ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)

7.12.2018 - (COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)) - ***I

Комисия по заетост и социални въпроси
Докладчик: Мария Арена


Процедура : 2018/0202(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0445/2018
Внесени текстове :
A8-0445/2018
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0380),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 175, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0231/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от ... [1],

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от ... [2],

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси, както и становищата на комисията по международна търговия, комисията по бюджети, комисията по бюджетен контрол, комисията по регионално развитие и позицията под формата на изменения на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0445/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ).

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за прехода (ЕФП)

Обосновка

Хоризонтално изменение, приложимо в целия текст. Необходимите промени трябва да се направят от Дирекцията по законодателни актове (юрист-лингвистите) при включване в окончателния текст на регламента. Поради това съответните изменения не са включени в окончателния доклад.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  При привеждането на фондовете в действие следва да се съблюдават хоризонталните принципи, изложени в член 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и в член 10 от ДФЕС, включително принципите на субсидиарност и пропорционалност, посочени в член 5 от ДЕС, като се взема предвид и Хартата на основните права на Европейския съюз. Държавите членки и Комисията следва да се стремят към премахване на неравенствата и насърчаване на равенството между мъжете и жените и интегриране на перспективата за равенството между половете, както и борбата срещу дискриминацията, основана на пол, раса или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Целите на фондовете следва да се осъществяват в рамките на устойчивото развитие и действията на Съюза за утвърждаване на целта за съхраняване, опазване и подобряване на качеството на околната среда, както е предвидено в член 11 и член 191, параграф 1 от ДФЕС, като се взема предвид принципът „замърсителят плаща“.

(1)  При привеждането на фондовете в действие следва да се съблюдават хоризонталните принципи, изложени в член 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и в членове 9 и 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), включително принципите на субсидиарност и пропорционалност, посочени в член 5 от ДЕС, като се взема предвид и Хартата на основните права на Европейския съюз. В съответствие с член 8 от ДФЕС държавите членки и Комисията следва да се стремят към премахване на неравенствата и насърчаване на равенството между мъжете и жените и интегриране на перспективата за равенството между половете, както и към борба с дискриминацията, основана на пол, раса или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Целите на фондовете следва да се осъществяват в рамките на устойчивото развитие и действията на Съюза за утвърждаване на целта за съхраняване, опазване и подобряване на качеството на околната среда, както е предвидено в член 11 и член 191, параграф 1 от ДФЕС, като се взема предвид принципът „замърсителят плаща“.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  През февруари 2018 г. Комисията прие съобщението си „Нова, модерна многогодишна финансова рамка за Европейския съюз, с която ефикасно да постига резултати по своите приоритети след 2020 г.“18. В съобщението се подчертава, че бюджетът на Съюза следва да подкрепя уникалната социална пазарна икономика в Европа. По тази причина ще бъде от първостепенно значение да се подобрят възможностите за заетост и да се посрещнат предизвикателствата, отнасящи се до уменията, особено тези, свързани с цифровизацията. Бюджетната гъвкавост ще бъде ключов принцип в следващата многогодишна финансова рамка. Ще продължат да съществуват механизми за гъвкавост, които да позволят на Съюза да реагира на непредвидени събития и да гарантира, че бюджетните ресурси се използват там, където има най-спешна нужда от тях.

(4)  През февруари 2018 г. Комисията прие съобщението си „Нова, модерна многогодишна финансова рамка за Европейския съюз, с която ефикасно да постига резултати по своите приоритети след 2020 г.“18. В съобщението се подчертава, че бюджетът на Съюза следва да подкрепя уникалната социална пазарна икономика в Европа. По тази причина ще бъде от първостепенно значение да се подобрят възможностите за заетост и да се посрещнат предизвикателствата, отнасящи се до уменията, особено тези, свързани с цифровизацията, автоматизацията и прехода към икономика с ефективно използване на ресурсите, при пълно зачитане на Парижкото споразумение от 2015 г. относно изменението на климата след 21-вата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата. Бюджетната гъвкавост ще бъде ключов принцип в следващата многогодишна финансова рамка. Ще продължат да съществуват механизми за гъвкавост, които да позволят на Съюза да реагира в по-кратки срокове на непредвидени събития и да гарантира, че бюджетните ресурси се използват там, където има най-спешна нужда от тях.

__________________

__________________

18 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0098&rid=1

18 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0098&rid=1

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  В своя Документ за размисъл относно извличането на ползите от глобализацията20 Комисията определя комбинацията от глобализацията на търговията и технологичните промени като основните двигатели на увеличеното търсене на квалифицирана работна ръка и понижения брой на работните места, изискващи по-ниска квалификация. Въпреки огромните цялостни преимущества на по-отворената търговия и по-задълбочената интеграция на световните икономики, тези отрицателни странични ефекти трябва да бъдат преодолени. Тъй като настоящите ползи от глобализацията вече са неравномерно разпределени сред хората и регионите и причиняват значително въздействие върху търпящите неблагоприятните последствия, съществува опасност все по-бързо развиващите се технологични постижения да увеличат още повече тези последствия. Поради това, в съответствие с принципите на солидарност и устойчивост, ще бъде необходимо да се гарантира, че ползите от глобализацията се споделят по-справедливо, чрез съвместяване на икономическото отваряне и технологичния напредък със социалната закрила.

(6)  В своя Документ за размисъл относно извличането на ползите от глобализацията20 Комисията определя комбинацията от глобализацията на търговията и технологичните промени като основните двигатели на увеличеното търсене на квалифицирана работна ръка и понижения брой на работните места, изискващи по-ниска квалификация. Макар че отчита преимуществата, свързани с по-отворената търговия, са необходими подходящи инструменти за преодоляване на свързаните с нея отрицателни странични ефекти Тъй като настоящите ползи от глобализацията вече са неравномерно разпределени сред хората и регионите и причиняват значително въздействие върху търпящите неблагоприятните последствия, съществува опасност промените в технологиите и околната среда да увеличат още повече тези последствия. Поради това, в съответствие с принципите на солидарност и устойчивост, ще бъде необходимо да се гарантира, че ползите от глобализацията се споделят по-справедливо. Съответните структурни фондове на Съюза, като Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) следва да предвиждат в по-голяма степен едновременни неблагоприятни последици от глобализацията и прехода в технологиите и околната среда, за да могат по-добре да приспособят бизнеса и работната сила чрез съвместяване на икономическия растеж и технологичния напредък с адекватна социална закрила и активна подкрепа за получаване на достъп до възможности за заетост и за самостоятелна заетост.

__________________

__________________

20 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_bg.pdf.

20 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_bg.pdf.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  В своя Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС21 Комисията подчертава необходимостта от намаляване на икономическите и социалните различия между държавите членки и вътре в тях. Поради това основен приоритет е да се инвестира в равенство, социално приобщаване, образование и обучение, както и в здравеопазването.

(7)  В своя Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС21 Комисията подчертава необходимостта от намаляване на икономическите и социалните различия между държавите членки и вътре в тях. Поради това основен приоритет е да се инвестира в устойчиво развитие, равенство, социално приобщаване, образование и обучение, както и в здравеопазването.

_________________

_________________

21 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-eu-finances_bg.pdf.

21 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-eu-finances_bg.pdf.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Глобализацията и технологичните промени вероятно допълнително ще увеличат взаимосвързаността и взаимозависимостта на световните икономики. Преразпределянето на труда е неразделна и неизбежна част от тази икономическа промяна. За да се разпределят справедливо ползите от промяната, от първостепенно значение е да се окаже помощ на съкратените работници и на лицата, застрашени от съкращение. Рамката за качество на ЕС за предвиждане на промените и преструктуриране22 е инструментът на политиката на Съюза, който задава рамката за най-добри практики за предвиждане на корпоративното преструктуриране и за справяне с него. Тя предлага цялостна рамка за начините за преодоляване на предизвикателствата на икономическото приспособяване и преструктуриране и на тяхното трудово и социално въздействие с помощта на адекватни средства на политиката. Освен това тя призовава държавите членки да използват европейското и националното финансиране по такъв начин, че социалното въздействие на преструктурирането, особено неблагоприятните последици върху заетостта, да бъдат смекчавани по-ефективно. Основните инструменти на Съюза за подпомагане на засегнатите работници са Европейският социален фонд плюс (ЕСФ+), чиято цел е изпреварващо оказване на помощ, и ЕФПГ, който е предназначен за оказване на помощ в отговор на неочаквани големи преструктурирания.

(8)  Изменението на климата, глобализацията и технологичните промени вероятно допълнително ще увеличат взаимосвързаността и взаимозависимостта на световните икономики. Преразпределянето на труда е неразделна и неизбежна част от тази икономическа промяна. За да се разпределят справедливо ползите от промяната, от първостепенно значение е да се окаже помощ на съкратените работници и на лицата, застрашени от съкращение. Основните инструменти на Съюза за подпомагане на засегнатите работници са ЕСФ+, чиято цел е изпреварващо оказване на помощ, и ЕФП, който е предназначен за оказване на помощ в отговор на големи преструктурирания. Рамката за качество на ЕС за предвиждане на промените и преструктуриране22 е инструментът на политиката на Съюза, който задава рамката за най-добри практики за предвиждане на корпоративното преструктуриране и за справяне с него. Тя предлага цялостна рамка за начините за преодоляване на предизвикателствата на икономическото приспособяване и преструктуриране и на тяхното трудово и социално въздействие с помощта на адекватни средства на политиката. Освен това тя призовава държавите членки да използват европейското и националното финансиране по такъв начин, че социалното въздействие на преструктурирането, особено неблагоприятните последици върху заетостта, да бъдат смекчавани по-ефективно.

__________________

__________________

22 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ „Рамка за качество на ЕС за предвиждане на промените и преструктуриране“ (COM(2013) 882 final, 13.12.2013 г.).

22 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ „Рамка за качество на ЕС за предвиждане на промените и преструктуриране“ (COM(2013) 882 final, 13.12.2013 г.).

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11a) Програмата на ЕФП следва да бъде видима и да изисква повече и по-добри данни, за да се даде възможност за надлежна научна оценка на ЕФП и да се избегнат административни ограничения при изпълнението на програмата за помощ за приспособяване към търговията.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Комисията подчертава колко е важна ролята на ЕФПГ като гъвкав фонд за оказване на подкрепа на работниците, които са загубили работните си места при големи преструктурирания, и за подпомагането им да намерят друга работа възможно най-бързо. Съюзът следва да продължи да предоставя специфична, еднократна помощ, имаща за цел да улесни повторното професионално интегриране на съкратените работници в области, отрасли, територии или пазари на труда, понесли удара от голям икономически срив. Като се има предвид взаимодействието и взаимното влияние на отворената търговия, технологичните промени или други фактори като прехода към нисковъглеродна икономика, и следователно като се има предвид, че става все по-трудно да се изтъкне конкретен фактор, който предизвиква съкращаването на работни места, мобилизирането на ЕФПГ в бъдеще ще се основава единствено на значителното въздействие на преструктурирането. Като се има предвид предназначението му, което е да предоставя подкрепа в ситуации, характеризиращи се със спешни и неочаквани обстоятелства, като допълва по-изпреварващата помощ, оказвана от ЕСФ+, ЕФПГ остава гъвкав и специален инструмент извън бюджетните тавани в многогодишната финансова рамка, както е посочено в съобщението на Комисията. „Модерен бюджет за Съюз, който закриля, предоставя възможности и защитава – многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г.“ и неговото приложение 27.

(13)  Комисията подчертава колко е важна ролята на ЕФП като гъвкав фонд за оказване на подкрепа на работниците, които са загубили работните си места при големи преструктурирания, и за подпомагането им да намерят друга работа възможно най-бързо. Съюзът следва да продължи да предоставя специфична, еднократна помощ, имаща за цел да улесни повторното качествено и устойчиво професионално интегриране на съкратените работници в области, отрасли, територии или пазари на труда, понесли удара от голям икономически срив. Като се има предвид взаимодействието и взаимното влияние на отворената търговия, технологичните промени, цифровизацията и автоматизацията или други фактори като прехода към нисковъглеродна икономика, и следователно като се има предвид, че става все по-трудно да се изтъкне конкретен фактор, който предизвиква съкращаването на работни места, мобилизирането на ЕФП в бъдеще следва да се основава единствено на значителното въздействие на преструктурирането. Като се има предвид предназначението му, което е да предоставя подкрепа в ситуации, характеризиращи се със спешни и неочаквани обстоятелства, като допълва по-изпреварващата помощ, оказвана от ЕСФ+, ЕФП следва да остане гъвкав и специален инструмент извън бюджетните тавани в многогодишната финансова рамка, както е посочено в съобщението на Комисията „Модерен бюджет за Съюз, който закриля, предоставя възможности и защитава – многогодишна финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.“ и неговото приложение27.

__________________

__________________

27 Документът на Комисията SWD(2018) 171 final и неговото приложение COM(2018) 321 final.

27 Документът на Комисията SWD(2018) 171 final и неговото приложение COM(2018) 321 final.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  В своята резолюция от 30 май 2018 г. относно многогодишната финансова рамка и собствените ресурси за периода 2021 – 2027 г. Европейският парламент препотвърди своята твърда позиция относно необходимото равнище на финансиране за ключовите политики на Съюза в МФР за периода 2021 – 2027 г., така че те да могат да изпълнят своята мисия и цели. Той подчерта по-специално призива си за удвояване на специфичното финансиране по МФР за МСП и за справяне с младежката безработица; приветства няколко предложения за подобряването на действащите понастоящем разпоредби, по-специално увеличението на средствата за специалните инструменти; и заяви намерението си да договори допълнителни подобрения, когато това е необходимо.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Както беше посочено по-горе, за да се запази европейският характер на ЕФПГ, основание за подаване на заявление за помощ следва да възниква, когато голямо преструктуриране окаже значително въздействие върху местната или регионалната икономика. Това въздействие следва да бъде определено от минимален брой на съкращенията в рамките на конкретен референтен период. Като се вземат предвид констатациите от междинната оценка, прагът се определя на 250 съкращения през четиримесечен референтен период (или 6 месеца при секторни случаи). Тъй като вълните от съкращения в различни сектори, но в един и същи регион имат еднакво значимо въздействие върху местния пазар на труда, ще бъде възможно да се подават и регионални заявления. На малките пазари на труда, като например малки държави членки или отдалечени региони, включително най-отдалечените региони по член 349 от ДФЕС, или при изключителни обстоятелства заявления могат да се подават при по-малък брой съкращения.

(14)  Както беше посочено по-горе, за да се запази европейският характер на ЕФП, основание за подаване на заявление за помощ следва да възниква, когато голямо преструктуриране окаже значително въздействие върху местната или регионалната икономика. Това въздействие следва да бъде определено от минимален брой на съкращенията в рамките на конкретен референтен период. Като се вземат предвид констатациите от междинната оценка, прагът се определя на 200 съкращения през съответните референтни периоди. Тъй като вълните от съкращения в различни сектори, но в един и същи регион имат еднакво значимо въздействие върху местния пазар на труда, ще бъде възможно да се подават и регионални заявления. На малките пазари на труда, като например малки държави членки или отдалечени региони, включително най-отдалечените региони по член 349 от ДФЕС, или при изключителни обстоятелства следва да е възможно да се подават заявления при по-малък брой съкращения.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a)  При спазване на принципа на субсидиарност и като се вземе предвид необходимостта от значително въздействие на преструктурирането като праг за заявление до ЕФП, ЕФП следва да се стреми да покаже солидарност с уволнените работници от всички видове предприятия, независимо от техния размер.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14б)  ЕФП следва да остане специален инструмент на Съюза за реагиране при ситуации, които водят до големи преструктурирания в европейския пазар на труда. Въпреки това Съюзът следва да продължи да полага усилия за намиране на по-устойчиви начини за справяне със структурните промени и предизвикателства, които засягат пазарите на труда и водят до такива преструктурирания в държавите членки.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Европейският център за мониторинг на промените, чието седалище е в Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) в Дъблин, помага на Комисията и на държавите членки с качествени и количествени анализи, за да се подпомогне оценката на тенденциите в глобализацията, преструктурирането и използването на ЕФПГ.

(17)  Европейският център за мониторинг на промените, чието седалище е в Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) в Дъблин, помага на Комисията и на държавите членки с качествени и количествени анализи, за да се подпомогне оценката на тенденциите, например в глобализацията, промените в технологиите и околната среда, преструктурирането и в използването на ЕФП. Тези анализи следва да включват достатъчно подробни данни, по-специално от гледна точка на пола, за да се води по-ефективна борба с неравенството между половете.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 17 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a)  Европейският наблюдател на преструктурирането (ЕНП) към Eurofound следи в реално време отчитането на мащабни преструктурирания в целия Съюз въз основа на мрежа от национални кореспонденти. ЕНП има голямо значение за ЕФП и следва да подпомага неговата дейност, по-специално като помага за идентифицирането на потенциални случаи за намеса на ранен етап.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Съкратените работници и самостоятелно заетите лица, чиято дейност е прекратена, следва да имат еднакъв достъп до ЕФПГ независимо от вида на техния трудов договор или техните трудовоправни отношения. По тази причина съкратените работници, както и самостоятелно заетите лица, чиято дейност е прекратена, следва да се считат за потенциални бенефициери по ЕФПГ за целите на настоящия регламент.

(18)  Съкратените работници и самостоятелно заетите лица, чиято дейност е прекратена, следва да имат еднакъв достъп до ЕФП, независимо от вида на техния трудов договор или техните трудовоправни отношения. По тази причина съкратените работници, независимо от вида и срока на техните трудовоправни отношения, и самостоятелно заетите лица, чиято дейност е прекратена, следва да се считат за потенциални бенефициери по ЕФП за целите на настоящия регламент.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Финансовият принос от ЕФПГ следва да бъде насочен предимно към активни мерки на пазара на труда, целящи бързото реинтегриране на бенефициерите в устойчива заетост в първоначалния им сектор на дейност или извън него. Мерките следва да отразяват очакваните нужди на местния или регионалния пазар на труда. При все това, когато е уместно, мобилността на съкратените работници също трябва да се подкрепя, за да им се помогне да намерят нова работа на друго място. Особено внимание трябва да се обърне на разпространението на уменията, необходими в цифровата епоха. Включването на парични помощи в съгласуван пакет от персонализирани услуги следва да бъде ограничено. Предприятията могат да бъдат насърчени да участват в националното съфинансиране на подпомаганите от ЕФПГ мерки.

(19)  Финансовият принос от ЕФП следва да бъде насочен предимно към активни мерки на пазара на труда и персонализирани услуги, целящи бързото реинтегриране на бенефициерите в качествена и устойчива заетост в ориентиран към бъдещето сектор, независимо дали в първоначалния им сектор на дейност или извън него, но същевременно следва да имат за цел насърчаване на самостоятелната заетост и създаването на предприятия, включително чрез създаване на кооперативи. Мерките следва да отразяват очакваните нужди на местния или регионалния пазар на труда. При все това, когато е уместно, мобилността на съкратените работници също трябва да се подкрепя, за да им се помогне да намерят нова работа на друго място. Особено внимание следва да се обърне на разпространението на уменията, необходими в цифровата епоха, както и на преодоляването на стереотипите по отношение на пола в заетостта, където е подходящо. Включването на парични помощи в съгласуван пакет от персонализирани услуги следва да бъде ограничено. Финансовият принос следва да бъде в допълнение на мерки, които са отговорност на държавите членки и/или на предприятията по силата на националното право или на колективните споразумения, а не да замества тези мерки. Предприятията следва да бъдат насърчени да участват в националното съфинансиране на подпомаганите от ЕФП мерки.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a)  При прилагането и разработването на координиран пакет от персонализирани услуги, насочени към улесняване на повторното интегриране на бенефициерите от целевата група, държавите членки следва да използват и по-добре да насочват целите на Програмата в областта на цифровите технологии и Стратегията за цифровия единен пазар, с цел да се преодолее сериозната неравнопоставеност между половете в секторите на ИКТ и науката, технологията, инженерството и математиката (НТИМ) чрез насърчаване на преквалификацията на жените, така че те да навлязат в секторите на ИКТ и НТИМ. Когато изпълняват и разработват координиран пакет от персонализирани услуги, държавите членки следва освен това да се стремят да не затвърждават допълнително доминиращата позиция на един пол в отраслите и секторите, в които това традиционно е било така. Увеличаването на броя на представителите на по-слабо представения пол в различни сектори, като например финансите, ИКТ и НТИМ, ще допринесе за намаляване на разликата в заплащането и в пенсиите между мъжете и жените.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  При изготвянето на съгласувания пакет от активни мерки на политиката за пазара на труда държавите членки следва да дадат предимство на мерките, които ще допринесат значително за подобряване на пригодността за заетост на бенефициерите. Държавите членки следва да се стремят към реинтегриране в устойчива заетост на възможно най-голям брой бенефициери, участващи в тези мерки, възможно най-бързо в рамките на шестмесечния период преди крайната дата за представяне на окончателния доклад за изпълнението на финансовия принос.

(20)  При изготвянето на съгласувания пакет от активни мерки на политиката за пазара на труда държавите членки следва да дадат предимство на мерките, които ще допринесат значително за подобряване на пригодността за заетост на бенефициерите. Държавите членки следва да се стремят към реинтегриране в качествена и устойчива заетост на всички бенефициери, участващи в тези мерки, възможно най-бързо в рамките на седеммесечния период преди крайната дата за представяне на окончателния доклад за изпълнението на финансовия принос. Съгласуваният пакет от персонализирани услуги следва да бъде проектиран така, че по целесъобразност да взема предвид основните причини за съкращенията и да предвижда бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения. Съгласуваният пакет следва да е напълно съвместим с преминаването към благоприятна за климата и ефективна от гледна точка на ресурсите икономика.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Когато изготвят съгласувания пакет от активни мерки на политиката за пазара на труда, държавите членки следва да обръщат особено внимание на бенефициерите в неравностойно положение, включително младите и по-възрастните безработни лица и лицата, изложени на риск от бедност, тъй като тези групи изпитват особени трудности при повторното интегриране на пазара на труда. Независимо от това, принципите на равенство на половете и недопускане на дискриминация, които са едни от основните ценности на Съюза и са залегнали в Европейския стълб на социалните права, следва да бъдат спазвани и насърчавани при привеждането на ЕФПГ в действие.

(21)  Когато изготвят съгласувания пакет от активни мерки на политиката за пазара на труда, държавите членки следва да обръщат особено внимание на бенефициерите в неравностойно положение, включително хората с увреждания, лицата с роднини на издръжка, младите и по-възрастните безработни лица, лицата с ниско ниво на квалификация, лицата с мигрантски произход и лицата, изложени на риск от бедност, тъй като тези групи изпитват особени трудности при повторното интегриране на пазара на труда. Независимо от това, принципите на равенство на половете и недопускане на дискриминация, които са едни от основните ценности на Съюза и са залегнали в Европейския стълб на социалните права, следва да бъдат спазвани и насърчавани при привеждането на ЕФП в действие.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 21 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21a)  В периода март 2007 г. – март 2017 г. Комисията получи 148 заявления за съфинансиране от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) от 21 държави членки, на обща стойност от почти 600 милиона евро за подпомагане на 138 888 съкратени работници и 2 944 незаети с работа, учене или обучение лица.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  За да се помогне ефективно и бързо на бенефициерите, държавите членки следва да полагат максимални усилия да подават пълни заявления за финансов принос от ЕФПГ. Когато Комисията изисква допълнителна информация за разглеждането на дадено заявление, предоставянето на допълнителна информация следва да бъде ограничено във времето.

(22)  За да се помогне ефективно и бързо на бенефициерите, държавите членки следва да полагат максимални усилия спешно да подават пълни заявления за финансов принос от ЕФП, а институциите на Съюза следва да правят всичко възможно, за да ги оценяват бързо. Когато Комисията изисква допълнителна информация за разглеждането на дадено заявление, предоставянето на допълнителна информация следва да бъде ограничено във времето.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 22 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22a)  За да се улесни изпълнението и постигането на целите на настоящия регламент, следва да се даде по-голяма публичност на ЕФП. През последните периоди се наблюдаваше значително неусвояване на средства от ЕФПГ, най-вече поради незнанието за съществуването на фонда. Този проблем може да бъде разрешен чрез по-голяма публичност и предоставяне на повече информация относно ЕФП и неговите възможности, по-специално на съответните органи в държавите членки.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 22 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22б)  Комисията следва да улесни достъпа до националните и регионалните органи чрез специално бюро за помощ, което ще предоставя обща информация и разяснения относно процедурите и начина на подаване на заявленията. Бюрото за помощ следва да предоставя стандартни формуляри за статистически данни и допълнителен анализ.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  В интерес на бенефициерите и на органите, отговарящи за изпълнението на мерките, кандидатстващата държава членка следва да държи всички участници в процеса на кандидатстване за помощ в течение за хода на разглеждането на заявлението.

(23)  В интерес на бенефициерите и на органите, отговарящи за изпълнението на мерките, кандидатстващата държава членка следва да държи всички участници в процеса на кандидатстване за помощ в течение за хода на разглеждането на заявлението и да ги ангажира в хода на процеса на изпълнението.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  В съответствие с принципа на добро финансово управление финансовият принос от ЕФПГ следва да не заменя, а когато е възможно, следва да допълва мерките за подкрепа, които бенефициерите могат да ползват по линия на фондовете на Съюза или на други политики или програми на Съюза.

(24)  В съответствие с принципа на добро финансово управление финансовият принос от ЕФП не може да замени, а по-скоро, когато е възможно, следва да допълва мерките за подкрепа, които бенефициерите могат да ползват по линия на фондовете на Съюза или на други политики или програми на Съюза. Финансовият принос от страна на ЕФП също така не може да замени националните мерки или тези, които са отговорност на дружествата, извършващи съкращенията, по силата на националното законодателство или на колективни трудови договори; вместо това той следва да създава реална европейска добавена стойност.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Следва да бъдат предвидени специални разпоредби за информационните и комуникационните дейности, свързани със случаите по ЕФПГ и резултатите от тях.

(25)  С оглед на принципа на равенство, държавите членки следва да осигурят ефективен достъп до информация за ЕФП на цялата си територия, включително и в селските райони. Комисията следва по-конкретно да подпомага разпространението на съществуващите най-добри практики, да повишава осведомеността относно критериите за допустимост и процедурите за кандидатстване на ЕФП, както и да положи по-големи усилия за повишаване на осведомеността относно ЕФП сред гражданите на Съюза, в частност сред работниците. Следва да бъдат предвидени специални разпоредби за информационните и комуникационните дейности, свързани със случаите по ЕФП и резултатите от тях.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27a)  За да се покрият възникващите потребности, особено в първите месеци на всяка година, когато възможностите за трансфери от други бюджетни редове са особено ограничени, следва да бъде осигурен адекватен размер на бюджетни кредити за плащания по бюджетния ред на ЕФП в рамките на годишната бюджетна процедура.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  В интерес на бенефициерите помощта следва да се предоставя възможно най-бързо и най-ефективно. Държавите членки и институциите на Съюза, които участват в процеса на вземане на решения във връзка с ЕФПГ, следва да положат максимални усилия да съкратят времето за обработка и да опростят процедурите, за да се гарантира безпроблемното и бързо приемане на решенията за мобилизиране на ЕФПГ. Поради това в бъдеще бюджетният орган ще взема решение по подадените от Комисията искания за трансфери, като вече няма да изисква предложение на Комисията за мобилизиране на ЕФПГ.

(29)  В интерес на бенефициерите помощта следва да се предоставя бързо и ефективно. Държавите членки и институциите на Съюза, които участват в процеса на вземане на решения във връзка с ЕФП, следва да положат максимални усилия да съкратят времето за обработка и да опростят и адаптират процедурите към конкретните нужди, за да се гарантира безпроблемното и бързо приемане на решенията за мобилизиране на ЕФП. Поради това в бъдеще бюджетният орган следва да взема решение по подадените от Комисията искания за трансфери, като вече няма да изисква предложение на Комисията за мобилизиране на ЕФП.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  При закриване на предприятието на съкратените работници може да се помогне да поемат някои или всички дейности на бившия си работодател.

(30)  При закриване на предприятието на съкратените работници може да се помогне да поемат някои или всички дейности на бившия си работодател, като държавата членка, в която се намира предприятието, може да изплати авансово средствата, които са необходими спешно за постигане на тази цел.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  За да може Европейският парламент да упражнява политически контрол и за да може Комисията да осъществява непрекъснат мониторинг на постигнатите с помощ от ЕФПГ резултати, държавите членки следва да представят окончателен доклад за изпълнението на ЕФПГ.

(31)  За да може Европейският парламент да упражнява политически контрол и за да може Комисията да осъществява непрекъснат мониторинг на постигнатите с помощ от ЕФП резултати, държавите членки следва да представят окончателен доклад за изпълнението на ЕФП, който следва да отговаря на ясни изисквания за мониторинг и да съдържа последващи действия по отношение на бенефициерите и оценка на въздействието върху равенството между половете.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 32 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(32a)  Държавите членки следва да предприемат ефективни мерки за комуникация, за да насърчават финансовия принос от ЕФП, да изтъкват, че финансирането е дошло от Съюза, и да повишават видимостта на финансираните от Съюза действия в рамките на ЕФП.

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  Като отразява значението на борбата с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, тази програма ще допринесе за включването на действията по климата в политиките на Съюза и за постигането на обща цел 25 % от разходите на бюджета на ЕС да подпомагат постигането на целите в областта на климата. Необходимите действия ще бъдат определени по време на подготвянето на фонда и неговото привеждане в действие и ще бъдат преразгледани в контекста на неговата оценка.

(37)  Като отразява значението на борбата с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, тази програма ще допринесе за включването на действията по климата в политиките на Съюза и за постигането на обща цел 25% от разходите на бюджета на ЕС да подпомагат постигането на целите в областта на климата в рамките на МФР за периода 2021 – 2027 г., и на годишната цел от 30% във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 2027 г. Необходимите действия ще бъдат определени по време на подготвянето на фонда и неговото привеждане в действие и ще бъдат преразгледани в контекста на неговата оценка.

Обосновка

Европейският парламент, в своята резолюция от 14 март 2018 г. относно следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно многогодишната финансова рамка за периода след 2020 г. (2017/2052 (INI)), призовава за залагане на цел за заделяне на 30% от бюджетните разходи на ЕС за подкрепа на целите в областта на климата, които трябва да бъдат постигнати възможно най-скоро и не по-късно от 2027 г.

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39)  Поради факта, че цифровата трансформация на икономиката изисква определено ниво на цифрова компетентност на работната сила, разпространението на умения, които се изискват в цифровата епоха, следва да бъде задължителен хоризонтален елемент на всеки съгласуван пакет от персонализирани услуги, който се предлага,

(39)  Поради факта, че цифровата трансформация на икономиката изисква определено ниво на цифрова компетентност на работната сила, разпространението на умения, които се изискват в цифровата епоха, следва да бъде задължителен хоризонтален елемент на всеки съгласуван пакет от персонализирани услуги, който се предлага, и следва да включва целта за увеличаване на участието на жените в професиите в областта на НТИМ.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В него се определят целите на ЕФПГ, формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на такова финансиране, включително заявленията от държавите членки за финансов принос от ЕФПГ за мерки, насочени към бенефициерите, посочени в член 7.

В него се определят целите на ЕФП, формите на финансиране от Съюза и правилата и критериите за предоставяне на такова финансиране, включително заявленията от държавите членки за финансов принос от ЕФП за мерки, насочени към бенефициерите, посочени в член 7.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ЕФПГ допринася за по-добро разпределение на ползите от глобализацията и технологичния напредък, като помага на съкратените работници да се адаптират към структурните промени. По този начин ЕФПГ допринася за прилагането на принципите, определени в рамките на Европейския стълб на социалните права, и подобрява социалното и икономическото сближаване между регионите и държавите членки.

Целта на ЕФП е да подкрепя социално-икономическите трансформации, които са резултат от глобализацията и промените в технологиите и околната среда, като помага на съкратените работници чрез насърчаване на алтернативна и устойчива заетост. ЕФП е фонд, който дава възможност да се реагира на извънредни ситуации и допринася за справедлив преход. По този начин ЕФП допринася за прилагането на принципите, определени в рамките на Европейския стълб на социалните права, и подобрява социалното и икономическото сближаване между регионите и държавите членки.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Общата цел на програмата е да демонстрира солидарност и да предложи подкрепа на съкратените работници и на самостоятелно заетите лица, които са преустановили дейността си в хода на неочаквани големи преструктурирания, посочени в член 5.

1.  Общата цел на програмата е да демонстрира солидарност и да предложи финансова подкрепа за повторно наемане на работа на съкратените работници независимо от вида или продължителността на тяхното трудово правоотношение и на самостоятелно заетите лица, които са преустановили дейността си в хода на неочаквани големи преструктурирания, посочени в член 5, параграфи 1, 2 и 3.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Конкретната цел на ЕФПГ е да предложи помощ в случай на неочаквани големи преструктурирания, и по-специално тези, причинени от предизвикателства, свързани с глобализацията, като например промени в моделите на световната търговия, търговски спорове, финансови или икономически кризи, прехода към нисковъглеродна икономика или вследствие на цифровизацията или автоматизацията. Особен акцент се поставя върху мерките, които помагат на групите в най-неравностойно положение.

2.  Конкретната цел на ЕФП е да предложи помощ и подкрепа на работниците с оглед на тяхната реинтеграция на пазара на труда в случаите на неочаквани големи преструктурирания, и по-специално тези, причинени от предизвикателства, свързани с глобализацията, като например промени в моделите на световната търговия, търговски спорове, финансови или икономически кризи, прехода към нисковъглеродна икономика или вследствие на цифровизацията, автоматизацията и технологичните промени. Особен акцент се поставя върху мерките, които помагат на групите в най-неравностойно положение, и върху насърчаването на равенството между мъжете и жените.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  „съкратен работник“ означава работник, чиято заетост е преустановена преждевременно поради съкращаването му или чийто договор не е подновен поради икономически причини;

a)  „съкратен работник“ означава работник, чиято заетост е преустановена преждевременно поради съкращаването му или чийто договор не е подновен поради икономически причини, независимо от вида или продължителността на неговото трудово правоотношение;

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  прекратяване на дейността на над 250 съкратени работници или самостоятелно заети лица за референтен период от четири месеца в предприятие в държава членка, включително когато това прекратяване се случва при негови доставчици или производители надолу по веригата;

a)  прекратяване на дейността на най-малко 200 съкратени работници или самостоятелно заети лица за референтен период от шест месеца в предприятие в държава членка, включително когато това прекратяване се случва при негови доставчици или производители надолу по веригата;

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  прекратяване на дейността на над 250 работници или самостоятелно заети лица за референтен период от шест месеца, по-специално в МСП, където всички извършват дейност в същия икономически сектор, определен на равнището на разделенията на NACE Rev. 2, и разположени в един регион или в два съседни региона, определени на ниво 2 по NUTS, или в повече от два съседни региона на ниво 2 по NUTS, при условие че има над 250 засегнати работници или самостоятелно заети лица в два от регионите, взети заедно;

б)  прекратяване на дейността на ней-малко 200 работници или самостоятелно заети лица за референтен период от девет месеца, по-специално в МСП, където всички извършват дейност в същия икономически сектор, определен на равнището на разделенията на NACE Rev. 2, и разположени в един регион или в два съседни региона, определени на ниво 2 по NUTS, или в повече от два съседни региона на ниво 2 по NUTS, при условие че има най-малко 200 засегнати работници или самостоятелно заети лица в два от регионите, взети заедно;

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  прекратяване на дейността на над 250 съкратени работници или самостоятелно заети лица за референтен период от четири месеца, особено в МСП, извършващи дейност в същия или различни икономически сектори, определени на равнището на разделенията на NACE Rev. 2, и разположени в един и същ регион, определен на ниво 2 по NUTS.

в)  прекратяване на дейността на най-малко 200 съкратени работници или самостоятелно заети лица за референтен период от девет месеца, особено в МСП, извършващи дейност в същия или в различни икономически сектори, определени на равнището на разделенията на NACE Rev. 2 и разположени в един и същ регион, определен на ниво 2 по NUTS.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  На малки пазари на труда или при изключителни обстоятелства, по-конкретно по отношение на заявленията, включващи МСП, при надлежно обосноваване от кандидатстващата държава членка, дадено заявление за финансов принос по смисъла на настоящия член може да се приеме за допустимо, дори ако критериите, определени в параграф 1, букви а), б) или в), не са изпълнени изцяло, когато съкращенията влияят сериозно на заетостта и на местната или регионалната икономика. Кандидатстващата държава членка посочва кои от критериите за намеса, посочени в параграф 1, букви а), б) или в), не са изпълнени изцяло. Общият размер на приносите при извънредни обстоятелства не може да надвишава 15% от годишния таван на ЕФПГ.

3.  На малки пазари на труда или при изключителни обстоятелства, включително заявленията, включващи МСП, при надлежно обосноваване от кандидатстващата държава членка, дадено заявление за финансов принос по смисъла на настоящия член може да се приеме за допустимо, дори ако критериите, определени в параграф 1, букви а), б) или в), не са изпълнени изцяло, когато съкращенията влияят сериозно на равнищата на заетостта и на местната, регионалната или националната икономика. Кандидатстващата държава членка посочва кои от критериите за намеса, посочени в параграф 1, букви а), б) или в), не са изпълнени изцяло. Общият размер на приносите при извънредни обстоятелства не може да надвишава 15% от годишния таван на ЕФП.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  ЕФПГ не може да бъде мобилизиран при освобождаване на работниците в резултат на бюджетни съкращения, предприети от държава членка, които засягат сектори, зависещи от публичното финансиране.

4.  ЕФП не може да бъде мобилизиран при освобождаване на работниците в резултат на бюджетни съкращения, предприети от държава членка, които засягат сектори, зависещи главно от публичното финансиране.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Кандидатстващата държава членка посочва използвания метод за изчисляване на броя на работниците и самостоятелно заетите лица, определени в член 4, за целите на член 5.

1.  Кандидатстващата държава членка посочва използвания метод за изчисляване на броя на съкратените работници и самостоятелно заетите лица, определени в член 4, за целите на член 5, параграфи 1, 2 и 3.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  съкратени работници и самостоятелно заети лица, чиято дейност е прекратена, изчислени в съответствие с член 6, в рамките на предвидените в член 5 референтни периоди;

a)  съкратени работници и самостоятелно заети лица, чиято дейност е прекратена, изчислени в съответствие с член 6, в рамките на предвидените в член 5, параграфи 1, 2 и 3 референтни периоди;

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Чрез дерогация от член 5, кандидатстващите държави членки могат да предоставят персонализирани, съфинансирани от ЕФП услуги за незаети с работа, учене или обучение лица на възраст под 25 години или когато държавите членки решат, на възраст под 30 години към датата на подаване на заявлението, като броят им е равен на броя на бенефициерите от целевата група и с приоритет се ползват хора, които са съкратени или чиято дейност е прекратена, при условие че поне част от съкращенията са възникнали в региони на ниво 2 по NUTS.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Финансов принос от ЕФПГ може да бъде отпуснат за активни мерки на пазара на труда, които са част от съгласуван пакет от персонализирани услуги, предназначени да улеснят реинтегрирането на попадащите в целевата група бенефициери, и по-специално на най-неравнопоставените сред съкратените работници, в заетост или самостоятелна заетост.

Финансов принос от ЕФП може да бъде отпуснат за активни мерки на пазара на труда, които са част от съгласуван пакет от персонализирани услуги, с участието на синдикални организации и/или представители на работниците, и са предназначени да улеснят реинтегрирането на попадащите в целевата група бенефициери, и по-специално на най-неравнопоставените сред съкратените работници, в качествена и дълготрайна заетост или самостоятелна заетост.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Разпространението на умения, които се изискват в цифровата индустриална епоха, е задължителен хоризонтален елемент на всеки пакет от персонализирани услуги, който се предлага. Равнището на обучение се адаптира спрямо квалификациите и нуждите на съответния бенефициер.

Разпространението на умения, които се изискват в цифровата индустриална епоха, както и в характеризираща се с ефективно използването на ресурсите икономика, е задължителен хоризонтален елемент на всеки пакет от персонализирано обучение и/или персонализирани услуги, който се предлага. Равнището на обучение се адаптира спрямо квалификациите, уменията и специфичните нужди на съответния бенефициер.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  индивидуализирано обучение и преквалификация, включително в областта на информационните и комуникационните технологии и други умения, необходими в цифровата епоха, сертифициране на придобити умения, съдействие при търсене на работа, професионално ориентиране, консултантски услуги, наставничество, съдействие при пренасочване, насърчаване на предприемачеството, помощ за самостоятелна заетост, за започване на стопанска дейност и за придобиване от служителите, както и дейности по сътрудничество;

a)  индивидуализирано обучение и преквалификация, включително в областта на информационните и комуникационните технологии и други умения, необходими в цифровата епоха, сертифициране на придобити умения, персонализирано съдействие при търсене на работа, професионално ориентиране, консултантски услуги, наставничество, съдействие при пренасочване, насърчаване на предприемачеството, помощ за самостоятелна заетост, за започване на стопанска дейност и за придобиване от служителите, както и дейности по сътрудничество;

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  специални мерки с ограничен срок, например помощи за търсене на работа, стимули за наемане на работа, предназначени за работодателите, помощи за мобилност, помощи за покриване на разходи за обучение и на дневни разходи, включително помощи за лица, които полагат грижи.

б)  специални мерки с ограничен срок, например помощи за търсене на работа, помощи за мобилност, помощи за отглеждане на дете, помощи за покриване на разходи за обучение и на дневни разходи, включително помощи за лица, които полагат грижи, както и стимули за наемане на работа, предназначени за работодателите, включително предоставянето на гъвкави трудови договорености за съкратените работници.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Разходите за мерките по буква б) не могат да надхвърлят 35 % от общия размер на разходите за съгласувания пакет от персонализирани услуги, изброени в настоящия параграф.

Разходите за мерките по буква б) не надхвърлят 20% от общия размер на разходите за съгласувания пакет от персонализирани услуги, изброени в настоящия параграф.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Инвестициите за самостоятелна заетост, започване на стопанска дейност и придобиване от служителите не могат да надхвърлят 20 000 EUR за всеки съкратен работник.

Инвестициите за самостоятелна заетост, започване на стопанска дейност, включително придобиване от кооператив или от служителите, не надхвърлят 25 000 EUR за всеки съкратен работник.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Съгласуваният пакет от персонализирани услуги трябва да бъде проектиран така, че да предвижда бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения. Съгласуваният пакет е съвместим с преминаването към ефективна от гледна точка на ресурсите и устойчива икономика и също така се съсредоточава върху разпространението на умения, които се изискват в цифровата индустриална епоха, и взема предвид търсенето на местния пазар на труда.

Съгласуваният пакет от персонализирани услуги трябва да бъде проектиран така, че да предвижда бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения. Съгласуваният пакет е съвместим с преминаването към ефективна от гледна точка на ресурсите и устойчива икономика и също така се съсредоточава върху разпространението на умения, които се изискват в цифровата индустриална епоха, и взема предвид търсенето на местния пазар на труда, както и възможността за реинтегриране на работниците в професионалния сектор на тяхната предишна заетост, когато голямо преструктуриране е създало необходимост от нови или допълнителни умения и когато съществуващите умения могат да бъдат използвани най-ефективно.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – алинея 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  мерки, които стимулират по-специално работниците в неравностойно положение, лицата, изложени на по-висок риск от бедност, или по-възрастните работници да останат или да се върнат на пазара на труда.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – алинея 1 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб)  мерки, които са отговорност на държавите членки по силата на националното право или на колективни трудови договори.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Мерките, подкрепяни от ЕФПГ, не заместват пасивните мерки за социална закрила.

Мерките, подкрепяни от ЕФП, при никакви обстоятелства не заместват пасивните мерки за социална закрила.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Съгласуваният пакет от услуги се изготвя след консултации с бенефициерите от целевата група или техните представители или със социалните партньори.

3.  Съгласуваният пакет от услуги се изготвя след консултации с бенефициерите от целевата група или техните представители и/или със социалните партньори.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В срок от десет работни дни от датата на подаването на заявлението или, ако е приложимо, от датата, на която Комисията е получила преведеното заявление, в зависимост от това кое събитие настъпи по-късно, Комисията информира държавата членка за всяка допълнителна информация, която ѝ е необходима, за да разгледа заявлението.

2.  В срок от десет работни дни от датата на подаването на заявлението или, ако е приложимо, от датата, на която Комисията е получила преведеното заявление, в зависимост от това кое събитие настъпи по-късно, Комисията потвърждава получаването на заявлението и информира държавата членка за всяка допълнителна информация, която ѝ е необходима, за да разгледа заявлението.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато Комисията е изискала допълнителна информация, държавата членка отговаря в срок от десет работни дни от датата на искането. Този краен срок се удължава от Комисията с десет работни дни при надлежно обосновано искане от съответната държава членка.

3.  По искане на държавата членка Комисията предоставя техническа помощ в ранните етапи на процедурата. Когато Комисията е изискала допълнителна информация, държавата членка отговаря в срок от десет работни дни от датата на искането. Този краен срок се удължава от Комисията с десет работни дни при надлежно обосновано искане от съответната държава членка.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Въз основа на информацията, предоставена от държавата членка, Комисията приключва проверката на това дали заявлението отговаря на условията за предоставяне на финансов принос в срок от 60 работни дни от получаването на пълното заявление или, когато е приложимо, от получаването на превода на заявлението. Когато по изключение Комисията не е в състояние да спази този срок, тя предоставя писмено обяснение, в което се посочват причините за забавянето.

4.  Въз основа на информацията, предоставена от държавата членка, Комисията приключва проверката на това дали заявлението отговаря на условията за предоставяне на финансов принос в срок от 40 работни дни от получаването на пълното заявление или, когато е приложимо, от получаването на превода на заявлението. Когато по изключение Комисията не е в състояние да спази този срок, той може за се удължи с още 20 работни дни, при условие че Комисията даде предварително писмено обяснение, в което се посочват причините за това забавяне, и представи това обяснение на заинтересованата държава членка.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  потвърждението че когато извършващото съкращенията предприятие е продължило дейността си след съкращенията, то е спазило правните си задължения във връзка със съкращенията;

б)  потвърждението че когато извършващото съкращенията предприятие е продължило дейността си след съкращенията, то е спазило всички свои правни задължения във връзка със съкращенията и се е погрижило по подходящ начин за работниците си;

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 5 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  ясно посочване на вече предприетите от държавите членки действия за подпомагане на съкратените работници, както и на допълващия характер на финансирането, поискано от ЕФП поради липсата на налични ресурси на националните или регионалните органи;

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 5 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб)  преглед на финансирането от Съюза, което предприятията, освобождаващи работници, вече са получили за периода от пет години преди колективните съкращения;

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 5 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  очакваното въздействие на съкращенията върху местната, регионалната или националната икономика и заетост;

д)  очакваното въздействие на съкращенията върху местната, регионалната, националната или когато е целесъобразно, трансграничната икономика и заетост;

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 5 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  подробно описание на съгласувания пакет от персонализирани услуги и свързаните с него разходи, включително по-конкретно всички мерки, които подпомагат инициативи за заетост на бенефициери в неравностойно положение, на по-възрастни бенефициери и на млади бенефициери;

е)  подробно описание на съгласувания пакет от персонализирани услуги и свързаните с него разходи, включително по-конкретно всички мерки, които подпомагат инициативи за заетост на бенефициерите в неравностойно положение, на нискоквалифицираните, по-възрастните и младите бенефициери, както и на бенефициерите от необлагодетелствани райони;

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 5 – буква м a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ма)  декларация, че предложените действия ще се допълват от действия, финансирани от структурните фондове, и че ще се избегне всякакво двойно финансиране.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Подкрепата за бенефициерите от целевата група допълва мерките, предприемани от държавите членки на национално, регионално и местно равнище, включително тези, съфинансирани от фондове на Съюза, в съответствие с препоръките, изложени в Рамката за качество на ЕС за предвиждане на промените и преструктуриране.

2.  Подкрепата за бенефициерите от целевата група допълва мерките, предприемани от държавите членки на национално, регионално, местно и когато е целесъобразно – на трансгранично равнище, включително мерките, съфинансирани от фондове и програми на Съюза, в съответствие с препоръките, изложени в Рамката за качество на ЕС за предвиждане на промените и преструктуриране.

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Финансовият принос от ЕФПГ е ограничен до това, което е необходимо за оказване на временна, еднократна подкрепа на бенефициерите от целевата група. Мерките, подпомагани от ЕФПГ, са в съответствие с правото на Съюза и с националното право, включително с правилата за държавните помощи.

3.  Финансовият принос от ЕФПГ е ограничен до това, което е необходимо за изразяване на солидарност и предоставяне на временна, еднократна подкрепа по отношение на бенефициерите от целевата група. Мерките, подпомагани от ЕФПГ, са в съответствие с правото на Съюза и с националното право, включително с правилата за държавните помощи.

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  В съответствие със съответните си отговорности Комисията и кандидатстващата държава членка осигуряват координиране на помощта от фондовете на Съюза.

4.  В съответствие със съответните си отговорности Комисията и кандидатстващата държава членка осигуряват координиране на помощта от фондовете и програмите на Съюза.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията и държавите членки гарантират, че равенството между мъжете и жените и интегрирането на спецификите на пола са неделима част от различните етапи на усвояване на финансовия принос от ЕФПГ и че се насърчават през тези етапи.

Комисията и държавите членки гарантират, че равенството между мъжете и жените и интегрирането на спецификите на пола са неделима част от всички подходящи етапи на усвояване на финансовия принос от ЕФП и че се насърчават през тези етапи.

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  По инициатива на Комисията максимум 0,5 % от годишния таван на ЕФПГ могат да бъдат използвани за техническа и административна помощ за неговото привеждане в действие, като например дейности по подготовка, мониторинг, контрол, одит и оценка, включително корпоративни информационни системи, комуникационни дейности и дейности за повишаване на видимостта на ЕФПГ, както и други мерки за административна и техническа помощ. Тези мерки могат да обхващат бъдещи и предходни програмни периоди.

1.  По инициатива на Комисията максимум 0,5% от годишния таван на ЕФП могат да бъдат използвани за финансиране на техническа и административна помощ за неговото привеждане в действие, като например дейности по подготовка, мониторинг, събиране на данни, контрол, одит и оценка, включително корпоративни информационни системи, комуникационни дейности и дейности за повишаване на видимостта на ЕФП, както и други мерки за административна и техническа помощ. Засилват се взаимодействията със създадените системи за мониторинг на структурните промени, като например валутния механизъм. Тези мерки могат да обхващат бъдещи и предходни програмни периоди.

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Когато Комисията предоставя техническа помощ при непряко управление, тя гарантира прозрачността на процедурата за определяне на третата страна, която ще отговаря за изпълнението на възложените задачи, и информира всички заинтересовани страни в рамките на ЕФП, включително и Европейския парламент, за съответния избран подизпълнител.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Техническата помощ от Комисията включва предоставянето на информация и насоки на държавите членки за използването, мониторинга и оценяването на ЕФПГ. Комисията предоставя също информация и ясни насоки за използването на ЕФПГ на европейските и националните социални партньори. Мерките, свързани с даването на насоки, могат да включват и създаването на работни групи в случай на сериозни икономически сътресения в дадена държава членка.

4.  Техническата помощ от Комисията включва предоставянето на информация и насоки на държавите членки за използването, мониторинга и оценяването на ЕФП, включително създаването на бюро за помощ. Комисията предоставя също информация и ясни насоки за използването на ЕФП на европейските и националните социални партньори. Мерките, свързани с даването на насоки, могат да включват и създаването на работни групи в случай на сериозни икономически сътресения в дадена държава членка.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки посочват произхода и гарантират видимостта на финансирането от Съюза, като осигуряват последователна, ефективна и целенасочена информация за различни видове публика, включително целенасочена информация за бенефициерите, местните и регионалните органи, социалните партньори, медиите и обществеността.

Държавите членки посочват произхода и гарантират видимостта на финансирането от Съюза, като осигуряват последователна, ефективна и целенасочена информация за различни видове публика, включително целенасочена информация за бенефициерите, местните и регионалните органи, социалните партньори, медиите и обществеността. Държавите членки гарантират, че се изтъква европейската добавена стойност на финансирането и че подпомагат усилията на Комисията за събиране на данни с цел повишаване на прозрачността на бюджета.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията поддържа и редовно актуализира своето онлайн присъствие, което е достъпно на всички официални езици на институциите на Съюза, за да предоставя актуализирана информация за ЕФПГ, насоки за подаването на заявления, както и информация за приетите и отхвърлените заявления и за ролята на Европейския парламент и на Съвета в бюджетната процедура.

2.  Комисията поддържа и редовно актуализира своето онлайн присъствие, което е достъпно на всички официални езици на институциите на Съюза, за да предоставя актуализирана информация за ЕФП, насоки за подаването на заявления и за допустимите действия, редовно актуализиран списък на лицата за контакт в държавите членки, както и информация за приетите и отхвърлените заявления и за ролята на Европейския парламент и на Съвета в бюджетната процедура.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията изпълнява информационни и комуникационни дейности, свързани със случаите по ЕФПГ и резултатите от тях, въз основа на своя опит с цел подобряване на ефективността на ЕФПГ и гарантиране на това, че гражданите и работниците на Съюза знаят за съществуването на ЕФПГ.

Комисията подпомага разпространението на съществуващите най-добри практики по отношение на комуникацията и изпълнява информационни и комуникационни дейности, свързани със случаите по ЕФП и резултатите от тях, въз основа на своя опит с цел подчертаване на ролята на ЕФП, повишаване на осведомеността относно критериите за допустимост и процедурите за кандидатстване в рамките на ЕФП, подобряване на ефективността на ЕФП и гарантиране на това, че гражданите и работниците на Съюза знаят за съществуването на ЕФП, включително гражданите и работниците в селските райони с труден достъп до информация.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Въз основа на оценката, извършена в съответствие с член 9, и по-специално като взема предвид броя на бенефициерите от целевата група, предложените мерки и очакваните разходи, Комисията оценява и предлага във възможно най-кратък срок размера на финансовия принос от ЕФПГ, ако има такъв, който може да бъде предоставен в рамките на наличните средства.

1.  Въз основа на оценката, извършена в съответствие с член 9, и по-специално като взема предвид броя на бенефициерите от целевата група, предложените мерки и очакваните разходи, Комисията, след изтичане на срока, определен в член 9, параграф 4, оценява и предлага размера на финансовия принос от ЕФП, ако има такъв, който може да бъде предоставен в рамките на наличните средства.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато въз основа на оценката, извършена в съответствие с член 9, Комисията заключи, че условията за финансов принос съгласно настоящия регламент са изпълнени, тя незабавно започва процедурата, определена в член 16.

3.  Когато въз основа на оценката, извършена в съответствие с член 9, Комисията заключи, че условията за финансов принос съгласно настоящия регламент са изпълнени, тя незабавно започва процедурата, определена в член 16, и уведомява кандидатстващата държава членка.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато въз основа на оценката, извършена в съответствие с член 9, Комисията заключи, че условията за финансов принос съгласно настоящия регламент не са изпълнени, тя незабавно уведомява кандидатстващата държава членка.

4.  Когато въз основа на оценката, извършена в съответствие с член 9, Комисията заключи, че условията за финансов принос съгласно настоящия регламент не са изпълнени, тя незабавно уведомява кандидатстващата държава членка, както и другите заинтересовани страни, включително Европейския парламент.

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавата членка изпълнява допустимите мерки, посочени в член 8, възможно най-скоро и не по-късно от 24 месеца след датата на влизане в сила на решението за финансов принос.

2.  Държавата членка изпълнява допустимите мерки, посочени в член 8, възможно най-скоро. Те се прилагат при всички обстоятелства до шест месеца след датата на влизане в сила на решението за финансов принос и са изпълнени не по-късно от 24 месеца след датата на влизане в сила на решението за финансов принос.

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато Комисията заключи, че условията за предоставяне на финансов принос от ЕФПГ са изпълнени, тя внася искане за трансфер към съответните бюджетни редове в съответствие с член 31 от Финансовия регламент.

1.  Когато Комисията заключи, че условията за предоставяне на финансов принос от ЕФП са изпълнени, тя прави предложение за неговото мобилизиране. Решението за мобилизиране на ЕФП се взема съвместно от Европейския парламент и Съвета в рамките на един месец от внасянето на предложението до тях. Съветът действа с квалифицирано мнозинство, а Европейският парламент действа с мнозинство от съставляващите го членове и три пети от подадените гласове.

 

Едновременно с представянето на нейното предложение за решение за мобилизиране на ЕФП Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за трансфер към съответните бюджетни редове. В случай на несъгласие се започва тристранна процедура.

 

Трансферите, свързани с ЕФП, се извършват в съответствие с член 31 от Финансовия регламент.

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Искането за трансфер трябва да се придружава от резюме на проверката на допустимостта на заявлението.

заличава се

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията приема решение за финансов принос — чрез акт за изпълнение което влиза в сила на датата, на която Комисията бъде уведомена за одобряването на бюджетния трансфер от Европейския парламент и от Съвета. Решението представлява решение за финансиране по смисъла на член 110 от Финансовия регламент.

3.  Комисията приема решение за финансов принос – чрез акт за изпълнение което влиза в сила на датата, на която Европейският парламент и Съветът приемат решението за мобилизиране на ЕФП.

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Предложението за решение за мобилизиране на ЕФП съгласно параграф 1 включва следното:

 

a)  оценката, извършена в съответствие с член 9, параграф 4, заедно с резюме на информацията, въз основа на която е направена тази оценка;

 

б)  доказателства, че критериите, предвидени в членове 5 и 10, са изпълнени; както и

 

в)  обосновка на предложените суми.

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 16 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 16а

 

Изключителни случаи

 

В изключителни случаи и при условие че оставащите налични финансови средства във фонда през годината на извършване на голямо преструктуриране не са достатъчни, за да покрият пълния размер на необходимата според бюджетния орган помощ, Комисията може да предложи разликата да бъде финансирана от фонда през следващата година. Годишният таван за бюджета на фонда за годината на извършване на голямо преструктуриране и за следващата година следва да се спазва при всички обстоятелства.

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 19 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 19а

 

Образец за проучването на бенефициер

 

Проучването на бенефициер, посочено в член 20, параграф 1, буква г), се основава на образеца, установен от Комисията посредством акт за изпълнение. Комисията приема този акт за изпълнение в съответствие с процедурата за консултиране, посочена в член 26, параграф 2, за да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия член.

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  видовете мерки и основните резултати, обясняващи предизвикателствата, извлечените поуки, синергиите и допълването с други фондове на ЕС и посочващи, когато е възможно, допълването на мерките с тези, финансирани от други програми на Съюза или национални програми в съответствие с Рамката за качество на ЕС за предвиждане на промените и преструктуриране;

a)  видовете мерки и получените резултати, обясняващи предизвикателствата, извлечените поуки, синергиите и допълването с други фондове на ЕС, по-специално ЕСФ+, и посочващи, когато е възможно, допълването на мерките с тези, финансирани от други програми на Съюза или национални програми в съответствие с Рамката за качество на ЕС за предвиждане на промените и преструктуриране;

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  резултатите от проучване на бенефициер, проведено шест месеца след края на периода на изпълнение, което обхваща възприеманата промяна в пригодността за заетост на бенефициерите или за тези, които вече са намерили работа, повече информация за качеството на намерената работа, като например промяната в работното време, нивото на отговорност или промяната на равнището на заплащане в сравнение с предишната работа, сектора, в който лицето е намерило работа, както и разбивка на тази информация по пол, възрастова група и образователно равнище;

г)  резултатите от проучване на бенефициер, проведено в рамките на шест месеца след края на периода на изпълнение, което обхваща възприеманата промяна в пригодността за заетост на бенефициерите или за тези, които вече са намерили работа, повече информация за качеството и вида на намерената работа, като например промяната в работното време, нивото на отговорност или промяната на равнището на заплащане в сравнение с предишната работа, сектора, в който лицето е намерило работа, както и разбивка на тази информация по пол, възрастова група и образователно равнище;

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  това дали извършващото съкращенията предприятие, с изключение на микропредприятията и МСП, е било бенефициер на държавна помощ или на предходно финансиране от Кохезионния фонд или от структурните фондове на Съюза през предходните пет години;

д)  това дали извършващото съкращенията предприятие, с изключение на стартиращите предприятия, микропредприятията и МСП, е било бенефициер на държавна помощ или на предходно финансиране от Кохезионния фонд или от структурните фондове на Съюза през предходните пет години;

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Не по-късно от края на деветнадесетия месец след изтичането на срока, определен в член 15, параграф 3, съответната държава членка предоставя простия набор от данни, съдържащ информация за по-дългосрочния показател за резултатите по точка 3 от приложението.

2.  Не по-късно от края на деветнадесетия месец след изтичането на срока, определен в член 15, параграф 3, съответната държава членка предоставя пълния и надлежно проверен прост набор от данни, съдържащ информация за по-дългосрочния показател за резултатите по точка 3 от приложението.

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  До 1 август 2021 г. и на всеки две години след това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета цялостен количествен и качествен доклад за дейностите по настоящия регламент и по Регламент (ЕС) № 1309/2013 през предходните две години. Докладът се съсредоточава основно върху резултатите, постигнати от ЕФПГ, и съдържа по-специално информация за подадените заявления, приетите решения, финансираните мерки, включително статистически данни относно показателите, посочени в приложението, и допълването на тези мерки с мерките, финансирани от други фондове на Съюза, по-конкретно от ЕСФ+, и информация за приключването на предоставяния финансов принос и също така документира заявленията, които са били отхвърлени или чийто размер е бил намален поради липса на достатъчно бюджетни кредити или поради недопустимост.

1.  До 1 август 2021 г. и на всеки две години след това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета цялостен количествен и качествен доклад за дейностите по настоящия регламент и по Регламент (ЕС) № 1309/2013 през предходните две години. Докладът се съсредоточава основно върху резултатите, постигнати от ЕФПГ, и съдържа по-специално информация за подадените заявления, бързината на тяхното обработване и евентуалните пропуски в съществуващите правила, приетите решения, финансираните мерки, включително статистически данни относно показателите, посочени в приложението, и допълването на тези мерки с мерките, финансирани от други фондове на Съюза, по-конкретно от ЕСФ+, и информация за приключването на предоставяния финансов принос и също така документира заявленията, които са били отхвърлени или чийто размер е бил намален поради липса на достатъчно бюджетни кредити или поради недопустимост.

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Докладът се предава за информация на Сметната палата, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и социалните партньори.

2.  Докладът се предава за информация на държавите членки, Сметната палата, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и социалните партньори.

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  На всеки четири години Комисията прави по своя инициатива и в тясно сътрудничество с държавите членки оценка на финансовите приноси от ЕФПГ.

1.  На всеки четири години Комисията прави по своя инициатива и в тясно сътрудничество с държавите членки оценка на финансовите приноси от ЕФП, включително последваща оценка на въздействието от прилагането му на национално, регионално и местно равнище.

 

За целите на оценката, посочена в първа алинея, държавите членки събират всички налични данни за случаите по ЕФП и за подпомогнатите работници.

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Оценките, посочени в параграф 1, включват приложими статистически данни за финансовите приноси с разбивка по държави членки.

3.  Оценките, посочени в параграф 1, включват приложими статистически данни за финансовите приноси с разбивка по сектори и държави членки.

Изменение    95

Предложение за регламент

Приложение I – точка 1 – параграф 1 – тире 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  лица с по-малко от 2 години професионален опит,

 

– лица с между 2 и 10 години професионален опит,

 

– лица с над 10 години професионален опит.

  • [1]  ОВ C … / Все още непубликувано в Официален вестник.
  • [2]  ОВ C … / Все още непубликувано в Официален вестник.

СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия  (11.10.2018)

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)
(COM(2018)0380 – C8‑0231/2018 – 2018/0202(COD))

Докладчик по становище: Каролине Грасвандер‑Хайнц

КРАТКА ОБОСНОВКА

Въведение

В последно време търговията се превръща не само в синоним на глобализацията, но и в основен източник на безпокойство сред обществеността. Акцентът в неотдавнашните търговски споразумения не е само върху създаването на правила в подкрепа на отварянето на пазара. Вместо това в тях се включват въпроси, свързани с търговията, като инвестиции и права върху интелектуалната собственост. В резултат на това отварянето на световния пазар се оказа силно преплетено с инвестициите, капиталовите потоци и финансовата либерализация, и въздействията на търговията се разпространиха към въпроси, свързани с труда, околната среда и технологичните промени.

Въпреки че в икономическата литература стига до заключението, че резултатите от либерализацията на търговията като цяло са положителни, за някои сектори последиците са отрицателни, водят до разходи за адаптиране, намаляване на доходите и загуба на работни места. Реалността показва, че винаги има победители и губещи и че печалбите от търговията не се разпределят равномерно между държавите членки, регионите и в обществата. Нерегулираната и нелоялната търговия изостри социалните, икономическите и екологичните неравенства.

Необходими са съпътстващи мерки на равнището на ЕС и на национално равнище, за да се предотврати отрицателното въздействие и да се компенсират адекватно онези, които са засегнати от търговията или глобализацията. Постигането на справедливо разпределение на благосъстоянието сред тези, които са в най-неблагоприятно положение, е възможно единствено ако се въведат мерки както на европейско, така и на национално равнище. Националните правителства са направили твърде малко досега за осигуряването на ползите от търговията за всички. Преразпределянето, овластяването посредством образование, проактивните политики за пазара на труда и укрепването на профсъюзите са теми, свързани с търговията, които попадат в обхвата на политиката на националните правителства.

Освен това съществуват възможности за подобрения и за Европейския съюз (ЕС). Справедливите и балансирани търговски споразумения следва да бъдат не само инструменти за създаване на икономически растеж, достойни работни места и устойчиво развитие, но и за подобряване и гарантиране на условията на труд и живота на работниците по цялата глобална верига на доставки. За съжаление, и досега в търговските споразумения на ЕС, по-специално в главите относно търговията и устойчивото развитие, липсват приложими механизми за защита на трудовите и екологичните стандарти. Необходима е политическа воля, за да се укрепят разпоредбите в главите относно търговията и устойчивото развитие и да се включат санкции като крайна мярка. Ако ЕС иска да има изключителна компетентност в областта на търговията, той следва да поеме и отговорността за промените и последствията, които произтичат от неговите търговски споразумения, и да промени подхода в тях в посока търговска политика.

Изключително важно е ЕС не само да предвижда възможните отрицателни последици от търговските споразумения, но и да гарантира, че ползите се разпределят по справедлив начин.

Европейската комисия призна този факт и през 2006 г. създаде Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) с цел оказване на подкрепа за връщане на работа на работниците, които са загубили работните си места вследствие на глобализацията, автоматизацията и технологичното развитие. Поради икономическата и финансовата криза Комисията разшири обхвата, така че да се обхванат и хората, засегнати от кризата. Въпреки относително малкия си бюджет и сложни процедури, от неговото въвеждане до сега ЕФПГ е постигнал осезаеми резултати за почти 142 300 работници в целия ЕС.

Основни елементи на доклада:

Обхват, критерии

Анализът показва обаче, че ЕФПГ не е достигнал пълния си потенциал и, за съжаление, остава недостатъчно използван. Поради това докладчикът излиза извън рамките на предложението на Комисията за разширяване на обхвата на регламента. Целта е регламентът да стане по-гъвкав, така че да обхваща подпомагането и на работниците, изместени в резултат от вътрешната търговия в ЕС и от офшорната дейност, както и подпомагането на регионите, засегнати от постепенно и нарастващо влошаване на икономиката или висока безработица, както и за да се създаде по-пряка връзка на ЕФПГ с определени инструменти на търговската политика като помощта за търговията.

Процедури:

В допълнение към обхвата докладчикът изразява съгласие с Комисията, че някои процедурни елементи трябва да се подобрят, за да се намали продължителността на процеса на кандидатстване и да се опрости процедурата. Докладчикът предлага да се създаде бюро за помощ, което да помага на държавите членки при кандидатстването и също така да събира по-добри данни с цел подобряване на процеса на наблюдение и оценка.

ЕФПГ следва да помага като инструмент, приложим във всички сектори, предлагайки съдействие на съкратените работници, поради което социалните участници (заинтересовани страни, НПО, профсъюзи) следва да имат важна роля и да участват в по-голяма степен във функционирането на ЕФПГ с цел по-доброто координиране на процеса и по-голяма координация между различните съществуващи инструменти на ЕС.

Заключение:

Докладчикът предлага редица промени в предложението на Комисията като отправна точка за по-нататъшно разглеждане и промени, които да бъдат внесени в рамките на законодателната процедура в Парламента.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  На 17 ноември 2017 г. Европейският стълб на социалните права15 беше съвместно обявен от Европейския парламент, Съвета и Комисията като отговор на социалните предизвикателства в Европа. Вземайки предвид променящите се реалности на трудовия свят, Съюзът трябва да се подготви за настоящите и бъдещите предизвикателства на глобализацията и цифровизацията чрез постигане на по-приобщаващ растеж и подобряване на заетостта и социалните политики. Двадесетте основни принципа на стълба са структурирани около три категории: равни възможности и достъп до пазара на труда; справедливи условия на труд; социална закрила и приобщаване. Европейският стълб на социалните права следва да служи като всеобхватна ръководна рамка за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) и да позволява на Съюза да прилага съответните принципи на практика при големи преструктурирания.

(2)  На 17 ноември 2017 г. Европейският стълб на социалните права15 беше съвместно обявен от Европейския парламент, Съвета и Комисията като отговор на социалните предизвикателства в Европа. Вземайки предвид променящите се реалности на нашите общества и на трудовия свят, Съюзът трябва да се подготви за настоящите и бъдещите предизвикателства на изменението на климата, глобализацията и цифровизацията чрез постигане на по-приобщаващо развитие и подобряване на заетостта и социалните политики. Двадесетте основни принципа на стълба са структурирани около три категории: равни възможности и достъп до пазара на труда; справедливи условия на труд; социална закрила и приобщаване. Европейският стълб на социалните права следва да служи като всеобхватна ръководна рамка за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) и да позволява на Съюза да прилага съответните принципи на практика при големи преструктурирания.

________________

__________________

15 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_bg.

15 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_bg.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  На 20 юни 2017 г. Съветът одобри отговора на Съюза16 на Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г.17 — устойчиво европейско бъдеще (UN 2030 Agenda for Sustainable Development’ — a sustainable European future). Съветът подчерта значението на постигането на устойчиво развитие в трите измерения (икономическо, социално и екологично) по балансиран и интегриран начин. Изключително важно е устойчивото развитие да бъде интегрирано в европейската рамка на политиката и Съюзът да прояви амбиция при политиките, които използва, за да отговори на глобалните предизвикателства. Съветът приветства съобщението на Комисията от 22 ноември 2016 г., озаглавено „Следващи стъпки към устойчиво европейско бъдеще“, като първа стъпка за интегрирането на целите за устойчиво развитие и прилагането на устойчивото развитие като съществен ръководен принцип за всички политики на Съюза, включително чрез неговите финансови инструменти.

(3)  На 20 юни 2017 г. Съветът одобри отговора на Съюза16 на Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г.17 — устойчиво европейско бъдеще (UN 2030 Agenda for Sustainable Development’ — a sustainable European future). Съветът подчерта значението на постигането на устойчиво развитие в трите измерения (икономическо, социално и екологично) по балансиран и интегриран начин. Изключително важно е устойчивото развитие да бъде интегрирано в европейската рамка на политиката и Съюзът да прояви амбиция при политиките, които използва, за да отговори на глобалните предизвикателства. Търговски споразумения със силни и приложими глави относно търговията и устойчивото развитие могат да бъдат инструменти за постигане на устойчиво развитие, създаване на достойни работни места и приобщаващ растеж, но също и за разпределяне на ползите от търговията по по-справедлив начин между регионите, държавите членки и в обществата. Съветът приветства съобщението на Комисията от 22 ноември 2016 г., озаглавено „Следващи стъпки към устойчиво европейско бъдеще“, като първа стъпка за интегрирането на целите за устойчиво развитие и прилагането на устойчивото развитие като съществен ръководен принцип за всички политики на Съюза, включително чрез неговите финансови инструменти.

__________________

__________________

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  През февруари 2018 г. Комисията прие съобщението си „Нова, модерна многогодишна финансова рамка за Европейския съюз, с която ефикасно да постига резултати по своите приоритети след 2020 г.“18. В съобщението се подчертава, че бюджетът на Съюза следва да подкрепя уникалната социална пазарна икономика в Европа. По тази причина ще бъде от първостепенно значение да се подобрят възможностите за заетост и да се посрещнат предизвикателствата, отнасящи се до уменията, особено тези, свързани с цифровизацията. Бюджетната гъвкавост ще бъде ключов принцип в следващата многогодишна финансова рамка. Ще продължат да съществуват механизми за гъвкавост, които да позволят на Съюза да реагира на непредвидени събития и да гарантира, че бюджетните ресурси се използват там, където има най-спешна нужда от тях.

(4)  През февруари 2018 г. Комисията прие съобщението си „Нова, модерна многогодишна финансова рамка за Европейския съюз, с която ефикасно да постига резултати по своите приоритети след 2020 г.“18. В съобщението се подчертава, че бюджетът на Съюза следва да подкрепя уникалната социална пазарна икономика в Европа. По тази причина ще бъде от първостепенно значение да се подобрят възможностите за заетост и да се посрещнат предизвикателствата, отнасящи се до уменията, особено тези, свързани с цифровизацията, автоматизацията, развитието на нови технологии и прехода към благоприятна за климата и характеризираща се с ефикасно използване на ресурсите икономика. Бюджетната гъвкавост ще бъде ключов принцип в следващата многогодишна финансова рамка. Ще продължат да съществуват механизми за гъвкавост, които да позволят на Съюза да реагира на непредвидени събития и да гарантира, че бюджетните ресурси се използват там, където има най-спешна нужда от тях.

__________________

__________________

18 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf

18 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  В своя Документ за размисъл относно извличането на ползите от глобализацията20 Комисията определя комбинацията от глобализацията на търговията и технологичните промени като основните двигатели на увеличеното търсене на квалифицирана работна ръка и понижения брой на работните места, изискващи по-ниска квалификация. Въпреки огромните цялостни преимущества на по-отворената търговия и по-задълбочената интеграция на световните икономики, тези отрицателни странични ефекти трябва да бъдат преодолени. Тъй като настоящите ползи от глобализацията вече са неравномерно разпределени сред хората и регионите и причиняват значително въздействие върху търпящите неблагоприятните последствия, съществува опасност все по-бързо развиващите се технологични постижения да увеличат още повече тези последствия. Поради това, в съответствие с принципите на солидарност и устойчивост, ще бъде необходимо да се гарантира, че ползите от глобализацията се споделят по-справедливо, чрез съвместяване на икономическото отваряне и технологичния напредък със социалната закрила.

(6)  В своя Документ за размисъл относно извличането на ползите от глобализацията20 Комисията определя комбинацията от глобализацията на търговията и технологичните промени като основните двигатели на увеличеното търсене на квалифицирана работна ръка и понижения брой на работните места, изискващи по-ниска квалификация. Въпреки огромните цялостни преимущества на по-отворената търговия и по-задълбочената интеграция на световните икономики, тези отрицателни странични ефекти трябва да бъдат преодолени. Тъй като настоящите ползи от глобализацията вече са неравномерно разпределени сред хората и регионите и причиняват значително въздействие върху търпящите неблагоприятните последствия, съществува опасност все по-бързо развиващите се технологични постижения да увеличат още повече тези последствия. Поради това, в съответствие с принципите на солидарност и устойчивост, ще бъде необходимо да се гарантира по-добро предвиждане на последствията от глобализацията и по-справедливо разпределяне на потенциалните ползи от нея, чрез съвместяване на икономическото отваряне и технологичния напредък със силна социална закрила.

__________________

__________________

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_bg.

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_bg.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Глобализацията и технологичните промени вероятно допълнително ще увеличат взаимосвързаността и взаимозависимостта на световните икономики. Преразпределянето на труда е неразделна и неизбежна част от тази икономическа промяна. За да се разпределят справедливо ползите от промяната, от първостепенно значение е да се окаже помощ на съкратените работници и на лицата, застрашени от съкращение. Рамката за качество на ЕС за предвиждане на промените и преструктуриране22 е инструментът на политиката на Съюза, който задава рамката за най-добри практики за предвиждане на корпоративното преструктуриране и за справяне с него. Тя предлага цялостна рамка за начините за преодоляване на предизвикателствата на икономическото приспособяване и преструктуриране и на тяхното трудово и социално въздействие с помощта на адекватни средства на политиката. Освен това тя призовава държавите членки да използват европейското и националното финансиране по такъв начин, че социалното въздействие на преструктурирането, особено неблагоприятните последици върху заетостта, да бъдат смекчавани по-ефективно. Основните инструменти на Съюза за подпомагане на засегнатите работници са Европейският социален фонд плюс (ЕСФ+), чиято цел е изпреварващо оказване на помощ, и ЕФПГ, който е предназначен за оказване на помощ в отговор на неочаквани големи преструктурирания.

(8)  Изменението на климата, глобализацията и технологичните промени вероятно ще увеличат още повече взаимосвързаността и взаимозависимостта на световните икономики. Преразпределянето на труда е неразделна и неизбежна част от тази икономическа промяна. За да се разпределят справедливо ползите от промяната, от първостепенно значение е да се окаже помощ на съкратените работници и на лицата, застрашени от съкращение. Рамката за качество на ЕС за предвиждане на промените и преструктуриране22 е инструментът на политиката на Съюза, който задава рамката за най-добри практики за предвиждане на корпоративното преструктуриране и за справяне с него. Тя предлага цялостна рамка за начините за преодоляване на предизвикателствата на икономическото приспособяване и преструктуриране и на тяхното трудово и социално въздействие с помощта на адекватни средства на политиката. Освен това тя призовава държавите членки да използват европейското и националното финансиране по такъв начин, че социалното въздействие на преструктурирането, особено неблагоприятните последици върху заетостта, да бъдат смекчавани по-ефективно. Основните инструменти на Съюза за подпомагане на засегнатите работници са Европейският социален фонд плюс (ЕСФ+), чиято цел е изпреварващо оказване на помощ, и ЕФПГ, който е предназначен за оказване на помощ в отговор на големи преструктурирания.

__________________

__________________

22 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ „Рамка за качество на ЕС за предвиждане на промените и преструктуриране“ (COM(2013)882 final, 13.12.2013 г.).

22 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ „Рамка за качество на ЕС за предвиждане на промените и преструктуриране“ (COM(2013)882 final, 13.12.2013 г.).

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 8а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  Многостранното сътрудничество с глобалните партньори на Съюза, както и укрепването и реформирането на многостранните институции, за да станат по-справедливи и по-ефективни, са от съществено значение. ЕФПГ следва да предлага помощ на съкратените работници във всички сектори, които биха могли да бъдат засегнати от тези реформи, и да им предлага широк набор от възможности за заетост. Социалните участници като НПО и профсъюзите следва да участват в по-голяма степен във функционирането на ЕФПГ, с цел подобряване на комуникацията и координацията между различните инструменти на Съюза.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8б)  Съюзът следва да възстанови амбициозната промишлена политика, основана на постоянен и прогнозен анализ на технологичните промени, включително на въздействието на отворената търговия. Партньорствата между Съюза и най-уязвимите региони следва да предвиждат необходимите стратегически инвестиции за предотвратяване на отрицателните последици от договорите за търговия и инвестиции, и следва да определят програмите, изискващи съфинансиране от ЕС. Поради това е необходимо по-добро интегриране и финансиране на съществуващите Кохезионен фонд и Социален фонд. Тези програми следва да са децентрализирани на ниво NUTS и следва да са структурирани като реално партньорство между Съюза и регионите, засегнати от неговите политики.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 8 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8в)  Европейските дружества са ключови партньори в моделирането на глобализацията и осигуряването на положителни резултати за всички. Съществуват много положителни примери за това как да се осигури устойчив растеж за акционерите, работниците и служителите и общностите, в които дружествата осъществяват дейността си. Дружествата обаче следва да бъдат държани отговорни, когато не спазват своите социални или екологични задължения.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  ЕФПГ бе създаден с Регламент (EО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета23 за многогодишната финансова рамка за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г. ЕФПГ бе създаден, за да позволи на Съюза да изразява солидарност с работниците, които са загубили работните си места вследствие на големи структурни промени в моделите на световната търговия поради глобализацията.

(9)  ЕФПГ бе създаден с Регламент (EО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета23 за многогодишната финансова рамка за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г. ЕФПГ бе създаден, за да позволи на Съюза да изразява солидарност с работниците, които са загубили работните си места вследствие на големи структурни промени в моделите на световната търговия поради отварянето на пазара и глобализацията.

__________________

__________________

23 Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1).

23 Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1).

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 11а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11a)   Програмата на ЕФПГ следва да бъде видима и да изисква повече и по-добри данни, за да се даде възможност за правилна научна оценка на ЕФПГ и да се избегнат административни ограничения при прилагането на програмата за помощта за приспособяване към търговията.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б)  Преди сключването на ново търговско споразумение Комисията следва да гарантира, че ще се извърши независим и точен предварителен анализ по отделни сектори и региони на последствията от предложеното споразумение, включително промените на пазара на труда, за да се предвидят отрицателните последици. Установяването на потенциалните отрицателни последици преди сключването на ново търговско споразумение би могло също така да възстанови доверието на европейските граждани в търговската политика.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 11 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11в)  ЕФПГ следва да бъде свързан по-непосредствено с преките чуждестранни инвестиции, които биха могли да имат потенциално неблагоприятно социално въздействие и въздействие върху околната среда в Съюза, но и с някои нелоялни търговски политики, които не получават адекватни отговори чрез инструменти за защита. Положението на засегнатите дружества и работници от Съюза следва да бъде разгледано съгласно правилата на ЕФПГ за активни политики за пазара на труда.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Комисията направи междинна оценка на ЕФПГ, за да прецени как и до каква степен ЕФПГ постига целите си. ЕФПГ се оказа, че е ефективен — той постигна по-висока степен на реинтеграция на съкратените работници в сравнение с предходния програмен период. В хода на оценката бе също така установено, че ЕФПГ е създал европейска добавена стойност. Това важи с пълна сила по отношение на ефекта от нейния обем, което означава, че помощта от ЕФПГ увеличава не само броя и разнообразието на предлаганите услуги, но и степента на тяхната интензивност. Освен това намесите на ЕФПГ имат висока видимост и демонстрират пряко пред широката общественост европейската добавена стойност на намесата. Констатирани бяха обаче няколко предизвикателства. От една страна, процедурата за мобилизиране беше счетена за прекалено продължителна. Освен това много държави членки съобщиха за проблеми при изготвянето на обширния анализ на обстоятелствата около събитието, довело до съкращенията. Основната причина, поради която държавите членки с потенциален случай, нуждаещ се от помощ по ЕФПГ, не кандидатстват за такава помощ, са проблеми, свързани с финансовия и институционалния капацитет. От една страна, това може да се дължи просто на липса на работна ръка — понастоящем държавите членки могат да поискат техническа помощ само ако изпълняват случай по ЕФПГ. Тъй като съкращенията могат да възникнат неочаквано, е важно държавите членки да имат готовност за незабавно реагиране и да могат да подадат заявление без отлагане. Освен това в някои държави членки изглежда са необходими по-задълбочени усилия за изграждане на институционален капацитет, за да се обезпечи ефикасното и ефективно изпълнение на случаите, свързани с ЕФПГ. Прагът от 500 съкращения бе разкритикуван като прекалено висок, особено в по-слабо населените региони26.

(12)  Комисията направи междинна оценка на ЕФПГ, за да прецени как и до каква степен ЕФПГ постига целите си. ЕФПГ се оказа, че е ефективен — той постигна по-висока степен на реинтеграция на съкратените работници в сравнение с предходния програмен период. В хода на оценката бе също така установено, че ЕФПГ е създал европейска добавена стойност. Това важи с пълна сила по отношение на ефекта от нейния обем, което означава, че помощта от ЕФПГ увеличава не само броя и разнообразието на предлаганите услуги, но и степента на тяхната интензивност. Освен това намесите на ЕФПГ имат висока видимост и демонстрират пряко пред широката общественост европейската добавена стойност на намесата. Констатирани бяха обаче няколко предизвикателства. От една страна, процедурата за мобилизиране беше счетена за прекалено продължителна, твърде сложна и прекомерно утежнена. Освен това много държави членки съобщиха за проблеми при изготвянето на обширния анализ на обстоятелствата около събитието, довело до съкращенията. Основната причина, поради която държавите членки с потенциален случай, нуждаещ се от помощ по ЕФПГ, не кандидатстват за такава помощ, са проблеми, свързани с финансовия и институционалния капацитет. От една страна, това може да се дължи просто на липса на работна ръка — понастоящем държавите членки могат да поискат техническа помощ само ако изпълняват случай по ЕФПГ. Тъй като съкращенията могат да възникнат неочаквано, е важно държавите членки да имат готовност за незабавно реагиране и да могат да подадат заявление без отлагане. Освен това в някои държави членки изглежда са необходими по-задълбочени усилия за изграждане на институционален капацитет, за да се обезпечи ефикасното и ефективно изпълнение на случаите, свързани с ЕФПГ. Прагът от 500 съкращения бе разкритикуван като прекалено висок, особено в по-слабо населените региони26.

__________________

__________________

26 COM(2018) 297 final и придружаващият го SWD(2018) 192 final.

26 COM(2018) 297 final и придружаващият го SWD(2018) 192 final.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Комисията подчертава колко е важна ролята на ЕФПГ като гъвкав фонд за оказване на подкрепа на работниците, които са загубили работните си места при големи преструктурирания, и за подпомагането им да намерят друга работа възможно най-бързо. Съюзът следва да продължи да предоставя специфична, еднократна помощ, имаща за цел да улесни повторното професионално интегриране на съкратените работници в области, отрасли, територии или пазари на труда, понесли удара от голям икономически срив. Като се има предвид взаимодействието и взаимното влияние на отворената търговия, технологичните промени или други фактори като прехода към нисковъглеродна икономика, и следователно като се има предвид, че става все по-трудно да се изтъкне конкретен фактор, който предизвиква съкращаването на работни места, мобилизирането на ЕФПГ в бъдеще ще се основава единствено на значителното въздействие на преструктурирането. Като се има предвид предназначението му, което е да предоставя подкрепа в ситуации, характеризиращи се със спешни и неочаквани обстоятелства, като допълва по-изпреварващата помощ, оказвана от ЕСФ+, ЕФПГ остава гъвкав и специален инструмент извън бюджетните тавани в многогодишната финансова рамка, както е посочено в съобщението на Комисията. „Модерен бюджет за Съюз, който закриля, предоставя възможности и защитава – многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г.“ и неговото приложение27.

(13)  Комисията подчертава колко е важна ролята на ЕФПГ като гъвкав фонд за оказване на подкрепа на работниците, които са загубили работните си места при големи преструктурирания, и за подпомагането им да намерят друга работа възможно най-бързо. Съюзът следва да продължи да предоставя специфична, еднократна помощ, имаща за цел да улесни повторното професионално интегриране на съкратените работници в области, отрасли, територии или пазари на труда, понесли удара от голям икономически срив. Като се има предвид взаимодействието и взаимното влияние на отворената търговия, технологичните промени, цифровизацията и автоматизацията или други фактори като прехода към нисковъглеродна икономика, и следователно като се има предвид, че става все по-трудно да се изтъкне конкретен фактор, който предизвиква съкращаването на работни места, мобилизирането на ЕФПГ в бъдеще ще се основава единствено на значителното въздействие на преструктурирането. Като се има предвид предназначението му, което е да предоставя подкрепа в ситуации, характеризиращи се със спешни и неочаквани обстоятелства, като допълва по-изпреварващата помощ, оказвана от ЕСФ+, ЕФПГ остава гъвкав и специален инструмент извън бюджетните тавани в многогодишната финансова рамка, както е посочено в съобщението на Комисията. „Модерен бюджет за Съюз, който закриля, предоставя възможности и защитава – многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г.“ и неговото приложение27.

__________________

__________________

27 Документът на Комисията SWD(2018) 171 final и неговото приложение COM(2018) 321 final.

27 Документът на Комисията SWD(2018) 171 final и неговото приложение COM(2018) 321 final.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Когато изготвят съгласувания пакет от активни мерки на политиката за пазара на труда, държавите членки следва да обръщат особено внимание на бенефициерите в неравностойно положение, включително младите и по-възрастните безработни лица и лицата, изложени на риск от бедност, тъй като тези групи изпитват особени трудности при повторното интегриране на пазара на труда. Независимо от това, принципите на равенство на половете и недопускане на дискриминация, които са едни от основните ценности на Съюза и са залегнали в Европейския стълб на социалните права, следва да бъдат спазвани и насърчавани при привеждането на ЕФПГ в действие.

(21)  Когато изготвят съгласувания пакет от активни мерки на политиката за пазара на труда, държавите членки следва да обръщат особено внимание на бенефициерите в неравностойно положение, включително младите и по-възрастните безработни лица, хората с увреждания и лицата, изложени на риск от бедност, тъй като тези групи изпитват особени трудности при повторното интегриране на пазара на труда. Независимо от това, принципите на равенство на половете и недопускане на дискриминация, които са едни от основните ценности на Съюза и са залегнали в Европейския стълб на социалните права, следва да бъдат спазвани и насърчавани при привеждането на ЕФПГ в действие.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 21а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21a)  Съюзът и държавите членки следва да обърнат специално внимание на промените и предизвикателствата, възникващи в моделите на световната търговия, глобалните вериги за създаване на стойност, автоматизацията и цифровизацията и структурната промяна в трудовите стандарти. Социалната икономика на Съюза е съществен стълб на европейския социален модел и представлява важен инструмент, с който се предоставя възможност на хората за преодоляване на отрицателните последици, произтичащи от глобализацията и икономическите кризи. Поради това социалните услуги от общ интерес и обществените услуги следва да бъдат изключени от търговските споразумения, и е необходимо при договарянето на търговски споразумения да не се отстъпват правото на регулиране, на организиране и на предоставяне на обществени услуги. Комбинацията от глобализацията и технологичните иновации ще изисква от ЕФПГ да адаптира правилата си за подпомагане към тези нови стандарти в областта на търговията, технологиите и труда и поради това е изключително важно настоящият регламент да бъде в съответствие с тези предизвикателства след 2020 г.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  За да се помогне ефективно и бързо на бенефициерите, държавите членки следва да полагат максимални усилия да подават пълни заявления за финансов принос от ЕФПГ. Когато Комисията изисква допълнителна информация за разглеждането на дадено заявление, предоставянето на допълнителна информация следва да бъде ограничено във времето.

(22)  За да се помогне ефективно и бързо на бенефициерите, държавите членки следва да полагат максимални усилия да подават пълни заявления за финансов принос от ЕФПГ. Когато Комисията изисква допълнителна информация за разглеждането на дадено заявление, предоставянето на допълнителна информация следва да бъде ограничено във времето. Комисията следва също така да предоставя техническа помощ на държавите членки в ранните етапи на процедурата.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 22 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22a)  Комисията улеснява достъпа до националните и регионалните органи чрез специално бюро за помощ, което ще предоставя обща информация и разяснения относно процедурите и начина на подаване на заявленията. Бюрото за помощ следва да предоставя стандартни формуляри за статистически данни и допълнителен анализ.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Следва да бъдат предвидени специални разпоредби за информационните и комуникационните дейности, свързани със случаите по ЕФПГ и резултатите от тях.

(25)  Следва да бъдат предвидени специални разпоредби за информационните и комуникационните дейности, свързани със случаите по ЕФПГ и резултатите от тях, тъй като адекватното познаване на процедурата за кандидатстване би могло да подобри използването на ЕФПГ.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В него се определят целите на ЕФПГ, формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на такова финансиране, включително заявленията от държавите членки за финансов принос от ЕФПГ за мерки, насочени към бенефициерите, посочени в член 7.

В него се определят целите на ЕФПГ, формите на финансиране от Съюза и правилата и критериите за предоставяне на такова финансиране, включително заявленията от държавите членки за финансов принос от ЕФПГ за мерки, насочени към бенефициерите, посочени в член 7.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ЕФПГ допринася за по-добро разпределение на ползите от глобализацията и технологичния напредък, като помага на съкратените работници да се адаптират към структурните промени. По този начин ЕФПГ допринася за прилагането на принципите, определени в рамките на Европейския стълб на социалните права, и подобрява социалното и икономическото сближаване между регионите и държавите членки.

ЕФПГ допринася за справедлив преход към благоприятна за климата и ефикасна от гледна точка на ресурсите икономика, за по-добро и по-справедливо разпределение на ползите от глобализацията и за развитието на нови технологии, като помага на съкратените работници да се адаптират към структурните промени. По този начин ЕФПГ допринася за прилагането на принципите, определени в рамките на Европейския стълб на социалните права, и подобрява равенството, социалното и икономическото сближаване и приобщаването между регионите, държавите членки и в обществата.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Конкретната цел на ЕФПГ е да предложи помощ в случай на неочаквани големи преструктурирания, и по-специално тези, причинени от предизвикателства, свързани с глобализацията, като например промени в моделите на световната търговия, търговски спорове, финансови или икономически кризи, прехода към нисковъглеродна икономика или вследствие на цифровизацията или автоматизацията. Особен акцент се поставя върху мерките, които помагат на групите в най-неравностойно положение.

2.  Конкретната цел на ЕФПГ е да предложи помощ в случай на големи преструктурирания, и по-специално тези, причинени от предизвикателства, свързани с глобализацията, като например промени в моделите на световната търговия, включително във вътрешната търговия в ЕС, отварянето на пазарите, потенциалните отрицателни последици, произтичащи от преките чуждестранни инвестиции, офшорната дейност, дъмпинга, търговските спорове, финансовите или икономическите кризи, прехода към нисковъглеродна икономика или вследствие на цифровизацията или автоматизацията, като се постигне по-голяма гъвкавост на помощта и се опрости процедурата. Особен акцент се поставя върху мерките, които помагат на групите в най-неравностойно положение, МСП и стартиращите предприятия с оглед изпълнение на изискванията за получаване на такава помощ.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  На малки пазари на труда или при изключителни обстоятелства, по-конкретно по отношение на заявленията, включващи МСП, при надлежно обосноваване от кандидатстващата държава членка, дадено заявление за финансов принос по смисъла на настоящия член може да се приеме за допустимо, дори ако критериите, определени в параграф 1, букви а), б) или в), не са изпълнени изцяло, когато съкращенията влияят сериозно на заетостта и на местната или регионалната икономика. Кандидатстващата държава членка посочва кои от критериите за намеса, посочени в параграф 1, букви а), б) или в), не са изпълнени изцяло. Общият размер на приносите при извънредни обстоятелства не може да надвишава 15% от годишния таван на ЕФПГ.

3.  На малки пазари на труда или при изключителни обстоятелства, по-конкретно по отношение на заявленията, включващи МСП и стартиращи предприятия, при надлежно обосноваване от кандидатстващата държава членка, дадено заявление за финансов принос по смисъла на настоящия член може да се приеме за допустимо, дори ако критериите, определени в параграф 1, букви а) и б), не са изпълнени изцяло, когато съкращенията влияят сериозно на заетостта и на местната или регионалната икономика. Кандидатстващата държава членка посочва кои от критериите за намеса, посочени в параграф 1, букви а) и б), не са изпълнени изцяло. Общият размер на приносите при извънредни обстоятелства не може да надвишава 15% от годишния таван на ЕФПГ.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Разпространението на умения, които се изискват в цифровата индустриална епоха, е задължителен хоризонтален елемент на всеки пакет от персонализирани услуги, който се предлага. Равнището на обучение се адаптира спрямо квалификациите и нуждите на съответния бенефициер.

Разпространението на умения, които се изискват в цифровата индустриална епоха, е част от всеки пакет от персонализирани услуги, който се предлага. Равнището на обучение се адаптира спрямо квалификациите и нуждите на съответния бенефициер и местния пазар на труда.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато Комисията е изискала допълнителна информация, държавата членка отговаря в срок от десет работни дни от датата на искането. Този краен срок се удължава от Комисията с десет работни дни при надлежно обосновано искане от съответната държава членка.

3.  По искане на съответната държава членка Комисията предоставя техническа помощ в ранните етапи на процедурата. Когато Комисията е изискала допълнителна информация, държавата членка отговаря в срок от десет работни дни от датата на искането. Този краен срок се удължава от Комисията с десет работни дни при надлежно обосновано искане от съответната държава членка.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Техническата помощ от Комисията включва предоставянето на информация и насоки на държавите членки за използването, мониторинга и оценяването на ЕФПГ. Комисията предоставя също информация и ясни насоки за използването на ЕФПГ на европейските и националните социални партньори. Мерките, свързани с даването на насоки, могат да включват и създаването на работни групи в случай на сериозни икономически сътресения в дадена държава членка.

4.  Техническата помощ от Комисията включва предоставянето на информация и насоки на държавите членки за използването, мониторинга и оценяването на ЕФПГ, включително създаването на бюро за помощ. Комисията предоставя също информация и ясни насоки за използването на ЕФПГ на европейските и националните социални партньори. Мерките, свързани с даването на насоки, могат да включват и създаването на работни групи в случай на сериозни икономически сътресения в дадена държава членка.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията поддържа и редовно актуализира своето онлайн присъствие, което е достъпно на всички официални езици на институциите на Съюза, за да предоставя актуализирана информация за ЕФПГ, насоки за подаването на заявления, както и информация за приетите и отхвърлените заявления и за ролята на Европейския парламент и на Съвета в бюджетната процедура.

2.  Комисията поддържа и редовно актуализира своето онлайн присъствие, което е достъпно на всички официални езици на институциите на Съюза, за да предоставя актуализирана информация за ЕФПГ, критериите за достъп до фонда, насоки за подаването на заявления, както и информация за приетите и отхвърлените заявления и за ролята на Европейския парламент и на Съвета в бюджетната процедура.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че всички материали за комуникация и видимост се предоставят при поискване на институциите, органите и агенциите на Съюза и че на Съюза се предоставя безвъзмезден, неизключителен и неотменим лиценз за използването на тези материали и всички вече съществуващи права, свързани с тях. Лицензът предоставя на Съюза следните права:

Държавите членки гарантират, че всички материали за комуникация и видимост се предоставят при поискване на институциите, органите или агенциите на Съюза на всички официални езици и че на Съюза се предоставя безвъзмезден, неизключителен и неотменим лиценз за използването на тези материали и всички вече съществуващи права, свързани с тях. Лицензът предоставя на Съюза следните права:

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Процентът на съфинансиране по ЕФПГ за предложените мерки се изравнява с най-високия процент на съфинансиране по ЕСФ+ в съответната държава членка.

2.  Процентът на съфинансиране по ЕФПГ за предложените мерки се изравнява с най-високия процент на съфинансиране по ЕСФ+ в съответната държава членка, като се вземат под внимание слабо развитите институции, активни на пазара на труда, в някои държави членки.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато въз основа на оценката, извършена в съответствие с член 9, Комисията заключи, че условията за финансов принос съгласно настоящия регламент са изпълнени, тя незабавно започва процедурата, определена в член 16.

3.  Когато въз основа на оценката, извършена в съответствие с член 9, Комисията заключи, че условията за финансов принос съгласно настоящия регламент са изпълнени, тя незабавно започва процедурата, определена в член 16, и уведомява кандидатстващата държава членка.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  това дали извършващото съкращенията предприятие, с изключение на микропредприятията и МСП, е било бенефициер на държавна помощ или на предходно финансиране от Кохезионния фонд или от структурните фондове на Съюза през предходните пет години;

д)  това дали извършващото съкращенията предприятие, с изключение на стартиращите предприятия, микропредприятията и МСП, е било бенефициер на държавна помощ или на предходно финансиране от Кохезионния фонд или от структурните фондове на Съюза през предходните пет години;

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  На всеки четири години Комисията прави по своя инициатива и в тясно сътрудничество с държавите членки оценка на финансовите приноси от ЕФПГ.

1.  На всеки четири години Комисията прави по своя инициатива и в тясно сътрудничество с държавите членки оценка на финансовите приноси от ЕФПГ, включително последваща оценка на въздействието от прилагането му на национално, регионално и местно равнище.

 

За целите на оценката, посочена в първа алинея, държавите членки събират всички налични данни за случаи по ЕФПГ и за подпомогнатите работници.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)

Позовавания

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

INTA

11.6.2018

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Karoline Graswander-Hainz

29.8.2018

Разглеждане в комисия

27.9.2018

 

 

 

Дата на приемане

11.10.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

10

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Goffredo Maria Bettini, Sander Loones, Fernando Ruas, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Beatriz Becerra Basterrechea, Czesław Hoc, Stanisław Ożóg, Jozo Radoš, Anders Sellström

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

27

+

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld

S&D

Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

Verts/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

10

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Elsi Katainen, J. Radoš

ECR

C. Hoc, Sander Loones, S. Ożóg, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

EPP

Christofer Fjellner, Anders Sellström

0

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (7.11.2018)

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)
(COM(2018)0380 – C8‑0231/2018 – 2018/0202(COD))

Докладчик по становище: Мануел душ Сантуш

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3а)  На 14 май 2018 г. и 30 май 2018 г. Европейският парламент подчерта в своите резолюции относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. значението на хоризонталните принципи, на които следва да се основава МФР за периода 2021—2027 г., и всички свързани с нея политики на Съюза. В този контекст Европейският парламент препотвърди своята позиция, че Съюзът трябва да изпълни ангажимента си за водеща роля в изпълнението на целите за устойчиво развитие на ООН (ЦУР), и изразява съжаление по повод на липсата на ясен и видим ангажимент в тази насока в предложенията за МФР. Ето защо Европейският парламент изисква интегрирането на ЦУР във всички политики и инициативи на Съюза за следващата МФР. Освен това той подчертава, че премахването на дискриминацията е от жизненоважно значение за изпълнение на ангажиментите на Съюза за приобщаваща Европа и поради това изисква ангажиментите за интегриране на свързаните с пола аспекти и за равенство между половете да станат част от всички политики и инициативи на Съюза за следващата МФР. Европейският парламент подчерта позицията си, че след договарянето на Парижкото споразумение хоризонталните разходи, свързани с климата, следва да бъдат значително увеличени в сравнение с действащата понастоящем МФР и да достигнат 30% във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 2027 г.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13а)  В своята резолюция от 30 май 2018 г. относно многогодишната финансова рамка и собствените ресурси за периода 2021—2027 г. Европейският парламент препотвърди своята твърда позиция относно необходимото равнище на финансиране за ключовите политики на Съюза в МФР за периода 2021—2027 г., така че те да могат да изпълнят своята мисия и цели. Той подчерта по-специално призива си за удвояване на специфичното финансиране по МФР за МСП и за справяне с младежката безработица; той приветства няколко предложения за подобряването на действащите понастоящем разпоредби, по-специално увеличението на средствата за специалните инструменти; и заявява намерението си да договори допълнителни подобрения, когато това е необходимо.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Съкратените работници и самостоятелно заетите лица, чиято дейност е прекратена, следва да имат еднакъв достъп до ЕФПГ независимо от вида на техния трудов договор или техните трудовоправни отношения. По тази причина съкратените работници, както и самостоятелно заетите лица, чиято дейност е прекратена, следва да се считат за потенциални бенефициери по ЕФПГ за целите на настоящия регламент.

(18)  Съкратените работници и самостоятелно заетите лица, чиято дейност е прекратена, следва да имат еднакъв достъп до ЕФПГ независимо от вида на техния трудов договор или техните трудовоправни отношения. По тази причина съкратените работници, както и самостоятелно заетите лица, включително собствениците/управителите на микро- или малки предприятия, чиято дейност е прекратена, следва да се считат за потенциални бенефициери по ЕФПГ за целите на настоящия регламент.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  За да се помогне ефективно и бързо на бенефициерите, държавите членки следва да полагат максимални усилия да подават пълни заявления за финансов принос от ЕФПГ. Когато Комисията изисква допълнителна информация за разглеждането на дадено заявление, предоставянето на допълнителна информация следва да бъде ограничено във времето.

(22)  За да се помогне ефективно и бързо на бенефициерите, държавите членки следва да полагат максимални усилия да подават пълни заявления за финансов принос от ЕФПГ. Когато Комисията изисква допълнителна информация за разглеждането на дадено заявление, предоставянето на допълнителна информация следва да бъде ограничено във времето. Важно е държавите членки и Комисията да работят в тясно сътрудничество, за да се спазват сроковете за разглеждане на заявленията за финансов принос от ЕФПГ, както е определено в настоящия регламент.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27 a)  За да се покрият възникващите потребности, особено в първите месеци на всяка година, когато възможностите за трансфери от други бюджетни редове са особено ограничени, следва да бъде осигурен адекватен размер на бюджетни кредити за плащания по бюджетния ред на ЕФПГ в рамките на годишната бюджетна процедура.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  Като отразява значението на борбата с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, тази програма ще допринесе за включването на действията по климата в политиките на Съюза и за постигането на обща цел 25 % от разходите на бюджета на ЕС да подпомагат постигането на целите в областта на климата. Необходимите действия ще бъдат определени по време на подготвянето на фонда и неговото привеждане в действие и ще бъдат преразгледани в контекста на неговата оценка.

(37)  Като отразява значението на борбата с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, тази програма ще допринесе за включването на действията по климата в политиките на Съюза и за постигането на обща цел 25% от разходите на бюджета на ЕС в подкрепа на целите, свързани с климата, в рамките на МФР за периода 2021—2027 г., и на годишната цел от 30% във възможно най-кратък срок, но най-късно до 2027 г. Необходимите действия ще бъдат определени по време на подготвянето на фонда и неговото привеждане в действие и ще бъдат преразгледани в контекста на неговата оценка.

Обосновка

Европейският парламент, в своята резолюция от 14 март 2018 г. относно следващата МФР: при изготвянето на позицията на Парламента относно МФР за периода след 2020 г. (2017/2052(INI)) беше отправен призив целта от 30% от бюджетните разходи на ЕС за подкрепа на целите в областта на климата да бъде постигната във възможно най-кратки срокове и най-късно до 2027 г.

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Общата цел на програмата е да демонстрира солидарност и да предложи подкрепа на съкратените работници и на самостоятелно заетите лица, които са преустановили дейността си в хода на неочаквани големи преструктурирания, посочени в член 5.

1.  Общата цел на програмата е да демонстрира солидарност и да предложи финансова подкрепа за мерки за повторно наемане на работа на съкратените работници и на самостоятелно заетите лица, които са преустановили дейността си в хода на неочаквани големи преструктурирания, посочени в член 5.

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Конкретната цел на ЕФПГ е да предложи помощ в случай на неочаквани големи преструктурирания, и по-специално тези, причинени от предизвикателства, свързани с глобализацията, като например промени в моделите на световната търговия, търговски спорове, финансови или икономически кризи, прехода към нисковъглеродна икономика или вследствие на цифровизацията или автоматизацията. Особен акцент се поставя върху мерките, които помагат на групите в най-неравностойно положение.

2.  Конкретната цел на ЕФПГ е да предложи помощ за повторно интегриране на пазара на труда в случай на неочаквани големи преструктурирания, и по-специално тези, причинени от предизвикателства, свързани с глобализацията, като например промени в моделите на световната търговия, търговски спорове, финансови или икономически кризи, прехода към нисковъглеродна икономика или вследствие на цифровизацията или автоматизацията. Особен акцент се поставя върху мерките, които помагат на групите в най-неравностойно положение.

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Финансовият принос от ЕФПГ е ограничен до това, което е необходимо за оказване на временна, еднократна подкрепа на бенефициерите от целевата група. Мерките, подпомагани от ЕФПГ, са в съответствие с правото на Съюза и с националното право, включително с правилата за държавните помощи.

3.  Финансовият принос от ЕФПГ е ограничен до това, което е необходимо за демонстриране на солидарност и предоставяне на временна, еднократна подкрепа за бенефициерите от целевата група. Мерките, подпомагани от ЕФПГ, са в съответствие с правото на Съюза и с националното право, включително с правилата за държавните помощи.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки посочват произхода и гарантират видимостта на финансирането от Съюза, като осигуряват последователна, ефективна и целенасочена информация за различни видове публика, включително целенасочена информация за бенефициерите, местните и регионалните органи, социалните партньори, медиите и обществеността.

Държавите членки посочват произхода и гарантират видимостта на финансирането от Съюза, като осигуряват последователна, ефективна и целенасочена информация за различни видове публика, включително целенасочена информация за бенефициерите, местните и регионалните органи, социалните партньори, медиите и обществеността. Държавите членки гарантират, че се изтъква европейската добавена стойност на финансирането и че те подпомагат усилията на Комисията за събиране на данни с цел повишаване на прозрачността на бюджета.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията поддържа и редовно актуализира своето онлайн присъствие, което е достъпно на всички официални езици на институциите на Съюза, за да предоставя актуализирана информация за ЕФПГ, насоки за подаването на заявления, както и информация за приетите и отхвърлените заявления и за ролята на Европейския парламент и на Съвета в бюджетната процедура.

2.  Комисията поддържа и редовно актуализира своето онлайн присъствие по удобен за потребителите начин, което е достъпно на всички официални езици на институциите на Съюза, за да предоставя актуализирана информация и данни за изпълнението на ЕФПГ от неговото начало, насоки за подаването на заявления, както и информация за приетите и отхвърлените заявления и за ролята на Европейския парламент и на Съвета в бюджетната процедура.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато Комисията заключи, че условията за предоставяне на финансов принос от ЕФПГ са изпълнени, тя внася искане за трансфер към съответните бюджетни редове в съответствие с член 31 от Финансовия регламент.

1.  Когато Комисията заключи, че условията за предоставяне на финансов принос от ЕФПГ са изпълнени, тя прави предложение за неговото мобилизиране. Решението за мобилизиране на ЕФПГ се взема съвместно от Европейския парламент и Съвета в рамките на един месец от внасянето на предложението до Европейския парламент и до Съвета. Съветът действа с квалифицирано мнозинство, а Европейският парламент действа с мнозинство от съставляващите го членове и три пети от подадените гласове.

 

Едновременно с представянето на нейното предложение за решение за мобилизиране на ЕФПГ Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за трансфер към съответните бюджетни редове. В случай на несъгласие се започва тристранна процедура.

 

Трансферите, свързани с ЕФПГ, се извършват в съответствие с член 31 от Финансовия регламент.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Искането за трансфер трябва да се придружава от резюме на проверката на допустимостта на заявлението.

заличава се

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията приема решение за финансов принос — чрез акт за изпълнение — което влиза в сила на датата, на която Комисията бъде уведомена за одобряването на бюджетния трансфер от Европейския парламент и от Съвета. Решението представлява решение за финансиране по смисъла на член 110 от Финансовия регламент.

3.  Комисията приема решение за финансов принос — чрез акт за изпълнение — което влиза в сила на датата, на която Европейският парламент и Съветът приемат решението за мобилизиране на ЕФПГ.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Предложението за решение за мобилизиране на ЕФПГ съгласно параграф 1 включва следното:

 

a)  оценката, извършена в съответствие с член 9, параграф 4, заедно с резюме на информацията, въз основа на която е направена тази оценка;

 

б)  доказателства, че критериите, предвидени в членове 5 и 10, са изпълнени; както и

 

в)  обосновка на предложените суми.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)

Позовавания

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

11.6.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Manuel dos Santos

28.6.2018

Разглеждане в комисия

29.8.2018

 

 

 

Дата на приемане

5.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

3

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Michael Detjen

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

24

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол (16.11.2018)

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)
(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Докладчик по становище: Жил Парньо

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Глобализацията и технологичните промени вероятно допълнително ще увеличат взаимосвързаността и взаимозависимостта на световните икономики. Преразпределянето на труда е неразделна и неизбежна част от тази икономическа промяна. За да се разпределят справедливо ползите от промяната, от първостепенно значение е да се окаже помощ на съкратените работници и на лицата, застрашени от съкращение. Рамката за качество на ЕС за предвиждане на промените и преструктуриране22 е инструментът на политиката на Съюза, който задава рамката за най-добри практики за предвиждане на корпоративното преструктуриране и за справяне с него. Тя предлага цялостна рамка за начините за преодоляване на предизвикателствата на икономическото приспособяване и преструктуриране и на тяхното трудово и социално въздействие с помощта на адекватни средства на политиката. Освен това тя призовава държавите членки да използват европейското и националното финансиране по такъв начин, че социалното въздействие на преструктурирането, особено неблагоприятните последици върху заетостта, да бъдат смекчавани по-ефективно. Основните инструменти на Съюза за подпомагане на засегнатите работници са Европейският социален фонд плюс (ЕСФ+), чиято цел е изпреварващо оказване на помощ, и ЕФПГ, който е предназначен за оказване на помощ в отговор на неочаквани големи преструктурирания.

(8)  Глобализацията и технологичните промени вероятно допълнително ще увеличат взаимосвързаността и взаимозависимостта на световните икономики. Преразпределянето на труда е неразделна част от тази икономическа промяна. За да се разпределят справедливо ползите от промяната, от първостепенно значение е да се окаже помощ на съкратените работници и на лицата, застрашени от съкращение или от прекратяване на дейността. Рамката за качество на ЕС за предвиждане на промените и преструктуриране22 е инструментът на политиката на Съюза, който задава рамката за най-добри практики за предвиждане на корпоративното преструктуриране и за справяне с него. Тя предлага цялостна рамка за начините за преодоляване на предизвикателствата на икономическото приспособяване и преструктуриране и на тяхното трудово и социално въздействие с помощта на адекватни средства на политиката. Освен това, без да се засяга социалната отговорност на икономическата общност, тя призовава държавите членки да използват европейското и националното финансиране по такъв начин, че социалното въздействие на преструктурирането, особено неблагоприятните последици върху заетостта, да бъдат смекчавани по-ефективно. Основните инструменти на Съюза за подпомагане на засегнатите работници са Европейският социален фонд плюс (ЕСФ+), чиято цел е изпреварващо оказване на помощ, и ЕФПГ, който е предназначен за оказване на помощ в отговор на неочаквани големи преструктурирания.

_________________

_________________

22 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ „Рамка за качество на ЕС за предвиждане на промените и преструктуриране“ (COM(2013) 882 final, 13.12.2013 г.).

22 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ „Рамка за качество на ЕС за предвиждане на промените и преструктуриране“ (COM(2013) 882 final, 13.12.2013 г.).

Обосновка

След резолюцията на ЕП (P8_TA(2018)0363) ЕФПГ допринесе за реализацията на проекта за социален план за съкращения на нидерландски банкови служители. Странно е, че банките не дават своя принос за това, тъй като самите предприятия имат роля в това отношение. Въпреки че банките в Нидерландия реализират печалби за милиарди, те не дават своя принос за реализацията на социален план за съкратените банкови служители.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Комисията направи междинна оценка на ЕФПГ, за да прецени как и до каква степен ЕФПГ постига целите си. ЕФПГ се оказа, че е ефективен — той постигна по-висока степен на реинтеграция на съкратените работници в сравнение с предходния програмен период. В хода на оценката бе също така установено, че ЕФПГ е създал европейска добавена стойност. Това важи с пълна сила по отношение на ефекта от нейния обем, което означава, че помощта от ЕФПГ увеличава не само броя и разнообразието на предлаганите услуги, но и степента на тяхната интензивност. Освен това намесите на ЕФПГ имат висока видимост и демонстрират пряко пред широката общественост европейската добавена стойност на намесата. Констатирани бяха обаче няколко предизвикателства. От една страна, процедурата за мобилизиране беше счетена за прекалено продължителна. Освен това много държави членки съобщиха за проблеми при изготвянето на обширния анализ на обстоятелствата около събитието, довело до съкращенията. Основната причина, поради която държавите членки с потенциален случай, нуждаещ се от помощ по ЕФПГ, не кандидатстват за такава помощ, са проблеми, свързани с финансовия и институционалния капацитет. От една страна, това може да се дължи просто на липса на работна ръка — понастоящем държавите членки могат да поискат техническа помощ само ако изпълняват случай по ЕФПГ. Тъй като съкращенията могат да възникнат неочаквано, е важно държавите членки да имат готовност за незабавно реагиране и да могат да подадат заявление без отлагане. Освен това в някои държави членки изглежда са необходими по-задълбочени усилия за изграждане на институционален капацитет, за да се обезпечи ефикасното и ефективно изпълнение на случаите, свързани с ЕФПГ. Прагът от 500 съкращения бе разкритикуван като прекалено висок, особено в по-слабо населените региони26.

(12)  Комисията направи междинна оценка на ЕФПГ, за да прецени как и до каква степен ЕФПГ постига целите си. ЕФПГ се оказа, че е ефективен — той постигна по-висока степен на реинтеграция на съкратените работници в сравнение с предходния програмен период. В хода на оценката бе също така установено, че ЕФПГ е създал европейска добавена стойност. Това важи с пълна сила по отношение на ефекта от нейния обем, което означава, че помощта от ЕФПГ увеличава не само броя и разнообразието на предлаганите услуги, но и степента на тяхната интензивност. Освен това намесите на ЕФПГ имат висока видимост и демонстрират пряко пред широката общественост европейската добавена стойност на намесата. Констатирани бяха обаче няколко предизвикателства. Първо, следва да е ясно, че съответните предприятия и държавите членки носят основната отговорност за разработването на социални планове, насочени към реинтеграцията на въпросните работници на пазара на труда. ЕФПГ може единствено да изпълнява допълваща роля и следва да се концентрира върху тези региони, в които нито съответните предприятия, нито националните и регионалните органи разполагат с ресурси за прилагане на необходимите мерки. Освен това европейската добавена стойност се поставя под въпрос в случаите, при които дадено дружество първо получава национални и европейски субсидии (например, за дейности в областта на иновациите), а след това решава да премести печелившо предприятие в друга държава членка или дори в трета държава, без да поема отговорност за финансирането на реинтеграцията на работниците, които са засегнати от затварянето на предприятието. А вместо това, особено при преместване на дейността в рамките на ЕС, съответното предприятие може отново да получава субсидии на Съюза на новото място. Освен това процедурата за мобилизиране беше счетена за прекалено продължителна. Много държави членки съобщиха за проблеми при изготвянето на обширния анализ на обстоятелствата около събитието, довело до съкращенията. Основната причина, поради която държавите членки с потенциален случай, нуждаещ се от помощ по ЕФПГ, не кандидатстват за такава помощ, са проблеми, свързани с финансовия и институционалния капацитет. Тъй като съкращенията могат да възникнат неочаквано, е важно държавите членки да имат готовност за незабавно реагиране и да могат да подадат заявление без отлагане. Прагът от 500 съкращения бе разкритикуван като прекалено висок, особено в по-слабо населените региони26.

_________________

_________________

26 COM(2018) 297 final и придружаващият го SWD(2018) 192 final.

26 COM(2018) 297 final и придружаващият го SWD(2018) 192 final.

Обосновка

ЕФПГ има кохезионни функции, което означава, че подпомагането от фонда трябва да отива за най-бедните и най-силно засегнати региони. - Често предприятията получават субсидии три пъти: веднъж като предприятия, втори път, когато закрият печеливша икономическа дейност, и трети път, когато се преместват на друго място в ЕС.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  За да се засвидетелства солидарността на Съюза със съкратените работници и самостоятелно заетите лица, чиято дейност е прекратена, процентът на съфинансиране на разходите за пакета от персонализирани услуги и за неговото прилагане следва да бъде равен на този на ЕСФ+ в съответната държава членка.

(15)  За да се засвидетелства солидарността на Съюза със съкратените работници и самостоятелно заетите лица, чиято дейност е прекратена, процентът на съфинансиране на разходите за пакета от персонализирани услуги и за неговото прилагане следва да бъде равен на 70% от общите прогнозни разходи.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Съкратените работници и самостоятелно заетите лица, чиято дейност е прекратена, следва да имат еднакъв достъп до ЕФПГ независимо от вида на техния трудов договор или техните трудовоправни отношения. По тази причина съкратените работници, както и самостоятелно заетите лица, чиято дейност е прекратена, следва да се считат за потенциални бенефициери по ЕФПГ за целите на настоящия регламент.

(18)  Съкратените работници и самостоятелно заетите лица, чиято дейност е прекратена, следва да имат еднакъв достъп до ЕФПГ независимо от вида на техния трудов договор или техните трудовоправни отношения. По тази причина съкратените работници, независимо от това дали те са на срочни или постоянни договори или са наети чрез агенции за временна заетост, както и самостоятелно заетите лица, включително собствениците, изпълняващи управителни функции в микро- или малки предприятия, чиято дейност е прекратена, следва да се считат за потенциални бенефициери по ЕФПГ за целите на настоящия регламент.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Финансовият принос от ЕФПГ следва да бъде насочен предимно към активни мерки на пазара на труда, целящи бързото реинтегриране на бенефициерите в устойчива заетост — в първоначалния им сектор на дейност или извън него. Мерките следва да отразяват очакваните нужди на местния или регионалния пазар на труда. При все това, когато е уместно, мобилността на съкратените работници също трябва да се подкрепя, за да им се помогне да намерят нова работа на друго място. Особено внимание трябва да се обърне на разпространението на уменията, необходими в цифровата епоха. Включването на парични помощи в съгласуван пакет от персонализирани услуги следва да бъде ограничено. Предприятията могат да бъдат насърчени да участват в националното съфинансиране на подпомаганите от ЕФПГ мерки.

(19)  Финансовият принос от ЕФПГ не следва да засяга социалната отговорност на съответните предприятия и следва да бъде насочен предимно към активни мерки на пазара на труда, целящи бързото реинтегриране на бенефициерите в устойчива заетост — в първоначалния им сектор на дейност или извън него, а същевременно следва да цели насърчаване на създаването на предприятия, включително чрез учредяване на кооперативни стопанства. Мерките следва да отразяват очакваните нужди на местния или регионалния пазар на труда. При все това, когато е уместно, мобилността на съкратените работници също трябва да се подкрепя, за да им се помогне да намерят нова работа на друго място. Особено внимание трябва да се обърне на разпространението на уменията, необходими в цифровата епоха. Включването на парични помощи в съгласуван пакет от персонализирани услуги следва да бъде ограничено. Предприятията следва да бъдат насърчени да участват в националното съфинансиране на подпомаганите от ЕФПГ мерки.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 21 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21a)  В периода март 2007 г. – март 2017 г. Комисията получи 148 заявления за съфинансиране от ЕФПГ от 21 държави членки, на обща стойност от почти 600 милиона евро за подпомагане на 138 888 съкратени работници и 2 944 лица, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение (NEET).

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 21 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21б)  В периода между 2007 г. и 2017 г. седем държави членки не са се възползвали от предоставяната по линия на ЕФПГ подкрепа. Следователно е необходимо да се разгледат всички случаи, при които пречки, свързани с нормативните изисквания, административния капацитет и други фактори, са възпрепятствали участието в ЕФПГ, както и да се предложат мерки за отстраняване на тези пречки.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  За да се помогне ефективно и бързо на бенефициерите, държавите членки следва да полагат максимални усилия да подават пълни заявления за финансов принос от ЕФПГ. Когато Комисията изисква допълнителна информация за разглеждането на дадено заявление, предоставянето на допълнителна информация следва да бъде ограничено във времето.

(22)  За да се помогне ефективно и бързо на бенефициерите, е важно сътрудничеството между държавите членки и Комисията да бъде оптимално с оглед спазване на сроковете за разглеждане на заявленията за финансов принос от ЕФПГ. Държавите членки следва да полагат максимални усилия, за да подават пълни заявления за финансов принос от ЕФПГ. Когато Комисията изисква допълнителна информация за разглеждането на дадено заявление, предоставянето на допълнителна информация следва да бъде ограничено във времето.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  В съответствие с принципа на добро финансово управление финансовият принос от ЕФПГ следва да не заменя, а когато е възможно, следва да допълва мерките за подкрепа, които бенефициерите могат да ползват по линия на фондовете на Съюза или на други политики или програми на Съюза.

(24)  В съответствие с принципа на добро финансово управление финансовият принос от ЕФПГ следва да не заменя, а следва да допълва мерките за подкрепа, които съответните предприятия трябва да предприемат в контекста на социален план, и мерките, които националните или регионалните органи могат да финансират сами, както и мерките, които бенефициерите могат да ползват по линия на фондовете на Съюза или на други политики или програми на Съюза. Следва да не се допускат ситуации, при които предприятията първо получават субсидии от Съюза за дейността си, например за иновации, а след това затварят печеливши предприятия. По-специално в тези случаи приносът от ЕФПГ следва да бъде обвързан с условия за съвместно финансиране от страна на съответните предприятия.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  За да може Европейският парламент да упражнява политически контрол и за да може Комисията да осъществява непрекъснат мониторинг на постигнатите с помощ от ЕФПГ резултати, държавите членки следва да представят окончателен доклад за изпълнението на ЕФПГ.

(31)  За да може Европейският парламент да упражнява политически контрол и за да може Комисията да осъществява непрекъснат мониторинг на постигнатите с помощ от ЕФПГ резултати, държавите членки следва да представят окончателен доклад за изпълнението на ЕФПГ веднъж на всеки 2 години.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  Като отразява значението на борбата с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, тази програма ще допринесе за включването на действията по климата в политиките на Съюза и за постигането на обща цел 25 % от разходите на бюджета на ЕС да подпомагат постигането на целите в областта на климата. Необходимите действия ще бъдат определени по време на подготвянето на фонда и неговото привеждане в действие и ще бъдат преразгледани в контекста на неговата оценка.

(37)  Като отразява значението на борбата с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, тази програма ще допринесе за включването на действията по климата в политиките на Съюза и за постигането на обща цел 30 % от разходите на бюджета на Съюза да подпомагат постигането на целите в областта на климата. Необходимите действия ще бъдат определени по време на подготвянето на фонда и неговото привеждане в действие и ще бъдат преразгледани в контекста на неговата оценка.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ЕФПГ допринася за по-добро разпределение на ползите от глобализацията и технологичния напредък, като помага на съкратените работници да се адаптират към структурните промени. По този начин ЕФПГ допринася за прилагането на принципите, определени в рамките на Европейския стълб на социалните права, и подобрява социалното и икономическото сближаване между регионите и държавите членки.

ЕФПГ допринася за по-добро разпределение на ползите от глобализацията и технологичния напредък, като помага на съкратените работници да се адаптират към структурните промени. По този начин ЕФПГ допринася за прилагането на принципите, определени в член 151 от ДФЕС и Европейския стълб на социалните права, и подобрява социалното и икономическото сближаване между регионите и държавите членки.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Конкретната цел на ЕФПГ е да предложи помощ в случай на неочаквани големи преструктурирания, и по-специално тези, причинени от предизвикателства, свързани с глобализацията, като например промени в моделите на световната търговия, търговски спорове, финансови или икономически кризи, прехода към нисковъглеродна икономика или вследствие на цифровизацията или автоматизацията. Особен акцент се поставя върху мерките, които помагат на групите в най-неравностойно положение.

2.  Конкретната цел на ЕФПГ е да предложи помощ в случай на неочаквани големи преструктурирания, и по-специално тези, причинени от предизвикателства, свързани с глобализацията, като например промени в моделите на световната търговия, търговски спорове, финансови или икономически кризи, прехода към нисковъглеродна икономика или вследствие на технологични промени. Особен акцент се поставя върху мерките, които помагат на групите в най-неравностойно положение и на държавите членки и регионите, които са най-силно засегнати и където националните и регионалните органи не разполагат с подходящи ресурси за предприемане на необходимите мерки. Подпомагането от ЕФПГ не засяга социалната отговорност на съответните дружества, по-специално по отношение на техния принос за социалните планове за съкратените работници.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  „съкратен работник“ означава работник, чиято заетост е преустановена преждевременно поради съкращаването му или чийто договор не е подновен поради икономически причини;

a)  „съкратен работник“ означава работник, чиято заетост е преустановена преждевременно поради съкращаването му или чийто договор не е подновен поради неочаквано голямо преструктуриране;

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  „бенефициер“ означава лице, което участва в мерки, съфинансирани от ЕФПГ;

в)  (Не се отнася до българския текст.)

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  „нередност“ означава всяко нарушение на приложимото право, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в привеждането в действие на ЕФПГ, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неоправдан разход за този бюджет.

г)  „нередност“ означава всяко нарушение на приложимото право, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в привеждането в действие на ЕФПГ, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на финансовите интереси на Съюза чрез начисляване на неоправдан разход за бюджета на Съюза.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  прекратяване на дейността на над 250 работници или самостоятелно заети лица за референтен период от шест месеца, по-специално в МСП, където всички извършват дейност в същия икономически сектор, определен на равнището на разделенията на NACE Rev. 2, и разположени в един регион или в два съседни региона, определени на ниво 2 по NUTS, или в повече от два съседни региона на ниво 2 по NUTS, при условие че има над 250 засегнати работници или самостоятелно заети лица в два от регионите, взети заедно;

б)  прекратяване на дейността на над 250 работници или самостоятелно заети лица за референтен период от шест месеца, по-специално в МСП, където всички извършват дейност в същия икономически сектор, определен на равнището на разделенията на NACE Rev. 2, и разположени в един регион или в два съседни региона, определени на ниво 2 по NUTS в същата или съседна държава членка, или в повече от два съседни региона на ниво 2 по NUTS в същата или съседна държава членка, при условие че има над 250 засегнати работници или самостоятелно заети лица в два от регионите, взети заедно;

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Когато се прекратява дейността на печелившо предприятие, въпросното дружество следва да допринася за реинтеграцията на съкратените работници, за предпочитане в контекста на социален план. Финансовият принос от ЕФПГ трябва да бъде обвързан с условия за осигуряването на такъв принос.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Инвестициите за самостоятелна заетост, започване на стопанска дейност и придобиване от служителите не могат да надхвърлят 20 000 EUR за всеки съкратен работник.

Инвестициите за самостоятелна заетост, започване на стопанска дейност и придобиване на дялово участие от служителите, по-специално чрез създаването на кооперативни стопанства, не могат да надхвърлят 20 000 EUR за всеки съкратен работник.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Съгласуваният пакет от персонализирани услуги трябва да бъде проектиран така, че да предвижда бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения. Съгласуваният пакет е съвместим с преминаването към ефективна от гледна точка на ресурсите и устойчива икономика и също така се съсредоточава върху разпространението на умения, които се изискват в цифровата индустриална епоха, и взема предвид търсенето на местния пазар на труда.

Съгласуваният пакет от персонализирани услуги трябва да бъде проектиран така, че да предвижда бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения. Съгласуваният пакет е съвместим с преминаването към ефективна от гледна точка на ресурсите и устойчива икономика и също така се съсредоточава върху разпространението на умения, които се изискват в цифровата индустриална епоха.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Мерките, подкрепяни от ЕФПГ, не заместват пасивните мерки за социална закрила.

Мерките, подкрепяни от ЕФПГ, не заместват пасивните мерки за социална закрила, нито активните мерки на пазара на труда.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  потвърждението че когато извършващото съкращенията предприятие е продължило дейността си след съкращенията, то е спазило правните си задължения във връзка със съкращенията;

б)  потвърждението, че когато извършващото съкращенията предприятие е продължило дейността си след съкращенията, то е спазило правните си задължения във връзка със съкращенията, както и задълженията си, произтичащи от колективни договори или преговори за социален план;

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 5 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  ясно посочване на вече предприетите от държавите членки действия за подпомагане на съкратените работници, както и на допълващия характер на финансирането, поискано от ЕФПГ поради липсата на налични ресурси на националните или регионалните органи;

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 5 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб)  преглед на финансирането от Съюза, което предприятията, освобождаващи работници, вече са получили за периода от пет години преди колективните съкращения;

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 5 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и)  за целите на оценката — индикативни и специфични за случая цели, определени от държавата членка, относно равнището на повторна заетост на бенефициерите 6 месеца след края на периода на изпълнение;

и)  за целите на оценката — индикативни и специфични за случая цели и показатели, определени от държавата членка, относно равнището на повторна заетост на бенефициерите шест месеца след края на периода на изпълнение;

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 5 – буква л

Текст, предложен от Комисията

Изменение

л)  декларация за съответствие на поисканата подкрепа от ЕФПГ с процедурните и материалноправните разпоредби на Съюза относно държавните помощи, както и декларация, посочваща защо съгласуваният пакет от персонализирани услуги не заменя мерките, които са отговорност на предприятията по силата на националното право или на колективни трудови договори;

л)  декларация за съответствие на поисканата подкрепа от ЕФПГ с процедурните и материалноправните разпоредби на Съюза относно държавните помощи, както и декларация, посочваща защо съгласуваният пакет от персонализирани услуги не заменя мерките, които са отговорност на предприятията по силата на националното право или на колективни трудови договори, и мерките от страна на компетентните органи във връзка с прилагането на активни мерки на пазара на труда и пасивни мерки за социална защита;

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 11 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Равенство между мъжете и жените и недопускане на дискриминация

Равенство между половете и недопускане на дискриминация

Обосновка

„Половете“ е с по-широко значение от „мъжете и жените“.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията и държавите членки гарантират, че равенството между мъжете и жените и интегрирането на спецификите на пола са неделима част от различните етапи на усвояване на финансовия принос от ЕФПГ и че се насърчават през тези етапи.

Комисията и държавите членки гарантират, че равенството между половете и интегрирането на спецификите на пола са неделима част от различните етапи на усвояване на финансовия принос от ЕФПГ и че се насърчават през тези етапи.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  В случай че Комисията предоставя техническа помощ при непряко управление, тя гарантира прозрачността на процедурата за определяне на третата страна, която ще отговаря за изпълнението на възложените задачи, и информира всички заинтересовани страни във връзка с ЕФПГ, включително и Европейския парламент, за съответния избран подизпълнител.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията изпълнява информационни и комуникационни дейности, свързани със случаите по ЕФПГ и резултатите от тях, въз основа на своя опит с цел подобряване на ефективността на ЕФПГ и гарантиране на това, че гражданите и работниците на Съюза знаят за съществуването на ЕФПГ.

Комисията изпълнява информационни и комуникационни дейности, свързани със случаите по ЕФПГ и резултатите от тях, въз основа на своя опит и оценките, предоставени от държавите членки, с цел подобряване на ефективността на ЕФПГ и гарантиране на това, че гражданите и работниците на Съюза знаят за съществуването на ЕФПГ.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Процентът на съфинансиране по ЕФПГ за предложените мерки се изравнява с най-високия процент на съфинансиране по ЕСФ+ в съответната държава членка.

2.  Процентът на съфинансиране по ЕФПГ за предложените мерки не надвишава 70% от общите прогнозни разходи, посочени в член 9.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 16 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 16 а

 

В изключителни случаи и при условие че оставащите налични финансови средства във фонда през годината на извършване на голямо преструктуриране не са достатъчни, за да покрият пълния размер на необходимата според бюджетния орган помощ, Комисията може да предложи разликата да бъде финансирана от фонда през следващата година. Годишният таван за бюджета на фонда за годината на извършване на голямо преструктуриране и за следващата година следва при всички случаи да се спазва.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 19 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 19 а

 

Проучването на бенефициерите, посочено в член 20, параграф 1, буква г), се основава на модела, установен от Комисията посредством акт за изпълнение. Комисията приема акт за изпълнение, установяващ модела, който да се използва при проучването на бенефициерите в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 26, параграф 2, за да се гарантират еднакви условия за прилагане на настоящия член.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  резултатите от проучване на бенефициер, проведено шест месеца след края на периода на изпълнение, което обхваща възприеманата промяна в пригодността за заетост на бенефициерите или за тези, които вече са намерили работа, повече информация за качеството на намерената работа, като например промяната в работното време, нивото на отговорност или промяната на равнището на заплащане в сравнение с предишната работа, сектора, в който лицето е намерило работа, както и разбивка на тази информация по пол, възрастова група и образователно равнище;

г)  резултатите от проучване на бенефициер, проведено в рамките на шест месеца след края на периода на изпълнение, което обхваща възприеманата промяна в пригодността за заетост на бенефициерите или за тези, които вече са намерили работа, повече информация за качеството на намерената работа, като например промяната в работното време, нивото на отговорност или промяната на равнището на заплащане в сравнение с предишната работа, сектора, в който лицето е намерило работа, както и разбивка на тази информация по пол, възрастова група и образователно равнище;

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Не по-късно от края на деветнадесетия месец след изтичането на срока, определен в член 15, параграф 3, съответната държава членка предоставя простия набор от данни, съдържащ информация за по-дългосрочния показател за резултатите по точка 3 от приложението.

2.  Не по-късно от края на деветнадесетия месец след изтичането на срока, определен в член 15, параграф 3, съответната държава членка предоставя пълния и надлежно проверен прост набор от данни, съдържащ информация за по-дългосрочния показател за резултатите по точка 3 от приложението.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  До 1 август 2021 г. и на всеки две години след това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета цялостен количествен и качествен доклад за дейностите по настоящия регламент и по Регламент (ЕС) № 1309/2013 през предходните две години. Докладът се съсредоточава основно върху резултатите, постигнати от ЕФПГ, и съдържа по-специално информация за подадените заявления, приетите решения, финансираните мерки, включително статистически данни относно показателите, посочени в приложението, и допълването на тези мерки с мерките, финансирани от други фондове на Съюза, по-конкретно от ЕСФ+, и информация за приключването на предоставяния финансов принос и също така документира заявленията, които са били отхвърлени или чийто размер е бил намален поради липса на достатъчно бюджетни кредити или поради недопустимост.

1.  До 1 август 2021 г. и на всеки две години след това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета цялостен количествен и качествен доклад за дейностите по настоящия регламент и по Регламент (ЕС) № 1309/2013 през предходните две години. Докладът се съсредоточава основно върху изпълнението и резултатите, постигнати от ЕФПГ спрямо заложените цели, и съдържа по-специално информация за доброто финансово управление, подадените заявления, приетите решения, финансираните мерки, включително статистически данни относно показателите, посочени в приложението, и допълването на тези мерки с мерките, финансирани от други фондове на Съюза, по-конкретно от ЕСФ+, и информация за приключването на предоставяния финансов принос и също така документира заявленията, които са били отхвърлени или чийто размер е бил намален поради липса на достатъчно бюджетни кредити или поради недопустимост.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  На всеки четири години Комисията прави по своя инициатива и в тясно сътрудничество с държавите членки оценка на финансовите приноси от ЕФПГ.

1.  На всеки четири години Комисията прави по своя инициатива и в тясно сътрудничество с държавите членки оценка на финансовите приноси от ЕФПГ. Тази оценка съдържа по-специално информация за резултатите, добавената европейска стойност и доброто финансово управление на финансовия принос от ЕФПГ.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)

Позовавания

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

CONT

11.6.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Gilles Pargneaux

11.7.2018

Дата на приемане

15.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Caterina Chinnici, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Richard Sulík

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Richard Sulík

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие (26.10.2018)

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)
(COM(2018)0380 – C8‑0231/2018 – 2018/0202(COD))

Докладчик по становище: Тамаш Дойч

КРАТКА ОБОСНОВКА

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) беше създаден през 2007 г. с цел да се противодейства на отрицателните последици за най-уязвимите и най-слабо квалифицираните работници, които са засегнати от съкращения вследствие на структурните промени в световната търговия. Чрез съфинансирането на активни мерки в рамките на пазара на труда ЕФПГ има за цел да улесни повторната интеграция на работниците – и по-специално на лицата в неравностойно положение, по-възрастните и младите безработни – като заети или самостоятелно заети лица в региони и в сектори, подложени на сериозни икономически сътресения. Доказаната добавена стойност на ЕФПГ като инструмент на ЕС в областта на социалната политика се дължи на факта, че той осигурява осезаема и целенасочена финансова подкрепа за персонализирани програми за преквалификация и повторно интегриране на пазара на труда на работници, засегнати от колективни съкращения.

Докладчикът посреща със задоволство предложението на Комисията мерките по линия на ЕФПГ да продължат да се прилагат след 2020 г. Това свидетелства за политическата воля да се укрепи допълнително правото на гражданите на достъп до качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот с цел да поддържат и придобиват умения, които им дават възможност да участват пълноценно в обществото и успешно да осъществяват преходи на пазара на труда.

Докладчикът посреща със особено задоволство разширяването на обхвата на ЕФПГ чрез включването на други причини за сътресения, например автоматизацията и цифровизацията, за да се вземат предвид новите предизвикателства на пазара на труда. Ето защо той счита, че наименованието на този фонд не е целесъобразно, тъй като фондът не е насочен единствено към последиците от глобализацията, и че следва да се разгледа възможността за преименуването на фонда.

Докладчикът също така подчертава необходимостта от допълнително съкращаване на времето за обработка на заявленията и опростяване на процедурите, за да се осигури гладкото и бързо вземане на решения за мобилизирането на средства от ЕФПГ, така че подкрепата да може да достига по-бързо до лицата, които са загубили работата си.

И накрая, за да се увеличи възможността по-малки групи от съкратени работници да могат се възползват от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и за да се намалят административните пречки, които възпрепятстват подаването на заявления от държавите членки, докладчикът предлага да се намали прагът за кандидатстване от 250 на 150 съкращения: масовите съкращения са по-редки, а МСП осигуряват значителна част от работните места в днешно време. Съответно тази промяна би могла да има положителен ефект за потенциалните бенефициери и да увеличи възможностите за повторно наемане на работа във всички региони на Европейския съюз.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  При привеждането на фондовете в действие следва да се съблюдават хоризонталните принципи, изложени в член 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и в член 10 от ДФЕС, включително принципите на субсидиарност и пропорционалност, посочени в член 5 от ДЕС, като се взема предвид и Хартата на основните права на Европейския съюз. Държавите членки и Комисията следва да се стремят към премахване на неравенствата и насърчаване на равенството между мъжете и жените и интегриране на перспективата за равенството между половете, както и борбата срещу дискриминацията, основана на пол, раса или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Целите на фондовете следва да се осъществяват в рамките на устойчивото развитие и действията на Съюза за утвърждаване на целта за съхраняване, опазване и подобряване на качеството на околната среда, както е предвидено в член 11 и член 191, параграф 1 от ДФЕС, като се взема предвид принципът „замърсителят плаща“.

(1)  При привеждането на фондовете в действие следва да се съблюдават хоризонталните принципи, изложени в член 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и в членове 9 и 10 от ДФЕС, включително принципа на недискриминация и принципите на субсидиарност и пропорционалност, посочени в член 5 от ДЕС, като се взема предвид и Хартата на основните права на Европейския съюз. Държавите членки и Комисията следва да се стремят към премахване на неравенствата и насърчаване на равенството между мъжете и жените и интегриране на перспективата за равенството между половете, както и към борба срещу дискриминацията, основана на пол, раса или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Целите на фондовете следва да се осъществяват в рамките на устойчивото развитие, целите на ООН за устойчиво развитие, ангажимента на Съюза спрямо Парижкото споразумение относно изменението на климата от 21-вата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата („Парижкото споразумение“) и действията на Съюза за утвърждаване на целта за съхраняване, опазване и подобряване на качеството на околната среда, както е предвидено в член 11 и член 191, параграф 1 от ДФЕС, като се взема предвид принципът „замърсителят плаща“.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  На 20 юни 2017 г. Съветът одобри отговора на Съюза16 на Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. устойчиво европейско бъдеще (UN 2030 Agenda for Sustainable Development’17 a sustainable European future). Съветът подчерта значението на постигането на устойчиво развитие в трите измерения (икономическо, социално и екологично) по балансиран и интегриран начин. Изключително важно е устойчивото развитие да бъде интегрирано в европейската рамка на политиката и Съюзът да прояви амбиция при политиките, които използва, за да отговори на глобалните предизвикателства. Съветът приветства съобщението на Комисията от 22 ноември 2016 г., озаглавено „Следващи стъпки към устойчиво европейско бъдеще“, като първа стъпка за интегрирането на целите за устойчиво развитие и прилагането на устойчивото развитие като съществен ръководен принцип за всички политики на Съюза, включително чрез неговите финансови инструменти.

(3)  На 20 юни 2017 г. Съветът одобри отговора на Съюза16 на Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. устойчиво европейско бъдеще (UN 2030 Agenda for Sustainable Development’17 a sustainable European future). Съветът подчерта значението на постигането на устойчиво развитие в трите измерения (икономическо, социално и екологично), включително в областта на културата, по балансиран и интегриран начин. Изключително важно е устойчивото развитие да бъде интегрирано в европейската рамка на политиката и Съюзът да прояви амбиция при политиките, които използва, за да отговори на глобалните предизвикателства. Съветът приветства съобщението на Комисията от 22 ноември 2016 г., озаглавено „Следващи стъпки към устойчиво европейско бъдеще“, като първа стъпка за интегрирането на целите за устойчиво развитие и прилагането на устойчивото развитие като съществен ръководен принцип за всички политики на Съюза, включително чрез неговите финансови инструменти.

_________________

_________________

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  В своя Документ за размисъл относно извличането на ползите от глобализацията20 Комисията определя комбинацията от глобализацията на търговията и технологичните промени като основните двигатели на увеличеното търсене на квалифицирана работна ръка и понижения брой на работните места, изискващи по-ниска квалификация. Въпреки огромните цялостни преимущества на по-отворената търговия и по-задълбочената интеграция на световните икономики, тези отрицателни странични ефекти трябва да бъдат преодолени. Тъй като настоящите ползи от глобализацията вече са неравномерно разпределени сред хората и регионите и причиняват значително въздействие върху търпящите неблагоприятните последствия, съществува опасност все по-бързо развиващите се технологични постижения да увеличат още повече тези последствия. Поради това, в съответствие с принципите на солидарност и устойчивост, ще бъде необходимо да се гарантира, че ползите от глобализацията се споделят по-справедливо, чрез съвместяване на икономическото отваряне и технологичния напредък със социалната закрила.

(6)  В своя Документ за размисъл относно извличането на ползите от глобализацията20 Комисията определя комбинацията от глобализацията на търговията и технологичните промени като основните двигатели на увеличеното търсене на квалифицирана работна ръка и понижения брой на работните места, изискващи по-ниска квалификация. Въпреки огромните цялостни преимущества на по-отворената търговия и по-задълбочената интеграция на световните икономики тези отрицателни странични ефекти трябва да бъдат преодолени. Тъй като настоящите ползи от глобализацията вече са неравномерно разпределени сред хората, регионите и държавите и причиняват значително въздействие върху търпящите неблагоприятните последствия, съществува опасност все по-бързо развиващите се технологични постижения да увеличат още повече тези последствия. Поради това, в съответствие с принципите на солидарност и устойчивост, ще бъде необходимо да се гарантира, че ефектите от глобализацията се предвиждат по-успешно и че потенциалните ползи от нея се споделят по-справедливо чрез съвместяване на икономическото отваряне и технологичния напредък със високото равнище на повторно наемане на работа и социална закрила.

_________________

_________________

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_bg.

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_bg.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  В своя Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС21 Комисията подчертава необходимостта от намаляване на икономическите и социалните различия между държавите членки и вътре в тях. Поради това основен приоритет е да се инвестира в равенство, социално приобщаване, образование и обучение, както и в здравеопазването.

(7)  В своя Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС21 Комисията подчертава необходимостта от намаляване на икономическите и социалните различия между държавите членки и вътре в тях. Поради това основен приоритет е да се инвестира в устойчиво развитие, равенство, социално приобщаване, образование и обучение, както и в здравеопазването.

_________________

_________________

21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_bg.

21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_bg.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Глобализацията и технологичните промени вероятно допълнително ще увеличат взаимосвързаността и взаимозависимостта на световните икономики. Преразпределянето на труда е неразделна и неизбежна част от тази икономическа промяна. За да се разпределят справедливо ползите от промяната, от първостепенно значение е да се окаже помощ на съкратените работници и на лицата, застрашени от съкращение. Рамката за качество на ЕС за предвиждане на промените и преструктуриране22 е инструментът на политиката на Съюза, който задава рамката за най-добри практики за предвиждане на корпоративното преструктуриране и за справяне с него. Тя предлага цялостна рамка за начините за преодоляване на предизвикателствата на икономическото приспособяване и преструктуриране и на тяхното трудово и социално въздействие с помощта на адекватни средства на политиката. Освен това тя призовава държавите членки да използват европейското и националното финансиране по такъв начин, че социалното въздействие на преструктурирането, особено неблагоприятните последици върху заетостта, да бъдат смекчавани по-ефективно. Основните инструменти на Съюза за подпомагане на засегнатите работници са Европейският социален фонд плюс (ЕСФ+), чиято цел е изпреварващо оказване на помощ, и ЕФПГ, който е предназначен за оказване на помощ в отговор на неочаквани големи преструктурирания.

(8)  Глобализацията и технологичните промени, както и изменението на климата, вероятно допълнително ще увеличат взаимосвързаността и взаимозависимостта на световните икономики. Преразпределянето на труда е неразделна и неизбежна част от тази икономическа промяна. За да се разпределят справедливо ползите от промяната, от първостепенно значение е да се окаже помощ на съкратените работници и на лицата, застрашени от съкращение. Рамката за качество на ЕС за предвиждане на промените и преструктуриране22 е инструментът на политиката на Съюза, който задава рамката за най-добри практики за предвиждане на корпоративното преструктуриране и за справяне с него. Тя предлага цялостна рамка за начините за преодоляване на предизвикателствата на икономическото приспособяване и преструктуриране и на тяхното трудово и социално въздействие с помощта на адекватни средства на политиката. Освен това тя призовава държавите членки да използват европейското и националното финансиране по такъв начин, че социалното въздействие на преструктурирането, особено неблагоприятните последици върху заетостта, и въздействието върху въпросните региони да бъдат смекчавани по-ефективно. Основните инструменти на Съюза за подпомагане на засегнатите работници са Европейският социален фонд плюс (ЕСФ+), чиято цел е изпреварващо оказване на помощ, и ЕФПГ, който е предназначен за оказване на помощ в отговор на големи преструктурирания. Като част от един по-активен подход ЕФПГ може да бъде използван в подкрепа на работниците, които все още работят, но които ще бъдат съкратени след известен период от време.

_________________

_________________

22 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ „Рамка за качество на ЕС за предвиждане на промените и преструктуриране“ (COM(2013)882 final, 13.12.2013 г.).

22 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, „Рамка за качество на ЕС за предвиждане на промените и преструктуриране“ (COM(2013)882 final, 13.12.2013 г.).

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Комисията подчертава колко е важна ролята на ЕФПГ като гъвкав фонд за оказване на подкрепа на работниците, които са загубили работните си места при големи преструктурирания, и за подпомагането им да намерят друга работа възможно най-бързо. Съюзът следва да продължи да предоставя специфична, еднократна помощ, имаща за цел да улесни повторното професионално интегриране на съкратените работници в области, отрасли, територии или пазари на труда, понесли удара от голям икономически срив. Като се има предвид взаимодействието и взаимното влияние на отворената търговия, технологичните промени или други фактори като прехода към нисковъглеродна икономика, и следователно като се има предвид, че става все по-трудно да се изтъкне конкретен фактор, който предизвиква съкращаването на работни места, мобилизирането на ЕФПГ в бъдеще ще се основава единствено на значителното въздействие на преструктурирането. Като се има предвид предназначението му, което е да предоставя подкрепа в ситуации, характеризиращи се със спешни и неочаквани обстоятелства, като допълва по-изпреварващата помощ, оказвана от ЕСФ+, ЕФПГ остава гъвкав и специален инструмент извън бюджетните тавани в многогодишната финансова рамка, както е посочено в съобщението на Комисията „Модерен бюджет за Съюз, който закриля, предоставя възможности и защитава – многогодишна финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.“ и неговото приложение27.

(13)  Комисията подчертава колко е важна ролята на ЕФПГ като гъвкав фонд за оказване на подкрепа на работниците, които са загубили работните си места при големи преструктурирания, и за подпомагането им да намерят друга работа възможно най-бързо. Съюзът следва да продължи да предоставя специфична, еднократна помощ, имаща за цел да улесни повторното качествено и устойчиво професионално интегриране (например в рамките на „зелени“ работни места), на съкратените работници в области, отрасли, територии или пазари на труда, понесли удара от голям икономически срив. Като се има предвид взаимодействието и взаимното влияние на отворената търговия, технологичните промени или други фактори като планирания преход към нисковъглеродна икономика, по-специално в регионите, които са засегнати от постепенното преустановяване на използването на въглища, и следователно като се има предвид, че става все по-трудно да се изтъкне конкретен фактор, който предизвиква съкращаването на работни места, мобилизирането на ЕФПГ в бъдеще ще се основава единствено на значителното въздействие на преструктурирането. Като се има предвид предназначението му, което е да предоставя подкрепа в ситуации, характеризиращи се със спешни и неочаквани обстоятелства, като допълва по-изпреварващата помощ, оказвана от ЕСФ+, ЕФПГ остава гъвкав и специален инструмент извън бюджетните тавани в многогодишната финансова рамка, както е посочено в съобщението на Комисията „Модерен бюджет за Съюз, който закриля, предоставя възможности и защитава – многогодишна финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.“ и приложението към него27.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13а)  Намаляването на добива на въглища и преминаването към алтернативни енергийни източници, което е свързано също и с европейската политика в областта на климата, издига сериозни предизвикателства в определени региони, в които досега са се добивали въглища. Именно за въгледобивните региони постепенното преустановяване на използването на въглища е свързано с икономически тежести и застрашаване на работните места. Въздействието от тези структурни промени трябва да бъде смекчавано и те трябва да бъдат подкрепяни и да бъдат поносими от гледна точка на заетостта.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Както беше посочено по-горе, за да се запази европейският характер на ЕФПГ, основание за подаване на заявление за помощ следва да възниква, когато голямо преструктуриране окаже значително въздействие върху местната или регионалната икономика. Това въздействие следва да бъде определено от минимален брой на съкращенията в рамките на конкретен референтен период. Като се вземат предвид констатациите от междинната оценка, прагът се определя на 250 съкращения през четиримесечен референтен период (или 6 месеца при секторни случаи). Тъй като вълните от съкращения в различни сектори, но в един и същи регион имат еднакво значимо въздействие върху местния пазар на труда, ще бъде възможно да се подават и регионални заявления. На малките пазари на труда, като например малки държави членки или отдалечени региони, включително най-отдалечените региони по член 349 от ДФЕС, или при изключителни обстоятелства заявления могат да се подават при по-малък брой съкращения.

(14)  Както беше посочено по-горе, за да се запази европейският характер на ЕФПГ, основание за подаване на заявление за помощ следва да възниква, когато голямо преструктуриране окаже значително въздействие върху местната или регионалната икономика, по-специално в районите с един-единствен развит промишлен отрасъл. Това въздействие следва да бъде определено от минимален брой на съкращенията в рамките на конкретен референтен период. Като се вземат предвид констатациите от междинната оценка, прагът се определя на минимално 150 съкращения през шестмесечен референтен период. Тъй като вълните от съкращения в различни сектори, но в един и същи регион или в съседни или трансгранични региони имат еднакво значимо въздействие върху местния пазар на труда, ще бъде възможно да се подават и регионални заявления, като следва да се взема предвид и спецификата на сектора на услугите, за да се предоставя ефективна подкрепа на работниците. На малките пазари на труда, като например малки държави членки или отдалечени региони, включително най-отдалечените региони по член 349 от ДФЕС, или при изключителни обстоятелства, например в случая на региони, които вече са особено силно засегнати от високо равнище на безработица, заявления могат да се подават при по-малък брой съкращения.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Съкратените работници и самостоятелно заетите лица, чиято дейност е прекратена, следва да имат еднакъв достъп до ЕФПГ независимо от вида на техния трудов договор или техните трудовоправни отношения. По тази причина съкратените работници, както и самостоятелно заетите лица, чиято дейност е прекратена, следва да се считат за потенциални бенефициери по ЕФПГ за целите на настоящия регламент.

(18)  Съкратените работници и самостоятелно заетите лица, чиято дейност е прекратена, следва да имат еднакъв достъп до ЕФПГ независимо от вида на техния трудов договор или техните трудови правоотношения. По тази причина съкратените работници – независимо дали те са на срочни или постоянни договори или са наети чрез агенции за временна заетост – както и самостоятелно заетите лица, включително собствениците, изпълняващи управителни функции в микро- или малки предприятия, чиято дейност е прекратена, следва да се считат за потенциални бенефициери по ЕФПГ за целите на настоящия регламент.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Финансовият принос от ЕФПГ следва да бъде насочен предимно към активни мерки на пазара на труда, целящи бързото реинтегриране на бенефициерите в устойчива заетост в първоначалния им сектор на дейност или извън него. Мерките следва да отразяват очакваните нужди на местния или регионалния пазар на труда. При все това, когато е уместно, мобилността на съкратените работници също трябва да се подкрепя, за да им се помогне да намерят нова работа на друго място. Особено внимание трябва да се обърне на разпространението на уменията, необходими в цифровата епоха. Включването на парични помощи в съгласуван пакет от персонализирани услуги следва да бъде ограничено. Предприятията могат да бъдат насърчени да участват в националното съфинансиране на подпомаганите от ЕФПГ мерки.

(19)  Финансовият принос от ЕФПГ следва да бъде насочен предимно към активни мерки на пазара на труда и персонализирани услуги, целящи бързото реинтегриране на бенефициерите в качествена и устойчива заетост в първоначалния им сектор на дейност или извън него чрез включване в програми за преквалификация и за придобиване на умения. Мерките следва да отразяват очакваните нужди на местния, регионалния или националния пазар на труда. При все това, когато е уместно, доброволната и справедлива мобилност на съкратените работници също трябва да се подкрепя, за да им се помогне да намерят нова работа на друго място или в други региони. Особено внимание трябва да се обърне на разпространението на уменията, необходими в цифровата епоха, и на достъпа до цифрови технологии. Включването на парични помощи в съгласуван пакет от персонализирани услуги следва да бъде силно ограничено. Финансовият принос следва да бъде в допълнение, а не да замества финансовите задължения, които са отговорност на държавите членки или на предприятията по силата на правото или на колективните трудови договори. Предприятията следва да бъдат насърчавани да участват в националното съфинансиране на мерките.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  При изготвянето на съгласувания пакет от активни мерки на политиката за пазара на труда държавите членки следва да дадат предимство на мерките, които ще допринесат значително за подобряване на пригодността за заетост на бенефициерите. Държавите членки следва да се стремят към реинтегриране в устойчива заетост на възможно най-голям брой бенефициери, участващи в тези мерки, възможно най-бързо в рамките на шестмесечния период преди крайната дата за представяне на окончателния доклад за изпълнението на финансовия принос.

(20)  При изготвянето на съгласувания пакет от активни мерки на политиката за пазара на труда държавите членки следва да дадат предимство на мерките, които ще допринесат значително за подобряване на пригодността за заетост на бенефициерите. Държавите членки следва да се стремят към реинтегриране в устойчива, качествена заетост на възможно най-голям брой бенефициери, участващи в тези мерки, възможно най-бързо в рамките на шестмесечния период преди крайната дата за представяне на окончателния доклад за изпълнението на финансовия принос.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Когато изготвят съгласувания пакет от активни мерки на политиката за пазара на труда, държавите членки следва да обръщат особено внимание на бенефициерите в неравностойно положение, включително младите и по-възрастните безработни лица и лицата, изложени на риск от бедност, тъй като тези групи изпитват особени трудности при повторното интегриране на пазара на труда. Независимо от това, принципите на равенство на половете и недопускане на дискриминация, които са едни от основните ценности на Съюза и са залегнали в Европейския стълб на социалните права, следва да бъдат спазвани и насърчавани при привеждането на ЕФПГ в действие.

(21)  Когато изготвят съгласувания пакет от активни мерки на политиката за пазара на труда, държавите членки следва да обръщат особено внимание на бенефициерите в неравностойно положение, с по-ниска степен на образование или с недостатъчни умения, включително младите и по-възрастните безработни лица, хората с увреждания, лицата, изложени на риск от бедност, и лицата от изолирани или труднодостъпни райони, тъй като тези групи изпитват особени трудности при повторното интегриране на пазара на труда. Независимо от това принципите на равенство на половете и недопускане на дискриминация, които са едни от основните ценности на Съюза и са залегнали в Европейския стълб на социалните права, следва да бъдат спазвани и насърчавани при привеждането на ЕФПГ в действие.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  За да се помогне ефективно и бързо на бенефициерите, държавите членки следва да полагат максимални усилия да подават пълни заявления за финансов принос от ЕФПГ. Когато Комисията изисква допълнителна информация за разглеждането на дадено заявление, предоставянето на допълнителна информация следва да бъде ограничено във времето.

(22)  За да се помогне ефективно и бързо на бенефициерите, държавите членки следва да полагат максимални усилия спешно да подават пълни заявления за финансов принос от ЕФПГ, а институциите на ЕС следва да направят всичко възможно, за да ги оценяват бързо. Когато Комисията изисква допълнителна информация за разглеждането на дадено заявление, предоставянето на допълнителна информация следва да бъде ограничено във времето.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Следва да бъдат предвидени специални разпоредби за информационните и комуникационните дейности, свързани със случаите по ЕФПГ и резултатите от тях.

(25)  Следва да бъдат предвидени специални разпоредби за информационните и комуникационните дейности, свързани със случаите по ЕФПГ и резултатите от тях. Следва да се предоставят доклади за всеки един случай по ЕФПГ и тези доклади следва да бъдат стандартизирани по отношение на предприетите мерки и резултатите от тях. Това би имало допълнителното предимство, че случаите ще бъдат съпоставими, благодарение на което държавите членки ще могат да споделят добри практики.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  В интерес на бенефициерите помощта следва да се предоставя възможно най-бързо и най-ефективно. Държавите членки и институциите на Съюза, които участват в процеса на вземане на решения във връзка с ЕФПГ, следва да положат максимални усилия да съкратят времето за обработка и да опростят процедурите, за да се гарантира безпроблемното и бързо приемане на решенията за мобилизиране на ЕФПГ. Поради това в бъдеще бюджетният орган ще взема решение по подадените от Комисията искания за трансфери, като вече няма да изисква предложение на Комисията за мобилизиране на ЕФПГ.

(29)  В интерес на бенефициерите помощта следва да се предоставя бързо и ефективно. Държавите членки и институциите на Съюза, които участват в процеса на вземане на решения във връзка с ЕФПГ, следва да положат максимални усилия да съкратят времето за обработка и да опростят и адаптират процедурите към конкретните нужди, за да се гарантира безпроблемното и бързо приемане на решенията за мобилизиране на ЕФПГ. Поради това в бъдеще бюджетният орган ще взема решение по подадените от Комисията искания за трансфери, като вече няма да изисква предложение на Комисията за мобилизиране на ЕФПГ.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ЕФПГ допринася за по-добро разпределение на ползите от глобализацията и технологичния напредък, като помага на съкратените работници да се адаптират към структурните промени. По този начин ЕФПГ допринася за прилагането на принципите, определени в рамките на Европейския стълб на социалните права, и подобрява социалното и икономическото сближаване между регионите и държавите членки.

ЕФПГ допринася за по-добро разпределение на ползите от глобализацията и технологичния напредък, като помага на съкратените работници да се адаптират към структурните промени, предизвикани от глобализацията и технологичните промени, както и от прехода към благоприятна за климата, кръгова и характеризираща се с ефективно използване на енергията и ресурсите икономика, за да си намерят нова работа. По този начин ЕФПГ допринася за прилагането на принципите, определени в рамките на Европейския стълб на социалните права, подобрява социалното, икономическото и териториалното сближаване между всички региони и държави членки и допълва мерките, финансирани от Европейския социален фонд.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Общата цел на програмата е да демонстрира солидарност и да предложи подкрепа на съкратените работници и на самостоятелно заетите лица, които са преустановили дейността си в хода на неочаквани големи преструктурирания, посочени в член 5.

1.  Общата цел на програмата е да демонстрира солидарност и да предложи финансова подкрепа за мерките, насочени към възможно най-бързото повторно интегриране на пазара на труда на съкратените работници на срочни или постоянни договори, работниците, наети чрез агенции за временна заетост, и самостоятелно заетите лица, които са преустановили дейността си в хода на неочаквани големи преструктурирания, посочени в член 5.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Конкретната цел на ЕФПГ е да предложи помощ в случай на неочаквани големи преструктурирания, и по-специално тези, причинени от предизвикателства, свързани с глобализацията, като например промени в моделите на световната търговия, търговски спорове, финансови или икономически кризи, прехода към нисковъглеродна икономика или вследствие на цифровизацията или автоматизацията. Особен акцент се поставя върху мерките, които помагат на групите в най-неравностойно положение.

2.  Конкретната цел на ЕФПГ е да предложи помощ в случай на преструктурирания, и по-специално тези, причинени от предизвикателства, свързани с глобализацията, като например промени в моделите на световната търговия, преструктуриране или изчезване на икономически сектори, конкуренция с предприятия извън ЕС, които се намират в привилегировано положение, що се отнася до правилата на ЕС в областта на конкуренцията, търговски спорове между държави от ЕС и трети страни, финансови или икономически кризи, прехода към нисковъглеродна икономика, по-специално в регионите, засегнати от постепенното преустановяване на използването на въглища, или вследствие на цифровизацията или автоматизацията. Особен акцент се поставя върху мерките, които помагат на групите в най-неравностойно положение. Действията, които се подпомагат от финансовия принос на Фонда, имат за цел да гарантират, че всички работници, които участват в тях, намират качествено и устойчиво работно място в срок от шест месеца от датата на подаване на заявлението.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  „съкратен работник“ означава работник, чиято заетост е преустановена преждевременно поради съкращаването му или чийто договор не е подновен поради икономически причини;

a)  „съкратен работник“ означава работник, включително работник, нает чрез агенция за временна заетост, чиято заетост е преустановена преждевременно поради съкращаването му или чийто договор не е подновен поради икономически причини;

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  „самостоятелно заето лице“ означава лице, което е наело по-малко от 10 работници;

б)  „самостоятелно заето лице“ означава лице – включително собственик, изпълняващ управителни функции в предприятието – което е наело по-малко от 15 работници;

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  „преструктуриране“ означава всяко явление на пазара на труда, което води до съкращения със значително въздействие върху икономиката на определена територия.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 5 — параграф 2 — буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  прекратяване на дейността на над 250 съкратени работници или самостоятелно заети лица за референтен период от четири месеца в предприятие в държава членка, включително когато това прекратяване се случва при негови доставчици или производители надолу по веригата;

a)  прекратяване на дейността на поне 150 съкратени работници или самостоятелно заети лица за референтен период от шест месеца в предприятие в държава членка или в трансгранични региони в съседни държави членки, включително когато това прекратяване се случва при негови доставчици или производители надолу по веригата;

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  прекратяване на дейността на над 250 работници или самостоятелно заети лица за референтен период от шест месеца, по-специално в МСП, където всички извършват дейност в същия икономически сектор, определен на равнището на разделенията на NACE Rev. 2, и разположени в един регион или в два съседни региона, определени на ниво 2 по NUTS, или в повече от два съседни региона на ниво 2 по NUTS, при условие че има над 250 засегнати работници или самостоятелно заети лица в два от регионите, взети заедно;

б)  прекратяване на дейността на поне 150 работници или самостоятелно заети лица за референтен период от шест месеца, по-специално в МСП, където всички извършват дейност в същия икономически сектор, определен на равнището на разделенията на NACE Rev. 2, и разположени в един регион или в два съседни региона, определени на ниво 2 по NUTS, или в повече от два съседни региона на ниво 2 по NUTS, при условие че има над 150 засегнати работници или самостоятелно заети лица в два от регионите, взети заедно;

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  прекратяване на дейността на над 250 съкратени работници или самостоятелно заети лица за референтен период от четири месеца, особено в МСП, извършващи дейност в същия или различни икономически сектори, определени на равнището на разделенията на NACE Rev. 2, и разположени в един и същ регион, определен на ниво 2 по NUTS.

в)  прекратяване на дейността на поне 150 съкратени работници или самостоятелно заети лица за референтен период от шест месеца, особено в МСП, извършващи дейност в същия или в различни икономически сектори, определени на равнището на разделенията на NACE Rev. 2 и разположени в един и същ регион, определен на ниво 2 по NUTS.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  На малки пазари на труда или при изключителни обстоятелства, по-конкретно по отношение на заявленията, включващи МСП, при надлежно обосноваване от кандидатстващата държава членка, дадено заявление за финансов принос по смисъла на настоящия член може да се приеме за допустимо, дори ако критериите, определени в параграф 1, букви а), б) или в), не са изпълнени изцяло, когато съкращенията влияят сериозно на заетостта и на местната или регионалната икономика. Кандидатстващата държава членка посочва кои от критериите за намеса, посочени в параграф 1, букви а), б) или в), не са изпълнени изцяло. Общият размер на приносите при извънредни обстоятелства не може да надвишава 15% от годишния таван на ЕФПГ.

3.  На малки пазари на труда или при изключителни обстоятелства, по-конкретно по отношение на заявленията, включващи МСП, при надлежно обосноваване от кандидатстващата държава членка дадено заявление за финансов принос по смисъла на настоящия член може да се приеме за допустимо дори ако критериите, определени в параграф 2, букви а), б) или в), не са изпълнени изцяло, когато съкращенията влияят сериозно на заетостта и на местната или регионалната икономика, особено в райони с един-единствен развит промишлен отрасъл. Кандидатстващата държава членка посочва кои от критериите за намеса, посочени в параграф 2, букви а), б) или в), не са изпълнени изцяло. Общият размер на приносите при извънредни обстоятелства не може да надвишава 15% от годишния таван на ЕФПГ.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Финансов принос от ЕФПГ може да бъде отпуснат за активни мерки на пазара на труда, които са част от съгласуван пакет от персонализирани услуги, предназначени да улеснят реинтегрирането на попадащите в целевата група бенефициери, и по-специално на най-неравнопоставените сред съкратените работници, в заетост или самостоятелна заетост.

Финансов принос от ЕФПГ може да бъде отпуснат за активни мерки на пазара на труда, които са част от съгласуван пакет от персонализирани услуги, предназначени да улеснят реинтегрирането на попадащите в целевата група бенефициери, и по-специално на най-неравнопоставените сред съкратените работници, в качествена и устойчива заетост или самостоятелна заетост.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Разпространението на умения, които се изискват в цифровата индустриална епоха, е задължителен хоризонтален елемент на всеки пакет от персонализирани услуги, който се предлага. Равнището на обучение се адаптира спрямо квалификациите и нуждите на съответния бенефициер.

Разпространението на умения, които се изискват в цифровата индустриална епоха в една кръгова, характеризираща се с ефективно използване на енергията и ресурсите икономика, е задължителен хоризонтален елемент на всеки пакет от персонализирани услуги, който се предлага. Равнището на обучение се адаптира спрямо квалификациите и нуждите на съответния бенефициер.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  специални мерки с ограничен срок, например помощи за търсене на работа, стимули за наемане на работа, предназначени за работодателите, помощи за мобилност, помощи за покриване на разходи за обучение и на дневни разходи, включително помощи за лица, които полагат грижи.

б)  специални мерки с ограничен срок, например помощи за търсене на работа, стимули за наемане на работа, предназначени за работодателите, помощи за мобилност и надбавки за храна, помощи за покриване на разходи за обучение и на дневни разходи, включително помощи за лица, които полагат грижи. Тези действия са обвързани с активното участие на бенефициерите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Съгласуваният пакет от персонализирани услуги трябва да бъде проектиран така, че да предвижда бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения. Съгласуваният пакет е съвместим с преминаването към ефективна от гледна точка на ресурсите и устойчива икономика и също така се съсредоточава върху разпространението на умения, които се изискват в цифровата индустриална епоха, и взема предвид търсенето на местния пазар на труда.

Съгласуваният пакет от персонализирани услуги трябва да бъде проектиран така, че да предвижда бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения. Съгласуваният пакет е съвместим с преминаването към благоприятна за климата, кръгова, характеризираща се с ефективно използване на ресурсите и устойчива икономика и към постепенното преустановяване на добива на въглища във въгледобивните райони и също така се съсредоточава върху разпространението на умения, които се изискват в цифровата индустриална епоха, и взема предвид търсенето на местния пазар на труда.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Съгласуваният пакет от услуги се изготвя след консултации с бенефициерите от целевата група или техните представители или със социалните партньори.

3.  Съгласуваният пакет от услуги се изготвя след консултации с бенефициерите от целевата група или техните представители и със социалните партньори.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В срок от десет работни дни от датата на подаването на заявлението или, ако е приложимо, от датата, на която Комисията е получила преведеното заявление, в зависимост от това кое събитие настъпи по-късно, Комисията информира държавата членка за всяка допълнителна информация, която ѝ е необходима, за да разгледа заявлението.

2.  В срок от десет работни дни от датата на подаването на заявлението или, ако е приложимо, от датата, на която Комисията е получила преведеното заявление, в зависимост от това кое събитие настъпи по-късно, Комисията потвърждава получаването на заявлението и информира държавата членка за всяка допълнителна информация, която ѝ е необходима, за да разгледа заявлението.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Въз основа на информацията, предоставена от държавата членка, Комисията приключва проверката на това дали заявлението отговаря на условията за предоставяне на финансов принос в срок от 60 работни дни от получаването на пълното заявление или, когато е приложимо, от получаването на превода на заявлението. Когато по изключение Комисията не е в състояние да спази този срок, тя предоставя писмено обяснение, в което се посочват причините за забавянето.

4.  Въз основа на информацията, предоставена от държавата членка, Комисията приключва проверката на това дали заявлението отговаря на условията за предоставяне на финансов принос в срок от 45 работни дни от получаването на пълното заявление или, когато е приложимо, от получаването на превода на заявлението. Когато по изключение Комисията не е в състояние да спази този срок, тя предоставя писмено обяснение, в което се посочват причините за забавянето, и приключва проверката в рамките на 20-дневно удължение на срока.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 5 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  посочване, когато е приложимо, на извършващите съкращенията предприятия, доставчици или производители надолу по веригата, на отраслите и на категориите на бенефициерите от целевата група, разбити по пол, възрастова група и образователно равнище;

г)  посочване, когато е приложимо, на извършващите съкращенията предприятия, доставчици или производители надолу по веригата, на отраслите и на категориите на бенефициерите от целевата група, разбити по пол, възраст и образователно равнище;

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 5 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  очакваното въздействие на съкращенията върху местната, регионалната или националната икономика и заетост;

д)  очакваното въздействие на съкращенията върху местната, регионалната, националната или по целесъобразност върху трансграничната икономика и заетост;

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 5 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  подробно описание на съгласувания пакет от персонализирани услуги и свързаните с него разходи, включително по-конкретно всички мерки, които подпомагат инициативи за заетост на бенефициери в неравностойно положение, на по-възрастни бенефициери и на млади бенефициери;

е)  подробно описание на съгласувания пакет от персонализирани услуги и свързаните с него разходи, включително по-конкретно всички мерки, които подпомагат инициативи за заетост на бенефициерите в неравностойно положение, на нискоквалифицираните, по-възрастните и младите бенефициери, както и на бенефициерите от необлагодетелствани райони;

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 5 – буква м а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ма)  декларация, че предложените действия ще се допълват от действия, финансирани от структурните фондове, и че ще се избегне всякакво двойно финансиране.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Подкрепата за бенефициерите от целевата група допълва мерките, предприемани от държавите членки на национално, регионално и местно равнище, включително тези, съфинансирани от фондове на Съюза, в съответствие с препоръките, изложени в Рамката за качество на ЕС за предвиждане на промените и преструктуриране.

2.  Подкрепата за бенефициерите от целевата група допълва мерките, предприемани от държавите членки на национално, регионално, местно и когато е целесъобразно – на трансгранично равнище, включително мерките, съфинансирани от фондове и програми на Съюза, в съответствие с препоръките, изложени в Рамката за качество на ЕС за предвиждане на промените и преструктуриране.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  В съответствие със съответните си отговорности Комисията и кандидатстващата държава членка осигуряват координиране на помощта от фондовете на Съюза.

4.  В съответствие със съответните си отговорности Комисията и кандидатстващата държава членка осигуряват координиране на помощта от фондовете и програмите на Съюза.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията поддържа и редовно актуализира своето онлайн присъствие, което е достъпно на всички официални езици на институциите на Съюза, за да предоставя актуализирана информация за ЕФПГ, насоки за подаването на заявления, както и информация за приетите и отхвърлените заявления и за ролята на Европейския парламент и на Съвета в бюджетната процедура.

2.  Комисията поддържа и редовно актуализира своето онлайн присъствие, което е достъпно на всички официални езици на институциите на Съюза, за да предоставя актуализирана информация за ЕФПГ, насоки за подаването на заявления, както и информация за приетите и отхвърлените заявления, придружени от обосновка, и за ролята на Европейския парламент и на Съвета в бюджетната процедура.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  От получателите и управляващите органи по ЕФПГ се изисква да предоставят информация, с цел да се популяризира фондът.

Изменение    41

Предложение за регламент

член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Въз основа на оценката, извършена в съответствие с член 9, и по-специално като взема предвид броя на бенефициерите от целевата група, предложените мерки и очакваните разходи, Комисията оценява и предлага във възможно най-кратък срок размера на финансовия принос от ЕФПГ, ако има такъв, който може да бъде предоставен в рамките на наличните средства.

1.  Въз основа на оценката, извършена в съответствие с член 9, и по-специално като взема предвид броя на бенефициерите от целевата група, предложените мерки и очакваните разходи, в срок от 15 работни дни след приключването на оценката на това дали заявлението отговаря на условията за предоставяне на финансов принос Комисията оценява и предлага размера на финансовия принос от ЕФПГ, ако има такъв, който може да бъде предоставен в рамките на наличните средства.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато въз основа на оценката, извършена в съответствие с член 9, Комисията заключи, че условията за финансов принос съгласно настоящия регламент не са изпълнени, тя незабавно уведомява кандидатстващата държава членка.

4.  Когато въз основа на оценката, извършена в съответствие с член 9, Комисията заключи, че условията за финансов принос съгласно настоящия регламент не са изпълнени, тя незабавно уведомява кандидатстващата държава членка и предоставя надлежна обосновка.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато бенефициер получи достъп до курс за образование или обучение с продължителност две или повече години, разходите за този курс отговарят на условията за съфинансиране по ЕФПГ до датата, на която трябва да бъде представен окончателният доклад по член 20, параграф 1, при условие че съответните разходи са направени преди тази дата.

4.  Когато бенефициер получи достъп до курс за образование или обучение с цел преквалификация или започване на предприемаческа дейност с продължителност две или повече години, разходите за този курс отговарят на условията за съфинансиране по ЕФПГ до датата, на която трябва да бъде представен окончателният доклад по член 20, параграф 1, при условие че съответните разходи са направени преди тази дата.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  резултатите от проучване на бенефициер, проведено шест месеца след края на периода на изпълнение, което обхваща възприеманата промяна в пригодността за заетост на бенефициерите или за тези, които вече са намерили работа, повече информация за качеството на намерената работа, като например промяната в работното време, нивото на отговорност или промяната на равнището на заплащане в сравнение с предишната работа, сектора, в който лицето е намерило работа, както и разбивка на тази информация по пол, възрастова група и образователно равнище;

г)  резултатите от проучване на бенефициер, проведено шест месеца след края на периода на изпълнение, което обхваща възприеманата промяна в пригодността за заетост на бенефициерите или за тези, които вече са намерили работа, повече информация за качеството на намерената работа, като например промяната в работното време, нивото на отговорност или промяната на равнището на заплащане в сравнение с предишната работа, сектора, в който лицето е намерило работа;

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  До 1 август 2021 г. и на всеки две години след това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета цялостен количествен и качествен доклад за дейностите по настоящия регламент и по Регламент (ЕС) № 1309/2013 през предходните две години. Докладът се съсредоточава основно върху резултатите, постигнати от ЕФПГ, и съдържа по-специално информация за подадените заявления, приетите решения, финансираните мерки, включително статистически данни относно показателите, посочени в приложението, и допълването на тези мерки с мерките, финансирани от други фондове на Съюза, по-конкретно от ЕСФ+, и информация за приключването на предоставяния финансов принос и също така документира заявленията, които са били отхвърлени или чийто размер е бил намален поради липса на достатъчно бюджетни кредити или поради недопустимост.

1.  До 1 август 2021 г. и на всеки две години след това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета цялостен количествен и качествен доклад за дейностите по настоящия регламент и по Регламент (ЕС) № 1309/2013 през предходните две години. Докладът се съсредоточава основно върху резултатите, постигнати от ЕФПГ, и съдържа по-специално информация за подадените заявления, бързината на тяхното обработване и евентуалните пропуски в съществуващите правила, приетите решения, финансираните мерки, включително статистически данни относно показателите, посочени в приложението, и допълването на тези мерки с мерките, финансирани от други фондове на Съюза, по-конкретно от ЕСФ+, и информация за приключването на предоставяния финансов принос и също така документира заявленията, които са били отхвърлени или чийто размер е бил намален поради липса на достатъчно бюджетни кредити или поради недопустимост.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Докладът се предава за информация на Сметната палата, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и социалните партньори.

2.  Докладът се предава за информация на държавите членки, Сметната палата, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и социалните партньори.

Изменение    47

Предложение за регламент

Приложение I – точка 1 – параграф 1 – тире 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  лица с по-малко от 2 години професионален опит,

 

– лица с между 2 и 10 години професионален опит,

 

– лица с над 10 години професионален опит.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)

Позовавания

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

REGI

11.6.2018

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Tamás Deutsch

20.6.2018

Разглеждане в комисия

27.9.2018

 

 

 

Дата на приемане

25.10.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Daniel Buda, Raffaele Fitto, Elsi Katainen, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Milan Zver

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

36

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Iskra Mihaylova

ECR

Raffaele Fitto, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee, Ángela Vallina

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij

S&D

Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

2

-

ALDE

Matthijs van Miltenburg

NI

Konstantinos Papadakis

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

10.9.2018

ПОЗИЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА ИЗМЕНЕНИЯ

на комисията по правата на жените и равенството между половете

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 -2018/0202(COD))

Докладчик по становище: Вилия Блинкевичуте

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете представя на водещата комисия по заетост и социални въпроси следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  При привеждането на фондовете в действие следва да се съблюдават хоризонталните принципи, изложени в член 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и в член 10 от ДФЕС, включително принципите на субсидиарност и пропорционалност, посочени в член 5 от ДЕС, като се взема предвид и Хартата на основните права на Европейския съюз. Държавите членки и Комисията следва да се стремят към премахване на неравенствата и насърчаване на равенството между мъжете и жените и интегриране на перспективата за равенството между половете, както и борбата срещу дискриминацията, основана на пол, раса или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Целите на фондовете следва да се осъществяват в рамките на устойчивото развитие и действията на Съюза за утвърждаване на целта за съхраняване, опазване и подобряване на качеството на околната среда, както е предвидено в член 11 и член 191, параграф 1 от ДФЕС, като се взема предвид принципът „замърсителят плаща“.

(1)  При привеждането на фондовете в действие следва да се съблюдават хоризонталните принципи, изложени в член 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и в член 10 от ДФЕС, включително принципите на субсидиарност и пропорционалност, посочени в член 5 от ДЕС, като се взема предвид и Хартата на основните права на Европейския съюз. В съответствие с член 8 от ДФЕС, държавите членки и Комисията следва да се стремят към премахване на неравенствата, насърчаване на равенството между мъжете и жените и интегриране на перспективата за равенството между половете, като гарантират, че изпълнението на приоритетите, финансирани по ЕФПГ, допринася за утвърждаването на равенството между половете, както и борбата срещу дискриминацията, основана на пол, раса или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация Целите на фондовете следва да се осъществяват в рамките на устойчивото развитие и действията на Съюза за утвърждаване на целта за съхраняване, опазване и подобряване на качеството на околната среда, както е предвидено в член 11 и член 191, параграф 1 от ДФЕС, като се взема предвид принципът „замърсителят плаща“.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Европейският център за мониторинг на промените, чието седалище е в Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) в Дъблин, помага на Комисията и на държавите членки с качествени и количествени анализи, за да се подпомогне оценката на тенденциите в глобализацията, преструктурирането и използването на ЕФПГ.

(17)  Европейският център за мониторинг на промените, чието седалище е в Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) в Дъблин, помага на Комисията и на държавите членки с качествени и количествени анализи, за да се подпомогне оценката на тенденциите в глобализацията, преструктурирането и използването на ЕФПГ. Когато е целесъобразно, тези анализи следва да включват оценка на перспективата за равенство между половете на тези тенденции, за да може ЕФПГ, както и други съответни инструменти, да водят по-ефективна борба с неравенството между половете.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Финансовият принос от ЕФПГ следва да бъде насочен предимно към активни мерки на пазара на труда, целящи бързото реинтегриране на бенефициерите в устойчива заетост — в първоначалния им сектор на дейност или извън него. Мерките следва да отразяват очакваните нужди на местния или регионалния пазар на труда. При все това, когато е уместно, мобилността на съкратените работници също трябва да се подкрепя, за да им се помогне да намерят нова работа на друго място. Особено внимание трябва да се обърне на разпространението на уменията, необходими в цифровата епоха. Включването на парични помощи в съгласуван пакет от персонализирани услуги следва да бъде ограничено. Предприятията могат да бъдат насърчени да участват в националното съфинансиране на подпомаганите от ЕФПГ мерки.

(19)  Финансовият принос от ЕФПГ следва да бъде насочен предимно към активни мерки на пазара на труда, целящи бързото реинтегриране на бенефициерите в устойчива заетост — при което се насърчават нови форми на баланс между професионалния и личния живот с цел да се окаже подкрепа на работещите родители и лица, полагащи грижи, както и на равенството между половете в сферата на заетостта – в първоначалния им сектор на дейност или извън него. Мерките следва да отразяват очакваните нужди на местния или регионалния пазар на труда. При все това, когато е уместно, мобилността на съкратените работници също трябва да се подкрепя, за да им се помогне да намерят нова работа на друго място. Особено внимание трябва да се обърне на разпространението на уменията, необходими в цифровата епоха. Включването на парични помощи в съгласуван пакет от персонализирани услуги следва да бъде ограничено. Предприятията могат да бъдат насърчени да участват в националното съфинансиране на подпомаганите от ЕФПГ мерки.

Обосновка

Важно е да се уточни, че формите на устойчива заетост, в които бенефициерите ще бъдат реинтегрирани, следва също така да предоставят пълния набор от варианти за постигане на равновесие между професионалния и личния живот съгласно националното законодателство и предстоящата директива на ЕС, като по този начин допринасят за равенството между половете в областта на заетостта и личния живот.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Финансовият принос от ЕФПГ следва да бъде насочен предимно към активни мерки на пазара на труда, целящи бързото реинтегриране на бенефициерите в устойчива заетост — в първоначалния им сектор на дейност или извън него. Мерките следва да отразяват очакваните нужди на местния или регионалния пазар на труда. При все това, когато е уместно, мобилността на съкратените работници също трябва да се подкрепя, за да им се помогне да намерят нова работа на друго място. Особено внимание трябва да се обърне на разпространението на уменията, необходими в цифровата епоха. Включването на парични помощи в съгласуван пакет от персонализирани услуги следва да бъде ограничено. Предприятията могат да бъдат насърчени да участват в националното съфинансиране на подпомаганите от ЕФПГ мерки.

(19)  Финансовият принос от ЕФПГ следва да бъде насочен предимно към активни мерки на пазара на труда, целящи бързото реинтегриране на бенефициерите в устойчива заетост — в първоначалния им сектор на дейност или извън него. Мерките следва да отразяват очакваните нужди на местния или регионалния пазар на труда. При все това, когато е уместно, мобилността на съкратените работници също трябва да се подкрепя, за да им се помогне да намерят нова работа на друго място. Особено внимание трябва да се обърне на разпространението на уменията, необходими в цифровата епоха, и на преодоляването на свързаните с пола стереотипи в сферата на заетостта, когато е подходящо. Включването на парични помощи в съгласуван пакет от персонализирани услуги следва да бъде ограничено. Предприятията могат да бъдат насърчени да участват в националното съфинансиране на подпомаганите от ЕФПГ мерки.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a)  При изпълнението и разработването на съгласуван пакет персонализирани услуги, насочени към улесняване на реинтеграцията на бенефициерите от целевата група, държавите членки следва да използват и насочват по-добре целите на Програмата в областта на цифровите технологии и стратегията за цифров единен пазар, с цел да се преодолее сериозната неравнопоставеност между половете в секторите на ИКТ и науката, технологиите, инженерните науки и математиката (НТИМ), като се насърчава повторното обучение и преквалифицирането на жените в секторите на ИКТ и НТИМ. Когато изпълняват и разработват координиран пакет от персонализирани услуги, държавите членки следва освен това да се стремят да не затвърждават допълнително доминиращата позиция на един пол в отраслите и секторите, в които това традиционно е било така. Увеличаването на броя на представителите на по-слабо представения пол в различни сектори, като финансите, ИКТ и НТИМ, ще допринесе за намаляване на разликата в заплащането и в пенсиите между мъжете и жените.

Обосновка

Предишният опит от прилагането на ЕФПГ показва, че жените като цяло се преквалифицират в традиционно доминираните от жени сектори, които са по-ниско платени, като по този начин се продължава неравнопоставеността между половете в заплащането и пенсиите.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Когато изготвят съгласувания пакет от активни мерки на политиката за пазара на труда, държавите членки следва да обръщат особено внимание на бенефициерите в неравностойно положение, включително младите и по-възрастните безработни лица и лицата, изложени на риск от бедност, тъй като тези групи изпитват особени трудности при повторното интегриране на пазара на труда. Независимо от това, принципите на равенство на половете и недопускане на дискриминация, които са едни от основните ценности на Съюза и са залегнали в Европейския стълб на социалните права, следва да бъдат спазвани и насърчавани при привеждането на ЕФПГ в действие.

(21)  Когато изготвят съгласувания пакет от активни мерки на политиката за пазара на труда, държавите членки следва да обръщат особено внимание на бенефициерите в неравностойно положение, включително младите и по-възрастните безработни лица и лицата, изложени на риск от бедност, както и да вземат под внимание необходимостта от воденето на борба с дискриминацията срещу жените в областта на заетостта, тъй като тези групи изпитват особени трудности при повторното интегриране на пазара на труда. Независимо от това, принципите на равенство на половете и недопускане на дискриминация, които са едни от основните ценности на Съюза и са залегнали в Европейския стълб на социалните права, следва да бъдат спазвани и насърчавани при привеждането на ЕФПГ в действие. Прилагането на ЕФПГ следва да има за цел да допринесе за насърчаването на устойчива заетост, която гарантира равни възможности, зачита принципа за равно заплащане за работата с еднаква стойност и подкрепя мерките за постигане на баланс между професионалния и личния живот, които благоприятстват равенството между половете.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Когато изготвят съгласувания пакет от активни мерки на политиката за пазара на труда, държавите членки следва да обръщат особено внимание на бенефициерите в неравностойно положение, включително младите и по-възрастните безработни лица и лицата, изложени на риск от бедност, тъй като тези групи изпитват особени трудности при повторното интегриране на пазара на труда. Независимо от това, принципите на равенство на половете и недопускане на дискриминация, които са едни от основните ценности на Съюза и са залегнали в Европейския стълб на социалните права, следва да бъдат спазвани и насърчавани при привеждането на ЕФПГ в действие.

(21)  Когато изготвят съгласувания пакет от активни мерки на политиката за пазара на труда, държавите членки следва да обръщат особено внимание на бенефициерите в неравностойно положение, включително младите и по-възрастните безработни лица, хората с увреждания и такива с роднини на издръжка, както и лицата, изложени на риск от бедност, тъй като тези групи изпитват особени трудности при повторното интегриране на пазара на труда. Независимо от това, принципите на равенство на половете и недопускане на дискриминация, които са едни от основните ценности на Съюза и са залегнали в Европейския стълб на социалните права, следва да бъдат спазвани и насърчавани при привеждането на ЕФПГ в действие.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25a)  В светлината на принципа на равенство, държавите членки следва да осигурят действителен достъп до информация относно ЕФПГ на цялата си територия, включително в селските райони.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  За да може Европейският парламент да упражнява политически контрол и за да може Комисията да осъществява непрекъснат мониторинг на постигнатите с помощ от ЕФПГ резултати, държавите членки следва да представят окончателен доклад за изпълнението на ЕФПГ.

(31)  За да може Европейският парламент да упражнява политически контрол и за да може Комисията да осъществява непрекъснат мониторинг на постигнатите с помощ от ЕФПГ резултати, държавите членки следва да представят окончателен доклад за изпълнението на ЕФПГ, който следва да отговаря на ясни мониторингови изисквания и да съдържа последващи действия по отношение на бенефициерите и оценка на въздействието върху равенството между половете.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39)  Поради факта, че цифровата трансформация на икономиката изисква определено ниво на цифрова компетентност на работната сила, разпространението на умения, които се изискват в цифровата епоха, следва да бъде задължителен хоризонтален елемент на всеки съгласуван пакет от персонализирани услуги, който се предлага,

(39)  Поради факта, че цифровата трансформация на икономиката изисква определено ниво на цифрова компетентност на работната сила, разпространението на умения, които се изискват в цифровата епоха, следва да бъде задължителен хоризонтален елемент на всеки съгласуван пакет от персонализирани услуги, който се предлага, и следва да включва целта за увеличаване на участието на жените в професиите в областта на НТИМ.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Конкретната цел на ЕФПГ е да предложи помощ в случай на неочаквани големи преструктурирания, и по-специално тези, причинени от предизвикателства, свързани с глобализацията, като например промени в моделите на световната търговия, търговски спорове, финансови или икономически кризи, прехода към нисковъглеродна икономика или вследствие на цифровизацията или автоматизацията. Особен акцент се поставя върху мерките, които помагат на групите в най-неравностойно положение.

2.  Конкретната цел на ЕФПГ е да предложи помощ в случай на неочаквани големи преструктурирания, и по-специално тези, причинени от предизвикателства, свързани с глобализацията, като например промени в моделите на световната търговия, търговски спорове, финансови или икономически кризи, прехода към нисковъглеродна икономика или вследствие на цифровизацията или автоматизацията. Особен акцент се поставя върху мерките, които помагат на групите в най-неравностойно положение и насърчаването на равенството между половете.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  „принципът на равното третиране между жените и мъжете“ означава, че не се допуска пряка или непряка дискриминация, основана на пола, на различните стадии на прилагането на финансовото участие, по-конкретно при подбора на целевите групи, определянето на критериите, показателите и бенефициерите;

Обосновка

Следва да се добави определение на принципа на равно третиране на жените и мъжете с оглед засилване на измерението, свързано с равенството между половете, в регламента. Освен това непряката дискриминация следва да бъде изрично посочена, тъй като обикновено именно такава (непреднамерена) дискриминация възниква в хода на изпълнението на различните програми.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Финансов принос от ЕФПГ може да бъде отпуснат за активни мерки на пазара на труда, които са част от съгласуван пакет от персонализирани услуги, предназначени да улеснят реинтегрирането на попадащите в целевата група бенефициери, и по-специално на най-неравнопоставените сред съкратените работници, в заетост или самостоятелна заетост.

Финансов принос от ЕФПГ може да бъде отпуснат за активни мерки на пазара на труда, които са част от съгласуван пакет от персонализирани услуги, предназначени да улеснят реинтегрирането на попадащите в целевата група бенефициери, и по-специално на жените и на най-неравнопоставените сред съкратените работници, в заетост или самостоятелна заетост.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  индивидуализирано обучение и преквалификация, включително в областта на информационните и комуникационните технологии и други умения, необходими в цифровата епоха, сертифициране на придобити умения, съдействие при търсене на работа, професионално ориентиране, консултантски услуги, наставничество, съдействие при пренасочване, насърчаване на предприемачеството, помощ за самостоятелна заетост, за започване на стопанска дейност и за придобиване от служителите, както и дейности по сътрудничество;

а)  индивидуализирано обучение и преквалификация, включително в областта на информационните и комуникационните технологии и други умения, необходими в цифровата епоха, информация относно ученето през целия живот, сертифициране на придобити умения, съдействие при търсене на работа, професионално ориентиране, консултантски услуги, наставничество, съдействие при пренасочване, насърчаване на предприемачеството, помощ за самостоятелна заетост, за започване на стопанска дейност и за придобиване от служителите, както и дейности по сътрудничество; тези дейности се осъществяват въз основа на принципа на равно третиране на жените и мъжете, като се обръща специално внимание на задържането на жените на пазара на труда;

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  индивидуализирано обучение и преквалификация, включително в областта на информационните и комуникационните технологии и други умения, необходими в цифровата епоха, сертифициране на придобити умения, съдействие при търсене на работа, професионално ориентиране, консултантски услуги, наставничество, съдействие при пренасочване, насърчаване на предприемачеството, помощ за самостоятелна заетост, за започване на стопанска дейност и за придобиване от служителите, както и дейности по сътрудничество;

а)  индивидуализирано обучение и преквалификация, включително в областта на информационните и комуникационните технологии и други умения, необходими в цифровата епоха, сертифициране на придобити умения, съдействие при търсене на работа, професионално ориентиране, консултантски услуги, наставничество, овластяване на жените, модули за изграждане на увереност и мотивация, съдействие при пренасочване, насърчаване на предприемачеството, помощ за самостоятелна заетост, за започване на стопанска дейност и за придобиване от служителите, както и дейности по сътрудничество;

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  специални мерки с ограничен срок, например помощи за търсене на работа, стимули за наемане на работа, предназначени за работодателите, помощи за мобилност, помощи за покриване на разходи за обучение и на дневни разходи, включително помощи за лица, които полагат грижи.

б)  специални мерки с ограничен срок, например помощи за търсене на работа, стимули за наемане на работа, предназначени за работодателите, помощи за мобилност, помощи за покриване на разходи за обучение и на дневни разходи, включително помощи за постигане на баланс между професионалния и личния живот за работещи родители и лица, които полагат грижи.

Обосновка

Обхватът на бенефициерите следва да бъде изяснен, тъй като той съответства на предстоящия законодателен акт. Освен това, тъй като определението за „лице, полагащо грижи“ не съществува в законодателството на ЕС, съществува риск работещите родители да не бъдат обхванати от разпоредбата, ако тя се отнася само за полагащите грижи лица.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 3 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  мерки за стимулиране по-специално на работниците в неравностойно положение, лицата, които са изложени на по-висок риск от бедност или по-възрастни работници, за да останат или да се върнат на пазара на труда.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Разходите за мерките по буква б) не могат да надхвърлят 35% от общия размер на разходите за съгласувания пакет от персонализирани услуги, изброени в настоящия параграф.

Разходите за мерките по буква б) не могат да надхвърлят 50% от общия размер на разходите за съгласувания пакет от персонализирани услуги, изброени в настоящия параграф.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Съгласуваният пакет от персонализирани услуги трябва да бъде проектиран така, че да предвижда бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения. Съгласуваният пакет е съвместим с преминаването към ефективна от гледна точка на ресурсите и устойчива икономика и също така се съсредоточава върху разпространението на умения, които се изискват в цифровата индустриална епоха, и взема предвид търсенето на местния пазар на труда.

Съгласуваният пакет от персонализирани услуги трябва да бъде проектиран така, че да предвижда бъдещите и устойчиви перспективи за пазара на труда и необходимите умения. Съгласуваният пакет е съвместим с преминаването към ефективна от гледна точка на ресурсите и устойчива икономика и също така се съсредоточава върху разпространението на умения, които се изискват в цифровите, промишлените и устойчивите „зелени“ сектори и работни места, индустриална епоха, и взема предвид търсенето на местния пазар на труда и нуждата от премахване на разликите между половете в сферата на заетостта.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 6 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

При разработването на съгласуван пакет персонализирани услуги, насочен към улесняване на реинтеграцията на бенефициерите от целевата група на пазара на труда, държавите членки се стремят да преодолеят различията между половете в секторите на информатиката, комуникациите, науката, математиката и технологичните сектори, като насърчават повторното обучение и преквалификацията на жените в секторите, в които обикновено преобладават мъже, като например финанси, ИКТ и НТИМ.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията и държавите членки гарантират, че равенството между мъжете и жените и интегрирането на спецификите на пола са неделима част от различните етапи на усвояване на финансовия принос от ЕФПГ и че се насърчават през тези етапи.

Комисията и държавите членки гарантират, че равенството между мъжете и жените и интегрирането на спецификите на пола са неделима част от различните етапи на усвояване на финансовия принос от ЕФПГ и че се насърчават през тези етапи, особено при подбора на целевите групи, установяването на критерии и показатели, както и разработването на съгласуван пакети от персонализирани услуги за бенефициерите.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията и държавите членки гарантират, че равенството между мъжете и жените и интегрирането на спецификите на пола са неделима част от различните етапи на усвояване на финансовия принос от ЕФПГ и че се насърчават през тези етапи.

Комисията и държавите членки гарантират, че равенството между мъжете и жените и интегрирането на спецификите на пола са неделима част от всички подходящи етапи на усвояване на финансовия принос от ЕФПГ и че се насърчават през тези етапи.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията изпълнява информационни и комуникационни дейности, свързани със случаите по ЕФПГ и резултатите от тях, въз основа на своя опит с цел подобряване на ефективността на ЕФПГ и гарантиране на това, че гражданите и работниците на Съюза знаят за съществуването на ЕФПГ.

Комисията изпълнява информационни и комуникационни дейности, свързани със случаите по ЕФПГ и резултатите от тях, въз основа на своя опит с цел подобряване на ефективността на ЕФПГ и гарантиране на това, че гражданите и работниците на Съюза знаят за съществуването на ЕФПГ, включително с гражданите и работниците в селските райони със затруднен достъп до информация.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Не по-късно от края на седмия месец след изтичането на срока, определен в член 15, параграф 3, съответната държава членка представя на Комисията окончателен доклад за усвояването на финансовия принос, като докладът включва също информация за:

1.  Не по-късно от края на седмия месец след изтичането на срока, определен в член 15, параграф 3, съответната държава членка представя на Комисията окончателен доклад с публично достъпни и агрегирани по пол данни за усвояването на финансовия принос, като докладът включва също информация за:

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  отделна оценка на въздействието върху равенството между половете за докладваните случаи;

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  На всеки четири години Комисията прави по своя инициатива и в тясно сътрудничество с държавите членки оценка на финансовите приноси от ЕФПГ.

1.  На всеки четири години Комисията прави по своя инициатива и в тясно сътрудничество с държавите членки оценка на финансовите приноси от ЕФПГ, която следва да бъде чувствителна към въпросите, свързани с равенството между половете;

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

3.9.2018

 

 

 

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)

Позовавания

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Дата на представяне на ЕП

30.5.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

INTA

11.6.2018

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

ENVI

11.6.2018

 

REGI

11.6.2018

AGRI

5.7.2018

FEMM

11.6.2018

 

Недадени становища

       Дата на решението

ENVI

21.6.2018

AGRI

20.6.2018

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Maria Arena

31.5.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

6.9.2018

9.10.2018

 

 

Дата на приемане

27.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, António Marinho e Pinto, Tamás Meszerics, Michaela Šojdrová, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato

Дата на внасяне

7.12.2018

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

42

+

ALDE

Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Czesław Hoc

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, David Casa, Krzysztof Hetman, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Miroslavs Mitrofanovs

1

-

ECR

Amjad Bashir

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 11 януари 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност