvetített ügyletek számának növekedése fokozta az ilyen üzleti felhasználóknak – köztük a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak – az említett szolgáltatásoktól való függőségét a fogyasztók elérése tekintetében. Ezen egyre fokozódó függőségre tekintettel e szolgáltatások nyújtói gyakran erőfölényből tárgyalnak, amely lehetővé teszi számukra az olyan hatékony egyoldalú fellépést, amely nemcsak tisztességtelen lehet, de sértheti is üzleti felhasználóik és – közvetett módon – az uniós fogyasztók jogos érdekeit.

(2)  Az online közvetítő szolgáltatások kulcsfontosságúak lehetnek a fogyasztók eléréséhez ilyen szolgáltatásokat igénybe vevő vállalkozások üzleti eredményessége szempontjából. Az online közvetítő szolgáltatásokon keresztül közvetített ügyletek számának növekedése, amelyet az adatközpontú, erőteljes közvetett hálózati hatások csak még inkább fokoztak, növelte az ilyen üzleti felhasználóknak – köztük az önfoglalkoztatóknak és a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak – az említett szolgáltatásoktól való függőségét a fogyasztók elérése tekintetében. Ezen egyre fokozódó függőségre tekintettel ‒ amely a mikro-, kis- és középvállalkozásokon kívül a nagyvállalatokat is érintheti ‒ e szolgáltatások nyújtói gyakran erőfölényből tárgyalnak. Ha visszaélnek ezzel az erőfölénnyel, az lehetővé teheti számukra az olyan hatékony egyoldalú fellépést, amely nemcsak tisztességtelen lehet, de sértheti is üzleti felhasználóik és – közvetett módon, de jelentős mértékben – az uniós fogyasztók jogos érdekeit is. A fogyasztók alkalmazkodtak az onlineplatform-gazdasághoz, jólétükhöz pedig szükség van egy olyan versenyképes, tisztességes és átlátható online ökoszisztémára is, amelyben a vállalatok felelősségteljesen viselkednek. A fogyasztók számára is hátrányos, ha az erőfölényben lévő online közvetítő szolgáltatók az információk, a választási lehetőségek és az árak tekintetében „kapuőrökké” válnak. Továbbá az onlineplatform-gazdaságban – többek között a vállalkozások közötti kapcsolatokban – az átláthatóság hiánya és a jogbizonytalanság csökkentheti a fogyasztók online gazdaság iránti bizalmát. E rendeletnek javítania kell az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói számára a tisztességes és átlátható feltételeket, ami végső soron a fogyasztók érdekeit szolgálja. Ugyanakkor az új üzleti modellek és a technikai újdonságok fogyasztókra gyakorolt, közvetlen hatásával az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése érdekében a 93/13/EGK irányelv (1993. április 5.), a 98/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló bizottsági javaslat1a foglalkozik.

 

__________________

 

1a COD(2018)0090

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Hasonlóképpen az online általános keresőprogramok is fontos forrását képezhetik az árukat vagy szolgáltatásokat weboldalakon keresztül fogyasztóiknak kínáló vállalkozások internetes forgalmának, ezért nagyban befolyásolhatják a belső piacon áruikat és szolgáltatásaikat online kínáló kereskedelmiweboldal-használók üzleti eredményességét. E tekintetben az áruikat és szolgáltatásaikat a fogyasztóknak kínáló kereskedelmiweboldal-használók weboldalait is magukban foglaló weboldalak online keresőprogramok szolgáltatói általi rangsorolása jelentős hatással van a fogyasztók választására és e kereskedelmiweboldal-használók üzleti eredményességére. Ezért az online keresőprogramok szolgáltatói a kereskedelmiweboldal-használókkal fennálló szerződéses jogviszony hiányában is megvalósíthatnak hatékony egyoldalú fellépést, amely tisztességtelen lehet, és sértheti a kereskedelmiweboldal-használók és – közvetett módon – az uniós fogyasztók jogos érdekeit.

(3)  Hasonlóképpen az online keresőprogramok is fontos forrását képezhetik az árukat vagy szolgáltatásokat weboldalakon keresztül fogyasztóiknak kínáló vállalkozások internetes forgalmának, ezért nagyban befolyásolhatják a belső piacon áruikat és szolgáltatásaikat online kínáló kereskedelmiweboldal-használók üzleti eredményességét. E tekintetben az áruikat és szolgáltatásaikat a fogyasztóknak kínáló kereskedelmiweboldal-használók weboldalait is magukban foglaló weboldalak online keresőprogramok szolgáltatói általi rangsorolása jelentős hatással van a fogyasztók választására és e kereskedelmiweboldal-használók üzleti eredményességére. Ezért az online keresőprogramok szolgáltatói a kereskedelmiweboldal-használókkal fennálló szerződéses jogviszony hiányában is megvalósíthatnak hatékony egyoldalú fellépést, amely tisztességtelen lehet és torzíthatja a természetes versenyt a piacon, valamint sértheti a kereskedelmiweboldal-használók és – közvetett módon, de jelentős mértékben – az uniós fogyasztók jogos érdekeit is.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Egyes esetekben az operációs rendszerek közvetítői szerepet tölthetnek be az üzleti felhasználók és a fogyasztók között. Mivel az online közvetítő szolgáltatások e rendeletben szereplő fogalommeghatározását úgy kell értelmezni, hogy az technológiai szempontból semleges, és attól függetlenül magában foglalja a szolgáltatásokat, hogy azok milyen mértékben kapcsolódnak azokhoz a szoftverekhez és hardverekhez, amelyeket a szolgáltatások nyújtásához használnak, amennyiben az operációs rendszerek e rendelet értelmében online közvetítő szolgáltatásként működnek, akkor az e rendeletben az online közvetítő szolgáltatókra megállapított kötelezettségeknek ezen operációs rendszerek szolgáltatóira is vonatkozniuk kell.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az üzleti felhasználók online közvetítő szolgáltatásoktól való függősége olyan helyzeteket is teremthet, amelyben az üzleti felhasználóknak gyakran korlátozottan van lehetősége jogorvoslatra, amennyiben az ilyen szolgáltatók egyoldalú tevékenysége vitához vezet. E szolgáltatók sok esetben nem kínálnak elérhető és hatékony belső panaszkezelési rendszert. Számos okból hatástalanok lehetnek a létező, bírósági úton kívüli alternatív vitarendezési módszerek is, ideértve a szakosodott közvetítők hiányát és az üzleti felhasználók megtorlástól való félelmét.

(4)  Az üzleti felhasználók és az online közvetítő szolgáltatások kapcsolatának jellege olyan helyzeteket is teremthet, amelyben az üzleti felhasználóknak gyakran korlátozottan van lehetőségük jogorvoslatra, amennyiben az ilyen szolgáltatók egyoldalú tevékenysége vitához vezet. E szolgáltatók sok esetben nem kínálnak elérhető és hatékony belső panaszkezelési rendszert. Számos okból hatástalanok lehetnek a létező, bírósági úton kívüli alternatív vitarendezési módszerek is, ideértve a szakosodott közvetítők hiányát és az üzleti felhasználók megtorlástól való félelmét.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az online közvetítő szolgáltatások és az online keresőprogramok, valamint az ezen szolgáltatások által ösztönzött kereskedelmi ügyletek eleve határokon átnyúló lehetőségekkel rendelkeznek, és különösen fontosak az Unió belső piacának napjaink gazdaságában való megfelelő működése tekintetében. Az ilyen szolgáltatások meghatározott nyújtóinak üzleti felhasználók és kereskedelmiweboldal-használók vonatkozásában potenciálisan tisztességtelen és káros kereskedelmi gyakorlatai akadályozzák e lehetőség teljes megvalósítását, és hátrányosan érintik a belső piac megfelelő működését. Akadályozzák továbbá e lehetőség teljes megvalósítását és hátrányosan érintik a belső piac megfelelő működését bizonyos tagállamok eltérő jogi szabályozásai, melyek különböző hatásfokkal szabályozzák e szolgáltatásokat, miközben más tagállamok éppen ilyen jogszabályok elfogadását fontolgatják.

(5)  Az online közvetítő szolgáltatások és az online keresőprogramok, valamint az ezen szolgáltatások által elősegített ügyletek eleve határokon átnyúló lehetőségekkel rendelkeznek, és napjaink gazdaságában különösen fontosak az Unió belső piacának megfelelő működése tekintetében. Az üzleti felhasználók és a kereskedelmiweboldal-használók tekintetében a helyzetükkel visszaélő, ilyen szolgáltatások meghatározott nyújtóinak potenciálisan tisztességtelen és káros kereskedelmi gyakorlatai és a megfelelő jogorvoslati mechanizmusok hiánya akadályozzák e lehetőség teljes kiaknázását, és hátrányosan érintik a belső piac megfelelő működését és az új piaci szereplők belépését. Akadályozzák továbbá e lehetőség teljes megvalósítását és hátrányosan érintik a belső piac megfelelő működését bizonyos tagállamok eltérő jogi szabályozásai, melyek különböző hatásfokkal szabályozzák e szolgáltatásokat, miközben más tagállamok éppen ilyen jogszabályok elfogadását fontolgatják.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Ezért kötelező szabályok Uniós szinten megállapított, egységes és célzott együttesének kell biztosítania a tisztességes, kiszámítható, fenntartható és megbízható online üzleti környezetet a belső piacon, különös tekintettel az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói részére Unió-szerte biztosított megfelelő átláthatóságra és hatékony jogorvoslati lehetőségre. E szabályoknak meg kell teremteniük továbbá a megfelelő átláthatóságot a kereskedelmiweboldal-használók online keresőprogramok által generált keresési eredményekben való rangsorolása tekintetében. Ugyanakkor e szabályoknak biztosítaniuk kell a szélesebb körű onlineplatform-gazdaság fontos innovációs lehetőségét is.

(6)  Ezért kötelező szabályok Uniós szinten megállapított, egységes és célzott együttesének kell biztosítania a tisztességes, kiszámítható, fenntartható és megbízható online üzleti környezetet a belső piacon, különös tekintettel az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói részére Unió-szerte biztosított megfelelő átláthatóságra és hatékony jogorvoslati lehetőségre. E szabályoknak továbbá rendelkezniük kell a tisztességes és arányos üzleti magatartás és az átláthatóság megfelelő ösztönzéséről, különösen a kereskedelmiweboldal-használók online keresőprogramok – többek között hangasszisztens-szolgáltatások – által generált keresési eredményekben való rangsorolása tekintetében. Ugyanakkor e szabályoknak el kell ismerniük és biztosítaniuk kell a szélesebb körű onlineplatform-gazdaságban rejlő jelentős innovációs lehetőséget, és lehetővé kell tenniük az egészséges versenyt, amely a fogyasztók számára nagyobb választási lehetőséget eredményez.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Mivel az online közvetítő szolgáltatások és az online keresőprogramok tipikusan globális dimenzióval rendelkeznek, e rendelet arra való tekintet nélkül alkalmazandó e szolgáltatókra, hogy székhelyük egy tagállamban vagy az Unió területén kívül van-e, két feltétel együttes teljesülése esetén. Először is, az üzleti felhasználók vagy a kereskedelmiweboldal-használók székhelyének az Unióban kell lennie. Másodszor, az üzleti felhasználók vagy kereskedelmiweboldal-használók e szolgáltatások igénybevételével legalább az ügylet egy része tekintetében az Unió területén tartózkodó fogyasztóknak kínálják áruikat vagy szolgáltatásaikat. Az ilyen fogyasztóknak az Unióban kell tartózkodniuk, de nem szükséges, hogy lakóhelyük az Unióban legyen, vagy hogy valamely tagállam állampolgárai legyenek. Ennek megfelelően e rendelet nem alkalmazandó olyan esetekre, amikor az üzleti felhasználók vagy a kereskedelmiweboldal-használók székhelye nem az Unióban van, vagy amennyiben az Unióban van, az online közvetítő szolgáltatásokat vagy az online keresőprogramokat arra használják, hogy kizárólag az Unió területén kívül tartózkodó fogyasztók vagy fohyasztónak nem minősülő személyek részére kínáljanak árukat és szolgáltatásokat.

(7)  Mivel az online közvetítő szolgáltatások és az online keresőprogramok tipikusan globális dimenzióval rendelkeznek, e rendelet arra való tekintet nélkül alkalmazandó e szolgáltatókra, hogy székhelyük egy tagállamban vagy az Unió területén kívül van-e, két feltétel együttes teljesülése esetén. Először is, az üzleti felhasználók vagy a kereskedelmiweboldal-használók székhelyének az Unióban kell lennie. Másodszor, az üzleti felhasználók vagy kereskedelmiweboldal-használók e szolgáltatások igénybevételével legalább az ügylet egy része tekintetében az Unió területén tartózkodó fogyasztóknak kínálják áruikat vagy szolgáltatásaikat. Az 1215/2012/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel és az 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban ez azt jelentené, hogy az online közvetítő szolgáltatások és az online keresőprogramok tevékenységei egy vagy több tagállam fogyasztóira irányulnak, függetlenül a fogyasztók Unión belüli tartózkodási helyétől. Az ilyen fogyasztóknak az Unióban kell tartózkodniuk, de nem szükséges, hogy lakóhelyük az Unióban legyen, vagy hogy valamely tagállam állampolgárai legyenek. Ennek megfelelően e rendelet nem alkalmazandó olyan esetekre, amikor az üzleti felhasználók vagy a kereskedelmiweboldal-használók székhelye nem az Unióban van, vagy amennyiben az Unióban van, az online közvetítő szolgáltatásokat vagy az online keresőprogramokat arra használják, hogy kizárólag az Unió területén kívül tartózkodó fogyasztók vagy fogyasztónak nem minősülő személyek részére kínáljanak árukat és szolgáltatásokat. A nemzetközi és az uniós jogban az alkalmazandó jog megválasztására és a joghatósági kikötésre vonatkozó szabályokat a felek és jogi képviselőik között részletesen megtárgyalt, tipikus kereskedelmi szerződésekre vonatkozóan dolgozták ki. Felvetődik a kérdés, hogy ezek a szabályok mennyire megfelelőek a platformokkal kapcsolatos szerződések és általában véve a digitális korszakban kötött szerződések egyedi helyzetére tekintettel. Ezt a kérdést további megfontolás tárgyává kell tenni.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A lényegében azonos környezetépítő üzleti modellen alapuló többoldalú szolgáltatásokat működtető szolgáltatók sokféle, vállalkozások és fogyasztók közötti kereskedelmi kapcsolatot közvetítenek online. A vonatkozó szolgáltatások megragadása érdekében az online közvetítő szolgáltatásokat pontosan és technológiai szempontból semleges módon kell meghatározni. A szolgáltatásoknak különösen az információs társadalom szolgáltatásait kell magukban foglalniuk, amelyeknekjellemzően az üzleti felhasználók és a fogyasztók közötti közvetlen ügyletek kezdeményezésének előmozdítása a célja, tekintet nélkül arra, hogy az ügyletekre végül online, a szóban forgó online közvetítő szolgáltatás nyújtójának vagy az üzleti felhasználónak az online portálján vagy offline kerül sor. A szolgáltatásnyújtást továbbá mind a szolgáltatók és az üzleti felhasználók között, mind a szolgáltatók és a fogyasztók között szerződéses jogviszony alapján kell végezni. Akkor áll fenn ilyen szerződéses jogviszony, ha mindkét érintett fél határozottan és igazolható módon kijelenti elköteleződési szándékát, de nem szükséges a kifejezett írásbeli megállapodás.

(8)  A lényegében azonos környezetépítő üzleti modellen alapuló többoldalú szolgáltatásokat működtető szolgáltatók sokféle, vállalkozások és fogyasztók közötti kapcsolatot közvetítenek online. A vonatkozó szolgáltatások körülírása érdekében az online közvetítő szolgáltatásokat pontosan és technológiai szempontból semleges módon kell meghatározni. A szolgáltatásoknak különösen az információs társadalom szolgáltatásait kell magukban foglalniuk, amelyeknek jellemzően az üzleti felhasználók és a fogyasztók közötti közvetlen ügyletek kezdeményezésének előmozdítása a célja, tekintet nélkül arra, hogy az ügyletekre végül online, a szóban forgó online közvetítő szolgáltatás nyújtójának vagy az üzleti felhasználónak az online portálján vagy offline kerül sor, vagyis nincs előírva semmiféle, az üzleti felhasználók és a fogyasztók közötti szerződéses viszony megléte az e rendelet hatálya alá tartozó online közvetítő szolgáltatás előfeltételeként. Azon szolgáltatások, amelyek esetében az üzleti felhasználók és a fogyasztók közötti közvetlen ügyletek kezdeményezésének előmozdítása csak marginális jellegű, ami azt jelenti, hogy még ha korlátozott számú esetben úgy is lehet értelmezni a szolgáltatást, hogy az elősegítette a kezdeményezést, azok az egyes üzleti felhasználók és a fogyasztók közötti közvetlen ügyletet nem foglalják magukba, mivel nem ez a szolgáltatások célja. Amennyiben a szolgáltatások rendszerint elősegítik az ilyen ügyleteket, a közvetlen ügyletek kezdeményezésének előmozdítása nem tekinthető pusztán marginális jellegűnek. A szolgáltatásnyújtást továbbá mind a szolgáltatók és az üzleti felhasználók között, mind a szolgáltatók és a fogyasztók között szerződéses jogviszony alapján kell végezni. Akkor áll fenn ilyen szerződéses jogviszony, ha mindkét érintett fél határozottan és igazolható módon kijelenti elköteleződési szándékát, de nem szükséges a kifejezett írásbeli megállapodás. Az online közvetítő szolgáltatók és a fogyasztók közötti ilyen szerződéses viszonyt azokban az esetekben is létezőnek kell tekinteni, amikor a szolgáltatásokat a fogyasztók számára személyes vagy egyéb adatok megadása ellenében teljesítik.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A rendelet hatálya alá tartozó online közvetítő szolgáltatások példáinak következetesen magukban kell foglalniuk az online e-kereskedelmi piactereket, ideértve azon közösségi piacokat, amelyeken az üzleti felhasználók tevékenykednek, az online szoftver alkalmazás szolgáltatásokat és az online közösségi média szolgáltatásokat. A rendelet mindazonáltal nem alkalmazandó az olyan online reklámeszközökre vagy online reklámcserékre, amelyeket nem azzal a céllal biztosítanak, hogy ösztönözzék a közvetlen ügyletek kezdeményezését, és amelyek nem foglalnak magukban fogyasztókkal fennálló szerződéses jogviszonyt. A rendelet nem alkalmazandó továbbá az online fizetési szolgáltatásokra, mivel azok önmagukban nem felelnek meg az alkalmazandó követelményeknek, sokkal inkább eleve kiegészítői az érintett fogyasztók felé irányuló, árukat és szolgáltatásokat érintő ügyleteknek.

(9)  A rendelet hatálya alá tartozó online közvetítő szolgáltatások példáinak ezért magukban kell foglalniuk az online e-kereskedelmi piactereket, ideértve azon közösségi piacokat, amelyeken az üzleti felhasználók tevékenykednek, az online szoftveralkalmazás-szolgáltatásokat – például alkalmazás-áruházakat, hangasszisztens-szolgáltatásokat – és az online közösségimédia-szolgáltatásokat. A rendeletet alkalmazni kell az ilyen szolgáltatásokra, tekintet nélkül az azok technológiai vagy kereskedelmi kialakítását megváltoztató – például az operációs szoftverrendszerekkel való kapcsolatukat érintő – új vagy jövőbeli fejlesztésekre. A rendelet mindazonáltal nem alkalmazandó az olyan online reklámeszközökre vagy online reklámcserékre, amelyeket nem azzal a céllal biztosítanak, hogy előmozdítsák a közvetlen ügyletek kezdeményezését, és amelyek nem foglalnak magukban fogyasztókkal fennálló szerződéses jogviszonyt. A rendelet nem alkalmazandó továbbá az online fizetési szolgáltatásokra, mivel azok önmagukban nem felelnek meg az alkalmazandó követelményeknek, sokkal inkább eleve kiegészítői az érintett fogyasztók felé irányuló, árukat és szolgáltatásokat érintő ügyleteknek.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  Bizonyos esetekben nehézséget jelenthet az online közvetítő szolgáltatások üzleti és nem üzleti felhasználói közötti különbségtétel. Ez a különbségtétel fontos, mivel a fogyasztók részére árukat vagy szolgáltatásokat kínáló üzleti felhasználók számára szigorúbb, fogyasztókkal szembeni kötelezettségeket kell megállapítani. Az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése érdekében a 93/13/EGK irányelv (1993. április 5.), a 98/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló bizottsági javaslattal1a összhangban nem bízható az online közvetítő szolgáltató mérlegelésére, hogy különbséget tegyen az üzleti és nem üzleti felhasználók között. Inkább az online közvetítő szolgáltatások felhasználói számára kell biztosítani a lehetőséget, hogy jelezzék, üzleti felhasználók-e vagy sem, és ha azok, akkor teljesíteniük kell a fogyasztókkal szembeni szigorúbb kötelezettségeiket.

 

__________________

 

1a COM(2018)0185.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9b)  A kiegészítő operációs rendszerek fogalommeghatározásának magában kell foglalnia az olyan operációs rendszereket, amelyek nélkülözhetetlenek az online közvetítő szolgáltatáshoz szorosan kapcsolódó mobil eszköz vezérléséhez, és amelyek esetében az említett online közvetítő szolgáltatás irányítja az alkalmazás telepítését lehetővé tévő fő csatornát, és ahol az említett operációs rendszer fejlesztését és frissítését közvetve vagy közvetlenül a szolgáltató vagy a kapcsolt online közvetítő szolgáltatás nyújtója végzi, illetve irányítja. A kiegészítő operációs rendszerek fogalommeghatározását a szolgáltatások technológiai vagy kereskedelmi kialakítását megváltoztató új vagy jövőbeli fejlesztésekre – beleértve például a hangvezérlés használatát – való tekintet nélkül kell alkalmazni.

 

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Az Európai Unió Bíróságának vonatkozó ítélkezési gyakorlatával összhangban és tekintettel arra a tényre, hogy az üzleti felhasználók függőségi helyzetét elsősorban azon online közvetítő szolgáltatók tekintetében figyelték meg, amelyek a természetes személyeknek minősülő fogyasztók felé képeznek utat, a fogyasztónak a rendelet hatályának meghatározásához használt fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az kizárólag olyan természetes személyekre utal, akik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenységén kívül eső célokból járnak el.

(10)  Az Európai Unió Bíróságának vonatkozó ítélkezési gyakorlatával összhangban és tekintettel arra a tényre, hogy az üzleti felhasználók függőségi helyzetét elsősorban azon online közvetítő szolgáltatók tekintetében figyelték meg, amelyek a természetes személyeknek minősülő fogyasztók felé képeznek utat, a fogyasztónak a rendelet hatályának meghatározásához használt fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az kizárólag olyan természetes személyekre utal, akik kereskedelmi, üzleti, kézműipari vagy szakmai tevékenységükön kívül eső célokból járnak el. E rendelet alkalmazásában tehát a hatály nem terjed ki azokra az online közvetítő szolgáltatásokra, amelyek kizárólag a vállalkozások által más vállalkozásoknak kínált árukra és szolgáltatásokra vonatkozó irányított vagy célzott ajánlatokat küldenek, mivel ezeknek nincsen közvetlen következménye a fogyasztókra nézve.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A következetesség érdekében az online keresőprogram e rendeletben használt fogalmát összhangba kell hozni az (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvben21 alkalmazott fogalommeghatározással.

(11)  Az online keresőprogram e rendeletben használt fogalmának az (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvben21 alkalmazott fogalommeghatározáshoz képest szélesebb körűnek kell lennie. Tekintettel az innováció gyors ütemére, a fogalommeghatározásnak technológiasemlegesnek kell lennie. A fogalommeghatározásba különösen bele kell érteni a hangalapú kéréseket is.

__________________

__________________

21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1148 irányelve (2016. július 6.) a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről (HL L 194., 2016.7.19., 1. o.).

21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1148 irányelve (2016. július 6.) a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről (HL L 194., 2016.7.19., 1. o.).

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Az üzleti felhasználók szükség szerinti hatékony védelme érdekében a rendelet akkor alkalmazandó, amikor a felek nem egyedileg tárgyalták meg az elnevezésétől vagy formájától függetlenül valamely szerződéses jogviszony szerződési feltételeit. A szerződési feltételek egyedileg való megtárgyalását vagy ennek hiányát átfogó értékelés alapján kell megállapítani, ennek során önmagában véve nem döntő az a körülmény, hogy annak bizonyos rendelkezéseiről egyenként is születhetett döntés.

(12)  Az üzleti felhasználók hatékony védelme érdekében a rendelet az online közvetítő szolgáltatók és az üzleti felhasználók közötti szerződéses jogviszony szerződési feltételeinek elnevezésétől vagy formájától függetlenül alkalmazandó.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a)  Az online közvetítő szolgáltatók olyan más szolgáltatásokat és szoftvereket is kínálhatnak vagy irányíthatnak, amelyek bizonyos esetekben lehetővé tehetik, hogy ezeket a szoftvereket vagy szolgáltatásokat az online közvetítő szolgáltatók e rendeletben meghatározott kötelezettségeinek kijátszására használják fel. Bár e rendelet hatálya és a benne foglalt követelmények nem kerülnek kiterjesztésre e szoftverekre vagy szolgáltatásokra, az online közvetítő szolgáltatók nem használhatják ezeket a szoftvereket vagy szolgáltatásokat az online közvetítő szolgáltatásokra vonatkozóan megállapított kötelezettségek kijátszására. E rendelet alkalmazásában az irányítás a 139/2004/EK tanácsi rendelet 3. cikkének (2) bekezdése szerint értendő, azaz hogy azt olyan jogok, szerződések vagy más egyéb eszközök alapozzák meg, amelyek akár külön-külön, akár együttesen és a kapcsolódó jogi és ténybeli megfontolásokra tekintettel lehetőséget adnak egy vállalkozás feletti meghatározó befolyás gyakorlására. E meghatározó befolyás különösen a vállalkozás eszközei egészének vagy részének tulajdonjoga vagy használati joga révén, illetve olyan jogok vagy szerződések révén gyakorolható, amelyek meghatározó befolyást biztosítanak egy vállalkozás testületeinek összetétele, szavazása vagy döntései felett.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Annak biztosítása érdekében, hogy a szerződéses jogviszony általános szerződési feltételei lehetővé tegyék az üzleti felhasználók számára az online közvetítő szolgáltatás igénybevételére, felfüggesztésére és megszüntetésére irányuló kereskedelmi feltételek megállapítását és üzleti kapcsolatukban a kiszámíthatóság elérését, e szerződési feltételeket az átlagos üzleti felhasználó számára könnyen érthető, egyértelmű és kétséget kizáró módon kell megfogalmazni. A szerződési feltételek nem minősülnek egyértelműnek és kétséget kizáró módon megfogalmazottnak, ha homályosak, nem konkrétak vagy hiányoznak belőlük fontos kereskedelmi kérdések részletei, és ezért nem biztosíthatnak az üzleti felhasználók számára észszerű szintű kiszámíthatóságot a szerződéses jogviszony legfontosabb szempontjai tekintetében.

(13)  Annak biztosítása érdekében, hogy a szerződéses jogviszony általános szerződési feltételei lehetővé tegyék az üzleti felhasználók számára az online közvetítő szolgáltatás igénybevételére, felfüggesztésére és megszüntetésére irányuló kereskedelmi feltételek megállapítását és üzleti kapcsolatukban a kiszámíthatóság elérését, e szerződési feltételeket az átlagos üzleti felhasználó számára könnyen érthető, egyértelmű és közérthető módon kell megfogalmazni. A szerződési feltételek nem minősülnek egyértelműnek és közérthető módon megfogalmazottnak, ha homályosak, nem konkrétak vagy hiányoznak belőlük fontos kereskedelmi kérdések részletei, és ezért nem biztosíthatnak az üzleti felhasználók számára észszerű szintű kiszámíthatóságot a szerződéses jogviszony legfontosabb szempontjai tekintetében. Ezen túlmenően a szóhasználatában félrevezető megfogalmazás nem tekintendő egyértelmű és közérthető megfogalmazásnak.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a)  Annak érdekében, hogy az online közvetítő szolgáltatók és az üzleti felhasználóik közötti kapcsolatokban ne csupán az átláthatóság, hanem a tisztességes feltételek is biztosítottak legyenek, az általános szerződési feltételeknek is tisztességesnek és arányosnak kell lenniük, figyelembe véve az online közvetítő szolgáltató és az üzleti felhasználó tevékenységeinek jellegét. A szerződési feltételek nem tekinthetők tisztességesnek és arányosnak, ha például jelentős mértékben eltérnek a megfelelő üzleti magatartástól az adott gazdasági tevékenység esetében, amelynek területén az online közvetítő szolgáltatás működik, vagy ellentétben állnak a jóhiszeműség és tisztesség elvével. Ezen általános követelmények értékelése során az illetékes végrehajtó hatóságoknak figyelembe kell venniük a szerződés jellegét és célját, az eset körülményeit, valamint a kereskedelmi tevékenységre jellemző szokásokat és gyakorlatokat is.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13b)  Annak biztosítása érdekében, hogy az üzleti felhasználók számára elég egyértelmű legyen, hogy áruikat vagy szolgáltatásaikat hol és kiknek forgalmazzák, az online közvetítő szolgáltatóknak átláthatóságot kell biztosítaniuk üzleti felhasználóik részére azon további csatornák vagy lehetséges kapcsolódó programok tekintetében, amelyeket az online közvetítő szolgáltatás az említett áruk és szolgáltatások forgalmazásához használhat fel.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  A szerződési feltételek átláthatóságának biztosítása döntő lehet a fenntartható üzleti viszonyok előmozdításában és az üzleti felhasználókat sértő tisztességtelen magatartás megakadályozásában. Az online közvetítő szolgáltatóknak ezért biztosítaniuk kell azt is, hogy a szerződési feltételek a szerződéses jogviszony valamennyi szakaszában könnyen hozzáférhetők, ideértve a szerződéskötést megelőző szakaszban a leendő üzleti felhasználók számára való hozzáférhetőséget is, és hogy e feltételek minden változásáról értesítik az üzleti felhasználókat olyan meghatározott értesítési határidőn belül, amely a különös körülmények tekintetében észszerű és arányos, és legalább 15 nap. Az értesítési határidő nem alkalmazandó akkor és annyiban, amikor és amennyiben attól az érintett üzleti felhasználó egyértelműen eltekint, vagy akkor és annyiban, amikor és amennyiben a módosítás értesítési határidő lejárta előtti végrehajtásának szükségessége a szolgáltatót uniós vagy nemzeti jog értelmében terhelő jogi kötelezettség következménye.

(14)  A szerződési feltételek átláthatóságának biztosítása döntő lehet a fenntartható üzleti viszonyok előmozdításában és az üzleti felhasználókat sértő tisztességtelen magatartás megakadályozásában. Az online közvetítő szolgáltatóknak ezért biztosítaniuk kell azt is, hogy a szerződési feltételek a szerződéses jogviszony valamennyi szakaszában könnyen hozzáférhetők, ideértve a szerződéskötést megelőző szakaszban a leendő üzleti felhasználók számára való hozzáférhetőséget is, és hogy e szerződési feltételek minden módosításáról értesítik az üzleti felhasználókat olyan meghatározott értesítési határidőn belül, amely az adott körülmények tekintetében észszerű és arányos, és legalább 15 nap, illetve amennyiben a módosítás azt kívánja meg az üzleti felhasználótól, hogy árui vagy szolgáltatásai tekintetében jelentős technikai kiigazításokat végezzen a módosításnak való megfelelés érdekében, akkor 30 nap. A módosítás fogalma nem értelmezhető úgy, hogy magában foglalja a szerződési feltételek tisztán adminisztratív jellegű módosításait, mint például a szolgáltató telefonszámának vagy címének módosítását. Kivételes esetben az értesítési határidők nem alkalmazandók akkor és annyiban, amikor és amennyiben attól az érintett üzleti felhasználó egyértelműen eltekint, vagy akkor és annyiban, amikor és amennyiben a módosítás értesítési határidő lejárta előtti végrehajtásának szükségessége a szolgáltatót uniós vagy nemzeti jog értelmében terhelő jogi kötelezettség következménye, továbbá olyan esetekben, amikor a szolgáltató olyan veszélyek elhárításán dolgozik, amelyek kárt vagy biztonsági problémákat okozhatnak a szolgáltatás, fogyasztóik vagy egyéb felhasználók számára, mivel az üzleti felhasználók által az online közvetítő szolgáltatásokon keresztül terjesztett tartalom sokfélesége miatt az előre nem látható veszélyek és gyakorlatok azonnali fellépést igényelhetnek. Az üzleti felhasználóknak biztosítani kell azt a jogot, hogy a véleményük szerint számukra hátrányos módosításról szóló értesítés átvételét követő 15 napon belül felmondhassák megállapodásukat.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a)  Az új áruknak vagy szolgáltatásoknak az online közvetítő szolgáltatás körébe való felvételét, illetve az áruk vagy szolgáltatások frissítését általában az üzleti felhasználó egyértelmű jóváhagyó cselekvésének kell tekinteni. Mivel azonban a szerződési feltételek módosítása bizonyos esetekben ezen új szerződési feltételek betartása érdekében jelentős változtatásokat tehet szükségessé az üzleti felhasználó részéről, az üzleti felhasználók nem kötelezhetők arra, hogy – például a szolgáltatások tartalmára vonatkozóan – ne frissítsék áruikat és szolgáltatásaikat, míg az üzleti felhasználó az új szerződési feltételek teljesítésére felkészül. Ennélfogva azon esetekben, amikor az értesítési határidő 30 nap, mivel a szerződési feltételek módosításai azt kívánják meg az üzleti felhasználótól, hogy árui vagy szolgáltatásai tekintetében jelentős technikai kiigazításokat végezzen, nem tekinthető az értesítési határidőtől való automatikus eltekintésnek az, ha az üzleti felhasználó új árukat vagy szolgáltatásokat vesz fel, illetve árukat vagy szolgáltatásokat frissít. Az online közvetítő szolgáltatónak számítania kell arra, hogy a szerződési feltételek módosítása miatt az üzleti felhasználónak jelentős technikai kiigazításokat kell végrehajtania, ha például eltávolítják vagy hozzáadják az online közvetítő szolgáltatás teljes funkcióit, amelyekhez az üzleti felhasználók hozzáféréssel rendelkeztek, vagy akkor, ha az üzleti felhasználóknak újra kell programozniuk az áruikat és szolgáltatásaikat annak érdekében, hogy továbbra is működni tudjanak a platformon. Azokban az esetekben, amikor a szerződési feltételeket érintő több módosításról egyidejűleg értesítik az üzleti felhasználókat, csak a várhatóan jelentős technikai kiigazítást igénylő módosítás esetében kell a 30 napos értesítési időt, illetve az értesítési időről való automatikus eltekintésre vonatkozó kivételt alkalmazni.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Az üzleti felhasználók védelme érdekében lehetővé kell tenni az illetékes bíróság számára annak ex nunc hatállyal történő megállapítását, hogy a követelményeknek nem megfelelő szerződési feltételek nem kötelezők az érintett üzleti felhasználó vonatkozásában. Bármely ilyen bírósági megállapítás azonban csak a szerződési feltételek azon konkrét rendelkezéseire vonatkozik, amelyek nem felelnek meg a követelményeknek. A fennmaradó rendelkezések továbbra is érvényesek és végrehajthatók, amennyiben elkülöníthetők a követelményeknek nem megfelelő rendelkezésektől. A meglévő szerződési feltételek hirtelen megváltoztatása jelentősen megzavarhatja az üzleti felhasználók működését. Az üzleti felhasználókat érintő ilyen negatív hatások korlátozása és az ilyen magatartás megakadályozása érdekében ezért a konkrét értesítési határidő megállapítására irányuló kötelezettség megszegésével végrehajtott módosítás érvénytelen, vagyis olyannak minősül, mint amely erga omnes és ex tunc hatállyal soha nem létezett.

(15)  Az üzleti felhasználók védelme, illetve mindkét fél számára a jogbiztonság biztosítása érdekében lehetővé kell tenni az illetékes bíróság számára annak ex nunc hatállyal történő megállapítását, hogy a követelményeknek nem megfelelő szerződési feltételek érvénytelenek. Bármely ilyen bírósági megállapítás azonban csak a szerződési feltételek azon konkrét rendelkezéseire vonatkozik, amelyek nem felelnek meg a követelményeknek. A fennmaradó rendelkezések továbbra is érvényesek és végrehajthatók, amennyiben elkülöníthetők a követelményeknek nem megfelelő rendelkezésektől. A meglévő szerződési feltételek hirtelen megváltoztatása jelentősen megzavarhatja az üzleti felhasználók működését. Az üzleti felhasználókat érintő ilyen negatív hatások korlátozása és az ilyen magatartás megakadályozása érdekében ezért a konkrét értesítési határidő megállapítására irányuló kötelezettség megszegésével végrehajtott módosítás érvénytelen, vagyis olyannak minősül, mint amely erga omnes és ex tunc hatállyal soha nem létezett.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Az online közvetítő szolgáltatás nyújtójának jogos érdekében állhat a szolgáltatásnyújtás teljes körű vagy részleges felfüggesztésére vagy megszüntetésére irányuló döntés meghozatala valamely adott üzleti felhasználó tekintetében, ideértve azt is, amikor egy adott üzleti felhasználó egyes áruit vagy szolgáltatásait törli a listáról vagy gyakorlatilag eltávolítja a keresési eredményeket. Mivel azonban az ilyen döntések jelentősen befolyásolják az érintett üzleti felhasználó érdekeit, megfelelően tájékoztatni kell őt ennek okairól. Az indokolásnak lehetővé kell tennie az üzleti felhasználó számára annak megállapítását, hogy van-e lehetőség a döntés megváltoztatására, javítva ezzel az üzleti felhasználók lehetőségeit a hatékony jogorvoslat szükség szerinti igénybevételére. Összhangban az (EU) 2018/334 bizottsági ajánlással22, az indokolási előírás segít továbbá az üzleti felhasználó által biztosított olyan online tartalom szándékolatlan eltávolításának megelőzésében vagy orvoslásában, amelyet a szolgáltató tévesen jogellenes tartalomnak minősít. Az indokolásnak azonosítania kell a döntés objektív okát vagy okait a szolgáltató által a szerződési feltételekben előre megállapított okok alapján, és arányosan hivatkoznia kell a döntéshez vezető lényeges konkrét körülményekre.

(16)  Az online közvetítő szolgáltatónak jogos érdekében állhat a szolgáltatásnyújtás teljes körű vagy részleges felfüggesztésére, korlátozására vagy megszüntetésére irányuló döntés meghozatala valamely adott üzleti felhasználó tekintetében, ideértve azt is, amikor egy adott üzleti felhasználó egyes áruit vagy szolgáltatásait törli a listáról vagy gyakorlatilag eltávolítja a keresési eredményeket. A szolgáltatónak jogi kötelezettsége is lehet bizonyos tartalom eltávolítása, vagy szolgáltatásai nyújtásának teljes körű vagy részleges felfüggesztése, korlátozása vagy megszüntetése. Mivel azonban az ilyen döntések jelentősen befolyásolják az érintett üzleti felhasználó érdekeit, megfelelően és előre tájékoztatni kell őt a felfüggesztésről, korlátozásról vagy megszüntetésről azon esetek kivételével, amikor az online közvetítő szolgáltatónak jogi kötelezettsége, hogy szolgáltatásait azonnali hatállyal felfüggessze, korlátozza vagy megszüntesse. Előfordulhatnak olyan esetek is, amikor az online közvetítő szolgáltató jogilag nem köteles megszüntetni a szolgáltatásait – mint például a piacfelügyeleti hatóságok által kezdeményezett termékvisszahívás esetén –, azonban a szolgáltatónak megalapozott kétsége merül fel egy termék vagy szolgáltatás biztonságosságával, hamisítással, csalással vagy egy termék vagy szolgáltatás kiskorúak számára való megfelelőségével kapcsolatban. Ilyen esetekben biztosítani kell annak lehetőségét, hogy az online közvetítő szolgáltató a fogyasztók védelme érdekében azonnali lépéseket tegyen. Ugyanakkor az ilyen kivételes esetekben, amikor a szolgáltatások azonnali hatállyal felfüggeszthetők, korlátozhatók vagy megszüntethetők, az üzleti felhasználó számára minden esetben indokolást kell adni a szolgáltatás felfüggesztésének, korlátozásának vagy megszüntetésének okairól. Az indokolásnak lehetővé kell tennie az üzleti felhasználó számára annak megállapítását, hogy van-e lehetőség a döntés megváltoztatására, javítva ezzel az üzleti felhasználók lehetőségeit a hatékony jogorvoslat szükség szerinti igénybevételére. Összhangban az (EU) 2018/334 bizottsági ajánlással, az indokolási előírás segít továbbá az üzleti felhasználó által biztosított olyan online tartalom szándékolatlan eltávolításának megelőzésében vagy orvoslásában, amelyet a szolgáltató tévesen jogellenes tartalomnak minősít. Bizonyos esetekben az online közvetítő szolgáltató döntése harmadik felek általi bejelentéseken alapul. Ezekkel a bejelentésekkel a versenytársak visszaélhetnek. A Bizottság (EU) 2018/334 ajánlása22 megköveteli, hogy az ilyen bejelentések kellően pontosak és megfelelően alátámasztottak legyenek annak érdekében, hogy a tárhelyszolgáltató képes legyen tájékozott és megalapozott döntést hozni a bejelentésben hivatkozott tartalom tekintetében. Az online közvetítő szolgáltatókat ezért kötelezni kell arra, hogy tájékoztassák az üzleti felhasználót a bejelentés tartalmáról azokban az esetekben, amikor harmadik fél bejelentése nyomán szolgáltatásainak felfüggesztéséről, korlátozásáról vagy megszüntetéséről döntenek, lehetővé téve az üzleti felhasználó számára a nyilvánvalóan téves bejelentés egyszerű megcáfolását. Az indokolásnak azonosítania kell a döntés objektív okát vagy okait a szolgáltató által a szerződési feltételekben előre megállapított okok alapján, és arányosan hivatkoznia kell a döntéshez vezető lényeges konkrét körülményekre, azon esetek kivételével, amikor az online közvetítő szolgáltatót arra vonatkozó jogi kötelezettség terheli, hogy ne tegye közzé azokat, illetve amennyiben az online közvetítő szolgáltató bizonyítani tudja, hogy az érintett üzleti felhasználó több alkalommal is megsértette az alkalmazandó szerződési feltételeket, és ez a szolgáltatások felfüggesztését, korlátozását vagy megszüntetését eredményezte.

__________________

__________________

22 A Bizottság (EU) 2018/334 ajánlása (2018. március 1.) az illegális online tartalom hatékony kezelésére irányuló intézkedésekről (HL L 63., 2018.3.6., 50. o.).

22 A Bizottság (EU) 2018/334 ajánlása (2018. március 1.) az illegális online tartalom hatékony kezelésére irányuló intézkedésekről (HL L 63., 2018.3.6., 50. o.).

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Az áruk és szolgáltatások online közvetítő szolgáltatók általi rangsorolása fontos hatást gyakorol a fogyasztók választásaira, következésképpen az ezen árukat és szolgáltatásokat a fogyasztóknak kínáló üzleti felhasználók kereskedelmi eredményességére is. Az online közvetítő szolgáltatóknak ezért előre be kell mutatniuk a rangsorolást meghatározó paramétereket annak érdekében, hogy növeljék az üzleti felhasználók számára a kiszámíthatóságot, valamint hogy lehetővé tegyék számukra a rangsorolási módszer jobb megértését és a különböző szolgáltatók rangsorolási gyakorlatainak összehasonlítását. A fő paraméter fogalma a rangsorolással összefüggésben használt általános kritériumra, folyamatra, algoritmusokba épített különös jelekre vagy más illesztési vagy visszavetési mechanizmusra utal. A rangsorolást meghatározó fő paraméterek leírása tartalmazza továbbá az üzleti felhasználók számára biztosított azon lehetőség bemutatását, hogy díjfizetéssel aktívan befolyásolhatják a rangsorolást, valamint e lehetőség viszonylagos hatásainak ismertetését Ennek a leírásnak kellőképpen érthetővé kell tennie az üzleti felhasználók számára azt, hogy a rangsorolási mechanizmus hogyan veszi figyelembe az üzleti felhasználó által kínált aktuális áru vagy szolgáltatás jellemzőit, és a konkrét online közvetítő szolgáltatás fogyasztók szempontjából való jelentőségét.

(17)  Az áruk és szolgáltatások online közvetítő szolgáltatók általi rangsorolása fontos hatást gyakorol a fogyasztók választásaira, következésképpen az ezen árukat és szolgáltatásokat a fogyasztóknak kínáló üzleti felhasználók kereskedelmi eredményességére is. Az online közvetítő szolgáltatóknak ezért előre be kell mutatniuk a rangsorolást meghatározó paramétereket annak érdekében, hogy növeljék az üzleti felhasználók számára a kiszámíthatóságot, valamint hogy lehetővé tegyék számukra a rangsorolási módszer jobb megértését és a különböző szolgáltatók rangsorolási gyakorlatainak összehasonlítását. Amennyiben a szerződési feltételekben technikailag nem lehetséges valamennyi paramétert közölni, illetve annak eredményeként minden egyes paraméter súlyozását közölni kellene, csak a fő paramétereket, valamint azok viszonylagos jelentőségének okait kell ismertetni. A fő paraméter fogalma a rangsorolással összefüggésben használt általános kritériumokra, folyamatokra, algoritmusokba épített meghatározott jelzésekre vagy más kiigazítási vagy visszasorolási mechanizmusokra utal. A rangsorolást meghatározó fő paraméterek leírása tartalmazza továbbá az üzleti felhasználók számára biztosított azon lehetőség bemutatását, hogy díjfizetéssel aktívan befolyásolhatják a rangsorolást, valamint e lehetőség viszonylagos hatásainak ismertetését Az eredmények megjelenítésekor az online közvetítő szolgáltatónak minden rangsorolás mellett közzé kell tennie azt is, hogy azt befolyásolta-e megkülönböztetett bánásmód, illetve közvetlen vagy közvetett díjazás, szerződéses vagy közvetlen tulajdoni viszony. Ennek a leírásnak kellőképpen érthetővé kell tennie az üzleti felhasználók számára azt, hogy a rangsorolási mechanizmus hogyan veszi figyelembe az üzleti felhasználó által kínált tényleges áruk vagy szolgáltatások jellemzőit, valamint a konkrét online közvetítő szolgáltatások fogyasztók szempontjából vett jelentőségét. Az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtásáról és korszerűsítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló bizottsági javaslattal összhangban az online közvetítő szolgáltatókat kötelezni kell arra, hogy a fogyasztókat tájékoztassák a rangsorolást befolyásoló paraméterekről. Miközben a fogyasztóknak szóló információkat egyértelműen és érthető módon, az igényeiknek megfelelően kell közölni, az üzleti felhasználóknak és a fogyasztóknak nyújtott tájékoztatásnak minden esetben elég hasonlónak kell lennie annak biztosítása érdekében, hogy mindkét fél ‒ az árut vagy szolgáltatást kínáló, illetve kereső fél ‒ átlátható keresések alapján megalapozott döntéseket tudjon hozni.

 

__________________

 

 

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Hasonlóképpen, a mindenekelőtt az árukat és szolgáltatásokat a fogyasztóknak kínáló vállalkozások weboldalait magukban foglaló weboldalak online keresőprogramok szolgáltatói általi rangsorolása lényegesen befolyásolja a fogyasztók választását és a kereskedelmi weboldal-használók üzleti eredményességét. Az online keresőprogramok szolgáltatóinak ezért be kell mutatniuk a valamennyi indexált weboldal rangsorolását meghatározó paramétereket, ideértve a kereskedelmiweboldal-használókét és más weboldalakat is. Az áruk és szolgáltatások jellemzői és fogyasztók szempontjából való jelentőségük mellett e leírásnak az online keresőprogramok esetében lehetővé kell tenni továbbá a kereskedelmiweboldal-használók számára annak megfelelő átlátását, hogy figyelembe vegyék-e, és ha igen, milyen mértékben a használt weboldal bizonyos jellemzőit, például a mobil telekommunikációs eszközökön való megjelenítésre történő optimalizációt. Az online keresőprogramok és a kereskedelmiweboldal-használók közötti szerződéses jogviszony hiányában e leírást az érintett online keresőprogram valamely nyilvánvaló és a nyilvánosság számára könnyen hozzáférhető felületén kell közzétenni. A kiszámíthatóság kereskedelmiweboldal-használók számára való biztosítása érdekében a leírást frissíteni kell, ideértve annak lehetőségét, hogy könnyen hozzáférhetővé kell tenni a paraméterekben bekövetkezett valamennyi módosítást. Míg a szolgáltatóknak semmilyen körülmények között nem kell közzétenni az (EU) 2016/943 európai parlamenti és tanácsi irányelvben23 meghatározott üzleti titkot a fő rangsorolási paraméterek bemutatására vonatkozó e követelménynek megfelelés során, a leírásnak legalább a használt rangsorolási paraméterek relevanciájára vonatkozó aktuális adatokon kell alapulnia.

(18)  Hasonlóképpen, a weboldalak online keresőprogramok szolgáltatói általi rangsorolása – ami mindenekelőtt a fogyasztóknak árukat és szolgáltatásokat kínáló vállalkozások weboldalait jelenti – lényegesen befolyásolja a fogyasztók választását és a kereskedelmiweboldal-használók üzleti eredményességét. Az online keresőprogramok szolgáltatóinak ezért be kell mutatniuk a valamennyi indexált weboldal rangsorolását meghatározó paramétereket, ideértve a kereskedelmiweboldal-használókét és más weboldalakat is. Amennyiben a szerződési feltételekben technikailag nem lehetséges valamennyi paramétert közölni, illetve annak eredményeként minden egyes paraméter súlyozását közölni kellene, csak a fő paramétereket, valamint azok viszonylagos jelentőségének okait kell ismertetni. Az áruk és szolgáltatások jellemzői és azok fogyasztók szempontjából vett jelentősége mellett e leírásnak az online keresőprogramok esetében lehetővé kell tennie továbbá a kereskedelmiweboldal-használók számára annak megfelelő átlátását, hogy figyelembe veszik-e – és ha igen, hogyan és milyen mértékben – a használt weboldal bizonyos kialakítási jellemzőit, például a mobil telekommunikációs eszközökön való megjelenítésre történő optimalizációt. Az online keresőprogramok és a kereskedelmiweboldal-használók közötti szerződéses jogviszony hiányában e leírást az érintett online keresőprogramon belül valamely nyilvánvaló és könnyen hozzáférhető helyen közzé kell tenni a nyilvánosság számára. A kiszámíthatóság kereskedelmiweboldal-használók számára való biztosítása érdekében a leírást frissíteni kell, ideértve annak lehetőségét, hogy a paraméterekben bekövetkezett valamennyi módosítást könnyen azonosíthatóvá kell tenni. Míg a rangsorolási paraméterek közzétételére vonatkozó követelmény nem sértheti az (EU) 2016/943 európai parlamenti és tanácsi irányelvet23 a fő rangsorolási paraméterek bemutatására vonatkozó e követelménynek való megfelelés során, a leírásnak legalább a használt rangsorolási paraméterek relevanciájára vonatkozó tényadatokon kell alapulnia. A fő paraméterek naprakész leírásának megléte az online keresőprogram kereskedelmiweboldal-használóitól eltérő felhasználók számára is előnyös lenne. Bizonyos esetekben az online keresőprogramok szolgáltatói dönthetnek úgy, hogy egy konkrét esetben befolyásolják a rangsorolást, vagy hogy harmadik felektől származó bejelentések alapján eltávolítanak egy weboldalt egy rangsorhelyről. Az online közvetítő szolgáltatókkal ellentétben az online keresőprogramok szolgáltatóitól a felek közötti szerződéses viszony hiányában nem várható el, hogy közvetlenül értesítsenek egy kereskedelmiweboldal-használót egy bejelentés kapcsán végrehajtott törlésről vagy rangsormódosításról. Ugyanakkor a kereskedelmi üzleti felhasználónak lehetőséget kell kapnia, hogy – egy nyilvánosan elérhető online adatbázisban megtekintve a bejelentés tartalmát – megvizsgálja azt a bejelentést, amely a konkrét esetben a rangsor módosításához vagy a listáról való törléshez vezetett. Ez hozzájárulhat a versenytársaktól eredő, törlésre irányuló bejelentésekkel való esetleges visszaélések visszaszorításához.

__________________

__________________

23 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/943 irányelve (2016. június 8.) a nem nyilvános know-how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, hasznosításával és felfedésével szembeni védelemről, HL L 157., 2016.6.15., 1. o.

23 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/943 irányelve (2016. június 8.) a nem nyilvános know-how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, hasznosításával és felfedésével szembeni védelemről, HL L 157., 2016.6.15., 1. o.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18a)  Annak érdekében, hogy az üzleti felhasználók élvezhessék a rangsorolási paraméterekre vonatkozó információkból fakadó előnyöket, a rangsorolás eredményeinek tükrözniük kell az említett paraméterek valós és nem önkényes alkalmazását, valamint azon paraméterek viszonylagos jelentőségét, amelyeket az online közvetítő szolgáltatók és az online keresőprogramok szolgáltatói nyilvánosságra hoznak. Ha például több üzleti felhasználó hasonló helyzetben volt azon paraméterek tekintetében, amelyeket a szolgáltató a rangsorolást meghatározó paraméterekként tett közzé, biztosítani kell, hogy joggal feltételezhessék, hogy a rangsorolás az adott paraméterekhez viszonyított hasonló helyzetüket tükrözi.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

18 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18b)  Az online keresőprogramok szolgáltatói gyakran lehetővé teszik, hogy a kereskedelmiweboldal-használók által különböző formákban fizetett díjazások befolyásolják a keresési eredmények megjelenési sorrendjét. Az ilyen gyakorlatok egyértelmű részleteit nyilvánosan elérhetővé kell tenni a kereskedelmiweboldal-használók és a fogyasztók számára, hogy a díjazások megjelenési sorrendre gyakorolt hatása világossá váljon. Mindazonáltal egyértelműen jelölni kell azokat a keresési eredményeket, amelyek rangsorban elfoglalt helyét valamilyen formájú díjazás befolyásolta, könnyen megkülönböztethetővé téve azokat a többi keresési eredménytől, amelyeknél nem került sor díjfizetésre.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Ha az online közvetítő szolgáltatás nyújtója saját online közvetítő szolgáltatásán keresztül maga kínál bizonyos árukat vagy szolgáltatásokat a fogyasztók számára vagy irányítása alatt álló üzleti felhasználón keresztül teszi ezt, akkor e szolgáltató közvetlen versenyben állhat az online közvetítő szolgáltatását igénybe vevő más, a szolgáltató által nem irányított üzleti felhasználókkal. Ilyen helyzetekben különösen fontos, hogy az online közvetítő szolgáltatás nyújtója átlátható módon járjon el, és bemutasson minden olyan, akár jogi, kereskedelmi vagy műszaki jellegű eltérő bánásmódot, amelyet gyakorolhat a maga által kínált áruk vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban az üzleti felhasználók által kínáltakhoz képest. Az arányosság biztosítása érdekében e kötelezettség az általános online közvetítő szolgáltatások szintjén alkalmazandó, nem pedig az e szolgáltatások segítségével kínált egyes áruk vagy szolgáltatások szintjén.

(19)  Ha az online közvetítő szolgáltató vagy az online keresőprogram szolgáltatója saját online közvetítő szolgáltatásán keresztül maga kínál bizonyos árukat vagy szolgáltatásokat a fogyasztók számára vagy irányítása alatt álló üzleti felhasználón keresztül teszi ezt, akkor e szolgáltató közvetlen versenyben állhat az online közvetítő szolgáltatását igénybe vevő más, a szolgáltató által nem irányított üzleti felhasználókkal, ami gazdasági ösztönzőt nyújthat és lehetővé teheti a szolgáltatónak, hogy az online közvetítő szolgáltatás vagy az online keresőprogram feletti irányítását felhasználva műszaki vagy gazdasági előnyöket biztosítson saját ajánlatainak vagy azoknak, amelyeket az általa irányított üzleti felhasználó kínál, amely előnyöket megtagadhatja a versenytárs üzleti felhasználóktól. Az ilyen magatartás alááshatja a tisztességes versenyt és korlátozhatja a fogyasztók választási lehetőségeit. Ilyen helyzetekben különösen fontos, hogy az online közvetítő szolgáltató vagy az online keresőprogram szolgáltatója átlátható módon járjon el, és bemutasson minden olyan, akár jogi, kereskedelmi vagy műszaki jellegű – például az alapértelmezett beállítások által történő – megkülönböztetett bánásmódot, a maga által kínált árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban az üzleti felhasználók által kínáltakhoz képest. Valamely online közvetítő szolgáltatónak vagy online keresőprogram szolgáltatójának az áruit vagy szolgáltatásait üzleti felhasználóinak áruival vagy szolgáltatásaival versenyben állónak kell tekinteni, amennyiben az áru vagy szolgáltatás az online közvetítő szolgáltatást használó fogyasztók által felcserélhetőnek vagy helyettesíthetőnek minősül.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19a)  Az online közvetítő szolgáltatásokra vonatkozó ilyen megkülönböztetett bánásmód azonban csak akkor engedélyezhető, ha az online közvetítő szolgáltató objektív módon képes azt az uniós jog általános elveivel – köztük az arányosság és a jogbiztonság elveivel, illetve az Alapjogi Chartából levezetett általános elvekkel – összhangban megindokolni. Ezenkívül a megkülönböztetett bánásmódnak diszkriminációmentesnek kell lennie az árukat vagy szolgáltatásokat az online közvetítő szolgáltatásokon keresztül kínáló összes többi üzleti felhasználó tekintetében, és a megkülönböztetett bánásmód nem akadályozhatja meg a fogyasztókat abban, hogy az online közvetítő szolgáltatáson keresztül kínált, egymással versengő áruk és szolgáltatások közül továbbra is preferenciájuk szerint válasszanak ki és használjanak árukat és szolgáltatásokat.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

19 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19b)  Egyes gyakorlatok minden körülmények között egyértelműen tisztességtelennek tekinthetők. Ezeket a gyakorlatokat e javaslat I. melléklete sorolja fel. Az uniós platform-megfigyelőközpontnak folyamatosan nyomon kell követnie e gyakorlatok listáját és e lista piacra gyakorolt hatásait, és a Bizottság számára frissítéseket kell javasolnia.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  Az adatokhoz – köztük a személyes adatokhoz – való hozzáférésre és azok kezelésére vonatkozó képesség fontos értékteremtést tehet lehetővé az onlineplatform-gazdaságban. Ennek megfelelően fontos, hogy az online közvetítő szolgáltatók egyértelműen bemutassák az üzleti felhasználóknak azt, hogy milyen mértékben, hogyan és milyen feltételek mellett férnek hozzá és kezelnek meghatározott adatkategóriákat. A leírásnak arányosnak kell lennie, az aktuális adatok vagy adatkategóriák kimerítő azonosítása helyett vonatkozhat az általános hozzáférési feltételekre, és az üzleti felhasználók számára egyértelművé kell tennie, hogy használhatják-e az adatokat értékteremtésük javítása érdekében, ideértve annak lehetőségét is, hogy esetlegesen megőrzik harmadik felek adatszolgáltatásait. A személyes adatok kezelésének meg kell felelnie az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek24.

(20)  Az adatokhoz – köztük a személyes adatokhoz – való hozzáférésre és azok kezelésére vonatkozó képesség fontos értékteremtést tehet lehetővé az onlineplatform-gazdaságban. Ennek megfelelően fontos, hogy az online közvetítő szolgáltatók egyértelműen bemutassák az üzleti felhasználóknak azt, hogy milyen mértékben, hogyan és milyen feltételek mellett férnek hozzá és kezelnek meghatározott adatkategóriákat. A leírásnak arányosnak kell lennie, az aktuális adatok vagy adatkategóriák kimerítő azonosítása helyett vonatkozhat az általános hozzáférési feltételekre, és az üzleti felhasználók számára egyértelművé kell tennie, hogy használhatják-e az adatokat értékteremtésük javítása érdekében, ideértve annak lehetőségét is, hogy esetlegesen megőrzik harmadik felek adatszolgáltatásait. Ez a rendelet előírja az online közvetítő szolgáltatók számára az átláthatóságot azzal kapcsolatban, hogy milyen adatokat szolgáltatnak üzleti felhasználóiknak, azonban semmilyen követelményt nem határoz meg a személyes vagy nem személyes adatok üzleti felhasználóknak történő terjesztésére vonatkozóan, az üzleti felhasználók pontozásaival és értékeléseivel kapcsolatos egyes adatok kivételével, amelyekkel kapcsolatban biztosítani kell, hogy azokat az üzleti felhasználók összesített és anonimizált formában kapják meg. A személyes adatok kezelésének minden esetben meg kell felelnie a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmével, valamint az elektronikus kommunikáció során a magánélet tiszteletben tartásával és a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogi keretnek, különös tekintettel az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletre24, az (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelvre, valamint a 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre.

__________________

__________________

24 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

24 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20a)  Az (EU) 2016/679 rendeletnek megfelelően a fogyasztónak jogában áll, hogy megkapja az őt érintő személyes adatokat, amelyeket egy adatkezelő – például online közvetítő szolgáltató – rendelkezésére bocsátott, strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban, és joga van ezeket az adatokat egy másik adatkezelőhöz, például az online közvetítő szolgáltató üzleti felhasználójához továbbítani.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

20 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20b)  Az üzleti felhasználók számára lehetővé kell tenni, hogy az online hírnevükkel kapcsolatos anonimizált információkat – mégpedig az adott online közvetítő szolgáltatónál összegyűlt pontozásokat és értékeléseket – kapjanak annak érdekében, hogy könnyebben felmérjék márkaértéküket, és hogy javítani tudják a teljesítményüket az online platformon. Eszközöket kell biztosítani arra, hogy az üzleti felhasználók jobb képet alkothassanak hírnevükről, ami az első lépést jelentené az üzleti felhasználók közötti nagyobb verseny biztosítása terén, és lehetővé tenné, hogy a fogyasztók szélesebb körből választhassanak és tájékozottabb döntést tudjanak hozni.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

20 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20c)  Az Unión belül és kívül számos versenyhatóság indított vizsgálatot vagy nyilvánította ki ezirányú szándékát olyan esetekkel kapcsolatban, ahol az online közvetítő szolgáltatók kettős pozíciójukat – piactér és árukat/szolgáltatásokat kínáló vállalkozás az adott piactéren – arra használták fel, hogy erőfölényhez jussanak, illetve azzal visszaéljenek. Az online közvetítő szolgáltató hozzáférése valamely üzleti felhasználó ügyletei során keletkezett adatokhoz lehetővé teheti az online közvetítő szolgáltató számára, hogy az adatok alapján versenyezzen az üzleti felhasználóval. A tisztességes feltételek biztosítása érdekében az online közvetítő szolgáltató az üzleti felhasználó hozzájárulása nélkül üzleti célokból nem közölheti harmadik felekkel az üzleti felhasználó ügyletei során keletkezett adatokat, még a saját vállalati struktúráján belül sem, azon esetek kivételével, amikor az online közvetítő szolgáltatót arra vonatkozó jogi kötelezettség terheli, hogy közzétegye az üzleti felhasználó ügyletei során keletkezett adatokat.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  Az online közvetítő szolgáltatók a szerződési feltételekben bizonyos esetekben korlátozhatják az üzleti felhasználók lehetőségét arra, hogy az adott online közvetítő szolgáltatástól eltérő egyéb eszközökön keresztül kedvezőbb feltételek mellett kínáljanak a fogyasztóknak árut vagy szolgáltatást. Ilyen esetekben az érintett szolgáltatóknak indokolniuk kell ezt az eljárást különösen a korlátozások fő gazdasági, kereskedelmi vagy jogi szempontjaival. Ezt az átláthatósági követelményt azonban nem lehet úgy értelmezni, hogy érinti a versenyjog és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok területét is magában foglaló, más uniós jogi vagy uniós joggal összhangban álló tagállami jogi aktusok szerinti ilyen korlátozások jogszerűségének értékelését, valamint e jogok alkalmazását.

(21)  Az online közvetítő szolgáltatók nem korlátozhatják az üzleti felhasználók azon lehetőségét, hogy ugyanazon árukat és szolgáltatásokat különböző vagy azonos feltételek mellett más közvetítő szolgáltatások keretében kínálják a fogyasztóknak. Bizonyos esetekben az online közvetítő szolgáltatók korlátozhatják az üzleti felhasználók lehetőségét arra, hogy az adott online közvetítő szolgáltatástól eltérő egyéb eszközökön keresztül más feltételek mellett kínáljanak a fogyasztóknak árut vagy szolgáltatást. Ilyen esetekben az érintett szolgáltatóknak indokolniuk kell ezt az eljárást különösen a korlátozások fő gazdasági, kereskedelmi vagy jogi szempontjaival, és biztosítaniuk kell a korlátozás arányosságát. Mindazonáltal a tagállamok az uniós joggal összhangban elfogadott nemzeti jogszabályaikban tilthatják vagy korlátozhatják az üzleti felhasználók azon lehetőségének korlátozását, hogy az adott online közvetítő szolgáltatástól eltérő egyéb eszközökön keresztül más feltételek mellett kínáljanak a fogyasztóknak árut vagy szolgáltatást.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Annak lehetővé tétele érdekében, hogy az üzleti felhasználók azonnali, megfelelő és hatékony jogorvoslati lehetőségekhez jussanak, ideértve azokat az üzleti felhasználókat is, akiknek felfüggeszthették vagy megszüntethették a vonatkozó online közvetítő szolgáltatásokra irányuló használatát, az online közvetítő szolgáltatóknak gondoskodniuk kell belső panaszkezelési rendszerről. A belső panaszkezelési rendszer célja annak biztosítása, hogy a panaszok jelentős hányadát egymás között megoldhassa az online közvetítő szolgáltató és az érintett üzleti felhasználó. Annak biztosítása továbbá, hogy az online közvetítő szolgáltatók közzéteszik a belső panaszkezelési rendszerük működésére és hatékonyságára vonatkozó tájékoztatást, hozzásegíti az üzleti felhasználókat annak megértéséhez, hogy milyen fajta kérdések merülhetnek fel a különböző online közvetítő szolgáltatások nyújtásával összefüggésben, és előmozdítja a gyors és hatékony kétszereplős problémamegoldás lehetőségét.

(22)  Annak lehetővé tétele érdekében, hogy az üzleti felhasználók azonnali, megfelelő és hatékony jogorvoslati lehetőségekhez jussanak, ideértve azokat az üzleti felhasználókat is, akiknek felfüggeszthették vagy megszüntethették a vonatkozó online közvetítő szolgáltatásokra irányuló használatát, az online közvetítő szolgáltatóknak gondoskodniuk kell belső panaszkezelési rendszerről. A belső panaszkezelési rendszernek átláthatónak és megkülönböztetésmentesnek kell lennie, az egyenlő bánásmód elvén kell alapulnia, és célja annak biztosítása, hogy a panaszok jelentős hányadát egymás között, észszerű időn belül megoldhassa az online közvetítő szolgáltató és az érintett üzleti felhasználó. Az online közvetítő szolgáltatók a panaszkezelés időtartama alatt fenntarthatják hatályban lévő döntésüket. A belső panaszkezelési mechanizmus útján történő megállapodás elérésére irányuló bármilyen kísérlet nem érinti az online közvetítő szolgáltatók vagy üzleti felhasználók azon jogát, hogy a panaszkezelési eljárás során vagy azt követően bármikor bírósági eljárást kezdeményezzenek. Továbbá az online közvetítő szolgáltatóknak rendszeresen közzé kell tenniük a belső panaszkezelési rendszerük működésére és hatékonyságára vonatkozó tájékoztatást, hogy hozzásegítsék az üzleti felhasználókat annak megértéséhez, hogy milyen főbb típusú kérdések merülhetnek fel a különböző online közvetítő szolgáltatások nyújtásával összefüggésben, és előmozdítja a gyors és hatékony kétszereplős problémamegoldás lehetőségét.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  Az adminisztratív terhek minimalizálása érdekében a rendelet belső panaszkezelési rendszerekre vonatkozó követelményei lehetővé teszik az online közvetítő szolgáltatók számára észszerű mértékű rugalmasság tanúsítását e rendszerek működtetése során, valamint az egyéni panaszok kezelését. A belső panaszkezelési rendszerek továbbá lehetővé teszik az online közvetítő szolgáltatók számára azt, hogy szükség esetén megfelelően kezelhessenek minden rosszhiszemű használatot, amellyel egyes üzleti felhasználók próbálkozhatnak e rendszerekben. A rendeletben szereplő jogi kötelezettségeknek megfelelés állítólagos hiányától eltérő esetekben a belső panaszkezelési rendszer nem áll továbbá nyitva az érintett üzleti felhasználót érintő, csupán elhanyagolható negatív hatásokra vonatkozó panaszok előtt. A Bizottság 2003/361/EK ajánlásával25 összhangban az ilyen rendszerek felállításának és működtetésének költségeire tekintettel helyénvaló mentesíteni e kötelezettségek alól a kisvállalkozásnak minősülő online közvetítő szolgáltatókat.

(23)  Az adminisztratív terhek minimalizálása érdekében a rendelet belső panaszkezelési rendszerekre vonatkozó követelményei lehetővé teszik az online közvetítő szolgáltatók számára észszerű mértékű rugalmasság tanúsítását e rendszerek működtetése során, valamint az egyéni panaszok kezelését. A belső panaszkezelési rendszerek továbbá lehetővé teszik az online közvetítő szolgáltatók számára azt, hogy szükség esetén megfelelően kezelhessenek minden rosszhiszemű használatot, amellyel egyes üzleti felhasználók próbálkozhatnak e rendszerekben. Az e rendeletben szereplő jogi kötelezettségeknek való megfelelés állítólagos hiányától eltérő esetekben a belső panaszkezelési rendszer nem áll nyitva az érintett üzleti felhasználót érintő, csupán elhanyagolható hatásokra vonatkozó panaszok előtt. A Bizottság 2003/361/EK ajánlásával25 összhangban az ilyen rendszerek felállításának és működtetésének költségeire tekintettel helyénvaló mentesíteni e kötelezettségek alól a kisvállalkozásnak minősülő online közvetítő szolgáltatókat.

__________________

__________________

25 A Bizottság 2003/361/EK ajánlása (2003. május 6.) a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.).

25 A Bizottság 2003/361/EK ajánlása (2003. május 6.) a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.).

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23a)  Amennyiben az üzemeltető teljes hatáskörrel rendelkezik, és képes biztosítani, hogy a belső panaszkezelési rendszer megfeleljen az e rendeletben foglalt követelményeknek, a „belső” szó használatát nem annak megakadályozásaként kell érteni, hogy egy belső panaszkezelési rendszert külső szolgáltatóhoz vagy egyéb vállalati struktúrához helyezzenek ki.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  A közvetítés kielégítő vitarendezési módot kínálhat az online közvetítő szolgáltatóknak és üzleti felhasználóiknak anélkül, hogy igénybe kellene venniük az adott esetben hosszadalmas és költséges bírósági eljárást. Az online közvetítő szolgáltatóknak ezért ösztönözniük kell a közvetítést, különösen azon közvetítők azonosításával, akikkel készek együttműködni. A szolgáltatásaikat az Unión kívülről nyújtó közvetítők csupán akkor azonosítandók, ha biztosított, hogy szolgáltatásuk igénybevétele semmilyen módon nem csorbítja az érintett üzleti felhasználóknak az uniós jog vagy a tagállami jogok által kínált jogvédelmét, ideértve e rendelet követelményeit, valamint a személyes adatok és az üzleti titkok védelmére vonatkozó jogot. Annak érdekében, hogy elérhetők, tisztességesek és a lehető leggyorsabbak, leghatékonyabbak és legeredményesebbek legyenek, e közvetítőknek meg kell felelniük bizonyos meghatározott kritériumoknak.

(24)  A közvetítés kielégítő vitarendezési módot kínálhat az online közvetítő szolgáltatóknak és üzleti felhasználóiknak anélkül, hogy igénybe kellene venniük az adott esetben hosszadalmas és költséges bírósági eljárást. Az online közvetítő szolgáltatóknak ezért ösztönözniük kell a közvetítést, különösen azon közvetítők kijelölésével, akikkel készek együttműködni. A szolgáltatásaikat az Unión kívülről nyújtó közvetítők csupán abban az esetben jelölhetők ki, ha biztosított, hogy szolgáltatásuk igénybevétele semmilyen módon nem csorbítja az érintett üzleti felhasználóknak az uniós jog vagy a tagállami jogok által kínált jogvédelmét, ideértve e rendelet követelményeit, valamint a személyes adatok és az üzleti titkok védelmére vonatkozó jogot. Annak érdekében, hogy elérhetők, tisztességesek és a lehető leggyorsabbak, leghatékonyabbak és legeredményesebbek legyenek, minden kijelölt közvetítőnek meg kell felelnie bizonyos meghatározott kritériumoknak. A közvetítőket arra kell ösztönözni, hogy a vitákat az ésszerű határidőn belül rendezzék.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  Az online közvetítő szolgáltatóknak vállalniuk kell a közvetítés teljes költségének észszerű hányadát, figyelembe véve a szóban forgó eset valamennyi lényeges elemét. E cél megvalósítása érdekében a közvetítőnek javaslatot kell tennie az egyedi ügyben észszerűnek tartott hányadra. Ez a hányad azonban soha nem lehet kevesebb az ilyen költségek felénél.

(25)  Az online közvetítő szolgáltatóknak vállalniuk kell a közvetítés teljes költségének észszerű hányadát, figyelembe véve a szóban forgó eset valamennyi lényeges elemét. E cél megvalósítása érdekében a közvetítőnek javaslatot kell tennie az egyedi ügyben észszerűnek tartott hányadra. Az online közvetítő szolgáltató esetében azonban ez a hányad soha nem lehet kevesebb az ilyen költségek felénél, kivéve, ha a közvetítő úgy ítéli meg, hogy az eljárást indító üzleti felhasználó nem jóhiszeműen járt el.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(25a)  Mivel az online közvetítő szolgáltatók számára mindig elő kell írni, hogy jelöljék meg azon közvetítőket, akikkel készek együttműködni, és kötelezni kell őket a közvetítésben való jóhiszemű részvételre, a közvetítésre vonatkozó kötelezettséget úgy kell meghatározni, hogy az megakadályozza, hogy az üzleti felhasználók visszaéljenek a közvetítési rendszerrel. Ilyen módon az üzleti felhasználókat is kötelezni kell a közvetítésben való jóhiszemű részvételre. Továbbá, ha valamely üzleti felhasználó ugyanazon ügyben már több eljárást indított, amelyek nem vezettek a vita rendezéséhez, vagy ha valamely üzleti felhasználó olyan témában indít eljárást, amelynek kapcsán a közvetítési eljárás során korábban rosszhiszeműen járt el, az online közvetítő szolgáltató ezen kivételes esetekben nem kötelezhető az említett üzleti felhasználóval való közvetítésben történő részvételre. Ez a kivételes helyzet nem korlátozhatja az üzleti felhasználó azon lehetőségét, hogy közvetítést vegyen igénybe, ha a közvetítés témája a közvetítő megítélése szerint nem kapcsolódik a korábbi ügyekhez.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  Az online közvetítő szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos viták közvetítőkkel való uniós rendezésének előmozdítása érdekében a Bizottság ösztönzi a jelenleg még hiányzó szakosodott közvetítői szervezetek felállítását. Az online közvetítő szolgáltatásokkal, online keresőprogramokkal és az e szolgáltatásoknak teret adó egyes ágazatokkal kapcsolatos szaktudással rendelkező közvetítők bevonása hozzájárul a közvetítői szolgáltatásba vetett bizalomhoz mindkét fél részéről, és növeli a valószínűségét annak, hogy e folyamat gyors, igazságos és kielégítő eredménnyel zárul.

(26)  Az online közvetítő szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos viták közvetítők útján való uniós rendezésének előmozdítása érdekében a Bizottság a tagállamokkal együtt ösztönzi a jelenleg még hiányzó szakosodott közvetítői szervezetek felállítását. Az online közvetítő szolgáltatásokkal, online keresőprogramokkal és az e szolgáltatásoknak teret adó egyes ágazatokkal kapcsolatos szaktudással rendelkező közvetítők bevonása hozzájárul a közvetítői folyamatba vetett bizalomhoz mindkét fél részéről, és növeli a valószínűségét annak, hogy e folyamat gyors, igazságos és kielégítő eredménnyel zárul.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  A meglévő bírósági jogorvoslati lehetőségek hatékonyságát, különösen azokét, amelyek azt igénylik, hogy az üzleti felhasználók vagy a kereskedelmiweboldal-használók egyénileg és azonosítható módon járjanak el, számos tényező korlátozhatja, például korlátozott pénzügyi eszközök, a megtorlástól való félelem és a szerződési feltételekben szereplő, kizárólagos jogot és vitarendezési fórumot meghatározó rendelkezések. A rendelet hatékony alkalmazásának biztosítása érdekében az üzleti felhasználókat vagy kereskedelmiweboldal-használókat képviselő szervezeteknek, egyesületeknek, valamint a tagállamokban létrehozott bizonyos közjogi szerveknek lehetőséget kell biztosítani a nemzeti bíróságok előtti eljárásra. A nemzeti bíróságok előtti ilyen eljárás célja megakadályozni vagy megtiltani a rendeletben szereplő szabályok megsértését, és megelőzni az olyan jövőbeli kárt, amely alááshatja a fenntartható üzleti viszonyokat az onlineplatform-gazdaságban. Annak biztosítása érdekében, hogy az ilyen szervezetek vagy egyesületek hatékonyan és megfelelő módon gyakorolhassák ezt a jogot, meg kell felelniük bizonyos kritériumoknak. Tekintettel a releváns közjogi szervek különleges helyzetére azon tagállamokban, amelyekben őket létrehozták, elég lenne annyit előírni, hogy a szóban forgó közjogi szerveket a nemzeti jog vonatkozó szabályainak megfelelően kifejezetten megbízzák azzal, hogy vagy az érintett felek közös érdekében, vagy a köz érdekében bírósági eljárást indíthassanak anélkül, hogy rájuk az említett kritériumokat alkalmazni kellene. Az ilyen tevékenységek semmilyen módon nem érintik az üzleti felhasználók és kereskedelmiweboldal-használók azon jogát, hogy egyéni kezdeményezés alapján bírósághoz forduljanak.

(27)  A meglévő bírósági jogorvoslati lehetőségek hatékonyságát, különösen azokét, amelyek azt igénylik, hogy az üzleti felhasználók vagy a kereskedelmiweboldal-használók egyénileg és azonosítható módon járjanak el, számos tényező korlátozhatja, például korlátozott pénzügyi eszközök, a megtorlástól való félelem és a szerződési feltételekben szereplő, kizárólagos jogot és vitarendezési fórumot meghatározó rendelkezések. A rendelet hatékony alkalmazásának biztosítása érdekében az üzleti felhasználókat vagy kereskedelmiweboldal-használókat képviselő szervezeteknek, egyesületeknek, valamint a tagállamokban létrehozott bizonyos közjogi szerveknek lehetőséget kell biztosítani a nemzeti bíróságok előtti eljárásra. A nemzeti bíróságok előtti ilyen eljárás célja megakadályozni vagy megtiltani a rendeletben szereplő szabályok megsértését és megelőzni az olyan jövőbeli kárt, amely alááshatja a fenntartható üzleti viszonyokat az onlineplatform-gazdaságban, beleértve a kkv-ket és a mikrovállalkozásokat érintő eseteket. Annak biztosítása érdekében, hogy az ilyen szervezetek vagy egyesületek hatékonyan és megfelelő módon gyakorolhassák ezt a jogot, meg kell felelniük bizonyos kritériumoknak, különösen a finanszírozás átláthatóságával kapcsolatban. A tagállamok számára elő kell írni, hogy ilyen közjogi szerveket hozzanak létre vagy jelöljenek ki. A releváns közjogi szervek esetében elég lenne annyit előírni, hogy a szóban forgó közjogi szerveket a nemzeti jog vonatkozó szabályainak megfelelően kifejezetten megbízzák azzal, hogy vagy az érintett felek közös érdekében, vagy a köz érdekében bírósági eljárást indíthassanak anélkül, hogy rájuk az említett kritériumokat alkalmazni kellene. Az ilyen tevékenységek semmilyen módon nem érintik az üzleti felhasználók és kereskedelmiweboldal-használók azon jogát, hogy egyéni kezdeményezés alapján bírósághoz forduljanak.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(27a)  E rendelet rendelkezéseinek megsértése bizonyos esetekben gyors és rugalmas végrehajtást követel. A rendelet megfelelő és hatékony végrehajtásáért a tagállamok által létrehozott vagy kijelölt végrehajtó szerveknek kell felelniük. A végrehajtó szerveket az e rendeletben a képviselő szervezetek, egyesületek vagy közjogi szervek bírósági eljárásaira vonatkozóan előírt eljáráson kívül kell létrehozni. A végrehajtó szervek által hozott döntéseket a vonatkozó nemzeti jogszabályokkal összhangban, bírósági úton lehetne megtámadni.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

27 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(27b)  E rendelet alkalmazását szorosan figyelemmel kell kísérni. A tagállamoknak nemzeti hatóságokat kell kijelölniük abból a célból, hogy az online közvetítő szolgáltatóktól és az online keresőprogramok szolgáltatóitól beszerezzék az e rendelet nyomon követéséhez és végrehajtásához szükséges releváns információkat. Az e hatóságok által összegyűjtött információkat kérésre át kell adni a Bizottságnak és az uniós platform-megfigyelőközpontnak.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(28a)  Az átláthatóság és az elszámoltathatóság érdekében, valamint a tervezett szerepkörre és feladatokra való tekintettel az uniós platform-megfigyelőközpontot a C(2018)2393 bizottsági határozat általi, szakértői csoportként történő létrehozásán felül egy ezen rendelet szerinti szerepkörrel is fel kell ruházni. A megfigyelőközpontnak az e rendeletben ráruházott feladatokat független módon, a közérdeket szem előtt tartva kell ellátnia, és ennek érdekében tagjainak olyan, széles körből választott független szakértőknek kell lenniük, akik bizonyított szaktudással és tapasztalattal rendelkeznek az onlineplatform-gazdaság terén.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  A Bizottságnak e rendelet rendelkezéseit időszakonként értékelnie kell, különösen annak megállapítása céljából, hogy a technológiai és kereskedelmi feltételek változásai tükrében szükség van-e azok módosítására.

(29)  A Bizottságnak rendszeres időközönként értékelnie kell ezt a rendeletet és szorosan figyelemmel kell kísérnie az onlineplatform-gazdaságra gyakorolt hatásait, különösen annak megállapítása céljából, hogy a vonatkozó technológiai és kereskedelmi feltételek változásainak tükrében szükség van-e annak módosítására, az értékelést követően pedig megfelelő intézkedéseket kell tennie. Mivel a következő években az ágazat gyorsan fog fejlődni, e rendelet nyomán célszerű lehet további, normatívabb jellegű jogszabályokat alkotni, amennyiben az e rendelet által meghatározott, átláthatóságra és tisztességességre vonatkozó rendelkezések elégtelennek bizonyulnának a jövőbeni egyensúlyhiányok és tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kezelésére.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  Mivel e rendelet célját, nevezetesen a tisztességes, kiszámítható, fenntartható és megbízható online üzleti környezet belső piacon belüli biztosítását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban nagyságrendje és hatásai miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl a cél eléréséhez szükséges mértéket.

(31)  Mivel e rendelet célját, nevezetesen az egyértelmű, tisztességes, kiszámítható, fenntartható és megbízható online üzleti környezet belső piacon belüli biztosítását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban nagyságrendje és hatásai miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32)  Helyénvaló tisztázni, hogy e rendelet nem érinti a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés, a verseny, a fogyasztóvédelem, az elektronikus kereskedelem és a pénzügyi szolgáltatások területén alkalmazandó vonatkozó uniós jogi szabályok alkalmazását.

(32)  Helyénvaló tisztázni, hogy e rendelet nem érinti a többek között a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés, a verseny, a fogyasztóvédelem, az elektronikus kereskedelem és a pénzügyi szolgáltatások területén alkalmazandó vonatkozó uniós jogi szabályok alkalmazását, és nem sérti azokat a nemzeti szabályokat, amelyek az uniós jognak megfelelően szabályozzák a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ez a rendelet szabályokat állapít meg annak biztosítására, hogy az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói és az online keresőprogramok tekintetében a kereskedelmiweboldal-használók számára megfelelő átláthatóság és hatékony jogorvoslati lehetőség álljon rendelkezésre.

(1)  Ez a rendelet szabályokat állapít meg annak érdekében, hogy az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói és az online keresőprogramok tekintetében a kereskedelmiweboldal-használók számára biztosítottak legyenek az átlátható és tisztességes feltételek, valamint a hatékony jogorvoslati lehetőségek.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ezt a rendeletet megfelelően kell alkalmazni az azon üzleti felhasználóknak és kereskedelmiweboldal-használóknak nyújtott vagy igénybevételre kínált online közvetítő szolgáltatásokra és online keresőprogramokra, akiknek székhelye vagy lakóhelye az Unióban van, és akik online közvetítő szolgáltatások vagy online keresőmotorok segítségével kínálnak árukat vagy szolgáltatásokat az Unió területén tartózkodó fogyasztóknak, tekintet nélkül e szolgáltatások nyújtóinak székhelyére vagy lakóhelyére.

(2)  Ezt a rendeletet megfelelően kell alkalmazni az azon üzleti felhasználóknak és kereskedelmiweboldal-használóknak nyújtott vagy igénybevételre kínált online közvetítő szolgáltatásokra és online keresőprogramokra, akiknek székhelye vagy lakóhelye az Unióban van, és akik online közvetítő szolgáltatások vagy online keresőprogramok segítségével kínálnak árukat vagy szolgáltatásokat az Unió területén tartózkodó fogyasztóknak, tekintet nélkül e szolgáltatások nyújtóinak székhelyére vagy lakóhelyére, valamint az egyébként alkalmazandó jogra.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az online közvetítő szolgáltatók számára e rendeletben meghatározott kötelezettségek a kiegészítő operációs rendszerek szolgáltatóira is vonatkoznak, amennyiben egy operációs rendszer önmagában a 2. cikk (2) bekezdése szerinti online közvetítő szolgáltatásként működik.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  Ez a rendelet nem alkalmazandó az olyan online fizetési szolgáltatásokra vagy online reklámeszközökre vagy online reklámcserékre, amelyeket nem azzal a céllal biztosítanak, hogy előmozdítsák a közvetlen ügyletek kezdeményezését, és amelyek nem foglalnak magukban fogyasztókkal fennálló szerződéses jogviszonyt.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2c)  Ez a rendelet nem sérti az uniós jogot és azokat a nemzeti szabályokat, amelyek az uniós jognak megfelelően szabályozzák a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  „üzleti felhasználó”: bármely természetes vagy jogi személy, aki online közvetítő szolgáltatáson keresztül kínál fogyasztóknak árut vagy szolgáltatást kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenységéhez kapcsolódó célokból;

1.  „üzleti felhasználó”: bármely természetes vagy jogi személy, aki/amely online közvetítő szolgáltatáson keresztül kínál fogyasztóknak árut vagy szolgáltatást kereskedelmi, üzleti, kézműipari vagy szakmai tevékenységéhez kapcsolódó célokból, ideértve az olyan magánszemélyeket is, akik online közvetítő szolgáltatások útján kereskedői minőségben személyesen járnak el;

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  lehetővé teszi az üzleti felhasználók számára áruk és szolgáltatások fogyasztóknak való kínálását azzal a céllal, hogy előmozdítsa az üzleti felhasználók és a fogyasztók közötti közvetlen ügyletek kezdeményezését, tekintet nélkül arra, hogy az ügyletekre végül hol kerül sor;

b)  lehetővé teszi az üzleti felhasználók számára áruk és szolgáltatások fogyasztóknak való kínálását azzal a céllal, hogy előmozdítsa az üzleti felhasználók és a fogyasztók közötti közvetlen ügyletek kezdeményezését, tekintet nélkül arra, hogy az ügyletek végül teljesülnek-e, kivéve, ha az üzleti felhasználók és a fogyasztók közötti közvetlen ügyletek kezdeményezését előmozdító szolgáltatás csupán marginális jellegű;

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a.  „kiegészítő operációs rendszerek”: olyan szoftverek, amelyek megfelelnek valamennyi alábbi követelménynek:

 

a)  a kiegészítő operációs rendszer egy mobil eszköz vagy csatlakoztatott hangszóró alapvető működését biztosítja;

 

b)  szorosan kapcsolódik egy olyan fő csatornát irányító online közvetítő szolgáltatáshoz, amely csatornán keresztül alkalmazások telepíthetők az operációs rendszerre;

 

c)  az operációs rendszer fejlesztését és frissítését közvetlenül vagy közvetve a kapcsolódó online közvetítő szolgáltatás nyújtója biztosítja vagy irányítja;

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 3 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3b.  „kiegészítő operációs rendszer szolgáltatója”: bármely természetes vagy jogi személy, aki/amely kiegészítő operációs rendszereket biztosít vagy kínál igénybevételre;

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5.  „online keresőprogram”: olyan digitális szolgáltatás, amelynek segítségével a felhasználók elvileg az összes weboldalon vagy egy adott nyelvhez tartozó weboldalakon kulcsszó, kifejezés vagy egyéb formában megadott lekérdezés alapján bármilyen témában kereséseket végezhetnek, és amely ennek eredményeként olyan hivatkozásokat (linkeket) ad meg, amelyekkel elérhetők a keresett tartalommal kapcsolatos információk;

5.  „online keresőprogram”: olyan digitális szolgáltatás, amelynek segítségével a felhasználók lekérdezéseket vihetnek be és elvileg az összes weboldalon vagy egy adott nyelvhez tartozó weboldalakon kulcsszó, hangalapú kérés, kifejezés vagy egyéb bevitt adat alapján bármilyen témában kereséseket végezhetnek, és amely ennek eredményeként a keresett tartalommal kapcsolatos információkat jelenít meg;

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7.  „kereskedelmiweboldal-használó”: bármely természetes vagy jogi személy, aki weboldalakat használ annak érdekében, hogy árut vagy szolgáltatást kínáljon fogyasztók részére kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenységéhez kapcsolódó célokból;

7.  „kereskedelmiweboldal-használó”: bármely természetes vagy jogi személy, aki/amely online felületet, azaz bármilyen szoftvert, többek között weboldalt, illetve mobilalkalmazásokat használ annak érdekében, hogy árut vagy szolgáltatást kínáljon fogyasztók részére kereskedelmi, üzleti, kézműipari vagy szakmai tevékenységéhez kapcsolódó célokból;

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8.  „rangsorolás”: az üzleti felhasználók által online közvetítő szolgáltatáson keresztül fogyasztóknak kínált áruknak és szolgáltatásoknak, vagy az online keresőprogramok által fogyasztóknak indexált weboldalaknak biztosított viszonylagos kiemelés, ahogyan azt az online közvetítő szolgáltatók, illetve az online keresőprogram szolgáltatók bemutatják, szervezik vagy kommunikálják az adott fogyasztók részére, tekintet nélkül az ilyen bemutatáshoz, szervezéshez vagy kommunikációhoz használt technológiai eszközökre;

8.  „rangsorolás”: az üzleti felhasználók által online közvetítő szolgáltatáson keresztül fogyasztóknak kínált áruknak és szolgáltatásoknak, vagy az online keresőprogramok által indexált weboldalaknak biztosított viszonylagos kiemelés, ahogyan azt az online közvetítő szolgáltatók, illetve az online keresőprogramok szolgáltatói bemutatják, kialakítják vagy kommunikálják, tekintet nélkül az ilyen bemutatáshoz, kialakításhoz vagy kommunikációhoz használt technológiai eszközökre;

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10.  „szerződési feltételek”: elnevezésüktől vagy formájuktól függetlenül mindazon feltételek, záradékok és más információk, amelyek az online közvetítő szolgáltatók és üzleti felhasználóik közötti szerződéses jogviszonyt szabályozzák, és amelyeket az online közvetítő szolgáltató egyoldalúan határoz meg.

10.  „szerződési feltételek”: elnevezésüktől vagy formájuktól függetlenül mindazon feltételek, záradékok és más információk, amelyek az online közvetítő szolgáltatók és üzleti felhasználóik közötti szerződéses jogviszonyt szabályozzák.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10a.  „kiegészítő áruk és szolgáltatások”: olyan áruk és szolgáltatások, amelyeket az üzleti felhasználó által az online közvetítő szolgáltatáson keresztül kínált elsődleges árun vagy szolgáltatáson felül és azt kiegészítve kínálnak a fogyasztóknak az online közvetítő szolgáltatás útján kezdeményezett ügylet teljesülését megelőzően.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 10 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10b.  „közvetítés”: a 2008/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének a) pontjában meghatározott strukturált eljárás;

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 10 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10c.  „uniós platform-megfigyelőközpont”: a C(2018)2393 bizottsági határozattal összhangban létrehozott uniós onlineplatform-gazdasági megfigyelőközpont.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. cikk

 

A kijátszás tilalmával kapcsolatos kötelezettségek

 

Az online közvetítő szolgáltatók nem használhatnak fel semmiféle, általuk biztosított vagy irányított szoftvert vagy szolgáltatást – a kiegészítő operációs rendszereket is beleértve – az online közvetítő szolgáltatók számára e rendeletben előírt kötelezettségek kijátszására.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-a)  csak tisztességes és arányos rendelkezéseket tartalmazzanak;

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  megfogalmazása egyértelműen és kétséget kizáró módon történjen;

a)  megfogalmazása egyértelműen és közérthető módon történjen;

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  meghatározzák az online közvetítő szolgáltatásuk üzleti felhasználók részére történő nyújtásának teljes vagy részleges mértékű felfüggesztésére vagy megszüntetésére irányuló döntés objektív indokait.

c)  meghatározzák az online közvetítő szolgáltatásuk üzleti felhasználók részére történő nyújtásának teljes vagy részleges mértékű felfüggesztésére vagy megszüntetésére, illetve bármely egyéb korlátozás alkalmazására irányuló döntés megkülönböztetésmentes indokait;

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  tartalmazzanak információt minden további forgalmazási csatornáról és esetleges kapcsolódó programról, amelyen keresztül az online közvetítő szolgáltató az üzleti felhasználó által kínált árukat és szolgáltatásokat forgalmazhatja;

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb)  tartalmazzanak általános információt arról, milyen hatással vannak a szerződési feltételek a szellemitulajdon-jogok birtoklására és kezelésére.

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben szereplő követelményeknek nem megfelelő szerződési feltételek vagy azok konkrét rendelkezése nem kötelező az érintett üzleti felhasználóra, ha illetékes bíróság megállapítja ezt a meg nem felelést.

(2)  Az (1) bekezdésben szereplő követelményeknek nem megfelelő szerződési feltételek vagy azok konkrét rendelkezése érvénytelen, ha illetékes bíróság megállapítja ezt a meg nem felelést.

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az online közvetítő szolgáltatók értesítik az érintett üzleti felhasználókat szerződési feltételeik bármely tervezett módosításáról.

Az online közvetítő szolgáltatók tartós adathordozón értesítik az érintett üzleti felhasználókat szerződési feltételeik bármely módosításáról.

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tervezett módosításokat nem lehet végrehajtani azon értesítési határidő lejárta előtt, amely észszerű és arányos a tervezett módosítás jellegéhez és mértékéhez és az érintett üzleti felhasználót érintő következményekhez képest. Ez az értesítési határidő legalább 15 nap attól a naptól számítva, amikor az online közvetítő szolgáltató értesíti az érintett üzleti felhasználókat a tervezett módosításokról.

A módosításokat nem lehet végrehajtani azon értesítési határidő lejárta előtt, amely észszerű és arányos a módosítások jellegéhez és mértékéhez és az érintett üzleti felhasználót érintő következményeikhez képest. Ez az értesítési határidő legalább 15 nap attól a naptól számítva, amikor az online közvetítő szolgáltató értesíti az érintett üzleti felhasználókat a módosításokról. Amennyiben a módosítások azt kívánják meg az üzleti felhasználótól, hogy árui vagy szolgáltatásai tekintetében jelentős technikai kiigazításokat végezzen, ezt a határidőt legalább 30 napban kell megállapítani. Az üzleti felhasználó az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül díjmentesen felmondhatja a megállapodást, amennyiben a szóban forgó módosítások az üzleti felhasználó számára hátrányosak.

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Amennyiben a 15 napos értesítési határidőn belül új árukat vagy szolgáltatásokat vesznek fel az online közvetítő szolgáltatás körébe, illetve árukat vagy szolgáltatásokat frissítenek, azt az értesítési határidőtől való eltekintésre irányuló egyértelmű jóváhagyó cselekvésnek kell tekinteni.

 

Azon esetekben, amikor az értesítési határidő 30 nap, mivel a szerződési feltételek módosításai azt kívánják meg az üzleti felhasználótól, hogy árui vagy szolgáltatásai tekintetében jelentős technikai kiigazításokat végezzen, nem tekinthető az értesítési határidőtől való automatikus eltekintésnek az, ha az üzleti felhasználó új árukat vagy szolgáltatásokat vesz fel, illetve árukat vagy szolgáltatásokat frissít.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A (3) bekezdés nem alkalmazandó, ha az online közvetítő szolgáltatóra olyan jogi kötelezettség hárul, amely szerint szerződési feltételeit oly módon kell módosítania, amely nem teszi lehetővé számára a (3) bekezdés második albekezdésében említett értesítési határidő betartását.

(5)  A (3) bekezdésben meghatározott értesítési határidők nem alkalmazandók, ha az online közvetítő szolgáltató:

 

a)  jogilag kötelezve van arra, hogy szerződési feltételeit oly módon módosítsa, amely nem teszi lehetővé számára a (3) bekezdés második albekezdésében említett értesítési határidők betartását;

 

b)  olyan előre nem látható és küszöbön álló veszélyre reagál, amely ártalmas lehet vagy biztonsági problémákat jelenthet az online közvetítő szolgáltatásokra, azok fogyasztóira vagy egyéb felhasználóira nézve, többek között csalás, rosszindulatú szoftverek, kéretlen üzenetek, adatvédelmi incidens vagy más kiberbiztonsági kockázatok kapcsán.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Az online közvetítő szolgáltatóknak gondoskodniuk kell arról, hogy az üzleti felhasználókhoz és azok áruihoz, illetve szolgáltatásaihoz rendelt márka a teljes közvetítői folyamat során felismerhető legyen.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Felfüggesztés és megszüntetés

Felfüggesztés, korlátozások és megszüntetés

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ha valamely online közvetítő szolgáltató úgy dönt, hogy teljesen vagy részleges mértékben felfüggeszti vagy megszünteti online közvetítő szolgáltatását valamely adott üzleti felhasználó tekintetében, akkor indokolatlan késedelem nélkül közölnie kell e döntésének indokolását az érintett üzleti felhasználóval.

(1)  Ha valamely online közvetítő szolgáltató úgy dönt, hogy teljesen vagy részleges mértékben felfüggeszti, korlátozza vagy megszünteti online közvetítő szolgáltatását valamely adott üzleti felhasználó tekintetében, akkor a döntés végrehajtása előtt legalább 15 nappal tájékoztatnia kell az érintett üzleti felhasználót, és közölnie kell vele döntésének indokolását.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha:

 

a)  az online közvetítő szolgáltatónak jogi kötelezettsége, hogy teljesen vagy részleges mértékben felfüggessze, korlátozza vagy megszüntesse online közvetítő szolgáltatását valamely adott üzleti felhasználó tekintetében;

 

b)  az online közvetítő szolgáltató abból a célból jár el, hogy megvédje a fogyasztókat, amennyiben megalapozott kétség merül fel jogsértő tartalommal, egy termék vagy szolgáltatás biztonságosságával, hamisítással, csalással vagy egy termék vagy szolgáltatás kiskorúak számára való megfelelőségével kapcsolatban;

 

c)  az online közvetítő szolgáltató bizonyítani tudja, hogy az érintett üzleti felhasználó több alkalommal is megsértette az alkalmazandó szerződési feltételeket, és ez a szolgáltatások felfüggesztését, korlátozását vagy megszüntetését eredményezte.

 

Ilyen esetekben az üzleti felhasználónak azonnal indokolást kell adni.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett indokolásnak tartalmaznia kell az online közvetítő szolgáltató döntéséhez vezető konkrét tényeket vagy körülményeket, valamint a döntéshez igénybe vett, a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett objektív indokot vagy indokokat.

(2)  Az (1) vagy (1a) bekezdésben említett indokolásnak tartalmaznia kell az online közvetítő szolgáltató döntéséhez vezető konkrét tényeket vagy körülményeket, valamint a döntés alapjául szolgáló, a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett megkülönböztetésmentes indokot vagy indokokat. Amennyiben a felfüggesztés, korlátozás vagy megszüntetés harmadik fél általi bejelentés eredményeképpen kerül alkalmazásra, az indokolásban közölni kell a bejelentés tartalmát.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az online közvetítő szolgáltatónak jogi kötelezettsége, hogy tartózkodjon a konkrét tények, körülmények vagy a vonatkozó indok vagy indokok közlésétől, illetve amennyiben bizonyítani tudja, hogy az érintett üzleti felhasználó több alkalommal is megsértette az alkalmazandó szerződési feltételeket, és ez a szolgáltatások felfüggesztését, korlátozását vagy megszüntetését eredményezte.

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  A megszüntetés, korlátozás és felfüggesztés előtt lehetőség szerint és amennyiben ez arányos, értesítést és a megfelelés tisztázására vagy visszaállítására való lehetőséget kell biztosítani. Amennyiben a felfüggesztés, korlátozás vagy megszüntetés alapja a szerződési feltételek kiigazítható megsértése, és azt nem rosszhiszeműen követték el, az online közvetítő szolgáltató arra törekszik, hogy a nem megfelelés kiigazítását követően a lehető leghamarabb helyreállítsa az üzleti felhasználó jogait. Amennyiben a felfüggesztés, korlátozás vagy megszüntetés tévedésen alapult, az üzleti felhasználó jogait haladéktalanul helyreállítják, a felfüggesztés, korlátozás vagy megszüntetés előttiekkel azonos feltételek mellett.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az online közvetítő szolgáltatók szerződési feltételeikben meghatározzák a rangsorolást meghatározó paramétereket, és e fő paraméterek más paraméterekhez képest meglévő viszonylagos jelentőségének okait.

A (4) bekezdés sérelme nélkül az online közvetítő szolgáltatók szerződési feltételeikben megállapítják a rangsorolást meghatározó paramétereket és e paraméterek viszonylagos jelentőségének okait. Amennyiben a szerződési feltételekben technikailag nem lehetséges valamennyi paramétert közölni, illetve annak eredményeként minden egyes paraméter súlyozását közölni kellene, csak a fő paramétereket, valamint azok viszonylagos jelentőségének okait kell ismertetni.

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az online közvetítő szolgáltatók biztosítják, hogy a rangsorolásban a megadott rangsorolási paraméterek nem önkényes alkalmazása és azok viszonylagos jelentősége tükröződjön.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha e paraméterek között szerepel a rangsorolás befolyásolásának lehetősége az üzleti felhasználó által az érintett online közvetítő szolgáltatónak fizetett bármely közvetlen vagy közvetett díj ellenében, akkor az online közvetítő szolgáltató szerződési feltételeiben feltünteti ezt a lehetőséget és az ilyen díjfizetés rangsorolásra gyakorolt hatásait is.

Ha e paraméterek között szerepel a rangsorolás befolyásolásának lehetősége az üzleti felhasználó által az érintett online közvetítő szolgáltatónak fizetett bármely közvetlen vagy közvetett díj ellenében, akkor az online közvetítő szolgáltató szerződési feltételeiben ismerteti ezeket a lehetőségeket és az ilyen díjfizetés rangsorolásra gyakorolt hatásait is.

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az eredmények megjelenítésekor az online közvetítő szolgáltatónak minden rangsorolás mellett közzé kell tennie, hogy azt befolyásolta-e bármilyen megkülönböztetett bánásmód, közvetlen vagy közvetett díjazás, illetve szerződéses vagy közvetlen tulajdoni viszony, és ha igen, milyen mértékben.

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az online keresőprogramok szolgáltatói meghatározzák a kereskedelmiweboldal-használók számára a rangsorolást meghatározó fő paramétereket azáltal, hogy könnyen és nyilvánosan hozzáférhető módon egyértelműen és kétséget kizáró módon megfogalmazott leírást helyeznek el online keresőprogramjaik felületén. Gondoskodnak e leírás frissítéséről.

(2)  A (4) bekezdés sérelme nélkül az online keresőprogramok szolgáltatói megállapítják a rangsorolást meghatározó paramétereket és e paraméterek viszonylagos jelentőségének okait azáltal, hogy könnyen és nyilvánosan hozzáférhető módon egyértelműen és közérthetően megfogalmazott leírást helyeznek el online keresőprogramjaik felületén. E leírás frissítéséről is gondoskodnak. Amennyiben a szerződési feltételekben technikailag nem lehetséges valamennyi paramétert közölni, illetve annak eredményeként minden egyes paraméter súlyozását közölni kellene, csak a fő paramétereket, valamint azok viszonylagos jelentőségének okait kell ismertetni.

 

Az online keresőprogramok szolgáltatói biztosítják, hogy a rangsorolásban a megadott rangsorolási paraméterek nem önkényes alkalmazása és azok viszonylagos jelentősége tükröződjön.

 

Ha a fő paraméterek között szerepel a rangsorolás befolyásolásának lehetősége az üzleti felhasználó vagy a kereskedelmiweboldal-használó által az érintett szolgáltatónak fizetett bármely közvetlen vagy közvetett díj ellenében, akkor az adott szolgáltató ismerteti ezeket a lehetőségeket és az ilyen díjfizetés rangsorolásra gyakorolt hatásait.

 

Az eredmények megjelenítésekor az online keresőprogram szolgáltatójának minden rangsorolás mellett közzé kell tennie, hogy abban befolyásolta-e bármilyen megkülönböztetett bánásmód – beleértve a differenciált elhelyezést vagy megjelenítést –, közvetett vagy közvetlen díjazás, illetve szerződéses vagy közvetlen tulajdoni viszony, és ha igen, milyen mértékben.

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Amennyiben egy online keresőprogram szolgáltatója egy konkrét esetben megváltoztatta a rangsorolást vagy egy adott weboldalt levett a listáról egy harmadik fél általi bejelentést követően, a szolgáltató lehetőséget kínál a kereskedelmiweboldal-használónak arra, hogy egy nyilvánosan hozzáférhető online adatbázisban megtekintse a bejelentés tartalmát.

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az online közvetítő szolgáltatók és az online keresőprogram szolgáltatók az e cikknek való megfelelés során nem kötelesek közzétenni az (EU) 2016/943 irányelv 2. cikkének (1) bekezdése szerinti üzleti titkot.

(4)  Az online közvetítő szolgáltatók és az online keresőprogramok szolgáltatói az e cikk követelményeinek való megfelelés során nem kötelesek közzétenni olyan információkat, amelyekről észszerű bizonyossággal feltételezhető, hogy lehetővé tennék a fogyasztók megtévesztését a keresési eredmények manipulálása révén. E cikk nem sérti az (EU) 2016/943 irányelvet.

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az online közvetítő szolgáltatók és az online keresőprogramok szolgáltatói e cikknek való megfelelését és az e cikkben előírtak végrehajtását elősegítendő, a Bizottság az e cikkben foglalt átláthatósági követelményeket iránymutatásokkal egészíti ki.

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a. cikk

 

Kiegészítő áruk és szolgáltatások

 

(1)  Ha az online közvetítő szolgáltatók vagy harmadik felek az online közvetítő szolgáltatáson keresztül kínálnak kiegészítő árukat és szolgáltatásokat – többek között pénzügyi termékeket – a fogyasztóknak, akkor az online közvetítő szolgáltatók szerződési feltételeikben ismertetik a felkínált kiegészítő áruk és szolgáltatások típusát, valamint azt, hogy az üzleti felhasználó is jogosult-e felkínálni saját kiegészítő áruit és szolgáltatásait az online közvetítő szolgáltatáson keresztül, és ha igen, milyen feltételekkel.

 

(2)  Az online közvetítő szolgáltató az üzleti felhasználó kérésére átadja az üzleti felhasználó által kínált árukon vagy szolgáltatásokon felül kínált kiegészítő áruk vagy szolgáltatások jegyzékét. A kiegészítő áruk és szolgáltatások felkínálásakor az online közvetítő szolgáltatók egyértelmű és látható módon közlik, hogy ki nyújtja a kiegészítő árukat és szolgáltatásokat.

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az online keresőprogramok szolgáltatóinak mellékelniük kell annak leírását, hogy milyen esetleges megkülönböztetett bánásmódot biztosítanak vagy biztosíthatnak egyrészt az ezen online keresőprogramokon keresztül maga a szolgáltató vagy az irányítása alatt álló kereskedelmiweboldal-használók által a fogyasztóknak kínált áruk és szolgáltatások, másrészt pedig más kereskedelmiweboldal-használók tekintetében.

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben szereplő meghatározás magában foglalja adott esetben legalább az online közvetítő szolgáltató által az alábbiak bármelyike tekintetében különös intézkedésekkel vagy magatartásával biztosított megkülönböztetett bánásmódot:

(2)  Az (1) és (1a) bekezdésben szereplő leírás magában foglalja adott esetben legalább az online közvetítő szolgáltató vagy online keresőprogram szolgáltatója által az alábbiak bármelyike tekintetében különös intézkedésekkel vagy magatartásával biztosított megkülönböztetett bánásmódot:

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az a hozzáférés, amellyel a szolgáltató vagy a szolgáltató irányítása alatt álló üzleti felhasználó rendelkezhet bármely olyan személyes adat vagy más adat vagy mindkettő tekintetében, amelyeket az üzleti felhasználók vagy a fogyasztók bocsátanak rendelkezésre az érintett online közvetítő szolgáltatás igénybevételéért vagy amelyek e szolgáltatások nyújtása során keletkeznek;

a)  az a hozzáférés, amellyel a szolgáltató vagy a szolgáltató irányítása alatt álló üzleti felhasználó rendelkezhet bármely olyan személyes adat vagy más adat vagy mindkettő tekintetében, amelyeket az üzleti felhasználók, kereskedelmiweboldal-használók vagy a fogyasztók bocsátanak rendelkezésre az érintett online közvetítő szolgáltatás vagy online keresőprogram igénybevételéért vagy amelyek e szolgáltatások nyújtása során keletkeznek;

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  rangsorolás;

b)  rangsorolás és előre konfigurált beállítások egyrészt maga a szolgáltató vagy az irányítása alatt álló bármely üzleti felhasználó által ezen online közvetítő szolgáltatásokon keresztül a fogyasztóknak kínált áruk és szolgáltatások, másrészt egyéb üzleti felhasználók tekintetében;

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  bármely, az érintett online közvetítő szolgáltatás igénybevételéért felszámított közvetlen vagy közvetett díj;

c)  bármely, az érintett online közvetítő szolgáltatás vagy online keresőprogram vagy bármely kiegészítő szolgáltatás igénybevételéért felszámított közvetlen vagy közvetett díj, továbbá bármely technikai vagy gazdasági előny, amelyet nem terjeszt ki valamennyi üzleti felhasználóra vagy kereskedelmiweboldal-használóra;

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  az érintett online közvetítő szolgáltatásokhoz közvetlenül kapcsolódó vagy azokat kiegészítő szolgáltatásokhoz való hozzáférés vagy igénybevételük feltételei.

d)  az érintett online közvetítő szolgáltatásokhoz vagy online keresőprogramokhoz közvetlenül kapcsolódó vagy azokat kiegészítő szolgáltatásokhoz vagy funkciókhoz való hozzáférés vagy igénybevételük feltételei.

