BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlaments och rådets förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster

7.12.2018 - (COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)) - ***I

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Föredragande: Christel Schaldemose
Föredragande av yttrande (*):
Francis Zammit Dimech, Utskottet för rättsliga frågor
(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen


Förfarande : 2018/0112(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0444/2018
Ingivna texter :
A8-0444/2018
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlaments och rådets förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster

(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0238),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0165/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 19 september 2018[1],

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och yttrandena från utskottet för rättsliga frågor, utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för transport och turism (A8‑0444/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1)  Onlinebaserade förmedlingstjänster har stor betydelse för att främja entreprenörskap, handel och innovation. De kan också förbättra konsumenternas välfärd och används i allt större utsträckning av både privat och offentlig sektor. De ger tillträde till nya marknader och kommersiella möjligheter så att företag kan dra nytta av den inre marknadens fördelar. Tack vare dem kan även konsumenterna i unionen utnyttja dessa fördelar, framför allt för att de ökar utbudet av varor och tjänster som erbjuds online.

(1)  Onlinebaserade förmedlingstjänster har stor betydelse för att främja entreprenörskap och nya affärsmodeller, handel och innovation. De kan också förbättra konsumenternas välfärd och används i allt större utsträckning av både privat och offentlig sektor. De ger tillträde till nya marknader och kommersiella möjligheter så att företag kan dra nytta av den inre marknadens fördelar. Tack vare dem kan även konsumenterna i unionen utnyttja dessa fördelar, framför allt för att de ökar utbudet av varor och tjänster och erbjuder konkurrenskraftiga priser online. Man bör dock ta itu med den möjliga osäkerhet om rättsläget som kan uppstå till följd av framväxten av ny teknik.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2)  Onlinebaserade förmedlingstjänster kan vara avgörande för de kommersiella resultaten för de företag som använder sådana tjänster för att nå kunder. Den ökande förmedlingen av transaktioner via onlinebaserade förmedlingstjänster, som förstärks av starka datadrivna indirekta nätverkseffekter, leder till att sådana företagsanvändare, t.ex. mikroföretag och små och medelstora företag, i allt högre grad blir beroende av dessa tjänster för att kunna nå kunder. Med tanke på detta ökande beroende har leverantörerna av sådana förmedlingstjänster ofta en överlägsen förhandlingsposition, som gör att de i praktiken kan bete sig ensidigt på ett sätt som kan vara orättvist och kan skada företagsanvändarnas legitima intressen och indirekt även unionens konsumenters intressen.

(2)  Onlinebaserade förmedlingstjänster kan vara avgörande för de kommersiella resultaten för de företag som använder sådana tjänster för att nå kunder. Den ökande förmedlingen av transaktioner via onlinebaserade förmedlingstjänster, som förstärks av starka datadrivna indirekta nätverkseffekter, leder till att sådana företagsanvändare, t.ex. egenföretagare, mikroföretag och små och medelstora företag, i allt högre grad blir beroende av dessa tjänster för att kunna nå kunder. Med tanke på detta ökande beroende, som också kan påverka stora företag och inte bara mikroföretag och små och medelstora företag, har leverantörerna av sådana förmedlingstjänster ofta en överlägsen förhandlingsposition. Om denna överlägsna förhandlingsposition missbrukas kan den innebära att de i praktiken kan bete sig ensidigt på ett sätt som kan vara orättvist och kan skada företagsanvändarnas legitima intressen och, indirekt men avsevärt, även unionens konsumenters intressen. Konsumenterna har tagit till sig den onlinebaserade plattformsekonomin, och för konsumenternas bästa är det också viktigt att det råder konkurrens, rättvisa villkor och transparens i ett onlinebaserat ekosystem med ansvarstagande företag. Om dominerande onlinebaserade förmedlingstjänster fungerar som grindvakter för information, urval och priser drabbas också konsumenterna negativt. Bristande insyn och oklara rättsliga villkor i den onlinebaserade plattformsekonomin, inbegripet i förbindelser mellan företag, skulle dessutom kunna leda till att konsumenternas förtroende för den onlinebaserade ekonomin minskar. Den här förordningen bör främja rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster, vilket i slutändan gynnar konsumenterna. Men den direkta inverkan som nya affärsmodeller och ny teknisk utveckling har på konsumenterna tas upp i förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993, Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU vad gäller bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler1a.

 

__________________

 

1a COD(2018)0090

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3)  På samma sätt kan sökmotorer online vara viktiga källor till internettrafik för företag som erbjuder konsumenter varor eller tjänster via webbplatser och kan därmed i hög grad påverka de kommersiella resultaten för sådana företagswebbplatsanvändare som erbjuder sina varor eller tjänster online på den inre marknaden. I detta hänseende kan den rangordning av webbplatser som görs av leverantörer av sökmotorer, inklusive de webbplatser där företagswebbplatsanvändarna erbjuder sina varor och tjänster till konsumenterna, ha stor inverkan på konsumenternas val och dessa företagswebbplatsanvändares kommersiella resultat. Även om det saknas ett avtalsförhållande med företagswebbplatsanvändarna kan leverantörerna av sökmotorer därför i praktiken kan bete sig ensidigt på ett sätt som kan vara orättvist och kan skada företagswebbplatsanvändarnas legitima intressen och indirekt även unionens konsumenters intressen.

(3)  På samma sätt kan sökmotorer online vara viktiga källor till internettrafik för företag som erbjuder konsumenter varor eller tjänster via webbplatser och kan därmed i hög grad påverka de kommersiella resultaten för sådana företagswebbplatsanvändare som erbjuder sina varor eller tjänster online på den inre marknaden. I detta hänseende kan den rangordning av webbplatser som görs av leverantörer av sökmotorer, inklusive de webbplatser där företagswebbplatsanvändarna erbjuder sina varor och tjänster till konsumenterna, ha stor inverkan på konsumenternas val och dessa företagswebbplatsanvändares kommersiella resultat. Även om det saknas ett avtalsförhållande med företagswebbplatsanvändarna kan leverantörerna av sökmotorer därför i praktiken bete sig ensidigt på ett sätt som kan vara orättvist och störa den normala konkurrensen på marknaden och skada företagswebbplatsanvändarnas legitima intressen och, indirekt men avsevärt, även unionens konsumenters intressen.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  I vissa fall kan operativsystem spela en roll som förmedlare mellan företagsanvändare och konsumenter. Eftersom definitionen av onlinebaserade förmedlingstjänster i denna förordning bör anses vara teknikneutral och omfatta tjänster oavsett deras grad av integrering med programvaran och med varje hårdvara som används för att tillhandahålla dem, bör leverantörerna av operativsystem som fungerar som onlinebaserade förmedlingstjänster i den mening som avses i denna förordning också omfattas av de skyldigheter som fastställs för leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster i denna förordning.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4)  Företagsanvändarnas beroende av onlinebaserade förmedlingstjänster leder också till en situation där företagsanvändarna ofta har begränsade möjligheter till prövning i de fall då ensidiga åtgärder från leverantörerna av dessa tjänster ger upphov till tvister. I många fall erbjuder dessa leverantörer inte lättillgängliga och effektiva interna system för hantering av klagomål. Befintliga mekanismer för tvistlösning utanför domstol kan också vara ineffektiva av en mängd olika skäl, t.ex. brist på specialiserade medlare och företagsanvändarnas rädsla för repressalier.

(4)  Karaktären på förhållandet mellan företagsanvändarna och onlinebaserade förmedlingstjänster kan också leda till situationer där företagsanvändarna ofta har begränsade möjligheter till prövning i de fall då ensidiga åtgärder från leverantörerna av dessa tjänster ger upphov till tvister. I många fall erbjuder dessa leverantörer inte lättillgängliga och effektiva interna system för hantering av klagomål. Befintliga mekanismer för tvistlösning utanför domstol kan också vara ineffektiva av en mängd olika skäl, t.ex. brist på specialiserade medlare och företagsanvändarnas rädsla för repressalier.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5)  Onlinebaserade förmedlingstjänster och sökmotorer, liksom de kommersiella transaktioner som främjas av dessa tjänster, har en inneboende gränsöverskridande potential och är i dagens ekonomi mycket viktiga för en korrekt fungerande inre marknad i unionen. De potentiellt orättvisa och skadliga affärsmetoder som vissa leverantörer av sådana tjänster tillämpar på företagsanvändare och företagswebbplatsanvändare hindrar förverkligandet av hela den potentialen och har en negativ inverkan på den inre marknadens funktion. En annan faktor som står i vägen för ett fullständigt förverkligande av denna potential och en korrekt fungerande inre marknad är att olika medlemsstater har olika lagstiftning med varierande ändamålsenlighet när det gäller regleringen av dessa tjänster, medan andra medlemsstater överväger att anta sådan lagstiftning.

(5)  Onlinebaserade förmedlingstjänster och sökmotorer, liksom de transaktioner som främjas av dessa tjänster, har en inneboende gränsöverskridande potential och är i dagens ekonomi mycket viktiga för en korrekt fungerande inre marknad i unionen. De potentiellt orättvisa och skadliga affärsmetoder som vissa leverantörer av sådana tjänster, som missbrukar sin ställning, tillämpar på företagsanvändare och företagswebbplatsanvändare, och bristen på lämpliga mekanismer för överklagan, hindrar förverkligandet av hela den potentialen och har en negativ inverkan på den inre marknadens funktion och på uppkomsten av nya marknadsaktörer. En annan faktor som står i vägen för ett fullständigt förverkligande av denna potential och en korrekt fungerande inre marknad är att olika medlemsstater har olika lagstiftning med varierande ändamålsenlighet när det gäller regleringen av dessa tjänster, medan andra medlemsstater överväger att anta sådan lagstiftning.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6)  Ett antal enhetliga och målinriktade obligatoriska bestämmelser bör därför fastställas på unionsnivå för att säkerställa rättvisa, förutsebara, hållbara och förtroendeskapande affärsvillkor på den inre marknaden och i synnerhet säkerställa att företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster garanteras lämplig transparens och ändamålsenliga prövningsmöjligheter i hela unionen. Bestämmelserna bör också föreskriva lämplig transparens när det gäller rangordningen av företagswebbplatsanvändare i de sökresultat som genereras av sökmotorer. Samtidigt bör bestämmelserna vara sådana att de skyddar den viktiga innovationspotentialen i den bredare onlinebaserade plattformsekonomin.

(6)  Ett antal enhetliga och målinriktade obligatoriska bestämmelser bör därför fastställas på unionsnivå för att säkerställa rättvisa, förutsebara, hållbara och förtroendeskapande affärsvillkor på den inre marknaden och i synnerhet säkerställa att företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster garanteras lämplig transparens och ändamålsenliga prövningsmöjligheter i hela unionen. Bestämmelserna bör också föreskriva lämpliga incitament för att främja ett rättvist och proportionerligt affärsbeteende samt transparens, särskilt när det gäller rangordningen av företagswebbplatsanvändare i de sökresultat som genereras av sökmotorer, även via röstassistenter. Samtidigt bör bestämmelserna vara sådana att de erkänner och skyddar den viktiga innovationspotentialen i den bredare onlinebaserade plattformsekonomin och möjliggör en sund konkurrens som leder till ökad valfrihet för konsumenterna.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7)  Eftersom onlinebaserade förmedlingstjänster och sökmotorer normalt har en global dimension bör denna förordning tillämpas på leverantörer av sådana tjänster oavsett om de är etablerade i en medlemsstat eller utanför unionen, förutsatt att två kumulativa villkor uppfylls. För det första bör företagsanvändarna eller företagswebbplatsanvändarna vara etablerade i unionen. För det andra bör företagsanvändarna eller företagswebbplatsanvändarna genom tillhandahållandet av dessa tjänster erbjuda sina varor eller tjänster till konsumenter som befinner sig i unionen för åtminstone en del av transaktionen. Sådana konsumenter bör befinna sig i unionen, men måste inte ha sin hemvist i unionen eller vara medborgare i en medlemsstat. Följaktligen bör denna förordning inte tillämpas på företagsanvändare eller företagswebbplatsanvändare som inte är etablerade i unionen, eller företagsanvändare eller företagswebbplatsanvändare som är etablerade i unionen men som i de fall då de använder onlinebaserade förmedlingstjänster eller sökmotorer för att erbjuda sina varor eller tjänster uteslutande riktar sig till konsumenter som befinner sig utanför unionen eller till personer som inte är konsumenter.

(7)  Eftersom onlinebaserade förmedlingstjänster och sökmotorer normalt har en global dimension bör denna förordning tillämpas på leverantörer av sådana tjänster oavsett om de är etablerade i en medlemsstat eller utanför unionen, förutsatt att två kumulativa villkor uppfylls. För det första bör företagsanvändarna eller företagswebbplatsanvändarna vara etablerade i unionen. För det andra bör företagsanvändarna eller företagswebbplatsanvändarna genom tillhandahållandet av dessa tjänster erbjuda sina varor eller tjänster till konsumenter som befinner sig i unionen för åtminstone en del av transaktionen. I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1215/2012 och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 skulle detta innebära att de onlinebaserade förmedlingstjänsterna och sökmotorerna har riktat sin försäljning till konsumenter i en eller flera medlemsstater, oavsett var i unionen de befinner sig. Sådana konsumenter bör befinna sig i unionen, men måste inte ha sin hemvist i unionen eller vara medborgare i en medlemsstat. Följaktligen bör denna förordning inte tillämpas på företagsanvändare eller företagswebbplatsanvändare som inte är etablerade i unionen, eller företagsanvändare eller företagswebbplatsanvändare som är etablerade i unionen men som i de fall då de använder onlinebaserade förmedlingstjänster eller sökmotorer för att erbjuda sina varor eller tjänster uteslutande riktar sig till konsumenter som befinner sig utanför unionen eller till personer som inte är konsumenter. Reglerna om val av lag och val av domstol när det gäller avtalsfrågor i internationell rätt och EU‑rätt har utformats med avseende på de typiska affärsavtal vars detaljerade formulering förhandlats fram mellan parterna och deras rättsliga företrädare. Det kan ifrågasättas i vilken utsträckning dessa regler är lämpliga i förhållande till den särskilda situationen för plattformar och i allmänhet för avtal i den digitala tidsåldern. Denna fråga bör utredas ytterligare.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8)  Det finns många olika typer av handelsrelationer mellan företag och konsumenter som förmedlas online av leverantörer som driver flersidiga tjänster vilka i princip baseras på samma ekosystembyggande affärsmodell. För att dra till sig de relevanta tjänsterna bör onlinebaserade förmedlingstjänster vara definierade på ett exakt och teknikneutralt sätt. Tjänsterna bör i synnerhet utgöras av informationssamhällets tjänster, som kännetecknas av att de syftar till att främja inledandet av direkttransaktioner mellan företagsanvändare och konsumenter, oavsett om transaktionerna slutförs online, på den onlineportal som drivs av leverantören av den berörda förmedlingstjänsten eller av företagsanvändaren, eller offline. Tjänsterna bör dessutom tillhandahållas på grundval av ett avtalsförhållande både mellan leverantörerna och företagsanvändarna och mellan leverantörerna och konsumenterna. Ett sådant avtalsförhållande bör anses föreligga när båda berörda parterna uttrycker sin avsikt att förbinda sig på ett otvetydigt och verifierbart sätt, utan att det nödvändigtvis krävs ett uttryckligt skriftligt avtal.

(8)  Det finns många olika typer av relationer mellan företag och konsumenter som förmedlas online av leverantörer som driver flersidiga tjänster vilka i princip baseras på samma ekosystembyggande affärsmodell. För att dra till sig de relevanta tjänsterna bör onlinebaserade förmedlingstjänster vara definierade på ett exakt och teknikneutralt sätt. Tjänsterna bör framför allt utgöras av informationssamhällets tjänster, som kännetecknas av att de syftar till att främja inledandet av direkttransaktioner mellan företagsanvändare och konsumenter, oavsett om transaktionerna slutförs online, på den onlineportal som drivs av leverantören av den berörda förmedlingstjänsten eller av företagsanvändaren, eller offline, vilket innebär att det inte finns något krav om ett avtalsförhållande mellan företagsanvändarna och konsumenterna för att en onlinebaserad förmedlingstjänst ska omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning. I fall där en tjänsts främjande av inledande av direkttransaktioner mellan dessa företagsanvändare och konsumenter endast är av marginell karaktär – dvs. om syftet för tjänsten inte är att främja inledandet av en direkttransaktion, även om det i ett begränsat antal fall kan tolkas som att tjänsten faktiskt har främjat inledandet av direkttransaktioner mellan vissa företagsanvändare och konsumenter – bör den tjänsten inte inkluderas. Om tjänster ofta främjar sådana transaktioner kan dock främjandet av inledande av direkttransaktioner komma att inte uppfattas som varande av marginell karaktär. Tjänsterna bör dessutom tillhandahållas på grundval av ett avtalsförhållande både mellan leverantörerna och företagsanvändarna och mellan leverantörerna och konsumenterna. Ett sådant avtalsförhållande bör anses föreligga när båda berörda parterna uttrycker sin avsikt att förbinda sig på ett otvetydigt och verifierbart sätt, utan att det nödvändigtvis krävs ett uttryckligt skriftligt avtal. Ett sådant avtalsförhållande mellan leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster och konsumenter bör även anses föreligga när tjänster tillhandahålls konsumenten i utbyte mot personuppgifter eller andra uppgifter från konsumenten.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9)  Exemplen på onlinebaserade förmedlingstjänster som omfattas av denna förordning bör därför omfatta onlinebaserade e-marknadsplatser, även delningsplattformar där företagsanvändare är aktiva, onlinetjänster för mjukvarutillämpningar och sociala medier. Denna förordning bör dock inte tillämpas på onlineverktyg som används för annonsering eller annonsbörser online som inte tillhandahålls i syfte att främja inledandet av direkttransaktioner och som inte omfattar ett avtalsförhållande med konsumenter. Denna förordning bör inte heller tillämpas på betalningstjänster online, eftersom de inte själva uppfyller de tillämpliga kraven utan utgör sidotjänster till den transaktion där varor och tjänster tillhandahålls åt de berörda konsumenterna.

(9)  Exemplen på onlinebaserade förmedlingstjänster som omfattas av denna förordning bör därför omfatta onlinebaserade e-marknadsplatser, även delningsplattformar där företagsanvändare är aktiva, onlinetjänster för mjukvarutillämpningar, såsom app-butiker, röstassistenter och sociala medier. Den bör gälla för sådana tjänster oberoende av ny eller framtida utveckling som förändrar deras tekniska eller kommersiella utformning, till exempel deras samverkan med operativsystem för programvara. Denna förordning bör dock inte tillämpas på onlineverktyg som används för annonsering eller annonsbörser online som inte tillhandahålls i syfte att främja inledandet av direkttransaktioner och som inte omfattar ett avtalsförhållande med konsumenter. Denna förordning bör inte heller tillämpas på betalningstjänster online, eftersom de inte själva uppfyller de tillämpliga kraven utan utgör sidotjänster till den transaktion där varor och tjänster tillhandahålls åt de berörda konsumenterna.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  I vissa fall kan det vara svårt att skilja mellan företagsanvändare och icke-företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster. Denna skillnad är viktig eftersom företagsanvändare som erbjuder varor eller tjänster till konsumenter också bör omfattas av strängare skyldigheter gentemot konsumenter. I enlighet med kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993, Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU vad gäller bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler1a, bör det inte vara upp till leverantören av en onlinebaserad förmedlingstjänst att avgöra om det rör sig om en företagsanvändare eller en annan användare. I stället bör användarna av onlinebaserade förmedlingstjänster ha möjlighet att uppge om de är företagsanvändare eller inte, och om de är företagsanvändare bör de uppfylla sina striktare skyldigheter gentemot konsumenterna.

 

__________________

 

1a COM(2018)0185.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9b)  Definitionen av anslutna operativsystem bör omfatta operativsystem som är nödvändiga för att kontrollera en mobil enhet, och som är nära anknutna till en onlinebaserad förmedlingstjänst och där den onlinebaserade förmedlingstjänsten kontrollerar den huvudkanal genom vilken en applikation kan installeras, och där utvecklingen och uppdateringen av det operativsystemet indirekt eller direkt tillhandahålls eller kontrolleras av leverantören av de anknutna onlinebaserade förmedlingstjänsterna. Denna definition av anslutna operativsystem bör gälla tjänster oberoende av ny eller framtida utveckling som förändrar deras tekniska eller kommersiella utformning, däribland exempelvis användningen av röststyrning.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10)  I linje med rättspraxis från Europeiska unionens domstol och mot bakgrund av att företagsanvändarnas beroendeställning i huvudsak har iakttagits när det gäller onlinebaserade förmedlingstjänster som fungerar som en portal för konsumenter i form av fysiska personer, bör begreppet konsument som används för att avgränsa tillämpningsområdet för denna förordning endast anses avse fysiska personer som agerar i syften som inte omfattas av deras närings- eller yrkesverksamhet.

(10)  I linje med rättspraxis från Europeiska unionens domstol och mot bakgrund av att företagsanvändarnas beroendeställning i huvudsak har iakttagits när det gäller onlinebaserade förmedlingstjänster som fungerar som en portal för konsumenter i form av fysiska personer, bör begreppet konsument som används för att avgränsa tillämpningsområdet för denna förordning endast anses avse fysiska personer som agerar i syften som inte omfattas av deras närings- eller yrkesverksamhet. I tillämpningsområdet för denna förordning inbegrips därför inte onlinebaserade förmedlingstjänster som uteslutande riktar erbjudanden om varor och tjänster från företag till andra företag, eftersom detta inte leder till några direkta konsekvenser för konsumenterna.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

11)  För konsekvensens skull bör den definition av sökmotorer som används i denna förordning anpassas till definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/11483.

(11)  Den definition av sökmotorer som används i denna förordning bör vara bredare än definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/11483. Med tanke på den snabba innovationstakten bör definitionen vara teknikneutral. Definitionen bör framför allt tolkas så att den även omfattar röstbegäranden.

__________________

__________________

3 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen (EUT L 194, 19.7.2016, s. 1).

3 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen (EUT L 194, 19.7.2016, s. 1).

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

12)  För att ge företagsanvändare ett effektivt skydd där det behövs bör denna förordning tillämpas när de allmänna villkoren i ett avtalsförhållande, oavsett deras namn eller form, inte förhandlas fram i det enskilda fallet av de berörda parterna. För att fastställa om de allmänna villkoren förhandlats fram i det enskilda fallet bör man göra en övergripande bedömning, där det inte i sig är avgörande ifall vissa bestämmelser som ingår kan ha förhandlats fram i det enskilda fallet.

(12)  För att ge företagsanvändare ett effektivt skydd bör denna förordning tillämpas de allmänna villkoren i ett avtalsförhållande mellan leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster och företagsanvändare, oavsett deras namn eller form.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster får tillhandahålla eller kontrollera andra tjänster eller annan programvara, som i vissa fall skulle kunna skapa en möjlighet att använda den programvaran eller de tjänsterna för att kringgå de skyldigheter som fastställs för leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster i denna förordning. Även om tillämpningsområdet för denna förordning och de krav som fastställs häri inte utvidgas till att omfatta den programvaran eller de tjänsterna, bör leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster inte använda den programvaran eller de tjänsterna för att kringgå några av de skyldigheter som åläggs leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster. Kontroll inom ramen för denna förordning bör tolkas så att den omfattas av artikel 3.2 i rådets förordning (EG) nr 139/2004, dvs. att kontroll bör uppnås genom rättigheter, avtal eller andra medel som, antingen var för sig eller tillsammans och med hänsyn till alla faktiska eller rättsliga förhållanden, ger möjlighet att utöva ett avgörande inflytande på ett företag. Detta avgörande inflytande skulle kunna utövas särskilt genom ägande, rätten att använda alla eller delar av ett företags tillgångar, eller de rättigheter eller avtal som ger ett avgörande inflytande på ett företags sammansättning, röstning eller beslutsfattande.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

13)  För att säkerställa att avtalsförhållandets allmänna villkor gör det möjligt för företagsanvändare att avgöra de kommersiella villkoren för användning, avslutande och tillfälligt avbrytande av onlinebaserade förmedlingstjänster, och för att uppnå förutsebara affärsförhållanden, bör dessa allmänna villkor formuleras i klara och entydiga ordalag som lätt kan förstås av en genomsnittlig företagsanvändare. De allmänna villkoren bör inte anses vara formulerade i klara och entydiga ordalag om de är vaga, ospecifika eller saknar närmare bestämmelser om viktiga kommersiella frågor och därmed inte lyckas ge företagsanvändarna rimlig förutsebarhet vad gäller de viktigaste aspekterna av avtalsförhållandet.

(13)  För att säkerställa att avtalsförhållandets allmänna villkor gör det möjligt för företagsanvändare att avgöra de kommersiella villkoren för användning, avslutande och tillfälligt avbrytande av onlinebaserade förmedlingstjänster, och för att uppnå förutsebara affärsförhållanden, bör dessa allmänna villkor formuleras i klara och begripliga ordalag som lätt kan förstås av en genomsnittlig företagsanvändare. De allmänna villkoren bör inte anses vara formulerade i klara och begripliga ordalag om de är vaga, ospecifika eller saknar närmare bestämmelser om viktiga kommersiella frågor och därmed inte lyckas ge företagsanvändarna rimlig förutsebarhet vad gäller de viktigaste aspekterna av avtalsförhållandet. Formuleringar som är vilseledande bör inte anses vara klara och begripliga.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  För att säkerställa inte bara transparens utan också rättvisa villkor i förhållandet mellan leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster och deras företagsanvändare bör även de allmänna villkoren vara rättvisa och proportionerliga och anpassas till arten av verksamhet som bedrivs av leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster respektive företagsanvändaren. De allmänna villkoren skulle inte betraktas som rättvisa och proportionerliga om exempelvis dessa allmänna villkor grovt avviker från god affärssed inom den särskilda ekonomiska verksamhet där den onlinebaserade förmedlingstjänsten verkar, eller strider mot god tro och heder. Vid bedömningen av dessa allmänna krav bör även de berörda tillsynsmyndigheterna ta hänsyn till avtalets art och ändamål, omständigheterna i det enskilda fallet och de bruk och sedvänjor som hör samman med affärsverksamheten.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13b)  För att säkerställa att företagsanvändare har tillräcklig klarhet i fråga om var, och till vem, deras tjänster eller varor saluförs bör leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster säkerställa transparens gentemot sina företagsanvändare vad gäller eventuella ytterligare kanaler eller möjliga samverkande program som den onlinebaserade förmedlingstjänsten kan komma att använda för att saluföra varor och tjänster.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

14)  Säkerställande av transparens i de allmänna villkoren kan vara avgörande för att främja hållbara affärsförbindelser och förhindra oskäliga beteenden till skada för företagsanvändare. Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster bör därför också säkerställa att de allmänna villkoren är lättillgängliga alla etapper av avtalsförhållandet, även för potentiella företagsanvändare i fasen innan avtalet ingås, och att varje ändring av dessa villkor meddelas företagsanvändarna inom en fastställd varselperiod som är rimlig och proportionerlig i förhållande till de särskilda omständigheterna och som är på minst 15 dagar. Denna varselperiod bör inte tillämpas om, och i så fall i den mån som, den berörda företagsanvändaren på ett otvetydigt sätt avsagt sig denna rätt eller om behovet av att göra ändringen utan att iaktta varselperioden härrör från en rättslig skyldighet som gäller för tjänsteleverantören enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning.

(14)  Säkerställande av transparens i de allmänna villkoren kan vara avgörande för att främja hållbara affärsförbindelser och förhindra oskäliga beteenden till skada för företagsanvändare. Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster bör därför också säkerställa att de allmänna villkoren är lättillgängliga i alla etapper av avtalsförhållandet, även för potentiella företagsanvändare i fasen innan avtalet ingås, och att varje ändring av dessa allmänna villkor meddelas företagsanvändarna inom en fastställd varselperiod som är rimlig och proportionerlig i förhållande till de särskilda omständigheterna och som är på minst 15 dagar och minst 30 dagar i fall där ändringen kräver att företagsanvändaren gör betydande tekniska ändringar av sina varor eller tjänster för att vara i överensstämmelse med ändringen. Begreppet ändring bör inte tolkas så att det omfattar sådana ändringar av allmänna villkor som är av rent administrativ karaktär, såsom byte av tjänsteleverantörens telefonnummer eller adress. Genom undantag bör varselperioderna inte tillämpas om, och i så fall i den mån som, den berörda företagsanvändaren på ett otvetydigt sätt avsagt sig dem eller om behovet av att göra ändringen utan att iaktta varselperioden härrör från en rättslig skyldighet som gäller för tjänsteleverantören enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning, och i fall då leverantören agerar för att ta itu med risker som skulle kunna skada eller ge upphov till säkerhetsproblem för tjänsten, dess konsumenter eller andra användare, eftersom det på grund av den mångfald av innehåll som företagsanvändare distribuerar genom onlinebaserade förmedlingstjänster skulle kunna uppstå oförutsedda risker och ageranden på sätt som kräver omedelbara åtgärder. Företagsanvändare bör ha rätt att säga upp sitt avtal inom 15 dagar efter mottagandet av ett meddelande om en ändring som de anser skadar dem.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a)  I allmänhet bör inlämning av nya – eller uppdatering av – varor eller tjänster på den onlinebaserade förmedlingstjänsten anses utgöra en tydlig bekräftande handling från företagsanvändarens sida. Eftersom ändringar av allmänna villkor i vissa fall skulle kunna kräva betydande ändringar från företagsanvändarens sida för att uppfylla de nya allmänna villkoren, bör emellertid inte företagsanvändarna vara skyldiga att lämna sina varor och tjänster utan uppdateringar, av till exempel tjänsternas innehåll, medan företagsanvändaren förbereder sig för att uppfylla de nya villkoren. I fall där varselperioden är 30 dagar på grund av att ändringarna av villkoren kräver att företagsanvändaren gör betydande tekniska ändringar av sina varor eller tjänster, bör därför företagsanvändaren inte per automatik anses ha avsagt sig rätten till varselperioden om vederbörande lämnar in nya eller uppdaterade varor och tjänster. Leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster bör förvänta sig att ändringar av de allmänna villkoren kommer att kräva att företagsanvändare gör betydande tekniska anpassningar om till exempel funktioner i den onlinebaserade förmedlingstjänsten som företagsanvändare hade tillgång till tas bort i sin helhet eller läggs till, eller om företagsanvändare kan behöva omprogrammera sina varor och tjänster för att kunna fortsätta använda plattformen. I fall där flera ändringar av de allmänna villkoren samtidigt meddelas till företagsanvändare bör endast den ändring som rimligen kan förväntas kräva betydande tekniska anpassningar från företagsanvändaren omfattas av varselperioden på 30 dagar och vara undantagen den automatiska avsägningen av varselperioden.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

15)  För att skydda företagsanvändarna bör det vara möjligt för en behörig domstol att fastställa att allmänna villkor som inte uppfyller kraven inte är bindande för den berörda företagsanvändaren, med omedelbar verkan (ex nunc). Sådana fastställanden av domstol bör dock endast avse de specifika bestämmelser i de allmänna villkoren som inte uppfyller kraven. Övriga bestämmelser bör fortsätta att gälla och vara tillämpbara, i den mån som de kan skiljas från de bestämmelser som inte uppfyller kraven. Plötsliga ändringar av befintliga allmänna villkor kan i hög grad störa företagsanvändarnas verksamhet. För att begränsa sådana negativa effekter för företagsanvändare, och för att motverka sådana beteenden, bör därför sådana ändringar som görs i strid med skyldigheten att ge en fastställd varselperiod vara ogiltiga, dvs. anses aldrig ha existerat med verkan erga omnes och ex tunc.

(15)  För att skydda företagsanvändarna och skapa rättslig säkerhet för båda sidor bör det vara möjligt för en behörig domstol att fastställa att allmänna villkor som inte uppfyller kraven är ogiltiga, med omedelbar verkan (ex nunc). Sådana fastställanden av domstol bör dock endast avse de specifika bestämmelser i de allmänna villkoren som inte uppfyller kraven. Övriga bestämmelser bör fortsätta att gälla och vara tillämpbara, i den mån som de kan skiljas från de bestämmelser som inte uppfyller kraven. Plötsliga ändringar av befintliga allmänna villkor kan i hög grad störa företagsanvändarnas verksamhet. För att begränsa sådana negativa effekter för företagsanvändare, och för att motverka sådana beteenden, bör därför sådana ändringar som görs i strid med skyldigheten att ge en fastställd varselperiod vara ogiltiga, dvs. anses aldrig ha existerat med verkan erga omnes och ex tunc.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

16)  En leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster kan ha legitima skäl för att besluta att tillfälligt avbryta eller avsluta tillhandahållandet av sina tjänster, helt eller delvis, till en viss företagsanvändare, även genom att ta bort enskilda varor eller tjänster för en viss företagsanvändare eller i praktiken ta bort sökresultat. Eftersom sådana beslut i hög grad kan påverka den berörda företagsanvändarens intressen, bör denne ges ordentlig information om skälen. Skälen bör redovisas på ett sådant sätt att företagsanvändarna kan avgöra om det finns utrymme att överklaga beslutet, vilket ökar företagsanvändarnas möjligheter till en effektiv prövning vid behov. Ett krav på redovisning av skälen bör också bidra till att förebygga eller åtgärda eventuellt oavsiktligt avlägsnande av onlineinnehåll som tillhandahålls av företagsanvändare och som leverantören felaktigt anser utgöra olagligt innehåll, i linje med kommissionens rekommendation (EU) 2018/3344. Redovisningen bör ange de objektiva skälen (ett eller flera) till beslutet, baserat på skäl som leverantören i förväg angett i sina allmänna villkor, och på ett proportionerligt sätt hänvisa till de relevanta särskilda omständigheter som föranlett beslutet.

(16)  En leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster kan ha legitima skäl för att besluta att tillfälligt avbryta, inskränka eller avsluta tillhandahållandet av sina tjänster, helt eller delvis, till en viss företagsanvändare, även genom att ta bort enskilda varor eller tjänster för en viss företagsanvändare eller i praktiken ta bort sökresultat. Det kan också vara en rättslig skyldighet att ta bort visst innehåll eller att tillfälligt avbryta, inskränka eller avsluta tillhandahållandet av sina tjänster, helt eller delvis. Eftersom sådana beslut i hög grad kan påverka den berörda företagsanvändarens intressen, bör denne i förväg ges ordentlig information om det tillfälliga avbrottet, inskränkningen eller avslutandet, förutom i sådana fall där en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster har en rättslig skyldighet att tillfälligt avbryta, inskränka eller avsluta tillhandahållandet av sina tjänster omedelbart. Det kan också finnas fall där leverantören av den onlinebaserade förmedlingstjänsten inte har en rättslig skyldighet, såsom att en produkt återkallats av marknadskontrollmyndigheter, att avsluta sina tjänster, men där leverantören ändå hyser rimliga tvivel beträffande produktens eller tjänstens säkerhet, förfalskning, bedrägeri eller produktens respektive tjänstens lämplighet för minderåriga. I sådana fall bör det vara möjligt för leverantören av den onlinebaserade förmedlingstjänsten att vidta omedelbara åtgärder för att skydda konsumenterna. I sådana undantagsfall där tjänsterna omedelbart kan avbrytas tillfälligt, inskränkas eller avslutas bör företagsanvändaren under alla omständigheter ändå få en redovisning av skälen till att tjänsten tillfälligt avbryts, inskränks eller avslutas. Skälen bör redovisas på ett sådant sätt att företagsanvändarna kan avgöra om det finns utrymme att överklaga beslutet, vilket ökar företagsanvändarnas möjligheter till en effektiv prövning vid behov. Ett krav på redovisning av skälen bör också bidra till att förebygga eller åtgärda eventuellt oavsiktligt avlägsnande av onlineinnehåll som tillhandahålls av företagsanvändare och som leverantören felaktigt anser utgöra olagligt innehåll, i linje med kommissionens rekommendation (EU) 2018/334. I vissa fall baseras det beslut som fattas av en leverantör av en onlinebaserad förmedlingstjänst på anmälningar från tredje part. Dessa anmälningar kan missbrukas av konkurrenter. Kommissionens rekommendation (EU) 2018/33422 föreskriver att sådana anmälningar ska vara tillräckligt exakta och underbyggda för att den berörda värdtjänsteleverantören ska kunna fatta ett välgrundat och omsorgsfullt beslut om det innehåll som anmälan rör. Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster bör därför vara skyldiga att vidarebefordra information om anmälans innehåll till företagsanvändaren i fall de fattar beslut om att tillfälligt avbryta, inskränka eller avsluta tillhandahållandet av sina tjänster till följd av en anmälan från en tredje part, för att göra det möjligt för företagsanvändaren att enkelt tillbakavisa anmälningar som uppenbart saknar grund. Redovisningen bör ange de objektiva skälen (ett eller flera) till beslutet, baserat på skäl som leverantören i förväg angett i sina allmänna villkor, och på ett proportionerligt sätt hänvisa till de relevanta särskilda omständigheter som föranlett beslutet, förutom i fall där en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster har en rättslig skyldighet att inte redogöra för dem, eller där en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster kan visa att den berörda företagsanvändaren vid upprepade tillfällen har överträtt de tillämpliga allmänna villkoren, vilket föranlett det tillfälliga avbrottet, inskränkningen eller avslutandet.

__________________

__________________

4 Kommissionens rekommendation (EU) 2018/334 av den 1 mars 2018 om åtgärder för att effektivt bekämpa olagligt innehåll online (EUTL 63, 6.3.2018, s. 50).

4 Kommissionens rekommendation (EU) 2018/334 av den 1 mars 2018 om åtgärder för att effektivt bekämpa olagligt innehåll online (EUTL 63, 6.3.2018, s. 50).

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

17)  Den rangordning av varor och tjänster som görs av onlinebaserade leverantörer av förmedlingstjänster har stor betydelse för konsumenternas val och, följaktligen, för hur företagsanvändarna lyckas med att erbjuda konsumenterna dessa varor och tjänster. Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster bör på förhand beskriva de huvudparametrar som avgör rangordningen, för att öka förutsebarheten för företagsanvändare, så att de bättre kan förstå hur rangordningsmekanismen fungerar och jämföra olika leverantörers rangordningspraxis. Begreppet huvudparametrar ska tolkas som att det avser alla allmänna kriterier, processer, specifika signaler som införlivats med algoritmer eller andra anpassnings- eller nedprioriteringsmekanismer som används i samband med rangordningen. Beskrivningen av de huvudparametrar som avgör rangordningen bör också innefatta en förklaring av företagens eventuella möjligheter att aktivt påverka rangordningen mot ersättning, samt de relativa effekterna av detta. Denna beskrivning bör ge företagsanvändarna en tillräcklig förståelse av hur rangordningsmekanismen beaktar de faktiska särdragen hos de faktiska varor eller tjänster som bjuds ut av företagsanvändarna och deras relevans för konsumenter som använder den aktuella onlinebaserade förmedlingstjänsten.

(17)  Den rangordning av varor och tjänster som görs av onlinebaserade leverantörer av förmedlingstjänster har stor betydelse för konsumenternas val och, följaktligen, för hur företagsanvändarna lyckas med att erbjuda konsumenterna dessa varor och tjänster. Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster bör på förhand beskriva de parametrar som avgör rangordningen, för att öka förutsebarheten för företagsanvändare, så att de bättre kan förstå hur rangordningsmekanismen fungerar och jämföra olika leverantörers rangordningspraxis. I fall där redovisning av samtliga parametrar i de allmänna villkoren inte är tekniskt möjligt eller skulle leda till att viktningen av alla enskilda parametrar redovisas, bör endast huvudparametrarna och skälen för deras relativa betydelse redovisas. Begreppet huvudparametrar bör tolkas som att det avser alla allmänna kriterier, processer, specifika signaler som införlivats med algoritmer eller andra anpassnings- eller nedprioriteringsmekanismer som används i samband med rangordningen. Beskrivningen av de huvudparametrar som avgör rangordningen bör också innefatta en förklaring av företagens eventuella möjligheter att aktivt påverka rangordningen mot ersättning, samt de relativa effekterna av detta. När den onlinebaserade förmedlingstjänsten visar resultaten bör den också i nära anslutning till varje rangordning uppge huruvida den påverkats av differentierad behandling eller av direkt eller indirekt ersättning, avtalsförhållanden eller direkta ägarförhållanden. Denna beskrivning bör ge företagsanvändarna en tillräcklig förståelse av hur rangordningsmekanismen beaktar de faktiska särdragen hos de faktiska varor eller tjänster som bjuds ut av företagsanvändarna och deras relevans för konsumenter som använder den aktuella onlinebaserade förmedlingstjänsten. I enlighet med kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler bör leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster vara skyldiga att förse konsumenterna med information om de parametrar som påverkar rangordningen. Även om den information som ges till konsumenterna bör framställas på ett klart och begripligt sätt som är lämpligt i förhållande till konsumenternas behov, bör den information som ges till företagsanvändaren respektive konsumenten under alla omständigheter vara tillräckligt lik sinsemellan att både de som erbjuder och de som söker efter en vara eller en tjänst kan fatta välgrundade beslut på grundval av transparenta sökningar.

 

__________________

 

 

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

18)  På samma sätt kan den rangordning av webbplatser som görs av leverantörer av sökmotorer, i synnerhet de webbplatser där företagswebbplatsanvändarna erbjuder sina varor och tjänster åt konsumenterna, ha stor betydelse för konsumenternas val och dessa företagswebbplatsanvändares kommersiella resultat. Leverantörer av sökmotorer bör därför tillhandahålla en beskrivning av de huvudparametrar som avgör rangordningen av alla indexerade webbplatser, inklusive företagswebbplatsanvändarnas webbplatser och andra webbplatser. Vid sidan av varornas och tjänsternas särdrag och deras relevans för konsumenterna bör denna beskrivning när det gäller sökmotorer också göra det möjligt för företagsanvändare att få en adekvat förståelse av om, och i så fall hur och i vilken utsträckning, hänsyn tas till vissa särdrag i utformningen av den webbplats som används, t.ex. webbplatsens optimering för visning på mobila telekommunikationsenheter. I avsaknad av ett avtalsförhållande mellan leverantörer av sökmotorer och företagswebbplatsanvändare bör denna beskrivning vara tillgänglig för allmänheten på en uppenbar och lättillgänglig plats i den relevanta sökmotorn. För att säkerställa förutsebarhet för företagsanvändare bör beskrivningen också hållas uppdaterad, inklusive möjligheten att eventuella ändringar av huvudparametrarna bör göras lätta att identifiera. Leverantörerna är visserligen inte under några omständigheter skyldiga att röja några företagshemligheter enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/9435 när de uppfyller detta krav att redovisa huvudparametrarna för rangordningen, men den beskrivning som lämnas bör minst baseras på faktiska data om relevansen av de rangordningsparametrar som används.

(18)  På samma sätt kan den rangordning av webbplatser som görs av leverantörer av sökmotorer, i synnerhet de webbplatser där företagswebbplatsanvändarna erbjuder sina varor och tjänster åt konsumenterna, ha stor betydelse för konsumenternas val och dessa företagswebbplatsanvändares kommersiella resultat. Leverantörer av sökmotorer bör därför tillhandahålla en beskrivning av de parametrar som avgör rangordningen av alla indexerade webbplatser, inklusive företagswebbplatsanvändarnas webbplatser och andra webbplatser. I fall där redovisning av samtliga parametrar i de allmänna villkoren inte är tekniskt möjligt eller skulle leda till att viktningen av alla enskilda parametrar redovisas, bör endast huvudparametrarna och skälen för deras relativa betydelse redovisas. Vid sidan av varornas och tjänsternas särdrag och deras relevans för konsumenterna bör denna beskrivning när det gäller sökmotorer också göra det möjligt för företagsanvändare att få en adekvat förståelse av om, och i så fall hur och i vilken utsträckning, hänsyn tas till vissa särdrag i utformningen av den webbplats som används, t.ex. webbplatsens optimering för visning på mobila telekommunikationsenheter. I avsaknad av ett avtalsförhållande mellan leverantörer av sökmotorer och företagswebbplatsanvändare bör denna beskrivning vara tillgänglig för allmänheten på en uppenbar och lättillgänglig plats i den relevanta sökmotorn. För att säkerställa förutsebarhet för företagsanvändare bör beskrivningen också hållas uppdaterad, inklusive möjligheten att eventuella ändringar av parametrarna bör göras lätta att identifiera. Kravet på att redovisa rangordningsparametrar bör inte påverka tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/9435 vid uppfyllandet av detta krav att redovisa huvudparametrarna för rangordningen, men den beskrivning som lämnas bör minst baseras på faktiska data om relevansen av de rangordningsparametrar som används. Förekomsten av en uppdaterad beskrivning av huvudparametrarna bör, utöver företagswebbplatsanvändare av sökmotorn, också gynna andra användare. I vissa fall kan leverantörer av sökmotorer besluta att påverka rangordningen i ett specifikt fall eller ta bort en webbplats från en rangordning, baserat på anmälningar från tredje part. Till skillnad från leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster kan leverantörer av sökmotorer inte förväntas underrätta en företagswebbplatsanvändare i direkt anslutning till borttagande eller ändring av rangordningen på grund av en anmälan, eftersom det inte föreligger något avtalsförhållande mellan parterna i fråga. En företagsanvändare bör dock kunna granska den anmälan som har lett till ändring av rangordningen eller till borttagande i det enskilda fallet, genom att undersöka det innehåll som anmälan rör i en offentligt tillgänglig databas online. Detta skulle bidra till att motverka konkurrenters potentiella missbruk av anmälningar om borttagande.

__________________

__________________

5 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/943 av den 8 juni 2016 om skydd mot att icke röjd know-how och företagsinformation (företagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas och röjs (EUT L 157, 15.6.2016, s. 1).

5 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/943 av den 8 juni 2016 om skydd mot att icke röjd know-how och företagsinformation (företagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas och röjs (EUT L 157, 15.6.2016, s. 1).

