Postup : 2018/0202(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0445/2018

Předložené texty :

A8-0445/2018

Rozpravy :

PV 15/01/2019 - 19
CRE 15/01/2019 - 19

Hlasování :

PV 16/01/2019 - 12.6
CRE 16/01/2019 - 12.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0019

ZPRÁVA     ***I
PDF 1399kWORD 176k
7.12.2018
PE 625.202v02-00 A8-0445/2018

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG)

(COM(2018)0380 – C8‑0231/2018 – 2018/0202(COD))

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Zpravodajka: Maria Arena

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pro mezinárodní obchod
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 STANOVISKO Výboru pro rozpočtovou kontrolu
 STANOVISKO Výboru pro regionální rozvoj
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG)

(COM(2018)0380 – C8‑0231/2018 – 2018/0202(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0380),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 175 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0231/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne ... (1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne ..., (2),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanoviska Výboru pro mezinárodní obchod, Rozpočtového výboru, Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Výboru pro regionální rozvoj a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0445/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo bude mít v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG).

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro transformaci (EFT)

Odůvodnění

Horizontální pozměňovací návrh, který se uplatní v celém znění. Bude-li zahrnut do konečného znění nařízení, provedou právníci-lingvisté nezbytné změny. Související pozměňovací návrhy proto nejsou do konečné zprávy zahrnuty.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Při provádění fondů by s přihlédnutím k Listině základních práv Evropské unie měly být respektovány horizontální zásady stanovené v článku 3 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „SEU“) a v článku 10 SFEU, včetně zásad subsidiarity a proporcionality stanovených v článku 5 SEU. Členské státy a Komise by měly usilovat o odstranění nerovností a podporu rovnosti žen a mužů a začlenění hlediska rovnosti pohlaví, jakož i o boj proti diskriminaci na základě pohlaví, rasového či etnického původu, náboženského vyznání či víry, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace. Cíle fondů by měly být sledovány v rámci udržitelného rozvoje a prosazování cíle Unie zachovat a chránit životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, jak je stanoveno v článku 11 a čl. 191 odst. 1 SFEU, při zohlednění zásady „znečišťovatel platí“.

(1)  Při provádění fondů by měly být dodržovány horizontální zásady podle článku 3 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „SEU“) a článků 9 a 10 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen SFEU), včetně zásad subsidiarity a proporcionality podle článku 5 SEU, s přihlédnutím k Listině základních práv Evropské unie. V souladu s článkem 8 SFEU by členské státy a Komise měly usilovat o odstranění nerovností a podporu rovnosti žen a mužů a začlenění hlediska rovnosti pohlaví, jakož i o boj proti diskriminaci na základě pohlaví, rasového či etnického původu, náboženského vyznání či víry, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace. Cíle fondů by měly být sledovány v rámci udržitelného rozvoje a prosazování cíle Unie zachovat a chránit životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, jak je stanoveno v článku 11 a čl. 191 odst. 1 SFEU, při zohlednění zásady „znečišťovatel platí“.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  V únoru 2018 přijala Komise sdělení s názvem „Nový, moderní víceletý finanční rámec pro Evropskou unii, která efektivně naplňuje své priority po roce 2020“18. Komise zdůrazňuje, že rozpočet Unie podporuje evropské jedinečné sociálně tržní hospodářství. Proto bude nanejvýše důležité zlepšit pracovní příležitosti a řešit výzvy v oblasti dovedností, zejména také dovedností souvisejících s digitalizací. V příštím víceletém finančním rámci bude klíčovou zásadou rozpočtová flexibilita. Zůstanou v platnosti mechanismy flexibility, aby Unie mohla reagovat na nepředvídatelné události a aby se zajistilo, že rozpočtové prostředky jsou využívány tam, kde jsou nejvíce zapotřebí.

(4)  V únoru 2018 přijala Komise sdělení s názvem „Nový, moderní víceletý finanční rámec pro Evropskou unii, která efektivně naplňuje své priority po roce 2020“18. Komise zdůrazňuje, že rozpočet Unie podporuje evropské jedinečné sociálně tržní hospodářství. Proto bude nanejvýše důležité zlepšit pracovní příležitosti a řešit výzvy v oblasti dovedností, zejména také dovedností souvisejících s digitalizací, automatizací a přechodem na ekonomiku účinně využívající zdroje, přičemž je třeba plně dodržovat Pařížskou dohodu o změně klimatu z roku 2015 v návaznosti na 21. konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu. V příštím víceletém finančním rámci bude klíčovou zásadou rozpočtová flexibilita. Zůstanou v platnosti mechanismy flexibility, aby Unie mohla včas reagovat na nepředvídatelné události a aby se zajistilo, že rozpočtové prostředky jsou využívány tam, kde jsou nejvíce zapotřebí.

__________________

__________________

18 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf

18 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  V „diskusním dokumentu o využití potenciálu globalizace“20 Komise určila kombinaci globalizace spojené s obchodem a technologických změn jako hlavní důvody zvýšené poptávky po kvalifikované pracovní síle a sníženého počtu pracovních míst, jež vyžadují nižší kvalifikaci. I přes celkové obrovské výhody otevřenějšího obchodu a pokračující integraci světových ekonomik je třeba řešit tyto negativní vedlejší účinky. Jelikož současné přínosy globalizace jsou již nerovnoměrně rozděleny mezi lidi a regiony, což má významný dopad na lidi a regiony zasažené negativně, existuje nebezpečí, že tyto účinky budou ještě více zesíleny čím dál rychleji se vyvíjejícím technologickým pokrokem. Proto bude v souladu se zásadami solidarity a udržitelnosti nezbytné zajistit, aby přínosy globalizace byly sdíleny spravedlivěji sladěním hospodářského otevření a technologického pokroku se sociální ochranou.

(6)  V „diskusním dokumentu o využití potenciálu globalizace“20 Komise určila kombinaci globalizace spojené s obchodem a technologických změn jako hlavní důvody zvýšené poptávky po kvalifikované pracovní síle a sníženého počtu pracovních míst, jež vyžadují nižší kvalifikaci. Třebaže otevřenější obchod poskytuje řadu výhod, je třeba stanovit vhodné prostředky pro řešení negativních vedlejších účinků, které se s ním pojí. Vzhledem k tomu, že současné přínosy globalizace jsou nerovnoměrně rozděleny mezi lidi a regiony, což má významný dopad na lidi a regiony zasažené negativně, existuje nebezpečí, že tyto účinky budou ještě více zesíleny technologickými a environmentálními změnami. Proto bude v souladu se zásadami solidarity a udržitelnosti nezbytné zajistit, aby přínosy globalizace byly sdíleny spravedlivěji. Veškeré souběžné negativní účinky globalizace a technologických a environmentálních změn by měly být ve větší míře předjímány v příslušných strukturálních fondech Unie, například v Evropském sociálním fondu plus (ESF+), s cílem lépe přizpůsobit svět podnikání a pracovní sílu, a to sladěním hospodářského růstu a technologického pokroku s dostatečnou sociální ochranou a aktivní podporou přístupu k pracovním místům a samostatné výdělečné činnosti.

__________________

__________________

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_cs

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_cs

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  V „diskusním dokumentu o budoucnosti financí Unie“21 Komise zdůrazňuje nutnost zmenšit hospodářské a sociální rozdíly mezi členskými státy a jejich regiony. Klíčovou prioritou jsou tudíž investice do rovnosti, sociálního začleňování, vzdělání a odborné přípravy a rovněž zdraví.

(7)  V „diskusním dokumentu o budoucnosti financí Unie“21 Komise zdůrazňuje nutnost zmenšit hospodářské a sociální rozdíly mezi členskými státy a jejich regiony. Klíčovou prioritou jsou tudíž investice do udržitelného rozvoje, rovnosti, sociálního začleňování, vzdělání a odborné přípravy a rovněž zdraví.

_________________

_________________

21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_cs

21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_cs

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Globalizace a technologické změny pravděpodobně dále zvýší vzájemnou propojenost a vzájemnou závislost světových ekonomik. Realokace pracovní síly je nedílnou a nevyhnutelnou součástí těchto hospodářských změn. Mají-li být výhody z těchto změn rozděleny spravedlivě, je nabízení pomoci propuštěným pracovníkům a osobám ohroženým propuštěním nanejvýš důležité. „Rámec kvality EU pro předjímání změn a restrukturalizaci“ 22 je politickým nástrojem Unie, jenž stanoví rámec pro osvědčené postupy pro předjímání a řešení restrukturalizace podniků. Poskytuje komplexní rámec pro to, jakým způsobem by měly být řešeny výzvy spojené s ekonomickým přizpůsobením a restrukturalizací a jejich dopad na zaměstnanost a sociální situaci, a to správnými politickými prostředky. Rovněž vyzývá členské státy k využívání finančních prostředků EU a vnitrostátního financování takovým způsobem, aby se zajistilo, že lze účinněji zmírnit sociální dopad restrukturalizace, zejména nepříznivé dopady na zaměstnanost. Hlavními nástroji Unie pro pomoc postiženým pracovníkům jsou Evropský sociální fond plus (ESF+), jehož účelem je poskytovat pomoc předjímajícím způsobem, a EFG, jehož účelem je poskytovat pomoc v případech neočekávané podstatné restrukturalizace reaktivním způsobem.

(8)  Změna klimatu, globalizace a technologické změny pravděpodobně dále zvýší vzájemnou propojenost a vzájemnou závislost světových ekonomik. Realokace pracovní síly je nedílnou a nevyhnutelnou součástí těchto hospodářských změn. Mají-li být výhody z těchto změn rozděleny spravedlivě, je nabízení pomoci propuštěným pracovníkům a osobám ohroženým propuštěním nanejvýš důležité. Hlavními nástroji Unie pro pomoc postiženým pracovníkům jsou ESF+, jehož účelem je poskytovat pomoc předjímajícím způsobem, a EFT, jehož účelem je poskytovat pomoc v případech podstatné restrukturalizace reaktivním způsobem. „Rámec kvality EU pro předjímání změn a restrukturalizaci“ 22 je politickým nástrojem Unie, jenž stanoví rámec pro osvědčené postupy pro předjímání a řešení restrukturalizace podniků. Poskytuje komplexní rámec pro to, jakým způsobem by měly být řešeny výzvy spojené s ekonomickým přizpůsobením a restrukturalizací a jejich dopad na zaměstnanost a sociální situaci, a to správnými politickými prostředky. Rovněž vyzývá členské státy k využívání finančních prostředků EU a vnitrostátního financování takovým způsobem, aby se zajistilo, že lze účinněji zmírnit sociální dopad restrukturalizace, zejména nepříznivé dopady na zaměstnanost.

__________________

__________________

22 SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ – Rámec kvality EU pro předjímání změn a restrukturalizaci, (COM(2013) 882 final, 13.12.2013).

22 SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ – Rámec kvality EU pro předjímání změn a restrukturalizaci, (COM(2013) 882 final, 13.12.2013).

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11a) Program EFT by měl být viditelný a měl by využívat více kvalitnějších údajů, aby bylo možné EFT řádně vědecky hodnotit a předešlo se administrativním omezením, která brání využití tohoto programu při poskytování pomoci při přizpůsobení se obchodu.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Komise zdůrazňuje pokračující význam úlohy EFG jako pružného fondu, který poskytuje pomoc propuštěným pracovníkům, kteří přišli o práci při propouštění velkého rozsahu, a pomáhá jim co nejrychleji najít nové zaměstnání. Unie by měla nadále poskytovat zvláštní jednorázovou podporu k usnadnění opětovného profesního začlenění pracovníků propuštěných v oblastech, odvětvích, na územích nebo na trzích práce, které utrpěly otřes v důsledku vážného narušení hospodářství. Vzhledem k vzájemnému působení a k vzájemným dopadům otevřeného obchodu, technologických změn či jiných faktorů, např. přechodu na nízkouhlíkové hospodářství, a tudíž vzhledem ke skutečnosti, že je čím dál tím těžší určit specifický faktor, který způsobuje propouštění, bude uvolnění prostředků z EFG v budoucnu založeno pouze na značném dopadu restrukturalizace. Vzhledem ke svému účelu, jímž je poskytnout podporu v naléhavých a neočekávaných situacích, doplňuje EFG předvídavější pomoc, již nabízí ESF+, přičemž zůstane flexibilním a zvláštním nástrojem mimo rozpočtové stropy víceletého finančního rámce, jak je uvedeno ve sdělení Komise „Moderní rozpočet pro Unii, která chrání, posiluje a brání – Víceletý finanční rámec na období 2021–2027“ a v jeho příloze27.

(13)  Komise zdůrazňuje pokračující význam úlohy EFT jako pružného fondu, který poskytuje pomoc propuštěným pracovníkům, kteří přišli o práci při propouštění velkého rozsahu, a pomáhá jim co nejrychleji najít nové zaměstnání. Unie by měla nadále poskytovat zvláštní jednorázovou podporu k usnadnění opětovného kvalitního a udržitelného profesního začlenění pracovníků propuštěných v oblastech, odvětvích, na územích nebo na trzích práce, které utrpěly otřes v důsledku vážného narušení hospodářství. Vzhledem k vzájemnému působení a k vzájemným dopadům otevřeného obchodu, technologických změn, digitalizace a automatizace či jiných faktorů, např. přechodu na nízkouhlíkové hospodářství, a tudíž vzhledem ke skutečnosti, že je čím dál tím těžší určit specifický faktor, který způsobuje propouštění, by uvolnění prostředků z EFT mělo být v budoucnu založeno pouze na značném dopadu restrukturalizace. Vzhledem ke svému účelu, jímž je poskytnout podporu v naléhavých a neočekávaných situacích, doplňuje EFT předvídavější pomoc, již nabízí ESF+, přičemž by měl zůstat flexibilním a zvláštním nástrojem mimo rozpočtové stropy víceletého finančního rámce, jak je uvedeno ve sdělení Komise „Moderní rozpočet pro Unii, která chrání, posiluje a brání – Víceletý finanční rámec na období 2021–2027“ a v jeho příloze27.

__________________

__________________

27 Pracovní dokument útvarů Komise SWD (2018) 171 final a jeho příloha COM (2018) 321 final.

27 Pracovní dokument útvarů Komise SWD (2018) 171 final a jeho příloha COM (2018) 321 final.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Ve svém usnesení ze dne 30. května 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a vlastních zdrojích Evropský parlament znovu potvrdil svůj pevný postoj, pokud jde o potřebnou výši financování pro čtyři klíčové oblasti politiky Unie ve VFR na období 2012–2027 tak, aby mohly plnit své poslání a cíle. Poukázal zejména na výzvu ke zdvojnásobení konkrétního financování malých a středních podniků v rámci VFR a k řešení problematiky nezaměstnanosti mladých lidí; uvítal několik návrhů na zlepšení stávajících ustanovení, zejména vyšší příděly pro zvláštní nástroje; a konstatoval, že má v případě potřeby v úmyslu jednat o jejich dalším zdokonalení.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Jak již bylo uvedeno, aby byl zachován evropský rozměr EFG, měla by být žádost o pomoc uplatněna, pokud má podstatná restrukturalizace značný dopad na místní nebo regionální hospodářství. Tento dopad by měl být definován minimálním počtem propuštěných pracovníků během konkrétního referenčního období. S přihlédnutím ke zjištěním hodnocení v polovině období je prahová hodnota stanovena na 250 propuštěných pracovníků během referenčního období v délce čtyř měsíců (nebo šesti měsíců v případě určitých odvětví). Vzhledem k tomu, že vlny propouštění v různých odvětvích ve stejném regionu mají stejný značný dopad na místní trh práce, měly by být umožněny rovněž regionální žádosti. Na malých pracovních trzích, jako jsou trhy malých členských států nebo odlehlých regionů, včetně nejvzdálenějších regionů uvedených v článku 349 SFEU, nebo za výjimečných okolností by mohly být žádosti podávány i při nižším počtu propuštěných pracovníků.

(14)  Jak již bylo uvedeno, aby byl zachován evropský rozměr EFT, měla by být žádost o pomoc uplatněna, pokud má podstatná restrukturalizace značný dopad na místní nebo regionální hospodářství. Tento dopad by měl být definován minimálním počtem propuštěných pracovníků během konkrétního referenčního období. S přihlédnutím ke zjištěním hodnocení v polovině období je prahová hodnota stanovena na 200 propuštěných pracovníků během příslušných referenčních období. Vzhledem k tomu, že vlny propouštění v různých odvětvích ve stejném regionu mají stejný značný dopad na místní trh práce, měly by být umožněny rovněž regionální žádosti. Na malých pracovních trzích, jako jsou trhy malých členských států nebo odlehlých regionů, včetně nejvzdálenějších regionů uvedených v článku 349 SFEU, nebo za výjimečných okolností by mělo být možné předkládat žádosti i při nižším počtu propuštěných pracovníků.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a)  EFT by se měl snažit projevit solidaritu s propuštěnými pracovníky ze všech typů podniků bez ohledu na jejich velikost a měl by přitom respektovat zásadu subsidiarity a zohledňovat významný dopad dané restrukturalizace jakožto prahovou hodnotu pro použití EFT.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14b)  EFT by měl být i nadále zvláštním nástrojem Unie, který reaguje na situace, v jejichž důsledku dochází k rozsáhlým případům restrukturalizace na evropském trhu práce. Unie by se však měla i nadále snažit nalézt udržitelnější způsoby, jak řešit strukturální změny a problémy, jež postihují trhy práce a vedou k takovým případům v členských státech.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Evropské středisko pro monitorování změn působící v rámci Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) v Dublinu napomáhá Komisi a členským státům s kvalitativními a kvantitativními analýzami s cílem pomoci při vyhodnocování trendů globalizace, restrukturalizace a využívání EFG.

(17)  Evropské středisko pro monitorování změn působící v rámci Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) v Dublinu napomáhá Komisi a členským státům s kvalitativními a kvantitativními analýzami s cílem pomoci při vyhodnocování trendů, jako je globalizace, technologické a environmentální změny, restrukturalizace a využívání EFT. Tyto analýzy by měly zahrnovat dostatečný počet roztříděných údajů, zejména z genderového hlediska, s cílem bojovat účinněji proti nerovnosti žen a mužů.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a)  Evropský monitor pro restrukturalizaci (ERM) nadace Eurofound sleduje pomocí sítě vnitrostátních dopisovatelů v reálném čase zprávy o velkých případech restrukturalizace po celé Unii. ERM je pro EFT velmi důležitý a měl by pomáhat s jeho fungováním, zejména skrze pomoc při vyhledávání případů vyžadujících pomoc v rané fázi.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Propuštění pracovníci a osoby samostatně výdělečně činné, které přestaly vykonávat svou činnost, by měli mít rovný přístup k EFG nezávisle na typu jejich pracovní smlouvy nebo pracovního poměru. Pracovníci, kteří byli propuštěni, jakož i osoby samostatně výdělečně činné, které přestaly vykonávat svou činnost, by proto měli být považováni za možné příjemce pomoci z EFG pro účely tohoto nařízení.

(18)  Propuštění pracovníci a osoby samostatně výdělečně činné, které přestaly vykonávat svou činnost, by měli mít rovný přístup k fondu EFT nezávisle na typu jejich pracovní smlouvy nebo pracovního poměru. Pracovníci, kteří byli propuštěni – bez ohledu na typ a trvání pracovního poměru –, jakož i osoby samostatně výdělečně činné, které přestaly vykonávat svou činnost, by proto měli být považováni za možné příjemce pomoci z EFT pro účely tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Finanční příspěvky z EFG by měly být zejména zaměřeny na aktivní opatření na trhu práce, jejichž cílem je rychlé opětovné začleňování příjemců pomoci do udržitelného zaměstnání, a to jak v rámci původního odvětví jejich činnosti, tak mimo ně. Opatření by měla odrážet plánované potřeby místního nebo regionálního trhu práce. V případě potřeby by však měla být rovněž podporována mobilita propuštěných pracovníků s cílem přispět k nalezení nového zaměstnání jinde. Zvláštní důraz by měl být kladen na šíření dovedností potřebných v digitální éře. Zahrnutí finančních příspěvků do koordinovaného balíčku individualizovaných služeb by mělo být omezeno. Společnosti by mohly být vybízeny k účasti na vnitrostátním spolufinancování pro opatření podporovaná z EFG.

(19)  Finanční příspěvky z EFT by měly být zejména zaměřeny na aktivní opatření na trhu práce a individualizované služby, jejichž cílem je rychlé opětovné začleňování příjemců pomoci do kvalitního a udržitelného zaměstnání v některém z odvětví zaměřených na budoucnost, a to jak v rámci původního odvětví jejich činnosti, tak mimo ně, ale také na podporu samostatné výdělečné činnosti a zakládání podniků, a to i vytvářením družstev. Opatření by měla odrážet očekávané potřeby místního nebo regionálního trhu práce. V případě potřeby by však měla být rovněž podporována mobilita propuštěných pracovníků s cílem přispět k nalezení nového zaměstnání jinde. Zvláštní důraz by měl být kladen na šíření dovedností potřebných v digitální éře a případně na překonávání genderových stereotypů v zaměstnání. Zahrnutí finančních příspěvků do koordinovaného balíčku individualizovaných služeb by mělo být omezeno. Tyto finanční příspěvky by měly doplňovat, a nikoli nahrazovat, opatření, která jsou na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv v pravomoci členských států. Společnosti by měly být vybízeny k účasti na vnitrostátním spolufinancování pro opatření podporovaná z EFT.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a)  Při plánování a vytváření koordinovaného balíčku individualizovaných služeb, jejichž cílem je usnadnění opětovného začlenění cílových příjemců, by členské státy měly využívat cíle digitální agendy a strategie jednotného digitálního trhu a lépe tyto cíle zaměřit, aby tak řešily závažný rozdíl mezi ženami a muži v oblasti IKT a vědy, techniky, inženýrství a matematiky (STEM) prostřednictvím podpory rekvalifikace žen pro oblast IKT a STEM. Při plánování a vytváření koordinovaného balíčku individualizovaných služeb by se členské státy měly rovněž vyhýbat udržování dominance jednoho pohlaví v těch odvětvích a sektorech, kde tomu tak tradičně je. Zvýšení zastoupení méně zastoupeného pohlaví v různých odvětvích, jako je například finančnictví, IKT a STEM, by přispělo ke snížení rozdílů v platech a důchodech mezi ženami a muži.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Při vypracování koordinovaného balíčku aktivních opatření politiky trhu práce by měly členské státy podporovat opatření, která významně přispějí k zaměstnatelnosti příjemců pomoci. Členské státy by měly usilovat o opětovné zapojení co největšího počtu příjemců pomoci účastnících se těchto opatření do udržitelného zaměstnání, a to co nejdříve v rámci šestiměsíčního období předcházejícího dni, ke kterému má být předložena závěrečná zpráva.

(20)  Při vypracování koordinovaného balíčku aktivních opatření politiky trhu práce by měly členské státy podporovat opatření, která významně přispějí k zaměstnatelnosti příjemců pomoci. Členské státy by měly usilovat o opětovné zapojení všech příjemců pomoci účastnících se těchto opatření do kvalitního a udržitelného zaměstnání, a to co nejdříve v rámci sedmiměsíčního období předcházejícího dni, ke kterému má být předložena závěrečná zpráva. Koordinovaný balíček individualizovaných služeb by měl případně zohlednit důvody propouštění a předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti. Koordinovaný balíček by měl být slučitelný s přechodem k hospodářství ohleduplnému ke klimatu a účinně využívajícímu zdroje.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Členské státy by měly při navrhování koordinovaného balíčku aktivních opatření politiky trhu práce věnovat zvláštní pozornost znevýhodněným příjemcům pomoci, včetně mladých a starších nezaměstnaných osob a osob ohrožených chudobou, a to vzhledem k tomu, že se tyto skupiny při návratu na trh práce potýkají se specifickými problémy. Bez ohledu na to by při provádění EFG měly být dodržovány a prosazovány zásady rovnosti žen a mužů a nediskriminace, které patří k hlavním hodnotám Unie a jsou zakotveny v evropském pilíři sociálních práv.

(21)  Členské státy by měly při navrhování koordinovaného balíčku aktivních opatření politiky trhu práce věnovat zvláštní pozornost znevýhodněným příjemcům pomoci, včetně osob se zdravotním postižením, osob se závislými rodinnými příslušníky, mladých a starších nezaměstnaných osob, osob s nízkou kvalifikací, osob z rodin migrantů a osob ohrožených chudobou, a to vzhledem k tomu, že se tyto skupiny při návratu na trh práce potýkají se specifickými problémy. Bez ohledu na to by při provádění EFT měly být dodržovány a prosazovány zásady rovnosti žen a mužů a nediskriminace, které patří k hlavním hodnotám Unie a jsou zakotveny v evropském pilíři sociálních práv.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a)  V období od března 2007 do března 2017 obdržela Komise 148 žádostí o spolufinancování z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) z 21 členských států, v celkové výši téměř 600 milionů EUR za účelem pomoci 138 888 propuštěným pracovníkům a 2 944 osobám, které nejsou zaměstnané ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET).

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Pro účinnou a rychlou podporu příjemců pomoci by měly členské státy učinit vše pro to, aby podaly úplné žádosti o finanční příspěvek z EFG. V případě, že Komise požaduje doplňující informace pro posouzení žádosti, mělo by být poskytnutí dalších informací časově omezené.

(22)  Pro účinnou a rychlou podporu příjemců pomoci by měly členské státy učinit vše pro to, aby urychleně podaly úplné žádosti o finanční příspěvek z EFT, a orgány Unie by měly učinit vše pro jejich rychlé posouzení. V případě, že Komise požaduje doplňující informace pro posouzení žádosti, mělo by být poskytnutí dalších informací časově omezené.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22a)  Za účelem usnadnění provádění a dosahování cílů tohoto nařízení by měl mít EFT větší publicitu. V minulosti nebyly prostředky fondu zdaleka vyčerpány, především z toho důvodu, že se o jeho existenci nevědělo. Řešením by mohla být větší publicita a opatření za účelem šíření informací o EFT a jeho možnostech, zejména mezi příslušnými orgány v členských státech.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22b)  Komise by měla celostátním a regionálním orgánům usnadnit přístup prostřednictvím zvláštní asistenční služby (helpdesk), která bude poskytovat obecné informace, objasňovat postupy a vysvětlovat, jak podat žádost. Asistenční služba by měla poskytovat standardizované formuláře pro statistické účely a další analýzy.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  V zájmu příjemců pomoci a orgánů odpovědných za provádění opatření by měl žádající členský stát všechny subjekty zapojené do procesu podávání žádostí průběžně informovat o postupu žádosti.

(23)  V zájmu příjemců pomoci a orgánů odpovědných za provádění opatření by měl žádající členský stát všechny subjekty zapojené do procesu podávání žádostí průběžně informovat o postupu žádosti a zapojit je v průběhu provádění.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  V souladu se zásadou řádného finančního řízení by finanční příspěvky z EFG neměly nahrazovat podpůrná opatření, která mají k dispozici příjemci pomoci v rámci fondů Unie nebo jiných politik či programů Unie, ale měly by je pokud možno doplňovat.

(24)  V souladu se zásadou řádného finančního řízení nemohou finanční příspěvky z EFG nahrazovat podpůrná opatření, která mají k dispozici příjemci pomoci v rámci fondů Unie nebo jiných politik či programů Unie, ale měly by je pokud možno doplňovat. Finanční příspěvek z EFT nemůže nahradit ani vnitrostátní opatření či opatření, za něž jsou podle vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné propouštějící podniky, měl by naopak vytvořit přidanou hodnotu.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Měla by být zahrnuta zvláštní ustanovení pro informační a komunikační činnosti týkající se případů podpory z EFG a jejích výsledků.

(25)  S ohledem na zásadu rovnosti by členské státy měly zajistit účinný přístup k informacím o EFT na celém svém území, včetně venkovských oblastí. Komise by měla podporovat zejména šíření již stávajících osvědčených postupů, informovat o jeho kritériích způsobilosti a postupech týkajících se žádostí a zvýšit povědomí občanů Unie, zejména pak pracovníků, o tomto fondu. Měla by být zahrnuta zvláštní ustanovení pro informační a komunikační činnosti týkající se případů podpory z EFT a jejích výsledků.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(27a)  K pokrytí potřeb vznikajících zejména v prvních měsících každého roku, kdy jsou možnosti převodu z jiných rozpočtových položek obzvlášť omezeny, by měla být v rámci ročního rozpočtového procesu dána v rozpočtové položce pro fond EFT k dispozici odpovídající částka prostředků na platby.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  V zájmu příjemců pomoci by měla být pomoc poskytnuta co nejrychleji a nejúčinněji. Členské státy a orgány Unie, které se účastní rozhodování o EFG, by měly vyvinout co největší úsilí ke snížení doby zpracování a zjednodušení postupů s cílem zajistit hladké a rychlé přijetí rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG. Rozpočtový orgán bude tudíž v budoucnu rozhodovat o žádostech o převod předložených Komisí, přičemž již nebude potřebný návrh Komise na uvolnění prostředků z EFG.

(29)  V zájmu příjemců pomoci by měla být pomoc poskytnuta rychle a účinně. Členské státy a orgány Unie, které se účastní rozhodování o EFT, by měly vyvinout co největší úsilí ke snížení doby zpracování a zjednodušení a úpravě postupů, tak aby odpovídaly konkrétním potřebám, s cílem zajistit hladké a rychlé přijetí rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFT. Rozpočtový orgán by měl tudíž v budoucnu rozhodovat o žádostech o převod předložených Komisí, přičemž by již neměl být potřebný návrh Komise na uvolnění prostředků z EFT.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  V případě, že podnik ukončil činnost, je možné propuštěným pracovníkům pomoci v tom, aby mohli převzít některé nebo všechny činnosti svého bývalého zaměstnavatele.

(30)  V případě, že podnik ukončil činnost, je možné propuštěným pracovníkům pomoci v tom, aby mohli převzít některé nebo všechny činnosti svého bývalého zaměstnavatele, a členský stát, v němž se podnik nachází, může na uskutečnění tohoto kroku poskytnout finanční prostředky, které jsou za tímto účelem nezbytné.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Aby mohl Evropský parlament provádět politickou kontrolu a Komise mohla nepřetržitě sledovat výsledky dosažené prostřednictvím pomoci z EFG, měly by členské státy předložit závěrečnou zprávu o provádění EFG.

(31)  Aby mohl Evropský parlament provádět politickou kontrolu a Komise mohla nepřetržitě sledovat výsledky dosažené prostřednictvím pomoci z EFT, měly by členské státy předložit závěrečnou zprávu o provádění EFT, která by měla splňovat požadavky na monitorování a zahrnovat následné kroky týkající se příjemců a posouzení dopadů na rovnost žen a mužů.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(32a)  Členské státy by měly zajistit účinná opatření v oblasti komunikace s cílem propagovat finanční příspěvky z EFT, uvádět původ financování Unie a zviditelnit činnosti financované Unií v rámci tohoto fondu.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37)  S ohledem na význam boje proti změnám klimatu v souladu se závazky Unie k provádění Pařížské dohody a cílů udržitelného rozvoje OSN tento program přispěje k začlenění oblasti klimatu do politik Unie a k dosažení toho, aby celkem 25 % výdajů z rozpočtu EU přispívalo k cílům v oblasti klimatu. Během přípravy a provádění fondu budou určeny příslušné akce, které budou znovu posouzeny v kontextu jeho hodnocení.

(37)  S ohledem na význam boje proti změnám klimatu v souladu se závazky Unie k provádění Pařížské dohody a cílů udržitelného rozvoje OSN tento program přispěje k začlenění oblasti klimatu do politik Unie a k dosažení toho, aby k cílům v oblasti klimatu přispívalo v rámci VFR na období 2021–2027 25 % výdajů z rozpočtu EU a aby co nejdříve, nejpozději však v roce 2027 bylo na tyto cíle každoročně vynakládáno 30 % výdajů. Během přípravy a provádění fondu budou určeny příslušné akce, které budou znovu posouzeny v kontextu jeho hodnocení.

Odůvodnění

Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 14. března 2018 o příštím VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020 (2017/2052(INI)) vyzval k tomu, aby co nejdříve, nejpozději však do roku 2027, bylo 30 % výdajů z rozpočtu EU věnováno na opatření v oblasti klimatu.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39)  Vzhledem ke skutečnosti, že digitální transformace ekonomiky vyžaduje určitou úroveň digitální kompetence pracovní síly, mělo by být šíření dovedností potřebných v digitální éře povinným horizontálním prvkem jakéhokoli nabízeného koordinovaného balíčku individualizovaných služeb,

(39)  Vzhledem ke skutečnosti, že digitální transformace ekonomiky vyžaduje určitou úroveň digitální kompetence pracovní síly, mělo by být šíření dovedností potřebných v digitální éře povinným horizontálním prvkem jakéhokoli nabízeného koordinovaného balíčku individualizovaných služeb a mělo by obsahovat cíl zvyšovat zastoupení žen v profesích v oblasti STEM.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Stanoví cíle EFG, formy financování z prostředků Unie a pravidla pro poskytování tohoto financování, včetně žádostí členských států o finanční příspěvky z EFG na opatření zaměřená na příjemce pomoci uvedené v článku 7.

Stanoví cíle EFT, formy financování z prostředků Unie a pravidla a kritéria pro poskytování tohoto financování, včetně žádostí členských států o finanční příspěvky z EFT na opatření zaměřená na příjemce pomoci uvedené v článku 7.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

EFG přispívá k lepšímu rozdělení přínosů globalizace a technologického pokroku tím, že pomáhá propuštěným pracovníkům přizpůsobit se strukturálním změnám. Samotný EFG přispívá k uplatňování zásad stanovených v evropském pilíři sociálních práv a upevní sociální a hospodářskou soudržnost mezi regiony a mezi členskými státy.

Cílem EFT je napomáhat socioekonomickým přeměnám vyplývajícím z globalizace a z technologických a environmentálních změn tím, že pomáhá propuštěným pracovníkům podporou alternativních a udržitelných pracovních míst. EFT je krizový fond, který působí reaktivně a přispívá ke spravedlivé transformaci. EFT jako takový přispívá k uplatňování zásad stanovených v evropském pilíři sociálních práv a upevní sociální a hospodářskou soudržnost mezi regiony a mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Obecným cílem programu je projevit solidaritu s propuštěnými pracovníky a osobami samostatně výdělečně činnými, které přestaly vykonávat svou činnost, v případě neočekávané podstatné restrukturalizace a nabídnout jim pomoc, jak je uvedeno v článku 5.

1.  Obecným cílem programu je projevit solidaritu s propuštěnými pracovníky – bez ohledu na typ a trvání jejich pracovního poměru – a osobami samostatně výdělečně činnými, které přestaly vykonávat svou činnost, v případě neočekávané podstatné restrukturalizace a nabídnout jim v rámci opatření zaměřených na nalezení nového zaměstnání finanční pomoc, jak je uvedeno v čl. 5 odst. 1, 2 a 3.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Specifickým cílem EFG je nabídnout pomoc v případech neočekávané podstatné restrukturalizace, zejména v souvislosti s výzvami v důsledku globalizace, jako jsou změny ve struktuře světového obchodu, obchodní spory, finanční nebo hospodářské krize, přechod na nízkouhlíkové hospodářství, či v důsledku digitalizace nebo automatizace. Zvláštní důraz je kladen na opatření, jež pomáhají nejvíce znevýhodněným skupinám.

2.  Specifickým cílem EFT je nabídnout pomoc a podporu pracovníkům, pokud jde o opětovné začlenění na pracovní trh, v případech neočekávané podstatné restrukturalizace, zejména v souvislosti s výzvami v důsledku globalizace, jako jsou změny ve struktuře světového obchodu, obchodní spory, finanční nebo hospodářské krize, přechod na nízkouhlíkové hospodářství, či v důsledku digitalizace, automatizace a technologických změn. Zvláštní důraz je kladen na opatření, jež pomáhají nejvíce znevýhodněným skupinám, a na podporu rovnosti žen a mužů.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  „propuštěným pracovníkem“ rozumí pracovník, jehož pracovní poměr je předčasně ukončen pro nadbytečnost nebo jehož smlouva není obnovena z ekonomických důvodů;

a)  „propuštěným pracovníkem“ rozumí pracovník, bez ohledu na typ nebo trvání pracovního poměru, jehož pracovní poměr je předčasně ukončen pro nadbytečnost nebo jehož smlouva není obnovena z ekonomických důvodů;

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  ukončení činnosti, které se týká více než 250 propuštěných pracovníků nebo osob samostatně výdělečně činných během referenčního období v délce čtyř měsíců v jednom podniku v členském státě, včetně případů, kdy se toto ukončení činnosti týká jeho dodavatelů nebo výrobců, kteří jsou jeho odběrateli;

a)  ukončení činnosti, které se týká nejméně 200 propuštěných pracovníků nebo osob samostatně výdělečně činných během referenčního období v délce šesti měsíců v jednom podniku v členském státě, včetně případů, kdy se toto ukončení činnosti týká jeho dodavatelů nebo výrobců, kteří jsou jeho odběrateli;

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  ukončení činnosti, které se týká více než 250 propuštěných pracovníků nebo osob samostatně výdělečně činných během referenčního období v délce šesti měsíců, zejména v malých a středních podnicích, působících ve stejném hospodářském odvětví definovaném na úrovni NACE Revize 2 a nacházejících se v jednom regionu nebo ve dvou sousedících regionech vymezených na úrovni NUTS 2, nebo ve více než dvou sousedících regionech vymezených na úrovni NUTS 2 za podmínky, že ve dvou z těchto regionů dosáhl dohromady počet propuštěných pracovníků nebo osob samostatně výdělečně činných více než 250;

b)  ukončení činnosti, které se týká alespoň 200 propuštěných pracovníků nebo osob samostatně výdělečně činných během referenčního období v délce devíti měsíců, zejména v malých a středních podnicích, působících ve stejném hospodářském odvětví definovaném na úrovni NACE Revize 2 a nacházejících se v jednom regionu nebo ve dvou sousedících regionech vymezených na úrovni NUTS 2, nebo ve více než dvou sousedících regionech vymezených na úrovni NUTS 2 za podmínky, že ve dvou z těchto regionů dosáhl dohromady počet propuštěných pracovníků nebo osob samostatně výdělečně činných alespoň 200;

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  ukončení činnosti, které se týká více než 250 propuštěných pracovníků nebo osob samostatně výdělečně činných během referenčního období v délce čtyř měsíců, zejména v malých a středních podnicích, působících ve stejných nebo v různých hospodářských odvětvích definovaných na úrovni NACE Revize 2 a nacházejících se ve stejném regionu vymezeném na úrovni NUTS 2.

c)  ukončení činnosti, které se týká alespoň 200 propuštěných pracovníků nebo osob samostatně výdělečně činných během referenčního období v délce devíti měsíců, zejména v malých a středních podnicích, působících ve stejných nebo v různých hospodářských odvětvích definovaných na úrovni NACE Revize 2 a nacházejících se ve stejném regionu vymezeném na úrovni NUTS 2.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V případě malých pracovních trhů nebo za mimořádných okolností, zejména pokud jde o žádosti týkající se malých a středních podniků, řádně odůvodněné žádajícím členským státem, je možné žádost o finanční příspěvek podle tohoto článku přijmout i přesto, že kritéria uvedená v odst. 1 písm. a), b) nebo c) nejsou zcela splněna, pokud má propouštění značný dopad na zaměstnanost a na místní nebo regionální hospodářství. Žádající členský stát uvede, která z kritérií pro pomoc stanovených v odst. 1 písm. a), b) nebo c) nejsou zcela splněna. Celkový objem příspěvků přidělených za mimořádných okolností nesmí přesáhnout 15 % ročního stropu EFG.

3.  V případě malých pracovních trhů nebo za mimořádných okolností, včetně žádostí týkajících se malých a středních podniků, řádně odůvodněných žádajícím členským státem, je možné žádost o finanční příspěvek podle tohoto článku přijmout i přesto, že kritéria uvedená v odst. 1 písm. a), b) nebo c) nejsou zcela splněna, pokud má propouštění značný dopad na zaměstnanost a na místní, regionální nebo celostátní hospodářství. Žádající členský stát uvede, která z kritérií pro pomoc stanovených v odst. 1 písm. a), b) nebo c) nejsou zcela splněna. Celkový objem příspěvků přidělených za mimořádných okolností nesmí přesáhnout 15 % ročního stropu EFT.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Příspěvky z EFG nelze uvolnit, jsou-li pracovníci propuštěni v důsledku rozpočtových škrtů ze strany členského státu, jež postihly odvětví závisející na veřejném financování.

4.  Příspěvky z EFT nelze uvolnit, jsou-li pracovníci propuštěni v důsledku rozpočtových škrtů ze strany členského státu, jež postihly odvětví závisející především na veřejném financování.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Žádající členský stát uvede způsob používaný pro výpočet počtu pracovníků a samostatně výdělečných osob podle definice v článku 4 pro účely článku 5.

1.  Žádající členský stát uvede způsob používaný pro výpočet počtu propuštěných pracovníků a samostatně výdělečných osob podle definice v článku 4 pro účely čl. 5 odst. 1, 2 a 3.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  propuštění pracovníci a samostatně výdělečné osoby, které přestaly vykonávat svou činnost, jejichž počet byl stanoven v souladu s článkem 6 a za referenční období stanovená v článku 5;

a)  propuštění pracovníci a samostatně výdělečné osoby, které přestaly vykonávat svou činnost, jejichž počet byl stanoven v souladu s článkem 6 a za referenční období stanovená v čl. 5 odst. 1, 2 a 3;

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Odchylně od článku 5 může žádající členský stát poskytovat individualizované služby spolufinancované z EFT takovému počtu mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (tzv. „NEET“) a kteří v den podání žádosti nedosáhli věku 25 let – nebo rozhodnou-li tak členské státy, věku 30 let –, jenž nepřekročí počet cílových příjemců pomoci, a to přednostně pro ty osoby, které byly propuštěny nebo přestaly vykonávat svou činnost, za podmínky, že k propouštění došlo alespoň zčásti v regionech na úrovni NUTS 2.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Finanční příspěvek z EFG může být poskytnut na aktivní opatření na trhu práce, která jsou součástí koordinovaného balíčku individualizovaných služeb, jež mají usnadnit opětovné profesní začlenění cílových příjemců pomoci, zejména pak nejvíce znevýhodněných propuštěných pracovníků, do zaměstnání nebo jim usnadnit zahájení samostatné výdělečné činnosti.

Finanční příspěvek z EFT může být poskytnut na aktivní opatření na trhu práce, která jsou součástí koordinovaného balíčku individualizovaných služeb – se zapojením odborových organizací a/nebo zástupců pracovníků –, jež mají usnadnit opětovné profesní začlenění cílových příjemců pomoci, zejména pak nejvíce znevýhodněných propuštěných pracovníků, do kvalitního dlouhodobého zaměstnání nebo jim usnadnit zahájení samostatné výdělečné činnosti.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Povinným horizontálním prvkem jakéhokoli nabízeného balíčku individualizovaných služeb je šíření dovedností potřebných v digitální průmyslové éře. Úroveň odborné přípravy se přizpůsobí kvalifikacím a potřebám příslušného příjemce pomoci.

Povinným horizontálním prvkem jakéhokoli nabízeného balíčku individualizované odborné přípravy a/nebo služeb je šíření dovedností potřebných v digitální průmyslové éře, jakož i v ekonomice účinně využívající zdroje. Úroveň odborné přípravy se přizpůsobí kvalifikacím, dovednostemzvláštním potřebám příslušného příjemce pomoci.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  individuálním potřebám přizpůsobená odborná příprava a rekvalifikace, včetně dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií a jiných dovedností potřebných v digitální éře, osvědčování získaných zkušeností, pomoc při hledání zaměstnání, poradenství pro volbu povolání, poradenské služby, mentorství, pomoc při outplacementu, podpora podnikání, podpora samostatné výdělečné činnosti, zakládání podniků a převzetí podniků zaměstnanci a spolupráce;

a)  individuálním potřebám přizpůsobená odborná příprava a rekvalifikace, včetně dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií a jiných dovedností potřebných v digitální éře, osvědčování získaných zkušeností, individualizovaná pomoc při hledání zaměstnání, poradenství pro volbu povolání, poradenské služby, mentorství, pomoc při outplacementu, podpora podnikání, podpora samostatné výdělečné činnosti, zakládání podniků a převzetí podniků zaměstnanci a spolupráce;

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zvláštní časově omezená opatření, jako jsou příspěvky při hledání zaměstnání, pobídky zaměstnavatelů k přijímání pracovníků, příspěvky na mobilitu, příspěvky na odbornou přípravu nebo denní příspěvky, včetně náhrad pro pečovatele.

b)  zvláštní časově omezená opatření, jako jsou příspěvky při hledání zaměstnání, příspěvky na mobilitu, příspěvky na péči o děti, příspěvky na odbornou přípravu nebo denní příspěvky, včetně náhrad pro pečovatele, a pobídky zaměstnavatelů k přijímání pracovníků včetně pobídek k poskytování pružných pracovních podmínek pro propuštěné pracovníky.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Náklady na opatření podle písmene b) nesmí překročit 35 % celkových nákladů na koordinovaný balíček individualizovaných služeb uvedených v tomto odstavci.

Náklady na opatření podle písmene b) nepřekročí 35 % celkových nákladů na koordinovaný balíček individualizovaných služeb uvedených v tomto odstavci.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Investice na samostatnou výdělečnou činnost, zahájení vlastního podnikání nebo převzetí podniků zaměstnanci nesmí překročit 20 000 EUR za propuštěného pracovníka.

Investice na samostatnou výdělečnou činnost, zahájení vlastního podnikání včetně založení družstva nebo převzetí podniků zaměstnanci nesmí překročit 25 000 EUR za propuštěného pracovníka.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Koncepce koordinovaného balíčku individualizovaných služeb předjímá budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti. Koordinovaný balíček je slučitelný s přechodem k udržitelnému hospodářství účinně využívajícímu zdroje a rovněž se zaměří na šíření dovedností potřebných v digitální průmyslové éře a zohledňuje poptávku na místní trh práce.

Koncepce koordinovaného balíčku individualizovaných služeb předjímá budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti. Koordinovaný balíček je slučitelný s přechodem k udržitelnému hospodářství účinně využívajícímu zdroje a rovněž se zaměří na šíření dovedností potřebných v digitální průmyslové éře a zohledňuje poptávku na místním trhu práce a možnost opětovného začlenění pracovníků do zaměstnání v odvětví jejich bývalého zaměstnavatele, kde rozsáhlá restrukturalizace vytvořila poptávku po nových nebo doplňkových dovednostech a kde mohou být stávající dovednosti nejúčelněji využity.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  opatření, která budou podněcovat zejména znevýhodněné pracovníky, pracovníky ohrožené chudobou a starší pracovníky, aby zůstali na trhu práce nebo aby se na něj vrátili.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  opatření, která mají být na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv prováděna členskými státy.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Opatření podporovaná z EFG nenahrazují pasivní opatření sociální ochrany.

Opatření podporovaná z EFT nenahrazují za žádných okolností pasivní opatření sociální ochrany.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Koordinovaný balíček služeb je vypracován na základě konzultace s cílovými příjemci pomoci či jejich zástupci nebo se sociálními partnery.

3.  Koordinovaný balíček služeb je vypracován na základě konzultace s cílovými příjemci pomoci či jejich zástupci a/nebo se sociálními partnery.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise do deseti pracovních dnů ode dne podání žádosti, případně ode dne, kdy Komise obdrží překlad žádosti, podle toho, co nastane později, informuje členský stát o jakýchkoliv dalších informacích, které potřebuje, aby danou žádost mohla posoudit.

2.  Komise do deseti pracovních dnů ode dne podání žádosti, případně ode dne, kdy Komise obdrží překlad žádosti, podle toho, co nastane později, potvrdí přijetí žádosti a informuje členský stát o jakýchkoliv dalších informacích, které potřebuje, aby danou žádost mohla posoudit.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud Komise další informace požaduje, členský stát odpoví do deseti pracovních dnů ode dne, kdy je o ně požádán. Na řádně odůvodněnou žádost dotčeného členského státu Komise tuto lhůtu prodlouží o deset pracovních dnů.

3.  V počátečních fázích postupu Komise poskytne členským státům technickou pomoc, pokud o to požádají. Pokud Komise další informace požaduje, členský stát odpoví do deseti pracovních dnů ode dne, kdy je o ně požádán. Na řádně odůvodněnou žádost dotčeného členského státu Komise tuto lhůtu prodlouží o deset pracovních dnů.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Na základě informací poskytnutých členským státem Komise dokončí posouzení toho, zda žádost vyhovuje podmínkám pro poskytnutí finančního příspěvku, a to do 60 pracovních dnů od obdržení úplné žádosti, nebo případně překladu této žádosti. Pokud by Komise výjimečně nemohla tuto lhůtu dodržet, poskytne písemné vysvětlení s uvedením důvodů pro zpoždění.

4.  Na základě informací poskytnutých členským státem Komise dokončí posouzení toho, zda žádost vyhovuje podmínkám pro poskytnutí finančního příspěvku, a to do 40 pracovních dnů od obdržení úplné žádosti, nebo případně překladu této žádosti. Pokud by Komise výjimečně nemohla tuto lhůtu dodržet, může být prodloužena o dalších 20 pracovních dnů, za předpokladu, že Komise předem předloží písemné vysvětlení s uvedením důvodů pro zpoždění a toto vysvětlení předá dotyčnému členskému státu.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  v případě, že propouštějící podnik pokračoval i po propuštění pracovníků ve své činnosti, potvrzení o tom, že dodržel své právní povinnosti upravující propouštění;

b)  v případě, že propouštějící podnik pokračoval i po propuštění pracovníků ve své činnosti, potvrzení o tom, že dodržel všechny své právní povinnosti upravující propouštění a že své pracovníky příslušným způsobem zabezpečil;

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  jasné údaje o činnostech, které již členské státy podnikly v rámci pomoci propuštěným pracovníkům, a o doplňkové povaze požadovaných prostředků z EFT z důvodu nedostatku zdrojů dostupných celostátním nebo regionálním orgánům;

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  přehled finančních prostředků Unie, které propouštějící podnik čerpal během pěti let předcházejících hromadnému propouštění;

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  očekávaný dopad propouštění na místní, regionální a národní hospodářství a zaměstnanost;

e)  očekávaný dopad propouštění na místní, regionální, celostátní nebo případně přeshraniční hospodářství a zaměstnanost;

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  podrobný popis koordinovaného balíčku individualizovaných služeb a s nimi spojených výdajů, včetně zejména jakýchkoli opatření na podporu iniciativ v oblasti zaměstnanosti znevýhodněných osob, starších osob nebo mladých příjemců pomoci;

f)  podrobný popis koordinovaného balíčku individualizovaných služeb a s nimi spojených výdajů, včetně zejména jakýchkoli opatření na podporu iniciativ v oblasti zaměstnanosti znevýhodněných osob, osob s nízkou kvalifikací, starších osob, mladých příjemců pomoci a osob ze znevýhodněných oblastí;

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5 – písm. m a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ma)  prohlášení, že navržená opatření budou doplňovat opatření financovaná ze strukturálních fondů a že nedojde k dvojímu financování.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Podpora cílovým příjemcům pomoci doplňuje opatření členských států na celostátní, regionální a místní úrovni, včetně opatření spolufinancovaných z fondů Unie, a to v souladu s doporučeními uvedenými v Rámci kvality EU pro předjímání změn a restrukturalizaci.

2.  Podpora cílovým příjemcům pomoci doplňuje opatření členských států na celostátní, regionální, místní a případně přeshraniční úrovni, včetně opatření spolufinancovaných z fondů a programů Unie, a to v souladu s doporučeními uvedenými v Rámci kvality EU pro předjímání změn a restrukturalizaci.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Finanční příspěvek z EFG je omezen na výši nezbytnou k zajištění dočasné, jednorázové podpory cílovým příjemcům pomoci. Opatření podporovaná z EFG musí být v souladu s unijním a vnitrostátním právem, včetně pravidel pro poskytování státní podpory.

3.  Finanční příspěvek z EFG je omezen na výši nezbytnou k prokázání solidarity a zajištění dočasné, jednorázové podpory cílovým příjemcům pomoci. Opatření podporovaná z EFG musí být v souladu s unijním a vnitrostátním právem, včetně pravidel pro poskytování státní podpory.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  V rámci svých pravomocí zajistí Komise a žádající členský stát koordinaci pomoci z fondů Unie.

4.  V rámci svých pravomocí zajistí Komise a žádající členský stát koordinaci pomoci z fondů a programů Unie.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise a členské státy zajistí, aby se rovnost mužů a žen a začlenění gendrového hlediska staly nedílnou a podporovanou součástí různých etap provádění finančního příspěvku z EFG.

Komise a členské státy zajistí, aby se rovnost mužů a žen a začlenění genderového hlediska staly nedílnou a podporovanou součástí všech příslušných etap provádění finančního příspěvku z EFT.

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Z podnětu Komise je možné použít nejvýše 0,5 % z ročního stropu EFG na technickou a administrativní pomoc na jeho provádění, jako jsou přípravné, monitorovací, kontrolní, auditní a hodnoticí činnosti včetně systémů informačních technologií na úrovni organizace, komunikační činnosti a činnosti ke zvýšení viditelnosti EFG a další opatření administrativní a technické pomoci. Tato opatření mohou zahrnovat budoucí i minulá programová období.

1.  Z podnětu Komise je možné použít nejvýše 0,5 % z ročního stropu EFT na financování technické a administrativní pomoci na jeho provádění, jako jsou přípravné, monitorovací, kontrolní, auditní a hodnoticí činnosti a shromažďování údajů včetně systémů informačních technologií na úrovni organizace, komunikační činnosti a činnosti ke zvýšení viditelnosti EFT a další opatření administrativní a technické pomoci. Je třeba posílit součinnost se zavedenými systémy pro monitorování strukturálních změn, například ERM. Tato opatření mohou zahrnovat budoucí i minulá programová období.

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V případě, že Komise poskytuje technickou podporu při nepřímé správě, zajistí transparentnost postupu jmenování třetí osoby vykonávající úkoly, které jsou jí svěřeny, a informuje za tímto účelem všechny zúčastněné strany EFT, včetně Parlamentu, o subdodavateli za tím účelem vybraném.

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Technická pomoc Komise zahrnuje poskytování informací a poradenství členským státům při využívání, monitorování a hodnocení EFG. Informace o využívání EFG a jasné pokyny k využívání EFG Komise poskytne rovněž sociálním partnerům na evropské a vnitrostátní úrovni. Opatření v oblasti poradenství mohou zahrnovat rovněž vytvoření pracovních skupin v případech vážného narušení hospodářství členského státu.

4.  Technická pomoc Komise zahrnuje poskytování informací a poradenství členským státům při využívání, monitorování a hodnocení EFT, včetně zřízení asistenční služby. Informace o využívání EFT a jasné pokyny k využívání EFT Komise poskytne rovněž sociálním partnerům na evropské a vnitrostátní úrovni. Opatření v oblasti poradenství mohou zahrnovat rovněž vytvoření pracovních skupin v případech vážného narušení hospodářství členského státu.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy uvádějí původ a zajišťují viditelnost financování Unie tím, že poskytují ucelené, účinné a na různé skupiny cílené informace, včetně informací pro příjemce pomoci, místní a regionální orgány, sociální partnery, média a veřejnost.

Členské státy uvádějí původ a zajišťují viditelnost financování Unie tím, že poskytují ucelené, účinné a na různé skupiny cílené informace, včetně informací pro příjemce pomoci, místní a regionální orgány, sociální partnery, média a veřejnost. Členské státy zajistí, aby byl vyzdvižen přínos Unie, pokud jde o financování, a pomáhají Komisi při shromažďování údajů, aby byla zajištěna větší rozpočtová transparentnost.

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise udržuje a pravidelně aktualizuje internetové stránky, přístupné ve všech úředních jazycích orgánů Unie, s cílem poskytovat aktuální informace o EFG a pokyny k podávání žádostí, jakož i informace o přijatých a zamítnutých žádostech a o úloze Evropského parlamentu a Rady v rozpočtovém procesu.

2.  Komise udržuje a pravidelně aktualizuje internetové stránky, přístupné ve všech úředních jazycích orgánů Unie, s cílem poskytovat aktuální informace o EFT a pokyny k podávání žádostí, informace o způsobilých činnostech, pravidelně aktualizovaný seznam kontaktů v členských státech, jakož i informace o přijatých a zamítnutých žádostech a o úloze Evropského parlamentu a Rady v rozpočtovém procesu.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise realizuje informační a komunikační činnosti ohledně případů pomoci z EFG a výsledků vycházející z jejích zkušeností za účelem zvýšení účinnosti EFG a zajištění informovanosti občanů a pracovníků Unie o EFG.

Komise podporuje šíření stávajících osvědčených postupů v oblasti komunikace, realizuje informační a komunikační činnosti ohledně případů pomoci z EFT a výsledků vycházející z jejích zkušeností za účelem zvýšení viditelnosti EFT, informování o vlastních kritériích způsobilosti a vlastních postupech týkajících se žádostí, zvýšení účinnosti a zajištění informovanosti občanů a pracovníků Unie o EFT, včetně občanů a pracovníků ve venkovských oblastech s obtížným přístupem k informacím.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Na základě posouzení provedeného podle článku 9 a zejména s ohledem na počet cílových příjemců pomoci Komise co nejdříve vyhodnotí navržená opatření a odhadované náklady a navrhne výši případného finančního příspěvku z EFG, který může být poskytnut v mezích dostupných zdrojů.

1.  Na základě posouzení provedeného podle článku 9 a zejména s ohledem na počet cílových příjemců pomoci Komise co nejdříve vyhodnotí navržená opatření a odhadované náklady a ve lhůtě stanovené v čl. 9 odst. 4 navrhne výši případného finančního příspěvku z EFT, který může být poskytnut v mezích dostupných zdrojů.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud na základě posouzení provedeného podle článku 9 dospěje Komise k závěru, že jsou splněny podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku podle tohoto nařízení, zahájí okamžitě řízení stanovené v článku 16.

3.  Pokud na základě posouzení provedeného podle článku 9 dospěje Komise k závěru, že jsou splněny podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku podle tohoto nařízení, zahájí okamžitě řízení stanovené v článku 16 a informuje žádající členský stát.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud na základě posouzení provedeného podle článku 9 dospěje Komise k závěru, že podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku podle tohoto nařízení splněny nejsou, oznámí tuto skutečnost ihned žádajícímu členskému státu.

4.  Pokud na základě posouzení provedeného podle článku 9 dospěje Komise k závěru, že podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku podle tohoto nařízení splněny nejsou, oznámí tuto skutečnost ihned žádajícímu členskému státu a dalším příslušným zúčastněným stranám, včetně Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členský stát provede způsobilá opatření stanovená v článku 8 co nejdříve, avšak nejpozději 24 měsíců ode dne vstupu v platnost rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku.

2.  Členský stát provede způsobilá opatření stanovená v článku 8 co nejdříve. V každém případě musí být zavedena do šesti měsíců po vstupu tohoto rozhodnutí o finančním příspěvku v platnost a provedena nejpozději 24 měsíců ode dne vstupu v platnost rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud Komise dospěje k závěru, že byly splněny podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z EFG, předloží žádostpřevod do příslušných rozpočtových položek v souladu s článkem 31 finančního nařízení.

1.  Pokud Komise dospěje k závěru, že byly splněny podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z EFT, předloží návrh na jeho uvolnění. Rozhodnutí o uvolnění prostředků z fondu EFT přijímá Evropský parlament společně s Radou do jednoho měsíce od chvíle, kdy jim byl předložen příslušný návrh. Rada přijímá toto rozhodnutí kvalifikovanou většinou a Evropský parlament většinou hlasů všech poslanců a třípětinovou většinou odevzdaných hlasů.

 

Současně s návrhem rozhodnutí o uvolnění prostředků z fondu EFT předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě návrh na převod prostředků do příslušných rozpočtových položek. Není-li dosaženo dohody, jsou zahájena třístranná jednání.

 

Převod prostředků v souvislosti s fondem EFT se provádí v souladu s článkem 31 finančního nařízení.

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  K žádosti o převod musí být přiloženo shrnutí přezkoumání způsobilosti žádosti.

vypouští se

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komise přijme rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku, a to prostřednictvím prováděcího aktu, který vstoupí v platnost dnem, kdy je Komise informována o schválení rozpočtového převodu Evropským parlamentem a Radou. Toto rozhodnutí představuje rozhodnutí o financování ve smyslu článku 110 finančního nařízení.

3.  Komise přijme rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku, a to prostřednictvím prováděcího aktu, který vstoupí v platnost dnem, kdy Evropský parlament a Rada přijmout rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFT.

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z fondu EFT podle odstavce 1 zahrnuje:

 

a)  posouzení provedené podle čl. 9 odst. 4 společně se shrnutím informací, z nichž uvedené posouzení vychází,

 

b)  doklad o tom, že kritéria stanovená v článku 5 a 10 byla splněna, a

 

c)  odůvodnění navrhovaných částek.

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 16a

 

Zvláštní případy

 

Ve výjimečných případech, a pokud zbývající dostupné finanční prostředky fondu v roce, kdy došlo k neočekávané podstatné restrukturalizaci, nestačí k uhrazení částky pomoci považované rozpočtovým orgánem za nezbytnou, může Komise navrhnout čerpání chybějících prostředků z fondu pro následující rok. Roční rozpočtový strop fondu v roce, kdy došlo k neočekávané podstatné restrukturalizaci, a v roce následujícím, musí být za všech okolností dodržen.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 19a

 

Vzor pro průzkum mezi příjemci

 

Průzkum mezi příjemci uvedený v čl. 20 odst. 1 písm. d) vychází ze vzoru, který stanoví Komise prostřednictvím prováděcího aktu. Komise přijme prováděcí akt v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 26 odst. 2 za účelem zajištění jednotných podmínek pro provádění tohoto článku.

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  typech opatření a hlavních výsledcích s uvedením problémů, ponaučení, synergií a doplňkovosti s dalšími fondy EU a, je-li to možné, údajích o doplňkovosti opatření s opatřeními financovanými z jiných programů Unie nebo vnitrostátních programů v souladu s rámcem kvality EU pro předjímání změn a restrukturalizaci;

a)  typech opatření a obdržených výsledcích s uvedením problémů, ponaučení, synergií a doplňkovosti s dalšími fondy EU, zejména ESF+, a, je-li to možné, údajích o doplňkovosti opatření s opatřeními financovanými z jiných programů Unie nebo vnitrostátních programů v souladu s rámcem kvality EU pro předjímání změn a restrukturalizaci;

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  výsledcích průzkumu provedeného mezi příjemci pomoci šest měsíců po konci prováděcího období, jež zahrnují vnímané změny v zaměstnatelnosti příjemců pomoci nebo u těch, kteří již našli zaměstnání, více informací o kvalitě nalezeného zaměstnání, jako je změna pracovní doby, úroveň odpovědnosti nebo změna výše mzdy oproti předchozímu zaměstnání a odvětví, ve kterém daná osoba našla zaměstnání, a rozlišení těchto informací podle pohlaví, věkových skupin a dosaženého vzdělání;

d)  výsledcích průzkumu provedeného mezi příjemci pomoci do šesti měsíců po skončení prováděcího období, jež zahrnují vnímané změny v zaměstnatelnosti příjemců pomoci nebo u těch, kteří již našli zaměstnání, více informací o kvalitě a druhu nalezeného zaměstnání, jako je změna pracovní doby, úroveň odpovědnosti nebo změna výše mzdy oproti předchozímu zaměstnání a odvětví, ve kterém daná osoba našla zaměstnání, a rozlišení těchto informací podle pohlaví, věkových skupin a dosaženého vzdělání;

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  tom, zda byl propouštějící podnik v uplynulých pěti letech, s výjimkou mikropodniků a malých a středních podniků, příjemcem státní pomoci nebo finančních prostředků z fondů soudržnosti nebo strukturálních fondů Unie;

e)  tom, zda byl propouštějící podnik v uplynulých pěti letech, s výjimkou začínajících podniků, mikropodniků a malých a středních podniků, příjemcem státní pomoci nebo finančních prostředků z fondů soudržnosti nebo strukturálních fondů Unie;

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Nejpozději na konci devatenáctého měsíce po uplynutí lhůty uvedené v čl. 15 odst. 3 předloží dotčený členský stát Komisi jednoduchý soubor údajů informující o ukazateli dlouhodobých výsledků uvedeném v bodě 3 přílohy.

2.  Nejpozději na konci devatenáctého měsíce po uplynutí lhůty uvedené v čl. 15 odst. 3 předloží dotčený členský stát Komisi úplný a řádně ověřený jednoduchý soubor údajů informující o ukazateli dlouhodobých výsledků uvedeném v bodě 3 přílohy.

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Do 1. srpna 2021 a poté každé dva roky předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě souhrnnou, kvantitativní a kvalitativní zprávu o činnostech prováděných podle tohoto nařízení a nařízení (EU) č. 1309/2013 za předchozí dva roky. Tato zpráva se zaměří zejména na výsledky dosažené prostřednictvím EFG a bude obsahovat zejména informace týkající se podaných žádostí, přijatých rozhodnutí, financovaných opatření včetně statistik týkajících se ukazatelů stanovených v příloze a jejich doplňkovosti s opatřeními financovanými ostatními fondy Unie, zejména ESF+, a informace týkající se ukončení poskytování finančního příspěvku a rovněž zahrnuje ty žádosti, které byly zamítnuty nebo omezeny z důvodu nedostatečných prostředků nebo nezpůsobilosti.

1.  Do 1. srpna 2021 a poté každé dva roky předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě souhrnnou, kvantitativní a kvalitativní zprávu o činnostech prováděných podle tohoto nařízení a nařízení (EU) č. 1309/2013 za předchozí dva roky. Tato zpráva se zaměří zejména na výsledky dosažené prostřednictvím EFG a bude obsahovat zejména informace týkající se podaných žádostí, rychlosti jejich vyřízení a potenciálních nedostatků v platných pravidlech, přijatých rozhodnutí, financovaných opatření včetně statistik týkajících se ukazatelů stanovených v příloze a jejich doplňkovosti s opatřeními financovanými ostatními fondy Unie, zejména ESF+, a informace týkající se ukončení poskytování finančního příspěvku a rovněž zahrnuje ty žádosti, které byly zamítnuty nebo omezeny z důvodu nedostatečných prostředků nebo nezpůsobilosti.

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Zpráva je zasílána pro informaci Účetnímu dvoru, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a sociálním partnerům.

2.  Zpráva je zasílána pro informaci členským státům, Účetnímu dvoru, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a sociálním partnerům.

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise každé čtyři roky z vlastního podnětu a v úzké spolupráci s členskými státy provede hodnocení finančních příspěvků z EFG.

1.  Komise každé čtyři roky z vlastního podnětu a v úzké spolupráci s členskými státy provede hodnocení finančních příspěvků z EFT, které bude zahrnovat následné hodnocení dopadu jeho uplatňování na celostátní, regionální a místní úrovni.

 

Pro účely hodnocení podle prvního pododstavce shromažďují členské státy všechny dostupné údaje o případech EFT a podporovaných pracovnících.

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Hodnocení uvedená v odstavci 1 zahrnují příslušné statistické údaje o finančních příspěvcích podle členských států.

3.  Hodnocení uvedená v odstavci 1 zahrnují příslušné statistické údaje o finančních příspěvcích podle odvětví a členských států.

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – odst. 1 – odrážka 9 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  s odbornou praxí kratší než dva roky,

 

– s odbornou praxí v délce dva roky až 10 let,

 

– s odbornou praxí delší než 10 let.

 

(1)

Úř. věst. C... / Dosud nezveřejněná v Úředním věstníku.

(2)

Úř. věst. C... / Dosud nezveřejněná v Úředním věstníku.


STANOVISKO Výboru pro mezinárodní obchod (11.10.2018)

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Zpravodajka: Karoline Graswander-Hainz

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Úvod

Obchod je dnes nejenom synonymem globalizace, ale pro veřejnost také zdrojem značných obav. Hlavním zaměřením obchodních dohod uzavřených v poslední době již není vytvoření pravidel podporujících otevírání trhů. Namísto toho dnes zahrnují i příbuzné otázky, jako jsou investice a práva duševního vlastnictví. To vedlo k tomu, že globální otevírání trhů je úzce provázáno s investicemi, kapitálovými toky a finanční liberalizací a účinky plynoucí z obchodu se promítají do oblastí souvisejících s prací, životním prostředím a technologickými změnami.

Přestože odborná ekonomická literatura dochází k závěru, že celkové důsledky liberalizace obchodu jsou pozitivní, některá odvětví ji pociťují negativně, neboť jim vznikají náklady na přizpůsobení a dochází k poklesu příjmu a ztrátě pracovních míst. Skutečnost ukazuje, že vedle vítězů jsou vždy i poražení a že zisky z obchodu nejsou mezi členskými státy, regiony ani uvnitř společnosti rozloženy rovnoměrně. Neregulovaný a nespravedlivý obchod prohloubil sociální, hospodářské a environmentální nerovnosti.

Na úrovni EU i členských států jsou proto zapotřebí doprovodná opatření, která zabrání negativním dopadům a která odpovídající měrou odškodní ty, kteří byli účinky obchodu či globalizace poškozeni. Spravedlivého rozdělování bohatství, zejména mezi ty, kteří na tom jsou hůře, lze dosáhnout jedině zavedením opatření jak na evropské, tak vnitrostátní úrovni. Pro to, aby mohli mít z přínosů obchodu prospěch všichni, zatím vlády členských států neudělaly mnoho. K otázkám týkajícím se obchodu, které spadají do politické působnosti vlád jednotlivých států, patří přerozdělování, posílení postavení občanů prostřednictvím vzdělávání, proaktivní politiky v oblasti trhu práce a posilování odborových svazů.

Vedle toho existuje prostor pro zlepšení také na straně Evropské unie (EU). Spravedlivé a vyvážené obchodní dohody by měly být nejen nástrojem vytváření hospodářského růstu, důstojných pracovních míst a udržitelného rozvoje, ale také zlepšení a zachování pracovních podmínek a života pracujících v rámci celých globálních dodavatelských řetězců. Obchodní dohody EU, zejména kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji, bohužel dosud postrádají právně vymahatelné mechanismy na ochranu pracovních a environmentálních norem. K posílení těchto kapitol a v krajním případě k zahrnutí sankcí je třeba politické vůle. Pokud chce mít EU výlučnou pravomoc v oblasti obchodu, měla by také přijmout patřičnou odpovědnost za změny a důsledky, které vyplývají z jejích obchodních dohod, a změnit svůj přístup k obchodní politice.

Je mimořádně důležité, aby EU nejenom předjímala možné negativní dopady obchodních dohod, ale také zajistila, aby byl jejich přínos spravedlivě rozdělen.

Evropská komise tuto skutečnost uznala a v roce 2006 zřídila Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), jenž podporuje pracující, kteří kvůli globalizaci, automatizaci a technologickému rozvoji přišli o práci, aby se opět vrátili do zaměstnání. Pod vlivem hospodářské a finanční krize Komise rozšířila působnost fondu, takže se nyní vztahuje i na osoby, které postihla právě tato krize. Navzdory relativně malému rozpočtu a složitým postupům přinesl EFG hmatatelné výsledky, kdy od svého zřízení pomohl téměř 142 300 pracujícím z celé EU.

Hlavní prvky zprávy:

Působnost, kritéria

Analýza nicméně ukázala, že EFG nedosáhl svého plného potenciálu a nebyl využíván dostatečně. Proto se zpravodajka rozhodla jít nad rámec návrhu Komise a neomezit se pouze na rozšíření působnosti nařízení. Je třeba větší flexibility, aby mohla být pomoc poskytnuta i pracujícím, kteří přišli o zaměstnání v důsledku vnitrounijního obchodu a offshoringu, regionům postiženým postupným a kumulativním zhoršováním ekonomické situace nebo vysokou nezaměstnaností, a také je zapotřebí EFG příměji navázat na určité nástroje obchodní politiky, jako je podpora obchodu.

Postupy:

Vedle otázky působnosti souhlasí zpravodajka s Komisí také v tom, že je třeba zlepšit některé procedurální prvky, aby se zkrátila délka procesu podání žádosti a aby se postup zjednodušil. Zpravodajka navrhuje, aby byla zřízena asistenční služba, která by členským státům pomáhala s podáním žádosti, a také aby byly shromažďovány relevantnější údaje, které by zlepšily proces sledování a hodnocení.

Vzhledem k tomu, že EGF by měl jako nástroj zajišťující podporu propuštěným pracovníkům pomáhat ve všech odvětvích, měla by důležitá úloha připadat sociálním aktérům (zainteresované strany, nevládní organizace, odborové svazy), kteří by měli být do jeho fungování více zapojeni, aby byl tento proces lépe koordinován a zvýšila se i koordinace mezi nejrůznějšími stávajícími nástroji EU.

Závěr:

Zpravodajka navrhuje řadu změn k návrhu Komise jako výchozí bod pro další úvahy a změny, které je třeba učinit v rámci legislativního procesu v Parlamentu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Dne 17. listopadu 2017 Evropský parlament, Rada a Komise společně vyhlásily evropský pilíř sociálních práv15 v reakci na sociální výzvy v rámci Evropy. S přihlédnutím k měnícímu se světu práce se Unie připraví na současné i budoucí výzvy spojené s globalizací a digitalizací tím, že přispěje k inkluzivnějšímu růstu a zlepší politiku zaměstnanosti a sociální politiku. Dvacet klíčových zásad pilíře je rozděleno do tří kategorií: rovné příležitosti a přístup na trh práce; spravedlivé pracovní podmínky; sociální ochrana a začlenění. Evropský pilíř sociálních práv bude působit jako zastřešující rámec Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), který umožní Unii zavést do praxe příslušné zásady v případě podstatné restrukturalizace.

(2)  Dne 17. listopadu 2017 Evropský parlament, Rada a Komise společně vyhlásily evropský pilíř sociálních práv15 v reakci na sociální výzvy v rámci Evropy. S přihlédnutím k měnící se realitě, pokud jde o naši společnost a svět práce, se Unie připraví na současné i budoucí výzvy spojené se změnou klimatu, globalizací a digitalizací tím, že přispěje k inkluzivnějšímu rozvoji a zlepší politiku zaměstnanosti a sociální politiku. Dvacet klíčových zásad pilíře je rozděleno do tří kategorií: rovné příležitosti a přístup na trh práce; spravedlivé pracovní podmínky; sociální ochrana a začlenění. Evropský pilíř sociálních práv bude působit jako zastřešující rámec Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), který umožní Unii zavést do praxe příslušné zásady v případě podstatné restrukturalizace.

________________

__________________

15 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_cs.

15 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_cs.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Dne 20. června 2017 Rada schválila odpověď Unie16 na „Agendu OSN pro udržitelný rozvoj 2030“17 – udržitelnou evropskou budoucnost. Rada zdůraznila, že je důležité dosáhnout udržitelného rozvoje ve všech jeho třech rozměrech (hospodářském, sociálním a environmentálním), a to vyváženým a integrovaným způsobem. Je zásadně důležité, aby bylo hledisko udržitelného rozvoje zohledňováno v evropském politickém rámci a aby Unie zaujala ambiciózní přístup v rámci všech politik, kterých využívá k řešení globálních výzev. Rada uvítala sdělení Komise nazvané „Další kroky k udržitelné evropské budoucnosti“ ze dne 22. listopadu 2016 coby první krok k zohledňování cílů udržitelného rozvoje a uplatňování udržitelného rozvoje jako důležité základní zásady ve všech politikách Unie, mimo jiné prostřednictvím svých finančních nástrojů.

(3)  Dne 20. června 2017 Rada schválila odpověď Unie16 na „Agendu OSN pro udržitelný rozvoj 2030“17 – udržitelnou evropskou budoucnost. Rada zdůraznila, že je důležité dosáhnout udržitelného rozvoje ve všech jeho třech rozměrech (hospodářském, sociálním a environmentálním), a to vyváženým a integrovaným způsobem. Je zásadně důležité, aby bylo hledisko udržitelného rozvoje zohledňováno v evropském politickém rámci a aby Unie zaujala ambiciózní přístup v rámci všech politik, kterých využívá k řešení globálních výzev. Obchodní dohody se silnými a právně vymahatelnými kapitolami o obchodu a udržitelném rozvoji mohou být nástrojem dosažení udržitelného rozvoje, vytváření důstojných pracovních míst a růstu podporujícího začlenění, ale také spravedlivějšího rozdělení přínosů obchodu mezi regiony, členskými státy a uvnitř společnosti. Rada uvítala sdělení Komise nazvané „Další kroky k udržitelné evropské budoucnosti“ ze dne 22. listopadu 2016 coby první krok k zohledňování cílů udržitelného rozvoje a uplatňování udržitelného rozvoje jako důležité základní zásady ve všech politikách Unie, mimo jiné prostřednictvím svých finančních nástrojů.

__________________

__________________

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  V únoru 2018 přijala Komise sdělení s názvem „Nový, moderní víceletý finanční rámec pro Evropskou unii, která efektivně naplňuje své priority po roce 2020“18. Komise zdůrazňuje, že rozpočet Unie podporuje evropské jedinečné sociálně tržní hospodářství. Proto bude nanejvýše důležité zlepšit pracovní příležitosti a řešit výzvy v oblasti dovedností, zejména také dovedností souvisejících s digitalizací. V příštím víceletém finančním rámci bude klíčovou zásadou rozpočtová flexibilita. Zůstanou v platnosti mechanismy flexibility, aby Unie mohla ragovat na nepředvídatelné události a aby se zajistilo, že rozpočtové prostředky jsou využívány tam, kde jsou nejvíce zapotřebí.

(4)  V únoru 2018 přijala Komise sdělení s názvem „Nový, moderní víceletý finanční rámec pro Evropskou unii, která efektivně naplňuje své priority po roce 2020“18. Komise zdůrazňuje, že rozpočet Unie podporuje evropské jedinečné sociálně tržní hospodářství. Proto bude nanejvýše důležité zlepšit pracovní příležitosti a řešit výzvy v oblasti dovedností, zejména dovedností souvisejících s digitalizací, automatizací, rozvojem nových technologií a přechodem k hospodářství šetrnému k životnímu prostředí a účinně využívajícímu zdroje. V příštím víceletém finančním rámci bude klíčovou zásadou rozpočtová flexibilita. Zůstanou v platnosti mechanismy flexibility, aby Unie mohla reagovat na nepředvídatelné události a aby se zajistilo, že rozpočtové prostředky jsou využívány tam, kde jsou nejvíce zapotřebí.

__________________

__________________

18 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf

18 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  V „diskusním dokumentu o využití potenciálu globalizace“20 Komise určila kombinaci globalizace spojené s obchodem a technologických změn jako hlavní důvody zvýšené poptávky po kvalifikované pracovní síle a sníženého počtu pracovních míst, jež vyžadují nižší kvalifikaci. I přes celkové obrovské výhody otevřenějšího obchodu a pokračující integraci světových ekonomik je třeba řešit tyto negativní vedlejší účinky. Jelikož současné přínosy globalizace jsou již nerovnoměrně rozděleny mezi lidi a regiony, což má významný dopad na lidi a regiony zasažené negativně, existuje nebezpečí, že tyto účinky budou ještě více zesíleny čím dál rychleji se vyvíjejícím technologickým pokrokem. Proto bude v souladu se zásadami solidarity a udržitelnosti nezbytné zajistit, aby přínosy globalizace byly sdíleny spravedlivěji sladěním hospodářského otevření a technologického pokroku se sociální ochranou.

(6)  V „diskusním dokumentu o využití potenciálu globalizace“20 Komise určila kombinaci globalizace spojené s obchodem a technologických změn jako hlavní důvody zvýšené poptávky po kvalifikované pracovní síle a sníženého počtu pracovních míst, jež vyžadují nižší kvalifikaci. I přes celkové obrovské výhody otevřenějšího obchodu a pokračující integraci světových ekonomik je třeba řešit tyto negativní vedlejší účinky. Jelikož současné přínosy globalizace jsou již nerovnoměrně rozděleny mezi lidi a regiony, což má významný dopad na lidi a regiony zasažené negativně, existuje nebezpečí, že tyto účinky budou ještě více zesíleny čím dál rychleji se vyvíjejícím technologickým pokrokem. Proto bude v souladu se zásadami solidarity a udržitelnosti nezbytné zajistit, aby byly účinky globalizace lépe předvídány a její potenciální přínosy byly spravedlivěji rozděleny sladěním hospodářského otevření a technologického pokroku se silnou sociální ochranou.