 

__________________

 

 

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az online közvetítő szolgáltatók az egyrészről maga a szolgáltató vagy az irányítása alatt álló bármely üzleti felhasználó által ezen online közvetítő szolgáltatásokon keresztül a fogyasztóknak kínált árukat vagy szolgáltatásokat, másrészről az online közvetítő szolgáltatáson keresztül más üzleti felhasználók által kínált versengő árukat vagy szolgáltatásokat egyenlő módon, megkülönböztetés nélkül kezeli, kivéve, ha az ilyen megkülönböztetett bánásmódot valamennyi egyéb üzleti felhasználó között megkülönböztetésmentesen alkalmazzák, és az az uniós jog általános elveivel összhangban objektív módon igazolható. Az esetleges megkülönböztetett bánásmód nem korlátozhatja a fogyasztók azon lehetőségét, hogy az online közvetítő szolgáltatáson keresztül kínált áruk és szolgáltatások közül hozzáférjenek az általuk preferált árukhoz és szolgáltatásokhoz, illetve igénybe vegyék azokat.

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a. cikk

 

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

 

Az online közvetítő szolgáltatók nem folytathatnak az I. mellékletben felsoroltak szerinti tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat. Ez a felsorolás nem érinti az egyéb uniós jogszabályokat vagy a tagállamok által az uniós joggal összhangban alkalmazott nemzeti jogszabályokat, továbbá az online közvetítő szolgáltatók e jogszabályokból eredő kötelezettségeit.

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az online keresőprogramok szolgáltatói szerepeltetik – és online keresőprogramjukon belül elérhetővé teszik – az üzleti felhasználók műszaki hozzáférésének leírását vagy ennek hiányát bármely olyan személyes adat vagy más adat vagy mindkettő tekintetében, amelyeket az üzletiweboldal-használók vagy a fogyasztók bocsátanak rendelkezésre az érintett online keresőprogram igénybevételéért, vagy amelyek e szolgáltatások nyújtása során keletkeznek.

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdés szerinti leírás során az online közvetítő szolgáltatók megfelelően értesítik az üzleti felhasználókat legalább az alábbiakról:

(2)  Az online közvetítő szolgáltatók vagy online keresőprogramok szolgáltatói által készített, az (1) vagy (1a) bekezdés szerinti leírásnak elegendő tájékoztatást kell nyújtania az üzleti felhasználók vagy kereskedelmiweboldal-használók részére legalább az alábbiakról:

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  rendelkezik-e az online közvetítő szolgáltató hozzáféréssel bármely olyan személyes adathoz vagy más adathoz vagy mindkettőhöz, amelyeket az üzleti felhasználók vagy a fogyasztók bocsátanak rendelkezésre az érintett szolgáltatás igénybevételéért vagy amelyek e szolgáltatások nyújtása során keletkeznek, és ha igen, akkor az ilyen adatok mely kategóriái tekintetében és milyen feltételek mellett;

a)  rendelkezik-e az online közvetítő szolgáltató vagy az online keresőprogram szolgáltatója hozzáféréssel bármely olyan személyes adathoz vagy más adathoz vagy mindkettőhöz, amelyeket az üzleti felhasználók vagy a kereskedelmiweboldal-használók vagy a fogyasztók bocsátanak rendelkezésre az érintett szolgáltatás igénybevételéért vagy amelyek e szolgáltatások nyújtása során keletkeznek, és ha igen, akkor az ilyen adatok mely kategóriái tekintetében és milyen feltételek mellett;

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  rendelkezik-e az üzleti felhasználó hozzáféréssel bármely olyan személyes adathoz vagy más adathoz vagy mindkettőhöz, amelyeket az említett üzleti felhasználó bocsát rendelkezésre az érintett online közvetítő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban vagy amelyek e szolgáltatásoknak a szóban forgó üzleti felhasználónak történő nyújtása során keletkeznek, és ha igen, akkor az ilyen adatok mely kategóriái tekintetében és milyen feltételek mellett;

b)  rendelkezik-e az üzleti felhasználó vagy kereskedelmiweboldal-használó hozzáféréssel bármely olyan személyes adathoz vagy más adathoz vagy mindkettőhöz, amelyeket az említett üzleti felhasználó vagy kereskedelmiweboldal-használó bocsát rendelkezésre az érintett online közvetítő szolgáltatás vagy online keresőprogram általa történő igénybevételével kapcsolatban, vagy amelyek e szolgáltatásoknak a szóban forgó üzleti felhasználónak vagy kereskedelmiweboldal-használónak, illetve az általa kínált áruk vagy szolgáltatások fogyasztóinak történő nyújtása során keletkeznek, és ha igen, akkor az ilyen adatok mely kategóriái tekintetében és milyen feltételek mellett;

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  rendelkezik-e az üzleti felhasználó hozzáféréssel a b) ponton túlmenően bármely olyan személyes adathoz vagy más adathoz vagy mindkettőhöz, az összesített adatokat is ideértve, amelyeket az online közvetítő szolgáltatás valamennyi üzleti felhasználó és fogyasztó tekintetében történő nyújtása bocsát rendelkezésre vagy hoz létre, és ha igen, akkor az ilyen adatok mely kategóriái tekintetében és milyen feltételek mellett.

c)  rendelkezik-e az üzleti felhasználó vagy kereskedelmiweboldal-használó hozzáféréssel a b) ponton túlmenően bármely olyan személyes adathoz vagy más adathoz vagy mindkettőhöz, az összesített adatokat is ideértve, amelyeket az online közvetítő szolgáltatás vagy online keresőprogram valamennyi üzleti felhasználó, kereskedelmiweboldal-használó és azok fogyasztói számára történő nyújtása bocsát rendelkezésre vagy hoz létre, és ha igen, akkor az ilyen adatok mely kategóriái tekintetében és milyen feltételek mellett.

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az üzleti felhasználóknak joguk van anonimizált pontozásokat és értékeléseket vagy bármely más, az online közvetítő szolgáltatásból származó pontozásaikhoz és értékeléseikhez kapcsolódó összesített, anonimizált adatot kapni, függetlenül attól, hogy ezeket az adatokat ők maguk adták-e át az online közvetítő szolgáltatónak strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban.

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  Az online közvetítő szolgáltató az üzleti felhasználó kifejezett hozzájárulása nélkül üzleti célokból nem adhatja át harmadik feleknek (beleértve saját vállalati struktúráját is) az üzleti felhasználó ügyletei során keletkezett adatokat. Ez a bekezdés nem alkalmazandó, ha az online közvetítő szolgáltatónak jogi kötelezettsége az üzleti felhasználó ügyletei során keletkezett adatok átadása.

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2c)  Ez a rendelet nem érinti az (EU) 2016/679 rendelet alkalmazását.

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben szolgáltatásuk nyújtása során az online közvetítő szolgáltatók korlátozzák az üzleti felhasználók azon képességét, hogy ugyanazon árukat és szolgáltatásokat különböző feltételek mellett, az említett szolgáltatásoktól eltérő eszközök segítségével kínálják a fogyasztóknak, akkor szerződési feltételeik között fel kell tüntetniük e korlátozás okait, és ezeket könnyen hozzáférhetővé kell tenniük a nyilvánosság számára. Ezek az okok magukban foglalják az említett korlátozások gazdasági, kereskedelmi vagy jogi szempontjait.

(1)  Az online közvetítő szolgáltatók nem korlátozhatják az üzleti felhasználók azon lehetőségét, hogy ugyanazon árukat és szolgáltatásokat különböző vagy azonos feltételek mellett más online közvetítő szolgáltatások keretében kínálják a fogyasztóknak.

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A különböző feltételek kínálására és egyéb eszközök igénybevételére vonatkozó bármely egyéb, az (1) bekezdésben tiltottaktól eltérő korlátozás esetén azoknak az online közvetítő szolgáltatóknak, amelyek korlátozzák az üzleti felhasználók azon lehetőségét, hogy ugyanazon árukat és szolgáltatásokat különböző feltételek mellett, az említett szolgáltatásoktól eltérő eszközök segítségével kínálják a fogyasztóknak, szerződési feltételeik között fel kell tüntetniük e korlátozás okait, és ezeket könnyen hozzáférhetővé kell tenniük a nyilvánosság számára. Ezek az okok magukban foglalják az említett korlátozások főbb gazdasági, kereskedelmi vagy jogi szempontjait. E korlátozásoknak arányosnak és a szolgáltató jogos érdeke alapján indokoltnak kell lenniük.

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben szereplő kötelezettség nem érinti az online közvetítő szolgáltatókra vonatkozó, az uniós jogból vagy az uniós joggal összhangban álló tagállami jogi aktusokból fakadó ilyen korlátozások megállapítása tekintetében fennálló bármely tilalmat vagy korlátozást.

(2)  A tagállamok az uniós joggal összhangban elfogadott nemzeti jogszabályaikban tilthatják vagy korlátozhatják az (1a) bekezdésben említett korlátozásokat vagy egyéb korlátozásokat, az (1) bekezdésben említettek kivételével.

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A belső panaszkezelési rendszernek könnyen hozzáférhetőnek kell lennie az üzleti felhasználók számára. Lehetővé kell tennie számukra a közvetlen panaszbenyújtást az érintett szolgáltatóhoz az alábbi kérdések bármelyikében:

A belső panaszkezelési rendszernek könnyen hozzáférhetőnek és díjmentesnek kell lennie az üzleti felhasználók számára, és biztosítania kell a panaszok észszerű időn belüli feldolgozását. A rendszernek az átláthatóság és az egyenlő bánásmód elvén kell alapulnia, és lehetővé kell tennie az üzleti felhasználók számára az érintett szolgáltatóhoz való közvetlen panaszbenyújtást az alábbi ügyek bármelyikében:

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a rendeletben szereplő bármely jogi kötelezettségnek való megfelelés állítólagos hiánya az említett szolgáltató tekintetében, amely hátrányosan érinti a panaszost;

a)  az e rendeletben szereplő bármely jogi kötelezettségnek az említett szolgáltató általi állítólagos elmulasztása, amely a panaszost is érinti;

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az online közvetítő szolgáltatások nyújtásához közvetlenül kapcsolódó technológiai kérdések, amelyek el nem hanyagolható módon hátrányosan érintik a panaszost;

b)  az online közvetítő szolgáltatások nyújtásához közvetlenül kapcsolódó technológiai kérdések, amelyek el nem hanyagolható módon érintik a panaszost;

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a szóban forgó szolgáltató online közvetítő szolgáltatások nyújtásához közvetlenül kapcsolódó intézkedése vagy magatartása, amely el nem hanyagolható módon hátrányosan érinti a panaszost.

c)  a szóban forgó szolgáltató online közvetítő szolgáltatások nyújtásához közvetlenül kapcsolódó intézkedése vagy magatartása, amely el nem hanyagolható módon érinti a panaszost.

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  gyorsan és hatékonyan kezelik a panaszokat, figyelembe véve a felmerülő kérdés jelentőségét és összetettségét;

b)  gyorsan és hatékonyan kezelik a panaszokat, figyelembe véve a felmerülő kérdés jelentőségét és összetettségét, de az első válaszadásra 15 napon belül mindenképpen sor kerül;

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  egyedileg, egyértelmű és kétséget kizáró megfogalmazásban közlik a panaszossal a belső panaszkezelési folyamat eredményét.

c)  egyedileg, egyértelmű és közérthető megfogalmazásban közlik a panaszossal a belső panaszkezelési folyamat eredményét.

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az online közvetítő szolgáltatók évente létrehozzák és a nyilvánosság számára könnyen hozzáférhető módon rendelkezésre bocsátják a belső panaszkezelési rendszerük működésére és hatékonyságára vonatkozó tájékoztatást.

Az online közvetítő szolgáltatók létrehozzák és a nyilvánosság számára könnyen hozzáférhető módon rendelkezésre bocsátják a belső panaszkezelési rendszerük működésére és hatékonyságára vonatkozó tájékoztatást. Ezt a tájékoztatást folyamatosan frissítik.

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a tájékoztatás tartalmazza az összes benyújtott panasz számát, a panaszok tárgyát, a panaszkezeléshez szükséges időtartamot és a panaszok eldöntése során hozott döntést.

Ez a tájékoztatás tartalmazza az összes benyújtott panasz számát, a panaszok főbb típusait, a panaszok feldolgozásához szükséges átlagos időtartamot és a panaszok eredményével kapcsolatos összesített információkat.

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az online közvetítő szolgáltatók jóhiszeműen vesznek részt az (1) bekezdéssel összhangban megjelölt bármely közvetítő megállapodásra irányuló közvetítésében azzal a céllal, hogy megállapodjanak a vita rendezéséről.

(3)  Az online közvetítő szolgáltatók és az üzleti felhasználók jóhiszeműen vesznek részt az (1) bekezdéssel összhangban megjelölt bármely közvetítő megállapodásra irányuló közvetítésében azzal a céllal, hogy megállapodjanak a vita rendezéséről.

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az online közvetítő szolgáltatók az egyedi ügyek teljes közvetítési költségének észszerű hányadát viselik. Az említett teljes költség észszerű hányadát a közvetítő javaslata alapján úgy kell megállapítani, hogy figyelembe kell venni a szóban forgó ügy valamennyi lényeges elemét, különösen a vitában részt vevő felek érveinek viszonylagos megalapozottságát, a felek magatartását, valamint a felek egymáshoz viszonyított méretét és pénzügyi erejét. Az online közvetítő szolgáltatóknak azonban minden esetben viselni kell a teljes költség legalább felét.

(4)  Az online közvetítő szolgáltatók az egyedi ügyek teljes közvetítési költségének észszerű hányadát viselik. Az említett teljes költség észszerű hányadát a közvetítő javaslata alapján úgy kell megállapítani, hogy figyelembe kell venni a szóban forgó ügy valamennyi lényeges elemét, különösen a vitában részt vevő felek érveinek viszonylagos megalapozottságát, a felek magatartását, valamint a felek egymáshoz viszonyított méretét és pénzügyi erejét. Az online közvetítő szolgáltatóknak azonban legalább a teljes költség felét viselniük kell, kivéve azokat az eseteket, amikor a közvetítő úgy ítéli meg, hogy az üzleti felhasználó nem jóhiszeműen járt el vagy vissza próbál élni a közvetítési folyamattal.

Módosítás    122

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az online közvetítő szolgáltatók nem kötelezhetők a közvetítésben való részvételre, ha valamely üzleti felhasználó olyan témában indít eljárást, amellyel kapcsolatban korábban közvetítést vett igénybe, és ebben az ügyben a közvetítő úgy ítélte meg, hogy az üzleti felhasználó nem járt el jóhiszeműen. Az online közvetítő szolgáltatók arra sem kötelezhetők, hogy közvetítésben vegyenek részt olyan üzleti felhasználókkal szemben, akik több ízben sikertelen közvetítési kísérlettel fordultak a közvetítőhöz.

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A vitarendezésre e cikkel összhangban közvetítés útján tett bármely kísérlet nem érinti az online közvetítő szolgáltatók és az érintett üzleti felhasználók arra vonatkozó jogát, hogy a közvetítési folyamat alatt vagy azt követően bírósági eljárást indítsanak.

(5)  A vitarendezésre e cikkel összhangban közvetítés útján tett bármely kísérlet nem érinti az online közvetítő szolgáltatók és az érintett üzleti felhasználók arra vonatkozó jogát, hogy a közvetítési folyamat előtt, alatt vagy azt követően bírósági eljárást indítsanak.

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Az online közvetítő szolgáltatók létrehozzák és a nyilvánosság számára könnyen hozzáférhető módon rendelkezésre bocsátják a tevékenységeikkel kapcsolatos közvetítés működésére és hatékonyságára vonatkozó tájékoztatást. Ezt a tájékoztatást folyamatosan frissítik.

 

Ez a tájékoztatás tartalmazza az összes közvetítési ügy számát, a közvetítési ügyek főbb típusait, a közvetítési ügyek feldolgozásához szükséges átlagos időtartamot és a közvetítési ügyek eredményével kapcsolatos összesített információkat.

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság ösztönzi az online közvetítő szolgáltatókat és az őket képviselő szervezeteket és egyesületeket, hogy önállóan vagy közösen hozzanak létre egy vagy több, a 10. cikk (2) bekezdésében pontosított követelményeknek megfelelő közvetítői szolgáltatást nyújtó szervezetet az online közvetítő szolgáltatások során az üzleti felhasználókkal e szolgáltatásnyújtás keretében felmerülő viták bíróságon kívüli rendezésének előmozdítására, különös tekintettel az online közvetítői szolgáltatások határokon átnyúló jellegére

A Bizottság és a tagállamok ösztönzik az online közvetítő szolgáltatókat és az azokat képviselő szervezeteket és egyesületeket, hogy önállóan vagy közösen hozzanak létre egy vagy több, a 10. cikk (2) bekezdésében pontosított követelményeknek megfelelő közvetítői szolgáltatást nyújtó szervezetet az üzleti felhasználókkal az online közvetítő szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő viták bíróságon kívüli rendezésének előmozdítására, különös tekintettel az online közvetítői szolgáltatások határokon átnyúló jellegére.

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy illetékes közjogi szerveik létrehozzák a nemzeti bíróságok jogsértés megszüntetésére irányuló végzéseinek hatálya alá tartozó jogellenes cselekmények nyilvántartását, amely a bevált gyakorlatok és a tájékoztatás alapjául szolgál a többi tagállam közjogi szervei vagy hatóságai számára.

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szervezetek vagy egyesületek csak akkor rendelkeznek az (1) bekezdésben szereplő joggal, ha az eljárásindítás időpontjában megfelelnek valamennyi alábbi követelménynek:

A szervezetek vagy egyesületek csak akkor rendelkeznek az (1) bekezdésben szereplő joggal, ha az eljárásindítás időpontjában és az eljárás időtartama alatt folyamatosan megfelelnek valamennyi alábbi követelménynek:

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az általuk képviselt üzleti felhasználók vagy kereskedelmiweboldal-használók csoportjának közös érdekében álló célokat követnek;

b)  az általuk képviselt üzleti felhasználók vagy kereskedelmiweboldal-használók csoportjának közös érdekében álló célokat követnek, amelyeket nyilvánosan megfogalmaznak az alapszabályukban vagy más vonatkozó irányítási dokumentumukban;

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  nonprofit jellegűek.

c)  nonprofit jellegűek és a finanszírozásuk forrását illetően átláthatóak.

Módosítás    130

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Azon tagállamokban, amelyekben ilyen közjogi szerveket hoztak létre, a szóban forgó közjogi szervek számára biztosítani kell az (1) bekezdésben említett jogot, amennyiben az érintett tagállam nemzeti jogával összhangban megbízták őket az üzleti felhasználók vagy kereskedelmiweboldal-használók csoportja közös érdekeinek védelmével, illetve az e rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelés biztosításával.

A tagállamok e cikk alkalmazása céljából közjogi szerveket hoznak létre vagy jelölnek ki. A szóban forgó közjogi szervek számára biztosítani kell az (1) bekezdésben említett jogot, amennyiben az érintett tagállam nemzeti jogával összhangban megbízták őket az üzleti felhasználók vagy kereskedelmiweboldal-használók csoportja közös érdekeinek védelmével, illetve az e rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelés biztosításával.

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) bekezdésben szereplő jog nem érinti az üzleti felhasználók és kereskedelmiweboldal-használók arra irányuló jogát, hogy önállóan indítsanak eljárást az illetékes nemzeti bíróságok előtt az eljárásindítás helye szerinti tagállam jogszabályaival összhangban annak érdekében, hogy kezeljék az online közvetítő szolgáltatók e rendelet rendelkezéseiben szereplő vonatkozó követelményeknek való megfelelésének hiányát.

(3)  Az (1) bekezdésben szereplő jog nem érinti az üzleti felhasználók és kereskedelmiweboldal-használók arra irányuló jogát, hogy önállóan indítsanak eljárást az illetékes nemzeti bíróságok előtt az eljárásindítás helye szerinti tagállam jogszabályaival összhangban az online közvetítő szolgáltatók vagy az online keresőprogramok szolgáltatói e rendelet rendelkezéseiben szereplő vonatkozó követelményeknek való meg nem felelése ügyében.

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a. cikk

 

Végrehajtó hatóságok

 

(1)  Minden tagállam kijelöli az e rendelet megfelelő és hatékony végrehajtásáért felelős szervet vagy szerveket. Az e rendelet hatékony végrehajtásáért felelős szerv megegyezhet a 12. cikkben említett szervvel.

 

(2)  A tagállamok megállapítják az e rendeletben foglalt rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó intézkedéseket meghatározó szabályokat, és biztosítják azok végrehajtását. Az előírt intézkedéseknek hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

 

(3)  A (2) bekezdésben említett intézkedéseket közölni kell a Bizottsággal, és nyilvánosságra kell hozni a Bizottság weboldalán.

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

12 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12b. cikk

 

Nyomon követés

 

A tagállamok szorosan nyomon követik e rendelet alkalmazását, és nemzeti hatóságokat jelölnek ki abból a célból, hogy az online közvetítő szolgáltatóktól és az online keresőprogramok szolgáltatóitól beszerezzék e rendeletnek a 12a. cikkben említett szerv vagy szervek általi nyomon követéséhez és végrehajtásához szükséges releváns információkat. Az e hatóságok által összegyűjtött információkat kérésre át kell adni a Bizottságnak és az uniós platform-megfigyelőközpontnak.

Módosítás    134

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az e rendelet megfelelő alkalmazásához való hozzájárulás céljából a Bizottság ösztönzi magatartási kódexeknek az online közvetítő szolgáltatók és az azokat képviselő szervezetek és egyesületek általi létrehozatalát, figyelembe véve az online közvetítői szolgáltatásoknak teret adó különböző ágazatok sajátosságait, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozások speciális jellemzőit.

(1)  Az e rendelet megfelelő alkalmazásához való hozzájárulás céljából a Bizottság ösztönzi, hogy az online közvetítő szolgáltatók és az azokat képviselő szervezetek és egyesületek, valamint az üzleti felhasználók – többek között kkv-k és mikrovállalkozások – és az azokat képviselő szervezetek magatartási kódexeket hozzanak létre, figyelembe véve az online közvetítő szolgáltatásoknak teret adó különböző ágazatok sajátosságait, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozások speciális jellemzőit.

Módosítás    135

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Amennyiben valamely online közvetítő szolgáltatás elsősorban egyetlen, olyan ágazatban vesz részt, ahol ágazatspecifikus magatartási kódex van érvényben és azt széles körben alkalmazzák, a Bizottság arra ösztönzi az online közvetítő szolgáltatót, hogy fogadja el és hajtsa végre az ágazatspecifikus magatartási kódexet.

Módosítás    136

Rendeletre irányuló javaslat

13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

13a. cikk

 

Uniós platform-megfigyelőközpont

 

A C(2018)2393 bizottsági határozat 2. cikkében meghatározottakon kívül az uniós platform-megfigyelőközpont a következő feladatokat látja el:

 

a) e rendelet végrehajtásának nyomon követése és értékelése, továbbá különösen az I. melléklet piaci hatásainak elemzése, figyelembe véve az uniós és nemzeti bíróságok ítélkezési gyakorlatát; és

 

b) a 14. cikkel összhangban e rendelet felülvizsgálatára vonatkozó ajánlások készítése az Európai Bizottságnak.

Módosítás    137

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A [dátum: a hatálybalépést követő három év elteltével] és azt követően háromévente a Bizottság értékeli e rendeletet, és jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.

(1)  [dátum: az alkalmazást követő 18 hónap elteltével]-ig és azt követően háromévente a Bizottság értékeli e rendeletet, és jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.

Módosítás    138

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  E rendelet első értékelését különösen az 5., 6., 7. és 8. cikkben szereplő kötelezettségeknek való megfelelésre és azok onlineplatform-gazdaságra gyakorolt hatása tekintetében kell elvégezni, valamint azzal kapcsolatban, hogy a tisztességes, kiszámítható, fenntartható és megbízható online üzleti környezet belső piacon való biztosítása igényel-e további szabályokat, ideértve a végrehajtást is.

(2)  E rendelet első értékelését különösen a következők tekintetében kell elvégezni:

 

a)  a 3‒8. cikkben megállapított kötelezettségeknek való megfelelés és azok onlineplatform-gazdaságra gyakorolt hatásának értékelése;

 

b)  a tisztességesség és átláthatóság javítása érdekében létrehozott magatartási kódexek hatásának és hatékonyságának értékelése;

 

c)  az üzleti felhasználók online közvetítő szolgáltatásoktól való függősége és az online közvetítő szolgáltatók által alkalmazott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok által előidézett problémák további vizsgálata, valamint annak megállapítása, hogy ezeket a gyakorlatokat a továbbiakban mennyire széles körben fogják alkalmazni;

 

d)  annak vizsgálata, hogy valamely üzleti felhasználó által kínált áruk vagy szolgáltatások, illetve valamely online közvetítő szolgáltató által kínált vagy irányítása alá tartozó áruk vagy szolgáltatások közötti verseny tisztességesnek minősül-e, és hogy az online közvetítő szolgáltatók ebben a vonatkozásban visszaélnek-e a privilegizált adatokkal;

 

e)  annak értékelése, hogy e rendelet milyen hatással van az operációs rendszerek szolgáltatói és üzleti felhasználói közötti kapcsolatokban mutatkozó esetleges egyensúlyhiányokra;

 

f)  annak értékelése, hogy a rendelet hatálya – különösen az „üzleti felhasználó” fogalommeghatározását illetően – megfelelő-e abban az értelemben, hogy nem támogatja a színlelt önfoglalkoztatást;

 

g)  a platform-megfigyelőközpont 13a. cikk szerinti ajánlásait követően az I. mellékletben szereplő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok jegyzékének felülvizsgálata;

 

Az értékelés során megállapításra kerül, hogy a tisztességes, kiszámítható, fenntartható és megbízható online üzleti környezet belső piacon való biztosítása igényel-e további – többek között a végrehajtásra vonatkozó – szabályokat. Az értékelést követően a Bizottság megfelelő intézkedéseket tesz, amelyeknek jogalkotási javaslatok is részét képezhetik.

Módosítás    139

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  E rendelet értékelése során a Bizottság figyelembe veszi a C(2018)2393 bizottsági határozattal összhangban létrehozott onlineplatform-gazdasági megfigyelőközpont szakértői csoportja által rendelkezésére bocsátott véleményeket és jelentéseket. Figyelembe veszi továbbá adott esetben a 13. cikkben szereplő magatartási kódexek tartalmát és működését.

(4)  E rendelet értékelése során a Bizottság figyelembe veszi a C(2018)2393 bizottsági határozattal összhangban létrehozott uniós platform-megfigyelőközpont szakértői csoportja által rendelkezésére bocsátott véleményeket és jelentéseket, tekintettel az uniós platform-megfigyelőközpontnak a 13a. cikkben meghatározott kiegészítő feladataira is.

Módosítás    140

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A hatálybalépés kezdete [dátum: a közzététel napját követő hat hónap].

(2)  Ezt a rendeletet [a kihirdetésének napját követő 9. hónap]-tól/-től kell alkalmazni.

Módosítás    141

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

I. melléklet

 

Minden körülmények között tisztességtelennek tekintendő kereskedelmi gyakorlatok

 

a)  Az üzleti felhasználókra olyan kikötések egyoldalú alkalmazása, amelyek célja a felelősség rájuk való átruházása oly módon, amely ellentétes a 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 12–15. cikkében meghatározott, online közvetítő szolgáltatásokra vonatkozó kötelezettségekkel;

 

b)  Az üzleti felhasználók számára hátrányos, visszamenőleges hatályú szerződéses kikötések javaslása;

 

c)  Az üzleti felhasználó információinak használatához való jog fenntartása a szerződésben előírt mértéken túl az online közvetítő szolgáltató és az üzleti felhasználó közötti szerződés lejártát követően;

 

d)  Bármely olyan kikötés fenntartása vagy gyakorlat alkalmazása, amely indokolatlanul megnehezíti az üzleti felhasználó számára az online közvetítő szolgáltatóval való kapcsolat megszüntetéséhez való szerződéses jogának gyakorlását, vagy tisztességtelen módon eltántorítja az üzleti felhasználót a megállapodás megszüntetésétől;

 

e)  A versengő üzleti felhasználók és a fogyasztók közötti üzleti kapcsolatba való beavatkozás az online közvetítő szolgáltatáson keresztül kezdeményezett tevékenységek keretein kívül.

  • [1]  OJ C 440, 6.12.2018, p. 177.

INDOKOLÁS

Bevezetés

Az előadó üdvözli az onlineplatform-gazdaságban alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdításáról szóló bizottsági javaslatot. Nyilvánvaló, hogy a jövőbeni életképes üzleti környezet biztosításához egy sor egységes és célzott kötelező szabályra van szükség. Napjainkban az onlineplatform-környezetben számos kritikus egyensúlyhiány tapasztalható egyrészt a platformok, másrészt az üzleti felhasználók között. Ezek az egyensúlyhiányok végső soron a fogyasztót érintik hátrányosan, mivel a verseny csökkenéséhez vezethetnek, aminek pedig az áruk és szolgáltatások körének szűkülése, valamint a fogyasztói árak növekedése a következménye.

Az előadó elismeri e rendelet rendkívül horizontális jellegét és ennek megfelelően a Bizottság által alkalmazott megközelítést. Ez a rendelet nem ágazat- vagy problémaspecifikus eszköz, hanem alkalmasnak kell lennie az onlineplatform-gazdaság egészére vonatkozó problémák kezelésére. A Bizottság javaslata sok tekintetben megfelelően foglalkozik az átláthatóság számos online platformot érintő hiányával, de túl kevés figyelmet fordít a tisztességes feltételek ugyanazon onlineplatform-környezetben tapasztalható hiányával kapcsolatos problémákra. Az előadó döntő fontosságúnak tartja, hogy a tisztességes feltételek aktuális hiányával részletesebben kell foglalkozni, mint a bizottsági javaslatban, és hogy a probléma hatékonyabb rendezése érdekében több intézkedést kell tenni.

A Bizottság javaslata a végrehajtás kérdésével a jogorvoslati lehetőségeken és a közvetítés lehetőségén keresztül foglalkozik. Az előadó azonban úgy látja, hogy a tagállamokat aktívabban be kell vonni a jogorvoslati rendszerbe, és konkrétan azt javasolja, hogy minden tagállamban közjogi szerveket kell létrehozni vagy kijelölni annak biztosítása érdekében, hogy e rendelet rendelkezéseit Unió-szerte végrehajtsák.

Végezetül az előadó rendkívül fontosnak tartja tisztázni, hogy e rendelet nem befolyásolja azt a lehetőséget, hogy a platformot a munkajog szerinti munkáltatónak tekintsék, ha üzleti felhasználói vonatkozásában ennek megfelelően működik. Azt, hogy valamely platform csupán közvetítő szolgáltatást nyújt az üzleti felhasználóknak, vagy inkább munkáltató, mindig az online platform által végzett gazdasági tevékenység tényleges jellege alapján kell megállapítani, nem pedig a tevékenységére vonatkozó állítólagos rendelkezések alapján.

A javaslat hatása a fogyasztókra

Az előadó úgy gondolja, hogy a fogyasztók érdekeit sérti, ha a platformok az erőfölényük miatt az információk, a választási lehetőségek és az árak tekintetében „kapuőrökké” válnak, és nem biztosítottak a tisztességes feltételek és az átláthatóság bizonyos minimális normái. Továbbá az onlineplatform-gazdaságban, többek között a vállalkozások közötti kapcsolatokban az átláthatóság hiánya és a jogbizonytalanság csökkentheti a fogyasztók online gazdaság iránti bizalmát. Ezért e rendeletnek a platformok üzleti felhasználóira vonatkozó tisztességesebb és átláthatóbb feltételeket kell biztosítania, de azt is szem előtt kell tartani, hogy az intézkedéseknek garantálniuk kell, hogy a fogyasztók egy versenyképes, tisztességes és átlátható online ökoszisztémához férjenek hozzá. A feltárt problémák közé tartozik, hogy az üzleti felhasználókat gyakran hátrányos megkülönböztetés éri abban az esetben, amikor az online platformokon olyan termékekkel versenyeznek, amelyek a fogyasztó számára alapértelmezett opcióként jelennek meg. Ez különösen igaz akkor, amikor maga az online platform nyújt szolgáltatást anélkül, hogy tájékoztatná a fogyasztókat arról, hogy a platformon vannak más használható alternatívák is. Ennélfogva a 6. cikkben azon platformoknak, amelyek olyan árukat vagy szolgáltatásokat kínálnak, amelyek versenyben állnak az üzleti felhasználók által kínált árukkal vagy szolgáltatásokkal, lehetővé kell tenniük a fogyasztók számára, hogy kiválasszák, hogy melyik árut vagy szolgáltatást használják alapértelmezettként, amikor első alkalommal használják a platformot. A fogyasztó számára azt is lehetővé kell tenni, hogy egyáltalán ne válasszon alapértelmezett opciót.

A javaslat hatálya és a fogalommeghatározások

Az előadó általában véve üdvözli a Bizottság által javasolt hatályt és fogalommeghatározásokat, amelyek az 1. és 2. cikkben szerepelnek, és úgy gondolja, hogy azok megfelelőek, illetve alkalmasak a rendelet szándékának, célkitűzéseinek és céljainak megvalósítására. Annak érdekében azonban, hogy a javaslat még világosabb legyen, e cikkekben bizonyos módosításokra került sor. Először is a javaslat címe alapján szükségesnek ítéltük, hogy a „tisztességes feltételek” a javaslat tárgyának és hatályának részét képezzék. Másodszor, a jelentéstervezet kiemeli, hogy bizonyos esetekben nehéz különbséget tenni az online közvetítő szolgáltatások üzleti és nem üzleti felhasználói között. Ez a különbségtétel fontos, mivel a fogyasztók részére árukat és szolgáltatásokat kínáló üzleti felhasználók számára szigorúbb, fogyasztókkal szembeni kötelezettségeket kell megállapítani. E célból sor került egy preambulumbekezdés beillesztésére annak hangsúlyozása érdekében, hogy a 2011/83/EU irányelvnek az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtásáról és korszerűsítéséről szóló irányelv keretében történő módosítására irányuló bizottsági javaslattal (2018/0090 (COD)) összhangban nem bízható a platform mérlegelésére, hogy felismerje, hogy a felhasználó üzleti vagy nem üzleti felhasználó.

Az előadó ezenkívül úgy gondolja, hogy a nagy erejű online platformok által esetleg alkalmazandó közvetett vagy rejtett visszaélések elkerülése érdekében módosítani kell a „szerződési feltételek” fogalommeghatározását, hogy az minden esetre és szerződésre alkalmazható legyen, függetlenül attól, hogy a szerződési feltételeket az online közvetítő szolgáltató egyoldalúan határozza-e meg. Mivel bizonyos platformok piaci helyzete erős, sőt erőfölényben vannak, sok esetben előfordulhat, hogy az üzleti felhasználók nem rendelkeznek megfelelő tárgyalási pozícióval, hogy tisztességes szerződési feltételeket érjenek el – még akkor sem, ha a szerződéses feltételeket állítólag kétoldalú tárgyalások során határozták meg. Az előadó úgy gondolja, hogy minden szerződésben garantálni kell a tisztességes és átlátható feltételeket. Ezért módosításra van szükség annak egyértelművé tétele érdekében, hogy a rendelet követelményeit minden szerződés esetében alkalmazni kell.

Tisztességes és arányos szerződési feltételek

Az előadó a 3. cikkel kapcsolatos javaslattervezetet is üdvözli, de a bizottsági javaslat kiegészítése érdekében bizonyos módosításokat vezet be. Az előadó úgy gondolja, hogy az átláthatóságra vonatkozó követelményeken kívül szükség van egy további, azzal kapcsolatos követelményre is, hogy a szerződési feltételek „tisztességesek és arányosak” legyenek. Az előadó felveti, hogy a szerződési feltételek nem tekinthetők tisztességeseknek és arányosaknak, ha például jelentős mértékben eltérnek a megfelelő üzleti magatartástól az adott gazdasági tevékenység esetében, amelynek területén az online közvetítő szolgáltatás működik, vagy ellentétben állnak a jóhiszeműség és tisztesség elvével. E követelmény bevezetése fontos lépést jelent az onlineplatform-gazdaságban alkalmazott visszaélésszerű gyakorlatok felszámolása felé.

Kiegészítő áruk és szolgáltatások

Sor került egy új cikk és a kapcsolódó fogalommeghatározás bevezetésére a „kiegészítő áruk és szolgáltatások” tekintetében, amelyek olyan áruk és szolgáltatások, amelyeket az üzleti felhasználó által a platformon keresztül kínált elsődleges árun vagy szolgáltatáson felül és azt kiegészítve kínálnak a fogyasztónak. Annak biztosítása a cél, hogy ha platformokon keresztül kínálnak árukat és szolgáltatásokat a fogyasztóknak, a platformok kötelesek legyenek a szerződési feltételeikben egyértelműen és nyilvánvalóan megadni a fogyasztónak a szolgáltatások leírását, és közölni, hogy ki és milyen szerződési feltételek mellett kínálja az árukat és szolgáltatásokat. Ez attól függetlenül alkalmazandó, hogy a kiegészítő árukat és szolgáltatásokat a platformok saját maguk vagy harmadik feleken keresztül kínálják.

Nagyobb átláthatóság a további csatornák tekintetében

Az előadó úgy gondolja, hogy annak biztosítása érdekében, hogy az üzleti felhasználók számára elég egyértelmű legyen, hogy szolgáltatásaikat vagy áruikat hol és kiknek forgalmazzák, a platformoknak átláthatóságot kell biztosítaniuk üzleti felhasználóik számára azon további csatornák vagy kapcsolódó programok tekintetében, amelyeket a platform az említett áruk és szolgáltatások forgalmazásához használ. Elvi kérdés, hogy az üzleti felhasználók rendelkezzenek az arra vonatkozó joggal, hogy tudják, hogy nevüket és márkájukat hol és milyen feltételek mellett használják.

Nagyobb átláthatóság a rangsorolási paraméterek tekintetében

Az előadó az 5. cikk javasolt szövegét is üdvözli, amely kiegyensúlyozott kiindulópontul szolgál. A 3. cikkben foglalt követelményhez hasonlóan azonban azt is biztosítani kell, hogy a rangsorolással kapcsolatos információt is egyértelműen és kétséget kizáró módon közöljék. Az előadó ezen túlmenően úgy gondolja, hogy a rangsorolást meghatározó paramétereket megkülönböztetésmentes módon kell alkalmazni az üzleti felhasználókra, azaz azonos helyzetben lévő üzleti felhasználókat a rangsorolás tekintetében ugyanolyan bánásmódban kell részesíteni. Az előadó ezenkívül úgy gondolja, hogy az onlineplatform-gazdaság iránti bizalom megteremtéséhez az üzleti felhasználók számára nyújtott átláthatóság csak az érem egyik oldala. A fogyasztók számára szintén lehetővé kell tenni, hogy hozzáférjenek az online közvetítő szolgáltatások rangsorolását befolyásoló paraméterekkel kapcsolatos információkhoz. Ennélfogva az uniós jogban jogi kötelezettséget kell bevezetni arra vonatkozóan, hogy az információkat a fogyasztókkal is megosszák. Az előadó véleménye szerint miközben a fogyasztóknak szóló információkat egyértelműen és közérthető módon, az igényeiknek megfelelően kell közölni, az árut vagy szolgáltatást kínáló, illetve kereső feleknek hasonló információkkal kell rendelkezniük, hogy a keresések átláthatóságának köszönhetően megalapozott döntéseket tudjanak hozni.

Az adatokhoz való hozzáférés

Az előadó úgy gondolja, hogy a platformok az üzleti felhasználó hozzájárulása nélkül üzleti célokból nem közölhetik harmadik felekkel az üzleti felhasználó ügyletei során keletkezett adatokat. Az előadó módosítást vezet be azon helyzetek kezelése érdekében, amikor a platformok visszaélhetnek az üzleti felhasználóik ügyletei során keletkezett adatokkal, ami tisztességtelen versenyhelyzethez vezethet. Az előadó szeretné rögzíteni azt is, hogy ez a rendelet nem befolyásolja vagy sérti az általános adatvédelmi rendelet alkalmazását.

Közvetítés

Mivel a platformok számára mindig elő kell írni, hogy jelöljék meg azon közvetítőket, akikkel készek együttműködni, és kötelezni kell őket a közvetítésben való jóhiszemű részvételre, a közvetítésre vonatkozó kötelezettséget úgy kell meghatározni, hogy megakadályozza, hogy az üzleti felhasználók visszaéljenek a közvetítési rendszerrel. Ilyen módon az üzleti felhasználókat is kötelezni kell a közvetítésben való jóhiszemű részvételre. E rendeletnek továbbá foglalkoznia kell azzal a problémával, hogy a közvetítésre vonatkozó kötelezettséggel vissza lehet élni azáltal, hogy az üzleti felhasználó ugyanazon ügyben többször vagy koholt ügyekkel folyamodik a közvetítéshez. Ilyen módon a platform bizonyos egyértelműen meghatározott, kivételes esetekben nem kötelezhető az üzleti felhasználóval történő közvetítésben való részvételre.

A platform-megfigyelőközpont és a rendelet felülvizsgálata

Az előadó üdvözli, hogy az Európai Bizottság létrehozta a platform-megfigyelőközpontot, azonban úgy gondolja, hogy mivel a platform-megfigyelőközpont fontos feladatot fog ellátni az onlineplatform-gazdaság fejlődésének és e rendelet alkalmazásának nyomon követésében, más jogi aktusokban létrehozott számos egyéb, ilyen jellegű megfigyelőközponthoz vagy szervhez hasonlóan a platform-megfigyelőközpontnak nem bizottsági határozattal létrehozott szakértői csoportnak kell lennie, hanem inkább e rendelet hatálya alá tartozó szervnek.

Az előadó ezen túlmenően szeretné kikötni, hogy ezt a rendeletet további, normatívabb jellegű jogszabályokkal kell kiegészíteni, amennyiben az e rendelet által meghatározott, átláthatóságra vonatkozó rendelkezések elégtelennek bizonyulnának a jövőbeni egyensúlyhiányok és tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kezelésére. A piac e területen tapasztalható fejlődésének üteme arra utalhat, hogy szükség van ilyen intézkedésekre, különösen az ágazatspecifikus problémák kezelése során.

VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről (26.11.2018)

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

A vélemény előadója (*): Francis Zammit Dimech

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke

RÖVID INDOKOLÁS

Az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdításáról szóló rendeletre („P2B rendelet”) irányuló javaslat a Parlament által az online platformokról és a digitális egységes piacról szóló, 2017. június 15-i állásfoglalásában[1] megfogalmazott felhívások közvetlen eredményeként született.

A Jogi Bizottság az említett jelentéssel kapcsolatos véleményében felszólított egy olyan megfelelő és arányos szabályozási keret kialakítására, amely biztosítaná a felelősséget, a tisztességességet, a bizalmat és az átláthatóságot a platformok folyamataiban, az üzleti partnerekkel szembeni, többek között a szolgáltatáshoz való hozzáférés, a megfelelő és méltányos hivatkozás, a keresési eredmények vagy a vonatkozó alkalmazásprogramozási interfészek működése terén való megkülönböztetés és önkényesség elkerülése érdekében, a platformokra alkalmazandó interoperabilitási és megfelelőségi elvek alapján.

Az előadó üdvözli a P2B rendeletre irányuló javaslatot mint az első jogalkotói törekvést e terület szabályozására, és javasolja, hogy az eszközt bizonyos pontokon tegyék kiegyensúlyozottabbá.

A rangsorolás átláthatóságát illetően az előadó úgy véli, hogy ezt megfelelő egyensúlyba kell hozni a versenyszabályokkal. A platformokat tehát arra kell kötelezni, hogy a rangsorolást meghatározó paraméterek mögött álló elveket tegyék közzé, nem pedig magukat az algoritmusokat, amelyeket üzleti titoknak kell tekinteni.

Hasonlóképpen igen fontos különbséget tenni egy ügylet, illetve egy ügylet kezdeményezése között. A keresőprogramban egy termékre vagy szolgáltatásra való egyszerű keresés nem tekinthető ügylet kezdeményezésének, csupán olyan információkérésnek, amely ügylet kezdeményezéséhez vezethet.

Míg az előadó üdvözli az online közvetítő szolgáltatásokra vonatkozó azon követelményt, hogy korrekciós intézkedésként belső jogorvoslati mechanizmusokat hozzanak létre, a közvetítést nem lehet kötelező lépésként előírni, mielőtt az üzleti felhasználó bírósági eljárást indíthat.

Az előadó véleménye szerint ez a célzott eszköz üdvözlendő első lépés e terület szabályozása felé, de szem előtt kell tartani, hogy a jövőben még számos egyéb szempont szabályozásra szorul. Ezért fontos már ebben az eszközben jól kidolgozott felülvizsgálati folyamatról gondoskodni.

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az online közvetítő szolgáltatások a vállalkozás, a kereskedelem és az innováció fő támogató eszközei, amelyek javíthatják a fogyasztók jólétét, és amelyeket a magán- és a közszféra is növekvő mértékben használ. Új piacokhoz és kereskedelmi lehetőségekhez kínálnak hozzáférést, lehetővé téve a vállalkozások számára a belső piac előnyeinek kiaknázását. A fogyasztók számára is lehetővé teszik az Unióban ezen előnyök kihasználását, különösen azáltal, hogy bővítik az online kínált árukra és szolgáltatásokra vonatkozó választási lehetőségeket.

(1)  Az online közvetítő szolgáltatások a digitális kereskedelem, különösen a vállalkozás, a kereskedelem és az innováció fő támogató eszközei, amelyek javíthatják a fogyasztók jólétét, és amelyeket a magán- és a közszféra is növekvő mértékben használ. Új piacokhoz és kereskedelmi lehetőségekhez kínálnak hozzáférést, lehetővé téve a vállalkozások számára a belső piac előnyeinek kiaknázását. Az Unióban élő fogyasztók számára is lehetővé teszik ezen előnyök kihasználását, különösen azáltal, hogy bővítik áruik és szolgáltatásaik választékát, valamint versenyképes árakat kínálnak az interneten.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az online közvetítő szolgáltatások kulcsfontosságúak lehetnek a fogyasztók eléréséhez ilyen szolgáltatásokat igénybe vevő vállalkozások üzleti eredményessége szempontjából. Az erősen adatközpontú közvetett hálózati hatásokkal átszőtt online közvetítő szolgáltatások segítségével közvetített ügyletek számának növekedése fokozta az ilyen üzleti felhasználóknak – köztük a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak – az említett szolgáltatásoktól való függőségét a fogyasztók elérése tekintetében. Ezen egyre fokozódó függőségre tekintettel e szolgáltatások nyújtói gyakran erőfölényből tárgyalnak, amely lehetővé teszi számukra az olyan hatékony egyoldalú fellépést, amely nemcsak tisztességtelen lehet, de sértheti is üzleti felhasználóik és – közvetett módon – az uniós fogyasztók jogos érdekeit.

(2)  Az online közvetítő szolgáltatások kulcsfontosságúak lehetnek a fogyasztók eléréséhez ilyen szolgáltatásokat igénybe vevő vállalkozások üzleti eredményessége szempontjából. Az online közvetítő szolgáltatásokon keresztül közvetített ügyletek számának növekedése, amelyet az adatközpontú, erőteljes közvetett hálózati hatások csak még inkább fokoztak, növelte az üzleti felhasználóknak – köztük a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak – az említett szolgáltatásoktól való függőségét a fogyasztók elérése tekintetében. Ezen egyre fokozódó függőségre tekintettel e szolgáltatások nyújtói gyakran erőfölényből tárgyalnak, ami lehetővé teszi számukra az olyan hatékony egyoldalú fellépést, amely tisztességtelen lehet, ugyanakkor sértheti üzleti felhasználóik és – közvetett módon – az uniós fogyasztók jogos érdekeit. Ezért el kell kerülni, hogy az online közvetítő szolgáltatások piaci erőfölényre tegyenek szert, és a hálózati hatások erejét kihasználva aláássák a versenyt. Azt is el kell kerülni, hogy a platformok a munkavállalókat független vállalkozónak minősítve megkerüljék a munkajogi előírásokat.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az online közvetítő szolgáltatások és az online keresőprogramok, valamint az ezen szolgáltatások által ösztönzött kereskedelmi ügyletek eleve határokon átnyúló lehetőségekkel rendelkeznek, és különösen fontosak az Unió belső piacának napjaink gazdaságában való megfelelő működése tekintetében. Az ilyen szolgáltatások meghatározott nyújtóinak üzleti felhasználók és kereskedelmiweboldal-használók vonatkozásában potenciálisan tisztességtelen és káros kereskedelmi gyakorlatai akadályozzák e lehetőség teljes megvalósítását, és hátrányosan érintik a belső piac megfelelő működését. Akadályozzák továbbá e lehetőség teljes megvalósítását és hátrányosan érintik a belső piac megfelelő működését bizonyos tagállamok eltérő jogi szabályozásai, melyek különböző hatásfokkal szabályozzák e szolgáltatásokat, miközben más tagállamok éppen ilyen jogszabályok elfogadását fontolgatják.

(5)  Az online közvetítő szolgáltatások és az online keresőprogramok, valamint az ezen szolgáltatások által elősegített ügyletek eleve határokon átnyúló lehetőségekkel rendelkeznek, és napjaink gazdaságában különösen fontosak az Unió belső piacának megfelelő működése tekintetében. Egyes ilyen szolgáltatóknak az üzleti felhasználókkal és kereskedelmiweboldal-használókkal szembeni potenciálisan tisztességtelen és káros kereskedelmi gyakorlatai akadályozzák e lehetőségek teljes kiaknázását, és hátrányosan érintik a belső piac megfelelő működését. Akadályozzák továbbá e lehetőségek teljes kiaknázását és hátrányosan érintik a belső piac megfelelő működését bizonyos tagállamok eltérő jogszabályai is, amelyek különböző hatékonysággal szabályozzák e szolgáltatásokat, miközben más tagállamok éppen most fontolgatják ilyen jogszabályok elfogadását.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Ezért kötelező szabályok Uniós szinten megállapított, egységes és célzott együttesének kell biztosítania a tisztességes, kiszámítható, fenntartható és megbízható online üzleti környezetet a belső piacon, különös tekintettel az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói részére Unió-szerte biztosított megfelelő átláthatóságra és hatékony jogorvoslati lehetőségre. E szabályoknak meg kell teremteniük továbbá a megfelelő átláthatóságot a kereskedelmiweboldal-használók online keresőprogramok által generált keresési eredményekben való rangsorolása tekintetében. Ugyanakkor e szabályoknak biztosítaniuk kell a szélesebb körű onlineplatform-gazdaság fontos innovációs lehetőségét is.

(6)  Ezért egy egységes és célzott kötelező szabályrendszert kell uniós szinten meghatározni, amely biztosítja a tisztességes, kiszámítható, fenntartható és megbízható online üzleti környezetet a belső piacon, különös tekintettel az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói részére Unió-szerte biztosított megfelelő átláthatóságra és hatékony jogorvoslati lehetőségekre. E szabályoknak továbbá rendelkezniük kell a tisztességes és arányos üzleti magatartás és az átláthatóság megfelelő ösztönzéséről, különösen a kereskedelmiweboldal-használók online keresőprogramok – többek között hangasszisztensek – által generált keresési eredményekben való rangsorolása tekintetében. Ugyanakkor e szabályoknak biztosítaniuk kell a szélesebb körű onlineplatform-gazdaságban rejlő jelentős innovációs lehetőség kiaknázását, és lehetővé kell tenniük az egészséges versenyt, amely a fogyasztók számára nagyobb választási lehetőséget eredményez.

Indokolás

Az online piac egyik jellemzője a vállalkozások gyors felemelkedése és eltűnése a platformok hatására, amelyek „kapuőrökként” működhetnek. Ezt a szerepet a lehető legnagyobb mértékben az egyik semleges közvetítőre kell korlátozni, kedvezve ezáltal mind a piac üzleti szereplőinek, mind pedig a fogyasztóknak.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Mivel az online közvetítő szolgáltatások és az online keresőprogramok tipikusan globális dimenzióval rendelkeznek, e rendelet arra való tekintet nélkül alkalmazandó e szolgáltatókra, hogy székhelyük egy tagállamban vagy az Unió területén kívül van-e, két feltétel együttes teljesülése esetén. Először is, az üzleti felhasználók vagy a kereskedelmiweboldal-használók székhelyének az Unióban kell lennie. Másodszor, az üzleti felhasználók vagy kereskedelmiweboldal-használók e szolgáltatások igénybevételével legalább az ügylet egy része tekintetében az Unió területén tartózkodó fogyasztóknak kínálják áruikat vagy szolgáltatásaikat. Az ilyen fogyasztóknak az Unióban kell tartózkodniuk, de nem szükséges, hogy lakóhelyük az Unióban legyen, vagy hogy valamely tagállam állampolgárai legyenek. Ennek megfelelően e rendelet nem alkalmazandó olyan esetekre, amikor az üzleti felhasználók vagy a kereskedelmiweboldal-használók székhelye nem az Unióban van, vagy amennyiben az Unióban van, az online közvetítő szolgáltatásokat vagy az online keresőprogramokat arra használják, hogy kizárólag az Unió területén kívül tartózkodó fogyasztók vagy fohyasztónak nem minősülő személyek részére kínáljanak árukat és szolgáltatásokat.

(7)  Mivel az online közvetítő szolgáltatások és az online keresőprogramok tipikusan globális dimenzióval rendelkeznek, e rendelet arra való tekintet nélkül alkalmazandó e szolgáltatókra, hogy székhelyük egy tagállamban vagy az Unió területén kívül van-e, két feltétel együttes teljesülése esetén. Először is, az üzleti felhasználók vagy a kereskedelmiweboldal-használók székhelyének az Unióban kell lennie. Másodszor, az üzleti felhasználók vagy kereskedelmiweboldal-használók e szolgáltatások igénybevételével legalább az ügylet egy része tekintetében az Unió területén található fogyasztóknak vagy vállalkozásoknak kínálják áruikat vagy szolgáltatásaikat. Az ilyen fogyasztóknak az Unióban kell tartózkodniuk, de nem szükséges, hogy lakóhelyük az Unióban legyen, vagy hogy valamely tagállam állampolgárai legyenek. Ennek megfelelően e rendelet nem alkalmazandó olyan esetekre, amikor az üzleti felhasználók vagy a kereskedelmiweboldal-használók székhelye nem az Unióban van, vagy amennyiben az Unióban van, de az online közvetítő szolgáltatásokat vagy az online keresőprogramokat arra használják, hogy kizárólag az Unió területén kívül tartózkodó fogyasztóknak vagy kizárólag fogyasztónak nem minősülő személyeknek kínáljanak árukat és szolgáltatásokat.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A lényegében azonos környezetépítő üzleti modellen alapuló többoldalú szolgáltatásokat működtető szolgáltatók sokféle, vállalkozások és fogyasztók közötti kereskedelmi kapcsolatot közvetítenek online. A vonatkozó szolgáltatások megragadása érdekében az online közvetítő szolgáltatásokat pontosan és technológiai szempontból semleges módon kell meghatározni. A szolgáltatásoknak különösen az információs társadalom szolgáltatásait kell magukban foglalniuk, amelyeknekjellemzően az üzleti felhasználók és a fogyasztók közötti közvetlen ügyletek kezdeményezésének előmozdítása a célja, tekintet nélkül arra, hogy az ügyletekre végül online, a szóban forgó online közvetítő szolgáltatás nyújtójának vagy az üzleti felhasználónak az online portálján vagy offline kerül sor. A szolgáltatásnyújtást továbbá mind a szolgáltatók és az üzleti felhasználók között, mind a szolgáltatók és a fogyasztók között szerződéses jogviszony alapján kell végezni. Akkor áll fenn ilyen szerződéses jogviszony, ha mindkét érintett fél határozottan és igazolható módon kijelenti elköteleződési szándékát, de nem szükséges a kifejezett írásbeli megállapodás.

(8)  A lényegében azonos környezetépítő üzleti modellen alapuló többoldalú szolgáltatásokat működtető szolgáltatók sokféle, vállalkozások és fogyasztók közötti kereskedelmi kapcsolatot közvetítenek online. A vonatkozó szolgáltatások körülírása érdekében az online közvetítő szolgáltatásokat pontosan és technológiai szempontból semleges módon kell meghatározni. A szolgáltatásoknak különösen az információs társadalom szolgáltatásait kell magukban foglalniuk, amelyek jellemzője, hogy az üzleti felhasználók és a fogyasztók közötti ügyleteket kezdeményeznek, tekintet nélkül arra, hogy az ügyletekre végül a szóban forgó online közvetítő szolgáltatónak vagy az üzleti felhasználónak az online portálján kerül sor. A szolgáltatásnyújtást továbbá szerződéses jogviszony alapján kell végezni, amely létrejöhet az online közvetítő szolgáltatók között, illetve az üzleti felhasználók és a fogyasztók között, amennyiben a szolgáltatók a fogyasztókkal szemben közvetítőként járnak el. Akkor áll fenn ilyen szerződéses jogviszony, ha mindkét érintett fél határozottan és igazolható módon kijelenti elköteleződési szándékát, de nem szükséges a kifejezett írásbeli megállapodás. E rendelet célja, hogy rendelkezéseket állapítson meg az információs társadalom olyan szolgáltatásaival kapcsolatban, amelyek a fent említett követelményeken túl „közvetítő” funkciót látnak el az online piacon. A weboldalon megjelenő hirdetések puszta jelenléte önmagában nem jelenti azt, hogy a weboldal e rendelet hatálya alá tartozik.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A következetesség érdekében az online keresőprogram e rendeletben használt fogalmát összhangba kell hozni az (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvben21 alkalmazott fogalommeghatározással.

(11)  A következetesség érdekében az online keresőprogram e rendeletben használt fogalmát összhangba kell hozni az (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvben21 alkalmazott fogalommeghatározással. Tisztázni kell azonban, hogy ez a fogalom magában foglalja az olyan hangalapú és online keresőprogramokat is, amelyek közvetlenül megadják a kért tartalomra vonatkozó információkat. Ez a rendelet nem alkalmazandó azokra a keresési funkciókra, amelyek – legalább elvben – nem terjednek ki minden weboldalra, mint például az online közvetítő szolgáltatásokon belüli keresési funkciók, illetve az olyan funkciók, amelyek egy operációs rendszer szoftverének szolgáltatásai.

__________________

__________________

21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1148 irányelve (2016. július 6.) a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről (HL L 194., 2016.7.19., 1. o.).

21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1148 irányelve (2016. július 6.) a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről (HL L 194., 2016.7.19., 1. o.).

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Az üzleti felhasználók szükség szerinti hatékony védelme érdekében a rendelet akkor alkalmazandó, amikor a felek nem egyedileg tárgyalták meg az elnevezésétől vagy formájától függetlenül valamely szerződéses jogviszony szerződési feltételeit. A szerződési feltételek egyedileg való megtárgyalását vagy ennek hiányát átfogó értékelés alapján kell megállapítani, ennek során önmagában véve nem döntő az a körülmény, hogy annak bizonyos rendelkezéseiről egyenként is születhetett döntés.

(12)  Az üzleti felhasználók szükség szerinti hatékony védelme érdekében a rendeletet attól függetlenül is alkalmazni kell, hogy az online közvetítő szolgáltató és az üzleti felhasználó egy egyedileg megtárgyalt megállapodás szerződő felei-e.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Annak biztosítása érdekében, hogy a szerződéses jogviszony általános szerződési feltételei lehetővé tegyék az üzleti felhasználók számára az online közvetítő szolgáltatás igénybevételére, felfüggesztésére és megszüntetésére irányuló kereskedelmi feltételek megállapítását és üzleti kapcsolatukban a kiszámíthatóság elérését, e szerződési feltételeket az átlagos üzleti felhasználó számára könnyen érthető, egyértelmű és kétséget kizáró módon kell megfogalmazni. A szerződési feltételek nem minősülnek egyértelműnek és kétséget kizáró módon megfogalmazottnak, ha homályosak, nem konkrétak vagy hiányoznak belőlük fontos kereskedelmi kérdések részletei, és ezért nem biztosíthatnak az üzleti felhasználók számára észszerű szintű kiszámíthatóságot a szerződéses jogviszony legfontosabb szempontjai tekintetében.

(13)  Annak biztosítása érdekében, hogy a szerződéses jogviszony általános szerződési feltételei lehetővé tegyék az üzleti felhasználók számára az online közvetítő szolgáltatás igénybevételére, felfüggesztésére és megszüntetésére irányuló kereskedelmi feltételek megállapítását és üzleti kapcsolatukban a kiszámíthatóság elérését, e szerződési feltételeket az átlagos üzleti felhasználó számára könnyen érthető, egyértelmű és kétséget kizáró módon kell megfogalmazni. A szerződési feltételek nem minősülnek egyértelműnek és kétséget kizáró módon megfogalmazottnak, ha homályosak, nem konkrétak vagy hiányoznak belőlük fontos kereskedelmi kérdések részletei, vagy aránytalan döntéshozatali jogkört biztosítanak a domináns oldal számára, és ezért nem nyújtanak az üzleti felhasználók számára észszerű mértékű kiszámíthatóságot a szerződéses jogviszony legfontosabb szempontjai tekintetében, mint amilyen az üzleti felhasználóknak történő szolgáltatásnyújtás felfüggesztésének vagy megszüntetésének indoklása.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  A szerződési feltételek átláthatóságának biztosítása döntő lehet a fenntartható üzleti viszonyok előmozdításában és az üzleti felhasználókat sértő tisztességtelen magatartás megakadályozásában. Az online közvetítő szolgáltatóknak ezért biztosítaniuk kell azt is, hogy a szerződési feltételek a szerződéses jogviszony valamennyi szakaszában könnyen hozzáférhetők, ideértve a szerződéskötést megelőző szakaszban a leendő üzleti felhasználók számára való hozzáférhetőséget is, és hogy e feltételek minden változásáról értesítik az üzleti felhasználókat olyan meghatározott értesítési határidőn belül, amely a különös körülmények tekintetében észszerű és arányos, és legalább 15 nap. Az értesítési határidő nem alkalmazandó akkor és annyiban, amikor és amennyiben attól az érintett üzleti felhasználó egyértelműen eltekint, vagy akkor és annyiban, amikor és amennyiben a módosítás értesítési határidő lejárta előtti végrehajtásának szükségessége a szolgáltatót uniós vagy nemzeti jog értelmében terhelő jogi kötelezettség következménye.

(14)  A szerződési feltételek átláthatóságának biztosítása döntő lehet a fenntartható üzleti viszonyok előmozdításában és az üzleti felhasználókat sértő tisztességtelen magatartás megakadályozásában. Az online közvetítő szolgáltatóknak ezért biztosítaniuk kell azt is, hogy a szerződési feltételek a szerződéses jogviszony valamennyi szakaszában könnyen hozzáférhetők, ideértve a szerződéskötést megelőző szakaszban a leendő üzleti felhasználók számára való hozzáférhetőséget is, és hogy e feltételek minden változásáról értesítik az üzleti felhasználókat olyan meghatározott értesítési határidőn belül, amely a különös körülmények tekintetében észszerű és arányos, és legalább 15 nap. Kivételes esetekben és a szerződési feltételek egyértelmű rendelkezése alapján az értesítési határidő nem alkalmazandó akkor és annyiban, amikor és amennyiben attól az érintett üzleti felhasználó egyértelműen eltekint, vagy akkor és annyiban, amikor és amennyiben a módosítás értesítési határidő lejárta előtti végrehajtásának szükségessége a szolgáltatót uniós vagy nemzeti jog értelmében terhelő jogi kötelezettség következménye.

Indokolás

Bár bizonyos szintű rugalmasságra szükség van a fogyasztókra ártalmas üzleti gyakorlatok kezelése terén, az ilyen gyakorlatok elkerülésében a kötelezettségek és intézkedések egyértelműsége jelenti az első lépést.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Az üzleti felhasználók szükség szerinti hatékony védelme érdekében a rendelet akkor alkalmazandó, amikor a felek nem egyedileg tárgyalták meg az elnevezésétől vagy formájától függetlenül valamely szerződéses jogviszony szerződési feltételeit. A szerződési feltételek egyedileg való megtárgyalását vagy ennek hiányát átfogó értékelés alapján kell megállapítani, ennek során önmagában véve nem döntő az a körülmény, hogy annak bizonyos rendelkezéseiről egyenként is születhetett döntés.

(12)  Az üzleti felhasználók szükség szerinti hatékony védelme érdekében a rendeletet attól függetlenül is alkalmazni kell, hogy az online közvetítő szolgáltató és az üzleti felhasználó egy egyedileg megtárgyalt megállapodás szerződő felei-e.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a)  A közvetítő szolgáltatók a fogyasztóknak azonnali kárt okozó esetleges gyakorlatokra válaszul módosíthatják szerződési feltételeiket. Az ilyen káros gyakorlatok közé tartozhat a csalás, a kéretlen üzenetek, a biztonsági problémák, az adathalászat, a fogyasztói adatokkal vagy pénzügyi pozícióval való visszaélés stb. Tekintettel a közvetítők, illetve az üzleti felhasználók rajtuk keresztül továbbított tartalmainak sokféleségére, az ilyen káros gyakorlatokról a közvetítő szolgáltató nem mindig rendelkezhet külön feltételekben. Ilyen esetekben a közvetítő szolgáltatók mentesülnek az új szerződési feltételek alkalmazására előírt 10 napos értesítési határidő betartásának kötelezettsége alól.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Az üzleti felhasználók védelme érdekében lehetővé kell tenni az illetékes bíróság számára annak ex nunc hatállyal történő megállapítását, hogy a követelményeknek nem megfelelő szerződési feltételek nem kötelezők az érintett üzleti felhasználó vonatkozásában. Bármely ilyen bírósági megállapítás azonban csak a szerződési feltételek azon konkrét rendelkezéseire vonatkozik, amelyek nem felelnek meg a követelményeknek. A fennmaradó rendelkezések továbbra is érvényesek és végrehajthatók, amennyiben elkülöníthetők a követelményeknek nem megfelelő rendelkezésektől. A meglévő szerződési feltételek hirtelen megváltoztatása jelentősen megzavarhatja az üzleti felhasználók működését. Az üzleti felhasználókat érintő ilyen negatív hatások korlátozása és az ilyen magatartás megakadályozása érdekében ezért a konkrét értesítési határidő megállapítására irányuló kötelezettség megszegésével végrehajtott módosítás érvénytelen, vagyis olyannak minősül, mint amely erga omnes és ex tunc hatállyal soha nem létezett.

(15)  Az üzleti felhasználók védelme érdekében lehetővé kell tenni az illetékes bíróság számára annak ex nunc hatállyal történő megállapítását, hogy a követelményeknek nem megfelelő szerződési feltételek nem kötelezők az érintett üzleti felhasználó vonatkozásában. Bármely ilyen bírósági megállapítás azonban csak a szerződési feltételek azon konkrét rendelkezéseire vonatkozik, amelyek nem felelnek meg a követelményeknek. A fennmaradó rendelkezések továbbra is érvényesek és végrehajthatók, amennyiben elkülöníthetők a követelményeknek nem megfelelő rendelkezésektől. A meglévő szerződési feltételek hirtelen megváltoztatása jelentősen megzavarhatja az üzleti felhasználók működését. Az üzleti felhasználókat érintő ilyen negatív hatások korlátozása és az ilyen magatartás megakadályozása érdekében ezért a konkrét értesítési határidő megállapítására irányuló kötelezettség megszegésével végrehajtott módosítás csak a jogi értesítési időszak lejárta után lép hatályba, és a mulasztó felek felelősséggel tartoznak a károkért.

Indokolás

A hibás értesítési intézkedésekre vonatkozó általános szankció a határidő felfüggesztése mindaddig, amíg a jogi követelmények nem teljesülnek. A szolgáltatástípus változásai tartalmának határidőkön alapuló semmissé tétele nem olyan intézkedés, amely érdemben figyelembe veszi a tartalmat, ezért aránytalannak tűnik.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Az online közvetítő szolgáltatás nyújtójának jogos érdekében állhat a szolgáltatásnyújtás teljes körű vagy részleges felfüggesztésére vagy megszüntetésére irányuló döntés meghozatala valamely adott üzleti felhasználó tekintetében, ideértve azt is, amikor egy adott üzleti felhasználó egyes áruit vagy szolgáltatásait törli a listáról vagy gyakorlatilag eltávolítja a keresési eredményeket. Mivel azonban az ilyen döntések jelentősen befolyásolják az érintett üzleti felhasználó érdekeit, megfelelően tájékoztatni kell őt ennek okairól. Az indokolásnak lehetővé kell tennie az üzleti felhasználó számára annak megállapítását, hogy van-e lehetőség a döntés megváltoztatására, javítva ezzel az üzleti felhasználók lehetőségeit a hatékony jogorvoslat szükség szerinti igénybevételére. Összhangban az (EU) 2018/334 bizottsági ajánlással22, az indokolási előírás segít továbbá az üzleti felhasználó által biztosított olyan online tartalom szándékolatlan eltávolításának megelőzésében vagy orvoslásában, amelyet a szolgáltató tévesen jogellenes tartalomnak minősít. Az indokolásnak azonosítania kell a döntés objektív okát vagy okait a szolgáltató által a szerződési feltételekben előre megállapított okok alapján, és arányosan hivatkoznia kell a döntéshez vezető lényeges konkrét körülményekre.

(16)  Az online közvetítő szolgáltatónak jogos érdekében állhat az üzleti felhasználókkal szemben korlátozások vagy szankciók alkalmazására, illetve valamely adott üzleti felhasználó tekintetében a szolgáltatásnyújtás teljes körű vagy részleges felfüggesztésére vagy megszüntetésére irányuló döntés meghozatala, ideértve azt is, amikor egy adott üzleti felhasználó egyes áruit vagy szolgáltatásait törli a listáról vagy ténylegesen eltávolítja a keresési eredményeket. Az ilyen esetek közé tartozhat a szerződési feltételek megszegése, valamint az üzleti felhasználó által elkövetett olyan jogsértés, amely kárt okozhat a fogyasztó vagy a platformok számára (beleértve többek között, de nem kizárólag, a biztonsági problémákat, a csalást, az adathalászatot vagy az illegális és káros tartalmakat). Mivel az ilyen döntések jelentősen befolyásolhatják az érintett üzleti felhasználó érdekeit, valamint az üzleti felhasználókat megillető alapvető jogok, például a vállalkozás és a véleménynyilvánítás szabadságának gyakorlását, megfelelően tájékoztatni kell őt ennek okairól. Az indokolásnak lehetővé kell tennie az üzleti felhasználók számára annak megállapítását, hogy van-e lehetőség a döntés megtámadására, javítva ezzel az üzleti felhasználók lehetőségeit a hatékony jogorvoslat szükség szerinti igénybevételére. Összhangban az (EU) 2018/334 bizottsági ajánlással22, az indokolás előírása segít továbbá az üzleti felhasználók által biztosított olyan online tartalom szándékolatlan eltávolításának megelőzésében vagy orvoslásában, amelyet a szolgáltató tévesen jogellenes tartalomnak minősít. Bizonyos esetekben az online közvetítő szolgáltató döntése harmadik felek általi bejelentéseken alapul. Ezekkel a bejelentésekkel a versenytársak visszaélhetnek. Az (EU) 2018/334 bizottsági ajánlás megköveteli, hogy az ilyen bejelentések kellően pontosak és megfelelően alátámasztottak legyenek annak érdekében, hogy a tárhelyszolgáltató képes legyen tájékozott és megalapozott döntést hozni a bejelentésben hivatkozott tartalom tekintetében. Az online közvetítő szolgáltatókat ezért kötelezni kell arra, hogy továbbítsák a bejelentés tartalmát az üzleti felhasználónak azokban az esetekben, amikor harmadik fél bejelentése nyomán a szolgáltatásának felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről döntenek, lehetővé téve az üzleti felhasználó számára a nyilvánvalóan téves bejelentés egyszerű megcáfolását. Az indokolásnak meg kell jelölnie a döntés objektív okát vagy okait a szolgáltató által a szerződési feltételeiben előre megállapított okok alapján, és arányos módon hivatkoznia kell a döntéshez vezető lényeges, konkrét körülményekre. Amennyiben lehetséges, arányos és fokozatos rendszert kell bevezetni, beleértve az előzetes és kellő időben történő értesítést is, mielőtt olyan intézkedéseket hoznának, amelyek szigorítják a vállalkozásnak a fogyasztói elérésére való lehetőségét.

_________________

_________________

22 A Bizottság (EU) 2018/334 ajánlása (2018. március 1.) az illegális online tartalom hatékony kezelésére irányuló intézkedésekről (HL L 63., 2018.3.6., 50. o.).

22 A Bizottság (EU) 2018/334 ajánlása (2018. március 1.) az illegális online tartalom hatékony kezelésére irányuló intézkedésekről (HL L 63., 2018.3.6., 50. o.).

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a)  Mivel a közvetítő szolgáltatók gyakran további forgalmazási csatornákat vagy tagsági programokat működtetnek, e tekintetben biztosítani kell az üzleti felhasználókkal szembeni átláthatóságot. Valamennyi üzleti felhasználónak jogában áll módosításokat eszközölni azokon a csatornákon, amelyeken az ajánlatait forgalmazzák.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Az áruk és szolgáltatások online közvetítő szolgáltatók általi rangsorolása fontos hatást gyakorol a fogyasztók választásaira, következésképpen az ezen árukat és szolgáltatásokat a fogyasztóknak kínáló üzleti felhasználók kereskedelmi eredményességére is. Az online közvetítő szolgáltatóknak ezért előre be kell mutatniuk a rangsorolást meghatározó paramétereket annak érdekében, hogy növeljék az üzleti felhasználók számára a kiszámíthatóságot, valamint hogy lehetővé tegyék számukra a rangsorolási módszer jobb megértését és a különböző szolgáltatók rangsorolási gyakorlatainak összehasonlítását. A fő paraméter fogalma a rangsorolással összefüggésben használt általános kritériumra, folyamatra, algoritmusokba épített különös jelekre vagy más illesztési vagy visszavetési mechanizmusra utal. A rangsorolást meghatározó fő paraméterek leírása tartalmazza továbbá az üzleti felhasználók számára biztosított azon lehetőség bemutatását, hogy díjfizetéssel aktívan befolyásolhatják a rangsorolást, valamint e lehetőség viszonylagos hatásainak ismertetését Ennek a leírásnak kellőképpen érthetővé kell tennie az üzleti felhasználók számára azt, hogy a rangsorolási mechanizmus hogyan veszi figyelembe az üzleti felhasználó által kínált aktuális áru vagy szolgáltatás jellemzőit, és a konkrét online közvetítő szolgáltatás fogyasztók szempontjából való jelentőségét.

(17)  Az áruk és szolgáltatások online közvetítő szolgáltatók általi rangsorolása fontos hatást gyakorol a digitális piac versenyképességére, a fogyasztók választásaira és ezáltal az ezen árukat és szolgáltatásokat a fogyasztóknak kínáló üzleti felhasználók üzleti eredményességére is. Az online közvetítő szolgáltatóknak ezért előre be kell mutatniuk a rangsorolást meghatározó paramétereket annak érdekében, hogy növeljék az üzleti felhasználók számára a kiszámíthatóságot, valamint hogy lehetővé tegyék számukra a rangsorolási mechanizmus jobb megértését és a különböző szolgáltatók rangsorolási gyakorlatainak összehasonlítását. A fő paraméter fogalma a rangsorolással összefüggésben használt általános kritériumként értelmezendő. A rangsorolást meghatározó fő paraméterek leírása tartalmazza továbbá az üzleti felhasználók számára biztosított azon lehetőség bemutatását, hogy díjfizetéssel aktívan befolyásolhatják a rangsorolást, valamint e lehetőség viszonylagos hatásainak ismertetését. Ennek a leírásnak kellőképpen érthetővé kell tennie az üzleti felhasználók számára azt, hogy a rangsorolási mechanizmus hogyan veszi figyelembe az üzleti felhasználó által kínált tényleges áruk vagy szolgáltatások jellemzőit, valamint a konkrét online közvetítő szolgáltatások fogyasztók szempontjából vett jelentőségét.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Hasonlóképpen, a mindenekelőtt az árukat és szolgáltatásokat a fogyasztóknak kínáló vállalkozások weboldalait magukban foglaló weboldalak online keresőprogramok szolgáltatói általi rangsorolása lényegesen befolyásolja a fogyasztók választását és a kereskedelmi weboldal-használók üzleti eredményességét. Az online keresőprogramok szolgáltatóinak ezért be kell mutatniuk a valamennyi indexált weboldal rangsorolását meghatározó fő paramétereket, ideértve a kereskedelmiweboldal-használókét és más weboldalakat is. Az áruk és szolgáltatások jellemzői és fogyasztók szempontjából való jelentőségük mellett e leírásnak az online keresőprogramok esetében lehetővé kell tenni továbbá a kereskedelmiweboldal-használók számára annak megfelelő átlátását, hogy figyelembe vegyék-e, és ha igen, milyen mértékben a használt weboldal bizonyos jellemzőit, például a mobil telekommunikációs eszközökön való megjelenítésre történő optimalizációt. Az online keresőprogramok és a kereskedelmiweboldal-használók közötti szerződéses jogviszony hiányában e leírást az érintett online keresőprogram valamely nyilvánvaló és a nyilvánosság számára könnyen hozzáférhető felületén kell közzétenni. A kiszámíthatóság kereskedelmiweboldal-használók számára való biztosítása érdekében a leírást frissíteni kell, ideértve annak lehetőségét, hogy könnyen hozzáférhetővé kell tenni a fő paraméterekben bekövetkezett valamennyi módosítást. Míg a szolgáltatóknak semmilyen körülmények között nem kell közzétenni az (EU) 2016/943 európai parlamenti és tanácsi irányelvben23 meghatározott üzleti titkot a fő rangsorolási paraméterek bemutatására vonatkozó e követelménynek megfelelés során, a leírásnak legalább a használt rangsorolási paraméterek relevanciájára vonatkozó aktuális adatokon kell alapulnia.

(18)  Hasonlóképpen, a weboldalak online keresőprogramok szolgáltatói általi rangsorolása – ami mindenekelőtt a fogyasztóknak árukat és szolgáltatásokat kínáló vállalkozások weboldalait jelenti – lényegesen befolyásolja a fogyasztók választását és a kereskedelmiweboldal-használók üzleti eredményességét. Az online keresőprogramok szolgáltatóinak ezért be kell mutatniuk a valamennyi indexált weboldal rangsorolását meghatározó fő paramétereket, többek között a kereskedelmiweboldal-használók és más weboldalak tekintetében. Az áruk és szolgáltatások jellemzői és azok fogyasztók szempontjából vett jelentősége mellett e leírásnak az online keresőprogramok esetében lehetővé kell tennie továbbá a kereskedelmiweboldal-használók számára annak megfelelő átlátását, hogy figyelembe veszik-e – és ha igen, hogyan és milyen mértékben – a használt weboldal bizonyos kialakítási jellemzőit, például a mobil telekommunikációs eszközökön való megjelenítésre történő optimalizációt. Az online keresőprogramok és a kereskedelmiweboldal-használók közötti szerződéses jogviszony hiányában e leírást az érintett online keresőprogramon belül valamely nyilvánvaló és könnyen hozzáférhető helyen közzé kell tenni a nyilvánosság számára. A kiszámíthatóság kereskedelmiweboldal-használók számára való biztosítása érdekében a leírást frissíteni kell, ideértve annak lehetőségét, hogy a fő paraméterekben bekövetkezett valamennyi módosítást könnyen azonosíthatóvá kell tenni. Míg a rangsorolás paramétereinek követelményeit az (EU) 2016/943 európai parlamenti és tanácsi irányelv23 sérelme nélkül kell közzétenni a fő rangsorolási paraméterek közzétételére vonatkozó e követelménynek való megfelelés során, figyelembe véve a jogszerű megszerzésre, hasznosításra és felfedésre vonatkozó rendelkezéseket, a leírásnak legalább a használt rangsorolási paraméterek relevanciájára vonatkozó tényadatokon kell alapulnia. A kétségek elkerülése érdekében az online keresőprogramok azon kötelezettsége, hogy biztosítsák a rangsorolást meghatározó fő paraméterek leírásának naprakészen tartását, nem jelenti az online keresőprogramok arra való kötelezését, hogy feltárjanak az (EU) 2016/943 irányelv 2. cikkének 1. pontjában meghatározott üzleti titkokat.

_________________

_________________

23 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/943 irányelve (2016. június 8.) a nem nyilvános know-how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, hasznosításával és felfedésével szembeni védelemről, HL L 157., 2016.6.15., 1. o.

23 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/943 irányelve (2016. június 8.) a nem nyilvános know-how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, hasznosításával és felfedésével szembeni védelemről (HL L 157., 2016.6.15., 1. o.)

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Ha az online közvetítő szolgáltatás nyújtója saját online közvetítő szolgáltatásán keresztül maga kínál bizonyos árukat vagy szolgáltatásokat a fogyasztók számára vagy irányítása alatt álló üzleti felhasználón keresztül teszi ezt, akkor e szolgáltató közvetlen versenyben állhat az online közvetítő szolgáltatását igénybe vevő más, a szolgáltató által nem irányított üzleti felhasználókkal. Ilyen helyzetekben különösen fontos, hogy az online közvetítő szolgáltatás nyújtója átlátható módon járjon el, és bemutasson minden olyan, akár jogi, kereskedelmi vagy műszaki jellegű eltérő bánásmódot, amelyet gyakorolhat a maga által kínált áruk vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban az üzleti felhasználók által kínáltakhoz képest. Az arányosság biztosítása érdekében e kötelezettség az általános online közvetítő szolgáltatások szintjén alkalmazandó, nem pedig az e szolgáltatások segítségével kínált egyes áruk vagy szolgáltatások szintjén.

(19)  Ha az online közvetítő szolgáltató saját online közvetítő szolgáltatásán keresztül maga kínál bizonyos árukat vagy szolgáltatásokat a fogyasztók számára vagy az irányítása alatt álló üzleti felhasználón keresztül teszi ezt, akkor e szolgáltató közvetlen versenyben állhat az online közvetítő szolgáltatását igénybe vevő más, a szolgáltató által nem irányított üzleti felhasználókkal. Ilyen helyzetekben különösen fontos, hogy az online közvetítő szolgáltató átlátható módon járjon el, és bemutasson minden olyan, akár jogi, kereskedelmi vagy műszaki jellegű megkülönböztetett bánásmódot – például alapértelmezett beállítások –, amelyet gyakorolhat az általa kínált árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban az üzleti felhasználók által kínáltakhoz képest. Az arányosság biztosítása érdekében e kötelezettség az általános online közvetítő szolgáltatások szintjén alkalmazandó, nem pedig az e szolgáltatások segítségével kínált egyes áruk vagy szolgáltatások szintjén. Ezen túlmenően a fogyasztók gyakran alapértelmezettként konfigurált szolgáltatásokra hagyatkoznak anélkül, hogy tájékoztatnák őket a konkurens árukról és szolgáltatásokról, valamint technikai vagy gazdasági akadályokba ütközhetnek, ha konkurens szolgáltatást szeretnének választani. Az online közvetítő szolgáltatók ezért a közvetlen vagy közvetett irányításuk alá tartozó árukat vagy szolgáltatásokat csak akkor kínálhatják alapértelmezett opcióként, ha először lehetőséget biztosítanak a fogyasztók számára, hogy válasszanak a különböző elérhető konkurens opciók közül, amikor első alkalommal használják az online közvetítő szolgáltatást. A fogyasztó nem kötelezhető arra, hogy alapértelmezett opciót válasszon. Valamely online közvetítő szolgáltató áruit vagy szolgáltatásait üzleti felhasználóinak áruival vagy szolgáltatásaival versenyben állónak kell tekinteni, amennyiben az áru vagy szolgáltatás az online közvetítő szolgáltatást használó fogyasztók által felcserélhetőnek vagy helyettesíthetőnek minősül.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19a)  Ugyanilyen fontos, hogy az online közvetítő szolgáltatók ne folytassanak tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat (ideértve az üzleti magatartást vagy a tisztességtelen szerződési feltételek alkalmazását is), amelyek jelentős hátrányos hatást gyakorolnak a versenyre vagy a fogyasztók döntésére. Az online közvetítő és az üzleti felhasználó alkupozíciójának viszonylagos erejét, valamint más lényeges tényezőket is figyelembe kell venni annak megállapításakor, hogy egy kereskedelmi gyakorlat tisztességtelennek minősül-e.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

19 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19b)  E rendelet alkalmazásában egy szolgáltató által nyújtott szolgáltatás versenyez az egyéb üzleti felhasználói által nyújtott szolgáltatásokkal, amennyiben az online közvetítő szolgáltatás fogyasztói ezeket – többek között a jellemzőik, áruk és rendeltetésük alapján – egymással felcserélhetőnek vagy helyettesíthetőnek tartják.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

19 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19c)  Bizonyos esetekben az online közvetítő szolgáltatások és más üzleti felhasználók közötti aszimmetrikus alkupozíció a vonatkozó szerződésben jelentős egyensúlytalansághoz vezethet a felek jogait és kötelezettségeit tekintve, és árt az üzleti felhasználónak. Ezekben az esetekben az online közvetítő szolgáltatónak tisztességes bánásmódot kell alkalmaznia az üzleti felhasználóval szemben, mégpedig olyan módon, hogy ne akadályozza jelentős mértékben más üzleti felhasználók üzleti tevékenység folytatására való képességét és szabadságát. Mivel azokban a helyzetekben, amikor egy online közvetítő szolgáltató verseng más üzleti felhasználókkal, nagy a valószínűsége annak, hogy kárt okoznak a fogyasztóknak, többek között a fogyasztók választási lehetőségeinek szűkítésén, a költségeik növelésén és a kritikus fontosságú információk visszatartásán keresztül, a tisztességes bánásmódot előíró kötelezettségnek ki kell terjednie annak biztosítására is, hogy azok a fogyasztók, akik online közvetítő szolgáltatáson keresztül férnek hozzá szolgáltatásokhoz, jogosultak és képesek legyenek a saját döntésük szerinti szolgáltatásokat kiválasztani és felhasználni, anélkül, hogy indokolatlan akadályokkal szembesülnének, például amikor a szolgáltató figyelmen kívül hagyja vagy felülírja a fogyasztó alapértelmezett beállítások szerinti választását. Az online közvetítő szolgáltató akkor sem biztosítja a tisztességes bánásmódot, ha nem bocsátja a versengő üzleti felhasználók rendelkezésére az összes ahhoz szükséges információt, hogy az online közvetítő szolgáltatáshoz és a szolgáltató rendelkezésére álló kiegészítő szolgáltatásokhoz hasonló szintű és minőségű interoperabilitást érjenek el, továbbá ha olyan gyakorlatokat alkalmaz, amelyek közvetlenül vagy közvetve technikai vagy gazdasági előnyhöz juttatják saját ajánlatait, és ezeket az előnyöket a versengő üzleti felhasználóktól megtagadja. A tisztességes bánásmód azt is megköveteli, hogy a szolgáltató tartózkodjon a versengő üzleti felhasználók és a szolgáltatásaik fogyasztói közötti kereskedelmi kapcsolatba történő beavatkozástól, beleértve azt is, hogy blokkolja vagy egyéb módon korlátozza a közöttük folyó információáramlást és kommunikációt, ideértve a reklámozást és a marketingtevékenységet is.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

19 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19d)  Egyes gyakorlatok minden körülmények között egyértelműen tisztességtelennek tekinthetők. A platform-megfigyelőközpontnak folyamatosan felül kell vizsgálnia e gyakorlatok listáját, és a Bizottság számára frissítéseket kell javasolnia. Mivel az online közvetítő szolgáltatások piaca folyamatosan fejlődik, a Bizottságnak iránymutatást kell kiadnia azokról a gyakorlatokról, amelyek tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tartalmazhatnak, beleértve azokat a körülményeket is, amelyek mellett egyes meghatározott gyakorlatok tisztességtelennek tekinthetők.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  Az adatokhoz – köztük a személyes adatokhoz – való hozzáférésre és azok kezelésére vonatkozó képesség fontos értékteremtést tehet lehetővé az onlineplatform-gazdaságban. Ennek megfelelően fontos, hogy az online közvetítő szolgáltatók egyértelműen bemutassák az üzleti felhasználóknak azt, hogy milyen mértékben, hogyan és milyen feltételek mellett férnek hozzá és kezelnek meghatározott adatkategóriákat. A leírásnak arányosnak kell lennie, az aktuális adatok vagy adatkategóriák kimerítő azonosítása helyett vonatkozhat az általános hozzáférési feltételekre, és az üzleti felhasználók számára egyértelművé kell tennie, hogy használhatják-e az adatokat értékteremtésük javítása érdekében, ideértve annak lehetőségét is, hogy esetlegesen megőrzik harmadik felek adatszolgáltatásait. A személyes adatok kezelésének meg kell felelnie az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek24.

(20)  Az adatokhoz – köztük a személyes adatokhoz – való hozzáférésre és azok kezelésére vonatkozó képesség fontos értékteremtést tehet lehetővé az onlineplatform-gazdaságban. Ennek megfelelően fontos, hogy az online közvetítő szolgáltatók egyértelműen bemutassák az üzleti felhasználóknak azt, hogy milyen mértékben, hogyan és milyen feltételek mellett férnek hozzá és kezelnek meghatározott adatkategóriákat. A leírásnak arányosnak kell lennie, az aktuális adatok vagy adatkategóriák kimerítő azonosítása helyett vonatkozhat az általános hozzáférési feltételekre, és az üzleti felhasználók számára egyértelművé kell tennie, hogy használhatják-e az adatokat értékteremtésük javítása érdekében, ideértve annak lehetőségét is, hogy esetlegesen megőrzik harmadik felek adatszolgáltatásait. Ez a rendelet előírja az online közvetítő szolgáltatók számára az átláthatóságot azzal kapcsolatban, hogy milyen adatokat szolgáltatnak üzleti felhasználóiknak, azonban semmilyen követelményt nem határoz meg a személyes vagy nem személyes adatok üzleti felhasználóknak történő terjesztésére vonatkozóan. A személyes adatok kezelésének minden esetben meg kell felelnie a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmével, valamint az elektronikus kommunikáció során a magánélet tiszteletben tartásával és a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogi keretnek, különösen az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek24, az (EU) 2016/680 irányelvnek24a és a 2002/58/EK irányelvnek24b. Ez a rendelet nem kötelezheti az online közvetítő szolgáltatókat arra, hogy az adatvédelmi politikájukban előírt mértéken túlmenően személyes adatokat osszanak meg harmadik felekkel.

__________________

__________________

24 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

24 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

 

24a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27.) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89. o.).

 

24b Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről („Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv”) (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  Az online közvetítő szolgáltatók a szerződési feltételekben bizonyos esetekben korlátozhatják az üzleti felhasználók lehetőségét arra, hogy az adott online közvetítő szolgáltatástól eltérő egyéb eszközökön keresztül kedvezőbb feltételek mellett kínáljanak a fogyasztóknak árut vagy szolgáltatást. Ilyen esetekben az érintett szolgáltatóknak indokolniuk kell ezt az eljárást különösen a korlátozások fő gazdasági, kereskedelmi vagy jogi szempontjaival. Ezt az átláthatósági követelményt azonban nem lehet úgy értelmezni, hogy érinti a versenyjog és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok területét is magában foglaló, más uniós jogi vagy uniós joggal összhangban álló tagállami jogi aktusok szerinti ilyen korlátozások jogszerűségének értékelését, valamint e jogok alkalmazását.

(21)  Az online közvetítő szolgáltatók a szerződési feltételekben bizonyos esetekben korlátozhatják az üzleti felhasználók lehetőségét arra, hogy az adott online közvetítő szolgáltatástól eltérő egyéb eszközökön keresztül kedvezőbb feltételek mellett kínáljanak a fogyasztóknak árut vagy szolgáltatást. Ilyen esetekben az érintett szolgáltatóknak indokolniuk kell ezt az eljárást, különösen a korlátozások fő gazdasági, kereskedelmi vagy jogi szempontjaira hivatkozva, és biztosítaniuk kell a korlátozások arányosságát.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a)  Ez a rendelet nem sérti az üzleti felhasználók szellemi tulajdonhoz fűződő jogait. Az online közvetítő szolgáltatók csak akkor használhatják ezeket a jogokat, ha ehhez az üzleti felhasználó kifejezetten hozzájárult, ha az üzleti felhasználótól vagy annak engedélyesétől engedélyt kaptak, illetve az alkalmazandó kivételek és korlátozások esetében. Az ilyen jogok használatának feltételeit tiszteletben kell tartani. A harmadik felek szellemi tulajdonhoz fűződő jogait szintén tiszteletben kell tartani.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Annak lehetővé tétele érdekében, hogy az üzleti felhasználók azonnali, megfelelő és hatékony jogorvoslati lehetőségekhez jussanak, ideértve azokat az üzleti felhasználókat is, akiknek felfüggeszthették vagy megszüntethették a vonatkozó online közvetítő szolgáltatásokra irányuló használatát, az online közvetítő szolgáltatóknak gondoskodniuk kell belső panaszkezelési rendszerről. A belső panaszkezelési rendszer célja annak biztosítása, hogy a panaszok jelentős hányadát egymás között megoldhassa az online közvetítő szolgáltató és az érintett üzleti felhasználó. Annak biztosítása továbbá, hogy az online közvetítő szolgáltatók közzéteszik a belső panaszkezelési rendszerük működésére és hatékonyságára vonatkozó tájékoztatást, hozzásegíti az üzleti felhasználókat annak megértéséhez, hogy milyen fajta kérdések merülhetnek fel a különböző online közvetítő szolgáltatások nyújtásával összefüggésben, és előmozdítja a gyors és hatékony kétszereplős problémamegoldás lehetőségét.

(22)  Annak érdekében, hogy az üzleti felhasználók – ideértve azokat is, amelyeknek a vonatkozó online közvetítő szolgáltatások igénybevételére vonatkozó jogát korlátozhatták, felfüggeszthették vagy megszüntethették – azonnali, arányos, megfelelő és hatékony jogorvoslati lehetőségekhez jussanak, az online közvetítő szolgáltatóknak gondoskodniuk kell egy hatékony és gyors belső panaszkezelési rendszerről. A belső panaszkezelési rendszernek átláthatónak, egyszerűsítettnek és megkülönböztetésmentesnek kell lennie annak érdekében, hogy a panaszok jelentős hányadát az online közvetítő szolgáltató és az érintett üzleti felhasználó egymás között megoldhassa. Annak biztosítása továbbá, hogy az online közvetítő szolgáltatók közzéteszik a belső panaszkezelési rendszerük működésére és hatékonyságára vonatkozó tájékoztatást, hozzásegíti az üzleti felhasználókat annak megértéséhez, hogy milyen jellegű kérdések merülhetnek fel a különböző online közvetítő szolgáltatások nyújtásával összefüggésben, és előmozdítja a gyors, hatékony és megkülönböztetésmentes kétszereplős problémamegoldás lehetőségét.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  Az adminisztratív terhek minimalizálása érdekében a rendelet belső panaszkezelési rendszerekre vonatkozó követelményei lehetővé teszik az online közvetítő szolgáltatók számára észszerű mértékű rugalmasság tanúsítását e rendszerek működtetése során, valamint az egyéni panaszok kezelését. A belső panaszkezelési rendszerek továbbá lehetővé teszik az online közvetítő szolgáltatók számára azt, hogy szükség esetén megfelelően kezelhessenek minden rosszhiszemű használatot, amellyel egyes üzleti felhasználók próbálkozhatnak e rendszerekben. A rendeletben szereplő jogi kötelezettségeknek megfelelés állítólagos hiányától eltérő esetekben a belső panaszkezelési rendszer nem áll továbbá nyitva az érintett üzleti felhasználót érintő, csupán elhanyagolható negatív hatásokra vonatkozó panaszok előtt. A Bizottság 2003/361/EK ajánlásával25 összhangban az ilyen rendszerek felállításának és működtetésének költségeire tekintettel helyénvaló mentesíteni e kötelezettségek alól a kisvállalkozásnak minősülő online közvetítő szolgáltatókat.

(23)  E rendelet belső panaszkezelési rendszerekre vonatkozó követelményeinek célja lehetővé tenni az online közvetítő szolgáltatók számára, hogy észszerű mértékű rugalmasságot tanúsítsanak e rendszerek működtetése, valamint az egyéni panaszok kezelése során az adminisztratív terhek minimalizálása érdekében. A belső panaszkezelési rendszerek továbbá lehetővé teszik az online közvetítő szolgáltatók számára azt, hogy szükség esetén arányos módon kezelhessenek minden rosszhiszemű használatot, amellyel egyes üzleti felhasználók próbálkozhatnak e rendszerekben. Az e rendeletben szereplő jogi kötelezettségek állítólagos elmulasztásának esetétől eltekintve a belső panaszkezelési rendszerek továbbá nem állhatnak nyitva az adott üzleti felhasználót érintő, csupán elhanyagolható mértékű negatív hatásokra vonatkozó panaszok előtt. A Bizottság 2003/361/EK ajánlásával25 összhangban az ilyen rendszerek felállításának és működtetésének költségeire tekintettel a kisvállalkozásnak minősülő online közvetítő szolgáltatókat helyénvaló mentesíteni e kötelezettségek alól. A belső panaszkezelési rendszert az egyenlő bánásmód elvére kell alapozni, és használata nem vezethet az üzleti felhasználókkal szembeni hátrányos bánásmódhoz.

_________________

_________________

25 A Bizottság 2003/361/EK ajánlása (2003. május 6.) a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.).

25 A Bizottság 2003/361/EK ajánlása (2003. május 6.) a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.).

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  Az online közvetítő szolgáltatóknak vállalniuk kell a közvetítés teljes költségének észszerű hányadát, figyelembe véve a szóban forgó eset valamennyi lényeges elemét. E cél megvalósítása érdekében a közvetítőnek javaslatot kell tennie az egyedi ügyben észszerűnek tartott hányadra. Ez a hányad azonban soha nem lehet kevesebb az ilyen költségek felénél.

(25)  Az online közvetítő szolgáltatóknak vállalniuk kell a közvetítés teljes költségének észszerű hányadát, figyelembe véve a szóban forgó eset valamennyi lényeges elemét. E cél megvalósítása érdekében a közvetítőnek javaslatot kell tennie az egyedi ügyben észszerűnek tartott hányadra.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. cikk

1. cikk

Tárgy és hatály

Tárgy és hatály

(1)  Ez a rendelet szabályokat állapít meg annak biztosítására, hogy az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói és az online keresőprogramok tekintetében a kereskedelmiweboldal-használók számára megfelelő átláthatóság és hatékony jogorvoslati lehetőség álljon rendelkezésre.

(1)  Ez a rendelet szabályokat állapít meg annak érdekében, hogy az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói és az online és azokhoz kapcsolódó keresőprogramok tekintetében a kereskedelmiweboldal-használók számára biztosított legyen a megfelelő tisztességesség, átláthatóság és a hatékony jogorvoslati lehetőségek.

(2)  Ezt a rendeletet megfelelően kell alkalmazni az azon üzleti felhasználóknak és kereskedelmiweboldal-használóknak nyújtott vagy igénybevételre kínált online közvetítő szolgáltatásokra és online keresőprogramokra, akiknek székhelye vagy lakóhelye az Unióban van, és akik online közvetítő szolgáltatások vagy online keresőmotorok segítségével kínálnak árukat vagy szolgáltatásokat az Unió területén tartózkodó fogyasztóknak, tekintet nélkül e szolgáltatások nyújtóinak székhelyére vagy lakóhelyére.

(2)  Ezt a rendeletet megfelelően kell alkalmazni az azon üzleti felhasználóknak és kereskedelmiweboldal-használóknak nyújtott vagy igénybevételre kínált online közvetítő szolgáltatásokra és online keresőprogramokra, akiknek székhelye vagy telephelye az Unióban van, és akik online közvetítő szolgáltatások vagy online keresőprogramok segítségével kínálnak árukat vagy szolgáltatásokat az Unió területén tartózkodó fogyasztóknak, tekintet nélkül e szolgáltatások nyújtóinak székhelyére vagy lakóhelyére. Ez a rendelet nem érinti az uniós vagy nemzeti szinten, az uniós joggal összhangban tett ágazati intézkedéseket.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  „üzleti felhasználó”: bármely természetes vagy jogi személy, aki online közvetítő szolgáltatáson keresztül kínál fogyasztóknak árut vagy szolgáltatást kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenységéhez kapcsolódó célokból;

1.  „üzleti felhasználó”: bármely természetes vagy jogi személy, aki/amely árut vagy szolgáltatást online közvetítő szolgáltatáson keresztül kínál vagy szándékozik kínálni a fogyasztóknak kereskedelmi, üzleti, kézműipari vagy szakmai tevékenységéhez kapcsolódó célokból;

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az információs társadalom szolgáltatásának minősül az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv27 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint;

a)  az információs társadalom szolgáltatásának minősül az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv27 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint, illetve egy eszköz operációs rendszerének minősül, és ebben a minőségében közvetítőként működik az online alkalmazásfejlesztők és a fogyasztók között;

_________________

_________________

27Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/1535 irányelve (2015. szeptember 9.) a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 241., 2015.9.17., 1. o.).

27Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/1535 irányelve (2015. szeptember 9.) a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról (HL L 241., 2015.9.17., 1. o.).

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 pont – b és c pontok

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  lehetővé teszi az üzleti felhasználók számára áruk és szolgáltatások fogyasztóknak való kínálását azzal a céllal, hogy előmozdítsa az üzleti felhasználók és a fogyasztók közötti közvetlen ügyletek kezdeményezését, tekintet nélkül arra, hogy az ügyletekre végül hol kerül sor;

b)  elsődleges célja, hogy lehetővé tegye az üzleti felhasználók számára áruk és szolgáltatások fogyasztóknak való kínálását az említett üzleti felhasználók és a fogyasztók közötti közvetlen online ügyletek kezdeményezése révén, amelyre a szóban forgó online közvetítő szolgáltató online portálján vagy az üzleti felhasználó online portáljára mutató közvetlen hivatkozás útján kerül sor.

c)  üzleti felhasználók részére nyújtják egyfelől a szolgáltató, másfelől az üzleti felhasználók és azon fogyasztók között létrejött szerződéses jogviszony alapján, akiknek az üzleti felhasználók árukat és szolgáltatásokat kínálnak;

c)  általánosságban üzleti felhasználók részére nyújtják egyrészről az említett szolgáltatások nyújtója, másrészről a fogyasztók részére árukat és szolgáltatásokat kínáló üzleti felhasználók között létrejött szerződéses jogviszony alapján. E rendelet alkalmazásában az ilyen szerződéses jogviszonyt fennállónak kell tekinteni akkor is, ha személyes adatok vagy egyéb adatok átadására kerül sor;

_________________

_________________

9 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/1535 irányelve (2015. szeptember 9.) a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 241., 2015.9.17., 1. o.).

9 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/1535 irányelve (2015. szeptember 9.) a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról (HL L 241., 2015.9.17., 1. o.).

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a.  „operációs rendszer”: olyan szoftver, amely – többek között – a perifériahardverhez csatlakozó interfészt kezeli, feladatokat ütemez, kiosztja a tárhelyet és alapértelmezett interfészt biztosít a felhasználó számára olyan esetben, amikor nem fut alkalmazásprogram, a grafikus felhasználói felületet is beleértve, függetlenül attól, hogy az ilyen szoftver általános célú fogyasztói számítógépes hardver szerves része-e, vagy különálló szoftver, amelynek rendeltetése, hogy általános célú fogyasztói számítógépes hardveren fusson; nem tartozik azonban ide az operációs rendszer betöltésekor vagy telepítésekor szükséges operációsrendszer-betöltő program, alapvető bemeneti/kimeneti rendszer (BIOS) vagy más firmware;

Indokolás

A mobil eszközök operációs rendszerei, mint amilyen az iOS vagy az Android, olyan szoftverből állnak, amely lehetővé teszi az alkalmazások működését az adott eszközökön (pl. az okostelefonok applikációi). Az eszközök gyártói vagy az operációs rendszerek szolgáltatói által szándékosan bevezetett korlátozások vagy változtatások korlátozhatják bizonyos online tartalmak és szolgáltatások terjesztését és hozzáférhetőségét, gyakran objektív indokok nélkül, illetve aránytalan módszerekkel, és ennek a felhasználók fizethetik meg az árát. Ezért felül kell vizsgálni az online közvetítők fogalommeghatározását, hogy az kifejezetten magában foglalja az eszközök operációs rendszereit.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5.  „online keresőprogram”: olyan digitális szolgáltatás, amelynek segítségével a felhasználók elvileg az összes weboldalon vagy egy adott nyelvhez tartozó weboldalakon kulcsszó, kifejezés vagy egyéb formában megadott lekérdezés alapján bármilyen témában kereséseket végezhetnek, és amely ennek eredményeként olyan hivatkozásokat (linkeket) ad meg, amelyekkel elérhetők a keresett tartalommal kapcsolatos információk;

5.  „online keresőprogram”: olyan digitális szolgáltatás, beleértve többek között a digitális interfészeket és alkalmazásokat, köztük a kereső funkciókkal rendelkező mobilalkalmazásokat, amelynek segítségével a felhasználók különféle weboldalakon vagy egy adott nyelvhez tartozó weboldalakon és mobilalkalmazásokon kulcsszó, kifejezés vagy egyéb formában (szöveg, hang vagy egyéb eszköz útján) megadott lekérdezés alapján bármilyen témában lekérdezéseket vihetnek be és kereséseket végezhetnek, és amely ennek eredményeként a kereséssel kapcsolatos tartalmakat, például rövid szövegeket, képeket, hivatkozásokat, videókat vagy audiotartalmakat jelenít meg;

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7.  „kereskedelmiweboldal-használó”: bármely természetes vagy jogi személy, aki weboldalakat használ annak érdekében, hogy árut vagy szolgáltatást kínáljon fogyasztók részére kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenységéhez kapcsolódó célokból;

7.  „kereskedelmiweboldal-használó”: bármely természetes vagy jogi személy, aki/amely weboldalakat vagy más csatlakoztatott eszközt használ annak érdekében, hogy árut vagy szolgáltatást kínáljon;

Indokolás

Bár továbbra is a weboldalak jelentik a fő hozzáférési csatornát, az alkalmazások és más eszközök esetében hamarosan ugyanezek a kihívások merülhetnek fel. Ezért jobb, ha már most belefoglalják ezeket a fogalommeghatározásba. A meghatározás utolsó része eltávolításra került, mivel a fogyasztók jellege vagy a felhasználó szándéka irreleváns az e szövegben meghatározott jogok és kötelezettségek szempontjából.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8.  „rangsorolás”: az üzleti felhasználók által online közvetítő szolgáltatáson keresztül fogyasztóknak kínált áruknak és szolgáltatásoknak, vagy az online keresőprogramok által fogyasztóknak indexált weboldalaknak biztosított viszonylagos kiemelés, ahogyan azt az online közvetítő szolgáltatók, illetve az online keresőprogram szolgáltatók bemutatják, szervezik vagy kommunikálják az adott fogyasztók részére, tekintet nélkül az ilyen bemutatáshoz, szervezéshez vagy kommunikációhoz használt technológiai eszközökre;

8.  „rangsorolás”: az üzleti felhasználók által online közvetítő szolgáltatáson keresztül fogyasztóknak kínált áruknak és szolgáltatásoknak, vagy az online keresőprogramok által indexált weboldalaknak biztosított viszonylagos kiemelés a keresési eredményekben, ahogyan azt az online közvetítő szolgáltatók, illetve az online keresőprogramok szolgáltatói bemutatják, kialakítják vagy kommunikálják, tekintet nélkül az ilyen bemutatáshoz, kialakításhoz vagy kommunikációhoz használt technológiai eszközökre;

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10.  „szerződési feltételek”: elnevezésüktől vagy formájuktól függetlenül mindazon feltételek, záradékok és más információk, amelyek az online közvetítő szolgáltatók és üzleti felhasználóik közötti szerződéses jogviszonyt szabályozzák, és amelyeket az online közvetítő szolgáltató egyoldalúan határoz meg.

10.  „szerződési feltételek”: azok a feltételek és záradékok, amelyek az online közvetítő szolgáltatók és üzleti felhasználóik közötti szerződéses jogviszonyt szabályozzák.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10a.  „eszköz operációs rendszere”: olyan szoftver, amely lehetővé teszi az okostelefonok, számítógépek és egyéb eszközök számára alkalmazások és programok futtatását.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az online közvetítő szolgáltatók gondoskodnak arról, hogy szerződési feltételeik:

(1)  Az online közvetítő szolgáltatók gondoskodnak arról, hogy szerződési feltételeik:

a)   megfogalmazása egyértelműen és kétséget kizáró módon történjen;

a)   tisztességesek és arányosak, valamint világos és közérthető módon megfogalmazottak legyenek;

b)   az online közvetítő szolgáltatóval fennálló kereskedelmi viszony valamennyi szakaszában (ideértve a szerződéskötést megelőző szakaszt) könnyen hozzáférhetők legyenek az üzleti felhasználók részére;

b)   az online közvetítő szolgáltatóval fennálló kereskedelmi viszony valamennyi szakaszában (ideértve a szerződéskötést megelőző szakaszt) könnyen hozzáférhetők legyenek az üzleti felhasználók részére;

c)  meghatározzák az online közvetítő szolgáltatásuk üzleti felhasználók részére történő nyújtásának teljes vagy részleges mértékű felfüggesztésére vagy megszüntetésére irányuló döntés objektív indokait.

c)  meghatározzák az online közvetítő szolgáltatásuk üzleti felhasználók részére történő nyújtásának teljes vagy részleges mértékű szankcionálására, korlátozására, felfüggesztésére vagy megszüntetésére irányuló döntés indokait, a szerződési feltételeikkel összhangban. Az ilyen döntések meghozatala során az online közvetítő szolgáltatóknak tiszteletben kell tartaniuk az Európai Unió Alapjogi Chartájában biztosított alapvető jogokat, és meg kell felelniük az arányosság elvének.

 

ca)  tájékoztatják az üzleti felhasználókat azon további forgalmazási csatornáikról és esetleges tagsági programjaikról, amelyeken keresztül az üzleti felhasználók ajánlatait meg kívánják jelentetni. Az üzleti felhasználóknak jogukban áll kérni ezen ajánlatoknak az említett további forgalmazási csatornákról való eltávolítását.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az online közvetítő szolgáltatók értesítik az érintett üzleti felhasználókat szerződési feltételeik bármely tervezett módosításáról.

(3)  Az online közvetítő szolgáltatók haladéktalanul, tartós adathordozón értesítik az érintett üzleti felhasználókat, amennyiben bármilyen lényeges módosítás történik szerződési feltételeikben, illetve a platform funkcióiban, interoperabilitásában vagy egyéb fő teljesítménybeli jellemzőjében, többek között annak hozzáférhetősége, folytonossága és biztonsága terén, amely az üzleti felhasználót hátrányosan vagy nem hanyagolható módon érinti.

A tervezett módosításokat nem lehet végrehajtani azon értesítési határidő lejárta előtt, amely észszerű és arányos a tervezett módosítás jellegéhez és mértékéhez és az érintett üzleti felhasználót érintő következményekhez képest. Ez az értesítési határidő legalább 15 nap attól a naptól számítva, amikor az online közvetítő szolgáltató értesíti az érintett üzleti felhasználókat a tervezett módosításokról.

A tervezett módosításokat nem lehet végrehajtani azon értesítési határidő lejárta előtt, amely észszerű és arányos a tervezett módosítások jellegéhez és mértékéhez és az érintett üzleti felhasználót érintő következményeikhez képest. Ez az értesítési határidő legalább 10 nap attól a naptól számítva, amikor az online közvetítő szolgáltató értesíti az érintett üzleti felhasználókat a tervezett módosításokról.

Az érintett üzleti felhasználó írásos nyilatkozattal vagy egyértelmű jóváhagyó cselekvéssel eltekinthet a második albekezdésben említett értesítési határidőtől.

Az érintett üzleti felhasználó írásos nyilatkozattal eltekinthet a második albekezdésben említett értesítési határidőtől. Az üzleti felhasználó az értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül jogosult díjmentesen felmondani a megállapodást, amennyiben a szóban forgó módosítások az üzleti felhasználó számára nagymértékben hátrányosak.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A szerződési feltételek online közvetítő szolgáltató által eszközölt, a (3) bekezdés rendelkezéseivel ellentétes módosításai érvénytelenek.

(4)  A szerződési feltételek online közvetítő szolgáltató által eszközölt, a (3) bekezdés rendelkezéseivel ellentétes módosításai az értesítési határidőig fennmaradó időszak folyamán érvénytelenek, ha illetékes bíróság azt megállapítja, a fennmaradó rendelkezések érvényességének sérelme nélkül, amelyek érvényesek maradnak, amennyiben elkülöníthetőek a nem megfelelő rendelkezésektől.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A (3) bekezdés nem alkalmazandó, ha az online közvetítő szolgáltatóra olyan jogi kötelezettség hárul, amely szerint szerződési feltételeit oly módon kell módosítania, amely nem teszi lehetővé számára a (3) bekezdés második albekezdésében említett értesítési határidő betartását.

(5)  A (3) bekezdésben meghatározott értesítési határidő nem alkalmazható a következő esetekben:

 

a)  ha az online közvetítő szolgáltatóra olyan jogi kötelezettség hárul, amely szerint szerződési feltételeit oly módon kell módosítania, amely nem teszi lehetővé számára a (3) bekezdés második albekezdésében említett értesítési határidő betartását;

 

b)  ha a szerződési feltételeket a felhasználók és fogyasztók jogos érdekeinek, illetve az online közvetítő szolgáltatás működésének védelme érdekében módosították; vagy

 

c)  ha a platform funkcióinak, interoperabilitásának vagy egyéb fő teljesítménybeli jellemzőjének módosítása szükséges a felhasználók és fogyasztók jogos érdekeinek, illetve az online közvetítő szolgáltatás működésének védelme érdekében.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Az online közvetítő szolgáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy az üzleti felhasználók megőrizzék a márkáik feletti teljes körű ellenőrzést. Az üzleti felhasználónak tulajdonítható márkának felismerhetőnek kell lennie a fogyasztó számára a közvetítési folyamat minden szakaszában.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. cikk

4. cikk

Felfüggesztés és megszüntetés

Korlátozás, felfüggesztés és megszüntetés

(1)  Ha valamely online közvetítő szolgáltató úgy dönt, hogy teljesen vagy részleges mértékben felfüggeszti vagy megszünteti online közvetítő szolgáltatását valamely adott üzleti felhasználó tekintetében, akkor indokolatlan késedelem nélkül közölnie kell e döntésének indokolását az érintett üzleti felhasználóval.

(1)  Ha valamely online közvetítő szolgáltató úgy dönt, hogy szankcionálja az észlelt szabályszegést, illetve teljesen vagy részleges mértékben felfüggeszti, megszünteti vagy más módon korlátozza online közvetítő szolgáltatását valamely adott üzleti felhasználó tekintetében, akkor indokolatlan késedelem nélkül közölnie kell e döntésének részletes indokolását az érintett üzleti felhasználóval. Ennek a döntésnek arányosnak kell lennie.

(2)  Az (1) bekezdésben említett indokolásnak tartalmaznia kell az online közvetítő szolgáltató döntéséhez vezető konkrét tényeket vagy körülményeket, valamint a döntéshez igénybe vett, a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett objektív indokot vagy indokokat.

(2)  Az (1) bekezdésben említett indokolásnak tartalmaznia kell az online közvetítő szolgáltató döntéséhez vezető konkrét tényeket vagy körülményeket, valamint a döntéshez igénybe vett, a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett indokot vagy indokokat. Amennyiben a korlátozás, felfüggesztés vagy megszüntetés harmadik fél általi bejelentés eredményeképpen kerül alkalmazásra, az indokolásban közölni kell a bejelentés tartalmát.

 

(2a)  Az online közvetítő szolgáltatók és a keresőprogramok szolgáltatói nem függeszthetik fel, szüntethetik meg, illetve egyéb módon sem korlátozhatják online közvetítő szolgáltatásaik nyújtását olyan üzleti felhasználó részére, amely az online közvetítő szolgáltató szolgáltatásaival versengő szolgáltatásokat nyújt, kivéve, ha az a következő okokból szükséges:

 

a)  az online közvetítő szolgáltató számára az üzleti felhasználó által okozott észszerűtlen teher elkerülése;

 

b)  azzal kapcsolatos intézkedés, hogy az üzleti felhasználó nem felel meg az alkalmazandó jognak, illetve hogy az online közvetítő szolgáltató betartsa az alkalmazandó jogot;

 

c)  a magánélet védelme vagy biztonsági okok.

 

(2b)  A korlátozás, megszüntetés és felfüggesztés előtt lehetőség szerint és amennyiben ez arányos, értesítést és a megfelelés tisztázására vagy visszaállítására való lehetőséget kell biztosítani.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. cikk

5. cikk

Rangsorolás

Rangsorolás

(1)  Az online közvetítő szolgáltatók szerződési feltételeikben meghatározzák a rangsorolást meghatározó paramétereket, és e paraméterek más paraméterekhez képest meglévő viszonylagos jelentőségének okait.

(1)  Az online közvetítő szolgáltatók szerződési feltételeikben megállapítják a rangsorolást meghatározó paramétereket és e paraméterek viszonylagos jelentőségének okait.

Ha e paraméterek között szerepel a rangsorolás befolyásolásának lehetősége az üzleti felhasználó által az érintett online közvetítő szolgáltatónak fizetett bármely közvetlen vagy közvetett díj ellenében, akkor az online közvetítő szolgáltató szerződési feltételeiben feltünteti ezt a lehetőséget és az ilyen díjfizetés rangsorolásra gyakorolt hatásait is.

Ha e paraméterek között szerepel a rangsorolás befolyásolásának lehetősége az üzleti felhasználó által az érintett online közvetítő szolgáltatónak fizetett bármely közvetlen vagy közvetett díj ellenében, akkor az online közvetítő szolgáltató szerződési feltételeiben ismerteti ezeket a lehetőségeket és az ilyen díjfizetés rangsorolásra gyakorolt hatásait is.

 

Az eredmények megjelenítésekor az online közvetítő szolgáltatásnak minden rangsorolás mellett közzé kell tennie, hogy abban befolyásolta-e bármilyen közvetlen vagy közvetett díjazás, illetve szerződéses vagy közvetlen tulajdoni viszony, és ha igen, milyen mértékben.

 

(1a)  Ha valamely online közvetítő szolgáltató egy konkrét esetben megváltoztatta a rangsorolást, vagy egy üzleti felhasználó által kínált terméket vagy szolgáltatást levett a listáról egy harmadik fél általi bejelentést követően, akkor indokolatlan késedelem nélkül közölnie kell e döntésének indokolását az érintett üzleti felhasználóval. Az indokolásnak tartalmaznia kell az online közvetítő szolgáltató döntéséhez vezető konkrét tényeket vagy körülményeket, valamint a bejelentés tartalmát.

(2)  Az online keresőprogramok szolgáltatói meghatározzák a kereskedelmiweboldal-használók számára a rangsorolást meghatározó fő paramétereket azáltal, hogy könnyen és nyilvánosan hozzáférhető módon egyértelműen és kétséget kizáró módon megfogalmazott leírást helyeznek el online keresőprogramjaik felületén. Gondoskodnak e leírás frissítéséről.

(2)  Az online keresőprogramok szolgáltatói megállapítják a valamennyi indexált weboldal rangsorolását meghatározó paramétereket és e paraméterek viszonylagos jelentőségének okait azáltal, hogy könnyen és nyilvánosan hozzáférhető módon egyértelmű és kétséget kizáró leírást helyeznek el online keresőprogramjaik felületén. E leírást folyamatosan frissítik az olyan jelentős változásokkal, amelyekről indokoltan feltételezhető, hogy el nem hanyagolható módon fogják érinteni a kereskedelmiweboldal-használókat. Kivételes esetekben, amikor az összes paraméter közzététele akadályozná a tisztességes, észszerű és arányos gyakorlatokat, mindig csak a fő paramétereket kell részletesen bemutatni. Ezeket a rangsorolást meghatározó paramétereket nem szabad megkülönböztető módon alkalmazni.

 

(2a)  Amennyiben egy online keresőprogram szolgáltatója egy konkrét esetben megváltoztatta a rangsorolást vagy egy adott weboldalt levett a listáról egy harmadik fél általi bejelentést követően, a szolgáltató lehetőséget kínál az üzleti felhasználónak arra, hogy egy nyilvánosan hozzáférhető online adatbázisban megtekintse a bejelentés tartalmát. Az online keresőprogram szolgáltatója az üzleti felhasználók számára panaszkezelési és jogorvoslati mechanizmust kínál, hogy téves bejelentést követően korrigálják a listáról való törlést vagy a rangsor megváltoztatását.

(3)  Az (1) és (2) bekezdésben szereplő leírásnak elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy lehetővé tegye az üzleti felhasználók vagy kereskedelmiweboldal-használók számára annak megfelelő megértését, hogy a rangsorolási módszer figyelembe veszi-e, és ha igen, mennyiben az alábbiakat:

(3)  Az (1) és (2) bekezdésben szereplő leírásnak elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy lehetővé tegye az üzleti felhasználók vagy kereskedelmiweboldal-használók számára annak megfelelő megértését, hogy a rangsorolási módszer figyelembe veszi-e, és ha igen, mennyiben az alábbiakat:

a)  a fogyasztóknak online közvetítő szolgáltatáson vagy online keresőprogramon keresztül kínált áruk és szolgáltatások jellege;

a)  a fogyasztóknak online közvetítő szolgáltatáson vagy online keresőprogramon keresztül kínált áruk és szolgáltatások jellemzői;

b)  e jellemzők jelentősége a fogyasztók szempontjából;

b)  e jellemzők jelentősége a fogyasztók szempontjából;

c)  az online keresőprogramok tekintetében a kereskedelmiweboldal-használók által használt weboldal kialakításának jellemzői.

c)  az online keresőprogramok tekintetében az indexált weboldal kialakításának jellemzői.

(4)  Az online közvetítő szolgáltatók és az online keresőprogram szolgáltatók az e cikknek való megfelelés során nem kötelesek közzétenni az (EU) 2016/943 irányelv 2. cikkének (1) bekezdése szerinti üzleti titkot.

(4)  E cikk nem sérti az (EU) 2016/943 irányelvet.

 

(4a)  Az online közvetítő szolgáltatók és az online keresőprogramok szolgáltatói megbizonyosodnak arról, hogy az e cikk szerinti átláthatósági kötelezettségek teljesítése nem okoz kárt a fogyasztóknak a rangsorolás üzleti felhasználók és kereskedelmiweboldal-használók általi manipulálását követően.

 

(4b)  Az e cikk szerinti átláthatósági követelmények mellett a Bizottság iránymutatásokat ad ki azon feltételekről, amelyek mellett az online közvetítő szolgáltatások megfelelhetnek e cikknek. A Bizottság gondoskodik e követelmények megfelelő betartásáról.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. cikk

6. cikk

Megkülönböztetett bánásmód

Megkülönböztetett bánásmód

(1)   Az online közvetítő szolgáltatók szerződési feltételeikben szerepeltetik az általuk biztosított vagy biztosítható megkülönböztetett bánásmódot egyrészt az ezen online közvetítő szolgáltatáson keresztül a szolgáltató vagy az irányítása alatt álló üzleti felhasználó által a fogyasztóknak kínált áruk és szolgáltatások, másrészt más üzleti felhasználók tekintetében.

(1)  Az online közvetítő szolgáltatók szerződési feltételeikben szerepeltetik az általuk biztosított vagy biztosítható megkülönböztetett bánásmód leírását egyrészt az ezen online közvetítő szolgáltatáson keresztül a szolgáltató vagy az irányítása alatt álló üzleti felhasználó által a fogyasztóknak kínált áruk és szolgáltatások, másrészt más üzleti felhasználók tekintetében.

 

(1a)  Az online keresőprogramok szolgáltatóinak mellékelniük kell annak leírását, hogy milyen esetleges megkülönböztetett bánásmódot biztosítanak vagy biztosíthatnak egyrészt az ezen online keresőprogram-szolgáltatásokon keresztül maga a szolgáltató vagy az irányítása alatt álló kereskedelmiweboldal-használók által a fogyasztóknak kínált áruk és szolgáltatások, másrészt pedig más kereskedelmiweboldal-használók tekintetében.

 

(1b)  Az online közvetítő szolgáltatóknak arányos, tisztességes és átlátható gyakorlatokat kell alkalmazniuk egyrészt maga a szolgáltató vagy az irányítása alatt álló üzleti felhasználó által ezen online közvetítő szolgáltatásokon keresztül kínált árukkal és szolgáltatásokkal, másrészt pedig más üzleti felhasználókkal kapcsolatban.

(2)  Az (1) bekezdésben szereplő meghatározás magában foglalja adott esetben legalább az online közvetítő szolgáltató által az alábbiak bármelyike tekintetében különös intézkedésekkel vagy magatartásával biztosított megkülönböztetett bánásmódot:

(2)  Az (1) és (2) bekezdésben szereplő leírás magában foglalja adott esetben legalább az online közvetítő szolgáltató vagy online keresőprogram szolgáltatója által az alábbiak bármelyike tekintetében különös intézkedésekkel vagy magatartásával biztosított megkülönböztetett bánásmódot:

a)  az a hozzáférés, amellyel a szolgáltató vagy a szolgáltató irányítása alatt álló üzleti felhasználó rendelkezhet bármely olyan személyes adat vagy más adat vagy mindkettő tekintetében, amelyeket az üzleti felhasználók vagy a fogyasztók bocsátanak rendelkezésre az érintett online közvetítő szolgáltatás igénybevételéért vagy amelyek e szolgáltatások nyújtása során keletkeznek;

a)  az a hozzáférés, amellyel a szolgáltató vagy a szolgáltató irányítása alatt álló üzleti felhasználó rendelkezhet bármely olyan személyes adat vagy más adat vagy mindkettő tekintetében, amelyeket az üzleti felhasználók vagy a fogyasztók bocsátanak rendelkezésre az érintett online közvetítő szolgáltatás igénybevételéért vagy amelyek e szolgáltatások nyújtása során keletkeznek;

b)  rangsorolás;

b)  rangsorolás és alapértelmezett beállítások;

c)  bármely, az érintett online közvetítő szolgáltatás igénybevételéért felszámított közvetlen vagy közvetett díj;

c)  bármely, az érintett online közvetítő szolgáltatás vagy online keresőprogram-szolgáltatás igénybevételéért felszámított közvetlen vagy közvetett díj;

d)  az érintett online közvetítő szolgáltatásokhoz közvetlenül kapcsolódó vagy azokat kiegészítő szolgáltatásokhoz való hozzáférés vagy igénybevételük feltételei.

d)  az érintett online közvetítő szolgáltatásokhoz vagy online keresőprogram-szolgáltatásokhoz közvetlenül kapcsolódó vagy azokat kiegészítő szolgáltatásokhoz való hozzáférés vagy igénybevételük feltételei.

 

(2a)  Azon online közvetítő szolgáltatók, amelyek közvetlenül vagy az irányításuk alatt álló vállalkozásokon keresztül közvetve olyan árukat vagy szolgáltatásokat kínálnak a fogyasztóknak, amelyek versenyben állnak az üzleti felhasználóik által kínált árukkal vagy szolgáltatásokkal, lehetővé teszik a fogyasztók számára, hogy szabadon kiválasszák, melyik árut vagy szolgáltatást használják alapértelmezettként, ha az online közvetítő szolgáltatást veszik igénybe.

 

(2b)  Az eredmények megjelenítésekor az online közvetítő szolgáltatásnak minden, általa megkülönböztetett bánásmódban részesített termék vagy szolgáltatás mellett jól felismerhetően közzé kell tennie, hogy abban befolyásolta-e bármilyen közvetlen vagy közvetett díjazás, illetve szerződéses vagy közvetlen tulajdoni viszony.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a. cikk

 

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

 

(1)  Az online közvetítő szolgáltató nem folytathat tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat. Egy gyakorlat tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül, ha olyan helyzeteket eredményez, amely jelentős mértékű hátrányos hatást gyakorol a versenyre és a fogyasztói döntésekre. Annak értékelésekor, hogy egy kereskedelmi gyakorlat tisztességtelen-e, figyelembe kell venni a következő tényezőket:

 

a)  az online közvetítő szolgáltató és az üzleti felhasználó piaci helyzete; és

 

b)  hogy fennáll-e a felek tárgyalási képességeiben olyan jelentős egyensúlytalanság, amelynek eredményeként az online közvetítő szolgáltató észszerűtlen terhet ró az üzleti felhasználóra szerződési feltételei vagy kereskedelmi gyakorlatai révén.

 

(2)  A 2005/29/EK irányelvet értelemszerűen kell alkalmazni.

 

(3)  Az I. melléklet tartalmazza azoknak a kereskedelmi gyakorlatoknak a nem tételes felsorolását, amelyeket e rendelet értelmében tisztességtelennek kell tekinteni. Ez a melléklet valamennyi tagállamban alkalmazandó, és azt az uniós onlineplatform-gazdasági megfigyelőközpont mellett a Bizottság által létrehozott szakértői csoport rendszeres időközönként felülvizsgálja. A szakértői csoport ajánlásokat tehet azokról a további kereskedelmi gyakorlatokról, amelyeket e rendelet értelmében tisztességtelennek kell tekinteni.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. cikk

7. cikk

Az adatokhoz való hozzáférés

Az adatokhoz való hozzáférés

(1)  Az online közvetítő szolgáltatók szerződési feltételeikben szerepeltetik az üzleti felhasználók műszaki és szerződéses hozzáférésének leírását vagy ezek hiányát bármely olyan személyes adat vagy más adat vagy mindkettő tekintetében, amelyeket az üzleti felhasználók vagy a fogyasztók bocsátanak rendelkezésre az érintett online közvetítő szolgáltatás igénybevételéért vagy amelyek e szolgáltatások nyújtása során keletkeznek.

(1)  Az online közvetítő szolgáltatók és az online keresőprogramok szolgáltatói szerződési feltételeikben szerepeltetik az üzleti felhasználók műszaki és szerződéses hozzáférésének leírását vagy ennek hiányát bármely olyan személyes adat vagy más adat vagy mindkettő tekintetében, amelyeket az üzleti felhasználók, kereskedelmiweboldal-használók vagy a fogyasztók bocsátanak rendelkezésre az érintett online közvetítő szolgáltatás vagy online keresőprogram igénybevételéért vagy amelyek e szolgáltatások nyújtása során keletkeznek.

(2)  Az (1) bekezdés szerinti leírás során az online közvetítő szolgáltatók megfelelően értesítik az üzleti felhasználókat legalább az alábbiakról:

(2)  Az (1) bekezdés szerinti leírás során az online közvetítő szolgáltatók vagy az online keresőprogramok szolgáltatói megfelelően értesítik a nyilvánosságot legalább az alábbiakról:

a)  rendelkezik-e az online közvetítő szolgáltató hozzáféréssel bármely olyan személyes adathoz vagy más adathoz vagy mindkettőhöz, amelyeket az üzleti felhasználók vagy a fogyasztók bocsátanak rendelkezésre az érintett szolgáltatás igénybevételéért vagy amelyek e szolgáltatások nyújtása során keletkeznek, és ha igen, akkor az ilyen adatok mely kategóriái tekintetében és milyen feltételek mellett;

a)  rendelkezik-e az online közvetítő szolgáltató vagy az online keresőprogram szolgáltatója hozzáféréssel bármely olyan személyes adathoz vagy más adathoz vagy mindkettőhöz, amelyeket az üzleti felhasználók, kereskedelmiweboldal-használók vagy a fogyasztók bocsátanak rendelkezésre az érintett szolgáltatás igénybevételéért vagy amelyek e szolgáltatások nyújtása során keletkeznek, és ha igen, akkor az ilyen adatok mely kategóriái tekintetében és milyen feltételek mellett;

b)  rendelkezik-e az üzleti felhasználó hozzáféréssel bármely olyan személyes adathoz vagy más adathoz vagy mindkettőhöz, amelyeket az említett üzleti felhasználó bocsát rendelkezésre az érintett online közvetítő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban vagy amelyek e szolgáltatásoknak a szóban forgó üzleti felhasználónak történő nyújtása során keletkeznek, és ha igen, akkor az ilyen adatok mely kategóriái tekintetében és milyen feltételek mellett;

b)  rendelkezik-e az üzleti felhasználó hozzáféréssel bármely olyan személyes adathoz vagy más adathoz vagy mindkettőhöz, amelyeket az említett üzleti felhasználó bocsát rendelkezésre az érintett online közvetítő szolgáltatás vagy online keresőprogram igénybevételével kapcsolatban vagy amelyek e szolgáltatásoknak az említett üzleti felhasználónak, valamint árui vagy szolgáltatásai fogyasztóinak történő nyújtása során keletkeznek, és ha igen, akkor az ilyen adatok mely kategóriái tekintetében és milyen feltételek mellett;

c)  rendelkezik-e az üzleti felhasználó hozzáféréssel a b) ponton túlmenően bármely olyan személyes adathoz vagy más adathoz vagy mindkettőhöz, az összesített adatokat is ideértve, amelyeket az online közvetítő szolgáltatás valamennyi üzleti felhasználó és fogyasztó tekintetében történő nyújtása bocsát rendelkezésre vagy hoz létre, és ha igen, akkor az ilyen adatok mely kategóriái tekintetében és milyen feltételek mellett.

c)  rendelkezik-e az üzleti felhasználó hozzáféréssel a b) ponton túlmenően bármely olyan személyes adathoz vagy más adathoz vagy mindkettőhöz, az összesített adatokat is ideértve, amelyeket az online közvetítő szolgáltatás vagy online keresőprogram valamennyi üzleti felhasználó és fogyasztó tekintetében történő nyújtása bocsát rendelkezésre vagy hoz létre, és ha igen, akkor az ilyen adatok mely kategóriái tekintetében és milyen feltételek mellett;

 

ca)  a szerződéses kötelezettségek megszegése vagy az online közvetítő szolgáltató piaci kudarca esetén az üzleti felhasználók jogosultak-e hozzáférni az általuk a szolgáltatónak továbbított adatokhoz vagy egyes adatkategóriákhoz és jogosultak-e visszakeresni ezeket.

 

(2a)  Az üzleti felhasználók gondoskodnak arról, hogy áruik és szolgáltatásaik adatai, ezen belül különösen az ár valamennyi összetevője, amelyeket az online közvetítő szolgáltatóknak továbbítanak, pontosak legyenek és lehetővé tegyék számukra – különösen a fogyasztóval szembeni – törvényi kötelezettségeik teljesítését.

 

(2b)  Az online közvetítő szolgáltatók általánosan használt és szabványosított, géppel olvasható formátumban minden egyes üzleti felhasználó számára hozzáférést biztosítanak azokhoz az anonimizált fogyasztói adatokhoz, amelyek a fogyasztók és az érintett üzleti felhasználó közötti ügylet elősegítése során keletkeztek. Ez a kötelezettség nem érinti az online közvetítő szolgáltatóknak a hatályos adatvédelmi és magánélet védelméről szóló szabályok betartására vonatkozó kötelezettségeit.

 

(2c)  A személyes adatok és a magánélet védelmére vonatkozó megfelelő uniós jogszabályok sérelme nélkül az online közvetítő szolgáltatók hozzáférést biztosítanak az üzleti felhasználók számára minden olyan adathoz, amelyet az adott üzleti felhasználó kereskedelmi tevékenységei következtében szereztek meg.

 

(2d)  A személyes adatok és a magánélet védelmére vonatkozó megfelelő uniós jogszabályok sérelme nélkül az online keresőprogramok szolgáltatói hozzáférést biztosítanak a kereskedelmiweboldal-használók számára minden olyan adathoz, amelyet az adott kereskedelmiweboldal-használó tevékenységei következtében szereztek meg.

 

(2e)  A (2c) és (2d) bekezdésekben szereplő adatokat általánosan használt és szabványosított, géppel olvasható formátumban teszik elérhetővé.

 

(2f)  Az online közvetítő szolgáltatók a szolgáltatásaik fogyasztójának kérésére hozzáférést biztosítanak a fogyasztó által kijelölt harmadik fél részére azokhoz a személyes vagy egyéb adatokhoz vagy mindkettőhöz, amelyek közvetlenül vagy közvetve a fogyasztó tevékenységéhez kapcsolódóan keletkeztek. Ezt a hozzáférést tisztességes, észszerű és megkülönböztetésmentes feltételek mellett kell biztosítani.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8. cikk

8. cikk

Eltérő feltételek egyéb eszközökön keresztüli kínálatának korlátozása

Eltérő feltételek egyéb eszközökön keresztüli kínálatának korlátozása

(1)  Amennyiben szolgáltatásuk nyújtása során az online közvetítő szolgáltatók korlátozzák az üzleti felhasználók azon képességét, hogy ugyanazon árukat és szolgáltatásokat különböző feltételek mellett, az említett szolgáltatásoktól eltérő eszközök segítségével kínálják a fogyasztóknak, akkor szerződési feltételeik között fel kell tüntetniük e korlátozás okait, és ezeket könnyen hozzáférhetővé kell tenniük a nyilvánosság számára. Ezek az okok magukban foglalják az említett korlátozások gazdasági, kereskedelmi vagy jogi szempontjait.

(1)  Az online közvetítő szolgáltatók nem korlátozhatják az üzleti felhasználók azon képességét, hogy ugyanazon árukat és szolgáltatásokat különböző vagy azonos feltételek mellett más online közvetítő szolgáltatások keretében kínálják a fogyasztóknak. Amennyiben szolgáltatásuk nyújtása során az online közvetítő szolgáltatók korlátozzák az üzleti felhasználók azon képességét, hogy ugyanazon árukat és szolgáltatásokat különböző feltételek mellett, az említett szolgáltatásoktól eltérő eszközök segítségével kínálják a fogyasztóknak, akkor szerződési feltételeik között fel kell tüntetniük e korlátozás okait, és ezeket könnyen hozzáférhetővé kell tenniük a nyilvánosság számára. Ezek az okok magukban foglalják az említett korlátozások főbb gazdasági, kereskedelmi vagy jogi szempontjait. A korlátozásoknak arányosaknak és ideigleneseknek kell lenniük, és a szolgáltató jogos érdekét kell képviselniük.

(2)  Az (1) bekezdésben szereplő kötelezettség nem érinti az online közvetítő szolgáltatókra vonatkozó, az uniós jogból vagy az uniós joggal összhangban álló tagállami jogi aktusokból fakadó ilyen korlátozások megállapítása tekintetében fennálló bármely tilalmat vagy korlátozást.

(2)  Ez a rendelet nem érinti az online közvetítő szolgáltatókra vonatkozó, más uniós szabályok alkalmazásából vagy az uniós joggal összhangban álló nemzeti szabályokból fakadó ilyen korlátozások megállapítása tekintetében fennálló bármely tilalmat vagy korlátozást. Alaposan meg kell vizsgálni különösen az azokra az (1) bekezdésben említett gyakorlatokra vonatkozó kockázatokat, amelyek az online közvetítő szolgáltatók közötti, árakkal kapcsolatos összejátszás megteremtésére irányulnak.

 

(2a)  Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség nem eredményezheti a szellemi tulajdon jogosultjait megillető jogok korlátozását.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A belső panaszkezelési rendszert az egyenlő bánásmód elvére kell alapozni, és annak használata nem vezethet az üzleti felhasználók hátrányos kezeléséhez.

Indokolás

Mivel bármilyen nézeteltérés büntető intézkedésekhez vezethet, olyan biztosítékokra van szükség, amelyek megakadályozzák ezeket.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  egyedileg, egyértelmű és kétséget kizáró megfogalmazásban közlik a panaszossal a belső panaszkezelési folyamat eredményét.

c)  egyedileg, megfelelő indoklás mellett, egyértelmű és kétséget kizáró megfogalmazásban, haladéktalanul közlik a panaszossal a belső panaszkezelési folyamat eredményét.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az online közvetítő szolgáltatók évente létrehozzák és a nyilvánosság számára könnyen hozzáférhető módon rendelkezésre bocsátják a belső panaszkezelési rendszerük működésére és hatékonyságára vonatkozó tájékoztatást.

Az online közvetítő szolgáltatók éves jelentést készítenek belső panaszkezelési rendszereik használatáról, amely bemutatja azokat a főbb problématípusokat, amelyekkel a vállalkozások az online közvetítő szolgáltatás használata során szembesülhetnek.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a tájékoztatás tartalmazza az összes benyújtott panasz számát, a panaszok tárgyát, a panaszkezeléshez szükséges időtartamot és a panaszok eldöntése során hozott döntést.

Ez a tájékoztatás tartalmazza az összes benyújtott panasz számát, a panaszok főbb típusait és a panaszkezeléshez szükséges átlagos időtartamot.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  E cikk rendelkezései nem alkalmazandók azokra az online közvetítő szolgáltatókra, akik a 2003/361/EK29 ajánlás melléklete 2. cikkének (2) bekezdése értelmében vett kisvállalkozások.

(5)  E cikk rendelkezései az üzleti tevékenységük első három évében vagy induló szakaszában nem alkalmazandók azokra az online közvetítő szolgáltatókra, amelyek a 2003/361/EK ajánlás29 melléklete 2. cikkének (2) bekezdése értelmében vett kisvállalkozások.

_________________

_________________

29 A Bizottság 2003/361/EK ajánlása (2003. május 6.) a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.).

29 A Bizottság 2003/361/EK ajánlása (2003. május 6.) a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.).

Indokolás

Helyénvalóbb akkor biztosítani mentességet, amikor a kisvállalkozások megalakulnak. Ezt követően a piac és a fogyasztók valószínűleg azt várják tőlük, hogy minden esetben a nagyobb vállalatokra vonatkozó előírások szerint járjanak el.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10. cikk

10. cikk

Közvetítés

Közvetítés

(1)  Az online közvetítő szolgáltatók szerződési feltételeikben feltüntetnek egy vagy több olyan közvetítőt, akit bíróságon kívüli úton be kívánnak vonni az üzleti felhasználóval való megállapodásra irányuló törekvésbe olyan viták során, amely az érintett online közvetítő szolgáltatás nyújtása tekintetében merül fel a szolgáltató és az üzleti felhasználó között, ideértve azokat a panaszokat is, amelyeket nem sikerült kezelni a 9. cikkben szereplő belső panaszkezelési rendszer eszközeivel.

(1)  Az online közvetítő szolgáltatók szerződési feltételeikben feltüntetnek egy vagy több olyan közvetítőt, akit bíróságon kívüli úton be kívánnak vonni az üzleti felhasználóval való megállapodásra irányuló törekvésbe olyan viták során, amelyek az érintett online közvetítő szolgáltatások nyújtása tekintetében merülnek fel a szolgáltató és az üzleti felhasználó között, és amelyeket a 9. cikkben szereplő belső panaszkezelési rendszer útján nem sikerült megoldani.

Az online közvetítő szolgáltatók csak abban az esetben jelölhetnek meg az Unió területén kívülről közvetítő szolgáltatást nyújtó közvetítőket, ha biztosított, hogy az ilyen szolgáltatásokat az Unió területén kívülről nyújtó közvetítő következményeként az érintett üzleti felhasználókat nem fosztják meg eredményesen az uniós jog vagy a tagállamok joga szerint biztosított semmilyen jogi garancia előnyeitől.

Az online közvetítő szolgáltatók csak abban az esetben jelölhetnek meg az Unió területén kívülről közvetítő szolgáltatást nyújtó közvetítőket, ha biztosított, hogy az érintett üzleti felhasználók nem esnek el az uniós vagy tagállami jogszabályokban meghatározott semmiféle jogi biztosíték előnyeitől annak következtében, hogy e szolgáltatásokat az Unió területén kívüli közvetítő nyújtja.

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott közvetítőknek teljesíteniük kell a következő feltételeket:

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott közvetítőknek teljesíteniük kell a következő feltételeket:

a) pártatlanok és függetlenek;

a) pártatlanok és függetlenek;

b) a közvetítői szolgáltatás az érintett online közvetítő szolgáltatás átlagos üzleti felhasználója számára megfizethető;

b) a közvetítői szolgáltatás az érintett online közvetítő szolgáltatás átlagos üzleti felhasználója számára megfizethető;

c) a közvetítői szolgáltatást képesek az online közvetítő szolgáltató és érintett üzleti felhasználó között fennálló szerződéses jogviszonyt szabályozó szerződési feltételekben használt nyelven nyújtani;

c) a közvetítői szolgáltatást képesek az online közvetítő szolgáltató és az érintett üzleti felhasználó között fennálló szerződéses jogviszonyt szabályozó szerződési feltételekben használt nyelven nyújtani;

d) könnyen elérhetők vagy fizikailag az üzleti felhasználó székhelyén vagy lakóhelyén, vagy távhozzáférés keretében telekommunikációs technológiák igénybevételével;

d) könnyen elérhetők fizikailag az üzleti felhasználó székhelye vagy lakóhelye szerinti helyen, vagy pedig távolról, telekommunikációs technológiák igénybevételével;

e) indokolatlan késedelem nélkül képesek közvetítői szolgáltatást nyújtani;

e) indokolatlan késedelem nélkül képesek közvetítői szolgáltatást nyújtani;

f) megfelelően ismerik a vállalkozások közötti általános kereskedelmi kapcsolatokat, amely lehetővé teszi számukra a vitarendezési kísérlet eredményes támogatását.

f) megfelelően ismerik a vállalkozások közötti általános kereskedelmi kapcsolatokat, ami lehetővé teszi számukra a vitarendezési kísérlet eredményes támogatását.

(3)  Az online közvetítő szolgáltatók jóhiszeműen vesznek részt az (1) bekezdéssel összhangban megjelölt bármely közvetítő megállapodásra irányuló közvetítésében azzal a céllal, hogy megállapodjanak a vita rendezéséről.

(3)  A közvetítésben érintett felek jóhiszeműen vesznek részt az általuk az (1) bekezdéssel összhangban megjelölt bármely közvetítő által végzett önkéntes közvetítés útján történő, megállapodásra irányuló erőfeszítésben azzal a céllal, hogy a közvetítés megkezdését követő legfeljebb 25 napon belül megállapodjanak a vita rendezéséről, kivéve, ha e határidő betartása a vitás ügy összetettségéből adódóan észszerűtlen mértékű terhet jelentene. Ebben az esetben a megállapodásra nyitva álló idő legfeljebb 90 nap.

(4)  Az online közvetítő szolgáltatók az egyedi ügyek teljes közvetítési költségének észszerű hányadát viselik. Az említett teljes költség észszerű hányadát a közvetítő javaslata alapján úgy kell megállapítani, hogy figyelembe kell venni a szóban forgó ügy valamennyi lényeges elemét, különösen a vitában részt vevő felek érveinek viszonylagos megalapozottságát, a felek magatartását, valamint a felek egymáshoz viszonyított méretét és pénzügyi erejét. Az online közvetítő szolgáltatóknak azonban minden esetben viselni kell a teljes költség legalább felét.

(4)  Az online közvetítő szolgáltatók és az üzleti felhasználók az egyedi ügyek teljes közvetítési költségének észszerű hányadát viselik. Az említett teljes költség észszerű hányadát a közvetítő javaslata alapján úgy kell megállapítani, hogy figyelembe kell venni a szóban forgó ügy valamennyi lényeges elemét, különösen a vitában részt vevő felek érveinek viszonylagos megalapozottságát, a felek magatartását, valamint a felek egymáshoz viszonyított méretét és pénzügyi erejét. Ha azonban a közvetítő azt állapítja meg, hogy az üzleti felhasználó rosszhiszeműen jár el vagy vissza próbál élni a közvetítési folyamattal, úgy határozhat, hogy az üzleti felhasználónak a teljes költség több mint felét kell viselnie.

(5)  A vitarendezésre e cikkel összhangban közvetítés útján tett bármely kísérlet nem érinti az online közvetítő szolgáltatók és az érintett üzleti felhasználók arra vonatkozó jogát, hogy a közvetítési folyamat alatt vagy azt követően bírósági eljárást indítsanak.

(5)  A vitarendezésre e cikkel összhangban közvetítés útján tett bármely kísérlet nem érinti az online közvetítő szolgáltatók és az érintett üzleti felhasználók arra vonatkozó jogát, hogy a közvetítési folyamat előtt, alatt vagy azt követően bírósági eljárást indítsanak. A bírósági eljárás indításának nem feltétele a közvetítési folyamat kezdeményezése.

 

(5a)  Az online közvetítő szolgáltatók évente elkészítik és a nyilvánosság számára könnyen hozzáférhető módon rendelkezésre bocsátják a tevékenységekkel kapcsolatos közvetítés működésére és hatékonyságára vonatkozó tájékoztatást. Ezek a jelentések tartalmazzák legalább a közvetítési ügyek teljes számára, a panaszok tárgyára, a panaszkezeléshez szükséges időtartamra és a panasszal kapcsolatban hozott döntésre vonatkozó információkat.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

12. cikk

12. cikk

Képviselő szervezetek vagy egyesületek és közjogi szervek bírósági eljárásai

Képviselő szervezetek vagy egyesületek és közjogi szervek bírósági eljárásai

(1)  Az üzleti felhasználók vagy kereskedelmiweboldal-használók jogos érdekeit képviselő szervezetek és egyesületek, valamint a tagállamokban létrehozott közjogi szervek jogosultak az Unió területén eljárást indítani a nemzeti bíróságok előtt az eljárásindítás helye szerinti tagállam jogszabályaival összhangban annak érdekében, hogy megakadályozzák vagy az online közvetítő szolgáltatók vagy online keresőprogramok számára megtiltsák a rendelet rendelkezéseiben szereplő vonatkozó követelményeknek való meg nem felelést.

(1)  Az (EU) 2016/679 rendelet 80. cikkének sérelme nélkül és miután a platform és az üzleti felhasználó közötti vita rendezésére az e rendelet 9. és 10. cikkében előírt minden más lehetőséget kimerítettek, az üzleti felhasználókat vagy kereskedelmiweboldal-használókat valódi, régóta fennálló és jogos érdek alapján képviselő és a megfelelő tagállami közjogi szervek által engedélyezett és felügyelt szervezetek és egyesületek, valamint a tagállamokban létrehozott közjogi szervek jogosultak az Unió területén eljárást indítani a nemzeti bíróságok előtt az eljárásindítás helye szerinti tagállam jogszabályaival összhangban annak érdekében, hogy megakadályozzák vagy az online közvetítő szolgáltatók vagy online keresőprogramok szolgáltatói számára megtiltsák az e rendeletben a tájékoztatásra, a megkülönböztetésmentességre és az adatokhoz való hozzáférésre vonatkozóan meghatározott követelményeknek való meg nem felelést.

(2)  A szervezetek vagy egyesületek csak akkor rendelkeznek az (1) bekezdésben szereplő joggal, ha az eljárásindítás időpontjában megfelelnek valamennyi alábbi követelménynek:

(2)  A szervezetek vagy egyesületek csak akkor rendelkeznek az (1) bekezdésben szereplő joggal, ha az eljárásindítás időpontjában és az eljárás időtartama alatt folyamatosan megfelelnek valamennyi alábbi követelménynek:

a)  valamely tagállam joga szerint megfelelően jöttek létre;

a)  valamely tagállam joga szerint megfelelően jöttek létre, és rendelkeznek az adott tagállam megfelelő közjogi szerve által kibocsátott, minősített szervezetnek járó érvényes engedéllyel;

b)  az általuk képviselt üzleti felhasználók vagy kereskedelmiweboldal-használók csoportjának közös érdekében álló célokat követnek;

b)  az általuk képviselt üzleti felhasználók vagy kereskedelmiweboldal-használók nagy részét magában foglaló csoport közös érdekében álló célokat követnek, amelyeket nyilvánosan megfogalmaznak az alapszabályukban vagy más vonatkozó irányítási dokumentumban, és az említett csoportnak legalább (10) független üzleti felhasználóból vagy kereskedelmiweboldal-használóból kell állnia;

c)  nonprofit jellegűek.

c)  nonprofit jellegűek, és átláthatóságot biztosítanak az eljárás indításához és folytatásához szükséges pénzeszközök forrásával kapcsolatban, valamint igazolni tudják, hogy elegendő pénzügyi erőforrással rendelkeznek ahhoz, hogy üzleti felhasználóik vagy kereskedelmiweboldal-használóik legjobb érdekeit képviseljék, és hogy az eljárás sikertelensége esetén fedezzék a pernyertes fél költségeit;

 

ca)  olyan irányítási struktúrával rendelkeznek, amely függetlenséget biztosít harmadik felekkel szemben, és harmadik felek általi finanszírozás esetén az összeférhetetlenség megakadályozását célzó belső eljárással rendelkeznek;

 

cb)  a finanszírozási forrásaik tekintetében átláthatók;

 

cc)  elegendő pénzügyi és emberi erőforrással, valamint jogi szakértelemmel rendelkeznek, hogy az üzleti felhasználóik vagy kereskedelmiweboldal-használóik legjobb érdekeit képviseljék;

Azon tagállamokban, amelyekben ilyen közjogi szerveket hoztak létre, a szóban forgó közjogi szervek számára biztosítani kell az (1) bekezdésben említett jogot, amennyiben az érintett tagállam nemzeti jogával összhangban megbízták őket az üzleti felhasználók vagy kereskedelmiweboldal-használók csoportja közös érdekeinek védelmével, illetve az e rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelés biztosításával.

Azon tagállamokban, amelyekben ilyen közjogi szerveket hoztak létre, a szóban forgó közjogi szervek számára biztosítani kell az (1) bekezdésben említett jogot, és fel kell hatalmazni őket arra, hogy kibocsáthassák a szükséges tanúsítványt az adott szervezet vagy egyesület számára, amennyiben az érintett tagállam nemzeti jogával összhangban megbízták őket az üzleti felhasználók vagy kereskedelmiweboldal-használók közös érdekeinek védelmével, illetve az e rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelés biztosításával.

 

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a képviselő szervezetek vagy egyesületek nyilvánosságra hozzák éves tevékenységi jelentéseiket. Ezek a jelentések legalább a következő információkat tartalmazzák mind a belföldi, mind pedig a határokon átnyúló képviseleti eljárásokkal kapcsolatban:

 

a)  a kezdeményezett eljárások száma és a benyújtott panaszok főbb típusai;

 

b)  az üzleti felhasználóknak vagy a kereskedelmiweboldal-használóknak kedvező bírósági határozatok száma (százalékos aránya);

 

c)  a megszüntetett képviseleti eljárások száma (százalékos aránya), valamint a megszüntetés oka, ha ismert;

 

d)  a képviseleti eljárás rendezéséhez szükséges átlagos idő.

 

Amennyiben egy tagállami közjogi szerv minősített szervezetnek járó engedélyt bocsát ki egy szervezet vagy egyesület részére, ez a közjogi szerv felelős az adott szervezet vagy egyesület helyzetének és magatartásának rendszeres felülvizsgálatáért annak biztosítása érdekében, hogy az megfeleljen az e cikkben előírt követelményeknek. A tagállami közjogi szerv azonnal visszavonja a minősített szervezetnek járó engedélyt az olyan szervezettől vagy egyesülettől, amelyről megállapítást nyer, hogy nem felel meg az e cikkben előírt követelményeknek.

 

Egy szervezet vagy egyesület e bekezdésben említett kritériumoknak való megfelelése nem sérti a bíróság vagy a közigazgatási hatóság azon jogát, hogy megvizsgálja, hogy a szervezet vagy egyesület célja indokolja-e azt, hogy az (1) bekezdéssel összhangban egy adott ügyben eljárást indít.

 

(2a)  Az (1) bekezdésben említett jog nem sérti a(z) XXXX/XX/EU irányelvben említett jogokat (hivatkozás a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárásokról és a 2009/22/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló irányelvre (COM(2018)0184)).

(3)  Az (1) bekezdésben szereplő jog nem érinti az üzleti felhasználók és kereskedelmiweboldal-használók arra irányuló jogát, hogy önállóan indítsanak eljárást az illetékes nemzeti bíróságok előtt az eljárásindítás helye szerinti tagállam jogszabályaival összhangban annak érdekében, hogy kezeljék az online közvetítő szolgáltatók e rendelet rendelkezéseiben szereplő vonatkozó követelményeknek való megfelelésének hiányát.

(3)  Az (1) bekezdésben szereplő jog nem érinti az üzleti felhasználók és kereskedelmiweboldal-használók arra irányuló jogát, hogy önállóan indítsanak eljárást az illetékes nemzeti bíróságok előtt az eljárásindítás helye szerinti tagállam jogszabályaival összhangban az online közvetítő szolgáltatók e rendelet vonatkozó követelményeinek való meg nem felelése ügyében.

 

(3a)  A tagállamok megtilthatják, hogy harmadik fél magánfinanszírozók a peres eljárás vagy a határozat révén közvetlen vagy közvetett pénzügyi előnyt szerezzenek;

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az e rendelet megfelelő alkalmazásához való hozzájárulás céljából a Bizottság ösztönzi magatartási kódexeknek az online közvetítő szolgáltatók és az azokat képviselő szervezetek és egyesületek általi létrehozatalát, figyelembe véve az online közvetítői szolgáltatásoknak teret adó különböző ágazatok sajátosságait, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozások speciális jellemzőit.

(1)  Az e rendelet megfelelő alkalmazásához való hozzájárulás céljából a Bizottság ösztönzi, hogy az online közvetítő szolgáltatók és az azokat képviselő szervezetek és egyesületek, valamint az üzleti felhasználók és az azokat képviselő szervezetek és egyesületek magatartási kódexeket hozzanak létre, figyelembe véve az online közvetítő szolgáltatásoknak teret adó különböző ágazatok sajátosságait, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozások speciális jellemzőit. A magatartási kódexeknek foglalkozniuk kell különösen az interoperabilitással, a szolgáltatóváltás akadályaival és az adatok hordozhatóságával.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

13a. cikk

 

Illetékes hatóságok és végrehajtás

 

(1)  Minden tagállam kijelöl egy nemzeti szintű illetékes hatóságot, amelynek feladata az e rendeletnek való megfelelés nyomon követése és érvényesítése, és amely a következő hatáskörökkel rendelkezik:

 

a)  vizsgálatok indítása és lefolytatása hivatalból vagy panasz alapján;

 

b)  az online közvetítő és keresőprogram-szolgáltatók arra való kötelezése, hogy bocsássák rendelkezésre a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges összes információt;

 

c)  az e rendeletben lefektetett tilalmak megsértését megállapító határozat meghozatala és az online közvetítő vagy keresőprogram-szolgáltató kötelezése a jogsértés megszüntetésére;

 

d)  pénzbírság kiszabása a szolgáltatóra. A bírságnak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lennie, figyelembe véve a jogsértés jellegét, időtartamát és súlyosságát; és

 

e)  határozatainak közzététele és éves jelentés készítése az e rendelet keretében végzett tevékenységeiről.

 

(2)  A 12. cikk (2) bekezdésének első három követelményét teljesítő üzleti felhasználó, kereskedelmiweboldal-használó, illetve szervezet vagy egyesület panaszt intézhet az adott tagállam illetékes hatóságához. Az illetékes hatóság a panaszos kérésére garantálja a panaszos személyazonosságának és bármely olyan információnak a bizalmas kezelését, amelynek közzétételét a panaszos saját érdekeire nézve sérelmesnek ítéli. A panaszos a bizalmas kezelés iránti esetleges kérelemben meghatározza ezt az információt.

 

(3)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az illetékes hatóságok hatékonyan együttműködjenek egymással és kölcsönös segítséget nyújtsanak egymásnak a határokon átnyúló dimenzióval rendelkező vizsgálatokban.

 

(4)  Az illetékes hatóságok és a nemzeti versenyhatóságok, amennyiben ezek nem ugyanazok, egymás rendelkezésére bocsátják az e rendelet rendelkezéseinek alkalmazásához szükséges információkat. Az információcsere tárgyát képező adatok tekintetében az adatokat átvevő hatóság ugyanolyan szintű titoktartást biztosít, mint amilyet az adatokat továbbító hatóság biztosított.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

13 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

13b. cikk

 

Alkalmazandó jog és joghatóság

 

Egy tagállamban szokásos tartózkodási hellyel rendelkező üzleti felhasználók által kötött szerződésekben, illetve ha a szerződés teljesítésére egy vagy több tagállamban kerül sor, a következőket kell alkalmazni:

 

a)  az üzleti felhasználók számára ebben a rendeletben nyújtott védelem attól függetlenül alkalmazandó, hogy a felek jogválasztása alapján vagy egyéb módon melyik jog alkalmazandó a szerződés egyéb szempontjaira; és

 

b)  hacsak a szerződés nem e rendelet szabályait tartalmazza, az illetékes bíróság megválasztása csak akkor érvényes, ha olyan bíróságot jelölnek ki, amely

 

i.  abban a tagállamban van, ahol az üzleti felhasználó szokásos tartózkodási helye található; vagy

 

ii.  abban a tagállamban van, ahol a szerződést teljesíteni fogják.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

13 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

13c. cikk

 

Az online közvetítő szolgáltatóktól megkövetelt információk

 

(1)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az online közvetítő szolgáltatók rendelkezésre bocsássák az illetékes hatóságok számára az ahhoz szükséges összes információt, hogy nyomon kövessék és érvényre juttassák az e rendelet rendelkezéseinek való megfelelést, segítséget nyújtsanak a Bizottságnak a 6. cikkben meghatározott iránymutatások kidolgozásában, és támogassák a megfigyelőközpontot az onlineplatform-gazdasági megfigyelőközpont szakértői csoportjának felállításáról szóló, 2018. április 26-i bizottsági határozat 2. cikkében meghatározott feladatainak ellátásában.

 

(2)  Ezek a tájékoztatási követelmények a következőkre terjednek ki:

 

a)  az ajánlatok rangsorolásához alkalmazott főbb paraméterek és azok viszonylagos jelentősége, a fogyasztó számára a keresési kérésének eredményeként bemutatva;

 

b)  az, hogy az árukat, szolgáltatásokat vagy digitális tartalmat kínáló harmadik fél kereskedőnek minősül-e vagy sem a harmadik fél által az online közvetítő szolgáltatónak tett nyilatkozat alapján;

 

c)  az, hogy az uniós fogyasztóvédelmi jogszabályokból eredő fogyasztói jogok alkalmazhatók-e a megkötött szerződésre;

 

d)  ha a szerződést kereskedővel kötik, akkor az uniós fogyasztóvédelmi jogszabályokból eredő fogyasztói jogok alkalmazásának biztosításáért a szerződés vonatkozásában felelős kereskedő. Ez a követelmény nem érinti a szerződés egyes elemeire vonatkozóan az online közvetítő szolgáltatóra háruló vagy általa vállalt esetleges felelősséget; és

 

e)  alkalmaztak-e algoritmusokat vagy automatizált döntéshozatalt az ajánlatok megjelenítésére vagy az árak meghatározására – beleértve a személyre szabott árképzési technikákat is – , és ha igen, hogyan. A tagállamok nemzeti jogukban további tájékoztatási követelményeket, valamint az online piacokon kötött szerződésekre vonatkozó felelősségi szabályokat tarthatnak érvényben, illetve vezethetnek be.

 

(3)  A vállalkozások – kérésre, az előírt határidőn belül és részletességgel – késedelem nélkül kötelesek kiadni ezeket az információkat. A kért adatszolgáltatásnak az említett feladat elvégzésével arányosnak kell lennie. Az illetékes hatóságnak meg kell indokolnia az adatszolgáltatásra vonatkozó kérelmét.

 

(4)  Ha valamely illetékes hatóság az üzleti titokra vagy a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós és nemzeti szabályok értelmében bizalmasnak minősíti az információt, az illetékes hatóságok biztosítják a megfelelő titoktartást.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

13 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

13d. cikk

 

Felelősségi szabályok

 

Az online közvetítő szolgáltatásokat és nem az üzleti felhasználókat kell felelősségre vonni az olyan félrevezető tájékoztatásért, amelyet az üzleti felhasználók nyújtottak az online közvetítő szolgáltatásnak, amennyiben az üzleti felhasználók jelezték az online közvetítő szolgáltatásnak a nyújtott tájékoztatás félrevezető jellegét. Az online közvetítő szolgáltatásokat akkor is felelősségre kell vonni, ha ők a szerzői az üzleti felhasználókkal vagy az üzleti felhasználók által kínált árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos félrevezető állításoknak.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 és 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A [dátum: a hatálybalépést követő három év elteltével] és azt követően háromévente a Bizottság értékeli e rendeletet, és jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.

(1)  A [dátum: a hatálybalépést követő két év elteltével] és azt követően kétévente a Bizottság értékeli e rendeletet, és jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak. Adott esetben a Bizottság jogalkotási javaslatot nyújt be e rendelet módosítására, különösen a (2) bekezdésben meghatározott célkitűzések teljesülésének biztosítása céljából.

(2)  E rendelet első értékelését különösen az 5., 6., 7. és 8. cikkben szereplő kötelezettségeknek való megfelelésre és azok onlineplatform-gazdaságra gyakorolt hatása tekintetében kell elvégezni, valamint azzal kapcsolatban, hogy a tisztességes, kiszámítható, fenntartható és megbízható online üzleti környezet belső piacon való biztosítása igényel-e további szabályokat, ideértve a végrehajtást is.

(2)  A felülvizsgálatnak legalább a következők értékelését kell tartalmaznia:

 

a) e rendelet hatékonysága, beleértve az 1. cikk (4)–(6) bekezdésében meghatározott küszöbértékeket;

 

b) a tisztességesség és az átláthatóság javítása érdekében kidolgozott magatartási kódexek hatékonysága;

 

c) az online keresőprogramok és azok üzleti felhasználói közötti kereskedelmi ügyletek során előforduló potenciálisan káros gyakorlatok hatékonyabb kezelésének szükségessége, különös tekintettel az onlineplatform-gazdasági megfigyelőközpont szakértői csoportjának felállításáról szóló C(2018)2393 bizottsági határozat 2. cikkének b) pontjában meghatározott ügyekre;

 

d) a potenciálisan káros gyakorlatok fogyasztókra gyakorolt lehetséges hatásai;

 

e) az operációs rendszerek e rendelet hatálya alá vonásának szükségessége;

 

f) a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat tartalmazó lista frissítésének szükségessége.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A hatálybalépés kezdete [dátum: a közzététel napját követő hat hónap].

(2)  A hatálybalépés kezdete [dátum: a közzététel napját követő tizenkét hónap].

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

I. melléklet

 

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

 

E rendelet értelmében tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak kell tekinteni a szerződési feltételeket, ha azok

 

  megkövetelik az üzleti felhasználótól, hogy igénybe vegye az online közvetítő szolgáltató kiegészítő szolgáltatásait, beleértve a fizetési szolgáltatásokat is, és nem teszik lehetővé alternatív módszerek választását olyan esetben, amikor ez az üzleti felhasználónak jelentős hátrányt okoz;

 

  az üzleti felhasználóra egyoldalú felelősséget rónak, ami tisztességtelen kockázatátruházást eredményez;

 

  olyan visszamenőleges hatályú szerződéses kikötéseket állapítanak meg, amelyek hátrányosan érintik az üzleti felhasználót;

 

  az online közvetítő szolgáltató és az üzleti felhasználó közötti szerződés lejártát követően is fenntartják az üzleti felhasználó bizalmas információinak használatához való jogot;

 

  kizárólagossági rendelkezések elfogadását követelik meg az üzleti felhasználóktól az Unió joghatóságán kívül eső alkalmazandó jog megválasztásával kapcsolatban;

 

  megtiltják az üzleti felhasználónak, hogy konkurens online közvetítő szolgáltatást is igénybe vegyen.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdítása

Hivatkozások

COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

28.5.2018

Társbizottságok - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

13.9.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Francis Zammit Dimech

9.7.2018

Vizsgálat a bizottságban

24.9.2018

11.10.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

20.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

24

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről (23.11.2018)

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletről szóló javaslatról
(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

A vélemény előadója: Anna Záborská

RÖVID INDOKOLÁS

Az online közvetítő szolgáltatások és az online keresőprogramok kulcsfontosságú szerepet töltenek be a digitális kereskedelem lehetővé tételében és elősegítésében. Minimális szabványokat kell meghatározni ezekre a szolgáltatásokra vonatkozóan annak érdekében, hogy megerősödjön az üzleti felhasználók és a fogyasztók bizalma, valamint hogy bátorítsuk őket az online platformok által létrehozott hatalmas digitális ökoszisztémában való részvételre.

A Bizottság által javasolt rendelet az első kísérlet ennek az új területnek a szabályozására. Üzleti felhasználókkal foglalkozó online közvetítő szolgáltatásokra és online keresőprogramokra vonatkozó kiegyensúlyozott szabályrendszert szorgalmaz, amely tisztességes és átlátható feltételeken alapul, és foglalkozik valamennyi érintett fél fő aggályaival, miközben védelmezi a vállalkozói szabadságot, és elegendő teret hagy az innovációnak.

Ebben az összefüggésben az előadó azonban úgy véli, hogy egy nagyratörőbb megközelítés jobb eredményeket érhet el.

Az előadó a méltányosság elvének megerősítését javasolja. Az üzleti felhasználók jogában kell állnia, hogy elérhessék a kölcsönös tranzakciókból származó adatokat. Ugyanakkor nem szabad engedélyezni, hogy egyes online közvetítő szolgáltatások más módon eltérő feltételeket szabjanak üzleti felhasználók számára.

Másrészről viszont lehetővé kell tenni, hogy a platformok gyorsan cselekedjenek visszaélés vagy csalás esetén. A panaszkezelési képességeiket nem szabad hátráltatni megterhelő adminisztratív követelményekkel. Végezetül pedig a jogalkotási javaslat által szorgalmazott közvetítés csak akkor működhet, ha a költségek elosztása a felek között méltányosan történik.

Az előadó szeretné megerősíteni az átláthatóság alapelvét is a megkülönböztetett bánásmód eseteiben, valamint a rangsorolást meghatározó fő paraméterek követelményeinek tisztázásával.

Egy ilyen nagyratörő javaslatnak továbbá ugyanazokat a szabályokat kell következetesen alkalmaznia az online platformokra és a keresőprogramokra is, ha azok ugyanúgy működnek.

Az előadó úgy véli, hogy a rendelet első felülvizsgálatának tükröznie kell a digitális gazdaság gyors fejlődését, és annak a hatálybalépés dátuma után két évvel készen kell állnia.

MÓDOSÍTÁS:

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az online közvetítő szolgáltatások kulcsfontosságúak lehetnek a fogyasztók eléréséhez ilyen szolgáltatásokat igénybe vevő vállalkozások üzleti eredményessége szempontjából. Az erősen adatközpontú közvetett hálózati hatásokkal átszőtt online közvetítő szolgáltatások segítségével közvetített ügyletek számának növekedése fokozta az ilyen üzleti felhasználóknak – köztük a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak – az említett szolgáltatásoktól való függőségét a fogyasztók elérése tekintetében. Ezen egyre fokozódó függőségre tekintettel e szolgáltatások nyújtói gyakran erőfölényből tárgyalnak, amely lehetővé teszi számukra az olyan hatékony egyoldalú fellépést, amely nemcsak tisztességtelen lehet, de sértheti is üzleti felhasználóik és – közvetett módon – az uniós fogyasztók jogos érdekeit.

(2)  Az online közvetítő szolgáltatások kulcsfontosságúak lehetnek a fogyasztók eléréséhez ilyen szolgáltatásokat igénybe vevő vállalkozások üzleti eredményessége szempontjából. Ezt a fontos szerepet átlátható és megbízható módon kell végrehajtani, feltéve, hogy minden szereplőre előre meghatározott szabályok vonatkoznak, valamint, hogy egyenlő versenyfeltételek érvényesülnek mindazok számára, akik részt vesznek a műveletekben. Az erősen adatközpontú közvetett hálózati hatásokkal átszőtt online közvetítő szolgáltatások segítségével közvetített ügyletek számának növekedése fokozta az ilyen üzleti felhasználóknak – köztük az önálló, a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak – az említett szolgáltatásoktól való függőségét a fogyasztók elérése tekintetében. Ezen egyre fokozódó függőségre tekintettel ‒ ami az önálló, mikro-, kis- és középvállalkozásokon kívül a nagyvállalkozásokat is érintheti ‒ e szolgáltatások nyújtói gyakran erőfölényből tárgyalnak, amely lehetővé teszi számukra az olyan hatékony egyoldalú fellépést, amely nemcsak tisztességtelen lehet, de sértheti is üzleti felhasználóik és – közvetett módon – az uniós fogyasztók jogos érdekeit.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az online közvetítő szolgáltatások és az online keresőprogramok, valamint az ezen szolgáltatások által ösztönzött kereskedelmi ügyletek eleve határokon átnyúló lehetőségekkel rendelkeznek, és különösen fontosak az Unió belső piacának napjaink gazdaságában való megfelelő működése tekintetében. Az ilyen szolgáltatások meghatározott nyújtóinak üzleti felhasználók és kereskedelmiweboldal-használók vonatkozásában potenciálisan tisztességtelen és káros kereskedelmi gyakorlatai akadályozzák e lehetőség teljes megvalósítását, és hátrányosan érintik a belső piac megfelelő működését. Akadályozzák továbbá e lehetőség teljes megvalósítását és hátrányosan érintik a belső piac megfelelő működését bizonyos tagállamok eltérő jogi szabályozásai, melyek különböző hatásfokkal szabályozzák e szolgáltatásokat, miközben más tagállamok éppen ilyen jogszabályok elfogadását fontolgatják.

(5)  Az online közvetítő szolgáltatások és az online keresőprogramok, valamint az ezen szolgáltatások által ösztönzött ügyletek eleve határokon átnyúló lehetőségekkel rendelkeznek, és különösen fontosak az Unió belső piacának napjaink gazdaságában való megfelelő működése tekintetében. Az ilyen szolgáltatások meghatározott nyújtóinak üzleti felhasználók és kereskedelmiweboldal-használók vonatkozásában potenciálisan tisztességtelen és káros kereskedelmi gyakorlatai akadályozzák e lehetőség teljes megvalósítását, és hátrányosan érintik a belső piac megfelelő működését. Akadályozzák továbbá e lehetőség teljes megvalósítását és hátrányosan érintik a belső piac megfelelő működését bizonyos tagállamok eltérő jogi szabályozásai, melyek különböző hatásfokkal szabályozzák e szolgáltatásokat, miközben más tagállamok éppen ilyen jogszabályok elfogadását fontolgatják.

Indokolás

Alapelv, hogy minden tranzakció ilyen jellegű és az említett jelentőségű. Az online közvetítő szolgáltatások vagy online keresőprogramok által segített tranzakciók szélesebb meghatározása segít a problémák összetettségének jobb megértésében.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Az uniós jogalkotást „a lehető legkevesebbet és csak, amit szükséges” elvének kellene vezérelnie, ami azt jelenti, hogy olyan szabályozásra van szükség, amely megfelel a digitális kor követelményeinek, valamint eléggé nyitott és technológiai szempontból eléggé semleges a jövőbeli változások kezeléséhez. A platformok által a digitális gazdaságban betöltött szerep elemzésére irányuló bizottsági kezdeményezés a keretrendszer átfogó és hasonló megközelítését biztosítja a digitális piacon, miközben az egyenmegoldás alkalmazása visszatartó hatást gyakorolhat az innovációra, és az európai vállalatokat versenyhátrányba hozhatja a világgazdaságban.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Ezért kötelező szabályok Uniós szinten megállapított, egységes és célzott együttesének kell biztosítania a tisztességes, kiszámítható, fenntartható és megbízható online üzleti környezetet a belső piacon, különös tekintettel az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói részére Unió-szerte biztosított megfelelő átláthatóságra és hatékony jogorvoslati lehetőségre. E szabályoknak meg kell teremteniük továbbá a megfelelő átláthatóságot a kereskedelmiweboldal-használók online keresőprogramok által generált keresési eredményekben való rangsorolása tekintetében. Ugyanakkor e szabályoknak biztosítaniuk kell a szélesebb körű onlineplatform-gazdaság fontos innovációs lehetőségét is.

(6)  Ezért kötelező szabályok uniós szinten megállapított, egységes és célzott együttesének kell biztosítania a tisztességes, kiszámítható, fenntartható és megbízható online üzleti környezetet. Elő kell mozdítaniuk a tisztességes és arányos üzleti magatartást, biztosítva különösen az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói részére Unió-szerte a megfelelő átláthatóságot és a hatékony jogorvoslati lehetőségeket. E szabályoknak meg kell teremteniük továbbá a megfelelő átláthatóságot a kereskedelmi weboldalak használóinak főleg az online keresőprogramok, köztük hangsegéd alkalmazások által generált keresési eredményekben való rangsorolása tekintetében. Ugyanakkor e szabályoknak biztosítaniuk kell a szélesebb körű onlineplatform-gazdaság fontos innovációs lehetőségét is, és lehetővé kell tenniük az egészséges versenyt. Az ágazat fejlesztésével összhangban, az Európai Bizottságnak meg kell vizsgálnia az e rendeletben meghatározott átláthatósági és méltányossági rendelkezések megerősítését ágazatspecifikus szabályozás vagy e rendelet felülvizsgálata révén.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Mivel az online közvetítő szolgáltatások és az online keresőprogramok tipikusan globális dimenzióval rendelkeznek, e rendelet arra való tekintet nélkül alkalmazandó e szolgáltatókra, hogy székhelyük egy tagállamban vagy az Unió területén kívül van-e, két feltétel együttes teljesülése esetén. Először is, az üzleti felhasználók vagy a kereskedelmiweboldal-használók székhelyének az Unióban kell lennie. Másodszor, az üzleti felhasználók vagy kereskedelmiweboldal-használók e szolgáltatások igénybevételével legalább az ügylet egy része tekintetében az Unió területén tartózkodó fogyasztóknak kínálják áruikat vagy szolgáltatásaikat. Az ilyen fogyasztóknak az Unióban kell tartózkodniuk, de nem szükséges, hogy lakóhelyük az Unióban legyen, vagy hogy valamely tagállam állampolgárai legyenek. Ennek megfelelően e rendelet nem alkalmazandó olyan esetekre, amikor az üzleti felhasználók vagy a kereskedelmiweboldal-használók székhelye nem az Unióban van, vagy amennyiben az Unióban van, az online közvetítő szolgáltatásokat vagy az online keresőprogramokat arra használják, hogy kizárólag az Unió területén kívül tartózkodó fogyasztók vagy fohyasztónak nem minősülő személyek részére kínáljanak árukat és szolgáltatásokat.

(7)  Mivel az online közvetítő szolgáltatások és az online keresőprogramok tipikusan globális dimenzióval rendelkeznek, e rendelet arra való tekintet nélkül alkalmazandó e szolgáltatókra, hogy székhelyük egy tagállamban vagy az Unió területén kívül van-e, két feltétel együttes teljesülése esetén. Először is, az üzleti felhasználók vagy a kereskedelmiweboldal-használók székhelyének az Unióban kell lennie. Másodszor, az üzleti felhasználók vagy kereskedelmiweboldal-használók e szolgáltatások igénybevételével legalább az ügylet egy része tekintetében az Unió területén tartózkodó fogyasztóknak vagy vállalkozásoknak kínálják áruikat vagy szolgáltatásaikat. Az uniós joggal1a összhangban ez azt jelentené, hogy az online közvetítő szolgáltatások és az online keresőmotorok egy vagy több tagállam fogyasztói számára célzott és irányított értékesítéseket hajtanak végre. Az ilyen fogyasztóknak az Unióban kell tartózkodniuk, de nem szükséges, hogy lakóhelyük az Unióban legyen, vagy hogy valamely tagállam állampolgárai legyenek. Ennek megfelelően e rendelet nem alkalmazandó olyan esetekre, amikor az üzleti felhasználók vagy a kereskedelmiweboldal-használók székhelye nem az Unióban van, vagy amennyiben az Unióban van, az online közvetítő szolgáltatásokat vagy az online keresőprogramokat arra használják, hogy kizárólag az Unió területén kívül tartózkodó fogyasztók vagy fogyasztónak nem minősülő személyek részére kínáljanak árukat és szolgáltatásokat.

 

__________________

 

1a A 44/2001/EK rendelet (Brüsszel I) és az 593/2008/EK rendelet (Róma I).

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A rendelet hatálya alá tartozó online közvetítő szolgáltatások példáinak következetesen magukban kell foglalniuk az online e-kereskedelmi piactereket, ideértve azon közösségi piacokat, amelyeken az üzleti felhasználók tevékenykednek, az online szoftver alkalmazás szolgáltatásokat és az online közösségi média szolgáltatásokat. A rendelet mindazonáltal nem alkalmazandó az olyan online reklámeszközökre vagy online reklámcserékre, amelyeket nem azzal a céllal biztosítanak, hogy ösztönözzék a közvetlen ügyletek kezdeményezését, és amelyek nem foglalnak magukban fogyasztókkal fennálló szerződéses jogviszonyt. A rendelet nem alkalmazandó továbbá az online fizetési szolgáltatásokra, mivel azok önmagukban nem felelnek meg az alkalmazandó követelményeknek, sokkal inkább eleve kiegészítői az érintett fogyasztók felé irányuló, árukat és szolgáltatásokat érintő ügyleteknek.

(9)  A rendelet hatálya alá tartozó online közvetítő szolgáltatások példáinak következetesen magukban kell foglalniuk az online e-kereskedelmi piactereket, ideértve azon közösségi piacokat, amelyeken az üzleti felhasználók tevékenykednek, az online szoftver alkalmazás szolgáltatásokat és az online közösségi média szolgáltatásokat. A rendelet mindazonáltal nem alkalmazandó az olyan online reklámeszközökre vagy online reklámcserékre, amelyeket nem azzal a céllal biztosítanak, hogy ösztönözzék a közvetlen ügyletek kezdeményezését, és amelyek nem foglalnak magukban fogyasztókkal fennálló szerződéses jogviszonyt. A rendelet nem alkalmazandó továbbá az online fizetési szolgáltatásokra, mivel azok önmagukban nem felelnek meg az alkalmazandó követelményeknek, sokkal inkább eleve kiegészítői az érintett fogyasztók felé irányuló, árukat és szolgáltatásokat érintő ügyleteknek. Ez a rendelet nem alkalmazandó továbbá az elektronikus hírközlő hálózatokra, az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra és az audiovizuális médiaszolgáltatásokra, amelyek az átláthatóság, a jogorvoslat és a megkülönböztetésmentesség tekintetében ágazatspecifikus szabályozás hatálya alá tartoznak.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A következetesség érdekében az online keresőprogram e rendeletben használt fogalmát összhangba kell hozni az (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvben alkalmazott fogalommeghatározással21.

(11)  A következetesség érdekében az online keresőprogram e rendeletben használt fogalmát összhangba kell hozni az (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvben alkalmazott fogalommeghatározással21. Az online keresőmotor fogalommeghatározásának technológiai szempontból semlegesnek kell lennie, és el kell ismernie a keresőszolgáltatások, valamint az adatbevitel és -kimenet sokféleségét.

__________________

__________________

21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1148 irányelve (2016. július 6.) a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről (HL L 194., 2016.7.19., 1. o.).

21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1148 irányelve (2016. július 6.) a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről (HL L 194., 2016.7.19., 1. o.).

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Az üzleti felhasználók szükség szerinti hatékony védelme érdekében a rendelet akkor alkalmazandó, amikor a felek nem egyedileg tárgyalták meg az elnevezésétől vagy formájától függetlenül valamely szerződéses jogviszony szerződési feltételeit. A szerződési feltételek egyedileg való megtárgyalását vagy ennek hiányát átfogó értékelés alapján kell megállapítani, ennek során önmagában véve nem döntő az a körülmény, hogy annak bizonyos rendelkezéseiről egyenként is születhetett döntés.

(12)  Az üzleti felhasználók szükség szerinti hatékony védelme érdekében a rendelet az elnevezésétől vagy formájától függetlenül a szerződéses jogviszony valamennyi olyan szerződési feltételére vagy annak rendelkezéseire alkalmazandó, amelyeket a felek nem egyedileg tárgyaltak meg.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Annak biztosítása érdekében, hogy a szerződéses jogviszony általános szerződési feltételei lehetővé tegyék az üzleti felhasználók számára az online közvetítő szolgáltatás igénybevételére, felfüggesztésére és megszüntetésére irányuló kereskedelmi feltételek megállapítását és üzleti kapcsolatukban a kiszámíthatóság elérését, e szerződési feltételeket az átlagos üzleti felhasználó számára könnyen érthető, egyértelmű és kétséget kizáró módon kell megfogalmazni. A szerződési feltételek nem minősülnek egyértelműnek és kétséget kizáró módon megfogalmazottnak, ha homályosak, nem konkrétak vagy hiányoznak belőlük fontos kereskedelmi kérdések részletei, és ezért nem biztosíthatnak az üzleti felhasználók számára észszerű szintű kiszámíthatóságot a szerződéses jogviszony legfontosabb szempontjai tekintetében.

(13)  Annak biztosítása érdekében, hogy a szerződéses jogviszony általános szerződési feltételei lehetővé tegyék az üzleti felhasználók számára az online közvetítő szolgáltatás igénybevételére, korlátozására, felfüggesztésére és megszüntetésére irányuló kereskedelmi feltételek megállapítását és üzleti kapcsolatukban a kiszámíthatóság elérését, e szerződési feltételeket az átlagos üzleti felhasználó számára könnyen érthető, egyértelmű és kétséget kizáró módon kell megfogalmazni. A szerződési feltételek nem minősülnek egyértelműnek és kétséget kizáró módon megfogalmazottnak, ha nem konkrétak vagy hiányoznak belőlük fontos kereskedelmi kérdések részletei, és ezért nem biztosíthatnak az üzleti felhasználók számára észszerű szintű kiszámíthatóságot a szerződéses jogviszony legfontosabb szempontjai tekintetében. A feltételek nem eredményezhetnek indokolatlan megkülönböztetést az üzleti felhasználók között.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13 a)  Az általános szerződési feltételek előírhatják különösen azt, hogy a szolgáltató, az üzleti felhasználók vagy a fogyasztók számára közvetlen kárt okozó gyakorlatok vagy biztonsági fenyegetések – akár a biztonság megsértése, akár csalás, visszaélés vagy egyéb okok miatt – alapot képeznek az online közvetítő szolgáltatások nyújtásának korlátozására, felfüggesztésére vagy megszüntetésére vonatkozó döntések meghozatalára. A közvetlenül fenyegető kár kockázata alapján a szolgáltatás korlátozásáról, felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről hozott döntésnek arányban kell állnia az intézkedés által akadályozott kockázattal, és a szolgáltatást csak akkor szabad megszüntetni, ha az ideiglenes korlátozás vagy felfüggesztés nem lenne elegendő a kockázat hatékony kezelésére.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  A szerződési feltételek átláthatóságának biztosítása döntő lehet a fenntartható üzleti viszonyok előmozdításában és az üzleti felhasználókat sértő tisztességtelen magatartás megakadályozásában. Az online közvetítő szolgáltatóknak ezért biztosítaniuk kell azt is, hogy a szerződési feltételek a szerződéses jogviszony valamennyi szakaszában könnyen hozzáférhetők, ideértve a szerződéskötést megelőző szakaszban a leendő üzleti felhasználók számára való hozzáférhetőséget is, és hogy e feltételek minden változásáról értesítik az üzleti felhasználókat olyan meghatározott értesítési határidőn belül, amely a különös körülmények tekintetében észszerű és arányos, és legalább 15 nap. Az értesítési határidő nem alkalmazandó akkor és annyiban, amikor és amennyiben attól az érintett üzleti felhasználó egyértelműen eltekint, vagy akkor és annyiban, amikor és amennyiben a módosítás értesítési határidő lejárta előtti végrehajtásának szükségessége a szolgáltatót uniós vagy nemzeti jog értelmében terhelő jogi kötelezettség következménye.

(14)  A szerződési feltételek átláthatóságának biztosítása döntő lehet a fenntartható üzleti viszonyok előmozdításában és az üzleti felhasználókat sértő tisztességtelen magatartás megakadályozásában. Az online közvetítő szolgáltatóknak ezért biztosítaniuk kell azt is, hogy a szerződési feltételek a szerződéses jogviszony valamennyi szakaszában könnyen hozzáférhetők, ideértve a szerződéskötést megelőző szakaszban a leendő üzleti felhasználók számára való hozzáférhetőséget is, és hogy e feltételek minden változásáról értesítik az üzleti felhasználókat olyan meghatározott értesítési határidőn belül, amely a különös körülmények tekintetében észszerű és arányos, és legalább 15 nap a végrehajtás előtt. Ettől eltérve az értesítési határidő nem alkalmazandó akkor és annyiban, amikor és amennyiben attól az érintett üzleti felhasználó egyértelműen eltekint. Nem alkalmazandó akkor és annyiban sem, amikor és amennyiben a módosítás értesítési határidő lejárta előtti végrehajtásának szükségessége a szolgáltatót uniós vagy nemzeti jog értelmében terhelő jogi kötelezettség következménye.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Az üzleti felhasználók védelme érdekében lehetővé kell tenni az illetékes bíróság számára annak ex nunc hatállyal történő megállapítását, hogy a követelményeknek nem megfelelő szerződési feltételek nem kötelezők az érintett üzleti felhasználó vonatkozásában. Bármely ilyen bírósági megállapítás azonban csak a szerződési feltételek azon konkrét rendelkezéseire vonatkozik, amelyek nem felelnek meg a követelményeknek. A fennmaradó rendelkezések továbbra is érvényesek és végrehajthatók, amennyiben elkülöníthetők a követelményeknek nem megfelelő rendelkezésektől. A meglévő szerződési feltételek hirtelen megváltoztatása jelentősen megzavarhatja az üzleti felhasználók működését. Az üzleti felhasználókat érintő ilyen negatív hatások korlátozása és az ilyen magatartás megakadályozása érdekében ezért a konkrét értesítési határidő megállapítására irányuló kötelezettség megszegésével végrehajtott módosítás érvénytelen, vagyis olyannak minősül, mint amely erga omnes és ex tunc hatállyal soha nem létezett.

(15)  Az üzleti felhasználók védelme érdekében lehetővé kell tenni az illetékes bíróság számára annak ex nunc hatállyal történő megállapítását, hogy a követelményeknek nem megfelelő szerződési feltételek nem kötelezők az érintett üzleti felhasználó vonatkozásában. Bármely ilyen bírósági megállapítás azonban csak a szerződési feltételek azon konkrét rendelkezéseire vonatkozik, amelyek nem felelnek meg a követelményeknek. A fennmaradó rendelkezések továbbra is érvényesek és végrehajthatók, amennyiben elkülöníthetők a követelményeknek nem megfelelő rendelkezésektől.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15 a)  A meglévő szerződési feltételek hirtelen megváltoztatása jelentősen megzavarhatja az üzleti felhasználók működését. Az üzleti felhasználókat érintő ilyen negatív hatások korlátozása és az ilyen magatartás megakadályozása érdekében ezért a konkrét értesítési határidő megállapítására irányuló kötelezettség megszegésével végrehajtott módosítás érvénytelen, vagyis olyannak minősül, mint amely erga omnes és ex tunc hatállyal soha nem létezett.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Az online közvetítő szolgáltatás nyújtójának jogos érdekében állhat a szolgáltatásnyújtás teljes körű vagy részleges felfüggesztésére vagy megszüntetésére irányuló döntés meghozatala valamely adott üzleti felhasználó tekintetében, ideértve azt is, amikor egy adott üzleti felhasználó egyes áruit vagy szolgáltatásait törli a listáról vagy gyakorlatilag eltávolítja a keresési eredményeket. Mivel azonban az ilyen döntések jelentősen befolyásolják az érintett üzleti felhasználó érdekeit, megfelelően tájékoztatni kell őt ennek okairól. Az indokolásnak lehetővé kell tennie az üzleti felhasználó számára annak megállapítását, hogy van-e lehetőség a döntés megváltoztatására, javítva ezzel az üzleti felhasználók lehetőségeit a hatékony jogorvoslat szükség szerinti igénybevételére. Összhangban az (EU) 2018/334 bizottsági ajánlással, az indokolási előírás segít továbbá az üzleti felhasználó által biztosított olyan online tartalom szándékolatlan eltávolításának megelőzésében vagy orvoslásában, amelyet a szolgáltató tévesen jogellenes tartalomnak minősít22. Az indokolásnak azonosítania kell a döntés objektív okát vagy okait a szolgáltató által a szerződési feltételekben előre megállapított okok alapján, és arányosan hivatkoznia kell a döntéshez vezető lényeges konkrét körülményekre.

(16)  Az online közvetítő szolgáltatás nyújtójának jogos érdekében állhat egy adott üzleti felhasználó szankcionálása, például a szolgáltatásnyújtás teljes körű vagy részleges felfüggesztése, listáról való törlése vagy megszüntetése révén. Mivel azonban az ilyen döntések jelentősen befolyásolják az érintett üzleti felhasználó érdekeit, megfelelően tájékoztatni kell őt ennek okairól. Az indokolásnak lehetővé kell tennie az üzleti felhasználó számára annak megállapítását, hogy van-e lehetőség a döntés megváltoztatására, javítva ezzel az üzleti felhasználók lehetőségeit a hatékony jogorvoslat szükség szerinti igénybevételére. Összhangban az (EU) 2018/334 bizottsági ajánlással22, az indokolási előírás segít továbbá az üzleti felhasználó által biztosított olyan online tartalom nem szándékos eltávolításának megelőzésében vagy orvoslásában, amelyet a szolgáltató tévesen jogellenes tartalomnak minősít. Az indokolásnak azonosítania kell a döntés objektív okát vagy okait a szolgáltató által a szerződési feltételekben előre megállapított okok alapján, és arányosan hivatkoznia kell a döntéshez vezető lényeges konkrét körülményekre. Amennyiben felmerül annak a gyanúja, hogy egy üzleti felhasználó magatartása vagy gyakorlata kárt okozhat a fogyasztóknak vagy a platformnak, hivatkozni kell a szerződési feltételek vonatkozó rendelkezéseire. Amennyiben lehetséges, megfelelő és arányos rendszert kell alkalmazni, beleértve az előzetes és kellő időben történő értesítést az olyan intézkedések meghozatala előtt, amelyek a vállalkozások fogyasztók általi elérésének megszakadását eredményezik.

__________________

__________________

22 A Bizottság (EU) 2018/334 ajánlása (2018. március 1.) az illegális online tartalom hatékony kezelésére irányuló intézkedésekről (HL L 63., 2018.3.6., 50. o.).

22 A Bizottság (EU) 2018/334 ajánlása (2018. március 1.) az illegális online tartalom hatékony kezelésére irányuló intézkedésekről (HL L 63., 2018.3.6., 50. o.).

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Az áruk és szolgáltatások online közvetítő szolgáltatók általi rangsorolása fontos hatást gyakorol a fogyasztók választásaira, következésképpen az ezen árukat és szolgáltatásokat a fogyasztóknak kínáló üzleti felhasználók kereskedelmi eredményességére is. Az online közvetítő szolgáltatóknak ezért előre be kell mutatniuk a rangsorolást meghatározó paramétereket annak érdekében, hogy növeljék az üzleti felhasználók számára a kiszámíthatóságot, valamint hogy lehetővé tegyék számukra a rangsorolási módszer jobb megértését és a különböző szolgáltatók rangsorolási gyakorlatainak összehasonlítását. A fő paraméter fogalma a rangsorolással összefüggésben használt általános kritériumra, folyamatra, algoritmusokba épített különös jelekre vagy más illesztési vagy visszavetési mechanizmusra utal. A rangsorolást meghatározó fő paraméterek leírása tartalmazza továbbá az üzleti felhasználók számára biztosított azon lehetőség bemutatását, hogy díjfizetéssel aktívan befolyásolhatják a rangsorolást, valamint e lehetőség viszonylagos hatásainak ismertetését Ennek a leírásnak kellőképpen érthetővé kell tennie az üzleti felhasználók számára azt, hogy a rangsorolási mechanizmus hogyan veszi figyelembe az üzleti felhasználó által kínált aktuális áru vagy szolgáltatás jellemzőit, és a konkrét online közvetítő szolgáltatás fogyasztók szempontjából való jelentőségét.

(17)  Az áruk és szolgáltatások online közvetítő szolgáltatók általi rangsorolása fontos hatást gyakorol a fogyasztók választásaira, következésképpen az ezen árukat és szolgáltatásokat a fogyasztóknak kínáló üzleti felhasználók kereskedelmi eredményességére is. Az online közvetítő szolgáltatóknak ezért előre be kell mutatniuk a rangsorolást meghatározó paramétereket annak érdekében, hogy növeljék az üzleti felhasználók számára a kiszámíthatóságot, valamint hogy lehetővé tegyék számukra a rangsorolási módszer jobb megértését és a különböző szolgáltatók rangsorolási gyakorlatainak összehasonlítását. A fő paraméter fogalma a rangsorolással összefüggésben használt kritériumokra, folyamatokra, algoritmusokba épített különös jelekre vagy más illesztési vagy visszavetési mechanizmusra utal, amelyek alapvető jelentőséggel bírnak a rangsorolási rendszer megfelelő megértése szempontjából. A rangsorolást meghatározó fő paraméterek leírása tartalmazza továbbá az üzleti felhasználók számára biztosított azon lehetőség bemutatását, hogy díjfizetéssel aktívan befolyásolhatják a rangsorolást, valamint e lehetőség viszonylagos hatásainak ismertetését Ennek a leírásnak kellőképpen érthetővé kell tennie az üzleti felhasználók számára azt, hogy a rangsorolási mechanizmus hogyan veszi figyelembe az üzleti felhasználó által kínált aktuális áru vagy szolgáltatás jellemzőit, és a konkrét online közvetítő szolgáltatás fogyasztók szempontjából való jelentőségét. Amikor a díjazás ellenében vagy a szolgáltató ellenőrzése miatt befolyásolt rangsorolás eredményeként áruk és szolgáltatások felajánlására kerül sor, az online közvetítő szolgáltató köteles erről tájékoztatást adni a „SPONSORED” vagy az „AD” szó ajánlatban való feltüntetésével.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Hasonlóképpen, a mindenekelőtt az árukat és szolgáltatásokat a fogyasztóknak kínáló vállalkozások weboldalait magukban foglaló weboldalak online keresőprogramok szolgáltatói általi rangsorolása lényegesen befolyásolja a fogyasztók választását és a kereskedelmi weboldal-használók üzleti eredményességét. Az online keresőprogramok szolgáltatóinak ezért be kell mutatniuk a valamennyi indexált weboldal rangsorolását meghatározó fő paramétereket, ideértve a kereskedelmiweboldal-használókét és más weboldalakat is. Az áruk és szolgáltatások jellemzői és fogyasztók szempontjából való jelentőségük mellett e leírásnak az online keresőprogramok esetében lehetővé kell tenni továbbá a kereskedelmiweboldal-használók számára annak megfelelő átlátását, hogy figyelembe vegyék-e, és ha igen, milyen mértékben a használt weboldal bizonyos jellemzőit, például a mobil telekommunikációs eszközökön való megjelenítésre történő optimalizációt. Az online keresőprogramok és a kereskedelmiweboldal-használók közötti szerződéses jogviszony hiányában e leírást az érintett online keresőprogram valamely nyilvánvaló és a nyilvánosság számára könnyen hozzáférhető felületén kell közzétenni. A kiszámíthatóság kereskedelmiweboldal-használók számára való biztosítása érdekében a leírást frissíteni kell, ideértve annak lehetőségét, hogy könnyen hozzáférhetővé kell tenni a fő paraméterekben bekövetkezett valamennyi módosítást. Míg a szolgáltatóknak semmilyen körülmények között nem kell közzétenni az (EU) 2016/943 európai parlamenti és tanácsi irányelvben23 meghatározott üzleti titkot a fő rangsorolási paraméterek bemutatására vonatkozó e követelménynek megfelelés során, a leírásnak legalább a használt rangsorolási paraméterek relevanciájára vonatkozó aktuális adatokon kell alapulnia.

(18)  Hasonlóképpen, a mindenekelőtt az árukat és szolgáltatásokat a fogyasztóknak kínáló vállalkozások weboldalait magukban foglaló weboldalak online keresőprogramok szolgáltatói általi rangsorolása lényegesen befolyásolja a fogyasztók választását és a kereskedelmi weboldal-használók üzleti eredményességét. Az online keresőprogramok szolgáltatóinak ezért nyilvánosan hozzáférhetően be kell mutatniuk a valamennyi indexált weboldal rangsorolása meghatározásának megfelelő megértése szempontjából alapvető jelentőséggel bíró paramétereket, ideértve a kereskedelmi weboldalak használóiét és más weboldalakat is. Az áruk és szolgáltatások jellemzői és fogyasztók szempontjából való jelentőségük mellett e leírásnak az online keresőprogramok esetében lehetővé kell tenni továbbá a kereskedelmiweboldal-használók számára annak megfelelő átlátását, hogy figyelembe vegyék-e, és ha igen, milyen mértékben a használt weboldal bizonyos jellemzőit, például a mobil telekommunikációs eszközökön való megjelenítésre történő optimalizációt. Az online keresőprogramok és a kereskedelmi weboldalak használói közötti szerződéses jogviszony hiányában e leírást az érintett online keresőprogram valamely nyilvánvaló és a nyilvánosság számára könnyen hozzáférhető felületén kell közzétenni. A kiszámíthatóságnak a kereskedelmi weboldalak használói számára való biztosítása érdekében a leírást frissíteni kell, ideértve annak lehetőségét, hogy könnyen hozzáférhetővé kell tenni a fő paraméterekben bekövetkezett valamennyi módosítást. A rangsorolás paramétereinek követelményeit az (EU) 2016/943 európai parlamenti és tanácsi irányelv sérelme nélkül kell közzétenni, figyelembe véve a megszerzés jogszerűségére, a használatra és a közzétételre vonatkozó rendelkezéseit. E követelménynek való megfelelés során, a leírásnak legalább a használt rangsorolási paraméterek relevanciájára vonatkozó aktuális adatokon kell alapulnia.

__________________

 

23 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/943 irányelve (2016. június 8.) a nem nyilvános know-how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, hasznosításával és felfedésével szembeni védelemről, HL L 157., 2016.6.15., 1. o.

 

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18 a)  Tekintettel az üzleti felhasználók megjegyzéseinek és értékeléseinek fontosságára, meg kell erősíteni átláthatóságukat és megbízhatóságukat. Az online közvetítő szolgáltatóknak vagy az online keresőprogramok szolgáltatóinak meg kell védeniük az üzleti felhasználókat és saját magukat a rangsorolás hamis értékelésekkel és megjegyzésekkel történő manipulálása ellen. Megoldásokat kell kidolgozniuk a megjegyzések és értékelések ellenőrzésére, valamint az egyik közvetítő szolgáltatásról és keresőmotorról a másikra való átvihetőségük tekintetében. A szolgáltatóknak nyilvánosságra kell hozniuk azokat a feltételeket, amelyek alapján egy megjegyzés vagy értékelés eltávolítható.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Ha az online közvetítő szolgáltatás nyújtója saját online közvetítő szolgáltatásán keresztül maga kínál bizonyos árukat vagy szolgáltatásokat a fogyasztók számára vagy irányítása alatt álló üzleti felhasználón keresztül teszi ezt, akkor e szolgáltató közvetlen versenyben állhat az online közvetítő szolgáltatását igénybe vevő más, a szolgáltató által nem irányított üzleti felhasználókkal. Ilyen helyzetekben különösen fontos, hogy az online közvetítő szolgáltatás nyújtója átlátható módon járjon el, és bemutasson minden olyan, akár jogi, kereskedelmi vagy műszaki jellegű eltérő bánásmódot, amelyet gyakorolhat a maga által kínált áruk vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban az üzleti felhasználók által kínáltakhoz képest. Az arányosság biztosítása érdekében e kötelezettség az általános online közvetítő szolgáltatások szintjén alkalmazandó, nem pedig az e szolgáltatások segítségével kínált egyes áruk vagy szolgáltatások szintjén.

(19)  Ha az online közvetítő szolgáltatás vagy az online keresőprogram nyújtója saját online közvetítő szolgáltatásán vagy online keresőprogramján keresztül maga kínál bizonyos árukat vagy szolgáltatásokat a fogyasztók számára vagy irányítása alatt álló üzleti felhasználón keresztül teszi ezt, akkor e szolgáltató közvetlen versenyben állhat a szolgáltatását igénybe vevő más, a szolgáltató által nem irányított üzleti felhasználókkal vagy kereskedelmiweboldal-használókkal. Ilyen helyzetekben különösen fontos megállapítani azt az általános szabályt, hogy az online közvetítő szolgáltatás vagy az online keresőprogram nyújtójának arányos, átlátható és a versenyt nem hátráltató módon kell eljárnia. Az online közvetítő szolgáltatás vagy az online keresőprogram nyújtójának be kell mutatnia minden olyan, akár jogi, kereskedelmi vagy műszaki jellegű eltérő bánásmódot – beleértve, de nem kizárólag azt a beállítást, amely a szolgáltató keresőprogramját vagy az online keresőprogramot vagy az általa ellenőrzött jogi személyeket alapértelmezettként helyezi előnybe –, amelyet gyakorolhat a maga által kínált árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban az üzleti felhasználók vagy a kereskedelmi weboldalak használói által kínáltakhoz képest. Az arányosság biztosítása érdekében e kötelezettség az általános online közvetítő szolgáltatások szintjén alkalmazandó, nem pedig az e szolgáltatások segítségével kínált egyes áruk vagy szolgáltatások szintjén.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  Az adatokhoz – köztük a személyes adatokhoz – való hozzáférésre és azok kezelésére vonatkozó képesség fontos értékteremtést tehet lehetővé az onlineplatform-gazdaságban. Ennek megfelelően fontos, hogy az online közvetítő szolgáltatók egyértelműen bemutassák az üzleti felhasználóknak azt, hogy milyen mértékben, hogyan és milyen feltételek mellett férnek hozzá és kezelnek meghatározott adatkategóriákat. A leírásnak arányosnak kell lennie, az aktuális adatok vagy adatkategóriák kimerítő azonosítása helyett vonatkozhat az általános hozzáférési feltételekre, és az üzleti felhasználók számára egyértelművé kell tennie, hogy használhatják-e az adatokat értékteremtésük javítása érdekében, ideértve annak lehetőségét is, hogy esetlegesen megőrzik harmadik felek adatszolgáltatásait. A személyes adatok kezelésének meg kell felelnie az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek24.

(20)  Az adatokhoz – köztük a személyes adatokhoz – való hozzáférésre és azok kezelésére vonatkozó képesség fontos értékteremtést tehet lehetővé az onlineplatform-gazdaságban. Ennek megfelelően fontos, hogy az online közvetítő szolgáltatók egyértelműen bemutassák az üzleti felhasználóknak azt, hogy milyen mértékben, hogyan és milyen feltételek mellett férnek hozzá és kezelnek meghatározott adatkategóriákat. A leírásnak arányosnak kell lennie, az aktuális adatok vagy adatkategóriák kimerítő azonosítása helyett vonatkozhat az általános hozzáférési feltételekre, és az üzleti felhasználók számára egyértelművé kell tennie, hogy használhatják-e az adatokat értékteremtésük javítása érdekében, ideértve annak lehetőségét is, hogy esetlegesen megőrzik harmadik felek adatszolgáltatásait. Az egyrészről az online közvetítő szolgáltatás vagy az online keresőprogram, másrészről az üzleti felhasználó vagy a kereskedelmi weboldal és a fogyasztók közötti online interakció folyamán létrejött adatokat összesített formában elérhetővé kell tenni az üzleti felhasználók számára a szolgáltatásaik minőségének javítása céljából, a megfelelő uniós jogszabályok sérelme nélkül. A személyes adatok kezelésének meg kell felelnie az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek24.

__________________

__________________

24 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

24 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20a)  Egyes gyakorlatok minden körülmények között egyértelműen tisztességtelennek tekintendők. A platform megfigyelőközpontjának össze kell állítania és folyamatosan felül kell vizsgálnia e gyakorlatok listáját, illetve a Bizottság számára frissítéseket kell javasolnia.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  Az online közvetítő szolgáltatók a szerződési feltételekben bizonyos esetekben korlátozhatják az üzleti felhasználók lehetőségét arra, hogy az adott online közvetítő szolgáltatástól eltérő egyéb eszközökön keresztül kedvezőbb feltételek mellett kínáljanak a fogyasztóknak árut vagy szolgáltatást. Ilyen esetekben az érintett szolgáltatóknak indokolniuk kell ezt az eljárást különösen a korlátozások fő gazdasági, kereskedelmi vagy jogi szempontjaival. Ezt az átláthatósági követelményt azonban nem lehet úgy értelmezni, hogy érinti a versenyjog és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok területét is magában foglaló, más uniós jogi vagy uniós joggal összhangban álló tagállami jogi aktusok szerinti ilyen korlátozások jogszerűségének értékelését, valamint e jogok alkalmazását.

(21)  Az online közvetítő szolgáltatóknak a szerződési feltételekben nem szabad korlátozniuk az üzleti felhasználók lehetőségét arra, hogy az adott online közvetítő szolgáltatástól eltérő egyéb eszközökön keresztül kedvezőbb feltételek mellett kínáljanak a fogyasztóknak árut vagy szolgáltatást. Az ilyen korlátozások forrása egy bizonyos üzleti modell, és az európai digitális egységes piac széttagolódását okozzák.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Annak lehetővé tétele érdekében, hogy az üzleti felhasználók azonnali, megfelelő és hatékony jogorvoslati lehetőségekhez jussanak, ideértve azokat az üzleti felhasználókat is, akiknek felfüggeszthették vagy megszüntethették a vonatkozó online közvetítő szolgáltatásokra irányuló használatát, az online közvetítő szolgáltatóknak gondoskodniuk kell belső panaszkezelési rendszerről. A belső panaszkezelési rendszer célja annak biztosítása, hogy a panaszok jelentős hányadát egymás között megoldhassa az online közvetítő szolgáltató és az érintett üzleti felhasználó. Annak biztosítása továbbá, hogy az online közvetítő szolgáltatók közzéteszik a belső panaszkezelési rendszerük működésére és hatékonyságára vonatkozó tájékoztatást, hozzásegíti az üzleti felhasználókat annak megértéséhez, hogy milyen fajta kérdések merülhetnek fel a különböző online közvetítő szolgáltatások nyújtásával összefüggésben, és előmozdítja a gyors és hatékony kétszereplős problémamegoldás lehetőségét.

(22)  Annak lehetővé tétele érdekében, hogy az üzleti felhasználók azonnali, megfelelő és hatékony jogorvoslati lehetőségekhez jussanak, ideértve azokat az üzleti felhasználókat is, akiknek felfüggeszthették vagy megszüntethették a vonatkozó online közvetítő szolgáltatásokra irányuló használatát, az online közvetítő szolgáltatóknak gondoskodniuk kell belső panaszkezelési rendszerről. A belső panaszkezelési rendszer célja annak biztosítása, hogy a panaszok jelentős hányadát egymás között megoldhassa az online közvetítő szolgáltató és az érintett üzleti felhasználó. Annak biztosítása továbbá, hogy az online közvetítő szolgáltatók rendszeresen felülvizsgálják a belső panaszkezelési rendszerük működésére és hatékonyságára vonatkozó tájékoztatást, hozzásegíti az üzleti felhasználókat annak megértéséhez, hogy milyen fajta kérdések merülhetnek fel a különböző online közvetítő szolgáltatások nyújtásával összefüggésben, és előmozdítja a gyors és hatékony kétszereplős problémamegoldás lehetőségét.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  Az adminisztratív terhek minimalizálása érdekében a rendelet belső panaszkezelési rendszerekre vonatkozó követelményei lehetővé teszik az online közvetítő szolgáltatók számára észszerű mértékű rugalmasság tanúsítását e rendszerek működtetése során, valamint az egyéni panaszok kezelését. A belső panaszkezelési rendszerek továbbá lehetővé teszik az online közvetítő szolgáltatók számára azt, hogy szükség esetén megfelelően kezelhessenek minden rosszhiszemű használatot, amellyel egyes üzleti felhasználók próbálkozhatnak e rendszerekben. A rendeletben szereplő jogi kötelezettségeknek megfelelés állítólagos hiányától eltérő esetekben a belső panaszkezelési rendszer nem áll továbbá nyitva az érintett üzleti felhasználót érintő, csupán elhanyagolható negatív hatásokra vonatkozó panaszok előtt. A Bizottság 2003/361/EK ajánlásával összhangban az ilyen rendszerek felállításának és működtetésének költségeire tekintettel helyénvaló mentesíteni e kötelezettségek alól a kisvállalkozásnak minősülő online közvetítő szolgáltatókat25.

(23)  Az adminisztratív terhek minimalizálása érdekében a rendelet belső panaszkezelési rendszerekre vonatkozó követelményei lehetővé teszik az online közvetítő szolgáltatók számára észszerű mértékű rugalmasság tanúsítását e rendszerek működtetése során, valamint az egyéni panaszok kezelését. Így könnyen alkalmazható a kisvállalkozások által működtetett online közvetítő szolgáltatások esetén is, a Bizottság 2003/361/EK ajánlásának25 vonatkozó rendelkezéseivel összhangban.A belső panaszkezelési rendszerek továbbá lehetővé teszik az online közvetítő szolgáltatók számára azt, hogy szükség esetén megfelelően kezelhessenek minden rosszhiszemű használatot, amellyel egyes üzleti felhasználók próbálkozhatnak e rendszerekben. A rendeletben szereplő jogi kötelezettségeknek megfelelés állítólagos hiányától eltérő esetekben a belső panaszkezelési rendszer nem áll továbbá nyitva az érintett üzleti felhasználót érintő, csupán elhanyagolható negatív hatásokra vonatkozó panaszok előtt.

__________________

__________________

25 A Bizottság 2003/361/EK ajánlása (2003. május 6.) a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.).

25 A Bizottság 2003/361/EK ajánlása (2003. május 6.) a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.).

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  A közvetítés kielégítő vitarendezési módot kínálhat az online közvetítő szolgáltatóknak és üzleti felhasználóiknak anélkül, hogy igénybe kellene venniük az adott esetben hosszadalmas és költséges bírósági eljárást. Az online közvetítő szolgáltatóknak ezért ösztönözniük kell a közvetítést, különösen azon közvetítők azonosításával, akikkel készek együttműködni. A szolgáltatásaikat az Unión kívülről nyújtó közvetítők csupán akkor azonosítandók, ha biztosított, hogy szolgáltatásuk igénybevétele semmilyen módon nem csorbítja az érintett üzleti felhasználóknak az uniós jog vagy a tagállami jogok által kínált jogvédelmét, ideértve e rendelet követelményeit, valamint a személyes adatok és az üzleti titkok védelmére vonatkozó jogot. Annak érdekében, hogy elérhetők, tisztességesek és a lehető leggyorsabbak, leghatékonyabbak és legeredményesebbek legyenek, e közvetítőknek meg kell felelniük bizonyos meghatározott kritériumoknak.

(24)  A közvetítés kielégítő vitarendezési módot kínálhat az online közvetítő szolgáltatóknak és üzleti felhasználóiknak anélkül, hogy igénybe kellene venniük az adott esetben hosszadalmas és költséges bírósági eljárást. Az online közvetítő szolgáltatóknak ezért ösztönözniük kell a közvetítést, különösen azon közvetítők azonosításával, akikkel készek együttműködni. A szolgáltatásaikat az Unión kívülről nyújtó közvetítők csupán akkor azonosítandók, ha biztosított, hogy szolgáltatásuk igénybevétele semmilyen módon nem csorbítja az érintett üzleti felhasználóknak az uniós jog vagy a tagállami jogok által kínált jogvédelmét, ideértve e rendelet követelményeit, valamint a személyes adatok és az üzleti titkok védelmére vonatkozó jogot. Annak érdekében, hogy elérhetők, tisztességesek és a lehető leggyorsabbak, leghatékonyabbak és legeredményesebbek legyenek, e közvetítőknek meg kell felelniük bizonyos meghatározott kritériumoknak. Az Európai Bizottságnak iránymutatásokat kell közzétennie, hogy segítse a szolgáltatókat a közvetítésre vonatkozó szükséges követelmények teljesítésében.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  Az online közvetítő szolgáltatóknak vállalniuk kell a közvetítés teljes költségének észszerű hányadát, figyelembe véve a szóban forgó eset valamennyi lényeges elemét. E cél megvalósítása érdekében a közvetítőnek javaslatot kell tennie az egyedi ügyben észszerűnek tartott hányadra. Ez a hányad azonban soha nem lehet kevesebb az ilyen költségek felénél.

(25)  Az online közvetítő szolgáltatóknak vállalniuk kell a közvetítés teljes költségének észszerű hányadát, figyelembe véve a szóban forgó eset valamennyi lényeges elemét, beleértve azt, hogy jóhiszeműen jártak-e el. E cél megvalósítása érdekében a közvetítőnek javaslatot kell tennie az egyedi ügyben észszerűnek tartott hányadra.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  Az online közvetítő szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos viták közvetítőkkel való uniós rendezésének előmozdítása érdekében a Bizottság ösztönzi a jelenleg még hiányzó szakosodott közvetítői szervezetek felállítását. Az online közvetítő szolgáltatásokkal, online keresőprogramokkal és az e szolgáltatásoknak teret adó egyes ágazatokkal kapcsolatos szaktudással rendelkező közvetítők bevonása hozzájárul a közvetítői szolgáltatásba vetett bizalomhoz mindkét fél részéről, és növeli a valószínűségét annak, hogy e folyamat gyors, igazságos és kielégítő eredménnyel zárul.

(26)  Az online közvetítő szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos viták közvetítőkkel való uniós rendezésének előmozdítása érdekében a Bizottság a tagállamokkal együttműködve ösztönzi a jelenleg még hiányzó szakosodott közvetítői szervezetek felállítását. Az online közvetítő szolgáltatásokkal, online keresőprogramokkal és az e szolgáltatásoknak teret adó egyes ágazatokkal kapcsolatos szaktudással rendelkező közvetítők bevonása hozzájárul a közvetítői szolgáltatásba vetett bizalomhoz mindkét fél részéről, és növeli a valószínűségét annak, hogy e folyamat gyors, igazságos és kielégítő eredménnyel zárul.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  A meglévő bírósági jogorvoslati lehetőségek hatékonyságát, különösen azokét, amelyek azt igénylik, hogy az üzleti felhasználók vagy a kereskedelmiweboldal-használók egyénileg és azonosítható módon járjanak el, számos tényező korlátozhatja, például korlátozott pénzügyi eszközök, a megtorlástól való félelem és a szerződési feltételekben szereplő, kizárólagos jogot és vitarendezési fórumot meghatározó rendelkezések. A rendelet hatékony alkalmazásának biztosítása érdekében az üzleti felhasználókat vagy kereskedelmiweboldal-használókat képviselő szervezeteknek, egyesületeknek, valamint a tagállamokban létrehozott bizonyos közjogi szerveknek lehetőséget kell biztosítani a nemzeti bíróságok előtti eljárásra. A nemzeti bíróságok előtti ilyen eljárás célja megakadályozni vagy megtiltani a rendeletben szereplő szabályok megsértését, és megelőzni az olyan jövőbeli kárt, amely alááshatja a fenntartható üzleti viszonyokat az onlineplatform-gazdaságban. Annak biztosítása érdekében, hogy az ilyen szervezetek vagy egyesületek hatékonyan és megfelelő módon gyakorolhassák ezt a jogot, meg kell felelniük bizonyos kritériumoknak. Tekintettel a releváns közjogi szervek különleges helyzetére azon tagállamokban, amelyekben őket létrehozták, elég lenne annyit előírni, hogy a szóban forgó közjogi szerveket a nemzeti jog vonatkozó szabályainak megfelelően kifejezetten megbízzák azzal, hogy vagy az érintett felek közös érdekében, vagy a köz érdekében bírósági eljárást indíthassanak anélkül, hogy rájuk az említett kritériumokat alkalmazni kellene. Az ilyen tevékenységek semmilyen módon nem érintik az üzleti felhasználók és kereskedelmiweboldal-használók azon jogát, hogy egyéni kezdeményezés alapján bírósághoz forduljanak.

(27)  A meglévő bírósági jogorvoslati lehetőségek hatékonyságát, különösen azokét, amelyek azt igénylik, hogy az üzleti felhasználók vagy a kereskedelmiweboldal-használók egyénileg és azonosítható módon járjanak el, számos tényező korlátozhatja, például korlátozott pénzügyi eszközök, a megtorlástól való félelem és a szerződési feltételekben szereplő, kizárólagos jogot és vitarendezési fórumot meghatározó rendelkezések. A rendelet hatékony alkalmazásának biztosítása érdekében az üzleti felhasználókat vagy kereskedelmiweboldal-használókat képviselő szervezeteknek, egyesületeknek, valamint a tagállamokban létrehozott bizonyos közjogi szerveknek lehetőséget kell biztosítani a nemzeti bíróságok előtti eljárásra. A nemzeti bíróságok előtti ilyen eljárás célja megakadályozni vagy megtiltani a rendeletben szereplő szabályok megsértését, és megelőzni az olyan jövőbeli kárt, amely alááshatja a fenntartható üzleti viszonyokat az onlineplatform-gazdaságban. Annak biztosítása érdekében, hogy az ilyen szervezetek vagy egyesületek hatékonyan, megfelelő és összehangolt módon gyakorolhassák ezt a jogot, meg kell felelniük bizonyos átláthatósági kritériumoknak, és szerepelniük kell az átláthatósági nyilvántartásban. Tekintettel a releváns közjogi szervek különleges helyzetére azon tagállamokban, amelyekben őket létrehozták, elég lenne annyit előírni, hogy a szóban forgó közjogi szerveket a nemzeti jog vonatkozó szabályainak megfelelően kifejezetten megbízzák azzal, hogy vagy az érintett felek közös érdekében, vagy a köz érdekében bírósági eljárást indíthassanak anélkül, hogy rájuk az említett kritériumokat alkalmazni kellene. Az ilyen tevékenységek semmilyen módon nem érintik az üzleti felhasználók és kereskedelmiweboldal-használók azon jogát, hogy egyéni kezdeményezés alapján bírósághoz forduljanak.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(28 a)  Úgy véli, hogy az uniós jogalkotást „a lehető legkevesebbet és csak, amit szükséges” elvének kellene vezérelnie, ami azt jelenti, hogy olyan szabályozásra van szükség, amely megfelel a digitális kor követelményeinek, valamint eléggé nyitott és technológiai szempontból eléggé semleges a jövőbeli változások kezeléséhez. Nagyra értékeli a platformok digitális gazdaságban betöltött szerepének az elemzésére irányuló bizottsági kezdeményezést, amely az egész digitális piacon biztosítja a keret átfogó és hasonló megközelítését. Úgy véli, hogy az egyenmegoldás elrettentő hatással lehet az innovációra és az európai vállalatokat a világgazdaságon belül hátrányos versenyhelyzetbe hozhatja.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ez a rendelet szabályokat állapít meg annak biztosítására, hogy az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói és az online keresőprogramok tekintetében a kereskedelmiweboldal-használók számára megfelelő átláthatóság és hatékony jogorvoslati lehetőség álljon rendelkezésre.

(1)  Ez a rendelet szabályokat állapít meg annak biztosítására, hogy az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói és az online keresést végző keresőprogramok tekintetében a kereskedelmiweboldal-használók számára átláthatóság és hatékony jogorvoslati lehetőség álljon rendelkezésre.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ezt a rendeletet megfelelően kell alkalmazni az azon üzleti felhasználóknak és kereskedelmiweboldal-használóknak nyújtott vagy igénybevételre kínált online közvetítő szolgáltatásokra és online keresőprogramokra, akiknek székhelye vagy lakóhelye az Unióban van, és akik online közvetítő szolgáltatások vagy online keresőmotorok segítségével kínálnak árukat vagy szolgáltatásokat az Unió területén tartózkodó fogyasztóknak, tekintet nélkül e szolgáltatások nyújtóinak székhelyére vagy lakóhelyére.

(2)  Ezt a rendeletet megfelelően kell alkalmazni az azon üzleti felhasználóknak és kereskedelmiweboldal-használóknak nyújtott vagy igénybevételre kínált online közvetítő szolgáltatásokra és online keresőprogramokra, akiknek székhelye vagy lakóhelye az Unióban van, és akik online közvetítő szolgáltatások vagy online keresőmotorok segítségével célzottan vagy közvetlenül értékesítenek árukat vagy szolgáltatásokat az Unió területén tartózkodó fogyasztóknak, tekintet nélkül e szolgáltatások nyújtóinak székhelyére vagy lakóhelyére.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Ezt a rendeletet annyiban kell alkalmazni, amennyiben más uniós jogszabály nem tartalmaz azonos célú egyedi rendelkezéseket, és a rendelet nem érinti a meghatározott területeken alkalmazandó uniós jogszabályok vonatkozó szabályainak alkalmazását.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  lehetővé teszi az üzleti felhasználók számára áruk és szolgáltatások fogyasztóknak való kínálását azzal a céllal, hogy előmozdítsa az üzleti felhasználók és a fogyasztók közötti közvetlen ügyletek kezdeményezését, tekintet nélkül arra, hogy az ügyletekre végül hol kerül sor;

b)  lehetővé teszi az üzleti felhasználók számára áruk és szolgáltatások fogyasztóknak való kínálását az üzleti felhasználók és a fogyasztók közötti közvetlen ügyletek kezdeményezésének előmozdításával, tekintet nélkül arra, hogy az ügyletekre végül hol kerül sor;

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  üzleti felhasználók részére nyújtják egyfelől a szolgáltató, másfelől az üzleti felhasználók és azon fogyasztók között létrejött szerződéses jogviszony alapján, akiknek az üzleti felhasználók árukat és szolgáltatásokat kínálnak;

c)  üzleti felhasználók részére nyújtják egyfelől a szolgáltató, másfelől az üzleti felhasználók és azon fogyasztók között létrejött szerződéses jogviszony alapján, akiknek az üzleti felhasználók árukat és szolgáltatásokat kínálnak azzal a céllal, hogy közvetlen vagy közvetett díjazásban részesüljenek;

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5.  „online keresőprogram”: olyan digitális szolgáltatás, amelynek segítségével a felhasználók elvileg az összes weboldalon vagy egy adott nyelvhez tartozó weboldalakon kulcsszó, kifejezés vagy egyéb formában megadott lekérdezés alapján bármilyen témában kereséseket végezhetnek, és amely ennek eredményeként olyan hivatkozásokat (linkeket) ad meg, amelyekkel elérhetők a keresett tartalommal kapcsolatos információk;

5.  „online keresőprogram”: olyan digitális szolgáltatás, amelynek segítségével a felhasználók elvileg az összes weboldalon vagy egy adott nyelvhez tartozó weboldalakon kulcsszó, kifejezés vagy egyéb formában megadott lekérdezés alapján bármilyen témában kereséseket végezhetnek, és amely ennek eredményeként olyan tájékoztatást vagy hivatkozásokat (linkeket) ad meg, amelyekkel elérhetők a keresett tartalommal kapcsolatos információk;

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7.  „kereskedelmiweboldal-használó”: bármely természetes vagy jogi személy, aki weboldalakat használ annak érdekében, hogy árut vagy szolgáltatást kínáljon fogyasztók részére kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenységéhez kapcsolódó célokból;

7.  „kereskedelmiweboldal-használó”: bármely természetes vagy jogi személy, aki weboldalakat vagy egyéb online eszközöket használ annak érdekében, hogy árut vagy szolgáltatást kínáljon fogyasztók részére kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenységéhez kapcsolódó célokból;

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8.  „rangsorolás”: az üzleti felhasználók által online közvetítő szolgáltatáson keresztül fogyasztóknak kínált áruknak és szolgáltatásoknak, vagy az online keresőprogramok által fogyasztóknak indexált weboldalaknak biztosított viszonylagos kiemelés, ahogyan azt az online közvetítő szolgáltatók, illetve az online keresőprogram szolgáltatók bemutatják, szervezik vagy kommunikálják az adott fogyasztók részére, tekintet nélkül az ilyen bemutatáshoz, szervezéshez vagy kommunikációhoz használt technológiai eszközökre;

8.  „rangsorolás”: az üzleti felhasználók által online közvetítő szolgáltatáson keresztül fogyasztóknak kínált áruknak és szolgáltatásoknak, vagy az online keresőprogramok által indexált weboldalaknak biztosított viszonylagos kiemelés, ahogyan azt az online közvetítő szolgáltatók, illetve az online keresőprogram szolgáltatók bemutatják, szervezik vagy kommunikálják, tekintet nélkül az ilyen bemutatáshoz, szervezéshez vagy kommunikációhoz használt technológiai eszközökre;

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  megfogalmazása egyértelműen és kétséget kizáró módon történjen;

a)  tisztességes és arányos legyen, továbbá megfogalmazása egyértelműen és kétséget kizáró módon történjen;

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  meghatározzák az online közvetítő szolgáltatásuk üzleti felhasználók részére történő nyújtásának teljes vagy részleges mértékű felfüggesztésére vagy megszüntetésére irányuló döntés objektív indokait.

c)  meghatározzák az online közvetítő szolgáltatásuk üzleti felhasználók részére történő nyújtásának teljes vagy részleges mértékű korlátozására, felfüggesztésére vagy megszüntetésére irányuló döntés nem önkényes indokait.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  értesítik az üzleti felhasználókat minden további értékesítési láncról és kapcsolódó programról, amelyeken keresztül forgalmazhatók az üzleti felhasználók által kínált áruk és szolgáltatások.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben szereplő követelményeknek nem megfelelő szerződési feltételek vagy azok konkrét rendelkezése nem kötelező az érintett üzleti felhasználóra, ha illetékes bíróság megállapítja ezt a meg nem felelést.

(2)  Az (1) bekezdésben szereplő követelményeknek meg nem felelő szerződési feltételek vagy azok konkrét rendelkezései semmisnek tekintendők.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A (3) bekezdés nem alkalmazandó, ha az online közvetítő szolgáltatóra olyan jogi kötelezettség hárul, amely szerint szerződési feltételeit oly módon kell módosítania, amely nem teszi lehetővé számára a (3) bekezdés második albekezdésében említett értesítési határidő betartását.

(5)  A (3) bekezdés nem alkalmazandó, ha az online közvetítő szolgáltató:

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 5 bekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

a)  jogilag kötelezve van arra, hogy szerződési feltételeit oly módon módosítsa, amely nem teszi lehetővé számára a (3) bekezdés második albekezdésében említett értesítési határidő betartását;

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 5 bekezdés – b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

b)  a fogyasztók vagy üzleti felhasználók, illetve az online közvetítő szolgáltatás működése sérelmével fenyegető közvetlen veszélyt hárít el.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ha valamely online közvetítő szolgáltató úgy dönt, hogy teljesen vagy részleges mértékben felfüggeszti vagy megszünteti online közvetítő szolgáltatását valamely adott üzleti felhasználó tekintetében, akkor indokolatlan késedelem nélkül közölnie kell e döntésének indokolását az érintett üzleti felhasználóval.

(1)  Ha valamely online közvetítő szolgáltató úgy dönt, hogy teljesen vagy részleges mértékben felfüggeszti vagy megszünteti online közvetítő szolgáltatását valamely adott üzleti felhasználó tekintetében, akkor indokolatlan késedelem nélkül közölnie kell e döntésének indokolását az érintett üzleti felhasználóval. A megszüntetést és a felfüggesztést lehetőség szerint és amennyiben ez arányos, a felfüggesztés vagy megszüntetés hatálybalépésének időpontját jelző értesítésnek és a megfelelés tisztázására vagy visszaállítására irányuló lehetőség biztosításának kell megelőznie.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett indokolásnak tartalmaznia kell az online közvetítő szolgáltató döntéséhez vezető konkrét tényeket vagy körülményeket, valamint a döntéshez igénybe vett, a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett objektív indokot vagy indokokat.

(2)  Az (1) bekezdésben említett indokolásnak tartalmaznia kell az online közvetítő szolgáltató döntéséhez vezető konkrét tényeket vagy körülményeket, valamint a döntéshez igénybe vett, a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett objektív indokot vagy indokokat. Amennyiben az (1) bekezdésben említett döntés azon a gyanún alapul, hogy egy üzleti felhasználó magatartása vagy gyakorlata kárt okozhat a fogyasztóknak vagy a platformnak, hivatkozni kell a szerződési feltételek vonatkozó rendelkezéseire.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az online közvetítő szolgáltatók szerződési feltételeikben meghatározzák a rangsorolást meghatározó fő paramétereket, és e fő paraméterek más paraméterekhez képest meglévő viszonylagos jelentőségének okait.

Az online közvetítő szolgáltatók szerződési feltételeikben meghatározzák a rangsorolást meghatározó fő paramétereket, és e fő paraméterek más paraméterekhez képest meglévő viszonylagos jelentőségét.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha e fő paraméterek között szerepel a rangsorolás befolyásolásának lehetősége az üzleti felhasználó által az érintett online közvetítő szolgáltatónak fizetett bármely közvetlen vagy közvetett díj ellenében, akkor az online közvetítő szolgáltató szerződési feltételeiben feltünteti ezt a lehetőséget és az ilyen díjfizetés rangsorolásra gyakorolt hatásait is.

Ha e fő paraméterek között szerepel a rangsorolás befolyásolásának lehetősége az üzleti felhasználó által az érintett online közvetítő szolgáltatónak fizetett bármely közvetlen vagy közvetett díj ellenében, akkor az online közvetítő szolgáltató:

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

a)  szerződési feltételeiben feltünteti ezt a lehetőséget és az ilyen díjfizetés rangsorolásra gyakorolt hatásait;

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

b)  feltünteti a „SPONSORED” vagy az „AD” szót, ha olyan árukat és szolgáltatásokat ajánl fel, amelyek rangsorolása díjazás ellenében vagy a szolgáltatónak az üzleti felhasználót érintő ellenőrzése miatt befolyásolásra kerül.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az online keresőprogramok szolgáltatói meghatározzák a kereskedelmiweboldal-használók számára a rangsorolást meghatározó fő paramétereket azáltal, hogy könnyen és nyilvánosan hozzáférhető módon egyértelműen és kétséget kizáró módon megfogalmazott leírást helyeznek el online keresőprogramjaik felületén. Gondoskodnak e leírás frissítéséről.

(2)  Az online keresőprogramok szolgáltatóinak meg kell határozniuk a kereskedelmi weboldalalak használói számára az indexált weboldalak rangsorolását meghatározó fő paramétereket azáltal, hogy könnyen és nyilvánosan hozzáférhető módon egyértelműen megfogalmazott leírást helyeznek el. Gondoskodnak e leírás frissítéséről.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) és (2) bekezdésben szereplő leírásnak elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy lehetővé tegye az üzleti felhasználók vagy kereskedelmiweboldal-használók számára annak megfelelő megértését, hogy a rangsorolási módszer figyelembe veszi-e, és ha igen, mennyiben az alábbiakat:

(3)  Az (1) és (2) bekezdésben szereplő leírásnak elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy lehetővé tegye annak megfelelő megértését, hogy a rangsorolási módszer figyelembe veszi-e, és ha igen, mennyiben az alábbiakat:

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  e jellemzők jelentősége a fogyasztók szempontjából;

törölve

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az online keresőprogramok tekintetében a kereskedelmiweboldal-használók által használt weboldal kialakításának jellemzői.

c)  az online keresőprogramok tekintetében az indexált weboldal kialakításának jellemzői.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az online közvetítő szolgáltatók és az online keresőprogram szolgáltatók az e cikknek való megfelelés során nem kötelesek közzétenni az (EU) 2016/943 irányelv 2. cikkének (1) bekezdése szerinti üzleti titkot.

(4)  Amikor tájékoztatást adnak a rangsorolási paraméterekről, az online közvetítő szolgáltatók és az online keresőprogramok szolgáltatói nem tehetnek közzé olyan információt, amely felhasználható lenne az üzleti felhasználók és a fogyasztók rosszhiszemű üzleti gyakorlatokkal, mint például megtévesztéssel szembeni védelmére vonatkozó norma gyengítésére. E cikk nem sérti az (EU) 2016/943 irányelvet.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  Amennyiben az online közvetítő szolgáltatások vagy az online keresőprogramok szolgáltatója különbséget tesz attól függően, hogy a szolgáltató vagy az általa ellenőrzött jogalany vagy más jogalanyok kínálják-e az árukat vagy szolgáltatásokat, az ilyen különbségtételnek, amennyiben engedélyezve van, arányosnak és átláthatónak kell lennie, és nem sértheti a tisztességes versenyt ahhoz a helyzethez képest, amikor nem történik ilyen különbségtétel.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az online keresőprogramok szolgáltatói weboldalukon szerepeltetik az általuk biztosított vagy biztosítható megkülönböztetett bánásmód leírását, egyrészt az ezen online közvetítő szolgáltatáson keresztül a szolgáltató vagy az irányítása alatt álló üzleti felhasználó, másrészt más üzleti felhasználók által a fogyasztóknak kínált áruk és szolgáltatások tekintetében.

 

Tilos az online keresőprogramok szolgáltatói vagy az általuk irányított üzleti felhasználók által ajánlott árukkal és szolgáltatásokkal a keresési találatok rangsorolása során való preferenciális bánásmód, kivéve, ha ez rögzítve van a minden üzleti felhasználóra alkalmazandó feltételekben.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben szereplő meghatározás magában foglalja adott esetben legalább az online közvetítő szolgáltató által az alábbiak bármelyike tekintetében különös intézkedésekkel vagy magatartásával biztosított megkülönböztetett bánásmódot:

(2)  Az (1) és (1a) bekezdésben szereplő meghatározások magukban foglalják adott esetben legalább az online közvetítő szolgáltató vagy online keresőprogram szolgáltatója által az alábbiak bármelyike tekintetében különös intézkedésekkel vagy magatartásával biztosított megkülönböztetett bánásmódot:

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az a hozzáférés, amellyel a szolgáltató vagy a szolgáltató irányítása alatt álló üzleti felhasználó rendelkezhet bármely olyan személyes adat vagy más adat vagy mindkettő tekintetében, amelyeket az üzleti felhasználók vagy a fogyasztók bocsátanak rendelkezésre az érintett online közvetítő szolgáltatás igénybevételéért vagy amelyek e szolgáltatások nyújtása során keletkeznek;

a)  az a hozzáférés, amellyel a szolgáltató vagy a szolgáltató irányítása alatt álló üzleti felhasználó rendelkezhet bármely olyan személyes adat vagy más adat vagy mindkettő tekintetében, amelyeket az üzleti felhasználók vagy kereskedelmi weboldalak vagy a fogyasztók bocsátanak rendelkezésre az érintett online közvetítő szolgáltatás igénybevételéért vagy amelyek e szolgáltatások nyújtása során keletkeznek;

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  alapértelmezett beállítások;

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  az érintett online közvetítő szolgáltatásokhoz közvetlenül kapcsolódó vagy azokat kiegészítő szolgáltatásokhoz való hozzáférés vagy igénybevételük feltételei.

d)  az érintett online közvetítő szolgáltatásokhoz vagy online keresőprogramot biztosító szolgáltatásokhoz közvetlenül kapcsolódó vagy azokat kiegészítő szolgáltatásokhoz való hozzáférés vagy igénybevételük feltételei.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az online közvetítő szolgáltatók szerződési feltételeikben szerepeltetik az üzleti felhasználók műszaki és szerződéses hozzáférésének leírását vagy ezek hiányát bármely olyan személyes adat vagy más adat vagy mindkettő tekintetében, amelyeket az üzleti felhasználók vagy a fogyasztók bocsátanak rendelkezésre az érintett online közvetítő szolgáltatás igénybevételéért vagy amelyek e szolgáltatások nyújtása során keletkeznek.

(1)  Az online közvetítő szolgáltatók vagy online keresőprogramok szolgáltatói szerződési feltételeikben szerepeltetik az üzleti felhasználók vagy a kereskedelmiweboldal-használók műszaki és szerződéses hozzáférésének leírását vagy ezek hiányát bármely olyan személyes adat vagy más adat vagy mindkettő tekintetében, amelyeket az üzleti felhasználók vagy a kereskedelmi weboldalak használói vagy a fogyasztók bocsátanak rendelkezésre az érintett online közvetítő szolgáltatás vagy online keresőprogramot biztosító szolgáltatás igénybevételéért vagy amelyek e szolgáltatások nyújtása során keletkeznek.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdés szerinti leírás során az online közvetítő szolgáltatók megfelelően értesítik az üzleti felhasználókat legalább az alábbiakról:

(2)  Az (1) bekezdés szerinti leírás során az online közvetítő szolgáltatók vagy az online keresőprogramok szolgáltatói megfelelően értesítik a nyilvánosságot legalább az alábbiakról:

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  rendelkezik-e az online közvetítő szolgáltató hozzáféréssel bármely olyan személyes adathoz vagy más adathoz vagy mindkettőhöz, amelyeket az üzleti felhasználók vagy a fogyasztók bocsátanak rendelkezésre az érintett szolgáltatás igénybevételéért vagy amelyek e szolgáltatások nyújtása során keletkeznek, és ha igen, akkor az ilyen adatok mely kategóriái tekintetében és milyen feltételek mellett;

a)  rendelkezik-e az online közvetítő szolgáltató vagy az online keresőprogram szolgáltatója hozzáféréssel bármely olyan személyes adathoz vagy más adathoz vagy mindkettőhöz, amelyeket az üzleti felhasználók vagy a kereskedelmi weboldalak használói vagy a fogyasztók bocsátanak rendelkezésre az érintett szolgáltatás igénybevételéért vagy amelyek e szolgáltatások nyújtása során keletkeznek, és ha igen, akkor az ilyen adatok mely kategóriái tekintetében és milyen feltételek mellett;

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  rendelkezik-e az üzleti felhasználó hozzáféréssel bármely olyan személyes adathoz vagy más adathoz vagy mindkettőhöz, amelyeket az említett üzleti felhasználó bocsát rendelkezésre az érintett online közvetítő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban vagy amelyek e szolgáltatásoknak a szóban forgó üzleti felhasználónak történő nyújtása során keletkeznek, és ha igen, akkor az ilyen adatok mely kategóriái tekintetében és milyen feltételek mellett;

b)  rendelkezik-e az üzleti felhasználó hozzáféréssel bármely olyan személyes adathoz vagy más adathoz vagy mindkettőhöz, amelyeket az említett üzleti felhasználó bocsát rendelkezésre az érintett online közvetítő szolgáltatás vagy online keresőprogram igénybevételével kapcsolatban vagy amelyek e szolgáltatásoknak a szóban forgó üzleti felhasználónak történő nyújtása során keletkeznek, és ha igen, akkor az ilyen adatok mely kategóriái tekintetében és milyen feltételek mellett;

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  rendelkezik-e az üzleti felhasználó hozzáféréssel a b) ponton túlmenően bármely olyan személyes adathoz vagy más adathoz vagy mindkettőhöz, az összesített adatokat is ideértve, amelyeket az online közvetítő szolgáltatás valamennyi üzleti felhasználó és fogyasztó tekintetében történő nyújtása bocsát rendelkezésre vagy hoz létre, és ha igen, akkor az ilyen adatok mely kategóriái tekintetében és milyen feltételek mellett.

c)  rendelkezik-e az üzleti felhasználó vagy kereskedelmiweboldal-használó hozzáféréssel a b) ponton túlmenően bármely olyan személyes adathoz vagy más adathoz vagy mindkettőhöz, az összesített adatokat is ideértve, amelyeket az online közvetítő szolgáltatás vagy online keresőprogram valamennyi üzleti felhasználó vagy kereskedelmiweboldal-használó és fogyasztó tekintetében történő nyújtása bocsát rendelkezésre vagy hoz létre, és ha igen, akkor az ilyen adatok mely kategóriái tekintetében és milyen feltételek mellett.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A megfelelő, a személyes adatok és a magánélet védelmére vonatkozó uniós jogszabályok sérelme nélkül az online közvetítő szolgáltatók vagy az online keresőprogramok szolgáltatói hozzáférést biztosítanak az üzleti felhasználók vagy a kereskedelmi weboldalak használói számára azon adatokhoz, amelyeket az adott üzleti felhasználó vagy kereskedelmi weboldal kereskedelmi tevékenységei eredményeként szereztek meg. Az adatokat összesített formában és elterjedten használt és szabványosított, géppel olvasható formátumban kell elérhetővé tenni.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben szolgáltatásuk nyújtása során az online közvetítő szolgáltatók korlátozzák az üzleti felhasználók azon képességét, hogy ugyanazon árukat és szolgáltatásokat különböző feltételek mellett, az említett szolgáltatásoktól eltérő eszközök segítségével kínálják a fogyasztóknak, akkor szerződési feltételeik között fel kell tüntetniük e korlátozás okait, és ezeket könnyen hozzáférhetővé kell tenniük a nyilvánosság számára. Ezek az okok magukban foglalják az említett korlátozások gazdasági, kereskedelmi vagy jogi szempontjait.

(1)  Az online közvetítő szolgáltatók nem korlátozhatják az üzleti felhasználók azon képességét, hogy ugyanazon árukat és szolgáltatásokat különböző feltételek mellett, az említett szolgáltatásoktól eltérő eszközök segítségével kínálják a fogyasztóknak.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az online közvetítő szolgáltatók belső rendszert biztosítanak az üzleti felhasználók panaszainak kezelésére.

Az online közvetítő szolgáltatók belső rendszert biztosítanak az üzleti felhasználók panaszainak kezelésére, és biztosítják észszerű időn belül való megoldásukat.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  megfelelően figyelembe veszik a benyújtott panaszokat és a panasznak a felmerülő kérdés megfelelő kezeléséhez esetlegesen szükséges nyomon követését, a kérdés jelentőségével és összetettségével arányban álló módon;

a)  megfelelően figyelembe veszik a benyújtott panaszokat;

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  gyorsan és hatékonyan kezelik a panaszokat, figyelembe véve a felmerülő kérdés jelentőségét és összetettségét;

b)  gyorsan és hatékonyan kezelik a panaszokat;

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  egyedileg, egyértelmű és kétséget kizáró megfogalmazásban közlik a panaszossal a belső panaszkezelési folyamat eredményét.

c)  egyértelmű és kétséget kizáró megfogalmazásban, megfelelő időben közlik a panaszossal az adott panasszal kapcsolatos belső panaszkezelési folyamat eredményét.

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az online közvetítő szolgáltatók szerződési feltételeikben szerepeltetik a belső panaszkezelési rendszerükhöz való hozzáférésre és annak működésére vonatkozó valamennyi lényeges információt.

(3)  A belső panaszkezelési rendszert az egyenlő bánásmód elvére kell alapozni és használata nem vezethet az üzleti felhasználók hátrányos kezeléséhez. Az online közvetítő szolgáltatók szerződési feltételeikben szerepeltetik a belső panaszkezelési rendszerükhöz való hozzáférésre és annak működésére vonatkozó valamennyi lényeges információt.

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az online közvetítő szolgáltatók évente létrehozzák és a nyilvánosság számára könnyen hozzáférhető módon rendelkezésre bocsátják a belső panaszkezelési rendszerük működésére és hatékonyságára vonatkozó tájékoztatást.

Az online közvetítő szolgáltatók rendszeresen felülvizsgálják a belső panaszkezelési rendszerük működését és hatékonyságát.

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a tájékoztatás tartalmazza az összes benyújtott panasz számát, a panaszok tárgyát, a panaszkezeléshez szükséges időtartamot és a panaszok eldöntése során hozott döntést.

törölve

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  E cikk rendelkezései nem alkalmazandók azokra az online közvetítő szolgáltatókra, akik a 2003/361/EK ajánlás melléklete 2. cikkének (2) bekezdése értelmében vett kisvállalkozások29.

törölve

__________________

 

29 A Bizottság 2003/361/EK ajánlása (2003. május 6.) a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.).

 

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az online közvetítő szolgáltatók szerződési feltételeikben feltüntetnek egy vagy több olyan közvetítőt, akit bíróságon kívüli úton be kívánnak vonni az üzleti felhasználóval való megállapodásra irányuló törekvésbe olyan viták során, amely az érintett online közvetítő szolgáltatás nyújtása tekintetében merül fel a szolgáltató és az üzleti felhasználó között, ideértve azokat a panaszokat is, amelyeket nem sikerült kezelni a 9. cikkben szereplő belső panaszkezelési rendszer eszközeivel.

Az online közvetítő szolgáltatók szerződési feltételeikben feltüntetnek egy vagy több olyan közvetítőt, akit bíróságon kívüli úton be kívánnak vonni az üzleti felhasználóval való megállapodásra irányuló törekvésbe olyan viták során, amely az érintett online közvetítő szolgáltatás nyújtása tekintetében merül fel a szolgáltató és az üzleti felhasználó között, amelyeket nem sikerült kezelni a 9. cikkben szereplő belső panaszkezelési rendszer eszközeivel.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a közvetítői szolgáltatás az érintett online közvetítő szolgáltatás átlagos üzleti felhasználója számára megfizethető;

b)  a közvetítői szolgáltatás megfizethető;

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az online közvetítő szolgáltatók jóhiszeműen vesznek részt az (1) bekezdéssel összhangban megjelölt bármely közvetítő megállapodásra irányuló közvetítésében azzal a céllal, hogy megállapodjanak a vita rendezéséről.

(3)  A független közvetítésnek önkéntesnek kell lennie és kizárólag akkor alkalmazható, ha a belső panaszkezelési rendszer jogorvoslati lehetőségei már kimerítésre kerültek. Az online közvetítő szolgáltatók és az üzleti felhasználók jóhiszeműen vesznek részt az (1) bekezdéssel összhangban megjelölt bármely közvetítő megállapodásra irányuló közvetítésében azzal a céllal, hogy megállapodjanak a vita rendezéséről.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az online közvetítő szolgáltatók az egyedi ügyek teljes közvetítési költségének észszerű hányadát viselik. Az említett teljes költség észszerű hányadát a közvetítő javaslata alapján úgy kell megállapítani, hogy figyelembe kell venni a szóban forgó ügy valamennyi lényeges elemét, különösen a vitában részt vevő felek érveinek viszonylagos megalapozottságát, a felek magatartását, valamint a felek egymáshoz viszonyított méretét és pénzügyi erejét. Az online közvetítő szolgáltatóknak azonban minden esetben viselni kell a teljes költség legalább felét.

(4)  Az online közvetítő szolgáltatók az egyedi ügyek teljes közvetítési költségének észszerű hányadát viselik. Az említett teljes költség észszerű hányadát a közvetítő javaslata alapján úgy kell megállapítani, hogy figyelembe kell venni a szóban forgó ügy valamennyi lényeges elemét, különösen a vitában részt vevő felek érveinek viszonylagos megalapozottságát, a felek magatartását, valamint a felek egymáshoz viszonyított méretét és pénzügyi erejét.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság ösztönzi az online közvetítő szolgáltatókat és az őket képviselő szervezeteket és egyesületeket, hogy önállóan vagy közösen hozzanak létre egy vagy több, a 10. cikk (2) bekezdésében pontosított követelményeknek megfelelő közvetítői szolgáltatást nyújtó szervezetet az online közvetítő szolgáltatások során az üzleti felhasználókkal e szolgáltatásnyújtás keretében felmerülő viták bíróságon kívüli rendezésének előmozdítására, különös tekintettel az online közvetítői szolgáltatások határokon átnyúló jellegére

A Bizottság a tagállamokkal együttműködve ösztönzi az online közvetítő szolgáltatókat és az őket képviselő szervezeteket és egyesületeket, hogy önállóan vagy közösen hozzanak létre egy vagy több, a 10. cikk (2) bekezdésében pontosított követelményeknek megfelelő közvetítői szolgáltatást nyújtó szervezetet az online közvetítő szolgáltatások során az üzleti felhasználókkal e szolgáltatásnyújtás keretében felmerülő viták bíróságon kívüli rendezésének előmozdítására, különös tekintettel az online közvetítői szolgáltatások határokon átnyúló jellegére

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szervezetek vagy egyesületek csak akkor rendelkeznek az (1) bekezdésben szereplő joggal, ha az eljárásindítás időpontjában megfelelnek valamennyi alábbi követelménynek:

A szervezetek vagy egyesületek csak akkor rendelkeznek az (1) bekezdésben szereplő joggal, ha az eljárásindítás időpontjában és az eljárás alatt megfelelnek valamennyi alábbi követelménynek:

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  szerepelnek az átláthatósági nyilvántartásban.

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ab)  nyilvánosan információkat tesznek közzé a tagságukról, szerkezetükről és finanszírozásukról;

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) bekezdésben szereplő jog nem érinti az üzleti felhasználók és kereskedelmiweboldal-használók arra irányuló jogát, hogy önállóan indítsanak eljárást az illetékes nemzeti bíróságok előtt az eljárásindítás helye szerinti tagállam jogszabályaival összhangban annak érdekében, hogy kezeljék az online közvetítő szolgáltatók e rendelet rendelkezéseiben szereplő vonatkozó követelményeknek való megfelelésének hiányát.

(3)  Az (1) bekezdésben szereplő jog nem érinti az üzleti felhasználók és kereskedelmiweboldal-használók arra irányuló jogát, hogy önállóan indítsanak eljárást az illetékes nemzeti bíróságok előtt az eljárásindítás helye szerinti tagállam jogszabályaival összhangban annak érdekében, hogy kezeljék az online közvetítő szolgáltatók vagy az online keresőprogramok szolgáltatói e rendelet rendelkezéseiben szereplő vonatkozó követelményeknek való meg nem felelését.

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A [dátum: a hatálybalépést követő három év elteltével] és azt követően háromévente a Bizottság értékeli e rendeletet, és jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.

(1)  A [dátum: a hatálybalépést követő két év elteltével] és azt követően háromévente a Bizottság értékeli e rendeletet, és jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok rendelkezésre bocsátják azokat az adatokat, amelyeket a Bizottság az (1) bekezdés szerinti jelentés elkészítéséhez kérhet.

(3)  A tagállamok és a szolgáltatók rendelkezésre bocsátják azokat az adatokat, amelyeket a Bizottság az (1) bekezdés szerinti jelentés elkészítéséhez kérhet.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdítása

Hivatkozások

COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

28.5.2018

Társbizottságok - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

13.9.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Anna Záborská

30.5.2018

Vizsgálat a bizottságban

24.9.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

21.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

45

7

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Zigmantas Balčytis, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Pilar Ayuso, Amjad Bashir, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Davor Škrlec, Pavel Telička

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

John Flack

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

45

+

ALDE

Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

NI

David Borrelli

PPE

Pilar Ayuso, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda, Davor Škrlec

7

-

ALDE

Fredrick Federley

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, John Flack, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Jonathan Bullock

3

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről (23.11.2018)

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

A vélemény előadója: Claudia Țapardel

RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdításáról szóló bizottsági javaslatot, és úgy véli, hogy az kiegyensúlyozott, és megfelelően foglalkozik az átláthatóság hiányának kérdésével, amely az online platformok környezetét jellemzi. Az előadó elismeri a rendelet alapelvekre épülő megközelítését és horizontális jellegét, valamint azt, hogy ahelyett, hogy egy adott ágazatra vagy problémára koncentrálna, inkább a platformok és az üzleti felhasználók között a jelenlegi onlineplatform-gazdaságban fennálló egyensúlyhiányt igyekszik kezelni. A rendelet hozzájárul egy mind az online szolgáltatók, mind az üzleti felhasználók javát szolgáló egyértelmű és átlátható jogi környezet megteremtéséhez, valamint a digitális egységes piac célkitűzéseihez. Tekintettel az üzleti modellek sokféleségére és az online platformok határon átnyúló jellegére, az előadó véleménye szerint a szabályozási megoldásokat uniós szinten kell harmonizálni a digitális egységes piac fenntartása és esetleges széttagolódásának megelőzése érdekében; ezért üdvözlendő a rendelet mint jogalkotási eszköz alkalmazása.

Bár annak lehetősége, hogy a platformok domináns szerephez juthatnak, potenciálisan ártalmas gyakorlatokra ösztönözheti őket, ami pedig csökkentheti, illetve alááshatja a vállalkozások bizalmát, az előadó tisztázni kívánja, hogy a tények nem támasztják alá azt az elképzelést, miszerint a platformok erősebb pozícióban lennének üzleti felhasználóiknál. Tekintettel e rendelet horizontális jellegére és a tárgyát képező online üzleti modellek sokféleségére, az előadó úgy véli, hogy az online közvetítő szolgáltatások és az üzleti felhasználók kölcsönösen függnek egymástól, és biztosítani igyekszik, hogy a rendelet egyik oldal számára se eredményezzen szükségtelen terheket. Az előadó egyensúlyra törekszik egyrészről az átláthatóság javítása és az üzleti felhasználókkal szembeni tisztességesség biztosítása, másrészről pedig az online környezetben egy tisztességes és nyitott versenypiac elérhetővé tétele között.

Az MFN záradék (a legnagyobb kedvezmény záradéka) ártalmas hatásával kapcsolatos növekvő aggodalom fényében az előadó úgy véli, hogy ahhoz, hogy a fogyasztók élvezhessék a nyitottabb piac előnyeit, és az erőfeszítések uniós szinten összehangolhatók legyenek, az üzleti felhasználók számára lehetővé kell tenni, hogy alternatív forgalmazási csatornákon eltérő feltételeket kínáljanak.

Továbbá az előadó azon a véleményen van, hogy az üzleti felhasználókkal szembeni átláthatóság és tisztességesség biztosítása érdekében a platformoknak tájékoztatniuk kell az üzleti felhasználókat az esetleges további csatornákról, illetve a márkanevük áruk és szolgáltatások forgalmazására való felhasználásáról. Az előadónak meggyőződése, hogy az üzleti felhasználóknak ellenőrzéssel kell rendelkezniük saját márkanevük felett, és jogukban áll tájékoztatást kapni minden olyan esetben, amikor a platformok az említett márkaneveket áruk és szolgáltatások forgalmazására tervezik felhasználni.

Végezetül pedig az előadó úgy véli, hogy a vállalkozásoknak e rendelet végrehajtására biztosított határidőt meg kell hosszabbítani tizenkét hónapos időtartamra, tekintettel arra, hogy a platformoknak jelentős módosításokat kell elvégezniük. Az előadó biztosítani igyekszik, hogy az átállási időszak ne legyen negatív hatással a platformokra, illetve a vállalkozásokra.

MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az online közvetítő szolgáltatások kulcsfontosságúak lehetnek a fogyasztók eléréséhez ilyen szolgáltatásokat igénybe vevő vállalkozások üzleti eredményessége szempontjából. Az erősen adatközpontú közvetett hálózati hatásokkal átszőtt online közvetítő szolgáltatások segítségével közvetített ügyletek számának növekedése fokozta az ilyen üzleti felhasználóknak – köztük a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak – az említett szolgáltatásoktól való függőségét a fogyasztók elérése tekintetében. Ezen egyre fokozódó függőségre tekintettel e szolgáltatások nyújtói gyakran erőfölényből tárgyalnak, amely lehetővé teszi számukra az olyan hatékony egyoldalú fellépést, amely nemcsak tisztességtelen lehet, de sértheti is üzleti felhasználóik és – közvetett módon – az uniós fogyasztók jogos érdekeit.

(2)  Az online közvetítő szolgáltatások kulcsfontosságúak lehetnek a fogyasztók eléréséhez ilyen szolgáltatásokat igénybe vevő vállalkozások üzleti eredményessége szempontjából. Az online közvetítő szolgáltatásokon keresztül közvetített ügyletek számának növekedése, amelyet az adatközpontú, erőteljes közvetett hálózati hatások csak még inkább fokoztak, növelte az üzleti felhasználóknak – köztük a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak – az említett szolgáltatásoktól való függőségét a fogyasztók elérése tekintetében. Ezen egyre fokozódó függőségre tekintettel e szolgáltatások nyújtói gyakran erőfölényből tárgyalhatnak, amely lehetővé teszi számukra az olyan hatékony egyoldalú fellépést, amely nemcsak tisztességtelen lehet, de sértheti is üzleti felhasználóik és – közvetett módon – az uniós fogyasztók jogos érdekeit.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Fontos megjegyezni, hogy az „üzleti felhasználók” kifejezés azokra a magánszemélyekre is vonatkozik, akik az online platformokon keresztül személyesen végeznek munkát, illetve nyújtanak szolgáltatásokat többek között a közlekedés területén, és e rendelet hatályát rájuk is ki kell terjeszteni. Ez nemcsak a kkv-kra, hanem a független gazdasági szervezetként vagy önálló vállalkozóként besorolható személyekre is vonatkozik. A gazdaságban ilyen módon foglalkoztatott magánszemélyek egyre növekvő száma miatt alapvetően fontos, hogy a rendelet hatálya rájuk is kiterjedjen, és számukra is rendelkezésre álljon a jogorvoslat igénybevételének lehetősége. Fel kell jogosítani őket arra, hogy részt vehessenek az árak és munkafeltételek platformok általi meghatározásának folyamatában, mivel kiszolgáltatott helyzetben vannak a listáról való önkényes törlés, a személyes adatokhoz való hozzáférés hiánya és a hátrányos megkülönböztetés tekintetében.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  A gazdaság néhány olyan ágazata esetében, amelyek a közelmúltban nyíltak meg az EU-n belüli verseny felé, az online közvetítő szolgáltatások és a keresőprogramok egyaránt nagymértékben hozzájárulnak a belső piac megvalósításához. Ezekben az ágazatokban az online közvetítő szolgáltatások és keresőprogramok olyan vállalkozásoknak nyújtanak szolgáltatásokat, amelyek már kiépítették saját online kereskedelmi csatornáikat, és nem függenek az online közvetítő szolgáltatásoktól. A tisztességes verseny és az uniós fogyasztók érdekében ezekben az esetekben mérlegelni kell az üzleti felhasználók részéről az online közvetítői szolgáltatások irányában fennálló további átláthatósági kötelezettségek bevezetését.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Ezért kötelező szabályok Uniós szinten megállapított, egységes és célzott együttesének kell biztosítania a tisztességes, kiszámítható, fenntartható és megbízható online üzleti környezetet a belső piacon, különös tekintettel az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói részére Unió-szerte biztosított megfelelő átláthatóságra és hatékony jogorvoslati lehetőségre. E szabályoknak meg kell teremteniük továbbá a megfelelő átláthatóságot a kereskedelmiweboldal-használók online keresőprogramok által generált keresési eredményekben való rangsorolása tekintetében. Ugyanakkor e szabályoknak biztosítaniuk kell a szélesebb körű onlineplatform-gazdaság fontos innovációs lehetőségét is.

(6)  Ezért egy egységes és célzott kötelező szabályrendszert kell uniós szinten meghatározni, amely biztosítja a tisztességes, kiszámítható, fenntartható és megbízható online üzleti környezetet a belső piacon, különös tekintettel az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói részére Unió-szerte biztosított megfelelő átláthatóságra és hatékony jogorvoslati lehetőségekre, továbbá arra, hogy az online közvetítő szolgáltatások elegendő információ birtokában legyenek ahhoz, hogy az uniós fogyasztók számára időszerű, pontos és releváns szolgáltatásokat biztosíthassanak. E szabályoknak meg kell teremteniük továbbá a megfelelő átláthatóságot a kereskedelmiweboldal-használók online keresőprogramok által generált keresési eredményekben való rangsorolása tekintetében. Ugyanakkor e szabályoknak biztosítaniuk kell a szélesebb körű onlineplatform-gazdaságban rejlő jelentős innovációs lehetőség kiaknázását és annak jövőbeni támogatását.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A részt vevő felek tájékoztatási és átláthatósági kötelezettségeit szigorúan be kell tartatni annak érdekében, hogy a fogyasztók megbízhassanak az általuk igénybe vett platformokban és vállalkozásokban, és ne csökkenjen az egységes piacba vetett bizalmuk. Ösztönözni kell minden olyan tevékenységet, amely fokozza a minősítési mechanizmusok átláthatóságát és elősegíti a hírnévvel kapcsolatos megbízható kritériumok kialakítását.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b)  Az egységes piac széttöredezésének megelőzése érdekében a digitális korszakban a jobb szabályozás elvi alapokon nyugvó jogszabályokat követel meg, amelyekhez kiegészítő nem szabályozási intézkedések társulnak az új technológiákhoz és új üzleti modellekhez való hatékony alkalmazkodás céljából;

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A lényegében azonos környezetépítő üzleti modellen alapuló többoldalú szolgáltatásokat működtető szolgáltatók sokféle, vállalkozások és fogyasztók közötti kereskedelmi kapcsolatot közvetítenek online. A vonatkozó szolgáltatások megragadása érdekében az online közvetítő szolgáltatásokat pontosan és technológiai szempontból semleges módon kell meghatározni. A szolgáltatásoknak különösen az információs társadalom szolgáltatásait kell magukban foglalniuk, amelyeknekjellemzően az üzleti felhasználók és a fogyasztók közötti közvetlen ügyletek kezdeményezésének előmozdítása a célja, tekintet nélkül arra, hogy az ügyletekre végül online, a szóban forgó online közvetítő szolgáltatás nyújtójának vagy az üzleti felhasználónak az online portálján vagy offline kerül sor. A szolgáltatásnyújtást továbbá mind a szolgáltatók és az üzleti felhasználók között, mind a szolgáltatók és a fogyasztók között szerződéses jogviszony alapján kell végezni. Akkor áll fenn ilyen szerződéses jogviszony, ha mindkét érintett fél határozottan és igazolható módon kijelenti elköteleződési szándékát, de nem szükséges a kifejezett írásbeli megállapodás.

8.  A lényegében azonos környezetépítő üzleti modellen alapuló többoldalú szolgáltatásokat működtető szolgáltatók sokféle, vállalkozások és fogyasztók közötti kereskedelmi kapcsolatot közvetítenek online. A vonatkozó szolgáltatások megragadása érdekében az online közvetítő szolgáltatásokat pontosan és technológiai szempontból semleges módon kell meghatározni. A szolgáltatásoknak különösen az információs társadalom szolgáltatásait kell magukban foglalniuk, amelyek jellemzően az üzleti felhasználók és a fogyasztók közötti közvetlen ügyleteket kezdeményeznek, tekintet nélkül arra, hogy az ügyletekre végül online, a szóban forgó online közvetítő szolgáltatás nyújtójának vagy az üzleti felhasználónak az online portálján vagy offline kerül sor. A szolgáltatásnyújtást továbbá mind a szolgáltatók és az üzleti felhasználók között, mind a szolgáltatók és a fogyasztók között szerződéses jogviszony alapján kell végezni. Akkor áll fenn ilyen szerződéses jogviszony, ha mindkét érintett fél határozottan és igazolható módon kijelenti elköteleződési szándékát, de nem szükséges a kifejezett írásbeli megállapodás.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A rendelet hatálya alá tartozó online közvetítő szolgáltatások példáinak következetesen magukban kell foglalniuk az online e-kereskedelmi piactereket, ideértve azon közösségi piacokat, amelyeken az üzleti felhasználók tevékenykednek, az online szoftver alkalmazás szolgáltatásokat és az online közösségi média szolgáltatásokat. A rendelet mindazonáltal nem alkalmazandó az olyan online reklámeszközökre vagy online reklámcserékre, amelyeket nem azzal a céllal biztosítanak, hogy ösztönözzék a közvetlen ügyletek kezdeményezését, és amelyek nem foglalnak magukban fogyasztókkal fennálló szerződéses jogviszonyt. A rendelet nem alkalmazandó továbbá az online fizetési szolgáltatásokra, mivel azok önmagukban nem felelnek meg az alkalmazandó követelményeknek, sokkal inkább eleve kiegészítői az érintett fogyasztók felé irányuló, árukat és szolgáltatásokat érintő ügyleteknek.

(9)  Következésképpen a rendelet hatálya alá tartozó online közvetítő szolgáltatások példáinak magukban kell foglalniuk az online e-kereskedelmi piactereket, ideértve azon közösségi piactereket, amelyeken az üzleti felhasználók tevékenykednek, például az online szállodai foglalási szolgáltatásokat, valamint az online szoftveralkalmazás-szolgáltatások, online közösségimédia-szolgáltatások és hangalapú segítségnyújtó szolgáltatások piactérhez hasonló funkcióit. A rendelet mindazonáltal nem alkalmazandó az olyan online reklámeszközökre vagy online reklámcserékre, amelyeket nem azzal a céllal biztosítanak, hogy előmozdítsák a közvetlen ügyletek kezdeményezését, és amelyek nem foglalnak magukban fogyasztókkal fennálló szerződéses jogviszonyt. A rendelet nem alkalmazandó továbbá az online fizetési szolgáltatásokra, mivel azok önmagukban nem felelnek meg az alkalmazandó követelményeknek, sokkal inkább eleve kiegészítői az érintett fogyasztók árukkal és szolgáltatásokkal való ellátására irányuló ügyletnek, és nem alkalmazandó az elektronikus hírközlő hálózatokra vagy szolgáltatásokra vagy audiovizuális médiaszolgáltatásokra sem, amelyekre az átláthatósággal, jogorvoslattal és megkülönböztetésmentességgel kapcsolatos ágazatspecifikus szabályozás vonatkozik.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A következetesség érdekében az online keresőprogram e rendeletben használt fogalmát összhangba kell hozni az (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvben21 alkalmazott fogalommeghatározással.

(11)  Az online keresőprogram e rendeletben használt fogalmának szélesebb körűnek kell lennie az (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvben21 alkalmazott fogalommeghatározásnál a technológiasemlegesség biztosítása és a keresőszolgáltatások sokféleségének figyelembevétele érdekében.

_________________

_________________

21Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1148 irányelve (2016. július 6.) a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről (HL L 194., 2016.7.19., 1. o.).

21Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1148 irányelve a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről (HL L 194., 2016.7.19., 1. o.).

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Az üzleti felhasználók szükség szerinti hatékony védelme érdekében a rendelet akkor alkalmazandó, amikor a felek nem egyedileg tárgyalták meg az elnevezésétől vagy formájától függetlenül valamely szerződéses jogviszony szerződési feltételeit. A szerződési feltételek egyedileg való megtárgyalását vagy ennek hiányát átfogó értékelés alapján kell megállapítani, ennek során önmagában véve nem döntő az a körülmény, hogy annak bizonyos rendelkezéseiről egyenként is születhetett döntés.

törölve

Indokolás

Ha a rendelet alkalmazását attól tennék függővé, hogy egy vállalkozás „egyedileg megtárgyalta”-e szolgáltatási feltételeit (a szerződés „átfogó értékelése” alapján), ez jelentős bizonytalanságot okozna a vállalkozásoknak azt illetően, hogy mikor részesülhetnek védelemben, és milyen mértékben képesek tárgyalni saját fontos jogaik veszélyeztetése nélkül. Fennáll a kockázata, hogy a rendelet olyan helyzetet teremt, amelyben minél többet tárgyal egy vállalkozás egy platformmal, annál több, a platform által elismert minimumjogtól esik el. Ez pedig arra ösztönözheti a – kisebb vagy nagyobb – szállodákat, hogy ne próbáljanak jobb szerződéses feltételeket megtárgyalni az online platformokkal, ha nem szeretnék elveszíteni a javasolt rendeletben biztosított védelmet.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Az üzleti felhasználók védelme érdekében lehetővé kell tenni az illetékes bíróság számára annak ex nunc hatállyal történő megállapítását, hogy a követelményeknek nem megfelelő szerződési feltételek nem kötelezők az érintett üzleti felhasználó vonatkozásában. Bármely ilyen bírósági megállapítás azonban csak a szerződési feltételek azon konkrét rendelkezéseire vonatkozik, amelyek nem felelnek meg a követelményeknek. A fennmaradó rendelkezések továbbra is érvényesek és végrehajthatók, amennyiben elkülöníthetők a követelményeknek nem megfelelő rendelkezésektől. A meglévő szerződési feltételek hirtelen megváltoztatása jelentősen megzavarhatja az üzleti felhasználók működését. Az üzleti felhasználókat érintő ilyen negatív hatások korlátozása és az ilyen magatartás megakadályozása érdekében ezért a konkrét értesítési határidő megállapítására irányuló kötelezettség megszegésével végrehajtott módosítás érvénytelen, vagyis olyannak minősül, mint amely erga omnes és ex tunc hatállyal soha nem létezett.

(15)  Az üzleti felhasználók védelme, illetve valamennyi fél számára a jogbiztonság biztosítása érdekében lehetővé kell tenni az illetékes bíróság számára annak ex nunc hatállyal történő megállapítását, hogy a követelményeknek nem megfelelő szerződési feltételek nem kötelezők az érintett üzleti felhasználó vonatkozásában. Bármely ilyen bírósági megállapítás azonban csak a szerződési feltételek azon konkrét rendelkezéseire vonatkozik, amelyek nem felelnek meg a követelményeknek. A fennmaradó rendelkezések továbbra is érvényesek és végrehajthatók, amennyiben elkülöníthetők a követelményeknek nem megfelelő rendelkezésektől. A meglévő szerződési feltételek hirtelen megváltoztatása jelentősen megzavarhatja az üzleti felhasználók működését. Az üzleti felhasználókat érintő ilyen negatív hatások korlátozása és az ilyen magatartás megakadályozása érdekében ezért a konkrét értesítési határidő megállapítására irányuló kötelezettség megszegésével végrehajtott módosítás érvénytelen, vagyis olyannak minősül, mint amely erga omnes és ex tunc hatállyal soha nem létezett.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Az online közvetítő szolgáltatás nyújtójának jogos érdekében állhat a szolgáltatásnyújtás teljes körű vagy részleges felfüggesztésére vagy megszüntetésére irányuló döntés meghozatala valamely adott üzleti felhasználó tekintetében, ideértve azt is, amikor egy adott üzleti felhasználó egyes áruit vagy szolgáltatásait törli a listáról vagy gyakorlatilag eltávolítja a keresési eredményeket. Mivel azonban az ilyen döntések jelentősen befolyásolják az érintett üzleti felhasználó érdekeit, megfelelően tájékoztatni kell őt ennek okairól. Az indokolásnak lehetővé kell tennie az üzleti felhasználó számára annak megállapítását, hogy van-e lehetőség a döntés megváltoztatására, javítva ezzel az üzleti felhasználók lehetőségeit a hatékony jogorvoslat szükség szerinti igénybevételére. Összhangban az (EU) 2018/334 bizottsági ajánlással22, az indokolási előírás segít továbbá az üzleti felhasználó által biztosított olyan online tartalom szándékolatlan eltávolításának megelőzésében vagy orvoslásában, amelyet a szolgáltató tévesen jogellenes tartalomnak minősít. Az indokolásnak azonosítania kell a döntés objektív okát vagy okait a szolgáltató által a szerződési feltételekben előre megállapított okok alapján, és arányosan hivatkoznia kell a döntéshez vezető lényeges konkrét körülményekre.

(16)  Az online közvetítő szolgáltatónak jogos érdekében állhat az üzleti felhasználókkal szembeni korlátozások vagy szankciók alkalmazása, például a szolgáltatásnyújtás teljes körű vagy részleges felfüggesztése vagy megszüntetése, ideértve azt is, amikor egy adott üzleti felhasználó egyes áruit vagy szolgáltatásait törli a listáról vagy ténylegesen eltávolítja a keresési eredményeket. Mivel azonban az ilyen döntések jelentősen befolyásolhatják az érintett üzleti felhasználó és fogyasztó érdekeit, az érintett üzleti felhasználót haladéktalanul tájékoztatni kell a döntésről és annak okairól. Amennyiben a döntés harmadik felek általi bejelentéseken alapul, e bejelentéseknek kellően pontosnak és megalapozottnak kell lenniük ahhoz, hogy a tárhelyszolgáltató tájékozott és körültekintő döntést hozhasson. Ezért a szolgáltatók számára elő kell írni az ilyen bejelentések tartalmának az üzleti felhasználó részére történő továbbítását, lehetővé téve számukra a nyilvánvalóan téves bejelentések megcáfolását. Az indokolásnak lehetővé kell tennie az üzleti felhasználók számára annak megállapítását, hogy van-e lehetőség a döntés megtámadására, javítva ezzel az üzleti felhasználók lehetőségeit a hatékony jogorvoslat szükség szerinti igénybevételére. Összhangban az (EU) 2018/334 bizottsági ajánlással, az indokolás előírása segít továbbá az üzleti felhasználók által biztosított olyan online tartalom szándékolatlan eltávolításának megelőzésében vagy orvoslásában, amelyet a szolgáltató tévesen jogellenes tartalomnak minősít. Az indokolásnak meg kell jelölnie a döntés objektív okát vagy okait a szolgáltató által a szerződési feltételeiben előre megállapított okok alapján, és arányos módon hivatkoznia kell a döntéshez vezető lényeges, konkrét körülményekre. Mivel a közvetítő szolgáltatók további forgalmazási csatornákat vagy tagsági programokat működtethetnek, e tekintetben biztosítani kell az üzleti felhasználókkal szembeni átláthatóságot. Valamennyi üzleti felhasználót fel kell jogosítani arra, hogy módosításokat végezzen azokon a csatornákon, amelyeken az ajánlatait forgalmazzák.

__________________

__________________

22A Bizottság (EU) 2018/334 ajánlása (2018. március 1.) az illegális online tartalom hatékony kezelésére irányuló intézkedésekről (HL L 63., 2018.3.6., 50. o.).

22A Bizottság (EU) 2018/334 ajánlása (2018. március 1.) az illegális online tartalom hatékony kezelésére irányuló intézkedésekről (HL L 63., 2018.3.6., 50. o.).

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Az áruk és szolgáltatások online közvetítő szolgáltatók általi rangsorolása fontos hatást gyakorol a fogyasztók választásaira, következésképpen az ezen árukat és szolgáltatásokat a fogyasztóknak kínáló üzleti felhasználók kereskedelmi eredményességére is. Az online közvetítő szolgáltatóknak ezért előre be kell mutatniuk a rangsorolást meghatározó paramétereket annak érdekében, hogy növeljék az üzleti felhasználók számára a kiszámíthatóságot, valamint hogy lehetővé tegyék számukra a rangsorolási módszer jobb megértését és a különböző szolgáltatók rangsorolási gyakorlatainak összehasonlítását. A fő paraméter fogalma a rangsorolással összefüggésben használt általános kritériumra, folyamatra, algoritmusokba épített különös jelekre vagy más illesztési vagy visszavetési mechanizmusra utal. A rangsorolást meghatározó fő paraméterek leírása tartalmazza továbbá az üzleti felhasználók számára biztosított azon lehetőség bemutatását, hogy díjfizetéssel aktívan befolyásolhatják a rangsorolást, valamint e lehetőség viszonylagos hatásainak ismertetését Ennek a leírásnak kellőképpen érthetővé kell tennie az üzleti felhasználók számára azt, hogy a rangsorolási mechanizmus hogyan veszi figyelembe az üzleti felhasználó által kínált aktuális áru vagy szolgáltatás jellemzőit, és a konkrét online közvetítő szolgáltatás fogyasztók szempontjából való jelentőségét.

(17)  Az áruk és szolgáltatások online közvetítő szolgáltatók általi rangsorolása fontos hatást gyakorol a fogyasztók választásaira és ezáltal az ezen árukat és szolgáltatásokat a fogyasztóknak kínáló üzleti felhasználók üzleti eredményességére is. Az online közvetítő szolgáltatóknak ezért előre be kell mutatniuk a rangsorolást meghatározó paramétereket annak érdekében, hogy növeljék az üzleti felhasználók számára a kiszámíthatóságot, valamint hogy lehetővé tegyék számukra a rangsorolási mechanizmus jobb megértését és a különböző szolgáltatók rangsorolási gyakorlatainak összehasonlítását. A fő paraméter fogalma a rangsorolással összefüggésben használt általános kritériumokra, folyamatokra, algoritmusokba épített meghatározott jelzésekre vagy más kiigazítási vagy visszasorolási mechanizmusokra utal. A rangsorolást meghatározó fő paraméterek leírása tartalmazza továbbá az üzleti felhasználók számára biztosított azon lehetőség bemutatását, hogy díjfizetéssel aktívan befolyásolhatják a rangsorolást, valamint e lehetőség viszonylagos hatásainak ismertetését. Ennek a leírásnak kellőképpen érthetővé kell tennie az üzleti felhasználók számára azt, hogy a rangsorolási mechanizmus hogyan veszi figyelembe az üzleti felhasználó által kínált tényleges áruk vagy szolgáltatások jellemzőit, valamint a konkrét online közvetítő szolgáltatások fogyasztók szempontjából vett jelentőségét. A fogyasztót ezenkívül kifejezett vagy írásos nyilatkozat útján, egyértelmű és világos módon tájékoztatni kell, ha egy üzleti felhasználó a rangsorolást javadalmazás ellenében befolyásolta.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18a)  A rangsorolásra vonatkozó rendelkezések betartásával kapcsolatos nagyobb elszámoltathatóság biztosítása érdekében az online közvetítő szolgáltatóknak és az online keresőprogramok szolgáltatóinak ki kell jelölniük egy személyt, aki a szolgáltató által alkalmazott algoritmusokért és rangsorolásért felelős. Ez megkönnyíti a rendelet rendelkezéseinek zökkenőmentes végrehajtását, és nagyobb bizonyosságot nyújt a rangsorolást illetően.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Ha az online közvetítő szolgáltatás nyújtója saját online közvetítő szolgáltatásán keresztül maga kínál bizonyos árukat vagy szolgáltatásokat a fogyasztók számára vagy irányítása alatt álló üzleti felhasználón keresztül teszi ezt, akkor e szolgáltató közvetlen versenyben állhat az online közvetítő szolgáltatását igénybe vevő más, a szolgáltató által nem irányított üzleti felhasználókkal. Ilyen helyzetekben különösen fontos, hogy az online közvetítő szolgáltatás nyújtója átlátható módon járjon el, és bemutasson minden olyan, akár jogi, kereskedelmi vagy műszaki jellegű eltérő bánásmódot, amelyet gyakorolhat a maga által kínált áruk vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban az üzleti felhasználók által kínáltakhoz képest. Az arányosság biztosítása érdekében e kötelezettség az általános online közvetítő szolgáltatások szintjén alkalmazandó, nem pedig az e szolgáltatások segítségével kínált egyes áruk vagy szolgáltatások szintjén.

(19)  Ha az online közvetítő szolgáltató saját online közvetítő szolgáltatásán keresztül maga kínál bizonyos árukat vagy szolgáltatásokat a fogyasztók számára vagy az irányítása alatt álló üzleti felhasználón keresztül teszi ezt, akkor e szolgáltató közvetlen versenyben állhat az online közvetítő szolgáltatását igénybe vevő más, a szolgáltató által nem irányított üzleti felhasználókkal. Ilyen helyzetekben különösen fontos, hogy az online közvetítő szolgáltató átlátható módon járjon el, és bemutasson minden olyan, akár jogi, kereskedelmi vagy műszaki jellegű megkülönböztetett bánásmódot – például alapértelmezett beállítások –, amelyet gyakorolhat az általa kínált árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban az üzleti felhasználók által kínáltakhoz képest. Az online közvetítő szolgáltatók ezért a közvetlen vagy közvetett irányításuk alá tartozó árukat vagy szolgáltatásokat csak akkor kínálhatják alapértelmezett opcióként, ha először lehetőséget biztosítanak a fogyasztók számára, hogy válasszanak a különböző elérhető konkurens opciók közül, amikor első alkalommal használják az online közvetítő szolgáltatást. A megkülönböztetett bánásmód csak a versenyjog teljes körű betartása esetén engedélyezhető. Az arányosság biztosítása érdekében e kötelezettség az általános online közvetítő szolgáltatások szintjén alkalmazandó, nem pedig az e szolgáltatások segítségével kínált egyes áruk vagy szolgáltatások szintjén. Továbbá, mivel az online közvetítők gyakran egynél több platform vagy weboldal tulajdonosai, tájékoztatniuk kell a velük listázásra szerződő üzleti felhasználókat arról, hogy a listázás mely platformokon vagy weboldalakon jelenik meg.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  Az adatokhoz – köztük a személyes adatokhoz – való hozzáférésre és azok kezelésére vonatkozó képesség fontos értékteremtést tehet lehetővé az onlineplatform-gazdaságban. Ennek megfelelően fontos, hogy az online közvetítő szolgáltatók egyértelműen bemutassák az üzleti felhasználóknak azt, hogy milyen mértékben, hogyan és milyen feltételek mellett férnek hozzá és kezelnek meghatározott adatkategóriákat. A leírásnak arányosnak kell lennie, az aktuális adatok vagy adatkategóriák kimerítő azonosítása helyett vonatkozhat az általános hozzáférési feltételekre, és az üzleti felhasználók számára egyértelművé kell tennie, hogy használhatják-e az adatokat értékteremtésük javítása érdekében, ideértve annak lehetőségét is, hogy esetlegesen megőrzik harmadik felek adatszolgáltatásait. A személyes adatok kezelésének meg kell felelnie az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek24.

(20)  Az igazolható adatokhoz – köztük a személyes adatokhoz – való hozzáférésre és azok kezelésére vonatkozó képesség fontos értékteremtést tehet lehetővé az onlineplatform-gazdaságban. Ennek megfelelően fontos, hogy az online közvetítő szolgáltatók egyértelműen bemutassák az üzleti felhasználóknak azt, hogy milyen mértékben, hogyan és milyen feltételek mellett férnek hozzá és kezelnek meghatározott adatkategóriákat. A leírásnak arányosnak kell lennie, az aktuális adatok vagy adatkategóriák kimerítő azonosítása helyett vonatkozhat az általános hozzáférési feltételekre, és az üzleti felhasználók számára egyértelművé kell tennie, hogy használhatják-e, illetve ellenőrizhetik-e az adatokat értékteremtésük javítása érdekében, ideértve annak lehetőségét is, hogy esetlegesen megőrzik harmadik felek adatszolgáltatásait. A személyes adatok kezelésének meg kell felelnie az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek24.

_________________

_________________

24Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

24Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  Az online közvetítő szolgáltatók a szerződési feltételekben bizonyos esetekben korlátozhatják az üzleti felhasználók lehetőségét arra, hogy az adott online közvetítő szolgáltatástól eltérő egyéb eszközökön keresztül kedvezőbb feltételek mellett kínáljanak a fogyasztóknak árut vagy szolgáltatást. Ilyen esetekben az érintett szolgáltatóknak indokolniuk kell ezt az eljárást különösen a korlátozások fő gazdasági, kereskedelmi vagy jogi szempontjaival. Ezt az átláthatósági követelményt azonban nem lehet úgy értelmezni, hogy érinti a versenyjog és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok területét is magában foglaló, más uniós jogi vagy uniós joggal összhangban álló tagállami jogi aktusok szerinti ilyen korlátozások jogszerűségének értékelését, valamint e jogok alkalmazását.

(21)  Az online közvetítő szolgáltatók a szerződési feltételekben bizonyos esetekben korlátozhatják az üzleti felhasználók lehetőségét arra, hogy az adott online közvetítő szolgáltatástól eltérő egyéb eszközökön keresztül kedvezőbb feltételek mellett kínáljanak a fogyasztóknak árut vagy szolgáltatást. Az ilyen korlátozásoknak határt kell szabni, mivel az üzleti felhasználókat megfosztják azon vállalkozói szabadságuk gyakorlásától, hogy meghatározzák saját termékeik és szolgáltatásaik értékesítésének feltételeit, és a fogyasztóknak is kárt okozhatnak azzal, hogy megakadályozzák a nagyobb választékhoz való hozzáférésüket. Az üzleti felhasználók vagy valamely más online közvetítő szolgáltató kérésére, illetve saját kezdeményezésére a Bizottságnak aktívan és haladéktalanul értékelnie kell az uniós joggal szembeni ilyen korlátozások jogszerűségét. Az üzleti felhasználók részére teljes ellenőrzést kell biztosítani saját szellemitulajdon-jogaik felett. Az online közvetítő szolgáltatók e jogokat csak az üzleti felhasználó kifejezett hozzájárulásával használhatják fel. Az ilyen jogok használatának feltételeit tiszteletben kell tartani.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Annak lehetővé tétele érdekében, hogy az üzleti felhasználók azonnali, megfelelő és hatékony jogorvoslati lehetőségekhez jussanak, ideértve azokat az üzleti felhasználókat is, akiknek felfüggeszthették vagy megszüntethették a vonatkozó online közvetítő szolgáltatásokra irányuló használatát, az online közvetítő szolgáltatóknak gondoskodniuk kell belső panaszkezelési rendszerről. A belső panaszkezelési rendszer célja annak biztosítása, hogy a panaszok jelentős hányadát egymás között megoldhassa az online közvetítő szolgáltató és az érintett üzleti felhasználó. Annak biztosítása továbbá, hogy az online közvetítő szolgáltatók közzéteszik a belső panaszkezelési rendszerük működésére és hatékonyságára vonatkozó tájékoztatást, hozzásegíti az üzleti felhasználókat annak megértéséhez, hogy milyen fajta kérdések merülhetnek fel a különböző online közvetítő szolgáltatások nyújtásával összefüggésben, és előmozdítja a gyors és hatékony kétszereplős problémamegoldás lehetőségét.

(22)  Annak lehetővé tétele érdekében, hogy az üzleti felhasználók azonnali, megfelelő és hatékony jogorvoslati lehetőségekhez jussanak, ideértve azokat az üzleti felhasználókat is, akiknek felfüggeszthették vagy megszüntethették a vonatkozó online közvetítő szolgáltatásokra irányuló használatát, az online közvetítő szolgáltatóknak gondoskodniuk kell belső panaszkezelési rendszerről. A belső panaszkezelési rendszer célja annak biztosítása, hogy a panaszok jelentős hányadát egymás között megoldhassa az online közvetítő szolgáltató és az érintett üzleti felhasználó. Annak biztosítása továbbá, hogy az online közvetítő szolgáltatók közzéteszik a belső panaszkezelési rendszerük működésére és hatékonyságára vonatkozó tájékoztatást, hozzásegíti az üzleti felhasználókat annak megértéséhez, hogy milyen fajta kérdések és milyen mértékű nehézségek merülhetnek fel a különböző online közvetítő szolgáltatások nyújtásával összefüggésben, és előmozdítja a gyors és hatékony kétszereplős problémamegoldás lehetőségét.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  Az adminisztratív terhek minimalizálása érdekében a rendelet belső panaszkezelési rendszerekre vonatkozó követelményei lehetővé teszik az online közvetítő szolgáltatók számára észszerű mértékű rugalmasság tanúsítását e rendszerek működtetése során, valamint az egyéni panaszok kezelését. A belső panaszkezelési rendszerek továbbá lehetővé teszik az online közvetítő szolgáltatók számára azt, hogy szükség esetén megfelelően kezelhessenek minden rosszhiszemű használatot, amellyel egyes üzleti felhasználók próbálkozhatnak e rendszerekben. A rendeletben szereplő jogi kötelezettségeknek megfelelés állítólagos hiányától eltérő esetekben a belső panaszkezelési rendszer nem áll továbbá nyitva az érintett üzleti felhasználót érintő, csupán elhanyagolható negatív hatásokra vonatkozó panaszok előtt. A Bizottság 2003/361/EK ajánlásával25 összhangban az ilyen rendszerek felállításának és működtetésének költségeire tekintettel helyénvaló mentesíteni e kötelezettségek alól a kisvállalkozásnak minősülő online közvetítő szolgáltatókat.

(23)  Az adminisztratív terhek minimalizálása érdekében a rendelet belső panaszkezelési rendszerekre vonatkozó követelményei lehetővé teszik az online közvetítő szolgáltatók számára észszerű mértékű rugalmasság tanúsítását e rendszerek működtetése során, valamint az egyéni panaszok kezelését. A belső panaszkezelési rendszerek továbbá lehetővé teszik az online közvetítő szolgáltatók számára azt, hogy szükség esetén megfelelően kezelhessenek minden rosszhiszemű használatot, amellyel egyes üzleti felhasználók próbálkozhatnak e rendszerekben. A Bizottság 2003/361/EK ajánlásával25 összhangban az ilyen rendszerek felállításának és működtetésének költségeire tekintettel helyénvaló mentesíteni e kötelezettségek alól a kisvállalkozásnak minősülő online közvetítő szolgáltatókat.

__________________

__________________

25A Bizottság 2003/361/EK ajánlása (2003. május 6.) a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.).

25A Bizottság 2003/361/EK ajánlása (2003. május 6.) a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.).

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  Az online közvetítő szolgáltatóknak vállalniuk kell a közvetítés teljes költségének észszerű hányadát, figyelembe véve a szóban forgó eset valamennyi lényeges elemét. E cél megvalósítása érdekében a közvetítőnek javaslatot kell tennie az egyedi ügyben észszerűnek tartott hányadra. Ez a hányad azonban soha nem lehet kevesebb az ilyen költségek felénél.

(25)  Az online közvetítő szolgáltatóknak vállalniuk kell a közvetítés teljes költségének észszerű hányadát, figyelembe véve a szóban forgó eset valamennyi lényeges elemét. E cél megvalósítása érdekében a közvetítőnek javaslatot kell tennie az egyedi ügyben észszerűnek tartott hányadra. Ez a hányad azonban soha nem lehet kevesebb az ilyen költségek felénél. Olyan kivételes esetekben, amikor az üzleti felhasználók a saját online kereskedelmi csatornájuk előnyeit kihasználó nagyvállalkozások, és a közvetítő a közvetítési eljárással való egyértelmű, az online közvetítő szolgáltatók hátrányára váló visszaélést észlel, az üzleti felhasználóknak kell viselniük a költségek nagyobb hányadát.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  Az érintett szolgáltatók vagy az azokat képviselő szervezetek vagy egyesületek által kialakított magatartási kódexek hozzájárulhatnak a rendelet megfelelő alkalmazásához, ezért ösztönözni kell azokat. Az ilyen magatartási kódexek megszövegezésekor a valamennyi érintettel való konzultáció során figyelembe kell venni az érintett ágazat sajátos jellemzőit, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozások sajátos jellemzőit.

(28)  Az érintett szolgáltatók vagy az azokat képviselő szervezetek vagy egyesületek által kialakított magatartási kódexek hozzájárulhatnak a rendelet megfelelő alkalmazásához, ezért ösztönözni kell azokat. Az ilyen magatartási kódexek megszövegezésekor a valamennyi érintettel való konzultáció során figyelembe kell venni az érintett ágazat sajátos jellemzőit, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozások sajátos jellemzőit. A Bizottság felméri a magatartási kódexek uniós jognak való megfelelését.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(28a)  Úgy véli, hogy az uniós jogalkotást „a lehető legkevesebbet és csak a szükségest” elvének kellene vezérelnie, ami azt jelenti, hogy olyan szabályozásra van szükség, amely megfelel a digitális kor követelményeinek, valamint eléggé nyitott és technológiailag eléggé semleges a jövőbeli változások kezeléséhez; nagyra értékeli a platformok digitális gazdaságban betöltött szerepének elemzésére irányuló bizottsági kezdeményezést, amely az egész digitális piacon biztosítja a keret átfogó és hasonló megközelítését; úgy véli, hogy az egyenmegoldás elrettentő hatással lehet az innovációra, és az európai vállalatokat a globális gazdaságon belül hátrányos versenyhelyzetbe hozhatja;

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  Mivel e rendelet célját, nevezetesen a tisztességes, kiszámítható, fenntartható és megbízható online üzleti környezet belső piacon belüli biztosítását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban nagyságrendje és hatásai miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl a cél eléréséhez szükséges mértéket.

(31)  Mivel e rendelet célját, nevezetesen az egyértelmű, tisztességes, kiszámítható, fenntartható és megbízható online üzleti környezet belső piacon belüli biztosítását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban nagyságrendje és hatásai miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ez a rendelet szabályokat állapít meg annak biztosítására, hogy az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói és az online keresőprogramok tekintetében a kereskedelmiweboldal-használók számára megfelelő átláthatóság és hatékony jogorvoslati lehetőség álljon rendelkezésre.

(1)  Ez a rendelet szabályokat állapít meg annak érdekében, hogy az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói és az online és azokhoz kapcsolódó keresőprogramok tekintetében a kereskedelmiweboldal-használók számára biztosított legyen a megfelelő tisztességesség, átláthatóság és a hatékony jogorvoslati lehetőségek.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)   A tagállamok nem tarthatnak fenn és nem vezethetnek be nemzeti jogukban az e rendelet tárgyát képező kérdésekre vonatkozó és az e rendeletben foglaltaktól eltérő rendelkezéseket.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ezt a rendeletet megfelelően kell alkalmazni az azon üzleti felhasználóknak és kereskedelmiweboldal-használóknak nyújtott vagy igénybevételre kínált online közvetítő szolgáltatásokra és online keresőprogramokra, akiknek székhelye vagy lakóhelye az Unióban van, és akik online közvetítő szolgáltatások vagy online keresőmotorok segítségével kínálnak árukat vagy szolgáltatásokat az Unió területén tartózkodó fogyasztóknak, tekintet nélkül e szolgáltatások nyújtóinak székhelyére vagy lakóhelyére.

(2)  Ezt a rendeletet megfelelően kell alkalmazni az azon üzleti felhasználóknak és kereskedelmiweboldal-használóknak nyújtott vagy igénybevételre kínált online keresőprogramokra és online közvetítő szolgáltatásokra, akiknek/amelyeknek székhelye az Unióban van vagy ott végzik tevékenységüket, megcélzott fogyasztóik az Unió területén tartózkodnak, és akik/amelyek online közvetítő szolgáltatások vagy online keresőprogramok segítségével kínálnak árukat vagy szolgáltatásokat az Unió területén tartózkodó fogyasztóknak, tekintet nélkül e szolgáltatások nyújtóinak székhelyére vagy lakóhelyére.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  „üzleti felhasználó”: bármely természetes vagy jogi személy, aki online közvetítő szolgáltatáson keresztül kínál fogyasztóknak árut vagy szolgáltatást kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenységéhez kapcsolódó célokból;

1.  bármely természetes vagy jogi személy, aki/amely online közvetítő szolgáltatásokon keresztül kínál vagy népszerűsít árukat vagy szolgáltatásokat a fogyasztók részére kereskedelmi, üzleti, kézműipari vagy szakmai tevékenységéhez kapcsolódó célokból; ez magában foglalja a közlekedés területét, illetve az online közvetítő szolgáltatásokon keresztül személyesen munkát végző vagy szolgáltatást nyújtó magánszemélyeket is;

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  lehetővé teszi az üzleti felhasználók számára áruk és szolgáltatások fogyasztóknak való kínálását azzal a céllal, hogy előmozdítsa az üzleti felhasználók és a fogyasztók közötti közvetlen ügyletek kezdeményezését, tekintet nélkül arra, hogy az ügyletekre végül hol kerül sor;

b)  lehetővé teszi az üzleti felhasználók számára áruk és szolgáltatások fogyasztóknak való kínálását vagy népszerűsítését azzal a céllal, hogy előmozdítsa az üzleti felhasználók és a fogyasztók közötti közvetlen ügyletek kezdeményezését, tekintet nélkül arra, hogy az ügyletekre végül hol kerül sor;

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  üzleti felhasználók részére nyújtják egyfelől a szolgáltató, másfelől az üzleti felhasználók és azon fogyasztók között létrejött szerződéses jogviszony alapján, akiknek az üzleti felhasználók árukat és szolgáltatásokat kínálnak;

c)  üzleti felhasználók részére nyújtják egyfelől a szolgáltató, másfelől az üzleti felhasználók és azon fogyasztók között létrejött szerződéses jogviszony alapján, akiknek az üzleti felhasználók árukat vagy szolgáltatásokat kínálnak vagy népszerűsítenek;

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5.  „online keresőprogram”: olyan digitális szolgáltatás, amelynek segítségével a felhasználók elvileg az összes weboldalon vagy egy adott nyelvhez tartozó weboldalakon kulcsszó, kifejezés vagy egyéb formában megadott lekérdezés alapján bármilyen témában kereséseket végezhetnek, és amely ennek eredményeként olyan hivatkozásokat (linkeket) ad meg, amelyekkel elérhetők a keresett tartalommal kapcsolatos információk;

5.  „online keresőprogram”: olyan digitális szolgáltatás vagy felület vagy mobilalkalmazás, amelynek segítségével a felhasználók a webtartalmakon egy adott nyelven kulcsszó, kifejezés vagy számos egyéb formában megadott lekérdezés alapján kereséseket végezhetnek, és amely ennek eredményeként a kereséssel kapcsolatos információkat jelenít meg;

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7.  „kereskedelmiweboldal-használó”: bármely természetes vagy jogi személy, aki weboldalakat használ annak érdekében, hogy árut vagy szolgáltatást kínáljon fogyasztók részére kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenységéhez kapcsolódó célokból;

7.  „kereskedelmiweboldal-használó”: bármely természetes vagy jogi személy, aki/amely online felületet, azaz bármilyen szoftvert, többek között weboldalt vagy annak egy részét, illetve alkalmazásokat, többek között mobilalkalmazásokat használ annak érdekében, hogy árukat vagy szolgáltatásokat kínáljon vagy népszerűsítsen a fogyasztók részére kereskedelmi, üzleti, kézműipari vagy szakmai tevékenységéhez kapcsolódó célokból;

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8.  „rangsorolás”: az üzleti felhasználók által online közvetítő szolgáltatáson keresztül fogyasztóknak kínált áruknak és szolgáltatásoknak, vagy az online keresőprogramok által fogyasztóknak indexált weboldalaknak biztosított viszonylagos kiemelés, ahogyan azt az online közvetítő szolgáltatók, illetve az online keresőprogram szolgáltatók bemutatják, szervezik vagy kommunikálják az adott fogyasztók részére, tekintet nélkül az ilyen bemutatáshoz, szervezéshez vagy kommunikációhoz használt technológiai eszközökre;

8.  „rangsorolás”: az üzleti felhasználók által online közvetítő szolgáltatáson keresztül fogyasztóknak kínált áruknak és szolgáltatásoknak, vagy az online keresőprogramok által fogyasztóknak indexált weboldalaknak a keresési eredményekben biztosított viszonylagos kiemelés, ahogyan azt az online közvetítő szolgáltatók, illetve az online keresőprogramok szolgáltatói bemutatják, kialakítják vagy kommunikálják az adott fogyasztók részére, tekintet nélkül az ilyen bemutatáshoz, kialakításhoz vagy kommunikációhoz használt technológiai eszközökre;

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10a.  „kiegészítő áruk és szolgáltatások”: az üzleti felhasználó által kínált elsődleges termék kiegészítéseként kínált áruk vagy szolgáltatások.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  megfogalmazása egyértelműen és kétséget kizáró módon történjen;

a)  megfogalmazása egyértelműen történjen;

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  meghatározzák az online közvetítő szolgáltatásuk üzleti felhasználók részére történő nyújtásának teljes vagy részleges mértékű felfüggesztésére vagy megszüntetésére irányuló döntés objektív indokait.

c)  meghatározzák az online közvetítő szolgáltatásuk üzleti felhasználók részére történő nyújtásának teljes vagy részleges mértékű szankcionálására, például korlátozására, felfüggesztésére vagy megszüntetésére irányuló döntés objektív, megkülönböztetésmentes, tisztességes és észszerű indokait, a szerződési feltételeikkel összhangban.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  rendelkeznek az üzleti felhasználók azon kötelezettségéről, amely szerint a platformon közzétett információknak pontosaknak kell lenniük, és lehetővé kell tenniük a fogyasztók számára, hogy megfelelően értékelhessék a felkínált áruk és szolgáltatások minőségét, műszaki teljesítményét, árát és egyéb egyedi jellemzőit, valamint a szerződési feltételek jogszerűségét és tisztességességét, különösen a fizetés tekintetében.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az online közvetítő szolgáltatók értesítik az érintett üzleti felhasználókat szerződési feltételeik bármely tervezett módosításáról.

Az online közvetítő szolgáltatók tájékoztatják az üzleti felhasználókat azon további forgalmazási csatornáikról és esetleges tagsági programjaikról, amelyeken keresztül az üzleti felhasználók ajánlatait meg kívánják jelentetni. Az üzleti felhasználónak jogában áll kérni ezen ajánlatoknak az említett további forgalmazási csatornákról való eltávolítását. Az online közvetítő szolgáltatók értesítik az érintett üzleti felhasználókat szerződési feltételeik bármely tervezett módosításáról.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tervezett módosításokat nem lehet végrehajtani azon értesítési határidő lejárta előtt, amely észszerű és arányos a tervezett módosítás jellegéhez és mértékéhez és az érintett üzleti felhasználót érintő következményekhez képest. Ez az értesítési határidő legalább 15 nap attól a naptól számítva, amikor az online közvetítő szolgáltató értesíti az érintett üzleti felhasználókat a tervezett módosításokról.

A tervezett módosításokat nem lehet végrehajtani azon értesítési határidő lejárta előtt, amely észszerű és arányos a tervezett módosítás jellegéhez és mértékéhez és az érintett üzleti felhasználót érintő következményekhez képest. Ez az értesítési határidő legalább 15, de legfeljebb 30 nap attól a naptól számítva, amikor az online közvetítő szolgáltató értesíti az érintett üzleti felhasználókat a tervezett módosításokról.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A (3) bekezdés nem alkalmazandó, ha az online közvetítő szolgáltatóra olyan jogi kötelezettség hárul, amely szerint szerződési feltételeit oly módon kell módosítania, amely nem teszi lehetővé számára a (3) bekezdés második albekezdésében említett értesítési határidő betartását.

(5)  A (3) bekezdés nem alkalmazandó, ha az online közvetítő szolgáltató észszerűen feltételezi, hogy a teljes értesítési határidő betartása jogszabályokba ütközne vagy akadályozna egy esetleges jogi vizsgálatot.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Az online közvetítő szolgáltató által az üzleti felhasználónak az online közvetítő szolgáltatásaiért felszámított díjnak arányosnak kell lennie, és a két érintett fél közötti tárgyaláson kell alapulnia.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Felfüggesztés és megszüntetés

Felfüggesztés, listáról való törlés és megszüntetés

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ha valamely online közvetítő szolgáltató úgy dönt, hogy teljesen vagy részleges mértékben felfüggeszti vagy megszünteti online közvetítő szolgáltatását valamely adott üzleti felhasználó tekintetében, akkor indokolatlan késedelem nélkül közölnie kell e döntésének indokolását az érintett üzleti felhasználóval.

(1)  Ha valamely online közvetítő szolgáltató úgy dönt, hogy szankciókat alkalmaz, például teljesen vagy részleges mértékben felfüggeszti, törli a listáról vagy megszünteti online közvetítő szolgáltatását valamely adott üzleti felhasználó tekintetében, akkor indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja erről az üzleti felhasználót és közli vele e döntésének egyértelmű és következetes indokolását.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett indokolásnak tartalmaznia kell az online közvetítő szolgáltató döntéséhez vezető konkrét tényeket vagy körülményeket, valamint a döntéshez igénybe vett, a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett objektív indokot vagy indokokat.

(2)  Az (1) bekezdésben említett indokolásnak tartalmaznia kell az online közvetítő szolgáltató döntéséhez vezető konkrét tényeket vagy körülményeket, valamint a döntéshez igénybe vett, a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett indokokat. Az üzleti felhasználó kérésére az online közvetítő szolgáltató megjelöli a döntéshez vezető konkrét tényeket vagy körülményeket, beleértve a harmadik fél általi bejelentést is, amennyiben a felfüggesztésre vagy megszüntetésre ilyen bejelentés eredményeként került sor. A megszüntetés vagy felfüggesztés előtt értesítést kell adni, továbbá lehetőséget kell biztosítani a megfelelés tisztázására vagy visszaállítására.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az online közvetítő szolgáltatók szerződési feltételeikben meghatározzák a rangsorolást meghatározó fő paramétereket, és e fő paraméterek más paraméterekhez képest meglévő viszonylagos jelentőségének okait.

Az online közvetítő szolgáltatók szerződési feltételeikben egyértelműen és kétséget kizáró módon megállapítják a rangsorolást meghatározó fő paramétereket, valamint azok más paraméterekhez képest meglévő viszonylagos jelentőségének okait. A rangsorolást meghatározó paraméterek bármilyen változásáról időben, egyértelmű és kétséget kizáró megfogalmazásban értesíteni kell az üzleti felhasználókat. A rangsorolást meghatározó paramétereket megkülönböztetésmentes módon kell alkalmazni az üzleti felhasználókra. A 3. cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül a rangsorolást meghatározó paraméterek bármilyen változásáról időben, egyértelmű és érthető megfogalmazásban kell értesíteni az üzleti felhasználókat.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az online keresőprogramok szolgáltatói meghatározzák a kereskedelmiweboldal-használók számára a rangsorolást meghatározó fő paramétereket azáltal, hogy könnyen és nyilvánosan hozzáférhető módon egyértelműen és kétséget kizáró módon megfogalmazott leírást helyeznek el online keresőprogramjaik felületén. Gondoskodnak e leírás frissítéséről.

(2)  Az online keresőprogramok szolgáltatói meghatározzák a kereskedelmiweboldal-használók számára az általános keresési eredményeket tartalmazó oldalakon a rangsorolást meghatározó fő paramétereket azáltal, hogy könnyen és nyilvánosan hozzáférhető formában egyértelmű, egyszerű és érthető módon megfogalmazott leírást helyeznek el online keresőprogramjaik felületén. Gondoskodnak e leírás frissítéséről, figyelembe véve azokat a lényeges módosításokat, amelyekről indokoltan feltételezhető, hogy a kereskedelmiweboldal-használókat érdemben érintik, és negatív hatással járnak. Amennyiben egy online keresőprogram szolgáltatója harmadik fél általi bejelentés alapján módosította a rangsort vagy egy konkrét weboldalt törölt a listáról, a szolgáltatónak lehetőséget kell biztosítania az üzleti felhasználó számára, hogy megtekintse a bejelentés tartalmát.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az online közvetítő szolgáltatók és az online keresőprogram szolgáltatók az e cikknek való megfelelés során nem kötelesek közzétenni az (EU) 2016/943 irányelv 2. cikkének (1) bekezdése szerinti üzleti titkot.

(4)  Az online közvetítő szolgáltatók és az online keresőprogramok szolgáltatói az e cikk követelményeinek való megfelelés során nem kötelesek közzétenni az (EU) 2016/943 irányelv 2. cikkének (1) bekezdése szerinti üzleti titkot, sem olyan információt, amely valószínűsíthetően elősegítené az eredmények manipulálását, illetve a fogyasztók megtévesztését.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Az üzleti felhasználók az online közvetítő szolgáltatók rendelkezésére bocsátják a fogyasztóknak kínált áruk és szolgáltatások jellemzőinek pontos leírását. Az online közvetítő szolgáltató nem tehető felelőssé az üzleti felhasználók áruinak és szolgáltatásainak rangsorolását érintő, az üzleti felhasználók által nyújtott hiányos vagy pontatlan információkból eredő hátrányos hatásokért.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b) Az online keresőprogramok szolgáltatói és az online közvetítő szolgáltatók kijelölnek egy, a szolgáltatónál a rangsoroláshoz kapcsolódó szabályzatért felelős személyt.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a. cikk

 

Kiegészítő áruk és szolgáltatások

 

(1) Ha az online közvetítő szolgáltatók saját maguk, vagy harmadik feleken, illetve az üzleti felhasználókon keresztül kiegészítő árukat és szolgáltatásokat kínálnak a fogyasztóknak, akkor szerződési feltételeikben megadják a kiegészítő áruk és szolgáltatások leírását. 

 

(2) Olyan esetekben, amikor mind a szolgáltatók vagy harmadik felek, mind pedig az üzleti felhasználók kínálnak kiegészítő árukat és szolgáltatásokat, az (1) bekezdésben szereplő leírásban egyértelműen jelezni kell, hogy az üzleti felhasználó kiegészítő árui és szolgáltatásai felkínálásra kerülnek-e a fogyasztónak. Az online közvetítő szolgáltatók egyértelmű és nyilvánvaló módon közlik a fogyasztóval, hogy ki és milyen szerződési feltételek mellett kínálja az érintett kiegészítő árukat vagy szolgáltatásokat. 

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az online közvetítő szolgáltatók szerződési feltételeikben szerepeltetik az általuk biztosított vagy biztosítható megkülönböztetett bánásmódot egyrészt az ezen online közvetítő szolgáltatáson keresztül a szolgáltató vagy az irányítása alatt álló üzleti felhasználó által a fogyasztóknak kínált áruk és szolgáltatások, másrészt más üzleti felhasználók tekintetében.

(1)  Az online közvetítő szolgáltatók szerződési feltételeikben szerepeltetik az általuk biztosított vagy biztosítható, érdemben megkülönböztetett bánásmódot egyrészt az ezen online közvetítő szolgáltatáson keresztül a szolgáltató vagy az irányítása alatt álló üzleti felhasználó által a fogyasztóknak kínált áruk és szolgáltatások, másrészt más üzleti felhasználók tekintetében.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  rangsorolás;

b)  rangsorolás és alapértelmezett beállítások;

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  bármely, az érintett online közvetítő szolgáltatás igénybevételéért felszámított közvetlen vagy közvetett díj;

c)  bármely, az érintett online közvetítő szolgáltatás vagy online keresőprogram igénybevételéért felszámított közvetlen vagy közvetett díj;

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a. cikk

 

A kiegészítő árukra és szolgáltatásokra vonatkozó megkülönböztetett bánásmód

 

Adott esetben az online közvetítő szolgáltatók szerződési feltételeikben szerepeltetik az általuk biztosított vagy biztosítható megkülönböztetett bánásmódot egyrészt az ezen online közvetítő szolgáltatáson keresztül a szolgáltató vagy az irányítása alatt álló üzleti felhasználó által a fogyasztóknak kínált kiegészítő áruk és szolgáltatások, másrészt más üzleti felhasználók tekintetében. 

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az online közvetítő szolgáltatók szerződési feltételeikben szerepeltetik az üzleti felhasználók műszaki és szerződéses hozzáférésének leírását vagy ezek hiányát bármely olyan személyes adat vagy más adat vagy mindkettő tekintetében, amelyeket az üzleti felhasználók vagy a fogyasztók bocsátanak rendelkezésre az érintett online közvetítő szolgáltatás igénybevételéért vagy amelyek e szolgáltatások nyújtása során keletkeznek.

(1)  Az online közvetítő szolgáltatók és az online keresőprogramok szolgáltatói szerződési feltételeikben szerepeltetik az üzleti felhasználók és kereskedelmiweboldal-használók műszaki és szerződéses hozzáférésének leírását bármely olyan személyes adat vagy más adat vagy mindkettő tekintetében, amelyeket az üzleti felhasználók vagy a fogyasztók bocsátanak rendelkezésre az érintett online közvetítő szolgáltatás vagy keresőprogram igénybevételéért vagy amelyek e szolgáltatások nyújtása során keletkeznek.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  rendelkezik-e az online közvetítő szolgáltató hozzáféréssel bármely olyan személyes adathoz vagy más adathoz vagy mindkettőhöz, amelyeket az üzleti felhasználók vagy a fogyasztók bocsátanak rendelkezésre az érintett szolgáltatás igénybevételéért vagy amelyek e szolgáltatások nyújtása során keletkeznek, és ha igen, akkor az ilyen adatok mely kategóriái tekintetében és milyen feltételek mellett;

a)  rendelkezik-e az online közvetítő szolgáltató hozzáféréssel bármely olyan személyes adathoz vagy más adathoz vagy mindkettőhöz, amelyeket az üzleti felhasználók vagy a fogyasztók bocsátanak rendelkezésre az érintett szolgáltatások igénybevételéért vagy amelyek e szolgáltatások nyújtása során keletkeznek, és ha igen, akkor az ilyen adatok mely kategóriái tekintetében és milyen feltételek mellett, illetve ezeket az adatokat átadják-e harmadik feleknek;

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  rendelkezik-e az üzleti felhasználó hozzáféréssel bármely olyan személyes adathoz vagy más adathoz vagy mindkettőhöz, amelyeket az említett üzleti felhasználó bocsát rendelkezésre az érintett online közvetítő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban vagy amelyek e szolgáltatásoknak a szóban forgó üzleti felhasználónak történő nyújtása során keletkeznek, és ha igen, akkor az ilyen adatok mely kategóriái tekintetében és milyen feltételek mellett;

b)  az üzleti felhasználó milyen feltételek mellett rendelkezik hozzáféréssel bármely olyan személyes adathoz vagy más adathoz vagy mindkettőhöz, amelyeket az említett üzleti felhasználó bocsát rendelkezésre az érintett online közvetítő szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban vagy amelyek e szolgáltatásoknak a szóban forgó üzleti felhasználónak történő nyújtása során keletkeznek, és ha rendelkezik hozzáféréssel, akkor az ilyen adatok mely kategóriái tekintetében és milyen feltételek mellett;

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  rendelkezik-e az üzleti felhasználó hozzáféréssel a b) ponton túlmenően bármely olyan személyes adathoz vagy más adathoz vagy mindkettőhöz, az összesített adatokat is ideértve, amelyeket az online közvetítő szolgáltatás valamennyi üzleti felhasználó és fogyasztó tekintetében történő nyújtása bocsát rendelkezésre vagy hoz létre, és ha igen, akkor az ilyen adatok mely kategóriái tekintetében és milyen feltételek mellett.

c)  a b) ponton túlmenően az üzleti felhasználó milyen feltételek mellett rendelkezik hozzáféréssel bármely olyan személyes adathoz vagy más adathoz vagy mindkettőhöz, az összesített adatokat is ideértve, amelyeket az online közvetítő szolgáltatás valamennyi üzleti felhasználó és fogyasztó tekintetében történő nyújtása bocsát rendelkezésre vagy hoz létre, és ha rendelkezik hozzáféréssel, akkor az ilyen adatok mely kategóriái tekintetében és milyen feltételek mellett.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A személyes adatok és a magánélet védelmére vonatkozó megfelelő uniós jogszabályok sérelme nélkül az online közvetítő szolgáltatók hozzáférést biztosítanak az üzleti felhasználók számára minden olyan adathoz, amelyet az adott üzleti felhasználó kereskedelmi tevékenységei következtében szereztek meg.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  Az online közvetítő szolgáltatók az üzleti felhasználó és a fogyasztó közötti szerződéskötés elősegítése érdekében továbbíthatják a fogyasztó releváns kapcsolattartási adatait az üzleti felhasználónak, kivéve, ha a fogyasztó tiltakozik ez ellen.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2c)  Az üzleti felhasználók gondoskodnak arról, hogy áruik és szolgáltatásaik adatai, ezen belül különösen az ár valamennyi összetevője, amelyeket az online közvetítő szolgáltatóknak továbbítanak, pontosak legyenek, és lehetővé tegyék számukra – különösen a fogyasztókkal szembeni – törvényi kötelezettségeik teljesítését.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Eltérő feltételek egyéb eszközökön keresztüli kínálatának korlátozása

Eltérő feltételek alkalmazásának korlátozása

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben szolgáltatásuk nyújtása során az online közvetítő szolgáltatók korlátozzák az üzleti felhasználók azon képességét, hogy ugyanazon árukat és szolgáltatásokat különböző feltételek mellett, az említett szolgáltatásoktól eltérő eszközök segítségével kínálják a fogyasztóknak, akkor szerződési feltételeik között fel kell tüntetniük e korlátozás okait, és ezeket könnyen hozzáférhetővé kell tenniük a nyilvánosság számára. Ezek az okok magukban foglalják az említett korlátozások gazdasági, kereskedelmi vagy jogi szempontjait.

(1)  Az online közvetítő szolgáltatók nem korlátozhatják az üzleti felhasználók azon képességét, hogy a szóban forgó árukat és szolgáltatásokat különböző feltételek mellett, az említett szolgáltatásoktól eltérő eszközök segítségével kínálják a fogyasztóknak.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az üzleti felhasználó kérésére az online közvetítő szolgáltató teljes körűen ismerteti a közvetítő tulajdonában lévő és általa üzemeltetett valamennyi olyan platformot és weboldalt, amelyeken az üzleti felhasználó termékei vagy szolgáltatásai listázásra kerülnek.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben szereplő kötelezettség nem érinti az online közvetítő szolgáltatókra vonatkozó, az uniós jogból vagy az uniós joggal összhangban álló tagállami jogi aktusokból fakadó ilyen korlátozások megállapítása tekintetében fennálló bármely tilalmat vagy korlátozást.

(2)  Az online közvetítő szolgáltatók nem kényszeríthetik arra az üzleti felhasználókat, hogy részlegesen vagy teljesen lemondjanak a szellemitulajdon-jogaik feletti ellenőrzésről, beleértve bejegyzett védjegyeiket és márkaneveiket.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  gyorsan és hatékonyan kezelik a panaszokat, figyelembe véve a felmerülő kérdés jelentőségét és összetettségét;

b)  gyorsan és hatékonyan – legkésőbb 30 napon belül – kezelik a panaszokat, figyelembe véve a felmerülő kérdés jelentőségét és összetettségét;

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  egyedileg, egyértelmű és kétséget kizáró megfogalmazásban közlik a panaszossal a belső panaszkezelési folyamat eredményét.

c)  egyértelmű és kétséget kizáró megfogalmazásban közlik a panaszossal a belső panaszkezelési folyamat eredményét. Bármilyen panasz esetében az első választ legkésőbb 14 napon belül meg kell adni.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az online közvetítő szolgáltatók évente létrehozzák és a nyilvánosság számára könnyen hozzáférhető módon rendelkezésre bocsátják a belső panaszkezelési rendszerük működésére és hatékonyságára vonatkozó tájékoztatást.

Az online közvetítő szolgáltatók nyilvánosságra hozzák a belső panaszkezelési rendszerük általános működésére és hatékonyságára vonatkozó tájékoztatást, és gondoskodnak arról, hogy ez a tájékoztatás könnyen hozzáférhető legyen az üzleti felhasználók számára.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a tájékoztatás tartalmazza az összes benyújtott panasz számát, a panaszok tárgyát, a panaszkezeléshez szükséges időtartamot és a panaszok eldöntése során hozott döntést.

Ez a tájékoztatás tartalmazza az összes benyújtott panasz számát, a panaszok főbb típusait, az üzleti felhasználók által felvetett problémák jellegét, a panaszok feldolgozásához szükséges átlagos időtartamot és a panaszokkal kapcsolatban hozott döntést.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az online közvetítő szolgáltatók szerződési feltételeikben feltüntetnek egy vagy több olyan közvetítőt, akit bíróságon kívüli úton be kívánnak vonni az üzleti felhasználóval való megállapodásra irányuló törekvésbe olyan viták során, amely az érintett online közvetítő szolgáltatás nyújtása tekintetében merül fel a szolgáltató és az üzleti felhasználó között, ideértve azokat a panaszokat is, amelyeket nem sikerült kezelni a 9. cikkben szereplő belső panaszkezelési rendszer eszközeivel.

A független közvetítés önkéntes, és csak azt követően vehető igénybe, hogy a belső panaszkezelési rendszeren belül elérhető jogorvoslati lehetőségeket kimerítették. Az online közvetítő szolgáltatók szerződési feltételeikben feltüntethetnek egy vagy több olyan közvetítőt, akit bíróságon kívüli úton be kívánnak vonni az üzleti felhasználóval való megállapodásra irányuló törekvésbe olyan viták során, amelyek az érintett online közvetítő szolgáltatások nyújtása tekintetében merülnek fel a szolgáltató és az üzleti felhasználó között, és amelyeket a 9. cikkben szereplő belső panaszkezelési rendszer útján nem sikerült megoldani.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az online közvetítő szolgáltatók jóhiszeműen vesznek részt az (1) bekezdéssel összhangban megjelölt bármely közvetítő megállapodásra irányuló közvetítésében azzal a céllal, hogy megállapodjanak a vita rendezéséről.

(3)  Az online közvetítő szolgáltatók és az üzleti felhasználók jóhiszeműen vesznek részt az (1) bekezdéssel összhangban megjelölt bármely közvetítő megállapodásra irányuló közvetítésében azzal a céllal, hogy megállapodjanak a vita rendezéséről.

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az online közvetítő szolgáltatók az egyedi ügyek teljes közvetítési költségének észszerű hányadát viselik. Az említett teljes költség észszerű hányadát a közvetítő javaslata alapján úgy kell megállapítani, hogy figyelembe kell venni a szóban forgó ügy valamennyi lényeges elemét, különösen a vitában részt vevő felek érveinek viszonylagos megalapozottságát, a felek magatartását, valamint a felek egymáshoz viszonyított méretét és pénzügyi erejét. Az online közvetítő szolgáltatóknak azonban minden esetben viselni kell a teljes költség legalább felét.

(4)  Az online közvetítő szolgáltatók az egyedi ügyek teljes közvetítési költségének észszerű hányadát viselik. Az említett teljes költség észszerű hányadát a közvetítő javaslata alapján úgy kell megállapítani, hogy figyelembe kell venni a szóban forgó ügy valamennyi lényeges elemét, különösen a vitában részt vevő felek érveinek viszonylagos megalapozottságát, a felek magatartását, valamint a felek egymáshoz viszonyított méretét és pénzügyi erejét.

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A vitarendezésre e cikkel összhangban közvetítés útján tett bármely kísérlet nem érinti az online közvetítő szolgáltatók és az érintett üzleti felhasználók arra vonatkozó jogát, hogy a közvetítési folyamat alatt vagy azt követően bírósági eljárást indítsanak.

(5)  A vitarendezésre e cikkel összhangban közvetítés útján tett bármely kísérlet nem érinti az online közvetítő szolgáltatók és az érintett üzleti felhasználók arra vonatkozó jogát, hogy a közvetítési folyamat alatt vagy azt követően bármikor bírósági eljárást indítsanak.

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) E cikk rendelkezései nem alkalmazandók azokra az online közvetítő szolgáltatókra, amelyek a 2003/361/EK ajánlás melléklete 2. cikkének (2) bekezdése értelmében vett kisvállalkozások, illetve amelyek saját franchise‑szerződésükben vagy együttműködési okmányukban megállapított egyenértékű, kötelező érvényű vitarendezési mechanizmussal rendelkeznek.

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b) Az online közvetítő szolgáltatók a nyilvánosság számára könnyen hozzáférhető módon évente tájékoztatást tesznek közzé a kezelt ügyek számáról, a panaszok jellegéről és azok kimeneteléről.

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy illetékes közjogi szerveik vagy egyéb hatóságaik létrehozzák a nemzeti bíróságok jogsértés megszüntetésére irányuló végzéseinek hatálya alá tartozó jogellenes cselekmények nyilvántartását, amely a bevált gyakorlatok, valamint a többi tagállam közjogi szervei és egyéb hatóságai tájékoztatásának alapjául szolgál.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  teljes körű, nyilvános tájékoztatást tesznek közzé a tagságról, az irányítási struktúráról, a személyzetről és a pénzügyekről.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az általuk képviselt üzleti felhasználók vagy kereskedelmiweboldal-használók csoportjának közös érdekében álló célokat követnek;

b)  az általuk képviselt üzleti felhasználók vagy kereskedelmiweboldal-használók csoportjának közös érdekében álló célokat követnek; a csoportnak legalább az üzleti felhasználók vagy kereskedelmiweboldal-használók többségét magában kell foglalnia;

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  teljes körű, nyilvánosan hozzáférhető tájékoztatást tesznek közzé tagságukról és struktúrájukról;

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  nonprofit jellegűek.

c)  nonprofit jellegűek és átláthatóak a követelés benyújtása céljából.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) bekezdésben szereplő jog nem érinti az üzleti felhasználók és kereskedelmiweboldal-használók arra irányuló jogát, hogy önállóan indítsanak eljárást az illetékes nemzeti bíróságok előtt az eljárásindítás helye szerinti tagállam jogszabályaival összhangban annak érdekében, hogy kezeljék az online közvetítő szolgáltatók e rendelet rendelkezéseiben szereplő vonatkozó követelményeknek való megfelelésének hiányát.

(3)  Az (1) bekezdésben szereplő jog nem érinti az üzleti felhasználók és kereskedelmiweboldal-használók arra irányuló jogát, hogy önállóan indítsanak eljárást az üzleti felhasználók vagy kereskedelmiweboldal-használók szokásos tartózkodási helye, illetve a káresemény tényleges vagy esetleges bekövetkezésének helye szerinti bíróság előtt az eljárásindítás helye szerinti tagállam jogszabályaival összhangban az online közvetítő szolgáltatók és keresőprogramok e rendeletben meghatározott vonatkozó követelményeknek való meg nem felelése ügyében.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az e rendelet megfelelő alkalmazásához való hozzájárulás céljából a Bizottság ösztönzi magatartási kódexeknek az online közvetítő szolgáltatók és az azokat képviselő szervezetek és egyesületek általi létrehozatalát, figyelembe véve az online közvetítői szolgáltatásoknak teret adó különböző ágazatok sajátosságait, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozások speciális jellemzőit.

(1)  Az e rendelet megfelelő alkalmazásához való hozzájárulás céljából a Bizottság ösztönzi és ellenőrzi, hogy az online közvetítő szolgáltatók és az azokat képviselő szervezetek és egyesületek magatartási kódexeket hozzanak létre, figyelembe véve az online közvetítő szolgáltatásoknak teret adó különböző ágazatok sajátosságait, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozások speciális jellemzőit, egyeztetve a kis- és középvállalkozások szervezeteivel és a platformok munkavállalói képviselőivel a kódexek tartalmával kapcsolatban, és bevonva őket azok kidolgozásába.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az e rendelet 5. cikke (2) bekezdésének és 5. cikke (3) bekezdésének megfelelő alkalmazásához való hozzájárulás céljából a Bizottság ösztönzi magatartási kódexeknek az online keresőprogramok szolgáltatói és az azokat képviselő szervezetek és egyesületek általi létrehozatalát.

(2)  Az e rendelet értelmében vett online közvetítő szolgáltatókat vagy szervezeteket arra ösztönzik, hogy készítsenek magatartási kódexeket az 5. cikk (2) és (3) bekezdésének megfelelő alkalmazásához való hozzájárulás céljából.

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A Bizottság ellenőrzi a magatartási kódexek uniós jognak való megfelelését.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A [dátum: a hatálybalépést követő három év elteltével] és azt követően háromévente a Bizottság értékeli e rendeletet, és jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.

(1)  A [dátum: a hatálybalépést követő két év elteltével] és azt követően háromévente a Bizottság értékeli e rendeletet, és jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.

Indokolás

Az online piacon három év „örökkévalóságnak” számít, ezért javasoljuk az időtartam két évre való csökkentését, hogy az újonnan felmerülő piaci igényekre kellő időben reagálni lehessen.

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  E rendelet első értékelését különösen az 5., 6., 7. és 8. cikkben szereplő kötelezettségeknek való megfelelésre és azok onlineplatform-gazdaságra gyakorolt hatása tekintetében kell elvégezni, valamint azzal kapcsolatban, hogy a tisztességes, kiszámítható, fenntartható és megbízható online üzleti környezet belső piacon való biztosítása igényel-e további szabályokat, ideértve a végrehajtást is.

(2)  E rendelet első értékelését különösen az 5., 6., 7. és 8. cikkben szereplő kötelezettségeknek való megfelelés és azok onlineplatform-gazdaságra gyakorolt hatása tekintetében kell elvégezni, valamint azzal kapcsolatban, hogy a tisztességes, kiszámítható, fenntartható és megbízható online üzleti környezet belső piacon való biztosítása igényel-e további szabályokat, ideértve a végrehajtást is. Ezen értékelés részeként azt is meg kell vizsgálni, hogy e rendelet gyakorolt-e valamilyen hatást a közlekedési ágazatra, különös tekintettel az egységes európai közlekedési térség megvalósítására.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  E rendelet értékelése során a Bizottság figyelembe veszi a C(2018)2393 bizottsági határozattal összhangban létrehozott onlineplatform-gazdasági megfigyelőközpont szaké