SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego

7.12.2018 - (COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)) - ***I

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Sprawozdawczyni: Christel Schaldemose
Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*):
Francis Zammit Dimech, Komisja Prawna
(*) Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu


Procedura : 2018/0112(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0444/2018
Teksty złożone :
A8-0444/2018
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego

(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0238),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0165/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 19 września 2018 r.[1],

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jak również opinie przedstawione przez Komisję Prawną, Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisję Transportu i Turystyki (A8-0444/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Usługi pośrednictwa internetowego są kluczowymi czynnikami umożliwiającymi przedsiębiorczość, handel i innowacje, które mogą również przyczynić się do poprawy dobrobytu konsumentów i które są w coraz większym stopniu wykorzystywane zarówno przez sektor prywatny, jak i publiczny. Oferują one dostęp do nowych rynków i możliwości handlowe, stwarzając przedsiębiorstwom szansę czerpania korzyści z rynku wewnętrznego. Umożliwiają one czerpanie tych korzyści również konsumentom w Unii, w szczególności poprzez zwiększenie wyboru towarów i usług oferowanych w internecie.

(1)  Usługi pośrednictwa internetowego są kluczowymi czynnikami umożliwiającymi przedsiębiorczość i nowe modele biznesowe, handel i innowacje, które mogą również przyczynić się do poprawy dobrobytu konsumentów i które są w coraz większym stopniu wykorzystywane zarówno przez sektor prywatny, jak i publiczny. Oferują one dostęp do nowych rynków i możliwości handlowe, stwarzając przedsiębiorstwom szansę czerpania korzyści z rynku wewnętrznego. Umożliwiają one czerpanie tych korzyści również konsumentom w Unii, w szczególności poprzez zwiększenie wyboru towarów i usług oraz oferowanie konkurencyjnych cen w internecie. Należy jednak zająć się problemem potencjalnej niepewności prawa, która może wynikać z pojawienia się nowych technologii.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Usługi pośrednictwa internetowego mogą mieć zasadnicze znaczenie dla komercyjnego sukcesu przedsiębiorstw korzystających z takich usług w celu dotarcia do konsumentów. Fakt, że coraz więcej transakcji zawieranych jest przy wykorzystaniu usług pośrednictwa internetowego, czemu sprzyjają silne, oparte na danych pośrednie efekty sieciowe, doprowadził do wzrostu zależności użytkowników biznesowych, w tym mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, od tych usług jako sposobu dotarcia do konsumentów. W wyniku tej rosnącej zależności dostawcy tych usług mają często znacznie większą siłę przetargową, która umożliwia im skuteczne działanie jednostronne w sposób, który może być niesprawiedliwy i szkodliwy dla uzasadnionych interesów ich użytkowników biznesowych oraz, pośrednio, również dla konsumentów w Unii.

(2)  Usługi pośrednictwa internetowego mogą mieć zasadnicze znaczenie dla komercyjnego sukcesu przedsiębiorstw korzystających z takich usług w celu dotarcia do konsumentów. Fakt, że coraz więcej transakcji zawieranych jest przy wykorzystaniu usług pośrednictwa internetowego, czemu sprzyjają silne, oparte na danych pośrednie efekty sieciowe, doprowadził do wzrostu zależności użytkowników biznesowych, w tym osób samozatrudnionych, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, od tych usług jako sposobu dotarcia do konsumentów. W wyniku tej rosnącej zależności, która mogłaby mieć również wpływ na duże przedsiębiorstwa, a nie tylko na mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, dostawcy tych usług mają często większą siłę przetargową. Nadużywanie większej siły przetargowej może umożliwiać im skuteczne działanie jednostronne w sposób, który może być niesprawiedliwy i szkodliwy dla uzasadnionych interesów ich użytkowników biznesowych oraz, pośrednio, lecz w istotny sposób, również dla interesów konsumentów w Unii. Konsumenci chętnie korzystają z dostępu do gospodarki platform internetowych oraz konkurencyjnego, sprawiedliwego i przejrzystego ekosystemu internetowego, w którym przedsiębiorstwa zachowują się w sposób odpowiedzialny, co ma również zasadnicze znaczenie dla dobrobytu konsumentów. Również na konsumentach negatywnie odbija się sytuacja, w której dominujące usługi pośrednictwa internetowego kontrolują informacje, oferty i ceny. Ponadto brak przejrzystości i niepewność prawna w gospodarce platform internetowych, w tym w relacjach między przedsiębiorstwami, może zmniejszyć zaufanie konsumentów do gospodarki internetowej. Niniejsze rozporządzenie powinno być bardziej sprawiedliwe i przejrzyste dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego, co ostatecznie przyniesie korzyści konsumentom. Jednak bezpośrednim wpływem nowych modeli biznesowych i rozwoju technologii na konsumentów zajmuje się wniosek Komisji dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r., dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/29/WE oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia przepisów UE dotyczących ochrony konsumenta1a.

 

__________________

 

1a COD(2018)0090

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Podobnie wyszukiwarki internetowe mogą być ważnym źródłem ruchu internetowego dla przedsiębiorstw, które oferują konsumentom towary lub usługi za pośrednictwem stron internetowych, i mogą mieć w związku z tym znaczący wpływ na sukces komercyjny takich użytkowników z witryną firmy, oferujących swoje towary lub usługi w internecie na rynku wewnętrznym. W tym względzie plasowanie stron internetowych przez dostawców wyszukiwarek internetowych, w tym stron, za pośrednictwem których użytkownicy z witryną firmy oferują swoje towary i usługi konsumentom, ma istotny wpływ na wybory dokonywane przez konsumentów i sukces komercyjny tych użytkowników z witryną firmy. Nawet w przypadku gdy dostawców wyszukiwarek internetowych nie łączy stosunek umowny z użytkownikami z witryną firmy, dostawcy ci mogą w rzeczywistości podejmować jednostronne działania, które mogą być niesprawiedliwe i szkodliwe dla uzasadnionych interesów ich użytkowników z witryną firmy oraz, pośrednio, również dla konsumentów w Unii.

(3)  Podobnie wyszukiwarki internetowe mogą być ważnym źródłem ruchu internetowego dla przedsiębiorstw, które oferują konsumentom towary lub usługi za pośrednictwem stron internetowych, i mogą mieć w związku z tym znaczący wpływ na sukces komercyjny takich użytkowników z witryną firmy, oferujących swoje towary lub usługi w internecie na rynku wewnętrznym. W tym względzie plasowanie stron internetowych przez dostawców wyszukiwarek internetowych, w tym stron, za pośrednictwem których użytkownicy z witryną firmy oferują swoje towary i usługi konsumentom, ma istotny wpływ na wybory dokonywane przez konsumentów i sukces komercyjny tych użytkowników z witryną firmy. Nawet w przypadku gdy dostawców wyszukiwarek internetowych nie łączy stosunek umowny z użytkownikami z witryną firmy, dostawcy ci mogą w rzeczywistości podejmować jednostronne działania, które mogą być niesprawiedliwe, zakłócać normalną konkurencję na rynku i mogą być szkodliwe dla uzasadnionych interesów ich użytkowników z witryną firmy oraz, pośrednio, lecz w istotny sposób, również dla interesów konsumentów w Unii.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  W niektórych przypadkach systemy operacyjne mogą pełnić rolę pośredników między użytkownikami biznesowymi a konsumentami. Ponieważ definicja usług pośrednictwa internetowego w niniejszym rozporządzeniu powinna być rozumiana jako neutralna pod względem technologicznym oraz obejmująca usługi niezależnie od stopnia ich integracji z oprogramowaniem lub sprzętem wykorzystywanym do ich świadczenia, w przypadku gdy systemy operacyjne działają jako usługi pośrednictwa internetowego w rozumieniu niniejszego rozporządzenia, również na dostawcach takich systemów operacyjnych ciążą obowiązki obejmujące zgodnie z niniejszym rozporządzeniem dostawców usług pośrednictwa internetowego.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Zależność użytkowników biznesowych od usług pośrednictwa internetowego prowadzi także do sytuacji, w której użytkownicy biznesowi często mają ograniczone możliwości dochodzenia roszczeń, w przypadku gdy jednostronne działania dostawców tych usług wywołują spór. W wielu przypadkach dostawcy ci nie oferują dostępnych i skutecznych wewnętrznych systemów rozpatrywania skarg. Istniejące alternatywne mechanizmy pozasądowego rozstrzygania sporów mogą również okazać się nieskuteczne z różnych względów, w tym z powodu braku wyspecjalizowanych mediatorów i obawy użytkowników biznesowych przed działaniami odwetowymi.

(4)  Charakter stosunków łączących użytkowników biznesowych i usługi pośrednictwa internetowego może prowadzić także do sytuacji, w których użytkownicy biznesowi często mają ograniczone możliwości dochodzenia roszczeń, w przypadku gdy jednostronne działania dostawców tych usług wywołują spór. W wielu przypadkach dostawcy ci nie oferują dostępnych i skutecznych wewnętrznych systemów rozpatrywania skarg. Istniejące alternatywne mechanizmy pozasądowego rozstrzygania sporów mogą również okazać się nieskuteczne z różnych względów, w tym z powodu braku wyspecjalizowanych mediatorów i obawy użytkowników biznesowych przed działaniami odwetowymi.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Usługi pośrednictwa internetowego i wyszukiwarki internetowe, a także transakcje handlowe ułatwiane przez te usługi, mają wewnętrzny potencjał transgraniczny i szczególne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii w dzisiejszej gospodarce. Potencjalne niesprawiedliwe i szkodliwe praktyki handlowe niektórych dostawców tych usług wobec użytkowników biznesowych i użytkowników z witryną firmy utrudniają pełne wykorzystanie tego potencjału i mają negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Ponadto czynnikiem utrudniającym pełne wykorzystanie tego potencjału i mającym negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego są rozbieżne przepisy niektórych państw członkowskich, które, z różnym stopniem skuteczności, regulują te usługi, natomiast inne państwa członkowskie rozważają przyjęcie takich przepisów.

(5)  Usługi pośrednictwa internetowego i wyszukiwarki internetowe, a także transakcje ułatwiane przez te usługi, mają wewnętrzny potencjał transgraniczny i szczególne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii w dzisiejszej gospodarce. Potencjalne niesprawiedliwe i szkodliwe praktyki handlowe niektórych dostawców tych usług, którzy nadużywają swojej pozycji, wobec użytkowników biznesowych i użytkowników z witryną firmy, a także brak skutecznych mechanizmów dochodzenia roszczeń, utrudniają pełne wykorzystanie tego potencjału i mają negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego i wchodzenie nowych podmiotów na rynek. Ponadto czynnikiem utrudniającym pełne wykorzystanie tego potencjału i mającym negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego są rozbieżne przepisy niektórych państw członkowskich, które, z różnym stopniem skuteczności, regulują te usługi, natomiast inne państwa członkowskie rozważają przyjęcie takich przepisów.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Należy zatem ustanowić jednolity i ukierunkowany zestaw obowiązkowych przepisów na szczeblu Unii, aby zapewnić sprawiedliwe, przewidywalne, zrównoważone i budzące zaufanie otoczenie biznesowe w internecie w obrębie rynku wewnętrznego, w szczególności poprzez zagwarantowanie użytkownikom biznesowym, którzy korzystają z usług pośrednictwa internetowego, odpowiedniego poziomu przejrzystości, a także skutecznych możliwości dochodzenia roszczeń w całej Unii. Przepisy te powinny również zapewnić odpowiednią przejrzystość w kwestii plasowania użytkowników z witryną firmy w wynikach wyszukiwania generowanych przez wyszukiwarki internetowe. Jednocześnie przepisy te powinny być tak sformułowane, by zachować znaczący potencjał innowacyjny szeroko pojętej gospodarki platform internetowych.

(6)  Należy zatem ustanowić jednolity i ukierunkowany zestaw obowiązkowych przepisów na szczeblu Unii, aby zapewnić sprawiedliwe, przewidywalne, zrównoważone i budzące zaufanie otoczenie biznesowe w internecie w obrębie rynku wewnętrznego, w szczególności poprzez zagwarantowanie użytkownikom biznesowym, którzy korzystają z usług pośrednictwa internetowego, odpowiedniego poziomu przejrzystości, a także skutecznych możliwości dochodzenia roszczeń w całej Unii. Przepisy te powinny również zapewnić odpowiednie zachęty w celu wspierania uczciwych i proporcjonalnych praktyk przedsiębiorstw i przejrzystości, w szczególności w kwestii plasowania użytkowników z witryną firmy w wynikach wyszukiwania generowanych przez wyszukiwarki internetowe, łącznie z usługami wsparcia głosowego. Jednocześnie przepisy te powinny być tak sformułowane, by uznać i zachować znaczący potencjał innowacyjny szeroko pojętej gospodarki platform internetowych i umożliwić zdrową konkurencję prowadzącą do zwiększenia wyboru dla konsumentów.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Usługi pośrednictwa internetowego i wyszukiwarki internetowe mają zazwyczaj charakter globalny, zatem niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do dostawców takich usług niezależnie od tego, czy mają oni siedzibę w państwie członkowskim czy poza Unią, pod warunkiem, że spełnione są dwa łączne warunki. Po pierwsze, użytkownicy biznesowi lub użytkownicy z witryną firmy powinni mieć siedzibę w Unii. Po drugie, użytkownicy biznesowi lub użytkownicy z witryną firmy powinni, poprzez korzystanie z tych usług pośrednictwa, oferować swoje towary lub usługi konsumentom znajdującym się w Unii przynajmniej w odniesieniu do części transakcji. Tacy konsumenci powinni znajdować się w Unii, ale nie muszą mieć w niej miejsca zamieszkania ani posiadać obywatelstwa któregoś z państw członkowskich. Niniejsze rozporządzenie nie powinno zatem mieć zastosowania w przypadku, gdy użytkownicy biznesowi lub użytkownicy z witryną firmy nie mają siedziby w Unii lub mają siedzibę w Unii, ale korzystają z usług pośrednictwa internetowego lub wyszukiwarek internetowych, aby oferować towary lub usługi wyłącznie konsumentom znajdującym się poza Unią lub osobom, które nie są konsumentami.

(7)  Usługi pośrednictwa internetowego i wyszukiwarki internetowe mają zazwyczaj charakter globalny, zatem niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do dostawców takich usług niezależnie od tego, czy mają oni siedzibę w państwie członkowskim czy poza Unią, pod warunkiem, że spełnione są dwa łączne warunki. Po pierwsze, użytkownicy biznesowi lub użytkownicy z witryną firmy powinni mieć siedzibę w Unii. Po drugie, użytkownicy biznesowi lub użytkownicy z witryną firmy powinni, poprzez korzystanie z tych usług pośrednictwa, oferować swoje towary lub usługi konsumentom znajdującym się w Unii przynajmniej w odniesieniu do części transakcji. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1215/2012 i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 oznaczałoby to, że usługi pośrednictwa internetowego i wyszukiwarki internetowe kierują ofertę do konsumentów znajdujących się w co najmniej jednym państwie członkowskim, niezależnie od miejsca ich pobytu na terytorium Unii. Tacy konsumenci powinni znajdować się w Unii, ale nie muszą mieć w niej miejsca zamieszkania ani posiadać obywatelstwa któregoś z państw członkowskich. Niniejsze rozporządzenie nie powinno zatem mieć zastosowania w przypadku, gdy użytkownicy biznesowi lub użytkownicy z witryną firmy nie mają siedziby w Unii lub mają siedzibę w Unii, ale korzystają z usług pośrednictwa internetowego lub wyszukiwarek internetowych, aby oferować towary lub usługi wyłącznie konsumentom znajdującym się poza Unią lub osobom, które nie są konsumentami. Zasady dotyczące wyboru prawa i właściwości sądu w sprawach umownych w prawie międzynarodowym i w prawie Unii zostały opracowane w odniesieniu do typowych umów handlowych szczegółowo wynegocjowanych między stronami i ich przedstawicielami prawnymi. Można zastanowić się, w jakim stopniu przepisy te są właściwe w odniesieniu do konkretnej sytuacji umów dotyczących platform i ogólnie umów w epoce cyfrowej. Należy szerzej rozważyć tę kwestię.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Pośrednikami w szerokim wachlarzu stosunków handlowych między przedsiębiorstwami a konsumentami w internecie są dostawcy świadczący usługi wielostronne, które zasadniczo opierają się na tym samym modelu budowania ekosystemu w działalności gospodarczej. Aby uchwycić te usługi, których dotyczy wniosek, usługi pośrednictwa internetowego należy zdefiniować w sposób precyzyjny i neutralny technologicznie. W szczególności usługi te powinny zaliczać się do usług społeczeństwa informacyjnego i charakteryzować się tym, że ich celem jest ułatwienie inicjowania bezpośrednich transakcji między użytkownikami biznesowymi a konsumentami, niezależnie od tego, czy transakcje te są ostatecznie zawierane przez internet (w portalu internetowym danego dostawcy usług pośrednictwa internetowego bądź danego użytkownika biznesowego), czy też poza nim. Ponadto usługi te powinny być świadczone na podstawie stosunków umownych zarówno między dostawcami a użytkownikami biznesowymi, jak i między dostawcami a konsumentami. Należy uznać, że taki stosunek umowny istnieje, jeżeli obie zainteresowane strony wyrażą wolę bycia związanymi w sposób jednoznaczny i możliwy do zweryfikowania, niekoniecznie poprzez wyraźne wyrażenie zgody na piśmie.

(8)  Pośrednikami w szerokim wachlarzu stosunków między przedsiębiorstwami a konsumentami w internecie są dostawcy świadczący usługi wielostronne, które zasadniczo opierają się na tym samym modelu budowania ekosystemu w działalności gospodarczej. Aby uchwycić te usługi, których dotyczy wniosek, usługi pośrednictwa internetowego należy zdefiniować w sposób precyzyjny i neutralny technologicznie. W szczególności usługi te powinny zaliczać się do usług społeczeństwa informacyjnego i charakteryzować się tym, że ich celem jest ułatwienie inicjowania bezpośrednich transakcji między użytkownikami biznesowymi a konsumentami, niezależnie od tego, czy transakcje te są ostatecznie zawierane przez internet (w portalu internetowym danego dostawcy usług pośrednictwa internetowego bądź danego użytkownika biznesowego), czy też poza nim, co oznacza, że nie ma wymogu zawarcia stosunku umownego między użytkownikami biznesowymi a konsumentami jako warunku wstępnego włączenia usługi pośrednictwa internetowego do zakresu niniejszego rozporządzenia. Usługi, w przypadku których ułatwianie inicjowania transakcji bezpośrednich między tymi użytkownikami biznesowymi a konsumentami ma jedynie marginalny charakter, co oznacza, że nawet jeżeli w ograniczonej liczbie przypadków możliwe jest dokonanie interpretacji usługi jako ułatwiającej inicjowanie transakcji, nie należy uwzględniać transakcji bezpośredniej między niektórymi użytkownikami biznesowymi a konsumentami, ponieważ nie byłoby to celem usługi. Jeżeli usługi zazwyczaj ułatwiają takie transakcje, ułatwianie inicjowania transakcji bezpośrednich nie może być rozumiane jako posiadające wyłącznie marginalny charakter. Ponadto usługi te powinny być świadczone na podstawie stosunków umownych zarówno między dostawcami a użytkownikami biznesowymi, jak i między dostawcami a konsumentami. Należy uznać, że taki stosunek umowny istnieje, jeżeli obie zainteresowane strony wyrażą wolę bycia związanymi w sposób jednoznaczny i możliwy do zweryfikowania, niekoniecznie poprzez wyraźne wyrażenie zgody na piśmie. Należy uznać, że taki stosunek umowny między dostawcami usług pośrednictwa internetowego a konsumentami istnieje także w przypadkach, w których usługi są dostarczane konsumentowi w zamian za przekazanie przez niego danych osobowych lub innych danych.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  W związku z tym do usług pośrednictwa internetowego objętych niniejszym rozporządzeniem powinny zaliczać się między innymi: internetowe platformy handlu elektronicznego, w tym platformy kolaboracyjne, na którym działają użytkownicy biznesowi, internetowe usługi w zakresie oprogramowania w postaci aplikacji oraz internetowe serwisy społecznościowe. Niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć jednak zastosowania do narzędzi do zamieszczania reklamy internetowej i zarządzania nią (narzędzi adserwerowych) ani do giełd reklamy internetowej, których usługi nie są świadczone w celu ułatwienia inicjowania transakcji bezpośrednich i które nie obejmują stosunków umownych z konsumentami. Niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć również zastosowania do usług płatniczych online, ponieważ same te usługi nie spełniają stosownych wymogów, są one raczej ze swej natury pomocnicze dla transakcji w zakresie dostarczania towarów i świadczenia usług na rzecz zainteresowanych konsumentów.

(9)  W związku z tym do usług pośrednictwa internetowego objętych niniejszym rozporządzeniem powinny zaliczać się między innymi: internetowe platformy handlu elektronicznego, w tym platformy kolaboracyjne, na którym działają użytkownicy biznesowi, internetowe usługi w zakresie oprogramowania w postaci aplikacji, takie jak sklepy z aplikacjami, usługi wsparcia głosowego oraz internetowe serwisy społecznościowe. Powinno mieć ono zastosowanie do takich usług, niezależnie od aktualnych lub przyszłych zmian tych usług pod względem technicznym lub komercyjnym, w tym na przykład dotyczących ich interakcji z programowymi systemami operacyjnymi. Niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć jednak zastosowania do narzędzi do zamieszczania reklamy internetowej i zarządzania nią (narzędzi adserwerowych) ani do giełd reklamy internetowej, których usługi nie są świadczone w celu ułatwienia inicjowania transakcji bezpośrednich i które nie obejmują stosunków umownych z konsumentami. Niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć również zastosowania do usług płatniczych online, ponieważ same te usługi nie spełniają stosownych wymogów, są one raczej ze swej natury pomocnicze dla transakcji w zakresie dostarczania towarów i świadczenia usług na rzecz zainteresowanych konsumentów.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  W niektórych przypadkach rozróżnienie między biznesowymi i pozabiznesowymi użytkownikami usług pośrednictwa internetowego może być skomplikowane. Takie rozróżnienie jest istotne, ponieważ użytkownicy biznesowi, którzy oferują towary lub usługi konsumentom, powinni również podlegać bardziej rygorystycznym wymogom wobec konsumentów. Zgodnie z wnioskiem Komisji w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r., dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/29/WE oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia przepisów UE dotyczących ochrony konsumenta1a dokonywanie rozróżnienia między użytkownikami biznesowymi a pozabiznesowymi nie powinno leżeć w gestii dostawcy usługi pośrednictwa internetowego. To raczej użytkownicy usług pośrednictwa internetowego powinni mieć możliwość poinformowania, czy są użytkownikami biznesowymi, czy też nie, a jeśli są użytkownikami biznesowymi, powinni wypełniać bardziej rygorystyczne obowiązki wobec konsumentów.

 

__________________

 

1a COM(2018)0185 final.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9b)  Definicja pomocniczych systemów operacyjnych powinna obejmować systemy operacyjne niezbędne do kontroli urządzenia mobilnego, które są ściśle powiązane z usługą pośrednictwa internetowego, gdzie usługa pośrednictwa internetowego kontroluje główny kanał, za pośrednictwem którego można zainstalować aplikację, a rozwój i aktualizacja tego systemu operacyjnego są pośrednio lub bezpośrednio zapewniane lub kontrolowane przez dostawcę powiązanej usługi pośrednictwa internetowego. Ta definicja pomocniczych systemów operacyjnych powinna mieć zastosowanie do usług niezależnie od aktualnych lub przyszłych zmian tych usług pod względem technicznym lub komercyjnym, łącznie na przykład z wykorzystaniem komend głosowych.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym zakresie oraz w świetle faktu, że stosunek zależności użytkowników biznesowych obserwuje się głównie w przypadku usług pośrednictwa internetowego, które służą jako portal pozyskiwania konsumentów będących osobami fizycznymi, pojęcie konsumenta stosowane do wyznaczenia zakresu niniejszego rozporządzenia należy rozumieć jako odnoszące się wyłącznie do osób fizycznych, w przypadku gdy działają one w celach niezwiązanych z ich działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani zawodową.

(10)  Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym zakresie oraz w świetle faktu, że stosunek zależności użytkowników biznesowych obserwuje się głównie w przypadku usług pośrednictwa internetowego, które służą jako portal pozyskiwania konsumentów będących osobami fizycznymi, pojęcie konsumenta stosowane do wyznaczenia zakresu niniejszego rozporządzenia należy rozumieć jako odnoszące się wyłącznie do osób fizycznych, w przypadku gdy działają one w celach niezwiązanych z ich działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani zawodową. Zatem do celów niniejszego rozporządzenia usługi pośrednictwa internetowego, które umożliwiają wyłącznie bezpośrednie lub ukierunkowane oferty towarów i usług przedsiębiorstw skierowane do innych przedsiębiorstw , zostają wyłączone z zakresu niniejszego rozporządzenia, ponieważ nie ma bezpośrednich skutków dla konsumentów.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  W celu zachowania spójności definicja wyszukiwarki internetowej stosowana w niniejszym rozporządzeniu powinna być dostosowana do definicji przyjętej w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/114821.

(11)  Definicja wyszukiwarki internetowej stosowana w niniejszym rozporządzeniu powinna być szersza niż definicja przyjęta w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/114821. Biorąc pod uwagę szybkie tempo innowacji, definicja powinna być neutralna pod względem technologicznym. W szczególności definicję należy rozumieć jako obejmującą zapytania głosowe.

__________________

__________________

21 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (Dz.U. L 194 z 19.7.2016, s. 1).

21 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (Dz.U. L 194 z 19.7.2016, s. 1).

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  W celu zapewnienia w stosownych przypadkach skutecznej ochrony użytkowników biznesowych niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie, w przypadku gdy warunki stosunku umownego, bez względu na ich nazwę lub formę, nie są indywidualnie negocjowane przez strony tego stosunku umownego. To, czy warunki korzystania z usług były negocjowane indywidualnie, należy ustalić na podstawie ogólnej oceny, w której sam fakt, że niektóre postanowienia tych warunków mogły być przedmiotem indywidualnych negocjacji, nie ma decydującego znaczenia.

(12)  W celu zapewnienia skutecznej ochrony użytkowników biznesowych niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do warunków stosunku umownego między dostawcami usług pośrednictwa internetowego a użytkownikami biznesowymi, bez względu na ich nazwę lub formę.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a)  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego mogą świadczyć lub kontrolować inne usługi lub oprogramowanie, co w niektórych przypadkach mogłoby stwarzać możliwość wykorzystywania tego oprogramowania lub usług do omijania obowiązków określonych w niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu do dostawców usług pośrednictwa internetowego. Chociaż zakres stosowania niniejszego rozporządzenia i określonych w nim wymogów nie zostaje rozszerzony na to oprogramowanie i te usługi, to dostawcy usług pośrednictwa internetowego nie powinni korzystać z tego oprogramowania lub tych usług w celu obejścia jakichkolwiek obowiązków mających zastosowanie do usług pośrednictwa internetowego. Kontrola na mocy niniejszego rozporządzenia oznacza kontrolę w rozumieniu art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004, co oznacza, że podstawę kontroli stanowią prawa, umowy lub jakiekolwiek inne środki, które oddzielnie bądź łącznie i uwzględniając okoliczności faktyczne lub prawne, dają możliwość wywierania decydującego wpływu na przedsiębiorstwo. Taki decydujący wpływ może być wywierany w szczególności poprzez prawo własności, prawo użytkowania całości lub części majątku przedsiębiorstwa lub prawa albo umowy, które dają możliwość decydującego wpływu na skład, głosowanie lub decyzje organów przedsiębiorstwa.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  W celu zapewnienia, aby ogólne warunki korzystania z usług regulujące stosunek umowny umożliwiały użytkownikom biznesowym ustalenie, jakie warunki handlowe mają zastosowanie do korzystania z usług pośrednictwa internetowego oraz zakańczania i zawieszania takiego korzystania, a także w celu osiągnięcia przewidywalności w ich relacjach biznesowych, warunki te powinny być sformułowane jasnym i jednoznacznym językiem, który jest łatwo zrozumiały dla przeciętnego użytkownika biznesowego. Warunków korzystania z usług nie należy uznawać za sformułowane jasnym i jednoznacznym językiem, jeżeli są niejasne, niekonkretne lub brakuje w nich szczegółów ważnych kwestii handlowych, a zatem nie zapewniają użytkownikom biznesowym zasadnego stopnia przewidywalności w zakresie najważniejszych aspektów stosunku umownego.

(13)  W celu zapewnienia, aby ogólne warunki korzystania z usług regulujące stosunek umowny umożliwiały użytkownikom biznesowym ustalenie, jakie warunki handlowe mają zastosowanie do korzystania z usług pośrednictwa internetowego oraz zakańczania i zawieszania takiego korzystania, a także w celu osiągnięcia przewidywalności w ich relacjach biznesowych, warunki te powinny być sformułowane jasnym i zrozumiałym językiem, który jest łatwo zrozumiały dla przeciętnego użytkownika biznesowego. Warunków korzystania z usług nie należy uznawać za sformułowane jasnym i zrozumiałym językiem, jeżeli są niejasne, niekonkretne lub brakuje w nich szczegółów ważnych kwestii handlowych, a zatem nie zapewniają użytkownikom biznesowym zasadnego stopnia przewidywalności w zakresie najważniejszych aspektów stosunku umownego. Ponadto sformułowań, które ze względu na dobór słów wprowadzają w błąd, nie należy uznawać za proste i zrozumiałe.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  Aby zapewnić nie tylko przejrzystość ale również sprawiedliwość w stosunkach między dostawcami usług pośrednictwa internetowego i ich użytkownikami biznesowymi, ogólne warunki korzystania z usług powinny być także sprawiedliwe i proporcjonalne z uwagi na charakter działalności dostawcy usług pośrednictwa internetowego i użytkownika biznesowego. Warunki korzystania z usług nie powinny być uznawane za sprawiedliwe i proporcjonalne, jeżeli na przykład rażąco odbiegają od dobrych praktyk handlowych w danej działalności gospodarczej, w ramach której działa usługa pośrednictwa internetowego, lub są sprzeczne z zasadami dobrej wiary i uczciwego obrotu. Przy ocenie tych wymogów ogólnych właściwe organy egzekwowania prawa powinny również brać pod uwagę charakter i cel umowy, okoliczności sprawy oraz zwyczaje i praktyki działalności handlowej.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13b)  W celu zapewnienia, by użytkownicy biznesowi mieli wystarczającą jasność co do tego, gdzie ich towary lub usługi są wprowadzane do obrotu oraz komu są oferowane, dostawcy usług pośrednictwa internetowego powinni zagwarantować przejrzystość wobec użytkowników biznesowych, jeśli chodzi o wszelkie dodatkowe kanały lub potencjalne programy powiązane, które usługa pośrednictwa internetowego może wykorzystywać w sprzedaży wspomnianych towarów lub usług.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Zapewnienie przejrzystości w ogólnych warunkach korzystania z usług może mieć podstawowe znaczenie w propagowaniu zrównoważonych relacji biznesowych i zapobieganiu niesprawiedliwym zachowaniom ze szkodą dla użytkowników biznesowych. Dostawcy usług pośrednictwa internetowego powinni zatem również zapewnić, aby warunki korzystania z usług były łatwo dostępne na wszystkich etapach stosunków umownych, w tym dla potencjalnych użytkowników biznesowych na etapie poprzedzającym zawarcie umowy, oraz aby o wszelkich zmianach tych warunków użytkownicy biznesowi byli powiadamiani z zachowaniem ustalonego terminu powiadomienia, który powinien być racjonalny i proporcjonalny do okoliczności w danym przypadku oraz wynosić co najmniej 15 dni. Termin powiadomienia nie powinien mieć zastosowania w przypadku gdy – i w zakresie, w jakim – w sposób jednoznaczny rezygnuje z niego zainteresowany użytkownik biznesowy lub w przypadku gdy – i w zakresie, w jakim – potrzeba wprowadzenia zmiany bez dotrzymywania terminu powiadomienia wynika z prawnego obowiązku spoczywającego na dostawcy, przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym.

(14)  Zapewnienie przejrzystości w ogólnych warunkach korzystania z usług może mieć podstawowe znaczenie w propagowaniu zrównoważonych relacji biznesowych i zapobieganiu niesprawiedliwym zachowaniom ze szkodą dla użytkowników biznesowych. Dostawcy usług pośrednictwa internetowego powinni zatem również zapewnić, aby warunki korzystania z usług były łatwo dostępne na wszystkich etapach stosunków umownych, w tym dla potencjalnych użytkowników biznesowych na etapie poprzedzającym zawarcie umowy, oraz aby o wszelkich zmianach tych warunków użytkownicy biznesowi byli powiadamiani z zachowaniem ustalonego terminu powiadomienia, który powinien być racjonalny i proporcjonalny do okoliczności w danym przypadku oraz wynosić co najmniej 15 dni przed wprowadzeniem zmian oraz co najmniej 30 dni w przypadkach, w których zmiana wymaga od użytkownika biznesowego wprowadzenia istotnych dostosowań technicznych do jego towarów lub usług, tak aby dostosować je do wspomnianej zmiany. Pojęcie zmiany nie powinno być rozumiane jako obejmujące czysto administracyjne zmiany warunków korzystania z usług, takie jak zmiana numeru telefonu lub adresu dostawcy. W drodze wyjątku terminy powiadomienia nie powinny mieć zastosowania w przypadku gdy – i w zakresie, w jakim – w sposób jednoznaczny rezygnuje z nich zainteresowany użytkownik biznesowy lub w przypadku gdy – i w zakresie, w jakim – potrzeba wprowadzenia zmiany bez dotrzymywania terminu powiadomienia wynika z prawnego obowiązku spoczywającego na dostawcy, przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym, oraz w przypadkach, w których dostawca przeciwdziała zagrożeniu, które mogłoby zaszkodzić lub stwarzać problemy związane z bezpieczeństwem w odniesieniu do usługi, ich konsumentów lub innych użytkowników, ponieważ mając na uwadze różnorodność treści, jakie użytkownicy biznesowi rozpowszechniają za pośrednictwem usług pośrednictwa internetowego, mogą pojawić się nieprzewidziane zagrożenia i praktyki wymagające podjęcia natychmiastowych działań. Użytkownicy biznesowi powinni mieć prawo do wypowiedzenia swojej umowy w terminie 15 dni od otrzymania powiadomienia o zmianie, która ich zdaniem jest dla nich niekorzystna.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a)  Zasadniczo zgłaszanie nowych lub zaktualizowanych towarów lub usług do usług pośrednictwa internetowego powinno być uznane za wyraźne działanie potwierdzające ze strony użytkownika biznesowego. Ponieważ jednak zmiany warunków korzystania z usług mogą w niektórych przypadkach wymagać znaczących zmian, aby użytkownik biznesowy mógł się dostosować do nowych warunków korzystania z usług, użytkownicy biznesowi nie powinni być zobowiązani do nieaktualizowania swoich towarów i usług, na przykład w odniesieniu do treści usług, podczas gdy przygotowują się do spełnienia nowych warunków korzystania z usług. W przypadkach, w których termin powiadomienia wynosi 30 dni, ponieważ zmiany warunków korzystania z usług wymagają od użytkownika biznesowego wprowadzenia istotnych dostosowań technicznych do jego towarów lub usług, termin powiadomienia nie jest uważany za automatycznie zniesiony, jeżeli użytkownik biznesowy przedkłada nowe towary i usługi lub je aktualizuje. Dostawca usług pośrednictwa internetowego powinien spodziewać się, że zmiany warunków korzystania z usług będą wymagały od użytkownika biznesowego wprowadzenia znaczących dostosowań technicznych w przypadku gdy, na przykład, wszystkie cechy usługi pośrednictwa internetowego, do której użytkownicy biznesowi mieli dostęp, są usuwane lub dodawane, lub w przypadku gdy użytkownicy biznesowi muszą przeprogramować swoje towary i usługi, aby móc kontynuować działalność w ramach platformy. W przypadkach, w których użytkownikom biznesowym zgłasza się jednocześnie liczne zmiany warunków korzystania z usług, tylko zmiana, w przypadku której można zasadnie wymagać od użytkownika biznesowego wprowadzenia znacznych dostosowań technicznych, powinna być objęta okresem powiadomienia wynoszącym 30 dni oraz wyjątkiem od automatycznego zwolnienia z okresu powiadomienia.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  W celu ochrony użytkowników biznesowych właściwy sąd powinien mieć możliwość orzeknięcia, że niezgodne z przepisami warunki korzystania z usług niewiążące dla zainteresowanego użytkownika biznesowego, ze skutkami ex nunc. Każde takie orzeczenie sądu powinno jednak dotyczyć wyłącznie konkretnych postanowień warunków korzystania z usług, które nie są zgodne z przepisami. Pozostałe postanowienia powinny pozostać w mocy i być możliwe do wyegzekwowania w zakresie, w jakim mogą zostać oddzielone od postanowień niezgodnych z przepisami. Nagłe zmiany istniejących warunków korzystania z usług mogą w znaczący sposób zakłócać działalność użytkowników biznesowych. W celu ograniczenia takich negatywnych skutków dla użytkowników biznesowych oraz zniechęcenia do takiego zachowania zmiany dokonane w sposób sprzeczny z obowiązkiem dotrzymania ustalonego terminu powiadomienia powinny zatem być nieskuteczne, tj. uznane za nigdy nieistniejące, ze skutkami erga omnes i ex tunc.

(15)  W celu ochrony użytkowników biznesowych i zagwarantowania obu stronom pewności prawa właściwy sąd powinien mieć możliwość orzeknięcia, że niezgodne z przepisami warunki korzystania z usługnieważne, ze skutkami ex nunc. Każde takie orzeczenie sądu powinno jednak dotyczyć wyłącznie konkretnych postanowień warunków korzystania z usług, które nie są zgodne z przepisami. Pozostałe postanowienia powinny pozostać w mocy i być możliwe do wyegzekwowania w zakresie, w jakim mogą zostać oddzielone od postanowień niezgodnych z przepisami. Nagłe zmiany istniejących warunków korzystania z usług mogą w znaczący sposób zakłócać działalność użytkowników biznesowych. W celu ograniczenia takich negatywnych skutków dla użytkowników biznesowych oraz zniechęcenia do takiego zachowania zmiany dokonane w sposób sprzeczny z obowiązkiem dotrzymania ustalonego terminu powiadomienia powinny zatem być nieskuteczne, tj. uznane za nigdy nieistniejące, ze skutkami erga omnes i ex tunc.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Dostawca usług pośrednictwa internetowego może mieć uzasadnione powody do podjęcia decyzji o zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia swoich usług, w całości lub w części, na rzecz danego użytkownika biznesowego, w tym poprzez wycofanie z listy ofert poszczególnych towarów lub usług danego użytkownika biznesowego lub skuteczne usunięcie wyników wyszukiwania. Mając jednak na uwadze fakt, że takie decyzje mogą mieć istotny wpływ na interesy zainteresowanych użytkowników biznesowych, użytkownicy ci powinni zostać należycie poinformowani o powodach podjęcia takiej decyzji. Takie uzasadnienie powinno umożliwić użytkownikom biznesowym ustalenie, czy istnieją podstawy do podważenia decyzji, zwiększając tym samym szanse użytkowników biznesowych na skuteczne dochodzenie roszczeń w razie konieczności. Ponadto wymóg podawania uzasadnienia powinien pomóc w zapobieganiu lub zaradzeniu niezamierzonemu usuwaniu z internetu treści dostarczonych przez użytkowników biznesowych, które dostawca omyłkowo uznał za nielegalne, zgodnie z zaleceniem Komisji (UE) 2018/33422. W uzasadnieniu należy wskazać obiektywną podstawę (obiektywne podstawy) podjęcia decyzji, w oparciu o podstawy, które dostawca wymienił już uprzednio w warunkach korzystania z usług, oraz odnieść się w sposób proporcjonalny do szczególnych okoliczności danego przypadku, które doprowadziły do podjęcia takiej decyzji.

(16)  Dostawca usług pośrednictwa internetowego może mieć uzasadnione powody do podjęcia decyzji o zawieszeniu, ograniczeniu lub zakończeniu świadczenia swoich usług, w całości lub w części, na rzecz danego użytkownika biznesowego, w tym poprzez wycofanie z listy ofert poszczególnych towarów lub usług danego użytkownika biznesowego lub skuteczne usunięcie wyników wyszukiwania. Może on również być prawnie zobowiązany do usunięcia określonych treści lub zawieszenia, ograniczenia bądź zakończenia świadczenia usług w całości lub w części. Mając jednak na uwadze fakt, że takie decyzje mogą mieć istotny wpływ na interesy zainteresowanych użytkowników biznesowych, użytkownicy ci powinni zostać należycie poinformowani z wyprzedzeniem o takim zawieszeniu, ograniczeniu lub zakończeniu świadczenia usług, z wyjątkiem przypadków, w których dostawca usług pośrednictwa internetowego ma prawny obowiązek niezwłocznego zawieszenia, ograniczenia lub zakończenia świadczenia usług. Mogą też wystąpić przypadki, w których dostawca usług pośrednictwa internetowego nie jest prawnie zobowiązany do zakończenia świadczenia usług, np. z powodu wycofania produktu przez organy nadzoru rynku, lecz mimo to ma on uzasadnione wątpliwości co do bezpieczeństwa produktu lub usługi, podejrzenia dotyczące podrabiania bądź oszustw lub wątpliwości co tego, czy produkt lub usługa są odpowiednie dla osób nieletnich. W takich przypadkach dostawca usług pośrednictwa internetowego powinien móc podjąć niezwłoczne działania na rzecz ochrony konsumentów. Jednak w takich wyjątkowych przypadkach, w których świadczenie usług może zostać natychmiast zawieszone, ograniczone lub zakończone, użytkownik biznesowy powinien otrzymać zawsze uzasadnienie zawieszenia, ograniczenia lub zakończenia świadczenia usługi. Takie uzasadnienie powinno umożliwić użytkownikom biznesowym ustalenie, czy istnieją podstawy do podważenia decyzji, zwiększając tym samym szanse użytkowników biznesowych na skuteczne dochodzenie roszczeń w razie konieczności. Ponadto wymóg podawania uzasadnienia powinien pomóc w zapobieganiu lub zaradzeniu niezamierzonemu usuwaniu z internetu treści dostarczonych przez użytkowników biznesowych, które dostawca omyłkowo uznał za nielegalne, zgodnie z zaleceniem Komisji (UE) 2018/334. W niektórych przypadkach decyzja dostawcy usługi pośrednictwa internetowego opiera się na powiadomieniach od osób trzecich. Powiadomienia te mogą być nadużywane przez konkurentów. W zaleceniu Komisji (UE) 2018/33422 wymaga się, aby zawiadomienia były wystarczająco dokładne i odpowiednio uzasadnione, aby dostawcy usług hostingowych, którzy je otrzymują, mogli z należytą starannością podjąć świadomą decyzję w odniesieniu do treści, której zawiadomienie dotyczy. Dostawcy usług pośrednictwa internetowego powinni zatem mieć obowiązek przekazywania informacji dotyczących kwestii takich zawiadomień użytkownikowi biznesowemu w przypadkach, w których decyzja o zawieszeniu, ograniczeniu lub zakończeniu świadczenia usług jest wynikiem zawiadomienia wystosowanego przez stronę trzecią, tak aby użytkownik biznesowy mógł łatwo odrzucić wyraźnie nieuczciwe zawiadomienia. W uzasadnieniu należy wskazać obiektywną podstawę (obiektywne podstawy) podjęcia decyzji, w oparciu o podstawy, które dostawca wymienił już uprzednio w warunkach korzystania z usług, oraz odnieść się w sposób proporcjonalny do szczególnych okoliczności danego przypadku, które doprowadziły do podjęcia takiej decyzji, z wyjątkiem przypadków, w których dostawca usług pośrednictwa internetowego ma prawny obowiązek ich nieujawniania lub gdy dostawca usług pośrednictwa internetowego może wykazać, że zainteresowany użytkownik biznesowy wielokrotnie naruszył mające zastosowanie warunki korzystania z usług, co skutkuje zawieszeniem, ograniczeniem lub zakończeniem świadczenia usług.

__________________

__________________

22 Zalecenie Komisji (UE) 2018/334 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie działań na rzecz skutecznego zwalczania nielegalnych treści w internecie (Dz.U. L 63 z 6.3.2018, s. 50).

22 Zalecenie Komisji (UE) 2018/334 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie działań na rzecz skutecznego zwalczania nielegalnych treści w internecie (Dz.U. L 63 z 6.3.2018, s. 50).

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Plasowanie towarów i usług przez dostawców usług pośrednictwa internetowego ma istotny wpływ na wybory dokonywane przez konsumentów, a co za tym idzie na sukces komercyjny użytkowników biznesowych oferujących konsumentom te towary i usługi. W związku z tym dostawcy usług pośrednictwa internetowego powinni z góry przedstawić główne parametry determinujące plasowanie, aby zapewnić użytkownikom biznesowym większą przewidywalność oraz umożliwić im lepsze zrozumienie funkcjonowania mechanizmu plasowania i porównywanie praktyk w zakresie plasowania stosowanych przez różnych dostawców. Pojęcie głównego parametru powinno być rozumiane jako oznaczające wszelkie ogólne kryteria, procesy, specyficzne sygnały wbudowane w algorytmy lub inne mechanizmy korygowania lub obniżania pozycji stosowane w związku z plasowaniem. Opis głównych parametrów determinujących plasowanie powinien również zawierać wyjaśnienie wszelkich możliwości aktywnego wpływania przez użytkowników biznesowych na plasowanie w zamian za wynagrodzenie dla dostawcy oraz względnych skutków takich działań. Opis ten powinien umożliwić użytkownikom biznesowym odpowiednie zrozumienie, w jaki sposób mechanizm plasowania uwzględnia charakterystyki konkretnych towarów lub usług oferowanych przez użytkownika biznesowego oraz znaczenie tych charakterystyk dla konsumentów korzystających z danej platformy usług pośrednictwa internetowego.

(17)  Plasowanie towarów i usług przez dostawców usług pośrednictwa internetowego ma istotny wpływ na wybory dokonywane przez konsumentów, a co za tym idzie na sukces komercyjny użytkowników biznesowych oferujących konsumentom te towary i usługi. W związku z tym dostawcy usług pośrednictwa internetowego powinni z góry przedstawić parametry determinujące plasowanie, aby zapewnić użytkownikom biznesowym większą przewidywalność oraz umożliwić im lepsze zrozumienie funkcjonowania mechanizmu plasowania i porównywanie praktyk w zakresie plasowania stosowanych przez różnych dostawców. W przypadkach gdy ujawnienie wszystkich parametrów w warunkach korzystania z usług nie jest technicznie możliwe lub miałoby wpływ na ujawnienie znaczenia wszystkich poszczególnych parametrów, powinno się przedstawiać jedynie główne parametry i powody ich względnego znaczenia. Pojęcie głównego parametru powinno być rozumiane jako oznaczające wszelkie ogólne kryteria, procesy, specyficzne sygnały wbudowane w algorytmy lub inne mechanizmy korygowania lub obniżania pozycji stosowane w związku z plasowaniem. Opis głównych parametrów determinujących plasowanie powinien również zawierać wyjaśnienie wszelkich możliwości aktywnego wpływania przez użytkowników biznesowych na plasowanie w zamian za wynagrodzenie dla dostawcy oraz względnych skutków takich działań. Przy podawaniu wyników dostawca usługi pośrednictwa internetowego powinien też ujawnić obok każdego wyniku plasowania, czy miało na niego wpływ zróżnicowane traktowanie lub wszelki bezpośredni albo pośredni stosunek wynagrodzenia, stosunek umowny lub stosunek bezpośredniej własności. Opis ten powinien umożliwić użytkownikom biznesowym odpowiednie zrozumienie, w jaki sposób mechanizm plasowania uwzględnia charakterystyki konkretnych towarów lub usług oferowanych przez użytkownika biznesowego oraz znaczenie tych charakterystyk dla konsumentów korzystających z danej platformy usług pośrednictwa internetowego. Zgodnie z wnioskiem Komisji dotyczącym dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia przepisów UE dotyczących ochrony konsumentów dostawcy usług pośrednictwa internetowego powinni być zobowiązani do udzielania konsumentom informacji na temat parametrów wpływających na plasowanie. Informacje oferowane konsumentom powinny być przedstawiane w jasny i zrozumiały sposób, który jest odpowiedni do potrzeb konsumenta, przy czym informacje oferowane użytkownikowi biznesowemu i konsumentowi powinny, w każdym razie, być wystarczająco podobne, aby zapewnić, by zarówno strona oferująca, jak i strona poszukująca towarów lub usług była w stanie podejmować świadome decyzje w oparciu o przejrzyste wyszukiwania.

 

__________________

 

 

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Podobnie plasowanie stron internetowych przez dostawców wyszukiwarek internetowych, w szczególności stron, za pośrednictwem których przedsiębiorstwa oferują towary i usługi konsumentom, ma istotny wpływ na wybory dokonywane przez konsumentów i sukces komercyjny użytkowników z witryną firmy. Dostawcy wyszukiwarek internetowych powinni zatem przedstawić opis głównych parametrów determinujących plasowanie wszystkich indeksowanych stron internetowych, w tym stron będących witryną firmy użytkownika, a także innych stron internetowych. Oprócz kwestii charakterystyk towarów i usług oraz ich znaczenia dla konsumentów, w przypadku wyszukiwarek internetowych opis ten powinien również umożliwiać użytkownikom z witryną firmy uzyskanie odpowiedniego zrozumienia tego, czy – a jeżeli tak, to w jaki sposób i w jakim zakresie – pod uwagę bierze się pewne cechy budowy witryny, którą się posługują, takie jak jej optymalizacja pod kątem wyświetlania na mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych. Ze względu na brak stosunku umownego między dostawcami wyszukiwarek internetowych a użytkownikami z witryną firmy, opis ten powinien być publicznie dostępny w widocznej i łatwo dostępnej lokalizacji na stronie danej wyszukiwarki internetowej. W celu zapewnienia użytkownikom z witryną firmy przewidywalności opis ten powinien być również na bieżąco aktualizowany, z uwzględnieniem możliwości łatwego zidentyfikowania wszelkich zmian głównych parametrów. Przy spełnianiu tego wymogu dotyczącego ujawniania głównych parametrów stosowanych przy plasowaniu od dostawców nie wymaga się w żadnym przypadku ujawniania tajemnic przedsiębiorstwa, zdefiniowanych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/94323, jednak podawany opis powinien przynajmniej opierać się na rzeczywistych danych dotyczących wagi stosowanych parametrów plasowania.

(18)  Podobnie plasowanie stron internetowych przez dostawców wyszukiwarek internetowych, w szczególności stron, za pośrednictwem których przedsiębiorstwa oferują towary i usługi konsumentom, ma istotny wpływ na wybory dokonywane przez konsumentów i sukces komercyjny użytkowników z witryną firmy. Dostawcy wyszukiwarek internetowych powinni zatem przedstawić opis parametrów determinujących plasowanie wszystkich indeksowanych stron internetowych, w tym stron będących witryną firmy użytkownika, a także innych stron internetowych. W przypadkach gdy ujawnienie wszystkich parametrów w warunkach korzystania z usług nie jest technicznie możliwe lub miałoby wpływ na ujawnienie znaczenia wszystkich poszczególnych parametrów, powinno się przedstawiać jedynie główne parametry i powody ich względnego znaczenia. Oprócz kwestii charakterystyk towarów i usług oraz ich znaczenia dla konsumentów, w przypadku wyszukiwarek internetowych opis ten powinien również umożliwiać użytkownikom z witryną firmy uzyskanie odpowiedniego zrozumienia tego, czy – a jeżeli tak, to w jaki sposób i w jakim zakresie – pod uwagę bierze się pewne cechy budowy witryny, którą się posługują, takie jak jej optymalizacja pod kątem wyświetlania na mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych. Ze względu na brak stosunku umownego między dostawcami wyszukiwarek internetowych a użytkownikami z witryną firmy, opis ten powinien być publicznie dostępny w widocznej i łatwo dostępnej lokalizacji na stronie danej wyszukiwarki internetowej. W celu zapewnienia użytkownikom z witryną firmy przewidywalności opis ten powinien być również na bieżąco aktualizowany, z uwzględnieniem możliwości łatwego zidentyfikowania wszelkich zmian parametrów. Wymóg ujawniania parametrów stosowanych przy plasowaniu nie powinien naruszać dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/94323 przy spełnianiu tego wymogu dotyczącego ujawniania głównych parametrów stosowanych przy plasowaniu podawany opis powinien przynajmniej opierać się na rzeczywistych danych dotyczących wagi stosowanych parametrów plasowania. Istnienie aktualnego opisu głównych parametrów byłoby również korzystne dla użytkowników innych niż użytkownicy z witryną firmy wyszukiwarki internetowej. W niektórych przypadkach dostawcy wyszukiwarek internetowych mogą zadecydować o wywieraniu wpływu na wyniki plasowania w określonym przypadku bądź o wycofaniu z nich witryny internetowej na podstawie zawiadomień otrzymanych od stron trzecich. W przeciwieństwie do dostawców usług pośrednictwa internetowego, od dostawców wyszukiwarek internetowych nie można ze względu na brak stosunku umownego między stronami wymagać, że będą oni bezpośrednio powiadamiać użytkownika z witryną firmy o usunięciu z listy lub zmianie plasowania ze względu na powiadomienie. Użytkownik biznesowy z witryną firmy powinien móc jednak zbadać powiadomienie, które doprowadziło do zmiany plasowania lub wycofania z listy w określonym przypadku, przez zbadanie treści takiego powiadomienia w publicznie dostępnej internetowej bazie danych. Pomogłoby to zmniejszyć to ryzyko nadużyć w postaci przesyłanych przez konkurentów powiadomień prowadzących do wycofania z listy ofert.

__________________

__________________

23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (Dz.U. L 157 z 15.6.2016, s. 1).

23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (Dz.U. L 157 z 15.6.2016, s. 1).

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a)  Aby użytkownicy biznesowi mogli korzystać z informacji dotyczących parametrów plasowania, wyniki plasowania powinny odzwierciedlać rzeczywiste i niearbitralne stosowanie tych parametrów oraz względne znaczenie parametrów, które ujawniają dostawcy usług pośrednictwa internetowego i wyszukiwarek internetowych. Jeżeli na przykład kilku użytkowników biznesowych znajduje się w porównywalnej sytuacji w odniesieniu do parametrów, które dostawca ujawnił jako determinujące plasowanie, powinni oni być w stanie przewidzieć, że plasowanie odzwierciedlenia ich podobną sytuację w odniesieniu do tych parametrów.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18b)  Dostawcy wyszukiwarek internetowych często stwarzają możliwość wywierania wpływu na plasowanie wyników wyszukiwania za wynagrodzeniem opłacanym w różnych formach przez użytkowników biznesowych z witryną firmy. Należy jasno podawać do publicznej wiadomości zarówno użytkownikom biznesowym z witryną firmy, jak i konsumentom, szczegóły takich praktyk, aby zrozumieli oni oddziaływanie takiego wynagrodzenia na wyniki plasowania. Zatem wyniki wyszukiwania, na których wynik plasowania wypłynęło wniesienie opłaty, bez względu na formę, powinny być jasno oznaczone i wyraźnie odróżniać się od pozostałych wyników wyszukiwania, w przypadku których opłata nie została wniesiona.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  W przypadku gdy dostawca usług pośrednictwa internetowego sam oferuje konsumentom pewne towary lub usługi poprzez własne usługi pośrednictwa internetowego, lub czyni to za pośrednictwem kontrolowanego przez siebie użytkownika biznesowego, dostawca ten może bezpośrednio konkurować z innymi użytkownikami biznesowymi korzystającymi z jego usług pośrednictwa internetowego, którzy nie są przez niego kontrolowani. W szczególności w takich sytuacjach ważne jest, aby dostawca usług pośrednictwa internetowego działał w sposób przejrzysty i przedstawiał opis wszelkich przypadków zróżnicowanego traktowania, za pomocą środków prawnych, handlowych bądź technicznych, polegającego na odmiennym traktowaniu oferowanych przez siebie towarów lub usług w porównaniu z towarami lub usługami oferowanymi przez użytkowników biznesowych. Aby zapewnić proporcjonalność, obowiązek ten powinien mieć zastosowanie na szczeblu usług pośrednictwa internetowego ogółem, a nie na szczeblu poszczególnych towarów lub usług oferowanych za pośrednictwem tych usług.

(19)  W przypadku gdy dostawca usług pośrednictwa internetowego lub dostawca wyszukiwarek internetowych sam oferuje konsumentom pewne towary lub usługi poprzez własne usługi pośrednictwa internetowego, lub czyni to za pośrednictwem kontrolowanego przez siebie użytkownika biznesowego, dostawca ten może bezpośrednio konkurować z innymi użytkownikami biznesowymi korzystającymi z jego usług pośrednictwa internetowego, którzy nie są przez niego kontrolowani, co może stanowić dla dostawcy zachętę ekonomiczną i możliwość wykorzystywania kontroli nad usługą pośrednictwa internetowego lub wyszukiwarką internetową, aby zapewnić techniczne lub ekonomiczne korzyści dla własnych ofert lub tych oferowanych poprzez kontrolowanego przez niego użytkownika biznesowego, których mógłby odmówić konkurencyjnym użytkownikom biznesowym. Takie zachowanie mogłoby osłabić uczciwą konkurencję i ograniczyć wybór konsumentów. W szczególności w takich sytuacjach ważne jest, aby dostawca usług pośrednictwa internetowego lub dostawca wyszukiwarki internetowej działał w sposób przejrzysty i przedstawiał opis wszelkich przypadków zróżnicowanego traktowania, za pomocą środków prawnych, handlowych bądź technicznych, w tym ustawień domyślnych, w odniesieniu do oferowanych przez siebie towarów lub usług w porównaniu z towarami lub usługami oferowanymi przez użytkowników biznesowych. Towary dostarczane przez dostawcę usług pośrednictwa internetowego lub dostawcę wyszukiwarki internetowej, bądź świadczone przez niego usługi należy uznać za konkurencyjne względem towarów lub usług użytkowników biznesowych, jeżeli można uznać, że konsumenci korzystający z usługi pośrednictwa internetowego mogą wymienić lub zastąpić dany towar bądź usługę.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a)  Jednak wszelkie tego rodzaju zróżnicowane traktowanie usług pośrednictwa internetowego powinno być dozwolone wyłącznie wtedy, gdy dostawca usług pośrednictwa internetowego jest w stanie obiektywnie je uzasadnić zgodnie z ogólnymi zasadami prawa Unii, takimi jak proporcjonalność, pewność prawa i ogólne zasady wynikające z Karty praw podstawowych. Ponadto zróżnicowane traktowanie musi być niedyskryminujące wobec wszystkich innych użytkowników biznesowych, którzy oferują towary lub usługi za pośrednictwem usług pośrednictwa internetowego, i zróżnicowane traktowanie nie uniemożliwia konsumentom wyboru i korzystania z preferowanych przez nich towarów i usług spośród konkurujących towarów i usług, które są oferowane za pośrednictwem usługi pośrednictwa internetowego.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19b)  Niektóre praktyki mogą być postrzegane jako nieuczciwe w każdych okolicznościach i ponad wszelką wątpliwość. Praktyki te są wymienione w załączniku I do niniejszego wniosku. Unijne Obserwatorium Gospodarki Platform Internetowych powinno stale monitorować stosowanie i oddziaływanie na rynek tego wykazu praktyk i zalecać Komisji dokonywanie aktualizacji.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Możliwość dostępu do danych, w tym danych osobowych, i ich wykorzystania, może stanowić podstawę do tworzenie znacznej wartości w gospodarce platform internetowych. W związku z tym ważne jest, aby dostawcy usług pośrednictwa internetowego podawali użytkownikom biznesowym jasny opis zakresu, charakteru i warunków dostępu tych użytkowników do określonych kategorii danych oraz korzystania z nich. Opis ten powinien być proporcjonalny i może dotyczyć ogólnych warunków dostępu, zamiast wyczerpującej identyfikacji konkretnych danych lub kategorii danych, aby umożliwić użytkownikom biznesowym zrozumienie, czy mogą wykorzystać te dane do tworzenia większej wartości, w tym poprzez możliwość korzystania z usług w zakresie danych, świadczonych przez strony trzecie. Przetwarzanie danych osobowych powinno odbywać się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67924.

(20)  Możliwość dostępu do danych, w tym danych osobowych, i ich wykorzystania, może stanowić podstawę do tworzenie znacznej wartości w gospodarce platform internetowych. W związku z tym ważne jest, aby dostawcy usług pośrednictwa internetowego podawali użytkownikom biznesowym jasny opis zakresu, charakteru i warunków dostępu tych użytkowników do określonych kategorii danych oraz korzystania z nich. Opis ten powinien być proporcjonalny i może dotyczyć ogólnych warunków dostępu, zamiast wyczerpującej identyfikacji konkretnych danych lub kategorii danych, aby umożliwić użytkownikom biznesowym zrozumienie, czy mogą wykorzystać te dane do tworzenia większej wartości, w tym poprzez możliwość korzystania z usług w zakresie danych, świadczonych przez strony trzecie. Niniejsze rozporządzenie nakłada na dostawców usług pośrednictwa internetowego wymóg przejrzystości w zakresie danych, które przekazują swoim użytkownikom biznesowym, ale nie ustanawia żadnego wymogu przekazywania danych osobowych lub nieosobowych użytkownikom biznesowym, z wyjątkiem niektórych danych związanych z ratingami i recenzjami dotyczącymi użytkowników biznesowych, które użytkownicy biznesowi powinni móc otrzymywać w zagregowanej i anonimowej formie. W każdym przypadku przetwarzanie danych osobowych powinno odbywać się zgodnie z unijnymi ramami prawnymi w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz poszanowania życia prywatnego i ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67924, dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 i dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/58/WE.

__________________

__________________

24 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

24 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a)  Zgodnie z rozporządzeniem 2016/679 konsument ma prawo do otrzymywania dotyczących go danych osobowych, które przekazał administratorowi, takiemu jak dostawca usług pośrednictwa internetowego, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz ma prawo przekazać te dane innemu administratorowi, takiemu jak użytkownik biznesowy dostawcy usług pośrednictwa internetowego.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20b)  Użytkownicy biznesowi powinni mieć możliwość otrzymywania zanonimizowanych informacji dotyczących ich reputacji w internecie, czyli ratingów i recenzji zgromadzonych przez jednego dostawcę usług pośrednictwa internetowego, aby umożliwić użytkownikom biznesowym lepsze zrozumienie wartości ich marki i poprawę wyników na platformie internetowej. Należy zapewnić narzędzia pozwalające użytkownikom biznesowym zrozumieć ich reputację; powinno to stanowić pierwszy krok na drodze do zwiększenia konkurencji między użytkownikami biznesowymi, umożliwiając tym samym konsumentom szerszy i bardziej świadomy wybór.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20c)  Kilka organów ochrony konkurencji zarówno w Unii, jak i poza jej granicami, wszczęło dochodzenia lub wyraziło wolę ich wszczęcia w sprawach, w których dostawcy usług pośrednictwa internetowego wykorzystywali swoją podwójną rolę zarówno internetowej platformy handlowej, jak i przedsiębiorstwa oferującego towary i usługi na tej samej platformie, aby uzyskać pozycję dominującą lub jej nadużywać. Dostęp dostawcy usług pośrednictwa internetowego do danych generowanych przez transakcje użytkownika biznesowego może pozwolić dostawcy usług pośrednictwa internetowego na konkurowanie z użytkownikiem biznesowym na podstawie tych danych. W celu zagwarantowania sprawiedliwości dostawca usługi pośrednictwa internetowego nie powinien mieć możliwości ujawniania danych generowanych przez transakcje użytkownika biznesowego stronom trzecim do celów handlowych, w tym w ramach własnej struktury korporacyjnej, bez zgody tego użytkownika biznesowego, z wyjątkiem przypadków, w których dostawca usług pośrednictwa internetowego podlegałby obowiązkowi prawnemu ujawnienia danych generowanych przez transakcje użytkownika biznesowego.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego mogą w pewnych przypadkach ograniczać w warunkach korzystania z usług możliwość użytkowników biznesowych oferowania konsumentom towarów lub usług na bardziej korzystnych warunkach za pośrednictwem innych środków niż usługi pośrednictwa internetowego danego dostawcy. W takich przypadkach dostawcy, których to dotyczy, powinni podać uzasadnienie takiego działania, w szczególności wskazując główne względy gospodarcze, handlowe lub prawne, z jakich wprowadzili takie ograniczenia. Ten obowiązek przejrzystości nie powinien jednak być odczytywany jako mający wpływ na ocenę zgodności z prawem takich ograniczeń przeprowadzaną na podstawie innych aktów prawnych Unii lub aktów prawnych państw członkowskich zgodnie z prawem Unii, w tym w dziedzinie konkurencji i nieuczciwych praktyk handlowych, ani na stosowanie takich aktów prawnych.

(21)  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego nie powinni ograniczać użytkownikom biznesowym możliwości oferowania konsumentom tych samych towarów i usług na odmiennych warunkach lub na tych samych warunkach w ramach innych usług pośrednictwa. W niektórych przypadkach dostawcy usług pośrednictwa internetowego mogą ograniczać możliwość użytkowników biznesowych oferowania konsumentom towarów lub usług na innych warunkach za pośrednictwem innych środków niż te usługi. W takich przypadkach dostawcy, których to dotyczy, powinni podać uzasadnienie takiego działania, w szczególności wskazując główne względy gospodarcze, handlowe lub prawne, z jakich wprowadzili takie ograniczenia, oraz zapewnić, aby te ograniczenia były proporcjonalne. Niemniej jednak ograniczenie zdolności użytkowników biznesowych oferowania konsumentom towarów lub usług na różnych warunkach w inny sposób niż za pośrednictwem usług pośrednictwa internetowego może być zakazane lub ograniczone przez państwa członkowskie w przepisach krajowych przyjętych zgodnie z prawem Unii.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Aby zapewnić użytkownikom biznesowym, w tym użytkownikom, których korzystanie z danych usług pośrednictwa internetowego zostało zawieszone lub zakończone, dostęp do natychmiastowych, odpowiednich i skutecznych możliwości dochodzenia roszczeń, dostawcy usług pośrednictwa internetowego powinni przewidzieć wewnętrzny system rozpatrywania skarg. Ten wewnętrzny system rozpatrywania skarg powinien być ukierunkowany na zapewnienie, by w znacznej części skarg można było znaleźć rozwiązanie w drodze dwustronnych kontaktów między dostawcą usług pośrednictwa internetowego a użytkownikiem biznesowym, który złożył skargę. Ponadto zobowiązanie dostawców usług pośrednictwa internetowego do publikacji informacji na temat funkcjonowania i skuteczności ich wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg powinno pomóc użytkownikom biznesowym w zrozumieniu rodzajów problemów, jakie mogą pojawić się w ramach świadczenia różnych usług pośrednictwa internetowego, a także możliwości wypracowania przez obie strony szybkiego i skutecznego rozstrzygnięcia.

(22)  Aby zapewnić użytkownikom biznesowym, w tym użytkownikom, których korzystanie z danych usług pośrednictwa internetowego zostało zawieszone lub zakończone, dostęp do natychmiastowych, odpowiednich i skutecznych możliwości dochodzenia roszczeń, dostawcy usług pośrednictwa internetowego powinni przewidzieć wewnętrzny system rozpatrywania skarg. Ten wewnętrzny system rozpatrywania skarg powinien być przejrzysty, oparty na zasadzie równego traktowania, niedyskryminujący oraz ukierunkowany na zapewnienie, by w znacznej części skarg można było znaleźć w rozsądnym czasie rozwiązanie w drodze dwustronnych kontaktów między dostawcą usług pośrednictwa internetowego a użytkownikiem biznesowym, który złożył skargę. Dostawcy usług pośrednictwa internetowego mogą utrzymać decyzję, którą podjęli, w czasie trwania skargi. Próby osiągnięcia porozumienia za pośrednictwem wewnętrznego mechanizmu rozpatrywania skarg nie mają wpływu na prawa dostawców usług pośrednictwa internetowego lub użytkowników biznesowych do wszczęcia postępowania sądowego w dowolnym momencie w trakcie lub po zakończeniu procesu rozpatrywania skargi. Ponadto dostawcy usług pośrednictwa internetowego powinni regularnie publikować informacje na temat funkcjonowania i skuteczności ich wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg, by pomóc użytkownikom biznesowym w zrozumieniu podstawowych rodzajów problemów, jakie mogą pojawić się w ramach świadczenia różnych usług pośrednictwa internetowego, a także możliwości wypracowania przez obie strony szybkiego i skutecznego rozstrzygnięcia.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Określone w niniejszym rozporządzeniu wymogi dotyczące wewnętrznych systemów rozpatrywania skarg ukierunkowane są na zapewnienie dostawcom usług pośrednictwa internetowego racjonalnego marginesu swobody przy prowadzeniu tych systemów i rozpatrywaniu indywidualnych skarg, tak aby zminimalizować wszelkie obciążenia administracyjne. Ponadto wewnętrzne systemy rozpatrywania skarg powinny umożliwiać dostawcom usług pośrednictwa internetowego podjęcie w razie potrzeby działań, w sposób proporcjonalny, w przypadku wykrycia prób wykorzystywania tych systemów w złej wierze przez niektórych użytkowników biznesowych. W przypadkach innych niż domniemane niewywiązywanie się z obowiązków prawnych określonych w niniejszym rozporządzeniu do rozpatrzenia w takich wewnętrznych systemach nie powinno się także przyjmować skarg dotyczących jedynie nieistotnych negatywnych skutków dla danego użytkownika biznesowego. Ze względu na koszty ustanowienia i prowadzenia takich systemów należy zwolnić z tych obowiązków dostawców usług pośrednictwa internetowego, którzy stanowią małe przedsiębiorstwa, zgodnie z odpowiednimi przepisami zalecenia Komisji 2003/361/WE25.

(23)  Określone w niniejszym rozporządzeniu wymogi dotyczące wewnętrznych systemów rozpatrywania skarg ukierunkowane są na zapewnienie dostawcom usług pośrednictwa internetowego racjonalnego marginesu swobody przy prowadzeniu tych systemów i rozpatrywaniu indywidualnych skarg, tak aby zminimalizować wszelkie obciążenia administracyjne. Ponadto wewnętrzne systemy rozpatrywania skarg powinny umożliwiać dostawcom usług pośrednictwa internetowego podjęcie w razie potrzeby działań, w sposób proporcjonalny, w przypadku wykrycia prób wykorzystywania tych systemów w złej wierze przez niektórych użytkowników biznesowych. W przypadkach innych niż domniemane niewywiązywanie się z obowiązków prawnych określonych w niniejszym rozporządzeniu do rozpatrzenia w takich wewnętrznych systemach nie powinno się także przyjmować skarg dotyczących jedynie nieistotnych skutków dla danego użytkownika biznesowego. Ze względu na koszty ustanowienia i prowadzenia takich systemów należy zwolnić z tych obowiązków dostawców usług pośrednictwa internetowego, którzy stanowią małe przedsiębiorstwa, zgodnie z odpowiednimi przepisami zalecenia Komisji 2003/361/WE25.

__________________

__________________

25 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

25 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23a)  Użycia wyrażenia „wewnętrzny” nie należy rozumieć jako środka zapobiegającego przekazywaniu wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg zewnętrznemu dostawcy usług lub innej strukturze korporacyjnej, o ile operator zachowuje pełnię uprawnień i zdolność do zagwarantowania zgodności wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg z wymogami niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Mediacja może oferować dostawcom usług pośrednictwa internetowego i ich użytkownikom biznesowym możliwość rozstrzygnięcia sporów w zadowalający sposób, bez konieczności uciekania się do długich i kosztownych postępowań sądowych. W związku z tym dostawcy usług pośrednictwa internetowego powinny ułatwiać korzystanie z mediacji, w szczególności poprzez wskazanie mediatorów, z którymi są gotowi współpracować. Mediatorzy, którzy świadczą swoje usługi z miejsca poza Unią, powinni być wskazywani przez dostawców jedynie w przypadku, gdy zagwarantowano, że korzystanie z tych usług mediacji w żaden sposób nie pozbawi zainteresowanych użytkowników biznesowych ochrony prawnej, jaka im przysługuje na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich, w tym nie naruszy wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu i obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych i tajemnic przedsiębiorstwa. Aby zapewnić, by mediatorzy ci byli dostępni, sprawiedliwi oraz działali w jak najszybszy, najwydajniejszy i najskuteczniejszy sposób, należy określić kryteria, jakie muszą oni spełniać.

(24)  Mediacja może oferować dostawcom usług pośrednictwa internetowego i ich użytkownikom biznesowym możliwość rozstrzygnięcia sporów w zadowalający sposób, bez konieczności uciekania się do długich i kosztownych postępowań sądowych. W związku z tym dostawcy usług pośrednictwa internetowego powinny ułatwiać korzystanie z mediacji, w szczególności poprzez wskazanie mediatorów, z którymi są gotowi współpracować. Mediatorzy, którzy świadczą swoje usługi z miejsca poza Unią, powinni być wskazywani przez dostawców jedynie w przypadku, gdy zagwarantowano, że korzystanie z tych usług mediacji w żaden sposób nie pozbawi zainteresowanych użytkowników biznesowych ochrony prawnej, jaka im przysługuje na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich, w tym nie naruszy wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu i obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych i tajemnic przedsiębiorstwa. Aby zapewnić, by wszyscy wskazani mediatorzy byli dostępni, sprawiedliwi oraz działali w jak najszybszy, najwydajniejszy i najskuteczniejszy sposób, należy określić kryteria, jakie muszą oni spełniać. Mediatorzy powinni być zachęcani do rozstrzygania sporów tak szybko, jak to praktycznie możliwe.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego powinni ponosić racjonalną część całkowitych kosztów mediacji, z uwzględnieniem wszystkich istotnych elementów sprawy będącej przedmiotem mediacji. W tym celu mediator powinien przedstawić sugestię, jaką część należy uznać za racjonalną w tej konkretnej sprawie. Część ta nie powinna być jednak nigdy mniejsza niż połowa tych kosztów.

(25)  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego powinni ponosić racjonalną część całkowitych kosztów mediacji, z uwzględnieniem wszystkich istotnych elementów sprawy będącej przedmiotem mediacji. W tym celu mediator powinien przedstawić sugestię, jaką część należy uznać za racjonalną w tej konkretnej sprawie. W odniesieniu do dostawców usług pośrednictwa internetowego część ta nie powinna być jednak nigdy mniejsza niż połowa tych kosztów, z wyjątkiem sytuacji, w których mediator stwierdzi, że użytkownik biznesowy, który wniósł sprawę, nie działał w dobrej wierze.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(25a)  Ponieważ dostawcy usług pośrednictwa internetowego powinni zawsze być zobowiązani do wskazania mediatorów, których chcą zaangażować, oraz powinni być zobowiązani do przystępowania do procesu mediacji w dobrej wierze, obowiązek mediacji powinien zostać ustanowiony w sposób zapobiegający nadużyciom systemu mediacji przez użytkowników biznesowych. Użytkownicy biznesowi jako tacy powinni zatem być również zobowiązani do przystępowania do procesu mediacji w dobrej wierze. Ponadto, jeżeli dany użytkownik biznesowy wniósł kilka powtarzających się spraw, które nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sporu lub w przypadku gdy użytkownik biznesowy wnosi sprawę dotyczącą kwestii spornej, w stosunku do której w postępowaniu mediacyjnym podejmowano wcześniej działania w złej wierze, dostawca usługi pośrednictwa internetowego nie powinien w tych wyjątkowych przypadkach być zobowiązany do udziału w mediacji ze wspomnianym użytkownikiem biznesowym. Ta wyjątkowa sytuacja nie powinna ograniczać możliwości wnoszenia przez użytkownika biznesowego sprawy celem wszczęcia postępowania mediacyjnego, jeżeli, zgodnie z ustaleniami mediatora, przedmiot mediacji nie jest powiązany z poprzednimi przypadkami.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Aby ułatwić w Unii rozstrzyganie z pomocą mediacji sporów dotyczących świadczenia usług pośrednictwa internetowego, Komisja powinna zachęcać do tworzenia wyspecjalizowanych organizacji mediacyjnych, których obecnie brakuje. Udział mediatorów posiadających specjalistyczną wiedzę w zakresie usług pośrednictwa internetowego i wyszukiwarek internetowych, a także konkretnych sektorów gospodarki, w których świadczone są te usługi, powinien zwiększyć zaufanie obu stron do procesu mediacji i zwiększyć prawdopodobieństwo, że proces ten doprowadzi do szybkiego, sprawiedliwego i zadowalającego rozstrzygnięcia.

(26)  Aby ułatwić w Unii rozstrzyganie z pomocą mediacji sporów dotyczących świadczenia usług pośrednictwa internetowego, Komisja we współpracy z państwami członkowskimi powinna zachęcać do tworzenia wyspecjalizowanych organizacji mediacyjnych, których obecnie brakuje. Udział mediatorów posiadających specjalistyczną wiedzę w zakresie usług pośrednictwa internetowego i wyszukiwarek internetowych, a także konkretnych sektorów gospodarki, w których świadczone są te usługi, powinien zwiększyć zaufanie obu stron do procesu mediacji i zwiększyć prawdopodobieństwo, że proces ten doprowadzi do szybkiego, sprawiedliwego i zadowalającego rozstrzygnięcia.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Różne czynniki, takie jak ograniczone środki finansowe, obawa przed działaniami odwetowymi oraz zastrzeganie wyboru prawa i sądu właściwego w warunkach korzystania z usług, mogą ograniczać skuteczność istniejących możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, w szczególności tych, które wymagają od użytkowników biznesowych lub użytkowników z witryną firmy działania indywidualnego i z ujawnieniem tożsamości. Aby zapewnić skuteczne stosowanie niniejszego rozporządzenia, organizacjom i stowarzyszeniom reprezentującym użytkowników biznesowych lub użytkowników z witryną firmy, a także określonym organom publicznym ustanowionym w państwach członkowskich należy przyznać możliwość wnoszenia spraw do sądów krajowych. Celem postępowań w takich sprawach przed sądami krajowymi powinno być powstrzymanie lub zakazanie naruszeń przepisów określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz zapobieżenie przyszłym szkodom, które mogłyby zakłócić zrównoważone relacje biznesowe w gospodarce platform internetowych. W celu zapewnienia, by takie organizacje i stowarzyszenia korzystały z tego prawa skutecznie i w odpowiedni sposób, należy określić kryteria, jakie muszą one spełniać. Biorąc pod uwagę szczególny status odpowiednich organów publicznych w państwach członkowskich, w których takie organy ustanowiono, należy jedynie określić wymaganie, by organom tym wyraźnie powierzono zadanie, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa krajowego, wnoszenia takich spraw w zbiorowym interesie zainteresowanych stron albo w interesie ogólnym, nie ma natomiast potrzeby stosowania do takich organów publicznych wspomnianych wyżej kryteriów. Wnoszenie wszelkich takich spraw do sądu nie powinno w żaden sposób wpływać na prawa użytkowników biznesowych i użytkowników z witryną firmy do wkraczania na drogę sądową indywidualnie.

(27)  Różne czynniki, takie jak ograniczone środki finansowe, obawa przed działaniami odwetowymi oraz zastrzeganie wyboru prawa i sądu właściwego w warunkach korzystania z usług, mogą ograniczać skuteczność istniejących możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, w szczególności tych, które wymagają od użytkowników biznesowych lub użytkowników z witryną firmy działania indywidualnego i z ujawnieniem tożsamości. Aby zapewnić skuteczne stosowanie niniejszego rozporządzenia, organizacjom i stowarzyszeniom reprezentującym użytkowników biznesowych lub użytkowników z witryną firmy, a także określonym organom publicznym ustanowionym w państwach członkowskich należy przyznać możliwość wnoszenia spraw do sądów krajowych. Celem postępowań w takich sprawach przed sądami krajowymi powinno być powstrzymanie lub zakazanie naruszeń przepisów określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz zapobieżenie przyszłym szkodom, które mogłyby zakłócić zrównoważone relacje biznesowe w gospodarce platform internetowych, w tym w odniesieniu do MŚP i mikroprzedsiębiorstw. W celu zapewnienia, by takie organizacje i stowarzyszenia korzystały z tego prawa skutecznie i w odpowiedni sposób, należy określić kryteria, jakie muszą one spełniać, szczególnie w odniesieniu do przejrzystości finansowania. Państwa członkowskie powinny zostać zobowiązane do ustanowienia lub wyznaczenia takich organów publicznych. W przypadku odpowiednich organów publicznych należy jedynie określić wymaganie, by organom tym wyraźnie powierzono zadanie, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa krajowego, wnoszenia takich spraw w zbiorowym interesie zainteresowanych stron albo w interesie ogólnym, nie ma natomiast potrzeby stosowania do takich organów publicznych wspomnianych wyżej kryteriów. Wnoszenie wszelkich takich spraw do sądu nie powinno w żaden sposób wpływać na prawa użytkowników biznesowych i użytkowników z witryną firmy do wkraczania na drogę sądową indywidualnie.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(27a)  Naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia w niektórych przypadkach będą wymagały szybkiego i elastycznego ścigania. Organy ds. egzekwowania ustanowione lub wyznaczone przez państwa członkowskie powinny być odpowiedzialne za egzekwowanie niniejszego rozporządzenia w sposób adekwatny i skuteczny. Organy te powinny zostać ustanowione w uzupełnieniu do procedury postępowań sądowych wszczynanych przez organizacje przedstawicielskie, stowarzyszenia lub organy publiczne, jak określono w niniejszym rozporządzeniu. Decyzje podejmowane przez organy ds. egzekwowania mogą być przedmiotem odwołania w postępowaniu sądowym zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(27b)  Konieczne jest ścisłe monitorowanie stosowania przepisów niniejszego rozporządzenia. Państwa członkowskie powinny wyznaczyć organy krajowe, które będą wymagać dostarczenia przez dostawców usług pośrednictwa internetowego i wyszukiwarek internetowych odpowiednich informacji, niezbędnych do monitorowania i egzekwowania niniejszego rozporządzenia. Informacje zgromadzone przez te organy powinny być przekazywane Komisji i Unijnemu Obserwatorium Gospodarki Platform Internetowych na żądanie.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(28a)  Aby zapewnić przejrzystość i odpowiedzialność, a także ze względu na przewidzianą rolę i zadania, należy wyznaczyć dla Unijnego Obserwatorium Gospodarki Platform Internetowych rolę w ramach niniejszego rozporządzenia w uzupełnieniu do jego ustanowienia jako grupy eksperckiej powołanej decyzją Komisji (2018)2393. Obserwatorium powinno wykonywać zadania powierzone mu na mocy niniejszego rozporządzenia w sposób niezależny i w interesie publicznym, a jego członkowie powinni być wybierani spośród szerokiego grona niezależnych ekspertów posiadających udokumentowane kompetencje i doświadczenie w dziedzinie gospodarki platform internetowych.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  Komisja powinna dokonywać okresowo oceny niniejszego rozporządzenia, w szczególności w celu ustalenia, czy istnieje potrzeba wprowadzenia zmian w świetle istotnych postępów w dziedzinie technologii lub działalności gospodarczej.

(29)  Komisja powinna dokonywać okresowo oceny niniejszego rozporządzenia i ściśle monitorować jego wpływ na gospodarkę platform internetowych, w szczególności w celu ustalenia, czy istnieje potrzeba wprowadzenia w świetle istotnych postępów w dziedzinie technologii lub działalności gospodarczej, a po dokonaniu takiej oceny powinna proponować właściwe środki. Ponieważ w nadchodzących latach sektor ten będzie się szybko rozwijał, może być wskazane, by niniejsze rozporządzenie zostało uzupełnione o dalsze i bardziej nakazowe przepisy, jeżeli przepisy dotyczące przejrzystości i sprawiedliwości ustanowione w niniejszym rozporządzeniu okażą się niewystarczające do rozwiązania przyszłych problemów braku równowagi i nieuczciwych praktyk handlowych.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, mianowicie zapewnienie sprawiedliwego, przewidywalnego, zrównoważonego i budzącego zaufanie internetowego otoczenia biznesowego w obrębie rynku wewnętrznego, nie może zostać w wystarczającym stopniu osiągnięty przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na jego zakres i skutki możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na szczeblu Unii, może ona przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną we wspomnianym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(31)  Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, mianowicie zapewnienie jasnego, sprawiedliwego, przewidywalnego, zrównoważonego i budzącego zaufanie internetowego otoczenia biznesowego w obrębie rynku wewnętrznego, nie może zostać w wystarczającym stopniu osiągnięty przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na jego zakres i skutki możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na szczeblu Unii, może ona przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną we wspomnianym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32)  Należy wyjaśnić, że niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć wpływu na stosowanie odpowiednich przepisów prawa unijnego mających zastosowanie w obszarze współpracy sądowej w sprawach cywilnych, konkurencji, ochrony konsumentów, handlu elektronicznegousług finansowych.

(32)  Należy wyjaśnić, że niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć wpływu na stosowanie odpowiednich przepisów prawa unijnego mających zastosowanie w takich obszarach jak współpraca sądowa w sprawach cywilnych, konkurencja, ochrona konsumentów, handel elektronicznyusługi finansowe i z zastrzeżeniem przepisów krajowych, które, zgodnie z prawem Unii, regulują nieuczciwe praktyki handlowe.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się przepisy w celu zapewnienia, by użytkownikom biznesowym usług pośrednictwa internetowego i użytkownikom z witryną firmy w odniesieniu do wyszukiwarek internetowych zagwarantowano odpowiednią przejrzystość i skuteczne możliwości dochodzenia roszczeń.

1.  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się przepisy w celu zapewnienia, by użytkownikom biznesowym usług pośrednictwa internetowego i użytkownikom z witryną firmy w odniesieniu do wyszukiwarek internetowych zagwarantowano odpowiednią przejrzystość, sprawiedliwość i skuteczne możliwości dochodzenia roszczeń.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do usług pośrednictwa internetowego i wyszukiwarek internetowych, które są dostarczane lub których dostarczenie jest oferowane, odpowiednio, użytkownikom biznesowym i użytkownikom z witryną firmy mającym siedzibę lub miejsce zamieszkania w Unii, którzy poprzez usługi pośrednictwa internetowego lub wyszukiwarki internetowe oferują towary lub usługi konsumentom znajdującym się w Unii, niezależnie od siedziby lub miejsce zamieszkania dostawców tych usług.

2.  Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do usług pośrednictwa internetowego i wyszukiwarek internetowych, które są dostarczane lub których dostarczenie jest oferowane, odpowiednio, użytkownikom biznesowym i użytkownikom z witryną firmy mającym siedzibę lub miejsce zamieszkania w Unii, którzy poprzez usługi pośrednictwa internetowego lub wyszukiwarki internetowe oferują towary lub usługi konsumentom znajdującym się w Unii, niezależnie od siedziby lub miejsca zamieszkania dostawców tych usług oraz niezależnie od innych mających zastosowanie przepisów.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Obowiązki określone w niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu do dostawców usług pośrednictwa internetowego mają zastosowanie do dostawców pomocniczych systemów operacyjnych, jeżeli system operacyjny jako taki działa jako usługa pośrednictwa internetowego w rozumieniu art. 2 ust. 2.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do usług płatniczych online ani do narzędzi do zamieszczania reklamy internetowej i zarządzania nią (narzędzi adserwerowych), ani do giełd reklamy internetowej, których usługi nie są świadczone w celu ułatwienia inicjowania transakcji bezpośrednich i które nie obejmują stosunków umownych z konsumentami.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2c.  Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla prawa Unii oraz przepisów krajowych, które, zgodnie z prawem Unii, regulują nieuczciwe praktyki handlowe.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  „użytkownik biznesowy” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która poprzez usługi pośrednictwa internetowego oferuje konsumentom towary lub usługi w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową;

1)  „użytkownik biznesowy” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która poprzez usługi pośrednictwa internetowego oferuje konsumentom towary lub usługi w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową, w tym osoby prywatne, które osobiście prowadzą działalność handlową za pośrednictwem usług pośrednictwa internetowego;

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  umożliwiają użytkownikom biznesowym oferowanie towarów lub usług konsumentom, z zamiarem ułatwienia inicjowania transakcji bezpośrednich między tymi użytkownikami biznesowymi a konsumentami, niezależnie od tego, gdzie te transakcje są ostatecznie zawierane;

b)  umożliwiają użytkownikom biznesowym oferowanie towarów lub usług konsumentom, z zamiarem ułatwienia inicjowania transakcji bezpośrednich między tymi użytkownikami biznesowymi a konsumentami, niezależnie od tego, gdzie te transakcje są ostatecznie zawierane, chyba że usługa polegająca na ułatwieniu inicjowania transakcji bezpośrednich między tymi użytkownikami biznesowymi a konsumentami ma jedynie marginalny charakter;

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a)  „pomocnicze systemy operacyjne” oznaczają oprogramowanie, które spełnia wszystkie następujące wymogi:

 

a)  pomocniczy system operacyjny zapewnia niezbędną podstawową obsługę urządzenia mobilnego lub podłączonego głośnika;

 

b)  jest ściśle powiązany z usługą pośrednictwa internetowego kontrolującą główny kanał, przez który aplikacje mogą być instalowane w systemie operacyjnym;

 

c)  rozwój i aktualizacja systemu operacyjnego jest bezpośrednio lub pośrednio zapewniana lub kontrolowana przez dostawcę powiązanej usługi pośrednictwa internetowego;

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b)  „dostawca pomocniczych systemów operacyjnych” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która dostarcza pomocnicze systemy operacyjne urządzeń lub oferuje ich dostarczanie;

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5)  „wyszukiwarka internetowa” oznacza usługę cyfrową, która umożliwia użytkownikom wyszukiwanie – co do zasady – wszystkich stron internetowych lub stron internetowych w danym języku za pomocą zapytania na jakikolwiek temat przez podanie słowa kluczowego, wyrażenia lub innej wartości wejściowej i która jako wynik wyszukiwania podaje odnośniki do stron internetowych, na których można znaleźć informacje związane z zadanym zapytaniem;

5)  „wyszukiwarka internetowa” oznacza usługę cyfrową, która umożliwia użytkownikom wprowadzanie zapytań i wyszukiwanie – co do zasady – wszystkich stron internetowych lub stron internetowych w danym języku za pomocą zapytania na jakikolwiek temat przez podanie słowa kluczowego, zapytania głosowego, wyrażenia lub innej wartości wejściowej i która jako wynik wyszukiwania podaje materiały wyjściowe, w których można znaleźć informacje związane z zadanym zapytaniem;

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7)  „użytkownik z witryną firmy” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która posługuje się stronami internetowymi, aby oferować konsumentom towary lub usługi w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową;

7)  „użytkownik z witryną firmy” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która posługuje się interfejsem internetowym, czyli jakimkolwiek programem komputerowym, w tym stronami internetowymi i aplikacjami mobilnymi, aby oferować konsumentom towary lub usługi w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową;

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8)  „plasowanie” oznacza przyznawanie określonej pozycji względem innych towarom lub usługom oferowanym konsumentom przez użytkowników biznesowych poprzez usługi pośrednictwa internetowego lub stronom internetowym indeksowanym dla konsumentów przez wyszukiwarki internetowe, w formie, w jakiej zostało ono przedstawione, zorganizowane lub przekazane tym konsumentom przez, odpowiednio, dostawców usług pośrednictwa internetowego lub dostawców wyszukiwarek internetowych, niezależnie od środków technologicznych wykorzystanych do takiego przedstawienia, organizacji lub przekazu;

8)  „plasowanie” oznacza przyznawanie określonej pozycji względem innych towarom lub usługom oferowanym konsumentom przez użytkowników biznesowych poprzez usługi pośrednictwa internetowego lub stronom internetowym indeksowanym przez wyszukiwarki internetowe, w formie, w jakiej zostało ono przedstawione, zorganizowane lub przekazane przez, odpowiednio, dostawców usług pośrednictwa internetowego lub dostawców wyszukiwarek internetowych, niezależnie od środków technologicznych wykorzystanych do takiego przedstawienia, organizacji lub przekazu;

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10)  „warunki korzystania z usług” oznaczają wszelkie warunki, klauzule i inne informacje, niezależnie od ich nazwy lub formy, które regulują stosunek umowny między dostawcą usług pośrednictwa internetowego a ich użytkownikami biznesowymi i są jednostronnie ustalane przez dostawcę usług pośrednictwa internetowego.

10)  „warunki korzystania z usług” oznaczają wszelkie warunki, klauzule i inne informacje, niezależnie od ich nazwy lub formy, które regulują stosunek umowny między dostawcą usług pośrednictwa internetowego a ich użytkownikami biznesowymi.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  „dodatkowe towary i usługi”, czyli towary i usługi oferowane konsumentowi przed zakończeniem transakcji zainicjowanej w ramach usługi pośrednictwa internetowego dodatkowo i w uzupełnieniu do podstawowego towaru lub podstawowej usługi oferowanych przez użytkownika biznesowego za pośrednictwem usługi pośrednictwa internetowego.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

10b)  „mediacja” oznacza każdy ustrukturyzowany proces w rozumieniu art. 3 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2008/52;

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

10c)  „Unijne Obserwatorium Platform” oznacza Unijne Obserwatorium Gospodarki Platform Internetowych ustanowione zgodnie z decyzją Komisji C(2018)2393.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 2a

 

Wymogi dotyczące zapobiegania obchodzeniu przepisów

 

Dostawcy usług pośrednictwa internetowego nie korzystają z żadnego oprogramowania ani usług, w tym pomocniczych systemów operacyjnych, które sami dostarczają lub kontrolują, w celu obejścia zobowiązań nałożonych na dostawców usług pośrednictwa internetowego w ramach niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a)  zawierały wyłącznie uczciwe i proporcjonalne klauzule;

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  były sformułowane jasnym i jednoznacznym językiem;

a)  były sformułowane jasnym i zrozumiałym językiem;

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zawierały określenie obiektywnych podstaw podjęcia decyzji o zawieszeniu lub zakończeniu, w całości lub w części, świadczenia przez nich usług pośrednictwa internetowego na rzecz użytkowników biznesowych.

c)  zawierały określenie niedyskryminacyjnych podstaw podjęcia decyzji o zawieszeniu, zakończeniu lub nałożeniu wszelkich innych ograniczeń, w całości lub w części, świadczenia przez nich usług pośrednictwa internetowego na rzecz użytkowników biznesowych.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  zawierały informacje o wszelkich dodatkowych kanałach dystrybucji i potencjalnych programach partnerskich, za pośrednictwem których dostawca usług pośrednictwa internetowego może dystrybuować towary i usługi oferowane przez użytkownika biznesowego;

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb)  zawierały ogólne informacje dotyczące wpływu warunków i zasad na własność i kontrolę praw własności intelektualnej.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Warunki korzystania z usług lub ich poszczególne postanowienia, które nie są zgodne z wymogami określonymi w ust. 1, nie są wiążące dla zainteresowanego użytkownika biznesowego, w przypadku gdy brak takiej zgodności został stwierdzony przez właściwy sąd.

2.  Warunki korzystania z usług lub ich poszczególne postanowienia, które nie są zgodne z wymogami określonymi w ust. 1, są nieważne, w przypadku gdy brak takiej zgodności został stwierdzony przez właściwy sąd.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dostawcy usług pośrednictwa internetowego powiadamiają zainteresowanych użytkowników biznesowych o wszelkich planowanych zmianach warunków korzystania z usług.

Dostawcy usług pośrednictwa internetowego powiadamiają na trwałym nośniku informacji zainteresowanych użytkowników biznesowych o wszelkich zmianach warunków korzystania z usług.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nie wprowadza się planowanych zmian przed upływem terminu powiadomienia, który musi być racjonalny i proporcjonalny do charakteru i zakresu planowanych zmian oraz ich konsekwencji dla zainteresowanego użytkownika biznesowego. Termin powiadomienia musi wynosić co najmniej 15 dni od dnia, w którym dostawca usług pośrednictwa internetowego powiadamia zainteresowanych użytkowników biznesowych o planowanych zmianach.

Nie wprowadza się zmian przed upływem terminu powiadomienia, który musi być racjonalny i proporcjonalny do charakteru i zakresu zmian oraz ich konsekwencji dla zainteresowanego użytkownika biznesowego. Termin powiadomienia musi wynosić co najmniej 15 dni od dnia, w którym dostawca usług pośrednictwa internetowego powiadamia zainteresowanych użytkowników biznesowych o zmianach. W przypadku gdy zmiany wymagają od użytkownika biznesowego wprowadzenia istotnych dostosowań technicznych do jego towarów lub usług, termin ten wynosi co najmniej 30 dni. Użytkownik biznesowy ma prawo rozwiązać umowę w terminie 15 dni od daty otrzymania powiadomienia, jeśli zmiany te są szkodliwe dla tego użytkownika biznesowego.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W trakcie piętnastodniowego terminu powiadomienia przekazanie nowych lub zaktualizowanych towarów lub usług w ramach usługi pośrednictwa internetowego uznaje się za wyraźne działanie potwierdzające zniesienie terminu powiadomienia.

 

W przypadkach, w których termin powiadomienia wynosi 30 dni, ponieważ zmiany warunków korzystania z usług wymagają od użytkownika biznesowego wprowadzenia istotnych dostosowań technicznych do jego towarów lub usług, termin powiadomienia nie jest uważany za automatycznie zniesiony, jeżeli użytkownik biznesowy przedkłada nowe towary i usługi lub je aktualizuje.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Ust. 3 nie ma zastosowania, w przypadku gdy dostawca usług pośrednictwa internetowego podlega obowiązkowi prawnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany warunków korzystania z usług w sposób, który uniemożliwia temu dostawcy dotrzymanie terminu powiadomienia, o którym mowa w ust. 3 akapit drugi.

5.  Terminy powiadomienia określone w ust. 3 nie mają zastosowania, w przypadku gdy dostawca usług pośrednictwa internetowego

 

a)  podlega obowiązkowi prawnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany warunków korzystania z usług w sposób, który uniemożliwia temu dostawcy dotrzymanie terminów powiadomienia, o którym mowa w ust. 3 akapit drugi;

 

b)  przeciwdziała nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu, które mogłoby zaszkodzić lub stwarzać problemy związane z bezpieczeństwem w odniesieniu do usług pośrednictwa internetowego, ich konsumentów lub innych użytkowników, w tym w związku z oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniami ochrony danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego dopilnowują, by marka przypisana użytkownikom biznesowym oraz ich towarom i usługom była łatwo rozpoznawalna na wszystkich etapach procesu pośrednictwa.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zawieszenie i zakończenie

Zawieszenie, ograniczenia i zakończenie

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W przypadku gdy dostawca usług pośrednictwa internetowego podejmuje decyzję o zawieszeniu lub zakończeniu, w całości lub w części, świadczenia swoich usług pośrednictwa internetowego na rzecz danego użytkownika biznesowego, przekazuje temu zainteresowanemu użytkownikowi biznesowemu, bez zbędnej zwłoki, uzasadnienie takiej decyzji.

1.  W przypadku gdy dostawca usług pośrednictwa internetowego podejmuje decyzję o zawieszeniu, ograniczeniu lub zakończeniu, w całości lub w części, świadczenia swoich usług pośrednictwa internetowego na rzecz danego użytkownika biznesowego, powiadamia tego zainteresowanego użytkownika biznesowego co najmniej 15 dni przed wdrożeniem tej decyzji i przekazuje użytkownikowi biznesowemu uzasadnienie takiej decyzji.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Ustęp 1 nie ma zastosowania w przypadku, gdy:

 

a)  dostawca usług pośrednictwa internetowego podlega prawnemu obowiązkowi zawieszenia, ograniczenia lub zakończenia, w całości lub w części, świadczenia usług pośrednictwa internetowego na rzecz danego użytkownika biznesowego;

 

b)  dostawca usług pośrednictwa internetowego podejmuje działania mające na celu ochronę konsumentów w przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących nielegalnych treści, bezpieczeństwa produktu lub usługi, podrabiania, oszustwa lub stosowności produktu lub usługi dla małoletnich;

 

c)  dostawca usług pośrednictwa internetowego może wykazać, że zainteresowany użytkownik biznesowy wielokrotnie naruszył mające zastosowanie warunki korzystania z usług, co skutkuje zawieszeniem, ograniczeniem lub zakończeniem świadczenia usług.

 

W takich przypadkach użytkownik biznesowy niezwłocznie otrzymuje uzasadnienie takiej decyzji.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać odniesienie do konkretnych faktów lub okoliczności, które doprowadziły do decyzji dostawcy usług pośrednictwa internetowego, a także odniesienie do mającej zastosowanie obiektywnej podstawy (lub obiektywnych podstaw) podjęcia tej decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. c).

2.  Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 1 lub 1a, zawiera odniesienie do konkretnych faktów lub okoliczności, które doprowadziły do decyzji dostawcy usług pośrednictwa internetowego, a także odniesienie do mającej zastosowanie niedyskryminacyjnej podstawy (lub podstaw) podjęcia tej decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. c). Jeśli zawieszenie, ograniczenie lub zakończenie wynika z powiadomienia przez osobę trzecią, treść takiego powiadomienia należy włączyć do uzasadnienia.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Ustęp 2 nie ma zastosowania w przypadku, gdy dostawca usług pośrednictwa internetowego podlega prawnemu obowiązkowi nieprzedstawiania konkretnych faktów lub okoliczności lub odniesienia do mającej zastosowanie obiektywnej podstawy (lub obiektywnych podstaw), lub gdy dostawca usług pośrednictwa internetowego może wykazać, że zainteresowany użytkownik biznesowy wielokrotnie naruszył mające zastosowanie warunki korzystania z usług, co skutkuje zawieszeniem, ograniczeniem lub zakończeniem świadczenia usług.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  O ile jest to możliwe i proporcjonalne, zakończenie, ograniczenie i zawieszenie poprzedza się powiadomieniem i możliwością złożenia wyjaśnień lub przywrócenia zgodności. Jeśli do zawieszenia, ograniczenia lub zakończenia doszło na skutek naruszenia warunków korzystania z usług, które można naprawić, i nie zostało ono popełnione w złej wierze, dostawca usług pośrednictwa internetowego stara się przywrócić użytkownika biznesowego tuż po naprawieniu niezgodności z warunkami. Jeśli okaże się, że do zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług doszło na skutek błędu, użytkownik biznesowy zostaje niezwłocznie przywrócony na takich samych warunkach, jakie obowiązywały przed zawieszeniem, ograniczeniem lub zakończeniem świadczenia usług.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dostawcy usług pośrednictwa internetowego określają w swoich warunkach korzystania z usług główne parametry determinujące plasowanie oraz powody, dla których właśnie tym, a nie innym parametrom nadano względne znaczenie.

Z zastrzeżeniem ust. 1 dostawcy usług pośrednictwa internetowego określają w swoich warunkach korzystania z usług parametry determinujące plasowanie oraz powody, dla których tym parametrom nadano względne znaczenie. W przypadku gdy ujawnienie wszystkich parametrów w warunkach korzystania z usług nie jest technicznie możliwe lub miałoby wpływ na ujawnienie znaczenia wszystkich poszczególnych parametrów, przedstawia się jedynie główne parametry i powody ich względnego znaczenia.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Dostawcy usług pośrednictwa internetowego dopilnowują, aby plasowanie odzwierciedlało niearbitralne zastosowanie ujawnionych parametrów plasowania oraz ich względne znaczenie.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy te główne parametry obejmują możliwość wpływania na plasowanie w zamian za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie wynagrodzenie wypłacone danemu dostawcy usług pośrednictwa internetowego przez użytkowników biznesowych, dostawca ten zawiera w swoich warunkach korzystania z usług również opis tych możliwości i wpływu takiego wynagrodzenia na plasowanie.

W przypadku gdy te parametry obejmują możliwość wpływania na plasowanie w zamian za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie wynagrodzenie wypłacone danemu dostawcy usług pośrednictwa internetowego przez użytkowników biznesowych, dostawca ten zawiera w swoich warunkach korzystania z usług również opis tych możliwości i wpływu takiego wynagrodzenia na plasowanie.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Podczas wyświetlania wyników dostawca usługi pośrednictwa internetowego ujawnia, w odniesieniu do każdego plasowania, czy i w jakim zakresie ma na nie wpływ zróżnicowane traktowanie, bądź też wynagrodzenie bezpośrednie lub pośrednie, stosunek umowny lub bezpośrednie relacje własności.

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dostawcy wyszukiwarek internetowych przedstawiają użytkownikom z witryną firmy główne parametry determinujące plasowanie, zamieszczając w swoich wyszukiwarkach internetowych łatwo- i ogólnodostępny opis tych parametrów sformułowany jasnym i jednoznacznym językiem. Dostawcy ci aktualizują ten opis na bieżąco.

2.  Z zastrzeżeniem ust. 4 dostawcy wyszukiwarek internetowych przedstawiają parametry determinujące plasowanie i powody, dla których właśnie tym parametrom nadano względne znaczenie, zamieszczając w swoich wyszukiwarkach internetowych łatwo- i ogólnodostępny opis tych parametrów sformułowany jasnym i zrozumiałym językiem. Dostawcy ci aktualizują ten opis na bieżąco. W przypadku gdy ujawnienie wszystkich parametrów w warunkach korzystania z usług nie jest technicznie możliwe lub miałoby wpływ na ujawnienie znaczenia wszystkich poszczególnych parametrów, przedstawia się jedynie główne parametry i powody ich względnego znaczenia.

 

Dostawcy wyszukiwarek internetowych dopilnowują, aby plasowanie to odzwierciedlało niearbitralne zastosowanie ujawnionych parametrów plasowania oraz ich względne znaczenie.

 

W przypadku gdy główne parametry obejmują możliwość wpływania na plasowanie w zamian za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie wynagrodzenie wypłacone danemu dostawcy przez użytkowników biznesowych lub użytkowników z witryną firmy, dostawca ten przedstawia również opis tych możliwości i wpływu takiego wynagrodzenia na plasowanie.

 

Podczas wyświetlania wyników dostawca wyszukiwarki internetowej ujawnia, w odniesieniu do każdego plasowania, czy i w jakim zakresie ma na nie wpływ zróżnicowane traktowanie, w tym zróżnicowane pozycjonowanie i wyświetlanie, bądź też wynagrodzenie bezpośrednie lub pośrednie, stosunek umowny lub bezpośrednie relacje własności.

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Jeżeli dostawca wyszukiwarki internetowej zmienił kolejność plasowania w konkretnym przypadku lub wycofał z listy daną witrynę po powiadomieniu przez osobę trzecią, dostawca zapewnia użytkownikowi z witryną firmy możliwość sprawdzenia treści powiadomienia w publicznie dostępnej internetowej bazie danych.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Od dostawców usług pośrednictwa internetowego i dostawców wyszukiwarek internetowych nie wymaga się przy spełnianiu wymogów określonych w niniejszym artykule ujawniania tajemnic przedsiębiorstwa, zdefiniowanych w art. 2 pkt 1 dyrektywy (UE) 2016/943.

4.  Od dostawców usług pośrednictwa internetowego i dostawców wyszukiwarek internetowych nie wymaga się przy spełnianiu wymogów określonych w niniejszym artykule ujawniania informacji, które z dostateczną pewnością umożliwiłyby wprowadzenie konsumentów w błąd poprzez manipulację wynikami wyszukiwania. Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla dyrektywy (UE) 2016/943.

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Aby ułatwić dostawcom usług pośrednictwa internetowego i dostawcom wyszukiwarek internetowych przestrzeganie i egzekwowanie wymogów niniejszego artykułu, Komisja opracowuje wytyczne dotyczące wymogów w zakresie przejrzystości określonych w niniejszym artykule.

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 5a (nowy)

 

Dodatkowe towary i usługi

 

1.  W przypadku gdy towary i usługi dodatkowe, w tym produkty finansowe, są oferowane konsumentom za pośrednictwem usługi pośrednictwa internetowego, albo przez dostawcę usługi pośrednictwa internetowego, albo przez strony trzecie, dostawcy usługi pośrednictwa internetowego określają w swoich warunkach korzystania z usług opis rodzaju oferowanych towarów i usług dodatkowych oraz opis tego, czy i na jakich warunkach użytkownik biznesowy może również oferować własne towary i usługi dodatkowe za pośrednictwem usługi pośrednictwa internetowego.

 

2.  Na żądanie użytkownika biznesowego dostawca usługi pośrednictwa internetowego dostarcza wykaz towarów lub usług dodatkowych oferowanych jako towary lub usługi uzupełniające i dodatkowe w stosunku do towarów lub usług oferowanych przez użytkownika biznesowego. W momencie oferowania towarów i usług dodatkowych dostawcy usług pośrednictwa internetowego w sposób jasny i widoczny ujawniają, kto dostarcza towary i usługi dodatkowe.

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Dostawcy wyszukiwarek internetowych przedstawiają opis wszelkiego zróżnicowanego traktowania, które stosują lub mogą stosować w odniesieniu do towarów lub usług oferowanych konsumentom przez te wyszukiwarki internetowe przez, z jednej strony, samych dostawców lub przez jakichkolwiek użytkowników z witryną firmy, których dostawcy ci kontrolują, oraz, z drugiej strony, przez innych użytkowników z witryną firmy.

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Opis, o którym mowa w ust. 1, musi obejmować co najmniej, w stosownych przypadkach, wszelkie zróżnicowane traktowanie poprzez szczególne środki stosowane przez dostawcę usług pośrednictwa internetowego lub poprzez jego zachowanie, związane z którymkolwiek z poniższych elementów:

2.  Opis, o którym mowa w ust.1 i 1a, musi obejmować co najmniej, w stosownych przypadkach, wszelkie zróżnicowane traktowanie poprzez szczególne środki stosowane przez dostawcę usług pośrednictwa internetowego lub dostawcę wyszukiwarek internetowych lub poprzez jego zachowanie, związane z którymkolwiek z poniższych elementów:

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  dostęp, jaki ten dostawca lub użytkownicy biznesowi kontrolowani przez tego dostawcę mogą mieć do wszelkich danych osobowych lub innych danych, które użytkownicy biznesowi lub konsumenci dostarczają na potrzeby korzystania z danych usług pośrednictwa internetowego lub które są generowane w wyniku świadczenia tych usług;

a)  dostęp, jaki ten dostawca lub użytkownicy biznesowi kontrolowani przez tego dostawcę mogą mieć do wszelkich danych osobowych lub innych danych, które użytkownicy biznesowi, użytkownicy z witryną firmy lub konsumenci dostarczają na potrzeby korzystania z danych usług pośrednictwa internetowego lub wyszukiwarek internetowych lub które są generowane w wyniku świadczenia tych usług;

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  plasowanie;

b)  plasowanie i wstępnie skonfigurowane ustawienia związane z towarami lub usługami oferowanymi konsumentom w ramach tych usług pośrednictwa internetowego przez, z jednej strony, samych tych dostawców lub przez jakichkolwiek użytkowników biznesowych, których dostawcy ci kontrolują, oraz, z drugiej strony, przez innych użytkowników biznesowych;

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie wynagrodzenie pobierane od użytkowników za korzystanie z danych usług pośrednictwa internetowego;

c)  jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie wynagrodzenie pobierane od użytkowników za korzystanie z danych usług pośrednictwa internetowego lub wyszukiwarek internetowych lub jakiekolwiek usługi dodatkowe, oraz wszelkie korzyści techniczne lub ekonomiczne, które nie obejmują innych użytkowników biznesowych lub użytkowników z witryną firmy;

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  dostęp do usług, które są bezpośrednio powiązane z danymi usługami pośrednictwa internetowego bądź stanowią usługi pomocnicze względem nich, lub warunki korzystania z takich usług.

d)  dostęp do usług lub funkcji, które są bezpośrednio powiązane z danymi usługami pośrednictwa internetowego lub wyszukiwarkami internetowymi bądź stanowią usługi pomocnicze względem nich, lub warunki korzystania z takich usług.

 

__________________

 

 

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego w sposób jednakowy i niedyskryminacyjny traktują towary lub usługi oferowane konsumentom poprzez te usługi pośrednictwa internetowego przez samych tych dostawców lub przez jakichkolwiek użytkowników biznesowych, których dostawcy ci kontrolują, oraz konkurencyjne towary lub usługi oferowane za pośrednictwem usług pośrednictwa internetowego przez innych użytkowników biznesowych, chyba że takie zróżnicowane traktowanie jest stosowane w sposób niedyskryminacyjny w stosunku do wszystkich innych użytkowników biznesowych i może być obiektywnie uzasadnione w oparciu o ogólne zasady prawa Unii. Jakiekolwiek zróżnicowane traktowanie nie uniemożliwia konsumentom dostępu do towarów i usług preferowanych przez nich spośród towarów i usług oferowanych w ramach usługi pośrednictwa internetowego oraz korzystania z nich.

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6a

 

Nieuczciwe praktyki handlowe

 

Dostawcy usług pośrednictwa internetowego nie angażują się w nieuczciwe praktyki handlowe wymienione w załączniku I. Niniejszy wykaz pozostaje bez uszczerbku dla innych przepisów prawa Unii lub prawa krajowego, które państwa członkowskie stosują zgodnie z prawem Unii, oraz dla obowiązków dostawców usług pośrednictwa internetowego wynikających z takiego prawa.

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Dostawcy wyszukiwarek internetowych przedstawiają – dostępny w wyszukiwarkach internetowych tych dostawców – opis technicznego dostępu użytkowników biznesowych (lub informację o braku takiego dostępu) do wszelkich danych osobowych lub innych danych lub obu rodzajów tych danych, które użytkownicy z witryną firmy lub konsumenci dostarczają na potrzeby korzystania z odnośnych usług wyszukiwarek internetowych lub które są generowane w wyniku świadczenia tych usług.

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Za pomocą opisu, o którym mowa w ust. 1, dostawcy usług pośrednictwa internetowego należycie informują użytkowników biznesowych przynajmniej o następujących kwestiach:

2.  Opis, o którym mowa w ust. 1 lub 1a, przedstawiony przez dostawców usług pośrednictwa internetowego lub dostawców wyszukiwarek internetowych jest wystarczająco odpowiedni, aby informować użytkowników biznesowych lub użytkowników z witryną firmy przynajmniej o następujących kwestiach:

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  czy dostawca usług pośrednictwa internetowego ma dostęp do danych osobowych lub innych danych, które użytkownicy biznesowi lub konsumenci dostarczają na potrzeby korzystania z odnośnych usług pośrednictwa internetowego lub które są generowane w wyniku świadczenia tych usług, a jeśli tak – do jakich kategorii takich danych i na jakich warunkach;

a)  czy dostawca usług pośrednictwa internetowego lub dostawca wyszukiwarki internetowej ma dostęp do danych osobowych lub innych danych, które użytkownicy biznesowi, użytkownicy z witryną firmy lub konsumenci dostarczają na potrzeby korzystania z odnośnych usług pośrednictwa internetowego lub które są generowane w wyniku świadczenia tych usług, a jeśli tak – do jakich kategorii takich danych i na jakich warunkach;

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  czy użytkownik biznesowy ma dostęp do danych osobowych lub innych danych dostarczonych przez tego użytkownika biznesowego w związku z korzystaniem przez niego z odnośnych usług pośrednictwa internetowego lub które są generowane w wyniku świadczenia tych usług na rzecz tego użytkownika biznesowego i konsumentów jego towarów lub usług, a jeśli tak – do jakich kategorii takich danych i na jakich warunkach;

b)  czy użytkownik biznesowy lub użytkownik z witryną firmy ma dostęp do danych osobowych lub innych danych dostarczonych przez tego użytkownika biznesowego lub użytkownika z witryną firmy w związku z korzystaniem przez niego z odnośnych usług pośrednictwa internetowego lub wyszukiwarek internetowych lub które są generowane w wyniku świadczenia tych usług na rzecz tego użytkownika biznesowego lub użytkownika z witryną firmy i konsumentów jego towarów lub usług, a jeśli tak – do jakich kategorii takich danych i na jakich warunkach;

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  czy, dodatkowo do lit. b), użytkownik biznesowy ma dostęp do danych osobowych lub innych danych, w tym w formie zagregowanej, dostarczanych w ramach lub generowanych w wyniku świadczenia usług pośrednictwa internetowego na rzecz wszystkich użytkowników biznesowych i konsumentów ich towarów lub usług, a jeśli tak – do jakich kategorii takich danych i na jakich warunkach.

c)  czy, dodatkowo do lit. b), użytkownik biznesowy lub użytkownik z witryną firmy ma dostęp do danych osobowych lub innych danych, w tym w formie zagregowanej, dostarczanych w ramach lub generowanych w wyniku świadczenia usług pośrednictwa internetowego lub wyszukiwarek internetowych na rzecz wszystkich użytkowników biznesowych, użytkowników z witryną firmy i konsumentów ich towarów lub usług, a jeśli tak – do jakich kategorii takich danych i na jakich warunkach.

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Użytkownicy biznesowi mają prawo do otrzymywania zanonimizowanych ratingów i recenzji lub wszelkich innych zanonimizowanych i zagregowanych danych związanych z ich ratingami i recenzjami w usłudze pośrednictwa internetowego niezależnie od tego, czy sami dostarczyli te dane dostawcy usług pośrednictwa internetowego, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Dostawca usługi pośrednictwa internetowego nie ujawnia stronom trzecim do celów handlowych, nawet w ramach swojej struktury korporacyjnej, danych generowanych przez transakcje użytkownika biznesowego bez wyraźnej zgody tego użytkownika biznesowego. Niniejszy ustęp nie ma zastosowania w przypadku, gdy dostawca usług pośrednictwa internetowego podlega obowiązkowi prawnemu ujawniania danych generowanych przez transakcje użytkownika biznesowego.

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2c.  Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla stosowania rozporządzenia (UE) 2016/679.

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W przypadku gdy – w ramach świadczenia swoich usług – dostawcy usług pośrednictwa internetowego ograniczają użytkownikom biznesowym możliwość oferowania konsumentom tych samych towarów i usług na odmiennych warunkach za pośrednictwem innych środków niż dane usługi pośrednictwa, muszą oni zawrzeć w swoich warunkach korzystania z usług uzasadnienie takiego ograniczenia i zapewnić łatwy i publiczny dostęp do tego uzasadnienia. Uzasadnienie to musi zawierać główne względy ekonomiczne, handlowe lub prawne, z jakich wprowadzono takie ograniczenia.

1.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego nie ograniczają użytkownikom biznesowym możliwości oferowania konsumentom tych samych towarów i usług na odmiennych warunkach lub na tych samych warunkach w ramach innych usług pośrednictwa internetowego.

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  W odniesieniu do wszelkich innych ograniczeń dotyczących oferowania innych warunków w sposób inny niż zakazany w ust. 1, dostawcy usług pośrednictwa internetowego, którzy ograniczają użytkownikom biznesowym możliwość oferowania konsumentom tych samych towarów i usług na odmiennych warunkach za pośrednictwem innych środków niż dane usługi pośrednictwa, muszą zawrzeć w swoich warunkach korzystania z usług uzasadnienie takiego ograniczenia i zapewnić łatwy i publiczny dostęp do tego uzasadnienia. Uzasadnienie to musi zawierać główne względy ekonomiczne, handlowe lub prawne, z jakich wprowadzono takie ograniczenia. Ograniczenia te są proporcjonalne oraz uzasadnione słusznym interesem dostawcy.

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Obowiązek określony w ust. 1 nie ma wpływu na zakazy lub restrykcje w odniesieniu do nakładania takich ograniczeń, wynikające ze stosowania innych przepisów unijnych lub z przepisów krajowych, które są zgodne z prawem Unii i którym podlegają dostawcy usług pośrednictwa internetowego.

2.  Państwa członkowskie w swoich przepisach krajowych przyjętych zgodnie z prawem Unii mogą zakazać lub ograniczyć ograniczenia, o których mowa w ust. 1a, lub inne ograniczenia, z wyjątkiem tych, o których mowa w ust. 1.

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ten wewnętrzny system rozpatrywania skarg musi być łatwo dostępny dla użytkowników biznesowych. Musi on umożliwiać im składanie bezpośrednio do danego dostawcy skarg dotyczących następujących kwestii:

Ten wewnętrzny system rozpatrywania skarg musi być łatwo dostępny i nieodpłatny dla użytkowników biznesowych i zapewniać rozpatrywanie skarg w rozsądnym terminie. Opiera się on na zasadach przejrzystości i równego traktowania. Musi on umożliwiać im składanie bezpośrednio do danego dostawcy skarg dotyczących następujących kwestii:

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  domniemanego niewywiązywania się przez tego dostawcę z jakichkolwiek obowiązków prawnych określonych w niniejszym rozporządzeniu, mającego negatywny wpływ na sytuację skarżącego;

a)  domniemanego niewywiązywania się przez tego dostawcę z jakichkolwiek obowiązków prawnych określonych w niniejszym rozporządzeniu, mającego wpływ na sytuację skarżącego;

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  kwestii technologicznych, które wiążą się bezpośrednio ze świadczeniem usług pośrednictwa internetowego i które w istotny sposób negatywnie wpływają na sytuację skarżącego;

b)  kwestii technologicznych, które wiążą się bezpośrednio ze świadczeniem usług pośrednictwa internetowego i które w istotny sposób wpływają na sytuację skarżącego;

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  środków stosowanych przez tego dostawcę lub jego zachowania, wiążących się bezpośrednio ze świadczeniem usług pośrednictwa internetowego i które w istotny sposób negatywnie wpływają na sytuację skarżącego.

c)  środków stosowanych przez tego dostawcę lub jego zachowania, wiążących się bezpośrednio ze świadczeniem usług pośrednictwa internetowego i które w istotny sposób wpływają na sytuację skarżącego.

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  rozpatrują skargi szybko i skutecznie, z uwzględnieniem wagi i złożoności podniesionej kwestii;

b)  rozpatrują skargi szybko i skutecznie, z uwzględnieniem wagi i złożoności podniesionej kwestii, w każdym przypadku udzielając pierwszej odpowiedzi w terminie 15 dni;

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  informują skarżącego o wyniku wewnętrznego procesu rozpatrywania skargi, w sposób zindywidualizowany i przy użyciu jasnych i jednoznacznych sformułowań.

c)  informują skarżącego o wyniku wewnętrznego procesu rozpatrywania skargi, w sposób zindywidualizowany i przy użyciu jasnych i zrozumiałych sformułowań.

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dostawcy usług pośrednictwa internetowego co roku opracowują informacje na temat funkcjonowania i skuteczności ich wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg oraz zapewniają łatwy i publiczny dostęp do tych informacji.

Dostawcy usług pośrednictwa internetowego opracowują informacje na temat funkcjonowania i skuteczności ich wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg oraz zapewniają łatwy i publiczny dostęp do tych informacji. Dostawcy ci aktualizują te informacje na bieżąco.

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Informacje te muszą obejmować całkowitą liczbę złożonych skarg, przedmiot skarg, okres, jaki był potrzebny na rozpatrzenie skarg, oraz decyzje podjęte w sprawach poszczególnych skarg.

Informacje te muszą obejmować całkowitą liczbę złożonych skarg, główne rodzaje skarg, średni okres, jaki był potrzebny na rozpatrzenie skarg, oraz zagregowane informacje dotyczące wyników skarg.

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego podejmują w dobrej wierze wszelkie próby osiągnięcia porozumienia w drodze mediacji prowadzonej przez któregokolwiek z mediatorów, których wskazali zgodnie z ust. 1, w celu osiągnięcia porozumienia co do rozstrzygnięcia sporu.

3.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego i użytkownicy biznesowi podejmują w dobrej wierze wszelkie próby osiągnięcia porozumienia w drodze mediacji prowadzonej przez któregokolwiek z mediatorów, których wskazali zgodnie z ust. 1, w celu osiągnięcia porozumienia co do rozstrzygnięcia sporu.

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego ponoszą racjonalną część całkowitych kosztów mediacji w każdej indywidualnej sprawie. Racjonalną część takich całkowitych kosztów określa się, na podstawie sugestii mediatora, przez uwzględnienie wszystkich istotnych elementów danej sprawy, w szczególności względnej zasadności twierdzeń stron sporu, zachowania stron, a także porównania stron pod względem wielkości przedsiębiorstwa i kondycji finansowej. Dostawcy usług pośrednictwa internetowego ponoszą jednak w każdym przypadku co najmniej połowę całkowitych kosztów.

4.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego ponoszą racjonalną część całkowitych kosztów mediacji w każdej indywidualnej sprawie. Racjonalną część takich całkowitych kosztów określa się, na podstawie sugestii mediatora, przez uwzględnienie wszystkich istotnych elementów danej sprawy, w szczególności względnej zasadności twierdzeń stron sporu, zachowania stron, a także porównania stron pod względem wielkości przedsiębiorstwa i kondycji finansowej. Dostawcy usług pośrednictwa internetowego ponoszą jednak w każdym przypadku co najmniej połowę całkowitych kosztów, z wyjątkiem przypadków, w których mediator stwierdzi, że użytkownik biznesowy nie działał w dobrej wierze lub dąży do nadużycia procesu mediacji.

Poprawka    122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego nie są zobowiązani do przystąpienia do procesu mediacji, jeżeli użytkownik biznesowy wszczął postępowanie dotyczące przedmiotu, w odniesieniu do którego użytkownik biznesowy zgłosił uprzednio postępowanie mediacyjne, a mediator stwierdził w takim przypadku, że użytkownik biznesowy nie działał w dobrej wierze. Dostawcy usług pośrednictwa internetowego nie są również zobowiązani do przystąpienia do procesu mediacji z użytkownikami biznesowymi, którzy wielokrotnie podejmowali u mediatora nieskuteczne próby mediacji.

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Próby osiągnięcia porozumienia w drodze mediacji co do rozstrzygnięcia sporu zgodnie z niniejszym artykułem nie mają wpływu na prawa dostawców usług pośrednictwa internetowego i zainteresowanych użytkowników biznesowych do wszczęcia postępowania sądowego w dowolnym momencie w trakcie lub po zakończeniu procesu mediacji.

5.  Próby osiągnięcia porozumienia w drodze mediacji co do rozstrzygnięcia sporu zgodnie z niniejszym artykułem nie mają wpływu na prawa dostawców usług pośrednictwa internetowego i zainteresowanych użytkowników biznesowych do wszczęcia postępowania sądowego w dowolnym momencie przed rozpoczęciem procesu mediacji, w trakcie jego trwania lub po jego zakończeniu.

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego opracowują informacje na temat funkcjonowania i skuteczności ich systemu mediacji związanych z działalnością oraz zapewniają łatwy dostęp do tych informacji. Dostawcy ci aktualizują te informacje na bieżąco.

 

Informacje te obejmują całkowitą liczbę postępowań mediacyjnych, główne rodzaje takich postępowań, średni czas potrzebny do rozpatrzenia spraw w ramach takich postępowań oraz zagregowane informacje dotyczące wyników tych postępowań.

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja zachęca dostawców usług pośrednictwa internetowego oraz reprezentujące ich organizacje i stowarzyszenia do utworzenia indywidualnie lub wspólnie jednej lub większej liczby organizacji świadczących usługi mediacji, spełniających wymogi określone w art. 10 ust. 2 i działających w celu ułatwienia pozasądowego rozstrzygania sporów z użytkownikami biznesowymi, powstałych w związku ze świadczeniem tych usług pośrednictwa internetowego, ze szczególnym uwzględnieniem transgranicznego charakteru takich usług pośrednictwa.

Komisja i państwa członkowskie zachęcają dostawców usług pośrednictwa internetowego oraz reprezentujące ich organizacje i stowarzyszenia do utworzenia indywidualnie lub wspólnie jednej lub większej liczby organizacji świadczących usługi mediacji, spełniających wymogi określone w art. 10 ust. 2 i działających w celu ułatwienia pozasądowego rozstrzygania sporów z użytkownikami biznesowymi, powstałych w związku ze świadczeniem tych usług pośrednictwa internetowego, ze szczególnym uwzględnieniem transgranicznego charakteru takich usług pośrednictwa.

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Państwa członkowskie zapewnią, aby ich odpowiednie organy publiczne utworzyły rejestr bezprawnych działań podlegających nakazom sądowym przed sądami krajowymi w celu zapewnienia podstawy dla najlepszych praktyk i informacji dla innych organów publicznych lub władz państwa członkowskiego.

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Prawo, o którym mowa w ust. 1, przysługuje organizacjom lub stowarzyszeniom wyłącznie wtedy, gdy w chwili wnoszenia sprawy do sądu spełniają wszystkie następujące wymogi:

Prawo, o którym mowa w ust. 1, przysługuje organizacjom lub stowarzyszeniom wyłącznie wtedy, gdy w chwili wnoszenia sprawy do sądu i w trakcie postępowania sądowego stale spełniają wszystkie następujące wymogi:

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  realizują cele leżące w zbiorowym interesie grupy użytkowników biznesowych lub użytkowników z witryną firmy, których reprezentują;

b)  realizują cele, podane do wiadomości publicznej w ich statucie lub innym właściwym dokumencie zarządczym, leżące w zbiorowym interesie grupy użytkowników biznesowych lub użytkowników z witryną firmy, których reprezentują;

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  są podmiotami nienastawionymi na zysk.

c)  są podmiotami nienastawionymi na zysk i zachowują przejrzystość w odniesieniu do ich źródła finansowania.

Poprawka    130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W państwach członkowskich, w których ustanowiono tego typu organy publiczne, organom publicznym przysługuje prawo, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy – zgodnie z prawem krajowym danego państwa członkowskiego – są one odpowiedzialne za obronę zbiorowych interesów użytkowników biznesowych bądź użytkowników z witryną firmy lub za zapewnienie zgodności z wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

Państwa członkowskie ustanawiają lub wyznaczają organy publiczne do celów niniejszego artykułu. Tym organom publicznym przysługuje prawo, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy – zgodnie z prawem krajowym danego państwa członkowskiego – są one odpowiedzialne za obronę zbiorowych interesów użytkowników biznesowych bądź użytkowników z witryną firmy lub za zapewnienie zgodności z wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie narusza praw użytkowników biznesowych i użytkowników z witryną firmy do indywidualnego wnoszenia spraw do właściwych sądów krajowych, zgodnie z przepisami prawa państwa członkowskiego, w którym wnoszona jest dana sprawa, w celu podjęcia działań w związku z wszelkimi przypadkami nieprzestrzegania przez dostawców usług pośrednictwa internetowego odpowiednich wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

3.  Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie narusza praw użytkowników biznesowych i użytkowników z witryną firmy do indywidualnego wnoszenia spraw do właściwych sądów krajowych, zgodnie z przepisami prawa państwa członkowskiego, w którym wnoszona jest dana sprawa, w celu podjęcia działań w związku z wszelkimi przypadkami nieprzestrzegania przez dostawców usług pośrednictwa internetowego lub dostawców wyszukiwarek internetowych odpowiednich wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12a

 

Organy odpowiedzialne za stosowanie

 

1.  Każde państwo członkowskie wyznacza organ lub organy odpowiedzialne za właściwe i skuteczne egzekwowanie przepisów niniejszego rozporządzenia. Organem odpowiedzialnym za skuteczne egzekwowanie przepisów niniejszego rozporządzenia może być ten sam organ, o którym mowa w art. 12.

 

2.  Państwa członkowskie ustanawiają przepisy określające środki stosowane w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia oraz zapewniają ich stosowanie. Ustanowione środki muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

3.  O środkach, o których mowa w ust. 2, informuje się Komisję i podaje się je do wiadomości publicznej na stronie internetowej Komisji.

Poprawka    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12b

 

Monitorowanie

 

Państwa członkowskie ściśle monitorują stosowanie niniejszego rozporządzenia i wyznaczają organy krajowe, które wymagają od dostawców usług pośrednictwa internetowego i wyszukiwarek internetowych przedkładania odpowiednich informacji niezbędnych do monitorowania i egzekwowania przepisów niniejszego rozporządzenia przez organ lub organy, o których mowa w art. 12a. Informacje zgromadzone przez te organy przekazywane są Komisji i Unijnemu Obserwatorium Gospodarki Platform Internetowych na żądanie.

Poprawka    134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja zachęca dostawców usług pośrednictwa internetowego oraz reprezentujące ich organizacje i stowarzyszenia do opracowywania kodeksów postępowania mających przyczynić się do właściwego stosowania niniejszego rozporządzenia, z uwzględnieniem specyfiki różnych sektorów, w których świadczone są usługi pośrednictwa internetowego, a także specyfiki mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

1.  Komisja zachęca dostawców usług pośrednictwa internetowego oraz reprezentujące ich organizacje i stowarzyszenia, wraz z użytkownikami biznesowymi, w tym MŚP i mikroprzedsiębiorstwami oraz organizacjami ich reprezentującymi, do opracowywania kodeksów postępowania mających przyczynić się do właściwego stosowania niniejszego rozporządzenia, z uwzględnieniem specyfiki różnych sektorów, w których świadczone są usługi pośrednictwa internetowego, a także specyfiki mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Poprawka    135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  W przypadku gdy usługa pośrednictwa internetowego dotyczy przede wszystkim jednego sektora, w którym istnieje i jest powszechnie stosowany sektorowy kodeks postępowania, Komisja zachęca dostawcę usługi pośrednictwa internetowego do przyjęcia i wdrożenia sektorowego kodeksu postępowania.

Poprawka    136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 13a

 

Unijne Obserwatorium Gospodarki Platform Internetowych

 

Oprócz zadań określonych w art. 2 decyzji Komisji C(2018) 2393, Unijne Obserwatorium Gospodarki Platform Internetowych ma następujące zadania:

 

a) monitorowanie i ocenę wykonania niniejszego rozporządzenia, a w szczególności analizę wpływu załącznika I na rynek, z uwzględnieniem orzecznictwa sądów unijnych i krajowych; oraz

 

b) przedstawianie Komisji Europejskiej zaleceń zgodnie z art. 14 w celu dokonania przeglądu niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dnia [data: three years after the date of entry into force], a następnie co trzy lata, Komisja dokonuje oceny niniejszego rozporządzenia i przedstawia sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu.

1.  Do dnia [data: 18 months after the date of application], a następnie co trzy lata, Komisja dokonuje oceny niniejszego rozporządzenia i przedstawia sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu.

Poprawka    138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Pierwszą ocenę niniejszego rozporządzenia przeprowadza się w szczególności pod kątem wywiązywania się z obowiązków ustanowionych w art. 5, 6, 7 i 8 oraz wpływu tych obowiązków na gospodarkę platform internetowych, a także ustalenia, czy konieczne są dodatkowe przepisy, w tym przepisy dotyczące egzekwowania prawa, w celu zapewnienia sprawiedliwego, przewidywalnego, zrównoważonego i budzącego zaufanie internetowego otoczenia biznesowego w obrębie rynku wewnętrznego.

2.  Pierwszą ocenę niniejszego rozporządzenia przeprowadza się w szczególności w celu:

 

a)  oceny, czy obowiązki ustanowione w art. 3–8 zostały spełnione i jaki wpływ wywarły na gospodarkę platform internetowych;

 

b)  oceny wpływu i skuteczności ustanowionych kodeksów postępowania w celu poprawy uczciwości i przejrzystości;

 

c)  dalszego analizowania problemów wynikających z uzależnienia użytkowników biznesowych od usług pośrednictwa internetowego oraz problemów wynikających z nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez dostawców usług pośrednictwa internetowego, a także określenia, w jakim stopniu praktyki te są nadal szeroko rozpowszechnione;

 

d)  zbadania, czy konkurencja między towarami lub usługami oferowanymi przez użytkownika biznesowego a towarami lub usługami oferowanymi lub kontrolowanymi przez dostawcę usług pośrednictwa internetowego stanowi uczciwą konkurencję i czy dostawcy usług pośrednictwa internetowego nie wykorzystują w tym zakresie danych uprzywilejowanych niezgodnie z ich przeznaczeniem;

 

e)  oceny wpływu niniejszego rozporządzenie na wszelkie możliwe dysproporcje w relacjach między dostawcami systemów operacyjnych a ich użytkownikami biznesowymi;

 

f)  oceny, czy zakres rozporządzenia, zwłaszcza w odniesieniu do definicji „użytkownika biznesowego”, jest właściwy w tym sensie, że nie zachęca do fikcyjnego samozatrudnienia;

 

g)  dokonania przeglądu, według zaleceń Obserwatorium Platform zgodnie z art. 13a, wykazu nieuczciwych praktyk handlowych w załączniku I;

 

W ramach oceny określa się, czy konieczne są dodatkowe przepisy, w tym przepisy dotyczące egzekwowania prawa, w celu zapewnienia sprawiedliwego, przewidywalnego, zrównoważonego i budzącego zaufanie internetowego otoczenia biznesowego w obrębie rynku wewnętrznego Po dokonaniu oceny Komisja podejmuje stosowne środki, które mogą obejmować wnioski ustawodawcze.

Poprawka    139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Przy przeprowadzaniu oceny niniejszego rozporządzenia Komisja uwzględnia opinie i sprawozdania przedłożone jej przez grupę ekspertów w ramach Obserwatorium Gospodarki Platform Internetowych ustanowioną zgodnie z decyzją Komisji C(2018) 2393. W stosownych przypadkach uwzględnia ona również treść i praktykę stosowania kodeksów postępowania, o których mowa w art. 13.

4.  Przy przeprowadzaniu oceny niniejszego rozporządzenia Komisja uwzględnia opinie i sprawozdania przedłożone jej przez grupę ekspertów w ramach Obserwatorium Gospodarki Platform Internetowych ustanowioną zgodnie z decyzją Komisji C(2018) 2393 oraz uwzględnia dodatkowe zadania Unijnego Obserwatorium Gospodarki Platform Internetowych ustanowione w art. 13a.

Poprawka    140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia [date: six months following the day of its publication].

2.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia [date: nine months following the day of its publication].

Poprawka    141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Załącznik I

 

Praktyki handlowe bezwarunkowo uznawane jako nieuczciwe

 

a)  jednostronne nakładanie klauzul na użytkowników biznesowych w celu przeniesienia na nich odpowiedzialności w sposób sprzeczny z obowiązkami dotyczącymi usług pośrednictwa internetowego ustanowionymi w art. 12–15 dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;

 

b)  proponowanie klauzul umownych z mocą wsteczną, które są niekorzystne dla przedsiębiorstwa;

 

c)  utrzymanie prawa do wykorzystywania informacji użytkownika biznesowego poza zakres określony w umowie po wygaśnięciu umowy między dostawcą usług pośrednictwa internetowego a użytkownikiem biznesowym;

 

d)  utrzymanie wszelkich klauzul lub stosowanie praktyk nadmiernie utrudniających użytkownikowi biznesowemu skorzystanie z prawa umownego do zakończenia relacji z dostawcą usług pośrednictwa internetowego lub w nieuczciwy sposób zniechęcających użytkownika biznesowego do rozwiązania umowy;

 

e)  ingerowanie w stosunki handlowe między konkurującymi użytkownikami biznesowymi a konsumentami poza tymi rodzajami działalności, które są inicjowane w ramach usługi pośrednictwa internetowego.

  • [1]  Dz.U. C 440 z 6.12.2018, s. 177.

UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji dotyczącą promowania uczciwości i przejrzystości w gospodarce platform internetowych. Istnieje wyraźna potrzeba ustanowienia jednolitego i ukierunkowanego zbioru obowiązujących przepisów, aby zapewnić realne otoczenie biznesowe w przyszłości. Obecnie w środowisku platform internetowych występuje szereg poważnych zakłóceń równowagi między platformami, z jednej strony, a użytkownikami biznesowymi, z drugiej strony. W ostatecznym rozrachunku zakłócenia te są niekorzystne dla konsumenta, ponieważ mogą prowadzić do ograniczenia konkurencji, co z kolei prowadzi do mniejszej różnorodności towarów i usług oraz do wyższych cen konsumpcyjnych.

Sprawozdawczyni przyznaje, że niniejsze rozporządzenie, podobnie jak strategia przyjęta przez Komisję, ma bardzo horyzontalny charakter. Nie jest ono ukierunkowane na konkretne sektory ani na konkretne problemy, lecz jest odpowiednim narzędziem dla rozwiązywania ogólnych problemów gospodarki platform internetowych. Wniosek Komisji w wielu aspektach odpowiednio uwzględnia brak przejrzystości w odniesieniu do wielu platform internetowych, ale kładzie niedostateczny nacisk na rozwiązywanie występujących w tym środowisku problemów związanych z brakiem sprawiedliwości. Sprawozdawczyni uważa, że niezwykle istotne jest, by obecny deficyt sprawiedliwości był przedmiotem bardziej szczegółowej analizy niż w przypadku wniosku Komisji oraz by podjęto dalsze działania w celu lepszego rozwiązania tego problemu.

W kwestii egzekwowania prawa wniosek Komisji wskazuje na możliwość dochodzenia roszczeń oraz możliwość skorzystania z mediacji. Sprawozdawczyni dostrzega jednak potrzebę czynniejszego zaangażowania państw członkowskich w system dochodzenia roszczeń, a konkretniej sugeruje, by we wszystkich państwach członkowskich zostały utworzone lub wyznaczone organy publiczne w celu zagwarantowania egzekwowania przepisów niniejszego rozporządzenia w całej Unii.

Ponadto sprawozdawczyni uważa, że bezwzględnie należy wyjaśnić, iż rozporządzenie to nie ma wpływu na możliwość uznania platformy za pracodawcę na mocy przepisów dotyczących pracy, jeżeli zachowuje się ona jak pracodawca w stosunku do swoich klientów biznesowych. Ustalenie, czy platforma internetowa stanowi tylko dostawcę usług pośrednictwa dla użytkowników biznesowych czy raczej jest pracodawcą zawsze powinno opierać się na rzeczywistym charakterze działalności gospodarczej prowadzonej przez tę platformę, a nie na wprowadzających w błąd uzgodnieniach związanych z jej działalnością.

Wpływ wniosku na konsumentów

Sprawozdawczyni uważa, że w przypadku gdy dominująca pozycja platform sprawia, że stają się one strażnikami informacji, wyboru i cen oraz nie są zagwarantowane niektóre minimalne standardy sprawiedliwości i przejrzystości, cierpi na tym konsument. Ponadto brak przejrzystości i niepewność prawna w gospodarce platform internetowych, w tym w relacjach między przedsiębiorstwami, może zmniejszyć zaufanie konsumentów do gospodarki internetowej. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem przyczyniać się do zwiększenia sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych platform internetowych, pamiętając również, że środki muszą gwarantować konsumentom dostęp do konkurencyjnego, sprawiedliwego i przejrzystego ekosystemu internetowego. Konkretnie zauważono, że duża liczba użytkowników biznesowych jest dyskryminowana w konkurencji z niektórymi produktami na platformach internetowych, które pojawiają się jako opcja domyślna dla konsumenta. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy sama platforma internetowa świadczy usługę bez informowania konsumentów, że na platformie istnieją realne alternatywy. W związku z tym w art. 6 platformy, które dostarczają towary lub usługi konkurujące z towarami lub usługami świadczonymi przez użytkowników biznesowych, powinny zostawiać konsumentom swobodę wyboru, które towary lub usługi zostaną ustawione jako domyślne w momencie korzystania z platformy po raz pierwszy. Konsument powinien mieć również możliwość niewybierania opcji domyślnej.

Zakres wniosku i definicje

Zasadniczo sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje zakres i definicje wniosku Komisji zawarte w art. 1 i 2 oraz uważa, że jest on adekwatny i odpowiedni do celów i założeń rozporządzenia. W artykułach tych wprowadzono jednak pewne zmiany, aby zapewnić większą jasność wniosku. Po pierwsze, z uwagi na tytuł wniosku, za konieczne uznano włączenie „sprawiedliwości” jako części przedmiotu i zakresu wniosku. Po drugie w projekcie sprawozdania podkreślono trudność, jaką w niektórych przypadkach sprawia odróżnienie użytkowników biznesowych od użytkowników niebiznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego. Jest to ważne rozróżnienie, ponieważ użytkownicy biznesowi, którzy oferują towary lub usługi konsumentom, powinni również podlegać bardziej rygorystycznym wymogom wobec konsumentów. W tym celu wprowadza się motyw, w którym należy podkreślić, że zgodnie z wnioskiem Komisji w sprawie zmiany dyrektywy 2011/83/UE w ramach „dyrektywy w sprawie lepszego egzekwowania prawa i modernizacji przepisów UE dotyczących ochrony konsumentów” (2018/0090 (COD)), to nie platforma powinna decydować o tym, czy użytkownik jest użytkownikiem biznesowym czy też nie.

Sprawozdawczyni uważa również, że należy zmienić definicję „warunków korzystania z usług”, tak aby miała ona zastosowanie do wszystkich przypadków i umów, niezależnie od tego, czy warunki korzystania z usług są „jednostronnie ustalane przez dostawcę usług pośrednictwa internetowego”, aby uniknąć ewentualnych przypadków pośrednich lub ukrytych nadużyć ze strony potężnych platform internetowych. Ponieważ niektóre platformy mają silną lub nawet dominującą pozycję na rynku, siła przetargowa użytkowników biznesowych w wielu przypadkach może być niewystarczająca, aby właściwie negocjować sprawiedliwe warunki umowy, nawet jeżeli uznaje się, iż warunki te zostały wynegocjowane dwustronnie. Sprawozdawczyni uważa, że we wszystkich umowach należy zagwarantować sprawiedliwość i przejrzystość. W związku z tym konieczna jest zmiana mająca na celu wyjaśnienie, że wymogi rozporządzenia powinny mieć zastosowanie do wszystkich umów.

Sprawiedliwe i proporcjonalne warunki korzystania z usług

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje również projekt wniosku art. 3, ale wprowadza pewne zmiany w celu uzupełnienia wniosku Komisji. Sprawozdawczyni uważa, że oprócz wymogów w zakresie przejrzystości niezbędny jest dodatkowy wymóg zapewniający, by warunki korzystania z usług były „sprawiedliwe i proporcjonalne”. Sprawozdawczyni twierdzi, że warunki te nie mogą być uznane za sprawiedliwe i proporcjonalne, jeżeli na przykład rażąco odbiegają od zasad uczciwego prowadzenia działalności handlowej, w której działa dana platforma, lub stoją w sprzeczności z zasadą dobrej wiary i uczciwego obrotu. Wprowadzenie tego wymogu stanowi ważny krok w kierunku zwalczania nadużyć w gospodarce platform internetowych.

Dodatkowe towary i usługi

Wprowadza się nowy artykuł i odpowiadającą mu definicję „dodatkowych towarów i usług”, czyli towarów i usług oferowanych konsumentowi dodatkowo i w uzupełnieniu do podstawowego towaru lub podstawowej usługi oferowanych przez użytkownika biznesowego za pośrednictwem platformy. Celem jest zagwarantowanie, by wszędzie tam, gdzie towary i usługi są oferowane konsumentom za pośrednictwem platform, platformy te były zobowiązane do jasnego i wyraźnego przedstawienia konsumentowi w warunkach korzystania z usług opisu usług, informacji na temat tego, kto dostarcza te usługi i na jakich warunkach. Miałoby to zastosowanie niezależnie od tego, czy to sama platforma oferowała te dodatkowe towary i usługi, czy też robiła to za pośrednictwem osób trzecich.

Większa przejrzystość w odniesieniu do dodatkowych kanałów

Sprawozdawczyni uważa, że aby zapewnić, by użytkownicy biznesowi mieli wystarczającą jasność co do tego, gdzie są wprowadzane do obrotu ich towary lub usługi oraz komu są oferowane, platformy powinny zagwarantować przejrzystość wobec użytkowników biznesowych, jeśli chodzi o wszelkie dodatkowe kanały lub programy powiązane, które platforma wykorzystuje w sprzedaży wspomnianych towarów i usług. Użytkownicy biznesowi powinni mieć, co do zasady, prawo wiedzieć, gdzie i na jakich warunkach jest używana ich nazwa i marka.

Większa przejrzystość jeśli chodzi o parametry stosowane przy plasowaniu

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje również proponowane brzmienie art. 5 jako zrównoważony punkt wyjścia. Należy jednak również zapewnić, podobnie jak w przypadku wymogu w art. 3, by informacje dotyczące plasowania były również przedstawiane w sposób jasny i jednoznaczny. Ponadto sprawozdawczyni uważa, że parametry determinujące plasowanie powinny być stosowane do użytkowników biznesowych w sposób niedyskryminujący, co oznacza, że użytkownicy biznesowi, którzy znajdują się w takiej samej sytuacji, powinni być traktowani w ten sam sposób w rankingu. Sprawozdawczyni uważa ponadto, że przejrzystość względem użytkowników biznesowych jest tylko jednym z warunków zapewnienia zaufania do gospodarki platform internetowych. Również konsumenci powinni mieć możliwość dostępu do informacji na temat parametrów wpływających na plasowanie się usług pośrednictwa internetowego. W prawodawstwie Unii należy zatem wprowadzić obowiązek prawny w celu zapewnienia, by informacje były przekazywane również konsumentom. Zdaniem sprawozdawczyni oprócz tego, że informacje oferowane konsumentowi muszą być przedstawione w jasny i zrozumiały sposób, stosownie do potrzeb konsumenta, zarówno strony, które oferują towary lub usługi, jak i te, które poszukują towarów lub usług powinny mieć dostęp do podobnych informacji, aby móc podejmować świadome decyzje w oparciu o przejrzystość wyszukiwania.

Dostęp do danych

Sprawozdawczyni uważa, że platformy nie powinny ujawniać osobom trzecim do celów handlowych żadnych danych generowanych przez transakcje użytkownika biznesowego bez zgody tego użytkownika biznesowego. Sprawozdawczyni wprowadza poprawkę mającą na celu zapobieganie sytuacjom, w których platformy mogłyby wykorzystywać dane generowane przez transakcje ich użytkowników biznesowych, co mogłoby prowadzić do powstania nieuczciwej pozycji konkurencyjnej. Sprawozdawczyni pragnie również sprecyzować, że niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na stosowanie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i pozostaje bez uszczerbku dla stosowania tego rozporządzenia.

Mediacja

Ponieważ platformy powinny zawsze być zobowiązane do wskazania mediatorów, których chcą zaangażować, oraz powinny być zobowiązane do przystępowania do procesu mediacji w dobrej wierze, obowiązek mediacji powinien zostać ustanowiony w sposób zapobiegający nadużyciom systemu mediacji przez użytkowników biznesowych. Użytkownicy biznesowi jako tacy powinni zatem być również zobowiązani do przystępowania do procesu mediacji w dobrej wierze. Ponadto niniejsze rozporządzenie powinno zapobiegać problemowi możliwego nadużywania obowiązku mediacji przez powtarzające się lub nieuzasadnione wnoszenie spraw przez użytkowników biznesowych. W pewnych jasno określonych wyjątkowych przypadkach platforma nie powinna być zobowiązana do przystępowania do procesu mediacji z użytkownikiem biznesowym.

Obserwatorium platformy i przegląd rozporządzenia

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje utworzenie przez Komisję Europejską obserwatorium platformy, uważa jednak, że ponieważ obserwatorium to będzie wykonywało ważne zadanie monitorowania zmian sytuacji w gospodarce platform internetowych oraz stosowania tego rozporządzenia, powinno ono zostać ustanowione jako organ w ramach niniejszego rozporządzenia, a nie jako grupa ekspertów powołana decyzją Komisji, tak jak ma to miejsce w przypadku kilku innych podobnych obserwatoriów lub podobnych organów w innych aktach prawnych.

Ponadto sprawozdawczyni zaleca, aby niniejsze rozporządzenie zostało uzupełnione dalszymi i bardziej nakazowymi przepisami w przypadkach i jeżeli uregulowania dotyczące przejrzystości ustanowione na mocy niniejszego rozporządzenia okażą się niewystarczające do rozwiązania przyszłych problemów zakłóceń równowagi i nieuczciwych praktyk handlowych. Szybkość zmian na rynku w tej dziedzinie może wskazywać na potrzebę podjęcia takich działań, zwłaszcza w odniesieniu do problemów charakterystycznych dla tego sektora.

OPINIA Komisji Prawnej (26.11.2018)

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego
(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*): Francis Zammit Dimech

(*) Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego (rozporządzenie o relacjach platforma–biznes) jest bezpośrednią odpowiedzią na apele Parlamentu wyrażone w rezolucji z 15 czerwca 2017 r. w sprawie platform internetowych i jednolitego rynku cyfrowego[1].

W swojej opinii na temat tego sprawozdania Komisja Prawna zaapelowała o opracowanie odpowiednich i proporcjonalnych ram regulacyjnych gwarantujących odpowiedzialność, sprawiedliwość, zaufanie i przejrzystość procesów realizowanych na platformach w celu uniknięcia dyskryminacji i dowolności działań w stosunku do partnerów handlowych, dotyczących m.in. dostępu do usług, właściwych i sprawiedliwych odniesień, wyników wyszukiwania lub funkcjonowania stosownych interfejsów programowania aplikacji (API) na podstawie zasad interoperacyjności i zgodności mających zastosowanie do platform.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący rozporządzenia o relacjach platforma–biznes jako pierwszy krok w kierunku uregulowania tego obszaru przez każdego prawodawcę i proponuje większe zrównoważenie tego instrumentu w pewnych obszarach.

W kwestii przejrzystości plasowania sprawozdawca uważa, że należy znaleźć równowagę pod względem zasad konkurencji. Należy zatem wymagać od platform ujawnienia zasad, które leżą u podstaw parametrów określających pozycję wynikającą z plasowania, ale nie samych algorytmów, które należy uznać za tajemnice handlowe.

Bardzo ważne jest również dokonanie rozróżnienia między transakcją a rozpoczęciem transakcji. Proste wyszukiwanie produktu lub usługi w wyszukiwarce nie powinno być traktowane jako rozpoczęcie transakcji. Należy uznać je jedynie za wezwanie do udzielenia informacji, które mogłoby prowadzić do rozpoczęcia transakcji.

Chociaż sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wymóg, aby dostawcy usług pośrednictwa internetowego podjęli środki naprawcze przez ustanowienie wewnętrznych mechanizmów dochodzenia roszczeń, użytkownik biznesowy powinien mieć możliwość wszczęcia postępowania sądowego bez obowiązkowego etapu mediacji.

Sprawozdawca uważa, że ten ukierunkowany instrument jest pierwszym pozytywnym krokiem w kierunku regulacji w tej dziedzinie. Należy jednak pamiętać, że w przyszłości wiele innych aspektów będzie wymagało uregulowania. Ważne jest zatem, aby przewidzieć rozległy proces przeglądu już w obrębie tego instrumentu.

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Usługi pośrednictwa internetowego są kluczowymi czynnikami umożliwiającymi przedsiębiorczość, handel i innowacje, które mogą również przyczynić się do poprawy dobrobytu konsumentów i które są w coraz większym stopniu wykorzystywane zarówno przez sektor prywatny, jak i publiczny. Oferują one dostęp do nowych rynków i możliwości handlowe, stwarzając przedsiębiorstwom szansę czerpania korzyści z rynku wewnętrznego. Umożliwiają one czerpanie tych korzyści również konsumentom w Unii, w szczególności poprzez zwiększenie wyboru towarów i usług oferowanych w internecie.

(1)  Usługi pośrednictwa internetowego są kluczowymi czynnikami umożliwiającymi handel cyfrowy, a w szczególności przedsiębiorczość, handel i innowacje, które mogą również przyczynić się do poprawy dobrobytu konsumentów i które są w coraz większym stopniu wykorzystywane zarówno przez sektor prywatny, jak i publiczny. Oferują one dostęp do nowych rynków i możliwości handlowe, stwarzając przedsiębiorstwom szansę czerpania korzyści z rynku wewnętrznego. Umożliwiają one czerpanie tych korzyści również konsumentom w Unii, w szczególności poprzez zwiększenie wyboru towarów i usług oraz oferowanie konkurencyjnych cen w internecie.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Usługi pośrednictwa internetowego mogą mieć zasadnicze znaczenie dla komercyjnego sukcesu przedsiębiorstw korzystających z takich usług w celu dotarcia do konsumentów. Fakt, ze coraz więcej transakcji zawieranych jest przy wykorzystaniu usług pośrednictwa internetowego, czemu sprzyjają silne, oparte na danych pośrednie efekty sieciowe, doprowadził do wzrostu zależności użytkowników biznesowych, w tym mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, od tych usług jako sposobu dotarcia do konsumentów. W wyniku tej rosnącej zależności dostawcy tych usług mają często znacznie większą siłę przetargową, która umożliwia im skuteczne działanie jednostronne w sposób, który może być niesprawiedliwy i szkodliwy dla uzasadnionych interesów ich użytkowników biznesowych oraz, pośrednio, również dla konsumentów w Unii.

(2)  Usługi pośrednictwa internetowego mogą mieć zasadnicze znaczenie dla komercyjnego sukcesu przedsiębiorstw korzystających z takich usług w celu dotarcia do konsumentów. Fakt, że coraz więcej transakcji zawieranych jest przy wykorzystaniu usług pośrednictwa internetowego, czemu sprzyjają silne, oparte na danych pośrednie efekty sieciowe, doprowadził do wzrostu zależności użytkowników biznesowych, w tym mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, od tych usług jako sposobu dotarcia do konsumentów. W wyniku tej rosnącej zależności dostawcy tych usług mają często znacznie większą siłę przetargową, która umożliwia im skuteczne działanie jednostronne w sposób, który może być niesprawiedliwy i szkodliwy dla uzasadnionych interesów ich użytkowników biznesowych oraz, pośrednio, również dla konsumentów w Unii. Należy zatem unikać sytuacji, w której usługi pośrednictwa internetowego osiągnęłyby dominującą pozycję na rynku i zakłóciłyby konkurencję przez wykorzystanie siły efektów sieciowych. Ponadto należy unikać sytuacji, w których platformy, klasyfikując pracowników jako niezależnych wykonawców platformy, mogą obchodzić wymogi prawa pracy.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Usługi pośrednictwa internetowego i wyszukiwarki internetowe, a także transakcje handlowe ułatwiane przez te usługi, mają wewnętrzny potencjał transgraniczny i szczególne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii w dzisiejszej gospodarce. Potencjalne niesprawiedliwe i szkodliwe praktyki handlowe niektórych dostawców tych usług wobec użytkowników biznesowych i użytkowników z witryną firmy utrudniają pełne wykorzystanie tego potencjału i mają negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Ponadto czynnikiem utrudniającym pełne wykorzystanie tego potencjału i mającym negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego są rozbieżne przepisy niektórych państw członkowskich, które, z różnym stopniem skuteczności, regulują te usługi, natomiast inne państwa członkowskie rozważają przyjęcie takich przepisów.

(5)  Usługi pośrednictwa internetowego i wyszukiwarki internetowe, a także transakcje możliwe dzięki tym usługom, mają wewnętrzny potencjał transgraniczny i szczególne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii w dzisiejszej gospodarce. Potencjalne niesprawiedliwe i szkodliwe praktyki handlowe niektórych dostawców tych usług wobec użytkowników biznesowych i użytkowników z witryną firmy utrudniają pełne wykorzystanie tego potencjału i mają negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Ponadto czynnikiem utrudniającym pełne wykorzystanie tego potencjału i mającym negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego są rozbieżne przepisy niektórych państw członkowskich, które, z różnym stopniem skuteczności, regulują te usługi, podczas gdy inne państwa członkowskie rozważają przyjęcie takich przepisów.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Należy zatem ustanowić jednolity i ukierunkowany zestaw obowiązkowych przepisów na szczeblu Unii, aby zapewnić sprawiedliwe, przewidywalne, zrównoważone i budzące zaufanie otoczenie biznesowe w internecie w obrębie rynku wewnętrznego, w szczególności poprzez zagwarantowanie użytkownikom biznesowym, którzy korzystają z usług pośrednictwa internetowego, odpowiedniego poziomu przejrzystości, a także skutecznych możliwości dochodzenia roszczeń w całej Unii. Przepisy te powinny również zapewnić odpowiednią przejrzystość w kwestii plasowania użytkowników z witryną firmy w wynikach wyszukiwania generowanych przez wyszukiwarki internetowe. Jednocześnie przepisy te powinny być tak sformułowane, by zachować znaczący potencjał innowacyjny szeroko pojętej gospodarki platform internetowych.

(6)  Należy zatem ustanowić jednolity i ukierunkowany zestaw obowiązkowych przepisów na szczeblu Unii, aby zapewnić sprawiedliwe, przewidywalne, zrównoważone i budzące zaufanie otoczenie biznesowe w internecie w obrębie rynku wewnętrznego, w szczególności poprzez zagwarantowanie użytkownikom biznesowym, którzy korzystają z usług pośrednictwa internetowego, odpowiedniego poziomu przejrzystości, a także skutecznych możliwości dochodzenia roszczeń w całej Unii. Przepisy te powinny również zapewnić odpowiednie zachęty w celu wspierania uczciwych i proporcjonalnych praktyk przedsiębiorstw i przejrzystości, w szczególności w kwestii plasowania użytkowników z witryną firmy w wynikach wyszukiwania generowanych przez wyszukiwarki internetowe, w tym asystentów głosowych. Jednocześnie przepisy te powinny być tak sformułowane, by zachować znaczący potencjał innowacyjny szeroko pojętej gospodarki platform internetowych i umożliwić zdrową konkurencję prowadzącą do zwiększenia wyboru dla konsumentów.

Uzasadnienie

Jedną z cech rynków internetowych jest szybki wzrost i upadek działalności gospodarczej pod wpływem platform mogących pełnić funkcję strażników. Należy w możliwie największym zakresie ograniczyć tę rolę, aby platformy były neutralnym pośrednikiem, co przyniosłoby korzyści dla segmentu działalności gospodarczej i segmentu konsumenckiego na rynku.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Usługi pośrednictwa internetowego i wyszukiwarki internetowe mają zazwyczaj charakter globalny, zatem niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do dostawców takich usług niezależnie od tego, czy mają oni siedzibę w państwie członkowskim czy poza Unią, pod warunkiem, że spełnione są dwa łączne warunki. Po pierwsze, użytkownicy biznesowi lub użytkownicy z witryną firmy powinni mieć siedzibę w Unii. Po drugie, użytkownicy biznesowi lub użytkownicy z witryną firmy powinni, poprzez korzystanie z tych usług pośrednictwa, oferować swoje towary lub usługi konsumentom znajdującym się w Unii przynajmniej w odniesieniu do części transakcji. Tacy konsumenci powinni znajdować się w Unii, ale nie muszą mieć w niej miejsca zamieszkania ani posiadać obywatelstwa któregoś z państw członkowskich. Niniejsze rozporządzenie nie powinno zatem mieć zastosowania w przypadku, gdy użytkownicy biznesowi lub użytkownicy z witryną firmy nie mają siedziby w Unii lub mają siedzibę w Unii, ale korzystają z usług pośrednictwa internetowego lub wyszukiwarek internetowych, aby oferować towary lub usługi wyłącznie konsumentom znajdującym się poza Unią lub osobom, które nie są konsumentami.

(7)  Usługi pośrednictwa internetowego i wyszukiwarki internetowe mają zazwyczaj charakter globalny, zatem niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do dostawców takich usług niezależnie od tego, czy mają oni siedzibę w państwie członkowskim czy poza Unią, pod warunkiem, że spełnione są dwa łączne warunki. Po pierwsze, użytkownicy biznesowi lub użytkownicy z witryną firmy powinni mieć siedzibę w Unii. Po drugie, użytkownicy biznesowi lub użytkownicy z witryną firmy powinni, poprzez korzystanie z tych usług pośrednictwa, oferować swoje towary lub usługi konsumentom lub przedsiębiorstwom znajdującym się w Unii przynajmniej w odniesieniu do części transakcji. Tacy konsumenci powinni znajdować się w Unii, ale nie muszą mieć w niej miejsca zamieszkania ani posiadać obywatelstwa któregoś z państw członkowskich. Niniejsze rozporządzenie nie powinno zatem mieć zastosowania w przypadku, gdy użytkownicy biznesowi lub użytkownicy z witryną firmy nie mają siedziby w Unii lub mają siedzibę w Unii, ale korzystają z usług pośrednictwa internetowego lub wyszukiwarek internetowych, aby oferować towary lub usługi wyłącznie konsumentom znajdującym się poza Unią lub wyłącznie osobom, które nie są konsumentami.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Pośrednikami w szerokim wachlarzu stosunków handlowych między przedsiębiorstwami a konsumentami w internecie są dostawcy świadczący usługi wielostronne, które zasadniczo opierają się na tym samym modelu budowania ekosystemu w działalności gospodarczej. Aby uchwycić te usługi, których dotyczy wniosek, usługi pośrednictwa internetowego należy zdefiniować w sposób precyzyjny i neutralny technologicznie. W szczególności usługi te powinny zaliczać się do usług społeczeństwa informacyjnego i charakteryzować się tym, że ich celem jest ułatwienie inicjowania bezpośrednich transakcji między użytkownikami biznesowymi a konsumentami, niezależnie od tego, czy transakcje te są ostatecznie zawierane przez internet (w portalu internetowym danego dostawcy usług pośrednictwa internetowego bądź danego użytkownika biznesowego), czy też poza nim. Ponadto usługi te powinny być świadczone na podstawie stosunków umownych zarówno między dostawcami a użytkownikami biznesowymi, jak i między dostawcami a konsumentami. Należy uznać, że taki stosunek umowny istnieje, jeżeli obie zainteresowane strony wyrażą wolę bycia związanymi w sposób jednoznaczny i możliwy do zweryfikowania, niekoniecznie poprzez wyraźne wyrażenie zgody na piśmie.

(8)  Pośrednikami w szerokim wachlarzu stosunków handlowych między przedsiębiorstwami a konsumentami w internecie są dostawcy świadczący usługi wielostronne, które zasadniczo opierają się na tym samym modelu budowania ekosystemu w działalności gospodarczej. Aby uchwycić te usługi, których dotyczy wniosek, usługi pośrednictwa internetowego należy zdefiniować w sposób precyzyjny i neutralny technologicznie. W szczególności usługi te powinny zaliczać się do usług społeczeństwa informacyjnego i charakteryzować się tym, że ich celem jest inicjowanie transakcji między użytkownikami biznesowymi a konsumentami, niezależnie od tego, czy transakcje te są ostatecznie zawierane za pośrednictwem portalu internetowego danego dostawcy usług pośrednictwa internetowego czy też danego użytkownika biznesowego. Ponadto usługi te powinny być świadczone na podstawie stosunków umownych między dostawcami usług pośrednictwa internetowego lub między użytkownikami biznesowymi i konsumentami, w przypadkach gdy dostawcy są pośrednikami wobec konsumentów. Należy uznać, że taki stosunek umowny istnieje, jeżeli obie zainteresowane strony wyrażą wolę bycia związanymi w sposób jednoznaczny i możliwy do zweryfikowania, niekoniecznie poprzez wyraźne wyrażenie zgody na piśmie. Celem niniejszego rozporządzenia jest ustanowienie przepisów dotyczących tych usług społeczeństwa informacyjnego, które oprócz powyższych wymogów pełnią funkcję „pośrednictwa” na internetowej platformie handlowej. Sama obecność reklamy na stronie internetowej nie powinna sama w sobie oznaczać, że strona internetowa podlega zakresowi niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  W celu zachowania spójności definicja wyszukiwarki internetowej stosowana w niniejszym rozporządzeniu powinna być dostosowana do definicji przyjętej w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/114821.

(11)  W celu zachowania spójności definicja wyszukiwarki internetowej stosowana w niniejszym rozporządzeniu powinna być dostosowana do definicji przyjętej w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/114821. Niemniej należy doprecyzować, że definicja ta obejmuje wyszukiwanie głosowe, a także wyszukiwarki internetowe, które bezpośrednio przekazują informacje związane z wyszukiwaną treścią. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do funkcji wyszukiwania, które nie obejmują, przynajmniej co do zasady, wszystkich witryn, takich jak funkcje wyszukiwania w ramach usług pośrednictwa internetowego lub będące funkcją oprogramowania systemu operacyjnego.

__________________

__________________

21 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (Dz.U. L 194 z 19.7.2016, s. 1).

21 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (Dz.U. L 194 z 19.7.2016, s. 1).

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  W celu zapewnienia w stosownych przypadkach skutecznej ochrony użytkowników biznesowych niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie, w przypadku gdy warunki stosunku umownego, bez względu na ich nazwę lub formę, nie są indywidualnie negocjowane przez strony tego stosunku umownego. To, czy warunki korzystania z usług były negocjowane indywidualnie, należy ustalić na podstawie ogólnej oceny, w której sam fakt, że niektóre postanowienia tych warunków mogły być przedmiotem indywidualnych negocjacji, nie ma decydującego znaczenia.

(12)  W celu zapewnienia w stosownych przypadkach skutecznej ochrony użytkowników biznesowych niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie bez względu na to, czy dostawca usług pośrednictwa internetowego i użytkownik biznesowy są stronami umowy, która była przez nich indywidualnie negocjowana.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  W celu zapewnienia, aby ogólne warunki korzystania z usług regulujące stosunek umowny umożliwiały użytkownikom biznesowym ustalenie, jakie warunki handlowe mają zastosowanie do korzystania z usług pośrednictwa internetowego oraz zakańczania i zawieszania takiego korzystania, a także w celu osiągnięcia przewidywalności w ich relacjach biznesowych, warunki te powinny być sformułowane jasnym i jednoznacznym językiem, który jest łatwo zrozumiały dla przeciętnego użytkownika biznesowego. Warunków korzystania z usług nie należy uznawać za sformułowane jasnym i jednoznacznym językiem, jeżeli są niejasne, niekonkretne lub brakuje w nich szczegółów ważnych kwestii handlowych, a zatem nie zapewniają użytkownikom biznesowym zasadnego stopnia przewidywalności w zakresie najważniejszych aspektów stosunku umownego.

(13)  W celu zapewnienia, aby ogólne warunki korzystania z usług regulujące stosunek umowny umożliwiały użytkownikom biznesowym ustalenie, jakie warunki handlowe mają zastosowanie do korzystania z usług pośrednictwa internetowego oraz zakańczania i zawieszania takiego korzystania, a także w celu osiągnięcia przewidywalności w ich relacjach biznesowych, warunki te powinny być sformułowane jasnym i jednoznacznym językiem, który jest łatwo zrozumiały dla przeciętnego użytkownika biznesowego. Warunków korzystania z usług nie należy uznawać za sformułowane jasnym i jednoznacznym językiem, jeżeli są niejasne, niekonkretne lub brakuje w nich szczegółów ważnych kwestii handlowych, bądź jeżeli umożliwiają stronie dominującej korzystanie z nieproporcjonalnie dużych uprawnień decyzyjnych, a zatem nie zapewniają użytkownikom biznesowym zasadnego stopnia przewidywalności w zakresie najważniejszych aspektów stosunku umownego, na przykład gdy nie zapewniają podstaw do zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług dla użytkowników biznesowych.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Zapewnienie przejrzystości w ogólnych warunkach korzystania z usług może mieć podstawowe znaczenie w propagowaniu zrównoważonych relacji biznesowych i zapobieganiu niesprawiedliwym zachowaniom ze szkodą dla użytkowników biznesowych. Dostawcy usług pośrednictwa internetowego powinni zatem również zapewnić, aby warunki korzystania z usług były łatwo dostępne na wszystkich etapach stosunków umownych, w tym dla potencjalnych użytkowników biznesowych na etapie poprzedzającym zawarcie umowy, oraz aby o wszelkich zmianach tych warunków użytkownicy biznesowi byli powiadamiani z zachowaniem ustalonego terminu powiadomienia, który powinien być racjonalny i proporcjonalny do okoliczności w danym przypadku oraz wynosić co najmniej 15 dni. Termin powiadomienia nie powinien mieć zastosowania w przypadku gdy – i w zakresie, w jakim – w sposób jednoznaczny rezygnuje z niego zainteresowany użytkownik biznesowy lub w przypadku gdy – i w zakresie, w jakim – potrzeba wprowadzenia zmiany bez dotrzymywania terminu powiadomienia wynika z prawnego obowiązku spoczywającego na dostawcy, przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym.

(14)  Zapewnienie przejrzystości w ogólnych warunkach korzystania z usług może mieć podstawowe znaczenie w propagowaniu zrównoważonych relacji biznesowych i zapobieganiu niesprawiedliwym zachowaniom ze szkodą dla użytkowników biznesowych. Dostawcy usług pośrednictwa internetowego powinni zatem również zapewnić, aby warunki korzystania z usług były łatwo dostępne na wszystkich etapach stosunków umownych, w tym dla potencjalnych użytkowników biznesowych na etapie poprzedzającym zawarcie umowy, oraz aby o wszelkich zmianach tych warunków użytkownicy biznesowi byli powiadamiani z zachowaniem ustalonego terminu powiadomienia, który powinien być racjonalny i proporcjonalny do okoliczności w danym przypadku oraz wynosić co najmniej 15 dni. W drodze wyjątku i z zastrzeżeniem jasno sformułowanych warunków korzystania z usług, termin powiadomienia nie powinien mieć zastosowania w przypadku gdy – i w zakresie, w jakim – w sposób jednoznaczny rezygnuje z niego zainteresowany użytkownik biznesowy lub w przypadku gdy – i w zakresie, w jakim – potrzeba wprowadzenia zmiany bez dotrzymywania terminu powiadomienia wynika z prawnego obowiązku spoczywającego na dostawcy, przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym.

Uzasadnienie

Chociaż potrzebny jest pewien stopień elastyczności w traktowaniu praktyk biznesowych mogących skutkować szkodą dla konsumentów, jasne wskazanie obowiązków i środków stanowi pierwszy krok w zapobieganiu takim praktykom.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  W celu zapewnienia w stosownych przypadkach skutecznej ochrony użytkowników biznesowych niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie, w przypadku gdy warunki stosunku umownego, bez względu na ich nazwę lub formę, nie są indywidualnie negocjowane przez strony tego stosunku umownego. To, czy warunki korzystania z usług były negocjowane indywidualnie, należy ustalić na podstawie ogólnej oceny, w której sam fakt, że niektóre postanowienia tych warunków mogły być przedmiotem indywidualnych negocjacji, nie ma decydującego znaczenia.

(12)  W celu zapewnienia w stosownych przypadkach skutecznej ochrony użytkowników biznesowych niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie bez względu na to, czy dostawca usług pośrednictwa internetowego i użytkownik biznesowy są stronami umowy, która była przez nich indywidualnie negocjowana.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a)  Dostawcy usług pośrednictwa mają prawo zmienić warunki w reakcji na praktyki mogące pociągać za sobą natychmiastowe szkody dla konsumentów. Takie szkodliwe praktyki mogą obejmować oszustwa, spam, naruszenie bezpieczeństwa, phishing, nadużycie danych dotyczących konsumentów lub ich sytuacji finansowej itp. Z uwagi na różnorodność pośredników i treści, jakie użytkownicy biznesowi rozpowszechniają za ich pośrednictwem, tego typu szkodliwe praktyki nie zawsze mogą być przewidziane w szczegółowych warunkach dostawcy usług pośrednictwa. W takich przypadkach dostawcy usług pośrednictwa są zwolnieni z dziesięciodniowego terminu na wprowadzenie nowych warunków.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  W celu ochrony użytkowników biznesowych właściwy sąd powinien mieć możliwość orzeknięcia, że niezgodne z przepisami warunki korzystania z usług nie są wiążące dla zainteresowanego użytkownika biznesowego, ze skutkami ex nunc. Każde takie orzeczenie sądu powinno jednak dotyczyć wyłącznie konkretnych postanowień warunków korzystania z usług, które nie są zgodne z przepisami. Pozostałe postanowienia powinny pozostać w mocy i być możliwe do wyegzekwowania w zakresie, w jakim mogą zostać oddzielone od postanowień niezgodnych z przepisami. Nagłe zmiany istniejących warunków korzystania z usług mogą w znaczący sposób zakłócać działalność użytkowników biznesowych. W celu ograniczenia takich negatywnych skutków dla użytkowników biznesowych oraz zniechęcenia do takiego zachowania zmiany dokonane w sposób sprzeczny z obowiązkiem dotrzymania ustalonego terminu powiadomienia powinny zatem być nieskuteczne, tj. uznane za nigdy nieistniejące, ze skutkami erga omnes i ex tunc.

(15)  W celu ochrony użytkowników biznesowych właściwy sąd powinien mieć możliwość orzeknięcia, że niezgodne z przepisami warunki korzystania z usług nie są wiążące dla zainteresowanego użytkownika biznesowego, ze skutkami ex nunc. Każde takie orzeczenie sądu powinno jednak dotyczyć wyłącznie konkretnych postanowień warunków korzystania z usług, które nie są zgodne z przepisami. Pozostałe postanowienia powinny pozostać w mocy i być możliwe do wyegzekwowania w zakresie, w jakim mogą zostać oddzielone od postanowień niezgodnych z przepisami. Nagłe zmiany istniejących warunków korzystania z usług mogą w znaczący sposób zakłócać działalność użytkowników biznesowych. W celu ograniczenia takich negatywnych skutków dla użytkowników biznesowych oraz zniechęcenia do takiego zachowania zmiany dokonane w sposób sprzeczny z obowiązkiem dotrzymania ustalonego terminu powiadomienia powinny zatem wejść w życie wyłącznie po zakończeniu przewidzianego prawem terminu powiadomienia, przy czym podmioty, które dopuściły się przewinienia, powinny ponieść odpowiedzialność za szkody.

Uzasadnienie

Zwyczajową karą za niewłaściwe powiadomienia jest wstrzymanie biegu terminu do czasu spełnienia wymogów prawnych. Unieważnienie treści zmian w warunkach korzystania z usług w oparciu o terminy ostateczne nie jest środkiem uwzględniającym wartość merytoryczną, dlatego wydaje się nieproporcjonalne.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Dostawca usług pośrednictwa internetowego może mieć uzasadnione powody do podjęcia decyzji o zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia swoich usług, w całości lub w części, na rzecz danego użytkownika biznesowego, w tym poprzez wycofanie z listy ofert poszczególnych towarów lub usług danego użytkownika biznesowego lub skuteczne usunięcie wyników wyszukiwania. Mając jednak na uwadze fakt, że takie decyzje mogą mieć istotny wpływ na interesy zainteresowanych użytkowników biznesowych, użytkownicy ci powinni zostać należycie poinformowani o powodach podjęcia takiej decyzji. Takie uzasadnienie powinno umożliwić użytkownikom biznesowym ustalenie, czy istnieją podstawy do podważenia decyzji, zwiększając tym samym szanse użytkowników biznesowych na skuteczne dochodzenie roszczeń w razie konieczności. Ponadto wymóg podawania uzasadnienia powinien pomóc w zapobieganiu lub zaradzeniu niezamierzonemu usuwaniu z internetu treści dostarczonych przez użytkowników biznesowych, które dostawca omyłkowo uznał za nielegalne, zgodnie z zaleceniem Komisji (UE) 2018/33422. W uzasadnieniu należy wskazać obiektywną podstawę (obiektywne podstawy) podjęcia decyzji, w oparciu o podstawy, które dostawca wymienił już uprzednio w warunkach korzystania z usług, oraz odnieść się w sposób proporcjonalny do szczególnych okoliczności danego przypadku, które doprowadziły do podjęcia takiej decyzji.

(16)  Dostawca usług pośrednictwa internetowego może mieć uzasadnione powody do podjęcia decyzji o wprowadzeniu ograniczeń w stosunku do użytkowników biznesowych lub nałożeniu na nich kar, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia swoich usług, w całości lub w części, na rzecz danego użytkownika biznesowego, w tym poprzez wycofanie z listy ofert poszczególnych towarów lub usług danego użytkownika biznesowego lub skuteczne usunięcie wyników wyszukiwania. Może obejmować to naruszenie warunków, a także naruszenie przez użytkowników biznesowych, które mogłoby być szkodliwe dla konsumenta lub dla platform (m.in. kwestie bezpieczeństwa, oszustwa, phishing, nielegalne i szkodliwe treści). Mając na uwadze fakt, że takie decyzje mogą wywierać istotny wpływ na interesy zainteresowanych użytkowników biznesowych, a także korzystanie z podstawowych praw przysługujących użytkownikom biznesowym, takich jak swoboda prowadzenia działalności i swoboda wypowiedzi, użytkownicy ci powinni zostać należycie poinformowani o powodach podjęcia takiej decyzji. Takie uzasadnienie powinno umożliwić użytkownikom biznesowym ustalenie, czy istnieją podstawy do podważenia decyzji, zwiększając tym samym szanse użytkowników biznesowych na skuteczne dochodzenie roszczeń w razie konieczności. Ponadto wymóg podawania uzasadnienia powinien pomóc w zapobieganiu lub zaradzeniu niezamierzonemu usuwaniu z internetu treści dostarczonych przez użytkowników biznesowych, które dostawca omyłkowo uznał za nielegalne, zgodnie z zaleceniem Komisji (UE) 2018/33422. W niektórych przypadkach decyzja dostawcy usługi pośrednictwa internetowego opiera się na powiadomieniach od osób trzecich. Powiadomienia te mogą być nadużywane przez konkurentów. W zaleceniu Komisji (UE) 2018/334 wymaga się, aby powiadomienia były wystarczająco dokładne i odpowiednio uzasadnione, tak aby dostawcy usług hostingowych, którzy je otrzymują, mogli z należytą starannością podjąć świadomą decyzję w odniesieniu do treści, której powiadomienie dotyczy. W związku z tym dostawcy usług pośrednictwa internetowego powinni być zobowiązani do przekazywania treści powiadomienia użytkownikowi biznesowemu w przypadku decyzji o zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia usług po otrzymaniu powiadomienia od osoby trzeciej, w celu umożliwienia użytkownikowi biznesowemu łatwego obalenia wyraźnie błędnego powiadomienia. W uzasadnieniu należy wskazać obiektywną podstawę (obiektywne podstawy) podjęcia decyzji, w oparciu o podstawy, które dostawca wymienił już uprzednio w warunkach korzystania z usług, oraz odnieść się w sposób proporcjonalny do szczególnych okoliczności danego przypadku, które doprowadziły do podjęcia takiej decyzji. W stosownych przypadkach należy zapewnić proporcjonalny i stopniowy system obejmujący uprzednie i terminowe powiadomienie przed podjęciem działań skutkujących uniemożliwieniem przedsiębiorstwu dostępu do klientów.

_________________

_________________

22 Zalecenie Komisji (UE) 2018/334 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie działań na rzecz skutecznego zwalczania nielegalnych treści w internecie (Dz.U. L 63 z 6.3.2018, s. 50).

22 Zalecenie Komisji (UE) 2018/334 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie działań na rzecz skutecznego zwalczania nielegalnych treści w internecie (Dz.U. L 63 z 6.3.2018, s. 50).

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a)  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego często współpracują z dodatkowymi kanałami dystrybucji należącymi do programów powiązanych, dlatego użytkownikom biznesowym należy zapewnić przejrzystość w tym zakresie. Użytkownicy biznesowi powinni mieć prawo wprowadzania korekt w odniesieniu do kanałów, za pośrednictwem których sprzedawane są ich oferty.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Plasowanie towarów i usług przez dostawców usług pośrednictwa internetowego ma istotny wpływ na wybory dokonywane przez konsumentów, a co za tym idzie na sukces komercyjny użytkowników biznesowych oferujących konsumentom te towary i usługi. W związku z tym dostawcy usług pośrednictwa internetowego powinni z góry przedstawić główne parametry determinujące plasowanie, aby zapewnić użytkownikom biznesowym większą przewidywalność oraz umożliwić im lepsze zrozumienie funkcjonowania mechanizmu plasowania i porównywanie praktyk w zakresie plasowania stosowanych przez różnych dostawców. Pojęcie głównego parametru powinno być rozumiane jako oznaczające wszelkie ogólne kryteria, procesy, specyficzne sygnały wbudowane w algorytmy lub inne mechanizmy korygowania lub obniżania pozycji stosowane w związku z plasowaniem. Opis głównych parametrów determinujących plasowanie powinien również zawierać wyjaśnienie wszelkich możliwości aktywnego wpływania przez użytkowników biznesowych na plasowanie w zamian za wynagrodzenie dla dostawcy oraz względnych skutków takich działań. Opis ten powinien umożliwić użytkownikom biznesowym odpowiednie zrozumienie, w jaki sposób mechanizm plasowania uwzględnia charakterystyki konkretnych towarów lub usług oferowanych przez użytkownika biznesowego oraz znaczenie tych charakterystyk dla konsumentów korzystających z danej platformy usług pośrednictwa internetowego.

(17)  Plasowanie towarów i usług przez dostawców usług pośrednictwa internetowego ma istotny wpływ na aspekt konkurencyjności rynku cyfrowego oraz na wybory dokonywane przez konsumentów, a co za tym idzie na sukces komercyjny użytkowników biznesowych oferujących konsumentom te towary i usługi. W związku z tym dostawcy usług pośrednictwa internetowego powinni z góry przedstawić główne parametry determinujące plasowanie, aby zapewnić użytkownikom biznesowym większą przewidywalność oraz umożliwić im lepsze zrozumienie funkcjonowania mechanizmu plasowania i porównywanie praktyk w zakresie plasowania stosowanych przez różnych dostawców. Pojęcie głównego parametru powinno być rozumiane jako oznaczające wszelkie ogólne kryteria stosowane w związku z plasowaniem. Opis głównych parametrów determinujących plasowanie powinien również zawierać wyjaśnienie wszelkich możliwości aktywnego wpływania przez użytkowników biznesowych na plasowanie w zamian za wynagrodzenie dla dostawcy oraz względnych skutków takich działań. Opis ten powinien umożliwić użytkownikom biznesowym odpowiednie zrozumienie, w jaki sposób mechanizm plasowania uwzględnia charakterystyki konkretnych towarów lub usług oferowanych przez użytkownika biznesowego oraz znaczenie tych charakterystyk dla konsumentów korzystających z danej platformy usług pośrednictwa internetowego.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Podobnie plasowanie stron internetowych przez dostawców wyszukiwarek internetowych, w szczególności stron, za pośrednictwem których przedsiębiorstwa oferują towary i usługi konsumentom, ma istotny wpływ na wybory dokonywane przez konsumentów i sukces komercyjny użytkowników z witryną firmy. Dostawcy wyszukiwarek internetowych powinni zatem przedstawić opis głównych parametrów determinujących plasowanie wszystkich indeksowanych stron internetowych, w tym stron będących witryną firmy użytkownika, a także innych stron internetowych. Oprócz kwestii charakterystyk towarów i usług oraz ich znaczenia dla konsumentów, w przypadku wyszukiwarek internetowych opis ten powinien również umożliwiać użytkownikom z witryną firmy uzyskanie odpowiedniego zrozumienia tego, czy – a jeżeli tak, to w jaki sposób i w jakim zakresie – pod uwagę bierze się pewne cechy budowy witryny, którą się posługują, takie jak jej optymalizacja pod kątem wyświetlania na mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych. Ze względu na brak stosunku umownego między dostawcami wyszukiwarek internetowych a użytkownikami z witryną firmy, opis ten powinien być publicznie dostępny w widocznej i łatwo dostępnej lokalizacji na stronie danej wyszukiwarki internetowej. W celu zapewnienia użytkownikom z witryną firmy przewidywalności opis ten powinien być również na bieżąco aktualizowany, z uwzględnieniem możliwości łatwego zidentyfikowania wszelkich zmian głównych parametrów. Przy spełnianiu tego wymogu dotyczącego ujawniania głównych parametrów stosowanych przy plasowaniu od dostawców nie wymaga się w żadnym przypadku ujawniania tajemnic przedsiębiorstwa, zdefiniowanych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/94323, jednak podawany opis powinien przynajmniej opierać się na rzeczywistych danych dotyczących wagi stosowanych parametrów plasowania.

(18)  Podobnie plasowanie stron internetowych przez dostawców wyszukiwarek internetowych, w szczególności stron, za pośrednictwem których przedsiębiorstwa oferują towary i usługi konsumentom, ma istotny wpływ na wybory dokonywane przez konsumentów i sukces komercyjny użytkowników z witryną firmy. Dostawcy wyszukiwarek internetowych powinni zatem przedstawić opis głównych parametrów determinujących plasowanie wszystkich indeksowanych stron internetowych, w tym stron będących witryną firmy użytkownika, a także innych stron internetowych. Oprócz kwestii charakterystyk towarów i usług oraz ich znaczenia dla konsumentów, w przypadku wyszukiwarek internetowych opis ten powinien również umożliwiać użytkownikom z witryną firmy uzyskanie odpowiedniego zrozumienia tego, czy – a jeżeli tak, to w jaki sposób i w jakim zakresie – pod uwagę bierze się pewne cechy budowy witryny, którą się posługują, takie jak jej optymalizacja pod kątem wyświetlania na mobilnych urządzeniach telekomunikacyjnych. Ze względu na brak stosunku umownego między dostawcami wyszukiwarek internetowych a użytkownikami z witryną firmy, opis ten powinien być publicznie dostępny w widocznej i łatwo dostępnej lokalizacji na stronie danej wyszukiwarki internetowej. W celu zapewnienia użytkownikom z witryną firmy przewidywalności opis ten powinien być również na bieżąco aktualizowany, z uwzględnieniem możliwości łatwego zidentyfikowania wszelkich zmian głównych parametrów. Wymóg ujawniania parametrów stosowanych przy plasowaniu nie powinien naruszać dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/94323 przy jednoczesnym uwzględnieniu przepisów o zgodnym z prawem pozyskiwaniu, wykorzystywaniu i ujawnianiu, jednak przy spełnianiu tego wymogu dotyczącego ujawniania głównych parametrów stosowanych przy plasowaniu podawany opis powinien przynajmniej opierać się na rzeczywistych danych dotyczących wagi stosowanych parametrów plasowania. W celu uniknięcia wątpliwości obowiązek odnoszący się do wyszukiwarek internetowych dotyczący zapewnienia, by opis głównych parametrów determinujących plasowanie był na bieżąco aktualizowany, nie powinien wymagać ujawniania przez wyszukiwarki internetowe jakichkolwiek tajemnic przedsiębiorstwa zdefiniowanych w art. 2 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/943.

_________________

_________________

23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (Dz.U. L 157 z 15.6.2016, s. 1).

23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (Dz.U. L 157 z 15.6.2016, s. 1).

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  W przypadku gdy dostawca usług pośrednictwa internetowego sam oferuje konsumentom pewne towary lub usługi poprzez własne usługi pośrednictwa internetowego, lub czyni to za pośrednictwem kontrolowanego przez siebie użytkownika biznesowego, dostawca ten może bezpośrednio konkurować z innymi użytkownikami biznesowymi korzystającymi z jego usług pośrednictwa internetowego, którzy nie są przez niego kontrolowani. W szczególności w takich sytuacjach ważne jest, aby dostawca usług pośrednictwa internetowego działał w sposób przejrzysty i przedstawiał opis wszelkich przypadków zróżnicowanego traktowania, za pomocą środków prawnych, handlowych bądź technicznych, polegającego na odmiennym traktowaniu oferowanych przez siebie towarów lub usług w porównaniu z towarami lub usługami oferowanymi przez użytkowników biznesowych. Aby zapewnić proporcjonalność, obowiązek ten powinien mieć zastosowanie na szczeblu usług pośrednictwa internetowego ogółem, a nie na szczeblu poszczególnych towarów lub usług oferowanych za pośrednictwem tych usług.

(19)  W przypadku gdy dostawca usług pośrednictwa internetowego sam oferuje konsumentom pewne towary lub usługi poprzez własne usługi pośrednictwa internetowego, lub czyni to za pośrednictwem kontrolowanego przez siebie użytkownika biznesowego, dostawca ten może bezpośrednio konkurować z innymi użytkownikami biznesowymi korzystającymi z jego usług pośrednictwa internetowego, którzy nie są przez niego kontrolowani. W szczególności w takich sytuacjach ważne jest, aby dostawca usług pośrednictwa internetowego działał w sposób przejrzysty i przedstawiał opis wszelkich przypadków zróżnicowanego traktowania, za pomocą środków prawnych, handlowych bądź technicznych, takich jak ustawienia domyślne, polegającego na odmiennym traktowaniu oferowanych przez siebie towarów lub usług w porównaniu z towarami lub usługami oferowanymi przez użytkowników biznesowych. Aby zapewnić proporcjonalność, obowiązek ten powinien mieć zastosowanie na szczeblu usług pośrednictwa internetowego ogółem, a nie na szczeblu poszczególnych towarów lub usług oferowanych za pośrednictwem tych usług. Ponadto konsumenci często korzystają z usług skonfigurowanych domyślnie bez otrzymywania informacji o konkurencyjnych towarach i usługach, a także mogą napotykać bariery techniczne lub ekonomiczne, jeżeli chcą wybrać usługę konkurencyjną. W związku z tym dostawcy usług pośrednictwa internetowego nie powinni mieć możliwości dostarczania jakichkolwiek towarów lub świadczenia jakichkolwiek usług będących pod ich bezpośrednią lub pośrednią kontrolą jako opcji domyślnej bez uprzedniego zaoferowania konsumentom możliwości wyboru różnych konkurencyjnych opcji dostępnych w momencie korzystania po raz pierwszy z usług pośrednictwa internetowego. Konsument nie powinien być zobligowany do wyboru opcji domyślnej. Towary dostarczane przez dostawcę usług pośrednictwa internetowego bądź świadczone przez niego usługi należy uznać za konkurencyjne względem towarów lub usług użytkowników biznesowych, jeżeli można uznać, że konsumenci korzystający z usługi pośrednictwa internetowego mogą wymienić lub zastąpić dany towar bądź usługę.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a)  Równie ważne jest, aby dostawcy usług pośrednictwa internetowego nie angażowali się w nieuczciwe praktyki handlowe (w tym zachowania handlowe lub włączanie nieuczciwych warunków umownych), które mają istotny niekorzystny wpływ na konkurencję lub na wybór dla konsumentów. Przy ustalaniu, czy dana praktyka handlowa jest nieuczciwa, należy wziąć pod uwagę względną siłę przetargową pośrednika internetowego i użytkownika biznesowego, a także wszelkie inne istotne czynniki.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19b)  Do celów niniejszego rozporządzenia usługi dostarczane przez dostawcę mogą konkurować z usługami innych użytkowników biznesowych, jeżeli w opinii użytkowników usług pośrednictwa internetowego są zamienne lub zastępowalne z uwagi na swą charakterystykę, cenę oraz zamierzony sposób użycia.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19c)  W niektórych przypadkach asymetria siły przetargowej między usługami pośrednictwa internetowego a innymi użytkownikami biznesowymi powoduje znaczącą nierównowagę praw i obowiązków stron wynikających z odpowiedniej umowy, powodując szkodę dla użytkowników biznesowych. W takich przypadkach dostawca usług pośrednictwa internetowego powinien stosować sprawiedliwe traktowanie użytkownika biznesowego tak, aby nie ograniczał w istotny sposób możliwości i swobody prowadzenia działalności przez innych użytkowników biznesowych. Biorąc pod uwagę wysokie prawdopodobieństwo wyrządzenia szkody konsumentom nieodłącznie związanej z sytuacją, w której dostawca usług pośrednictwa internetowego konkuruje z innymi użytkownikami biznesowymi, w tym poprzez zmniejszenie wyboru dla konsumentów, zwiększenie ich kosztów i ukrywanie przed nimi istotnych informacji, obowiązek zapewnienia sprawiedliwego traktowania obejmuje zapewnienie, aby konsumenci, którzy korzystają z usług za pośrednictwem usługi pośrednictwa internetowego, mieli prawo i możliwość wyboru i korzystania z usług według własnego wyboru, bez napotykania żadnych zbędnych obciążeń, na przykład gdy dostawca ignoruje lub ogranicza wybór domyślnych ustawień przez konsumentów. Dostawca usług pośrednictwa internetowego również nie zapewnia sprawiedliwego traktowania, jeżeli nie udostępnia konkurencyjnym użytkownikom biznesowym wszystkich informacji niezbędnych do osiągnięcia przez nich tego samego poziomu i jakości interoperacyjności, jak usługa pośrednictwa internetowego oraz wszelkie usługi pomocnicze, do których dostęp ma sam usługodawca, oraz jeżeli wdraża praktyki, które bezpośrednio lub pośrednio zapewniają techniczne lub ekonomiczne korzyści dla własnych ofert, których odmawia się konkurującym użytkownikom biznesowym. Sprawiedliwe traktowanie wymaga również od dostawcy powstrzymania się od ingerowania w relacje handlowe między konkurującymi użytkownikami biznesowymi a konsumentami ich usług, w tym poprzez blokowanie lub ograniczanie w inny sposób przepływu informacji i komunikacji między nimi, z uwzględnieniem reklamy i działań marketingowych.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19d)  Niektóre praktyki ostatecznie mogą być postrzegane jako nieuczciwe w każdych okolicznościach. Obserwatorium platform powinno poddawać ten wykaz praktyk ciągłym przeglądom i zalecać Komisji dokonywanie aktualizacji. W miarę rozwoju rynku usług pośrednictwa internetowego Komisja powinna wydawać wytyczne dotyczące praktyk, które mogą obejmować nieuczciwe praktyki handlowe, w tym okoliczności, w których określone praktyki mogą zostać uznane za nieuczciwe.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Możliwość dostępu do danych, w tym danych osobowych, i ich wykorzystania, może stanowić podstawę do tworzenie znacznej wartości w gospodarce platform internetowych. W związku z tym ważne jest, aby dostawcy usług pośrednictwa internetowego podawali użytkownikom biznesowym jasny opis zakresu, charakteru i warunków dostępu tych użytkowników do określonych kategorii danych oraz korzystania z nich. Opis ten powinien być proporcjonalny i może dotyczyć ogólnych warunków dostępu, zamiast wyczerpującej identyfikacji konkretnych danych lub kategorii danych, aby umożliwić użytkownikom biznesowym zrozumienie, czy mogą wykorzystać te dane do tworzenia większej wartości, w tym poprzez możliwość korzystania z usług w zakresie danych, świadczonych przez strony trzecie. Przetwarzanie danych osobowych powinno odbywać się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67924.

(20)  Możliwość dostępu do danych, w tym danych osobowych, i ich wykorzystania, może stanowić podstawę do tworzenia znacznej wartości w gospodarce platform internetowych. W związku z tym ważne jest, aby dostawcy usług pośrednictwa internetowego podawali użytkownikom biznesowym jasny opis zakresu, charakteru i warunków dostępu tych użytkowników do określonych kategorii danych oraz korzystania z nich. Opis ten powinien być proporcjonalny i może dotyczyć ogólnych warunków dostępu, zamiast wyczerpującej identyfikacji konkretnych danych lub kategorii danych, aby umożliwić użytkownikom biznesowym zrozumienie, czy mogą wykorzystać te dane do tworzenia większej wartości, w tym poprzez możliwość korzystania z usług w zakresie danych, świadczonych przez strony trzecie. Niniejsze rozporządzenie nakłada na dostawców usług pośrednictwa internetowego wymóg przejrzystości w zakresie danych, które przekazują swoim użytkownikom biznesowym, ale nie ustanawia jakiegokolwiek wymogu przekazywania danych osobowych lub nieosobowych użytkownikom biznesowym. W każdym przypadku przetwarzanie danych osobowych powinno odbywać się zgodnie z unijnymi ramami prawnymi w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz poszanowania życia prywatnego i ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67924, dyrektywą (UE) 2016/68024a i dyrektywą 2002/58/WE24b. W niniejszym rozporządzeniu nie powinno się wymagać od dostawców usług pośrednictwa internetowego udostępniania danych osobowych stronom trzecim poza tym, co zostało określone w ich polityce ochrony prywatności.

__________________

__________________

24 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

24 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

 

24a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89).

 

24b Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37).

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego mogą w pewnych przypadkach ograniczać w warunkach korzystania z usług możliwość użytkowników biznesowych oferowania konsumentom towarów lub usług na bardziej korzystnych warunkach za pośrednictwem innych środków niż usługi pośrednictwa internetowego danego dostawcy. W takich przypadkach dostawcy, których to dotyczy, powinni podać uzasadnienie takiego działania, w szczególności wskazując główne względy gospodarcze, handlowe lub prawne, z jakich wprowadzili takie ograniczenia. Ten obowiązek przejrzystości nie powinien jednak być odczytywany jako mający wpływ na ocenę zgodności z prawem takich ograniczeń przeprowadzaną na podstawie innych aktów prawnych Unii lub aktów prawnych państw członkowskich zgodnie z prawem Unii, w tym w dziedzinie konkurencji i nieuczciwych praktyk handlowych, ani na stosowanie takich aktów prawnych.

(21)  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego mogą w pewnych przypadkach ograniczać w warunkach korzystania z usług możliwość użytkowników biznesowych oferowania konsumentom towarów lub usług na bardziej korzystnych warunkach za pośrednictwem innych środków niż usługi pośrednictwa internetowego danego dostawcy. W takich przypadkach dostawcy, których to dotyczy, powinni podać uzasadnienie takiego działania, w szczególności wskazując główne względy gospodarcze, handlowe lub prawne, z jakich wprowadzili takie ograniczenia, oraz zapewnić, aby takie ograniczenia były proporcjonalne.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a)  Niniejsze rozporządzenie powinno pozostawać bez uszczerbku dla praw własności intelektualnej posiadanych przez użytkowników biznesowych. Dostawcy usług pośrednictwa internetowego powinni korzystać z tych praw wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody użytkownika biznesowego, jeżeli uzyskali oni licencję od użytkownika biznesowego lub jego licencjobiorcy lub z uwzględnieniem obowiązujących wyjątków i ograniczeń. Należy przestrzegać warunków korzystania z tych praw. Należy również zapewnić poszanowanie praw własności intelektualnej osób trzecich.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Aby zapewnić użytkownikom biznesowym, w tym użytkownikom, których korzystanie z danych usług pośrednictwa internetowego zostało zawieszone lub zakończone, dostęp do natychmiastowych, odpowiednich i skutecznych możliwości dochodzenia roszczeń, dostawcy usług pośrednictwa internetowego powinni przewidzieć wewnętrzny system rozpatrywania skarg. Ten wewnętrzny system rozpatrywania skarg powinien być ukierunkowany na zapewnienie, by w znacznej części skarg można było znaleźć rozwiązanie w drodze dwustronnych kontaktów między dostawcą usług pośrednictwa internetowego a użytkownikiem biznesowym, który złożył skargę. Ponadto zobowiązanie dostawców usług pośrednictwa internetowego do publikacji informacji na temat funkcjonowania i skuteczności ich wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg powinno pomóc użytkownikom biznesowym w zrozumieniu rodzajów problemów, jakie mogą pojawić się w ramach świadczenia różnych usług pośrednictwa internetowego, a także możliwości wypracowania przez obie strony szybkiego skutecznego rozstrzygnięcia.

(22)  Aby zapewnić użytkownikom biznesowym, w tym użytkownikom, których korzystanie z danych usług pośrednictwa internetowego zostało ograniczone, zawieszone lub zakończone, dostęp do natychmiastowych, proporcjonalnych, odpowiednich i skutecznych możliwości dochodzenia roszczeń, dostawcy usług pośrednictwa internetowego powinni przewidzieć skuteczny i sprawny wewnętrzny system rozpatrywania skarg. Ten wewnętrzny system rozpatrywania skarg powinien być przejrzysty, uproszczony i niedyskryminujący oraz ukierunkowany na zapewnienie, by w znacznej części skarg można było znaleźć rozwiązanie w drodze dwustronnych kontaktów między dostawcą usług pośrednictwa internetowego a użytkownikiem biznesowym, który złożył skargę. Ponadto zobowiązanie dostawców usług pośrednictwa internetowego do publikacji informacji na temat funkcjonowania i skuteczności ich wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg powinno pomóc użytkownikom biznesowym w zrozumieniu rodzajów problemów, jakie mogą pojawić się w ramach świadczenia różnych usług pośrednictwa internetowego, a także możliwości wypracowania przez obie strony szybkiego, skutecznego i niedyskryminującego rozstrzygnięcia.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Określone w niniejszym rozporządzeniu wymogi dotyczące wewnętrznych systemów rozpatrywania skarg ukierunkowane są na zapewnienie dostawcom usług pośrednictwa internetowego racjonalnego marginesu swobody przy prowadzeniu tych systemów i rozpatrywaniu indywidualnych skarg, tak aby zminimalizować wszelkie obciążenia administracyjne. Ponadto wewnętrzne systemy rozpatrywania skarg powinny umożliwiać dostawcom usług pośrednictwa internetowego podjęcie w razie potrzeby działań, w sposób proporcjonalny, w przypadku wykrycia prób wykorzystywania tych systemów w złej wierze przez niektórych użytkowników biznesowych. W przypadkach innych niż domniemane niewywiązywanie się z obowiązków prawnych określonych w niniejszym rozporządzeniu do rozpatrzenia w takich wewnętrznych systemach nie powinno się także przyjmować skarg dotyczących jedynie nieistotnych negatywnych skutków dla danego użytkownika biznesowego. Ze względu na koszty ustanowienia i prowadzenia takich systemów należy zwolnić z tych obowiązków dostawców usług pośrednictwa internetowego, którzy stanowią małe przedsiębiorstwa, zgodnie z odpowiednimi przepisami zalecenia Komisji 2003/361/WE25.

(23)  Określone w niniejszym rozporządzeniu wymogi dotyczące wewnętrznych systemów rozpatrywania skarg ukierunkowane są na zapewnienie dostawcom usług pośrednictwa internetowego racjonalnego marginesu swobody przy prowadzeniu tych systemów i rozpatrywaniu indywidualnych skarg, tak aby zminimalizować wszelkie obciążenia administracyjne. Ponadto wewnętrzne systemy rozpatrywania skarg powinny umożliwiać dostawcom usług pośrednictwa internetowego podjęcie w razie potrzeby działań, w sposób proporcjonalny, w przypadku wykrycia prób wykorzystywania tych systemów w złej wierze przez niektórych użytkowników biznesowych. W przypadkach innych niż domniemane niewywiązywanie się z obowiązków prawnych określonych w niniejszym rozporządzeniu do rozpatrzenia w takich wewnętrznych systemach nie powinno się także przyjmować skarg dotyczących jedynie nieistotnych negatywnych skutków dla danego użytkownika biznesowego. Ze względu na koszty ustanowienia i prowadzenia takich systemów należy zwolnić z tych obowiązków dostawców usług pośrednictwa internetowego, którzy stanowią małe przedsiębiorstwa, zgodnie z odpowiednimi przepisami zalecenia Komisji 2003/361/WE25. Wewnętrzny system rozpatrywania skarg powinien być oparty na zasadach równego traktowania, a jego wykorzystywanie nie powinno prowadzić do jakiegokolwiek krzywdzącego traktowania użytkownika biznesowego.

_________________

_________________

25 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

25 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego powinni ponosić racjonalną część całkowitych kosztów mediacji, z uwzględnieniem wszystkich istotnych elementów sprawy będącej przedmiotem mediacji. W tym celu mediator powinien przedstawić sugestię, jaką część należy uznać za racjonalną w tej konkretnej sprawie. Część ta nie powinna być jednak nigdy mniejsza niż połowa tych kosztów.

(25)  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego powinni ponosić racjonalną część całkowitych kosztów mediacji, z uwzględnieniem wszystkich istotnych elementów sprawy będącej przedmiotem mediacji. W tym celu mediator powinien przedstawić sugestię, jaką część należy uznać za racjonalną w tej konkretnej sprawie.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 1

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

Przedmiot i zakres stosowania

1.  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się przepisy w celu zapewnienia, by użytkownikom biznesowym usług pośrednictwa internetowego i użytkownikom z witryną firmy w odniesieniu do wyszukiwarek internetowych zagwarantowano odpowiednią przejrzystość i skuteczne możliwości dochodzenia roszczeń.

1.  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się przepisy w celu zapewnienia, by użytkownikom biznesowym usług pośrednictwa internetowego i użytkownikom z witryną firmy w odniesieniu do wyszukiwarek internetowych i podłączonych do sieci zagwarantowano odpowiednią sprawiedliwość, przejrzystość i skuteczne możliwości dochodzenia roszczeń.

2.  Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do usług pośrednictwa internetowego i wyszukiwarek internetowych, które są dostarczane lub których dostarczenie jest oferowane, odpowiednio, użytkownikom biznesowym i użytkownikom z witryną firmy mającym siedzibę lub miejsce zamieszkania w Unii, którzy poprzez usługi pośrednictwa internetowego lub wyszukiwarki internetowe oferują towary lub usługi konsumentom znajdującym się w Unii, niezależnie od siedziby lub miejsce zamieszkania dostawców tych usług.

2.  Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do usług pośrednictwa internetowego i wyszukiwarek internetowych, które są dostarczane lub których dostarczenie jest oferowane, odpowiednio, użytkownikom biznesowym i użytkownikom z witryną firmy mającym siedzibę lub prowadzącym działalność w Unii, którzy poprzez usługi pośrednictwa internetowego lub wyszukiwarki internetowe oferują towary lub usługi konsumentom znajdującym się w Unii, niezależnie od siedziby lub miejsce zamieszkania dostawców tych usług.Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla środków sektorowych podejmowanych na szczeblu unijnym lub krajowym, zgodnie z prawem Unii.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  „użytkownik biznesowy” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która poprzez usługi pośrednictwa internetowego oferuje konsumentom towary lub usługi w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową;

1)  „użytkownik biznesowy” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która poprzez usługi pośrednictwa internetowego oferuje konsumentom towary lub usługi lub dąży do oferowania konsumentom towarów lub usług w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową;

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  stanowią usługi społeczeństwa informacyjnego w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. b) dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady27;

a)  stanowią usługi społeczeństwa informacyjnego w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. b) dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady27 lub stanowią systemy operacyjne urządzeń i jako takie działają jako pośrednicy między twórcami aplikacji internetowych a konsumentami;

_________________

_________________

27 Dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. L 241 z 17.9.2015, s. 1).

27 Dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. L 241 z 17.9.2015, s. 1).

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera b i c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  umożliwiają użytkownikom biznesowym oferowanie towarów lub usług konsumentom, z zamiarem ułatwienia inicjowania transakcji bezpośrednich między tymi użytkownikami biznesowymi a konsumentami, niezależnie od tego, gdzie te transakcje są ostatecznie zawierane;

b)  ich głównym celem jest umożliwienie użytkownikom biznesowym oferowania towarów lub usług konsumentom przez inicjowanie w internecie transakcji bezpośrednich między tymi użytkownikami biznesowymi a konsumentami za pośrednictwem portalu internetowego danego dostawcy usług pośrednictwa internetowego bądź bezpośredniego linku do danego użytkownika biznesowego;

c)  są świadczone użytkownikom biznesowym na podstawie stosunków umownych między, z jednej strony, dostawcą tych usług, a z drugiej strony zarówno tymi użytkownikami biznesowymi, jak i konsumentami, którym ci użytkownicy biznesowi oferują towary lub usługi;

c)  są świadczone ogólnie użytkownikom biznesowym na podstawie stosunków umownych między dostawcą tych usług a użytkownikami biznesowymi, którzy oferują towary i usługi konsumentom; do celów niniejszego rozporządzenia taki stosunek umowny uznaje się również za istniejący w przypadku, gdy dostarczane są dane osobowe lub inne dane;

_________________

_________________

9 Dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. L 241 z 17.9.2015, s. 1).

9 Dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. L 241 z 17.9.2015, s. 1).

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a)  „system operacyjny” oznacza oprogramowanie, które, między innymi, obsługuje interfejs sprzętu peryferyjnego, planuje zadania, przydziela pamięć i stanowi domyślny interfejs dla użytkownika, w tym graficzny interfejs użytkownika, gdy żadna aplikacja nie jest aktywna, niezależnie od tego, czy takie oprogramowanie jest integralną częścią użytkowego sprzętu komputerowego o ogólnym przeznaczeniu czy jest samodzielnym oprogramowaniem przeznaczonym do stosowania w użytkowym sprzęcie komputerowym o ogólnym przeznaczeniu; jednakże nie oznacza modułu ładującego system operacyjny, podstawowego systemu wejścia-wyjścia ani innego oprogramowania układowego niezbędnego przy uruchamianiu lub instalowaniu systemu operacyjnego;

Uzasadnienie

Systemy operacyjne urządzeń mobilnych, takie jak IOS lub Android, składają się z oprogramowania, które pozwala aplikacjom pracować na określonych urządzeniach (np. aplikacje na smartfonie). Ograniczenia lub zmiany celowo narzucane przez producentów urządzeń lub dostawców systemów operacyjnych mogą ograniczać dystrybucję i dostęp do pewnych treści i usług internetowych – często bez obiektywnego uzasadnienia lub poprzez nieproporcjonalne metody – i skutkować kosztami dla użytkowników. Należy zatem zmienić definicję pośredników internetowych, tak aby wyraźnie uwzględnić systemy operacyjne urządzeń.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5)  „wyszukiwarka internetowa” oznacza usługę cyfrową, która umożliwia użytkownikom wyszukiwanie – co do zasady – wszystkich stron internetowych lub stron internetowych w danym języku za pomocą zapytania na jakikolwiek temat przez podanie słowa kluczowego, wyrażenia lub innej wartości wejściowej i która jako wynik wyszukiwania podaje odnośniki do stron internetowych, na których można znaleźć informacje związane z zadanym zapytaniem;

5)  „wyszukiwarka internetowa” oznacza usługę cyfrową, w tym między innymi cyfrowe interfejsy i aplikacje z uwzględnieniem aplikacji mobilnych z funkcją wyszukiwania, która umożliwia użytkownikom wprowadzanie zapytań i wyszukiwanie różnych stron internetowych lub stron internetowych i aplikacji mobilnych w danym języku za pomocą zapytania na jakikolwiek temat przez podanie słowa kluczowego, wyrażenia lub innej wartości wejściowej (w formie tekstu, głosu lub w innej formie) i która jako wynik wyszukiwania podaje treści takie jak krótkie teksty, zdjęcia, odnośniki do stron internetowych, nagrania wideo, nagrania audio, na których można znaleźć informacje związane z zadanym zapytaniem;

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7)  „użytkownik z witryną firmy” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która posługuje się stronami internetowymi, aby oferować konsumentom towary lub usługi w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową;

7)  „użytkownik z witryną firmy” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która posługuje się stronami internetowymi lub innego rodzaju mediami podłączonymi do sieci, aby oferować towary lub usługi;

Uzasadnienie

Strony internetowe nadal stanowią główne źródło dostępu, jednak aplikacje i inne media wkrótce mogą stanąć przed takimi samymi wyzwaniami. Dlatego zaleca się ich uwzględnienie już teraz. Ostatnią część definicji usunięto, ponieważ charakter konsumentów lub zamiary użytkowników nie mają znaczenia dla praw i obowiązków wyznaczonych w przedmiotowym tekście.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8)  „plasowanie” oznacza przyznawanie określonej pozycji względem innych towarom lub usługom oferowanym konsumentom przez użytkowników biznesowych poprzez usługi pośrednictwa internetowego lub stronom internetowym indeksowanym dla konsumentów przez wyszukiwarki internetowe, w formie, w jakiej zostało ono przedstawione, zorganizowane lub przekazane tym konsumentom przez, odpowiednio, dostawców usług pośrednictwa internetowego lub dostawców wyszukiwarek internetowych, niezależnie od środków technologicznych wykorzystanych do takiego przedstawienia, organizacji lub przekazu;

8)  „plasowanie” oznacza przyznawanie określonej pozycji w wynikach wyszukiwania względem innych towarom lub usługom oferowanym konsumentom przez użytkowników biznesowych poprzez usługi pośrednictwa internetowego lub stronom internetowym indeksowanym przez wyszukiwarki internetowe, w formie, w jakiej zostało ono przedstawione, zorganizowane lub przekazane przez, odpowiednio, dostawców usług pośrednictwa internetowego lub dostawców wyszukiwarek internetowych, niezależnie od środków technologicznych wykorzystanych do takiego przedstawienia, organizacji lub przekazu;

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10)  „warunki korzystania z usług” oznaczają wszelkie warunki, klauzule i inne informacje, niezależnie od ich nazwy lub formy, które regulują stosunek umowny między dostawcą usług pośrednictwa internetowego a ich użytkownikami biznesowymi i są jednostronnie ustalane przez dostawcę usług pośrednictwa internetowego.

10)  „warunki korzystania z usług” oznaczają warunki i klauzule, które regulują stosunek umowny między dostawcą usług pośrednictwa internetowego a ich użytkownikami biznesowymi.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

10a)  „system operacyjny urządzeń” oznacza oprogramowanie umożliwiające uruchamianie aplikacji i programów na smartfonach, komputerach i innych urządzeniach.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego zapewniają, by ich warunki:

1.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego zapewniają, by ich warunki:

a)   były sformułowane jasnym i jednoznacznym językiem;

a)   były uczciwe i proporcjonalne oraz sformułowane prostym i zrozumiałym językiem;

b)   były łatwo dostępne dla użytkowników biznesowych na wszystkich etapach ich stosunków handlowych z dostawcą usług pośrednictwa internetowego, w tym na etapie poprzedzającym zawarcie umowy;

b)   były łatwo dostępne dla użytkowników biznesowych na wszystkich etapach ich stosunków handlowych z dostawcą usług pośrednictwa internetowego, w tym na etapie poprzedzającym zawarcie umowy;

c)  zawierały określenie obiektywnych podstaw podjęcia decyzji o zawieszeniu lub zakończeniu, w całości lub w części, świadczenia przez nich usług pośrednictwa internetowego na rzecz użytkowników biznesowych.

c)  zawierały określenie spójnych z tymi warunkami podstaw podjęcia decyzji o objęciu sankcjami, ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu, w całości lub w części, świadczenia przez nich usług pośrednictwa internetowego na rzecz użytkowników biznesowych. W procesie podejmowania takich decyzji dostawcy usług pośrednictwa internetowego muszą przestrzegać praw podstawowych zapisanych w Karcie praw podstawowych UE oraz zasady proporcjonalności;

 

ca)  informowały użytkowników biznesowych o dodatkowych kanałach dystrybucji i potencjalnych programach powiązanych, na których umieszczona zostanie oferta użytkowników biznesowych. Użytkownicy biznesowi mają prawo zażądać usunięcia ich z takich dodatkowych kanałów dystrybucji.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego powiadamiają zainteresowanych użytkowników biznesowych o wszelkich planowanych zmianach warunków korzystania z usług.

3.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego niezwłocznie powiadamiają za pomocą trwałego nośnika zainteresowanych użytkowników biznesowych o wszelkich istotnych zmianach warunków korzystania z usług lub zmianach w funkcjach, interoperacyjności lub innych głównych cechach platformy, takich jak jej dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, które negatywnie wpływają na użytkowników końcowych lub wpływają na nich w istotny sposób.

Nie wprowadza się planowanych zmian przed upływem terminu powiadomienia, który musi być racjonalny i proporcjonalny do charakteru i zakresu planowanych zmian oraz ich konsekwencji dla zainteresowanego użytkownika biznesowego. Termin powiadomienia musi wynosić co najmniej 15 dni od dnia, w którym dostawca usług pośrednictwa internetowego powiadamia zainteresowanych użytkowników biznesowych o planowanych zmianach.

Nie wprowadza się planowanych zmian przed upływem terminu powiadomienia, który musi być racjonalny i proporcjonalny do charakteru i zakresu planowanych zmian oraz ich konsekwencji dla zainteresowanego użytkownika biznesowego. Termin powiadomienia musi wynosić co najmniej 10 dni od dnia, w którym dostawca usług pośrednictwa internetowego powiadamia zainteresowanych użytkowników biznesowych o planowanych zmianach.

Zainteresowany użytkownik biznesowy może, w drodze pisemnego oświadczenia lub jasnego działania potwierdzającego, zwolnić dostawcę z obowiązku dotrzymania terminu powiadomienia, o którym mowa w akapicie drugim.

Zainteresowany użytkownik biznesowy może w drodze pisemnego oświadczenia zwolnić dostawcę z obowiązku dotrzymania terminu powiadomienia, o którym mowa w akapicie drugim. Użytkownik biznesowy jest uprawniony do rozwiązania umowy bez ponoszenia jakichkolwiek opłat w terminie 10 dni od otrzymania powiadomienia, jeżeli takie zmiany będą miały istotny niekorzystny wpływ na użytkownika biznesowego.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Zmiany w warunkach korzystania z usług wprowadzone przez dostawcę usług pośrednictwa internetowego w sposób sprzeczny z przepisami ust. 3 są bezskuteczne.

4.  Zmiany w warunkach korzystania z usług wprowadzone przez dostawcę usług pośrednictwa internetowego w sposób sprzeczny z przepisami ust. 3 są bezskuteczne, zgodnie z postanowieniem właściwego sądu, do końca trwania terminu powiadomienia, bez uszczerbku dla ważności pozostałych postanowień, które zachowują ważność, o ile można je oddzielić od niezgodnych postanowień.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Ust. 3 nie ma zastosowania, w przypadku gdy dostawca usług pośrednictwa internetowego podlega obowiązkowi prawnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany warunków korzystania z usług w sposób, który uniemożliwia temu dostawcy dotrzymanie terminu powiadomienia, o którym mowa w ust. 3 akapit drugi.

5.  Termin powiadomienia wskazany w ust. 3 nie ma zastosowania:

 

a)  w przypadku gdy dostawca usług pośrednictwa internetowego podlega obowiązkowi prawnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany warunków korzystania z usług w sposób, który uniemożliwia temu dostawcy dotrzymanie terminu powiadomienia, o którym mowa w ust. 3 akapit drugi;

 

b)  jeżeli warunki zostały zmienione w celu ochrony uzasadnionych interesów użytkowników i konsumentów lub działania usługi pośrednictwa internetowego jako takiej; lub

 

c)  jeżeli zmiana funkcji, interoperacyjności lub innych głównych cech platformy jest konieczna w celu ochrony uzasadnionych interesów użytkowników i konsumentów lub działania usługi pośrednictwa internetowego jako takiej.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Dostawca usług pośrednictwa internetowego zapewnia, by użytkownicy biznesowi zachowali pełną kontrolę nad swoimi markami. Przypisanie marki do użytkownika biznesowego powinno być rozpoznawalne dla konsumenta na wszystkich etapach procesu pośrednictwa.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 4

Artykuł 4

Zawieszenie i zakończenie

Ograniczenie, zawieszenie i zakończenie

1.  W przypadku gdy dostawca usług pośrednictwa internetowego podejmuje decyzję o zawieszeniu lub zakończeniu, w całości lub w części, świadczenia swoich usług pośrednictwa internetowego na rzecz danego użytkownika biznesowego, przekazuje temu zainteresowanemu użytkownikowi biznesowemu, bez zbędnej zwłoki, uzasadnienie takiej decyzji.

1.  W przypadku gdy dostawca usług pośrednictwa internetowego podejmuje decyzję o nałożeniu sankcji w związku z domniemanym uchybieniem lub zawieszeniu, ograniczeniu, zakończeniu lub w inny sposób zakończeniu, w całości lub w części, świadczenia swoich usług pośrednictwa internetowego na rzecz danego użytkownika biznesowego, przekazuje temu zainteresowanemu użytkownikowi biznesowemu, bez zbędnej zwłoki, szczegółowe uzasadnienie takiej decyzji. Taka decyzja musi być proporcjonalna.

2.  Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać odniesienie do konkretnych faktów lub okoliczności, które doprowadziły do decyzji dostawcy usług pośrednictwa internetowego, a także odniesienie do mającej zastosowanie obiektywnej podstawy (lub obiektywnych podstaw) podjęcia tej decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. c).

2.  Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać odniesienie do konkretnych faktów lub okoliczności, które doprowadziły do decyzji dostawcy usług pośrednictwa internetowego, a także odniesienie do mającej zastosowanie podstawy (lub podstaw) podjęcia tej decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. c). Jeżeli ograniczenie, zawieszenie lub zakończenie wynika z powiadomienia od osoby trzeciej, treść tego zawiadomienia powinna być zawarta w uzasadnieniu.

 

2a.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego i dostawcy wyszukiwarek internetowych nie mogą zawieszać, kończyć ani w inny sposób ograniczać świadczenia swoich usług pośrednictwa internetowego na rzecz użytkownika biznesowego świadczącego usługi, które konkurują z usługami świadczonymi przez dostawcę usług pośrednictwa internetowego, chyba że jest to konieczne z następujących powodów:

 

a)  aby uniknąć nieuzasadnionego obciążenia dostawcy usług pośrednictwa internetowego spowodowanego przez użytkownika biznesowego;

 

b)  w celu wyeliminowania wszelkich naruszeń obowiązujących przepisów przez użytkownika biznesowego lub w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami ze strony dostawcy usług pośrednictwa internetowego;

 

c)  ze względów prywatności lub bezpieczeństwa.

 

2b.  O ile jest to możliwe i proporcjonalne, ograniczenie, zakończenie i zawieszenie poprzedza się powiadomieniem i możliwością złożenia wyjaśnień lub przywrócenia zgodności.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 5

Artykuł 5

Plasowanie

Plasowanie

1.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego określają w swoich warunkach korzystania z usług główne parametry determinujące plasowanie oraz powody, dla których właśnie tym, a nie innym parametrom nadano względne znaczenie.

1.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego określają w swoich warunkach korzystania z usług parametry determinujące plasowanie oraz powody, dla których tym parametrom nadano względne znaczenie.

W przypadku gdy te główne parametry obejmują możliwość wpływania na plasowanie w zamian za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie wynagrodzenie wypłacone danemu dostawcy usług pośrednictwa internetowego przez użytkowników biznesowych, dostawca ten zawiera w swoich warunkach korzystania z usług również opis tych możliwości i wpływu takiego wynagrodzenia na plasowanie.

W przypadku gdy te parametry obejmują możliwość wpływania na plasowanie w zamian za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie wynagrodzenie wypłacone danemu dostawcy usług pośrednictwa internetowego przez użytkowników biznesowych, dostawca ten zawiera w swoich warunkach korzystania z usług również opis tych możliwości i wpływu takiego wynagrodzenia na plasowanie.

 

Podczas wyświetlania wyników usługa pośrednictwa internetowego ujawnia, w odniesieniu do każdego plasowania, czy i w jakim zakresie ma na nie wpływ wynagrodzenie bezpośrednie lub pośrednie, stosunek umowny lub bezpośrednie relacje własności.

 

1a.  Gdy dostawca usług pośrednictwa internetowego zmienił kolejność plasowania w określonym przypadku lub wycofał z listy określony produkt lub usługę oferowaną przez użytkownika biznesowego po otrzymaniu powiadomienia od osoby trzeciej, dostawca przekazuje temu zainteresowanemu użytkownikowi biznesowemu, bez zbędnej zwłoki, uzasadnienie takiej decyzji. Uzasadnienie musi zawierać odniesienie do konkretnych faktów i okoliczności, które doprowadziły do decyzji dostawcy usług pośrednictwa internetowego, a także treść powiadomienia.

2.  Dostawcy wyszukiwarek internetowych przedstawiają użytkownikom z witryną firmy główne parametry determinujące plasowanie, zamieszczając w swoich wyszukiwarkach internetowych łatwo- i ogólnodostępny opis tych parametrów sformułowany jasnym i jednoznacznym językiem. Dostawcy ci aktualizują ten opis na bieżąco.

2.  Dostawcy wyszukiwarek internetowych przedstawiają parametry determinujące plasowanie wszystkich indeksowanych stron internetowych oraz powody, dla których tym parametrom nadano względne znaczenie, zamieszczając w swoich wyszukiwarkach internetowych łatwo- i ogólnodostępny opis tych parametrów sformułowany jasnym i jednoznacznym językiem. Dostawcy ci aktualizują ten opis na bieżąco pod względem istotnych zmian, co do których można przypuszczać, że będą miały istotny wpływ na użytkowników z witryną firmy. W drodze wyjątku, w przypadku gdy ujawnienie wszystkich parametrów byłoby sprzeczne z uczciwymi, uzasadnionymi i proporcjonalnymi praktykami, zawsze szczegółowo przedstawia się tylko główne parametry. Parametrów determinujących plasowanie nie stosuje się w sposób dyskryminacyjny.

 

2a.  Jeżeli dostawca wyszukiwarki internetowej zmienił kolejność plasowania w konkretnym przypadku lub wycofał z listy daną witrynę po powiadomieniu przez osobę trzecią, dostawca zapewnia użytkownikowi biznesowemu możliwość sprawdzenia treści powiadomienia w publicznie dostępnej internetowej bazie danych. Dostawca wyszukiwarki internetowej oferuje korporacyjnym użytkownikom biznesowym mechanizm wnoszenia skarg i odwołań w celu skorygowania przypadków wycofania lub zmian w kolejności plasowania po błędnym powiadomieniu.

3.  Opisy, o których mowa w ust. 1 i 2, muszą być wystarczające, aby umożliwić użytkownikom biznesowym lub użytkownikom z witryną firmy uzyskanie odpowiedniego zrozumienia tego, czy, a jeżeli tak, to w jaki sposób i w jakim zakresie, w mechanizmie plasowania uwzględnia się następujące elementy:

3.  Opisy, o których mowa w ust. 1 i 2, muszą być wystarczające, aby umożliwić użytkownikom biznesowym lub użytkownikom z witryną firmy uzyskanie odpowiedniego zrozumienia tego, czy, a jeżeli tak, to w jaki sposób i w jakim zakresie, w mechanizmie plasowania uwzględnia się następujące elementy:

a)  charakterystyki towarów i usług oferowanych konsumentom poprzez usługi pośrednictwa internetowego lub wyszukiwarkę internetową;

a)  charakterystyki towarów i usług oferowanych konsumentom poprzez usługi pośrednictwa internetowego lub wyszukiwarkę internetową;

b)  znaczenie tych charakterystyk dla tych konsumentów;

b)  znaczenie tych charakterystyk dla tych konsumentów;

c)  w odniesieniu do wyszukiwarek internetowych – cechy budowy strony internetowej, którą posługują się użytkownicy z witryną firmy.

c)  w odniesieniu do wyszukiwarek internetowych – cechy budowy indeksowanej strony internetowej.

4.  Od dostawców usług pośrednictwa internetowego i dostawców wyszukiwarek internetowych nie wymaga się przy spełnianiu wymogów określonych w niniejszym artykule ujawniania tajemnic przedsiębiorstwa, zdefiniowanych w art. 2 pkt 1 dyrektywy (UE) 2016/943.

4.  Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla dyrektywy (UE) 2016/943.

 

4a.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego i dostawcy wyszukiwarek internetowych zapewniają, aby spełnienie wymogów w zakresie przejrzystości na podstawie niniejszego artykułu nie prowadziło do poniesienia szkody przez konsumentów w wyniku manipulacji plasowaniem przez użytkowników biznesowych i użytkowników z witryną firmy.

 

4b.  Wymogom w zakresie przejrzystości, o których mowa w niniejszym artykule, towarzyszą wytyczne wydane przez Komisję dotyczące warunków, na jakich usługa pośrednictwa internetowego jest zgodna z niniejszym artykułem. Komisja zapewnia należytą zgodność z tymi wymogami.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 6

Artykuł 6

Zróżnicowane traktowanie

Zróżnicowane traktowanie

1.   Dostawcy usług pośrednictwa internetowego zawierają w swoich warunkach korzystania z usług opis wszelkiego zróżnicowanego traktowania, które stosują lub mogą stosować w odniesieniu do towarów lub usług oferowanych konsumentom poprzez te usługi pośrednictwa internetowego przez, z jednej strony, samych tych dostawców lub przez jakichkolwiek użytkowników biznesowych, których dostawcy ci kontrolują, oraz, z drugiej strony, przez innych użytkowników biznesowych.

1.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego zawierają w swoich warunkach korzystania z usług opis wszelkiego zróżnicowanego traktowania, które stosują lub mogą stosować w odniesieniu do towarów lub usług oferowanych konsumentom poprzez te usługi pośrednictwa internetowego przez, z jednej strony, samych tych dostawców lub przez jakichkolwiek użytkowników biznesowych, których dostawcy ci kontrolują, oraz, z drugiej strony, przez innych użytkowników biznesowych.

 

1a.  Dostawcy wyszukiwarek internetowych powinni przedstawiać użytkownikom z witryną firmy opis wszelkiego zróżnicowanego traktowania, które stosują lub mogą stosować w odniesieniu do towarów lub usług oferowanych konsumentom przez te usługi wyszukiwarek internetowych przez, z jednej strony, samych dostawców lub przez jakichkolwiek użytkowników z witryną firmy, których dostawcy ci kontrolują, oraz, z drugiej strony, przez innych użytkowników z witryną firmy.

 

1b.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego stosują proporcjonalne, uczciwe i przejrzyste praktyki w odniesieniu do towarów lub usług oferowanych konsumentom w ramach tych usług pośrednictwa internetowego przez, z jednej strony, samych tych dostawców lub przez jakichkolwiek użytkowników biznesowych, których dostawcy ci kontrolują, oraz, z drugiej strony, przez innych użytkowników biznesowych.

2.  Opis, o którym mowa w ust. 1, musi obejmować co najmniej, w stosownych przypadkach, wszelkie zróżnicowane traktowanie poprzez szczególne środki stosowane przez dostawcę usług pośrednictwa internetowego lub poprzez jego zachowanie, związane z którymkolwiek z poniższych elementów:

2.  Opis, o którym mowa w ust.1 i 2, musi obejmować co najmniej, w stosownych przypadkach, wszelkie zróżnicowane traktowanie poprzez szczególne środki stosowane przez dostawcę usług pośrednictwa internetowego lub dostawcę wyszukiwarek internetowych lub poprzez jego zachowanie, związane z którymkolwiek z poniższych elementów:

a)  dostęp, jaki ten dostawca lub użytkownicy biznesowi kontrolowani przez tego dostawcę mogą mieć do wszelkich danych osobowych lub innych danych, które użytkownicy biznesowi lub konsumenci dostarczają na potrzeby korzystania z danych usług pośrednictwa internetowego lub które są generowane w wyniku świadczenia tych usług;

a)  dostęp, jaki ten dostawca lub użytkownicy biznesowi kontrolowani przez tego dostawcę mogą mieć do wszelkich danych osobowych lub innych danych, które użytkownicy biznesowi lub konsumenci dostarczają na potrzeby korzystania z danych usług pośrednictwa internetowego lub które są generowane w wyniku świadczenia tych usług;

b)  plasowanie;

b)  plasowanie i ustawienia domyślne;

c)  jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie wynagrodzenie pobierane od użytkowników za korzystanie z danych usług pośrednictwa internetowego;

c)  jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie wynagrodzenie pobierane od użytkowników za korzystanie z danych usług pośrednictwa internetowego lub wyszukiwarek internetowych;

d)  dostęp do usług, które są bezpośrednio powiązane z danymi usługami pośrednictwa internetowego bądź stanowią usługi pomocnicze względem nich, lub warunki korzystania z takich usług.

d)  dostęp do usług, które są bezpośrednio powiązane z danymi usługami pośrednictwa internetowego lub usługami wyszukiwarki internetowej bądź stanowią usługi pomocnicze względem nich, lub warunki korzystania z takich usług.

 

2a.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego, którzy zapewniają konsumentom, bezpośrednio lub pośrednio przez przedsiębiorstwa znajdujące się pod ich kontrolą, towary lub usługi konkurujące z towarami lub usługami świadczonymi przez użytkowników biznesowych, pozostawiają konsumentom swobodę wyboru, które towary lub usługi zostaną ustawione jako domyślne podczas korzystania z usługi pośrednictwa internetowego.

 

2b.  Podczas wyświetlania wyników usługa pośrednictwa internetowego ujawnia, w odniesieniu do każdego produktu lub każdej usługi będących przedmiotem odmiennego traktowania, w łatwo rozpoznawalny sposób, czy ma na nie wpływ wynagrodzenie bezpośrednie lub pośrednie, stosunek umowny lub bezpośrednia relacja własności.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6a

 

Nieuczciwe praktyki handlowe

 

1.  Dostawca usług pośrednictwa internetowego nie angażuje się w nieuczciwe praktyki handlowe. Praktyka stanowi nieuczciwą praktykę handlową, jeżeli prowadzi do sytuacji, w których wywierany jest istotny szkodliwy wpływ na konkurencję i wybór konsumenta. Oceniając, czy praktyka handlowa jest nieuczciwa, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 

a)  pozycję rynkową dostawcy usług pośrednictwa internetowego i użytkownika biznesowego; oraz

 

b)  czy występuje znacząca nierównowaga w zdolnościach negocjacyjnych stron, co powoduje, że dostawca usług pośrednictwa internetowego nakłada nieuzasadnione obciążenie na użytkownika biznesowego w swoich warunkach lub praktykach handlowych.

 

2.  Dyrektywę 2005/29/WE stosuje się odpowiednio.

 

3.  Załącznik I zawiera niewyczerpujący wykaz praktyk handlowych, które uznaje się za nieuczciwe w rozumieniu niniejszego rozporządzenia. Załącznik ten ma zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich i jest okresowo poddawany przeglądowi przez grupę ekspertów Komisji w ramach Obserwatorium Gospodarki Platform Internetowych. Grupa ekspertów może wydawać zalecenia dotyczące dalszych praktyk handlowych, które należy uznać za nieuczciwe w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 7

Artykuł 7

Dostęp do danych

Dostęp do danych

1.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego zawierają w swoich warunkach korzystania z usług opis technicznego i umownego dostępu użytkowników biznesowych – lub informację o braku takiego dostępu – do wszelkich danych osobowych lub innych danych, które użytkownicy biznesowi lub konsumenci dostarczają na potrzeby korzystania z odnośnych usług pośrednictwa internetowego lub które są generowane w wyniku świadczenia tych usług.

1.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego i wyszukiwarek internetowych zawierają w swoich warunkach korzystania z usług opis technicznego i umownego dostępu użytkowników biznesowych – lub informację o braku takiego dostępu – do wszelkich danych osobowych lub innych danych, które użytkownicy biznesowi, użytkownicy z witryną firmy lub konsumenci dostarczają na potrzeby korzystania z odnośnych usług pośrednictwa internetowego lub wyszukiwarek internetowych, lub które są generowane w wyniku świadczenia tych usług.

2.  Za pomocą opisu, o którym mowa w ust. 1, dostawcy usług pośrednictwa internetowego należycie informują użytkowników biznesowych przynajmniej o następujących kwestiach:

2.  Za pomocą opisu, o którym mowa w ust. 1, dostawcy usług pośrednictwa internetowego lub wyszukiwarek internetowych należycie informują opinię publiczną przynajmniej o następujących kwestiach:

a)  czy dostawca usług pośrednictwa internetowego ma dostęp do danych osobowych lub innych danych, które użytkownicy biznesowi lub konsumenci dostarczają na potrzeby korzystania z odnośnych usług pośrednictwa internetowego lub które są generowane w wyniku świadczenia tych usług, a jeśli tak – do jakich kategorii takich danych i na jakich warunkach;

a)  czy dostawca usług pośrednictwa internetowego lub wyszukiwarek internetowych ma dostęp do danych osobowych lub innych danych, które użytkownicy biznesowi, użytkownicy z witryną firmy lub konsumenci dostarczają na potrzeby korzystania z odnośnych usług pośrednictwa internetowego lub które są generowane w wyniku świadczenia tych usług, a jeśli tak – do jakich kategorii takich danych i na jakich warunkach;

b)  czy użytkownik biznesowy ma dostęp do danych osobowych lub innych danych dostarczonych przez tego użytkownika biznesowego w związku z korzystaniem przez niego z odnośnych usług pośrednictwa internetowego lub które są generowane w wyniku świadczenia tych usług na rzecz tego użytkownika biznesowego i konsumentów jego towarów lub usług, a jeśli tak – do jakich kategorii takich danych i na jakich warunkach;

b)  czy użytkownik biznesowy ma dostęp do danych osobowych lub innych danych dostarczonych przez tego użytkownika biznesowego w związku z korzystaniem przez niego z odnośnych usług pośrednictwa internetowego lub wyszukiwarek internetowych lub które są generowane w wyniku świadczenia tych usług na rzecz tego użytkownika biznesowego i konsumentów jego towarów lub usług, a jeśli tak – do jakich kategorii takich danych i na jakich warunkach;

c)  czy, dodatkowo do lit. b), użytkownik biznesowy ma dostęp do danych osobowych lub innych danych, w tym w formie zagregowanej, dostarczanych w ramach lub generowanych w wyniku świadczenia usług pośrednictwa internetowego na rzecz wszystkich użytkowników biznesowych i konsumentów ich towarów lub usług, a jeśli tak – do jakich kategorii takich danych i na jakich warunkach.

c)  czy, dodatkowo do lit. b), użytkownik biznesowy ma dostęp do danych osobowych lub innych danych, w tym w formie zagregowanej, dostarczanych w ramach lub generowanych w wyniku świadczenia usług pośrednictwa internetowego lub zapewnienia wyszukiwarek internetowych na rzecz wszystkich użytkowników biznesowych i konsumentów ich towarów lub usług, a jeśli tak – do jakich kategorii takich danych i na jakich warunkach.

 

ca)  czy w przypadku naruszenia zobowiązań umownych lub w przypadku niepowodzenia rynkowego dostawcy usług pośrednictwa internetowego użytkownicy biznesowi mają prawo do dostępu do danych lub niektórych kategorii danych, które przekazali dostawcy, oraz do ich pobrania.

 

2a.  Użytkownicy biznesowi zapewniają, aby dane dotyczące ich towarów i usług, w szczególności wszystkie składowe ceny, którą przekazują dostawcom usług pośrednictwa internetowego, były dokładne, a dane odpowiednie, tak aby umożliwić dostawcom przestrzeganie ich zobowiązań prawnych, w szczególności wobec konsumentów.

 

2b.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego zapewniają każdemu użytkownikowi biznesowemu dostęp do zanonimizowanych danych o konsumentach, w powszechnie stosowanym i znormalizowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które są generowane poprzez ułatwienie transakcji między konsumentami a danym użytkownikiem biznesowym. Obowiązek ten pozostaje bez uszczerbku dla obowiązków, które usługi pośrednictwa internetowego muszą spełniać na mocy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych i prywatności.

 

2c.  Bez uszczerbku dla właściwych przepisów Unii w zakresie ochrony danych osobowych i ochrony prywatności dostawcy usług pośrednictwa internetowego zapewniają użytkownikom biznesowym dostęp do wszystkich danych, które dostawcy ci uzyskali w wyniku działalności handlowej danego użytkownika biznesowego.

 

2d.  Bez uszczerbku dla właściwych przepisów Unii w zakresie ochrony danych osobowych i ochrony prywatności dostawcy wyszukiwarek internetowych zapewniają użytkownikom z witryną firmy dostęp do wszystkich danych, które dostawcy ci uzyskali w wyniku działalności danej witryny firmy.

 

2e.  Dane, o których mowa w ust. 2c i 2d, dostarczane są w powszechnie używanym i znormalizowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 

2f.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego, na wniosek konsumenta korzystającego z ich usług, udzielają dostępu do danych osobowych lub innych danych wygenerowanych bezpośrednio lub pośrednio poprzez działalność konsumenta osobie trzeciej wskazanej przez konsumenta. Taki dostęp udzielany jest na sprawiedliwych, rozsądnych i niedyskryminujących warunkach.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 8

Artykuł 8

Ograniczenia dotyczące oferowania odmiennych warunków za pośrednictwem innych środków

Ograniczenia dotyczące oferowania odmiennych warunków za pośrednictwem innych środków

1.  W przypadku gdy – w ramach świadczenia swoich usług – dostawcy usług pośrednictwa internetowego ograniczają użytkownikom biznesowym możliwość oferowania konsumentom tych samych towarów i usług na odmiennych warunkach za pośrednictwem innych środków niż dane usługi pośrednictwa, muszą oni zawrzeć w swoich warunkach korzystania z usług uzasadnienie takiego ograniczenia i zapewnić łatwy i publiczny dostęp do tego uzasadnienia. Uzasadnienie to musi zawierać główne względy ekonomiczne, handlowe lub prawne, z jakich wprowadzono takie ograniczenia.

1.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego nie ograniczają użytkownikom biznesowym możliwości oferowania konsumentom tych samych towarów i usług na odmiennych warunkach lub na tych samych warunkach w ramach innych usług pośrednictwa internetowego. W przypadku gdy – w ramach świadczenia swoich usług – dostawcy usług pośrednictwa internetowego ograniczają użytkownikom biznesowym możliwość oferowania konsumentom tych samych towarów i usług na odmiennych warunkach za pośrednictwem innych środków niż dane usługi pośrednictwa, muszą oni zawrzeć w swoich warunkach korzystania z usług uzasadnienie takiego ograniczenia i zapewnić łatwy i publiczny dostęp do tego uzasadnienia. Uzasadnienie to musi zawierać główne względy ekonomiczne, handlowe lub prawne, z jakich wprowadzono takie ograniczenia. Ograniczenia są proporcjonalne, tymczasowe i odzwierciedlają uzasadniony interes dostawcy.

2.  Obowiązek określony w ust. 1 nie ma wpływu na zakazy lub restrykcje w odniesieniu do nakładania takich ograniczeń, wynikające ze stosowania innych przepisów unijnych lub z przepisów krajowych, które są zgodne z prawem Unii i którym podlegają dostawcy usług pośrednictwa internetowego.

2.  Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na zakazy lub restrykcje w odniesieniu do nakładania takich ograniczeń, wynikające ze stosowania innych przepisów unijnych lub z przepisów krajowych, które są zgodne z prawem Unii i którym podlegają dostawcy usług pośrednictwa internetowego. W szczególności dokładnie zbadane muszą zostać zagrożenia związane z praktykami, o których mowa w ust. 1, mającymi na celu stworzenie zmowy cenowej między dostawcami usług pośrednictwa internetowego.

 

2a.  Obowiązek określony w ust. 1 nie skutkuje całkowitym lub częściowym ograniczeniem praw własności intelektualnej, z których korzystają ich posiadacze.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Wewnętrzny system rozpatrywania skarg jest oparty na zasadach równego traktowania, a jego wykorzystywanie nie prowadzi do jakiegokolwiek krzywdzącego traktowania użytkownika biznesowego.

Uzasadnienie

Każdy spór może prowadzić do zastosowania środków karnych, dlatego pożądane jest zapewnienie zabezpieczeń zapobiegających takiej sytuacji.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  informują skarżącego o wyniku wewnętrznego procesu rozpatrywania skargi, w sposób zindywidualizowany i przy użyciu jasnych i jednoznacznych sformułowań.

c)  niezwłocznie informują skarżącego o wyniku wewnętrznego procesu rozpatrywania skargi, w sposób zindywidualizowany, przedstawiając odpowiednie uzasadnienie i przy użyciu jasnych i jednoznacznych sformułowań.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dostawcy usług pośrednictwa internetowego co roku opracowują informacje na temat funkcjonowania i skuteczności ich wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg oraz zapewniają łatwy i publiczny dostęp do tych informacji.

Dostawcy usług pośrednictwa internetowego zapewniają roczne sprawozdanie dotyczące wykorzystywania ich wewnętrznych systemów rozpatrywania skarg, z uwzględnieniem głównych rodzajów problemów, z którymi mogą borykać się przedsiębiorstwa korzystające z usług pośrednictwa internetowego.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Informacje te muszą obejmować całkowitą liczbę złożonych skarg, przedmiot skarg, okres, jaki był potrzebny na rozpatrzenie skarg, oraz decyzje podjęte w sprawach poszczególnych skarg.

Informacje te muszą obejmować całkowitą liczbę złożonych skarg, główne rodzaje skarg i średni okres, jaki był potrzebny na rozpatrzenie skarg.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Przepisów niniejszego artykułu nie stosuje się do dostawców usług pośrednictwa internetowego będących małymi przedsiębiorstwami w rozumieniu art. 2 ust. 2 załącznika do zalecenia 2003/361/WE29.

5.  Przepisów niniejszego artykułu nie stosuje się do dostawców usług pośrednictwa internetowego będących małymi przedsiębiorstwami w rozumieniu art. 2 ust. 2 załącznika do zalecenia 2003/361/WE29 w pierwszych trzech latach lub na etapie uruchomienia działalności.

_________________

_________________

29 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

29 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Uzasadnienie

Zwolnienie jest bardziej odpowiednie, gdy małe przedsiębiorstwa są w trakcie zakładania. Po tym czasie jest prawdopodobne, że rynek i konsumenci będą od nich oczekiwać przestrzegania w każdym przypadku norm obowiązujących większe przedsiębiorstwa.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 10

Artykuł 10

Mediacja

Mediacja

1.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego wskazują w swoich warunkach korzystania z usług co najmniej jednego mediatora, z którego pomocą są gotowi podjąć próbę osiągnięcia porozumienia z użytkownikami biznesowymi co do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów powstałych między dostawcą a użytkownikiem biznesowym w związku ze świadczeniem przez tego dostawcę usług pośrednictwa internetowego, w tym skarg, w których nie udało się znaleźć rozwiązania przy pomocy wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg, o którym mowa w art. 9.

1.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego dokładają starań, aby wskazać w swoich warunkach korzystania z usług co najmniej jednego mediatora, z którego pomocą są gotowi podjąć próbę osiągnięcia porozumienia z użytkownikami biznesowymi co do pozasądowego rozstrzygnięcia jakichkolwiek sporów powstałych między dostawcą a użytkownikiem biznesowym w związku ze świadczeniem przez tego dostawcę usług pośrednictwa internetowego, w których nie udało się znaleźć rozwiązania przy pomocy wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg, o którym mowa w art. 9.

Dostawcy usług pośrednictwa internetowego mogą wskazać mediatorów świadczących usługi mediacji z miejsca poza Unią wyłącznie pod warunkiem, że zapewniono, by fakt świadczenia przez mediatorów tych usług z miejsca poza Unią nie prowadził w konsekwencji do faktycznego pozbawienia użytkowników biznesowych, których to dotyczy, możliwości korzystania z gwarancji prawnych określonych w prawie Unii lub w prawie państw członkowskich.

Dostawcy usług pośrednictwa internetowego mogą wskazać mediatorów świadczących usługi mediacji z miejsca poza Unią wyłącznie pod warunkiem, że zapewniono, by fakt świadczenia przez mediatorów tych usług z miejsca poza Unią nie prowadził w konsekwencji do faktycznego pozbawienia użytkowników biznesowych, których to dotyczy, możliwości korzystania z gwarancji prawnych określonych w prawie Unii lub w prawie państw członkowskich.

2.  Mediatorzy, o których mowa w ust. 1, muszą spełniać następujące wymogi:

2.  Mediatorzy, o których mowa w ust. 1, muszą spełniać następujące wymogi:

a) muszą być bezstronni i niezależni;

a) muszą być bezstronni i niezależni;

b) ich usługi mediacji muszą być przystępne cenowo dla przeciętnego użytkownika biznesowego danych usług pośrednictwa internetowego;

b) ich usługi mediacji muszą być przystępne cenowo dla przeciętnego użytkownika biznesowego danych usług pośrednictwa internetowego;

c) muszą być w stanie świadczyć swoje usługi mediacji w języku, w którym sporządzono warunki korzystania z usług regulujące stosunki umowne między dostawcą usług pośrednictwa internetowego a danym użytkownikiem biznesowym;

c) muszą być w stanie świadczyć swoje usługi mediacji w języku, w którym sporządzono warunki korzystania z usług regulujące stosunki umowne między dostawcą usług pośrednictwa internetowego a danym użytkownikiem biznesowym;

d) muszą być łatwo dostępni, fizycznie w miejscu siedziby lub zamieszkania użytkownika biznesowego albo zdalnie za pośrednictwem technologii komunikacyjnych;

d) muszą być łatwo dostępni, fizycznie w miejscu siedziby lub zamieszkania użytkownika biznesowego albo zdalnie za pośrednictwem technologii komunikacyjnych;

e) muszą być w stanie świadczyć usługi mediacji bez zbędnej zwłoki;

e) muszą być w stanie świadczyć usługi mediacji bez zbędnej zwłoki;

f) muszą posiadać wystarczającą wiedzę na temat ogólnych stosunków handlowych między przedsiębiorstwami, umożliwiającą im skuteczne przyczynienie się do próby rozstrzygnięcia sporu.

f) muszą posiadać wystarczającą wiedzę na temat ogólnych stosunków handlowych między przedsiębiorstwami, umożliwiającą im skuteczne przyczynienie się do próby rozstrzygnięcia sporu.

3.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego podejmują w dobrej wierze wszelkie próby osiągnięcia porozumienia w drodze mediacji prowadzonej przez któregokolwiek z mediatorów, których wskazali zgodnie z ust. 1, w celu osiągnięcia porozumienia co do rozstrzygnięcia sporu.

3.  Strony zaangażowane w mediację podejmują w dobrej wierze wszelkie próby osiągnięcia porozumienia w drodze dobrowolnej mediacji prowadzonej przez któregokolwiek z mediatorów, których wskazali zgodnie z ust. 1, w celu osiągnięcia porozumienia co do rozstrzygnięcia sporu w terminie nie dłuższym niż 25 dni od rozpoczęcia mediacji, chyba że dotrzymanie tego terminu stanowiłoby nieuzasadnione obciążenie z uwagi na złożoność sporu. W takim przypadku porozumienie powinno zostać osiągnięte w terminie nie dłuższym niż 90 dni.

4.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego ponoszą racjonalną część całkowitych kosztów mediacji w każdej indywidualnej sprawie. Racjonalną część takich całkowitych kosztów określa się, na podstawie sugestii mediatora, przez uwzględnienie wszystkich istotnych elementów danej sprawy, w szczególności względnej zasadności twierdzeń stron sporu, zachowania stron, a także porównania stron pod względem wielkości przedsiębiorstwa i kondycji finansowej. Dostawcy usług pośrednictwa internetowego ponoszą jednak w każdym przypadku co najmniej połowę całkowitych kosztów.

4.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego i użytkownicy biznesowi ponoszą racjonalną część całkowitych kosztów mediacji w każdej indywidualnej sprawie. Racjonalną część takich całkowitych kosztów określa się, na podstawie sugestii mediatora, przez uwzględnienie wszystkich istotnych elementów danej sprawy, w szczególności względnej zasadności twierdzeń stron sporu, zachowania stron, a także porównania stron pod względem wielkości przedsiębiorstwa i kondycji finansowej. Jeżeli jednak mediator stwierdzi, że użytkownik biznesowy działa w złej wierze lub dąży do nadużycia procesu mediacji, może postanowić o obciążeniu użytkownika biznesowego więcej niż połową łącznych kosztów.

5.  Próby osiągnięcia porozumienia w drodze mediacji co do rozstrzygnięcia sporu zgodnie z niniejszym artykułem nie mają wpływu na prawa dostawców usług pośrednictwa internetowego i zainteresowanych użytkowników biznesowych do wszczęcia postępowania sądowego w dowolnym momencie w trakcie lub po zakończeniu procesu mediacji.

5.  Próby osiągnięcia porozumienia w drodze mediacji co do rozstrzygnięcia sporu zgodnie z niniejszym artykułem nie mają wpływu na prawa dostawców usług pośrednictwa internetowego i zainteresowanych użytkowników biznesowych do wszczęcia postępowania sądowego w dowolnym momencie przed rozpoczęciem procesu mediacji, w trakcie jego trwania lub po jego zakończeniu. Wszczęcie postępowania sądowego nie jest uwarunkowane wszczęciem procesu mediacji.

 

5a.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego co roku opracowują informacje na temat funkcjonowania i skuteczności ich systemu mediacji związanych z działalnością oraz zapewniają łatwy i publiczny dostęp do tych informacji. Sprawozdania te muszą obejmować przynajmniej informacje na temat całkowitej liczby złożonych skarg, przedmiotu skarg, okresu, jaki był potrzebny na rozpatrzenie skarg, oraz decyzji podjętych w sprawach poszczególnych skarg.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 12

Artykuł 12

Postępowania sądowe wszczynane przez organizacje lub stowarzyszenia reprezentujące i organy publiczne

Postępowania sądowe wszczynane przez organizacje lub stowarzyszenia reprezentujące i organy publiczne

1.  Organizacje i stowarzyszenia mające uzasadniony interes w reprezentowaniu użytkowników biznesowych lub w reprezentowaniu użytkowników z witryną firmy, a także organy publiczne ustanowione w państwach członkowskich mają prawo do wniesienia sprawy do sądów krajowych w Unii, zgodnie z przepisami prawa państwa członkowskiego, w którym wnosi się daną sprawę, w celu powstrzymania lub zakazania wszelkich przypadków nieprzestrzegania przez dostawców usług pośrednictwa internetowego lub dostawców wyszukiwarek internetowych odpowiednich wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

1.  Bez uszczerbku dla art. 80 rozporządzenia (UE) 2016/679 i po wyczerpaniu wszystkich pozostałych opcji rozstrzygnięcia sporu między platformą a użytkownikiem biznesowym przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu w art. 9 i art. 10, organizacje i stowarzyszenia mające rzeczywisty, długotrwały i uzasadniony interes w reprezentowaniu użytkowników biznesowych lub w reprezentowaniu użytkowników z witryną firmy oraz zatwierdzone i nadzorowane przez właściwe organy publiczne państw członkowskich, a także organy publiczne ustanowione w państwach członkowskich mają prawo do wniesienia sprawy do sądów krajowych w Unii, zgodnie z przepisami prawa państwa członkowskiego, w którym wnosi się daną sprawę, w celu powstrzymania lub zakazania wszelkich przypadków nieprzestrzegania przez dostawców usług pośrednictwa internetowego lub dostawców wyszukiwarek internetowych odpowiednich wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu dotyczących informacji, niedyskryminacji i dostępu do danych.

2.  Prawo, o którym mowa w ust. 1, przysługuje organizacjom lub stowarzyszeniom wyłącznie wtedy, gdy w chwili wnoszenia sprawy do sądu spełniają wszystkie następujące wymogi:

2.  Prawo, o którym mowa w ust. 1, przysługuje organizacjom lub stowarzyszeniom wyłącznie wtedy, gdy w chwili wnoszenia sprawy do sądu i w trakcie postępowania sądowego stale spełniają wszystkie następujące wymogi:

a)  zostały należycie ustanowione zgodnie z prawem państwa członkowskiego;

a)  zostały należycie ustanowione zgodnie z prawem państwa członkowskiego i posiadają zezwolenie dla upoważnionego podmiotu wydane przez właściwy organ publiczny państwa członkowskiego;

b)  realizują cele leżące w zbiorowym interesie grupy użytkowników biznesowych lub użytkowników z witryną firmy, których reprezentują;

b)  realizują cele podane do wiadomości publicznej w ich statucie lub innym właściwym dokumencie zarządczym, leżące w zbiorowym interesie grupy większości użytkowników biznesowych lub użytkowników z witryną firmy, których reprezentują, która to grupa musi składać się z co najmniej 10 niezależnych użytkowników biznesowych lub użytkowników z witryną firmy;

c)  są podmiotami nienastawionymi na zysk.

c)  są podmiotami nienastawionymi na zysk i są przejrzyste co do źródła środków finansowych na wniesienie i prowadzenie sprawy i mogą wykazać, że dysponują wystarczającymi zasobami finansowymi, aby reprezentować najlepsze interesy swoich użytkowników biznesowych lub użytkowników z witryną firmy oraz aby ponieść wszelkie niekorzystne koszty w przypadku niepowodzenia powództwa;

 

ca)  posiadają strukturę zarządzania, która zapewnia niezależność od osób trzecich, i wewnętrzną procedurę służącą zapobieganiu konfliktowi interesów w przypadku finansowania otrzymanego od osób trzecich;

 

cb)  zachowują przejrzystość co do ich źródła finansowania;

 

cc)  dysponują wystarczającymi zasobami finansowymi i ludzkimi, a także wiedzą prawniczą, aby reprezentować najlepsze interesy swoich użytkowników biznesowych lub użytkowników z witryną firmy;

W państwach członkowskich, w których ustanowiono tego typu organy publiczne, organom publicznym przysługuje prawo, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy – zgodnie z prawem krajowym danego państwa członkowskiego – są one odpowiedzialne za obronę zbiorowych interesów użytkowników biznesowych bądź użytkowników z witryną firmy lub za zapewnienie zgodności z wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

W państwach członkowskich, w których ustanowiono tego typu organy publiczne, organom publicznym przysługuje prawo, o którym mowa w ust. 1, i są one uprawnione do wydawania wymaganych zezwoleń organizacji lub stowarzyszeniu, w przypadku gdy – zgodnie z prawem krajowym danego państwa członkowskiego – są one odpowiedzialne za obronę zbiorowych interesów użytkowników biznesowych bądź użytkowników z witryną firmy lub za zapewnienie zgodności z wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

 

Państwa członkowskie zapewniają, by przedstawicielskie organizacje lub stowarzyszenia udostępniały publicznie roczne sprawozdania z działalności. Sprawozdania te zawierają przynajmniej następujące informacje odnoszące się zarówno do krajowych, jak i transgranicznych powództw przedstawicielskich:

 

a)  liczbę wszczętych spraw i główne rodzaje składanych skarg;

 

b)  liczbę (poziom lub wartość procentowa) orzeczeń sądowych na korzyść użytkowników biznesowych lub użytkowników z witryną firmy;

 

c)  liczbę (poziom lub wartość procentowa) powództw przedstawicielskich, które wycofano, oraz przyczyny wycofania, jeżeli są znane;

 

d)  średni czas poświęcony na rozstrzygnięcie powództwa przedstawicielskiego;

 

Jeżeli organ publiczny państwa członkowskiego wydaje zezwolenie dla upoważnionego podmiotu organizacji lub stowarzyszeniu, ten organ publiczny jest odpowiedzialny za regularny przegląd statusu i działania tej organizacji lub stowarzyszenia w celu zagwarantowania, że podmiot ten spełnia wymogi niniejszego artykułu. Organ publiczny państwa członkowskiego niezwłocznie cofa zezwolenie dla upoważnionego podmiotu wydane dla jakiejkolwiek organizacji lub stowarzyszenia, które nie spełniają wymogów niniejszego artykułu.

 

Przestrzeganie przez organizację lub stowarzyszenie kryteriów, o których mowa w niniejszym ustępie, pozostaje bez uszczerbku dla prawa sądu lub organu administracyjnego do zbadania, czy cel organizacji lub stowarzyszenia uzasadnia wszczęcie powództwa w konkretnej sprawie zgodnie z ust. 1.

 

2a.  Prawo, o którym mowa w ust. 1, pozostaje bez uszczerbku dla praw, o których mowa w dyrektywie XXXX/XX/UE (odniesienie do dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylającej dyrektywę 2009/22/WE, (COM (2018)0184)).

3.  Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie narusza praw użytkowników biznesowych i użytkowników z witryną firmy do indywidualnego wnoszenia spraw do właściwych sądów krajowych, zgodnie z przepisami prawa państwa członkowskiego, w którym wnoszona jest dana sprawa, w celu podjęcia działań w związku z wszelkimi przypadkami nieprzestrzegania przez dostawców usług pośrednictwa internetowego odpowiednich wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

3.  Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie narusza praw użytkowników biznesowych i użytkowników z witryną firmy do indywidualnego wnoszenia spraw do właściwych sądów krajowych, zgodnie z przepisami prawa państwa członkowskiego, w którym wnoszona jest dana sprawa, w celu podjęcia działań w związku z wszelkimi przypadkami nieprzestrzegania przez dostawców usług pośrednictwa internetowego odpowiednich wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

 

3a.  Państwa członkowskie mogą zakazać prywatnym podmiotom finansującym będącym osobami trzecimi przyjmowania jakichkolwiek bezpośrednich lub pośrednich korzyści finansowych w drodze procesu sądowego lub decyzji;

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja zachęca dostawców usług pośrednictwa internetowego oraz reprezentujące ich organizacje i stowarzyszenia do opracowywania kodeksów postępowania mających przyczynić się do właściwego stosowania niniejszego rozporządzenia, z uwzględnieniem specyfiki różnych sektorów, w których świadczone są usługi pośrednictwa internetowego, a także specyfiki mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

1.  Komisja zachęca dostawców usług pośrednictwa internetowego oraz reprezentujące ich organizacje i stowarzyszenia do opracowywania, wraz z użytkownikami biznesowymi oraz reprezentującymi ich organizacjami i stowarzyszeniami, kodeksów postępowania mających przyczynić się do właściwego stosowania niniejszego rozporządzenia, z uwzględnieniem specyfiki różnych sektorów, w których świadczone są usługi pośrednictwa internetowego, a także specyfiki mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. W szczególności kodeksy postępowania odnoszą się do interoperacyjności, barier w odniesieniu do zmiany usługodawców i możliwości przenoszenia danych.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 13a

 

Właściwe organy i egzekwowanie przepisów

 

1.  Każde państwo członkowskie wyznacza właściwy organ na szczeblu krajowym, który odpowiada za monitorowanie i egzekwowanie zgodności z niniejszym rozporządzeniem i ma następujące uprawnienia:

 

a)  inicjowanie i prowadzenie dochodzeń z własnej inicjatywy lub na podstawie skargi;

 

b)  wymaganie od pośredników internetowych i dostawców wyszukiwarek internetowych dostarczania wszelkich niezbędnych informacji w celu prowadzenia dochodzeń;

 

c)  podejmowanie decyzji stwierdzającej naruszenie zakazów ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu i wymaganie od dostawcy usług pośrednictwa internetowego lub dostawcy wyszukiwarek internetowych zaprzestania naruszenia;

 

d)  nakładanie kary pieniężnej na dostawcę. Kara musi być skuteczna, proporcjonalna i odstraszająca, przy uwzględnieniu charakteru, czasu trwania i wagi naruszenia; oraz

 

e)  publikowanie swoich decyzji i składanie rocznych sprawozdań z działań prowadzonych na podstawie niniejszego rozporządzenia.

 

2.  Użytkownik biznesowy, użytkownik z witryną firmy lub organizacja lub stowarzyszenie, które spełniają pierwsze trzy wymogi określone w art. 12 ust. 2, może skierować skargę do właściwego organu odpowiedniego państwa członkowskiego. Właściwy organ zapewnia, na wniosek skarżącego, utrzymanie w tajemnicy tożsamości skarżącego oraz wszelkich innych informacji, w odniesieniu do których skarżący uznaje ujawnienie za szkodliwe dla jego interesów. Skarżący wskazuje takie informacje w ewentualnym wniosku o zachowanie poufności.

 

3.  Państwa członkowskie zapewniają, aby właściwe organy skutecznie ze sobą współpracowały i udzielały sobie wzajemnej pomocy w dochodzeniach mających wymiar transgraniczny.

 

4.  Właściwe organy i krajowe organy ds. konkurencji, jeśli się nie pokrywają, dostarczają sobie wzajemnie informacji niezbędnych do stosowania przepisów niniejszego rozporządzenia. Uwzględniając charakter dostarczonej informacji, organ, którą ją otrzymał, zapewni taki sam stopień poufności, jak organ, którą ją dostarczył.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 13b

 

Prawo właściwe i jurysdykcja

 

W umowach zawieranych przez użytkowników biznesowych mających miejsce zwykłego pobytu w państwie członkowskim lub w przypadku, gdy wykonanie umowy ma mieć miejsce w jednym lub kilku państwach członkowskich, zastosowanie mają następujące zasady:

 

a)  ochrona zapewniana użytkownikom biznesowym w niniejszym rozporządzeniu ma zastosowanie niezależnie od przepisów mających zastosowanie do innych aspektów umowy, w drodze wyboru stron lub w inny sposób; oraz

 

b)  jeśli umowa nie obejmuje przepisów niniejszego rozporządzenia, wybór właściwego sądu jest ważny wyłącznie, jeśli wyznacza się sąd w:

 

(i)  państwie członkowskim, w którym użytkownik biznesowy ma miejsce zwykłego pobytu; lub

 

(ii)  państwie członkowskim, w którym ma mieć miejsce wykonanie umowy.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 13c

 

Informacje wymagane od dostawców usług pośrednictwa internetowego

 

1.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby dostawcy usług pośrednictwa internetowego dostarczali wszelkie informacje niezbędne właściwym organom do monitorowania i egzekwowania przestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia, aby pomóc Komisji w opracowywaniu wytycznych, o których mowa w art. 6, oraz aby wspierać rolę obserwatorium w wypełnianiu jego zadań określonych w art. 2 decyzji Komisji z dnia 26 kwietnia 2018 r. ustanawiającej grupę ekspertów w ramach Obserwatorium Gospodarki Platform Internetowych.

 

2.  Takie wymogi informacyjne obejmują:

 

a)  główne parametry określające plasowanie ofert i ich względne znaczenie prezentowane konsumentowi w wyniku jego zapytania;

 

b)  informacje, czy osoba trzecia oferująca towary, usługi lub treści cyfrowe jest przedsiębiorcą czy nie, na podstawie oświadczenia tej osoby trzeciej złożonego dostawcy usługi pośrednictwa internetowego;

 

c)  informacje, czy prawa konsumentów wynikające z przepisów Unii w dziedzinie ochrony konsumentów mają zastosowanie do zawartej umowy;

 

d)  informacje, który przedsiębiorca odpowiada za zapewnienie stosowania w odniesieniu do umowy praw konsumentów wynikających z przepisów Unii w dziedzinie ochrony konsumentów, jeżeli umowa jest zawarta z przedsiębiorcą. Wymóg ten pozostaje bez uszczerbku dla odpowiedzialności, którą dostawca usług pośrednictwa internetowego może ponosić lub przyjmować w odniesieniu do szczególnych elementów umowy; oraz

 

e)  informacje, czy i w jaki sposób wykorzystano algorytmy lub zautomatyzowane podejmowanie decyzji, aby przedstawić oferty lub ustalić ceny, w tym spersonalizowane techniki wyceny. Państwa członkowskie mogą utrzymywać lub wprowadzić w swoim prawie krajowym dodatkowe wymogi informacyjne i zasady odpowiedzialności w przypadku umów zawieranych na internetowych platformach handlowych.

 

3.  Przedsiębiorstwa niezwłocznie dostarczają takich informacji na żądanie w wymaganym terminie i o wymaganym poziomie szczegółowości. Żądane informacje muszą być proporcjonalne do wykonywanego zadania. Właściwy organ uzasadnia swój wniosek o udzielenie informacji.

 

4.  Jeżeli dana informacja została uznana przez właściwy organ za informację poufną zgodnie z przepisami prawa Unii i prawa krajowego o tajemnicy przedsiębiorstwa lub ochronie danych osobowych, właściwe organy zapewniają taką poufność.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 13d

 

Przepisy dotyczące odpowiedzialności

 

Usługi pośrednictwa internetowego, a nie użytkownicy biznesowi, powinny ponosić odpowiedzialność za wprowadzające w błąd informacje, które użytkownicy biznesowi przekazali usługom pośrednictwa internetowego, jeżeli użytkownicy biznesowi powiadomili usługę pośrednictwa internetowego o wprowadzającym w błąd charakterze przekazywanych informacji. Usługi pośrednictwa internetowego również powinny ponosić odpowiedzialność, jeżeli są autorami wprowadzających w błąd stwierdzeń dotyczących użytkowników biznesowych lub towarów i usług oferowanych przez użytkowników biznesowych.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustępy 1 i 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dnia [date: three years after the date of entry into force], a następnie co trzy lata, Komisja dokonuje oceny niniejszego rozporządzenia i przedstawia sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu.

1.  Do dnia [data: dwa lata od daty wejścia w życie], a następnie co dwa lata, Komisja dokonuje oceny niniejszego rozporządzenia i przedstawia sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu. W stosownych przypadkach Komisja przedkłada wniosek ustawodawczy w sprawie zmiany niniejszego rozporządzenia, w szczególności w celu zapewnienia realizacji celów określonych w ust. 2.

2.  Pierwszą ocenę niniejszego rozporządzenia przeprowadza się w szczególności pod kątem wywiązywania się z obowiązków ustanowionych w art. 5, 6, 7 i 8 oraz wpływu tych obowiązków na gospodarkę platform internetowych, a także ustalenia, czy konieczne są dodatkowe przepisy, w tym przepisy dotyczące egzekwowania prawa, w celu zapewnienia sprawiedliwego, przewidywalnego, zrównoważonego i budzącego zaufanie internetowego otoczenia biznesowego w obrębie rynku wewnętrznego.

2.  Przegląd obejmuje co najmniej ocenę:

 

a) skuteczności niniejszego rozporządzenia, w tym progów określonych w art. 1 ust. 4–6;

 

b) skuteczności ustanowionych kodeksów postępowania w celu poprawy uczciwości i przejrzystości;

 

c) potrzeby skuteczniejszego radzenia sobie z potencjalnie szkodliwymi praktykami w transakcjach handlowych między wyszukiwarkami internetowymi a ich użytkownikami biznesowymi, w szczególności w odniesieniu do kwestii określonych w art. 2 lit. b) decyzji Komisji C(2018)2393 ustanawiającej grupę ekspertów w ramach Obserwatorium Gospodarki Platform Internetowych;

 

d) możliwego wpływu tych potencjalnie szkodliwych praktyk na konsumentów;

 

e) potrzeby uwzględnienia systemów operacyjnych w zakresie niniejszego rozporządzenia;

 

f) potrzeby aktualizacji listy nieuczciwych praktyk handlowych.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia [date: six months following the day of its publication].

2.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia [data: dwanaście miesięcy od dnia jego publikacji].

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Załącznik I

 

Nieuczciwe praktyki handlowe

 

Warunki są uznawane za nieuczciwą praktykę handlową w rozumieniu niniejszego rozporządzenia, jeśli:

 

  wymagają od użytkownika biznesowego korzystania z usług dodatkowych dostawcy usług pośrednictwa internetowego, w tym usług płatniczych, bez możliwości korzystania z jakichkolwiek alternatywnych metod w okolicznościach, w których prowadzi to do istotnej szkody dla użytkownika biznesowego;

 

  obciążają użytkownika biznesowego klauzulą jednostronnej odpowiedzialności, która powoduje niesprawiedliwe przeniesienie ryzyka;

 

  narzucają klauzule umowne z mocą wsteczną, które są szkodliwe dla użytkowników biznesowych;

 

  utrzymują prawo do wykorzystywania poufnych informacji użytkownika biznesowego po wygaśnięciu umowy między dostawcą usług pośrednictwa internetowego a użytkownikiem biznesowym;

 

  wymagają od użytkowników biznesowych akceptacji klauzul wyłączności w odniesieniu do wyboru prawa, które nie podlega jurysdykcji Unii;

 

  zakazują użytkownikowi biznesowemu korzystania również z konkurencyjnej usługi pośrednictwa internetowego.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Propagowanie uczciwości i przejrzystości dla biznesowych użytkowników internetowych usług pośrednictwa

Odsyłacze

COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

28.5.2018

Zaangażowane komisje - data ogłoszenia na posiedzeniu

13.9.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Francis Zammit Dimech

9.7.2018

Rozpatrzenie w komisji

24.9.2018

11.10.2018

 

 

Data przyjęcia

20.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

24

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (23.11.2018)

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego
(COM(2018)0238 – C8‑0165/2018 – 2018/0112(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Anna Záborská

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Usługi pośrednictwa internetowego i wyszukiwarki internetowe odgrywają kluczową rolę w promowaniu handlu elektronicznego i umożliwianiu jego prowadzenia. Aby zwiększyć zaufanie użytkowników biznesowych i konsumentów oraz zachęcić ich do uczestnictwa w ogromnych ekosystemach cyfrowych tworzonych przez platformy internetowe, konieczne jest ustanowienie minimalnych standardów dotyczących ich usług.

Rozporządzenie zaproponowane przez Komisję jest pierwszą próbą wytyczenia nowej przestrzeni. Promuje się w nim wyważony zestaw przepisów dotyczących usług pośrednictwa internetowego i wyszukiwarek internetowych w odniesieniu do kontaktów z użytkownikami biznesowymi, w oparciu o zasady sprawiedliwości i przejrzystości oraz rozwiązywania podstawowych problemów wszystkich zainteresowanych stron, przy jednoczesnej ochronie swobody przedsiębiorczości i pozostawieniu wystarczająco dużo miejsca na innowacje.

W tym kontekście sprawozdawczyni uważa jednak, że bardziej ambitne podejście mogłoby przynieść lepsze wyniki.

Proponuje ona wzmocnienie zasady sprawiedliwości. Użytkownicy biznesowi powinni mieć prawo dostępu do danych pochodzących z wzajemnych transakcji. Jednocześnie nie powinno być dozwolone nakładanie przez niektóre usługi pośrednictwa internetowego ograniczeń oferowania przez użytkowników biznesowych odmiennych warunków za pośrednictwem innych środków.

Z drugiej strony platformy powinny mieć możliwość szybkiego działania w przypadku stwierdzenia nadużycia lub oszustwa. Ich zdolność rozpatrywania skarg nie powinna być ograniczana przez uciążliwe wymogi administracyjne. Z kolei mediacja promowana we wniosku ustawodawczym może zadziałać tylko wtedy, gdy jej koszty będą sprawiedliwie podzielone między obie uczestniczące strony.

Sprawozdawczyni chciałaby również wzmocnić zasadę przejrzystości w przypadkach zróżnicowanego traktowania oraz doprecyzować wymogi dotyczące głównych parametrów stosowanych przy plasowaniu.

Ambitny wniosek powinien również konsekwentnie wprowadzać te same zasady w odniesieniu do platform internetowych i wyszukiwarek internetowych, gdy funkcjonują one w ten sam sposób.

Sprawozdawczyni uważa, że pierwsza ocena rozporządzenia powinna odzwierciedlać szybki rozwój gospodarki cyfrowej i być gotowa dwa lata od wejścia rozporządzenia w życie.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Usługi pośrednictwa internetowego mogą mieć zasadnicze znaczenie dla komercyjnego sukcesu przedsiębiorstw korzystających z takich usług w celu dotarcia do konsumentów. Fakt, ze coraz więcej transakcji zawieranych jest przy wykorzystaniu usług pośrednictwa internetowego, czemu sprzyjają silne, oparte na danych pośrednie efekty sieciowe, doprowadził do wzrostu zależności użytkowników biznesowych, w tym mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, od tych usług jako sposobu dotarcia do konsumentów. W wyniku tej rosnącej zależności dostawcy tych usług mają często znacznie większą siłę przetargową, która umożliwia im skuteczne działanie jednostronne w sposób, który może być niesprawiedliwy i szkodliwy dla uzasadnionych interesów ich użytkowników biznesowych oraz, pośrednio, również dla konsumentów w Unii.

(2)  Usługi pośrednictwa internetowego mogą mieć zasadnicze znaczenie dla komercyjnego sukcesu przedsiębiorstw korzystających z takich usług w celu dotarcia do konsumentów. Ta pozytywna funkcja musi być pełniona z zachowaniem przejrzystości i wiarygodności, zgodnie z wcześniej ustalonymi jasnymi zasadami dla wszystkich podmiotów oraz na uczciwych warunkach dla wszystkich podmiotów uczestniczących w transakcjach. Fakt, że coraz więcej transakcji zawieranych jest przy wykorzystaniu usług pośrednictwa internetowego, czemu sprzyjają silne, oparte na danych pośrednie efekty sieciowe, doprowadził do wzrostu zależności użytkowników biznesowych, w tym osób samozatrudnionych, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, od tych usług jako sposobu dotarcia do konsumentów. W wyniku tej rosnącej zależności, która może wpłynąć nie tylko na osoby samozatrudnione i mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, ale także na duże przedsiębiorstwa, dostawcy tych usług mają często znacznie większą siłę przetargową, umożliwiającą im skuteczne działanie jednostronne w sposób, który może być niesprawiedliwy i szkodliwy dla uzasadnionych interesów ich użytkowników biznesowych oraz, pośrednio, również dla konsumentów w Unii.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Usługi pośrednictwa internetowego i wyszukiwarki internetowe, a także transakcje handlowe ułatwiane przez te usługi, mają wewnętrzny potencjał transgraniczny i szczególne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii w dzisiejszej gospodarce. Potencjalne niesprawiedliwe i szkodliwe praktyki handlowe niektórych dostawców tych usług wobec użytkowników biznesowych i użytkowników z witryną firmy utrudniają pełne wykorzystanie tego potencjału i mają negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Ponadto czynnikiem utrudniającym pełne wykorzystanie tego potencjału i mającym negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego są rozbieżne przepisy niektórych państw członkowskich, które, z różnym stopniem skuteczności, regulują te usługi, natomiast inne państwa członkowskie rozważają przyjęcie takich przepisów.

(5)  Usługi pośrednictwa internetowego i wyszukiwarki internetowe, a także transakcje ułatwiane przez te usługi, mają wewnętrzny potencjał transgraniczny i szczególne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii w dzisiejszej gospodarce. Potencjalne niesprawiedliwe i szkodliwe praktyki handlowe niektórych dostawców tych usług wobec użytkowników biznesowych i użytkowników z witryną firmy utrudniają pełne wykorzystanie tego potencjału i mają negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Ponadto czynnikiem utrudniającym pełne wykorzystanie tego potencjału i mającym negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego są rozbieżne przepisy niektórych państw członkowskich, które, z różnym stopniem skuteczności, regulują te usługi, natomiast inne państwa członkowskie dopiero rozważają przyjęcie takich przepisów.

Uzasadnienie

Co do zasady wszystkie transakcje mają taki charakter i takie znaczenie. Szersze rozumienie transakcji ułatwianych przez usługi pośrednictwa internetowego lub wyszukiwarki internetowe pozwala lepiej zrozumieć złożoność problemów.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Prawodawstwu UE powinna przyświecać koncepcja „tak mało, jak to możliwe, i tak dużo, jak to potrzebne”, która oznacza konieczność stosowania zasad dostosowanych do ery cyfrowej oraz otwartych i neutralnych pod względem technologicznym w stopniu wystarczającym do elastycznego uwzględnienia przyszłych zmian. Inicjatywa Komisji w zakresie analizy roli platform w gospodarce cyfrowej zapewnienia kompleksowe i podobne podejście do całego rynku cyfrowego, podczas gdy wprowadzenie jednego rozwiązania dla wszystkich przypadków może zniechęcać do innowacji i osłabiać konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw w światowej gospodarce.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Należy zatem ustanowić jednolity i ukierunkowany zestaw obowiązkowych przepisów na szczeblu Unii, aby zapewnić sprawiedliwe, przewidywalne, zrównoważone i budzące zaufanie otoczenie biznesowe w internecie w obrębie rynku wewnętrznego, w szczególności poprzez zagwarantowanie użytkownikom biznesowym, którzy korzystają z usług pośrednictwa internetowego, odpowiedniego poziomu przejrzystości, a także skutecznych możliwości dochodzenia roszczeń w całej Unii. Przepisy te powinny również zapewnić odpowiednią przejrzystość w kwestii plasowania użytkowników z witryną firmy w wynikach wyszukiwania generowanych przez wyszukiwarki internetowe. Jednocześnie przepisy te powinny być tak sformułowane, by zachować znaczący potencjał innowacyjny szeroko pojętej gospodarki platform internetowych.

(6)  Należy zatem ustanowić jednolity i ukierunkowany zestaw obowiązkowych przepisów na szczeblu Unii, aby zapewnić sprawiedliwe, przewidywalne, zrównoważone i budzące zaufanie otoczenie biznesowe w internecie. Powinny one wspierać uczciwe i proporcjonalne praktyki przedsiębiorstw w szczególności przez zagwarantowanie użytkownikom biznesowym, którzy korzystają z usług pośrednictwa internetowego, odpowiedniego poziomu przejrzystości, a także skutecznych możliwości dochodzenia roszczeń w całej Unii. Przepisy te powinny również zapewnić przejrzystość w kwestii plasowania użytkowników z witryną firmy, zwłaszcza w wynikach wyszukiwania generowanych przez wyszukiwarki internetowe, w tym asystentów głosowych. Jednocześnie przepisy te powinny być tak sformułowane, by zachować znaczący potencjał innowacyjny szeroko pojętej gospodarki platform internetowych i umożliwić zdrową konkurencję. Stosownie do rozwoju sektora Komisja Europejska powinna rozważyć uzupełnienie przepisów dotyczących przejrzystości i sprawiedliwości określonych w niniejszym rozporządzeniu o przepisy sektorowe lub w drodze przeglądu niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Usługi pośrednictwa internetowego i wyszukiwarki internetowe mają zazwyczaj charakter globalny, zatem niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do dostawców takich usług niezależnie od tego, czy mają oni siedzibę w państwie członkowskim czy poza Unią, pod warunkiem, że spełnione są dwa łączne warunki. Po pierwsze, użytkownicy biznesowi lub użytkownicy z witryną firmy powinni mieć siedzibę w Unii. Po drugie, użytkownicy biznesowi lub użytkownicy z witryną firmy powinni, poprzez korzystanie z tych usług pośrednictwa, oferować swoje towary lub usługi konsumentom znajdującym się w Unii przynajmniej w odniesieniu do części transakcji. Tacy konsumenci powinni znajdować się w Unii, ale nie muszą mieć w niej miejsca zamieszkania ani posiadać obywatelstwa któregoś z państw członkowskich. Niniejsze rozporządzenie nie powinno zatem mieć zastosowania w przypadku, gdy użytkownicy biznesowi lub użytkownicy z witryną firmy nie mają siedziby w Unii lub mają siedzibę w Unii, ale korzystają z usług pośrednictwa internetowego lub wyszukiwarek internetowych, aby oferować towary lub usługi wyłącznie konsumentom znajdującym się poza Unią lub osobom, które nie są konsumentami.

(7)  Usługi pośrednictwa internetowego i wyszukiwarki internetowe mają zazwyczaj charakter globalny, zatem niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do dostawców takich usług niezależnie od tego, czy mają oni siedzibę w państwie członkowskim czy poza Unią, pod warunkiem że spełnione są łącznie dwa warunki. Po pierwsze, użytkownicy biznesowi lub użytkownicy z witryną firmy powinni mieć siedzibę w Unii. Po drugie, użytkownicy biznesowi lub użytkownicy z witryną firmy powinni, korzystając z tych usług pośrednictwa, oferować swoje towary lub usługi konsumentom lub przedsiębiorstwom znajdującym się w Unii przynajmniej w odniesieniu do części transakcji. Zgodnie z prawem Unii1a oznaczałoby to, że usługi pośrednictwa internetowego i wyszukiwarki internetowe kierują lub adresują sprzedaż do konsumentów znajdujących się w co najmniej jednym państwie członkowskim. Tacy konsumenci powinni znajdować się w Unii, ale nie muszą mieć w niej miejsca zamieszkania ani posiadać obywatelstwa któregoś z państw członkowskich. Niniejsze rozporządzenie nie powinno zatem mieć zastosowania w przypadku, gdy użytkownicy biznesowi lub użytkownicy z witryną firmy nie mają siedziby w Unii lub mają siedzibę w Unii, ale korzystają z usług pośrednictwa internetowego lub wyszukiwarek internetowych, aby oferować towary lub usługi wyłącznie konsumentom znajdującym się poza Unią lub osobom, które nie są konsumentami.

 

__________________

 

1a Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 (Bruksela I) i rozporządzenie (WE) nr 593/2008 (Rzym I).

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  W związku z tym do usług pośrednictwa internetowego objętych niniejszym rozporządzeniem powinny zaliczać się między innymi: internetowe platformy handlu elektronicznego, w tym platformy kolaboracyjne, na którym działają użytkownicy biznesowi, internetowe usługi w zakresie oprogramowania w postaci aplikacji oraz internetowe serwisy społecznościowe. Niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć jednak zastosowania do narzędzi do zamieszczania reklamy internetowej i zarządzania nią (narzędzi adserwerowych) ani do giełd reklamy internetowej, których usługi nie są świadczone w celu ułatwienia inicjowania transakcji bezpośrednich i które nie obejmują stosunków umownych z konsumentami. Niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć również zastosowania do usług płatniczych online, ponieważ same te usługi nie spełniają stosownych wymogów, są one raczej ze swej natury pomocnicze dla transakcji w zakresie dostarczania towarów i świadczenia usług na rzecz zainteresowanych konsumentów.

(9)  W związku z tym do usług pośrednictwa internetowego objętych niniejszym rozporządzeniem powinny zaliczać się między innymi: internetowe platformy handlu elektronicznego, w tym platformy kolaboracyjne, na których działają użytkownicy biznesowi, internetowe usługi w zakresie oprogramowania w postaci aplikacji oraz internetowe serwisy społecznościowe. Niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć jednak zastosowania do narzędzi do zamieszczania reklamy internetowej i zarządzania nią (narzędzi adserwerowych) ani do giełd reklamy internetowej, których usługi nie są świadczone w celu ułatwienia inicjowania transakcji bezpośrednich i które nie obejmują stosunków umownych z konsumentami. Niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć również zastosowania do usług płatniczych online, ponieważ same te usługi nie spełniają stosownych wymogów, są one raczej ze swej natury pomocnicze dla transakcji w zakresie dostarczania towarów i świadczenia usług na rzecz zainteresowanych konsumentów. Ponadto niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do sieci lub usług z zakresu łączności elektronicznej lub audiowizualnych usług medialnych, które podlegają uregulowaniom sektorowym w odniesieniu do przejrzystości, dochodzenia roszczeń i braku dyskryminacji.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  W celu zachowania spójności definicja wyszukiwarki internetowej stosowana w niniejszym rozporządzeniu powinna być dostosowana do definicji przyjętej w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/114821.

(11)  W celu zachowania spójności definicja wyszukiwarki internetowej stosowana w niniejszym rozporządzeniu powinna być dostosowana do definicji przyjętej w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/114821. Definicję wyszukiwarki internetowej należy rozumieć jako neutralną pod względem technologicznym, a także powinna ona uznawać różnorodność usług wyszukiwania oraz danych wejściowych i wyjściowych.

__________________

__________________

21 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (Dz.U. L 194 z 19.7.2016, s. 1).

21 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (Dz.U. L 194 z 19.7.2016, s. 1).

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  W celu zapewnienia w stosownych przypadkach skutecznej ochrony użytkowników biznesowych niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie, w przypadku gdy warunki stosunku umownego, bez względu na ich nazwę lub formę, nie są indywidualnie negocjowane przez strony tego stosunku umownego. To, czy warunki korzystania z usług były negocjowane indywidualnie, należy ustalić na podstawie ogólnej oceny, w której sam fakt, że niektóre postanowienia tych warunków mogły być przedmiotem indywidualnych negocjacji, nie ma decydującego znaczenia.

(12)  W celu zapewnienia w stosownych przypadkach skutecznej ochrony użytkowników biznesowych niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do warunków stosunku umownego lub jego postanowień, bez względu na ich nazwę lub formę, które nie były indywidualnie negocjowane przez strony.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  W celu zapewnienia, aby ogólne warunki korzystania z usług regulujące stosunek umowny umożliwiały użytkownikom biznesowym ustalenie, jakie warunki handlowe mają zastosowanie do korzystania z usług pośrednictwa internetowego oraz zakańczania i zawieszania takiego korzystania, a także w celu osiągnięcia przewidywalności w ich relacjach biznesowych, warunki te powinny być sformułowane jasnym i jednoznacznym językiem, który jest łatwo zrozumiały dla przeciętnego użytkownika biznesowego. Warunków korzystania z usług nie należy uznawać za sformułowane jasnym i jednoznacznym językiem, jeżeli są niejasne, niekonkretne lub brakuje w nich szczegółów ważnych kwestii handlowych, a zatem nie zapewniają użytkownikom biznesowym zasadnego stopnia przewidywalności w zakresie najważniejszych aspektów stosunku umownego.

(13)  W celu zapewnienia, aby ogólne warunki korzystania z usług regulujące stosunek umowny umożliwiały użytkownikom biznesowym ustalenie, jakie warunki handlowe mają zastosowanie do korzystania z usług pośrednictwa internetowego oraz ograniczania, zakańczania i zawieszania takiego korzystania, a także w celu osiągnięcia przewidywalności w ich relacjach biznesowych, warunki te powinny być sformułowane jasnym i jednoznacznym językiem, który jest łatwo zrozumiały dla przeciętnego użytkownika biznesowego. Warunków korzystania z usług nie należy uznawać za sformułowane jasnym i jednoznacznym językiem, jeżeli są niekonkretne lub brakuje w nich szczegółów ważnych kwestii handlowych, a zatem nie zapewniają użytkownikom biznesowym zasadnego stopnia przewidywalności w zakresie najważniejszych aspektów stosunku umownego. Warunki korzystania z usług nie powinny wprowadzać nieuzasadnionej dyskryminacji między użytkownikami biznesowymi.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  Ogólne warunki korzystania z usług mogą na przykład przewidywać, że praktyki lub zagrożenia bezpieczeństwa, które mogą spowodować bezpośrednią szkodę u dostawcy, użytkowników biznesowych lub konsumentów, ze względu na naruszenie bezpieczeństwa, oszustwo, nadużywanie danych lub z innego powodu, stanowią podstawę dla decyzji o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia usług pośrednictwa internetowego. Decyzja o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia usług ze względu na ryzyko bezpośredniej szkody powinna być proporcjonalna do ryzyka, któremu ma zapobiec ten środek, a o zakończeniu świadczenia usług należy decydować tylko wtedy, gdy tymczasowe ograniczenie lub zawieszenie nie byłoby wystarczające do skutecznego wyeliminowania ryzyka.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Zapewnienie przejrzystości w ogólnych warunkach korzystania z usług może mieć podstawowe znaczenie w propagowaniu zrównoważonych relacji biznesowych i zapobieganiu niesprawiedliwym zachowaniom ze szkodą dla użytkowników biznesowych. Dostawcy usług pośrednictwa internetowego powinni zatem również zapewnić, aby warunki korzystania z usług były łatwo dostępne na wszystkich etapach stosunków umownych, w tym dla potencjalnych użytkowników biznesowych na etapie poprzedzającym zawarcie umowy, oraz aby o wszelkich zmianach tych warunków użytkownicy biznesowi byli powiadamiani z zachowaniem ustalonego terminu powiadomienia, który powinien być racjonalny i proporcjonalny do okoliczności w danym przypadku oraz wynosić co najmniej 15 dni. Termin powiadomienia nie powinien mieć zastosowania w przypadku gdy – i w zakresie, w jakim – w sposób jednoznaczny rezygnuje z niego zainteresowany użytkownik biznesowy lub w przypadku gdy – i w zakresie, w jakim – potrzeba wprowadzenia zmiany bez dotrzymywania terminu powiadomienia wynika z prawnego obowiązku spoczywającego na dostawcy, przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym.

(14)  Zapewnienie przejrzystości w ogólnych warunkach korzystania z usług może mieć podstawowe znaczenie w propagowaniu zrównoważonych relacji biznesowych i zapobieganiu niesprawiedliwym zachowaniom ze szkodą dla użytkowników biznesowych. Dostawcy usług pośrednictwa internetowego powinni zatem również zapewnić, aby warunki korzystania z usług były łatwo dostępne na wszystkich etapach stosunków umownych, w tym dla potencjalnych użytkowników biznesowych na etapie poprzedzającym zawarcie umowy, oraz aby o wszelkich zmianach tych warunków użytkownicy biznesowi byli powiadamiani z zachowaniem ustalonego terminu powiadomienia, który powinien być racjonalny i proporcjonalny do okoliczności w danym przypadku oraz wynosić co najmniej 15 dni przed wprowadzeniem zmian. W drodze wyjątku termin powiadomienia nie powinien mieć zastosowania w przypadku gdy – i w zakresie, w jakim – w sposób jednoznaczny rezygnuje z niego zainteresowany użytkownik biznesowy. Nie powinien mieć także zastosowania w przypadku gdy – i w zakresie, w jakim – potrzeba wprowadzenia zmiany bez dotrzymywania terminu powiadomienia wynika z prawnego obowiązku spoczywającego na dostawcy, przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  W celu ochrony użytkowników biznesowych właściwy sąd powinien mieć możliwość orzeknięcia, że niezgodne z przepisami warunki korzystania z usług nie są wiążące dla zainteresowanego użytkownika biznesowego, ze skutkami ex nunc. Każde takie orzeczenie sądu powinno jednak dotyczyć wyłącznie konkretnych postanowień warunków korzystania z usług, które nie są zgodne z przepisami. Pozostałe postanowienia powinny pozostać w mocy i być możliwe do wyegzekwowania w zakresie, w jakim mogą zostać oddzielone od postanowień niezgodnych z przepisami. Nagłe zmiany istniejących warunków korzystania z usług mogą w znaczący sposób zakłócać działalność użytkowników biznesowych. W celu ograniczenia takich negatywnych skutków dla użytkowników biznesowych oraz zniechęcenia do takiego zachowania zmiany dokonane w sposób sprzeczny z obowiązkiem dotrzymania ustalonego terminu powiadomienia powinny zatem być nieskuteczne, tj. uznane za nigdy nieistniejące, ze skutkami erga omnes i ex tunc.

(15)  W celu ochrony użytkowników biznesowych właściwy sąd powinien mieć możliwość orzeknięcia, że niezgodne z przepisami warunki korzystania z usług nie są wiążące dla zainteresowanego użytkownika biznesowego, ze skutkami ex nunc. Każde takie orzeczenie sądu powinno jednak dotyczyć wyłącznie konkretnych postanowień warunków korzystania z usług, które nie są zgodne z przepisami. Pozostałe postanowienia powinny pozostać w mocy i być możliwe do wyegzekwowania w zakresie, w jakim mogą zostać oddzielone od postanowień niezgodnych z przepisami.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a)  Nagłe zmiany istniejących warunków korzystania z usług mogą poważnie zakłócić działalność użytkowników biznesowych. W celu ograniczenia takich negatywnych skutków dla użytkowników biznesowych oraz zniechęcenia do takiego zachowania zmiany wprowadzone wbrew obowiązkowi dotrzymania ustalonego terminu powiadomienia powinny zatem być nieskuteczne, tj. uznane za nigdy nieistniejące, ze skutkami erga omnes i ex tunc.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Dostawca usług pośrednictwa internetowego może mieć uzasadnione powody do podjęcia decyzji o zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia swoich usług, w całości lub w części, na rzecz danego użytkownika biznesowego, w tym poprzez wycofanie z listy ofert poszczególnych towarów lub usług danego użytkownika biznesowego lub skuteczne usunięcie wyników wyszukiwania. Mając jednak na uwadze fakt, że takie decyzje mogą mieć istotny wpływ na interesy zainteresowanych użytkowników biznesowych, użytkownicy ci powinni zostać należycie poinformowani o powodach podjęcia takiej decyzji. Takie uzasadnienie powinno umożliwić użytkownikom biznesowym ustalenie, czy istnieją podstawy do podważenia decyzji, zwiększając tym samym szanse użytkowników biznesowych na skuteczne dochodzenie roszczeń w razie konieczności. Ponadto wymóg podawania uzasadnienia powinien pomóc w zapobieganiu lub zaradzeniu niezamierzonemu usuwaniu z internetu treści dostarczonych przez użytkowników biznesowych, które dostawca omyłkowo uznał za nielegalne, zgodnie z zaleceniem Komisji (UE) 2018/33422. W uzasadnieniu należy wskazać obiektywną podstawę (obiektywne podstawy) podjęcia decyzji, w oparciu o podstawy, które dostawca wymienił już uprzednio w warunkach korzystania z usług, oraz odnieść się w sposób proporcjonalny do szczególnych okoliczności danego przypadku, które doprowadziły do podjęcia takiej decyzji.

(16)  Dostawca usług pośrednictwa internetowego może mieć uzasadnione powody do podjęcia decyzji o nałożeniu sankcji na danego użytkownika biznesowego, na przykład przez zawieszenie, wycofanie z listy ofert lub zakończenie świadczenia swoich usług, w całości lub w części, lub skuteczne usunięcie wyników wyszukiwania. Mając jednak na uwadze fakt, że takie decyzje mogą mieć istotny wpływ na interesy zainteresowanych użytkowników biznesowych, użytkownicy ci powinni zostać należycie poinformowani o powodach podjęcia takiej decyzji. Takie uzasadnienie powinno umożliwić użytkownikom biznesowym ustalenie, czy istnieją podstawy do podważenia decyzji, zwiększając tym samym szanse użytkowników biznesowych na skuteczne dochodzenie roszczeń w razie konieczności. Ponadto wymóg podawania uzasadnienia powinien pomóc w zapobieganiu lub zaradzeniu niezamierzonemu usuwaniu z internetu treści dostarczonych przez użytkowników biznesowych, które dostawca omyłkowo uznał za nielegalne, zgodnie z zaleceniem Komisji (UE) 2018/33422. W uzasadnieniu należy wskazać obiektywną podstawę (obiektywne podstawy) podjęcia decyzji, w oparciu o podstawy, które dostawca wymienił już uprzednio w warunkach korzystania z usług, oraz odnieść się w sposób proporcjonalny do szczególnych okoliczności danego przypadku, które doprowadziły do podjęcia takiej decyzji. W przypadku podejrzenia, że zachowanie lub praktyki użytkownika biznesowego mogą wyrządzić szkody u konsumentów lub na platformie, należy podać odniesienie do odpowiednich postanowień warunków korzystania z usług. W stosownych przypadkach należy wprowadzić proporcjonalny, stopniowany system obejmujący uprzednie i terminowe powiadomienie przed podjęciem działań skutkujących uniemożliwieniem konsumentom dostępu do przedsiębiorstwa.

__________________

__________________

22 Zalecenie Komisji (UE) 2018/334 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie działań na rzecz skutecznego zwalczania nielegalnych treści w internecie (Dz.U. L 63 z 6.3.2018, s. 50).

22 Zalecenie Komisji (UE) 2018/334 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie działań na rzecz skutecznego zwalczania nielegalnych treści w internecie (Dz.U. L 63 z 6.3.2018, s. 50).

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Plasowanie towarów i usług przez dostawców usług pośrednictwa internetowego ma istotny wpływ na wybory dokonywane przez konsumentów, a co za tym idzie na sukces komercyjny użytkowników biznesowych oferujących konsumentom te towary i usługi. W związku z tym dostawcy usług pośrednictwa internetowego powinni z góry przedstawić główne parametry determinujące plasowanie, aby zapewnić użytkownikom biznesowym większą przewidywalność oraz umożliwić im lepsze zrozumienie funkcjonowania mechanizmu plasowania i porównywanie praktyk w zakresie plasowania stosowanych przez różnych dostawców. Pojęcie głównego parametru powinno być rozumiane jako oznaczające wszelkie ogólne kryteria, procesy, specyficzne sygnały wbudowane w algorytmy lub inne mechanizmy korygowania lub obniżania pozycji stosowane w związku z plasowaniem. Opis głównych parametrów determinujących plasowanie powinien również zawierać wyjaśnienie wszelkich możliwości aktywnego wpływania przez użytkowników biznesowych na plasowanie w zamian za wynagrodzenie dla dostawcy oraz względnych skutków takich działań. Opis ten powinien umożliwić użytkownikom biznesowym odpowiednie zrozumienie, w jaki sposób mechanizm plasowania uwzględnia charakterystyki konkretnych towarów lub usług oferowanych przez użytkownika biznesowego oraz znaczenie tych charakterystyk dla konsumentów korzystających z danej platformy usług pośrednictwa internetowego.

(17)  Plasowanie towarów i usług przez dostawców usług pośrednictwa internetowego ma istotny wpływ na wybory dokonywane przez konsumentów, a co za tym idzie na sukces komercyjny użytkowników biznesowych oferujących konsumentom te towary i usługi. W związku z tym dostawcy usług pośrednictwa internetowego powinni z góry przedstawić główne parametry determinujące plasowanie, aby zapewnić użytkownikom biznesowym większą przewidywalność oraz umożliwić im lepsze zrozumienie funkcjonowania mechanizmu plasowania i porównywanie praktyk w zakresie plasowania stosowanych przez różnych dostawców. Pojęcie głównego parametru powinno być rozumiane jako oznaczające kryteria, procesy, specyficzne sygnały wbudowane w algorytmy lub inne mechanizmy korygowania lub obniżania pozycji stosowane w związku z plasowaniem, które mają kluczowe znaczenie dla odpowiedniego zrozumienia działania systemu plasowania. Opis głównych parametrów determinujących plasowanie powinien również zawierać wyjaśnienie wszelkich możliwości aktywnego wpływania przez użytkowników biznesowych na plasowanie w zamian za wynagrodzenie dla dostawcy oraz względnych skutków takich działań. Opis ten powinien umożliwić użytkownikom biznesowym odpowiednie zrozumienie, w jaki sposób mechanizm plasowania uwzględnia charakterystyki konkretnych towarów lub usług oferowanych przez użytkownika biznesowego oraz znaczenie tych charakterystyk dla konsumentów korzystających z danej platformy usług pośrednictwa internetowego. W przypadku oferowania towarów i usług w wyniku plasowania w zamian za wynagrodzenie lub podlegającego kontroli ze strony dostawcy dostawca usług pośrednictwa internetowego powinien informować o tym fakcie, zawierając w ofercie słowo „SPONSOROWANY” lub „REKLAMA”.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Podobnie plasowanie stron internetowych przez dostawców wyszukiwarek internetowych, w szczególności stron, za pośrednictwem których przedsiębiorstwa oferują towary i usługi konsumentom, ma istotny wpływ na wybory dokonywane przez konsumentów i sukces komercyjny użytkowników z witryną firmy. Dostawcy wyszukiwarek internetowych powinni zatem przedstawić opis głównych parametrów determinujących plasowanie wszystkich indeksowanych stron internetowych, w tym stron będących witryną firmy użytkownika, a także innych stron internetowych. Oprócz kwestii charakterystyk towarów i usług oraz ich znaczenia dla konsumentów, w przypadku wyszukiwarek internetowych opis ten powinien również umożliwiać użytkownikom z witryną firmy uzyskanie odpowiedniego zrozumienia tego, czy – a jeżeli tak, to w jaki sposób i w jakim zakresie – pod uwagę bierze się pewne cechy budowy witryny, którą się posługują, takie jak jej optymalizacja pod kątem wyświetlania na mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych. Ze względu na brak stosunku umownego między dostawcami wyszukiwarek internetowych a użytkownikami z witryną firmy, opis ten powinien być publicznie dostępny w widocznej i łatwo dostępnej lokalizacji na stronie danej wyszukiwarki internetowej. W celu zapewnienia użytkownikom z witryną firmy przewidywalności opis ten powinien być również na bieżąco aktualizowany, z uwzględnieniem możliwości łatwego zidentyfikowania wszelkich zmian głównych parametrów. Przy spełnianiu tego wymogu dotyczącego ujawniania głównych parametrów stosowanych przy plasowaniu od dostawców nie wymaga się w żadnym przypadku ujawniania tajemnic przedsiębiorstwa, zdefiniowanych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/94323, jednak podawany opis powinien przynajmniej opierać się na rzeczywistych danych dotyczących wagi stosowanych parametrów plasowania.

(18)  Podobnie plasowanie stron internetowych przez dostawców wyszukiwarek internetowych, w szczególności stron, za pośrednictwem których przedsiębiorstwa oferują towary i usługi konsumentom, ma istotny wpływ na wybory dokonywane przez konsumentów i sukces komercyjny użytkowników z witryną firmy. Dostawcy wyszukiwarek internetowych powinni zatem przedstawić publicznie dostępny opis parametrów o kluczowym znaczeniu dla odpowiedniego zrozumienia, jak determinowane jest plasowanie wszystkich indeksowanych stron internetowych, w tym stron będących witryną firmy użytkownika, a także innych stron internetowych. Oprócz kwestii charakterystyk towarów i usług oraz ich znaczenia dla konsumentów opis ten powinien w przypadku wyszukiwarek internetowych umożliwiać również użytkownikom z witryną firmy uzyskanie odpowiedniego zrozumienia tego, czy – a jeżeli tak, to w jaki sposób i w jakim zakresie – pod uwagę bierze się pewne cechy budowy witryny, którą się posługują, takie jak jej optymalizacja pod kątem wyświetlania na urządzeniach mobilnych. Ze względu na brak stosunku umownego między dostawcami wyszukiwarek internetowych a użytkownikami z witryną firmy opis ten powinien być publicznie dostępny w widocznej i łatwo dostępnej lokalizacji na stronie danej wyszukiwarki internetowej. W celu zapewnienia użytkownikom z witryną firmy przewidywalności opis ten powinien być również na bieżąco aktualizowany, z uwzględnieniem możliwości łatwego zidentyfikowania wszelkich zmian głównych parametrów. Wymóg ujawniania parametrów stosowanych przy plasowaniu nie powinien naruszać dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 i powinien uwzględniać przepisy tej dyrektywy dotyczące zgodnego z prawem pozyskiwania, wykorzystywania i ujawniania. Przy spełnianiu tego wymogu dotyczącego ujawniania głównych parametrów stosowanych przy plasowaniu podawany opis powinien przynajmniej opierać się na rzeczywistych danych dotyczących wagi stosowanych parametrów plasowania.

__________________

 

23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (Dz.U. L 157 z 15.6.2016, s. 1).

 

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a)  Biorąc pod uwagę znaczenie komentarzy i recenzji dla użytkowników biznesowych, należy zwiększyć ich przejrzystość i wiarygodność. Dostawcy usług pośrednictwa internetowego lub wyszukiwarek internetowych muszą chronić użytkowników biznesowych i siebie samych przed manipulacją plasowaniem za pomocą fałszywych recenzji i komentarzy. Powinni oni wdrożyć rozwiązania służące weryfikacji komentarzy i recenzji, a także ich przenoszenia z jednej usługi pośrednictwa internetowego i wyszukiwarki internetowej do drugiej. Dostawcy muszą udostępniać publicznie informacje na temat warunków, na jakich można usunąć komentarz lub recenzję.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  W przypadku gdy dostawca usług pośrednictwa internetowego sam oferuje konsumentom pewne towary lub usługi poprzez własne usługi pośrednictwa internetowego, lub czyni to za pośrednictwem kontrolowanego przez siebie użytkownika biznesowego, dostawca ten może bezpośrednio konkurować z innymi użytkownikami biznesowymi korzystającymi z jego usług pośrednictwa internetowego, którzy nie są przez niego kontrolowani. W szczególności w takich sytuacjach ważne jest, aby dostawca usług pośrednictwa internetowego działał w sposób przejrzysty i przedstawiał opis wszelkich przypadków zróżnicowanego traktowania, za pomocą środków prawnych, handlowych bądź technicznych, polegającego na odmiennym traktowaniu oferowanych przez siebie towarów lub usług w porównaniu z towarami lub usługami oferowanymi przez użytkowników biznesowych. Aby zapewnić proporcjonalność, obowiązek ten powinien mieć zastosowanie na szczeblu usług pośrednictwa internetowego ogółem, a nie na szczeblu poszczególnych towarów lub usług oferowanych za pośrednictwem tych usług.

(19)  W przypadku gdy dostawca usług pośrednictwa internetowego lub wyszukiwarki internetowej sam oferuje konsumentom pewne towary lub usługi poprzez własne usługi pośrednictwa internetowego lub wyszukiwarkę internetową, lub czyni to za pośrednictwem kontrolowanego przez siebie użytkownika biznesowego, dostawca ten może bezpośrednio konkurować z innymi użytkownikami biznesowymi lub użytkownikami z witryną firmy korzystającymi z jego usług, którzy nie są przez niego kontrolowani. W szczególności w takich sytuacjach należy wprowadzić ogólną zasadę, że dostawca usług pośrednictwa internetowego lub wyszukiwarki internetowej musi działać w sposób proporcjonalny, przejrzysty i niezakłócający konkurencji. Dostawcy usług pośrednictwa internetowego lub wyszukiwarek internetowych powinni udostępniać opis wszelkich przypadków zróżnicowanego traktowania za pomocą środków prawnych, handlowych bądź technicznych, w tym między innymi ustawień domyślnej opcji stawiającej dostawcę lub wyszukiwarkę internetową lub dowolny kontrolowany przez nich podmiot w sytuacji uprzywilejowanej, polegającego na odmiennym traktowaniu oferowanych przez siebie towarów lub usług w porównaniu z towarami lub usługami oferowanymi przez użytkowników biznesowych lub użytkowników z witryną firmy. Aby zapewnić proporcjonalność, obowiązek ten powinien mieć zastosowanie na szczeblu usług pośrednictwa internetowego ogółem, a nie na szczeblu poszczególnych towarów lub usług oferowanych za pośrednictwem tych usług.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Możliwość dostępu do danych, w tym danych osobowych, i ich wykorzystania, może stanowić podstawę do tworzenie znacznej wartości w gospodarce platform internetowych. W związku z tym ważne jest, aby dostawcy usług pośrednictwa internetowego podawali użytkownikom biznesowym jasny opis zakresu, charakteru i warunków dostępu tych użytkowników do określonych kategorii danych oraz korzystania z nich. Opis ten powinien być proporcjonalny i może dotyczyć ogólnych warunków dostępu, zamiast wyczerpującej identyfikacji konkretnych danych lub kategorii danych, aby umożliwić użytkownikom biznesowym zrozumienie, czy mogą wykorzystać te dane do tworzenia większej wartości, w tym poprzez możliwość korzystania z usług w zakresie danych, świadczonych przez strony trzecie. Przetwarzanie danych osobowych powinno odbywać się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67924.

(20)  Możliwość dostępu do danych, w tym danych osobowych, i ich wykorzystania, może stanowić podstawę do tworzenia znacznej wartości w gospodarce platform internetowych. W związku z tym ważne jest, aby dostawcy usług pośrednictwa internetowego podawali użytkownikom biznesowym jasny opis zakresu, charakteru i warunków dostępu tych użytkowników do określonych kategorii danych oraz korzystania z nich. Opis ten powinien być proporcjonalny i może dotyczyć ogólnych warunków dostępu zamiast wyczerpującej identyfikacji konkretnych danych lub kategorii danych, aby umożliwić użytkownikom biznesowym zrozumienie, czy mogą wykorzystać te dane do tworzenia większej wartości, w tym przez możliwość korzystania z usług w zakresie danych, świadczonych przez strony trzecie. Dane generowane w procesie interakcji online między usługą pośrednictwa internetowego lub wyszukiwarką internetową z jednej strony, użytkownikiem biznesowym lub witryną firmy z drugiej strony, a konsumentami powinny być dostępne dla użytkowników biznesowych, w formie zagregowanej, aby umożliwić im poprawę jakości ich usług bez uszczerbku dla właściwych przepisów Unii. Przetwarzanie danych osobowych powinno odbywać się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67924.

__________________

__________________

24 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

24 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a)  Niektóre praktyki można ponad wszelką wątpliwość uznać za nieuczciwe w każdych okolicznościach. Obserwatorium platform powinno opracować wykaz takich praktyk i poddawać go ciągłemu przeglądowi oraz zalecać Komisji jego aktualizację.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego mogą w pewnych przypadkach ograniczać w warunkach korzystania z usług możliwość użytkowników biznesowych oferowania konsumentom towarów lub usług na bardziej korzystnych warunkach za pośrednictwem innych środków niż usługi pośrednictwa internetowego danego dostawcy. W takich przypadkach dostawcy, których to dotyczy, powinni podać uzasadnienie takiego działania, w szczególności wskazując główne względy gospodarcze, handlowe lub prawne, z jakich wprowadzili takie ograniczenia. Ten obowiązek przejrzystości nie powinien jednak być odczytywany jako mający wpływ na ocenę zgodności z prawem takich ograniczeń przeprowadzaną na podstawie innych aktów prawnych Unii lub aktów prawnych państw członkowskich zgodnie z prawem Unii, w tym w dziedzinie konkurencji i nieuczciwych praktyk handlowych, ani na stosowanie takich aktów prawnych.

(21)  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego nie powinni w warunkach korzystania z usług ograniczać użytkownikom biznesowym możliwości oferowania konsumentom towarów lub usług na bardziej korzystnych warunkach za pośrednictwem innych środków niż usługi pośrednictwa internetowego danego dostawcy. Takie ograniczenia wynikają z określonego modelu biznesowego i powodują rozdrobnienie europejskiego jednolitego rynku cyfrowego.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Aby zapewnić użytkownikom biznesowym, w tym użytkownikom, których korzystanie z danych usług pośrednictwa internetowego zostało zawieszone lub zakończone, dostęp do natychmiastowych, odpowiednich i skutecznych możliwości dochodzenia roszczeń, dostawcy usług pośrednictwa internetowego powinni przewidzieć wewnętrzny system rozpatrywania skarg. Ten wewnętrzny system rozpatrywania skarg powinien być ukierunkowany na zapewnienie, by w znacznej części skarg można było znaleźć rozwiązanie w drodze dwustronnych kontaktów między dostawcą usług pośrednictwa internetowego a użytkownikiem biznesowym, który złożył skargę. Ponadto zobowiązanie dostawców usług pośrednictwa internetowego do publikacji informacji na temat funkcjonowania i skuteczności ich wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg powinno pomóc użytkownikom biznesowym w zrozumieniu rodzajów problemów, jakie mogą pojawić się w ramach świadczenia różnych usług pośrednictwa internetowego, a także możliwości wypracowania przez obie strony szybkiego i skutecznego rozstrzygnięcia.

(22)  Aby zapewnić użytkownikom biznesowym, w tym użytkownikom, których korzystanie z danych usług pośrednictwa internetowego zostało zawieszone lub zakończone, dostęp do natychmiastowych, odpowiednich i skutecznych możliwości dochodzenia roszczeń, dostawcy usług pośrednictwa internetowego powinni przewidzieć wewnętrzny system rozpatrywania skarg. Ten wewnętrzny system rozpatrywania skarg powinien być ukierunkowany na zapewnienie, by w znacznej części skarg można było znaleźć rozwiązanie w drodze dwustronnych kontaktów między dostawcą usług pośrednictwa internetowego a użytkownikiem biznesowym, który złożył skargę. Ponadto zobowiązanie dostawców usług pośrednictwa internetowego do regularnego przeglądu funkcjonowania i skuteczności ich wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg powinno pomóc użytkownikom biznesowym w zrozumieniu rodzajów problemów, jakie mogą pojawić się w ramach świadczenia różnych usług pośrednictwa internetowego, a także możliwości wypracowania przez obie strony szybkiego i skutecznego rozstrzygnięcia.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Określone w niniejszym rozporządzeniu wymogi dotyczące wewnętrznych systemów rozpatrywania skarg ukierunkowane są na zapewnienie dostawcom usług pośrednictwa internetowego racjonalnego marginesu swobody przy prowadzeniu tych systemów i rozpatrywaniu indywidualnych skarg, tak aby zminimalizować wszelkie obciążenia administracyjne. Ponadto wewnętrzne systemy rozpatrywania skarg powinny umożliwiać dostawcom usług pośrednictwa internetowego podjęcie w razie potrzeby działań, w sposób proporcjonalny, w przypadku wykrycia prób wykorzystywania tych systemów w złej wierze przez niektórych użytkowników biznesowych. W przypadkach innych niż domniemane niewywiązywanie się z obowiązków prawnych określonych w niniejszym rozporządzeniu do rozpatrzenia w takich wewnętrznych systemach nie powinno się także przyjmować skarg dotyczących jedynie nieistotnych negatywnych skutków dla danego użytkownika biznesowego. Ze względu na koszty ustanowienia i prowadzenia takich systemów należy zwolnić z tych obowiązków dostawców usług pośrednictwa internetowego, którzy stanowią małe przedsiębiorstwa, zgodnie z odpowiednimi przepisami zalecenia Komisji 2003/361/WE25.

(23)  Określone w niniejszym rozporządzeniu wymogi dotyczące wewnętrznych systemów rozpatrywania skarg ukierunkowane są na zapewnienie dostawcom usług pośrednictwa internetowego racjonalnego marginesu swobody przy prowadzeniu tych systemów i rozpatrywaniu indywidualnych skarg, tak aby zminimalizować wszelkie obciążenia administracyjne. Dzięki temu wymogi te mogą być łatwo spełnione również przez dostawców usług pośrednictwa internetowego będących małymi przedsiębiorstwami, zgodnie z odpowiednimi zapisami zalecenia Komisji 2003/361/WE25. Ponadto wewnętrzne systemy rozpatrywania skarg powinny umożliwiać dostawcom usług pośrednictwa internetowego podjęcie w razie potrzeby działań, w sposób proporcjonalny, w przypadku wykrycia prób wykorzystywania tych systemów w złej wierze przez niektórych użytkowników biznesowych. W przypadkach innych niż domniemane niewywiązywanie się z obowiązków prawnych określonych w niniejszym rozporządzeniu do rozpatrzenia w takich wewnętrznych systemach nie powinno się także przyjmować skarg dotyczących jedynie nieistotnych negatywnych skutków dla danego użytkownika biznesowego.

__________________

__________________

25 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

25 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Mediacja może oferować dostawcom usług pośrednictwa internetowego i ich użytkownikom biznesowym możliwość rozstrzygnięcia sporów w zadowalający sposób, bez konieczności uciekania się do długich i kosztownych postępowań sądowych. W związku z tym dostawcy usług pośrednictwa internetowego powinny ułatwiać korzystanie z mediacji, w szczególności poprzez wskazanie mediatorów, z którymi są gotowi współpracować. Mediatorzy, którzy świadczą swoje usługi z miejsca poza Unią, powinni być wskazywani przez dostawców jedynie w przypadku, gdy zagwarantowano, że korzystanie z tych usług mediacji w żaden sposób nie pozbawi zainteresowanych użytkowników biznesowych ochrony prawnej, jaka im przysługuje na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich, w tym nie naruszy wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu i obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych i tajemnic przedsiębiorstwa. Aby zapewnić, by mediatorzy ci byli dostępni, sprawiedliwi oraz działali w jak najszybszy, najwydajniejszy i najskuteczniejszy sposób, należy określić kryteria, jakie muszą oni spełniać.

(24)  Mediacja może oferować dostawcom usług pośrednictwa internetowego i ich użytkownikom biznesowym możliwość rozstrzygnięcia sporów w zadowalający sposób, bez konieczności uciekania się do długich i kosztownych postępowań sądowych. W związku z tym dostawcy usług pośrednictwa internetowego powinni ułatwiać korzystanie z mediacji, w szczególności przez wskazanie mediatorów, z którymi są gotowi współpracować. Mediatorzy, którzy świadczą swoje usługi z miejsca poza Unią, powinni być wskazywani przez dostawców jedynie w przypadku, gdy zagwarantowano, że korzystanie z tych usług mediacji w żaden sposób nie pozbawi zainteresowanych użytkowników biznesowych ochrony prawnej, jaka im przysługuje na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich, w tym nie naruszy wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu i obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych i tajemnic przedsiębiorstwa. Aby zapewnić, by mediatorzy ci byli dostępni, sprawiedliwi oraz działali w jak najszybszy, najwydajniejszy i najskuteczniejszy sposób, należy określić kryteria, jakie muszą oni spełniać. Komisja Europejska powinna opublikować wytyczne, aby pomóc dostawcom w spełnieniu koniecznych wymogów w zakresie mediacji.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego powinni ponosić racjonalną część całkowitych kosztów mediacji, z uwzględnieniem wszystkich istotnych elementów sprawy będącej przedmiotem mediacji. W tym celu mediator powinien przedstawić sugestię, jaką część należy uznać za racjonalną w tej konkretnej sprawie. Część ta nie powinna być jednak nigdy mniejsza niż połowa tych kosztów.

(25)  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego powinni ponosić racjonalną część całkowitych kosztów mediacji, z uwzględnieniem wszystkich istotnych elementów sprawy będącej przedmiotem mediacji, w tym aspektu dochodzenia sprawy w dobrej wierze. W tym celu mediator powinien przedstawić sugestię, jaką część kosztów należy uznać za racjonalną w tej konkretnej sprawie.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Aby ułatwić w Unii rozstrzyganie z pomocą mediacji sporów dotyczących świadczenia usług pośrednictwa internetowego, Komisja powinna zachęcać do tworzenia wyspecjalizowanych organizacji mediacyjnych, których obecnie brakuje. Udział mediatorów posiadających specjalistyczną wiedzę w zakresie usług pośrednictwa internetowego i wyszukiwarek internetowych, a także konkretnych sektorów gospodarki, w których świadczone są te usługi, powinien zwiększyć zaufanie obu stron do procesu mediacji i zwiększyć prawdopodobieństwo, że proces ten doprowadzi do szybkiego, sprawiedliwego i zadowalającego rozstrzygnięcia.

(26)  Aby ułatwić w Unii rozstrzyganie z pomocą mediacji sporów dotyczących świadczenia usług pośrednictwa internetowego, Komisja we współpracy z państwami członkowskimi powinna zachęcać do tworzenia wyspecjalizowanych organizacji mediacyjnych, których obecnie brakuje. Udział mediatorów posiadających specjalistyczną wiedzę w zakresie usług pośrednictwa internetowego i wyszukiwarek internetowych, a także konkretnych sektorów gospodarki, w których świadczone są te usługi, powinien zwiększyć zaufanie obu stron do procesu mediacji i zwiększyć prawdopodobieństwo, że proces ten doprowadzi do szybkiego, sprawiedliwego i zadowalającego rozstrzygnięcia.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Różne czynniki, takie jak ograniczone środki finansowe, obawa przed działaniami odwetowymi oraz zastrzeganie wyboru prawa i sądu właściwego w warunkach korzystania z usług, mogą ograniczać skuteczność istniejących możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, w szczególności tych, które wymagają od użytkowników biznesowych lub użytkowników z witryną firmy działania indywidualnego i z ujawnieniem tożsamości. Aby zapewnić skuteczne stosowanie niniejszego rozporządzenia, organizacjom i stowarzyszeniom reprezentującym użytkowników biznesowych lub użytkowników z witryną firmy, a także określonym organom publicznym ustanowionym w państwach członkowskich należy przyznać możliwość wnoszenia spraw do sądów krajowych. Celem postępowań w takich sprawach przed sądami krajowymi powinno być powstrzymanie lub zakazanie naruszeń przepisów określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz zapobieżenie przyszłym szkodom, które mogłyby zakłócić zrównoważone relacje biznesowe w gospodarce platform internetowych. W celu zapewnienia, by takie organizacje i stowarzyszenia korzystały z tego prawa skutecznie i w odpowiedni sposób, należy określić kryteria, jakie muszą one spełniać. Biorąc pod uwagę szczególny status odpowiednich organów publicznych w państwach członkowskich, w których takie organy ustanowiono, należy jedynie określić wymaganie, by organom tym wyraźnie powierzono zadanie, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa krajowego, wnoszenia takich spraw w zbiorowym interesie zainteresowanych stron albo w interesie ogólnym, nie ma natomiast potrzeby stosowania do takich organów publicznych wspomnianych wyżej kryteriów. Wnoszenie wszelkich takich spraw do sądu nie powinno w żaden sposób wpływać na prawa użytkowników biznesowych i użytkowników z witryną firmy do wkraczania na drogę sądową indywidualnie.

(27)  Różne czynniki, takie jak ograniczone środki finansowe, obawa przed działaniami odwetowymi oraz zastrzeganie wyboru prawa i sądu właściwego w warunkach korzystania z usług, mogą ograniczać skuteczność istniejących możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, w szczególności tych, które wymagają od użytkowników biznesowych lub użytkowników z witryną firmy działania indywidualnego i z ujawnieniem tożsamości. Aby zapewnić skuteczne stosowanie niniejszego rozporządzenia, organizacjom i stowarzyszeniom reprezentującym użytkowników biznesowych lub użytkowników z witryną firmy, a także określonym organom publicznym ustanowionym w państwach członkowskich należy przyznać możliwość wnoszenia spraw do sądów krajowych. Celem postępowań w takich sprawach przed sądami krajowymi powinno być powstrzymanie lub zakazanie naruszeń przepisów określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz zapobieżenie przyszłym szkodom, które mogłyby zakłócić zrównoważone relacje biznesowe w gospodarce platform internetowych. W celu zapewnienia, by takie organizacje i stowarzyszenia korzystały z tego prawa skutecznie i w odpowiedni oraz zharmonizowany sposób, powinny one spełniać określone kryteria przejrzystości i powinny być wpisane do rejestru służącego przejrzystości. Biorąc pod uwagę szczególny status odpowiednich organów publicznych w państwach członkowskich, w których takie organy ustanowiono, należy jedynie określić wymaganie, by organom tym wyraźnie powierzono zadanie, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa krajowego, wnoszenia takich spraw w zbiorowym interesie zainteresowanych stron albo w interesie ogólnym, nie ma natomiast potrzeby stosowania do takich organów publicznych wspomnianych wyżej kryteriów. Wnoszenie wszelkich takich spraw do sądu nie powinno w żaden sposób wpływać na prawa użytkowników biznesowych i użytkowników z witryną firmy do wkraczania na drogę sądową indywidualnie.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(28a)  Prawodawstwu UE powinna przyświecać koncepcja „tak mało, jak to możliwe, i tak dużo, jak to potrzebne”, która oznacza konieczność stosowania zasad dostosowanych do ery cyfrowej oraz otwartych i neutralnych pod względem technologicznym w stopniu wystarczającym do elastycznego uwzględnienia przyszłych zmian. Należy docenić inicjatywę Komisji w zakresie analizy roli platform w gospodarce cyfrowej, przy zapewnieniu kompleksowego i podobnego podejścia do całego rynku cyfrowego. Wprowadzenie jednego rozwiązania dla wszystkich przypadków może zniechęcać do innowacji i osłabiać konkurencyjność przedsiębiorstw unijnych w światowej gospodarce.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się przepisy w celu zapewnienia, by użytkownikom biznesowym usług pośrednictwa internetowego i użytkownikom z witryną firmy w odniesieniu do wyszukiwarek internetowych zagwarantowano odpowiednią przejrzystość i skuteczne możliwości dochodzenia roszczeń.

1.  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się przepisy w celu zapewnienia, by użytkownikom biznesowym usług pośrednictwa internetowego i użytkownikom z witryną firmy w odniesieniu do wyszukiwarek, które służą do wyszukiwania w internecie, zagwarantowano przejrzystość i skuteczne możliwości dochodzenia roszczeń.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do usług pośrednictwa internetowego i wyszukiwarek internetowych, które są dostarczane lub których dostarczenie jest oferowane, odpowiednio, użytkownikom biznesowym i użytkownikom z witryną firmy mającym siedzibę lub miejsce zamieszkania w Unii, którzy poprzez usługi pośrednictwa internetowego lub wyszukiwarki internetowe oferują towary lub usługi konsumentom znajdującym się w Unii, niezależnie od siedziby lub miejsce zamieszkania dostawców tych usług.

2.  Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do usług pośrednictwa internetowego i wyszukiwarek internetowych, które są dostarczane lub których dostarczenie jest oferowane, odpowiednio, użytkownikom biznesowym i użytkownikom z witryną firmy mającym siedzibę lub miejsce zamieszkania w Unii, którzy poprzez usługi pośrednictwa internetowego lub wyszukiwarki internetowe kierują lub adresują sprzedaż towarów lub usług do konsumentów znajdujących się w Unii, niezależnie od siedziby lub miejsca zamieszkania dostawców tych usług.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się tylko w takim zakresie, w jakim w prawie Unii nie istnieją przepisy szczegółowe służące osiągnięciu tego samego celu, oraz nie ma ono wpływu na stosowanie odpowiednich przepisów prawa Unii mających zastosowanie w konkretnych obszarach.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  umożliwiają użytkownikom biznesowym oferowanie towarów lub usług konsumentom, z zamiarem ułatwienia inicjowania transakcji bezpośrednich między tymi użytkownikami biznesowymi a konsumentami, niezależnie od tego, gdzie te transakcje są ostatecznie zawierane;

b)  umożliwiają użytkownikom biznesowym oferowanie towarów lub usług konsumentom dzięki ułatwianiu transakcji bezpośrednich między tymi użytkownikami biznesowymi a konsumentami, niezależnie od tego, gdzie te transakcje są ostatecznie zawierane;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  są świadczone użytkownikom biznesowym na podstawie stosunków umownych między, z jednej strony, dostawcą tych usług,z drugiej strony zarówno tymi użytkownikami biznesowymi, jak i konsumentami, którym ci użytkownicy biznesowi oferują towary lub usługi;

c)  są świadczone użytkownikom biznesowym z zamiarem uzyskania bezpośredniego lub pośredniego wynagrodzenia, na podstawie stosunków umownych między dostawcą tych usług a tymi użytkownikami biznesowymi i konsumentami, którym ci użytkownicy biznesowi oferują towary lub usługi;

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5)  „wyszukiwarka internetowa” oznacza usługę cyfrową, która umożliwia użytkownikom wyszukiwanie – co do zasady – wszystkich stron internetowych lub stron internetowych w danym języku za pomocą zapytania na jakikolwiek temat przez podanie słowa kluczowego, wyrażenia lub innej wartości wejściowej i która jako wynik wyszukiwania podaje odnośniki do stron internetowych, na których można znaleźć informacje związane z zadanym zapytaniem;

5)  „wyszukiwarka internetowa” oznacza usługę cyfrową, która umożliwia użytkownikom wyszukiwanie – co do zasady – wszystkich stron internetowych lub stron internetowych w danym języku za pomocą zapytania na jakikolwiek temat przez podanie słowa kluczowego, wyrażenia lub innej wartości wejściowej i która jako wynik wyszukiwania podaje informacje lub odnośniki do stron internetowych, na których można znaleźć informacje związane z zadanym zapytaniem;

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7)  „użytkownik z witryną firmy” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która posługuje się stronami internetowymi, aby oferować konsumentom towary lub usługi w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową;

7)  „użytkownik z witryną firmy” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która posługuje się stronami internetowymi lub innymi narzędziami internetowymi, aby oferować konsumentom towary lub usługi w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową;

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8)  „plasowanie” oznacza przyznawanie określonej pozycji względem innych towarom lub usługom oferowanym konsumentom przez użytkowników biznesowych poprzez usługi pośrednictwa internetowego lub stronom internetowym indeksowanym dla konsumentów przez wyszukiwarki internetowe, w formie, w jakiej zostało ono przedstawione, zorganizowane lub przekazane tym konsumentom przez, odpowiednio, dostawców usług pośrednictwa internetowego lub dostawców wyszukiwarek internetowych, niezależnie od środków technologicznych wykorzystanych do takiego przedstawienia, organizacji lub przekazu;

8)  „plasowanie” oznacza przyznawanie określonej pozycji względem innych towarom lub usługom oferowanym konsumentom przez użytkowników biznesowych poprzez usługi pośrednictwa internetowego lub stronom internetowym indeksowanym przez wyszukiwarki internetowe, w formie, w jakiej zostało ono przedstawione, zorganizowane lub przekazane przez, odpowiednio, dostawców usług pośrednictwa internetowego lub dostawców wyszukiwarek internetowych, niezależnie od środków technologicznych wykorzystanych do takiego przedstawienia, organizacji lub przekazu;

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  były sformułowane jasnym i jednoznacznym językiem;

a)  były uczciwe i proporcjonalne, sformułowane jasnym i jednoznacznym językiem;

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zawierały określenie obiektywnych podstaw podjęcia decyzji o zawieszeniu lub zakończeniu, w całości lub w części, świadczenia przez nich usług pośrednictwa internetowego na rzecz użytkowników biznesowych.

c)  zawierały określenie niearbitralnych podstaw podjęcia decyzji o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu, w całości lub w części, świadczenia przez nich usług pośrednictwa internetowego na rzecz użytkowników biznesowych.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  informowały użytkowników biznesowych o wszelkich dodatkowych kanałach dystrybucji i programach partnerskich, za pośrednictwem których mogą być dystrybuowane towary i usługi oferowane przez użytkowników biznesowych.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Warunki korzystania z usług lub ich poszczególne postanowienia, które nie są zgodne z wymogami określonymi w ust. 1, nie są wiążące dla zainteresowanego użytkownika biznesowego, w przypadku gdy brak takiej zgodności został stwierdzony przez właściwy sąd.

2.  Warunki korzystania z usług lub ich poszczególne postanowienia, które nie są zgodne z wymogami określonymi w ust. 1, uznaje się za nieważne.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Ust. 3 nie ma zastosowania, w przypadku gdy dostawca usług pośrednictwa internetowego podlega obowiązkowi prawnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany warunków korzystania z usług w sposób, który uniemożliwia temu dostawcy dotrzymanie terminu powiadomienia, o którym mowa w ust. 3 akapit drugi.

5.  Ust. 3 nie ma zastosowania, w przypadku gdy dostawca usług pośrednictwa internetowego:

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 5 – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

a)  jest objęty obowiązkiem prawnym do zmiany warunków korzystania z usług w sposób uniemożliwiający mu dotrzymanie terminu powiadomienia, o którym mowa w ust. 3 akapit drugi;

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 5 – litera b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

b)  reaguje na bezpośrednie niebezpieczeństwo grożące szkodą dla konsumentów lub użytkowników biznesowych lub zagrażające funkcjonowaniu usług pośrednictwa internetowego.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W przypadku gdy dostawca usług pośrednictwa internetowego podejmuje decyzję o zawieszeniu lub zakończeniu, w całości lub w części, świadczenia swoich usług pośrednictwa internetowego na rzecz danego użytkownika biznesowego, przekazuje temu zainteresowanemu użytkownikowi biznesowemu, bez zbędnej zwłoki, uzasadnienie takiej decyzji.

1.  W przypadku gdy dostawca usług pośrednictwa internetowego podejmuje decyzję o zawieszeniu lub zakończeniu, w całości lub w części, świadczenia swoich usług pośrednictwa internetowego na rzecz danego użytkownika biznesowego, przekazuje temu zainteresowanemu użytkownikowi biznesowemu, bez zbędnej zwłoki, uzasadnienie takiej decyzji. O ile jest to możliwe i proporcjonalne, zakończenie i zawieszenie poprzedza się powiadomieniem wskazującym datę wejścia w życie tego zawieszenia lub zakończenia oraz daniem możliwości złożenia wyjaśnień lub przywrócenia zgodności.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać odniesienie do konkretnych faktów lub okoliczności, które doprowadziły do decyzji dostawcy usług pośrednictwa internetowego, a także odniesienie do mającej zastosowanie obiektywnej podstawy (lub obiektywnych podstaw) podjęcia tej decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. c).

2.  Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać odniesienie do konkretnych faktów lub okoliczności, które doprowadziły do decyzji dostawcy usług pośrednictwa internetowego, a także odniesienie do mającej zastosowanie obiektywnej podstawy (lub obiektywnych podstaw) podjęcia tej decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. c). Jeśli decyzja, o której mowa w ust. 1, opiera się na podejrzeniu, że zachowanie lub praktyki użytkownika biznesowego mogą wyrządzić szkody u konsumentów lub na platformie, podaje się odniesienie do odpowiednich postanowień warunków korzystania z usług.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dostawcy usług pośrednictwa internetowego określają w swoich warunkach korzystania z usług główne parametry determinujące plasowanie oraz powody, dla których właśnie tym, a nie innym parametrom nadano względne znaczenie.

Dostawcy usług pośrednictwa internetowego określają w swoich warunkach korzystania z usług główne parametry determinujące plasowanie oraz względne znaczenie tych głównych parametrów w porównaniu z innymi parametrami.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy te główne parametry obejmują możliwość wpływania na plasowanie w zamian za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie wynagrodzenie wypłacone danemu dostawcy usług pośrednictwa internetowego przez użytkowników biznesowych, dostawca ten zawiera w swoich warunkach korzystania z usług również opis tych możliwości i wpływu takiego wynagrodzenia na plasowanie.

W przypadku gdy te główne parametry obejmują możliwość wpływania na plasowanie w zamian za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie wynagrodzenie wypłacone danemu dostawcy usług pośrednictwa internetowego przez użytkowników biznesowych, dostawca ten:

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 2 – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

a)  zawiera w swoich warunkach korzystania z usług opis tych możliwości i wpływu takiego wynagrodzenia na plasowanie;

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 2 – litera b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

b)  zawiera w ofercie słowo „SPONSOROWANY” lub „REKLAMA” w przypadku oferowania towarów i usług, na których plasowanie wpływ wywiera wynagrodzenie lub kontrola sprawowana przez dostawcę nad użytkownikiem biznesowym.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dostawcy wyszukiwarek internetowych przedstawiają użytkownikom z witryną firmy główne parametry determinujące plasowanie, zamieszczając w swoich wyszukiwarkach internetowych łatwo- i ogólnodostępny opis tych parametrów sformułowany jasnym i jednoznacznym językiem. Dostawcy ci aktualizują ten opis na bieżąco.

2.  Dostawcy wyszukiwarek internetowych przedstawiają użytkownikom z witryną firmy główne parametry determinujące plasowanie indeksowanych stron internetowych, zamieszczając łatwo- i ogólnodostępny opis tych parametrów sformułowany jasnym i jednoznacznym językiem. Dostawcy ci aktualizują ten opis na bieżąco.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Opisy, o których mowa w ust. 1 i 2, muszą być wystarczające, aby umożliwić użytkownikom biznesowym lub użytkownikom z witryną firmy uzyskanie odpowiedniego zrozumienia tego, czy, a jeżeli tak, to w jaki sposób i w jakim zakresie, w mechanizmie plasowania uwzględnia się następujące elementy:

3.  Opisy, o których mowa w ust. 1 i 2, muszą być wystarczające, aby umożliwić odpowiednie zrozumienie tego, czy, a jeżeli tak, to w jaki sposób i w jakim zakresie, w mechanizmie plasowania uwzględnia się następujące elementy:

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  znaczenie tych charakterystyk dla tych konsumentów;

skreśla się

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  w odniesieniu do wyszukiwarek internetowych – cechy budowy strony internetowej, którą posługują się użytkownicy z witryną firmy.

c)  w odniesieniu do wyszukiwarek internetowych – cechy budowy indeksowanej strony internetowej.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Od dostawców usług pośrednictwa internetowego i dostawców wyszukiwarek internetowych nie wymaga się przy spełnianiu wymogów określonych w niniejszym artykule ujawniania tajemnic przedsiębiorstwa, zdefiniowanych w art. 2 pkt 1 dyrektywy (UE) 2016/943.

4.  Przekazują informacje na temat parametrów plasowania, dostawcy usług pośrednictwa internetowego i wyszukiwarek internetowych nie ujawniają żadnych informacji, które mogłyby być wykorzystywane do obniżenia standardu ochrony użytkowników biznesowych i konsumentów przed złośliwymi praktykami biznesowymi, takimi jak wprowadzanie w błąd. Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla dyrektywy (UE) 2016/943.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  W przypadku gdy dostawca usług pośrednictwa internetowego lub wyszukiwarek internetowych wprowadza zróżnicowanie w zależności od tego, czy towary i usługi są oferowane przez samego dostawcę lub dowolny kontrolowany przez niego podmiot, czy przez inne podmioty, zróżnicowanie takie jest w miarę możliwości proporcjonalne i przejrzyste oraz nie zakłóca uczciwej konkurencji w porównaniu z sytuacją braku takiego zróżnicowania.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Dostawcy wyszukiwarek internetowych prezentują na swoich stronach internetowych opis wszelkiego zróżnicowanego traktowania, które stosują lub mogą stosować w odniesieniu do towarów lub usług oferowanych konsumentom za pośrednictwem tych wyszukiwarek internetowych przez nich samych lub przez jakichkolwiek użytkowników biznesowych, których ci dostawcy kontrolują, w porównaniu z traktowaniem innych użytkowników biznesowych.

 

Preferencyjne traktowanie towarów i usług dostawcy wyszukiwarki internetowej lub jakichkolwiek użytkowników biznesowych, których ten dostawca kontroluje, w plasowaniu wyników wyszukiwania jest zabronione, chyba że jest ono udzielane na podstawie warunków mających zastosowanie do wszystkich użytkowników biznesowych.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Opis, o którym mowa w ust. 1, musi obejmować co najmniej, w stosownych przypadkach, wszelkie zróżnicowane traktowanie poprzez szczególne środki stosowane przez dostawcę usług pośrednictwa internetowego lub poprzez jego zachowanie, związane z którymkolwiek z poniższych elementów:

2.  Opisy, o których mowa w ust. 1 i 1a, muszą obejmować co najmniej, w stosownych przypadkach, wszelkie zróżnicowane traktowanie poprzez szczególne środki stosowane przez dostawcę usług pośrednictwa internetowego lub dostawcę wyszukiwarek internetowych lub poprzez jego zachowanie, związane z którymkolwiek z poniższych elementów:

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  dostęp, jaki ten dostawca lub użytkownicy biznesowi kontrolowani przez tego dostawcę mogą mieć do wszelkich danych osobowych lub innych danych, które użytkownicy biznesowi lub konsumenci dostarczają na potrzeby korzystania z danych usług pośrednictwa internetowego lub które są generowane w wyniku świadczenia tych usług;

a)  dostęp, jaki ten dostawca lub użytkownicy biznesowi kontrolowani przez tego dostawcę mogą mieć do wszelkich danych osobowych lub innych danych, które użytkownicy biznesowi lub witryny firmy, lub konsumenci dostarczają na potrzeby korzystania z danych usług pośrednictwa internetowego lub które są generowane w wyniku świadczenia tych usług;

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  ustawienia domyślne;

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  dostęp do usług, które są bezpośrednio powiązane z danymi usługami pośrednictwa internetowego bądź stanowią usługi pomocnicze względem nich, lub warunki korzystania z takich usług.

d)  dostęp do usług, które są bezpośrednio powiązane z danymi usługami pośrednictwa internetowego lub usługami wyszukiwarki internetowej bądź stanowią usługi pomocnicze względem nich, lub warunki korzystania z takich usług.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego zawierają w swoich warunkach korzystania z usług opis technicznego i umownego dostępu użytkowników biznesowych – lub informację o braku takiego dostępu – do wszelkich danych osobowych lub innych danych, które użytkownicy biznesowi lub konsumenci dostarczają na potrzeby korzystania z odnośnych usług pośrednictwa internetowego lub które są generowane w wyniku świadczenia tych usług.

1.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego lub dostawcy wyszukiwarek internetowych zawierają w swoich warunkach korzystania z usług opis technicznego i umownego dostępu użytkowników biznesowych lub użytkowników z witryną firmy – lub informację o braku takiego dostępu – do wszelkich danych osobowych lub innych danych, które użytkownicy biznesowi lub użytkownicy z witryną firmy, lub konsumenci dostarczają na potrzeby korzystania z odnośnych usług pośrednictwa internetowego lub usług wyszukiwarki internetowej lub które są generowane w wyniku świadczenia tych usług.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Za pomocą opisu, o którym mowa w ust. 1, dostawcy usług pośrednictwa internetowego należycie informują użytkowników biznesowych przynajmniej o następujących kwestiach:

2.  Za pomocą opisu, o którym mowa w ust. 1, dostawcy usług pośrednictwa internetowego lub wyszukiwarek internetowych podają do wiadomości następujące informacje:

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  czy dostawca usług pośrednictwa internetowego ma dostęp do danych osobowych lub innych danych, które użytkownicy biznesowi lub konsumenci dostarczają na potrzeby korzystania z odnośnych usług pośrednictwa internetowego lub które są generowane w wyniku świadczenia tych usług, a jeśli tak – do jakich kategorii takich danych i na jakich warunkach;

a)  czy dostawca usług pośrednictwa internetowego lub dostawca wyszukiwarki internetowej ma dostęp do danych osobowych lub innych danych, które użytkownicy biznesowi lub konsumenci, lub witryny firmy dostarczają na potrzeby korzystania z odnośnych usług pośrednictwa internetowego lub które są generowane w wyniku świadczenia tych usług, a jeśli tak – do jakich kategorii takich danych i na jakich warunkach;

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  czy użytkownik biznesowy ma dostęp do danych osobowych lub innych danych dostarczonych przez tego użytkownika biznesowego w związku z korzystaniem przez niego z odnośnych usług pośrednictwa internetowego lub które są generowane w wyniku świadczenia tych usług na rzecz tego użytkownika biznesowego i konsumentów jego towarów lub usług, a jeśli tak – do jakich kategorii takich danych i na jakich warunkach;

b)  czy użytkownik biznesowy ma dostęp do danych osobowych lub innych danych dostarczonych przez tego użytkownika biznesowego w związku z korzystaniem przez niego z odnośnych usług pośrednictwa internetowego lub wyszukiwarki internetowej lub które są generowane w wyniku świadczenia tych usług na rzecz tego użytkownika biznesowego i konsumentów jego towarów lub usług, a jeśli tak – do jakich kategorii takich danych i na jakich warunkach;

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  czy, dodatkowo do lit. b), użytkownik biznesowy ma dostęp do danych osobowych lub innych danych, w tym w formie zagregowanej, dostarczanych w ramach lub generowanych w wyniku świadczenia usług pośrednictwa internetowego na rzecz wszystkich użytkowników biznesowych i konsumentów ich towarów lub usług, a jeśli tak – do jakich kategorii takich danych i na jakich warunkach.

c)  czy, dodatkowo do lit. b), użytkownik biznesowy lub witryna firmy ma dostęp do danych osobowych lub innych danych, w tym w formie zagregowanej, dostarczanych w ramach lub generowanych w wyniku świadczenia usług pośrednictwa internetowego lub wyszukiwarki internetowej na rzecz wszystkich użytkowników biznesowych lub witryn firmy i konsumentów ich towarów lub usług, a jeśli tak – do jakich kategorii takich danych i na jakich warunkach.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Bez uszczerbku dla właściwych przepisów Unii w zakresie ochrony danych osobowych i ochrony prywatności dostawcy usług pośrednictwa internetowego lub wyszukiwarek internetowych zapewniają użytkownikom biznesowym lub użytkownikom z witryną firmy dostęp do danych, które dostawcy ci uzyskali w wyniku działalności handlowej danego użytkownika biznesowego lub witryny firmy. Dane są udostępniane w formie zagregowanej, w powszechnie stosowanym i znormalizowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W przypadku gdy – w ramach świadczenia swoich usług – dostawcy usług pośrednictwa internetowego ograniczają użytkownikom biznesowym możliwość oferowania konsumentom tych samych towarów i usług na odmiennych warunkach za pośrednictwem innych środków niż dane usługi pośrednictwa, muszą oni zawrzeć w swoich warunkach korzystania z usług uzasadnienie takiego ograniczenia i zapewnić łatwy i publiczny dostęp do tego uzasadnienia. Uzasadnienie to musi zawierać główne względy ekonomiczne, handlowe lub prawne, z jakich wprowadzono takie ograniczenia.

1.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego nie ograniczają użytkownikom biznesowym możliwości oferowania konsumentom tych samych towarów i usług na odmiennych warunkach za pośrednictwem innych środków niż dane usługi pośrednictwa.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dostawcy usług pośrednictwa internetowego zapewniają wewnętrzny system rozpatrywania skarg ze strony użytkowników biznesowych.

Dostawcy usług pośrednictwa internetowego zapewniają wewnętrzny system rozpatrywania skarg ze strony użytkowników biznesowych oraz gwarantują ich rozpatrzenie w rozsądnych ramach czasowych.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  należycie rozważają wniesione skargi i ewentualne związane z nimi działania następcze konieczne do odpowiedniego rozwiązania podniesionej kwestii, w sposób proporcjonalny do wagi i złożoności tej kwestii;

a)  należycie rozważają wniesione skargi;

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  rozpatrują skargi szybko i skutecznie, z uwzględnieniem wagi i złożoności podniesionej kwestii;

b)  rozpatrują skargi szybko i skutecznie;

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  informują skarżącego o wyniku wewnętrznego procesu rozpatrywania skargi, w sposób zindywidualizowany i przy użyciu jasnych i jednoznacznych sformułowań.

c)  informują skarżącego o wyniku wewnętrznego procesu rozpatrywania konkretnej skargi, w sposób terminowy, przy użyciu jasnych i jednoznacznych sformułowań.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego zawierają w swoich warunkach korzystania z usług wszelkie istotne informacje dotyczące dostępu do ich wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg oraz funkcjonowania tego systemu.

3.  Wewnętrzny system rozpatrywania skarg jest oparty na zasadach równego traktowania, a jego wykorzystywanie nie prowadzi do jakiegokolwiek krzywdzącego traktowania użytkownika biznesowego. Dostawcy usług pośrednictwa internetowego zawierają w swoich warunkach korzystania z usług wszelkie istotne informacje dotyczące dostępu do ich wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg oraz funkcjonowania tego systemu.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dostawcy usług pośrednictwa internetowego co roku opracowują informacje na temat funkcjonowania i skuteczności ich wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg oraz zapewniają łatwy i publiczny dostęp do tych informacji.

Dostawcy usług pośrednictwa internetowego prowadzą regularne przeglądy funkcjonowania i skuteczności ich wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Informacje te muszą obejmować całkowitą liczbę złożonych skarg, przedmiot skarg, okres, jaki był potrzebny na rozpatrzenie skarg, oraz decyzje podjęte w sprawach poszczególnych skarg.

skreśla się

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Przepisów niniejszego artykułu nie stosuje się do dostawców usług pośrednictwa internetowego będących małymi przedsiębiorstwami w rozumieniu art. 2 ust. 2 załącznika do zalecenia 2003/361/WE29.

skreśla się

__________________

 

29 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

 

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dostawcy usług pośrednictwa internetowego wskazują w swoich warunkach korzystania z usług co najmniej jednego mediatora, z którego pomocą są gotowi podjąć próbę osiągnięcia porozumienia z użytkownikami biznesowymi co do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów powstałych między dostawcą a użytkownikiem biznesowym w związku ze świadczeniem przez tego dostawcę usług pośrednictwa internetowego, w tym skarg, w których nie udało się znaleźć rozwiązania przy pomocy wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg, o którym mowa w art. 9.

Dostawcy usług pośrednictwa internetowego wskazują w swoich warunkach korzystania z usług co najmniej jednego mediatora, z którego pomocą są gotowi podjąć próbę osiągnięcia porozumienia z użytkownikami biznesowymi co do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów powstałych między dostawcą a użytkownikiem biznesowym w związku ze świadczeniem przez tego dostawcę usług pośrednictwa internetowego, w których nie udało się znaleźć rozwiązania przy pomocy wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg, o którym mowa w art. 9.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  ich usługi mediacji muszą być przystępne cenowo dla przeciętnego użytkownika biznesowego danych usług pośrednictwa internetowego;

b)  ich usługi mediacji muszą być przystępne cenowo;

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego podejmują w dobrej wierze wszelkie próby osiągnięcia porozumienia w drodze mediacji prowadzonej przez któregokolwiek z mediatorów, których wskazali zgodnie z ust. 1, w celu osiągnięcia porozumienia co do rozstrzygnięcia sporu.

3.  Niezależna mediacja jest dobrowolna i stosuje się ją wyłącznie po wyczerpaniu możliwości dochodzenia roszczeń w ramach wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg. Dostawcy usług pośrednictwa internetowego i użytkownicy biznesowi podejmują w dobrej wierze wszelkie próby osiągnięcia porozumienia w drodze mediacji prowadzonej przez któregokolwiek z mediatorów wskazanych zgodnie z ust. 1 w celu osiągnięcia porozumienia co do rozstrzygnięcia sporu.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego ponoszą racjonalną część całkowitych kosztów mediacji w każdej indywidualnej sprawie. Racjonalną część takich całkowitych kosztów określa się, na podstawie sugestii mediatora, przez uwzględnienie wszystkich istotnych elementów danej sprawy, w szczególności względnej zasadności twierdzeń stron sporu, zachowania stron, a także porównania stron pod względem wielkości przedsiębiorstwa i kondycji finansowej. Dostawcy usług pośrednictwa internetowego ponoszą jednak w każdym przypadku co najmniej połowę całkowitych kosztów.

4.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego ponoszą racjonalną część całkowitych kosztów mediacji w każdej indywidualnej sprawie. Racjonalną część takich całkowitych kosztów określa się, na podstawie sugestii mediatora, przez uwzględnienie wszystkich istotnych elementów danej sprawy, w szczególności względnej zasadności twierdzeń stron sporu, zachowania stron, a także porównania stron pod względem wielkości przedsiębiorstwa i kondycji finansowej.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja zachęca dostawców usług pośrednictwa internetowego oraz reprezentujące ich organizacje i stowarzyszenia do utworzenia indywidualnie lub wspólnie jednej lub większej liczby organizacji świadczących usługi mediacji, spełniających wymogi określone w art. 10 ust. 2 i działających w celu ułatwienia pozasądowego rozstrzygania sporów z użytkownikami biznesowymi, powstałych w związku ze świadczeniem tych usług pośrednictwa internetowego, ze szczególnym uwzględnieniem transgranicznego charakteru takich usług pośrednictwa.

Komisja we współpracy z państwami członkowskimi zachęca dostawców usług pośrednictwa internetowego oraz reprezentujące ich organizacje i stowarzyszenia do utworzenia indywidualnie lub wspólnie jednej lub większej liczby organizacji świadczących usługi mediacji, spełniających wymogi określone w art. 10 ust. 2 i działających w celu ułatwienia pozasądowego rozstrzygania sporów z użytkownikami biznesowymi, powstałych w związku ze świadczeniem tych usług pośrednictwa internetowego, ze szczególnym uwzględnieniem transgranicznego charakteru takich usług pośrednictwa.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Prawo, o którym mowa w ust. 1, przysługuje organizacjom lub stowarzyszeniom wyłącznie wtedy, gdy w chwili wnoszenia sprawy do sądu spełniają wszystkie następujące wymogi:

Prawo, o którym mowa w ust. 1, przysługuje organizacjom lub stowarzyszeniom wyłącznie wtedy, gdy w chwili wnoszenia sprawy do sądu i przez cały czas trwania postępowania spełniają wszystkie następujące wymogi:

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  są wpisane do rejestru służącego przejrzystości;

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab)  podają do wiadomości publicznej informacje na temat ich członkostwa, struktury i finansowania;

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie narusza praw użytkowników biznesowych i użytkowników z witryną firmy do indywidualnego wnoszenia spraw do właściwych sądów krajowych, zgodnie z przepisami prawa państwa członkowskiego, w którym wnoszona jest dana sprawa, w celu podjęcia działań w związku z wszelkimi przypadkami nieprzestrzegania przez dostawców usług pośrednictwa internetowego odpowiednich wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

3.  Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie narusza praw użytkowników biznesowych i użytkowników z witryną firmy do indywidualnego wnoszenia spraw do właściwych sądów krajowych, zgodnie z przepisami prawa państwa członkowskiego, w którym wnoszona jest dana sprawa, w celu podjęcia działań w związku z wszelkimi przypadkami nieprzestrzegania przez dostawców usług pośrednictwa internetowego lub wyszukiwarek internetowych odpowiednich wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dnia [date: three years after the date of entry into force], a następnie co trzy lata, Komisja dokonuje oceny niniejszego rozporządzenia i przedstawia sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu.

1.  Do dnia [date: two years after the date of entry into force], a następnie co trzy lata Komisja ocenia niniejsze rozporządzenie i przedstawia sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie przekazują wszelkie istotne informacje, jakich Komisja może potrzebować do celów sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.

3.  Państwa członkowskie i dostawcy przekazują wszelkie istotne informacje, jakich Komisja może potrzebować do celów sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Propagowanie uczciwości i przejrzystości dla biznesowych użytkowników internetowych usług pośrednictwa

Odsyłacze

COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

28.5.2018

Zaangażowane komisje – Data ogłoszenia na posiedzeniu

13.9.2018

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej

       Data powołania

Anna Záborská

30.5.2018

Rozpatrzenie w komisji

24.9.2018

 

 

 

Data przyjęcia

21.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

45

7

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Zigmantas Balčytis, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Pilar Ayuso, Amjad Bashir, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Davor Škrlec, Pavel Telička

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

John Flack

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

45

+

ALDE

Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

NI

David Borrelli

PPE

Pilar Ayuso, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda, Davor Škrlec

7

-

ALDE

Fredrick Federley

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, John Flack, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Jonathan Bullock

3

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się.

OPINIA Komisji Transportu i Turystyki (23.11.2018)

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego
(COM(2018)0238 – C8‑0165/2018 – 2018/0112(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Claudia Țapardel

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego i uważa, że jest dobrze wyważony i podejmuje problem braku przejrzystości w środowisku platform internetowych. Sprawozdawczyni zgadza się z podejściem opartym na zasadach i uznaje horyzontalny charakter tego rozporządzenia, oraz fakt, że zamiast koncentrować się na konkretnym sektorze lub problemie ma ono zająć się kwestią istniejącej nierównowagi między platformami i użytkownikami biznesowymi w dzisiejszej gospodarce korzystającej z platform internetowych. Niniejsze rozporządzenie przyczynia się do stworzenia jasnego i przejrzystego otoczenia prawnego zarówno dla dostawców usług internetowych, jak i użytkowników biznesowych oraz przyczynia się do osiągnięcia celów jednolitego rynku cyfrowego. Ze względu na różnorodność modeli biznesowych i transgraniczny charakter platform internetowych sprawozdawczyni uważa, że rozwiązania regulacyjne powinny zostać zharmonizowane na poziomie Unii Europejskiej, by utrzymać jednolity rynek cyfrowy oraz aby uniknąć ewentualnej fragmentacji. Z tego względu wybór instrumentu legislacyjnego, jakim jest rozporządzenie, jest przyjmowany z zadowoleniem.

Chociaż potencjalna dominująca pozycja platform może skutkować ich zaangażowaniem się w potencjalnie szkodliwe praktyki, które mogłyby ograniczyć i podważyć zaufanie przedsiębiorstw, sprawozdawczyni pragnie wyjaśnić, że przeświadczenie, iż platformy mają silniejszą pozycję w sektorze nie znajduje odbicia w rzeczywistości. Z uwagi na horyzontalny charakter niniejszego rozporządzenia i różnorodne biznesowe modele internetowe, których dotyczy, sprawozdawczyni jest zdania, że internetowe usługi pośrednictwa i użytkownicy biznesowi zależą od siebie wzajemnie, i stara się zapewnić, by rozporządzenie nie powodowało niepotrzebnego obciążenia dla żadnej ze stron. Sprawozdawczyni dąży do znalezienia równowagi między poprawą przejrzystości i zapewnieniem sprawiedliwości w stosunku do użytkowników biznesowych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu dostępu do sprawiedliwego, otwartego i konkurencyjnego rynku w środowisku cyfrowym.

W świetle coraz większych obaw dotyczących szkodliwego wpływu klauzuli największego uprzywilejowania sprawozdawczyni uważa, że aby konsumenci odnosili korzyści z bardziej otwartego rynku, a także by zharmonizować wysiłki w całej Unii Europejskiej, użytkownicy biznesowi powinni mieć możliwość oferowania różnych warunków za pośrednictwem alternatywnych kanałów dystrybucji.

Ponadto sprawozdawczyni jest zdania, że aby zapewnić przejrzystość i sprawiedliwość w stosunku do użytkowników biznesowych, platformy muszą informować takich użytkowników o wszelkich dodatkowych kanałach i wykorzystywać swoje marki do wprowadzania do obrotu towarów i usług. Sprawozdawczyni jest przekonana, że użytkownicy biznesowi powinni mieć kontrolę nad swoimi markami i muszą mieć prawo do uzyskiwania informacji w każdym momencie, ilekroć platformy zamierzają korzystać ze wspomnianych marek do wprowadzania do obrotu towarów i usług.

Sprawozdawczyni jest także zdania, że konieczne jest przedłużenie do dwunastu miesięcy czasu, jaki przedsiębiorstwa mają na wdrożenie niniejszego rozporządzenia, biorąc pod uwagę fakt, że platformy muszą wprowadzić istotne zmiany. Sprawozdawczyni pragnie zapewnić, by okres przejściowy nie miał negatywnego wpływu na platformy i przedsiębiorstwa.

POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Usługi pośrednictwa internetowego mogą mieć zasadnicze znaczenie dla komercyjnego sukcesu przedsiębiorstw korzystających z takich usług w celu dotarcia do konsumentów. Fakt, ze coraz więcej transakcji zawieranych jest przy wykorzystaniu usług pośrednictwa internetowego, czemu sprzyjają silne, oparte na danych pośrednie efekty sieciowe, doprowadził do wzrostu zależności użytkowników biznesowych, w tym mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, od tych usług jako sposobu dotarcia do konsumentów. W wyniku tej rosnącej zależności dostawcy tych usług mają często znacznie większą siłę przetargową, która umożliwia im skuteczne działanie jednostronne w sposób, który może być niesprawiedliwy i szkodliwy dla uzasadnionych interesów ich użytkowników biznesowych oraz, pośrednio, również dla konsumentów w Unii.

(2)  Usługi pośrednictwa internetowego mogą mieć zasadnicze znaczenie dla komercyjnego sukcesu przedsiębiorstw korzystających z takich usług w celu dotarcia do konsumentów. Fakt, ze coraz więcej transakcji zawieranych jest przy wykorzystaniu usług pośrednictwa internetowego, czemu sprzyjają silne, oparte na danych pośrednie efekty sieciowe, doprowadził do wzrostu zależności użytkowników biznesowych, w tym mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, od tych usług jako sposobu dotarcia do konsumentów. W wyniku tej rosnącej zależności dostawcy tych usług mogą często mieć znacznie większą siłę przetargową, która umożliwia im skuteczne działanie jednostronne w sposób, który może być niesprawiedliwy i szkodliwy dla uzasadnionych interesów ich użytkowników biznesowych oraz, pośrednio, również dla konsumentów w Unii.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Należy podkreślić, że termin „użytkownicy biznesowi”, a tym samym zakres niniejszego rozporządzenia, powinien obejmować również osoby pracujące lub świadczące usługi, w tym w obszarze transportu, oraz osoby pracujące lub świadczące usługi osobiście, które korzystają w tym celu z usług pośrednictwa internetowego. Nie chodzi tu wyłącznie o MŚP, ale również o osoby, które mogą należeć do kategorii niezależnych podmiotów gospodarczych lub do samozatrudnionych. Ze względu na rosnącą liczbę osób zatrudnionych w ten sposób w gospodarce, ważne jest, aby takie osoby również zostały uwzględnione i mogły korzystać z możliwości dochodzenia roszczeń. Powinny mieć prawo do udziału w procesie ustalania przez platformy cen i warunków pracy, ponieważ są narażone na arbitralne wycofanie z listy ofert, brak dostępu do danych osobowych i dyskryminację.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b)  W przypadku niektórych sektorów gospodarki ostatnio otwartych na konkurencję wewnątrz Unii usługi pośrednictwa internetowego oraz wyszukiwarki internetowe znacząco przyczyniają się do urzeczywistnienia rynku wewnętrznego. W takich sektorach dostawcy usług pośrednictwa internetowego i wyszukiwarek internetowych świadczą usługi dla przedsiębiorstw, które stworzyły już własne internetowe kanały handlowe i nie są uzależnione od usług pośrednictwa internetowego. W tych przypadkach należy rozważyć dodatkowe obowiązki w zakresie przejrzystości i dla dostawców usług pośrednictwa internetowego, i dla użytkowników biznesowych w interesie uczciwej konkurencji oraz konsumentów w Unii.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Należy zatem ustanowić jednolity i ukierunkowany zestaw obowiązkowych przepisów na szczeblu Unii, aby zapewnić sprawiedliwe, przewidywalne, zrównoważone i budzące zaufanie otoczenie biznesowe w internecie w obrębie rynku wewnętrznego, w szczególności poprzez zagwarantowanie użytkownikom biznesowym, którzy korzystają z usług pośrednictwa internetowego, odpowiedniego poziomu przejrzystości, a także skutecznych możliwości dochodzenia roszczeń w całej Unii. Przepisy te powinny również zapewnić odpowiednią przejrzystość w kwestii plasowania użytkowników z witryną firmy w wynikach wyszukiwania generowanych przez wyszukiwarki internetowe. Jednocześnie przepisy te powinny być tak sformułowane, by zachować znaczący potencjał innowacyjny szeroko pojętej gospodarki platform internetowych.

(6)  Należy zatem ustanowić jednolity i ukierunkowany zestaw obowiązkowych przepisów na szczeblu Unii, aby zapewnić sprawiedliwe, przewidywalne, zrównoważone i budzące zaufanie otoczenie biznesowe w internecie w obrębie rynku wewnętrznego, w szczególności poprzez zagwarantowanie użytkownikom biznesowym, którzy korzystają z usług pośrednictwa internetowego, odpowiedniego poziomu przejrzystości, a także skutecznych możliwości dochodzenia roszczeń w całej Unii oraz poprzez zadbanie o to, by dostawcy usług pośrednictwa internetowego posiadali wystarczające informacje gwarantujące konsumentom w Unii terminowe, profesjonalne i odpowiednie usługi. Przepisy te powinny również zapewnić odpowiednią przejrzystość w kwestii plasowania użytkowników z witryną firmy w wynikach wyszukiwania generowanych przez wyszukiwarki internetowe. Jednocześnie przepisy te powinny być tak sformułowane, by zachować znaczący potencjał innowacyjny szeroko pojętej gospodarki platform internetowych i nadal wspierać go w przyszłości.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Obowiązki zaangażowanych stron w zakresie informowania i przejrzystości powinny być rygorystycznie egzekwowane, aby konsumenci mogli zaufać platformom i przedsiębiorstwom, z których usług korzystają, oraz aby ich zaufanie do jednolitego rynku nie zostało zachwiane. Należy wspierać wszelkie inicjatywy mające na celu zwiększenie przejrzystości mechanizmów oceny i pomoc w ustalaniu wiarygodnych kryteriów reputacji.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b)  Lepsze uregulowania prawne w erze cyfrowej wymagają opartego na zasadach prawodawstwa powiązanego z uzupełniającymi działaniami pozaregulacyjnymi, co pozwoli na jego skuteczne dostosowanie do nowych technologii i nowych modeli biznesowych w celu zapobiegania fragmentacji jednolitego rynku.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Pośrednikami w szerokim wachlarzu stosunków handlowych między przedsiębiorstwami a konsumentami w internecie są dostawcy świadczący usługi wielostronne, które zasadniczo opierają się na tym samym modelu budowania ekosystemu w działalności gospodarczej. Aby uchwycić te usługi, których dotyczy wniosek, usługi pośrednictwa internetowego należy zdefiniować w sposób precyzyjny i neutralny technologicznie. W szczególności usługi te powinny zaliczać się do usług społeczeństwa informacyjnego i charakteryzować się tym, że ich celem jest ułatwienie inicjowania bezpośrednich transakcji między użytkownikami biznesowymi a konsumentami, niezależnie od tego, czy transakcje te są ostatecznie zawierane przez internet (w portalu internetowym danego dostawcy usług pośrednictwa internetowego bądź danego użytkownika biznesowego), czy też poza nim. Ponadto usługi te powinny być świadczone na podstawie stosunków umownych zarówno między dostawcami a użytkownikami biznesowymi, jak i między dostawcami a konsumentami. Należy uznać, że taki stosunek umowny istnieje, jeżeli obie zainteresowane strony wyrażą wolę bycia związanymi w sposób jednoznaczny i możliwy do zweryfikowania, niekoniecznie poprzez wyraźne wyrażenie zgody na piśmie.

(8)  Pośrednikami w szerokim wachlarzu stosunków handlowych między przedsiębiorstwami a konsumentami w internecie są dostawcy świadczący usługi wielostronne, które zasadniczo opierają się na tym samym modelu budowania ekosystemu w działalności gospodarczej. Aby uchwycić te usługi, których dotyczy wniosek, usługi pośrednictwa internetowego należy zdefiniować w sposób precyzyjny i neutralny technologicznie. W szczególności usługi te powinny zaliczać się do usług społeczeństwa informacyjnego i charakteryzować się tym, że inicjują bezpośrednie transakcje między użytkownikami biznesowymi a konsumentami, niezależnie od tego, czy transakcje te są ostatecznie zawierane przez internet (w portalu internetowym danego dostawcy usług pośrednictwa internetowego bądź danego użytkownika biznesowego), czy też poza nim. Ponadto usługi te powinny być świadczone na podstawie stosunków umownych zarówno między dostawcami a użytkownikami biznesowymi, jak i między dostawcami a konsumentami. Należy uznać, że taki stosunek umowny istnieje, jeżeli obie zainteresowane strony wyrażą wolę bycia związanymi w sposób jednoznaczny i możliwy do zweryfikowania, niekoniecznie poprzez wyraźne wyrażenie zgody na piśmie.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  W związku z tym do usług pośrednictwa internetowego objętych niniejszym rozporządzeniem powinny zaliczać się między innymi: internetowe platformy handlu elektronicznego, w tym platformy kolaboracyjne, na którym działają użytkownicy biznesowi, internetowe usługi w zakresie oprogramowania w postaci aplikacji oraz internetowe serwisy społecznościowe. Niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć jednak zastosowania do narzędzi do zamieszczania reklamy internetowej i zarządzania nią (narzędzi adserwerowych) ani do giełd reklamy internetowej, których usługi nie są świadczone w celu ułatwienia inicjowania transakcji bezpośrednich i które nie obejmują stosunków umownych z konsumentami. Niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć również zastosowania do usług płatniczych online, ponieważ same te usługi nie spełniają stosownych wymogów, są one raczej ze swej natury pomocnicze dla transakcji w zakresie dostarczania towarów i świadczenia usług na rzecz zainteresowanych konsumentów.

(9)  W związku z tym do usług pośrednictwa internetowego objętych niniejszym rozporządzeniem powinny zaliczać się między innymi: internetowe platformy handlu elektronicznego, w tym platformy kolaboracyjne, na których działają użytkownicy biznesowi, takie jak internetowe usługi rezerwacji hoteli, oraz wszelkie rodzaje platform handlowych w ramach internetowych usług w zakresie oprogramowania w postaci aplikacji, internetowe serwisy społecznościowe oraz usługi wsparcia głosowego. Niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć jednak zastosowania do narzędzi do zamieszczania reklamy internetowej i zarządzania nią (narzędzi adserwerowych) ani do giełd reklamy internetowej, których usługi nie są świadczone w celu ułatwienia inicjowania transakcji bezpośrednich i które nie obejmują stosunków umownych z konsumentami. Niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć również zastosowania do usług płatniczych online, ponieważ same te usługi nie spełniają stosownych wymogów, są one raczej ze swej natury pomocnicze dla transakcji w zakresie dostarczania towarów i świadczenia usług na rzecz zainteresowanych konsumentów, ani do sieci lub usług z zakresu łączności elektronicznej lub audiowizualnych usług medialnych, które w odniesieniu do przejrzystości, dochodzenia roszczeń i braku dyskryminacji podlegają uregulowaniom sektorowym.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  W celu zachowania spójności definicja wyszukiwarki internetowej stosowana w niniejszym rozporządzeniu powinna być dostosowana do definicji przyjętej w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/114821.

(11)  W celu zapewnienia neutralności technologicznej i uznania szerokiej gamy usług wyszukiwania definicja wyszukiwarki internetowej stosowana w niniejszym rozporządzeniu powinna być szersza od definicji przyjętej w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/114821.

_________________

_________________

21 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (Dz.U. L 194 z 19.7.2016, s. 1).

21 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (Dz.U. L 194 z 19.7.2016, s. 1).

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  W celu zapewnienia w stosownych przypadkach skutecznej ochrony użytkowników biznesowych niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie, w przypadku gdy warunki stosunku umownego, bez względu na ich nazwę lub formę, nie są indywidualnie negocjowane przez strony tego stosunku umownego. To, czy warunki korzystania z usług były negocjowane indywidualnie, należy ustalić na podstawie ogólnej oceny, w której sam fakt, że niektóre postanowienia tych warunków mogły być przedmiotem indywidualnych negocjacji, nie ma decydującego znaczenia.

skreśla się

Uzasadnienie

Uzależnienie objęcia zakresem rozporządzenia od tego, czy przedsiębiorstwo „wynegocjowało indywidualnie” warunki świadczenia usług (w oparciu o „ogólną ocenę” umowy), narażałoby przedsiębiorstwa na znaczną niepewność co do tego, kiedy mogą one być chronione i w jakim stopniu mogą one negocjować bez narażania się na utratę swoich ważnych praw. Rozporządzenie mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której im dłużej użytkownik biznesowy negocjuje z platformą, tym większej liczby uznanych przez nią minimalnych praw jest pozbawiony. By zapobiec utracie ochrony przewidzianej w proponowanym rozporządzeniu, hotele – duże lub małe – musiałyby zatem zaprzestać starania się o lepsze warunki umowne w negocjacjach z platformami internetowymi.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  W celu ochrony użytkowników biznesowych właściwy sąd powinien mieć możliwość orzeknięcia, że niezgodne z przepisami warunki korzystania z usług nie są wiążące dla zainteresowanego użytkownika biznesowego, ze skutkami ex nunc. Każde takie orzeczenie sądu powinno jednak dotyczyć wyłącznie konkretnych postanowień warunków korzystania z usług, które nie są zgodne z przepisami. Pozostałe postanowienia powinny pozostać w mocy i być możliwe do wyegzekwowania w zakresie, w jakim mogą zostać oddzielone od postanowień niezgodnych z przepisami. Nagłe zmiany istniejących warunków korzystania z usług mogą w znaczący sposób zakłócać działalność użytkowników biznesowych. W celu ograniczenia takich negatywnych skutków dla użytkowników biznesowych oraz zniechęcenia do takiego zachowania zmiany dokonane w sposób sprzeczny z obowiązkiem dotrzymania ustalonego terminu powiadomienia powinny zatem być nieskuteczne, tj. uznane za nigdy nieistniejące, ze skutkami erga omnes i ex tunc.

(15)  W celu ochrony użytkowników biznesowych i zagwarantowania wszystkim stronom pewności prawa właściwy sąd powinien mieć możliwość orzeknięcia, że niezgodne z przepisami warunki korzystania z usług nie są wiążące dla zainteresowanego użytkownika biznesowego, ze skutkami ex nunc. Każde takie orzeczenie sądu powinno jednak dotyczyć wyłącznie konkretnych postanowień warunków korzystania z usług, które nie są zgodne z przepisami. Pozostałe postanowienia powinny pozostać w mocy i być możliwe do wyegzekwowania w zakresie, w jakim mogą zostać oddzielone od postanowień niezgodnych z przepisami. Nagłe zmiany istniejących warunków korzystania z usług mogą w znaczący sposób zakłócać działalność użytkowników biznesowych. W celu ograniczenia takich negatywnych skutków dla użytkowników biznesowych oraz zniechęcenia do takiego zachowania zmiany dokonane w sposób sprzeczny z obowiązkiem dotrzymania ustalonego terminu powiadomienia powinny zatem być nieskuteczne, tj. uznane za nigdy nieistniejące, ze skutkami erga omnes i ex tunc.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Dostawca usług pośrednictwa internetowego może mieć uzasadnione powody do podjęcia decyzji o zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia swoich usług, w całości lub w części, na rzecz danego użytkownika biznesowego, w tym poprzez wycofanie z listy ofert poszczególnych towarów lub usług danego użytkownika biznesowego lub skuteczne usunięcie wyników wyszukiwania. Mając jednak na uwadze fakt, że takie decyzje mogą mieć istotny wpływ na interesy zainteresowanych użytkowników biznesowych, użytkownicy ci powinni zostać należycie poinformowani o powodach podjęcia takiej decyzji. Takie uzasadnienie powinno umożliwić użytkownikom biznesowym ustalenie, czy istnieją podstawy do podważenia decyzji, zwiększając tym samym szanse użytkowników biznesowych na skuteczne dochodzenie roszczeń w razie konieczności. Ponadto wymóg podawania uzasadnienia powinien pomóc w zapobieganiu lub zaradzeniu niezamierzonemu usuwaniu z internetu treści dostarczonych przez użytkowników biznesowych, które dostawca omyłkowo uznał za nielegalne, zgodnie z zaleceniem Komisji (UE) 2018/33422. W uzasadnieniu należy wskazać obiektywną podstawę (obiektywne podstawy) podjęcia decyzji, w oparciu o podstawy, które dostawca wymienił już uprzednio w warunkach korzystania z usług, oraz odnieść się w sposób proporcjonalny do szczególnych okoliczności danego przypadku, które doprowadziły do podjęcia takiej decyzji.

(16)  Dostawca usług pośrednictwa internetowego może mieć uzasadnione powody do wprowadzenia ograniczeń w stosunku do użytkowników biznesowych lub nałożenia na nich sankcji, a także podjęcia decyzji o zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia usług, w całości lub w części, na rzecz danego użytkownika biznesowego, w tym poprzez wycofanie z listy ofert poszczególnych towarów lub usług danego użytkownika biznesowego lub skuteczne usunięcie wyników wyszukiwania. Jednak z uwagi na fakt, że takie decyzje mogą mieć istotny wpływ na interesy zainteresowanych użytkowników biznesowych i konsumentów, użytkownicy biznesowi, których to dotyczy, powinni być natychmiast informowani o decyzji i otrzymywać jej uzasadnienie. Jeżeli podstawą decyzji są zawiadomienia otrzymane od stron trzecich, zawiadomienia te muszą być wystarczająco dokładne i odpowiednio uzasadnione, aby dostawcy usług hostingowych mogli z należytą starannością podjąć świadomą decyzję. Dostawcy powinni być zatem zobowiązani do przekazywania treści takich zawiadomień użytkownikom biznesowym w celu umożliwienia im odrzucenia ewidentnie bezpodstawnych zawiadomień. Takie uzasadnienie powinno umożliwić użytkownikom biznesowym ustalenie, czy istnieją podstawy do podważenia decyzji, zwiększając tym samym szanse użytkowników biznesowych na skuteczne dochodzenie roszczeń w razie konieczności. Ponadto wymóg podawania uzasadnienia powinien pomóc w zapobieganiu lub zaradzeniu niezamierzonemu usuwaniu z internetu treści dostarczonych przez użytkowników biznesowych, które dostawca omyłkowo uznał za nielegalne, zgodnie z zaleceniem Komisji (UE) 2018/33422. W uzasadnieniu należy wskazać obiektywną podstawę (obiektywne podstawy) podjęcia decyzji, w oparciu o podstawy, które dostawca wymienił już uprzednio w warunkach korzystania z usług, oraz odnieść się w sposób proporcjonalny do szczególnych okoliczności danego przypadku, które doprowadziły do podjęcia takiej decyzji. Dostawcy usług pośrednictwa internetowego mogą współpracować z dodatkowymi kanałami dystrybucji lub powiązanymi programami, dlatego użytkownikom biznesowym należy zapewnić przejrzystość w tym względzie. Użytkownicy biznesowi powinni mieć prawo wprowadzania korekt w odniesieniu do kanałów, za pośrednictwem których sprzedawane są ich oferty.

__________________

__________________

22 Zalecenie Komisji (UE) 2018/334 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie działań na rzecz skutecznego zwalczania nielegalnych treści w internecie (Dz.U. L 63 z 6.3.2018, s. 50).

22 Zalecenie Komisji (UE) 2018/334 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie działań na rzecz skutecznego zwalczania nielegalnych treści w internecie (Dz.U. L 63 z 6.3.2018, s. 50).

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Plasowanie towarów i usług przez dostawców usług pośrednictwa internetowego ma istotny wpływ na wybory dokonywane przez konsumentów, a co za tym idzie na sukces komercyjny użytkowników biznesowych oferujących konsumentom te towary i usługi. W związku z tym dostawcy usług pośrednictwa internetowego powinni z góry przedstawić główne parametry determinujące plasowanie, aby zapewnić użytkownikom biznesowym większą przewidywalność oraz umożliwić im lepsze zrozumienie funkcjonowania mechanizmu plasowania i porównywanie praktyk w zakresie plasowania stosowanych przez różnych dostawców. Pojęcie głównego parametru powinno być rozumiane jako oznaczające wszelkie ogólne kryteria, procesy, specyficzne sygnały wbudowane w algorytmy lub inne mechanizmy korygowania lub obniżania pozycji stosowane w związku z plasowaniem. Opis głównych parametrów determinujących plasowanie powinien również zawierać wyjaśnienie wszelkich możliwości aktywnego wpływania przez użytkowników biznesowych na plasowanie w zamian za wynagrodzenie dla dostawcy oraz względnych skutków takich działań. Opis ten powinien umożliwić użytkownikom biznesowym odpowiednie zrozumienie, w jaki sposób mechanizm plasowania uwzględnia charakterystyki konkretnych towarów lub usług oferowanych przez użytkownika biznesowego oraz znaczenie tych charakterystyk dla konsumentów korzystających z danej platformy usług pośrednictwa internetowego.

(17)  Plasowanie towarów i usług przez dostawców usług pośrednictwa internetowego ma istotny wpływ na wybory dokonywane przez konsumentów, a co za tym idzie na sukces komercyjny użytkowników biznesowych oferujących konsumentom te towary i usługi. W związku z tym dostawcy usług pośrednictwa internetowego powinni z góry przedstawić główne parametry determinujące plasowanie, aby zapewnić użytkownikom biznesowym większą przewidywalność oraz umożliwić im lepsze zrozumienie funkcjonowania mechanizmu plasowania i porównywanie praktyk w zakresie plasowania stosowanych przez różnych dostawców. Pojęcie głównego parametru powinno być rozumiane jako oznaczające wszelkie ogólne kryteria, procesy, specyficzne sygnały wbudowane w algorytmy lub inne mechanizmy korygowania lub obniżania pozycji stosowane w związku z plasowaniem. Opis głównych parametrów determinujących plasowanie powinien również zawierać wyjaśnienie wszelkich możliwości aktywnego wpływania przez użytkowników biznesowych na plasowanie w zamian za wynagrodzenie dla dostawcy oraz względnych skutków takich działań. Opis ten powinien umożliwić użytkownikom biznesowym odpowiednie zrozumienie, w jaki sposób mechanizm plasowania uwzględnia charakterystyki konkretnych towarów lub usług oferowanych przez użytkownika biznesowego oraz znaczenie tych charakterystyk dla konsumentów korzystających z danej platformy usług pośrednictwa internetowego. Dla konsumenta powinno być również jasne i jednoznaczne – dzięki jawnemu lub pisemnemu oświadczeniu – kiedy użytkownik biznesowy wpłynął na plasowanie w zamian za wynagrodzenie dla dostawcy.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a)  Aby zwiększyć odpowiedzialność dostawców usług pośrednictwa internetowego i wyszukiwarek internetowych za zgodność z przepisami odnoszącymi się do plasowania, należy zobowiązać ich do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za algorytmy i plasowanie stosowane przez dostawcę. Powinno to ułatwić sprawne wdrożenie przepisów rozporządzenia oraz zwiększyć pewność związaną z plasowaniem.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  W przypadku gdy dostawca usług pośrednictwa internetowego sam oferuje konsumentom pewne towary lub usługi poprzez własne usługi pośrednictwa internetowego, lub czyni to za pośrednictwem kontrolowanego przez siebie użytkownika biznesowego, dostawca ten może bezpośrednio konkurować z innymi użytkownikami biznesowymi korzystającymi z jego usług pośrednictwa internetowego, którzy nie są przez niego kontrolowani. W szczególności w takich sytuacjach ważne jest, aby dostawca usług pośrednictwa internetowego działał w sposób przejrzysty i przedstawiał opis wszelkich przypadków zróżnicowanego traktowania, za pomocą środków prawnych, handlowych bądź technicznych, polegającego na odmiennym traktowaniu oferowanych przez siebie towarów lub usług w porównaniu z towarami lub usługami oferowanymi przez użytkowników biznesowych. Aby zapewnić proporcjonalność, obowiązek ten powinien mieć zastosowanie na szczeblu usług pośrednictwa internetowego ogółem, a nie na szczeblu poszczególnych towarów lub usług oferowanych za pośrednictwem tych usług.

(19)  W przypadku gdy dostawca usług pośrednictwa internetowego sam oferuje konsumentom pewne towary lub usługi poprzez własne usługi pośrednictwa internetowego, lub czyni to za pośrednictwem kontrolowanego przez siebie użytkownika biznesowego, dostawca ten może bezpośrednio konkurować z innymi użytkownikami biznesowymi korzystającymi z jego usług pośrednictwa internetowego, którzy nie są przez niego kontrolowani. W szczególności w takich sytuacjach ważne jest, aby dostawca usług pośrednictwa internetowego działał w sposób przejrzysty i przedstawiał opis wszelkich przypadków zróżnicowanego traktowania, za pomocą środków prawnych, handlowych bądź technicznych, takich jak ustawienia domyślne, polegającego na odmiennym traktowaniu oferowanych przez siebie towarów lub usług w porównaniu z towarami lub usługami oferowanymi przez użytkowników biznesowych. W związku z tym dostawcy usług pośrednictwa internetowego nie powinni mieć możliwości dostarczania jakichkolwiek towarów lub świadczenia jakichkolwiek usług będących pod ich bezpośrednią lub pośrednią kontrolą jako opcji domyślnej bez uprzedniego zaoferowania konsumentom w momencie korzystania przez nich po raz pierwszy z usług pośrednictwa internetowego możliwości wyboru spośród różnych dostępnych konkurencyjnych opcji. Zróżnicowane traktowanie powinno być dopuszczalne tylko w zakresie, w jakim zezwala na to prawo konkurencji. Aby zapewnić proporcjonalność, obowiązek ten powinien mieć zastosowanie na szczeblu usług pośrednictwa internetowego ogółem, a nie na szczeblu poszczególnych towarów lub usług oferowanych za pośrednictwem tych usług. Ponadto ponieważ pośrednicy internetowi posiadają często więcej niż jedną platformę lub stronę internetową, powinni informować użytkowników biznesowych podpisujących z nimi umowę o umieszczeniu na liście, na których platformach lub stronach internetowych będą widoczni na liście.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Możliwość dostępu do danych, w tym danych osobowych, i ich wykorzystania, może stanowić podstawę do tworzenie znacznej wartości w gospodarce platform internetowych. W związku z tym ważne jest, aby dostawcy usług pośrednictwa internetowego podawali użytkownikom biznesowym jasny opis zakresu, charakteru i warunków dostępu tych użytkowników do określonych kategorii danych oraz korzystania z nich. Opis ten powinien być proporcjonalny i może dotyczyć ogólnych warunków dostępu, zamiast wyczerpującej identyfikacji konkretnych danych lub kategorii danych, aby umożliwić użytkownikom biznesowym zrozumienie, czy mogą wykorzystać te dane do tworzenia większej wartości, w tym poprzez możliwość korzystania z usług w zakresie danych, świadczonych przez strony trzecie. Przetwarzanie danych osobowych powinno odbywać się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67924.

(20)  Możliwość dostępu do danych możliwych do zweryfikowania, w tym danych osobowych, i ich wykorzystania, może stanowić podstawę do tworzenie znacznej wartości w gospodarce platform internetowych. W związku z tym ważne jest, aby dostawcy usług pośrednictwa internetowego podawali użytkownikom biznesowym jasny opis zakresu, charakteru i warunków dostępu tych użytkowników do określonych kategorii danych oraz korzystania z nich. Opis ten powinien być proporcjonalny i może dotyczyć ogólnych warunków dostępu, zamiast wyczerpującej identyfikacji konkretnych danych lub kategorii danych, aby umożliwić użytkownikom biznesowym zrozumienie, czy mogą wykorzystać lub zweryfikować te dane do tworzenia większej wartości, w tym poprzez możliwość korzystania z usług w zakresie danych, świadczonych przez strony trzecie. Przetwarzanie danych osobowych powinno odbywać się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67924.

_________________

_________________

24 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

24 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego mogą w pewnych przypadkach ograniczać w warunkach korzystania z usług możliwość użytkowników biznesowych oferowania konsumentom towarów lub usług na bardziej korzystnych warunkach za pośrednictwem innych środków niż usługi pośrednictwa internetowego danego dostawcy. W takich przypadkach dostawcy, których to dotyczy, powinni podać uzasadnienie takiego działania,szczególności wskazując główne względy gospodarcze, handlowe lub prawne, z jakich wprowadzili takie ograniczenia. Ten obowiązek przejrzystości nie powinien jednak być odczytywany jako mający wpływ na ocenę zgodności z prawem takich ograniczeń przeprowadzaną na podstawie innych aktów prawnych Unii lub aktów prawnych państw członkowskich zgodnie z prawem Unii, w tym w dziedzinie konkurencji i nieuczciwych praktyk handlowych, ani na stosowanie takich aktów prawnych.

(21)  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego mogą w pewnych przypadkach ograniczać w warunkach korzystania z usług możliwość użytkowników biznesowych oferowania konsumentom towarów lub usług na bardziej korzystnych warunkach za pośrednictwem innych środków niż usługi pośrednictwa internetowego danego dostawcy. Na takie ograniczenia należy nałożyć limity, jako że pozbawiają one użytkowników biznesowych możliwości korzystania ze swobody przedsiębiorczościzakresie ustalania warunków sprzedaży własnych produktów i usług oraz mogą również działać na szkodę konsumentów ze względu na uniemożliwianie im dostępu do szerszej gamy produktów i usług. Na żądanie użytkowników biznesowych lub innych dostawców usług pośrednictwa internetowego lub z własnej inicjatywy Komisja powinna aktywnie i niezwłocznie oceniać zgodność takich ograniczeń z prawem Unii. Użytkownicy biznesowi powinni mieć pełną kontrolę nad swoimi prawami własności intelektualnej. Dostawcy usług pośrednictwa internetowego powinni korzystać z tych praw wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika biznesowego. Należy przestrzegać warunków korzystania z tych praw.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Aby zapewnić użytkownikom biznesowym, w tym użytkownikom, których korzystanie z danych usług pośrednictwa internetowego zostało zawieszone lub zakończone, dostęp do natychmiastowych, odpowiednich i skutecznych możliwości dochodzenia roszczeń, dostawcy usług pośrednictwa internetowego powinni przewidzieć wewnętrzny system rozpatrywania skarg. Ten wewnętrzny system rozpatrywania skarg powinien być ukierunkowany na zapewnienie, by w znacznej części skarg można było znaleźć rozwiązanie w drodze dwustronnych kontaktów między dostawcą usług pośrednictwa internetowego a użytkownikiem biznesowym, który złożył skargę. Ponadto zobowiązanie dostawców usług pośrednictwa internetowego do publikacji informacji na temat funkcjonowania i skuteczności ich wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg powinno pomóc użytkownikom biznesowym w zrozumieniu rodzajów problemów, jakie mogą pojawić się w ramach świadczenia różnych usług pośrednictwa internetowego, a także możliwości wypracowania przez obie strony szybkiego i skutecznego rozstrzygnięcia.

(22)  Aby zapewnić użytkownikom biznesowym, w tym użytkownikom, których korzystanie z danych usług pośrednictwa internetowego zostało zawieszone lub zakończone, dostęp do natychmiastowych, odpowiednich i skutecznych możliwości dochodzenia roszczeń, dostawcy usług pośrednictwa internetowego powinni przewidzieć wewnętrzny system rozpatrywania skarg. Ten wewnętrzny system rozpatrywania skarg powinien być ukierunkowany na zapewnienie, by w znacznej części skarg można było znaleźć rozwiązanie w drodze dwustronnych kontaktów między dostawcą usług pośrednictwa internetowego a użytkownikiem biznesowym, który złożył skargę. Ponadto zobowiązanie dostawców usług pośrednictwa internetowego do publikacji informacji na temat funkcjonowania i skuteczności ich wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg powinno pomóc użytkownikom biznesowym w zrozumieniu rodzajów oraz stopnia trudności problemów, jakie mogą pojawić się w ramach świadczenia różnych usług pośrednictwa internetowego, a także możliwości wypracowania przez obie strony szybkiego i skutecznego rozstrzygnięcia.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Określone w niniejszym rozporządzeniu wymogi dotyczące wewnętrznych systemów rozpatrywania skarg ukierunkowane są na zapewnienie dostawcom usług pośrednictwa internetowego racjonalnego marginesu swobody przy prowadzeniu tych systemów i rozpatrywaniu indywidualnych skarg, tak aby zminimalizować wszelkie obciążenia administracyjne. Ponadto wewnętrzne systemy rozpatrywania skarg powinny umożliwiać dostawcom usług pośrednictwa internetowego podjęcie w razie potrzeby działań, w sposób proporcjonalny, w przypadku wykrycia prób wykorzystywania tych systemów w złej wierze przez niektórych użytkowników biznesowych. W przypadkach innych niż domniemane niewywiązywanie się z obowiązków prawnych określonych w niniejszym rozporządzeniu do rozpatrzenia w takich wewnętrznych systemach nie powinno się także przyjmować skarg dotyczących jedynie nieistotnych negatywnych skutków dla danego użytkownika biznesowego. Ze względu na koszty ustanowienia i prowadzenia takich systemów należy zwolnić z tych obowiązków dostawców usług pośrednictwa internetowego, którzy stanowią małe przedsiębiorstwa, zgodnie z odpowiednimi przepisami zalecenia Komisji 2003/361/WE25 .

(23)  Określone w niniejszym rozporządzeniu wymogi dotyczące wewnętrznych systemów rozpatrywania skarg ukierunkowane są na zapewnienie dostawcom usług pośrednictwa internetowego racjonalnego marginesu swobody przy prowadzeniu tych systemów i rozpatrywaniu indywidualnych skarg, tak aby zminimalizować wszelkie obciążenia administracyjne. Ponadto wewnętrzne systemy rozpatrywania skarg powinny umożliwiać dostawcom usług pośrednictwa internetowego podjęcie w razie potrzeby działań, w sposób proporcjonalny, w przypadku wykrycia prób wykorzystywania tych systemów w złej wierze przez niektórych użytkowników biznesowych. Ze względu na koszty ustanowienia i prowadzenia takich systemów należy zwolnić z tych obowiązków dostawców usług pośrednictwa internetowego, którzy stanowią małe przedsiębiorstwa, zgodnie z odpowiednimi przepisami zalecenia Komisji 2003/361/WE25.

__________________

__________________

25 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

25 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego powinni ponosić racjonalną część całkowitych kosztów mediacji, z uwzględnieniem wszystkich istotnych elementów sprawy będącej przedmiotem mediacji. W tym celu mediator powinien przedstawić sugestię, jaką część należy uznać za racjonalną w tej konkretnej sprawie. Część ta nie powinna być jednak nigdy mniejsza niż połowa tych kosztów.

(25)  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego powinni ponosić racjonalną część całkowitych kosztów mediacji, z uwzględnieniem wszystkich istotnych elementów sprawy będącej przedmiotem mediacji. W tym celu mediator powinien przedstawić sugestię, jaką część należy uznać za racjonalną w tej konkretnej sprawie. Część ta nie powinna być jednak nigdy mniejsza niż połowa tych kosztów. W wyjątkowych przypadkach, gdy użytkownicy biznesowi są dużymi przedsiębiorstwami korzystającymi z własnych internetowych kanałów transakcyjnych i gdy mediator wskaże oczywiste nadużycie procedury mediacji ze szkodą dla dostawców usług pośrednictwa internetowego, użytkownicy biznesowi powinni ponosić większą część kosztów.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Kodeksy postępowania, opracowane przez zainteresowanych dostawców usług pośrednictwa internetowego lub reprezentujące ich organizacje i stowarzyszenia, mogą przyczynić się do właściwego stosowania niniejszego rozporządzenia, należy zatem zachęcać do ich tworzenia. Przy opracowywaniu takich kodeksów postępowania, w porozumieniu ze wszystkimi właściwymi zainteresowanymi stronami, należy wziąć pod uwagę specyfikę objętych nimi sektorów, a także specyfikę mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

(28)  Kodeksy postępowania, opracowane przez zainteresowanych dostawców usług pośrednictwa internetowego lub reprezentujące ich organizacje i stowarzyszenia, mogą przyczynić się do właściwego stosowania niniejszego rozporządzenia, należy zatem zachęcać do ich tworzenia. Przy opracowywaniu takich kodeksów postępowania, w porozumieniu ze wszystkimi właściwymi zainteresowanymi stronami, należy wziąć pod uwagę specyfikę objętych nimi sektorów, a także specyfikę mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Komisja powinna ocenić zgodność kodeksów postępowania z prawem Unii.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(28a)  Parlament Europejski uważa, że prawodawstwu Unii powinna przyświecać zasada „tak mało, jak to możliwe, i tak wiele, jak to potrzebne”, która oznacza, że potrzebne są przepisy dostosowane do ery cyfrowej oraz otwarte i neutralne pod względem technologicznym w stopniu wystarczającym do elastycznego uwzględnienia przyszłych zmian; docenia inicjatywę Komisji polegającą na analizie roli platform w gospodarce cyfrowej, co zapewni kompleksowe i podobne podejście do ram w obrębie całego rynku cyfrowego; uważa, że stosowanie uniwersalnych rozwiązań może zniechęcać do innowacji i zagrażać konkurencyjności unijnych przedsiębiorstw w światowej gospodarce.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, mianowicie zapewnienie sprawiedliwego, przewidywalnego, zrównoważonego i budzącego zaufanie internetowego otoczenia biznesowego w obrębie rynku wewnętrznego, nie może zostać w wystarczającym stopniu osiągnięty przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na jego zakres i skutki możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na szczeblu Unii, może ona przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną we wspomnianym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(31)  Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, mianowicie zapewnienie przejrzystego, sprawiedliwego, przewidywalnego, zrównoważonego i budzącego zaufanie internetowego otoczenia biznesowego w obrębie rynku wewnętrznego, nie może zostać w wystarczającym stopniu osiągnięty przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na jego zakres i skutki możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na szczeblu Unii, może ona przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną we wspomnianym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się przepisy w celu zapewnienia, by użytkownikom biznesowym usług pośrednictwa internetowego i użytkownikom z witryną firmy w odniesieniu do wyszukiwarek internetowych zagwarantowano odpowiednią przejrzystość i skuteczne możliwości dochodzenia roszczeń.

1.  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się przepisy w celu zadbania o to, by użytkownikom biznesowym usług pośrednictwa internetowego i użytkownikom z witryną firmy w odniesieniu do wyszukiwarek internetowych i zintegrowanych z siecią zagwarantowano odpowiednie sprawiedliwe traktowanie, przejrzystość i skuteczne możliwości dochodzenia roszczeń.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.   Państwa członkowskie nie utrzymują w mocy w swoim prawie krajowym ani nie wprowadzają do niego przepisów dotyczących kwestii objętych niniejszym rozporządzeniem i różniących się od przepisów niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do usług pośrednictwa internetowego i wyszukiwarek internetowych, które są dostarczane lub których dostarczenie jest oferowane, odpowiednio, użytkownikom biznesowym i użytkownikom z witryną firmy mającym siedzibę lub miejsce zamieszkania w Unii, którzy poprzez usługi pośrednictwa internetowego lub wyszukiwarki internetowe oferują towary lub usługi konsumentom znajdującym się w Unii, niezależnie od siedziby lub miejsce zamieszkania dostawców tych usług.

2.  Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do usług pośrednictwa internetowego i wyszukiwania w internecie, które są świadczone lub których świadczenie jest oferowane, odpowiednio, użytkownikom biznesowym i użytkownikom z witryną firmy mającym siedzibę lub faktycznie prowadzącym działalność w Unii, którzy adresują swoje usługi do konsumentów unijnych i którzy w ramach usług pośrednictwa internetowego lub wyszukiwania w internecie oferują towary lub usługi konsumentom znajdującym się w Unii, niezależnie od siedziby lub miejsce zamieszkania dostawców tych usług.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  „użytkownik biznesowy” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która poprzez usługi pośrednictwa internetowego oferuje konsumentom towary lub usługi w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową;

1)  „użytkownik biznesowy” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która poprzez usługi pośrednictwa internetowego oferuje konsumentom towary lub usługi lub je promuje w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową, w tym w obszarze transportu, oraz osoby pracujące lub świadczące usługi osobiście, które korzystają w tym celu z usług pośrednictwa internetowego;

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  umożliwiają użytkownikom biznesowym oferowanie towarów lub usług konsumentom, z zamiarem ułatwienia inicjowania transakcji bezpośrednich między tymi użytkownikami biznesowymi a konsumentami, niezależnie od tego, gdzie te transakcje są ostatecznie zawierane;

b)  umożliwiają użytkownikom biznesowym oferowanie konsumentom towarów lub usług lub ich promowanie, z zamiarem ułatwienia inicjowania transakcji bezpośrednich między tymi użytkownikami biznesowymi a konsumentami, niezależnie od tego, gdzie te transakcje są ostatecznie zawierane;

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  są świadczone użytkownikom biznesowym na podstawie stosunków umownych między, z jednej strony, dostawcą tych usług, a z drugiej strony zarówno tymi użytkownikami biznesowymi, jak i konsumentami, którym ci użytkownicy biznesowi oferują towary lub usługi;

c)  są świadczone użytkownikom biznesowym na podstawie stosunków umownych między, z jednej strony, dostawcą tych usług, a z drugiej strony zarówno tymi użytkownikami biznesowymi, jak i konsumentami, którym ci użytkownicy biznesowi oferują towary lub usługi lub je promują;

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5)  „wyszukiwarka internetowa” oznacza usługę cyfrową, która umożliwia użytkownikom wyszukiwanie – co do zasady – wszystkich stron internetowych lub stron internetowych w danym języku za pomocą zapytania na jakikolwiek temat przez podanie słowa kluczowego, wyrażenia lub innej wartości wejściowej i która jako wynik wyszukiwania podaje odnośniki do stron internetowych, na których można znaleźć informacje związane z zadanym zapytaniem;

5)  „wyszukiwarka internetowa” oznacza usługę cyfrową, interfejs lub aplikacje mobilne, które umożliwiają użytkownikom przeszukiwanie treści internetowych w danym języku za pomocą zapytania przez podanie słowa kluczowego, wyrażenia lub innej wartości wejściowej w wielu wariantach i które podają wyniki wyszukiwania, w których można znaleźć informacje związane z zapytaniem;

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7)  „użytkownik z witryną firmy” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która posługuje się stronami internetowymi, aby oferować konsumentom towary lub usługi w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową;

7)  „użytkownik z witryną firmy” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która posługuje się interfejsem internetowym, czyli dowolnym oprogramowaniem komputerowym, w tym stroną internetową lub jej częścią i aplikacjami, w tym aplikacjami mobilnymi, aby oferować konsumentom towary lub usługi lub je promować w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową;

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8)  „plasowanie” oznacza przyznawanie określonej pozycji względem innych towarom lub usługom oferowanym konsumentom przez użytkowników biznesowych poprzez usługi pośrednictwa internetowego lub stronom internetowym indeksowanym dla konsumentów przez wyszukiwarki internetowe, w formie, w jakiej zostało ono przedstawione, zorganizowane lub przekazane tym konsumentom przez, odpowiednio, dostawców usług pośrednictwa internetowego lub dostawców wyszukiwarek internetowych, niezależnie od środków technologicznych wykorzystanych do takiego przedstawienia, organizacji lub przekazu;

8)  „plasowanie” oznacza przyznawanie w wynikach wyszukiwania określonej pozycji względem innych towarom lub usługom oferowanym konsumentom przez użytkowników biznesowych poprzez usługi pośrednictwa internetowego lub stronom internetowym indeksowanym dla konsumentów przez wyszukiwarki internetowe, w formie, w jakiej zostało ono przedstawione, zorganizowane lub przekazane tym konsumentom przez, odpowiednio, dostawców usług pośrednictwa internetowego lub dostawców wyszukiwarek internetowych, niezależnie od środków technologicznych wykorzystanych do takiego przedstawienia, organizacji lub przekazu;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

10a)  „dodatkowe towary i usługi” oznaczają towary lub usługi, które oferowane są jako uzupełnienie produktu podstawowego oferowanego przez użytkownika biznesowego.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  były sformułowane jasnym i jednoznacznym językiem;

a)  były sformułowane jasnym językiem;

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zawierały określenie obiektywnych podstaw podjęcia decyzji o zawieszeniu lub zakończeniu, w całości lub w części, świadczenia przez nich usług pośrednictwa internetowego na rzecz użytkowników biznesowych.

c)  zawierały określenie obiektywnych, niedyskryminujących, sprawiedliwych, racjonalnych i spójnych z tymi warunkami podstaw podjęcia decyzji o nałożeniu sankcji polegających na ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu, w całości lub w części, świadczenia przez nich usług pośrednictwa internetowego na rzecz użytkowników biznesowych.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  zawierały postanowienia dotyczące spoczywającego na użytkownikach biznesowych obowiązku podawania na platformie dokładnych informacji i zapewniające prawidłową ocenę przez konsumentów jakości, sprawności technicznej, ceny i innych cech szczególnych oferowanych towarów lub usług, a także zgodne z prawem i uczciwe warunki, zwłaszcza dotyczące płatności.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dostawcy usług pośrednictwa internetowego powiadamiają zainteresowanych użytkowników biznesowych o wszelkich planowanych zmianach warunków korzystania z usług.

Dostawcy usług pośrednictwa internetowego informują użytkowników biznesowych o swoich dodatkowych kanałach dystrybucji i ewentualnych programach powiązanych, na których umieszczone zostaną oferty użytkowników biznesowych. Użytkownikom biznesowym przyznaje się prawo do żądania usunięcia ich z takich dodatkowych kanałów dystrybucji. Dostawcy usług pośrednictwa internetowego powiadamiają zainteresowanych użytkowników biznesowych o wszelkich planowanych zmianach warunków korzystania z usług.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nie wprowadza się planowanych zmian przed upływem terminu powiadomienia, który musi być racjonalny i proporcjonalny do charakteru i zakresu planowanych zmian oraz ich konsekwencji dla zainteresowanego użytkownika biznesowego. Termin powiadomienia musi wynosić co najmniej 15 dni od dnia, w którym dostawca usług pośrednictwa internetowego powiadamia zainteresowanych użytkowników biznesowych o planowanych zmianach.

Nie wprowadza się planowanych zmian przed upływem terminu powiadomienia, który musi być racjonalny i proporcjonalny do charakteru i zakresu planowanych zmian oraz ich konsekwencji dla zainteresowanego użytkownika biznesowego. Termin powiadomienia musi wynosić co najmniej 15 dni, lecz nie więcej niż 30 dni od dnia, w którym dostawca usług pośrednictwa internetowego powiadamia zainteresowanych użytkowników biznesowych o planowanych zmianach.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Ust. 3 nie ma zastosowania, w przypadku gdy dostawca usług pośrednictwa internetowego podlega obowiązkowi prawnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany warunków korzystania z usług w sposób, który uniemożliwia temu dostawcy dotrzymanie terminu powiadomienia, o którym mowa w ust. 3 akapit drugi.

5.  Ust. 3 nie ma zastosowania, w przypadku gdy dostawca usług pośrednictwa internetowego zasadnie uważa, że dotrzymanie pełnego terminu powiadomienia spowodowałoby naruszenie prawa lub naraziłoby na szwank dochodzenie prawne.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. Opłata pobierana przez dostawcę usług pośrednictwa internetowego od użytkownika biznesowego za usługi pośrednictwa internetowego musi być proporcjonalna i podlega negocjacji między obiema zaangażowanymi stronami.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zawieszenie i zakończenie

Zawieszenie, wycofanie z listy ofert i zakończenie

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W przypadku gdy dostawca usług pośrednictwa internetowego podejmuje decyzję o zawieszeniu lub zakończeniu, w całości lub w części, świadczenia swoich usług pośrednictwa internetowego na rzecz danego użytkownika biznesowego, przekazuje temu zainteresowanemu użytkownikowi biznesowemu, bez zbędnej zwłoki, uzasadnienie takiej decyzji.

1.  W przypadku gdy dostawca usług pośrednictwa internetowego podejmuje decyzję o zastosowaniu sankcji polegających na zawieszeniu, wycofaniu z listy ofert lub zakończeniu, w całości lub w części, świadczenia swoich usług pośrednictwa internetowego na rzecz danego użytkownika biznesowego, powiadamia o tym zainteresowanego użytkownika biznesowego i przekazuje mu, bez zbędnej zwłoki, jasne i spójne uzasadnienie takiej decyzji.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać odniesienie do konkretnych faktów lub okoliczności, które doprowadziły do decyzji dostawcy usług pośrednictwa internetowego, a także odniesienie do mającej zastosowanie obiektywnej podstawy (lub obiektywnych podstaw) podjęcia tej decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. c).

2.  Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać odniesienie do konkretnych faktów lub okoliczności, które doprowadziły do decyzji dostawcy usług pośrednictwa internetowego, a także odniesienie do mających zastosowanie podstaw podjęcia tej decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. c). Na wniosek użytkownika biznesowego dostawca usług pośrednictwa internetowego podaje konkretne fakty lub okoliczności, które doprowadziły do podjęcia tej decyzji, w tym zawiadomienie przez osobę trzecią, jeśli zawieszenie lub zakończenie jest skutkiem takiego zawiadomienia. Zakończenie i zawieszenie poprzedza się powiadomieniem i umożliwieniem złożenia wyjaśnień lub przywrócenia zgodności.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dostawcy usług pośrednictwa internetowego określają w swoich warunkach korzystania z usług główne parametry determinujące plasowanie oraz powody, dla których właśnie tym, a nie innym parametrom nadano względne znaczenie.

Dostawcy usług pośrednictwa internetowego jasno i jednoznacznie określają w swoich warunkach korzystania z usług główne parametry determinujące plasowanie oraz powody ich względnego znaczenia w zestawieniu z innymi parametrami. Wszelkie zmiany parametrów determinujących plasowanie podaje się do wiadomości użytkowników biznesowych w odpowiednim czasie i są one sformułowane jasnym i jednoznacznym językiem. Parametry determinujące plasowanie stosuje się wobec użytkowników biznesowych w sposób niedyskryminujący. Bez uszczerbku dla art. 3 ust. 3 wszelkie zmiany parametrów determinujących plasowanie podaje się do wiadomości użytkowników biznesowych w odpowiednim czasie oraz w sposób jasny i zrozumiały.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dostawcy wyszukiwarek internetowych przedstawiają użytkownikom z witryną firmy główne parametry determinujące plasowanie, zamieszczając w swoich wyszukiwarkach internetowych łatwo- i ogólnodostępny opis tych parametrów sformułowany jasnym i jednoznacznym językiem. Dostawcy ci aktualizują ten opis na bieżąco.

2.  Dostawcy wyszukiwarek internetowych przedstawiają użytkownikom z witryną firmy główne parametry determinujące plasowanie na stronach z ogólnymi wynikami wyszukiwania, zamieszczając w swoich wyszukiwarkach internetowych łatwo- i ogólnodostępny opis tych parametrów sformułowany jasnym, prostymzrozumiałym językiem. Dostawcy ci aktualizują ten opis na bieżąco pod względem istotnych zmian, co do których można zasadnie przypuszczać, że będą miały istotny i negatywny wpływ na użytkowników z witryną firmy. W przypadku gdy dostawca wyszukiwarki internetowej zmienił kolejność plasowania lub wycofał z listy ofert konkretną stronę internetową po zawiadomieniu przez osobę trzecią, dostawca umożliwia użytkownikowi biznesowemu zbadanie treści zawiadomienia.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Od dostawców usług pośrednictwa internetowego i dostawców wyszukiwarek internetowych nie wymaga się przy spełnianiu wymogów określonych w niniejszym artykule ujawniania tajemnic przedsiębiorstwa, zdefiniowanych w art. 2 pkt 1 dyrektywy (UE) 2016/943.

4.  Od dostawców usług pośrednictwa internetowego i dostawców wyszukiwarek internetowych nie wymaga się przy spełnianiu wymogów określonych w niniejszym artykule ujawniania tajemnic przedsiębiorstwa, zdefiniowanych w art. 2 pkt 1 dyrektywy (UE) 2016/943, ani żadnych informacji, które mogłyby ułatwić manipulację wynikami lub wprowadzenie konsumentów w błąd.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Użytkownicy biznesowi udostępniają dostawcom usług pośrednictwa internetowego dokładną charakterystykę towarów i usług oferowanych konsumentom. Dostawcy usług pośrednictwa internetowego nie można przypisać żadnego negatywnego wpływu na plasowanie towarów i usług użytkowników biznesowych wynikającego z niekompletnych lub niedokładnych informacji przekazanych przez tych użytkowników biznesowych.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b. Dostawcy wyszukiwarek internetowych i dostawcy usług pośrednictwa internetowego wyznaczają osobę odpowiedzialną za politykę danego dostawcy związaną z plasowaniem.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 5a

 

Dodatkowe towary i usługi

 

1. W przypadku gdy dodatkowe towary i usługi są oferowane za pośrednictwem dostawców usług pośrednictwa internetowego przez samych dostawców, osoby trzecie lub użytkowników biznesowych, dostawcy umieszczają w swoich warunkach opis dodatkowych towarów i usług. 

 

2. W przypadku gdy zarówno dostawcy lub osoby trzecie, jak i użytkownicy biznesowi oferują dodatkowe towary i usługi, w opisie, o którym mowa w ust. 1, należy jasno określić, czy dodatkowe towary i usługi dostarczane przez użytkownika biznesowego będą oferowane klientowi. Dostawcy usług pośrednictwa internetowego powinni jasno i w widoczny sposób poinformować klienta, kto dostarcza odnośne dodatkowe towary i usługi i na jakich warunkach. 

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego zawierają w swoich warunkach korzystania z usług opis wszelkiego zróżnicowanego traktowania, które stosują lub mogą stosować w odniesieniu do towarów lub usług oferowanych konsumentom poprzez te usługi pośrednictwa internetowego przez, z jednej strony, samych tych dostawców lub przez jakichkolwiek użytkowników biznesowych, których dostawcy ci kontrolują, oraz, z drugiej strony, przez innych użytkowników biznesowych.

1.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego zawierają w swoich warunkach korzystania z usług opis wszelkiego istotnego zróżnicowanego traktowania, które stosują lub mogą stosować w odniesieniu do towarów lub usług oferowanych konsumentom poprzez te usługi pośrednictwa internetowego przez, z jednej strony, samych tych dostawców lub przez jakichkolwiek użytkowników biznesowych, których dostawcy ci kontrolują, oraz, z drugiej strony, przez innych użytkowników biznesowych.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  plasowanie;

b)  plasowanie i ustawienia domyślne;

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie wynagrodzenie pobierane od użytkowników za korzystanie z danych usług pośrednictwa internetowego;

c)  jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie wynagrodzenie pobierane od użytkowników za korzystanie z danych usług pośrednictwa internetowego lub wyszukiwarek internetowych;

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6a

 

Zróżnicowane traktowanie dodatkowych towarów i usług

 

W stosownych przypadkach dostawcy usług pośrednictwa internetowego zawierają w swoich warunkach korzystania z usług opis wszelkiego zróżnicowanego traktowania, które stosują lub mogą stosować w odniesieniu do dodatkowych towarów lub usług oferowanych konsumentom poprzez te usługi pośrednictwa internetowego przez, z jednej strony, samych dostawców lub przez jakichkolwiek użytkowników biznesowych, których ci dostawcy kontrolują, oraz, z drugiej strony, przez innych użytkowników biznesowych. 

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego zawierają w swoich warunkach korzystania z usług opis technicznego i umownego dostępu użytkowników biznesowych lub informację o braku takiego dostępu – do wszelkich danych osobowych lub innych danych, które użytkownicy biznesowi lub konsumenci dostarczają na potrzeby korzystania z odnośnych usług pośrednictwa internetowego lub które są generowane w wyniku świadczenia tych usług.

1.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego i wyszukiwarek internetowych zawierają w swoich warunkach korzystania z usług opis technicznego i umownego dostępu użytkowników biznesowych lub użytkowników z witryną firmy do wszelkich danych osobowych lub innych danych, które użytkownicy biznesowi lub konsumenci dostarczają na potrzeby korzystania z odnośnych usług pośrednictwa internetowego lub wyszukiwania w internecie bądź które są generowane w wyniku świadczenia tych usług.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  czy dostawca usług pośrednictwa internetowego ma dostęp do danych osobowych lub innych danych, które użytkownicy biznesowi lub konsumenci dostarczają na potrzeby korzystania z odnośnych usług pośrednictwa internetowego lub które są generowane w wyniku świadczenia tych usług, a jeśli tak – do jakich kategorii takich danych i na jakich warunkach;

a)  czy dostawca usług pośrednictwa internetowego ma dostęp do danych osobowych lub innych danych, które użytkownicy biznesowi lub konsumenci dostarczają na potrzeby korzystania z odnośnych usług pośrednictwa internetowego lub które są generowane w wyniku świadczenia tych usług, a jeśli tak – do jakich kategorii takich danych i na jakich warunkach oraz czy dane te są przekazywane stronom trzecim;

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  czy użytkownik biznesowy ma dostęp do danych osobowych lub innych danych dostarczonych przez tego użytkownika biznesowego w związku z korzystaniem przez niego z odnośnych usług pośrednictwa internetowego lub które są generowane w wyniku świadczenia tych usług na rzecz tego użytkownika biznesowego i konsumentów jego towarów lub usług, a jeśli tak – do jakich kategorii takich danych i na jakich warunkach;

b)  na jakich warunkach użytkownik biznesowy ma dostęp do danych osobowych lub innych danych dostarczonych przez tego użytkownika biznesowego w związku z korzystaniem przez niego z odnośnych usług pośrednictwa internetowego lub które są generowane w wyniku świadczenia tych usług na rzecz tego użytkownika biznesowego i konsumentów jego towarów lub usług, a jeśli tak – do jakich kategorii takich danych i na jakich warunkach;

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  czy, dodatkowo do lit. b), użytkownik biznesowy ma dostęp do danych osobowych lub innych danych, w tym w formie zagregowanej, dostarczanych w ramach lub generowanych w wyniku świadczenia usług pośrednictwa internetowego na rzecz wszystkich użytkowników biznesowych i konsumentów ich towarów lub usług, a jeśli tak – do jakich kategorii takich danych i na jakich warunkach.

c)  na jakich warunkach, dodatkowo do lit. b), użytkownik biznesowy ma dostęp do danych osobowych lub innych danych, w tym w formie zagregowanej, dostarczanych w ramach lub generowanych w wyniku świadczenia usług pośrednictwa internetowego na rzecz wszystkich użytkowników biznesowych i konsumentów ich towarów lub usług, a jeśli tak – do jakich kategorii takich danych i na jakich warunkach.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Bez uszczerbku dla właściwych przepisów Unii w zakresie ochrony danych osobowych i ochrony prywatności dostawcy usług pośrednictwa internetowego zapewniają użytkownikom biznesowym dostęp do wszystkich danych, które ci dostawcy uzyskali w wyniku działalności handlowej danego użytkownika biznesowego.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego, ułatwiając zawieranie umów między użytkownikiem biznesowym a konsumentem, mogą przekazywać użytkownikowi biznesowemu odpowiednie dane kontaktowe konsumenta, chyba że konsument się na to nie zgodzi.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2c.  Użytkownicy biznesowi zapewniają, by dane dotyczące ich towarów i usług, w szczególności wszystkie elementy ceny, które przekazują dostawcom usług pośrednictwa internetowego, były dokładne i by dane te umożliwiały dostawcom wywiązywanie się z ich obowiązków prawnych, w szczególności wobec konsumentów.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ograniczenia dotyczące oferowania odmiennych warunków za pośrednictwem innych środków

Ograniczenia dotyczące oferowania odmiennych warunków

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W przypadku gdy – w ramach świadczenia swoich usług – dostawcy usług pośrednictwa internetowego ograniczają użytkownikom biznesowym możliwość oferowania konsumentom tych samych towarów i usług na odmiennych warunkach za pośrednictwem innych środków niż dane usługi pośrednictwa, muszą oni zawrzeć w swoich warunkach korzystania z usług uzasadnienie takiego ograniczenia i zapewnić łatwy i publiczny dostęp do tego uzasadnienia. Uzasadnienie to musi zawierać główne względy ekonomiczne, handlowe lub prawne, z jakich wprowadzono takie ograniczenia.

1.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego nie ograniczają użytkownikom biznesowym możliwości oferowania konsumentom odmiennych warunków otrzymania odnośnych towarów i usług za pośrednictwem innych środków niż dane usługi pośrednictwa.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Na żądanie użytkownika biznesowego dostawcy usług pośrednictwa internetowego dostarczają pełnych informacji o wszystkich posiadanych i obsługiwanych przez pośrednika platformach i stronach internetowych, na których na liście ofert umieszczone są produkty lub usługi użytkownika biznesowego.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Obowiązek określony w ust. 1 nie ma wpływu na zakazy lub restrykcjeodniesieniu do nakładania takich ograniczeń, wynikające ze stosowania innych przepisów unijnych lub z przepisów krajowych, które są zgodne z prawem Uniiktórym podlegają dostawcy usług pośrednictwa internetowego.

2.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego nie mogą wymagać od użytkowników biznesowych, bycałości lub częściowo zrezygnowali z kontroli nad posiadanymi przez nich prawami własności intelektualnej, w tym zarejestrowanymi znakami towarowyminazwami handlowymi.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  rozpatrują skargi szybko i skutecznie, z uwzględnieniem wagi i złożoności podniesionej kwestii;

b)  rozpatrują skargi szybko i skutecznie, nie później niż w ciągu 30 dni, z uwzględnieniem wagi i złożoności podniesionej kwestii;

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  informują skarżącego o wyniku wewnętrznego procesu rozpatrywania skargi, w sposób zindywidualizowany i przy użyciu jasnych i jednoznacznych sformułowań.

c)  informują skarżącego o wyniku wewnętrznego procesu rozpatrywania skargi przy użyciu jasnych i jednoznacznych sformułowań. Pierwsza odpowiedź na skargę powinna być udzielona nie później niż w ciągu 14 dni.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dostawcy usług pośrednictwa internetowego co roku opracowują informacje na temat funkcjonowania i skuteczności ich wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg oraz zapewniają łatwy i publiczny dostęp do tych informacji.

Dostawcy usług pośrednictwa internetowego podają do wiadomości publicznej informacje na temat ogólnego funkcjonowania i skuteczności ich wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg oraz dopilnowują, aby użytkownicy biznesowi mieli do niego łatwy dostęp.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Informacje te muszą obejmować całkowitą liczbę złożonych skarg, przedmiot skarg, okres, jaki był potrzebny na rozpatrzenie skarg, oraz decyzje podjęte w sprawach poszczególnych skarg.

Informacje te muszą obejmować całkowitą liczbę złożonych skarg, główne rodzaje skarg, charakter problemów zgłaszanych przez użytkowników biznesowych, średni czas, jaki był potrzebny na rozpatrzenie skarg, oraz decyzje podjęte w sprawach poszczególnych skarg.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dostawcy usług pośrednictwa internetowego wskazują w swoich warunkach korzystania z usług co najmniej jednego mediatora, z którego pomocą są gotowi podjąć próbę osiągnięcia porozumienia z użytkownikami biznesowymi co do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów powstałych między dostawcą a użytkownikiem biznesowym w związku ze świadczeniem przez tego dostawcę usług pośrednictwa internetowego, w tym skarg, w których nie udało się znaleźć rozwiązania przy pomocy wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg, o którym mowa w art. 9.

Niezależna mediacja jest dobrowolna i stosuje się ją dopiero wtedy, gdy wyczerpano możliwości odwołania się w ramach wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg. Dostawcy usług pośrednictwa internetowego mogą wskazać w swoich warunkach korzystania z usług co najmniej jednego mediatora, z którego pomocą są gotowi podjąć próbę osiągnięcia porozumienia z użytkownikami biznesowymi co do pozasądowego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między dostawcą a użytkownikiem biznesowym w związku ze świadczeniem przez tego dostawcę usług pośrednictwa internetowego, w przypadku których nie udało się znaleźć rozwiązania przy pomocy wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg, o którym mowa w art. 9.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego podejmują w dobrej wierze wszelkie próby osiągnięcia porozumienia w drodze mediacji prowadzonej przez któregokolwiek z mediatorów, których wskazali zgodnie z ust. 1, w celu osiągnięcia porozumienia co do rozstrzygnięcia sporu.

3.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego i użytkownicy biznesowi podejmują w dobrej wierze wszelkie próby osiągnięcia porozumienia w drodze mediacji prowadzonej przez któregokolwiek z mediatorów, których wskazano zgodnie z ust. 1, w celu osiągnięcia porozumienia co do rozstrzygnięcia sporu.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego ponoszą racjonalną część całkowitych kosztów mediacji w każdej indywidualnej sprawie. Racjonalną część takich całkowitych kosztów określa się, na podstawie sugestii mediatora, przez uwzględnienie wszystkich istotnych elementów danej sprawy, w szczególności względnej zasadności twierdzeń stron sporu, zachowania stron, a także porównania stron pod względem wielkości przedsiębiorstwa i kondycji finansowej. Dostawcy usług pośrednictwa internetowego ponoszą jednak w każdym przypadku co najmniej połowę całkowitych kosztów.

4.  Dostawcy usług pośrednictwa internetowego ponoszą racjonalną część całkowitych kosztów mediacji w każdej indywidualnej sprawie. Racjonalną część takich całkowitych kosztów określa się, na podstawie sugestii mediatora, przez uwzględnienie wszystkich istotnych elementów danej sprawy, w szczególności względnej zasadności twierdzeń stron sporu, zachowania stron, a także porównania stron pod względem wielkości przedsiębiorstwa i kondycji finansowej.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Próby osiągnięcia porozumienia w drodze mediacji co do rozstrzygnięcia sporu zgodnie z niniejszym artykułem nie mają wpływu na prawa dostawców usług pośrednictwa internetowego i zainteresowanych użytkowników biznesowych do wszczęcia postępowania sądowego w dowolnym momencie w trakcie lub po zakończeniu procesu mediacji.

5.  Próby osiągnięcia porozumienia w drodze mediacji co do rozstrzygnięcia sporu zgodnie z niniejszym artykułem nie mają wpływu na prawa dostawców usług pośrednictwa internetowego i zainteresowanych użytkowników biznesowych do wszczęcia postępowania sądowego w dowolnym momencie w trakcie lub po zakończeniu procesu mediacji.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. Przepisów niniejszego artykułu nie stosuje się do dostawców usług pośrednictwa internetowego będących małymi przedsiębiorstwami w rozumieniu art. 2 ust. 2 załącznika do zalecenia 2003/361/WE lub mających równoważne wiążące mechanizmy rozwiązywania sporów uzgodnione w ich odnośnych umowach franczyzy lub statutach współpracy.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5b. Dostawcy usług pośrednictwa internetowego co roku podają do wiadomości publicznej w łatwo dostępnym formacie informacje o liczbie rozpatrywanych spraw, charakterze skarg i ich wyniku.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby ich odpowiednie organy publiczne lub inne organy ustanowiły rejestr bezprawnych działań, w odniesieniu do których sądy krajowe wydały nakaz zaprzestania, w celu stworzenia bazy najlepszych praktyk i informacji dla organów publicznych lub innych organów pozostałych państw członkowskich.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  podają do wiadomości publicznej pełne informacje na temat składu, struktury zarządzania, personelu i finansowania.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  realizują cele leżące w zbiorowym interesie grupy użytkowników biznesowych lub użytkowników z witryną firmy, których reprezentują;

b)  realizują cele leżące w zbiorowym interesie grupy użytkowników biznesowych lub użytkowników z witryną firmy, których reprezentują; w skład grupy wchodzi co najmniej większość użytkowników biznesowych lub użytkowników z witryną firmy;

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  w pełni ujawniają i podają do publicznej wiadomości informacje na temat ich członkostwa i struktury;

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  są podmiotami nienastawionymi na zysk.

c)  są podmiotami nienastawionymi na zysk i zachowują przejrzystość co do wystąpienia z roszczeniem.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie narusza praw użytkowników biznesowych i użytkowników z witryną firmy do indywidualnego wnoszenia spraw do właściwych sądów krajowych, zgodnie z przepisami prawa państwa członkowskiego, w którym wnoszona jest dana sprawa, w celu podjęcia działań w związku z wszelkimi przypadkami nieprzestrzegania przez dostawców usług pośrednictwa internetowego odpowiednich wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

3.  Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie narusza praw użytkowników biznesowych i użytkowników z witryną firmy do indywidualnego wnoszenia spraw do sądów w miejscu zwykłego pobytu użytkowników biznesowych lub użytkowników z witryną firmy lub do sądów w miejscu, w którym nastąpiło lub może nastąpić zdarzenie wywołujące szkodę, zgodnie z przepisami prawa państwa członkowskiego, w którym wnoszona jest dana sprawa, w celu podjęcia działań w związku z wszelkimi przypadkami nieprzestrzegania przez dostawców usług pośrednictwa internetowego i wyszukiwarek internetowych odpowiednich wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja zachęca dostawców usług pośrednictwa internetowego oraz reprezentujące ich organizacje i stowarzyszenia do opracowywania kodeksów postępowania mających przyczynić się do właściwego stosowania niniejszego rozporządzenia, z uwzględnieniem specyfiki różnych sektorów, w których świadczone są usługi pośrednictwa internetowego, a także specyfiki mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

1.  Komisja zachęca dostawców usług pośrednictwa internetowego oraz reprezentujące ich organizacje i stowarzyszenia do opracowywania kodeksów postępowania – w tym do zasięgania opinii i angażowania organizacji MŚP oraz przedstawicieli pracowników platform co do treści takich kodeksów – mających przyczynić się do właściwego stosowania niniejszego rozporządzenia, oraz monitoruje takie działania, z uwzględnieniem specyfiki różnych sektorów, w których świadczone są usługi pośrednictwa internetowego, a także specyfiki mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja zachęca dostawców wyszukiwarek internetowych oraz reprezentujące ich organizacje i stowarzyszenia do opracowywania kodeksów postępowania mających przyczynić się do właściwego stosowania art. 5 ust. 2 i 3.

2.  Dostawców usług pośrednictwa internetowego lub organizacje w rozumieniu niniejszego rozporządzenia zachęca się do opracowywania kodeksów postępowania mających przyczynić się do właściwego stosowania art. 5 ust. 2 i 3.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Komisja weryfikuje zgodność kodeksów postępowania z prawem Unii.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dnia [date: three years after the date of entry into force], a następnie co trzy lata, Komisja dokonuje oceny niniejszego rozporządzenia i przedstawia sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu.

1.  Do dnia [data: dwa lata po dacie wejścia w życie], a następnie co trzy lata, Komisja dokonuje oceny niniejszego rozporządzenia i przedstawia sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu.

Uzasadnienie

Trzy lata na rynku internetowym to wieczność, dlatego zaleca się skrócenie terminu do dwóch lat, aby lepiej reagować na pojawiające się potrzeby rynku.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Pierwszą ocenę niniejszego rozporządzenia przeprowadza się w szczególności pod kątem wywiązywania się z obowiązków ustanowionych w art. 5, 6, 7 i 8 oraz wpływu tych obowiązków na gospodarkę platform internetowych, a także ustalenia, czy konieczne są dodatkowe przepisy, w tym przepisy dotyczące egzekwowania prawa, w celu zapewnienia sprawiedliwego, przewidywalnego, zrównoważonego i budzącego zaufanie internetowego otoczenia biznesowego w obrębie rynku wewnętrznego.

2.  Pierwszą ocenę niniejszego rozporządzenia przeprowadza się w szczególności pod kątem wywiązywania się z obowiązków ustanowionych w art. 5, 6, 7 i 8 oraz wpływu tych obowiązków na gospodarkę platform internetowych, a także ustalenia, czy konieczne są dodatkowe przepisy, w tym przepisy dotyczące egzekwowania prawa, w ce