__________________

__________________

20https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_cs.

20https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_cs.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Globalizace a technologické změny pravděpodobně dále zvýší vzájemnou propojenost a vzájemnou závislost světových ekonomik. Realokace pracovní síly je nedílnou a nevyhnutelnou součástí těchto hospodářských změn. Mají-li být výhody z těchto změn rozděleny spravedlivě, je nabízení pomoci propuštěným pracovníkům a osobám ohroženým propuštěním nanejvýš důležité. „Rámec kvality EU pro předjímání změn a restrukturalizaci“22 je politickým nástrojem Unie, jenž stanoví rámec pro osvědčené postupy pro předjímání a řešení restrukturalizace podniků. Poskytuje komplexní rámec pro to, jakým způsobem by měly být řešeny výzvy spojené s ekonomickým přizpůsobením a restrukturalizací a jejich dopad na zaměstnanost a sociální situaci, a to správnými politickými prostředky. Rovněž vyzývá členské státy k využívání finančních prostředků EU a vnitrostátního financování takovým způsobem, aby se zajistilo, že lze účinněji zmírnit sociální dopad restrukturalizace, zejména nepříznivé dopady na zaměstnanost. Hlavními nástroji Unie pro pomoc postiženým pracovníkům jsou Evropský sociální fond plus (ESF+), jehož účelem je poskytovat pomoc předjímajícím způsobem, a EFG, jehož účelem je poskytovat pomoc v případech neočekávané podstatné restrukturalizace reaktivním způsobem.

(8)  Změna klimatu, globalizace a technologické změny pravděpodobně dále zvýší vzájemnou propojenost a vzájemnou závislost světových ekonomik. Realokace pracovní síly je nedílnou a nevyhnutelnou součástí těchto hospodářských změn. Mají-li být výhody z těchto změn rozděleny spravedlivě, je nabízení pomoci propuštěným pracovníkům a osobám ohroženým propuštěním nanejvýš důležité. „Rámec kvality EU pro předjímání změn a restrukturalizaci“22 je politickým nástrojem Unie, jenž stanoví rámec pro osvědčené postupy pro předjímání a řešení restrukturalizace podniků. Poskytuje komplexní rámec pro to, jakým způsobem by měly být řešeny výzvy spojené s ekonomickým přizpůsobením a restrukturalizací a jejich dopad na zaměstnanost a sociální situaci, a to správnými politickými prostředky. Rovněž vyzývá členské státy k využívání finančních prostředků EU a vnitrostátního financování takovým způsobem, aby se zajistilo, že lze účinněji zmírnit sociální dopad restrukturalizace, zejména nepříznivé dopady na zaměstnanost. Hlavními nástroji Unie pro pomoc postiženým pracovníkům jsou Evropský sociální fond plus (ESF+), jehož účelem je poskytovat pomoc předjímajícím způsobem, a EFG, jehož účelem je poskytovat pomoc v případech podstatné restrukturalizace reaktivním způsobem.

__________________

__________________

22 SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ – Rámec kvality EU pro předjímání změn a restrukturalizaci, (COM(2013) 882 final, 13.12.2013).

22 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Rámec kvality EU pro předjímání změn a restrukturalizaci, (COM(2013) 882 final, 13.12.2013).

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Zásadní význam mají mnohostranná spolupráce s globálními partnery Unie, posílení a reforma multilaterálních institucí, aby se staly spravedlivějšími a účinnějšími. EFG by měl ve všech odvětvích poskytovat pomoc propuštěným pracovníkům, kteří by mohli být dotčeni těmito reformami, a nabízet jim širokou škálu pracovních příležitostí. Do fungování EFG by měli být více zapojeni sociální aktéři, jako jsou nevládní organizace a odborové svazy, aby se zlepšila komunikace a koordinace mezi různými nástroji Unie.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8b)  Unie by se měla vrátit k ambiciózní průmyslové politice založené na permanentní výhledové analýze technologických změn, včetně dopadů otevřeného obchodu. Partnerství mezi Unií a nejzranitelnějšími regiony by měla počítat se strategickými investicemi, které jsou nezbytné k odvrácení negativních důsledků smluv o obchodu a investicích, a měla by určit programy, které vyžadují spolufinancování ze zdrojů EU. Stávající Fond soudržnosti a Evropský sociální fond je proto třeba lépe začlenit a financovat. Tyto programy by měly být na úrovních NUTS decentralizovány a měly by být koncipovány jako skutečné partnerství mezi Unií a regiony, na něž se její politika zaměřuje.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8c)  Evropské společnosti jsou klíčovými partnery při formování podoby globalizace a generování pozitivních výstupů pro všechny. Příkladů, jak tyto společnosti mohou vytvářet udržitelný růst pro akcionáře, zaměstnance i komunity, v nichž působí, je mnoho. Měly by však nést odpovědnost, pokud neplní své sociální a environmentální povinnosti.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  EFG byl zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/200623 pro víceletý finanční rámec od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013. EFG byl zaveden, aby Unie mohla prokázat solidaritu s pracovníky, kteří byli propuštěni v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací.

(9)  EFG byl zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/200623 pro víceletý finanční rámec od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013. EFG byl zaveden, aby Unie mohla prokázat solidaritu s pracovníky, kteří byli propuštěni v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených otevřením trhu a globalizací.

__________________

__________________

23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1).

23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1).

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11a) Program EFG by měl být viditelný a měl by využívat více kvalitnějších údajů, aby bylo možné EFG řádně vědecky hodnotit a předešlo se administrativním omezením, která brání využití tohoto programu při poskytování pomoci při přizpůsobení se obchodu.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11b)  Komise by před uzavřením nové smlouvy o obchodu měla zajistit, aby s cílem předjímat negativní dopady byla provedena nezávislá a důkladná předběžná analýza důsledků navržené dohody pro jednotlivá odvětví a regiony, a to i z hlediska změn na trhu práce. Zjištění potenciálních negativních dopadů nové obchodní dohody ještě před jejím uzavřením by mohlo rovněž obnovit důvěru evropských občanů v obchodní politiku.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11c)  EFG by měl mít přímější vazby na přímé zahraniční investice, které mohou mít potenciální negativní sociální a environmentální dopad v Unii, ale také na některé nekalé obchodní politiky, na které přiměřeně nereagují nástroje na ochranu obchodu. Dotčené společnosti a pracovníci Unie by se měli posuzovat podle pravidel EFG pro aktivní politiku na trhu práce.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Komise provedla hodnocení EFG v polovině období, aby posoudila, jakým způsobem a do jaké míry EFG dosahuje svých cílů. Ukázalo se, že EFG je účinný a že je dosahováno vyšší míry opětovného začlenění propuštěných pracovníků než v předchozím programovém období. Při hodnocení bylo rovněž zjištěno, že EFG vytváří evropskou přidanou hodnotu. To platí zejména, pokud jde o jeho účinky na objem, tedy že pomoc z EFG nejen zvyšuje počet a různorodost nabízených služeb, ale též jejich stupeň intenzity. Kromě toho použití prostředků EFG je dobře viditelné a u občanů bezprostředně prokazuje přidanou hodnotu EU. Přesto byly zjištěny některé problémy. Na jedné straně byl postup pro uvolňování prostředků považován za příliš dlouhý. Dále řada členských států uvedla problémy při sestavování rozsáhlé analýzy souvislostí události, jež vedla k propouštění. Hlavním důvodem, jenž brání členským státům v podávání žádostí o podporu z EFG, jsou problémy s finanční a institucionální kapacitou. Na druhé straně by se mohlo jednat pouze o nedostatek pracovní síly – členské státy v současné době mohou žádat o technickou pomoc, pouze pokud provádějí intervenci z EFG. Jelikož k propouštění může dojít nečekaně, bylo by důležité, aby členské státy byly připraveny reagovat okamžitě a aby mohly předložit žádost neprodleně. Kromě toho se zdá, že v některých členských státech je nezbytné zintenzivnit budování institucionální kapacity, aby se zajistilo účinnější a efektivnější provádění intervence z EFG. Prahová hodnota 500 propuštěných pracovníků byla kritizována jako příliš vysoká, zejména v méně obydlených regionech26.

(12)  Komise provedla hodnocení EFG v polovině období, aby posoudila, jakým způsobem a do jaké míry EFG dosahuje svých cílů. Ukázalo se, že EFG je účinný a že je dosahováno vyšší míry opětovného začlenění propuštěných pracovníků než v předchozím programovém období. Při hodnocení bylo rovněž zjištěno, že EFG vytváří evropskou přidanou hodnotu. To platí zejména, pokud jde o jeho účinky na objem, tedy že pomoc z EFG nejen zvyšuje počet a různorodost nabízených služeb, ale též jejich stupeň intenzity. Kromě toho použití prostředků EFG je dobře viditelné a u občanů bezprostředně prokazuje přidanou hodnotu EU. Přesto byly zjištěny některé problémy. Na jedné straně byl postup pro uvolňování prostředků považován za příliš dlouhý, příliš komplikovaný a příliš náročný. Dále řada členských států uvedla problémy při sestavování rozsáhlé analýzy souvislostí události, jež vedla k propouštění. Hlavním důvodem, jenž brání členským státům v podávání žádostí o podporu z EFG, jsou problémy s finanční a institucionální kapacitou. Na druhé straně by se mohlo jednat pouze o nedostatek pracovní síly – členské státy v současné době mohou žádat o technickou pomoc, pouze pokud provádějí intervenci z EFG. Jelikož k propouštění může dojít nečekaně, bylo by důležité, aby členské státy byly připraveny reagovat okamžitě a aby mohly předložit žádost neprodleně. Kromě toho se zdá, že v některých členských státech je nezbytné zintenzivnit budování institucionální kapacity, aby se zajistilo účinnější a efektivnější provádění intervence z EFG. Prahová hodnota 500 propuštěných pracovníků byla kritizována jako příliš vysoká, zejména v méně obydlených regionech26.

__________________

__________________

26 COM(2018) 297 final a doprovodný SWD (2018) 192 final.

26 COM(2018) 297 final a doprovodný SWD (2018) 192 final.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Komise zdůrazňuje pokračující význam úlohy EFG jako pružného fondu, který poskytuje pomoc propuštěným pracovníkům, kteří přišli o práci při propouštění velkého rozsahu, a pomáhá jim co nejrychleji najít nové zaměstnání. Unie by měla nadále poskytovat zvláštní jednorázovou podporu k usnadnění opětovného profesního začlenění pracovníků propuštěných v oblastech, odvětvích, na územích nebo na trzích práce, které utrpěly otřes v důsledku vážného narušení hospodářství. Vzhledem k vzájemnému působení a k vzájemným dopadům otevřeného obchodu, technologických změn či jiných faktorů, např. přechodu na nízkouhlíkové hospodářství, a tudíž vzhledem ke skutečnosti, že je čím dál tím těžší určit specifický faktor, který způsobuje propouštění, bude uvolnění prostředků z EFG v budoucnu založeno pouze na značném dopadu restrukturalizace. Vzhledem ke svému účelu, jímž je poskytnout podporu v naléhavých a neočekávaných situacích, doplňuje EFG předvídavější pomoc, již nabízí ESF+, přičemž zůstane flexibilním a zvláštním nástrojem mimo rozpočtové stropy víceletého finančního rámce, jak je uvedeno ve sdělení Komise „ Moderní rozpočet pro Unii, která chrání, posiluje a brání – Víceletý finanční rámec na období 2021–2027“ a v jeho příloze27.

(13)  Komise zdůrazňuje pokračující význam úlohy EFG jako pružného fondu, který poskytuje pomoc propuštěným pracovníkům, kteří přišli o práci při propouštění velkého rozsahu, a pomáhá jim co nejrychleji najít nové zaměstnání. Unie by měla nadále poskytovat zvláštní jednorázovou podporu k usnadnění opětovného profesního začlenění pracovníků propuštěných v oblastech, odvětvích, na územích nebo na trzích práce, které utrpěly otřes v důsledku vážného narušení hospodářství. Vzhledem k vzájemnému působení a k vzájemným dopadům otevřeného obchodu, technologických změn, digitalizace a automatizace či jiných faktorů, např. přechodu na nízkouhlíkové hospodářství, a tudíž vzhledem ke skutečnosti, že je čím dál tím těžší určit specifický faktor, který způsobuje propouštění, bude uvolnění prostředků z EFG v budoucnu založeno pouze na značném dopadu restrukturalizace. Vzhledem ke svému účelu, jímž je poskytnout podporu v naléhavých a neočekávaných situacích, doplňuje EFG předvídavější pomoc, již nabízí ESF+, přičemž zůstane flexibilním a zvláštním nástrojem mimo rozpočtové stropy víceletého finančního rámce, jak je uvedeno ve sdělení Komise „ Moderní rozpočet pro Unii, která chrání, posiluje a brání – Víceletý finanční rámec na období 2021–2027“ a v jeho příloze27.

__________________

__________________

27 Pracovní dokument útvarů Komise SWD (2018) 171 final a jeho příloha COM (2018) 321 final.

27 Pracovní dokument útvarů Komise SWD (2018) 171 final a jeho příloha COM (2018) 321 final.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Členské státy by měly při navrhování koordinovaného balíčku aktivních opatření politiky trhu práce věnovat zvláštní pozornost znevýhodněným příjemcům pomoci, včetně mladých a starších nezaměstnaných osob a osob ohrožených chudobou, a to vzhledem k tomu, že se tyto skupiny při návratu na trh práce potýkají se specifickými problémy. Bez ohledu na to by při provádění EFG měly být dodržovány a prosazovány zásady rovnosti žen a mužů a nediskriminace, které patří k hlavním hodnotám Unie a jsou zakotveny v evropském pilíři sociálních práv.

(21)  Členské státy by měly při navrhování koordinovaného balíčku aktivních opatření politiky trhu práce věnovat zvláštní pozornost znevýhodněným příjemcům pomoci, včetně mladých a starších nezaměstnaných osob, osob se zdravotním postižením a osob ohrožených chudobou, a to vzhledem k tomu, že se tyto skupiny při návratu na trh práce potýkají se specifickými problémy. Bez ohledu na to by při provádění EFG měly být dodržovány a prosazovány zásady rovnosti žen a mužů a nediskriminace, které patří k hlavním hodnotám Unie a jsou zakotveny v evropském pilíři sociálních práv.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a)  Unie a členské státy by měly věnovat zvláštní pozornost změnám a problémům spojeným se strukturou světového obchodu, globálními hodnotovými řetězci, automatizací a digitalizací, jakož i strukturálním změnám v pracovních normách. Sociální ekonomika Unie je základním pilířem evropského sociálního modelu a významným nástrojem, který lidem pomáhá překonávat negativní dopady spojené s globalizací a hospodářskou krizí. Sociální služby obecného zájmu a veřejné služby by proto měly být z obchodních dohod vyjmuty a právo na regulaci, organizování a poskytování veřejných služeb musí být v obchodních dohodách zaručeno. EFG bude muset v důsledku globalizace v kombinaci s technologickými inovacemi přizpůsobit svá pravidla pro poskytování pomoci těmto novým obchodním, technologickým a pracovním normám, a proto je nezbytné, aby toto nařízení odpovídalo po roce 2020 daným výzvám.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Pro účinnou a rychlou podporu příjemců pomoci by měly členské státy učinit vše pro to, aby podaly úplné žádosti o finanční příspěvek z EFG. V případě, že Komise požaduje doplňující informace pro posouzení žádosti, mělo by být poskytnutí dalších informací časově omezené.

(22)  Pro účinnou a rychlou podporu příjemců pomoci by měly členské státy učinit vše pro to, aby podaly úplné žádosti o finanční příspěvek z EFG. V případě, že Komise požaduje doplňující informace pro posouzení žádosti, mělo by být poskytnutí dalších informací časově omezené. V počátečních fázích postupu by Komise měla členským státům rovněž poskytovat technickou pomoc.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22a)  Komise by měla celostátním a regionálním orgánům usnadnit přístup prostřednictvím zvláštní asistenční služby (helpdesk), která bude poskytovat obecné informace, objasňovat postupy a vysvětlovat, jak podat žádost. Asistenční služba by měla poskytovat standardizované formuláře pro statistické účely a další analýzy.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Měla by být zahrnuta zvláštní ustanovení pro informační a komunikační činnosti týkající se případů podpory z EFG a jejích výsledků.

(25)  Měla by být zahrnuta zvláštní ustanovení pro informační a komunikační činnosti týkající se případů podpory z EFG a jejích výsledků, neboť dostatečná znalost postupu podávání žádostí by mohla zlepšit využití EFG.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Stanoví cíle EFG, formy financování z prostředků Unie a pravidla pro poskytování tohoto financování, včetně žádostí členských států o finanční příspěvky z EFG na opatření zaměřená na příjemce pomoci uvedené v článku 7.

Stanoví cíle EFG, formy financování z prostředků Unie a pravidla a kritéria pro poskytování tohoto financování, včetně žádostí členských států o finanční příspěvky z EFG na opatření zaměřená na příjemce pomoci uvedené v článku 7.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Článek 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

EFG přispívá k lepšímu rozdělení přínosů globalizace a technologického pokroku tím, že pomáhá propuštěným pracovníkům přizpůsobit se strukturálním změnám. Samotný EFG přispívá k uplatňování zásad stanovených v evropském pilíři sociálních práv a upevní sociální a hospodářskou soudržnost mezi regiony a mezi členskými státy.

EFG přispívá ke spravedlivému přechodu k hospodářství šetrnějšímu ke klimatu a účinně využívajícímu zdroje a k lepšímu a spravedlivějšímu rozdělení přínosů globalizace a k rozvoji nových technologií tím, že pomáhá propuštěným pracovníkům přizpůsobit se strukturálním změnám. Samotný EFG přispívá k uplatňování zásad stanovených v evropském pilíři sociálních práv a upevní rovnost, sociální a hospodářskou soudržnost a začleňování mezi regiony, mezi členskými státy a v rámci společnosti.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Specifickým cílem EFG je nabídnout pomoc v případech neočekávané podstatné restrukturalizace, zejména v souvislosti s výzvami v důsledku globalizace, jako jsou změny ve struktuře světového obchodu, obchodní spory, finanční nebo hospodářské krize, přechod na nízkouhlíkové hospodářství, či v důsledku digitalizace nebo automatizace. Zvláštní důraz je kladen na opatření, jež pomáhají nejvíce znevýhodněným skupinám.

2.  Specifickým cílem EFG je nabídnout pomoc v případech neočekávané podstatné restrukturalizace, zejména v souvislosti s výzvami v důsledku globalizace, jako jsou změny ve struktuře světového obchodu, a to i pokud jde o obchod uvnitř EU, potenciální negativní dopady přímých zahraničních investic, offshoring, dumping, obchodní spory, finanční nebo hospodářské krize, přechod na nízkouhlíkové hospodářství, či v důsledku digitalizace nebo automatizace, přičemž tato pomoc bude flexibilnější a celý postup bude jednodušší. Zvláštní důraz je kladen na opatření, jež pomáhají nejvíce znevýhodněným skupinám, malým a středním podnikům a začínajícím podnikům pro účely způsobilosti.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V případě malých pracovních trhů nebo za mimořádných okolností, zejména pokud jde o žádosti týkající se malých a středních podniků, řádně odůvodněné žádajícím členským státem, je možné žádost o finanční příspěvek podle tohoto článku přijmout i přesto, že kritéria uvedená v odst. 1 písm. a), b) nebo c) nejsou zcela splněna, pokud má propouštění značný dopad na zaměstnanost a na místní nebo regionální hospodářství. Žádající členský stát uvede, která z kritérií pro pomoc stanovených v odst. 1 písm. a), b) nebo c) nejsou zcela splněna. Celkový objem příspěvků přidělených za mimořádných okolností nesmí přesáhnout 15 % ročního stropu EFG.

3.  V případě malých pracovních trhů nebo za mimořádných okolností, zejména pokud jde o žádosti týkající se malých a středních podniků a začínajících podniků, řádně odůvodněné žádajícím členským státem, je možné žádost o finanční příspěvek podle tohoto článku přijmout i přesto, že kritéria uvedená v odst. 1 písm. a), b) nejsou zcela splněna, pokud má propouštění značný dopad na zaměstnanost a na místní nebo regionální hospodářství. Žádající členský stát uvede, která z kritérií pro pomoc stanovených v odst. 1 písm. a) a b) nejsou zcela splněna. Celkový objem příspěvků přidělených za mimořádných okolností nesmí přesáhnout 15 % ročního stropu EFG.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Povinným horizontálním prvkem jakéhokoli nabízeného balíčku individualizovaných služeb je šíření dovedností potřebných v digitální průmyslové éře. Úroveň odborné přípravy se přizpůsobí kvalifikacím a potřebám příslušného příjemce pomoci.

Součástí jakéhokoli nabízeného balíčku individualizovaných služeb je šíření dovedností potřebných v digitální průmyslové éře. Úroveň odborné přípravy se přizpůsobí kvalifikacím a potřebám příslušného příjemce pomoci a místního trhu práce.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud Komise další informace požaduje, členský stát odpoví do deseti pracovních dnů ode dne, kdy je o ně požádán. Na řádně odůvodněnou žádost dotčeného členského státu Komise tuto lhůtu prodlouží o deset pracovních dnů.

3.  V počátečních fázích postupu Komise poskytne členským státům technickou pomoc, pokud o to požádají. Pokud Komise požaduje další informace, členský stát odpoví do deseti pracovních dnů ode dne, kdy je o ně požádán. Na řádně odůvodněnou žádost dotčeného členského státu Komise tuto lhůtu prodlouží o deset pracovních dnů.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Technická pomoc Komise zahrnuje poskytování informací a poradenství členským státům při využívání, monitorování a hodnocení EFG. Informace o využívání EFG a jasné pokyny k využívání EFG Komise poskytne rovněž sociálním partnerům na evropské a vnitrostátní úrovni. Opatření v oblasti poradenství mohou zahrnovat rovněž vytvoření pracovních skupin v případech važného narušení hospodářství členského státu.

4.  Technická pomoc Komise zahrnuje poskytování informací a poradenství členským státům při využívání, monitorování a hodnocení EFG, včetně zřízení asistenční služby. Informace o využívání EFG a jasné pokyny k využívání EFG Komise poskytne rovněž sociálním partnerům na evropské a vnitrostátní úrovni. Opatření v oblasti poradenství mohou zahrnovat rovněž vytvoření pracovních skupin v případech vážného narušení hospodářství členského státu.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise udržuje a pravidelně aktualizuje internetové stránky, přístupné ve všech úředních jazycích orgánů Unie, s cílem poskytovat aktuální informace o EFG a pokyny k podávání žádostí, jakož i informace o přijatých a zamítnutých žádostech a o úloze Evropského parlamentu a Rady v rozpočtovém procesu.

2.  Komise udržuje a pravidelně aktualizuje internetové stránky, přístupné ve všech úředních jazycích orgánů Unie, s cílem poskytovat aktuální informace o EFG a kritériích pro přístup k němu, pokyny k podávání žádostí, jakož i informace o přijatých a zamítnutých žádostech a o úloze Evropského parlamentu a Rady v rozpočtovém procesu.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby veškeré komunikační a propagační materiály byly na žádost poskytnuty orgánům, institucím nebo agenturám Unie a aby byla Unii bezplatně, nevýlučně a neodvolatelně udělena licence k využívaní těchto materiálů a k jakýmkoli s nimi spojeným dříve založeným právům. Licence uděluje Unii tato práva:

Členské státy zajistí, aby veškeré komunikační a propagační materiály byly na žádost poskytnuty orgánům, institucím nebo agenturám Unie ve všech úředních jazycích a aby byla Unii bezplatně, nevýlučně a neodvolatelně udělena licence k využívání těchto materiálů a k jakýmkoli s nimi spojeným dříve založeným právům. Licence uděluje Unii tato práva:

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Míra spolufinancování EFG pro nabízená opatření musí být sladěna s nejvyšší sazbou spolufinancování ESF+ v příslušném členském státě.

2.  Míra spolufinancování EFG pro nabízená opatření musí být sladěna s nejvyšší sazbou spolufinancování ESF+ v příslušném členském státě, přičemž se zohlední nedostatečně fungující instituce působící na trhu práce v některých členských státech.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud na základě posouzení provedeného podle článku 9 dospěje Komise k závěru, že jsou splněny podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku podle tohoto nařízení, zahájí okamžitě řízení stanovené v článku 16.

3.  Pokud na základě posouzení provedeného podle článku 9 dospěje Komise k závěru, že jsou splněny podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku podle tohoto nařízení, zahájí okamžitě řízení stanovené v článku 16 a informuje žádající členský stát.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  tom, zda byl propouštějící podnik v uplynulých pěti letech, s výjimkou mikropodniků a malých a středních podniků, příjemcem státní pomoci nebo finančních prostředků z fondů soudržnosti nebo strukturálních fondů Unie;

e)  tom, zda byl propouštějící podnik v uplynulých pěti letech, s výjimkou začínajících podniků, mikropodniků a malých a středních podniků, příjemcem státní pomoci nebo finančních prostředků z fondů soudržnosti nebo strukturálních fondů Unie;

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise každé čtyři roky z vlastního podnětu a v úzké spolupráci s členskými státy provede hodnocení finančních příspěvků z EFG.

1.  Komise každé čtyři roky z vlastního podnětu a v úzké spolupráci s členskými státy provede hodnocení finančních příspěvků z EFG, které bude zahrnovat následné hodnocení dopadu jeho uplatňování na vnitrostátní, regionální a místní úrovni.

 

Pro účely hodnocení podle prvního pododstavce shromažďují členské státy všechny dostupné údaje o případech EFG a podporovaných pracovnících.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG)

Referenční údaje

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

INTA

11.6.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Karoline Graswander-Hainz

29.8.2018

Projednání ve výboru

27.9.2018

 

 

 

Datum přijetí

11.10.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

27

10

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Goffredo Maria Bettini, Sander Loones, Fernando Ruas, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Beatriz Becerra Basterrechea, Czesław Hoc, Stanisław Ożóg, Jozo Radoš, Anders Sellström

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

27

+

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld

S&D

Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

Verts/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

10

-

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Elsi Katainen, J. Radoš

ECR

C. Hoc, Sander Loones, S. Ożóg, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

EPP

Christofer Fjellner, Anders Sellström

0

0

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Rozpočtového výboru (7.11.2018)

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Zpravodaj: Manuel dos Santos

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Dne 14. března 2018 a 30. května 2018 Evropský parlament ve svých usneseních o víceletém finančním rámci (VFR) na období 2021–2027 poukázal na význam horizontálních zásad, které by měly tvořit základ VFR na období 2011–2027 a politiky Unie ve všech souvisejících oblastech. V této souvislosti Parlament znovu potvrdil svůj postoj, že Unie musí dostát svému odhodlání být průkopníkem při plnění cílů udržitelného rozvoje OSN, a s politováním konstatoval, že v návrzích týkajících se víceletého finančního rámce chybí za tímto účelem jasný a zřejmý závazek. Evropský parlament proto vyzval, aby byly cíle udržitelného rozvoje začleněny do všech politických oblastí a iniciativ Unie obsažených v příštím VFR. Kromě toho zdůraznil, že k tomu, aby Unie mohla plnit své závazky týkající se budování inkluzivní Evropy, je naprosto nezbytné odstranit diskriminaci, a proto vyzval, aby byla do všech politických oblastí a iniciativ Unie, které jsou součástí příštího VFR, začleněna genderová hlediska a závazky týkající se rovnosti žen a mužů. Ve svém stanovisku Evropský parlament poukázal rovněž na to, že v návaznosti na Pařížskou dohodu by mělo dojít ve srovnání se současným VFR k výraznému navýšení horizontálních výdajů souvisejících s klimatem, které by měly co nejdříve, nejpozději však do roku 2027, dosáhnout 30 %.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Ve svém usnesení ze dne 30. května 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a vlastních zdrojích Evropský parlament znovu potvrdil svůj pevný postoj, pokud jde o potřebnou výši financování pro čtyři klíčové oblasti politiky Unie ve VFR na období 2012–2027 tak, aby mohly plnit své poslání a cíle. Poukázal zejména na výzvu ke zdvojnásobení konkrétního financování malých a středních podniků v rámci VFR a k řešení problematiky nezaměstnanosti mládeže, uvítal několik návrhů, které zlepšují stávající ustanovení, zejména větší přidělování prostředků pomocí zvláštních nástrojů, a konstatoval, že má v případě potřeby v úmyslu jednat o jejich dalším zdokonalení.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Propuštění pracovníci a osoby samostatně výdělečně činné, které přestaly vykonávat svou činnost, by měli mít rovný přístup k EFG nezávisle na typu jejich pracovní smlouvy nebo pracovního poměru. Pracovníci, kteří byli propuštěni, jakož i osoby samostatně výdělečně činné, které přestaly vykonávat svou činnost, by proto měli být považováni za možné příjemce pomoci z EFG pro účely tohoto nařízení.

(18)  Propuštění pracovníci a osoby samostatně výdělečně činné, které přestaly vykonávat svou činnost, by měli mít rovný přístup k EFG nezávisle na typu jejich pracovní smlouvy nebo pracovního poměru. Pracovníci, kteří byli propuštěni, jakož i osoby samostatně výdělečně činné, které přestaly vykonávat svou činnost, mezi něž patří také vlastníci, kteří jsou vedoucími pracovníky mikropodniků a malých podniků, by proto měli být pro účely tohoto nařízení považováni za možné příjemce pomoci z fondu EFG.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Pro účinnou a rychlou podporu příjemců pomoci by měly členské státy učinit vše pro to, aby podaly úplné žádosti o finanční příspěvek z EFG. V případě, že Komise požaduje doplňující informace pro posouzení žádosti, mělo by být poskytnutí dalších informací časově omezené.

(22)  Pro účinnou a rychlou podporu příjemců pomoci by měly členské státy učinit vše pro to, aby podaly úplné žádosti o finanční příspěvek z EFG. V případě, že Komise požaduje doplňující informace pro posouzení žádosti, mělo by být poskytnutí dalších informací časově omezené. Je důležité, aby členské státy a Komise spolu na dodržení lhůt pro posuzování žádostí o finanční příspěvek z fondu EFG úzce spolupracovaly, jak je stanoveno v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(27a)  K pokrytí potřeb vznikajících zejména v prvních měsících každého roku, kdy jsou možnosti převodu z jiných rozpočtových položek obzvlášť omezeny, by měla být v rámci ročního rozpočtového procesu dána v rozpočtové položce pro fond EFG k dispozici odpovídající částka prostředků na platby.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37)  S ohledem na význam boje proti změnám klimatu v souladu se závazky Unie k provádění Pařížské dohody a cílů udržitelného rozvoje OSN tento program přispěje k začlenění oblasti klimatu do politik Unie a k dosažení toho, aby celkem 25 % výdajů z rozpočtu EU přispívalo k cílům v oblasti klimatu. Během přípravy a provádění fondu budou určeny příslušné akce, které budou znovu posouzeny v kontextu jeho hodnocení.

(37)  S ohledem na význam boje proti změnám klimatu v souladu se závazky Unie k provádění Pařížské dohody a cílů udržitelného rozvoje OSN tento program přispěje k začlenění oblasti klimatu do politik Unie a k dosažení toho, aby celkem 25 % výdajů z rozpočtu EU přispívalo k cílům v oblasti klimatu. Během přípravy a provádění fondu budou určeny příslušné akce, které budou znovu posouzeny v kontextu jeho hodnocení.

Odůvodnění

Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 14. března 2018 o příštím VFR uvádí: při vypracovávání svého postoje k VFR po roce 2020 (2017/2052(INI)) vyzval Parlament k tomu, aby co nejdříve, nejpozději však do roku 2027, bylo 30 % výdajů z rozpočtu EU věnováno na opatření v oblasti klimatu.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Obecným cílem programu je projevit solidaritu s propuštěnými pracovníky a osobami samostatně výdělečně činnými, které přestaly vykonávat svou činnost, v případě neočekávané podstatné restrukturalizace a nabídnout jim pomoc, jak je uvedeno v článku 5.

1.  Obecným cílem programu je projevit solidaritu s propuštěnými pracovníky a osobami samostatně výdělečně činnými, které přestaly vykonávat svou činnost, v případě neočekávané podstatné restrukturalizace a nabídnout jim pomoc, jak je uvedeno v článku 5.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Specifickým cílem EFG je nabídnout pomoc v případech neočekávané podstatné restrukturalizace, zejména v souvislosti s výzvami v důsledku globalizace, jako jsou změny ve struktuře světového obchodu, obchodní spory, finanční nebo hospodářské krize, přechod na nízkouhlíkové hospodářství, či v důsledku digitalizace nebo automatizace. Zvláštní důraz je kladen na opatření, jež pomáhají nejvíce znevýhodněným skupinám.

2.  Specifickým cílem EFG je nabídnout pomoc v případech neočekávané podstatné restrukturalizace, zejména v souvislosti s výzvami v důsledku globalizace, jako jsou změny ve struktuře světového obchodu, obchodní spory, finanční nebo hospodářské krize, přechod na nízkouhlíkové hospodářství, či v důsledku digitalizace nebo automatizace. Zvláštní důraz je kladen na opatření, jež pomáhají nejvíce znevýhodněným skupinám.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Finanční příspěvek z EFG je omezen na výši nezbytnou k zajištění dočasné, jednorázové podpory cílovým příjemcům pomoci. Opatření podporovaná z EFG musí být v souladu s unijním a vnitrostátním právem, včetně pravidel pro poskytování státní podpory.

3.  Finanční příspěvek z EFG je omezen na výši nezbytnou k zajištění dočasné, jednorázové podpory cílovým příjemcům pomoci. Opatření podporovaná z EFG musí být v souladu s unijním a vnitrostátním právem, včetně pravidel pro poskytování státní podpory.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy uvádějí původ a zajišťují viditelnost financování Unie tím, že poskytují ucelené, účinné a na různé skupiny cílené informace, včetně informací pro příjemce pomoci, místní a regionální orgány, sociální partnery, média a veřejnost.

Členské státy uvádějí původ a zajišťují viditelnost financování Unie tím, že poskytují ucelené, účinné a na různé skupiny cílené informace, včetně informací pro příjemce pomoci, místní a regionální orgány, sociální partnery, média a veřejnost. Členské státy zajistí, aby byl vyzdvižen přínos Unie, pokud jde o financování, a pomáhají Komisi při shromažďování údajů, aby byla zajištěna větší rozpočtová transparentnost.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise udržuje a pravidelně aktualizuje internetové stránky, přístupné ve všech úředních jazycích orgánů Unie, s cílem poskytovat aktuální informace o EFG a pokyny k podávání žádostí, jakož i informace o přijatých a zamítnutých žádostech a o úloze Evropského parlamentu a Rady v rozpočtovém procesu.

2.  Komise udržuje a pravidelně aktualizuje internetové stránky, přístupné ve všech úředních jazycích orgánů Unie, s cílem poskytovat aktuální informace o EFG a pokyny k podávání žádostí, jakož i informace o přijatých a zamítnutých žádostech a o úloze Evropského parlamentu a Rady v rozpočtovém procesu.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud Komise dospěje k závěru, že byly splněny podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z EFG, předloží žádost o převod do příslušných rozpočtových položek v souladu s článkem 31 finančního nařízení.

1.  Pokud Komise dospěje k závěru, že byly splněny podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z EFG, předloží žádost o převod do příslušných rozpočtových položek v souladu s článkem 31 finančního nařízení. Rozhodnutí o uvolnění prostředků z fondu EFG přijímá Evropský parlament společně s Radou do jednoho měsíce od chvíle, kdy Evropský parlament a Rada obdrží příslušný návrh. Rada přijímá toto rozhodnutí kvalifikovanou většinou a Evropský parlament většinou hlasů všech poslanců nebo třípětinovou většinou odevzdaných hlasů.

 

Současně s návrhem rozhodnutí o uvolnění prostředků z fondu EFG předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě návrh na převod prostředků do příslušných rozpočtových položek. Není-li dosaženo dohody, jsou zahájena třístranná jednání.

 

Převod prostředků v souvislosti s fondem EFG se provádí v souladu s článkem 31 finančního nařízení.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  K žádosti o převod musí být přiloženo shrnutí přezkoumání způsobilosti žádosti.

deleted

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komise přijme rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku, a to prostřednictvím prováděcího aktu, který vstoupí v platnost dnem, kdy je Komise informována o schválení rozpočtového převodu Evropským parlamentem a Radou. Toto rozhodnutí představuje rozhodnutí o financování ve smyslu článku 110 finančního nařízení.

3.  Komise přijme rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku, a to prostřednictvím prováděcího aktu, který vstoupí v platnost dnem, kdy je Komise informována o schválení rozpočtového převodu Evropským parlamentem a Radou.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z fondu EFG podle odstavce 1 zahrnuje:

 

a)  posouzení provedené podle čl. 9 odst. 4 a souhrn informací, na nichž se toto posouzení zakládá,

 

b)  doklad o tom, že kritéria stanovená v článku 5 a 10 byla splněna, a

 

c)  odůvodnění navrhovaných částek.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

European Globalisation Adjustment Fund (EGF)

Referenční údaje

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Věcně příslušné výbory

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

11.6.2018

Zpravodaj

       Datum jmenování

Manuel dos Santos

28.6.2018

Projednání ve výboru

29.8.2018

 

 

 

Datum přijetí

5.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

3

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Michael Detjen

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

24

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro rozpočtovou kontrolu (16.11.2018)

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Zpravodaj: Gilles Pargneaux

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Globalizace a technologické změny pravděpodobně dále zvýší vzájemnou propojenost a vzájemnou závislost světových ekonomik. Realokace pracovní síly je nedílnou a nevyhnutelnou součástí těchto hospodářských změn. Mají-li být výhody z těchto změn rozděleny spravedlivě, je nabízení pomoci propuštěným pracovníkům a osobám ohroženým propuštěním nanejvýš důležité. „Rámec kvality EU pro předjímání změn a restrukturalizaci“22 je politickým nástrojem Unie, jenž stanoví rámec pro osvědčené postupy pro předjímání a řešení restrukturalizace podniků. Poskytuje komplexní rámec pro to, jakým způsobem by měly být řešeny výzvy spojené s ekonomickým přizpůsobením a restrukturalizací a jejich dopad na zaměstnanost a sociální situaci, a to správnými politickými prostředky. Rovněž vyzývá členské státy k využívání finančních prostředků EU a vnitrostátního financování takovým způsobem, aby se zajistilo, že lze účinněji zmírnit sociální dopad restrukturalizace, zejména nepříznivé dopady na zaměstnanost. Hlavními nástroji Unie pro pomoc postiženým pracovníkům jsou Evropský sociální fond plus (ESF+), jehož účelem je poskytovat pomoc předjímajícím způsobem, a EFG, jehož účelem je poskytovat pomoc v případech neočekávané podstatné restrukturalizace reaktivním způsobem.

(8)  Globalizace a technologické změny pravděpodobně dále zvýší vzájemnou propojenost a vzájemnou závislost světových ekonomik. Realokace pracovní síly je nedílnou součástí těchto hospodářských změn. Mají-li být výhody z těchto změn rozděleny spravedlivě, je nabízení pomoci propuštěným pracovníkům a osobám ohroženým propuštěním nebo zastavením činnosti nanejvýš důležité. „Rámec kvality EU pro předjímání změn a restrukturalizaci“22 je politickým nástrojem Unie, jenž stanoví rámec pro osvědčené postupy pro předjímání a řešení restrukturalizace podniků. Poskytuje komplexní rámec pro to, jakým způsobem by měly být řešeny výzvy spojené s ekonomickým přizpůsobením a restrukturalizací a jejich dopad na zaměstnanost a sociální situaci, a to správnými politickými prostředky. Aniž je dotčena společenská odpovědnost podnikatelské sféry, vyzývá rovněž členské státy k využívání finančních prostředků EU a vnitrostátního financování takovým způsobem, aby se zajistilo, že lze účinněji zmírnit sociální dopad restrukturalizace, zejména nepříznivé dopady na zaměstnanost. Hlavními nástroji Unie pro pomoc postiženým pracovníkům jsou Evropský sociální fond plus (ESF+), jehož účelem je poskytovat pomoc předjímajícím způsobem, a EFG, jehož účelem je poskytovat pomoc v případech neočekávané podstatné restrukturalizace reaktivním způsobem.

_________________

_________________

22 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Rámec kvality EU pro předjímání změn a restrukturalizaci, (COM(2013) 882 final, 13.12.2013).

22 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Rámec kvality EU pro předjímání změn a restrukturalizaci, (COM(2013) 882 final, 13.12.2013).

Odůvodnění

V návaznosti na usnesení Evropského parlamentu (P8_TA(2018)0363) přispěl EFG na projekt sociálního plánu pro propouštěné zaměstnance nizozemských bank. Je podivné, že banky na tento projekt nepřispěly, jelikož samy podniky mají plnit určitou úlohu. Přestože banky v Nizozemsku mají miliardové zisky, na sociální plán pro propuštěné bankovní zaměstnance nijak nepřispěly.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Komise provedla hodnocení EFG v polovině období, aby posoudila, jakým způsobem a do jaké míry EFG dosahuje svých cílů. Ukázalo se, že EFG je účinný a že je dosahováno vyšší míry opětovného začlenění propuštěných pracovníků než v předchozím programovém období. Při hodnocení bylo rovněž zjištěno, že EFG vytváří evropskou přidanou hodnotu. To platí zejména, pokud jde o jeho účinky na objem, tedy že pomoc z EFG nejen zvyšuje počet a různorodost nabízených služeb, ale též jejich stupeň intenzity. Kromě toho použití prostředků EFG je dobře viditelné a u občanů bezprostředně prokazuje přidanou hodnotu EU. Přesto byly zjištěny některé problémy. Na jedné straně byl postup pro uvolňování prostředků považován za příliš dlouhý. Dále řada členských států uvedla problémy při sestavování rozsáhlé analýzy souvislostí události, jež vedla k propouštění. Hlavním důvodem, jenž brání členským státům v podávání žádostí o podporu z EFG, jsou problémy s finanční a institucionální kapacitou. Na druhé straně by se mohlo jednat pouze o nedostatek pracovní síly – členské státy v současné době mohou žádat o technickou pomoc, pouze pokud provádějí intervenci z EFG. Jelikož k propouštění může dojít nečekaně, bylo by důležité, aby členské státy byly připraveny reagovat okamžitě a aby mohly předložit žádost neprodleně. Kromě toho se zdá, že v některých členských státech je nezbytné zintenzivnit budování institucionální kapacity, aby se zajistilo účinnější a efektivnější provádění intervence z EFG. Prahová hodnota 500 propuštěných pracovníků byla kritizována jako příliš vysoká, zejména v méně obydlených regionech26 .

(12)  Komise provedla hodnocení EFG v polovině období, aby posoudila, jakým způsobem a do jaké míry EFG dosahuje svých cílů. Ukázalo se, že EFG je účinný a že je dosahováno vyšší míry opětovného začlenění propuštěných pracovníků než v předchozím programovém období. Při hodnocení bylo rovněž zjištěno, že EFG vytváří evropskou přidanou hodnotu. To platí zejména, pokud jde o jeho účinky na objem, tedy že pomoc z EFG nejen zvyšuje počet a různorodost nabízených služeb, ale též jejich stupeň intenzity. Kromě toho použití prostředků EFG je dobře viditelné a u občanů bezprostředně prokazuje přidanou hodnotu EU. Přesto byly zjištěny některé problémy. Zaprvé by mělo být zřejmé, že za přípravu sociálních plánů zaměřených na opětovné začlenění dotčených pracovníků na trh práce nesou hlavní odpovědnost dotčené podniky a členské státy. EFG může plnit pouze doplňkovou úlohu a měl by se soustředit na ty regiony, kde ani dotčené podniky, ani vnitrostátní a regionální orgány nemají prostředky k zajištění potřebných opatření. O přidané hodnotě Unie jsou také pochybnosti v případech, kdy společnost nejprve čerpala vnitrostátní a evropské dotace (např. pro svou inovační činnost), následně se rozhodla přemístit ziskový provoz do jiného členského státu nebo dokonce do třetích zemí, aniž by převzala odpovědnost za financování opětovného začlenění pracovníků postižených uzavřením provozu na trh práce, a místo toho, zejména v případech přemísťování v rámci EU, může v novém místě opět čerpat dotace. Kromě toho byl postup pro uvolňování prostředků považován za příliš dlouhý. Řada členských států uvedla problémy při sestavování rozsáhlé analýzy souvislostí události, jež vedla k propouštění. Hlavním důvodem, jenž brání členským státům v podávání žádostí o podporu z EFG, jsou problémy s finanční a institucionální kapacitou. Jelikož k propouštění může dojít nečekaně, bylo by důležité, aby členské státy byly připraveny reagovat okamžitě a aby mohly předložit žádost neprodleně. Prahová hodnota 500 propuštěných pracovníků byla kritizována jako příliš vysoká, zejména v méně obydlených regionech26 .

_________________

_________________

26COM(2018) 297 final a doprovodný SWD (2018) 192 final.

26COM(2018) 297 final a doprovodný SWD (2018) 192 final.

Odůvodnění

Jednou z funkcí EFG je soudržnost, což znamená, že příspěvek z fondu musí být určen nejchudším a nejvíce postiženým regionům. Často se stává, že podniky čerpají dotace třikrát: jednou jako podnik, podruhé, když ukončují ziskové podnikání, a nakonec když dochází k přesídlení na jiné místo v EU.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Jako výraz solidarity Unie s propuštěnými pracovníky a osobami samostatně výdělečně činnými, které přestaly vykonávat svou činnost, by míra spolufinancování nákladů na balíček individualizovaných služeb a jeho provádění měla být stejná jako v případě ESF+ v příslušném dotčeném členském státě.

(15)  Jako výraz solidarity Unie s propuštěnými pracovníky a osobami samostatně výdělečně činnými, které přestaly vykonávat svou činnost, by míra spolufinancování nákladů na balíček individualizovaných služeb a jeho provádění měla činit 70 % celkových odhadovaných nákladů.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Propuštění pracovníci a osoby samostatně výdělečně činné, které přestaly vykonávat svou činnost, by měli mít rovný přístup k EFG nezávisle na typu jejich pracovní smlouvy nebo pracovního poměru. Pracovníci, kteří byli propuštěni, jakož i osoby samostatně výdělečně činné, které přestaly vykonávat svou činnost, by proto měli být považováni za možné příjemce pomoci z EFG pro účely tohoto nařízení.

(18)  Propuštění pracovníci a osoby samostatně výdělečně činné, které přestaly vykonávat svou činnost, by měli mít rovný přístup k EFG nezávisle na typu jejich pracovní smlouvy nebo pracovního poměru. Pracovníci, kteří byli propuštěni, ať už měli pracovní smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou či se jednalo o agenturní pracovníky, osoby samostatně výdělečně činné, včetně vlastníků mikropodniků a malých podniků, které přestaly vykonávat svou činnost, by proto měli být považováni za možné příjemce pomoci z EFG pro účely tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Finanční příspěvky z EFG by měly být zejména zaměřeny na aktivní opatření na trhu práce, jejichž cílem je rychlé opětovné začleňování příjemců pomoci do udržitelného zaměstnání, a to jak v rámci původního odvětví jejich činnosti, tak mimo ně. Opatření by měla odrážet plánované potřeby místního nebo regionálního trhu práce. V případě potřeby by však měla být rovněž podporována mobilita propuštěných pracovníků s cílem přispět k nalezení nového zaměstnání jinde. Zvláštní důraz by měl být kladen na šíření dovedností potřebných v digitální éře. Zahrnutí finančních příspěvků do koordinovaného balíčku individualizovaných služeb by mělo být omezeno. Společnosti by mohly být vybízeny k účasti na vnitrostátním spolufinancování pro opatření podporovaná z EFG.

(19)  Finančními příspěvky z EFT by neměla být dotčena sociální odpovědnost dotčených podniků a tyto příspěvky by měly být zaměřeny zejména na aktivní opatření na trhu práce, jejichž cílem je rychlé opětovné začleňování příjemců pomoci do udržitelného zaměstnání, a to jak v rámci původního odvětví jejich činnosti, tak mimo ně, ale také podpora zakládání podniků, a to i prostřednictvím vytváření družstev. Opatření by měla odrážet plánované potřeby místního nebo regionálního trhu práce. V případě potřeby by však měla být rovněž podporována mobilita propuštěných pracovníků s cílem přispět k nalezení nového zaměstnání jinde. Zvláštní důraz by měl být kladen na šíření dovedností potřebných v digitální éře. Zahrnutí finančních příspěvků do koordinovaného balíčku individualizovaných služeb by mělo být omezeno. Společnosti by měly být vybízeny k účasti na vnitrostátním spolufinancování pro opatření podporovaná z EFG.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a)   V období od března 2007 do března 2017 obdržela Komise 148 žádostí o spolufinancování z EFG z 21 členských států, v celkové výši téměř 600 milionů EUR za účelem pomoci 138 888 propuštěným pracovníkům a 2 944 osobám, které nejsou zaměstnané ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET).

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21b)  V období 2007 až 2017 nevyužilo sedm členských států podporu, jež byla v rámci EFG k dispozici. Je proto důležité přezkoumat všechny případy, v nichž využití EFG bránila regulační nebo administrativní kapacita či jiné překážky, a navrhnout kroky vedoucí k odstranění těchto překážek.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Pro účinnou a rychlou podporu příjemců pomoci by měly členské státy učinit vše pro to, aby podaly úplné žádosti o finanční příspěvek z EFG. V případě, že Komise požaduje doplňující informace pro posouzení žádosti, mělo by být poskytnutí dalších informací časově omezené.

(22)  Pro účinnou a rychlou podporu příjemců je důležitá co nejlepší spolupráce mezi členskými státy a Komisí, aby byly dodrženy lhůty pro přezkoumání žádostí o finanční příspěvek z EFG. Členské státy by měly učinit vše pro to, aby podaly úplné žádosti o finanční příspěvek z EFG. V případě, že Komise požaduje doplňující informace pro posouzení žádosti, mělo by být poskytnutí dalších informací časově omezené.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  V souladu se zásadou řádného finančního řízení by finanční příspěvky z EFG neměly nahrazovat podpůrná opatření, která mají k dispozici příjemci pomoci v rámci fondů Unie nebo jiných politik či programů Unie, ale měly by je pokud možno doplňovat.

(24)  V souladu se zásadou řádného finančního řízení by finanční příspěvky z EFG neměly nahrazovat podpůrná opatření, která jsou dotčené podniky povinné přijmout v rámci sociálního plánu, a opatření, která mohou vnitrostátní nebo regionální orgány financovat samy, stejně jako opatření, která mají k dispozici příjemci pomoci v rámci fondů Unie nebo jiných politik či programů Unie, ale měly by je doplňovat. Mělo by se předejít situacím, kdy podniky nejdříve získají dotace Unie na svou činnost, například na inovace, a poté uzavřou ziskové provozy. Zejména v těchto případech by příspěvky z EFG měly být podmíněny spolufinancováním ze strany dotčených podniků.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Aby mohl Evropský parlament provádět politickou kontrolu a Komise mohla nepřetržitě sledovat výsledky dosažené prostřednictvím pomoci z EFG, měly by členské státy předložit závěrečnou zprávu o provádění EFG.

(31)  Aby mohl Evropský parlament provádět politickou kontrolu a Komise mohla nepřetržitě sledovat výsledky dosažené prostřednictvím pomoci z EFG, měly by členské státy každé dva roky předkládat závěrečnou zprávu o provádění EFG.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37)  S ohledem na význam boje proti změnám klimatu v souladu se závazky Unie k provádění Pařížské dohody a cílů udržitelného rozvoje OSN tento program přispěje k začlenění oblasti klimatu do politik Unie a k dosažení toho, aby celkem 25 % výdajů z rozpočtu EU přispívalo k cílům v oblasti klimatu. Během přípravy a provádění fondu budou určeny příslušné akce, které budou znovu posouzeny v kontextu jeho hodnocení.

(37)  S ohledem na význam boje proti změnám klimatu v souladu se závazky Unie k provádění Pařížské dohody a cílů udržitelného rozvoje OSN tento program přispěje k začlenění oblasti klimatu do politik Unie a k dosažení toho, aby celkem 30 % výdajů z rozpočtu Unie přispívalo k cílům v oblasti klimatu. Během přípravy a provádění fondu budou určeny příslušné akce, které budou znovu posouzeny v kontextu jeho hodnocení.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

EFG přispívá k lepšímu rozdělení přínosů globalizace a technologického pokroku tím, že pomáhá propuštěným pracovníkům přizpůsobit se strukturálním změnám. Samotný EFG přispívá k uplatňování zásad stanovených v evropském pilíři sociálních práv a upevní sociální a hospodářskou soudržnost mezi regiony a mezi členskými státy.

EFG přispívá k lepšímu rozdělení přínosů globalizace a technologického pokroku tím, že pomáhá propuštěným pracovníkům přizpůsobit se strukturálním změnám. Samotný EFG přispívá k uplatňování zásad stanovených v článku 151 Smlouvy o fungování EU a evropském pilíři sociálních práv a upevní sociální a hospodářskou soudržnost mezi regiony a mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Specifickým cílem EFG je nabídnout pomoc v případech neočekávané podstatné restrukturalizace, zejména v souvislosti s výzvami v důsledku globalizace, jako jsou změny ve struktuře světového obchodu, obchodní spory, finanční nebo hospodářské krize, přechod na nízkouhlíkové hospodářství, či v důsledku digitalizace nebo automatizace. Zvláštní důraz je kladen na opatření, jež pomáhají nejvíce znevýhodněným skupinám.

