Procedure : 2018/0112(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0444/2018

Ingediende teksten :

A8-0444/2018

Debatten :

PV 16/04/2019 - 22
CRE 16/04/2019 - 22

Stemmingen :

PV 17/04/2019 - 8.6

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0398

VERSLAG     ***I
PDF 1732kWORD 285k
7.12.2018
PE 627.635v02-00 A8-0444/2018

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten

(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

Commissie interne markt en consumentenbescherming

Rapporteur: Christel Schaldemose

Rapporteur voor advies (*):

Francis Zammit Dimech, Commissie juridische zaken

(*) (Procedure met medeverantwoordelijke commissies – artikel 54 van het Reglement)

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 ADVIES van de Commissie juridische zaken
 ADVIES van de Commissie industrie, onderzoek en energie
 ADVIES van de Commissie vervoer en toerisme
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten

(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0238),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8‑0165/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 19 september 2018(1),

–  na raadpleging van het Comité van de Regio's,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de adviezen van de Commissie juridische zaken, de Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie vervoer en toerisme (A8‑0444/2018),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Onlinetussenhandelsdiensten zijn van doorslaggevend belang voor ondernemerschap, handel en innovatie, kunnen ook het welzijn van de consument verbeteren en worden steeds meer gebruikt in zowel de particuliere als publieke sector. Ze bieden toegang tot nieuwe markten en commerciële kansen, zodat ondernemingen de voordelen van de interne markt kunnen benutten. Dankzij deze diensten kunnen ook consumenten in de Unie deze voordelen benutten, met name door de ruimere keuze aan goederen en diensten die online worden aangeboden.

(1)  Onlinetussenhandelsdiensten zijn van doorslaggevend belang voor ondernemerschap en nieuwe bedrijfsmodellen, handel en innovatie, kunnen ook het welzijn van de consument verbeteren en worden steeds meer gebruikt in zowel de particuliere als publieke sector. Ze bieden toegang tot nieuwe markten en commerciële kansen, zodat ondernemingen de voordelen van de interne markt kunnen benutten. Dankzij deze diensten kunnen ook consumenten in de Unie deze voordelen benutten, met name door de ruimere keuze aan goederen en diensten en doordat online concurrerende prijzen worden aangeboden. De mogelijke rechtsonzekerheid die uit de opkomst van nieuwe technologieën kan voortvloeien, moet echter worden aangepakt.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Onlinetussenhandelsdiensten kunnen van cruciaal belang zijn voor het commerciële succes van ondernemingen die gebruikmaken van dergelijke diensten om consumenten te bereiken. Door de groeiende tussenhandel via onlinetussenhandelsdiensten, aangedreven door sterke datagestuurde indirecte netwerkeffecten, worden dergelijke zakelijke gebruikers, met inbegrip van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen, in grotere mate afhankelijk van deze diensten om consumenten te bereiken. Door deze toenemende afhankelijkheid hebben de aanbieders van dergelijke diensten vaak een sterkere onderhandelingspositie, waardoor ze zich eenzijdig kunnen gedragen op een manier die oneerlijk en schadelijk kan zijn voor de rechtmatige belangen van hun zakelijke gebruikers, en onrechtstreeks ook van de consumenten in de Unie.

(2)  Onlinetussenhandelsdiensten kunnen van cruciaal belang zijn voor het commerciële succes van ondernemingen die gebruikmaken van dergelijke diensten om consumenten te bereiken. Door de groeiende tussenhandel via onlinetussenhandelsdiensten, aangedreven door sterke datagestuurde indirecte netwerkeffecten, worden dergelijke zakelijke gebruikers, met inbegrip van zelfstandigen en kleine, middelgrote en micro-ondernemingen, in grotere mate afhankelijk van deze diensten om consumenten te bereiken. Door deze toenemende afhankelijkheid, die niet alleen gevolgen kan hebben voor micro-ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen, maar ook voor grote ondernemingen, hebben de aanbieders van dergelijke diensten vaak een sterkere onderhandelingspositie. Als die sterkere onderhandelingspositie wordt misbruikt, kunnen ze zich eventueel eenzijdig gedragen op een manier die oneerlijk en schadelijk kan zijn voor de rechtmatige belangen van hun zakelijke gebruikers, en onrechtstreeks, maar nadrukkelijk ook voor die van de consumenten in de Unie. Consumenten hebben de onlineplatformeconomie omarmd en een concurrerende, eerlijke en transparante onlineomgeving waar bedrijven zich verantwoordelijk gedragen, is ook essentieel voor het welzijn van de consument. Waar dominante onlinetussenhandelsdiensten de poortwachters van informatie, keuzes en prijzen worden, gaat dit ook ten koste van de consumenten. Bovendien kan het gebrek aan transparantie en rechtsonzekerheid in de onlineplatformeconomie, inclusief in business-to-business-relaties, het vertrouwen van de consument in de online-economie aantasten. Deze verordening moet de billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten bevorderen, wat uiteindelijk in het voordeel van de consumenten is. De directe gevolgen van nieuwe bedrijfsmodellen en technologische ontwikkelingen voor consumenten komen echter aan de orde in het voorstel van de Commissie voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993, Richtlijn 98/6/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU1 bis.

 

__________________

 

1 bis COD(2018)0090.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  Evenzo kunnen onlinezoekmachines belangrijke bronnen van internetverkeer zijn voor bedrijven die goederen of diensten aanbieden aan consumenten via websites, en kunnen ze derhalve aanzienlijke invloed hebben op het commerciële succes van dergelijke gebruikers van zakelijke websites die hun goederen of diensten online aanbieden op de interne markt. De ranking van websites door aanbieders van onlinezoekmachines, met inbegrip van de websites via dewelke gebruikers van zakelijke websites hun goederen en diensten aan consumenten aanbieden, heeft in dit opzicht een grote impact op de keuze van de consument en het commerciële succes van die gebruikers van zakelijke websites. Zelfs indien er geen contractuele verhouding met gebruikers van zakelijke websites bestaat, kunnen aanbieders van onlinezoekmachines zich derhalve eenzijdig gedragen op een manier die oneerlijk en schadelijk kan zijn voor de rechtmatige belangen van gebruikers van zakelijke websites, en onrechtstreeks ook van de consumenten in de Unie.

(3)  Evenzo kunnen onlinezoekmachines belangrijke bronnen van internetverkeer zijn voor bedrijven die goederen of diensten aanbieden aan consumenten via websites, en kunnen ze derhalve aanzienlijke invloed hebben op het commerciële succes van dergelijke gebruikers van zakelijke websites die hun goederen of diensten online aanbieden op de interne markt. De ranking van websites door aanbieders van onlinezoekmachines, met inbegrip van de websites via dewelke gebruikers van zakelijke websites hun goederen en diensten aan consumenten aanbieden, heeft in dit opzicht een grote impact op de keuze van de consument en het commerciële succes van die gebruikers van zakelijke websites. Zelfs indien er geen contractuele verhouding met gebruikers van zakelijke websites bestaat, kunnen aanbieders van onlinezoekmachines zich derhalve eenzijdig gedragen op een manier die oneerlijk kan zijn en de normale economische concurrentie op de markt kan verstoren en schadelijk kan zijn voor de rechtmatige belangen van gebruikers van zakelijke websites, en onrechtstreeks, maar nadrukkelijk ook voor die van de consumenten in de Unie.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis)  In sommige gevallen spelen besturingssystemen een rol als tussenpersoon tussen zakelijke gebruikers en consumenten. Aangezien de definitie van onlinetussenhandelsdiensten in deze verordening moet worden opgevat als technologisch neutraal en diensten omvattend, ongeacht de mate van integratie met de software en eventuele hardware die wordt gebruikt om de diensten te verlenen, moeten, waar besturingssystemen optreden als onlinetussenhandelsdiensten in de zin van deze verordening, de aanbieders van die besturingssystemen ook onder de in het kader van deze verordening voor de aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten vastgestelde verplichtingen vallen.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  De afhankelijkheid van zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten leidt ook tot een situatie waarin zakelijke gebruikers vaak beperkte mogelijkheden hebben om verhaal te halen wanneer eenzijdige acties van de aanbieders van die diensten tot een geschil leiden. In veel gevallen voorzien deze aanbieders niet in toegankelijke en doeltreffende interne klachtenafhandelingssystemen. Daarnaast kunnen de bestaande alternatieve mechanismen voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting ondoeltreffend zijn om diverse redenen, waaronder een gebrek aan gespecialiseerde bemiddelaars en de angst van zakelijke gebruikers voor represailles.

(4)  De aard van de relatie tussen zakelijke gebruikers en onlinetussenhandelsdiensten kan ook leiden tot situaties waarin zakelijke gebruikers vaak beperkte mogelijkheden hebben om verhaal te halen wanneer eenzijdige acties van de aanbieders van die diensten tot een geschil leiden. In veel gevallen voorzien deze aanbieders niet in toegankelijke en doeltreffende interne klachtenafhandelingssystemen. Daarnaast kunnen de bestaande alternatieve mechanismen voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting ondoeltreffend zijn om diverse redenen, waaronder een gebrek aan gespecialiseerde bemiddelaars en de angst van zakelijke gebruikers voor represailles.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Onlinetussenhandelsdiensten en onlinezoekmachines, alsook de commerciële transacties die worden vergemakkelijkt door deze diensten, hebben een intrinsiek grensoverschrijdend potentieel en zijn van bijzonder belang voor de goede werking van de interne markt van de Unie in de hedendaagse economie. De mogelijk oneerlijke en schadelijke handelspraktijken van bepaalde aanbieders van die diensten ten aanzien van zakelijke gebruikers en gebruikers van zakelijke websites belemmeren de volledige verwezenlijking van dat potentieel en hebben een negatieve invloed op de goede werking van de interne markt. Daarnaast wordt de volledige verwezenlijking van dat potentieel belemmerd en de goede werking van de interne markt negatief beïnvloed door uiteenlopende wetten van bepaalde lidstaten die deze diensten in mindere of meerdere mate doeltreffend regelen, terwijl andere lidstaten overwegen dergelijke wetten vast te stellen.

(5)  Onlinetussenhandelsdiensten en onlinezoekmachines, alsook de transacties die worden vergemakkelijkt door deze diensten, hebben een intrinsiek grensoverschrijdend potentieel en zijn van bijzonder belang voor de goede werking van de interne markt van de Unie in de hedendaagse economie. De mogelijk oneerlijke en schadelijke handelspraktijken van bepaalde aanbieders van die diensten die misbruik maken van hun positie ten aanzien van zakelijke gebruikers en gebruikers van zakelijke websites en het ontbreken van een passend verhaalmechanisme belemmeren de volledige verwezenlijking van dat potentieel en hebben een negatieve invloed op de goede werking van de interne markt en de opkomst van nieuwe marktspelers. Daarnaast wordt de volledige verwezenlijking van dat potentieel belemmerd en de goede werking van de interne markt negatief beïnvloed door uiteenlopende wetten van bepaalde lidstaten die deze diensten in mindere of meerdere mate doeltreffend regelen, terwijl andere lidstaten overwegen dergelijke wetten vast te stellen.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Derhalve moet een uniforme en gerichte reeks bindende regels worden vastgesteld op Unieniveau om een eerlijk, voorspelbaar, duurzaam en betrouwbaar online ondernemingsklimaat binnen de interne markt tot stand te brengen door er met name voor te zorgen dat passende transparantie en doeltreffende mogelijkheden om verhaal te halen worden geboden aan de zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten in de hele Unie. Deze regels moeten ook zorgen voor passende transparantie over de ranking van gebruikers van zakelijke websites in de zoekresultaten die worden gegenereerd door onlinezoekmachines. Tegelijkertijd moeten deze regels zodanig van aard zijn dat ze het belangrijke innovatiepotentieel van de ruimere onlineplatformeconomie veiligstellen.

(6)  Derhalve moet een uniforme en gerichte reeks bindende regels worden vastgesteld op Unieniveau om een eerlijk, voorspelbaar, duurzaam en betrouwbaar online ondernemingsklimaat binnen de interne markt tot stand te brengen door er met name voor te zorgen dat passende transparantie en doeltreffende mogelijkheden om verhaal te halen worden geboden aan de zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten in de hele Unie. Deze regels moeten bedrijven ook prikkelen eerlijk en evenredig te handelen en de transparantie bevorderen, met name wat betreft de ranking van gebruikers van zakelijke websites in de zoekresultaten die worden gegenereerd door onlinezoekmachines, met inbegrip van diensten voor stemassistentie. Tegelijkertijd moeten deze regels zodanig van aard zijn dat ze het belangrijke innovatiepotentieel van de ruimere onlineplatformeconomie erkennen en veiligstellen en gezonde concurrentie mogelijk maken zodat de consument meer keuzemogelijkheden heeft.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Aangezien onlinetussenhandelsdiensten en onlinezoekmachines doorgaans een mondiale dimensie hebben, moet deze verordening van toepassing zijn op de aanbieders van die diensten, ongeacht of zij in een lidstaat of buiten de Unie zijn gevestigd, op voorwaarde dat wordt voldaan aan twee cumulatieve voorwaarden. Ten eerste moeten de zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites in de Unie zijn gevestigd. Ten tweede moeten de zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites hun goederen of diensten via de verstrekking van dergelijke diensten aanbieden aan consumenten die zich voor minstens een deel van de transactie in de Unie bevinden. Dergelijke consumenten moeten zich in de Unie bevinden, maar hun woonplaats moet niet in de Unie zijn en ze moeten ook niet over de nationaliteit van een lidstaat beschikken. Deze verordening mag dan ook niet van toepassing zijn wanneer de zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites niet in de Unie zijn gevestigd of wanneer zij in de Unie zijn gevestigd maar alleen gebruikmaken van onlinetussenhandelsdiensten of onlinezoekmachines om goederen of diensten aan te bieden aan consumenten buiten de Unie of aan personen die geen consument zijn.

(7)  Aangezien onlinetussenhandelsdiensten en onlinezoekmachines doorgaans een mondiale dimensie hebben, moet deze verordening van toepassing zijn op de aanbieders van die diensten, ongeacht of zij in een lidstaat of buiten de Unie zijn gevestigd, op voorwaarde dat wordt voldaan aan twee cumulatieve voorwaarden. Ten eerste moeten de zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites in de Unie zijn gevestigd. Ten tweede moeten de zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites hun goederen of diensten via de verstrekking van dergelijke diensten aanbieden aan consumenten die zich voor minstens een deel van de transactie in de Unie bevinden. In overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad zou dit betekenen dat de onlinetussenhandelsdiensten en onlinezoekmachines hun activiteiten richten op consumenten die zich in één of meer EU-lidstaten bevinden, ongeacht waar zij binnen de Unie bevinden. Dergelijke consumenten moeten zich in de Unie bevinden, maar hun woonplaats moet niet in de Unie zijn en ze moeten ook niet over de nationaliteit van een lidstaat beschikken. Deze verordening mag dan ook niet van toepassing zijn wanneer de zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites niet in de Unie zijn gevestigd of wanneer zij in de Unie zijn gevestigd maar alleen gebruikmaken van onlinetussenhandelsdiensten of onlinezoekmachines om goederen of diensten aan te bieden aan consumenten buiten de Unie of aan personen die geen consument zijn. De regels met betrekking tot de keuze van het recht en forumkeuze in contractuele aangelegenheden in het internationale en Unierecht zijn uitgewerkt in verband met de typische commerciële contracten waarover tot in detail is onderhandel tussen de partijen en hun juridische vertegenwoordigers. De vraag rijst in welke mate deze regels passend zijn met betrekking tot de specifieke situatie van overeenkomsten voor platforms en voor overeenkomsten in het digitale tijdperk in het algemeen. Deze vraag moet nader worden onderzocht.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  In een breed scala van handelsbetrekkingen tussen ondernemingen en consumenten wordt een tussenrol gespeeld door aanbieders van meerzijdige diensten die hoofdzakelijk zijn gebaseerd op hetzelfde bedrijfsmodel voor de totstandbrenging van ecosystemen. Om ervoor te zorgen dat de relevante diensten in aanmerking worden genomen, moeten onlinetussenhandelsdiensten op een precieze en technologisch neutrale wijze worden gedefinieerd. De diensten moeten met name diensten van de informatiemaatschappij zijn, die worden gekenmerkt door het feit dat zij gericht zijn op het vergemakkelijken van het initiëren van directe transacties tussen zakelijke gebruikers en consumenten, ongeacht of die transacties uiteindelijk online, op het onlineportaal van de aanbieder van de onlinetussenhandelsdiensten in kwestie, op het onlineportaal van de zakelijke gebruiker of offline worden uitgevoerd. Daarnaast moeten de diensten worden verleend op basis van contractuele verhoudingen, zowel tussen de aanbieders en de zakelijke gebruikers als tussen de aanbieders en de consumenten. Een dergelijke contractuele verhouding wordt geacht te bestaan wanneer beide betrokken partijen hun voornemen kenbaar maken om op ondubbelzinnige en controleerbare wijze te worden gebonden, waarbij een uitdrukkelijke schriftelijke instemming niet noodzakelijk is vereist.

(8)  In een breed scala van betrekkingen tussen ondernemingen en consumenten wordt een tussenrol gespeeld door aanbieders van meerzijdige diensten die hoofdzakelijk zijn gebaseerd op hetzelfde bedrijfsmodel voor de totstandbrenging van ecosystemen. Om ervoor te zorgen dat de relevante diensten in aanmerking worden genomen, moeten onlinetussenhandelsdiensten op een precieze en technologisch neutrale wijze worden gedefinieerd. De diensten moeten met name diensten van de informatiemaatschappij zijn, die worden gekenmerkt door het feit dat zij gericht zijn op het vergemakkelijken van het initiëren van directe transacties tussen zakelijke gebruikers en consumenten, ongeacht of die transacties uiteindelijk online, op het onlineportaal van de aanbieder van de onlinetussenhandelsdiensten in kwestie, op het onlineportaal van de zakelijke gebruiker of offline worden uitgevoerd, wat wil zeggen dat geen enkele contractuele verhouding vereist is tussen de zakelijke gebruikers en de consumenten als voorwaarde voor de opname van een onlinetussenhandelsdienst in het toepassingsgebied van deze verordening. Diensten waarbij het vergemakkelijken van het initiëren van directe transacties tussen die zakelijke gebruikers en consumenten slechts van marginale aard is, wat betekent dat in een beperkt aantal gevallen uitgelegd kan worden dat de dienst de initiatie van een directe transactie tussen bepaalde zakelijke gebruikers en consumenten heeft vergemakkelijkt, moeten niet moet worden opgenomen, aangezien dit niet het doel van de dienst is. Waar een dienst gewoonlijk dergelijke transacties vergemakkelijkt, kan het vergemakkelijken van het initiëren van directe transacties worden opgevat als niet slechts van marginale aard. Daarnaast moeten de diensten worden verleend op basis van contractuele verhoudingen, zowel tussen de aanbieders en de zakelijke gebruikers als tussen de aanbieders en de consumenten. Een dergelijke contractuele verhouding wordt geacht te bestaan wanneer beide betrokken partijen hun voornemen kenbaar maken om op ondubbelzinnige en controleerbare wijze te worden gebonden, waarbij een uitdrukkelijke schriftelijke instemming niet noodzakelijk is vereist. Een dergelijke contractuele verhouding tussen de aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten en consumenten moet ook worden geacht te bestaan in de gevallen waarin de diensten aan de consument worden geleverd in ruil voor het verstrekken van persoonsgegevens of andere gegevens door de consument.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  Tot de voorbeelden van onlinetussenhandelsdiensten die onder deze verordening vallen, behoren derhalve onder meer onlinemarktplaatsen, met inbegrip van collaboratieve onlinemarktplaatsen waarop zakelijke gebruikers actief zijn, diensten voor onlinesoftwaretoepassingen en diensten voor sociale media. Deze verordening mag echter niet van toepassing zijn op onlinereclametools of onlineplatforms voor de uitwisseling van reclame die niet gericht zijn op het vergemakkelijken van het initiëren van directe transacties en geen contractuele verhouding met consumenten inhouden. Deze verordening mag ook niet van toepassing zijn op onlinebetalingsdiensten, aangezien zij zelf niet voldoen aan de toepasselijke vereisten, maar inherent ondergeschikt zijn aan de transactie voor de levering van goederen en diensten aan de betrokken consumenten.

(9)  Tot de voorbeelden van onlinetussenhandelsdiensten die onder deze verordening vallen, behoren derhalve onder meer onlinemarktplaatsen, met inbegrip van collaboratieve onlinemarktplaatsen waarop zakelijke gebruikers actief zijn, diensten voor onlinesoftwaretoepassingen, zoals winkels met toepassingen, diensten voor stemassistentie en diensten voor sociale media. De verordening moet van toepassing zijn op dergelijke diensten ongeachte de opkomende of toekomstige ontwikkelingen waardoor het technologische of commerciële ontwerp ervan wordt gewijzigd, met inbegrip van bijvoorbeeld de interactie van de diensten met softwarebesturingssystemen. Deze verordening mag echter niet van toepassing zijn op onlinereclametools of onlineplatforms voor de uitwisseling van reclame die niet gericht zijn op het vergemakkelijken van het initiëren van directe transacties en geen contractuele verhouding met consumenten inhouden. Deze verordening mag ook niet van toepassing zijn op onlinebetalingsdiensten, aangezien zij zelf niet voldoen aan de toepasselijke vereisten, maar inherent ondergeschikt zijn aan de transactie voor de levering van goederen en diensten aan de betrokken consumenten.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 bis)  In bepaalde gevallen kan moeilijk onderscheid worden gemaakt tussen zakelijke gebruikers en niet-zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten. Een dergelijk onderscheid is belangrijk, omdat zakelijke gebruikers die consumenten goederen of diensten aanbieden, ook aan strengere verplichtingen ten aanzien van die consumenten moeten voldoen. Overeenkomstig het voorstel van de Commissie voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993, Richtlijn 98/6/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot betere handhaving en modernisering van de EU-regels voor consumentenbescherming1 bis, mag het niet zo zijn dat de aanbieder van een onlinetussenhandelsdienst naar eigen goeddunken bepaalt of een gebruiker een zakelijke gebruiker of een niet-zakelijke gebruiker is. De gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten moeten daarentegen zelf kunnen aangeven of zij zakelijke gebruikers zijn of niet en, zo ja, hun strengere verplichtingen tegenover de consumenten nakomen.

 

__________________

 

1 bis COM(2018)0185 final.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 ter)  De definitie van "aangesloten besturingssystemen" moet bestuurssystemen omvatten die essentieel zijn voor het besturen van een mobiel apparaat, die nauw verbonden zijn met een onlinetussenhandelsdienst en die tussenhandelsdienst beheerst het belangrijkste kanaal waarlangs de toepassing kan worden geïnstalleerd, en waar de ontwikkeling en het bijwerken van het bestuurssysteem direct of indirect verzorgd of beheerst worden door de aanbieder van de gekoppelde onlinetussenhandelsdienst. Deze definitie van aangesloten besturingssystemen moet van toepassing zijn op diensten, ongeacht de opkomende of toekomstige ontwikkelingen waardoor het technologische of commerciële ontwerp ervan wordt gewijzigd, met inbegrip van bijvoorbeeld het gebruik van spraakbesturing.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  Overeenkomstig de relevante jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie en aangezien de afhankelijke positie van zakelijke gebruikers voornamelijk in aanmerking wordt genomen ten aanzien van onlinetussenhandelsdiensten die fungeren als toegangspunt tot consumenten die natuurlijke personen zijn, moet het begrip "consument" dat wordt gebruikt om het toepassingsgebied van deze verordening af te bakenen, zodanig worden opgevat dat het uitsluitend verwijst naar natuurlijke personen die handelen voor doeleinden die buiten hun bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

(10)  Overeenkomstig de relevante jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie en aangezien de afhankelijke positie van zakelijke gebruikers voornamelijk in aanmerking wordt genomen ten aanzien van onlinetussenhandelsdiensten die fungeren als toegangspunt tot consumenten die natuurlijke personen zijn, moet het begrip "consument" dat wordt gebruikt om het toepassingsgebied van deze verordening af te bakenen, zodanig worden opgevat dat het uitsluitend verwijst naar natuurlijke personen die handelen voor doeleinden die buiten hun bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. In het kader van deze verordening vallen onlinetussenhandelsdiensten waarmee uitsluitend directe of gerichte aanbiedingen van goederen of diensten van bedrijven aan andere bedrijven mogelijk zijn niet onder het toepassingsgebied omdat er geen directe gevolgen voor consumenten zijn.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Ter wille van de consistentie moet de definitie van onlinezoekmachines die wordt gebruikt in deze verordening in overeenstemming worden gebracht met de definitie die wordt gebruikt in Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad21.

(11)  De definitie van onlinezoekmachines die wordt gebruikt in deze verordening moet breder zijn dan de definitie die wordt gebruikt in Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad21. Gezien het hoge innovatietempo moet de definitie technologieneutraal zijn. Meer in het bijzonder moeten onder de definitie ook gesproken opdrachten worden verstaan.

__________________

__________________

21 Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 houdende maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in de Unie (PB L 194 van 19.7.2016, blz. 1).

21 Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 houdende maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in de Unie (PB L 194 van 19.7.2016, blz. 1).

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Om zakelijke gebruikers in voorkomend geval doeltreffend te beschermen, moet deze verordening van toepassing zijn wanneer niet afzonderlijk wordt onderhandeld door de betrokken partijen over de algemene voorwaarden van een contractuele verhouding, ongeacht de naam of vorm ervan. Om te bepalen of afzonderlijk is onderhandeld over de algemene voorwaarden moet worden uitgegaan van een algemene beoordeling, waarbij het feit dat er over sommige bepalingen afzonderlijk is onderhandeld op zich niet doorslaggevend is.

(12)  Om zakelijke gebruikers doeltreffend te beschermen, moet deze verordening van toepassing zijn op de algemene voorwaarden van een contractuele verhouding tussen de aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten en zakelijke gebruikers, ongeacht de naam of vorm ervan.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(12 bis)  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten kunnen andere diensten of software leveren of daar zeggenschap over hebben, waardoor in sommige gevallen de mogelijkheid ontstaat dat deze software of diensten kunnen worden gebruikt om de voor aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten in het kader van deze verordening vastgestelde verplichtingen te omzeilen. Hoewel het toepassingsgebied van deze verordening en de hierin vastgelegde vereisten niet worden uitgebreid naar die software of diensten, moeten de aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten die software of diensten niet gebruiken om voor onlinetussenhandelsdiensten vastgestelde verplichtingen te omzeilen. Binnen deze verordening moet zeggenschap worden begrepen in de zin van artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad, dat wil zeggen dat controle moet berusten op rechten, overeenkomsten of andere middelen die, afzonderlijk of gezamenlijk, met inachtneming van alle feitelijke en juridische omstandigheden, het mogelijk maken een beslissende invloed uit te oefenen op de activiteiten van een onderneming. Deze beslissende invloed kan met name worden uitgeoefend door eigendoms- of gebruiksrechten op alle vermogensbestanddelen van een onderneming of delen daarvan, of de rechten of overeenkomsten die een beslissende invloed verschaffen op de samenstelling, het stemgedrag of de besluiten van de ondernemingsorganen.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Om ervoor te zorgen dat de algemene voorwaarden van een contractuele verhouding zakelijke gebruikers in staat stellen om commerciële voorwaarden te bepalen voor het gebruik, de beëindiging en de opschorting van onlinetussenhandelsdiensten en om de voorspelbaarheid van hun zakenrelatie te waarborgen, moeten die algemene voorwaarden in duidelijke en eenvoudige taal worden opgesteld die voor een gemiddelde zakelijke gebruiker gemakkelijk te begrijpen is. De algemene voorwaarden mogen niet worden geacht in duidelijke en eenvoudige taal te zijn opgesteld wanneer deze vaag, niet-specifiek of weinig gedetailleerd zijn over belangrijke commerciële kwesties en bijgevolg geen redelijke mate van voorspelbaarheid verschaffen aan zakelijke gebruikers met betrekking tot de belangrijkste aspecten van de contractuele verhouding.

(13)  Om ervoor te zorgen dat de algemene voorwaarden van een contractuele verhouding zakelijke gebruikers in staat stellen om commerciële voorwaarden te bepalen voor het gebruik, de beëindiging en de opschorting van onlinetussenhandelsdiensten en om de voorspelbaarheid van hun zakenrelatie te waarborgen, moeten die algemene voorwaarden in duidelijke en begrijpelijke taal worden opgesteld die voor een gemiddelde zakelijke gebruiker gemakkelijk te begrijpen is. De algemene voorwaarden mogen niet worden geacht in duidelijke en begrijpelijke taal te zijn opgesteld wanneer deze vaag, niet-specifiek of weinig gedetailleerd zijn over belangrijke commerciële kwesties en bijgevolg geen redelijke mate van voorspelbaarheid verschaffen aan zakelijke gebruikers met betrekking tot de belangrijkste aspecten van de contractuele verhouding. Bovendien mag taal die misleidend is in de keuze van de formulering niet worden beschouwd als eenvoudig en begrijpelijk.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(13 bis)  Om niet alleen transparantie, maar ook billijkheid in de relaties tussen aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten en hun zakelijke gebruikers te waarborgen, moeten de algemene voorwaarden ook billijk en evenredig zijn, rekening houdend met de aard van de activiteiten van de aanbieder van de onlinetussenhandelsdienst en de zakelijke gebruiker. Algemene voorwaarden worden niet als billijk en evenredig beschouwd wanneer bijvoorbeeld deze algemene voorwaarden in grote mate afwijken van goed commercieel gedrag in de specifieke economische activiteit die de onlinetussenhandelsdienst uitvoert, of wanneer deze in strijd zijn met beginselen van goede trouw en billijkheid. Bij de beoordeling van deze algemene vereisten moet door de relevante handhavingsautoriteiten ook rekening worden gehouden met de aard en het doel van de overeenkomst, de omstandigheden van de zaak en met de gewoonten en handelwijzen van de commerciële activiteit.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(13 ter)  Om ervoor te zorgen dat zakelijke gebruikers voldoende duidelijkheid hebben over waar en aan wie hun goederen of diensten op de markt worden gebracht, moeten aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten transparantie verzekeren jegens hun zakelijke gebruikers met betrekking tot extra kanalen en eventuele gelieerde programma's die de onlinetussenhandelsdienst mogelijk gebruikt om deze goederen of diensten op de markt te brengen.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  Het waarborgen van transparantie in de algemene voorwaarden kan van essentieel belang zijn om duurzame zakenrelaties te bevorderen en oneerlijke gedragingen ten nadele van zakelijke gebruikers te voorkomen. De aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten moeten er daarom ook voor zorgen dat de algemene voorwaarden gemakkelijk toegankelijk zijn in alle fasen van de contractuele verhouding, ook voor potentiële zakelijke gebruikers in de precontractuele fase, en dat alle wijzigingen van deze voorwaarden worden meegedeeld aan de zakelijke gebruikers binnen een vastgestelde kennisgevingsperiode die redelijk en evenredig is in het licht van de specifieke omstandigheden en minstens vijftien dagen duurt. Deze kennisgevingsperiode mag niet van toepassing zijn wanneer en voor zover er op ondubbelzinnige wijze afstand van wordt gedaan door de betrokken zakelijke gebruiker, of wanneer en voor zover de noodzaak om de wijziging uit te voeren zonder inachtneming van de kennisgevingsperiode voortvloeit uit een wettelijke verplichting die is opgelegd aan de aanbieder van diensten uit hoofde van het Unierecht of het nationale recht.

(14)  Het waarborgen van transparantie in de algemene voorwaarden kan van essentieel belang zijn om duurzame zakenrelaties te bevorderen en oneerlijke gedragingen ten nadele van zakelijke gebruikers te voorkomen. De aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten moeten er daarom ook voor zorgen dat de algemene voorwaarden gemakkelijk toegankelijk zijn in alle fasen van de contractuele verhouding, ook voor potentiële zakelijke gebruikers in de precontractuele fase, en dat alle wijzigingen van deze algemene voorwaarden worden meegedeeld aan de zakelijke gebruikers binnen een vastgestelde kennisgevingsperiode die redelijk en evenredig is in het licht van de specifieke omstandigheden en minstens vijftien dagen duurt en ten minste dertig dagen in gevallen waarin de wijziging vereist dat de zakelijke gebruiker belangrijke technische aanpassingen in zijn goederen of diensten aanbrengt om aan de aanpassing te voldoen. Onder het begrip "wijziging" moeten niet die wijzigingen van de algemene voorwaarden worden verstaan die van zuiver administratieve aard zijn, zoals een wijziging van een telefoonnummer of een adres van de aanbieder. Bij wijze van uitzondering mogen deze kennisgevingsperiodes niet van toepassing zijn wanneer en voor zover er op ondubbelzinnige wijze afstand van wordt gedaan door de betrokken zakelijke gebruiker, of wanneer en voor zover de noodzaak om de wijziging uit te voeren zonder inachtneming van de kennisgevingsperiode voortvloeit uit een wettelijke verplichting die is opgelegd aan de aanbieder van de diensten uit hoofde van het Unierecht of het nationale recht, en in gevallen waarin de aanbieder optreedt om gevaren aan te pakken schade kunnen toebrengen aan of veiligheidsproblemen kunnen veroorzaken voor de dienst, zijn consumenten of andere gebruikers, omdat gezien de verscheidenheid aan inhoud die zakelijke gebruikers via onlinetussenhandelsdiensten verspreiden, zich onvoorziene gevaren en praktijken kunnen voordoen op een manier die onmiddellijk optreden vereist. Zakelijke gebruikers moeten het recht hebben om hun overeenkomst te beëindigen binnen 15 dagen na ontvangst van de kennisgeving van een wijziging die ze voor zichzelf nadelig achten.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(14 bis)  Over het algemeen moet het indienen van nieuwe goederen of diensten als een ondubbelzinnige actieve handeling door de zakelijke gebruiker worden beschouwd. Aangezien wijzigingen van de algemene voorwaarden in sommige gevallen belangrijke veranderingen van de zakelijke gebruiker kunnen vereisen om te voldoen aan de nieuwe algemene voorwaarden, moeten zakelijke gebruikers niet worden verplicht om hun goederen en diensten niet bij te werken, bijvoorbeeld wat betreft de inhoud van diensten, terwijl de zakelijke gebruiker zich voorbereidt om te voldoen aan de nieuwe algemene voorwaarden. Wanneer de kennisgevingsperiode 30 dagen bedraagt omdat de wijzigingen aan de algemene voorwaarden vereisen dat de zakelijke gebruiker belangrijke technische aanpassingen in zijn goederen of diensten aanbrengt, moet er niet automatisch van worden uitgegaan dat afstand wordt gedaan van de kennisgevingsperiode wanneer een zakelijke gebruikers nieuwe of bijgewerkte goederen of diensten indient. De aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten moet ervan uitgaan dat de wijzigingen van de algemene voorwaarden vereisen dat de zakelijke gebruiker belangrijke technische aanpassingen aanbrengt wanneer bijvoorbeeld functies van de onlinetussenhandelsdienst waartoe de zakelijke gebruikers toegang hadden, in hun geheel worden verwijderd of toegevoegd, of wanneer zakelijke gebruikers hun goederen of diensten moeten herprogrammeren om op het platform werkzaam te kunnen blijven. In gevallen waarin tegelijkertijd meerdere wijzigingen in de algemene voorwaarden worden meegedeeld aan de zakelijke gebruikers moeten alleen voor de wijziging waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze belangrijke technische aanpassingen van de zakelijke gebruiker vergt de kennisgevingsperiode van 30 dagen en de uitzondering op het automatisch afstand doen van de kennisgevingsperiode gelden.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Met het oog op de bescherming van zakelijke gebruikers moet het mogelijk zijn voor een bevoegde rechter om te oordelen dat niet-conforme algemene voorwaarden niet bindend zijn voor de betrokken zakelijke gebruiker, met gevolgen ex nunc. Een dergelijke oordeel van een rechter mag evenwel alleen betrekking hebben op de specifieke bepalingen van de algemene voorwaarden die niet conform zijn. De overige bepalingen moeten geldig en afdwingbaar blijven voor zover ze kunnen worden gescheiden van de niet-conforme bepalingen. Plotselinge wijzigingen van de bestaande algemene voorwaarden kunnen de activiteiten van zakelijke gebruikers ernstig verstoren. Om dergelijke negatieve gevolgen voor zakelijke gebruikers te beperken en dergelijke gedragingen te ontmoedigen, moeten de doorgevoerde wijzigingen die in strijd zijn met de verplichting om te voorzien in een vastgestelde kennisgevingsperiode derhalve als nietig worden beschouwd, dat wil zeggen geacht worden nooit te hebben bestaan, met gevolgen erga omnes en ex tunc.

(15)  Met het oog op de bescherming van zakelijke gebruikers en het bieden van rechtszekerheid aan beide partijen moet het mogelijk zijn voor een bevoegde rechter om te oordelen dat niet-conforme algemene voorwaarden nietig zijn, met gevolgen ex nunc. Een dergelijk oordeel van een rechter mag evenwel alleen betrekking hebben op de specifieke bepalingen van de algemene voorwaarden die niet conform zijn. De overige bepalingen moeten geldig en afdwingbaar blijven voor zover ze kunnen worden gescheiden van de niet-conforme bepalingen. Plotselinge wijzigingen van de bestaande algemene voorwaarden kunnen de activiteiten van zakelijke gebruikers ernstig verstoren. Om dergelijke negatieve gevolgen voor zakelijke gebruikers te beperken en dergelijke gedragingen te ontmoedigen, moeten de doorgevoerde wijzigingen die in strijd zijn met de verplichting om te voorzien in een vastgestelde kennisgevingsperiode derhalve als nietig worden beschouwd, dat wil zeggen geacht worden nooit te hebben bestaan, met gevolgen erga omnes en ex tunc.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten kan legitieme redenen hebben om te besluiten de levering van zijn diensten aan een bepaalde zakelijke gebruiker geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen, onder meer door afzonderlijke goederen of diensten van een bepaalde zakelijke gebruiker te delisten of daadwerkelijk zoekresultaten te verwijderen. Aangezien dergelijke besluiten aanzienlijke gevolgen voor de belangen van de betrokken zakelijke gebruiker kunnen hebben, dient deze op passende wijze te worden ingelicht over de redenen daarvoor. Aan de hand van de motivering kunnen zakelijke gebruikers bepalen of er ruimte is om het besluit aan te vechten, waardoor zakelijke gebruikers meer mogelijkheden hebben om zo nodig op doeltreffende wijze verhaal te halen. Bovendien moet een verplichting inzake een motivering bijdragen tot het voorkomen of verhelpen onbedoelde verwijdering van door zakelijke gebruikers verstrekte online-inhoud die de aanbieder eten onterechte als illegale inhoud beschouwt, overeenkomstig Aanbeveling (EU) 2018/334 van de Commissie22. In de motivering moeten de objectieve reden of redenen van het besluit worden vermeld, waarbij wordt uitgegaan op de redenen die de aanbieder van tevoren in zijn algemene voorwaarden had vastgesteld, en moet op passende wijze worden verwezen naar de desbetreffende specifieke omstandigheden die aan het besluit ten grondslag liggen.

(16)  Een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten kan legitieme redenen hebben om te besluiten de levering van zijn diensten aan een bepaalde zakelijke gebruiker geheel of gedeeltelijk op te schorten, te beperken of te beëindigen, onder meer door afzonderlijke goederen of diensten van een bepaalde zakelijke gebruiker te delisten of daadwerkelijk zoekresultaten te verwijderen. Het kan ook wettelijk verplicht zijn bepaalde inhoud te verwijderen of de levering van diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten, te beperken of te beëindigen. Aangezien dergelijke besluiten aanzienlijke gevolgen voor de belangen van de betrokken zakelijke gebruiker kunnen hebben, dient deze op passende wijze vooraf te worden ingelicht over de opschorting, beperking of beëindiging, behalve in gevallen waarin een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten wettelijk verplicht is zijn diensten onmiddellijk op te schorten, te beperken of te beëindigen. Er kunnen ook gevallen zijn wanneer de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten niet wettelijk verplicht is de diensten te beëindigen, zoals bij een terugroepactie waartoe de markttoezichtautoriteiten de aanzet hebben gegeven, maar wanneer de aanbieder desalniettemin redelijke twijfels heeft over de veiligheid van een product of dienst, vervalsing, fraude of de geschiktheid van het product of de dienst voor minderjarigen. In dergelijke gevallen moet de aanbieder van de onlinetussenhandelsdienst onmiddellijk kunnen optreden om de consumenten te beschermen. In dergelijke uitzonderlijke gevallen wanneer diensten onmiddellijk kunnen worden opgeschort, beperkt of beëindigd, moet de zakelijke gebruiker echter in elk geval een motivering worden bezorgd voor de opschorting, beperking of beëindiging van de dienst. Aan de hand van de motivering kunnen zakelijke gebruikers bepalen of er ruimte is om het besluit aan te vechten, waardoor zakelijke gebruikers meer mogelijkheden hebben om zo nodig op doeltreffende wijze verhaal te halen. Bovendien moet een verplichting inzake een motivering bijdragen tot het voorkomen of verhelpen onbedoelde verwijdering van door zakelijke gebruikers verstrekte online-inhoud die de aanbieder ten onterechte als illegale inhoud beschouwt, overeenkomstig Aanbeveling (EU) 2018/334 van de Commissie. In sommige gevallen is het besluit van de aanbieder van een onlinetussenhandelsdienst gebaseerd op kennisgevingen van derden. Dergelijke kennisgevingen kunnen door concurrenten worden misbruikt. Aanbeveling (EU) 2018/33422 van de Commissie stelt dat dergelijke kennisgevingen voldoende nauwkeurig en goed onderbouwd moeten zijn, zodat de aanbieder van hostingdiensten een gemotiveerd en zorgvuldig besluit kan nemen ten aanzien van de inhoud waarop de melding betrekking heeft. Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten moeten derhalve worden verplicht om informatie over de inhoud van de kennisgeving aan de zakelijke gebruiker door te geven wanneer het besluit om de levering van zijn diensten op te schorten, te beperken of te beëindigen het gevolg is van een kennisgeving van een derde, teneinde de zakelijke gebruiker in de gelegenheid te stellen kennelijk onjuiste meldingen te ontkrachten. In de motivering moeten de objectieve reden of redenen van het besluit worden vermeld, waarbij wordt uitgegaan op de redenen die de aanbieder van tevoren in zijn algemene voorwaarden had vastgesteld, en moet op passende wijze worden verwezen naar de desbetreffende specifieke omstandigheden die aan het besluit ten grondslag liggen, behalve in die gevallen, waarin een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten wettelijk verplicht is deze niet vrij te geven of waarin een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten kan aantonen dat de betrokken zakelijke gebruiker herhaaldelijk inbreuk heeft gemaakt op de toepasselijke voorwaarden, met opschorting, beperking of beëindiging ervan als gevolg.

__________________

__________________

22 Aanbeveling (EU) 2018/334 van de Commissie van 1 maart 2018 over maatregelen om illegale online-inhoud effectief te bestrijden (PB L 63 van 6.3.2018, blz. 50).

22 Aanbeveling (EU) 2018/334 van de Commissie van 1 maart 2018 over maatregelen om illegale online-inhoud effectief te bestrijden (PB L 63 van 6.3.2018, blz. 50).

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  De ranking van goederen en diensten door de aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten heeft een grote impact op de keuze van de consument en het commerciële succes van de zakelijke gebruikers die deze goederen en diensten aanbieden aan de consument. Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten moeten daarom op voorhand de belangrijkste parameters aangeven die de ranking bepalen teneinde de voorspelbaarheid voor zakelijke gebruikers te verbeteren, zodat zij meer inzicht hebben in de werking van het rankingmechanisme en zij in staat zijn om de rankingpraktijken van verschillende aanbieders te vergelijken. Het begrip "belangrijkste parameters" moet worden geacht betrekking te hebben op alle algemene criteria en processen alsmede specifieke signalen die in algoritmes zijn geïntegreerd of andere aanpassings- of degradatiemechanismen die in verband met de ranking worden gebruikt. De omschrijving van de belangrijkste parameters waarmee de ranking wordt bepaald, moet ook een verklaring omvatten van alle mogelijkheden waarover zakelijke gebruikers beschikken om de ranking tegen vergoeding actief te beïnvloeden alsmede van de relatieve gevolgen daarvan. Op basis van deze omschrijving moeten zakelijke gebruikers op adequate wijze kunnen begrijpen hoe in het rankingmechanisme rekening wordt gehouden met de kenmerken van de daadwerkelijke goederen of diensten die de zakelijke gebruiker aanbiedt, en de relevantie daarvan voor de consumenten die gebruikmaken van de specifieke onlinetussenhandelsdiensten.

(17)  De ranking van goederen en diensten door de aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten heeft een grote impact op de keuze van de consument en het commerciële succes van de zakelijke gebruikers die deze goederen en diensten aanbieden aan de consument. Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten moeten daarom op voorhand de parameters aangeven die de ranking bepalen teneinde de voorspelbaarheid voor zakelijke gebruikers te verbeteren, zodat zij meer inzicht hebben in de werking van het rankingmechanisme en zij in staat zijn om de rankingpraktijken van verschillende aanbieders te vergelijken. Wanneer het technologisch niet mogelijk is in de algemene voorwaarden alle parameters openbaar te maken of wanneer dit zou inhouden dat de weging van alle individuele parameters openbaar wordt gemaakt, moeten alleen de belangrijkste parameters en de redenen voor hun relatieve belang worden vermeld. Het begrip "belangrijkste parameters" moet worden geacht betrekking te hebben op alle algemene criteria en processen alsmede specifieke signalen die in algoritmes zijn geïntegreerd of andere aanpassings- of degradatiemechanismen die in verband met de ranking worden gebruikt. De omschrijving van de belangrijkste parameters waarmee de ranking wordt bepaald, moet ook een verklaring omvatten van alle mogelijkheden waarover zakelijke gebruikers beschikken om de ranking tegen vergoeding actief te beïnvloeden alsmede van de relatieve gevolgen daarvan. De onlinetussenhandelsdienst moet bij het weergeven van de resultaten dicht bij elke ranking ook onthullen of die beïnvloed is door een gedifferentieerde behandeling, of door een directe of indirecte vergoeding, contractuele of directe eigendomsverhouding. Op basis van deze omschrijving moeten zakelijke gebruikers op adequate wijze kunnen begrijpen hoe in het rankingmechanisme rekening wordt gehouden met de kenmerken van de daadwerkelijke goederen of diensten die de zakelijke gebruiker aanbiedt, en de relevantie daarvan voor de consumenten die gebruikmaken van de specifieke onlinetussenhandelsdiensten. Volgens het voorstel van de Commissie voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU, moeten onlinetussenhandelsdiensten worden verplicht om de consumenten informatie te verstrekken over de parameters die van invloed zijn op de ranking. Hoewel de aan de consument aangeboden informatie op een duidelijke en begrijpelijke manier moet worden gepresenteerd en aangepast aan de behoeften van de consument, moet de aan de zakelijke gebruiker en de consument aangeboden informatie in ieder geval vergelijkbaar genoeg zijn om ervoor te zorgen dat beide partijen die aanbieden en diegenen die zoeken naar een goed of dienst, weloverwogen beslissingen kunnen nemen op basis van transparante zoekopdrachten.

 

__________________

 

 

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Op soortgelijke wijze heeft de ranking van websites door de aanbieders van onlinezoekmachines, met name van de websites via dewelke ondernemingen goederen en diensten aan consumenten aanbieden, een grote impact op de keuze van de consument en het commerciële succes van de gebruikers van zakelijke websites. Aanbieders van onlinezoekmachines moeten daarom een omschrijving geven van de belangrijke parameters waarmee de ranking van alle geïndexeerde websites wordt bepaald, met inbegrip van die van gebruikers van zakelijke websites en van andere websites. Afgezien van de kenmerken van de goederen en diensten en de relevantie daarvan voor de consumenten, moet de omschrijving in het geval van onlinezoekmachines daarnaast gebruikers van zakelijke websites in staat stellen om adequaat inzicht te kunnen krijgen of, en zo ja in hoeverre, rekening is gehouden met bepaalde ontwerpkenmerken van de gebruikte website, zoals de optimalisering daarvan ten behoeve van de weergave op mobiele telecommunicatietoestellen. Indien er geen contractuele verhouding is tussen aanbieders van onlinezoekmachines en gebruikers van zakelijke websites, moet deze omschrijving op een duidelijke en gemakkelijk toegankelijke locatie op de desbetreffende onlinezoekmachine beschikbaar zijn voor het publiek. Teneinde de voorspelbaarheid voor gebruikers van zakelijke websites te waarborgen, moet ervoor worden gezorgd dat de omschrijving actueel is; zo moet in de mogelijkheid worden voorzien dat alle wijzigingen van de belangrijkste parameters gemakkelijk te herkennen zijn. De aanbieders zijn weliswaar in geen geval verplicht bedrijfsgeheimen als gedefinieerd in Richtlijn (EU) 2016/943 van het Europees Parlement en de Raad23 openbaar te maken wanneer zij voldoen aan de verplichting om de belangrijkste rankingparameters bekend te maken, maar de omschrijving moet wel ten minste zijn gebaseerd op daadwerkelijke gegevens inzake de relevantie van de toegepaste rankingparameters.

(18)  Op soortgelijke wijze heeft de ranking van websites door de aanbieders van onlinezoekmachines, met name van de websites via dewelke ondernemingen goederen en diensten aan consumenten aanbieden, een grote impact op de keuze van de consument en het commerciële succes van de gebruikers van zakelijke websites. Aanbieders van onlinezoekmachines moeten daarom een omschrijving geven van de parameters waarmee de ranking van alle geïndexeerde websites wordt bepaald, met inbegrip van die van gebruikers van zakelijke websites en van andere websites. Wanneer het technologisch niet mogelijk is in de algemene voorwaarden alle parameters openbaar te maken of wanneer dit zou inhouden dat de weging van alle individuele parameters openbaar wordt gemaakt, moeten alleen de belangrijkste parameters en de redenen voor hun relatieve belang worden vermeld. Afgezien van de kenmerken van de goederen en diensten en de relevantie daarvan voor de consumenten, moet de omschrijving in het geval van onlinezoekmachines daarnaast gebruikers van zakelijke websites in staat stellen om adequaat inzicht te kunnen krijgen of, en zo ja in hoeverre, rekening is gehouden met bepaalde ontwerpkenmerken van de gebruikte website, zoals de optimalisering daarvan ten behoeve van de weergave op mobiele telecommunicatietoestellen. Indien er geen contractuele verhouding is tussen aanbieders van onlinezoekmachines en gebruikers van zakelijke websites, moet deze omschrijving op een duidelijke en gemakkelijk toegankelijke locatie op de desbetreffende onlinezoekmachine beschikbaar zijn voor het publiek. Teneinde de voorspelbaarheid voor gebruikers van zakelijke websites te waarborgen, moet ervoor worden gezorgd dat de omschrijving actueel is; zo moet in de mogelijkheid worden voorzien dat alle wijzigingen van de parameters gemakkelijk te herkennen zijn. De verplichting om rankingparameters openbaar te maken mag weliswaar geen afbreuk doen aan Richtlijn (EU) 2016/943 van het Europees Parlement en de Raad23 wanneer zij voldoen aan de verplichting om de belangrijkste rankingparameters bekend te maken, maar de omschrijving moet wel ten minste zijn gebaseerd op daadwerkelijke gegevens inzake de relevantie van de toegepaste rankingparameters. Ook andere gebruikers van de onlinezoekmachine dan gebruikers van zakelijke websites zouden baat hebben bij een actuele omschrijving van de belangrijkste parameters. In sommige gevallen kunnen aanbieders van onlinezoekmachines besluiten om de ranking in een specifiek geval te beïnvloeden of een website uit een ranking te delisten op basis van kennisgevingen van derden. In tegenstelling tot aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten kan men van aanbieders van onlinezoekmachines niet verwachten dat zij een gebruiker van een zakelijke website direct in kennis stellen van een delisting of een wijziging van de ranking als gevolg van een kennisgeving, aangezien er geen contractuele verhouding is tussen de partijen. Toch moet een zakelijke gebruiker de kennisgeving die in het specifieke geval aanleiding heeft gegeven tot de wijziging van de ranking of tot de delisting kunnen onderzoeken, door de inhoud van de melding te bekijken in een publiek toegankelijke onlinedatabase. Dit kan potentieel misbruik van delistingmeldingen door concurrenten helpen beperken.

__________________

__________________

23 Richtlijn (EU) 2016/943 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PB L 157 van 15.6.2016, blz. 1).

23 Richtlijn (EU) 2016/943 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PB L 157 van 15.6.2016, blz. 1).

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(18 bis)  Om te zorgen dat de zakelijke gebruikers gebruik kunnen maken van de informatie inzake de rankingparameters, moeten de resultaten van de ranking een afspiegeling vormen van de oprechte en niet-willekeurige toepassing van die parameters en het relatieve belang van de parameters dat de aanbieders van de onlinetussenhandelsdiensten en onlinezoekmachines bekendmaken. Als bijvoorbeeld meerdere zakelijke gebruikers zich in een vergelijkbare situatie bevinden wat betreft de parameters waarvan de aanbieder heeft bekendgemaakt dat ze de ranking bepalen, moeten ze ervan kunnen uitgaan dat de ranking hun soortgelijke situatie ten aanzien van deze parameters weerspiegelt.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Overweging 18 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(18 ter)  Aanbieders van onlinezoekmachines bieden vaak de mogelijkheid om de ranking van zoekresultaten te beïnvloeden tegen bepaalde, door gebruikers van zakelijke websites betaalde, vormen van vergoeding. Duidelijke informatie over dergelijke praktijken moet publiekelijk beschikbaar worden gesteld voor gebruikers van zakelijke websites en consumenten, opdat zij inzicht krijgen in de effecten van vergoedingen op de ranking. Los daarvan moeten zoekresultaten waarvan de positie in de ranking is beïnvloed door bepaalde vormen van betaling duidelijk gemarkeerd worden, zodat ze gemakkelijk te onderscheiden zijn van andere zoekresultaten waarvoor geen vergoeding werd betaald.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  Wanneer een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten zelf bepaalde goederen of diensten aan consument aanbiedt via zijn eigen onlinetussenhandelsdiensten, of dat doet via een zakelijke gebruiker waarover hij zeggenschap heeft, mag die aanbieder rechtstreeks concurreren met andere zakelijke gebruikers van zijn onlinetussenhandelsdiensten waarover de aanbieder geen zeggenschap heeft. Met name in dergelijke situaties is het belangrijk dat de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten op transparante wijze optreedt en een omschrijving geeft van elke gedifferentieerde behandeling door middel van juridische, commerciële of technische middelen die hij eventueel toepast op goederen of diensten die hij zelf aanbiedt ten opzichte van die welke worden aangeboden door zakelijke gebruikers. Teneinde de evenredigheid te waarborgen, moet deze verplichting van toepassing zijn op het niveau van de algehele onlinetussenhandelsdiensten en niet op het niveau van afzonderlijke goederen of diensten die via dergelijke diensten worden aangeboden.

(19)  Wanneer een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten of een aanbieder van onlinezoekmachines zelf bepaalde goederen of diensten aan consumenten aanbiedt via zijn eigen onlinetussenhandelsdiensten, of dat doet via een zakelijke gebruiker waarover hij zeggenschap heeft, mag die aanbieder rechtstreeks concurreren met andere zakelijke gebruikers van zijn onlinetussenhandelsdiensten waarover de aanbieder geen zeggenschap heeft, waardoor de aanbieder kan beschikken over een economische motivatie en over de mogelijkheid om zijn zeggenschap over de onlinetussenhandelsdienst of onlinezoekmachine aan te wenden om technische of economische voordelen toe te kennen aan zijn eigen aanbod of het aanbod dat wordt aangeboden via een zakelijke gebruiker waarover hij zeggenschap heeft, en concurrerende zakelijke gebruikers die voordelen te ontzeggen. Dergelijke gedragingen ondermijnen de eerlijke concurrentie en beperken de keuzeopties voor de consument. Met name in dergelijke situaties is het belangrijk dat de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten of een onlinezoekmachine op transparante wijze optreedt en een omschrijving geeft van elke gedifferentieerde behandeling door middel van juridische, commerciële of technische middelen, zoals standaardinstellingen, ten aanzien van goederen of diensten die hij zelf aanbiedt ten opzichte van die welke worden aangeboden door zakelijke gebruikers. De goederen of diensten van een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten of een onlinezoekmachine moeten worden beschouwd als concurrerend met die van zijn zakelijke gebruikers wanneer het product of de dienst door consumenten die de onlinetussenhandelsdienst gebruiken als onderling uitwisselbaar of vervangbaar kan worden beschouwd.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(19 bis)  Desalniettemin mag een dergelijke gedifferentieerde behandeling bij onlinetussenhandelsdiensten alleen worden toegestaan indien de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten de gedifferentieerde behandeling objectief kan rechtvaardigen overeenkomstig de algemene beginselen van het Unierecht zoals evenredigheid, rechtszekerheid en de algemene beginselen die worden afgeleid uit het Handvest van de grondrechten. De gedifferentieerde behandeling moet niet-discriminatoir zijn voor alle andere zakelijke gebruikers die goederen of diensten aanbieden via de onlinetussenhandelsdiensten, en de gedifferentieerde behandeling belet de consumenten niet om uit de via de onlinetussenhandelsdienst aangeboden concurrerende goederen en diensten de goederen of diensten te kiezen en te gebruiken die hun voorkeur hebben.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Overweging 19 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(19 ter)  Bepaalde praktijken kunnen in alle omstandigheden met zekerheid worden beschouwd als onbillijk. Deze praktijken zijn opgenomen in bijlage I bij dit voorstel. Het EU‑Platformwaarnemingscentrum moet voortdurend toezien op de toepassing en de gevolgen voor de markt van deze lijst met praktijken en de Commissie aanbevelingen doen om ze bij te werken.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  De capaciteit om toegang te krijgen tot gegevens, waaronder persoonlijke gegevens, en die te gebruiken, kunnen in de onlineplatformeconomie aanzienlijke waardecreatie mogelijk maken. Het is daarom belangrijk dat aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten zakelijke gebruikers een duidelijke omschrijving geven van het toepassingsgebied, de aard en de voorwaarden betreffende de toegang die zij verlenen tot bepaalde categorieën gegevens en betreffende het gebruik daarvan. De omschrijving moet proportioneel zijn en kan een vermelding omvatten van algemene voorwaarden voor toegang, in plaats van een uitputtende identificatie van daadwerkelijke gegevens, of van categorieën gegevens, om zakelijke gebruikers in staat te stellen te begrijpen of zij de gegevens kunnen gebruiken om meerwaarde te creëren, onder meer door eventueel gebruik te maken van gegevensdiensten van derden. Bij de verwerking van gegevens moet Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad24 worden nageleefd.

(20)  De capaciteit om toegang te krijgen tot gegevens, waaronder persoonlijke gegevens, en die te gebruiken, kunnen in de onlineplatformeconomie aanzienlijke waardecreatie mogelijk maken. Het is daarom belangrijk dat aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten zakelijke gebruikers een duidelijke omschrijving geven van het toepassingsgebied, de aard en de voorwaarden betreffende de toegang die zij verlenen tot bepaalde categorieën gegevens en betreffende het gebruik daarvan. De omschrijving moet proportioneel zijn en kan een vermelding omvatten van algemene voorwaarden voor toegang, in plaats van een uitputtende identificatie van daadwerkelijke gegevens, of van categorieën gegevens, om zakelijke gebruikers in staat te stellen te begrijpen of zij de gegevens kunnen gebruiken om meerwaarde te creëren, onder meer door eventueel gebruik te maken van gegevensdiensten van derden. Krachtens onderhavige verordening moeten aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten op transparante wijze aangeven welke gegevens zij doorspelen aan hun zakelijke gebruikers. Er wordt echter geenszins voorzien in de verplichting om persoons- of niet-persoonsgebonden gegevens door te geven aan zakelijke gebruikers, met uitzondering van bepaalde gegevens die betrekking hebben op de scores en beoordelingen van zakelijke gebruikers, die de zakelijke gebruikers in gebundelde en geanonimiseerde vorm moeten kunnen ontvangen. Bij de verwerking van gegevens moet te allen tijde het rechtskader van de Unie worden nageleefd inzake de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, evenals de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische communicatie, met name Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad24, Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad.

__________________

__________________

24 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

24 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(20 bis)  Overeenkomstig Verordening 2016/679 heeft een consument het recht de hem betreffende persoonsgegevens, die hij aan een verwerkingsverantwoordelijke, zoals een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten, heeft verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te verkrijgen en heeft hij het recht die gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zoals een zakelijke gebruiker of een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Overweging 20 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(20 ter)  Zakelijke gebruikers moeten geanonimiseerde informatie over hun onlinereputatie kunnen ontvangen, dat wil zeggen de scores en beoordelingen die ze hebben verzameld bij één aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten, teneinde zakelijke gebruikers in staat te stellen een beter begrip te krijgen van hun merkwaarde en hen in staat te stellen hun prestaties op het onlineplatform te verbeteren. Er moeten instrumenten beschikbaar worden gesteld voor het ontwikkelen van het begrip van zakelijke gebruikers van hun reputatie en dit zou de eerste stap zijn om verhoogde concurrentie tussen zakelijke gebruikers mogelijk te maken, waardoor consumenten toegang krijgen tot een bredere en beter onderbouwde keuze.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Overweging 20 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(20 quater)  Verschillende mededingingsautoriteiten binnen en buiten de Unie hebben onderzoeken geopend of hun voornemen bekendgemaakt om dat te doen met betrekking tot gevallen waar aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten hun dubbele functie als marktplaats enerzijds en als bedrijf dat goederen of diensten aanbiedt op diezelfde marktplaats anderzijds hebben gebruikt om een dominante positie te verkrijgen of daar misbruik van te maken. De toegang van de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten tot gegevens die zijn gegenereerd door de transacties van een zakelijke gebruiker, kan de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten in staat stellen op basis van de gegevens te concurreren met de zakelijke gebruiker. Om billijkheid te waarborgen, mag de aanbieder van de onlinetussenhandelsdienst de gegevens die door de transacties van een zakelijke gebruiker zijn gegenereerd niet zonder de toestemming van de zakelijke gebruiker voor commerciële doeleinden aan derden bekendmaken, ook niet binnen de eigen bedrijfsstructuur, behalve in gevallen waarin een aanbieder van tussenhandelsdiensten wettelijk verplicht is de gegevens die door de transacties van een zakelijke gebruiker zijn gegenereerd, bekend te maken.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21)  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten mogen in bepaalde gevallen in de algemene voorwaarden een beperking opleggen aan zakelijke gebruikers wat betreft hun mogelijkheden om onder gunstiger voorwaarden goederen of diensten aan consumenten aan te bieden via andere middelen dan dergelijke onlinetussenhandelsdiensten. In dergelijke gevallen moeten de betrokken aanbieders vermelden op welke gronden zij dat doen, en met name opgeven wat de belangrijkste economische, commerciële of juridische overwegingen voor die beperkingen zijn. Deze transparantieverplichting mag echter niet worden opgevat als zijnde van invloed op de beoordeling van de rechtmatigheid van dergelijke beperkingen op grond van andere handelingen van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten in overeenstemming met het recht van de Unie, waaronder op het gebied van mededinging en oneerlijke handelspraktijken, en de toepassing van dergelijke wetgeving.

(21)  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten mogen zakelijke gebruikers geen beperkingen opleggen ten aanzien van het aanbieden van dezelfde goederen en diensten aan consumenten onder afwijkende of dezelfde voorwaarden via andere tussenhandelsdiensten. In bepaalde gevallen mogen aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten een beperking opleggen aan zakelijke gebruikers wat betreft hun mogelijkheden om onder andere voorwaarden goederen of diensten aan consumenten aan te bieden via andere middelen dan dergelijke diensten. In dergelijke gevallen moeten de betrokken aanbieders vermelden op welke gronden zij dat doen, en met name opgeven wat de belangrijkste economische, commerciële of juridische overwegingen voor die beperkingen zijn, en garanderen dat de beperking evenredig is. Desalniettemin mag de beperking van de mogelijkheden van zakelijke gebruikers om goederen of diensten aan consumenten aan te bieden onder andere voorwaarden via andere middelen dan onlinetussenhandelsdiensten, door de lidstaten worden verboden of beperkt in hun nationale regels die zij aannemen in overeenstemming met het recht van de Unie.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22)  Teneinde zakelijke gebruikers, waaronder zulke wiens gebruik van de desbetreffende onlinetussenhandelsdiensten eventueel is opgeschort of beëindigd, in staat te stellen tot toegang tot onmiddellijke, passende en doeltreffende mogelijkheden tot beroep, moeten aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten een intern klachtenafhandelingssysteem voorzien. Dat interne klachtenafhandelingssysteem moet erop zijn gericht te waarborgen dat een aanzienlijk deel van de klachten bilateraal kan worden opgelost door de aanbieder van de onlinetussenhandelsdiensten en de desbetreffende zakelijke gebruiker. Bovendien moet ervoor worden gezorgd dat aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten informatie over het functioneren en de doeltreffendheid van hun interne klachtenafhandelingssysteem publiceren, hetgeen ertoe bijdraagt dat zakelijke gebruikers inzicht krijgen in de soorten problemen die zich kunnen voordoen in het kader van de levering van verschillende onlinetussenhandelsdiensten en in de mogelijkheid om tot een snelle en bilaterale oplossing daarvan te komen.

(22)  Teneinde zakelijke gebruikers, waaronder zulke wiens gebruik van de desbetreffende onlinetussenhandelsdiensten eventueel is opgeschort of beëindigd, in staat te stellen tot toegang tot onmiddellijke, passende en doeltreffende mogelijkheden tot beroep, moeten aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten een intern klachtenafhandelingssysteem voorzien. Dat interne klachtenafhandelingssysteem moet transparant, gebaseerd op de beginselen van gelijke behandeling en niet-discriminatoir zijn en erop zijn gericht te waarborgen dat een aanzienlijk deel van de klachten binnen een redelijke periode bilateraal kan worden opgelost door de aanbieder van de onlinetussenhandelsdiensten en de desbetreffende zakelijke gebruiker. De onlinetussenhandelsdiensten mogen de beslissing die ze hebben genomen gedurende de duur van de klacht van kracht houden. Pogingen om door het interne klachtenafhandelingssysteem tot overeenstemming te komen, doen geen afbreuk aan de rechten van de aanbieders van de onlinetussenhandelsdiensten of de zakelijke gebruikers om op elk moment tijdens of na het klachtenafhandelingsproces een gerechtelijke procedure in te leiden. Bovendien moeten aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten regelmatig informatie over het functioneren en de doeltreffendheid van hun interne klachtenafhandelingssysteem publiceren, om er toe bij te dragen dat zakelijke gebruikers inzicht krijgen in de voornaamste soorten problemen die zich kunnen voordoen in het kader van de levering van verschillende onlinetussenhandelsdiensten en in de mogelijkheid om tot een snelle en bilaterale oplossing daarvan te komen.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23)  De verplichtingen in deze verordening met betrekking tot de interne klachtenafhandelingssystemen zijn erop gericht aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten een redelijke mate van flexibiliteit te geven bij de toepassing van die systemen en de aanpak van afzonderlijke klachten, teneinde de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden. Daarnaast moeten de interne klachtenafhandelingssystemen de aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten de mogelijkheid geven om zo nodig op passende wijze elk gebruik te kwader trouw aan te pakken dat bepaalde zakelijke gebruikers eventueel van dergelijke systemen trachten te maken. In andere gevallen dan vermeende niet-naleving van de wettelijke verplichtingen van deze verordening, moeten de interne klachtenafhandelingssystemen bovendien niet openstaan voor klachten in verband met enkel verwaarloosbare negatieve gevolgen voor de betrokken zakelijke gebruiker. Gezien de kosten voor het opzetten en de werking van dergelijke systemen, is het passend aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten die kleine ondernemingen zijn overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie25 vrij te stellen van deze verplichtingen.

(23)  De verplichtingen in deze verordening met betrekking tot de interne klachtenafhandelingssystemen zijn erop gericht aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten een redelijke mate van flexibiliteit te geven bij de toepassing van die systemen en de aanpak van afzonderlijke klachten, teneinde de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden. Daarnaast moeten de interne klachtenafhandelingssystemen de aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten de mogelijkheid geven om zo nodig op passende wijze elk gebruik te kwader trouw aan te pakken dat bepaalde zakelijke gebruikers eventueel van dergelijke systemen trachten te maken. In andere gevallen dan vermeende niet-naleving van de wettelijke verplichtingen van deze verordening, moeten de interne klachtenafhandelingssystemen bovendien niet openstaan voor klachten in verband met enkel verwaarloosbare gevolgen voor de betrokken zakelijke gebruiker. Gezien de kosten voor het opzetten en de werking van dergelijke systemen, is het passend aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten die kleine ondernemingen zijn overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie25 vrij te stellen van deze verplichtingen.

__________________

__________________

25 Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36).

25 Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36).

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(23 bis)  Het gebruik van het woord 'intern' mag niet worden geïnterpreteerd als zou het bedoeld zijn om het delegeren van een intern klachtenafhandelingssysteem aan een externe dienstverlener of andere bedrijfsstructuur tegen te gaan, zolang de betreffende dienstverlener over de volledige bevoegdheid en de mogelijkheid beschikt om te waarborgen dat het interne klachtenafhandelingssysteem voldoet aan de vereisten van deze verordening.

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24)  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten en hun zakelijke gebruikers kunnen door middel van bemiddeling hun geschillen op bevredigende wijze oplossen, zonder dat zij gebruik hoeven te maken van gerechtelijke procedures, die tijdrovend en duur kunnen zijn. Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten dienen bemiddeling derhalve te vergemakkelijken, met name door bemiddelaars aan te wijzen waarvan zij gebruik zouden maken. Bemiddelaars die hun diensten verlenen vanuit een plaats buiten de Unie mogen alleen worden aangewezen wanneer is gewaarborgd dat het gebruik van deze diensten de betrokken zakelijke gebruikers op geen enkele wijze de juridische bescherming ontneemt die het recht van de Unie of de wetgeving van de lidstaten hen biedt, waaronder de vereisten van deze verordening en de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens en bedrijfsgeheimen. Deze bemiddelaars moeten voldoen aan bepaalde vaste criteria om ervoor te zorgen dat zij toegankelijk, billijk, en zo snel, efficiënt en doeltreffend mogelijk zijn.

(24)  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten en hun zakelijke gebruikers kunnen door middel van bemiddeling hun geschillen op bevredigende wijze oplossen, zonder dat zij gebruik hoeven te maken van gerechtelijke procedures, die tijdrovend en duur kunnen zijn. Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten dienen bemiddeling derhalve te vergemakkelijken, met name door bemiddelaars aan te wijzen waarvan zij gebruik zouden maken. Bemiddelaars die hun diensten verlenen vanuit een plaats buiten de Unie mogen alleen worden aangewezen wanneer is gewaarborgd dat het gebruik van deze diensten de betrokken zakelijke gebruikers op geen enkele wijze de juridische bescherming ontneemt die het recht van de Unie of de wetgeving van de lidstaten hen biedt, waaronder de vereisten van deze verordening en de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens en bedrijfsgeheimen. Alle aangewezen bemiddelaars moeten voldoen aan bepaalde vaste criteria om ervoor te zorgen dat zij toegankelijk, billijk, en zo snel, efficiënt en doeltreffend mogelijk zijn. Bemiddelaars moeten worden aangemoedigd om geschillen zo snel als redelijk en praktisch haalbaar te beslechten.

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25)  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten dienen een redelijk aandeel van de totale kosten van de bemiddeling te dragen, rekening houdend met alle relevante elementen van de zaak in kwestie. Daartoe dient de bemiddelaar voor elke afzonderlijke zaak aan te geven welk aandeel redelijk is. Dat aandeel mag echter nooit minder dan de helft van de kosten bedragen.

(25)  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten dienen een redelijk aandeel van de totale kosten van de bemiddeling te dragen, rekening houdend met alle relevante elementen van de zaak in kwestie. Daartoe dient de bemiddelaar voor elke afzonderlijke zaak aan te geven welk aandeel redelijk is. Dat aandeel mag voor de aanbieder van de onlinetussenhandelsdiensten echter nooit minder dan de helft van de kosten bedragen, behalve wanneer de bemiddelaar vaststelt dat de zakelijke gebruiker die de zaak heeft aangespannen niet te goeder trouw heeft gehandeld.

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(25 bis)  Aangezien aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten altijd hun bemiddelaars, waarmee zij zich willen verbinden, moeten kunnen identificeren, zouden zij verplicht moeten worden om te goeder trouw aan bemiddeling deel te nemen en moet de bemiddelingsverplichting zodanig worden vastgelegd dat misbruik van het bemiddelingssysteem door zakelijke gebruikers wordt voorkomen. Als zodanig moeten zakelijke gebruikers ook verplicht worden te goeder trouw aan bemiddeling deel te nemen. Bovendien, wanneer een zakelijke gebruiker verschillende herhaalde zaken naar voren heeft gebracht die niet hebben geleid tot een oplossing van het geschil, of wanneer een zakelijke gebruiker een zaak naar voren brengt over een onderwerp waarover zij eerder te kwader trouw in het bemiddelingsproces hebben gehandeld, mag de onlinebemiddelingsdienst in deze uitzonderlijke gevallen niet worden verplicht te bemiddelen voor de genoemde zakelijke gebruiker. Deze uitzonderlijke situatie mag de mogelijkheid van de zakelijke gebruiker, om een zaak voor bemiddeling naar voren te brengen, niet beperken wanneer het onderwerp van de bemiddeling, zoals bepaald door de bemiddelaar, geen verband houdt met de eerdere gevallen.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(26)  Teneinde geschillenbeslechting met betrekking tot de levering van onlinetussenhandelsdiensten door middel van bemiddelingsdiensten in de Unie te bevorderen, dient de Commissie het opzetten van, tot nu toe ontbrekende, gespecialiseerde bemiddelingsorganisaties aan te moedigen. De betrokkenheid van bemiddelaars met gespecialiseerde kennis van onlinetussenhandelsdiensten en onlinezoekmachines alsmede van de specifieke bedrijfstakken waarin deze diensten worden geleverd, moet bijdragen tot het vertrouwen van beide partijen in het bemiddelingsproces en moet ertoe leiden dat het waarschijnlijker wordt dat dat proces snelle, rechtvaardige en bevredigende resultaten oplevert.

(26)  Teneinde geschillenbeslechting met betrekking tot de levering van onlinetussenhandelsdiensten door middel van bemiddelingsdiensten in de Unie te bevorderen, dient de Commissie samen met de lidstaten het opzetten van, tot nu toe ontbrekende, gespecialiseerde bemiddelingsorganisaties aan te moedigen. De betrokkenheid van bemiddelaars met gespecialiseerde kennis van onlinetussenhandelsdiensten en onlinezoekmachines alsmede van de specifieke bedrijfstakken waarin deze diensten worden geleverd, moet bijdragen tot het vertrouwen van beide partijen in het bemiddelingsproces en moet ertoe leiden dat het waarschijnlijker wordt dat dat proces snelle, rechtvaardige en bevredigende resultaten oplevert.

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(27)  Verschillende factoren, waaronder beperkte financiële middelen, angst voor represailles en de exclusieve keuze van bepalingen inzake toepasselijk recht en te gebruiken forums in de algemene voorwaarden, kunnen een beperking vormen voor de doeltreffendheid van bestaande mogelijkheden voor gerechtelijk beroep, met name voor zover zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites verplicht zijn individueel en herkenbaar op te treden. Teneinde de doeltreffende toepassing van deze verordening te waarborgen, moeten organisaties, verenigingen die zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites vertegenwoordigen en bepaalde, in de lidstaten opgezette publieke organen beroepsmogelijkheden voor de nationale rechter krijgen. Dergelijke beroepsmogelijkheden voor de nationale rechter moeten gericht zijn op het beëindigen of verbieden van inbreuken op de in deze verordening vastgestelde regels en moeten voorkomen dat in de toekomst schade wordt berokkend die duurzame zakelijke relaties in de onlineplatformeconomie kan ondermijnen. Teneinde te waarborgen dat dergelijk organisaties en verenigingen dat recht op doeltreffende en passende wijze uitoefenen, dienen zij aan bepaalde criteria te voldoen. Gezien de bijzondere status van de desbetreffende publieke organen in de lidstaten waarin dergelijke organen zijn opgericht, dient slechts de verplichting te worden vastgesteld dat deze specifiek in overeenstemming met de desbetreffende regels van de nationale wetgeving verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van dergelijke acties in het gemeenschappelijk belang van de betrokken partijen of in het algemeen belang, zonder dat het noodzakelijk is deze criteria op dergelijke publieke organen toe te passen. Dergelijke acties mogen op geen enkele wijze afbreuk doen aan de rechten van de zakelijke gebruikers en gebruikers van zakelijke websites om afzonderlijk gerechtelijke stappen te nemen.

(27)  Verschillende factoren, waaronder beperkte financiële middelen, angst voor represailles en de exclusieve keuze van bepalingen inzake toepasselijk recht en te gebruiken forums in de algemene voorwaarden, kunnen een beperking vormen voor de doeltreffendheid van bestaande mogelijkheden voor gerechtelijk beroep, met name voor zover zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites verplicht zijn individueel en herkenbaar op te treden. Teneinde de doeltreffende toepassing van deze verordening te waarborgen, moeten organisaties, verenigingen die zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites vertegenwoordigen en bepaalde, in de lidstaten opgezette publieke organen beroepsmogelijkheden voor de nationale rechter krijgen. Dergelijke beroepsmogelijkheden voor de nationale rechter moeten gericht zijn op het beëindigen of verbieden van inbreuken op de in deze verordening vastgestelde regels en moeten voorkomen dat in de toekomst schade wordt berokkend die duurzame zakelijke relaties in de onlineplatformeconomie kan ondermijnen, met inbegrip van die, die betrekking hebben op kmo's en micro-ondernemingen. Teneinde te waarborgen dat dergelijk organisaties en verenigingen dat recht op doeltreffende en passende wijze uitoefenen, dienen zij aan bepaalde criteria te voldoen, in het bijzonder wat betreft de transparantie van de financiering. De lidstaten moeten worden verplicht dergelijke publieke organen op te richten of aan te duiden. Voor de desbetreffende publieke organen dient slechts de verplichting te worden vastgesteld dat deze specifiek in overeenstemming met de desbetreffende regels van de nationale wetgeving verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van dergelijke acties in het gemeenschappelijk belang van de betrokken partijen of in het algemeen belang, zonder dat het noodzakelijk is deze criteria op dergelijke publieke organen toe te passen. Dergelijke acties mogen op geen enkele wijze afbreuk doen aan de rechten van de zakelijke gebruikers en gebruikers van zakelijke websites om afzonderlijk gerechtelijke stappen te nemen.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(27 bis)  Inbreuken op de bepalingen van deze verordening vereisen in bepaalde gevallen snelle en flexibele handhaving. Door lidstaten opgezette of aangewezen handhavingsinstanties moeten verantwoordelijk zijn voor de passende en effectieve handhaving van deze verordening. De handhavingsinstanties moeten worden opgericht als aanvulling op de in deze verordening vermelde procedure voor door vertegenwoordigende organisaties, verenigingen of publieke organen ingeleide gerechtelijke procedures. De door handhavingsinstanties genomen besluiten kunnen eventueel worden aangevochten in gerechtelijke procedures in overeenstemming met de toepasselijke nationale wetgeving.

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Overweging 27 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(27 ter)  Een nauwlettend toezicht op de toepassing van deze verordening is noodzakelijk. De lidstaten moeten nationale autoriteiten aanwijzen om bij aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten en onlinezoekmachines de relevante informatie op te vragen die noodzakelijk is voor het toezicht op en de handhaving van deze verordening. De door die autoriteiten verzamelde informatie moet op verzoek aan de Commissie en aan het EU-Platformwaarnemingscentrum worden verstrekt.

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(28 bis)  Omwille van de transparantie en de verantwoordingsplicht en gezien de rol en taken die zijn gepland, moet het EU-Platformwaarnemingscentrum een rol krijgen in het kader van deze verordening naast de oprichting ervan als deskundigengroep die bij Besluit (2018)2393 van de Commissie wordt opgericht. Het Waarnemingscentrum moet de hem in het kader van deze verordening toegekende taken op onafhankelijke basis en in het openbaar belang vervullen en de leden van het Waarnemingscentrum moeten bestaan uit een breed scala aan onafhankelijke deskundigen met een bewezen bekwaamheid in en ervaring met de onlineplatformeconomie.

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(29)  De Commissie moet deze verordening op gezette tijden evalueren, met name om na te gaan of zij in het licht van de relevante technologische of commerciële ontwikkelingen moet worden gewijzigd.

(29)  De Commissie moet deze verordening op gezette tijden evalueren en nauwlettend haar effecten op de onlineplatformeconomie volgen, met name om na te gaan of zij in het licht van de relevante technologische of commerciële ontwikkelingen moet worden gewijzigd, en na de evaluatie passende maatregelen nemen. Aangezien de sector zich de komende jaren snel zal ontwikkelen, is het mogelijk passend dat op deze verordening nieuwe en meer prescriptieve wetgeving volgt indien de bepalingen inzake transparantie en billijkheid die bij deze verordening zijn vastgesteld ontoereikend blijken om toekomstige onevenwichtigheden en oneerlijke handelspraktijken aan te pakken.

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(31)  Aangezien de doelstelling van deze verordening, namelijk het waarborgen van een eerlijk, voorspelbaar, duurzaam en betrouwbaar online ondernemingsklimaat binnen de interne markt, niet voldoende door de lidstaten kunnen worden bereikt, maar vanwege de omvang en de gevolgen ervan beter door de Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de Unie overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel maatregelen treffen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.

(31)  Aangezien de doelstelling van deze verordening, namelijk het waarborgen van een duidelijk, eerlijk, voorspelbaar, duurzaam en betrouwbaar online ondernemingsklimaat binnen de interne markt, niet voldoende door de lidstaten kan worden bereikt, maar vanwege de omvang en de gevolgen ervan beter door de Unie kunnen wordt verwezenlijkt, kan de Unie overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel maatregelen treffen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(32)  Het is passend te verduidelijk dat deze verordening geen gevolgen mag hebben voor de toepassing van de desbetreffende regels van de EU-wetgeving die van toepassing is op de gebieden justitiële samenwerking in burgerlijke zaken, mededinging, consumentenbescherming, elektronische handel en financiële diensten.

(32)  Het is passend te verduidelijken dat deze verordening geen gevolgen mag hebben voor de toepassing van de desbetreffende regels van de EU‑wetgeving die van toepassing is op gebieden zoals justitiële samenwerking in burgerlijke zaken, mededinging, consumentenbescherming, elektronische handel en financiële diensten en geen afbreuk doet aan de nationale regels die, in overeenstemming met het recht van de Unie, oneerlijke handelspraktijken aanpakken.

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  In deze verordening worden regels vastgesteld om te waarborgen dat aan zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten en gebruikers van zakelijke websites in verband met onlinezoekmachines passende transparantie en doeltreffende voorzieningen in rechte worden verleend.

1.  In deze verordening worden regels vastgesteld om te waarborgen dat aan zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten en gebruikers van zakelijke websites in verband met onlinezoekmachines passende transparantie, billijkheid en doeltreffende voorzieningen in rechte worden verleend.

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Deze verordening is van toepassing op onlinetussenhandelsdiensten en onlinezoekmachines die worden verstrekt, of worden aangeboden om te worden verstrekt, aan respectievelijk zakelijke gebruikers en gebruikers van zakelijke websites die hun vestigings- of woonplaats in de Unie hebben en die via onlinetussenhandelsdiensten of onlinezoekmachines goederen of diensten aanbieden aan consumenten in de Unie, ongeacht de vestigings- of woonplaats van de aanbieders van die diensten.

2.  Deze verordening is van toepassing op onlinetussenhandelsdiensten en onlinezoekmachines die worden verstrekt, of worden aangeboden om te worden verstrekt, aan respectievelijk zakelijke gebruikers en gebruikers van zakelijke websites die hun vestigings- of woonplaats in de Unie hebben en die via onlinetussenhandelsdiensten of onlinezoekmachines goederen of diensten aanbieden aan consumenten in de Unie, ongeacht de vestigings- of woonplaats van de aanbieders van die diensten en ongeacht het recht dat anders van toepassing zou zijn.

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De verplichtingen die in deze verordening aan de aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten worden gesteld, zijn van toepassing op aanbieders van aangesloten besturingssystemen wanneer een besturingssysteem op zich als onlinetussendienst in de zin van artikel 2, lid 2, fungeert.

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter.  Deze verordening is niet van toepassing op onlinebetalingsdiensten of onlinereclametools of onlineplatforms voor de uitwisseling van reclame die niet gericht zijn op het vergemakkelijken van het initiëren van directe transacties en geen contractuele verhouding met consumenten inhouden.

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 quater.  Deze verordening doet geen afbreuk aan het recht van de Unie, noch aan nationale voorschriften die, in overeenstemming met het recht van de Unie, oneerlijke handelspraktijken aanpakken.

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  "zakelijke gebruiker": een natuurlijke of rechtspersoon die via onlinetussenhandelsdiensten goederen of diensten aan consumenten aanbiedt voor doeleinden die verband houden met diens handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

(1)  "zakelijke gebruiker": een natuurlijke of rechtspersoon die via onlinetussenhandelsdiensten goederen of diensten aan consumenten aanbiedt voor doeleinden die verband houden met diens handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, met inbegrip van particulieren die via onlinetussenhandelsdiensten persoonlijk als handelaar optreden;

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  zij geven zakelijke gebruikers de mogelijkheid om goederen of diensten aan te bieden aan consumenten, met het oog op het vergemakkelijken van het initiëren van directe transacties tussen zakelijke gebruikers en consumenten, ongeacht of die transacties uiteindelijk worden uitgevoerd;

(b)  zij geven zakelijke gebruikers de mogelijkheid om goederen of diensten aan te bieden aan consumenten, met het oog op het vergemakkelijken van het initiëren van directe transacties tussen zakelijke gebruikers en consumenten, ongeacht of die transacties uiteindelijk worden uitgevoerd, behalve wanneer de dienst van het vergemakkelijken van het initiëren van directe transacties tussen zakelijke gebruikers en consumenten slechts van marginale aard is;

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis)  "aangesloten besturingssysteem": software die aan alle onderstaande vereisten voldoet:

 

a)  het aangesloten besturingssysteem garandeert de essentiële basiswerking van een mobiel apparaat of een verbonden spreker;

 

b)  het is nauw gekoppeld aan een onlinetussenhandelsdienst die het belangrijkste kanaal controleert waarlangs toepassingen op het besturingssysteem kunnen worden geïnstalleerd;

 

c)  de ontwikkeling en actualisering van het besturingssysteem worden hetzij direct, hetzij indirect geleverd of gecontroleerd door de aanbieder van de gekoppelde onlinetussenhandelsdiensten;

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 ter)  "aanbieder van aangesloten besturingssystemen": een natuurlijke of rechtspersoon die aangesloten besturingssystemen levert of aanbiedt die te leveren;

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  "onlinezoekmachine": een digitale dienst die het gebruikers mogelijk maakt zoekacties uit te voeren op in beginsel alle websites of websites in een bepaalde taal op basis van een zoekvraag over om het even welk onderwerp in de vorm van een trefwoord, frase of andere input; het resultaat zijn hyperlinks naar informatie over de opgevraagde inhoud;

(5)  "onlinezoekmachine": een digitale dienst die het gebruikers mogelijk maakt zoekvragen in te voeren en zoekacties uit te voeren op in beginsel alle websites of websites in een bepaalde taal op basis van een zoekvraag over om het even welk onderwerp in de vorm van een trefwoord, gesproken opdracht, frase of andere input, en die output levert met informatie over de opgevraagde inhoud;

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  "gebruiker van zakelijke websites": een natuurlijke of rechtspersoon die websites gebruikt om goederen of diensten aan consumenten aan te bieden voor doeleinden die verband houden met diens handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

(7)  "gebruiker van zakelijke websites": een natuurlijke of rechtspersoon die een online-interface gebruikt, dat wil zeggen om het even welke software, met inbegrip van websites en mobiele applicaties, om goederen of diensten aan consumenten aan te bieden voor doeleinden die verband houden met diens handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  "ranking": het relatieve belang dat wordt gegeven aan de goederen of diensten die door zakelijke gebruikers aan consumenten worden aangeboden via onlinetussenhandelsdiensten, of aan websites die door onlinezoekmachines voor consumenten zijn geïndexeerd, zoals gepresenteerd, georganiseerd of meegedeeld aan die consumenten door respectievelijk de aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten of door aanbieders van onlinezoekmachines, ongeacht de technologische middelen die voor die presentatie, organisatie of mededeling worden gebruikt;

(8)  "ranking": het relatieve belang dat wordt gegeven aan de goederen of diensten die door zakelijke gebruikers aan consumenten worden aangeboden via onlinetussenhandelsdiensten, of aan websites die door onlinezoekmachines zijn geïndexeerd, zoals gepresenteerd, georganiseerd of meegedeeld door respectievelijk de aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten of door aanbieders van onlinezoekmachines, ongeacht de technologische middelen die voor die presentatie, organisatie of mededeling worden gebruikt;

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  "algemene voorwaarden": alle voorwaarden, bepalingen en andere informatie, ongeacht de benaming of vorm ervan, die van toepassing zijn op de contractuele verhouding tussen de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten en zijn zakelijke gebruikers, en die eenzijdig worden bepaald door de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten.

(10)  "algemene voorwaarden": alle voorwaarden, bepalingen en andere informatie, ongeacht de benaming of vorm ervan, die van toepassing zijn op de contractuele verhouding tussen de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten en zijn zakelijke gebruikers.

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 bis)  "aanvullende goederen en diensten": goederen en diensten die de consument vóór de afronding van een op de onlinetussenhandelsdienst geïnitieerde transactie naast en als aanvulling op het primaire product of de primaire dienst door de zakelijke gebruiker via de onlinetussenhandelsdienst worden aangeboden;

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 ter)  "bemiddeling": een gestructureerde procedure als gedefinieerd in artikel 3, onder a), van Richtlijn 2008/52/EG van het Europees Parlement en de Raad;

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 10 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 quater)  "EU-Platformwaarnemingscentrum": het EU‑Waarnemingscentrum voor de onlineplatformeconomie dat is opgericht overeenkomstig Besluit C(2018)2393 van de Commissie.

Amendement    66

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 2 bis

 

Verplichtingen inzake niet-ontwijking

 

Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten maken geen gebruik van software of diensten, met inbegrip van aangesloten besturingssystemen, die zij zelf leveren of controleren, om de voor aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten in het kader van deze verordening vastgestelde verplichtingen te omzeilen.

Amendement    67

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-a)  alleen billijke en evenredige clausules bevatten;

Amendement    68

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  zijn opgesteld in duidelijke en eenduidige taal;

(a)  zijn opgesteld in duidelijke en begrijpelijke taal;

Amendement    69

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  de objectieve redenen omvatten voor besluiten tot volledige of gedeeltelijke opschorting of beëindiging van de verstrekking van hun onlinetussenhandelsdiensten aan zakelijke gebruikers.

(c)  de niet-discriminatoire redenen omvatten voor besluiten tot volledige of gedeeltelijke opschorting of beëindiging van, of oplegging van enige andere beperking aan de verstrekking van hun onlinetussenhandelsdiensten aan zakelijke gebruikers;

Amendement    70

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c bis)  informatie bevatten over eventuele aanvullende distributiekanalen en potentiële dochterprogramma's waarmee de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten goederen en diensten die door de zakelijke gebruiker worden aangeboden, zou kunnen verdelen;

Amendement    71

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c ter)  algemene informatie bevatten over de gevolgen van de voorwaarden betreffende de eigendom en de controle van intellectuele-eigendomsrechten.

Amendement    72

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Algemene voorwaarden, of specifieke bepalingen daarvan, die niet voldoen aan de vereisten van lid 1 zijn niet bindend voor de betrokken zakelijke gebruiker wanneer deze niet-naleving door een bevoegde rechter is vastgesteld.

2.  Algemene voorwaarden, of specifieke bepalingen daarvan, die niet voldoen aan de vereisten van lid 1 zijn nietig wanneer deze niet-naleving door een bevoegde rechter is vastgesteld.

Amendement    73

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten stellen de betrokken zakelijke gebruikers in kennis van elke beoogde wijziging van hun algemene voorwaarden.

Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten stellen de betrokken zakelijke gebruikers op een duurzame drager in kennis van elke wijziging van hun algemene voorwaarden.

Amendement    74

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De beoogde wijzigingen worden niet uitgevoerd voordat een kennisgevingsperiode is verstreken die redelijk is en evenredig is aan de aard en reikwijdte van de beoogde wijzigingen en aan de gevolgen daarvan voor de betrokken zakelijke gebruiker. De kennisgevingsperiode bedraagt ten minste 15 dagen te rekenen vanaf de dag waarop de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten de betrokken zakelijke gebruiker in kennis stelt van de beoogde wijzigingen.

De wijzigingen worden niet uitgevoerd voordat een kennisgevingsperiode is verstreken die redelijk is en evenredig is aan de aard en reikwijdte van de wijzigingen en aan de gevolgen daarvan voor de betrokken zakelijke gebruiker. De kennisgevingsperiode bedraagt ten minste 15 dagen te rekenen vanaf de dag waarop de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten de betrokken zakelijke gebruiker in kennis stelt van de wijzigingen. Indien de wijzigingen vereisen dat de zakelijke gebruiker belangrijke technische aanpassingen in zijn goederen of diensten aanbrengt, bedraagt deze periode ten minste 30 dagen. De zakelijke gebruiker mag zijn overeenkomst binnen 15 dagen na ontvangst van de kennisgeving beëindigen indien die wijzigingen schade toebrengen aan de zakelijke gebruiker.

Amendement    75

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Tijdens de kennisgevingsperiode van 15 dagen wordt het indienen van nieuwe of bijgewerkte goederen of diensten op de onlinetussenhandelsdienst als een ondubbelzinnige actieve handeling beschouwd om afstand te doen van de kennisgevingsperiode.

 

Wanneer de kennisgevingsperiode 30 dagen bedraagt omdat de wijzigingen aan de voorwaarden vereisen dat de zakelijke gebruiker belangrijke technische aanpassingen in zijn goederen of diensten aanbrengt, wordt er niet automatisch van uitgegaan dat afstand wordt gedaan van de kennisgevingsperiode wanneer de zakelijke gebruiker nieuwe of bijgewerkte goederen of diensten indient.

Amendement    76

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Lid 3 is niet van toepassing wanneer een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten wettelijk verplicht is om zijn algemene voorwaarden te wijzigen op een manier die hem niet toestaat de in de tweede alinea van lid 3 bedoelde kennisgevingsperiode in acht te nemen.

5.  De kennisgevingsperiodes in lid 3 gelden niet indien een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten:

 

(a)  wettelijk verplicht is om zijn algemene voorwaarden te wijzigen op een manier die hem niet toestaat de in de tweede alinea van lid 3 bedoelde kennisgevingsperiodes in acht te nemen;

 

(b)  onvoorzien en dreigend gevaar aanpakt dat schade kan toebrengen aan of veiligheidsproblemen kan veroorzaken voor onlinetussenhandelsdiensten, hun consumenten of andere gebruikers, onder meer in verband met fraude, malware, spam, inbreuken op de gegevens of andere risico's op het gebied van cyberbeveiliging.

Amendement    77

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  De aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten zien erop toe dat het aan zakelijke gebruikers toegewezen merk en hun goederen of diensten gedurende het volledige tussenhandelsproces herkenbaar zijn.

Amendement    78

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Opschorting en beëindiging

Opschorting, beperking en beëindiging

Amendement    79

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Wanneer een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten besluit om de levering van zijn onlinetussenhandelsdiensten aan een bepaalde zakelijke gebruiker geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen, verstrekt hij onverwijld aan de betrokken zakelijke gebruiker een motivering van dat besluit.

1.  Wanneer een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten besluit om de levering van zijn onlinetussenhandelsdiensten aan een bepaalde zakelijke gebruiker geheel of gedeeltelijk op te schorten, te beperken of te beëindigen, informeert hij de betrokken zakelijke gebruiker ten minste 15 dagen voor het uitvoeren van dat besluit en verstrekt hij de zakelijke gebruiker een motivering van dat besluit.

Amendement    80

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Lid 1 is niet van toepassing wanneer:

 

(a)  een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten wettelijk verplicht is de verstrekking van zijn onlinetussenhandelsdiensten aan een bepaalde zakelijke gebruiker geheel of gedeeltelijk op te schorten, te beperken of te beëindigen;

 

(b)  een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten handelt om consumenten te beschermen op basis van gerede twijfel ten aanzien van illegale inhoud, de veiligheid van een product of dienst, namaak, fraude, of de geschiktheid van het product of de dienst voor minderjarigen;

 

(c)  een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten kan aantonen dat de betrokken zakelijke gebruiker herhaaldelijk de toepasselijke voorwaarden heeft overtreden, wat heeft geleid tot de opschorting, beperking of beëindiging ervan.

 

In dergelijke gevallen krijgt de zakelijke gebruiker onmiddellijk een motivering van het besluit.

Amendement    81

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in lid 1 bedoelde motivering omvat de specifieke feiten of omstandigheden die tot het besluit van de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten hebben geleid en de in artikel 3, lid 1, onder c), bedoelde toepasselijke objectieve reden of redenen voor dat besluit.

2.  De in de leden 1 of 1 bis bedoelde motivering omvat de specifieke feiten of omstandigheden die tot het besluit van de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten hebben geleid en de in artikel 3, lid 1, onder c), bedoelde toepasselijke niet-discriminatoire reden of redenen voor dat besluit. Wanneer het besluit tot opschorting, beperking of beëindiging wordt genomen op grond van een melding door een derde, wordt de inhoud van die melding opgenomen in de motivering.

Amendement    82

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Lid 2 is niet van toepassing wanneer een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten wettelijk verplicht is de specifieke feiten of omstandigheden of de vermelding van de toepasselijke reden of redenen niet te verstrekken, of wanneer een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten kan aantonen dat de betrokken zakelijke gebruiker herhaaldelijk de toepasselijke voorwaarden heeft overtreden, wat heeft geleid tot de opschorting, beperking of beëindiging ervan.

Amendement    83

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter.  Beëindiging, beperking en opschorting worden, indien mogelijk en evenredig, voorafgegaan door een kennisgeving en de mogelijkheid voor de gebruiker om een toelichting te geven op de niet-naleving of deze te corrigeren. Wanneer een opschorting, beperking of beëindiging gebaseerd is op een corrigeerbare schending van de voorwaarden en de schending niet te kwader trouw heeft plaatsgevonden, probeert de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten de situatie van de zakelijke gebruiker weer te herstellen zodra de niet-naleving ongedaan is gemaakt. Wanneer een opschorting, beperking of beëindiging onterecht wordt bevonden, wordt de zakelijke gebruiker onmiddellijk en onder dezelfde voorwaarden geherinstalleerd als vóór de opschorting, beperking of beëindiging.

Amendement    84

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten stellen in hun algemene voorwaarden de belangrijkste parameters vast waarmee de ranking wordt bepaald alsmede de redenen voor het relatieve belang van die belangrijkste parameters ten opzichte van andere parameters.

Onverminderd lid 4, stellen aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten in hun algemene voorwaarden de parameters vast waarmee de ranking wordt bepaald alsmede de redenen voor het relatieve belang van die parameters. Wanneer het technologisch niet mogelijk is in de voorwaarden alle parameters openbaar te maken of wanneer dit zou inhouden dat de weging van alle afzonderlijke parameters openbaar wordt gemaakt, worden alleen de belangrijkste parameters en de redenen voor hun relatieve belang vermeld.

Amendement    85

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten zien erop toe dat de ranking de niet-willekeurige toepassing van de openbaar gemaakte rankingparameters en het relatieve belang ervan weergeeft.

Amendement    86

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer deze belangrijkste parameters de mogelijkheid omvatten om de ranking te beïnvloeden tegen een door zakelijke gebruikers aan de betrokken aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten te betalen directe of indirecte vergoeding, neemt die aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten een omschrijving van die mogelijkheden en van de gevolgen van een dergelijke vergoeding op de ranking in zijn algemene voorwaarden op.

Wanneer deze parameters de mogelijkheid omvatten om de ranking te beïnvloeden tegen een door zakelijke gebruikers aan de betrokken aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten te betalen directe of indirecte vergoeding, neemt die aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten een omschrijving van die mogelijkheden en van de gevolgen van een dergelijke vergoeding op de ranking in zijn algemene voorwaarden op.

Amendement    87

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten onthult bij het weergeven van de resultaten dicht bij elke ranking of en in hoeverre die beïnvloed is door een gedifferentieerde behandeling, of door een directe of indirecte vergoeding, contractuele verhoudingen of directe eigendomsverhoudingen.

Amendement    88

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Aanbieders van onlinezoekmachines stellen de gebruikers van zakelijke websites in kennis van de belangrijkste parameters waarmee de ranking wordt bepaald door middel van een eenvoudig en publiekelijk beschikbare omschrijving die in duidelijke en eenduidige taal is opgesteld op de onlinezoekmachines van die aanbieders. Zij zorgen ervoor dat die omschrijving actueel is.

2.  Onverminderd lid 4, stellen aanbieders van onlinezoekmachines de parameters vast waarmee de ranking wordt bepaald en geven zij de redenen voor het relatieve belang van die parameters aan door middel van een eenvoudig en publiekelijk beschikbare omschrijving die in duidelijke en begrijpelijke taal is opgesteld op de onlinezoekmachines van die aanbieders. Zij zorgen ervoor dat die omschrijving actueel is. Wanneer het technologisch niet mogelijk is in de voorwaarden alle parameters openbaar te maken of wanneer dit zou inhouden dat de weging van alle afzonderlijke parameters openbaar wordt gemaakt, worden alleen de belangrijkste parameters en de redenen voor hun relatieve belang vermeld.

 

Aanbieders van onlinezoekmachines zien erop toe dat de ranking de niet-willekeurige toepassing van de openbaar gemaakte rankingparameters en het relatieve belang ervan weergeeft.

 

Wanneer de belangrijkste parameters de mogelijkheid omvatten om de ranking te beïnvloeden tegen een door zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites aan de respectieve aanbieder te betalen directe of indirecte vergoeding, geeft die aanbieder ook een omschrijving van die mogelijkheden en van de gevolgen van een dergelijke vergoeding voor de ranking.

 

De aanbieder van onlinezoekmachines onthult bij het weergeven van de resultaten dicht bij elke ranking of en in hoeverre die beïnvloed is door een gedifferentieerde behandeling, met inbegrip van gedifferentieerde positionering en weergave, of door een directe of indirecte vergoeding, contractuele verhoudingen of directe eigendomsverhoudingen.

Amendement    89

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Wanneer een aanbieder van een onlinezoekmachine in een bepaald geval de ranking heeft aangepast of een bepaalde website heeft gedelist naar aanleiding van een kennisgeving van een derde partij, biedt de aanbieder de gebruiker van zakelijke websites de mogelijkheid om kennis te nemen van de inhoud van de kennisgeving in een publiek toegankelijke online gegevensbank.

Amendement    90

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Bij het naleven van de vereisten van dit artikel zijn aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten en aanbieders van onlinezoekmachines niet verplicht bedrijfsgeheimen als gedefinieerd in artikel 2, lid 1, van Richtlijn (EU) 2016/943 openbaar te maken.

4.  Bij het naleven van de vereisten van dit artikel zijn aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten en aanbieders van onlinezoekmachines niet verplicht informatie openbaar te maken die met redelijke zekerheid zou resulteren in de mogelijke teleurstelling van consumenten als gevolg van de manipulatie van zoekresultaten. Dit artikel doet geen afbreuk aan Richtlijn (EU) 2016/943.

Amendement    91

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  Om ervoor te zorgen dat aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten en aanbieders van onlinezoekmachines aan de vereisten van dit artikel voldoen en deze ook toepassen, voorziet de Commissie in richtsnoeren voor de in dit artikel genoemde transparantievereisten.

Amendement    92

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 5 bis

 

Aanvullende goederen en diensten

 

1.  Wanneer via de onlinetussenhandelsdienst aanvullende goederen en diensten, met inbegrip van financiële producten, aan consumenten worden aangeboden, hetzij door de aanbieder van de onlinetussenhandelsdienst, hetzij door derden, geven de aanbieders van de onlinetussenhandelsdienst in hun algemene voorwaarden een beschrijving van het soort aangeboden aanvullende goederen en diensten, evenals een beschrijving van het feit of en onder welke voorwaarden zakelijke gebruikers via de onlinetussenhandelsdienst ook hun eigen aanvullende goederen en diensten mogen aanbieden.

 

2.  De aanbieder van de onlinetussenhandelsdienst verstrekt op verzoek van een zakelijke gebruiker een lijst van aanvullende goederen of diensten die complementair worden aangeboden naast de goederen of diensten die door de zakelijke gebruiker worden aangeboden. Bij het aanbieden van aanvullende goederen en diensten vermelden de aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten duidelijk en zichtbaar wie de aanvullende goederen en diensten aanbiedt.

Amendement    93

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Aanbieders van onlinezoekmachines verstrekken een omschrijving van elke gedifferentieerde behandeling die zij geven of kunnen geven in verband met enerzijds goederen of diensten die via die onlinezoekmachines worden aangeboden aan consumenten door die aanbieder zelf of door gebruikers van zakelijke websites waarover die aanbieder zeggenschap heeft, en anderzijds andere gebruikers van zakelijke websites.

Amendement    94

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in lid 1 bedoelde omschrijving omvat ten minste, indien van toepassing, elke gedifferentieerde behandeling door middel van specifieke door de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten getroffen maatregelen, of door middel van diens gedrag, met betrekking tot een of meer van de volgende elementen:

2.  De in de leden 1 en 1 bis bedoelde omschrijving omvat ten minste, indien van toepassing, elke gedifferentieerde behandeling door middel van specifieke door de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten of de aanbieder van onlinezoekmachines getroffen maatregelen, of door middel van diens gedrag, met betrekking tot een of meer van de volgende elementen:

Amendement    95

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(g)  toegang door de aanbieder of door de zakelijke gebruikers waarover die aanbieder zeggenschap heeft, tot persoonlijke gegevens of andere gegevens, dan wel beide soorten gegevens, die zakelijke gebruikers of consumenten verstrekken ten behoeve van het gebruik van de betrokken onlinetussenhandelsdiensten of die worden gegenereerd bij de verstrekking van dergelijke diensten;

(g)  toegang door de aanbieder of door de zakelijke gebruikers waarover die aanbieder zeggenschap heeft, tot persoonlijke gegevens of andere gegevens, dan wel beide soorten gegevens, die zakelijke gebruikers, gebruikers van zakelijke websites of consumenten verstrekken ten behoeve van het gebruik van de betrokken onlinetussenhandelsdiensten of onlinezoekmachines of die worden gegenereerd bij de verstrekking van dergelijke diensten;

Amendement    96

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(h)  ranking;

(h)  ranking en vooraf bepaalde instellingen in verband met goederen of diensten die via die onlinetussenhandelsdiensten worden aangeboden aan consumenten door die aanbieder zelf of door zakelijke gebruikers waarover die aanbieder zeggenschap heeft, enerzijds, en andere zakelijke gebruikers, anderzijds;

Amendement    97

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(i)  elke directe of indirecte vergoeding die in rekening wordt gebracht voor het gebruik van de betrokken onlinetussenhandelsdiensten;

(i)  elke directe of indirecte vergoeding die in rekening wordt gebracht voor het gebruik van de betrokken onlinetussenhandelsdiensten, onlinezoekmachines of aanvullende diensten, en elk technisch of economisch voordeel dat niet voor alle zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites geldt;

Amendement    98

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(j)  toegang tot of voorwaarden voor het gebruik van diensten die direct zijn gekoppeld aan of een aanvulling vormen op de betrokken onlinetussenhandelsdiensten.

(j)  toegang tot of voorwaarden voor het gebruik van diensten of functies die direct zijn gekoppeld aan of een aanvulling vormen op de betrokken onlinetussenhandelsdiensten of onlinezoekmachines.

 

__________________

 

 

Amendement    99

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten geven goederen of diensten die via die onlinetussenhandelsdiensten aan consumenten worden aangeboden door die aanbieder zelf of door zakelijke gebruikers waarover die aanbieder zeggenschap heeft, enerzijds, en concurrerende goederen of diensten die via de onlinetussenhandelsdienst worden aangeboden door andere zakelijke gebruikers, anderzijds, een gelijke behandeling, zonder discriminatie, tenzij een dergelijke gedifferentieerde behandeling op niet-discriminatoire wijze voor alle andere zakelijke gebruikers wordt toegepast en objectief kan worden gerechtvaardigd overeenkomstig de algemene beginselen van het Unierecht. Een gedifferentieerde behandeling belet de consumenten niet om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van goederen en diensten van hun voorkeur uit de goederen en diensten die via de onlinetussenhandelsdienst worden aangeboden.

Amendement    100

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 6 bis

 

Oneerlijke handelspraktijken

 

Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten maken zich niet schuldig aan oneerlijke handelspraktijken zoals vermeld in bijlage I. Deze lijst doet geen afbreuk aan andere wetgeving van de Unie of nationale wetgeving die de lidstaten overeenkomstig het recht van de Unie toepassen, en evenmin aan de verplichtingen van aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten die uit dergelijke wetgeving voortvloeien.

Amendement    101

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Aanbieders van onlinezoekmachines verstrekken een omschrijving, die toegankelijk is op de onlinezoekmachines van die aanbieders, van de technische toegang, of het ontbreken daarvan, van zakelijke gebruikers tot persoonlijke gegevens of andere gegevens, dan wel beide soorten gegevens, die gebruikers van zakelijke websites of consumenten verstrekken ten behoeve van het gebruik van de betrokken onlinezoekmachines of die worden gegenereerd bij de verstrekking van die diensten.

Amendement    102

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten stellen zakelijke gebruikers door middel van de in lid 1 bedoelde omschrijving op adequate wijze in kennis van ten minste het volgende:

2.  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten of onlinezoekmachines stellen zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites door middel van de in de leden 1 en 1 bis bedoelde omschrijving op voldoende adequate wijze in kennis van ten minste het volgende:

Amendement    103

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(k)  of de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten toegang heeft tot persoonlijke gegevens of andere gegevens, dan wel beide soorten gegevens, die zakelijke gebruikers of consumenten verstrekken ten behoeve van het gebruik van die diensten of die worden gegenereerd bij de verstrekking van die diensten, en indien dat het geval is, om welke categorieën gegevens het gaat en wat de voorwaarden voor toegang zijn;

(k)  of de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten of de aanbieder van onlinezoekmachines toegang heeft tot persoonlijke gegevens of andere gegevens, dan wel beide soorten gegevens, die zakelijke gebruikersof gebruikers van zakelijke websites of consumenten verstrekken ten behoeve van het gebruik van die diensten of die worden gegenereerd bij de verstrekking van die diensten, en indien dat het geval is, om welke categorieën gegevens het gaat en wat de voorwaarden voor toegang zijn;

Amendement    104

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(l)  of een zakelijke gebruiker toegang heeft tot persoonlijke gegevens of andere gegevens, dan wel beide soorten gegevens, die die zakelijke gebruiker verstrekt in verband met zijn gebruik van de betrokken onlinetussenhandelsdiensten of die worden gegenereerd bij de verstrekking van die diensten aan die gebruiker en de consumenten van zijn goederen of diensten, en indien dat het geval is, om welke categorieën gegevens het gaat en wat de voorwaarden voor toegang zijn;

(l)  of een zakelijke gebruiker of een gebruiker van zakelijke websites toegang heeft tot persoonlijke gegevens of andere gegevens, dan wel beide soorten gegevens, die die zakelijke gebruiker of gebruiker van zakelijke websites verstrekt in verband met zijn gebruik van de betrokken onlinetussenhandelsdiensten of onlinezoekmachines of die worden gegenereerd bij de verstrekking van die diensten aan die zakelijke gebruiker of gebruiker van zakelijke websites en de consumenten van zijn goederen of diensten, en indien dat het geval is, om welke categorieën gegevens het gaat en wat de voorwaarden voor toegang zijn;

Amendement    105

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(m)  of, in aanvulling op punt b), een zakelijke gebruiker toegang heeft tot persoonlijke gegevens of andere gegevens, dan wel beide soorten gegevens, waaronder in gebundelde vorm, die worden verstrekt door of worden gegenereerd bij de verstrekking van de onlinetussenhandelsdiensten aan alle zakelijke gebruikers en consumenten daarvan, en indien dat het geval is, om welke categorieën gegevens het gaat en wat de voorwaarden voor toegang zijn.

(m)  of, in aanvulling op punt b), een zakelijke gebruiker of een gebruiker van zakelijke websites toegang heeft tot persoonlijke gegevens of andere gegevens, dan wel beide soorten gegevens, waaronder in gebundelde vorm, die worden verstrekt door of worden gegenereerd bij de verstrekking van de onlinetussenhandelsdiensten of onlinezoekmachines aan alle zakelijke gebruikers, gebruikers van zakelijke websites en consumenten daarvan, en indien dat het geval is, om welke categorieën gegevens het gaat en wat de voorwaarden voor toegang zijn.

Amendement    106

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Zakelijke gebruikers hebben het recht geanonimiseerde scores en beoordelingen of andere geanonimiseerde en gebundelde gegevens met betrekking tot hun scores en beoordelingen op de onlinetussenhandelsdienst te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, ongeacht het feit of ze deze gegevens al dan niet zelf aan de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten hebben verstrekt.

Amendement    107

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter.  De aanbieder van de onlinetussenhandelsdienst maakt de gegevens die door de transacties van een zakelijke gebruiker zijn gegenereerd, niet voor commerciële doeleinden bekend aan derden, waaronder binnen hun bedrijfsstructuur, zonder de expliciete toestemming van de zakelijke gebruiker. Dit lid is niet van toepassing wanneer een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten wettelijk verplicht is de gegevens bekend te maken die zijn gegenereerd door de transacties van zakelijke gebruikers.

Amendement    108

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 quater.  Deze verordening doet geen afbreuk aan de toepassing van Verordening (EU) 2016/679.

Amendement    109

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Wanneer aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten bij de verstrekking van hun diensten aan zakelijke gebruikers beperkingen opleggen ten aanzien van het aanbieden van dezelfde goederen en diensten aan consumenten onder afwijkende voorwaarden via andere middelen dan deze diensten, nemen zij redenen voor die beperking op in hun algemene voorwaarden en zorgen zij ervoor dat die redenen eenvoudig toegankelijk zijn voor het publiek. Die redenen moeten de belangrijkste economische, commerciële of juridische overwegingen voor die beperkingen omvatten.

1.  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten leggen zakelijke gebruikers geen beperkingen op ten aanzien van het aanbieden van dezelfde goederen en diensten aan consumenten onder afwijkende of dezelfde voorwaarden via andere onlinetussenhandelsdiensten.

Amendement    110

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Voor alle andere beperkingen betreffende de aanbieding onder afwijkende voorwaarden via andere middelen dan deze die in lid 1 zijn verboden, nemen de aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten die bij de verstrekking van hun diensten aan zakelijke gebruikers beperkingen opleggen ten aanzien van het aanbieden van dezelfde goederen en diensten aan consumenten onder afwijkende voorwaarden via andere middelen dan deze diensten, redenen voor die beperking op in hun algemene voorwaarden en zorgen zij ervoor dat die redenen eenvoudig toegankelijk zijn voor het publiek. Die redenen moeten de belangrijkste economische, commerciële of juridische overwegingen voor die beperkingen omvatten. Deze beperkingen zijn evenredig en worden gerechtvaardigd door een rechtmatig belang van de aanbieder.

Amendement    111

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in lid 1 vastgestelde verplichting doet geen afbreuk aan verbods- of beperkingsbepalingen inzake het opleggen van dergelijke beperkingen die voortvloeien uit de toepassing van andere EU-regels of uit nationale regels die in overeenstemming met het recht van de Unie zijn en die op de aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten van toepassing zijn.

2.  De lidstaten kunnen de in lid 1 bis bedoelde beperkingen of andere beperkingen, met uitzondering van de in lid 1 bedoelde beperkingen, verbieden of beperken in hun overeenkomstig het recht van de Unie vastgestelde nationale regelgeving.

Amendement    112

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Dat interne klachtenafhandelingssysteem is eenvoudig toegankelijk voor zakelijke gebruikers. Via dit systeem kunnen zij rechtstreeks klachten indienen bij de betrokken aanbieder met betrekking tot elk van de volgende kwesties:

Dat interne klachtenafhandelingssysteem is eenvoudig en gratis toegankelijk voor zakelijke gebruikers en zorgt voor afhandeling binnen een redelijke termijn. Het is gebaseerd op het transparantiebeginsel en het beginsel van gelijke behandeling. Via dit systeem kunnen zij rechtstreeks klachten indienen bij de betrokken aanbieder met betrekking tot elk van de volgende kwesties:

Amendement    113

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – alinea 2 – letter n

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(n)  vermeende niet-naleving door die aanbieder van in deze verordening vastgestelde wettelijke verplichtingen ten nadele van de klager;

(n)  vermeende niet-naleving door die aanbieder van in deze verordening vastgestelde wettelijke verplichtingen met gevolgen voor de klager;

Amendement    114

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – alinea 2 – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(o)  technologische kwesties die rechtstreeks verband houden met de verstrekking van onlinetussenhandelsdiensten en die op een niet te verwaarlozen manier nadelige gevolgen voor de klager hebben;

(o)  technologische kwesties die rechtstreeks verband houden met de verstrekking van onlinetussenhandelsdiensten en die op een niet te verwaarlozen manier gevolgen voor de klager hebben;

Amendement    115

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – alinea 2 – letter p

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(p)  maatregelen die door de aanbieder zijn getroffen, dan wel gedrag van die aanbieder, die rechtstreeks verband houden met de verstrekking van de onlinetussenhandelsdiensten en die op een niet te verwaarlozen manier nadelige gevolgen voor de klager hebben.

(p)  maatregelen die door de aanbieder zijn getroffen, dan wel gedrag van die aanbieder, die rechtstreeks verband houden met de verstrekking van de onlinetussenhandelsdiensten en die op een niet te verwaarlozen manier gevolgen voor de klager hebben.

Amendement    116

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2 – letter r

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(r)  zij verwerken klachten vlot en doeltreffend en houden daarbij rekening met het belang en de complexiteit van de kwestie;

(r)  zij verwerken klachten vlot en doeltreffend, houden daarbij rekening met het belang en de complexiteit van de kwestie, en geven in elk geval een eerste antwoord binnen de 15 dagen;

Amendement    117

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2 – letter s

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(s)  zij stellen de klager op individuele wijze en in duidelijke en eenduidige taal in kennis van het resultaat van het interne klachtenafhandelingsproces.

(s)  zij stellen de klager op individuele wijze en in duidelijke en begrijpelijke taal in kennis van het resultaat van het interne klachtenafhandelingsproces.

Amendement    118

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten stellen jaarlijks informatie vast over de werking en de doeltreffendheid van hun interne klachtenafhandelingssysteem en zorgen ervoor dat deze eenvoudig toegankelijk is voor het publiek.

Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten stellen informatie vast over de werking en de doeltreffendheid van hun interne klachtenafhandelingssysteem en zorgen ervoor dat deze eenvoudig toegankelijk is voor het publiek. Zij zorgen ervoor dat die informatie actueel is.

Amendement    119

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Die informatie omvat het totale aantal ingediende klachten, het onderwerp van de klachten, hoeveel tijd nodig was voor de verwerking van de klachten en de besluiten die in verband met de klachten zijn genomen.

Die informatie omvat het totale aantal ingediende klachten, de voornaamste soorten klachten, hoeveel tijd gemiddeld nodig was voor de verwerking van de klachten, en gebundelde informatie over de uitkomst van de klachten.

Amendement    120

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten werken te goeder trouw mee aan elke poging om tot overeenstemming te komen door bemiddeling van een bemiddelaar die zij overeenkomstig lid 1 hebben aangewezen, teneinde tot overeenstemming te komen wat betreft de beslechting van het geschil.

3.  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten en zakelijke gebruikers werken te goeder trouw mee aan elke poging om tot overeenstemming te komen door bemiddeling van een bemiddelaar die zij overeenkomstig lid 1 hebben aangewezen, teneinde tot overeenstemming te komen wat betreft de beslechting van het geschil.

Amendement    121

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten dragen een redelijk aandeel van de totale kosten van de bemiddeling in elke afzonderlijke zaak. Op basis van een voorstel van de bemiddelaar wordt vastgesteld wat een redelijk aandeel van die totale kosten is, waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante elementen van de desbetreffende zaak, en met name met de relatieve gegrondheid van de verwijten van de partijen bij het geschil, het gedrag van de partijen, alsmede de grootte en de financiële draagkracht van de partijen in verhouding tot elkaar. De aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten dragen in ieder geval ten minste de helft van de totale kosten.

4.  De aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten dragen een redelijk aandeel van de totale kosten van de bemiddeling in elke afzonderlijke zaak. Op basis van een voorstel van de bemiddelaar wordt vastgesteld wat een redelijk aandeel van die totale kosten is, waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante elementen van de desbetreffende zaak, en met name met de relatieve gegrondheid van de verwijten van de partijen bij het geschil, het gedrag van de partijen, alsmede de grootte en de financiële draagkracht van de partijen in verhouding tot elkaar. De aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten dragen in ieder geval ten minste de helft van de totale kosten, behalve in die zaken waarin de bemiddelaar vaststelt dat de zakelijke gebruiker niet te goeder trouw heeft gehandeld of probeert de bemiddelingsprocedure te misbruiken.

Amendement    122

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten zijn niet verplicht bemiddeling te verlenen wanneer een zakelijke gebruiker een zaak aanbrengt over een onderwerp waarvoor die zakelijke gebruiker eerder een zaak ter bemiddeling heeft aangebracht en in die zaak door de bemiddelaar is vastgesteld dat de zakelijke gebruiker niet te goeder trouw heeft gehandeld. Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten zijn ook niet verplicht te bemiddelen voor zakelijke gebruikers die de bemiddelaar herhaalde, niet-succesvolle bemiddelingspogingen hebben voorgelegd.

Amendement    123

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Pogingen om overeenkomstig dit artikel door bemiddeling tot overeenstemming over de beslechting van een geschil te komen, doen geen afbreuk aan de rechten van de aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten en van de betrokken zakelijke gebruikers om op elk moment tijdens of na het bemiddelingsproces een gerechtelijke procedure in te leiden.

5.  Pogingen om overeenkomstig dit artikel door bemiddeling tot overeenstemming over de beslechting van een geschil te komen, doen geen afbreuk aan de rechten van de aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten en van de betrokken zakelijke gebruikers om op elk moment voor, tijdens of na het bemiddelingsproces een gerechtelijke procedure in te leiden.

Amendement    124

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten stellen informatie vast over de werking en de doeltreffendheid van de bemiddeling betreffende hun activiteiten en zorgen ervoor dat deze eenvoudig toegankelijk is voor het publiek. Zij zorgen ervoor dat die informatie actueel is.

 

Die informatie omvat het totale aantal bemiddelingszaken, de voornaamste soorten bemiddelingszaken, hoeveel tijd gemiddeld nodig was voor de behandeling van de bemiddelingszaken, en gebundelde informatie over de uitkomst van de bemiddelingszaken.

Amendement    125

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie moedigt aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten alsmede organisaties en verenigingen die hen vertegenwoordigen aan om afzonderlijk of gezamenlijk een of meerdere organisaties op te zetten die bemiddelingsdiensten aanbieden die voldoen aan de in artikel 10, lid 2, vastgestelde vereisten, met het specifieke doel het vergemakkelijken van de minnelijke schikking van geschillen met zakelijke gebruikers in verband met de verstrekking van dergelijke diensten, met name rekening houdend met de grensoverschrijdende aard van onlinetussenhandelsdiensten.

De Commissie en de lidstaten moedigen aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten alsmede organisaties en verenigingen die hen vertegenwoordigen aan om afzonderlijk of gezamenlijk een of meerdere organisaties op te zetten die bemiddelingsdiensten aanbieden die voldoen aan de in artikel 10, lid 2, vastgestelde vereisten, met het specifieke doel het vergemakkelijken van de minnelijke schikking van geschillen met zakelijke gebruikers in verband met de verstrekking van dergelijke diensten, met name rekening houdend met de grensoverschrijdende aard van onlinetussenhandelsdiensten.

Amendement    126

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De lidstaten zien erop toe dat hun bevoegde publieke organen een register opzetten van onrechtmatige handelingen die het voorwerp zijn geweest van een nationaal gerechtelijk bevel tot beëindiging van de inbreuk, teneinde een basis te scheppen voor de uitwisseling van goede praktijken en informatie met de publieke organen of autoriteiten van andere lidstaten.

Amendement    127

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Organisaties of verenigingen hebben het in lid 1 bedoelde recht uitsluitend wanneer zij op het moment dat de procedure wordt ingeleid aan alle volgende vereisten voldoen:

Organisaties of verenigingen hebben het in lid 1 bedoelde recht uitsluitend wanneer zij op het moment dat de procedure wordt ingeleid, en gedurende de procedure blijven voldoen aan alle volgende vereisten:

Amendement    128

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2 – alinea 1 – letter aa

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(aa)  zij streven doelstellingen na die in het gezamenlijk belang zijn van de groep zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites die zij vertegenwoordigen;

(aa)  zij streven in hun statuten of ander relevant bestuursdocument openlijk vermelde doelstellingen na die in het gezamenlijk belang zijn van de groep zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites die zij vertegenwoordigen;

Amendement    129

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2 – alinea 1 – letter bb

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(bb)  zij hebben geen winstoogmerk.

(bb)  zij hebben geen winstoogmerk en zijn transparant over hun financieringsbronnen.

Amendement    130

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In de lidstaten waarin dergelijke publieke organen zijn opgezet, hebben die publieke organen het in lid 1 bedoelde recht wanneer zij belast zijn met het verdedigen van de gezamenlijke belangen van zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites of met het waarborgen van de naleving van de in deze verordening vastgestelde vereisten, in overeenstemming met de nationale wetgeving van de betrokken lidstaat.

Voor de toepassing van dit artikel zetten de lidstaten publieke organen op of stellen ze deze aan. Deze publieke organen hebben het in lid 1 bedoelde recht wanneer zij belast zijn met het verdedigen van de gezamenlijke belangen van zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites of met het waarborgen van de naleving van de in deze verordening vastgestelde vereisten, in overeenstemming met de nationale wetgeving van de betrokken lidstaat.

Amendement    131

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Het in lid 1 bedoelde recht doet geen afbreuk aan het recht van zakelijke gebruikers en gebruikers van zakelijke websites op afzonderlijke beroepsmogelijkheden bij bevoegde nationale rechtbanken, in overeenstemming met de regels van de wetgeving van de lidstaat waar het beroep wordt ingeleid, teneinde op te treden tegen niet-naleving door aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten van de toepasselijke in deze verordening vastgestelde vereisten.

3.  Het in lid 1 bedoelde recht doet geen afbreuk aan het recht van zakelijke gebruikers en gebruikers van zakelijke websites op afzonderlijke beroepsmogelijkheden bij bevoegde nationale rechtbanken, in overeenstemming met de regels van de wetgeving van de lidstaat waar het beroep wordt ingeleid, teneinde op te treden tegen niet-naleving door aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten of aanbieders van onlinezoekmachines van de toepasselijke in deze verordening vastgestelde vereisten.

Amendement    132

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 12 bis

 

Voor rechtshandhaving bevoegde instanties

 

1.  Elke lidstaat wijst een of meer instanties aan die verantwoordelijk zijn voor de adequate en doeltreffende handhaving van deze verordening. De instantie die verantwoordelijk is voor de doeltreffende handhaving van deze verordening kan dezelfde instantie zijn als bedoeld in artikel 12.

 

2.  De lidstaten stellen de regels vast waarin de maatregelen zijn neergelegd die van toepassing zijn bij overtreding van deze verordening en zorgen ervoor dat deze worden toegepast. De vastgestelde maatregelen zijn doeltreffend, evenredig en afschrikkend.

 

3.  De in lid 2 bedoelde maatregelen worden meegedeeld aan de Commissie en worden bekendgemaakt op de website van de Commissie.

Amendement    133

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 12 ter

 

Toezicht

 

De lidstaten zien nauwlettend toe op de toepassing van deze verordening en wijzen nationale instanties aan om de aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten en onlinezoekmachines te verplichten relevante informatie in te dienen die nodig is voor het toezicht op en de handhaving van deze verordening door de in artikel 12 bis bedoelde instantie of instanties. De informatie die door deze instanties is verzameld, wordt op verzoek aan de Commissie en aan het EU-Platformwaarnemingscentrum verstrekt.

Amendement    134

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie moedigt aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten alsmede organisaties en verenigingen die hen vertegenwoordigen aan om gedragscodes op te stellen teneinde bij te dragen tot de juiste toepassing van deze verordening, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de verschillende sectoren waarin onlinetussenhandelsdiensten worden verleend alsmede met de specifieke kenmerken van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen.

1.  De Commissie moedigt aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten alsmede organisaties en verenigingen die hen vertegenwoordigen, samen met zakelijke gebruikers, met inbegrip van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen, en de organisaties die hen vertegenwoordigen, aan om gedragscodes op te stellen teneinde bij te dragen tot de juiste toepassing van deze verordening, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de verschillende sectoren waarin onlinetussenhandelsdiensten worden verleend alsmede met de specifieke kenmerken van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen.

Amendement    135

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Wanneer een onlinetussenhandelsdienst vooral in één enkele sector actief is waarin een sectorspecifieke gedragscode bestaat en op grote schaal wordt gebruikt, moedigt de Commissie de aanbieder van de onlinetussenhandelsdienst aan om de sectorspecifieke gedragscode over te nemen en toe te passen.

Amendement    136

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 13 bis

 

EU-Platformwaarnemingscentrum

 

Naast de in artikel 2 van Besluit C(2018)2393 van de Commissie genoemde taken heeft het EU-Platformwaarnemingscentrum de volgende taken:

 

(a) toezicht houden op de tenuitvoerlegging van deze verordening en deze evalueren, en met name de effecten van bijlage I op de markt analyseren, rekening houdend met de jurisprudentie van de Unie en nationale rechtbanken; en

 

(b) overeenkomstig artikel 14 aanbevelingen doen aan de Europese Commissie met het oog op de herziening van deze verordening.

Amendement    137

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Uiterlijk op [datum: drie jaar na de datum van inwerkingtreding] en daarna om de drie jaar evalueert de Commissie deze verordening en brengt zij hierover verslag uit aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité.

1.  Uiterlijk op [datum: 18 maanden na de toepassingsdatum] en daarna om de drie jaar evalueert de Commissie deze verordening en brengt zij hierover verslag uit aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité.

Amendement    138

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De eerste evaluatie van deze verordening wordt in het bijzonder uitgevoerd met het oog op het beoordelen van de naleving van, en de gevolgen voor de onlineplatformeconomie, van de in de artikelen 5, 6, 7 en 8 vastgestelde verplichtingen, waarbij tevens wordt nagegaan of aanvullende regels, onder meer inzake handhaving, mogelijkerwijs nodig zijn om een eerlijk, voorspelbaar, duurzaam en betrouwbaar online ondernemingsklimaat binnen de interne markt te waarborgen.

2.  De eerste evaluatie van deze verordening wordt in het bijzonder uitgevoerd met het oog op het volgende:

 

(a)  het beoordelen van de naleving van, en de gevolgen voor de onlineplatformeconomie, van de in de artikelen 3 t/m 8 vastgestelde verplichtingen;

 

(b)  het beoordelen van de invloed en de effectiviteit van gevestigde gedragscodes om de billijkheid en transparantie te verbeteren;

 

(c)  het verder onderzoeken van de problemen veroorzaakt door de afhankelijkheid van zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten en problemen veroorzaakt door oneerlijke handelspraktijken door aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten, om verder te bepalen in welke mate deze praktijken wijdverbreid blijven;

 

(d)  onderzoeken of de concurrentie tussen goederen of diensten aangeboden door een zakelijke gebruiker en goederen of diensten aangeboden of beheerd door een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten eerlijke concurrentie is en of aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten in dit verband misbruik maken van geprivilegieerde gegevens;

 

(e)  beoordelen of deze verordening invloed heeft op mogelijke onevenwichtigheden in de relaties tussen aanbieders van besturingssystemen en hun zakelijke gebruikers;

 

(f)  beoordelen of het toepassingsgebied van de verordening, met name wat betreft de definitie van "zakelijke gebruiker", geschikt is, zodat het schijnzelfstandigheid niet bevordert;

 

(g)  op grond van aanbevelingen van het EU-Platformwaarnemingscentrum overeenkomstig artikel 13 bis, de lijst van oneerlijke handelspraktijken in bijlage I herzien;

 

In de evaluatie moet worden vastgesteld of aanvullende regels, onder meer inzake handhaving, mogelijkerwijs nodig zijn om een eerlijk, voorspelbaar, duurzaam en betrouwbaar online ondernemingsklimaat binnen de interne markt te waarborgen. Na de evaluatie neemt de Commissie passende maatregelen, die onder meer kunnen bestaan uit wetgevingsvoorstellen.

Amendement    139

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De Commissie houdt bij het uitvoeren van de evaluatie van deze verordening rekening met de adviezen en verslagen die zij ontvangt van de overeenkomstig Besluit C(2018)2393 van de Commissie opgerichte deskundigengroep van het Waarnemingscentrum voor de onlineplatformeconomie. Daarnaast houdt zij voor zover passend rekening met de inhoud en werking van de in artikel 13 bedoelde gedragscodes.

4.  De Commissie houdt bij het uitvoeren van de evaluatie van deze verordening rekening met de adviezen en verslagen die zij ontvangt van de overeenkomstig Besluit C(2018)2393 van de Commissie opgerichte deskundigengroep van het EU-Platformwaarnemingscentrum, alsook met de bijkomende taken van het EU-Platformwaarnemingscentrum zoals vastgesteld in artikel 13 bis.

Amendement    140

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Zij is van toepassing met ingang van [datum: zes maanden na de dag van de bekendmaking ervan].

2.  Zij is van toepassing met ingang van [datum: negen maanden na de dag van de bekendmaking ervan].

Amendement    141

Voorstel voor een verordening

Bijlage I (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Bijlage I

 

Handelspraktijen die in alle omstandigheden als oneerlijk worden beschouwd

 

(a)  eenzijdig bepalingen opleggen aan zakelijke gebruikers om de aansprakelijkheid aan hen over te dragen, op een wijze die in strijd is met de in de artikelen 12 t/m 15 van Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad vastgestelde verplichtingen met betrekking tot onlinetussenhandelsdiensten;

 

(b)  contractbepalingen met terugwerkende kracht voorstellen die nadelig zijn voor de bedrijfsvoering;

 

(c)  het wettelijke recht behouden om de informatie van de zakelijke gebruiker te gebruiken voor andere doeleinden dan in de overeenkomst is bepaald nadat de overeenkomst tussen de aanbieder van de onlinetussenhandelsdienst en de zakelijke gebruiker is verstreken;

 

(d)  bepalingen handhaven of praktijken toepassen die het voor een zakelijke gebruiker bijzonder moeilijk maken zijn contractuele recht uit te oefenen om zijn relatie met een aanbieder van onlinebemiddelingsdiensten te beëindigen, of die een zakelijke gebruiker op oneerlijke wijze ontmoedigen om een overeenkomst te beëindigen;

 

(e)  Zich mengen in de commerciële relatie tussen concurrerende zakelijke gebruikers en consumenten buiten de activiteiten die geïnitieerd worden via de onlinetussenhandelsdiensten.

(1)

PB C 440 van 6.12.2018, blz. 177.


TOELICHTING

Inleiding

De rapporteur is ingenomen met het voorstel van de Commissie om billijkheid en transparantie in de onlineplatformeconomie te bevorderen. Er bestaat een duidelijke behoefte aan een uniforme en gerichte reeks bindende regels om in de toekomst een rendabel ondernemingsklimaat te kunnen waarborgen. In de onlineplatformomgeving van vandaag bestaan verschillende kritieke onevenwichtigheden tussen platforms enerzijds en zakelijke gebruikers anderzijds. Deze onevenwichtigheden gaan uiteindelijk ten koste van de consument, omdat zij kunnen leiden tot minder concurrentie, wat weer leidt tot een kleinere verscheidenheid aan goederen en diensten en tot hogere prijzen voor consumenten.

De rapporteur erkent het zeer horizontale karakter van deze verordening en aldus de benadering van de Commissie. Deze verordening is geen instrument voor een specifieke sector of een specifiek probleem, maar moet geschikt zijn om de problemen van de onlineplatformeconomie als geheel aan te pakken. Het voorstel van de Commissie biedt op vele manieren een adequaat antwoord op het gebrek aan transparantie bij veel onlineplatforms, maar het doet te weinig om de problemen van het gebrek aan billijkheid in diezelfde onlineplatformomgeving aan te pakken. De rapporteur acht het van cruciaal belang dat het huidige gebrek aan billijkheid gedetailleerder dan in het Commissievoorstel wordt behandeld en dat er meer maatregelen worden genomen om het probleem beter aan te pakken.

Het voorstel van de Commissie behandelt het vraagstuk van de handhaving door middel van mogelijkheden tot verhaal halen en een optie voor bemiddeling. De rapporteur ziet echter de noodzaak de lidstaten actiever bij het mechanisme van verhaal halen te betrekken en stelt concreet voor dat publieke organen in alle lidstaten moeten worden opgericht of aangewezen om ervoor te zorgen dat de bepalingen van deze verordening in de hele Unie worden gehandhaafd.

Tot slot is de rapporteur van mening dat het van cruciaal belang is duidelijk te maken dat deze verordening niet van invloed is op de mogelijkheid dat een platform als een werkgever onder arbeidsrechtelijke regeling wordt beschouwd als het zich als zodanig tegenover zijn zakelijke gebruikers gedraagt. Het vaststellen of een platform gewoon een aanbieder van een bemiddelingsdienst voor zakelijke gebruikers is of meer een werkgever, moet altijd op de werkelijke aard van de economische activiteit worden gebaseerd die door het onlineplatform wordt verricht en niet op ogenschijnlijke regelingen voor zijn functioneren.

De gevolgen van het voorstel voor consumenten

De rapporteur is van mening dat waar de dominante positie van platforms hen tot poortwachters van informatie, keuzes en prijzen maakt en bepaalde minimumnormen voor eerlijkheid en transparantie niet worden gegarandeerd, het welzijn van de consument wordt geschaad. Bovendien kan het gebrek aan transparantie en rechtsonzekerheid in de platformeconomie, inclusief in business-to-business-relaties, het vertrouwen van de consument in de online economie verminderen. Deze verordening moet daarom de billijkheid en transparantie voor zakelijke platformgebruikers verbeteren, maar er ook rekening mee houden dat de maatregelen de consument toegang moeten garanderen tot een concurrerende, eerlijke en transparante onlineomgeving. Een specifiek probleem dat is vastgesteld, is de prevalentie van zakelijke gebruikers die worden gediscrimineerd bij het concurreren met bepaalde producten die op onlineplatforms als standaardopties voor de consument verschijnen. Dit geldt met name wanneer dit onlineplatform zelf een dienst aanbiedt zonder daarbij de consument te informeren dat er haalbare alternatieven op het platform zijn. Daarom moeten platforms die goederen of diensten leveren die concurreren met die van zakelijke gebruikers krachtens artikel 6 consumenten in staat stellen bij het eerste gebruik van het platform te selecteren welk product of welke dienst zij als standaard willen gebruiken. De consument moet ook worden toegestaan​helemaal geen standaardoptie te selecteren.

Toepassingsgebied van het voorstel en definities

De rapporteur is in grote mate ingenomen met het toepassingsgebied en de definities van het Commissievoorstel in de artikelen 1 en 2 en is van mening dat deze voor het doel van de verordening adequaat en geschikt zijn. Er zijn echter enkele wijzigingen in deze artikelen aangebracht om het voorstel duidelijker te maken. Ten eerste werd het, naar aanleiding van de titel van het voorstel, nodig geacht "billijkheid" onder het onderwerp en de reikwijdte van het voorstel te laten vallen. Ten tweede wordt in het ontwerpverslag benadrukt dat het in bepaalde gevallen moeilijk is onderscheid te maken tussen zakelijke en niet-zakelijke gebruikers van onlinebemiddelingsdiensten. Dit is een belangrijk onderscheid, omdat zakelijke gebruikers die consumenten goederen of diensten aanbieden ook aan strengere verplichtingen ten aanzien van die consumenten moeten voldoen. Hiertoe wordt een overweging toegevoegd om te benadrukken dat het, in overeenstemming met het Commissievoorstel tot wijziging van Richtlijn 2011/83/EU, in het kader van de richtlijn over betere handhaving en modernisering van de EU-regels inzake consumentenbescherming (2018/0090 (COD)), niet aan het platform is het onderscheid tussen een zakelijke en een niet-zakelijke gebruiker te bepalen.

De rapporteur is ook van mening dat de definitie van "algemene voorwaarden" moet worden gewijzigd om deze op alle gevallen en alle contracten van toepassing te laten zijn, ongeacht of de voorwaarden en bepalingen al dan niet eenzijdig door de aanbieder van onlinebemiddelingsdiensten worden bepaald, teneinde gevallen van mogelijke indirecte of verborgen onrechtmatige praktijken van machtige online platforms te voorkomen. Aangezien sommige platforms een sterke of zelfs dominante positie op de markt innemen, kan de onderhandelingspositie van zakelijke gebruikers in veel gevallen ontoereikend zijn om naar behoren te onderhandelen over billijke voorwaarden en bepalingen van het contract, zelfs wanneer de bepalingen en voorwaarden zogenaamd bilateraal zijn overeengekomen. De rapporteur is van mening dat eerlijkheid en transparantie in alle contracten moeten worden gegarandeerd. Daarom is er een amendement nodig om duidelijk te maken dat de vereisten van de verordening op alle contracten van toepassing zijn.

Billijke en evenredige algemene voorwaarden

De rapporteur is ook ingenomen met het ontwerpvoorstel van artikel 3, maar introduceert enkele wijzigingen om het Commissievoorstel aan te vullen. De rapporteur is van mening dat naast de transparantievereisten de aanvullende vereiste dat algemene voorwaarden eerlijk en evenredig moeten zijn noodzakelijk is. De rapporteur suggereert dat algemene voorwaarden niet als billijk en evenredig mogen worden beschouwd wanneer zij bijvoorbeeld sterk afwijken van goed commercieel gedrag op het gebied van de economische activiteit waarin het platform opereert, of wanneer zij in strijd zijn met handelspraktijken die te goeder trouw en billijk zijn. De introductie van deze vereiste vormt een belangrijke stap in de strijd tegen het misbruik in de onlineplatformeconomie.

Aanvullende goederen en diensten

Voor "aanvullende goederen en diensten" worden en nieuw artikel en bijbehorende definitie geïntroduceerd, namelijk de goederen en diensten die de consument naast en als aanvulling op het primaire goed of dienst door de zakelijke gebruiker via het platform worden aangeboden. Het doel is ervoor te zorgen dat waar goederen en diensten via platforms aan consumenten worden aangeboden, de platforms in hun algemene voorwaarden de consument duidelijk en zichtbaar een beschrijving van de diensten moeten geven, en moeten aangeven wie deze levert en onder welke algemene voorwaarden. Dit moet, ongeacht of het platform deze aanvullende goederen en diensten zelf of via derden aanbiedt, van toepassing zijn.

Meer transparantie voor extra kanalen

Om ervoor te zorgen dat zakelijke gebruikers voldoende duidelijkheid hebben over waar en aan wie hun diensten of goederen worden aangeboden, is de rapporteur van mening dat platforms transparantie ten opzichte van hun zakelijke gebruikers moeten waarborgen met betrekking tot eventuele extra kanalen of aanverwante programma's die het platform gebruikt om de genoemde goederen en diensten op de markt te brengen. Zakelijke gebruikers moeten in beginsel het recht hebben te weten waar en onder welke voorwaarden hun naam en merk kunnen worden gebruikt.

Meer transparantie in de rankingparameters

De rapporteur beschouwt de voorgestelde aanpassing van artikel 5 als een evenwichtig uitgangspunt. Er moet echter, net als in artikel 3, wel voor worden gezorgd dat de informatie betreffende de ranking ook duidelijk en ondubbelzinnig wordt vermeld. Verder is de rapporteur van mening dat parameters voor het bepalen van de ranking op niet-discriminerende wijze moeten worden toegepast op zakelijke gebruikers, wat betekent dat zakelijke gebruikers die zich in dezelfde situatie bevinden op dezelfde manier in de ranking moeten worden behandeld. De rapporteur is ook van mening dat transparantie voor zakelijke gebruikers slechts een deel van de oplossing is om voor vertrouwen in de onlineplatformeconomie te zorgen. De consumenten moeten ook toegang hebben tot informatie over de parameters die van invloed zijn op de ranking van onlinetussenhandelsdiensten. In het recht van de Unie moet derhalve een wettelijke verplichting worden opgenomen om ervoor te zorgen dat ook de consument informatie wordt verstrekt. Naar de mening van de rapporteur moeten, hoewel de aan de consument verstrekte informatie moet worden gepresenteerd op een duidelijke en begrijpelijke manier die aansluit bij de behoeften van de consument, zowel de aanbieders als degenen die naar een product of dienst zoeken, over gelijksoortige informatie beschikken, zodat zij in staat zijn weloverwogen beslissingen te nemen op basis van transparantie over de zoekopdracht.

Toegang tot gegevens

De rapporteur is van mening dat platforms zonder de toestemming van de zakelijke gebruiker geen gegevens aan derden mogen doorgeven die door de transacties van een zakelijke gebruiker voor commerciële doeleinden zijn gegenereerd. De rapporteur introduceert een amendement om situaties aan te pakken waarin platforms misbruik kunnen maken van gegevens die door transacties van hun zakelijke gebruikers zijn gegenereerd, wat zou kunnen leiden tot oneerlijke concurrentieposities. De rapporteur wil ook graag specificeren dat deze verordening de toepassing van de AVG onverlet laat.

Bemiddeling

Aangezien platforms altijd hun bemiddelaars, waarmee zij zich willen verbinden, moeten kunnen identificeren, zouden zij verplicht moeten worden om te goeder trouw aan bemiddeling deel te nemen en moet de bemiddelingsverplichting zodanig worden vastgelegd dat misbruik van het bemiddelingssysteem door zakelijke gebruikers wordt voorkomen. Als zodanig moeten zakelijke gebruikers ook verplicht worden te goeder trouw aan bemiddeling deel te nemen. Bovendien moet deze verordening het probleem aanpakken van mogelijk misbruik van de bemiddelingsverplichting door middel van het aangaan van herhaalde of oneigenlijke zaken door een zakelijke gebruiker. Daarom mag het platform in bepaalde uitzonderlijke en duidelijk omschreven gevallen niet verplicht worden om bemiddeling met en zakelijke gebruiker aan te gaan.

Het waarnemingscentrum voor platforms en herziening van de verordening

De rapporteur is ingenomen met de oprichting van het Waarnemingscentrum voor de onlineplatformeconomie door de Europese Commissie, maar is van mening dat, aangezien het Waarnemingscentrum voor de onlineplatformeconomie een belangrijke rol zal krijgen bij het volgen van de ontwikkelingen in de onlineplatformeconomie en de toepassing van deze verordening, het Waarnemingscentrum voor de onlineplatformeconomie moet worden opgericht als een orgaan in het kader van deze verordening in plaats van als een groep van deskundigen die is opgericht bij een besluit van de Commissie, zoals het geval is met verschillende andere soortgelijke waarnemingscentra of soortgelijke organen in andere wetgeving.

Verder beveelt de rapporteur aan deze verordening aan te vullen met nieuwe en meer prescriptieve wetgeving indien de transparantiebepalingen die bij deze verordening zijn vastgesteld ontoereikend blijken om toekomstige onevenwichtigheden en oneerlijke handelspraktijken aan te pakken. De snelheid van de marktontwikkelingen op dit gebied kan dergelijke aanvullingen nodig maken, vooral wanneer het om sectorspecifieke problemen gaat.


ADVIES van de Commissie juridische zaken (26.11.2018)

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten

(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

Rapporteur voor advies (*): Francis Zammit Dimech

(*)  Procedure met medeverantwoordelijke commissies – artikel 54 van het Reglement

BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel voor een verordening ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten (de "P2B"-verordening) is een rechtstreeks uitvloeisel van de verzoeken van het Parlement in zijn resolutie van 15 juni 2017 over onlineplatforms en de digitale eengemaakte markt(1).

In zijn advies inzake dat verslag drong de Commissie juridische zaken aan op een passend en evenredig regelgevingskader waarmee verantwoordelijkheid, billijkheid, vertrouwen en transparantie kunnen worden gewaarborgd in de werkwijzen van platforms, zodat discriminatie en willekeur ten aanzien van zakenpartners kunnen worden voorkomen, onder meer met betrekking tot toegang tot de dienstverlening, het op passende en eerlijke wijze aanbrengen van referenties, zoekresultaten of de werking van relevante application programming interfaces, op basis van beginselen inzake interoperabiliteit en naleving die van toepassing zijn op platforms.

De rapporteur is ingenomen met het voorstel voor een P2B-verordening als de eerste stap van een wetgever om op dit terrein wetgeving uit te vaardigen, en hij stelt voor om dit instrument in bepaalde opzichten evenwichtiger te maken.

Wat de transparantie inzake ranking betreft, is de rapporteur van oordeel dat er een evenwicht moet worden gevonden met de mededingingsregels. Platforms moeten daarom worden verplicht de beginselen bekend te maken die ten grondslag liggen aan de parameters die de rangschikking bepalen, maar niet de algoritmen zelf, die als bedrijfsgeheimen moeten worden beschouwd.

Het is ook erg belangrijk een onderscheid te maken tussen een transactie en het initiëren van een transactie. Een loutere zoekopdracht voor een product of dienst op een zoekmachine mag niet worden beschouwd als het initiëren van een transactie maar louter als een verzoek om informatie dat tot het initiëren van een transactie kan leiden.

De rapporteur is weliswaar verheugd over het feit dat onlinetussenhandelsdiensten corrigerende maatregelen moeten nemen door interne verhaalmechanismen op te zetten, maar bemiddeling mag geen verplichte stap zijn voordat een zakelijke gebruiker gerechtelijke procedures kan aanspannen.

De rapporteur is van mening dat dit doelgerichte instrument een welkome eerste stap is om op dit terrein regels vast te stellen, maar er moet rekening worden gehouden met het feit dat in de toekomst nog veel andere aspecten moeten worden gereguleerd. Het is dan ook belangrijk reeds in dit instrument in een uitgebreid evaluatieproces te voorzien.

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de bevoegde Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Onlinetussenhandelsdiensten zijn van doorslaggevend belang voor ondernemerschap, handel en innovatie, kunnen ook het welzijn van de consument verbeteren en worden steeds meer gebruikt in zowel de particuliere als publieke sector. Ze bieden toegang tot nieuwe markten en commerciële kansen, zodat ondernemingen de voordelen van de interne markt kunnen benutten. Dankzij deze diensten kunnen ook consumenten in de Unie deze voordelen benutten, met name door de ruimere keuze aan goederen en diensten die online worden aangeboden.

(1)  Onlinetussenhandelsdiensten zijn van doorslaggevend belang voor de digitale handel en met name ondernemerschap, handel en innovatie, kunnen ook het welzijn van de consument verbeteren en worden steeds meer gebruikt in zowel de particuliere als publieke sector. Ze bieden toegang tot nieuwe markten en commerciële kansen, zodat ondernemingen de voordelen van de interne markt kunnen benutten. Dankzij deze diensten kunnen ook consumenten in de Unie deze voordelen benutten, met name door de ruimere keuze aan goederen en diensten en doordat online concurrerende prijzen worden aangeboden.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Onlinetussenhandelsdiensten kunnen van cruciaal belang zijn voor het commerciële succes van ondernemingen die gebruikmaken van dergelijke diensten om consumenten te bereiken. Door de groeiende tussenhandel via onlinetussenhandelsdiensten, aangedreven door sterke datagestuurde indirecte netwerkeffecten, worden dergelijke zakelijke gebruikers, met inbegrip van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen, in grotere mate afhankelijk van deze diensten om consumenten te bereiken. Door deze toenemende afhankelijkheid hebben de aanbieders van dergelijke diensten vaak een sterkere onderhandelingspositie, waardoor ze zich eenzijdig kunnen gedragen op een manier die oneerlijk en schadelijk kan zijn voor de rechtmatige belangen van hun zakelijke gebruikers, en onrechtstreeks ook van de consumenten in de Unie.

(2)  Onlinetussenhandelsdiensten kunnen van cruciaal belang zijn voor het commerciële succes van ondernemingen die gebruikmaken van dergelijke diensten om consumenten te bereiken. Door de groeiende tussenhandel via onlinetussenhandelsdiensten, aangedreven door sterke datagestuurde indirecte netwerkeffecten, worden dergelijke zakelijke gebruikers, met inbegrip van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen, in grotere mate afhankelijk van deze diensten om consumenten te bereiken. Door deze toenemende afhankelijkheid hebben de aanbieders van dergelijke diensten vaak een sterkere onderhandelingspositie, waardoor ze zich eenzijdig kunnen gedragen op een manier die oneerlijk en schadelijk kan zijn voor de rechtmatige belangen van hun zakelijke gebruikers, en onrechtstreeks ook van de consumenten in de Unie. Er moet derhalve worden vermeden dat onlinetussenhandelsdiensten een dominante marktpositie krijgen en de concurrentie ondermijnen op basis van krachtige netwerkeffecten. Er moet ook worden vermeden dat platforms de vereisten van het arbeidsrecht omzeilen door medewerkers aan te merken als zelfstandigen.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Onlinetussenhandelsdiensten en onlinezoekmachines, alsook de commerciële transacties die worden vergemakkelijkt door deze diensten, hebben een intrinsiek grensoverschrijdend potentieel en zijn van bijzonder belang voor de goede werking van de interne markt van de Unie in de hedendaagse economie. De mogelijk oneerlijke en schadelijke handelspraktijken van bepaalde aanbieders van die diensten ten aanzien van zakelijke gebruikers en gebruikers van zakelijke websites belemmeren de volledige verwezenlijking van dat potentieel en hebben een negatieve invloed op de goede werking van de interne markt. Daarnaast wordt de volledige verwezenlijking van dat potentieel belemmerd en de goede werking van de interne markt negatief beïnvloed door uiteenlopende wetten van bepaalde lidstaten die deze diensten in mindere of meerdere mate doeltreffend regelen, terwijl andere lidstaten overwegen dergelijke wetten vast te stellen.

(5)  Onlinetussenhandelsdiensten en onlinezoekmachines, alsook de transacties die worden vergemakkelijkt door deze diensten, hebben een intrinsiek grensoverschrijdend potentieel en zijn van bijzonder belang voor de goede werking van de interne markt van de Unie in de hedendaagse economie. De mogelijk oneerlijke en schadelijke handelspraktijken van bepaalde aanbieders van die diensten ten aanzien van zakelijke gebruikers en gebruikers van zakelijke websites belemmeren de volledige verwezenlijking van dat potentieel en hebben een negatieve invloed op de goede werking van de interne markt. Daarnaast wordt de volledige verwezenlijking van dat potentieel belemmerd en de goede werking van de interne markt negatief beïnvloed door uiteenlopende wetten van bepaalde lidstaten die deze diensten in mindere of meerdere mate doeltreffend regelen, terwijl andere lidstaten overwegen dergelijke wetten vast te stellen.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Derhalve moet een uniforme en gerichte reeks bindende regels worden vastgesteld op Unieniveau om een eerlijk, voorspelbaar, duurzaam en betrouwbaar online ondernemingsklimaat binnen de interne markt tot stand te brengen door er met name voor te zorgen dat passende transparantie en doeltreffende mogelijkheden om verhaal te halen worden geboden aan de zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten in de hele Unie. Deze regels moeten ook zorgen voor passende transparantie over de ranking van gebruikers van zakelijke websites in de zoekresultaten die worden gegenereerd door onlinezoekmachines. Tegelijkertijd moeten deze regels zodanig van aard zijn dat ze het belangrijke innovatiepotentieel van de ruimere onlineplatformeconomie veiligstellen.

(6)  Derhalve moet een uniforme en gerichte reeks bindende regels worden vastgesteld op Unieniveau om een eerlijk, voorspelbaar, duurzaam en betrouwbaar online ondernemingsklimaat binnen de interne markt tot stand te brengen door er met name voor te zorgen dat passende transparantie en doeltreffende mogelijkheden om verhaal te halen worden geboden aan de zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten in de hele Unie. Deze regels moeten bedrijven ook prikkelen eerlijk en evenredig te handelen en de transparantie bevorderen, met name wat betreft de ranking van gebruikers van zakelijke websites in de zoekresultaten die worden gegenereerd door onlinezoekmachines, met inbegrip van spraakassistenten. Tegelijkertijd moeten deze regels zodanig van aard zijn dat ze het belangrijke innovatiepotentieel van de ruimere onlineplatformeconomie veiligstellen en gezonde concurrentie mogelijk maken zodat de consument meer keuzemogelijkheden heeft.

Motivering

Een van de kenmerken van de onlinemarkt is dat bedrijven snel opkomen en weer verdwijnen onder de invloed van platformen die als poortwachters kunnen fungeren. Deze rol moet zo veel mogelijk worden beperkt tot neutrale tussenhandelaren, zodat zowel de bedrijven als de consumenten op de markt kunnen profiteren.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Aangezien onlinetussenhandelsdiensten en onlinezoekmachines doorgaans een mondiale dimensie hebben, moet deze verordening van toepassing zijn op de aanbieders van die diensten, ongeacht of zij in een lidstaat of buiten de Unie zijn gevestigd, op voorwaarde dat wordt voldaan aan twee cumulatieve voorwaarden. Ten eerste moeten de zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites in de Unie zijn gevestigd. Ten tweede moeten de zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites hun goederen of diensten via de verstrekking van dergelijke diensten aanbieden aan consumenten die zich voor minstens een deel van de transactie in de Unie bevinden. Dergelijke consumenten moeten zich in de Unie bevinden, maar hun woonplaats moet niet in de Unie zijn en ze moeten ook niet over de nationaliteit van een lidstaat beschikken. Deze verordening mag dan ook niet van toepassing zijn wanneer de zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites niet in de Unie zijn gevestigd of wanneer zij in de Unie zijn gevestigd maar alleen gebruikmaken van onlinetussenhandelsdiensten of onlinezoekmachines om goederen of diensten aan te bieden aan consumenten buiten de Unie of aan personen die geen consument zijn.

(7)  Aangezien onlinetussenhandelsdiensten en onlinezoekmachines doorgaans een mondiale dimensie hebben, moet deze verordening van toepassing zijn op de aanbieders van die diensten, ongeacht of zij in een lidstaat of buiten de Unie zijn gevestigd, op voorwaarde dat wordt voldaan aan twee cumulatieve voorwaarden. Ten eerste moeten de zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites in de Unie zijn gevestigd. Ten tweede moeten de zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites hun goederen of diensten via de verstrekking van dergelijke diensten aanbieden aan consumenten of ondernemingen die zich voor minstens een deel van de transactie in de Unie bevinden. Dergelijke consumenten moeten zich in de Unie bevinden, maar hun woonplaats moet niet in de Unie zijn en ze moeten ook niet over de nationaliteit van een lidstaat beschikken. Deze verordening mag dan ook niet van toepassing zijn wanneer de zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites niet in de Unie zijn gevestigd of wanneer zij in de Unie zijn gevestigd maar alleen gebruikmaken van onlinetussenhandelsdiensten of onlinezoekmachines om goederen of diensten aan te bieden aan consumenten buiten de Unie of aan personen die geen consument zijn.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  In een breed scala van handelsbetrekkingen tussen ondernemingen en consumenten wordt een tussenrol gespeeld door aanbieders van meerzijdige diensten die hoofdzakelijk zijn gebaseerd op hetzelfde bedrijfsmodel voor de totstandbrenging van ecosystemen. Om ervoor te zorgen dat de relevante diensten in aanmerking worden genomen, moeten onlinetussenhandelsdiensten op een precieze en technologisch neutrale wijze worden gedefinieerd. De diensten moeten met name diensten van de informatiemaatschappij zijn, die worden gekenmerkt door het feit dat zij gericht zijn op het vergemakkelijken van het initiëren van directe transacties tussen zakelijke gebruikers en consumenten, ongeacht of die transacties uiteindelijk online, op het onlineportaal van de aanbieder van de onlinetussenhandelsdiensten in kwestie, op het onlineportaal van de zakelijke gebruiker of offline worden uitgevoerd. Daarnaast moeten de diensten worden verleend op basis van contractuele verhoudingen, zowel tussen de aanbieders en de zakelijke gebruikers als tussen de aanbieders en de consumenten. Een dergelijke contractuele verhouding wordt geacht te bestaan wanneer beide betrokken partijen hun voornemen kenbaar maken om op ondubbelzinnige en controleerbare wijze te worden gebonden, waarbij een uitdrukkelijke schriftelijke instemming niet noodzakelijk is vereist.

(8)  In een breed scala van handelsbetrekkingen tussen ondernemingen en consumenten wordt een tussenrol gespeeld door aanbieders van meerzijdige diensten die hoofdzakelijk zijn gebaseerd op hetzelfde bedrijfsmodel voor de totstandbrenging van ecosystemen. Om ervoor te zorgen dat de relevante diensten in aanmerking worden genomen, moeten onlinetussenhandelsdiensten op een precieze en technologisch neutrale wijze worden gedefinieerd. De diensten moeten met name diensten van de informatiemaatschappij zijn, die worden gekenmerkt door het feit dat zij transacties tussen zakelijke gebruikers en consumenten initiëren, ongeacht of die transacties uiteindelijk op het onlineportaal van de aanbieder van de onlinetussenhandelsdiensten in kwestie of op het onlineportaal van de zakelijke gebruiker worden uitgevoerd. Daarnaast moeten de diensten worden verleend op basis van contractuele verhoudingen tussen de aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten of tussen de zakelijke gebruikers en consumenten indien de aanbieders als tussenhandelaar optreden ten aanzien van consumenten. Een dergelijke contractuele verhouding wordt geacht te bestaan wanneer beide betrokken partijen hun voornemen kenbaar maken om op ondubbelzinnige en controleerbare wijze te worden gebonden, waarbij een uitdrukkelijke schriftelijke instemming niet noodzakelijk is vereist. Deze verordening heeft tot doel bepalingen vast te stellen met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die, afgezien van de bovenstaande eisen, een "tussenhandelsfunctie" op een onlinemarktplaats vervullen. De loutere aanwezigheid van reclame op een webpagina hoeft op zich niet te betekenen dat de webpagina onder het toepassingsgebied van deze verordening valt.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Ter wille van de consistentie moet de definitie van onlinezoekmachines die wordt gebruikt in deze verordening in overeenstemming worden gebracht met de definitie die wordt gebruikt in Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad21.

(11)  Ter wille van de consistentie moet de definitie van onlinezoekmachines die wordt gebruikt in deze verordening in overeenstemming worden gebracht met de definitie die wordt gebruikt in Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad21. Duidelijkheidshalve zij er echter op gewezen dat deze definitie ook slaat op spraakgestuurde zoekmachines en onlinezoekmachines die de informatie in verband met de opgevraagde inhoud rechtstreeks weergeven. Deze verordening is niet van toepassing op zoekfuncties die niet, althans in beginsel, alle websites omvatten, zoals zoekfuncties binnen een onlinetussenhandelsdienst of zoekfuncties die deel uitmaken van besturingssysteemsoftware.

__________________

__________________

21 Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 houdende maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in de Unie (PB L 194 van 19.7.2016, blz. 1).

21 Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 houdende maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in de Unie (PB L 194 van 19.7.2016, blz. 1).

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Om zakelijke gebruikers in voorkomend geval doeltreffend te beschermen, moet deze verordening van toepassing zijn wanneer niet afzonderlijk wordt onderhandeld door de betrokken partijen over de algemene voorwaarden van een contractuele verhouding, ongeacht de naam of vorm ervan. Om te bepalen of afzonderlijk is onderhandeld over de algemene voorwaarden moet worden uitgegaan van een algemene beoordeling, waarbij het feit dat er over sommige bepalingen afzonderlijk is onderhandeld op zich niet doorslaggevend is.

(12)  Om zakelijke gebruikers in voorkomend geval doeltreffend te beschermen, moet deze verordening van toepassing zijn, ongeacht of de aanbieder van een onlinetussenhandelsdienst en een zakelijke gebruiker partij zijn bij een overeenkomst waarover zij afzonderlijk hebben onderhandeld.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Om ervoor te zorgen dat de algemene voorwaarden van een contractuele verhouding zakelijke gebruikers in staat stellen om commerciële voorwaarden te bepalen voor het gebruik, de beëindiging en de opschorting van onlinetussenhandelsdiensten en om de voorspelbaarheid van hun zakenrelatie te waarborgen, moeten die algemene voorwaarden in duidelijke en eenvoudige taal worden opgesteld die voor een gemiddelde zakelijke gebruiker gemakkelijk te begrijpen is. De algemene voorwaarden mogen niet worden geacht in duidelijke en eenvoudige taal te zijn opgesteld wanneer deze vaag, niet-specifiek of weinig gedetailleerd zijn over belangrijke commerciële kwesties en bijgevolg geen redelijke mate van voorspelbaarheid verschaffen aan zakelijke gebruikers met betrekking tot de belangrijkste aspecten van de contractuele verhouding.

(13)  Om ervoor te zorgen dat de algemene voorwaarden van een contractuele verhouding zakelijke gebruikers in staat stellen om commerciële voorwaarden te bepalen voor het gebruik, de beëindiging en de opschorting van onlinetussenhandelsdiensten en om de voorspelbaarheid van hun zakenrelatie te waarborgen, moeten die algemene voorwaarden in duidelijke en eenvoudige taal worden opgesteld die voor een gemiddelde zakelijke gebruiker gemakkelijk te begrijpen is. De algemene voorwaarden mogen niet worden geacht in duidelijke en eenvoudige taal te zijn opgesteld wanneer deze vaag, niet-specifiek of weinig gedetailleerd zijn over belangrijke commerciële kwesties of onevenredige beslissingsmacht verlenen aan de dominante partij en bijgevolg geen redelijke mate van voorspelbaarheid verschaffen aan zakelijke gebruikers met betrekking tot de belangrijkste aspecten van de contractuele verhouding, zoals vermelding van de gronden om de dienstverlening voor zakelijke gebruikers op te schorten of te beëindigen.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  Het waarborgen van transparantie in de algemene voorwaarden kan van essentieel belang zijn om duurzame zakenrelaties te bevorderen en oneerlijke gedragingen ten nadele van zakelijke gebruikers te voorkomen. De aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten moeten er daarom ook voor zorgen dat de algemene voorwaarden gemakkelijk toegankelijk zijn in alle fasen van de contractuele verhouding, ook voor potentiële zakelijke gebruikers in de precontractuele fase, en dat alle wijzigingen van deze voorwaarden worden meegedeeld aan de zakelijke gebruikers binnen een vastgestelde kennisgevingsperiode die redelijk en evenredig is in het licht van de specifieke omstandigheden en minstens vijftien dagen duurt. Deze kennisgevingsperiode mag niet van toepassing zijn wanneer en voor zover er op ondubbelzinnige wijze afstand van wordt gedaan door de betrokken zakelijke gebruiker, of wanneer en voor zover de noodzaak om de wijziging uit te voeren zonder inachtneming van de kennisgevingsperiode voortvloeit uit een wettelijke verplichting die is opgelegd aan de aanbieder van diensten uit hoofde van het Unierecht of het nationale recht.

(14)  Het waarborgen van transparantie in de algemene voorwaarden kan van essentieel belang zijn om duurzame zakenrelaties te bevorderen en oneerlijke gedragingen ten nadele van zakelijke gebruikers te voorkomen. De aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten moeten er daarom ook voor zorgen dat de algemene voorwaarden gemakkelijk toegankelijk zijn in alle fasen van de contractuele verhouding, ook voor potentiële zakelijke gebruikers in de precontractuele fase, en dat alle wijzigingen van deze voorwaarden worden meegedeeld aan de zakelijke gebruikers binnen een vastgestelde kennisgevingsperiode die redelijk en evenredig is in het licht van de specifieke omstandigheden en minstens vijftien dagen duurt. Bij wijze van uitzondering en mits de algemene voorwaarden duidelijk zijn bepaald, mag deze kennisgevingsperiode niet van toepassing zijn wanneer en voor zover er op ondubbelzinnige wijze afstand van wordt gedaan door de betrokken zakelijke gebruiker, of wanneer en voor zover de noodzaak om de wijziging uit te voeren zonder inachtneming van de kennisgevingsperiode voortvloeit uit een wettelijke verplichting die is opgelegd aan de aanbieder van diensten uit hoofde van het Unierecht of het nationale recht.

Motivering

Er is behoefte aan een bepaalde mate van flexibiliteit wat betreft de aanpak van zakelijke praktijken die schadelijk kunnen zijn voor de consument, maar om dergelijke praktijken te kunnen voorkomen, moeten de verplichtingen en maatregelen eerst duidelijk zijn.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Om zakelijke gebruikers in voorkomend geval doeltreffend te beschermen, moet deze verordening van toepassing zijn wanneer niet afzonderlijk wordt onderhandeld door de betrokken partijen over de algemene voorwaarden van een contractuele verhouding, ongeacht de naam of vorm ervan. Om te bepalen of afzonderlijk is onderhandeld over de algemene voorwaarden moet worden uitgegaan van een algemene beoordeling, waarbij het feit dat er over sommige bepalingen afzonderlijk is onderhandeld op zich niet doorslaggevend is.

(12)  Om zakelijke gebruikers in voorkomend geval doeltreffend te beschermen, moet deze verordening van toepassing zijn, ongeacht of de aanbieder van een onlinetussenhandelsdienst en een zakelijke gebruiker partij zijn bij een overeenkomst waarover zij afzonderlijk hebben onderhandeld.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(14 bis)  Aanbieders van tussenhandelsdiensten kunnen hun algemene voorwaarden wijzigen in reactie op praktijken die consumenten onmiddellijk schade kunnen berokkenen. Dergelijke schadelijke praktijken kunnen bestaan uit fraude, spam, beveiligingsproblemen, phishing, misbruik van consumentengegevens of financiële middelen van de consument, enzovoort. Gezien de verscheidenheid aan tussenpersonen en de inhoud die zakelijke gebruikers via hen verspreiden, zijn dergelijke schadelijke praktijken mogelijk niet altijd beschreven in specifieke bepalingen van de aanbieder van tussenhandelsdiensten. In dergelijke gevallen zijn aanbieders van tussenhandelsdiensten vrijgesteld van de kennisgevingsperiode van tien dagen voor toepassing van de nieuwe voorwaarden.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Met het oog op de bescherming van zakelijke gebruikers moet het mogelijk zijn voor een bevoegde rechter om te oordelen dat niet-conforme algemene voorwaarden niet bindend zijn voor de betrokken zakelijke gebruiker, met gevolgen ex nunc. Een dergelijke oordeel van een rechter mag evenwel alleen betrekking hebben op de specifieke bepalingen van de algemene voorwaarden die niet conform zijn. De overige bepalingen moeten geldig en afdwingbaar blijven voor zover ze kunnen worden gescheiden van de niet-conforme bepalingen. Plotselinge wijzigingen van de bestaande algemene voorwaarden kunnen de activiteiten van zakelijke gebruikers ernstig verstoren. Om dergelijke negatieve gevolgen voor zakelijke gebruikers te beperken en dergelijke gedragingen te ontmoedigen, moeten de doorgevoerde wijzigingen die in strijd zijn met de verplichting om te voorzien in een vastgestelde kennisgevingsperiode derhalve als nietig worden beschouwd, dat wil zeggen geacht worden nooit te hebben bestaan, met gevolgen erga omnes en ex tunc.

(15)  Met het oog op de bescherming van zakelijke gebruikers moet het mogelijk zijn voor een bevoegde rechter om te oordelen dat niet-conforme algemene voorwaarden niet bindend zijn voor de betrokken zakelijke gebruiker, met gevolgen ex nunc. Een dergelijk oordeel van een rechter mag evenwel alleen betrekking hebben op de specifieke bepalingen van de algemene voorwaarden die niet conform zijn. De overige bepalingen moeten geldig en afdwingbaar blijven voor zover ze kunnen worden gescheiden van de niet-conforme bepalingen. Plotselinge wijzigingen van de bestaande algemene voorwaarden kunnen de activiteiten van zakelijke gebruikers ernstig verstoren. Om dergelijke negatieve gevolgen voor zakelijke gebruikers te beperken en dergelijke gedragingen te ontmoedigen, mogen de doorgevoerde wijzigingen die in strijd zijn met de verplichting om te voorzien in een vastgestelde kennisgevingsperiode derhalve pas in werking treden nadat de wettelijke kennisgevingsperiode is verstreken en moet de schendende partij aansprakelijk zijn voor schade.

Motivering

De gebruikelijke sanctie voor het niet voorzien in een vastgestelde kennisgevingsperiode is het zodanig uitstellen van de inwerkingtreding dat wel aan de wettelijke eisen wordt voldaan. Het ongeldig verklaren van de inhoud van wijzigingen in de servicevoorwaarden op basis van de datum van inwerkingtreding is een maatregel die geen rekening houdt met de eventuele waarde van de inhoud en lijkt derhalve onevenredig.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten kan legitieme redenen hebben om te besluiten de levering van zijn diensten aan een bepaalde zakelijke gebruiker geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen, onder meer door afzonderlijke goederen of diensten van een bepaalde zakelijke gebruiker te delisten of daadwerkelijk zoekresultaten te verwijderen. Aangezien dergelijke besluiten aanzienlijke gevolgen voor de belangen van de betrokken zakelijke gebruiker kunnen hebben, dient deze op passende wijze te worden ingelicht over de redenen daarvoor. Aan de hand van de motivering kunnen zakelijke gebruikers bepalen of er ruimte is om het besluit aan te vechten, waardoor zakelijke gebruikers meer mogelijkheden hebben om zo nodig op doeltreffende wijze verhaal te halen. Bovendien moet een verplichting inzake een motivering bijdragen tot het voorkomen of verhelpen onbedoelde verwijdering van door zakelijke gebruikers verstrekte online-inhoud die de aanbieder eten onterechte als illegale inhoud beschouwt, overeenkomstig Aanbeveling (EU) 2018/334 van de Commissie22. In de motivering moeten de objectieve reden of redenen van het besluit worden vermeld, waarbij wordt uitgegaan op de redenen die de aanbieder van tevoren in zijn algemene voorwaarden had vastgesteld, en moet op passende wijze worden verwezen naar de desbetreffende specifieke omstandigheden die aan het besluit ten grondslag liggen.

(16)  Een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten kan legitieme redenen hebben om te besluiten zakelijke gebruikers beperkingen of sancties op te leggen of de levering van zijn diensten aan een bepaalde zakelijke gebruiker geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen, onder meer door afzonderlijke goederen of diensten van een bepaalde zakelijke gebruiker te delisten of daadwerkelijk zoekresultaten te verwijderen. Dit kan een schending van de algemene voorwaarden omvatten, alsook een schending door een zakelijke gebruiker die schadelijk kan zijn voor de consument of voor de platforms (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: beveiligingsproblemen, fraude, phishing, illegale en schadelijke inhoud). Aangezien dergelijke besluiten aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de belangen van de betrokken zakelijke gebruiker en voor de uitoefening van de fundamentele rechten die zakelijke gebruikers genieten, zoals de vrijheid van ondernemerschap en de vrijheid van meningsuiting, dient deze op passende wijze te worden ingelicht over de redenen daarvoor. Aan de hand van de motivering kunnen zakelijke gebruikers bepalen of er ruimte is om het besluit aan te vechten, waardoor zakelijke gebruikers meer mogelijkheden hebben om zo nodig op doeltreffende wijze verhaal te halen. Bovendien moet een verplichting inzake een motivering bijdragen tot het voorkomen of verhelpen van onbedoelde verwijdering van door zakelijke gebruikers verstrekte online-inhoud die de aanbieder ten onterechte als illegale inhoud beschouwt, overeenkomstig Aanbeveling (EU) 2018/334 van de Commissie22. In sommige gevallen is het besluit van de aanbieder van een onlinetussenhandelsdienst gebaseerd op kennisgevingen van derden. Dergelijke kennisgevingen kunnen door concurrenten worden misbruikt. Aanbeveling (EU) 2018/334 van de Commissie stelt dat dergelijke kennisgevingen voldoende nauwkeurig en goed onderbouwd moeten zijn, zodat de aanbieder van hostingdiensten een gemotiveerd en zorgvuldig besluit kan nemen ten aanzien van de inhoud waarop de kennisgeving betrekking heeft. Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten moeten derhalve worden verplicht om de inhoud van de kennisgeving aan de zakelijke gebruiker door te geven wanneer het besluit om de levering van zijn diensten op te schorten of te beëindigen het gevolg is van een kennisgeving van een derde, teneinde de zakelijke gebruiker in de gelegenheid te stellen kennelijk onjuiste meldingen te ontkrachten. In de motivering moeten de objectieve reden of redenen van het besluit worden vermeld, waarbij wordt uitgegaan van de redenen die de aanbieder van tevoren in zijn algemene voorwaarden had vastgesteld, en moet op passende wijze worden verwezen naar de desbetreffende specifieke omstandigheden die aan het besluit ten grondslag liggen. Indien dat mogelijk is, moet een evenredig en stapsgewijs systeem worden ingevoerd, met onder meer tijdige kennisgeving voordat er maatregelen worden genomen die tot gevolg hebben dat bedrijven geen toegang meer hebben tot hun klanten.

_________________

_________________

22 Aanbeveling (EU) 2018/334 van de Commissie van 1 maart 2018 over maatregelen om illegale online-inhoud effectief te bestrijden (PB L 63 van 6.3.2018, blz. 50).

22 Aanbeveling (EU) 2018/334 van de Commissie van 1 maart 2018 over maatregelen om illegale online-inhoud effectief te bestrijden (PB L 63 van 6.3.2018, blz. 50).

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(16 bis)  Aangezien aanbieders van tussenhandelsdiensten vaak met extra distributiekanalen van gelieerde programma's werken, moet de transparantie voor zakelijke gebruikers in dat opzicht worden gegarandeerd. Zakelijke gebruikers moeten allemaal het recht hebben aanpassingen door te voeren bij de kanalen waar hun producten en diensten worden verhandeld.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  De ranking van goederen en diensten door de aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten heeft een grote impact op de keuze van de consument en het commerciële succes van de zakelijke gebruikers die deze goederen en diensten aanbieden aan de consument. Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten moeten daarom op voorhand de belangrijkste parameters aangeven die de ranking bepalen teneinde de voorspelbaarheid voor zakelijke gebruikers te verbeteren, zodat zij meer inzicht hebben in de werking van het rankingmechanisme en zij in staat zijn om de rankingpraktijken van verschillende aanbieders te vergelijken. Het begrip "belangrijkste parameters" moet worden geacht betrekking te hebben op alle algemene criteria en processen alsmede specifieke signalen die in algoritmes zijn geïntegreerd of andere aanpassings- of degradatiemechanismen die in verband met de ranking worden gebruikt. De omschrijving van de belangrijkste parameters waarmee de ranking wordt bepaald, moet ook een verklaring omvatten van alle mogelijkheden waarover zakelijke gebruikers beschikken om de ranking tegen vergoeding actief te beïnvloeden alsmede van de relatieve gevolgen daarvan. Op basis van deze omschrijving moeten zakelijke gebruikers op adequate wijze kunnen begrijpen hoe in het rankingmechanisme rekening wordt gehouden met de kenmerken van de daadwerkelijke goederen of diensten die de zakelijke gebruiker aanbiedt, en de relevantie daarvan voor de consumenten die gebruikmaken van de specifieke onlinetussenhandelsdiensten.

(17)  De ranking van goederen en diensten door de aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten heeft een grote impact op het concurrentievermogen op de digitale markt, op de keuze van de consument en op het commerciële succes van de zakelijke gebruikers die deze goederen en diensten aanbieden aan de consument. Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten moeten daarom op voorhand de belangrijkste parameters aangeven die de ranking bepalen teneinde de voorspelbaarheid voor zakelijke gebruikers te verbeteren, zodat zij meer inzicht hebben in de werking van het rankingmechanisme en zij in staat zijn om de rankingpraktijken van verschillende aanbieders te vergelijken. Het begrip "belangrijkste parameters" moet worden geacht betrekking te hebben op alle algemene criteria die in verband met de ranking worden gebruikt. De omschrijving van de belangrijkste parameters waarmee de ranking wordt bepaald, moet ook een verklaring omvatten van alle mogelijkheden waarover zakelijke gebruikers beschikken om de ranking tegen vergoeding actief te beïnvloeden alsmede van de relatieve gevolgen daarvan. Op basis van deze omschrijving moeten zakelijke gebruikers op adequate wijze kunnen begrijpen hoe in het rankingmechanisme rekening wordt gehouden met de kenmerken van de daadwerkelijke goederen of diensten die de zakelijke gebruiker aanbiedt, en de relevantie daarvan voor de consumenten die gebruikmaken van de specifieke onlinetussenhandelsdiensten.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Op soortgelijke wijze heeft de ranking van websites door de aanbieders van onlinezoekmachines, met name van de websites via dewelke ondernemingen goederen en diensten aan consumenten aanbieden, een grote impact op de keuze van de consument en het commerciële succes van de gebruikers van zakelijke websites. Aanbieders van onlinezoekmachines moeten daarom een omschrijving geven van de belangrijke parameters waarmee de ranking van alle geïndexeerde websites wordt bepaald, met inbegrip van die van gebruikers van zakelijke websites en van andere websites. Afgezien van de kenmerken van de goederen en diensten en de relevantie daarvan voor de consumenten, moet de omschrijving in het geval van onlinezoekmachines daarnaast gebruikers van zakelijke websites in staat stellen om adequaat inzicht te kunnen krijgen of, en zo ja in hoeverre, rekening is gehouden met bepaalde ontwerpkenmerken van de gebruikte website, zoals de optimalisering daarvan ten behoeve van de weergave op mobiele telecommunicatietoestellen. Indien er geen contractuele verhouding is tussen aanbieders van onlinezoekmachines en gebruikers van zakelijke websites, moet deze omschrijving op een duidelijke en gemakkelijk toegankelijke locatie op de desbetreffende onlinezoekmachine beschikbaar zijn voor het publiek. Teneinde de voorspelbaarheid voor gebruikers van zakelijke websites te waarborgen, moet ervoor worden gezorgd dat de omschrijving actueel is; zo moet in de mogelijkheid worden voorzien dat alle wijzigingen van de belangrijkste parameters gemakkelijk te herkennen zijn. De aanbieders zijn weliswaar in geen geval verplicht bedrijfsgeheimen als gedefinieerd in Richtlijn (EU) 2016/943 van het Europees Parlement en de Raad23 openbaar te maken wanneer zij voldoen aan de verplichting om de belangrijkste rankingparameters bekend te maken, maar de omschrijving moet wel ten minste zijn gebaseerd op daadwerkelijke gegevens inzake de relevantie van de toegepaste rankingparameters.

(18)  Op soortgelijke wijze heeft de ranking van websites door de aanbieders van onlinezoekmachines, met name van de websites via dewelke ondernemingen goederen en diensten aan consumenten aanbieden, een grote impact op de keuze van de consument en het commerciële succes van de gebruikers van zakelijke websites. Aanbieders van onlinezoekmachines moeten daarom een omschrijving geven van de belangrijke parameters waarmee de ranking van alle geïndexeerde websites wordt bepaald, met inbegrip van die van gebruikers van zakelijke websites en van andere websites. Naast de kenmerken van de goederen en diensten en de relevantie daarvan voor de consumenten, moet de omschrijving in het geval van onlinezoekmachines gebruikers van zakelijke websites ook in staat stellen adequaat inzicht erin te krijgen of, en zo ja in hoeverre, rekening is gehouden met bepaalde ontwerpkenmerken van de gebruikte website, zoals de optimalisering daarvan ten behoeve van de weergave op mobiele telecommunicatietoestellen. Indien er geen contractuele verhouding is tussen aanbieders van onlinezoekmachines en gebruikers van zakelijke websites, moet deze omschrijving op een duidelijke en gemakkelijk toegankelijke locatie op de desbetreffende onlinezoekmachine beschikbaar zijn voor het publiek. Teneinde de voorspelbaarheid voor gebruikers van zakelijke websites te waarborgen, moet ervoor worden gezorgd dat de omschrijving actueel is; zo moet in de mogelijkheid worden voorzien dat alle wijzigingen van de belangrijkste parameters gemakkelijk te herkennen zijn. De verplichting om rankingparameters openbaar te maken mag weliswaar geen afbreuk doen aan Richtlijn (EU) 2016/943 van het Europees Parlement en de Raad23, rekening houdend met de bepalingen inzake rechtmatige verkrijging en openbaarmaking en rechtmatig gebruik, wanneer zij voldoen aan de verplichting om de belangrijkste rankingparameters bekend te maken, maar de omschrijving moet wel ten minste zijn gebaseerd op daadwerkelijke gegevens inzake de relevantie van de toegepaste rankingparameters. De verplichting voor onlinezoekmachines om erop toe te zien dat de omschrijving van de belangrijkste parameters waarmee de ranking wordt bepaald actueel is, houdt voor alle duidelijkheid niet in dat onlinezoekmachines bedrijfsgeheimen zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 1, van Richtlijn (EU) 2016/943 moeten bekendmaken.

_________________

_________________

23 Richtlijn (EU) 2016/943 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PB L 157 van 15.6.2016, blz. 1).

23 Richtlijn (EU) 2016/943 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PB L 157 van 15.6.2016, blz. 1).

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  Wanneer een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten zelf bepaalde goederen of diensten aan consument aanbiedt via zijn eigen onlinetussenhandelsdiensten, of dat doet via een zakelijke gebruiker waarover hij zeggenschap heeft, mag die aanbieder rechtstreeks concurreren met andere zakelijke gebruikers van zijn onlinetussenhandelsdiensten waarover de aanbieder geen zeggenschap heeft. Met name in dergelijke situaties is het belangrijk dat de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten op transparante wijze optreedt en een omschrijving geeft van elke gedifferentieerde behandeling door middel van juridische, commerciële of technische middelen die hij eventueel toepast op goederen of diensten die hij zelf aanbiedt ten opzichte van die welke worden aangeboden door zakelijke gebruikers. Teneinde de evenredigheid te waarborgen, moet deze verplichting van toepassing zijn op het niveau van de algehele onlinetussenhandelsdiensten en niet op het niveau van afzonderlijke goederen of diensten die via dergelijke diensten worden aangeboden.

(19)  Wanneer een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten zelf bepaalde goederen of diensten aan consumenten aanbiedt via zijn eigen onlinetussenhandelsdiensten, of dat doet via een zakelijke gebruiker waarover hij zeggenschap heeft, mag die aanbieder rechtstreeks concurreren met andere zakelijke gebruikers van zijn onlinetussenhandelsdiensten waarover de aanbieder geen zeggenschap heeft. Met name in dergelijke situaties is het belangrijk dat de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten op transparante wijze optreedt en een omschrijving geeft van elke gedifferentieerde behandeling door middel van juridische, commerciële of technische middelen, zoals standaardinstellingen, die hij eventueel toepast op goederen of diensten die hij zelf aanbiedt ten opzichte van die welke worden aangeboden door zakelijke gebruikers. Teneinde de evenredigheid te waarborgen, moet deze verplichting van toepassing zijn op het niveau van de algehele onlinetussenhandelsdiensten en niet op het niveau van afzonderlijke goederen of diensten die via dergelijke diensten worden aangeboden. Bovendien vertrouwen consumenten vaak op standaard geconfigureerde diensten zonder op de hoogte te zijn van concurrerende goederen en diensten en kunnen zij technische of economische belemmeringen ervaren als zij een concurrerende dienst willen kiezen. Het mag aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten daarom niet worden toegestaan​goederen of diensten waarover zij direct of indirect zeggenschap hebben, als standaardoptie aan te bieden zonder consumenten eerst de mogelijkheid te bieden te kiezen uit verschillende concurrerende opties die beschikbaar zijn wanneer zij de onlinetussenhandelsdienst voor de eerste keer gebruiken. De consument mag niet worden verplicht een standaardoptie te selecteren. De goederen of diensten van een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten moeten worden beschouwd als concurrerend met die van zijn zakelijke gebruikers wanneer het product of de dienst door consumenten die de onlinetussenhandelsdienst gebruiken als onderling uitwisselbaar of vervangbaar kan worden beschouwd.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(19 bis)  Het is evenzeer van belang dat aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten zich niet inlaten met oneerlijke handelspraktijken (met inbegrip van oneerlijk commercieel gedrag of de opname van oneerlijke contractuele voorwaarden) die een wezenlijk schadelijk effect hebben op de mededinging of de keuze voor de consumenten. Bij het bepalen of een handelspraktijk oneerlijk is, moet rekening worden gehouden met de relatief sterke onderhandelingspositie van de onlinetussenhandelaar en de zakelijke gebruiker, naast andere relevante factoren.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Overweging 19 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(19 ter)  In het kader van deze verordening concurreert de dienst van een aanbieder met die van zijn andere zakelijke gebruikers indien de dienst onder meer op grond van de kenmerken, de prijzen of het gebruik waarvoor hij bestemd is, door de consumenten van de onlinetussenhandelsdienst als onderling uitwisselbaar of vervangbaar wordt beschouwd.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Overweging 19 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(19 quater)  In bepaalde gevallen heeft een groot verschil in onderhandelingspositie tussen onlinetussenhandelsdiensten en andere zakelijke gebruikers een aanzienlijke wanverhouding in de rechten en plichten van de partijen volgens de toepasselijke overeenkomst tot gevolg, wat de zakelijke gebruiker schade berokkent. In dergelijke gevallen moet de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten de zakelijke gebruiker op een billijke manier behandelen, zodanig dat er geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan het vermogen en de vrijheid van andere zakelijke gebruikers om zaken te doen. Daar de kans groot is dat consumenten nadeel ondervinden in situaties waarin een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten met andere zakelijke gebruikers concurreert, onder meer door hun keuze te verkleinen, hun kosten te verhogen en kritieke informatie voor hen achter te houden, moet de plicht om te zorgen voor een billijke behandeling omvatten dat erop wordt toegezien dat consumenten die toegang krijgen tot diensten via de onlinetussenhandelsdienst het recht en de mogelijkheid hebben om diensten naar keuze te selecteren en te gebruiken zonder ongerechtvaardigde lasten, zoals wanneer de aanbieder de door de consumenten gekozen standaardinstellingen negeert of ongedaan maakt. Een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten biedt evenmin een billijke behandeling wanneer hij concurrerende zakelijke gebruikers niet alle informatie verstrekt die zij nodig hebben om hetzelfde niveau en dezelfde kwaliteit van interoperabiliteit met de onlinetussenhandelsdienst en eventuele aanvullende diensten te bereiken zoals deze die beschikbaar zijn voor de aanbieder zelf, en wanneer hij praktijken invoert die direct of indirect technische of economische voordelen bieden aan zijn eigen aanbod die hij concurrerende zakelijke gebruikers ontzegt. Een billijke behandeling vereist ook dat de aanbieder de commerciële verhouding tussen concurrerende zakelijke gebruikers en consumenten van hun diensten niet hindert, onder meer door het blokkeren of anders beperken van de stroom van informatie en communicatie tussen hen, met inbegrip van reclame en marketing.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Overweging 19 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(19 quinquies)  Bepaalde praktijken kunnen onder alle omstandigheden automatisch worden aangemerkt als oneerlijk. Het Waarnemingscentrum voor platforms moet deze lijst met praktijken voortdurend evalueren en de Commissie aanbevelingen doen om ze bij te werken. Naarmate de markt voor onlinetussenhandelsdiensten evolueert, moet de Commissie advies verstrekken inzake praktijken die als oneerlijke handelspraktijken kunnen worden beschouwd, met inbegrip van de omstandigheden waarin bepaalde praktijken oneerlijk kunnen worden geacht.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  De capaciteit om toegang te krijgen tot gegevens, waaronder persoonlijke gegevens, en die te gebruiken, kan in de onlineplatformeconomie aanzienlijke waardecreatie mogelijk maken. Het is daarom belangrijk dat aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten zakelijke gebruikers een duidelijke omschrijving geven van het toepassingsgebied, de aard en de voorwaarden betreffende de toegang die zij verlenen tot bepaalde categorieën gegevens en betreffende het gebruik daarvan. De omschrijving moet proportioneel zijn en kan een vermelding omvatten van algemene voorwaarden voor toegang, in plaats van een uitputtende identificatie van daadwerkelijke gegevens, of van categorieën gegevens, om zakelijke gebruikers in staat te stellen te begrijpen of zij de gegevens kunnen gebruiken om meerwaarde te creëren, onder meer door eventueel gebruik te maken van gegevensdiensten van derden. Bij de verwerking van gegevens moet Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad24 worden nageleefd.

(20)  De capaciteit om toegang te krijgen tot gegevens, waaronder persoonlijke gegevens, en die te gebruiken, kan in de onlineplatformeconomie aanzienlijke waardecreatie mogelijk maken. Het is daarom belangrijk dat aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten zakelijke gebruikers een duidelijke omschrijving geven van het toepassingsgebied, de aard en de voorwaarden betreffende de toegang die zij verlenen tot bepaalde categorieën gegevens en betreffende het gebruik daarvan. De omschrijving moet proportioneel zijn en kan een vermelding omvatten van algemene voorwaarden voor toegang, in plaats van een uitputtende identificatie van daadwerkelijke gegevens, of van categorieën gegevens, om zakelijke gebruikers in staat te stellen te begrijpen of zij de gegevens kunnen gebruiken om meerwaarde te creëren, onder meer door eventueel gebruik te maken van gegevensdiensten van derden. Krachtens deze verordening moeten aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten op transparante wijze aangeven welke gegevens zij doorspelen aan hun zakelijke gebruikers. Er wordt echter geenszins voorzien in de verplichting om persoons- of niet-persoonsgebonden gegevens door te geven aan zakelijke gebruikers. Bij de verwerking van gegevens moet te allen tijde het rechtskader van de Unie worden nageleefd inzake de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, evenals de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische communicatie, met name Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad24, Richtlijn (EU) 2016/68024 bis en Richtlijn 2002/58/EG24 ter. Deze verordening mag aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten niet verplichten persoonlijke gegevens met derden te delen voor doeleinden die verder reiken dan hetgeen in hun privacybeleid is bepaald.

__________________

__________________

24 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

24 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

 

24 bis Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89).

 

24 ter Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37).

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21)  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten mogen in bepaalde gevallen in de algemene voorwaarden een beperking opleggen aan zakelijke gebruikers wat betreft hun mogelijkheden om onder gunstiger voorwaarden goederen of diensten aan consumenten aan te bieden via andere middelen dan dergelijke onlinetussenhandelsdiensten. In dergelijke gevallen moeten de betrokken aanbieders vermelden op welke gronden zij dat doen, en met name opgeven wat de belangrijkste economische, commerciële of juridische overwegingen voor die beperkingen zijn. Deze transparantieverplichting mag echter niet worden opgevat als zijnde van invloed op de beoordeling van de rechtmatigheid van dergelijke beperkingen op grond van andere handelingen van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten in overeenstemming met het recht van de Unie, waaronder op het gebied van mededinging en oneerlijke handelspraktijken, en de toepassing van dergelijke wetgeving.

(21)  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten mogen in bepaalde gevallen in de algemene voorwaarden een beperking opleggen aan zakelijke gebruikers wat betreft hun mogelijkheden om onder gunstiger voorwaarden goederen of diensten aan consumenten aan te bieden via andere middelen dan dergelijke onlinetussenhandelsdiensten. In dergelijke gevallen moeten de betrokken aanbieders vermelden op welke gronden zij dat doen, en met name opgeven wat de belangrijkste economische, commerciële of juridische overwegingen voor die beperkingen zijn, en garanderen dat die beperkingen evenredig zijn.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 bis)  Deze verordening mag geen afbreuk doen aan de intellectuele-eigendomsrechten van zakelijke gebruikers. Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten mogen van deze rechten alleen gebruik maken met expliciete toestemming van de zakelijke gebruiker, als ze een vergunning hebben verkregen van de zakelijke gebruiker of diens vergunninghouder, of met inachtneming van de toepasselijke uitzonderingen en beperkingen. De aan deze rechten verbonden voorwaarden moeten worden nageleefd. De intellectuele-eigendomsrechten van derde partijen moeten eveneens in acht worden genomen.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22)  Teneinde zakelijke gebruikers, waaronder zulke wiens gebruik van de desbetreffende onlinetussenhandelsdiensten eventueel is opgeschort of beëindigd, in staat te stellen tot toegang tot onmiddellijke, passende en doeltreffende mogelijkheden tot beroep, moeten aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten een intern klachtenafhandelingssysteem voorzien. Dat interne klachtenafhandelingssysteem moet erop zijn gericht te waarborgen dat een aanzienlijk deel van de klachten bilateraal kan worden opgelost door de aanbieder van de onlinetussenhandelsdiensten en de desbetreffende zakelijke gebruiker. Bovendien moet ervoor worden gezorgd dat aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten informatie over het functioneren en de doeltreffendheid van hun interne klachtenafhandelingssysteem publiceren, hetgeen ertoe bijdraagt dat zakelijke gebruikers inzicht krijgen in de soorten problemen die zich kunnen voordoen in het kader van de levering van verschillende onlinetussenhandelsdiensten en in de mogelijkheid om tot een snelle en bilaterale oplossing daarvan te komen.

(22)  Teneinde zakelijke gebruikers, met inbegrip van de zakelijke gebruikers wier gebruik van de desbetreffende onlinetussenhandelsdiensten eventueel is beperkt, opgeschort of beëindigd, in staat te stellen tot toegang tot onmiddellijke, evenredige, passende en doeltreffende mogelijkheden tot beroep, moeten aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten in een doeltreffend en snel intern klachtenafhandelingssysteem voorzien. Dat interne klachtenafhandelingssysteem moet transparant, eenvoudig en niet-discriminerend zijn en waarborgen dat een aanzienlijk deel van de klachten bilateraal kan worden opgelost door de aanbieder van de onlinetussenhandelsdiensten en de desbetreffende zakelijke gebruiker. Bovendien moet ervoor worden gezorgd dat aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten informatie over het functioneren en de doeltreffendheid van hun interne klachtenafhandelingssysteem publiceren, hetgeen ertoe bijdraagt dat zakelijke gebruikers inzicht krijgen in de soorten problemen die zich kunnen voordoen in het kader van de levering van verschillende onlinetussenhandelsdiensten en in de mogelijkheid om tot een snelle, doeltreffende en niet-discriminerende bilaterale oplossing daarvan te komen.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23)  De verplichtingen in deze verordening met betrekking tot de interne klachtenafhandelingssystemen zijn erop gericht aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten een redelijke mate van flexibiliteit te geven bij de toepassing van die systemen en de aanpak van afzonderlijke klachten, teneinde de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden. Daarnaast moeten de interne klachtenafhandelingssystemen de aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten de mogelijkheid geven om zo nodig op passende wijze elk gebruik te kwader trouw aan te pakken dat bepaalde zakelijke gebruikers eventueel van dergelijke systemen trachten te maken. In andere gevallen dan vermeende niet-naleving van de wettelijke verplichtingen van deze verordening, moeten de interne klachtenafhandelingssystemen bovendien niet openstaan voor klachten in verband met enkel verwaarloosbare negatieve gevolgen voor de betrokken zakelijke gebruiker. Gezien de kosten voor het opzetten en de werking van dergelijke systemen, is het passend aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten die kleine ondernemingen zijn overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie vrij te stellen van deze verplichtingen25.

(23)  De verplichtingen in deze verordening met betrekking tot de interne klachtenafhandelingssystemen zijn erop gericht aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten een redelijke mate van flexibiliteit te geven bij de toepassing van die systemen en de aanpak van afzonderlijke klachten, teneinde de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden. Daarnaast moeten de interne klachtenafhandelingssystemen de aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten de mogelijkheid geven om zo nodig op passende wijze elk gebruik te kwader trouw aan te pakken dat bepaalde zakelijke gebruikers eventueel van dergelijke systemen trachten te maken. In andere gevallen dan vermeende niet-naleving van de wettelijke verplichtingen van deze verordening, moeten de interne klachtenafhandelingssystemen bovendien niet openstaan voor klachten in verband met enkel verwaarloosbare negatieve gevolgen voor de betrokken zakelijke gebruiker. Gezien de kosten voor het opzetten en de werking van dergelijke systemen, is het passend aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten die kleine ondernemingen zijn overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie vrij te stellen van deze verplichtingen25. Het interne klachtenafhandelingssysteem moet gebaseerd zijn op de beginselen van gelijke behandeling en als een zakelijke gebruiker hiervan gebruikmaakt, mag hij op geen enkele manier ongunstig worden behandeld.

_________________

_________________

25 Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36).

25 Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36).

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25)  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten dienen een redelijk aandeel van de totale kosten van de bemiddeling te dragen, rekening houdend met alle relevante elementen van de zaak in kwestie. Daartoe dient de bemiddelaar voor elke afzonderlijke zaak aan te geven welk aandeel redelijk is. Dat aandeel mag echter nooit minder dan de helft van de kosten bedragen.

(25)  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten dienen een redelijk aandeel van de totale kosten van de bemiddeling te dragen, rekening houdend met alle relevante elementen van de zaak in kwestie. Daartoe dient de bemiddelaar voor elke afzonderlijke zaak aan te geven welk aandeel redelijk is.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 1

Artikel 1

Onderwerp en toepassingsgebied

Onderwerp en toepassingsgebied

1.  In deze verordening worden regels vastgesteld om te waarborgen dat aan zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten en gebruikers van zakelijke websites in verband met onlinezoekmachines passende transparantie en doeltreffende voorzieningen in rechte worden verleend.

1.  In deze verordening worden regels vastgesteld om te waarborgen dat aan zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten en gebruikers van zakelijke websites in verband met online- en geconnecteerde zoekmachines een passende billijke behandeling, transparantie en doeltreffende voorzieningen in rechte worden verleend.

2.  Deze verordening is van toepassing op onlinetussenhandelsdiensten en onlinezoekmachines die worden verstrekt, of worden aangeboden om te worden verstrekt, aan respectievelijk zakelijke gebruikers en gebruikers van zakelijke websites die hun vestigings- of woonplaats in de Unie hebben en die via onlinetussenhandelsdiensten of onlinezoekmachines goederen of diensten aanbieden aan consumenten in de Unie, ongeacht de vestigings- of woonplaats van de aanbieders van die diensten.

2.  Deze verordening is van toepassing op onlinetussenhandelsdiensten en onlinezoekmachines die worden verstrekt, of worden aangeboden om te worden verstrekt, aan respectievelijk zakelijke gebruikers en gebruikers van zakelijke websites die hun vestigingsplaats in de Unie hebben of actief zijn in de Unie en die via onlinetussenhandelsdiensten of onlinezoekmachines goederen of diensten aanbieden aan consumenten in de Unie, ongeacht de vestigings- of woonplaats van de aanbieders van die diensten. Deze verordening doet geen afbreuk aan sectorale maatregelen die op Unie- of nationaal niveau met inachtneming van het recht van de Unie zijn genomen.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1)  "zakelijke gebruiker": een natuurlijke of rechtspersoon die via onlinetussenhandelsdiensten goederen of diensten aan consumenten aanbiedt voor doeleinden die verband houden met diens handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

1)  "zakelijke gebruiker": een natuurlijke of rechtspersoon die via onlinetussenhandelsdiensten goederen of diensten aan consumenten aanbiedt of wil aanbieden voor doeleinden die verband houden met diens handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  zij vormen diensten van de informatiemaatschappij in de zin van artikel 1, lid 1, onder b), van Richtlijn (EU) nr. 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad27;

a)  zij vormen diensten van de informatiemaatschappij in de zin van artikel 1, lid 1, onder b), van Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad27 of zij vormen besturingssystemen voor apparaten en fungeren als dusdanig als schakel tussen ontwikkelaars van onlinetoepassingen en consumenten;

_________________

_________________

27 Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PB L 241 van 17.9.2015, blz. 1).

27 Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PB L 241 van 17.9.2015, blz. 1).

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – punt 2 – letters b en c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  zij geven zakelijke gebruikers de mogelijkheid om goederen of diensten aan te bieden aan consumenten, met het oog op het vergemakkelijken van het initiëren van directe transacties tussen zakelijke gebruikers en consumenten, ongeacht of die transacties uiteindelijk worden uitgevoerd;

b)  zij hebben hoofdzakelijk ten doel zakelijke gebruikers in staat te stellen om goederen of diensten aan te bieden aan consumenten door directe onlinetransacties tussen zakelijke gebruikers en consumenten te initiëren op het onlineportaal van de aanbieder van de onlinetussenhandelsdiensten in kwestie of door een rechtstreekse link naar dat van de zakelijke gebruiker aan te bieden;

c)  zij worden aan zakelijke gebruikers geleverd op basis van contractuele verhoudingen tussen enerzijds de aanbieder van dergelijke diensten en anderzijds zowel die zakelijke gebruikers als de consumenten aan wie die zakelijke gebruikers goederen of diensten aanbieden;

c)  zij worden doorgaans aan zakelijke gebruikers geleverd op basis van contractuele verhoudingen tussen de aanbieder van dergelijke diensten en zakelijke gebruikers die goederen en diensten aan consumenten aanbieden. Voor de toepassing van deze verordening is van een dergelijke contractuele verhouding ook sprake wanneer persoonsgegevens of andere gegevens worden verstrekt;

_________________

_________________

9 Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PB L 241 van 17.9.2015, blz. 1).

9 Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PB L 241 van 17.9.2015, blz. 1).

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis)  "besturingssysteem": programmatuur die, onder meer, zorgt voor de verbinding met perifere apparatuur, taken plant, opslagruimte toekent en de gebruiker een standaardinterface aanbiedt wanneer geen toepassingsprogramma actief is, met inbegrip van een grafische gebruikersinterface, ongeacht of deze programmatuur integraal deel uitmaakt van consumentencomputerapparatuur voor algemeen gebruik dan wel autonome programmatuur betreft die voor deze apparatuur bestemd is; programmatuur voor het laden van een besturingssysteem, basis input/output-systemen of andere firmware die nodig is voor het opstarten of het installeren van het besturingssysteem, vallen hier evenwel niet onder;

Motivering

Besturingssystemen voor mobiele apparaten zoals IOS of Android bestaan uit software die ervoor zorgt dat toepassingen op specifieke apparaten (bv. apps op een smartphone) kunnen werken. Doelbewust door de fabrikanten van apparaten of de aanbieders van besturingssystemen opgelegde beperkingen of wijzigingen kunnen de distributie en de toegang tot bepaalde online-inhoud en -diensten beperken, vaak zonder objectieve rechtvaardiging of door buitensporige methoden, en kunnen ten koste van de gebruikers gaan. De definitie van onlinetussenhandelaars moet derhalve worden herzien om ook besturingssystemen voor apparaten uitdrukkelijk erin op te nemen.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5)  "onlinezoekmachine": een digitale dienst die het gebruikers mogelijk maakt zoekacties uit te voeren op in beginsel alle websites of websites in een bepaalde taal op basis van een zoekvraag over om het even welk onderwerp in de vorm van een trefwoord, frase of andere input; het resultaat zijn hyperlinks naar informatie over de opgevraagde inhoud;

5)  "onlinezoekmachine": een digitale dienst, met inbegrip van onder meer digitale interfaces en applicaties, waaronder mobiele applicaties met een zoekfunctie, die het gebruikers mogelijk maakt zoekopdrachten in te geven en zoekacties uit te voeren op diverse websites of websites en mobiele applicaties in een bepaalde taal op basis van een zoekvraag over om het even welk onderwerp in de vorm van een trefwoord, frase of andere input (aan de hand van tekst, spraak of enig ander middel); het resultaat is inhoud zoals korte stukjes tekst, foto's, hyperlinks, filmpjes, audiomateriaal, met informatie over de zoekopdracht;

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7)  "gebruiker van zakelijke websites": een natuurlijke of rechtspersoon die websites gebruikt om goederen of diensten aan consumenten aan te bieden voor doeleinden die verband houden met diens handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

7)  "gebruiker van zakelijke websites": een natuurlijke of rechtspersoon die websites of andere geconnecteerde instrumenten gebruikt om goederen of diensten aan te bieden;

Motivering

Websites zijn nog steeds de meest gebruikte toegangspunten, maar applicaties en andere instrumenten zullen spoedig worden gebruikt voor dezelfde doeleinden. Derhalve is het beter deze nu gelijk op te nemen. Het laatste deel van de definitie werd geschrapt omdat de aard van de consumenten of de bedoeling van de gebruiker niet relevant zijn voor de in deze tekst vastgestelde rechten en plichten.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8)  "ranking": het relatieve belang dat wordt gegeven aan de goederen of diensten die door zakelijke gebruikers aan consumenten worden aangeboden via onlinetussenhandelsdiensten, of aan websites die door onlinezoekmachines voor consumenten zijn geïndexeerd, zoals gepresenteerd, georganiseerd of meegedeeld aan die consumenten door respectievelijk de aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten of door aanbieders van onlinezoekmachines, ongeacht de technologische middelen die voor die presentatie, organisatie of mededeling worden gebruikt;

8)  "ranking": het relatieve belang dat in de zoekresultaten wordt gegeven aan de goederen of diensten die door zakelijke gebruikers aan consumenten worden aangeboden via onlinetussenhandelsdiensten, of aan websites die door onlinezoekmachines zijn geïndexeerd, zoals gepresenteerd, georganiseerd of meegedeeld door respectievelijk de aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten of door aanbieders van onlinezoekmachines, ongeacht de technologische middelen die voor die presentatie, organisatie of mededeling worden gebruikt;

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

10)  "algemene voorwaarden": alle voorwaarden, bepalingen en andere informatie, ongeacht de benaming of vorm ervan, die van toepassing zijn op de contractuele verhouding tussen de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten en zijn zakelijke gebruikers, en die eenzijdig worden bepaald door de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten.

10)  "algemene voorwaarden": de voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op de contractuele verhouding tussen de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten en zijn zakelijke gebruikers.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

10 bis)  "besturingssysteem voor apparaten": programmatuur die ervoor zorgt dat applicaties en programma's op smartphones, computers en andere apparaten kunnen werken.

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten zorgen ervoor dat hun algemene voorwaarden:

1.  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten zorgen ervoor dat hun algemene voorwaarden:

a)  zijn opgesteld in duidelijke en eenduidige taal;

a)  eerlijk en evenredig zijn en zijn opgesteld in duidelijke en begrijpelijke taal;

b)  eenvoudig toegankelijk zijn voor zakelijke gebruikers tijdens alle fasen van hun commerciële verhouding met de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten, waaronder tijdens de precontractuele fase;

b)  eenvoudig toegankelijk zijn voor zakelijke gebruikers tijdens alle fasen van hun commerciële verhouding met de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten, waaronder tijdens de precontractuele fase;

c)  de objectieve redenen omvatten voor besluiten tot volledige of gedeeltelijke opschorting of beëindiging van de verstrekking van hun onlinetussenhandelsdiensten aan zakelijke gebruikers.

c)  in lijn met die algemene voorwaarden, de redenen omvatten voor besluiten tot bestraffing, volledige of gedeeltelijke beperking, opschorting of beëindiging van de verstrekking van hun onlinetussenhandelsdiensten aan zakelijke gebruikers. Bij het treffen van dergelijke besluiten nemen de aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten de in het Handvest van de grondrechten van de EU verankerde grondrechten in acht en voldoen zij aan het evenredigheidsbeginsel;

 

c bis)  zakelijke gebruikers informeren over extra distributiekanalen en eventuele gelieerde programma's waar zij de producten en diensten van zakelijke gebruikers zullen gaan aanbieden. Zakelijke gebruikers mogen verzoeken om verwijderd te worden van dergelijke extra distributiekanalen.

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten stellen de betrokken zakelijke gebruikers in kennis van elke beoogde wijziging van hun algemene voorwaarden.

3.  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten stellen de betrokken zakelijke gebruikers onverwijld op een duurzame gegevensdrager in kennis van elke wezenlijke wijziging van hun algemene voorwaarden of van de functionaliteit, interoperabiliteit of andere wezenlijke prestatiekenmerken van het platform, zoals de toegankelijkheid, continuïteit en veiligheid ervan, die nadelige gevolgen heeft voor of op een niet te verwaarlozen manier van invloed is op de zakelijke gebruiker.

De beoogde wijzigingen worden niet uitgevoerd voordat een kennisgevingsperiode is verstreken die redelijk is en evenredig is aan de aard en reikwijdte van de beoogde wijzigingen en aan de gevolgen daarvan voor de betrokken zakelijke gebruiker. De kennisgevingsperiode bedraagt ten minste 15 dagen te rekenen vanaf de dag waarop de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten de betrokken zakelijke gebruiker in kennis stelt van de beoogde wijzigingen.

De beoogde wijzigingen worden niet uitgevoerd voordat een kennisgevingsperiode is verstreken die redelijk is en evenredig is aan de aard en reikwijdte van de beoogde wijzigingen en aan de gevolgen daarvan voor de betrokken zakelijke gebruiker. De kennisgevingsperiode bedraagt ten minste tien dagen te rekenen vanaf de dag waarop de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten de betrokken zakelijke gebruiker in kennis stelt van de beoogde wijzigingen.

De betrokken zakelijke gebruiker kan door middel van een schriftelijke verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling afstand doen van de in lid 2 bedoelde kennisgevingsperiode.

De betrokken zakelijke gebruiker kan door middel van een schriftelijke verklaring afstand doen van de in lid 2 bedoelde kennisgevingsperiode. De zakelijke gebruiker mag zijn overeenkomst binnen tien dagen na ontvangst van de kennisgeving kosteloos beëindigen, wanneer die wijzigingen wezenlijk schade toebrengen aan de zakelijke gebruiker.

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Door een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten uitgevoerde wijzigingen van de algemene voorwaarden die indruisen tegen de bepalingen van lid 3, zijn nietig.

4.  Door een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten uitgevoerde wijzigingen van de algemene voorwaarden die indruisen tegen de bepalingen van lid 3, zijn voor de rest van de kennisgevingsperiode nietig wanneer dit door een bevoegde rechter is vastgesteld, zonder dat dit afbreuk doet aan de overige bepalingen, die geldig blijven voor zover zij kunnen worden gescheiden van de niet-conforme bepalingen.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Lid 3 is niet van toepassing wanneer een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten wettelijk verplicht is om zijn algemene voorwaarden te wijzigen op een manier die hem niet toestaat de in de tweede alinea van lid 3 bedoelde kennisgevingsperiode in acht te nemen.

5.  De in lid 3 bedoelde kennisgevingsperiode is niet van toepassing:

 

a)  wanneer een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten wettelijk verplicht is om zijn algemene voorwaarden te wijzigen op een manier die hem niet toestaat de in de tweede alinea van lid 3 bedoelde kennisgevingsperiode in acht te nemen;

 

b)  indien de algemene voorwaarden zijn gewijzigd ter bescherming van de legitieme belangen van gebruikers en consumenten of het functioneren van de onlinetussenhandelsdienst op zich; of

 

c)  indien een wijziging van de functionaliteit, interoperabiliteit of andere wezenlijke prestatiekenmerken van het platform noodzakelijk is ter bescherming van de legitieme belangen van gebruikers en consumenten of het functioneren van de onlinetussenhandelsdienst op zich.

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  De aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten ziet erop toe dat zakelijke gebruikers de volledige zeggenschap over hun merken behouden. De merktoewijzing aan de zakelijke gebruiker moet herkenbaar zijn voor de klant in alle stadia van het tussenhandelsproces.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 4

Artikel 4

Opschorting en beëindiging

Beperking, opschorting en beëindiging

1.  Wanneer een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten besluit om de levering van zijn onlinetussenhandelsdiensten aan een bepaalde zakelijke gebruiker geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen, verstrekt hij onverwijld aan de betrokken zakelijke gebruiker een motivering van dat besluit.

1.  Wanneer een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten besluit om sancties op te leggen voor vermeend wangedrag of om de levering van zijn onlinetussenhandelsdiensten aan een bepaalde zakelijke gebruiker geheel of gedeeltelijk op te schorten, te beëindigen of anderszins te beperken, verstrekt hij onverwijld aan de betrokken zakelijke gebruiker een gedetailleerde motivering van dat besluit. Een dergelijk besluit is evenredig.

2.  De in lid 1 bedoelde motivering omvat de specifieke feiten of omstandigheden die tot het besluit van de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten hebben geleid en de in artikel 3, lid 1, onder c), bedoelde toepasselijke objectieve reden of redenen voor dat besluit.

2.  De in lid 1 bedoelde motivering omvat de specifieke feiten of omstandigheden die tot het besluit van de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten hebben geleid en de in artikel 3, lid 1, onder c), bedoelde toepasselijke reden of redenen voor dat besluit. Wanneer het besluit tot beperking, opschorting of beëindiging wordt genomen op grond van een melding door een derde, wordt de inhoud van die melding opgenomen in de motivering.

 

2 bis.  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten en aanbieders van zoekmachines mogen de levering van hun onlinetussenhandelsdiensten niet opschorten, beëindigen of anderszins beperken ten aanzien van een zakelijke gebruiker die diensten verleent die concurreren met die van de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten, tenzij zulks noodzakelijk is om de volgende redenen:

 

a)  om een door de zakelijke gebruiker veroorzaakte onredelijke belasting van de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten te voorkomen;

 

b)  om op te treden tegen niet-naleving van de toepasselijke wetgeving door de zakelijke gebruiker of om de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten in staat te stellen aan de toepasselijke wetgeving te voldoen;

 

c)  om privacy- of veiligheidsredenen.

 

2 ter.  Beperking, beëindiging en opschorting worden, indien mogelijk en evenredig, voorafgegaan door een kennisgeving en de mogelijkheid voor de gebruiker om een toelichting te geven bij de niet-naleving of deze te corrigeren.

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 5

Artikel 5

Ranking

Ranking

1.  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten stellen in hun algemene voorwaarden de belangrijkste parameters vast waarmee de ranking wordt bepaald alsmede de redenen voor het relatieve belang van die belangrijkste parameters ten opzichte van andere parameters.

1.  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten stellen in hun algemene voorwaarden de parameters vast waarmee de ranking wordt bepaald alsmede de redenen voor het relatieve belang van die parameters.

Wanneer deze belangrijkste parameters de mogelijkheid omvatten om de ranking te beïnvloeden tegen een door zakelijke gebruikers aan de betrokken aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten te betalen directe of indirecte vergoeding, neemt die aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten een omschrijving van die mogelijkheden en van de gevolgen van een dergelijke vergoeding op de ranking in zijn algemene voorwaarden op.

Wanneer deze parameters de mogelijkheid omvatten om de ranking te beïnvloeden tegen een door zakelijke gebruikers aan de betrokken aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten te betalen directe of indirecte vergoeding, neemt die aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten een omschrijving van die mogelijkheden en van de gevolgen van een dergelijke vergoeding op de ranking in zijn algemene voorwaarden op.

 

De onlinetussenhandelsdienst onthult bij het weergeven van de resultaten dicht bij elke ranking of en in hoeverre die beïnvloed is tegen een directe of indirecte vergoeding, contractuele verhoudingen of directe eigendomsverhoudingen.

 

1 bis.  Wanneer een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten in een bepaald geval de ranking heeft aangepast of een door een zakelijke gebruiker aangeboden bepaald goed of bepaalde dienst heeft gedelist naar aanleiding van een kennisgeving van een derde partij, verstrekt de aanbieder aan de betrokken zakelijke gebruiker onverwijld een motivering van dat besluit. De motivering bevat de specifieke feiten en omstandigheden die hebben geleid tot het besluit van de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten, alsook de inhoud van de kennisgeving.

2.  Aanbieders van onlinezoekmachines stellen de gebruikers van zakelijke websites in kennis van de belangrijkste parameters waarmee de ranking wordt bepaald door middel van een eenvoudig en publiekelijk beschikbare omschrijving die in duidelijke en eenduidige taal is opgesteld op de onlinezoekmachines van die aanbieders. Zij zorgen ervoor dat die omschrijving actueel is.

2.  Aanbieders van onlinezoekmachines stellen de parameters vast waarmee de ranking van alle geïndexeerde websites wordt bepaald en geven aan wat de redenen zijn voor het relatieve belang van die parameters door middel van een eenvoudig en publiekelijk beschikbare omschrijving die in duidelijke en eenduidige taal is opgesteld op de onlinezoekmachines van die aanbieders. Zij zorgen ervoor dat die omschrijving actueel is met betrekking tot wezenlijke wijzigingen waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat deze op een niet te verwaarlozen manier gevolgen zullen hebben voor de gebruikers van zakelijke websites. Bij wijze van uitzondering worden alleen de belangrijkste parameters altijd gedetailleerd getoond indien de openbaarmaking van alle parameters niet billijk, redelijk en evenredig zou zijn. De parameters die de ranking bepalen, worden op niet-discriminerende wijze toegepast.

 

2 bis.  Wanneer een aanbieder van een onlinezoekmachine in een bepaald geval de ranking heeft aangepast of een bepaalde website heeft gedelist naar aanleiding van een kennisgeving van een derde partij, biedt de aanbieder de zakelijke gebruiker de mogelijkheid om kennis te nemen van de inhoud van de kennisgeving in een publiek toegankelijke onlinegegevensbank. De aanbieder van een onlinezoekmachine stelt zakelijke gebruikers een klachten- en verhaalmechanisme ter beschikking voor het corrigeren van een delisting of veranderingen in de ranking naar aanleiding van een onterechte kennisgeving.

3.  De in de leden 1 en 2 bedoelde omschrijvingen zijn afdoende om te zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites in staat te stellen adequaat inzicht te krijgen in de vraag of en in welke mate in het rankingmechanisme met het volgende rekening wordt gehouden:

3.  De in de leden 1 en 2 bedoelde omschrijvingen zijn afdoende om de zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites in staat te stellen adequaat inzicht te krijgen in de vraag of en in welke mate in het rankingmechanisme met het volgende rekening wordt gehouden:

d)  de kenmerken van de goederen en diensten die via de onlinetussenhandelsdiensten of de onlinezoekmachine aan consumenten worden aangeboden;

a)  de kenmerken van de goederen en diensten die via de onlinetussenhandelsdiensten of de onlinezoekmachine aan consumenten worden aangeboden;

e)  de relevantie van die kenmerken voor die consumenten;

b)  de relevantie van die kenmerken voor die consumenten;

f)  ten aanzien van onlinezoekmachines, de ontwerpkenmerken van de door de gebruikers van zakelijke websites gebruikte website.

c)  ten aanzien van onlinezoekmachines, de ontwerpkenmerken van de geïndexeerde website.

4.  Bij het naleven van de vereisten van dit artikel zijn aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten en aanbieders van onlinezoekmachines niet verplicht bedrijfsgeheimen als gedefinieerd in artikel 2, lid 1, van Richtlijn (EU) 2016/943 openbaar te maken.

4.  Dit artikel doet geen afbreuk aan Richtlijn (EU) 2016/943.

 

4 bis.  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten en aanbieders van onlinezoekmachines zorgen ervoor dat de naleving van de transparantieverplichtingen uit hoofde van dit artikel er niet toe leidt dat consumenten worden geschaad naar aanleiding van manipulatie van de ranking door zakelijke gebruikers en gebruikers van zakelijke websites.

 

4 ter.  De in dit artikel bedoelde transparantie-eisen gaan gepaard met door de Commissie verstrekte richtsnoeren betreffende de voorwaarden waaronder een onlinetussenhandelsdienst dit artikel naleeft. De Commissie ziet erop toe dat deze eisen naar behoren worden nageleefd.

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 6

Artikel 6

Gedifferentieerde behandeling

Gedifferentieerde behandeling

1.  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten nemen in hun algemene voorwaarden een omschrijving op van elke gedifferentieerde behandeling die zij geven of kunnen geven in verband met enerzijds goederen of diensten die via die onlinetussenhandelsdiensten worden aangeboden aan consumenten door die aanbieder zelf of door zakelijke gebruikers waarover die aanbieder zeggenschap heeft, en anderzijds andere zakelijke gebruikers.

1.  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten nemen in hun algemene voorwaarden een omschrijving op van elke gedifferentieerde behandeling die zij geven of kunnen geven in verband met enerzijds goederen of diensten die via die onlinetussenhandelsdiensten worden aangeboden aan consumenten door die aanbieder zelf of door zakelijke gebruikers waarover die aanbieder zeggenschap heeft, en anderzijds andere zakelijke gebruikers.

 

1 bis.  Aanbieders van onlinezoekmachines verstrekken gebruikers van zakelijke websites een omschrijving van elke gedifferentieerde behandeling die zij geven of kunnen geven in verband met enerzijds goederen of diensten die via die onlinezoekmachinediensten worden aangeboden aan consumenten door die aanbieder zelf of door gebruikers van zakelijke websites waarover die aanbieder zeggenschap heeft, en anderzijds andere gebruikers van zakelijke websites.

 

1 ter.  Met betrekking tot enerzijds goederen of diensten die via die onlinetussenhandelsdiensten worden aangeboden aan consumenten door die aanbieder zelf of door zakelijke gebruikers waarover die aanbieder zeggenschap heeft, en anderzijds andere zakelijke gebruikers, passen aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten evenredige, billijke en transparante praktijken toe.

2.  De in lid 1 bedoelde omschrijving omvat ten minste, indien van toepassing, elke gedifferentieerde behandeling door middel van specifieke door de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten getroffen maatregelen, of door middel van diens gedrag, met betrekking tot een of meer van de volgende elementen:

2.  De in de leden 1 en 2 bedoelde omschrijving omvat ten minste, indien van toepassing, elke gedifferentieerde behandeling door middel van specifieke door de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten of de aanbieder van onlinezoekmachines getroffen maatregelen, of door middel van diens gedrag, met betrekking tot een of meer van de volgende elementen:

g)  toegang door de aanbieder of door de zakelijke gebruikers waarover die aanbieder zeggenschap heeft, tot persoonlijke gegevens of andere gegevens, dan wel beide soorten gegevens, die zakelijke gebruikers of consumenten verstrekken ten behoeve van het gebruik van de betrokken onlinetussenhandelsdiensten of die worden gegenereerd bij de verstrekking van dergelijke diensten;

a)  toegang door de aanbieder of door de zakelijke gebruikers waarover die aanbieder zeggenschap heeft, tot persoonlijke gegevens of andere gegevens, dan wel beide soorten gegevens, die zakelijke gebruikers of consumenten verstrekken ten behoeve van het gebruik van de betrokken onlinetussenhandelsdiensten of die worden gegenereerd bij de verstrekking van dergelijke diensten;

h)  ranking;

b)  ranking en standaardinstellingen;

i)  elke directe of indirecte vergoeding die in rekening wordt gebracht voor het gebruik van de betrokken onlinetussenhandelsdiensten;

c)  elke directe of indirecte vergoeding die in rekening wordt gebracht voor het gebruik van de betrokken onlinetussenhandelsdiensten of onlinezoekmachinediensten;

j)  toegang tot of voorwaarden voor het gebruik van diensten die direct zijn gekoppeld aan of een aanvulling vormen op de betrokken onlinetussenhandelsdiensten.

d)  toegang tot of voorwaarden voor het gebruik van diensten die direct zijn gekoppeld aan of een aanvulling vormen op de betrokken onlinetussenhandelsdiensten of onlinezoekmachinediensten.

 

2 bis.  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten die via bedrijven waarover zij zeggenschap hebben direct of indirect goederen of diensten aan consumenten leveren die concurreren met die van hun zakelijke gebruikers, moeten consumenten in staat stellen vrij te kiezen welk product of welke dienst zij als standaard willen gebruiken bij het gebruik van de onlinetussenhandelsdienst.

 

2 ter.  Bij het weergeven van de resultaten geeft de onlinetussenhandelsdienst dicht bij de producten en diensten duidelijk herkenbaar aan of deze een gedifferentieerde behandeling hebben gekregen en of deze behandeling is beïnvloed door directe of indirecte vergoedingen, contractuele verhoudingen of directe eigendomsverhoudingen.

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 6 bis

 

Oneerlijke handelspraktijken

 

1.  De aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten maakt zich niet schuldig aan oneerlijke handelspraktijken. Een praktijk is een oneerlijke handelspraktijk als de praktijk leidt tot situaties waarin sprake is van een sterk negatieve impact op de mededinging en de keuze van de consument. Bij het beoordelen van de vraag of een handelspraktijk al dan niet oneerlijk is, wordt rekening gehouden met de volgende factoren:

 

a)  de marktpositie van de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten en de zakelijke gebruiker; en

 

b)  de vraag of er sprake is van een groot verschil in het onderhandelingsvermogen van de partijen dat ertoe leidt dat de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten de zakelijke gebruiker onredelijke lasten oplegt in zijn voorwaarden of zijn handelspraktijken.

 

2.  Richtlijn 2005/29/EG is van overeenkomstige toepassing.

 

3.  Bijlage I bevat een niet‑uitputtende lijst van handelspraktijken die als oneerlijk worden beschouwd in de zin van deze verordening. Die bijlage geldt in alle lidstaten en wordt regelmatig geëvalueerd door de deskundigengroep van de Commissie bij het EU‑Waarnemingscentrum voor de onlineplatformeconomie. De deskundigengroep kan aanbevelingen doen betreffende verdere handelspraktijken die als oneerlijk moeten worden beschouwd in de zin van deze verordening.

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 7

Artikel 7

Toegang tot gegevens

Toegang tot gegevens

1.  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten nemen in hun algemene voorwaarden een omschrijving op van de technische en contractuele toegang, of het ontbreken daarvan, van zakelijke gebruikers tot persoonlijke gegevens of andere gegevens, dan wel beide soorten gegevens, die zakelijke gebruikers of consumenten verstrekken ten behoeve van het gebruik van de betrokken onlinetussenhandelsdiensten of die worden gegenereerd bij de verstrekking van dergelijke diensten.

1.  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten en onlinezoekmachines nemen in hun algemene voorwaarden een omschrijving op van de technische en contractuele toegang, of het ontbreken daarvan, van zakelijke gebruikers tot persoonlijke gegevens of andere gegevens, dan wel beide soorten gegevens, die zakelijke gebruikers, gebruikers van zakelijke websites of consumenten verstrekken ten behoeve van het gebruik van de betrokken onlinetussenhandelsdiensten of onlinezoekmachines of die worden gegenereerd bij de verstrekking van dergelijke diensten.

2.  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten stellen zakelijke gebruikers door middel van de in lid 1 bedoelde omschrijving op adequate wijze in kennis van ten minste het volgende:

2.  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten of onlinezoekmachines stellen het publiek door middel van de in lid 1 bedoelde omschrijving op adequate wijze in kennis van ten minste het volgende:

k)  of de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten toegang heeft tot persoonlijke gegevens of andere gegevens, dan wel beide soorten gegevens, die zakelijke gebruikers of consumenten verstrekken ten behoeve van het gebruik van die diensten of die worden gegenereerd bij de verstrekking van die diensten, en indien dat het geval is, om welke categorieën gegevens het gaat en wat de voorwaarden voor toegang zijn;

a)  of de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten of onlinezoekmachines toegang heeft tot persoonlijke gegevens of andere gegevens, dan wel beide soorten gegevens, die zakelijke gebruikers, gebruikers van zakelijke websites of consumenten verstrekken ten behoeve van het gebruik van die diensten of die worden gegenereerd bij de verstrekking van die diensten, en indien dat het geval is, om welke categorieën gegevens het gaat en wat de voorwaarden voor toegang zijn;

l)  of een zakelijke gebruiker toegang heeft tot persoonlijke gegevens of andere gegevens, dan wel beide soorten gegevens, die die zakelijke gebruiker verstrekt in verband met zijn gebruik van de betrokken onlinetussenhandelsdiensten of die worden gegenereerd bij de verstrekking van die diensten aan die gebruiker en de consumenten van zijn goederen of diensten, en indien dat het geval is, om welke categorieën gegevens het gaat en wat de voorwaarden voor toegang zijn;

b)  of een zakelijke gebruiker toegang heeft tot persoonlijke gegevens of andere gegevens, dan wel beide soorten gegevens, die die zakelijke gebruiker verstrekt in verband met zijn gebruik van de betrokken onlinetussenhandelsdiensten of onlinezoekmachines of die worden gegenereerd bij de verstrekking van die diensten aan die gebruiker en de consumenten van zijn goederen of diensten, en indien dat het geval is, om welke categorieën gegevens het gaat en wat de voorwaarden voor toegang zijn;

m)  of, in aanvulling op punt b), een zakelijke gebruiker toegang heeft tot persoonlijke gegevens of andere gegevens, dan wel beide soorten gegevens, waaronder in gebundelde vorm, die worden verstrekt door of worden gegenereerd bij de verstrekking van de onlinetussenhandelsdiensten aan alle zakelijke gebruikers en consumenten daarvan, en indien dat het geval is, om welke categorieën gegevens het gaat en wat de voorwaarden voor toegang zijn.

c)  of, in aanvulling op punt b), een zakelijke gebruiker toegang heeft tot persoonlijke gegevens of andere gegevens, dan wel beide soorten gegevens, waaronder in gebundelde vorm, die worden verstrekt door of worden gegenereerd bij de verstrekking van de onlinetussenhandelsdiensten of onlinezoekmachines aan alle zakelijke gebruikers en consumenten daarvan, en indien dat het geval is, om welke categorieën gegevens het gaat en wat de voorwaarden voor toegang zijn;

 

c bis)  of zakelijke gebruikers in geval van niet-naleving van de contractuele verplichtingen of in geval van een marktfalen door de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten, recht hebben op toegang tot de gegevens of bepaalde categorieën gegevens die zij aan de aanbieder hebben verstrekt, of deze gegevens of categorieën gegevens kunnen opvragen.

 

2 bis.  Zakelijke gebruikers zien erop toe dat de gegevens over hun goederen en diensten, met name alle prijselementen, die zij verstrekken aan de aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten accuraat zijn en dat zij met deze gegevens kunnen voldoen aan hun juridische verplichtingen, met name ten opzichte van de consument.

 

2 ter.  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten verlenen elke zakelijke gebruiker in een algemeen gebruikt gestandaardiseerd en machineleesbaar formaat toegang tot anoniem gemaakte gebruikersgegevens die rechtstreeks worden gegenereerd door de facilitering van een transactie tussen consumenten en de betrokken zakelijke gebruiker. Deze verplichting doet geen afbreuk aan de verplichtingen waaraan onlinetussenhandelsdiensten moeten voldoen op grond van de toepasselijke regels inzake gegevensbescherming en privacy.

 

2 quater.  Onverminderd het toepasselijke recht van de Unie betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer verlenen aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten zakelijke gebruikers toegang tot alle gegevens die zij hebben verzameld in verband met de commerciële activiteiten van de betrokken zakelijke gebruiker.

 

2 quinquies.  Onverminderd het toepasselijke recht van de Unie betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer verlenen aanbieders van onlinezoekmachines gebruikers van zakelijke websites toegang tot alle gegevens die zij hebben verzameld in verband met de commerciële activiteiten van de betrokken gebruiker van zakelijke websites.

 

2 sexies.  De in de leden 2 quater en 2 quinquies bedoelde gegevens worden verstrekt in een algemeen gebruikt gestandaardiseerd en machineleesbaar formaat.

 

2 septies.  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten verlenen, op verzoek van een consument van hun diensten, aan een door de consument aangewezen derde partij toegang tot de persoonlijke of andere gegevens, dan wel beide soorten gegevens, die direct of indirect zijn gegenereerd door de activiteit van de consument. Deze toegang wordt op een eerlijke, redelijke en niet-discriminerende wijze verleend.

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 8

Artikel 8

Beperkingen inzake het aanbieden van afwijkende voorwaarden via andere middelen

Beperkingen inzake het aanbieden van afwijkende voorwaarden via andere middelen

1.  Wanneer aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten bij de verstrekking van hun diensten aan zakelijke gebruikers beperkingen opleggen ten aanzien van het aanbieden van dezelfde goederen en diensten aan consumenten onder afwijkende voorwaarden via andere middelen dan deze diensten, nemen zij redenen voor die beperking op in hun algemene voorwaarden en zorgen zij ervoor dat die redenen eenvoudig toegankelijk zijn voor het publiek. Die redenen moeten de belangrijkste economische, commerciële of juridische overwegingen voor die beperkingen omvatten.

1.  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten leggen zakelijke gebruikers geen beperkingen op ten aanzien van het aanbieden van dezelfde goederen en diensten aan consumenten onder afwijkende of dezelfde voorwaarden via andere onlinetussenhandelsdiensten. Wanneer aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten bij de verstrekking van hun diensten aan zakelijke gebruikers beperkingen opleggen ten aanzien van het aanbieden van dezelfde goederen en diensten aan consumenten onder afwijkende voorwaarden via andere middelen dan deze diensten, nemen zij redenen voor die beperking op in hun algemene voorwaarden en zorgen zij ervoor dat die redenen eenvoudig toegankelijk zijn voor het publiek. Die redenen moeten de belangrijkste economische, commerciële of juridische overwegingen voor die beperkingen omvatten. De beperkingen zijn evenredig en tijdelijk en vertegenwoordigen een rechtmatig belang van de aanbieder.

2.  De in lid 1 vastgestelde verplichting doet geen afbreuk aan verbods- of beperkingsbepalingen inzake het opleggen van dergelijke beperkingen die voortvloeien uit de toepassing van andere EU-regels of uit nationale regels die in overeenstemming met het recht van de Unie zijn en die op de aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten van toepassing zijn.

2.  Deze verordening doet geen afbreuk aan verbods- of beperkingsbepalingen inzake het opleggen van dergelijke beperkingen die voortvloeien uit de toepassing van andere EU-regels of uit nationale regels die in overeenstemming met het recht van de Unie zijn en die op de aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten van toepassing zijn. Er wordt met name nauw toegezien op de risico's die aan de in lid 1 bedoelde praktijken verbonden zijn dat er tussen aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten prijsafspraken worden gemaakt.

 

2 bis.  De in lid 1 vastgestelde verplichting mag niet leiden tot een beperking van de intellectuele-eigendomsrechten die de rechthebbenden genieten.

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Het interne klachtenafhandelingssysteem is gebaseerd op de beginselen van gelijke behandeling en als een zakelijke gebruiker hiervan gebruikmaakt, wordt hij op geen enkele manier ongunstig behandeld.

Motivering

Aangezien geschillen aanleiding kunnen geven tot vergeldingsmaatregelen, is het wenselijk dat er waarborgen zijn om dat te voorkomen.

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

s)  zij stellen de klager op individuele wijze en in duidelijke en eenduidige taal in kennis van het resultaat van het interne klachtenafhandelingsproces.

c)  zij stellen de klager onverwijld op individuele wijze, voldoende gemotiveerd en in duidelijke en eenduidige taal in kennis van het resultaat van het interne klachtenafhandelingsproces.

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten stellen jaarlijks informatie vast over de werking en de doeltreffendheid van hun interne klachtenafhandelingssysteem en zorgen ervoor dat deze eenvoudig toegankelijk is voor het publiek.

Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten verstrekken een jaarverslag over het gebruik van hun interne klachtenafhandelingssystemen waarin ze de voornaamste soorten problemen uiteenzetten die ondernemingen kunnen ondervinden wanneer ze de onlinetussenhandelsdienst gebruiken.

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Die informatie omvat het totale aantal ingediende klachten, het onderwerp van de klachten, hoeveel tijd nodig was voor de verwerking van de klachten en de besluiten die in verband met de klachten zijn genomen.

Die informatie omvat het totale aantal ingediende klachten, de voornaamste soorten klachten en hoeveel tijd er gemiddeld nodig was voor de verwerking van de klachten.

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten die kleine ondernemingen zijn in de zin van artikel 2, lid 2, van de bijlage bij Aanbeveling 2003/361/EG29.

5.  De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten die kleine ondernemingen zijn in de zin van artikel 2, lid 2, van de bijlage bij Aanbeveling 2003/361/EG29 tijdens de eerste drie jaren of de opstartfase van hun commerciële activiteiten.

_________________

_________________

29 Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36).

29 Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36).

Motivering

Een vrijstelling is passender bij de oprichting van kleine ondernemingen. Daarna zullen de markt en de consumenten waarschijnlijk van hen verwachten dat ze in elk geval aan de normen van grotere ondernemingen voldoen.

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 10

Artikel 10

Bemiddeling

Bemiddeling

1.  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten wijzen in hun algemene voorwaarden een of meerdere bemiddelaars aan waarmee zij bereid zijn te werken om te trachten tot overeenstemming te komen met zakelijke gebruikers wat betreft een minnelijke schikking van geschillen tussen de aanbieder en zakelijke gebruiker naar aanleiding van de verstrekking van de betrokken onlinetussenhandelsdiensten, waaronder klachten die niet konden worden opgelost door middel van het in artikel 9 bedoelde interne klachtenafhandelingssysteem.

1.  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten streven ernaar in hun algemene voorwaarden een of meerdere bemiddelaars aan te wijzen waarmee zij bereid zijn te werken om te trachten tot overeenstemming te komen met zakelijke gebruikers wat betreft een minnelijke schikking van geschillen tussen de aanbieder en zakelijke gebruiker naar aanleiding van de verstrekking van de betrokken onlinetussenhandelsdiensten, die niet konden worden opgelost door middel van het in artikel 9 bedoelde interne klachtenafhandelingssysteem.

Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten mogen alleen bemiddelaars aanwijzen die hun diensten verlenen vanuit een plaats buiten de Unie wanneer is gewaarborgd dat zulks de betrokken zakelijke gebruikers geen in het recht van de Unie of de wetgeving van de lidstaten vastgestelde juridische bescherming ontneemt als gevolg van het feit dat de bemiddelaars die diensten vanuit een plaats buiten de Unie verlenen.

Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten mogen alleen bemiddelaars aanwijzen die hun diensten verlenen vanuit een plaats buiten de Unie wanneer is gewaarborgd dat zulks de betrokken zakelijke gebruikers geen in het recht van de Unie of de wetgeving van de lidstaten vastgestelde juridische bescherming ontneemt als gevolg van het feit dat de bemiddelaars die diensten vanuit een plaats buiten de Unie verlenen.

2.  De in lid 1 bedoelde bemiddelaars voldoen aan de volgende vereisten:

2.  De in lid 1 bedoelde bemiddelaars voldoen aan de volgende vereisten:

t) zij zijn onpartijdig en onafhankelijk;

a) zij zijn onpartijdig en onafhankelijk;

u) de bemiddelingsdiensten die zij aanbieden, zijn betaalbaar voor een gemiddelde zakelijke gebruiker van de betrokken onlinetussenhandelsdiensten;

b) de bemiddelingsdiensten die zij aanbieden, zijn betaalbaar voor een gemiddelde zakelijke gebruiker van de betrokken onlinetussenhandelsdiensten;

v) zij zijn in staat om bemiddelingsdiensten te verlenen in de taal van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de contractuele verhouding tussen de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten en de betrokken zakelijke gebruiker;

c) zij zijn in staat om bemiddelingsdiensten te verlenen in de taal van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de contractuele verhouding tussen de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten en de betrokken zakelijke gebruiker;

w) zij zijn eenvoudig toegankelijk, ofwel fysiek in de vestigings- of woonplaats van de zakelijke gebruiker, ofwel op afstand door middel van communicatietechnologie;

d) zij zijn eenvoudig toegankelijk, ofwel fysiek in de vestigings- of woonplaats van de zakelijke gebruiker, ofwel op afstand door middel van communicatietechnologie;

x) zij zijn in staat om hun bemiddelingsdiensten onverwijld te verlenen;

e) zij zijn in staat om hun bemiddelingsdiensten onverwijld te verlenen;

y) zij hebben voldoende begrip van de algemene handelsbetrekkingen tussen ondernemingen, waardoor zij in staat zijn om op doeltreffende wijze bij te dragen tot de poging om geschillen te beslechten.

f) zij hebben voldoende begrip van de algemene handelsbetrekkingen tussen ondernemingen, waardoor zij in staat zijn om op doeltreffende wijze bij te dragen tot de poging om geschillen te beslechten.

3.  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten werken te goeder trouw mee aan elke poging om tot overeenstemming te komen door bemiddeling van een bemiddelaar die zij overeenkomstig lid 1 hebben aangewezen, teneinde tot overeenstemming te komen wat betreft de beslechting van het geschil.

3.  De bij de bemiddeling betrokken partijen werken te goeder trouw mee aan elke poging om tot overeenstemming te komen door vrijwillige bemiddeling van een bemiddelaar die zij overeenkomstig lid 1 hebben aangewezen, teneinde binnen een termijn van maximaal 25 dagen vanaf het begin van de bemiddeling tot overeenstemming te komen wat betreft de beslechting van het geschil, tenzij de eerbiediging van deze termijn een onredelijke belasting zou vormen, rekening houdend met de complexiteit van het geschil. In dat geval wordt binnen een termijn van maximaal 90 dagen overeenstemming bereikt.

4.  De aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten dragen een redelijk aandeel van de totale kosten van de bemiddeling in elke afzonderlijke zaak. Op basis van een voorstel van de bemiddelaar wordt vastgesteld wat een redelijk aandeel van die totale kosten is, waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante elementen van de desbetreffende zaak, en met name met de relatieve gegrondheid van de verwijten van de partijen bij het geschil, het gedrag van de partijen, alsmede de grootte en de financiële draagkracht van de partijen in verhouding tot elkaar. De aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten dragen in ieder geval ten minste de helft van de totale kosten.

4.  De aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten en zakelijke gebruikers dragen een redelijk aandeel van de totale kosten van de bemiddeling in elke afzonderlijke zaak. Op basis van een voorstel van de bemiddelaar wordt vastgesteld wat een redelijk aandeel van die totale kosten is, waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante elementen van de desbetreffende zaak, en met name met de relatieve gegrondheid van de verwijten van de partijen bij het geschil, het gedrag van de partijen, alsmede de grootte en de financiële draagkracht van de partijen in verhouding tot elkaar. Indien de bemiddelaar echter vaststelt dat de zakelijke gebruiker te kwader trouw is of de bemiddelingsprocedure tracht te misbruiken, kan hij besluiten de zakelijke gebruiker meer dan de helft van de totale kosten te laten dragen.

5.  Pogingen om overeenkomstig dit artikel door bemiddeling tot overeenstemming over de beslechting van een geschil te komen, doen geen afbreuk aan de rechten van de aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten en van de betrokken zakelijke gebruikers om op elk moment tijdens of na het bemiddelingsproces een gerechtelijke procedure in te leiden.

5.  Pogingen om overeenkomstig dit artikel door bemiddeling tot overeenstemming over de beslechting van een geschil te komen, doen geen afbreuk aan de rechten van de aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten en van de betrokken zakelijke gebruikers om op elk moment voor, tijdens of na het bemiddelingsproces een gerechtelijke procedure in te leiden. Het is niet vereist eerst een bemiddelingsprocedure in te leiden alvorens een gerechtelijke procedure aan te spannen.

 

5 bis.  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten stellen jaarlijks informatie vast over de werking en de doeltreffendheid van de bemiddeling betreffende hun activiteiten en zorgen ervoor dat deze eenvoudig toegankelijk is voor het grote publiek. Deze verslagen omvatten ten minste informatie over het totale aantal bemiddelingszaken, het onderwerp van de klachten, hoeveel tijd nodig was voor de verwerking van de klachten en de besluiten die in verband met de klachten zijn genomen.

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 12

Artikel 12

Door vertegenwoordigende organisaties of verenigingen en door publieke organen ingeleide gerechtelijke procedures

Door vertegenwoordigende organisaties of verenigingen en door publieke organen ingeleide gerechtelijke procedures

1.  Organisaties en verenigingen die een rechtmatig belang hebben bij het vertegenwoordigen van zakelijke gebruikers of bij het vertegenwoordigen van gebruikers van zakelijke websites, alsmede in de lidstaten opgezette publieke organen, hebben het recht op beroepsmogelijkheden voor nationale rechtbanken in de Unie, in overeenstemming met de regels van de wetgeving van de lidstaat waar het beroep wordt ingeleid, teneinde niet-naleving door aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten of door aanbieders van onlinezoekmachines van de toepasselijke in deze verordening vastgestelde vereisten te beëindigen of te verbieden.

1.  Onverminderd artikel 80 van Verordening (EU) 2016/679 en nadat alle andere opties zijn uitgeput om tot beslechting van een geschil tussen een platform en een zakelijke gebruiker te komen zoals bedoeld in de artikelen 9 en 10 van deze verordening, hebben organisaties en verenigingen die een daadwerkelijk, reeds lang bestaand en rechtmatig belang hebben bij het vertegenwoordigen van zakelijke gebruikers of bij het vertegenwoordigen van gebruikers van zakelijke websites en die gemachtigd zijn door en onder toezicht staan van geschikte publieke organen van lidstaten, alsmede in de lidstaten opgezette publieke organen, het recht op beroepsmogelijkheden voor nationale rechtbanken in de Unie, in overeenstemming met de regels van de wetgeving van de lidstaat waar het beroep wordt ingeleid, teneinde niet-naleving door aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten of door aanbieders van onlinezoekmachines van de in deze verordening vastgestelde vereisten inzake informatie, non-discriminatie en toegang tot gegevens te beëindigen of te verbieden.

2.  Organisaties of verenigingen hebben het in lid 1 bedoelde recht uitsluitend wanneer zij op het moment dat de procedure wordt ingeleid aan alle volgende vereisten voldoen:

2.  Organisaties of verenigingen hebben het in lid 1 bedoelde recht uitsluitend wanneer zij op het moment dat de procedure wordt ingeleid, voldoen en gedurende de procedure blijven voldoen aan alle volgende vereisten:

z)  zij zijn op geldige wijze volgens het recht van een lidstaat opgericht;

a)  zij zijn op geldige wijze volgens het recht van een lidstaat opgericht en zijn in het bezit van een lopende licentie als gekwalificeerde instantie die is verleend door het relevante publieke orgaan van die lidstaat;

aa)  zij streven doelstellingen na die in het gezamenlijk belang zijn van de groep zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites die zij vertegenwoordigen;

b)  zij streven in hun statuten of ander relevant bestuursdocument openlijk vermelde doelstellingen na die in het gezamenlijk belang zijn van de groep van een merendeel van zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites die zij vertegenwoordigen, welke groep moet bestaan uit ten minste tien onafhankelijke zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites;

bb)  zij hebben geen winstoogmerk.

c)  zij hebben geen winstoogmerk en zijn transparant over de bron van financiering voor het inleiden en voortzetten van de procedure en kunnen aantonen dat ze voldoende financiële middelen hebben om de beste belangen van hun zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites te vertegenwoordigen en de kosten van de tegenpartij te vergoeden als de procedure niet succesvol blijkt te zijn;

 

c bis)  zij beschikken over een bestuursstructuur die het mogelijk maakt onafhankelijk van derden op te treden, alsook over een interne procedure om belangenconflicten te voorkomen in geval van financiering door derden;

 

c ter)  zij zijn transparant over de financieringsbronnen;

 

c quater)  zij hebben voldoende financiële en personele middelen en juridische expertise om de beste belangen van hun zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites te vertegenwoordigen.

In de lidstaten waarin dergelijke publieke organen zijn opgezet, hebben die publieke organen het in lid 1 bedoelde recht wanneer zij belast zijn met het verdedigen van de gezamenlijke belangen van zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites of met het waarborgen van de naleving van de in deze verordening vastgestelde vereisten, in overeenstemming met de nationale wetgeving van de betrokken lidstaat.

In de lidstaten waarin dergelijke publieke organen zijn opgezet, hebben die publieke organen het in lid 1 bedoelde recht en hebben ze het recht om de vereiste licentie te verlenen aan een organisatie of vereniging, wanneer zij belast zijn met het verdedigen van de gezamenlijke belangen van zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites of met het waarborgen van de naleving van de in deze verordening vastgestelde vereisten, in overeenstemming met de nationale wetgeving van de betrokken lidstaat.

 

De lidstaten zorgen ervoor dat vertegenwoordigende organisaties of verenigingen jaarlijkse activiteitenverslagen openbaar maken. Die verslagen bevatten ten minste de volgende informatie over zowel binnenlandse als grensoverschrijdende representatieve vorderingen:

 

a)  het aantal ingestelde vorderingen en de voornaamste soorten ingediende klachten;

 

b)  het aantal (of percentage) rechterlijke beslissingen ten gunste van zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites;

 

c)  het aantal (of percentage) representatieve vorderingen dat is gestaakt en, indien bekend, de reden hiervoor;

 

d)  de gemiddelde tijd die nodig was voor het afhandelen van een representatieve vordering.

 

Wanneer een publiek orgaan van een lidstaat een licentie als gekwalificeerde instantie verleent aan een organisatie of vereniging, is dit publieke orgaan verantwoordelijk voor het regelmatig controleren van de status en het gedrag van die organisatie of vereniging om erop toe te zien dat ze voldoet aan de vereisten van dit artikel. Het publieke orgaan van de lidstaat dient de licentie als gekwalificeerde instantie van een organisatie of vereniging onmiddellijk in te trekken wanneer blijkt dat deze niet langer voldoet aan de vereisten van dit artikel.

 

De naleving van de in dit lid bedoelde criteria door een organisatie of vereniging doet geen afbreuk aan het recht van de rechter of administratieve autoriteit om te onderzoeken of de doelstelling van de organisatie of vereniging rechtvaardigt dat zij in een specifiek geval een vordering instelt overeenkomstig lid 1.

 

2 bis.  Het in lid 1 bedoelde recht doet geen afbreuk aan de rechten als bedoeld in Richtlijn XXXX/XX/EU (verwijzing naar de richtlijn betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten en tot intrekking van Richtlijn 2009/22/EG, (COM(2018)184)).

3.  Het in lid 1 bedoelde recht doet geen afbreuk aan het recht van zakelijke gebruikers en gebruikers van zakelijke websites op afzonderlijke beroepsmogelijkheden bij bevoegde nationale rechtbanken, in overeenstemming met de regels van de wetgeving van de lidstaat waar het beroep wordt ingeleid, teneinde op te treden tegen niet-naleving door aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten van de toepasselijke in deze verordening vastgestelde vereisten.

3.  Het in lid 1 bedoelde recht doet geen afbreuk aan het recht van zakelijke gebruikers en gebruikers van zakelijke websites op afzonderlijke beroepsmogelijkheden bij bevoegde nationale rechtbanken, in overeenstemming met de regels van de wetgeving van de lidstaat waar het beroep wordt ingeleid, teneinde op te treden tegen niet-naleving door aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten van de toepasselijke in deze verordening vastgestelde vereisten.

 

3 bis.  De lidstaten kunnen verbieden dat particuliere derde financiers dankzij de gerechtelijke procedure of de uitspraak enig direct of indirect financieel voordeel ontvangen.

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie moedigt aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten alsmede organisaties en verenigingen die hen vertegenwoordigen aan om gedragscodes op te stellen teneinde bij te dragen tot de juiste toepassing van deze verordening, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de verschillende sectoren waarin onlinetussenhandelsdiensten worden verleend alsmede met de specifieke kenmerken van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen.

1.  De Commissie moedigt aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten alsmede organisaties en verenigingen die hen vertegenwoordigen, alsook zakelijke gebruikers en de organisaties en verenigingen die hen vertegenwoordigen, aan om gedragscodes op te stellen die ten doel hebben bij te dragen tot de juiste toepassing van deze verordening, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de verschillende sectoren waarin onlinetussenhandelsdiensten worden verleend alsmede met de specifieke kenmerken van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen. In gedragscodes wordt met name aandacht besteed aan interoperabiliteit, factoren die overstappen bemoeilijken, en overdraagbaarheid van gegevens.

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 13 bis

 

Bevoegde autoriteiten en handhaving

 

1.  Elke lidstaat wijst een bevoegde autoriteit op nationaal niveau aan, die verantwoordelijk is voor het volgen en handhaven van de naleving van deze verordening en de bevoegdheden heeft:

 

a)  op eigen initiatief of op basis van een klacht een onderzoek in te stellen en uit te voeren;

 

b)  onlinetussenhandelsdiensten en aanbieders van onlinezoekmachines te verplichten alle noodzakelijke informatie te geven om onderzoeken uit te voeren;

 

c)  een besluit te nemen waarbij een inbreuk op de verbodsbepalingen van deze verordening wordt vastgesteld, en de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten of onlinezoekmachines te verplichten deze inbreuk stop te zetten;

 

d)  een boete op te leggen aan de aanbieder. De boete is doeltreffend, evenredig en afschrikkend en houdt rekening met de aard, de duur en de ernst van de inbreuk; en

 

e)  haar besluiten te publiceren en jaarlijks verslag uit te brengen over haar activiteiten uit hoofde van deze verordening.

 

2.  Een zakelijke gebruiker, een gebruiker van zakelijke websites of een organisatie of vereniging die aan de eerste drie vereisten van artikel 12, lid 2, voldoet, kan een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit van de relevante lidstaat. De bevoegde autoriteit waarborgt, op verzoek van de klager, de geheimhouding van de identiteit van de klager en van andere informatie waarvan de klager meent dat de openbaarmaking ervan nadelig zou zijn voor zijn belangen. De klager vermeldt die informatie in een eventueel verzoek om vertrouwelijke behandeling.

 

3.  De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde autoriteiten op doeltreffende wijze met elkaar samenwerken en elkaar wederzijdse bijstand verlenen bij onderzoeken met een grensoverschrijdende dimensie.

 

4.  Bevoegde autoriteiten en nationale mededingingsautoriteiten, wanneer deze niet samenvallen, verstrekken elkaar de informatie die noodzakelijk is voor de toepassing van de bepalingen van deze verordening. Ten aanzien van de uitgewisselde informatie is de ontvangende instantie gehouden hetzelfde niveau van vertrouwelijkheid in acht te nemen als de informatieverstrekkende instantie.

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 13 ter

 

Toepasselijk recht en jurisdictie

 

Bij overeenkomsten van zakelijke gebruikers die hun gebruikelijke woonplaats in een lidstaat hebben, of indien de uitvoering van de overeenkomst in een of meer lidstaten plaatsvindt, geldt het volgende:

 

a)  de bescherming die deze verordening aan zakelijke gebruikers biedt, geldt ongeacht het recht dat op grond van de rechtskeuze door de partijen of om andere redenen van toepassing is op andere aspecten van de overeenkomst; en

 

b)  tenzij de voorschriften van deze verordening in de overeenkomst vervat zijn, is de keuze van de bevoegde rechter slechts geldig indien een rechter wordt aangewezen in:

 

i)  de lidstaat waar de zakelijke gebruiker zijn gebruikelijke woonplaats heeft; of

 

ii)  een lidstaat waar de uitvoering van de overeenkomst zal plaatsvinden.

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 13 quater

 

Van aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten verlangde informatie

 

1.  De lidstaten zien erop toe dat aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten alle informatie verstrekken die noodzakelijk is voor bevoegde autoriteiten om de naleving van de bepalingen van deze verordening te volgen en te handhaven, de Commissie te helpen bij de opstelling van richtsnoeren zoals vastgesteld in artikel 6 en de rol van het Waarnemingscentrum te ondersteunen bij het uitvoeren van zijn taken, zoals vastgesteld in artikel 2 van het besluit van de Commissie van 26 april 2018 betreffende de oprichting van de deskundigengroep voor het Waarnemingscentrum voor de onlineplatformeconomie.

 

2.  Deze informatievereisten omvatten:

 

a)  de belangrijkste parameters die de ranking van aangeboden producten en diensten en hun relatieve belang voor de consument bepalen als resultaat van zijn zoekvraag;

 

b)  het feit of de derde die de goederen, diensten of digitale inhoud aanbiedt, al dan niet een handelaar is, op basis van de verklaring van deze derde aan de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten;

 

c)  het feit of consumentenrechten die uit de consumentenwetgeving van de Unie voortvloeien, al dan niet van toepassing zijn op de gesloten overeenkomst;

 

d)  ingeval de overeenkomst met een handelaar is gesloten, welke handelaar in het kader van de overeenkomst verantwoordelijk is voor het waarborgen van de toepassing van de consumentenrechten die uit de consumentenwetgeving van de Unie voortvloeien. Dit voorschrift doet geen afbreuk aan de verantwoordelijkheid die de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten eventueel heeft of op zich neemt met betrekking tot specifieke elementen van de overeenkomst; en

 

e)  het feit of en hoe algoritmes of geautomatiseerde besluitvorming werden gebruikt om aangeboden diensten en producten voor te stellen of prijzen te bepalen, waaronder gepersonaliseerde prijsbepalingstechnieken. De lidstaten kunnen in hun nationale wetgeving aanvullende informatievereisten en aansprakelijkheidsregels handhaven of invoeren voor overeenkomsten die op onlinemarktplaatsen zijn gesloten.

 

3.  Ondernemingen verstrekken dergelijke informatie op verzoek onverwijld en volgens de vastgestelde termijnen en mate van detail. De gevraagde informatie dient in evenredigheid te zijn met de uitvoering van die taak. De bevoegde autoriteit geeft de redenen die haar verzoek om informatie rechtvaardigen.

 

4.  Wanneer informatie door een bevoegde autoriteit in overeenstemming met de nationale en Unievoorschriften betreffende vertrouwelijke bedrijfsgegevens of de bescherming van persoonsgegevens als vertrouwelijk wordt beschouwd, garanderen de bevoegde autoriteiten het vertrouwelijke karakter van de verstrekte informatie.

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 13 quinquies

 

Aansprakelijkheidsregels

 

Onlinetussenhandelsdiensten en niet zakelijke gebruikers zijn aansprakelijk voor misleidende informatie die zakelijke gebruikers aan onlinetussenhandelsdiensten hebben verstrekt indien de zakelijke gebruikers de onlinetussenhandelsdienst in kennis hebben gesteld van de misleidende aard van de verstrekte informatie. Onlinetussenhandelsdiensten zijn ook aansprakelijk als zij de auteurs zijn van misleidende verklaringen betreffende de zakelijke gebruikers of de door de zakelijke gebruikers aangeboden goederen en diensten.

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – leden 1 en 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Uiterlijk op [datum: drie jaar na de datum van inwerkingtreding] en daarna om de drie jaar evalueert de Commissie deze verordening en brengt zij hierover verslag uit aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité.

1.  Uiterlijk op [datum: twee jaar na de datum van inwerkingtreding] en daarna om de twee jaar evalueert de Commissie deze verordening en brengt zij hierover verslag uit aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité. Zo nodig dient de Commissie een wetgevingsvoorstel tot wijziging van deze verordening in om er met name voor te zorgen dat aan de in lid 2 genoemde doelstellingen wordt voldaan.

2.  De eerste evaluatie van deze verordening wordt in het bijzonder uitgevoerd met het oog op het beoordelen van de naleving van, en de gevolgen voor de onlineplatformeconomie, van de in de artikelen 5, 6, 7 en 8 vastgestelde verplichtingen, waarbij tevens wordt nagegaan of aanvullende regels, onder meer inzake handhaving, mogelijkerwijs nodig zijn om een eerlijk, voorspelbaar, duurzaam en betrouwbaar online ondernemingsklimaat binnen de interne markt te waarborgen.

2.  De evaluatie omvat ten minste een beoordeling van:

 

a) de doeltreffendheid van deze verordening, met inbegrip van de in artikel 1, leden 4 tot en met 6, omschreven drempels;

 

b) de doeltreffendheid van vastgestelde gedragscodes om de billijkheid en transparantie te verbeteren;

 

c) de noodzaak om mogelijk schadelijke praktijken bij handelstransacties tussen onlinezoekmachines en hun zakelijke gebruikers doeltreffender aan te pakken, met name met betrekking tot de kwesties die zijn vermeld in artikel 2, onder b), van Besluit C(2018)2393 van de Commissie betreffende de oprichting van de deskundigengroep voor het Waarnemingscentrum voor de onlineplatformeconomie;

 

d) de mogelijke gevolgen van mogelijk schadelijke praktijken voor consumenten;

 

e) de noodzaak om besturingssystemen in het toepassingsgebied van deze verordening op te nemen;

 

f) de noodzaak om de lijst van oneerlijke handelspraktijken bij te werken.

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Zij is van toepassing met ingang van [datum: zes maanden na de dag van de bekendmaking ervan].

2.  Zij is van toepassing met ingang van [datum: twaalf maanden na de dag van de bekendmaking ervan].

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Bijlage I (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Bijlage I

 

Oneerlijke handelspraktijken

 

Voorwaarden worden beschouwd als oneerlijke handelspraktijk in de zin van deze verordening indien zij:

 

  de zakelijke gebruiker verplichten de aanvullende diensten van de aanbieder van een onlinetussenhandelsdienst, inclusief betalingsdiensten, te gebruiken zonder de optie een alternatieve methode te gebruiken in omstandigheden waarin dit wezenlijk nadeel veroorzaakt voor de zakelijke gebruiker;

 

  de zakelijke gebruiker belasten met een eenzijdige aansprakelijkheidsclausule die een oneerlijke risico-overdracht met zich meebrengt;

 

  retroactieve contractbepalingen opleggen die nadelig zijn voor de zakelijke gebruiker;

 

  het wettelijke recht behouden om de vertrouwelijke informatie van de zakelijke gebruiker te gebruiken nadat de overeenkomst tussen de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten en de zakelijke gebruiker verstreken is;

 

  zakelijke gebruikers verplichten exclusiviteitsbedingen betreffende de keuze van het recht van een land buiten de Unie te aanvaarden;

 

  de zakelijke gebruiker verbieden ook een concurrerende onlinetussenhandelsdienst te gebruiken.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten

Document- en procedurenummers

COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

JURI

28.5.2018

Medeverantwoordelijke commissies - datum bekendmaking

13.9.2018

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Francis Zammit Dimech

9.7.2018

Behandeling in de commissie

24.9.2018

11.10.2018

 

 

Datum goedkeuring

20.11.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

24

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

24

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

Verts/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

(1)

P8_TA(2017)0272.


ADVIES van de Commissie industrie, onderzoek en energie (23.11.2018)

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten

(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

Rapporteur voor advies: Anna Záborská

BEKNOPTE MOTIVERING

Onlinetussenhandelsdiensten en onlinezoekmachines spelen en cruciale rol voor de digitale handel en de bevordering ervan. Om het vertrouwen van zakelijke gebruikers en consumenten te versterken en hen aan te moedigen deel te worden van de uitgestrekte digitale ecosystemen die door onlineplatforms worden gecreëerd, moeten minimumnormen voor de diensten van die spelers worden vastgesteld.

De door de Commissie voorgestelde verordening vormt de eerste aanzet voor het in kaart brengen van dit nieuwe terrein. De Commissie is voorstander van evenwichtige regels voor de dienstverlening door onlinetussenhandelsdiensten en onlinezoekmachines aan zakelijke klanten die gebaseerd zijn op billijkheid en transparantie, rekening houden met de belangen van alle belanghebbenden en daarnaast de vrijheid van ondernemerschap vrijwaren en genoeg ruimte bieden voor innovatie.

In dit verband is de rapporteur echter van mening dat een meer ambitieuze aanpak betere resultaten zou opleveren.

Zij stelt voor het billijkheidsbeginsel te versterken. Zakelijke gebruikers moeten een recht op toegang tot de bij wederzijdse transacties tot stand komende gegevens hebben. Tegelijkertijd mogen de door sommige onlinetussenhandelsdiensten gehanteerde praktijken waarbij zakelijke gebruikers wordt belet om via andere middelen andere voorwaarden aan te bieden, niet worden toegestaan.

Daarentegen moeten platforms in staat worden gesteld snel op te treden in het geval van misbruik of fraude. Hun vermogen om klachten te behandelen mag niet worden ondermijnd door onnodige administratieve voorschriften. Tot slot kan de in dit wetgevingsvoorstel geopperde bemiddelingsaanpak alleen functioneren als de kosten eerlijk over beide betrokken partijen worden verdeeld.

De rapporteur pleit ook voor een versterking van het transparantiebeginsel in gevallen van gedifferentieerde behandeling en in de vorm van een verduidelijking van de belangrijkste rankingparameters.

Een ambitieus voorstel moet de daarin vervatte regels ook consequent opleggen aan onlineplatforms en zoekmachines die een soortgelijke rol spelen.

De rapporteur is van mening dat bij de eerste herziening van deze verordening rekening moet worden gehouden met de snelle ontwikkeling van de digitale economie en twee jaar na de datum van inwerkingtreding moet zijn afgerond.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de bevoegde Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Onlinetussenhandelsdiensten kunnen van cruciaal belang zijn voor het commerciële succes van ondernemingen die gebruikmaken van dergelijke diensten om consumenten te bereiken. Door de groeiende tussenhandel via onlinetussenhandelsdiensten, aangedreven door sterke datagestuurde indirecte netwerkeffecten, worden dergelijke zakelijke gebruikers, met inbegrip van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen, in grotere mate afhankelijk van deze diensten om consumenten te bereiken. Door deze toenemende afhankelijkheid hebben de aanbieders van dergelijke diensten vaak een sterkere onderhandelingspositie, waardoor ze zich eenzijdig kunnen gedragen op een manier die oneerlijk en schadelijk kan zijn voor de rechtmatige belangen van hun zakelijke gebruikers, en onrechtstreeks ook van de consumenten in de Unie.

(2)  Onlinetussenhandelsdiensten kunnen van cruciaal belang zijn voor het commerciële succes van ondernemingen die gebruikmaken van dergelijke diensten om consumenten te bereiken. Die belangrijke rol moet op een transparante en betrouwbare manier worden vervuld, volgens duidelijke regels die van tevoren zijn vastgesteld voor alle actoren en onder de voorwaarde dat er eerlijke mededingingsvoorwaarden gelden voor iedereen die bij de activiteiten is betrokken. Door de groeiende tussenhandel via onlinetussenhandelsdiensten, aangedreven door sterke datagestuurde indirecte netwerkeffecten, worden dergelijke zakelijke gebruikers, met inbegrip van zelfstandigen, kleine, middelgrote en micro-ondernemingen, in grotere mate afhankelijk van deze diensten om consumenten te bereiken. Door deze toenemende afhankelijkheid, die niet alleen gevolgen kan hebben voor zelfstandigen, kleine, middelgrote en micro-ondernemingen, maar ook voor grote ondernemingen, hebben de aanbieders van dergelijke diensten vaak een sterkere onderhandelingspositie, waardoor ze zich eenzijdig kunnen gedragen op een manier die oneerlijk en schadelijk kan zijn voor de rechtmatige belangen van hun zakelijke gebruikers, en onrechtstreeks ook van de consumenten in de Unie.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Onlinetussenhandelsdiensten en onlinezoekmachines, alsook de commerciële transacties die worden vergemakkelijkt door deze diensten, hebben een intrinsiek grensoverschrijdend potentieel en zijn van bijzonder belang voor de goede werking van de interne markt van de Unie in de hedendaagse economie. De mogelijk oneerlijke en schadelijke handelspraktijken van bepaalde aanbieders van die diensten ten aanzien van zakelijke gebruikers en gebruikers van zakelijke websites belemmeren de volledige verwezenlijking van dat potentieel en hebben een negatieve invloed op de goede werking van de interne markt. Daarnaast wordt de volledige verwezenlijking van dat potentieel belemmerd en de goede werking van de interne markt negatief beïnvloed door uiteenlopende wetten van bepaalde lidstaten die deze diensten in mindere of meerdere mate doeltreffend regelen, terwijl andere lidstaten overwegen dergelijke wetten vast te stellen.

(5)  Onlinetussenhandelsdiensten en onlinezoekmachines, alsook de transacties die worden vergemakkelijkt door deze diensten, hebben een intrinsiek grensoverschrijdend potentieel en zijn van bijzonder belang voor de goede werking van de interne markt van de Unie in de hedendaagse economie. De mogelijk oneerlijke en schadelijke handelspraktijken van bepaalde aanbieders van die diensten ten aanzien van zakelijke gebruikers en gebruikers van zakelijke websites belemmeren de volledige verwezenlijking van dat potentieel en hebben een negatieve invloed op de goede werking van de interne markt. Daarnaast wordt de volledige verwezenlijking van dat potentieel belemmerd en de goede werking van de interne markt negatief beïnvloed door uiteenlopende wetten van bepaalde lidstaten die deze diensten in mindere of meerdere mate doeltreffend regelen, terwijl andere lidstaten overwegen dergelijke wetten vast te stellen.

Motivering

De transacties zijn in beginsel allemaal commercieel en belangrijk. Meer inzicht in de door onlinetussenhandelsdiensten of onlinezoekmachines gefaciliteerde transacties zorgt voor meer bewustzijn van de complexiteit van die vraagstukken.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis)  De EU-wetgeving moet worden gebaseerd op het concept "zo min mogelijk en zoveel als nodig", wat betekent dat regels noodzakelijk en geschikt moeten zijn voor het digitale tijdperk, evenals open en technologisch neutraal genoeg om toekomstige ontwikkelingen mogelijk te maken. Het initiatief van de Commissie om de rol van platforms in de digitale economie te analyseren zorgt voor een alomvattende en vergelijkbare benadering van het kader in de gehele digitale markt, terwijl een enkele, uniforme benadering innovatie kan afremmen en de concurrentiepositie van Europese ondernemingen in de wereldeconomie kan verzwakken.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Derhalve moet een uniforme en gerichte reeks bindende regels worden vastgesteld op Unieniveau om een eerlijk, voorspelbaar, duurzaam en betrouwbaar online ondernemingsklimaat binnen de interne markt tot stand te brengen door er met name voor te zorgen dat passende transparantie en doeltreffende mogelijkheden om verhaal te halen worden geboden aan de zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten in de hele Unie. Deze regels moeten ook zorgen voor passende transparantie over de ranking van gebruikers van zakelijke websites in de zoekresultaten die worden gegenereerd door onlinezoekmachines. Tegelijkertijd moeten deze regels zodanig van aard zijn dat ze het belangrijke innovatiepotentieel van de ruimere onlineplatformeconomie veiligstellen.

(6)  Derhalve moet een uniforme en gerichte reeks bindende regels worden vastgesteld op Unieniveau om een eerlijk, voorspelbaar, duurzaam en betrouwbaar online ondernemingsklimaat tot stand te brengen. Deze regels moeten eerlijk en evenredig ondernemingsgedrag bevorderen door er met name voor te zorgen dat passende transparantie en doeltreffende mogelijkheden om verhaal te halen worden geboden aan de zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten in de hele Unie. Deze regels moeten ook zorgen voor transparantie over de ranking van gebruikers van zakelijke websites, met name in de zoekresultaten die worden gegenereerd door onlinezoekmachines, met inbegrip van spraakassistenten. Tegelijkertijd moeten deze regels zodanig van aard zijn dat ze het belangrijke innovatiepotentieel van de ruimere onlineplatformeconomie veiligstellen en gezonde concurrentie toestaan. In lijn met de ontwikkeling van de sector moet de Europese Commissie onderzoek doen naar de mogelijkheid om de bepalingen inzake transparantie en billijkheid in deze verordening aan te scherpen door middel van sectorspecifieke wetgeving of een herziening van deze verordening.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Aangezien onlinetussenhandelsdiensten en onlinezoekmachines doorgaans een mondiale dimensie hebben, moet deze verordening van toepassing zijn op de aanbieders van die diensten, ongeacht of zij in een lidstaat of buiten de Unie zijn gevestigd, op voorwaarde dat wordt voldaan aan twee cumulatieve voorwaarden. Ten eerste moeten de zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites in de Unie zijn gevestigd. Ten tweede moeten de zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites hun goederen of diensten via de verstrekking van dergelijke diensten aanbieden aan consumenten die zich voor minstens een deel van de transactie in de Unie bevinden. Dergelijke consumenten moeten zich in de Unie bevinden, maar hun woonplaats moet niet in de Unie zijn en ze moeten ook niet over de nationaliteit van een lidstaat beschikken. Deze verordening mag dan ook niet van toepassing zijn wanneer de zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites niet in de Unie zijn gevestigd of wanneer zij in de Unie zijn gevestigd maar alleen gebruikmaken van onlinetussenhandelsdiensten of onlinezoekmachines om goederen of diensten aan te bieden aan consumenten buiten de Unie of aan personen die geen consument zijn.

(7)  Aangezien onlinetussenhandelsdiensten en onlinezoekmachines doorgaans een mondiale dimensie hebben, moet deze verordening van toepassing zijn op de aanbieders van die diensten, ongeacht of zij in een lidstaat of buiten de Unie zijn gevestigd, op voorwaarde dat wordt voldaan aan twee cumulatieve voorwaarden. Ten eerste moeten de zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites in de Unie zijn gevestigd. Ten tweede moeten de zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites hun goederen of diensten via de verstrekking van dergelijke diensten aanbieden aan consumenten of ondernemingen die zich voor minstens een deel van de transactie in de Unie bevinden. In overeenstemming met het recht van de Unie1 bis zou dit betekenen dat de onlinetussenhandelsdiensten en onlinezoekmachines zich in hun verkoopinspanningen richten op consumenten die zich in één of meer EU-lidstaten bevinden. Dergelijke consumenten moeten zich in de Unie bevinden, maar hun woonplaats moet niet in de Unie zijn en ze moeten ook niet over de nationaliteit van een lidstaat beschikken. Deze verordening mag dan ook niet van toepassing zijn wanneer de zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites niet in de Unie zijn gevestigd of wanneer zij in de Unie zijn gevestigd maar alleen gebruikmaken van onlinetussenhandelsdiensten of onlinezoekmachines om goederen of diensten aan te bieden aan consumenten buiten de Unie of aan personen die geen consument zijn.

 

__________________

 

1 bis Verordening (EG) nr. 44/2004 (Brussel I) en Verordening (EG) nr. 593/2008 (Rome I)

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  Tot de voorbeelden van onlinetussenhandelsdiensten die onder deze verordening vallen, behoren derhalve onder meer onlinemarktplaatsen, met inbegrip van collaboratieve onlinemarktplaatsen waarop zakelijke gebruikers actief zijn, diensten voor onlinesoftwaretoepassingen en diensten voor sociale media. Deze verordening mag echter niet van toepassing zijn op onlinereclametools of onlineplatforms voor de uitwisseling van reclame die niet gericht zijn op het vergemakkelijken van het initiëren van directe transacties en geen contractuele verhouding met consumenten inhouden. Deze verordening mag ook niet van toepassing zijn op onlinebetalingsdiensten, aangezien zij zelf niet voldoen aan de toepasselijke vereisten, maar inherent ondergeschikt zijn aan de transactie voor de levering van goederen en diensten aan de betrokken consumenten.

(9)  Tot de voorbeelden van onlinetussenhandelsdiensten die onder deze verordening vallen, behoren derhalve onder meer onlinemarktplaatsen, met inbegrip van collaboratieve onlinemarktplaatsen waarop zakelijke gebruikers actief zijn, diensten voor onlinesoftwaretoepassingen en diensten voor sociale media. Deze verordening mag echter niet van toepassing zijn op onlinereclametools of onlineplatforms voor de uitwisseling van reclame die niet gericht zijn op het vergemakkelijken van het initiëren van directe transacties en geen contractuele verhouding met consumenten inhouden. Deze verordening mag ook niet van toepassing zijn op onlinebetalingsdiensten, aangezien zij zelf niet voldoen aan de toepasselijke vereisten, maar inherent ondergeschikt zijn aan de transactie voor de levering van goederen en diensten aan de betrokken consumenten. Deze verordening mag evenmin van toepassing zijn op elektronische communicatienetwerken of -diensten of audiovisuele mediadiensten, waarop sectorspecifieke regelgeving met betrekking tot transparantie, schadeloosstelling en non-discriminatie van toepassing is.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Ter wille van de consistentie moet de definitie van onlinezoekmachines die wordt gebruikt in deze verordening in overeenstemming worden gebracht met de definitie die wordt gebruikt in Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad21.

(11)  Ter wille van de consistentie moet de definitie van onlinezoekmachines die wordt gebruikt in deze verordening in overeenstemming worden gebracht met de definitie die wordt gebruikt in Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad21. De definitie van onlinezoekmachine moet worden opgevat als technologisch neutraal en de grote verscheidenheid aan zoekdiensten en gegevensinput en -output erkennen.

__________________

__________________

21 Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 houdende maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in de Unie (PB L 194 van 19.7.2016, blz. 1).

21 Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 houdende maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in de Unie (PB L 194 van 19.7.2016, blz. 1).

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Om zakelijke gebruikers in voorkomend geval doeltreffend te beschermen, moet deze verordening van toepassing zijn wanneer niet afzonderlijk wordt onderhandeld door de betrokken partijen over de algemene voorwaarden van een contractuele verhouding, ongeacht de naam of vorm ervan. Om te bepalen of afzonderlijk is onderhandeld over de algemene voorwaarden moet worden uitgegaan van een algemene beoordeling, waarbij het feit dat er over sommige bepalingen afzonderlijk is onderhandeld op zich niet doorslaggevend is.

(12)  Om zakelijke gebruikers in voorkomend geval doeltreffend te beschermen, moet deze verordening van toepassing zijn op de algemene voorwaarden van een contractuele verhouding, of bepalingen daarvan, ongeacht de naam of vorm ervan, waarover niet afzonderlijk is onderhandeld door de betrokken partijen.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Om ervoor te zorgen dat de algemene voorwaarden van een contractuele verhouding zakelijke gebruikers in staat stellen om commerciële voorwaarden te bepalen voor het gebruik, de beëindiging en de opschorting van onlinetussenhandelsdiensten en om de voorspelbaarheid van hun zakenrelatie te waarborgen, moeten die algemene voorwaarden in duidelijke en eenvoudige taal worden opgesteld die voor een gemiddelde zakelijke gebruiker gemakkelijk te begrijpen is. De algemene voorwaarden mogen niet worden geacht in duidelijke en eenvoudige taal te zijn opgesteld wanneer deze vaag, niet-specifiek of weinig gedetailleerd zijn over belangrijke commerciële kwesties en bijgevolg geen redelijke mate van voorspelbaarheid verschaffen aan zakelijke gebruikers met betrekking tot de belangrijkste aspecten van de contractuele verhouding.

(13)  Om ervoor te zorgen dat de algemene voorwaarden van een contractuele verhouding zakelijke gebruikers in staat stellen om commerciële voorwaarden te bepalen voor het gebruik, de beperking, de beëindiging en de opschorting van onlinetussenhandelsdiensten en om de voorspelbaarheid van hun zakenrelatie te waarborgen, moeten die algemene voorwaarden in duidelijke en eenvoudige taal worden opgesteld die voor een gemiddelde zakelijke gebruiker gemakkelijk te begrijpen is. De algemene voorwaarden mogen niet worden geacht in duidelijke en eenvoudige taal te zijn opgesteld wanneer deze niet-specifiek of weinig gedetailleerd zijn over belangrijke commerciële kwesties en bijgevolg geen redelijke mate van voorspelbaarheid verschaffen aan zakelijke gebruikers met betrekking tot de belangrijkste aspecten van de contractuele verhouding. De algemene voorwaarden mogen geen ongerechtvaardigd onderscheid maken tussen zakelijke gebruikers.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(13 bis)  In de algemene voorwaarden kan met name worden bepaald dat praktijken of veiligheidsdreigingen die de aanbieder, zakelijke gebruikers of consumenten schade dreigen te berokkenen, hetzij als gevolg van een inbreuk op de veiligheid, hetzij door fraude, misbruik van gegevens of anderszins, redenen zijn voor een besluit tot beperking, opschorting of beëindiging van de levering van onlinetussenhandelsdiensten. Een besluit tot beperking, opschorting of beëindiging van een dienst wegens het risico van dreigende schade moet in verhouding staan tot het risico dat de maatregel beoogt te voorkomen, en een dienst mag alleen worden beëindigd als een tijdelijke beperking of opschorting niet zou volstaan om het risico doeltreffend aan te pakken.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  Het waarborgen van transparantie in de algemene voorwaarden kan van essentieel belang zijn om duurzame zakenrelaties te bevorderen en oneerlijke gedragingen ten nadele van zakelijke gebruikers te voorkomen. De aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten moeten er daarom ook voor zorgen dat de algemene voorwaarden gemakkelijk toegankelijk zijn in alle fasen van de contractuele verhouding, ook voor potentiële zakelijke gebruikers in de precontractuele fase, en dat alle wijzigingen van deze voorwaarden worden meegedeeld aan de zakelijke gebruikers binnen een vastgestelde kennisgevingsperiode die redelijk en evenredig is in het licht van de specifieke omstandigheden en minstens vijftien dagen duurt. Deze kennisgevingsperiode mag niet van toepassing zijn wanneer en voor zover er op ondubbelzinnige wijze afstand van wordt gedaan door de betrokken zakelijke gebruiker, of wanneer en voor zover de noodzaak om de wijziging uit te voeren zonder inachtneming van de kennisgevingsperiode voortvloeit uit een wettelijke verplichting die is opgelegd aan de aanbieder van diensten uit hoofde van het Unierecht of het nationale recht.

(14)  Het waarborgen van transparantie in de algemene voorwaarden kan van essentieel belang zijn om duurzame zakenrelaties te bevorderen en oneerlijke gedragingen ten nadele van zakelijke gebruikers te voorkomen. De aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten moeten er daarom ook voor zorgen dat de algemene voorwaarden gemakkelijk toegankelijk zijn in alle fasen van de contractuele verhouding, ook voor potentiële zakelijke gebruikers in de precontractuele fase, en dat alle wijzigingen van deze voorwaarden worden meegedeeld aan de zakelijke gebruikers binnen een vastgestelde kennisgevingsperiode die redelijk en evenredig is in het licht van de specifieke omstandigheden en minstens vijftien dagen duurt voordat de wijzigingen worden ingevoerd. Bij wijze van uitzondering mag deze kennisgevingsperiode niet van toepassing zijn wanneer en voor zover er op ondubbelzinnige wijze afstand van wordt gedaan door de betrokken zakelijke gebruiker. Ze mag evenmin van toepassing zijn wanneer en voor zover de noodzaak om de wijziging uit te voeren zonder inachtneming van de kennisgevingsperiode voortvloeit uit een wettelijke verplichting die is opgelegd aan de aanbieder van diensten uit hoofde van het Unierecht of het nationale recht.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Met het oog op de bescherming van zakelijke gebruikers moet het mogelijk zijn voor een bevoegde rechter om te oordelen dat niet-conforme algemene voorwaarden niet bindend zijn voor de betrokken zakelijke gebruiker, met gevolgen ex nunc. Een dergelijke oordeel van een rechter mag evenwel alleen betrekking hebben op de specifieke bepalingen van de algemene voorwaarden die niet conform zijn. De overige bepalingen moeten geldig en afdwingbaar blijven voor zover ze kunnen worden gescheiden van de niet-conforme bepalingen. Plotselinge wijzigingen van de bestaande algemene voorwaarden kunnen de activiteiten van zakelijke gebruikers ernstig verstoren. Om dergelijke negatieve gevolgen voor zakelijke gebruikers te beperken en dergelijke gedragingen te ontmoedigen, moeten de doorgevoerde wijzigingen die in strijd zijn met de verplichting om te voorzien in een vastgestelde kennisgevingsperiode derhalve als nietig worden beschouwd, dat wil zeggen geacht worden nooit te hebben bestaan, met gevolgen erga omnes en ex tunc.

(15)  Met het oog op de bescherming van zakelijke gebruikers moet het mogelijk zijn voor een bevoegde rechter om te oordelen dat niet-conforme algemene voorwaarden niet bindend zijn voor de betrokken zakelijke gebruiker, met gevolgen ex nunc. Een dergelijke oordeel van een rechter mag evenwel alleen betrekking hebben op de specifieke bepalingen van de algemene voorwaarden die niet conform zijn. De overige bepalingen moeten geldig en afdwingbaar blijven voor zover ze kunnen worden gescheiden van de niet-conforme bepalingen.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(15 bis)  Plotselinge wijzigingen van de bestaande algemene voorwaarden kunnen de activiteiten van zakelijke gebruikers ernstig verstoren. Om dergelijke negatieve gevolgen voor zakelijke gebruikers te beperken en dergelijke gedragingen te ontmoedigen, moeten de doorgevoerde wijzigingen die in strijd zijn met de verplichting om te voorzien in een vastgestelde kennisgevingsperiode derhalve als nietig worden beschouwd, dat wil zeggen geacht worden nooit te hebben bestaan, met gevolgen erga omnes en ex tunc.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten kan legitieme redenen hebben om te besluiten de levering van zijn diensten aan een bepaalde zakelijke gebruiker geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen, onder meer door afzonderlijke goederen of diensten van een bepaalde zakelijke gebruiker te delisten of daadwerkelijk zoekresultaten te verwijderen. Aangezien dergelijke besluiten aanzienlijke gevolgen voor de belangen van de betrokken zakelijke gebruiker kunnen hebben, dient deze op passende wijze te worden ingelicht over de redenen daarvoor. Aan de hand van de motivering kunnen zakelijke gebruikers bepalen of er ruimte is om het besluit aan te vechten, waardoor zakelijke gebruikers meer mogelijkheden hebben om zo nodig op doeltreffende wijze verhaal te halen. Bovendien moet een verplichting inzake een motivering bijdragen tot het voorkomen of verhelpen onbedoelde verwijdering van door zakelijke gebruikers verstrekte online-inhoud die de aanbieder eten onterechte als illegale inhoud beschouwt, overeenkomstig Aanbeveling (EU) 2018/334 van de Commissie22. In de motivering moeten de objectieve reden of redenen van het besluit worden vermeld, waarbij wordt uitgegaan op de redenen die de aanbieder van tevoren in zijn algemene voorwaarden had vastgesteld, en moet op passende wijze worden verwezen naar de desbetreffende specifieke omstandigheden die aan het besluit ten grondslag liggen.

(16)  Een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten kan legitieme redenen hebben om te besluiten een bepaalde zakelijke gebruiker sancties op te leggen, bijvoorbeeld door de levering van zijn diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten, te delisten of te beëindigen, of daadwerkelijk zoekresultaten te verwijderen. Aangezien dergelijke besluiten aanzienlijke gevolgen voor de belangen van de betrokken zakelijke gebruiker kunnen hebben, dient deze op passende wijze te worden ingelicht over de redenen daarvoor. Aan de hand van de motivering kunnen zakelijke gebruikers bepalen of er ruimte is om het besluit aan te vechten, waardoor zakelijke gebruikers meer mogelijkheden hebben om zo nodig op doeltreffende wijze verhaal te halen. Bovendien moet een verplichting inzake een motivering bijdragen tot het voorkomen of verhelpen onbedoelde verwijdering van door zakelijke gebruikers verstrekte online-inhoud die de aanbieder eten onterechte als illegale inhoud beschouwt, overeenkomstig Aanbeveling (EU) 2018/334 van de Commissie22. In de motivering moeten de objectieve reden of redenen van het besluit worden vermeld, waarbij wordt uitgegaan op de redenen die de aanbieder van tevoren in zijn algemene voorwaarden had vastgesteld, en moet op passende wijze worden verwezen naar de desbetreffende specifieke omstandigheden die aan het besluit ten grondslag liggen. Bij het vermoeden dat een gedraging of praktijk van een zakelijke gebruiker consumenten of het platform schade kan berokkenen, moet worden verwezen naar de desbetreffende bepalingen in de algemene voorwaarden. Indien dat mogelijk is, moet een evenredig en stapsgewijs systeem worden ingevoerd, met onder meer tijdige kennisgeving voordat er maatregelen worden genomen die tot gevolg hebben dat de consumenten geen toegang meer hebben tot de onderneming.

__________________

__________________

22 Aanbeveling (EU) 2018/334 van de Commissie van 1 maart 2018 over maatregelen om illegale online-inhoud effectief te bestrijden (PB L 63 van 6.3.2018, blz. 50).

22 Aanbeveling (EU) 2018/334 van de Commissie van 1 maart 2018 over maatregelen om illegale online-inhoud effectief te bestrijden (PB L 63 van 6.3.2018, blz. 50).

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  De ranking van goederen en diensten door de aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten heeft een grote impact op de keuze van de consument en het commerciële succes van de zakelijke gebruikers die deze goederen en diensten aanbieden aan de consument. Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten moeten daarom op voorhand de belangrijkste parameters aangeven die de ranking bepalen teneinde de voorspelbaarheid voor zakelijke gebruikers te verbeteren, zodat zij meer inzicht hebben in de werking van het rankingmechanisme en zij in staat zijn om de rankingpraktijken van verschillende aanbieders te vergelijken. Het begrip "belangrijkste parameters" moet worden geacht betrekking te hebben op alle algemene criteria en processen alsmede specifieke signalen die in algoritmes zijn geïntegreerd of andere aanpassings- of degradatiemechanismen die in verband met de ranking worden gebruikt. De omschrijving van de belangrijkste parameters waarmee de ranking wordt bepaald, moet ook een verklaring omvatten van alle mogelijkheden waarover zakelijke gebruikers beschikken om de ranking tegen vergoeding actief te beïnvloeden alsmede van de relatieve gevolgen daarvan. Op basis van deze omschrijving moeten zakelijke gebruikers op adequate wijze kunnen begrijpen hoe in het rankingmechanisme rekening wordt gehouden met de kenmerken van de daadwerkelijke goederen of diensten die de zakelijke gebruiker aanbiedt, en de relevantie daarvan voor de consumenten die gebruikmaken van de specifieke onlinetussenhandelsdiensten.

(17)  De ranking van goederen en diensten door de aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten heeft een grote impact op de keuze van de consument en het commerciële succes van de zakelijke gebruikers die deze goederen en diensten aanbieden aan de consument. Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten moeten daarom op voorhand de belangrijkste parameters aangeven die de ranking bepalen teneinde de voorspelbaarheid voor zakelijke gebruikers te verbeteren, zodat zij meer inzicht hebben in de werking van het rankingmechanisme en zij in staat zijn om de rankingpraktijken van verschillende aanbieders te vergelijken. Het begrip "belangrijkste parameters" moet worden geacht betrekking te hebben op de criteria, processen, specifieke signalen die in algoritmes zijn geïntegreerd of andere aanpassings- of degradatiemechanismen die in verband met de ranking worden gebruikt, die van wezenlijk belang zijn voor een adequaat inzicht in de werking van het rankingsysteem. De omschrijving van de belangrijkste parameters waarmee de ranking wordt bepaald, moet ook een verklaring omvatten van alle mogelijkheden waarover zakelijke gebruikers beschikken om de ranking tegen vergoeding actief te beïnvloeden alsmede van de relatieve gevolgen daarvan. Op basis van deze omschrijving moeten zakelijke gebruikers op adequate wijze kunnen begrijpen hoe in het rankingmechanisme rekening wordt gehouden met de kenmerken van de daadwerkelijke goederen of diensten die de zakelijke gebruiker aanbiedt, en de relevantie daarvan voor de consumenten die gebruikmaken van de specifieke onlinetussenhandelsdiensten. Bij het aanbieden van goederen en diensten als gevolg van een ranking die tegen vergoeding of door zeggenschap van de aanbieder wordt beïnvloed, moet de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten dit melden door het woord "GESPONSORD" of "ADVERTENTIE" in de aanbieding op te nemen.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Op soortgelijke wijze heeft de ranking van websites door de aanbieders van onlinezoekmachines, met name van de websites via dewelke ondernemingen goederen en diensten aan consumenten aanbieden, een grote impact op de keuze van de consument en het commerciële succes van de gebruikers van zakelijke websites. Aanbieders van onlinezoekmachines moeten daarom een omschrijving geven van de belangrijke parameters waarmee de ranking van alle geïndexeerde websites wordt bepaald, met inbegrip van die van gebruikers van zakelijke websites en van andere websites. Afgezien van de kenmerken van de goederen en diensten en de relevantie daarvan voor de consumenten, moet de omschrijving in het geval van onlinezoekmachines daarnaast gebruikers van zakelijke websites in staat stellen om adequaat inzicht te kunnen krijgen of, en zo ja in hoeverre, rekening is gehouden met bepaalde ontwerpkenmerken van de gebruikte website, zoals de optimalisering daarvan ten behoeve van de weergave op mobiele telecommunicatietoestellen. Indien er geen contractuele verhouding is tussen aanbieders van onlinezoekmachines en gebruikers van zakelijke websites, moet deze omschrijving op een duidelijke en gemakkelijk toegankelijke locatie op de desbetreffende onlinezoekmachine beschikbaar zijn voor het publiek. Teneinde de voorspelbaarheid voor gebruikers van zakelijke websites te waarborgen, moet ervoor worden gezorgd dat de omschrijving actueel is; zo moet in de mogelijkheid worden voorzien dat alle wijzigingen van de belangrijkste parameters gemakkelijk te herkennen zijn. De aanbieders zijn weliswaar in geen geval verplicht bedrijfsgeheimen als gedefinieerd in Richtlijn (EU) 2016/943 van het Europees Parlement en de Raad23 openbaar te maken wanneer zij voldoen aan de verplichting om de belangrijkste rankingparameters bekend te maken, maar de omschrijving moet wel ten minste zijn gebaseerd op daadwerkelijke gegevens inzake de relevantie van de toegepaste rankingparameters.

(18)  Op soortgelijke wijze heeft de ranking van websites door de aanbieders van onlinezoekmachines, met name van de websites via dewelke ondernemingen goederen en diensten aan consumenten aanbieden, een grote impact op de keuze van de consument en het commerciële succes van de gebruikers van zakelijke websites. Aanbieders van onlinezoekmachines moeten daarom een openbaar toegankelijke omschrijving geven van de parameters die van wezenlijk belang zijn voor een adequaat inzicht in de manier waarop de ranking van alle geïndexeerde websites wordt bepaald, met inbegrip van die van gebruikers van zakelijke websites en van andere websites. Afgezien van de kenmerken van de goederen en diensten en de relevantie daarvan voor de consumenten, moet de omschrijving in het geval van onlinezoekmachines daarnaast gebruikers van zakelijke websites in staat stellen om adequaat inzicht te kunnen krijgen of, en zo ja in hoeverre, rekening is gehouden met bepaalde ontwerpkenmerken van de gebruikte website, zoals de optimalisering daarvan ten behoeve van de weergave op mobiele toestellen. Indien er geen contractuele verhouding is tussen aanbieders van onlinezoekmachines en gebruikers van zakelijke websites, moet deze omschrijving op een duidelijke en gemakkelijk toegankelijke locatie op de desbetreffende onlinezoekmachine beschikbaar zijn voor het publiek. Teneinde de voorspelbaarheid voor gebruikers van zakelijke websites te waarborgen, moet ervoor worden gezorgd dat de omschrijving actueel is; zo moet in de mogelijkheid worden voorzien dat alle wijzigingen van de belangrijkste parameters gemakkelijk te herkennen zijn. De verplichting om de rankingparameters openbaar te maken mag geen afbreuk doen aan Richtlijn (EU) 2016/943 van het Europees Parlement en de Raad, met inachtneming van de bepalingen hierin inzake het rechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van informatie. Wanneer zij voldoen aan de verplichting om de belangrijkste rankingparameters bekend te maken, moet de omschrijving ten minste zijn gebaseerd op daadwerkelijke gegevens inzake de relevantie van de toegepaste rankingparameters.

__________________

 

23 Richtlijn (EU) 2016/943 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PB L 157 van 15.6.2016, blz. 1).

 

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(18 bis)  Gezien het belang van opmerkingen en evaluaties voor zakelijke gebruikers, moeten de transparantie en betrouwbaarheid daarvan worden versterkt. Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten of onlinezoekmachines beschermen zakelijke gebruikers en zichzelf tegen rankingmanipulatie in de vorm van nepevaluaties en -opmerkingen. Zij moeten met oplossingen komen voor de verificatie van opmerkingen en evaluaties en de overdraagbaarheid daarvan van de ene tussenhandelsdienst en zoekmachine naar de andere. Aanbieders maken de informatie over de voorwaarden waaronder een opmerking of evaluatie kan worden verwijderd openbaar.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  Wanneer een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten zelf bepaalde goederen of diensten aan consument aanbiedt via zijn eigen onlinetussenhandelsdiensten, of dat doet via een zakelijke gebruiker waarover hij zeggenschap heeft, mag die aanbieder rechtstreeks concurreren met andere zakelijke gebruikers van zijn onlinetussenhandelsdiensten waarover de aanbieder geen zeggenschap heeft. Met name in dergelijke situaties is het belangrijk dat de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten op transparante wijze optreedt en een omschrijving geeft van elke gedifferentieerde behandeling door middel van juridische, commerciële of technische middelen die hij eventueel toepast op goederen of diensten die hij zelf aanbiedt ten opzichte van die welke worden aangeboden door zakelijke gebruikers. Teneinde de evenredigheid te waarborgen, moet deze verplichting van toepassing zijn op het niveau van de algehele onlinetussenhandelsdiensten en niet op het niveau van afzonderlijke goederen of diensten die via dergelijke diensten worden aangeboden.

(19)  Wanneer een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten of een onlinezoekmachine zelf bepaalde goederen of diensten aan consument aanbiedt via zijn eigen onlinetussenhandelsdiensten of onlinezoekmachine, of dat doet via een zakelijke gebruiker waarover hij zeggenschap heeft, mag die aanbieder rechtstreeks concurreren met andere zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites die gebruikmaken van zijn diensten waarover de aanbieder geen zeggenschap heeft. Met name in dergelijke situaties is het belangrijk als algemene regel aan te houden dat de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten of een onlinezoekmachine optreedt op een evenredige en transparante wijze die niet ten koste gaat van de mededinging. Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten of onlinezoekmachines moeten een omschrijving ter beschikking stellen van elke gedifferentieerde behandeling door middel van juridische, commerciële of technische middelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het instellen van een standaardoptie die gunstig is voor de aanbieder of onlinezoekmachine of een entiteit waarover hij zeggenschap heeft, die hij eventueel toepast op goederen of diensten die hij zelf aanbiedt ten opzichte van die welke worden aangeboden door zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites. Teneinde de evenredigheid te waarborgen, moet deze verplichting van toepassing zijn op het niveau van de algehele onlinetussenhandelsdiensten en niet op het niveau van afzonderlijke goederen of diensten die via dergelijke diensten worden aangeboden.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  De capaciteit om toegang te krijgen tot gegevens, waaronder persoonlijke gegevens, en die te gebruiken, kunnen in de onlineplatformeconomie aanzienlijke waardecreatie mogelijk maken. Het is daarom belangrijk dat aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten zakelijke gebruikers een duidelijke omschrijving geven van het toepassingsgebied, de aard en de voorwaarden betreffende de toegang die zij verlenen tot bepaalde categorieën gegevens en betreffende het gebruik daarvan. De omschrijving moet proportioneel zijn en kan een vermelding omvatten van algemene voorwaarden voor toegang, in plaats van een uitputtende identificatie van daadwerkelijke gegevens, of van categorieën gegevens, om zakelijke gebruikers in staat te stellen te begrijpen of zij de gegevens kunnen gebruiken om meerwaarde te creëren, onder meer door eventueel gebruik te maken van gegevensdiensten van derden. Bij de verwerking van gegevens moet Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad24 worden nageleefd.

(20)  De capaciteit om toegang te krijgen tot gegevens, waaronder persoonlijke gegevens, en die te gebruiken, kunnen in de onlineplatformeconomie aanzienlijke waardecreatie mogelijk maken. Het is daarom belangrijk dat aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten zakelijke gebruikers een duidelijke omschrijving geven van het toepassingsgebied, de aard en de voorwaarden betreffende de toegang die zij verlenen tot bepaalde categorieën gegevens en betreffende het gebruik daarvan. De omschrijving moet proportioneel zijn en kan een vermelding omvatten van algemene voorwaarden voor toegang, in plaats van een uitputtende identificatie van daadwerkelijke gegevens, of van categorieën gegevens, om zakelijke gebruikers in staat te stellen te begrijpen of zij de gegevens kunnen gebruiken om meerwaarde te creëren, onder meer door eventueel gebruik te maken van gegevensdiensten van derden. Onverminderd het toepasselijke recht van de Unie moeten gegevens die worden gegenereerd in het kader van de online-interactie tussen een onlinetussenhandelsdienst of een onlinezoekmachine enerzijds en een zakelijke gebruiker of een zakelijke website anderzijds en consumenten, in gebundelde vorm toegankelijk zijn voor de zakelijke gebruiker om hem in staat te stellen de kwaliteit van zijn diensten te verbeteren. Bij de verwerking van gegevens moet Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad24 worden nageleefd.

__________________

__________________

24 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

24 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(20 bis)  Bepaalde praktijken kunnen onder alle omstandigheden automatisch worden aangemerkt als oneerlijk. Het Waarnemingscentrum voor platforms moet een lijst van dergelijke praktijken samenstellen en continu evalueren en aanbevelingen doen aan de Commissie over updates.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21)  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten mogen in bepaalde gevallen in de algemene voorwaarden een beperking opleggen aan zakelijke gebruikers wat betreft hun mogelijkheden om onder gunstiger voorwaarden goederen of diensten aan consumenten aan te bieden via andere middelen dan dergelijke onlinetussenhandelsdiensten. In dergelijke gevallen moeten de betrokken aanbieders vermelden op welke gronden zij dat doen, en met name opgeven wat de belangrijkste economische, commerciële of juridische overwegingen voor die beperkingen zijn. Deze transparantieverplichting mag echter niet worden opgevat als zijnde van invloed op de beoordeling van de rechtmatigheid van dergelijke beperkingen op grond van andere handelingen van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten in overeenstemming met het recht van de Unie, waaronder op het gebied van mededinging en oneerlijke handelspraktijken, en de toepassing van dergelijke wetgeving.

(21)  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten mogen in de algemene voorwaarden geen beperkingen opleggen aan zakelijke gebruikers wat betreft hun mogelijkheden om onder gunstiger voorwaarden goederen of diensten aan consumenten aan te bieden via andere middelen dan dergelijke onlinetussenhandelsdiensten. Dergelijke beperkingen zijn een voortvloeisel van een specifiek bedrijfsmodel en leiden tot een versnippering van de Europese digitale interne markt.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22)  Teneinde zakelijke gebruikers, waaronder zulke wiens gebruik van de desbetreffende onlinetussenhandelsdiensten eventueel is opgeschort of beëindigd, in staat te stellen tot toegang tot onmiddellijke, passende en doeltreffende mogelijkheden tot beroep, moeten aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten een intern klachtenafhandelingssysteem voorzien. Dat interne klachtenafhandelingssysteem moet erop zijn gericht te waarborgen dat een aanzienlijk deel van de klachten bilateraal kan worden opgelost door de aanbieder van de onlinetussenhandelsdiensten en de desbetreffende zakelijke gebruiker. Bovendien moet ervoor worden gezorgd dat aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten informatie over het functioneren en de doeltreffendheid van hun interne klachtenafhandelingssysteem publiceren, hetgeen ertoe bijdraagt dat zakelijke gebruikers inzicht krijgen in de soorten problemen die zich kunnen voordoen in het kader van de levering van verschillende onlinetussenhandelsdiensten en in de mogelijkheid om tot een snelle en bilaterale oplossing daarvan te komen.

(22)  Teneinde zakelijke gebruikers, waaronder zulke wiens gebruik van de desbetreffende onlinetussenhandelsdiensten eventueel is opgeschort of beëindigd, in staat te stellen tot toegang tot onmiddellijke, passende en doeltreffende mogelijkheden tot beroep, moeten aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten een intern klachtenafhandelingssysteem voorzien. Dat interne klachtenafhandelingssysteem moet erop zijn gericht te waarborgen dat een aanzienlijk deel van de klachten bilateraal kan worden opgelost door de aanbieder van de onlinetussenhandelsdiensten en de desbetreffende zakelijke gebruiker. Bovendien moet ervoor worden gezorgd dat aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten het functioneren en de doeltreffendheid van hun interne klachtenafhandelingssysteem regelmatig evalueren, hetgeen ertoe bijdraagt dat zakelijke gebruikers inzicht krijgen in de soorten problemen die zich kunnen voordoen in het kader van de levering van verschillende onlinetussenhandelsdiensten en in de mogelijkheid om tot een snelle en bilaterale oplossing daarvan te komen.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23)  De verplichtingen in deze verordening met betrekking tot de interne klachtenafhandelingssystemen zijn erop gericht aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten een redelijke mate van flexibiliteit te geven bij de toepassing van die systemen en de aanpak van afzonderlijke klachten, teneinde de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden. Daarnaast moeten de interne klachtenafhandelingssystemen de aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten de mogelijkheid geven om zo nodig op passende wijze elk gebruik te kwader trouw aan te pakken dat bepaalde zakelijke gebruikers eventueel van dergelijke systemen trachten te maken. In andere gevallen dan vermeende niet-naleving van de wettelijke verplichtingen van deze verordening, moeten de interne klachtenafhandelingssystemen bovendien niet openstaan voor klachten in verband met enkel verwaarloosbare negatieve gevolgen voor de betrokken zakelijke gebruiker. Gezien de kosten voor het opzetten en de werking van dergelijke systemen, is het passend aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten die kleine ondernemingen zijn overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie25 vrij te stellen van deze verplichtingen.

(23)  De verplichtingen in deze verordening met betrekking tot de interne klachtenafhandelingssystemen zijn erop gericht aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten een redelijke mate van flexibiliteit te geven bij de toepassing van die systemen en de aanpak van afzonderlijke klachten, teneinde de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden. Op deze manier kan de verordening, in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie25, ook eenvoudig worden toegepast door kleine ondernemingen die onlinetussenhandelsdiensten aanbieden. Daarnaast moeten de interne klachtenafhandelingssystemen de aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten de mogelijkheid geven om zo nodig op passende wijze elk gebruik te kwader trouw aan te pakken dat bepaalde zakelijke gebruikers eventueel van dergelijke systemen trachten te maken. In andere gevallen dan vermeende niet-naleving van de wettelijke verplichtingen van deze verordening, moeten de interne klachtenafhandelingssystemen bovendien niet openstaan voor klachten in verband met enkel verwaarloosbare negatieve gevolgen voor de betrokken zakelijke gebruiker.

__________________

__________________

25 Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36).

25 Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36).

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24)  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten en hun zakelijke gebruikers kunnen door middel van bemiddeling hun geschillen op bevredigende wijze oplossen, zonder dat zij gebruik hoeven te maken van gerechtelijke procedures, die tijdrovend en duur kunnen zijn. Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten dienen bemiddeling derhalve te vergemakkelijken, met name door bemiddelaars aan te wijzen waarvan zij gebruik zouden maken. Bemiddelaars die hun diensten verlenen vanuit een plaats buiten de Unie mogen alleen worden aangewezen wanneer is gewaarborgd dat het gebruik van deze diensten de betrokken zakelijke gebruikers op geen enkele wijze de juridische bescherming ontneemt die het recht van de Unie of de wetgeving van de lidstaten hen biedt, waaronder de vereisten van deze verordening en de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens en bedrijfsgeheimen. Deze bemiddelaars moeten voldoen aan bepaalde vaste criteria om ervoor te zorgen dat zij toegankelijk, billijk, en zo snel, efficiënt en doeltreffend mogelijk zijn.

(24)  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten en hun zakelijke gebruikers kunnen door middel van bemiddeling hun geschillen op bevredigende wijze oplossen, zonder dat zij gebruik hoeven te maken van gerechtelijke procedures, die tijdrovend en duur kunnen zijn. Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten dienen bemiddeling derhalve te vergemakkelijken, met name door bemiddelaars aan te wijzen waarvan zij gebruik zouden maken. Bemiddelaars die hun diensten verlenen vanuit een plaats buiten de Unie mogen alleen worden aangewezen wanneer is gewaarborgd dat het gebruik van deze diensten de betrokken zakelijke gebruikers op geen enkele wijze de juridische bescherming ontneemt die het recht van de Unie of de wetgeving van de lidstaten hen biedt, waaronder de vereisten van deze verordening en de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens en bedrijfsgeheimen. Deze bemiddelaars moeten voldoen aan bepaalde vaste criteria om ervoor te zorgen dat zij toegankelijk, billijk, en zo snel, efficiënt en doeltreffend mogelijk zijn. De Europese Commissie moet richtsnoeren publiceren om aanbieders te helpen aan de nodige bemiddelingsvereisten te voldoen.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25)  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten dienen een redelijk aandeel van de totale kosten van de bemiddeling te dragen, rekening houdend met alle relevante elementen van de zaak in kwestie. Daartoe dient de bemiddelaar voor elke afzonderlijke zaak aan te geven welk aandeel redelijk is. Dat aandeel mag echter nooit minder dan de helft van de kosten bedragen.

(25)  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten dienen een redelijk aandeel van de totale kosten van de bemiddeling te dragen, rekening houdend met alle relevante elementen van de zaak in kwestie, onder andere de vraag of deze te goeder trouw is gepresenteerd. Daartoe dient de bemiddelaar voor elke afzonderlijke zaak aan te geven welk aandeel redelijk is.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(26)  Teneinde geschillenbeslechting met betrekking tot de levering van onlinetussenhandelsdiensten door middel van bemiddelingsdiensten in de Unie te bevorderen, dient de Commissie het opzetten van, tot nu toe ontbrekende, gespecialiseerde bemiddelingsorganisaties aan te moedigen. De betrokkenheid van bemiddelaars met gespecialiseerde kennis van onlinetussenhandelsdiensten en onlinezoekmachines alsmede van de specifieke bedrijfstakken waarin deze diensten worden geleverd, moet bijdragen tot het vertrouwen van beide partijen in het bemiddelingsproces en moet ertoe leiden dat het waarschijnlijker wordt dat dat proces snelle, rechtvaardige en bevredigende resultaten oplevert.

(26)  Teneinde geschillenbeslechting met betrekking tot de levering van onlinetussenhandelsdiensten door middel van bemiddelingsdiensten in de Unie te bevorderen, dient de Commissie, in samenwerking met de lidstaten, het opzetten van, tot nu toe ontbrekende, gespecialiseerde bemiddelingsorganisaties aan te moedigen. De betrokkenheid van bemiddelaars met gespecialiseerde kennis van onlinetussenhandelsdiensten en onlinezoekmachines alsmede van de specifieke bedrijfstakken waarin deze diensten worden geleverd, moet bijdragen tot het vertrouwen van beide partijen in het bemiddelingsproces en moet ertoe leiden dat het waarschijnlijker wordt dat dat proces snelle, rechtvaardige en bevredigende resultaten oplevert.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(27)  Verschillende factoren, waaronder beperkte financiële middelen, angst voor represailles en de exclusieve keuze van bepalingen inzake toepasselijk recht en te gebruiken forums in de algemene voorwaarden, kunnen een beperking vormen voor de doeltreffendheid van bestaande mogelijkheden voor gerechtelijk beroep, met name voor zover zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites verplicht zijn individueel en herkenbaar op te treden. Teneinde de doeltreffende toepassing van deze verordening te waarborgen, moeten organisaties, verenigingen die zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites vertegenwoordigen en bepaalde, in de lidstaten opgezette publieke organen beroepsmogelijkheden voor de nationale rechter krijgen. Dergelijke beroepsmogelijkheden voor de nationale rechter moeten gericht zijn op het beëindigen of verbieden van inbreuken op de in deze verordening vastgestelde regels en moeten voorkomen dat in de toekomst schade wordt berokkend die duurzame zakelijke relaties in de onlineplatformeconomie kan ondermijnen. Teneinde te waarborgen dat dergelijk organisaties en verenigingen dat recht op doeltreffende en passende wijze uitoefenen, dienen zij aan bepaalde criteria te voldoen. Gezien de bijzondere status van de desbetreffende publieke organen in de lidstaten waarin dergelijke organen zijn opgericht, dient slechts de verplichting te worden vastgesteld dat deze specifiek in overeenstemming met de desbetreffende regels van de nationale wetgeving verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van dergelijke acties in het gemeenschappelijk belang van de betrokken partijen of in het algemeen belang, zonder dat het noodzakelijk is deze criteria op dergelijke publieke organen toe te passen. Dergelijke acties mogen op geen enkele wijze afbreuk doen aan de rechten van de zakelijke gebruikers en gebruikers van zakelijke websites om afzonderlijk gerechtelijke stappen te nemen.

(27)  Verschillende factoren, waaronder beperkte financiële middelen, angst voor represailles en de exclusieve keuze van bepalingen inzake toepasselijk recht en te gebruiken forums in de algemene voorwaarden, kunnen een beperking vormen voor de doeltreffendheid van bestaande mogelijkheden voor gerechtelijk beroep, met name voor zover zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites verplicht zijn individueel en herkenbaar op te treden. Teneinde de doeltreffende toepassing van deze verordening te waarborgen, moeten organisaties, verenigingen die zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites vertegenwoordigen en bepaalde, in de lidstaten opgezette publieke organen beroepsmogelijkheden voor de nationale rechter krijgen. Dergelijke beroepsmogelijkheden voor de nationale rechter moeten gericht zijn op het beëindigen of verbieden van inbreuken op de in deze verordening vastgestelde regels en moeten voorkomen dat in de toekomst schade wordt berokkend die duurzame zakelijke relaties in de onlineplatformeconomie kan ondermijnen. Teneinde te waarborgen dat dergelijk organisaties en verenigingen dat recht op doeltreffende, passende en geharmoniseerde wijze uitoefenen, dienen zij aan bepaalde transparantiecriteria te voldoen en te zijn geregistreerd in het transparantieregister. Gezien de bijzondere status van de desbetreffende publieke organen in de lidstaten waarin dergelijke organen zijn opgericht, dient slechts de verplichting te worden vastgesteld dat deze specifiek in overeenstemming met de desbetreffende regels van de nationale wetgeving verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van dergelijke acties in het gemeenschappelijk belang van de betrokken partijen of in het algemeen belang, zonder dat het noodzakelijk is deze criteria op dergelijke publieke organen toe te passen. Dergelijke acties mogen op geen enkele wijze afbreuk doen aan de rechten van de zakelijke gebruikers en gebruikers van zakelijke websites om afzonderlijk gerechtelijke stappen te nemen.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(28 bis)  De EU-wetgeving moet worden gebaseerd op het concept "zo min mogelijk en zoveel als nodig", wat betekent dat regels noodzakelijk en geschikt moeten zijn voor het digitale tijdperk, evenals open en technologisch neutraal genoeg om toekomstige ontwikkelingen mogelijk te maken. Het initiatief van de Commissie om de rol van platforms in de digitale economie te analyseren, teneinde te zorgen voor een alomvattende en vergelijkbare benadering van het kader in de gehele digitale markt, is welkom. Een enkele, uniforme benadering kan innovatie afremmen en de concurrentiepositie van Europese ondernemingen in de wereldeconomie verzwakken.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  In deze verordening worden regels vastgesteld om te waarborgen dat aan zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten en gebruikers van zakelijke websites in verband met onlinezoekmachines passende transparantie en doeltreffende voorzieningen in rechte worden verleend.

1.  In deze verordening worden regels vastgesteld om te waarborgen dat aan zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten en gebruikers van zakelijke websites in verband met zoekmachines die online zoekacties uitvoeren transparantie en doeltreffende voorzieningen in rechte worden verleend.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Deze verordening is van toepassing op onlinetussenhandelsdiensten en onlinezoekmachines die worden verstrekt, of worden aangeboden om te worden verstrekt, aan respectievelijk zakelijke gebruikers en gebruikers van zakelijke websites die hun vestigings- of woonplaats in de Unie hebben en die via onlinetussenhandelsdiensten of onlinezoekmachines goederen of diensten aanbieden aan consumenten in de Unie, ongeacht de vestigings- of woonplaats van de aanbieders van die diensten.

2.  Deze verordening is van toepassing op onlinetussenhandelsdiensten en onlinezoekmachines die worden verstrekt, of worden aangeboden om te worden verstrekt, aan respectievelijk zakelijke gebruikers en gebruikers van zakelijke websites die hun vestigings- of woonplaats in de Unie hebben en die via onlinetussenhandelsdiensten of onlinezoekmachines goederen of diensten gericht verkopen aan consumenten in de Unie, ongeacht de vestigings- of woonplaats van de aanbieders van die diensten.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Deze verordening is van toepassing behoudens specifieke bepalingen van dezelfde strekking in andere wetgevingshandelingen van de Unie en heeft geen gevolgen voor de toepassing van de desbetreffende regels van het Unierecht dat op specifieke gebieden van toepassing is.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  zij geven zakelijke gebruikers de mogelijkheid om goederen of diensten aan te bieden aan consumenten, met het oog op het vergemakkelijken van het initiëren van directe transacties tussen zakelijke gebruikers en consumenten, ongeacht of die transacties uiteindelijk worden uitgevoerd;

b)  zij geven zakelijke gebruikers de mogelijkheid om goederen of diensten aan te bieden aan consumenten door directe transacties tussen zakelijke gebruikers en consumenten te vergemakkelijken, ongeacht of die transacties uiteindelijk worden uitgevoerd;

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  zij worden aan zakelijke gebruikers geleverd op basis van contractuele verhoudingen tussen enerzijds de aanbieder van dergelijke diensten en anderzijds zowel die zakelijke gebruikers als de consumenten aan wie die zakelijke gebruikers goederen of diensten aanbieden;

c)  zij worden aan zakelijke gebruikers geleverd op basis van contractuele verhoudingen tussen enerzijds de aanbieder van dergelijke diensten en anderzijds zowel die zakelijke gebruikers als de consumenten aan wie die zakelijke gebruikers goederen of diensten aanbieden, met het oog op het ontvangen van een directe of indirecte vergoeding;

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  "onlinezoekmachine": een digitale dienst die het gebruikers mogelijk maakt zoekacties uit te voeren op in beginsel alle websites of websites in een bepaalde taal op basis van een zoekvraag over om het even welk onderwerp in de vorm van een trefwoord, frase of andere input; het resultaat zijn hyperlinks naar informatie over de opgevraagde inhoud;

(5)  "onlinezoekmachine": een digitale dienst die het gebruikers mogelijk maakt zoekacties uit te voeren op in beginsel alle websites of websites in een bepaalde taal op basis van een zoekvraag over om het even welk onderwerp in de vorm van een trefwoord, frase of andere input; het resultaat bestaat uit informatie of hyperlinks naar informatie over de opgevraagde inhoud;

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  "gebruiker van zakelijke websites": een natuurlijke of rechtspersoon die websites gebruikt om goederen of diensten aan consumenten aan te bieden voor doeleinden die verband houden met diens handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

(7)  "gebruiker van zakelijke websites": een natuurlijke of rechtspersoon die websites of andere online-instrumenten gebruikt om goederen of diensten aan consumenten aan te bieden voor doeleinden die verband houden met diens handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  "ranking": het relatieve belang dat wordt gegeven aan de goederen of diensten die door zakelijke gebruikers aan consumenten worden aangeboden via onlinetussenhandelsdiensten, of aan websites die door onlinezoekmachines voor consumenten zijn geïndexeerd, zoals gepresenteerd, georganiseerd of meegedeeld aan die consumenten door respectievelijk de aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten of door aanbieders van onlinezoekmachines, ongeacht de technologische middelen die voor die presentatie, organisatie of mededeling worden gebruikt;

(8)  "ranking": het relatieve belang dat wordt gegeven aan de goederen of diensten die door zakelijke gebruikers aan consumenten worden aangeboden via onlinetussenhandelsdiensten, of aan websites die door onlinezoekmachines zijn geïndexeerd, zoals gepresenteerd, georganiseerd of meegedeeld door respectievelijk de aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten of door aanbieders van onlinezoekmachines, ongeacht de technologische middelen die voor die presentatie, organisatie of mededeling worden gebruikt;

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  zijn opgesteld in duidelijke en eenduidige taal;

a)  eerlijk en evenredig zijn, en opgesteld in duidelijke en eenduidige taal;

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  de objectieve redenen omvatten voor besluiten tot volledige of gedeeltelijke opschorting of beëindiging van de verstrekking van hun onlinetussenhandelsdiensten aan zakelijke gebruikers.

c)  de niet-willekeurige redenen omvatten voor besluiten tot volledige of gedeeltelijke beperking, opschorting of beëindiging van de verstrekking van hun onlinetussenhandelsdiensten aan zakelijke gebruikers.

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis)  de zakelijke gebruikers inlichten over eventuele extra distributiekanalen en partnerprogramma's waarmee de door de zakelijke gebruikers aangeboden goederen en diensten kunnen worden gedistribueerd.

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Algemene voorwaarden, of specifieke bepalingen daarvan, die niet voldoen aan de vereisten van lid 1 zijn niet bindend voor de betrokken zakelijke gebruiker wanneer deze niet-naleving door een bevoegde rechter is vastgesteld.

2.  Algemene voorwaarden, of specifieke bepalingen daarvan, die niet voldoen aan de vereisten van lid 1 kunnen nietig worden verklaard.

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Lid 3 is niet van toepassing wanneer een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten wettelijk verplicht is om zijn algemene voorwaarden te wijzigen op een manier die hem niet toestaat de in de tweede alinea van lid 3 bedoelde kennisgevingsperiode in acht te nemen.

5.  Lid 3 is niet van toepassing wanneer een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten:

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 5 – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a)  wettelijk verplicht is om zijn algemene voorwaarden te wijzigen op een manier die hem niet toestaat de in de tweede alinea van lid 3 bedoelde kennisgevingsperiode in acht te nemen;

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 5 – letter b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b)  een imminent gevaar aanpakt dat consumenten of zakelijke gebruikers of het functioneren van de onlinetussenhandelsdiensten schade dreigt te berokkenen.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Wanneer een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten besluit om de levering van zijn onlinetussenhandelsdiensten aan een bepaalde zakelijke gebruiker geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen, verstrekt hij onverwijld aan de betrokken zakelijke gebruiker een motivering van dat besluit.

1.  Wanneer een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten besluit om de levering van zijn onlinetussenhandelsdiensten aan een bepaalde zakelijke gebruiker geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen, verstrekt hij onverwijld aan de betrokken zakelijke gebruiker een motivering van dat besluit. Beëindiging en opschorting worden, indien mogelijk en evenredig, voorafgegaan door een kennisgeving waarbij wordt aangegeven op welke datum de opschorting of beëindiging ingaat, en de mogelijkheid voor de gebruiker om een toelichting te geven op de niet-naleving of deze te corrigeren.

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in lid 1 bedoelde motivering omvat de specifieke feiten of omstandigheden die tot het besluit van de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten hebben geleid en de in artikel 3, lid 1, onder c), bedoelde toepasselijke objectieve reden of redenen voor dat besluit.

2.  De in lid 1 bedoelde motivering omvat de specifieke feiten of omstandigheden die tot het besluit van de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten hebben geleid en de in artikel 3, lid 1, onder c), bedoelde toepasselijke objectieve reden of redenen voor dat besluit. Indien het in lid 1 bedoelde besluit gebaseerd is op het vermoeden dat een gedraging of praktijk van een zakelijke gebruiker consumenten of het platform schade kan berokkenen, wordt verwezen naar de desbetreffende bepalingen in de algemene voorwaarden.

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten stellen in hun algemene voorwaarden de belangrijkste parameters vast waarmee de ranking wordt bepaald alsmede de redenen voor het relatieve belang van die belangrijkste parameters ten opzichte van andere parameters.

Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten stellen in hun algemene voorwaarden de belangrijkste parameters vast waarmee de ranking wordt bepaald alsmede het relatieve belang van die belangrijkste parameters ten opzichte van andere parameters.

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer deze belangrijkste parameters de mogelijkheid omvatten om de ranking te beïnvloeden tegen een door zakelijke gebruikers aan de betrokken aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten te betalen directe of indirecte vergoeding, neemt die aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten een omschrijving van die mogelijkheden en van de gevolgen van een dergelijke vergoeding op de ranking in zijn algemene voorwaarden op.

Wanneer deze belangrijkste parameters de mogelijkheid omvatten om de ranking te beïnvloeden tegen een door zakelijke gebruikers aan de betrokken aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten te betalen directe of indirecte vergoeding, dient die aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten:

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – alinea 2 – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a)  in zijn algemene voorwaarden een omschrijving van die mogelijkheden en van de gevolgen van een dergelijke vergoeding op de ranking op te nemen;

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – alinea 2 – letter b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b)  het woord "GESPONSORD" of "ADVERTENTIE" op te nemen wanneer hij goederen en diensten aanbiedt waarvan de ranking wordt beïnvloed tegen vergoeding of door zeggenschap van de aanbieder over een zakelijke gebruiker.

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Aanbieders van onlinezoekmachines stellen de gebruikers van zakelijke websites in kennis van de belangrijkste parameters waarmee de ranking wordt bepaald door middel van een eenvoudig en publiekelijk beschikbare omschrijving die in duidelijke en eenduidige taal is opgesteld op de onlinezoekmachines van die aanbieders. Zij zorgen ervoor dat die omschrijving actueel is.

2.  Aanbieders van onlinezoekmachines stellen de gebruikers van zakelijke websites in kennis van de belangrijkste parameters waarmee de ranking van geïndexeerde websites wordt bepaald door middel van een eenvoudig en publiekelijk beschikbare omschrijving die in duidelijke en eenduidige taal is opgesteld. Zij zorgen ervoor dat die omschrijving actueel is.

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De in de leden 1 en 2 bedoelde omschrijvingen zijn afdoende om te zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites in staat te stellen adequaat inzicht te krijgen in de vraag of en in welke mate in het rankingmechanisme met het volgende rekening wordt gehouden:

3.  De in de leden 1 en 2 bedoelde omschrijvingen zijn afdoende om adequaat inzicht te verschaffen in de vraag of en in welke mate in het rankingmechanisme met het volgende rekening wordt gehouden:

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de relevantie van die kenmerken voor die consumenten;

Schrappen

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  ten aanzien van onlinezoekmachines, de ontwerpkenmerken van de door de gebruikers van zakelijke websites gebruikte website.

c)  ten aanzien van onlinezoekmachines, de ontwerpkenmerken van de geïndexeerde website.

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Bij het naleven van de vereisten van dit artikel zijn aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten en aanbieders van onlinezoekmachines niet verplicht bedrijfsgeheimen als gedefinieerd in artikel 2, lid 1, van Richtlijn (EU) 2016/943 openbaar te maken.

4.  Bij het verstrekken van informatie over de rankingparameters maken aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten en onlinezoekmachines geen informatie openbaar die kan worden gebruikt om het niveau van bescherming van zakelijke gebruikers en consumenten tegen kwaadwillige handelspraktijken, zoals misleiding, te verlagen. Dit artikel doet geen afbreuk aan Richtlijn (EU) 2016/943.

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-1.  Wanneer een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten of onlinezoekmachines onderscheid maakt naargelang goederen of diensten worden aangeboden door de aanbieder zelf of door een entiteit waarover hij zeggenschap heeft, of door andere entiteiten, is een dergelijke differentiatie, indien toegestaan, evenredig, transparant en niet schadelijk voor de eerlijke mededinging ten opzichte van een situatie zonder een dergelijke differentiatie.

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Aanbieders van onlinezoekmachines verstrekken op hun website een omschrijving van elke gedifferentieerde behandeling die zij geven of kunnen geven in verband met enerzijds goederen of diensten die via die onlinezoekmachines worden aangeboden aan consumenten door die aanbieder zelf of door zakelijke gebruikers waarover die aanbieder zeggenschap heeft, en anderzijds andere zakelijke gebruikers.

 

Het geven van een voorkeursbehandeling in de ranking van zoekresultaten aan goederen en diensten die worden aangeboden door de aanbieder van de onlinezoekmachine zelf of een zakelijke gebruiker waarover de aanbieder zeggenschap heeft, is verboden, tenzij deze voorkeursbehandeling wordt toegekend op basis van voorwaarden die voor alle zakelijke gebruikers gelden.

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in lid 1 bedoelde omschrijving omvat ten minste, indien van toepassing, elke gedifferentieerde behandeling door middel van specifieke door de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten getroffen maatregelen, of door middel van diens gedrag, met betrekking tot een of meer van de volgende elementen:

2.  De in de leden 1 en 1 bis bedoelde omschrijvingen omvatten ten minste, indien van toepassing, elke gedifferentieerde behandeling door middel van specifieke door de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten of de aanbieder van onlinezoekmachines getroffen maatregelen, of door middel van diens gedrag, met betrekking tot een of meer van de volgende elementen:

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  toegang door de aanbieder of door de zakelijke gebruikers waarover die aanbieder zeggenschap heeft, tot persoonlijke gegevens of andere gegevens, dan wel beide soorten gegevens, die zakelijke gebruikers of consumenten verstrekken ten behoeve van het gebruik van de betrokken onlinetussenhandelsdiensten of die worden gegenereerd bij de verstrekking van dergelijke diensten;

a)  toegang door de aanbieder of door de zakelijke gebruikers waarover die aanbieder zeggenschap heeft, tot persoonlijke gegevens of andere gegevens, dan wel beide soorten gegevens, die zakelijke gebruikers, zakelijke websites of consumenten verstrekken ten behoeve van het gebruik van de betrokken onlinetussenhandelsdiensten of die worden gegenereerd bij de verstrekking van dergelijke diensten;

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  standaardinstellingen;

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  toegang tot of voorwaarden voor het gebruik van diensten die direct zijn gekoppeld aan of een aanvulling vormen op de betrokken onlinetussenhandelsdiensten.

d)  toegang tot of voorwaarden voor het gebruik van diensten die direct zijn gekoppeld aan of een aanvulling vormen op de betrokken onlinetussenhandelsdiensten of onlinezoekmachinediensten.

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten nemen in hun algemene voorwaarden een omschrijving op van de technische en contractuele toegang, of het ontbreken daarvan, van zakelijke gebruikers tot persoonlijke gegevens of andere gegevens, dan wel beide soorten gegevens, die zakelijke gebruikers of consumenten verstrekken ten behoeve van het gebruik van de betrokken onlinetussenhandelsdiensten of die worden gegenereerd bij de verstrekking van dergelijke diensten.

1.  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten of onlinezoekmachines nemen in hun algemene voorwaarden een omschrijving op van de technische en contractuele toegang, of het ontbreken daarvan, van zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites tot persoonlijke gegevens of andere gegevens, dan wel beide soorten gegevens, die zakelijke gebruikers, gebruikers van zakelijke websites of consumenten verstrekken ten behoeve van het gebruik van de betrokken onlinetussenhandelsdiensten of onlinezoekmachinediensten of die worden gegenereerd bij de verstrekking van dergelijke diensten.

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten stellen zakelijke gebruikers door middel van de in lid 1 bedoelde omschrijving op adequate wijze in kennis van ten minste het volgende:

2.  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten of onlinezoekmachines maken door middel van de in lid 1 bedoelde omschrijving de volgende informatie openbaar:

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  of de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten toegang heeft tot persoonlijke gegevens of andere gegevens, dan wel beide soorten gegevens, die zakelijke gebruikers of consumenten verstrekken ten behoeve van het gebruik van die diensten of die worden gegenereerd bij de verstrekking van die diensten, en indien dat het geval is, om welke categorieën gegevens het gaat en wat de voorwaarden voor toegang zijn;

a)  of de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten of de aanbieder van een onlinezoekmachine toegang heeft tot persoonlijke gegevens of andere gegevens, dan wel beide soorten gegevens, die zakelijke gebruikers, zakelijke websites of consumenten verstrekken ten behoeve van het gebruik van die diensten of die worden gegenereerd bij de verstrekking van die diensten, en indien dat het geval is, om welke categorieën gegevens het gaat en wat de voorwaarden voor toegang zijn;

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  of een zakelijke gebruiker toegang heeft tot persoonlijke gegevens of andere gegevens, dan wel beide soorten gegevens, die die zakelijke gebruiker verstrekt in verband met zijn gebruik van de betrokken onlinetussenhandelsdiensten of die worden gegenereerd bij de verstrekking van die diensten aan die gebruiker en de consumenten van zijn goederen of diensten, en indien dat het geval is, om welke categorieën gegevens het gaat en wat de voorwaarden voor toegang zijn;

b)  of een zakelijke gebruiker toegang heeft tot persoonlijke gegevens of andere gegevens, dan wel beide soorten gegevens, die die zakelijke gebruiker verstrekt in verband met zijn gebruik van de betrokken onlinetussenhandelsdiensten of onlinezoekmachine of die worden gegenereerd bij de verstrekking van die diensten aan die gebruiker en de consumenten van zijn goederen of diensten, en indien dat het geval is, om welke categorieën gegevens het gaat en wat de voorwaarden voor toegang zijn;

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  of, in aanvulling op punt b), een zakelijke gebruiker toegang heeft tot persoonlijke gegevens of andere gegevens, dan wel beide soorten gegevens, waaronder in gebundelde vorm, die worden verstrekt door of worden gegenereerd bij de verstrekking van de onlinetussenhandelsdiensten aan alle zakelijke gebruikers en consumenten daarvan, en indien dat het geval is, om welke categorieën gegevens het gaat en wat de voorwaarden voor toegang zijn.

c)  of, in aanvulling op punt b), een zakelijke gebruiker of zakelijke website toegang heeft tot persoonlijke gegevens of andere gegevens, dan wel beide soorten gegevens, waaronder in gebundelde vorm, die worden verstrekt door of worden gegenereerd bij de verstrekking van de onlinetussenhandelsdiensten of onlinezoekmachine aan alle zakelijke gebruikers of zakelijke websites en consumenten daarvan, en indien dat het geval is, om welke categorieën gegevens het gaat en wat de voorwaarden voor toegang zijn.

Amendement    66

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Onverminderd het toepasselijke recht van de Unie betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer verlenen aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten of onlinezoekmachines zakelijke gebruikers of gebruikers van zakelijke websites toegang tot de gegevens die zij hebben verzameld in verband met de commerciële activiteiten van de betrokken zakelijke gebruiker of zakelijke website. De gegevens worden in gebundelde vorm verstrekt, in een algemeen gebruikt gestandaardiseerd en machineleesbaar formaat.

Amendement    67

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Wanneer aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten bij de verstrekking van hun diensten aan zakelijke gebruikers beperkingen opleggen ten aanzien van het aanbieden van dezelfde goederen en diensten aan consumenten onder afwijkende voorwaarden via andere middelen dan deze diensten, nemen zij redenen voor die beperking op in hun algemene voorwaarden en zorgen zij ervoor dat die redenen eenvoudig toegankelijk zijn voor het publiek. Die redenen moeten de belangrijkste economische, commerciële of juridische overwegingen voor die beperkingen omvatten.

1.  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten mogen zakelijke gebruikers geen beperkingen opleggen ten aanzien van het aanbieden van dezelfde goederen en diensten aan consumenten onder afwijkende voorwaarden via andere middelen dan deze diensten.

Amendement    68

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten zorgen voor een intern systeem voor het afhandelen van de klachten van zakelijke gebruikers.

Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten zorgen voor een intern systeem voor het afhandelen van de klachten van zakelijke gebruikers en zien erop toe dat ze binnen een redelijke termijn worden opgelost.

Amendement    69

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  zij nemen ingediende klachten terdege in overweging en geven er zo nodig gevolg aan teneinde de kwestie adequaat aan te pakken, op een manier die in verhouding staat tot het belang en de complexiteit van die kwestie;

a)  zij nemen ingediende klachten terdege in overweging;

Amendement    70

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  zij verwerken klachten vlot en doeltreffend en houden daarbij rekening met het belang en de complexiteit van de kwestie;

b)  zij verwerken klachten vlot en doeltreffend;

Amendement    71

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  zij stellen de klager op individuele wijze en in duidelijke en eenduidige taal in kennis van het resultaat van het interne klachtenafhandelingsproces.

c)  zij stellen de klager tijdig en in duidelijke en eenduidige taal in kennis van het resultaat van het interne klachtenafhandelingsproces met betrekking tot de specifieke klacht.

Amendement    72

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten nemen in hun algemene voorwaarden alle relevante informatie op die verband houdt met de toegang tot en de werking van hun interne klachtenafhandelingssysteem.

3.  Het systeem voor de afhandeling van interne klachten is gebaseerd op de beginselen van gelijke behandeling en als een zakelijke gebruiker hiervan gebruikmaakt, wordt hij op geen enkele manier ongunstig behandeld. Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten nemen in hun algemene voorwaarden alle relevante informatie op die verband houdt met de toegang tot en de werking van hun interne klachtenafhandelingssysteem.

Amendement    73

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten stellen jaarlijks informatie vast over de werking en de doeltreffendheid van hun interne klachtenafhandelingssysteem en zorgen ervoor dat deze eenvoudig toegankelijk is voor het publiek.

Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten evalueren de werking en de doeltreffendheid van hun interne klachtenafhandelingssysteem regelmatig.

Amendement    74

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Die informatie omvat het totale aantal ingediende klachten, het onderwerp van de klachten, hoeveel tijd nodig was voor de verwerking van de klachten en de besluiten die in verband met de klachten zijn genomen.

Schrappen

Amendement    75

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten die kleine ondernemingen zijn in de zin van artikel 2, lid 2, van de bijlage bij Aanbeveling 2003/361/EG29.

Schrappen

__________________

 

29 Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36).

 

Amendement    76

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten wijzen in hun algemene voorwaarden een of meerdere bemiddelaars aan waarmee zij bereid zijn te werken om te trachten tot overeenstemming te komen met zakelijke gebruikers wat betreft een minnelijke schikking van geschillen tussen de aanbieder en zakelijke gebruiker naar aanleiding van de verstrekking van de betrokken onlinetussenhandelsdiensten, waaronder klachten die niet konden worden opgelost door middel van het in artikel 9 bedoelde interne klachtenafhandelingssysteem.

Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten wijzen in hun algemene voorwaarden een of meerdere bemiddelaars aan waarmee zij bereid zijn te werken om te trachten tot overeenstemming te komen met zakelijke gebruikers wat betreft een minnelijke schikking van geschillen tussen de aanbieder en zakelijke gebruiker naar aanleiding van de verstrekking van de betrokken onlinetussenhandelsdiensten die niet konden worden opgelost door middel van het in artikel 9 bedoelde interne klachtenafhandelingssysteem.

Amendement    77

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de bemiddelingsdiensten die zij aanbieden, zijn betaalbaar voor een gemiddelde zakelijke gebruiker van de betrokken onlinetussenhandelsdiensten;

b)  de bemiddelingsdiensten die zij aanbieden, zijn betaalbaar;

Amendement    78

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten werken te goeder trouw mee aan elke poging om tot overeenstemming te komen door bemiddeling van een bemiddelaar die zij overeenkomstig lid 1 hebben aangewezen, teneinde tot overeenstemming te komen wat betreft de beslechting van het geschil.

3.  Onafhankelijke bemiddeling is vrijwillig en wordt alleen gebruikt wanneer de verhaalmogelijkheden binnen het interne klachtenafhandelingssysteem zijn uitgeput. Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten en zakelijke gebruikers werken te goeder trouw mee aan elke poging om tot overeenstemming te komen door bemiddeling van een bemiddelaar die overeenkomstig lid 1 is aangewezen, teneinde tot overeenstemming te komen wat betreft de beslechting van het geschil.

Amendement    79

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten dragen een redelijk aandeel van de totale kosten van de bemiddeling in elke afzonderlijke zaak. Op basis van een voorstel van de bemiddelaar wordt vastgesteld wat een redelijk aandeel van die totale kosten is, waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante elementen van de desbetreffende zaak, en met name met de relatieve gegrondheid van de verwijten van de partijen bij het geschil, het gedrag van de partijen, alsmede de grootte en de financiële draagkracht van de partijen in verhouding tot elkaar. De aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten dragen in ieder geval ten minste de helft van de totale kosten.

4.  De aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten dragen een redelijk aandeel van de totale kosten van de bemiddeling in elke afzonderlijke zaak. Op basis van een voorstel van de bemiddelaar wordt vastgesteld wat een redelijk aandeel van die totale kosten is, waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante elementen van de desbetreffende zaak, en met name met de relatieve gegrondheid van de verwijten van de partijen bij het geschil, het gedrag van de partijen, alsmede de grootte en de financiële draagkracht van de partijen in verhouding tot elkaar.

Amendement    80

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie moedigt aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten alsmede organisaties en verenigingen die hen vertegenwoordigen aan om afzonderlijk of gezamenlijk een of meerdere organisaties op te zetten die bemiddelingsdiensten aanbieden die voldoen aan de in artikel 10, lid 2, vastgestelde vereisten, met het specifieke doel het vergemakkelijken van de minnelijke schikking van geschillen met zakelijke gebruikers in verband met de verstrekking van dergelijke diensten, met name rekening houdend met de grensoverschrijdende aard van onlinetussenhandelsdiensten.

De Commissie moedigt, in samenwerking met de lidstaten, aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten alsmede organisaties en verenigingen die hen vertegenwoordigen aan om afzonderlijk of gezamenlijk een of meerdere organisaties op te zetten die bemiddelingsdiensten aanbieden die voldoen aan de in artikel 10, lid 2, vastgestelde vereisten, met het specifieke doel het vergemakkelijken van de minnelijke schikking van geschillen met zakelijke gebruikers in verband met de verstrekking van dergelijke diensten, met name rekening houdend met de grensoverschrijdende aard van onlinetussenhandelsdiensten.

Amendement    81

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Organisaties of verenigingen hebben het in lid 1 bedoelde recht uitsluitend wanneer zij op het moment dat de procedure wordt ingeleid aan alle volgende vereisten voldoen:

Organisaties of verenigingen hebben het in lid 1 bedoelde recht uitsluitend wanneer zij op het moment dat de procedure wordt ingeleid en voor de duur van de procedure aan alle volgende vereisten voldoen:

Amendement    82

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis)  zij zijn geregistreerd in het transparantieregister;

Amendement    83

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2 – alinea 1 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a ter)  zij maken informatie openbaar over hun lidmaatschap, structuur en financiering;

Amendement    84

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Het in lid 1 bedoelde recht doet geen afbreuk aan het recht van zakelijke gebruikers en gebruikers van zakelijke websites op afzonderlijke beroepsmogelijkheden bij bevoegde nationale rechtbanken, in overeenstemming met de regels van de wetgeving van de lidstaat waar het beroep wordt ingeleid, teneinde op te treden tegen niet-naleving door aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten van de toepasselijke in deze verordening vastgestelde vereisten.

3.  Het in lid 1 bedoelde recht doet geen afbreuk aan het recht van zakelijke gebruikers en gebruikers van zakelijke websites op afzonderlijke beroepsmogelijkheden bij bevoegde nationale rechtbanken, in overeenstemming met de regels van de wetgeving van de lidstaat waar het beroep wordt ingeleid, teneinde op te treden tegen niet-naleving door aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten of onlinezoekmachines van de toepasselijke in deze verordening vastgestelde vereisten.

Amendement    85

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Uiterlijk op [datum: drie jaar na de datum van inwerkingtreding] en daarna om de drie jaar evalueert de Commissie deze verordening en brengt zij hierover verslag uit aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité.

1.  Uiterlijk op [datum: twee jaar na de datum van inwerkingtreding] en daarna om de drie jaar evalueert de Commissie deze verordening en brengt zij hierover verslag uit aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité.

Amendement    86

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De lidstaten voorzien de Commissie van alle relevante informatie die zij nodig kan hebben voor het opstellen van het in lid 1 bedoelde verslag.

3.  De lidstaten en aanbieders voorzien de Commissie van alle relevante informatie die zij nodig kan hebben voor het opstellen van het in lid 1 bedoelde verslag.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten

Document- en procedurenummers

COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

ITRE

28.5.2018

Medeverantwoordelijke commissies - datum bekendmaking

13.9.2018

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Anna Záborská

30.5.2018

Behandeling in de commissie

24.9.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

21.11.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

45

7

3

Bij de eindstemming aanwezige leden

Zigmantas Balčytis, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Pilar Ayuso, Amjad Bashir, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Davor Škrlec, Pavel Telička

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

John Flack

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

45

+

ALDE

Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

NI

David Borrelli

PPE

Pilar Ayuso, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda, Davor Škrlec

7

-

ALDE

Fredrick Federley

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, John Flack, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Jonathan Bullock

3

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


ADVIES van de Commissie vervoer en toerisme (23.11.2018)

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten

(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

Rapporteur voor advies: Claudia Țapardel

BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur is ingenomen met het voorstel van de Commissie over de bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten, en is van mening dat het een evenwichtig voorstel is waarin het gebrek aan transparantie bij onlineplatforms aan de kaak wordt gesteld. De rapporteur waardeert de principiële benadering en de horizontale aard van deze verordening en het feit dat ernaar gestreefd wordt om de onevenwichtigheden tussen platforms en zakelijke gebruikers in de huidige onlineplatformeconomie aan te pakken, in plaats van alleen te kijken naar een specifieke sector of concreet probleem. De verordening draagt bij aan de verwezenlijking van duidelijke en transparante juridische voorwaarden voor aanbieders van onlinediensten en voor zakelijke gebruikers, en aan de doelstellingen van een interne digitale markt. Gezien de grote verscheidenheid aan zakelijke modellen en de grensoverschrijdende aard van onlineplatforms, is de rapporteur van mening dat regelgevende oplossingen moeten worden geharmoniseerd op het niveau van de Europese Unie om de digitale interne markt te verstevigen en mogelijke versnippering te voorkomen; daarom is er terecht gekozen voor een verordening als wetgevingsinstrument.

De mogelijk dominante positie van platforms zou weliswaar kunnen leiden tot mogelijk schadelijke praktijken waarmee het vertrouwen van ondernemingen een deuk kan oplopen, maar de rapporteur wil graag duidelijk maken dat het idee dat platforms de macht hebben over hun bedrijf geen voldongen feit is. Gezien de horizontale aard van de huidige verordening en de verscheidenheid aan zakelijke modellen die daarin behandeld worden, is de rapporteur van oordeel dat de onlinetussenhandelsdiensten en zakelijke gebruikers afhankelijk van elkaar zijn en dat de verordening voor geen van beide dus onnodige obstakels mag opwerpen. De rapporteur probeert een evenwicht te vinden tussen het verbeteren van de transparantie en eerlijke voorwaarden voor zakelijke gebruikers aan de ene kant, en het waarborgen van een eerlijke, open en concurrerende markt in de onlineomgeving aan de andere kant.

Gezien de toenemende bezorgdheid over de schadelijke impact van de zogenaamde MFN-clausules (clausules van de meestbegunstigde natie), is de rapporteur van mening dat zakelijke gebruikers in staat moeten worden gesteld om afwijkende voorwaarden aan te bieden via alternatieve distributiekanalen zodat consumenten kunnen profiteren van een meer open markt, en de inspanningen in de hele Europese Unie beter op elkaar kunnen worden afgestemd.

Verder is de rapporteur van mening dat platforms zakelijke gebruikers moeten informeren over eventuele extra kanalen en het eventuele gebruik van hun merken om goederen en diensten op de markt te brengen, teneinde transparantie en eerlijke voorwaarden te bieden. De rapporteur vindt dat zakelijke gebruikers controle moeten hebben over hun merknaam en het recht moeten hebben ten allen tijde geïnformeerd te worden als platforms van plan zijn de genoemde merken te gebruiken om producten en diensten op de markt te brengen.

Ten slotte is de rapporteur van mening dat de termijn voor de sector om deze verordening ten uitvoer te leggen moet worden verlengd tot twaalf maanden, aangezien platforms ingrijpende wijzigingen moeten doorvoeren. De rapporteur is erop gebrand dat platforms en het bedrijfsleven geen hinder zullen ondervinden van de overgangsperiode.

AMENDEMENTEN

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de bevoegde Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Onlinetussenhandelsdiensten kunnen van cruciaal belang zijn voor het commerciële succes van ondernemingen die gebruikmaken van dergelijke diensten om consumenten te bereiken. Door de groeiende tussenhandel via onlinetussenhandelsdiensten, aangedreven door sterke datagestuurde indirecte netwerkeffecten, worden dergelijke zakelijke gebruikers, met inbegrip van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen, in grotere mate afhankelijk van deze diensten om consumenten te bereiken. Door deze toenemende afhankelijkheid hebben de aanbieders van dergelijke diensten vaak een sterkere onderhandelingspositie, waardoor ze zich eenzijdig kunnen gedragen op een manier die oneerlijk en schadelijk kan zijn voor de rechtmatige belangen van hun zakelijke gebruikers, en onrechtstreeks ook van de consumenten in de Unie.

(2)  Onlinetussenhandelsdiensten kunnen van cruciaal belang zijn voor het commerciële succes van ondernemingen die gebruikmaken van dergelijke diensten om consumenten te bereiken. Door de groeiende tussenhandel via onlinetussenhandelsdiensten, aangedreven door sterke datagestuurde indirecte netwerkeffecten, worden dergelijke zakelijke gebruikers, met inbegrip van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen, in grotere mate afhankelijk van deze diensten om consumenten te bereiken. Door deze toenemende afhankelijkheid kunnen de aanbieders van dergelijke diensten vaak een sterkere onderhandelingspositie hebben, waardoor ze zich eenzijdig kunnen gedragen op een manier die oneerlijk en schadelijk kan zijn voor de rechtmatige belangen van hun zakelijke gebruikers, en onrechtstreeks ook van de consumenten in de Unie.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis)  Belangrijk is dat het begrip "zakelijke gebruiker" en bij uitbreiding tevens het toepassingsgebied van deze verordening ook personen moet omvatten die persoonlijk via onlineplatforms werk of diensten verrichten, waaronder op het gebied van vervoer. Dit betreft niet alleen kmo's, maar ook personen die kunnen worden aangemerkt als onafhankelijke economische entiteiten of zelfstandigen. Gezien het toenemende aantal personen dat op die manier economische activiteiten uitoefent, is het van essentieel belang dat zij onder de verordening vallen en mogelijkheden hebben om verhaal te halen. Zij moeten het recht hebben om deel te nemen aan de procedures die platforms hanteren voor het vaststellen van prijzen en werkomstandigheden, aangezien zij kwetsbaar zijn voor willekeurig delisten, weigering van toegang tot persoonsgegevens en discriminatie.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 ter)  In bepaalde sectoren van de economie die meer recent zijn opengesteld voor concurrentie binnen de Unie, dragen onlinetussenhandelsdiensten en onlinezoekmachines in grote mate bij tot de voltooiing van de interne markt. In dergelijke sectoren verlenen onlinetussenhandelsdiensten en onlinezoekmachines diensten aan ondernemingen die reeds eigen onlinehandelskanalen hadden opgezet en niet afhankelijk zijn van onlinetussenhandelsdiensten. In deze gevallen dient te worden overwogen om in het belang van eerlijke concurrentie en van de consumenten in de Unie verdere transparantieverplichtingen voor zakelijke gebruikers ten opzichte van onlinetussenhandelsdiensten in te voeren.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Derhalve moet een uniforme en gerichte reeks bindende regels worden vastgesteld op Unieniveau om een eerlijk, voorspelbaar, duurzaam en betrouwbaar online ondernemingsklimaat binnen de interne markt tot stand te brengen door er met name voor te zorgen dat passende transparantie en doeltreffende mogelijkheden om verhaal te halen worden geboden aan de zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten in de hele Unie. Deze regels moeten ook zorgen voor passende transparantie over de ranking van gebruikers van zakelijke websites in de zoekresultaten die worden gegenereerd door onlinezoekmachines. Tegelijkertijd moeten deze regels zodanig van aard zijn dat ze het belangrijke innovatiepotentieel van de ruimere onlineplatformeconomie veiligstellen.

(6)  Derhalve moet een uniforme en gerichte reeks bindende regels worden vastgesteld op Unieniveau om een eerlijk, voorspelbaar, duurzaam en betrouwbaar online ondernemingsklimaat binnen de interne markt tot stand te brengen door er met name voor te zorgen dat passende transparantie en doeltreffende mogelijkheden om verhaal te halen worden geboden aan de zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten in de hele Unie en dat de onlinetussenhandelsdiensten over voldoende informatie beschikken voor een stipte, accurate en relevante dienstverlening aan consumenten in de Unie. Deze regels moeten ook zorgen voor passende transparantie over de ranking van gebruikers van zakelijke websites in de zoekresultaten die worden gegenereerd door onlinezoekmachines. Tegelijkertijd moeten deze regels zodanig van aard zijn dat ze het belangrijke innovatiepotentieel van de ruimere onlineplatformeconomie veiligstellen en verder ondersteunen voor de toekomst.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis)  De informatie- en transparantieverplichtingen van de betrokken partijen moeten streng worden gehandhaafd opdat consumenten vertrouwen kunnen stellen in de platforms en de ondernemingen waarvan zij gebruikmaken en hun vertrouwen in de interne markt niet wordt ondermijnd. Alle initiatieven die de transparantie van ratingmechanismen versterken en ertoe bijdragen betrouwbare reputatiecriteria op te stellen, moeten worden aangemoedigd.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 ter)  Betere regelgeving in het digitale tijdperk vereist op principes gebaseerde wetgeving in combinatie met complementaire niet-regelgevende maatregelen met het oog op een doeltreffende aanpassing aan nieuwe technologieën en nieuwe zakelijke modellen, teneinde versnippering van de interne markt te voorkomen.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  In een breed scala van handelsbetrekkingen tussen ondernemingen en consumenten wordt een tussenrol gespeeld door aanbieders van meerzijdige diensten die hoofdzakelijk zijn gebaseerd op hetzelfde bedrijfsmodel voor de totstandbrenging van ecosystemen. Om ervoor te zorgen dat de relevante diensten in aanmerking worden genomen, moeten onlinetussenhandelsdiensten op een precieze en technologisch neutrale wijze worden gedefinieerd. De diensten moeten met name diensten van de informatiemaatschappij zijn, die worden gekenmerkt door het feit dat zij gericht zijn op het vergemakkelijken van het initiëren van directe transacties tussen zakelijke gebruikers en consumenten, ongeacht of die transacties uiteindelijk online, op het onlineportaal van de aanbieder van de onlinetussenhandelsdiensten in kwestie, op het onlineportaal van de zakelijke gebruiker of offline worden uitgevoerd. Daarnaast moeten de diensten worden verleend op basis van contractuele verhoudingen, zowel tussen de aanbieders en de zakelijke gebruikers als tussen de aanbieders en de consumenten. Een dergelijke contractuele verhouding wordt geacht te bestaan wanneer beide betrokken partijen hun voornemen kenbaar maken om op ondubbelzinnige en controleerbare wijze te worden gebonden, waarbij een uitdrukkelijke schriftelijke instemming niet noodzakelijk is vereist.

(8)  In een breed scala van handelsbetrekkingen tussen ondernemingen en consumenten wordt een tussenrol gespeeld door aanbieders van meerzijdige diensten die hoofdzakelijk zijn gebaseerd op hetzelfde bedrijfsmodel voor de totstandbrenging van ecosystemen. Om ervoor te zorgen dat de relevante diensten in aanmerking worden genomen, moeten onlinetussenhandelsdiensten op een precieze en technologisch neutrale wijze worden gedefinieerd. De diensten moeten met name diensten van de informatiemaatschappij zijn, die worden gekenmerkt door het feit dat zij directe transacties tussen zakelijke gebruikers en consumenten initiëren, ongeacht of die transacties uiteindelijk online, op het onlineportaal van de aanbieder van de onlinetussenhandelsdiensten in kwestie, op het onlineportaal van de zakelijke gebruiker of offline worden uitgevoerd. Daarnaast moeten de diensten worden verleend op basis van contractuele verhoudingen, zowel tussen de aanbieders en de zakelijke gebruikers als tussen de aanbieders en de consumenten. Een dergelijke contractuele verhouding wordt geacht te bestaan wanneer beide betrokken partijen hun voornemen kenbaar maken om op ondubbelzinnige en controleerbare wijze te worden gebonden, waarbij een uitdrukkelijke schriftelijke instemming niet noodzakelijk is vereist.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  Tot de voorbeelden van onlinetussenhandelsdiensten die onder deze verordening vallen, behoren derhalve onder meer onlinemarktplaatsen, met inbegrip van collaboratieve onlinemarktplaatsen waarop zakelijke gebruikers actief zijn, diensten voor onlinesoftwaretoepassingen en diensten voor sociale media. Deze verordening mag echter niet van toepassing zijn op onlinereclametools of onlineplatforms voor de uitwisseling van reclame die niet gericht zijn op het vergemakkelijken van het initiëren van directe transacties en geen contractuele verhouding met consumenten inhouden. Deze verordening mag ook niet van toepassing zijn op onlinebetalingsdiensten, aangezien zij zelf niet voldoen aan de toepasselijke vereisten, maar inherent ondergeschikt zijn aan de transactie voor de levering van goederen en diensten aan de betrokken consumenten.

(9)  Tot de voorbeelden van onlinetussenhandelsdiensten die onder deze verordening vallen, behoren derhalve onder meer onlinemarktplaatsen, met inbegrip van collaboratieve onlinemarktplaatsen waarop zakelijke gebruikers actief zijn, zoals onlinediensten voor hotelreserveringen en alle marktplaatsachtige functies van diensten voor onlinesoftwaretoepassingen, diensten voor sociale media en diensten voor stemassistentie. Deze verordening mag echter niet van toepassing zijn op onlinereclametools of onlineplatforms voor de uitwisseling van reclame die niet gericht zijn op het vergemakkelijken van het initiëren van directe transacties en geen contractuele verhouding met consumenten inhouden. Deze verordening mag ook niet van toepassing zijn op onlinebetalingsdiensten, aangezien zij zelf niet voldoen aan de toepasselijke vereisten, maar inherent ondergeschikt zijn aan de transactie voor de levering van goederen en diensten aan de betrokken consumenten of elektronische communicatienetwerken of -diensten of audiovisuele mediadiensten, waarop sectorspecifieke regelgeving met betrekking tot transparantie, schadeloosstelling en non-discriminatie van toepassing is.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Ter wille van de consistentie moet de definitie van onlinezoekmachines die wordt gebruikt in deze verordening in overeenstemming worden gebracht met de definitie die wordt gebruikt in Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad21.

(11)  De definitie van onlinezoekmachines die wordt gebruikt in deze verordening moet breder zijn dan de definitie die wordt gebruikt in Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad21 om technologische neutraliteit te garanderen en rekening te houden met de grote variëteit aan zoekdiensten.

_________________

_________________

21 Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 houdende maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in de Unie (PB L 194 van 19.7.2016, blz. 1).

21 Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 houdende maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in de Unie (PB L 194 van 19.7.2016, blz. 1).

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Om zakelijke gebruikers in voorkomend geval doeltreffend te beschermen, moet deze verordening van toepassing zijn wanneer niet afzonderlijk wordt onderhandeld door de betrokken partijen over de algemene voorwaarden van een contractuele verhouding, ongeacht de naam of vorm ervan. Om te bepalen of afzonderlijk is onderhandeld over de algemene voorwaarden moet worden uitgegaan van een algemene beoordeling, waarbij het feit dat er over sommige bepalingen afzonderlijk is onderhandeld op zich niet doorslaggevend is.

Schrappen

Motivering

Het feit dat de toepassing van deze verordening afhankelijk wordt gemaakt van de omstandigheid of een bedrijf "afzonderlijk heeft onderhandeld" over zijn voorwaarden (op basis van een "algemene beoordeling" van het contract) leidt tot grote onzekerheid bij bedrijven over wanneer ze beschermd kunnen worden en hoe ver ze kunnen gaan in de onderhandelingen zonder hun belangrijke rechten in gevaar te brengen. De verordening kan leiden tot de situatie dat hoe meer een zakelijke gebruiker onderhandelt met een platform, des te minder de minimumrechten gelden die door dat platform zelf erkend worden. Om de bescherming van de voorgestelde verordening niet mis te lopen, zouden hotels – groot en klein – dan een stimulans hebben om niet te streven naar betere contractuele voorwaarden met onlineplatforms.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Met het oog op de bescherming van zakelijke gebruikers moet het mogelijk zijn voor een bevoegde rechter om te oordelen dat niet-conforme algemene voorwaarden niet bindend zijn voor de betrokken zakelijke gebruiker, met gevolgen ex nunc. Een dergelijke oordeel van een rechter mag evenwel alleen betrekking hebben op de specifieke bepalingen van de algemene voorwaarden die niet conform zijn. De overige bepalingen moeten geldig en afdwingbaar blijven voor zover ze kunnen worden gescheiden van de niet-conforme bepalingen. Plotselinge wijzigingen van de bestaande algemene voorwaarden kunnen de activiteiten van zakelijke gebruikers ernstig verstoren. Om dergelijke negatieve gevolgen voor zakelijke gebruikers te beperken en dergelijke gedragingen te ontmoedigen, moeten de doorgevoerde wijzigingen die in strijd zijn met de verplichting om te voorzien in een vastgestelde kennisgevingsperiode derhalve als nietig worden beschouwd, dat wil zeggen geacht worden nooit te hebben bestaan, met gevolgen erga omnes en ex tunc.

(15)  Met het oog op de bescherming van zakelijke gebruikers en het bieden van rechtszekerheid aan alle partijen moet het mogelijk zijn voor een bevoegde rechter om te oordelen dat niet-conforme algemene voorwaarden niet bindend zijn voor de betrokken zakelijke gebruiker, met gevolgen ex nunc. Een dergelijke oordeel van een rechter mag evenwel alleen betrekking hebben op de specifieke bepalingen van de algemene voorwaarden die niet conform zijn. De overige bepalingen moeten geldig en afdwingbaar blijven voor zover ze kunnen worden gescheiden van de niet-conforme bepalingen. Plotselinge wijzigingen van de bestaande algemene voorwaarden kunnen de activiteiten van zakelijke gebruikers ernstig verstoren. Om dergelijke negatieve gevolgen voor zakelijke gebruikers te beperken en dergelijke gedragingen te ontmoedigen, moeten de doorgevoerde wijzigingen die in strijd zijn met de verplichting om te voorzien in een vastgestelde kennisgevingsperiode derhalve als nietig worden beschouwd, dat wil zeggen geacht worden nooit te hebben bestaan, met gevolgen erga omnes en ex tunc.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten kan legitieme redenen hebben om te besluiten de levering van zijn diensten aan een bepaalde zakelijke gebruiker geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen, onder meer door afzonderlijke goederen of diensten van een bepaalde zakelijke gebruiker te delisten of daadwerkelijk zoekresultaten te verwijderen. Aangezien dergelijke besluiten aanzienlijke gevolgen voor de belangen van de betrokken zakelijke gebruiker kunnen hebben, dient deze op passende wijze te worden ingelicht over de redenen daarvoor. Aan de hand van de motivering kunnen zakelijke gebruikers bepalen of er ruimte is om het besluit aan te vechten, waardoor zakelijke gebruikers meer mogelijkheden hebben om zo nodig op doeltreffende wijze verhaal te halen. Bovendien moet een verplichting inzake een motivering bijdragen tot het voorkomen of verhelpen onbedoelde verwijdering van door zakelijke gebruikers verstrekte online-inhoud die de aanbieder eten onterechte als illegale inhoud beschouwt, overeenkomstig Aanbeveling (EU) 2018/334 van de Commissie22. In de motivering moeten de objectieve reden of redenen van het besluit worden vermeld, waarbij wordt uitgegaan op de redenen die de aanbieder van tevoren in zijn algemene voorwaarden had vastgesteld, en moet op passende wijze worden verwezen naar de desbetreffende specifieke omstandigheden die aan het besluit ten grondslag liggen.

(16)  Een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten kan legitieme redenen hebben om zakelijke gebruikers beperkingen of sancties op te leggen, zoals gehele of gedeeltelijke opschorting of beëindiging van de levering van zijn diensten aan een bepaalde zakelijke gebruiker, onder meer door afzonderlijke goederen of diensten van een bepaalde zakelijke gebruiker te delisten of daadwerkelijk zoekresultaten te verwijderen. Aangezien dergelijke besluiten aanzienlijke gevolgen voor de belangen van de betrokken zakelijke gebruiker en consumenten kunnen hebben, dient de zakelijke gebruiker in kwestie onverwijld te worden ingelicht over het besluit en de redenen daarvoor. Als het besluit is gebaseerd op meldingen van derden, moeten deze meldingen voldoende nauwkeurig zijn en naar behoren zijn onderbouwd, zodat de aanbieder van hostingdiensten een gemotiveerd en zorgvuldig besluit kan nemen. Aanbieders moeten daarom worden verplicht de inhoud van dergelijke meldingen door te geven aan de zakelijke gebruiker, teneinde deze in de gelegenheid te stellen kennelijk onjuiste meldingen te ontkrachten. Aan de hand van de motivering kunnen zakelijke gebruikers bepalen of er ruimte is om het besluit aan te vechten, waardoor zakelijke gebruikers meer mogelijkheden hebben om zo nodig op doeltreffende wijze verhaal te halen. Bovendien moet een verplichting inzake een motivering bijdragen tot het voorkomen of verhelpen onbedoelde verwijdering van door zakelijke gebruikers verstrekte online-inhoud die de aanbieder ten onterechte als illegale inhoud beschouwt, overeenkomstig Aanbeveling (EU) 2018/334 van de Commissie22. In de motivering moeten de objectieve reden of redenen van het besluit worden vermeld, waarbij wordt uitgegaan op de redenen die de aanbieder van tevoren in zijn algemene voorwaarden had vastgesteld, en moet op passende wijze worden verwezen naar de desbetreffende specifieke omstandigheden die aan het besluit ten grondslag liggen. Aangezien aanbieders van tussenhandelsdiensten met extra distributiekanalen of gelieerde programma's kunnen werken, moet de transparantie voor zakelijke gebruikers in dat opzicht worden gegarandeerd. Zakelijke gebruikers moeten het recht hebben aanpassingen door te voeren aan de kanalen waar hun producten en diensten worden verhandeld.

__________________

__________________

22 Aanbeveling (EU) 2018/334 van de Commissie van 1 maart 2018 over maatregelen om illegale online-inhoud effectief te bestrijden (PB L 63 van 6.3.2018, blz. 50).

22 Aanbeveling (EU) 2018/334 van de Commissie van 1 maart 2018 over maatregelen om illegale online-inhoud effectief te bestrijden (PB L 63 van 6.3.2018, blz. 50).

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  De ranking van goederen en diensten door de aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten heeft een grote impact op de keuze van de consument en het commerciële succes van de zakelijke gebruikers die deze goederen en diensten aanbieden aan de consument. Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten moeten daarom op voorhand de belangrijkste parameters aangeven die de ranking bepalen teneinde de voorspelbaarheid voor zakelijke gebruikers te verbeteren, zodat zij meer inzicht hebben in de werking van het rankingmechanisme en zij in staat zijn om de rankingpraktijken van verschillende aanbieders te vergelijken. Het begrip "belangrijkste parameters" moet worden geacht betrekking te hebben op alle algemene criteria en processen alsmede specifieke signalen die in algoritmes zijn geïntegreerd of andere aanpassings- of degradatiemechanismen die in verband met de ranking worden gebruikt. De omschrijving van de belangrijkste parameters waarmee de ranking wordt bepaald, moet ook een verklaring omvatten van alle mogelijkheden waarover zakelijke gebruikers beschikken om de ranking tegen vergoeding actief te beïnvloeden alsmede van de relatieve gevolgen daarvan. Op basis van deze omschrijving moeten zakelijke gebruikers op adequate wijze kunnen begrijpen hoe in het rankingmechanisme rekening wordt gehouden met de kenmerken van de daadwerkelijke goederen of diensten die de zakelijke gebruiker aanbiedt, en de relevantie daarvan voor de consumenten die gebruikmaken van de specifieke onlinetussenhandelsdiensten.

(17)  De ranking van goederen en diensten door de aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten heeft een grote impact op de keuze van de consument en het commerciële succes van de zakelijke gebruikers die deze goederen en diensten aanbieden aan de consument. Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten moeten daarom op voorhand de belangrijkste parameters aangeven die de ranking bepalen teneinde de voorspelbaarheid voor zakelijke gebruikers te verbeteren, zodat zij meer inzicht hebben in de werking van het rankingmechanisme en zij in staat zijn om de rankingpraktijken van verschillende aanbieders te vergelijken. Het begrip "belangrijkste parameters" moet worden geacht betrekking te hebben op alle algemene criteria en processen alsmede specifieke signalen die in algoritmes zijn geïntegreerd of andere aanpassings- of degradatiemechanismen die in verband met de ranking worden gebruikt. De omschrijving van de belangrijkste parameters waarmee de ranking wordt bepaald, moet ook een verklaring omvatten van alle mogelijkheden waarover zakelijke gebruikers beschikken om de ranking tegen vergoeding actief te beïnvloeden alsmede van de relatieve gevolgen daarvan. Op basis van deze omschrijving moeten zakelijke gebruikers op adequate wijze kunnen begrijpen hoe in het rankingmechanisme rekening wordt gehouden met de kenmerken van de daadwerkelijke goederen of diensten die de zakelijke gebruiker aanbiedt, en de relevantie daarvan voor de consumenten die gebruikmaken van de specifieke onlinetussenhandelsdiensten. Bovendien moet de consument duidelijk en ondubbelzinnig worden geïnformeerd, door middel van een expliciete of schriftelijke verklaring, wanneer een zakelijke gebruiker in ruil voor een vergoeding de ranking heeft beïnvloed.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(18 bis)  Om beter verantwoording te kunnen afleggen over de naleving van de bepalingen inzake rankings, moeten aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten en onlinezoekmachines een persoon benoemen die verantwoordelijk is voor de algoritmen en rankings waarvan de aanbieder gebruikmaakt. Daarmee moet de soepele tenuitvoerlegging van de bepalingen van de verordening worden bevorderd en de zekerheid omtrent rankings worden vergroot.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  Wanneer een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten zelf bepaalde goederen of diensten aan consument aanbiedt via zijn eigen onlinetussenhandelsdiensten, of dat doet via een zakelijke gebruiker waarover hij zeggenschap heeft, mag die aanbieder rechtstreeks concurreren met andere zakelijke gebruikers van zijn onlinetussenhandelsdiensten waarover de aanbieder geen zeggenschap heeft. Met name in dergelijke situaties is het belangrijk dat de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten op transparante wijze optreedt en een omschrijving geeft van elke gedifferentieerde behandeling door middel van juridische, commerciële of technische middelen die hij eventueel toepast op goederen of diensten die hij zelf aanbiedt ten opzichte van die welke worden aangeboden door zakelijke gebruikers. Teneinde de evenredigheid te waarborgen, moet deze verplichting van toepassing zijn op het niveau van de algehele onlinetussenhandelsdiensten en niet op het niveau van afzonderlijke goederen of diensten die via dergelijke diensten worden aangeboden.

(19)  Wanneer een aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten zelf bepaalde goederen of diensten aan consument aanbiedt via zijn eigen onlinetussenhandelsdiensten, of dat doet via een zakelijke gebruiker waarover hij zeggenschap heeft, mag die aanbieder rechtstreeks concurreren met andere zakelijke gebruikers van zijn onlinetussenhandelsdiensten waarover de aanbieder geen zeggenschap heeft. Met name in dergelijke situaties is het belangrijk dat de aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten op transparante wijze optreedt en een omschrijving geeft van elke gedifferentieerde behandeling door middel van juridische, commerciële of technische middelen, zoals standaardinstellingen, die hij eventueel toepast op goederen of diensten die hij zelf aanbiedt ten opzichte van die welke worden aangeboden door zakelijke gebruikers. Het mag aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten daarom niet worden toegestaan ​goederen of diensten waarover zij direct of indirect zeggenschap hebben, als standaardoptie aan te bieden zonder consumenten eerst de mogelijkheid te bieden te kiezen uit verschillende concurrerende opties die beschikbaar zijn wanneer zij de onlinetussenhandelsdienst voor de eerste keer gebruiken. Een gedifferentieerde behandeling mag alleen worden toegestaan voor zover het mededingingsrecht volledig wordt nageleefd. Teneinde de evenredigheid te waarborgen, moet deze verplichting van toepassing zijn op het niveau van de algehele onlinetussenhandelsdiensten en niet op het niveau van afzonderlijke goederen of diensten die via dergelijke diensten worden aangeboden. Aangezien onlinetussenhandelaars vaak meer dan één platform of website bezitten, dienen zij zakelijke gebruikers die een contract voor een listing afsluiten, bovendien mee te delen op welk platform of welke website de listing plaatsvindt.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  De capaciteit om toegang te krijgen tot gegevens, waaronder persoonlijke gegevens, en die te gebruiken, kunnen in de onlineplatformeconomie aanzienlijke waardecreatie mogelijk maken. Het is daarom belangrijk dat aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten zakelijke gebruikers een duidelijke omschrijving geven van het toepassingsgebied, de aard en de voorwaarden betreffende de toegang die zij verlenen tot bepaalde categorieën gegevens en betreffende het gebruik daarvan. De omschrijving moet proportioneel zijn en kan een vermelding omvatten van algemene voorwaarden voor toegang, in plaats van een uitputtende identificatie van daadwerkelijke gegevens, of van categorieën gegevens, om zakelijke gebruikers in staat te stellen te begrijpen of zij de gegevens kunnen gebruiken om meerwaarde te creëren, onder meer door eventueel gebruik te maken van gegevensdiensten van derden. Bij de verwerking van gegevens moet Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad worden nageleefd.24

(20)  De capaciteit om toegang te krijgen tot controleerbare gegevens, waaronder persoonlijke gegevens, en die te gebruiken, kunnen in de onlineplatformeconomie aanzienlijke waardecreatie mogelijk maken. Het is daarom belangrijk dat aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten zakelijke gebruikers een duidelijke omschrijving geven van het toepassingsgebied, de aard en de voorwaarden betreffende de toegang die zij verlenen tot bepaalde categorieën gegevens en betreffende het gebruik daarvan. De omschrijving moet proportioneel zijn en kan een vermelding omvatten van algemene voorwaarden voor toegang, in plaats van een uitputtende identificatie van daadwerkelijke gegevens, of van categorieën gegevens, om zakelijke gebruikers in staat te stellen te begrijpen of zij de gegevens kunnen gebruiken of controleren om meerwaarde te creëren, onder meer door eventueel gebruik te maken van gegevensdiensten van derden. Bij de verwerking van gegevens moet Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad worden nageleefd.24

_________________

_________________

24 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

24 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21)  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten mogen in bepaalde gevallen in de algemene voorwaarden een beperking opleggen aan zakelijke gebruikers wat betreft hun mogelijkheden om onder gunstiger voorwaarden goederen of diensten aan consumenten aan te bieden via andere middelen dan dergelijke onlinetussenhandelsdiensten. In dergelijke gevallen moeten de betrokken aanbieders vermelden op welke gronden zij dat doen, en met name opgeven wat de belangrijkste economische, commerciële of juridische overwegingen voor die beperkingen zijn. Deze transparantieverplichting mag echter niet worden opgevat als zijnde van invloed op de beoordeling van de rechtmatigheid van dergelijke beperkingen op grond van andere handelingen van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten in overeenstemming met het recht van de Unie, waaronder op het gebied van mededinging en oneerlijke handelspraktijken, en de toepassing van dergelijke wetgeving.

(21)  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten mogen in bepaalde gevallen in de algemene voorwaarden een beperking opleggen aan zakelijke gebruikers wat betreft hun mogelijkheden om onder gunstiger voorwaarden goederen of diensten aan consumenten aan te bieden via andere middelen dan dergelijke onlinetussenhandelsdiensten. Dergelijke beperkingen moeten met mate worden opgelegd, aangezien zakelijke gebruikers daarmee hun ondernemersvrijheid wordt ontnomen om de verkoopvoorwaarden voor hun eigen producten en diensten te bepalen en ook consumenten hiervan nadeel kunnen ondervinden doordat hun keuzevrijheid beperkt wordt. Op verzoek van zakelijke gebruikers of een andere aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten of op eigen initiatief dient de Commissie de rechtmatigheid van dergelijke beperkingen actief en onverwijld te toetsen aan het recht van de Unie. Zakelijke gebruikers moeten de volledige controle krijgen over hun eigen intellectuele-eigendomsrechten. Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten mogen alleen gebruik maken van deze rechten als ze daarvoor expliciete goedkeuring krijgen van de zakelijke gebruiker. De aan deze rechten verbonden voorwaarden moeten worden nageleefd.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22)  Teneinde zakelijke gebruikers, waaronder zulke wiens gebruik van de desbetreffende onlinetussenhandelsdiensten eventueel is opgeschort of beëindigd, in staat te stellen tot toegang tot onmiddellijke, passende en doeltreffende mogelijkheden tot beroep, moeten aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten een intern klachtenafhandelingssysteem voorzien. Dat interne klachtenafhandelingssysteem moet erop zijn gericht te waarborgen dat een aanzienlijk deel van de klachten bilateraal kan worden opgelost door de aanbieder van de onlinetussenhandelsdiensten en de desbetreffende zakelijke gebruiker. Bovendien moet ervoor worden gezorgd dat aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten informatie over het functioneren en de doeltreffendheid van hun interne klachtenafhandelingssysteem publiceren, hetgeen ertoe bijdraagt dat zakelijke gebruikers inzicht krijgen in de soorten problemen die zich kunnen voordoen in het kader van de levering van verschillende onlinetussenhandelsdiensten en in de mogelijkheid om tot een snelle en bilaterale oplossing daarvan te komen.

(22)  Teneinde zakelijke gebruikers, waaronder zulke wiens gebruik van de desbetreffende onlinetussenhandelsdiensten eventueel is opgeschort of beëindigd, in staat te stellen tot toegang tot onmiddellijke, passende en doeltreffende mogelijkheden tot beroep, moeten aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten een intern klachtenafhandelingssysteem voorzien. Dat interne klachtenafhandelingssysteem moet erop zijn gericht te waarborgen dat een aanzienlijk deel van de klachten bilateraal kan worden opgelost door de aanbieder van de onlinetussenhandelsdiensten en de desbetreffende zakelijke gebruiker. Bovendien moet ervoor worden gezorgd dat aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten informatie over het functioneren en de doeltreffendheid van hun interne klachtenafhandelingssysteem publiceren, hetgeen ertoe bijdraagt dat zakelijke gebruikers inzicht krijgen in de soorten en de moeilijkheidsgraad van problemen die zich kunnen voordoen in het kader van de levering van verschillende onlinetussenhandelsdiensten en in de mogelijkheid om tot een snelle en bilaterale oplossing daarvan te komen.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23)  De verplichtingen in deze verordening met betrekking tot de interne klachtenafhandelingssystemen zijn erop gericht aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten een redelijke mate van flexibiliteit te geven bij de toepassing van die systemen en de aanpak van afzonderlijke klachten, teneinde de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden. Daarnaast moeten de interne klachtenafhandelingssystemen de aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten de mogelijkheid geven om zo nodig op passende wijze elk gebruik te kwader trouw aan te pakken dat bepaalde zakelijke gebruikers eventueel van dergelijke systemen trachten te maken. In andere gevallen dan vermeende niet-naleving van de wettelijke verplichtingen van deze verordening, moeten de interne klachtenafhandelingssystemen bovendien niet openstaan voor klachten in verband met enkel verwaarloosbare negatieve gevolgen voor de betrokken zakelijke gebruiker. Gezien de kosten voor het opzetten en de werking van dergelijke systemen, is het passend aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten die kleine ondernemingen zijn overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie25 vrij te stellen van deze verplichtingen.

(23)  De verplichtingen in deze verordening met betrekking tot de interne klachtenafhandelingssystemen zijn erop gericht aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten een redelijke mate van flexibiliteit te geven bij de toepassing van die systemen en de aanpak van afzonderlijke klachten, teneinde de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden. Daarnaast moeten de interne klachtenafhandelingssystemen de aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten de mogelijkheid geven om zo nodig op passende wijze elk gebruik te kwader trouw aan te pakken dat bepaalde zakelijke gebruikers eventueel van dergelijke systemen trachten te maken. Gezien de kosten voor het opzetten en de werking van dergelijke systemen, is het passend aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten die kleine ondernemingen zijn overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie25 vrij te stellen van deze verplichtingen.

__________________

__________________

25 Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36).

25 Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36).

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25)  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten dienen een redelijk aandeel van de totale kosten van de bemiddeling te dragen, rekening houdend met alle relevante elementen van de zaak in kwestie. Daartoe dient de bemiddelaar voor elke afzonderlijke zaak aan te geven welk aandeel redelijk is. Dat aandeel mag echter nooit minder dan de helft van de kosten bedragen.

(25)  Aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten dienen een redelijk aandeel van de totale kosten van de bemiddeling te dragen, rekening houdend met alle relevante elementen van de zaak in kwestie. Daartoe dient de bemiddelaar voor elke afzonderlijke zaak aan te geven welk aandeel redelijk is. Dat aandeel mag echter nooit minder dan de helft van de kosten bedragen. In uitzonderlijke gevallen waarin zakelijke gebruikers grote ondernemingen zijn die gebruikmaken van een eigen onlinehandelskanaal, en waarin de bemiddelaar een kennelijk geval van misbruik van de bemiddelingsprocedure ten nadele van de aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten vaststelt, dient de zakelijke gebruiker een hoger aandeel in de kosten te dragen.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28)  Door de betrokken dienstverleners of door organisaties of verenigingen die hen vertegenwoordigen opgestelde gedragscodes kunnen bijdragen tot de juiste toepassing van deze verordening en moeten daarom worden aangemoedigd. Bij het opstellen van dergelijke gedragscodes, in overleg met alle betrokken belanghebbenden, dient rekening te worden gehouden met de specifieke kenmerken van de betrokken bedrijfstakken en van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen.

(28)  Door de betrokken dienstverleners of door organisaties of verenigingen die hen vertegenwoordigen opgestelde gedragscodes kunnen bijdragen tot de juiste toepassing van deze verordening en moeten daarom worden aangemoedigd. Bij het opstellen van dergelijke gedragscodes, in overleg met alle betrokken belanghebbenden, dient rekening te worden gehouden met de specifieke kenmerken van de betrokken bedrijfstakken en van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen. De Commissie moet beoordelen of de gedragscodes in overeenstemming zijn met het recht van de Unie.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(28 bis)  De wetgeving van de Unie moet worden gebaseerd op het concept "zo min mogelijk en zo veel als nodig", wat betekent dat regels geschikt moeten zijn voor het digitale tijdperk, maar ook open en technologisch neutraal genoeg om toekomstige ontwikkelingen mogelijk te maken. De Commissie is met een goed initiatief gekomen om de rol van platforms in de digitale economie te analyseren, waarmee wordt gezorgd voor een alomvattende en vergelijkbare benadering van het kader in de gehele digitale markt. Een uniforme benadering kan innovatie afremmen en de concurrentiepositie van Europese ondernemingen in de wereldeconomie verzwakken.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(31)  Aangezien de doelstelling van deze verordening, namelijk het waarborgen van een eerlijk, voorspelbaar, duurzaam en betrouwbaar online ondernemingsklimaat binnen de interne markt, niet voldoende door de lidstaten kunnen worden bereikt, maar vanwege de omvang en de gevolgen ervan beter door de Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de Unie overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel maatregelen treffen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.

(31)  Aangezien de doelstelling van deze verordening, namelijk het waarborgen van een duidelijk, eerlijk, voorspelbaar, duurzaam en betrouwbaar online ondernemingsklimaat binnen de interne markt, niet voldoende door de lidstaten kunnen worden bereikt, maar vanwege de omvang en de gevolgen ervan beter door de Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de Unie overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel maatregelen treffen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  In deze verordening worden regels vastgesteld om te waarborgen dat aan zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten en gebruikers van zakelijke websites in verband met onlinezoekmachines passende transparantie en doeltreffende voorzieningen in rechte worden verleend.

1.  In deze verordening worden regels vastgesteld om te waarborgen dat aan zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten en gebruikers van zakelijke websites in verband met online- en onderling verbonden zoekmachines passende billijkheid, transparantie en doeltreffende voorzieningen in rechte worden verleend.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.   De lidstaten mogen in hun nationale wetgeving geen bepalingen inzake de onderwerpen van deze verordening handhaven of invoeren die afwijken van de bij deze verordening vastgestelde bepalingen.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Deze verordening is van toepassing op onlinetussenhandelsdiensten en onlinezoekmachines die worden verstrekt, of worden aangeboden om te worden verstrekt, aan respectievelijk zakelijke gebruikers en gebruikers van zakelijke websites die hun vestigings- of woonplaats in de Unie hebben en die via onlinetussenhandelsdiensten of onlinezoekmachines goederen of diensten aanbieden aan consumenten in de Unie, ongeacht de vestigings- of woonplaats van de aanbieders van die diensten.

2.  Deze verordening is van toepassing op onlinezoekmachines en onlinetussenhandelsdiensten die worden verstrekt, of worden aangeboden om te worden verstrekt, aan respectievelijk zakelijke gebruikers en gebruikers van zakelijke websites die hun vestigingsplaats in de Unie hebben of actief zijn in de Unie, die gericht zijn op consumenten in de Unie en die via onlinetussenhandelsdiensten of onlinezoekmachines goederen of diensten aanbieden aan consumenten in de Unie, ongeacht de vestigings- of woonplaats van de aanbieders van die diensten.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  "zakelijke gebruiker": een natuurlijke of rechtspersoon die via onlinetussenhandelsdiensten goederen of diensten aan consumenten aanbiedt voor doeleinden die verband houden met diens handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

(1)  "zakelijke gebruiker": een natuurlijke of rechtspersoon die via onlinetussenhandelsdiensten goederen of diensten aan consumenten aanbiedt of aanprijst voor doeleinden die verband houden met diens handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; zo ook op het gebied van vervoer en met inbegrip van personen die persoonlijk via onlinetussenhandelsdiensten werk of diensten aanbieden;

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  zij geven zakelijke gebruikers de mogelijkheid om goederen of diensten aan te bieden aan consumenten, met het oog op het vergemakkelijken van het initiëren van directe transacties tussen zakelijke gebruikers en consumenten, ongeacht of die transacties uiteindelijk worden uitgevoerd;

(b)  zij geven zakelijke gebruikers de mogelijkheid om goederen of diensten aan te bieden of aan te prijzen aan consumenten, met het oog op het vergemakkelijken van het initiëren van directe transacties tussen zakelijke gebruikers en consumenten, ongeacht of die transacties uiteindelijk worden uitgevoerd;

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  zij worden aan zakelijke gebruikers geleverd op basis van contractuele verhoudingen tussen enerzijds de aanbieder van dergelijke diensten en anderzijds zowel die zakelijke gebruikers als de consumenten aan wie die zakelijke gebruikers goederen of diensten aanbieden;

(c)  zij worden aan zakelijke gebruikers geleverd op basis van contractuele verhoudingen tussen enerzijds de aanbieder van dergelijke diensten en anderzijds zowel die zakelijke gebruikers als de consumenten aan wie die zakelijke gebruikers goederen of diensten aanbieden of aanprijzen;

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  "onlinezoekmachine": een digitale dienst die het gebruikers mogelijk maakt zoekacties uit te voeren op in beginsel alle websites of websites in een bepaalde taal op basis van een zoekvraag over om het even welk onderwerp in de vorm van een trefwoord, frase of andere input; het resultaat zijn hyperlinks naar informatie over de opgevraagde inhoud;

(5)  "onlinezoekmachine": een digitale dienst, interface of mobiele applicatie die het gebruikers mogelijk maakt zoekacties uit te voeren op webinhoud in een bepaalde taal op basis van een zoekvraag in de vorm van een trefwoord, frase of andere input, waarbij er allerlei mogelijkheden zijn; dit levert resultaten op met informatie over de zoekvraag;

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  "gebruiker van zakelijke websites": een natuurlijke of rechtspersoon die websites gebruikt om goederen of diensten aan consumenten aan te bieden voor doeleinden die verband houden met diens handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

(7)  "gebruiker van zakelijke websites": een natuurlijke of rechtspersoon die een online-interface gebruikt, dat wil zeggen alle software, met inbegrip van een website of een gedeelte daarvan, en applicaties, met inbegrip van mobiele applicaties, om goederen of diensten aan consumenten aan te bieden of aan te prijzen voor doeleinden die verband houden met diens handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  "ranking": het relatieve belang dat wordt gegeven aan de goederen of diensten die door zakelijke gebruikers aan consumenten worden aangeboden via onlinetussenhandelsdiensten, of aan websites die door onlinezoekmachines voor consumenten zijn geïndexeerd, zoals gepresenteerd, georganiseerd of meegedeeld aan die consumenten door respectievelijk de aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten of door aanbieders van onlinezoekmachines, ongeacht de technologische middelen die voor die presentatie, organisatie of mededeling worden gebruikt;

(8)  "ranking": het relatieve belang dat in de zoekresultaten wordt gegeven aan de goederen of diensten die door zakelijke gebruikers aan consumenten worden aangeboden via onlinetussenhandelsdiensten, of aan websites die door onlinezoekmachines voor consumenten zijn geïndexeerd, zoals gepresenteerd, georganiseerd of meegedeeld aan die consumenten door respectievelijk de aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten of door aanbieders van onlinezoekmachines, ongeacht de technologische middelen die voor die presentatie, organisatie of mededeling worden gebruikt;

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 bis)  "aanvullende goederen en diensten": goederen of diensten die in aanvulling op het door de zakelijke gebruiker aangeboden primaire product worden aangeboden.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  zijn opgesteld in duidelijke en eenduidige taal;

(a)  zijn opgesteld in duidelijke taal;

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  de objectieve redenen omvatten voor besluiten tot volledige of gedeeltelijke opschorting of beëindiging van de verstrekking van hun onlinetussenhandelsdiensten aan zakelijke gebruikers.

(c)  de objectieve, niet-discriminerende, billijke en redelijke redenen omvatten, in overeenstemming met die algemene voorwaarden, voor besluiten om sancties op te leggen, zoals de volledige of gedeeltelijke beperking, opschorting of beëindiging van de verstrekking van hun onlinetussenhandelsdiensten aan zakelijke gebruikers.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c bis)  bepalingen bevatten die verwijzen naar de verplichting van zakelijke gebruikers om te waarborgen dat de op het platform verstrekte informatie accuraat is en dat de consumenten de kwaliteit, de technische prestaties, de prijs en andere specifieke kenmerken van de aangeboden goederen of diensten correct kunnen beoordelen, alsook juridische en billijke voorwaarden, vooral met betrekking tot betaling.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst