Postup : 2018/0112(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0444/2018

Predkladané texty :

A8-0444/2018

Rozpravy :

PV 16/04/2019 - 21
CRE 16/04/2019 - 22

Hlasovanie :

PV 17/04/2019 - 8.6

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0398

SPRÁVA     ***I
PDF 1944kWORD 311k
7.12.2018
PE 627.635v02-00 A8-0444/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb

(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Spravodajkyňa: Christel Schaldemose

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*):

Francis Zammit Dimech, Výbor pre právne veci

(*) Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
 STANOVISKO Výboru pre právne veci
 STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb

(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0238),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0165/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. septembra 2018(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská Výboru pre právne veci, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0444/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Online sprostredkovateľské služby sú kľúčovými nástrojmi podporujúcimi podnikanie, obchod a inovácie, ktoré môžu zlepšiť aj podmienky pre spotrebiteľov a ktoré čoraz viac využíva súkromný aj verejný sektor. Ponúkajú prístup na nové trhy a k novým obchodným príležitostiam, čím podnikom umožňujú využívať výhody vnútorného trhu. Takisto umožňujú využívať uvedené výhody aj spotrebiteľom v Únii, najmä zlepšením ich výberu tovaru a služieb ponúkaných online.

(1)  Online sprostredkovateľské služby sú kľúčovými nástrojmi podporujúcimi podnikanie a nové obchodné modely, obchod a inovácie, ktoré môžu zlepšiť aj podmienky pre spotrebiteľov a ktoré čoraz viac využíva súkromný aj verejný sektor. Ponúkajú prístup na nové trhy a k novým obchodným príležitostiam, čím podnikom umožňujú využívať výhody vnútorného trhu. Takisto umožňujú využívať uvedené výhody aj spotrebiteľom v Únii, najmä zlepšením ich výberu tovaru a služieb, ako aj ponúkaním konkurenčného stanovovania cien online. Mala by sa však riešiť potenciálna právna neistota, ktorá môže vzniknúť v dôsledku vzniku nových technológií.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Online sprostredkovateľské služby môžu byť kľúčové pre obchodný úspech podnikov, ktoré využívajú takéto služby, aby sa priblížili k spotrebiteľom. Narastajúce sprostredkovanie transakcií prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb, podporované silnými nepriamymi sieťovými účinkami založenými na údajoch, vedie k zvýšenej závislosti takýchto komerčných používateľov vrátane mikropodnikov a malých a stredných podnikov od uvedených služieb pri oslovovaní spotrebiteľov. Vzhľadom na uvedenú narastajúcu závislosť majú poskytovatelia uvedených služieb často väčšiu vyjednávaciu moc, ktorá im umožňuje skutočne sa správať jednostranne spôsobom, ktorý môže byť nespravodlivý a ktorý môže poškodzovať oprávnené záujmy ich komerčných používateľov a nepriamo aj spotrebiteľov v Únii.

(2)  Online sprostredkovateľské služby môžu byť kľúčové pre obchodný úspech podnikov, ktoré využívajú takéto služby, aby sa priblížili k spotrebiteľom. Narastajúce sprostredkovanie transakcií prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb, podporované silnými nepriamymi sieťovými účinkami založenými na údajoch, vedie k zvýšenej závislosti takýchto komerčných používateľov vrátane samostatne zárobkovo činných osôb, mikropodnikov a malých a stredných podnikov od uvedených služieb pri oslovovaní spotrebiteľov. Vzhľadom na uvedenú narastajúcu závislosť, ktorá okrem mikropodnikov a malých a stredných podnikov môže mať vplyv aj na veľké podniky, majú poskytovatelia uvedených služieb často väčšiu vyjednávaciu moc Ak sa táto väčšia vyjednávacia moc zneužíva, môže im to umožniť skutočne sa správať jednostranne spôsobom, ktorý môže byť nespravodlivý a ktorý môže poškodzovať oprávnené záujmy ich komerčných používateľov a nepriamo, avšak vo významnej miere, aj oprávnené záujmy spotrebiteľov v Únii. Spotrebitelia si osvojili ekonomiku online platforiem a konkurencieschopný, spravodlivý a transparentný online ekosystém, v ktorom sa spoločnosti správajú zodpovedne, je nevyhnutný aj z hľadiska podmienok pre spotrebiteľov. Ak dominantné online sprostredkovateľské služby začnú ovládať informácie, výber a ceny, budú trpieť aj spotrebitelia. Okrem toho nedostatočná transparentnosť a právna neistota v ekonomike online platforiem, a to aj vo vzťahoch medzi podnikmi, by mohli znížiť dôveru spotrebiteľov v online ekonomiku. Toto nariadenie by malo zvýšiť úroveň spravodlivosti a transparentnosti komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb, čo je v konečnom dôsledku v prospech spotrebiteľov. Priamymi dôsledkami nových obchodných modelov a technologického vývoja pre spotrebiteľov sa však zaoberá návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993, smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o lepšie presadzovanie a modernizáciu právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa1a, ktorý predložila Komisia.

 

__________________

 

1a COD(2018)0090

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Podobne môžu byť internetové vyhľadávače dôležitými zdrojmi internetovej prevádzky pre podniky, ktoré ponúkajú tovar alebo služby spotrebiteľom cez webové sídla, a môžu mať preto značný vplyv na obchodný úspech takýchto používateľov s vlastnými webovými sídlami ponúkajúcich svoj tovar alebo služby na internete na vnútornom trhu. Z tohto hľadiska má určovanie poradia webových sídiel poskytovateľmi internetových vyhľadávačov vrátane tých webových sídiel, cez ktoré používatelia s vlastnými webovými sídlami ponúkajú svoj tovar a služby spotrebiteľom, významný vplyv na rozhodnutia spotrebiteľov a obchodný úspech používateľov s vlastnými webovými sídlami. Preto sa poskytovatelia internetových vyhľadávačov dokonca aj v prípade neexistencie zmluvného vzťahu s používateľmi s vlastnými webovými sídlami môžu správať účinne jednostranne spôsobom, ktorý môže byť nespravodlivý a ktorý môže poškodzovať oprávnené záujmy používateľov s vlastnými webovými sídlami a nepriamo aj spotrebiteľov v Únii.

(3)  Podobne môžu byť internetové vyhľadávače dôležitými zdrojmi internetovej prevádzky pre podniky, ktoré ponúkajú tovar alebo služby spotrebiteľom cez webové sídla, a môžu mať preto značný vplyv na obchodný úspech takýchto používateľov s vlastnými webovými sídlami ponúkajúcich svoj tovar alebo služby na internete na vnútornom trhu. Z tohto hľadiska má určovanie poradia webových sídiel poskytovateľmi internetových vyhľadávačov vrátane tých webových sídiel, cez ktoré používatelia s vlastnými webovými sídlami ponúkajú svoj tovar a služby spotrebiteľom, významný vplyv na rozhodnutia spotrebiteľov a obchodný úspech uvedených používateľov s vlastnými webovými sídlami. Preto sa poskytovatelia internetových vyhľadávačov dokonca aj v prípade neexistencie zmluvného vzťahu s používateľmi s vlastnými webovými sídlami môžu správať účinne jednostranne spôsobom, ktorý môže byť nespravodlivý a môže narušiť bežnú hospodársku súťaž na trhu a ktorý môže poškodzovať oprávnené záujmy používateľov s vlastnými webovými sídlami a nepriamo, avšak vo významnej miere, aj oprávnené záujmy spotrebiteľov v Únii.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Operačné systémy môžu v niektorých prípadoch zohrávať úlohu sprostredkovateľov medzi komerčnými používateľmi a spotrebiteľmi. Keďže vymedzenie pojmu „online sprostredkovateľské služby“ v tomto nariadení by sa malo chápať tak, že je technologicky neutrálne a zachytáva služby bez ohľadu na ich stupeň integrácie so softvérom a akýmkoľvek hardvérom používanými na ich poskytovanie, by sa na poskytovateľov operačných systémov, ktoré fungujú ako online sprostredkovateľské služby v zmysle tohto nariadenia, mali taktiež vzťahovať povinnosti stanovené v tomto nariadení pre online sprostredkovateľské služby.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Závislosť komerčných používateľov od online sprostredkovateľských služieb takisto vedie k situácii, v ktorej komerční používatelia majú často obmedzené možnosti požadovania nápravy v prípadoch, keď jednostranné konanie poskytovateľov uvedených služieb vedie k sporu. V mnohých prípadoch uvedení poskytovatelia neponúkajú prístupné a účinné vnútorné systémy vybavovania sťažností. Existujúce alternatívne mechanizmy mimosúdneho riešenia sporov môžu byť takisto neúčinné z rôznych dôvodov vrátane nedostatku špecializovaných mediátorov a strachu komerčných používateľov z odplaty.

(4)  Povaha vzťahu medzi komerčnými používateľmi a online sprostredkovateľskými službami takisto môže viesť k situáciám, v ktorých komerční používatelia majú často obmedzené možnosti požadovania nápravy v prípadoch, keď jednostranné konanie poskytovateľov uvedených služieb vedie k sporu. V mnohých prípadoch uvedení poskytovatelia neponúkajú prístupné a účinné vnútorné systémy vybavovania sťažností. Existujúce alternatívne mechanizmy mimosúdneho riešenia sporov môžu byť takisto neúčinné z rôznych dôvodov vrátane nedostatku špecializovaných mediátorov a strachu komerčných používateľov z odplaty.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Online sprostredkovateľské služby a internetové vyhľadávače, ako aj obchodné transakcie podporované uvedenými službami majú prirodzený cezhraničný potenciál a sú mimoriadne dôležité pre riadne fungovanie vnútorného trhu Únie v dnešnom hospodárstve. Potenciálne nekalé a škodlivé obchodné praktiky určitých poskytovateľov uvedených služieb používané voči komerčným používateľom a používateľom s vlastnými webovými sídlami bránia úplnému naplneniu uvedeného potenciálu a majú negatívny vplyv na riadne fungovanie vnútorného trhu. Okrem toho úplnému naplneniu uvedeného potenciálu bránia a riadne fungovanie vnútorného trhu negatívne ovplyvňujú rozdielne právne predpisy určitých členských štátov, ktoré s rôznym stupňom účinnosti regulujú uvedené služby, pričom o prijatí takýchto právnych predpisov uvažujú ďalšie členské štáty.

(5)  Online sprostredkovateľské služby a internetové vyhľadávače, ako aj transakcie podporované uvedenými službami majú prirodzený cezhraničný potenciál a v dnešnom hospodárstve sú mimoriadne dôležité pre riadne fungovanie vnútorného trhu Únie. Potenciálne nekalé a škodlivé obchodné praktiky určitých poskytovateľov uvedených služieb, ktorí zneužívajú svoje postavenie voči komerčným používateľom a používateľom s vlastnými webovými sídlami, a nedostatok vhodného mechanizmu nápravy bránia úplnému naplneniu uvedeného potenciálu a majú negatívny vplyv na riadne fungovanie vnútorného trhu a príchod nových účastníkov trhu. Okrem toho úplnému naplneniu uvedeného potenciálu bránia a riadne fungovanie vnútorného trhu negatívne ovplyvňujú rozdielne právne predpisy určitých členských štátov, ktoré s rôznym stupňom účinnosti regulujú uvedené služby, pričom o prijatí takýchto právnych predpisov uvažujú ďalšie členské štáty.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Na úrovni Únie by sa preto mal stanoviť jednotný a cielený súbor povinných pravidiel, ktorý by zaistil spravodlivé, predvídateľné, udržateľné a dôveryhodné podnikateľské prostredie na internete v rámci vnútorného trhu, najmä zabezpečením toho, aby komerční používatelia online sprostredkovateľských služieb mali zaistenú primeranú transparentnosť, ako aj možnosti účinnej nápravy v celej Únii. Uvedenými pravidlami by sa mala stanoviť aj primeraná transparentnosť v súvislosti s poradím používateľov s vlastnými webovými sídlami vo výsledkoch vyhľadávania generovaných internetovými vyhľadávačmi. Zároveň by uvedené pravidlá mali chrániť dôležitý inovačný potenciál širšieho ekonomického prostredia online platforiem.

(6)  Na úrovni Únie by sa preto mal stanoviť jednotný a cielený súbor povinných pravidiel, ktorý by zaistil spravodlivé, predvídateľné, udržateľné a dôveryhodné podnikateľské prostredie na internete v rámci vnútorného trhu, najmä zabezpečením toho, aby komerční používatelia online sprostredkovateľských služieb mali zaistenú primeranú transparentnosť, ako aj možnosti účinnej nápravy v celej Únii. Uvedenými pravidlami by sa mali stanoviť aj primerané stimuly na podporu spravodlivého a primeraného obchodného správania a transparentnosť, najmä v súvislosti s poradím používateľov s vlastnými webovými sídlami vo výsledkoch vyhľadávania generovaných internetovými vyhľadávačmi vrátane služieb hlasovej podpory. Zároveň by uvedené pravidlá mali uznať a chrániť dôležitý inovačný potenciál širšieho ekonomického prostredia online platforiem a umožniť zdravú hospodársku súťaž, ktorá povedie k zvýšenému výberu spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Keďže online sprostredkovateľské služby a internetové vyhľadávače majú spravidla globálny rozmer, toto nariadenie by sa malo vzťahovať na poskytovateľov uvedených služieb bez ohľadu na to, či majú sídlo v členskom štáte alebo mimo Únie, za predpokladu, že sú splnené dve kumulatívne podmienky. Po prvé, komerční používatelia alebo používatelia s vlastnými webovými sídlami by mali mať sídlo v Únii. Po druhé, komerční používatelia alebo používatelia s vlastnými webovými sídlami by mali prostredníctvom poskytovania uvedených služieb ponúkať svoj tovar alebo služby spotrebiteľom nachádzajúcim sa v Únii aspoň v prípade časti transakcie. Takíto spotrebitelia by sa mali nachádzať v Únii, ale nemusia mať miesto pobytu v Únii ani nemusia mať štátnu príslušnosť niektorého členského štátu. Toto nariadenie by sa preto nemalo uplatňovať, keď komerční používatelia alebo používatelia s vlastnými webovými sídlami nemajú sídlo v Únii alebo keď majú sídlo v Únii, ale využívajú online sprostredkovateľské služby alebo internetové vyhľadávače na ponúkanie tovaru alebo služieb výlučne spotrebiteľom nachádzajúcim sa mimo Únie alebo osobám, ktoré nie sú spotrebiteľmi.

(7)  Keďže online sprostredkovateľské služby a internetové vyhľadávače majú spravidla globálny rozmer, toto nariadenie by sa malo vzťahovať na poskytovateľov uvedených služieb bez ohľadu na to, či majú sídlo v členskom štáte alebo mimo Únie, za predpokladu, že sú zároveň splnené dve kumulatívne podmienky. Po prvé, komerční používatelia alebo používatelia s vlastnými webovými sídlami by mali mať sídlo v Únii. Po druhé, komerční používatelia alebo používatelia s vlastnými webovými sídlami by mali prostredníctvom poskytovania uvedených služieb ponúkať svoj tovar alebo služby spotrebiteľom nachádzajúcim sa v Únii aspoň v prípade časti transakcie. V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1215/2012 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 by to znamenalo, že online sprostredkovateľské služby a internetové vyhľadávače nasmerovali činnosti na spotrebiteľov so sídlom v jednom alebo viacerých členských štátoch, bez ohľadu na to, kde v Únii sa nachádzajú. Takíto spotrebitelia by sa mali nachádzať v Únii, ale nemusia mať miesto pobytu v Únii ani nemusia mať štátnu príslušnosť niektorého členského štátu. Toto nariadenie by sa preto nemalo uplatňovať, keď komerční používatelia alebo používatelia s vlastnými webovými sídlami nemajú sídlo v Únii alebo keď majú sídlo v Únii, ale využívajú online sprostredkovateľské služby alebo internetové vyhľadávače na ponúkanie tovaru alebo služieb výlučne spotrebiteľom nachádzajúcim sa mimo Únie alebo osobám, ktoré nie sú spotrebiteľmi. Pravidlá týkajúce sa voľby práva a voľby súdu v zmluvných záležitostiach v medzinárodnom práve a práve Únie boli koncipované vo vzťahu k typickým obchodným zmluvám, ktoré boli dohodnuté medzi zmluvnými stranami a ich právnymi zástupcami úplne presne. Je otázne, do akej miery sú tieto pravidlá primerané vo vzťahu k osobitnej situácii dohôd týkajúcich sa platforiem a všeobecne dohôd v digitálnom veku. Túto otázku je potrebné bližšie preskúmať.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Širokú škálu obchodných vzťahov podnik-zákazník sprostredkúvajú na internete poskytovatelia prevádzkujúci viacstranné služby, ktoré sú v zásade založené na tom istom obchodnom modeli tvoriacom ekosystém. S cieľom zachytiť príslušné služby by sa mali online sprostredkovateľské služby vymedziť presným a technologicky neutrálnym spôsobom. Tieto služby by mali pozostávať najmä zo služieb informačnej spoločnosti, ktoré charakterizuje skutočnosť, že ich cieľom je uľahčiť nadviazanie priamych transakcií medzi komerčnými používateľmi a spotrebiteľmi bez ohľadu na to, či sú tieto transakcie nakoniec uzavreté buď online na online portáli predmetného poskytovateľa online sprostredkovateľských služieb, alebo na portáli komerčného používateľa či mimo internetu. Okrem toho by sa mali služby poskytovať na základe zmluvného vzťahu medzi poskytovateľmi a komerčnými používateľmi, ako aj medzi poskytovateľmi a spotrebiteľmi. Malo by sa predpokladať, že takýto zmluvný vzťah existuje, keď obe dotknuté strany vyjadria svoj úmysel byť viazané jednoznačným a overiteľným spôsobom bez toho, aby sa nevyhnutne vyžadovala výslovná písomná dohoda.

(8)  Širokú škálu vzťahov podnik-zákazník sprostredkúvajú na internete poskytovatelia prevádzkujúci viacstranné služby, ktoré sú v zásade založené na tom istom obchodnom modeli tvoriacom ekosystém. S cieľom zachytiť príslušné služby by sa mali online sprostredkovateľské služby vymedziť presným a technologicky neutrálnym spôsobom. Tieto služby by mali pozostávať najmä zo služieb informačnej spoločnosti, ktoré charakterizuje skutočnosť, že ich cieľom je uľahčiť nadviazanie priamych transakcií medzi komerčnými používateľmi a spotrebiteľmi bez ohľadu na to, či sú tieto transakcie nakoniec uzavreté buď online na online portáli predmetného poskytovateľa online sprostredkovateľských služieb, alebo na portáli komerčného používateľa či mimo internetu, čo znamená, že neexistuje žiadna požiadavka na akýkoľvek zmluvný vzťah medzi komerčnými používateľmi a spotrebiteľmi ako predpoklad pre online sprostredkovateľskú službu, aby patrila do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Služby, v prípade ktorých má uľahčenie nadviazania priamych transakcií medzi týmito komerčnými používateľmi a spotrebiteľmi len okrajový charakter, čo znamená, že aj keď by v obmedzenom počte prípadov bolo možné vykladať službu tak, že uľahčila toto nadviazanie, priamej transakcie medzi určitými komerčnými používateľmi a spotrebiteľmi, by nemali byť zahrnuté, keďže by to nebolo cieľom služby. Ak služby uľahčujú takéto transakcie obvykle, uľahčenie nadviazania priamych transakcií nemožno chápať tak, že má len okrajový charakter. Okrem toho by sa mali služby poskytovať na základe zmluvného vzťahu medzi poskytovateľmi a komerčnými používateľmi, ako aj medzi poskytovateľmi a spotrebiteľmi. Malo by sa predpokladať, že takýto zmluvný vzťah existuje, keď obe dotknuté strany vyjadria svoj úmysel byť viazané jednoznačným a overiteľným spôsobom bez toho, aby sa nevyhnutne vyžadovala výslovná písomná dohoda. Takýto zmluvný vzťah medzi poskytovateľmi online sprostredkovateľských služieb a spotrebiteľmi by sa takisto mal považovať za existujúci v prípadoch, keď sú služby poskytované spotrebiteľovi na základe poskytovania osobných údajov alebo iných údajov zo strany spotrebiteľa.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Príklady online sprostredkovateľských služieb, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by preto mali zahŕňať online trhoviská elektronického obchodu vrátane kolaboratívnych trhovísk, na ktorých komerční používatelia pôsobia, ďalej online služby týkajúce sa softvérových aplikácií a online služby týkajúce sa sociálnych médií. Toto nariadenie by sa však nemalo vzťahovať na online nástroje umiestňovania reklamy ani na online reklamné burzy, ktoré nie sú poskytované s cieľom uľahčiť nadviazanie priamych transakcií a ktoré nezahŕňajú zmluvný vzťah so spotrebiteľmi. Toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať ani na online platobné služby, keďže tie samé osebe nespĺňajú uplatniteľné požiadavky, ale sú skôr prirodzeným pomocným nástrojom pri transakcii dodávky tovaru a poskytovania služieb dotknutým spotrebiteľom.

(9)  Príklady online sprostredkovateľských služieb, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by preto mali zahŕňať online trhoviská elektronického obchodu vrátane kolaboratívnych trhovísk, na ktorých komerční používatelia pôsobia, online služby týkajúce sa softvérových aplikácií, ako sú obchody s aplikáciami, služby hlasovej podpory a online služby týkajúce sa sociálnych médií. Malo by sa na takéto služby vzťahovať bez ohľadu na nový alebo budúci vývoj, ktorý mení ich technický alebo komerčný dizajn, vrátane napríklad ich interakcie so softvérovými operačnými systémami. Toto nariadenie by sa však nemalo vzťahovať na online nástroje umiestňovania reklamy ani na online reklamné burzy, ktoré nie sú poskytované s cieľom uľahčiť nadviazanie priamych transakcií a ktoré nezahŕňajú zmluvný vzťah so spotrebiteľmi. Toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať ani na online platobné služby, keďže tie samé osebe nespĺňajú uplatniteľné požiadavky, ale sú skôr prirodzeným pomocným nástrojom pri transakcii dodávky tovaru a poskytovania služieb dotknutým spotrebiteľom.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  V určitých prípadoch môže byť rozlišovanie medzi komerčnými a nekomerčnými používateľmi online sprostredkovateľských služieb náročné. Takéto rozlišovanie je dôležité, keďže komerční používatelia, ktorí ponúkajú tovar alebo služby spotrebiteľom, by takisto mali mať voči spotrebiteľom prísnejšie povinnosti. V súlade s návrhom smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993, smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o lepšie presadzovanie a modernizáciu právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa1a, ktorý predložila Komisia, by rozlišovanie, či ide o komerčného alebo nekomerčného používateľa, nemalo byť na uvážení poskytovateľa online sprostredkovateľskej služby. Používatelia online sprostredkovateľských služieb by skôr mali mať možnosť sa vyjadriť, či sú alebo nie sú komerčnými používateľmi, a v prípade, že sú komerčnými používateľmi, by mali splniť svoje prísnejšie povinnosti voči spotrebiteľom.

 

__________________

 

1a COM(2018)0185 final.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9b)  Vymedzenie podporných operačných systémov by malo zachytávať operačné systémy, ktoré sú nevyhnutné pre ovládanie mobilného zariadenia, ktoré sú úzko napojené na online sprostredkovateľskú službu a táto online sprostredkovateľská služba ovláda hlavný kanál, prostredníctvom ktorého môže byť inštalovaná aplikácia, a ak vývoj a aktualizáciu tohto operačného systému nepriamo alebo priamo zabezpečuje alebo ovláda poskytovateľ napojenej online sprostredkovateľskej služby. Toto vymedzenie podporných operačných systémov by sa malo vzťahovať na služby bez ohľadu na to, či vznikajúci alebo budúci vývoj zmení ich technologické alebo komerčné prevedenie, vrátane napríklad používania hlasového ovládania.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  V súlade s príslušnou judikatúrou Súdneho dvora Únie a vzhľadom na skutočnosť, že závislé postavenie komerčných používateľov bolo v zásade pozorované v súvislosti s online sprostredkovateľskými službami, ktoré slúžia ako vstupná brána k spotrebiteľom ako fyzickým osobám, pojem spotrebiteľ používaný na vymedzenie rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia sa má chápať výlučne na označenie fyzických osôb, keď konajú na účely, ktoré sú mimo rámca ich obchodu, podnikania, remesla alebo profesie.

(10)  V súlade s príslušnou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie a vzhľadom na skutočnosť, že závislé postavenie komerčných používateľov bolo v zásade pozorované v súvislosti s online sprostredkovateľskými službami, ktoré slúžia ako vstupná brána k spotrebiteľom ako fyzickým osobám, pojem spotrebiteľ používaný na vymedzenie rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia sa má chápať výlučne na označenie fyzických osôb, keď konajú na účely, ktoré sú mimo rámca ich obchodu, podnikania, remesla alebo profesie. Na účely tohto nariadenia preto online sprostredkovateľské služby, ktoré umožňujú výlučne priame alebo cielené ponuky tovaru a služieb od podnikov iným podnikom, nie sú zahrnuté do rozsahu pôsobnosti, keďže tam nie je priamy dôsledok pre spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Z dôvodu konzistentnosti by sa vymedzenie pojmu internetového vyhľadávača používané v tomto nariadení malo zosúladiť s vymedzením pojmu používaným v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/114821.

(11)  Vymedzenie pojmu internetového vyhľadávača používané v tomto nariadení by malo byť širšie než vymedzenie použité v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/114821. Vzhľadom na rýchle tempo inovácií by toto vymedzenie malo byť technologicky neutrálne. Najmä by sa vymedzenie malo chápať tak, že zahŕňa aj hlasové požiadavky.

__________________

__________________

21 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (Ú. v. EÚ L 194, 19.7.2016, s. 1).

21 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (Ú. v. EÚ L 194, 19.7.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Aby sa v prípade potreby účinne chránili komerční používatelia, malo by sa toto nariadenie uplatňovať tam, kde podmienky zmluvného vzťahu bez ohľadu na ich názov alebo formu nie sú individuálne dohodnuté zmluvnými stranami takýchto obchodných podmienok. To, či obchodné podmienky boli alebo neboli dohodnuté individuálne, by sa malo určiť na základe celkového posúdenia, pričom to, že ich určité ustanovenia mohli byť dohodnuté individuálne, nie je sama osebe rozhodujúca.

(12)  Aby sa účinne chránili komerční používatelia, malo by sa toto nariadenie uplatňovať na obchodné podmienky zmluvného vzťahu medzi poskytovateľmi online sprostredkovateľských služieb a komerčnými používateľmi bez ohľadu na ich názov alebo formu.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a)  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb môžu poskytovať alebo kontrolovať iné služby alebo softvér, ktoré by v niektorých prípadoch mohli vytvoriť možnosť, aby bol tento softvér alebo služby použité na obchádzanie povinností stanovených pre poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb v tomto nariadení. Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb by nemali tento softvér alebo služby používať na obchádzanie povinností stanovených pre online sprostredkovateľské služby, aj keby sa rozsah pôsobnosti tohto nariadenia a požiadavky v ňom stanovené nerozšírili na tento softvér alebo služby. Kontrola v rámci tohto nariadenia by sa mala chápať v zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004, teda že kontrola by mala pozostávať z práv, zmlúv alebo akýchkoľvek iných prostriedkov, ktoré samostatne alebo spoločne a vzhľadom na príslušné skutočnosti alebo právne predpisy dávajú možnosť vykonávať rozhodujúci vplyv nad podnikom. Tento rozhodujúci vplyv by sa mohol vykonávať najmä prostredníctvom vlastníctva, užívacích práv ku všetkým aktívam podniku alebo ich časti, alebo práv alebo zmlúv, ktoré umožňujú vykonávať rozhodujúci vplyv na zloženie, hlasovanie alebo rozhodovanie orgánov podniku.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Aby sa zabezpečilo, že všeobecné obchodné podmienky zmluvného vzťahu umožňujú komerčným používateľom určiť obchodné podmienky používania, ukončenia a pozastavenia online sprostredkovateľských služieb a zabezpečiť predvídateľnosť v súvislosti s ich obchodným vzťahom, by uvedené obchodné podmienky mali byť vypracované v jasnom a jednoznačnom jazyku ľahko zrozumiteľnom pre priemerného komerčného používateľa. Ak sú obchodné podmienky nejasné, nešpecifické alebo v nich nie sú podrobne uvedené dôležité obchodné záležitosti, a tým neposkytujú komerčným používateľom primeraný stupeň predvídateľnosti v súvislosti s najdôležitejšími aspektmi zmluvného vzťahu, nemali by sa považovať za obchodné podmienky vypracované v jasnom a jednoznačnom jazyku.

(13)  Aby sa zabezpečilo, že všeobecné obchodné podmienky zmluvného vzťahu umožňujú komerčným používateľom určiť obchodné podmienky používania, ukončenia a pozastavenia online sprostredkovateľských služieb a zabezpečiť predvídateľnosť v súvislosti s ich obchodným vzťahom, by uvedené obchodné podmienky mali byť vypracované v jasnom a zrozumiteľnom jazyku ľahko zrozumiteľnom pre priemerného komerčného používateľa. Ak sú obchodné podmienky nejasné, nešpecifické alebo v nich nie sú podrobne uvedené dôležité obchodné záležitosti, a tým neposkytujú komerčným používateľom primeraný stupeň predvídateľnosti v súvislosti s najdôležitejšími aspektmi zmluvného vzťahu, nemali by sa považovať za obchodné podmienky formulované jasným a zrozumiteľným. Jazyk, ktorý je zavádzajúci, pokiaľ ide o voľbu formulácie, by sa navyše nemal považovať za jasný a zrozumiteľný.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  Aby sa zabezpečila nielen transparentnosť, ale aj spravodlivosť vo vzťahoch medzi poskytovateľmi online sprostredkovateľských služieb a ich komerčnými používateľmi, mali by byť všeobecné podmienky aj spravodlivé a primerané, pričom by sa mala zohľadniť povaha činností poskytovateľa online sprostredkovateľskej služby a komerčného používateľa. Obchodné podmienky by sa nepovažovali za spravodlivé a primerané, ak sa uvedené obchodné podmienky napríklad výrazne odchyľujú od poctivého obchodného správania v rámci konkrétnej hospodárskej činnosti, v ktorej online sprostredkovateľská služba pôsobí, alebo sú v rozpore so zásadami dobromyseľnosti a čestnosti. Pri posudzovaní týchto všeobecných požiadaviek by príslušné orgány presadzovania práva mali zohľadniť aj povahu a účel zmluvy, okolnosti prípadu a zvyklosti a praktiky obchodnej činnosti.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13b)  S cieľom zabezpečiť, aby komerčným používateľom bolo dostatočne jasné, kde a komu sa ich tovar alebo služby ponúkajú, by mali poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb zabezpečiť transparentnosť voči svojim komerčným používateľom, pokiaľ ide o všetky dodatočné kanály a potenciálne pridružené programy, ktoré online sprostredkovateľská služba môže použiť na uvádzanie uvedeného tovaru alebo služieb na trh.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Zabezpečenie transparentnosti vo všeobecných obchodných podmienkach môže byť kľúčové na presadzovanie udržateľných obchodných vzťahov a na predchádzanie nespravodlivému správaniu na úkor komerčných používateľov. Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb by preto mali takisto zabezpečiť, aby boli obchodné podmienky ľahko dostupné vo všetkých štádiách zmluvného vzťahu, a to aj perspektívnym komerčným používateľom vo fáze pred uzatvorením zmluvy, a aby akékoľvek zmeny uvedených obchodných podmienok boli oznámené komerčným používateľom v stanovenej lehote na oznamovanie, ktorá je rozumná a primeraná vzhľadom na konkrétne okolnosti a ktorá je najmenej 15 dní. Uvedená lehota na oznamovanie by sa nemala uplatňovať, ak a v rozsahu, v akom sa jej dotknutý komerčný používateľ jednoznačne vzdá, a ak a v rozsahu, v akom potreba vykonať zmenu bez dodržania lehoty na oznamovanie pramení z právnej povinnosti uloženej poskytovateľovi služieb podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva.

(14)  Zabezpečenie transparentnosti vo všeobecných obchodných podmienkach môže byť kľúčové na presadzovanie udržateľných obchodných vzťahov a na predchádzanie nespravodlivému správaniu na úkor komerčných používateľov. Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb by preto mali takisto zabezpečiť, aby boli obchodné podmienky ľahko dostupné vo všetkých štádiách zmluvného vzťahu, a to aj perspektívnym komerčným používateľom vo fáze pred uzatvorením zmluvy, a aby akékoľvek zmeny uvedených obchodných podmienok boli oznámené komerčným používateľom v stanovenej lehote na oznamovanie, ktorá je rozumná a primeraná vzhľadom na konkrétne okolnosti a ktorá je najmenej 15 dní a najmenej 30 dní v prípadoch, keď zmena vyžaduje, aby komerčný používateľ vykonal významné technické úpravy svojho tovaru alebo služieb s cieľom uviesť ich do súladu s touto zmenou. Pojem zmeny by sa nemal chápať tak, že zahŕňa tie zmeny obchodných podmienok, ktoré sú čisto administratívneho charakteru, ako je zmena telefónneho čísla alebo adresy poskytovateľa. Lehoty na oznamovanie by sa výnimočne nemali uplatňovať, ak a v rozsahu, v akom sa ich dotknutý komerčný používateľ jednoznačne vzdá, alebo ak a v rozsahu, v akom potreba vykonať zmenu bez dodržania lehoty na oznamovanie pramení z právnej povinnosti uloženej poskytovateľovi služieb podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva, a v prípadoch, keď poskytovateľ koná, aby zabránil nebezpečenstvu, ktoré by mohlo spôsobiť poškodenie alebo predstavovať bezpečnostné problémy pre službu, jej spotrebiteľov alebo iných používateľov, keďže vzhľadom na rozmanitosť obsahu, ktorý komerční používatelia šíria prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb, by mohlo vzniknúť nepredvídané nebezpečenstvo a praktiky spôsobom, ktorý si vyžaduje okamžité konanie. Komerční používatelia by mali mať nárok na ukončenie svojej dohody do 15 dní od prijatia oznámenia o zmene, o ktorej sa domnievajú, že je pre nich nepriaznivá.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a)  Vo všeobecnosti platí, že predloženie nového alebo aktualizovaného tovaru alebo služieb prostredníctvom online sprostredkovateľskej služby by sa malo považovať za jasné vyjadrenie súhlasu zo strany komerčného používateľa. Keďže zmeny obchodných podmienok by si mohli v niektorých prípadoch vyžadovať vykonanie podstatných zmien zo strany komerčného používateľa s cieľom dosiahnuť súlad s novými obchodnými podmienkami, komerční používatelia by nemali byť povinní ponechať svoj tovar a služby bez aktualizácie, napríklad pokiaľ ide o obsah služieb, zatiaľ čo sa komerční používatelia pripravujú na to, aby dosiahli súlad s novými obchodnými podmienkami. Preto v prípadoch, keď je lehota na oznamovanie 30 dní, pretože zmeny obchodných podmienok vyžadujú, aby komerčný používateľ vykonal významné technické úpravy svojho tovaru alebo služieb, by nemalo dôjsť k automatickému vzdaniu sa lehoty na oznamovanie, ak komerčný používateľ predloží nový alebo aktualizovaný tovar alebo služby. Poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb by mal očakávať, že zmeny obchodných podmienok budú vyžadovať, aby komerční používateľ vykonal významné technické úpravy, ak sú napríklad odstránené celé prvky online sprostredkovateľskej služby, ku ktorým mali komerční používatelia prístup, alebo sú pridané alebo ak komerční používatelia možno budú potrebovať preprogramovať svoj tovar a služby, aby mohli na platforme ďalej fungovať. V prípadoch, keď je komerčným používateľom oznámených viacero zmien naraz, by sa mala 30-dňová lehota na oznamovanie a výnimka z automatického vzdania sa lehoty na oznamovanie vzťahovať len na zmenu, v prípade ktorej možno primerane očakávať, že bude vyžadovať významné technické úpravy zo strany komerčného používateľa.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  V záujme ochrany komerčných používateľov by malo byť možné, aby príslušný súd ustanovil, že obchodné podmienky, ktoré nie sú v súlade s predpismi, nie pre dotknutého komerčného používateľa záväzné, s účinkami ex nunc. Akýkoľvek takýto nález súdu by sa však mal týkať len konkrétnych ustanovení obchodných podmienok, ktoré nie sú v súlade s predpismi. Ostatné ustanovenia by mali zostať platné a vykonateľné, pokiaľ ich možno oddeliť od ustanovení, ktoré nie sú v súlade s predpismi. Náhle zmeny existujúcich obchodných podmienok môžu značne narušiť činnosti komerčných používateľov. S cieľom obmedziť takéto negatívne účinky na komerčných používateľov a odradiť od takéhoto správania by preto zmeny vykonané v rozpore s povinnosťou dodržať stanovenú lehotu na oznamovanie mali byť neplatné, t. j. mali by sa považovať za neexistujúce, s účinkami erga omnes a ex tunc.

(15)  V záujme ochrany komerčných používateľov a poskytnutia právnej istoty obom stranám by malo byť možné, aby príslušný súd ustanovil, že obchodné podmienky, ktoré nie sú v súlade s predpismi, sú neplatné, s účinkami ex nunc. Akýkoľvek takýto nález súdu by sa však mal týkať len konkrétnych ustanovení obchodných podmienok, ktoré nie sú v súlade s predpismi. Ostatné ustanovenia by mali zostať platné a vykonateľné, pokiaľ ich možno oddeliť od ustanovení, ktoré nie sú v súlade s predpismi. Náhle zmeny existujúcich obchodných podmienok môžu značne narušiť činnosti komerčných používateľov. S cieľom obmedziť takéto negatívne účinky na komerčných používateľov a odradiť od takéhoto správania by preto zmeny vykonané v rozpore s povinnosťou dodržať stanovenú lehotu na oznamovanie mali byť neplatné, t. j. mali by sa považovať za neexistujúce, s účinkami erga omnes a ex tunc.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb môže mať oprávnené dôvody rozhodnúť sa úplne alebo čiastočne pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie svojich služieb danému komerčnému používateľovi vrátane vyradenia určitého tovaru alebo služieb daných komerčných používateľov alebo účinného odstránenia výsledkov vyhľadávania. Vzhľadom na to, že takéto rozhodnutia môžu mať značný vplyv na záujmy dotknutého komerčného používateľa, by však komerční používatelia mali byť náležite informovaní o dôvodoch takéhoto rozhodnutia. Odôvodnenie by malo umožniť komerčným používateľom zistiť, či existuje priestor na napadnutie rozhodnutia, čím sa pre komerčných používateľov v prípade potreby zlepšia možnosti požadovania účinnej nápravy. Okrem toho by požiadavka odôvodnenia mala prispieť k predchádzaniu alebo náprave akéhokoľvek neúmyselného odstránenia online obsahu poskytnutého komerčnými používateľmi, ktorý poskytovateľ nesprávne považuje za nezákonný obsah v súlade s odporúčaním Komisie (EÚ) 2018/33422. V odôvodnení by sa mal určiť objektívny dôvod alebo dôvody rozhodnutia vychádzajúce z dôvodov, ktoré poskytovateľ vopred stanovil vo svojich obchodných podmienkach, a mali by v ňom byť primeraným spôsobom uvedené relevantné konkrétne okolnosti, ktoré viedli k uvedenému rozhodnutiu.

(16)  Poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb môže mať oprávnené dôvody rozhodnúť sa úplne alebo čiastočne zastaviť, obmedziť alebo ukončiť poskytovanie svojich služieb danému komerčnému používateľovi vrátane vyradenia určitého tovaru alebo služieb daných komerčných používateľov alebo účinného odstránenia výsledkov vyhľadávania. Môže mať rovnako právnu povinnosť odstrániť určitý obsah alebo úplne alebo čiastočne zastaviť, obmedziť alebo zrušiť poskytovanie svojich služieb. Vzhľadom na to, že takéto rozhodnutia môžu mať značný vplyv na záujmy dotknutého komerčného používateľa, by však komerční používatelia mali byť náležite vopred informovaní o zastavení, obmedzení alebo ukončení, okrem prípadov, keď má poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb právnu povinnosť okamžite zastaviť, obmedziť alebo ukončiť svoje služby. Mohli by sa tiež vyskytnúť prípady, v ktorých poskytovateľ online sprostredkovateľských nemá právnu povinnosť ukončiť svoje služby, napríklad z dôvodu stiahnutia výrobku, ktoré iniciovali orgány dohľadu nad trhom, ale ak má poskytovateľ napriek tomu odôvodnené pochybnosti týkajúce sa bezpečnosti výrobku alebo služby, falšovania, podvodu alebo vhodnosti výrobku alebo služby pre maloleté osoby. V takýchto prípadoch by mal mať poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb možnosť okamžite konať v záujme ochrany spotrebiteľov. V týchto výnimočných prípadoch, keď by služby mohli byť okamžite zastavené, obmedzené alebo ukončené, by komerčnému používateľovi malo byť v každom prípade poskytnuté odôvodnenie zastavenia, obmedzenia alebo ukončenia služby. Odôvodnenie by malo umožniť komerčným používateľom zistiť, či existuje priestor na napadnutie rozhodnutia, čím sa pre komerčných používateľov v prípade potreby zlepšia možnosti požadovania účinnej nápravy. Okrem toho by požiadavka odôvodnenia mala prispieť k predchádzaniu alebo náprave akéhokoľvek neúmyselného odstránenia online obsahu poskytnutého komerčnými používateľmi, ktorý poskytovateľ nesprávne považuje za nezákonný obsah v súlade s odporúčaním Komisie (EÚ) 2018/334. V niektorých prípadoch vychádza rozhodnutie poskytovateľa online sprostredkovateľských služieb z oznámení od tretích strán. Tieto oznámenia môžu zneužiť konkurenti. V odporúčaní Komisie (EÚ) 2018/33422 sa vyžaduje, aby boli takéto oznámenia dostatočne presné a primerane odôvodnené s cieľom umožniť poskytovateľovi hostingových služieb, aby prijal informované a náležité rozhodnutie o obsahu, ktorého sa oznámenie týka. Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb by preto mali byť povinní odovzdať informácie týkajúce sa obsahu oznámenia komerčnému používateľovi v prípadoch, keď rozhodnutie o zastavení, obmedzení alebo zrušení poskytovania jeho služieb bolo prijaté na základe oznámenia od tretej strany s cieľom umožniť komerčnému používateľovi ľahko vyvrátiť zrejme neopodstatnené oznámenia. V odôvodnení by sa mal určiť objektívny dôvod alebo dôvody rozhodnutia vychádzajúce z dôvodov, ktoré poskytovateľ vopred stanovil vo svojich obchodných podmienkach, a mali by v ňom byť primeraným spôsobom uvedené relevantné konkrétne okolnosti, ktoré viedli k uvedenému rozhodnutiu, okrem prípadov, keď má poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb právnu povinnosť ich nezverejňovať, alebo ak poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb môže preukázať, že dotknutý obchodný používateľ opakovane porušil platné obchodné podmienky, čo malo za následok ich zastavenie, obmedzenie alebo ukončenie.

__________________

__________________

22 Odporúčanie Komisie (EÚ) 2018/334 z 1. marca 2018 o opatreniach na účinný boj proti nezákonnému obsahu na internete (Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2018, s. 50).

22 Odporúčanie Komisie (EÚ) 2018/334 z 1. marca 2018 o opatreniach na účinný boj proti nezákonnému obsahu na internete (Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2018, s. 50).

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Určovanie poradia tovaru a služieb zo strany poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb má významný vplyv na rozhodnutia spotrebiteľov, a tým na obchodný úspech komerčných používateľov ponúkajúcich uvedený tovar a služby spotrebiteľom. Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb by preto mali vopred načrtnúť hlavné parametre určujúce poradie, aby sa zvýšila predvídateľnosť pre komerčných používateľov a aby mohli lepšie rozumieť fungovaniu mechanizmu určovania poradia a porovnať postupy určovania poradia rôznych poskytovateľov. Pojem hlavného parametra by sa mal chápať ako akékoľvek všeobecné kritérium, procesy, osobitné signály zahrnuté do algoritmov alebo iné mechanizmy úpravy alebo zníženia poradia. Opis hlavných parametrov určujúcich poradie by mal zahŕňať aj vysvetlenie akejkoľvek možnosti pre komerčných používateľov aktívne ovplyvňovať poradie za odplatu, ako aj relatívne účinky takéhoto ovplyvňovania. Tento opis by mal komerčným používateľom zabezpečiť primerané pochopenie spôsobu, akým mechanizmus určovania poradia zohľadňuje charakteristiky skutočného tovaru alebo služieb, ktoré ponúka komerčný používateľ, a ich význam pre spotrebiteľov konkrétnych online sprostredkovateľských služieb.

(17)  Určovanie poradia tovaru a služieb zo strany poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb má významný vplyv na rozhodnutia spotrebiteľov, a tým na obchodný úspech komerčných používateľov ponúkajúcich uvedený tovar a služby spotrebiteľom. Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb by preto mali vopred načrtnúť parametre určujúce poradie, aby sa zvýšila predvídateľnosť pre komerčných používateľov a aby mohli lepšie rozumieť fungovaniu mechanizmu určovania poradia a porovnať postupy určovania poradia rôznych poskytovateľov. V prípadoch, keď zverejnenie všetkých parametrov v obchodných podmienkach nie je technologicky možné alebo by viedlo k zverejneniu váhy všetkých jednotlivých parametrov, by sa mali uvádzať len hlavné parametre a dôvody ich relatívnej dôležitosti. Pojem hlavného parametra by sa mal chápať ako akékoľvek všeobecné kritérium, procesy, osobitné signály zahrnuté do algoritmov alebo iné mechanizmy úpravy alebo zníženia poradia. Opis hlavných parametrov určujúcich poradie by mal zahŕňať aj vysvetlenie akejkoľvek možnosti pre komerčných používateľov aktívne ovplyvňovať poradie za odplatu, ako aj relatívne účinky takéhoto ovplyvňovania. Pri zobrazovaní výsledkov by mala online sprostredkovateľská služba v prípade každého poradia zverejniť aj to, či bolo ovplyvnené rozdielnym zaobchádzaním alebo priamou či nepriamou odplatou, zmluvným vzťahom alebo priamym vlastníckym vzťahom. Tento opis by mal komerčným používateľom zabezpečiť primerané pochopenie spôsobu, akým mechanizmus určovania poradia zohľadňuje charakteristiky skutočného tovaru alebo služieb, ktoré ponúka komerčný používateľ, a ich význam pre spotrebiteľov konkrétnych online sprostredkovateľských služieb. Podľa návrhu Komisie na smernicu Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o lepšie presadzovanie a modernizáciu právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa, by sa od poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb malo vyžadovať, aby spotrebiteľom poskytli informácie o parametroch ovplyvňujúcich poradie. Zatiaľ čo informácie, ktoré sa poskytujú spotrebiteľovi, by mali byť prezentované jasným a zrozumiteľným spôsobom, ktorý zodpovedá potrebám spotrebiteľa, informácie ponúkané komerčnému používateľovi a spotrebiteľovi by mali byť v každom prípade dostatočne podobné, aby sa zabezpečilo, že tak strany, ktoré ponúkajú tovar či služby, ako aj tie, ktoré ich vyhľadávajú, budú môcť prijímať informované rozhodnutia na základe transparentného vyhľadávania.

 

__________________

 

 

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Podobne aj poradie webových sídiel určené internetovými vyhľadávačmi, a to najmä tých webových sídiel, cez ktoré podniky ponúkajú tovar a služby spotrebiteľom, má významný vplyv na rozhodnutia spotrebiteľov a obchodný úspech používateľov s vlastnými webovými sídlami. Poskytovatelia internetových vyhľadávačov by preto mali poskytnúť opis hlavných parametrov určujúcich poradie všetkých indexovaných webových sídiel vrátane webových sídiel používateľov s vlastnými webovými sídlami, ako aj iných webových sídiel. Okrem charakteristík tovaru a služieb a ich významu pre spotrebiteľov by mal tento opis v prípade internetových vyhľadávačov takisto zabezpečiť používateľom s vlastnými webovými sídlami primerané pochopenie toho, či je zohľadnené použitie určitých prvkov dizajnu webového sídla, ako je napríklad ich optimalizované zobrazovanie na mobilných telekomunikačných zariadeniach, a ak áno, ako a v akom rozsahu. Ak neexistuje zmluvný vzťah medzi poskytovateľmi internetových vyhľadávačov a používateľmi s vlastnými webovými sídlami, uvedený opis by mal byť k dispozícii verejnosti na viditeľnom a ľahko prístupnom mieste v príslušnom internetovom vyhľadávači. Na zabezpečenie predvídateľnosti pre používateľov s vlastnými webovými sídlami by sa mal opis takisto aktualizovať a mal by umožňovať, aby sa akékoľvek zmeny v hlavných parametroch dali ľahko identifikovať. Hoci sa od poskytovateľov pri dodržiavaní tejto požiadavky zverejňovať hlavné parametre určovania poradia za žiadnych okolností nevyžaduje zverejňovanie obchodného tajomstva v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/94323, daný opis by mal prinajmenšom vychádzať zo skutočných údajov o relevantnosti použitých parametrov určovania poradia.

(18)  Podobne aj poradie webových sídiel určené poskytovateľmi internetových vyhľadávačov, a to najmä tých webových sídiel, cez ktoré podniky ponúkajú tovar a služby spotrebiteľom, má významný vplyv na rozhodnutia spotrebiteľov a obchodný úspech používateľov s vlastnými webovými sídlami. Poskytovatelia internetových vyhľadávačov by preto mali poskytnúť opis parametrov určujúcich poradie všetkých indexovaných webových sídiel vrátane webových sídiel používateľov s vlastnými webovými sídlami, ako aj iných webových sídiel. V prípadoch, keď zverejnenie všetkých parametrov v obchodných podmienkach nie je technologicky možné alebo by viedlo k zverejneniu váhy všetkých jednotlivých parametrov, by sa mali uvádzať len hlavné parametre a dôvody ich relatívnej dôležitosti. Okrem charakteristík tovaru a služieb a ich významu pre spotrebiteľov by mal tento opis v prípade internetových vyhľadávačov takisto zabezpečiť používateľom s vlastnými webovými sídlami primerané pochopenie toho, či je zohľadnené použitie určitých prvkov dizajnu webového sídla, ako je napríklad ich optimalizované zobrazovanie na mobilných telekomunikačných zariadeniach, a ak áno, ako a v akom rozsahu. Ak neexistuje zmluvný vzťah medzi poskytovateľmi internetových vyhľadávačov a používateľmi s vlastnými webovými sídlami, uvedený opis by mal byť k dispozícii verejnosti na viditeľnom a ľahko prístupnom mieste v príslušnom internetovom vyhľadávači. Na zabezpečenie predvídateľnosti pre používateľov s vlastnými webovými sídlami by sa mal opis takisto aktualizovať a mal by umožňovať, aby sa akékoľvek zmeny v parametroch dali ľahko identifikovať. Hoci by požiadavkou na zverejnenie parametrov určovania poradia nemala byť dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/94323, pri dodržiavaní tejto požiadavky zverejňovať hlavné parametre určovania poradia by daný opis mal prinajmenšom vychádzať zo skutočných údajov o relevantnosti použitých parametrov určovania poradia. Z existencie aktualizovaného opisu hlavných parametrov by mali prospech aj používatelia iní než používatelia s vlastnými webovými sídlami používajúci internetové vyhľadávače. V niektorých prípadoch môžu poskytovatelia internetových vyhľadávačov rozhodnúť, že v konkrétnom prípade ovplyvnia poradie alebo odstránia webové sídlo z poradia na základe oznámení od tretích strán. Na rozdiel od poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb nemožno z dôvodu neexistencie zmluvného vzťahu medzi stranami od poskytovateľov internetových vyhľadávačov očakávať, že používateľovi s vlastnými webovými sídlami priamo oznámia odstránenie alebo zmenu poradia v dôsledku oznámenia. Napriek tomu by používateľ s vlastnými webovými sídlami mal mať možnosť preskúmať oznámenie, ktoré viedlo v konkrétnom prípade k zmene v poradí alebo k odstráneniu, a to preskúmaním obsahu oznámenia vo verejne prístupnej online databáze. To by pomohlo zmierniť potenciálne zneužívanie oznámení o vyradení konkurentmi.

__________________

__________________

23 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z 8. júna 2016 o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva), (Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2016, s. 1).

23 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z 8. júna 2016 o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva), (Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a)  Aby komerční používatelia mali prospech z informácií týkajúcich sa parametrov určovania poradia, výsledky poradia by mali odrážať skutočné a objektívne uplatňovanie uvedených parametrov a relatívnu dôležitosť parametrov, ktoré poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb a internetových vyhľadávačov zverejňujú. Napríklad ak by niekoľko komerčných používateľov bolo v porovnateľnej situácii, pokiaľ ide o parametre, ktoré poskytovateľ zverejnil ako tie, ktoré určujú poradie, mali by mať možnosť predpokladať, že poradie odráža ich podobnú situáciu vo vzťahu k týmto parametrom.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18b)  Poskytovatelia internetových vyhľadávačov často umožňujú ovplyvňovanie poradia výsledkov vyhľadávania za odplatu v určitej forme zaplatenú používateľmi s vlastnými webovými sídlami. Jasné podrobnosti týkajúce sa takejto praxe by mali byť verejne dostupné, aby používatelia s vlastnými webovými sídlami a spotrebitelia pochopili účinky odplaty na poradie. Výsledky vyhľadávania, ktorých umiestnenie v poradí bolo ovplyvnené niektorou formou platby, by však mali byť jasne označené, aby sa dali ľahko odlíšiť od ostatných výsledkov vyhľadávania, v prípade ktorých nebola zaplatená žiadna odplata.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Keď poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb sám ponúka určitý tovar alebo služby spotrebiteľom prostredníctvom svojich vlastných online sprostredkovateľských služieb alebo tak robí prostredníctvom komerčného používateľa, ktorého kontroluje, uvedený poskytovateľ môže priamo súťažiť s ostatnými komerčnými používateľmi jeho online sprostredkovateľských služieb, ktorých nekontroluje. Najmä v takýchto situáciách je dôležité, aby poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb konal transparentne a poskytol opis akéhokoľvek rozdielneho zaobchádzania, či už právnymi, obchodnými, alebo technickými prostriedkami, ku ktorému by mohol pristúpiť v súvislosti s tovarom alebo službami, ktoré sám ponúka, v porovnaní s tými, ktoré ponúkajú komerční používatelia. Na zabezpečenie proporcionality by sa táto povinnosť mala uplatňovať na úrovni celkových online sprostredkovateľských služieb, a nie na úrovni jednotlivých tovarov alebo služieb ponúkaných uvedenými službami.

(19)  Keď poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb alebo poskytovateľ internetových vyhľadávačov sami ponúkajú určitý tovar alebo služby spotrebiteľom prostredníctvom svojich vlastných online sprostredkovateľských služieb alebo tak robia prostredníctvom komerčného používateľa, ktorého kontroluje, uvedený poskytovateľ môže priamo súťažiť s ostatnými komerčnými používateľmi jeho online sprostredkovateľských služieb, ktorých nekontroluje, čo môže poskytovateľa ekonomicky motivovať a dať mu možnosť využiť svoju kontrolu nad online sprostredkovateľskou službou alebo internetovým vyhľadávačom na to, aby poskytol technické alebo ekonomické výhody svojej vlastnej ponuke alebo tým, ktoré sú ponúkané prostredníctvom komerčných používateľov, ktorých kontroluje, ktoré by mohol odoprieť konkurenčným komerčným používateľom. Takéto správanie by mohlo oslabiť spravodlivú hospodársku súťaž a obmedziť výber pre spotrebiteľov. Najmä v takýchto situáciách je dôležité, aby poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb alebo internetového vyhľadávača konal transparentne a poskytol opis akéhokoľvek rozdielneho zaobchádzania, či už právnymi, obchodnými, alebo technickými prostriedkami, ako je štandardné nastavenie, vo vzťahu k tovarom alebo službám, ktoré sám ponúka, v porovnaní s tými, ktoré ponúkajú komerční používatelia. Tovary alebo služby poskytovateľa online sprostredkovateľských služieb alebo internetového vyhľadávača by sa mali považovať za konkurujúce tovarom alebo službám jeho komerčných používateľov, ak tovar alebo služby možno považovať za zameniteľné alebo nahraditeľné spotrebiteľmi, ktorí využívajú online sprostredkovateľskú službu.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19a)  Každé takéto rozdielne zaobchádzanie týkajúce sa online sprostredkovateľských služieb by však malo byť povolené len vtedy, keď poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb je schopný ho objektívne odôvodniť v súlade so všeobecnými zásadami práva Únie, ako je proporcionalita, právna istota a všeobecné zásady, ktoré sú odvodené od Charty základných práv. Rozdielne zaobchádzanie okrem toho musí byť nediskriminačné voči všetkým ostatným komerčným používateľom, ktorí ponúkajú tovary alebo služby prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb, a rozdielne zaobchádzanie nebráni spotrebiteľom, aby si aj naďalej mohli vyberať a používať tovary a služby podľa ich preferencie z konkurenčných tovarov a služieb, ktoré sú ponúkané prostredníctvom online sprostredkovateľskej služby.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19b)  Niektoré praktiky možno jednoznačne považovať za nekalé za každých okolností. Tieto praktiky sú uvedené v prílohe I k tomuto návrhu. Stredisko EÚ pre monitorovanie platforiem by malo uplatňovanie tohto zoznamu praktík a jeho účinok na trh nepretržite monitorovať a odporučiť Komisii aktualizácie.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Schopnosť prístupu k údajom a ich používania vrátane osobných údajov môže umožniť vytvorenie dôležitej hodnoty v ekonomike online platforiem. V súlade s tým je dôležité, aby poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb poskytli komerčným používateľom jasný opis rozsahu, povahy a podmienok ich prístupu k určitým kategóriám údajov a ich používania. Tento opis by mal byť primeraný a mohol by odkazovať skôr na všeobecné podmienky prístupu, než obsahovať vyčerpávajúci zoznam skutočných údajov alebo kategórií údajov, s cieľom umožniť komerčným používateľom pochopiť, či môžu používať údaje na zlepšenie tvorby hodnoty, podľa možnosti aj zachovaním služieb týkajúcich sa údajov tretích strán. Spracovanie osobných údajov by malo byť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67924.

(20)  Schopnosť prístupu k údajom a ich používania vrátane osobných údajov môže umožniť vytvorenie dôležitej hodnoty v ekonomike online platforiem. V súlade s tým je dôležité, aby poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb poskytli komerčným používateľom jasný opis rozsahu, povahy a podmienok ich prístupu k určitým kategóriám údajov a ich používania. Tento opis by mal byť primeraný a mohol by odkazovať skôr na všeobecné podmienky prístupu, než obsahovať vyčerpávajúci zoznam skutočných údajov alebo kategórií údajov, s cieľom umožniť komerčným používateľom pochopiť, či môžu používať údaje na zlepšenie tvorby hodnoty, podľa možnosti aj zachovaním služieb týkajúcich sa údajov tretích strán. V tomto nariadení sa vyžaduje, aby poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb boli transparentní, pokiaľ ide o to, aké údaje poskytujú svojim komerčným používateľom, avšak nestanovuje sa v ňom požiadavka na šírenie osobných alebo iných ako osobných údajov komerčným používateľom, s výnimkou určitých údajov týkajúcich sa ratingov a hodnotení komerčných používateľov, ktoré by komerční používatelia mali mať možnosť dostať v súhrnnej a anonymizovanej podobe. Vo všetkých prípadoch by spracúvanie osobných údajov malo byť v súlade s právnym rámcom Únie pre ochranu fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a pre rešpektovanie súkromného života a ochranu osobných údajov v elektronických komunikáciách, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67924, so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES.

__________________

__________________

24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Text s významom pre EHP), (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Text s významom pre EHP), (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20a)  V súlade s nariadením 2016/679 má spotrebiteľ právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytol prevádzkovateľovi, napríklad poskytovateľovi online sprostredkovateľských služieb, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a má právo previesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, napríklad komerčnému používateľovi poskytovateľa online sprostredkovateľských služieb.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20b)  Komerční používatelia by mali mať možnosť dostať anonymizované informácie týkajúce sa ich dobrého mena na internete, to znamená ratingy a hodnotenia zhromaždené jedným poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb, aby komerční používatelia mohli jasnejšie chápať hodnotu svojej značky a aby mohli zlepšiť svoje pôsobenie na online platforme. Mali by sa poskytnúť nástroje, ktoré by komerčným používateľom pomohli pochopiť ich dobré meno, a ktoré by boli prvým krokom k umožneniu väčšej konkurencie medzi komerčnými používateľmi, keďže by spotrebiteľom poskytli prístup k väčšiemu a informovanejšiemu výberu.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20c)  Niekoľko orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v rámci Únie aj mimo nej začalo vyšetrovanie alebo vyhlásilo svoj úmysel tak urobiť, pokiaľ ide o prípady, keď poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb využili svoje dvojaké postavenie ako obchodné miesto a podnik ponúkajúci tovary alebo služby na tom istom trhu s cieľom získať alebo zneužívať dominantné postavenie. Prístup poskytovateľa online sprostredkovateľských služieb k údajom generovaným transakciami komerčného používateľa môže umožniť poskytovateľovi online sprostredkovateľských služieb súťažiť s komerčným používateľom na základe týchto údajov. V záujme zabezpečenia spravodlivosti by poskytovateľovi online sprostredkovateľskej služby nemalo byť umožnené zverejňovať tretím stranám na obchodné účely, ako aj v rámci ich podnikovej štruktúry údaje generované transakciami komerčného používateľa bez súhlasu komerčného používateľa, s výnimkou v prípadoch, keď by sa na poskytovateľa online sprostredkovateľských služieb vzťahovala právna povinnosť zverejňovať údaje generované transakciami komerčného používateľa.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb by v určitých prípadoch mohli v obchodných podmienkach obmedziť schopnosť komerčných používateľov ponúkať tovar alebo služby spotrebiteľom za výhodnejších podmienok inými prostriedkami než prostredníctvom uvedených online sprostredkovateľských služieb. V uvedených prípadoch by mali dotknutí poskytovatelia stanoviť dôvody takéhoto konania, najmä s uvedením hlavných hospodárskych, obchodných alebo právnych aspektov obmedzení. Táto povinnosť transparentnosti by sa však nemala chápať tak, že má vplyv na posúdenie zákonnosti takýchto obmedzení podľa iných aktov práva Únie alebo práva členských štátov v súlade s právom Únie vrátane právnych aktov v oblasti hospodárskej súťaže a nekalých obchodných praktík, a na uplatňovanie takýchto právnych predpisov.

(21)  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb by nemali obmedzovať schopnosť komerčných používateľov ponúkať ten istý tovar a služby spotrebiteľom za odlišných alebo rovnakých podmienok prostredníctvom iných sprostredkovateľských služieb. V určitých prípadoch poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb môžu obmedziť schopnosť komerčných používateľov ponúkať tovar alebo služby spotrebiteľom za odlišných podmienok inými prostriedkami než prostredníctvom uvedených služieb. V uvedených prípadoch by mali dotknutí poskytovatelia stanoviť dôvody takéhoto konania, najmä s uvedením hlavných hospodárskych, obchodných alebo právnych aspektov obmedzení a zabezpečiť, aby boli obmedzenia primerané. Napriek tomu členské štáty môžu obmedzenie schopnosti komerčných používateľov ponúkať tovar alebo služby spotrebiteľom za odlišných podmienok inými prostriedkami než prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb zakázať alebo obmedziť vo svojich vnútroštátnych predpisoch prijatých v súlade s právom Únie.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  S cieľom umožniť komerčným používateľom vrátane tých, ktorí môžu mať pozastavené alebo ukončené využívanie príslušných online sprostredkovateľských služieb, prístup k okamžitým, vhodným a účinným možnostiam nápravy, by mali poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb zriadiť vnútorný systém vybavovania sťažností. Cieľom tohto vnútorného systému vybavovania sťažností by malo byť zabezpečenie toho, aby mohol byť značný podiel sťažností vyriešený dvojstranne medzi poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb a príslušným komerčným používateľom. Okrem toho uverejnenie informácií o fungovaní a účinnosti vnútorného systému vybavovania poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb by malo pomôcť komerčným používateľom pochopiť druhy problémov, ktoré môžu vzniknúť pri poskytovaní rôznych online sprostredkovateľských služieb, a možnosť dospieť k rýchlemu a účinnému dvojstrannému riešeniu.

(22)  S cieľom umožniť komerčným používateľom vrátane tých, ktorí môžu mať pozastavené alebo ukončené využívanie príslušných online sprostredkovateľských služieb, prístup k okamžitým, vhodným a účinným možnostiam nápravy, by mali poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb zriadiť vnútorný systém vybavovania sťažností. Tento vnútorný systém vybavovania sťažností by mal byť transparentný, založený na zásadách rovnakého zaobchádzania, nediskriminačný a zameraný na zabezpečenie toho, aby mohol byť značný podiel sťažností vyriešený dvojstranne medzi poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb a príslušným komerčným používateľom v primeranej lehote. Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb môžu udržiavať rozhodnutie, ktoré prijali, v platnosti počas trvania sťažnosti. Žiadnym pokusom o dosiahnutie dohody prostredníctvom vnútorného systému vybavovania sťažností nie sú dotknuté práva poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb alebo komerčných používateľov začať súdne konanie kedykoľvek počas postupu vybavovania sťažnosti alebo po ňom. Okrem toho by poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb mali pravidelne uverejňovať informácie o fungovaní a účinnosti svojho vnútorného systému vybavovania sťažností s cieľom pomôcť komerčným používateľom pochopiť hlavné druhy problémov, ktoré môžu vzniknúť pri poskytovaní rôznych online sprostredkovateľských služieb, a možnosť dospieť k rýchlemu a účinnému dvojstrannému riešeniu.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Požiadavky tohto nariadenia týkajúce sa vnútorných systémov vybavovania sťažností majú za cieľ umožniť poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb primeraný stupeň flexibility pri prevádzkovaní uvedených systémov a riešení jednotlivých sťažností na účely minimalizovania administratívneho zaťaženia. Okrem toho vnútorné systémy vybavovania sťažností by mali poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb umožniť v prípade potreby primeraným spôsobom riešiť akékoľvek zneužívanie uvedených systémov, o ktoré by sa niektorí komerční používatelia mohli usilovať. V iných prípadoch, než je údajný nesúlad s právnymi povinnosťami tohto nariadenia, by vnútorné systémy vybavovania sťažností navyše nemali byť prístupné pre sťažnosti týkajúce sa len zanedbateľných negatívnych účinkov na príslušného komerčného používateľa. Z hľadiska nákladov na zriadenie a prevádzku takýchto systémov je vhodné vyňať z uvedených povinností akýchkoľvek používateľov online sprostredkovateľských služieb, ktorí predstavujú malé podniky v súlade s príslušnými ustanoveniami odporúčania Komisie 2003/361/ES25.

(23)  Požiadavky tohto nariadenia týkajúce sa vnútorných systémov vybavovania sťažností majú za cieľ umožniť poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb primeraný stupeň flexibility pri prevádzkovaní uvedených systémov a riešení jednotlivých sťažností na účely minimalizovania administratívneho zaťaženia. Okrem toho vnútorné systémy vybavovania sťažností by mali poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb umožniť v prípade potreby primeraným spôsobom riešiť akékoľvek zneužívanie uvedených systémov, o ktoré by sa niektorí komerční používatelia mohli usilovať. V iných prípadoch, než je údajný nesúlad s právnymi povinnosťami tohto nariadenia, by vnútorné systémy vybavovania sťažností navyše nemali byť prístupné pre sťažnosti týkajúce sa len zanedbateľných účinkov na príslušného komerčného používateľa. Z hľadiska nákladov na zriadenie a prevádzku takýchto systémov je vhodné vyňať z uvedených povinností akýchkoľvek používateľov online sprostredkovateľských služieb, ktorí predstavujú malé podniky v súlade s príslušnými ustanoveniami odporúčania Komisie 2003/361/ES25.

__________________

__________________

25 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 týkajúce sa definície mikro, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

25 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 týkajúce sa definície mikro, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(23a)  Používanie slova „vnútorný“ by sa nemalo chápať tak, že bráni delegovaniu vnútorného systému vybavovania sťažností na externého poskytovateľa služieb alebo inú podnikovú štruktúru, pokiaľ má prevádzkovateľ plné oprávnenie a schopnosť zabezpečiť súlad vnútorného systému vybavovania sťažností s požiadavkami tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Mediácia môže byť pre poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb a ich komerčných používateľov prostriedkom uspokojivého riešenia sporov bez potreby využitia súdneho konania, ktoré môže byť zdĺhavé a nákladné. Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb by preto mali uľahčovať mediáciu, a to najmä určením mediátorov, ktorých sú ochotní zapojiť. Mediátori, ktorí poskytujú služby z miesta mimo Únie, by mali byť určení len vtedy, keď je zaručené, že využitím ich služieb sa žiadnym spôsobom neodoprie dotknutým komerčným používateľom právna ochrana, ktorú im ponúka právo Únie alebo právo členských štátov vrátane požiadaviek tohto nariadenia a uplatniteľných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov a obchodného tajomstva. Aby boli uvedení mediátori prístupní, spravodliví a čo možno najviac rýchli, účinní a efektívni, mali by spĺňať určité stanovené kritériá.

(24)  Mediácia môže byť pre poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb a ich komerčných používateľov prostriedkom uspokojivého riešenia sporov bez potreby využitia súdnych konaní, ktoré môžu byť zdĺhavé a nákladné. Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb by preto mali uľahčovať mediáciu, a to najmä určením mediátorov, ktorých sú ochotní zapojiť. Mediátori, ktorí poskytujú služby z miesta mimo Únie, by mali byť určení len vtedy, keď je zaručené, že využitím ich služieb sa žiadnym spôsobom neodoprie dotknutým komerčným používateľom právna ochrana, ktorú im ponúka právo Únie alebo právo členských štátov vrátane požiadaviek tohto nariadenia a uplatniteľných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov a obchodného tajomstva. Aby boli uvedení mediátori prístupní, spravodliví a čo možno najviac rýchli, účinní a efektívni, všetci určení mediátori by mali spĺňať určité stanovené kritériá. Mediátori by mali byť povzbudzovaní, aby riešili spory hneď, ako to bude možné.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb by mali znášať primeraný podiel celkových nákladov na mediáciu s prihliadnutím na všetky relevantné prvky daného prípadu. Na tieto účely by mal mediátor navrhnúť, aký podiel je primeraný v konkrétnom prípade. Uvedený podiel by však nikdy nemal tvoriť menej ako polovicu uvedených nákladov.

(25)  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb by mali znášať primeraný podiel celkových nákladov na mediáciu s prihliadnutím na všetky relevantné prvky daného prípadu. Na tieto účely by mal mediátor navrhnúť, aký podiel je primeraný v konkrétnom prípade. Uvedený podiel by však pre poskytovateľa online sprostredkovateľských služieb nikdy nemal tvoriť menej ako polovicu uvedených nákladov s výnimkou prípadov, keď mediátor určí, že komerčný používateľ, ktorý vec predložil, nekonal v dobrej viere.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(25a)  Keďže od poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb by sa vždy malo vyžadovať, aby identifikovali mediátorov, ktorých sú ochotní zapojiť, a mali by byť povinní vstupovať do mediácie v dobrej viere, povinnosť mediácie by mala byť stanovená spôsobom, ktorý zabraňuje zneužívaniu systému mediácie zo strany komerčných používateľov. Komerční používatelia ako takí by taktiež mali byť povinní vstupovať do mediácie v dobrej viere. Okrem toho, ak komerčný používateľ predložil niekoľko opakovaných prípadov, ktoré neviedli k vyriešeniu sporu, alebo ak komerčný používateľ predloží prípad vo veci, v ktorej v minulosti nekonal v mediačnom procese v dobrej viere, by poskytovateľ online sprostredkovateľskej služby nemal byť v týchto výnimočných prípadoch povinný zapojiť sa s uvedeným komerčným používateľom do mediácie. Táto výnimočná situácia by nemala obmedziť možnosť komerčného používateľa predložiť prípad na mediáciu v prípade, keď mediátor rozhodol, že predmet mediácie nesúvisí s predchádzajúcimi prípadmi.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  S cieľom uľahčiť riešenie sporov týkajúcich sa poskytovania online sprostredkovateľských služieb využitím mediácie v Únii by Komisia mala podporovať zriadenie špecializovaných mediačných organizácií, ktoré v súčasnosti chýbajú. Zapojenie mediátorov s odbornými znalosťami v oblasti online sprostredkovateľských služieb a internetových vyhľadávačov, ako aj konkrétnych sektorov odvetvia, v rámci ktorých sa uvedené služby poskytujú, by malo zvýšiť dôveru oboch strán v proces mediácie a malo by zvýšiť pravdepodobnosť, že uvedený proces povedie k rýchlemu, spravodlivému a uspokojivému výsledku.

(26)  S cieľom uľahčiť riešenie sporov týkajúcich sa poskytovania online sprostredkovateľských služieb využitím mediácie v Únii by Komisia spoločne s členskými štátmi mala podporovať zriadenie špecializovaných mediačných organizácií, ktoré v súčasnosti chýbajú. Zapojenie mediátorov s odbornými znalosťami v oblasti online sprostredkovateľských služieb a internetových vyhľadávačov, ako aj konkrétnych sektorov odvetvia, v rámci ktorých sa uvedené služby poskytujú, by malo zvýšiť dôveru oboch strán v proces mediácie a malo by zvýšiť pravdepodobnosť, že uvedený proces povedie k rýchlemu, spravodlivému a uspokojivému výsledku.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Rôzne faktory, napríklad obmedzené finančné prostriedky, strach z odplaty a ustanovenia týkajúce sa výlučného výberu rozhodného práva a súdu v obchodných podmienkach, môžu obmedziť účinnosť existujúcich možností súdnej nápravy, najmä tých, ktoré od komerčných používateľov alebo od používateľov s vlastnými webovými sídlami vyžadujú, aby konali jednotlivo a identifikovateľne. Na zabezpečenie účinného uplatňovania tohto nariadenia by sa organizáciám, združeniam zastupujúcim komerčných používateľov alebo používateľov s vlastnými webovými sídlami, ako aj niektorým verejným orgánom zriadeným v členských štátoch mala poskytnúť možnosť podať žalobu na vnútroštátne súdy. Cieľom takýchto podaní na vnútroštátnych súdoch by malo byť zastavenie alebo zakázanie porušovania pravidiel stanovených v tomto nariadení a predchádzanie budúcej škode, ktorá by mohla oslabiť udržateľné obchodné vzťahy v ekonomike online platforiem. Na zabezpečenie toho, aby takéto organizácie alebo združenia uplatňovali uvedené právo účinne a primerane, by mali spĺňať určité kritériá. Vzhľadom na osobitné postavenie príslušných verejných orgánov v členských štátoch, v ktorých tieto orgány boli zriadené, by sa malo vyžadovať len to, aby boli v súlade s príslušnými pravidlami vnútroštátnych právnych predpisov osobitne poverené podávaním takýchto žalôb buď v spoločnom záujme dotknutých strán, alebo vo všeobecnom záujme, bez toho, aby bolo potrebné uplatniť tieto kritériá na takéto verejné orgány. Žiadnymi takýmito žalobami by nemali byť žiadnym spôsobom dotknuté práva komerčných používateľov a používateľov s vlastnými webovými sídlami začať súdne konanie na individuálnom základe.

(27)  Rôzne faktory, napríklad obmedzené finančné prostriedky, strach z odplaty a ustanovenia týkajúce sa výlučného výberu rozhodného práva a súdu v obchodných podmienkach, môžu obmedziť účinnosť existujúcich možností súdnej nápravy, najmä tých, ktoré od komerčných používateľov alebo od používateľov s vlastnými webovými sídlami vyžadujú, aby konali jednotlivo a identifikovateľne. Na zabezpečenie účinného uplatňovania tohto nariadenia by sa organizáciám, združeniam zastupujúcim komerčných používateľov alebo používateľov s vlastnými webovými sídlami, ako aj niektorým verejným orgánom zriadeným v členských štátoch mala poskytnúť možnosť podať žalobu na vnútroštátne súdy. Cieľom takýchto žalôb na vnútroštátnych súdoch by malo byť zastavenie alebo zakázanie porušovania pravidiel stanovených v tomto nariadení a predchádzanie budúcej škode, ktorá by mohla oslabiť udržateľný obchodný vzťah v ekonomike online platforiem, vrátane tých ktoré sa týkajú MSP a mikropodnikov. Na zabezpečenie toho, aby takéto organizácie alebo združenia uplatňovali uvedené právo účinne a primerane, mali by spĺňať určité kritériá, najmä tie, ktoré sa týkajú transparentnosti financovania. Od členských štátov by sa malo vyžadovať, aby zriadili alebo vymenovali takéto verejné orgány. V prípade príslušných verejných orgánov by sa malo vyžadovať len to, aby boli v súlade s príslušnými pravidlami vnútroštátnych právnych predpisov osobitne poverené podávaním takýchto žalôb buď v spoločnom záujme dotknutých strán, alebo vo všeobecnom záujme, bez toho, aby bolo potrebné uplatniť tieto kritériá na takéto verejné orgány. Žiadnymi takýmito žalobami by nemali byť žiadnym spôsobom dotknuté práva komerčných používateľov a používateľov s vlastnými webovými sídlami začať súdne konanie na individuálnom základe.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(27a)  Porušenia ustanovení tohto nariadenia si v niektorých prípadoch budú vyžadovať rýchle a pružné presadzovanie. Orgány presadzovania práva, ktoré členské štáty zriadili alebo vymenovali, by mali byť zodpovedné za presadzovanie tohto nariadenia primeraným a účinným spôsobom. Orgány presadzovania práva by sa mali zriadiť zastupujúcimi organizáciami, združeniami alebo verejnými orgánmi stanovenými v tomto nariadení popri postupe pre súdne konania. Rozhodnutia orgánov presadzovania práva by mohli byť napadnuté v súdnych konaniach podľa príslušných vnútroštátnych právnych predpisov.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(27b)  Je potrebné dôkladné monitorovanie uplatňovania tohto nariadenia. Členské štáty by mali určiť vnútroštátne orgány, ktoré budú požadovať príslušné informácie, ktoré sú nevyhnutné na monitorovanie a presadzovanie tohto nariadenia, od poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb a internetových vyhľadávačov. Informácie zhromaždené týmito orgánmi by sa mali na požiadanie poskytnúť Komisii a stredisku EÚ pre monitorovanie platforiem.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(28a)  Z dôvodov transparentnosti a zodpovednosti a vzhľadom na predpokladané úlohy by sa stredisku EÚ pre monitorovanie platforiem mala prideliť úloha v rámci tohto nariadenia navyše k tomu, že bolo rozhodnutím Komisie (2018)2393 zriadené ako skupina expertov. Stredisko by malo plniť úlohy, ktoré mu boli pridelené v rámci tohto nariadenia, nezávisle a vo verejnom záujme a jeho členovia by mali pozostávať zo širokej škály nezávislých expertov, ktorí majú preukázateľné kompetencie a skúsenosti v oblasti ekonomiky online platforiem na zabezpečenie uvedených úloh.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Komisia by mala toto nariadenie pravidelne hodnotiť, najmä vzhľadom na potrebu zmien v prípade príslušného vývoja v technickej alebo obchodnej oblasti.

(29)  Komisia by mala toto nariadenie pravidelne hodnotiť a dôsledne sledovať jeho účinky na ekonomiku online platforiem, najmä vzhľadom na potrebu zmien v prípade príslušného vývoja v technickej alebo obchodnej oblasti a v nadväznosti na hodnotenie prijať primerané opatrenia. Keďže sa sektor bude v priebehu ďalších rokov rýchlo rozvíjať, mohlo by byť vhodné nadviazať na toto nariadenie ďalšími a normatívnejšími právnymi predpismi, ak by sa ustanovenia o transparentnosti a spravodlivosti stanovené v tomto nariadení ukázali ako nedostatočné na zvládnutie budúcich nerovnováh a nekalých obchodných praktík.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zabezpečiť spravodlivé, predvídateľné, udržateľné a dôveryhodné online podnikateľské prostredie v rámci vnútorného trhu, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodu jeho rozsahu a účinkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedeného cieľa.

(31)  Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zabezpečiť jasné, spravodlivé, predvídateľné, udržateľné a dôveryhodné online podnikateľské prostredie v rámci vnútorného trhu, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodu jeho rozsahu a účinkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Je vhodné objasniť, že toto nariadenie by nemalo mať vplyv na uplatňovanie príslušných pravidiel práva Únie uplatniteľných v oblasti justičnej spolupráce v občianskych veciach, hospodárskej súťaže, ochrany spotrebiteľa, elektronického obchodu a finančných služieb.

(32)  Je vhodné objasniť, že toto nariadenie by nemalo mať vplyv na uplatňovanie príslušných pravidiel práva Únie uplatniteľných v oblastiach, ako je justičná spolupráca v občianskych veciach, hospodárska súťaž, ochrana spotrebiteľa, elektronický obchod a finančné služby, a nie sú ním dotknuté vnútroštátne predpisy, ktoré v súlade s právom Únie regulujú nekalé obchodné praktiky.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá na zabezpečenie toho, aby komerčným používateľom online sprostredkovateľských služieb a používateľom s vlastnými webovými sídlami bola vo vzťahu k internetovým vyhľadávačom poskytnutá primeraná transparentnosť a možnosti účinnej nápravy.

1.  Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá na zabezpečenie toho, aby komerčným používateľom online sprostredkovateľských služieb a používateľom s vlastnými webovými sídlami bola vo vzťahu k internetovým vyhľadávačom poskytnutá primeraná transparentnosť, spravodlivosť a možnosti účinnej nápravy.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Toto nariadenie sa vzťahuje na online sprostredkovateľské služby a na internetové vyhľadávače, ktoré sú poskytované alebo sú ponúkané na to, aby boli poskytované, komerčným používateľom a používateľom s vlastnými webovými sídlami, v uvedenom poradí, ktorých sídlo alebo miesto pobytu sa nachádza v Únii a ktorí prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb alebo internetových vyhľadávačov ponúkajú tovar alebo služby spotrebiteľom nachádzajúcim sa v Únii bez ohľadu na sídlo alebo miesto pobytu poskytovateľov uvedených služieb.

2.  Toto nariadenie sa vzťahuje na online sprostredkovateľské služby a na internetové vyhľadávače, ktoré sú poskytované alebo sú ponúkané na to, aby boli poskytované, komerčným používateľom a používateľom s vlastnými webovými sídlami, v uvedenom poradí, ktorých sídlo alebo miesto pobytu sa nachádza v Únii a ktorí prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb alebo internetových vyhľadávačov ponúkajú tovar alebo služby spotrebiteľom nachádzajúcim sa v Únii bez ohľadu na sídlo alebo miesto pobytu poskytovateľov uvedených služieb a bez ohľadu na právo, ktoré je inak rozhodné.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Povinnosti stanovené v tomto nariadení pre poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb sa vzťahujú na poskytovateľov podporných operačných systémov, ak samotný operačný systém funguje ako online sprostredkovateľská služba v zmysle článku 2 bodu 2.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Toto nariadenie sa nevzťahuje na online platobné služby ani na online nástroje umiestňovania reklamy ani na online reklamné burzy, ktoré sa neposkytujú s cieľom uľahčiť začatie priamych transakcií a ktoré nezahŕňajú zmluvný vzťah so spotrebiteľmi.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2c.  Týmto nariadením nie je dotknuté právo Únie ani vnútroštátne predpisy, ktoré, v súlade s právom Únie, regulujú nekalé obchodné praktiky.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  „komerčný používateľ“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb ponúka tovar alebo služby spotrebiteľom na účely súvisiace s jej obchodom, podnikaním, remeslom alebo profesiou;

1.  „komerčný používateľ“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb ponúka tovar alebo služby spotrebiteľom na účely súvisiace s jej obchodom, podnikaním, remeslom alebo profesiou, vrátane súkromných jednotlivcov, ktorí osobne pôsobia ako obchodníci prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb;

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  umožňujú komerčným používateľom ponúkať tovar alebo služby spotrebiteľom s cieľom uľahčiť začatie priamych transakcií medzi uvedenými komerčnými používateľmi a spotrebiteľmi bez ohľadu na to, kde sa uvedené transakcie nakoniec uzatvoria;

b)  umožňujú komerčným používateľom ponúkať tovar alebo služby spotrebiteľom s cieľom uľahčiť začatie priamych transakcií medzi uvedenými komerčnými používateľmi a spotrebiteľmi bez ohľadu na to, kde sa uvedené transakcie nakoniec uzatvoria, pokiaľ služba uľahčujúca začatie priamych transakcií medzi uvedenými komerčnými používateľmi a spotrebiteľmi nemá len okrajový charakter;

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  „podporné operačné systémy“ je softvér, ktorý spĺňa všetky tieto požiadavky:

 

a)  podporný operačný systém zabezpečuje dôležité základné fungovanie mobilného zariadenia alebo pripojeného reproduktora;

 

b)  je úzko prepojený s online sprostredkovateľskou službou, ktorá ovláda hlavný kanál, prostredníctvom ktorého môžu byť do operačného systému inštalované aplikácie;

 

c)  vývoj a aktualizáciu operačného systému poskytuje alebo ovláda poskytovateľ prepojenej online sprostredkovateľskej služby, buď priamo alebo nepriamo;

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  „poskytovateľ podporných operačných systémov“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje alebo ponúka na poskytovanie podporné operačné systémy;

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  „internetový vyhľadávač“ je digitálna služba, ktorá umožňuje používateľom vyhľadávať v zásade všetky webové sídla alebo webové sídla v konkrétnom jazyku na základe dopytu o akejkoľvek téme v podobe kľúčového slova, vety alebo iných zadaných údajov, a ktorá ako výsledok vyhľadávania poskytuje odkazy, prostredníctvom ktorých možno nájsť informácie súvisiace s požadovaným obsahom;

5.  „internetový vyhľadávač“ je digitálna služba, ktorá umožňuje používateľom zadávať dopyt a vyhľadávať v zásade všetky webové sídla alebo webové sídla v konkrétnom jazyku na základe dopytu o akejkoľvek téme v podobe kľúčového slova, hlasovej požiadavky, vety alebo iných zadaných údajov, a ktorá ako výsledok vyhľadávania poskytuje výstupy, prostredníctvom ktorých možno nájsť informácie súvisiace s požadovaným obsahom;

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  „používateľ s vlastnými webovými sídlami“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva webové sídla na ponúkanie tovaru alebo služieb spotrebiteľom na účely súvisiace s jej obchodovaním, podnikaním, remeslom alebo profesiou;

7.  „používateľ s vlastnými webovými sídlami“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva online rozhranie, t. j. akýkoľvek softvér a vrátane webových sídel a mobilných aplikácií na ponúkanie tovaru alebo služieb spotrebiteľom na účely súvisiace s jej obchodovaním, podnikaním, remeslom alebo profesiou;

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  „poradie“ je relatívna dôležitosť pripisovaná tovaru alebo službám, ktoré komerční používatelia ponúkajú spotrebiteľom prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb, alebo webovým sídlam indexovaným pre spotrebiteľov internetovými vyhľadávačmi, ako ju poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb, resp. poskytovatelia internetových vyhľadávačov prezentujú, usporadúvajú alebo oznamujú uvedeným spotrebiteľom, bez ohľadu na technické prostriedky použité na takúto prezentáciu, usporiadanie alebo oznamovanie;

8.  „poradie“ je relatívna dôležitosť pripisovaná tovaru alebo službám, ktoré komerční používatelia ponúkajú spotrebiteľom prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb, alebo webovým sídlam indexovaným internetovými vyhľadávačmi, ako ju poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb, resp. poskytovatelia internetových vyhľadávačov prezentujú, usporadúvajú alebo oznamujú, bez ohľadu na technické prostriedky použité na takúto prezentáciu, usporiadanie alebo oznamovanie;

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10.  „obchodné podmienky“ sú všetky podmienky, ustanovenia a ostatné informácie bez ohľadu na ich názov alebo formu, ktoré upravujú zmluvný vzťah medzi poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb a ich komerčnými používateľmi a sú jednostranne stanovené poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb.

10.  „obchodné podmienky“ sú všetky podmienky, ustanovenia a ostatné informácie bez ohľadu na ich názov alebo formu, ktoré upravujú zmluvný vzťah medzi poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb a ich komerčnými používateľmi.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 10 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10a.  „doplnkový tovar a služby“ sú tovar a služby ponúkané spotrebiteľovi pred dokončením transakcie začatej v rámci online sprostredkovateľskej služby, a to navyše k primárnemu tovaru alebo službe, ktoré ponúka komerčný používateľ prostredníctvom online sprostredkovateľskej služby, a ako doplnok k nim.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 10 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10b.  „mediácia“ je akýkoľvek štruktúrovaný postup v zmysle vymedzenia v článku 3 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2008/52;

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 10 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10c.  „stredisko EÚ pre monitorovanie platforiem“ je Stredisko EÚ pre monitorovanie ekonomiky online platforiem zriadené v súlade s rozhodnutím Komisie C (2018)2393.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 2a

 

Povinnosti týkajúce sa obchádzania

 

Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb nesmú používať žiadny softvér alebo služby vrátane podporných operačných systémov, ktoré sami poskytujú alebo ovládajú, na obchádzanie povinností stanovených pre online sprostredkovateľské služby v rámci tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  obsahovali iba spravodlivé a primerané doložky;

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  boli vypracované v jasnom a jednoznačnom jazyku;

a)  boli vypracované v jasnom a zrozumiteľnom jazyku;

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  stanovovali objektívne dôvody pre rozhodnutia o úplnom alebo čiastočnom pozastavení alebo ukončení poskytovania ich online sprostredkovateľských služieb komerčným používateľom.

c)  stanovovali nediskriminačné dôvody pre rozhodnutia o úplnom alebo čiastočnom pozastavení alebo ukončení alebo uložení akéhokoľvek iného obmedzenia pre poskytovanie ich online sprostredkovateľských služieb komerčným používateľom;

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  zahŕňali informácie o všetkých dodatočných distribučných kanáloch a potenciálnych pridružených programoch, prostredníctvom ktorých môže poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb distribuovať tovar alebo služby, ktoré ponúka komerčný používateľ;

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  zahŕňali všeobecné informácie o účinkoch obchodných podmienok na vlastníctvo práv duševného vlastníctva a na kontrolu nad nimi.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Obchodné podmienky alebo ich konkrétne ustanovenia, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami uvedenými v odseku 1, nie pre dotknutého komerčného používateľa záväzné, ak takýto nesúlad stanoví príslušný súd.

2.  Obchodné podmienky alebo ich konkrétne ustanovenia, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami uvedenými v odseku 1, sú neplatné, ak takýto nesúlad stanoví príslušný súd.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb oznámia dotknutým komerčným používateľom akékoľvek zamýšľané zmeny ich obchodných podmienok.

Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb oznámia na trvanlivom nosiči dotknutým komerčným používateľom akékoľvek zmeny obchodných podmienok.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zamýšľané zmeny sa nesmú vykonať pred uplynutím lehoty na oznamovanie, ktorá je rozumná a primeraná povahe a rozsahu zamýšľaných zmien a ich dôsledkom pre dotknutého komerčného používateľa. Lehota na oznamovanie je minimálne 15 dní od dátumu, keď poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb oznámi dotknutým komerčným používateľom zamýšľané zmeny.

Zmeny sa nesmú vykonať pred uplynutím lehoty na oznamovanie, ktorá je rozumná a primeraná povahe a rozsahu zmien a ich dôsledkom pre dotknutého komerčného používateľa. Lehota na oznamovanie je minimálne 15 dní od dátumu, keď poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb oznámi dotknutým komerčným používateľom zmeny. Ak si zmeny vyžadujú, aby komerčný používateľ vykonal významné technické úpravy svojho tovaru alebo služieb, táto lehota je aspoň 30 dní. Komerčný používateľ má možnosť dohodu ukončiť v lehote 15 dní od prijatia oznámenia, ak sú tieto zmeny pre komerčného používateľa nepriaznivé.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 – pododsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Počas 15-dňovej lehoty na oznamovanie sa predloženie nového alebo aktualizovaného tovaru alebo služieb prostredníctvom online sprostredkovateľskej služby považuje za jasný akt vyjadrujúci súhlas vzdať sa lehoty na oznamovanie.

 

V prípadoch, keď je lehota na oznamovanie 30 dní, pretože zmeny obchodných podmienok vyžadujú, aby komerčný používateľ vykonal významné technické úpravy svojho tovaru alebo služieb, nedôjde k automatickému vzdaniu sa lehoty na oznamovanie, ak komerčný používateľ predloží nový alebo aktualizovaný tovar alebo služby.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Odsek 3 sa neuplatňuje, ak sa na poskytovateľa online sprostredkovateľských služieb vzťahuje zákonná povinnosť upraviť svoje obchodné podmienky takým spôsobom, ktorý mu neumožňuje dodržať lehotu na oznamovanie uvedenú v druhom pododseku odseku 3.

5.  Oznamovacie lehoty stanovené v odseku 3 sa neuplatňujú, ak poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb:

 

a)  je zo zákona povinný upraviť svoje obchodné podmienky takým spôsobom, ktorý mu neumožňuje dodržať lehoty na oznamovanie uvedené v odseku 3 druhom pododseku;

 

b)  čelí nepredvídanému a bezprostrednému nebezpečenstvu, ktoré by mohlo poškodiť online sprostredkovateľské služby, ich spotrebiteľov alebo iných používateľov, alebo predstavovať pre nich bezpečnostné problémy, a to aj v súvislosti s podvodmi, malvérom, spamom, porušením ochrany údajov alebo inými rizikami ohrozujúcimi kybernetickú bezpečnosť.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb musia zabezpečiť, aby značka priradená ku komerčným používateľom a ich tovaru a službám bola rozpoznateľná počas celého procesu sprostredkovania.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 4 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pozastavenie a ukončenie

Pozastavenie, obmedzenia a ukončenie

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak sa poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb rozhodne úplne alebo čiastočne pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie svojich online sprostredkovateľských služieb danému komerčnému používateľovi, bez zbytočného odkladu poskytne komerčnému používateľovi odôvodnenie uvedeného rozhodnutia.

1.  Ak sa poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb rozhodne úplne alebo čiastočne pozastaviť, obmedziť alebo ukončiť poskytovanie svojich online sprostredkovateľských služieb danému komerčnému používateľovi, najmenej 15 dní pred vykonaním tohto rozhodnutia o tom informuje daného komerčného používateľa a poskytne mu odôvodnenie uvedeného rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Odsek 1 sa neuplatňuje, ak:

 

a)  ak má poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb zákonnú povinnosť úplne alebo čiastočne pozastaviť, obmedziť alebo ukončiť poskytovanie svojich online sprostredkovateľských služieb pre daného komerčného používateľa;

 

b)  poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb koná v záujme ochrany spotrebiteľov na základe primeraných pochybností týkajúcich sa nezákonného obsahu, bezpečnosti produktu alebo služby, falšovania, podvodov, alebo vhodnosti produktu alebo služby pre maloletých;

 

c)  poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb môže preukázať, že dotknutý obchodný používateľ opakovane porušil platné obchodné podmienky, čo malo za následok ich pozastavenie, obmedzenie alebo ukončenie.

 

V takýchto prípadoch sa komerčnému používateľovi musí okamžite poskytnúť odôvodnenie.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Odôvodnenie uvedené v odseku 1 musí obsahovať odkaz na konkrétne skutočnosti alebo okolnosti, ktoré viedli k rozhodnutiu poskytovateľa online sprostredkovateľských služieb, ako aj odkaz na platný objektívny dôvod alebo dôvody pre toto rozhodnutie uvedené v článku 3 ods. 1 písm. c).

2.  Odôvodnenie uvedené v odseku 1 alebo 1a musí obsahovať odkaz na konkrétne skutočnosti alebo okolnosti, ktoré viedli k rozhodnutiu poskytovateľa online sprostredkovateľských služieb, ako aj odkaz na platný nediskriminačný dôvod alebo dôvody pre toto rozhodnutie uvedené v článku 3 ods. 1 písm. c). Ak je pozastavenie, obmedzenie alebo ukončenie dôsledkom oznámenia tretej strany, v odôvodnení sa uvedie obsah uvedeného oznámenia.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Odsek 2 sa neuplatňuje, ak má poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb zákonnú povinnosť neposkytovať konkrétne skutočnosti alebo okolnosti alebo neodkazovať na príslušný dôvod alebo dôvody alebo ak poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb môže preukázať, že dotknutý obchodný používateľ opakovane porušil platné obchodné podmienky, čo malo za následok ich pozastavenie, obmedzenie alebo ukončenie.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Ukončeniu, obmedzeniu a pozastaveniu, ak je to možné a primerané, predchádza oznámenie a príležitosť objasniť alebo obnoviť súlad. Ak je pozastavenie, obmedzenie alebo ukončenie založené na napraviteľnom porušení obchodných podmienok, ktoré nebolo spáchané v zlej viere, poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb sa musí snažiť o obnovu postavenia komerčného používateľa ihneď po náprave nesúladu. Ak sa zistí, že pozastavenie alebo ukončenie bolo chybné, postavenie komerčného používateľa sa obnoví bezodkladne a za rovnakých podmienok ako pred pozastavením, obmedzením alebo ukončením.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb stanovia vo svojich obchodných podmienkach hlavné parametre určujúce poradie a dôvody relatívnej dôležitosti uvedených hlavných parametrov v porovnaní s inými parametrami.

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb stanovia vo svojich obchodných podmienkach parametre určujúce poradie a dôvody relatívnej dôležitosti uvedených parametrov. Ak zverejnenie všetkých parametrov v obchodných podmienkach nie je technologicky možné alebo by viedlo k zverejneniu váhy všetkých jednotlivých parametrov, uvádzajú sa len hlavné parametre a dôvody ich relatívnej dôležitosti.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb musia zabezpečiť, aby poradie odrážalo objektívne uplatňovanie zverejnených parametrov určovania poradia a ich relatívnu dôležitosť.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak uvedené hlavné parametre zahŕňajú možnosť ovplyvňovať poradie za akúkoľvek priamu alebo nepriamu odplatu zaplatenú komerčnými používateľmi príslušnému poskytovateľovi online sprostredkovateľských služieb, uvedený poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb uvedie vo svojich obchodných podmienkach aj opis uvedených možností a účinkov takejto odplaty na poradie.

Ak uvedené parametre zahŕňajú možnosť ovplyvňovať poradie za akúkoľvek priamu alebo nepriamu odplatu zaplatenú komerčnými používateľmi príslušnému poskytovateľovi online sprostredkovateľských služieb, uvedený poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb uvedie vo svojich obchodných podmienkach aj opis uvedených možností a účinkov takejto odplaty na poradie.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Pri zobrazovaní výsledkov musí poskytovateľ online sprostredkovateľskej služby v prípade každého poradia zverejniť, či a do akej miery bolo ovplyvnené rozdielnym zaobchádzaním alebo priamou alebo nepriamou odplatou, zmluvným vzťahom alebo priamym vlastníckym vzťahom.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Poskytovatelia internetových vyhľadávačov stanovia pre používateľov s vlastnými webovými sídlami hlavné parametre určujúce poradie, a to uvedením ich ľahko a verejne prístupného opisu vypracovaného jasným a jednoznačným jazykom na internetových vyhľadávačoch uvedených poskytovateľov. Uvedený opis aktualizujú.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, poskytovatelia internetových vyhľadávačov stanovia parametre určujúce poradie a dôvody relatívnej dôležitosti týchto parametrov, a to uvedením ich ľahko a verejne prístupného opisu vypracovaného jasným a zrozumiteľným jazykom na internetových vyhľadávačoch uvedených poskytovateľov. Uvedený opis aktualizujú. Ak zverejnenie všetkých parametrov v obchodných podmienkach nie je technologicky možné alebo by viedlo k zverejneniu váhy všetkých jednotlivých parametrov, uvádzajú sa len hlavné parametre a dôvody ich relatívnej dôležitosti.

 

Poskytovatelia internetových vyhľadávačov musia zabezpečiť, aby poradie odrážalo objektívne uplatňovanie zverejnených parametrov určovania poradia a ich relatívnu dôležitosť.

 

Ak hlavné parametre zahŕňajú možnosť ovplyvňovať poradie za akúkoľvek priamu alebo nepriamu odplatu zaplatenú komerčnými používateľmi alebo používateľmi s vlastnými webovými sídlami príslušnému poskytovateľovi, uvedený poskytovateľ stanoví aj opis uvedených možností a účinkov takejto odplaty na poradie.

 

Pri zobrazovaní výsledkov musí poskytovateľ internetového vyhľadávača v prípade každého poradia zverejniť, či a do akej miery bolo ovplyvnené rozdielnym zaobchádzaním, vrátane rozdielneho umiestnenia a zobrazenia, alebo priamou alebo nepriamou odplatou, zmluvným vzťahom alebo priamym vlastníckym vzťahom.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Ak poskytovateľ internetového vyhľadávača zmenil poradie v konkrétnom prípade alebo odstránil konkrétne webové sídlo zo zoznamu po oznámení tretej strany, poskytovateľ musí používateľovi s vlastnými webovými sídlami ponúknuť možnosť nahliadnuť do obsahu oznámenia vo verejne prístupnej online databáze.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Od poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb a poskytovateľov internetových vyhľadávačov sa pri plnení požiadaviek tohto článku nevyžaduje zverejňovanie žiadnych obchodných tajomstiev podľa článku 2 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/943.

4.  Od poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb a poskytovateľov internetových vyhľadávačov sa pri plnení požiadaviek tohto článku nevyžaduje zverejňovanie informácií, ktoré by s primeranou mierou istoty viedli k umožneniu zavádzania spotrebiteľov prostredníctvom zmanipulovania výsledkov vyhľadávania. Týmto článkom nie je dotknutá smernica (EÚ) 2016/943.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  S cieľom uľahčiť dodržiavanie požiadaviek tohto článku poskytovateľmi online sprostredkovateľských služieb a poskytovateľmi internetových vyhľadávačov a ich presadzovanie Komisia doplní požiadavky na transparentnosť stanovené v tomto článku o usmernenia.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 5a

 

Doplnkový tovar a služby

 

1.  Ak doplnkový tovar a služby vrátane finančných produktov ponúka spotrebiteľom prostredníctvom online sprostredkovateľskej služby buď poskytovateľ online sprostredkovateľskej služby, alebo tretie strany, poskytovatelia online sprostredkovateľskej služby vo svojich obchodných podmienkach uvedú opis druhu ponúkaného doplnkového tovaru a služieb a opis toho, či a za akých podmienok môže komerčný používateľ taktiež ponúkať prostredníctvom online sprostredkovateľskej služby svoj vlastný doplnkový tovar a služby.

 

2.  Na žiadosť komerčného používateľa poskytne poskytovateľ online sprostredkovateľskej služby zoznam doplnkového tovaru alebo služieb, ktoré sú ponúkané ako doplňujúce a navyše k tovaru alebo službám, ktoré ponúka komerčný používateľ. V čase ponuky doplnkového tovaru a služieb poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb zverejnia jasne a viditeľne, kto tento doplnkový tovar a služby poskytuje.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Poskytovatelia internetových vyhľadávačov objasnia opis akéhokoľvek rozdielneho zaobchádzania, ktoré používajú alebo môžu používať na jednej strane vo vzťahu k tovaru alebo službám, ktoré spotrebiteľom prostredníctvom uvedených internetových vyhľadávačov ponúka buď samotný uvedený poskytovateľ, alebo akýkoľvek používatelia s vlastnými webovými sídlami, ktorých uvedený poskytovateľ kontroluje, a na druhej strane vo vzťahu k iným používateľom s vlastnými webovými sídlami.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Opis uvedený v odseku 1 musí v prípade potreby zahŕňať prinajmenšom akékoľvek rozdielne zaobchádzanie prostredníctvom osobitných opatrení prijatých poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb alebo prostredníctvom správania poskytovateľa online sprostredkovateľských služieb v súvislosti s ktorýmkoľvek z týchto aspektov:

2.  Opis uvedený v odsekoch 1 a 1a musí v prípade potreby zahŕňať prinajmenšom akékoľvek rozdielne zaobchádzanie prostredníctvom osobitných opatrení prijatých poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb alebo poskytovateľom internetových vyhľadávačov v súvislosti s ktorýmkoľvek z týchto aspektov:

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  prístup, ktorý poskytovateľ alebo ktorý komerční používatelia, ktorých uvedený poskytovateľ kontroluje, môžu mať k akýmkoľvek osobným údajom alebo k iným údajom alebo k obom typom údajov, ktoré komerční používatelia alebo spotrebitelia poskytujú na účely využívania príslušných online sprostredkovateľských služieb alebo ktoré vznikajú pri poskytovaní uvedených služieb;

a)  prístup, ktorý poskytovateľ alebo ktorý komerční používatelia, ktorých uvedený poskytovateľ kontroluje, môžu mať k akýmkoľvek osobným údajom alebo k iným údajom alebo k obom typom údajov, ktoré komerční používatelia, používatelia s vlastnými webovými sídlami alebo spotrebitelia poskytujú na účely využívania príslušných online sprostredkovateľských služieb alebo internetových vyhľadávačov alebo ktoré vznikajú pri poskytovaní uvedených služieb;

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  poradie;

b)  poradie a vopred nakonfigurované nastavenia týkajúce sa tovaru alebo služieb, ktoré spotrebiteľom prostredníctvom uvedených online sprostredkovateľských služieb ponúka buď samotný uvedený poskytovateľ, alebo akýkoľvek komerční používatelia, ktorých uvedený poskytovateľ kontroluje, na jednej strane, a na druhej strane iní komerční používatelia;

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  akákoľvek priama alebo nepriama odmena účtovaná za využívanie príslušných online sprostredkovateľských služieb;

c)  akákoľvek priama alebo nepriama odmena účtovaná za využívanie príslušných online sprostredkovateľských služieb alebo internetových vyhľadávačov alebo akýchkoľvek doplnkových služieb, ako aj akékoľvek technické alebo hospodárske prínosy, ktoré sa nevzťahujú na všetkých komerčných používateľov alebo používateľov s vlastnými webovými sídlami;

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  prístup k službám alebo podmienky využívania služieb, ktoré sú priamo spojené s príslušnými online sprostredkovateľskými službami alebo ktoré ich podporujú.

d)  prístup k službám alebo funkciám alebo podmienky využívania služieb alebo funkcií, ktoré sú priamo spojené s príslušnými online sprostredkovateľskými službami alebo internetovými vyhľadávačmi alebo ktoré ich podporujú.

 

__________________

 

 

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb zaobchádzajú s tovarom alebo službami, ktoré spotrebiteľom prostredníctvom týchto online sprostredkovateľských služieb ponúka samotný uvedený poskytovateľ, alebo akýkoľvek komerční používatelia, ktorých uvedený poskytovateľ kontroluje, na jednej strane, a s konkurenčným tovarom alebo službami, ktoré prostredníctvom online sprostredkovateľskej služby ponúkajú iní komerční používatelia, na druhej strane rovnocenne a bez diskriminácie, pokiaľ sa takéto rozdielne zaobchádzanie neuplatňuje nediskriminačným spôsobom medzi všetkými ostatnými komerčnými používateľmi a možno ho objektívne odôvodniť v súlade so všeobecnými zásadami práva Únie. Žiadne rozdielne zaobchádzanie nebráni spotrebiteľom v možnosti prístupu k tovarom a službám podľa ich preferencie, ktoré si vyberú spomedzi tých, ktoré sú ponúkané prostredníctvom online sprostredkovateľskej služby, a ich využívania.

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 6a

 

Nekalé obchodné praktiky

 

Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb sa nezapájajú do nekalých obchodných praktík uvedených v zozname v prílohe I. Týmto zoznamom nie je dotknuté iné právo Únie ani vnútroštátne právo, ktoré členské štáty uplatňujú v súlade s právom Únie a povinnosti, a povinnosti poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb vyplývajúce z takéhoto práva.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Poskytovatelia internetových vyhľadávačov stanovia opis technického prístupu komerčných používateľov k akýmkoľvek osobným údajom alebo iným údajom alebo k obom týmto typom údajov, ktoré používatelia s vlastnými webovými sídlami alebo spotrebitelia poskytujú na účely príslušných internetových vyhľadávačov alebo ktoré vznikajú pri poskytovaní uvedených služieb, pričom tento opis je dostupný na internetových vyhľadávačoch uvedených poskytovateľov.

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Opisom uvedeným v odseku 1 poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb primerane informujú komerčných používateľov aspoň o týchto aspektoch:

2.  Opisom uvedeným v odsekoch 1 alebo 1a poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb alebo poskytovatelia internetových vyhľadávačov dostatočne primerane informujú komerčných používateľov alebo používateľov s vlastnými webovými sídlami aspoň o týchto aspektoch:

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  či má poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb prístup k osobným údajom alebo iným údajom, alebo k obom typom údajov, ktoré komerční používatelia alebo spotrebitelia poskytujú na účely využívania uvedených služieb alebo ktoré vznikajú pri poskytovaní uvedených služieb, a ak áno, ku ktorým kategóriám takýchto údajov a za akých podmienok;

a)  či má poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb alebo poskytovateľ internetového vyhľadávača prístup k osobným údajom alebo iným údajom, alebo k obom typom údajov, ktoré komerční používatelia alebo používatelia s vlastnými webovými sídlami alebo spotrebitelia poskytujú na účely využívania uvedených služieb alebo ktoré vznikajú pri poskytovaní uvedených služieb, a ak áno, ku ktorým kategóriám takýchto údajov a za akých podmienok;

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  či má komerčný používateľ prístup k osobným údajom alebo iným údajom, alebo k obom typom údajov, ktoré uvedený komerčný používateľ poskytuje v súvislosti s jeho využívaním dotknutých online sprostredkovateľských služieb alebo ktoré vznikajú pri poskytovaní uvedených služieb uvedenému komerčnému používateľovi a spotrebiteľom jeho tovaru alebo služieb, a ak áno, ku ktorým kategóriám takýchto údajov a za akých podmienok;

b)  či má komerčný používateľ alebo používateľ s vlastnými webovými sídlami prístup k osobným údajom alebo iným údajom, alebo k obom typom údajov, ktoré uvedený komerčný používateľ alebo používateľ s vlastnými webovými sídlami poskytuje v súvislosti s jeho využívaním dotknutých online sprostredkovateľských služieb alebo internetových vyhľadávačov alebo ktoré vznikajú pri poskytovaní uvedených služieb uvedenému komerčnému používateľovi alebo používateľovi s vlastnými webovými sídlami a spotrebiteľom jeho tovaru alebo služieb, a ak áno, ku ktorým kategóriám takýchto údajov a za akých podmienok;

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  či má popri písmene b) poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb prístup k osobným údajom alebo iným údajom, alebo k obom typom údajov, a to aj v agregovanej forme, poskytnutým alebo vzniknutým pri poskytovaní online sprostredkovateľských služieb všetkým komerčným používateľom a ich spotrebiteľom, a ak áno, ku ktorým kategóriám takýchto údajov a za akých podmienok.

c)  či má popri písmene b) poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb alebo používateľ s vlastnými webovými sídlami prístup k osobným údajom alebo iným údajom, alebo k obom typom údajov, a to aj v agregovanej forme, poskytnutým alebo vzniknutým pri poskytovaní online sprostredkovateľských služieb alebo internetových vyhľadávačov všetkým komerčným používateľom, používateľom s vlastnými webovými sídlami a ich spotrebiteľom, a ak áno, ku ktorým kategóriám takýchto údajov a za akých podmienok.

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komerční používatelia majú právo dostávať anonymizované ratingy a hodnotenia alebo akékoľvek iné anonymizované a súhrnné údaje, ktoré sa týkajú ich ratingov a hodnotení v online sprostredkovateľských službách, bez ohľadu na to, či poskytli takéto údaje samotnému poskytovateľovi online sprostredkovateľských služieb, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Poskytovateľ online sprostredkovateľskej služby nesmie na komerčné účely zverejniť tretím stranám, a to ani v rámci ich podnikovej štruktúry, údaje generované transakciami komerčného používateľa bez výslovného súhlasu komerčného používateľa. Tento odsek sa neuplatňuje, ak sa na poskytovateľa online sprostredkovateľských služieb vzťahuje zákonná povinnosť zverejniť údaje generované transakciami komerčného používateľa.

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2c.  Týmto nariadením nie je dotknuté uplatňovanie nariadenia (EÚ) 2016/679.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb pri poskytovaní svojich služieb obmedzia schopnosť komerčných používateľov ponúkať ten istý tovar a služby spotrebiteľom za odlišných podmienok inými prostriedkami než s využitím uvedených služieb, uvedú vo svojich obchodných podmienkach dôvody uvedeného obmedzenia a zabezpečia, aby boli tieto dôvody ľahko dostupné verejnosti. Uvedené dôvody musia obsahovať hlavné hospodárske, obchodné alebo právne aspekty obmedzení.

1.  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb nesmú obmedziť schopnosť komerčných používateľov ponúkať ten istý tovar a služby spotrebiteľom za odlišných alebo rovnakých podmienok prostredníctvom iných online sprostredkovateľských služieb.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  V prípade akýchkoľvek obmedzení vzťahujúcich sa na ponúkanie iných podmienok prostredníctvom iných prostriedkov, než sú prostriedky zakázané v odseku 1, poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb, ktorí obmedzia schopnosť komerčných používateľov ponúkať ten istý tovar a služby spotrebiteľom za odlišných podmienok inými prostriedkami než s využitím uvedených služieb, uvedú vo svojich obchodných podmienkach dôvody uvedeného obmedzenia a zabezpečia, aby boli tieto dôvody ľahko dostupné verejnosti. Uvedené dôvody musia obsahovať hlavné ekonomické, obchodné alebo právne aspekty uvedených obmedzení. Tieto obmedzenia musia byť primerané a musia byť odôvodnené oprávneným záujmom poskytovateľa.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Povinnosťou stanovenou v odseku 1 nie sú dotknuté žiadne zákazy ani obmedzenia, pokiaľ ide o stanovenie takýchto obmedzení, ktoré vyplývajú z uplatňovania iných pravidiel Únie alebo z vnútroštátnych pravidiel, ktoré sú v súlade s právom Únie a ktoré sa vzťahujú na poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb.

2.  Členské štáty môžu vo svojich vnútroštátnych predpisoch prijatých v súlade s právom Únie zakázať alebo obmedziť obmedzenia uvedené v odseku 1a alebo iné obmedzenia s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vnútorný systém vybavovania sťažností musí byť pre komerčných používateľov ľahko prístupný. Musí im umožňovať podávať sťažnosti priamo príslušnému poskytovateľovi, pokiaľ ide o ktorýkoľvek z týchto problémov:

Vnútorný systém vybavovania sťažností musí byť pre komerčných používateľov ľahko prístupný a bezplatný a musí zabezpečiť spracovanie v primeranej lehote. Je založený na zásadách transparentnosti a rovnakého zaobchádzania. Musí im umožňovať podávať sťažnosti priamo príslušnému poskytovateľovi, pokiaľ ide o ktorýkoľvek z týchto problémov:

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  údajné neplnenie akýchkoľvek právnych povinností stanovených v tomto nariadení zo strany uvedeného poskytovateľa, ktoré má negatívny vplyv na sťažovateľa;

a)  údajné neplnenie akýchkoľvek právnych povinností stanovených v tomto nariadení zo strany uvedeného poskytovateľa, ktoré má vplyv na sťažovateľa;

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  technologické problémy, ktoré priamo súvisia s poskytovaním online sprostredkovateľských služieb a ktoré majú nezanedbateľný negatívny vplyv na sťažovateľa;

b)  technologické problémy, ktoré priamo súvisia s poskytovaním online sprostredkovateľských služieb a ktoré majú nezanedbateľný vplyv na sťažovateľa;

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  opatrenia prijaté uvedeným poskytovateľom alebo jeho správanie, ktoré sú v priamej súvislosti s poskytovaním online sprostredkovateľských služieb a ktoré majú nezanedbateľný negatívny vplyv na sťažovateľa.

c)  opatrenia prijaté uvedeným poskytovateľom alebo jeho správanie, ktoré sú v priamej súvislosti s poskytovaním online sprostredkovateľských služieb a ktoré majú nezanedbateľný vplyv na sťažovateľa.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  spracujú sťažnosti rýchlo a účinne s prihliadnutím na dôležitosť a zložitosť vzniknutého problému;

b)  spracujú sťažnosti rýchlo a účinne s prihliadnutím na dôležitosť a zložitosť vzniknutého problému, pričom v každom prípade poskytnú prvú odpoveď do 15 dní;

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  oznámia sťažovateľovi výsledok postupu vnútorného vybavovania sťažností individualizovaným spôsobom s použitím jasného a jednoznačného jazyka.

c)  oznámia sťažovateľovi výsledok postupu vnútorného vybavovania sťažností individualizovaným spôsobom s použitím jasného a zrozumiteľného jazyka.

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb každý rok vypracujú informácie o fungovaní a účinnosti svojho vnútorného systému vybavovania sťažností a zabezpečia, aby boli ľahko dostupné verejnosti.

Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb vypracujú informácie o fungovaní a účinnosti svojho vnútorného systému vybavovania sťažností a zabezpečia, aby boli ľahko dostupné verejnosti. Uvedené informácie aktualizujú.

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uvedené informácie musia zahŕňať celkový počet podaných sťažností, predmet sťažností, čas potrebný na spracovanie sťažností a rozhodnutie prijaté v súvislosti so sťažnosťami.

Uvedené informácie musia uvádzať celkový počet podaných sťažností, hlavné druhy sťažností, priemerný čas potrebný na vybavenie sťažností a súhrnné informácie týkajúce sa výsledku sťažností.

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb sa v dobrej viere zapájajú do akejkoľvek snahy dospieť k dohode mediáciou prostredníctvom akýchkoľvek mediátorov, ktorých určili v súlade s odsekom 1, s cieľom dospieť k dohode o urovnaní sporu.

3.  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb a komerční používatelia sa v dobrej viere zapájajú do akejkoľvek snahy dospieť k dohode mediáciou prostredníctvom akýchkoľvek mediátorov, ktorých určili v súlade s odsekom 1, s cieľom dospieť k dohode o urovnaní sporu.

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb znášajú primeraný podiel celkových nákladov na mediáciu v každom jednotlivom prípade. Primeraný podiel uvedených celkových nákladov sa určí na základe návrhu mediátora s prihliadnutím na všetky relevantné prvky daného prípadu, najmä na relatívnu podstatu nárokov strán sporu, správanie strán, ako aj vzájomnej veľkosti a finančnej sily strán. Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb však v každom prípade znášajú aspoň polovicu celkových nákladov.

4.  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb znášajú primeraný podiel celkových nákladov na mediáciu v každom jednotlivom prípade. Primeraný podiel uvedených celkových nákladov sa určí na základe návrhu mediátora s prihliadnutím na všetky relevantné prvky daného prípadu, najmä na relatívnu podstatu nárokov strán sporu, správanie strán, ako aj vzájomnej veľkosti a finančnej sily strán. Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb však v každom prípade znášajú aspoň polovicu celkových nákladov s výnimkou prípadov, keď mediátor určí, že komerčný používateľ nekonal v dobrej viere alebo sa snaží zneužiť postup mediácie.

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb nie sú povinní pristúpiť na mediáciu v prípade, keď komerčný používateľ začne konanie vo veci, v súvislosti s ktorou tento komerčný používateľ už predtým začal konanie usilujúce sa o mediáciu, a mediátor v danej veci určil, že komerčný používateľ nekonal v dobrej viere. Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb nie sú povinní pristúpiť na mediáciu s komerčnými používateľmi, ktorí mediátorovi už predtým opakovane a neúspešne podali podnet na mediáciu.

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Žiadnym pokusom o dosiahnutie dohody mediáciou pri riešení sporu v súlade s týmto článkom nie sú dotknuté práva poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb a príslušných komerčných používateľov začať súdne konanie kedykoľvek počas postupu mediácie alebo po ňom.

5.  Žiadnym pokusom o dosiahnutie dohody mediáciou pri riešení sporu v súlade s týmto článkom nie sú dotknuté práva poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb a príslušných komerčných používateľov začať súdne konanie kedykoľvek pred postupom mediácie, počas neho alebo po ňom.

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb vypracujú informácie o fungovaní a účinnosti mediácie súvisiacej so svojimi činnosťami a zabezpečia, aby boli ľahko k dispozícii verejnosti. Uvedené informácie aktualizujú.

 

Uvedené informácie musia zahŕňať celkový počet prípadov mediácie, hlavné druhy prípadov mediácie, priemerný čas potrebný na spracovanie prípadov mediácie a súhrnné informácie týkajúce sa výsledku prípadov mediácie.

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia povzbudzuje poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb, ako aj organizácie a združenia, ktoré ich zastupujú, aby jednotlivo alebo spoločne zriadili jednu alebo viaceré organizácie poskytujúce mediačné služby, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v článku 10 ods. 2, na osobitný účel uľahčenia mimosúdneho riešenia sporov s komerčnými používateľmi, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním uvedených služieb a s osobitným prihliadnutím na cezhraničnú povahu online sprostredkovateľských služieb.

Komisia a členské štáty povzbudzujú poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb, ako aj organizácie a združenia, ktoré ich zastupujú, aby jednotlivo alebo spoločne zriadili jednu alebo viaceré organizácie poskytujúce mediačné služby, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v článku 10 ods. 2, na osobitný účel uľahčenia mimosúdneho riešenia sporov s komerčnými používateľmi, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním uvedených služieb a s osobitným prihliadnutím na cezhraničnú povahu online sprostredkovateľských služieb.

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Členské štáty musia zabezpečiť, aby ich príslušné verejné orgány zriadili register nezákonných činností, ktoré boli predmetom súdnych príkazov na vnútroštátnych súdoch, s cieľom poskytnúť verejným subjektom alebo orgánom iných členských štátov základ pre najlepšie postupy a informácie.

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Organizácie alebo združenia majú právo uvedené v odseku 1, len ak v čase podania žaloby spĺňajú všetky tieto požiadavky:

Organizácie alebo združenia majú právo uvedené v odseku 1, len ak v čase podania žaloby a počas trvania žaloby naďalej spĺňajú všetky tieto požiadavky:

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  sledujú ciele, ktoré sú v kolektívnom záujme skupiny komerčných používateľov alebo používateľov s vlastnými webovými sídlami, ktorých zastupujú;

b)  sledujú ciele, ktoré sú verejne uvedené v ich stanovách alebo v inom príslušnom dokumente o riadení, ktoré sú v kolektívnom záujme skupiny komerčných používateľov alebo používateľov s vlastnými webovými sídlami, ktorých zastupujú;

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  majú neziskovú povahu.

c)  majú neziskovú povahu a sú transparentné, pokiaľ ide o ich zdroj financovania.

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Verejné orgány majú v členských štátoch, v ktorých sú zriadené, právo uvedené v odseku 1, ak sú poverené ochranou kolektívnych záujmov komerčných používateľov alebo používateľov s vlastnými webovými sídlami, prípadne zabezpečením súladu s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení, a to v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi príslušného členského štátu.

Na účely tohto článku sa v členských štátoch zriadia alebo vymenujú verejné orgány. Tieto verejné orgány majú právo uvedené v odseku 1, ak sú poverené ochranou kolektívnych záujmov komerčných používateľov alebo používateľov s vlastnými webovými sídlami, prípadne zabezpečením súladu s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení, a to v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi príslušného členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Právom uvedeným v odseku 1 nie sú dotknuté práva komerčných používateľov a používateľov s vlastnými webovými sídlami jednotlivo podať žalobu na príslušné vnútroštátne súdy v súlade s pravidlami práva členského štátu, kde je žaloba podaná, s cieľom riešiť akékoľvek nedodržiavanie príslušných požiadaviek stanovených v tomto nariadení zo strany poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb.

3.  Právom uvedeným v odseku 1 nie sú dotknuté práva komerčných používateľov a používateľov s vlastnými webovými sídlami jednotlivo podať žalobu na príslušné vnútroštátne súdy v súlade s pravidlami práva členského štátu, kde je žaloba podaná, s cieľom riešiť akékoľvek nedodržiavanie príslušných požiadaviek stanovených v tomto nariadení zo strany poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb alebo poskytovateľov internetových vyhľadávačov.

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 12a

 

Orgány presadzovania práva

 

1.  Každý členský štát určí orgán alebo orgány zodpovedné za primerané a účinné presadzovanie tohto nariadenia. Orgán zodpovedný za účinné presadzovanie tohto nariadenia môže byť ten istý orgán, ktorý je uvedený v článku 12.

 

2.  Členské štáty stanovia predpisy stanovujúce opatrenia uplatniteľné v prípade porušení ustanovení tohto nariadenia a zabezpečia ich vykonanie. Stanovené opatrenia musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

 

3.  Opatrenia uvedené v odseku 2 sa oznámia Komisii a zverejnia na webovom sídle Komisie.

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Článok 12 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 12b

 

Monitorovanie

 

Členské štáty podrobne monitorujú uplatňovanie tohto nariadenia a určia vnútroštátne orgány, ktoré budú od poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb a internetových vyhľadávačov vyžadovať, aby predkladali relevantné informácie potrebné na monitorovanie a presadzovanie tohto nariadenia zo strany orgánu alebo orgánov uvedených v článku 12a. Informácie zhromaždené uvedenými orgánmi sa na požiadanie poskytujú Komisii a stredisku EÚ pre monitorovanie platforiem.

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia podnecuje poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb a organizácie a združenia, ktoré ich zastupujú, aby vypracovali kódexy správania prispievajúce k riadnemu uplatňovaniu tohto nariadenia s prihliadnutím na osobitné znaky rôznych sektorov, v ktorých sú online sprostredkovateľské služby poskytované, ako aj na osobitné vlastnosti mikropodnikov a malých a stredných podnikov.

1.  Komisia podnecuje poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb a organizácie a združenia, ktoré ich zastupujú, aby spolu s komerčnými používateľmi vrátane MSP a mikropodnikov a ich zastupujúcimi organizáciami vypracovali kódexy správania prispievajúce k riadnemu uplatňovaniu tohto nariadenia s prihliadnutím na osobitné znaky rôznych sektorov, v ktorých sú online sprostredkovateľské služby poskytované, ako aj na osobitné vlastnosti mikropodnikov a malých a stredných podnikov.

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Ak sa online sprostredkovateľská služba používa predovšetkým v jedinom sektore, v ktorom platí kódex správania špecifický pre daný sektor a vo veľkej miere sa používa, Komisia vyzve online sprostredkovateľskú službu, aby prijala a uplatňovala tento kódex správania špecifický pre daný sektor.

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Článok 13 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 13a

 

Stredisko EÚ pre monitorovanie platforiem

 

Okrem úloh, ktoré sú stanovené v článku 2 rozhodnutia Komisie C(2018) 2393, stredisko EÚ pre monitorovanie platforiem má tieto úlohy:

 

a) monitorovanie a hodnotenie vykonávania tohto nariadenia, a najmä analyzovanie účinkov prílohy I na trh, s prihliadnutím na jurisdikciu Únie a vnútroštátnych súdov; a

 

b) poskytovanie odporúčaní v súlade s článkom 14 Európskej komisii na preskúmanie tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Do [dátum: tri roky od dátumu nadobudnutia účinnosti] a následne každé tri roky Komisia vykoná hodnotenie tohto nariadenia a predloží správu Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru.

1.  Do [dátum: 18 mesiacov od dátumu uplatňovania] a následne každé tri roky Komisia vykoná hodnotenie tohto nariadenia a predloží správu Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru.

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Prvé hodnotenie tohto nariadenia sa vykoná najmä s cieľom posúdiť súlad s povinnosťami stanovenými v článkoch 5, 6, 7 a 8 a ich vplyv na ekonomiku online platforiem, ako aj to, či na zabezpečenie spravodlivého, predvídateľného, udržateľného a dôveryhodného online podnikateľského prostredia v rámci vnútorného trhu sú potrebné dodatočné pravidlá vrátane pravidiel týkajúcich sa presadzovania.

2.  Prvé hodnotenie tohto nariadenia sa vykoná najmä s cieľom:

 

a)  posúdiť dodržiavanie povinností stanovených v článkoch 3 až 8 a ich vplyv na ekonomiku online platforiem;

 

b)  posúdiť dosah a účinnosť všetkých zavedených kódexov správania na zlepšenie spravodlivosti a transparentnosti;

 

c)  ďalej skúmať problémy spôsobené závislosťou komerčných používateľov od online sprostredkovateľských služieb a problémy spôsobené nekalými obchodnými praktikami zo strany poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb, a určiť, do akej miery pretrváva rozšírenosť týchto praktík;

 

d)  skúmať, či konkurencia medzi tovarom alebo službami, ktoré ponúka komerčný používateľ, a tovarom alebo službami, ktoré ponúka alebo ovláda poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb, predstavuje spravodlivú hospodársku súťaž a či poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb v tejto súvislosti nezneužívajú privilegované údaje;

 

e)  posúdiť účinok tohto nariadenia na akékoľvek prípadné nerovnováhy vo vzťahoch medzi poskytovateľmi operačných systémov a ich komerčnými používateľmi;

 

f)  posúdiť, či je rozsah pôsobnosti nariadenia, najmä vymedzenie pojmu „komerčný používateľ“, vhodný z hľadiska odrádzania od nepravej samostatnej zárobkovej činnosti;

 

g)  preskúmať, v nadväznosti na odporúčania strediska pre monitorovanie platforiem v súlade s článkom 13a, zoznam nekalých obchodných praktík v prílohe I;

 

V hodnotení sa uvedie, či na zabezpečenie spravodlivého, predvídateľného, udržateľného a dôveryhodného online podnikateľského prostredia v rámci vnútorného trhu sú potrebné dodatočné pravidlá vrátane pravidiel týkajúcich sa presadzovania. Komisia po tomto hodnotení prijme vhodné opatrenia, ktoré môžu zahŕňať legislatívne návrhy.

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Pri vykonávaní hodnotenia tohto nariadenia Komisia zohľadní stanoviská a správy, ktoré jej predložila skupina expertov strediska pre monitorovanie ekonomiky online platforiem zriadená v súlade s rozhodnutím Komisie C(2018) 2393. V príslušných prípadoch zohľadní obsah aj a fungovanie akýchkoľvek kódexov správania uvedených v článku 13.

4.  Pri vykonávaní hodnotenia tohto nariadenia Komisia zohľadní stanoviská a správy, ktoré jej predložila skupina expertov strediska pre monitorovanie platforiem zriadená v súlade s rozhodnutím Komisie C(2018) 2393, a s prihliadnutím na dodatočné úlohy strediska EÚ pre monitorovanie platforiem na základe článku 13a.

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Uplatňuje sa od [dátum: šesť mesiacov odo dňa jeho uverejnenia].

2.  Uplatňuje sa od [dátum: deväť mesiacov odo dňa jeho uverejnenia].

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Príloha I (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Príloha I

 

Obchodné praktiky, ktoré sa majú za každých okolností považovať za nekalé

 

a)  jednostranné ukladanie doložiek komerčným používateľom na účely prenesenia zodpovednosti na nich spôsobom, ktorý je v rozpore s povinnosťami týkajúcimi sa online sprostredkovateľských služieb stanovenými v článkoch 12 až 15 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES;

 

b)  navrhovanie zmluvných doložiek so spätnou platnosťou, ktoré sú na úkor podniku;

 

c)  zachovanie zákonného práva na používanie informácií komerčného používateľa nad rámec toho, čo je uvedené v zmluve, po uplynutí platnosti zmluvy medzi poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb a komerčným používateľom;

 

d)  zachovanie akejkoľvek doložky alebo používanie akýchkoľvek praktík, ktoré komerčnému používateľovi príliš sťažujú vykonávanie jeho zmluvného práva na ukončenie vzťahu s poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb alebo ktoré komerčného používateľa nespravodlivo odrádzajú od ukončenia zmluvy;

 

e)  zasahovanie do obchodného vzťahu medzi konkurenčnými komerčnými používateľmi a spotrebiteľmi mimo tých činností, ktoré boli začaté v rámci online sprostredkovateľskej služby.

(1)

Ú. v. EÚ C 440, 6.12.2018, s. 177.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Spravodajkyňa víta návrh Komisie na podporu spravodlivosti a transparentnosti v ekonomike online platforiem. Existuje zrejmá potreba jednotného a cieleného súboru záväzných pravidiel na zabezpečenie budúceho životaschopného podnikateľského prostredia. V dnešnom prostredí online platforiem existuje niekoľko kritických nerovnováh medzi platformami na jednej strane a komerčnými používateľmi na strane druhej. Tieto nerovnováhy sú v konečnom dôsledku na úkor spotrebiteľa, pretože môžu viesť k obmedzeniu hospodárskej súťaže, čo následne vedie k menšej ponuke tovarov a služieb, ako aj k vyšším spotrebiteľským cenám.

Spravodajkyňa uznáva výrazne horizontálnu povahu tohto nariadenia a chápe teda aj prístup Komisie. Toto nariadenie nie je nástrojom pre špecifický sektor alebo problém, ale malo by byť vhodné na riešenie otázok spojených s ekonomikou online platforiem ako celku. Návrh Komisie v mnohých smeroch primerane rieši nedostatočnú transparentnosť, pokiaľ ide o mnohé online platformy, ale nevenuje dostatočnú pozornosť otázkam nedostatku spravodlivosti v tom istom prostredí online platforiem. Spravodajkyňa sa domnieva, že je nevyhnutné podrobnejšie riešiť súčasné nedostatky v oblasti spravodlivosti, než je tomu v návrhu Komisie, a že je potrebné prijať viac opatrení zameraných na riešenie tejto otázky.

V návrhu Komisie sa rieši otázka presadzovania práva prostredníctvom možností nápravy a možnosti mediácie. Spravodajkyňa však vidí potrebu aktívnejšieho zapojenia členských štátov do systému nápravy a konkrétne navrhuje, aby sa verejné orgány zriaďovali alebo vymenúvali vo všetkých členských štátoch s cieľom zabezpečiť, aby ustanovenia tohto nariadenia boli presadzované v celej Únii.

Napokon spravodajkyňa považuje za zásadne dôležité objasniť, že toto nariadenie nemá vplyv na možnosť, aby sa platforma považovala za zamestnávateľa podľa pracovného práva, ak sa správa ako taká vo vzťahu k svojim komerčným používateľom. Stanovenie toho, či platforma je iba poskytovateľom sprostredkovateľskej služby pre komerčných používateľov alebo skôr zamestnávateľom, by malo vždy vychádzať zo skutočnej povahy hospodárskej činnosti, ktorú vykonáva online platforma, a nie z uvádzaných výsledkov jej činnosti.

Vplyv návrhu na spotrebiteľov

Spravodajkyňa sa domnieva, že vždy, keď platformy vďaka svojmu dominantnému postaveniu začnú „ovládať“ informácie, výber a ceny, a nie sú zaručené určité minimálne štandardy spravodlivosti a transparentnosti, podmienky pre spotrebiteľa sú ohrozené. Okrem toho nedostatočná transparentnosť a právna neistota v ekonomike platforiem, a to aj vo vzťahoch medzi podnikmi, môžu znížiť dôveru spotrebiteľov v online ekonomiku. Týmto nariadením by sa preto mala zlepšiť spravodlivosť a transparentnosť pre komerčných používateľov platforiem, no zároveň je potrebné mať na pamäti, že opatrenia musia zaručovať spotrebiteľom prístup ku konkurencieschopnému, spravodlivému a transparentnému online ekosystému. Konkrétne, jeden problém, ktorý bol identifikovaný, je častá diskriminácia komerčných používateľov, keď súťažia s určitými výrobkami na online platformách, ktoré sa spotrebiteľovi javia ako štandardné možnosti. Platí to najmä v prípade, keď samotná online platforma poskytuje službu bez toho, aby informovala spotrebiteľov o tom, že poskytuje aj reálne alternatívy. Preto podľa článku 6 platformy poskytujúce tovar alebo služby, ktoré konkurujú tovarom a službám poskytovaným komerčnými používateľmi, by mali spotrebiteľom umožniť pri prvom použití platformy vybrať si tovar alebo služby, ktoré budú štandardne využívať. Spotrebiteľovi by sa však malo umožniť nevybrať si žiadnu zo štandardných možností.

Rozsah pôsobnosti návrhu a vymedzenie pojmov

Spravodajkyňa vo veľkej miere víta rozsah pôsobnosti návrhu Komisie a jeho vymedzenie pojmov v článkoch 1 a 2 a domnieva sa, že je primeraný a vhodný na daný účel a ciele nariadenia. V záujme väčšej zrozumiteľnosti návrhu však boli v týchto článkoch urobené určité zmeny. Po prvé, považovalo sa za potrebné zahrnúť „spravodlivosť“ ako súčasť predmetu úpravy a rozsahu pôsobnosti návrhu, a to v nadväznosti na názov návrhu. Po druhé, v návrhu správy sa zdôrazňuje, že v určitých prípadoch je náročné rozlišovať medzi komerčnými a nekomerčnými používateľmi online sprostredkovateľských služieb. Ide o dôležité rozlišovanie, keďže komerční používatelia, ktorí ponúkajú tovar alebo služby spotrebiteľom, by mali mať aj voči spotrebiteľom prísnejšie povinnosti. Na tento účel sa zaviedlo odôvodnenie, ktoré zdôrazňuje, že v súlade s návrhom Komisie na zmenu smernice 2011/83/EÚ v rámci „smernice o lepšom presadzovaní a modernizácii predpisov EÚ na ochranu spotrebiteľov“ (2018/0090 (COD)) by rozlišovanie, či ide o komerčného alebo nekomerčného používateľa, nemalo byť na uvážení platformy.

Spravodajkyňa sa zároveň domnieva, že vymedzenie pojmu „obchodné podmienky“ by sa malo upraviť tak, aby bolo uplatniteľné na všetky prípady a zmluvy bez ohľadu na to, či sú obchodné podmienky jednostranne určené poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb, alebo nie, aby sa predišlo prípadným nepriamym alebo skrytým praktikám zneužívania zo strany silných online platforiem. Keďže niektoré platformy majú silné alebo dokonca dominantné postavenie na trhu, vyjednávacia moc komerčných používateľov by v mnohých prípadoch mohla byť nedostačujúca, aby riadne vyjednali spravodlivé obchodné podmienky zmluvy, a to aj vtedy, ak boli obchodné podmienky údajne dohodnuté dvojstranne. Spravodajkyňa je presvedčená, že spravodlivosť a transparentnosť by mali byť zaručené vo všetkých zmluvách. Preto je potrebný pozmeňujúci návrh, aby bolo jasné, že požiadavky nariadenia by sa mali vzťahovať na všetky zmluvy.

Spravodlivé a primerané obchodné podmienky

Spravodajkyňa takisto víta návrh článku 3, ale zavádza určité úpravy s cieľom doplniť návrh Komisie. Spravodajkyňa sa domnieva, že okrem požiadaviek na transparentnosť je nevyhnutná ďalšia požiadavka, aby boli obchodné podmienky „spravodlivé a primerané“. Spravodajkyňa navrhuje, aby sa obchodné podmienky nepovažovali za spravodlivé a primerané, ak sa napríklad výrazne odchyľujú od poctivého obchodného správania v oblasti hospodárskej činnosti, v ktorej platforma funguje, alebo sú v rozpore s dobromyseľnosťou a čestnosťou. Zavedenie tejto požiadavky predstavuje dôležitý krok smerom k boju proti praktikám zneužívania v ekonomike online platforiem.

Doplnkový tovar a služby

Zaviedol sa nový článok a zodpovedajúce vymedzenie „doplnkový tovar a služby“, čím sa rozumie tovar a služby ponúkané spotrebiteľovi okrem základného tovaru alebo služieb ako doplnkové k primárnemu tovaru alebo službe, ktorú ponúka komerčný používateľ prostredníctvom platformy. Účelom je zabezpečiť, aby všade, kde sa tovar a služby ponúkajú spotrebiteľom prostredníctvom platforiem, boli tieto platformy povinné vo svojich obchodných podmienkach jasne a viditeľne uviesť opis služieb, kto ich poskytuje a za akých obchodných podmienok. Uvedené by sa uplatňovalo bez ohľadu na to, či tento doplnkový tovar a služby ponúka samotná platforma alebo prostredníctvom tretích strán.

Väčšia transparentnosť pre dodatočné kanály

S cieľom zabezpečiť, aby mali komerční používatelia dostatočne jasnú predstavu o tom, kde a komu sa ich služby alebo tovar predávajú, sa spravodajkyňa domnieva, že platformy by mali zabezpečiť transparentnosť voči svojim komerčným používateľom, pokiaľ ide o všetky dodatočné kanály alebo pridružené programy, ktoré platforma používa na uvádzanie uvedeného tovaru a služieb na trh. Komerční používatelia by v zásade mali mať právo vedieť, kde a za akých podmienok by sa ich názov a značka používali.

Väčšia transparentnosť v parametroch poradia

Spravodajkyňa zároveň víta návrh článku 5 ako vyrovnaný východiskový bod. Rovnako by sa však malo zaručiť, podobne ako v prípade požiadavky v článku 3, aby sa jasne a jednoznačne uvádzali aj informácie týkajúce sa poradia. Okrem toho je spravodajkyňa presvedčená, že parametre určujúce poradie by sa mali uplatňovať nediskriminačným spôsobom na komerčných používateľov, čo znamená, že ku komerčným používateľom, ktorí sú v rovnakej situácii, by sa malo pristupovať rovnakým spôsobom, pokiaľ ide o poradie. Spravodajkyňa sa zároveň domnieva, že v záujme dôvery v ekonomiku online platforiem je transparentnosť voči komerčným používateľom len jednou časťou rovnice. Spotrebitelia by mali mať aj možnosť prístupu k informáciám o parametroch, ktoré ovplyvňujú poradie online sprostredkovateľských služieb. V práve Únie by sa teda mala zaviesť právna povinnosť zabezpečiť poskytovanie informácií aj spotrebiteľom. Podľa spravodajkyne, kým informácie poskytované spotrebiteľovi musia byť jasné a zrozumiteľné a také, aby ich spotrebiteľ mohol využiť, tak strany, ktoré ponúkajú, ako aj osoby, ktoré hľadajú tovar alebo službu, by mali mať podobné informácie, aby dokázali prijímať informované rozhodnutia založené na transparentnosti vyhľadávania.

Prístup k údajom

Spravodajkyňa je presvedčená, že platformy by tretím stranám nemali sprístupňovať na obchodné účely žiadne údaje generované transakciami komerčného používateľa bez jeho súhlasu. Spravodajkyňa uvádza pozmeňujúci návrh s cieľom riešiť situácie, v ktorých by platformy mohli zneužívať údaje generované transakciami svojich komerčných používateľov, čo by mohlo viesť k nekalému konkurenčnému postaveniu. Spravodajkyňa chce tiež stanoviť, že týmto nariadením nie je ovplyvnené ani dotknuté uplatňovanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Mediácia

Keďže od platforiem by sa vždy malo vyžadovať, aby identifikovali mediátorov, o ktorých majú záujem, a mali by byť povinné vstupovať do mediácie v dobrej viere, povinnosť mediácie by mala byť stanovená spôsobom, ktorý zabráni zneužívaniu systému mediácie zo strany komerčných používateľov. Komerční používatelia ako takí by taktiež mali byť povinní vstupovať do mediácie v dobrej viere. Okrem toho by sa v tomto nariadení mala riešiť otázka možného zneužitia povinnosti mediácie zo strany komerčného používateľa predkladaním opakovaných alebo falošných vecí. V určitých jasne vymedzených výnimočných prípadoch by platforma ako taká nemala byť povinná vstupovať do mediácie s komerčným používateľom.

Stredisko pre monitorovanie platforiem a preskúmanie nariadenia

Spravodajkyňa víta, že Európska komisia zriadila stredisko pre monitorovanie platforiem, domnieva sa však, že keďže toto stredisko bude mať dôležitú úlohu pri monitorovaní vývoja v ekonomike online platforiem a pri uplatňovaní tohto nariadenia, malo by sa zriadiť ako orgán podľa tohto nariadenia, a nie ako skupina expertov zriadená rozhodnutím Komisie, ako je to v prípade niekoľkých ďalších podobných stredísk alebo podobných orgánov v iných právnych predpisoch.

Okrem toho by chcela spravodajkyňa stanoviť, že toto nariadenie by malo byť doplnené ďalšími a normatívnejšími právnymi predpismi, ak sa ustanovenia o transparentnosti stanovené týmto nariadením ukážu ako nedostatočné na zvládnutie budúcich nerovnováh a nekalých obchodných praktík. Rýchlosť vývoja trhu v tejto oblasti by mohla poukazovať na potrebu takýchto opatrení, najmä pri riešení problémov špecifických pre daný sektor.


STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (23.11.2018)

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb

(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Anna Záborská

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Online sprostredkovateľské služby a internetové vyhľadávače zohrávajú kľúčovú úlohu pri umožňovaní a podpore digitálneho obchodu. S cieľom posilniť dôveru komerčných používateľov a spotrebiteľov a povzbudiť ich, aby sa zapojili do rozsiahlych digitálnych ekosystémov vytvorených online platformami, treba stanoviť minimálne normy pre ich služby.

Nariadenie, ktoré navrhla Komisia, je prvým pokusom zmapovať nové územie. Podporuje vyvážený súbor pravidiel pre online sprostredkovateľské služby a internetové vyhľadávače, keď ich používajú komerční používatelia, pričom tento súbor sa má zakladať na spravodlivosti a transparentnosti a riešiť hlavné obavy všetkých zainteresovaných strán a zároveň chrániť slobodu podnikania a ponechávať dostatočný priestor pre inovácie.

V tejto súvislosti je však spravodajkyňa presvedčená, že ambicióznejší prístup by mohol priniesť ešte lepšie výsledky.

Spravodajkyňa navrhuje posilniť zásadu spravodlivosti. Komerční používatelia by mali mať právo na prístup k údajom pochádzajúcim zo vzájomných transakcií. Zároveň by sa nemali povoliť obmedzenia, ktoré niektoré online sprostredkovateľské služby ukladajú niektorým komerčným používateľom služieb s cieľom ponúknuť rôzne podmienky inými spôsobmi.

Na druhej strane by platformy mali mať možnosť konať rýchlo, keď čelia zneužitiu alebo podvodu. Ich schopnosť vybavovať sťažnosti by nemala byť potláčaná zaťažujúcimi administratívnymi požiadavkami. A napokon, mediácia podporovaná týmto legislatívnym návrhom môže fungovať iba vtedy, ak sú náklady na ňu rozdelené spravodlivo medzi obe zúčastnené strany.

Spravodajkyňa chce takisto posilniť zásadu transparentnosti v prípadoch rozdielneho zaobchádzania, a to objasnením požiadaviek týkajúcich sa hlavných parametrov určovania poradia.

Ambiciózny návrh by mal takisto dôsledne uplatňovať rovnaké pravidlá týkajúce sa online platforiem a vyhľadávačov vždy, keď sa správajú rovnakým spôsobom.

Spravodajkyňa sa domnieva, že prvá revízia tohto nariadenia by mala odrážať veľmi rýchly vývoj digitálneho hospodárstva a mala by byť pripravená dva roky po nadobudnutí účinnosti.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Online sprostredkovateľské služby môžu byť kľúčové pre obchodný úspech podnikov, ktoré využívajú takéto služby, aby sa priblížili k spotrebiteľom. Narastajúce sprostredkovanie transakcií prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb, podporované silnými nepriamymi sieťovými účinkami založenými na údajoch, vedie k zvýšenej závislosti takýchto komerčných používateľov vrátane mikropodnikov a malých a stredných podnikov od uvedených služieb pri oslovovaní spotrebiteľov. Vzhľadom na uvedenú narastajúcu závislosť majú poskytovatelia uvedených služieb často väčšiu vyjednávaciu moc, ktorá im umožňuje skutočne sa správať jednostranne spôsobom, ktorý môže byť nespravodlivý a ktorý môže poškodzovať oprávnené záujmy ich komerčných používateľov a nepriamo aj spotrebiteľov v Únii.

(2)  Online sprostredkovateľské služby môžu byť kľúčové pre obchodný úspech podnikov, ktoré využívajú takéto služby, aby sa priblížili k spotrebiteľom. Táto užitočná úloha sa musí uskutočňovať transparentným a dôveryhodným spôsobom a musí podliehať vopred stanoveným jasným pravidlám pre všetky subjekty za predpokladu, že sa vytvoria rovnaké podmienky pre všetkých, ktorí sa podieľajú na operáciách. Narastajúce sprostredkovanie transakcií prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb, podporované silnými nepriamymi sieťovými účinkami založenými na údajoch, vedie k zvýšenej závislosti takýchto komerčných používateľov vrátane samostatne zárobkovo činných osôb, mikropodnikov a malých a stredných podnikov od uvedených služieb pri oslovovaní spotrebiteľov. Vzhľadom na uvedenú narastajúcu závislosť, ktorá môže okrem samostatne zárobkovo činných osôb, mikropodnikov a malých a stredných podnikov zasiahnuť veľké podniky, majú poskytovatelia uvedených služieb často väčšiu vyjednávaciu moc, ktorá im umožňuje skutočne sa správať jednostranne spôsobom, ktorý môže byť nespravodlivý a ktorý môže poškodzovať oprávnené záujmy ich komerčných používateľov a nepriamo aj spotrebiteľov v Únii.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Online sprostredkovateľské služby a internetové vyhľadávače, ako aj obchodné transakcie podporované uvedenými službami majú prirodzený cezhraničný potenciál a sú mimoriadne dôležité pre riadne fungovanie vnútorného trhu Únie v dnešnom hospodárstve. Potenciálne nekalé a škodlivé obchodné praktiky určitých poskytovateľov uvedených služieb voči komerčným používateľom a používateľom s vlastnými webovými sídlami bránia úplnému naplneniu uvedeného potenciálu a majú negatívny vplyv na riadne fungovanie vnútorného trhu. Okrem toho úplnému naplneniu uvedeného potenciálu bránia a riadne fungovanie vnútorného trhu negatívne ovplyvňujú rozdielne právne predpisy istých členských štátov, ktoré upravujú uvedené služby s rôznou účinnosťou, pričom o prijatí takýchto právnych predpisov uvažujú ďalšie členské štáty.

(5)  Online sprostredkovateľské služby a internetové vyhľadávače, ako aj transakcie podporované uvedenými službami majú prirodzený cezhraničný potenciál a sú mimoriadne dôležité pre riadne fungovanie vnútorného trhu Únie v dnešnom hospodárstve. Potenciálne nekalé a škodlivé obchodné praktiky určitých poskytovateľov uvedených služieb voči komerčným používateľom a používateľom s vlastnými webovými sídlami bránia úplnému naplneniu uvedeného potenciálu a majú negatívny vplyv na riadne fungovanie vnútorného trhu. Okrem toho úplnému naplneniu uvedeného potenciálu bránia a riadne fungovanie vnútorného trhu negatívne ovplyvňujú rozdielne právne predpisy istých členských štátov, ktoré upravujú uvedené služby s rôznou účinnosťou, pričom o prijatí takýchto právnych predpisov uvažujú ďalšie členské štáty.

Odôvodnenie

V zásade všetky transakcie majú uvedený charakter a význam. Širšie vnímanie transakcií, ktoré sú umožňované online sprostredkovateľskými službami alebo internetovými vyhľadávačmi, vedie k lepšiemu pochopeniu zložitosti problematiky.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Právne predpisy EÚ by sa mali riadiť koncepciou „čo najmenej, ako je možné, a čo najviac, ako je potrebné“, čo znamená nevyhnutnosť pravidiel, ktoré sú vhodné pre digitálny vek a ktoré sú otvorené a dostatočne technologicky neutrálne na to, aby vyhovovali budúcemu vývoju. Iniciatíva Komisie zameraná na analýzu úlohy platforiem v digitálnej ekonomike zabezpečuje komplexný a podobný prístup k rámcu na celom digitálnom trhu, zatiaľ čo „jedno univerzálne riešenie“ môže mať negatívny vplyv na inovácie a môže dostať európske spoločnosti do konkurenčnej nevýhody vo svetovom hospodárstve.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Na úrovni Únie by sa preto mal stanoviť jednotný a cielený súbor povinných pravidiel, ktorý by zaistil spravodlivé, predvídateľné, udržateľné a dôveryhodné podnikateľské prostredie na internete v rámci vnútorného trhu, najmä zabezpečením toho, aby komerční používatelia online sprostredkovateľských služieb mali zaistenú primeranú transparentnosť, ako aj možnosti účinnej nápravy v celej Únii. Uvedenými pravidlami by sa mala stanoviť aj primeraná transparentnosť v súvislosti s poradím používateľov s vlastnými webovými sídlami vo výsledkoch vyhľadávania generovaných internetovými vyhľadávačmi. Zároveň by uvedené pravidlá mali chrániť dôležitý inovačný potenciál širšieho ekonomického prostredia online platforiem.

(6)  Na úrovni Únie by sa preto mal stanoviť jednotný a cielený súbor povinných pravidiel, ktorý by zaistil spravodlivé, predvídateľné, udržateľné a dôveryhodné podnikateľské prostredie na internete. Malo by sa nimi podporovať spravodlivé a proporcionálne obchodné správanie, najmä zabezpečením toho, aby komerční používatelia online sprostredkovateľských služieb mali zaistenú primeranú transparentnosť, ako aj možnosti účinnej nápravy v celej Únii. Uvedenými pravidlami by sa mala stanoviť aj transparentnosť v súvislosti s poradím používateľov s vlastnými webovými sídlami, najmä vo výsledkoch vyhľadávania generovaných internetovými vyhľadávačmi vrátane hlasových asistentov. Zároveň by uvedené pravidlá mali chrániť dôležitý inovačný potenciál širšieho ekonomického prostredia online platforiem a umožniť zdravú hospodársku súťaž. V súlade s vývojom tohto odvetvia by Európska komisia mala preskúmať posilnenie ustanovení o transparentnosti a spravodlivosti stanovených v tomto nariadení, a to buď prostredníctvom odvetvových právnych predpisov, alebo prostredníctvom preskúmania tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Keďže online sprostredkovateľské služby a internetové vyhľadávače majú spravidla globálny rozmer, toto nariadenie by sa malo vzťahovať na poskytovateľov uvedených služieb bez ohľadu na to, či majú sídlo v členskom štáte alebo mimo Únie, za predpokladu, že sú zároveň splnené dve podmienky. Po prvé, komerční používatelia alebo používatelia s vlastnými webovými sídlami by mali mať sídlo v Únii. Po druhé by komerční používatelia alebo používatelia s vlastnými webovými sídlami mali prostredníctvom poskytovania uvedených služieb ponúkať svoj tovar alebo služby spotrebiteľom, ktorí sa nachádzajú sa v Únii aspoň v prípade časti transakcie. Takíto spotrebitelia by sa v Únii mali nachádzať, ale v Únii nemusia mať miesto pobytu, ani nemusia mať štátnu príslušnosť niektorého členského štátu. Toto nariadenie by sa preto nemalo uplatňovať, keď komerční používatelia alebo používatelia s vlastnými webovými sídlami nemajú sídlo v Únii, alebo keď majú sídlo v Únii, ale využívajú online sprostredkovateľské služby alebo internetové vyhľadávače na ponúkanie tovaru alebo služieb výlučne spotrebiteľom, ktorí sa nachádzajú mimo Únie, alebo osobám, ktoré nie sú spotrebiteľmi.

(7)  Keďže online sprostredkovateľské služby a internetové vyhľadávače majú spravidla globálny rozmer, toto nariadenie by sa malo vzťahovať na poskytovateľov uvedených služieb bez ohľadu na to, či majú sídlo v členskom štáte alebo mimo Únie, za predpokladu, že sú zároveň splnené dve podmienky. Po prvé, komerční používatelia alebo používatelia s vlastnými webovými sídlami by mali mať sídlo v Únii. Po druhé, komerční používatelia alebo používatelia s vlastnými webovými sídlami by mali prostredníctvom poskytovania uvedených služieb ponúkať svoj tovar alebo služby spotrebiteľom alebo podnikom nachádzajúcim sa v Únii aspoň v prípade časti transakcie. V súlade s právom Únie 1aby to znamenalo, že online sprostredkovateľské služby a online vyhľadávače cielene zamerali alebo nasmerovali predaj na spotrebiteľov so sídlom v jednom alebo viacerých členských štátoch. Takíto spotrebitelia by sa v Únii mali nachádzať, ale v Únii nemusia mať miesto pobytu, ani nemusia mať štátnu príslušnosť niektorého členského štátu. Toto nariadenie by sa preto nemalo uplatňovať, keď komerční používatelia alebo používatelia s vlastnými webovými sídlami nemajú sídlo v Únii, alebo keď majú sídlo v Únii, ale využívajú online sprostredkovateľské služby alebo internetové vyhľadávače na ponúkanie tovaru alebo služieb výlučne spotrebiteľom, ktorí sa nachádzajú mimo Únie, alebo osobám, ktoré nie sú spotrebiteľmi.

 

__________________

 

1a Nariadenia (ES) č. 44/2001 (Brusel I) a nariadenie (ES) č. 593/2008 (Rím).

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Príklady online sprostredkovateľských služieb, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by preto mali zahŕňať online trhoviská elektronického obchodu vrátane kolaboratívnych trhovísk, na ktorých komerční používatelia pôsobia, ďalej online služby týkajúce sa softvérových aplikácií a online služby týkajúce sa sociálnych médií. Toto nariadenie by sa však nemalo vzťahovať na online nástroje umiestňovania reklamy ani na online reklamné burzy, ktoré nie sú poskytované s cieľom uľahčiť nadviazanie priamych transakcií a ktoré nezahŕňajú zmluvný vzťah so spotrebiteľmi. Toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať ani na online platobné služby, keďže tie samé osebe nespĺňajú uplatniteľné požiadavky, ale sú skôr prirodzeným pomocným nástrojom pri transakcii dodávky tovaru a poskytovania služieb dotknutým spotrebiteľom.

(9)  Príklady online sprostredkovateľských služieb, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by preto mali zahŕňať online trhoviská elektronického obchodu vrátane kolaboratívnych trhovísk, na ktorých komerční používatelia pôsobia, ďalej online služby týkajúce sa softvérových aplikácií a online služby týkajúce sa sociálnych médií. Toto nariadenie by sa však nemalo vzťahovať na online nástroje umiestňovania reklamy ani na online reklamné burzy, ktoré nie sú poskytované s cieľom uľahčiť nadviazanie priamych transakcií a ktoré nezahŕňajú zmluvný vzťah so spotrebiteľmi. Toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať ani na online platobné služby, keďže tie samé osebe nespĺňajú uplatniteľné požiadavky, ale sú skôr prirodzeným pomocným nástrojom pri transakcii dodávky tovaru a poskytovania služieb dotknutým spotrebiteľom. Toto nariadenie by sa zároveň nemalo uplatňovať na elektronické komunikačné siete alebo služby alebo audiovizuálne mediálne služby, ktoré podliehajú samostatnej sektorovej právnej úprave v súvislosti s transparentnosťou, nápravou a nediskrimináciou.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Z dôvodu konzistentnosti by sa vymedzenie pojmu internetového vyhľadávača používané v tomto nariadení malo zosúladiť s vymedzením pojmu používaným v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/114821.

(11)  Z dôvodu konzistentnosti by sa vymedzenie pojmu internetového vyhľadávača používané v tomto nariadení malo zosúladiť s vymedzením pojmu používaným v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/114821. Definícia internetového vyhľadávača by sa mala chápať ako technologicky neutrálna a zohľadňovať rôznorodosť vyhľadávacích služieb a vstupných a výstupných dát.

__________________

__________________

21 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (Ú. v. EÚ L 194, 19.7.2016, s. 1).

21 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (Ú. v. EÚ L 194, 19.7.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Aby sa v prípade potreby účinne chránili komerční používatelia, malo by sa toto nariadenie uplatňovať tam, kde podmienky zmluvného vzťahu bez ohľadu na ich názov alebo formu nie sú individuálne dohodnuté zmluvnými stranami takýchto obchodných podmienok. To, či obchodné podmienky boli alebo neboli dohodnuté individuálne, by sa malo určiť na základe celkového posúdenia, pričom to, že ich určité ustanovenia mohli byť dohodnuté individuálne, nie je sama osebe rozhodujúca.

(12)  Aby sa v prípade potreby účinne chránili komerční používatelia, malo by sa toto nariadenie uplatňovať na tie podmienky zmluvného vzťahu alebo jeho ustanovenia bez ohľadu na ich názov alebo formu, ktoré nie sú individuálne dohodnuté zmluvnými stranami takýchto obchodných podmienok.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Aby sa zabezpečilo, že všeobecné obchodné podmienky zmluvného vzťahu umožňujú komerčným používateľom určiť obchodné podmienky používania, ukončenia a pozastavenia online sprostredkovateľských služieb a zabezpečiť predvídateľnosť v súvislosti s ich obchodným vzťahom, by uvedené obchodné podmienky mali byť vypracované v jasnom a jednoznačnom jazyku ľahko zrozumiteľnom pre priemerného komerčného používateľa. Ak sú obchodné podmienky nejasné, nešpecifické alebo v nich nie sú podrobne uvedené dôležité obchodné záležitosti, a tým neposkytujú komerčným používateľom primeraný stupeň predvídateľnosti v súvislosti s najdôležitejšími aspektmi zmluvného vzťahu, nemali by sa považovať za obchodné podmienky vypracované v jasnom a jednoznačnom jazyku.

(13)  Aby sa zabezpečilo, že všeobecné obchodné podmienky zmluvného vzťahu umožňujú komerčným používateľom určiť obchodné podmienky používania, obmedzenia, ukončenia a pozastavenia online sprostredkovateľských služieb a zabezpečiť predvídateľnosť v súvislosti s ich obchodným vzťahom, by uvedené obchodné podmienky mali byť vypracované v jasnom a jednoznačnom jazyku ľahko zrozumiteľnom pre priemerného komerčného používateľa. Ak sú obchodné podmienky nešpecifické alebo v nich nie sú podrobne uvedené dôležité obchodné záležitosti, a tým neposkytujú komerčným používateľom primeraný stupeň predvídateľnosti v súvislosti s najdôležitejšími aspektmi zmluvného vzťahu, nemali by sa považovať za obchodné podmienky vypracované v jasnom a jednoznačnom jazyku. Podmienky by nemali neodôvodnene diskriminovať jednotlivých komerčných používateľov.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  Vo všeobecných podmienkach sa môže predovšetkým stanoviť, že praktiky alebo bezpečnostné hrozby, ktoré môžu poskytovateľovi, komerčným používateľom alebo spotrebiteľom spôsobiť bezprostrednú ujmu, či už v dôsledku narušenia bezpečnosti, podvodu, zneužitia údajov alebo iným spôsobom, predstavujú dôvody pre rozhodnutia o obmedzení, pozastavení alebo ukončení poskytovania online sprostredkovateľských služieb. Rozhodnutie obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie služieb z dôvodu rizika bezprostrednej ujmy by malo byť primerané riziku, ktorému sa má opatrením zabrániť, a k ukončeniu poskytovania služby by sa malo pristúpiť iba vtedy, ak by dočasné obmedzenie alebo pozastavenie nepostačovalo na účinné odstránenie rizika.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Zabezpečenie transparentnosti vo všeobecných obchodných podmienkach môže byť kľúčové na presadzovanie udržateľných obchodných vzťahov a na predchádzanie nespravodlivému správaniu na úkor komerčných používateľov. Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb by preto mali takisto zabezpečiť, aby boli obchodné podmienky ľahko dostupné vo všetkých štádiách zmluvného vzťahu, a to aj perspektívnym komerčným používateľom vo fáze pred uzatvorením zmluvy, a aby akékoľvek zmeny uvedených obchodných podmienok boli oznámené komerčným používateľom v stanovenej lehote na oznamovanie, ktorá je rozumná a primeraná vzhľadom na konkrétne okolnosti a ktorá je najmenej 15 dní. Uvedená lehota na oznamovanie by sa nemala uplatňovať, ak a v rozsahu, v akom sa jej dotknutý komerčný používateľ jednoznačne vzdá, a ak a v rozsahu, v akom potreba vykonať zmenu bez dodržania lehoty na oznamovanie pramení z právnej povinnosti uloženej poskytovateľovi služieb podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva.

(14)  Zabezpečenie transparentnosti vo všeobecných obchodných podmienkach môže byť kľúčové na presadzovanie udržateľných obchodných vzťahov a na predchádzanie nespravodlivému správaniu na úkor komerčných používateľov. Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb by preto mali takisto zabezpečiť, aby boli obchodné podmienky ľahko dostupné vo všetkých štádiách zmluvného vzťahu, a to aj perspektívnym komerčným používateľom vo fáze pred uzatvorením zmluvy, a aby akékoľvek zmeny uvedených obchodných podmienok boli oznámené komerčným používateľom v stanovenej lehote na oznamovanie, ktorá je rozumná a primeraná vzhľadom na konkrétne okolnosti a ktorá je najmenej 15 dní pred realizáciou. Výnimočne by sa uvedená lehota na oznamovanie nemala uplatňovať v tých prípadoch a v takom rozsahu, v akom sa jej dotknutý komerčný používateľ jednoznačne vzdá. Nemala by sa uplatňovať ani v tých prípadoch a v takom rozsahu, v akom potreba vykonať zmenu bez dodržania lehoty na oznamovanie pramení z právnej povinnosti uloženej poskytovateľovi služieb podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  V záujme ochrany komerčných používateľov by malo byť možné, aby príslušný súd ustanovil, že obchodné podmienky, ktoré nie sú v súlade s predpismi, nie sú pre dotknutého komerčného používateľa záväzné, s účinkami ex nunc. Akýkoľvek takýto nález súdu by sa však mal týkať len konkrétnych ustanovení obchodných podmienok, ktoré nie sú v súlade s predpismi. Ostatné ustanovenia by mali zostať platné a vykonateľné, pokiaľ ich možno oddeliť od ustanovení, ktoré v súlade s predpismi nie sú. Náhle zmeny existujúcich obchodných podmienok môžu značne narúšať činnosť komerčných používateľov. S cieľom obmedziť takýto negatívny vplyv na komerčných používateľov a odradiť od takéhoto správania by preto zmeny vykonané v rozpore s povinnosťou dodržať stanovenú lehotu na oznamovanie mali byť neplatné, t. j. mali by sa považovať za neexistujúce, s účinkami erga omnes a ex tunc.

(15)  V záujme ochrany komerčných používateľov by malo byť možné, aby príslušný súd ustanovil, že obchodné podmienky, ktoré nie sú v súlade s predpismi, nie sú pre dotknutého komerčného používateľa záväzné, s účinkami ex nunc. Akýkoľvek takýto nález súdu by sa však mal týkať len konkrétnych ustanovení obchodných podmienok, ktoré nie sú v súlade s predpismi. Ostatné ustanovenia by mali zostať platné a vykonateľné, pokiaľ ich možno oddeliť od ustanovení, ktoré v súlade s predpismi nie sú.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  Náhle zmeny existujúcich obchodných podmienok môžu značne narúšať činnosť komerčných používateľov. S cieľom obmedziť takýto negatívny vplyv na komerčných používateľov a odradiť od takéhoto správania by preto zmeny vykonané v rozpore s povinnosťou dodržať stanovenú lehotu na oznamovanie mali byť neplatné, t. j. mali by sa považovať za neexistujúce, s účinkami erga omnes a ex tunc.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb môže mať oprávnené dôvody rozhodnúť sa úplne alebo čiastočne zastaviť alebo ukončiť poskytovanie svojich služieb danému komerčnému používateľovi vrátane vyradenia určitého tovaru alebo služieb daných komerčných používateľov alebo účinného odstránenia výsledkov vyhľadávania. Keďže takéto rozhodnutia môžu mať značný vplyv na záujmy dotknutého komerčného používateľa, by však komerční používatelia o dôvodoch takéhoto rozhodnutia mali byť náležite informovaní. Odôvodnenie by malo komerčným používateľom umožňovať zistiť, či je priestor rozhodnutie napadnúť, čím sa pre nich v prípade potreby zlepšia možnosti domôcť sa účinnej nápravy. Okrem toho by požiadavka odôvodnenia mala prispieť k predchádzaniu alebo náprave akéhokoľvek neúmyselného odstránenia online obsahu poskytnutého komerčnými používateľmi, ktorý poskytovateľ nesprávne považuje za nezákonný obsah v súlade s odporúčaním Komisie (EÚ) 2018/33422. V odôvodnení by sa mal určiť objektívny dôvod alebo dôvody rozhodnutia vychádzajúce z dôvodov, ktoré poskytovateľ vopred stanovil vo svojich obchodných podmienkach, a mali by v ňom byť primerane uvedené relevantné konkrétne okolnosti, ktoré viedli k uvedenému rozhodnutiu.

(16)  Poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb môže mať oprávnené dôvody sankcionovať daného komerčného používateľa, napr. pozastavením, vyradením alebo ukončením poskytovania jeho služieb, sčasti alebo úplne, alebo účinným odstránením výsledkov vyhľadávania. Keďže takéto rozhodnutia môžu mať značný vplyv na záujmy dotknutého komerčného používateľa, by však komerční používatelia o dôvodoch takéhoto rozhodnutia mali byť náležite informovaní. Odôvodnenie by malo komerčným používateľom umožňovať zistiť, či je priestor rozhodnutie napadnúť, čím sa pre nich v prípade potreby zlepšia možnosti domôcť sa účinnej nápravy. Okrem toho by požiadavka odôvodnenia mala prispieť k predchádzaniu alebo náprave akéhokoľvek neúmyselného odstránenia online obsahu poskytnutého komerčnými používateľmi, ktorý poskytovateľ nesprávne považuje za nezákonný obsah v súlade s odporúčaním Komisie (EÚ) 2018/33422. V odôvodnení by sa mal určiť objektívny dôvod alebo dôvody rozhodnutia vychádzajúce z dôvodov, ktoré poskytovateľ vopred stanovil vo svojich obchodných podmienkach, a mali by v ňom byť primerane uvedené relevantné konkrétne okolnosti, ktoré viedli k uvedenému rozhodnutiu. V prípade podozrenia, že správanie alebo praktiky komerčného používateľa môžu spotrebiteľom alebo platforme spôsobiť ujmu, by sa mal uviesť odkaz na príslušné ustanovenia v podmienkach. Vždy, keď je to možné, by sa mal zaviesť primeraný a postupný systém vrátane predchádzajúceho a včasného oznámenia pred prijatím opatrení, ktoré povedú k sprísneniu prístupu spotrebiteľov k podniku.

__________________

__________________

22 Odporúčanie Komisie (EÚ) 2018/334 z 1. marca 2018 o opatreniach na účinný boj proti nezákonnému obsahu na internete (Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2018, s. 50).

22 Odporúčanie Komisie (EÚ) 2018/334 z 1. marca 2018 o opatreniach na účinný boj proti nezákonnému obsahu na internete (Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2018, s. 50).

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Určovanie poradia tovaru a služieb zo strany poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb má významný vplyv na rozhodnutia spotrebiteľov, a tým na obchodný úspech komerčných používateľov ponúkajúcich uvedený tovar a služby spotrebiteľom. Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb by preto mali vopred načrtnúť hlavné parametre určujúce poradie, aby sa zvýšila predvídateľnosť pre komerčných používateľov a aby mohli lepšie rozumieť fungovaniu mechanizmu určovania poradia a porovnať postupy určovania poradia rôznych poskytovateľov. Pojem hlavného parametra by sa mal chápať ako akékoľvek všeobecné kritérium, procesy, osobitné signály zahrnuté do algoritmov alebo iné mechanizmy úpravy alebo zníženia poradia. Opis hlavných parametrov určujúcich poradie by mal zahŕňať aj vysvetlenie akejkoľvek možnosti pre komerčných používateľov aktívne ovplyvňovať poradie za odplatu, ako aj relatívne účinky takéhoto ovplyvňovania. Tento opis by mal komerčným používateľom zabezpečiť primerané pochopenie spôsobu, akým mechanizmus určovania poradia zohľadňuje charakteristiky skutočného tovaru alebo služieb, ktoré ponúka komerčný používateľ, a ich význam pre spotrebiteľov konkrétnych online sprostredkovateľských služieb.

(17)  Určovanie poradia tovaru a služieb zo strany poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb má významný vplyv na rozhodnutia spotrebiteľov, a tým na obchodný úspech komerčných používateľov ponúkajúcich uvedený tovar a služby spotrebiteľom. Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb by preto mali vopred načrtnúť hlavné parametre určujúce poradie, aby sa zvýšila predvídateľnosť pre komerčných používateľov a aby mohli lepšie rozumieť fungovaniu mechanizmu určovania poradia a porovnať postupy určovania poradia rôznych poskytovateľov. Pojem hlavného parametra by sa mal chápať ako kritériá, procesy, osobitné signály zahrnuté do algoritmov alebo iné mechanizmy úpravy alebo zníženia poradia, ktoré majú podstatný význam pre primerané pochopenie fungovania systému zaraďovania do rebríčku. Opis hlavných parametrov určujúcich poradie by mal zahŕňať aj vysvetlenie akejkoľvek možnosti pre komerčných používateľov aktívne ovplyvňovať poradie za odplatu, ako aj relatívne účinky takéhoto ovplyvňovania. Tento opis by mal komerčným používateľom zabezpečiť primerané pochopenie spôsobu, akým mechanizmus určovania poradia zohľadňuje charakteristiky skutočného tovaru alebo služieb, ktoré ponúka komerčný používateľ, a ich význam pre spotrebiteľov konkrétnych online sprostredkovateľských služieb. Ak poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb ponúka tovar a služby v dôsledku poradia za odplatu alebo kontroly zo strany poskytovateľa, mal by pri ponuke o tejto skutočnosti informovať uvedením slova „SPONZOROVANÉ“ alebo „REKLAMA“.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Podobne aj poradie webových sídiel určené internetovými vyhľadávačmi, a to najmä tých webových sídiel, cez ktoré podniky ponúkajú tovar a služby spotrebiteľom, má významný vplyv na rozhodnutia spotrebiteľov a obchodný úspech používateľov s vlastnými webovými sídlami. Poskytovatelia internetových vyhľadávačov by preto mali poskytnúť opis hlavných parametrov určujúcich poradie všetkých indexovaných webových sídiel vrátane webových sídiel používateľov s vlastnými webovými sídlami, ako aj iných webových sídiel. Okrem charakteristík tovaru a služieb a ich významu pre spotrebiteľov by mal tento opis v prípade internetových vyhľadávačov takisto zabezpečiť používateľom s vlastnými webovými sídlami primerané pochopenie toho, či je zohľadnené použitie určitých prvkov dizajnu webového sídla, ako je napríklad ich optimalizované zobrazovanie na mobilných telekomunikačných zariadeniach, a ak áno, ako a v akom rozsahu. Ak neexistuje zmluvný vzťah medzi poskytovateľmi internetových vyhľadávačov a používateľmi s vlastnými webovými sídlami, uvedený opis by mal byť k dispozícii verejnosti na viditeľnom a ľahko prístupnom mieste v príslušnom internetovom vyhľadávači. Na zabezpečenie predvídateľnosti pre používateľov s vlastnými webovými sídlami by sa mal opis takisto aktualizovať a mal by umožňovať, aby sa akékoľvek zmeny v hlavných parametroch dali ľahko identifikovať. Hoci sa od poskytovateľov pri dodržiavaní tejto požiadavky zverejňovať parametre určovania poradia za žiadnych okolností nevyžaduje zverejňovanie obchodného tajomstva v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/94323, daný opis by mal prinajmenšom vychádzať zo skutočných údajov o relevantnosti použitých parametrov určovania poradia.

(18)  Podobne aj poradie webových sídiel určené internetovými vyhľadávačmi, a to najmä tých webových sídiel, cez ktoré podniky ponúkajú tovar a služby spotrebiteľom, má významný vplyv na rozhodnutia spotrebiteľov a obchodný úspech používateľov s vlastnými webovými sídlami. Poskytovatelia internetových vyhľadávačov by preto mali poskytnúť verejne dostupný opis parametrov, ktoré majú podstatný význam pre primerané pochopenie určovania poradia všetkých indexovaných webových sídiel vrátane webových sídiel používateľov s vlastnými webovými sídlami, ako aj iných webových sídiel. Okrem charakteristík tovaru a služieb a ich významu pre spotrebiteľov by mal tento opis v prípade internetových vyhľadávačov takisto zabezpečiť používateľom s vlastnými webovými sídlami primerané pochopenie toho, či je zohľadnené použitie určitých prvkov dizajnu webového sídla, ako je napríklad ich optimalizované zobrazovanie na mobilných zariadeniach, a ak áno, ako a v akom rozsahu. Ak neexistuje zmluvný vzťah medzi poskytovateľmi internetových vyhľadávačov a používateľmi s vlastnými webovými sídlami, uvedený opis by mal byť k dispozícii verejnosti na viditeľnom a ľahko prístupnom mieste v príslušnom internetovom vyhľadávači. Na zabezpečenie predvídateľnosti pre používateľov s vlastnými webovými sídlami by sa mal opis takisto aktualizovať a mal by umožňovať, aby sa akékoľvek zmeny v hlavných parametroch dali ľahko identifikovať. Požiadavkou na zverejnenie parametrov určovania poradia by nemala byť dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 so zreteľom na ustanovenia o zákonnom získavaní, používaní a zverejňovaní. Pri dodržiavaní tejto požiadavky zverejňovať parametre určovania poradia by mal daný opis vychádzať prinajmenšom zo skutočných údajov o relevantnosti použitých parametrov určovania poradia.

__________________

 

23 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z 8. júna 2016 o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) pred ich neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením (Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2016, s. 1).

 

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a)  Vzhľadom na význam komentárov a recenzií pre komerčných používateľov je potrebné posilniť ich transparentnosť a spoľahlivosť. Online sprostredkovateľské služby alebo poskytovatelia internetových vyhľadávačov musia chrániť komerčných používateľov a seba pred manipuláciou poradia pomocou falošných recenzií a komentárov. Mali by využívať riešenia na overovanie komentárov a recenzií, ako aj ich prenosnosti z jednej sprostredkovateľskej služby a vyhľadávača do inej služby alebo vyhľadávača. Poskytovatelia zverejnia informácie o podmienkach, na základe ktorých možno odstrániť komentár alebo recenziu.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Keď poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb sám ponúka určitý tovar alebo služby spotrebiteľom prostredníctvom svojich vlastných online sprostredkovateľských služieb alebo tak robí prostredníctvom komerčného používateľa, ktorého kontroluje, uvedený poskytovateľ môže priamo súťažiť s ostatnými komerčnými používateľmi jeho online sprostredkovateľských služieb, ktorých nekontroluje. Najmä v takýchto situáciách je dôležité, aby poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb konal transparentne a poskytol opis akéhokoľvek rozdielneho zaobchádzania, či už právnymi, obchodnými, alebo technickými prostriedkami, ku ktorému by mohol pristúpiť v súvislosti s tovarom alebo službami, ktoré sám ponúka, v porovnaní s tými, ktoré ponúkajú komerční používatelia. Na zabezpečenie proporcionality by sa táto povinnosť mala uplatňovať na úrovni celkových online sprostredkovateľských služieb, a nie na úrovni jednotlivých tovarov alebo služieb ponúkaných uvedenými službami.

(19)  Keď poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb alebo internetového vyhľadávača sám ponúka určitý tovar alebo služby spotrebiteľom prostredníctvom svojich vlastných online sprostredkovateľských služieb alebo internetového vyhľadávača, alebo tak robí prostredníctvom komerčného používateľa, ktorého kontroluje, uvedený poskytovateľ môže priamo súťažiť s ostatnými komerčnými používateľmi alebo používateľmi s vlastnými webovými sídlami, ktorí využívajú jeho online sprostredkovateľské služby a ktorých nekontroluje. V takýchto situáciách je predovšetkým dôležité stanoviť všeobecné pravidlo, že poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb alebo internetového vyhľadávača koná primerane, transparentne a tak, aby nenarušil hospodársku súťaž. Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb alebo internetových vyhľadávačov by mali poskytovať opis akéhokoľvek rozdielneho zaobchádzania, či už právnymi, obchodnými, alebo technickými prostriedkami, vrátane, nie však výlučne, nastavenia predvolenej možnosti, ktorá zvýhodňuje poskytovateľa alebo internetový vyhľadávač alebo akýkoľvek subjekt, ktorý kontroluje, ku ktorému by mohol pristúpiť v súvislosti s tovarom alebo službami, ktoré sám ponúka, v porovnaní s tými, ktoré ponúkajú komerční používatelia alebo používatelia s vlastnými webovými sídlami. Na zabezpečenie proporcionality by sa táto povinnosť mala uplatňovať na úrovni celkových online sprostredkovateľských služieb, a nie na úrovni jednotlivých tovarov alebo služieb ponúkaných uvedenými službami.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Možnosť pristupovať k údajom vrátane osobných a používania ich môže podporiť vytváranie značných hodnôt v ekonomike online platforiem. Preto je dôležité, aby poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb poskytli komerčným používateľom jasný opis, v akom rozsahu, ako a za akých podmienok môžu k určitým kategóriám údajov pristupovať a používať ich. Tento opis by mal byť primeraný a mal by odkazovať skôr na všeobecné podmienky prístupu, než uvádzať vyčerpávajúci zoznam skutočných údajov alebo ich kategórií, s cieľom informovať komerčných používateľov, či údaje môžu použiť na zvyšovanie úrovne vytvárania hodnoty, podľa možnosti aj ponechaním si služieb týkajúcich sa údajov tretích strán. Spracovanie osobných údajov by malo byť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67924.

(20)  Možnosť pristupovať k údajom vrátane osobných a používania ich môže podporiť vytváranie značných hodnôt v ekonomike online platforiem. Preto je dôležité, aby poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb poskytli komerčným používateľom jasný opis, v akom rozsahu, ako a za akých podmienok môžu k určitým kategóriám údajov pristupovať a používať ich. Tento opis by mal byť primeraný a mal by odkazovať skôr na všeobecné podmienky prístupu, než uvádzať vyčerpávajúci zoznam skutočných údajov alebo ich kategórií, s cieľom informovať komerčných používateľov, či údaje môžu použiť na zvyšovanie úrovne vytvárania hodnoty, podľa možnosti aj ponechaním si služieb týkajúcich sa údajov tretích strán. K údajom získaným v rámci postupu vzájomného pôsobenia online medzi online sprostredkovateľskou službou alebo internetovým vyhľadávačom na jednej strane a komerčným používateľom alebo podnikovým webovým sídlom na druhej strane a k spotrebiteľom by mali mať v súhrnnej forme prístup komerční používatelia, aby sa im umožnilo zlepšiť kvalitu služieb, a to bez toho, aby bolo dotknuté príslušné právo Únie. Spracovanie osobných údajov by malo byť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67924.

__________________

__________________

24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20a)  Niektoré postupy možno za každých okolností jednoznačne považovať za nekalé. Stredisko pre monitorovanie platforiem by malo vypracovať zoznam takýchto postupov a nepretržite ho preskúmavať a odporučiť Komisii aktualizácie.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb by v určitých prípadoch v obchodných podmienkach mohli obmedziť možnosť pre komerčných používateľov ponúkať tovar alebo služby spotrebiteľom za výhodnejších podmienok inými prostriedkami než prostredníctvom uvedených online sprostredkovateľských služieb. V uvedených prípadoch by mali dotknutí poskytovatelia uviesť dôvody takéhoto konania, najmä uviesť hlavné ekonomické, obchodné alebo právne aspekty týchto obmedzení. Táto povinná transparentnosť by sa však nemala chápať tak, že má vplyv na posudzovanie zákonnosti takýchto obmedzení podľa iných aktov práva Únie alebo práva členských štátov v súlade s právom Únie vrátane právnych aktov v oblasti hospodárskej súťaže a nekalých obchodných praktík a na uplatňovanie takýchto právnych predpisov.

(21)  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb by nemali v obchodných podmienkach obmedziť schopnosť komerčných používateľov ponúkať tovar alebo služby spotrebiteľom za výhodnejších podmienok inými prostriedkami než prostredníctvom uvedených online sprostredkovateľských služieb. Takéto obmedzenia majú pôvod v špecifickom podnikateľskom modeli a boli príčinou roztrieštenosti jednotného európskeho digitálneho trhu.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  S cieľom umožniť komerčným používateľom vrátane tých, ktorí môžu mať pozastavené alebo ukončené využívanie príslušných online sprostredkovateľských služieb, prístup k okamžitým, vhodným a účinným možnostiam nápravy, by mali poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb zriadiť vnútorný systém vybavovania sťažností. Cieľom tohto vnútorného systému vybavovania sťažností by malo byť zabezpečenie toho, aby mohol byť značný podiel sťažností vyriešený dvojstranne medzi poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb a príslušným komerčným používateľom. Okrem toho uverejnenie informácií o fungovaní a účinnosti vnútorného systému vybavovania poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb by malo pomôcť komerčným používateľom pochopiť druhy problémov, ktoré môžu vzniknúť pri poskytovaní rôznych online sprostredkovateľských služieb, a možnosť dospieť k rýchlemu a účinnému dvojstrannému riešeniu.

(22)  S cieľom umožniť komerčným používateľom vrátane tých, ktorí môžu mať pozastavené alebo ukončené využívanie príslušných online sprostredkovateľských služieb, prístup k okamžitým, vhodným a účinným možnostiam nápravy, by mali poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb zriadiť vnútorný systém vybavovania sťažností. Cieľom tohto vnútorného systému vybavovania sťažností by malo byť zabezpečenie toho, aby mohol byť značný podiel sťažností vyriešený dvojstranne medzi poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb a príslušným komerčným používateľom. Okrem toho pravidelné preskúmavanie fungovania a účinnosti svojho vnútorného systému vybavovania sťažností zo strany poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb by malo pomôcť komerčným používateľom pochopiť druhy problémov, ktoré môžu vzniknúť pri poskytovaní rôznych online sprostredkovateľských služieb, a možnosť dospieť k rýchlemu a účinnému dvojstrannému riešeniu.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Požiadavky tohto nariadenia týkajúce sa vnútorných systémov vybavovania sťažností majú za cieľ umožniť poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb primeraný stupeň flexibility pri prevádzkovaní uvedených systémov a riešení jednotlivých sťažností na účely minimalizovania administratívneho zaťaženia. Okrem toho vnútorné systémy vybavovania sťažností by mali poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb umožniť v prípade potreby primeraným spôsobom riešiť akékoľvek zneužívanie uvedených systémov, o ktoré by sa niektorí komerční používatelia mohli usilovať. V iných prípadoch, než je údajný nesúlad s právnymi povinnosťami tohto nariadenia, by vnútorné systémy vybavovania sťažností navyše nemali byť prístupné pre sťažnosti týkajúce sa len zanedbateľných negatívnych účinkov na príslušného komerčného používateľa. Z hľadiska nákladov na zriadenie a prevádzku takýchto systémov je vhodné vyňať z uvedených povinností akýchkoľvek používateľov online sprostredkovateľských služieb, ktorí predstavujú malé podniky v súlade s príslušnými ustanoveniami odporúčania Komisie 2003/361/ES.

(23)  Požiadavky tohto nariadenia týkajúce sa vnútorných systémov vybavovania sťažností majú za cieľ umožniť poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb primeraný stupeň flexibility pri prevádzkovaní uvedených systémov a riešení jednotlivých sťažností na účely minimalizovania administratívneho zaťaženia. Týmto spôsobom ich môžu ľahko uplatňovať aj poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb, ktorí predstavujú malé podniky, v súlade s príslušnými ustanoveniami odporúčania Komisie 2003/361/ES.25Okrem toho vnútorné systémy vybavovania sťažností by mali poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb umožniť v prípade potreby primeraným spôsobom riešiť akékoľvek zneužívanie uvedených systémov, o ktoré by sa niektorí komerční používatelia mohli usilovať. V iných prípadoch, než je údajný nesúlad s právnymi povinnosťami tohto nariadenia, by vnútorné systémy vybavovania sťažností navyše nemali byť prístupné pre sťažnosti týkajúce sa len zanedbateľných negatívnych účinkov na príslušného komerčného používateľa.

__________________

__________________

25 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 týkajúce sa definície mikro, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

25 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 týkajúce sa definície mikro, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Mediácia môže byť pre poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb a ich komerčných používateľov prostriedkom uspokojivého riešenia sporov bez potreby využitia súdneho konania, ktoré môže byť zdĺhavé a nákladné. Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb by preto mali uľahčovať mediáciu, a to najmä určením mediátorov, ktorých sú ochotní zapojiť. Mediátori, ktorí poskytujú služby z miesta mimo Únie, by mali byť určení len vtedy, keď je zaručené, že využitím ich služieb sa žiadnym spôsobom neodoprie dotknutým komerčným používateľom právna ochrana, ktorú im ponúka právo Únie alebo právo členských štátov vrátane požiadaviek tohto nariadenia a uplatniteľných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov a obchodného tajomstva. Aby boli uvedení mediátori prístupní, spravodliví a čo možno najviac rýchli, účinní a efektívni, mali by spĺňať určité stanovené kritériá.

(24)  Mediácia môže byť pre poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb a ich komerčných používateľov prostriedkom uspokojivého riešenia sporov bez potreby využitia súdneho konania, ktoré môže byť zdĺhavé a nákladné. Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb by preto mali uľahčovať mediáciu, a to najmä určením mediátorov, ktorých sú ochotní zapojiť. Mediátori, ktorí poskytujú služby z miesta mimo Únie, by mali byť určení len vtedy, keď je zaručené, že využitím ich služieb sa žiadnym spôsobom neodoprie dotknutým komerčným používateľom právna ochrana, ktorú im ponúka právo Únie alebo právo členských štátov vrátane požiadaviek tohto nariadenia a uplatniteľných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov a obchodného tajomstva. Aby boli uvedení mediátori prístupní, spravodliví a čo možno najviac rýchli, účinní a efektívni, mali by spĺňať určité stanovené kritériá. Európska komisia by mala uverejniť usmernenia, ktoré by poskytovateľom pomohli splniť požiadavky na mediáciu.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb by mali znášať primeraný podiel celkových nákladov na mediáciu s prihliadnutím na všetky relevantné prvky daného prípadu. Na tieto účely by mal mediátor navrhnúť, aký podiel je primeraný v konkrétnom prípade. Uvedený podiel by však nikdy nemal tvoriť menej ako polovicu uvedených nákladov.

(25)  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb by mali znášať primeraný podiel celkových nákladov na mediáciu s prihliadnutím na všetky relevantné prvky daného prípadu vrátane toho, či bol prípad predložený v dobrej viere. Na tieto účely by mal mediátor navrhnúť, aký podiel je primeraný v konkrétnom prípade.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  S cieľom uľahčiť riešenie sporov týkajúcich sa poskytovania online sprostredkovateľských služieb využitím mediácie v Únii by Komisia mala podporovať zriadenie špecializovaných mediačných organizácií, ktoré v súčasnosti chýbajú. Zapojenie mediátorov s odbornými znalosťami v oblasti online sprostredkovateľských služieb a internetových vyhľadávačov, ako aj konkrétnych sektorov odvetvia, v rámci ktorých sa uvedené služby poskytujú, by malo zvýšiť dôveru oboch strán v proces mediácie a malo by zvýšiť pravdepodobnosť, že uvedený proces povedie k rýchlemu, spravodlivému a uspokojivému výsledku.

(26)  S cieľom uľahčiť riešenie sporov týkajúcich sa poskytovania online sprostredkovateľských služieb využitím mediácie v Únii by Komisia v spolupráci s členskými štátmi mala podporovať zriadenie špecializovaných mediačných organizácií, ktoré v súčasnosti chýbajú. Zapojenie mediátorov s odbornými znalosťami v oblasti online sprostredkovateľských služieb a internetových vyhľadávačov, ako aj konkrétnych sektorov odvetvia, v rámci ktorých sa uvedené služby poskytujú, by malo zvýšiť dôveru oboch strán v proces mediácie a malo by zvýšiť pravdepodobnosť, že uvedený proces povedie k rýchlemu, spravodlivému a uspokojivému výsledku.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Rôzne faktory, napríklad obmedzené finančné prostriedky, strach z odplaty a ustanovenia týkajúce sa výlučného výberu rozhodného práva a súdu v obchodných podmienkach, môžu obmedziť účinnosť existujúcich možností súdnej nápravy, najmä tých, ktoré od komerčných používateľov alebo od používateľov s vlastnými webovými sídlami vyžadujú, aby konali jednotlivo a identifikovateľne. Na zabezpečenie účinného uplatňovania tohto nariadenia by sa organizáciám, združeniam zastupujúcim komerčných používateľov alebo používateľov s vlastnými webovými sídlami, ako aj niektorým verejným orgánom zriadeným v členských štátoch mala poskytnúť možnosť podať žalobu na vnútroštátne súdy. Cieľom takýchto podaní na vnútroštátnych súdoch by malo byť zastavenie alebo zakázanie porušovania pravidiel stanovených v tomto nariadení a predchádzanie budúcej škode, ktorá by mohla oslabiť udržateľné obchodné vzťahy v ekonomike online platforiem. Na zabezpečenie toho, aby takéto organizácie alebo združenia uplatňovali uvedené právo účinne a primerane, by mali spĺňať určité kritériá. Vzhľadom na osobitné postavenie príslušných verejných orgánov v členských štátoch, v ktorých tieto orgány boli zriadené, by sa malo vyžadovať len to, aby boli v súlade s príslušnými pravidlami vnútroštátnych právnych predpisov osobitne poverené podávaním takýchto žalôb buď v spoločnom záujme dotknutých strán, alebo vo všeobecnom záujme, bez toho, aby bolo potrebné uplatniť tieto kritériá na takéto verejné orgány. Žiadnymi takýmito žalobami by nemali byť žiadnym spôsobom dotknuté práva komerčných používateľov a používateľov s vlastnými webovými sídlami začať súdne konanie na individuálnom základe.

(27)  Rôzne faktory, napríklad obmedzené finančné prostriedky, strach z odplaty a ustanovenia týkajúce sa výlučného výberu rozhodného práva a súdu v obchodných podmienkach, môžu obmedziť účinnosť existujúcich možností súdnej nápravy, najmä tých, ktoré od komerčných používateľov alebo od používateľov s vlastnými webovými sídlami vyžadujú, aby konali jednotlivo a identifikovateľne. Na zabezpečenie účinného uplatňovania tohto nariadenia by sa organizáciám, združeniam zastupujúcim komerčných používateľov alebo používateľov s vlastnými webovými sídlami, ako aj niektorým verejným orgánom zriadeným v členských štátoch mala poskytnúť možnosť podať žalobu na vnútroštátne súdy. Cieľom takýchto podaní na vnútroštátnych súdoch by malo byť zastavenie alebo zakázanie porušovania pravidiel stanovených v tomto nariadení a predchádzanie budúcej škode, ktorá by mohla oslabiť udržateľné obchodné vzťahy v ekonomike online platforiem. Na zabezpečenie toho, aby takéto organizácie alebo združenia uplatňovali uvedené právo účinne, primerane a harmonizovane, by mali spĺňať určité kritériá transparentnosti a mali by byť zaregistrované v registri transparentnosti. Vzhľadom na osobitné postavenie príslušných verejných orgánov v členských štátoch, v ktorých tieto orgány boli zriadené, by sa malo vyžadovať len to, aby boli v súlade s príslušnými pravidlami vnútroštátnych právnych predpisov osobitne poverené podávaním takýchto žalôb buď v spoločnom záujme dotknutých strán, alebo vo všeobecnom záujme, bez toho, aby bolo potrebné uplatniť tieto kritériá na takéto verejné orgány. Žiadnymi takýmito žalobami by nemali byť žiadnym spôsobom dotknuté práva komerčných používateľov a používateľov s vlastnými webovými sídlami začať súdne konanie na individuálnom základe.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(28a)  Domnieva sa, že právne predpisy EÚ by sa mali riadiť koncepciou „čo najmenej, ako je možné, a čo najviac, ako je potrebné“, čo znamená nevyhnutnosť pravidiel, ktoré sú vhodné pre digitálny vek a ktoré sú otvorené a dostatočne technologicky neutrálne na to, aby vyhovovali budúcemu vývoju; oceňuje iniciatívu Komisie analyzovať úlohu platforiem v digitálnej ekonomike, čím sa zabezpečí komplexný a podobný prístup k rámcu naprieč digitálnym trhom; domnieva sa, že „univerzálne“ riešenie môže mať utlmujúci vplyv na inováciu a spôsobiť konkurenčné znevýhodnenie európskych spoločností vo svetovom hospodárstve.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá na zabezpečenie toho, aby komerčným používateľom online sprostredkovateľských služieb a používateľom s vlastnými webovými sídlami bola vo vzťahu k internetovým vyhľadávačom poskytnutá primeraná transparentnosť a možnosti účinnej nápravy.

1.  Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá na zabezpečenie toho, aby komerčným používateľom online sprostredkovateľských služieb a používateľom s vlastnými webovými sídlami bola vo vzťahu k vyhľadávačom, ktoré slúžia na vyhľadávanie na internete, poskytnutá transparentnosť a možnosti účinnej nápravy.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Toto nariadenie sa vzťahuje na online sprostredkovateľské služby a na internetové vyhľadávače, ktoré sa poskytujú alebo ponúkajú komerčným používateľom, resp. používateľom s vlastnými webovými sídlami, ktorí majú sídlo alebo bydlisko v Únii a ktorí prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb alebo internetových vyhľadávačov ponúkajú tovar alebo služby spotrebiteľom nachádzajúcim sa v Únii bez ohľadu na sídlo alebo bydlisko poskytovateľov uvedených služieb.

2.  Toto nariadenie sa vzťahuje na online sprostredkovateľské služby a na internetové vyhľadávače, ktoré sú poskytované alebo sú ponúkané na to, aby boli poskytované, komerčným používateľom a používateľom s vlastnými webovými sídlami, v uvedenom poradí, ktorých sídlo alebo miesto pobytu sa nachádza v Únii a ktorí prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb alebo internetových vyhľadávačov zameriavajú alebo smerujú predaj tovaru alebo služieb spotrebiteľom nachádzajúcim sa v Únii bez ohľadu na sídlo alebo miesto pobytu poskytovateľov uvedených služieb.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Toto nariadenie sa uplatňuje, pokiaľ neexistujú osobitné ustanovenia s rovnakým cieľom v iných právnych predpisoch Únie a nie je ním dotknuté uplatňovanie príslušných pravidiel práva Únie uplatniteľných v osobitných oblastiach.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  umožňujú komerčným používateľom ponúkať tovar alebo služby spotrebiteľom s cieľom uľahčiť spustenie priamych transakcií medzi uvedenými komerčnými používateľmi a spotrebiteľmi bez ohľadu na to, kde sa uvedené transakcie nakoniec dokončia;

b)  umožňujú komerčným používateľom ponúkať tovar alebo služby spotrebiteľom prostredníctvom zjednodušenia priamych transakcií medzi uvedenými komerčnými používateľmi a spotrebiteľmi bez ohľadu na to, kde sa uvedené transakcie nakoniec dokončia;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  poskytujú sa komerčným používateľom na základe zmluvných vzťahov medzi poskytovateľom uvedených služieb na jednej strane a uvedenými komerčnými používateľmi, ako aj spotrebiteľmi, ktorým uvedení komerční používatelia ponúkajú tovar alebo služby, na strane druhej;

c)  poskytujú sa komerčným používateľom na základe zmluvných vzťahov medzi poskytovateľom uvedených služieb na jednej strane a uvedenými komerčnými používateľmi, ako aj spotrebiteľmi, ktorým uvedení komerční používatelia ponúkajú tovar alebo služby, na strane druhej, na účely priamej alebo nepriamej odplaty;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  „internetový vyhľadávač“ je digitálna služba, ktorá umožňuje používateľom vyhľadávať v zásade všetky webové sídla alebo webové sídla v konkrétnom jazyku na základe dopytu o akejkoľvek téme v podobe kľúčového slova, vety alebo iných zadaných údajov, a ktorá ako výsledok vyhľadávania poskytuje odkazy, prostredníctvom ktorých možno nájsť informácie súvisiace s požadovaným obsahom;

(5)  „internetový vyhľadávač“ je digitálna služba, ktorá umožňuje používateľom vyhľadávať v zásade všetky webové sídla alebo webové sídla v konkrétnom jazyku na základe dopytu o akejkoľvek téme v podobe kľúčového slova, vety alebo iných zadaných údajov, a ktorá ako výsledok vyhľadávania poskytuje informácie alebo odkazy, prostredníctvom ktorých možno nájsť informácie súvisiace s požadovaným obsahom;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  „používateľ s vlastnými webovými sídlami“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva webové sídla na ponúkanie tovaru alebo služieb spotrebiteľom na účely súvisiace s jej obchodovaním, podnikaním, remeslom alebo profesiou;

(7)  „používateľ s vlastnými webovými sídlami“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva webové sídla alebo ďalšie online nástroje na ponúkanie tovaru alebo služieb spotrebiteľom na účely súvisiace s jej obchodovaním, podnikaním, remeslom alebo profesiou;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  „poradie“ je relatívna dôležitosť priradená tovaru alebo službám, ktoré komerční používatelia ponúkajú spotrebiteľom prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb, alebo webovým sídlam, ktoré internetové vyhľadávače indexujú pre spotrebiteľov tak, ako túto relatívnu dôležitosť poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb, resp. poskytovatelia internetových vyhľadávačov prezentujú, zostavujú alebo oznamujú uvedeným spotrebiteľom, bez ohľadu na technické prostriedky použité na takúto prezentáciu, zostavenie alebo oznamovanie;

(8)  „poradie“ je relatívna dôležitosť pripisovaná tovaru alebo službám, ktoré komerční používatelia ponúkajú spotrebiteľom prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb, alebo webovým sídlam indexovaným internetovými vyhľadávačmi, ako ju poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb, resp. poskytovatelia internetových vyhľadávačov prezentujú, usporadúvajú alebo oznamujú, bez ohľadu na technické prostriedky použité na takúto prezentáciu, usporiadanie alebo oznamovanie;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  boli vypracované v jasnom a jednoznačnom jazyku;

a)  boli spravodlivé, primerané, zrozumiteľné a jednoznačné;

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  určovali objektívne dôvody rozhodnutí úplne alebo čiastočne zastaviť alebo ukončiť poskytovania svojich online sprostredkovateľských služieb komerčným používateľom.

c)  stanovovali nepovinné dôvody pre rozhodnutia o obmedzení, úplnom alebo čiastočnom pozastavení alebo ukončení poskytovania ich online sprostredkovateľských služieb komerčným používateľom.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  informovali komerčných používateľov o akýchkoľvek dodatočných distribučných kanáloch a súvisiacich programoch, prostredníctvom ktorých sa môžu distribuovať tovary a služby ponúkané komerčnými používateľmi.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Obchodné podmienky alebo ich konkrétne ustanovenia, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami uvedenými v odseku 1, nie sú pre dotknutého komerčného používateľa záväzné, ak takýto nesúlad stanoví príslušný súd.

2.  Obchodné podmienky alebo ich konkrétne ustanovenia, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami uvedenými v odseku 1, sa považujú za napadnuteľné.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Odsek 3 sa neuplatňuje, ak sa na poskytovateľa online sprostredkovateľských služieb vzťahuje zákonná povinnosť zmeniť svoje obchodné podmienky spôsobom, ktorý mu neumožňuje dodržať lehotu na oznamovanie uvedenú v druhom pododseku odseku 3.

5.  Odsek 3 sa neuplatňuje, ak poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb:

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 5 – písmeno a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

a)  je zo zákona povinný upraviť svoje obchodné podmienky takým spôsobom, ktorý mu neumožňuje dodržať lehotu na oznamovanie uvedenú v odseku 3 druhom pododseku;

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 5 – písmeno b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

b)  rieši bezprostredné nebezpečenstvo ohrozujúce spotrebiteľov alebo komerčných používateľov alebo fungovanie online sprostredkovateľských služieb.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak sa poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb rozhodne úplne alebo čiastočne pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie svojich online sprostredkovateľských služieb danému komerčnému používateľovi, bez zbytočného odkladu poskytne komerčnému používateľovi odôvodnenie uvedeného rozhodnutia.

1.  Ak sa poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb rozhodne úplne alebo čiastočne pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie svojich online sprostredkovateľských služieb danému komerčnému používateľovi, bez zbytočného odkladu poskytne komerčnému používateľovi odôvodnenie uvedeného rozhodnutia. Ukončeniu a pozastaveniu, ak je to možné a primerané, predchádza oznámenie, v ktorom sa uvádza dátum, keď pozastavenie a ukončenie nadobudne účinnosť, a možnosť pre komerčného používateľa vysvetliť nesúlad alebo obnoviť súlad.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Odôvodnenie uvedené v odseku 1 musí obsahovať odkaz na konkrétne skutočnosti alebo okolnosti, ktoré viedli k rozhodnutiu poskytovateľa online sprostredkovateľských služieb, ako aj odkaz na platný objektívny dôvod alebo dôvody pre toto rozhodnutie uvedené v článku 3 ods. 1 písm. c).

2.  Odôvodnenie uvedené v odseku 1 musí obsahovať odkaz na konkrétne skutočnosti alebo okolnosti, ktoré viedli k rozhodnutiu poskytovateľa online sprostredkovateľských služieb, ako aj odkaz na platný objektívny dôvod alebo dôvody pre toto rozhodnutie uvedené v článku 3 ods. 1 písm. c). Ak sa rozhodnutie podľa odseku 1 zakladá na podozrení, že správanie alebo praktiky komerčného používateľa môžu spotrebiteľom alebo platforme spôsobiť ujmu, uvedie sa odkaz na príslušné ustanovenia v podmienkach.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb stanovia vo svojich obchodných podmienkach hlavné parametre určujúce poradie a dôvody relatívnej dôležitosti uvedených hlavných parametrov v porovnaní s inými parametrami.

Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb stanovia vo svojich obchodných podmienkach hlavné parametre určujúce poradie a relatívnu dôležitosť uvedených hlavných parametrov v porovnaní s inými parametrami.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak uvedené hlavné parametre zahŕňajú možnosť ovplyvňovať poradie za akúkoľvek priamu alebo nepriamu odplatu zaplatenú komerčnými používateľmi príslušnému poskytovateľovi online sprostredkovateľských služieb, uvedený poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb uvedie vo svojich obchodných podmienkach aj opis uvedených možností a účinkov takejto odplaty na poradie.

Ak uvedené hlavné parametre zahŕňajú možnosť ovplyvňovať poradie za akúkoľvek priamu alebo nepriamu odplatu zaplatenú komerčnými používateľmi príslušnému poskytovateľovi online sprostredkovateľských služieb, uvedený poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb:

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

a)  zahrnie do svojich zmluvných podmienok opis týchto možností a účinkov takejto odplaty za poradie;

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

b)  uvádza slovo „SPONZOROVANÉ“ alebo „REKLAMA“ pri ponúkaní tovaru a služieb, ktorých poradie je ovplyvnené odplatou alebo kontrolou poskytovateľa nad komerčným používateľom.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Poskytovatelia internetových vyhľadávačov stanovia pre používateľov s vlastnými webovými sídlami hlavné parametre na určenie poradia, a to uvedením ich jasného a jednoznačného opisu ľahko dostupného pre verejnosť na internetových vyhľadávačoch uvedených poskytovateľov. Uvedený opis nepretržite aktualizujú.

2.  Poskytovatelia internetových vyhľadávačov stanovia pre používateľov s vlastnými webovými sídlami hlavné parametre určujúce poradie indexovaných webových sídiel, a to uvedením ich ľahko a verejne prístupného, zrozumiteľného a jednoznačného opisu. Uvedený opis nepretržite aktualizujú.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Opisy uvedené v odsekoch 1 a 2 musia byť dostatočné na to, aby umožnili komerčným používateľom alebo používateľom s vlastnými webovými sídlami dostatočne porozumieť tomu, či mechanizmus určovania poradia zohľadňuje nasledujúce skutočnosti, a ak áno, ako a v akom rozsahu:

3.  Opisy uvedené v odsekoch 1 a 2 musia byť dostatočné na to, aby umožnili dostatočne porozumieť tomu, či mechanizmus určovania poradia zohľadňuje nasledujúce skutočnosti, a ak áno, ako a v akom rozsahu:

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  význam uvedených charakteristík pre uvedených spotrebiteľov;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  pokiaľ ide o internetové vyhľadávače, charakteristiky dizajnu webového sídla používaného používateľmi s vlastnými webovými sídlami.

c)  pokiaľ ide o internetové vyhľadávače, charakteristiky dizajnu indexovaného webového sídla.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Od poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb a poskytovateľov internetových vyhľadávačov sa pri plnení požiadaviek tohto článku nevyžaduje zverejňovanie žiadnych obchodných tajomstiev podľa článku 2 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/943.

4.  Pri poskytovaní informácií o parametroch určovania poradia poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb a internetových vyhľadávačov nezverejnia žiadne informácie, ktoré by sa mohli použiť na zníženie úrovne ochrany komerčných používateľov a spotrebiteľov pred škodlivými obchodnými praktikami, ako je podvodné konanie. Týmto článkom nie je dotknutá smernica (EÚ) 2016/943.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1  Ak poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb alebo online vyhľadávačov rozlišuje, či tovar alebo služby ponúka on sám alebo prostredníctvom subjektu, ktorý kontroluje, alebo iných subjektov, takéto rozlišovanie, ak je povolené, musí byť primerané, transparentné a nesmie poškodzovať spravodlivú hospodársku súťaž v porovnaní so situáciou, kde k takémuto rozlišovaniu nedochádza.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Poskytovatelia internetových vyhľadávačov uvedú na svojich webových sídlach opis akéhokoľvek rozdielneho zaobchádzania, ktoré uplatňujú alebo môžu uplatňovať v súvislosti s tovarom alebo službami ponúkanými spotrebiteľom prostredníctvom uvedených internetových vyhľadávačov buď samotným uvedeným poskytovateľom alebo akýmikoľvek komerčnými používateľmi, ktorých uvedený poskytovateľ kontroluje, na jednej strane a ostatnými komerčnými používateľmi na strane druhej.

 

Preferenčné zaobchádzanie s poradím výsledkov vyhľadávania tovarov a služieb, ktoré ponúka samotný poskytovateľ internetového vyhľadávača alebo akýkoľvek komerčný používateľ, ktorého tento poskytovateľ kontroluje, je zakázané, pokiaľ nie je poskytované za podmienok, ktoré sa vzťahujú na všetkých komerčných používateľov.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Opis uvedený v odseku 1 musí v prípade potreby zahŕňať prinajmenšom akékoľvek odlišné zaobchádzanie v podobe konkrétnych opatrení prijatých poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb alebo v podobe správania sa poskytovateľa online sprostredkovateľských služieb v súvislosti s niektorým z týchto aspektov:

2.  Opisy podľa odsekov 1 a 1a musia v prípade potreby zahŕňať prinajmenšom akékoľvek rozdielne zaobchádzanie prostredníctvom osobitných opatrení prijatých poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb alebo poskytovateľom internetových vyhľadávačov alebo prostredníctvom správania poskytovateľa online sprostredkovateľských služieb alebo poskytovateľa internetových vyhľadávačov v súvislosti s ktorýmkoľvek z týchto aspektov:

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  prístup, ktorý poskytovateľ alebo ktorý komerční používatelia, ktorých uvedený poskytovateľ kontroluje, môžu mať k akýmkoľvek osobným údajom alebo k iným údajom alebo k obom typom údajov, ktoré komerční používatelia alebo spotrebitelia poskytujú na účely využívania príslušných online sprostredkovateľských služieb alebo ktoré vznikajú pri poskytovaní uvedených služieb;

a)  prístup, ktorý poskytovateľ alebo ktorý komerční používatelia, ktorých uvedený poskytovateľ kontroluje, môžu mať k akýmkoľvek osobným údajom alebo k iným údajom alebo k obom typom údajov, ktoré komerční používatelia alebo podnikové webové sídla alebo spotrebitelia poskytujú na účely využívania príslušných online sprostredkovateľských služieb alebo ktoré vznikajú pri poskytovaní uvedených služieb;

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  štandardné nastavenia;

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  prístup k službám alebo podmienky využívania služieb, ktoré sú priamo spojené s príslušnými online sprostredkovateľskými službami alebo ktoré ich podporujú.

d)  prístup k službám alebo podmienky využívania služieb, ktoré sú priamo spojené alebo podporné vo vzťahu k príslušným online sprostredkovateľským službám alebo službám internetového vyhľadávača.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb uvedú vo svojich obchodných podmienkach opis technického a zmluvného prístupu alebo absencie prístupu komerčných používateľov k akýmkoľvek osobným údajom alebo iným údajom alebo k obom typom údajov, ktoré komerční používatelia alebo spotrebitelia poskytujú na účely využívania príslušných online sprostredkovateľských služieb alebo ktoré vznikajú pri poskytovaní uvedených služieb.

1.  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb alebo internetového vyhľadávača uvedú vo svojich obchodných podmienkach opis technického a zmluvného prístupu alebo absencie prístupu komerčných používateľov alebo používateľov s vlastnými webovými sídlami k akýmkoľvek osobným údajom alebo iným údajom alebo k obom typom údajov, ktoré komerční používatelia alebo používatelia s vlastnými webovými sídlami alebo spotrebitelia poskytujú na účely využívania príslušných online sprostredkovateľských služieb alebo služieb internetového vyhľadávača alebo ktoré vznikajú pri poskytovaní uvedených služieb.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Opisom uvedeným v odseku 1 poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb primerane informujú komerčných používateľov aspoň o týchto aspektoch:

2.  Opisom podľa odseku 1 poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb alebo internetových vyhľadávačov zverejňujú tieto informácie:

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  či má poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb prístup k osobným údajom alebo iným údajom, alebo k obom typom údajov, ktoré komerční používatelia alebo spotrebitelia poskytujú na účely využívania uvedených služieb alebo ktoré vznikajú pri poskytovaní uvedených služieb, a ak áno, ku ktorým kategóriám takýchto údajov a za akých podmienok;

a)  či má poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb alebo poskytovateľ internetového vyhľadávača prístup k osobným údajom alebo iným údajom, alebo k obom typom údajov, ktoré komerční používatelia alebo spotrebitelia alebo podnikové webové sídla poskytujú na účely využívania uvedených služieb alebo ktoré vznikajú pri poskytovaní uvedených služieb, a ak áno, ku ktorým kategóriám takýchto údajov a za akých podmienok;

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  či má komerčný používateľ prístup k osobným údajom alebo iným údajom, alebo k obom typom údajov, ktoré uvedený komerčný používateľ poskytuje v súvislosti s jeho využívaním dotknutých online sprostredkovateľských služieb alebo ktoré vznikajú pri poskytovaní uvedených služieb uvedenému komerčnému používateľovi a spotrebiteľom jeho tovaru alebo služieb, a ak áno, ku ktorým kategóriám takýchto údajov a za akých podmienok;

b)  či má komerčný používateľ prístup k osobným údajom alebo iným údajom, alebo k obom typom údajov, ktoré uvedený komerčný používateľ poskytuje v súvislosti s jeho využívaním dotknutých online sprostredkovateľských služieb alebo internetového vyhľadávača alebo ktoré vznikajú pri poskytovaní uvedených služieb uvedenému komerčnému používateľovi a spotrebiteľom jeho tovaru alebo služieb, a ak áno, ku ktorým kategóriám takýchto údajov a za akých podmienok;

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  či má popri písmene b) poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb prístup k osobným údajom alebo iným údajom, alebo k obom typom údajov, a to aj v agregovanej forme, poskytnutým alebo vzniknutým pri poskytovaní online sprostredkovateľských služieb všetkým komerčným používateľom a ich spotrebiteľom, a ak áno, ku ktorým kategóriám takýchto údajov a za akých podmienok.

c)  či má popri písmene b) poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb alebo podnikové webové sídlo prístup k osobným údajom alebo iným údajom, alebo k obom typom údajov, a to aj v agregovanej forme, poskytnutým alebo vzniknutým pri poskytovaní online sprostredkovateľských služieb alebo internetového vyhľadávača všetkým komerčným používateľom alebo podnikovým webovým sídlam a ich spotrebiteľom, a ak áno, ku ktorým kategóriám takýchto údajov a za akých podmienok.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Bez toho, aby bolo dotknuté príslušné právo Únie uplatniteľné na ochranu osobných údajov a súkromia, poskytovatelia sprostredkovateľských služieb alebo internetových vyhľadávačov poskytujú komerčným používateľom alebo používateľom s vlastnými webovými sídlami prístup k všetkým údajom, ktoré získali v dôsledku obchodnej činnosti príslušného komerčného používateľa alebo podnikového webového sídla. Údaje sa poskytujú v súhrnnej forme a v bežne používanom a štruktúrovanom, strojovo čitateľnom formáte.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb pri poskytovaní svojich služieb obmedzia schopnosť komerčných používateľov ponúkať ten istý tovar a služby spotrebiteľom za odlišných podmienok inými prostriedkami než s využitím uvedených služieb, uvedú vo svojich obchodných podmienkach dôvody uvedeného obmedzenia a zabezpečia, aby boli tieto dôvody ľahko dostupné verejnosti. Uvedené dôvody musia obsahovať hlavné hospodárske, obchodné alebo právne aspekty obmedzení.

1.  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb nesmú obmedziť schopnosť komerčných používateľov ponúkať ten istý tovar a služby spotrebiteľom za odlišných podmienok inými prostriedkami než prostredníctvom uvedených služieb.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb zriadia vnútorný systém vybavovania sťažností komerčných používateľov.

Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb zriadia vnútorný systém vybavovania sťažností komerčných používateľov a zabezpečia ich včasné vyriešenie.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  riadne posúdia podané sťažnosti a následné opatrenia, ktoré môže byť potrebné prijať v súvislosti so sťažnosťou s cieľom primerane riešiť vzniknutý problém spôsobom, ktorý je primeraný dôležitosti a zložitosti uvedeného problému;

a)  riadne posúdia podané sťažnosti;

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  spracujú sťažnosti rýchlo a účinne s prihliadnutím na dôležitosť a zložitosť vzniknutého problému;

b)  spracujú sťažnosti rýchlo a účinne;

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  oznámia sťažovateľovi výsledok postupu vnútorného vybavovania sťažností individualizovaným spôsobom s použitím jasného a jednoznačného jazyka.

c)  včas, zrozumiteľne a jednoznačne oznámia sťažovateľovi výsledok postupu vnútorného vybavovania sťažností v súvislosti s konkrétnou sťažnosťou.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb uvedú vo svojich obchodných podmienkach všetky relevantné informácie týkajúce sa prístupu k svojmu vnútornému systému vybavovania sťažnosti a jeho fungovania.

3.  Interný systém vybavovania sťažností je založený na zásadách rovnakého zaobchádzania a jeho používanie nesmie viesť k žiadnemu škodlivému zaobchádzaniu s komerčným používateľom. Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb uvedú vo svojich obchodných podmienkach všetky relevantné informácie týkajúce sa prístupu k svojmu vnútornému systému vybavovania sťažnosti a jeho fungovania.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb vypracujú každý rok informácie o fungovaní a účinnosti svojho vnútorného systému vybavovania sťažností a zabezpečia, aby boli ľahko dostupné verejnosti.

Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb pravidelne preskúmajú fungovanie a účinnosť svojho vnútorného systému vybavovania sťažností.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uvedené informácie musia uvádzať celkový počet podaných sťažností, ich predmet, čas potrebný na ich vybavenie a rozhodnutie prijaté v súvislosti s jednotlivými sťažnosťami.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb, ktorí sú malými podnikmi v zmysle článku 2 ods. 2 prílohy k odporúčaniu 2003/361/ES.

vypúšťa sa

__________________

 

29 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 týkajúce sa definície mikro, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

 

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb musia vo svojich obchodných podmienkach určiť jedného alebo viacerých mediátorov, ktorých sú pripravení zapojiť do pokusu dosiahnuť dohodu s komerčnými používateľmi v súvislosti s mimosúdnym riešením akýchkoľvek sporov medzi poskytovateľom a komerčným používateľom v súvislosti s poskytovaním príslušných online sprostredkovateľských služieb, vrátane sťažností, ktoré nie je možné vyriešiť v rámci vnútorného systému vybavovania sťažností uvedeného v článku 9.

Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb vo svojich obchodných podmienkach určia jedného alebo viacerých mediátorov, ktorých sú ochotní zapojiť do snahy dospieť k dohode s komerčnými používateľmi v súvislosti s mimosúdnym riešením sporov medzi poskytovateľom a komerčným používateľom, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním príslušných online sprostredkovateľských služieb, ktoré nemohli byť vyriešené v rámci vnútorného systému vybavovania sťažností uvedeného v článku 9.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  ich mediačné služby sú cenovo dostupné pre priemerného komerčného používateľa príslušných online sprostredkovateľských služieb;

b)  ich mediačné služby sú cenovo dostupné;

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  S cieľom dospieť k dohode o urovnaní sporu poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb sa v dobrej viere zúčastnia každého pokusu dosiahnuť dohodu prostredníctvom mediácie niektorého z mediátorov, ktorých určili v súlade s odsekom 1.

3.  Nezávislá mediácia je dobrovoľná a používa sa až po vyčerpaní možností nápravy v rámci vnútorného systému vybavovania sťažností. Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb a komerční používatelia sa v dobrej viere zapájajú do akejkoľvek snahy dospieť k dohode mediáciou prostredníctvom akýchkoľvek mediátorov určených v súlade s odsekom 1, s cieľom dospieť k dohode o urovnaní sporu.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb znášajú primeranú časť celkových nákladov na mediáciu v každom jednotlivom prípade. Primeraná časť uvedených celkových nákladov sa určí na základe návrhu mediátora s prihliadnutím na všetky relevantné prvky daného prípadu, najmä na relatívnu podstatu nárokov strán sporu, správanie sa strán, ako aj pomeru veľkosti a finančnej sily strán. Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb však v každom prípade znášajú aspoň polovicu celkových nákladov.

4.  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb znášajú primeranú časť celkových nákladov na mediáciu v každom jednotlivom prípade. Primeraná časť uvedených celkových nákladov sa určí na základe návrhu mediátora s prihliadnutím na všetky relevantné prvky daného prípadu, najmä na relatívnu podstatu nárokov strán sporu, správanie sa strán, ako aj pomeru veľkosti a finančnej sily strán.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia povzbudzuje poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb, ako aj organizácie a združenia, ktoré ich zastupujú, aby jednotlivo alebo spoločne zriadili jednu alebo viaceré organizácie poskytujúce mediačné služby, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v článku 10 ods. 2, na osobitný účel uľahčenia mimosúdneho riešenia sporov s komerčnými používateľmi, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním uvedených služieb a s osobitným prihliadnutím na cezhraničnú povahu online sprostredkovateľských služieb.

Komisia v spolupráci s členskými štátmi povzbudzuje poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb, ako aj organizácie a združenia, ktoré ich zastupujú, aby jednotlivo alebo spoločne zriadili jednu alebo viaceré organizácie poskytujúce mediačné služby, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v článku 10 ods. 2, na osobitný účel uľahčenia mimosúdneho riešenia sporov s komerčnými používateľmi, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním uvedených služieb a s osobitným prihliadnutím na cezhraničnú povahu online sprostredkovateľských služieb.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Organizácie alebo združenia majú právo uvedené v odseku 1, len ak v čase podania žaloby spĺňajú všetky tieto požiadavky:

Organizácie alebo združenia majú právo uvedené v odseku 1, len ak v čase podania žaloby a počas trvania akcie spĺňajú všetky tieto požiadavky:

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  sú zaregistrované v registri transparentnosti;

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ab)  zverejnia informácie o svojom členstve, štruktúre a financovaní;

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Právom uvedeným v odseku 1 nie sú dotknuté práva komerčných používateľov a používateľov s vlastnými webovými sídlami jednotlivo podať žalobu na príslušné vnútroštátne súdy v súlade s pravidlami práva členského štátu, kde je žaloba podaná, s cieľom riešiť akékoľvek nedodržiavanie príslušných požiadaviek stanovených v tomto nariadení zo strany poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb.

3.  Právom uvedeným v odseku 1 nie sú dotknuté práva komerčných používateľov a používateľov s vlastnými webovými sídlami jednotlivo podať žalobu na príslušné vnútroštátne súdy v súlade s pravidlami práva členského štátu, kde je žaloba podaná, s cieľom riešiť akékoľvek nedodržiavanie príslušných požiadaviek stanovených v tomto nariadení zo strany poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb alebo internetových vyhľadávačov.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Najneskôr [dátum: tri roky od dátumu nadobudnutia účinnosti] a následne každé tri roky Komisia vykoná hodnotenie tohto nariadenia a predloží správu Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru.

1.  Najneskôr [dátum: dva roky od dátumu nadobudnutia účinnosti] a následne každé tri roky Komisia vykoná hodnotenie tohto nariadenia a predloží správu Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty poskytnú všetky relevantné informácie, ktoré Komisia môže požadovať na účely vypracovania správy uvedenej v odseku 1.

3.  Členské štáty a poskytovatelia poskytnú všetky relevantné informácie, ktoré Komisia môže požadovať na účely vypracovania správy uvedenej v odseku 1.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Podpora spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb

Referenčné čísla

COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

28.5.2018

Postup pridružených výborov - dátum oznámenia na schôdzi

13.9.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Anna Záborská

30.5.2018

Prerokovanie vo výbore

24.9.2018

 

 

 

Dátum prijatia

21.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

45

7

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zigmantas Balčytis, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pilar Ayuso, Amjad Bashir, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Davor Škrlec, Pavel Telička

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

John Flack

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

45

+

ALDE

Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

NI

David Borrelli

PPE

Pilar Ayuso, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda, Davor Škrlec

7

-

ALDE

Fredrick Federley

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, John Flack, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Jonathan Bullock

3

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre právne veci (26.11.2018)

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb

(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Francis Zammit Dimech

(*) Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh nariadenia o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov sprostredkovateľských služieb online (nariadenie „P2B“) je priamym výsledkom výzvy Parlamentu v jeho uznesení z 15. júna 2017 o online platformách a jednotnom digitálnom trhu(1).

Výbor pre právne veci vo svojom stanovisku žiadal o primeraný príslušný regulačný rámec, ktorým by sa zabezpečila zodpovednosť, spravodlivosť, dôvera a transparentnosť procesov v rámci platforiem s cieľom zabrániť diskriminácii a svojvoľnému konaniu voči obchodným partnerom, a to okrem iného vo vzťahu k prístupu k službe, primeranému a spravodlivému uvádzaniu odkazov, výsledkom vyhľadávania, alebo aj fungovaniu príslušných programovacích rozhraní aplikácií, na základe interoperability a dodržiavania zásad, ktoré sa vzťahujú na platformy;

Spravodajca víta návrh nariadenia P2B ako prvý pokus o reguláciu v tejto oblasti v zákonodarstve vôbec a navrhuje tento nástroj lepšie vyvážiť v niektorých aspektoch.

Pokiaľ ide o transparentnosť, spravodajca sa domnieva, že treba nájsť rovnováhu s pravidlami hospodárskej súťaže. Malo by sa preto vyžadovať, aby platformy zverejňovali zásady, od ktorých sú odvodené parametre pre určovanie poradia, ale nie samotné algoritmy, ktoré by sa mali považovať za obchodné tajomstvo.

Podobne je veľmi dôležité rozlišovať medzi transakciou a začatím transakcie. Jednoduché vyhľadávanie výrobku alebo služby vo vyhľadávači by sa nemalo považovať za začatie transakcie, ale len za žiadosť o informácie, ktoré by mohli viesť k začatiu transakcie.

Hoci spravodajca víta požiadavku, aby online sprostredkovateľské služby prijali nápravné opatrenia stanovením mechanizmov vnútorného odškodnenia, mediácia by nemala byť krokom, ktorý je povinný pred tým, ako komerčný používateľ môže využiť súdne postupy.

Spravodajca je toho názoru, že tento cielený nástroj je vítaným prvým krokom k regulácii v tejto oblasti, treba však mať na pamäti, že v budúcnosti budú musieť byť regulované mnohé ďalšie aspekty. Preto je dôležité už v rámci tohto nástroja zabezpečiť prepracovaný proces preskúmania.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Online sprostredkovateľské služby sú kľúčovými nástrojmi podporujúcimi podnikanie, obchod a inovácie, ktoré môžu zlepšiť aj podmienky pre spotrebiteľov a ktoré čoraz viac využíva súkromný aj verejný sektor. Ponúkajú prístup na nové trhy a k novým obchodným príležitostiam, čím podnikom umožňujú využívať výhody vnútorného trhu. Takisto umožňujú využívať uvedené výhody aj spotrebiteľom v Únii, najmä zlepšením ich výberu tovaru a služieb ponúkaných online.

(1)  Online sprostredkovateľské služby sú kľúčovými nástrojmi digitálneho obchodu a, najmä, podnikania, obchodu a inovácie, ktoré môžu zlepšiť aj podmienky pre spotrebiteľov a ktoré čoraz viac využíva súkromný aj verejný sektor. Ponúkajú prístup na nové trhy a k novým obchodným príležitostiam, čím podnikom umožňujú využívať výhody vnútorného trhu. Takisto umožňujú využívať uvedené výhody aj spotrebiteľom v Únii, najmä zlepšením ich výberu tovaru a služieb, ako aj ponúkaním konkurenčného stanovovania cien online.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Online sprostredkovateľské služby môžu byť kľúčové pre obchodný úspech podnikov, ktoré využívajú takéto služby, aby sa priblížili k spotrebiteľom. Narastajúce sprostredkovanie transakcií prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb, podporované silnými nepriamymi sieťovými účinkami založenými na údajoch, vedie k zvýšenej závislosti takýchto komerčných používateľov vrátane mikropodnikov a malých a stredných podnikov od uvedených služieb pri oslovovaní spotrebiteľov. Vzhľadom na uvedenú narastajúcu závislosť majú poskytovatelia uvedených služieb často väčšiu vyjednávaciu moc, ktorá im umožňuje skutočne sa správať jednostranne spôsobom, ktorý môže byť nespravodlivý a ktorý môže poškodzovať oprávnené záujmy ich komerčných používateľov a nepriamo aj spotrebiteľov v Únii.

(2)  Online sprostredkovateľské služby môžu byť kľúčové pre obchodný úspech podnikov, ktoré využívajú takéto služby, aby sa priblížili k spotrebiteľom. Narastajúce sprostredkovanie transakcií prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb, podporované silnými nepriamymi sieťovými účinkami založenými na údajoch, vedie k zvýšenej závislosti takýchto komerčných používateľov vrátane mikropodnikov a malých a stredných podnikov od uvedených služieb pri oslovovaní spotrebiteľov. Vzhľadom na uvedenú narastajúcu závislosť majú poskytovatelia uvedených služieb často väčšiu vyjednávaciu moc, ktorá im umožňuje skutočne sa správať jednostranne spôsobom, ktorý môže byť nespravodlivý a ktorý môže poškodzovať oprávnené záujmy ich komerčných používateľov a nepriamo aj spotrebiteľov v Únii. Preto by sa malo zabrániť tomu, aby online sprostredkovateľské služby získali dominantné postavenie na trhu a využívaním sily sieťových účinkov narušili hospodársku súťaž. Takisto by sa malo zabrániť tomu, aby platformy klasifikáciou pracovníkov ako nezávislých dodávateľov obchádzali požiadavky pracovného práva.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Online sprostredkovateľské služby a internetové vyhľadávače, ako aj komerčnétransakcie podporované uvedenými službami majú prirodzený cezhraničný potenciál a v dnešnom hospodárstve sú mimoriadne dôležité pre riadne fungovanie vnútorného trhu Únie. Potenciálne nekalé a škodlivé obchodné praktiky určitých poskytovateľov uvedených služieb používané voči komerčným používateľom a používateľom s vlastnými webovými sídlami bránia úplnému naplneniu uvedeného potenciálu a majú negatívny vplyv na riadne fungovanie vnútorného trhu. Okrem toho úplnému naplneniu uvedeného potenciálu bránia a riadne fungovanie vnútorného trhu negatívne ovplyvňujú rozdielne právne predpisy určitých členských štátov, ktoré s rôznym stupňom účinnosti regulujú uvedené služby, pričom o prijatí takýchto právnych predpisov uvažujú ďalšie členské štáty.

(5)  Online sprostredkovateľské služby a internetové vyhľadávače, ako aj transakcie podporované uvedenými službami majú prirodzený cezhraničný potenciál a v dnešnom hospodárstve sú mimoriadne dôležité pre riadne fungovanie vnútorného trhu Únie. Potenciálne nekalé a škodlivé obchodné praktiky určitých poskytovateľov uvedených služieb používané voči komerčným používateľom a používateľom s vlastnými webovými sídlami bránia úplnému naplneniu uvedeného potenciálu a majú negatívny vplyv na riadne fungovanie vnútorného trhu. Okrem toho úplnému naplneniu uvedeného potenciálu bránia a riadne fungovanie vnútorného trhu negatívne ovplyvňujú rozdielne právne predpisy určitých členských štátov, ktoré s rôznym stupňom účinnosti regulujú uvedené služby, pričom o prijatí takýchto právnych predpisov uvažujú ďalšie členské štáty.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Na úrovni Únie by sa preto mal stanoviť jednotný a cielený súbor povinných pravidiel, ktorý by zaistil spravodlivé, predvídateľné, udržateľné a dôveryhodné podnikateľské prostredie na internete v rámci vnútorného trhu, najmä zabezpečením toho, aby komerční používatelia online sprostredkovateľských služieb mali zaistenú primeranú transparentnosť, ako aj možnosti účinnej nápravy v celej Únii. Uvedenými pravidlami by sa mala stanoviť aj primeraná transparentnosť v súvislosti s poradím používateľov s vlastnými webovými sídlami vo výsledkoch vyhľadávania generovaných internetovými vyhľadávačmi. Zároveň by uvedené pravidlá mali chrániť dôležitý inovačný potenciál širšieho ekonomického prostredia online platforiem.

(6)  Na úrovni Únie by sa preto mal stanoviť jednotný a cielený súbor povinných pravidiel, ktorý by zaistil spravodlivé, predvídateľné, udržateľné a dôveryhodné podnikateľské prostredie na internete v rámci vnútorného trhu, najmä zabezpečením toho, aby komerční používatelia online sprostredkovateľských služieb mali zaistenú primeranú transparentnosť, ako aj možnosti účinnej nápravy v celej Únii. Uvedenými pravidlami by sa mali stanoviť aj primerané stimuly na podporu spravodlivého a primeraného obchodného správania a transparentnosť, najmä v súvislosti s poradím používateľov s vlastnými webovými sídlami vo výsledkoch vyhľadávania generovaných internetovými vyhľadávačmi vrátane hlasových asistentov. Zároveň by uvedené pravidlá mali chrániť dôležitý inovačný potenciál širšieho ekonomického prostredia online platforiem a umožniť zdravú hospodársku súťaž, ktorá povedie k zvýšenému výberu spotrebiteľov.

Odôvodnenie

Jednou z charakteristických vlastností online trhu je rýchly nárast a zánik podnikania pod vplyvom platforiem, ktoré môžu pôsobiť ako „strážcovia brán“. Takáto úloha by sa mala čo najviac obmedziť na jedného z neutrálnych sprostredkovateľov, čo by bolo prínosom pre podniky a spotrebiteľov na trhu.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Keďže online sprostredkovateľské služby a internetové vyhľadávače majú spravidla globálny rozmer, toto nariadenie by sa malo vzťahovať na poskytovateľov uvedených služieb bez ohľadu na to, či majú sídlo v členskom štáte alebo mimo Únie, za predpokladu, že sú zároveň splnené dve podmienky. Po prvé, komerční používatelia alebo používatelia s vlastnými webovými sídlami by mali mať sídlo v Únii. Po druhé, komerční používatelia alebo používatelia s vlastnými webovými sídlami by mali prostredníctvom poskytovania uvedených služieb ponúkať svoj tovar alebo služby spotrebiteľom nachádzajúcim sa v Únii aspoň v prípade časti transakcie. Takíto spotrebitelia by sa mali nachádzať v Únii, ale nemusia mať miesto pobytu v Únii ani nemusia mať štátnu príslušnosť niektorého členského štátu. Toto nariadenie by sa preto nemalo uplatňovať, keď komerční používatelia alebo používatelia s vlastnými webovými sídlami nemajú sídlo v Únii, alebo keď majú sídlo v Únii, ale využívajú online sprostredkovateľské služby alebo internetové vyhľadávače na ponúkanie tovaru alebo služieb výlučne spotrebiteľom, ktorí sa nachádzajú mimo Únie, alebo osobám, ktoré nie sú spotrebiteľmi.

(7)  Keďže online sprostredkovateľské služby a internetové vyhľadávače majú spravidla globálny rozmer, toto nariadenie by sa malo vzťahovať na poskytovateľov uvedených služieb bez ohľadu na to, či majú sídlo v členskom štáte alebo mimo Únie, za predpokladu, že sú zároveň splnené dve podmienky. Po prvé, komerční používatelia alebo používatelia s vlastnými webovými sídlami by mali mať sídlo v Únii. Po druhé, komerční používatelia alebo používatelia s vlastnými webovými sídlami by mali prostredníctvom poskytovania uvedených služieb ponúkať svoj tovar alebo služby spotrebiteľom alebo podnikom nachádzajúcim sa v Únii aspoň v prípade časti transakcie. Takíto spotrebitelia by sa mali nachádzať v Únii, ale nemusia mať miesto pobytu v Únii ani nemusia mať štátnu príslušnosť niektorého členského štátu. Toto nariadenie by sa preto nemalo uplatňovať, keď komerční používatelia alebo používatelia s vlastnými webovými sídlami nemajú sídlo v Únii alebo keď majú sídlo v Únii, ale využívajú online sprostredkovateľské služby alebo internetové vyhľadávače na ponúkanie tovaru alebo služieb výlučne spotrebiteľom, ktorí sa nachádzajú mimo Únie, alebo výlučne osobám, ktoré nie sú spotrebiteľmi.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Širokú škálu obchodných vzťahov podnik-zákazník sprostredkúvajú na internete poskytovatelia prevádzkujúci viacstranné služby, ktoré sú v zásade založené na tom istom obchodnom modeli tvoriacom ekosystém. S cieľom zachytiť príslušné služby by sa mali online sprostredkovateľské služby vymedziť presným a technologicky neutrálnym spôsobom. Tieto služby by mali pozostávať najmä zo služieb informačnej spoločnosti, pre ktoré je typické, že ich cieľom je uľahčiť nadviazanie priamych transakcií medzi komerčnými používateľmi a spotrebiteľmi bez ohľadu na to, či sa tieto transakcie napokon uzavrú online na online portáli predmetného poskytovateľa online sprostredkovateľských služieb, na portáli komerčného používateľa alebo mimo internetu. Okrem toho by sa mali služby poskytovať na základe zmluvného vzťahu medzi poskytovateľmi a komerčnými používateľmi, ako aj medzi poskytovateľmi a spotrebiteľmi. Malo by sa predpokladať, že takýto zmluvný vzťah existuje, keď obe dotknuté strany vyjadria svoj úmysel byť viazané jednoznačným a overiteľným spôsobom bez toho, aby sa nevyhnutne vyžadovala výslovná písomná dohoda.

(8)  Širokú škálu obchodných vzťahov podnik-zákazník sprostredkúvajú na internete poskytovatelia prevádzkujúci viacstranné služby, ktoré sú v zásade založené na tom istom obchodnom modeli tvoriacom ekosystém. S cieľom zachytiť príslušné služby by sa mali online sprostredkovateľské služby vymedziť presným a technologicky neutrálnym spôsobom. Tieto služby by mali pozostávať najmä zo služieb informačnej spoločnosti, pre ktoré je typické, že ich cieľom je spustenie transakcií medzi komerčnými používateľmi a spotrebiteľmi bez ohľadu na to, či sa tieto transakcie napokon uzavrú na online portáli predmetného poskytovateľa online sprostredkovateľských služieb alebo na portáli komerčného používateľa. Okrem toho by sa mali služby poskytovať na základe zmluvného vzťahu medzi poskytovateľmi online sprostredkovateľských služieb alebo medzi komerčnými používateľmi a spotrebiteľmi, ak poskytovatelia konajú voči spotrebiteľom ako sprostredkovatelia. Malo by sa predpokladať, že takýto zmluvný vzťah existuje, keď obe dotknuté strany vyjadria svoj úmysel byť viazané jednoznačným a overiteľným spôsobom bez toho, aby sa nevyhnutne vyžadovala výslovná písomná dohoda. Účelom tohto nariadenia je vytvoriť ustanovenia týkajúce sa služieb informačnej spoločnosti, ktoré okrem uvedených požiadaviek vykonávajú funkciu „sprostredkovania“ na online trhu. Samotná existencia reklamy na webovej stránke by sama osebe nemala znamenať, že táto webová stránka patrí do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Z dôvodu konzistentnosti by sa vymedzenie pojmu internetového vyhľadávača používané v tomto nariadení malo zosúladiť s vymedzením pojmu používaným v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/114821.

(11)  Z dôvodu konzistentnosti by sa vymedzenie pojmu internetového vyhľadávača používané v tomto nariadení malo zosúladiť s vymedzením pojmu používaným v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/114821. Objasňuje sa však, že toto vymedzenie pojmu sa vzťahuje na hlasové vyhľadávanie, ako aj na vyhľadávače, ktoré priamo prinášajú informácie súvisiace s požadovaným obsahom. Toto nariadenie sa nevzťahuje na funkcie vyhľadávania, ktoré v zásade nezahŕňajú všetky webové sídla, ako sú funkcie vyhľadávania v rámci online sprostredkovateľských služieb, alebo ktoré sú súčasťou softvéru operačného systému.

__________________

__________________

21 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (Ú. v. EÚ L 194, 19.7.2016, s. 1).

21 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (Ú. v. EÚ L 194, 19.7.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Aby sa v prípade potreby účinne chránili komerční používatelia, malo by sa toto nariadenie uplatňovať tam, kde podmienky zmluvného vzťahu bez ohľadu na ich názov alebo formu nie sú individuálne dohodnuté zmluvnými stranami takýchto obchodných podmienok. To, či obchodné podmienky boli alebo neboli dohodnuté individuálne, by sa malo určiť na základe celkového posúdenia, pričom to, že ich určité ustanovenia mohli byť dohodnuté individuálne, nie je sama osebe rozhodujúca.

(12)  Aby sa v prípade potreby účinne chránili komerční používatelia, malo by sa toto nariadenie uplatňovať bez ohľadu na to, či je poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb a obchodný používateľ zmluvnou stranou individuálne dohodnutej zmluvy.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Aby sa zabezpečilo, že všeobecné obchodné podmienky zmluvného vzťahu umožňujú komerčným používateľom určiť obchodné podmienky používania, ukončenia a pozastavenia online sprostredkovateľských služieb a zabezpečiť predvídateľnosť v súvislosti s ich obchodným vzťahom, by uvedené obchodné podmienky mali byť vypracované v jasnom a jednoznačnom jazyku ľahko zrozumiteľnom pre priemerného komerčného používateľa. Ak sú obchodné podmienky nejasné, nešpecifické alebo v nich nie sú podrobne uvedené dôležité obchodné záležitosti, a tým neposkytujú komerčným používateľom primeraný stupeň predvídateľnosti v súvislosti s najdôležitejšími aspektmi zmluvného vzťahu, nemali by sa považovať za obchodné podmienky vypracované v jasnom a jednoznačnom jazyku.

(13)  Aby sa zabezpečilo, že všeobecné obchodné podmienky zmluvného vzťahu umožňujú komerčným používateľom určiť obchodné podmienky používania, ukončenia a pozastavenia online sprostredkovateľských služieb a zabezpečiť predvídateľnosť v súvislosti s ich obchodným vzťahom, by uvedené obchodné podmienky mali byť vypracované v jasnom a jednoznačnom jazyku ľahko zrozumiteľnom pre priemerného komerčného používateľa. Ak sú obchodné podmienky nejasné, nešpecifické alebo v nich nie sú podrobne uvedené dôležité obchodné záležitosti alebo ak umožňujú dominantnej strane využívať neprimeranú rozhodovaciu právomoc, a tým neposkytujú komerčným používateľom primeraný stupeň predvídateľnosti v súvislosti s najdôležitejšími aspektmi zmluvného vzťahu, ako je napríklad poskytnutie dôvodov na pozastavenie alebo zrušenie poskytovania služieb komerčným používateľom, nemali by sa považovať za obchodné podmienky vypracované v jasnom a jednoznačnom jazyku.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Zabezpečenie transparentnosti vo všeobecných obchodných podmienkach môže byť kľúčové na presadzovanie udržateľných obchodných vzťahov a na predchádzanie nespravodlivému správaniu na úkor komerčných používateľov. Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb by preto mali takisto zabezpečiť, aby boli obchodné podmienky ľahko dostupné vo všetkých štádiách zmluvného vzťahu, a to aj perspektívnym komerčným používateľom vo fáze pred uzatvorením zmluvy, a aby akékoľvek zmeny uvedených obchodných podmienok boli oznámené komerčným používateľom v stanovenej lehote na oznamovanie, ktorá je rozumná a primeraná vzhľadom na konkrétne okolnosti a ktorá je najmenej 15 dní. Uvedená lehota na oznamovanie by sa nemala uplatňovať, ak a v rozsahu, v akom sa jej dotknutý komerčný používateľ jednoznačne vzdá, a ak a v rozsahu, v akom potreba vykonať zmenu bez dodržania lehoty na oznamovanie pramení z právnej povinnosti uloženej poskytovateľovi služieb podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva.

(14)  Zabezpečenie transparentnosti vo všeobecných obchodných podmienkach môže byť kľúčové na presadzovanie udržateľných obchodných vzťahov a na predchádzanie nespravodlivému správaniu na úkor komerčných používateľov. Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb by preto mali takisto zabezpečiť, aby boli obchodné podmienky ľahko dostupné vo všetkých štádiách zmluvného vzťahu, a to aj perspektívnym komerčným používateľom vo fáze pred uzatvorením zmluvy, a aby akékoľvek zmeny uvedených obchodných podmienok boli oznámené komerčným používateľom v stanovenej lehote na oznamovanie, ktorá je rozumná a primeraná vzhľadom na konkrétne okolnosti a ktorá je najmenej 15 dní. S výnimkou a výhradou jasného stanovenia obchodných podmienok by sa uvedená lehota na oznamovanie nemala uplatňovať, ak a v rozsahu, v akom sa jej dotknutý komerčný používateľ jednoznačne vzdá, a ak a v rozsahu, v akom potreba vykonať zmenu bez dodržania lehoty na oznamovanie pramení z právnej povinnosti uloženej poskytovateľovi služieb podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva.

Odôvodnenie

Zatiaľ čo je potrebná istá miera flexibility pri riešení obchodných praktík, ktoré môžu poškodiť spotrebiteľov, prvým krokom pri predchádzaní takýmto praktikám je jasnosť povinností a opatrení.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Aby sa v prípade potreby účinne chránili komerční používatelia, malo by sa toto nariadenie uplatňovať tam, kde podmienky zmluvného vzťahu bez ohľadu na ich názov alebo formu nie sú individuálne dohodnuté zmluvnými stranami takýchto obchodných podmienok. To, či obchodné podmienky boli alebo neboli dohodnuté individuálne, by sa malo určiť na základe celkového posúdenia, pričom to, že ich určité ustanovenia mohli byť dohodnuté individuálne, nie je sama osebe rozhodujúca.

(12)  Aby sa v prípade potreby účinne chránili komerční používatelia, malo by sa toto nariadenie uplatňovať bez ohľadu na to, či je poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb a obchodný používateľ zmluvnou stranou individuálne dohodnutej zmluvy.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a)  Poskytovatelia sprostredkovateľských služieb môžu svoje zmluvné podmienky meniť ako odpoveď na praktiky, ktoré spotrebiteľom môžu spôsobiť priame škody. Medzi takéto škodlivé praktiky môžu patriť podvody, spamy, bezpečnostné problémy, phishing, zneužívanie údajov alebo finančnej situácie spotrebiteľov atď. Vzhľadom na rôznorodosť sprostredkovateľov a obsah, ktorý komerční používatelia ich prostredníctvom šíria, osobitné podmienky stanovené poskytovateľmi sprostredkovateľských služieb nemusia vždy takéto škodlivé praktiky predpokladať. V takýchto prípadoch sú na uplatnenie nových podmienok poskytovatelia sprostredkovateľských služieb oslobodení od oznamovacej povinnosti do 10 dní.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  V záujme ochrany komerčných používateľov by malo byť možné, aby príslušný súd ustanovil, že obchodné podmienky, ktoré nie sú v súlade s predpismi, nie sú pre dotknutého komerčného používateľa záväzné, s účinkami ex nunc. Akýkoľvek takýto nález súdu by sa však mal týkať len konkrétnych ustanovení obchodných podmienok, ktoré nie sú v súlade s predpismi. Ostatné ustanovenia by mali zostať platné a vykonateľné, pokiaľ ich možno oddeliť od ustanovení, ktoré nie sú v súlade s predpismi. Náhle zmeny existujúcich obchodných podmienok môžu značne narušiť činnosti komerčných používateľov. S cieľom obmedziť takýto negatívny vplyv na komerčných používateľov a odradiť od takéhoto správania by preto zmeny vykonané v rozpore s povinnosťou dodržať stanovenú lehotu na oznamovanie mali byť neplatné, t. j. mali by sa považovať za neexistujúce, s účinkami erga omnes a ex tunc.

(15)  V záujme ochrany komerčných používateľov by malo byť možné, aby príslušný súd ustanovil, že obchodné podmienky, ktoré nie sú v súlade s predpismi, nie sú pre dotknutého komerčného používateľa záväzné, s účinkami ex nunc. Akýkoľvek takýto nález súdu by sa však mal týkať len konkrétnych ustanovení obchodných podmienok, ktoré nie sú v súlade s predpismi. Ostatné ustanovenia by mali zostať platné a vykonateľné, pokiaľ ich možno oddeliť od ustanovení, ktoré nie sú v súlade s predpismi. Náhle zmeny existujúcich obchodných podmienok môžu značne narušiť činnosti komerčných používateľov. S cieľom obmedziť takéto negatívne účinky na komerčných používateľov a odradiť od takéhoto správania by preto zmeny vykonané v rozpore s povinnosťou dodržať stanovenú lehotu na oznamovanie mali nadobudnúť účinnosť až po uplynutí lehoty na podanie oznámenia, pričom za škody by mali byť zodpovední vinníci.

Odôvodnenie

Zvyčajnou sankciou za chybné oznamovanie je zrušenie lehoty až do splnenia zákonných požiadaviek. Zrušenie obsahu zmien podmienok poskytovania služieb na základe lehôt nie je opatrenie, ktoré zohľadňuje hodnoty obsahu, a preto sa zdá byť neprimerané.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb môže mať oprávnené dôvody rozhodnúť sa úplne alebo čiastočne zastaviť alebo ukončiť poskytovanie svojich služieb danému komerčnému používateľovi vrátane vyradenia určitého tovaru alebo služieb daných komerčných používateľov alebo účinného odstránenia výsledkov vyhľadávania. Keďže takéto rozhodnutia môžu mať značný vplyv na záujmy dotknutého komerčného používateľa, by však komerční používatelia o dôvodoch takéhoto rozhodnutia mali byť náležite informovaní. Odôvodnenie by malo umožniť komerčným používateľom zistiť, či existuje priestor na napadnutie rozhodnutia, čím sa pre komerčných používateľov v prípade potreby zlepšia možnosti požadovania účinnej nápravy. Okrem toho by požiadavka odôvodnenia mala prispieť k predchádzaniu alebo náprave akéhokoľvek neúmyselného odstránenia online obsahu poskytnutého komerčnými používateľmi, ktorý poskytovateľ nesprávne považuje za nezákonný obsah v súlade s odporúčaním Komisie (EÚ) 2018/33422. V odôvodnení by sa mal určiť objektívny dôvod alebo dôvody rozhodnutia vychádzajúce z dôvodov, ktoré poskytovateľ vopred stanovil vo svojich obchodných podmienkach, a mali by v ňom byť primeraným spôsobom uvedené relevantné konkrétne okolnosti, ktoré viedli k uvedenému rozhodnutiu.

(16)  Poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb môže mať oprávnené dôvody rozhodnúť sa uplatniť obmedzenia alebo sankcie komerčným používateľom, úplne alebo čiastočne zastaviť alebo ukončiť poskytovanie svojich služieb danému komerčnému používateľovi vrátane vyradenia určitého tovaru alebo služieb daných komerčných používateľov alebo účinného odstránenia výsledkov vyhľadávania. Mohlo by to zahŕňať porušenie zmluvných podmienok, ako aj porušenie predpisov zo strany komerčných používateľov, ktoré by mohli byť škodlivé pre spotrebiteľa alebo platformy (okrem iného napríklad: bezpečnostné problémy, podvody, phishing, nezákonný a škodlivý obsah). Keďže takéto rozhodnutia môžu významne ovplyvniť záujmy príslušného komerčného používateľa, ako aj vykonávanie základných práv komerčných používateľov, ako je napríklad sloboda podnikania a sloboda prejavu, by mali byť o ich dôvodoch náležite informovaní. Odôvodnenie by malo umožniť komerčným používateľom zistiť, či existuje priestor na napadnutie rozhodnutia, čím sa pre komerčných používateľov v prípade potreby zlepšia možnosti požadovania účinnej nápravy. Okrem toho by požiadavka odôvodnenia mala prispieť k predchádzaniu alebo náprave akéhokoľvek neúmyselného odstránenia online obsahu poskytnutého komerčnými používateľmi, ktorý poskytovateľ nesprávne považuje za nezákonný obsah v súlade s odporúčaním Komisie (EÚ) 2018/33422. V niektorých prípadoch vychádza rozhodnutie poskytovateľa online sprostredkovateľských služieb z oznámení od tretích strán. Tieto oznámenia môžu konkurenti zneužiť. V nariadení Komisie (EÚ) č. 2018/334 sa vyžaduje, aby boli takéto oznámenia dostatočne presné a primerane odôvodnené s cieľom umožniť poskytovateľovi hostingových služieb, aby prijal informované a náležité rozhodnutie o obsahu, ktorého sa oznámenie týka. Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb by preto mali byť povinní odovzdať obsah oznámenia komerčnému používateľovi v prípadoch, keď rozhodnutie o pozastavení alebo zrušení poskytovania jeho služieb bolo prijaté na základe oznámenia od tretej strany s cieľom umožniť komerčnému používateľovi ľahko vyvrátiť zjavne neoprávnené oznámenia. V odôvodnení by sa mal určiť objektívny dôvod alebo dôvody rozhodnutia vychádzajúce z dôvodov, ktoré poskytovateľ vopred stanovil vo svojich obchodných podmienkach, a mali by v ňom byť primeraným spôsobom uvedené relevantné konkrétne okolnosti, ktoré viedli k uvedenému rozhodnutiu. Vždy, keď je to možné, by sa mal zaviesť primeraný a postupný systém vrátane predchádzajúceho a včasného oznámenia pred prijatím opatrení, ktoré povedú k sprísneniu prístupu podnikov k svojim zákazníkom.

_________________

_________________

22 Odporúčanie Komisie (EÚ) 2018/334 z 1. marca 2018 o opatreniach na účinný boj proti nezákonnému obsahu na internete (Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2018, s. 50).

22 Odporúčanie Komisie (EÚ) 2018/334 z 1. marca 2018 o opatreniach na účinný boj proti nezákonnému obsahu na internete (Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2018, s. 50).

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a)  Keďže poskytovatelia sprostredkovateľských služieb často pôsobia v ďalších distribučných kanáloch pridružených programov, musí sa v tejto súvislosti zabezpečiť transparentnosť voči komerčným používateľom. Komerční používatelia musia mať právo robiť úpravy v kanáloch, kde sa obchoduje s ich ponukami.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Určovanie poradia tovaru a služieb zo strany poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb má významný vplyv na rozhodnutia spotrebiteľov, a tým na obchodný úspech komerčných používateľov ponúkajúcich uvedený tovar a služby spotrebiteľom. Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb by preto mali vopred načrtnúť hlavné parametre určujúce poradie, aby sa zvýšila predvídateľnosť pre komerčných používateľov a aby mohli lepšie rozumieť fungovaniu mechanizmu určovania poradia a porovnať postupy určovania poradia rôznych poskytovateľov. Pojem hlavného parametra by sa mal chápať ako akékoľvek všeobecné kritérium, procesy, osobitné signály zahrnuté do algoritmov alebo iné mechanizmy úpravy alebo zníženia poradia. Opis hlavných parametrov určujúcich poradie by mal zahŕňať aj vysvetlenie akejkoľvek možnosti pre komerčných používateľov aktívne ovplyvňovať poradie za odplatu, ako aj relatívne účinky takéhoto ovplyvňovania. Tento opis by mal komerčným používateľom zabezpečiť primerané pochopenie spôsobu, akým mechanizmus určovania poradia zohľadňuje charakteristiky skutočného tovaru alebo služieb, ktoré ponúka komerčný používateľ, a ich význam pre spotrebiteľov konkrétnych online sprostredkovateľských služieb.

(17)  Určovanie poradia tovaru a služieb zo strany poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb má významný vplyv na rozhodnutia spotrebiteľov v zmysle digitálnej trhovej konkurencieschopnosti, a tým na obchodný úspech komerčných používateľov ponúkajúcich uvedený tovar a služby spotrebiteľom. Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb by preto mali vopred načrtnúť hlavné parametre určujúce poradie, aby sa zvýšila predvídateľnosť pre komerčných používateľov a aby mohli lepšie rozumieť fungovaniu mechanizmu určovania poradia a porovnať postupy určovania poradia rôznych poskytovateľov. Pojem hlavného parametra by sa mal chápať ako akékoľvek všeobecné kritérium poradia. Opis hlavných parametrov určujúcich poradie by mal zahŕňať aj vysvetlenie akejkoľvek možnosti pre komerčných používateľov aktívne ovplyvňovať poradie za odplatu, ako aj relatívne účinky takéhoto ovplyvňovania. Tento opis by mal komerčným používateľom zabezpečiť primerané pochopenie spôsobu, akým mechanizmus určovania poradia zohľadňuje charakteristiky skutočného tovaru alebo služieb, ktoré ponúka komerčný používateľ, a ich význam pre spotrebiteľov konkrétnych online sprostredkovateľských služieb.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Podobne aj poradie webových sídiel určené internetovými vyhľadávačmi, a to najmä tých webových sídiel, cez ktoré podniky ponúkajú tovar a služby spotrebiteľom, má významný vplyv na rozhodnutia spotrebiteľov a obchodný úspech používateľov s vlastnými webovými sídlami. Poskytovatelia internetových vyhľadávačov by preto mali poskytnúť opis hlavných parametrov určujúcich poradie všetkých indexovaných webových sídiel vrátane webových sídiel používateľov s vlastnými webovými sídlami, ako aj iných webových sídiel. Okrem charakteristík tovaru a služieb a ich významu pre spotrebiteľov by mal tento opis v prípade internetových vyhľadávačov takisto zabezpečiť používateľom s vlastnými webovými sídlami primerané pochopenie toho, či je zohľadnené použitie určitých prvkov dizajnu webového sídla, ako je napríklad ich optimalizované zobrazovanie na mobilných telekomunikačných zariadeniach, a ak áno, ako a v akom rozsahu. Ak neexistuje zmluvný vzťah medzi poskytovateľmi internetových vyhľadávačov a používateľmi s vlastnými webovými sídlami, uvedený opis by mal byť k dispozícii verejnosti na viditeľnom a ľahko prístupnom mieste v príslušnom internetovom vyhľadávači. Na zabezpečenie predvídateľnosti pre používateľov s vlastnými webovými sídlami by sa mal opis takisto aktualizovať a mal by umožňovať, aby sa akékoľvek zmeny v hlavných parametroch dali ľahko identifikovať. Hoci sa od poskytovateľov pri dodržiavaní tejto požiadavky zverejňovať parametre určovania poradia za žiadnych okolností nevyžaduje zverejňovanie obchodného tajomstva v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/94323, daný opis by mal prinajmenšom vychádzať zo skutočných údajov o relevantnosti použitých parametrov určovania poradia.

(18)  Podobne aj poradie webových sídiel určené internetovými vyhľadávačmi, a to najmä tých webových sídiel, cez ktoré podniky ponúkajú tovar a služby spotrebiteľom, má významný vplyv na rozhodnutia spotrebiteľov a obchodný úspech používateľov s vlastnými webovými sídlami. Poskytovatelia internetových vyhľadávačov by preto mali poskytnúť opis hlavných parametrov určujúcich poradie všetkých indexovaných webových sídiel vrátane webových sídiel používateľov s vlastnými webovými sídlami, ako aj iných webových sídiel. Okrem charakteristík tovaru a služieb a ich významu pre spotrebiteľov by mal tento opis v prípade internetových vyhľadávačov takisto zabezpečiť používateľom s vlastnými webovými sídlami primerané pochopenie toho, či je zohľadnené použitie určitých prvkov dizajnu webového sídla, ako je napríklad ich optimalizované zobrazovanie na mobilných telekomunikačných zariadeniach, a ak áno, ako a v akom rozsahu. Ak neexistuje zmluvný vzťah medzi poskytovateľmi internetových vyhľadávačov a používateľmi s vlastnými webovými sídlami, uvedený opis by mal byť k dispozícii verejnosti na viditeľnom a ľahko prístupnom mieste v príslušnom internetovom vyhľadávači. Na zabezpečenie predvídateľnosti pre používateľov s vlastnými webovými sídlami by sa mal opis takisto aktualizovať a mal by umožňovať, aby sa akékoľvek zmeny v hlavných parametroch dali ľahko identifikovať. Hoci by požiadavkou na zverejnenie parametrov určovania poradia nemala byť dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/94323 so zreteľom na ustanovenia o zákonnom získavaní, používaní a zverejňovaní, pri dodržiavaní tejto požiadavky zverejňovať parametre určovania poradia daný opis by mal prinajmenšom vychádzať zo skutočných údajov o relevantnosti použitých parametrov určovania poradia. Aby sa zabránilo pochybnostiam, akákoľvek povinnosť internetových vyhľadávačov zabezpečiť, aby opis hlavných parametrov určujúcich poradie zostal aktuálny, by nemala vyžadovať, aby internetové vyhľadávače odhalili obchodné tajomstvá definované v článku 2 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/943.

_________________

_________________

23 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z 8. júna 2016 o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) pred ich neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením (Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2016, s. 1).

23 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z 8. júna 2016 o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) pred ich neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením (Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Keď poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb sám ponúka určitý tovar alebo služby spotrebiteľom prostredníctvom svojich vlastných online sprostredkovateľských služieb alebo tak robí prostredníctvom komerčného používateľa, ktorého kontroluje, uvedený poskytovateľ môže priamo súťažiť s ostatnými komerčnými používateľmi jeho online sprostredkovateľských služieb, ktorých nekontroluje. Najmä v takýchto situáciách je dôležité, aby poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb konal transparentne a poskytol opis akéhokoľvek rozdielneho zaobchádzania, či už právnymi, obchodnými, alebo technickými prostriedkami, ku ktorému by mohol pristúpiť v súvislosti s tovarom alebo službami, ktoré sám ponúka, v porovnaní s tými, ktoré ponúkajú komerční používatelia. Na zabezpečenie proporcionality by sa táto povinnosť mala uplatňovať na úrovni celkových online sprostredkovateľských služieb, a nie na úrovni jednotlivých tovarov alebo služieb ponúkaných uvedenými službami.

(19)  Keď poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb sám ponúka určitý tovar alebo služby spotrebiteľom prostredníctvom svojich vlastných online sprostredkovateľských služieb alebo tak robí prostredníctvom komerčného používateľa, ktorého kontroluje, uvedený poskytovateľ môže priamo súťažiť s ostatnými komerčnými používateľmi jeho online sprostredkovateľských služieb, ktorých nekontroluje. Najmä v takýchto situáciách je dôležité, aby poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb konal transparentne a poskytol opis akéhokoľvek rozdielneho zaobchádzania, či už právnymi, obchodnými, alebo technickými prostriedkami, ako sú predvolené nastavenia, ku ktorému by mohol pristúpiť v súvislosti s tovarom alebo službami, ktoré sám ponúka, v porovnaní s tými, ktoré ponúkajú komerční používatelia. Na zabezpečenie proporcionality by sa táto povinnosť mala uplatňovať na úrovni celkových online sprostredkovateľských služieb, a nie na úrovni jednotlivých tovarov alebo služieb ponúkaných uvedenými službami. Okrem toho sa spotrebitelia často spoliehajú na služby, ktoré sú štandardne konfigurované, bez toho, aby boli informovaní o konkurenčných tovaroch a službách a mohli by naraziť na technické či ekonomické prekážky, ak si chcú vybrať konkurenčnú službu. Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb by preto nemali mať možnosť poskytovať tovar alebo služby, ktoré priamo alebo nepriamo kontrolujú, ako štandardnú možnosť bez toho, aby si mohli spotrebitelia vybrať spomedzi rôznych konkurenčných možností, ktoré sú k dispozícii, keď prvýkrát využijú online sprostredkovateľskú službu. Spotrebiteľ by však nemal byť povinný zvoliť si z ponúkaných možností. Tovary a služby poskytovateľa online sprostredkovateľských služieb by sa mali považovať za konkurujúce tovarom a službám ich komerčných používateľov, ak tovar alebo služby možno považovať za zameniteľné alebo nahraditeľné spotrebiteľmi, ktorí využívajú online sprostredkovateľskú službu.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19a)  Je rovnako dôležité, aby sa poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb nepodieľali na nekalých obchodných praktikách (vrátane nekalého obchodného správania alebo začleňovania nekalých zmluvných podmienok), ktoré majú značný negatívny vplyv na hospodársku súťaž alebo spotrebiteľský výber. Pri určovaní toho, či je obchodná praktika nekalá, by sa mala zvážiť relatívna vyjednávacia sila online sprostredkovateľa a komerčného používateľa spolu so všetkými ďalšími významnými faktormi.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19b)  Na účely tohto nariadenia služba poskytovateľa konkuruje službám jeho iných komerčných používateľov, ak ju spotrebitelia sprostredkovateľskej služby online považujú za zameniteľnú alebo nahraditeľnú, a to aj z dôvodu charakteristík, cien alebo zamýšľaného použitia týchto služieb.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19c)  V určitých prípadoch vedie asymetria vyjednávacej sily medzi online sprostredkovateľskými službami a inými komerčnými používateľmi k značnej nerovnováhe práv a povinností zainteresovaných strán vyplývajúcich z príslušnej zmluvy, čím komerčnému používateľovi spôsobuje ujmu. V takýchto prípadoch by poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb mal uplatniť spravodlivé zaobchádzanie s komerčným používateľom takým spôsobom, aby nepoškodil schopnosť iných komerčných používateľov a slobodu podnikania. Vzhľadom na vysokú pravdepodobnosť ujmy pre spotrebiteľov, ktorá je spojená so situáciami, keď poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb konkuruje iným obchodným používateľom, a to aj znížením výberu pre spotrebiteľov, zvýšením ich nákladov a informáciami, ktoré z nich vyplývajú, by povinnosť poskytnúť spravodlivé zaobchádzanie mala zahŕňať zabezpečenie toho, aby spotrebitelia, ktorí majú prístup k službám prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb, mali právo a možnosť vybrať si a používať služby podľa vlastného výberu bez toho, aby čelili neprimeranej záťaži, napríklad keď poskytovateľ ignoruje alebo nahrádza výber nastavení pre spotrebiteľov. Poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb neposkytuje spravodlivé zaobchádzanie, pokiaľ konkurenčným komerčným používateľom neposkytne všetky informácie potrebné na dosiahnutie rovnakej úrovne a kvality interoperability s online sprostredkovateľskou službou a akékoľvek vedľajšie služby, ktoré sú dostupné samotnému poskytovateľovi, a pokiaľ vykonáva postupy, ktoré priamo alebo nepriamo poskytujú technické alebo hospodárske výhody pre jeho vlastné ponuky, ktoré upiera konkurujúcim komerčným používateľom. Spravodlivé zaobchádzanie si od poskytovateľa vyžaduje aj zdržanie sa zasahovania do obchodného vzťahu medzi konkurenčnými komerčnými používateľmi a spotrebiteľmi ich služieb, a to aj blokovaním alebo iným obmedzovaním toku informácií a komunikácií medzi nimi vrátane reklamy a predaja.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19d)  Niektoré postupy možno za každých okolností jednoznačne považovať za nekalé. Stredisko pre monitorovanie platforiem by malo tento zoznam postupov nepretržite monitorovať a odporučiť Komisii aktualizácie. Vzhľadom na to, že sa trh s online sprostredkovateľskými službami vyvíja, by Komisia mala vydať usmernenia týkajúce sa postupov, ktoré môžu zahŕňať nekalé obchodné praktiky vrátane okolností, za ktorých by sa určité postupy mohli považovať za nekalé.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Schopnosť prístupu k údajom a ich používania vrátane osobných údajov môže umožniť vytvorenie dôležitej hodnoty v ekonomike online platforiem. V súlade s tým je dôležité, aby poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb poskytli komerčným používateľom jasný opis rozsahu, povahy a podmienok ich prístupu k určitým kategóriám údajov a ich používania. Tento opis by mal byť primeraný a mohol by odkazovať skôr na všeobecné podmienky prístupu, než obsahovať vyčerpávajúci zoznam skutočných údajov alebo kategórií údajov, s cieľom umožniť komerčným používateľom pochopiť, či môžu používať údaje na zlepšenie tvorby hodnoty, podľa možnosti aj zachovaním služieb týkajúcich sa údajov tretích strán. Spracovanie osobných údajov by malo byť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.24

(20)  Schopnosť prístupu k údajom a ich používania vrátane osobných údajov môže umožniť vytvorenie dôležitej hodnoty v ekonomike online platforiem. V súlade s tým je dôležité, aby poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb poskytli komerčným používateľom jasný opis rozsahu, povahy a podmienok ich prístupu k určitým kategóriám údajov a ich používania. Tento opis by mal byť primeraný a mohol by odkazovať skôr na všeobecné podmienky prístupu, než obsahovať vyčerpávajúci zoznam skutočných údajov alebo kategórií údajov, s cieľom umožniť komerčným používateľom pochopiť, či môžu používať údaje na zlepšenie tvorby hodnoty, podľa možnosti aj zachovaním služieb týkajúcich sa údajov tretích strán. V tomto nariadení sa vyžaduje, aby poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb boli transparentní, pokiaľ ide o to, aké údaje poskytujú svojim komerčným používateľom, nestanovuje sa v ňom však požiadavka, aby sprostredkovali osobné alebo iné ako osobné údaje komerčným používateľom. V každom prípade by spracovanie osobných údajov malo byť v súlade s právnym rámcom Únie o ochrane fyzických osôb, pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov, a o rešpektovaní súkromného života a ochrane osobných údajov v elektronických komunikáciách, najmä s nariadením (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady 2016/67924, smernicou (EÚ) 2016/24a a smernicou 2002/58/ES24b. Toto nariadenie by nemalo vyžadovať od online poskytovateľov sprostredkovateľských služieb, aby s tretími stranami zdieľali osobné údaje nad rámec toho, čo je stanovené v ich stratégii ochrany osobných údajov.

__________________

__________________

24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

24a Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).

 

24b Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37).

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb by v určitých prípadoch mohli v obchodných podmienkach obmedziť schopnosť komerčných používateľov ponúkať tovar alebo služby spotrebiteľom za výhodnejších podmienok inými prostriedkami než prostredníctvom uvedených online sprostredkovateľských služieb. V uvedených prípadoch by mali dotknutí poskytovatelia stanoviť dôvody takéhoto konania, najmä s uvedením hlavných hospodárskych, obchodných alebo právnych aspektov obmedzení. Táto povinná transparentnosť by sa však nemala chápať tak, že má vplyv na posudzovanie zákonnosti takýchto obmedzení podľa iných aktov práva Únie alebo práva členských štátov v súlade s právom Únie vrátane právnych aktov v oblasti hospodárskej súťaže a nekalých obchodných praktík a na uplatňovanie takýchto právnych predpisov.

(21)  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb by v určitých prípadoch mohli v obchodných podmienkach obmedziť schopnosť komerčných používateľov ponúkať tovar alebo služby spotrebiteľom za výhodnejších podmienok inými prostriedkami než prostredníctvom uvedených online sprostredkovateľských služieb. V uvedených prípadoch by mali dotknutí poskytovatelia stanoviť dôvody takéhoto konania, najmä s uvedením hlavných hospodárskych, obchodných alebo právnych aspektov obmedzení a zabezpečiť, aby boli obmedzenia primerané.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a)  Týmto nariadením by nemali byť dotknuté práva duševného vlastníctva, ktoré majú komerční používatelia. Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb by mali využívať tieto práva len na základe výslovného súhlasu komerčného používateľa, ak získali licenciu od komerčného používateľa alebo ich užívateľa licencie, alebo na základe uplatniteľných výnimiek a obmedzení. Podmienky využívania týchto práv by sa mali dodržiavať. Dodržiavať by sa mali aj práva duševného vlastníctva tretích strán.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  S cieľom umožniť komerčným používateľom vrátane tých, ktorí môžu mať pozastavené alebo ukončené využívanie príslušných online sprostredkovateľských služieb, prístup k okamžitým, vhodným a účinným možnostiam nápravy, by mali poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb zriadiť vnútorný systém vybavovania sťažností. Cieľom tohto vnútorného systému vybavovania sťažností by malo byť zabezpečenie toho, aby mohol byť značný podiel sťažností vyriešený dvojstranne medzi poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb a príslušným komerčným používateľom. Okrem toho uverejnenie informácií o fungovaní a účinnosti vnútorného systému vybavovania poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb by malo pomôcť komerčným používateľom pochopiť druhy problémov, ktoré môžu vzniknúť pri poskytovaní rôznych online sprostredkovateľských služieb, a možnosť dospieť k rýchlemu a účinnému dvojstrannému riešeniu.

(22)  S cieľom umožniť komerčným používateľom vrátane tých, ktorí môžu mať obmedzené, pozastavené alebo ukončené využívanie príslušných online sprostredkovateľských služieb, prístup k okamžitým, primeraným, vhodným a účinným možnostiam nápravy, by mali poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb zriadiť účinný a rýchly vnútorný systém vybavovania sťažností. Tento vnútorný systém vybavovania sťažností by mal byť transparentný, zjednodušený, nediskriminačný a zameraný na zabezpečenie toho, aby mohol byť značný podiel sťažností vyriešený dvojstranne medzi poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb a príslušným komerčným používateľom. Okrem toho uverejnenie informácií o fungovaní a účinnosti vnútorného systému vybavovania poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb by malo pomôcť komerčným používateľom pochopiť druhy problémov, ktoré môžu vzniknúť pri poskytovaní rôznych online sprostredkovateľských služieb, a možnosť dospieť k rýchlemu, účinnému a nediskriminačnému dvojstrannému riešeniu.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Požiadavky tohto nariadenia týkajúce sa vnútorných systémov vybavovania sťažností majú za cieľ umožniť poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb primeraný stupeň flexibility pri prevádzkovaní uvedených systémov a riešení jednotlivých sťažností na účely minimalizovania administratívneho zaťaženia. Okrem toho vnútorné systémy vybavovania sťažností by mali poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb umožniť v prípade potreby primeraným spôsobom riešiť akékoľvek zneužívanie uvedených systémov, o ktoré by sa niektorí komerční používatelia mohli usilovať. V iných prípadoch, než je údajný nesúlad s právnymi povinnosťami tohto nariadenia, by vnútorné systémy vybavovania sťažností navyše nemali byť prístupné pre sťažnosti týkajúce sa len zanedbateľných negatívnych účinkov na príslušného komerčného používateľa. Z hľadiska nákladov na zriadenie a prevádzku takýchto systémov je vhodné vyňať z uvedených povinností akýchkoľvek používateľov online sprostredkovateľských služieb, ktorí predstavujú malé podniky v súlade s príslušnými ustanoveniami odporúčania Komisie 2003/361/ES25 .

(23)  Požiadavky tohto nariadenia týkajúce sa vnútorných systémov vybavovania sťažností majú za cieľ umožniť poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb primeraný stupeň flexibility pri prevádzkovaní uvedených systémov a riešení jednotlivých sťažností na účely minimalizovania administratívneho zaťaženia. Okrem toho vnútorné systémy vybavovania sťažností by mali poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb umožniť v prípade potreby primeraným spôsobom riešiť akékoľvek zneužívanie uvedených systémov, o ktoré by sa niektorí komerční používatelia mohli usilovať. V iných prípadoch, než je údajný nesúlad s právnymi povinnosťami tohto nariadenia, by vnútorné systémy vybavovania sťažností navyše nemali byť prístupné pre sťažnosti týkajúce sa len zanedbateľných negatívnych účinkov na príslušného komerčného používateľa. Z hľadiska nákladov na zriadenie a prevádzku takýchto systémov je vhodné vyňať z uvedených povinností akýchkoľvek používateľov online sprostredkovateľských služieb, ktorí predstavujú malé podniky v súlade s príslušnými ustanoveniami odporúčania Komisie 2003/361/ES25 . Interný systém vybavovania sťažností by mal byť založený na zásadách rovnakého zaobchádzania a jeho používanie by nemalo viesť k žiadnemu škodlivému zaobchádzaniu s komerčným používateľom.

_________________

_________________

25 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 týkajúce sa definície mikro, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

25 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 týkajúce sa definície mikro, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb by mali znášať primeraný podiel celkových nákladov na mediáciu s prihliadnutím na všetky relevantné prvky daného prípadu. Na tieto účely by mal mediátor navrhnúť, aký podiel je primeraný v konkrétnom prípade. Uvedený podiel by však nikdy nemal tvoriť menej ako polovicu uvedených nákladov.

(25)  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb by mali znášať primeraný podiel celkových nákladov na mediáciu s prihliadnutím na všetky relevantné prvky daného prípadu. Na tieto účely by mal mediátor navrhnúť, aký podiel je primeraný v konkrétnom prípade.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 1

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá na zabezpečenie toho, aby komerčným používateľom online sprostredkovateľských služieb a používateľom s vlastnými webovými sídlami bola vo vzťahu k internetovým vyhľadávačom poskytnutá primeraná transparentnosť a možnosti účinnej nápravy.

1.  Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá na zabezpečenie toho, aby komerčným používateľom online sprostredkovateľských služieb a používateľom s vlastnými webovými sídlami bola vo vzťahu k internetovým vyhľadávačom a vyhľadávačom obsahu poskytnutá primeraná spravodlivosť, transparentnosť a možnosti účinnej nápravy.

2.  Toto nariadenie sa vzťahuje na online sprostredkovateľské služby a na internetové vyhľadávače, ktoré sa poskytujú alebo ponúkajú komerčným používateľom, resp. používateľom s vlastnými webovými sídlami, ktorí majú sídlo alebo bydlisko v Únii a ktorí prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb alebo internetových vyhľadávačov ponúkajú tovar alebo služby spotrebiteľom nachádzajúcim sa v Únii bez ohľadu na sídlo alebo bydlisko poskytovateľov uvedených služieb.

2.  Toto nariadenie sa vzťahuje na online sprostredkovateľské služby a na internetové vyhľadávače, ktoré sa poskytujú alebo ponúkajú komerčným používateľom, resp. používateľom s vlastnými webovými sídlami, ktorí majú sídlo alebo pôsobia v Únii a ktorí prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb alebo internetových vyhľadávačov ponúkajú tovar alebo služby spotrebiteľom nachádzajúcim sa v Únii bez ohľadu na sídlo alebo bydlisko poskytovateľov uvedených služieb.Týmto nariadením nie sú dotknuté odvetvové opatrenia na úrovni Únie alebo na vnútroštátnej úrovni prijaté v súlade s právnymi predpismi Únie.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  „komerčný používateľ“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb ponúka tovar alebo služby spotrebiteľom na účely súvisiace s jej obchodom, podnikaním, remeslom alebo profesiou;

(1)  „komerčný používateľ“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb ponúka alebo sa snaží ponúkať tovar alebo služby spotrebiteľom na účely súvisiace s jej obchodom, podnikaním, remeslom alebo profesiou;

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  predstavujú služby informačnej spoločnosti v zmysle článku 1 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/153527;

a)  predstavujú služby informačnej spoločnosti v zmysle článku 1 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/153527 alebo predstavujú operačné systémy zariadení a v tejto funkcii konajú ako sprostredkovatelia medzi vývojármi online aplikácií a spotrebiteľmi;

_________________

_________________

27 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (L 241, 17.9.2015, s. 1).

27 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (L 241, 17.9.2015, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 2 – písmená b a c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  umožňujú komerčným používateľom ponúkať tovar alebo služby spotrebiteľom s cieľom uľahčiť spustenie priamych transakcií medzi uvedenými komerčnými používateľmi a spotrebiteľmi bez ohľadu na to, kde sa uvedené transakcie nakoniec dokončia;

b)  ich prvotným účelom je umožniť komerčným používateľom ponúkať tovary alebo služby spustením priamych online transakcií medzi uvedenými komerčnými používateľmi a spotrebiteľmi na internetovom portáli poskytovateľa príslušných sprostredkovateľských služieb alebo priamym prepojením na portál komerčného používateľa.

c)  poskytujú sa komerčným používateľom na základe zmluvných vzťahov medzi poskytovateľom uvedených služieb na jednej strane a uvedenými komerčnými používateľmi, ako aj spotrebiteľmi, ktorým uvedení komerční používatelia ponúkajú tovar alebo služby, na strane druhej;

c)  vo všeobecnosti sa poskytujú komerčným používateľom na základe zmluvných vzťahov medzi poskytovateľom uvedených služieb na jednej strane a komerčnými používateľmi, ktorí ponúkajú tovar a služby spotrebiteľom; Na účely tohto nariadenia sa predpokladá, že takýto zmluvný vzťah existuje aj vtedy, keď sa poskytujú osobné údaje alebo iné údaje.

_________________

_________________

9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (L 241, 17.9.2015, s. 1).

9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (L 241, 17.9.2015, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  „operačný systém“ je softvér, ktorý okrem iného slúži ako rozhranie s periférnym hardvérom, časovo plánuje úlohy, vyčleňuje priestor na uchovávanie dát a ktorý predstavuje základné rozhranie pre používateľa v prípade ak nebeží žiadna aplikácia vrátane grafického používateľského rozhrania, či už je takýto softvér neoddeliteľnou súčasťou počítačového hardvéru na všeobecné účely určeného pre spotrebiteľov alebo samostatným softvérom určeným na spustenie na počítačovom hardvéri na všeobecné účely určenom pre spotrebiteľov; nie je však zavádzačom operačného systému, základným systémom na vstup/výstup alebo iným firmvérom požadovaným v čase spustenia počítača alebo pri inštalácii operačného systému;

Odôvodnenie

Operačné systémy mobilných zariadení, napríklad IOS alebo Android, tvorí softvér, ktorý aplikáciám umožňuje fungovať na konkrétnych zariadeniach (napr. aplikáciám na smartfóne). Obmedzenia alebo zmeny zámerne zavedené výrobcami zariadení alebo poskytovateľmi operačných systémov môžu obmedzovať šírenie určitého online obsahu a služieb a prístup k nim – často bez objektívneho odôvodnenia alebo neprimeranými metódami – mohli by byť na úkor používateľov. Vymedzenie online sprostredkovateľov by sa preto malo zrevidovať tak, aby výslovne zahŕňalo operačné systémy zariadení.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  „internetový vyhľadávač“ je digitálna služba, ktorá umožňuje používateľom vyhľadávať v zásade všetky webové sídla alebo webové sídla v konkrétnom jazyku na základe dopytu o akejkoľvek téme v podobe kľúčového slova, vety alebo iných zadaných údajov, a ktorá ako výsledok vyhľadávania poskytuje odkazy, prostredníctvom ktorých možno nájsť informácie súvisiace s požadovaným obsahom;

(5)  „internetový vyhľadávač“ je digitálna služba, vrátane okrem iného digitálnych rozhraní a aplikácií, a to aj mobilných aplikácií, s funkciou vyhľadávania, ktorá umožňuje používateľom zadávať dopyty a vyhľadávať rôzne webové sídla alebo webové sídla a mobilné aplikácie v konkrétnom jazyku na základe dopytu o akejkoľvek téme v podobe kľúčového slova, vety alebo iných zadaných údajov (textom, hlasom alebo inými prostriedkami), a ktorá ako výsledok vyhľadávania poskytuje obsah ako krátke texty, obrázky, odkazy, videá, zvukové nahrávky, prostredníctvom ktorých možno nájsť informácie súvisiace s vyhľadávaním;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  „používateľ s vlastnými webovými sídlami“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva webové sídla na ponúkanie tovaru alebo služieb spotrebiteľom na účely súvisiace s jej obchodovaním, podnikaním, remeslom alebo profesiou;

(7)  „používateľ s vlastnými webovými sídlami“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva webové sídla alebo inak pripojené prostriedky na ponúkanie tovaru alebo služieb

Odôvodnenie

Zatiaľ čo webové sídla sú stále hlavnou bránou, aplikácie a iné prostriedky môžu čoskoro čeliť rovnakým problémom. Preto je lepšie zahrnúť ich teraz ako také. Posledná časť definície bola odstránená pretože charakter zákazníkov alebo zámer používateľa nie sú relevantné pre práva a povinnosti stanovené v tomto texte.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  „poradie“ je relatívna dôležitosť priradená tovaru alebo službám, ktoré komerční používatelia ponúkajú spotrebiteľom prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb, alebo webovým sídlam, ktoré internetové vyhľadávače indexujú pre spotrebiteľov tak, ako túto relatívnu dôležitosť poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb, resp. poskytovatelia internetových vyhľadávačov prezentujú, zostavujú alebo oznamujú uvedeným spotrebiteľom, bez ohľadu na technické prostriedky použité na takúto prezentáciu, zostavenie alebo oznamovanie;

(8)  „poradie“ je relatívna dôležitosť vo výsledkoch vyhľadávania pripisovaná tovaru alebo službám, ktoré komerční používatelia ponúkajú spotrebiteľom prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb, alebo webovým sídlam indexovaným internetovými vyhľadávačmi, ako ju poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb, resp. poskytovatelia internetových vyhľadávačov prezentujú, usporadúvajú alebo oznamujú, bez ohľadu na technické prostriedky použité na takúto prezentáciu, usporiadanie alebo oznamovanie;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  „obchodné podmienky“ sú všetky podmienky, ustanovenia a ďalšie informácie bez ohľadu na ich názov alebo formu, ktoré upravujú zmluvný vzťah medzi poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb a ich komerčnými používateľmi a sú jednostranne určené poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb.

(10)  „obchodné podmienky“ sú všetky podmienky, ustanovenia a doložky, ktoré upravujú zmluvný vzťah medzi poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb a ich komerčnými používateľmi.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 10 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10a.  „operačný systém zariadenia“ je softvér, ktorý umožňuje smartfónom, počítačom a iným zariadeniam spúšťať aplikácie a programy.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb zabezpečia, aby ich obchodné podmienky:

1.  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb zabezpečia, aby ich obchodné podmienky:

a)   boli vypracované v jasnom a jednoznačnom jazyku;

a)   boli spravodlivé, primerané, vypracované v jednoduchom a zrozumiteľnom jazyku;

b)   boli ľahko dostupné pre komerčných používateľov vo všetkých štádiách ich obchodného vzťahu s poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb, a to aj v štádiu pred uzatvorením zmluvy;

b)   boli ľahko dostupné pre komerčných používateľov vo všetkých štádiách ich obchodného vzťahu s poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb, a to aj v štádiu pred uzatvorením zmluvy;

c)  stanovovali objektívne dôvody pre rozhodnutia o úplnom alebo čiastočnom pozastavení alebo ukončení poskytovania ich online sprostredkovateľských služieb komerčným používateľom.

c)  stanovovali dôvody v súlade s týmito podmienkami pre rozhodnutia o sankciách, obmedzení, úplnom alebo čiastočnom pozastavení alebo ukončení poskytovania ich online sprostredkovateľských služieb komerčným používateľom. Pri prijímaní takýchto rozhodnutí musia poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb dodržiavať základné práva zakotvené v Charte základných práv EÚ a dodržiavať zásadu proporcionality.

 

ca)  informovali komerčných používateľov o svojich ďalších distribučných kanáloch a potenciálnych pridružených programoch, ktoré budú poskytovať spolu s ponukami komerčných používateľov. Komerčným používateľom sa musí zaručiť právo požiadať, aby boli z týchto ďalších distribučných kanálov odstránení.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb oznámia dotknutým komerčným používateľom všetky plánované zmeny svojich obchodných podmienok.

3.  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb bezodkladne na trvanlivom médiu oznámia komerčným používateľom každú podstatnú zmenu svojich obchodných podmienok alebo funkčnosti, interoperability alebo iných hlavných výkonových charakteristík platformy, napríklad o jej dostupnosti, kontinuite a bezpečnosti, ktorá nepriaznivo vplýva na komerčných používateľov alebo sa ich nezanedbateľným spôsobom dotýka.

Zamýšľané zmeny sa nesmú vykonať pred uplynutím lehoty na oznamovanie, ktorá je rozumná a primeraná povahe a rozsahu zamýšľaných zmien a ich dôsledkom pre dotknutého komerčného používateľa. Lehota na oznamovanie je minimálne 15 dní od dátumu, keď poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb plánované zmeny oznámi dotknutým komerčným používateľom.

Zamýšľané zmeny sa nesmú vykonať pred uplynutím lehoty na oznamovanie, ktorá je rozumná a primeraná povahe a rozsahu zamýšľaných zmien a ich dôsledkom pre dotknutého komerčného používateľa. Lehota na oznamovanie je minimálne 10 dní od dátumu, keď poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb oznámi dotknutým komerčným používateľom zmeny.

Dotknutý komerčný používateľ sa môže vzdať uplatnenia lehoty na oznamovanie uvedenej v druhom pododseku buď písomným vyhlásením alebo jasným aktom vyjadrujúcim súhlas.

Dotknutý komerčný používateľ sa môže vzdať uplatnenia lehoty na oznamovanie uvedenej v druhom pododseku písomným vyhlásením. Komerčný používateľ má právo bezplatne ich dohodu ukončiť v lehote 10 dní od prijatia oznámenia, ak sú tieto zmeny pre komerčného používateľa podstatným spôsobom negatívne.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Zmeny obchodných podmienok vykonané poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb v rozpore s ustanoveniami odseku 3 sú neplatné.

4.  Zmeny obchodných podmienok vykonané poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb v rozpore s ustanoveniami odseku 3 sú neplatné, ak tak o nich rozhodne príslušná súd, po zvyšok lehoty na oznamovanie, čím nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení, ktoré sú naďalej platné, ak ich možno oddeliť od ustanovení, ktoré nie sú v súlade s uvedenými požiadavkami.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Odsek 3 sa neuplatňuje, ak sa na poskytovateľa online sprostredkovateľských služieb vzťahuje zákonná povinnosť upraviť svoje obchodné podmienky takým spôsobom, ktorý mu neumožňuje dodržať lehotu na oznamovanie uvedenú v druhom pododseku odseku 3.

5.  Lehota na oznamovanie stanovená v odseku 3 sa neuplatňuje:

 

a)  ak sa na poskytovateľa online sprostredkovateľských služieb vzťahuje zákonná povinnosť upraviť svoje obchodné podmienky takým spôsobom, ktorý mu neumožňuje dodržať lehotu na oznamovanie uvedenú v druhom pododseku odseku 3;

 

b)  ak obchodné podmienky boli zmenené v záujme ochrany legitímnych záujmov používateľov s spotrebiteľov alebo prevádzky online sprostredkovateľskej služby ako takej; alebo

 

c)  ak je potrebná zmena funkcionality, interoperability alebo iných hlavných výkonnostných ukazovateľov v záujme ochrany legitímnych záujmov používateľov s spotrebiteľov alebo prevádzky online sprostredkovateľskej služby ako takej.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Poskytovateľ online sprostredkovateľskej služby musí zaistiť, aby komerčným používateľom zostala úplná kontrola nad ich značkami. Priradenie značky ku komerčnému používateľovi by malo byť z hľadiska spotrebiteľa rozpoznateľné vo všetkých etapách sprostredkovateľského procesu.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 4

Článok 4

Pozastavenie a ukončenie

Obmedzenie, pozastavenie a ukončenie

1.  Ak sa poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb rozhodne úplne alebo čiastočne pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie svojich online sprostredkovateľských služieb danému komerčnému používateľovi, bez zbytočného odkladu poskytne komerčnému používateľovi odôvodnenie uvedeného rozhodnutia.

1.  Ak sa poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb rozhodne uložiť sankciu za vnímané pochybenia alebo úplne alebo čiastočne pozastaviť, ukončiť alebo inak obmedziť poskytovanie svojich online sprostredkovateľských služieb danému komerčnému používateľovi, bez zbytočného odkladu poskytne komerčnému používateľovi podrobné odôvodnenie uvedeného rozhodnutia. Toto rozhodnutie musí byť primerané.

2.  Odôvodnenie uvedené v odseku 1 musí obsahovať odkaz na konkrétne skutočnosti alebo okolnosti, ktoré viedli k rozhodnutiu poskytovateľa online sprostredkovateľských služieb, ako aj odkaz na platný objektívny dôvod alebo dôvody pre toto rozhodnutie uvedené v článku 3 ods. 1 písm. c).

2.  Odôvodnenie uvedené v odseku 1 musí obsahovať odkaz na konkrétne skutočnosti alebo okolnosti, ktoré viedli k rozhodnutiu poskytovateľa online sprostredkovateľských služieb, ako aj odkaz na platný dôvod alebo dôvody pre toto rozhodnutie uvedené v článku 3 ods. 1 písm. c). Ak je obmedzenie, pozastavenie alebo ukončenie dôsledkom oznámenia tretej strane, v odôvodnení sa uvedie obsah uvedeného oznámenia.

 

2a.  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb a poskytovatelia vyhľadávačov nesmú pozastaviť, ukončiť alebo inak obmedziť poskytovanie svojich online sprostredkovateľských služieb komerčnému používateľovi, ktorý poskytuje služby, ktoré konkurujú službám poskytovateľa online sprostredkovateľských služieb, pokiaľ to nie je potrebné z týchto dôvodov:

 

a)  na zabránenie neprimeranému zaťaženiu poskytovateľa online sprostredkovateľských služieb, ktoré spôsobil komerčný používateľ;

 

b)  na riešenie akéhokoľvek nedodržiavania platných právnych predpisov zo strany komerčného používateľa alebo porušenie platných právnych predpisov zo strany poskytovateľa online sprostredkovateľských služieb;

 

c)  ochrana súkromia alebo bezpečnostné dôvody.

 

2b.  Obmedzeniu, ukončeniu a pozastaveniu, ak je to možné a primerané, predchádza oznámenie a príležitosť objasniť alebo obnoviť súlad.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 5

Článok 5

Poradie

Poradie

1.  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb stanovia vo svojich obchodných podmienkach hlavné parametre určujúce poradie a dôvody relatívnej dôležitosti uvedených hlavných parametrov v porovnaní s inými parametrami.

1.  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb stanovia vo svojich obchodných podmienkach parametre určujúce poradie a dôvody relatívnej dôležitosti uvedených parametrov.

Ak uvedené hlavné parametre zahŕňajú možnosť ovplyvňovať poradie za akúkoľvek priamu alebo nepriamu odplatu zaplatenú komerčnými používateľmi príslušnému poskytovateľovi online sprostredkovateľských služieb, uvedený poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb uvedie vo svojich obchodných podmienkach aj opis uvedených možností a účinkov takejto odplaty na poradie.

Ak uvedené hlavné parametre zahŕňajú možnosť ovplyvňovať poradie za akúkoľvek priamu alebo nepriamu odplatu zaplatenú komerčnými používateľmi príslušnému poskytovateľovi online sprostredkovateľských služieb, uvedený poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb uvedie vo svojich obchodných podmienkach aj opis uvedených možností a účinkov takejto odplaty na poradie.

 

Pri zobrazovaní výsledkov musí online sprostredkovateľská služba v prípade každého poradia zverejniť, či a do akej miery bola ovplyvnená priamou alebo nepriamou odplatou, zmluvnými alebo priamymi vlastníckymi vzťahmi.

 

1a.  Ak poskytovateľ online sprostredkovateľskej služby pozmenil poradie v konkrétnom prípade alebo odstránil zo zoznamu konkrétny produkt ponúkaný alebo službu ponúkanú komerčným používateľom po oznámení tretej strany, poskytovateľ poskytne dotknutému komerčnému používateľovi bez zbytočného odkladu odôvodnenie tohto rozhodnutia. Odôvodnenie musí obsahovať odkaz na konkrétne fakty a okolnosti, ktoré viedli k rozhodnutiu poskytovateľa online sprostredkovateľských služieb, ako aj obsah oznámenia.

2.  Poskytovatelia internetových vyhľadávačov stanovia pre používateľov s vlastnými webovými sídlami hlavné parametre určujúce poradie, a to uvedením ich ľahko a verejne prístupného opisu vypracovaného jasným a jednoznačným jazykom na internetových vyhľadávačoch uvedených poskytovateľov. Uvedený opis nepretržite aktualizujú.

2.  Poskytovatelia internetových vyhľadávačov stanovia parametre určujúce poradie všetkých indexovaných webových sídiel a dôvodom pre relatívny význam týchto parametrov, a to uvedením ich ľahko a verejne prístupného opisu vypracovaného jasným a jednoznačným jazykom na internetových vyhľadávačoch uvedených poskytovateľov. Tieto informácie aktualizujú pri podstatných zmenách, o ktorých možno dôvodne predpokladať, že budú mať nezanedbateľný vplyv na komerčných používateľov webových stránok. V prípadoch, keď by zverejnenie všetkých parametrov bolo v rozpore so spravodlivými, odôvodnenými a primeranými postupmi, musia byť výnimočne vždy podrobne uvedené iba hlavné parametre. Parametre určujúce poradie sa nesmú uplatňovať diskriminačným spôsobom.

 

2a.  Ak poskytovateľ internetového vyhľadávača zmenil poradie v konkrétnom prípade alebo odstránil konkrétne webové sídlo zo zoznamu po oznámení tretej strany, poskytovateľ musí komerčnému používateľovi ponúknuť možnosť nahliadnuť do obsahu oznámenia vo verejne prístupnej internetovej databáze. Poskytovateľ internetového vyhľadávača musí komerčným používateľom, ktorí sú právnickými osobami, ponúknuť mechanizmus sťažností a nápravy na opravu odstránení zo zoznamu alebo zmien poradia po chybnom oznámení.

3.  Opisy uvedené v odsekoch 1 a 2 musia byť dostatočné na to, aby umožnili komerčným používateľom alebo používateľom s vlastnými webovými sídlami dostatočne porozumieť tomu, či mechanizmus určovania poradia zohľadňuje nasledujúce skutočnosti, a ak áno, ako a v akom rozsahu:

3.  Opisy uvedené v odsekoch 1 a 2 musia byť dostatočné na to, aby umožnili komerčným používateľom alebo používateľom s vlastnými webovými sídlami dostatočne porozumieť tomu, či mechanizmus určovania poradia zohľadňuje nasledujúce skutočnosti, a ak áno, ako a v akom rozsahu:

a)  charakteristiky tovaru a služieb ponúkaných spotrebiteľom prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb alebo internetových vyhľadávačov;

a)  charakteristiky tovaru a služieb ponúkaných spotrebiteľom prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb alebo internetových vyhľadávačov;

b)  význam uvedených charakteristík pre uvedených spotrebiteľov;

b)  význam uvedených charakteristík pre uvedených spotrebiteľov;

c)  pokiaľ ide o internetové vyhľadávače, charakteristiky dizajnu webového sídla používaného používateľmi s vlastnými webovými sídlami.

c)  pokiaľ ide o internetové vyhľadávače, charakteristiky dizajnu indexovaného webového sídla.

4.  Od poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb a poskytovateľov internetových vyhľadávačov sa pri plnení požiadaviek tohto článku nevyžaduje zverejňovanie žiadnych obchodných tajomstiev podľa článku 2 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/943.

4.  Týmto článkom nie je dotknutá smernica (EÚ) 2016/943.

 

4a.  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb a poskytovatelia internetových vyhľadávačov zabezpečia, aby plnenie záväzkov transparentnosti podľa tohto článku neviedlo k poškodeniu spotrebiteľa z dôvodu zmanipulovania poradia komerčnými používateľmi alebo komerčnými používateľmi, ktorí sú právnickými osobami.

 

4b.  S požiadavkami na transparentnosť uvedenými v tomto článku sú spojené usmernenia vydané Komisiou, pokiaľ ide o podmienky, za je ktorých online sprostredkovateľská služba v súlade s týmto článkom. Komisia zaistí náležité dodržiavanie týchto požiadaviek.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 6

Článok 6

Rozdielne zaobchádzanie

Rozdielne zaobchádzanie

1.   Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb uvedú vo svojich obchodných podmienkach opis akéhokoľvek rozdielneho zaobchádzania, ktoré uplatňujú alebo môžu uplatňovať v súvislosti s tovarom alebo službami ponúkanými spotrebiteľom prostredníctvom uvedených online sprostredkovateľských služieb buď samotným uvedeným poskytovateľom alebo akýmikoľvek komerčnými používateľmi, ktorých uvedený poskytovateľ kontroluje, na jednej strane a ostatnými komerčnými používateľmi na strane druhej.

1.  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb uvedú vo svojich obchodných podmienkach opis akéhokoľvek rozdielneho zaobchádzania, ktoré uplatňujú alebo môžu uplatňovať v súvislosti s tovarom alebo službami ponúkanými spotrebiteľom prostredníctvom uvedených online sprostredkovateľských služieb buď samotným uvedeným poskytovateľom alebo akýmikoľvek komerčnými používateľmi, ktorých uvedený poskytovateľ kontroluje, na jednej strane a ostatnými komerčnými používateľmi na strane druhej.

 

1a.  Poskytovatelia internetových vyhľadávačov by pre používateľov s vlastnými webovými sídlami mali vypracovať opis každého odlišného zaobchádzania, ktoré uplatňujú alebo môžu uplatňovať v súvislosti s tovarom alebo službami, ktoré spotrebiteľom prostredníctvom uvedených služieb internetových vyhľadávačov ponúka buď samotný uvedený poskytovateľ alebo akíkoľvek používatelia s vlastnými webovými sídlami pod kontrolou poskytovateľa na jednej strane, a používateľmi s vlastnými webovými sídlami na strane druhej.

 

1b.  Pokiaľ ide o tovary alebo služby ponúkané spotrebiteľom prostredníctvom uvedených online sprostredkovateľských služieb buď samotným uvedeným poskytovateľom alebo akýmikoľvek komerčnými používateľmi, ktorých uvedený poskytovateľ kontroluje, na jednej strane a ostatných komerčných používateľov na strane druhej, poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb musia používať primerané, spravodlivé a transparentné postupy.

2.  Opis uvedený v odseku 1 musí v prípade potreby zahŕňať prinajmenšom akékoľvek odlišné zaobchádzanie v podobe konkrétnych opatrení prijatých poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb alebo v podobe správania sa poskytovateľa online sprostredkovateľských služieb v súvislosti s niektorým z týchto aspektov:

2.  Opis uvedený v odseku 1 a 2 musí v prípade potreby zahŕňať prinajmenšom akékoľvek odlišné zaobchádzanie v podobe konkrétnych opatrení prijatých poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb alebo v podobe správania sa poskytovateľa online sprostredkovateľských služieb alebo poskytovateľa internetových vyhľadávačov v súvislosti s niektorým z týchto aspektov:

a)  prístup, ktorý poskytovateľ alebo ktorý komerční používatelia, ktorých uvedený poskytovateľ kontroluje, môžu mať k akýmkoľvek osobným údajom alebo k iným údajom alebo k obom typom údajov, ktoré komerční používatelia alebo spotrebitelia poskytujú na účely využívania príslušných online sprostredkovateľských služieb alebo ktoré vznikajú pri poskytovaní uvedených služieb;

a)  prístup, ktorý poskytovateľ alebo ktorý komerční používatelia, ktorých uvedený poskytovateľ kontroluje, môžu mať k akýmkoľvek osobným údajom alebo k iným údajom alebo k obom typom údajov, ktoré komerční používatelia alebo spotrebitelia poskytujú na účely využívania príslušných online sprostredkovateľských služieb alebo ktoré vznikajú pri poskytovaní uvedených služieb;

b)  poradie;

b)  poradie a štandardné nastavenia;

c)  akákoľvek priama alebo nepriama odmena účtovaná za využívanie príslušných online sprostredkovateľských služieb;

c)  akákoľvek priama alebo nepriama odmena účtovaná za využívanie príslušných online sprostredkovateľských služieb alebo služieb internetových vyhľadávačov;

d)  prístup k službám alebo podmienky využívania služieb, ktoré sú priamo spojené s príslušnými online sprostredkovateľskými službami alebo ktoré ich podporujú.

d)  prístup k službám alebo podmienky využívania služieb, ktoré sú priamo spojené alebo podporné vo vzťahu k príslušným online sprostredkovateľským službám alebo službám internetového vyhľadávača.

 

2a.  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb, ktorí poskytujú, priamo alebo nepriamo prostredníctvom podnikov, ktoré kontrolujú, spotrebiteľom tovar alebo služby, ktoré konkurujú tovaru alebo službám poskytovaným ich komerčnými používateľmi, štandardne umožnia spotrebiteľom slobodný výber používaného tovaru alebo služby pri používaní online sprostredkovateľskej služby.

 

2b.  Pri zobrazovaní výsledkov musí online sprostredkovateľská služba v prípade každého výrobku alebo služby, s ktorými rozdielne zaobchádzala, dobre rozpoznateľným spôsobom zverejniť, či bola ovplyvnená priamou alebo nepriamou odplatou, zmluvnými alebo priamymi vlastníckymi vzťahmi.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 6a

 

Nekalé obchodné praktiky

 

1.  Poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb nesmie uplatňovať nekalé obchodné praktiky. Praktika predstavuje nekalú obchodnú praktiku vtedy, ak táto praktika vedie k situáciám, v ktorých dochádza k reálne škodlivému vplyvu na hospodársku súťaž a možnosť výberu spotrebiteľov. Pri posudzovaní toho, či je obchodná praktika nekalá, sa zohľadňujú tieto faktory:

 

a)  postavenie poskytovateľa online sprostredkovateľských služieb a komerčného používateľa na trhu a

 

b)  to, či existuje výrazná nerovnováha v oblasti vyjednávacích schopností strán, ktorá vedie k tomu, že poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb vo svojich obchodných podmienkach alebo obchodných praktikách ukladá komerčnému používateľovi neprimerané bremeno.

 

2.  Smernica 2005/29/ES sa uplatňuje primerane.

 

3.  V prílohe I sa uvádza neúplný zoznam obchodných praktík, ktoré sa považujú za nekalé v zmysle tohto nariadenia. Táto príloha sa uplatňuje vo všetkých členských štátoch a skupina expertov Komisie ju pravidelne preskúmava v rámci strediska EÚ pre monitorovanie ekonomiky online platforiem. Skupina expertov môže poskytovať odporúčania o ďalších obchodných praktikách, ktoré by sa mali považovať za nekalé v zmysle tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 7

Článok 7

Prístup k údajom

Prístup k údajom

1.  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb uvedú vo svojich obchodných podmienkach opis technického a zmluvného prístupu alebo absencie prístupu komerčných používateľov k akýmkoľvek osobným údajom alebo iným údajom alebo k obom typom údajov, ktoré komerční používatelia alebo spotrebitelia poskytujú na účely využívania príslušných online sprostredkovateľských služieb alebo ktoré vznikajú pri poskytovaní uvedených služieb.

1.  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb alebo internetového vyhľadávača uvedú vo svojich obchodných podmienkach opis technického a zmluvného prístupu alebo absencie prístupu komerčných používateľov k akýmkoľvek osobným údajom alebo iným údajom alebo k obom typom údajov, ktoré komerční používatelia, používatelia podnikových webových sídiel alebo spotrebitelia poskytujú na účely využívania príslušných online sprostredkovateľských služieb alebo internetového vyhľadávača alebo ktoré vznikajú pri poskytovaní uvedených služieb.

2.  Opisom uvedeným v odseku 1 poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb primerane informujú komerčných používateľov aspoň o týchto aspektoch:

2.  Opisom uvedeným v odseku 1 poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb alebo internetových vyhľadávačov primerane informujú verejnosť aspoň o týchto aspektoch:

a)  či má poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb prístup k osobným údajom alebo iným údajom, alebo k obom typom údajov, ktoré komerční používatelia alebo spotrebitelia poskytujú na účely využívania uvedených služieb alebo ktoré vznikajú pri poskytovaní uvedených služieb, a ak áno, ku ktorým kategóriám takýchto údajov a za akých podmienok;

a)  či má poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb alebo internetového vyhľadávača prístup k osobným údajom alebo iným údajom, alebo k obom typom údajov, ktoré komerční používatelia alebo spotrebitelia alebo podnikové webové sídla poskytujú na účely využívania uvedených služieb alebo ktoré vznikajú pri poskytovaní uvedených služieb, a ak áno, ku ktorým kategóriám takýchto údajov a za akých podmienok;

b)  či má komerčný používateľ prístup k osobným údajom alebo iným údajom, alebo k obom typom údajov, ktoré uvedený komerčný používateľ poskytuje v súvislosti s jeho využívaním dotknutých online sprostredkovateľských služieb alebo ktoré vznikajú pri poskytovaní uvedených služieb uvedenému komerčnému používateľovi a spotrebiteľom jeho tovaru alebo služieb, a ak áno, ku ktorým kategóriám takýchto údajov a za akých podmienok;

b)  či má komerčný používateľ prístup k osobným údajom alebo iným údajom, alebo k obom typom údajov, ktoré uvedený komerčný používateľ poskytuje v súvislosti s jeho využívaním dotknutých online sprostredkovateľských služieb alebo internetových vyhľadávačov alebo ktoré vznikajú pri poskytovaní uvedených služieb uvedenému komerčnému používateľovi a spotrebiteľom jeho tovaru alebo služieb, a ak áno, ku ktorým kategóriám takýchto údajov a za akých podmienok;

c)  či má popri písmene b) poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb prístup k osobným údajom alebo iným údajom, alebo k obom typom údajov, a to aj v agregovanej forme, poskytnutým alebo vzniknutým pri poskytovaní online sprostredkovateľských služieb všetkým komerčným používateľom a ich spotrebiteľom, a ak áno, ku ktorým kategóriám takýchto údajov a za akých podmienok.

c)  či má popri písmene b) poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb prístup k osobným údajom alebo iným údajom, alebo k obom typom údajov, a to aj v agregovanej forme, poskytnutým alebo vzniknutým pri poskytovaní online sprostredkovateľských služieb alebo internetových vyhľadávačov všetkým komerčným používateľom a ich spotrebiteľom, a ak áno, ku ktorým kategóriám takýchto údajov a za akých podmienok;

 

ca)  či v prípade porušenia zmluvných povinností alebo v prípade zlyhania trhu zo strany poskytovateľa online sprostredkovateľských služieb majú komerční užívatelia právo na prístup k údajom alebo na získanie údajov alebo na niektoré kategórie údajov, ktoré predložili poskytovateľovi.

 

2a.  Komerční používatelia zabezpečia, aby údaje o ich tovare a službách – najmä o všetkých zložkách ceny – ktoré poskytujú poskytovateľom online sprostredkovateľskej služby, boli presné, a aby tieto údaje boli dostatočné na to, aby poskytovatelia mohli dodržať svoje zákonné povinnosti najmä voči spotrebiteľom.

 

2b.  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb zaručia každému komerčnému používateľovi prístup k anonymizovaným spotrebiteľským údajom v strojovo čitateľnom bežne používanom a štandardizovanom formáte, ktoré sa získavajú priamo prostredníctvom uľahčenia transakcie medzi spotrebiteľom a dotknutým komerčným používateľom. Touto povinnosťou nie sú dotknuté povinnosti, ktoré musia spĺňať online sprostredkovateľské služby podľa platných pravidiel ochrany údajov a súkromia.

 

2c.  Bez toho, aby bolo dotknuté príslušné právo Únie uplatniteľné na ochranu osobných údajov a súkromia, poskytovatelia sprostredkovateľských služieb poskytujú komerčným používateľom prístup k všetkým údajom, ktoré získali v dôsledku obchodnej činnosti príslušného komerčného používateľa.

 

2d.  Bez toho, aby bolo dotknuté príslušné právo Únie uplatniteľné na ochranu osobných údajov a súkromia, poskytovatelia internetových vyhľadávačov poskytujú používateľom podnikových webových sídiel prístup k všetkým údajom, ktoré získali v dôsledku činnosti príslušného používateľa podnikových webových sídiel.

 

2e.  Údaje uvedené v odsekoch 2c a 2d sa poskytujú v strojovo čitateľnom bežne používanom a štandardizovanom formáte.

 

2f.  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb poskytnú na žiadosť spotrebiteľa svojich služieb prístup k osobným údajom alebo iným údajom, alebo k obom typom údajov, ktoré spotrebitelia priamo alebo nepriamo vytvárajú svojou činnosťou, tretej strane určenej spotrebiteľom. Takýto prístup sa poskytne za spravodlivých, primeraných a nediskriminačných podmienok.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 8

Článok 8

Obmedzenie možnosti ponúkať odlišné podmienky inými prostriedkami

Obmedzenie možnosti ponúkať odlišné podmienky inými prostriedkami

1.  Ak poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb pri poskytovaní svojich služieb obmedzia schopnosť komerčných používateľov ponúkať ten istý tovar a služby spotrebiteľom za odlišných podmienok inými prostriedkami než s využitím uvedených služieb, uvedú vo svojich obchodných podmienkach dôvody uvedeného obmedzenia a zabezpečia, aby boli tieto dôvody ľahko dostupné verejnosti. Uvedené dôvody musia obsahovať hlavné hospodárske, obchodné alebo právne aspekty obmedzení.

1.  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb neobmedzia schopnosť komerčných používateľov ponúkať ten istý tovar a služby spotrebiteľom za odlišných alebo rovnakých podmienok prostredníctvom iných online sprostredkovateľských služieb. Ak poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb pri poskytovaní svojich služieb obmedzia schopnosť komerčných používateľov ponúkať ten istý tovar a služby spotrebiteľom za odlišných podmienok inými prostriedkami než s využitím uvedených služieb, uvedú vo svojich obchodných podmienkach dôvody uvedeného obmedzenia a zabezpečia, aby boli tieto dôvody ľahko dostupné verejnosti. Uvedené dôvody musia obsahovať hlavné hospodárske, obchodné alebo právne aspekty obmedzení. Obmedzenia musia byť primerané, dočasné a musia zastupovať legitímny záujem poskytovateľa.

2.  Povinnosťou stanovenou v odseku 1 nie sú dotknuté žiadne zákazy ani obmedzenia, pokiaľ ide o zavedenie takýchto obmedzení, ktoré vyplývajú z uplatňovania iných pravidiel Únie alebo z vnútroštátnych pravidiel, ktoré sú v súlade s právom Únie a sa vzťahujú na poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb.

2.  Týmto nariadením nie sú dotknuté žiadne zákazy ani obmedzenia, pokiaľ ide o zavedenie takýchto obmedzení, ktoré vyplývajú z uplatňovania iných pravidiel Únie alebo z vnútroštátnych pravidiel, ktoré sú v súlade s právom Únie a sa vzťahujú na poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb. Dôkladne sa preskúmajú najmä riziká týkajúce sa postupov uvedených v odseku 1 na vytvorenie cenovej dohody medzi poskytovateľmi online sprostredkovateľských služieb.

 

2a.  Povinnosť stanovená v odseku 1 nesmie mať za následok obmedzenie práv duševného vlastníctva, ktoré požívajú ich držitelia.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Interný systém vybavovania sťažností je založený na zásadách rovnakého zaobchádzania a jeho používanie nesmie viesť k žiadnemu škodlivému zaobchádzaniu s komerčným používateľom.

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že akýkoľvek nesúhlas môže viesť k trestným opatreniam, je žiaduce, aby existovali ochranné opatrenia, ktoré by tomu zabránili.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  oznámia sťažovateľovi výsledok postupu vnútorného vybavovania sťažností individualizovaným spôsobom s použitím jasného a jednoznačného jazyka.

c)  bezodkladne oznámia sťažovateľovi výsledok postupu vnútorného vybavovania sťažností individualizovaným spôsobom s vhodným odôvodnením a použitím jasného a jednoznačného jazyka.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb vypracujú každý rok informácie o fungovaní a účinnosti svojho vnútorného systému vybavovania sťažností a zabezpečia, aby boli ľahko dostupné verejnosti.

Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb musia poskytovať ročnú správu o používaní svojich vnútorných systémoch vybavovania sťažností, v ktorej sa popíšu hlavné druhy problémov, ktoré môžu mať podniky pri používaní online sprostredkovateľských služieb.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uvedené informácie musia uvádzať celkový počet podaných sťažností, ich predmet, čas potrebný na ich vybavenie a rozhodnutie prijaté v súvislosti s jednotlivými sťažnosťami.

Uvedené informácie musia uvádzať celkový počet podaných sťažností, ich hlavné druhy a priemerný čas potrebný na ich vybavenie.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb, ktorí sú malými podnikmi v zmysle článku 2 ods. 2 prílohy k odporúčaniu 2003/361/ES29.

5.  Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb, ktorí sú malými podnikmi v zmysle článku 2 ods. 2 prílohy k odporúčaniu 2003/361/ES29 počas prvých troch rokov od začiatočnej fázy ich komerčnej prevádzky.

_________________

_________________

29 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 týkajúce sa definície mikro, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

29 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 týkajúce sa definície mikro, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

Odôvodnenie

Výnimka je vhodnejšia, keď malé podniky ešte len vznikajú. Neskôr je pravdepodobné, že trh a spotrebitelia budú očakávať, že v každom prípade budú plniť normy väčších spoločností.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 10

Článok 10

Mediácia

Mediácia

1.  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb musia vo svojich obchodných podmienkach určiť jedného alebo viacerých mediátorov, ktorých sú pripravení zapojiť do pokusu dosiahnuť dohodu s komerčnými používateľmi v súvislosti s mimosúdnym riešením akýchkoľvek sporov medzi poskytovateľom a komerčným používateľom v súvislosti s poskytovaním príslušných online sprostredkovateľských služieb, vrátane sťažností, ktoré nie je možné vyriešiť v rámci vnútorného systému vybavovania sťažností uvedeného v článku 9.

1.  Cieľom poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb je vo svojich obchodných podmienkach určiť jedného alebo viacerých mediátorov, ktorých sú ochotní zapojiť do snahy dospieť k dohode s komerčnými používateľmi v súvislosti s mimosúdnym riešením všetkých sporov medzi poskytovateľom a komerčným používateľom, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním príslušných online sprostredkovateľských služieb, ktoré nemohli byť vyriešené v rámci vnútorného systému vybavovania sťažností uvedeného v článku 9.

Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb môžu určiť mediátorov poskytujúcich mediačné služby z miesta mimo Únie len vtedy, keď je zabezpečené, že dotknutí komerční používatelia nie sú účinne zbavení výhody akýchkoľvek právnych záruk stanovených v práve Únie alebo v práve členských štátov ako dôsledok toho, že mediátori poskytujú uvedené služby z miesta mimo Únie.

Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb môžu určiť mediátorov poskytujúcich mediačné služby z miesta mimo Únie len vtedy, keď je zabezpečené, že dotknutí komerční používatelia nie sú účinne zbavení výhody akýchkoľvek právnych záruk stanovených v práve Únie alebo v práve členských štátov ako dôsledok toho, že mediátori poskytujú uvedené služby z miesta mimo Únie.

2.  Mediátori uvedení v odseku 1 musia spĺňať tieto požiadavky:

2.  Mediátori uvedení v odseku 1 musia spĺňať tieto požiadavky:

a) sú nestranní a nezávislí;

a) sú nestranní a nezávislí;

b) ich mediačné služby sú cenovo dostupné pre priemerného komerčného používateľa príslušných online sprostredkovateľských služieb;

b) ich mediačné služby sú cenovo dostupné pre priemerného komerčného používateľa príslušných online sprostredkovateľských služieb;

c) sú schopní poskytovať mediačné služby v jazyku obchodných podmienok, ktorými sa riadi zmluvný vzťah medzi poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb a dotknutým komerčným používateľom;

c) sú schopní poskytovať mediačné služby v jazyku obchodných podmienok, ktorými sa riadi zmluvný vzťah medzi poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb a dotknutým komerčným používateľom;

d) sú ľahko prístupní buď fyzicky v mieste usadenia alebo pobytu komerčného používateľa, alebo na diaľku využitím komunikačných technológií;

d) sú ľahko prístupní buď fyzicky v mieste usadenia alebo pobytu komerčného používateľa, alebo na diaľku využitím komunikačných technológií;

e) sú schopní poskytnúť mediačné služby bez zbytočného odkladu;

e) sú schopní poskytnúť mediačné služby bez zbytočného odkladu;

f) dostatočne rozumejú všeobecným obchodným vzťahom podnik-podnik, čo im umožňuje účinne prispievať k snahe o riešenie sporov.

f) dostatočne rozumejú všeobecným obchodným vzťahom podnik-podnik, čo im umožňuje účinne prispievať k snahe o riešenie sporov.

3.  S cieľom dospieť k dohode o urovnaní sporu poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb sa v dobrej viere zúčastnia každého pokusu dosiahnuť dohodu prostredníctvom mediácie niektorého z mediátorov, ktorých určili v súlade s odsekom 1.

3.  Strany zúčastnené mediácie sa v dobrej viere zúčastnia každého pokusu dosiahnuť dohodu prostredníctvom dobrovoľnej mediácie niektorého z mediátorov, ktorých určili v súlade s odsekom 1, s cieľom dosiahnuť dohodu o riešení sporu v lehote do 25 dní od začatia mediácie, pokiaľ by vzhľadom na zložitosť sporu nebolo dodržanie tejto lehoty neprimeranou záťažou. V tom prípade by sa malo dospieť k dohode v lehote najviac 90 dní.

4.  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb znášajú primeranú časť celkových nákladov na mediáciu v každom jednotlivom prípade. Primeraný podiel uvedených celkových nákladov sa určí na základe návrhu mediátora s prihliadnutím na všetky relevantné prvky daného prípadu, najmä na relatívnu podstatu nárokov strán sporu, správanie strán, ako aj vzájomnej veľkosti a finančnej sily strán. Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb však v každom prípade znášajú aspoň polovicu celkových nákladov.

4.  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb a komerční používatelia znášajú primeranú časť celkových nákladov na mediáciu v každom jednotlivom prípade. Primeraný podiel uvedených celkových nákladov sa určí na základe návrhu mediátora s prihliadnutím na všetky relevantné prvky daného prípadu, najmä na relatívnu podstatu nárokov strán sporu, správanie strán, ako aj vzájomnej veľkosti a finančnej sily strán. Ak však mediátor zistí, že komerčný používateľ koná úmyselne zle alebo sa usiluje o zneužitie mediácie, môže rozhodnúť o tom, že komerčný používateľ bude znášať viac ako polovicu celkových nákladov.

5.  Žiadnym pokusom o dosiahnutie dohody mediáciou pri riešení sporu v súlade s týmto článkom nie sú dotknuté práva poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb a príslušných komerčných používateľov začať súdne konanie kedykoľvek počas postupu mediácie alebo po ňom.

5.  Žiadnym pokusom o dosiahnutie dohody mediáciou pri riešení sporu v súlade s týmto článkom nie sú dotknuté práva poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb a príslušných komerčných používateľov začať súdne konanie kedykoľvek pred postupom mediácie, počas neho alebo po ňom. Začatie súdneho konania nie je podmienené začatím mediácie.

 

5a)  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb vypracujú každý rok informácie o fungovaní a účinnosti mediácie súvisiacej s touto činnosťou a zabezpečia, aby boli ľahko dostupné širokej verejnosti. V uvedených správach sa musia uvádzať aspoň informácie o celkovom počte prípadov mediácie, predmete sťažností, čase potrebnom na ich vybavenie a rozhodnutí prijatom v súvislosti s jednotlivými sťažnosťami.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 12

Článok 12

Súdne konania zo strany zastupujúcich organizácií alebo združení a verejných orgánov

Súdne konania zo strany zastupujúcich organizácií alebo združení a verejných orgánov

1.  Organizácie a združenia, ktoré majú oprávnený záujem zastupovať komerčných používateľov alebo zastupovať používateľov s vlastnými webovými sídlami, ako aj verejné orgány zriadené v členských štátoch, majú právo podať žalobu na vnútroštátne súdy v Únii v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom je žaloba podaná, s cieľom zastaviť alebo zakázať akékoľvek nedodržiavanie relevantných požiadaviek stanovených v tomto nariadení poskytovateľmi online sprostredkovateľských služieb alebo poskytovateľmi internetových vyhľadávačov.

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 80 nariadenia (EÚ) č. 2016/679 a po vyčerpaní všetkých ďalších možností na urovnanie sporu medzi platformou a komerčným používateľom stanovených v článku 9 a článku 10 tohto nariadenia organizácie a združenia, ktoré majú skutočne dlhotrvajúci a oprávnený záujem zastupovať komerčných používateľov alebo zastupovať používateľov s vlastnými webovými sídlami a ktoré sú oprávnené a monitorované príslušnými verejnými orgánmi členských štátov, ako aj verejné orgány zriadené v členských štátoch majú právo podať žalobu na vnútroštátne súdy v Únii v súlade s pravidlami práva členského štátu, v ktorom je žaloba podaná, s cieľom zastaviť alebo zakázať akékoľvek nedodržiavanie informácií, nediskriminácie a prístupu k požiadavkám na údaje stanoveným v tomto nariadení poskytovateľmi online sprostredkovateľských služieb alebo poskytovateľmi internetových vyhľadávačov.

2.  Organizácie alebo združenia majú právo uvedené v odseku 1, len ak v čase podania žaloby spĺňajú všetky tieto požiadavky:

2.  Organizácie alebo združenia majú právo uvedené v odseku 1, len ak v čase podania žaloby a počas súdneho konania naďalej spĺňajú všetky tieto požiadavky:

a)  sú riadne zriadené podľa práva členského štátu;

a)  sú riadne zriadené podľa práva členského štátu a v súčasnosti majú licenciu oprávneného subjektu vydanú príslušným verejným orgánom daného členského štátu;

b)  sledujú ciele, ktoré sú v kolektívnom záujme skupiny komerčných používateľov alebo používateľov s vlastnými webovými sídlami, ktorých zastupujú;

b)  sledujú ciele verejne uvedené v ich štatúte alebo inom príslušnom správnom dokumente, ktoré sú v kolektívnom záujme skupiny väčšiny komerčných používateľov alebo používateľov s vlastnými webovými sídlami, ktorých zastupujú, pričom túto skupinu musí tvoriť aspoň 10 nezávislých komerčných používateľov alebo používateľov s vlastnými webovými sídlami;

c)  majú neziskovú povahu.

c)  majú neziskovú povahu a sú transparentné, pokiaľ ide o zdroj financovania na podanie žaloby a pokračovanie v nej, a môžu preukázať, že majú dostatočné finančné zdroje na to, aby zastupovali najlepšie záujmy svojich komerčných používateľov alebo používateľov s vlastnými webovými sídlami a aby nahradili akékoľvek náklady protistrany v prípade neúspechu.

 

ca)  majú štruktúru riadenia, ktorá zabezpečuje nezávislosť od tretích strán, a má vnútorný postup na predchádzanie konfliktu záujmov v prípade financovania prijatého od tretích strán;

 

cb)  sú transparentné, pokiaľ ide o zdroj financovania;

 

cc)  majú dostatočné finančné a ľudské zdroje, ako aj odborné znalosti v oblasti práva s cieľom zastupovať najlepšie záujmy svojich komerčných používateľov alebo a používateľov s vlastnými webovými sídlami;

Verejné orgány majú v členských štátoch, v ktorých sú zriadené, právo uvedené v odseku 1, ak sú poverené ochranou kolektívnych záujmov komerčných používateľov alebo používateľov s vlastnými webovými sídlami, prípadne zabezpečením súladu s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení, a to v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi príslušného členského štátu.

Verejné orgány majú v členských štátoch, v ktorých sú zriadené, právo uvedené v odseku 1, a sú oprávnené vydať organizácii alebo združeniu požadovanú licenciu, ak sú poverené ochranou kolektívnych záujmov komerčných používateľov alebo používateľov s vlastnými webovými sídlami, prípadne zabezpečením súladu s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení, a to v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi príslušného členského štátu.

 

Členské štáty zabezpečia, aby zastupujúce organizácie alebo združenia uverejňovali výročné správy o činnosti. Tieto správy obsahujú aspoň tieto informácie týkajúce sa domácich aj cezhraničných žalôb v zastúpení:

 

a)  počet začatých opatrení a hlavné typy podaných sťažností;

 

b)  počet (miera percentuálneho podielu) súdnych rozhodnutí v prospech používateľov podnikov alebo používateľov s vlastnými webovými sídlami;

 

c)  počet (miera alebo percentuálny podiel) žalôb v zastúpení, ktoré boli prerušené, a ak sú známe, dôvody ich prerušenia;

 

d)  priemerný čas potrebný na vyriešenie žaloby v zastúpení;

 

Ak verejný orgán členského štátu vydá organizácii alebo združeniu licenciu oprávneného subjektu, tento verejný orgán je zodpovedný za pravidelné preskúmanie štatútu a správanie tejto organizácie alebo združenia, aby sa zabezpečilo, že spĺňa požiadavky tohto článku. Verejný orgán členského štátu okamžite odníme licenciu oprávneného subjektu akejkoľvek organizácii alebo združeniu, o ktorých sa zistí, že nespĺňajú požiadavky tohto článku.

 

Dodržiavanie kritérií uvedených v tomto odseku organizáciou alebo združením nemá vplyv na právo súdu alebo správneho orgánu preskúmať, či účel organizácie alebo asociálcie ich oprávňuje, aby v konkrétnom prípade konali v súlade s odsekom 1.

 

2a.  Právo uvedené v odseku 1 sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté práva uvedené v smernici XXXX/XX/EÚ (odkaz na smernicu o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov, ktorou sa zrušuje smernica 2009/22/ES, (COM(2018)184)).

3.  Právom uvedeným v odseku 1 nie sú dotknuté práva komerčných používateľov a používateľov s vlastnými webovými sídlami jednotlivo podať žalobu na príslušné vnútroštátne súdy v súlade s pravidlami práva členského štátu, kde je žaloba podaná, s cieľom riešiť akékoľvek nedodržiavanie príslušných požiadaviek stanovených v tomto nariadení zo strany poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb.

3.  Právom uvedeným v odseku 1 nie sú dotknuté práva komerčných používateľov a používateľov s vlastnými webovými sídlami jednotlivo podať žalobu na príslušné vnútroštátne súdy v súlade s pravidlami práva členského štátu, kde je žaloba podaná, s cieľom riešiť akékoľvek nedodržiavanie príslušných požiadaviek stanovených v tomto nariadení zo strany poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb.

 

3a.  Členské štáty môžu zakázať, aby súkromné tretie strany, ktoré sú poskytovateľmi finančných prostriedkov, prostredníctvom súdneho konania alebo rozhodnutia získali akýkoľvek priamy alebo nepriamy finančný prospech;

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia podnecuje poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb a organizácie a združenia, ktoré ich zastupujú, aby vypracovali kódexy správania prispievajúce k riadnemu uplatňovaniu tohto nariadenia s prihliadnutím na osobitné znaky rôznych sektorov, v ktorých sú online sprostredkovateľské služby poskytované, ako aj na osobitné vlastnosti mikropodnikov a malých a stredných podnikov.

1.  Komisia podnecuje poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb, ako aj organizácie a združenia, ktoré ich zastupujú, spolu s komerčnými používateľmi a organizáciami a združeniami, ktoré ich zastupujú, aby vypracovali kódexy správania prispievajúce k riadnemu uplatňovaniu tohto nariadenia s prihliadnutím na osobitné znaky rôznych sektorov, v ktorých sú online sprostredkovateľské služby poskytované, ako aj na osobitné vlastnosti mikropodnikov a malých a stredných podnikov. Kódexy správania sa zameriavajú najmä na interoperabilitu, prekážky prechodu k inému dodávateľovi a prenosnosť údajov.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 13 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 13a

 

Príslušné orgány a presadzovanie

 

1.  Každý členský štát určí na vnútroštátnej úrovni príslušný orgán, ktorý bude zodpovedný za monitorovanie a presadzovanie súladu s týmto nariadením a bude mať tieto právomoci:

 

a)  začať a viesť vyšetrovania z vlastnej iniciatívy alebo na základe sťažnosti;

 

b)  požiadať, aby poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb a poskytovatelia internetových vyhľadávačov poskytli všetky potrebné informácie na vedenie vyšetrovania;

 

c)  prijať rozhodnutie o stanovení porušenia zákazov stanovených v tomto nariadení a vyžaduje, aby poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb alebo internetového vyhľadávača prestal s porušovaním;

 

d)  uložiť poskytovateľovi peňažnú pokutu. Pokuta musí byť účinná, primeraná a odrádzajúca so zreteľom na povahu, trvanie a závažnosť porušenia; a

 

e)  každoročne uverejňovať svoje rozhodnutia a správy o svojich činnostiach podľa tohto nariadenia.

 

2.  Komerčný používateľ, používateľ s vlastnými webovými sídlami alebo organizácia či združenie, ktoré spĺňa prvé tri požiadavky článku 12 ods. 2, môžu podať sťažnosť kompetentnému orgánu príslušného členského štátu. Ak o to sťažovateľ požiada, príslušný orgán zabezpečí dôvernosť totožnosti sťažovateľa a akýchkoľvek iných informácií, v súvislosti s ktorými sťažovateľ považuje ich zverejnenie za škodlivé pre svoje záujmy. Sťažovateľ označí takéto informácie v prípadnej žiadosti o zachovanie dôvernosti.

 

3.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány navzájom účinne spolupracovali a poskytovali si vzájomnú pomoc pri vyšetrovaniach, ktoré majú cezhraničný rozmer.

 

4.  Príslušné orgány a vnútroštátne orgány pre hospodársku súťaž, ak sa nezhodujú, si navzájom poskytujú informácie potrebné na uplatňovanie ustanovení tohto nariadenia. Pokiaľ ide o vymieňané informácie, prijímajúci orgán zabezpečí rovnakú úroveň zachovania dôvernosti ako pôvodný orgán.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 13 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 13b

 

Uplatniteľné právo a právomoc

 

V zmluvách uzatvorených komerčnými používateľmi s obvyklým pobytom v členskom štáte alebo v prípadoch, keď sa plnenie zmluvy má uskutočniť v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, sa uplatňuje toto:

 

a)  ochrana poskytovaná komerčným používateľom v tomto nariadení sa uplatňuje bez ohľadu na právo uplatniteľné na iné aspekty zmluvy prostredníctvom výberu strán alebo inak; a

 

b)  ak zmluva neobsahuje pravidlá tohto nariadenia, voľba príslušného súdu je platná len vtedy, ak ho určí súd v:

 

i)  členskom štáte , v ktorom má komerčný používateľ svoj obvyklý pobyt; alebo

 

ii)  členskom štáte, v ktorom sa má zmluva plniť.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 13 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 13c

 

Informácie požadované od poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb

 

1.  Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb poskytli príslušným orgánom všetky informácie potrebné na monitorovanie a presadzovanie súladu s ustanoveniami tohto nariadenia, pomoc Komisii pri vypracúvaní usmernení stanovených v článku 6 a na podporu úlohy pozorovateľa pri plnení úloh uvedených v článku 2 rozhodnutia Komisie z 26. apríla 2018 o zriadení skupiny expertov pre stredisko pre monitorovanie ekonomiky online platforiem.

 

2.  Takéto požiadavky na informácie zahŕňajú:

 

a)  hlavné parametre určovania poradia ponúk a ich relatívny význam, ktorý predstavujú pre spotrebiteľov v dôsledku jeho vyhľadávania;

 

b)  to, či tretia strana ponúkajúca tovar, služby alebo digitálny obsah je alebo nie je obchodníkom, na základe vyhlásenia tejto tretej strany poskytovateľovi online sprostredkovateľských služieb;

 

c)  či sa práva spotrebiteľov vyplývajúce z právnych predpisov Únie týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa vzťahujú alebo nevzťahujú na uzatvorenú zmluvu;

 

d)  ak je zmluva uzatvorená s obchodníkom, ktorý obchodník je zodpovedný za zabezpečenie uplatňovania práva spotrebiteľov vyplývajúce z právnych predpisov Únie o ochrane spotrebiteľa v súvislosti so zmluvou. Touto požiadavkou nie je dotknutá zodpovednosť, ktorú poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb môže mať alebo môže nadobudnúť, pokiaľ ide o osobitné prvky zmluvy; a

 

e)  či a ako sa použili algoritmy alebo automatizované rozhodovanie s cieľom predložiť ponuky alebo stanoviť ceny vrátane personalizovaných techník oceňovania. Členské štáty môžu vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch zachovať alebo do nich zaviesť požiadavky na informácie a pravidlá zodpovednosti za zmluvy uzatvorené na elektronických trhoch.

 

3.  Podniky poskytnú takéto informácie bezodkladne na požiadanie a v súlade s požadovanými lehotami a úrovňou podrobností. Požadované informácie musia zodpovedať výkonu tejto úlohy. Príslušný orgán uvedie dôvody, ktoré odôvodňujú jeho žiadosť o informácie.

 

4.  Ak príslušný orgán považuje informácie za dôverné v súlade s predpismi Únie a vnútroštátnymi predpismi o zachovaní dôvernosti podnikov alebo ochrane osobných údajov, dotknuté príslušné orgány zabezpečia takúto dôvernosť.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 13 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 13d

 

Pravidlá v oblasti zodpovednosti

 

Online sprostredkovateľské služby a nie komerční používatelia by mali byť zodpovední za zavádzajúce informácie, ktoré komerční používatelia poskytli online sprostredkovateľským službám, ak komerční používatelia oznámili online sprostredkovateľskej službe klamlivý charakter poskytnutých informácií. Online sprostredkovateľské služby by mali byť zodpovedné aj v prípade, ak sú sami autormi zavádzajúcich vyhlásení týkajúcich sa komerčných používateľov alebo tovaru a služieb ponúkaných komerčnými používateľmi.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 14 – odseky 1 a 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Najneskôr [dátum: tri roky od dátumu nadobudnutia účinnosti] a následne každé tri roky Komisia vykoná hodnotenie tohto nariadenia a predloží správu Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru.

1.  Najneskôr [dátum: dva roky od dátumu nadobudnutia účinnosti] a následne každé dva roky Komisia vykoná hodnotenie tohto nariadenia a predloží správu Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru. V prípade potreby predloží Komisia legislatívny návrh na zmenu tohto nariadenia, najmä s cieľom zabezpečiť dosiahnutie cieľov stanovených v odseku 2.

2.  Prvé hodnotenie tohto nariadenia sa vykoná najmä s cieľom posúdiť súlad s povinnosťami stanovenými v článkoch 5, 6, 7 a 8 a jeho vplyv na hospodárenie online platforiem, ako aj to, či na zabezpečenie spravodlivého, predvídateľného, udržateľného a dôveryhodného online podnikateľského prostredia na vnútornom trhu sú potrebné dodatočné pravidlá vrátane pravidiel presadzovania.

2.  Preskúmanie zahŕňa prinajmenšom posúdenie:

 

a) účinnosti tohto nariadenia vrátane prahových hodnôt vymedzených v článku 1 ods. 4 až 6;

 

b) účinnosti zavedených etických kódexov na zvýšenie spravodlivosti a transparentnosti;

 

c) s cieľom účinnejšie riešiť potenciálne škodlivé praktiky v obchodných transakciách medzi vyhľadávačmi online a ich komerčnými používateľmi, najmä pokiaľ ide o otázky uvedené v článku 2 písm. b) rozhodnutia Komisie C(2018) 2393 o zriadení skupiny expertov pre stredisko pre monitorovanie ekonomiky online platforiem;

 

d) možných vplyvov potenciálne škodlivých praktík na spotrebiteľov;

 

e) potreby zahrnúť do pôsobnosti tohto nariadenia operačné systémy;

 

f) potreby aktualizovať zoznam nekalých obchodných praktík.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Uplatňuje sa od [dátum: šesť mesiacov odo dňa jeho uverejnenia].

2.  Uplatňuje sa od [dátum: dvanásť mesiacov odo dňa jeho uverejnenia].

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Príloha I (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Príloha I

 

Nekalé obchodné praktiky

 

Podmienky sa považujú za nekalé obchodné praktiky v zmysle tohto nariadenia, ak

 

  požadujú od komerčného používateľa využívanie doplňujúcich služieb poskytovateľa online sprostredkovateľských služieb vrátane platobných služieb bez možnosti využiť akékoľvek alternatívne metódy za okolností, keď je to pre komerčného používateľa podstatným spôsobom negatívne;

 

  zaťažujú komerčného používateľa jednostrannou doložkou o zodpovednosti, ktorá spôsobuje nespravodlivý prenos rizika;

 

  zavádzajú zmluvné doložky so spätnou platnosťou, ktoré poškodzujú komerčného používateľa;

 

  zachovávajú zákonné právo na používanie dôverných informácií komerčného používateľa po uplynutí platnosti zmluvy medzi poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb a komerčným používateľom;

 

  požadujú od komerčných používateľov, aby akceptovali doložky výhradnosti, pokiaľ ide o voľbu práva, ktoré nepatria do jurisdikcie Únie;

 

  zakazujú komerčným používateľom využívať aj konkurenčnú online sprostredkovateľskú službu.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Podpora spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb

Referenčné čísla

COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

28.5.2018

Postup pridružených výborov - dátum oznámenia na schôdzi

13.9.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Francis Zammit Dimech

9.7.2018

Prerokovanie vo výbore

24.9.2018

11.10.2018

 

 

Dátum prijatia

20.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

24

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Dokument P8_TA(2017)0272.


STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch (23.11.2018)

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb

(COM(2018)0238 – C8‑0165/2018 – 2018/0112(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Claudia Țapardel

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko víta návrh Komisie na podporu spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb a domnieva sa, že je dobre vyvážený a rieši nedostatok transparentnosti v prostredí online platforiem. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko uznáva prístup založený na zásadách a horizontálny charakter tohto nariadenia, ako aj skutočnosť, že namiesto zamerania sa na konkrétne odvetvie alebo problém sa zameriava na riešenie nerovnováh, ktoré existujú medzi platformami a komerčnými používateľmi v dnešnej ekonomike online platforiem. Toto nariadenie prispieva k vytvoreniu jasného a transparentného právneho prostredia pre poskytovateľov online služieb a pre komerčných používateľov a prispieva k plneniu cieľov jednotného digitálneho trhu. Vzhľadom na rôznorodosť podnikateľských modelov a cezhraničnú povahu online platforiem sa spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko domnieva, že na úrovni Európskej únie by sa mali zosúladiť regulačné riešenia s cieľom podporiť jednotný digitálny trh a zabrániť možnej fragmentácii. Výber nariadenia ako legislatívneho nástroja je preto vítaný.

Hoci potenciálne dominantné postavenie platforiem môže viesť k tomu, že sa budú zapájať do potenciálne škodlivých praktík, ktoré by obmedzili a podkopali dôveru podnikov, spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko chce objasniť, že názor, podľa ktorého majú platformy silnejšie postavenie v rámci svojho podnikania, nezodpovedá skutočnej situácii. Vzhľadom na horizontálny charakter tohto nariadenia a rôznorodosť online obchodných modelov, ktorými sa zaoberá, sa spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko domnieva, že online sprostredkovateľské služby a komerční používatelia sú vzájomne závislí, a snaží sa zabezpečiť, aby toto nariadenie nespôsobilo zbytočnú záťaž ani jednej strane. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa snaží nájsť rovnováhu medzi zlepšením transparentnosti a zabezpečením spravodlivosti voči komerčným používateľom, pri súčasnom zabezpečení prístupu k spravodlivému, otvorenému a konkurencieschopnému trhu v online prostredí.

Vzhľadom na rastúce obavy, pokiaľ ide o škodlivý vplyv doložiek najvyšších výhod, sa spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko domnieva, že na to, aby spotrebitelia mohli profitovať z otvorenejšieho trhu a spojiť úsilie v celej Európskej únii, by sa komerčným používateľom malo umožniť ponúkať odlišné podmienky prostredníctvom alternatívnych distribučných kanálov.

Okrem toho je spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko toho názoru, že na zabezpečenie transparentnosti a spravodlivosti voči komerčným používateľom musia platformy informovať komerčných používateľov o všetkých ďalších kanáloch a používaní ich značiek na uvádzanie tovaru a služieb na trh. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že komerční používatelia by mali mať kontrolu nad svojou obchodnou značkou a musia mať právo byť informovaní vždy, keď platformy majú v úmysle použiť uvedené značky na uvedenie výrobkov a služieb na trh.

A napokon, spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že je nutné predĺžiť lehotu, počas ktorej musia podniky vykonať súčasné nariadenie, na dvanásť mesiacov, a to vzhľadom na to, že platformy musia uskutočniť významné zmeny. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa snaží zabezpečiť, aby prechodné obdobie nemalo negatívny vplyv na platformy ani podniky.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Online sprostredkovateľské služby môžu byť kľúčové pre obchodný úspech podnikov, ktoré využívajú takéto služby, aby sa priblížili k spotrebiteľom. Narastajúce sprostredkovanie transakcií prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb, podporované silnými nepriamymi sieťovými účinkami založenými na údajoch, vedie k zvýšenej závislosti takýchto komerčných používateľov vrátane mikropodnikov a malých a stredných podnikov od uvedených služieb pri oslovovaní spotrebiteľov. Vzhľadom na uvedenú narastajúcu závislosť majú poskytovatelia uvedených služieb často väčšiu vyjednávaciu moc, ktorá im umožňuje skutočne sa správať jednostranne spôsobom, ktorý môže byť nespravodlivý a ktorý môže poškodzovať oprávnené záujmy ich komerčných používateľov a nepriamo aj spotrebiteľov v Únii.

(2)  Online sprostredkovateľské služby môžu byť kľúčové pre obchodný úspech podnikov, ktoré využívajú takéto služby, aby sa priblížili k spotrebiteľom. Narastajúce sprostredkovanie transakcií prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb, podporované silnými nepriamymi sieťovými účinkami založenými na údajoch, vedie k zvýšenej závislosti takýchto komerčných používateľov vrátane mikropodnikov a malých a stredných podnikov od uvedených služieb pri oslovovaní spotrebiteľov. Vzhľadom na uvedenú narastajúcu závislosť môžu mať poskytovatelia uvedených služieb často väčšiu vyjednávaciu moc, ktorá im umožňuje skutočne sa správať jednostranne spôsobom, ktorý môže byť nespravodlivý a ktorý môže poškodzovať oprávnené záujmy ich komerčných používateľov a nepriamo aj spotrebiteľov v Únii.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Treba poznamenať, že pojem „komerční používatelia“, a teda aj rozsah pôsobnosti tohto nariadenia, by sa mal vzťahovať aj na osoby, ktoré pracujú alebo poskytujú služby, a to aj v oblasti dopravy, tým, že osobne vykonávajú prácu prostredníctvom online platforiem. Netýka sa to len MSP, ale aj ľudí, ktorí môžu byť klasifikovaní ako samostatné hospodárske subjekty alebo samostatne zárobkovo činné osoby. Vzhľadom na rastúci počet osôb zamestnaných týmto spôsobom v hospodárstve je nevyhnutné, aby sa na ne tiež vzťahovala možnosť nápravy a aby mali možnosť ju využiť. Mali by mať právo na účasť na procese stanovovania cien a pracovných podmienok zo strany platforiem, pretože sú vystavení možnosti svojvoľného vyradenia, nedostatočného prístupu k osobným údajom a diskriminácie.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4b)  V prípade niektorých odvetví hospodárstva, ktoré boli nedávno otvorené pre hospodársku súťaž v rámci Únie, online sprostredkovateľské služby a vyhľadávač výrazne prispievajú k dokončeniu vnútorného trhu. V takýchto sektoroch poskytujú online sprostredkovateľské služby a vyhľadávače služby podnikom, ktoré už vytvorili svoje vlastné online obchodné kanály a ktoré nie sú závislé od online sprostredkovateľských služieb. V týchto prípadoch by sa mali v záujme spravodlivej hospodárskej súťaže a spotrebiteľov v Únii zvážiť ďalšie povinnosti komerčných používateľov voči online sprostredkovateľským službám v oblasti transparentnosti.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Na úrovni Únie by sa preto mal stanoviť jednotný a cielený súbor povinných pravidiel, ktorý by zaistil spravodlivé, predvídateľné, udržateľné a dôveryhodné podnikateľské prostredie na internete v rámci vnútorného trhu, najmä zabezpečením toho, aby komerční používatelia online sprostredkovateľských služieb mali zaistenú primeranú transparentnosť, ako aj možnosti účinnej nápravy v celej Únii. Uvedenými pravidlami by sa mala stanoviť aj primeraná transparentnosť v súvislosti s poradím používateľov s vlastnými webovými sídlami vo výsledkoch vyhľadávania generovaných internetovými vyhľadávačmi. Zároveň by uvedené pravidlá mali chrániť dôležitý inovačný potenciál širšieho ekonomického prostredia online platforiem.

(6)  Na úrovni Únie by sa preto mal stanoviť jednotný a cielený súbor povinných pravidiel, ktorý by zaistil spravodlivé, predvídateľné, udržateľné a dôveryhodné podnikateľské prostredie na internete v rámci vnútorného trhu, najmä zabezpečením toho, aby komerční používatelia online sprostredkovateľských služieb mali zaistenú primeranú transparentnosť, ako aj možnosti účinnej nápravy v celej Únii a aby online sprostredkovateľské služby mali k dispozícii dostatok informácií, aby mohli spotrebiteľom v Únii poskytovať včasné, presné a relevantné služby. Uvedenými pravidlami by sa mala stanoviť aj primeraná transparentnosť v súvislosti s poradím používateľov s vlastnými webovými sídlami vo výsledkoch vyhľadávania generovaných internetovými vyhľadávačmi. Zároveň by uvedené pravidlá mali chrániť dôležitý inovačný potenciál širšieho ekonomického prostredia online platforiem a ďalej ho podporovať do budúcnosti.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Povinnosti zúčastnených strán v oblasti informácií a transparentnosti sa musia dôsledne presadzovať, aby spotrebitelia mohli dôverovať platformám a podnikom, ktoré využívajú, a aby to nenarušilo ich dôveru v jednotný trh. Mali by sa podporovať všetky iniciatívy, ktoré zvyšujú transparentnosť ratingových mechanizmov a pomáhajú stanoviť spoľahlivé kritériá týkajúce sa reputácie.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6b)  Lepšia regulácia v digitálnom veku si vyžaduje právne predpisy založené na zásadách v spojení s doplnkovými neregulačnými opatreniami s cieľom účinne sa prispôsobiť novým technológiám a novým obchodným modelom a zabrániť fragmentácii jednotného trhu.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Širokú škálu obchodných vzťahov podnik-zákazník sprostredkúvajú na internete poskytovatelia prevádzkujúci viacstranné služby, ktoré sú v zásade založené na tom istom obchodnom modeli tvoriacom ekosystém. S cieľom zachytiť príslušné služby by sa mali online sprostredkovateľské služby vymedziť presným a technologicky neutrálnym spôsobom. Tieto služby by mali pozostávať najmä zo služieb informačnej spoločnosti, ktoré charakterizuje skutočnosť, že ich cieľom je uľahčiť nadviazanie priamych transakcií medzi komerčnými používateľmi a spotrebiteľmi bez ohľadu na to, či sú tieto transakcie nakoniec uzavreté buď online na online portáli predmetného poskytovateľa online sprostredkovateľských služieb, alebo na portáli komerčného používateľa či mimo internetu. Okrem toho by sa mali služby poskytovať na základe zmluvného vzťahu medzi poskytovateľmi a komerčnými používateľmi, ako aj medzi poskytovateľmi a spotrebiteľmi. Malo by sa predpokladať, že takýto zmluvný vzťah existuje, keď obe dotknuté strany vyjadria svoj úmysel byť viazané jednoznačným a overiteľným spôsobom bez toho, aby sa nevyhnutne vyžadovala výslovná písomná dohoda.

(8)  Širokú škálu obchodných vzťahov podnik-zákazník sprostredkúvajú na internete poskytovatelia prevádzkujúci viacstranné služby, ktoré sú v zásade založené na tom istom obchodnom modeli tvoriacom ekosystém. S cieľom zachytiť príslušné služby by sa mali online sprostredkovateľské služby vymedziť presným a technologicky neutrálnym spôsobom. Tieto služby by mali pozostávať najmä zo služieb informačnej spoločnosti, ktoré charakterizuje skutočnosť, že iniciujú priame transakcie medzi komerčnými používateľmi a spotrebiteľmi bez ohľadu na to, či sú tieto transakcie nakoniec uzavreté buď online na online portáli predmetného poskytovateľa online sprostredkovateľských služieb, alebo na portáli komerčného používateľa či mimo internetu. Okrem toho by sa mali služby poskytovať na základe zmluvného vzťahu medzi poskytovateľmi a komerčnými používateľmi, ako aj medzi poskytovateľmi a spotrebiteľmi. Malo by sa predpokladať, že takýto zmluvný vzťah existuje, keď obe dotknuté strany vyjadria svoj úmysel byť viazané jednoznačným a overiteľným spôsobom bez toho, aby sa nevyhnutne vyžadovala výslovná písomná dohoda.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Príklady online sprostredkovateľských služieb, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by preto mali zahŕňať online trhoviská elektronického obchodu vrátane kolaboratívnych trhovísk, na ktorých komerční používatelia pôsobia, ďalej online služby týkajúce sa softvérových aplikácií a online služby týkajúce sa sociálnych médií. Toto nariadenie by sa však nemalo vzťahovať na online nástroje umiestňovania reklamy ani na online reklamné burzy, ktoré nie sú poskytované s cieľom uľahčiť nadviazanie priamych transakcií a ktoré nezahŕňajú zmluvný vzťah so spotrebiteľmi. Toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať ani na online platobné služby, keďže tie samé osebe nespĺňajú uplatniteľné požiadavky, ale sú skôr prirodzeným pomocným nástrojom pri transakcii dodávky tovaru a poskytovania služieb dotknutým spotrebiteľom.

(9)  Príklady online sprostredkovateľských služieb, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by preto mali zahŕňať online trhoviská elektronického obchodu vrátane kolaboratívnych trhovísk, na ktorých komerční používatelia pôsobia, napríklad online služby rezervácie hotelov, a akékoľvek trhovisko ako funkcionalitu online služieb softvérových aplikácií a online služieb sociálnych médií a hlasových asistenčných služieb. Toto nariadenie by sa však nemalo vzťahovať na online nástroje umiestňovania reklamy ani na online reklamné burzy, ktoré nie sú poskytované s cieľom uľahčiť nadviazanie priamych transakcií a ktoré nezahŕňajú zmluvný vzťah so spotrebiteľmi. Toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať ani na online platobné služby, keďže tie samé osebe nespĺňajú uplatniteľné požiadavky, ale sú skôr prirodzeným pomocným nástrojom pri transakcii dodávky tovaru a poskytovania služieb dotknutým spotrebiteľom, ani na elektronické komunikačné siete či služby alebo audiovizuálne mediálne služby, ktoré podliehajú osobitnej sektorovej regulácii, pokiaľ ide o transparentnosť, nápravu a nediskrimináciu.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Z dôvodu konzistentnosti by sa vymedzenie pojmu internetového vyhľadávača používané v tomto nariadení malo zosúladiť s vymedzením pojmu používaným v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/114821.

(11)  Vymedzenie pojmu internetového vyhľadávača používané v tomto nariadení by malo byť širšie ako vymedzenie pojmu používané v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/114821 s cieľom zabezpečiť technologickú neutralitu a uznať rozmanitosť vyhľadávacích služieb.

_________________

_________________

21 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (Ú. v. EÚ L 194, 19.7.2016, s. 1).

21 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (Ú. v. EÚ L 194, 19.7.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Aby sa v prípade potreby účinne chránili komerční používatelia, malo by sa toto nariadenie uplatňovať tam, kde podmienky zmluvného vzťahu bez ohľadu na ich názov alebo formu nie sú individuálne dohodnuté zmluvnými stranami takýchto obchodných podmienok. To, či obchodné podmienky boli alebo neboli dohodnuté individuálne, by sa malo určiť na základe celkového posúdenia, pričom to, že ich určité ustanovenia mohli byť dohodnuté individuálne, nie je sama osebe rozhodujúca.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Making coverage under the Regulation dependent on whether a business has "individually negotiated" its terms of service (based on an "overall assessment" of the contract) would expose businesses to substantial uncertainty about when they may be protected, and how much they may be able to negotiate without jeopardising their important rights. The Regulation risks creating a situation whereby the more a business user negotiates with a platform, the more it is deprived of the minimum rights recognised by it. To avoid losing protection by the proposed Regulation, hotels – large or small – would then be faced with an incentive not to seek better contractual terms in negotiations with online platforms.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  V záujme ochrany komerčných používateľov by malo byť možné, aby príslušný súd ustanovil, že obchodné podmienky, ktoré nie sú v súlade s predpismi, nie sú pre dotknutého komerčného používateľa záväzné, s účinkami ex nunc. Akýkoľvek takýto nález súdu by sa však mal týkať len konkrétnych ustanovení obchodných podmienok, ktoré nie sú v súlade s predpismi. Ostatné ustanovenia by mali zostať platné a vykonateľné, pokiaľ ich možno oddeliť od ustanovení, ktoré nie sú v súlade s predpismi. Náhle zmeny existujúcich obchodných podmienok môžu značne narušiť činnosti komerčných používateľov. S cieľom obmedziť takéto negatívne účinky na komerčných používateľov a odradiť od takéhoto správania by preto zmeny vykonané v rozpore s povinnosťou dodržať stanovenú lehotu na oznamovanie mali byť neplatné, t. j. mali by sa považovať za neexistujúce, s účinkami erga omnes a ex tunc.

(15)  V záujme ochrany komerčných používateľov a poskytnutia právnej istoty všetkým stranám by malo byť možné, aby príslušný súd ustanovil, že obchodné podmienky, ktoré nie sú v súlade s predpismi, nie sú pre dotknutého komerčného používateľa záväzné, s účinkami ex nunc. Akýkoľvek takýto nález súdu by sa však mal týkať len konkrétnych ustanovení obchodných podmienok, ktoré nie sú v súlade s predpismi. Ostatné ustanovenia by mali zostať platné a vykonateľné, pokiaľ ich možno oddeliť od ustanovení, ktoré nie sú v súlade s predpismi. Náhle zmeny existujúcich obchodných podmienok môžu značne narušiť činnosti komerčných používateľov. S cieľom obmedziť takéto negatívne účinky na komerčných používateľov a odradiť od takéhoto správania by preto zmeny vykonané v rozpore s povinnosťou dodržať stanovenú lehotu na oznamovanie mali byť neplatné, t. j. mali by sa považovať za neexistujúce, s účinkami erga omnes a ex tunc.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb môže mať oprávnené dôvody rozhodnúť sa úplne alebo čiastočne pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie svojich služieb danému komerčnému používateľovi vrátane vyradenia určitého tovaru alebo služieb daných komerčných používateľov alebo účinného odstránenia výsledkov vyhľadávania. Vzhľadom na to, že takéto rozhodnutia môžu mať značný vplyv na záujmy dotknutého komerčného používateľa, by však komerční používatelia mali byť náležite informovaní o dôvodoch takéhoto rozhodnutia. Odôvodnenie by malo umožniť komerčným používateľom zistiť, či existuje priestor na napadnutie rozhodnutia, čím sa pre komerčných používateľov v prípade potreby zlepšia možnosti požadovania účinnej nápravy. Okrem toho by požiadavka odôvodnenia mala prispieť k predchádzaniu alebo náprave akéhokoľvek neúmyselného odstránenia online obsahu poskytnutého komerčnými používateľmi, ktorý poskytovateľ nesprávne považuje za nezákonný obsah v súlade s odporúčaním Komisie (EÚ) 2018/33422. V odôvodnení by sa mal určiť objektívny dôvod alebo dôvody rozhodnutia vychádzajúce z dôvodov, ktoré poskytovateľ vopred stanovil vo svojich obchodných podmienkach, a mali by v ňom byť primeraným spôsobom uvedené relevantné konkrétne okolnosti, ktoré viedli k uvedenému rozhodnutiu.

(16)  Poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb môže mať oprávnené dôvody rozhodnúť sa uplatniť obmedzenia alebo sankcie na komerčných používateľov, ako je pozastavenie alebo ukončenie poskytovania svojich služieb danému komerčnému používateľovi vrátane vyradenia určitého tovaru alebo služieb daných komerčných používateľov alebo účinného odstránenia výsledkov vyhľadávania. Vzhľadom na to, že takéto rozhodnutia môžu mať značný vplyv na záujmy dotknutého komerčného používateľa a spotrebiteľov, by však dotknutý komerčný používateľ mal byť bezodkladne informovaný o takomto rozhodnutí a jeho dôvodoch. Ak sa rozhodnutie zakladá na oznámeniach tretích strán, tieto oznámenia by mali byť dostatočne presné a primerane podložené, aby umožnili príslušnému poskytovateľovi služieb prijať informované a uvážené rozhodnutie. Od poskytovateľov by sa preto malo vyžadovať, aby obsah takýchto oznámení postupovali komerčnému používateľovi, aby mohol vyvrátiť zjavne nesprávne oznámenia. Odôvodnenie by malo umožniť komerčným používateľom zistiť, či existuje priestor na napadnutie rozhodnutia, čím sa pre komerčných používateľov v prípade potreby zlepšia možnosti požadovania účinnej nápravy. Okrem toho by požiadavka odôvodnenia mala prispieť k predchádzaniu alebo náprave akéhokoľvek neúmyselného odstránenia online obsahu poskytnutého komerčnými používateľmi, ktorý poskytovateľ nesprávne považuje za nezákonný obsah v súlade s odporúčaním Komisie (EÚ) 2018/33422. V odôvodnení by sa mal určiť objektívny dôvod alebo dôvody rozhodnutia vychádzajúce z dôvodov, ktoré poskytovateľ vopred stanovil vo svojich obchodných podmienkach, a mali by v ňom byť primeraným spôsobom uvedené relevantné konkrétne okolnosti, ktoré viedli k uvedenému rozhodnutiu. Keďže poskytovatelia sprostredkovateľských služieb môžu pracovať s ďalšími distribučnými kanálmi alebo s pridruženými programami, treba v tejto súvislosti zabezpečiť transparentnosť voči komerčným používateľom. Komerční používatelia by mali mať právo robiť úpravy týkajúce sa kanálov, kde sa obchoduje s ich ponukami.

__________________

__________________

22 Odporúčanie Komisie (EÚ) 2018/334 z 1. marca 2018 o opatreniach na účinný boj proti nezákonnému obsahu na internete (Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2018, s. 50).

22 Odporúčanie Komisie (EÚ) 2018/334 z 1. marca 2018 o opatreniach na účinný boj proti nezákonnému obsahu na internete (Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2018, s. 50).

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Určovanie poradia tovaru a služieb zo strany poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb má významný vplyv na rozhodnutia spotrebiteľov, a tým na obchodný úspech komerčných používateľov ponúkajúcich uvedený tovar a služby spotrebiteľom. Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb by preto mali vopred načrtnúť hlavné parametre určujúce poradie, aby sa zvýšila predvídateľnosť pre komerčných používateľov a aby mohli lepšie rozumieť fungovaniu mechanizmu určovania poradia a porovnať postupy určovania poradia rôznych poskytovateľov. Pojem hlavného parametra by sa mal chápať ako akékoľvek všeobecné kritérium, procesy, osobitné signály zahrnuté do algoritmov alebo iné mechanizmy úpravy alebo zníženia poradia. Opis hlavných parametrov určujúcich poradie by mal zahŕňať aj vysvetlenie akejkoľvek možnosti pre komerčných používateľov aktívne ovplyvňovať poradie za odplatu, ako aj relatívne účinky takéhoto ovplyvňovania. Tento opis by mal komerčným používateľom zabezpečiť primerané pochopenie spôsobu, akým mechanizmus určovania poradia zohľadňuje charakteristiky skutočného tovaru alebo služieb, ktoré ponúka komerčný používateľ, a ich význam pre spotrebiteľov konkrétnych online sprostredkovateľských služieb.

(17)  Určovanie poradia tovaru a služieb zo strany poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb má významný vplyv na rozhodnutia spotrebiteľov, a tým na obchodný úspech komerčných používateľov ponúkajúcich uvedený tovar a služby spotrebiteľom. Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb by preto mali vopred načrtnúť hlavné parametre určujúce poradie, aby sa zvýšila predvídateľnosť pre komerčných používateľov a aby mohli lepšie rozumieť fungovaniu mechanizmu určovania poradia a porovnať postupy určovania poradia rôznych poskytovateľov. Pojem hlavného parametra by sa mal chápať ako akékoľvek všeobecné kritérium, procesy, osobitné signály zahrnuté do algoritmov alebo iné mechanizmy úpravy alebo zníženia poradia. Opis hlavných parametrov určujúcich poradie by mal zahŕňať aj vysvetlenie akejkoľvek možnosti pre komerčných používateľov aktívne ovplyvňovať poradie za odplatu, ako aj relatívne účinky takéhoto ovplyvňovania. Tento opis by mal komerčným používateľom zabezpečiť primerané pochopenie spôsobu, akým mechanizmus určovania poradia zohľadňuje charakteristiky skutočného tovaru alebo služieb, ktoré ponúka komerčný používateľ, a ich význam pre spotrebiteľov konkrétnych online sprostredkovateľských služieb. Spotrebiteľ by mal byť tiež jasne a jednoznačne informovaný prostredníctvom výslovného alebo písomného vyhlásenia, ak komerčný používateľ ovplyvnil poradie na základe odmeny.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a)  Na účely väčšej zodpovednosti za dodržiavanie ustanovení týkajúcich sa určovania poradia by poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb a internetových vyhľadávačov mali určiť osobu zodpovednú za algoritmy a určovanie poradia, ktoré uplatňuje poskytovateľ. Tým by sa malo uľahčiť bezproblémové vykonávanie ustanovení nariadenia a zvýšiť istota v oblasti určovania poradia.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Keď poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb sám ponúka určitý tovar alebo služby spotrebiteľom prostredníctvom svojich vlastných online sprostredkovateľských služieb alebo tak robí prostredníctvom komerčného používateľa, ktorého kontroluje, uvedený poskytovateľ môže priamo súťažiť s ostatnými komerčnými používateľmi jeho online sprostredkovateľských služieb, ktorých nekontroluje. Najmä v takýchto situáciách je dôležité, aby poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb konal transparentne a poskytol opis akéhokoľvek rozdielneho zaobchádzania, či už právnymi, obchodnými, alebo technickými prostriedkami, ku ktorému by mohol pristúpiť v súvislosti s tovarom alebo službami, ktoré sám ponúka, v porovnaní s tými, ktoré ponúkajú komerční používatelia. Na zabezpečenie proporcionality by sa táto povinnosť mala uplatňovať na úrovni celkových online sprostredkovateľských služieb, a nie na úrovni jednotlivých tovarov alebo služieb ponúkaných uvedenými službami.

(19)  Keď poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb sám ponúka určitý tovar alebo služby spotrebiteľom prostredníctvom svojich vlastných online sprostredkovateľských služieb alebo tak robí prostredníctvom komerčného používateľa, ktorého kontroluje, uvedený poskytovateľ môže priamo súťažiť s ostatnými komerčnými používateľmi jeho online sprostredkovateľských služieb, ktorých nekontroluje. Najmä v takýchto situáciách je dôležité, aby poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb konal transparentne a poskytol opis akéhokoľvek rozdielneho zaobchádzania, či už právnymi, obchodnými, alebo technickými prostriedkami, ako sú predvolené nastavenia, ku ktorému by mohol pristúpiť v súvislosti s tovarom alebo službami, ktoré sám ponúka, v porovnaní s tými, ktoré ponúkajú komerční používatelia. Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb by preto nemali mať možnosť poskytovať tovar alebo služby, ktoré priamo alebo nepriamo kontrolujú, ako štandardnú možnosť bez toho, aby si spotrebitelia mohli najprv vybrať spomedzi rôznych konkurenčných možností, ktoré sú k dispozícii, keď prvýkrát využijú online sprostredkovateľskú službu. Diferencované zaobchádzanie by malo byť povolené len do tej miery, v akej ho povoľuje právo hospodárskej súťaže. Na zabezpečenie proporcionality by sa táto povinnosť mala uplatňovať na úrovni celkových online sprostredkovateľských služieb, a nie na úrovni jednotlivých tovarov alebo služieb ponúkaných uvedenými službami. Navyše, keďže online sprostredkovatelia často vlastnia viac ako jednu platformu alebo webové sídlo, mali by komerčných používateľov, ktorí s nimi podpísali zmluvu o zaradení, informovať o tom, na ktorých platformách alebo webových sídlach je záznam zobrazený.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Schopnosť prístupu k údajom a ich používania vrátane osobných údajov môže umožniť vytvorenie dôležitej hodnoty v ekonomike online platforiem. V súlade s tým je dôležité, aby poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb poskytli komerčným používateľom jasný opis rozsahu, povahy a podmienok ich prístupu k určitým kategóriám údajov a ich používania. Tento opis by mal byť primeraný a mohol by odkazovať skôr na všeobecné podmienky prístupu, než obsahovať vyčerpávajúci zoznam skutočných údajov alebo kategórií údajov, s cieľom umožniť komerčným používateľom pochopiť, či môžu používať údaje na zlepšenie tvorby hodnoty, podľa možnosti aj zachovaním služieb týkajúcich sa údajov tretích strán. Spracovanie osobných údajov by malo byť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67924.

(20)  Schopnosť prístupu k overiteľným údajom a ich používania vrátane osobných údajov môže umožniť vytvorenie dôležitej hodnoty v ekonomike online platforiem. V súlade s tým je dôležité, aby poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb poskytli komerčným používateľom jasný opis rozsahu, povahy a podmienok ich prístupu k určitým kategóriám údajov a ich používania. Tento opis by mal byť primeraný a mohol by odkazovať skôr na všeobecné podmienky prístupu, než obsahovať vyčerpávajúci zoznam skutočných údajov alebo kategórií údajov, s cieľom umožniť komerčným používateľom pochopiť, či môžu používať alebo overiť údaje na zlepšenie tvorby hodnoty, podľa možnosti aj zachovaním služieb týkajúcich sa údajov tretích strán. Spracovanie osobných údajov by malo byť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67924.

_________________

_________________

24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Text s významom pre EHP), (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Text s významom pre EHP), (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb by v určitých prípadoch mohli v obchodných podmienkach obmedziť schopnosť komerčných používateľov ponúkať tovar alebo služby spotrebiteľom za výhodnejších podmienok inými prostriedkami než prostredníctvom uvedených online sprostredkovateľských služieb. V uvedených prípadoch by mali dotknutí poskytovatelia stanoviť dôvody takéhoto konania, najmä s uvedením hlavných hospodárskych, obchodných alebo právnych aspektov obmedzení. Táto povinnosť transparentnosti by sa však nemala chápať tak, že má vplyv na posúdenie zákonnosti takýchto obmedzení podľa iných aktov práva Únie alebo práva členských štátov v súlade s právom Únie vrátane právnych aktov v oblasti hospodárskej súťaže a nekalých obchodných praktík, a na uplatňovanie takýchto právnych predpisov.

(21)  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb by v určitých prípadoch mohli v obchodných podmienkach obmedziť schopnosť komerčných používateľov ponúkať tovar alebo služby spotrebiteľom za výhodnejších podmienok inými prostriedkami než prostredníctvom uvedených online sprostredkovateľských služieb. Takéto obmedzenia by mali byť obmedzené, pretože oberajú komerčných užívateľov o ich podnikateľskú slobodu určovať podmienky predaja vlastných výrobkov a služieb a môžu tiež poškodzovať spotrebiteľov tým, že im bránia v prístupe k širšiemu výberu. Na žiadosť komerčných používateľov alebo iného poskytovateľa online sprostredkovateľských služieb alebo z vlastnej iniciatívy by Komisia mala aktívne a promptne posúdiť zákonnosť takýchto obmedzení na základe práva Únie. Komerčným používateľom by sa mala poskytnúť plná kontrola nad ich vlastnými právami duševného vlastníctva. Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb by mali tieto práva využívať len na základe výslovného súhlasu komerčného používateľa. Podmienky využívania týchto práv by sa mali dodržiavať.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  S cieľom umožniť komerčným používateľom vrátane tých, ktorí môžu mať pozastavené alebo ukončené využívanie príslušných online sprostredkovateľských služieb, prístup k okamžitým, vhodným a účinným možnostiam nápravy, by mali poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb zriadiť vnútorný systém vybavovania sťažností. Cieľom tohto vnútorného systému vybavovania sťažností by malo byť zabezpečenie toho, aby mohol byť značný podiel sťažností vyriešený dvojstranne medzi poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb a príslušným komerčným používateľom. Okrem toho uverejnenie informácií o fungovaní a účinnosti vnútorného systému vybavovania poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb by malo pomôcť komerčným používateľom pochopiť druhy problémov, ktoré môžu vzniknúť pri poskytovaní rôznych online sprostredkovateľských služieb, a možnosť dospieť k rýchlemu a účinnému dvojstrannému riešeniu.

(22)  S cieľom umožniť komerčným používateľom vrátane tých, ktorí môžu mať pozastavené alebo ukončené využívanie príslušných online sprostredkovateľských služieb, prístup k okamžitým, vhodným a účinným možnostiam nápravy, by mali poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb zriadiť vnútorný systém vybavovania sťažností. Cieľom tohto vnútorného systému vybavovania sťažností by malo byť zabezpečenie toho, aby mohol byť značný podiel sťažností vyriešený dvojstranne medzi poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb a príslušným komerčným používateľom. Okrem toho by zaistenie uverejňovania informácií o fungovaní a účinnosti vnútorného systému vybavovania sťažností poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb malo pomôcť komerčným používateľom pochopiť druhy a mieru zložitosti problémov, ktoré môžu vzniknúť pri poskytovaní rôznych online sprostredkovateľských služieb, a možnosť dospieť k rýchlemu a účinnému dvojstrannému riešeniu.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Požiadavky tohto nariadenia týkajúce sa vnútorných systémov vybavovania sťažností majú za cieľ umožniť poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb primeraný stupeň flexibility pri prevádzkovaní uvedených systémov a riešení jednotlivých sťažností na účely minimalizovania administratívneho zaťaženia. Okrem toho vnútorné systémy vybavovania sťažností by mali poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb umožniť v prípade potreby primeraným spôsobom riešiť akékoľvek zneužívanie uvedených systémov, o ktoré by sa niektorí komerční používatelia mohli usilovať. V iných prípadoch, než je údajný nesúlad s právnymi povinnosťami tohto nariadenia, by vnútorné systémy vybavovania sťažností navyše nemali byť prístupné pre sťažnosti týkajúce sa len zanedbateľných negatívnych účinkov na príslušného komerčného používateľa. Z hľadiska nákladov na zriadenie a prevádzku takýchto systémov je vhodné vyňať z uvedených povinností akýchkoľvek používateľov online sprostredkovateľských služieb, ktorí predstavujú malé podniky v súlade s príslušnými ustanoveniami odporúčania Komisie 2003/361/ES25.

(23)  Požiadavky tohto nariadenia týkajúce sa vnútorných systémov vybavovania sťažností majú za cieľ umožniť poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb primeraný stupeň flexibility pri prevádzkovaní uvedených systémov a riešení jednotlivých sťažností na účely minimalizovania administratívneho zaťaženia. Okrem toho vnútorné systémy vybavovania sťažností by mali poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb umožniť v prípade potreby primeraným spôsobom riešiť akékoľvek zneužívanie uvedených systémov, o ktoré by sa niektorí komerční používatelia mohli usilovať. Z hľadiska nákladov na zriadenie a prevádzku takýchto systémov je vhodné vyňať z uvedených povinností akýchkoľvek používateľov online sprostredkovateľských služieb, ktorí predstavujú malé podniky v súlade s príslušnými ustanoveniami odporúčania Komisie 2003/361/ES25.

__________________

__________________

25 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 týkajúce sa definície mikro, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

25 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 týkajúce sa definície mikro, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb by mali znášať primeraný podiel celkových nákladov na mediáciu s prihliadnutím na všetky relevantné prvky daného prípadu. Na tieto účely by mal mediátor navrhnúť, aký podiel je primeraný v konkrétnom prípade. Uvedený podiel by však nikdy nemal tvoriť menej ako polovicu uvedených nákladov.

(25)  Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb by mali znášať primeraný podiel celkových nákladov na mediáciu s prihliadnutím na všetky relevantné prvky daného prípadu. Na tieto účely by mal mediátor navrhnúť, aký podiel je primeraný v konkrétnom prípade. Uvedený podiel by však nikdy nemal tvoriť menej ako polovicu uvedených nákladov. Vo výnimočných prípadoch, keď sú komerční používatelia veľké podniky využívajúce svoj vlastný internetový obchodný kanál a ak mediátor zistí zjavné zneužitie mediačného konania na úkor poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb, komerční používatelia by mali znášať vyšší podiel nákladov.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Kódexy správania vypracované buď dotknutými poskytovateľmi služieb, alebo organizáciami či združeniami, ktoré ich zastupujú, môžu prispieť k riadnemu uplatňovaniu tohto nariadenia a mali by sa preto podporovať. Pri vypracúvaní takýchto kódexov správania v konzultácii so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami by sa mali zohľadniť osobitné znaky dotknutých sektorov, ako aj osobitné charakteristiky mikropodnikov a malých a stredných podnikov.

(28)  Kódexy správania vypracované buď dotknutými poskytovateľmi služieb, alebo organizáciami či združeniami, ktoré ich zastupujú, môžu prispieť k riadnemu uplatňovaniu tohto nariadenia a mali by sa preto podporovať. Pri vypracúvaní takýchto kódexov správania v konzultácii so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami by sa mali zohľadniť osobitné znaky dotknutých sektorov, ako aj osobitné charakteristiky mikropodnikov a malých a stredných podnikov. Komisia by mala posudzovať súlad kódexov správania s právom Únie.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(28a)  Domnieva sa, že právne predpisy Únie by sa mali riadiť zásadou „tak málo, ako je možné, a tak veľa, ako je potrebné“, čo znamená, že sú potrebné pravidlá, ktoré vyhovujú digitálnemu veku a sú dostatočne otvorené a technologicky neutrálne, aby zohľadnili budúci vývoj. Oceňuje iniciatívu Komisie analyzovať úlohu platforiem v digitálnej ekonomike, čím sa zabezpečí komplexný a podobný prístup k rámcu naprieč digitálnym trhom. Domnieva sa, že univerzálne riešenie môže spomaliť inováciu a znevýhodniť európske spoločnosti z hľadiska globálnej konkurencieschopnosti.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zabezpečiť spravodlivé, predvídateľné, udržateľné a dôveryhodné online podnikateľské prostredie v rámci vnútorného trhu, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodu jeho rozsahu a účinkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedeného cieľa.

(31)  Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zabezpečiť jasné, spravodlivé, predvídateľné, udržateľné a dôveryhodné online podnikateľské prostredie v rámci vnútorného trhu, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodu jeho rozsahu a účinkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá na zabezpečenie toho, aby komerčným používateľom online sprostredkovateľských služieb a používateľom s vlastnými webovými sídlami bola vo vzťahu k internetovým vyhľadávačom poskytnutá primeraná transparentnosť a možnosti účinnej nápravy.

1.  Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá na zabezpečenie toho, aby komerčným používateľom online sprostredkovateľských služieb a používateľom s vlastnými webovými sídlami bola vo vzťahu k internetovým a prepojeným vyhľadávačom poskytnutá primeraná spravodlivosť, transparentnosť a možnosti účinnej nápravy.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1 a.   Členské štáty vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch neponechajú v platnosti ani nezavedú ustanovenia, ktoré sa týkajú predmetov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a ktoré sa odchyľujú od ustanovení uvedených v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Toto nariadenie sa vzťahuje na online sprostredkovateľské služby a na internetové vyhľadávače, ktoré sú poskytované alebo sú ponúkané na to, aby boli poskytované, komerčným používateľom a používateľom s vlastnými webovými sídlami, v uvedenom poradí, ktorých sídlo alebo miesto pobytu sa nachádza v Únii a ktorí prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb alebo internetových vyhľadávačov ponúkajú tovar alebo služby spotrebiteľom nachádzajúcim sa v Únii bez ohľadu na sídlo alebo miesto pobytu poskytovateľov uvedených služieb.

2.  Toto nariadenie sa vzťahuje na internetové vyhľadávače a online sprostredkovateľské služby, ktoré sú poskytované alebo sú ponúkané na to, aby boli poskytované, komerčným používateľom a používateľom s vlastnými webovými sídlami, v uvedenom poradí, ktorých sídlo sa nachádza v Únii alebo ktorí v Únii aktívne pôsobia, ktorí sa zameriavajú na spotrebiteľov nachádzajúcich sa v Únii a ktorí prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb alebo internetových vyhľadávačov ponúkajú tovar alebo služby spotrebiteľom nachádzajúcim sa v Únii bez ohľadu na sídlo alebo miesto pobytu poskytovateľov uvedených služieb.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  „komerčný používateľ“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb ponúka tovar alebo služby spotrebiteľom na účely súvisiace s jej obchodom, podnikaním, remeslom alebo profesiou;

(1)  „komerčný používateľ“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb propaguje alebo ponúka tovar alebo služby spotrebiteľom na účely súvisiace s jej obchodom, podnikaním, remeslom alebo profesiou; a to aj v oblasti dopravy a vrátane osôb, ktoré pracujú alebo poskytujú služby na základe osobne vykonávanej práce prostredníctvom online platforiem.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  umožňujú komerčným používateľom ponúkať tovar alebo služby spotrebiteľom s cieľom uľahčiť začatie priamych transakcií medzi uvedenými komerčnými používateľmi a spotrebiteľmi bez ohľadu na to, kde sa uvedené transakcie nakoniec uzatvoria;

b)  umožňujú komerčným používateľom propagovať alebo ponúkať tovar alebo služby spotrebiteľom s cieľom uľahčiť začatie priamych transakcií medzi uvedenými komerčnými používateľmi a spotrebiteľmi bez ohľadu na to, kde sa uvedené transakcie nakoniec uzatvoria;

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  poskytujú sa komerčným používateľom na základe zmluvných vzťahov medzi poskytovateľom uvedených služieb na jednej strane a uvedenými komerčnými používateľmi, ako aj spotrebiteľmi, ktorým uvedení komerční používatelia ponúkajú tovar alebo služby, na druhej strane;

c)  poskytujú sa komerčným používateľom na základe zmluvných vzťahov medzi poskytovateľom uvedených služieb na jednej strane a uvedenými komerčnými používateľmi, ako aj spotrebiteľmi, ktorým uvedení komerční používatelia ponúkajú alebo odporúčajú tovar alebo služby, na druhej strane;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  „internetový vyhľadávač“ je digitálna služba, ktorá umožňuje používateľom vyhľadávať v zásade všetky webové sídla alebo webové sídla v konkrétnom jazyku na základe dopytu o akejkoľvek téme v podobe kľúčového slova, vety alebo iných zadaných údajov, a ktorá ako výsledok vyhľadávania poskytuje odkazy, prostredníctvom ktorých možno nájsť informácie súvisiace s požadovaným obsahom;

(5)  „internetový vyhľadávač“ je digitálna služba alebo rozhranie či mobilná aplikácia, ktorá umožňuje používateľom vyhľadávať internetový obsah v konkrétnom jazyku na základe dopytu v podobe kľúčového slova, vety alebo iných zadaných údajov s mnohými možnosťami a ktorá ako výsledok vyhľadávania poskytuje výsledky, prostredníctvom ktorých možno nájsť informácie súvisiace s dopytom;

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  „používateľ s vlastnými webovými sídlami“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva webové sídla na ponúkanie tovaru alebo služieb spotrebiteľom na účely súvisiace s jej obchodovaním, podnikaním, remeslom alebo profesiou;

(7)  „používateľ s vlastnými webovými sídlami“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva online rozhranie, to znamená akýkoľvek softvér vrátane webového sídla alebo jeho časti a aplikácie vrátane mobilných aplikácií, na propagáciu alebo ponúkanie tovaru alebo služieb spotrebiteľom na účely súvisiace s jej obchodovaním, podnikaním, remeslom alebo profesiou;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  „poradie“ je relatívna dôležitosť pripisovaná tovaru alebo službám, ktoré komerční používatelia ponúkajú spotrebiteľom prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb, alebo webovým sídlam indexovaným pre spotrebiteľov internetovými vyhľadávačmi, ako ju poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb, resp. poskytovatelia internetových vyhľadávačov prezentujú, usporadúvajú alebo oznamujú uvedeným spotrebiteľom, bez ohľadu na technické prostriedky použité na takúto prezentáciu, usporiadanie alebo oznamovanie;

(8)  „poradie“ je relatívna dôležitosť pripisovaná vo výsledkoch vyhľadávania tovaru alebo službám, ktoré komerční používatelia ponúkajú spotrebiteľom prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb, alebo webovým sídlam indexovaným pre spotrebiteľov internetovými vyhľadávačmi, ako ju poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb, resp. poskytovatelia internetových vyhľadávačov prezentujú, usporadúvajú alebo oznamujú uvedeným spotrebiteľom, bez ohľadu na technické prostriedky použité na takúto prezentáciu, usporiadanie alebo oznamovanie;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 10 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  „doplnkový tovar a služby“ sú tovar a služby ponúkané ako doplnkové k primárnemu produktu, ktorý ponúka komerčný používateľ

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  boli vypracované v jasnom a jednoznačnom jazyku;

a)  boli vypracované v jasnom jazyku;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  stanovovali objektívne dôvody pre rozhodnutia o úplnom alebo čiastočnom pozastavení alebo ukončení poskytovania ich online sprostredkovateľských služieb komerčným používateľom.

c)  stanovovali objektívne, nediskriminačné, spravodlivé a primerané dôvody, ktoré sú v súlade s týmito podmienkami, pre rozhodnutia o uložení sankcií, napríklad o obmedzení či úplnom alebo čiastočnom pozastavení alebo ukončení poskytovania ich online sprostredkovateľských služieb komerčným používateľom.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  obsahovali ustanovenie týkajúce sa povinnosti komerčných používateľov, aby informácie poskytované na platforme boli presné a zabezpečovali správne hodnotenie kvality, technických výkonov, ceny a iných špecifických charakteristík ponúkaného tovaru alebo služieb spotrebiteľmi, ako aj zákonné a spravodlivé podmienky, najmä pokiaľ ide o platby.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb oznámia dotknutým komerčným používateľom akékoľvek zamýšľané zmeny ich obchodných podmienok.

Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb informujú komerčných používateľov o svojich ďalších distribučných kanáloch a potenciálnych pridružených programoch, ktoré budú napĺňať ponukami komerčných používateľov. Komerčným používateľom sa zaručuje právo požiadať, aby boli z týchto ďalších distribučných kanálov odstránení. Poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb oznámia dotknutým komerčným používateľom akékoľvek zamýšľané zmeny svojich obchodných podmienok.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zamýšľané zmeny sa nesmú vykonať pred uplynutím lehoty na oznamovanie, ktorá je rozumná a primeraná povahe a rozsahu zamýšľaných zmien a ich dôsledkom pre dotknutého komerčného používateľa. Lehota na oznamovanie je minimálne 15 dní od dátumu, keď poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb oznámi dotknutým komerčným používateľom zamýšľané zmeny.

Zamýšľané zmeny sa nesmú vykonať pred uplynutím lehoty na oznamovanie, ktorá je rozumná a primeraná povahe a rozsahu zamýšľaných zmien a ich dôsledkom pre dotknutého komerčného používateľa. Lehota na oznamovanie je minimálne 15 dní a maximálne 30 dní od dátumu, keď poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb oznámi dotknutým komerčným používateľom zamýšľané zmeny.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Odsek 3 sa neuplatňuje, ak sa na poskytovateľa online sprostredkovateľských služieb vzťahuje zákonná povinnosť upraviť svoje obchodné podmienky takým spôsobom, ktorý mu neumožňuje dodržať lehotu na oznamovanie uvedenú v druhom pododseku odseku 3.

5.  Odsek 3 sa neuplatňuje, ak sa poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb odôvodnene domnieva, že poskytnutie maximálnej lehoty na oznamovanie <