2.  Specifickým cílem EFG je nabídnout pomoc v případech neočekávané podstatné restrukturalizace, zejména v souvislosti s výzvami v důsledku globalizace, jako jsou změny ve struktuře světového obchodu, obchodní spory, finanční nebo hospodářské krize, přechod na nízkouhlíkové hospodářství, či v důsledku technologických změn. Zvláštní důraz je kladen na opatření, jež pomáhají nejvíce znevýhodněným skupinám, a na členské státy a regiony, které byly nejvíce postiženy a kde vnitrostátní a regionální orgány postrádají dostatečné zdroje k přijetí potřebných opatření. Pomocí z EFG není dotčena společenská odpovědnost dotčených podniků, zejména pokud jde o jejich příspěvek do sociálních plánů pro propuštěné pracovníky.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  „propuštěným pracovníkem“ rozumí pracovník, jehož pracovní poměr je předčasně ukončen pro nadbytečnost nebo jehož smlouva není obnovena z ekonomických důvodů;

a)  „propuštěným pracovníkem“ rozumí pracovník, jehož pracovní poměr je předčasně ukončen pro nadbytečnost nebo jehož smlouva není obnovena kvůli neočekávané podstatné restrukturalizaci;

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  „příjemcem pomoci“ rozumí osoba, která se účastní opatření spolufinancovaných z EFG;

c)  „příjemcem pomoci“ rozumí osoba, která se účastní opatření spolufinancovaných z EFG;

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  „nesrovnalostí“ rozumí jakékoli porušení platného práva vyplývající z jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu zapojeného do provádění EFG, v důsledku kterého je nebo by mohl být poškozen rozpočet Unie tím, že by z něj byl uhrazen neoprávněný výdaj.

d)  „nesrovnalostí“ rozumí jakékoli porušení platného práva vyplývající z jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu zapojeného do provádění EFG, v důsledku kterého jsou nebo by mohly být poškozeny finanční zájmy Unie tím, že by z rozpočtu Unie něj byl uhrazen neoprávněný výdaj.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  ukončení činnosti, které se týká více než 250 propuštěných pracovníků nebo osob samostatně výdělečně činných během referenčního období v délce šesti měsíců, zejména v malých a středních podnicích, působících ve stejném hospodářském odvětví definovaném na úrovni NACE Revize 2 a nacházejících se v jednom regionu nebo ve dvou sousedících regionech vymezených na úrovni NUTS 2, nebo ve více než dvou sousedících regionech vymezených na úrovni NUTS 2 za podmínky, že ve dvou z těchto regionů dosáhl dohromady počet propuštěných pracovníků nebo osob samostatně výdělečně činných více než 250;

b)  ukončení činnosti, které se týká více než 250 propuštěných pracovníků nebo osob samostatně výdělečně činných během referenčního období v délce šesti měsíců, zejména v malých a středních podnicích, působících ve stejném hospodářském odvětví definovaném na úrovni NACE Revize 2 a nacházejících se v jednom regionu nebo ve dvou sousedících regionech vymezených na úrovni NUTS 2 v tomtéž nebo sousedním členském státě, nebo ve více než dvou sousedících regionech vymezených na úrovni NUTS 2 v tomtéž nebo sousedním členském státě za podmínky, že ve dvou z těchto regionů dosáhl dohromady počet propuštěných pracovníků nebo osob samostatně výdělečně činných více než 250;

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4 a.  Kdykoli se ukončení činnosti týká ziskového podniku, dotčená společnost přispěje na opětovné začlenění propuštěných pracovníků na pracovní trh, nejlépe v rámci sociálního plánu. Veškeré finanční příspěvky z EFG jsou podmíněny tímto příspěvkem.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Investice na samostatnou výdělečnou činnost, zahájení vlastního podnikání nebo převzetí podniků zaměstnanci nesmí překročit 20 000 EUR za propuštěného pracovníka.

Investice na samostatnou výdělečnou činnost, zahájení vlastního podnikání nebo převzetí podniků zaměstnanci, zejména prostřednictvím zakládání družstev, nesmí překročit 20 000 EUR za propuštěného pracovníka.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Koncepce koordinovaného balíčku individualizovaných služeb předjímá budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti. Koordinovaný balíček je slučitelný s přechodem k udržitelnému hospodářství účinně využívajícímu zdroje a rovněž se zaměří na šíření dovedností potřebných v digitální průmyslové éře a zohledňuje poptávku na místní trh práce.

Koncepce koordinovaného balíčku individualizovaných služeb předjímá budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti. Koordinovaný balíček je slučitelný s přechodem k udržitelnému hospodářství účinně využívajícímu zdroje a rovněž se zaměří na šíření dovedností potřebných v digitální průmyslové éře.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Opatření podporovaná z EFG nenahrazují pasivní opatření sociální ochrany.

Opatření podporovaná z EFG nenahrazují pasivní opatření sociální ochrany ani aktivní opatření na trhu práce.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  v případě, že propouštějící podnik pokračoval i po propuštění pracovníků ve své činnosti, potvrzení o tom, že dodržel své právní povinnosti upravující propouštění;

b)  v případě, že propouštějící podnik pokračoval i po propuštění pracovníků ve své činnosti, potvrzení o tom, že dodržel své právní povinnosti upravující propouštění, stejně jako povinnosti, které vyplývají z kolektivních smluv nebo jednání o sociálním plánu;

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  jasné údaje o činnostech, které již členské státy podnikly v rámci pomoci propuštěným pracovníkům, a o doplňkové povaze požadovaných prostředků z EFG z důvodu nedostatku zdrojů dostupných vnitrostátním nebo regionálním orgánům;

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  přehled finančních prostředků Unie, které propouštějící podnik čerpal během pěti let předcházejících hromadnému propouštění;

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  pro účely hodnocení orientační cíle podle jednotlivých případů stanovené členským státem, jež se týkají míry opětovného profesního začlenění příjemců pomoci šest měsíců po konci prováděcího období;

i)  pro účely hodnocení orientační cíle podle jednotlivých případů a ukazatele stanovené členským státem, jež se týkají míry opětovného profesního začlenění příjemců pomoci šest měsíců po konci prováděcího období;

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5 – písm. l

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

l)  prohlášení o souladu požadované podpory z EFG s procesními a hmotněprávními pravidly Unie pro státní podporu, jakož i prohlášení o tom, proč koordinovaný balíček individualizovaných služeb nenahrazuje opatření, za něž podle vnitrostátního práva nebo kolektivních smluv odpovídají podniky;

l)  prohlášení o souladu požadované podpory z EFG s procesními a hmotněprávními pravidly Unie pro státní podporu, jakož i prohlášení o tom, proč koordinovaný balíček individualizovaných služeb nenahrazuje opatření, za něž podle vnitrostátního práva nebo kolektivních smluv odpovídají podniky, a opatření, která mají příslušné orgány zajistit za účelem aktivních opatření na trhu práce a pasivních opatření sociální ochrany;

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 11 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Rovnost mužů a žen a nediskriminace

Rovnost pohlaví a nediskriminace

Odůvodnění

Pohlaví je širší pojem než „muži a ženy“.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise a členské státy zajistí, aby se rovnost mužů a žen a začlenění genderového hlediska staly nedílnou a podporovanou součástí různých etap provádění finančního příspěvku z EFG.

Komise a členské státy zajistí, aby se rovnost pohlaví a začlenění genderového hlediska staly nedílnou a podporovanou součástí různých etap provádění finančního příspěvku z EFG.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  V případě, že Komise poskytuje technickou podporu při nepřímé správě, zajistí transparentnost postupu jmenování třetí osoby vykonávající úkoly, které jsou jí svěřeny, a informuje za tímto účelem všechny zúčastněné strany EFG, včetně Parlamentu, o subdodavateli za tím účelem vybraném.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise realizuje informační a komunikační činnosti ohledně případů pomoci z EFG a výsledků vycházející z jejích zkušeností za účelem zvýšení účinnosti EFG a zajištění informovanosti občanů a pracovníků Unie o EFG.

Komise realizuje informační a komunikační činnosti ohledně případů pomoci z EFG a výsledků vycházející z jejích zkušeností a hodnocení poskytnutých členskými státy za účelem zvýšení účinnosti EFG a zajištění informovanosti občanů a pracovníků Unie o EFG.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Míra spolufinancování EFG pro nabízená opatření musí být sladěna s nejvyšší sazbou spolufinancování ESF+ v příslušném členském státě.

2.  Míra spolufinancování EFG pro nabízená opatření nesmí překročit 70 % celkových odhadovaných nákladů podle článku 9.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 16 a

 

Ve výjimečných případech, a pokud zbývající dostupné finanční prostředky fondu v roce, kdy došlo k neočekávané podstatné restrukturalizaci, nestačí k uhrazení částky pomoci považované rozpočtovým orgánem za nezbytnou, může Komise navrhnout čerpání chybějících prostředků z fondu pro následující rok. Roční rozpočtový strop fondu v roce, kdy došlo k neočekávané podstatné restrukturalizaci, a v roce následujícím, musí být za všech okolností dodržen.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 19 a

 

Průzkum mezi příjemci uvedený v čl. 20 odst. 1 písm. d) vychází ze vzoru, který stanoví Komise prostřednictvím prováděcího aktu. Komise přijme prováděcí akt, kterým se stanoví vzor pro průzkum mezi příjemci v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 26 odst. 2 za účelem zajištění jednotných podmínek pro provádění tohoto článku.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  výsledcích průzkumu provedeného mezi příjemci pomoci šest měsíců po konci prováděcího období, jež zahrnují vnímané změny v zaměstnatelnosti příjemců pomoci nebo u těch, kteří již našli zaměstnání, více informací o kvalitě nalezeného zaměstnání, jako je změna pracovní doby, úroveň odpovědnosti nebo změna výše mzdy oproti předchozímu zaměstnání a odvětví, ve kterém daná osoba našla zaměstnání, a rozlišení těchto informací podle pohlaví, věkových skupin a dosaženého vzdělání;

d)  výsledcích průzkumu provedeného mezi příjemci pomoci během šesti měsíců po konci prováděcího období, jež zahrnují vnímané změny v zaměstnatelnosti příjemců pomoci nebo u těch, kteří již našli zaměstnání, více informací o kvalitě nalezeného zaměstnání, jako je změna pracovní doby, úroveň odpovědnosti nebo změna výše mzdy oproti předchozímu zaměstnání a odvětví, ve kterém daná osoba našla zaměstnání, a rozlišení těchto informací podle pohlaví, věkových skupin a dosaženého vzdělání;

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Nejpozději na konci devatenáctého měsíce po uplynutí lhůty uvedené v čl. 15 odst. 3 předloží dotčený členský stát Komisi jednoduchý soubor údajů informující o ukazateli dlouhodobých výsledků uvedeném v bodě 3 přílohy.

2.  Nejpozději na konci devatenáctého měsíce po uplynutí lhůty uvedené v čl. 15 odst. 3 předloží dotčený členský stát Komisi úplný a řádně ověřený jednoduchý soubor údajů informující o ukazateli dlouhodobých výsledků uvedeném v bodě 3 přílohy.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Do 1. srpna 2021 a poté každé dva roky předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě souhrnnou, kvantitativní a kvalitativní zprávu o činnostech prováděných podle tohoto nařízení a nařízení (EU) č. 1309/2013 za předchozí dva roky. Tato zpráva se zaměří zejména na výsledky dosažené prostřednictvím EFG a bude obsahovat zejména informace týkající se podaných žádostí, přijatých rozhodnutí, financovaných opatření včetně statistik týkajících se ukazatelů stanovených v příloze a jejich doplňkovosti s opatřeními financovanými ostatními fondy Unie, zejména ESF+, a informace týkající se ukončení poskytování finančního příspěvku a rovněž zahrnuje ty žádosti, které byly zamítnuty nebo omezeny z důvodu nedostatečných prostředků nebo nezpůsobilosti.

1.  Do 1. srpna 2021 a poté každé dva roky předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě souhrnnou, kvantitativní a kvalitativní zprávu o činnostech prováděných podle tohoto nařízení a nařízení (EU) č. 1309/2013 za předchozí dva roky. Tato zpráva se zaměří zejména na výkonnost a výsledky dosažené prostřednictvím EFG ve srovnání se stanovenými cíli a bude obsahovat zejména informace týkající se řádného finančního řízení, podaných žádostí, přijatých rozhodnutí, financovaných opatření včetně statistik týkajících se ukazatelů stanovených v příloze a jejich doplňkovosti s opatřeními financovanými ostatními fondy Unie, zejména ESF+, a informace týkající se ukončení poskytování finančního příspěvku a rovněž zahrnuje ty žádosti, které byly zamítnuty nebo omezeny z důvodu nedostatečných prostředků nebo nezpůsobilosti.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise každé čtyři roky z vlastního podnětu a v úzké spolupráci s členskými státy provede hodnocení finančních příspěvků z EFG.

1.  Komise každé čtyři roky z vlastního podnětu a v úzké spolupráci s členskými státy provede hodnocení finančních příspěvků z EFG. Toto hodnocení obsahuje zejména informace o výkonnosti, přidané hodnotě EU a řádném finančním řízení finančních příspěvků z EFG.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG)

Referenční údaje

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

CONT

11.6.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Gilles Pargneaux

11.7.2018

Datum přijetí

15.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Caterina Chinnici, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Richard Sulík

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Richard Sulík

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro regionální rozvoj (26.10.2018)

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Zpravodaj: Tamás Deutsch

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) byl v roce 2007 původně zřízen v reakci na negativní důsledky, které postihují nejzranitelnější a nejméně kvalifikované pracovníky propouštěné v důsledku změn ve struktuře světového obchodu. EFG přispívá k financování opatření aktivní politiky na trhu práce, a v oblastech a odvětvích, které zasáhly závažné hospodářské problémy, tak napomáhá pracovníkům - zejména znevýhodněným, starším a mladým nezaměstnaným osobám - najít si nové zaměstnání nebo samostatně výdělečnou činnost. Prokazatelná přidaná hodnota EFG jakožto nástroje sociální politiky EU spočívá v tom, že viditelným a cíleným způsobem finančně podporuje individualizované rekvalifikační programy a programy opětovného profesního začlenění pracovníků, kteří se stali oběťmi hromadného propouštění.

Zpravodaj vítá návrh Komise pokračovat v opatřeních financování z EFG i po roce 2020. Svědčí to o politické vůli posílit právo občanů na kvalitní a inkluzivní vzdělávání, odbornou přípravu a celoživotní učení za účelem udržování a získávání dovedností, které jim umožňují plně se účastnit života ve společnosti a úspěšně zvládat změny na trhu práce.

Vítá zejména rozšíření působnosti EFG tak, aby zahrnovala i jiné příčiny problémů, například automatizaci a digitalizaci. Zohlední se tím nové výzvy na trhu práce. Domnívá se proto, že název fondu již neodpovídá svému zaměření. Fond neřeší pouze důsledky globalizace, takže by se mělo zvážit jeho přejmenování.

Zpravodaj rovněž zdůrazňuje, že je třeba ještě více snížit dobu zpracování žádostí a zjednodušit postupy, aby se zajistilo bezproblémové a rychlé přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG, a pomoc tak mohla k lidem, kteří ztratili práci, přicházet rychleji.

Aby se posílila možnost čerpat pomoc z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci i v případě menších skupin propuštěných pracovníků a omezily administrativní překážky, které brání členským státům podat žádost, zpravodaj navrhuje snížit práh pro podávání žádostí z 250 na 150 propuštěných pracovníků: propouštění většího rozsahu jsou totiž méně častá a významnou část pracovních příležitostí v současnosti poskytují malé a střední podniky. Tato změna by proto mohla mít pozitivní vliv na případné příjemce pomoci a mohla by ve všech regionech Evropské unie zlepšit možnost pracovníků získat nové zaměstnání.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Při provádění fondů by s přihlédnutím k Listině základních práv Evropské unie měly být respektovány horizontální zásady stanovené v článku 3 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „SEU“) a v článku 10 SFEU, včetně zásad subsidiarity a proporcionality stanovených v článku 5 SEU. Členské státy a Komise by měly usilovat o odstranění nerovností a podporu rovnosti žen a mužů a začlenění hlediska rovnosti pohlaví, jakož i o boj proti diskriminaci na základě pohlaví, rasového či etnického původu, náboženského vyznání či víry, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace. Cíle fondů by měly být sledovány v rámci udržitelného rozvoje a prosazování cíle Unie zachovat a chránit životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, jak je stanoveno v článku 11 a čl. 191 odst. 1 SFEU, při zohlednění zásady „znečišťovatel platí“.

(1)  Při provádění fondů by s přihlédnutím k Listině základních práv Evropské unie měly být respektovány horizontální zásady stanovené v článku 3 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „SEU“) a v článcích 9 a 10 SFEU, včetně zásad zákazu diskriminace, subsidiarity a proporcionality stanovených v článku 5 SEU. Členské státy a Komise by měly usilovat o odstranění nerovností a podporu rovnosti žen a mužů a začlenění hlediska rovnosti pohlaví, jakož i o boj proti diskriminaci na základě pohlaví, rasového či etnického původu, náboženského vyznání či víry, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace. Cíle fondů by měly být sledovány v rámci udržitelného rozvoje, cílů udržitelného rozvoje OSN a závazku Unie k plnění Pařížské dohody o změně klimatu z roku 2015 v návaznosti na 21. konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (dále jen „Pařížská dohoda“), prosazování cíle Unie zachovat a chránit životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, jak je stanoveno v článku 11 a čl. 191 odst. 1 SFEU, při zohlednění zásady „znečišťovatel platí“.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Dne 20. června 2017 Rada schválila odpověď Unie16 na „Agendu OSN pro udržitelný rozvoj 2030“17 – udržitelnou evropskou budoucnost. Rada zdůraznila, že je důležité dosáhnout udržitelného rozvoje ve všech jeho třech rozměrech (hospodářském, sociálním a environmentálním), a to vyváženým a integrovaným způsobem. Je zásadně důležité, aby bylo hledisko udržitelného rozvoje zohledňováno v evropském politickém rámci a aby Unie zaujala ambiciózní přístup v rámci všech politik, kterých využívá k řešení globálních výzev. Rada uvítala sdělení Komise nazvané „Další kroky k udržitelné evropské budoucnosti“ ze dne 22. listopadu 2016 coby první krok k zohledňování cílů udržitelného rozvoje a uplatňování udržitelného rozvoje jako důležité základní zásady ve všech politikách Unie, mimo jiné prostřednictvím svých finančních nástrojů.

(3)  Dne 20. června 2017 Rada schválila odpověď Unie16 na „Agendu OSN pro udržitelný rozvoj 2030“17 – udržitelnou evropskou budoucnost. Rada zdůraznila, že je důležité dosáhnout udržitelného rozvoje ve všech jeho třech rozměrech (hospodářském, sociálním a environmentálním), včetně kultury, a to vyváženým a integrovaným způsobem. Je zásadně důležité, aby bylo hledisko udržitelného rozvoje zohledňováno v evropském politickém rámci a aby Unie zaujala ambiciózní přístup v rámci všech politik, kterých využívá k řešení globálních výzev. Rada uvítala sdělení Komise nazvané „Další kroky k udržitelné evropské budoucnosti“ ze dne 22. listopadu 2016 coby první krok k zohledňování cílů udržitelného rozvoje a uplatňování udržitelného rozvoje jako důležité základní zásady ve všech politikách Unie, mimo jiné prostřednictvím svých finančních nástrojů.

_________________

_________________

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  V „diskusním dokumentu o využití potenciálu globalizace“ 20Komise určila kombinaci globalizace spojené s obchodem a technologických změn jako hlavní důvody zvýšené poptávky po kvalifikované pracovní síle a sníženého počtu pracovních míst, jež vyžadují nižší kvalifikaci. I přes celkové obrovské výhody otevřenějšího obchodu a pokračující integraci světových ekonomik je třeba řešit tyto negativní vedlejší účinky. Jelikož současné přínosy globalizace jsou již nerovnoměrně rozděleny mezi lidi regiony, což má významný dopad na lidi a regiony zasažené negativně, existuje nebezpečí, že tyto účinky budou ještě více zesíleny čím dál rychleji se vyvíjejícím technologickým pokrokem. Proto bude v souladu se zásadami solidarity a udržitelnosti nezbytné zajistit, aby přínosy globalizace byly sdíleny spravedlivěji sladěním hospodářského otevření a technologického pokroku se sociální ochranou.

(6)  V „diskusním dokumentu o využití potenciálu globalizace“ 20Komise určila kombinaci globalizace spojené s obchodem a technologických změn jako hlavní důvody zvýšené poptávky po kvalifikované pracovní síle a sníženého počtu pracovních míst, jež vyžadují nižší kvalifikaci. I přes celkové obrovské výhody otevřenějšího obchodu a pokračující integraci světových ekonomik je třeba řešit tyto negativní vedlejší účinky. Jelikož současné přínosy globalizace jsou již nerovnoměrně rozděleny mezi lidi, regiony a státy, což má významný dopad na lidi, regiony a státy zasažené negativně, existuje nebezpečí, že tyto účinky budou ještě více zesíleny čím dál rychleji se vyvíjejícím technologickým pokrokem. Proto bude v souladu se zásadami solidarity a udržitelnosti nezbytné zajistit, aby byly účinky globalizace lépe předvídány a její budoucí přínosy byly spravedlivěji sdíleny sladěním hospodářského otevření a technologického pokroku se silnou sociální ochranou a opětovným zaměstnáním.

_________________

_________________

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_cs.

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_cs.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  V „diskusním dokumentu o budoucnosti financí Unie“ 21Komise zdůrazňuje nutnost zmenšit hospodářské a sociální rozdíly mezi členskými státy a jejich regiony. Klíčovou prioritou jsou tudíž investice do rovnosti, sociálního začleňování, vzdělání a odborné přípravy a rovněž zdraví.

(7)  V „diskusním dokumentu o budoucnosti financí Unie“ 21Komise zdůrazňuje nutnost zmenšit hospodářské a sociální rozdíly mezi členskými státy a jejich regiony. Klíčovou prioritou jsou tudíž investice do udržitelného rozvoje, rovnosti, sociálního začleňování, vzdělání a odborné přípravy a rovněž zdraví.

_________________

_________________

21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_cs

21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_cs

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Globalizace a technologické změny pravděpodobně dále zvýší vzájemnou propojenost a vzájemnou závislost světových ekonomik. Realokace pracovní síly je nedílnou a nevyhnutelnou součástí těchto hospodářských změn. Mají-li být výhody z těchto změn rozděleny spravedlivě, je nabízení pomoci propuštěným pracovníkům a osobám ohroženým propuštěním nanejvýš důležité. „Rámec kvality EU pro předjímání změn a restrukturalizaci“22 je politickým nástrojem Unie, jenž stanoví rámec pro osvědčené postupy pro předjímání a řešení restrukturalizace podniků. Poskytuje komplexní rámec pro to, jakým způsobem by měly být řešeny výzvy spojené s ekonomickým přizpůsobením a restrukturalizací a jejich dopad na zaměstnanost a sociální situaci, a to správnými politickými prostředky. Rovněž vyzývá členské státy k využívání finančních prostředků EU a vnitrostátního financování takovým způsobem, aby se zajistilo, že lze účinněji zmírnit sociální dopad restrukturalizace, zejména nepříznivé dopady na zaměstnanost. Hlavními nástroji Unie pro pomoc postiženým pracovníkům jsou Evropský sociální fond plus (ESF+), jehož účelem je poskytovat pomoc předjímajícím způsobem, a EFG, jehož účelem je poskytovat pomoc v případech neočekávané podstatné restrukturalizace reaktivním způsobem.

(8)  Globalizace, technologické změny i změna klimatu pravděpodobně dále zvýší vzájemnou propojenost a vzájemnou závislost světových ekonomik. Realokace pracovní síly je nedílnou a nevyhnutelnou součástí těchto hospodářských změn. Mají-li být výhody z těchto změn rozděleny spravedlivě, je nabízení pomoci propuštěným pracovníkům a osobám ohroženým propuštěním nanejvýš důležité. „Rámec kvality EU pro předjímání změn a restrukturalizaci“22 je politickým nástrojem Unie, jenž stanoví rámec pro osvědčené postupy pro předjímání a řešení restrukturalizace podniků. Poskytuje komplexní rámec pro to, jakým způsobem by měly být řešeny výzvy spojené s ekonomickým přizpůsobením a restrukturalizací a jejich dopad na zaměstnanost a sociální situaci, a to správnými politickými prostředky. Rovněž vyzývá členské státy k využívání finančních prostředků EU a vnitrostátního financování takovým způsobem, aby se zajistilo, že lze účinněji zmírnit sociální dopad restrukturalizace, zejména nepříznivé dopady na zaměstnanost a příslušné regiony. Hlavními nástroji Unie pro pomoc postiženým pracovníkům jsou Evropský sociální fond plus (ESF+), jehož účelem je poskytovat pomoc předjímajícím způsobem, a EFG, jehož účelem je poskytovat pomoc v případech podstatné restrukturalizace reaktivním způsobem. Jako součást proaktivnějšího přístupu může být Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci využíván na pomoc pracovníkům, kteří jsou stále zaměstnáni, ale kteří budou během určitého časového období propuštěni.

_________________

_________________

22 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Rámec kvality EU pro předjímání změn a restrukturalizaci, (COM(2013) 882 final, 13.12.2013).

22 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Rámec kvality EU pro předjímání změn a restrukturalizaci, (COM(2013) 882 final, 13.12.2013).

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Komise zdůrazňuje pokračující význam úlohy EFG jako pružného fondu, který poskytuje pomoc propuštěným pracovníkům, kteří přišli o práci při propouštění velkého rozsahu, a pomáhá jim co nejrychleji najít nové zaměstnání. Unie by měla nadále poskytovat zvláštní jednorázovou podporu k usnadnění opětovného profesního začlenění pracovníků propuštěných v oblastech, odvětvích, na územích nebo na trzích práce, které utrpěly otřes v důsledku vážného narušení hospodářství. Vzhledem k vzájemnému působení a k vzájemným dopadům otevřeného obchodu, technologických změn či jiných faktorů, např. přechodu na nízkouhlíkové hospodářství, a tudíž vzhledem ke skutečnosti, že je čím dál tím těžší určit specifický faktor, který způsobuje propouštění, bude uvolnění prostředků z EFG v budoucnu založeno pouze na značném dopadu restrukturalizace. Vzhledem ke svému účelu, jímž je poskytnout podporu v naléhavých a neočekávaných situacích, doplňuje EFG předvídavější pomoc, již nabízí ESF+, přičemž zůstane flexibilním a zvláštním nástrojem mimo rozpočtové stropy víceletého finančního rámce, jak je uvedeno ve sdělení Komise „ Moderní rozpočet pro Unii, která chrání, posiluje a brání – Víceletý finanční rámec na období 2021–2027“ a v jeho příloze27.

(13)  Komise zdůrazňuje pokračující význam úlohy EFG jako pružného fondu, který poskytuje pomoc propuštěným pracovníkům, kteří přišli o práci při propouštění velkého rozsahu, a pomáhá jim co nejrychleji najít nové zaměstnání. Unie by měla nadále poskytovat zvláštní jednorázovou podporu k usnadnění opětovného začlenění do kvalitního a udržitelného zaměstnání, například na zelená pracovní místa, u pracovníků propuštěných v oblastech, odvětvích, na územích nebo na trzích práce, které utrpěly otřes v důsledku vážného narušení hospodářství. Vzhledem k vzájemnému působení a k vzájemným dopadům otevřeného obchodu, technologických změn či jiných faktorů, např. plánovanému přechodu na nízkouhlíkové hospodářství, zejména v regionech, v nichž dochází k ukončení těžby uhlí, a tudíž vzhledem ke skutečnosti, že je čím dál tím těžší určit specifický faktor, který způsobuje propouštění, bude uvolnění prostředků z EFG v budoucnu založeno pouze na značném dopadu restrukturalizace. Vzhledem ke svému účelu, jímž je poskytnout podporu v naléhavých a neočekávaných situacích, doplňuje EFG předvídavější pomoc, již nabízí ESF+, přičemž zůstane flexibilním a zvláštním nástrojem mimo rozpočtové stropy víceletého finančního rámce, jak je uvedeno ve sdělení Komise „ Moderní rozpočet pro Unii, která chrání, posiluje a brání – Víceletý finanční rámec na období 2021–2027“ a v jeho příloze27.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Pokles těžby uhlí a přechod k alternativním zdrojům energie, částečně vyžadovaný evropskou politikou v oblasti změny klimatu, představuje významné výzvy pro některé regiony, v nichž se uhlí dosud těžilo. Právě pro regiony, v nichž se těží uhlí, znamená ukončení těžby uhlí ekonomickou zátěž a ohrožení pracovních míst. Tato strukturální změna musí být mírněna a podporována a musí být únosná z hlediska zaměstnanosti.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Jak již bylo uvedeno, aby byl zachován evropský rozměr EFG, měla by být žádost o pomoc uplatněna, pokud má podstatná restrukturalizace značný dopad na místní nebo regionální hospodářství. Tento dopad by měl být definován minimálním počtem propuštěných pracovníků během konkrétního referenčního období. S přihlédnutím ke zjištěním hodnocení v polovině období je prahová hodnota stanovena na 250 propuštěných pracovníků během referenčního období v délce čtyř měsíců (nebo šesti měsíců v případě určitých odvětví). Vzhledem k tomu, že vlny propouštění v různých odvětvích ve stejném regionu mají stejný značný dopad na místní trh práce, měly by být umožněny rovněž regionální žádosti. Na malých pracovních trzích, jako jsou trhy malých členských států nebo odlehlých regionů, včetně nejvzdálenějších regionů uvedených v článku 349 SFEU, nebo za výjimečných okolností by mohly být žádosti podávány i při nižším počtu propuštěných pracovníků.

(14)  Jak již bylo uvedeno, aby byl zachován evropský rozměr EFG, měla by být žádost o pomoc uplatněna, pokud má podstatná restrukturalizace značný dopad na místní nebo regionální hospodářství, především v oblastech s jediným průmyslovým odvětvím. Tento dopad by měl být definován minimálním počtem propuštěných pracovníků během konkrétního referenčního období. S přihlédnutím ke zjištěním hodnocení v polovině období je prahová hodnota stanovena na minimálně 150 propuštěných pracovníků během referenčního období v délce šesti měsíců. Vzhledem k tomu, že vlny propouštění v různých odvětvích ve stejném regionu, v sousedních regionech nebo v přeshraničních regionech mají stejný značný dopad na místní trh práce, měly by být umožněny rovněž regionální žádosti a zohledněny i zvláštnosti terciárního sektoru, aby byla pracovníkům poskytnuta účinná pomoc. Na malých pracovních trzích, jako jsou trhy malých členských států nebo odlehlých regionů, včetně nejvzdálenějších regionů uvedených v článku 349 SFEU, nebo za výjimečných okolností, například v případě regionů, které jsou již závažně dotčeny vysokou mírou nezaměstnanosti, by mohly být žádosti podávány i při nižším počtu propuštěných pracovníků.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Propuštění pracovníci a osoby samostatně výdělečně činné, které přestaly vykonávat svou činnost, by měli mít rovný přístup k EFG nezávisle na typu jejich pracovní smlouvy nebo pracovního poměru. Pracovníci, kteří byli propuštěni, jakož i osoby samostatně výdělečně činné, které přestaly vykonávat svou činnost, by proto měli být považováni za možné příjemce pomoci z EFG pro účely tohoto nařízení.

(18)  Propuštění pracovníci a osoby samostatně výdělečně činné, které přestaly vykonávat svou činnost, by měli mít rovný přístup k EFG nezávisle na typu jejich pracovní smlouvy nebo pracovního poměru. Pracovníci, kteří byli propuštěni, ať už měli pracovní smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou či se jednalo o agenturní pracovníky, osoby samostatně výdělečně činné, mezi něž se počítají také vlastníci mikropodniků a malých podniků, které přestaly vykonávat svou činnost, by proto měli být považováni za možné příjemce pomoci z EFG pro účely tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Finanční příspěvky z EFG by měly být zejména zaměřeny na aktivní opatření na trhu práce, jejichž cílem je rychlé opětovné začleňování příjemců pomoci do udržitelného zaměstnání, a to jak v rámci původního odvětví jejich činnosti, tak mimo ně. Opatření by měla odrážet plánované potřeby místního nebo regionálního trhu práce. V případě potřeby by však měla být rovněž podporována mobilita propuštěných pracovníků s cílem přispět k nalezení nového zaměstnání jinde. Zvláštní důraz by měl být kladen na šíření dovedností potřebných v digitální éře. Zahrnutí finančních příspěvků do koordinovaného balíčku individualizovaných služeb by mělo být omezeno. Společnosti by mohly být vybízeny k účasti na vnitrostátním spolufinancování pro opatření podporovaná z EFG.

(19)  Finanční příspěvky z EFG by měly být zejména zaměřeny na aktivní opatření na trhu práce a individualizované služby, jejichž cílem je rychlé opětovné začleňování příjemců pomoci do kvalitního a udržitelného zaměstnání, a to jak v rámci původního odvětví jejich činnosti, tak mimo ně, zapojením do rekvalifikačních programů či programů na získání nových dovedností. Opatření by měla odrážet plánované potřeby místního, regionálního nebo celostátního trhu práce. V případě potřeby by však měla být rovněž podporována dobrovolná a spravedlivá mobilita propuštěných pracovníků s cílem přispět k nalezení nového zaměstnání jinde nebo v jiném regionu. Zvláštní důraz by měl být kladen na šíření dovedností potřebných v digitální éře a na zajištění přístupu k digitálním technologiím. Zahrnutí finančních příspěvků do koordinovaného balíčku individualizovaných služeb by mělo být přísně omezeno. Tyto finanční příspěvky by měly představovat přidanou hodnotu k finančním závazkům, za jejichž plnění odpovídají členské státy nebo společnosti na základě právních předpisů nebo kolektivních smluv, nikoli je nahrazovat. Společnosti by měly být vybízeny, aby přispěly na vnitrostátní spolufinancování pro opatření podporovaná z EFG.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Při vypracování koordinovaného balíčku aktivních opatření politiky trhu práce by měly členské státy podporovat opatření, která významně přispějí k zaměstnatelnosti příjemců pomoci. Členské státy by měly usilovat o opětovné zapojení co největšího počtu příjemců pomoci účastnících se těchto opatření do udržitelného zaměstnání, a to co nejdříve v rámci šestiměsíčního období předcházejícího dni, ke kterému má být předložena závěrečná zpráva.

(20)  Při vypracování koordinovaného balíčku aktivních opatření politiky trhu práce by měly členské státy podporovat opatření, která významně přispějí k zaměstnatelnosti příjemců pomoci. Členské státy by měly usilovat o opětovné zapojení co největšího počtu příjemců pomoci účastnících se těchto opatření do udržitelného kvalitního zaměstnání, a to co nejdříve v rámci šestiměsíčního období předcházejícího dni, ke kterému má být předložena závěrečná zpráva.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Členské státy by měly při navrhování koordinovaného balíčku aktivních opatření politiky trhu práce věnovat zvláštní pozornost znevýhodněným příjemcům pomoci, včetně mladých a starších nezaměstnaných osobosob ohrožených chudobou, a to vzhledem k tomu, že se tyto skupiny při návratu na trh práce potýkají se specifickými problémy. Bez ohledu na to by při provádění EFG měly být dodržovány a prosazovány zásady rovnosti žen a mužů a nediskriminace, které patří k hlavním hodnotám Unie a jsou zakotveny v evropském pilíři sociálních práv.

(21)  Členské státy by měly při navrhování koordinovaného balíčku aktivních opatření politiky trhu práce věnovat zvláštní pozornost znevýhodněným příjemcům pomoci, s nižším vzděláním nebo s nedostatečnými dovednostmi, včetně mladých a starších nezaměstnaných osob, osob se zdravotním postižením, osob ohrožených chudobou nebo pocházejících z izolovaných či nepřístupných oblastí, a to vzhledem k tomu, že se tyto skupiny při návratu na trh práce potýkají se specifickými problémy. Bez ohledu na to by při provádění EFG měly být dodržovány a prosazovány zásady rovnosti žen a mužů a nediskriminace, které patří k hlavním hodnotám Unie a jsou zakotveny v evropském pilíři sociálních práv.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Pro účinnou a rychlou podporu příjemců pomoci by měly členské státy učinit vše pro to, aby podaly úplné žádosti o finanční příspěvek z EFG. V případě, že Komise požaduje doplňující informace pro posouzení žádosti, mělo by být poskytnutí dalších informací časově omezené.

(22)  Pro účinnou a rychlou podporu příjemců pomoci by měly členské státy učinit vše pro to, aby urychleně podaly úplné žádosti o finanční příspěvek z EFG, a evropské orgány by měly učinit vše pro jejich rychlé posouzení. V případě, že Komise požaduje doplňující informace pro posouzení žádosti, mělo by být poskytnutí dalších informací časově omezené.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Měla by být zahrnuta zvláštní ustanovení pro informační a komunikační činnosti týkající se případů podpory z EFG a jejích výsledků.

(25)  Měla by být zahrnuta zvláštní ustanovení pro informační a komunikační činnosti týkající se případů podpory z EFG a jejích výsledků. Zprávy o každé žádosti o příspěvek z EFG by měly být zpřístupněny a měly by být standardizovány, pokud jde o přijatá opatření a výsledky. Výhodou tohoto postupu by byla porovnatelnost jednotlivých případů, aby mohly členské státy sdílet osvědčené postupy.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  V zájmu příjemců pomoci by měla být pomoc poskytnuta co nejrychleji a nejúčinněji. Členské státy a orgány Unie, které se účastní rozhodování o EFG, by měly vyvinout co největší úsilí ke snížení doby zpracování a zjednodušení postupů s cílem zajistit hladké a rychlé přijetí rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG. Rozpočtový orgán bude tudíž v budoucnu rozhodovat o žádostech o převod předložených Komisí, přičemž již nebude potřebný návrh Komise na uvolnění prostředků z EFG.

(29)  V zájmu příjemců pomoci by měla být pomoc poskytnuta rychle a účinně. Členské státy a orgány Unie, které se účastní rozhodování o EFG, by měly vyvinout co největší úsilí ke snížení doby zpracování a zjednodušení a úpravě postupů, tak aby odpovídaly konkrétním potřebám, s cílem zajistit hladké a rychlé přijetí rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG. Rozpočtový orgán bude tudíž v budoucnu rozhodovat o žádostech o převod předložených Komisí, přičemž již nebude potřebný návrh Komise na uvolnění prostředků z EFG.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

EFG přispívá k lepšímu rozdělení přínosů globalizace a technologického pokroku tím, že pomáhá propuštěným pracovníkům přizpůsobit se strukturálním změnám. Samotný EFG přispívá k uplatňování zásad stanovených v evropském pilíři sociálních práv a upevní sociální a hospodářskou soudržnost mezi regiony a mezi členskými státy.

EFG přispívá k lepšímu rozdělení přínosů globalizace a technologického pokroku tím, že pomáhá propuštěným pracovníkům přizpůsobit se strukturálním změnám v důsledku globalizace, technologických změn a přechodu na oběhové hospodářství šetrné ke klimatu a účinně využívající energii a zdroje, a nalézt tak nové zaměstnání. Samotný EFG přispívá k uplatňování zásad stanovených v evropském pilíři sociálních práv, upevní sociální, hospodářskou a územní soudržnost mezi všemi regiony a mezi členskými státy a doplňuje opatření financovaná z Evropského sociálního fondu.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Obecným cílem programu je projevit solidaritu s propuštěnými pracovníky a osobami samostatně výdělečně činnými, které přestaly vykonávat svou činnost, v případě neočekávané podstatné restrukturalizace a nabídnout jim pomoc, jak je uvedeno v článku 5.

1.  Obecným cílem programu je projevit solidaritu s propuštěnými pracovníky, kteří mají pracovní smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou či se jedná o agenturní pracovníky, a osobami samostatně výdělečně činnými, které přestaly vykonávat svou činnost, v případě podstatné restrukturalizace a nabídnout finanční pomoc pro opatření přispívající k co nejrychlejšímu návratu na pracovní trh, jak je uvedeno v článku 5.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Specifickým cílem EFG je nabídnout pomoc v případech neočekávané podstatné restrukturalizace, zejména v souvislosti s výzvami v důsledku globalizace, jako jsou změny ve struktuře světového obchodu, obchodní spory, finanční nebo hospodářské krize, přechod na nízkouhlíkové hospodářství, či v důsledku digitalizace nebo automatizace. Zvláštní důraz je kladen na opatření, jež pomáhají nejvíce znevýhodněným skupinám.

2.  Specifickým cílem EFG je nabídnout pomoc v případech restrukturalizace, zejména v souvislosti s výzvami v důsledku globalizace, jako jsou změny ve struktuře světového obchodu, restrukturalizace nebo zmizení hospodářských odvětví, soutěžení s konkurenty mimo EU, kteří mají privilegované postavení ve vztahu k pravidlům EU pro hospodářskou soutěž, obchodní spory mezi EU a třetími zeměmi, finanční nebo hospodářské krize, přechod na nízkouhlíkové hospodářství, zejména v regionech, v nichž dochází k ukončení těžby uhlí, či v důsledku digitalizace nebo automatizace. Zvláštní důraz je kladen na opatření, jež pomáhají nejvíce znevýhodněným skupinám. Opatření, na něž je poskytován finanční příspěvek z EFG, mají zajistit, aby všichni zúčastnění pracovníci nalezli do šesti měsíců od data podání žádosti kvalitní dlouhodobá pracovní místa.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  „propuštěným pracovníkem“ rozumí pracovník, jehož pracovní poměr je předčasně ukončen pro nadbytečnost nebo jehož smlouva není obnovena z ekonomických důvodů;

a)  „propuštěným pracovníkem“ rozumí pracovník, včetně agenturního pracovníka, jehož pracovní poměr je předčasně ukončen pro nadbytečnost nebo jehož smlouva není obnovena z ekonomických důvodů;

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  „osobou samostatně výdělečně činnou“ rozumí osoba, která zaměstnávala méně než 10 pracovníků;

b)  „osobou samostatně výdělečně činnou“ rozumí osoba, včetně vlastníka podniku, která zaměstnávala méně než 15 pracovníků;

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  „restrukturalizací“ rozumí jakákoli situace na pracovním trhu, která vede k propouštění, což má významný dopad na ekonomiku daného území.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  ukončení činnosti, které se týká více než 250 propuštěných pracovníků nebo osob samostatně výdělečně činných během referenčního období v délce čtyř měsíců v jednom podniku v členském státě, včetně případů, kdy se toto ukončení činnosti týká jeho dodavatelů nebo výrobců, kteří jsou jeho odběrateli;

a)  ukončení činnosti, které se týká alespoň 150 propuštěných pracovníků nebo osob samostatně výdělečně činných během referenčního období v délce šesti měsíců v jednom podniku v členském státě nebo v přeshraničních regionech sousedních členských států, včetně případů, kdy se toto ukončení činnosti týká jeho dodavatelů nebo výrobců, kteří jsou jeho odběrateli;

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  ukončení činnosti, které se týká více než 250 propuštěných pracovníků nebo osob samostatně výdělečně činných během referenčního období v délce šesti měsíců, zejména v malých a středních podnicích, působících ve stejném hospodářském odvětví definovaném na úrovni NACE Revize 2 a nacházejících se v jednom regionu nebo ve dvou sousedících regionech vymezených na úrovni NUTS 2, nebo ve více než dvou sousedících regionech vymezených na úrovni NUTS 2 za podmínky, že ve dvou z těchto regionů dosáhl dohromady počet propuštěných pracovníků nebo osob samostatně výdělečně činných více než 250;

b)  ukončení činnosti, které se týká alespoň 150 propuštěných pracovníků nebo osob samostatně výdělečně činných během referenčního období v délce šesti měsíců, zejména v malých a středních podnicích, působících ve stejném hospodářském odvětví definovaném na úrovni NACE Revize 2 a nacházejících se v jednom regionu nebo ve dvou sousedících regionech vymezených na úrovni NUTS 2, nebo ve více než dvou sousedících regionech vymezených na úrovni NUTS 2 za podmínky, že ve dvou z těchto regionů dosáhl dohromady počet propuštěných pracovníků nebo osob samostatně výdělečně činných více než 150;

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  ukončení činnosti, které se týká více než 250 propuštěných pracovníků nebo osob samostatně výdělečně činných během referenčního období v délce čtyř měsíců, zejména v malých a středních podnicích, působících ve stejných nebo v různých hospodářských odvětvích definovaných na úrovni NACE Revize 2 a nacházejících se ve stejném regionu vymezeném na úrovni NUTS 2.

c)  ukončení činnosti, které se týká alespoň 150 propuštěných pracovníků nebo osob samostatně výdělečně činných během referenčního období v délce šesti měsíců, zejména v malých a středních podnicích, působících ve stejných nebo v různých hospodářských odvětvích definovaných na úrovni NACE Revize 2 a nacházejících se ve stejném regionu vymezeném na úrovni NUTS 2.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V případě malých pracovních trhů nebo za mimořádných okolností, zejména pokud jde o žádosti týkající se malých a středních podniků, řádně odůvodněné žádajícím členským státem, je možné žádost o finanční příspěvek podle tohoto článku přijmout i přesto, že kritéria uvedená v odst. 1 písm. a), b) nebo c) nejsou zcela splněna, pokud má propouštění značný dopad na zaměstnanost a na místní nebo regionální hospodářství. Žádající členský stát uvede, která z kritérií pro pomoc stanovených v odst. 1 písm. a), b) nebo c) nejsou zcela splněna. Celkový objem příspěvků přidělených za mimořádných okolností nesmí přesáhnout 15 % ročního stropu EFG.

3.  V případě malých pracovních trhů nebo za mimořádných okolností, zejména pokud jde o žádosti týkající se malých a středních podniků, řádně odůvodněné žádajícím členským státem, je možné žádost o finanční příspěvek podle tohoto článku přijmout i přesto, že kritéria uvedená v odst. 2 písm. a), b) nebo c) nejsou zcela splněna, pokud má propouštění značný dopad na zaměstnanost a na místní nebo regionální hospodářství, zejména pokud se jedná o oblasti s jediným průmyslovým odvětvím. Žádající členský stát uvede, která z kritérií pro pomoc stanovených v odst. 2 písm. a), b) nebo c) nejsou zcela splněna. Celkový objem příspěvků přidělených za mimořádných okolností nesmí přesáhnout 15 % ročního stropu EFG.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Finanční příspěvek z EFG může být poskytnut na aktivní opatření na trhu práce, která jsou součástí koordinovaného balíčku individualizovaných služeb, jež mají usnadnit opětovné profesní začlenění cílových příjemců pomoci, zejména pak nejvíce znevýhodněných propuštěných pracovníků, do zaměstnání nebo jim usnadnit zahájení samostatné výdělečné činnosti.

Finanční příspěvek z EFG může být poskytnut na aktivní opatření na trhu práce, která jsou součástí koordinovaného balíčku individualizovaných služeb, jež mají usnadnit opětovné profesní začlenění cílových příjemců pomoci, zejména pak nejvíce znevýhodněných propuštěných pracovníků, do kvalitního dlouhodobého zaměstnání nebo jim usnadnit zahájení samostatné výdělečné činnosti.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Povinným horizontálním prvkem jakéhokoli nabízeného balíčku individualizovaných služeb je šíření dovedností potřebných v digitální průmyslové éře. Úroveň odborné přípravy se přizpůsobí kvalifikacím a potřebám příslušného příjemce pomoci.

Povinným horizontálním prvkem jakéhokoli nabízeného balíčku individualizovaných služeb je šíření dovedností potřebných v digitální průmyslové éře v oběhovém hospodářství účinně využívajícím energii a jiné zdroje. Úroveň odborné přípravy se přizpůsobí kvalifikacím a potřebám příslušného příjemce pomoci.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zvláštní časově omezená opatření, jako jsou příspěvky při hledání zaměstnání, pobídky zaměstnavatelů k přijímání pracovníků, příspěvky na mobilitu, příspěvky na odbornou přípravu nebo denní příspěvky, včetně náhrad pro pečovatele.

b)  zvláštní časově omezená opatření, jako jsou příspěvky při hledání zaměstnání, pobídky zaměstnavatelů k přijímání pracovníků, příspěvky na mobilitu a stravu, příspěvky na odbornou přípravu nebo denní příspěvky, včetně náhrad pro pečovatele. Tyto akce jsou podmíněny aktivní účastí cílových příjemců pomoci na činnostech souvisejících s hledáním zaměstnání nebo s profesní přípravou.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Koncepce koordinovaného balíčku individualizovaných služeb předjímá budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti. Koordinovaný balíček je slučitelný s přechodem k udržitelnému hospodářství účinně využívajícímu zdroje a rovněž se zaměří na šíření dovedností potřebných v digitální průmyslové éře a zohledňuje poptávku na místní trh práce.

Koncepce koordinovaného balíčku individualizovaných služeb předjímá budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti. Koordinovaný balíček je slučitelný s přechodem k udržitelnému oběhovému hospodářství šetrnému ke klimatu a účinně využívajícímu zdroje a s ukončením těžby uhlí, a rovněž se zaměří na šíření dovedností potřebných v digitální průmyslové éře a zohledňuje poptávku na místní trh práce.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Koordinovaný balíček služeb je vypracován na základě konzultace s cílovými příjemci pomoci či jejich zástupci nebo se sociálními partnery.

3.  Koordinovaný balíček služeb je vypracován na základě konzultace s cílovými příjemci pomoci či jejich zástupci a se sociálními partnery.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise do deseti pracovních dnů ode dne podání žádosti, případně ode dne, kdy Komise obdrží překlad žádosti, podle toho, co nastane později, informuje členský stát o jakýchkoliv dalších informacích, které potřebuje, aby danou žádost mohla posoudit.

2.  Komise do deseti pracovních dnů ode dne podání žádosti, případně ode dne, kdy Komise obdrží překlad žádosti, podle toho, co nastane později, potvrdí přijetí žádosti a informuje členský stát o jakýchkoliv dalších informacích, které potřebuje, aby danou žádost mohla posoudit.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Na základě informací poskytnutých členským státem Komise dokončí posouzení toho, zda žádost vyhovuje podmínkám pro poskytnutí finančního příspěvku, a to do 60 pracovních dnů od obdržení úplné žádosti, nebo případně překladu této žádosti. Pokud by Komise výjimečně nemohla tuto lhůtu dodržet, poskytne písemné vysvětlení s uvedením důvodů pro zpoždění.

4.  Na základě informací poskytnutých členským státem Komise dokončí posouzení toho, zda žádost vyhovuje podmínkám pro poskytnutí finančního příspěvku, a to do 45 pracovních dnů od obdržení úplné žádosti, nebo případně překladu této žádosti. Pokud by Komise výjimečně nemohla tuto lhůtu dodržet, poskytne písemné vysvětlení s uvedením důvodů pro zpoždění a posouzení dokončí v rámci prodloužení této lhůty o 20 dnů.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  identifikaci případných propouštějících podniků, dodavatelů nebo výrobců, kteří jsou odběrateli daných podniků, odvětví a kategorií cílových příjemců pomoci rozlišených podle pohlaví, věkových skupin a dosaženého vzdělání;

d)  identifikaci případných propouštějících podniků, dodavatelů nebo výrobců, kteří jsou odběrateli daných podniků, odvětví a kategorií cílových příjemců pomoci rozlišených podle pohlaví, věku a dosaženého vzdělání;

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  očekávaný dopad propouštění na místní, regionální a národní hospodářství a zaměstnanost;

e)  očekávaný dopad propouštění na místní, regionální, národní nebo případně přeshraniční hospodářství a zaměstnanost;

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  podrobný popis koordinovaného balíčku individualizovaných služeb a s nimi spojených výdajů, včetně zejména jakýchkoli opatření na podporu iniciativ v oblasti zaměstnanosti znevýhodněných osob, starších osob nebo mladých příjemců pomoci;

f)  podrobný popis koordinovaného balíčku individualizovaných služeb a s nimi spojených výdajů, včetně zejména jakýchkoli opatření na podporu iniciativ v oblasti zaměstnanosti znevýhodněných osob, osob s nízkou kvalifikací, starších osob, mladých příjemců pomoci a osob ze znevýhodněných oblastí;

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5 – písm. m a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ma)  prohlášení, že navržená opatření budou doplňovat opatření financovaná ze strukturálních fondů a že nedojde k dvojímu financování.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Podpora cílovým příjemcům pomoci doplňuje opatření členských států na celostátní, regionální a místní úrovni, včetně opatření spolufinancovaných z fondů Unie, a to v souladu s doporučeními uvedenými v Rámci kvality EU pro předjímání změn a restrukturalizaci.

2.  Podpora cílovým příjemcům pomoci doplňuje opatření členských států na celostátní, regionální, místní a případně přeshraniční úrovni, včetně opatření spolufinancovaných z fondů a programů Unie, a to v souladu s doporučeními uvedenými v Rámci kvality EU pro předjímání změn a restrukturalizaci.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  V rámci svých pravomocí zajistí Komise a žádající členský stát koordinaci pomoci z fondů Unie.

4.  V rámci svých pravomocí zajistí Komise a žádající členský stát koordinaci pomoci z fondů a programů Unie.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise udržuje a pravidelně aktualizuje internetové stránky, přístupné ve všech úředních jazycích orgánů Unie, s cílem poskytovat aktuální informace o EFG a pokyny k podávání žádostí, jakož i informace o přijatých a zamítnutých žádostech a o úloze Evropského parlamentu a Rady v rozpočtovém procesu.

2.  Komise udržuje a pravidelně aktualizuje internetové stránky, přístupné ve všech úředních jazycích orgánů Unie, s cílem poskytovat aktuální informace o EFG a pokyny k podávání žádostí, jakož i informace o přijatých a zamítnutých žádostech s odůvodněním a o úloze Evropského parlamentu a Rady v rozpočtovém procesu.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a)  Příjemci pomoci z fondu EFG a správní orgány mají povinnost poskytovat informace, aby se zvýšila viditelnost fondu.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Na základě posouzení provedeného podle článku 9 a zejména s ohledem na počet cílových příjemců pomoci Komise co nejdříve vyhodnotí navržená opatření a odhadované náklady a navrhne výši případného finančního příspěvku z EFG, který může být poskytnut v mezích dostupných zdrojů.

1.  Na základě posouzení provedeného podle článku 9 a zejména s ohledem na počet cílových příjemců pomoci Komise vyhodnotí navržená opatření a odhadované náklady a do 15 pracovních dnů po dokončení posouzení toho, zda žádost splňuje podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku, navrhne výši případného finančního příspěvku z EFG, který může být poskytnut v mezích dostupných zdrojů.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud na základě posouzení provedeného podle článku 9 dospěje Komise k závěru, že podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku podle tohoto nařízení splněny nejsou, oznámí tuto skutečnost ihned žádajícímu členskému státu.

4.  Pokud na základě posouzení provedeného podle článku 9 dospěje Komise k závěru, že podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku podle tohoto nařízení splněny nejsou, oznámí tuto skutečnost ihned žádajícímu členskému státu s náležitým odůvodněním.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud se příjemce pomoci účastní vzdělávacího kurzu či kurzu odborné přípravy, který trvá dva roky či více, jsou výdaje za tento kurz způsobilé pro spolufinancování z EFG až do dne, kdy má být předložena závěrečná zpráva uvedená v čl. 20 odst. 1 za předpokladu, že příslušné výdaje byly vynaloženy před uvedeným dnem.

4.  Pokud se příjemce pomoci účastní v zájmu rekvalifikace nebo za účelem zahájení podnikatelské činnosti vzdělávacího kurzu či kurzu odborné přípravy, který trvá dva roky či více, jsou výdaje za tento kurz způsobilé pro spolufinancování z EFG až do dne, kdy má být předložena závěrečná zpráva uvedená v čl. 20 odst. 1 za předpokladu, že příslušné výdaje byly vynaloženy před uvedeným dnem.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  výsledcích průzkumu provedeného mezi příjemci pomoci šest měsíců po konci prováděcího období, jež zahrnují vnímané změny v zaměstnatelnosti příjemců pomoci nebo u těch, kteří již našli zaměstnání, více informací o kvalitě nalezeného zaměstnání, jako je změna pracovní doby, úroveň odpovědnosti nebo změna výše mzdy oproti předchozímu zaměstnání a odvětví, ve kterém daná osoba našla zaměstnání, a rozlišení těchto informací podle pohlaví, věkových skupin a dosaženého vzdělání;

d)  výsledcích průzkumu provedeného mezi příjemci pomoci šest měsíců po konci prováděcího období, jež zahrnují vnímané změny v zaměstnatelnosti příjemců pomoci nebo u těch, kteří již našli zaměstnání, více informací o kvalitě nalezeného zaměstnání, jako je změna pracovní doby, úroveň odpovědnosti nebo změna výše mzdy oproti předchozímu zaměstnání a odvětví, ve kterém daná osoba našla zaměstnání;

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Do 1. srpna 2021 a poté každé dva roky předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě souhrnnou, kvantitativní a kvalitativní zprávu o činnostech prováděných podle tohoto nařízení a nařízení (EU) č. 1309/2013 za předchozí dva roky. Tato zpráva se zaměří zejména na výsledky dosažené prostřednictvím EFG a bude obsahovat zejména informace týkající se podaných žádostí, přijatých rozhodnutí, financovaných opatření včetně statistik týkajících se ukazatelů stanovených v příloze a jejich doplňkovosti s opatřeními financovanými ostatními fondy Unie, zejména ESF+, a informace týkající se ukončení poskytování finančního příspěvku a rovněž zahrnuje ty žádosti, které byly zamítnuty nebo omezeny z důvodu nedostatečných prostředků nebo nezpůsobilosti.

1.  Do 1. srpna 2021 a poté každé dva roky předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě souhrnnou, kvantitativní a kvalitativní zprávu o činnostech prováděných podle tohoto nařízení a nařízení (EU) č. 1309/2013 za předchozí dva roky. Tato zpráva se zaměří zejména na výsledky dosažené prostřednictvím EFG a bude obsahovat zejména informace týkající se podaných žádostí, rychlosti jejich vyřízení a potenciálních nedostatků v platných pravidlech, přijatých rozhodnutí, financovaných opatření včetně statistik týkajících se ukazatelů stanovených v příloze a jejich doplňkovosti s opatřeními financovanými ostatními fondy Unie, zejména ESF+, a informace týkající se ukončení poskytování finančního příspěvku a rovněž zahrnuje ty žádosti, které byly zamítnuty nebo omezeny z důvodu nedostatečných prostředků nebo nezpůsobilosti.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Zpráva je zasílána pro informaci Účetnímu dvoru, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a sociálním partnerům.

2.  Zpráva je zasílána pro informaci členským státům, Účetnímu dvoru, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a sociálním partnerům.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – odst. 1 – odrážka 9 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  s odbornou praxí kratší než 2 roky,

 

– s odbornou praxí v délce 2 roky až 10 let,

 

– s odbornou praxí delší než 10 let.

10.9.2018

POSTOJ VE FORMĚPOZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ

Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Zpravodajka: Vilija Blinkevičiūtė

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví předkládá Výboru pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušnému výboru tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Při provádění fondů by s přihlédnutím k Listině základních práv Evropské unie měly být respektovány horizontální zásady stanovené v článku 3 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „SEU“) a v článku 10 SFEU, včetně zásad subsidiarity a proporcionality stanovených v článku 5 SEU. Členské státy a Komise by měly usilovat o odstranění nerovností a podporu rovnosti žen a mužů a začlenění hlediska rovnosti pohlaví, jakož i o boj proti diskriminaci na základě pohlaví, rasového či etnického původu, náboženského vyznání či víry, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace. Cíle fondů by měly být sledovány v rámci udržitelného rozvoje a prosazování cíle Unie zachovat a chránit životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, jak je stanoveno v článku 11 a čl. 191 odst. 1 SFEU, při zohlednění zásady „znečišťovatel platí“.

(1)  Při provádění fondů by s přihlédnutím k Listině základních práv Evropské unie měly být respektovány horizontální zásady stanovené v článku 3 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „SEU“) a v článku 10 SFEU, včetně zásad subsidiarity a proporcionality stanovených v článku 5 SEU. V souladu s článkem 8 SFEU členské státy a Komise by měly usilovat o odstranění nerovností a podporu rovnosti žen a mužů a začlenění hlediska rovnosti pohlaví, zajistí, aby provádění priorit financovaných z EFG přispělo k prosazování rovnosti žen a mužů a k boji proti diskriminaci na základě pohlaví, rasového či etnického původu, náboženského vyznání či víry, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace. Cíle fondů by měly být sledovány v rámci udržitelného rozvoje a prosazování cíle Unie zachovat a chránit životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, jak je stanoveno v článku 11 a čl. 191 odst. 1 SFEU, při zohlednění zásady „znečišťovatel platí“.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Evropské středisko pro monitorování změn působící v rámci Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) v Dublinu napomáhá Komisi a členským státům s kvalitativními a kvantitativními analýzami s cílem pomoci při vyhodnocování trendů globalizace, restrukturalizace a využívání EFG.

(17)  Evropské středisko pro monitorování změn působící v rámci Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) v Dublinu napomáhá Komisi a členským státům s kvalitativními a kvantitativními analýzami s cílem pomoci při vyhodnocování trendů globalizace, restrukturalizace a využívání EFG. Tyto analýzy by měly případně zahrnovat posouzení těchto trendů z hlediska rovnosti žen a mužů, aby mohl Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), jakož i další příslušné nástroje, účinněji bojovat s rozdíly mezi ženami a muži.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Finanční příspěvky z EFG by měly být zejména zaměřeny na aktivní opatření na trhu práce, jejichž cílem je rychlé opětovné začleňování příjemců pomoci do udržitelného zaměstnání, a to jak v rámci původního odvětví jejich činnosti, tak mimo ně. Opatření by měla odrážet plánované potřeby místního nebo regionálního trhu práce. V případě potřeby by však měla být rovněž podporována mobilita propuštěných pracovníků s cílem přispět k nalezení nového zaměstnání jinde. Zvláštní důraz by měl být kladen na šíření dovedností potřebných v digitální éře. Zahrnutí finančních příspěvků do koordinovaného balíčku individualizovaných služeb by mělo být omezeno. Společnosti by mohly být vybízeny k účasti na vnitrostátním spolufinancování pro opatření podporovaná z EFG.

(19)  Finanční příspěvky z EFG by měly být zejména zaměřeny na aktivní opatření na trhu práce, jejichž cílem je rychlé opětovné začleňování příjemců pomoci do udržitelného zaměstnání, kde jsou podporovány nové formy rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem s cílem podpořit pracující rodiče a pečovatele, jakož i rovnost žen a mužů v zaměstnání, a to jak v rámci původního odvětví jejich činnosti, tak mimo ně. Opatření by měla odrážet plánované potřeby místního nebo regionálního trhu práce. V případě potřeby by však měla být rovněž podporována mobilita propuštěných pracovníků s cílem přispět k nalezení nového zaměstnání jinde. Zvláštní důraz by měl být kladen na šíření dovedností potřebných v digitální éře. Zahrnutí finančních příspěvků do koordinovaného balíčku individualizovaných služeb by mělo být omezeno. Společnosti by mohly být vybízeny k účasti na vnitrostátním spolufinancování pro opatření podporovaná z EFG.

Odůvodnění

Je důležité upřesnit, že udržitelné formy zaměstnání, do nichž budou příjemci znovu začleněni, by měly rovněž stanovit širokou škálu možností rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem v souladu s vnitrostátními právními předpisy a připravovanou směrnicí EU, a tím přispět k rovnosti žen a mužů v zaměstnání i v soukromém životě.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Finanční příspěvky z EFG by měly být zejména zaměřeny na aktivní opatření na trhu práce, jejichž cílem je rychlé opětovné začleňování příjemců pomoci do udržitelného zaměstnání, a to jak v rámci původního odvětví jejich činnosti, tak mimo ně. Opatření by měla odrážet plánované potřeby místního nebo regionálního trhu práce. V případě potřeby by však měla být rovněž podporována mobilita propuštěných pracovníků s cílem přispět k nalezení nového zaměstnání jinde. Zvláštní důraz by měl být kladen na šíření dovedností potřebných v digitální éře. Zahrnutí finančních příspěvků do koordinovaného balíčku individualizovaných služeb by mělo být omezeno. Společnosti by mohly být vybízeny k účasti na vnitrostátním spolufinancování pro opatření podporovaná z EFG.

(19)  Finanční příspěvky z EFG by měly být zejména zaměřeny na aktivní opatření na trhu práce, jejichž cílem je rychlé opětovné začleňování příjemců pomoci do udržitelného zaměstnání, a to jak v rámci původního odvětví jejich činnosti, tak mimo ně. Opatření by měla odrážet plánované potřeby místního nebo regionálního trhu práce. V případě potřeby by však měla být rovněž podporována mobilita propuštěných pracovníků s cílem přispět k nalezení nového zaměstnání jinde. Zvláštní důraz by měl být kladen na šíření dovedností potřebných v digitální éře a na případné překonání genderových stereotypů v zaměstnání. Zahrnutí finančních příspěvků do koordinovaného balíčku individualizovaných služeb by mělo být omezeno. Společnosti by mohly být vybízeny k účasti na vnitrostátním spolufinancování pro opatření podporovaná z EFG.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a)  Při provádění a navrhování koordinovaného balíčku individualizovaných služeb, jejichž cílem je usnadnit opětovné začlenění cílových příjemců pomoci, by členské státy měly využívat a lépe zaměřit cíle Digitální agendy a strategie pro jednotný digitální trh s cílem řešit závažné rozdíly mezi ženami a muži v odvětvích informačních a komunikačních technologií a přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky (STEM), a to podporou rekvalifikace a rekvalifikace žen v odvětvích IKT a STEM. Při provádění a koncipování koordinovaného balíčku individualizovaných služeb by se členské státy měly dodatečně vyvarovat toho, aby si v těchto odvětvích a odvětvích, kde tomu tak tradičně bylo, docházelo k dominaci jednoho pohlaví. Zvýšení zastoupení méně zastoupeného pohlaví v různých odvětvích, jako je financování, informační a komunikační technologie a STEM, by přispělo ke snížení rozdílů v odměňování a důchodech žen a mužů.

Odůvodnění

Předchozí zkušenosti z provádění EFG ukázaly, že ženy se všeobecně rekvalifikují na práci v odvětvích, kde tradičně dominují ženy a kde jsou nižší mzdy, což vede k přetrvávání rozdílů v odměňování a důchodech žen a mužů.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Členské státy by měly při navrhování koordinovaného balíčku aktivních opatření politiky trhu práce věnovat zvláštní pozornost znevýhodněným příjemcům pomoci, včetně mladých a starších nezaměstnaných osob a osob ohrožených chudobou, a to vzhledem k tomu, že se tyto skupiny při návratu na trh práce potýkají se specifickými problémy. Bez ohledu na to by při provádění EFG měly být dodržovány a prosazovány zásady rovnosti žen a mužů a nediskriminace, které patří k hlavním hodnotám Unie a jsou zakotveny v evropském pilíři sociálních práv.

(21)  Členské státy by měly při navrhování koordinovaného balíčku aktivních opatření politiky trhu práce věnovat zvláštní pozornost znevýhodněným příjemcům pomoci, včetně mladých a starších nezaměstnaných osob a osob ohrožených chudobou, jakož i zohlednit potřebu bojovat proti diskriminaci žen v zaměstnání, a to vzhledem k tomu, že se tyto skupiny při návratu na trh práce potýkají se specifickými problémy. Bez ohledu na to by při provádění EFG měly být dodržovány a prosazovány zásady rovnosti žen a mužů a nediskriminace, které patří k hlavním hodnotám Unie a jsou zakotveny v evropském pilíři sociálních práv. Cílem provádění EFG by mělo být přispět k podpoře udržitelné zaměstnanosti, která zaručí rovné příležitosti, respektuje zásadu stejné odměny za práci stejné hodnoty a podporuje opatření na podporu rovnováhy mezi ženami a muži, která podporují rovnost žen a mužů.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Členské státy by měly při navrhování koordinovaného balíčku aktivních opatření politiky trhu práce věnovat zvláštní pozornost znevýhodněným příjemcům pomoci, včetně mladých a starších nezaměstnaných osob a osob ohrožených chudobou, a to vzhledem k tomu, že se tyto skupiny při návratu na trh práce potýkají se specifickými problémy. Bez ohledu na to by při provádění EFG měly být dodržovány a prosazovány zásady rovnosti žen a mužů a nediskriminace, které patří k hlavním hodnotám Unie a jsou zakotveny v evropském pilíři sociálních práv.

(21)  Členské státy by měly při navrhování koordinovaného balíčku aktivních opatření politiky trhu práce věnovat zvláštní pozornost znevýhodněným příjemcům pomoci, včetně mladých a starších nezaměstnaných osob, osob se zdravotním postižením se závislými rodinnými příslušníky a osob ohrožených chudobou, a to vzhledem k tomu, že se tyto skupiny při návratu na trh práce potýkají se specifickými problémy. Bez ohledu na to by při provádění EFG měly být dodržovány a prosazovány zásady rovnosti žen a mužů a nediskriminace, které patří k hlavním hodnotám Unie a jsou zakotveny v evropském pilíři sociálních práv.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25a)  S ohledem na zásadu rovnosti by členské státy měly zajistit účinný přístup k informacím o EFG na celém svém území, včetně venkovských oblastí.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Aby mohl Evropský parlament provádět politickou kontrolu a Komise mohla nepřetržitě sledovat výsledky dosažené prostřednictvím pomoci z EFG, měly by členské státy předložit závěrečnou zprávu o provádění EFG.

(31)  Aby mohl Evropský parlament provádět politickou kontrolu a Komise mohla nepřetržitě sledovat výsledky dosažené prostřednictvím pomoci z EFG, měly by členské státy předložit závěrečnou zprávu o provádění EFG, která by měla reagovat na jasné požadavky na monitorování a obsahovat opatření v návaznosti na příjemce a posouzení dopadů na rovnost žen a mužů.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39)  Vzhledem ke skutečnosti, že digitální transformace ekonomiky vyžaduje určitou úroveň digitální kompetence pracovní síly, mělo by být šíření dovedností potřebných v digitální éře povinným horizontálním prvkem jakéhokoli nabízeného koordinovaného balíčku individualizovaných služeb,

(39)  Vzhledem ke skutečnosti, že digitální transformace ekonomiky vyžaduje určitou úroveň digitální kompetence pracovní síly, mělo by být šíření dovedností potřebných v digitální éře povinným horizontálním prvkem jakéhokoli nabízeného koordinovaného balíčku individualizovaných služeb a měl by zahrnovat cíl zvýšení účasti žen v povoláních STEM.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Specifickým cílem EFG je nabídnout pomoc v případech neočekávané podstatné restrukturalizace, zejména v souvislosti s výzvami v důsledku globalizace, jako jsou změny ve struktuře světového obchodu, obchodní spory, finanční nebo hospodářské krize, přechod na nízkouhlíkové hospodářství, či v důsledku digitalizace nebo automatizace. Zvláštní důraz je kladen na opatření, jež pomáhají nejvíce znevýhodněným skupinám.

2.  Specifickým cílem EFG je nabídnout pomoc v případech neočekávané podstatné restrukturalizace, zejména v souvislosti s výzvami v důsledku globalizace, jako jsou změny ve struktuře světového obchodu, obchodní spory, finanční nebo hospodářské krize, přechod na nízkouhlíkové hospodářství, či v důsledku digitalizace nebo automatizace. Zvláštní důraz je kladen na opatření, jež pomáhají nejvíce znevýhodněným skupinám a k prosazování rovnosti žen a mužů.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  „zásadou rovného zacházení pro ženy a muže“ se rozumí, že v žádné z fází provádění finančního příspěvku, především při výběru cílových skupin, stanovování kritérií, ukazatelů a příjemců prostředků, nedojde k žádné přímé či nepřímé diskriminaci na základě pohlaví;

Odůvodnění

Je třeba doplnit definici zásady rovného zacházení pro ženy a muže s cílem posílit genderovou dimenzi nařízení. Kromě toho by měla být výslovně zmíněna nepřímá diskriminace, neboť obvykle představuje (neúmyslnou) diskriminaci, k níž dochází v rámci provádění různých programů.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Finanční příspěvek z EFG může být poskytnut na aktivní opatření na trhu práce, která jsou součástí koordinovaného balíčku individualizovaných služeb, jež mají usnadnit opětovné profesní začlenění cílových příjemců pomoci, zejména pak nejvíce znevýhodněných propuštěných pracovníků, do zaměstnání nebo jim usnadnit zahájení samostatné výdělečné činnosti.

Finanční příspěvek z EFG může být poskytnut na aktivní opatření na trhu práce, která jsou součástí koordinovaného balíčku individualizovaných služeb, jež mají usnadnit opětovné profesní začlenění cílových příjemců pomoci, zejména pak žen a nejvíce znevýhodněných propuštěných pracovníků, do zaměstnání nebo jim usnadnit zahájení samostatné výdělečné činnosti.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  individuálním potřebám přizpůsobená odborná příprava a rekvalifikace, včetně dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií a jiných dovedností potřebných v digitální éře, osvědčování získaných zkušeností, pomoc při hledání zaměstnání, poradenství pro volbu povolání, poradenské služby, mentorství, pomoc při outplacementu, podpora podnikání, podpora samostatné výdělečné činnosti, zakládání podniků a převzetí podniků zaměstnanci a spolupráce;

a)  individuálním potřebám přizpůsobená odborná příprava a rekvalifikace, včetně dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií a jiných dovedností potřebných v digitální éře, informace o celoživotním vzdělávání, osvědčování získaných zkušeností, pomoc při hledání zaměstnání, poradenství pro volbu povolání, poradenské služby, mentorství, pomoc při outplacementu, podpora podnikání, podpora samostatné výdělečné činnosti, zakládání podniků a převzetí podniků zaměstnanci a spolupráce; Tyto činnosti se provádějí na základě zásady rovného zacházení pro ženy a muže, se zvláštním důrazem na udržení žen působících na trhu práce;

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  individuálním potřebám přizpůsobená odborná příprava a rekvalifikace, včetně dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií a jiných dovedností potřebných v digitální éře, osvědčování získaných zkušeností, pomoc při hledání zaměstnání, poradenství pro volbu povolání, poradenské služby, mentorství, pomoc při outplacementu, podpora podnikání, podpora samostatné výdělečné činnosti, zakládání podniků a převzetí podniků zaměstnanci a spolupráce;

a)  individuálním potřebám přizpůsobená odborná příprava a rekvalifikace, včetně dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií a jiných dovedností potřebných v digitální éře, osvědčování získaných zkušeností, pomoc při hledání zaměstnání, poradenství pro volbu povolání, poradenské služby, mentorství, postavení žen, sebedůvěra a motivační moduly, pomoc při outplacementu, podpora podnikání, podpora samostatné výdělečné činnosti, zakládání podniků a převzetí podniků zaměstnanci a spolupráce;

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zvláštní časově omezená opatření, jako jsou příspěvky při hledání zaměstnání, pobídky zaměstnavatelů k přijímání pracovníků, příspěvky na mobilitu, příspěvky na odbornou přípravu nebo denní příspěvky, včetně náhrad pro pečovatele.

b)  zvláštní časově omezená opatření, jako jsou příspěvky při hledání zaměstnání, pobídky zaměstnavatelů k přijímání pracovníků, příspěvky na mobilitu, příspěvky na odbornou přípravu nebo denní příspěvky, včetně náhrad rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem pro pracující rodiče a pečovatele.

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit rozsah příjemců, neboť odpovídá nadcházejícímu legislativnímu aktu. Navíc vzhledem k tomu, že definice pečovatele v právních předpisech EU neexistuje, existuje riziko, že pracující rodiče nebudou kryti v případě, že by se ustanovení vztahovalo pouze na pečovatele.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  opatření na podporu zejména znevýhodněných pracovníků, osob s vyšším rizikem chudoby nebo starších pracovníků, aby zůstali na trhu práce nebo se na něj vrátili.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Náklady na opatření podle písmene b) nesmí překročit 35% celkových nákladů na koordinovaný balíček individualizovaných služeb uvedených v tomto odstavci.

Náklady na opatření podle písmene b) nesmí překročit 50% celkových nákladů na koordinovaný balíček individualizovaných služeb uvedených v tomto odstavci.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Koncepce koordinovaného balíčku individualizovaných služeb předjímá budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti. Koordinovaný balíček je slučitelný s přechodem k udržitelnému hospodářství účinně využívajícímu zdroje a rovněž se zaměří na šíření dovedností potřebných v digitální průmyslové éře a zohledňuje poptávku na místní trh práce.

Koncepce koordinovaného balíčku individualizovaných služeb předjímá budoucí a udržitelné perspektivy trhu práce a požadované dovednosti. Koordinovaný balíček je slučitelný s přechodem k udržitelnému hospodářství účinně využívajícímu zdroje a rovněž se zaměří na šíření dovedností potřebných v digitální průmyslové éře a v udržitelných zelených odvětvích a pracovních místech a zohledňuje poptávku na místní trh práce a potřebu odstranit genderové rozdíly v oblasti zaměstnanosti.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Při navrhování koordinovaného balíčku individualizovaných služeb, jehož cílem je usnadnit opětovné začlenění cílových příjemců pomoci na trh práce, budou členské státy usilovat o řešení rozdílů mezi ženami a muži v oblasti informačních, komunikačních, přírodovědných, matematických a technologických oborů, a to podporou rekvalifikace a rekvalifikace žen v odvětvích, v nichž tradičně dominují muži, jako jsou finance, informační a komunikační technologie a STEM.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise a členské státy zajistí, aby se rovnost mužů a žen a začlenění gendrového hlediska staly nedílnou a podporovanou součástí různých etap provádění finančního příspěvku z EFG.

Komise a členské státy zajistí, aby se rovnost mužů a žen a začlenění gendrového hlediska staly nedílnou a podporovanou součástí různých etap provádění finančního příspěvku z EFG, zejména při výběru cílových skupin, stanovování kritérií a ukazatelů, jakož i při navrhování koordinovaného balíčku individualizovaných služeb pro příjemce.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise a členské státy zajistí, aby se rovnost mužů a žen a začlenění gendrového hlediska staly nedílnou a podporovanou součástí různých etap provádění finančního příspěvku z EFG.

Komise a členské státy zajistí, aby se rovnost mužů a žen a začlenění gendrového hlediska staly nedílnou a podporovanou součástí veškerých příslušných etap provádění finančního příspěvku z EFG.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise realizuje informační a komunikační činnosti ohledně případů pomoci z EFG a výsledků vycházející z jejích zkušeností za účelem zvýšení účinnosti EFG a zajištění informovanosti občanů a pracovníků Unie o EFG.

Komise realizuje informační a komunikační činnosti ohledně případů pomoci z EFG a výsledků vycházející z jejích zkušeností za účelem zvýšení účinnosti EFG a zajištění informovanosti občanů a pracovníků Unie o EFG, včetně občanů a pracovníků ve venkovských oblastech s obtížným přístupem k informacím.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Nejpozději na konci sedmého měsíce po uplynutí lhůty uvedené v čl. 15 odst. 3 předloží dotčený členský stát Komisi závěrečnou zprávu o provádění finančního příspěvku, jejíž součástí jsou informace o:

1.  Nejpozději na konci sedmého měsíce po uplynutí lhůty uvedené v čl. 15 odst. 3 předloží dotčený členský stát Komisi závěrečnou zprávu o provádění finančního příspěvku s veřejně přístupnými údaji rozčleněnými podle pohlaví, jejíž součástí jsou informace o:

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  samostatné posouzení dopadů na rovné postavení žen a mužů v případech, které jsou předmětem zprávy;

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise každé čtyři roky z vlastního podnětu a v úzké spolupráci s členskými státy provede hodnocení finančních příspěvků z EFG.

1.  Komise každé čtyři roky z vlastního podnětu a v úzké spolupráci s členskými státy provede hodnocení finančních příspěvků z EFG, zohledňující rovnost žen a mužů.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

3.9.2018

 

 

 

 


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG)

Referenční údaje

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Datum předložení EP

30.5.2018

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

INTA

11.6.2018

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

ENVI

11.6.2018

 

REGI

11.6.2018

AGRI

5.7.2018

FEMM

11.6.2018

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ENVI

21.6.2018

AGRI

20.6.2018

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Maria Arena

31.5.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

6.9.2018

9.10.2018

 

 

Datum přijetí

27.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

42

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, António Marinho e Pinto, Tamás Meszerics, Michaela Šojdrová, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato

Datum předložení

7.12.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

42

+

ALDE

Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Czesław Hoc

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, David Casa, Krzysztof Hetman, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Miroslavs Mitrofanovs

1

-

ECR

Amjad Bashir

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 11. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí