RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online

7.12.2018 - (COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)) - ***I

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Raportoare: Christel Schaldemose
Raportor pentru aviz (*):
Francis Zammit Dimech, Comisia pentru afaceri juridice
(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură


Procedură : 2018/0112(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0444/2018
Texte depuse :
A8-0444/2018
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online

(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0238),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0165/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 septembrie 2018[1],

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizele Comisiei pentru afaceri juridice, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și Comisiei pentru transport și turism (A8-0444/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Serviciile de intermediere online sunt vectori esențiali de dezvoltare a spiritului întreprinzător, a schimburilor comerciale și a inovării, care pot, de asemenea, să sporească bunăstarea consumatorilor și care sunt folosiți tot mai mult atât de către sectorul public, cât și de cel privat. Aceste servicii oferă acces la piețe și oportunități comerciale noi, care le permit întreprinderilor să profite de beneficiile aduse de piața internă. Ele le oferă, de asemenea, consumatorilor din Uniune posibilitatea de a exploata aceste beneficii, în special prin sporirea gamei de bunuri și servicii disponibile online.

(1)  Serviciile de intermediere online sunt vectori esențiali de dezvoltare a spiritului întreprinzător și a unor noi modele de afaceri, a schimburilor comerciale și a inovării, care pot, de asemenea, să sporească bunăstarea consumatorilor și care sunt folosiți tot mai mult atât de către sectorul public, cât și de cel privat. Aceste servicii oferă acces la piețe și oportunități comerciale noi, care le permit întreprinderilor să profite de beneficiile aduse de piața internă. Ele le oferă, de asemenea, consumatorilor din Uniune posibilitatea de a exploata aceste beneficii, în special prin sporirea gamei de bunuri și servicii, precum și prin oferirea unor prețuri competitive online. Cu toate acestea, ar trebui soluționată problema incertitudinii juridice care ar putea apărea ca urmare a apariției unor noi tehnologii.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Serviciile de intermediere online pot fi esențiale pentru succesul comercial al întreprinderilor care le utilizează pentru a ajunge la consumatori. Faptul că tot mai multe tranzacții sunt intermediate prin serviciile de intermediere online, fenomen favorizat de un robust efect de rețea indirect bazat pe date, conduce la o dependență sporită a acestor furnizori prin servicii de intermediere online, inclusiv microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii, de aceste servicii pentru a ajunge la consumatori. Ca urmare a acestei dependențe crescânde, furnizorii de astfel de servicii negociază adesea de pe o poziție de superioritate, care le permite să se comporte în practică în mod unilateral într-o manieră care poate fi inechitabilă și care poate aduce prejudicii intereselor legitime ale furnizorilor care utilizează serviciile lor de intermediere online și, indirect, și consumatorilor din Uniune.

(2)  Serviciile de intermediere online pot fi esențiale pentru succesul comercial al întreprinderilor care le utilizează pentru a ajunge la consumatori. Faptul că tot mai multe tranzacții sunt intermediate prin serviciile de intermediere online, fenomen favorizat de un robust efect de rețea indirect bazat pe date, conduce la o dependență sporită a acestor furnizori prin servicii de intermediere online, inclusiv lucrători independenți, microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii, de aceste servicii pentru a ajunge la consumatori. Ca urmare a acestei dependențe crescânde, care ar putea afecta și întreprinderile mari, pe lângă microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii, furnizorii de astfel de servicii negociază adesea de pe o poziție de superioritate. Utilizarea necorespunzătoare a acestei poziții de superioritate în materie de negociere le poate permite să se comporte în practică în mod unilateral într-o manieră care poate fi inechitabilă și care poate aduce prejudicii intereselor legitime ale furnizorilor care utilizează serviciile lor de intermediere online și, indirect, dar în mod semnificativ, și consumatorilor din Uniune. Consumatorii au adoptat economia platformelor online, iar un ecosistem online competitiv, echitabil și transparent, în care întreprinderile au o conduită responsabilă, este, de asemenea, esențial pentru bunăstarea consumatorilor. Atunci când serviciile dominante de intermediere online controlează accesul la informații, opțiuni și prețuri, consumatorii sunt, de asemenea, afectați. În plus, lipsa de transparență și incertitudinea juridică din cadrul economiei platformelor online, inclusiv în relațiile dintre întreprinderi, pot diminua încrederea consumatorilor în economia online. Prezentul regulament ar trebui să aducă mai multă echitate și transparență pentru furnizorii prin servicii de intermediere online, ceea ce, în final, este în favoarea consumatorilor. Cu toate acestea, consecințele directe ale noilor modele de afaceri și dezvoltări tehnologice asupra consumatorilor fac obiectul propunerii Comisiei de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993, a Directivei 98/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivei 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o mai bună asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme1a.

 

__________________

 

1a COD(2018)0090

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  De asemenea, motoarele de căutare online pot fi surse importante de trafic de internet pentru întreprinderile care oferă bunuri și servicii consumatorilor prin intermediul site-urilor web și pot afecta, astfel, în mod semnificativ succesul comercial al respectivilor furnizori care utilizează site-urile web pentru a-și oferi bunurile sau serviciile online în cadrul pieței interne. În această privință, ierarhizarea de către furnizorii de motoare de căutare online a site-urilor internet, inclusiv a acelor site-uri prin intermediul cărora furnizorii își oferă bunurile și serviciile consumatorilor, are un impact important asupra alegerilor consumatorilor și asupra succesului comercial al furnizorilor care utilizează site-urile web. Chiar și în absența unei relații contractuale cu furnizorii prin site-uri web, furnizorii de servicii de căutare online pot, așadar, să se comporte în practică în mod unilateral într-o manieră care poate fi inechitabilă și care poate aduce prejudicii intereselor legitime ale furnizorilor prin site-uri web și, indirect, și consumatorilor din Uniune.

(3)  De asemenea, motoarele de căutare online pot fi surse importante de trafic de internet pentru întreprinderile care oferă bunuri și servicii consumatorilor prin intermediul site-urilor web și pot afecta, astfel, în mod semnificativ succesul comercial al respectivilor furnizori care utilizează site-urile web pentru a-și oferi bunurile sau serviciile online în cadrul pieței interne. În această privință, ierarhizarea de către furnizorii de motoare de căutare online a site-urilor internet, inclusiv a acelor site-uri prin intermediul cărora furnizorii își oferă bunurile și serviciile consumatorilor, are un impact important asupra alegerilor consumatorilor și asupra succesului comercial al furnizorilor care utilizează site-urile web. Chiar și în absența unei relații contractuale cu furnizorii prin site-uri web, furnizorii de servicii de căutare online pot, așadar, să se comporte în practică în mod unilateral într-o manieră care poate fi inechitabilă, care poate perturba competitivitatea economică normală pe piață și care poate aduce prejudicii intereselor legitime ale furnizorilor prin site-uri web și, indirect, dar în mod semnificativ, și celor ale consumatorilor din Uniune.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  În unele cazuri, sistemele de operare pot avea un rol de intermediari între furnizorii prin servicii de intermediere online și consumatori. Întrucât definiția serviciilor de intermediere online din prezentul regulament ar trebui înțeleasă ca fiind neutră din punct de vedere tehnologic și trebuie să includă serviciile indiferent de gradul lor de interacțiune cu echipamentele software sau hardware utilizate pentru furnizarea lor, atunci când sistemele de operare funcționează ca servicii de intermediere online în sensul prezentului regulament, furnizorii respectivelor sisteme de operare ar trebui, de asemenea, să fie supuși obligațiilor stabilite în prezentul regulament pentru furnizorii de servicii de intermediere online.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Dependența furnizorilor prin servicii de intermediere online de respectivele servicii de intermediere duce, de asemenea, la o situație în care aceștia au adesea la dispoziție posibilități limitate de a recurge la măsuri reparatorii în cazul în care acțiunile unilaterale ale furnizorilor serviciilor respective duc la apariția unui diferend. În multe cazuri, acești furnizori nu oferă sisteme interne de soluționare a reclamațiilor care să fie accesibile și eficace. Mecanismele alternative existente de soluționare extrajudiciară a litigiilor pot fi, de asemenea, ineficace din diverse motive, inclusiv din cauza lipsei unor mediatori specializați și a temerii de represalii a furnizorilor prin servicii de intermediere online.

(4)  Natura relației dintre furnizorii prin servicii de intermediere online și serviciile de intermediere online poate duce, de asemenea, la situații în care aceștia au adesea la dispoziție posibilități limitate de a recurge la măsuri reparatorii în cazul în care acțiunile unilaterale ale furnizorilor serviciilor respective duc la apariția unui diferend. În multe cazuri, acești furnizori nu oferă sisteme interne de soluționare a reclamațiilor care să fie accesibile și eficace. Mecanismele alternative existente de soluționare extrajudiciară a litigiilor pot fi, de asemenea, ineficace din diverse motive, inclusiv din cauza lipsei unor mediatori specializați și a temerii de represalii a furnizorilor prin servicii de intermediere online.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Serviciile de intermediere online și motoarele de căutare online, precum și tranzacțiile comerciale facilitate de aceste servicii au un potențial transfrontalier intrinsec și prezintă o importanță deosebită pentru buna funcționare a pieței interne a UE în cadrul economiei actuale. Practicile comerciale potențial inechitabile și dăunătoare ale anumitor furnizori de astfel de servicii față de furnizorii prin servicii de intermediere online și de furnizorii prin site-uri web împiedică realizarea deplină a acestui potențial și afectează în mod negativ buna funcționare a pieței interne. În plus, realizarea deplină a acestui potențial este împiedicată, iar buna funcționare a pieței interne este afectată în mod negativ de faptul că, în anumite state membre, există dispoziții legislative divergente care reglementează, cu un grad de eficacitate variabil, aceste servicii, în timp ce în alte state membre se are în vedere adoptarea unor astfel de legi.

(5)  Serviciile de intermediere online și motoarele de căutare online, precum și tranzacțiile facilitate de aceste servicii au un potențial transfrontalier intrinsec și prezintă o importanță deosebită pentru buna funcționare a pieței interne a UE în cadrul economiei actuale. Practicile comerciale potențial inechitabile și dăunătoare ale anumitor furnizori de astfel de servicii care abuzează de poziția lor față de furnizorii prin servicii de intermediere online și de furnizorii prin site-uri web și lipsa unor mecanisme de recurs adecvate împiedică realizarea deplină a acestui potențial și afectează în mod negativ buna funcționare a pieței interne și apariția de noi actori pe piață. În plus, realizarea deplină a acestui potențial este împiedicată, iar buna funcționare a pieței interne este afectată în mod negativ de faptul că, în anumite state membre, există dispoziții legislative divergente care reglementează, cu un grad de eficacitate variabil, aceste servicii, în timp ce în alte state membre se are în vedere adoptarea unor astfel de legi.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Prin urmare, ar trebui să se stabilească la nivelul Uniunii un set uniform și specific de norme obligatorii, menite să asigure un mediu de afaceri echitabil, previzibil, durabil și fiabil în cadrul pieței interne, prin garantarea, în special, a faptului că furnizorii prin servicii de intermediere online beneficiază de un grad de transparență adecvat, precum și de măsuri reparatorii eficace în întreaga Uniune. Aceste norme ar trebui să prevadă, de asemenea, un grad de transparență adecvat în ceea ce privește ierarhizarea furnizorilor prin site-uri web în rezultatele de căutare generate de motoarele de căutare online. În același timp, normele respective ar trebui să fie de așa natură încât să protejeze potențialul considerabil de inovare oferit de economia platformelor online în sens larg.

(6)  Prin urmare, ar trebui să se stabilească la nivelul Uniunii un set uniform și specific de norme obligatorii, menite să asigure un mediu de afaceri echitabil, previzibil, durabil și fiabil în cadrul pieței interne, prin garantarea, în special, a faptului că furnizorii prin servicii de intermediere online beneficiază de un grad de transparență adecvat, precum și de măsuri reparatorii eficace în întreaga Uniune. Aceste norme ar trebui să prevadă, de asemenea, stimulente adecvate pentru promovarea unui comportament comercial echitabil și proporțional și a transparenței, în special în ceea ce privește ierarhizarea furnizorilor prin site-uri web în rezultatele de căutare generate de motoarele de căutare online, inclusiv prin servicii de asistență vocală. În același timp, normele respective ar trebui să fie de așa natură încât să recunoască și să protejeze potențialul considerabil de inovare oferit de economia platformelor online în sens larg și să permită o concurență sănătoasă, care să ducă la o gamă mai largă de opțiuni pentru consumatori.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Întrucât serviciile de intermediere online și motoarele de căutare online au, în general, o dimensiune globală, prezentul regulament ar trebui să se aplice furnizorilor respectivelor servicii indiferent dacă sunt stabiliți într-un stat membru sau în afara Uniunii, cu condiția îndeplinirii cumulative a două condiții. În al doilea rând, furnizorii prin servicii de intermediere online sau furnizorii prin site-uri web ar trebui ca, prin furnizarea acestor servicii, să își ofere bunurile sau serviciile consumatorilor situați în Uniunea Europeană cel puțin pentru o parte a tranzacției. Acești consumatori ar trebui să se afle în Uniune, dar nu e nevoie să își aibă reședința în Uniune și nici să aibă cetățenia vreunui stat membru. În consecință, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice în cazul în care furnizorii prin servicii de intermediere online sau furnizorii prin site-uri web nu sunt stabiliți în Uniune sau în cazul în care sunt stabiliți în Uniune, dar utilizează servicii de intermediere online sau motoare de căutare online pentru a-și oferi bunurile sau serviciile exclusiv consumatorilor situați în afara Uniunii sau unor persoane care nu sunt consumatori.

(7)  Întrucât serviciile de intermediere online și motoarele de căutare online au, în general, o dimensiune globală, prezentul regulament ar trebui să se aplice furnizorilor respectivelor servicii indiferent dacă sunt stabiliți într-un stat membru sau în afara Uniunii, cu condiția îndeplinirii cumulative a două condiții. În al doilea rând, furnizorii prin servicii de intermediere online sau furnizorii prin site-uri web ar trebui ca, prin furnizarea acestor servicii, să își ofere bunurile sau serviciile consumatorilor situați în Uniunea Europeană cel puțin pentru o parte a tranzacției. În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și cu Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, aceasta ar însemna că serviciile de intermediere online și motoarele de căutare online au canalizat activități către consumatori aflați într-unul sau mai multe state membre, indiferent de locul în care se află în Uniune. Acești consumatori ar trebui să se afle în Uniune, dar nu e nevoie să își aibă reședința în Uniune și nici să aibă cetățenia vreunui stat membru. În consecință, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice în cazul în care furnizorii prin servicii de intermediere online sau furnizorii prin site-uri web nu sunt stabiliți în Uniune sau în cazul în care sunt stabiliți în Uniune, dar utilizează servicii de intermediere online sau motoare de căutare online pentru a-și oferi bunurile sau serviciile exclusiv consumatorilor situați în afara Uniunii sau unor persoane care nu sunt consumatori. Normele din dreptul internațional și al Uniunii privind alegerea legii și alegerea instanței competente în materie contractuală au fost concepute în raport cu contractele comerciale tipice negociate în cel mai mic detaliu între părți și reprezentanții lor legali. Se poate pune sub semnul întrebării măsura în care aceste norme sunt adecvate în raport cu situația specifică a acordurilor privind platformele și, în general, cu acordurile din era digitală. Această chestiune ar trebui analizată în continuare.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  O mare varietate de relații comerciale între întreprinderi și consumatori sunt intermediate online de către furnizori care oferă servicii multilaterale, bazate, în esență, pe același model de afaceri care presupune construirea unui ecosistem. Pentru a reflecta serviciile relevante, serviciile de intermediere online ar trebui să fie definite într-un mod precis și neutru din punct de vedere tehnologic. Mai concret, aceste servicii ar trebui să constea în servicii ale societății informaționale, care se caracterizează prin faptul că vizează să faciliteze inițierea de tranzacții directe între furnizorii prin servicii de intermediere online și consumatori, indiferent dacă tranzacțiile sunt încheiate, în cele din urmă, online, pe portalul online al furnizorului de servicii de intermediere online în cauză sau al furnizorului prin servicii de intermediere online, sau offline. În plus, serviciile ar trebui furnizate pe baza relațiilor contractuale existente atât între furnizori și furnizorii prin servicii de intermediere online, cât și între furnizori și consumatori. Ar trebui să se considere că există o astfel de relație contractuală atunci când ambele părți în cauză își exprimă intenția de a fi legate între ele în mod neechivoc și verificabil, fără să fie neapărat necesar un acord scris explicit în acest sens.

(8)  O mare varietate de relații între întreprinderi și consumatori sunt intermediate online de către furnizori care oferă servicii multilaterale, bazate, în esență, pe același model de afaceri care presupune construirea unui ecosistem. Pentru a reflecta serviciile relevante, serviciile de intermediere online ar trebui să fie definite într-un mod precis și neutru din punct de vedere tehnologic. Mai concret, aceste servicii ar trebui să constea în servicii ale societății informaționale, care se caracterizează prin faptul că vizează să faciliteze inițierea de tranzacții directe între furnizorii prin servicii de intermediere online și consumatori, indiferent dacă tranzacțiile sunt încheiate, în cele din urmă, online, pe portalul online al furnizorului de servicii de intermediere online în cauză sau al furnizorului prin servicii de intermediere online, sau offline, ceea ce înseamnă că existența unei relații contractuale între furnizorii prin servicii de intermediere online și consumatori nu este o condiție prealabilă obligatorie pentru un serviciu de intermediere online din sfera de aplicare a prezentului regulament. Nu ar trebui incluse serviciile în cazul cărora facilitarea inițierii de tranzacții directe între respectivii furnizori prin servicii de intermediere online și consumatori are doar un caracter marginal - adică dacă într-un număr limitat de cazuri s-ar putea interpreta că serviciul ar fi facilitat inițierea unei tranzacții directe între anumiți furnizori prin servicii de intermediere online și consumatori -, dat fiind că nu acesta ar fi scopul serviciului. Atunci când serviciile facilitează în mod obișnuit astfel de tranzacții, nu s-ar putea considera că facilitarea inițierii unor tranzacții directe are doar caracter marginal. În plus, serviciile ar trebui furnizate pe baza relațiilor contractuale existente atât între furnizori și furnizorii prin servicii de intermediere online, cât și între furnizori și consumatori. Ar trebui să se considere că există o astfel de relație contractuală atunci când ambele părți în cauză își exprimă intenția de a fi legate între ele în mod neechivoc și verificabil, fără să fie neapărat necesar un acord scris explicit în acest sens. Ar trebui să se considere că există o astfel de relație contractuală între furnizorii de servicii de intermediere online și consumatori și în cazurile în care serviciile îi sunt furnizate consumatorului dacă acesta furnizează date cu caracter personal sau alte date.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Printre serviciile de intermediere online care intră sub incidența prezentului regulament ar trebui, prin urmare, să se regăsească piețele de comerț electronic online, inclusiv cele de colaborare pe care își desfășoară activitatea furnizorii prin servicii de intermediere online, serviciile de aplicații informatice online și platformele sociale online. Cu toate acestea, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice instrumentelor de publicitate online sau schimburilor publicitare online care nu sunt furnizate cu scopul de a facilita inițierea tranzacțiilor directe și care nu presupun o relație contractuală cu consumatorii. De asemenea, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice serviciilor de plată online, întrucât nici acestea nu îndeplinesc cerințele aplicabile, ci sunt mai degrabă în mod inerent auxiliare tranzacției de furnizare de bunuri și servicii pentru consumatorii în cauză.

(9)  Printre serviciile de intermediere online care intră sub incidența prezentului regulament ar trebui, prin urmare, să se regăsească piețele de comerț electronic online, inclusiv cele de colaborare pe care își desfășoară activitatea furnizorii prin servicii de intermediere online, serviciile de aplicații informatice online, precum magazinele de aplicații, serviciile de asistență vocală și platformele sociale online. Regulamentul ar trebui să se aplice acestor servicii indiferent de evoluțiile actuale sau viitoare care modifică profilul lor tehnologic sau comercial, inclusiv, de exemplu, interacțiunea lor cu sistemele de operare (software). Cu toate acestea, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice instrumentelor de publicitate online sau schimburilor publicitare online care nu sunt furnizate cu scopul de a facilita inițierea tranzacțiilor directe și care nu presupun o relație contractuală cu consumatorii. De asemenea, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice serviciilor de plată online, întrucât nici acestea nu îndeplinesc cerințele aplicabile, ci sunt mai degrabă în mod inerent auxiliare tranzacției de furnizare de bunuri și servicii pentru consumatorii în cauză.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  În anumite cazuri, poate fi complicat să se facă o diferență între furnizorii prin servicii de intermediere online și utilizatorii de servicii de intermediere online care nu sunt utilizatori comerciali. O astfel de diferență este importantă, întrucât furnizorii prin servicii de intermediere online care oferă bunuri și servicii consumatorilor ar trebui să aibă și obligații mai stricte față de consumatori. În conformitate cu propunerea Comisiei de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993, a Directivei 98/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivei 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o mai bună asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme1a, nu furnizorul unui serviciu de intermediere online ar trebui să fie cel care face distincția între furnizorii prin servicii de intermediere online și utilizatorii de servicii de intermediere online care nu sunt utilizatori comerciali. Mai degrabă, utilizatorii serviciilor de intermediere online ar trebui să aibă posibilitatea de a preciza dacă sunt furnizori prin servicii de intermediere online sau nu și, dacă sunt, ar trebui să își îndeplinească obligațiile mai stricte față de consumatori.

 

__________________

 

1a COM(2018)0185.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9b)  Definiția sistemelor de operare auxiliare ar trebui să cuprindă sistemele de operare care sunt esențiale pentru controlul unui dispozitiv mobil, care sunt strâns legate de un serviciu de intermediere online care controlează canalul principal prin care poate fi instalată aplicația și ale căror dezvoltare și actualizare sunt furnizate sau controlate în mod indirect sau direct de furnizorul serviciului de intermediere online asociat. Această definiție a sistemelor de operare auxiliare ar trebui să se aplice serviciilor indiferent de evoluțiile actuale sau viitoare care modifică profilul lor tehnologic sau comercial, inclusiv, de exemplu, utilizarea controlului vocal.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  În conformitate cu jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii și având în vedere faptul că dependența furnizorilor prin servicii de intermediere online a fost remarcată mai ales în ceea ce privește serviciile de intermediere online care servesc drept portal de acces către consumatori care sunt persoane fizice, noțiunea de consumator utilizată pentru a delimita domeniul de aplicare al prezentului regulament trebuie să fie înțeleasă ca referindu-se exclusiv la persoanele fizice, atunci când acestea acționează în scopuri care nu sunt legate de activitatea lor comercială, economică, meșteșugărească sau liberală.

(10)  În conformitate cu jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii și având în vedere faptul că dependența furnizorilor prin servicii de intermediere online a fost remarcată mai ales în ceea ce privește serviciile de intermediere online care servesc drept portal de acces către consumatori care sunt persoane fizice, noțiunea de consumator utilizată pentru a delimita domeniul de aplicare al prezentului regulament trebuie să fie înțeleasă ca referindu-se exclusiv la persoanele fizice, atunci când acestea acționează în scopuri care nu sunt legate de activitatea lor comercială, economică, meșteșugărească sau liberală. Prin urmare, în scopurile prezentului regulament, sunt excluse serviciile de intermediere online care se limitează la orientarea sau direcționarea ofertelor de bunuri și servicii de la întreprinderi către alte întreprinderi, deoarece nu există consecințe directe asupra consumatorilor.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Din rațiuni de consecvență, definiția motorului de căutare online utilizată în prezentul regulament ar trebui aliniată la definiția utilizată în Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului21.

(11)  Definiția motorului de căutare online utilizată în prezentul regulament ar trebui să fie mai largă decât definiția utilizată în Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului21. Având în vedere ritmul rapid al inovării, definiția ar trebui să fie neutră din punct de vedere tehnologic. În special, definiția ar trebui înțeleasă ca incluzând și cererile vocale.

__________________

__________________

21 Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune (JO L 194, 19.7.2016, p. 1).

21 Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune (JO L 194, 19.7.2016, p. 1).

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Pentru a-i proteja în mod eficace pe furnizorii prin servicii de intermediere online atunci când este necesar, prezentul regulament ar trebui să se aplice în cazul în care termenele și condițiile unei relații contractuale, indiferent de denumirea sau forma sub care se prezintă acestea, nu sunt negociate în mod individual de părțile la acestea. Pentru a se determina dacă termenele și condițiile au fost sau nu negociate în mod individual ar trebui să se realizeze o evaluare globală, pentru care faptul că este posibil ca anumite dispoziții ale acestora să fi fost negociate individual nu este, în sine, un element hotărâtor.

(12)  Pentru a-i proteja în mod eficace pe furnizorii prin servicii de intermediere online, prezentul regulament ar trebui să se aplice termenelor și condițiilor unei relații contractuale între furnizorii de servicii de intermediere online și furnizorii prin servicii de intermediere online, indiferent de denumirea sau forma sub care se prezintă acestea.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  Furnizorii de servicii de intermediere online pot furniza sau controla alte servicii sau programe informatice, ceea ce, în unele cazuri, ar putea permite ca respectivele programe informatice sau servicii să fie utilizate pentru a eluda obligațiile impuse furnizorilor de servicii de intermediere online prin prezentul regulament. Fără a extinde domeniul de aplicare al prezentului regulament și cerințele prevăzute de acesta cu privire la respectivele programe informatice sau servicii, furnizorii de servicii de intermediere online nu ar trebui să utilizeze programele informatice sau serviciile în cauză pentru a eluda obligațiile care le revin cu privire la serviciile de intermediere online. În cadrul prezentului regulament, controlul ar trebui înțeles în sensul articolului 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului, și anume că acest control decurge din drepturi, contracte sau orice alte mijloace care, fie separat sau combinate și având în vedere considerentele de drept sau de fapt relevante, conferă posibilitatea exercitării unei influențe decisive asupra unei întreprinderi. Această influență decisivă ar putea fi exercitată în special prin dreptul de proprietate, dreptul de folosință integrală sau parțială asupra activelor unei întreprinderi sau drepturi sau contracte care conferă o influență decisivă asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor unei întreprinderi.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Pentru a garanta faptul că termenele și condițiile generale ale unei relații contractuale le permit furnizorilor prin servicii de intermediere online să stabilească condițiile comerciale pentru utilizarea, sistarea și suspendarea serviciilor de intermediere online, și pentru a asigura previzibilitate în ceea ce privește relația lor comercială, respectivele termene și condiții ar trebui redactate într-un limbaj clar și lipsit de ambiguități, care este ușor de înțeles de către un furnizori prin servicii de intermediere online obișnuit. Ar trebui să se considere că termenele și condițiile nu au fost redactate într-un limbaj clar și lipsit de ambiguități atunci când acestea sunt vagi, nespecifice sau nu furnizează detalii cu privire la aspectele comerciale importante și, prin urmare, nu reușesc să ofere furnizorilor prin servicii de intermediere online un grad rezonabil de previzibilitate cu privire la cele mai importante aspecte ale relației contractuale.

(13)  Pentru a garanta faptul că termenele și condițiile generale ale unei relații contractuale le permit furnizorilor prin servicii de intermediere online să stabilească condițiile comerciale pentru utilizarea, sistarea și suspendarea serviciilor de intermediere online și pentru a asigura previzibilitate în ceea ce privește relația lor comercială, respectivele termene și condiții ar trebui redactate într-un limbaj clar și inteligibil, care este ușor de înțeles de către un furnizori prin servicii de intermediere online obișnuit. Ar trebui să se considere că termenele și condițiile nu au fost redactate într-un limbaj clar și inteligibil atunci când acestea sunt vagi, nespecifice sau nu furnizează detalii cu privire la aspectele comerciale importante și, prin urmare, nu reușesc să ofere furnizorilor prin servicii de intermediere online un grad rezonabil de previzibilitate cu privire la cele mai importante aspecte ale relației contractuale. În plus, limbajul care are formulări înșelătoare nu ar trebui considerat clar și inteligibil.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Pentru a asigura transparența, dar și echitatea relațiilor dintre furnizorii de servicii de intermediere online și furnizorii prin servicii de intermediere online, termenele și condițiile generale ar trebui să fie, de asemenea, echitabile și proporționale, ținând cont de natura activității furnizorului de servicii de intermediere online și a furnizorului prin servicii de intermediere online. Termenele și condițiile nu vor fi considerate ca fiind echitabile și proporționale în cazul în care, de exemplu, acestea se abat în mod considerabil de la buna conduită comercială din cadrul activității economice respective căreia îi aparține serviciul de intermediere online sau sunt contrare principiilor bunei credințe și echității. La evaluarea acestor cerințe generale, autoritățile competente de aplicare a legii ar trebui să ia în considerare natura și scopul contractului, circumstanțele cazului, precum și uzanțele și practicile activității comerciale.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 13 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13b)  Pentru a garanta că furnizorilor prin servicii de intermediere online le este suficient de clar unde și cui sunt comercializate bunurile sau serviciile lor, furnizorii de servicii de intermediere online ar trebui să asigure transparența față de furnizorii prin servicii de intermediere online în ceea ce privește toate canalele suplimentare și potențialele programe afiliate pe care le poate utiliza serviciul de intermediere online pentru a comercializa bunurile și serviciile respective.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Asigurarea transparenței în formularea termenelor și condițiilor generale poate fi esențială pentru promovarea unor relații de afaceri durabile și pentru prevenirea comportamentelor inechitabile în detrimentul furnizorilor prin servicii de intermediere online. Furnizorii de servicii de intermediere online ar trebui, prin urmare, să se asigure că termenele și condițiile sunt ușor accesibile pe parcursul tuturor etapelor relației contractuale, inclusiv pentru furnizorii prin servicii de intermediere online potențiali în etapa precontractuală, și că orice modificare a acestora se notifică furnizorilor prin servicii de intermediere online respectându-se o perioadă de preaviz rezonabilă și proporțională, în funcție de circumstanțele specifice, cu o durată de cel puțin 15 zile. Respectiva perioadă de preaviz nu ar trebui să se aplice în cazul și în măsura în care furnizorul prin servicii de intermediere online renunță într-un mod lipsit de ambiguitate la aceasta și în cazul și în măsura în care necesitatea modificării termenelor și condițiilor fără respectarea perioadei de preaviz se impune ca urmare a unei obligații juridice care îi revine furnizorului de servicii în temeiul legislației Uniunii sau al legislației naționale.

(14)  Asigurarea transparenței în formularea termenelor și condițiilor generale poate fi esențială pentru promovarea unor relații de afaceri durabile și pentru prevenirea comportamentelor inechitabile în detrimentul furnizorilor prin servicii de intermediere online. Furnizorii de servicii de intermediere online ar trebui, prin urmare, să se asigure că termenele și condițiile sunt ușor accesibile pe parcursul tuturor etapelor relației contractuale, inclusiv pentru furnizorii prin servicii de intermediere online potențiali în etapa precontractuală, și că orice modificare a acestora se notifică furnizorilor prin servicii de intermediere online respectându-se o perioadă de preaviz rezonabilă și proporțională, în funcție de circumstanțele specifice, cu o durată de cel puțin 15 zile sau, în cazurile în care, în urma modificării, furnizorul prin servicii de intermediere online trebuie să facă adaptări tehnice semnificative bunurilor și serviciilor sale pentru a se conforma modificării, de cel puțin 30 de zile. Conceptul de modificare nu ar trebui înțeles ca incluzând schimbările de natură pur administrativă ale termenilor și condițiilor, cum ar fi modificarea unui număr de telefon sau a unei adrese a furnizorului. În mod excepțional, perioadele de preaviz nu ar trebui să se aplice în cazul și în măsura în care furnizorul prin servicii de intermediere online renunță într-un mod lipsit de ambiguitate la acestea și în cazul și în măsura în care necesitatea modificării termenelor și condițiilor fără respectarea perioadei de preaviz se impune ca urmare a unei obligații juridice care îi revine furnizorului de servicii în temeiul legislației Uniunii sau al legislației naționale și în cazurile în care furnizorul acționează pentru a combate pericolele care ar putea afecta sau amenința din punctul de vedere al securității serviciul, consumatorii sau alți utilizatori, având în vedere că, dată fiind diversitatea conținutului pe care furnizorii prin servicii de intermediere online îl distribuie prin serviciile de intermediere online, ar putea apărea pericole și practici neprevăzute care necesită o acțiune imediată. Furnizorii prin servicii de intermediere online ar trebui să aibă dreptul de a rezilia contractul în termen de 15 de zile de la primirea unui preaviz privind orice modificare pe care o consideră în detrimentul lor.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a)  În general, transmiterea de bunuri sau servicii noi sau actualizate serviciilor de intermediere online ar trebui considerată o acțiune fără echivoc de către furnizorul prin servicii de intermediere online. Cu toate acestea, având în vedere că, în unele cazuri, pentru ca furnizorul prin servicii de intermediere online să se poată conforma anumitor modificări ale termenilor și condițiilor, ar putea fi necesare schimbări semnificative din partea sa, furnizorii prin servicii de intermediere online nu ar trebui să fie obligați să își lase neactualizate bunurile și serviciile, de exemplu conținutul serviciilor, în timp ce se pregătesc pentru alinierea la noile termene și condiții. Astfel, în cazurile în care perioada de preaviz este de 30 de zile, deoarece modificările aduse termenelor și condițiilor impun furnizorului prin servicii de intermediere online să efectueze ajustări tehnice semnificative ale bunurilor sau serviciilor lor, perioada de preaviz nu ar trebui să se considere suspendată în mod automat în cazul în care furnizorul prin servicii de intermediere online transmite noi bunuri și servicii sau le actualizează. Furnizorul de servicii de intermediere online ar trebui să se aștepte ca modificările aduse termenilor și condițiilor să impună furnizorului prin servicii de intermediere online să efectueze ajustări tehnice semnificative în cazul în care, de exemplu, toate caracteristicile serviciului de intermediere online la care furnizorii prin servicii de intermediere online au avut acces sunt eliminate sau adăugate sau în cazul în care ar putea fi necesar ca furnizorii prin servicii de intermediere online să își reprogrameze bunurile și serviciile pentru a-și putea desfășura în continuare activitatea pe platformă. În cazurile în care furnizorilor prin servicii de intermediere online li se transmit mai multe modificări ale termenilor și condițiilor, numai modificarea considerată în mod rezonabil a impune ajustări tehnice semnificative din partea furnizorului prin servicii de intermediere online ar trebui să facă obiectul perioadei de preaviz de 30 de zile și derogării de la renunțarea automată la perioada de preaviz.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Pentru a-i proteja pe furnizorii care utilizează servicii de intermediere online, ar trebui să fie posibil ca o instanță competentă să stabilească faptul că termenele și condițiile neconforme nu sunt obligatorii pentru furnizorul prin servicii de intermediere online în cauză, cu efect ex nunc. Orice astfel de hotărâre a unei instanțe ar trebui totuși să se refere numai la dispozițiile specifice din cadrul termenelor și condițiilor care nu sunt conforme. Celelalte dispoziții ar trebui să rămână valabile și executorii, în măsura în care pot fi izolate de dispozițiile neconforme. Modificările bruște aduse termenelor și condițiilor existente pot perturba în mod semnificativ activitatea furnizorilor prin servicii de intermediere online. Pentru a limita astfel de efecte negative asupra furnizorilor prin servicii de intermediere online și pentru a descuraja un astfel de comportament, modificările făcute cu încălcarea obligației de a prevedea o perioadă de preaviz fixă ar trebui, prin urmare, să fie nule și neavenite, adică să se considere că nu au existat niciodată, cu efecte erga omnes și ex tunc.

(15)  Pentru a-i proteja pe furnizorii prin servicii de intermediere online și pentru a asigura securitate juridică pentru ambele părți, ar trebui să fie posibil ca o instanță competentă să stabilească faptul că termenele și condițiile neconforme sunt nule și neavenite, cu efect ex nunc. Orice astfel de hotărâre a unei instanțe ar trebui totuși să se refere numai la dispozițiile specifice din cadrul termenelor și condițiilor care nu sunt conforme. Celelalte dispoziții ar trebui să rămână valabile și executorii, în măsura în care pot fi izolate de dispozițiile neconforme. Modificările bruște aduse termenelor și condițiilor existente pot perturba în mod semnificativ activitatea furnizorilor prin servicii de intermediere online. Pentru a limita astfel de efecte negative asupra furnizorilor prin servicii de intermediere online și pentru a descuraja un astfel de comportament, modificările făcute cu încălcarea obligației de a prevedea o perioadă de preaviz fixă ar trebui, prin urmare, să fie nule și neavenite, adică să se considere că nu au existat niciodată, cu efecte erga omnes și ex tunc.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Un furnizor de servicii de intermediere online poate avea motive legitime pentru a decide să suspende sau să sisteze furnizarea serviciilor sale, în întregime sau în parte, către un anumit furnizor prin servicii de intermediere online, inclusiv prin delistarea bunurilor sau serviciilor individuale ale unui anumit furnizor prin servicii de intermediere online sau prin eliminarea efectivă a acestora din rezultatele căutării. Cu toate acestea, dat fiind că deciziile respective pot afecta în mod semnificativ interesele furnizorului prin servicii de intermediere online în cauză, acesta ar trebui să fie informat în mod corespunzător cu privire la justificarea deciziilor respective. Justificarea ar trebui să le permită furnizorilor prin servicii de intermediere online să aprecieze dacă decizia respectivă poate fi atacată, ceea ce ar îmbunătăți posibilitățile acestora de a recurge la măsuri reparatorii eficace în caz de nevoie. În plus, obligația de a furniza o justificare ar trebui să permită prevenirea ori remedierea oricărei acțiuni de eliminare neintenționată a conținutului online furnizat de furnizorii prin servicii de intermediere online pe care furnizorul îl consideră, în mod incorect, a fi conținut ilegal, în conformitate cu Recomandarea (UE) nr. 2018/334 a Comisiei22. În justificare ar trebui să se identifice motivul sau motivele obiective care au stat la baza deciziei, pornind de la motivele expuse în prealabil de furnizor în termene și condiții, și ar trebui să se facă trimitere în mod proporțional la circumstanțele specifice relevante care au condus la adoptarea respectivei decizii.

(16)  Un furnizor de servicii de intermediere online poate avea motive legitime pentru a decide să suspende, să restricționeze sau să sisteze furnizarea serviciilor sale, în întregime sau în parte, către un anumit furnizor prin servicii de intermediere online, inclusiv prin delistarea bunurilor sau serviciilor individuale ale unui anumit furnizor prin servicii de intermediere online sau prin eliminarea efectivă a acestora din rezultatele căutării. De asemenea, el poate avea obligația legală de a elimina anumite conținuturi sau de a suspenda, restricționa sau sista furnizarea serviciilor sale, în întregime sau în parte. Cu toate acestea, dat fiind că deciziile respective pot afecta în mod semnificativ interesele furnizorului prin servicii de intermediere online în cauză, acesta ar trebui să fie informat în mod corespunzător în prealabil cu privire la suspendare, la restricționare sau la sistare, cu excepția cazurilor în care furnizorul de servicii de intermediere online are obligația legală de a-și suspenda, restricționa sau sista imediat serviciile. Ar putea exista și cazuri în care furnizorul serviciilor de intermediere online nu are o obligație legală - de exemplu rechemarea unui produs inițiată de autoritățile de supraveghere a pieței - de a-și sista serviciile, dar în care furnizorul are totuși dubii rezonabile în ceea ce privește siguranța unui produs sau a unui serviciu, caracterul său de produs contrafăcut, existența unei fraude sau gradul de adecvare a produsului sau a serviciului pentru minori. În astfel de cazuri, furnizorul serviciului de intermediere online ar trebui să aibă posibilitatea de a acționa imediat pentru a proteja consumatorii. Totuși, în aceste situații excepționale când serviciile ar putea fi suspendate, restricționate sau sistate imediat, furnizorul prin servicii de intermediere online ar trebui să primească, în orice caz, o justificare pentru suspendarea, restricționarea sau sistarea serviciului. Justificarea ar trebui să le permită furnizorilor prin servicii de intermediere online să aprecieze dacă decizia respectivă poate fi atacată, ceea ce ar îmbunătăți posibilitățile acestora de a recurge la măsuri reparatorii eficace în caz de nevoie. În plus, obligația de a furniza o justificare ar trebui să permită prevenirea ori remedierea oricărei acțiuni de eliminare neintenționată a conținutului online furnizat de furnizorii prin servicii de intermediere online pe care furnizorul îl consideră, în mod incorect, a fi conținut ilegal, în conformitate cu Recomandarea (UE) nr. 2018/334 a Comisiei. În unele cazuri, decizia furnizorului unui serviciu de intermediere online are la bază notificări din partea terților. Aceste notificări pot fi utilizate în mod abuziv de către concurenți. Potrivit Recomandării (UE) 2018/33422 a Comisiei, aceste notificări trebuie să fie suficient de precise și justificate în mod corespunzător, pentru a-i permite furnizorului de servicii de găzduire să ia o decizie informată și cu toată diligența necesară cu privire la conținutul la care se referă notificarea. Prin urmare, furnizorii de servicii de intermediere online ar trebui să aibă obligația de a transmite informații privind conținutul notificării furnizorului prin servicii de intermediere online în cazul unei decizii de suspendare, de restricționare sau de sistare a prestării serviciilor sale ca urmare a unei notificări din partea unei terțe părți, astfel încât furnizorul prin servicii de intermediere online să poată respinge cu ușurință notificările care sunt în mod vădit nefondate. În justificare ar trebui să se identifice motivul sau motivele obiective care au stat la baza deciziei, pornind de la motivele expuse în prealabil de furnizor în termene și condiții, și ar trebui să se facă trimitere în mod proporțional la circumstanțele specifice relevante care au condus la adoptarea respectivei decizii, cu excepția cazurilor în care furnizorul de servicii de intermediere online are obligația legală de a nu le divulga sau în care furnizorul de servicii de intermediere online poate demonstra că furnizorul prin servicii de intermediere online în cauză a încălcat în repetate rânduri termenele și condițiile aplicabile, conducând la suspendarea, restricționarea sau sistarea serviciilor.

__________________

__________________

22 Recomandarea (UE) 2018/334 a Comisiei din 1 martie 2018 privind măsuri de combatere eficace a conținutului ilegal online (JO L 63, 6.3.2018, p. 50).

22 Recomandarea (UE) 2018/334 a Comisiei din 1 martie 2018 privind măsuri de combatere eficace a conținutului ilegal online (JO L 63, 6.3.2018, p. 50).

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Ierarhizarea bunurilor și serviciilor de către furnizorii de servicii de intermediere online are un impact important asupra alegerilor consumatorilor și, prin urmare, asupra succesului comercial al furnizorilor care oferă aceste bunuri și servicii consumatorilor prin servicii de intermediere online. Furnizorii de servicii de intermediere online ar trebui, prin urmare, să prezinte în prealabil principalii parametri de ierarhizare, pentru a spori previzibilitatea pentru furnizorii prin servicii de intermediere online, pentru a le permite acestora să înțeleagă mai bine modul de funcționare a mecanismului de ierarhizare și să compare practicile aplicate în această privință de diferiți furnizori. Noțiunea de parametru principal ar trebui înțeleasă ca referindu-se la orice criterii generale, procese, semnale specifice încorporate în algoritmi sau în alte mecanisme de ajustare sau retrogradare utilizate în legătură cu ierarhia rezultatelor. Descrierea principalilor parametri de ierarhizare ar trebui să includă și o explicație a posibilităților pe care le pot avea furnizorii prin servicii de intermediere online de a influența în mod activ poziția în ierarhie în schimbul efectuării unor plăți, precum și a efectelor relative ale unei astfel de situații. Această descriere ar trebui să le ofere furnizorilor prin servicii de intermediere online o înțelegere adecvată a modului în care mecanismul de ierarhizare ține seama de caracteristicile bunurilor sau serviciilor efective oferite de furnizorul prin servicii de intermediere online și de relevanța lor pentru consumatorii respectivelor servicii de intermediere online.

(17)  Ierarhizarea bunurilor și serviciilor de către furnizorii de servicii de intermediere online are un impact important asupra alegerilor consumatorilor și, prin urmare, asupra succesului comercial al furnizorilor care oferă aceste bunuri și servicii consumatorilor prin servicii de intermediere online. Furnizorii de servicii de intermediere online ar trebui, prin urmare, să prezinte în prealabil parametrii de ierarhizare, pentru a spori previzibilitatea pentru furnizorii prin servicii de intermediere online, pentru a le permite acestora să înțeleagă mai bine modul de funcționare a mecanismului de ierarhizare și să compare practicile aplicate în această privință de diferiți furnizori. În cazurile în care, din considerente tehnologice, nu este posibilă publicarea tuturor parametrilor în documentul cu termenii și condițiile sau dacă acest lucru ar însemna divulgarea ponderii individuale a tuturor parametrilor, ar trebui publicați doar principalii parametri și motivele pentru importanța lor relativă. Noțiunea de parametru principal ar trebui înțeleasă ca referindu-se la orice criterii generale, procese, semnale specifice încorporate în algoritmi sau în alte mecanisme de ajustare sau retrogradare utilizate în legătură cu ierarhia rezultatelor. Descrierea principalilor parametri de ierarhizare ar trebui să includă și o explicație a posibilităților pe care le pot avea furnizorii prin servicii de intermediere online de a influența în mod activ poziția în ierarhie în schimbul efectuării unor plăți, precum și a efectelor relative ale unei astfel de situații. Atunci când afișează rezultatele, serviciul de intermediere online ar trebui să comunice, în apropierea fiecărei ierarhii, dacă aceasta a fost influențată de un tratament diferențiat sau de vreo remunerație directă sau indirectă, printr-o relație contractuală sau de proprietate directă. Această descriere ar trebui să le ofere furnizorilor prin servicii de intermediere online o înțelegere adecvată a modului în care mecanismul de ierarhizare ține seama de caracteristicile bunurilor sau serviciilor efective oferite de furnizorul prin servicii de intermediere online și de relevanța lor pentru consumatorii respectivelor servicii de intermediere online. În conformitate cu propunerea Comisiei de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind o mai bună asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme, furnizorii de servicii de intermediere online ar trebui să aibă obligația de a le furniza consumatorilor informații cu privire la parametrii care afectează clasificarea. În timp ce informațiile oferite consumatorului ar trebui prezentate într-un mod clar și ușor de înțeles, care să corespundă nevoilor consumatorului, informațiile oferite furnizorului prin servicii de intermediere online și consumatorului ar trebui, în orice caz, să fie suficient de asemănătoare pentru a garanta că ambele părți care oferă sau care caută un bun sau un serviciu pot lua decizii în cunoștință de cauză, bazate pe căutări transparente.

 

__________________

 

 

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  De asemenea, ierarhizarea de către furnizorii de motoare de căutare online a site-urilor internet, inclusiv a acelor site-uri prin intermediul cărora întreprinderile își oferă bunurile și serviciile consumatorilor, are un impact important asupra alegerilor consumatorilor și asupra succesului comercial al furnizorilor care utilizează site-uri web. Furnizorii de motoare de căutare online ar trebui, prin urmare, să ofere o descriere a principalilor parametri pe baza cărora se stabilește poziția în ierarhie a tuturor site-urilor internet indexate, inclusiv a celor ale furnizorilor care utilizează site-uri web, precum și a altor site-uri. Pe lângă caracteristicile bunurilor și serviciilor și relevanța lor pentru consumatori, în cazul motoarelor de căutare online ar trebui ca această descriere să permită, de asemenea, furnizorilor prin site-uri web să înțeleagă în mod adecvat dacă se ține cont sau nu de anumite caracteristici de concepere a site-ului utilizate, cum ar fi optimizarea site-ului pentru dispozitivele de telecomunicații mobile și, în caz afirmativ, în ce mod și în ce măsură se întâmplă acest lucru. În lipsa unei relații contractuale între furnizorii de motoare de căutare online și furnizorii prin site-uri web, descrierea respectivă ar trebui să fie pusă la dispoziția publicului într-un loc vizibil și ușor accesibil de pe motorul de căutare online relevant. Pentru a asigura previzibilitatea pentru furnizorii prin site-uri web, descrierea ar trebui, de asemenea, să fie actualizată, inclusiv să se prevadă posibilitatea ca orice modificare adusă parametrilor principali să fie ușor identificabilă. Cu toate că furnizorii nu au, în niciun caz, obligația de a divulga secrete comerciale, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2016/943 a Parlamentului European și a Consiliului23, atunci când se conformează prezentei cerințe de divulgare a principalilor parametri de ierarhizare, descrierea oferită ar trebui să se bazeze cel puțin pe date reale referitoare la relevanța parametrilor de ierarhizare utilizați.

(18)  De asemenea, ierarhizarea de către furnizorii de motoare de căutare online a site-urilor internet, inclusiv a acelor site-uri prin intermediul cărora întreprinderile își oferă bunurile și serviciile consumatorilor, are un impact important asupra alegerilor consumatorilor și asupra succesului comercial al furnizorilor care utilizează site-uri web. Furnizorii de motoare de căutare online ar trebui, prin urmare, să ofere o descriere a parametrilor pe baza cărora se stabilește poziția în ierarhie a tuturor site-urilor internet indexate, inclusiv a celor ale furnizorilor care utilizează site-uri web, precum și a altor site-uri. În cazurile în care, din considerente tehnologice, nu este posibilă publicarea tuturor parametrilor în documentul cu termenii și condițiile sau dacă acest lucru ar însemna divulgarea ponderii individuale a tuturor parametrilor, ar trebui publicați doar principalii parametri și motivele pentru importanța lor relativă. Pe lângă caracteristicile bunurilor și serviciilor și relevanța lor pentru consumatori, în cazul motoarelor de căutare online ar trebui ca această descriere să permită, de asemenea, furnizorilor prin site-uri web să înțeleagă în mod adecvat dacă se ține cont sau nu de anumite caracteristici de concepere a site-ului utilizate, cum ar fi optimizarea site-ului pentru dispozitivele de telecomunicații mobile și, în caz afirmativ, în ce mod și în ce măsură se întâmplă acest lucru. În lipsa unei relații contractuale între furnizorii de motoare de căutare online și furnizorii prin site-uri web, descrierea respectivă ar trebui să fie pusă la dispoziția publicului într-un loc vizibil și ușor accesibil de pe motorul de căutare online relevant. Pentru a asigura previzibilitatea pentru furnizorii prin site-uri web, descrierea ar trebui, de asemenea, să fie actualizată, inclusiv să se prevadă posibilitatea ca orice modificare adusă parametrilor să fie ușor identificabilă. Cu toate că cerința de a divulga parametrii de ierarhizare nu ar trebui să aducă atingere Directivei (UE) 2016/943 a Parlamentului European și a Consiliului23, atunci când se conformează prezentei cerințe de divulgare a principalilor parametri de ierarhizare, descrierea oferită ar trebui să se bazeze cel puțin pe date reale referitoare la relevanța parametrilor de ierarhizare utilizați. Existența unei descrieri actualizate a principalilor parametri ar fi, de asemenea, în beneficiul utilizatorilor care nu sunt furnizori prin site-uri web ai motoarelor de căutare online. În unele cazuri, furnizorii de motoare de căutare online pot decide să influențeze ierarhia într-o anumită situație sau să delisteze un site web dintr-o ierarhie, pe baza notificărilor din partea terților. Spre deosebire de furnizorii de servicii de intermediere online, furnizorii de motoare de căutare online, din cauza inexistenței unei relații contractuale între părți, nu pot face obiectul unei cerințe de informare în mod direct a unui furnizor prin site-uri web cu privire la delistarea unui site web sau la modificarea ierarhiei ca urmare a unei notificări. Cu toate acestea, furnizorul corporativ prin servicii de intermediere online ar trebui să poată examina notificarea care a condus la modificarea ierarhiei sau la delistare în situația respectivă, cercetând conținutul preavizului într-o bază de date online accesibilă publicului. Aceasta ar ajuta la reducerea potențialelor utilizări abuzive ale notificărilor de delistare de către concurenți.

__________________

__________________

23 Directiva (UE) 2016/943 a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale (JO L 157, 15.6.2016, p. 1).

23 Directiva (UE) 2016/943 a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale (JO L 157, 15.6.2016, p. 1).

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a)  Pentru ca furnizorii prin servicii de intermediere online să poată beneficia de informațiile privind parametrii de ierarhizare, rezultatele ierarhizării trebuie să reflecte aplicarea reală și nearbitrară a parametrilor respectivi și importanța relativă a parametrilor pe care furnizorii de servicii de intermediere online și de motoare de căutare online îi declară. De exemplu, în cazul în care mai mulți furnizori prin servicii de intermediere online se află într-o situație comparabilă în ceea ce privește parametrii pe care i-a declarat furnizorul ca fiind cei care determină ierarhizarea, aceștia ar trebui să aibă posibilitatea de a anticipa ierarhizarea pentru a reflecta situația lor similară raportat la acești parametri.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 18 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18b)  Furnizorii de motoare de căutare online permit adesea ca ierarhia rezultatelor căutării să fie influențată de remunerația plătită, sub diferite forme, de furnizorii prin site-uri web corporativi. Ar trebui să fie făcute publice detalii clare privind o astfel de practică, astfel încât furnizorii prin site-uri web corporativi și consumatorii să înțeleagă efectele remunerației asupra ierarhiei. Cu toate acestea, rezultatele căutării a căror poziție în ierarhie a fost influențată de forme de plată ar trebui să fie semnalate în mod clar, astfel încât să poată fi distinse cu ușurință de alte rezultate ale căutării în cazul cărora nu s-a plătit nicio remunerație.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  În cazul în care un furnizor de servicii de intermediere online oferă anumite bunuri sau servicii consumatorilor prin propriile sale servicii de intermediere online sau prin intermediul unui furnizor care utilizează serviciile sale de intermediere online și pe care îl controlează, acesta poate concura direct cu alți furnizori care utilizează serviciile sale de intermediere online pe care nu îi controlează. În astfel de situații, în special, este important ca furnizorul de servicii de intermediere online să acționeze într-un mod transparent și să ofere o descriere a oricărui tratament diferențiat, indiferent dacă este furnizat prin mijloace juridice, comerciale sau tehnice, pe care l-ar putea acorda cu privire la bunurile sau serviciile pe care le oferă el însăși comparativ cu cele oferite de furnizorii care utilizează serviciile de intermediere online. Pentru a garanta proporționalitatea, această obligație ar trebui să se aplice la nivelul tuturor serviciilor de intermediere online, nu numai la nivelul bunurilor sau serviciilor individuale oferite prin intermediul acestor servicii.

(19)  În cazul în care un furnizor de servicii de intermediere online sau un furnizor de motoare de căutare online oferă anumite bunuri sau servicii consumatorilor prin propriile sale servicii de intermediere online sau prin intermediul unui furnizor care utilizează serviciile sale de intermediere online și pe care îl controlează, acesta poate concura direct cu alți furnizori care utilizează serviciile sale de intermediere online pe care nu îi controlează, ceea ce poate reprezenta pentru furnizor un stimulent economic și posibilitatea de a utiliza controlul său asupra serviciului de intermediere online sau asupra motorului de căutare online pentru a oferi avantaje tehnice sau economice propriei oferte sau celor oferite prin intermediul unui furnizor prin servicii de intermediere online pe care îl controlează și pe care le-ar putea refuza furnizorilor prin servicii de intermediere online concurenți. Un astfel de comportament ar putea submina concurența loială și ar limita posibilitățile de alegere ale consumatorilor. În astfel de situații, în special, este important ca furnizorul de servicii de intermediere online sau de motoare de căutare online să acționeze într-un mod transparent și să ofere o descriere a oricărui tratament diferențiat, indiferent dacă este furnizat prin mijloace juridice, comerciale sau tehnice, precum setările implicite, cu privire la bunurile sau serviciile pe care le oferă el însuși comparativ cu cele oferite de furnizorii care utilizează serviciile de intermediere online. Ar trebui să se considere că bunurile și serviciile unui furnizor de servicii de intermediere online sau de motoare de căutare online concurează cu cele ale furnizorilor săi prin servicii de intermediere online atunci când bunul sau serviciul respectiv poate fi considerat interschimbabil sau substituibil de către consumatorii care folosesc serviciul de intermediere online.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a)  Cu toate acestea, orice astfel de tratament diferențiat al serviciilor de intermediere online ar trebui să fie permis numai dacă furnizorul de servicii de intermediere online poate să îl justifice în conformitate cu principiile generale ale dreptului Uniunii, cum ar fi proporționalitatea, securitatea juridică și principiile generale care sunt deduse din Carta drepturilor fundamentale. În plus, tratamentul diferențiat nu trebuie să fie discriminatoriu față de ceilalți furnizori care oferă bunuri sau servicii prin servicii de intermediere online și nici nu împiedică consumatorii să aleagă în continuare și să utilizeze bunurile și serviciile preferate dintre bunurile și serviciile concurente care sunt oferite prin intermediul serviciilor de intermediere online.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 19 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19b)  Anumite practici pot fi considerate în mod definitiv ca fiind abuzive în orice situație. Aceste practici sunt enumerate în anexa I la prezenta propunere. Observatorul UE al platformelor online trebuie să monitorizeze în permanență aplicarea acestei liste de practici și efectele ei asupra pieței și să recomande Comisiei să o actualizeze.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Capacitatea de a accesa și de a utiliza datele, inclusiv datele cu caracter personal, poate facilita crearea de valoare într-o măsură importantă în economia platformelor online. În consecință, este important ca furnizorii de servicii de intermediere online să ofere furnizorilor care utilizează servicii de intermediere online o descriere clară a sferei de cuprindere, a naturii și a condițiilor de acces și de utilizare a anumitor categorii de date. Descrierea ar trebui să fie proporțională și s-ar putea referi la condițiile generale de acces mai degrabă decât la o identificare exhaustivă a datelor efective sau a categoriilor de date, astfel încât să permită furnizorilor care utilizează servicii de intermediere online să înțeleagă dacă pot utiliza datele pentru a spori crearea de valoare, inclusiv prin reținerea eventuală a serviciilor de date furnizate de terți. Prelucrarea datelor cu caracter personal ar trebui să se facă în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului24.

(20)  Capacitatea de a accesa și de a utiliza datele, inclusiv datele cu caracter personal, poate facilita crearea de valoare într-o măsură importantă în economia platformelor online. În consecință, este important ca furnizorii de servicii de intermediere online să ofere furnizorilor care utilizează servicii de intermediere online o descriere clară a sferei de cuprindere, a naturii și a condițiilor de acces și de utilizare a anumitor categorii de date. Descrierea ar trebui să fie proporțională și s-ar putea referi la condițiile generale de acces mai degrabă decât la o identificare exhaustivă a datelor efective sau a categoriilor de date, astfel încât să permită furnizorilor care utilizează servicii de intermediere online să înțeleagă dacă pot utiliza datele pentru a spori crearea de valoare, inclusiv prin reținerea eventuală a serviciilor de date furnizate de terți. Prezentul regulament impune furnizorilor de servicii de intermediere online să dea dovadă de transparență cu privire la datele pe care le comunică furnizorilor lor prin servicii de intermediere online, dar nu stabilește nicio obligație de difuzare a datelor cu caracter personal sau nepersonal către furnizorii prin servicii de intermediere online, cu excepția anumitor date legate de calificările și evaluările furnizorilor prin servicii de intermediere online, pe care aceștia ar trebui să le poată primi într-o formă agregată sau anonimă. În toate cazurile, prelucrarea datelor cu caracter personal ar trebui să se facă în conformitate cu cadrul juridic al Uniunii referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și referitor la respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal în comunicațiile electronice, în special cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului24, cu Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului și cu Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

__________________

__________________

24 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Text cu relevanță pentru SEE) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

24 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Text cu relevanță pentru SEE) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a)  În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, un consumator are dreptul de a primi datele cu caracter personal care îl privesc, pe care le-a furnizat unui operator cum ar fi un furnizor de servicii de intermediere online, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date unui alt operator, cum ar fi un furnizor prin servicii de intermediere online al unui furnizor de servicii de intermediere online.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 20 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20b)  Furnizorii prin servicii de intermediere online trebuie să poată primi informații anonime cu privire la reputația lor online, adică evaluările și calificările acumulate cu un singur furnizor de servicii de intermediere online, cu scopul de a le permite furnizorilor prin servicii de intermediere online să înțeleagă mai bine valoarea lor comercială și să își îmbunătățească performanțele pe platforma online. Ar trebui să se pună la dispoziție instrumente care să le permită furnizorilor prin servicii de intermediere online să își înțeleagă mai bine reputația, ca prim pas către o mai mare concurență între ei, oferindu-le consumatorilor posibilitatea de a alege între opțiuni mai diverse și mai informate.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 20 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20c)  Mai multe autorități de concurență din interiorul și din afara Uniunii au deschis investigații sau și-au declarat intenția de a face acest lucru în ceea ce privește cazuri în care furnizorii de servicii de intermediere online și-au folosit poziția duală – de piață și de întreprindere care oferă bunuri sau servicii pe respectiva piață – pentru a obține sau a utiliza în mod necorespunzător o poziție dominantă. Accesul furnizorului de servicii de intermediere online la date generate de tranzacțiile unui furnizor prin servicii de intermediere online îi pot permite furnizorului de servicii de intermediere online să concureze cu furnizorul prin servicii de intermediere online pe baza datelor. Pentru a asigura caracterul echitabil, furnizorului serviciului de intermediere online nu trebuie să i se permită să divulge datele generate de tranzacțiile unui furnizor prin servicii de intermediere online către terți, în scopuri comerciale, inclusiv în cadrul propriei structuri de întreprindere, fără aprobarea furnizorului prin servicii de intermediere online, cu excepția cazurilor în care un furnizor de servicii de intermediere online face obiectul unei obligații legale de a divulga datele generate de tranzacțiile unui furnizor prin servicii de intermediere online.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Furnizorii de servicii de intermediere online pot, în anumite cazuri, să limiteze în cadrul termenelor și condițiilor capacitatea furnizorilor care utilizează servicii de intermediere online de a oferi bunuri sau servicii consumatorilor în condiții mai favorabile prin alte mijloace decât prin intermediul serviciilor de intermediere online respective. În aceste cazuri, furnizorii în cauză ar trebui să expună motivele pentru care au luat o astfel de decizie, referindu-se în special la principalele considerente de ordin economic, comercial sau juridic pentru aplicarea respectivelor restricții. Această obligație de transparență nu ar trebui, totuși, să fie înțeleasă ca afectând evaluarea legalității unor astfel de restricții în temeiul altor acte ale Uniunii sau al legilor statelor membre în conformitate cu dreptul Uniunii, inclusiv în domeniul concurenței și al practicilor comerciale neloiale, și nici aplicarea unor astfel de legi.

(21)  Furnizorii de servicii de intermediere online nu trebuie să limiteze capacitatea furnizorilor prin servicii de intermediere online de a oferi aceleași bunuri și servicii consumatorilor în condiții diferite sau în aceleași condiții prin intermediul altor servicii de intermediere. În anumite cazuri, furnizorii de servicii de intermediere online pot să limiteze capacitatea furnizorilor care utilizează servicii de intermediere online de a oferi bunuri sau servicii consumatorilor în condiții diferite prin alte mijloace decât prin intermediul serviciilor respective. În aceste cazuri, furnizorii în cauză ar trebui să expună motivele pentru care au luat o astfel de decizie, referindu-se în special la principalele considerente de ordin economic, comercial sau juridic pentru aplicarea respectivelor restricții și să se asigure că restricțiile sunt proporționale. Cu toate acestea, restrângerea capacității furnizorilor prin servicii de intermediere online de a oferi bunuri sau servicii consumatorilor în condiții diferite, prin alte mijloace decât prin serviciile de intermediere online, ar putea fi interzisă sau limitată de către statele membre în normele lor naționale adoptate în conformitate cu dreptul Uniunii.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Pentru a permite furnizorilor care utilizează servicii de intermediere online, inclusiv celor cărora este posibil să le fi fost suspendată ori sistată utilizarea serviciilor de intermediere online în cauză, să aibă acces la măsuri reparatorii imediate, adecvate și eficace, furnizorii de servicii de intermediere online ar trebui să prevadă un sistem intern de soluționare a reclamațiilor. Acest sistem intern de soluționare a reclamațiilor ar trebui să urmărească să garanteze faptul că un procentaj semnificativ din reclamații pot fi soluționate bilateral de către furnizorul de servicii de intermediere online și de către furnizorul prin servicii de intermediere online în cauză. În plus, asigurarea faptului că furnizorii de servicii de intermediere online publică informații cu privire la funcționarea și eficacitatea sistemului lor intern de soluționare a reclamațiilor ar trebui să îi ajute pe furnizori prin servicii de intermediere online să înțeleagă tipurile de probleme care pot apărea în contextul furnizării diferitelor servicii de intermediere online și faptul că există posibilitatea de a se ajunge la o soluționare bilaterală rapidă și eficace.

(22)  Pentru a permite furnizorilor care utilizează servicii de intermediere online, inclusiv celor cărora este posibil să le fi fost suspendată ori sistată utilizarea serviciilor de intermediere online în cauză, să aibă acces la măsuri reparatorii imediate, adecvate și eficace, furnizorii de servicii de intermediere online ar trebui să prevadă un sistem intern de soluționare a reclamațiilor. Acest sistem intern de soluționare a reclamațiilor ar trebui să fie transparent, bazat pe principiul egalității de tratament, nediscriminatoriu și să urmărească să garanteze faptul că un procentaj semnificativ din reclamații pot fi soluționate bilateral de către furnizorul de servicii de intermediere online și de către furnizorul prin servicii de intermediere online în cauză într-o perioadă rezonabilă. Pe durata plângerii, furnizorii de servicii de intermediere online pot menține în vigoare decizia pe care au luat-o. Orice încercare de a se ajunge la un acord prin mecanismul intern de soluționare a reclamațiilor nu afectează drepturile furnizorilor de servicii de intermediere online sau ale furnizorilor prin servicii de intermediere online de a iniția acțiuni în justiție în orice moment pe parcursul procesului de soluționare a reclamațiilor sau după ce acesta a luat sfârșit. În plus, furnizorii de servicii de intermediere online trebuie să publice cu regularitate informații cu privire la funcționarea și eficacitatea sistemului lor intern de soluționare a reclamațiilor pentru a-i ajuta pe furnizorii prin servicii de intermediere online să înțeleagă principalele tipuri de probleme care pot apărea în contextul furnizării diferitelor servicii de intermediere online și faptul că există posibilitatea de a se ajunge la o soluționare bilaterală rapidă și eficace.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Cerințele din prezentul regulament referitoare la sistemele interne de soluționare a reclamațiilor sunt menite să permită furnizorilor de servicii de intermediere online un grad rezonabil de flexibilitate atunci când utilizează aceste sisteme și soluționează diferitele reclamații primite, astfel încât să reducă la minimum eventualele sarcini administrative. În plus, sistemele interne de soluționare a reclamațiilor ar trebui să permită furnizorilor de servicii de intermediere online să abordeze, dacă este nevoie, în mod proporțional, orice tentativă de utilizare cu rea-credință a respectivelor sisteme de către anumiți furnizori care utilizează servicii de intermediere online. În alte cazuri decât cele legate de o presupusă nerespectare a obligațiilor juridice prevăzute în prezentul regulament, sistemele interne de soluționare a reclamațiilor ar trebui, în plus, să nu accepte reclamațiile care presupun doar efecte negative neglijabile pentru furnizorul prin servicii de intermediere online în cauză. Dat fiind costul înființării și exploatării unor astfel de sisteme, este oportun să se acorde derogări de la aceste obligații tuturor furnizorilor de servicii de intermediere online care sunt întreprinderi mici, în conformitate cu dispozițiile relevante din Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei25.

(23)  Cerințele din prezentul regulament referitoare la sistemele interne de soluționare a reclamațiilor sunt menite să permită furnizorilor de servicii de intermediere online un grad rezonabil de flexibilitate atunci când utilizează aceste sisteme și soluționează diferitele reclamații primite, astfel încât să reducă la minimum eventualele sarcini administrative. În plus, sistemele interne de soluționare a reclamațiilor ar trebui să permită furnizorilor de servicii de intermediere online să abordeze, dacă este nevoie, în mod proporțional, orice tentativă de utilizare cu rea-credință a respectivelor sisteme de către anumiți furnizori care utilizează servicii de intermediere online. În alte cazuri decât cele legate de o presupusă nerespectare a obligațiilor juridice prevăzute în prezentul regulament, sistemele interne de soluționare a reclamațiilor ar trebui, în plus, să nu accepte reclamațiile care presupun doar efecte neglijabile pentru furnizorul prin servicii de intermediere online în cauză. Dat fiind costul înființării și exploatării unor astfel de sisteme, este oportun să se acorde derogări de la aceste obligații tuturor furnizorilor de servicii de intermediere online care sunt întreprinderi mici, în conformitate cu dispozițiile relevante din Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei25.

__________________

__________________

25 Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

25 Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a)  Utilizarea termenului „intern” nu ar trebui înțeleasă drept o măsură care împiedică delegarea unui sistem intern de soluționare a reclamațiilor către un furnizor extern de servicii sau către altă structură corporativă, atât timp cât operatorul are autoritatea și capacitatea depline de a asigura conformitatea sistemului intern de soluționare a reclamațiilor cu cerințele prezentului regulament.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Medierea le poate oferi furnizorilor de servicii de intermediere online și furnizorilor care utilizează serviciile lor de intermediere online un mijloc de a soluționa litigiile într-un mod satisfăcător, fără a fi nevoiți să introducă acțiuni în justiție, care pot fi îndelungate și costisitoare. Prin urmare, furnizorii de servicii de intermediere online ar trebui să faciliteze medierea, în special, prin identificarea mediatorilor cu care sunt dispuși să colaboreze. Mediatorii care își furnizează serviciile dintr-un loc situat în afara Uniunii ar trebui identificați doar în cazul în care se garantează faptul că utilizarea respectivelor servicii nu îi privează în niciun fel pe furnizorii prin servicii de intermediere online în cauză de protecția juridică care le este oferită de legislația Uniunii sau de legislația statelor membre, inclusiv de cerințele prevăzute de prezentul regulament și de legea aplicabilă referitoare la protecția datelor cu caracter personal și a secretelor comerciale. Pentru a fi accesibili, corecți și cât mai rapizi, eficienți și eficace posibil, mediatorii respectivi ar trebui să îndeplinească anumite criterii.

(24)  Medierea le poate oferi furnizorilor de servicii de intermediere online și furnizorilor care utilizează serviciile lor de intermediere online un mijloc de a soluționa litigiile într-un mod satisfăcător, fără a fi nevoiți să introducă acțiuni în justiție, care pot fi îndelungate și costisitoare. Prin urmare, furnizorii de servicii de intermediere online ar trebui să faciliteze medierea, în special, prin identificarea mediatorilor cu care sunt dispuși să colaboreze. Mediatorii care își furnizează serviciile dintr-un loc situat în afara Uniunii ar trebui identificați doar în cazul în care se garantează faptul că utilizarea respectivelor servicii nu îi privează în niciun fel pe furnizorii prin servicii de intermediere online în cauză de protecția juridică care le este oferită de legislația Uniunii sau de legislația statelor membre, inclusiv de cerințele prevăzute de prezentul regulament și de legea aplicabilă referitoare la protecția datelor cu caracter personal și a secretelor comerciale. Pentru a fi accesibili, corecți și cât mai rapizi, eficienți și eficace posibil, toți mediatorii identificați ar trebui să îndeplinească anumite criterii. Mediatorii ar trebui încurajați să soluționeze litigiile în cel mai scurt timp posibil.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Furnizorii de servicii de intermediere online ar trebui să suporte un procentaj rezonabil din costurile totale ale medierii, ținând seama de toate elementele relevante ale cazului. În acest scop, mediatorul ar trebui să sugereze procentajul considerat rezonabil date fiind circumstanțele specifice cazului. Procentajul respectiv nu ar trebui să fie însă niciodată mai mic de 50 % din aceste costuri.

(25)  Furnizorii de servicii de intermediere online ar trebui să suporte un procentaj rezonabil din costurile totale ale medierii, ținând seama de toate elementele relevante ale cazului. În acest scop, mediatorul ar trebui să sugereze procentajul considerat rezonabil date fiind circumstanțele specifice cazului. Pentru furnizorul de servicii de intermediere online, procentajul respectiv nu ar trebui să fie însă niciodată mai mic de 50 % din aceste costuri, cu excepția cazului în care mediatorul stabilește că furnizorul prin servicii de intermediere online care a introdus acțiunea nu a procedat cu bună credință.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25a)  Dat fiind faptul că platformele ar trebui să fie întotdeauna obligate să identifice mediatorii la care doresc să apeleze și ar trebui să fie obligate să recurgă la mediere cu bună credință, obligația de a recurge la mediere ar trebui să fie stabilită astfel încât să prevină utilizarea abuzivă a sistemului de mediere de către furnizorii prin servicii de intermediere online. Astfel, furnizorii prin servicii de intermediere online ar trebui, de asemenea, să fie obligați să facă apel la mediere cu bună credință. În plus, în cazul în care un furnizor prin servicii de intermediere online a prezentat mai multe cazuri repetate care nu au condus la soluționarea litigiului sau în care un furnizor prin servicii de intermediere online prezintă un caz cu privire la un subiect pe care l-au tratat cu rea credință în procesul de mediere, furnizorul de servicii de intermediere online nu ar trebui, în aceste cazuri excepționale, să fie obligat să recurgă la mediere cu respectivul furnizor prin servicii de intermediere online. Această situație excepțională nu ar trebui să limiteze posibilitatea furnizorului prin servicii de intermediere online de a prezenta un caz de mediere atunci când, astfel cum a stabilit un mediator, obiectul medierii nu este legat de cazurile anterioare.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Pentru a facilita soluționarea litigiilor referitoare la furnizarea de servicii de intermediere online prin utilizarea medierii în cadrul Uniunii, Comisia ar trebui să încurajeze înființarea de organizații de mediere specializate, care nu există în prezent. Cooptarea unor mediatori care au cunoștințe de specialitate în domeniul serviciilor de intermediere online și al motoarelor de căutare online, precum și legate de sectoarele specifice în care sunt furnizate serviciile respective ar trebui să ofere un plus de încredere părților în procesul de mediere și ar trebui să sporească probabilitatea ca procesul respectiv să aibă un rezultat rapid, corect și satisfăcător.

(26)  Pentru a facilita soluționarea litigiilor referitoare la furnizarea de servicii de intermediere online prin utilizarea medierii în cadrul Uniunii, Comisia, împreună cu statele membre, ar trebui să încurajeze înființarea de organizații de mediere specializate, care nu există în prezent. Cooptarea unor mediatori care au cunoștințe de specialitate în domeniul serviciilor de intermediere online și al motoarelor de căutare online, precum și legate de sectoarele specifice în care sunt furnizate serviciile respective ar trebui să ofere un plus de încredere părților în procesul de mediere și ar trebui să sporească probabilitatea ca procesul respectiv să aibă un rezultat rapid, corect și satisfăcător.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Diferiți factori, cum ar fi mijloacele financiare limitate, teama de represalii și alegerea legislației aplicabile și a instanțelor competente impusă în termene și condiții, pot limita eficacitatea posibilităților existente de a introduce acțiuni judiciare și căi de atac, în special a celor care impun furnizorilor prin servicii de intermediere online sau furnizorilor prin site-uri web obligația de a acționa la nivel individual și comunicându-și identitatea. Pentru a se asigura aplicarea eficace a prezentului regulament, organizațiile, asociațiile care îi reprezintă pe furnizorii prin servicii de intermediere online sau pe furnizorii prin site-uri web, precum și unele organisme publice înființate în statele membre ar trebui să beneficieze de posibilitatea de a introduce acțiuni în fața instanțelor naționale. Astfel de acțiuni introduse în fața instanțelor naționale ar trebui să vizeze oprirea sau interzicerea încălcărilor normelor stabilite în prezentul regulament și prevenirea unor prejudicii viitoare care ar putea submina relațiile de afaceri durabile în economia platformelor online. Pentru a se asigura faptul că își exercită acest drept într-un mod eficace și corespunzător, respectivele organizații sau asociații ar trebui să îndeplinească anumite criterii. Având în vedere statutul aparte al organismelor publice relevante în statele membre în care au fost înființate, ar trebui să se prevadă doar obligația ca acestea să fi fost însărcinate în mod specific, în conformitate cu normele relevante din legislația națională, cu introducerea unor astfel de acțiuni, fie în interesul colectiv al părților implicate, fie în interesul general, fără să existe necesitatea de a aplica aceste criterii respectivelor organisme publice. Orice astfel de acțiune nu ar trebui în niciun caz să aducă atingere drepturilor furnizorilor prin servicii de intermediere online și ale furnizorilor prin site-uri web de a introduce acțiuni în instanță în mod individual.

(27)  Diferiți factori, cum ar fi mijloacele financiare limitate, teama de represalii și alegerea legislației aplicabile și a instanțelor competente impusă în termene și condiții, pot limita eficacitatea posibilităților existente de a introduce acțiuni judiciare și căi de atac, în special a celor care impun furnizorilor prin servicii de intermediere online sau furnizorilor prin site-uri web obligația de a acționa la nivel individual și comunicându-și identitatea. Pentru a se asigura aplicarea eficace a prezentului regulament, organizațiile, asociațiile care îi reprezintă pe furnizorii prin servicii de intermediere online sau pe furnizorii prin site-uri web, precum și unele organisme publice înființate în statele membre ar trebui să beneficieze de posibilitatea de a introduce acțiuni în fața instanțelor naționale. Astfel de acțiuni introduse în fața instanțelor naționale ar trebui să vizeze oprirea sau interzicerea încălcărilor normelor stabilite în prezentul regulament și prevenirea unor prejudicii viitoare care ar putea submina relațiile de afaceri durabile în economia platformelor online, inclusiv pe cele aferente IMM-urilor și microîntreprinderilor. Pentru a se asigura faptul că își exercită acest drept într-un mod eficace și corespunzător, respectivele organizații sau asociații ar trebui să îndeplinească anumite criterii, în special în ceea ce privește transparența finanțării. Statelor membre ar trebui să li se impună să instituie sau să desemneze astfel de organisme publice. În ceea ce privește organismele publice relevante, ar trebui să se prevadă doar obligația ca acestea să fi fost însărcinate în mod specific, în conformitate cu normele relevante din legislația națională, cu introducerea unor astfel de acțiuni, fie în interesul colectiv al părților implicate, fie în interesul general, fără să existe necesitatea de a aplica aceste criterii respectivelor organisme publice. Orice astfel de acțiune nu ar trebui în niciun caz să aducă atingere drepturilor furnizorilor prin servicii de intermediere online și ale furnizorilor prin site-uri web de a introduce acțiuni în instanță în mod individual.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27a)  Încălcările dispozițiilor prezentului regulament vor impune, în anumite situații, o aplicare rapidă și flexibilă a legii. Organismele de aplicare a legii înființate sau desemnate de statele membre ar trebui să fie responsabile pentru punerea în aplicare a prezentului regulament într-o manieră adecvată și eficace. Organismele de aplicare a legii ar trebui instituite suplimentar față de procedura privind acțiunile judiciare ale organizațiilor reprezentative, asociațiilor sau organismelor publice prevăzută în prezentul regulament. Deciziile luate de organismele de aplicare a legii pot fi contestate în cadrul procedurilor judiciare conform legislației naționale relevante.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Considerentul 27 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27b)  Este necesară o monitorizare atentă a aplicării prezentului regulament. Statele membre ar trebui să desemneze autoritățile naționale care să solicite furnizorilor de servicii de intermediere online și de motoare de căutare online informațiile relevante, necesare pentru monitorizarea și punerea în aplicare a prezentului regulament. Informațiile colectate de aceste autorități ar trebui furnizate Comisiei și Observatorului UE al platformelor online, la cerere.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28a)  Pentru a garanta transparența și respectarea obligației de răspundere și având în vedere rolul și sarcinile prevăzute, ar trebui să i se atribuie Observatorului UE al platformelor online un rol în temeiul prezentului regulament, suplimentar față de cel de grup de experți instituit prin Decizia (2018)2393 a Comisiei. Observatorul ar trebui să își îndeplinească sarcinile care îi sunt conferite în temeiul prezentului regulament în mod independent și în interes public, iar membrii săi ar trebui să fie reprezentați de o gamă largă de experți independenți care și-au dovedit competențele și experiența în economia platformelor online pentru a asigura acest lucru.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Comisia ar trebui să evalueze periodic acest regulament, în special cu scopul de a examina necesitatea modificării acestuia în lumina evoluțiilor tehnologice sau comerciale relevante.

(29)  Comisia ar trebui să evalueze periodic acest regulament și să monitorizeze îndeaproape efectele acestuia asupra economiei platformelor online, în special cu scopul de a examina necesitatea modificării acestuia în lumina evoluțiilor tehnologice sau comerciale relevante și, în urma evaluării, să adopte măsurile corespunzătoare. Având în vedere că sectorul se va dezvolta rapid pe parcursul anilor viitori, ar putea fi oportun ca prezentul regulament să fie urmat de o legislație suplimentară și mai normativă în cazul în care dispozițiile prezentului regulament în materie de transparență se dovedesc a fi insuficiente pentru a gestiona dezechilibrele viitoare și practicile comerciale neloiale.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  Deoarece obiectivul prezentului regulament, respectiv asigurarea unui mediu de afaceri echitabil, previzibil, durabil și fiabil în cadrul pieței interne, nu poate fi realizat în mod suficient de statele membre ci, date fiind dimensiunile și efectele sale, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului menționat.

(31)  Deoarece obiectivul prezentului regulament, respectiv asigurarea unui mediu de afaceri clar, echitabil, previzibil, durabil și fiabil în cadrul pieței interne, nu poate fi realizat în mod suficient de statele membre ci, date fiind dimensiunile și efectele sale, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului menționat.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Este oportun să se clarifice faptul că prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere aplicării dispozițiilor relevante din dreptul Uniunii aplicabile în domeniile cooperării judiciare în materie civilă, în domeniul concurenței, al protecției consumatorilor, al comerțului electronic și al serviciilor financiare.

(32)  Este oportun să se clarifice faptul că prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere aplicării dispozițiilor relevante din dreptul Uniunii aplicabile în domenii precum cooperarea judiciară în materie civilă, în domeniul concurenței, al protecției consumatorilor, al comerțului electronic și al serviciilor financiare și nu aduce atingere normelor naționale care, în conformitate cu dreptul Uniunii, reglementează practicile comerciale neloiale.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezentul regulament stabilește norme menite să asigure faptul că, în relația lor cu motoarele de căutare on-line, furnizorii prin servicii de intermediere online și furnizorii prin site-uri web beneficiază de un grad adecvat de transparență și de măsuri reparatorii eficace.

1.  Prezentul regulament stabilește norme menite să asigure faptul că, în relația lor cu motoarele de căutare on-line, furnizorii prin servicii de intermediere online și furnizorii prin site-uri web beneficiază de un grad adecvat de transparență, echitate și de măsuri reparatorii eficace.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prezentul regulament se aplică serviciilor de intermediere online și motoarelor de căutare online furnizate sau oferite spre furnizare furnizorilor prin servicii de intermediere online și, respectiv, furnizorilor prin site-uri web care își au sediul sau reședința în Uniune și care apelează la servicii de intermediere online sau motoare de căutare online pentru a-și oferi bunurile sau serviciile consumatorilor aflați pe teritoriul Uniunii, indiferent de locul de stabilire sau de reședință al furnizorilor serviciilor respective.

2.  Prezentul regulament se aplică serviciilor de intermediere online și motoarelor de căutare online furnizate sau oferite spre furnizare furnizorilor prin servicii de intermediere online și, respectiv, furnizorilor prin site-uri web care își au sediul sau reședința în Uniune și care apelează la servicii de intermediere online sau motoare de căutare online pentru a-și oferi bunurile sau serviciile consumatorilor aflați pe teritoriul Uniunii, indiferent de locul de stabilire sau de reședință al furnizorilor serviciilor respective și indiferent de legislația general aplicabilă.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Obligațiile impuse prin prezentul regulament furnizorilor de servicii de intermediere online se aplică furnizorilor de sisteme auxiliare de operare atunci când un sistem de operare în sine funcționează ca serviciu de intermediere online în sensul articolul 2 alineatul (2).

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Prezentul regulament nu se aplică serviciilor de plată online, instrumentelor de publicitate online sau schimburilor publicitare online care nu sunt furnizate cu scopul de a facilita inițierea tranzacțiilor directe și care nu presupun o relație contractuală cu consumatorii.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2c.  Prezentul regulament nu aduce atingere dreptului Uniunii, nici normelor naționale care, în conformitate cu dreptul Uniunii, reglementează practicile comerciale neloiale.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  „furnizor prin servicii de intermediere online” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care apelează la servicii de intermediere online pentru a-și oferi bunurile sau serviciile consumatorilor, în scopuri legate de activitatea sa comercială, economică, meșteșugărească sau liberală;

(1)  „furnizor prin servicii de intermediere online” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care apelează la servicii de intermediere online pentru a-și oferi bunurile sau serviciile consumatorilor, în scopuri legate de activitatea sa comercială, economică, meșteșugărească sau liberală, inclusiv persoanele fizice care acționează în nume propriu drept comercianți prin intermediul serviciilor de intermediere online;

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  le permit furnizorilor prin servicii de intermediere online să ofere bunuri sau servicii consumatorilor, cu scopul de a facilita inițierea unor tranzacții directe între respectivii furnizori și consumatori, indiferent de locul în care se încheie în ultimă instanță respectivele tranzacții;

(b)  le permit furnizorilor prin servicii de intermediere online să ofere bunuri sau servicii consumatorilor, cu scopul de a facilita inițierea unor tranzacții directe între respectivii furnizori și consumatori, indiferent de locul în care se încheie în ultimă instanță respectivele tranzacții, cu excepția cazului în care serviciul care facilitează inițierea tranzacțiilor directe între furnizorii prin servicii de intermediere online și consumatorii are un caracter pur marginal;

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  „sisteme auxiliare de operare” înseamnă software care îndeplinește toate cerințele următoare:

 

a)  sistemul auxiliar de operare asigură operarea principală de bază a unui dispozitiv mobil sau a unui difuzor asociat;

 

b)  este strâns legat de un serviciu de intermediere online care controlează principalul canal prin care pot fi instalate aplicații în sistemul de operare;

 

c)  dezvoltarea și actualizarea sistemului de operare este asigurată sau controlată de furnizorul serviciului de intermediere online asociat, direct sau indirect;

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b)  „furnizor de sisteme auxiliare de operare” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care furnizează sau se oferă să furnizeze sisteme auxiliare de operare;

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  „motor de căutare online” înseamnă un serviciu digital care permite utilizatorilor să caute, în principiu, în toate site-urile internet sau site-urile internet într-o anumită limbă pe baza unei interogații privind orice subiect sub forma unui cuvânt, a unei fraze sau a unei alte informații-cheie și care revine cu linkuri în care se pot găsi informații legate de conținutul căutat;

(5)  „motor de căutare online” înseamnă un serviciu digital care permite utilizatorilor introducă interogații și să caute, în principiu, în toate site-urile internet sau site-urile internet într-o anumită limbă pe baza unei interogații privind orice subiect sub forma unui cuvânt, a unei solicitări vocale, a unei fraze sau a unei alte informații-cheie și care revine cu rezultate în care se pot găsi informații legate de conținutul căutat;

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  „furnizor prin site-uri web” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care utilizează site-uri internet pentru a oferi bunuri sau servicii consumatorilor, în scopuri legate de activitatea sa comercială, economică, meșteșugărească sau liberală;

(7)  „furnizor prin site-uri web” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care utilizează o interfață online, și anume orice software și inclusiv site-urile internet și aplicațiile lor mobile pentru a oferi bunuri sau servicii consumatorilor, în scopuri legate de activitatea sa comercială, economică, meșteșugărească sau liberală;

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  „ierarhie” înseamnă vizibilitatea relativă acordată bunurilor sau serviciilor oferite consumatorilor de către furnizorii care utilizează servicii de intermediere online prin intermediul respectivelor servicii sau cea acordată site-urilor internet indexate pentru consumatori de către motoarele de căutare online, astfel cum este prezentată, organizată sau comunicată respectivilor consumatori de către furnizorii de servicii de intermediere online sau de către furnizorii de motoare de căutare online, indiferent de mijloacele tehnologice folosite pentru această prezentare, organizare sau comunicare;

(8)  „ierarhie” înseamnă vizibilitatea relativă acordată bunurilor sau serviciilor oferite consumatorilor de către furnizorii care utilizează servicii de intermediere online prin intermediul respectivelor servicii sau cea acordată site-urilor internet indexate de către motoarele de căutare online, astfel cum este prezentată, organizată sau comunicată de către furnizorii de servicii de intermediere online sau de către furnizorii de motoare de căutare online, indiferent de mijloacele tehnologice folosite pentru această prezentare, organizare sau comunicare;

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  „termene și condiții” înseamnă toate termenele, condițiile, clauzele și alte informații, indiferent de denumirea sau forma sub care sub prezentate, care reglementează relația contractuală dintre furnizorul de servicii de intermediere online și furnizorii care utilizează serviciile de intermediere online ale acestora și care sunt stabilite în mod unilateral de către furnizorul de servicii de intermediere online.

(10)  „termene și condiții” înseamnă toate termenele, condițiile, clauzele și alte informații, indiferent de denumirea sau forma sub care sub prezentate, care reglementează relația contractuală dintre furnizorul de servicii de intermediere online și furnizorii care utilizează serviciile de intermediere online ale acestora.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  „bunuri și servicii auxiliare” înseamnă bunuri și servicii oferite consumatorului înainte de finalizarea unei tranzacții inițiate în serviciul de intermediere online în plus față de bunurile sau serviciile primare oferite de furnizorul prin servicii de intermediere online prin serviciul de intermediere online sau în completare la acestea.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10b)  „mediere” înseamnă orice proces structurat astfel cum se definește la articolul 3 litera (a) din Directiva (UE) 2008/52 a Parlamentului European și a Consiliului;

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10c)  „Observatorul UE al platformelor” înseamnă Observatorul UE al economiei platformelor online, instituit în conformitate cu Decizia C(2018) 2393 a Comisiei.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 2a

 

Obligații în materie de prevenire a eludării

 

Furnizorii de servicii de intermediere online nu utilizează niciun software sau niciun serviciu, inclusiv sistemele auxiliare de operare, pe care le furnizează sau le controlează ei înșiși, pentru a eluda obligațiile care le revin furnizorilor de servicii de intermediere online în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera - a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a)  includ numai clauzele corecte și proporționale;

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  sunt redactate într-un limbaj clar și lipsit de ambiguități;

(a)  sunt redactate într-un limbaj clar și inteligibil;

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  stabilesc motivele obiective pentru deciziile de a suspenda sau de a sista, în totalitate sau în parte, furnizarea serviciilor lor de intermediere online către furnizorii care utilizează respectivele servicii.

(c)  stabilesc motivele nediscriminatorii pentru deciziile de a suspenda, de a sista sau de a impune orice alt fel de restricție privind, în totalitate sau în parte, furnizarea serviciilor lor de intermediere online către furnizorii care utilizează respectivele servicii.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  includ informații privind toate canalele suplimentare de distribuție și programele afiliate potențiale prin care furnizorul de servicii de intermediere online ar putea distribui bunurile și serviciile propuse de furnizorul prin servicii de intermediere online;

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb)  includ informații generale privind modul în care termenii și condițiile afectează proprietatea și controlul drepturilor de proprietate intelectuală.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Termenele și condițiile sau anumite dispoziții ale acestora care nu sunt conforme cu cerințele de la alineatul (1) nu sunt obligatorii pentru furnizorul prin servicii de intermediere online în cauză în situația în care respectiva neconformare este stabilită de o instanță competentă.

2.  Termenele și condițiile sau anumite dispoziții ale acestora care nu sunt conforme cu cerințele de la alineatul (1) sunt nule și neavenite în situația în care respectiva neconformare este stabilită de o instanță competentă.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Furnizorii de servicii de intermediere online notifică furnizorilor prin servicii de intermediere online în cauză orice modificare avută în vedere a termenelor și condițiilor.

Furnizorii de servicii de intermediere online notifică, pe un suport durabil, furnizorilor prin servicii de intermediere online în cauză orice modificare a termenelor și condițiilor.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Modificările avute în vedere nu se pun în aplicare înainte de expirarea unei perioade de preaviz care este rezonabilă și proporțională cu natura și anvergura modificărilor avute în vedere și cu consecințele acestora pentru furnizorul prin servicii de intermediere online în cauză. Această perioadă de preaviz este de cel puțin 15 zile de la data la care furnizorul de servicii de intermediere online le notifică furnizorilor prin servicii de intermediere online în cauză modificările avute în vedere.

Modificările nu se pun în aplicare înainte de expirarea unei perioade de preaviz care este rezonabilă și proporțională cu natura și anvergura modificărilor și cu consecințele acestora pentru furnizorul prin servicii de intermediere online în cauză. Această perioadă de preaviz este de cel puțin 15 zile de la data la care furnizorul de servicii de intermediere online le notifică furnizorilor prin servicii de intermediere online în cauză modificările. Atunci când modificările impun furnizorului prin servicii de intermediere online să opereze ajustări tehnice semnificative ale bunurilor sau serviciilor sale, această perioadă este de cel puțin 30 zile. Furnizorului prin servicii de intermediere online i se permite să rezilieze acordul în termen de 15 de zile de la primirea notificării, în cazul în care modificările sunt în detrimentul furnizorului prin servicii de intermediere online.

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Pe durata perioadei de preaviz de 15 de zile, transmiterea de noi bunuri sau servicii în cadrul serviciului de intermediere online se consideră a fi o acțiune fără echivoc pentru renunțarea la perioada de preaviz.

 

În cazurile în care perioada de preaviz este de 30 de zile, deoarece modificările aduse termenelor și condițiilor impun furnizorului prin servicii de intermediere online să efectueze ajustări tehnice semnificative ale bunurilor sau serviciilor sale, perioada de preaviz nu se consideră suspendată în mod automat în cazul în care furnizorul prin servicii de intermediere online transmite noi bunuri și servicii noi sau le actualizează.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Alineatul (3) nu se aplică în cazul în care un furnizor de servicii de intermediere online face obiectul unei obligații juridice în virtutea căreia are obligația de a modifica termenele și condițiile într-un mod care nu îi permite să respecte perioada de preaviz menționată la alineatul (3) al doilea paragraf.

5.  Perioada de preaviz menționată la alineatul (3) nu se aplică în cazul în care un furnizor de servicii de intermediere online:

 

(a)  face obiectul unei obligații juridice în virtutea căreia are obligația de a modifica termenele și condițiile într-un mod care nu îi permite să respecte perioadele de preaviz menționate la alineatul (3) al doilea paragraf;

 

(b)  acționează pentru a gestiona un risc neprevăzut sau iminent care ar putea cauza un prejudiciu sau pune în pericol securitatea serviciilor de intermediere online, consumatorilor de astfel de servicii sau altor utilizatori, inclusiv în cazul în care riscul respectiv este legat de fraudă, programe malware, spam, încălcarea securității datelor sau de alte amenințări la adresa securității cibernetice.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Furnizorii de servicii de intermediere online trebuie să se asigure că marca atribuită furnizorilor prin servicii de intermediere online și bunurilor și serviciilor acestora este ușor de recunoscut pe parcursul întregului proces de intermediere.

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Suspendarea și sistarea

Suspendarea, restricțiile și sistarea

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care un furnizor de servicii de intermediere online decide să suspende sau să sisteze, în întregime sau în parte, furnizarea serviciilor sale de intermediere online către un anumit furnizor care utilizează serviciile sale de intermediere online, acesta oferă furnizorul prin servicii de intermediere online în cauză, fără întârzieri nejustificate, o justificare a deciziei respective.

1.  În cazul în care un furnizor de servicii de intermediere online decide să suspende, să sisteze sau să impună, în întregime sau în parte, restricții în ceea ce privește furnizarea serviciilor sale de intermediere online către un anumit furnizor care utilizează serviciile sale de intermediere online, acesta informează în consecință furnizorul prin servicii de intermediere online în cauză, cu cel puțin 15 zile înainte de aplicarea deciziei, și îi oferă o justificare a deciziei respective.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care:

 

(a)  un furnizor de servicii de intermediere online face obiectul unei obligații juridice în virtutea căreia are obligația de a suspenda, restricționa sau sista, în întregime sau în parte, furnizarea serviciilor sale de intermediere online către unui anumit furnizor care utilizează respectivele servicii;

 

(b)  un furnizor de servicii de intermediere online acționează pentru a proteja consumatorii pe baza unor suspiciuni rezonabile legate de un conținut ilicit, siguranța unui produs sau serviciu, contrafacere, fraudă sau caracterul adecvat al produsului sau serviciului pentru minori;

 

(c)  un furnizor de servicii de intermediere online poate demonstra că furnizorul prin servicii de intermediere online în cauză a încălcat în mod repetat termenele și condițiile aplicabile, ceea ce a dus la suspendarea, restricționarea sau sistarea furnizării serviciilor respective.

 

În astfel de cazuri, furnizorului prin servicii de intermediere online i se oferă imediat o justificare a deciziei respective.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Justificarea menționată la alineatul (1) include o referire la faptele sau circumstanțele specifice care au dus la decizia furnizorului de servicii de intermediere online, precum și o referire la motivul sau motivele obiective care a(u) stat la baza acestei decizii, menționat(e) la articolul 3 alineatul (1) litera (c).

2.  Justificarea menționată la alineatele (1) și (1a) include o referire la faptele sau circumstanțele specifice care au dus la decizia furnizorului de servicii de intermediere online, precum și o referire la motivul sau motivele obiective nediscriminatorii care a(u) stat la baza acestei decizii, menționat(e) la articolul 3 alineatul (1) litera (c). În cazul în care suspendarea, restricționarea sau sistarea rezultă dintr-o notificare din partea unei terțe părți, conținutul notificării respective este inclus în justificare.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Alineatul (2) nu se aplică în cazul în care un furnizor de servicii de intermediere online are obligația legală de a nu specifica faptele sau circumstanțele specifice sau motivul sau motivele obiective aplicabile sau în cazul în care un furnizor de servicii de intermediere online poate demonstra că furnizorul prin servicii de intermediere online în cauză a încălcat în mod repetat termenele și condițiile aplicabile, ceea ce a dus la suspendarea, restricționarea sau sistarea furnizării serviciilor respective.

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Sistarea, restricționarea și suspendarea sunt precedate, în măsura în care este posibil și proporțional, de o notificare și de posibilitatea de a clarifica sau de a restabili conformitatea. În cazul în care o suspendare, restricționare sau sistare se bazează pe o încălcare a termenelor și condițiilor care poate fi corectată și care nu este comisă cu rea-credință, furnizorul de servicii de intermediere online va urmări să restabilească accesul furnizorului prin servicii de intermediere online de îndată ce neconformarea este corectată. În cazul în care se constată o eroare în ceea ce privește suspendarea sau sistarea, accesul furnizorului prin servicii de intermediere online va fi restabilit fără întârziere și în aceleași condiții ca înainte de suspendare, restricționare sau sistare.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Furnizorii de servicii de intermediere online stabilesc în termenele și condițiile lor principalii parametri pe baza cărora se stabilește ierarhia și argumentele în favoarea importanței relative a respectivilor parametri principali în raport cu alți parametri.

Fără a aduce atingere alineatului (4), furnizorii de servicii de intermediere online stabilesc în termenele și condițiile lor parametrii pe baza cărora se stabilește ierarhia și argumentele în favoarea importanței relative a respectivilor parametri. În cazul în care divulgarea tuturor parametrilor în cadrul termenelor și condițiilor nu este posibilă din punct de vedere tehnologic sau ar însemna divulgarea ponderii tuturor parametrilor individuali, se vor prezenta numai parametrii principali și argumentele în favoarea importanței lor relative.

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Furnizorii de servicii de intermediere online se asigură că ierarhizarea reflectă aplicarea nearbitrară a parametrilor de ierarhizare divulgați și importanța lor relativă.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care acești parametri principali includ posibilitatea influențării poziției în ierarhie prin efectuarea de către furnizorii prin servicii de intermediere online a unei plăți directe sau indirecte în favoarea furnizorului de servicii de intermediere online, furnizorul de servicii de intermediere online în cauză include, de asemenea, în termenele și condițiile sale o descriere a acestor posibilități și a efectelor unei astfel de plăți asupra poziției în ierarhie.

În cazul în care acești parametri includ posibilitatea influențării poziției în ierarhie prin efectuarea de către furnizorii prin servicii de intermediere online a unei plăți directe sau indirecte în favoarea furnizorului de servicii de intermediere online, furnizorul de servicii de intermediere online în cauză include, de asemenea, în termenele și condițiile sale o descriere a acestor posibilități și a efectelor unei astfel de plăți asupra poziției în ierarhie.

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Atunci când afișează rezultatele, furnizorul de servicii de intermediere online comunică în dreptul fiecărei ierarhizări dacă și în ce măsură aceasta a fost influențată de un tratament diferențiat sau de efectuarea unei plăți directe sau indirecte, de relații contractuale sau directe de proprietate.

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Furnizorii de motoare de căutare online prezintă furnizorilor prin site-uri web principalii parametri pe baza cărora se stabilește ierarhia, furnizând în acest sens o descriere ușor accesibilă publicului, redactată într-un limbaj clar și lipsit de ambiguități cu privire la motoarele de căutare online ale furnizorilor în cauză. Furnizorii actualizează descrierea respectivă dacă este cazul.

2.  Fără a aduce atingere alineatului (4), furnizorii de motoare de căutare online prezintă parametrii pe baza cărora se stabilește ierarhia și argumentele în favoarea importanței relative a respectivilor parametri, furnizând în acest sens o descriere ușor accesibilă publicului, redactată într-un limbaj clar și inteligibil cu privire la motoarele de căutare online ale furnizorilor în cauză. Furnizorii actualizează descrierea respectivă dacă este cazul. În cazul în care divulgarea tuturor parametrilor în cadrul termenelor și condițiilor nu este posibilă din punct de vedere tehnologic sau ar însemna divulgarea ponderii tuturor parametrilor individuali, se vor prezenta numai parametrii principali și argumentele în favoarea importanței lor relative.

 

Furnizorii de motoare de căutare online se asigură că ierarhizarea reflectă aplicarea nearbitrară a parametrilor de ierarhizare divulgați și importanța lor relativă.

 

În cazul în care parametrii principali includ posibilitatea influențării poziției în ierarhie prin efectuarea de către furnizorii prin servicii de intermediere online sau de către furnizorii prin site-uri web a unei plăți directe sau indirecte în favoarea furnizorului respectiv, furnizorul în cauză va prezenta, de asemenea, o descriere a acestor posibilități și a efectelor unei astfel de plăți asupra poziției în ierarhie.

 

Atunci când afișează rezultatele, furnizorul de motoare de căutare online comunică în dreptul fiecărei ierarhizări dacă și în ce măsură aceasta a fost influențată de un tratament diferențiat, inclusiv de o poziționare și afișare diferențiată, de efectuarea unei plăți directe sau indirecte sau de relații contractuale sau directe de proprietate.

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În cazul în care furnizorul unui motor de căutare online a modificat ordinea de ierarhizare într-un anumit caz sau a delistat un anumit site web în urma unei notificări din partea unei terțe părți, furnizorul respectiv îi oferă furnizorului prin site-uri web posibilitatea de a examina conținutul notificării într-o bază de date online accesibilă publicului.

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Furnizorii de servicii de intermediere online și furnizorii de motoare de căutare online nu sunt obligați, atunci când se conformează cerințelor prevăzute de prezentul articol, să divulge vreun secret comercial, astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/943.

4.  Furnizorii de servicii de intermediere online și furnizorii de motoare de căutare online nu sunt obligați, atunci când se conformează cerințelor prevăzute de prezentul articol, să divulge vreo informație care, cu un grad rezonabil de certitudine, fie ar avea ca rezultat înșelarea consumatorilor, fie ar facilita manipularea rezultatelor căutării. Prezentul articol nu aduce atingere Directivei (UE) 2016/943.

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Pentru a facilita respectarea de către furnizorii de servicii de intermediere online și de către furnizorii de motoare de căutare online a cerințelor prevăzute de prezentul articol și aplicarea lor efectivă, Comisia elaborează orientări care însoțesc cerințele de transparență prevăzute în prezentul articol.

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5a

 

Bunuri și servicii auxiliare

 

1.  În cazul în care consumatorilor li se oferă, prin intermediul serviciului de intermediere online, bunuri și servicii auxiliare, inclusiv produse financiare, fie de către furnizorul serviciului de intermediere online, fie de către părți terțe, furnizorii de servicii de intermediere online stabilesc în termenele și condițiile lor o descriere a tipului de bunuri și servicii auxiliare oferite și specifică dacă și în ce condiții furnizorilor prin servicii de intermediere online li se permite, de asemenea, să ofere consumatorilor propriile bunuri și servicii auxiliare prin intermediul serviciului de intermediere online.

 

2.  Furnizorul serviciului de intermediere online furnizează, la cererea unui furnizor prin servicii de intermediere online, o listă de bunuri sau servicii auxiliare oferite ca fiind complementare și în plus față de bunurile sau serviciile oferite de către furnizorul prin servicii de intermediere online. În momentul în care se oferă bunurile și serviciile auxiliare, furnizorii de servicii de intermediere online trebuie să comunice în mod clar și vizibil cine furnizează respectivele bunuri și servicii auxiliare.

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Furnizorii de motoare de căutare online prezintă o descriere a oricărui tratament diferențiat pe care îl acordă sau l-ar putea acorda, pe de o parte, bunurilor sau serviciilor oferite consumatorilor prin intermediul respectivelor motoare de căutare online fie de către furnizorul însuși, fie de către orice furnizor prin site-uri web care este controlat de acesta și, pe de altă parte, altor furnizori prin site-uri web.

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Descrierea menționată la alineatul (1) acoperă cel puțin, dacă este cazul, orice tratament diferențiat acordat prin măsuri specifice luate de furnizorul de servicii de intermediere online sau prin comportamentul acestuia referitor la oricare dintre următoarele elemente:

2.  Descrierea menționată la alineatele (1) și (1a) acoperă cel puțin, dacă este cazul, orice tratament diferențiat acordat prin măsuri specifice luate de furnizorul de servicii de intermediere online sau de furnizorul de motoare de căutare online sau prin comportamentul acestora referitor la oricare dintre următoarele elemente:

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  accesul pe care furnizorul sau furnizorii prin servicii de intermediere online controlați de furnizorul respectiv îl pot avea la datele cu caracter personal sau la datele de alt tip, ori la ambele categorii de date pe care furnizorilor prin servicii de intermediere online sau consumatorii le furnizează în vederea utilizării serviciilor de intermediere online în cauză sau care sunt generate prin furnizarea serviciilor respective;

(a)  accesul pe care furnizorul sau furnizorii prin servicii de intermediere online controlați de furnizorul respectiv îl pot avea la datele cu caracter personal sau la datele de alt tip, ori la ambele categorii de date pe care furnizorii prin servicii de intermediere online, furnizorii prin site-uri web sau consumatorii le furnizează în vederea utilizării serviciilor de intermediere online sau a motoarelor de căutare online în cauză sau care sunt generate prin furnizarea serviciilor respective;

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  ierarhizare;

(b)  ierarhizare și parametri prestabiliți referitori la bunurile sau serviciile oferite consumatorilor prin intermediul respectivelor servicii de intermediere online fie de către furnizorul însuși sau de orice furnizor care utilizează servicii de intermediere online și care este controlat de acesta, pe de o parte, fie de către alți furnizori care utilizează servicii de intermediere online, pe de altă parte;

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  orice plată directă sau indirectă percepută pentru utilizarea serviciilor de intermediere online în cauză;

(c)  orice plată directă sau indirectă percepută pentru utilizarea serviciilor de intermediere online sau a motoarelor de căutare online în cauză sau a oricăror servicii auxiliare, precum și orice beneficiu tehnic sau economic neacordat celorlalți furnizori prin servicii de intermediere online sau furnizori prin site-uri web;

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  accesul la serviciile care sunt legate direct de serviciile de intermediere online în cauză sau sunt auxiliare acestora ori condițiile de utilizare a acestor servicii.

(d)  accesul la serviciile sau funcționalitățile care sunt legate direct de serviciile de intermediere online sau de motoarele de căutare online în cauză sau sunt auxiliare acestora ori condițiile de utilizare a acestor servicii.

 

__________________

 

 

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Furnizorii de servicii de intermediere online tratează bunurile sau serviciile oferite consumatorilor prin intermediul respectivelor servicii de intermediere online de către furnizorul însuși sau de către orice furnizor prin servicii de intermediere online controlat de acesta, pe de o parte, și bunurile sau serviciile concurente oferite prin intermediul serviciului de intermediere online de către alți furnizori prin servicii de intermediere online, pe de altă parte, în mod egal, fără discriminare, cu excepția cazului în care un astfel de tratament diferențiat este aplicat în mod nediscriminatoriu tuturor celorlalți furnizori prin servicii de intermediere online și poate fi justificat în mod obiectiv în conformitate cu principiile generale ale dreptului Uniunii. Un tratament diferențiat, oricare ar fi acesta, nu împiedică consumatorii să acceseze și să utilizeze bunurile și serviciile pe care le preferă din rândul celor care sunt oferite prin intermediul serviciului de intermediere online.

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 6a

 

Practicile comerciale neloiale

 

Furnizorii de servicii de intermediere online nu se angajează în practici comerciale neloiale, astfel cum sunt menționate în lista din anexa I. Această listă nu aduce atingere legislației Uniunii sau actelor legislative naționale pe care statele membre le pun în aplicare în conformitate cu legislația Uniunii și obligațiilor furnizorilor de servicii de intermediere online care decurg din această legislație.

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Furnizorii de motoare de căutare online prezintă o descriere, pusă la dispoziție prin intermediul motoarelor de căutare online ale respectivilor furnizori, a accesului tehnic - sau a absenței acestuia - al furnizorilor prin servicii de intermediere online la orice date cu caracter personal sau la date de alt tip, ori la ambele categorii de date, pe care furnizorii prin site-uri web sau consumatorii le furnizează în vederea utilizării motoarelor de căutare online în cauză sau care sunt generate prin furnizarea serviciilor respective.

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prin descrierea menționată la alineatul (1), furnizorii de servicii de intermediere online îi informează în mod adecvat pe furnizorii prin servicii de intermediere online cel puțin cu privire la următoarele aspecte:

2.  Descrierea menționată la alineatele (1) sau (1a) elaborată de furnizorii de servicii de intermediere online sau de furnizorii de motoare de căutare online respectă cerințele corespunzătoare pentru a-i informa pe furnizorii prin servicii de intermediere online sau pe furnizorii prin site-uri web cel puțin cu privire la următoarele aspecte:

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  dacă furnizorul de servicii de intermediere online are acces la datele cu caracter personal sau la datele de alt tip, ori la ambele categorii de date pe care furnizorii prin servicii de intermediere online sau consumatorii le furnizează în vederea utilizării respectivelor servicii sau care sunt generate prin furnizarea acestor servicii și, în caz afirmativ, la ce categorii de astfel de date și în ce condiții;

(a)  dacă furnizorul de servicii de intermediere online sau furnizorul de motoare de căutare online are acces la datele cu caracter personal sau la datele de alt tip, ori la ambele categorii de date pe care furnizorii prin servicii de intermediere online, furnizorii prin site-uri web sau consumatorii le furnizează în vederea utilizării respectivelor servicii sau care sunt generate prin furnizarea acestor servicii și, în caz afirmativ, la ce categorii de astfel de date și în ce condiții;

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  dacă un furnizor prin servicii de intermediere online are acces la datele cu caracter personal sau la datele de alt tip, ori la ambele categorii de date pe care le furnizează în legătură cu utilizarea serviciilor de intermediere online în cauză sau generate prin furnizarea acestor servicii furnizorului prin servicii de intermediere online în cauză și consumatorilor bunurilor sau serviciilor sale și, în caz afirmativ, la ce categorii de astfel de date și în ce condiții;

(b)  dacă un furnizor prin servicii de intermediere online sau un furnizor prin site-uri web are acces la datele cu caracter personal sau la datele de alt tip, ori la ambele categorii de date pe care le respectivul furnizor le furnizează în legătură cu utilizarea serviciilor de intermediere online ori a motoarelor de căutare online în cauză sau generate prin furnizarea acestor servicii furnizorului prin servicii de intermediere online sau furnizorului prin site-uri web în cauză și consumatorilor bunurilor sau serviciilor acestora și, în caz afirmativ, la ce categorii de astfel de date și în ce condiții;

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  dacă, pe lângă accesul prevăzut la litera (b), un furnizor prin servicii de intermediere online are acces la datele cu caracter personal sau la datele de alt tip, ori la ambele categorii de date, inclusiv sub formă agregată, furnizate sau generate prin furnizarea de servicii de intermediere online către toți furnizorii care utilizează servicii de intermediere online și către consumatorii acestora, și în caz afirmativ, la ce categorii de astfel de date și în ce condiții.

(c)  dacă, pe lângă accesul prevăzut la litera (b), un furnizor prin servicii de intermediere online sau un furnizor prin site-uri web are acces la datele cu caracter personal sau la datele de alt tip, ori la ambele categorii de date, inclusiv sub formă agregată, furnizate sau generate prin furnizarea de servicii de intermediere online sau de motoare de căutare online către toți furnizorii care utilizează servicii de intermediere online, către furnizorii prin site-uri web și către consumatorii acestora, și în caz afirmativ, la ce categorii de astfel de date și în ce condiții.

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Furnizorii prin servicii de intermediere online au dreptul să primească evaluări și recenzii anonimizate sau orice alte date anonimizate și agregate referitoare la evaluările și recenziile care îi privesc furnizate prin serviciile de intermediere online, indiferent dacă au furnizat pe cont propriu astfel de informații furnizorilor de servicii de intermediere online, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat.

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Furnizorul serviciului de intermediere online nu transmite terților, în scopuri comerciale, inclusiv în cadrul structurii lor corporative, date generate de tranzacțiile unui furnizor prin servicii de intermediere online fără consimțământul explicit al acestuia din urmă. Prezentul alineat nu se aplică în cazul în care un furnizor de servicii de intermediere online face obiectul unei obligații juridice în virtutea căreia are obligația de a divulga datele generate de tranzacțiile unui furnizor prin servicii de intermediere online.

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2c.  Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării Regulamentului (UE) nr. 2016/679.

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care, în contextul furnizării serviciilor lor, furnizorii de servicii de intermediere online restrâng capacitatea furnizorilor care utilizează servicii de intermediere online de a oferi aceleași bunuri și servicii consumatorilor în condiții diferite prin alte mijloace decât prin intermediul serviciilor de intermediere online, aceștia includ motivele unei astfel de restricționări în termenele și condițiile lor și le pun la dispoziția publicului într-o formă ușor accesibilă. Motivele respective includ principalele considerații de ordin economic, comercial sau juridic care au stat la baza aplicării respectivelor restricții.

1.  Furnizorii de servicii de intermediere online nu restrâng capacitatea furnizorilor care utilizează servicii de intermediere online de a oferi aceleași bunuri și servicii consumatorilor în condiții diferite sau identice prin alte servicii de intermediere online.

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  În cazul altor restricții decât cele care fac obiectul interdicției de la alineatul (1), prin care se limitează capacitatea de a oferi condiții diferite prin alte mijloace, furnizorii de servicii de intermediere online care restrâng capacitatea furnizorilor care utilizează servicii de intermediere online de a oferi aceleași bunuri și servicii consumatorilor în condiții diferite prin alte mijloace decât prin intermediul serviciilor respective au obligația de a include motivele unei astfel de restricționări în termenele și condițiile lor și de a le pune la dispoziția publicului într-o formă ușor accesibilă. Motivele respective includ principalele considerații de ordin economic, comercial sau juridic care au stat la baza aplicării respectivelor restricții. Restricțiile trebuie să fie proporționale și să fie motivate de un interes legitim al furnizorului.

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Obligația prevăzută la alineatul (1) nu aduce atingere niciunei interdicții sau limitări legate de impunerea unor astfel de restricții care rezultă din aplicarea altor norme ale Uniunii sau a normelor naționale care sunt conforme cu dreptul Uniunii și la care sunt supuși furnizorii de servicii de intermediere online.

2.  Statele membre pot interzice sau limita restricțiile menționate la alineatul (1a) sau alte restricții, cu excepția celor menționate la alineatul (1), în normele lor naționale adoptate în conformitate cu dreptul Uniunii.

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sistemul intern de soluționare a reclamațiilor trebuie să fie ușor accesibil furnizorilor care utilizează serviciile de intermediere online și să le permită acestora să adreseze reclamații direct furnizorului în cauză cu privire la oricare dintre următoarele aspecte:

Sistemul intern de soluționare a reclamațiilor trebuie să fie ușor accesibil și gratuit pentru furnizorii care utilizează serviciile de intermediere online și să asigure gestionarea reclamațiilor într-un termen rezonabil. Acesta se bazează pe principiile egalității de tratament și transparenței. Sistemul trebuie să le permită să le permită furnizorilor care utilizează serviciile de intermediere online să adreseze reclamații direct furnizorului în cauză cu privire la oricare dintre următoarele aspecte:

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  presupusa nerespectare de către furnizorul respectiv a obligațiilor juridice prevăzute în prezentul regulament care îl afectează în mod negativ pe reclamant;

(a)  presupusa nerespectare de către furnizorul respectiv a obligațiilor juridice prevăzute în prezentul regulament care îl afectează pe reclamant;

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  aspectele tehnologice care se referă direct la furnizarea serviciilor de intermediere online și care îl afectează în mod negativ pe reclamant într-un mod care nu poate fi neglijat;

(b)  aspectele tehnologice care se referă direct la furnizarea serviciilor de intermediere online și care îl afectează pe reclamant într-un mod care nu poate fi neglijat;

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  măsurile luate de furnizorul respectiv sau comportamentul acestuia care se referă direct la furnizarea serviciilor de intermediere online și care îl afectează în mod negativ pe reclamant într-un mod care nu poate fi neglijat.

(c)  măsurile luate de furnizorul respectiv sau comportamentul acestuia care se referă direct la furnizarea serviciilor de intermediere online și care îl afectează pe reclamant într-un mod care nu poate fi neglijat.

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  tratează reclamațiile în mod rapid și eficace, ținând seama de importanța și de complexitatea problemei sesizate;

(b)  tratează reclamațiile în mod rapid și eficace, ținând seama de importanța și de complexitatea problemei sesizate, oferind însă, în orice caz, un prim răspuns în termen de 15 zile;

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  îi comunică reclamantului rezultatul procesului intern de soluționare a reclamațiilor, transmițându-i acestuia un răspuns personalizat și redactat într-un limbaj clar și lipsit de ambiguități.

(c)  îi comunică reclamantului rezultatul procesului intern de soluționare a reclamațiilor, transmițându-i acestuia un răspuns personalizat și redactat într-un limbaj clar și inteligibil.

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Furnizorii de servicii de intermediere online stabilesc anual și pun la dispoziția publicului larg într-o formă ușor accesibilă informațiile privind funcționarea și eficacitatea sistemului lor intern de soluționare a reclamațiilor.

Furnizorii de servicii de intermediere online stabilesc și pun la dispoziția publicului larg într-o formă ușor accesibilă informațiile privind funcționarea și eficacitatea sistemului lor intern de soluționare a reclamațiilor. Furnizorii actualizează constant informațiile respective.

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Aceste informații includ numărul total de reclamații primite, obiectul acestora, perioada de timp necesară pentru tratarea lor și decizia luată cu privire la acestea.

Aceste informații includ numărul total de reclamații primite, principalele tipuri ale acestora, perioada de timp medie necesară pentru tratarea lor și date agregate referitoare la rezultatul procesului de soluționare a reclamațiilor.

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Furnizorii de servicii de intermediere online trebuie să se implice cu bună credință în orice încercare de a se ajunge la un acord prin intermediul oricăruia dintre mediatorii pe care i-au identificat în conformitate cu alineatul (1), în vederea ajungerii la un acord cu privire la soluționarea litigiului.

3.  Furnizorii de servicii de intermediere online și furnizorii prin servicii de intermediere online trebuie să se implice cu bună credință în orice încercare de a se ajunge la un acord prin intermediul oricăruia dintre mediatorii pe care i-au identificat în conformitate cu alineatul (1), în vederea ajungerii la un acord cu privire la soluționarea litigiului.

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Furnizorii de servicii de intermediere online suportă un procentaj rezonabil din costurile totale ale medierii în fiecare caz în parte. Procentajul rezonabil din costurile totale se determină pe baza unei sugestii din partea mediatorului, ținând seama de toate elementele relevante ale cazului în discuție, în special de meritele relative ale pretențiilor părților aflate în litigiu, de comportamentul părților, precum și de dimensiunea și puterea financiară a părților una în raport cu cealaltă. Cu toate acestea, furnizorii de servicii de intermediere online trebuie, în orice caz, să suporte cel puțin jumătate din costurile totale.

4.  Furnizorii de servicii de intermediere online suportă un procentaj rezonabil din costurile totale ale medierii în fiecare caz în parte. Procentajul rezonabil din costurile totale se determină pe baza unei sugestii din partea mediatorului, ținând seama de toate elementele relevante ale cazului în discuție, în special de meritele relative ale pretențiilor părților aflate în litigiu, de comportamentul părților, precum și de dimensiunea și puterea financiară a părților una în raport cu cealaltă. Cu toate acestea, furnizorii de servicii de intermediere online trebuie să suporte cel puțin jumătate din costurile totale, cu excepția cazurilor în care mediatorul stabilește că furnizorul prin servicii de intermediere online nu a acționat cu bună credință sau încearcă să se folosească de procesul de mediere în mod abuziv.

Amendamentul    122

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Furnizorii de servicii de intermediere online nu sunt obligați să recurgă la mediere în cazul în care un furnizor prin servicii de intermediere online inițiază o procedură cu privire la un subiect în legătură cu care respectivul furnizor prin servicii de intermediere online a solicitat anterior inițierea procedurii de mediere și mediatorul a stabilit în acest caz că furnizorul prin servicii de intermediere online nu a acționat cu bună credință. Furnizorii de servicii de intermediere online nu sunt obligați, de asemenea, să recurgă la mediere cu furnizorii prin servicii de intermediere online care au adus în atenția mediatorului încercări nereușite repetate de mediere.

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Orice încercare de a se ajunge la un acord prin mediere cu privire la soluționarea unui litigiu în conformitate cu prezentul articol nu afectează drepturile furnizorilor de servicii de intermediere online și ale furnizorilor care utilizează serviciile de intermediere online în cauză de a iniția acțiuni în justiție în orice moment pe parcursul procesului de mediere sau după ce acesta a luat sfârșit.

5.  Orice încercare de a se ajunge la un acord prin mediere cu privire la soluționarea unui litigiu în conformitate cu prezentul articol nu afectează drepturile furnizorilor de servicii de intermediere online și ale furnizorilor care utilizează serviciile de intermediere online în cauză de a iniția acțiuni în justiție în orice moment înainte de procesul de mediere, pe parcursul acestuia sau după ce acesta a luat sfârșit.

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Furnizorii de servicii de intermediere online stabilesc și pun la dispoziția publicului larg într-o formă ușor accesibilă informațiile privind funcționarea și eficacitatea medierii legate de activitățile lor. Furnizorii actualizează constant informațiile respective.

 

Aceste informații includ numărul total de cazuri de mediere, principalele tipuri ale acestora, perioada de timp medie necesară pentru finalizarea procedurilor de mediere și date agregate cu privire la rezultatul procedurilor de mediere.

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia încurajează furnizorii de servicii de intermediere online, precum și organizațiile și asociațiile care îi reprezintă, să înființeze, separat sau în comun, una sau mai multe organizații care oferă servicii de mediere ce îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 10 alineatul (2), cu scopul specific de a facilita soluționarea extrajudiciară a litigiilor cu furnizorii care utilizează servicii de intermediere online, litigii care apar în legătură cu furnizarea acestor servicii, ținând seama în special de caracterul transfrontalier al serviciilor de intermediere online.

Comisia și statele membre încurajează furnizorii de servicii de intermediere online, precum și organizațiile și asociațiile care îi reprezintă, să înființeze, separat sau în comun, una sau mai multe organizații care oferă servicii de mediere ce îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 10 alineatul (2), cu scopul specific de a facilita soluționarea extrajudiciară a litigiilor cu furnizorii care utilizează servicii de intermediere online, litigii care apar în legătură cu furnizarea acestor servicii, ținând seama în special de caracterul transfrontalier al serviciilor de intermediere online.

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Statele membre garantează că organismele lor publice relevante instituie un registru al acțiunilor ilegale care au făcut obiectul ordinelor de încetare în fața instanțelor naționale pentru a furniza altor organisme publice sau altor autorități ale statelor membre o bază pentru cele mai bune practici și informații.

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Organizațiile sau asociațiile au dreptul menționat la alineatul (1) numai în cazul în care, la momentul introducerii acțiunii, îndeplinesc toate cerințele de mai jos:

Organizațiile sau asociațiile au dreptul menționat la alineatul (1) numai în cazul în care, la momentul introducerii acțiunii și pe durata desfășurării acesteia, îndeplinesc în continuare toate cerințele de mai jos:

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  urmăresc obiective care sunt în interesul colectiv al grupului de furnizori prin servicii de intermediere online sau de furnizori prin site-uri web pe care îi reprezintă;

(b)  urmăresc obiective, declarate în mod public în statutul lor sau în alt document administrativ relevant, care sunt în interesul colectiv al grupului de furnizori prin servicii de intermediere online sau de furnizori prin site-uri web pe care îi reprezintă;

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  au un caracter non-profit.

(c)  au un caracter non-profit și mențin transparența privind sursa lor de finanțare.

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În statele membre în care au fost înființate, organismele publice au dreptul menționat la alineatul (1) în situația în care li se încredințează sarcina de a apăra interesele colective ale furnizorilor prin servicii de intermediere online sau ale furnizorilor prin site-uri web sau de a asigura respectarea cerințelor prevăzute de prezentul regulament, în conformitate cu legislația națională a statului membru în cauză.

Statele membre înființează sau desemnează organisme publice în sensul prezentului articol. Organismele publice respective au dreptul menționat la alineatul (1) în situația în care li se încredințează sarcina de a apăra interesele colective ale furnizorilor prin servicii de intermediere online sau ale furnizorilor prin site-uri web sau de a asigura respectarea cerințelor prevăzute de prezentul regulament, în conformitate cu legislația națională a statului membru în cauză.

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Dreptul menționat la alineatul (1) nu aduce atingere dreptului furnizorilor prin servicii de intermediere online și al furnizorilor prin site-uri web de a introduce în mod individual acțiuni în fața instanțelor naționale competente, în conformitate cu dispozițiile în materie din legislația statului membru în care este introdusă acțiunea în justiție, în vederea abordării problemei nerespectării de către furnizorii de servicii de intermediere online a cerințelor relevante prevăzute în prezentul regulament.

3.  Dreptul menționat la alineatul (1) nu aduce atingere dreptului furnizorilor prin servicii de intermediere online și al furnizorilor prin site-uri web de a introduce în mod individual acțiuni în fața instanțelor naționale competente, în conformitate cu dispozițiile în materie din legislația statului membru în care este introdusă acțiunea în justiție, în vederea abordării problemei nerespectării de către furnizorii de servicii de intermediere online sau de către furnizorii de motoare de căutare online a cerințelor relevante prevăzute în prezentul regulament.

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12a

 

Autoritățile însărcinate cu asigurarea respectării

 

1.  Fiecare stat membru desemnează unul sau mai multe organisme responsabile pentru asigurarea respectării în mod adecvat și efectiv a prezentului regulament. Organismul responsabil pentru asigurarea respectării prezentului regulament poate coincide cu organismul menționat la articolul 12.

 

2.  Statele membre stabilesc normele privind măsurile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și se asigură că acestea sunt puse în aplicare. Măsurile prevăzute sunt eficace, proporționale și disuasive.

 

3.  Măsurile menționate la alineatul (2) sunt comunicate Comisiei și făcute publice pe site-ul web al acesteia.

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Articolul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12b

 

Monitorizarea

 

Statele membre monitorizează îndeaproape aplicarea prezentului regulament și desemnează autoritățile naționale care să solicite furnizorilor de servicii de intermediere online și furnizorilor de motoare de căutare online să transmită informațiile relevante, necesare pentru monitorizarea și punerea în aplicare a prezentului regulament de către organismul sau organismele menționate la articolul 12a. Informațiile strânse de către aceste autorități sunt furnizate Comisiei și Observatorului UE privind economia platformelor online, la cerere.

Amendamentul    134

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia încurajează elaborarea de coduri de conduită de către furnizorii de servicii de intermediere online și de către organizațiile și asociațiile care îi reprezintă, menite să contribuie la aplicarea corespunzătoare a prezentului regulament, ținând seama de caracteristicile specifice ale diverselor sectoare în care sunt furnizate serviciile de intermediere online, precum și de caracteristicile specifice ale microîntreprinderilor și ale întreprinderilor mici și mijlocii.

1.  Comisia încurajează elaborarea de coduri de conduită de către furnizorii de servicii de intermediere online și de către organizațiile și asociațiile care îi reprezintă, împreună cu furnizorii prin servicii de intermediere online, inclusiv IMM-urile și microîntreprinderile, și cu organizațiile reprezentative ale acestora, menite să contribuie la aplicarea corespunzătoare a prezentului regulament, ținând seama de caracteristicile specifice ale diverselor sectoare în care sunt furnizate serviciile de intermediere online, precum și de caracteristicile specifice ale microîntreprinderilor și ale întreprinderilor mici și mijlocii.

Amendamentul    135

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În cazul în care un serviciu de intermediere online este implicat în principal într-un singur sector în care există un cod de conduită specific sectorului, care este utilizat pe scară largă, Comisia încurajează furnizorul serviciului de intermediere online să adopte și să pună în aplicare codul de conduită specific sectorului.

Amendamentul    136

Propunere de regulament

Articolul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 13a

 

Observatorul UE privind economia platformelor

 

În plus față de cele prevăzute la articolul 2 din Decizia C(2018)2393 a Comisiei, Observatorul UE privind economia platformelor are următoarele sarcini:

 

(a) monitorizarea și evaluarea punerii în aplicare a prezentului regulament și, în special, analizarea efectelor anexei I asupra pieței, ținând seama de jurisprudența Uniunii și a instanțelor naționale; și

 

(b) formularea de recomandări în conformitate cu articolul 14 și transmiterea lor către Comisia Europeană în vederea revizuirii prezentului regulament.

Amendamentul    137

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În termen de [data: trei ani de la data intrării în vigoare] și, ulterior, din trei ani în trei ani, Comisia realizează o evaluare a prezentului regulament și prezintă un raport Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European.

1.  În termen de [data: 18 luni de la data aplicării] și, ulterior, din trei ani în trei ani, Comisia realizează o evaluare a prezentului regulament și prezintă un raport Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European.

Amendamentul    138

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prima evaluare a prezentului regulament se efectuează, în special, în vederea evaluării respectării obligațiilor prevăzute la articolele 5, 6, 7 și 8 și a impactului asupra economiei platformelor online a obligațiilor respective, pentru a aprecia dacă este posibil să fie necesare norme suplimentare, inclusiv în materie de asigurare a respectării legislației, în vederea asigurării unui mediu de afaceri echitabil, previzibil, durabil și fiabil în cadrul pieței interne.

2.  Prima evaluare a prezentului regulament se efectuează, în special, în vederea următoarelor:

 

(a)  evaluarea respectării obligațiilor prevăzute la articolele 3-8 și a impactului asupra economiei platformelor online a obligațiilor respective;

 

(b)  evaluarea impactului și a eficacității oricăror coduri de conduită stabilite pentru a îmbunătăți echitatea și transparența;

 

(c)  analizarea în continuare a problemelor cauzate de dependența furnizorilor prin servicii de intermediere online de serviciile de intermediere online și a problemelor cauzate de practicile comerciale neloiale ale furnizorilor de servicii de intermediere online și stabilirea măsurii în care aceste practici continuă să fie larg răspândite;

 

(d)  a stabili dacă concurența între bunurile sau serviciile oferite de un furnizor prin servicii de intermediere online și bunurile sau serviciile oferite sau controlate de un furnizor de servicii de intermediere online constituie o concurență loială și dacă furnizorii de servicii de intermediere online utilizează în mod abuziv date privilegiate în acest sens;

 

(e)  evaluarea efectelor prezentului regulament asupra oricăror posibile dezechilibre în relațiile dintre furnizorii de sisteme de operare și furnizorii lor prin servicii de intermediere online;

 

(f)  evaluarea măsurii în care domeniul de aplicare al regulamentului, în special în ceea ce privește definiția termenului „furnizor prin servicii de intermediere online”, este adecvat în sensul că nu încurajează activitatea independentă fictivă;

 

(g)  revizuirea, ca urmare a recomandărilor din partea Observatorului platformei, în conformitate cu articolul 13a, a listei practicilor comerciale neloiale din anexa I;

 

Evaluarea stabilește dacă este posibil să fie necesare norme suplimentare, inclusiv în materie de asigurare a respectării legislației, în vederea asigurării unui mediu de afaceri echitabil, previzibil, sustenabil și fiabil în cadrul pieței interne. În urma evaluării, Comisia adoptă măsurile adecvate, care pot include adoptarea de propuneri legislative.

Amendamentul    139

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  La efectuarea evaluării prezentului regulament, Comisia ia în considerare avizele și rapoartele care îi sunt prezentate de grupul de experți pentru Observatorul privind economia platformelor online, instituit în conformitate cu Decizia C(2018) 2393 a Comisiei. De asemenea, Comisia ține cont, după caz, de conținutul și aplicarea codurilor de conduită menționate la articolul 13.

4.  La efectuarea evaluării prezentului regulament, Comisia ia în considerare avizele și rapoartele care îi sunt prezentate de grupul de experți pentru Observatorul privind economia platformelor online, instituit în conformitate cu Decizia C(2018) 2393 a Comisiei și ținând seama de sarcinile suplimentare ale Observatorul UE privind economia platformelor, astfel cum sunt stabilite la articolul 13a.

Amendamentul    140

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Acesta se aplică de la [data: șase luni de la data publicării].

2.  Acesta se aplică de la [data: nouă luni de la data publicării].

Amendamentul    141

Propunere de regulament

Anexa I (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Anexa I

 

Practici comerciale care trebuie considerate neloiale în orice situație

 

(a)  Obligarea furnizorilor prin servicii de intermediere online să respecte clauze impuse în mod unilateral cu scopul de a transfera răspunderea către aceștia într-un mod care contravine obligațiilor privind serviciile de intermediere online stabilite la articolele 12-15 din Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

 

(b)  Propunerea unor clauze contractuale retroactive, care sunt în detrimentul întreprinderii;

 

(c)  Menținerea dreptului juridic de a utiliza informațiile furnizorului prin servicii de intermediere online fără a respecta limitările stabilite prin contract după expirarea contractului încheiat între furnizorul de servicii de intermediere online și furnizorul prin servicii de intermediere online;

 

(d)  Menținerea oricăror clauze sau a oricăror practici care îi creează dificultăți nejustificat de mari furnizorului prin servicii de intermediere online în exercitarea dreptului său contractual de a înceta relația cu un furnizor de servicii de intermediere online sau care constituie o modalitate neloială de a descuraja un furnizor prin servicii de intermediere online să rezilieze un contract;

 

(e)  Interferența în relația comercială dintre furnizori concurenți prin servicii de intermediere online și consumatori în afara acelor activități care sunt inițiate în cadrul serviciului de intermediere online.

  • [1]  JO C 440, 6.12.2018, p. 177.

EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Raportoarea salută propunerea Comisiei de promovare a echității și a transparenței în cadrul economiei platformelor online. Există o nevoie evidentă de un set uniform și specific de norme obligatorii pentru a asigura un mediu de afaceri viabil în viitor. În mediul de astăzi al platformelor online există o serie de dezechilibre importante între platforme, pe de o parte, și furnizorii prin servicii de intermediere online, pe de altă parte. Aceste dezechilibre sunt în ultimă instanță în detrimentul consumatorului, deoarece pot duce la reducerea concurenței, ceea ce, la rândul său, conduce la o varietate mai restrânsă de produse și servicii, precum și la creșterea prețurilor de consum.

Raportoarea recunoaște natura foarte orizontală a prezentului regulament și, prin urmare, abordarea adoptată de către Comisie. Prezentul regulament nu este un instrument specific pentru sector sau pentru o anumită problemă, ci ar trebui să fie adecvat pentru a aborda problemele economiei platformelor online în ansamblu. Propunerea Comisiei abordează în multe privințe în mod adecvat lipsa de transparență în ceea ce privește numeroase platforme online, dar nu tratează în suficientă măsură problemele legate de lipsa echității în cadrul aceluiași mediu al platformei online. Raportoarea consideră că este esențial ca deficitul actual de echitate să fie menționat mai în detaliu decât în propunerea Comisiei și să fie luate mai multe măsuri pentru a aborda mai bine acest aspect.

Propunerea Comisiei abordează chestiunea asigurării respectării normelor prin intermediul căilor de atac și al unei opțiuni de mediere. Cu toate acestea, raportoarea consideră că este necesar ca statele membre să se implice mai activ în sistemul de căi de atac și sugerează în mod concret ca organismele publice să fie înființate sau desemnate în toate statele membre pentru a se asigura că dispozițiile prezentului regulament vor fi puse în aplicare în întreaga Uniune.

În cele din urmă, raportoarea consideră că este esențial să se clarifice faptul că prezentul regulament nu aduce atingere posibilității ca o platformă să fie considerată un angajator în temeiul reglementării forței de muncă în cazul în care se comportă ca atare față de furnizorii săi prin servicii de intermediere online. Stabilirea dacă o platformă este doar un furnizor de servicii de intermediere pentru furnizorii prin servicii de intermediere online sau, mai degrabă, un angajator, ar trebui să se bazeze întotdeauna pe natura reală a activității economice desfășurate de platforma online și nu pe oricare acorduri pentru executarea acesteia.

Impactul propunerii asupra consumatorilor

Raportoarea consideră că, ori de câte ori poziția dominantă a platformelor le face să fie filtru de informații, de alegeri și de prețuri, iar anumite standarde minime de echitate și transparență nu sunt garantate, bunăstarea consumatorilor este afectată. În plus, lipsa de transparență și incertitudinea juridică în cadrul economiei platformelor, inclusiv în relațiile dintre întreprinderi, poate diminua încrederea consumatorilor în economia online. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să îmbunătățească echitatea și transparența pentru furnizorii prin servicii de intermediere online ai platformelor, dar și să țină cont de faptul că măsurile trebuie să garanteze accesul consumatorilor la un ecosistem online competitiv, echitabil și transparent. Mai precis, o problemă identificată este prevalența furnizorilor prin servicii de intermediere online care sunt discriminați atunci când concurează cu anumite produse pe platforme online care apar ca opțiuni implicite pentru consumator. Acest lucru este valabil în special atunci când platforma online oferă ea însăși un serviciu, fără a informa consumatorii că există alternative viabile pe platformă. Astfel, la articolul 6, platformele care furnizează bunuri sau servicii care concurează cu cele furnizate de furnizorii prin servicii de intermediere online ar trebui să le permită consumatorilor să aleagă ce bun sau serviciu să utilizeze drept implicit atunci când utilizează platforma pentru prima dată. Consumatorului ar trebui să i se permită, de asemenea, să nu selecteze o opțiune implicită.

Domeniul de aplicare al propunerii și definiții

În mare măsură, raportoarea salută domeniul de aplicare al propunerii Comisiei și definițiile incluse la articolele 1 și 2 și consideră că acesta este corespunzător și adecvat scopului și obiectivelor regulamentului. Cu toate acestea, au fost aduse unele modificări acestor articole, pentru a oferi mai multă claritate propunerii. În primul rând, includerea „echității” ca parte a subiectului și a domeniului de aplicare al propunerii a fost considerată necesară, fapt ce decurge din titlul propunerii. În al doilea rând, proiectul de raport subliniază dificultatea care survine în anumite cazuri privind distincția dintre furnizorii prin servicii de intermediere online și utilizatorii necomerciali ai serviciilor de intermediere online. Aceasta este o diferență importantă deoarece furnizorii prin servicii de intermediere online care oferă bunuri sau servicii consumatorilor ar trebui, de asemenea, să se supună unor obligații mai stricte față de consumatori. În acest scop, se introduce un considerent pentru a sublinia că, în conformitate cu propunerea Comisiei de modificare a Directivei 2011/83/UE în cadrul „Directivei în ceea ce privește o mai bună asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme” [2018/0090 (COD)], nu ar trebui să fie la discreția platformei să stabilească dacă un utilizator este un furnizor prin servicii de intermediere online sau un utilizator necomercial.

Raportoarea consideră, de asemenea, că definiția „termenilor și condițiilor” ar trebui modificată pentru a o face aplicabilă tuturor cazurilor și contractelor, indiferent dacă termenii și condițiile sunt „determinate în mod unilateral de furnizorul de servicii de intermediere online”, pentru a evita eventualele practici abuzive indirecte sau ascunse ale platformelor online puternice. Întrucât unele platforme au o poziție puternică sau chiar dominantă pe piață, puterea de negociere a furnizorilor prin servicii de intermediere online ar putea, în multe cazuri, să fie inadecvată pentru a negocia în mod corespunzător termeni și condiții contractuale corecte, chiar și în cazul în care se presupune că termenii și condițiile au fost negociate bilateral. Raportoarea este de părere că echitatea și transparența ar trebui garantate în toate contractele. Prin urmare, este necesară o modificare pentru a clarifica faptul că cerințele regulamentului ar trebui să se aplice tuturor contractelor.

Termeni și condiții echitabile și proporționale

Raportoarea salută, de asemenea, proiectul de propunere de la articolul 3, dar introduce anumite modificări pentru a completa propunerea Comisiei. Raportoarea consideră că, în plus față de cerințele de transparență, este necesară o cerință suplimentară pentru ca termenii și condițiile să fie „echitabile și proporționale”. Raportoarea sugerează că termenii și condițiile nu ar trebui să fie considerate ca fiind echitabile și proporționale în cazul în care, de exemplu, se abat în mod vădit de la bunele practici comerciale în domeniul de activitate economică în care își desfășoară activitatea platforma sau sunt contrare bunei-credințe și corectitudinii. Introducerea acestei cerințe constituie un pas important în direcția combaterii practicilor abuzive ale economiei platformelor online.

Bunuri și servicii auxiliare

Se introduc un nou articol și definiția corespunzătoare privind „bunuri și servicii auxiliare”, adică bunuri și servicii oferite consumatorului în plus față de bunurile sau serviciile primare oferite de furnizorul prin servicii de intermediere online prin intermediul platformei și în completarea acestora. Scopul este de a se asigura că, în cazurile în care bunurile și serviciile sunt oferite consumatorilor prin intermediul unor platforme, acestea din urmă ar fi obligate să stabilească în termenii și condițiile lor în mod clar și vizibil pentru consumator o descriere a serviciilor, cine le oferă și în ce termeni și condiții. Această dispoziție s-ar aplica indiferent dacă platforma a oferit aceste bunuri și servicii auxiliare ea înșiși sau prin intermediul unor terți.

Mai multă transparență cu privire la canalele suplimentare

Pentru a se asigura că furnizorilor prin servicii de intermediere online le este suficient de clar unde sunt comercializate serviciile sau bunurile lor și pentru cine, raportoarea consideră că platformele ar trebui să asigure transparența față de furnizorii prin servicii de intermediere online în ceea ce privește orice canale suplimentare sau programe afiliate pe care platforma le utilizează pentru a comercializa bunurile și serviciile respective. Furnizorii prin servicii de intermediere online ar trebui să aibă, în principiu, dreptul de a cunoaște locul și condițiile în care ar putea fi utilizate numele și marca acestora.

Mai multă transparență în parametrii de clasificare

Raportoarea salută, de asemenea, formularea propusă a articolului 5, ca un punct de plecare echilibrat. Cu toate acestea, ar trebui să se asigure, în mod similar cerinței de la articolul 3, că informațiile privind clasificarea sunt furnizate, de asemenea, în mod clar și neechivoc. În plus, raportoarea consideră că parametrii care determină clasificarea trebuie să se aplice în mod nediscriminatoriu furnizorilor prin servicii de intermediere online, ceea ce înseamnă că furnizorii prin servicii de intermediere online care se află în aceeași situație ar trebui să fie tratați în același mod în clasament. Raportoarea consideră, de asemenea, că, pentru a asigura încrederea în economia platformelor online, transparența față de furnizorii prin servicii de intermediere online este doar o parte a ecuației. Consumatorii ar trebui, de asemenea, să aibă posibilitatea de a avea acces la informații cu privire la parametrii care afectează clasamentul serviciilor de intermediere online. Prin urmare, ar trebui să se introducă în dreptul Uniunii o obligație legală de asigurare a faptului că informațiile sunt furnizate și consumatorilor. În opinia raportoarei, deși informațiile oferite consumatorului trebuie să fie prezentate într-un mod clar și inteligibil, adecvat necesităților consumatorilor, atât părțile care oferă, cât și cele care caută un bun sau un serviciu ar trebui să dispună de informații similare, astfel încât să poată lua decizii în cunoștință de cauză, bazate pe transparența căutării.

Accesul la date

Raportoarea consideră că platformele nu ar trebui să transmită terților, în scopuri comerciale, datele generate de tranzacțiile unui furnizor prin servicii de intermediere online fără consimțământul furnizorului prin servicii de intermediere online. Raportoarea introduce o modificare pentru a face față situațiilor în care platformele ar putea abuza de datele generate de tranzacțiile efectuate de furnizorii lor prin servicii de intermediere online, care ar putea duce la poziții de concurență neloială. De asemenea, raportoarea dorește să precizeze că prezentul regulament nu influențează RGPD și nu aduce atingere aplicării acestuia.

Medierea

Dat fiind că platformele ar trebui să fie întotdeauna obligate să identifice mediatorii la care doresc să apeleze și ar trebui să fie obligate să recurgă la mediere cu bună credință, obligația de a recurge la mediere ar trebui să fie stabilită astfel încât să prevină utilizarea abuzivă a sistemului de mediere de către furnizorii prin servicii de intermediere online. Astfel, furnizorii prin servicii de intermediere online ar trebui, de asemenea, să fie obligați să facă apel la mediere cu bună credință. În plus, prezentul regulament ar trebui să abordeze problema unui posibil abuz al obligației de mediere prin intermediul unor cazuri repetate sau eronate semnalate de către un furnizor prin servicii de intermediere online. Astfel, în anumite cazuri excepționale clar definite, platforma nu ar trebui să fie obligată să se implice în mediere cu un furnizor prin servicii de intermediere online.

Observatorul platformei și revizuirea regulamentului

Raportoarea salută înființarea Observatorului platformei de către Comisia Europeană, însă consideră că, întrucât Observatorul platformei va avea un rol important în monitorizarea evoluțiilor din cadrul economiei platformelor online și a aplicării prezentului regulament, Observatorul platformei ar trebui instituit mai degrabă ca organism în temeiul prezentului regulament decât ca un grup de experți instituit printr-o decizie a Comisiei, așa cum este cazul altor observatoare sau organisme similare din alte acte legislative.

În plus, raportoarea dorește să prevadă că prezentul regulament ar trebui să fie completat de o legislație suplimentară și mai normativă în cazul în care dispozițiile prezentului regulament în materie de transparență se dovedesc a fi insuficiente pentru a gestiona dezechilibrele viitoare și practicile comerciale neloiale. Ritmul evoluțiilor pieței în acest domeniu ar putea indica necesitatea unor astfel de acțiuni, în special atunci când se abordează probleme specifice sectorului.

AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice (26.11.2018)

destinat Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online

(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

Raportor pentru aviz (*): Francis Zammit Dimech

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea de regulament privind promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online (Regulamentul P2B) a fost elaborată ca urmare directă a apelurilor făcute de Parlamentul European în Rezoluția sa din 15 iunie 2017 referitoare la platformele online și piața unică digitală[1].

În avizul său asupra raportului respectiv, Comisia pentru afaceri juridice a solicitat un cadru de reglementare adecvat și proporțional care să garanteze responsabilitatea, corectitudinea, încrederea și transparența în ceea ce privește procesele platformelor în vederea evitării discriminării și a arbitrariului față de partenerii de afaceri în legătură cu, printre altele, accesul la serviciu, referențiere adecvată și corectă, rezultatele căutărilor sau funcționarea unor interfețe de programare a aplicațiilor pertinente, pe baza principiilor interoperabilității și conformității aplicabile platformelor.

Raportorul salută propunerea de regulament privind P2B, ca prim efort de reglementare în acest domeniu de către legiuitori, și propune ca acest instrument să fie mai echilibrat în anumite privințe.

În ceea ce privește transparența practicilor în materie de ierarhizare, raportorul consideră că trebuie să se găsească un echilibru cu normele privind concurența. Prin urmare, platformele ar trebui să fie obligate să facă publice principiile care stau la baza parametrilor în funcție de care se face ierarhizarea, dar nu și algoritmii în sine, care ar trebui considerați secrete comerciale.

De asemenea, este foarte important să se facă diferența între o tranzacție și inițierea unei tranzacții. O simplă căutare a unui produs sau serviciu pe un motor de căutare nu ar trebui considerată o inițiere a unei tranzacții, ci doar o cerere de informații care ar putea conduce la inițierea unei tranzacții.

Deși raportorul salută cerința care prevede ca serviciile de intermediere online să ia măsuri corective prin instituirea de mecanisme reparatorii interne, medierea nu ar trebui să constituie o etapă obligatorie înainte ca un furnizor prin servicii de intermediere online să facă uz de procedurile judiciare.

Raportorul consideră că acest instrument specific este un prim pas binevenit în reglementarea acestui domeniu, dar trebuie să se țină seama că, pe viitor, vor trebui reglementate multe alte aspecte. Prin urmare, este important să se prevadă deja în acest instrument un proces elaborat de revizuire.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Serviciile de intermediere online sunt vectori esențiali de dezvoltare a spiritului întreprinzător, a schimburilor comerciale și a inovării, care pot, de asemenea, să sporească bunăstarea consumatorilor și care sunt folosiți tot mai mult atât de către sectorul public, cât și de cel privat. Aceste servicii oferă acces la piețe și oportunități comerciale noi, care le permit întreprinderilor să profite de beneficiile aduse de piața internă. Ele le oferă, de asemenea, consumatorilor din Uniune posibilitatea de a exploata aceste beneficii, în special prin sporirea gamei de bunuri și servicii disponibile online.

(1)  Serviciile de intermediere online sunt vectori esențiali de dezvoltare a comerțului digital, în special a spiritului întreprinzător, a schimburilor comerciale și a inovării, care pot, de asemenea, să sporească bunăstarea consumatorilor și care sunt folosiți tot mai mult atât de către sectorul public, cât și de cel privat. Aceste servicii oferă acces la piețe și oportunități comerciale noi, care le permit întreprinderilor să profite de beneficiile aduse de piața internă. Ele le oferă, de asemenea, consumatorilor din Uniune posibilitatea de a exploata aceste beneficii, în special prin sporirea gamei de bunuri și servicii și prin oferirea unor prețuri competitive online.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Serviciile de intermediere online pot fi esențiale pentru succesul comercial al întreprinderilor care le utilizează pentru a ajunge la consumatori. Faptul că tot mai multe tranzacții sunt intermediate prin serviciile de intermediere online, fenomen favorizat de un robust efect de rețea indirect bazat pe date, conduce la o dependență sporită a acestor furnizori prin servicii de intermediere online, inclusiv microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii, de aceste servicii pentru a ajunge la consumatori. Ca urmare a acestei dependențe crescânde, furnizorii de astfel de servicii negociază adesea de pe o poziție de superioritate, care le permite să se comporte în practică în mod unilateral într-o manieră care poate fi inechitabilă și care poate aduce prejudicii intereselor legitime ale furnizorilor care utilizează serviciile lor de intermediere online și, indirect, și consumatorilor din Uniune.

(2)  Serviciile de intermediere online pot fi esențiale pentru succesul comercial al întreprinderilor care le utilizează pentru a ajunge la consumatori. Faptul că tot mai multe tranzacții sunt intermediate prin serviciile de intermediere online, fenomen favorizat de un robust efect de rețea indirect bazat pe date, conduce la o dependență sporită a acestor furnizori prin servicii de intermediere online, inclusiv microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii, de aceste servicii pentru a ajunge la consumatori. Ca urmare a acestei dependențe crescânde, furnizorii de astfel de servicii negociază adesea de pe o poziție de superioritate, care le permite să se comporte în practică în mod unilateral într-o manieră care poate fi inechitabilă și care poate aduce prejudicii intereselor legitime ale furnizorilor care utilizează serviciile lor de intermediere online și, indirect, și consumatorilor din Uniune. Astfel, ar trebui evitată situația în care serviciile de intermediere online ar dobândi o poziție de piață dominantă și ar submina concurența folosindu-se de puterea efectelor de rețea. De asemenea, ar trebui evitată posibilitatea ca, prin clasificarea lucrătorilor drept contractanți independenți, platformele să poată eluda cerințele legislației din domeniul muncii.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Serviciile de intermediere online și motoarele de căutare online, precum și tranzacțiile comerciale facilitate de aceste servicii au un potențial transfrontalier intrinsec și prezintă o importanță deosebită pentru buna funcționare a pieței interne a UE în cadrul economiei actuale. Practicile comerciale potențial inechitabile și dăunătoare ale anumitor furnizori de astfel de servicii față de furnizorii prin servicii de intermediere online și de furnizorii prin site-uri web împiedică realizarea deplină a acestui potențial și afectează în mod negativ buna funcționare a pieței interne. În plus, realizarea deplină a acestui potențial este împiedicată, iar buna funcționare a pieței interne este afectată în mod negativ de faptul că, în anumite state membre, există dispoziții legislative divergente care reglementează, cu un grad de eficacitate variabil, aceste servicii, în timp ce în alte state membre se are în vedere adoptarea unor astfel de legi.

(5)  Serviciile de intermediere online și motoarele de căutare online, precum și tranzacțiile facilitate de aceste servicii au un potențial transfrontalier intrinsec și prezintă o importanță deosebită pentru buna funcționare a pieței interne a UE în cadrul economiei actuale. Practicile comerciale potențial inechitabile și dăunătoare ale anumitor furnizori de astfel de servicii față de furnizorii prin servicii de intermediere online și de furnizorii prin site-uri web împiedică realizarea deplină a acestui potențial și afectează în mod negativ buna funcționare a pieței interne. În plus, realizarea deplină a acestui potențial este împiedicată, iar buna funcționare a pieței interne este afectată în mod negativ de faptul că, în anumite state membre, există dispoziții legislative divergente care reglementează, cu un grad de eficacitate variabil, aceste servicii, în timp ce în alte state membre se are în vedere adoptarea unor astfel de legi.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Prin urmare, ar trebui să se stabilească la nivelul Uniunii un set uniform și specific de norme obligatorii, menite să asigure un mediu de afaceri echitabil, previzibil, durabil și fiabil în cadrul pieței interne, prin garantarea, în special, a faptului că furnizorii prin servicii de intermediere online beneficiază de un grad de transparență adecvat, precum și de măsuri reparatorii eficace în întreaga Uniune. Aceste norme ar trebui să prevadă, de asemenea, un grad de transparență adecvat în ceea ce privește ierarhizarea furnizorilor prin site-uri web în rezultatele de căutare generate de motoarele de căutare online. În același timp, normele respective ar trebui să fie de așa natură încât să protejeze potențialul considerabil de inovare oferit de economia platformelor online în sens larg.

(6)  Prin urmare, ar trebui să se stabilească la nivelul Uniunii un set uniform și specific de norme obligatorii, menite să asigure un mediu de afaceri echitabil, previzibil, durabil și fiabil în cadrul pieței interne, prin garantarea, în special, a faptului că furnizorii prin servicii de intermediere online beneficiază de un grad de transparență adecvat, precum și de măsuri reparatorii eficace în întreaga Uniune. Aceste norme ar trebui să prevadă, de asemenea, stimulente adecvate pentru promovarea unui comportament comercial echitabil și proporțional și a transparenței, în special în ceea ce privește ierarhizarea furnizorilor prin site-uri web în rezultatele de căutare generate de motoarele de căutare online, inclusiv prin asistența vocală. În același timp, normele respective ar trebui să fie de așa natură încât să protejeze potențialul considerabil de inovare oferit de economia platformelor online în sens larg și să permită o concurență sănătoasă, care să ducă la o gamă mai largă de opțiuni pentru consumatori.

Justificare

Una dintre caracteristicile pieței online este creșterea și deprecierea rapidă a întreprinderilor sub influența platformelor care pot acționa ca entități de control. Acest rol ar trebui redus pe cât posibil la unul de intermediari neutri, în beneficiul întreprinderilor și al consumatorilor de pe piață.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Întrucât serviciile de intermediere online și motoarele de căutare online au, în general, o dimensiune globală, prezentul regulament ar trebui să se aplice furnizorilor respectivelor servicii indiferent dacă sunt stabiliți într-un stat membru sau în afara Uniunii, cu condiția îndeplinirii cumulative a două condiții. În primul rând, furnizorii prin servicii de intermediere online sau furnizorii prin site-uri web ar trebui să fie stabiliți în Uniune. În al doilea rând, furnizorii prin servicii de intermediere online sau furnizorii prin site-uri web ar trebui ca, prin furnizarea acestor servicii, să își ofere bunurile sau serviciile consumatorilor situați în Uniunea Europeană cel puțin pentru o parte a tranzacției. Acești consumatori ar trebui să se afle în Uniune, dar nu e nevoie să își aibă reședința în Uniune și nici să aibă cetățenia vreunui stat membru. În consecință, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice în cazul în care furnizorii prin servicii de intermediere online sau furnizorii prin site-uri web nu sunt stabiliți în Uniune sau în cazul în care sunt stabiliți în Uniune, dar utilizează servicii de intermediere online sau motoare de căutare online pentru a-și oferi bunurile sau serviciile exclusiv consumatorilor situați în afara Uniunii sau unor persoane care nu sunt consumatori.

(7)  Întrucât serviciile de intermediere online și motoarele de căutare online au, în general, o dimensiune globală, prezentul regulament ar trebui să se aplice furnizorilor respectivelor servicii indiferent dacă sunt stabiliți într-un stat membru sau în afara Uniunii, cu condiția îndeplinirii cumulative a două condiții. În primul rând, furnizorii prin servicii de intermediere online sau furnizorii prin site-uri web ar trebui să fie stabiliți în Uniune. În al doilea rând, furnizorii prin servicii de intermediere online sau furnizorii prin site-uri web ar trebui ca, prin furnizarea acestor servicii, să își ofere bunurile sau serviciile consumatorilor sau întreprinderilor situați/situate în Uniunea Europeană cel puțin pentru o parte a tranzacției. Acești consumatori ar trebui să se afle în Uniune, dar nu e nevoie să își aibă reședința în Uniune și nici să aibă cetățenia vreunui stat membru. În consecință, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice în cazul în care furnizorii prin servicii de intermediere online sau furnizorii prin site-uri web nu sunt stabiliți în Uniune sau în cazul în care sunt stabiliți în Uniune, dar utilizează servicii de intermediere online sau motoare de căutare online pentru a-și oferi bunurile sau serviciile exclusiv consumatorilor situați în afara Uniunii sau exclusiv unor persoane care nu sunt consumatori.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  O mare varietate de relații comerciale între întreprinderi și consumatori sunt intermediate online de către furnizori care oferă servicii multilaterale, bazate, în esență, pe același model de afaceri care presupune construirea unui ecosistem. Pentru a reflecta serviciile relevante, serviciile de intermediere online ar trebui să fie definite într-un mod precis și neutru din punct de vedere tehnologic. Mai concret, aceste servicii ar trebui să constea în servicii ale societății informaționale, care se caracterizează prin faptul că vizează să faciliteze inițierea de tranzacții directe între furnizorii prin servicii de intermediere online și consumatori, indiferent dacă tranzacțiile sunt încheiate, în cele din urmă, online, pe portalul online al furnizorului de servicii de intermediere online în cauză sau al furnizorului prin servicii de intermediere online, sau offline. În plus, serviciile ar trebui furnizate pe baza relațiilor contractuale existente atât între furnizori și furnizorii prin servicii de intermediere online, cât și între furnizori și consumatori. Ar trebui să se considere că există o astfel de relație contractuală atunci când ambele părți în cauză își exprimă intenția de a fi legate între ele în mod neechivoc și verificabil, fără să fie neapărat necesar un acord scris explicit în acest sens.

(8)  O mare varietate de relații comerciale între întreprinderi și consumatori sunt intermediate online de către furnizori care oferă servicii multilaterale, bazate, în esență, pe același model de afaceri care presupune construirea unui ecosistem. Pentru a reflecta serviciile relevante, serviciile de intermediere online ar trebui să fie definite într-un mod precis și neutru din punct de vedere tehnologic. Mai concret, aceste servicii ar trebui să constea în servicii ale societății informaționale, care se caracterizează prin faptul că inițiază tranzacții între furnizorii prin servicii de intermediere online și consumatori, indiferent dacă tranzacțiile sunt încheiate, în cele din urmă, pe portalul online al furnizorului de servicii de intermediere online în cauză sau pe cel al furnizorului prin servicii de intermediere online. În plus, serviciile ar trebui furnizate pe baza relațiilor contractuale existente între furnizorii de servicii de intermediere online sau între furnizorii prin servicii de intermediere online și consumatori în cazul în care furnizorii acționează ca intermediari față de consumatori. Ar trebui să se considere că există o astfel de relație contractuală atunci când ambele părți în cauză își exprimă intenția de a fi legate între ele în mod neechivoc și verificabil, fără să fie neapărat necesar un acord scris explicit în acest sens. Scopul prezentului regulament este stabilirea unor dispoziții referitoare la serviciile societății informaționale care, pe lângă cerințele de mai sus, îndeplinesc o funcție de „intermediere” pe o piață online. Simpla prezență a publicității pe o pagină web nu ar trebui să însemne în sine că pagina web respectivă intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Din rațiuni de consecvență, definiția motorului de căutare online utilizată în prezentul regulament ar trebui aliniată la definiția utilizată în Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului21.

(11)  Din rațiuni de consecvență, definiția motorului de căutare online utilizată în prezentul regulament ar trebui aliniată la definiția utilizată în Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului21. Cu toate acestea, se clarifică faptul că definiția include căutarea vocală, precum și motoare de căutare online care returnează direct informațiile privind conținutul solicitat. Prezentul regulament nu se aplică funcționalităților de căutare care nu includ, cel puțin în principiu, toate site-urile web, cum ar fi funcțiile de căutare din cadrul unui serviciu de intermediere online sau care sunt o caracteristică a unui software pentru sisteme de operare.

__________________

__________________

21 Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune (JO L 194, 19.7.2016, p. 1).

21 Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune (JO L 194, 19.7.2016, p. 1).

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Pentru a-i proteja în mod eficace pe furnizorii prin servicii de intermediere online atunci când este necesar, prezentul regulament ar trebui să se aplice în cazul în care termenele și condițiile unei relații contractuale, indiferent de denumirea sau forma sub care se prezintă acestea, nu sunt negociate în mod individual de părțile la acestea. Pentru a se determina dacă termenele și condițiile au fost sau nu negociate în mod individual ar trebui să se realizeze o evaluare globală, pentru care faptul că este posibil ca anumite dispoziții ale acestora să fi fost negociate individual nu este, în sine, un element hotărâtor.

(12)  Pentru a-i proteja în mod eficace pe furnizorii prin servicii de intermediere online atunci când este necesar, prezentul regulament ar trebui să se aplice indiferent dacă furnizorul unui serviciu de intermediere online și un furnizor prin servicii de intermediere online sunt părți ale unui acord pe care l-au negociat în mod individual.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Pentru a garanta faptul că termenele și condițiile generale ale unei relații contractuale le permit furnizorilor prin servicii de intermediere online să stabilească condițiile comerciale pentru utilizarea, sistarea și suspendarea serviciilor de intermediere online, și pentru a asigura previzibilitate în ceea ce privește relația lor comercială, respectivele termene și condiții ar trebui redactate într-un limbaj clar și lipsit de ambiguități, care este ușor de înțeles de către un furnizori prin servicii de intermediere online obișnuit. Ar trebui să se considere că termenele și condițiile nu au fost redactate într-un limbaj clar și lipsit de ambiguități atunci când acestea sunt vagi, nespecifice sau nu furnizează detalii cu privire la aspectele comerciale importante și, prin urmare, nu reușesc să ofere furnizorilor prin servicii de intermediere online un grad rezonabil de previzibilitate cu privire la cele mai importante aspecte ale relației contractuale.

(13)  Pentru a garanta faptul că termenele și condițiile generale ale unei relații contractuale le permit furnizorilor prin servicii de intermediere online să stabilească condițiile comerciale pentru utilizarea, sistarea și suspendarea serviciilor de intermediere online și pentru a asigura previzibilitate în ceea ce privește relația lor comercială, respectivele termene și condiții ar trebui redactate într-un limbaj clar și lipsit de ambiguități, care este ușor de înțeles de către un furnizori prin servicii de intermediere online obișnuit. Ar trebui să se considere că termenele și condițiile nu au fost redactate într-un limbaj clar și lipsit de ambiguități atunci când acestea sunt vagi, nespecifice sau nu furnizează detalii cu privire la aspectele comerciale importante sau permit ca partea dominantă să beneficieze de o putere de decizie disproporțională și, prin urmare, nu reușesc să ofere furnizorilor prin servicii de intermediere online un grad rezonabil de previzibilitate cu privire la cele mai importante aspecte ale relației contractuale, cum ar fi prevederea unor motive de a suspenda sau de a sista furnizarea serviciilor pentru furnizorii prin servicii de intermediere online.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Asigurarea transparenței în formularea termenelor și condițiilor generale poate fi esențială pentru promovarea unor relații de afaceri durabile și pentru prevenirea comportamentelor inechitabile în detrimentul furnizorilor prin servicii de intermediere online. Furnizorii de servicii de intermediere online ar trebui, prin urmare, să se asigure că termenele și condițiile sunt ușor accesibile pe parcursul tuturor etapelor relației contractuale, inclusiv pentru furnizorii prin servicii de intermediere online potențiali în etapa precontractuală, și că orice modificare a acestora se notifică furnizorilor prin servicii de intermediere online respectându-se o perioadă de preaviz rezonabilă și proporțională, în funcție de circumstanțele specifice, cu o durată de cel puțin 15 zile. Respectiva perioadă de preaviz nu ar trebui să se aplice în cazul și în măsura în care furnizorul prin servicii de intermediere online renunță într-un mod lipsit de ambiguitate la aceasta și în cazul și în măsura în care necesitatea modificării termenelor și condițiilor fără respectarea perioadei de preaviz se impune ca urmare a unei obligații juridice care îi revine furnizorului de servicii în temeiul legislației Uniunii sau al legislației naționale.

(14)  Asigurarea transparenței în formularea termenelor și condițiilor generale poate fi esențială pentru promovarea unor relații de afaceri durabile și pentru prevenirea comportamentelor inechitabile în detrimentul furnizorilor prin servicii de intermediere online. Furnizorii de servicii de intermediere online ar trebui, prin urmare, să se asigure că termenele și condițiile sunt ușor accesibile pe parcursul tuturor etapelor relației contractuale, inclusiv pentru furnizorii prin servicii de intermediere online potențiali în etapa precontractuală, și că orice modificare a acestora se notifică furnizorilor prin servicii de intermediere online respectându-se o perioadă de preaviz rezonabilă și proporțională, în funcție de circumstanțele specifice, cu o durată de cel puțin 15 zile. În mod excepțional și sub rezerva unor termene și condiții clare, respectiva perioadă de preaviz nu ar trebui să se aplice în cazul și în măsura în care furnizorul prin servicii de intermediere online renunță într-un mod lipsit de ambiguitate la aceasta și în cazul și în măsura în care necesitatea modificării termenelor și condițiilor fără respectarea perioadei de preaviz se impune ca urmare a unei obligații juridice care îi revine furnizorului de servicii în temeiul legislației Uniunii sau al legislației naționale.

Justificare

Deși este nevoie de un anumit grad de flexibilitate în tratamentul practicilor comerciale care pot aduce prejudicii consumatorilor, claritatea obligațiilor și a măsurilor este o primă etapă în prevenirea acestor practici.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Pentru a-i proteja în mod eficace pe furnizorii prin servicii de intermediere online atunci când este necesar, prezentul regulament ar trebui să se aplice în cazul în care termenele și condițiile unei relații contractuale, indiferent de denumirea sau forma sub care se prezintă acestea, nu sunt negociate în mod individual de părțile la acestea. Pentru a se determina dacă termenele și condițiile au fost sau nu negociate în mod individual ar trebui să se realizeze o evaluare globală, pentru care faptul că este posibil ca anumite dispoziții ale acestora să fi fost negociate individual nu este, în sine, un element hotărâtor.

(12)  Pentru a-i proteja în mod eficace pe furnizorii prin servicii de intermediere online atunci când este necesar, prezentul regulament ar trebui să se aplice indiferent dacă furnizorul unui serviciu de intermediere online și un furnizor prin servicii de intermediere online sunt părți ale unui acord pe care l-au negociat în mod individual.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a)  Furnizorii de servicii de intermediere își pot modifica termenii și condițiile ca răspuns la practicile care le pot cauza prejudicii imediate consumatorilor. Astfel de practici dăunătoare pot include frauda, mesajele spam, problemele de securitate, phishingul, utilizarea abuzivă a datelor sau a situației financiare a consumatorilor etc. Având în vedere diversitatea intermediarilor și conținutul pe care furnizorii prin servicii de intermediere online îl distribuie prin intermediul acestora, este posibil ca astfel de practici dăunătoare să nu fie întotdeauna prevăzute în termeni specifici de către furnizorul de servicii de intermediere. În astfel de cazuri, furnizorii de servicii de intermediere sunt scutiți de respectarea termenului de 10 zile de preaviz pentru aplicarea noilor termeni și condiții.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Pentru a-i proteja pe furnizorii care utilizează servicii de intermediere online, ar trebui să fie posibil ca o instanță competentă să stabilească faptul că termenele și condițiile neconforme nu sunt obligatorii pentru furnizorul prin servicii de intermediere online în cauză, cu efect ex nunc. Orice astfel de hotărâre a unei instanțe ar trebui totuși să se refere numai la dispozițiile specifice din cadrul termenelor și condițiilor care nu sunt conforme. Celelalte dispoziții ar trebui să rămână valabile și executorii, în măsura în care pot fi izolate de dispozițiile neconforme. Modificările bruște aduse termenelor și condițiilor existente pot perturba în mod semnificativ activitatea furnizorilor prin servicii de intermediere online. Pentru a limita astfel de efecte negative asupra furnizorilor prin servicii de intermediere online și pentru a descuraja un astfel de comportament, modificările făcute cu încălcarea obligației de a prevedea o perioadă de preaviz fixă ar trebui, prin urmare, să fie nule și neavenite, adică să se considere că nu au existat niciodată, cu efecte erga omnes și ex tunc.

(15)  Pentru a-i proteja pe furnizorii care utilizează servicii de intermediere online, ar trebui să fie posibil ca o instanță competentă să stabilească faptul că termenele și condițiile neconforme nu sunt obligatorii pentru furnizorul prin servicii de intermediere online în cauză, cu efect ex nunc. Orice astfel de hotărâre a unei instanțe ar trebui totuși să se refere numai la dispozițiile specifice din cadrul termenelor și condițiilor care nu sunt conforme. Celelalte dispoziții ar trebui să rămână valabile și executorii, în măsura în care pot fi izolate de dispozițiile neconforme. Modificările bruște aduse termenelor și condițiilor existente pot perturba în mod semnificativ activitatea furnizorilor prin servicii de intermediere online. Pentru a limita astfel de efecte negative asupra furnizorilor prin servicii de intermediere online și pentru a descuraja un astfel de comportament, modificările făcute cu încălcarea obligației de a prevedea o perioadă de preaviz fixă ar trebui, prin urmare, să intre în vigoare doar după încheierea perioadei legale de preaviz, iar cei în culpă ar trebui să fie răspunzători pentru daune.

Justificare

Penalitățile aplicate în mod obișnuit în cazul acțiunilor cu notificare defectuoasă constau în suspendarea termenului până în momentul în care sunt îndeplinite cerințele legale. Anularea conținutului modificărilor aduse ToS pe baza termenelor nu este o măsură care să ia în considerare meritele conținutului, prin urmare, pare disproporționată.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Un furnizor de servicii de intermediere online poate avea motive legitime pentru a decide să suspende sau să sisteze furnizarea serviciilor sale, în întregime sau în parte, către un anumit furnizor prin servicii de intermediere online, inclusiv prin delistarea bunurilor sau serviciilor individuale ale unui anumit furnizor prin servicii de intermediere online sau prin eliminarea efectivă a acestora din rezultatele căutării. Cu toate acestea, dat fiind că deciziile respective pot afecta în mod semnificativ interesele furnizorului prin servicii de intermediere online în cauză, acesta ar trebui să fie informat în mod corespunzător cu privire la justificarea deciziilor respective. Justificarea ar trebui să le permită furnizorilor prin servicii de intermediere online să aprecieze dacă decizia respectivă poate fi atacată, ceea ce ar îmbunătăți posibilitățile acestora de a recurge la măsuri reparatorii eficace în caz de nevoie. În plus, obligația de a furniza o justificare ar trebui să permită prevenirea ori remedierea oricărei acțiuni de eliminare neintenționată a conținutului online furnizat de furnizorii prin servicii de intermediere online pe care furnizorul îl consideră, în mod incorect, a fi conținut ilegal, în conformitate cu Recomandarea (UE) nr. 2018/334 a Comisiei22. În justificare ar trebui să se identifice motivul sau motivele obiective care au stat la baza deciziei, pornind de la motivele expuse în prealabil de furnizor în termene și condiții, și ar trebui să se facă trimitere în mod proporțional la circumstanțele specifice relevante care au condus la adoptarea respectivei decizii.

(16)  Un furnizor de servicii de intermediere online poate avea motive legitime pentru a decide să aplice restricții sau sancțiuni furnizorilor prin servicii de intermediere online, să suspende sau să sisteze furnizarea serviciilor sale, în întregime sau în parte, către un anumit furnizor prin servicii de intermediere online, inclusiv prin delistarea bunurilor sau serviciilor individuale ale unui anumit furnizor prin servicii de intermediere online sau prin eliminarea efectivă a acestora din rezultatele căutării. Motivele pot include încălcarea termenilor și condițiilor, precum și o încălcare a normelor de către furnizorii prin servicii de intermediere online care ar putea aduce prejudicii consumatorilor sau platformelor (cum ar fi, printre altele: probleme de securitate, fraudă, phishing, conținut ilegal și dăunător). Dat fiind că deciziile respective pot afecta în mod semnificativ interesele furnizorului prin servicii de intermediere online în cauză, precum și exercitarea drepturilor fundamentale ale furnizorului prin servicii de intermediere online, cum ar fi libertatea de a desfășura o activitate comercială și libertatea de exprimare, acesta ar trebui să fie informat în mod corespunzător cu privire la justificarea deciziilor respective. Justificarea ar trebui să le permită furnizorilor prin servicii de intermediere online să aprecieze dacă decizia respectivă poate fi atacată, ceea ce ar îmbunătăți posibilitățile acestora de a recurge la măsuri reparatorii eficace în caz de nevoie. În plus, obligația de a furniza o justificare ar trebui să permită prevenirea ori remedierea oricărei acțiuni de eliminare neintenționată a conținutului online furnizat de furnizorii prin servicii de intermediere online pe care furnizorul îl consideră, în mod incorect, a fi conținut ilegal, în conformitate cu Recomandarea (UE) nr. 2018/334 a Comisiei22. În unele cazuri, decizia furnizorului unui serviciu de intermediere online are la bază notificări din partea terților. Aceste notificări pot fi utilizate în mod abuziv de către concurenți. Potrivit Recomandării (UE) nr. 2018/334 a Comisiei, aceste notificări trebuie să fie suficient de precise și justificate în mod corespunzător, pentru a-i permite furnizorului de servicii de găzduire să ia o decizie informată și cu toată diligența necesară cu privire la conținutul la care se referă notificarea. Prin urmare, furnizorii de servicii de intermediere online ar trebui să aibă obligația de a transmite conținutul notificării furnizorului prin servicii de intermediere online în cazul unei decizii de suspendare sau de sistare a prestării serviciilor sale ca urmare a unei notificări din partea unei terțe părți, astfel încât furnizorul prin servicii de intermediere online să poată respinge cu ușurință notificările care sunt în mod vădit nefondate. În justificare ar trebui să se identifice motivul sau motivele obiective care au stat la baza deciziei, pornind de la motivele expuse în prealabil de furnizor în termene și condiții, și ar trebui să se facă trimitere în mod proporțional la circumstanțele specifice relevante care au condus la adoptarea respectivei decizii. Ori de câte ori este posibil, ar trebui instituit un sistem proporțional și gradual, care să includă o notificare prealabilă și prezentată în timp util înainte de adoptarea de măsuri care duc la sistarea accesului întreprinderii la clienții săi.

_________________

_________________

22 Recomandarea (UE) 2018/334 a Comisiei din 1 martie 2018 privind măsuri de combatere eficace a conținutului ilegal online (JO L 63, 6.3.2018, p. 50).

22 Recomandarea (UE) 2018/334 a Comisiei din 1 martie 2018 privind măsuri de combatere eficace a conținutului ilegal online (JO L 63, 6.3.2018, p. 50).

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a)  Dat fiind că furnizorii de servicii de intermediere lucrează deseori cu canale de distribuție suplimentare ale programelor afiliate, ar trebui ca, în această privință, să fie asigurată transparența față de furnizorii prin servicii de intermediere online. Toți furnizorii prin servicii de intermediere online ar trebui să aibă dreptul de a aduce ajustări canalelor prin care se tranzacționează ofertele lor.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Ierarhizarea bunurilor și serviciilor de către furnizorii de servicii de intermediere online are un impact important asupra alegerilor consumatorilor și, prin urmare, asupra succesului comercial al furnizorilor care oferă aceste bunuri și servicii consumatorilor prin servicii de intermediere online. Furnizorii de servicii de intermediere online ar trebui, prin urmare, să prezinte în prealabil principalii parametri de ierarhizare, pentru a spori previzibilitatea pentru furnizorii prin servicii de intermediere online, pentru a le permite acestora să înțeleagă mai bine modul de funcționare a mecanismului de ierarhizare și să compare practicile aplicate în această privință de diferiți furnizori. Noțiunea de parametru principal ar trebui înțeleasă ca referindu-se la orice criterii generale, procese, semnale specifice încorporate în algoritmi sau în alte mecanisme de ajustare sau retrogradare utilizate în legătură cu ierarhia rezultatelor. Descrierea principalilor parametri de ierarhizare ar trebui să includă și o explicație a posibilităților pe care le pot avea furnizorii prin servicii de intermediere online de a influența în mod activ poziția în ierarhie în schimbul efectuării unor plăți, precum și a efectelor relative ale unei astfel de situații. Această descriere ar trebui să le ofere furnizorilor prin servicii de intermediere online o înțelegere adecvată a modului în care mecanismul de ierarhizare ține seama de caracteristicile bunurilor sau serviciilor efective oferite de furnizorul prin servicii de intermediere online și de relevanța lor pentru consumatorii respectivelor servicii de intermediere online.

(17)  Ierarhizarea bunurilor și serviciilor de către furnizorii de servicii de intermediere online are un impact important din perspectiva competitivității pe piața economiei digitale și asupra alegerilor consumatorilor și, prin urmare, asupra succesului comercial al furnizorilor care oferă aceste bunuri și servicii consumatorilor prin servicii de intermediere online. Furnizorii de servicii de intermediere online ar trebui, prin urmare, să prezinte în prealabil principalii parametri de ierarhizare, pentru a spori previzibilitatea pentru furnizorii prin servicii de intermediere online, pentru a le permite acestora să înțeleagă mai bine modul de funcționare a mecanismului de ierarhizare și să compare practicile aplicate în această privință de diferiți furnizori. Noțiunea de parametru principal ar trebui înțeleasă ca referindu-se la orice criterii generale utilizate în legătură cu ierarhia rezultatelor. Descrierea principalilor parametri de ierarhizare ar trebui să includă și o explicație a posibilităților pe care le pot avea furnizorii prin servicii de intermediere online de a influența în mod activ poziția în ierarhie în schimbul efectuării unor plăți, precum și a efectelor relative ale unei astfel de situații. Această descriere ar trebui să le ofere furnizorilor prin servicii de intermediere online o înțelegere adecvată a modului în care mecanismul de ierarhizare ține seama de caracteristicile bunurilor sau serviciilor efective oferite de furnizorul prin servicii de intermediere online și de relevanța lor pentru consumatorii respectivelor servicii de intermediere online.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  De asemenea, ierarhizarea de către furnizorii de motoare de căutare online a site-urilor internet, inclusiv a acelor site-uri prin intermediul cărora întreprinderile își oferă bunurile și serviciile consumatorilor, are un impact important asupra alegerilor consumatorilor și asupra succesului comercial al furnizorilor care utilizează site-uri web. Furnizorii de motoare de căutare online ar trebui, prin urmare, să ofere o descriere a principalilor parametri pe baza cărora se stabilește poziția în ierarhie a tuturor site-urilor internet indexate, inclusiv a celor ale furnizorilor care utilizează site-uri web, precum și a altor site-uri. Pe lângă caracteristicile bunurilor și serviciilor și relevanța lor pentru consumatori, în cazul motoarelor de căutare online ar trebui ca această descriere să permită, de asemenea, furnizorilor prin site-uri web să înțeleagă în mod adecvat dacă se ține cont sau nu de anumite caracteristici de concepere a site-ului utilizate, cum ar fi optimizarea site-ului pentru dispozitivele de telecomunicații mobile și, în caz afirmativ, în ce mod și în ce măsură se întâmplă acest lucru. În lipsa unei relații contractuale între furnizorii de motoare de căutare online și furnizorii prin site-uri web, descrierea respectivă ar trebui să fie pusă la dispoziția publicului într-un loc vizibil și ușor accesibil de pe motorul de căutare online relevant. Pentru a asigura previzibilitatea pentru furnizorii prin site-uri web, descrierea ar trebui, de asemenea, să fie actualizată, inclusiv să se prevadă posibilitatea ca orice modificare adusă parametrilor principali să fie ușor identificabilă. Cu toate că furnizorii nu au, în niciun caz, obligația de a divulga secrete comerciale, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2016/943 a Parlamentului European și a Consiliului23, atunci când se conformează prezentei cerințe de divulgare a principalilor parametri de ierarhizare, descrierea oferită ar trebui să se bazeze cel puțin pe date reale referitoare la relevanța parametrilor de ierarhizare utilizați.

(18)  De asemenea, ierarhizarea de către furnizorii de motoare de căutare online a site-urilor internet, inclusiv a acelor site-uri prin intermediul cărora întreprinderile își oferă bunurile și serviciile consumatorilor, are un impact important asupra alegerilor consumatorilor și asupra succesului comercial al furnizorilor care utilizează site-uri web. Furnizorii de motoare de căutare online ar trebui, prin urmare, să ofere o descriere a principalilor parametri pe baza cărora se stabilește poziția în ierarhie a tuturor site-urilor internet indexate, inclusiv a celor ale furnizorilor care utilizează site-uri web, precum și a altor site-uri. Pe lângă caracteristicile bunurilor și serviciilor și relevanța lor pentru consumatori, în cazul motoarelor de căutare online ar trebui ca această descriere să permită, de asemenea, furnizorilor prin site-uri web să înțeleagă în mod adecvat dacă se ține cont sau nu de anumite caracteristici de concepere a site-ului utilizate, cum ar fi optimizarea site-ului pentru dispozitivele de telecomunicații mobile și, în caz afirmativ, în ce mod și în ce măsură se întâmplă acest lucru. În lipsa unei relații contractuale între furnizorii de motoare de căutare online și furnizorii prin site-uri web, descrierea respectivă ar trebui să fie pusă la dispoziția publicului într-un loc vizibil și ușor accesibil de pe motorul de căutare online relevant. Pentru a asigura previzibilitatea pentru furnizorii prin site-uri web, descrierea ar trebui, de asemenea, să fie actualizată, inclusiv să se prevadă posibilitatea ca orice modificare adusă parametrilor principali să fie ușor identificabilă. Cu toate că cerința de a divulga parametrii de ierarhizare nu ar trebui să aducă atingere Directivei (UE) 2016/943 a Parlamentului European și a Consiliului23, ținând totodată cont de dispozițiile privind dobândirea, utilizarea și divulgarea legală, atunci când se conformează prezentei cerințe de divulgare a principalilor parametri de ierarhizare, descrierea oferită ar trebui să se bazeze cel puțin pe date reale referitoare la relevanța parametrilor de ierarhizare utilizați. Pentru a evita orice dubii, nicio obligație a motoarelor de căutare online de a se asigura că descrierea principalilor parametri care determină ierarhizarea este actualizată nu ar trebui să implice obligarea motoarelor de căutare online să dezvăluie secrete comerciale, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/943.

_________________

_________________

23 Directiva (UE) 2016/943 a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale (JO L 157, 15.6.2016, p. 1).

23 Directiva (UE) 2016/943 a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale (JO L 157, 15.6.2016, p. 1).

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  În cazul în care un furnizor de servicii de intermediere online oferă anumite bunuri sau servicii consumatorilor prin propriile sale servicii de intermediere online sau prin intermediul unui furnizor care utilizează serviciile sale de intermediere online și pe care îl controlează, acesta poate concura direct cu alți furnizori care utilizează serviciile sale de intermediere online pe care nu îi controlează. În astfel de situații, în special, este important ca furnizorul de servicii de intermediere online să acționeze într-un mod transparent și să ofere o descriere a oricărui tratament diferențiat, indiferent dacă este furnizat prin mijloace juridice, comerciale sau tehnice, pe care l-ar putea acorda cu privire la bunurile sau serviciile pe care le oferă el însăși comparativ cu cele oferite de furnizorii care utilizează serviciile de intermediere online. Pentru a garanta proporționalitatea, această obligație ar trebui să se aplice la nivelul tuturor serviciilor de intermediere online, nu numai la nivelul bunurilor sau serviciilor individuale oferite prin intermediul acestor servicii.

(19)  În cazul în care un furnizor de servicii de intermediere online oferă anumite bunuri sau servicii consumatorilor prin propriile sale servicii de intermediere online sau prin intermediul unui furnizor care utilizează serviciile sale de intermediere online și pe care îl controlează, acesta poate concura direct cu alți furnizori care utilizează serviciile sale de intermediere online pe care nu îi controlează. În astfel de situații, în special, este important ca furnizorul de servicii de intermediere online să acționeze într-un mod transparent și să ofere o descriere a oricărui tratament diferențiat, indiferent dacă este furnizat prin mijloace juridice, comerciale sau tehnice, precum setările implicite, pe care l-ar putea acorda cu privire la bunurile sau serviciile pe care le oferă el însăși comparativ cu cele oferite de furnizorii care utilizează serviciile de intermediere online. Pentru a garanta proporționalitatea, această obligație ar trebui să se aplice la nivelul tuturor serviciilor de intermediere online, nu numai la nivelul bunurilor sau serviciilor individuale oferite prin intermediul acestor servicii. În plus, consumatorii se bazează adesea pe servicii configurate implicit fără a fi informați cu privire la bunurile și serviciile concurente și s-ar putea confrunta cu bariere tehnice sau economice dacă doresc să aleagă un serviciu concurent. Prin urmare, furnizorii de servicii de intermediere online nu ar trebui să fie autorizați să furnizeze un bun sau un serviciu aflat sub controlul lor direct sau indirect ca opțiune implicită, fără a le oferi consumatorilor mai întâi posibilitatea de a alege între diferite opțiuni concurente disponibile atunci când folosesc serviciul de intermediere online pentru prima dată. Consumatorul nu ar trebui să fie obligat să selecteze o opțiune implicită. Ar trebui să se considere că bunurile și serviciile unui furnizor de servicii de intermediere online concurează cu cele ale furnizorilor săi prin servicii de intermediere online atunci când bunul sau serviciul respectiv poate fi considerat interschimbabil sau substituibil de către consumatori care folosesc serviciul de intermediere online.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a)  Este la fel de important ca furnizorii de servicii de intermediere online să nu adopte practici comerciale neloiale (precum comportamentele comerciale sau includerea unor termeni contractuali neloiali), care au un impact negativ semnificativ asupra concurenței sau asupra alegerilor consumatorilor. Puterea de negociere relativă a intermediarului online și a furnizorului prin servicii de intermediere, împreună cu orice alți factori relevanți, ar trebui să fie luată în considerare la stabilirea caracterului neloial al unei practici comerciale.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 19 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19b)  În sensul prezentului regulament, serviciul unui furnizor intră în concurență cu serviciile celorlalți furnizori prin servicii de intermediere online ai săi în cazul în care este considerat interschimbabil sau substituibil de către consumatorii serviciului de intermediere online, inclusiv datorită caracteristicilor, prețurilor sau utilizărilor prevăzute ale serviciilor.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 19 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19c)  În anumite cazuri, asimetria dintre serviciile de intermediere online și alți furnizori prin servicii de intermediere online în ceea ce privește puterea de negociere conduce la un dezechilibru semnificativ în materie de drepturi și obligații ale părților în temeiul contractului aplicabil, aducând prejudicii furnizorului prin servicii de intermediere online. În astfel de cazuri, furnizorul serviciului de intermediere online ar trebui să aplice furnizorului prin servicii de intermediere online un tratament echitabil, astfel încât să nu afecteze în mod semnificativ capacitatea și libertatea altor furnizori prin servicii de intermediere online de a desfășura o activitate comercială. Având în vedere probabilitatea ridicată de a afecta consumatorii, care este inerentă în situațiile în care un furnizor de servicii de intermediere online concurează cu alți furnizori prin servicii de intermediere online, inclusiv reducând gama de opțiuni a consumatorilor, majorând-le costurile și refuzându-le o serie de informații critice, obligația de a aplica un tratament echitabil include asigurarea faptului că consumatorii care accesează servicii prin serviciul de intermediere online au dreptul și posibilitatea de a selecta și a utiliza serviciile dorite, fără a se confrunta cu dificultăți nejustificate, precum cazurile în care furnizorul ignoră sau înlocuiește setările implicite alese de consumatori. De asemenea, un furnizor de servicii de intermediere online nu asigură un tratament echitabil atunci când nu le permite furnizorilor prin servicii de intermediere online concurenți să acceseze toate informațiile de care au nevoie pentru a obține același nivel de interoperabilitate și aceeași calitate a acesteia comparativ cu serviciul de intermediere online și cu orice servicii auxiliare aflate la dispoziția furnizorului însuși și atunci când pune în aplicare practici care oferă propriilor sale oferte, în mod direct sau indirect, avantaje tehnice sau economice pe care le refuză furnizorilor prin servicii de intermediere online concurenți. Pentru a aplica un tratament echitabil, furnizorul trebuie, de asemenea, să se abțină de la a interfera cu relațiile comerciale dintre furnizorii prin servicii de intermediere online concurenți și consumatorii serviciilor lor, inclusiv prin blocarea sau restricționarea în alt mod a fluxului de informații și de comunicare dintre aceștia, inclusiv a publicității și a marketingului.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 19 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19d)  Anumite practici pot fi considerate în mod incontestabil ca fiind abuzive în orice situație. Observatorul platformei ar trebui să revizuiască în permanență această listă de practici și să recomande Comisiei actualizări. Pe măsură ce piața serviciilor de intermediere online evoluează, Comisia ar trebui să emită orientări privind practicile care pot cuprinde practici comerciale neloiale, inclusiv circumstanțele în care practicile respective ar putea fi considerate neloiale.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Capacitatea de a accesa și de a utiliza datele, inclusiv datele cu caracter personal, poate facilita crearea de valoare într-o măsură importantă în economia platformelor online. În consecință, este important ca furnizorii de servicii de intermediere online să ofere furnizorilor care utilizează servicii de intermediere online o descriere clară a sferei de cuprindere, a naturii și a condițiilor de acces și de utilizare a anumitor categorii de date. Descrierea ar trebui să fie proporțională și s-ar putea referi la condițiile generale de acces mai degrabă decât la o identificare exhaustivă a datelor efective sau a categoriilor de date, astfel încât să permită furnizorilor care utilizează servicii de intermediere online să înțeleagă dacă pot utiliza datele pentru a spori crearea de valoare, inclusiv prin reținerea eventuală a serviciilor de date furnizate de terți. Prelucrarea datelor cu caracter personal ar trebui să se facă în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului24.

(20)  Capacitatea de a accesa și de a utiliza datele, inclusiv datele cu caracter personal, poate facilita crearea de valoare într-o măsură importantă în economia platformelor online. În consecință, este important ca furnizorii de servicii de intermediere online să ofere furnizorilor care utilizează servicii de intermediere online o descriere clară a sferei de cuprindere, a naturii și a condițiilor de acces și de utilizare a anumitor categorii de date. Descrierea ar trebui să fie proporțională și s-ar putea referi la condițiile generale de acces mai degrabă decât la o identificare exhaustivă a datelor efective sau a categoriilor de date, astfel încât să permită furnizorilor care utilizează servicii de intermediere online să înțeleagă dacă pot utiliza datele pentru a spori crearea de valoare, inclusiv prin reținerea eventuală a serviciilor de date furnizate de terți. Prezentul regulament impune furnizorilor de servicii de intermediere online să dea dovadă de transparență cu privire la datele pe care le furnizează furnizorilor lor prin servicii de intermediere online, dar nu stabilește nicio obligație de difuzare a datelor cu caracter personal sau nepersonal către furnizorii prin servicii de intermediere online. În toate cazurile, prelucrarea datelor cu caracter personal ar trebui să se facă în conformitate cu cadrul juridic al Uniunii referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și la respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal în comunicațiile electronice, în special cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului24, cu Directiva (UE) 2016/68024a și cu Directiva 2002/58/CE24b. Prezentul regulament nu ar trebui să le impună furnizorilor de servicii de intermediere online să facă schimb de date cu caracter personal cu părți terțe dincolo de ceea ce este prevăzut în politicile lor de confidențialitate.

__________________

__________________

24 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Text cu relevanță pentru SEE) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

24 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Text cu relevanță pentru SEE) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

 

24a Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

 

24b Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Furnizorii de servicii de intermediere online pot, în anumite cazuri, să limiteze în cadrul termenelor și condițiilor capacitatea furnizorilor care utilizează servicii de intermediere online de a oferi bunuri sau servicii consumatorilor în condiții mai favorabile prin alte mijloace decât prin intermediul serviciilor de intermediere online respective. În aceste cazuri, furnizorii în cauză ar trebui să expună motivele pentru care au luat o astfel de decizie, referindu-se în special la principalele considerente de ordin economic, comercial sau juridic pentru aplicarea respectivelor restricții. Această obligație de transparență nu ar trebui, totuși, să fie înțeleasă ca afectând evaluarea legalității unor astfel de restricții în temeiul altor acte ale Uniunii sau al legilor statelor membre în conformitate cu dreptul Uniunii, inclusiv în domeniul concurenței și al practicilor comerciale neloiale, și nici aplicarea unor astfel de legi.

(21)  Furnizorii de servicii de intermediere online pot, în anumite cazuri, să limiteze în cadrul termenelor și condițiilor capacitatea furnizorilor care utilizează servicii de intermediere online de a oferi bunuri sau servicii consumatorilor în condiții mai favorabile prin alte mijloace decât prin intermediul serviciilor de intermediere online respective. În aceste cazuri, furnizorii în cauză ar trebui să expună motivele pentru care au luat o astfel de decizie, referindu-se în special la principalele considerente de ordin economic, comercial sau juridic pentru aplicarea respectivelor restricții și să se asigure că restricțiile respective sunt proporționale.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere drepturilor de proprietate intelectuală deținute de furnizorii prin servicii de intermediere online. Furnizorii de servicii de intermediere online ar trebui să utilizeze aceste drepturi numai cu acordul explicit al furnizorului prin servicii de intermediere online, dacă au obținut o licență de la furnizorul prin servicii de intermediere online sau de la deținătorul de licență ori în temeiul excepțiilor și al limitărilor aplicabile. Ar trebui să se respecte condițiile de utilizare a acestor drepturi. De asemenea, ar trebui să se respecte drepturile de proprietate intelectuală ale terților.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Pentru a permite furnizorilor care utilizează servicii de intermediere online, inclusiv celor cărora este posibil să le fi fost suspendată ori sistată utilizarea serviciilor de intermediere online în cauză, să aibă acces la măsuri reparatorii imediate, adecvate și eficace, furnizorii de servicii de intermediere online ar trebui să prevadă un sistem intern de soluționare a reclamațiilor. Acest sistem intern de soluționare a reclamațiilor ar trebui să urmărească să garanteze faptul că un procentaj semnificativ din reclamații pot fi soluționate bilateral de către furnizorul de servicii de intermediere online și de către furnizorul prin servicii de intermediere online în cauză. În plus, asigurarea faptului că furnizorii de servicii de intermediere online publică informații cu privire la funcționarea și eficacitatea sistemului lor intern de soluționare a reclamațiilor ar trebui să îi ajute pe furnizori prin servicii de intermediere online să înțeleagă tipurile de probleme care pot apărea în contextul furnizării diferitelor servicii de intermediere online și faptul că există posibilitatea de a se ajunge la o soluționare bilaterală rapidă și eficace.

(22)  Pentru a permite furnizorilor care utilizează servicii de intermediere online, inclusiv celor cărora este posibil să le fi fost restricționată, suspendată ori sistată utilizarea serviciilor de intermediere online în cauză, să aibă acces la măsuri reparatorii imediate, proporționale, adecvate și eficace, furnizorii de servicii de intermediere online ar trebui să prevadă un sistem intern de soluționare eficientă și rapidă a reclamațiilor. Acest sistem intern de soluționare a reclamațiilor ar trebui să fie transparent, simplificat și nediscriminatoriu și să urmărească să garanteze faptul că un procentaj semnificativ din reclamații pot fi soluționate bilateral de către furnizorul de servicii de intermediere online și de către furnizorul prin servicii de intermediere online în cauză. În plus, asigurarea faptului că furnizorii de servicii de intermediere online publică informații cu privire la funcționarea și eficacitatea sistemului lor intern de soluționare a reclamațiilor ar trebui să îi ajute pe furnizori prin servicii de intermediere online să înțeleagă tipurile de probleme care pot apărea în contextul furnizării diferitelor servicii de intermediere online și faptul că există posibilitatea de a se ajunge la o soluționare bilaterală rapidă, eficace și nediscriminatorie.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Cerințele din prezentul regulament referitoare la sistemele interne de soluționare a reclamațiilor sunt menite să permită furnizorilor de servicii de intermediere online un grad rezonabil de flexibilitate atunci când utilizează aceste sisteme și soluționează diferitele reclamații primite, astfel încât să reducă la minimum eventualele sarcini administrative. În plus, sistemele interne de soluționare a reclamațiilor ar trebui să permită furnizorilor de servicii de intermediere online să abordeze, dacă este nevoie, în mod proporțional, orice tentativă de utilizare cu rea-credință a respectivelor sisteme de către anumiți furnizori care utilizează servicii de intermediere online. În alte cazuri decât cele legate de o presupusă nerespectare a obligațiilor juridice prevăzute în prezentul regulament, sistemele interne de soluționare a reclamațiilor ar trebui, în plus, să nu accepte reclamațiile care presupun doar efecte negative neglijabile pentru furnizorul prin servicii de intermediere online în cauză. Dat fiind costul înființării și exploatării unor astfel de sisteme, este oportun să se acorde derogări de la aceste obligații tuturor furnizorilor de servicii de intermediere online care sunt întreprinderi mici, în conformitate cu dispozițiile relevante din Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei25.

(23)  Cerințele din prezentul regulament referitoare la sistemele interne de soluționare a reclamațiilor sunt menite să permită furnizorilor de servicii de intermediere online un grad rezonabil de flexibilitate atunci când utilizează aceste sisteme și soluționează diferitele reclamații primite, astfel încât să reducă la minimum eventualele sarcini administrative. În plus, sistemele interne de soluționare a reclamațiilor ar trebui să permită furnizorilor de servicii de intermediere online să abordeze, dacă este nevoie, în mod proporțional, orice tentativă de utilizare cu rea-credință a respectivelor sisteme de către anumiți furnizori care utilizează servicii de intermediere online. În alte cazuri decât cele legate de o presupusă nerespectare a obligațiilor juridice prevăzute în prezentul regulament, sistemele interne de soluționare a reclamațiilor ar trebui, în plus, să nu accepte reclamațiile care presupun doar efecte negative neglijabile pentru furnizorul prin servicii de intermediere online în cauză. Dat fiind costul înființării și exploatării unor astfel de sisteme, este oportun să se acorde derogări de la aceste obligații tuturor furnizorilor de servicii de intermediere online care sunt întreprinderi mici, în conformitate cu dispozițiile relevante din Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei25. Sistemul intern de soluționare a reclamațiilor ar trebui să se bazeze pe principiile egalității de tratament, iar utilizarea sa nu ar trebui să conducă la niciun tratament în detrimentul furnizorului prin servicii de intermediere online.

_________________

_________________

25 Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

25 Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Furnizorii de servicii de intermediere online ar trebui să suporte un procentaj rezonabil din costurile totale ale medierii, ținând seama de toate elementele relevante ale cazului. În acest scop, mediatorul ar trebui să sugereze procentajul considerat rezonabil date fiind circumstanțele specifice cazului. Procentajul respectiv nu ar trebui să fie însă niciodată mai mic de 50 % din aceste costuri.

(25)  Furnizorii de servicii de intermediere online ar trebui să suporte un procentaj rezonabil din costurile totale ale medierii, ținând seama de toate elementele relevante ale cazului. În acest scop, mediatorul ar trebui să sugereze procentajul considerat rezonabil date fiind circumstanțele specifice cazului.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 1

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

Obiect și domeniu de aplicare

1.  Prezentul regulament stabilește norme menite să asigure faptul că, în relația lor cu motoarele de căutare on-line, furnizorii prin servicii de intermediere online și furnizorii prin site-uri web beneficiază de un grad adecvat de transparență și de măsuri reparatorii eficace.

1.  Prezentul regulament stabilește norme menite să asigure faptul că, în relația lor cu motoarele de căutare on-line și conectate, furnizorii prin servicii de intermediere online și furnizorii prin site-uri web beneficiază de un grad adecvat de echitate și transparență și de măsuri reparatorii eficace.

2.  Prezentul regulament se aplică serviciilor de intermediere online și motoarelor de căutare online furnizate sau oferite spre furnizare furnizorilor prin servicii de intermediere online și, respectiv, furnizorilor prin site-uri web care își au sediul sau reședința în Uniune și care apelează la servicii de intermediere online sau motoare de căutare online pentru a-și oferi bunurile sau serviciile consumatorilor aflați pe teritoriul Uniunii, indiferent de locul de stabilire sau de reședință al furnizorilor serviciilor respective.

2.  Prezentul regulament se aplică serviciilor de intermediere online și motoarelor de căutare online furnizate sau oferite spre furnizare furnizorilor prin servicii de intermediere online și, respectiv, furnizorilor prin site-uri web care își au sediul sau își desfășoară activitatea în Uniune și care apelează la servicii de intermediere online sau motoare de căutare online pentru a-și oferi bunurile sau serviciile consumatorilor aflați pe teritoriul Uniunii, indiferent de locul de stabilire sau de reședință al furnizorilor serviciilor respective. Prezentul regulament nu aduce atingere măsurilor sectoriale luate la nivelul Uniunii sau la nivel național, în conformitate cu legislația Uniunii.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  „furnizor prin servicii de intermediere online” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care apelează la servicii de intermediere online pentru a-și oferi bunurile sau serviciile consumatorilor, în scopuri legate de activitatea sa comercială, economică, meșteșugărească sau liberală;

(1)  „furnizor prin servicii de intermediere online” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care apelează la servicii de intermediere online pentru a-și oferi sau pentru a urmări să își ofere bunurile sau serviciile consumatorilor, în scopuri legate de activitatea sa comercială, economică, meșteșugărească sau liberală;

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  sunt servicii ale societății informaționale în sensul articolului 1 alineatul (1) litera (b) din Directiva (UE) nr. 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului27;

(a)  sunt servicii ale societății informaționale în sensul articolului 1 alineatul (1) litera (b) din Directiva (UE) nr. 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului27 sau sunt sisteme de operare ale dispozitivelor și, în această calitate, acționează ca intermediari între dezvoltatorii de aplicații online și consumatori;

_________________

_________________

27 Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (JO L 241, 17.9.2015, p. 1).

27 Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (JO L 241, 17.9.2015, p. 1).

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 2 – literele b și c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  le permit furnizorilor prin servicii de intermediere online să ofere bunuri sau servicii consumatorilor, cu scopul de a facilita inițierea unor tranzacții directe între respectivii furnizori și consumatori, indiferent de locul în care se încheie în ultimă instanță respectivele tranzacții;

(b)  scopul lor principal este de a le permite furnizorilor prin servicii de intermediere online să ofere bunuri sau servicii consumatorilor prin inițierea unor tranzacții online directe între respectivii furnizori și consumatori pe portalul online al furnizorului de servicii de intermediere online respectiv sau printr-o legătură directă către cel al furnizorului prin servicii de intermediere online.

(c)  sunt furnizate furnizorilor prin servicii de intermediere online pe baza unei relații contractuale între, pe de o parte, furnizorul respectivelor servicii și, pe de altă parte, atât furnizorii care utilizează servicii de intermediere online în cauză, cât și consumatorii cărora acești furnizori prin servicii de intermediere online le oferă bunuri sau servicii;

(c)  sunt furnizate în general furnizorilor prin servicii de intermediere online pe baza unei relații contractuale între furnizorul respectivelor servicii și furnizorii prin servicii de intermediere online care le oferă bunuri și servicii consumatorilor. În sensul prezentului regulament, se consideră că există o astfel de relație contractuală și atunci când sunt furnizate date cu caracter personal sau alte date;

_________________

_________________

9 Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (JO L 241, 17.9.2015, p. 1).

9 Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (JO L 241, 17.9.2015, p. 1).

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  „sistem de operare” înseamnă software care, printre altele, gestionează interfața cu dispozitive hardware periferice, planifică sarcini, alocă spațiu de stocare și prezintă o interfață implicită utilizatorului atunci când nu este în funcțiune un program de aplicație, inclusiv o interfață grafică cu utilizatorul, indiferent dacă software-ul respectiv este parte integrantă din hardware-ul de uz general destinat consumatorilor sau este un software autonom, prevăzut să funcționeze pe un hardware de uz general destinat consumatorilor; cu toate acestea, sistemul de operare nu înseamnă programul de încărcare a sistemului de operare, sistemul de intrare/ieșire de bază sau alte forme de firmware necesare în momentul pornirii echipamentului sau la instalarea sistemului de operare;

Justificare

Sistemele de operare ale dispozitivelor mobile, cum ar fi IOS sau Android, sunt formate din software-uri, ceea ce permite funcționarea aplicațiilor pe anumite dispozitive (de exemplu, aplicații pe un smartphone). Restricțiile sau modificările impuse în mod deliberat de producătorii de dispozitive sau de furnizorii de sisteme de operare pot limita distribuirea și accesul la anumite conținuturi și servicii online - adesea fără o justificare obiectivă sau prin metode disproporționate - și ar putea fi în detrimentul utilizatorilor. Prin urmare, ar trebui să fie revizuită definiția intermediarilor online pentru a include în mod explicit sistemele de operare ale dispozitivelor.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  „motor de căutare online” înseamnă un serviciu digital care permite utilizatorilor să caute, în principiu, în toate site-urile internet sau site-urile internet într-o anumită limbă pe baza unei interogații privind orice subiect sub forma unui cuvânt, a unei fraze sau a unei alte informații-cheie și care revine cu linkuri în care se pot găsi informații legate de conținutul căutat;

(5)  „motor de căutare online” înseamnă un serviciu digital, inclusiv, printre altele, interfețe și aplicații digitale, inclusiv aplicații mobile cu funcționalitate de căutare, care permite utilizatorilor să introducă interogații și să caute în diferite site-uri de internet sau site-uri de internet și aplicații mobile într-o anumită limbă pe baza unei interogații privind orice subiect sub forma unui cuvânt, a unei fraze sau a unei alte informații-cheie (fin prin text, voce sau alte mijloace) și care revine cu conținut, cum ar fi texte scurte, imagini, linkuri, înregistrări video, înregistrări audio, în care se pot găsi informații legate de căutare;

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  „furnizor prin site-uri web” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care utilizează site-uri internet pentru a oferi bunuri sau servicii consumatorilor, în scopuri legate de activitatea sa comercială, economică, meșteșugărească sau liberală;

(7)  „furnizor prin site-uri web” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care utilizează site-uri internet sau mijloace conectate altfel pentru a oferi bunuri sau servicii consumatorilor;

Justificare

În timp ce site-urile de internet reprezintă în continuare portalul principal, aplicațiile și alte mijloace ar putea fi afectate în curând de aceleași provocări. În consecință, este mai bine să le includem de acum. Ultima parte a definiției a fost eliminată deoarece natura clienților sau intenția utilizatorului nu sunt relevante pentru drepturile și obligațiile stabilite în prezentul text.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  „ierarhie” înseamnă vizibilitatea relativă acordată bunurilor sau serviciilor oferite consumatorilor de către furnizorii care utilizează servicii de intermediere online prin intermediul respectivelor servicii sau cea acordată site-urilor internet indexate pentru consumatori de către motoarele de căutare online, astfel cum este prezentată, organizată sau comunicată respectivilor consumatori de către furnizorii de servicii de intermediere online sau de către furnizorii de motoare de căutare online, indiferent de mijloacele tehnologice folosite pentru această prezentare, organizare sau comunicare;

(8)  „ierarhie” înseamnă vizibilitatea relativă în rezultatele căutărilor acordată bunurilor sau serviciilor oferite consumatorilor de către furnizorii care utilizează servicii de intermediere online prin intermediul respectivelor servicii sau cea acordată site-urilor internet indexate de către motoarele de căutare online, astfel cum este prezentată, organizată sau comunicată de către furnizorii de servicii de intermediere online sau de către furnizorii de motoare de căutare online, indiferent de mijloacele tehnologice folosite pentru această prezentare, organizare sau comunicare;

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  „termene și condiții” înseamnă toate termenele, condițiile, clauzele și alte informații, indiferent de denumirea sau forma sub care sub prezentate, care reglementează relația contractuală dintre furnizorul de servicii de intermediere online și furnizorii care utilizează serviciile de intermediere online ale acestora și care sunt stabilite în mod unilateral de către furnizorul de servicii de intermediere online.

(10)  „termene și condiții” înseamnă termenele, condițiile și clauzele care reglementează relația contractuală dintre furnizorul de servicii de intermediere online și furnizorii care utilizează serviciile de intermediere online ale acestora.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  „sistem de operare al dispozitivului” înseamnă un software care permite telefoanelor inteligente, computerelor și altor dispozitive să ruleze aplicații și programe.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Furnizorii de servicii de intermediere online se asigură că termenele și condițiile:

1.  Furnizorii de servicii de intermediere online se asigură că termenele și condițiile:

(a)   sunt redactate într-un limbaj clar și lipsit de ambiguități;

(a)   sunt echitabile și proporționale și redactate într-un limbaj simplu și inteligibil;

(b)   sunt ușor accesibile pentru furnizorii prin servicii de intermediere online pe parcursul tuturor etapelor relației comerciale cu furnizorul de servicii de intermediere online, inclusiv în etapa precontractuală;

(b)   sunt ușor accesibile pentru furnizorii prin servicii de intermediere online pe parcursul tuturor etapelor relației comerciale cu furnizorul de servicii de intermediere online, inclusiv în etapa precontractuală;

(c)  stabilesc motivele obiective pentru deciziile de a suspenda sau de a sista, în totalitate sau în parte, furnizarea serviciilor lor de intermediere online către furnizorii care utilizează respectivele servicii.

(c)  stabilesc motivele, corelate cu termenele și condițiile respective, pentru deciziile de a sancționa, de a restricționa, de a suspenda sau de a sista, în totalitate sau parțial furnizarea serviciilor lor de intermediere online către furnizorii care utilizează respectivele servicii. Atunci când iau astfel de decizii, furnizorii de servicii de intermediere online trebuie să respecte drepturile fundamentale consacrate în Carta drepturilor fundamentale a UE și principiul proporționalității.

 

(ca)  informează furnizorii prin servicii de intermediere online cu privire la canalele lor de distribuție suplimentare și la potențialele lor programe afiliate cărora urmează să le ofere serviciile furnizorilor prin servicii de intermediere online. Furnizorilor prin servicii de intermediere online li se acordă dreptul de a solicita să fie eliminați din astfel de canale de distribuție suplimentare.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Furnizorii de servicii de intermediere online notifică furnizorilor prin servicii de intermediere online în cauză orice modificare avută în vedere a termenelor și condițiilor.

3.  Furnizorii de servicii de intermediere online notifică fără întârziere, pe un suport durabil, furnizorilor prin servicii de intermediere online în cauză orice modificare semnificativă a termenelor și condițiilor sau a funcționalității, a interoperabilității sau a altor caracteristici principale de performanță ale platformei, cum ar fi accesibilitatea, continuitatea și securitatea acesteia, care are un impact negativ asupra furnizorilor prin servicii de intermediere online sau care îi afectează într-un mod care nu poate fi neglijat.

Modificările avute în vedere nu se pun în aplicare înainte de expirarea unei perioade de preaviz care este rezonabilă și proporțională cu natura și anvergura modificărilor avute în vedere și cu consecințele acestora pentru furnizorul prin servicii de intermediere online în cauză. Această perioadă de preaviz este de cel puțin 15 zile de la data la care furnizorul de servicii de intermediere online le notifică furnizorilor prin servicii de intermediere online în cauză modificările avute în vedere.

Modificările avute în vedere nu se pun în aplicare înainte de expirarea unei perioade de preaviz care este rezonabilă și proporțională cu natura și anvergura modificărilor avute în vedere și cu consecințele acestora pentru furnizorul prin servicii de intermediere online în cauză. Această perioadă de preaviz este de cel puțin 10 zile de la data la care furnizorul de servicii de intermediere online le notifică furnizorilor prin servicii de intermediere online în cauză modificările avute în vedere.

Furnizorul prin servicii de intermediere online în cauză poate, fie printr-o declarație scrisă, fie printr-o acțiune fără echivoc, să renunțe la perioada de preaviz menționată la al doilea paragraf.

Furnizorul prin servicii de intermediere online în cauză poate, printr-o declarație scrisă, să renunțe la perioada de preaviz menționată la al doilea paragraf. Furnizorul prin servicii de intermediere online are dreptul de a rezilia contractul în mod gratuit în termen de 10 zile de la primirea preavizului, în cazul în care modificările respective sunt în mod semnificativ în detrimentul furnizorului prin servicii de intermediere online.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Modificarea termenelor și condițiilor efectuată de către un furnizor de servicii de intermediere online cu încălcarea dispozițiilor alineatului (3) este nulă și neavenită.

4.  Modificarea termenelor și condițiilor efectuată de către un furnizor de servicii de intermediere online cu încălcarea dispozițiilor alineatului (3) este nulă și neavenită, astfel cum stabilește o instanță judecătorească competentă, pentru restul perioadei de preaviz, fără a aduce atingere valabilității celorlalte dispoziții, care rămân valabile în măsura în care pot fi separate de dispozițiile neconforme.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Alineatul (3) nu se aplică în cazul în care un furnizor de servicii de intermediere online face obiectul unei obligații juridice în virtutea căreia are obligația de a modifica termenele și condițiile într-un mod care nu îi permite să respecte perioada de preaviz menționată la alineatul (3) al doilea paragraf.

5.  Perioada de preaviz prevăzută la alineatul (3) nu se aplică:

 

(a)  în cazul în care un furnizor de servicii de intermediere online face obiectul unei obligații juridice în virtutea căreia are obligația de a modifica termenele și condițiile într-un mod care nu îi permite să respecte perioada de preaviz menționată la alineatul (3) al doilea paragraf;

 

(b)  în cazul în care termenele și condițiile au fost modificate pentru a proteja interesele legitime ale utilizatorilor și consumatorilor sau funcționarea serviciului de intermediere online ca atare; sau

 

(c)  în cazul în care o modificare a funcționalității, a interoperabilității sau a altor caracteristici principale de performanță ale platformei este necesară pentru a proteja interesele legitime ale utilizatorilor și consumatorilor sau funcționarea serviciului de intermediere online ca atare.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Furnizorul de servicii de intermediere online se asigură că furnizorii prin servicii de intermediere online păstrează controlul deplin asupra mărcilor lor. Atribuirea mărcilor către furnizorul prin servicii de intermediere online ar trebui să poată fi recunoscută de consumator pe parcursul tuturor etapelor procesului de intermediere.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 4

Articolul 4

Suspendarea și sistarea

Restricționarea, suspendarea și sistarea

1.  În cazul în care un furnizor de servicii de intermediere online decide să suspende sau să sisteze, în întregime sau în parte, furnizarea serviciilor sale de intermediere online către un anumit furnizor care utilizează serviciile sale de intermediere online, acesta oferă furnizorul prin servicii de intermediere online în cauză, fără întârzieri nejustificate, o justificare a deciziei respective.

1.  În cazul în care un furnizor de servicii de intermediere online decide să sancționeze o abatere percepută sau să suspende, să sisteze sau să restricționeze în alt mod, în întregime sau în parte, furnizarea serviciilor sale de intermediere online către un anumit furnizor care utilizează serviciile sale de intermediere online, acesta oferă furnizorului prin servicii de intermediere online în cauză, fără întârzieri nejustificate, o justificare detaliată a deciziei respective. Această decizie este proporțională.

2.  Justificarea menționată la alineatul (1) include o referire la faptele sau circumstanțele specifice care au dus la decizia furnizorului de servicii de intermediere online, precum și o referire la motivul sau motivele obiective care a(u) stat la baza acestei decizii, menționat(e) la articolul 3 alineatul (1) litera (c).

2.  Justificarea menționată la alineatul (1) include o referire la faptele sau circumstanțele specifice care au dus la decizia furnizorului de servicii de intermediere online, precum și o referire la motivul sau motivele care a(u) stat la baza acestei decizii, menționat(e) la articolul 3 alineatul (1) litera (c). În cazul în care restricționarea, suspendarea sau sistarea rezultă dintr-o notificare din partea unei terțe părți, conținutul notificării respective este inclus în justificare.

 

2a.  Furnizorilor de servicii de intermediere online și furnizorilor de motoare de căutare nu li se permite să suspende, să sisteze sau să restricționeze în alt mod furnizarea serviciilor lor de intermediere online către un anumit furnizor prin servicii de intermediere online care furnizează servicii care concurează cu cele ale furnizorului de servicii de intermediere online, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar din următoarele motive:

 

(a)  pentru a evita orice sarcină excesivă pentru furnizorul de servicii de intermediere online, cauzată de furnizorul prin servicii de intermediere online;

 

(b)  pentru a aborda orice nerespectare de către furnizorul prin servicii de intermediere online a legilor aplicabile sau pentru ca furnizorul de servicii de intermediere online să respecte legile aplicabile;

 

(c)  din motive de confidențialitate sau de securitate.

 

2b.  Restricționarea, sistarea și suspendarea sunt precedate, în măsura în care este posibil și proporțional, de o notificare și de posibilitatea de a clarifica sau de a restabili conformitatea.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 5

Articolul 5

Ierarhizarea

Ierarhizarea

1.  Furnizorii de servicii de intermediere online stabilesc în termenele și condițiile lor principalii parametri pe baza cărora se stabilește ierarhia și argumentele în favoarea importanței relative a respectivilor parametri principali în raport cu alți parametri.

1.  Furnizorii de servicii de intermediere online stabilesc în termenele și condițiile lor parametrii pe baza cărora se stabilește ierarhia și argumentele în favoarea importanței relative a respectivilor parametri.

În cazul în care acești parametri principali includ posibilitatea influențării poziției în ierarhie prin efectuarea de către furnizorii prin servicii de intermediere online a unei plăți directe sau indirecte în favoarea furnizorului de servicii de intermediere online, furnizorul de servicii de intermediere online în cauză include, de asemenea, în termenele și condițiile sale o descriere a acestor posibilități și a efectelor unei astfel de plăți asupra poziției în ierarhie.

În cazul în care acești parametri includ posibilitatea influențării poziției în ierarhie prin efectuarea de către furnizorii prin servicii de intermediere online a unei plăți directe sau indirecte în favoarea furnizorului de servicii de intermediere online, furnizorul de servicii de intermediere online în cauză include, de asemenea, în termenele și condițiile sale o descriere a acestor posibilități și a efectelor unei astfel de plăți asupra poziției în ierarhie.

 

Atunci când afișează rezultatele, serviciul de intermediere online comunică în dreptul fiecărei ierarhizări dacă și în ce măsură aceasta a fost influențată de o remunerație directă sau indirectă, de relații contractuale sau directe de proprietate.

 

1a.  În cazul în care un serviciu de intermediere online a modificat ordinea de ierarhizare într-un anumit caz sau a delistat un anumit produs sau serviciu oferit de un furnizor prin servicii de intermediere online în urma unei notificări din partea unei terțe părți, furnizorul oferă furnizorul prin servicii de intermediere online în cauză, fără întârzieri nejustificate, o justificare a deciziei respective. Justificarea include o referire la faptele sau circumstanțele specifice care au dus la decizia furnizorului de servicii de intermediere online, precum și conținutul notificării.

2.  Furnizorii de motoare de căutare online prezintă furnizorilor prin site-uri web principalii parametri pe baza cărora se stabilește ierarhia, furnizând în acest sens o descriere ușor accesibilă publicului, redactată într-un limbaj clar și lipsit de ambiguități cu privire la motoarele de căutare online ale furnizorilor în cauză. Furnizorii actualizează descrierea respectivă dacă este cazul.

2.  Furnizorii de motoare de căutare online prezintă parametrii pe baza cărora se stabilește ierarhia tuturor site-urilor internet indexate și motivele care stau la baza importanței relative ale acelor parametri, furnizând în acest sens o descriere ușor accesibilă publicului, redactată într-un limbaj clar și lipsit de ambiguități cu privire la motoarele de căutare online ale furnizorilor în cauză. Furnizorii actualizează descrierea respectivă în funcție de modificările semnificative despre care se poate presupune, în mod rezonabil, că afectează furnizorii prin site-uri web într-un mod care nu poate fi neglijat. În mod excepțional, în cazurile în care divulgarea tuturor parametrilor ar fi împotriva unor practici echitabile, rezonabile și proporționale, numai parametrii principali se prezintă întotdeauna în detaliu. Parametrii pe baza cărora se stabilește ierarhia nu se aplică în mod discriminatoriu.

 

2a.  În cazul în care furnizorul unui motor de căutare online a modificat ordinea de ierarhizare într-un anumit caz sau a delistat un anumit site web în urma unei notificări din partea unei terțe părți, furnizorul îi oferă furnizorului prin servicii de intermediere posibilitatea de a examina conținutul notificării într-o bază de date online accesibilă publicului. Furnizorul unui motor de căutare online oferă furnizorilor prin site-uri web un mecanism de reclamații și de soluționare pentru a corecta delistările sau modificările aduse ordinii de ierarhizare în urma unei notificări nefondate.

3.  Descrierile menționate la alineatele (1) și (2) trebuie să fie suficiente pentru a permite furnizorilor prin servicii de intermediere online sau furnizorilor prin site-uri web să înțeleagă în mod adecvat dacă mecanismul de ierarhizare ține seama de considerațiile enumerate în continuare și, în caz afirmativ, în ce mod și în ce măsură face acest lucru:

3.  Descrierile menționate la alineatele (1) și (2) trebuie să fie suficiente pentru a permite furnizorilor prin servicii de intermediere online sau furnizorilor prin site-uri web să înțeleagă în mod adecvat dacă mecanismul de ierarhizare ține seama de considerațiile enumerate în continuare și, în caz afirmativ, în ce mod și în ce măsură face acest lucru:

(a)  caracteristicile bunurilor și serviciilor oferite consumatorilor prin intermediul serviciilor de intermediere online sau al motorului de căutare online;

(a)  caracteristicile bunurilor și serviciilor oferite consumatorilor prin intermediul serviciilor de intermediere online sau al motorului de căutare online;

(b)  relevanța acestor caracteristici pentru consumatori;

(b)  relevanța acestor caracteristici pentru consumatori;

(c)  în ceea ce privește motoarele de căutare online, caracteristicile de concepție a site-ului internet utilizat de furnizorii prin site-uri web.

(c)  în ceea ce privește motoarele de căutare online, caracteristicile de concepție a site-ului internet indexat.

4.  Furnizorii de servicii de intermediere online și furnizorii de motoare de căutare online nu sunt obligați, atunci când se conformează cerințelor prevăzute de prezentul articol, să divulge vreun secret comercial, astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/943.

4.  Prezentul articol nu aduce atingere Directivei (UE) 2016/943.

 

4a.  Furnizorii de servicii de intermediere online și furnizorii de motoare de căutare online se asigură că îndeplinirea obligațiilor în materie de transparență prevăzute în prezentul articol nu conduce la prejudicierea consumatorilor ca urmare a manipulării ierarhizării de către furnizorii prin servicii de intermediere online și prin site-uri web comerciale.

 

4b.  Cerințele de transparență menționate în prezentul articol sunt însoțite de orientări emise de Comisie cu privire la condițiile în care un serviciu de intermediere online respectă prezentul articol. Comisia asigură respectarea corespunzătoare a acestor cerințe.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 6

Articolul 6

Tratamentul diferențiat

Tratamentul diferențiat

1.   Furnizorii de servicii de intermediere online includ, în termenele și condițiile lor, o descriere a oricărui tratament diferențiat pe care îl acordă sau îl pot acorda, pe de o parte, bunurilor sau serviciilor oferite consumatorilor prin intermediul respectivelor servicii de intermediere online fie de furnizorul însuși, fie de orice furnizor care utilizează servicii de intermediere online și care este controlat de acesta și, pe de altă parte, altor furnizori care utilizează servicii de intermediere online.

1.  Furnizorii de servicii de intermediere online includ, în termenele și condițiile lor, o descriere a oricărui tratament diferențiat pe care îl acordă sau îl pot acorda, pe de o parte, bunurilor sau serviciilor oferite consumatorilor prin intermediul respectivelor servicii de intermediere online fie de furnizorul însuși, fie de orice furnizor care utilizează servicii de intermediere online și care este controlat de acesta și, pe de altă parte, altor furnizori care utilizează servicii de intermediere online.

 

1a.  Furnizorii de motoare de căutare online ar trebui să prezinte furnizorilor prin site-uri web o descriere a oricărui tratament diferențiat pe care îl acordă sau îl pot acorda, pe de o parte, bunurilor sau serviciilor oferite consumatorilor prin intermediul respectivelor servicii ale motoarelor de căutare online fie de furnizorul însuși, fie de furnizori prin site-uri web care sunt controlați de acesta și, pe de altă parte, altor furnizori prin site-uri web.

 

1b.  În ceea ce privește, pe de o parte, bunurile sau serviciile oferite consumatorilor prin intermediul respectivelor servicii de intermediere online, fie de către furnizorul respectiv, fie de către orice furnizor prin servicii de intermediere controlat de furnizorul respectiv și, pe de altă parte, de alți furnizori prin servicii de intermediere, furnizorii de servicii de intermediere online utilizează practici proporționale, echitabile și transparente.

2.  Descrierea menționată la alineatul (1) acoperă cel puțin, dacă este cazul, orice tratament diferențiat acordat prin măsuri specifice luate de furnizorul de servicii de intermediere online sau prin comportamentul acestuia referitor la oricare dintre următoarele elemente:

2.  Descrierea menționată la alineatele (1) și (2) acoperă cel puțin, dacă este cazul, orice tratament diferențiat acordat prin măsuri specifice luate de furnizorul de servicii de intermediere online sau de furnizorul de motoare de căutare online sau prin comportamentul acestuia referitor la oricare dintre următoarele elemente:

(a)  accesul pe care furnizorul sau furnizorii prin servicii de intermediere online controlați de furnizorul respectiv îl pot avea la datele cu caracter personal sau la datele de alt tip, ori la ambele categorii de date pe care furnizorilor prin servicii de intermediere online sau consumatorii le furnizează în vederea utilizării serviciilor de intermediere online în cauză sau care sunt generate prin furnizarea serviciilor respective;

(a)  accesul pe care furnizorul sau furnizorii prin servicii de intermediere online controlați de furnizorul respectiv îl pot avea la datele cu caracter personal sau la datele de alt tip, ori la ambele categorii de date pe care furnizorilor prin servicii de intermediere online sau consumatorii le furnizează în vederea utilizării serviciilor de intermediere online în cauză sau care sunt generate prin furnizarea serviciilor respective;

(b)  ierarhizare;

(b)  ierarhizare și setări implicite;

(c)  orice plată directă sau indirectă percepută pentru utilizarea serviciilor de intermediere online în cauză;

(c)  orice plată directă sau indirectă percepută pentru utilizarea serviciilor de intermediere online sau a serviciilor motoarelor de căutare online în cauză;

(d)  accesul la serviciile care sunt legate direct de serviciile de intermediere online în cauză sau sunt auxiliare acestora ori condițiile de utilizare a acestor servicii.

(d)  accesul la serviciile care sunt legate direct de serviciile de intermediere online sau de serviciile motoarelor de căutare online în cauză sau sunt auxiliare acestora ori condițiile de utilizare a acestor servicii.

 

2a.  Furnizorii de servicii de intermediere online care furnizează consumatorilor, în mod direct sau indirect prin întreprinderi pe care le controlează, bunuri sau servicii care concurează cu cele furnizate de furnizorii lor prin servicii de intermediere online, le permit consumatorilor să aleagă în mod liber ce bun sau serviciu să utilizeze implicit atunci când utilizează serviciul de intermediere online.

 

2b.  Atunci când afișează rezultatele, serviciul de intermediere online comunică în dreptul fiecărui produs sau serviciu căruia i-a acordat tratament diferențiat, într-un mod ușor de recunoscut, dacă acesta a fost influențat de o remunerație directă sau indirectă, de relații contractuale sau directe de proprietate.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 6a

 

Practicile comerciale neloiale

 

1.  Furnizorul de servicii de intermediere online nu se angajează în practici comerciale neloiale. O practică constituie o practică comercială neloială dacă aceasta conduce la situații în care există un impact negativ semnificativ asupra concurenței sau asupra alegerilor consumatorilor. Pentru a stabili dacă o practică comercială este neloială, se iau în considerare următorii factori:

 

(a)  poziția pe piață a furnizorului de servicii de intermediere online și a furnizorului prin servicii de intermediere online; și

 

(b)  dacă există un dezechilibru semnificativ în ceea ce privește capacitățile de negociere ale părților, care duce la impunerea unei sarcini excesive de către furnizorul de servicii de intermediere online asupra furnizorului prin servicii de intermediere online în termenele și condițiile sale sau în practicile sale comerciale.

 

2.  Directiva 2005/29/CE se aplică mutatis mutandis.

 

3.  Anexa I prezintă o listă neexhaustivă a practicilor comerciale considerate neloiale în sensul prezentului regulament. Anexa se aplică în toate statele membre și este revizuită periodic de către grupul de experți al Comisiei la Observatorul UE privind economia platformelor online. Grupul de experți poate formula recomandări cu privire la alte practici comerciale care ar trebui considerate neloiale în sensul prezentului regulament.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 7

Articolul 7

Accesul la date

Accesul la date

1.  Furnizorii de servicii de intermediere online includ în termenele și condițiile lor o descriere a accesului tehnic și contractual (sau a absenței acestuia) al furnizorilor prin servicii de intermediere online la datele cu caracter personal sau la datele de alt tip, ori la ambele categorii de date pe care furnizorii prin servicii de intermediere online sau consumatorii le furnizează în vederea utilizării serviciilor de intermediere online în cauză sau care sunt generate prin furnizarea serviciilor respective.

1.  Furnizorii de servicii de intermediere online și de motoare de căutare online includ în termenele și condițiile lor o descriere a accesului tehnic și contractual (sau a absenței acestuia) al furnizorilor prin servicii de intermediere online la datele cu caracter personal sau la datele de alt tip, ori la ambele categorii de date pe care furnizorii prin servicii de intermediere online, furnizorii prin site-uri web sau consumatorii le furnizează în vederea utilizării serviciilor de intermediere online ori a motoarelor de căutare online în cauză sau care sunt generate prin furnizarea serviciilor respective.

2.  Prin descrierea menționată la alineatul (1), furnizorii de servicii de intermediere online îi informează în mod adecvat pe furnizorii prin servicii de intermediere online cel puțin cu privire la următoarele aspecte:

2.  Prin descrierea menționată la alineatul (1), furnizorii de servicii de intermediere online sau de motoare de căutare online informează în mod adecvat publicul cel puțin cu privire la următoarele aspecte:

(a)  dacă furnizorul de servicii de intermediere online are acces la datele cu caracter personal sau la datele de alt tip, ori la ambele categorii de date pe care furnizorii prin servicii de intermediere online sau consumatorii le furnizează în vederea utilizării respectivelor servicii sau care sunt generate prin furnizarea acestor servicii și, în caz afirmativ, la ce categorii de astfel de date și în ce condiții;

(a)  dacă furnizorul de servicii de intermediere online sau de motoare de căutare online are acces la datele cu caracter personal sau la datele de alt tip, ori la ambele categorii de date pe care furnizorii prin servicii de intermediere online, furnizorii prin site-uri web sau consumatorii le furnizează în vederea utilizării respectivelor servicii sau care sunt generate prin furnizarea acestor servicii și, în caz afirmativ, la ce categorii de astfel de date și în ce condiții;

(b)  dacă un furnizor prin servicii de intermediere online are acces la datele cu caracter personal sau la datele de alt tip, ori la ambele categorii de date pe care le furnizează în legătură cu utilizarea serviciilor de intermediere online în cauză sau generate prin furnizarea acestor servicii furnizorului prin servicii de intermediere online în cauză și consumatorilor bunurilor sau serviciilor sale și, în caz afirmativ, la ce categorii de astfel de date și în ce condiții;

(b)  dacă un furnizor prin servicii de intermediere online are acces la datele cu caracter personal sau la datele de alt tip, ori la ambele categorii de date pe care le furnizează în legătură cu utilizarea serviciilor de intermediere online ori a motoarelor de căutare online în cauză sau generate prin furnizarea acestor servicii furnizorului prin servicii de intermediere online în cauză și consumatorilor bunurilor sau serviciilor sale și, în caz afirmativ, la ce categorii de astfel de date și în ce condiții;

(c)  dacă, pe lângă accesul prevăzut la litera (b), un furnizor prin servicii de intermediere online are acces la datele cu caracter personal sau la datele de alt tip, ori la ambele categorii de date, inclusiv sub formă agregată, furnizate sau generate prin furnizarea de servicii de intermediere online către toți furnizorii care utilizează servicii de intermediere online și către consumatorii acestora, și în caz afirmativ, la ce categorii de astfel de date și în ce condiții.

(c)  dacă, pe lângă accesul prevăzut la litera (b), un furnizor prin servicii de intermediere online are acces la datele cu caracter personal sau la datele de alt tip, ori la ambele categorii de date, inclusiv sub formă agregată, furnizate sau generate prin furnizarea de servicii de intermediere online sau a motoarelor de căutare online către toți furnizorii care utilizează servicii de intermediere online și către consumatorii acestora, și în caz afirmativ, la ce categorii de astfel de date și în ce condiții.

 

(ca)  dacă, în cazul unei încălcări a obligațiilor contractuale sau în cazul unui eșec al pieței din partea furnizorului de servicii de intermediere online, furnizorii prin servicii de intermediere online au dreptul de a accesa și de a extrage datele sau unele categorii de date pe care le-au prezentat furnizorului.

 

2a.  Furnizorii prin servicii de intermediere online se asigură că datele privind bunurile și serviciile lor, în special toate elementele legate de preț, pe care le prezintă furnizorilor de servicii de intermediere online sunt exacte și adecvate pentru a le permite să își respecte obligațiile legale, în special față de consumator.

 

2b.  Furnizorii de servicii de intermediere online acordă fiecărui furnizor prin servicii de intermediere online accesul la datele anonimizate ale consumatorilor, într-un format care poate fi citit automat și este standardizat și utilizat în mod obișnuit, care sunt generate prin facilitarea unei tranzacții între consumatori și furnizorul prin servicii de intermediere online în cauză. Această obligație nu aduce atingere obligațiilor pe care trebuie să le îndeplinească serviciile de intermediere online în conformitate cu normele aplicabile privind protecția și confidențialitatea datelor.

 

2c.  Fără a aduce atingere dreptului relevant al Uniunii aplicabil protecției datelor cu caracter personal și a vieții private, furnizorii de servicii de intermediere online îi acordă unui furnizor care utilizează servicii de intermediere online acces la toate datele pe care le-au obținut ca urmare a activității comerciale a respectivului furnizor.

 

2d.  Fără a aduce atingere dreptului relevant al Uniunii aplicabil protecției datelor cu caracter personal și a vieții private, furnizorii de motoare de căutare online le acordă furnizorilor prin site-uri web acces la toate datele pe care le-au obținut ca urmare a activității site-ului web în cauză.

 

2e.  Datele menționate la alineatele (2c) și (2d) sunt furnizate într-un format care poate fi citit automat și este standardizat și utilizat în mod obișnuit.

 

2f.  La cererea unui consumator al serviciilor lor, furnizorii de servicii de intermediere online acordă unei terțe părți desemnate de consumator accesul la datele cu caracter personal sau la alte date ori la ambele categorii de date, generate în mod direct sau indirect de activitatea consumatorului. Acest acces se acordă în condiții echitabile, rezonabile și nediscriminatorii.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 8

Articolul 8

Restricțiile cu privire la oferirea de condiții diferite prin alte mijloace

Restricțiile cu privire la oferirea de condiții diferite prin alte mijloace

1.  În cazul în care, în contextul furnizării serviciilor lor, furnizorii de servicii de intermediere online restrâng capacitatea furnizorilor care utilizează servicii de intermediere online de a oferi aceleași bunuri și servicii consumatorilor în condiții diferite prin alte mijloace decât prin intermediul serviciilor de intermediere online, aceștia includ motivele unei astfel de restricționări în termenele și condițiile lor și le pun la dispoziția publicului într-o formă ușor accesibilă. Motivele respective includ principalele considerații de ordin economic, comercial sau juridic care au stat la baza aplicării respectivelor restricții.

1.  Furnizorii de servicii de intermediere online nu restrâng capacitatea furnizorilor prin servicii de intermediere online de a oferi aceleași bunuri și servicii consumatorilor în condiții diferite sau în aceleași condiții prin intermediul altor servicii de intermediere online. În cazul în care, în contextul furnizării serviciilor lor, furnizorii de servicii de intermediere online restrâng capacitatea furnizorilor care utilizează servicii de intermediere online de a oferi aceleași bunuri și servicii consumatorilor în condiții diferite prin alte mijloace decât prin intermediul serviciilor de intermediere online, aceștia includ motivele unei astfel de restricționări în termenele și condițiile lor și le pun la dispoziția publicului într-o formă ușor accesibilă. Motivele respective includ principalele considerații de ordin economic, comercial sau juridic care au stat la baza aplicării respectivelor restricții. Restricțiile sunt proporționale, temporare și reprezintă un interes legitim al furnizorului.

2.  Obligația prevăzută la alineatul (1) nu aduce atingere niciunei interdicții sau limitări legate de impunerea unor astfel de restricții care rezultă din aplicarea altor norme ale Uniunii sau a normelor naționale care sunt conforme cu dreptul Uniunii și la care sunt supuși furnizorii de servicii de intermediere online.

2.  Prezentul regulament nu aduce atingere niciunei interdicții sau limitări legate de impunerea unor astfel de restricții care rezultă din aplicarea altor norme ale Uniunii sau a normelor naționale care sunt conforme cu dreptul Uniunii și la care sunt supuși furnizorii de servicii de intermediere online. Sunt examinate îndeaproape în special riscurile care aparțin practicilor menționate la alineatul (1) pentru a crea o coluziune asupra prețurilor între furnizori de servicii de intermediere online.

 

2a.  Obligația prevăzută la alineatul (1) nu conduce la restricționarea drepturilor de proprietate intelectuală de care se bucură titularii lor.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Sistemul intern de soluționare a reclamațiilor se bazează pe principiile egalității de tratament, iar utilizarea sa nu trebuie să conducă la niciun tratament în detrimentul furnizorului prin servicii de intermediere online.

Justificare

Având în vedere că orice dezacord poate duce la măsuri punitive, este de dorit să existe garanții care să împiedice acest lucru.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  îi comunică reclamantului rezultatul procesului intern de soluționare a reclamațiilor, transmițându-i acestuia un răspuns personalizat și redactat într-un limbaj clar și lipsit de ambiguități.

(c)  îi comunică reclamantului fără întârziere rezultatul procesului intern de soluționare a reclamațiilor, transmițându-i acestuia un răspuns personalizat, motivat corespunzător și redactat într-un limbaj clar și lipsit de ambiguități.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Furnizorii de servicii de intermediere online stabilesc anual și pun la dispoziția publicului larg întro formă ușor accesibilă informațiile privind funcționarea și eficacitatea sistemului lor intern de soluționare a reclamațiilor.

Furnizorii de servicii de intermediere online furnizează un raport anual cu privire la utilizarea sistemelor lor interne de soluționare a reclamațiilor, prezentând principalele tipuri de probleme cu care se pot confrunta întreprinderile atunci când folosesc serviciul de intermediere online.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Aceste informații includ numărul total de reclamații primite, obiectul acestora, perioada de timp necesară pentru tratarea lor și decizia luată cu privire la acestea.

Aceste informații includ numărul total de reclamații primite, principalele tipuri de reclamații și perioada medie necesară pentru tratarea lor.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Dispozițiile prezentului articol nu se aplică furnizorilor de servicii de intermediere online care sunt întreprinderi mici în sensul articolului 2 alineatul (2) din anexa la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei29.

5.  Dispozițiile prezentului articol nu se aplică furnizorilor de servicii de intermediere online care sunt întreprinderi mici în sensul articolului 2 alineatul (2) din anexa la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei29 în primii trei ani sau în etapa de început a activității lor comerciale.

_________________

_________________

29 Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

29 Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

Justificare

Orice excepție este mai adecvată la momentul înființării întreprinderilor mici. Ulterior, este probabil ca piața și consumatorii să se aștepte ca acestea să respecte standardele întreprinderilor mai mari în orice situație.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 10

Articolul 10

Medierea

Medierea

1.  Furnizorii de servicii de intermediere online identifică în termenele și condițiile lor unul sau mai mulți mediatori cu care sunt dispuși să colaboreze în încercarea de a ajunge la un acord cu furnizorii care utilizează servicii de intermediere online cu privire la soluționarea, pe cale extrajudiciară, a eventualelor litigii dintre furnizorul de servicii de intermediere și furnizorul care utilizează respectivele servicii de intermediere online, litigii ce apar în legătură cu furnizarea serviciilor de intermediere online în cauză, inclusiv a reclamațiilor care nu au putut fi rezolvate prin intermediul sistemul intern de soluționare a reclamațiilor menționat la articolul 9.

1.  Furnizorii de servicii de intermediere online urmăresc să identifice în termenele și condițiile lor unul sau mai mulți mediatori cu care ar dori să colaboreze în încercarea de a ajunge la un acord cu furnizorii care utilizează servicii de intermediere online cu privire la soluționarea, pe cale extrajudiciară, a eventualelor litigii dintre furnizorul de servicii de intermediere și furnizorul care utilizează respectivele servicii de intermediere online, litigii ce apar în legătură cu furnizarea serviciilor de intermediere online în cauză, care nu au putut fi rezolvate prin intermediul sistemul intern de soluționare a reclamațiilor menționat la articolul 9.

Furnizorii de servicii de intermediere online pot identifica mediatori care furnizează servicii de mediere dintr-un loc situat în afara Uniunii doar în situația în care se asigură că furnizorii prin servicii de intermediere online în cauză nu sunt împiedicați efectiv să beneficieze de garanțiile juridice prevăzute în legislația Uniunii sau în legislația statelor membre ca urmare a faptului că mediatorii furnizează aceste servicii din afara teritoriului Uniunii.

Furnizorii de servicii de intermediere online pot identifica mediatori care furnizează servicii de mediere dintr-un loc situat în afara Uniunii doar în situația în care se asigură că furnizorii prin servicii de intermediere online în cauză nu sunt împiedicați efectiv să beneficieze de garanțiile juridice prevăzute în legislația Uniunii sau în legislația statelor membre ca urmare a faptului că mediatorii furnizează aceste servicii din afara teritoriului Uniunii.

2.  Mediatorii menționați la alineatul (1) îndeplinesc următoarele condiții:

2.  Mediatorii menționați la alineatul (1) îndeplinesc următoarele condiții:

(a) sunt imparțiali și independenți;

(a) sunt imparțiali și independenți;

(b) serviciile lor de mediere sunt abordabile ca preț pentru un furnizor obișnuit care utilizează serviciile de intermediere online în cauză;

(b) serviciile lor de mediere sunt abordabile ca preț pentru un furnizor obișnuit care utilizează serviciile de intermediere online în cauză;

(c) pot să furnizeze serviciile de mediere în limba în care sunt redactate termenele și condițiile care reglementează relația contractuală dintre furnizorul de servicii de intermediere online și furnizorul care utilizează serviciile de intermediere online în cauză;

(c) pot să furnizeze serviciile de mediere în limba în care sunt redactate termenele și condițiile care reglementează relația contractuală dintre furnizorul de servicii de intermediere online și furnizorul care utilizează serviciile de intermediere online în cauză;

(d) pot fi contactați ușor fie fizic, în locul în care își are sediul sau reședința furnizorul prin servicii de intermediere online, fie de la distanță, folosind tehnologiile de comunicații;

(d) pot fi contactați ușor fie fizic, în locul în care își are sediul sau reședința furnizorul prin servicii de intermediere online, fie de la distanță, folosind tehnologiile de comunicații;

(e) pot să furnizeze servicii de mediere fără întârzieri nejustificate;

(e) pot să furnizeze servicii de mediere fără întârzieri nejustificate;

(f) dispun de un nivel suficient de înțelegere generală a relațiilor comerciale între întreprinderi pentru a putea contribui în mod eficace la încercarea de soluționare a litigiilor respective.

(f) dispun de un nivel suficient de înțelegere generală a relațiilor comerciale între întreprinderi pentru a putea contribui în mod eficace la încercarea de soluționare a litigiilor respective.

3.  Furnizorii de servicii de intermediere online trebuie să se implice cu bună credință în orice încercare de a se ajunge la un acord prin intermediul oricăruia dintre mediatorii pe care i-au identificat în conformitate cu alineatul (1), în vederea ajungerii la un acord cu privire la soluționarea litigiului.

3.  Părțile implicate în mediere se angajează cu bună credință în orice încercare de a se ajunge la un acord prin medierea voluntară de către oricare dintre mediatorii pe care i-au identificat în conformitate cu alineatul (1), în vederea ajungerii la un acord cu privire la soluționarea litigiului într-un termen de cel mult 25 de zile de la inițierea medierii, cu excepția cazului în care respectarea acestui termen-limită ar constitui o sarcină excesivă având în vedere complexitatea litigiului. În această situație, ar trebui să se ajungă la un acord în termen de cel mult 90 de zile.

4.  Furnizorii de servicii de intermediere online suportă un procentaj rezonabil din costurile totale ale medierii în fiecare caz în parte. Procentajul rezonabil din costurile totale se determină pe baza unei sugestii din partea mediatorului, ținând seama de toate elementele relevante ale cazului în discuție, în special de meritele relative ale pretențiilor părților aflate în litigiu, de comportamentul părților, precum și de dimensiunea și puterea financiară a părților una în raport cu cealaltă. Cu toate acestea, furnizorii de servicii de intermediere online trebuie, în orice caz, să suporte cel puțin jumătate din costurile totale.

4.  Furnizorii de servicii de intermediere online și furnizorii prin servicii de intermediere online suportă un procentaj rezonabil din costurile totale ale medierii în fiecare caz în parte. Procentajul rezonabil din costurile totale se determină pe baza unei sugestii din partea mediatorului, ținând seama de toate elementele relevante ale cazului în discuție, în special de meritele relative ale pretențiilor părților aflate în litigiu, de comportamentul părților, precum și de dimensiunea și puterea financiară a părților una în raport cu cealaltă. În cazul în care mediatorul constată totuși că furnizorul prin servicii de intermediere online acționează cu rea credință sau încearcă să abuzeze de procesul de mediere, el poate decide să îi impună acestuia să suporte mai mult de jumătate din costul total.

5.  Orice încercare de a se ajunge la un acord prin mediere cu privire la soluționarea unui litigiu în conformitate cu prezentul articol nu afectează drepturile furnizorilor de servicii de intermediere online și ale furnizorilor care utilizează serviciile de intermediere online în cauză de a iniția acțiuni în justiție în orice moment pe parcursul procesului de mediere sau după ce acesta a luat sfârșit.

5.  Orice încercare de a se ajunge la un acord prin mediere cu privire la soluționarea unui litigiu în conformitate cu prezentul articol nu afectează drepturile furnizorilor de servicii de intermediere online și ale furnizorilor care utilizează serviciile de intermediere online în cauză de a iniția acțiuni în justiție în orice moment înainte de procesul de mediere, pe parcursul acestuia sau după ce acesta a luat sfârșit. Inițierea unei proceduri judiciare nu este condiționată de inițierea unei proceduri de mediere.

 

5a.  Furnizorii de servicii de intermediere online stabilesc anual și pun la dispoziția publicului larg într-o formă ușor accesibilă informațiile privind funcționarea și eficacitatea medierii legate de activități. Rapoartele respective includ cel puțin informații despre numărul total de cazuri de mediere, obiectul acestora, perioada necesară pentru tratarea reclamațiilor și decizia luată cu privire la acestea.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 12

Articolul 12

Acțiunile în justiție introduse de organizații sau asociații reprezentative și de organisme publice

Acțiunile în justiție introduse de organizații sau asociații reprezentative și de organisme publice

1.  Organizațiile și asociațiile care au un interes legitim în ceea ce privește reprezentarea furnizorilor prin servicii de intermediere online sau a furnizorilor prin site-uri web, precum și organismele publice instituite în statele membre au dreptul de a introduce acțiuni în fața instanțelor naționale din Uniune, în conformitate cu dispozițiile în materie din legislația statului membru în care este introdusă acțiunea, în vederea opririi sau a interzicerii oricărei nerespectări de către furnizorii de servicii de intermediere online sau de către furnizorii de motoare de căutare online a cerințelor relevante stabilite în prezentul regulament.

1.  Fără a aduce atingere articolului 80 din Regulamentul (UE) 2016/679 și după epuizarea tuturor celorlalte opțiuni de soluționare a unui litigiu dintre o platformă și un furnizor prin servicii de intermediere online, prevăzute la articolele 9 și 10 din prezentul regulament, organizațiile și asociațiile care au un interes real, de lungă durată și legitim în ceea ce privește reprezentarea furnizorilor prin servicii de intermediere online sau a furnizorilor prin site-uri web și care sunt autorizate și supravegheate de organismele publice adecvate din statele membre, precum și organismele publice instituite în statele membre au dreptul de a introduce acțiuni în fața instanțelor naționale din Uniune, în conformitate cu dispozițiile în materie din legislația statului membru în care este introdusă acțiunea, în vederea opririi sau a interzicerii oricărei nerespectări de către furnizorii de servicii de intermediere online sau de către furnizorii de motoare de căutare online a cerințelor privind informarea, nediscriminarea și accesul la date stabilite în prezentul regulament.

2.  Organizațiile sau asociațiile au dreptul menționat la alineatul (1) numai în cazul în care, la momentul introducerii acțiunii, îndeplinesc toate cerințele de mai jos:

2.  Organizațiile sau asociațiile au dreptul menționat la alineatul (1) numai în cazul în care, la momentul introducerii acțiunii și pe durata desfășurării acesteia, îndeplinesc în continuare toate cerințele de mai jos:

(a)  sunt constituite în mod corespunzător, în conformitate cu legislația unui stat membru;

(a)  sunt constituite în mod corespunzător, în conformitate cu legislația unui stat membru și dețin o licență de entitate calificată actuală, emisă de organismul public relevant din statul membru respectiv;

(b)  urmăresc obiective care sunt în interesul colectiv al grupului de furnizori prin servicii de intermediere online sau de furnizori prin site-uri web pe care îi reprezintă;

(b)  urmăresc obiective, care sunt prevăzute public în statutul lor sau în alt document relevant privind guvernanța, care sunt în interesul colectiv al grupului unei majorități de furnizori prin servicii de intermediere online sau de furnizori prin site-uri web pe care îi reprezintă, grup care trebuie să fie format din cel puțin 10 furnizori prin servicii de intermediere online sau furnizori prin site-uri web independenți;

(c)  au un caracter non-profit.

(c)  au un caracter non-profit și sunt transparente în ceea ce privește sursa de finanțare pentru introducerea și continuarea acțiunii și pot demonstra că au resurse financiare suficiente pentru a reprezenta interesele superioare ale furnizorilor lor prin servicii de intermediere online sau ale furnizorilor lor prin site-uri web și pentru a suporta orice costuri în favoarea părții adverse, în caz de eșec al acțiunii;

 

(ca)  au o structură de guvernanță care prevede independența de terțe părți și care are o procedură internă de prevenire a conflictului de interese, în cazul finanțării primite de la terțe părți;

 

(cb)  sunt transparente în ceea ce privește sursa de finanțare;

 

(cc)  au resurse financiare și umane suficiente, precum și expertiză juridică pentru a reprezenta interesele superioare ale furnizorilor lor prin servicii de intermediere online sau ale furnizorilor lor prin site-uri web;

În statele membre în care au fost înființate, organismele publice au dreptul menționat la alineatul (1) în situația în care li se încredințează sarcina de a apăra interesele colective ale furnizorilor prin servicii de intermediere online sau ale furnizorilor prin site-uri web sau de a asigura respectarea cerințelor prevăzute de prezentul regulament, în conformitate cu legislația națională a statului membru în cauză.

În statele membre în care au fost înființate, organismele publice au dreptul menționat la alineatul (1) și au dreptul de a emite licența necesară unei organizații sau unei asociații în situația în care li se încredințează sarcina de a apăra interesele colective ale furnizorilor prin servicii de intermediere online sau ale furnizorilor prin site-uri web sau de a asigura respectarea cerințelor prevăzute de prezentul regulament, în conformitate cu legislația națională a statului membru în cauză.

 

Statele membre se asigură că organizațiile sau asociațiile reprezentative pun la dispoziția publicului rapoarte anuale de activitate. Aceste rapoarte includ cel puțin următoarele informații referitoare atât la acțiunile reprezentative interne, cât și la cele transfrontaliere:

 

(a)  numărul acțiunii introduse și principalele tipuri de reclamații formulate;

 

(b)  numărul (rata procentuală) de hotărâri judecătorești pronunțate în favoarea furnizorilor prin servicii de intermediere online sau a furnizorilor prin site-uri web;

 

(c)  numărul (rata procentuală) de acțiuni reprezentative care au fost suspendate și motivele suspendării acestora, dacă se cunosc;

 

(d)  durata medie de soluționare a unei acțiuni reprezentative;

 

În cazul în care un organism public dintr-un stat membru emite o licență de entitate calificată unei organizații sau unei asociații, organismul public respectiv este responsabil pentru revizuirea periodică a statutului și a conduitei organizației sau asociației respective, pentru a se asigura că aceasta îndeplinește cerințele prevăzute în prezentul articol. Organismul public din statul membru revocă fără întârziere licența de entitate calificată a oricărei organizații sau asociații în privința căreia se constată că nu îndeplinește cerințele prevăzute în prezentul articol.

 

Îndeplinirea de către o organizație sau o asociație a criteriilor menționate la prezentul alineat nu aduce atingere dreptului instanței judecătorești sau al autorității administrative de a examina dacă scopul organizației sau al asociației justifică acțiunile întreprinse de aceasta într-un anumit caz în conformitate cu alineatul (1).

 

2a.  Dreptul menționat la alineatul (1) nu aduce atingere drepturilor menționate în Directiva XXXX/XX/UE [trimitere la Directiva privind acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor și de abrogare a Directivei 2009/22/CE, (COM(2018)0184)].

3.  Dreptul menționat la alineatul (1) nu aduce atingere dreptului furnizorilor prin servicii de intermediere online și al furnizorilor prin site-uri web de a introduce în mod individual acțiuni în fața instanțelor naționale competente, în conformitate cu dispozițiile în materie din legislația statului membru în care este introdusă acțiunea în justiție, în vederea abordării problemei nerespectării de către furnizorii de servicii de intermediere online a cerințelor relevante prevăzute în prezentul regulament.

3.  Dreptul menționat la alineatul (1) nu aduce atingere dreptului furnizorilor prin servicii de intermediere online și al furnizorilor prin site-uri web de a introduce în mod individual acțiuni în fața instanțelor naționale competente, în conformitate cu dispozițiile în materie din legislația statului membru în care este introdusă acțiunea în justiție, în vederea abordării problemei nerespectării de către furnizorii de servicii de intermediere online a cerințelor relevante prevăzute în prezentul regulament.

 

3a.  statele membre pot interzice ca finanțatorii privați terți să primească beneficii financiare directe sau indirecte prin intermediul procedurii judiciare sau al deciziei conexe;

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia încurajează elaborarea de coduri de conduită de către furnizorii de servicii de intermediere online și de către organizațiile și asociațiile care îi reprezintă, menite să contribuie la aplicarea corespunzătoare a prezentului regulament, ținând seama de caracteristicile specifice ale diverselor sectoare în care sunt furnizate serviciile de intermediere online, precum și de caracteristicile specifice ale microîntreprinderilor și ale întreprinderilor mici și mijlocii.

1.  Comisia încurajează elaborarea de coduri de conduită de către furnizorii de servicii de intermediere online și de către organizațiile și asociațiile care îi reprezintă, împreună cu furnizorii prin servicii de intermediere online, alături de organizațiile și asociațiile care îi reprezintă, coduri menite să contribuie la aplicarea corespunzătoare a prezentului regulament, ținând seama de caracteristicile specifice ale diverselor sectoare în care sunt furnizate serviciile de intermediere online, precum și de caracteristicile specifice ale microîntreprinderilor și ale întreprinderilor mici și mijlocii. Codurile de conduită abordează în special interoperabilitatea, barierele privind transferul și portabilitatea datelor.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 13a

 

Autoritățile competente și asigurarea respectării regulamentului

 

1.  Fiecare stat membre desemnează o autoritate competentă la nivel național, care este responsabilă pentru monitorizarea și asigurarea respectării prezentului regulament și are următoarele competențe:

 

(a)  de a iniția și de a desfășura investigații din proprie inițiativă sau pe baza unei plângeri;

 

(b)  de a solicita intermediarilor online și furnizorilor de motoare de căutare online să furnizeze toate informațiile necesare pentru efectuarea investigațiilor;

 

(c)  de a adopta o decizie de stabilire a unei încălcări a interdicțiilor prevăzute în prezentul regulament și de a solicita furnizorului de servicii de intermediere online sau furnizorului de motoare de căutare online să înceteze încălcarea;

 

(d)  de a aplica furnizorului o amendă. Amenda este eficace, proporțională și disuasivă și ține seama de natura, durata și gravitatea încălcării; și

 

(e)  de a-și publica anual deciziile și raportul cu privire la activitățile sale conform prezentului regulament.

 

2.  Un furnizor prin servicii de intermediere online, un furnizor prin site-uri web sau o organizație ori asociație care îndeplinește primele trei cerințe de la articolul 12 alineatul (2) poate să adreseze o reclamație autorității competente din statul membru relevant. Dacă reclamantul solicită acest lucru, autoritatea competentă garantează confidențialitatea identității reclamantului și a oricăror alte informații a căror dezvăluire este considerată de către reclamant a fi dăunătoare intereselor sale. Reclamantul indică informațiile respective în eventuala cerere de confidențialitate.

 

3.  Statele membre se asigură că autoritățile competente cooperează cu eficacitate între ele și își oferă asistență reciprocă în cazul investigațiilor care au o dimensiune transfrontalieră.

 

4.  Autoritățile competente și autoritățile de concurență naționale, în cazul în care nu coincid, își furnizează reciproc informațiile necesare pentru aplicarea dispozițiilor prezentului regulament. În ceea ce privește schimbul de informații, autoritatea care le primește asigură același nivel de confidențialitate ca și autoritatea care le furnizează.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 13 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 13b

 

Legislația și jurisdicția aplicabile

 

În contractele încheiate de furnizori prin servicii de intermediere online care își au reședința obișnuită într-un stat membru sau în cazul în care îndeplinirea contractului urmează să se realizeze în unul sau mai multe state membre, se aplică următoarele dispoziții:

 

(a)  protecția prevăzută în prezentul regulament pentru furnizorii prin servicii de intermediere online se aplică indiferent de legislația aplicabilă altor aspecte din contract la alegerea părților sau în alt mod; și

 

(b)  cu excepția cazului în care contractul include normele prevăzute în prezentul regulament, alegerea unei instanțe competente este valabilă numai dacă se desemnează o instanță:

 

(i)  din statul membru în care furnizorul prin servicii de intermediere online își are reședința obișnuită; sau

 

(ii)  dintr-un stat membru în care urmează să se realizeze îndeplinirea contractului.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 13 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 13c

 

Informații solicitate furnizorilor de servicii de intermediere online

 

1.  Statele membre se asigură că furnizorii de servicii de intermediere online furnizează toate informațiile necesare pentru ca autoritățile competente să monitorizeze și să asigure respectarea dispozițiilor prezentului regulament, să asiste Comisia în elaborarea orientărilor prevăzute la articolul 6 și să sprijine rolul observatorului în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor acestuia, prevăzute la articolul 2 din Decizia Comisiei din 26 aprilie 2018 de instituire a unui grup de experți pentru Observatorul UE privind economia platformelor online.

 

2.  Aceste cerințe privind informațiile includ:

 

(a)  principalii parametri pe baza cărora se stabilește ierarhizarea ofertelor și importanța relativă a acestor parametri prezentați consumatorului ca urmare a interogării sale de căutare;

 

(b)  dacă partea terță care oferă bunurile, serviciile sau conținutul digital este sau nu un comerciant, pe baza declarației pe care partea terță respectivă a transmis-o furnizorului de servicii de intermediere online;

 

(c)  dacă drepturile consumatorilor care decurg din legislația Uniunii în materie de protecție a consumatorilor se aplică sau nu contractului încheiat;

 

(d)  dacă contractul este încheiat cu un comerciant care este răspunzător de asigurarea aplicării drepturilor consumatorilor care decurg din legislația Uniunii în materie de protecție a consumatorilor în legătură cu contractul în cauză. Această cerință nu aduce atingere responsabilității pe care furnizorul de servicii de intermediere online o poate avea sau și-o poate asuma cu privire la anumite elemente ale contractului; și

 

(e)  dacă și în ce mod au fost folosiți algoritmi sau procese decizionale automatizate pentru a prezenta oferte sau pentru a stabili prețuri, inclusiv tehnici de personalizare a prețului. Statele membre pot menține sau introduce în legislația lor națională cerințe suplimentare privind informațiile și norme privind răspunderea pentru contractele încheiate pe piețele online.

 

3.  Atunci când li se solicită aceste informații, întreprinderile le furnizează cu promptitudine și în conformitate cu termenele și nivelul de detaliere solicitate. Informațiile solicitate sunt proporționale cu îndeplinirea sarcinii. Autoritatea competentă furnizează justificări pentru cererea de informații.

 

4.  În cazul în care informațiile sunt considerate confidențiale de o autoritate competentă în conformitate cu normele Uniunii și cu cele naționale privind confidențialitatea informațiilor de natură comercială sau protecția datelor cu caracter personal, autoritățile competente în cauză asigură această confidențialitate.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 13 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 13d

 

Normele privind răspunderea

 

Serviciile de intermediere online, și nu furnizorii prin servicii de intermediere online ar trebui să fie responsabili pentru informațiile înșelătoare pe care furnizorii prin servicii de intermediere online le-au furnizat serviciilor de intermediere online, dacă furnizorii prin servicii de intermediere online au notificat serviciul de intermediere online cu privire la natura înșelătoare a informațiilor furnizate. De asemenea, serviciile de intermediere online ar trebui să fie responsabile dacă ele sunt autorii unor declarații înșelătoare cu privire la furnizorii prin servicii de intermediere online sau la bunurile și serviciile oferite de furnizorii prin servicii de intermediere online.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatele 1 și 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În termen de [data: trei ani de la data intrării în vigoare] și, ulterior, din trei ani în trei ani, Comisia realizează o evaluare a prezentului regulament și prezintă un raport Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European.

1.  În termen de [data: doi ani de la data intrării în vigoare] și, ulterior, din doi ani în doi ani, Comisia realizează o evaluare a prezentului regulament și prezintă un raport Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European. După caz, Comisia prezintă o propunere legislativă de modificare a prezentului regulament, în special pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor stabilite la alineatul (2).

2.  Prima evaluare a prezentului regulament se efectuează, în special, în vederea evaluării respectării obligațiilor prevăzute la articolele 5, 6, 7 și 8 și a impactului asupra economiei platformelor online a obligațiilor respective, pentru a aprecia dacă este posibil să fie necesare norme suplimentare, inclusiv în materie de asigurare a respectării legislației, în vederea asigurării unui mediu de afaceri echitabil, previzibil, durabil și fiabil în cadrul pieței interne.

2.  Revizuirea include cel puțin evaluarea:

 

(a) eficacității prezentului regulament, inclusiv a pragurilor definite la articolul 1 alineatele (4) - (6);

 

(b) eficacității codurilor de conduită stabilite pentru a îmbunătăți echitatea și transparența;

 

(c) nevoii de a combate mai eficient practicile potențial dăunătoare folosite în tranzacțiile comerciale dintre motoarele de căutare online și furnizorii prin servicii de intermediere online ai acestora, în special în ceea ce privește aspectele identificate la articolul 2 litera (b) din Decizia C(2018)2393 a Comisiei de instituire a unui grup de experți pentru Observatorul UE privind economia platformelor online;

 

(d) posibilelor efecte ale practicilor potențial dăunătoare asupra consumatorilor;

 

(e) nevoii de a include sistemele de operare în domeniul de aplicare al prezentului regulament;

 

(f) nevoia de a actualiza lista practicilor comerciale neloiale.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Acesta se aplică de la [data: șase luni de la data publicării].

2.  Acesta se aplică de la [data: douăsprezece luni de la data publicării].

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Anexa I (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Anexa I

 

Practicile comerciale neloiale

 

Termenele și condițiile sunt considerate practici comerciale neloiale în sensul prezentului regulament dacă acestea:

 

  impun furnizorului prin servicii de intermediere online să utilizeze serviciile auxiliare ale furnizorului de servicii de intermediere online, inclusiv serviciile de plată, fără opțiunea de a utiliza o metodă alternativă în circumstanțe în care acest lucru conduce la un impact negativ semnificativ asupra furnizorului prin servicii de intermediere online;

 

  împovărează furnizorul prin servicii de intermediere online cu o clauză de răspundere unilaterală care determină un transfer inechitabil de risc;

 

  impun clauze contractuale retroactive care sunt în detrimentul furnizorului prin servicii de intermediere online;

 

  mențin dreptul legal de a utiliza informațiile confidențiale ale furnizorului prin servicii de intermediere online după expirarea contractului dintre furnizorul de servicii de intermediere online și furnizorul prin servicii de intermediere online;

 

  impun furnizorului prin servicii de intermediere online să accepte clauze de exclusivitate în ceea ce privește alegerea legislației, care sunt în afara jurisdicției Uniunii;

 

  interzic furnizorului prin servicii de intermediere online să utilizeze, de asemenea, un serviciu de intermediere online concurent.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online

Referințe

COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

JURI

28.5.2018

Comisii asociate - data anunțului în plen

13.9.2018

Raportor pentru aviz:

Data numirii

Francis Zammit Dimech

9.7.2018

Examinare în comisie

24.9.2018

11.10.2018

 

 

Data adoptării

20.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

24

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (23.11.2018)

destinat Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online

(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

Raportoare pentru aviz: Anna Záborská

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Serviciile de intermediere online și motoarele de căutare online joacă un rol esențial în facilitarea și promovarea comerțului electronic. Pentru a întări încrederea furnizorilor prin servicii de intermediere online și a consumatorilor și pentru a-i încuraja să ia parte la ecosistemele digitale vaste create de platformele online, este necesar să se stabilească standarde minime pentru serviciile acestora.

Regulamentul propus de Comisie este o primă încercare de a cartografia un nou teritoriu. El promovează un set echilibrat de norme pentru serviciile de intermediere online și motoarele de căutare online în relația cu furnizorii prin servicii de intermediere online, pe bază de echitate și transparență și abordând principalele preocupări ale tuturor părților interesate, protejând în același timp libertatea antreprenorială și lăsând suficient spațiu pentru inovare.

În acest context, raportoarea consideră totuși că o abordare mai ambițioasă ar putea obține rezultate mai bune.

Ea propune consolidarea principiului echității. Furnizorii prin servicii de intermediere online ar trebui să aibă dreptul de a accesa datele care provin din tranzacțiile reciproce. Totodată, nu ar trebui să se permită ca unele servicii de intermediere online să le impună furnizorilor respectivi restricții de a oferi condiții diferite prin alte mijloace.

Pe de altă parte, platformelor ar trebui să li se permită să acționeze rapid atunci când se confruntă cu abuzuri sau fraude. Capacitatea lor de a trata plângerile nu ar trebui să fie redusă prin cerințe administrative împovărătoare. În cele din urmă, medierea promovată de prezenta propunere legislativă poate funcționa numai dacă costurile sale sunt împărțite în mod echitabil între cele două părți participante.

Raportoarea dorește, de asemenea, să consolideze principiul transparenței în cazurile de tratament diferențiat și să clarifice cerințele privind principalii parametri de ierarhizare.

În plus, o propunere ambițioasă ar trebui să impună consecvent aceleași norme platformelor și motoarelor de căutare online, ori de câte ori acestea se comportă la fel.

Raportoarea consideră că prima revizuire a prezentului regulament ar trebui să reflecte evoluția accelerată a economiei digitale și să fie finalizată în termen de doi ani de la data intrării în vigoare.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Serviciile de intermediere online pot fi esențiale pentru succesul comercial al întreprinderilor care le utilizează pentru a ajunge la consumatori. Faptul că tot mai multe tranzacții sunt intermediate prin serviciile de intermediere online, fenomen favorizat de un robust efect de rețea indirect bazat pe date, conduce la o dependență sporită a acestor furnizori prin servicii de intermediere online, inclusiv microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii, de aceste servicii pentru a ajunge la consumatori. Ca urmare a acestei dependențe crescânde, furnizorii de astfel de servicii negociază adesea de pe o poziție de superioritate, care le permite să se comporte în practică în mod unilateral într-o manieră care poate fi inechitabilă și care poate aduce prejudicii intereselor legitime ale furnizorilor care utilizează serviciile lor de intermediere online și, indirect, și consumatorilor din Uniune.

(2)  Serviciile de intermediere online pot fi esențiale pentru succesul comercial al întreprinderilor care le utilizează pentru a ajunge la consumatori. Acest rol pozitiv trebuie îndeplinit în mod transparent și fiabil și trebuie să facă obiectul unor norme clare prestabilite pentru toți actorii; de asemenea, trebuie garantate condiții de concurență echitabile pentru toți cei implicați în tranzacții. Faptul că tot mai multe tranzacții sunt intermediate prin serviciile de intermediere online, fenomen favorizat de un robust efect de rețea indirect bazat pe date, conduce la o dependență sporită a acestor furnizori prin servicii de intermediere online, inclusiv lucrători independenți, microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii, de aceste servicii pentru a ajunge la consumatori. Ca urmare a acestei dependențe crescânde, ce ar putea afecta întreprinderile mari, pe lângă lucrătorii independenți, microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii, furnizorii de astfel de servicii negociază adesea de pe o poziție de superioritate, care le permite să se comporte în practică în mod unilateral într-o manieră care poate fi inechitabilă și care poate aduce prejudicii intereselor legitime ale furnizorilor care utilizează serviciile lor de intermediere online și, indirect, celor ale consumatorilor din Uniune.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Serviciile de intermediere online și motoarele de căutare online, precum și tranzacțiile comerciale facilitate de aceste servicii au un potențial transfrontalier intrinsec și prezintă o importanță deosebită pentru buna funcționare a pieței interne a UE în cadrul economiei actuale. Practicile comerciale potențial inechitabile și dăunătoare ale anumitor furnizori de astfel de servicii față de furnizorii prin servicii de intermediere online și de furnizorii prin site-uri web împiedică realizarea deplină a acestui potențial și afectează în mod negativ buna funcționare a pieței interne. În plus, realizarea deplină a acestui potențial este împiedicată, iar buna funcționare a pieței interne este afectată în mod negativ de faptul că, în anumite state membre, există dispoziții legislative divergente care reglementează, cu un grad de eficacitate variabil, aceste servicii, în timp ce în alte state membre se are în vedere adoptarea unor astfel de legi.

(5)  Serviciile de intermediere online și motoarele de căutare online, precum și tranzacțiile facilitate de aceste servicii au un potențial transfrontalier intrinsec și prezintă o importanță deosebită pentru buna funcționare a pieței interne a UE în cadrul economiei actuale. Practicile comerciale potențial inechitabile și dăunătoare ale anumitor furnizori de astfel de servicii față de furnizorii prin servicii de intermediere online și de furnizorii prin site-uri web împiedică realizarea deplină a acestui potențial și afectează în mod negativ buna funcționare a pieței interne. În plus, realizarea deplină a acestui potențial este împiedicată, iar buna funcționare a pieței interne este afectată în mod negativ de faptul că, în anumite state membre, există dispoziții legislative divergente care reglementează, cu un grad de eficacitate variabil, aceste servicii, în timp ce în alte state membre se are în vedere adoptarea unor astfel de legi.

Justificare

Ca principiu, toate tranzacțiile au același caracter și importanță. O înțelegere mai amplă a tranzacțiilor facilitate de serviciile de intermediere online sau de motoarele de căutare online conduce la o mai bună înțelegere a complexității aspectelor în discuție.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Legislația UE ar trebui să se bazeze pe conceptul de „cât mai puțin posibil și atât cât este necesar”, ceea ce înseamnă că sunt necesare norme adecvate pentru era digitală și suficient de deschise și de neutre din punct de vedere tehnologic pentru a permite adaptarea la evoluțiile viitoare. Inițiativa Comisiei de a analiza rolul platformelor în economia digitală asigură o abordare cuprinzătoare și similară a cadrului în întreaga piață digitală, în timp ce o soluție universală ar putea descuraja inovarea și ar crea un dezavantaj competitiv pentru întreprinderile europene în economia globală.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Prin urmare, ar trebui să se stabilească la nivelul Uniunii un set uniform și specific de norme obligatorii, menite să asigure un mediu de afaceri echitabil, previzibil, durabil și fiabil în cadrul pieței interne, prin garantarea, în special, a faptului că furnizorii prin servicii de intermediere online beneficiază de un grad de transparență adecvat, precum și de măsuri reparatorii eficace în întreaga Uniune. Aceste norme ar trebui să prevadă, de asemenea, un grad de transparență adecvat în ceea ce privește ierarhizarea furnizorilor prin site-uri web în rezultatele de căutare generate de motoarele de căutare online. În același timp, normele respective ar trebui să fie de așa natură încât să protejeze potențialul considerabil de inovare oferit de economia platformelor online în sens larg.

(6)  Prin urmare, ar trebui să se stabilească la nivelul Uniunii un set uniform și specific de norme obligatorii, menite să asigure un mediu de afaceri echitabil, previzibil, durabil și fiabil. Ele ar trebui să promoveze un comportament comercial echitabil și proporțional prin garantarea, în special, a faptului că furnizorii prin servicii de intermediere online beneficiază de un grad de transparență adecvat, precum și de măsuri reparatorii eficace în întreaga Uniune. Aceste norme ar trebui să prevadă, de asemenea, un grad de transparență în ceea ce privește ierarhizarea furnizorilor prin site-uri web, în special în rezultatele de căutare generate de motoarele de căutare online, inclusiv de programele cu asistență vocală. În același timp, normele respective ar trebui să fie de așa natură încât să protejeze potențialul considerabil de inovare oferit de economia platformelor online în sens larg și să permită o concurență sănătoasă. În concordanță cu dezvoltarea sectorului, Comisia Europeană ar trebui să examineze consolidarea dispozițiilor privind transparența și echitatea stabilite în prezentul regulament, fie prin legislația sectorială, fie prin revizuirea prezentului regulament.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Întrucât serviciile de intermediere online și motoarele de căutare online au, în general, o dimensiune globală, prezentul regulament ar trebui să se aplice furnizorilor respectivelor servicii indiferent dacă sunt stabiliți într-un stat membru sau în afara Uniunii, cu condiția îndeplinirii cumulative a două condiții. În primul rând, furnizorii prin servicii de intermediere online sau furnizorii prin site-uri web ar trebui să fie stabiliți în Uniune. În al doilea rând, furnizorii prin servicii de intermediere online sau furnizorii prin site-uri web ar trebui ca, prin furnizarea acestor servicii, să își ofere bunurile sau serviciile consumatorilor situați în Uniunea Europeană cel puțin pentru o parte a tranzacției. Acești consumatori ar trebui să se afle în Uniune, dar nu e nevoie să își aibă reședința în Uniune și nici să aibă cetățenia vreunui stat membru. În consecință, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice în cazul în care furnizorii prin servicii de intermediere online sau furnizorii prin site-uri web nu sunt stabiliți în Uniune sau în cazul în care sunt stabiliți în Uniune, dar utilizează servicii de intermediere online sau motoare de căutare online pentru a-și oferi bunurile sau serviciile exclusiv consumatorilor situați în afara Uniunii sau unor persoane care nu sunt consumatori.

(7)  Întrucât serviciile de intermediere online și motoarele de căutare online au, în general, o dimensiune globală, prezentul regulament ar trebui să se aplice furnizorilor respectivelor servicii indiferent dacă sunt stabiliți într-un stat membru sau în afara Uniunii, cu condiția îndeplinirii cumulative a două condiții. În primul rând, furnizorii prin servicii de intermediere online sau furnizorii prin site-uri web ar trebui să fie stabiliți în Uniune. În al doilea rând, furnizorii prin servicii de intermediere online sau furnizorii prin site-uri web ar trebui ca, prin furnizarea acestor servicii, să își ofere bunurile sau serviciile consumatorilor sau întreprinderilor situați în Uniunea Europeană cel puțin pentru o parte a tranzacției. În conformitate cu legislația Uniunii1a, aceasta ar însemna că serviciile de intermediere online și motoarele de căutare online au vizat sau au canalizat vânzări către consumatori situați într-unul sau mai multe state membre. Acești consumatori ar trebui să se afle în Uniune, dar nu e nevoie să își aibă reședința în Uniune și nici să aibă cetățenia vreunui stat membru. În consecință, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice în cazul în care furnizorii prin servicii de intermediere online sau furnizorii prin site-uri web nu sunt stabiliți în Uniune sau în cazul în care sunt stabiliți în Uniune, dar utilizează servicii de intermediere online sau motoare de căutare online pentru a-și oferi bunurile sau serviciile exclusiv consumatorilor situați în afara Uniunii sau unor persoane care nu sunt consumatori.

 

__________________

 

1a Regulamentul (CE) nr. 44/2001 (Bruxelles I) și Regulamentul (CE) nr. 593/2008 (Roma I)

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Printre serviciile de intermediere online care intră sub incidența prezentului regulament ar trebui, prin urmare, să se regăsească piețele de comerț electronic online, inclusiv cele de colaborare pe care își desfășoară activitatea furnizorii prin servicii de intermediere online, serviciile de aplicații informatice online și platformele sociale online. Cu toate acestea, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice instrumentelor de publicitate online sau schimburilor publicitare online care nu sunt furnizate cu scopul de a facilita inițierea tranzacțiilor directe și care nu presupun o relație contractuală cu consumatorii. De asemenea, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice serviciilor de plată online, întrucât nici acestea nu îndeplinesc cerințele aplicabile, ci sunt mai degrabă în mod inerent auxiliare tranzacției de furnizare de bunuri și servicii pentru consumatorii în cauză.

(9)  Printre serviciile de intermediere online care intră sub incidența prezentului regulament ar trebui, prin urmare, să se regăsească piețele de comerț electronic online, inclusiv cele de colaborare pe care își desfășoară activitatea furnizorii prin servicii de intermediere online, serviciile de aplicații informatice online și platformele sociale online. Cu toate acestea, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice instrumentelor de publicitate online sau schimburilor publicitare online care nu sunt furnizate cu scopul de a facilita inițierea tranzacțiilor directe și care nu presupun o relație contractuală cu consumatorii. De asemenea, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice serviciilor de plată online, întrucât nici acestea nu îndeplinesc cerințele aplicabile, ci sunt mai degrabă în mod inerent auxiliare tranzacției de furnizare de bunuri și servicii pentru consumatorii în cauză. Totodată, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice rețelelor ori serviciilor de comunicații electronice sau serviciilor mass-media audiovizuale supuse reglementărilor sectoriale în materie de transparență, măsuri reparatorii și nediscriminare.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Din rațiuni de consecvență, definiția motorului de căutare online utilizată în prezentul regulament ar trebui aliniată la definiția utilizată în Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului21.

(11)  Din rațiuni de consecvență, definiția motorului de căutare online utilizată în prezentul regulament ar trebui aliniată la definiția utilizată în Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului21. Definiția unui motor de căutare online ar trebui să fie înțeleasă ca fiind neutră din punct de vedere tehnologic și să recunoască diversitatea serviciilor de căutare și a intrărilor și ieșirilor de date.

__________________

__________________

21 Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune (JO L 194, 19.7.2016, p. 1).

21 Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune (JO L 194, 19.7.2016, p. 1).

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Pentru a-i proteja în mod eficace pe furnizorii prin servicii de intermediere online atunci când este necesar, prezentul regulament ar trebui să se aplice în cazul în care termenele și condițiile unei relații contractuale, indiferent de denumirea sau forma sub care se prezintă acestea, nu sunt negociate în mod individual de părțile la acestea. Pentru a se determina dacă termenele și condițiile au fost sau nu negociate în mod individual ar trebui să se realizeze o evaluare globală, pentru care faptul că este posibil ca anumite dispoziții ale acestora să fi fost negociate individual nu este, în sine, un element hotărâtor.

(12)  Pentru a-i proteja în mod eficace pe furnizorii prin servicii de intermediere online atunci când este necesar, prezentul regulament ar trebui să se aplice termenelor și condițiilor unei relații contractuale sau dispozițiilor sale, indiferent de denumirea sau forma sub care se prezintă acestea, care nu au fost negociate în mod individual de părți.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Pentru a garanta faptul că termenele și condițiile generale ale unei relații contractuale le permit furnizorilor prin servicii de intermediere online să stabilească condițiile comerciale pentru utilizarea, sistarea și suspendarea serviciilor de intermediere online, și pentru a asigura previzibilitate în ceea ce privește relația lor comercială, respectivele termene și condiții ar trebui redactate într-un limbaj clar și lipsit de ambiguități, care este ușor de înțeles de către un furnizori prin servicii de intermediere online obișnuit. Ar trebui să se considere că termenele și condițiile nu au fost redactate într-un limbaj clar și lipsit de ambiguități atunci când acestea sunt vagi, nespecifice sau nu furnizează detalii cu privire la aspectele comerciale importante și, prin urmare, nu reușesc să ofere furnizorilor prin servicii de intermediere online un grad rezonabil de previzibilitate cu privire la cele mai importante aspecte ale relației contractuale.

(13)  Pentru a garanta faptul că termenele și condițiile generale ale unei relații contractuale le permit furnizorilor prin servicii de intermediere online să stabilească condițiile comerciale pentru utilizarea, restricționarea, sistarea și suspendarea serviciilor de intermediere online, și pentru a asigura previzibilitate în ceea ce privește relația lor comercială, respectivele termene și condiții ar trebui redactate într-un limbaj clar și lipsit de ambiguități, care este ușor de înțeles de către un furnizor prin servicii de intermediere online obișnuit. Ar trebui să se considere că termenele și condițiile nu au fost redactate într-un limbaj clar și lipsit de ambiguități atunci când acestea sunt nespecifice sau nu furnizează detalii cu privire la aspectele comerciale importante și, prin urmare, nu reușesc să ofere furnizorilor prin servicii de intermediere online un grad rezonabil de previzibilitate cu privire la cele mai importante aspecte ale relației contractuale. Termenele și condițiile nu ar trebui să facă distincție în mod nejustificat între furnizorii prin servicii de intermediere online.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Termenele și condițiile generale pot prevedea, în special, că practicile sau amenințările la adresa securității care riscă să aducă prejudicii iminente furnizorului, furnizorilor prin servicii de intermediere online sau consumatorilor, indiferent dacă din cauza încălcării securității, a fraudei, a abuzului de date sau din alt motiv, constituie motive pentru deciziile de a restricționa, suspenda sau sista furnizarea de servicii de intermediere online. O decizie de a restricționa, suspenda sau sista serviciile din cauza riscului unui prejudiciu iminent ar trebui să fie proporțională cu riscul pe care măsura urmărește să îl prevină, iar sistarea serviciului ar trebui să aibă loc numai dacă o restricție sau o suspendare temporară nu ar fi suficientă pentru a aborda efectiv riscul.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Asigurarea transparenței în formularea termenelor și condițiilor generale poate fi esențială pentru promovarea unor relații de afaceri durabile și pentru prevenirea comportamentelor inechitabile în detrimentul furnizorilor prin servicii de intermediere online. Furnizorii de servicii de intermediere online ar trebui, prin urmare, să se asigure că termenele și condițiile sunt ușor accesibile pe parcursul tuturor etapelor relației contractuale, inclusiv pentru furnizorii prin servicii de intermediere online potențiali în etapa precontractuală, și că orice modificare a acestora se notifică furnizorilor prin servicii de intermediere online respectându-se o perioadă de preaviz rezonabilă și proporțională, în funcție de circumstanțele specifice, cu o durată de cel puțin 15 zile. Respectiva perioadă de preaviz nu ar trebui să se aplice în cazul și în măsura în care furnizorul prin servicii de intermediere online renunță într-un mod lipsit de ambiguitate la aceasta și în cazul și în măsura în care necesitatea modificării termenelor și condițiilor fără respectarea perioadei de preaviz se impune ca urmare a unei obligații juridice care îi revine furnizorului de servicii în temeiul legislației Uniunii sau al legislației naționale.

(14)  Asigurarea transparenței în formularea termenelor și condițiilor generale poate fi esențială pentru promovarea unor relații de afaceri durabile și pentru prevenirea comportamentelor inechitabile în detrimentul furnizorilor prin servicii de intermediere online. Furnizorii de servicii de intermediere online ar trebui, prin urmare, să se asigure că termenele și condițiile sunt ușor accesibile pe parcursul tuturor etapelor relației contractuale, inclusiv pentru furnizorii prin servicii de intermediere online potențiali în etapa precontractuală, și că orice modificare a acestora se notifică furnizorilor prin servicii de intermediere online respectându-se o perioadă de preaviz rezonabilă și proporțională, în funcție de circumstanțele specifice, cu o durată de cel puțin 15 zile înainte de a fi aplicată. În mod excepțional, respectiva perioadă de preaviz nu ar trebui să se aplice în cazul și în măsura în care furnizorul prin servicii de intermediere online renunță într-un mod lipsit de ambiguitate la aceasta. Perioada de preaviz nu ar trebui să se aplice nici în cazul și în măsura în care necesitatea modificării termenelor și condițiilor fără respectarea perioadei de preaviz se impune ca urmare a unei obligații juridice care îi revine furnizorului de servicii în temeiul legislației Uniunii sau al legislației naționale.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Pentru a-i proteja pe furnizorii care utilizează servicii de intermediere online, ar trebui să fie posibil ca o instanță competentă să stabilească faptul că termenele și condițiile neconforme nu sunt obligatorii pentru furnizorul prin servicii de intermediere online în cauză, cu efect ex nunc. Orice astfel de hotărâre a unei instanțe ar trebui totuși să se refere numai la dispozițiile specifice din cadrul termenelor și condițiilor care nu sunt conforme. Celelalte dispoziții ar trebui să rămână valabile și executorii, în măsura în care pot fi izolate de dispozițiile neconforme. Modificările bruște aduse termenelor și condițiilor existente pot perturba în mod semnificativ activitatea furnizorilor prin servicii de intermediere online. Pentru a limita astfel de efecte negative asupra furnizorilor prin servicii de intermediere online și pentru a descuraja un astfel de comportament, modificările făcute cu încălcarea obligației de a prevedea o perioadă de preaviz fixă ar trebui, prin urmare, să fie nule și neavenite, adică să se considere că nu au existat niciodată, cu efecte erga omnes și ex tunc.

(15)  Pentru a-i proteja pe furnizorii care utilizează servicii de intermediere online, ar trebui să fie posibil ca o instanță competentă să stabilească faptul că termenele și condițiile neconforme nu sunt obligatorii pentru furnizorul prin servicii de intermediere online în cauză, cu efect ex nunc. Orice astfel de hotărâre a unei instanțe ar trebui totuși să se refere numai la dispozițiile specifice din cadrul termenelor și condițiilor care nu sunt conforme. Celelalte dispoziții ar trebui să rămână valabile și executorii, în măsura în care pot fi izolate de dispozițiile neconforme.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  Modificările bruște aduse termenelor și condițiilor existente pot perturba în mod semnificativ activitatea furnizorilor prin servicii de intermediere online. Pentru a limita astfel de efecte negative asupra furnizorilor prin servicii de intermediere online și pentru a descuraja un astfel de comportament, modificările făcute cu încălcarea obligației de a prevedea o perioadă de preaviz fixă ar trebui, prin urmare, să fie nule și neavenite, adică să se considere că nu au existat niciodată, cu efecte erga omnes și ex tunc.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Un furnizor de servicii de intermediere online poate avea motive legitime pentru a decide să suspende sau să sisteze furnizarea serviciilor sale, în întregime sau în parte, către un anumit furnizor prin servicii de intermediere online, inclusiv prin delistarea bunurilor sau serviciilor individuale ale unui anumit furnizor prin servicii de intermediere online sau prin eliminarea efectivă a acestora din rezultatele căutării. Cu toate acestea, dat fiind că deciziile respective pot afecta în mod semnificativ interesele furnizorului prin servicii de intermediere online în cauză, acesta ar trebui să fie informat în mod corespunzător cu privire la justificarea deciziilor respective. Justificarea ar trebui să le permită furnizorilor prin servicii de intermediere online să aprecieze dacă decizia respectivă poate fi atacată, ceea ce ar îmbunătăți posibilitățile acestora de a recurge la măsuri reparatorii eficace în caz de nevoie. În plus, obligația de a furniza o justificare ar trebui să permită prevenirea ori remedierea oricărei acțiuni de eliminare neintenționată a conținutului online furnizat de furnizorii prin servicii de intermediere online pe care furnizorul îl consideră, în mod incorect, a fi conținut ilegal, în conformitate cu Recomandarea (UE) nr. 2018/334 a Comisiei22. În justificare ar trebui să se identifice motivul sau motivele obiective care au stat la baza deciziei, pornind de la motivele expuse în prealabil de furnizor în termene și condiții, și ar trebui să se facă trimitere în mod proporțional la circumstanțele specifice relevante care au condus la adoptarea respectivei decizii.

(16)  Un furnizor de servicii de intermediere online poate avea motive legitime pentru a decide să sancționeze un anumit furnizor prin servicii de intermediere online, de exemplu prin suspendarea, delistarea sau sistarea furnizării serviciilor sale, în întregime sau în parte, sau prin eliminarea efectivă a acestora din rezultatele căutării. Cu toate acestea, dat fiind că deciziile respective pot afecta în mod semnificativ interesele furnizorului prin servicii de intermediere online în cauză, acesta ar trebui să fie informat în mod corespunzător cu privire la justificarea deciziilor respective. Justificarea ar trebui să le permită furnizorilor prin servicii de intermediere online să aprecieze dacă decizia respectivă poate fi atacată, ceea ce ar îmbunătăți posibilitățile acestora de a recurge la măsuri reparatorii eficace în caz de nevoie. În plus, obligația de a furniza o justificare ar trebui să permită prevenirea ori remedierea oricărei acțiuni de eliminare neintenționată a conținutului online furnizat de furnizorii prin servicii de intermediere online pe care furnizorul de servicii de intermediere online îl consideră, în mod incorect, a fi conținut ilegal, în conformitate cu Recomandarea (UE) nr. 2018/334 a Comisiei22. În justificare ar trebui să se identifice motivul sau motivele obiective care au stat la baza deciziei, pornind de la motivele expuse în prealabil de furnizorul de servicii de intermediere online în termene și condiții, și ar trebui să se facă trimitere în mod proporțional la circumstanțele specifice relevante care au condus la adoptarea respectivei decizii. În caz de suspiciune că un comportament sau o practică a unui furnizor prin servicii de intermediere online poate cauza prejudicii consumatorilor sau platformei, ar trebui să se facă o trimitere la dispozițiile relevante din termene și condiții. Ori de câte ori este posibil, ar trebui instituit un sistem proporțional și gradual, care să includă o notificare prealabilă și în timp util înainte de adoptarea de măsuri care vor conduce la sistarea accesului consumatorilor la firmă.

__________________

__________________

22 Recomandarea (UE) 2018/334 a Comisiei din 1 martie 2018 privind măsuri de combatere eficace a conținutului ilegal online (JO L 63, 6.3.2018, p. 50).

22 Recomandarea (UE) 2018/334 a Comisiei din 1 martie 2018 privind măsuri de combatere eficace a conținutului ilegal online (JO L 63, 6.3.2018, p. 50).

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Ierarhizarea bunurilor și serviciilor de către furnizorii de servicii de intermediere online are un impact important asupra alegerilor consumatorilor și, prin urmare, asupra succesului comercial al furnizorilor care oferă aceste bunuri și servicii consumatorilor prin servicii de intermediere online. Furnizorii de servicii de intermediere online ar trebui, prin urmare, să prezinte în prealabil principalii parametri de ierarhizare, pentru a spori previzibilitatea pentru furnizorii prin servicii de intermediere online, pentru a le permite acestora să înțeleagă mai bine modul de funcționare a mecanismului de ierarhizare și să compare practicile aplicate în această privință de diferiți furnizori. Noțiunea de parametru principal ar trebui înțeleasă ca referindu-se la orice criterii generale, procese, semnale specifice încorporate în algoritmi sau în alte mecanisme de ajustare sau retrogradare utilizate în legătură cu ierarhia rezultatelor. Descrierea principalilor parametri de ierarhizare ar trebui să includă și o explicație a posibilităților pe care le pot avea furnizorii prin servicii de intermediere online de a influența în mod activ poziția în ierarhie în schimbul efectuării unor plăți, precum și a efectelor relative ale unei astfel de situații. Această descriere ar trebui să le ofere furnizorilor prin servicii de intermediere online o înțelegere adecvată a modului în care mecanismul de ierarhizare ține seama de caracteristicile bunurilor sau serviciilor efective oferite de furnizorul prin servicii de intermediere online și de relevanța lor pentru consumatorii respectivelor servicii de intermediere online.

(17)  Ierarhizarea bunurilor și serviciilor de către furnizorii de servicii de intermediere online are un impact important asupra alegerilor consumatorilor și, prin urmare, asupra succesului comercial al furnizorilor care oferă aceste bunuri și servicii consumatorilor prin servicii de intermediere online. Furnizorii de servicii de intermediere online ar trebui, prin urmare, să prezinte în prealabil principalii parametri de ierarhizare, pentru a spori previzibilitatea pentru furnizorii prin servicii de intermediere online, pentru a le permite acestora să înțeleagă mai bine modul de funcționare a mecanismului de ierarhizare și să compare practicile aplicate în această privință de diferiți furnizori. Noțiunea de parametru principal ar trebui înțeleasă ca referindu-se la criterii, procese, semnale specifice încorporate în algoritmi sau în alte mecanisme de ajustare sau retrogradare utilizate în legătură cu ierarhia rezultatelor, care sunt foarte importante pentru o înțelegere adecvată a funcționării sistemului de ierarhizare. Descrierea principalilor parametri de ierarhizare ar trebui să includă și o explicație a posibilităților pe care le pot avea furnizorii prin servicii de intermediere online de a influența în mod activ poziția în ierarhie în schimbul efectuării unor plăți, precum și a efectelor relative ale unei astfel de situații. Această descriere ar trebui să le ofere furnizorilor prin servicii de intermediere online o înțelegere adecvată a modului în care mecanismul de ierarhizare ține seama de caracteristicile bunurilor sau serviciilor efective oferite de furnizorul prin servicii de intermediere online și de relevanța lor pentru consumatorii respectivelor servicii de intermediere online. Atunci când oferă bunuri și servicii ca urmare a unei ierarhizări influențate prin remunerare sau prin controlul furnizorului, furnizorul de servicii de intermediere online ar trebui să informeze cu privire la acest lucru prin includerea cuvântului „SPONSORIZAT” sau „PUBLICITATE” în ofertă.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  De asemenea, ierarhizarea de către furnizorii de motoare de căutare online a site-urilor internet, inclusiv a acelor site-uri prin intermediul cărora întreprinderile își oferă bunurile și serviciile consumatorilor, are un impact important asupra alegerilor consumatorilor și asupra succesului comercial al furnizorilor care utilizează site-uri web. Furnizorii de motoare de căutare online ar trebui, prin urmare, să ofere o descriere a principalilor parametri pe baza cărora se stabilește poziția în ierarhie a tuturor site-urilor internet indexate, inclusiv a celor ale furnizorilor care utilizează site-uri web, precum și a altor site-uri. Pe lângă caracteristicile bunurilor și serviciilor și relevanța lor pentru consumatori, în cazul motoarelor de căutare online ar trebui ca această descriere să permită, de asemenea, furnizorilor prin site-uri web să înțeleagă în mod adecvat dacă se ține cont sau nu de anumite caracteristici de concepere a site-ului utilizate, cum ar fi optimizarea site-ului pentru dispozitivele de telecomunicații mobile și, în caz afirmativ, în ce mod și în ce măsură se întâmplă acest lucru. În lipsa unei relații contractuale între furnizorii de motoare de căutare online și furnizorii prin site-uri web, descrierea respectivă ar trebui să fie pusă la dispoziția publicului într-un loc vizibil și ușor accesibil de pe motorul de căutare online relevant. Pentru a asigura previzibilitatea pentru furnizorii prin site-uri web, descrierea ar trebui, de asemenea, să fie actualizată, inclusiv să se prevadă posibilitatea ca orice modificare adusă parametrilor principali să fie ușor identificabilă. Cu toate că furnizorii nu au, în niciun caz, obligația de a divulga secrete comerciale, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2016/943 a Parlamentului European și a Consiliului23, atunci când se conformează prezentei cerințe de divulgare a principalilor parametri de ierarhizare, descrierea oferită ar trebui să se bazeze cel puțin pe date reale referitoare la relevanța parametrilor de ierarhizare utilizați.

(18)  De asemenea, ierarhizarea de către furnizorii de motoare de căutare online a site-urilor internet, inclusiv a acelor site-uri prin intermediul cărora întreprinderile își oferă bunurile și serviciile consumatorilor, are un impact important asupra alegerilor consumatorilor și asupra succesului comercial al furnizorilor care utilizează site-uri web. Furnizorii de motoare de căutare online ar trebui, prin urmare, să ofere o descriere accesibilă publicului a parametrilor foarte importanți pentru o înțelegere adecvată a modului cum se stabilește poziția în ierarhie a tuturor site-urilor internet indexate, inclusiv a celor ale furnizorilor care utilizează site-uri web, precum și a altor site-uri. Pe lângă caracteristicile bunurilor și serviciilor și relevanța lor pentru consumatori, în cazul motoarelor de căutare online ar trebui ca această descriere să permită, de asemenea, furnizorilor prin site-uri web să înțeleagă în mod adecvat dacă se ține cont sau nu de anumite caracteristici de concepere a site-ului utilizate, cum ar fi optimizarea site-ului pentru dispozitivele mobile și, în caz afirmativ, în ce mod și în ce măsură se întâmplă acest lucru. În lipsa unei relații contractuale între furnizorii de motoare de căutare online și furnizorii prin site-uri web, descrierea respectivă ar trebui să fie pusă la dispoziția publicului într-un loc vizibil și ușor accesibil de pe motorul de căutare online relevant. Pentru a asigura previzibilitatea pentru furnizorii prin site-uri web, descrierea ar trebui, de asemenea, să fie actualizată, inclusiv să se prevadă posibilitatea ca orice modificare adusă parametrilor principali să fie ușor identificabilă. Cerința de a divulga parametrii de ierarhizare ar trebui să se aplice fără a aduce atingere Directivei (UE) 2016/943 a Parlamentului European și a Consiliului, ținând seama în același timp de dispozițiile acesteia privind dobândirea, utilizarea și divulgarea legală. Atunci când se conformează prezentei cerințe de divulgare a principalilor parametri de ierarhizare, descrierea oferită ar trebui să se bazeze cel puțin pe date reale referitoare la relevanța parametrilor de ierarhizare utilizați.

__________________

 

23 Directiva (UE) 2016/943 a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale (JO L 157, 15.6.2016, p. 1).

 

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a)  Având în vedere importanța comentariilor și a recenziilor pentru furnizorii prin servicii de intermediere online, transparența și fiabilitatea lor trebuie consolidate. Furnizorii de servicii de intermediere online sau furnizorii de motoare de căutare online trebuie să îi protejeze pe furnizorii prin servicii de intermediere online și să se protejeze pe ei înșiși împotriva manipulării ierarhizării prin recenzii și comentarii false. Ei ar trebui să adopte soluții pentru verificarea comentariilor și a recenziilor, precum și pentru transferabilitatea acestora de la un serviciu de intermediere sau motor de căutare la altul. Furnizorii respectivi pun la dispoziția publicului informațiile cu privire la condițiile de îndepărtare a unui comentariu sau a unei recenzii.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  În cazul în care un furnizor de servicii de intermediere online oferă anumite bunuri sau servicii consumatorilor prin propriile sale servicii de intermediere online sau prin intermediul unui furnizor care utilizează serviciile sale de intermediere online și pe care îl controlează, acesta poate concura direct cu alți furnizori care utilizează serviciile sale de intermediere online pe care nu îi controlează. În astfel de situații, în special, este important ca furnizorul de servicii de intermediere online să acționeze într-un mod transparent și să ofere o descriere a oricărui tratament diferențiat, indiferent dacă este furnizat prin mijloace juridice, comerciale sau tehnice, pe care l-ar putea acorda cu privire la bunurile sau serviciile pe care le oferă el însăși comparativ cu cele oferite de furnizorii care utilizează serviciile de intermediere online. Pentru a garanta proporționalitatea, această obligație ar trebui să se aplice la nivelul tuturor serviciilor de intermediere online, nu numai la nivelul bunurilor sau serviciilor individuale oferite prin intermediul acestor servicii.

(19)  În cazul în care un furnizor de servicii de intermediere online sau al unui motor de căutare online oferă anumite bunuri sau servicii consumatorilor prin propriile sale servicii de intermediere online sau prin propriul motor de căutare online sau prin intermediul unui furnizor care utilizează serviciile sale de intermediere online și pe care îl controlează, acesta poate concura direct cu alți furnizori prin servicii de intermediere online sau furnizori prin site-uri web care utilizează serviciile sale pe care nu îi controlează. În astfel de situații, în special, este important să se stabilească o regulă generală conform căreia furnizorul de servicii de intermediere online sau al motorului de căutare online acționează în mod proporțional, transparent și nu în detrimentul concurenței. Furnizorul de servicii de intermediere online sau al unor motoare de căutare online pune la dispoziție o descriere a oricărui tratament diferențiat, indiferent dacă este furnizat prin mijloace juridice, comerciale sau tehnice, inclusiv, dar fără a se limita la, stabilirea unei opțiuni implicite care favorizează furnizorul respectiv sau motorul de căutare online sau orice entitate pe care o controlează, pe care l-ar putea acorda cu privire la bunurile sau serviciile pe care le oferă el însuși comparativ cu cele oferite de furnizorii prin servicii de intermediere online sau furnizorii prin site-uri web. Pentru a garanta proporționalitatea, această obligație ar trebui să se aplice la nivelul tuturor serviciilor de intermediere online, nu numai la nivelul bunurilor sau serviciilor individuale oferite prin intermediul acestor servicii.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Capacitatea de a accesa și de a utiliza datele, inclusiv datele cu caracter personal, poate facilita crearea de valoare într-o măsură importantă în economia platformelor online. În consecință, este important ca furnizorii de servicii de intermediere online să ofere furnizorilor care utilizează servicii de intermediere online o descriere clară a sferei de cuprindere, a naturii și a condițiilor de acces și de utilizare a anumitor categorii de date. Descrierea ar trebui să fie proporțională și s-ar putea referi la condițiile generale de acces mai degrabă decât la o identificare exhaustivă a datelor efective sau a categoriilor de date, astfel încât să permită furnizorilor care utilizează servicii de intermediere online să înțeleagă dacă pot utiliza datele pentru a spori crearea de valoare, inclusiv prin reținerea eventuală a serviciilor de date furnizate de terți. Prelucrarea datelor cu caracter personal ar trebui să se facă în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului24.

(20)  Capacitatea de a accesa și de a utiliza datele, inclusiv datele cu caracter personal, poate facilita crearea de valoare într-o măsură importantă în economia platformelor online. În consecință, este important ca furnizorii de servicii de intermediere online să ofere furnizorilor care utilizează servicii de intermediere online o descriere clară a sferei de cuprindere, a naturii și a condițiilor de acces și de utilizare a anumitor categorii de date. Descrierea ar trebui să fie proporțională și s-ar putea referi la condițiile generale de acces mai degrabă decât la o identificare exhaustivă a datelor efective sau a categoriilor de date, astfel încât să permită furnizorilor care utilizează servicii de intermediere online să înțeleagă dacă pot utiliza datele pentru a spori crearea de valoare, inclusiv prin reținerea eventuală a serviciilor de date furnizate de terți. Datele generate în procesul de interacțiune online dintre serviciul de intermediere online sau motorul de căutare online, pe de o parte, furnizorul prin servicii de intermediere online sau site-ul web comercial, pe de altă parte, și consumatori ar trebui să le fie accesibile furnizorilor prin servicii de intermediere online, sub formă agregată, pentru a le permite să îmbunătățească calitatea serviciilor lor, fără a aduce atingere legislației relevante a Uniunii. Prelucrarea datelor cu caracter personal ar trebui să se facă în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului24.

__________________

__________________

24 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Text cu relevanță pentru SEE) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

24 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Text cu relevanță pentru SEE) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a)  Anumite practici pot fi considerate în mod definitiv ca fiind abuzive în orice situație. Observatorul platformei ar trebui să realizeze o listă cu astfel de practici și să o analizeze în permanență, precum și să recomande Comisiei actualizări.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Furnizorii de servicii de intermediere online pot, în anumite cazuri, să limiteze în cadrul termenelor și condițiilor capacitatea furnizorilor care utilizează servicii de intermediere online de a oferi bunuri sau servicii consumatorilor în condiții mai favorabile prin alte mijloace decât prin intermediul serviciilor de intermediere online respective. În aceste cazuri, furnizorii în cauză ar trebui să expună motivele pentru care au luat o astfel de decizie, referindu-se în special la principalele considerente de ordin economic, comercial sau juridic pentru aplicarea respectivelor restricții. Această obligație de transparență nu ar trebui, totuși, să fie înțeleasă ca afectând evaluarea legalității unor astfel de restricții în temeiul altor acte ale Uniunii sau al legilor statelor membre în conformitate cu dreptul Uniunii, inclusiv în domeniul concurenței și al practicilor comerciale neloiale, și nici aplicarea unor astfel de legi.

(21)  Furnizorii de servicii de intermediere online nu ar trebui să limiteze în cadrul termenelor și condițiilor capacitatea furnizorilor care utilizează servicii de intermediere online de a oferi bunuri sau servicii consumatorilor în condiții mai favorabile prin alte mijloace decât prin intermediul serviciilor de intermediere online respective. Astfel de restricții provin dintr-un model de afaceri specific și au fost o cauză a fragmentării pieței unice digitale europene.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Pentru a permite furnizorilor care utilizează servicii de intermediere online, inclusiv celor cărora este posibil să le fi fost suspendată ori sistată utilizarea serviciilor de intermediere online în cauză, să aibă acces la măsuri reparatorii imediate, adecvate și eficace, furnizorii de servicii de intermediere online ar trebui să prevadă un sistem intern de soluționare a reclamațiilor. Acest sistem intern de soluționare a reclamațiilor ar trebui să urmărească să garanteze faptul că un procentaj semnificativ din reclamații pot fi soluționate bilateral de către furnizorul de servicii de intermediere online și de către furnizorul prin servicii de intermediere online în cauză. În plus, asigurarea faptului că furnizorii de servicii de intermediere online publică informații cu privire la funcționarea și eficacitatea sistemului lor intern de soluționare a reclamațiilor ar trebui să îi ajute pe furnizori prin servicii de intermediere online să înțeleagă tipurile de probleme care pot apărea în contextul furnizării diferitelor servicii de intermediere online și faptul că există posibilitatea de a se ajunge la o soluționare bilaterală rapidă și eficace.

(22)  Pentru a permite furnizorilor care utilizează servicii de intermediere online, inclusiv celor cărora este posibil să le fi fost suspendată ori sistată utilizarea serviciilor de intermediere online în cauză, să aibă acces la măsuri reparatorii imediate, adecvate și eficace, furnizorii de servicii de intermediere online ar trebui să prevadă un sistem intern de soluționare a reclamațiilor. Acest sistem intern de soluționare a reclamațiilor ar trebui să urmărească să garanteze faptul că un procentaj semnificativ din reclamații pot fi soluționate bilateral de către furnizorul de servicii de intermediere online și de către furnizorul prin servicii de intermediere online în cauză. În plus, asigurarea faptului că furnizorii de servicii de intermediere online analizează periodic funcționarea și eficacitatea sistemului lor intern de soluționare a reclamațiilor ar trebui să îi ajute pe furnizori prin servicii de intermediere online să înțeleagă tipurile de probleme care pot apărea în contextul furnizării diferitelor servicii de intermediere online și faptul că există posibilitatea de a se ajunge la o soluționare bilaterală rapidă și eficace.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Cerințele din prezentul regulament referitoare la sistemele interne de soluționare a reclamațiilor sunt menite să permită furnizorilor de servicii de intermediere online un grad rezonabil de flexibilitate atunci când utilizează aceste sisteme și soluționează diferitele reclamații primite, astfel încât să reducă la minimum eventualele sarcini administrative. În plus, sistemele interne de soluționare a reclamațiilor ar trebui să permită furnizorilor de servicii de intermediere online să abordeze, dacă este nevoie, în mod proporțional, orice tentativă de utilizare cu rea-credință a respectivelor sisteme de către anumiți furnizori care utilizează servicii de intermediere online. În alte cazuri decât cele legate de o presupusă nerespectare a obligațiilor juridice prevăzute în prezentul regulament, sistemele interne de soluționare a reclamațiilor ar trebui, în plus, să nu accepte reclamațiile care presupun doar efecte negative neglijabile pentru furnizorul prin servicii de intermediere online în cauză. Dat fiind costul înființării și exploatării unor astfel de sisteme, este oportun să se acorde derogări de la aceste obligații tuturor furnizorilor de servicii de intermediere online care sunt întreprinderi mici, în conformitate cu dispozițiile relevante din Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei25.

(23)  Cerințele din prezentul regulament referitoare la sistemele interne de soluționare a reclamațiilor sunt menite să permită furnizorilor de servicii de intermediere online un grad rezonabil de flexibilitate atunci când utilizează aceste sisteme și soluționează diferitele reclamații primite, astfel încât să reducă la minimum eventualele sarcini administrative. În acest fel, pot fi aplicate ușor și de către furnizorii de servicii de intermediere online care sunt întreprinderi mici, în conformitate cu dispozițiile relevante din Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei.25 În plus, sistemele interne de soluționare a reclamațiilor ar trebui să permită furnizorilor de servicii de intermediere online să abordeze, dacă este nevoie, în mod proporțional, orice tentativă de utilizare cu rea-credință a respectivelor sisteme de către anumiți furnizori care utilizează servicii de intermediere online. În alte cazuri decât cele legate de o presupusă nerespectare a obligațiilor juridice prevăzute în prezentul regulament, sistemele interne de soluționare a reclamațiilor ar trebui, în plus, să nu accepte reclamațiile care presupun doar efecte negative neglijabile pentru furnizorul prin servicii de intermediere online în cauză.

__________________

__________________

25 Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

25 Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Medierea le poate oferi furnizorilor de servicii de intermediere online și furnizorilor care utilizează serviciile lor de intermediere online un mijloc de a soluționa litigiile într-un mod satisfăcător, fără a fi nevoiți să introducă acțiuni în justiție, care pot fi îndelungate și costisitoare. Prin urmare, furnizorii de servicii de intermediere online ar trebui să faciliteze medierea, în special, prin identificarea mediatorilor cu care sunt dispuși să colaboreze. Mediatorii care își furnizează serviciile dintr-un loc situat în afara Uniunii ar trebui identificați doar în cazul în care se garantează faptul că utilizarea respectivelor servicii nu îi privează în niciun fel pe furnizorii prin servicii de intermediere online în cauză de protecția juridică care le este oferită de legislația Uniunii sau de legislația statelor membre, inclusiv de cerințele prevăzute de prezentul regulament și de legea aplicabilă referitoare la protecția datelor cu caracter personal și a secretelor comerciale. Pentru a fi accesibili, corecți și cât mai rapizi, eficienți și eficace posibil, mediatorii respectivi ar trebui să îndeplinească anumite criterii.

(24)  Medierea le poate oferi furnizorilor de servicii de intermediere online și furnizorilor care utilizează serviciile lor de intermediere online un mijloc de a soluționa litigiile într-un mod satisfăcător, fără a fi nevoiți să introducă acțiuni în justiție, care pot fi îndelungate și costisitoare. Prin urmare, furnizorii de servicii de intermediere online ar trebui să faciliteze medierea, în special, prin identificarea mediatorilor cu care sunt dispuși să colaboreze. Mediatorii care își furnizează serviciile dintr-un loc situat în afara Uniunii ar trebui identificați doar în cazul în care se garantează faptul că utilizarea respectivelor servicii nu îi privează în niciun fel pe furnizorii prin servicii de intermediere online în cauză de protecția juridică care le este oferită de legislația Uniunii sau de legislația statelor membre, inclusiv de cerințele prevăzute de prezentul regulament și de legea aplicabilă referitoare la protecția datelor cu caracter personal și a secretelor comerciale. Pentru a fi accesibili, corecți și cât mai rapizi, eficienți și eficace posibil, mediatorii respectivi ar trebui să îndeplinească anumite criterii. Comisia Europeană ar trebui să publice orientări pentru a-i ajuta pe furnizori să îndeplinească cerințele necesare pentru mediere.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Furnizorii de servicii de intermediere online ar trebui să suporte un procentaj rezonabil din costurile totale ale medierii, ținând seama de toate elementele relevante ale cazului. În acest scop, mediatorul ar trebui să sugereze procentajul considerat rezonabil date fiind circumstanțele specifice cazului. Procentajul respectiv nu ar trebui să fie însă niciodată mai mic de 50 % din aceste costuri.

(25)  Furnizorii de servicii de intermediere online ar trebui să suporte un procentaj rezonabil din costurile totale ale medierii, ținând seama de toate elementele relevante ale cazului, inclusiv dacă respectivul caz a fost sesizat cu bună credință. În acest scop, mediatorul ar trebui să sugereze procentajul considerat rezonabil date fiind circumstanțele specifice cazului.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Pentru a facilita soluționarea litigiilor referitoare la furnizarea de servicii de intermediere online prin utilizarea medierii în cadrul Uniunii, Comisia ar trebui să încurajeze înființarea de organizații de mediere specializate, care nu există în prezent. Cooptarea unor mediatori care au cunoștințe de specialitate în domeniul serviciilor de intermediere online și al motoarelor de căutare online, precum și legate de sectoarele specifice în care sunt furnizate serviciile respective ar trebui să ofere un plus de încredere părților în procesul de mediere și ar trebui să sporească probabilitatea ca procesul respectiv să aibă un rezultat rapid, corect și satisfăcător.

(26)  Pentru a facilita soluționarea litigiilor referitoare la furnizarea de servicii de intermediere online prin utilizarea medierii în cadrul Uniunii, Comisia, în colaborare cu statele membre, ar trebui să încurajeze înființarea de organizații de mediere specializate, care nu există în prezent. Cooptarea unor mediatori care au cunoștințe de specialitate în domeniul serviciilor de intermediere online și al motoarelor de căutare online, precum și legate de sectoarele specifice în care sunt furnizate serviciile respective ar trebui să ofere un plus de încredere părților în procesul de mediere și ar trebui să sporească probabilitatea ca procesul respectiv să aibă un rezultat rapid, corect și satisfăcător.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Diferiți factori, cum ar fi mijloacele financiare limitate, teama de represalii și alegerea legislației aplicabile și a instanțelor competente impusă în termene și condiții, pot limita eficacitatea posibilităților existente de a introduce acțiuni judiciare și căi de atac, în special a celor care impun furnizorilor prin servicii de intermediere online sau furnizorilor prin site-uri web obligația de a acționa la nivel individual și comunicându-și identitatea. Pentru a se asigura aplicarea eficace a prezentului regulament, organizațiile, asociațiile care îi reprezintă pe furnizorii prin servicii de intermediere online sau pe furnizorii prin site-uri web, precum și unele organisme publice înființate în statele membre ar trebui să beneficieze de posibilitatea de a introduce acțiuni în fața instanțelor naționale. Astfel de acțiuni introduse în fața instanțelor naționale ar trebui să vizeze oprirea sau interzicerea încălcărilor normelor stabilite în prezentul regulament și prevenirea unor prejudicii viitoare care ar putea submina relațiile de afaceri durabile în economia platformelor online. Pentru a se asigura faptul că își exercită acest drept într-un mod eficace și corespunzător, respectivele organizații sau asociații ar trebui să îndeplinească anumite criterii. Având în vedere statutul aparte al organismelor publice relevante în statele membre în care au fost înființate, ar trebui să se prevadă doar obligația ca acestea să fi fost însărcinate în mod specific, în conformitate cu normele relevante din legislația națională, cu introducerea unor astfel de acțiuni, fie în interesul colectiv al părților implicate, fie în interesul general, fără să existe necesitatea de a aplica aceste criterii respectivelor organisme publice. Orice astfel de acțiune nu ar trebui în niciun caz să aducă atingere drepturilor furnizorilor prin servicii de intermediere online și ale furnizorilor prin site-uri web de a introduce acțiuni în instanță în mod individual.

(27)  Diferiți factori, cum ar fi mijloacele financiare limitate, teama de represalii și alegerea legislației aplicabile și a instanțelor competente impusă în termene și condiții, pot limita eficacitatea posibilităților existente de a introduce acțiuni judiciare și căi de atac, în special a celor care impun furnizorilor prin servicii de intermediere online sau furnizorilor prin site-uri web obligația de a acționa la nivel individual și comunicându-și identitatea. Pentru a se asigura aplicarea eficace a prezentului regulament, organizațiile, asociațiile care îi reprezintă pe furnizorii prin servicii de intermediere online sau pe furnizorii prin site-uri web, precum și unele organisme publice înființate în statele membre ar trebui să beneficieze de posibilitatea de a introduce acțiuni în fața instanțelor naționale. Astfel de acțiuni introduse în fața instanțelor naționale ar trebui să vizeze oprirea sau interzicerea încălcărilor normelor stabilite în prezentul regulament și prevenirea unor prejudicii viitoare care ar putea submina relațiile de afaceri durabile în economia platformelor online. Pentru a se asigura că își exercită efectiv acest drept într-un mod corespunzător și armonizat, respectivele organizații sau asociații ar trebui să îndeplinească anumite criterii de transparență și să fie înregistrate în Registrul de transparență. Având în vedere statutul aparte al organismelor publice relevante în statele membre în care au fost înființate, ar trebui să se prevadă doar obligația ca acestea să fi fost însărcinate în mod specific, în conformitate cu normele relevante din legislația națională, cu introducerea unor astfel de acțiuni, fie în interesul colectiv al părților implicate, fie în interesul general, fără să existe necesitatea de a aplica aceste criterii respectivelor organisme publice. Orice astfel de acțiune nu ar trebui în niciun caz să aducă atingere drepturilor furnizorilor prin servicii de intermediere online și ale furnizorilor prin site-uri web de a introduce acțiuni în instanță în mod individual.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28a)  Legislația UE ar trebui să se bazeze pe conceptul de „cât mai puțin posibil și atât cât este necesar”, ceea ce înseamnă că sunt necesare norme adecvate pentru era digitală și suficient de deschise și de neutre din punct de vedere tehnologic pentru a permite adaptarea la evoluțiile viitoare. În acest sens este bine-venită inițiativa Comisiei de a analiza rolul platformelor în economia digitală, care asigură o abordare cuprinzătoare și similară a cadrului în întreaga piață digitală. O soluție universală ar putea descuraja inovarea și ar crea un dezavantaj competitiv pentru întreprinderile europene în economia globală.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezentul regulament stabilește norme menite să asigure faptul că, în relația lor cu motoarele de căutare on-line, furnizorii prin servicii de intermediere online și furnizorii prin site-uri web beneficiază de un grad adecvat de transparență și de măsuri reparatorii eficace.

1.  Prezentul regulament stabilește norme menite să asigure faptul că, în relația lor cu motoarele de căutare care realizează căutări on-line, furnizorii prin servicii de intermediere online și furnizorii prin site-uri web beneficiază de transparență și de măsuri reparatorii efective.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prezentul regulament se aplică serviciilor de intermediere online și motoarelor de căutare online furnizate sau oferite spre furnizare furnizorilor prin servicii de intermediere online și, respectiv, furnizorilor prin site-uri web care își au sediul sau reședința în Uniune și care apelează la servicii de intermediere online sau motoare de căutare online pentru a-și oferi bunurile sau serviciile consumatorilor aflați pe teritoriul Uniunii, indiferent de locul de stabilire sau de reședință al furnizorilor serviciilor respective.

2.  Prezentul regulament se aplică serviciilor de intermediere online și motoarelor de căutare online furnizate sau oferite spre furnizare furnizorilor prin servicii de intermediere online și, respectiv, furnizorilor prin site-uri web care își au sediul sau reședința în Uniune și care, prin intermediul serviciilor de intermediere online sau al motoarelor de căutare online, au vizat sau au canalizat vânzări de bunuri sau servicii către consumatorii aflați pe teritoriul Uniunii, indiferent de locul de stabilire sau de reședință al furnizorilor serviciilor respective.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Prezentul regulament se aplică în măsura în care nu există dispoziții specifice cu același obiectiv în alte acte legislative ale Uniunii și nu aduce atingere punerii în aplicare a dispozițiilor relevante din dreptul Uniunii aplicabile în domenii specifice.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  le permit furnizorilor prin servicii de intermediere online să ofere bunuri sau servicii consumatorilor, cu scopul de a facilita inițierea unor tranzacții directe între respectivii furnizori și consumatori, indiferent de locul în care se încheie în ultimă instanță respectivele tranzacții;

(b)  le permit furnizorilor prin servicii de intermediere online să ofere bunuri sau servicii consumatorilor prin facilitarea tranzacțiilor directe între respectivii furnizori și consumatori, indiferent de locul în care se încheie în ultimă instanță respectivele tranzacții;

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  sunt furnizate furnizorilor prin servicii de intermediere online pe baza unei relații contractuale între, pe de o parte, furnizorul respectivelor servicii și, pe de altă parte, atât furnizorii care utilizează servicii de intermediere online în cauză, cât și consumatorii cărora acești furnizori prin servicii de intermediere online le oferă bunuri sau servicii;

(c)  sunt furnizate furnizorilor prin servicii de intermediere online pe baza unei relații contractuale între, pe de o parte, furnizorul respectivelor servicii și, pe de altă parte, atât furnizorii care utilizează serviciile de intermediere online în cauză, cât și consumatorii cărora acești furnizori prin servicii de intermediere online le oferă bunuri sau servicii, în schimbul efectuării unei plăți directe sau indirecte;

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  „motor de căutare online” înseamnă un serviciu digital care permite utilizatorilor să caute, în principiu, în toate site-urile internet sau site-urile internet într-o anumită limbă pe baza unei interogații privind orice subiect sub forma unui cuvânt, a unei fraze sau a unei alte informații-cheie și care revine cu linkuri în care se pot găsi informații legate de conținutul căutat;

(5)  „motor de căutare online” înseamnă un serviciu digital care permite utilizatorilor să caute, în principiu, în toate site-urile internet sau site-urile internet într-o anumită limbă pe baza unei interogații privind orice subiect sub forma unui cuvânt, a unei fraze sau a unei alte informații-cheie și care revine cu informații sau linkuri în care se pot găsi informații legate de conținutul căutat;

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  „furnizor prin site-uri web” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care utilizează site-uri internet pentru a oferi bunuri sau servicii consumatorilor, în scopuri legate de activitatea sa comercială, economică, meșteșugărească sau liberală;

(7)  „furnizor prin site-uri web” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care utilizează site-uri internet sau alte instrumente online pentru a oferi bunuri sau servicii consumatorilor, în scopuri legate de activitatea sa comercială, economică, meșteșugărească sau liberală;

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  „ierarhie” înseamnă vizibilitatea relativă acordată bunurilor sau serviciilor oferite consumatorilor de către furnizorii care utilizează servicii de intermediere online prin intermediul respectivelor servicii sau cea acordată site-urilor internet indexate pentru consumatori de către motoarele de căutare online, astfel cum este prezentată, organizată sau comunicată respectivilor consumatori de către furnizorii de servicii de intermediere online sau de către furnizorii de motoare de căutare online, indiferent de mijloacele tehnologice folosite pentru această prezentare, organizare sau comunicare;

(8)  „ierarhie” înseamnă vizibilitatea relativă acordată bunurilor sau serviciilor oferite consumatorilor de către furnizorii care utilizează servicii de intermediere online prin intermediul respectivelor servicii sau cea acordată site-urilor internet indexate de către motoarele de căutare online, astfel cum este prezentată, organizată sau comunicată de către furnizorii de servicii de intermediere online sau de către furnizorii de motoare de căutare online, indiferent de mijloacele tehnologice folosite pentru această prezentare, organizare sau comunicare;

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  sunt redactate într-un limbaj clar și lipsit de ambiguități;

(a)  sunt echitabile și proporționale și redactate într-un limbaj clar și lipsit de ambiguități;

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  stabilesc motivele obiective pentru deciziile de a suspenda sau de a sista, în totalitate sau în parte, furnizarea serviciilor lor de intermediere online către furnizorii care utilizează respectivele servicii.

(c)  stabilesc motivele nearbitrare pentru deciziile de a limita, de a suspenda sau de a sista, în totalitate sau în parte, furnizarea serviciilor lor de intermediere online către furnizorii care utilizează respectivele servicii.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  informează corespunzător furnizorii prin servicii de intermediere online cu privire la toate canalele de distribuție suplimentare și programele afiliate prin intermediul cărora pot fi distribuite bunurile și serviciile oferite de către furnizorii prin servicii de intermediere online.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Termenele și condițiile sau anumite dispoziții ale acestora care nu sunt conforme cu cerințele de la alineatul (1) nu sunt obligatorii pentru furnizorul prin servicii de intermediere online în cauză în situația în care respectiva neconformare este stabilită de o instanță competentă.

2.  Termenele și condițiile sau anumite dispoziții ale acestora care nu sunt conforme cu cerințele de la alineatul (1) sunt considerate anulabile.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Alineatul (3) nu se aplică în cazul în care un furnizor de servicii de intermediere online face obiectul unei obligații juridice în virtutea căreia are obligația de a modifica termenele și condițiile într-un mod care nu îi permite să respecte perioada de preaviz menționată la alineatul (3) al doilea paragraf.

5.  Alineatul (3) nu se aplică în cazul în care un furnizor de servicii de intermediere online:

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 5 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(a)  face obiectul unei obligații juridice în virtutea căreia are obligația de a modifica termenele și condițiile într-un mod care nu îi permite să respecte perioada de preaviz menționată la alineatul (3) al doilea paragraf;

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 5 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(b)  abordează un pericol iminent care riscă să aducă prejudicii consumatorilor sau furnizorilor prin servicii de intermediere online sau să perturbe funcționarea serviciilor de intermediere online.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care un furnizor de servicii de intermediere online decide să suspende sau să sisteze, în întregime sau în parte, furnizarea serviciilor sale de intermediere online către un anumit furnizor care utilizează serviciile sale de intermediere online, acesta oferă furnizorul prin servicii de intermediere online în cauză, fără întârzieri nejustificate, o justificare a deciziei respective.

1.  În cazul în care un furnizor de servicii de intermediere online decide să suspende sau să sisteze, în întregime sau în parte, furnizarea serviciilor sale de intermediere online către un anumit furnizor care utilizează serviciile sale de intermediere online, acesta oferă furnizorului prin servicii de intermediere online în cauză, fără întârzieri nejustificate, o justificare a deciziei respective. Sistarea și suspendarea sunt precedate, în măsura în care este posibil și proporțional, de o notificare prin care se indică data la care va intra în vigoare suspendarea sau sistarea și de posibilitatea de a clarifica sau de a restabili conformitatea.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Justificarea menționată la alineatul (1) include o referire la faptele sau circumstanțele specifice care au dus la decizia furnizorului de servicii de intermediere online, precum și o referire la motivul sau motivele obiective care a(u) stat la baza acestei decizii, menționat(e) la articolul 3 alineatul (1) litera (c).

2.  Justificarea menționată la alineatul (1) include o referire la faptele sau circumstanțele specifice care au dus la decizia furnizorului de servicii de intermediere online, precum și o referire la motivul sau motivele obiective care a(u) stat la baza acestei decizii, menționat(e) la articolul 3 alineatul (1) litera (c). În cazul în care decizia menționată la alineatul (1) are la bază o suspiciune că un comportament sau o practică a unui furnizor prin servicii de intermediere online poate cauza prejudicii consumatorilor sau platformei, ar trebui să se facă o trimitere la dispozițiile relevante din termene și condiții.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Furnizorii de servicii de intermediere online stabilesc în termenele și condițiile lor principalii parametri pe baza cărora se stabilește ierarhia și argumentele în favoarea importanței relative a respectivilor parametri principali în raport cu alți parametri.

Furnizorii de servicii de intermediere online stabilesc în termenele și condițiile lor principalii parametri pe baza cărora se stabilesc ierarhia și importanța relativă ale respectivilor parametri principali în raport cu alți parametri.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care acești parametri principali includ posibilitatea influențării poziției în ierarhie prin efectuarea de către furnizorii prin servicii de intermediere online a unei plăți directe sau indirecte în favoarea furnizorului de servicii de intermediere online, furnizorul de servicii de intermediere online în cauză include, de asemenea, în termenele și condițiile sale o descriere a acestor posibilități și a efectelor unei astfel de plăți asupra poziției în ierarhie.

În cazul în care acești parametri principali includ posibilitatea influențării poziției în ierarhie prin efectuarea de către furnizorii prin servicii de intermediere online a unei plăți directe sau indirecte în favoarea furnizorului de servicii de intermediere online, furnizorul de servicii de intermediere online în cauză:

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(a)  include în termenele și condițiile sale o descriere a acestor posibilități și a efectelor unei astfel de plăți asupra poziției în ierarhie;

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(b)  include cuvântul „SPONSORIZAT” sau „PUBLICITATE” atunci când oferă bunuri și servicii a căror ierarhizare este influențată prin efectuarea unei plăți sau prin controlul exercitat de furnizor asupra unui furnizor prin servicii de intermediere online.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Furnizorii de motoare de căutare online prezintă furnizorilor prin site-uri web principalii parametri pe baza cărora se stabilește ierarhia, furnizând în acest sens o descriere ușor accesibilă publicului, redactată într-un limbaj clar și lipsit de ambiguități cu privire la motoarele de căutare online ale furnizorilor în cauză. Furnizorii actualizează descrierea respectivă dacă este cazul.

2.  Furnizorii de motoare de căutare online prezintă furnizorilor prin site-uri web principalii parametri pe baza cărora se stabilește ierarhia site-urilor web indexate, furnizând în acest sens o descriere ușor accesibilă publicului, redactată într-un limbaj clar și lipsit de ambiguități. Furnizorii actualizează descrierea respectivă dacă este cazul.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Descrierile menționate la alineatele (1) și (2) trebuie să fie suficiente pentru a permite furnizorilor prin servicii de intermediere online sau furnizorilor prin site-uri web să înțeleagă în mod adecvat dacă mecanismul de ierarhizare ține seama de considerațiile enumerate în continuare și, în caz afirmativ, în ce mod și în ce măsură face acest lucru:

3.  Descrierile menționate la alineatele (1) și (2) trebuie să fie suficiente, astfel încât să se înțeleagă în mod adecvat dacă mecanismul de ierarhizare ține seama de considerațiile enumerate în continuare și, în caz afirmativ, în ce mod și în ce măsură face acest lucru:

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  relevanța acestor caracteristici pentru consumatori;

eliminat

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  în ceea ce privește motoarele de căutare online, caracteristicile de concepție a site-ului internet utilizat de furnizorii prin site-uri web.

(c)  în ceea ce privește motoarele de căutare online, caracteristicile de concepție a site-ului internet indexat.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Furnizorii de servicii de intermediere online și furnizorii de motoare de căutare online nu sunt obligați, atunci când se conformează cerințelor prevăzute de prezentul articol, să divulge vreun secret comercial, astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/943.

4.  Atunci când furnizează informații cu privire la parametrii de ierarhizare, furnizorii de servicii de intermediere online și de motoare de căutare online nu divulgă nicio informație care ar putea fi utilizată pentru a reduce standardul de protecție a furnizorilor prin servicii de intermediere online și a consumatorilor împotriva practicilor comerciale rău-intenționate, cum ar fi înșelăciunea. Prezentul articol nu aduce atingere Directivei (UE) 2016/943.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1  În cazul în care un furnizor de servicii de intermediere online sau de motoare de căutare online acordă un tratament diferențiat bunurilor sau serviciilor oferite de către furnizorul însuși sau de către orice entitate controlată de acesta în raport cu cele oferite de alte entități, este necesar ca această diferențiere, atunci când este permisă, să aibă un caracter proporțional și transparent și să nu aducă atingere concurenței loiale, în comparație cu situația în care o astfel de diferențiere nu ar exista.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Furnizorii de motoare de căutare furnizează, pe site-urile lor internet, o descriere a oricărui tratament diferențiat pe care îl acordă sau îl pot acorda, pe de o parte, bunurilor sau serviciilor oferite consumatorilor prin intermediul respectivelor motoare de căutare fie de furnizorul însuși, fie de orice furnizor care utilizează servicii de intermediere online și care este controlat de acesta și, pe de altă parte, altor furnizori prin servicii de intermediere online.

 

Este interzisă acordarea unui tratament preferențial în ceea ce privește ierarhizarea rezultatelor căutărilor de bunuri și servicii oferite de furnizorul de motoare de căutare online însuși sau de orice furnizori prin servicii de intermediere online controlați de furnizorul respectiv, cu excepția cazului în care tratamentul în cauză este acordat în condițiile care se aplică tuturor furnizorilor prin servicii de intermediere online.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Descrierea menționată la alineatul (1) acoperă cel puțin, dacă este cazul, orice tratament diferențiat acordat prin măsuri specifice luate de furnizorul de servicii de intermediere online sau prin comportamentul acestuia referitor la oricare dintre următoarele elemente:

2.  Descrierile menționate la alineatele (1) și (1a) acoperă cel puțin, dacă este cazul, orice tratament diferențiat acordat prin măsuri specifice luate de furnizorul de servicii de intermediere online sau de furnizorul de motoare de căutare online sau prin comportamentul acestora referitor la oricare dintre următoarele elemente:

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  accesul pe care furnizorul sau furnizorii prin servicii de intermediere online controlați de furnizorul respectiv îl pot avea la datele cu caracter personal sau la datele de alt tip, ori la ambele categorii de date pe care furnizorilor prin servicii de intermediere online sau consumatorii le furnizează în vederea utilizării serviciilor de intermediere online în cauză sau care sunt generate prin furnizarea serviciilor respective;

(a)  accesul pe care furnizorul sau furnizorii prin servicii de intermediere online controlați de furnizorul respectiv îl pot avea la datele cu caracter personal sau la datele de alt tip, ori la ambele categorii de date pe care furnizorii prin servicii de intermediere online sau site-urile web comerciale sau consumatorii le furnizează în vederea utilizării serviciilor de intermediere online în cauză sau care sunt generate prin furnizarea serviciilor respective;

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  setările implicite;

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  accesul la serviciile care sunt legate direct de serviciile de intermediere online în cauză sau sunt auxiliare acestora ori condițiile de utilizare a acestor servicii.

(d)  accesul la serviciile care sunt legate direct de serviciile de intermediere online sau de serviciile motoarelor de căutare online în cauză sau sunt auxiliare acestora ori condițiile de utilizare a acestor servicii.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Furnizorii de servicii de intermediere online includ în termenele și condițiile lor o descriere a accesului tehnic și contractual (sau a absenței acestuia) al furnizorilor prin servicii de intermediere online la datele cu caracter personal sau la datele de alt tip, ori la ambele categorii de date pe care furnizorii prin servicii de intermediere online sau consumatorii le furnizează în vederea utilizării serviciilor de intermediere online în cauză sau care sunt generate prin furnizarea serviciilor respective.

1.  Furnizorii de servicii de intermediere online sau de motoare de căutare online includ în termenele și condițiile lor o descriere a accesului tehnic și contractual (sau a absenței acestuia) al furnizorilor prin servicii de intermediere online sau al furnizorilor prin site-uri web la datele cu caracter personal sau la datele de alt tip, ori la ambele categorii de date pe care furnizorii prin servicii de intermediere online sau furnizorii prin site-uri web sau consumatorii le furnizează în vederea utilizării serviciilor de intermediere online sau a serviciilor motoarelor de căutare online în cauză sau care sunt generate prin furnizarea serviciilor respective.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prin descrierea menționată la alineatul (1), furnizorii de servicii de intermediere online îi informează în mod adecvat pe furnizorii prin servicii de intermediere online cel puțin cu privire la următoarele aspecte:

2.  Prin descrierea menționată la alineatul (1), furnizorii de servicii de intermediere online sau de motoare de căutare online pun la dispoziția publicului următoarele informații:

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  dacă furnizorul de servicii de intermediere online are acces la datele cu caracter personal sau la datele de alt tip, ori la ambele categorii de date pe care furnizorii prin servicii de intermediere online sau consumatorii le furnizează în vederea utilizării respectivelor servicii sau care sunt generate prin furnizarea acestor servicii și, în caz afirmativ, la ce categorii de astfel de date și în ce condiții;

(a)  dacă furnizorul de servicii de intermediere online sau furnizorul motorului de căutare online are acces la datele cu caracter personal sau la datele de alt tip, ori la ambele categorii de date pe care furnizorii prin servicii de intermediere online sau consumatorii sau site-urile web comerciale le furnizează în vederea utilizării respectivelor servicii sau care sunt generate prin furnizarea acestor servicii și, în caz afirmativ, la ce categorii de astfel de date și în ce condiții;

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  dacă un furnizor prin servicii de intermediere online are acces la datele cu caracter personal sau la datele de alt tip, ori la ambele categorii de date pe care le furnizează în legătură cu utilizarea serviciilor de intermediere online în cauză sau generate prin furnizarea acestor servicii furnizorului prin servicii de intermediere online în cauză și consumatorilor bunurilor sau serviciilor sale și, în caz afirmativ, la ce categorii de astfel de date și în ce condiții;

(b)  dacă un furnizor prin servicii de intermediere online are acces la datele cu caracter personal sau la datele de alt tip, ori la ambele categorii de date pe care le furnizează în legătură cu utilizarea serviciilor de intermediere online sau a motorului de căutare online în cauză sau generate prin furnizarea acestor servicii furnizorului prin servicii de intermediere online în cauză și consumatorilor bunurilor sau serviciilor sale și, în caz afirmativ, la ce categorii de astfel de date și în ce condiții;

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  dacă, pe lângă accesul prevăzut la litera (b), un furnizor prin servicii de intermediere online are acces la datele cu caracter personal sau la datele de alt tip, ori la ambele categorii de date, inclusiv sub formă agregată, furnizate sau generate prin furnizarea de servicii de intermediere online către toți furnizorii care utilizează servicii de intermediere online și către consumatorii acestora, și în caz afirmativ, la ce categorii de astfel de date și în ce condiții.

(c)  dacă, pe lângă accesul prevăzut la litera (b), un furnizor prin servicii de intermediere online sau un site web comercial are acces la datele cu caracter personal sau la datele de alt tip, ori la ambele categorii de date, inclusiv sub formă agregată, furnizate sau generate prin furnizarea de servicii de intermediere online sau a motorului de căutare online către toți furnizorii care utilizează servicii de intermediere online sau către site-urile web comerciale și către consumatorii acestora, și în caz afirmativ, la ce categorii de astfel de date și în ce condiții.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Fără a aduce atingere dreptului relevant al Uniunii aplicabil protecției datelor cu caracter personal și a vieții private, furnizorii de servicii de intermediere online sau de motoare de căutare online le acordă furnizorilor prin servicii de intermediere online sau prin site-uri web acces la datele pe care le-au obținut ca urmare a activității comerciale desfășurate de respectivii furnizori sau de respectivele site-uri web comerciale. Datele sunt furnizate într-o formă agregată și într-un format care poate fi citit automat și este standardizat și utilizat în mod obișnuit.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care, în contextul furnizării serviciilor lor, furnizorii de servicii de intermediere online restrâng capacitatea furnizorilor care utilizează servicii de intermediere online de a oferi aceleași bunuri și servicii consumatorilor în condiții diferite prin alte mijloace decât prin intermediul serviciilor de intermediere online, aceștia includ motivele unei astfel de restricționări în termenele și condițiile lor și le pun la dispoziția publicului într-o formă ușor accesibilă. Motivele respective includ principalele considerații de ordin economic, comercial sau juridic care au stat la baza aplicării respectivelor restricții.

1.  Furnizorii de servicii de intermediere online nu restrâng capacitatea furnizorilor care utilizează servicii de intermediere online de a oferi aceleași bunuri și servicii consumatorilor în condiții diferite prin alte mijloace decât prin intermediul serviciilor de intermediere online.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Furnizorii de servicii de intermediere online prevăd un sistem intern de soluționare a reclamațiilor primite de la furnizorii care utilizează servicii de intermediere online.

Furnizorii de servicii de intermediere online prevăd un sistem intern de soluționare a reclamațiilor primite de la furnizorii care utilizează servicii de intermediere online și asigură faptul că acestea sunt soluționate într-un termen rezonabil.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  analizează în mod corespunzător reclamațiile primite și măsurile pe care este posibil să fie nevoiți să le ia pentru a rezolva problema care le-a fost sesizată, într-un mod care este proporțional cu importanța și complexitatea problemei respective;

(a)  analizează în mod corespunzător reclamațiile primite;

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  tratează reclamațiile în mod rapid și eficace, ținând seama de importanța și de complexitatea problemei sesizate;

(b)  tratează reclamațiile în mod rapid și eficace;

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  îi comunică reclamantului rezultatul procesului intern de soluționare a reclamațiilor, transmițându-i acestuia un răspuns personalizat și redactat într-un limbaj clar și lipsit de ambiguități.

(c)  îi comunică reclamantului rezultatul procesului intern de soluționare a reclamațiilor în cazul reclamației specifice depuse de acesta în timp util și într-un limbaj clar și lipsit de ambiguități.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Furnizorii de servicii de intermediere online includ în termenele și condițiile lor toate informațiile relevante referitoare la accesul la sistemul lor intern de soluționare a reclamațiilor și la funcționarea acestuia.

3.  Sistemul intern de soluționare a reclamațiilor se bazează pe principiul egalității de tratament, iar utilizarea sa nu trebuie să conducă la niciun tratament prejudiciabil pentru furnizorul prin servicii de intermediere online. Furnizorii de servicii de intermediere online includ în termenele și condițiile lor toate informațiile relevante referitoare la accesul la sistemul lor intern de soluționare a reclamațiilor și la funcționarea acestuia.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Furnizorii de servicii de intermediere online stabilesc anual și pun la dispoziția publicului larg într-o formă ușor accesibilă informațiile privind funcționarea și eficacitatea sistemului lor intern de soluționare a reclamațiilor.

Furnizorii de servicii de intermediere online revizuiesc în mod periodic funcționarea și eficacitatea sistemului lor intern de soluționare a reclamațiilor.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Aceste informații includ numărul total de reclamații primite, obiectul acestora, perioada de timp necesară pentru tratarea lor și decizia luată cu privire la acestea.

eliminat

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Dispozițiile prezentului articol nu se aplică furnizorilor de servicii de intermediere online care sunt întreprinderi mici în sensul articolului 2 alineatul (2) din anexa la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei29.

eliminat

__________________

 

29 Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

 

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Furnizorii de servicii de intermediere online identifică în termenele și condițiile lor unul sau mai mulți mediatori cu care sunt dispuși să colaboreze în încercarea de a ajunge la un acord cu furnizorii care utilizează servicii de intermediere online cu privire la soluționarea, pe cale extrajudiciară, a eventualelor litigii dintre furnizorul de servicii de intermediere și furnizorul care utilizează respectivele servicii de intermediere online, litigii ce apar în legătură cu furnizarea serviciilor de intermediere online în cauză, inclusiv a reclamațiilor care nu au putut fi rezolvate prin intermediul sistemul intern de soluționare a reclamațiilor menționat la articolul 9.

Furnizorii de servicii de intermediere online identifică în termenele și condițiile lor unul sau mai mulți mediatori cu care sunt dispuși să colaboreze în încercarea de a ajunge la un acord cu furnizorii care utilizează servicii de intermediere online cu privire la soluționarea, pe cale extrajudiciară, a litigiilor dintre furnizorul de servicii de intermediere și furnizorul care utilizează respectivele servicii de intermediere online, litigii ce apar în legătură cu furnizarea serviciilor de intermediere online în cauză, care nu au putut fi rezolvate prin intermediul sistemul intern de soluționare a reclamațiilor menționat la articolul 9.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  serviciile lor de mediere sunt abordabile ca preț pentru un furnizor obișnuit care utilizează serviciile de intermediere online în cauză;

(b)  serviciile lor de mediere sunt abordabile;

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Furnizorii de servicii de intermediere online trebuie să se implice cu bună credință în orice încercare de a se ajunge la un acord prin intermediul oricăruia dintre mediatorii pe care i-au identificat în conformitate cu alineatul (1), în vederea ajungerii la un acord cu privire la soluționarea litigiului.

3.  Medierea independentă este voluntară și se folosește numai după epuizarea opțiunilor de recurs din cadrul sistemului intern de soluționare a reclamațiilor. Furnizorii de servicii de intermediere online și furnizorii prin servicii de intermediere online trebuie să se implice cu bună credință în orice încercare de a se ajunge la un acord prin intermediul oricăruia dintre mediatorii identificați în conformitate cu alineatul (1), în vederea ajungerii la un acord cu privire la soluționarea litigiului.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Furnizorii de servicii de intermediere online suportă un procentaj rezonabil din costurile totale ale medierii în fiecare caz în parte. Procentajul rezonabil din costurile totale se determină pe baza unei sugestii din partea mediatorului, ținând seama de toate elementele relevante ale cazului în discuție, în special de meritele relative ale pretențiilor părților aflate în litigiu, de comportamentul părților, precum și de dimensiunea și puterea financiară a părților una în raport cu cealaltă. Cu toate acestea, furnizorii de servicii de intermediere online trebuie, în orice caz, să suporte cel puțin jumătate din costurile totale.

4.  Furnizorii de servicii de intermediere online suportă un procentaj rezonabil din costurile totale ale medierii în fiecare caz în parte. Procentajul rezonabil din costurile totale se determină pe baza unei sugestii din partea mediatorului, ținând seama de toate elementele relevante ale cazului în discuție, în special de meritele relative ale pretențiilor părților aflate în litigiu, de comportamentul părților, precum și de dimensiunea și puterea financiară a părților una în raport cu cealaltă.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia încurajează furnizorii de servicii de intermediere online, precum și organizațiile și asociațiile care îi reprezintă, să înființeze, separat sau în comun, una sau mai multe organizații care oferă servicii de mediere ce îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 10 alineatul (2), cu scopul specific de a facilita soluționarea extrajudiciară a litigiilor cu furnizorii care utilizează servicii de intermediere online, litigii care apar în legătură cu furnizarea acestor servicii, ținând seama în special de caracterul transfrontalier al serviciilor de intermediere online.

Comisia, în cooperare cu statele membre, încurajează furnizorii de servicii de intermediere online, precum și organizațiile și asociațiile care îi reprezintă, să înființeze, separat sau în comun, una sau mai multe organizații care oferă servicii de mediere ce îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 10 alineatul (2), cu scopul specific de a facilita soluționarea extrajudiciară a litigiilor cu furnizorii care utilizează servicii de intermediere online, litigii care apar în legătură cu furnizarea acestor servicii, ținând seama în special de caracterul transfrontalier al serviciilor de intermediere online.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Organizațiile sau asociațiile au dreptul menționat la alineatul (1) numai în cazul în care, la momentul introducerii acțiunii, îndeplinesc toate cerințele de mai jos:

Organizațiile sau asociațiile au dreptul menționat la alineatul (1) numai în cazul în care, la momentul introducerii acțiunii și pe durata desfășurării sale, îndeplinesc toate cerințele de mai jos:

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  sunt înregistrați în Registrul de transparență;

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab)  comunică în mod public informațiile referitoare la componența, structura și finanțarea lor;

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Dreptul menționat la alineatul (1) nu aduce atingere dreptului furnizorilor prin servicii de intermediere online și al furnizorilor prin site-uri web de a introduce în mod individual acțiuni în fața instanțelor naționale competente, în conformitate cu dispozițiile în materie din legislația statului membru în care este introdusă acțiunea în justiție, în vederea abordării problemei nerespectării de către furnizorii de servicii de intermediere online a cerințelor relevante prevăzute în prezentul regulament.

3.  Dreptul menționat la alineatul (1) nu aduce atingere dreptului furnizorilor prin servicii de intermediere online și al furnizorilor prin site-uri web de a introduce în mod individual acțiuni în fața instanțelor naționale competente, în conformitate cu dispozițiile în materie din legislația statului membru în care este introdusă acțiunea în justiție, în vederea abordării problemei nerespectării de către furnizorii de servicii de intermediere online sau de motoare de căutare online a cerințelor relevante prevăzute în prezentul regulament.

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În termen de [data: trei ani de la data intrării în vigoare] și, ulterior, din trei ani în trei ani, Comisia realizează o evaluare a prezentului regulament și prezintă un raport Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European.

1.  În termen de [data: doi ani de la data intrării în vigoare] și, ulterior, din trei ani în trei ani, Comisia realizează o evaluare a prezentului regulament și prezintă un raport Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre furnizează orice informație relevantă pe care Comisia o poate solicita în vederea întocmirii raportului menționat la alineatul (1).

3.  Statele membre și furnizorii furnizează orice informație relevantă pe care Comisia o poate solicita în vederea întocmirii raportului menționat la alineatul (1).

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online

Referințe

COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ITRE

28.5.2018

Comisii asociate - data anunțului în plen

13.9.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Anna Záborská

30.5.2018

Examinare în comisie

24.9.2018

 

 

 

Data adoptării

21.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

45

7

3

Membri titulari prezenți la votul final

Zigmantas Balčytis, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Membri supleanți prezenți la votul final

Pilar Ayuso, Amjad Bashir, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Davor Škrlec, Pavel Telička

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

John Flack

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

45

+

ALDE

Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

NI

David Borrelli

PPE

Pilar Ayuso, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda, Davor Škrlec

7

-

ALDE

Fredrick Federley

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, John Flack, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Jonathan Bullock

3

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

AVIZ al Comisiei pentru transport și turism (23.11.2018)

destinat Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online

(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

Raportoare pentru aviz: Claudia Țapardel

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportoarea salută propunerea Comisiei privind promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online, considerând că aceasta este bine echilibrată și că încearcă să combată lipsa de transparență în mediul platformelor online. Raportoarea recunoaște abordarea bazată pe principii și caracterul orizontal al prezentului regulament și faptul că aceasta, în loc să se concentreze asupra unui anumit sector sau a unei anumite probleme, urmărește să soluționeze dezechilibrele existente între platforme și furnizorii prin servicii de intermediere online din actuala economie a platformelor online. Prezentul regulament contribuie la crearea unui cadru juridic clar și transparent atât pentru furnizorii de servicii online, cât și pentru furnizorii prin servicii de intermediere online și contribuie la realizarea obiectivelor unei piețe unice digitale. Având în vedere diversitatea modelelor de afaceri și natura transfrontalieră a platformelor online, raportoarea consideră că soluțiile de reglementare ar trebui să fie armonizate la nivelul Uniunii Europene pentru a susține piața unică digitală și pentru a evita o posibilă fragmentare. Prin urmare, alegerea unui regulament drept instrument legislativ este binevenită.

Deși, dată fiind potențiala poziție dominantă a platformelor, este posibil ca acestea să se angajeze în practici potențial dăunătoare, care ar limita și submina încrederea întreprinderilor, raportoarea dorește să clarifice faptul că deținerea de către platforme a unei poziții mai puternice asupra activității lor nu reprezintă o situație de facto. Având în vedere caracterul orizontal al prezentului regulament și varietatea modelelor de afaceri online pe care le abordează, raportoarea consideră că există o interdependență între serviciile de intermediere online și furnizorii prin servicii de intermediere online și încearcă să garanteze că regulamentul nu generează sarcini inutile pentru niciuna dintre părți. Raportoarea încearcă să stabilească un echilibru între îmbunătățirea transparenței și asigurarea echității față de furnizorii prin servicii de intermediere online, asigurând în același timp accesul la o piață echitabilă, deschisă și competitivă în mediul online.

Având în vedere preocupările din ce în ce mai mari în ceea ce privește impactul negativ al clauzelor națiunii celei mai favorizate (CNF), raportoarea consideră că, pentru ca consumatorii să beneficieze de o piață mai deschisă, precum și pentru a alinia eforturile la nivelul Uniunii Europene, furnizorilor prin servicii de intermediere online ar trebui să li se permită să ofere condiții diferite prin intermediul canalelor alternative de distribuție.

În plus, raportoarea consideră că, pentru a asigura transparența și echitatea față de furnizorii prin servicii de intermediere online, platformele trebuie să îi informeze pe aceștia cu privire la orice canale suplimentare și utilizări ale mărcilor lor pentru comercializarea de bunuri și servicii. Raportoarea este de părere că furnizorii prin servicii de intermediere online ar trebui să dețină controlul asupra mărcilor lor și să aibă dreptul de a fi informați ori de câte ori platformele intenționează să utilizeze mărcile respective pentru a comercializa produse și servicii.

În cele din urmă, raportoarea consideră că este necesar ca perioada de punere în aplicare de către întreprinderi a prezentului regulament să se prelungească la douăsprezece luni, având în vedere faptul că platformele implementează schimbări semnificative. Raportoarea urmărește să se asigure că perioada de tranziție nu va afecta în mod negativ platformele și întreprinderile.

AMENDAMENTE

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Serviciile de intermediere online pot fi esențiale pentru succesul comercial al întreprinderilor care le utilizează pentru a ajunge la consumatori. Faptul că tot mai multe tranzacții sunt intermediate prin serviciile de intermediere online, fenomen favorizat de un robust efect de rețea indirect bazat pe date, conduce la o dependență sporită a acestor furnizori prin servicii de intermediere online, inclusiv microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii, de aceste servicii pentru a ajunge la consumatori. Ca urmare a acestei dependențe crescânde, furnizorii de astfel de servicii negociază adesea de pe o poziție de superioritate, care le permite să se comporte în practică în mod unilateral într-o manieră care poate fi inechitabilă și care poate aduce prejudicii intereselor legitime ale furnizorilor care utilizează serviciile lor de intermediere online și, indirect, și consumatorilor din Uniune.

(2)  Serviciile de intermediere online pot fi esențiale pentru succesul comercial al întreprinderilor care le utilizează pentru a ajunge la consumatori. Faptul că tot mai multe tranzacții sunt intermediate prin serviciile de intermediere online, fenomen favorizat de un robust efect de rețea indirect bazat pe date, conduce la o dependență sporită a acestor furnizori prin servicii de intermediere online, inclusiv microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii, de aceste servicii pentru a ajunge la consumatori. Ca urmare a acestei dependențe crescânde, este posibil ca furnizorii de astfel de servicii să negocieze adesea de pe o poziție de superioritate, care le permite să se comporte în practică în mod unilateral într-o manieră care poate fi inechitabilă și care poate aduce prejudicii intereselor legitime ale furnizorilor care utilizează serviciile lor de intermediere online și, indirect, și consumatorilor din Uniune.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Este important de observat faptul că termenul „furnizor prin servicii de intermediere online” și, prin extensie, domeniul de aplicare al prezentului regulament ar trebui să acopere, de asemenea, persoanele fizice care lucrează sau furnizează personal servicii, inclusiv în domeniul transporturilor, prin desfășurarea de activități prin intermediul platformelor online. Nu este vorba numai de IMM-uri, ci și de persoanele care se pot încadra în categoria entităților economice independente sau a lucrătorilor independenți. Datorită numărului în creștere al persoanelor care își desfășoară activitatea în această manieră în economie, este esențial ca acestea să fie, de asemenea, acoperite de prezentul regulament și să se poată baza pe posibilitatea de a solicita măsuri reparatorii. Aceste persoane ar trebui să aibă dreptul de a participa la procesul de stabilire a prețurilor și a condițiilor de muncă de către platforme, întrucât acestea sunt vulnerabile la delistarea arbitrară, la o lipsă de acces la datele cu caracter personal și la discriminare.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b)  În cazul anumitor sectoare ale economiei deschise mai recent concurenței în interiorul Uniunii, atât serviciile de intermediere online, cât și motoarele de căutare online contribuie considerabil la desăvârșirea pieței interne. În cadrul acestor sectoare, serviciile de intermediere online și motoarele de căutare online furnizează servicii întreprinderilor care și-au dezvoltat deja propriile canale de comerț electronic și nu depind de serviciile de intermediere online. În aceste cazuri, ar trebui să se aibă în vedere impunerea unor obligații de transparență suplimentare furnizorilor prin servicii de intermediere online și serviciilor de intermediere online în interesul unei concurențe loiale și al consumatorilor din Uniune.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Prin urmare, ar trebui să se stabilească la nivelul Uniunii un set uniform și specific de norme obligatorii, menite să asigure un mediu de afaceri echitabil, previzibil, durabil și fiabil în cadrul pieței interne, prin garantarea, în special, a faptului că furnizorii prin servicii de intermediere online beneficiază de un grad de transparență adecvat, precum și de măsuri reparatorii eficace în întreaga Uniune. Aceste norme ar trebui să prevadă, de asemenea, un grad de transparență adecvat în ceea ce privește ierarhizarea furnizorilor prin site-uri web în rezultatele de căutare generate de motoarele de căutare online. În același timp, normele respective ar trebui să fie de așa natură încât să protejeze potențialul considerabil de inovare oferit de economia platformelor online în sens larg.

(6)  Prin urmare, ar trebui să se stabilească la nivelul Uniunii un set uniform și specific de norme obligatorii, menite să asigure un mediu de afaceri echitabil, previzibil, durabil și fiabil în cadrul pieței interne, prin garantarea, în special, a faptului că furnizorii prin servicii de intermediere online beneficiază de un grad de transparență adecvat, precum și de măsuri reparatorii eficace în întreaga Uniune și că serviciile de intermediere online dețin informații suficiente pentru a furniza consumatorilor din Uniune servicii oportune, exacte și relevante. Aceste norme ar trebui să prevadă, de asemenea, un grad de transparență adecvat în ceea ce privește ierarhizarea furnizorilor prin site-uri web în rezultatele de căutare generate de motoarele de căutare online. În același timp, normele respective ar trebui să fie de așa natură încât să protejeze și să susțină în continuare pentru viitor potențialul considerabil de inovare oferit de economia platformelor online în sens larg.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Obligațiile în materie de informare și transparență ale părților implicate trebuie să fie aplicate riguros, astfel încât consumatorii să poată avea încredere în platformele și întreprinderile pe care le utilizează și să nu le fie subminată încrederea în piața unică. Ar trebui încurajate toate inițiativele care sporesc transparența mecanismelor de ierarhizare și care ajută la stabilirea unor criterii solide privind reputația.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b)  O mai bună reglementare în era digitală necesită o legislație bazată pe principii, combinată cu acțiuni complementare fără caracter normativ, care să se adapteze în mod eficient la noile tehnologii și la noile modele de afaceri pentru a preveni fragmentarea pieței unice.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  O mare varietate de relații comerciale între întreprinderi și consumatori sunt intermediate online de către furnizori care oferă servicii multilaterale, bazate, în esență, pe același model de afaceri care presupune construirea unui ecosistem. Pentru a reflecta serviciile relevante, serviciile de intermediere online ar trebui să fie definite într-un mod precis și neutru din punct de vedere tehnologic. Mai concret, aceste servicii ar trebui să constea în servicii ale societății informaționale, care se caracterizează prin faptul că vizează să faciliteze inițierea de tranzacții directe între furnizorii prin servicii de intermediere online și consumatori, indiferent dacă tranzacțiile sunt încheiate, în cele din urmă, online, pe portalul online al furnizorului de servicii de intermediere online în cauză sau al furnizorului prin servicii de intermediere online, sau offline. În plus, serviciile ar trebui furnizate pe baza relațiilor contractuale existente atât între furnizori și furnizorii prin servicii de intermediere online, cât și între furnizori și consumatori. Ar trebui să se considere că există o astfel de relație contractuală atunci când ambele părți în cauză își exprimă intenția de a fi legate între ele în mod neechivoc și verificabil, fără să fie neapărat necesar un acord scris explicit în acest sens.

(8)  O mare varietate de relații comerciale între întreprinderi și consumatori sunt intermediate online de către furnizori care oferă servicii multilaterale, bazate, în esență, pe același model de afaceri care presupune construirea unui ecosistem. Pentru a reflecta serviciile relevante, serviciile de intermediere online ar trebui să fie definite într-un mod precis și neutru din punct de vedere tehnologic. Mai concret, aceste servicii ar trebui să constea în servicii ale societății informaționale, care se caracterizează prin faptul că inițiază tranzacții directe între furnizorii prin servicii de intermediere online și consumatori, indiferent dacă tranzacțiile sunt încheiate, în cele din urmă, online, pe portalul online al furnizorului de servicii de intermediere online în cauză sau al furnizorului prin servicii de intermediere online, sau offline. În plus, serviciile ar trebui furnizate pe baza relațiilor contractuale existente atât între furnizori și furnizorii prin servicii de intermediere online, cât și între furnizori și consumatori. Ar trebui să se considere că există o astfel de relație contractuală atunci când ambele părți în cauză își exprimă intenția de a fi legate între ele în mod neechivoc și verificabil, fără să fie neapărat necesar un acord scris explicit în acest sens.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Printre serviciile de intermediere online care intră sub incidența prezentului regulament ar trebui, prin urmare, să se regăsească piețele de comerț electronic online, inclusiv cele de colaborare pe care își desfășoară activitatea furnizorii prin servicii de intermediere online, serviciile de aplicații informatice online și platformele sociale online. Cu toate acestea, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice instrumentelor de publicitate online sau schimburilor publicitare online care nu sunt furnizate cu scopul de a facilita inițierea tranzacțiilor directe și care nu presupun o relație contractuală cu consumatorii. De asemenea, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice serviciilor de plată online, întrucât nici acestea nu îndeplinesc cerințele aplicabile, ci sunt mai degrabă în mod inerent auxiliare tranzacției de furnizare de bunuri și servicii pentru consumatorii în cauză.

(9)  Printre serviciile de intermediere online care intră sub incidența prezentului regulament ar trebui, prin urmare, să se regăsească piețele de comerț electronic online, inclusiv cele de colaborare pe care își desfășoară activitatea furnizorii prin servicii de intermediere online, cum ar fi serviciile de rezervări hoteliere online, precum și orice piață, cum ar fi funcționalitatea serviciilor de aplicații informatice online și a platformelor sociale online și a serviciilor de asistență vocală. Cu toate acestea, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice instrumentelor de publicitate online sau schimburilor publicitare online care nu sunt furnizate cu scopul de a facilita inițierea tranzacțiilor directe și care nu presupun o relație contractuală cu consumatorii. De asemenea, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice serviciilor de plată online, întrucât nici acestea nu îndeplinesc cerințele aplicabile, ci sunt mai degrabă în mod inerent auxiliare tranzacției de furnizare de bunuri și servicii pentru consumatorii în cauză sau rețele sau servicii de comunicații electronice sau servicii mass-media audiovizuale care sunt supuse unor reglementări sectoriale specifice în ceea ce privește transparența, căile de atac și nediscriminarea.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Din rațiuni de consecvență, definiția motorului de căutare online utilizată în prezentul regulament ar trebui aliniată la definiția utilizată în Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului21.

(11)  Pentru a asigura neutralitatea tehnologică și pentru a recunoaște varietatea serviciilor de căutare, definiția motorului de căutare online utilizată în prezentul regulament ar trebui să fie mai largă decât definiția utilizată în Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului21.

_________________

_________________

21 Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune (JO L 194, 19.7.2016, p. 1).

21 Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune (JO L 194, 19.7.2016, p. 1).

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Pentru a-i proteja în mod eficace pe furnizorii prin servicii de intermediere online atunci când este necesar, prezentul regulament ar trebui să se aplice în cazul în care termenele și condițiile unei relații contractuale, indiferent de denumirea sau forma sub care se prezintă acestea, nu sunt negociate în mod individual de părțile la acestea. Pentru a se determina dacă termenele și condițiile au fost sau nu negociate în mod individual ar trebui să se realizeze o evaluare globală, pentru care faptul că este posibil ca anumite dispoziții ale acestora să fi fost negociate individual nu este, în sine, un element hotărâtor.

eliminat

Justificare

Condiționând includerea în domeniul de aplicare al regulamentului a unei întreprinderi de negocierea „în mod individual” a condițiilor de utilizare a serviciului (pe baza unei „evaluări globale” a contractului), întreprinderile ar fi expuse unei incertitudini substanțiale cu privire la momentul în care acestea pot fi protejate și la măsura în care pot negocia fără a pune în pericol drepturile lor importante. Regulamentul riscă să creeze o situație în care cu cât un furnizor prin servicii de intermediere online negociază mai mult cu o platformă, cu atât mai mult este privat de drepturile minime recunoscute de aceasta. Pentru a evita pierderea protecției oferite prin regulamentul propus, hotelurile, mari sau mici, ar putea fi încurajate astfel să nu încerce să obțină condiții contractuale mai bune în cadrul negocierilor cu platformele online.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Pentru a-i proteja pe furnizorii care utilizează servicii de intermediere online, ar trebui să fie posibil ca o instanță competentă să stabilească faptul că termenele și condițiile neconforme nu sunt obligatorii pentru furnizorul prin servicii de intermediere online în cauză, cu efect ex nunc. Orice astfel de hotărâre a unei instanțe ar trebui totuși să se refere numai la dispozițiile specifice din cadrul termenelor și condițiilor care nu sunt conforme. Celelalte dispoziții ar trebui să rămână valabile și executorii, în măsura în care pot fi izolate de dispozițiile neconforme. Modificările bruște aduse termenelor și condițiilor existente pot perturba în mod semnificativ activitatea furnizorilor prin servicii de intermediere online. Pentru a limita astfel de efecte negative asupra furnizorilor prin servicii de intermediere online și pentru a descuraja un astfel de comportament, modificările făcute cu încălcarea obligației de a prevedea o perioadă de preaviz fixă ar trebui, prin urmare, să fie nule și neavenite, adică să se considere că nu au existat niciodată, cu efecte erga omnes și ex tunc.

(15)  Pentru a-i proteja pe furnizorii care utilizează servicii de intermediere online și pentru a garanta securitatea juridică pentru toate părțile, ar trebui să fie posibil ca o instanță competentă să stabilească faptul că termenele și condițiile neconforme nu sunt obligatorii pentru furnizorul prin servicii de intermediere online în cauză, cu efect ex nunc. Orice astfel de hotărâre a unei instanțe ar trebui totuși să se refere numai la dispozițiile specifice din cadrul termenelor și condițiilor care nu sunt conforme. Celelalte dispoziții ar trebui să rămână valabile și executorii, în măsura în care pot fi izolate de dispozițiile neconforme. Modificările bruște aduse termenelor și condițiilor existente pot perturba în mod semnificativ activitatea furnizorilor prin servicii de intermediere online. Pentru a limita astfel de efecte negative asupra furnizorilor prin servicii de intermediere online și pentru a descuraja un astfel de comportament, modificările făcute cu încălcarea obligației de a prevedea o perioadă de preaviz fixă ar trebui, prin urmare, să fie nule și neavenite, adică să se considere că nu au existat niciodată, cu efecte erga omnes și ex tunc.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Un furnizor de servicii de intermediere online poate avea motive legitime pentru a decide să suspende sau să sisteze furnizarea serviciilor sale, în întregime sau în parte, către un anumit furnizor prin servicii de intermediere online, inclusiv prin delistarea bunurilor sau serviciilor individuale ale unui anumit furnizor prin servicii de intermediere online sau prin eliminarea efectivă a acestora din rezultatele căutării. Cu toate acestea, dat fiind că deciziile respective pot afecta în mod semnificativ interesele furnizorului prin servicii de intermediere online în cauză, acesta ar trebui să fie informat în mod corespunzător cu privire la justificarea deciziilor respective. Justificarea ar trebui să le permită furnizorilor prin servicii de intermediere online să aprecieze dacă decizia respectivă poate fi atacată, ceea ce ar îmbunătăți posibilitățile acestora de a recurge la măsuri reparatorii eficace în caz de nevoie. În plus, obligația de a furniza o justificare ar trebui să permită prevenirea ori remedierea oricărei acțiuni de eliminare neintenționată a conținutului online furnizat de furnizorii prin servicii de intermediere online pe care furnizorul îl consideră, în mod incorect, a fi conținut ilegal, în conformitate cu Recomandarea (UE) nr. 2018/334 a Comisiei22. În justificare ar trebui să se identifice motivul sau motivele obiective care au stat la baza deciziei, pornind de la motivele expuse în prealabil de furnizor în termene și condiții, și ar trebui să se facă trimitere în mod proporțional la circumstanțele specifice relevante care au condus la adoptarea respectivei decizii.

(16)  Un furnizor de servicii de intermediere online poate avea motive legitime pentru a decide să aplice restricții sau sancțiuni furnizorilor prin servicii de intermediere online, precum suspendarea sau sistarea furnizării serviciilor sale, în întregime sau în parte, către un anumit furnizor prin servicii de intermediere online, inclusiv prin delistarea bunurilor sau serviciilor individuale ale unui anumit furnizor prin servicii de intermediere online sau prin eliminarea efectivă a acestora din rezultatele căutării. Cu toate acestea, dat fiind că deciziile respective pot afecta în mod semnificativ interesele furnizorului prin servicii de intermediere online și ale consumatorilor în cauză, furnizorul prin servicii de intermediere online ar trebui să fie informat imediat cu privire la deciziile respective și să primească justificarea acestora. Dacă decizia se bazează pe notificări din partea unor părți terțe, aceste notificări trebuie să fie suficient de precise și argumentate în mod corespunzător pentru a permite furnizorului de servicii de găzduire să ia o decizie avizată și cu toată diligența necesară. Prin urmare, ar trebui să se solicite furnizorilor să transmită conținutul acestor notificări furnizorului prin servicii de intermediere online pentru a-i permite să infirme notificări în mod evident abuzive. Justificarea ar trebui să le permită furnizorilor prin servicii de intermediere online să aprecieze dacă decizia respectivă poate fi atacată, ceea ce ar îmbunătăți posibilitățile acestora de a recurge la măsuri reparatorii eficace în caz de nevoie. În plus, obligația de a furniza o justificare ar trebui să permită prevenirea ori remedierea oricărei acțiuni de eliminare neintenționată a conținutului online furnizat de furnizorii prin servicii de intermediere online pe care furnizorul îl consideră, în mod incorect, a fi conținut ilegal, în conformitate cu Recomandarea (UE) nr. 2018/33422 a Comisiei. În justificare ar trebui să se identifice motivul sau motivele obiective care au stat la baza deciziei, pornind de la motivele expuse în prealabil de furnizor în termene și condiții, și ar trebui să se facă trimitere în mod proporțional la circumstanțele specifice relevante care au condus la adoptarea respectivei decizii. Dat fiind că furnizorii de servicii de intermediere pot lucra cu canale de distribuție sau cu programe afiliate suplimentare, transparența față de furnizorii prin servicii de intermediere online trebuie asigurată în această privință. Furnizorii prin servicii de intermediere online ar trebui să aibă dreptul de a aduce ajustări canalelor prin care se tranzacționează ofertele lor.

__________________

__________________

22 Recomandarea (UE) 2018/334 a Comisiei din 1 martie 2018 privind măsuri de combatere eficace a conținutului ilegal online (JO L 63, 6.3.2018, p. 50).

22 Recomandarea (UE) 2018/334 a Comisiei din 1 martie 2018 privind măsuri de combatere eficace a conținutului ilegal online (JO L 63, 6.3.2018, p. 50).

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Ierarhizarea bunurilor și serviciilor de către furnizorii de servicii de intermediere online are un impact important asupra alegerilor consumatorilor și, prin urmare, asupra succesului comercial al furnizorilor care oferă aceste bunuri și servicii consumatorilor prin servicii de intermediere online. Furnizorii de servicii de intermediere online ar trebui, prin urmare, să prezinte în prealabil principalii parametri de ierarhizare, pentru a spori previzibilitatea pentru furnizorii prin servicii de intermediere online, pentru a le permite acestora să înțeleagă mai bine modul de funcționare a mecanismului de ierarhizare și să compare practicile aplicate în această privință de diferiți furnizori. Noțiunea de parametru principal ar trebui înțeleasă ca referindu-se la orice criterii generale, procese, semnale specifice încorporate în algoritmi sau în alte mecanisme de ajustare sau retrogradare utilizate în legătură cu ierarhia rezultatelor. Descrierea principalilor parametri de ierarhizare ar trebui să includă și o explicație a posibilităților pe care le pot avea furnizorii prin servicii de intermediere online de a influența în mod activ poziția în ierarhie în schimbul efectuării unor plăți, precum și a efectelor relative ale unei astfel de situații. Această descriere ar trebui să le ofere furnizorilor prin servicii de intermediere online o înțelegere adecvată a modului în care mecanismul de ierarhizare ține seama de caracteristicile bunurilor sau serviciilor efective oferite de furnizorul prin servicii de intermediere online și de relevanța lor pentru consumatorii respectivelor servicii de intermediere online.

(17)  Ierarhizarea bunurilor și serviciilor de către furnizorii de servicii de intermediere online are un impact important asupra alegerilor consumatorilor și, prin urmare, asupra succesului comercial al furnizorilor care oferă aceste bunuri și servicii consumatorilor prin servicii de intermediere online. Furnizorii de servicii de intermediere online ar trebui, prin urmare, să prezinte în prealabil principalii parametri de ierarhizare, pentru a spori previzibilitatea pentru furnizorii prin servicii de intermediere online, pentru a le permite acestora să înțeleagă mai bine modul de funcționare a mecanismului de ierarhizare și să compare practicile aplicate în această privință de diferiți furnizori. Noțiunea de parametru principal ar trebui înțeleasă ca referindu-se la orice criterii generale, procese, semnale specifice încorporate în algoritmi sau în alte mecanisme de ajustare sau retrogradare utilizate în legătură cu ierarhia rezultatelor. Descrierea principalilor parametri de ierarhizare ar trebui să includă și o explicație a posibilităților pe care le pot avea furnizorii prin servicii de intermediere online de a influența în mod activ poziția în ierarhie în schimbul efectuării unor plăți, precum și a efectelor relative ale unei astfel de situații. Această descriere ar trebui să le ofere furnizorilor prin servicii de intermediere online o înțelegere adecvată a modului în care mecanismul de ierarhizare ține seama de caracteristicile bunurilor sau serviciilor efective oferite de furnizorul prin servicii de intermediere online și de relevanța lor pentru consumatorii respectivelor servicii de intermediere online. Totodată, consumatorul ar trebui să fie informat în mod clar și inechivoc atunci când un furnizor de servicii a influențat poziția în ierarhie în schimbul efectuării unor plăți, printr-o semnalare explicită sau scrisă.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a)  Pentru a fi mai responsabili în ceea ce privește respectarea dispozițiilor referitoare la ierarhizare, furnizorii de servicii de intermediere online și de motoare de căutare online trebuie să desemneze o persoană responsabilă cu ierarhizarea și algoritmii aplicați de furnizor. Acest lucru trebuie să faciliteze punerea în aplicare fără probleme a dispozițiilor regulamentului, sporind certitudinea în ceea ce privește ierarhizarea.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  În cazul în care un furnizor de servicii de intermediere online oferă anumite bunuri sau servicii consumatorilor prin propriile sale servicii de intermediere online sau prin intermediul unui furnizor care utilizează serviciile sale de intermediere online și pe care îl controlează, acesta poate concura direct cu alți furnizori care utilizează serviciile sale de intermediere online pe care nu îi controlează. În astfel de situații, în special, este important ca furnizorul de servicii de intermediere online să acționeze într-un mod transparent și să ofere o descriere a oricărui tratament diferențiat, indiferent dacă este furnizat prin mijloace juridice, comerciale sau tehnice, pe care l-ar putea acorda cu privire la bunurile sau serviciile pe care le oferă el însăși comparativ cu cele oferite de furnizorii care utilizează serviciile de intermediere online. Pentru a garanta proporționalitatea, această obligație ar trebui să se aplice la nivelul tuturor serviciilor de intermediere online, nu numai la nivelul bunurilor sau serviciilor individuale oferite prin intermediul acestor servicii.

(19)  În cazul în care un furnizor de servicii de intermediere online oferă anumite bunuri sau servicii consumatorilor prin propriile sale servicii de intermediere online sau prin intermediul unui furnizor care utilizează serviciile sale de intermediere online și pe care îl controlează, acesta poate concura direct cu alți furnizori care utilizează serviciile sale de intermediere online pe care nu îi controlează. În astfel de situații, în special, este important ca furnizorul de servicii de intermediere online să acționeze într-un mod transparent și să ofere o descriere a oricărui tratament diferențiat, indiferent dacă este furnizat prin mijloace juridice, comerciale sau tehnice, cum ar fi setări implicite, pe care l-ar putea acorda cu privire la bunurile sau serviciile pe care le oferă el însuși comparativ cu cele oferite de furnizorii care utilizează serviciile de intermediere online. Prin urmare, furnizorii de servicii de intermediere online nu ar trebui să fie autorizați să furnizeze un bun sau un serviciu sub controlul direct sau indirect al acestora ca opțiune implicită, fără a le oferi consumatorilor mai întâi posibilitatea de a alege între diferite opțiuni concurente disponibile atunci când se folosește serviciul de intermediere online pentru prima dată. Ar trebui permis un tratament diferențiat numai în măsura în care dreptul concurenței este respectat pe deplin. Pentru a garanta proporționalitatea, această obligație ar trebui să se aplice la nivelul tuturor serviciilor de intermediere online, nu numai la nivelul bunurilor sau serviciilor individuale oferite prin intermediul acestor servicii. În plus, dat fiind că intermediarii online dețin deseori mai multe platforme sau site-uri web, aceștia ar trebui să îi informeze pe furnizorii prin servicii de intermediere online cu care încheie un contract de listare cu privire la platformele și site-urile web pe care este afișată listarea.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Capacitatea de a accesa și de a utiliza datele, inclusiv datele cu caracter personal, poate facilita crearea de valoare într-o măsură importantă în economia platformelor online. În consecință, este important ca furnizorii de servicii de intermediere online să ofere furnizorilor care utilizează servicii de intermediere online o descriere clară a sferei de cuprindere, a naturii și a condițiilor de acces și de utilizare a anumitor categorii de date. Descrierea ar trebui să fie proporțională și s-ar putea referi la condițiile generale de acces mai degrabă decât la o identificare exhaustivă a datelor efective sau a categoriilor de date, astfel încât să permită furnizorilor care utilizează servicii de intermediere online să înțeleagă dacă pot utiliza datele pentru a spori crearea de valoare, inclusiv prin reținerea eventuală a serviciilor de date furnizate de terți. Prelucrarea datelor cu caracter personal ar trebui să se facă în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului24.

(20)  Capacitatea de a accesa și de a utiliza datele verificabile, inclusiv datele cu caracter personal, poate facilita crearea de valoare într-o măsură importantă în economia platformelor online. În consecință, este important ca furnizorii de servicii de intermediere online să ofere furnizorilor care utilizează servicii de intermediere online o descriere clară a sferei de cuprindere, a naturii și a condițiilor de acces și de utilizare a anumitor categorii de date. Descrierea ar trebui să fie proporțională și s-ar putea referi la condițiile generale de acces mai degrabă decât la o identificare exhaustivă a datelor efective sau a categoriilor de date, astfel încât să permită furnizorilor care utilizează servicii de intermediere online să înțeleagă dacă pot utiliza sau verifica datele pentru a spori crearea de valoare, inclusiv prin reținerea eventuală a serviciilor de date furnizate de terți. Prelucrarea datelor cu caracter personal ar trebui să se facă în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului24.

_________________

_________________

24 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Text cu relevanță pentru SEE) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

24 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Text cu relevanță pentru SEE) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Furnizorii de servicii de intermediere online pot, în anumite cazuri, să limiteze în cadrul termenelor și condițiilor capacitatea furnizorilor care utilizează servicii de intermediere online de a oferi bunuri sau servicii consumatorilor în condiții mai favorabile prin alte mijloace decât prin intermediul serviciilor de intermediere online respective. În aceste cazuri, furnizorii în cauză ar trebui să expună motivele pentru care au luat o astfel de decizie, referindu-se în special la principalele considerente de ordin economic, comercial sau juridic pentru aplicarea respectivelor restricții. Această obligație de transparență nu ar trebui, totuși, să fie înțeleasă ca afectând evaluarea legalității unor astfel de restricții în temeiul altor acte ale Uniunii sau al legilor statelor membre în conformitate cu dreptul Uniunii, inclusiv în domeniul concurenței și al practicilor comerciale neloiale, și nici aplicarea unor astfel de legi.

(21)  Furnizorii de servicii de intermediere online pot, în anumite cazuri, să limiteze în cadrul termenelor și condițiilor capacitatea furnizorilor care utilizează servicii de intermediere online de a oferi bunuri sau servicii consumatorilor în condiții mai favorabile prin alte mijloace decât prin intermediul serviciilor de intermediere online respective. Astfel de restricții ar trebui să fie limitate, deoarece limitează libertatea antreprenorială a furnizorilor prin servicii de intermediere online de a stabili condițiile de vânzare a propriilor produse și servicii și pot, de asemenea, să aducă prejudicii consumatorilor, împiedicându-le accesul la o gamă mai largă de opțiuni. La solicitarea furnizorilor prin servicii de intermediere online sau a unui alt furnizor de servicii de interzicere online sau din inițiativă proprie, Comisia ar trebui să examineze în mod activ și prompt legalitatea restricțiilor respective în conformitate cu dreptul Uniunii. Furnizorilor prin servicii de intermediere online ar trebui să li se acorde control deplin asupra propriilor drepturi de proprietate intelectuală. Furnizorii de servicii de intermediere online ar trebui să facă uz de aceste drepturi numai cu consimțământul explicit al furnizorului prin servicii de intermediere online. Ar trebui să se respecte condițiile de utilizare a acestor drepturi.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Pentru a permite furnizorilor care utilizează servicii de intermediere online, inclusiv celor cărora este posibil să le fi fost suspendată ori sistată utilizarea serviciilor de intermediere online în cauză, să aibă acces la măsuri reparatorii imediate, adecvate și eficace, furnizorii de servicii de intermediere online ar trebui să prevadă un sistem intern de soluționare a reclamațiilor. Acest sistem intern de soluționare a reclamațiilor ar trebui să urmărească să garanteze faptul că un procentaj semnificativ din reclamații pot fi soluționate bilateral de către furnizorul de servicii de intermediere online și de către furnizorul prin servicii de intermediere online în cauză. În plus, asigurarea faptului că furnizorii de servicii de intermediere online publică informații cu privire la funcționarea și eficacitatea sistemului lor intern de soluționare a reclamațiilor ar trebui să îi ajute pe furnizori prin servicii de intermediere online să înțeleagă tipurile de probleme care pot apărea în contextul furnizării diferitelor servicii de intermediere online și faptul că există posibilitatea de a se ajunge la o soluționare bilaterală rapidă și eficace.

(22)  Pentru a permite furnizorilor care utilizează servicii de intermediere online, inclusiv celor cărora este posibil să le fi fost suspendată ori sistată utilizarea serviciilor de intermediere online în cauză, să aibă acces la măsuri reparatorii imediate, adecvate și eficace, furnizorii de servicii de intermediere online ar trebui să prevadă un sistem intern de soluționare a reclamațiilor. Acest sistem intern de soluționare a reclamațiilor ar trebui să urmărească să garanteze faptul că un procentaj semnificativ din reclamații pot fi soluționate bilateral de către furnizorul de servicii de intermediere online și de către furnizorul prin servicii de intermediere online în cauză. În plus, asigurarea faptului că furnizorii de servicii de intermediere online publică informații cu privire la funcționarea și eficacitatea sistemului lor intern de soluționare a reclamațiilor ar trebui să îi ajute pe furnizori prin servicii de intermediere online să înțeleagă tipurile de probleme și gradul de dificultate care poate apărea în contextul furnizării diferitelor servicii de intermediere online și faptul că există posibilitatea de a se ajunge la o soluționare bilaterală rapidă și eficace.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Cerințele din prezentul regulament referitoare la sistemele interne de soluționare a reclamațiilor sunt menite să permită furnizorilor de servicii de intermediere online un grad rezonabil de flexibilitate atunci când utilizează aceste sisteme și soluționează diferitele reclamații primite, astfel încât să reducă la minimum eventualele sarcini administrative. În plus, sistemele interne de soluționare a reclamațiilor ar trebui să permită furnizorilor de servicii de intermediere online să abordeze, dacă este nevoie, în mod proporțional, orice tentativă de utilizare cu rea-credință a respectivelor sisteme de către anumiți furnizori care utilizează servicii de intermediere online. În alte cazuri decât cele legate de o presupusă nerespectare a obligațiilor juridice prevăzute în prezentul regulament, sistemele interne de soluționare a reclamațiilor ar trebui, în plus, să nu accepte reclamațiile care presupun doar efecte negative neglijabile pentru furnizorul prin servicii de intermediere online în cauză. Dat fiind costul înființării și exploatării unor astfel de sisteme, este oportun să se acorde derogări de la aceste obligații tuturor furnizorilor de servicii de intermediere online care sunt întreprinderi mici, în conformitate cu dispozițiile relevante din Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei25.

(23)  Cerințele din prezentul regulament referitoare la sistemele interne de soluționare a reclamațiilor sunt menite să permită furnizorilor de servicii de intermediere online un grad rezonabil de flexibilitate atunci când utilizează aceste sisteme și soluționează diferitele reclamații primite, astfel încât să reducă la minimum eventualele sarcini administrative. În plus, sistemele interne de soluționare a reclamațiilor ar trebui să permită furnizorilor de servicii de intermediere online să abordeze, dacă este nevoie, în mod proporțional, orice tentativă de utilizare cu rea-credință a respectivelor sisteme de către anumiți furnizori care utilizează servicii de intermediere online. Dat fiind costul înființării și exploatării unor astfel de sisteme, este oportun să se acorde derogări de la aceste obligații tuturor furnizorilor de servicii de intermediere online care sunt întreprinderi mici, în conformitate cu dispozițiile relevante din Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei25.

__________________

__________________

25 Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

25 Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Furnizorii de servicii de intermediere online ar trebui să suporte un procentaj rezonabil din costurile totale ale medierii, ținând seama de toate elementele relevante ale cazului. În acest scop, mediatorul ar trebui să sugereze procentajul considerat rezonabil date fiind circumstanțele specifice cazului. Procentajul respectiv nu ar trebui să fie însă niciodată mai mic de 50 % din aceste costuri.

(25)  Furnizorii de servicii de intermediere online ar trebui să suporte un procentaj rezonabil din costurile totale ale medierii, ținând seama de toate elementele relevante ale cazului. În acest scop, mediatorul ar trebui să sugereze procentajul considerat rezonabil date fiind circumstanțele specifice cazului. Procentajul respectiv nu ar trebui să fie însă niciodată mai mic de 50 % din aceste costuri. În cazuri excepționale, în care furnizorii prin servicii de intermediere online sunt întreprinderi mari care beneficiază de propriul canal de comerț online și în care mediatorul identifică un potențial abuz al procedurii de mediere în detrimentul furnizorilor de servicii de intermediere online, furnizorii prin servicii de intermediere online ar trebui să suporte un procentaj mai mare din costuri.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Codurile de conduită, elaborate fie de către furnizorii de servicii în cauză, fie de către organizațiile sau asociațiile care îi reprezintă, pot contribui la aplicarea corespunzătoare a prezentului regulament și ar trebui, prin urmare, să fie încurajate. La elaborarea unor astfel de coduri de conduită, în consultare cu toate părțile interesate relevante, ar trebui să se țină seama de caracteristicile specifice ale sectoarelor în cauză, precum și de caracteristicile specifice ale microîntreprinderilor și ale întreprinderilor mici și mijlocii.

(28)  Codurile de conduită, elaborate fie de către furnizorii de servicii în cauză, fie de către organizațiile sau asociațiile care îi reprezintă, pot contribui la aplicarea corespunzătoare a prezentului regulament și ar trebui, prin urmare, să fie încurajate. La elaborarea unor astfel de coduri de conduită, în consultare cu toate părțile interesate relevante, ar trebui să se țină seama de caracteristicile specifice ale sectoarelor în cauză, precum și de caracteristicile specifice ale microîntreprinderilor și ale întreprinderilor mici și mijlocii. Comisia ar trebui să examineze conformitatea codurilor de conduită cu dreptul Uniunii.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28a)  Consideră că legislația Uniunii ar trebui să se bazeze pe conceptul de „cât mai puțin posibil și atât cât este necesar”, ceea ce înseamnă că sunt necesare norme adecvate pentru era digitală și suficient de deschise și de neutre din punct de vedere tehnologic pentru a permite adaptarea la evoluțiile viitoare. Apreciază inițiativa Comisiei de a analiza rolul platformelor în economia digitală, care asigură o abordare cuprinzătoare și similară a cadrului în întreaga piață digitală. Consideră că o soluție universală ar putea descuraja inovarea și ar crea un dezavantaj competitiv pentru întreprinderile europene în economia globală.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  Deoarece obiectivul prezentului regulament, respectiv asigurarea unui mediu de afaceri echitabil, previzibil, durabil și fiabil în cadrul pieței interne, nu poate fi realizat în mod suficient de statele membre ci, date fiind dimensiunile și efectele sale, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului menționat.

(31)  Deoarece obiectivul prezentului regulament, respectiv asigurarea unui mediu de afaceri clar, echitabil, previzibil, durabil și fiabil în cadrul pieței interne, nu poate fi realizat în mod suficient de statele membre ci, date fiind dimensiunile și efectele sale, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului menționat.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezentul regulament stabilește norme menite să asigure faptul că, în relația lor cu motoarele de căutare on-line, furnizorii prin servicii de intermediere online și furnizorii prin site-uri web beneficiază de un grad adecvat de transparență și de măsuri reparatorii eficace.

1.  Prezentul regulament stabilește norme menite să asigure faptul că, în relația lor cu motoarele de căutare on-line și conectate, furnizorii prin servicii de intermediere online și furnizorii prin site-uri web beneficiază de un grad adecvat de echitate, transparență și de măsuri reparatorii eficace.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.   Statele membre nu mențin sau nu introduc în legislația națională proprie dispoziții privind aspectele acoperite de prezentul regulament care deviază de la dispozițiile prevăzute în acesta.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prezentul regulament se aplică serviciilor de intermediere online și motoarelor de căutare online furnizate sau oferite spre furnizare furnizorilor prin servicii de intermediere online și, respectiv, furnizorilor prin site-uri web care își au sediul sau reședința în Uniune și care apelează la servicii de intermediere online sau motoare de căutare online pentru a-și oferi bunurile sau serviciile consumatorilor aflați pe teritoriul Uniunii, indiferent de locul de stabilire sau de reședință al furnizorilor serviciilor respective.

2.  Prezentul regulament se aplică motoarelor de căutare online și serviciilor de intermediere online furnizate sau oferite spre furnizare furnizorilor prin servicii de intermediere online și, respectiv, furnizorilor prin site-uri web care își au sediul sau care își desfășoară activitatea în Uniune, care se adresează consumatorilor din Uniune și care apelează la servicii de intermediere online sau motoare de căutare online pentru a-și oferi bunurile sau serviciile consumatorilor aflați pe teritoriul Uniunii, indiferent de locul de stabilire sau de reședință al furnizorilor serviciilor respective.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  „furnizor prin servicii de intermediere online” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care apelează la servicii de intermediere online pentru a-și oferi bunurile sau serviciile consumatorilor, în scopuri legate de activitatea sa comercială, economică, meșteșugărească sau liberală;

(1)  „furnizor prin servicii de intermediere online” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care apelează la servicii de intermediere online pentru a-și oferi sau a-și promova bunurile sau serviciile consumatorilor, în scopuri legate de activitatea sa comercială, economică, meșteșugărească sau liberală; inclusiv în domeniul transporturilor și inclusiv persoanele care lucrează sau furnizează servicii prin prestarea personală de activități prin intermediul serviciilor de intermediere online;

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  le permit furnizorilor prin servicii de intermediere online să ofere bunuri sau servicii consumatorilor, cu scopul de a facilita inițierea unor tranzacții directe între respectivii furnizori și consumatori, indiferent de locul în care se încheie în ultimă instanță respectivele tranzacții;

(b)  le permit furnizorilor prin servicii de intermediere online să ofere sau să promoveze bunuri sau servicii consumatorilor, cu scopul de a facilita inițierea unor tranzacții directe între respectivii furnizori și consumatori, indiferent de locul în care se încheie în ultimă instanță respectivele tranzacții;

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  sunt furnizate furnizorilor prin servicii de intermediere online pe baza unei relații contractuale între, pe de o parte, furnizorul respectivelor servicii și, pe de altă parte, atât furnizorii care utilizează servicii de intermediere online în cauză, cât și consumatorii cărora acești furnizori prin servicii de intermediere online le oferă bunuri sau servicii;

(c)  sunt furnizate furnizorilor prin servicii de intermediere online pe baza unei relații contractuale între, pe de o parte, furnizorul respectivelor servicii și, pe de altă parte, atât furnizorii care utilizează servicii de intermediere online în cauză, cât și consumatorii cărora acești furnizori prin servicii de intermediere online le oferă sau promovează bunuri sau servicii;

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  „motor de căutare online” înseamnă un serviciu digital care permite utilizatorilor să caute, în principiu, în toate site-urile internet sau site-urile internet într-o anumită limbă pe baza unei interogații privind orice subiect sub forma unui cuvânt, a unei fraze sau a unei alte informații-cheie și care revine cu linkuri în care se pot găsi informații legate de conținutul căutat;

(5)  „motor de căutare online” înseamnă un serviciu digital sau o interfață sau o aplicație mobilă care permite utilizatorilor să caute conținuturi web într-o anumită limbă pe baza unei interogații sub forma unui cuvânt, a unei fraze sau a unei alte informații-cheie în multe opțiuni și care revine cu rezultate în care se pot găsi informații legate de interogația făcută;

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  „furnizor prin site-uri web” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care utilizează site-uri internet pentru a oferi bunuri sau servicii consumatorilor, în scopuri legate de activitatea sa comercială, economică, meșteșugărească sau liberală;

(7)  „furnizor prin site-uri web” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care utilizează o interfață online, și anume orice software, inclusiv un site internet sau o parte a unui site și aplicații, printre care aplicații pentru dispozitive mobile, pentru a oferi sau a promova bunuri sau servicii consumatorilor, în scopuri legate de activitatea sa comercială, economică, meșteșugărească sau liberală;

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  „ierarhie” înseamnă vizibilitatea relativă acordată bunurilor sau serviciilor oferite consumatorilor de către furnizorii care utilizează servicii de intermediere online prin intermediul respectivelor servicii sau cea acordată site-urilor internet indexate pentru consumatori de către motoarele de căutare online, astfel cum este prezentată, organizată sau comunicată respectivilor consumatori de către furnizorii de servicii de intermediere online sau de către furnizorii de motoare de căutare online, indiferent de mijloacele tehnologice folosite pentru această prezentare, organizare sau comunicare;

(8)  „ierarhie” înseamnă vizibilitatea relativă în rezultatele căutărilor acordată bunurilor sau serviciilor oferite consumatorilor de către furnizorii care utilizează servicii de intermediere online prin intermediul respectivelor servicii sau cea acordată site-urilor internet indexate pentru consumatori de către motoarele de căutare online, astfel cum este prezentată, organizată sau comunicată respectivilor consumatori de către furnizorii de servicii de intermediere online sau de către furnizorii de motoare de căutare online, indiferent de mijloacele tehnologice folosite pentru această prezentare, organizare sau comunicare;

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  „bunuri și servicii auxiliare” înseamnă bunuri și servicii care sunt oferite suplimentar pe lângă produsul principal oferit de furnizorul prin servicii de intermediere online.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  sunt redactate într-un limbaj clar și lipsit de ambiguități;

(a)  sunt redactate într-un limbaj clar;

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  stabilesc motivele obiective pentru deciziile de a suspenda sau de a sista, în totalitate sau în parte, furnizarea serviciilor lor de intermediere online către furnizorii care utilizează respectivele servicii.

(c)  stabilesc motivele obiective, nediscriminatorii, echitabile și rezonabile, corelate cu termenii și condițiile respective, pentru deciziile de a impune sancțiuni, precum restricționarea, suspendarea sau sistarea, în totalitate sau în parte, a furnizării serviciilor lor de intermediere online către furnizorii care utilizează respectivele servicii.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  conțin dispoziții privind obligația furnizorilor prin servicii de intermediere online de a furniza în cadrul platformelor informații corecte și care garantează o evaluare corectă de către consumatori a calității, a performanțelor tehnice, a prețului și a altor caracteristici specifice ale bunurilor sau ale serviciilor oferite, precum și termene și condiții juridice și echitabile, în special privind plata.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Furnizorii de servicii de intermediere online notifică furnizorilor prin servicii de intermediere online în cauză orice modificare avută în vedere a termenelor și condițiilor.

furnizorii de servicii de intermediere online informează furnizorii prin servicii de intermediere online cu privire la canalele lor de distribuție suplimentare și la potențialele lor programe afiliate cărora urmează să le ofere serviciile furnizorilor prin servicii de intermediere online. Furnizorilor prin servicii de intermediere online li se acordă dreptul de a solicita să fie eliminați din astfel de canale de distribuție suplimentare. Furnizorii de servicii de intermediere online notifică furnizorilor prin servicii de intermediere online în cauză orice modificare avută în vedere a termenelor și condițiilor.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Modificările avute în vedere nu se pun în aplicare înainte de expirarea unei perioade de preaviz care este rezonabilă și proporțională cu natura și anvergura modificărilor avute în vedere și cu consecințele acestora pentru furnizorul prin servicii de intermediere online în cauză. Această perioadă de preaviz este de cel puțin 15 zile de la data la care furnizorul de servicii de intermediere online le notifică furnizorilor prin servicii de intermediere online în cauză modificările avute în vedere.

Modificările avute în vedere nu se pun în aplicare înainte de expirarea unei perioade de preaviz care este rezonabilă și proporțională cu natura și anvergura modificărilor avute în vedere și cu consecințele acestora pentru furnizorul prin servicii de intermediere online în cauză. Această perioadă de preaviz este de cel puțin 15 zile și cel mult 30 de zile de la data la care furnizorul de servicii de intermediere online le notifică furnizorilor prin servicii de intermediere online în cauză modificările avute în vedere.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Alineatul (3) nu se aplică în cazul în care un furnizor de servicii de intermediere online face obiectul unei obligații juridice în virtutea căreia are obligația de a modifica termenele și condițiile într-un mod care nu îi permite să respecte perioada de preaviz menționată la alineatul (3) al doilea paragraf.

5.  Alineatul (3) nu se aplică în cazul în care un furnizor de servicii de intermediere online consideră în mod rezonabil că acordarea perioadei complete de preaviz ar încălca legea sau ar compromite o anchetă juridică:

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a. Tariful pe care un furnizor de servicii de intermediere online îl percepe de la furnizorul prin servicii de intermediere online pentru serviciile sale este proporțional și negociat între cele două părți implicate.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Suspendarea și sistarea

Suspendarea, delistarea și sistarea

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care un furnizor de servicii de intermediere online decide să suspende sau să sisteze, în întregime sau în parte, furnizarea serviciilor sale de intermediere online către un anumit furnizor care utilizează serviciile sale de intermediere online, acesta oferă furnizorul prin servicii de intermediere online în cauză, fără întârzieri nejustificate, o justificare a deciziei respective.

1.  În cazul în care un furnizor de servicii de intermediere online decide să aplice sancțiuni, precum să suspende, să delisteze sau să sisteze, în întregime sau în parte, furnizarea serviciilor sale de intermediere online către un anumit furnizor care utilizează serviciile sale de intermediere online, acesta oferă furnizorului prin servicii de intermediere online în cauză, fără întârzieri nejustificate, informații și o justificare clară și coerentă a deciziei respective.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Justificarea menționată la alineatul (1) include o referire la faptele sau circumstanțele specifice care au dus la decizia furnizorului de servicii de intermediere online, precum și o referire la motivul sau motivele obiective care a(u) stat la baza acestei decizii, menționat(e) la articolul 3 alineatul (1) litera (c).

2.  Justificarea menționată la alineatul (1) include o referire la faptele sau circumstanțele specifice care au dus la decizia furnizorului de servicii de intermediere online, precum și o referire la motivele care au stat la baza acestei decizii, menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (c). La cererea furnizorului prin servicii de intermediere online, furnizorul serviciului de intermediere online indică faptele sau circumstanțele specifice care au condus la decizia respectivă, inclusiv notificarea din partea unei terțe părți atunci când suspendarea sau sistarea sunt rezultatul notificării respective. Sistarea și suspendarea sunt precedate de o notificare și de posibilitatea de a clarifica sau de a restabili conformitatea.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Furnizorii de servicii de intermediere online stabilesc în termenele și condițiile lor principalii parametri pe baza cărora se stabilește ierarhia și argumentele în favoarea importanței relative a respectivilor parametri principali în raport cu alți parametri.

Furnizorii de servicii de intermediere online stabilesc în mod clar și neechivoc în termenele și condițiile lor principalii parametri pe baza cărora se stabilește ierarhia și argumentele în favoarea importanței relative a acestora în raport cu alți parametri. Orice modificare a parametrilor pe baza cărora se stabilește ierarhia se comunică furnizorilor prin servicii de intermediere online în timp util și într-un limbaj clar și simplu. Parametrii pe baza cărora se stabilește ierarhia se aplică în mod nediscriminatoriu furnizorilor prin servicii de intermediere online. Fără a aduce atingere articolului 3 alineatul (3), orice modificare a parametrilor pe baza cărora se stabilește ierarhia se comunică furnizorilor prin servicii de intermediere online în timp util și într-un limbaj clar și simplu.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Furnizorii de motoare de căutare online prezintă furnizorilor prin site-uri web principalii parametri pe baza cărora se stabilește ierarhia, furnizând în acest sens o descriere ușor accesibilă publicului, redactată într-un limbaj clar și lipsit de ambiguități cu privire la motoarele de căutare online ale furnizorilor în cauză. Furnizorii actualizează descrierea respectivă dacă este cazul.

2.  Furnizorii de motoare de căutare online prezintă furnizorilor prin site-uri web principalii parametri pe baza cărora se stabilește ierarhia în paginile generale care afișează rezultatele căutării, furnizând în acest sens o descriere ușor accesibilă publicului, redactată într-un limbaj clar, simplu și inteligibil cu privire la motoarele de căutare online ale furnizorilor în cauză. Furnizorii actualizează descrierea respectivă în ceea ce privește modificările semnificative despre care se poate presupune, în mod rezonabil, că afectează furnizorii prin site-uri web într-un mod substanțial și au un rezultat negativ. În cazul în care furnizorul unui motor de căutare online a modificat ordinea ierarhiei sau a delistat un anumit site web în urma unei notificări din partea unui terț, furnizorul oferă furnizorului prin servicii de intermediere online posibilitatea de a analiza conținutul notificării respective.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Furnizorii de servicii de intermediere online și furnizorii de motoare de căutare online nu sunt obligați, atunci când se conformează cerințelor prevăzute de prezentul articol, să divulge vreun secret comercial, astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/943.

4.  Furnizorii de servicii de intermediere online și furnizorii de motoare de căutare online nu sunt obligați, atunci când se conformează cerințelor prevăzute de prezentul articol, să divulge vreun secret comercial, astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/943 și nici alte informații care ar putea facilita manipularea rezultatelor sau înșelarea consumatorilor.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. Furnizorii prin servicii de intermediere online transmit furnizorilor de servicii de intermediere online o descriere corectă a caracteristicilor bunurilor și serviciilor oferite consumatorilor. Niciun efect advers asupra ierarhiei bunurilor și serviciilor furnizorilor prin servicii de intermediere online rezultat în urma unor informații incomplete și inexacte puse la dispoziție de respectivii furnizori prin servicii de intermediere online nu este imputat furnizorului de servicii de intermediere online.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4b. Furnizorii de motoare de căutare online și furnizorii de servicii de intermediere online desemnează o persoană responsabilă de politica privind ierarhizarea în interiorul instanței furnizoare.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5a

 

Bunuri și servicii auxiliare

 

1. În cazul în care bunurile și serviciile auxiliare sunt oferite de furnizorii de servicii de intermediere online, fie de către furnizorul însuși, fie de către terți sau de către furnizorii prin servicii de intermediere online, furnizorii de servicii de intermediere online stabilesc în termenele și condițiile lor o descriere a bunurilor și a serviciilor auxiliare. 

 

2. În cazurile în care atât furnizorul de servicii de intermediere online, cât și terțul și furnizorii prin servicii de intermediere online oferă bunuri și servicii auxiliare, descrierea prevăzută la alineatul (1) precizează clar dacă bunurile și serviciile auxiliare furnizate de către furnizorul prin servicii de intermediere online vor fi oferite clienților. Furnizorii de servicii de intermediere online declară în mod clar și vizibil clienților cine furnizează bunurile și serviciile auxiliare și în ce termene și condiții. 

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Furnizorii de servicii de intermediere online includ, în termenele și condițiile lor, o descriere a oricărui tratament diferențiat pe care îl acordă sau îl pot acorda, pe de o parte, bunurilor sau serviciilor oferite consumatorilor prin intermediul respectivelor servicii de intermediere online fie de furnizorul însuși, fie de orice furnizor care utilizează servicii de intermediere online și care este controlat de acesta și, pe de altă parte, altor furnizori care utilizează servicii de intermediere online.

1.  Furnizorii de servicii de intermediere online includ, în termenele și condițiile lor, o descriere a oricărui tratament diferențiat semnificativ pe care îl acordă sau îl pot acorda, pe de o parte, bunurilor sau serviciilor oferite consumatorilor prin intermediul respectivelor servicii de intermediere online fie de furnizorul însuși, fie de orice furnizor care utilizează servicii de intermediere online și care este controlat de acesta și, pe de altă parte, altor furnizori care utilizează servicii de intermediere online.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  ierarhizare;

(b)  ierarhizare și setări implicite;

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  orice plată directă sau indirectă percepută pentru utilizarea serviciilor de intermediere online în cauză;

(c)  orice plată directă sau indirectă percepută pentru utilizarea serviciilor de intermediere online sau a motoarelor de căutare online în cauză;

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 6 a

 

Tratamentul diferențiat al bunurilor și serviciilor auxiliare

 

Furnizorii de servicii de intermediere online includ, în termenele și condițiile lor, dacă este cazul, o descriere a oricărui tratament diferențiat pe care îl acordă sau îl pot acorda, pe de o parte, bunurilor sau serviciilor auxiliare oferite consumatorilor prin intermediul respectivelor servicii de intermediere online fie de furnizorul însuși, fie de orice furnizor prin servicii de intermediere online și care este controlat de acesta și, pe de altă parte, altor furnizori care utilizează servicii de intermediere online. 

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Furnizorii de servicii de intermediere online includ în termenele și condițiile lor o descriere a accesului tehnic și contractual (sau a absenței acestuia) al furnizorilor prin servicii de intermediere online la datele cu caracter personal sau la datele de alt tip, ori la ambele categorii de date pe care furnizorii prin servicii de intermediere online sau consumatorii le furnizează în vederea utilizării serviciilor de intermediere online în cauză sau care sunt generate prin furnizarea serviciilor respective.

1.  Furnizorii de servicii de intermediere online și de motoare de căutare includ în termenele și condițiile lor o descriere a accesului tehnic și contractual al furnizorilor prin servicii de intermediere online și al furnizorilor care utilizează site-uri web la datele cu caracter personal sau la datele de alt tip, ori la ambele categorii de date pe care furnizorii prin servicii de intermediere online sau consumatorii le furnizează în vederea utilizării serviciilor de intermediere online sau a motoarelor de căutare în cauză sau care sunt generate prin furnizarea serviciilor respective.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  dacă furnizorul de servicii de intermediere online are acces la datele cu caracter personal sau la datele de alt tip, ori la ambele categorii de date pe care furnizorii prin servicii de intermediere online sau consumatorii le furnizează în vederea utilizării respectivelor servicii sau care sunt generate prin furnizarea acestor servicii și, în caz afirmativ, la ce categorii de astfel de date și în ce condiții;

(a)  dacă furnizorul de servicii de intermediere online are acces la datele cu caracter personal sau la datele de alt tip, ori la ambele categorii de date pe care furnizorii prin servicii de intermediere online sau consumatorii le furnizează în vederea utilizării respectivelor servicii sau care sunt generate prin furnizarea acestor servicii și, în caz afirmativ, la ce categorii de astfel de date și în ce condiții și dacă datele sunt furnizate părților terțe;

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  dacă un furnizor prin servicii de intermediere online are acces la datele cu caracter personal sau la datele de alt tip, ori la ambele categorii de date pe care le furnizează în legătură cu utilizarea serviciilor de intermediere online în cauză sau generate prin furnizarea acestor servicii furnizorului prin servicii de intermediere online în cauză și consumatorilor bunurilor sau serviciilor sale și, în caz afirmativ, la ce categorii de astfel de date și în ce condiții;

(b)  în ce condiții un furnizor prin servicii de intermediere online are acces la datele cu caracter personal sau la datele de alt tip, ori la ambele categorii de date pe care le furnizează în legătură cu utilizarea serviciilor de intermediere online în cauză sau generate prin furnizarea acestor servicii furnizorului prin servicii de intermediere online în cauză și consumatorilor bunurilor sau serviciilor sale și, în caz afirmativ, la ce categorii de astfel de date și în ce condiții;

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  dacă, pe lângă accesul prevăzut la litera (b), un furnizor prin servicii de intermediere online are acces la datele cu caracter personal sau la datele de alt tip, ori la ambele categorii de date, inclusiv sub formă agregată, furnizate sau generate prin furnizarea de servicii de intermediere online către toți furnizorii care utilizează servicii de intermediere online și către consumatorii acestora, și în caz afirmativ, la ce categorii de astfel de date și în ce condiții.

(c)  în ce condiții, pe lângă accesul prevăzut la litera (b), un furnizor prin servicii de intermediere online are acces la datele cu caracter personal sau la datele de alt tip, ori la ambele categorii de date, inclusiv sub formă agregată, furnizate sau generate prin furnizarea de servicii de intermediere online către toți furnizorii care utilizează servicii de intermediere online și către consumatorii acestora, și în caz afirmativ, la ce categorii de astfel de date și în ce condiții.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Fără a aduce atingere dreptului relevant al Uniunii aplicabil protecției datelor cu caracter personal și a vieții private, furnizorii de servicii de intermediere online îi acordă unui furnizor care utilizează servicii de intermediere online acces la toate datele pe care le-au obținut ca urmare a activității comerciale a respectivului furnizor.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Furnizorii de servicii intermediate online, care facilitează contractarea între furnizorul prin servicii de intermediere online și consumator, pot transmite furnizorului prin servicii de intermediere online datele de contact relevante ale consumatorului, cu excepția cazului în care consumatorul nu este de acord.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2c.  Furnizorii prin servicii de intermediere online se asigură că datele privind bunurile și serviciile lor, în special toate elementele legate de preț, pe care le prezintă furnizorilor de servicii de intermediere online, sunt exacte și adecvate pentru a le permite să își respecte obligațiile legale, în special față de consumatori.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Restricțiile cu privire la oferirea de condiții diferite prin alte mijloace

Restricțiile cu privire la oferirea de condiții diferite

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care, în contextul furnizării serviciilor lor, furnizorii de servicii de intermediere online restrâng capacitatea furnizorilor care utilizează servicii de intermediere online de a oferi aceleași bunuri și servicii consumatorilor în condiții diferite prin alte mijloace decât prin intermediul serviciilor de intermediere online, aceștia includ motivele unei astfel de restricționări în termenele și condițiile lor și le pun la dispoziția publicului într-o formă ușor accesibilă. Motivele respective includ principalele considerații de ordin economic, comercial sau juridic care au stat la baza aplicării respectivelor restricții.

1.  Furnizorii de servicii de intermediere online nu restrâng capacitatea furnizorilor prin servicii de intermediere online de a le oferi consumatorilor bunurile și serviciile în cauză în condiții diferite prin alte mijloace decât prin intermediul serviciilor de intermediere online.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Furnizorii de servicii de intermediere online divulgă pe deplin, la solicitarea furnizorului prin servicii de intermediere online, toate platformele și site-urile web care sunt deținute și operate de intermediar și în care sunt listate produsele sau serviciile furnizorului prin servicii de intermediere online.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Obligația prevăzută la alineatul (1) nu aduce atingere niciunei interdicții sau limitări legate de impunerea unor astfel de restricții care rezultă din aplicarea altor norme ale Uniunii sau a normelor naționale care sunt conforme cu dreptul Uniunii și la care sunt supuși furnizorii de servicii de intermediere online.

2.  Furnizorii de servicii de intermediere online nu obligă furnizorii prin servicii de intermediere online să renunțe total sau parțial la controlul asupra drepturilor lor de proprietate intelectuală, inclusiv asupra mărcilor și denumirilor lor înregistrate.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  tratează reclamațiile în mod rapid și eficace, ținând seama de importanța și de complexitatea problemei sesizate;

(b)  tratează reclamațiile în mod rapid și eficace, în termen de cel mult 30 de zile, ținând seama de importanța și de complexitatea problemei sesizate;

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  îi comunică reclamantului rezultatul procesului intern de soluționare a reclamațiilor, transmițându-i acestuia un răspuns personalizat și redactat într-un limbaj clar și lipsit de ambiguități.

(c)  îi comunică reclamantului rezultatul procesului intern de soluționare a reclamațiilor, redactat într-un limbaj clar și lipsit de ambiguități. Un prim răspuns la o reclamație ar trebui transmis cel mult în termen de 14 zile.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Furnizorii de servicii de intermediere online stabilesc anual și pun la dispoziția publicului larg într-o formă ușor accesibilă informațiile privind funcționarea și eficacitatea sistemului lor intern de soluționare a reclamațiilor.

Furnizorii de servicii de intermediere online pun la dispoziția publicului larg informațiile privind funcționarea generală și eficacitatea sistemului lor intern de soluționare a reclamațiilor și se asigură că acesta este accesibil furnizorilor prin servicii de intermediere online.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Aceste informații includ numărul total de reclamații primite, obiectul acestora, perioada de timp necesară pentru tratarea lor și decizia luată cu privire la acestea.

Aceste informații includ numărul total de reclamații primite, principalele tipuri de reclamații, natura problemelor ridicate de furnizorii prin servicii de intermediere online și perioada medie de timp necesară pentru tratarea lor și decizia luată cu privire la acestea.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Furnizorii de servicii de intermediere online identifică în termenele și condițiile lor unul sau mai mulți mediatori cu care sunt dispuși să colaboreze în încercarea de a ajunge la un acord cu furnizorii care utilizează servicii de intermediere online cu privire la soluționarea, pe cale extrajudiciară, a eventualelor litigii dintre furnizorul de servicii de intermediere și furnizorul care utilizează respectivele servicii de intermediere online, litigii ce apar în legătură cu furnizarea serviciilor de intermediere online în cauză, inclusiv a reclamațiilor care nu au putut fi rezolvate prin intermediul sistemul intern de soluționare a reclamațiilor menționat la articolul 9.

Medierea independentă este voluntară și se utilizează numai după epuizarea opțiunilor de recurs din cadrul sistemului intern de soluționare a plângerilor. Furnizorii de servicii de intermediere online pot identifica în termenele și condițiile lor unul sau mai mulți mediatori cu care sunt dispuși să colaboreze în încercarea de a ajunge la un acord cu furnizorii care utilizează servicii de intermediere online cu privire la soluționarea, pe cale extrajudiciară, a eventualelor litigii dintre furnizorul de servicii de intermediere și furnizorul care utilizează respectivele servicii de intermediere online, litigii ce apar în legătură cu furnizarea serviciilor de intermediere online în cauză, care nu au putut fi rezolvate prin intermediul sistemul intern de soluționare a reclamațiilor menționat la articolul 9.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Furnizorii de servicii de intermediere online trebuie să se implice cu bună credință în orice încercare de a se ajunge la un acord prin intermediul oricăruia dintre mediatorii pe care i-au identificat în conformitate cu alineatul (1), în vederea ajungerii la un acord cu privire la soluționarea litigiului.

3.  Furnizorii de servicii de intermediere online și furnizorii prin servicii de intermediere online trebuie să se implice cu bună credință în orice încercare de a se ajunge la un acord prin intermediul oricăruia dintre mediatorii care au fost identificați în conformitate cu alineatul (1), în vederea ajungerii la un acord cu privire la soluționarea litigiului.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Furnizorii de servicii de intermediere online suportă un procentaj rezonabil din costurile totale ale medierii în fiecare caz în parte. Procentajul rezonabil din costurile totale se determină pe baza unei sugestii din partea mediatorului, ținând seama de toate elementele relevante ale cazului în discuție, în special de meritele relative ale pretențiilor părților aflate în litigiu, de comportamentul părților, precum și de dimensiunea și puterea financiară a părților una în raport cu cealaltă. Cu toate acestea, furnizorii de servicii de intermediere online trebuie, în orice caz, să suporte cel puțin jumătate din costurile totale.

4.  Furnizorii de servicii de intermediere online suportă un procentaj rezonabil din costurile totale ale medierii în fiecare caz în parte. Procentajul rezonabil din costurile totale se determină pe baza unei sugestii din partea mediatorului, ținând seama de toate elementele relevante ale cazului în discuție, în special de meritele relative ale pretențiilor părților aflate în litigiu, de comportamentul părților, precum și de dimensiunea și puterea financiară a părților una în raport cu cealaltă.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Orice încercare de a se ajunge la un acord prin mediere cu privire la soluționarea unui litigiu în conformitate cu prezentul articol nu afectează drepturile furnizorilor de servicii de intermediere online și ale furnizorilor care utilizează serviciile de intermediere online în cauză de a iniția acțiuni în justiție în orice moment pe parcursul procesului de mediere sau după ce acesta a luat sfârșit.

5.  Orice încercare de a se ajunge la un acord prin mediere cu privire la soluționarea unui litigiu în conformitate cu prezentul articol nu afectează drepturile furnizorilor de servicii de intermediere online și ale furnizorilor care utilizează serviciile de intermediere online în cauză de a iniția acțiuni în justiție în orice moment pe parcursul procesului de mediere sau după ce acesta a luat sfârșit.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a. Dispozițiile prezentului articol nu se aplică furnizorilor de servicii de intermediere online care sunt întreprinderi mici în sensul articolului 2 alineatul (2) din anexa la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei sau care, în contractele lor de franciză sau în actele lor de cooperare respective, au convenit mecanisme echivalente obligatorii de soluționare a litigiilor.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5b. Furnizorii de servicii de intermediere online publică anual informații pentru publicul larg, într-o manieră accesibilă, specificând numărul cazurilor primite, natura reclamațiilor și deciziile luate în cazul reclamațiilor respective.

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Statele membre garantează că organismele publice relevante sau alte autorități ale acestora instituie un registru al acțiunilor ilegale care au făcut obiectul ordinelor de încetare în fața instanțelor naționale pentru a furniza altor organisme publice sau altor autorități ale statelor membre o bază pentru cele mai bune practici și informații.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  publică informații complete cu privire la componență, structura de guvernanță, personal și finanțe.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  urmăresc obiective care sunt în interesul colectiv al grupului de furnizori prin servicii de intermediere online sau de furnizori prin site-uri web pe care îi reprezintă;

(b)  urmăresc obiective care sunt în interesul colectiv al grupului de furnizori prin servicii de intermediere online sau de furnizori prin site-uri web pe care îi reprezintă; grupul este alcătuit cel puțin în majoritate din furnizori prin servicii de intermediere online sau din furnizori prin site-uri web;

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  acestea comunică toate informațiile disponibile publicului larg cu privire la componența și structura lor;

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  au un caracter non-profit.

(c)  au un caracter non-profit și sunt transparente pentru introducerea unei acțiuni în justiție.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Dreptul menționat la alineatul (1) nu aduce atingere dreptului furnizorilor prin servicii de intermediere online și al furnizorilor prin site-uri web de a introduce în mod individual acțiuni în fața instanțelor naționale competente, în conformitate cu dispozițiile în materie din legislația statului membru în care este introdusă acțiunea în justiție, în vederea abordării problemei nerespectării de către furnizorii de servicii de intermediere online a cerințelor relevante prevăzute în prezentul regulament.

3.  Dreptul menționat la alineatul (1) nu aduce atingere dreptului furnizorilor prin servicii de intermediere online și al furnizorilor prin site-uri web de a introduce în mod individual acțiuni în fața instanțelor din locul de reședință obișnuită a furnizorilor prin servicii de intermediere online sau a furnizorilor prin site-uri web sau în fața instanțelor din locul în care s-a produs evenimentul care a cauzat prejudiciul sau în care s-ar putea produce acesta, în conformitate cu dispozițiile în materie din legislația statului membru în care este introdusă acțiunea în justiție, în vederea abordării problemei nerespectării de către furnizorii de servicii de intermediere online și de motoarele de căutare a cerințelor relevante prevăzute în prezentul regulament.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia încurajează elaborarea de coduri de conduită de către furnizorii de servicii de intermediere online și de către organizațiile și asociațiile care îi reprezintă, menite să contribuie la aplicarea corespunzătoare a prezentului regulament, ținând seama de caracteristicile specifice ale diverselor sectoare în care sunt furnizate serviciile de intermediere online, precum și de caracteristicile specifice ale microîntreprinderilor și ale întreprinderilor mici și mijlocii.

1.  Comisia încurajează și monitorizează elaborarea de coduri de conduită de către furnizorii de servicii de intermediere online și de către organizațiile și asociațiile care îi reprezintă, inclusiv consultarea și implicarea organizațiilor IMM-urilor și a reprezentanților angajaților platformei cu privire la conținutul codurilor respective, menite să contribuie la aplicarea corespunzătoare a prezentului regulament, ținând seama de caracteristicile specifice ale diverselor sectoare în care sunt furnizate serviciile de intermediere online, precum și de caracteristicile specifice ale microîntreprinderilor și ale întreprinderilor mici și mijlocii.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia încurajează elaborarea de către furnizorii de motoare de căutare online și de către organizațiile și asociațiile care îi reprezintă a unor coduri de conduită menite să contribuie la aplicarea corespunzătoare a articolului 5 alineatele (2) și (3).

2.  Furnizorii de servicii de intermediere online sau organizațiile în sensul prezentului regulament sunt încurajați să elaboreze coduri de conduită menite să contribuie la aplicarea corespunzătoare a articolului 5 alineatele (2) și (3).

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Comisia examinează conformitatea codurilor de conduită cu dreptul Uniunii.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În termen de [data: trei ani de la data intrării în vigoare] și, ulterior, din trei ani în trei ani, Comisia realizează o evaluare a prezentului regulament și prezintă un raport Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European.

1.  În termen de [data: doi ani de la data intrării în vigoare] și, ulterior, din trei ani în trei ani, Comisia realizează o evaluare a prezentului regulament și prezintă un raport Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European.

Justificare

Trei ani în piața online reprezintă o perioadă îndelungată, de aceea se recomandă reducerea termenului la doi ani pentru a putea răspunde mai rapid la nevoile emergente ale pieței.

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prima evaluare a prezentului regulament se efectuează, în special, în vederea evaluării respectării obligațiilor prevăzute la articolele 5, 6, 7 și 8 și a impactului asupra economiei platformelor online a obligațiilor respective, pentru a aprecia dacă este posibil să fie necesare norme suplimentare, inclusiv în materie de asigurare a respectării legislației, în vederea asigurării unui mediu de afaceri echitabil, previzibil, durabil și fiabil în cadrul pieței interne.

2.  Prima evaluare a prezentului regulament se efectuează, în special, în vederea evaluării respectării obligațiilor prevăzute la articolele 5, 6, 7 și 8 și a impactului asupra economiei platformelor online a obligațiilor respective, pentru a aprecia dacă este posibil să fie necesare norme suplimentare, inclusiv în materie de asigurare a respectării legislației, în vederea asigurării unui mediu de afaceri echitabil, previzibil, durabil și fiabil în cadrul pieței interne. Ca parte a acestei evaluări, de asemenea, se verifică dacă prezentul regulament a avut vreun impact asupra sectorului transporturilor, în special în ceea ce privește crearea spațiului european unic al transporturilor.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  La efectuarea evaluării prezentului regulament, Comisia ia în considerare avizele și rapoartele care îi sunt prezentate de grupul de experți pentru Observatorul privind economia platformelor online, instituit în conformitate cu Decizia C(2018)2393 a Comisiei. De asemenea, Comisia ține cont, după caz, de conținutul și aplicarea codurilor de conduită menționate la articolul 13.

4.  La efectuarea evaluării prezentului regulament, Comisia ia în considerare avizele și rapoartele care îi sunt prezentate de grupul de experți pentru Observatorul privind economia platformelor online, instituit în conformitate cu Decizia C(2018)2393 a Comisiei. De asemenea, Comisia ține cont, după caz, de conținutul și aplicarea codurilor de conduită menționate la articolul 13. În cazul în care este necesar, în urma evaluării, Comisia prezintă propuneri legislative corective.

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Acesta se aplică de la [data: șase luni de la data publicării].

2.  Acesta se aplică de la [data: douăsprezece luni de la data publicării].

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online

Referințe

COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

TRAN

28.5.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Claudia Țapardel

10.8.2018

Examinare în comisie

9.10.2018

 

 

 

Data adoptării

22.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Membri supleanți prezenți la votul final

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Franck Proust, Anders Sellström, Henna Virkkunen

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Clare Moody, Flavio Zanonato

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

34#

+

ALDE

Gesine Meissner, Pavel Telička

ECR

Mark Demesmaeker, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Marie-Christine Arnautu