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a)  För att företagsanvändare ska kunna dra nytta av informationen om parametrar för rangordning bör resultatet av rangordningen återspegla en äkta och icke godtycklig tillämpning av de parametrarna och den relativa vikten hos de parametrar som leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster och sökmotorer redovisar. Om till exempel flera företagsanvändare, med avseende på de parametrar som leverantören har redovisat som varande dem som fastställer rangordningen, befann sig i en jämförbar situation, bör de kunna förutse rangordningen så att den återspeglar deras liknande situation i förhållande till dessa parametrar.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 18b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18b)  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster tillåter ofta att rangordningen av sökresultat påverkas av olika former av ersättningar som betalas av företagswebbplatsanvändarna. Tydlig och utförlig information om sådana metoder bör offentliggöras för företagswebbplatsanvändare och konsumenter, för att de ska få förstå effekterna av ersättning för rangordningen. Sökresultat vars placering i rangordningen har påverkats av olika former av betalningar bör tydligt markeras, så att de lätt kan skiljas från andra sökresultat för vilka ersättningar inte har betalats.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

19)  När en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster själv erbjuder vissa varor eller tjänster till konsumenter via sina egna onlinebaserade förmedlingstjänster, eller gör det via en företagsanvändare som leverantören kontrollerar, får denna leverantör konkurrera direkt med andra företagsanvändare av dess onlinebaserade förmedlingstjänster som inte kontrolleras av leverantören. I sådana situationer är det särskilt viktigt att leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster agerar på ett transparent sätt och tillhandahåller en beskrivning av eventuell differentierad behandling, oavsett om differentieringen avser rättsliga, kommersiella eller tekniska aspekter, som leverantören kan göra med avseende på varor eller tjänster som leverantören själv erbjuder, jämfört med sådana som erbjuds av företagsanvändare. För att säkerställa proportionaliteten bör denna skyldighet gälla på den allmänna nivån av onlinebaserade förmedlingstjänster snarare än för enskilda varor eller tjänster som erbjuds via förmedlingstjänsterna.

(19)  När en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster eller en leverantör av sökmotorer själv erbjuder vissa varor eller tjänster till konsumenter via sina egna onlinebaserade förmedlingstjänster, eller gör det via en företagsanvändare som leverantören kontrollerar, får denna leverantör konkurrera direkt med andra företagsanvändare av dess onlinebaserade förmedlingstjänster som inte kontrolleras av leverantören, vilket kan ge leverantören ekonomiskt incitament och förmåga att använda sin kontroll över den onlinebaserade förmedlingstjänsten eller över sökmotorn för att ge sitt eget utbud eller det som erbjuds genom en företagsanvändare som leverantören kontrollerar tekniska eller ekonomiska fördelar som leverantören skulle kunna neka konkurrerande företagsanvändare. Sådant beteende skulle kunna undergräva den rättvisa konkurrensen och inskränka konsumenternas val. I sådana situationer är det särskilt viktigt att leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster eller sökmotorer agerar på ett transparent sätt och tillhandahåller en beskrivning av eventuell differentierad behandling, oavsett om differentieringen avser rättsliga, kommersiella eller tekniska aspekter, såsom standardinställningar, som leverantören kan göra med avseende på varor eller tjänster som leverantören själv erbjuder, jämfört med sådana som erbjuds av företagsanvändare. De varor eller tjänster som tillhandahålls av en leverantör av en onlinebaserad förmedlingstjänst eller en sökmotor bör anses konkurrera med dennes företagsanvändares varor eller tjänster om varan eller tjänsten kan betraktas som utbytbar eller likvärdig, av de konsumenter som använder den onlinebaserade förmedlingstjänsten.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a)  Sådan differentierad behandling på onlinebaserade förmedlingstjänster bör dock endast tillåtas om leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster kan motivera detta på objektiva grunder i enlighet med de allmänna principerna i unionsrätten, såsom de om proportionalitet, rättssäkerhet och allmänna principer som följer av stadgan om de grundläggande rättigheterna. Dessutom måste den differentierade behandlingen vara icke-diskriminerande mot alla andra företagsanvändare som erbjuder varor eller tjänster via de onlinebaserade förmedlingstjänsterna, och den differentierade behandlingen får inte hindra konsumenter från att fortfarande välja och använda de varor och tjänster som de föredrar, bland de konkurrerande varor och tjänster som erbjuds genom den onlinebaserade förmedlingstjänsten.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 19b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19b)  Vissa metoder kan under alla omständigheter betraktas som otillbörliga. Dessa metoder anges i bilaga I till detta förslag. EU:s observationscentrum för plattformsekonomin bör kontinuerligt övervaka tillämpningen och effekterna på marknaden av denna förteckning över metoder och rekommendera kommissionen uppdateringar.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

20)  Möjligheten att få tillgång till och använda data, inklusive personuppgifter, kan möjliggöra betydande värdeskapande i den onlinebaserade plattformsekonomin. Därmed är det viktigt att leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster ger företagsanvändarna en tydlig beskrivning av räckvidd, art och villkor för tillgången till och användningen av vissa kategorier av data. Beskrivningen bör vara proportionerlig och kan hänvisa till allmänna åtkomstvillkor, snarare än en uttömmande angivelse av faktiska data eller datakategorier, för att hjälpa företagsanvändarna att förstå om de kan använda dessa data för att öka sitt värdeskapande, inklusive genom tredje parts datatjänster. Behandlingen av personuppgifter bör ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/6796.

(20)  Möjligheten att få tillgång till och använda data, inklusive personuppgifter, kan möjliggöra betydande värdeskapande i den onlinebaserade plattformsekonomin. Därmed är det viktigt att leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster ger företagsanvändarna en tydlig beskrivning av räckvidd, art och villkor för tillgången till och användningen av vissa kategorier av data. Beskrivningen bör vara proportionerlig och kan hänvisa till allmänna åtkomstvillkor, snarare än en uttömmande angivelse av faktiska data eller datakategorier, för att hjälpa företagsanvändarna att förstå om de kan använda dessa data för att öka sitt värdeskapande, inklusive genom tredje parts datatjänster. Denna förordning kräver att leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster är transparenta rörande vilka uppgifter de tillhandahåller till sina företagsanvändare, men fastställer inte något krav att sprida personuppgifter och icke-personuppgifter till företagsanvändarna, med undantag för vissa uppgifter som rör företagsanvändarnas betyg och recensioner, vilka företagsanvändarna bör få ta emot i ett aggregerat och anonymiserat format. I samtliga fall bör behandlingen av personuppgifter ske i enlighet med unionens rättsliga ram om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om respekt för privatlivet och skydd för personuppgifter i elektroniska kommunikationer, framför allt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/6796, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG.

__________________

__________________

6 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (Text av betydelse för EES) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

6 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (Text av betydelse för EES) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a)  I enlighet med förordning (EU) 2016/679 bör företagsanvändare ha rätt att erhålla personuppgifter rörande dem själva som vederbörande har tillhandahållit en registeransvarig, såsom en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra de uppgifterna till en annan registeransvarig, såsom en företagsanvändare hos en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 20b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20b)  Företagsanvändare bör kunna ta emot anonymiserad information om sitt onlinebaserade anseende, såsom rangordningar och recensioner som samlats hos en och leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster, för att göra det möjligt för företagsanvändare att få en tydligare bild av sitt varumärkes värde och förbättra sina resultat på den onlinebaserade plattformen. Det bör tillhandahållas verktyg för att utveckla företagsanvändarnas förståelse av sitt anseende och det skulle vara det första steget mot att möjliggöra mer konkurrens mellan företagsanvändare och göra det möjligt för konsumenterna att göra mer välinformerade val utifrån ett bredare utbud.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Skäl 20c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20c)  Flera konkurrensmyndigheter såväl inom som utanför unionen har inlett utredningar eller uttryckt sin avsikt att göra det i fall där leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster har utnyttjat sin dubbla ställning som både marknadsplats och företag genom att erbjuda varor eller tjänster på samma marknadsplats för att uppnå eller missbruka en dominerande ställning. Den tillgång som leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster har till data som genereras av en företagsanvändare kan ge leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster möjlighet att konkurrera med företagsanvändaren med hjälp av dessa data. För att säkerställa rättvisa villkor bör leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster inte få lämna ut de data som genereras genom en företagsanvändares transaktioner till tredje part i kommersiellt syfte, inte heller inom den egna företagsstrukturen, utan samtycke från företagsanvändaren, utom i fall där en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster skulle bli föremål för en rättslig skyldighet att lämna ut data som genereras av företagsanvändarens transaktioner.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

21)  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster kan i de allmänna villkoren i vissa fall begränsa företagsanvändarnas möjlighet att erbjuda varor och tjänster till konsumenter enligt gynnsammare villkor via andra kanaler än via dessa onlinebaserade förmedlingstjänster. I sådana fall bör de berörda leverantörerna ange skälen för detta, i synnerhet med hänvisning till de viktigaste ekonomiska, kommersiella eller rättsliga överväganden som ligger bakom restriktionerna. Denna skyldighet till transparens bör dock inte tolkas som att den påverkar bedömningen av sådana begränsningars laglighet enligt annan unionslagstiftning eller medlemsstaters lagstiftning i enlighet med unionslagstiftning, inklusive inom områdena konkurrens och otillbörliga affärsmetoder, eller tillämpningen av sådan lagstiftning.

(21)  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster bör inte inskränka företagsanvändares möjlighet att erbjuda samma varor och tjänster till konsumenter på olika eller samma villkor genom andra förmedlingstjänster. I vissa fall kan leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster begränsa företagsanvändarnas möjlighet att erbjuda varor eller tjänster till konsumenter enligt annorlunda villkor via andra kanaler än via dessa onlinebaserade förmedlingstjänster. I sådana fall bör de berörda leverantörerna ange skälen för detta, i synnerhet med hänvisning till de viktigaste ekonomiska, kommersiella eller rättsliga överväganden som ligger bakom restriktionerna, och säkerställa att begränsningen är proportionerlig. Begränsningen av möjligheten för företagsanvändare att erbjuda varor eller tjänster till konsumenter på andra villkor genom andra medel än onlinebaserade förmedlingstjänster skulle kunna förbjudas eller begränsas av medlemsstaterna i deras nationella bestämmelser som antagits i enlighet med unionslagstiftningen.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

22)  Företagsanvändarna, inklusive företagsanvändare vars användning av de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna har avbrutits eller avslutats, bör ha tillgång till omedelbara, lämpliga och effektiva prövningsmöjligheter, och därför bör leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster tillhandahålla ett internt system för hantering av klagomål. Det interna systemet för hantering av klagomål bör syfta till att säkerställa att en betydande andel av klagomålen kan lösas bilateralt av leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster och den berörda företagsanvändaren. Säkerställandet av att leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster offentliggör information om hur deras interna system för hantering av klagomål fungerar och deras effektivitet bör också hjälpa företagsanvändare förstå vilka typer av frågor som kan uppstå i samband med tillhandahållandet av olika onlinebaserade förmedlingstjänster och få grepp om möjligheten att nå en snabb och effektiv bilateral lösning.

(22)  Företagsanvändarna, inklusive företagsanvändare vars användning av de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna har avbrutits eller avslutats, bör ha tillgång till omedelbara, lämpliga och effektiva prövningsmöjligheter, och därför bör leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster tillhandahålla ett internt system för hantering av klagomål. Det interna systemet för hantering av klagomål bör vara transparent, baserat på likabehandlingsprinciper, icke-diskriminering och syfta till att säkerställa att en betydande andel av klagomålen kan lösas bilateralt av leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster och den berörda företagsanvändaren inom en rimlig tidsperiod. Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster får låta det beslut de har fattat fortsätta att gälla under tiden för klagomålet. Försök att nå en överenskommelse genom den interna mekanismen för hantering av klagomål påverkar inte rättigheterna för leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster eller företagsanvändare att när som helst under eller efter medlingsprocessen inleda rättsliga förfaranden. Dessutom bör leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster regelbundet offentliggöra information om hur deras interna system för hantering av klagomål fungerar och hur effektiva de är, för att hjälpa företagsanvändare förstå vilka huvudsakliga typer av frågor som kan uppstå i samband med tillhandahållandet av olika onlinebaserade förmedlingstjänster och få grepp om möjligheten att nå en snabb och effektiv bilateral lösning.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

23)  Denna förordnings krav avseende interna system för hantering av klagomål syftar till att ge leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster en rimlig grad av flexibilitet i driften av dessa system och hanteringen av enskilda klagomål, för att minska den administrativa bördan. De interna systemen för hantering av klagomål bör också ge leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster möjlighet att, vid behov, på ett proportionerligt sätt hantera eventuella försök till missbruk av dessa system från vissa företagsanvändares sida. I andra fall än påstått icke-uppfyllande av de rättsliga kraven enligt denna förordning gäller även att de interna systemen för hantering av klagomål inte bör vara öppna för klagomål som avser endast försumbara negativa effekter för den berörda företagsanvändaren. Mot bakgrund av kostnaderna för att inrätta och driva sådana system är det lämpligt att från dessa skyldigheter undanta alla leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster som är småföretag, i linje med de tillämpliga bestämmelserna i kommissionens rekommendation 2003/361/EG7.

(23)  Denna förordnings krav avseende interna system för hantering av klagomål syftar till att ge leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster en rimlig grad av flexibilitet i driften av dessa system och hanteringen av enskilda klagomål, för att minska den administrativa bördan. De interna systemen för hantering av klagomål bör också ge leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster möjlighet att, vid behov, på ett proportionerligt sätt hantera eventuella försök till missbruk av dessa system från vissa företagsanvändares sida. I andra fall än påstått icke-uppfyllande av de rättsliga kraven enligt denna förordning gäller även att de interna systemen för hantering av klagomål inte bör vara öppna för klagomål som avser endast försumbara effekter för den berörda företagsanvändaren. Mot bakgrund av kostnaderna för att inrätta och driva sådana system är det lämpligt att från dessa skyldigheter undanta alla leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster som är småföretag, i linje med de tillämpliga bestämmelserna i kommissionens rekommendation 2003/361/EG7.

__________________

__________________

7 Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).

7 Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23a)  Ordet ”intern” (i dess respektive böjda former) bör inte uppfattas som att det förhindrar en delegering av ett internt system för hantering av klagomål till en utomstående tjänsteleverantör eller annan företagsstruktur så länge som operatören har fullständig befogenhet och förmåga att säkerställa att det interna systemet för hantering av klagomål är i överensstämmelse med denna förordning.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

24)  Medling kan erbjuda en metod för leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster och deras företagsanvändare att lösa tvister på ett tillfredsställande sätt utan att behöva utnyttja rättsliga förfaranden som kan vara utdragna och kostsamma. Därför bör leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster främja medling genom att i synnerhet ange vilka medlare som de är villiga att använda. Medlare som tillhandahåller sina tjänster från en plats utanför unionen bör endast anges om det kan garanteras att användningen av deras tjänster inte på något sätt innebär att de berörda företagsanvändarna berövas något rättsligt skydd som de omfattas av enligt unionslagstiftning eller medlemsstaters lagstiftning, inklusive kraven i denna förordning och tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter och företagshemligheter. För att vara så tillgängliga, rättvisa och snabba, effektiva och verkningsfulla som möjligt bör dessa medlare uppfylla vissa fastställda kriterier.

(24)  Medling kan erbjuda en metod för leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster och deras företagsanvändare att lösa tvister på ett tillfredsställande sätt utan att behöva utnyttja rättsliga förfaranden som kan vara utdragna och kostsamma. Därför bör leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster främja medling genom att i synnerhet ange vilka medlare som de är villiga att använda. Medlare som tillhandahåller sina tjänster från en plats utanför unionen bör endast anges om det kan garanteras att användningen av deras tjänster inte på något sätt innebär att de berörda företagsanvändarna berövas något rättsligt skydd som de omfattas av enligt unionslagstiftning eller medlemsstaters lagstiftning, inklusive kraven i denna förordning och tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter och företagshemligheter. För att vara så tillgängliga, rättvisa och snabba, effektiva och verkningsfulla som möjligt bör alla utsedda medlare uppfylla vissa fastställda kriterier. Medlare bör uppmanas att lösa tvister så snart som det är rimligen genomförbart.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

25)  Leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster bör bära en rimlig andel av de totala kostnaderna för medlingen, med beaktande av alla relevanta aspekter av det aktuella fallet. Därför bör medlaren föreslå vilken andel som är rimlig i det enskilda fallet. Denna andel bör dock aldrig understiga hälften av kostnaderna.

(25)  Leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster bör bära en rimlig andel av de totala kostnaderna för medlingen, med beaktande av alla relevanta aspekter av det aktuella fallet. Därför bör medlaren föreslå vilken andel som är rimlig i det enskilda fallet. För leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster bör denna andel dock aldrig understiga hälften av kostnaderna, utom när medlaren fastställer att den företagsanvändare som har väckt talan inte har handlat i god tro.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25a)  Eftersom leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster alltid bör ange vilka medlare som de är villiga att använda, och eftersom de bör använda sig av medling i god tro, bör medlingsskyldigheten utformas så att man undviker att företagsanvändare missbrukar systemet. Företagsanvändare bör sålunda också ha skyldighet att använda medling i god tro. Om en företagsanvändare har lagt fram ett ärende flera gånger utan att nå en lösning av tvisten, eller om en företagsanvändare lägger fram ett ärende där den tidigare har agerat i ond tro i medlingsprocessen, bör leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster undantagsvis inte vara skyldig att medverka i medling med denna företagsanvändare. Denna undantagssituation bör inte begränsa företagsanvändarens möjlighet att lägga fram ett ärende för medling om medlaren fastställer att ärendet inte har någon koppling till de tidigare ärendena.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

26)  För att främja att tvister som rör tillhandahållandet av onlinebaserade förmedlingstjänster löses med hjälp av medling i unionen, bör kommissionen uppmuntra inrättandet av specialiserade medlingsorganisationer, vilket i dagsläget saknas. Användningen av medlare med specialkunskaper om onlinebaserade förmedlingstjänster och sökmotorer samt om enskilda branscher där sådana tjänster tillhandahålls, bör öka båda parters förtroende för medlingsförfarandet liksom sannolikheten för att detta förfarande ska leda till ett snabbt, rättvist och tillfredsställande resultat.

(26)  För att främja att tvister som rör tillhandahållandet av onlinebaserade förmedlingstjänster löses med hjälp av medling i unionen, bör kommissionen i samarbete med medlemsstaterna uppmuntra inrättandet av specialiserade medlingsorganisationer, vilket i dagsläget saknas. Användningen av medlare med specialkunskaper om onlinebaserade förmedlingstjänster och sökmotorer samt om enskilda branscher där sådana tjänster tillhandahålls, bör öka båda parters förtroende för medlingsförfarandet liksom sannolikheten för att detta förfarande ska leda till ett snabbt, rättvist och tillfredsställande resultat.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

27)  Olika faktorer, som begränsade ekonomiska tillgångar, rädsla för repressalier och exklusiva bestämmelser om val av lagstiftning och forum i de allmänna villkoren, kan begränsa effektiviteten i de befintliga möjligheterna till rättslig prövning, i synnerhet de som föreskriver att företagsanvändarna eller företagswebbplatsanvändarna ska agera individuellt och ska kunna identifieras. För att säkerställa en effektiv tillämpning av denna förordning bör organisationer, sammanslutningar som företräder företagsanvändare och företagswebbplatsanvändare, liksom vissa offentliga organ som är inrättade i medlemsstater, ges möjlighet att vidta rättsliga åtgärder i nationell domstol. Sådana åtgärder i nationell domstol bör syfta till att stoppa eller förhindra överträdelser av bestämmelserna i denna förordning och förebygga framtida skador som kan undergräva hållbara affärsförbindelser i den onlinebaserade plattformsekonomin. För att säkerställa att sådana organisationer eller sammanslutningar utövar den rätten på ett effektivt och ändamålsenligt sätt bör de uppfylla vissa kriterier. Med beaktande av den särskilda statusen för de berörda offentliga organen i de medlemsstater där sådana organ har inrättats, bör det endast krävas att dessa specifikt har fått i uppgift, i enlighet med tillämpliga bestämmelser i nationell lagstiftning, att väcka sådan talan antingen i de berörda parternas kollektiva intresse eller mot bakgrund av allmänintresse, utan att dessa kriterier behöver tillämpas på sådana offentliga organ. Denna typ av åtgärder bör dock inte på något sätt påverka företagsanvändares och företagswebbplatsanvändares rätt att vidta rättsliga åtgärder på individuell basis.

(27)  Olika faktorer, som begränsade ekonomiska tillgångar, rädsla för repressalier och exklusiva bestämmelser om val av lagstiftning och forum i de allmänna villkoren, kan begränsa effektiviteten i de befintliga möjligheterna till rättslig prövning, i synnerhet de som föreskriver att företagsanvändarna eller företagswebbplatsanvändarna ska agera individuellt och ska kunna identifieras. För att säkerställa en effektiv tillämpning av denna förordning bör organisationer, sammanslutningar som företräder företagsanvändare och företagswebbplatsanvändare, liksom vissa offentliga organ som är inrättade i medlemsstater, ges möjlighet att vidta rättsliga åtgärder i nationell domstol. Sådana åtgärder i nationell domstol bör syfta till att stoppa eller förhindra överträdelser – även av små och medelstora företag och mikroföretag – av bestämmelserna i denna förordning och förebygga framtida skador som kan undergräva hållbara affärsförbindelser i den onlinebaserade plattformsekonomin. För att säkerställa att sådana organisationer eller sammanslutningar utövar den rätten på ett effektivt och ändamålsenligt sätt bör de uppfylla vissa kriterier, framför allt i fråga om transparens inom finansieringen. Medlemsstaterna bör vara skyldiga att inrätta eller utse sådana offentliga organ. För de berörda offentliga organen bör det endast krävas att dessa specifikt har fått i uppgift, i enlighet med tillämpliga bestämmelser i nationell lagstiftning, att väcka sådan talan antingen i de berörda parternas kollektiva intresse eller mot bakgrund av allmänintresse, utan att dessa kriterier behöver tillämpas på sådana offentliga organ. Denna typ av åtgärder bör dock inte på något sätt påverka företagsanvändares och företagswebbplatsanvändares rätt att vidta rättsliga åtgärder på individuell basis.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(27a)  Överträdelser av bestämmelserna i denna förordning kommer i vissa fall att kräva snabb och flexibel verkställighet. De brottsbekämpande organ som inrättas eller utses av medlemsstaterna bör ansvara för att verkställa denna förordning på ett lämpligt och effektivt sätt. De brottsbekämpande organen bör inrättas utöver processen för rättsliga förfaranden genom representativa organisationer, sammanslutningar eller offentliga organ i enlighet med denna förordning. De beslut som fattas av de brottsbekämpande organen kan överklagas i rättsliga förfaranden i enlighet med relevant nationell lagstiftning.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Skäl 27b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(27b)  Det krävs en noggrann övervakning av tillämpningen av denna förordning. Medlemsstaterna bör utse nationella myndigheter för att från leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster och sökmotorer kräva relevant information som är nödvändig för övervakning och kontroll av denna förordning. Den information som har samlats in av dessa myndigheter bör på begäran lämnas till kommissionen och till EU:s plattformsobservatorium.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28a)  Av skäl som rör transparens och ansvarighet, och på grund av den roll och de uppgifter som föreskrivs, bör EU:s plattformsobservatorium ges en roll inom denna förordning utöver inrättandet som en expertgrupp inrättad genom ett kommissionsbeslut (2018)2393. Observatoriet bör fullgöra de uppgifter som det tilldelas i denna förordning oberoende och i allmänhetens intresse, och dess medlemmar bör för att säkerställa detta bestå av ett brett urval av oberoende experter som har dokumenterad kompetens och erfarenhet av den onlinebaserade plattformsekonomin.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

29)  Kommissionen bör utvärdera denna förordning med jämna mellanrum, främst i syfte att fastställa behovet av ändringar mot bakgrund av relevant teknisk eller kommersiell utveckling.

(29)  Kommissionen bör utvärdera denna förordning med jämna mellanrum och noggrant övervaka dess effekter på den onlinebaserade plattformsekonomin, främst i syfte att fastställa behovet av ändringar mot bakgrund av relevant teknisk eller kommersiell utveckling, och bör vidta lämpliga åtgärder som uppföljning av utvärderingen. Eftersom sektorn kommer att utvecklas snabbt under de kommande åren kan det vara lämpligt att denna förordning kompletteras med ytterligare, mer normerande lagstiftning där och om reglerna om transparens och rättvisa i den här förordningen skulle visa sig otillräckliga för att hantera framtida obalanser och otillbörliga affärsmetoder.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

31)  Eftersom målet för denna förordning, nämligen att säkerställa rättvisa, hållbara och förtroendeskapande affärsvillkor online på den inre marknaden, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av dess omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(31)  Eftersom målet för denna förordning, nämligen att säkerställa tydliga, rättvisa, hållbara och förtroendeskapande affärsvillkor online på den inre marknaden, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av dess omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

32)  Det bör förtydligas att denna förordning inte bör påverka tillämpningen av relevanta bestämmelser i unionslagstiftningen som är tillämpliga på områdena civilrättsligt samarbete, konkurrens, konsumentskydd, elektronisk handel eller finansiella tjänster.

(32)  Det bör förtydligas att denna förordning inte bör påverka tillämpningen av relevanta bestämmelser i unionslagstiftningen som är tillämpliga på områden såsom civilrättsligt samarbete, konkurrens, konsumentskydd, elektronisk handel och finansiella tjänster och påverkar inte nationella bestämmelser som, i enlighet med unionsrätten, reglerar otillbörliga affärsmetoder.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I denna förordning fastställs regler för att säkerställa att företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster och företagswebbplatsanvändare, när det gäller sökmotorer, erbjuds tillbörlig transparens och effektiva prövningsmöjligheter.

1.  I denna förordning fastställs regler för att säkerställa att företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster och företagswebbplatsanvändare, när det gäller sökmotorer, erbjuds tillbörlig transparens, rättvisa villkor och effektiva prövningsmöjligheter.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Denna förordning ska tillämpas på onlinebaserade förmedlingstjänster och sökmotorer som tillhandahålls, eller som någon erbjuder sig att tillhandahålla, för företagsanvändare respektive företagswebbplatsanvändare som har sin etablerings- eller bosättningsort i unionen och som, via onlinebaserade förmedlingstjänster eller sökmotorer, erbjuder varor eller tjänster till konsumenter som befinner sig i unionen, utan hänsyn till vilken etablerings- eller bosättningsort leverantörerna av dessa tjänster har.

2.  Denna förordning ska tillämpas på onlinebaserade förmedlingstjänster och sökmotorer som tillhandahålls, eller som någon erbjuder sig att tillhandahålla, för företagsanvändare respektive företagswebbplatsanvändare som har sin etablerings- eller bosättningsort i unionen och som, via onlinebaserade förmedlingstjänster eller sökmotorer, erbjuder varor eller tjänster till konsumenter som befinner sig i unionen, utan hänsyn till vilken etablerings- eller bosättningsort leverantörerna av dessa tjänster har och oavsett vilken lag som annars skulle vara tillämplig.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  De skyldigheter som anges för leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster i denna förordning ska gälla leverantörer av anslutna operativsystem när ett operativsystem självt agerar som en onlinebaserad förmedlingstjänst i den mening som avses i artikel 2.2.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Denna förordning ska inte tillämpas på betalningstjänster online eller onlineverktyg som används för annonsering eller annonsbörser online som inte tillhandahålls i syfte att främja inledandet av direkttransaktioner och som inte omfattar ett avtalsförhållande med konsumenter.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2c.  Denna förordning ska inte påverka tillämpningen av unionsrätten och nationella bestämmelser som i överensstämmelse med unionsrätten reglerar otillbörliga affärsmetoder.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1)  företagsanvändare: en fysisk eller juridisk person som via onlinebaserade förmedlingstjänster erbjuder konsumenter varor eller tjänster inom ramen för sin närings- eller yrkesverksamhet.

1)  företagsanvändare: en fysisk eller juridisk person som via onlinebaserade förmedlingstjänster erbjuder konsumenter varor eller tjänster inom ramen för sin närings- eller yrkesverksamhet, inbegripet privatpersoner som personligen fungerar som näringsidkare via onlinebaserade förmedlingstjänster.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  De gör det möjligt för företagsanvändare att erbjuda konsumenter varor eller tjänster, i syfte att främja inledandet av direkttransaktioner mellan dessa företagsanvändare och konsumenter, oavsett var dessa transaktioner till sist slutförs.

b)  De gör det möjligt för företagsanvändare att erbjuda konsumenter varor eller tjänster, i syfte att främja inledandet av direkttransaktioner mellan dessa företagsanvändare och konsumenter, oavsett var dessa transaktioner till sist slutförs, såvida inte tjänsten att främja inledandet av direkttransaktioner mellan dessa företagsanvändare och konsumenter endast är av marginell karaktär.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a)  anslutna operativsystem: mjukvara som uppfyller samtliga följande krav:

 

a)  Det anslutna operativsystemet säkerställer den nödvändiga grundläggande driften av en mobil enhet eller en ansluten högtalare.

 

b)  Det är nära kopplat till en onlinebaserad förmedlingstjänst som kontrollerar den huvudkanal genom vilken applikationer kan installeras i operativsystemet.

 

c)  Utveckling och uppdatering av operativsystemet tillhandahålls eller kontrolleras av leverantören av de anknutna onlinebaserade förmedlingstjänsterna, antingen direkt eller indirekt.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b)  leverantör av anslutna operativsystem: en fysisk eller juridisk person som tillhandahåller, eller erbjuder sig att tillhandahålla, anslutna operativsystem.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5)  sökmotor: en digital tjänst som gör det möjligt för användare att göra sökningar på i princip alla webbplatser eller webbplatser på ett visst språk på grundval av en förfrågan om vilket ämne som helst i form av ett nyckelord, en fras eller annan inmatning och som returnerar länkar som innehåller information om det begärda innehållet.

5)  sökmotor: en digital tjänst som gör det möjligt för användare att införa sökfraser och göra sökningar på i princip alla webbplatser eller webbplatser på ett visst språk på grundval av en förfrågan om vilket ämne som helst i form av ett nyckelord, en röstbegäran, en fras eller annan inmatning och som returnerar resultat som innehåller information om det begärda innehållet.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7)  företagswebbplatsanvändare: en fysisk eller juridisk person som använder webbplatser för att erbjuda konsumenter varor eller tjänster inom ramen för sin närings- eller yrkesverksamhet.

7)  företagswebbplatsanvändare: en fysisk eller juridisk person som använder ett onlinebaserat gränssnitt, dvs. något slags mjukvara, inbegripet webbplatser och mobila tillämpningar, för att erbjuda konsumenter varor eller tjänster inom ramen för sin närings- eller yrkesverksamhet.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8)  rangordning: den relativa vikt som tilldelas de varor eller tjänster som erbjuds konsumenter av företagsanvändare via onlinebaserade förmedlingstjänster, eller som tilldelas webbplatser som indexerats för konsumenter av sökmotorer, såsom dessa uppgifter presenteras, organiseras eller vidarebefordras till dessa konsumenter av leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster eller av leverantörer av sökmotorer, oberoende av vilka tekniska medel som används för sådan presentation, organisation eller vidarebefordran.

8)  rangordning: den relativa vikt som tilldelas de varor eller tjänster som erbjuds konsumenter av företagsanvändare via onlinebaserade förmedlingstjänster, eller som tilldelas webbplatser som indexerats av sökmotorer, såsom dessa uppgifter presenteras, organiseras eller vidarebefordras av leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster eller av leverantörer av sökmotorer, oberoende av vilka tekniska medel som används för sådan presentation, organisation eller vidarebefordran.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10)  allmänna villkor: alla bestämmelser, villkor, klausuler och andra uppgifter, oavsett namn eller form, som reglerar avtalsförhållandet mellan leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster och deras företagsanvändare och som ensidigt fastställs av leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster.

10)  allmänna villkor: alla bestämmelser, villkor, klausuler och andra uppgifter, oavsett namn eller form, som reglerar avtalsförhållandet mellan leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster och deras företagsanvändare.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

10a)  kompletterande varor och tjänster: varor och tjänster som erbjuds konsumenten före slutförandet av en transaktion som inletts på den onlinebaserade förmedlingstjänsten utöver och som ett komplement till den primära vara eller tjänst som företagsanvändaren erbjuder via den onlinebaserade förmedlingstjänsten.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 10b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

10b)  medling: varje strukturerat förfarande enligt definitionen i artikel 3 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 10c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

10c)  EU:s plattformsobservatorium: EU:s observationscentrum för onlineplattformsekonomin, som inrättats i enlighet med kommissionens beslut C(2018)2393.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 2a

 

Förbud mot kringgående

 

Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster får inte använda någon mjukvara eller några tjänster – inklusive anslutna operativsystem – som de själva tillhandahåller eller kontrollerar, för att kringgå de skyldigheter som fastställs för leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster i denna förordning.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a)  innehåller endast rättvisa och proportionerliga klausuler,

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  är formulerade i klara och entydiga ordalag,

(a)  är formulerade i klara och begripliga ordalag,

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  anger de objektiva skälen för beslut att tillfälligt avbryta eller avsluta, helt eller delvis, tillhandahållandet av deras onlinebaserade förmedlingstjänster till företagsanvändare.

(c)  anger icke-diskriminerande skäl för beslut att helt eller delvis tillfälligt avbryta eller avsluta, eller tillämpa någon annan typ av inskränkning på, tillhandahållandet av deras onlinebaserade förmedlingstjänster till företagsanvändare,

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  inbegriper information om eventuella ytterligare distributionskanaler och potentiella anknutna program genom vilka leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster kan distribuera varor och tjänster som erbjuds av företagsanvändaren,

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cb)  inbegriper allmän information om effekterna av villkoren för innehav av och kontroll över immateriella rättigheter.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Allmänna villkor, eller särskilda bestämmelser i dessa, som inte uppfyller kraven i punkt 1 ska inte vara bindande för den berörda företagsanvändaren om sådan bristande uppfyllelse fastställs av en behörig domstol.

2.  Allmänna villkor, eller särskilda bestämmelser i dessa, som inte uppfyller kraven i punkt 1 ska vara ogiltiga om sådan bristande uppfyllelse fastställs av en behörig domstol.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska underrätta de berörda företagsanvändarna om alla planerade ändringar av sina allmänna villkor.

Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska på ett varaktigt medium underrätta de berörda företagsanvändarna om alla ändringar av sina allmänna villkor.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De planerade ändringarna ska inte genomföras före utgången av en varselperiod som är rimlig och står i proportion till arten och omfattningen av de planerade ändringarna och till deras konsekvenser för den berörda företagsanvändaren. Varselperioden ska vara minst 15 dagar från och med den dag då leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster underrättar den berörda företagsanvändaren om de planerade ändringarna.

Ändringarna ska inte genomföras före utgången av en varselperiod som är rimlig och står i proportion till arten och omfattningen av ändringarna och till deras konsekvenser för den berörda företagsanvändaren. Varselperioden ska vara minst 15 dagar från och med den dag då leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster underrättar den berörda företagsanvändaren om ändringarna. Om ändringarna kräver att företagsanvändaren gör betydande tekniska ändringar av sina varor eller tjänster, ska denna period vara minst 30 dagar. Företagsanvändaren ska ha rätt att säga upp sitt avtal inom 15 dagar efter mottagandet av underrättelsen, om sådana ändringar skadar företagsanvändaren.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Under den 15 dagar långa varselperioden ska inlämning av nya – eller uppdatering av – varor eller tjänster på den onlinebaserade förmedlingstjänsten anses utgöra en tydlig bekräftelse av att vederbörande avsäger sig rätten till varselperioden.

 

I fall där varselperioden är 30 dagar eftersom ändringarna av villkoren kräver att företagsanvändaren gör betydande tekniska ändringar av sina varor eller tjänster, ska företagsanvändaren inte per automatik anses ha avsagt sig rätten till varselperioden om vederbörande lämnar in nya – eller uppdaterar – varor och tjänster.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Punkt 3 ska inte tillämpas om en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster omfattas av en rättslig skyldighet att ändra sina allmänna villkor på ett sätt som gör det omöjligt för den att iaktta den varselperiod som anges i punkt 3 andra stycket.

5.  Den varselperiod som anges i punkt 3 ska inte tillämpas om en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster

 

(a)  omfattas av en rättslig skyldighet att ändra sina allmänna villkor på ett sätt som gör det omöjligt för den att iaktta de varselperioder som anges i punkt 3 andra stycket,

 

(b)  hanterar oförutsedd och överhängande fara som skulle kunna skada eller orsaka säkerhetsproblem för onlinebaserade förmedlingstjänster, deras konsumenter eller andra användare, även i samband med bedrägeri, sabotageprogram, skräppost, dataintrång eller andra it-säkerhetsrisker.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster ska säkerställa att det varumärke som kännetecknar företagsanvändarna och deras varor och tjänster framgår tydligt under hela förmedlingsprocessen.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tillfälligt avbrytande eller avslutande

Tillfälligt avbrytande, inskränkningar eller avslutande

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster beslutar att tillfälligt avbryta eller avsluta, helt eller delvis, tillhandahållandet av sina onlinebaserade förmedlingstjänster till en viss företagsanvändare, ska den utan onödigt dröjsmål tillställa den berörda företagsanvändaren en redogörelse för skälen bakom detta beslut.

1.  Om en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster beslutar att tillfälligt avbryta, inskränka eller avsluta, helt eller delvis, tillhandahållandet av sina onlinebaserade förmedlingstjänster till en viss företagsanvändare, ska den informera den berörda företagsanvändaren om detta minst 15 dagar innan beslutet verkställs och tillställa företagsanvändaren en redogörelse för skälen bakom detta beslut.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Punkt 1 ska inte tillämpas om

 

(a)  en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster omfattas av en laglig skyldighet att tillfälligt avbryta, inskränka eller avsluta, helt eller delvis, tillhandahållandet av sina onlinebaserade förmedlingstjänster till en viss företagsanvändare,

 

(b)  en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster agerar för att skydda konsumenter på grundval av rimliga tvivel rörande olagligt innehåll, en produkts eller tjänsts säkerhet, förfalskning, bedrägerier eller produktens eller tjänstens lämplighet för minderåriga,

 

(c)  en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster kan visa att den berörda företagsanvändaren vid upprepade tillfällen har överträtt de tillämpliga villkoren, vilket lett till att de tillfälligt avbrutits, inskränkts eller avslutats.

 

I sådana fall ska företagsanvändaren omedelbart tillställas en redogörelse för skälen.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den redogörelse för skälen som nämns i punkt 1 ska innehålla en hänvisning till de specifika fakta eller omständigheter som ledde till det beslut som fattades av leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster, samt en hänvisning till det eller de tillämpliga objektiva skälen för det beslut som avses i artikel 3.1 c.

2.  Den redogörelse för skälen som nämns i punkt 1 eller punkt 1a ska innehålla en hänvisning till de specifika fakta eller omständigheter som ledde till det beslut som fattades av leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster, samt en hänvisning till det eller de tillämpliga icke-diskriminerande skälen för det beslut som avses i artikel 3.1 c. Om det tillfälliga avbrytandet, inskränkningen eller avslutandet härrör från en anmälan från tredje part ska innehållet i denna anmälan ingå i redogörelsen för skälen.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Punkt 2 ska inte tillämpas om en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster omfattas av en rättslig skyldighet att inte tillhandahålla specifika fakta eller omständigheter eller hänvisningen till det eller de tillämpliga skälen, eller om en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster kan visa att den berörda företagsanvändaren vid upprepade tillfällen har överträtt de tillämpliga villkoren, vilket lett till att de tillfälligt avbrutits, inskränkts eller avslutats.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Avslutande, inskränkning och tillfälligt avbrytande ska, när det är möjligt och proportionerligt, föregås av en underrättelse och en möjlighet att förtydliga eller återupprätta efterlevnaden. Om ett tillfälligt avbrytande, en inskränkning eller ett avslutande beror på en överträdelse av de allmänna villkoren som kan åtgärdas och överträdelsen inte har skett i ond tro, ska leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster försöka återetablera företagsanvändaren så snart överträdelsen har åtgärdats. Om ett tillfälligt avbrytande eller avslutande visar sig vara felaktigt, ska företagsanvändaren återetableras utan dröjsmål och enligt samma villkor som före det tillfälliga avbrytandet, inskränkningen eller avslutandet.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska i sina allmänna villkor ange de huvudparametrar som bestämmer rangordningen samt skälen för dessa huvudparametrars relativa betydelse jämfört med andra parametrar.

Utan att det påverkar punkt 4 ska leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster i sina allmänna villkor ange de parametrar som bestämmer rangordningen samt skälen för dessa parametrars relativa betydelse. Om angivande av samtliga parametrar i villkoren inte är tekniskt möjligt eller skulle leda till att viktningen av alla enskilda parametrar offentliggörs, ska endast huvudparametrarna och skälen för deras relativa betydelse redovisas.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska säkerställa att rangordningen återspeglar icke-godtycklig tillämpning av de angivna rangordningsparametrarna och deras relativa betydelse.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om dessa huvudparametrar inbegriper möjligheten att påverka rangordningen mot någon direkt eller indirekt ersättning som betalas av företagsanvändare till den berörda leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster, ska den leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster i sina allmänna villkor också inkludera en beskrivning av dessa möjligheter och ange vilka effekter som en sådan ersättning har på rangordningen.

Om dessa parametrar inbegriper möjligheten att påverka rangordningen mot någon direkt eller indirekt ersättning som betalas av företagsanvändare till den berörda leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster, ska den leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster i sina allmänna villkor också inkludera en beskrivning av dessa möjligheter och ange vilka effekter som en sådan ersättning har på rangordningen.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

När leverantören av den onlinebaserade förmedlingstjänsten visar resultaten ska den i nära anslutning till varje rangordning uppge huruvida och i vilken utsträckning denna påverkats genom differentierad behandling eller mot direkt eller indirekt ersättning, eller genom avtalsförhållanden eller direkta ägarförhållanden.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Leverantörer av sökmotorer ska informera företagswebbplatsanvändare om de huvudparametrar som bestämmer rangordningen, genom att tillhandahålla en lättillgänglig och allmänt tillgänglig beskrivning, formulerad i klara och entydiga ordalag, i sina sökmotorer. De ska hålla denna beskrivning uppdaterad.

2.  Utan att det påverkar punkt 4 ska leverantörer av sökmotorer informera om de parametrar som bestämmer rangordningen och om skälen för dessa parametrars relativa betydelse, genom att tillhandahålla en lättillgänglig och allmänt tillgänglig beskrivning, formulerad i klara och begripliga ordalag, i sina sökmotorer. De ska hålla denna beskrivning uppdaterad. Om angivande av samtliga parametrar i villkoren inte är tekniskt möjligt eller skulle leda till att viktningen av alla enskilda parametrar offentliggörs, ska endast huvudparametrarna och skälen för deras relativa betydelse redovisas.

 

Leverantörer av sökmotorer ska säkerställa att rangordningen återspeglar icke-godtycklig tillämpning av de angivna rangordningsparametrarna och deras relativa betydelse.

 

Om huvudparametrarna inbegriper möjligheten att påverka rangordningen mot någon direkt eller indirekt ersättning som betalas av företagsanvändare eller företagswebbplatsanvändare till respektive leverantör, ska den leverantören även ge en beskrivning av dessa möjligheter och vilka effekter en sådan ersättning har på rangordningen.

 

När leverantören av sökmotorn visar resultaten ska den i nära anslutning till varje rangordning uppge huruvida och i vilken utsträckning denna påverkats genom differentierad behandling, inbegripet differentierad placering och visning, eller mot direkt eller indirekt ersättning, genom avtalsförhållanden eller genom direkta ägarförhållanden.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Om en leverantör av en sökmotor har ändrat rangordningen i ett visst fall eller tagit bort en viss webbplats från förteckningen efter en underrättelse från tredje part, ska leverantören göra det möjligt för företagswebbplatsanvändaren att ta del av innehållet i underrättelsen i en allmänt tillgänglig onlinedatabas.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster och leverantörer av sökmotorer ska, när de uppfyller kraven i denna artikel, inte vara skyldiga att röja några företagshemligheter enligt definitionen i artikel 2.1 i direktiv (EU) 2016/943.

4.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster och leverantörer av sökmotorer ska, när de uppfyller kraven i denna artikel, inte vara skyldiga att röja någon information som med rimlig säkerhet skulle leda till möjligheter till vilseledande av konsumenterna genom manipulering av sökresultat. Denna artikel ska inte påverka tillämpningen av direktiv (EU) 2016/943.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  För att göra det lättare att uppfylla kraven i denna artikel för leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster och leverantörer av sökmotorer samt att upprätthålla dessa krav ska kommissionen låta de krav på transparens som anges i denna artikel åtföljas av riktlinjer.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5a

 

Kompletterande varor och tjänster

 

1.  Om kompletterande varor och tjänster, inbegripet finansiella produkter, erbjuds konsumenter via den onlinebaserade förmedlingstjänsten, antingen av leverantören av den onlinebaserade förmedlingstjänsten eller av tredje parter, ska leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster i sina villkor ge en beskrivning av typen av kompletterande varor och tjänster som erbjuds och en beskrivning av huruvida och på vilka villkor företagsanvändaren även tillåts att erbjuda sina egna kompletterande varor och tjänster via den onlinebaserade förmedlingstjänsten.

 

2.  Leverantören av den onlinebaserade förmedlingstjänsten ska på begäran av en företagsanvändare tillhandahålla en förteckning över kompletterande varor eller tjänster som erbjuds som komplement utöver de varor eller tjänster som erbjuds av företagsanvändaren. När de kompletterande varorna och tjänsterna erbjuds ska leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster tydligt och synligt ange vem som tillhandahåller de kompletterande varorna och tjänsterna.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Leverantörer av sökmotorer ska ge en beskrivning av alla differentierade villkor som de erbjuder eller skulle kunna erbjuda avseende, å ena sidan, varor eller tjänster som erbjuds konsumenter via dessa sökmotorer av antingen leverantören själv eller av någon företagswebbplatsanvändare som den leverantören kontrollerar och, å andra sidan, andra företagswebbplatsanvändare.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den beskrivning som avses i punkt 1 ska omfatta åtminstone, i tillämpliga fall, all differentierad behandling genom särskilda åtgärder som vidtas av, eller genom handlingar som utförs av, leverantören av förmedlingstjänsterna när behandlingen avser något av följande:

2.  Den beskrivning som avses i punkterna 1 och 1a ska omfatta åtminstone, i tillämpliga fall, all differentierad behandling genom särskilda åtgärder som vidtas av, eller genom handlingar som utförs av, leverantören av förmedlingstjänsterna eller leverantören av sökmotorer när behandlingen avser något av följande:

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Tillgång som leverantören, eller de företagsanvändare som den leverantören kontrollerar, kan ha till alla personuppgifter och/eller andra data som företagsanvändare eller konsumenter tillhandahåller för att användas av de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna eller som genereras genom tillhandahållandet av sådana tjänster.

(a)  Tillgång som leverantören, eller de företagsanvändare som den leverantören kontrollerar, kan ha till alla personuppgifter och/eller andra data som företagsanvändare, företagswebbplatsanvändare eller konsumenter tillhandahåller för att användas av de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna eller sökmotorerna eller som genereras genom tillhandahållandet av sådana tjänster.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Rangordning.

(b)  Rangordning och förkonfigurerade inställningar avseende, å ena sidan, varor och tjänster som erbjuds konsumenterna via dessa onlinebaserade förmedlingstjänster av antingen leverantören själv eller av någon företagsanvändare som den leverantören kontrollerar och, å andra sidan, andra företagsanvändare.

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  All direkt eller indirekt ersättning som tas ut för användningen av de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna.

(c)  All direkt eller indirekt ersättning som tas ut för användningen av de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna eller sökmotorerna eller stödtjänster, och alla tekniska eller ekonomiska fördelar som inte erbjuds alla företagsanvändare eller företagswebbplatsanvändare.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Tillgång till, eller villkor för användning av, tjänster som är direkt kopplade eller stödtjänster till de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna.

(d)  Tillgång till, eller villkor för användning av, tjänster eller funktioner som är direkt kopplade eller stödtjänster till de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna eller sökmotorerna.

 

__________________

 

 

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska behandla varor eller tjänster som erbjuds konsumenter via dessa onlinebaserade förmedlingstjänster av antingen leverantören själv eller av någon företagsanvändare som den leverantören kontrollerar, å ena sidan, och konkurrerande varor eller tjänster som erbjuds via den onlinebaserade förmedlingstjänsten av andra företagsanvändare, å andra sidan, lika, utan diskriminering, om inte en sådan differentierad behandling tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt mellan alla andra företagsanvändare och objektivt kan motiveras i enlighet med de allmänna principerna i unionsrätten. Ingen differentierad behandling får hindra konsumenternas möjligheter att få tillgång till och använda varor och tjänster i enlighet med sina preferenser bland dem som erbjuds via den onlinebaserade förmedlingstjänsten.

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6a

 

Otillbörliga affärsmetoder

 

Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster får inte tillämpa otillbörliga affärsmetoder enligt förteckningen i bilaga I. Denna förteckning påverkar inte tillämpningen av annan unionslagstiftning, nationell lagstiftning som medlemsstaterna tillämpar i enlighet med unionslagstiftningen eller de skyldigheter för leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster som härrör från sådan lagstiftning.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Leverantörer av sökmotorer ska på sina sökmotorer tillhandahålla en beskrivning av den tekniska tillgång, eller frånvaro av sådan, som företagsanvändare har till alla personuppgifter och/eller andra data som företagswebbplatsanvändare eller konsumenter tillhandahåller för användning av de berörda sökmotorerna eller som genereras genom tillhandahållandet av sådana tjänster.

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Genom den beskrivning som avses i punkt 1 ska leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster på ett tillfredsställande sätt informera företagsanvändare om åtminstone följande:

2.  Den beskrivning som avses i punkt 1 eller 1a och som tillhandahålls av leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster eller leverantörer av sökmotorer ska vara tillfredsställande nog för att informera företagsanvändare eller företagswebbplatsanvändare om åtminstone följande:

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Huruvida leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster har tillgång till personuppgifter och/eller andra data som företagsanvändare eller konsumenter tillhandahåller för användning av dessa tjänster eller som genereras genom tillhandahållandet av dessa tjänster och, om så är fallet, till vilka kategorier av sådana data och på vilka villkor.

(a)  Huruvida leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster eller leverantören av sökmotorer har tillgång till personuppgifter och/eller andra data som företagsanvändare, företagswebbplatsanvändare eller konsumenter tillhandahåller för användning av dessa tjänster eller som genereras genom tillhandahållandet av dessa tjänster och, om så är fallet, till vilka kategorier av sådana data och på vilka villkor.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Huruvida en företagsanvändare har tillgång till personuppgifter och/eller andra data som tillhandahålls av den företagsanvändaren i samband med hans eller hennes användning av de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna eller som generas genom tillhandahållandet av dessa tjänster till den företagsanvändaren och konsumenterna av hans eller hennes varor eller tjänster och, om så är fallet, vilka kategorier av sådana data som berörs och på vilka villkor.

b)  Huruvida en företagsanvändare eller en företagswebbplatsanvändare har tillgång till personuppgifter och/eller andra data som tillhandahålls av den företagsanvändaren eller företagswebbplatsanvändaren i samband med hans eller hennes användning av de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna eller sökmotorerna eller som generas genom tillhandahållandet av dessa tjänster till den företagsanvändaren eller företagswebbplatsanvändaren och konsumenterna av hans eller hennes varor eller tjänster och, om så är fallet, vilka kategorier av sådana data som berörs och på vilka villkor.

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Huruvida, utöver led b, en företagsanvändare har tillgång till personuppgifter och/eller andra data, även i aggregerad form, som tillhandahålls av eller genereras genom tillhandahållandet av de onlinebaserade förmedlingstjänsterna till alla företagsanvändare och deras konsumenter och, om så är fallet, vilka kategorier av sådana data som berörs och på vilka villkor.

(c)  Huruvida, utöver led b, en företagsanvändare eller en företagswebbplatsanvändare har tillgång till personuppgifter och/eller andra data, även i aggregerad form, som tillhandahålls av eller genereras genom tillhandahållandet av de onlinebaserade förmedlingstjänsterna eller sökmotorerna till alla företagsanvändare, företagswebbplatsanvändare och deras konsumenter och, om så är fallet, vilka kategorier av sådana data som berörs och på vilka villkor.

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Företagsanvändare ska ha rätt att erhålla anonymiserade betyg och recensioner eller andra anonymiserade och aggregerade data rörande sina betyg och recensioner på den onlinebaserade förmedlingstjänsten, oberoende av om de själva har tillhandahållit sådana data till leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Leverantören av den onlinebaserade förmedlingstjänsten får inte i kommersiellt syfte ge tredje part, inklusive inom ramen för sin egen företagsstruktur, tillgång till data som genereras genom en företagsanvändares transaktioner, utan företagsanvändarens uttryckliga medgivande. Denna punkt ska inte tillämpas om en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster omfattas av en rättslig skyldighet att ge tillgång till data som genereras genom en företagsanvändares transaktioner.

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2c.  Denna förordning ska inte påverka tillämpningen av förordning (EU) 2016/679.

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster, vid tillhandahållandet av sina tjänster, inskränker företagsanvändares möjlighet att erbjuda samma varor och tjänster till konsumenter på olika villkor andra sätt än genom dessa tjänster, ska de inkludera skälen för denna inskränkning i sina allmänna villkor och göra dessa skäl lättillgängliga för allmänheten. Dessa skäl ska inbegripa de viktigaste ekonomiska, kommersiella eller rättsliga överväganden som ligger bakom dessa inskränkningar.

1.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster får inte inskränka företagsanvändares möjlighet att erbjuda samma varor och tjänster till konsumenter på olika eller samma villkor genom andra onlinebaserade förmedlingstjänster.

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Vid varje annan inskränkning av möjligheten att erbjuda olika villkor på andra sätt än dem som är förbjudna enligt punkt 1, ska leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster som inskränker företagsanvändares möjlighet att erbjuda samma varor och tjänster till konsumenter på olika villkor på andra sätt än genom dessa tjänster inkludera skälen för denna inskränkning i sina allmänna villkor och göra dessa skäl lättillgängliga för allmänheten. Dessa skäl ska inbegripa de viktigaste ekonomiska, kommersiella eller rättsliga överväganden som ligger bakom dessa inskränkningar. Dessa inskränkningar ska vara proportionerliga och motiverade av ett legitimt intresse hos leverantören.

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den skyldighet som anges i punkt 1 ska inte påverka några förbud eller begränsningar med avseende på införandet av sådana inskränkningar som är resultatet av tillämpningen av andra unionsregler eller av nationella regler som är förenliga med unionslagstiftning och som leverantörerna av de onlinebaserade förmedlingstjänsterna omfattas av.

2.  Medlemsstaterna får, i sina nationella regler antagna i enlighet med unionslagstiftning, förbjuda eller begränsa de inskränkningar som avses i punkt 1a eller andra inskränkningar med undantag för dem som avses i punkt 1.

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det interna systemet för hantering av klagomål ska vara lättillgängligt för företagsanvändare. Det ska göra det möjligt för dem att lämna in klagomål direkt till den berörda leverantören i fråga om följande problem:

Det interna systemet för hantering av klagomål ska vara lättillgängligt och kostnadsfritt för företagsanvändare och säkerställa hantering inom rimlig tid. Det ska bygga på principerna om transparens och likabehandling. Det ska göra det möjligt för dem att lämna in klagomål direkt till den berörda leverantören i fråga om följande problem:

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Påstådd bristande uppfyllelse, från den leverantörens sida, av en rättslig skyldighet som fastställs i denna förordning varvid denna bristande uppfyllelse påverkar klaganden negativt.

(a)  Påstådd bristande uppfyllelse, från den leverantörens sida, av en rättslig skyldighet som fastställs i denna förordning varvid denna bristande uppfyllelse påverkar klaganden.

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Tekniska problem som direkt rör tillhandahållandet av onlinebaserade förmedlingstjänster, och som påverkar klaganden negativt på ett icke negligerbart sätt.

(b)  Tekniska problem som direkt rör tillhandahållandet av onlinebaserade förmedlingstjänster, och som påverkar klaganden på ett icke negligerbart sätt.

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Åtgärder som vidtas av, eller handlingar som utförs av, den leverantören när åtgärderna eller handlingarna direkt rör tillhandahållandet av de onlinebaserade förmedlingstjänsterna och påverkar klaganden negativt på ett icke negligerbart sätt.

(c)  Åtgärder som vidtas av, eller handlingar som utförs av, den leverantören när åtgärderna eller handlingarna direkt rör tillhandahållandet av de onlinebaserade förmedlingstjänsterna och påverkar klaganden på ett icke negligerbart sätt.

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  behandla klagomål snabbt och effektivt, med beaktande av betydelsen av och komplexiteten hos det aktuella problemet,

(b)  behandla klagomål snabbt och effektivt, med beaktande av betydelsen av och komplexiteten hos det aktuella problemet, och under alla omständigheter lämna ett första svar inom 15 dagar,

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  underrätta klaganden om resultatet av det interna förfarandet för hantering av klagomål, på ett individualiserat sätt och formulerat i klara och entydiga ordalag.

(c)  underrätta klaganden om resultatet av det interna förfarandet för hantering av klagomål, på ett individualiserat sätt och formulerat i klara och begripliga ordalag.

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska årligen sammanställa information om funktionen hos och effektiviteten i sitt interna system för hantering av klagomål och sörja för att denna information är lättillgänglig för allmänheten.

Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska sammanställa information om funktionen hos och effektiviteten i sitt interna system för hantering av klagomål och sörja för att denna information är lättillgänglig för allmänheten. De ska hålla denna information uppdaterad.

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den informationen ska inbegripa det sammanlagda antalet inlämnade klagomål, ämnet för klagomålen, den tidsperiod som behövs för att behandla klagomålen och det beslut som fattas med avseende på klagomålen.

Den informationen ska inbegripa det sammanlagda antalet inlämnade klagomål, huvudtyperna för klagomålen, den genomsnittliga tidsperiod som behövs för att behandla klagomålen och aggregerade uppgifter om resultatet av klagomålen.

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska i god tro medverka i alla försök att nå en överenskommelse genom medling som utförs av någon av de medlare som de har angett i enlighet med punkt 1, i syfte att nå en överenskommelse om en lösning av tvisten.

3.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster och företagsanvändare ska i god tro medverka i alla försök att nå en överenskommelse genom medling som utförs av någon av de medlare som de har angett i enlighet med punkt 1, i syfte att nå en överenskommelse om en lösning av tvisten.

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska bära en rimlig andel av de totala kostnaderna för medling i varje enskilt fall. En rimlig andel av dessa totala kostnader ska bestämmas, på grundval av ett förslag från medlaren, med beaktande av alla relevanta aspekter i det aktuella fallet, i synnerhet de grunder som var och en av parterna i tvisten har åberopat, parternas uppträdande samt storleken av och den finansiella styrkan hos parterna i förhållande till varandra. Emellertid ska leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster i alla händelser bära åtminstone hälften av de totala kostnaderna.

4.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska bära en rimlig andel av de totala kostnaderna för medling i varje enskilt fall. En rimlig andel av dessa totala kostnader ska bestämmas, på grundval av ett förslag från medlaren, med beaktande av alla relevanta aspekter i det aktuella fallet, i synnerhet de grunder som var och en av parterna i tvisten har åberopat, parternas uppträdande samt storleken av och den finansiella styrkan hos parterna i förhållande till varandra. Emellertid ska leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster i alla händelser bära åtminstone hälften av de totala kostnaderna, utom i fall då medlaren fastställer att företagsanvändaren inte har handlat i god tro eller försöker missbruka medlingsprocessen.

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska inte vara skyldiga att medverka i medling om en företagsanvändare väcker talan om en fråga för vilken denna företagsanvändare tidigare har inlett förfaranden för medling och medlaren i det fallet fastställt att företagsanvändaren inte har handlat i god tro. Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska inte heller vara skyldiga att medverka i medling med företagsanvändare som lagt fram ärenden för medling flera gånger utan att man kunnat nå en lösning av tvisten.

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Försök att nå en överenskommelse genom medling för tvistlösning i enlighet med denna artikel får inte påverka rättigheterna, för leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster och för de berörda företagsanvändarna, att inleda rättsliga förfaranden närsomhelst under eller efter medlingsprocessen.

5.  Försök att nå en överenskommelse genom medling för tvistlösning i enlighet med denna artikel får inte påverka rättigheterna, för leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster och för de berörda företagsanvändarna, att inleda rättsliga förfaranden närsomhelst före, under eller efter medlingsprocessen.

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska sammanställa information om funktionen hos och effektiviteten i medling med anknytning till respektive verksamhet och sörja för att denna information är lättillgänglig för allmänheten. De ska hålla denna information uppdaterad.

 

Den informationen ska inbegripa det sammanlagda antalet medlingsärenden, huvudtyperna för medlingsärendena, den genomsnittliga tidsperiod som behövs för att behandla medlingsärendena och aggregerade uppgifter om resultatet av medlingsärendena.

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Artikel 11 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska uppmuntra leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster samt organisationer och sammanslutningar som företräder dem att individuellt eller gemensamt inrätta en eller flera organisationer som tillhandahåller medlingstjänster och som uppfyller de krav som specificeras i artikel 10.2, för det särskilda ändamålet att underlätta lösning, utanför domstol, av tvister med företagsanvändare som uppstår i samband med tillhandahållandet av dessa tjänster, med särskilt beaktande av den gränsöverskridande karaktären hos onlinebaserade förmedlingstjänster.

Kommissionen och medlemsstaterna ska uppmuntra leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster samt organisationer och sammanslutningar som företräder dem att individuellt eller gemensamt inrätta en eller flera organisationer som tillhandahåller medlingstjänster och som uppfyller de krav som specificeras i artikel 10.2, för det särskilda ändamålet att underlätta lösning, utanför domstol, av tvister med företagsanvändare som uppstår i samband med tillhandahållandet av dessa tjänster, med särskilt beaktande av den gränsöverskridande karaktären hos onlinebaserade förmedlingstjänster.

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att deras berörda offentliga organ upprättar ett register över olagliga handlingar som har blivit föremål för förelägganden vid nationella domstolar för att skapa en grund för bästa praxis och information till de offentliga organen eller myndigheter i andra medlemsstater.

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Organisationer eller sammanslutningar ska ha den rätt som avses i punkt 1 endast om de, vid den tidpunkt då talan väcks, uppfyller samtliga följande krav:

Organisationer eller sammanslutningar ska ha den rätt som avses i punkt 1 endast om de, vid den tidpunkt då talan väcks och under hela det rättsliga förfarandet, fortsätter att uppfylla samtliga följande krav:

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  De eftersträvar mål som är av kollektivt intresse för den grupp av företagsanvändare eller företagswebbplatsanvändare som de företräder.

(b)  De eftersträvar mål som officiellt anges i deras stadgar eller annat relevant styrdokument och som är av kollektivt intresse för den grupp av företagsanvändare eller företagswebbplatsanvändare som de företräder.

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  De är av icke vinstdrivande art.

(c)  De är av icke vinstdrivande art och är transparenta med avseende på källorna till sin finansiering.

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I medlemsstater där sådana offentliga organ har inrättats ska dessa offentliga organ ha den rätt som avses i punkt 1, om de har fått i uppdrag att försvara de kollektiva intressena hos företagsanvändare eller företagswebbplatsanvändare eller att säkerställa överensstämmelse med de krav som fastställs i denna förordning, i enlighet med den nationella lagstiftningen i den berörda medlemsstaten.

Medlemsstaterna ska inrätta eller utse offentliga organ för tillämpningen av denna artikel. Dessa offentliga organ ska ha den rätt som avses i punkt 1, om de har fått i uppdrag att försvara de kollektiva intressena hos företagsanvändare eller företagswebbplatsanvändare eller att säkerställa överensstämmelse med de krav som fastställs i denna förordning, i enlighet med den nationella lagstiftningen i den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den rätt som avses i punkt 1 ska inte påverka företagsanvändares och företagswebbplatsanvändares rätt att individuellt vidta rättsliga åtgärder vid behöriga nationella domstolar, i enlighet med lagen i den medlemsstat där talan väcks, för att åtgärda eventuell bristande uppfyllelse av de relevanta kraven i denna förordning som leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster gör sig skyldiga till.

3.  Den rätt som avses i punkt 1 ska inte påverka företagsanvändares och företagswebbplatsanvändares rätt att individuellt vidta rättsliga åtgärder vid behöriga nationella domstolar, i enlighet med lagen i den medlemsstat där talan väcks, för att åtgärda eventuell bristande uppfyllelse av de relevanta kraven i denna förordning som leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster eller leverantörer av sökmotorer gör sig skyldiga till.

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12a

 

Efterlevnadsmyndigheter

 

1.  Varje medlemsstat ska utse ett eller flera organ som ska ansvara för att denna förordning efterlevs på ett adekvat och ändamålsenligt sätt. Det organ som ansvarar för att denna förordning efterlevs på ett ändamålsenligt sätt kan vara samma organ som avses i artikel 12.

 

2.  Medlemsstaterna ska fastställa regler om tillämpliga åtgärder vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och säkerställa att de genomförs. Åtgärderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

 

3.  De åtgärder som avses i punkt 2 ska meddelas till kommissionen och offentliggöras på kommissionens webbplats.

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Artikel 12b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12b

 

Övervakning

 

Medlemsstaterna ska noga övervaka tillämpningen av denna förordning och ska utse nationella myndigheter som ska ålägga leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster och sökmotorer att lämna relevant information som det eller de organ som avses i artikel 12a behöver för att övervaka och säkerställa efterlevnaden av denna förordning. Den information som har samlats in av dessa myndigheter ska på begäran lämnas till kommissionen och till EU:s plattformsobservatorium.

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska uppmuntra leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster samt organisationer och sammanslutningar som företräder dem att utarbeta uppförandekoder som är avsedda att bidra till en korrekt tillämpning av denna förordning, med beaktande av särdragen hos de olika sektorer där onlinebaserade förmedlingstjänster tillhandahålls, samt de specifika egenskaperna hos mikroföretag samt små och medelstora företag.

1.  Kommissionen ska uppmuntra leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster samt organisationer och sammanslutningar som företräder dem, jämte företagsanvändare, inbegripet små och medelstora företag, mikroföretag och de organisationer som företräder dem, att utarbeta uppförandekoder som är avsedda att bidra till en korrekt tillämpning av denna förordning, med beaktande av särdragen hos de olika sektorer där onlinebaserade förmedlingstjänster tillhandahålls, samt de specifika egenskaperna hos mikroföretag samt små och medelstora företag.

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Om en onlinebaserad förmedlingstjänst i första hand är involverad i en enda sektor där det finns en sektorsspecifik uppförandekod som används i stor utsträckning, ska kommissionen uppmuntra leverantören av den onlinebaserade förmedlingstjänsten att anta och genomföra den sektorsspecifika uppförandekoden.

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 13a

 

EU:s plattformsobservatorium

 

Utöver de uppgifter som anges i artikel 2 i kommissionens beslut C(2018)2393 ska EU:s plattformsobservatorium ha följande uppgifter:

 

(a) Övervaka och utvärdera genomförandet av denna förordning och särskilt analysera effekterna av bilaga I på marknaden, med beaktande av rättspraxis vid unionens domstolar och nationella domstolar.

 

(b) Lämna rekommendationer i enlighet med artikel 14 till kommissionen för översynen av denna förordning.

Ändringsförslag    137

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Senast den [datum: tre år efter dagen för ikraftträdande], och därefter vart tredje år, ska kommissionen utvärdera denna förordning och rapportera till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

1.  Senast den [datum: 18 månader efter den dag då denna förordning börjar tillämpas], och därefter vart tredje år, ska kommissionen utvärdera denna förordning och rapportera till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den första utvärderingen av denna förordning ska genomföras i synnerhet i syfte att bedöma uppfyllelsen, och effekterna på den onlinebaserade plattformsekonomin, av de skyldigheter som fastställs i artiklarna 5, 6, 7 och 8, och huruvida ytterligare regler, inklusive bestämmelser om efterlevnad, kan krävas för att säkerställa ett rättvist, förutsebart, hållbart och förtroendeskapande företagsklimat online på den inre marknaden.

2.  Den första utvärderingen av denna förordning ska genomföras i synnerhet i syfte att

 

(a)  bedöma fullgörandet, och effekterna på den onlinebaserade plattformsekonomin, av de skyldigheter som fastställs i artiklarna 3–8,

 

(b)  bedöma verkan och effektiviteten av fastställda uppförandekoder för att bidra till rättvisa villkor och öka transparensen,

 

(c)  ytterligare undersöka de problem som beror på företagsanvändarnas beroende av onlinebaserade förmedlingstjänster och problem som uppstår på grund av att leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster använder otillbörliga affärsmetoder, och närmare fastställa i vilken utsträckning dessa metoder fortfarande är utbredda,

 

(d)  undersöka huruvida varor och tjänster som erbjuds av en företagsanvändare och varor och tjänster som erbjuds eller kontrolleras av en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster konkurrerar på sunda villkor och huruvida leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster missbrukar data som de erhållit i detta avseende,

 

(e)  bedöma effekten av denna förordning på eventuella obalanser i förhållandet mellan leverantörer av operativsystem och deras företagsanvändare,

 

(f)  bedöma huruvida förordningens tillämpningsområde, särskilt vad gäller definitionen av företagsanvändare, är ändamålsenligt utformat så att det inte uppmuntrar till falskt egenföretagande,

 

(g)  till följd av rekommendationer från plattformsobservatoriet i enlighet med artikel 13a, se över förteckningen över otillbörliga affärsmetoder i bilaga I.

 

Översynen ska fastställa huruvida ytterligare regler, inklusive bestämmelser om efterlevnad, kan krävas för att säkerställa ett rättvist, förutsebart, hållbart och förtroendeskapande företagsklimat online på den inre marknaden. Till följd av utvärderingen ska kommissionen vidta ändamålsenliga åtgärder, som kan inbegripa lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska när den utvärderar denna förordning beakta de yttranden och rapporter som lagts fram för den av expertgruppen för observatoriet för den onlinebaserade plattformsekonomin, vilken inrättats i enlighet med kommissionens beslut C(2018)2393. Den ska också i tillämpliga fall ta hänsyn till innehållet i och funktionen hos eventuella uppförandekoder som avses i artikel 13.

4.  Kommissionen ska när den utvärderar denna förordning beakta de yttranden och rapporter som lagts fram för den av expertgruppen för EU:s plattformsobservatorium, vilken inrättats i enlighet med kommissionens beslut C(2018)2393, samt de ytterligare uppgifter för EU:s plattformsobservatorium som fastställs i artikel 13a.

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den ska tillämpas från och med den [datum: sex månader efter den dag den offentliggörs].

2.  Den ska tillämpas från och med den [datum: nio månader efter den dag den offentliggörs].

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Bilaga I (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Bilaga I

 

Affärsmetoder som under alla omständigheter ska betraktas som otillbörliga

 

a)  Ensidigt införande av klausuler riktade till företagsanvändare i syfte att överföra ansvaret till dessa på ett sätt som strider mot de skyldigheter för onlinebaserade förmedlingstjänster som fastställs i artiklarna 12–15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG.

 

b)  Förslag om retroaktiva avtalsklausuler som är till skada för företaget.

 

c)  Åberopande av den lagliga rätten att använda företagsanvändarens information utöver det som angavs i avtalet efter det att avtalet mellan leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster och företagsanvändaren löpt ut.

 

d)  Åberopande av klausuler eller tillämpning av metoder som gör det orimligt svårt för en företagsanvändare att utnyttja sin avtalsenliga rätt att avsluta affärsförbindelsen med en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster eller som på ett otillbörligt sätt avskräcker en företagsanvändare från att säga upp ett avtal.

 

e)  Inkräktande på affärsförbindelser mellan konkurrerande företagsanvändare och konsumenter utanför de verksamheter som inleds på den onlinebaserade förmedlingstjänsten.

  • [1]  EUT L 440, 6.12.2018, s. 177.

MOTIVERING

Inledning

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag om att främja rättvisa villkor och transparens i den onlinebaserade plattformsekonomin. Det finns ett uppenbart behov av en enhetlig och riktad uppsättning obligatoriska regler för att säkerställa ett livskraftigt företagsklimat i framtiden. I dagens onlinebaserade plattformsmiljö finns flera avgörande obalanser mellan plattformar å ena sidan och företagsanvändare å den andra. Dessa obalanser är i slutändan negativa för konsumenterna, eftersom de kan leda till minskad konkurrens, vilket i sin tur leder till ett mindre utbud av varor och tjänster samt till högre konsumentpriser.

Föredraganden är medveten om att denna förordning, och därmed även den strategi som kommissionen valt, är mycket horisontell till sin natur. Denna förordning är inte ett sektorsspecifikt eller problemspecifikt verktyg, utan bör vara lämpad att hantera problemen med plattformsekonomin i stort. I många avseenden tar kommissionens förslag på ett adekvat sätt itu med bristen på transparens hos många onlineplattformar, men kommer till korta när det gäller att hantera problemen med brist på rättvisa villkor i samma onlinebaserade plattformsmiljö. Föredraganden anser det vara avgörande att det nuvarande underskottet i fråga om rättvisa villkor behandlas mer detaljerat än i kommissionens förslag och att fler åtgärder vidtas för att ta itu med problemet på ett bättre sätt.

Kommissionens förslag behandlar frågan om tillsyn genom prövningsmöjligheter och en möjlighet till medling. Föredraganden ser dock ett behov av att mer aktivt engagera medlemsstaterna i systemet för prövning och föreslår konkret att offentliga organ bör inrättas eller utses i samtliga medlemsstater för att säkerställa att bestämmelserna i denna förordning tillämpas i hela unionen.

Slutligen anser föredraganden att det är viktigt att klargöra att denna förordning inte påverkar möjligheten för en plattform att betraktas som arbetsgivare enligt arbetslagstiftningen, om den agerar som en arbetsgivare i förhållande till sina företagsanvändare. Fastställande av huruvida en plattform bara är en leverantör av en förmedlingstjänst till företagsanvändare, eller snarare en arbetsgivare, bör alltid ske på grundval av den typ av ekonomisk verksamhet som bedrivs av onlineplattformen och inte eventuella påstådda arrangemang vad gäller hur den fungerar.

Förslagets konsekvenser för konsumenterna

Föredraganden anser att det är till skada för konsumenterna när plattformar har en dominerande ställning och på så sätt blir grindvakter för information, urval och priser och då vissa minimistandarder för rättvisa villkor och transparens inte kan garanteras. Bristande transparens och oklara rättsliga villkor i plattformsekonomin, inbegripet i B2B-förhållanden, kan dessutom leda till att konsumenternas förtroende för den onlinebaserade ekonomin minskar. Denna förordning bör därför skapa mer rättvisa villkor och förbättra transparensen för företag som använder plattformar, men det bör även hållas i åtanke att åtgärderna måste garantera konsumenternas tillgång till ett konkurrenskraftigt, rättvist och transparent onlinebaserat ekosystem. En fråga som särskilt identifierats är förekomsten av företagsanvändare som diskrimineras när de konkurrerar med vissa produkter på onlineplattformar som fungerar som standardval för konsumenten. Detta gäller särskilt när själva onlineplattformen tillhandahåller en tjänst utan att informera konsumenterna om att det på plattformen finns lönsamma alternativ. I artikel 6 föreskrivs därför att plattformar som tillhandahåller varor eller tjänster som konkurrerar med dem som företagsanvändare erbjuder bör ge konsumenterna möjlighet att välja vilken vara eller tjänst de vill använda som grundinställning när plattformen används för första gången. Konsumenten bör också ges möjlighet att inte använda ett förhandsvalt alternativ.

Förslagets tillämpningsområde och definitioner

Föredraganden välkomnar på det stora hela tillämpningsområdet och definitionerna i artiklarna 1 och 2 i kommissionens förslag, och anser att de är lämpliga och ändamålsenliga i förhållande till förordningens syften och målsättningar. Vissa ändringar har dock gjorts i dessa artiklar för att öka tydligheten i förslaget. Först och främst ansågs det nödvändigt att föra in begreppet ”rättvisa villkor” som en del av syftet och tillämpningsområdet för förslaget, med utgångspunkt i förslagets titel. Vidare betonas i förslaget till betänkande att det i vissa fall är svårt att skilja mellan företagsanvändare och icke-företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster. Denna åtskillnad är viktig eftersom företagsanvändare som erbjuder varor eller tjänster till konsumenter också bör omfattas av strängare skyldigheter gentemot konsumenter. Därför införs ett skäl som betonar att det, i enlighet med kommissionens förslag om ändring av direktiv 2011/83/EU inom ramen för direktivet om bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler (2018/0090(COD)), inte bör vara upp till plattformen att bestämma om en användare är ett företag eller inte.

Föredraganden anser också att definitionen av ”allmänna villkor” bör ändras så att dessa görs tillämpliga i samtliga fall och på samtliga avtal – oavsett om villkoren ”ensidigt fastställs av leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster” eller ej – för att undvika eventuella fall där mäktiga onlineplattformar på ett indirekt eller dolt sätt använder sig av otillbörliga metoder. Eftersom vissa plattformar har en stark eller till och med dominerande ställning på marknaden skulle i många fall företagsanvändares förhandlingsposition kunna vara otillräcklig för att lyckas förhandla fram rättvisa allmänna villkor, även i de fall då de allmänna villkoren sägs ha förhandlats fram bilateralt. Föredraganden anser att rättvisa villkor och transparens bör garanteras i alla avtal. En ändring är därför nödvändig för att klargöra att kraven i förordningen bör gälla för alla avtal.

Rättvisa och proportionerliga allmänna villkor

Föredraganden välkomnar också utkastet till förslag i artikel 3 men inför vissa ändringar för att komplettera kommissionens förslag. Föredraganden anser att det, utöver kraven på transparens, är nödvändigt med ett ytterligare krav om att de allmänna villkoren ska vara rättvisa och proportionerliga. Föredraganden föreslår att allmänna villkor inte bör anses vara rättvisa och proportionerliga om de till exempel starkt avviker från god affärssed i den ekonomiska sektor där plattformen är verksam, eller strider mot god tro och heder. Införandet av detta krav är ett viktigt steg mot att bekämpa otillbörliga metoder i den onlinebaserade plattformsekonomin.

Kompletterande varor och tjänster

En ny artikel och motsvarande definition införs om ”kompletterande varor och tjänster”, som avser varor och tjänster som erbjuds konsumenten utöver och som komplement till de primära varor och tjänster som företagsanvändaren erbjuder genom plattformen. Syftet är att säkerställa att om varor och tjänster erbjuds konsumenterna via plattformar ska dessa plattformar ha skyldighet att i sina allmänna villkor klart och synligt för konsumenten ge en beskrivning av dessa tjänster, vem som tillhandahåller dem och på vilka allmänna villkor. Detta gäller oavsett om plattformen erbjuder dessa kompletterande varor och tjänster själv eller genom tredje part.

Mer transparens om ytterligare kanaler

För att säkerställa att företagsanvändare har tillräcklig klarhet i fråga om var, och till vem, deras tjänster eller varor saluförs anser föredraganden att plattformar bör säkerställa transparens gentemot sina företagsanvändare vad gäller eventuella ytterligare kanaler eller samverkande program som plattformen använder för att saluföra dessa varor och tjänster. Företagsanvändare bör i princip ha rätt att få veta var och på vilka villkor deras namn och varumärke kommer att användas.

Mer transparens i parametrarna för rangordning

Föredraganden välkomnar också den föreslagna formuleringen av artikel 5 som en balanserad utgångspunkt. Dock bör det även säkerställas att informationen om rangordning, i likhet med kravet i artikel 3, också ges på ett tydligt och entydigt sätt. Vidare anser föredraganden att parametrar för rangordning bör tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt på företagsanvändare, vilket innebär att företagsanvändare som är i samma situation bör behandlas lika i rangordningen. Föredraganden anser också att transparens gentemot företagsanvändare bara är en del av ekvationen när det gäller förtroendet för den onlinebaserade plattformsekonomin. Konsumenterna bör också ha möjlighet att få tillgång till information om de parametrar som påverkar onlinebaserade förmedlingstjänsters rangordning. En rättslig skyldighet bör därför införas i unionsrätten för att säkerställa att konsumenterna också får information. Föredraganden anser att informationen till konsumenterna förvisso måste framställas på ett klart och begripligt sätt som är anpassat till konsumenternas behov, men både de som erbjuder en vara eller en tjänst och de som söker efter en vara eller en tjänst bör ha tillgång till liknande information så att de kan fatta välgrundade beslut på grundval av transparens i fråga om sökningen.

Tillgång till data

Föredraganden anser att plattformarna inte i kommersiellt syfte ska ge tredje part tillgång till data som genereras genom en företagsanvändares transaktioner, utan medgivande av företagsanvändaren. Föredraganden föreslår en ändring för att ta itu med situationer där plattformar skulle kunna missbruka data som genereras av affärsanvändarnas transaktioner, vilket skulle kunna leda till orättvisa konkurrensvillkor. Föredraganden vill också framhålla att denna förordning inte påverkar tillämpningen av den allmänna dataskyddsförordningen.

Medling

Eftersom plattformar alltid bör ange vilka medlare som de är villiga att använda, och eftersom de bör använda sig av medling i god tro, bör medlingsskyldigheten utformas så att man undviker att företagsanvändare missbrukar systemet. Företagsanvändare bör sålunda också ha skyldighet att medverka i medling i god tro. Vidare bör denna förordning ta upp frågan om eventuellt missbruk av medlingsskyldigheten genom upprepade eller falska ärenden från en företagsanvändare. Därför bör plattformen, i vissa klart definierade undantagsfall, inte ha skyldighet att medverka i medling med en företagsanvändare.

Plattformsobservatoriet och översynen av förordningen

Föredraganden välkomnar kommissionens inrättande av plattformsobservatoriet, men anser att eftersom plattformsobservatoriet kommer att få en viktig roll när det gäller att övervaka utvecklingen inom den onlinebaserade plattformsekonomin och tillämpningen av denna förordning, bör plattformsobservatoriet inrättas som ett organ enligt denna förordning snarare än som en expertgrupp som inrättas genom ett kommissionsbeslut, så som fallet är med flera andra liknande observatorier eller liknande organ i annan lagstiftning.

Vidare önskar föredraganden föreskriva att denna förordning bör kompletteras med ytterligare, mer normerande lagstiftning ifall transparensreglerna i den här förordningen visar sig otillräckliga för att hantera framtida obalanser och otillbörliga affärsmetoder. Den snabba marknadsutvecklingen på detta område kan komma att visa att det finns ett behov av sådana åtgärder, särskilt när det gäller att lösa sektorsspecifika problem.

YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor (26.11.2018)

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster
(COM(2018)0238 – C8‑0165/2018 – 2018/0112(COD))

Föredragande av yttrande (*): Francis Zammit Dimech

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

Förslaget till förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster (förordningen om förhållandet mellan näringsidkare och onlineplattformar) lades fram som en direkt följd av parlamentets uppmaningar i dess resolution av den 15 juni 2017 om onlineplattformar och den digitala inre marknaden[1].

I sitt yttrande över det betänkandet efterlyste utskottet för rättsliga frågor en lämplig och proportionell regleringsram som skulle garantera ansvar, rättvisa villkor, förtroende och öppenhet i fråga om plattformarnas processer, för att undvika diskriminering och godtycklighet gentemot affärspartner, bland annat vad gäller tillgången till tjänsten, lämpliga och rättvisa hänvisningar och sökresultat eller hur relevanta applikationsprogrammeringsgränssnitt fungerar, på grundval av principer om driftskompatibilitet och överensstämmelse som är tillämpliga på plattformar.

Föredraganden välkomnar förslaget till en förordning om förhållandet mellan näringsidkare och onlineplattformar, eftersom det är ett första steg från en lagstiftares sida att reglera detta område, men föreslår att detta instrument i vissa avseenden blir mer balanserat.

När det gäller transparens beträffande rangordning anser föredraganden att man måste hitta en balans i förhållande till konkurrensreglerna. Plattformar bör därför vara skyldiga att redogöra för de principer som ligger till grund för de parametrar som avgör rangordningen, men inte själva algoritmerna, som bör betraktas som företagshemligheter.

På samma sätt är det också mycket viktigt att skilja mellan en transaktion och inledandet av en transaktion. En enkel sökning på en produkt eller tjänst via en sökmotor bör inte betraktas som inledandet av en transaktion utan endast som en begäran om information som skulle kunna leda till att en transaktion inleds.

Samtidigt som föredraganden välkomnar kravet om att onlinebaserade förmedlingstjänster ska vidta korrigerande åtgärder genom att inrätta interna prövningsmekanismer, bör medling inte vara ett obligatoriskt steg innan en företagsanvändare kan använda sig av domstolsförfaranden.

Föredraganden anser att detta riktade instrument är ett välkommet första steg för att reglera detta område, men man måste ha i åtanke att många andra aspekter är tvungna att regleras i framtiden. Därför är det viktigt att redan nu se till att det finns en väl utarbetad översynsprocess i detta instrument.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Onlinebaserade förmedlingstjänster har stor betydelse för att främja entreprenörskap, handel och innovation. De kan också förbättra konsumenternas välfärd och används i allt större utsträckning av både privat och offentlig sektor. De ger tillträde till nya marknader och kommersiella möjligheter så att företag kan dra nytta av den inre marknadens fördelar. Tack vare dem kan även konsumenterna i unionen utnyttja dessa fördelar, framför allt för att de ökar utbudet av varor och tjänster som erbjuds online.

(1)  Onlinebaserade förmedlingstjänster har stor betydelse för att främja digital handel, i synnerhet entreprenörskap, handel och innovation. De kan också förbättra konsumenternas välfärd och används i allt större utsträckning av både privat och offentlig sektor. De ger tillträde till nya marknader och kommersiella möjligheter så att företag kan dra nytta av den inre marknadens fördelar. Tack vare dem kan även konsumenterna i unionen utnyttja dessa fördelar, framför allt för att de ökar utbudet av varor och tjänster och erbjuder konkurrenskraftiga priser online.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Onlinebaserade förmedlingstjänster kan vara avgörande för de kommersiella resultaten för de företag som använder sådana tjänster för att nå kunder. Den ökande förmedlingen av transaktioner via onlinebaserade förmedlingstjänster, som förstärks av starka datadrivna indirekta nätverkseffekter, leder till att sådana företagsanvändare, t.ex. mikroföretag och små och medelstora företag, i allt högre grad blir beroende av dessa tjänster för att kunna nå kunder. Med tanke på detta ökande beroende har leverantörerna av sådana förmedlingstjänster ofta en överlägsen förhandlingsposition, som gör att de i praktiken kan bete sig ensidigt på ett sätt som kan vara orättvist och kan skada företagsanvändarnas legitima intressen och indirekt även unionens konsumenters intressen.

(2)  Onlinebaserade förmedlingstjänster kan vara avgörande för de kommersiella resultaten för de företag som använder sådana tjänster för att nå kunder. Den ökande förmedlingen av transaktioner via onlinebaserade förmedlingstjänster, som förstärks av starka datadrivna indirekta nätverkseffekter, leder till att sådana företagsanvändare, t.ex. mikroföretag och små och medelstora företag, i allt högre grad blir beroende av dessa tjänster för att kunna nå kunder. Med tanke på detta ökande beroende har leverantörerna av sådana förmedlingstjänster ofta en överlägsen förhandlingsposition, som gör att de i praktiken kan bete sig ensidigt på ett sätt som kan vara orättvist och kan skada företagsanvändarnas legitima intressen och indirekt även unionens konsumenters intressen. Man bör därför undvika en situation där onlinebaserade förmedlingstjänster får en dominerande marknadsställning och undergräver konkurrensen genom att använda sig av kraften av nätverkseffekter. Man bör även undvika att klassificera arbetstagare som oberoende uppdragstagare, vilket leder till att plattformar kan kringgå kraven i arbetsrätten.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Onlinebaserade förmedlingstjänster och sökmotorer, liksom de kommersiella transaktioner som främjas av dessa tjänster, har en inneboende gränsöverskridande potential och är i dagens ekonomi mycket viktiga för en korrekt fungerande inre marknad i unionen. De potentiellt orättvisa och skadliga affärsmetoder som vissa leverantörer av sådana tjänster tillämpar på företagsanvändare och företagswebbplatsanvändare hindrar förverkligandet av hela den potentialen och har en negativ inverkan på den inre marknadens funktion. En annan faktor som står i vägen för ett fullständigt förverkligande av denna potential och en korrekt fungerande inre marknad är att olika medlemsstater har olika lagstiftning med varierande ändamålsenlighet när det gäller regleringen av dessa tjänster, medan andra medlemsstater överväger att anta sådan lagstiftning.

(5)  Onlinebaserade förmedlingstjänster och sökmotorer, liksom de transaktioner som främjas av dessa tjänster, har en inneboende gränsöverskridande potential och är i dagens ekonomi mycket viktiga för en korrekt fungerande inre marknad i unionen. De potentiellt orättvisa och skadliga affärsmetoder som vissa leverantörer av sådana tjänster tillämpar på företagsanvändare och företagswebbplatsanvändare hindrar förverkligandet av hela den potentialen och har en negativ inverkan på den inre marknadens funktion. En annan faktor som står i vägen för ett fullständigt förverkligande av denna potential och en korrekt fungerande inre marknad är att olika medlemsstater har olika lagstiftning med varierande ändamålsenlighet när det gäller regleringen av dessa tjänster, medan andra medlemsstater överväger att anta sådan lagstiftning.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Ett antal enhetliga och målinriktade obligatoriska bestämmelser bör därför fastställas på unionsnivå för att säkerställa rättvisa, förutsebara, hållbara och förtroendeskapande affärsvillkor på den inre marknaden och i synnerhet säkerställa att företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster garanteras lämplig transparens och ändamålsenliga prövningsmöjligheter i hela unionen. Bestämmelserna bör också föreskriva lämplig transparens när det gäller rangordningen av företagswebbplatsanvändare i de sökresultat som genereras av sökmotorer. Samtidigt bör bestämmelserna vara sådana att de skyddar den viktiga innovationspotentialen i den bredare onlinebaserade plattformsekonomin.

(6)  Ett antal enhetliga och målinriktade obligatoriska bestämmelser bör därför fastställas på unionsnivå för att säkerställa rättvisa, förutsebara, hållbara och förtroendeskapande affärsvillkor på den inre marknaden och i synnerhet säkerställa att företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster garanteras lämplig transparens och ändamålsenliga prövningsmöjligheter i hela unionen. Bestämmelserna bör också föreskriva lämpliga incitament för att främja ett rättvist och proportionerligt affärsbeteende och transparens, särskilt när det gäller rangordningen av företagswebbplatsanvändare i de sökresultat som genereras av sökmotorer, även via röstassistenter. Samtidigt bör bestämmelserna vara sådana att de skyddar den viktiga innovationspotentialen i den bredare onlinebaserade plattformsekonomin och möjliggör en sund konkurrens som leder till ökad valfrihet för konsumenterna.

Motivering

Ett av kännetecknen för onlinemarknaden är att företagen snabbt växer och lika snabbt läggs ned, under inflytandet av plattformar som kan fungera som ”grindvakter”. Deras roll bör i möjligaste mån begränsas till att vara neutrala förmedlare, vilket gynnar företags- och konsumentdelarna av marknaden.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Eftersom onlinebaserade förmedlingstjänster och sökmotorer normalt har en global dimension bör denna förordning tillämpas på leverantörer av sådana tjänster oavsett om de är etablerade i en medlemsstat eller utanför unionen, förutsatt att två kumulativa villkor uppfylls. För det första bör företagsanvändarna eller företagswebbplatsanvändarna vara etablerade i unionen. För det andra bör företagsanvändarna eller företagswebbplatsanvändarna genom tillhandahållandet av dessa tjänster erbjuda sina varor eller tjänster till konsumenter som befinner sig i unionen för åtminstone en del av transaktionen. Sådana konsumenter bör befinna sig i unionen, men måste inte ha sin hemvist i unionen eller vara medborgare i en medlemsstat. Följaktligen bör denna förordning inte tillämpas på företagsanvändare eller företagswebbplatsanvändare som inte är etablerade i unionen, eller företagsanvändare eller företagswebbplatsanvändare som är etablerade i unionen men som i de fall då de använder onlinebaserade förmedlingstjänster eller sökmotorer för att erbjuda sina varor eller tjänster uteslutande riktar sig till konsumenter som befinner sig utanför unionen eller till personer som inte är konsumenter.

(7)  Eftersom onlinebaserade förmedlingstjänster och sökmotorer normalt har en global dimension bör denna förordning tillämpas på leverantörer av sådana tjänster oavsett om de är etablerade i en medlemsstat eller utanför unionen, förutsatt att två kumulativa villkor uppfylls. För det första bör företagsanvändarna eller företagswebbplatsanvändarna vara etablerade i unionen. För det andra bör företagsanvändarna eller företagswebbplatsanvändarna genom tillhandahållandet av dessa tjänster erbjuda sina varor eller tjänster till konsumenter eller företag som befinner sig i unionen för åtminstone en del av transaktionen. Sådana konsumenter bör befinna sig i unionen, men måste inte ha sin hemvist i unionen eller vara medborgare i en medlemsstat. Följaktligen bör denna förordning inte tillämpas på företagsanvändare eller företagswebbplatsanvändare som inte är etablerade i unionen, eller företagsanvändare eller företagswebbplatsanvändare som är etablerade i unionen men som i de fall då de använder onlinebaserade förmedlingstjänster eller sökmotorer för att erbjuda sina varor eller tjänster uteslutande riktar sig till konsumenter som befinner sig utanför unionen eller uteslutande till personer som inte är konsumenter.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Det finns många olika typer av handelsrelationer mellan företag och konsumenter som förmedlas online av leverantörer som driver flersidiga tjänster vilka i princip baseras på samma ekosystembyggande affärsmodell. För att dra till sig de relevanta tjänsterna bör onlinebaserade förmedlingstjänster vara definierade på ett exakt och teknikneutralt sätt. Tjänsterna bör i synnerhet utgöras av informationssamhällets tjänster, som kännetecknas av att de syftar till att främja inledandet av direkttransaktioner mellan företagsanvändare och konsumenter, oavsett om transaktionerna slutförs online, på den onlineportal som drivs av leverantören av den berörda förmedlingstjänsten eller av företagsanvändaren, eller offline. Tjänsterna bör dessutom tillhandahållas på grundval av ett avtalsförhållande både mellan leverantörerna och företagsanvändarna och mellan leverantörerna och konsumenterna. Ett sådant avtalsförhållande bör anses föreligga när båda berörda parterna uttrycker sin avsikt att förbinda sig på ett otvetydigt och verifierbart sätt, utan att det nödvändigtvis krävs ett uttryckligt skriftligt avtal.

(8)  Det finns många olika typer av handelsrelationer mellan företag och konsumenter som förmedlas online av leverantörer som driver flersidiga tjänster vilka i princip baseras på samma ekosystembyggande affärsmodell. För att dra till sig de relevanta tjänsterna bör onlinebaserade förmedlingstjänster vara definierade på ett exakt och teknikneutralt sätt. Tjänsterna bör i synnerhet utgöras av informationssamhällets tjänster, som kännetecknas av att de inleder transaktioner mellan företagsanvändare och konsumenter, oavsett om transaktionerna slutförs på den onlineportal som drivs av leverantören av den berörda förmedlingstjänsten eller av företagsanvändaren. Tjänsterna bör dessutom tillhandahållas på grundval av ett avtalsförhållande både mellan leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster eller mellan företagsanvändarna och konsumenterna om leverantörerna fungerar som förmedlare gentemot konsumenterna. Ett sådant avtalsförhållande bör anses föreligga när båda berörda parterna uttrycker sin avsikt att förbinda sig på ett otvetydigt och verifierbart sätt, utan att det nödvändigtvis krävs ett uttryckligt skriftligt avtal. Syftet med denna förordning är att införa bestämmelser som avser sådana informationssamhällestjänster som, förutom ovanstående krav, har en förmedlingsfunktion på en marknadsplats online. Enbart det faktum att det förekommer reklam på en webbsida bör inte i sig betyda att webbsidan omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  För konsekvensens skull bör den definition av sökmotorer som används i denna förordning anpassas till definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/11483.

(11)  För konsekvensens skull bör den definition av sökmotorer som används i denna förordning anpassas till definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/11483. Det klargörs dock att denna definition omfattar röststyrda internetsökningar och onlinebaserade sökmotorer som direkt returnerar information om det begärda innehållet. Denna förordning gäller inte sökfunktioner som inte omfattar, åtminstone i princip, alla webbplatser, såsom sökfunktioner inom ramen för en onlinebaserad förmedlingstjänst eller som utgör en funktion i ett operativsystemprogram.

__________________

__________________

3 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen (EUT L 194, 19.7.2016, s. 1).

3 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen (EUT L 194, 19.7.2016, s. 1).

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  För att ge företagsanvändare ett effektivt skydd där det behövs bör denna förordning tillämpas när de allmänna villkoren i ett avtalsförhållande, oavsett deras namn eller form, inte förhandlas fram i det enskilda fallet av de berörda parterna. För att fastställa om de allmänna villkoren förhandlats fram i det enskilda fallet bör man göra en övergripande bedömning, där det inte i sig är avgörande ifall vissa bestämmelser som ingår kan ha förhandlats fram i det enskilda fallet.

(12)  För att ge företagsanvändare ett effektivt skydd där det behövs bör denna förordning tillämpas oavsett om leverantören av en onlinebaserad förmedlingstjänst och en företagsanvändare är parter i ett avtal som de förhandlade fram i det enskilda fallet.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  För att säkerställa att avtalsförhållandets allmänna villkor gör det möjligt för företagsanvändare att avgöra de kommersiella villkoren för användning, avslutande och tillfälligt avbrytande av onlinebaserade förmedlingstjänster, och för att uppnå förutsebara affärsförhållanden, bör dessa allmänna villkor formuleras i klara och entydiga ordalag som lätt kan förstås av en genomsnittlig företagsanvändare. De allmänna villkoren bör inte anses vara formulerade i klara och entydiga ordalag om de är vaga, ospecifika eller saknar närmare bestämmelser om viktiga kommersiella frågor och därmed inte lyckas ge företagsanvändarna rimlig förutsebarhet vad gäller de viktigaste aspekterna av avtalsförhållandet.

(13)  För att säkerställa att avtalsförhållandets allmänna villkor gör det möjligt för företagsanvändare att avgöra de kommersiella villkoren för användning, avslutande och tillfälligt avbrytande av onlinebaserade förmedlingstjänster, och för att uppnå förutsebara affärsförhållanden, bör dessa allmänna villkor formuleras i klara och entydiga ordalag som lätt kan förstås av en genomsnittlig företagsanvändare. De allmänna villkoren bör inte anses vara formulerade i klara och entydiga ordalag om de är vaga, ospecifika eller saknar närmare bestämmelser om viktiga kommersiella frågor eller om de ger den dominerande parten oproportionerligt stor makt att fatta beslut, och därmed inte lyckas ge företagsanvändarna rimlig förutsebarhet vad gäller de viktigaste aspekterna av avtalsförhållandet, såsom angivandet av skäl för att tillfälligt avbryta eller avsluta tillhandahållandet av tjänster till företagsanvändare.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Säkerställande av transparens i de allmänna villkoren kan vara avgörande för att främja hållbara affärsförbindelser och förhindra oskäliga beteenden till skada för företagsanvändare. Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster bör därför också säkerställa att de allmänna villkoren är lättillgängliga på alla etapper av avtalsförhållandet, även för potentiella företagsanvändare i fasen innan avtalet ingås, och att varje ändring av dessa villkor meddelas företagsanvändarna inom en fastställd varselperiod som är rimlig och proportionerlig i förhållande till de särskilda omständigheterna och som är på minst 15 dagar. Denna varselperiod bör inte tillämpas om, och i så fall i den mån som, den berörda företagsanvändaren på ett otvetydigt sätt avsagt sig denna rätt eller om behovet av att göra ändringen utan att iaktta varselperioden härrör från en rättslig skyldighet som gäller för tjänsteleverantören enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning.

(14)  Säkerställande av transparens i de allmänna villkoren kan vara avgörande för att främja hållbara affärsförbindelser och förhindra oskäliga beteenden till skada för företagsanvändare. Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster bör därför också säkerställa att de allmänna villkoren är lättillgängliga på alla etapper av avtalsförhållandet, även för potentiella företagsanvändare i fasen innan avtalet ingås, och att varje ändring av dessa villkor meddelas företagsanvändarna inom en fastställd varselperiod som är rimlig och proportionerlig i förhållande till de särskilda omständigheterna och som är på minst 15 dagar. I undantagsfall och om inte annat följer av tydliga bestämmelser i de allmänna villkoren bör denna varselperiod inte tillämpas om, och i så fall i den mån som, den berörda företagsanvändaren på ett otvetydigt sätt avsagt sig denna rätt eller om behovet av att göra ändringen utan att iaktta varselperioden härrör från en rättslig skyldighet som gäller för tjänsteleverantören enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning.

Motivering

Samtidigt som ett visst mått av flexibilitet behövs i behandlingen av affärsmetoder som kan skada konsumenterna är tydlighet i fråga om skyldigheter och åtgärder ett första steg mot att förhindra sådana metoder.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  För att ge företagsanvändare ett effektivt skydd där det behövs bör denna förordning tillämpas när de allmänna villkoren i ett avtalsförhållande, oavsett deras namn eller form, inte förhandlas fram i det enskilda fallet av de berörda parterna. För att fastställa om de allmänna villkoren förhandlats fram i det enskilda fallet bör man göra en övergripande bedömning, där det inte i sig är avgörande ifall vissa bestämmelser som ingår kan ha förhandlats fram i det enskilda fallet.

(12)  För att ge företagsanvändare ett effektivt skydd där det behövs bör denna förordning tillämpas oavsett om leverantören av en onlinebaserad förmedlingstjänst och en företagsanvändare är parter i ett avtal som de förhandlade fram i det enskilda fallet.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a)  Leverantörer av förmedlingstjänster kan ändra sina allmänna villkor för att bemöta metoder som kan ge upphov till omedelbar skada för konsumenterna. Sådana skadliga metoder kan omfatta bedrägeri, skräppost, säkerhetsproblem, nätfiske, missbruk av uppgifter om konsumenter eller konsumenters ekonomiska ställning osv. Med tanke på mångfalden av förmedlare och det innehåll som företagsanvändarna distribuerar genom dem, kan sådana skadliga metoder inte alltid beskrivas rent specifikt av leverantören av förmedlingstjänsten. I sådana fall är leverantörerna av förmedlingstjänster undantagna från varselperioden på 10 dagar för att tillämpa nya allmänna villkor.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  För att skydda företagsanvändarna bör det vara möjligt för en behörig domstol att fastställa att allmänna villkor som inte uppfyller kraven inte är bindande för den berörda företagsanvändaren, med omedelbar verkan (ex nunc). Sådana fastställanden av domstol bör dock endast avse de specifika bestämmelser i de allmänna villkoren som inte uppfyller kraven. Övriga bestämmelser bör fortsätta att gälla och vara tillämpbara, i den mån som de kan skiljas från de bestämmelser som inte uppfyller kraven. Plötsliga ändringar av befintliga allmänna villkor kan i hög grad störa företagsanvändarnas verksamhet. För att begränsa sådana negativa effekter för företagsanvändare, och för att motverka sådana beteenden, bör därför sådana ändringar som görs i strid med skyldigheten att ge en fastställd varselperiod vara ogiltiga, dvs. anses aldrig ha existerat med verkan erga omnes och ex tunc.

(15)  För att skydda företagsanvändarna bör det vara möjligt för en behörig domstol att fastställa att allmänna villkor som inte uppfyller kraven inte är bindande för den berörda företagsanvändaren, med omedelbar verkan (ex nunc). Sådana fastställanden av domstol bör dock endast avse de specifika bestämmelser i de allmänna villkoren som inte uppfyller kraven. Övriga bestämmelser bör fortsätta att gälla och vara tillämpbara, i den mån som de kan skiljas från de bestämmelser som inte uppfyller kraven. Plötsliga ändringar av befintliga allmänna villkor kan i hög grad störa företagsanvändarnas verksamhet. För att begränsa sådana negativa effekter för företagsanvändare, och för att motverka sådana beteenden, bör därför sådana ändringar som görs i strid med skyldigheten att ge en fastställd varselperiod träda i kraft först efter det att den lagstadgade varselperioden har löpt ut, och de skyldiga bör hållas ansvariga för skador.

Motivering

Den vanliga påföljden för felaktiga varselåtgärder är att tidsfristen slutar att löpa till dess att de lagstadgade kraven har uppfyllts. Att ogiltigförklara ändringar av tjänstevillkoren på grundval av tidsfrister är en åtgärd som inte tar hänsyn till innehållet i ändringarna, och den förefaller därför oproportionerlig.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  En leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster kan ha legitima skäl för att besluta att tillfälligt avbryta eller avsluta tillhandahållandet av sina tjänster, helt eller delvis, till en viss företagsanvändare, även genom att ta bort enskilda varor eller tjänster för en viss företagsanvändare eller i praktiken ta bort sökresultat. Eftersom sådana beslut i hög grad kan påverka den berörda företagsanvändarens intressen, bör denne ges ordentlig information om skälen. Skälen bör redovisas på ett sådant sätt att företagsanvändarna kan avgöra om det finns utrymme att överklaga beslutet, vilket ökar företagsanvändarnas möjligheter till en effektiv prövning vid behov. Ett krav på redovisning av skälen bör också bidra till att förebygga eller åtgärda eventuellt oavsiktligt avlägsnande av onlineinnehåll som tillhandahålls av företagsanvändare och som leverantören felaktigt anser utgöra olagligt innehåll, i linje med kommissionens rekommendation (EU) 2018/3344. Redovisningen bör ange de objektiva skälen (ett eller flera) till beslutet, baserat på skäl som leverantören i förväg angett i sina allmänna villkor, och på ett proportionerligt sätt hänvisa till de relevanta särskilda omständigheter som föranlett beslutet.

(16)  En leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster kan ha legitima skäl för att besluta att tillämpa inskränkningar eller sanktioner mot företagsanvändare, att tillfälligt avbryta eller avsluta tillhandahållandet av sina tjänster, helt eller delvis, till en viss företagsanvändare, även genom att ta bort enskilda varor eller tjänster för en viss företagsanvändare eller i praktiken ta bort sökresultat. Detta skulle kunna omfatta en överträdelse av de allmänna villkoren, liksom en företagsanvändares överträdelse som skulle kunna skada konsumenten eller plattformarna (till exempel, men inte begränsat till, säkerhetsfrågor, bedrägeri, nätfiske samt olagligt och skadligt innehåll). Eftersom sådana beslut i hög grad kan påverka den berörda företagsanvändarens intressen samt utövandet av företagsanvändares grundläggande rättigheter, t.ex. näringsfrihet och yttrandefrihet, bör denne ges ordentlig information om skälen. Skälen bör redovisas på ett sådant sätt att företagsanvändarna kan avgöra om det finns utrymme att överklaga beslutet, vilket ökar företagsanvändarnas möjligheter till en effektiv prövning vid behov. Ett krav på redovisning av skälen bör också bidra till att förebygga eller åtgärda eventuellt oavsiktligt avlägsnande av onlineinnehåll som tillhandahålls av företagsanvändare och som leverantören felaktigt anser utgöra olagligt innehåll, i linje med kommissionens rekommendation (EU) 2018/3344. I vissa fall baseras det beslut som fattas av en leverantör av en onlinebaserad förmedlingstjänst på anmälningar från en tredjepart. Dessa anmälningar kan missbrukas av konkurrenterna. Kommissionens rekommendation (EU) nr 2018/334 föreskriver att sådana anmälningar ska vara tillräckligt exakta och underbyggda för att den berörda värdtjänsteleverantören ska kunna fatta ett välgrundat och omsorgsfullt beslut om det innehåll som anmälan rör. Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster bör därför vara skyldiga att vidarebefordra det innehåll som anmälan rör till företagsanvändaren vid ett beslut om att tillfälligt avbryta eller avsluta tillhandahållandet av dennes tjänster till följd av en anmälan från en tredjepart, för att göra det möjligt för företagsanvändaren att enkelt tillbakavisa anmälningar som uppenbart saknar grund. Redovisningen bör ange de objektiva skälen (ett eller flera) till beslutet, baserat på skäl som leverantören i förväg angett i sina allmänna villkor, och på ett proportionerligt sätt hänvisa till de relevanta särskilda omständigheter som föranlett beslutet. Så långt det är möjligt bör ett proportionerligt och graderat system införas som inbegriper en förhandsunderrättelse i god tid innan åtgärder vidtas som leder till att företagen förlorar tillträdet till sina kunder.

_________________

_________________

4 Kommissionens rekommendation (EU) 2018/334 av den 1 mars 2018 om åtgärder för att effektivt bekämpa olagligt innehåll online (EUTL 63, 6.3.2018, s. 50).

4 Kommissionens rekommendation (EU) 2018/334 av den 1 mars 2018 om åtgärder för att effektivt bekämpa olagligt innehåll online (EUTL 63, 6.3.2018, s. 50).

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a)  Eftersom leverantörer av förmedlingstjänster ofta arbetar med ytterligare distributionskanaler för tillhörande program bör transparens gentemot företagsanvändarna säkerställas i detta avseende. Alla företagsanvändare bör ha rätt att göra anpassningar i kanaler där det bedrivs handel med deras erbjudanden.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Den rangordning av varor och tjänster som görs av onlinebaserade leverantörer av förmedlingstjänster har stor betydelse för konsumenternas val och, följaktligen, för hur företagsanvändarna lyckas med att erbjuda konsumenterna dessa varor och tjänster. Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster bör på förhand beskriva de huvudparametrar som avgör rangordningen, för att öka förutsebarheten för företagsanvändare, så att de bättre kan förstå hur rangordningsmekanismen fungerar och jämföra olika leverantörers rangordningspraxis. Begreppet huvudparametrar ska tolkas som att det avser alla allmänna kriterier, processer, specifika signaler som införlivats med algoritmer eller andra anpassnings- eller nedprioriteringsmekanismer som används i samband med rangordningen. Beskrivningen av de huvudparametrar som avgör rangordningen bör också innefatta en förklaring av företagens eventuella möjligheter att aktivt påverka rangordningen mot ersättning, samt de relativa effekterna av detta. Denna beskrivning bör ge företagsanvändarna en tillräcklig förståelse av hur rangordningsmekanismen beaktar de faktiska särdragen hos de faktiska varor eller tjänster som bjuds ut av företagsanvändarna och deras relevans för konsumenter som använder den aktuella onlinebaserade förmedlingstjänsten.

(17)  Den rangordning av varor och tjänster som görs av onlinebaserade leverantörer av förmedlingstjänster har stor betydelse sett till konkurrenskraften på den digitala marknaden och för konsumenternas val och, följaktligen, för hur företagsanvändarna lyckas med att erbjuda konsumenterna dessa varor och tjänster. Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster bör på förhand beskriva de huvudparametrar som avgör rangordningen, för att öka förutsebarheten för företagsanvändare, så att de bättre kan förstå hur rangordningsmekanismen fungerar och jämföra olika leverantörers rangordningspraxis. Begreppet huvudparametrar ska tolkas som att det avser alla allmänna kriterier som används i samband med rangordningen. Beskrivningen av de huvudparametrar som avgör rangordningen bör också innefatta en förklaring av företagens eventuella möjligheter att aktivt påverka rangordningen mot ersättning, samt de relativa effekterna av detta. Denna beskrivning bör ge företagsanvändarna en tillräcklig förståelse av hur rangordningsmekanismen beaktar de faktiska särdragen hos de faktiska varor eller tjänster som bjuds ut av företagsanvändarna och deras relevans för konsumenter som använder den aktuella onlinebaserade förmedlingstjänsten.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  På samma sätt kan den rangordning av webbplatser som görs av leverantörer av sökmotorer, i synnerhet de webbplatser där företagswebbplatsanvändarna erbjuder sina varor och tjänster åt konsumenterna, ha stor betydelse för konsumenternas val och dessa företagswebbplatsanvändares kommersiella resultat. Leverantörer av sökmotorer bör därför tillhandahålla en beskrivning av de huvudparametrar som avgör rangordningen av alla indexerade webbplatser, inklusive företagswebbplatsanvändarnas webbplatser och andra webbplatser. Vid sidan av varornas och tjänsternas särdrag och deras relevans för konsumenterna bör denna beskrivning när det gäller sökmotorer också göra det möjligt för företagsanvändare att få en adekvat förståelse av om, och i så fall hur och i vilken utsträckning, hänsyn tas till vissa särdrag i utformningen av den webbplats som används, t.ex. webbplatsens optimering för visning på mobila telekommunikationsenheter. I avsaknad av ett avtalsförhållande mellan leverantörer av sökmotorer och företagswebbplatsanvändare bör denna beskrivning vara tillgänglig för allmänheten på en uppenbar och lättillgänglig plats i den relevanta sökmotorn. För att säkerställa förutsebarhet för företagsanvändare bör beskrivningen också hållas uppdaterad, inklusive möjligheten att eventuella ändringar av huvudparametrarna bör göras lätta att identifiera. Leverantörerna är visserligen inte under några omständigheter skyldiga att röja några företagshemligheter enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/9435 när de uppfyller detta krav att redovisa huvudparametrarna för rangordningen, men den beskrivning som lämnas bör minst baseras på faktiska data om relevansen av de rangordningsparametrar som används.

(18)  På samma sätt kan den rangordning av webbplatser som görs av leverantörer av sökmotorer, i synnerhet de webbplatser där företagswebbplatsanvändarna erbjuder sina varor och tjänster åt konsumenterna, ha stor betydelse för konsumenternas val och dessa företagswebbplatsanvändares kommersiella resultat. Leverantörer av sökmotorer bör därför tillhandahålla en beskrivning av de huvudparametrar som avgör rangordningen av alla indexerade webbplatser, inklusive företagswebbplatsanvändarnas webbplatser och andra webbplatser. Vid sidan av varornas och tjänsternas särdrag och deras relevans för konsumenterna bör denna beskrivning när det gäller sökmotorer också göra det möjligt för företagsanvändare att få en adekvat förståelse av om, och i så fall hur och i vilken utsträckning, hänsyn tas till vissa särdrag i utformningen av den webbplats som används, t.ex. webbplatsens optimering för visning på mobila telekommunikationsenheter. I avsaknad av ett avtalsförhållande mellan leverantörer av sökmotorer och företagswebbplatsanvändare bör denna beskrivning vara tillgänglig för allmänheten på en uppenbar och lättillgänglig plats i den relevanta sökmotorn. För att säkerställa förutsebarhet för företagsanvändare bör beskrivningen också hållas uppdaterad, inklusive möjligheten att eventuella ändringar av huvudparametrarna bör göras lätta att identifiera. Kravet på att redovisa rangordningsparametrar bör inte påverka tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/9435 samtidigt som hänsyn ska tas till bestämmelserna om olaglig anskaffning, användning och utlämning vid uppfyllandet av detta krav att redovisa huvudparametrarna för rangordningen, men den beskrivning som lämnas bör minst baseras på faktiska data om relevansen av de rangordningsparametrar som används. För att undvika tvivel bör alla skyldigheter som åligger sökmotorer att säkerställa att beskrivningen av de huvudparametrar som avgör rangordningen är uppdaterade inte omfatta något krav om att sökmotorer ska röja företagshemligheter i den mening som avses i artikel 2.1 i direktiv (EU) 2016/943.

_________________

_________________

5 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/943 av den 8 juni 2016 om skydd mot att icke röjd know-how och företagsinformation (företagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas och röjs (EUT L 157, 15.6.2016, s. 1).

5 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/943 av den 8 juni 2016 om skydd mot att icke röjd know-how och företagsinformation (företagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas och röjs (EUT L 157, 15.6.2016, s. 1).

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  När en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster själv erbjuder vissa varor eller tjänster till konsumenter via sina egna onlinebaserade förmedlingstjänster, eller gör det via en företagsanvändare som leverantören kontrollerar, får denna leverantör konkurrera direkt med andra företagsanvändare av dess onlinebaserade förmedlingstjänster som inte kontrolleras av leverantören. I sådana situationer är det särskilt viktigt att leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster agerar på ett transparent sätt och tillhandahåller en beskrivning av eventuell differentierad behandling, oavsett om differentieringen avser rättsliga, kommersiella eller tekniska aspekter, som leverantören kan göra med avseende på varor eller tjänster som leverantören själv erbjuder, jämfört med sådana som erbjuds av företagsanvändare. För att säkerställa proportionaliteten bör denna skyldighet gälla på den allmänna nivån av onlinebaserade förmedlingstjänster snarare än för enskilda varor eller tjänster som erbjuds via förmedlingstjänsterna.

(19)  När en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster själv erbjuder vissa varor eller tjänster till konsumenter via sina egna onlinebaserade förmedlingstjänster, eller gör det via en företagsanvändare som leverantören kontrollerar, får denna leverantör konkurrera direkt med andra företagsanvändare av dess onlinebaserade förmedlingstjänster som inte kontrolleras av leverantören. I sådana situationer är det särskilt viktigt att leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster agerar på ett transparent sätt och tillhandahåller en beskrivning av eventuell differentierad behandling, oavsett om differentieringen avser rättsliga, kommersiella eller tekniska aspekter såsom standardinställningar, som leverantören kan göra med avseende på varor eller tjänster som leverantören själv erbjuder, jämfört med sådana som erbjuds av företagsanvändare. För att säkerställa proportionaliteten bör denna skyldighet gälla på den allmänna nivån av onlinebaserade förmedlingstjänster snarare än för enskilda varor eller tjänster som erbjuds via förmedlingstjänsterna. Dessutom förlitar sig konsumenterna ofta på tjänster som har förhandskonfigurerats utan att informeras om konkurrerande varor och tjänster, och de kan drabbas av tekniska eller ekonomiska hinder om de vill välja en konkurrerande tjänst. Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster bör därför inte tillåtas tillhandahålla någon vara eller tjänst som står under deras direkta eller indirekta kontroll utan att först ge konsumenterna möjlighet att välja bland de olika konkurrerande alternativ som finns att tillgå första gången den onlinebaserade förmedlingstjänsten används. Konsumenten bör inte tvingas att använda ett förhandsvalt alternativ. De varor eller tjänster som tillhandahålls av en leverantör av en onlinebaserad förmedlingstjänst bör anses konkurrera med dennes företagsanvändares varor eller tjänster om varan eller tjänsten kan betraktas som utbytbar eller likvärdig av de konsumenter som använder den onlinebaserade förmedlingstjänsten.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a)  Det är lika viktigt att leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster inte inlåter sig i otillbörliga affärsmetoder (inbegripet kommersiellt beteende eller införande av oskäliga avtalsvillkor) som har starkt negativ inverkan på konkurrensen eller på konsumenternas val. Den onlinebaserade förmedlarens och företagsanvändarens relativa förhandlingsstyrka, jämte alla andra relevanta faktorer, bör övervägas när man fastställer om en affärsmetod är otillbörlig.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 19b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19b)  Enligt denna förordning konkurrerar en leverantörs tjänst med andra företagsanvändares tjänster om den betraktas som utbytbar eller likvärdig av de konsumenter som använder den onlinebaserade förmedlingstjänsten, på grund av bland annat tjänsternas egenskaper, pris eller avsedda användning.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 19c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19c)  I vissa fall leder den asymmetriska förhandlingspositionen mellan onlinebaserade förmedlingstjänster och andra företagsanvändare till en betydande obalans vad gäller parternas rättigheter och skyldigheter enligt det tillämpliga avtalet, vilket skadar företagsanvändaren. I sådana fall bör leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster behandla företagsanvändaren rättvist, på ett sådant sätt att de inte väsentligt försämrar andra företagsanvändares förmåga och frihet att göra affärer. Mot bakgrund av den stora sannolikheten att konsumenter lider skada i situationer där en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster konkurrerar med andra företagsanvändare, bland annat genom att minska konsumenternas valfrihet, öka deras kostnader och undanhålla dem avgörande information, ska skyldigheten att tillhandahålla rättvis behandling inbegripa att säkerställa att de konsumenter som får tillgång till tjänster genom den onlinebaserade förmedlingstjänsten har rätt och möjlighet att välja och använda de tjänster de väljer ut, utan att drabbas av otillbörliga bördor, såsom exempelvis att leverantören bortser från eller åsidosätter konsumenternas val av standardinställningar. En leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster underlåter också att säkerställa rättvis behandling om denne inte låter konkurrerande företagsanvändare ta del av all den information som de behöver för att nå samma nivå och kvalitet på driftskompatibilitet med den onlinebaserade förmedlingstjänsten och alla eventuella stödtjänster och som är tillgänglig för leverantören själv, och om denne använder metoder som direkt eller indirekt skapar tekniska eller ekonomiska fördelar för sina egna erbjudanden som den nekar konkurrerande företagsanvändare. Rättvis behandling kräver också att leverantören avhåller sig från att störa affärsrelationen mellan konkurrerande företagsanvändare och de konsumenter som använder deras tjänster, t.ex. genom att blockera eller på annat sätt begränsa informations- och kommunikationsflödet mellan dem, inklusive annonsering och marknadsföring.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 19d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19d)  Vissa metoder kan under alla omständigheter betraktas som otillbörliga. Observationscentrumet för plattformsekonomin bör kontinuerligt se över denna förteckning över metoder och rekommendera kommissionen uppdateringar. I takt med att marknaden för onlinebaserade förmedlingstjänster utvecklas bör kommissionen ge vägledning om vilka metoder som kan omfatta otillbörliga affärsmetoder, inbegripet under vilka omständigheter som de angivna metoderna kan anses vara otillbörliga.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Möjligheten att få tillgång till och använda data, inklusive personuppgifter, kan möjliggöra betydande värdeskapande i den onlinebaserade plattformsekonomin. Därmed är det viktigt att leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster ger företagsanvändarna en tydlig beskrivning av räckvidd, art och villkor för tillgången till och användningen av vissa kategorier av data. Beskrivningen bör vara proportionerlig och kan hänvisa till allmänna åtkomstvillkor, snarare än en uttömmande angivelse av faktiska data eller datakategorier, för att hjälpa företagsanvändarna att förstå om de kan använda dessa data för att öka sitt värdeskapande, inklusive genom tredje parts datatjänster. Behandlingen av personuppgifter bör ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/6796.

(20)  Möjligheten att få tillgång till och använda data, inklusive personuppgifter, kan möjliggöra betydande värdeskapande i den onlinebaserade plattformsekonomin. Därmed är det viktigt att leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster ger företagsanvändarna en tydlig beskrivning av räckvidd, art och villkor för tillgången till och användningen av vissa kategorier av data. Beskrivningen bör vara proportionerlig och kan hänvisa till allmänna åtkomstvillkor, snarare än en uttömmande angivelse av faktiska data eller datakategorier, för att hjälpa företagsanvändarna att förstå om de kan använda dessa data för att öka sitt värdeskapande, inklusive genom tredje parts datatjänster. Denna förordning kräver att leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster är transparenta rörande vilka uppgifter de tillhandahåller sina företagsanvändare, men fastställer inte något krav att sprida personuppgifter och icke-personuppgifter till företagsanvändarna. I samtliga fall bör behandlingen av personuppgifter ske i enlighet med unionens rättsliga ram om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om respekt för privatlivet och skydd för personuppgifter i elektroniska kommunikationer, i synnerhet Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/6796, direktiv (EU) 2016/6806a och direktiv 2002/58/EG6b. Förordningen bör inte ställa krav på att leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska delge tredjepart personuppgifter utöver vad som anges i deras integritetspolicy.

__________________

__________________

6 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (Text av betydelse för EES) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

6 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (Text av betydelse för EES) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

6a Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89).

 

6b Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster kan i de allmänna villkoren i vissa fall begränsa företagsanvändarnas möjlighet att erbjuda varor och tjänster till konsumenter enligt gynnsammare villkor via andra kanaler än via dessa onlinebaserade förmedlingstjänster. I sådana fall bör de berörda leverantörerna ange skälen för detta, i synnerhet med hänvisning till de viktigaste ekonomiska, kommersiella eller rättsliga överväganden som ligger bakom restriktionerna. Denna skyldighet till transparens bör dock inte tolkas som att den påverkar bedömningen av sådana begränsningars laglighet enligt annan unionslagstiftning eller medlemsstaters lagstiftning i enlighet med unionslagstiftning, inklusive inom områdena konkurrens och otillbörliga affärsmetoder, eller tillämpningen av sådan lagstiftning.

(21)  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster kan i de allmänna villkoren i vissa fall begränsa företagsanvändarnas möjlighet att erbjuda varor och tjänster till konsumenter enligt gynnsammare villkor via andra kanaler än via dessa onlinebaserade förmedlingstjänster. I sådana fall bör de berörda leverantörerna ange skälen för detta, i synnerhet med hänvisning till de viktigaste ekonomiska, kommersiella eller rättsliga överväganden som ligger bakom restriktionerna, och säkerställa att sådana restriktioner är proportionerliga.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)  Denna förordning bör inte påverka de immateriella rättigheter som innehas av företagsanvändarna. Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster bör använda sig av dessa rättigheter först efter uttryckligt samtycke från företagsanvändaren om de har erhållit en licens från företagsanvändaren eller dennes licenstagare, eller i enlighet med tillämpbara undantag och begränsningar. Villkoren för användning av sådana rättigheter bör respekteras. Tredje parters immateriella äganderätt bör också respekteras.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  Företagsanvändarna, inklusive företagsanvändare vars användning av de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna har avbrutits eller avslutats, bör ha tillgång till omedelbara, lämpliga och effektiva prövningsmöjligheter, och därför bör leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster tillhandahålla ett internt system för hantering av klagomål. Det interna systemet för hantering av klagomål bör syfta till att säkerställa att en betydande andel av klagomålen kan lösas bilateralt av leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster och den berörda företagsanvändaren. Säkerställandet av att leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster offentliggör information om hur deras interna system för hantering av klagomål fungerar och deras effektivitet bör också hjälpa företagsanvändare förstå vilka typer av frågor som kan uppstå i samband med tillhandahållandet av olika onlinebaserade förmedlingstjänster och få grepp om möjligheten att nå en snabb och effektiv bilateral lösning.

(22)  Företagsanvändarna, inklusive företagsanvändare vars användning av de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna har inskränkts, avbrutits eller avslutats, bör ha tillgång till omedelbara, proportionerliga, lämpliga och effektiva prövningsmöjligheter, och därför bör leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster tillhandahålla ett ändamålsenligt och snabbt internt system för hantering av klagomål. Det interna systemet för hantering av klagomål bör vara transparent, förenklat och icke-diskriminerande och syfta till att säkerställa att en betydande andel av klagomålen kan lösas bilateralt av leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster och den berörda företagsanvändaren. Säkerställandet av att leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster offentliggör information om hur deras interna system för hantering av klagomål fungerar och deras effektivitet bör också hjälpa företagsanvändare förstå vilka typer av frågor som kan uppstå i samband med tillhandahållandet av olika onlinebaserade förmedlingstjänster och få grepp om möjligheten att nå en snabb, effektiv och icke-diskriminerande bilateral lösning.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Denna förordnings krav avseende interna system för hantering av klagomål syftar till att ge leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster en rimlig grad av flexibilitet i driften av dessa system och hanteringen av enskilda klagomål, för att minska den administrativa bördan. De interna systemen för hantering av klagomål bör också ge leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster möjlighet att, vid behov, på ett proportionerligt sätt hantera eventuella försök till missbruk av dessa system från vissa företagsanvändares sida. I andra fall än påstått icke-uppfyllande av de rättsliga kraven enligt denna förordning gäller även att de interna systemen för hantering av klagomål inte bör vara öppna för klagomål som avser endast försumbara negativa effekter för den berörda företagsanvändaren. Mot bakgrund av kostnaderna för att inrätta och driva sådana system är det lämpligt att från dessa skyldigheter undanta alla leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster som är småföretag, i linje med de tillämpliga bestämmelserna i kommissionens rekommendation 2003/361/EG7.

(23)  Denna förordnings krav avseende interna system för hantering av klagomål syftar till att ge leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster en rimlig grad av flexibilitet i driften av dessa system och hanteringen av enskilda klagomål, för att minska den administrativa bördan. De interna systemen för hantering av klagomål bör också ge leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster möjlighet att, vid behov, på ett proportionerligt sätt hantera eventuella försök till missbruk av dessa system från vissa företagsanvändares sida. I andra fall än påstått icke-uppfyllande av de rättsliga kraven enligt denna förordning gäller även att de interna systemen för hantering av klagomål inte bör vara öppna för klagomål som avser endast försumbara negativa effekter för den berörda företagsanvändaren. Mot bakgrund av kostnaderna för att inrätta och driva sådana system är det lämpligt att från dessa skyldigheter undanta alla leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster som är småföretag, i linje med de tillämpliga bestämmelserna i kommissionens rekommendation 2003/361/EG7. Det interna systemet för hantering av klagomål bör bygga på principer om likabehandling, och användningen av det bör inte leda till någon ogynnsam behandling av företagsanvändaren.

_________________

_________________

7 Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).

7 Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster bör bära en rimlig andel av de totala kostnaderna för medlingen, med beaktande av alla relevanta aspekter av det aktuella fallet. Därför bör medlaren föreslå vilken andel som är rimlig i det enskilda fallet. Denna andel bör dock aldrig understiga hälften av kostnaderna.

(25)  Leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster bör bära en rimlig andel av de totala kostnaderna för medlingen, med beaktande av alla relevanta aspekter av det aktuella fallet. Därför bör medlaren föreslå vilken andel som är rimlig i det enskilda fallet.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 1

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

Syfte och tillämpningsområde

1.  I denna förordning fastställs regler för att säkerställa att företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster och företagswebbplatsanvändare, när det gäller sökmotorer, erbjuds tillbörlig transparens och effektiva prövningsmöjligheter.

1.  I denna förordning fastställs regler för att säkerställa att företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster och företagswebbplatsanvändare, när det gäller onlinebaserade och anslutna sökmotorer, erbjuds tillbörliga rättvisa villkor, transparens och effektiva prövningsmöjligheter.

2.  Denna förordning ska tillämpas på onlinebaserade förmedlingstjänster och sökmotorer som tillhandahålls, eller som någon erbjuder sig att tillhandahålla, för företagsanvändare respektive företagswebbplatsanvändare som har sin etablerings- eller bosättningsort i unionen och som, via onlinebaserade förmedlingstjänster eller sökmotorer, erbjuder varor eller tjänster till konsumenter som befinner sig i unionen, utan hänsyn till vilken etablerings- eller bosättningsort leverantörerna av dessa tjänster har.

2.  Denna förordning ska tillämpas på onlinebaserade förmedlingstjänster och sökmotorer som tillhandahålls, eller som någon erbjuder sig att tillhandahålla, för företagsanvändare respektive företagswebbplatsanvändare som har sin etableringsort eller är verksamma i unionen och som, via onlinebaserade förmedlingstjänster eller sökmotorer, erbjuder varor eller tjänster till konsumenter som befinner sig i unionen, utan hänsyn till vilken etablerings- eller bosättningsort leverantörerna av dessa tjänster har. Denna förordning påverkar inte sektorsbestämmelser som vidtas på unionsnivå eller nationell nivå i enlighet med unionsrätten.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1)  företagsanvändare: en fysisk eller juridisk person som via onlinebaserade förmedlingstjänster erbjuder konsumenter varor eller tjänster inom ramen för sin närings- eller yrkesverksamhet.

1)  företagsanvändare: en fysisk eller juridisk person som via onlinebaserade förmedlingstjänster erbjuder eller försöker erbjuda konsumenter varor eller tjänster inom ramen för sin närings- eller yrkesverksamhet.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  De utgör tjänster som räknas som informationssamhällets tjänster i den mening som avses i artikel 1.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/15359.

a)  De utgör tjänster som räknas som informationssamhällets tjänster i den mening som avses i artikel 1.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/15359 eller utgör operativsystem för enheter och fungerar i denna kapacitet som medlare mellan utvecklare av onlinebaserade applikationer och konsumenter.

_________________

_________________

9 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1).

9 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1).

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2 – leden b och c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  De gör det möjligt för företagsanvändare att erbjuda konsumenter varor eller tjänster, i syfte att främja inledandet av direkttransaktioner mellan dessa företagsanvändare och konsumenter, oavsett var dessa transaktioner till sist slutförs.

b)  Deras främsta syfte är att göra det möjligt för företagsanvändare att erbjuda konsumenter varor eller tjänster genom inledandet av onlinebaserade direkttransaktioner mellan dessa företagsanvändare och konsumenter, via den onlineportal som drivs av leverantören av de berörda förmedlingstjänsterna eller via en direktlänk till företagsanvändaren.

c)  De tillhandahålls företagsanvändare på grundval av avtalsförhållanden mellan, å ena sidan, leverantören av dessa tjänster och, å andra sidan, både dessa företagsanvändare och de konsumenter som erbjuds varor eller tjänster av dessa företagsanvändare. leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster:

c)  De tillhandahålls i regel företagsanvändare på grundval av avtalsförhållanden mellan leverantören av dessa tjänster och företagsanvändare som erbjuder varor och tjänster till konsumenter. Vid tillämpningen av denna förordning ska ett sådant avtalsförhållande även anses finnas om personuppgifter eller andra data tillhandahålls.

_________________

_________________

9 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1).

9 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1).

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  operativsystem: programvara som bland annat hanterar gränssnittet till yttre maskinvara, schemalägger uppgifter, tilldelar lagring och presenterar ett standardgränssnitt för användaren när inget tillämpningsprogram körs, inklusive ett grafiskt användargränssnitt, oavsett om programvaran är inbyggd i en datormaskinvara med generella användningsområden som är avsedd för konsumenter eller är en fristående programvara som är avsedd att köras på datormaskinvara för generella användningsområden som är avsedd för konsumenter. Definitionen omfattar emellertid inte bios (basic input–output system) eller andra fasta program som behövs vid start av en dator eller när operativsystemet installeras.

Motivering

Operativsystem för mobila enheter, såsom iOS eller Android, utgörs av programvara som gör att applikationer kan fungera på särskilda enheter (t.ex. appar på en smarttelefon). Inskränkningar eller ändringar som avsiktligen görs av tillverkare av enheter eller operativsystem kan begränsa spridningen och tillgången till visst onlineinnehåll och vissa onlinetjänster – ofta utan att någon objektiv motivering ges eller genom att oproportionerliga metoder tillämpas – och kan ske på användarnas bekostnad. Definitionen av onlinebaserade förmedlingstjänster bör därför ändras så att den uttryckligen omfattar även operativsystem för enheter.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5)  sökmotor: en digital tjänst som gör det möjligt för användare att göra sökningar på i princip alla webbplatser eller webbplatser på ett visst språk på grundval av en förfrågan om vilket ämne som helst i form av ett nyckelord, en fras eller annan inmatning och som returnerar länkar som innehåller information om det begärda innehållet.

5)  sökmotor: en digital tjänst, inklusive bland annat digitala gränssnitt och applikationer, däribland mobilapplikationer med sökfunktioner, som gör det möjligt för användare att införa sökfraser och göra sökningar på olika webbplatser eller webbplatser och mobilapplikationer på ett visst språk på grundval av en förfrågan om vilket ämne som helst i form av ett nyckelord, en fras eller annan inmatning (via text, röst eller på något annat sätt) och som returnerar innehåll, såsom korta texter, bilder, länkar, videor och ljudinspelningar, som innehåller information som har att göra med sökningen.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7)  företagswebbplatsanvändare: en fysisk eller juridisk person som använder webbplatser för att erbjuda konsumenter varor eller tjänster inom ramen för sin närings- eller yrkesverksamhet.

7)  företagswebbplatsanvändare: en fysisk eller juridisk person som använder webbplatser eller andra uppkopplade medel för att erbjuda varor eller tjänster.

Motivering

Trots att webbplatser fortfarande är den huvudsakliga ingången kan applikationer och andra medel snart komma att stå inför samma utmaningar. Därför är det bäst att de inbegrips redan nu. Den sista delen av definitionen togs bort eftersom kundtypen eller användarens avsikt inte är relevant för de rättigheter och skyldigheter som fastställs i denna text.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8)  rangordning: den relativa vikt som tilldelas de varor eller tjänster som erbjuds konsumenter av företagsanvändare via onlinebaserade förmedlingstjänster, eller som tilldelas webbplatser som indexerats för konsumenter av sökmotorer, såsom dessa uppgifter presenteras, organiseras eller vidarebefordras till dessa konsumenter av leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster eller av leverantörer av sökmotorer, oberoende av vilka tekniska medel som används för sådan presentation, organisation eller vidarebefordran.

8)  rangordning: den relativa vikt som i sökresultaten tilldelas de varor eller tjänster som erbjuds konsumenter av företagsanvändare via onlinebaserade förmedlingstjänster, eller som tilldelas webbplatser som indexerats av sökmotorer, såsom dessa uppgifter presenteras, organiseras eller vidarebefordras av leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster eller av leverantörer av sökmotorer, oberoende av vilka tekniska medel som används för sådan presentation, organisation eller vidarebefordran.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10)  allmänna villkor: alla bestämmelser, villkor, klausuler och andra uppgifter, oavsett namn eller form, som reglerar avtalsförhållandet mellan leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster och deras företagsanvändare och som ensidigt fastställs av leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster.

10)  allmänna villkor: de bestämmelser, villkor och klausuler som reglerar avtalsförhållandet mellan leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster och deras företagsanvändare.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

10a)  operativsystem för enheter: programvara som gör det möjligt för smarttelefoner, datorer och andra enheter att köra applikationer och program.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska säkerställa att deras allmänna villkor

1.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska säkerställa att deras allmänna villkor

(a)   är formulerade i klara och entydiga ordalag,

(a)   är rättvisa och proportionerliga, och formulerade i enkla och begripliga ordalag,

(b)   är lättillgängliga för företagsanvändare i alla skeden av deras affärsrelation med leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster, inklusive i skedet innan avtal ingås,

(b)   är lättillgängliga för företagsanvändare i alla skeden av deras affärsrelation med leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster, inklusive i skedet innan avtal ingås,

(c)  anger de objektiva skälen för beslut att tillfälligt avbryta eller avsluta, helt eller delvis, tillhandahållandet av deras onlinebaserade förmedlingstjänster till företagsanvändare.

(c)  anger skälen, i överensstämmelse med de allmänna villkoren, för beslut att sanktionera, inskränka, tillfälligt avbryta eller avsluta, helt eller delvis, tillhandahållandet av deras onlinebaserade förmedlingstjänster till företagsanvändare. När leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster fattar sådana beslut måste de respektera de grundläggande rättigheterna i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna och iaktta proportionalitetsprincipen.

 

ca)  underrättar företagsanvändarna om deras ytterligare distributionskanaler och eventuella tillhörande program som de kommer att använda för företagsanvändarnas erbjudanden. Företagsanvändarna ska ha rätt att begära att de tas bort från sådana ytterligare distributionskanaler.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska underrätta de berörda företagsanvändarna om alla planerade ändringar av sina allmänna villkor.

3.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska utan dröjsmål på ett varaktigt medium underrätta de berörda företagsanvändarna om alla betydande ändringar av sina allmänna villkor eller av plattformens funktion, driftskompatibilitet eller andra centrala prestandaegenskaper såsom dess tillgänglighet, kontinuitet och säkerhet som påverkar företagsanvändaren negativt eller på ett icke negligerbart sätt.

De planerade ändringarna ska inte genomföras före utgången av en varselperiod som är rimlig och står i proportion till arten och omfattningen av de planerade ändringarna och till deras konsekvenser för den berörda företagsanvändaren. Varselperioden ska vara minst 15 dagar från och med den dag då leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster underrättar den berörda företagsanvändaren om de planerade ändringarna.

De planerade ändringarna ska inte genomföras före utgången av en varselperiod som är rimlig och står i proportion till arten och omfattningen av de planerade ändringarna och till deras konsekvenser för den berörda företagsanvändaren. Varselperioden ska vara minst 10 dagar från och med den dag då leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster underrättar den berörda företagsanvändaren om de planerade ändringarna.

Den berörda företagsanvändaren får, antingen genom ett skriftligt uttalande eller en tydlig bekräftelse, avsäga sig rätten till den varselperiod som nämns i det andra stycket.

Den berörda företagsanvändaren får genom ett skriftligt uttalande avsäga sig rätten till den varselperiod som nämns i det andra stycket. Företagsanvändaren ska ha rätt att säga upp sitt avtal utan kostnad inom 10 dagar efter mottagandet av meddelandet, om sådana ändringar är uppenbart skadliga för företagsanvändaren.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Ändringar av allmänna villkor som genomförs av en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster och som strider mot bestämmelserna i punkt 3 ska vara ogiltiga.

4.  Ändringar av allmänna villkor som genomförs av en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster och som strider mot bestämmelserna i punkt 3 ska vara ogiltiga under återstoden av varselperioden i enlighet med vad som fastställs av en behörig domstol, utan att det påverkar giltigheten i övriga bestämmelser, vilka ska fortsätta att gälla i den mån som de kan skiljas från de bestämmelser som inte uppfyller kraven.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Punkt 3 ska inte tillämpas om en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster omfattas av en rättslig skyldighet att ändra sina allmänna villkor på ett sätt som gör det omöjligt för den att iaktta den varselperiod som anges i punkt 3 andra stycket.

5.  Den varselperiod som anges i punkt 3 ska inte tillämpas

 

a)  om en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster omfattas av en rättslig skyldighet att ändra sina allmänna villkor på ett sätt som gör det omöjligt för den att iaktta den varselperiod som anges i punkt 3 andra stycket,

 

b)  om de allmänna villkoren har ändrats för att skydda användares och konsumenters legitima intressen eller driften av den onlinebaserade förmedlingstjänsten i sig eller

 

c)  om plattformens funktion, driftskompatibilitet eller andra centrala prestandaegenskaper behöver ändras för att skydda användares och konsumenters legitima intressen eller driften av den onlinebaserade förmedlingstjänsten i sig.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Leverantören av den onlinebaserade förmedlingstjänsten ska säkerställa att företagsanvändare behåller full kontroll över sina varumärken. Att varumärket tillhör företagsanvändaren ska framgå för konsumenten under alla stadier av förmedlingsprocessen.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 4

Artikel 4

Tillfälligt avbrytande eller avslutande

Inskränkning, tillfälligt avbrytande eller avslutande

1.  Om en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster beslutar att tillfälligt avbryta eller avsluta, helt eller delvis, tillhandahållandet av sina onlinebaserade förmedlingstjänster till en viss företagsanvändare, ska den utan onödigt dröjsmål tillställa den berörda företagsanvändaren en redogörelse för skälen bakom detta beslut.

1.  Om en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster beslutar att bestraffa uppfattade överträdelser, eller tillfälligt avbryta eller avsluta eller på annat sätt inskränka, helt eller delvis, tillhandahållandet av sina onlinebaserade förmedlingstjänster till en viss företagsanvändare, ska den utan onödigt dröjsmål tillställa den berörda företagsanvändaren en detaljerad redogörelse för skälen bakom detta beslut. Ett sådant beslut ska vara proportionerligt.

2.  Den redogörelse för skälen som nämns i punkt 1 ska innehålla en hänvisning till de specifika fakta eller omständigheter som ledde till det beslut som fattades av leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster, samt en hänvisning till det eller de tillämpliga objektiva skälen för det beslut som avses i artikel 3.1 c.

2.  Den redogörelse för skälen som nämns i punkt 1 ska innehålla en hänvisning till de specifika fakta eller omständigheter som ledde till det beslut som fattades av leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster, samt en hänvisning till det eller de tillämpliga skälen för det beslut som avses i artikel 3.1 c. Om inskränkningen, det tillfälliga avbrytandet eller avslutandet härrör från en anmälan från en tredje part ska innehållet i denna anmälan ingå i redogörelsen av skälen.

 

2a.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster och tillhandahållare av sökmotorer ska inte tillåtas tillfälligt avbryta, avsluta eller på annat sätt begränsa tillhandahållandet av onlinebaserade förmedlingstjänster till en företagsanvändare som tillhandahåller tjänster som konkurrerar med de tjänster som tillhandahålls av leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster, såvida detta inte är nödvändigt av följande skäl:

 

a)  För att undvika alla orimliga bördor för leverantören av den onlinebaserade förmedlingstjänsten som orsakas av företagsanvändaren.

 

b)  För att åtgärda företagsanvändarens eventuella bristande efterlevnad av tillämpliga lagar eller för att leverantören av den onlinebaserade förmedlingstjänsten ska kunna följa tillämpliga lagar.

 

c)  Av integritets- eller säkerhetsskäl.

 

2b.  Inskränkning, avslutande eller tillfälligt avbrytande ska, när det är möjligt och proportionerligt, föregås av en underrättelse och en möjlighet att förtydliga eller återupprätta efterlevnaden.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 5

Artikel 5

Rangordning

Rangordning

1.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska i sina allmänna villkor ange de huvudparametrar som bestämmer rangordningen samt skälen för dessa huvudparametrars relativa betydelse jämfört med andra parametrar.

1.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska i sina allmänna villkor ange de parametrar som bestämmer rangordningen samt skälen för dessa parametrars relativa betydelse.

Om dessa huvudparametrar inbegriper möjligheten att påverka rangordningen mot någon direkt eller indirekt ersättning som betalas av företagsanvändare till den berörda leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster, ska den leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster i sina allmänna villkor också inkludera en beskrivning av dessa möjligheter och ange vilka effekter som en sådan ersättning har på rangordningen.

Om dessa parametrar inbegriper möjligheten att påverka rangordningen mot någon direkt eller indirekt ersättning som betalas av företagsanvändare till den berörda leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster, ska den leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster i sina allmänna villkor också inkludera en beskrivning av dessa möjligheter och ange vilka effekter som en sådan ersättning har på rangordningen.

 

När den onlinebaserade förmedlingstjänsten visar resultaten bör den i nära anslutning till varje rangordning uppge huruvida och i vilken utsträckning denna påverkats mot direkt eller indirekt ersättning, eller genom avtalsförhållanden eller direkta ägarförhållanden.

 

1a.  Om en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster har ändrat rangordningen i ett visst fall eller tagit bort en viss produkt eller tjänst som erbjuds av en företagsanvändare från förteckningen efter en underrättelse från tredje part, ska leverantören utan onödigt dröjsmål tillställa den berörda företagsanvändaren en redogörelse för skälen bakom detta beslut. Redogörelsen för skälen ska innehålla en hänvisning till de specifika fakta och omständigheter som ledde till det beslut som fattades av leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster, liksom innehållet i underrättelsen.

2.  Leverantörer av sökmotorer ska informera företagswebbplatsanvändare om de huvudparametrar som bestämmer rangordningen, genom att tillhandahålla en lättillgänglig och allmänt tillgänglig beskrivning, formulerad i klara och entydiga ordalag, i sina sökmotorer. De ska hålla denna beskrivning uppdaterad.

2.  Leverantörer av sökmotorer ska ange de parametrar som bestämmer rangordningen av alla indexerade webbplatser och skälen för dessa parametrars relativa betydelse, genom att tillhandahålla en lättillgänglig och allmänt tillgänglig beskrivning, formulerad i klara och entydiga ordalag, i sina sökmotorer. De ska hålla denna beskrivning uppdaterad med avseende på väsentliga förändringar som rimligen kan förväntas påverka företagswebbplatsanvändare på ett icke negligerbart sätt. I fall där avslöjandet av alla parametrar skulle strida mot rättvis, rimlig och proportionerlig praxis ska undantagsvis endast huvudparametrar alltid redogöras för i detalj. De parametrar som bestämmer rangordningen ska inte tillämpas på ett diskriminerande sätt.

 

2a.  Om en leverantör av en sökmotor har ändrat rangordningen i ett visst fall eller tagit bort en viss webbplats från förteckningen efter en underrättelse från tredje part, ska leverantören göra det möjligt för företagsanvändaren att ta del av innehållet i underrättelsen i en allmänt tillgänglig onlinedatabas. Leverantören av en sökmotor ska erbjuda företagsanvändare en mekanism för klagomål och prövning för att korrigera borttaganden från förteckningen eller ändringar i rangordningen efter en underrättelse på felaktiga grunder.

3.  De beskrivningar som avses i punkterna 1 och 2 ska vara tillräckliga för att företagsanvändarna eller företagswebbplatsanvändarna ska kunna inhämta adekvat kunskap om huruvida, och om så är fallet i vilken utsträckning, rangordningsmekanismen tar hänsyn till följande:

3.  De beskrivningar som avses i punkterna 1 och 2 ska vara tillräckliga för att företagsanvändarna eller företagswebbplatsanvändarna ska kunna inhämta adekvat kunskap om huruvida, och om så är fallet i vilken utsträckning, rangordningsmekanismen tar hänsyn till följande:

(a)  Särdragen hos de varor och tjänster som erbjuds konsumenterna via de onlinebaserade förmedlingstjänsterna eller sökmotorn.

(a)  Särdragen hos de varor och tjänster som erbjuds konsumenterna via de onlinebaserade förmedlingstjänsterna eller sökmotorn.

(b)  Dessa egenskapers relevans för dessa konsumenter.

(b)  Dessa egenskapers relevans för dessa konsumenter.

(c)  När det gäller sökmotorer: utformningen av den webbplats som används av företagswebbplatsanvändare.

(c)  När det gäller sökmotorer: utformningen av den webbplats som indexerats.

4.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster och leverantörer av sökmotorer ska, när de uppfyller kraven i denna artikel, inte vara skyldiga att röja några företagshemligheter enligt definitionen i artikel 2.1 i direktiv (EU) 2016/943.

4.  Denna artikel ska inte påverka tillämpningen av direktiv (EU) 2016/943.

 

4a.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster och leverantörer av sökmotorer ska se till att uppfyllandet av transparensskyldigheter enligt denna artikel inte skadar konsumenterna till följd av att rangordningen har manipulerats av företagsanvändare och företagswebbplatser.

 

4b.  De krav på transparens som avses i denna artikel ska åtföljas av riktlinjer från kommissionen om de villkor enligt vilka en onlinebaserad förmedlingstjänst uppfyller kraven i denna artikel. Kommissionen ska säkerställa att dessa krav uppfylls på vederbörligt sätt.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 6

Artikel 6

Differentierad behandling

Differentierad behandling

1.   Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska i sina allmänna villkor inkludera en beskrivning av alla differentierade villkor som de erbjuder, eller kan erbjuda, avseende, å ena sidan, varor eller tjänster som erbjuds konsumenter via dessa onlinebaserade förmedlingstjänster av antingen den leverantören själv eller av någon företagsanvändare som den leverantören kontrollerar och, å andra sidan, andra företagsanvändare.

1.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska i sina allmänna villkor inkludera en beskrivning av alla differentierade villkor som de erbjuder, eller kan erbjuda, avseende, å ena sidan, varor eller tjänster som erbjuds konsumenter via dessa onlinebaserade förmedlingstjänster av antingen den leverantören själv eller av någon företagsanvändare som den leverantören kontrollerar och, å andra sidan, andra företagsanvändare.

 

1a.  Leverantörer av onlinebaserade sökmotorer bör för företagswebbplatsanvändare ange en beskrivning av alla differentierade villkor som de erbjuder, eller kan erbjuda, avseende, å ena sidan, varor eller tjänster som erbjuds konsumenter via dessa onlinebaserade sökmotortjänster av antingen den leverantören själv eller av någon företagswebbplatsanvändare som den leverantören kontrollerar och, å andra sidan, andra företagswebbplatsanvändare.

 

1b.  Avseende, å ena sidan, varor och tjänster som erbjuds konsumenterna via dessa onlinebaserade förmedlingstjänster av antingen leverantören själv eller av någon företagsanvändare som den leverantören kontrollerar och, å andra sidan, andra företagsanvändare, ska leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster tillämpa god sed samt proportionerliga och transparenta metoder.

2.  Den beskrivning som avses i punkt 1 ska omfatta åtminstone, i tillämpliga fall, all differentierad behandling genom särskilda åtgärder som vidtas av, eller genom handlingar som utförs av, leverantören av förmedlingstjänsterna när behandlingen avser något av följande:

2.  Den beskrivning som avses i punkt 1 och 2 ska omfatta åtminstone, i tillämpliga fall, all differentierad behandling genom särskilda åtgärder som vidtas av, eller genom handlingar som utförs av, leverantören av de onlinebaserade förmedlingstjänsterna eller leverantören av onlinebaserade sökmotorer när behandlingen avser något av följande:

(a)  Tillgång som leverantören, eller de företagsanvändare som den leverantören kontrollerar, kan ha till alla personuppgifter och/eller andra data som företagsanvändare eller konsumenter tillhandahåller för att användas av de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna eller som genereras genom tillhandahållandet av sådana tjänster.

(a)  Tillgång som leverantören, eller de företagsanvändare som den leverantören kontrollerar, kan ha till alla personuppgifter och/eller andra data som företagsanvändare eller konsumenter tillhandahåller för att användas av de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna eller som genereras genom tillhandahållandet av sådana tjänster.

(b)  Rangordning.

(b)  Rangordning och standardinställningar.

(c)  All direkt eller indirekt ersättning som tas ut för användningen av de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna.

(c)  All direkt eller indirekt ersättning som tas ut för användningen av de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna eller de onlinebaserade sökmotortjänsterna.

(d)  Tillgång till, eller villkor för användning av, tjänster som är direkt kopplade eller stödtjänster till de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna.

(d)  Tillgång till, eller villkor för användning av, tjänster som är direkt kopplade eller stödtjänster till de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna eller sökmotortjänsterna.

 

2a.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster som, direkt eller indirekt via företag som befinner sig under deras kontroll, tillhandahåller varor eller tjänster till konsumenter som konkurrerar med varor eller tjänster som tillhandahålls av deras företagsanvändare ska låta konsumenterna fritt välja vilken vara eller tjänst som ska vara standard när de använder de onlinebaserade förmedlingstjänsterna.

 

2b.  När den onlinebaserade förmedlingstjänsten visar resultaten ska den i anslutning till varje produkt eller tjänst avseende vilken den erbjuder differentierade villkor ange – på ett väl igenkännligt sätt – huruvida den påverkats av direkt eller indirekt ersättning, avtalsförhållanden eller direkta ägarförhållanden.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6a

 

Otillbörliga affärsmetoder

 

1.  Leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster ska inte tillämpa otillbörliga affärsmetoder. En metod ska utgöra en otillbörlig affärsmetod om metoden medför en starkt negativ inverkan på konkurrensen eller på konsumenternas val. Vid bedömningen av huruvida en affärsmetod är otillbörlig ska hänsyn tas till följande faktorer:

 

a)  Den ställning som leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster och företagsanvändaren har på marknaden, och

 

b)  huruvida det föreligger en väsentlig obalans i parternas förhandlingsförmåga som medför att leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster genom sina allmänna villkor eller affärsmetoder lägger en orimlig börda på företagsanvändaren.

 

2.  Direktiv 2005/29/EG ska gälla i tillämpliga delar.

 

3.  Bilaga I innehåller en icke-uttömmande förteckning över affärsmetoder som ska anses vara otillbörliga i den mening som avses i denna förordning. Denna bilaga ska gälla i samtliga medlemsstater och regelbundet ses över av kommissionens expertgrupp för EU:s observationscentrum för den onlinebaserade plattformsekonomin. Expertgruppen får ge rekommendationer om ytterligare affärsmetoder som ska anses vara otillbörliga i den mening som avses i denna förordning.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 7

Artikel 7

Tillgång till data

Tillgång till data

1.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska i sina allmänna villkor inkludera en beskrivning av den tekniska eller kontraktsenliga tillgång, eller frånvaro av sådan, som företagsanvändare har till alla personuppgifter och/eller andra data som företagsanvändare eller konsumenter tillhandahåller för användning av de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna eller som genereras genom tillhandahållandet av sådana tjänster.

1.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster och sökmotorer ska i sina allmänna villkor inkludera en beskrivning av den tekniska eller kontraktsenliga tillgång, eller frånvaro av sådan, som företagsanvändare har till alla personuppgifter och/eller andra data som företagsanvändare, företagswebbplatsanvändare eller konsumenter tillhandahåller för användning av de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna eller sökmotorerna eller som genereras genom tillhandahållandet av sådana tjänster.

2.  Genom den beskrivning som avses i punkt 1 ska leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster på ett tillfredsställande sätt informera företagsanvändare om åtminstone följande:

2.  Genom den beskrivning som avses i punkt 1 ska leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster eller sökmotorer på ett tillfredsställande sätt informera allmänheten om åtminstone följande:

(a)  Huruvida leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster har tillgång till personuppgifter och/eller andra data som företagsanvändare eller konsumenter tillhandahåller för användning av dessa tjänster eller som genereras genom tillhandahållandet av dessa tjänster och, om så är fallet, till vilka kategorier av sådana data och på vilka villkor.

(a)  Huruvida leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster eller sökmotorer har tillgång till personuppgifter och/eller andra data som företagsanvändare, företagswebbplatsanvändare eller konsumenter tillhandahåller för användning av dessa tjänster eller som genereras genom tillhandahållandet av dessa tjänster och, om så är fallet, till vilka kategorier av sådana data och på vilka villkor.

(b)  Huruvida en företagsanvändare har tillgång till personuppgifter och/eller andra data som tillhandahålls av den företagsanvändaren i samband med hans eller hennes användning av de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna eller som generas genom tillhandahållandet av dessa tjänster till den företagsanvändaren och konsumenterna av hans eller hennes varor eller tjänster och, om så är fallet, vilka kategorier av sådana data som berörs och på vilka villkor.

(b)  Huruvida en företagsanvändare har tillgång till personuppgifter och/eller andra data som tillhandahålls av den företagsanvändaren i samband med hans eller hennes användning av de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna eller sökmotorerna eller som genereras genom tillhandahållandet av dessa tjänster till den företagsanvändaren och konsumenterna av hans eller hennes varor eller tjänster och, om så är fallet, vilka kategorier av sådana data som berörs och på vilka villkor.

(c)  Huruvida, utöver led b, en företagsanvändare har tillgång till personuppgifter och/eller andra data, även i aggregerad form, som tillhandahålls av eller genereras genom tillhandahållandet av de onlinebaserade förmedlingstjänsterna till alla företagsanvändare och deras konsumenter och, om så är fallet, vilka kategorier av sådana data som berörs och på vilka villkor.

(c)  Huruvida, utöver led b, en företagsanvändare har tillgång till personuppgifter och/eller andra data, även i aggregerad form, som tillhandahålls av eller genereras genom tillhandahållandet av de onlinebaserade förmedlingstjänsterna eller sökmotorerna till alla företagsanvändare och deras konsumenter och, om så är fallet, vilka kategorier av sådana data som berörs och på vilka villkor.

 

(ca)  Huruvida företagsanvändarna, vid överträdelse av avtalsskyldigheterna eller vid marknadsmisslyckande av leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster, har rätt att få åtkomst till och hämta de data, eller vissa kategorier av data, som de har lämnat in till leverantören.

 

2a.  Företagsanvändare ska säkerställa att de uppgifter om deras varor och tjänster, särskilt alla prisrelaterade aspekter, som de tillhandahåller leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster är korrekta och att uppgifterna i fråga är tillräckliga för att de ska fullgöra sina rättsliga skyldigheter, i synnerhet gentemot konsumenterna.

 

2b.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska ge varje företagsanvändare åtkomst till anonymiserade konsumentdata, i ett maskinläsbart, allmänt använt och standardiserat format, som genereras direkt genom främjandet av en transaktion mellan konsumenten och den berörda företagsanvändaren. Denna skyldighet påverkar inte de skyldigheter som onlinebaserade förmedlingstjänster måste fullgöra enligt de tillämpliga bestämmelserna om uppgiftsskydd och integritet.

 

2c.  Utan att det påverkar relevant unionslagstiftning som är tillämplig på skydd av personuppgifter och integritetsskydd ska leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster bevilja företagsanvändare tillgång till alla data som de förvärvat till följd av respektive företagsanvändares kommersiella verksamhet.

 

2d.  Utan att det påverkar relevant unionslagstiftning som är tillämplig på skydd av personuppgifter och integritetsskydd ska leverantörer av onlinebaserade sökmotorer bevilja företagswebbplatsanvändare tillgång till alla data som de förvärvat till följd av respektive företagswebbplats verksamhet.

 

2e.  De data som avses i punkterna 2c och 2d ska tillhandahållas i ett allmänt använt maskinläsbart standardformat.

 

2f.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska, på begäran av en konsument av dess tjänster, ge åtkomst till personuppgifter och/eller andra data som genererats direkt eller indirekt av konsumentens verksamhet, till en tredjepart som har utsetts av konsumenten. Denna åtkomst ska ges på rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande villkor.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 8

Artikel 8

Inskränkningar i fråga om möjlighet att erbjuda olika villkor på andra sätt

Inskränkningar i fråga om möjlighet att erbjuda olika villkor på andra sätt

1.  Om leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster, vid tillhandahållandet av sina tjänster, inskränker företagsanvändares möjlighet att erbjuda samma varor och tjänster till konsumenter på olika villkor på andra sätt än genom dessa tjänster, ska de inkludera skälen för denna inskränkning i sina allmänna villkor och göra dessa skäl lättillgängliga för allmänheten. Dessa skäl ska inbegripa de viktigaste ekonomiska, kommersiella eller rättsliga överväganden som ligger bakom dessa inskränkningar.

1.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska inte inskränka företagsanvändares möjlighet att erbjuda samma varor och tjänster till konsumenter på olika eller samma villkor genom andra onlinebaserade förmedlingstjänster. Om leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster, vid tillhandahållandet av sina tjänster, inskränker företagsanvändares möjlighet att erbjuda samma varor och tjänster till konsumenter på olika villkor på andra sätt än genom dessa tjänster, ska de inkludera skälen för denna inskränkning i sina allmänna villkor och göra dessa skäl lättillgängliga för allmänheten. Dessa skäl ska inbegripa de viktigaste ekonomiska, kommersiella eller rättsliga överväganden som ligger bakom dessa inskränkningar. Inskränkningarna ska vara proportionerliga och tillfälliga och motsvara ett legitimt intresse för leverantören.

2.  Den skyldighet som anges i punkt 1 ska inte påverka några förbud eller begränsningar med avseende på införandet av sådana inskränkningar som är resultatet av tillämpningen av andra unionsregler eller av nationella regler som är förenliga med unionslagstiftning och som leverantörerna av de onlinebaserade förmedlingstjänsterna omfattas av.

2.  Denna förordning ska inte påverka några förbud eller begränsningar med avseende på införandet av sådana inskränkningar som är resultatet av tillämpningen av andra unionsregler eller av nationella regler som är förenliga med unionslagstiftning och som leverantörerna av de onlinebaserade förmedlingstjänsterna omfattas av. I synnerhet ska de risker som rör metoderna som avses i punkt 1 för att skapa prissamverkan bland leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster granskas noggrant.

 

2a.  Den skyldighet som föreskrivs i punkt 1 ska inte leda till en inskränkning av de immateriella rättigheter som innehavarna av dem åtnjuter.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Det interna systemet för hantering av klagomål ska bygga på principer om likabehandling, och användningen av det får inte leda till någon ogynnsam behandling av företagsanvändaren.

Motivering

Eftersom varje form av meningsskiljaktighet kan leda till straffåtgärder är det önskvärt att det finns skydd införda för att förhindra detta.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  underrätta klaganden om resultatet av det interna förfarandet för hantering av klagomål, på ett individualiserat sätt och formulerat i klara och entydiga ordalag.

(c)  underrätta klaganden utan dröjsmål om resultatet av det interna förfarandet för hantering av klagomål, på ett individualiserat sätt, med lämplig motivering, och formulerat i klara och entydiga ordalag.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska årligen sammanställa information om funktionen hos och effektiviteten i sitt interna system för hantering av klagomål och sörja för att denna information är lättillgänglig för allmänheten.

Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska tillhandahålla en årlig rapport om användningen av sina interna system för hantering av klagomål och beskriva de viktigaste typer av problem som företag kan ställas inför när de använder sig av den onlinebaserade förmedlingstjänsten.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den informationen ska inbegripa det sammanlagda antalet inlämnade klagomål, ämnet för klagomålen, den tidsperiod som behövs för att behandla klagomålen och det beslut som fattas med avseende på klagomålen.

Den informationen ska inbegripa det sammanlagda antalet inlämnade klagomål, de huvudsakliga typerna av klagomål och den genomsnittliga tidsperiod som behövs för att behandla klagomålen.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Bestämmelserna i denna artikel ska inte gälla för leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster som är små företag i den mening som avses i artikel 2.2 i bilagan till rekommendation 2003/361/EG11.

5.  Bestämmelserna i denna artikel ska inte gälla för leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster som är små företag i den mening som avses i artikel 2.2 i bilagan till rekommendation 2003/361/EG11 under de första tre åren eller under uppstartsfasen av deras affärsverksamhet.

_________________

_________________

11 Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).

11 Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).

Motivering

Ett undantag är lämpligare när småföretagen etablerar sig. Efter det förväntas de av marknaden och konsumenterna att i alla fall uppfylla standarderna för större företag.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 10

Artikel 10

Medling

Medling

1.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska i sina allmänna villkor ange en eller flera medlare som de är villiga att använda för att försöka nå en överenskommelse med företagsanvändare om lösning, utanför domstol, av eventuella tvister som uppstår mellan leverantören och företagsanvändaren i samband med tillhandahållandet av de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna, inbegripet klagomål där ingen lösning uppnåtts med hjälp av det interna system för hantering av klagomål som avses i artikel 9.

1.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska i sina allmänna villkor ha som mål att ange en eller flera medlare som de är villiga att använda för att försöka nå en överenskommelse med företagsanvändare om lösning, utanför domstol, av eventuella tvister som uppstår mellan leverantören och företagsanvändaren i samband med tillhandahållandet av de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna där ingen lösning uppnåtts med hjälp av det interna system för hantering av klagomål som avses i artikel 9.

Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster får ange medlare som tillhandahåller sina medlingstjänster från en plats utanför unionen endast om det säkerställs att de berörda företagsanvändarna inte i praktiken berövas möjligheten att dra nytta av rättsliga garantier som fastställs i unionslagstiftning eller lagstiftning i medlemsstater som en följd av att medlarna tillhandahåller dessa tjänster från en plats utanför unionen.

Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster får ange medlare som tillhandahåller sina medlingstjänster från en plats utanför unionen endast om det säkerställs att de berörda företagsanvändarna inte i praktiken berövas möjligheten att dra nytta av rättsliga garantier som fastställs i unionslagstiftning eller lagstiftning i medlemsstater som en följd av att medlarna tillhandahåller dessa tjänster från en plats utanför unionen.

2.  De medlare som avses i punkt 1 ska uppfylla följande krav:

2.  De medlare som avses i punkt 1 ska uppfylla följande krav:

(a) De ska vara opartiska och oberoende.

(a) De ska vara opartiska och oberoende.

(b) Deras medlingstjänster tillhandahålls till ett pris som är överkomligt för en genomsnittlig företagsanvändare som använder de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna.

(b) Deras medlingstjänster tillhandahålls till ett pris som är överkomligt för en genomsnittlig företagsanvändare som använder de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna.

(c) De kan tillhandahålla sina medlingstjänster på det språk som används i de allmänna villkoren, vilka reglerar avtalsförhållandet mellan leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster och den berörda företagsanvändaren.

(c) De kan tillhandahålla sina medlingstjänster på det språk som används i de allmänna villkoren, vilka reglerar avtalsförhållandet mellan leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster och den berörda företagsanvändaren.

(d) De är lättillgängliga antingen fysiskt på företagsanvändarens etablerings- eller bosättningsort eller på annan plats med hjälp av kommunikationsteknik.

(d) De är lättillgängliga antingen fysiskt på företagsanvändarens etablerings- eller bosättningsort eller på annan plats med hjälp av kommunikationsteknik.

(e) De kan tillhandahålla sina medlingstjänster utan onödigt dröjsmål.

(e) De kan tillhandahålla sina medlingstjänster utan onödigt dröjsmål.

(f) De har en tillräcklig förståelse av allmänna affärsrelationer mellan företag, för att kunna bidra effektivt till försöket att lösa tvisterna.

(f) De har en tillräcklig förståelse av allmänna affärsrelationer mellan företag, för att kunna bidra effektivt till försöket att lösa tvisterna.

3.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska i god tro medverka i alla försök att nå en överenskommelse genom medling som utförs av någon av de medlare som de har angett i enlighet med punkt 1, i syfte att nå en överenskommelse om en lösning av tvisten.

3.  De parter som deltar i medlingen ska i god tro medverka i alla försök att nå en överenskommelse genom frivillig medling som utförs av någon av de medlare som de har angett i enlighet med punkt 1, i syfte att nå en överenskommelse om en lösning av tvisten inom en tidsperiod som inte sträcker sig längre än 25 dagar från det att medlingen inleds, såvida inte uppfyllandet av denna tidsfrist utgör en orimlig börda med hänsyn till tvistens komplexitet. I detta fall bör en överenskommelse nås inom en tidsperiod som inte är längre än 90 dagar.

4.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska bära en rimlig andel av de totala kostnaderna för medling i varje enskilt fall. En rimlig andel av dessa totala kostnader ska bestämmas, på grundval av ett förslag från medlaren, med beaktande av alla relevanta aspekter i det aktuella fallet, i synnerhet de grunder som var och en av parterna i tvisten har åberopat, parternas uppträdande samt storleken av och den finansiella styrkan hos parterna i förhållande till varandra. Emellertid ska leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster i alla händelser bära åtminstone hälften av de totala kostnaderna.

4.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster och företagsanvändare ska bära en rimlig andel av de totala kostnaderna för medling i varje enskilt fall. En rimlig andel av dessa totala kostnader ska bestämmas, på grundval av ett förslag från medlaren, med beaktande av alla relevanta aspekter i det aktuella fallet, i synnerhet de grunder som var och en av parterna i tvisten har åberopat, parternas uppträdande samt storleken av och den finansiella styrkan hos parterna i förhållande till varandra. Om medlaren emellertid anser att företagsanvändaren handlar i ond tro eller försöker missbruka medlingsprocessen, kan denne besluta att företagsanvändaren ska bära mer än hälften av de totala kostnaderna.

5.  Försök att nå en överenskommelse genom medling för tvistlösning i enlighet med denna artikel får inte påverka rättigheterna, för leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster och för de berörda företagsanvändarna, att inleda rättsliga förfaranden närsomhelst under eller efter medlingsprocessen.

5.  Försök att nå en överenskommelse genom medling för tvistlösning i enlighet med denna artikel får inte påverka rättigheterna, för leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster och för de berörda företagsanvändarna, att inleda rättsliga förfaranden närsomhelst före, under eller efter medlingsprocessen. Inledandet av ett rättsligt förfarande ska inte vara beroende av inledandet av ett medlingsförfarande.

 

5a.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska årligen sammanställa information om funktionen hos och effektiviteten i den verksamhet som rör medling och sörja för att denna information är lättillgänglig för allmänheten. Dessa rapporter ska åtminstone innehålla information om det sammanlagda antalet medlingsärenden, ämnet för klagomålen, den tidsperiod som behövs för att behandla klagomålen och det beslut som fattas med avseende på klagomålet.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 12

Artikel 12

Rättsliga förfaranden som inleds av representativa organisationer eller sammanslutningar och av offentliga organ

Rättsliga förfaranden som inleds av representativa organisationer eller sammanslutningar och av offentliga organ

1.  Organisationer och sammanslutningar som har ett legitimt intresse av att företräda företagswebbplatsanvändare, samt offentliga organ som inrättats i medlemsstater, ska ha rätt att vidta rättsliga åtgärder vid nationella domstolar i unionen, i enlighet med lagen i den medlemsstat där talan väcks, för att stoppa eller förbjuda eventuell bristande uppfyllelse av de relevanta kraven i denna förordning som leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster eller leverantörer av sökmotorer gör sig skyldiga till.

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 80 i förordning (EU) 2016/679 och när alla andra alternativ till att lösa en tvist mellan en plattform och en företagsanvändare som föreskrivs i denna förordning i artikel 9 och artikel 10 har uttömts, ska organisationer och sammanslutningar som har ett genuint långvarigt och legitimt intresse av att företräda företagswebbplatsanvändare och som är bemyndigade av och står under tillsyn av de lämpliga offentliga medlemsstatsorganen, samt offentliga organ som inrättats i medlemsstater, ha rätt att vidta rättsliga åtgärder vid nationella domstolar i unionen, i enlighet med lagen i den medlemsstat där talan väcks, för att stoppa eller förbjuda eventuell bristande uppfyllelse av de krav som rör information, icke-diskriminering och tillgång till data i denna förordning som leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster eller leverantörer av sökmotorer gör sig skyldiga till.

2.  Organisationer eller sammanslutningar ska ha den rätt som avses i punkt 1 endast om de, vid den tidpunkt då talan väcks, uppfyller samtliga följande krav:

2.  Organisationer eller sammanslutningar ska ha den rätt som avses i punkt 1 endast om de, vid den tidpunkt då talan väcks och under hela det rättsliga förfarandet, fortsätter att uppfylla samtliga följande krav:

(a)  De har inrättats på vederbörligt sätt i enlighet med lagen i en medlemsstat.

(a)  De har inrättats på vederbörligt sätt i enlighet med lagen i en medlemsstat och innehar en gällande licens för godkänd enhet som har utfärdats av det berörda offentliga organet i den medlemsstaten.

(b)  De eftersträvar mål som är av kollektivt intresse för den grupp av företagsanvändare eller företagswebbplatsanvändare som de företräder.

(b)  De eftersträvar mål som officiellt anges i deras stadgar eller ett annat styrdokument och som är av kollektivt intresse för den grupp bestående av en majoritet av de företagsanvändare eller företagswebbplatsanvändare som de företräder, en grupp som måste bestå av åtminstone 10 oberoende företagsanvändare eller företagswebbplatsanvändare.

(c)  De är av icke vinstdrivande art.

(c)  De är av icke vinstdrivande art och är transparenta rörande källan till finansiering för att väcka talan och fortsätta den rättsliga åtgärden, och kan visa att de har tillräckliga finansiella resurser för att företräda deras företags- eller företagswebbplatsanvändares bästa intressen och att betala eventuella kostnader om talan skulle ogillas.

 

(ca)  De har en förvaltningsstruktur som föreskriver oberoende från tredje part, och har interna förfaranden för att förhindra intressekonflikter i samband med finansiering som tas emot från tredje part.

 

(cb)  De är transparenta med avseende på källorna till finansieringen.

 

(cc)  De har tillräckligt med såväl finansiella och mänskliga resurser som juridisk expertis för att representera deras företagsanvändares eller företagswebbplatsanvändares bästa.

I medlemsstater där sådana offentliga organ har inrättats ska dessa offentliga organ ha den rätt som avses i punkt 1, om de har fått i uppdrag att försvara de kollektiva intressena hos företagsanvändare eller företagswebbplatsanvändare eller att säkerställa överensstämmelse med de krav som fastställs i denna förordning, i enlighet med den nationella lagstiftningen i den berörda medlemsstaten.

I medlemsstater där sådana offentliga organ har inrättats ska dessa offentliga organ ha den rätt som avses i punkt 1, och de ska ha rätt att utfärda den begärda licensen till en organisation eller sammanslutning om de har fått i uppdrag att försvara de kollektiva intressena hos företagsanvändare eller företagswebbplatsanvändare eller att säkerställa överensstämmelse med de krav som fastställs i denna förordning, i enlighet med den nationella lagstiftningen i den berörda medlemsstaten.

 

Medlemsstaterna ska säkerställa att representativa organisationer eller sammanslutningar offentliggör årliga verksamhetsrapporter. Dessa rapporter ska åtminstone innehålla följande uppgifter avseende både inhemsk och gränsöverskridande grupptalan:

 

(a)  Antalet åtgärder som vidtagits och den huvudsakliga typen av klagomål som inges.

 

(b)  Antalet (andelen eller procentsatsen) domstolsbeslut till företagsanvändarnas eller företagswebbplatsanvändarnas fördel.

 

(c)  Antalet (andelen eller procentsatsen) grupptalan som lagts ner och, om dessa är kända, skälen till att de lades ner.

 

(d)  Den genomsnittliga tid det har tagit för att avgöra en grupptalan.

 

Om ett offentligt organ i en medlemsstat utfärdar en licens för godkänd enhet till en organisation eller sammanslutning ska det offentliga organet ha ansvar för att regelbundet granska den organisationens eller sammanslutningens status och agerande för att säkerställa att den uppfyller kraven i denna artikel. Det offentliga organet i den medlemsstaten ska omedelbart återkalla licensen för godkänd enhet för alla organisationer eller sammanslutningar som inte befinns uppfylla kraven i denna artikel.

 

En organisations eller sammanslutnings uppfyllande av de kriterier som avses i denna punkt ska inte påverka domstolens eller den administrativa myndighetens rätt att pröva huruvida organisationens eller sammanslutningens syfte motiverar att den väcker talan i ett visst fall i enlighet med punkt 1.

 

2a.  Den rätt som avses i punkt 1 ska inte påverka de rättigheter som avses i direktiv XXXX/XX/EU (hänvisning till direktivet om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen, och om upphävande av direktiv 2009/22/EG (COM(2018)184)).

3.  Den rätt som avses i punkt 1 ska inte påverka företagsanvändares och företagswebbplatsanvändares rätt att individuellt vidta rättsliga åtgärder vid behöriga nationella domstolar, i enlighet med lagen i den medlemsstat där talan väcks, för att åtgärda eventuell bristande uppfyllelse av de relevanta kraven i denna förordning som leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster gör sig skyldiga till.

3.  Den rätt som avses i punkt 1 ska inte påverka företagsanvändares och företagswebbplatsanvändares rätt att individuellt vidta rättsliga åtgärder vid behöriga nationella domstolar, i enlighet med lagen i den medlemsstat där talan väcks, för att åtgärda eventuell bristande uppfyllelse av de relevanta kraven i denna förordning som leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster gör sig skyldiga till.

 

3a.  Medlemsstaterna kan förbjuda att privata tredje parter som bidragit med finansiering får direkta eller indirekta ekonomiska fördelar genom rättstvisten eller beslutet.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska uppmuntra leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster samt organisationer och sammanslutningar som företräder dem att utarbeta uppförandekoder som är avsedda att bidra till en korrekt tillämpning av denna förordning, med beaktande av särdragen hos de olika sektorer där onlinebaserade förmedlingstjänster tillhandahålls, samt de specifika egenskaperna hos mikroföretag samt små och medelstora företag.

1.  Kommissionen ska uppmuntra leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster samt organisationer och sammanslutningar som företräder dem att, tillsammans med företagsanvändare och organisationer och sammanslutningar som företräder dem, utarbeta uppförandekoder som är avsedda att bidra till en korrekt tillämpning av denna förordning, med beaktande av särdragen hos de olika sektorer där onlinebaserade förmedlingstjänster tillhandahålls, samt de specifika egenskaperna hos mikroföretag samt små och medelstora företag. I synnerhet ska man i uppförandekoderna ta upp driftskompatibilitet, hinder för byten och dataportabilitet.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 13a

 

Behöriga myndigheter och tillsyn

 

1.  Varje medlemsstat ska utse en behörig myndighet på nationell nivå, som ska ha ansvar för att övervaka och verkställa efterlevnaden av denna förordning och ha följande befogenheter:

 

(a)  Att inleda och genomföra undersökningar på eget initiativ eller på grundval av ett klagomål.

 

(b)  Att kräva att onlinebaserade förmedlare och leverantörer av sökmotorer tillhandahåller all den information som krävs för att genomföra utredningar.

 

(c)  Att fatta ett beslut i vilket en överträdelse av de förbud som fastställs i denna förordning konstateras och kräva att leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster eller leverantören av sökmotorn upphör med överträdelsen.

 

(d)  Att förelägga böter för leverantören. Böterna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande med beaktande av överträdelsens art, varaktighet och omfattning, och

 

(e)  att offentliggöra sina beslut och årligen rapportera om sin verksamhet enligt denna förordning.

 

2.  En företagsanvändare, företagswebbplatsanvändare eller en organisation eller sammanslutning som uppfyller de första tre kraven i artikel 12.2 får inge ett klagomål till den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten. Den behöriga myndigheten ska, om den klagande så begär, sekretessbelägga den klagandes identitet och även andra uppgifter som den klagande anser inte bör röjas eftersom de skulle kunna skada dennes intressen. Den klagande ska ange vilka uppgifter det gäller vid en eventuell begäran om sekretess.

 

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna samarbetar effektivt med varandra och att de bistår varandra i undersökningar som har en gränsöverskridande dimension.

 

4.  Behöriga myndigheter och nationella konkurrensmyndigheter, om dessa inte är samma myndigheter, ska förse varandra med den information som krävs för tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning. När det gäller den information som utbyts ska den mottagande myndigheten säkerställa samma grad av sekretess som den myndighet som lämnar informationen.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 13b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 13b

 

Tillämplig lag och jurisdiktion

 

I avtal som ingås av företagsanvändare som har sin hemvist i en medlemsstat, eller där fullgörandet av avtalet ska äga rum i en eller flera medlemsstater, ska följande gälla:

 

(a)  Det skydd som ges företagsanvändare i denna förordning ska gälla oberoende av den lagstiftning som är tillämplig på andra aspekter av avtalet genom parternas val eller på annat sätt, och

 

(b)  såvida inte avtalet inbegriper reglerna i denna förordning, ska ett val av behörig domstol endast vara giltigt om det utser en domstol i

 

(i)  den medlemsstat där företagsanvändaren har sin hemvist, eller

 

(ii)  en medlemsstat där fullgörandet av avtalet ska äga rum.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 13c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 13c

 

Information som krävs av leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster

 

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster tillhandahåller all den information som är nödvändig för att de behöriga myndigheterna ska kunna övervaka och verkställa efterlevnaden av bestämmelserna i denna förordning, att bistå kommissionen med att utarbeta riktlinjer i enlighet med vad som anges i artikel 6 och att stödja observationscentrumets roll i att genomföra sina uppgifter, vilka fastställs i artikel 2 i kommissionens beslut av den 26 april 2018 om att inrätta expertgruppen för observationscentrumet för onlineplattformsekonomin.

 

2.  Dessa krav på information ska omfatta

 

(a)  de huvudsakliga parametrar som fastställer rangordningen och den relativa betydelsen av de erbjudanden som presenteras för konsumenten som en följd av dennes sökfråga,

 

(b)  huruvida den tredje part som erbjuder varor, tjänster eller digitalt innehåll är näringsidkare eller inte, på grundval av den tredje partens anmälan till leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster,

 

(c)  huruvida de konsumenträttigheter som följer av unionens konsumentlagstiftning tillämpas eller inte på det avtal som ingås,

 

(d)  i de fall avtalet ingås med en näringsidkare, vilken näringsidkare som är ansvarig för att säkerställa tillämpningen av de konsumenträttigheter som följer av unionens konsumentlagstiftning i förhållande till avtalet. Detta krav påverkar inte det ansvar som leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster kan ha eller kan få när det gäller särskilda delar av avtalet, och

 

e)  huruvida och på vilket sätt algoritmer eller ett automatiserat beslutsfattande användes för att presentera erbjudanden eller fastställa priser, inbegripet personanpassade prissättningstekniker. Medlemsstaterna får bibehålla eller i sin nationella lag införa ytterligare informationskrav och ansvarsregler för avtal som ingås på marknadsplatser online.

 

3.  Företagen ska på begäran tillhandahålla sådan information snabbt och enligt den tidsram och med den utförlighet som krävs. Den information som begärs ska stå i proportion till genomförandet av uppgiften. Den behöriga myndigheten ska motivera sin begäran om information.

 

4.  Om informationen betraktas som konfidentiell av en behörig myndighet i enlighet med unionslagstiftningen och nationell lagstiftning om affärshemligheter eller skyddet av personuppgifter, ska de berörda behöriga myndigheterna säkerställa denna konfidentialitet.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 13d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 13d

 

Ansvarsbestämmelser

 

Onlinebaserade förmedlingstjänster, och inte företagsanvändare, bör hållas ansvariga för missvisande information som företagsanvändare har gett de onlinebaserade förmedlingstjänsterna, om företagsanvändarna har meddelat den onlinebaserade förmedlingstjänsten om den tillhandahållna informationens missvisande natur. Onlinebaserade förmedlingstjänster bör också hållas ansvariga om de är upphov till missvisande uttalanden rörande företagsanvändarna eller de varor och tjänster som erbjuds av företagsanvändarna.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkterna 1 och 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Senast den [datum: tre år efter dagen för ikraftträdande], och därefter vart tredje år, ska kommissionen utvärdera denna förordning och rapportera till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

1.  Senast den [datum: två år efter dagen för ikraftträdande], och därefter vartannat år, ska kommissionen utvärdera denna förordning och rapportera till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. I förekommande fall ska kommissionen lägga fram ett lagstiftningsförslag om ändring av denna förordning, i synnerhet för att säkerställa uppfyllandet av målen i punkt 2.

2.  Den första utvärderingen av denna förordning ska genomföras i synnerhet i syfte att bedöma uppfyllelsen, och effekterna på den onlinebaserade plattformsekonomin, av de skyldigheter som fastställs i artiklarna 5, 6, 7 och 8, och huruvida ytterligare regler, inklusive bestämmelser om efterlevnad, kan krävas för att säkerställa ett rättvist, förutsebart, hållbart och förtroendeskapande företagsklimat online på den inre marknaden.

2.  Översynen ska åtminstone omfatta en bedömning av

 

(a) denna förordnings effektivitet, inbegripet de tröskelvärden som anges i artikel 1.4–1.6,

 

(b) effektiviteten av fastställda uppförandekoder för att stärka de rättvisa villkoren och öka transparensen,

 

(c) behovet att på ett mer effektivt sätt ta itu med potentiellt skadliga metoder vid kommersiella transaktioner mellan onlinebaserade sökmotorer och deras företagsanvändare, särskilt när det gäller de frågor som anges i artikel 2 b i kommissionens beslut C(2018)2393 om inrättande av en expertgrupp för observationscentrumet för onlineplattformsekonomin,

 

(d) möjliga konsekvenser av potentiellt skadliga metoder för konsumenterna,

 

(e) behovet att låta operativsystem omfattas av denna förordning,

 

(f) behovet att uppdatera förteckningen över otillbörliga affärsmetoder.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den ska tillämpas från och med den [datum: sex månader efter den dag den offentliggörs].

2.  Den ska tillämpas från och med den [datum: tolv månader efter den dag den offentliggörs].

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Bilaga I (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Bilaga I

 

Otillbörliga affärsmetoder

 

Allmänna villkor ska betraktas som otillbörliga affärsmetoder i den mening som avses i denna förordning om de

 

  kräver att företagsanvändaren använder den onlinebaserade förmedlingstjänsteleverantörens kompletterande tjänster, inklusive betalningstjänster, utan möjlighet att använda eventuella alternativa metoder under omständigheter där detta leder till en betydande nackdel för företagsanvändaren,

 

  betungar företagsanvändaren med en ensidig ansvarsklausul som leder till en orättvis överföring av risk,

 

  inför retroaktiva avtalsklausuler som är till förfång för företagsanvändaren,

 

  behåller den lagliga rätten att använda företagsanvändarens konfidentiella information efter det att avtalet mellan leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster och företagsanvändaren har löpt ut,

 

  kräver att företagsanvändarna godtar exklusivitetsklausuler med avseende på valet av lagstiftning som ligger utanför unionens jurisdiktion,

 

  förbjuder företagsanvändaren från att också använda en konkurrerande onlinebaserad förmedlingstjänst.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster

Referensnummer

COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

28.5.2018

Associerat/Associerade utskott - Tillkännagivande i kammaren

13.9.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Francis Zammit Dimech

9.7.2018

Behandling i utskott

24.9.2018

11.10.2018

 

 

Antagande

20.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia‑Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

24

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (23.11.2018)

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster
(COM(2018)0238 – C8‑0165/2018 – 2018/0112(COD))

Föredragande av yttrande: Anna Záborská

KORTFATTAD MOTIVERING

Onlinebaserade förmedlingstjänster och sökmotorer spelar en mycket viktig roll när det gäller att möjliggöra och främja digital handel. För att öka förtroendet hos företagsanvändare och konsumenter och uppmuntra dem att delta i de enorma digitala ekosystem som onlineplattformar skapar, är det nödvändigt att fastställa minimistandarder för tjänsterna i fråga.

Kommissionens förslag till förordning utgör ett första försök att bryta ny mark. Det främjar en välavvägd uppsättning regler för onlinebaserade förmedlingstjänster och sökmotorer i kontakten med företagsanvändare, baserat på rättvisa villkor och transparens, och riktar in sig på alla berörda parters huvudsakliga problem samtidigt som näringsfriheten skyddas och tillräckligt utrymme ges för innovation.

I detta sammanhang anser föredraganden emellertid att en högre ambitionsnivå skulle kunna ge bättre resultat.

Hon föreslår att principen om rättvisa villkor stärks. Företagsanvändare bör ha rätt till tillgång till data som härrör från ömsesidiga transaktioner. Samtidigt bör det inte vara tillåtet med inskränkningar som vissa onlinebaserade förmedlingstjänster ålägger företagsanvändare för att erbjuda olika villkor på andra sätt.

Å andra sidan bör det vara tillåtet för plattformar att agera skyndsamt när de ställs inför missbruk eller bedrägerier. Deras förmåga att hantera klagomål får inte hämmas av betungande administrativa krav. Slutligen kan den typ av medling som främjas genom detta lagstiftningsförslag fungera endast om de tillhörande kostnaderna delas rättvist mellan båda deltagande parter.

Föredraganden önskar även stärka principen om transparens i fall av differentierad behandling, också genom att klargöra kraven med avseende på de viktigaste rangordningsparametrarna.

Ett ambitiöst förslag bör också konsekvent föreskriva samma regler för onlineplattformar och onlinebaserade sökmotorer närhelst de fungerar på samma sätt.

Föredraganden anser att den första översynen av denna förordning bör spegla den digitala ekonomins snabba utveckling och bör ha slutförts två år efter dagen för ikraftträdandet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2)  Onlinebaserade förmedlingstjänster kan vara avgörande för de kommersiella resultaten för de företag som använder sådana tjänster för att nå kunder. Den ökande förmedlingen av transaktioner via onlinebaserade förmedlingstjänster, som förstärks av starka datadrivna indirekta nätverkseffekter, leder till att sådana företagsanvändare, t.ex. mikroföretag och små och medelstora företag, i allt högre grad blir beroende av dessa tjänster för att kunna nå kunder. Med tanke på detta ökande beroende har leverantörerna av sådana förmedlingstjänster ofta en överlägsen förhandlingsposition, som gör att de i praktiken kan bete sig ensidigt på ett sätt som kan vara orättvist och kan skada företagsanvändarnas legitima intressen och indirekt även unionens konsumenters intressen.

2)  Onlinebaserade förmedlingstjänster kan vara avgörande för de kommersiella resultaten för de företag som använder sådana tjänster för att nå kunder. En sådan positiv funktion är möjlig förutsatt att tjänsterna är transparenta, tillförlitliga och föremål för tydliga på förhand fastställda regler som gäller för alla aktörer och förutsatt att det garanteras lika konkurrensvillkor för alla aktörer som är involverade i transaktionerna. Den ökande förmedlingen av transaktioner via onlinebaserade förmedlingstjänster, som förstärks av starka datadrivna indirekta nätverkseffekter, leder till att sådana företagsanvändare, t.ex. egenföretagare, mikroföretag och små och medelstora företag, i allt högre grad blir beroende av dessa tjänster för att kunna nå kunder. Med tanke på detta ökande beroende, som kan påverka stora företag och inte bara egenföretagare, mikroföretag och små och medelstora företag, har leverantörerna av sådana förmedlingstjänster ofta en överlägsen förhandlingsposition, som gör att de i praktiken kan bete sig ensidigt på ett sätt som kan vara orättvist och kan skada företagsanvändarnas legitima intressen och indirekt även unionens konsumenters intressen.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5)  Onlinebaserade förmedlingstjänster och sökmotorer, liksom de kommersiella transaktioner som främjas av dessa tjänster, har en inneboende gränsöverskridande potential och är i dagens ekonomi mycket viktiga för en korrekt fungerande inre marknad i unionen. De potentiellt orättvisa och skadliga affärsmetoder som vissa leverantörer av sådana tjänster tillämpar på företagsanvändare och företagswebbplatsanvändare hindrar förverkligandet av hela den potentialen och har en negativ inverkan på den inre marknadens funktion. En annan faktor som står i vägen för ett fullständigt förverkligande av denna potential och en korrekt fungerande inre marknad är att olika medlemsstater har olika lagstiftning med varierande ändamålsenlighet när det gäller regleringen av dessa tjänster, medan andra medlemsstater överväger att anta sådan lagstiftning.

5)  Onlinebaserade förmedlingstjänster och sökmotorer, liksom de transaktioner som främjas av dessa tjänster, har en inneboende gränsöverskridande potential och är i dagens ekonomi mycket viktiga för en korrekt fungerande inre marknad i unionen. De potentiellt orättvisa och skadliga affärsmetoder som vissa leverantörer av sådana tjänster tillämpar på företagsanvändare och företagswebbplatsanvändare hindrar förverkligandet av hela den potentialen och har en negativ inverkan på den inre marknadens funktion. En annan faktor som står i vägen för ett fullständigt förverkligande av denna potential och en korrekt fungerande inre marknad är att olika medlemsstater har olika lagstiftning med varierande ändamålsenlighet när det gäller regleringen av dessa tjänster, medan andra medlemsstater överväger att anta sådan lagstiftning.

Motivering

Alla transaktioner är i princip kommersiella och betydelsefulla. Bredare förståelse av transaktioner som främjas av onlinebaserade förmedlingstjänster eller sökmotorer leder till bättre förståelse av de aktuella frågornas komplexitet.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a)  EU:s lagstiftning bör vägledas av konceptet ”så lite som möjligt och så mycket som behövs”, vilket innebär att det krävs regler för den digitala eran som är tillräckligt öppna och teknikneutrala för att kunna anpassas till den framtida utvecklingen. Kommissionens initiativ för att analysera plattformars roll i den digitala ekonomin säkerställer ett övergripande och likvärdigt tillvägagångssätt för ramarna för hela den digitala marknaden, samtidigt som en standardlösning för alla kan få en nedkylande effekt på innovationen och ge europeiska företag en konkurrensnackdel i den globala ekonomin.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6)  Ett antal enhetliga och målinriktade obligatoriska bestämmelser bör därför fastställas på unionsnivå för att säkerställa rättvisa, förutsebara, hållbara och förtroendeskapande affärsvillkor på den inre marknaden och i synnerhet säkerställa att företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster garanteras lämplig transparens och ändamålsenliga prövningsmöjligheter i hela unionen. Bestämmelserna bör också föreskriva lämplig transparens när det gäller rangordningen av företagswebbplatsanvändare i de sökresultat som genereras av sökmotorer. Samtidigt bör bestämmelserna vara sådana att de skyddar den viktiga innovationspotentialen i den bredare onlinebaserade plattformsekonomin.

6)  Ett antal enhetliga och målinriktade obligatoriska bestämmelser bör därför fastställas på unionsnivå för att säkerställa rättvisa, förutsebara, hållbara och förtroendeskapande affärsvillkor online. De bör främja ett rättvist och proportionerligt affärsbeteende genom att i synnerhet säkerställa att företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster garanteras lämplig transparens och ändamålsenliga prövningsmöjligheter i hela unionen Bestämmelserna bör också föreskriva transparens när det gäller rangordningen av företagswebbplatsanvändare, särskilt i de sökresultat som genereras av sökmotorer, inbegripet röstassistenter. Samtidigt bör bestämmelserna vara sådana att de skyddar den viktiga innovationspotentialen i den bredare onlinebaserade plattformsekonomin och möjliggör en sund konkurrens. Mot bakgrund av utvecklingen inom sektorn bör kommissionen utreda en förstärkning av bestämmelserna om transparens och rättvisa villkor i denna förordning, antingen genom sektorsspecifik lagstiftning eller genom en översyn av förordningen.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7)  Eftersom onlinebaserade förmedlingstjänster och sökmotorer normalt har en global dimension bör denna förordning tillämpas på leverantörer av sådana tjänster oavsett om de är etablerade i en medlemsstat eller utanför unionen, förutsatt att två kumulativa villkor uppfylls. För det första bör företagsanvändarna eller företagswebbplatsanvändarna vara etablerade i unionen. För det andra bör företagsanvändarna eller företagswebbplatsanvändarna genom tillhandahållandet av dessa tjänster erbjuda sina varor eller tjänster till konsumenter som befinner sig i unionen för åtminstone en del av transaktionen. Sådana konsumenter bör befinna sig i unionen, men måste inte ha sin hemvist i unionen eller vara medborgare i en medlemsstat. Följaktligen bör denna förordning inte tillämpas på företagsanvändare eller företagswebbplatsanvändare som inte är etablerade i unionen, eller företagsanvändare eller företagswebbplatsanvändare som är etablerade i unionen men som i de fall då de använder onlinebaserade förmedlingstjänster eller sökmotorer för att erbjuda sina varor eller tjänster uteslutande riktar sig till konsumenter som befinner sig utanför unionen eller till personer som inte är konsumenter.

7)  Eftersom onlinebaserade förmedlingstjänster och sökmotorer normalt har en global dimension bör denna förordning tillämpas på leverantörer av sådana tjänster oavsett om de är etablerade i en medlemsstat eller utanför unionen, förutsatt att två kumulativa villkor uppfylls. För det första bör företagsanvändarna eller företagswebbplatsanvändarna vara etablerade i unionen. För det andra bör företagsanvändarna eller företagswebbplatsanvändarna genom tillhandahållandet av dessa tjänster erbjuda sina varor eller tjänster till konsumenter eller företag som befinner sig i unionen för åtminstone en del av transaktionen. I enlighet med unionsrätten1a skulle detta innebära att de onlinebaserade förmedlingstjänsterna och sökmotorerna har riktat sin försäljning till konsumenter i en eller flera medlemsstater. Sådana konsumenter bör befinna sig i unionen, men måste inte ha sin hemvist i unionen eller vara medborgare i en medlemsstat. Följaktligen bör denna förordning inte tillämpas på företagsanvändare eller företagswebbplatsanvändare som inte är etablerade i unionen, eller företagsanvändare eller företagswebbplatsanvändare som är etablerade i unionen men som i de fall då de använder onlinebaserade förmedlingstjänster eller sökmotorer för att erbjuda sina varor eller tjänster uteslutande riktar sig till konsumenter som befinner sig utanför unionen eller till personer som inte är konsumenter.

 

__________________

 

1a Förordning (EG) nr 44/2001 (Bryssel I) och förordning (EG) nr 593/2008 (Rom I).

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9)  Exemplen på onlinebaserade förmedlingstjänster som omfattas av denna förordning bör därför omfatta onlinebaserade e-marknadsplatser, även delningsplattformar där företagsanvändare är aktiva, onlinetjänster för mjukvarutillämpningar och sociala medier. Denna förordning bör dock inte tillämpas på onlineverktyg som används för annonsering eller annonsbörser online som inte tillhandahålls i syfte att främja inledandet av direkttransaktioner och som inte omfattar ett avtalsförhållande med konsumenter. Denna förordning bör inte heller tillämpas på betalningstjänster online, eftersom de inte själva uppfyller de tillämpliga kraven utan utgör sidotjänster till den transaktion där varor och tjänster tillhandahålls åt de berörda konsumenterna.

9)  Exemplen på onlinebaserade förmedlingstjänster som omfattas av denna förordning bör därför omfatta onlinebaserade e-marknadsplatser, även delningsplattformar där företagsanvändare är aktiva, onlinetjänster för mjukvarutillämpningar och sociala medier. Denna förordning bör dock inte tillämpas på onlineverktyg som används för annonsering eller annonsbörser online som inte tillhandahålls i syfte att främja inledandet av direkttransaktioner och som inte omfattar ett avtalsförhållande med konsumenter. Denna förordning bör inte heller tillämpas på betalningstjänster online, eftersom de inte själva uppfyller de tillämpliga kraven utan utgör sidotjänster till den transaktion där varor och tjänster tillhandahålls åt de berörda konsumenterna. Denna förordning bör inte heller tillämpas på nät eller tjänster inom elektronisk kommunikation eller audiovisuella medietjänster, som omfattas av sektorsspecifika bestämmelser om transparens, ersättning och icke-diskriminering.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

11)  För konsekvensens skull bör den definition av sökmotorer som används i denna förordning anpassas till definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/11483.

11)  För konsekvensens skull bör den definition av sökmotorer som används i denna förordning anpassas till definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/11483. Definitionen av en sökmotor bör ses som teknikneutral och bör beakta mångfalden av söktjänster och in- och utdata.

__________________

__________________

3 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen (EUT L 194, 19.7.2016, s. 1).

3 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen (EUT L 194, 19.7.2016, s. 1).

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

12)  För att ge företagsanvändare ett effektivt skydd där det behövs bör denna förordning tillämpas när de allmänna villkoren i ett avtalsförhållande, oavsett deras namn eller form, inte förhandlas fram i det enskilda fallet av de berörda parterna. För att fastställa om de allmänna villkoren förhandlats fram i det enskilda fallet bör man göra en övergripande bedömning, där det inte i sig är avgörande ifall vissa bestämmelser som ingår kan ha förhandlats fram i det enskilda fallet.

12)  För att ge företagsanvändare ett effektivt skydd där det behövs bör denna förordning tillämpas de allmänna villkor i ett avtalsförhållande, eller bestämmelser som ingår, oavsett deras namn eller form, som inte förhandlats fram i det enskilda fallet av de berörda parterna.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

13)  För att säkerställa att avtalsförhållandets allmänna villkor gör det möjligt för företagsanvändare att avgöra de kommersiella villkoren för användning, avslutande och tillfälligt avbrytande av onlinebaserade förmedlingstjänster, och för att uppnå förutsebara affärsförhållanden, bör dessa allmänna villkor formuleras i klara och entydiga ordalag som lätt kan förstås av en genomsnittlig företagsanvändare. De allmänna villkoren bör inte anses vara formulerade i klara och entydiga ordalag om de är vaga, ospecifika eller saknar närmare bestämmelser om viktiga kommersiella frågor och därmed inte lyckas ge företagsanvändarna rimlig förutsebarhet vad gäller de viktigaste aspekterna av avtalsförhållandet.

13)  För att säkerställa att avtalsförhållandets allmänna villkor gör det möjligt för företagsanvändare att avgöra de kommersiella villkoren för användning, inskränkning, avslutande och tillfälligt avbrytande av onlinebaserade förmedlingstjänster, och för att uppnå förutsebara affärsförhållanden, bör dessa allmänna villkor formuleras i klara och entydiga ordalag som lätt kan förstås av en genomsnittlig företagsanvändare. De allmänna villkoren bör inte anses vara formulerade i klara och entydiga ordalag om de är ospecifika eller saknar närmare bestämmelser om viktiga kommersiella frågor och därmed inte lyckas ge företagsanvändarna rimlig förutsebarhet vad gäller de viktigaste aspekterna av avtalsförhållandet. Villkoren bör inte på otillbörligt sätt medföra diskriminering mellan företagsanvändare.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

13a)  De allmänna villkoren kan i synnerhet föreskriva att metoder eller säkerhetshot som riskerar att ge upphov till förestående skada för leverantören, företagsanvändarna eller konsumenterna, till följd av brott mot säkerheten, bedrägeri, missbruk av uppgifter eller något annat, utgör grund för beslut om att inskränka, tillfälligt avbryta eller avsluta tillhandahållandet av onlinebaserade förmedlingstjänster. Ett beslut om att inskränka, tillfälligt avbryta eller avsluta en tjänst på grund av risk för förestående skada bör stå i proportion till den risk som åtgärden är avsedd att förhindra, och tjänsten bör avslutas endast om en tillfällig inskränkning eller ett tillfälligt avbrytande inte skulle vara tillräckligt för att hantera risken på ett ändamålsenligt sätt.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

14)  Säkerställande av transparens i de allmänna villkoren kan vara avgörande för att främja hållbara affärsförbindelser och förhindra oskäliga beteenden till skada för företagsanvändare. Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster bör därför också säkerställa att de allmänna villkoren är lättillgängliga på alla etapper av avtalsförhållandet, även för potentiella företagsanvändare i fasen innan avtalet ingås, och att varje ändring av dessa villkor meddelas företagsanvändarna inom en fastställd varselperiod som är rimlig och proportionerlig i förhållande till de särskilda omständigheterna och som är på minst 15 dagar. Denna varselperiod bör inte tillämpas om, och i så fall i den mån som, den berörda företagsanvändaren på ett otvetydigt sätt avsagt sig denna rätt eller om behovet av att göra ändringen utan att iaktta varselperioden härrör från en rättslig skyldighet som gäller för tjänsteleverantören enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning.

14)  Säkerställande av transparens i de allmänna villkoren kan vara avgörande för att främja hållbara affärsförbindelser och förhindra oskäliga beteenden till skada för företagsanvändare. Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster bör därför också säkerställa att de allmänna villkoren är lättillgängliga på alla etapper av avtalsförhållandet, även för potentiella företagsanvändare i fasen innan avtalet ingås, och att varje ändring av dessa villkor meddelas företagsanvändarna inom en fastställd varselperiod som är rimlig och proportionerlig i förhållande till de särskilda omständigheterna och som är på minst 15 dagar före genomförandet. Undantagsvis bör denna varselperiod inte tillämpas om, och i så fall i den mån som, den berörda företagsanvändaren på ett otvetydigt sätt avsagt sig denna rätt. Den bör heller inte tillämpas om, och i så fall i den mån som, behovet av att göra ändringen utan att iaktta varselperioden härrör från en rättslig skyldighet som gäller för tjänsteleverantören enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

15)  För att skydda företagsanvändarna bör det vara möjligt för en behörig domstol att fastställa att allmänna villkor som inte uppfyller kraven inte är bindande för den berörda företagsanvändaren, med omedelbar verkan (ex nunc). Sådana fastställanden av domstol bör dock endast avse de specifika bestämmelser i de allmänna villkoren som inte uppfyller kraven. Övriga bestämmelser bör fortsätta att gälla och vara tillämpbara, i den mån som de kan skiljas från de bestämmelser som inte uppfyller kraven. Plötsliga ändringar av befintliga allmänna villkor kan i hög grad störa företagsanvändarnas verksamhet. För att begränsa sådana negativa effekter för företagsanvändare, och för att motverka sådana beteenden, bör därför sådana ändringar som görs i strid med skyldigheten att ge en fastställd varselperiod vara ogiltiga, dvs. anses aldrig ha existerat med verkan erga omnes och ex tunc.

15)  För att skydda företagsanvändarna bör det vara möjligt för en behörig domstol att fastställa att allmänna villkor som inte uppfyller kraven inte är bindande för den berörda företagsanvändaren, med omedelbar verkan (ex nunc). Sådana fastställanden av domstol bör dock endast avse de specifika bestämmelser i de allmänna villkoren som inte uppfyller kraven. Övriga bestämmelser bör fortsätta att gälla och vara tillämpbara, i den mån som de kan skiljas från de bestämmelser som inte uppfyller kraven.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

15a)  Plötsliga ändringar av befintliga allmänna villkor kan i hög grad störa företagsanvändarnas verksamhet. För att begränsa sådana negativa effekter för företagsanvändare, och för att motverka sådana beteenden, bör därför sådana ändringar som görs i strid med skyldigheten att ge en fastställd varselperiod vara ogiltiga, dvs. anses aldrig ha existerat med verkan erga omnes och ex tunc.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

16)  En leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster kan ha legitima skäl för att besluta att tillfälligt avbryta eller avsluta tillhandahållandet av sina tjänster, helt eller delvis, till en viss företagsanvändare, även genom att ta bort enskilda varor eller tjänster för en viss företagsanvändare eller i praktiken ta bort sökresultat. Eftersom sådana beslut i hög grad kan påverka den berörda företagsanvändarens intressen, bör denne ges ordentlig information om skälen. Skälen bör redovisas på ett sådant sätt att företagsanvändarna kan avgöra om det finns utrymme att överklaga beslutet, vilket ökar företagsanvändarnas möjligheter till en effektiv prövning vid behov. Ett krav på redovisning av skälen bör också bidra till att förebygga eller åtgärda eventuellt oavsiktligt avlägsnande av onlineinnehåll som tillhandahålls av företagsanvändare och som leverantören felaktigt anser utgöra olagligt innehåll, i linje med kommissionens rekommendation (EU) 2018/3344. Redovisningen bör ange de objektiva skälen (ett eller flera) till beslutet, baserat på skäl som leverantören i förväg angett i sina allmänna villkor, och på ett proportionerligt sätt hänvisa till de relevanta särskilda omständigheter som föranlett beslutet.

16)  En leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster kan ha legitima skäl för att besluta att bestraffa en viss företagsanvändare genom att till exempel tillfälligt avbryta, ta bort från förteckningen eller avsluta tillhandahållandet av sina tjänster, helt eller delvis, eller i praktiken ta bort sökresultat. Eftersom sådana beslut i hög grad kan påverka den berörda företagsanvändarens intressen, bör denne ges ordentlig information om skälen. Skälen bör redovisas på ett sådant sätt att företagsanvändarna kan avgöra om det finns utrymme att överklaga beslutet, vilket ökar företagsanvändarnas möjligheter till en effektiv prövning vid behov. Ett krav på redovisning av skälen bör också bidra till att förebygga eller åtgärda eventuellt oavsiktligt avlägsnande av onlineinnehåll som tillhandahålls av företagsanvändare och som leverantören felaktigt anser utgöra olagligt innehåll, i linje med kommissionens rekommendation (EU) 2018/3344. Redovisningen bör ange de objektiva skälen (ett eller flera) till beslutet, baserat på skäl som leverantören i förväg angett i sina allmänna villkor, och på ett proportionerligt sätt hänvisa till de relevanta särskilda omständigheter som föranlett beslutet. Vid misstanke om att en företagsanvändares beteende eller metod kan skada konsumenterna eller plattformen bör en hänvisning till relevanta bestämmelser i de allmänna villkoren tillhandahållas. Så långt det är möjligt bör ett proportionerligt och graderat system införas som inbegriper föregående underrättelse i god tid innan åtgärder vidtas som leder till att kunderna förlorar tillträdet till företaget.

__________________

__________________

4 Kommissionens rekommendation (EU) 2018/334 av den 1 mars 2018 om åtgärder för att effektivt bekämpa olagligt innehåll online (EUTL 63, 6.3.2018, s. 50).

4 Kommissionens rekommendation (EU) 2018/334 av den 1 mars 2018 om åtgärder för att effektivt bekämpa olagligt innehåll online (EUTL 63, 6.3.2018, s. 50).

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

17)  Den rangordning av varor och tjänster som görs av onlinebaserade leverantörer av förmedlingstjänster har stor betydelse för konsumenternas val och, följaktligen, för hur företagsanvändarna lyckas med att erbjuda konsumenterna dessa varor och tjänster. Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster bör på förhand beskriva de huvudparametrar som avgör rangordningen, för att öka förutsebarheten för företagsanvändare, så att de bättre kan förstå hur rangordningsmekanismen fungerar och jämföra olika leverantörers rangordningspraxis. Begreppet huvudparametrar ska tolkas som att det avser alla allmänna kriterier, processer, specifika signaler som införlivats med algoritmer eller andra anpassnings- eller nedprioriteringsmekanismer som används i samband med rangordningen. Beskrivningen av de huvudparametrar som avgör rangordningen bör också innefatta en förklaring av företagens eventuella möjligheter att aktivt påverka rangordningen mot ersättning, samt de relativa effekterna av detta. Denna beskrivning bör ge företagsanvändarna en tillräcklig förståelse av hur rangordningsmekanismen beaktar de faktiska särdragen hos de faktiska varor eller tjänster som bjuds ut av företagsanvändarna och deras relevans för konsumenter som använder den aktuella onlinebaserade förmedlingstjänsten.

17)  Den rangordning av varor och tjänster som görs av onlinebaserade leverantörer av förmedlingstjänster har stor betydelse för konsumenternas val och, följaktligen, för hur företagsanvändarna lyckas med att erbjuda konsumenterna dessa varor och tjänster. Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster bör på förhand beskriva de huvudparametrar som avgör rangordningen, för att öka förutsebarheten för företagsanvändare, så att de bättre kan förstå hur rangordningsmekanismen fungerar och jämföra olika leverantörers rangordningspraxis. Begreppet huvudparametrar ska tolkas som att det avser kriterier, processer, specifika signaler som införlivats med algoritmer eller andra anpassnings- eller nedprioriteringsmekanismer använda i samband med rangordningen och som är av väsentlig betydelse för en adekvat förståelse av hur rangordningssystemet fungerar. Beskrivningen av de huvudparametrar som avgör rangordningen bör också innefatta en förklaring av företagens eventuella möjligheter att aktivt påverka rangordningen mot ersättning, samt de relativa effekterna av detta. Denna beskrivning bör ge företagsanvändarna en tillräcklig förståelse av hur rangordningsmekanismen beaktar de faktiska särdragen hos de faktiska varor eller tjänster som bjuds ut av företagsanvändarna och deras relevans för konsumenter som använder den aktuella onlinebaserade förmedlingstjänsten. När varor och tjänster erbjuds till följd av en rangordning som påverkats mot ersättning eller till följd av leverantörens kontroll bör leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster informera om detta genom att inkludera ordet ”SPONSRAD” eller ”ANNONS” i erbjudandet.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

18)  På samma sätt kan den rangordning av webbplatser som görs av leverantörer av sökmotorer, i synnerhet de webbplatser där företagswebbplatsanvändarna erbjuder sina varor och tjänster åt konsumenterna, ha stor betydelse för konsumenternas val och dessa företagswebbplatsanvändares kommersiella resultat. Leverantörer av sökmotorer bör därför tillhandahålla en beskrivning av de huvudparametrar som avgör rangordningen av alla indexerade webbplatser, inklusive företagswebbplatsanvändarnas webbplatser och andra webbplatser. Vid sidan av varornas och tjänsternas särdrag och deras relevans för konsumenterna bör denna beskrivning när det gäller sökmotorer också göra det möjligt för företagsanvändare att få en adekvat förståelse av om, och i så fall hur och i vilken utsträckning, hänsyn tas till vissa särdrag i utformningen av den webbplats som används, t.ex. webbplatsens optimering för visning på mobila telekommunikationsenheter. I avsaknad av ett avtalsförhållande mellan leverantörer av sökmotorer och företagswebbplatsanvändare bör denna beskrivning vara tillgänglig för allmänheten på en uppenbar och lättillgänglig plats i den relevanta sökmotorn. För att säkerställa förutsebarhet för företagsanvändare bör beskrivningen också hållas uppdaterad, inklusive möjligheten att eventuella ändringar av huvudparametrarna bör göras lätta att identifiera. Leverantörerna är visserligen inte under några omständigheter skyldiga att röja några företagshemligheter enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/9435 när de uppfyller detta krav att redovisa huvudparametrarna för rangordningen, men den beskrivning som lämnas bör minst baseras på faktiska data om relevansen av de rangordningsparametrar som används.

18)  På samma sätt kan den rangordning av webbplatser som görs av leverantörer av sökmotorer, i synnerhet de webbplatser där företagswebbplatsanvändarna erbjuder sina varor och tjänster åt konsumenterna, ha stor betydelse för konsumenternas val och dessa företagswebbplatsanvändares kommersiella resultat. Leverantörer av sökmotorer bör därför tillhandahålla en offentligt tillgänglig beskrivning av de parametrar som är av väsentlig betydelse för en adekvat förståelse av hur rangordningen av alla indexerade webbplatser avgörs, inklusive företagswebbplatsanvändarnas webbplatser och andra webbplatser. Vid sidan av varornas och tjänsternas särdrag och deras relevans för konsumenterna bör denna beskrivning när det gäller sökmotorer också göra det möjligt för företagsanvändare att få en adekvat förståelse av om, och i så fall hur och i vilken utsträckning, hänsyn tas till vissa särdrag i utformningen av den webbplats som används, t.ex. webbplatsens optimering för visning på mobila enheter. I avsaknad av ett avtalsförhållande mellan leverantörer av sökmotorer och företagswebbplatsanvändare bör denna beskrivning vara tillgänglig för allmänheten på en uppenbar och lättillgänglig plats i den relevanta sökmotorn. För att säkerställa förutsebarhet för företagsanvändare bör beskrivningen också hållas uppdaterad, inklusive möjligheten att eventuella ändringar av huvudparametrarna bör göras lätta att identifiera. Kravet på att redovisa parametrar för rangordningen bör inte påverka Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/943 med hänsyn till dess bestämmelser om lagligt anskaffande, utnyttjande och röjande. Vid uppfyllande av detta krav att redovisa huvudparametrarna för rangordningen bör den beskrivning som lämnas minst baseras på faktiska data om relevansen av de rangordningsparametrar som används.

__________________

 

5 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/943 av den 8 juni 2016 om skydd mot att icke röjd know-how och företagsinformation (företagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas och röjs (EUT L 157, 15.6.2016, s. 1).

 

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

18a)  Med tanke på betydelsen av kommentarer och recensioner för företagsanvändarna bör deras transparens och tillförlitlighet stärkas. Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster eller sökmotorer måste skydda företagsanvändare och sig själva mot manipulering av rangordningar med hjälp av falska recensioner och kommentarer. De bör ta fram lösningar som är inriktade på att verifiera kommentarer och recensioner och överföra dessa från en förmedlingstjänst och sökmotor till en annan. Leverantörerna måste offentliggöra information om under vilka omständigheter en kommentar eller recension kan avlägsnas.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

19)  När en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster själv erbjuder vissa varor eller tjänster till konsumenter via sina egna onlinebaserade förmedlingstjänster, eller gör det via en företagsanvändare som leverantören kontrollerar, får denna leverantör konkurrera direkt med andra företagsanvändare av dess onlinebaserade förmedlingstjänster som inte kontrolleras av leverantören. I sådana situationer är det särskilt viktigt att leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster agerar på ett transparent sätt och tillhandahåller en beskrivning av eventuell differentierad behandling, oavsett om differentieringen avser rättsliga, kommersiella eller tekniska aspekter, som leverantören kan göra med avseende på varor eller tjänster som leverantören själv erbjuder, jämfört med sådana som erbjuds av företagsanvändare. För att säkerställa proportionaliteten bör denna skyldighet gälla på den allmänna nivån av onlinebaserade förmedlingstjänster snarare än för enskilda varor eller tjänster som erbjuds via förmedlingstjänsterna.

19)  När en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster eller sökmotorer själv erbjuder vissa varor eller tjänster till konsumenter via sina egna onlinebaserade förmedlingstjänster eller sökmotorer, eller gör det via en företagsanvändare som leverantören kontrollerar, får denna leverantör konkurrera direkt med andra företagsanvändare eller företagswebbplatsanvändare av dess tjänster som inte kontrolleras av leverantören. I sådana situationer är det särskilt viktigt att fastställa en allmän regel om att leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster eller sökmotorer agerar på ett sätt som är proportionerligt och transparent och inte skadar konkurrensen. Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster eller sökmotorer bör tillhandahålla en beskrivning av eventuell differentierad behandling oavsett om differentieringen avser rättsliga, kommersiella eller tekniska aspekter, inbegripet men inte begränsat till fastställande av ett standardalternativ som gynnar leverantören eller sökmotorn eller någon enhet som står under dess kontroll – som leverantören kan komma att tillämpa med avseende på varor eller tjänster som leverantören själv erbjuder, jämfört med sådana som erbjuds av företagsanvändare eller företagswebbplatsanvändare. För att säkerställa proportionaliteten bör denna skyldighet gälla på den allmänna nivån av onlinebaserade förmedlingstjänster snarare än för enskilda varor eller tjänster som erbjuds via förmedlingstjänsterna.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

20)  Möjligheten att få tillgång till och använda data, inklusive personuppgifter, kan möjliggöra betydande värdeskapande i den onlinebaserade plattformsekonomin. Därmed är det viktigt att leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster ger företagsanvändarna en tydlig beskrivning av räckvidd, art och villkor för tillgången till och användningen av vissa kategorier av data. Beskrivningen bör vara proportionerlig och kan hänvisa till allmänna åtkomstvillkor, snarare än en uttömmande angivelse av faktiska data eller datakategorier, för att hjälpa företagsanvändarna att förstå om de kan använda dessa data för att öka sitt värdeskapande, inklusive genom tredje parts datatjänster. Behandlingen av personuppgifter bör ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/6796.

20)  Möjligheten att få tillgång till och använda data, inklusive personuppgifter, kan möjliggöra betydande värdeskapande i den onlinebaserade plattformsekonomin. Därmed är det viktigt att leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster ger företagsanvändarna en tydlig beskrivning av räckvidd, art och villkor för tillgången till och användningen av vissa kategorier av data. Beskrivningen bör vara proportionerlig och kan hänvisa till allmänna åtkomstvillkor, snarare än en uttömmande angivelse av faktiska data eller datakategorier, för att hjälpa företagsanvändarna att förstå om de kan använda dessa data för att öka sitt värdeskapande, inklusive genom tredje parts datatjänster. De data som genereras i processen med interaktion på nätet mellan å ena sidan onlinebaserade förmedlingstjänster eller sökmotorer, å andra sidan företagsanvändare eller företagswebbplatser, och konsumenterna, bör vara tillgängliga för företagsanvändarna, i aggregerad form, så att det blir möjligt för dem att förbättra kvaliteten på sina tjänster utan att det påverkar relevant unionslagstiftning. Behandlingen av personuppgifter bör ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/6796.

__________________

__________________

6 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (Text av betydelse för EES) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

6 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (Text av betydelse för EES) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

20a)  Vissa metoder kan under alla omständigheter betraktas som otillbörliga. Plattformsobservatoriet bör sammanställa en förteckning över sådana metoder, kontinuerligt se över den och rekommendera kommissionen uppdateringar.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

21)  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster kan i de allmänna villkoren i vissa fall begränsa företagsanvändarnas möjlighet att erbjuda varor och tjänster till konsumenter enligt gynnsammare villkor via andra kanaler än via dessa onlinebaserade förmedlingstjänster. I sådana fall bör de berörda leverantörerna ange skälen för detta, i synnerhet med hänvisning till de viktigaste ekonomiska, kommersiella eller rättsliga överväganden som ligger bakom restriktionerna. Denna skyldighet till transparens bör dock inte tolkas som att den påverkar bedömningen av sådana begränsningars laglighet enligt annan unionslagstiftning eller medlemsstaters lagstiftning i enlighet med unionslagstiftning, inklusive inom områdena konkurrens och otillbörliga affärsmetoder, eller tillämpningen av sådan lagstiftning.

21)  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster bör i de allmänna villkoren inte begränsa företagsanvändarnas möjlighet att erbjuda varor och tjänster till konsumenter enligt gynnsammare villkor via andra kanaler än via dessa onlinebaserade förmedlingstjänster. Sådana begränsningar har sitt ursprung i en specifik företagsmodell och har gett upphov till en fragmentering av unionens digitala inre marknad.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

22)  Företagsanvändarna, inklusive företagsanvändare vars användning av de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna har avbrutits eller avslutats, bör ha tillgång till omedelbara, lämpliga och effektiva prövningsmöjligheter, och därför bör leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster tillhandahålla ett internt system för hantering av klagomål. Det interna systemet för hantering av klagomål bör syfta till att säkerställa att en betydande andel av klagomålen kan lösas bilateralt av leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster och den berörda företagsanvändaren. Säkerställandet av att leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster offentliggör information om hur deras interna system för hantering av klagomål fungerar och deras effektivitet bör också hjälpa företagsanvändare förstå vilka typer av frågor som kan uppstå i samband med tillhandahållandet av olika onlinebaserade förmedlingstjänster och få grepp om möjligheten att nå en snabb och effektiv bilateral lösning.

22)  Företagsanvändarna, inklusive företagsanvändare vars användning av de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna har avbrutits eller avslutats, bör ha tillgång till omedelbara, lämpliga och effektiva prövningsmöjligheter, och därför bör leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster tillhandahålla ett internt system för hantering av klagomål. Det interna systemet för hantering av klagomål bör syfta till att säkerställa att en betydande andel av klagomålen kan lösas bilateralt av leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster och den berörda företagsanvändaren. Säkerställandet av att leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster regelbundet ser över hur deras interna system för hantering av klagomål fungerar och deras effektivitet bör också hjälpa företagsanvändare att förstå vilka typer av frågor som kan uppstå i samband med tillhandahållandet av olika onlinebaserade förmedlingstjänster och få grepp om möjligheten att nå en snabb och effektiv bilateral lösning.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

23)  Denna förordnings krav avseende interna system för hantering av klagomål syftar till att ge leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster en rimlig grad av flexibilitet i driften av dessa system och hanteringen av enskilda klagomål, för att minska den administrativa bördan. De interna systemen för hantering av klagomål bör också ge leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster möjlighet att, vid behov, på ett proportionerligt sätt hantera eventuella försök till missbruk av dessa system från vissa företagsanvändares sida. I andra fall än påstått icke-uppfyllande av de rättsliga kraven enligt denna förordning gäller även att de interna systemen för hantering av klagomål inte bör vara öppna för klagomål som avser endast försumbara negativa effekter för den berörda företagsanvändaren. Mot bakgrund av kostnaderna för att inrätta och driva sådana system är det lämpligt att från dessa skyldigheter undanta alla leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster som är småföretag, i linje med de tillämpliga bestämmelserna i kommissionens rekommendation 2003/361/EG7.

23)  Denna förordnings krav avseende interna system för hantering av klagomål syftar till att ge leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster en rimlig grad av flexibilitet i driften av dessa system och hanteringen av enskilda klagomål, för att minska den administrativa bördan. På så sätt kan den utan svårigheter tillämpas också av leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster som är småföretag, i linje med de tillämpliga bestämmelserna i kommissionens rekommendation 2003/361/EG7. De interna systemen för hantering av klagomål bör också ge leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster möjlighet att, vid behov, på ett proportionerligt sätt hantera eventuella försök till missbruk av dessa system från vissa företagsanvändares sida. I andra fall än påstått icke-uppfyllande av de rättsliga kraven enligt denna förordning gäller även att de interna systemen för hantering av klagomål inte bör vara öppna för klagomål som avser endast försumbara negativa effekter för den berörda företagsanvändaren.

__________________

__________________

7 Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).

7 Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

24)  Medling kan erbjuda en metod för leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster och deras företagsanvändare att lösa tvister på ett tillfredsställande sätt utan att behöva utnyttja rättsliga förfaranden som kan vara utdragna och kostsamma. Därför bör leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster främja medling genom att i synnerhet ange vilka medlare som de är villiga att använda. Medlare som tillhandahåller sina tjänster från en plats utanför unionen bör endast anges om det kan garanteras att användningen av deras tjänster inte på något sätt innebär att de berörda företagsanvändarna berövas något rättsligt skydd som de omfattas av enligt unionslagstiftning eller medlemsstaters lagstiftning, inklusive kraven i denna förordning och tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter och företagshemligheter. För att vara så tillgängliga, rättvisa och snabba, effektiva och verkningsfulla som möjligt bör dessa medlare uppfylla vissa fastställda kriterier.

24)  Medling kan erbjuda en metod för leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster och deras företagsanvändare att lösa tvister på ett tillfredsställande sätt utan att behöva utnyttja rättsliga förfaranden som kan vara utdragna och kostsamma. Därför bör leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster främja medling genom att i synnerhet ange vilka medlare som de är villiga att använda. Medlare som tillhandahåller sina tjänster från en plats utanför unionen bör endast anges om det kan garanteras att användningen av deras tjänster inte på något sätt innebär att de berörda företagsanvändarna berövas något rättsligt skydd som de omfattas av enligt unionslagstiftning eller medlemsstaters lagstiftning, inklusive kraven i denna förordning och tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter och företagshemligheter. För att vara så tillgängliga, rättvisa och snabba, effektiva och verkningsfulla som möjligt bör dessa medlare uppfylla vissa fastställda kriterier. Kommissionen bör offentliggöra riktlinjer för att hjälpa leverantörerna att uppfylla de nödvändiga kraven för medling.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

25)  Leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster bör bära en rimlig andel av de totala kostnaderna för medlingen, med beaktande av alla relevanta aspekter av det aktuella fallet. Därför bör medlaren föreslå vilken andel som är rimlig i det enskilda fallet. Denna andel bör dock aldrig understiga hälften av kostnaderna.

25)  Leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster bör bära en rimlig andel av de totala kostnaderna för medlingen, med beaktande av alla relevanta aspekter av det aktuella fallet, inbegripet huruvida talan har väckts i god tro. Därför bör medlaren föreslå vilken andel som är rimlig i det enskilda fallet.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

26)  För att främja att tvister som rör tillhandahållandet av onlinebaserade förmedlingstjänster löses med hjälp av medling i unionen, bör kommissionen uppmuntra inrättandet av specialiserade medlingsorganisationer, vilket i dagsläget saknas. Användningen av medlare med specialkunskaper om onlinebaserade förmedlingstjänster och sökmotorer samt om enskilda branscher där sådana tjänster tillhandahålls, bör öka båda parters förtroende för medlingsförfarandet liksom sannolikheten för att detta förfarande ska leda till ett snabbt, rättvist och tillfredsställande resultat.

26)  För att främja att tvister som rör tillhandahållandet av onlinebaserade förmedlingstjänster löses med hjälp av medling i unionen, bör kommissionen i samarbete med medlemsstaterna uppmuntra inrättandet av specialiserade medlingsorganisationer, vilket i dagsläget saknas. Användningen av medlare med specialkunskaper om onlinebaserade förmedlingstjänster och sökmotorer samt om enskilda branscher där sådana tjänster tillhandahålls, bör öka båda parters förtroende för medlingsförfarandet liksom sannolikheten för att detta förfarande ska leda till ett snabbt, rättvist och tillfredsställande resultat.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

27)  Olika faktorer, som begränsade ekonomiska tillgångar, rädsla för repressalier och exklusiva bestämmelser om val av lagstiftning och forum i de allmänna villkoren, kan begränsa effektiviteten i de befintliga möjligheterna till rättslig prövning, i synnerhet de som föreskriver att företagsanvändarna eller företagswebbplatsanvändarna ska agera individuellt och ska kunna identifieras. För att säkerställa en effektiv tillämpning av denna förordning bör organisationer, sammanslutningar som företräder företagsanvändare och företagswebbplatsanvändare, liksom vissa offentliga organ som är inrättade i medlemsstater, ges möjlighet att vidta rättsliga åtgärder i nationell domstol. Sådana åtgärder i nationell domstol bör syfta till att stoppa eller förhindra överträdelser av bestämmelserna i denna förordning och förebygga framtida skador som kan undergräva hållbara affärsförbindelser i den onlinebaserade plattformsekonomin. För att säkerställa att sådana organisationer eller sammanslutningar utövar den rätten på ett effektivt och ändamålsenligt sätt bör de uppfylla vissa kriterier. Med beaktande av den särskilda statusen för de berörda offentliga organen i de medlemsstater där sådana organ har inrättats, bör det endast krävas att dessa specifikt har fått i uppgift, i enlighet med tillämpliga bestämmelser i nationell lagstiftning, att väcka sådan talan antingen i de berörda parternas kollektiva intresse eller mot bakgrund av allmänintresse, utan att dessa kriterier behöver tillämpas på sådana offentliga organ. Denna typ av åtgärder bör dock inte på något sätt påverka företagsanvändares och företagswebbplatsanvändares rätt att vidta rättsliga åtgärder på individuell basis.

27)  Olika faktorer, som begränsade ekonomiska tillgångar, rädsla för repressalier och exklusiva bestämmelser om val av lagstiftning och forum i de allmänna villkoren, kan begränsa effektiviteten i de befintliga möjligheterna till rättslig prövning, i synnerhet de som föreskriver att företagsanvändarna eller företagswebbplatsanvändarna ska agera individuellt och ska kunna identifieras. För att säkerställa en effektiv tillämpning av denna förordning bör organisationer, sammanslutningar som företräder företagsanvändare och företagswebbplatsanvändare, liksom vissa offentliga organ som är inrättade i medlemsstater, ges möjlighet att vidta rättsliga åtgärder i nationell domstol. Sådana åtgärder i nationell domstol bör syfta till att stoppa eller förhindra överträdelser av bestämmelserna i denna förordning och förebygga framtida skador som kan undergräva hållbara affärsförbindelser i den onlinebaserade plattformsekonomin. För att säkerställa att sådana organisationer eller sammanslutningar utövar den rätten på ett effektivt, ändamålsenligt och harmoniserat sätt bör de uppfylla vissa transparenskriterier och vara registrerade i öppenhetsregistret. Med beaktande av den särskilda statusen för de berörda offentliga organen i de medlemsstater där sådana organ har inrättats, bör det endast krävas att dessa specifikt har fått i uppgift, i enlighet med tillämpliga bestämmelser i nationell lagstiftning, att väcka sådan talan antingen i de berörda parternas kollektiva intresse eller mot bakgrund av allmänintresse, utan att dessa kriterier behöver tillämpas på sådana offentliga organ. Denna typ av åtgärder bör dock inte på något sätt påverka företagsanvändares och företagswebbplatsanvändares rätt att vidta rättsliga åtgärder på individuell basis.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

28a)  EU:s lagstiftning bör vägledas av konceptet ”så lite som möjligt och så mycket som behövs”, vilket innebär att det krävs regler för den digitala eran som är tillräckligt öppna och teknikneutrala för att kunna anpassas till den framtida utvecklingen. Kommissionens initiativ för att analysera plattformars roll i den digitala ekonomin, vilket säkerställer ett övergripande och likvärdigt tillvägagångssätt för ramarna för hela den digitala marknaden, bör välkomnas. En standardlösning för alla kan få en nedkylande effekt på innovationen och ge europeiska företag en konkurrensnackdel i den globala ekonomin.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I denna förordning fastställs regler för att säkerställa att företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster och företagswebbplatsanvändare, när det gäller sökmotorer, erbjuds tillbörlig transparens och effektiva prövningsmöjligheter.

1.  I denna förordning fastställs regler för att säkerställa att företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster och företagswebbplatsanvändare, när det gäller sökmotorer som gör onlinebaserade sökningar, erbjuds transparens och effektiva prövningsmöjligheter.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Denna förordning ska tillämpas på onlinebaserade förmedlingstjänster och sökmotorer som tillhandahålls, eller som någon erbjuder sig att tillhandahålla, för företagsanvändare respektive företagswebbplatsanvändare som har sin etablerings- eller bosättningsort i unionen och som, via onlinebaserade förmedlingstjänster eller sökmotorer, erbjuder varor eller tjänster till konsumenter som befinner sig i unionen, utan hänsyn till vilken etablerings- eller bosättningsort leverantörerna av dessa tjänster har.

2.  Denna förordning ska tillämpas på onlinebaserade förmedlingstjänster och sökmotorer som tillhandahålls, eller som någon erbjuder sig att tillhandahålla, för företagsanvändare respektive företagswebbplatsanvändare som har sin etablerings- eller bosättningsort i unionen och som, via onlinebaserade förmedlingstjänster eller sökmotorer, har riktat försäljning av varor eller tjänster till konsumenter som befinner sig i unionen, utan hänsyn till vilken etablerings- eller bosättningsort leverantörerna av dessa tjänster har.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Denna förordning ska tillämpas i den mån det inte finns några särskilda bestämmelser med samma syfte i andra unionsrättsakter och den inte påverkar tillämpningen av relevanta bestämmelser i unionsrätten som är tillämpliga på särskilda områden.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  De gör det möjligt för företagsanvändare att erbjuda konsumenter varor eller tjänster, i syfte att främja inledandet av direkttransaktioner mellan dessa företagsanvändare och konsumenter, oavsett var dessa transaktioner till sist slutförs.

b)  De gör det möjligt för företagsanvändare att erbjuda konsumenter varor eller tjänster genom att främja direkttransaktioner mellan dessa företagsanvändare och konsumenter, oavsett var dessa transaktioner till sist slutförs.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  De tillhandahålls företagsanvändare på grundval av avtalsförhållanden mellan, å ena sidan, leverantören av dessa tjänster och, å andra sidan, både dessa företagsanvändare och de konsumenter som erbjuds varor eller tjänster av dessa företagsanvändare.

c)  De tillhandahålls företagsanvändare på grundval av avtalsförhållanden mellan, å ena sidan, leverantören av dessa tjänster och, å andra sidan, både dessa företagsanvändare och de konsumenter som erbjuds varor eller tjänster av dessa företagsanvändare i syfte att erhålla direkt eller indirekt ersättning.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  sökmotor: en digital tjänst som gör det möjligt för användare att göra sökningar på i princip alla webbplatser eller webbplatser på ett visst språk på grundval av en förfrågan om vilket ämne som helst i form av ett nyckelord, en fras eller annan inmatning och som returnerar länkar som innehåller information om det begärda innehållet.

(5)  sökmotor: en digital tjänst som gör det möjligt för användare att göra sökningar på i princip alla webbplatser eller webbplatser på ett visst språk på grundval av en förfrågan om vilket ämne som helst i form av ett nyckelord, en fras eller annan inmatning och som returnerar information eller länkar som innehåller information om det begärda innehållet.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  företagswebbplatsanvändare: en fysisk eller juridisk person som använder webbplatser för att erbjuda konsumenter varor eller tjänster inom ramen för sin närings- eller yrkesverksamhet.

(7)  företagswebbplatsanvändare: en fysisk eller juridisk person som använder webbplatser eller andra onlinebaserade verktyg för att erbjuda konsumenter varor eller tjänster inom ramen för sin närings- eller yrkesverksamhet.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  rangordning: den relativa vikt som tilldelas de varor eller tjänster som erbjuds konsumenter av företagsanvändare via onlinebaserade förmedlingstjänster, eller som tilldelas webbplatser som indexerats för konsumenter av sökmotorer, såsom dessa uppgifter presenteras, organiseras eller vidarebefordras till dessa konsumenter av leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster eller av leverantörer av sökmotorer, oberoende av vilka tekniska medel som används för sådan presentation, organisation eller vidarebefordran.

(8)  rangordning: den relativa vikt som tilldelas de varor eller tjänster som erbjuds konsumenter av företagsanvändare via onlinebaserade förmedlingstjänster, eller som tilldelas webbplatser som indexerats av sökmotorer, såsom dessa uppgifter presenteras, organiseras eller vidarebefordras av leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster eller av leverantörer av sökmotorer, oberoende av vilka tekniska medel som används för sådan presentation, organisation eller vidarebefordran.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  är formulerade i klara och entydiga ordalag,

(a)  är rättvisa och proportionerliga, och formulerade i klara och entydiga ordalag,

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  anger de objektiva skälen för beslut att tillfälligt avbryta eller avsluta, helt eller delvis, tillhandahållandet av deras onlinebaserade förmedlingstjänster till företagsanvändare.

(c)  anger icke godtyckliga skäl för beslut att inskränka, tillfälligt avbryta eller avsluta, helt eller delvis, tillhandahållandet av deras onlinebaserade förmedlingstjänster till företagsanvändare.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  informerar företagsanvändarna om eventuella ytterligare distributionskanaler och samverkande program som kan komma att användas för distribution av företagsanvändarens varor och tjänster.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Allmänna villkor, eller särskilda bestämmelser i dessa, som inte uppfyller kraven i punkt 1 ska inte vara bindande för den berörda företagsanvändaren om sådan bristande uppfyllelse fastställs av en behörig domstol.

2.  Allmänna villkor, eller särskilda bestämmelser i dessa, som inte uppfyller kraven i punkt 1 ska anses vara annulleringsbara.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Punkt 3 ska inte tillämpas om en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster omfattas av en rättslig skyldighet att ändra sina allmänna villkor på ett sätt som gör det omöjligt för den att iaktta den varselperiod som anges i punkt 3 andra stycket.

5.  Punkt 3 ska inte tillämpas om en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 5 – led a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(a)  omfattas av en rättslig skyldighet att ändra sina allmänna villkor på ett sätt som gör det omöjligt för den att iaktta den varselperiod som anges i punkt 3 andra stycket,

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 5 – led b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(b)  tar itu med en överhängande fara som hotar att skada konsumenter eller företagsanvändare eller funktionen hos onlinebaserade förmedlingstjänster.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster beslutar att tillfälligt avbryta eller avsluta, helt eller delvis, tillhandahållandet av sina onlinebaserade förmedlingstjänster till en viss företagsanvändare, ska den utan onödigt dröjsmål tillställa den berörda företagsanvändaren en redogörelse för skälen bakom detta beslut.

1.  Om en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster beslutar att tillfälligt avbryta eller avsluta, helt eller delvis, tillhandahållandet av sina onlinebaserade förmedlingstjänster till en viss företagsanvändare, ska den utan onödigt dröjsmål tillställa den berörda företagsanvändaren en redogörelse för skälen bakom detta beslut. Avslutande eller tillfälligt avbrytande ska, när det är möjligt och proportionerligt, föregås av en underrättelse med angivelse av det datum då det tillfälliga avbrytandet respektive avslutandet träder i kraft och av en möjlighet att förtydliga eller återupprätta efterlevnaden.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den redogörelse för skälen som nämns i punkt 1 ska innehålla en hänvisning till de specifika fakta eller omständigheter som ledde till det beslut som fattades av leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster, samt en hänvisning till det eller de tillämpliga objektiva skälen för det beslut som avses i artikel 3.1 c.

2.  Den redogörelse för skälen som nämns i punkt 1 ska innehålla en hänvisning till de specifika fakta eller omständigheter som ledde till det beslut som fattades av leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster, samt en hänvisning till det eller de tillämpliga objektiva skälen för det beslut som avses i artikel 3.1 c. Om det beslut som avses i punkt 1 bygger på en misstanke om att en företagsanvändares beteende eller metod kan skada konsumenterna eller plattformen ska en hänvisning till relevanta bestämmelser i de allmänna villkoren tillhandahållas.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska i sina allmänna villkor ange de huvudparametrar som bestämmer rangordningen samt skälen för dessa huvudparametrars relativa betydelse jämfört med andra parametrar.

Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska i sina allmänna villkor ange de huvudparametrar som bestämmer rangordningen samt dessa huvudparametrars relativa betydelse jämfört med andra parametrar.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om dessa huvudparametrar inbegriper möjligheten att påverka rangordningen mot någon direkt eller indirekt ersättning som betalas av företagsanvändare till den berörda leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster, ska den leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster i sina allmänna villkor också inkludera en beskrivning av dessa möjligheter och ange vilka effekter som en sådan ersättning har på rangordningen.

Om dessa huvudparametrar inbegriper möjligheten att påverka rangordningen mot någon direkt eller indirekt ersättning som betalas av företagsanvändare till den berörda leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster, ska den leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2 – led a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(a)  i sina allmänna villkor inkludera en beskrivning av dessa möjligheter och ange vilka effekter som en sådan ersättning har på rangordningen,

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2 – led b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(b)  inkludera ordet ”SPONSRAD” eller ”ANNONS” när varor och tjänster erbjuds vars rangordning påverkats mot ersättning eller till följd av leverantörens kontroll över en företagsanvändare.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Leverantörer av sökmotorer ska informera företagswebbplatsanvändare om de huvudparametrar som bestämmer rangordningen, genom att tillhandahålla en lättillgänglig och allmänt tillgänglig beskrivning, formulerad i klara och entydiga ordalag, i sina sökmotorer. De ska hålla denna beskrivning uppdaterad.

2.  Leverantörer av sökmotorer ska informera företagswebbplatsanvändare om de huvudparametrar som bestämmer rangordningen av indexerade webbplatser, genom att tillhandahålla en lättillgänglig och allmänt tillgänglig beskrivning, formulerad i klara och entydiga ordalag. De ska hålla denna beskrivning uppdaterad.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De beskrivningar som avses i punkterna 1 och 2 ska vara tillräckliga för att företagsanvändarna eller företagswebbplatsanvändarna ska kunna inhämta adekvat kunskap om huruvida, och om så är fallet i vilken utsträckning, rangordningsmekanismen tar hänsyn till följande:

3.  De beskrivningar som avses i punkterna 1 och 2 ska vara tillräckliga för en adekvat förståelse av huruvida, och om så är fallet i vilken utsträckning, rangordningsmekanismen tar hänsyn till följande:

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Dessa egenskapers relevans för dessa konsumenter.

utgår

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  När det gäller sökmotorer: utformningen av den webbplats som används av företagswebbplatsanvändare.

(c)  När det gäller sökmotorer: utformningen av den webbplats som indexerats.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster och leverantörer av sökmotorer ska, när de uppfyller kraven i denna artikel, inte vara skyldiga att röja några företagshemligheter enligt definitionen i artikel 2.1 i direktiv (EU) 2016/943.

4.  När leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster och sökmotorer tillhandahåller information om rangordningsparametrar får de inte röja någon information som skulle kunna användas för att sänka standarden på skyddet för företagsanvändare och konsumenter mot skadliga affärsmetoder, såsom bedrägeri. Denna artikel ska inte påverka tillämpningen av direktiv (EU) 2016/943.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Om en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster eller sökmotorer gör en differentiering beroende på om varorna eller tjänsterna erbjuds av leverantören själv eller av någon enhet som leverantören kontrollerar, eller av andra enheter, ska den differentieringen, om den är tillåten, vara proportionerlig och transparent, och den får inte motverka en sund konkurrens jämfört med en situation utan en sådan differentiering.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Leverantörer av onlinebaserade sökmotorer ska på sina webbplatser tillhandahålla en beskrivning av alla differentierade villkor som de erbjuder, eller kan erbjuda, avseende, å ena sidan, varor eller tjänster som erbjuds konsumenter via dessa onlinebaserade sökmotorer av antingen den leverantören själv eller av någon företagsanvändare som den leverantören kontrollerar och, å andra sidan, andra företagsanvändare.

 

Förmånsbehandling i rangordningen av sökresultaten för varor och tjänster som erbjuds av leverantören av onlinebaserade sökmotorer själv eller av någon företagsanvändare som den leverantören kontrollerar ska vara förbjuden, såvida det inte är tillåtet enligt de villkor som gäller för alla företagsanvändare.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den beskrivning som avses i punkt 1 ska omfatta åtminstone, i tillämpliga fall, all differentierad behandling genom särskilda åtgärder som vidtas av, eller genom handlingar som utförs av, leverantören av förmedlingstjänsterna när behandlingen avser något av följande:

2.  De beskrivningar som avses i punkterna 1 och 1a ska omfatta åtminstone, i tillämpliga fall, all differentierad behandling genom särskilda åtgärder som vidtas av, eller genom handlingar som utförs av, leverantören av de onlinebaserade förmedlingstjänsterna eller leverantören av den onlinebaserade sökmotorn när behandlingen avser något av följande:

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Tillgång som leverantören, eller de företagsanvändare som den leverantören kontrollerar, kan ha till alla personuppgifter och/eller andra data som företagsanvändare eller konsumenter tillhandahåller för att användas av de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna eller som genereras genom tillhandahållandet av sådana tjänster.

(a)  Tillgång som leverantören, eller de företagsanvändare som den leverantören kontrollerar, kan ha till alla personuppgifter och/eller andra data som företagsanvändare, företagswebbplatser eller konsumenter tillhandahåller för att användas av de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna eller som genereras genom tillhandahållandet av sådana tjänster.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Standardinställningar.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Tillgång till, eller villkor för användning av, tjänster som är direkt kopplade eller stödtjänster till de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna.

(d)  Tillgång till, eller villkor för användning av, tjänster som är direkt kopplade eller stödtjänster till de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna eller sökmotortjänsterna.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska i sina allmänna villkor inkludera en beskrivning av den tekniska eller kontraktsenliga tillgång, eller frånvaro av sådan, som företagsanvändare har till alla personuppgifter och/eller andra data som företagsanvändare eller konsumenter tillhandahåller för användning av de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna eller som genereras genom tillhandahållandet av sådana tjänster.

1.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster eller sökmotorer ska i sina allmänna villkor inkludera en beskrivning av den tekniska eller kontraktsenliga tillgång, eller frånvaro av sådan, som företagsanvändare eller företagswebbplatsanvändare har till alla personuppgifter och/eller andra data som företagsanvändare, företagswebbplatsanvändare eller konsumenter tillhandahåller för användning av de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna eller sökmotorerna eller som genereras genom tillhandahållandet av sådana tjänster.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Genom den beskrivning som avses i punkt 1 ska leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster på ett tillfredsställande sätt informera företagsanvändare om åtminstone följande:

2.  Genom den beskrivning som avses i punkt 1 ska leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster eller sökmotorer offentliggöra följande information:

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Huruvida leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster har tillgång till personuppgifter och/eller andra data som företagsanvändare eller konsumenter tillhandahåller för användning av dessa tjänster eller som genereras genom tillhandahållandet av dessa tjänster och, om så är fallet, till vilka kategorier av sådana data och på vilka villkor.

(a)  Huruvida leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster eller leverantören av en onlinebaserad sökmotor har tillgång till personuppgifter och/eller andra data som företagsanvändare, konsumenter eller företagswebbplatser tillhandahåller för användning av dessa tjänster eller som genereras genom tillhandahållandet av dessa tjänster och, om så är fallet, till vilka kategorier av sådana data och på vilka villkor.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Huruvida en företagsanvändare har tillgång till personuppgifter och/eller andra data som tillhandahålls av den företagsanvändaren i samband med hans eller hennes användning av de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna eller som generas genom tillhandahållandet av dessa tjänster till den företagsanvändaren och konsumenterna av hans eller hennes varor eller tjänster och, om så är fallet, vilka kategorier av sådana data som berörs och på vilka villkor.

(b)  Huruvida en företagsanvändare har tillgång till personuppgifter och/eller andra data som tillhandahålls av den företagsanvändaren i samband med hans eller hennes användning av de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna eller sökmotorerna eller som generas genom tillhandahållandet av dessa tjänster till den företagsanvändaren och konsumenterna av hans eller hennes varor eller tjänster och, om så är fallet, vilka kategorier av sådana data som berörs och på vilka villkor.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Huruvida, utöver led b, en företagsanvändare har tillgång till personuppgifter och/eller andra data, även i aggregerad form, som tillhandahålls av eller genereras genom tillhandahållandet av de onlinebaserade förmedlingstjänsterna till alla företagsanvändare och deras konsumenter och, om så är fallet, vilka kategorier av sådana data som berörs och på vilka villkor.

(c)  Huruvida, utöver led b, en företagsanvändare eller en företagswebbplats har tillgång till personuppgifter och/eller andra data, även i aggregerad form, som tillhandahålls av eller genereras genom tillhandahållandet av de onlinebaserade förmedlingstjänsterna eller sökmotorerna till alla företagsanvändare eller företagswebbplatser och deras konsumenter och, om så är fallet, vilka kategorier av sådana data som berörs och på vilka villkor.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Utan att det påverkar relevant unionslagstiftning som är tillämplig på skydd av personuppgifter och integritetsskydd ska leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster eller sökmotorer bevilja företagsanvändare eller företagswebbplatsanvändare tillgång till data som de förvärvat till följd av respektive företagsanvändares eller företagswebbplats kommersiella verksamhet. Dessa data ska tillhandahållas i aggregerad form och i ett allmänt använt maskinläsbart standardformat.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster, vid tillhandahållandet av sina tjänster, inskränker företagsanvändares möjlighet att erbjuda samma varor och tjänster till konsumenter på olika villkor på andra sätt än genom dessa tjänster, ska de inkludera skälen för denna inskränkning i sina allmänna villkor och göra dessa skäl lättillgängliga för allmänheten. Dessa skäl ska inbegripa de viktigaste ekonomiska, kommersiella eller rättsliga överväganden som ligger bakom dessa inskränkningar.

1.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster får inte inskränka företagsanvändares möjlighet att erbjuda samma varor och tjänster till konsumenter på olika villkor på andra sätt än genom dessa tjänster.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska tillhandahålla ett internt system för hantering av klagomål från företagsanvändare.

Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska tillhandahålla ett internt system för hantering av klagomål från företagsanvändare och säkerställa att klagomålen hanteras inom rimlig tid.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  ta vederbörlig hänsyn till inlämnade klagomål och den uppföljning av klagomålet som kan behövas för att på lämpligt sätt åtgärda det problem som tas upp, på ett sätt som står i proportion till problemets betydelse och komplexitet,

(a)  ta vederbörlig hänsyn till inlämnade klagomål,

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  behandla klagomål snabbt och effektivt, med beaktande av betydelsen av och komplexiteten hos det aktuella problemet,

(b)  behandla klagomål snabbt och effektivt,

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  underrätta klaganden om resultatet av det interna förfarandet för hantering av klagomål, på ett individualiserat sätt och formulerat i klara och entydiga ordalag.

(c)  inom rimlig tid och formulerat i klara och entydiga ordalag underrätta klaganden om resultatet av det interna förfarandet för hantering av klagomål i fråga om det specifika klagomålet.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska i sina allmänna villkor inkludera all relevant information om tillträdet till och funktionen hos sina interna system för hantering av klagomål.

3.  Det interna systemet för hantering av klagomål ska bygga på principer om lika behandling, och dess användning får inte leda till någon ogynnsam behandling av företagsanvändaren. Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska i sina allmänna villkor inkludera all relevant information om tillträdet till och funktionen hos sina interna system för hantering av klagomål.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska årligen sammanställa information om funktionen hos och effektiviteten i sitt interna system för hantering av klagomål och sörja för att denna information är lättillgänglig för allmänheten.

Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska regelbundet se över funktionen hos och effektiviteten i sitt interna system för hantering av klagomål.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den informationen ska inbegripa det sammanlagda antalet inlämnade klagomål, ämnet för klagomålen, den tidsperiod som behövs för att behandla klagomålen och det beslut som fattas med avseende på klagomålen.

utgår

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Bestämmelserna i denna artikel ska inte gälla för leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster som är små företag i den mening som avses i artikel 2.2 i bilagan till rekommendation 2003/361/EG11.

utgår

__________________

 

11 Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).

 

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska i sina allmänna villkor ange en eller flera medlare som de är villiga att använda för att försöka nå en överenskommelse med företagsanvändare om lösning, utanför domstol, av eventuella tvister som uppstår mellan leverantören och företagsanvändaren i samband med tillhandahållandet av de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna, inbegripet klagomål där ingen lösning uppnåtts med hjälp av det interna system för hantering av klagomål som avses i artikel 9.

Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska i sina allmänna villkor ange en eller flera medlare som de är villiga att använda för att försöka nå en överenskommelse med företagsanvändare om lösning, utanför domstol, av tvister som uppstår mellan leverantören och företagsanvändaren i samband med tillhandahållandet av de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna och där ingen lösning uppnåtts med hjälp av det interna system för hantering av klagomål som avses i artikel 9.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Deras medlingstjänster tillhandahålls till ett pris som är överkomligt för en genomsnittlig företagsanvändare som använder de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna.

(b)  Deras medlingstjänster tillhandahålls till ett pris som är överkomligt.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska i god tro medverka i alla försök att nå en överenskommelse genom medling som utförs av någon av de medlare som de har angett i enlighet med punkt 1, i syfte att nå en överenskommelse om en lösning av tvisten.

3.  Oberoende medling ska vara frivillig och användas först efter det att alla prövningsalternativ inom det interna systemet för hantering av klagomål uttömts. Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster och företagsanvändare ska i god tro medverka i alla försök att nå en överenskommelse genom medling som utförs av någon av de medlare som angetts i enlighet med punkt 1, i syfte att nå en överenskommelse om en lösning av tvisten.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska bära en rimlig andel av de totala kostnaderna för medling i varje enskilt fall. En rimlig andel av dessa totala kostnader ska bestämmas, på grundval av ett förslag från medlaren, med beaktande av alla relevanta aspekter i det aktuella fallet, i synnerhet de grunder som var och en av parterna i tvisten har åberopat, parternas uppträdande samt storleken av och den finansiella styrkan hos parterna i förhållande till varandra. Emellertid ska leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster i alla händelser bära åtminstone hälften av de totala kostnaderna.

4.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska bära en rimlig andel av de totala kostnaderna för medling i varje enskilt fall. En rimlig andel av dessa totala kostnader ska bestämmas, på grundval av ett förslag från medlaren, med beaktande av alla relevanta aspekter i det aktuella fallet, i synnerhet de grunder som var och en av parterna i tvisten har åberopat, parternas uppträdande samt storleken av och den finansiella styrkan hos parterna i förhållande till varandra.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska uppmuntra leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster samt organisationer och sammanslutningar som företräder dem att individuellt eller gemensamt inrätta en eller flera organisationer som tillhandahåller medlingstjänster och som uppfyller de krav som specificeras i artikel 10.2, för det särskilda ändamålet att underlätta lösning, utanför domstol, av tvister med företagsanvändare som uppstår i samband med tillhandahållandet av dessa tjänster, med särskilt beaktande av den gränsöverskridande karaktären hos onlinebaserade förmedlingstjänster.

Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna uppmuntra leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster samt organisationer och sammanslutningar som företräder dem att individuellt eller gemensamt inrätta en eller flera organisationer som tillhandahåller medlingstjänster och som uppfyller de krav som specificeras i artikel 10.2, för det särskilda ändamålet att underlätta lösning, utanför domstol, av tvister med företagsanvändare som uppstår i samband med tillhandahållandet av dessa tjänster, med särskilt beaktande av den gränsöverskridande karaktären hos onlinebaserade förmedlingstjänster.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Organisationer eller sammanslutningar ska ha den rätt som avses i punkt 1 endast om de, vid den tidpunkt då talan väcks, uppfyller samtliga följande krav:

Organisationer eller sammanslutningar ska ha den rätt som avses i punkt 1 endast om de, vid den tidpunkt då talan väcks och under hela det rättsliga förfarandet, uppfyller samtliga följande krav:

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  De är registrerade i öppenhetsregistret.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ab)  De offentliggör information om medlemskap, struktur och finansiering.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den rätt som avses i punkt 1 ska inte påverka företagsanvändares och företagswebbplatsanvändares rätt att individuellt vidta rättsliga åtgärder vid behöriga nationella domstolar, i enlighet med lagen i den medlemsstat där talan väcks, för att åtgärda eventuell bristande uppfyllelse av de relevanta kraven i denna förordning som leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster gör sig skyldiga till.

3.  Den rätt som avses i punkt 1 ska inte påverka företagsanvändares och företagswebbplatsanvändares rätt att individuellt vidta rättsliga åtgärder vid behöriga nationella domstolar, i enlighet med lagen i den medlemsstat där talan väcks, för att åtgärda eventuell bristande uppfyllelse av de relevanta kraven i denna förordning som leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster eller sökmotorer gör sig skyldiga till.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Senast den [datum: tre år efter dagen för ikraftträdande], och därefter vart tredje år, ska kommissionen utvärdera denna förordning och rapportera till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

1.  Senast den [datum: två år efter dagen för ikraftträdande], och därefter vart tredje år, ska kommissionen utvärdera denna förordning och rapportera till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska tillhandahålla all relevant all relevant information som kommissionen kan komma att behöva för att utarbeta den rapport som avses punkt 1.

3.  Medlemsstaterna och leverantörer ska tillhandahålla all relevant information som kommissionen kan komma att behöva för att utarbeta den rapport som avses i punkt 1.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster

Referensnummer

COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

28.5.2018

Associerat/Associerade utskott - Tillkännagivande i kammaren

13.9.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Anna Záborská

30.5.2018

Behandling i utskott

24.9.2018

 

 

 

Antagande

21.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

45

7

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Zigmantas Balčytis, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula‑Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pilar Ayuso, Amjad Bashir, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Davor Škrlec, Pavel Telička

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

John Flack

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

45

+

ALDE

Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

NI

David Borrelli

PPE

Pilar Ayuso, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda, Davor Škrlec

7

-

ALDE

Fredrick Federley

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, John Flack, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Jonathan Bullock

3

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

YTTRANDE från utskottet för transport och turism (23.11.2018)

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster
(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

Föredragande av yttrande: Claudia Țapardel

KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster och anser att det är ett välavvägt förslag som bidrar till att åtgärda bristen på transparens i den onlinebaserade plattformsmiljön. Föredraganden erkänner denna förordnings principbaserade strategi och horisontella karaktär, och det faktum att förordningen, i stället för att inriktas på en specifik sektor eller ett specifikt problem, syftar till att åtgärda de obalanser som föreligger mellan plattformar och företagsanvändare i dagens onlineplattformsekonomi. Den föreliggande förordningen bidrar till att skapa tydliga och transparenta rättsliga villkor för både onlinebaserade tjänsteleverantörer och företagsanvändare, samt bidrar till målen för den digitala inre marknaden. Med tanke på de många olika företagsmodeller som finns och onlineplattformarnas gränsöverskridande karaktär, anser föredraganden att lagstiftningslösningar bör harmoniseras på unionsnivå i syfte att stödja den digitala inre marknaden och motverka eventuell fragmentering. Därför är det välkommet att valet föll på en förordning som lagstiftningsinstrument.

Samtidigt som plattformarnas potentiellt dominerande position kan bidra till att de medverkar i potentiellt skadliga affärsmetoder som skulle begränsa och undergräva företagens förtroende, vill föredraganden klargöra att ståndpunkten att plattformarna innehar en starkare position än deras företag inte speglar verkligheten. Med tanke på den föreliggande förordningens horisontella karaktär och de många olika onlinebaserade företagsmodeller som den inriktar sig på, är föredraganden av uppfattningen att de onlinebaserade förmedlingstjänsterna och företagsanvändarna är beroende av varandra, och strävar därför efter att säkerställa att förordningen inte ger upphov till en onödig börda för någon av dessa parter. Föredraganden vill finna en balans mellan att förbättra transparensen och skapa rättvisare villkor gentemot företagsanvändarna samtidigt som tillträdet till en rättvis, öppen och konkurrenskraftig marknad i onlinemiljön säkerställs.

I ljuset av den växande oron över de negativa konsekvenser som mest-gynnad-nations-klausuler (MGN-klausuler) får, anser föredraganden att företagsanvändare – för att konsumenterna ska åtnjuta en öppnare marknad och för att samordna insatserna runtom i EU – bör ha rätt att erbjuda olika villkor via alternativa distributionskanaler.

För att säkerställa transparens och rättvisa villkor gentemot företagsanvändarna, anser föredraganden också att plattformarna måste underrätta företagsanvändarna om eventuella ytterligare kanaler och annan användning av deras varumärken för att saluföra varor och tjänster. Föredraganden är av uppfattningen att företagsanvändarna bör ha kontroll över sitt varumärke och måste ha rätt att bli fortlöpande underrättade närhelst plattformarna avser att använda märkena i fråga för att saluföra varor och tjänster.

Slutligen anser föredraganden att det är nödvändigt att förlänga den period som företagen får på sig att genomförande föreliggande förordning till tolv månader, med tanke på att plattformarna ska åstadkomma betydande förändringar. Föredraganden försöker säkerställa att övergångsperioden inte kommer att påverka plattformarna och företagen negativt.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2)  Onlinebaserade förmedlingstjänster kan vara avgörande för de kommersiella resultaten för de företag som använder sådana tjänster för att nå kunder. Den ökande förmedlingen av transaktioner via onlinebaserade förmedlingstjänster, som förstärks av starka datadrivna indirekta nätverkseffekter, leder till att sådana företagsanvändare, t.ex. mikroföretag och små och medelstora företag, i allt högre grad blir beroende av dessa tjänster för att kunna nå kunder. Med tanke på detta ökande beroende har leverantörerna av sådana förmedlingstjänster ofta en överlägsen förhandlingsposition, som gör att de i praktiken kan bete sig ensidigt på ett sätt som kan vara orättvist och kan skada företagsanvändarnas legitima intressen och indirekt även unionens konsumenters intressen.

(2)  Onlinebaserade förmedlingstjänster kan vara avgörande för de kommersiella resultaten för de företag som använder sådana tjänster för att nå kunder. Den ökande förmedlingen av transaktioner via onlinebaserade förmedlingstjänster, som förstärks av starka datadrivna indirekta nätverkseffekter, leder till att sådana företagsanvändare, t.ex. mikroföretag och små och medelstora företag, i allt högre grad blir beroende av dessa tjänster för att kunna nå kunder. Med tanke på detta ökande beroende kan leverantörerna av sådana förmedlingstjänster ofta ha en överlägsen förhandlingsposition, som gör att de i praktiken kan bete sig ensidigt på ett sätt som kan vara orättvist och kan skada företagsanvändarnas legitima intressen och indirekt även unionens konsumenters intressen.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Det är viktigt att notera att termen ”företagsanvändare”, och mer allmänt tillämpningsområdet för denna förordning, även bör omfatta personer som arbetar eller tillhandahåller tjänster, inklusive på transportområdet, genom att personligen utföra arbete via onlineplattformar. Detta gäller inte bara små och medelstora företag utan också personer som kan kategoriseras som oberoende ekonomiska enheter eller egenföretagare. På grund av det ökande antal personer som är sysselsatta på detta sätt i ekonomin är det av avgörande betydelse att de också omfattas och kan förlita sig på möjligheten till prövning. De bör ha rätt att delta i processen med plattformarnas fastställande av priser och arbetsförhållanden, eftersom de är sårbara för godtyckligt borttagande från förteckningen, brist på tillgång till personuppgifter och diskriminering.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b)  För vissa sektorer av ekonomin som mer nyligen har öppnats upp för unionsintern konkurrens kan både onlinebaserade förmedlingstjänster och sökmotorer i hög grad bidra till förverkligandet av den inre marknaden. I sådana sektorer tillhandahåller onlinebaserade förmedlingstjänster och sökmotorer tjänster till företag som redan har etablerat sina egna handelskanaler online och inte är beroende av onlinebaserade förmedlingstjänster. I dessa fall bör ytterligare transparensskyldigheter för företagsanvändarna gentemot de onlinebaserade förmedlingstjänsterna övervägas, för att sund konkurrens ska uppnås och unionskonsumenternas intressen ska tas i beaktande.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6)  Ett antal enhetliga och målinriktade obligatoriska bestämmelser bör därför fastställas på unionsnivå för att säkerställa rättvisa, förutsebara, hållbara och förtroendeskapande affärsvillkor på den inre marknaden och i synnerhet säkerställa att företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster garanteras lämplig transparens och ändamålsenliga prövningsmöjligheter i hela unionen. Bestämmelserna bör också föreskriva lämplig transparens när det gäller rangordningen av företagswebbplatsanvändare i de sökresultat som genereras av sökmotorer. Samtidigt bör bestämmelserna vara sådana att de skyddar den viktiga innovationspotentialen i den bredare onlinebaserade plattformsekonomin.

(6)  Ett antal enhetliga och målinriktade obligatoriska bestämmelser bör därför fastställas på unionsnivå för att säkerställa rättvisa, förutsebara, hållbara och förtroendeskapande affärsvillkor på den inre marknaden och i synnerhet säkerställa att företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster garanteras lämplig transparens och ändamålsenliga prövningsmöjligheter i hela unionen, och att onlinebaserade förmedlingstjänster har tillgång till adekvat information så att de kan tillhandahålla unionens konsumenter korrekta och relevanta tjänster i god tid. Bestämmelserna bör också föreskriva lämplig transparens när det gäller rangordningen av företagswebbplatsanvändare i de sökresultat som genereras av sökmotorer. Samtidigt bör bestämmelserna vara sådana att de skyddar den viktiga innovationspotentialen i den bredare onlinebaserade plattformsekonomin, och stöder den ytterligare för framtiden.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  De berörda parternas informations- och transparensskyldigheter bör upprätthållas strikt så att konsumenterna kan ha förtroende för de plattformar och företag de använder och så att deras förtroende för den inre marknaden inte undergrävs. Alla initiativ som ökar transparensen hos rangordningsmekanismer och bidrar till att fastställa tillförlitliga anseendekriterier bör uppmuntras.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b)  Bättre lagstiftning i den digitala eran förutsätter en principbaserad lagstiftning tillsammans med kompletterande, icke-lagstiftande åtgärder för en ändamålsenlig anpassning till nya tekniker och nya affärsmodeller, så att en fragmentering av den inre marknaden undviks.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8)  Det finns många olika typer av handelsrelationer mellan företag och konsumenter som förmedlas online av leverantörer som driver flersidiga tjänster vilka i princip baseras på samma ekosystembyggande affärsmodell. För att dra till sig de relevanta tjänsterna bör onlinebaserade förmedlingstjänster vara definierade på ett exakt och teknikneutralt sätt. Tjänsterna bör i synnerhet utgöras av informationssamhällets tjänster, som kännetecknas av att de syftar till att främja inledandet av direkttransaktioner mellan företagsanvändare och konsumenter, oavsett om transaktionerna slutförs online, på den onlineportal som drivs av leverantören av den berörda förmedlingstjänsten eller av företagsanvändaren, eller offline. Tjänsterna bör dessutom tillhandahållas på grundval av ett avtalsförhållande både mellan leverantörerna och företagsanvändarna och mellan leverantörerna och konsumenterna. Ett sådant avtalsförhållande bör anses föreligga när båda berörda parterna uttrycker sin avsikt att förbinda sig på ett otvetydigt och verifierbart sätt, utan att det nödvändigtvis krävs ett uttryckligt skriftligt avtal.

(8)  Det finns många olika typer av handelsrelationer mellan företag och konsumenter som förmedlas online av leverantörer som driver flersidiga tjänster vilka i princip baseras på samma ekosystembyggande affärsmodell. För att dra till sig de relevanta tjänsterna bör onlinebaserade förmedlingstjänster vara definierade på ett exakt och teknikneutralt sätt. Tjänsterna bör i synnerhet utgöras av informationssamhällets tjänster, som kännetecknas av att de inleder direkttransaktioner mellan företagsanvändare och konsumenter, oavsett om transaktionerna slutförs online, på den onlineportal som drivs av leverantören av den berörda förmedlingstjänsten eller av företagsanvändaren, eller offline. Tjänsterna bör dessutom tillhandahållas på grundval av ett avtalsförhållande både mellan leverantörerna och företagsanvändarna och mellan leverantörerna och konsumenterna. Ett sådant avtalsförhållande bör anses föreligga när båda berörda parterna uttrycker sin avsikt att förbinda sig på ett otvetydigt och verifierbart sätt, utan att det nödvändigtvis krävs ett uttryckligt skriftligt avtal.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9)  Exemplen på onlinebaserade förmedlingstjänster som omfattas av denna förordning bör därför omfatta onlinebaserade e-marknadsplatser, även delningsplattformar där företagsanvändare är aktiva, onlinetjänster för mjukvarutillämpningar och sociala medier. Denna förordning bör dock inte tillämpas på onlineverktyg som används för annonsering eller annonsbörser online som inte tillhandahålls i syfte att främja inledandet av direkttransaktioner och som inte omfattar ett avtalsförhållande med konsumenter. Denna förordning bör inte heller tillämpas på betalningstjänster online, eftersom de inte själva uppfyller de tillämpliga kraven utan utgör sidotjänster till den transaktion där varor och tjänster tillhandahålls åt de berörda konsumenterna.

(9)  Exemplen på onlinebaserade förmedlingstjänster som omfattas av denna förordning bör därför omfatta onlinebaserade e-marknadsplatser, även delningsplattformar där företagsanvändare är aktiva, såsom onlinebaserade hotellbokningstjänster, och alla marknadsplatsliknande funktioner hos onlinetjänster för mjukvarutillämpningar och sociala medier samt tjänster för röstassistans. Denna förordning bör dock inte tillämpas på onlineverktyg som används för annonsering eller annonsbörser online som inte tillhandahålls i syfte att främja inledandet av direkttransaktioner och som inte omfattar ett avtalsförhållande med konsumenter. Denna förordning bör inte heller tillämpas på betalningstjänster online, eftersom de inte själva uppfyller de tillämpliga kraven utan utgör sidotjänster till den transaktion där varor och tjänster tillhandahålls åt de berörda konsumenterna, eller på nät eller tjänster inom elektronisk kommunikation eller audiovisuella medietjänster, som omfattas av sektorsspecifika bestämmelser om transparens, prövning och icke-diskriminering.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

11)  För konsekvensens skull bör den definition av sökmotorer som används i denna förordning anpassas till definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/114821.

(11)  Den definition av sökmotorer som används i denna förordning bör vara bredare än definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/114821, så att teknikneutralitet säkerställs och mångfalden av söktjänster beaktas.

_________________

_________________

21 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen (EUT L 194, 19.7.2016, s. 1).

21 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen (EUT L 194, 19.7.2016, s. 1).

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

12)  För att ge företagsanvändare ett effektivt skydd där det behövs bör denna förordning tillämpas när de allmänna villkoren i ett avtalsförhållande, oavsett deras namn eller form, inte förhandlas fram i det enskilda fallet av de berörda parterna. För att fastställa om de allmänna villkoren förhandlats fram i det enskilda fallet bör man göra en övergripande bedömning, där det inte i sig är avgörande ifall vissa bestämmelser som ingår kan ha förhandlats fram i det enskilda fallet.

utgår

Motivering

Making coverage under the Regulation dependent on whether a business has "individually negotiated" its terms of service (based on an "overall assessment" of the contract) would expose businesses to substantial uncertainty about when they may be protected, and how much they may be able to negotiate without jeopardising their important rights. The Regulation risks creating a situation whereby the more a business user negotiates with a platform, the more it is deprived of the minimum rights recognised by it. To avoid losing protection by the proposed Regulation, hotels – large or small – would then be faced with an incentive not to seek better contractual terms in negotiations with online platforms.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

15)  För att skydda företagsanvändarna bör det vara möjligt för en behörig domstol att fastställa att allmänna villkor som inte uppfyller kraven inte är bindande för den berörda företagsanvändaren, med omedelbar verkan (ex nunc). Sådana fastställanden av domstol bör dock endast avse de specifika bestämmelser i de allmänna villkoren som inte uppfyller kraven. Övriga bestämmelser bör fortsätta att gälla och vara tillämpbara, i den mån som de kan skiljas från de bestämmelser som inte uppfyller kraven. Plötsliga ändringar av befintliga allmänna villkor kan i hög grad störa företagsanvändarnas verksamhet. För att begränsa sådana negativa effekter för företagsanvändare, och för att motverka sådana beteenden, bör därför sådana ändringar som görs i strid med skyldigheten att ge en fastställd varselperiod vara ogiltiga, dvs. anses aldrig ha existerat med verkan erga omnes och ex tunc.

(15)  För att skydda företagsanvändarna och uppnå klarhet om rättsläget för samtliga parter bör det vara möjligt för en behörig domstol att fastställa att allmänna villkor som inte uppfyller kraven inte är bindande för den berörda företagsanvändaren, med omedelbar verkan (ex nunc). Sådana fastställanden av domstol bör dock endast avse de specifika bestämmelser i de allmänna villkoren som inte uppfyller kraven. Övriga bestämmelser bör fortsätta att gälla och vara tillämpbara, i den mån som de kan skiljas från de bestämmelser som inte uppfyller kraven. Plötsliga ändringar av befintliga allmänna villkor kan i hög grad störa företagsanvändarnas verksamhet. För att begränsa sådana negativa effekter för företagsanvändare, och för att motverka sådana beteenden, bör därför sådana ändringar som görs i strid med skyldigheten att ge en fastställd varselperiod vara ogiltiga, dvs. anses aldrig ha existerat med verkan erga omnes och ex tunc.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

16)  En leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster kan ha legitima skäl för att besluta att tillfälligt avbryta eller avsluta tillhandahållandet av sina tjänster, helt eller delvis, till en viss företagsanvändare, även genom att ta bort enskilda varor eller tjänster för en viss företagsanvändare eller i praktiken ta bort sökresultat. Eftersom sådana beslut i hög grad kan påverka den berörda företagsanvändarens intressen, bör denne ges ordentlig information om skälen. Skälen bör redovisas på ett sådant sätt att företagsanvändarna kan avgöra om det finns utrymme att överklaga beslutet, vilket ökar företagsanvändarnas möjligheter till en effektiv prövning vid behov. Ett krav på redovisning av skälen bör också bidra till att förebygga eller åtgärda eventuellt oavsiktligt avlägsnande av onlineinnehåll som tillhandahålls av företagsanvändare och som leverantören felaktigt anser utgöra olagligt innehåll, i linje med kommissionens rekommendation (EU) 2018/33422. Redovisningen bör ange de objektiva skälen (ett eller flera) till beslutet, baserat på skäl som leverantören i förväg angett i sina allmänna villkor, och på ett proportionerligt sätt hänvisa till de relevanta särskilda omständigheter som föranlett beslutet.

(16)  En leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster kan ha legitima skäl för att tillämpa inskränkningar eller sanktioner mot företagsanvändare, såsom att tillfälligt avbryta eller avsluta tillhandahållandet av sina tjänster, helt eller delvis, till en viss företagsanvändare, även genom att ta bort enskilda varor eller tjänster för en viss företagsanvändare eller i praktiken ta bort sökresultat. Eftersom sådana beslut i hög grad kan påverka den berörda företagsanvändarens och de berörda konsumenternas intressen, bör den berörda företagsanvändaren omedelbart informeras om beslutet och skälen till det. Om beslutet bygger på anmälningar från tredje parter bör dessa anmälningar vara tillräckligt precisa och underbyggda för att värdtjänstleverantören ska kunna fatta ett välgrundat och omsorgsfullt beslut. Leverantörer bör därför åläggas att vidarebefordra innehållet i sådana anmälningar till företagsanvändarna för att göra det möjligt för dem att vederlägga uppenbart felaktiga anmälningar. Skälen bör redovisas på ett sådant sätt att företagsanvändarna kan avgöra om det finns utrymme att överklaga beslutet, vilket ökar företagsanvändarnas möjligheter till en effektiv prövning vid behov. Ett krav på redovisning av skälen bör också bidra till att förebygga eller åtgärda eventuellt oavsiktligt avlägsnande av onlineinnehåll som tillhandahålls av företagsanvändare och som leverantören felaktigt anser utgöra olagligt innehåll, i linje med kommissionens rekommendation (EU) 2018/33422. Redovisningen bör ange de objektiva skälen (ett eller flera) till beslutet, baserat på skäl som leverantören i förväg angett i sina allmänna villkor, och på ett proportionerligt sätt hänvisa till de relevanta särskilda omständigheter som föranlett beslutet. Eftersom leverantörer av förmedlingstjänster kan arbeta med ytterligare distributionskanaler eller tillhörande program bör transparens gentemot företagsanvändarna säkerställas i detta avseende. Företagsanvändare bör ha rätt att göra anpassningar i kanaler där det bedrivs handel med deras erbjudanden.

__________________

__________________

22 Kommissionens rekommendation (EU) 2018/334 av den 1 mars 2018 om åtgärder för att effektivt bekämpa olagligt innehåll online (EUTL 63, 6.3.2018, s. 50).

22 Kommissionens rekommendation (EU) 2018/334 av den 1 mars 2018 om åtgärder för att effektivt bekämpa olagligt innehåll online (EUTL 63, 6.3.2018, s. 50).

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

17)  Den rangordning av varor och tjänster som görs av onlinebaserade leverantörer av förmedlingstjänster har stor betydelse för konsumenternas val och, följaktligen, för hur företagsanvändarna lyckas med att erbjuda konsumenterna dessa varor och tjänster. Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster bör på förhand beskriva de huvudparametrar som avgör rangordningen, för att öka förutsebarheten för företagsanvändare, så att de bättre kan förstå hur rangordningsmekanismen fungerar och jämföra olika leverantörers rangordningspraxis. Begreppet huvudparametrar ska tolkas som att det avser alla allmänna kriterier, processer, specifika signaler som införlivats med algoritmer eller andra anpassnings- eller nedprioriteringsmekanismer som används i samband med rangordningen. Beskrivningen av de huvudparametrar som avgör rangordningen bör också innefatta en förklaring av företagens eventuella möjligheter att aktivt påverka rangordningen mot ersättning, samt de relativa effekterna av detta. Denna beskrivning bör ge företagsanvändarna en tillräcklig förståelse av hur rangordningsmekanismen beaktar de faktiska särdragen hos de faktiska varor eller tjänster som bjuds ut av företagsanvändarna och deras relevans för konsumenter som använder den aktuella onlinebaserade förmedlingstjänsten.

(17)  Den rangordning av varor och tjänster som görs av onlinebaserade leverantörer av förmedlingstjänster har stor betydelse för konsumenternas val och, följaktligen, för hur företagsanvändarna lyckas med att erbjuda konsumenterna dessa varor och tjänster. Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster bör på förhand beskriva de huvudparametrar som avgör rangordningen, för att öka förutsebarheten för företagsanvändare, så att de bättre kan förstå hur rangordningsmekanismen fungerar och jämföra olika leverantörers rangordningspraxis. Begreppet huvudparametrar ska tolkas som att det avser alla allmänna kriterier, processer, specifika signaler som införlivats med algoritmer eller andra anpassnings- eller nedprioriteringsmekanismer som används i samband med rangordningen. Beskrivningen av de huvudparametrar som avgör rangordningen bör också innefatta en förklaring av företagens eventuella möjligheter att aktivt påverka rangordningen mot ersättning, samt de relativa effekterna av detta. Denna beskrivning bör ge företagsanvändarna en tillräcklig förståelse av hur rangordningsmekanismen beaktar de faktiska särdragen hos de faktiska varor eller tjänster som bjuds ut av företagsanvändarna och deras relevans för konsumenter som använder den aktuella onlinebaserade förmedlingstjänsten. Konsumenten bör också tydligt och otvetydigt informeras genom ett uttryckligt eller skriftligt meddelande om en företagsanvändare har påverkat rangordningen mot ersättning.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a)  För att onlinebaserade förmedlingstjänster och sökmotorer ska ta bättre ansvar för efterlevnaden av bestämmelserna rörande rangordningar, bör de utse en person som ska ansvara för de algoritmer och rangordningar som leverantören tillämpar. Detta bör underlätta ett smidigt genomförande av bestämmelserna i förordningen och öka klarheten gällande rangordningarna.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

19)  När en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster själv erbjuder vissa varor eller tjänster till konsumenter via sina egna onlinebaserade förmedlingstjänster, eller gör det via en företagsanvändare som leverantören kontrollerar, får denna leverantör konkurrera direkt med andra företagsanvändare av dess onlinebaserade förmedlingstjänster som inte kontrolleras av leverantören. I sådana situationer är det särskilt viktigt att leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster agerar på ett transparent sätt och tillhandahåller en beskrivning av eventuell differentierad behandling, oavsett om differentieringen avser rättsliga, kommersiella eller tekniska aspekter, som leverantören kan göra med avseende på varor eller tjänster som leverantören själv erbjuder, jämfört med sådana som erbjuds av företagsanvändare. För att säkerställa proportionaliteten bör denna skyldighet gälla på den allmänna nivån av onlinebaserade förmedlingstjänster snarare än för enskilda varor eller tjänster som erbjuds via förmedlingstjänsterna.

(19)  När en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster själv erbjuder vissa varor eller tjänster till konsumenter via sina egna onlinebaserade förmedlingstjänster, eller gör det via en företagsanvändare som leverantören kontrollerar, får denna leverantör konkurrera direkt med andra företagsanvändare av dess onlinebaserade förmedlingstjänster som inte kontrolleras av leverantören. I sådana situationer är det särskilt viktigt att leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster agerar på ett transparent sätt och tillhandahåller en beskrivning av eventuell differentierad behandling, oavsett om differentieringen avser rättsliga, kommersiella eller tekniska aspekter, såsom standardinställningar, som leverantören kan göra med avseende på varor eller tjänster som leverantören själv erbjuder, jämfört med sådana som erbjuds av företagsanvändare. Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster bör därför inte tillåtas tillhandahålla några varor eller tjänster som står under deras direkta eller indirekta kontroll som standardalternativ utan att först ge kunderna möjligheten att välja bland olika tillgängliga konkurrerande alternativ när de använder den onlinebaserade förmedlingstjänsten för första gången. Differentierad behandling bör tillåtas endast i den mån kraven i konkurrenslagstiftningen uppfylls fullt ut. För att säkerställa proportionaliteten bör denna skyldighet gälla på den allmänna nivån av onlinebaserade förmedlingstjänster snarare än för enskilda varor eller tjänster som erbjuds via förmedlingstjänsterna. Eftersom onlinebaserade förmedlare ofta äger mer än en plattform eller webbplats bör de dessutom informera de företagsanvändare som ingår ett avtal om att förtecknas av dem om vilka plattformar eller webbplatser som förteckningen visas på.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

20)  Möjligheten att få tillgång till och använda data, inklusive personuppgifter, kan möjliggöra betydande värdeskapande i den onlinebaserade plattformsekonomin. Därmed är det viktigt att leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster ger företagsanvändarna en tydlig beskrivning av räckvidd, art och villkor för tillgången till och användningen av vissa kategorier av data. Beskrivningen bör vara proportionerlig och kan hänvisa till allmänna åtkomstvillkor, snarare än en uttömmande angivelse av faktiska data eller datakategorier, för att hjälpa företagsanvändarna att förstå om de kan använda dessa data för att öka sitt värdeskapande, inklusive genom tredje parts datatjänster. Behandlingen av personuppgifter bör ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67924.

(20)  Möjligheten att få tillgång till och använda verifierbara data, inklusive personuppgifter, kan möjliggöra betydande värdeskapande i den onlinebaserade plattformsekonomin. Därmed är det viktigt att leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster ger företagsanvändarna en tydlig beskrivning av räckvidd, art och villkor för tillgången till och användningen av vissa kategorier av data. Beskrivningen bör vara proportionerlig och kan hänvisa till allmänna åtkomstvillkor, snarare än en uttömmande angivelse av faktiska data eller datakategorier, för att hjälpa företagsanvändarna att förstå om de kan använda eller kontrollera dessa data för att öka sitt värdeskapande, inklusive genom tredje parts datatjänster. Behandlingen av personuppgifter bör ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67924.

_________________

_________________

24 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (Text av betydelse för EES) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

24 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (Text av betydelse för EES) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

21)  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster kan i de allmänna villkoren i vissa fall begränsa företagsanvändarnas möjlighet att erbjuda varor och tjänster till konsumenter enligt gynnsammare villkor via andra kanaler än via dessa onlinebaserade förmedlingstjänster. I sådana fall bör de berörda leverantörerna ange skälen för detta, i synnerhet med hänvisning till de viktigaste ekonomiska, kommersiella eller rättsliga överväganden som ligger bakom restriktionerna. Denna skyldighet till transparens bör dock inte tolkas som att den påverkar bedömningen av sådana begränsningars laglighet enligt annan unionslagstiftning eller medlemsstaters lagstiftning i enlighet med unionslagstiftning, inklusive inom områdena konkurrens och otillbörliga affärsmetoder, eller tillämpningen av sådan lagstiftning.

(21)  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster kan i de allmänna villkoren i vissa fall begränsa företagsanvändarnas möjlighet att erbjuda varor och tjänster till konsumenter enligt gynnsammare villkor via andra kanaler än via dessa onlinebaserade förmedlingstjänster. Sådana begränsningar bör inskränkas eftersom de berövar företagsanvändarna möjligheten att utöva sin näringsfrihet och fastställa försäljningsvillkoren för sina egna produkter och tjänster, och eftersom de dessutom kan skada konsumenterna genom att hindra dem att få tillgång till ett bredare utbud. Kommissionen bör, på begäran av företagsanvändare eller andra leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster eller på eget initiativ, aktivt och skyndsamt bedöma om sådana begränsningar är lagliga enligt unionsrätten. Företagsanvändare bör ges full kontroll över sina egna immateriella rättigheter. Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster bör få använda dessa rättigheter först efter uttryckligt samtycke från företagsanvändaren. Villkoren för användning av sådana rättigheter bör respekteras.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

22)  Företagsanvändarna, inklusive företagsanvändare vars användning av de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna har avbrutits eller avslutats, bör ha tillgång till omedelbara, lämpliga och effektiva prövningsmöjligheter, och därför bör leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster tillhandahålla ett internt system för hantering av klagomål. Det interna systemet för hantering av klagomål bör syfta till att säkerställa att en betydande andel av klagomålen kan lösas bilateralt av leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster och den berörda företagsanvändaren. Säkerställandet av att leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster offentliggör information om hur deras interna system för hantering av klagomål fungerar och deras effektivitet bör också hjälpa företagsanvändare förstå vilka typer av frågor som kan uppstå i samband med tillhandahållandet av olika onlinebaserade förmedlingstjänster och få grepp om möjligheten att nå en snabb och effektiv bilateral lösning.

(22)  Företagsanvändarna, inklusive företagsanvändare vars användning av de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna har avbrutits eller avslutats, bör ha tillgång till omedelbara, lämpliga och effektiva prövningsmöjligheter, och därför bör leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster tillhandahålla ett internt system för hantering av klagomål. Det interna systemet för hantering av klagomål bör syfta till att säkerställa att en betydande andel av klagomålen kan lösas bilateralt av leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster och den berörda företagsanvändaren. Säkerställandet av att leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster offentliggör information om hur deras interna system för hantering av klagomål fungerar och deras effektivitet bör också hjälpa företagsanvändare att förstå vilka typer av frågor och vilken svårighetsgrad som kan uppstå i samband med tillhandahållandet av olika onlinebaserade förmedlingstjänster och få grepp om möjligheten att nå en snabb och effektiv bilateral lösning.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

23)  Denna förordnings krav avseende interna system för hantering av klagomål syftar till att ge leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster en rimlig grad av flexibilitet i driften av dessa system och hanteringen av enskilda klagomål, för att minska den administrativa bördan. De interna systemen för hantering av klagomål bör också ge leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster möjlighet att, vid behov, på ett proportionerligt sätt hantera eventuella försök till missbruk av dessa system från vissa företagsanvändares sida. I andra fall än påstått icke-uppfyllande av de rättsliga kraven enligt denna förordning gäller även att de interna systemen för hantering av klagomål inte bör vara öppna för klagomål som avser endast försumbara negativa effekter för den berörda företagsanvändaren. Mot bakgrund av kostnaderna för att inrätta och driva sådana system är det lämpligt att från dessa skyldigheter undanta alla leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster som är småföretag, i linje med de tillämpliga bestämmelserna i kommissionens rekommendation 2003/361/EG25.

(23)  Denna förordnings krav avseende interna system för hantering av klagomål syftar till att ge leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster en rimlig grad av flexibilitet i driften av dessa system och hanteringen av enskilda klagomål, för att minska den administrativa bördan. De interna systemen för hantering av klagomål bör också ge leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster möjlighet att, vid behov, på ett proportionerligt sätt hantera eventuella försök till missbruk av dessa system från vissa företagsanvändares sida. Mot bakgrund av kostnaderna för att inrätta och driva sådana system är det lämpligt att från dessa skyldigheter undanta alla leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster som är småföretag, i linje med de tillämpliga bestämmelserna i kommissionens rekommendation 2003/361/EG25.

__________________

__________________

25 Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).

25 Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

25)  Leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster bör bära en rimlig andel av de totala kostnaderna för medlingen, med beaktande av alla relevanta aspekter av det aktuella fallet. Därför bör medlaren föreslå vilken andel som är rimlig i det enskilda fallet. Denna andel bör dock aldrig understiga hälften av kostnaderna.

(25)  Leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster bör bära en rimlig andel av de totala kostnaderna för medlingen, med beaktande av alla relevanta aspekter av det aktuella fallet. Därför bör medlaren föreslå vilken andel som är rimlig i det enskilda fallet. Denna andel bör dock aldrig understiga hälften av kostnaderna. I undantagsfall när företagsanvändarna är stora företag som drar fördel av sina egna onlinebaserade handelskanaler och medlaren fastställer att det förekommer tydliga överträdelser av medlingsförfarandet till förfång för leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster, bör företagsanvändarna stå för en större andel av kostnaderna.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

28)  Uppförandekoder som utarbetas av antingen de berörda tjänsteleverantörerna eller av organisationer eller sammanslutningar som företräder dem, kan bidra till en korrekt tillämpning av denna förordning och bör därför uppmuntras. Vid utarbetandet av sådana uppförandekoder, i samråd med alla berörda parter, bör hänsyn tas till de berörda sektorernas särdrag och de särskilda egenskaperna hos mikroföretag och små och medelstora företag.

(28)  Uppförandekoder som utarbetas av antingen de berörda tjänsteleverantörerna eller av organisationer eller sammanslutningar som företräder dem, kan bidra till en korrekt tillämpning av denna förordning och bör därför uppmuntras. Vid utarbetandet av sådana uppförandekoder, i samråd med alla berörda parter, bör hänsyn tas till de berörda sektorernas särdrag och de särskilda egenskaperna hos mikroföretag och små och medelstora företag. Kommissionen bör bedöma om uppförandekoderna stämmer överens med unionsrätten.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28a)  Unionens lagstiftning bör vägledas av konceptet ”så lite som möjligt och så mycket som behövs”, vilket innebär att det krävs regler för den digitala eran som är tillräckligt öppna och teknikneutrala för att kunna anpassas till den framtida utvecklingen. Kommissionens initiativ för att analysera plattformars roll i den digitala ekonomin, vilket säkerställer ett övergripande och likvärdigt tillvägagångssätt för ramarna för hela den digitala marknaden, bör välkomnas. En standardlösning för alla kan få en nedkylande effekt på innovationen och ge europeiska företag en konkurrensnackdel i den globala ekonomin.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

31)  Eftersom målet för denna förordning, nämligen att säkerställa rättvisa, hållbara och förtroendeskapande affärsvillkor online på den inre marknaden, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av dess omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(31)  Eftersom målet för denna förordning, nämligen att säkerställa tydliga, rättvisa, hållbara och förtroendeskapande affärsvillkor online på den inre marknaden, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av dess omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I denna förordning fastställs regler för att säkerställa att företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster och företagswebbplatsanvändare, när det gäller sökmotorer, erbjuds tillbörlig transparens och effektiva prövningsmöjligheter.

1.  I denna förordning fastställs regler för att säkerställa att företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster och företagswebbplatsanvändare, när det gäller anslutna sökmotorer, erbjuds tillbörlig rättvisa och transparens och effektiva prövningsmöjligheter.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.   Medlemsstaterna får i sina nationella lagar inte bibehålla eller införa bestämmelser rörande sakfrågor som omfattas av denna förordning om de skiljer sig från de bestämmelser som fastställs i denna förordning.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Denna förordning ska tillämpas på onlinebaserade förmedlingstjänster och sökmotorer som tillhandahålls, eller som någon erbjuder sig att tillhandahålla, för företagsanvändare respektive företagswebbplatsanvändare som har sin etablerings- eller bosättningsort i unionen och som, via onlinebaserade förmedlingstjänster eller sökmotorer, erbjuder varor eller tjänster till konsumenter som befinner sig i unionen, utan hänsyn till vilken etablerings- eller bosättningsort leverantörerna av dessa tjänster har.

2.  Denna förordning ska tillämpas på sökmotorer och onlinebaserade förmedlingstjänster som tillhandahålls, eller som någon erbjuder sig att tillhandahålla, för företagsanvändare respektive företagswebbplatsanvändare som har sin etableringsort eller är verksamma i unionen, som är inriktade på konsumenter i unionen och som, via onlinebaserade förmedlingstjänster eller sökmotorer, erbjuder varor eller tjänster till konsumenter som befinner sig i unionen, utan hänsyn till vilken etablerings- eller bosättningsort leverantörerna av dessa tjänster har.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1)  företagsanvändare: en fysisk eller juridisk person som via onlinebaserade förmedlingstjänster erbjuder konsumenter varor eller tjänster inom ramen för sin närings- eller yrkesverksamhet.

1)  företagsanvändare: en fysisk eller juridisk person som via onlinebaserade förmedlingstjänster erbjuder eller marknadsför varor eller tjänster för konsumenter inom ramen för sin närings- eller yrkesverksamhet, inklusive på transportområdet samt personer som arbetar eller tillhandahåller tjänster genom att personligen tillhandahålla arbete via onlinebaserade förmedlingstjänster.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  De gör det möjligt för företagsanvändare att erbjuda konsumenter varor eller tjänster, i syfte att främja inledandet av direkttransaktioner mellan dessa företagsanvändare och konsumenter, oavsett var dessa transaktioner till sist slutförs.

b)  De gör det möjligt för företagsanvändare att erbjuda eller marknadsföra varor eller tjänster för konsumenter, i syfte att främja inledandet av direkttransaktioner mellan dessa företagsanvändare och konsumenter, oavsett var dessa transaktioner till sist slutförs.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  De tillhandahålls företagsanvändare på grundval av avtalsförhållanden mellan, å ena sidan, leverantören av dessa tjänster och, å andra sidan, både dessa företagsanvändare och de konsumenter som erbjuds varor eller tjänster av dessa företagsanvändare.

c)  De tillhandahålls företagsanvändare på grundval av avtalsförhållanden mellan, å ena sidan, leverantören av dessa tjänster och, å andra sidan, både dessa företagsanvändare och de konsumenter för vilka varor eller tjänster erbjuds eller marknadsförs av dessa företagsanvändare.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5)  sökmotor: en digital tjänst som gör det möjligt för användare att göra sökningar på i princip alla webbplatser eller webbplatser på ett visst språk på grundval av en förfrågan om vilket ämne som helst i form av ett nyckelord, en fras eller annan inmatning och som returnerar länkar som innehåller information om det begärda innehållet.

5)  sökmotor: en digital tjänst eller ett digitalt gränssnitt eller mobilapplikationer som gör det möjligt för användare att göra sökningar på webbinnehåll på ett visst språk på grundval av en förfrågan i form av ett nyckelord, en fras eller annan inmatning med många alternativ och som returnerar resultat som innehåller information om förfrågan.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7)  företagswebbplatsanvändare: en fysisk eller juridisk person som använder webbplatser för att erbjuda konsumenter varor eller tjänster inom ramen för sin närings- eller yrkesverksamhet.

7)  företagswebbplatsanvändare: en fysisk eller juridisk person som använder ett onlinebaserat gränssnitt, det vill säga något slags mjukvara, inbegripet en webbplats eller en del av en sådan samt applikationer, även mobilapplikationer, för att erbjuda eller marknadsföra varor eller tjänster för konsumenter inom ramen för sin närings- eller yrkesverksamhet.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8)  rangordning:: den relativa vikt som tilldelas de varor eller tjänster som erbjuds konsumenter av företagsanvändare via onlinebaserade förmedlingstjänster, eller som tilldelas webbplatser som indexerats för konsumenter av sökmotorer, såsom dessa uppgifter presenteras, organiseras eller vidarebefordras till dessa konsumenter av leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster eller av leverantörer av sökmotorer, oberoende av vilka tekniska medel som används för sådan presentation, organisation eller vidarebefordran.

8)  rangordning: den relativa vikt som i sökresultaten tilldelas de varor eller tjänster som erbjuds konsumenter av företagsanvändare via onlinebaserade förmedlingstjänster, eller som tilldelas webbplatser som indexerats för konsumenter av sökmotorer, såsom dessa uppgifter presenteras, organiseras eller vidarebefordras till dessa konsumenter av leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster eller av leverantörer av sökmotorer, oberoende av vilka tekniska medel som används för sådan presentation, organisation eller vidarebefordran.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

10a)  kompletterande varor och tjänster: varor eller tjänster som erbjuds som komplettering till den primära produkt som erbjuds av företagsanvändaren.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  är formulerade i klara och entydiga ordalag,

(a)  är formulerade i klara ordalag,

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  anger objektiva skälen för beslut att tillfälligt avbryta eller avsluta, helt eller delvis, tillhandahållandet av deras onlinebaserade förmedlingstjänster till företagsanvändare.

(c)  anger objektiva, icke-diskriminerande, rättvisa och rimliga skäl – i överensstämmelse med de allmänna villkoren – för beslut att tillämpa sanktioner såsom att inskränka, tillfälligt avbryta eller avsluta, helt eller delvis, tillhandahållandet av deras onlinebaserade förmedlingstjänster till företagsanvändare.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  innehåller bestämmelser som avser företagsanvändarnas skyldighet att se till att den information som tillhandahålls på plattformen är korrekt och att den säkerställer att konsumenterna korrekt kan utvärdera kvaliteten, den tekniska prestandan, priset och andra särskilda kännetecken för de varor eller tjänster som erbjuds, samt att de allmänna villkoren är lagliga och rättvisa, i synnerhet rörande betalning.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska underrätta de berörda företagsanvändarna om alla planerade ändringar av sina allmänna villkor.

Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska underrätta företagsanvändarna om sina ytterligare distributionskanaler och eventuella tillhörande program som de kommer att använda för företagsanvändarnas erbjudanden. Företagsanvändarna ska ha rätt att begära att de tas bort från sådana ytterligare distributionskanaler. Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska underrätta de berörda företagsanvändarna om alla planerade ändringar av sina allmänna villkor.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3 – stycke 2 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De planerade ändringarna ska inte genomföras före utgången av en varselperiod som är rimlig och står i proportion till arten och omfattningen av de planerade ändringarna och till deras konsekvenser för den berörda företagsanvändaren. Varselperioden ska vara minst 15 dagar från och med den dag då leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster underrättar den berörda företagsanvändaren om de planerade ändringarna.

De planerade ändringarna ska inte genomföras före utgången av en varselperiod som är rimlig och står i proportion till arten och omfattningen av de planerade ändringarna och till deras konsekvenser för den berörda företagsanvändaren. Varselperioden ska vara minst 15 dagar och högst 30 dagar från och med den dag då leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster underrättar den berörda företagsanvändaren om de planerade ändringarna.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Punkt 3 ska inte tillämpas om en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster omfattas av en rättslig skyldighet att ändra sina allmänna villkor på ett sätt som gör det omöjligt för den att iaktta den varselperiod som anges i punkt 3 andra stycket.

5.  Punkt 3 ska inte tillämpas om en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster på rimliga grunder anser att iakttagandet av hela varselperioden skulle strida mot lagen eller äventyra en rättslig utredning.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. Den avgift som en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster debiterar en företagsanvändare för sina onlinebaserade förmedlingstjänster ska vara proportionerlig och avtalas mellan de två berörda parterna.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tillfälligt avbrytande eller avslutande

Tillfälligt avbrytande, borttagande eller avslutande

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster beslutar att tillfälligt avbryta eller avsluta, helt eller delvis, tillhandahållandet av sina onlinebaserade förmedlingstjänster till en viss företagsanvändare, ska den utan onödigt dröjsmål tillställa den berörda företagsanvändaren en redogörelse för skälen bakom detta beslut.

1.  Om en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster beslutar att tillämpa sanktioner såsom att tillfälligt avbryta, ta bort eller avsluta, helt eller delvis, tillhandahållandet av sina onlinebaserade förmedlingstjänster till en viss företagsanvändare, ska den utan onödigt dröjsmål informera den berörda företagsanvändaren och tillställa denna en tydlig och sammanhängande redogörelse för skälen bakom detta beslut.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den redogörelse för skälen som nämns i punkt 1 ska innehålla en hänvisning till de specifika fakta eller omständigheter som ledde till det beslut som fattades av leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster, samt en hänvisning till det eller de tillämpliga objektiva skälen för det beslut som avses i artikel 3.1 c.

2.  Den redogörelse för skälen som nämns i punkt 1 ska innehålla en hänvisning till de specifika fakta eller omständigheter som ledde till det beslut som fattades av leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster, samt en hänvisning till de tillämpliga skälen för det beslut som avses i artikel 3.1 c. På begäran av företagsanvändaren ska leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster tillhandahålla uppgifter om de specifika fakta eller omständigheter som ledde till det beslutet, inbegripet anmälan från tredje part om det tillfälliga avbrytandet eller avslutandet härrör från nämnda anmälan. Avslutande och tillfälligt avbrytande ska föregås av en anmälan och en möjlighet att förtydliga eller återupprätta efterlevnaden.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska i sina allmänna villkor ange de huvudparametrar som bestämmer rangordningen samt skälen för dessa huvudparametrars relativa betydelse jämfört med andra parametrar.

Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska i sina allmänna villkor tydligt och otvetydigt ange de huvudparametrar som bestämmer rangordningen samt skälen för dessas relativa betydelse jämfört med andra parametrar. Varje ändring av de parametrar som bestämmer rangordningen ska meddelas företagsanvändarna i god tid och i klara och otvetydiga ordalag. Parametrar som bestämmer rangordningen ska tillämpas på företagsanvändarna på ett icke-diskriminerande sätt. Utan att det påverkar artikel 3.3 ska varje ändring av de parametrar som bestämmer rangordningen meddelas företagsanvändarna i god tid och i klara och enkla ordalag.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Leverantörer av sökmotorer ska informera företagswebbplatsanvändare om de huvudparametrar som bestämmer rangordningen, genom att tillhandahålla en lättillgänglig och allmänt tillgänglig beskrivning, formulerad i klara och entydiga ordalag, i sina sökmotorer. De ska hålla denna beskrivning uppdaterad.

2.  Leverantörer av sökmotorer ska informera företagswebbplatsanvändare om de huvudparametrar som bestämmer rangordningen på de allmänna sökresultatsidorna, genom att tillhandahålla en lättillgänglig och allmänt tillgänglig beskrivning, formulerad i klara, enkla och begripliga ordalag, i sina sökmotorer. De ska hålla denna beskrivning uppdaterad med avseende på väsentliga förändringar som rimligen kan förväntas påverka företagswebbplatsanvändare på ett påtagligt sätt och med negativt resultat. Om en leverantör av en sökmotor har ändrat rangordningen eller tagit bort en viss webbplats efter en anmälan från en tredje part ska leverantören erbjuda företagsanvändaren möjligheten att granska innehållet i anmälan.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster och leverantörer av sökmotorer ska, när de uppfyller kraven i denna artikel, inte vara skyldiga att röja några företagshemligheter enligt definitionen i artikel 2.1 i direktiv (EU) 2016/943.

4.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster och leverantörer av sökmotorer ska, när de uppfyller kraven i denna artikel, inte vara skyldiga att röja några företagshemligheter enligt definitionen i artikel 2.1 i direktiv (EU) 2016/943, och inte heller några uppgifter som sannolikt skulle underlätta manipulering av resultaten eller vilseledande av konsumenterna.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Företagsanvändare ska delge leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster en korrekt beskrivning av särdragen hos de varor och tjänster som erbjuds konsumenterna. Ingen negativ inverkan på rangordningen för en företagsanvändares varor och tjänster till följd av ofullständig eller inkorrekt information från samma företagsanvändare får belasta leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b. Leverantörer av sökmotorer och leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska utse en person med strategiskt ansvar för rangordningar inom leverantören.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5a

 

Kompletterande varor och tjänster

 

1. Om kompletterande varor och tjänster erbjuds av leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster, av antingen leverantörerna själva, tredjeparter eller företagsanvändarna, ska leverantörerna i sina allmänna villkor tillhandahålla en beskrivning av de kompletterande varorna och tjänsterna. 

 

2. Om både leverantörerna eller tredjeparter och företagsanvändarna erbjuder kompletterande varor och tjänster ska det i beskrivningen enligt punkt 1 anges tydligt om de kompletterande varor och tjänster som tillhandahålls av företagsanvändaren kommer att erbjudas kunden. Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster bör tydligt och synligt ange för kunden vem som tillhandahåller respektive kompletterande vara eller tjänst och enligt vilka allmänna villkor. 

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska i sina allmänna villkor inkludera en beskrivning av alla differentierade villkor som de erbjuder, eller kan erbjuda, avseende, å ena sidan, varor eller tjänster som erbjuds konsumenter via dessa onlinebaserade förmedlingstjänster av antingen den leverantören själv eller av någon företagsanvändare som den leverantören kontrollerar och, å andra sidan, andra företagsanvändare.

1.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska i sina allmänna villkor inkludera en beskrivning av alla på väsentligt sätt differentierade villkor som de erbjuder, eller kan erbjuda, avseende, å ena sidan, varor eller tjänster som erbjuds konsumenter via dessa onlinebaserade förmedlingstjänster av antingen den leverantören själv eller av någon företagsanvändare som den leverantören kontrollerar och, å andra sidan, andra företagsanvändare.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Rangordning.

b)  Rangordning och standardinställningar.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  All direkt eller indirekt ersättning som tas ut för användningen av de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna.

c)  All direkt eller indirekt ersättning som tas ut för användningen av de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna eller sökmotorerna.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6a

 

Differentierad behandling av kompletterande varor och tjänster

 

Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska, i förekommande fall, i sina allmänna villkor inkludera en beskrivning av alla differentierade villkor som de erbjuder, eller kan erbjuda, avseende, å ena sidan, kompletterande varor eller tjänster som erbjuds konsumenter via dessa onlinebaserade förmedlingstjänster, antingen av leverantören själv eller av någon företagsanvändare som den leverantören kontrollerar och, å andra sidan, andra företagsanvändare. 

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska i sina allmänna villkor inkludera en beskrivning av den tekniska eller kontraktsenliga tillgång, eller frånvaro av sådan, som företagsanvändare har till alla personuppgifter och/eller andra data som företagsanvändare eller konsumenter tillhandahåller för användning av de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna eller som genereras genom tillhandahållandet av sådana tjänster.

1.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster och sökmotorer ska i sina allmänna villkor inkludera en beskrivning av den tekniska eller kontraktsenliga tillgång som företagsanvändare och företagswebbplatsanvändare har till alla personuppgifter och/eller andra data som företagsanvändare eller konsumenter tillhandahåller för användning av de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna eller sökmotorerna eller som genereras genom tillhandahållandet av sådana tjänster.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Huruvida leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster har tillgång till personuppgifter och/eller andra data som företagsanvändare eller konsumenter tillhandahåller för användning av dessa tjänster eller som genereras genom tillhandahållandet av dessa tjänster och, om så är fallet, till vilka kategorier av sådana data och på vilka villkor.

(a)  Huruvida leverantören av onlinebaserade förmedlingstjänster har tillgång till personuppgifter och/eller andra data som företagsanvändare eller konsumenter tillhandahåller för användning av dessa tjänster eller som genereras genom tillhandahållandet av dessa tjänster och, om så är fallet, till vilka kategorier av sådana data och på vilka villkor samt huruvida ifrågavarande data tillhandahålls tredjeparter.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Huruvida en företagsanvändare har tillgång till personuppgifter och/eller andra data som tillhandahålls av den företagsanvändaren i samband med hans eller hennes användning av de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna eller som generas genom tillhandahållandet av dessa tjänster till den företagsanvändaren och konsumenterna av hans eller hennes varor eller tjänster och, om så är fallet, vilka kategorier av sådana data som berörs och på vilka villkor.

(b)  På vilka villkor en företagsanvändare har tillgång till personuppgifter och/eller andra data som tillhandahålls av den företagsanvändaren i samband med hans eller hennes användning av de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna eller som generas genom tillhandahållandet av dessa tjänster till den företagsanvändaren och konsumenterna av hans eller hennes varor eller tjänster och, om så är fallet, vilka kategorier av sådana data som berörs och på vilka villkor.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Huruvida, utöver led b, en företagsanvändare har tillgång till personuppgifter och/eller andra data, även i aggregerad form, som tillhandahålls av eller genereras genom tillhandahållandet av de onlinebaserade förmedlingstjänsterna till alla företagsanvändare och deras konsumenter och, om så är fallet, vilka kategorier av sådana data som berörs och på vilka villkor.

(c)  På vilka villkor, utöver led b, en företagsanvändare har tillgång till personuppgifter och/eller andra data, även i aggregerad form, som tillhandahålls av eller genereras genom tillhandahållandet av de onlinebaserade förmedlingstjänsterna till alla företagsanvändare och deras konsumenter och, om så är fallet, vilka kategorier av sådana data som berörs och på vilka villkor.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Utan att det påverkar relevant unionslagstiftning som är tillämplig på skydd av personuppgifter och integritetsskydd ska leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster bevilja företagsanvändare tillgång till alla data som de förvärvat till följd av respektive företagsanvändares kommersiella verksamhet.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster, som underlättar ingående av avtal mellan företagsanvändare och konsumenter, får översända konsumentens relevanta kontaktuppgifter till företagsanvändaren, såvida inte konsumenten motsätter sig detta.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2c.  Företagsanvändare ska säkerställa att de uppgifter om deras varor och tjänster, särskilt alla prisrelaterade aspekter, som de tillhandahåller leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster är korrekta och att uppgifterna i fråga är tillräckliga för att de ska fullgöra sina respektive rättsliga skyldigheter, i synnerhet gentemot konsumenterna.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Inskränkningar i fråga om möjlighet att erbjuda olika villkor på andra sätt

Inskränkningar i fråga om möjlighet att erbjuda olika villkor

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster, vid tillhandahållandet av sina tjänster, inskränker företagsanvändares möjlighet att erbjuda samma varor och tjänster till konsumenter olika villkor på andra sätt än genom dessa tjänster, ska de inkludera skälen för denna inskränkning i sina allmänna villkor och göra dessa skäl lättillgängliga för allmänheten. Dessa skäl ska inbegripa de viktigaste ekonomiska, kommersiella eller rättsliga överväganden som ligger bakom dessa inskränkningar.

1.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster får inte inskränka företagsanvändares möjlighet att erbjuda konsumenter olika villkor när det gäller att erhålla varorna och tjänsterna i fråga på andra sätt än genom dessa tjänster.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska på begäran av företagsanvändaren tillhandahålla fullständiga upplysningar om alla plattformar och webbplatser som ägs och drivs av den förmedlare där en företagsanvändares produkter eller tjänster är förtecknade.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den skyldighet som anges i punkt 1 ska inte påverka några förbud eller begränsningar med avseende på införandet av sådana inskränkningar som är resultatet av tillämpningen av andra unionsregler eller av nationella regler som är förenliga med unionslagstiftning och som leverantörerna av de onlinebaserade förmedlingstjänsterna omfattas av.

2.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster får inte tvinga företagsanvändare att helt eller delvis avsäga sig kontrollen över sina immateriella rättigheter, inbegripet registrerade varumärken och märkesnamn.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  behandla klagomål snabbt och effektivt, med beaktande av betydelsen av och komplexiteten hos det aktuella problemet,

(b)  behandla klagomål snabbt och effektivt, senast inom 30 dagar, med beaktande av betydelsen av och komplexiteten hos det aktuella problemet,

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  underrätta klaganden om resultatet av det interna förfarandet för hantering av klagomål, på ett individualiserat sätt och formulerat i klara och entydiga ordalag.

(c)  underrätta klaganden om resultatet av det interna förfarandet för hantering av klagomål, formulerat i klara och entydiga ordalag. Ett första svar på varje klagomål bör inkomma senast efter 14 dagar.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska årligen sammanställa information om funktionen hos och effektiviteten i sitt interna system för hantering av klagomål och sörja för att denna information är lättillgänglig för allmänheten.

Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska för allmänheten tillgängliggöra information om den allmänna funktionen hos och effektiviteten i sitt interna system för hantering av klagomål och sörja för att denna information är lättillgänglig för företagsanvändare.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den informationen ska inbegripa det sammanlagda antalet inlämnade klagomål, ämnet för klagomålen, den tidsperiod som behövs för att behandla klagomålen och det beslut som fattas med avseende på klagomålen.

Den informationen ska inbegripa det sammanlagda antalet inlämnade klagomål, de huvudsakliga typerna av klagomål, arten av de problem som tas upp av företagsanvändare och den genomsnittliga tidsperiod som behövs för att behandla klagomålen samt det beslut som fattas med avseende på klagomålen.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska i sina allmänna villkor ange en eller flera medlare som de är villiga att använda för att försöka nå en överenskommelse med företagsanvändare om lösning, utanför domstol, av eventuella tvister som uppstår mellan leverantören och företagsanvändaren i samband med tillhandahållandet av de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna, inbegripet klagomål där ingen lösning uppnåtts med hjälp av det interna system för hantering av klagomål som avses i artikel 9.

Oberoende medling ska vara frivillig och användas först efter det att alla prövningsalternativ inom det interna systemet för hantering av klagomål uttömts. Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster får i sina allmänna villkor ange en eller flera medlare som de är villiga att använda för att försöka nå en överenskommelse med företagsanvändare om lösning, utanför domstol, av eventuella tvister som uppstår mellan leverantören och företagsanvändaren i samband med tillhandahållandet av de berörda onlinebaserade förmedlingstjänsterna och där ingen lösning uppnåtts med hjälp av det interna system för hantering av klagomål som avses i artikel 9.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska i god tro medverka i alla försök att nå en överenskommelse genom medling som utförs av någon av de medlare som de har angett i enlighet med punkt 1, i syfte att nå en överenskommelse om en lösning av tvisten.

3.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster och företagsanvändare ska i god tro medverka i alla försök att nå en överenskommelse genom medling som utförs av någon av de medlare som har angetts i enlighet med punkt 1, i syfte att nå en överenskommelse om en lösning av tvisten.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska bära en rimlig andel av de totala kostnaderna för medling i varje enskilt fall. En rimlig andel av dessa totala kostnader ska bestämmas, på grundval av ett förslag från medlaren, med beaktande av alla relevanta aspekter i det aktuella fallet, i synnerhet de grunder som var och en av parterna i tvisten har åberopat, parternas uppträdande samt storleken av och den finansiella styrkan hos parterna i förhållande till varandra. Emellertid ska leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster i alla händelser bära åtminstone hälften av de totala kostnaderna.

4.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska bära en rimlig andel av de totala kostnaderna för medling i varje enskilt fall. En rimlig andel av dessa totala kostnader ska bestämmas, på grundval av ett förslag från medlaren, med beaktande av alla relevanta aspekter i det aktuella fallet, i synnerhet de grunder som var och en av parterna i tvisten har åberopat, parternas uppträdande samt storleken av och den finansiella styrkan hos parterna i förhållande till varandra.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Försök att nå en överenskommelse genom medling för tvistlösning i enlighet med denna artikel får inte påverka rättigheterna, för leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster och för de berörda företagsanvändarna, att inleda rättsliga förfaranden närsomhelst under eller efter medlingsprocessen.

5.  Försök att nå en överenskommelse genom medling för tvistlösning i enlighet med denna artikel får inte påverka rättigheterna, för leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster och för de berörda företagsanvändarna, att inleda rättsliga förfaranden närsomhelst under eller efter medlingsprocessen.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. Bestämmelserna i denna artikel ska inte gälla för leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster som är små företag i den mening som avses i artikel 2.2 i bilagan till rekommendation 2003/361/EG eller som har fastställt bindande likvärdiga tvistlösningsmekanismer i sina respektive franchiseavtal eller samarbetsstadgar.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5b. Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster ska årligen offentliggöra information till allmänheten i ett lättillgängligt format där de anger antalet ärenden som hanterats, klagomålens art och resultatet av dessa klagomål.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att deras berörda offentliga organ eller andra myndigheter upprättar ett register över olagliga handlingar som har blivit föremål för förelägganden vid nationella domstolar för att skapa en grund för bästa praxis och information till de offentliga organen eller andra myndigheter i andra medlemsstater.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  De tillhandahåller till fullo och offentliggör uppgifter om medlemskap, ledningsstruktur, personal och finansiella aspekter.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  De eftersträvar mål som är av kollektivt intresse för den grupp av företagsanvändare eller företagswebbplatsanvändare som de företräder.

(b)  De eftersträvar mål som är av kollektivt intresse för den grupp av företagsanvändare eller företagswebbplatsanvändare som de företräder. Gruppen ska bestå av minst en majoritet företagsanvändare eller företagswebbplatsanvändare.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  De tillhandahåller till fullo och offentliggör uppgifter om medlemskap och struktur.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  De är av icke vinstdrivande art.

(c)  De är av icke vinstdrivande art och är transparenta med avseende på väckande av talan.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den rätt som avses i punkt 1 ska inte påverka företagsanvändares och företagswebbplatsanvändares rätt att individuellt vidta rättsliga åtgärder vid behöriga nationella domstolar, i enlighet med lagen i den medlemsstat där talan väcks, för att åtgärda eventuell bristande uppfyllelse av de relevanta kraven i denna förordning som leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster gör sig skyldiga till.

3.  Den rätt som avses i punkt 1 ska inte påverka företagsanvändares och företagswebbplatsanvändares rätt att individuellt vidta rättsliga åtgärder vid domstolar på den plats där företagsanvändaren eller företagswebbplatsanvändaren har sin hemvist eller vid domstolar på den plats där den skadliga företeelsen ägde rum eller kan komma att äga rum, i enlighet med lagen i den medlemsstat där talan väcks, för att åtgärda eventuell bristande uppfyllelse av de relevanta kraven i denna förordning som leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster och sökmotorer gör sig skyldiga till.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska uppmuntra leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster samt organisationer och sammanslutningar som företräder dem att utarbeta uppförandekoder som är avsedda att bidra till en korrekt tillämpning av denna förordning, med beaktande av särdragen hos de olika sektorer där onlinebaserade förmedlingstjänster tillhandahålls, samt de specifika egenskaperna hos mikroföretag samt små och medelstora företag.

1.  Kommissionen ska uppmuntra och övervaka utarbetandet av uppförandekoder av leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster samt organisationer och sammanslutningar som företräder dem, inklusive samråd med och deltagandet av organisationer för små och medelstora företag och företrädare för arbetstagare vid plattformar rörande innehållet i dessa koder, som är avsedda att bidra till en korrekt tillämpning av denna förordning, med beaktande av särdragen hos de olika sektorer där onlinebaserade förmedlingstjänster tillhandahålls, samt de specifika egenskaperna hos mikroföretag samt små och medelstora företag.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska uppmuntra leverantörer av sökmotorer samt organisationer och sammanslutningar som företräder dem att utarbeta uppförandekoder som är avsedda att bidra till en korrekt tillämpning av artikel 5.2 och 5.3.

2.  Leverantörer av onlinebaserade förmedlingstjänster eller organisationer i den mening som avses i denna förordning uppmuntras att utarbeta uppförandekoder som är avsedda att bidra till en korrekt tillämpning av artikel 5.2 och 5.3.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen ska verifiera uppförandekodernas överensstämmelse med unionsrätten.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Senast den [datum: tre år efter dagen för ikraftträdande], och därefter vart tredje år, ska kommissionen utvärdera denna förordning och rapportera till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

1.  Senast den [datum: två år efter dagen för ikraftträdande], och därefter vart tredje år, ska kommissionen utvärdera denna förordning och rapportera till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

Motivering

Tre år på onlinemarknaden är en evighet, och det rekommenderas därför att tiden ska minskas till två år för att kunna svara i god tid på framväxande marknadsbehov.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den första utvärderingen av denna förordning ska genomföras i synnerhet i syfte att bedöma uppfyllelsen, och effekterna på den onlinebaserade plattformsekonomin, av de skyldigheter som fastställs i artiklarna 5, 6, 7 och 8, och huruvida ytterligare regler, inklusive bestämmelser om efterlevnad, kan krävas för att säkerställa ett rättvist, förutsebart, hållbart och förtroendeskapande företagsklimat online på den inre marknaden.

2.  Den första utvärderingen av denna förordning ska genomföras i synnerhet i syfte att bedöma uppfyllelsen, och effekterna på den onlinebaserade plattformsekonomin, av de skyldigheter som fastställs i artiklarna 5, 6, 7 och 8, och huruvida ytterligare regler, inklusive bestämmelser om efterlevnad, kan krävas för att säkerställa ett rättvist, förutsebart, hållbart och förtroendeskapande företagsklimat online på den inre marknaden. Som en del av denna utvärdering ska en bedömning också göras av huruvida denna förordning har fått någon inverkan på transportsektorn, i synnerhet i riktning mot förverkligandet av det gemensamma europeiska transportområdet.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska när den utvärderar denna förordning beakta de yttranden och rapporter som lagts fram för den av expertgruppen för observatoriet för den onlinebaserade plattformsekonomin, vilken inrättats i enlighet med kommissionens beslut C(2018)2393. Den ska också i tillämpliga fall ta hänsyn till innehållet i och funktionen hos eventuella uppförandekoder som avses i artikel 13.

4.  Kommissionen ska när den utvärderar denna förordning beakta de yttranden och rapporter som lagts fram för den av expertgruppen för observatoriet för den onlinebaserade plattformsekonomin, vilken inrättats i enlighet med kommissionens beslut C(2018)2393. Den ska också i tillämpliga fall ta hänsyn till innehållet i och funktionen hos eventuella uppförandekoder som avses i artikel 13. Efter utvärderingen ska kommissionen vid behov lägga fram förslag till korrigerande lagstiftning.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den ska tillämpas från och med den [datum: sex månader efter den dag den offentliggörs].

2.  Den ska tillämpas från och med den [datum: tolv månader efter den dag den offentliggörs].

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster

Referensnummer

COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

28.5.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Claudia Țapardel

10.8.2018

Behandling i utskott

9.10.2018

 

 

 

Antagande

22.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Franck Proust, Anders Sellström, Henna Virkkunen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Clare Moody, Flavio Zanonato

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

34#

+

ALDE

Gesine Meissner, Pavel Telička

ECR

Mark Demesmaeker, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Marie-Christine Arnautu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Franck Proust, Massimiliano Salini, Anders Sellström, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Clare Moody, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster

Referensnummer

COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)

Framläggande för parlamentet

25.4.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

 

TRAN

28.5.2018

JURI

28.5.2018

 

Associerat/Associerade utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

13.9.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Christel Schaldemose

19.6.2018

 

 

 

Behandling i utskott

24.9.2018

5.11.2018

21.11.2018

 

Antagande

6.12.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

25

6

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Philippe Juvin, Antonio López‑Istúriz White, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Lucy Anderson, Anna Hedh, Arndt Kohn, Matthijs van Miltenburg

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

John Howarth, Flavio Zanonato

Ingivande

7.12.2018

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

25

+

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

S&D

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Maria Grapini, Anna Hedh, John Howarth, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

6

-

ALDE

Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

3

0

PPE

Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 11 januari 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy