Διαδικασία : 2018/0202(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0445/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0445/2018

Συζήτηση :

PV 15/01/2019 - 19
CRE 15/01/2019 - 19

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2019 - 12.6
CRE 16/01/2019 - 12.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0019

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1554kWORD 253k
7.12.2018
PE 625.202v02-00 A8-0455/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Maria Arena

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ).

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0380),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 175 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0231/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της ..., (1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της ..., (2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και την υπό μορφή τροπολογιών θέση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0445/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ).

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Μετάβασης (ΕΤΜ).

Αιτιολόγηση

Οριζόντια τροπολογία, ισχύει για όλο το κείμενο, οι απαραίτητες αλλαγές να γίνουν από τους DLA (γλωσσομαθείς νομικούς) εάν περιληφθεί στο τελικό κείμενο του κανονισμού. Συνεπώς, οι σχετικές τροπολογίες δεν περιλαμβάνονται στην τελική έκθεση.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Οι οριζόντιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΣΕΕ») και στο άρθρο 10 της ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ, θα πρέπει να τηρούνται κατά την εφαρμογή των Ταμείων, λαμβανομένου υπόψη του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να στοχεύουν στην εξάλειψη των ανισοτήτων, στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, καθώς και στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Οι στόχοι των Ταμείων θα πρέπει να επιδιώκονται στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και της προώθησης από την Ένωση του στόχου της διατήρησης, της προστασίας και της βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 και στο άρθρο 191 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, λαμβανομένης υπόψη της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».

(1)  Οι οριζόντιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΣΕΕ») και στα άρθρα 9 και 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), συμπεριλαμβανομένων των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ, θα πρέπει να τηρούνται κατά την εφαρμογή των Ταμείων, λαμβανομένου υπόψη του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάσει του άρθρου 8 της ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να στοχεύουν στην εξάλειψη των ανισοτήτων, στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, καθώς και στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Οι στόχοι των Ταμείων θα πρέπει να επιδιώκονται στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και της προώθησης από την Ένωση του στόχου της διατήρησης, της προστασίας και της βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 και στο άρθρο 191 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, λαμβανομένης υπόψη της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Τον Φεβρουάριο του 2018 η Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωσή της με τίτλο «Ένα νέο, σύγχρονο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που υλοποιεί αποτελεσματικά τις προτεραιότητές της μετά το 2020»18. Η ανακοίνωση τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης στηρίζει τη μοναδική κοινωνική οικονομία της αγοράς της Ευρώπης. Συνεπώς, θα είναι εξαιρετικά σημαντικό να βελτιωθούν οι ευκαιρίες απασχόλησης και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις όσον αφορά τις δεξιότητες, ιδίως εκείνες που συνδέονται με την ψηφιοποίηση. Η δημοσιονομική ευελιξία είναι βασική αρχή του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Οι μηχανισμοί ευελιξίας παραμένουν σε ισχύ, ώστε να δίνουν στην Ένωση τη δυνατότητα να αντιδρά σε απρόβλεπτα γεγονότα και να διασφαλίζει ότι οι δημοσιονομικοί πόροι χρησιμοποιούνται όπου επείγει περισσότερο.

(4)  Τον Φεβρουάριο του 2018 η Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωσή της με τίτλο «Ένα νέο, σύγχρονο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που υλοποιεί αποτελεσματικά τις προτεραιότητές της μετά το 2020»18. Η ανακοίνωση τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης στηρίζει τη μοναδική κοινωνική οικονομία της αγοράς της Ευρώπης. Ως εκ τούτου, θα είναι εξαιρετικά σημαντικό να βελτιωθούν οι ευκαιρίες απασχόλησης και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις όσον αφορά τις δεξιότητες, ιδίως εκείνες που συνδέονται με την ψηφιοποίηση, την αυτοματοποίηση και τη μετάβαση σε μια οικονομία με αποδοτική χρήση των πόρων, με πλήρη σεβασμό της συμφωνίας του Παρισιού του 2015 για την κλιματική αλλαγή μετά την 21η διάσκεψη των μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή. Η δημοσιονομική ευελιξία είναι βασική αρχή του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Οι μηχανισμοί ευελιξίας παραμένουν σε ισχύ, ώστε να δίνουν στην Ένωση τη δυνατότητα να αντιδρά πιο έγκαιρα απέναντι σε απρόβλεπτα γεγονότα και να διασφαλίζει ότι οι δημοσιονομικοί πόροι χρησιμοποιούνται όπου επείγει περισσότερο.

__________________

__________________

18 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf

18 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Στο «Έγγραφο προβληματισμού για την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης»20 η Επιτροπή χαρακτηρίζει την παγκοσμιοποίηση του εμπορίου σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές αλλαγές ως τις κυριότερες δυνάμεις που κινητοποιούν τη ζήτηση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και μειώνουν τη ζήτηση για ανειδίκευτους εργαζομένους. Παρά τα συνολικά τεράστια πλεονεκτήματα του περισσότερου ανοικτού εμπορίου και της περαιτέρω ολοκλήρωσης των παγκόσμιων οικονομιών, πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτές οι αρνητικές πτυχές. Δεδομένου ότι τα τρέχοντα οφέλη της παγκοσμιοποίησης είναι ήδη άνισα κατανεμημένα μεταξύ ατόμων και περιφερειών, γεγονός που έχει σημαντικό αντίκτυπο σε όσους υφίστανται τις αρνητικές συνέπειες, υπάρχει κίνδυνος οι ταχύτατες εξελίξεις στην τεχνολογική πρόοδο να επιτείνουν τα φαινόμενα αυτά. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις αρχές της αλληλεγγύης και της βιωσιμότητας, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης κατανέμονται πιο δίκαια, συνδυάζοντας την οικονομική και την τεχνολογική πρόοδο με την κοινωνική προστασία.

(6)  Στο «Έγγραφο προβληματισμού για την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης»20 η Επιτροπή χαρακτηρίζει την παγκοσμιοποίηση του εμπορίου σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές αλλαγές ως τις κυριότερες δυνάμεις που κινητοποιούν τη ζήτηση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και μειώνουν τη ζήτηση για ανειδίκευτους εργαζομένους. Παρότι αναγνωρίζονται τα πλεονεκτήματα ενός πιο ανοικτού εμπορίου, χρειάζονται εντούτοις τα κατάλληλα μέσα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές πτυχές Δεδομένου ότι τα τρέχοντα οφέλη της παγκοσμιοποίησης είναι άνισα κατανεμημένα μεταξύ ατόμων και περιφερειών, γεγονός που έχει σημαντικό αντίκτυπο σε όσους υφίστανται τις αρνητικές συνέπειες, υπάρχει κίνδυνος οι τεχνολογικές και περιβαλλοντικές αλλαγές να επιτείνουν περαιτέρω τα φαινόμενα αυτά. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις αρχές της αλληλεγγύης και της βιωσιμότητας, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης κατανέμονται πιο δίκαια. Οι τυχόν ταυτόχρονες αρνητικές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και των τεχνολογικών και περιβαλλοντικών αλλαγών θα πρέπει να προβλεφθούν ευρύτερα από τα σχετικά διαρθρωτικά ταμεία της Ένωσης, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ +), προκειμένου να προσαρμοστεί καλύτερα ο επιχειρηματικός κόσμος και το εργατικό δυναμικό μέσω του συνδυασμού της οικονομικής μεγέθυνσης και της τεχνολογικής προόδου με μια επαρκή κοινωνική προστασία και ενεργό στήριξη για την πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης.

__________________

__________________

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_el

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_el

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Στο «Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της Ένωσης»21 η Επιτροπή υπογραμμίζει την ανάγκη να μειωθούν οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες μεταξύ και εντός των κρατών μελών. Κατά συνέπεια, ύψιστη προτεραιότητα είναι η επένδυση στην ισότητα, την κοινωνική ένταξη, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και την υγεία.

(7)  Στο «Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της Ένωσης»21 η Επιτροπή υπογραμμίζει την ανάγκη να μειωθούν οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες μεταξύ και εντός των κρατών μελών. Κατά συνέπεια, ύψιστη προτεραιότητα είναι η επένδυση στην βιώσιμη ανάπτυξη, στην ισότητα, την κοινωνική ένταξη, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και την υγεία.

_________________

_________________

21https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_el

21https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_el

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Η παγκοσμιοποίηση και οι τεχνολογικές αλλαγές είναι πιθανό να αυξήσουν περαιτέρω την αλληλοσύνδεση και την αλληλεξάρτηση των οικονομιών ανά τον κόσμο. Η ανακατανομή του εργατικού δυναμικού αποτελεί αναπόσπαστο και αναπόφευκτο τμήμα αυτής της οικονομικής αλλαγής. Για να μπορέσουν τα οφέλη της αλλαγής να κατανεμηθούν δίκαια, η παροχή βοήθειας στους απολυμένους εργαζομένους και σ’ εκείνους που απειλούνται με απόλυση είναι υψίστης σημασίας. Το «πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ για την πρόβλεψη της αλλαγής και την αναδιάρθρωση»22 είναι το μέσο πολιτικής της ΕΕ που καθορίζει το πλαίσιο των βέλτιστων πρακτικών για την πρόβλεψη και τη διαχείριση των εταιρικών αναδιαρθρώσεων. Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της οικονομικής προσαρμογής και της αναδιάρθρωσης, καθώς και ο κοινωνικός αντίκτυπός τους, με κατάλληλα μέσα πολιτικής. Καλεί επίσης τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση της ενωσιακής και της εθνικής χρηματοδότησης κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι ο κοινωνικός αντίκτυπος της αναδιάρθρωσης, και ιδίως οι δυσμενείς επιπτώσεις στην απασχόληση, μπορούν να μετριαστούν αποτελεσματικότερα. Τα κύρια μέσα της ΕΕ για παροχή συνδρομής στους θιγόμενους εργαζομένους είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει βοήθεια προληπτικά, και το ΕΤΠ, που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει βοήθεια σε μεγάλες αναδιαρθρώσεις κατ’ αντίδραση.

(8)  Η κλιματική αλλαγή, η παγκοσμιοποίηση και οι τεχνολογικές αλλαγές είναι πιθανό να αυξήσουν περαιτέρω την αλληλοσύνδεση και την αλληλεξάρτηση των οικονομιών ανά τον κόσμο. Η ανακατανομή του εργατικού δυναμικού αποτελεί αναπόσπαστο και αναπόφευκτο τμήμα αυτής της οικονομικής αλλαγής. Για να μπορέσουν τα οφέλη της αλλαγής να κατανεμηθούν δίκαια, η παροχή βοήθειας στους απολυμένους εργαζομένους και σ’ εκείνους που απειλούνται με απόλυση είναι υψίστης σημασίας. Τα κύρια μέσα της ΕΕ για παροχή συνδρομής στους θιγόμενους εργαζομένους είναι το ΕΚΤ+, που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει βοήθεια προληπτικά, και το ΕΤΜ, που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει βοήθεια σε μεγάλες αναδιαρθρώσεις κατ’ αντίδραση. Το «πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ για την πρόβλεψη της αλλαγής και την αναδιάρθρωση»22 είναι το μέσο πολιτικής της ΕΕ που καθορίζει το πλαίσιο των βέλτιστων πρακτικών για την πρόβλεψη και τη διαχείριση των εταιρικών αναδιαρθρώσεων. Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της οικονομικής προσαρμογής και της αναδιάρθρωσης, καθώς και ο κοινωνικός αντίκτυπός τους, με κατάλληλα μέσα πολιτικής. Καλεί επίσης τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση της ενωσιακής και της εθνικής χρηματοδότησης κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι ο κοινωνικός αντίκτυπος της αναδιάρθρωσης, και ιδίως οι δυσμενείς επιπτώσεις στην απασχόληση, μπορούν να μετριαστούν αποτελεσματικότερα.

__________________

__________________

22 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ για την πρόβλεψη της αλλαγής και την αναδιάρθρωση» [COM(2013) 882 final της 13.12.2013].

22 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ για την πρόβλεψη της αλλαγής και την αναδιάρθρωση» [COM(2013) 882 final της 13.12.2013].

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11α) Το πρόγραμμα του ΕΤΜ θα πρέπει να προβάλλεται και να απαιτεί περισσότερα και καλύτερα δεδομένα προκειμένου να επιτρέπεται η ορθή επιστημονική αξιολόγηση του ΕΤΜ και να αποφεύγονται οι διοικητικοί περιορισμοί στη λειτουργία του προγράμματος στήριξης των εμπορικών προσαρμογών.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Η Επιτροπή υπογραμμίζει τη σημασία που εξακολουθεί να έχει ο ρόλος του ΕΤΠ ως ευέλικτου Ταμείου που στηρίζει τους εργαζομένους οι οποίοι χάνουν την εργασία τους σε μεγάλης κλίμακας αναδιαρθρώσεις και τους βοηθάει να βρουν άλλη εργασία όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Η Ένωση θα πρέπει να εξακολουθήσει να παρέχει ειδική εφάπαξ στήριξη για τη διευκόλυνση της επανένταξης στην απασχόληση των απολυομένων εργαζομένων σε τομείς, κλάδους, εδάφη ή αγορές εργασίας που πλήττονται από σοβαρές οικονομικές διαταραχές. Λαμβανομένης υπόψη της αλληλεπίδρασης και των αμοιβαίων επιπτώσεων του ανοικτού εμπορίου, των τεχνολογικών αλλαγών ή άλλων παραγόντων, όπως η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και, συνεπώς, δεδομένου του γεγονότος ότι είναι ολοένα και πιο δύσκολο να επισημανθεί ένας συγκεκριμένος παράγοντας που προκαλεί απώλεια θέσεων εργασίας, η κινητοποίηση του ΕΤΠ θα πρέπει στο μέλλον να βασίζεται μόνο στον σημαντικό αντίκτυπο μιας αναδιάρθρωσης. Δεδομένου του σκοπού του, που είναι η παροχή στήριξης σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης και σε απρόβλεπτες περιστάσεις, συμπληρώνοντας την πιο προληπτική συνδρομή του ΕΚΤ+, το ΕΤΠ θα πρέπει να παραμείνει ένα ευέλικτο και ειδικό μέσο εκτός των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής « Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός για μια ένωση που προστατεύει, ενισχύει και υπερασπίζεται — Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027» και στο παράρτημά της27.

(13)  Η Επιτροπή υπογραμμίζει τη σημασία που εξακολουθεί να έχει ο ρόλος του ΕΤΜ ως ευέλικτου Ταμείου που στηρίζει τους εργαζομένους οι οποίοι χάνουν την εργασία τους σε μεγάλης κλίμακας αναδιαρθρώσεις και τους βοηθάει να βρουν άλλη εργασία όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Η Ένωση θα πρέπει να εξακολουθήσει να παρέχει ειδική εφάπαξ στήριξη για τη διευκόλυνση της επανένταξης στην ποιοτική και βιώσιμη απασχόληση των απολυομένων εργαζομένων σε τομείς, κλάδους, εδάφη ή αγορές εργασίας που πλήττονται από σοβαρές οικονομικές διαταραχές. Λαμβανομένης υπόψη της αλληλεπίδρασης και των αμοιβαίων επιπτώσεων του ανοικτού εμπορίου, των τεχνολογικών αλλαγών, της ψηφιοποίησης και αυτοματοποίησης ή άλλων παραγόντων, όπως η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και, συνεπώς, δεδομένου του γεγονότος ότι είναι ολοένα και πιο δύσκολο να επισημανθεί ένας συγκεκριμένος παράγοντας που προκαλεί απώλεια θέσεων εργασίας, η κινητοποίηση του ΕΤΜ θα πρέπει στο μέλλον να βασίζεται μόνο στον σημαντικό αντίκτυπο μιας αναδιάρθρωσης. Δεδομένου του σκοπού του, που είναι η παροχή στήριξης σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης και σε απρόβλεπτες περιστάσεις, συμπληρώνοντας την πιο προληπτική συνδρομή του ΕΚΤ+, το ΕΤΜ θα πρέπει να παραμείνει ένα ευέλικτο και ειδικό μέσο εκτός των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής « Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός για μια ένωση που προστατεύει, ενισχύει και υπερασπίζεται — Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027» και στο παράρτημά της27.

__________________

__________________

27 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής SWD(2018) 171 final και το παράρτημά του COM(2018) 321 final.

27 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής SWD(2018) 171 final και το παράρτημά του COM(2018) 321 final.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Στο ψήφισμά του της 30ης Μαΐου 2018 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τους ιδίους πόρους για την περίοδο 2021-2027, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαναβεβαίωσε τη σταθερή του θέση όσον αφορά το αναγκαίο επίπεδο χρηματοδότησης για τις βασικές πολιτικές της Ένωσης στο ΠΔΠ 2021-2027, προκειμένου να μπορέσουν να εκπληρώσουν την αποστολή και τους στόχους τους. Τόνισε ειδικότερα την έκκληση για διπλασιασμό της ειδικής χρηματοδότησης του ΠΔΠ προς τις ΜΜΕ και για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων· επιδοκίμασε διάφορες προτάσεις που βελτιώνουν τις ισχύουσες διατάξεις, ιδίως την αύξηση των πιστώσεων για τους ειδικούς μηχανισμούς, και δήλωσε την πρόθεσή του να διαπραγματευθεί πρόσθετες βελτιώσεις, όπου αυτό είναι αναγκαίο.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Όπως προαναφέρθηκε, για να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή φύση του ΕΤΠ, πρέπει να υποβάλλεται αίτηση στήριξης όταν μια μεγάλη αναδιάρθρωση προκαλεί σημαντικό αντίκτυπο στην τοπική ή την περιφερειακή οικονομία. O αντίκτυπος αυτός θα πρέπει να καθορίζεται από έναν ελάχιστο αριθμό θέσεων εργασίας που απωλέσθηκαν εντός συγκεκριμένης περιόδου αναφοράς. Λαμβανομένων υπόψη των πορισμάτων της ενδιάμεσης αξιολόγησης, ως κατώτατο όριο ορίζεται η απώλεια 250 θέσεων εργασίας εντός περιόδου αναφοράς τεσσάρων μηνών (ή 6 μηνών σε περιπτώσεις που αφορούν συγκεκριμένο κλάδο). Δεδομένου του ότι τα κύματα απολύσεων σε διαφορετικούς κλάδους αλλά στην ίδια περιφέρεια έχουν εξίσου σημαντικό αντίκτυπο στην τοπική αγορά εργασίας, είναι δυνατόν να υποβάλλονται και αιτήσεις σε περιφερειακό επίπεδο. Σε μικρές αγορές εργασίας, όπως τα μικρά κράτη μέλη ή οι απομακρυσμένες περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιοχών όπως ορίζονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, ή σε εξαιρετικές περιστάσεις, μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις σε περίπτωση μικρότερου αριθμού απωλεσθεισών θέσεων εργασίας.

(14)  Όπως προαναφέρθηκε, για να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή φύση του ΕΤΜ, πρέπει να υποβάλλεται αίτηση στήριξης όταν μια μεγάλη αναδιάρθρωση προκαλεί σημαντικό αντίκτυπο στην τοπική ή την περιφερειακή οικονομία. O αντίκτυπος αυτός θα πρέπει να καθορίζεται από έναν ελάχιστο αριθμό θέσεων εργασίας που απωλέσθηκαν εντός συγκεκριμένης περιόδου αναφοράς. Λαμβανομένων υπόψη των πορισμάτων της ενδιάμεσης αξιολόγησης, ως κατώτατο όριο ορίζεται η απώλεια 200 θέσεων εργασίας εντός των αντίστοιχων περιόδων αναφοράς. Δεδομένου του ότι τα κύματα απολύσεων σε διαφορετικούς κλάδους αλλά στην ίδια περιφέρεια έχουν εξίσου σημαντικό αντίκτυπο στην τοπική αγορά εργασίας, είναι δυνατόν να υποβάλλονται και αιτήσεις σε περιφερειακό επίπεδο. Σε μικρές αγορές εργασίας, όπως τα μικρά κράτη μέλη ή οι απομακρυσμένες περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιοχών όπως ορίζονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, ή σε εξαιρετικές περιστάσεις, θα πρέπει να μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις σε περίπτωση μικρότερου αριθμού απωλεσθεισών θέσεων εργασίας.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α)  Με σεβασμό στην αρχή της επικουρικότητας και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να έχει η αναδιάρθρωση σημαντικό αντίκτυπο ως κατώτατο όριο για την υποβολή αίτησης στο ΕΤΜ, θα πρέπει το ΕΤΜ να επιδιώξει να επιδείξει αλληλεγγύη στους εργαζομένους που έχουν απολυθεί από κάθε είδους επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14β)  Το ΕΤΠ θα πρέπει να παραμείνει ένας ειδικός μηχανισμός της ΕΕ για την αντιμετώπιση καταστάσεων που προκαλούν μεγάλες αναδιαρθρώσεις στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Ωστόσο, η Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειες για να βρει περισσότερο βιώσιμους τρόπους για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αλλαγών και προκλήσεων που επηρεάζουν τις αγορές εργασίας και οδηγούν σε τέτοιου είδους καταστάσεις στα κράτη μέλη.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο της Αλλαγής, το οποίο εδρεύει στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) στο Δουβλίνο, επικουρεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη με ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις, προκειμένου να βοηθήσει στην αξιολόγηση των τάσεων της παγκοσμιοποίησης, της αναδιάρθρωσης και της χρήσης του ΕΤΠ.

(17)  Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο της Αλλαγής, το οποίο εδρεύει στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) στο Δουβλίνο, επικουρεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη με ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις, προκειμένου να βοηθήσει στην αξιολόγηση των τάσεων, π.χ. σε θέματα παγκοσμιοποίησης, τεχνολογικών και περιβαλλοντικών αλλαγών, αναδιάρθρωσης και χρήσης του ΕΤΜ. Οι αναλύσεις αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν επαρκή αναλυτικά δεδομένα, ιδίως υπό το πρίσμα του φύλου, με σκοπό την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α)  Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης (ERM) του Eurofound παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την αναφορά αναδιαρθρώσεων μεγάλης κλίμακας σε ολόκληρη την Ένωση, με βάση ένα δίκτυο εθνικών ανταποκριτών. Το ERM είναι πολύ σημαντικό για το ΕΤΜ και θα πρέπει να συνδράμει στη λειτουργία του, βοηθώντας ιδίως στον εντοπισμό πιθανών περιπτώσεων παρέμβασης σε πρώιμο στάδιο.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Οι απολυμένοι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει θα πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση στο ΕΤΠ, ανεξάρτητα από τη σύμβαση εργασίας ή την εργασιακή τους σχέση. Συνεπώς, οι απολυμένοι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει θα πρέπει να θεωρούνται πιθανοί δικαιούχοι του ΕΤΠ για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

(18)  Οι απολυμένοι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει θα πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση στο ΕΤΜ, ανεξάρτητα από τη σύμβαση εργασίας ή την εργασιακή τους σχέση. Συνεπώς, οι απολυμένοι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από το είδος και τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης, και οι αυτοαπασχολούμενοι των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει, θα πρέπει να θεωρούνται πιθανοί δικαιούχοι του ΕΤΜ για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές του ΕΤΠ θα πρέπει να αφορούν κυρίως ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας που να αποσκοπούν στην ταχεία επανένταξη των δικαιούχων σε διατηρήσιμη απασχόληση, είτε εντός είτε εκτός του αρχικού κλάδου δραστηριότητάς τους. Τα μέτρα θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις αναμενόμενες ανάγκες της τοπικής ή της περιφερειακής αγοράς εργασίας. Ωστόσο, όταν είναι σκόπιμο, θα πρέπει επίσης να υποστηρίζεται η κινητικότητα των απολυμένων εργαζομένων προκειμένου να βοηθηθούν να βρουν νέα εργασία αλλού. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στη διάδοση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή εποχή. Η συμπερίληψη χρηματικών επιδομάτων σε μια συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να είναι περιορισμένη. Οι εταιρείες θα μπορούσαν να ενθαρρυνθούν να συμμετάσχουν στην εθνική συγχρηματοδότηση για τα μέτρα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ.

(19)  Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές του ΕΤΜ θα πρέπει να αφορούν κυρίως ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας και εξατομικευμένες υπηρεσίες που να αποσκοπούν στην ταχεία επανένταξη των δικαιούχων σε ποιοτική διατηρήσιμη απασχόληση σε κάποιον μελλοντοστραφή κλάδο, είτε εντός είτε εκτός του αρχικού κλάδου δραστηριότητάς τους, αλλά και που να αποσκοπούν επίσης στην προώθηση της αυτοαπασχόλησης και της δημιουργίας επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω της ίδρυσης συνεταιρισμών. Τα μέτρα θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις αναμενόμενες ανάγκες της τοπικής ή της περιφερειακής αγοράς εργασίας. Ωστόσο, όταν είναι σκόπιμο, θα πρέπει επίσης να υποστηρίζεται η κινητικότητα των απολυμένων εργαζομένων προκειμένου να βοηθηθούν να βρουν νέα εργασία αλλού. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη διάδοση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή εποχή, και στην υπέρβαση των έμφυλων στερεοτύπων στην απασχόληση, κατά περίπτωση. Η συμπερίληψη χρηματικών επιδομάτων σε μια συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να είναι περιορισμένη. Οι χρηματοπιστωτικές συνεισφορές θα πρέπει να συμπληρώνουν και όχι να υποκαθιστούν τα διάφορα μέτρα που αποτελούν ευθύνη των κρατών μελών και/ή των εταιρειών βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων. Οι εταιρείες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να συμμετάσχουν στην εθνική συγχρηματοδότηση για τα μέτρα που υποστηρίζονται από το ΕΤΜ.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α)  Κατά την υλοποίηση και τον σχεδιασμό κάθε συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που αποσκοπεί στο να διευκολύνει την επανένταξη των στοχοθετημένων δικαιούχων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιοποιούν και να επιδιώκουν καλύτερα τους στόχους του Ψηφιακού Θεματολογίου και της Στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, με σκοπό την αντιμετώπιση του σοβαρού χάσματος των φύλων στους τομείς ΤΠΕ και θετικών επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM), προωθώντας την επανακατάρτιση και αναβάθμιση των προσόντων των γυναικών στους τομείς ΤΠΕ και STEM. Κατά την υλοποίηση και τον σχεδιασμό κάθε συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να αποφεύγουν τη διαιώνιση της κυριαρχίας του ενός φύλου στους κλάδους και τους τομείς όπου παραδοσιακά επικρατούσε αυτή η κατάσταση. Η αύξηση της εκπροσώπησης του λιγότερο εκπροσωπούμενου φύλου σε διάφορους κλάδους, π.χ. στον χρηματοπιστωτικό κλάδο και στον κλάδο των ΤΠΕ και STEM, θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση του μισθολογικού και συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των φύλων.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Για την κατάρτιση της συντονισμένης δέσμης ενεργητικών μέτρων της πολιτικής για την αγορά εργασίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προκρίνουν μέτρα που θα συμβάλλουν σημαντικά στην απασχολησιμότητα των δικαιούχων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώκουν την επανένταξη σε διατηρήσιμη απασχόληση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού δικαιούχων που συμμετέχουν στα μέτρα αυτά και όσο το δυνατόν συντομότερα εντός της εξάμηνης περιόδου πριν από την υποβολή της τελικής έκθεσης σχετικά με την εκτέλεση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς.

(20)  Για την κατάρτιση της συντονισμένης δέσμης ενεργητικών μέτρων της πολιτικής για την αγορά εργασίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προκρίνουν μέτρα που θα συμβάλλουν σημαντικά στην απασχολησιμότητα των δικαιούχων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώκουν την επανένταξη σε ποιοτική και διατηρήσιμη απασχόληση όλων των δικαιούχων που συμμετέχουν στα μέτρα αυτά και όσο το δυνατόν συντομότερα εντός της επτάμηνης περιόδου πριν από την υποβολή της τελικής έκθεσης σχετικά με την εκτέλεση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς. Κατά τον σχεδιασμό της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών πρέπει να ληφθούν υπόψη τα υποκείμενα αίτια των απολύσεων κατά περίπτωση και να προβλεφθούν οι μελλοντικές προοπτικές στην αγορά εργασίας και οι απαιτούμενες δεξιότητες. Η συντονισμένη δέσμη θα πρέπει να συνάδει πλήρως με τη μετάβαση προς μια οικονομία φιλική προς το περιβάλλον και αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Κατά την κατάρτιση της συντονισμένης δέσμης ενεργητικών μέτρων της πολιτικής για την αγορά εργασίας τα κράτη μέλη θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους μειονεκτούντες δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων των νέων, των ηλικιωμένων ανέργων και όσων αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας, καθώς οι ομάδες αυτές βιώνουν ιδιαίτερα προβλήματα επανένταξης στην αγορά εργασίας. Παρόλα αυτά, οι αρχές της ισότητας των φύλων και της απαγόρευσης των διακρίσεων, οι οποίες συγκαταλέγονται στις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης και κατοχυρώνονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, θα πρέπει να τηρούνται και να προάγονται κατά την εφαρμογή του ΕΤΠ.

(21)  Κατά την κατάρτιση της συντονισμένης δέσμης ενεργητικών μέτρων για την αγορά εργασίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους μειονεκτούντες δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με εξαρτώμενους συγγενείς, των νέων και των ηλικιωμένων ανέργων, των ατόμων με χαμηλού επιπέδου προσόντα, των ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο και των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας, καθώς οι ομάδες αυτές βιώνουν ιδιαίτερα προβλήματα επανένταξης στην αγορά εργασίας. Παρόλα αυτά, οι αρχές της ισότητας των φύλων και της απαγόρευσης των διακρίσεων, οι οποίες συγκαταλέγονται στις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης και κατοχυρώνονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, θα πρέπει να τηρούνται και να προάγονται κατά την εφαρμογή του ΕΤΜ.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21α)  Στο χρονικό διάστημα μεταξύ Μαρτίου 2007 και Μαρτίου 2017, η Επιτροπή έλαβε 148 αιτήσεις για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) από 21 κράτη μέλη, συνολικού ύψους σχεδόν 600 εκατομμυρίων EUR, με σκοπό την παροχή βοήθειας σε 138 888 απολυθέντες εργαζόμενους και σε 2 944 άτομα που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ).

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Χάριν της αποτελεσματικής και ταχείας στήριξης των δικαιούχων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την υποβολή πλήρων αιτήσεων για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ. Σε περίπτωση που η Επιτροπή ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες για την αξιολόγηση μιας αίτησης, η παροχή πρόσθετων πληροφοριών θα πρέπει να περιορίζεται χρονικά.

(22)  Χάριν της αποτελεσματικής και ταχείας στήριξης των δικαιούχων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την κατεπείγουσα υποβολή πλήρων αιτήσεων για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΜ, τα δε θεσμικά όργανα της Ένωσης θα πρέπει να κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχεία αξιολόγησή τους. Σε περίπτωση που η Επιτροπή ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες για την αξιολόγηση μιας αίτησης, η παροχή πρόσθετων πληροφοριών θα πρέπει να περιορίζεται χρονικά.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22α)  Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη δημοσιότητα στο ΕΤΜ για τη διευκόλυνση της εφαρμογής και των στόχων του παρόντος κανονισμού. Κατά το παρελθόν, υπήρχε σημαντική υποχρησιμοποίηση των πόρων του ταμείου, πρωτίστως λόγω άγνοιας για την ύπαρξη του ΕΤΜ. Αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε να λυθεί με μια μεγαλύτερη δημοσιοποίηση και καλύτερη ενημέρωση σχετικά με το ΕΤΜ και τις δυνατότητές του, ειδικότερα προς τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22b)  Η Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει την πρόσβαση των εθνικών και περιφερειακών αρχών μέσω ειδικού γραφείου υποστήριξης(«helpdesk») που θα παρέχει γενικές πληροφορίες και επεξηγήσεις σχετικά με τις διαδικασίες και τον τρόπο υποβολής αίτησης. Το εν λόγω γραφείο υποστήριξης θα πρέπει να παρέχει τυποποιημένα έντυπα για σκοπούς στατιστικής και περαιτέρω ανάλυσης.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Προς όφελος των δικαιούχων και των φορέων που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των μέτρων, το αιτούν κράτος μέλος θα πρέπει να ενημερώνει όλους τους εμπλεκομένους στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων σχετικά με την πορεία της αίτησης.

(23)  Προς όφελος των δικαιούχων και των φορέων που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των μέτρων, το αιτούν κράτος μέλος θα πρέπει να ενημερώνει όλους τους εμπλεκομένους στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων σχετικά με την πορεία της αίτησης και να τους τηρεί ενήμερους κατά τη διαδικασία της εφαρμογής.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, οι χρηματοδοτικές συνεισφορές από το ΕΤΠ δεν θα πρέπει να υποκαθιστούν αλλά θα πρέπει, κατά το δυνατόν, να συμπληρώνουν τα μέτρα στήριξης που διατίθενται για τους δικαιούχους στο πλαίσιο των ταμείων ή άλλων πολιτικών ή προγραμμάτων της Ένωσης.

(24)  Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, οι χρηματοδοτικές συνεισφορές από το ΕΤΜ δεν μπορούν να υποκαθιστούν αλλά θα πρέπει, κατά το δυνατόν, μάλλον να συμπληρώνουν τα μέτρα στήριξης που διατίθενται για τους δικαιούχους στο πλαίσιο των ταμείων ή άλλων πολιτικών ή προγραμμάτων της Ένωσης. Ούτε μπορεί η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΜ να αντικαταστήσει εθνικά μέτρα ή να αντικαταστήσει μέτρα που εμπίπτουν στην ευθύνη των εταιρειών που απολύουν σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ή με συλλογικές συμβάσεις και θα πρέπει αντίθετα να δημιουργεί πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Θα πρέπει να συμπεριληφθούν ειδικές διατάξεις για τις δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με τις υποθέσεις και τα αποτελέσματα του ΕΤΠ.

(25)  Στο πλαίσιο της αρχής της ισότητας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την αποτελεσματική πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το ΕΤΜ σε όλη την επικράτειά τους, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών περιοχών. Η Επιτροπή θα πρέπει ιδίως να προωθήσει τη διάδοση των υφιστάμενων ορθών πρακτικών, να βελτιώσει την ενημέρωση για τα κριτήρια επιλεξιμότητας του ΕΤΜ και τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και να κάνει περισσότερα για να βελτιώσει μεταξύ των πολιτών της ΕΕ και ειδικά των εργαζομένων την ενημέρωση σχετικά με το ΕΤΜ. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν ειδικές διατάξεις για τις δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με τις υποθέσεις και τα αποτελέσματα του ΕΤΜ.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(27 α)  Για να καλυφθούν οι ανάγκες που προκύπτουν ιδίως κατά τους πρώτους μήνες κάθε έτους, όταν οι δυνατότητες μεταφοράς κονδυλίων από άλλες γραμμές του προϋπολογισμού είναι ιδιαίτερα περιορισμένες, θα πρέπει, στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, να διατίθεται ένα επαρκές ποσό πιστώσεων πληρωμών στη γραμμή του προϋπολογισμού για το ΕΤΠ.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Προς το συμφέρον των δικαιούχων, η βοήθεια θα πρέπει να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα. Τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το ΕΤΠ θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να μειωθεί ο χρόνος επεξεργασίας και να απλουστευθούν οι διαδικασίες, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και ταχεία έκδοση των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ. Συνεπώς, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή θα αποφασίζει στο μέλλον σχετικά με τις αιτήσεις μεταφοράς που υποβάλλονται από την Επιτροπή, χωρίς να απαιτείται πλέον πρόταση της Επιτροπής για την κινητοποίηση του ΕΤΠ.

(29)  Προς το συμφέρον των δικαιούχων, η βοήθεια θα πρέπει να παρέχεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το ΕΤΜ θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να μειωθεί ο χρόνος επεξεργασίας και να απλουστευθούν οι διαδικασίες και να προσαρμοστούν στις συγκεκριμένες ανάγκες, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και ταχεία έκδοση των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΜ. Συνεπώς, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή θα πρέπει να αποφασίζει στο μέλλον σχετικά με τις αιτήσεις μεταφοράς που υποβάλλονται από την Επιτροπή, χωρίς να απαιτείται πλέον πρόταση της Επιτροπής για την κινητοποίηση του ΕΤΜ.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Σε περίπτωση που κλείσει μια επιχείρηση, οι απολυμένοι εργαζόμενοι μπορεί να βοηθηθούν να αναλάβουν ορισμένες ή όλες τις δραστηριότητες του πρώην εργοδότη τους.

(30)  Σε περίπτωση που κλείσει μια επιχείρηση, οι απολυμένοι εργαζόμενοι μπορεί να βοηθηθούν να αναλάβουν ορισμένες ή όλες τις δραστηριότητες του πρώην εργοδότη τους και το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η επιχείρηση δύναται να προκαταβάλει τα κεφάλαια που απαιτούνται επειγόντως για να καταστεί αυτό δυνατόν.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Για να δοθεί η δυνατότητα πολιτικού ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συνεχούς παρακολούθησης από την Επιτροπή όσον αφορά τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με τη συνδρομή του ΕΤΠ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν τελική έκθεση για την εφαρμογή του ΕΤΠ.

(31)  Για να δοθεί η δυνατότητα πολιτικού ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συνεχούς παρακολούθησης από την Επιτροπή όσον αφορά τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με τη συνδρομή του ΕΤΜ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν τελική έκθεση για την εφαρμογή του ΕΤΜ, η οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε σαφείς απαιτήσεις παρακολούθησης και να περιέχει επακολούθηση εκ μέρους των δικαιούχων και εκτίμηση επιπτώσεων όσον αφορά την ισότητα των φύλων.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(32 α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκτελούν αποτελεσματικές επικοινωνιακές δράσεις για την προώθηση των χρηματοδοτικών συνεισφορών του ΕΤΜ, τη γνωστοποίηση της ενωσιακής προέλευσης της χρηματοδότησης και τη βελτίωση της προβολής των δράσεων που χρηματοδοτούνται από την Ένωση στο πλαίσιο του ΕΤΜ.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37)  Αντικατοπτρίζοντας τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της κλιματικής δράσης στις πολιτικές της Ένωσης και στην επίτευξη του γενικού στόχου που έγκειται στη χορήγηση του 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ για τη στήριξη των κλιματικών στόχων. Οι σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά την προετοιμασία και εφαρμογή του Ταμείου και θα επανεκτιμηθούν στο πλαίσιο της αξιολόγησής του.

(37)  Αντικατοπτρίζοντας τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της κλιματικής δράσης στις πολιτικές της Ένωσης και στην επίτευξη του γενικού στόχου που έγκειται στη χορήγηση του 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ για τη στήριξη των κλιματικών στόχων κατά την περίοδο 2021-2027 του ΠΔΠ, και ενός ετήσιου στόχου 30% το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι το 2027. Οι σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά την προετοιμασία και εφαρμογή του Ταμείου και θα επανεκτιμηθούν στο πλαίσιο της αξιολόγησής του.

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2018, σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 (2017/2052(INI)), ζήτησε να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως το 2027 στόχος ύψους 30 % για τις δαπάνες του προϋπολογισμού της ΕΕ που στηρίζουν τους κλιματικούς στόχους.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(39)  Λαμβανομένου υπόψη του ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας απαιτεί ένα ορισμένο επίπεδο ψηφιακών ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού, η διάδοση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή εποχή θα πρέπει να αποτελεί υποχρεωτικό οριζόντιο στοιχείο οποιασδήποτε προσφερόμενης συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών,

(39)  Λαμβανομένου υπόψη του ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας απαιτεί ένα ορισμένο επίπεδο ψηφιακών ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού, η διάδοση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή εποχή θα πρέπει να αποτελεί υποχρεωτικό οριζόντιο στοιχείο οποιασδήποτε προσφερόμενης συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών και θα πρέπει να ενσωματώνει ως στόχο την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε επαγγέλματα του κλάδου STEM.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Καθορίζει τους στόχους του ΕΤΠ, τις μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης και τους κανόνες παροχής της εν λόγω χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων των κρατών μελών για χρηματοδοτικές συνεισφορές από το ΕΤΠ όσον αφορά μέτρα απευθυνόμενα στους δικαιούχους που αναφέρονται στο άρθρο 7.

Καθορίζει τους στόχους του ΕΤΜ, τις μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης και τους κανόνες και τα κριτήρια παροχής της εν λόγω χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων των κρατών μελών για χρηματοδοτικές συνεισφορές από το ΕΤΜ όσον αφορά μέτρα απευθυνόμενα στους δικαιούχους που αναφέρονται στο άρθρο 7.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ΕΤΠ συμβάλλει στην καλύτερη κατανομή των οφελών της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογικής προόδου, βοηθώντας τους απολυμένους εργαζομένους να προσαρμοστούν στις διαρθρωτικές αλλαγές. Ως εκ τούτου, το ΕΤΠ συμβάλλει στην εφαρμογή των αρχών που ορίζει ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων και στην ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής μεταξύ των περιφερειών και των κρατών μελών.

Σκοπός του ΕΤΜ είναι να στηρίξει τους κοινωνικοοικονομικούς μετασχηματισμούς που είναι αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και των τεχνολογικών και περιβαλλοντικών αλλαγών, βοηθώντας τους απολυμένους εργαζομένους με την προώθηση εναλλακτικής, βιώσιμης απασχόλησης. Το ΕΤΜ είναι ένα ταμείο έκτακτης ανάγκης που λειτουργεί εκ των υστέρων και συμβάλλει σε μια δίκαιη μετάβαση. Ως εκ τούτου, το ΕΤΜ συμβάλλει στην εφαρμογή των αρχών που ορίζει ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων και στην ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής μεταξύ των περιφερειών και των κρατών μελών.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η επίδειξη αλληλεγγύης και η παροχή στήριξης στους απολυμένους εργαζομένους και στους αυτοαπασχολουμένους των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έπαυσε κατά τη διάρκεια απρόβλεπτων μεγάλων αναδιαρθρώσεων, που αναφέρονται στο άρθρο 5.

1.  Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η επίδειξη αλληλεγγύης και η παροχή οικονομικής στήριξης για μέτρα επαναπασχόλησης των απολυμένων εργαζομένων, ανεξάρτητα από το είδος ή τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης, και των αυτοαπασχολουμένων, των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έπαυσε κατά τη διάρκεια των απρόβλεπτων μεγάλων αναδιαρθρώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1, 2 και 3.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο ειδικότερος στόχος του ΕΤΠ είναι να προσφέρει βοήθεια σε περίπτωση απρόβλεπτων σημαντικών αναδιαρθρώσεων, ιδίως εκείνων που οφείλονται στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, όπως οι αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου, οι εμπορικές διαμάχες, οι χρηματοπιστωτικές ή οικονομικές κρίσεις, η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ή αποτελούν συνέπεια της ψηφιοποίησης ή της αυτοματοποίησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε μέτρα που βοηθούν τις πιο μειονεκτούσες ομάδες.

2.  Ο ειδικότερος στόχος του ΕΤΜ είναι να προσφέρει βοήθεια και υποστήριξη στους εργαζόμενους για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας σε περίπτωση απρόβλεπτων σημαντικών αναδιαρθρώσεων, ιδίως εκείνων που οφείλονται στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, όπως οι αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου, οι εμπορικές διαμάχες, οι χρηματοπιστωτικές ή οικονομικές κρίσεις, η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ή αποτελούν συνέπεια της ψηφιοποίησης, της αυτοματοποίησης και της τεχνολογικής αλλαγής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε μέτρα που βοηθούν τις πιο μειονεκτούσες ομάδες και στην προαγωγή της ισότητας των φύλων.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  «απολυμένος εργαζόμενος»: ο εργαζόμενος η απασχόληση του οποίου έπαυσε πρόωρα με απόλυση, ή του οποίου η σύμβαση δεν ανανεώθηκε, για οικονομικούς λόγους·

α)  «απολυμένος εργαζόμενος»: ο εργαζόμενος, ανεξάρτητα από το είδος ή τη διάρκεια της εργασιακής του σχέσης, η απασχόληση του οποίου έπαυσε πρόωρα με απόλυση, ή του οποίου η σύμβαση δεν ανανεώθηκε, για οικονομικούς λόγους·

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  παύση της δραστηριότητας περισσότερων από 250 εργαζομένων, που απολύονται, ή αυτοαπασχολουμένων, εντός περιόδου αναφοράς τεσσάρων μηνών, σε επιχείρηση κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες η εν λόγω παύση ισχύει για τους προμηθευτές της ή παραγωγούς των επόμενων σταδίων του προϊόντος·

α)  παύση της δραστηριότητας τουλάχιστον 200 εργαζομένων, που απολύονται, ή αυτοαπασχολουμένων, εντός περιόδου αναφοράς έξι μηνών, σε επιχείρηση κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες η εν λόγω παύση ισχύει για τους προμηθευτές της ή παραγωγούς των επόμενων σταδίων του προϊόντος·

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  παύση της δραστηριότητας περισσότερων από 250 εργαζομένων, που απολύονται, ή αυτοαπασχολουμένων, εντός περιόδου αναφοράς έξι μηνών, ιδίως σε ΜΜΕ, οι οποίοι δραστηριοποιούνται όλοι στον ίδιο οικονομικό κλάδο, που ορίζεται στο επίπεδο υποδιαίρεσης της NACE αναθ. 2, και είναι εγκατεστημένοι σε μία περιφέρεια ή σε δύο συνορεύουσες περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, ή σε περισσότερες από δύο συνορεύουσες περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, υπό την προϋπόθεση ότι πλήττονται περισσότεροι από 250 εργαζόμενοι ή αυτοαπασχολούμενοι σε δύο περιφέρειες από το σύνολο των περιφερειών·

β)  παύση της δραστηριότητας τουλάχιστον 200 εργαζομένων, που απολύονται, ή αυτοαπασχολουμένων, εντός περιόδου αναφοράς εννέα μηνών, ιδίως σε ΜΜΕ, οι οποίοι δραστηριοποιούνται όλοι στον ίδιο οικονομικό κλάδο, που ορίζεται στο επίπεδο υποδιαίρεσης της NACE αναθ. 2, και είναι εγκατεστημένοι σε μία περιφέρεια ή σε δύο συνορεύουσες περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, ή σε περισσότερες από δύο συνορεύουσες περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, υπό την προϋπόθεση ότι πλήττονται τουλάχιστον 200 εργαζόμενοι ή αυτοαπασχολούμενοι σε δύο περιφέρειες από το σύνολο των περιφερειών·

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  παύση της δραστηριότητας περισσότερων από 250 εργαζομένων, που απολύονται, ή αυτοαπασχολουμένων, εντός περιόδου αναφοράς τεσσάρων μηνών, ιδίως σε ΜΜΕ, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον ίδιο ή σε διαφορετικούς οικονομικούς κλάδους, που ορίζεται/-ονται στο επίπεδο υποδιαίρεσης της NACE αναθ. 2, και είναι εγκατεστημένοι στην ίδια περιφέρεια επιπέδου NUTS 2.

γ)  παύση της δραστηριότητας τουλάχιστον 200 εργαζομένων, που απολύονται, ή αυτοαπασχολουμένων, εντός περιόδου αναφοράς εννέα μηνών, ιδίως σε ΜΜΕ, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον ίδιο ή σε διαφορετικούς οικονομικούς κλάδους, που ορίζεται/-ονται στο επίπεδο υποδιαίρεσης της NACE αναθ. 2, και είναι εγκατεστημένοι στην ίδια περιφέρεια επιπέδου NUTS 2.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Σε μικρές αγορές εργασίας ή σε εξαιρετικές περιστάσεις, οι οποίες αιτιολογούνται δεόντως από το αιτούν κράτος μέλος, ιδίως όσον αφορά συλλογικές αιτήσεις στις οποίες περιλαμβάνονται ΜΜΕ, η αίτηση χορήγησης χρηματοδοτικής συνεισφοράς βάσει του παρόντος άρθρου μπορεί να θεωρείται επιλέξιμη, ακόμη και αν δεν πληρούνται απολύτως τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) ή γ), αν οι απολύσεις έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην απασχόληση και στην τοπική ή περιφερειακή οικονομία. Το αιτούν κράτος μέλος διευκρινίζει ποια από τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) ή γ) δεν πληρούνται απολύτως. Το συνολικό ποσό των συνεισφορών για εξαιρετικές περιστάσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15 % του ετήσιου ανώτατου ορίου του ΕΤΠ.

3.  Σε μικρές αγορές εργασίας ή σε εξαιρετικές περιστάσεις, οι οποίες αιτιολογούνται δεόντως από το αιτούν κράτος μέλος, μεταξύ άλλων και συλλογικές αιτήσεις στις οποίες περιλαμβάνονται ΜΜΕ, η αίτηση χορήγησης χρηματοδοτικής συνεισφοράς βάσει του παρόντος άρθρου μπορεί να θεωρείται επιλέξιμη, ακόμη και αν δεν πληρούνται απολύτως τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) ή γ), αν οι απολύσεις έχουν σημαντικό αντίκτυπο στα επίπεδα απασχόλησης και στην τοπική, περιφερειακή ή εθνική οικονομία. Το αιτούν κράτος μέλος διευκρινίζει ποια από τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) ή γ) δεν πληρούνται απολύτως. Το συνολικό ποσό των συνεισφορών για εξαιρετικές περιστάσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15 % του ετήσιου ανώτατου ορίου του ΕΤΜ.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Το ΕΤΠ δεν μπορεί να κινητοποιηθεί αν οι εργαζόμενοι απολύονται ως αποτέλεσμα περικοπών του προϋπολογισμού που αποφασίζονται από κράτος μέλος, οι οποίες επηρεάζουν τομείς που εξαρτώνται από τη δημόσια χρηματοδότηση.

4.  Το ΕΤΜ δεν μπορεί να κινητοποιηθεί αν οι εργαζόμενοι απολύονται ως αποτέλεσμα περικοπών του προϋπολογισμού που αποφασίζονται από κράτος μέλος, οι οποίες επηρεάζουν τομείς που εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από τη δημόσια χρηματοδότηση.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για τους σκοπούς του άρθρου 5, το αιτούν κράτος μέλος διευκρινίζει τη μέθοδο με την οποία υπολογίζεται ο αριθμός των εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων που ορίζονται άρθρο 4.

1.  Για τους σκοπούς του άρθρου 5 παράγραφοι 1, 2 και 3, το αιτούν κράτος μέλος διευκρινίζει τη μέθοδο με την οποία υπολογίζεται ο αριθμός των απολυμένων εργαζομένων και των αυτοαπασχολουμένων που ορίζονται άρθρο 4.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  απολυμένοι εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει, υπολογιζόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 6, εντός των περιόδων αναφοράς που προβλέπονται στο άρθρο 5·

α)  απολυμένοι εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει, υπολογιζόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 6, εντός των περιόδων αναφοράς που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1, 2 και 3·

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5, τα αιτούντα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΜ σε ΝΕΕΤ (εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης) ηλικίας κάτω των 25 ετών ή, εάν τα κράτη μέλη το αποφασίσουν, ηλικίας κάτω των 30 ετών, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, μέχρι έναν αριθμό ίσο προς τον αριθμό των στοχοθετημένων δικαιούχων, κατά προτεραιότητα σε άτομα που απολύθηκαν ή των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει, υπό την προϋπόθεση ότι ορισμένες τουλάχιστον από τις απολύσεις λαμβάνουν χώρα σε περιφέρειες του επιπέδου NUTS 2.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μπορεί να χορηγείται χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ για ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας που αποτελούν μέρος συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών με στόχο να διευκολυνθεί η επανένταξη των δικαιούχων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση, και ιδίως των πλέον μειονεκτούντων από τους εργαζομένους που έχουν απολυθεί, στην απασχόληση ή στην αυτοαπασχόληση.

Μπορεί να χορηγείται χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΜ για ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας που αποτελούν μέρος συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών, με συμμετοχή συνδικαλιστικών οργανώσεων και/ή εκπροσώπων των εργαζομένων, με στόχο να διευκολυνθεί η επανένταξη των δικαιούχων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση, και ιδίως των πλέον μειονεκτούντων από τους εργαζομένους που έχουν απολυθεί, στην ποιοτική και βιώσιμη απασχόληση ή στην αυτοαπασχόληση.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η διάδοση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή βιομηχανική εποχή αποτελεί υποχρεωτικό οριζόντιο στοιχείο κάθε προσφερόμενης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών. Το επίπεδο κατάρτισης προσαρμόζεται στα επαγγελματικά προσόντα και στις ανάγκες του εκάστοτε δικαιούχου.

Η διάδοση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή βιομηχανική εποχή όπως και σε μια οικονομία αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων αποτελεί υποχρεωτικό οριζόντιο στοιχείο κάθε προσφερόμενης δέσμης εξατομικευμένης κατάρτισης και/ή εξατομικευμένων υπηρεσιών. Το επίπεδο κατάρτισης προσαρμόζεται στα επαγγελματικά προσόντα, τις δεξιότητες και τις συγκεκριμένες ανάγκες του εκάστοτε δικαιούχου.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  ειδικά σχεδιασμένη κατάρτιση και επιμόρφωση, όπως για την απόκτηση δεξιοτήτων της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών, καθώς και άλλων δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή εποχή, πιστοποίηση της αποκτηθείσας πείρας, συνδρομή στην αναζήτηση εργασίας, επαγγελματικό προσανατολισμό, συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδήγηση, βοήθεια επανένταξης στην αγορά εργασίας, προώθηση της επιχειρηματικότητας, ενίσχυση για αυτοαπασχόληση, σύσταση επιχείρησης και εξαγορά επιχείρησης από τους εργαζομένους της, καθώς και δραστηριότητες συνεργασίας·

α)  ειδικά σχεδιασμένη κατάρτιση και επιμόρφωση, όπως για την απόκτηση δεξιοτήτων της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών, καθώς και άλλων δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή εποχή, πιστοποίηση της αποκτηθείσας πείρας, εξατομικευμένη συνδρομή στην αναζήτηση εργασίας, επαγγελματικό προσανατολισμό, συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδήγηση, βοήθεια επανένταξης στην αγορά εργασίας, προώθηση της επιχειρηματικότητας, ενίσχυση για αυτοαπασχόληση, σύσταση επιχείρησης και εξαγορά επιχείρησης από τους εργαζομένους της, καθώς και δραστηριότητες συνεργασίας·

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ειδικά χρονικώς περιορισμένα μέτρα, όπως επιδόματα αναζήτησης εργασίας, κίνητρα πρόσληψης για τους εργοδότες, επιδόματα κινητικότητας, κατάρτισης ή διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων για φροντιστές·

β)  ειδικά χρονικώς περιορισμένα μέτρα, όπως επιδόματα αναζήτησης εργασίας, επιδόματα κινητικότητας, επιδόματα παιδικής φροντίδας, επιδόματα κατάρτισης ή διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων για φροντιστές, και κίνητρα υπέρ των εργοδοτών για προσλήψεις, συμπεριλαμβανομένων των κινήτρων για ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας υπέρ απολυμένων εργαζομένων.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το κόστος των μέτρων που αναφέρονται στο στοιχείο β) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35 % του συνολικού κόστους της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που απαριθμούνται στην παρούσα παράγραφο.

Το κόστος των μέτρων που αναφέρονται στο στοιχείο β) δεν υπερβαίνει το 35 % του συνολικού κόστους της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που απαριθμούνται στην παρούσα παράγραφο.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το κόστος των επενδύσεων για αυτοαπασχόληση, σύσταση επιχείρησης ή εξαγορά επιχείρησης από τους εργαζομένους της δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20 000 EUR ανά απολυμένο εργαζόμενο.

Το κόστος των επενδύσεων για αυτοαπασχόληση, σύσταση επιχείρησης, ή και συνεταιρισμού, ή για εξαγορά επιχείρησης από τους εργαζομένους της δεν υπερβαίνει τα 25 000 EUR ανά απολυμένο εργαζόμενο.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες. Η συντονισμένη δέσμη είναι συμβατή προς τη μετάβαση σε μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία και, επίσης, επικεντρώνεται στη διάδοση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή βιομηχανική εποχή και λαμβάνει υπόψη τη ζήτηση στην τοπική αγορά εργασίας.

Ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες. Η συντονισμένη δέσμη είναι συμβατή προς τη μετάβαση σε μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία και, επίσης, επικεντρώνεται στη διάδοση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή βιομηχανική εποχή και λαμβάνει υπόψη τη ζήτηση στην τοπική αγορά εργασίας, καθώς και τη δυνατότητα επανένταξης των εργαζομένων στον επαγγελματικό κλάδο της προηγούμενης απασχόλησής τους, εάν κάποια σημαντική αναδιάρθρωση έχει δημιουργήσει ανάγκη για νέες ή συμπληρωματικές δεξιότητες, και εφόσον οι υπάρχουσες δεξιότητες μπορούν να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  μέτρα για την ενθάρρυνση ιδίως των μειονεκτούντων εργαζομένων, των εργαζομένων που αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας ή των ηλικιωμένων εργαζομένων, προκειμένου αυτοί να παραμείνουν ή να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β β)  μέτρα που υπάγονται στην ευθύνη των κρατών μελών δυνάμει του εθνικού δικαίου ή συλλογικών συμβάσεων.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα μέτρα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ δεν υποκαθιστούν παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας.

Τα μέτρα που υποστηρίζονται από το ΕΤΜ δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών καταρτίζεται κατόπιν διαβουλεύσεων με τους δικαιούχους για τους οποίους ζητείται ενίσχυση ή τους εκπροσώπους τους, ή τους κοινωνικούς εταίρους.

3.  Η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών καταρτίζεται κατόπιν διαβουλεύσεων με τους δικαιούχους για τους οποίους ζητείται ενίσχυση ή τους εκπροσώπους τους, και/ή τους κοινωνικούς εταίρους.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή, κατά περίπτωση, από την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή παρέλαβε τη μετάφραση της αίτησης, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη, η Επιτροπή ενημερώνει το κράτος μέλος για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες απαιτούνται προκειμένου να αξιολογήσει την αίτηση.

2.  Εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή, κατά περίπτωση, από την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή παρέλαβε τη μετάφραση της αίτησης, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη, η Επιτροπή επιβεβαιώνει τη λήψη της αίτησης και ενημερώνει το κράτος μέλος για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες απαιτούνται προκειμένου να αξιολογήσει την αίτηση.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Αν η Επιτροπή απαιτεί πρόσθετες πληροφορίες, το κράτος μέλος απαντά εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διατύπωσης του αιτήματος. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται από την Επιτροπή κατά δέκα εργάσιμες ημέρες κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

3.  Αν ζητηθεί από το κράτος μέλος, η Επιτροπή του παρέχει τεχνική βοήθεια κατά τα πρώτα στάδια της διαδικασίας. Αν η Επιτροπή απαιτεί πρόσθετες πληροφορίες, το κράτος μέλος απαντά εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διατύπωσης του αιτήματος. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται από την Επιτροπή κατά δέκα εργάσιμες ημέρες κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Με βάση τις πληροφορίες που παρέχει το κράτος μέλος, η Επιτροπή συμπληρώνει την αξιολόγησή της σχετικά με τη συμμόρφωση της αίτησης προς τις προϋποθέσεις παροχής χρηματοδοτικής συνεισφοράς εντός 60 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της πλήρους αίτησης ή, κατά περίπτωση, της μετάφρασής της. Αν, κατ’ εξαίρεση, η Επιτροπή αδυνατεί να τηρήσει την προθεσμία αυτή, παρέχει γραπτώς εξήγηση στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης.

4.  Με βάση τις πληροφορίες που παρέχει το κράτος μέλος, η Επιτροπή συμπληρώνει την αξιολόγησή της σχετικά με τη συμμόρφωση της αίτησης προς τις προϋποθέσεις παροχής χρηματοδοτικής συνεισφοράς εντός 40 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της πλήρους αίτησης ή, κατά περίπτωση, της μετάφρασής της. Αν, κατ’ εξαίρεση, η Επιτροπή αδυνατεί να τηρήσει την προθεσμία αυτή, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά άλλες 20 εργάσιμες ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή θα έχε παράσχει προηγουμένως γραπτή εξήγηση στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησής της και την οποία διαβιβάζει στο οικείο κράτος μέλος.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  την επιβεβαίωση ότι, αν η απολύουσα επιχείρηση συνέχισε τις δραστηριότητές της μετά τις απολύσεις, συμμορφώθηκε προς τις νόμιμες υποχρεώσεις που διέπουν τις απολύσεις·

β)  την επιβεβαίωση ότι, αν η απολύουσα επιχείρηση συνέχισε τις δραστηριότητές της μετά τις απολύσεις, συμμορφώθηκε προς όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις που διέπουν τις απολύσεις και μερίμνησε τα δέοντα για τους εργαζομένους της·

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  σαφή μνεία των δραστηριοτήτων που τα ίδια τα κράτη μέλη έχουν ήδη αναλάβει προς υποστήριξη των απολυθέντων και του συμπληρωματικού χαρακτήρα των αιτούμενων κονδυλίων του ΕΤΜ λόγω έλλειψης πόρων από τις εθνικές ή τις περιφερειακές αρχές·

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β β)  επισκόπηση των ενωσιακών κονδυλίων που η απολύουσα επιχείρηση έχει ήδη λάβει κατά την πενταετία πριν από τις ομαδικές απολύσεις·

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  τον αναμενόμενο αντίκτυπο των απολύσεων όσον αφορά την οικονομία και την απασχόληση σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο·

ε)  τον αναμενόμενο αντίκτυπο των απολύσεων όσον αφορά την οικονομία και την απασχόληση σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή, κατά περίπτωση, διασυνοριακό επίπεδο·

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  λεπτομερή περιγραφή της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών και των συναφών δαπανών, συμπεριλαμβανομένου ιδίως κάθε μέτρου στήριξης πρωτοβουλιών απασχόλησης για τους μειονεκτούντες δικαιούχους, τους ηλικιωμένους δικαιούχους και τους δικαιούχους νεαρής ηλικίας·

στ)  λεπτομερή περιγραφή της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών και των συναφών δαπανών, συμπεριλαμβανομένου ιδίως κάθε μέτρου στήριξης πρωτοβουλιών απασχόλησης για τους μειονεκτούντες δικαιούχους, τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης, τους ηλικιωμένους δικαιούχους, τους δικαιούχους νεαρής ηλικίας και τους δικαιούχους από μη προνομιούχες περιοχές·

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – στοιχείο ιγ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιγ α)  δήλωση ότι οι προτεινόμενες δράσεις θα συμπληρώνουν δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και ότι θα αποφεύγεται κάθε διπλή χρηματοδότηση.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η στήριξη στους δικαιούχους για τους οποίους ζητείται ενίσχυση συμπληρώνει τα μέτρα των κρατών μελών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων όσων συγχρηματοδοτούνται από ταμεία της Ένωσης, σύμφωνα με τις συστάσεις που ορίζονται στο πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ για την πρόβλεψη της αλλαγής και την αναδιάρθρωση.

2.  Η στήριξη στους δικαιούχους για τους οποίους ζητείται ενίσχυση συμπληρώνει τα μέτρα των κρατών μελών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό, αλλά και κατά περίπτωση διασυνοριακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων όσων συγχρηματοδοτούνται από ταμεία και προγράμματα της Ένωσης, σύμφωνα με τις συστάσεις που ορίζονται στο πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ για την πρόβλεψη της αλλαγής και την αναδιάρθρωση.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ περιορίζεται στα αναγκαία για την παροχή προσωρινής, εφάπαξ στήριξης στους δικαιούχους για τους οποίους ζητείται ενίσχυση. Τα μέτρα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ συμμορφώνονται προς το δίκαιο της Ένωσης και του κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.

3.  Η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΜ περιορίζεται στα αναγκαία για την επίδειξη αλληλεγγύης και την παροχή προσωρινής, εφάπαξ υποστήριξης στους δικαιούχους για τους οποίους ζητείται ενίσχυση. Τα μέτρα που υποστηρίζονται από το ΕΤΜ συμμορφώνονται προς το δίκαιο της Ένωσης και του κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή και το αιτούν κράτος μέλος εξασφαλίζουν, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, τον συντονισμό της βοήθειας από τα ταμεία της Ένωσης.

4.  Η Επιτροπή και το αιτούν κράτος μέλος εξασφαλίζουν, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, τον συντονισμό της βοήθειας από τα ταμεία και προγράμματα της Ένωσης.

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ και προωθούνται στα διάφορα στάδια της εφαρμογής της.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΜ και προωθούνται σε όλα τα ενδεδειγμένα στάδια της εφαρμογής της.

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, έως 0,5 % του ετήσιου ανώτατου ορίου του ΕΤΠ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τεχνική και διοικητική βοήθεια με σκοπό την εφαρμογή του, όπως με τη μορφή δραστηριοτήτων προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου κάθε είδους και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων τεχνολογίας της πληροφορίας, δραστηριότητες επικοινωνίας και ενίσχυσης της προβολής του ΕΤΠ, καθώς και άλλα μέτρα διοικητικής και τεχνικής βοήθειας. Τα μέτρα αυτά μπορούν να καλύψουν τις μελλοντικές και τις προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού.

1.  Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, έως 0,5 % του ετήσιου ανώτατου ορίου του ΕΤΜ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να χρηματοδοτήσει την τεχνική και διοικητική βοήθεια με σκοπό την εφαρμογή του, όπως με τη μορφή δραστηριοτήτων προετοιμασίας, παρακολούθησης, συλλογής δεδομένων, ελέγχου κάθε είδους και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων τεχνολογίας της πληροφορίας, δραστηριότητες επικοινωνίας και ενίσχυσης της προβολής του ΕΤΜ, καθώς και άλλα μέτρα διοικητικής και τεχνικής βοήθειας. Θα πρέπει να ενισχυθούν οι συνέργειες με καθιερωμένα συστήματα παρακολούθησης των διαρθρωτικών αλλαγών, όπως το ERM. Τα μέτρα αυτά μπορούν να καλύψουν τις μελλοντικές και τις προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού.

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Στην περίπτωση που η Επιτροπή παρέχει τεχνική βοήθεια με έμμεση διαχείριση, μεριμνά για τη διαφάνεια της διαδικασίας ορισμού του εντολοδόχου τρίτου που θα αναλάβει την εκτέλεση της δικής της αποστολής καθώς και για την ενημέρωση όλων των συμβαλλομένων στο ΕΤΜ μερών, μεταξύ των οποίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με τον προς το σκοπό αυτό επιλεγέντα υπεργολάβο.

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η τεχνική βοήθεια της Επιτροπής περιλαμβάνει την παροχή πληροφοριών και καθοδήγησης στα κράτη μέλη όσον αφορά τη χρήση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΕΤΠ. Η Επιτροπή παρέχει επίσης πληροφορίες καθώς και σαφή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση του ΕΤΠ στους Ευρωπαίους και εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Τα μέτρα καθοδήγησης μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τη δημιουργία ειδικών ομάδων δράσης σε περιπτώσεις σοβαρών οικονομικών διαταραχών σε ένα κράτος μέλος.

4.  Η τεχνική βοήθεια της Επιτροπής περιλαμβάνει την παροχή πληροφοριών και καθοδήγησης στα κράτη μέλη όσον αφορά τη χρήση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΕΤΜ, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας γραφείου υποστήριξης. Η Επιτροπή παρέχει επίσης πληροφορίες καθώς και σαφή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση του ΕΤΜ στους Ευρωπαίους και εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Τα μέτρα καθοδήγησης μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τη δημιουργία ειδικών ομάδων δράσης σε περιπτώσεις σοβαρών οικονομικών διαταραχών σε ένα κράτος μέλος.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη γνωστοποιoύν την προέλευση και εξασφαλίζουν την προβολή της ενωσιακής χρηματοδότησης, με την παροχή συνεπούς, αποτελεσματικής και στοχευμένης πληροφόρησης σε πολλαπλά ακροατήρια, όπως στοχευμένες πληροφορίες για τους δικαιούχους, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τους κοινωνικούς εταίρους, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και το κοινό.

Τα κράτη μέλη γνωστοποιoύν την προέλευση και εξασφαλίζουν την προβολή της ενωσιακής χρηματοδότησης, με την παροχή συνεπούς, αποτελεσματικής και στοχευμένης πληροφόρησης σε πολλαπλά ακροατήρια, όπως στοχευμένες πληροφορίες για τους δικαιούχους, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τους κοινωνικούς εταίρους, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και το κοινό. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να προβάλλεται η ενωσιακή προστιθέμενη αξία της χρηματοδότησης, και βοηθούν στη συλλογή δεδομένων από την Επιτροπή με στόχο την ενίσχυση της δημοσιονομικής διαφάνειας.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή διατηρεί και ενημερώνει τακτικά διαδικτυακή παρουσία προσβάσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, με σκοπό για να παρέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με το ΕΤΠ, καθοδήγηση σχετικά με την υποβολή αιτήσεων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις που γίνονται δεκτές ή απορρίπτονται και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στη διαδικασία του προϋπολογισμού.

2.  Η Επιτροπή διατηρεί και ενημερώνει τακτικά διαδικτυακή παρουσία προσβάσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, με σκοπό για να παρέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με το ΕΤΜ, καθοδήγηση σχετικά με την υποβολή αιτήσεων και τις επιλέξιμες δράσεις, τακτικά επικαιροποιημένο κατάλογο επαφών στα κράτη μέλη, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις που γίνονται δεκτές ή απορρίπτονται και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στη διαδικασία του προϋπολογισμού.

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή πραγματοποιεί δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας σε σχέση με τις δράσεις και τα αποτελέσματα του ΕΤΠ βάσει της εμπειρίας της, με στόχο να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του ΕΤΠ και να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες και οι εργαζόμενοι της Ένωσης γνωρίζουν για το ΕΤΠ.

Η Επιτροπή προάγει τη διάχυση των υφιστάμενων βέλτιστων πρακτικών στο πεδίο της επικοινωνίας, και πραγματοποιεί δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας σε σχέση με τις δράσεις και τα αποτελέσματα του ΕΤΜ βάσει της εμπειρίας της, με στόχο να βελτιωθεί η προβολή του ΕΤΜ, να γίνουν πιο γνωστά τα κριτήρια επιλεξιμότητας και οι διαδικασίες αίτησης του ΕΤΜ, να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του ΕΤΜ και να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες και οι εργαζόμενοι της Ένωσης γνωρίζουν για το ΕΤΜ, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών και εργαζομένων των αγροτικών περιοχών με δύσκολη πρόσβαση στην ενημέρωση.

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή, βάσει της αξιολόγησης που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 9, και ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των δικαιούχων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση, τα προτεινόμενα μέτρα και το εκτιμώμενο κόστος, εκτιμά και προτείνει, το ταχύτερο δυνατόν, το ποσό της τυχόν χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ που μπορεί να χορηγηθεί εντός των ορίων των διαθέσιμων πόρων.

1.  Η Επιτροπή, βάσει της αξιολόγησης που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 9, και ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των δικαιούχων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση, τα προτεινόμενα μέτρα και το εκτιμώμενο κόστος, εκτιμά και προτείνει, εντός της προθεσμίας που προβλέπει το άρθρο 9 παράγραφος 4, το ποσό της τυχόν χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΜ που μπορεί να χορηγηθεί εντός των ορίων των διαθέσιμων πόρων.

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Αν, βάσει της αξιολόγησης που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 9, η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για χρηματοδοτική συνεισφορά βάσει του παρόντος κανονισμού, κινεί αμέσως τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 16.

3.  Αν, βάσει της αξιολόγησης που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 9, η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για χρηματοδοτική συνεισφορά βάσει του παρόντος κανονισμού, κινεί αμέσως τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 16 και ειδοποιεί το αιτούν κράτος μέλος.

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Σε περίπτωση που, βάσει της αξιολόγησης που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 9, η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για χρηματοδοτική συνεισφορά βάσει του παρόντος κανονισμού, ενημερώνει αμέσως σχετικά το αιτούν κράτος μέλος.

4.  Σε περίπτωση που, βάσει της αξιολόγησης που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 9, η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για χρηματοδοτική συνεισφορά βάσει του παρόντος κανονισμού, ενημερώνει αμέσως σχετικά το αιτούν κράτος μέλος, καθώς και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο φορέα, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το κράτος μέλος υλοποιεί τα επιλέξιμα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 8 το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης για τη χρηματοδοτική συνεισφορά.

2.  Το κράτος μέλος υλοποιεί τα επιλέξιμα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 8 το συντομότερο δυνατόν. Τα μέτρα τίθενται όπως και να έχει σε εφαρμογή εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης για τη χρηματοδοτική συνεισφορά και εκτελούνται το αργότερο εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης για τη χρηματοδοτική συνεισφορά.

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Αν η Επιτροπή καταλήξει ότι πληρούνται οι όροι για την παροχή χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, υποβάλλει αίτηση μεταφοράς κονδυλίων στις σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 31 του δημοσιονομικού κανονισμού.

1.  Αν η Επιτροπή καταλήξει ότι οι όροι για την παροχή χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΜ πληρούνται, υποβάλλει πρόταση για την κινητοποίησή του. Η απόφαση κινητοποίησης του ΕΤΜ λαμβάνεται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός μηνός από την υποβολή της πρότασης σε αυτά. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει με την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν και των τριών πέμπτων των ψηφισάντων.

 

Ταυτόχρονα με την υποβολή της πρότασής της για απόφαση κινητοποίησης του ΕΤΜ, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πρόταση μεταφοράς στις σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου.

 

Οι μεταφορές που σχετίζονται με το ΕΤΜ εκτελούνται σύμφωνα με το άρθρο 31 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η αίτηση μεταφοράς πρέπει να συνοδεύεται από συνοπτική έκθεση της εξέτασης της επιλεξιμότητας της αίτησης.

διαγράφεται

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση για χρηματοδοτική συνεισφορά με εκτελεστική πράξη που τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή ενημερώνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την έγκριση της μεταφοράς κονδυλίων του προϋπολογισμού. Η εν λόγω απόφαση συνιστά απόφαση χρηματοδότησης κατά την έννοια του άρθρου 110 του δημοσιονομικού κανονισμού.

3.  Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση για χρηματοδοτική συνεισφορά με εκτελεστική πράξη που τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία κατά την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν την απόφαση κινητοποίησης του ΕΤΜ.

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Η πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΜ σύμφωνα με την παράγραφο 1 περιλαμβάνει τα εξής:

 

α)  αξιολόγηση που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4, μαζί με περίληψη των στοιχείων στα οποία βασίζεται η αξιολόγηση αυτή·

 

β)  στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα κριτήρια των άρθρων 5 και 10· και

 

γ)  αιτιολόγηση των προτεινόμενων ποσών.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 16α

 

Έκτακτες περιπτώσεις

 

Σε έκτακτες περιπτώσεις και εάν οι εναπομένοντες διαθέσιμοι χρηματοδοτικοί πόροι του ταμείου για το έτος της μεγάλης αναδιάρθρωσης δεν επαρκούν για την κάλυψη του ποσού της ενίσχυσης το οποίο κρίνεται αναγκαίο από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει να χρηματοδοτηθεί η διαφορά μέσω του ταμείου του επομένου έτους. Σε κάθε περίπτωση, τηρείται το ετήσιο ανώτατο όριο προϋπολογισμού του ταμείου κατά το έτος της μεγάλης αναδιάρθρωσης και κατά το επόμενο έτος.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 19 α

 

Υπόδειγμα της έρευνας δικαιούχων

 

Η έρευνα δικαιούχων που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο δ) βασίζεται στο υπόδειγμα που καθορίζει η Επιτροπή μέσω εκτελεστικής πράξης. Η Επιτροπή εκδίδει την εκτελεστική πράξη σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2, ώστε να διασφαλίζονται ομοιόμορφοι όροι εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  το είδος των μέτρων και τα κύρια αποτελέσματα, εξηγώντας τις προκλήσεις, τα διδάγματα, τις συνέργειες και τη συμπληρωματικότητα με άλλα ταμεία της ΕΕ και υποδεικνύοντας, όπου είναι δυνατόν, τη συμπληρωματικότητα των μέτρων με εκείνα που χρηματοδοτούνται από άλλα ενωσιακά ή εθνικά προγράμματα σύμφωνα με το πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ για την πρόβλεψη της αλλαγής και την αναδιάρθρωση·

α)  το είδος των μέτρων και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα, εξηγώντας τις προκλήσεις, τα διδάγματα, τις συνέργειες και τη συμπληρωματικότητα με άλλα ταμεία της ΕΕ και ειδικότερα του ΕΤΚ+ και υποδεικνύοντας, όπου είναι δυνατόν, τη συμπληρωματικότητα των μέτρων με εκείνα που χρηματοδοτούνται από άλλα ενωσιακά ή εθνικά προγράμματα σύμφωνα με το πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ για την πρόβλεψη της αλλαγής και την αναδιάρθρωση·

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  τα αποτελέσματα έρευνας δικαιούχων που διενεργείται έξι μήνες μετά τη λήξη της περιόδου υλοποίησης, η οποία καλύπτει την αντιληπτή μεταβολή της απασχολησιμότητας των δικαιούχων ή, για εκείνους που έχουν ήδη βρει εργασία, περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα της εργασίας που βρήκαν, όπως τις αλλαγές στο ωράριο εργασίας, το επίπεδο ευθύνης ή το μισθολογικό επίπεδο σε σύγκριση με την προηγούμενη εργασία και ο κλάδος στον οποίο ο ενδιαφερόμενος βρήκε εργασία, καθώς και κατανομή των εν λόγω πληροφοριών ανά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο·

δ)  τα αποτελέσματα έρευνας δικαιούχων που διενεργείται εντός έξι μηνών από τη λήξη της περιόδου υλοποίησης, η οποία καλύπτει την αντιληπτή μεταβολή της απασχολησιμότητας των δικαιούχων ή, για εκείνους που έχουν ήδη βρει εργασία, περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα και το είδος της εργασίας που βρήκαν, όπως τις αλλαγές στο ωράριο εργασίας, το επίπεδο ευθύνης ή το μισθολογικό επίπεδο σε σύγκριση με την προηγούμενη εργασία και ο κλάδος στον οποίο ο ενδιαφερόμενος βρήκε εργασία, καθώς και κατανομή των εν λόγω πληροφοριών ανά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο·

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  αν η απολύουσα επιχείρηση, με εξαίρεση τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, υπήρξε λήπτης κρατικής ενίσχυσης ή προηγούμενης χρηματοδότησης από το Ταμείο Συνοχής ή τα διαρθρωτικά ταμεία της Ένωσης κατά τα προηγούμενα πέντε έτη·

ε)  αν η απολύουσα επιχείρηση, με εξαίρεση τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, υπήρξε λήπτης κρατικής ενίσχυσης ή προηγούμενης χρηματοδότησης από το Ταμείο Συνοχής ή τα διαρθρωτικά ταμεία της Ένωσης κατά τα προηγούμενα πέντε έτη·

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το αργότερο στο τέλος του δέκατου ένατου μήνα μετά τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει το απλό σύνολο δεδομένων που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον δείκτη πιο μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων ο οποίος ορίζεται στο σημείο 3 του παραρτήματος.

2.  Το αργότερο στο τέλος του δέκατου ένατου μήνα μετά τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει το πλήρες και δεόντως επαληθευμένο απλό σύνολο δεδομένων που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον δείκτη πιο μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων ο οποίος ορίζεται στο σημείο 3 του παραρτήματος.

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Έως την 1η Αυγούστου 2021 και, στη συνέχεια, ανά διετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο διεξοδική ποσοτική και ποιοτική έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμό και του κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 κατά την προηγούμενη διετία. Η έκθεση επικεντρώνεται κυρίως στα επιτευχθέντα αποτελέσματα μέσω του ΕΤΠ και περιλαμβάνει ιδίως στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, τις αποφάσεις που εκδόθηκαν, τα μέτρα που χρηματοδοτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών σχετικά με τους δείκτες που παρατίθενται στο παράρτημα, και τη συμπληρωματικότητα των εν λόγω μέτρων με μέτρα που χρηματοδοτούνται από άλλα ταμεία της Ένωσης, ιδίως το ΕΚΤ+, καθώς και στοιχεία σχετικά με το κλείσιμο των χρηματοδοτικών συνεισφορών και, επίσης, τεκμηριώνει τον λόγο για τον οποίο απορρίφθηκαν αιτήσεις ή το ποσό τους μειώθηκε λόγω έλλειψης επαρκών πιστώσεων ή μη επιλεξιμότητας.

1.  Έως την 1η Αυγούστου 2021 και, στη συνέχεια, ανά διετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο διεξοδική ποσοτική και ποιοτική έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμό και του κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 κατά την προηγούμενη διετία. Η έκθεση επικεντρώνεται κυρίως στα επιτευχθέντα αποτελέσματα μέσω του ΕΤΜ και περιλαμβάνει ιδίως στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, την ταχύτητα επεξεργασίας τους και τα πιθανά κενά στους υφιστάμενους κανόνες, τις αποφάσεις που εκδόθηκαν, τα μέτρα που χρηματοδοτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών σχετικά με τους δείκτες που παρατίθενται στο παράρτημα, και τη συμπληρωματικότητα των εν λόγω μέτρων με μέτρα που χρηματοδοτούνται από άλλα ταμεία της Ένωσης, ιδίως το ΕΚΤ+, καθώς και στοιχεία σχετικά με το κλείσιμο των χρηματοδοτικών συνεισφορών και, επίσης, τεκμηριώνει τον λόγο για τον οποίο απορρίφθηκαν αιτήσεις ή το ποσό τους μειώθηκε λόγω έλλειψης επαρκών πιστώσεων ή μη επιλεξιμότητας.

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η έκθεση διαβιβάζεται προς ενημέρωση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών και στους κοινωνικούς εταίρους.

2.  Η έκθεση διαβιβάζεται προς ενημέρωση στα κράτη μέλη, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών και στους κοινωνικούς εταίρους.

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ανά τετραετία η Επιτροπή διενεργεί, με δική της πρωτοβουλία και σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, αξιολόγηση των χρηματοδοτικών συνεισφορών του ΕΤΠ.

1.  Ανά τετραετία η Επιτροπή διενεργεί, με δική της πρωτοβουλία και σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, αξιολόγηση των χρηματοδοτικών συνεισφορών του ΕΤΜ, συμπεριλαμβανομένης της επακόλουθης εκτίμησης επιπτώσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

 

Για τους σκοπούς της αξιολόγησης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη συλλέγουν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τις υποθέσεις του ΕΤΜ και τους εργαζόμενους που λαμβάνουν βοήθεια.

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι αξιολογήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν κατάλληλες στατιστικές σχετικά με τις χρηματοδοτικές συνεισφορές, κατανεμημένες ανά κράτος μέλος.

3.  Οι αξιολογήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν κατάλληλες στατιστικές σχετικά με τις χρηματοδοτικές συνεισφορές, κατανεμημένες ανά τομέα και ανά κράτος μέλος.

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  με επαγγελματική πείρα μικρότερη των 2 ετών,

 

- με επαγγελματική πείρα 2 έως 10 ετών,

 

- με επαγγελματική πείρα άνω των 10 ετών.

(1)

ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

(2)

ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου  (11.10.2018)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ).

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Karoline Graswander-Hainz

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Εισαγωγή

Το τελευταίο διάστημα, το εμπόριο έχει καταστεί όχι μόνο συνώνυμο της παγκοσμιοποίησης αλλά και σημαντική πηγή ανησυχίας για το κοινό. Οι πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες δεν παρέμειναν επικεντρωμένες στη δημιουργία κανόνων για τη στήριξη του ανοίγματος των αγορών. Αντίθετα, ενσωμάτωσαν ζητήματα που σχετίζονται με το εμπόριο, όπως οι επενδύσεις και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Κατά συνέπεια, το άνοιγμα των αγορών σε παγκόσμια κλίμακα έχει καταστεί ισχυρά αλληλένδετο με τις επενδύσεις, τις ροές κεφαλαίων, και την ελευθέρωση των χρηματοοικονομικών αγορών και οι επιπτώσεις του εμπορίου έχουν επεκταθεί σε ζητήματα που αφορούν την εργασία, το περιβάλλον και τις τεχνολογικές αλλαγές.

Ακόμη και αν η οικονομική βιβλιογραφία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα συνολικά αποτελέσματα της απελευθέρωσης του εμπορίου είναι θετικά, ορισμένοι τομείς επηρεάζονται αρνητικά, γεγονός που οδηγεί σε κόστος προσαρμογής, διάβρωση των εισοδημάτων και απώλειες θέσεων εργασίας. Η πραγματικότητα δείχνει ότι υπάρχουν πάντα νικητές και χαμένοι, και ότι τα οφέλη από το εμπόριο δεν κατανέμονται ομοιόμορφα μεταξύ των κρατών μελών, των περιφερειών και εντός των κοινωνιών. Το μη ρυθμιζόμενο και αθέμιτο εμπόριο έχει επιδεινώσει τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές ανισότητες.

Απαιτούνται συνοδευτικά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να αποτραπούν οι αρνητικές επιπτώσεις και να αποζημιωθούν επαρκώς όσοι ζημιώνονται από το εμπόριο ή την παγκοσμιοποίηση. Η δίκαιη κατανομή του πλούτου, ιδίως μεταξύ αυτών που βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση, μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν ληφθούν μέτρα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Μέχρι στιγμής, οι εθνικές κυβερνήσεις δεν έχουν κάνει αρκετά για να διασφαλίσουν τα οφέλη του εμπορίου για όλους. Η αναδιανομή, η ενδυνάμωση μέσα από την εκπαίδευση, οι προορατικές πολιτικές για την αγορά εργασίας και η ενίσχυση των συνδικαλιστικών οργανώσεων αποτελούν θέματα συναφή με το εμπόριο που εμπίπτουν στο πεδίο άσκησης πολιτικής των εθνικών κυβερνήσεων.

Επιπλέον, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Οι δίκαιες και ισόρροπες εμπορικές συμφωνίες δεν θα πρέπει να αποτελούν μόνο μέσα για τη δημιουργία οικονομικής μεγέθυνσης, αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και για τη βελτίωση και τη διαφύλαξη των συνθηκών εργασίας και της ζωής των εργαζομένων σε όλο το μήκος των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, ιδίως τα κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (TSD), δεν διαθέτουν εκτελεστούς μηχανισμούς για την προάσπιση των εργασιακών και περιβαλλοντικών προτύπων. Απαιτείται πολιτική βούληση για να ενισχυθούν τα κεφάλαια TSD και να συμπεριληφθούν κυρώσεις ως έσχατη λύση. Εάν η ΕΕ επιθυμεί να έχει αποκλειστική αρμοδιότητα στο εμπόριο, τότε θα πρέπει επίσης να αναλάβει την ευθύνη για τις αλλαγές και τις συνέπειες που απορρέουν από τις εμπορικές συμφωνίες της και θα πρέπει να αλλάξει την προσέγγισή της όσον αφορά την εμπορική πολιτική.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό η ΕΕ όχι μόνο να προβλέπει τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των εμπορικών συμφωνιών, αλλά και να εξασφαλίζει τη δίκαιη κατανομή των οφελών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε το γεγονός αυτό και, το 2006, ίδρυσε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για τη στήριξη των εργαζομένων που έχασαν τη θέση εργασίας τους λόγω της παγκοσμιοποίησης, της αυτοματοποίησης και της τεχνολογικής ανάπτυξης, με στόχο την επάνοδό τους στην αγορά εργασίας. Λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η Επιτροπή διεύρυνε το πεδίο εφαρμογής για να καλύψει επίσης τα άτομα που ζημιώθηκαν από την κρίση. Παρά τον σχετικά μικρό προϋπολογισμό και τις πολύπλοκες διαδικασίες, από την εποχή της δημιουργίας του, το ΕΤΠ έχει αποδώσει απτά αποτελέσματα για σχεδόν 142 300 εργαζόμενους σε όλη την ΕΕ.

Κύρια στοιχεία της έκθεσης:

Πεδίο εφαρμογής, κριτήρια

Ωστόσο, από την ανάλυση προκύπτει ότι το ΕΤΠ δεν έχει αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό του και, δυστυχώς, εξακολουθεί να υποχρησιμοποιείται. Συνεπώς, η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης προχωρά πέρα από την πρόταση της Επιτροπής για διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού. Η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής συνίσταται σε αύξηση της ευελιξίας του Ταμείου για να βοηθά επίσης εργαζόμενους που επηρεάζονται από το ενδοενωσιακό εμπόριο και τη μεταφορά δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, τις περιφέρειες που πλήττονται από σταδιακή και σωρευτική οικονομική επιδείνωση ή υψηλό ποσοστό ανεργίας, και επίσης την αμεσότερη σύνδεση του ΕΤΠ με ορισμένα μέσα εμπορικής πολιτικής όπως η βοήθεια για το εμπόριο.

Διαδικασίες:

Πέρα από το πεδίο εφαρμογής, η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης συμφωνεί με την Επιτροπή ότι θα πρέπει βελτιωθούν ορισμένα διαδικαστικά στοιχεία προκειμένου να μειωθεί η διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αίτησης και να απλουστευθεί η διαδικασία. Η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης προτείνει τη δημιουργία Γραφείου Υποστήριξης που θα βοηθά τα κράτη μέλη για την υποβολή αιτήσεων και, επίσης, θα συλλέγει καλύτερα δεδομένα, προκειμένου να βελτιωθεί η διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Δεδομένου ότι το ΕΤΠ θα πρέπει να βοηθά ως μέσο σε όλους τους τομείς, και να προσφέρει βοήθεια σε απολυμένους εργαζόμενους, οι κοινωνικοί φορείς (ενδιαφερόμενα μέρη, ΜΚΟ, συνδικαλιστικές οργανώσεις), θα πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και να συμμετέχουν περισσότερο στη λειτουργία του ΕΤΠ με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της διαδικασίας και τον μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ των διαφόρων υφιστάμενων μέσων της ΕΕ.

Συμπέρασμα:

Η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης προτείνει μια σειρά αλλαγών στην πρόταση της Επιτροπής ως αφετηρία για περαιτέρω προβληματισμό και τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας στο Κοινοβούλιο.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Στις 17 Νοεμβρίου 2017 διακηρύχθηκε, από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων15 , για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων στην Ευρώπη. Η Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες συνθήκες στον κόσμο της εργασίας, πρέπει να είναι έτοιμη για τις σημερινές και τις μελλοντικές προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και της ψηφιοποίησης, καθιστώντας την ανάπτυξη πιο συμπεριληπτική και βελτιώνοντας την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές. Οι είκοσι βασικές αρχές του πυλώνα διαρθρώνονται σε τρεις κατηγορίες: ισότητα ευκαιριών και πρόσβαση στην αγορά εργασίας· δίκαιες συνθήκες εργασίας· κοινωνική προστασία και ένταξη. Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων λειτουργεί ως ένα γενικό κατευθυντήριο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), που επιτρέπει στην Ένωση να καθορίζει τις αρχές στην πράξη όταν πρόκειται για σημαντικές αναδιαρθρώσεις.

(2)  Στις 17 Νοεμβρίου 2017 διακηρύχθηκε, από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων15, για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων στην Ευρώπη. Η Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες συνθήκες των κοινωνιών μας και στον κόσμο της εργασίας, πρέπει να είναι έτοιμη για τις σημερινές και τις μελλοντικές προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, της παγκοσμιοποίησης και της ψηφιοποίησης, καθιστώντας την ανάπτυξη πιο συμπεριληπτική και βελτιώνοντας την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές. Οι είκοσι βασικές αρχές του πυλώνα διαρθρώνονται σε τρεις κατηγορίες: ισότητα ευκαιριών και πρόσβαση στην αγορά εργασίας· δίκαιες συνθήκες εργασίας· κοινωνική προστασία και ένταξη. Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων λειτουργεί ως ένα γενικό κατευθυντήριο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), που επιτρέπει στην Ένωση να καθορίζει τις αρχές στην πράξη όταν πρόκειται για σημαντικές αναδιαρθρώσεις.

________________

__________________

15 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_el.

15 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_el.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Στις 20 Ιουνίου 2017 το Συμβούλιο ενέκρινε την απάντηση της Ένωσης16 στην «Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ για την αειφόρο ανάπτυξη»17 — ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον. Το Συμβούλιο υπογράμμισε τη σημασία που έχει η επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης στις τρεις διαστάσεις της (οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική), με ισορροπημένο και ολοκληρωμένο τρόπο. Είναι ζωτικής σημασίας να ενσωματωθεί η διάσταση της αειφόρου ανάπτυξης στο ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής και η Ένωση να είναι φιλόδοξη στις πολιτικές που χρησιμοποιεί για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. Το Συμβούλιο χαιρέτισε την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον», της 22ας Νοεμβρίου 2016, ως πρώτο βήμα προς την ενσωμάτωση των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης και την εφαρμογή της αειφόρου ανάπτυξης ως ουσιαστικής κατευθυντήριας αρχής για όλες τις πολιτικές της Ένωσης, μεταξύ άλλων με τα χρηματοδοτικά της μέσα.

(3)  Στις 20 Ιουνίου 2017 το Συμβούλιο ενέκρινε την απάντηση της Ένωσης16 στην «Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ για την αειφόρο ανάπτυξη»17 — ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον. Το Συμβούλιο υπογράμμισε τη σημασία που έχει η επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης στις τρεις διαστάσεις της (οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική), με ισορροπημένο και ολοκληρωμένο τρόπο. Είναι ζωτικής σημασίας να ενσωματωθεί η διάσταση της αειφόρου ανάπτυξης στο ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής και η Ένωση να είναι φιλόδοξη στις πολιτικές που χρησιμοποιεί για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. Οι εμπορικές συμφωνίες που διαθέτουν ισχυρά και εκτελεστά κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη μπορούν να αποτελέσουν μέσα για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και μεγέθυνσης χωρίς αποκλεισμούς, αλλά και για τη δικαιότερη κατανομή των οφελών του εμπορίου μεταξύ των περιφερειών, των κρατών μελών και εντός των κοινωνιών. Το Συμβούλιο χαιρέτισε την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον», της 22ας Νοεμβρίου 2016, ως πρώτο βήμα προς την ενσωμάτωση των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης και την εφαρμογή της αειφόρου ανάπτυξης ως ουσιαστικής κατευθυντήριας αρχής για όλες τις πολιτικές της Ένωσης, μεταξύ άλλων με τα χρηματοδοτικά της μέσα.

__________________

__________________

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Τον Φεβρουάριο του 2018 η Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωσή της με τίτλο «Ένα νέο, σύγχρονο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που υλοποιεί αποτελεσματικά τις προτεραιότητές της μετά το 2020»18. Η ανακοίνωση τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης στηρίζει τη μοναδική κοινωνική οικονομία της αγοράς της Ευρώπης. Συνεπώς, θα είναι εξαιρετικά σημαντικό να βελτιωθούν οι ευκαιρίες απασχόλησης και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις όσον αφορά τις δεξιότητες, ιδίως εκείνες που συνδέονται με την ψηφιοποίηση. Η δημοσιονομική ευελιξία είναι βασική αρχή του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Οι μηχανισμοί ευελιξίας παραμένουν σε ισχύ, ώστε να δίνουν στην Ένωση τη δυνατότητα να αντιδρά σε απρόβλεπτα γεγονότα και να διασφαλίζει ότι οι δημοσιονομικοί πόροι χρησιμοποιούνται όπου επείγει περισσότερο.

(4)  Τον Φεβρουάριο του 2018 η Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωσή της με τίτλο «Ένα νέο, σύγχρονο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που υλοποιεί αποτελεσματικά τις προτεραιότητές της μετά το 2020»18. Η ανακοίνωση τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης στηρίζει τη μοναδική κοινωνική οικονομία της αγοράς της Ευρώπης. Συνεπώς, θα είναι εξαιρετικά σημαντικό να βελτιωθούν οι ευκαιρίες απασχόλησης και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις όσον αφορά τις δεξιότητες, ιδίως εκείνες που συνδέονται με την ψηφιοποίηση, την αυτοματοποίηση, την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και τη μετάβαση προς μια οικονομία που είναι φιλική προς το κλίμα και αποδοτική ως προς τους πόρους. Η δημοσιονομική ευελιξία είναι βασική αρχή του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Οι μηχανισμοί ευελιξίας παραμένουν σε ισχύ, ώστε να δίνουν στην Ένωση τη δυνατότητα να αντιδρά σε απρόβλεπτα γεγονότα και να διασφαλίζει ότι οι δημοσιονομικοί πόροι χρησιμοποιούνται όπου επείγει περισσότερο.

__________________

__________________

18 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf

18 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Στο «Έγγραφο προβληματισμού για την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης»20 η Επιτροπή χαρακτηρίζει την παγκοσμιοποίηση του εμπορίου σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές αλλαγές ως τις κυριότερες δυνάμεις που κινητοποιούν τη ζήτηση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και μειώνουν τη ζήτηση για ανειδίκευτους εργαζομένους. Παρά τα συνολικά τεράστια πλεονεκτήματα του περισσότερου ανοικτού εμπορίου και της περαιτέρω ολοκλήρωσης των παγκόσμιων οικονομιών, πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτές οι αρνητικές πτυχές. Δεδομένου ότι τα τρέχοντα οφέλη της παγκοσμιοποίησης είναι ήδη άνισα κατανεμημένα μεταξύ ατόμων και περιφερειών, γεγονός που έχει σημαντικό αντίκτυπο σε όσους υφίστανται τις αρνητικές συνέπειες, υπάρχει κίνδυνος οι ταχύτατες εξελίξεις στην τεχνολογική πρόοδο να επιτείνουν τα φαινόμενα αυτά. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις αρχές της αλληλεγγύης και της βιωσιμότητας, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης κατανέμονται πιο δίκαια, συνδυάζοντας την οικονομική και την τεχνολογική πρόοδο με την κοινωνική προστασία.

(6)  Στο «Έγγραφο προβληματισμού για την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης»20 η Επιτροπή χαρακτηρίζει την παγκοσμιοποίηση του εμπορίου σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές αλλαγές ως τις κυριότερες δυνάμεις που κινητοποιούν τη ζήτηση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και μειώνουν τη ζήτηση για ανειδίκευτους εργαζομένους. Παρά τα συνολικά τεράστια πλεονεκτήματα του περισσότερου ανοικτού εμπορίου και της περαιτέρω ολοκλήρωσης των παγκόσμιων οικονομιών, πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτές οι αρνητικές πτυχές. Δεδομένου ότι τα τρέχοντα οφέλη της παγκοσμιοποίησης είναι ήδη άνισα κατανεμημένα μεταξύ ατόμων και περιφερειών, γεγονός που έχει σημαντικό αντίκτυπο σε όσους υφίστανται τις αρνητικές συνέπειες, υπάρχει κίνδυνος οι ταχύτατες εξελίξεις στην τεχνολογική πρόοδο να επιτείνουν τα φαινόμενα αυτά. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις αρχές της αλληλεγγύης και της βιωσιμότητας, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι προβλέπονται καλύτερα οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και ότι τα δυνητικά οφέλη της κατανέμονται πιο δίκαια, συνδυάζοντας την οικονομική και την τεχνολογική πρόοδο με την ισχυρή κοινωνική προστασία.

__________________

__________________

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_el

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_el

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Η παγκοσμιοποίηση και οι τεχνολογικές αλλαγές είναι πιθανό να αυξήσουν περαιτέρω την αλληλοσύνδεση και την αλληλεξάρτηση των οικονομιών ανά τον κόσμο. Η ανακατανομή του εργατικού δυναμικού αποτελεί αναπόσπαστο και αναπόφευκτο τμήμα αυτής της οικονομικής αλλαγής. Για να μπορέσουν τα οφέλη της αλλαγής να κατανεμηθούν δίκαια, η παροχή βοήθειας στους απολυμένους εργαζομένους και σ’ εκείνους που απειλούνται με απόλυση είναι υψίστης σημασίας. Το «πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ για την πρόβλεψη της αλλαγής και την αναδιάρθρωση»22 είναι το μέσο πολιτικής της ΕΕ που καθορίζει το πλαίσιο των βέλτιστων πρακτικών για την πρόβλεψη και τη διαχείριση των εταιρικών αναδιαρθρώσεων. Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της οικονομικής προσαρμογής και της αναδιάρθρωσης, καθώς και ο κοινωνικός αντίκτυπός τους, με κατάλληλα μέσα πολιτικής. Καλεί επίσης τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση της ενωσιακής και της εθνικής χρηματοδότησης κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι ο κοινωνικός αντίκτυπος της αναδιάρθρωσης, και ιδίως οι δυσμενείς επιπτώσεις στην απασχόληση, μπορούν να μετριαστούν αποτελεσματικότερα. Τα κύρια μέσα της ΕΕ για παροχή συνδρομής στους θιγόμενους εργαζομένους είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει βοήθεια προληπτικά, και το ΕΤΠ, που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει βοήθεια σε μεγάλες αναδιαρθρώσεις κατ’ αντίδραση.

(8)  Η κλιματική αλλαγή, η παγκοσμιοποίηση και οι τεχνολογικές αλλαγές είναι πιθανό να αυξήσουν περαιτέρω την αλληλοσύνδεση και την αλληλεξάρτηση των οικονομιών ανά τον κόσμο. Η ανακατανομή του εργατικού δυναμικού αποτελεί αναπόσπαστο και αναπόφευκτο τμήμα αυτής της οικονομικής αλλαγής. Για να μπορέσουν τα οφέλη της αλλαγής να κατανεμηθούν δίκαια, η παροχή βοήθειας στους απολυμένους εργαζομένους και σ’ εκείνους που απειλούνται με απόλυση είναι υψίστης σημασίας. Το «πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ για την πρόβλεψη της αλλαγής και την αναδιάρθρωση»22 είναι το μέσο πολιτικής της ΕΕ που καθορίζει το πλαίσιο των βέλτιστων πρακτικών για την πρόβλεψη και τη διαχείριση των εταιρικών αναδιαρθρώσεων. Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της οικονομικής προσαρμογής και της αναδιάρθρωσης, καθώς και ο κοινωνικός αντίκτυπός τους, με κατάλληλα μέσα πολιτικής. Καλεί επίσης τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση της ενωσιακής και της εθνικής χρηματοδότησης κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι ο κοινωνικός αντίκτυπος της αναδιάρθρωσης, και ιδίως οι δυσμενείς επιπτώσεις στην απασχόληση, μπορούν να μετριαστούν αποτελεσματικότερα. Τα κύρια μέσα της ΕΕ για παροχή συνδρομής στους θιγόμενους εργαζομένους είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει βοήθεια προληπτικά, και το ΕΤΠ, που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει βοήθεια σε μεγάλες αναδιαρθρώσεις κατ’ αντίδραση.

__________________

__________________

22 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ για την πρόβλεψη της αλλαγής και την αναδιάρθρωση» [COM(2013) 882 final της 13.12.2013].

22 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ για την πρόβλεψη της αλλαγής και την αναδιάρθρωση» [COM(2013) 882 final της 13.12.2013].

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Η πολυμερής συνεργασία με τους παγκόσμιους εταίρους της Ένωσης, η ενίσχυση και η μεταρρύθμιση των πολυμερών θεσμικών οργάνων προκειμένου να καταστούν δικαιότερα και αποτελεσματικότερα είναι ουσιώδους σημασίας. Το ΕΤΠ θα πρέπει να παρέχει βοήθεια στους απολυμένους εργαζόμενους σε όλους τους τομείς που θα μπορούσαν να πληγούν από αυτές τις μεταρρυθμίσεις, προσφέροντας τους ευρύ φάσμα ευκαιριών απασχόλησης. Οι κοινωνικοί φορείς όπως οι ΜΚΟ και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θα πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο στη λειτουργία του ΕΤΠ προκειμένου να βελτιωθεί η επικοινωνία και ο συντονισμός μεταξύ των διαφόρων μέσων της Ένωσης.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8β)  Η Ένωση θα πρέπει να αποκαταστήσει μια φιλόδοξη βιομηχανική πολιτική, με βάση τη διαρκή ανάλυση προοπτικών των τεχνολογικών αλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών του ανοικτού εμπορίου. Οι συμπράξεις μεταξύ της Ένωσης και των πλέον ευάλωτων περιφερειών θα πρέπει να προβλέπουν τις αναγκαίες στρατηγικές επενδύσεις για την πρόληψη των αρνητικών συνεπειών των εμπορικών και επενδυτικών συνθηκών και θα πρέπει να προσδιορίζουν τα προγράμματα που απαιτούν συγχρηματοδότηση από την ΕΕ. Συνεπώς, χρειάζεται να βελτιωθεί η ολοκλήρωση και η χρηματοδότηση των υφιστάμενων Ταμείου Συνοχής και Κοινωνικού Ταμείου. Τα εν λόγω προγράμματα θα πρέπει να αποκεντρωθούν σε επίπεδο NUTS και να δομηθούν ως μια πραγματική σύμπραξη μεταξύ της Ένωσης και των περιφερειών που επηρεάζονται από τις πολιτικές της.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8γ)  Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι βασικοί εταίροι στη διαμόρφωση της παγκοσμιοποίησης και την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων για όλους. Υπάρχουν πολλά θετικά παραδείγματα του τρόπου επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης για τους μετόχους, τους εργαζόμενους και τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούνται οι εταιρείες. Ωστόσο, οι εταιρείες θα πρέπει να είναι υπόλογες όταν δεν τηρούν τις κοινωνικές ή περιβαλλοντικές υποχρεώσεις τους.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Το ΕΤΠ συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23 για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως την 31η Δεκεμβρίου 2013. Το ΕΤΠ έχει συσταθεί για να μπορέσει η Ένωση να επιδείξει αλληλεγγύη προς τους εργαζομένους που χάνουν την εργασία τους ως αποτέλεσμα των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης.

(9)  Το ΕΤΠ συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23 για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως την 31η Δεκεμβρίου 2013. Το ΕΤΠ έχει συσταθεί για να μπορέσει η Ένωση να επιδείξει αλληλεγγύη προς τους εργαζομένους που χάνουν την εργασία τους ως αποτέλεσμα των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω του ανοίγματος των αγορών και της παγκοσμιοποίησης.

__________________

__________________

23 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση (ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1).

23 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση (ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1).

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11α) Το πρόγραμμα του ΕΤΠ θα πρέπει να προβάλλεται και να απαιτεί περισσότερα και καλύτερα δεδομένα προκειμένου να επιτρέπεται η ορθή επιστημονική αξιολόγηση του ΕΤΠ και να αποφεύγονται οι διοικητικοί περιορισμοί στη λειτουργία του προγράμματος στήριξης των εμπορικών προσαρμογών.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11β)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εγγυάται πριν από τη σύναψη νέας εμπορικής συμφωνίας ότι η ανεξάρτητη και ακριβής εκ των προτέρων ανάλυση των συνεπειών της προτεινόμενης συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να πραγματοποιείται ανά τομέα και ανά περιφέρεια ώστε να προλαμβάνονται οι αρνητικές επιπτώσεις. Ο εντοπισμός δυνητικών αρνητικών επιπτώσεων πριν από τη σύναψη νέας εμπορικής συμφωνίας θα μπορούσε επίσης να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των ευρωπαίων πολιτών στην εμπορική πολιτική.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11γ)  Το ΕΤΠ θα πρέπει να συνδεθεί αμεσότερα με τις άμεσες ξένες επενδύσεις που δύνανται να έχουν αρνητικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο στην Ένωση αλλά και με ορισμένες αθέμιτες εμπορικές πολιτικές που δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς μέσω αμυντικών μέσων. Οι εταιρείες και οι εργαζόμενοι της Ένωσης που πλήττονται θα πρέπει να εξετάζονται στο πλαίσιο των κανόνων του ΕΤΠ σχετικά με τις ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Η Επιτροπή προέβη σε ενδιάμεση αξιολόγηση του ΕΤΠ για να εκτιμήσει τον τρόπο και τον βαθμό στον οποίο το ΕΤΠ επιτυγχάνει τους στόχους του. Το ΕΤΠ αποδείχθηκε αποτελεσματικό, επιτυγχάνοντας υψηλότερο ποσοστό επανένταξης των απολυμένων εργαζομένων σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού. Από την αξιολόγηση διαπιστώθηκε επίσης ότι το ΕΤΠ παράγει προστιθέμενη αξία για την ΕΕ. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως με όρους μεγέθους, πράγμα που σημαίνει ότι η συνδρομή του ΕΤΠ αυξάνει όχι μόνο τον αριθμό και την ποικιλία των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και τον βαθμό έντασής τους. Επιπλέον, οι παρεμβάσεις του ΕΤΠ έχουν μεγάλη προβολή και καταδεικνύουν την προστιθέμενη αξία της παρέμβασης της ΕΕ απευθείας στο ευρύ κοινό. Ωστόσο, εντοπίστηκαν διάφορες προκλήσεις. Από τη μία πλευρά, η διαδικασία κινητοποίησης θεωρήθηκε υπερβολικά χρονοβόρα. Επιπλέον, πολλά κράτη μέλη ανέφεραν προβλήματα κατά την εκτενή ανάλυση του γεγονότος που προκάλεσε τις απολύσεις. Ο κύριος λόγος που αποτρέπει ορισμένα κράτη μέλη από το να υποβάλουν αίτηση συνδρομής από το ΕΤΠ, ενώ δυνητικά θα μπορούσαν, είναι τα προβλήματα χρηματοπιστωτικής και θεσμικής ικανότητας. Από την άλλη πλευρά, θα μπορούσε απλώς να πρόκειται για έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού —τα κράτη μέλη μπορούν επί του παρόντος να ζητήσουν τεχνική βοήθεια μόνο αν βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης της συνδρομής από το ΕΤΠ. Δεδομένου ότι οι απολύσεις μπορούν να συμβούν απροσδόκητα, θα ήταν σημαντικό τα κράτη μέλη να είναι έτοιμα να αντιδράσουν αμέσως και να είναι σε θέση να υποβάλουν αίτηση χωρίς καθυστέρηση. Επιπλέον, σε ορισμένα κράτη μέλη φαίνεται ότι απαιτούνται εντονότερες προσπάθειες απόκτησης θεσμικής ικανότητας προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση της συνδρομής από το ΕΤΠ. Το κατώτατο όριο των 500 απολυμένων εργαζομένων επικρίθηκε ως υπερβολικά υψηλό, ιδίως στις μικρότερες πληθυσμιακά περιφέρειες26.

(12)  Η Επιτροπή προέβη σε ενδιάμεση αξιολόγηση του ΕΤΠ για να εκτιμήσει τον τρόπο και τον βαθμό στον οποίο το ΕΤΠ επιτυγχάνει τους στόχους του. Το ΕΤΠ αποδείχθηκε αποτελεσματικό, επιτυγχάνοντας υψηλότερο ποσοστό επανένταξης των απολυμένων εργαζομένων σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού. Από την αξιολόγηση διαπιστώθηκε επίσης ότι το ΕΤΠ παράγει προστιθέμενη αξία για την ΕΕ. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως με όρους μεγέθους, πράγμα που σημαίνει ότι η συνδρομή του ΕΤΠ αυξάνει όχι μόνο τον αριθμό και την ποικιλία των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και τον βαθμό έντασής τους. Επιπλέον, οι παρεμβάσεις του ΕΤΠ έχουν μεγάλη προβολή και καταδεικνύουν την προστιθέμενη αξία της παρέμβασης της ΕΕ απευθείας στο ευρύ κοινό. Ωστόσο, εντοπίστηκαν διάφορες προκλήσεις. Από τη μία πλευρά, η διαδικασία κινητοποίησης θεωρήθηκε υπερβολικά χρονοβόρα, πολύπλοκη και επαχθής. Επιπλέον, πολλά κράτη μέλη ανέφεραν προβλήματα κατά την εκτενή ανάλυση του γεγονότος που προκάλεσε τις απολύσεις. Ο κύριος λόγος που αποτρέπει ορισμένα κράτη μέλη από το να υποβάλουν αίτηση συνδρομής από το ΕΤΠ, ενώ δυνητικά θα μπορούσαν, είναι τα προβλήματα χρηματοπιστωτικής και θεσμικής ικανότητας. Από την άλλη πλευρά, θα μπορούσε απλώς να πρόκειται για έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού —τα κράτη μέλη μπορούν επί του παρόντος να ζητήσουν τεχνική βοήθεια μόνο αν βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης της συνδρομής από το ΕΤΠ. Δεδομένου ότι οι απολύσεις μπορούν να συμβούν απροσδόκητα, θα ήταν σημαντικό τα κράτη μέλη να είναι έτοιμα να αντιδράσουν αμέσως και να είναι σε θέση να υποβάλουν αίτηση χωρίς καθυστέρηση. Επιπλέον, σε ορισμένα κράτη μέλη φαίνεται ότι απαιτούνται εντονότερες προσπάθειες απόκτησης θεσμικής ικανότητας προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση της συνδρομής από το ΕΤΠ. Το κατώτατο όριο των 500 απολυμένων εργαζομένων επικρίθηκε ως υπερβολικά υψηλό, ιδίως στις μικρότερες πληθυσμιακά περιφέρειες26.

__________________

__________________

26 COM(2018) 297 final και συνοδευτικό έγγραφο SWD(2018) 192 final.

26 COM(2018) 297 final και συνοδευτικό έγγραφο SWD(2018) 192 final.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Η Επιτροπή υπογραμμίζει τη σημασία που εξακολουθεί να έχει ο ρόλος του ΕΤΠ ως ευέλικτου Ταμείου που στηρίζει τους εργαζομένους οι οποίοι χάνουν την εργασία τους σε μεγάλης κλίμακας αναδιαρθρώσεις και τους βοηθάει να βρουν άλλη εργασία όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Η Ένωση θα πρέπει να εξακολουθήσει να παρέχει ειδική εφάπαξ στήριξη για τη διευκόλυνση της επανένταξης στην απασχόληση των απολυομένων εργαζομένων σε τομείς, κλάδους, εδάφη ή αγορές εργασίας που πλήττονται από σοβαρές οικονομικές διαταραχές. Λαμβανομένης υπόψη της αλληλεπίδρασης και των αμοιβαίων επιπτώσεων του ανοικτού εμπορίου, των τεχνολογικών αλλαγών ή άλλων παραγόντων, όπως η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και, συνεπώς, δεδομένου του γεγονότος ότι είναι ολοένα και πιο δύσκολο να επισημανθεί ένας συγκεκριμένος παράγοντας που προκαλεί απώλεια θέσεων εργασίας, η κινητοποίηση του ΕΤΠ θα πρέπει στο μέλλον να βασίζεται μόνο στον σημαντικό αντίκτυπο μιας αναδιάρθρωσης. Δεδομένου του σκοπού του, που είναι η παροχή στήριξης σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης και σε απρόβλεπτες περιστάσεις, συμπληρώνοντας την πιο προληπτική συνδρομή του ΕΚΤ+, το ΕΤΠ παραμένει ένα ευέλικτο και ειδικό μέσο εκτός των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής « Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός για μια ένωση που προστατεύει, ενισχύει και υπερασπίζεται — Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027» και στο παράρτημά της27.

(13)  Η Επιτροπή υπογραμμίζει τη σημασία που εξακολουθεί να έχει ο ρόλος του ΕΤΠ ως ευέλικτου Ταμείου που στηρίζει τους εργαζομένους οι οποίοι χάνουν την εργασία τους σε μεγάλης κλίμακας αναδιαρθρώσεις και τους βοηθάει να βρουν άλλη εργασία όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Η Ένωση θα πρέπει να εξακολουθήσει να παρέχει ειδική εφάπαξ στήριξη για τη διευκόλυνση της επανένταξης στην απασχόληση των απολυομένων εργαζομένων σε τομείς, κλάδους, εδάφη ή αγορές εργασίας που πλήττονται από σοβαρές οικονομικές διαταραχές. Λαμβανομένης υπόψη της αλληλεπίδρασης και των αμοιβαίων επιπτώσεων του ανοικτού εμπορίου, των τεχνολογικών αλλαγών, της ψηφιοποίησης και της αυτοματοποίησης ή άλλων παραγόντων, όπως η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και, συνεπώς, δεδομένου του γεγονότος ότι είναι ολοένα και πιο δύσκολο να επισημανθεί ένας συγκεκριμένος παράγοντας που προκαλεί απώλεια θέσεων εργασίας, η κινητοποίηση του ΕΤΠ θα πρέπει στο μέλλον να βασίζεται μόνο στον σημαντικό αντίκτυπο μιας αναδιάρθρωσης. Δεδομένου του σκοπού του, που είναι η παροχή στήριξης σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης και σε απρόβλεπτες περιστάσεις, συμπληρώνοντας την πιο προληπτική συνδρομή του ΕΚΤ+, το ΕΤΠ παραμένει ένα ευέλικτο και ειδικό μέσο εκτός των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής « Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός για μια ένωση που προστατεύει, ενισχύει και υπερασπίζεται — Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027» και στο παράρτημά της27.

__________________

__________________

27 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής SWD(2018) 171 final και το παράρτημά του COM(2018) 321 final.

27 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής SWD(2018) 171 final και το παράρτημά του COM(2018) 321 final.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Κατά την κατάρτιση της συντονισμένης δέσμης ενεργητικών μέτρων της πολιτικής για την αγορά εργασίας τα κράτη μέλη θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους μειονεκτούντες δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων των νέων, των ηλικιωμένων ανέργων και όσων αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας, καθώς οι ομάδες αυτές βιώνουν ιδιαίτερα προβλήματα επανένταξης στην αγορά εργασίας. Παρόλα αυτά, οι αρχές της ισότητας των φύλων και της απαγόρευσης των διακρίσεων, οι οποίες συγκαταλέγονται στις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης και κατοχυρώνονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, θα πρέπει να τηρούνται και να προάγονται κατά την εφαρμογή του ΕΤΠ.

(21)  Κατά την κατάρτιση της συντονισμένης δέσμης ενεργητικών μέτρων της πολιτικής για την αγορά εργασίας τα κράτη μέλη θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους μειονεκτούντες δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων των νέων, των ηλικιωμένων ανέργων, των ατόμων με αναπηρίες και όσων αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας, καθώς οι ομάδες αυτές βιώνουν ιδιαίτερα προβλήματα επανένταξης στην αγορά εργασίας. Παρόλα αυτά, οι αρχές της ισότητας των φύλων και της απαγόρευσης των διακρίσεων, οι οποίες συγκαταλέγονται στις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης και κατοχυρώνονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, θα πρέπει να τηρούνται και να προάγονται κατά την εφαρμογή του ΕΤΠ.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21α)  Η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις αλλαγές και τις προκλήσεις που εμφανίζονται στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου, στις παγκόσμιες αξιακές αλυσίδες, στην αυτοματοποίηση και την ψηφιοποίηση, καθώς και στη διαρθρωτική αλλαγή στα εργασιακά πρότυπα. Η κοινωνική οικονομία της Ένωσης είναι ουσιώδης πυλώνας του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και αποτελεί σημαντικό εργαλείο ενδυνάμωσης των πολιτών ώστε να ξεπεράσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και των οικονομικών κρίσεων. Για αυτόν τον λόγο, οι κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος και οι δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να εξαιρούνται από τις εμπορικές συμφωνίες και το δικαίωμα ρύθμισης, οργάνωσης και παροχής δημόσιων υπηρεσιών θα πρέπει να διαφυλάσσεται στις εμπορικές συμφωνίες. Ο συνδυασμός της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογικής καινοτομίας θα απαιτήσει από το ΕΤΠ να προσαρμόσει τους κανόνες του για παροχή βοήθειας σε αυτά τα νέα εμπορικά, τεχνολογικά και εργασιακά πρότυπα, και, συνεπώς, είναι ουσιώδες ο παρών κανονισμός να ευθυγραμμίζεται με τις προκλήσεις αυτές μετά το 2020.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Χάριν της αποτελεσματικής και ταχείας στήριξης των δικαιούχων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την υποβολή πλήρων αιτήσεων για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ. Σε περίπτωση που η Επιτροπή ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες για την αξιολόγηση μιας αίτησης, η παροχή πρόσθετων πληροφοριών θα πρέπει να περιορίζεται χρονικά.

(22)  Χάριν της αποτελεσματικής και ταχείας στήριξης των δικαιούχων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την υποβολή πλήρων αιτήσεων για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ. Σε περίπτωση που η Επιτροπή ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες για την αξιολόγηση μιας αίτησης, η παροχή πρόσθετων πληροφοριών θα πρέπει να περιορίζεται χρονικά. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να παρέχει τεχνική βοήθεια στα κράτη μέλη κατά τα πρώτα στάδια της διαδικασίας.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει την πρόσβαση των εθνικών και περιφερειακών αρχών μέσω ειδικού γραφείου υποστήριξης(«helpdesk») που παρέχει γενικές πληροφορίες και επεξηγήσεις σχετικά με τις διαδικασίες και τον τρόπο υποβολής αίτησης. Το εν λόγω γραφείο υποστήριξης θα πρέπει να παρέχει τυποποιημένα έντυπα για σκοπούς στατιστικής και περαιτέρω ανάλυσης.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Θα πρέπει να συμπεριληφθούν ειδικές διατάξεις για τις δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με τις υποθέσεις και τα αποτελέσματα του ΕΤΠ.

(25)  Θα πρέπει να συμπεριληφθούν ειδικές διατάξεις για τις δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με τις υποθέσεις και τα αποτελέσματα του ΕΤΠ καθώς η επαρκής γνώση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων θα μπορούσε να βελτιώσει τη χρήση του ΕΤΠ.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Καθορίζει τους στόχους του ΕΤΠ, τις μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης και τους κανόνες παροχής της εν λόγω χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων των κρατών μελών για χρηματοδοτικές συνεισφορές από το ΕΤΠ όσον αφορά μέτρα απευθυνόμενα στους δικαιούχους που αναφέρονται στο άρθρο 7.

Καθορίζει τους στόχους του ΕΤΠ, τις μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης και τους κανόνες και τα κριτήρια παροχής της εν λόγω χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων των κρατών μελών για χρηματοδοτικές συνεισφορές από το ΕΤΠ όσον αφορά μέτρα απευθυνόμενα στους δικαιούχους που αναφέρονται στο άρθρο 7.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ΕΤΠ συμβάλλει στην καλύτερη κατανομή των οφελών της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογικής προόδου, βοηθώντας τους απολυμένους εργαζομένους να προσαρμοστούν στις διαρθρωτικές αλλαγές. Ως εκ τούτου, το ΕΤΠ συμβάλλει στην εφαρμογή των αρχών που ορίζει ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων και στην ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής μεταξύ των περιφερειών και των κρατών μελών.

Το ΕΤΠ συμβάλλει στη δίκαιη μετάβαση σε μια οικονομία που είναι φιλική προς το κλίμα και αποδοτική ως προς τους πόρους, στην καλύτερη και δικαιότερη κατανομή των οφελών της παγκοσμιοποίησης, και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, βοηθώντας τους απολυμένους εργαζομένους να προσαρμοστούν στις διαρθρωτικές αλλαγές. Ως εκ τούτου, το ΕΤΠ συμβάλλει στην εφαρμογή των αρχών που ορίζει ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων και στην ενίσχυση της ισότητας, της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής και ένταξης μεταξύ των περιφερειών, των κρατών μελών και εντός των κοινωνιών.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο ειδικότερος στόχος του ΕΤΠ είναι να προσφέρει βοήθεια σε περίπτωση απρόβλεπτων σημαντικών αναδιαρθρώσεων, ιδίως εκείνων που οφείλονται στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, όπως οι αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου, οι εμπορικές διαμάχες, οι χρηματοπιστωτικές ή οικονομικές κρίσεις, η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ή αποτελούν συνέπεια της ψηφιοποίησης ή της αυτοματοποίησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε μέτρα που βοηθούν τις πιο μειονεκτούσες ομάδες.

2.  Ο ειδικότερος στόχος του ΕΤΠ είναι να προσφέρει βοήθεια σε περίπτωση σημαντικών αναδιαρθρώσεων, ιδίως εκείνων που οφείλονται στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, όπως οι αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου του ενδοενωσιακού εμπορίου, το άνοιγμα των αγορών, οι δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τις άμεσες ξένες επενδύσεις, η μεταφορά δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, το ντάμπινγκ, οι εμπορικές διαμάχες, οι χρηματοπιστωτικές ή οικονομικές κρίσεις, η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ή αποτελούν συνέπεια της ψηφιοποίησης ή της αυτοματοποίησης, καθιστώντας τη διαδικασία πιο ευέλικτη και απλούστερη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε μέτρα που βοηθούν τις πιο μειονεκτούσες ομάδες, τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις για σκοπούς επιλεξιμότητας.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Σε μικρές αγορές εργασίας ή σε εξαιρετικές περιστάσεις, οι οποίες αιτιολογούνται δεόντως από το αιτούν κράτος μέλος, ιδίως όσον αφορά συλλογικές αιτήσεις στις οποίες περιλαμβάνονται ΜΜΕ, η αίτηση χορήγησης χρηματοδοτικής συνεισφοράς βάσει του παρόντος άρθρου μπορεί να θεωρείται επιλέξιμη, ακόμη και αν δεν πληρούνται απολύτως τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) ή γ), αν οι απολύσεις έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην απασχόληση και στην τοπική ή περιφερειακή οικονομία. Το αιτούν κράτος μέλος διευκρινίζει ποια από τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) δεν πληρούνται απολύτως. Το συνολικό ποσό των συνεισφορών για εξαιρετικές περιστάσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15 % του ετήσιου ανώτατου ορίου του ΕΤΠ.

3.  Σε μικρές αγορές εργασίας ή σε εξαιρετικές περιστάσεις, οι οποίες αιτιολογούνται δεόντως από το αιτούν κράτος μέλος, ιδίως όσον αφορά συλλογικές αιτήσεις στις οποίες περιλαμβάνονται ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις, η αίτηση χορήγησης χρηματοδοτικής συνεισφοράς βάσει του παρόντος άρθρου μπορεί να θεωρείται επιλέξιμη, ακόμη και αν δεν πληρούνται απολύτως τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β), αν οι απολύσεις έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην απασχόληση και στην τοπική ή περιφερειακή οικονομία. Το αιτούν κράτος μέλος διευκρινίζει ποια από τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) δεν πληρούνται απολύτως. Το συνολικό ποσό των συνεισφορών για εξαιρετικές περιστάσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15 % του ετήσιου ανώτατου ορίου του ΕΤΠ.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η διάδοση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή βιομηχανική εποχή αποτελεί υποχρεωτικό οριζόντιο στοιχείο κάθε προσφερόμενης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών. Το επίπεδο κατάρτισης προσαρμόζεται στα επαγγελματικά προσόντα και στις ανάγκες του εκάστοτε δικαιούχου.

Η διάδοση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή βιομηχανική εποχή αποτελεί μέρος κάθε προσφερόμενης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών. Το επίπεδο κατάρτισης προσαρμόζεται στα επαγγελματικά προσόντα και στις ανάγκες του εκάστοτε δικαιούχου και στην τοπική αγορά εργασίας.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Αν η Επιτροπή απαιτεί πρόσθετες πληροφορίες, το κράτος μέλος απαντά εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διατύπωσης του αιτήματος. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται από την Επιτροπή κατά δέκα εργάσιμες ημέρες κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

3.  Αν ζητηθεί από το κράτος μέλος, η Επιτροπή τού παρέχει τεχνική βοήθεια κατά τα πρώτα στάδια της διαδικασίας. Αν η Επιτροπή απαιτεί πρόσθετες πληροφορίες, το κράτος μέλος απαντά εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διατύπωσης του αιτήματος. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται από την Επιτροπή κατά δέκα εργάσιμες ημέρες κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η τεχνική βοήθεια της Επιτροπής περιλαμβάνει την παροχή πληροφοριών και καθοδήγησης στα κράτη μέλη όσον αφορά τη χρήση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΕΤΠ. Η Επιτροπή παρέχει επίσης πληροφορίες καθώς και σαφή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση του ΕΤΠ στους Ευρωπαίους και εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Τα μέτρα καθοδήγησης μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τη δημιουργία ειδικών ομάδων δράσης σε περιπτώσεις σοβαρών οικονομικών διαταραχών σε ένα κράτος μέλος.

4.  Η τεχνική βοήθεια της Επιτροπής περιλαμβάνει την παροχή πληροφοριών και καθοδήγησης στα κράτη μέλη όσον αφορά τη χρήση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΕΤΠ, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας Γραφείου Υποστήριξης. Η Επιτροπή παρέχει επίσης πληροφορίες καθώς και σαφή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση του ΕΤΠ στους Ευρωπαίους και εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Τα μέτρα καθοδήγησης μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τη δημιουργία ειδικών ομάδων δράσης σε περιπτώσεις σοβαρών οικονομικών διαταραχών σε ένα κράτος μέλος.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή διατηρεί και ενημερώνει τακτικά διαδικτυακή παρουσία προσβάσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, με σκοπό για να παρέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με το ΕΤΠ, καθοδήγηση σχετικά με την υποβολή αιτήσεων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις που γίνονται δεκτές ή απορρίπτονται και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στη διαδικασία του προϋπολογισμού.

2.  Η Επιτροπή διατηρεί και ενημερώνει τακτικά διαδικτυακή παρουσία προσβάσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, με σκοπό να παρέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με το ΕΤΠ, τα κριτήρια πρόσβασης σε αυτό, καθοδήγηση σχετικά με την υποβολή αιτήσεων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις που γίνονται δεκτές ή απορρίπτονται και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στη διαδικασία του προϋπολογισμού.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλα τα έγγραφα επικοινωνίας και προβολής να διατίθενται κατόπιν αίτησης στα θεσμικά όργανα και στα λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης και να παρέχεται στην Ένωση δωρεάν, μη αποκλειστική και αμετάκλητη άδεια χρήσης αυτού του υλικού και τυχόν προϋπαρχόντων δικαιωμάτων που συνδέονται με αυτό. Η άδεια παρέχει στην Ένωση τα ακόλουθα δικαιώματα:

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλα τα έγγραφα επικοινωνίας και προβολής να διατίθενται κατόπιν αίτησης στα θεσμικά όργανα και στα λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης σε όλες τις επίσημες γλώσσες και να παρέχεται στην Ένωση δωρεάν, μη αποκλειστική και αμετάκλητη άδεια χρήσης αυτού του υλικού και τυχόν προϋπαρχόντων δικαιωμάτων που συνδέονται με αυτό. Η άδεια παρέχει στην Ένωση τα ακόλουθα δικαιώματα:

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το ποσοστό συγχρηματοδότησης του ΕΤΠ για τα προσφερόμενα μέτρα ευθυγραμμίζεται με το υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης του ΕΚΤ+ στο αντίστοιχο κράτος μέλος.

2.  Το ποσοστό συγχρηματοδότησης του ΕΤΠ για τα προσφερόμενα μέτρα ευθυγραμμίζεται με το υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης του ΕΚΤ+ στο αντίστοιχο κράτος μέλος, λαμβάνοντας υπόψη τη χαμηλή ανάπτυξη των ενεργών θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας σε ορισμένα κράτη μέλη.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Αν, βάσει της αξιολόγησης που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 9, η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για χρηματοδοτική συνεισφορά βάσει του παρόντος κανονισμού, κινεί αμέσως τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 16.

3.  Αν, βάσει της αξιολόγησης που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 9, η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για χρηματοδοτική συνεισφορά βάσει του παρόντος κανονισμού, κινεί αμέσως τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 16 και ειδοποιεί το αιτούν κράτος μέλος.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  αν η απολύουσα επιχείρηση, με εξαίρεση τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, υπήρξε λήπτης κρατικής ενίσχυσης ή προηγούμενης χρηματοδότησης από το Ταμείο Συνοχής ή τα διαρθρωτικά ταμεία της Ένωσης κατά τα προηγούμενα πέντε έτη·

ε)  αν η απολύουσα επιχείρηση, με εξαίρεση τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, υπήρξε λήπτης κρατικής ενίσχυσης ή προηγούμενης χρηματοδότησης από το Ταμείο Συνοχής ή τα διαρθρωτικά ταμεία της Ένωσης κατά τα προηγούμενα πέντε έτη·

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ανά τετραετία η Επιτροπή διενεργεί, με δική της πρωτοβουλία και σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, αξιολόγηση των χρηματοδοτικών συνεισφορών του ΕΤΠ.

1.  Ανά τετραετία η Επιτροπή διενεργεί, με δική της πρωτοβουλία και σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, αξιολόγηση των χρηματοδοτικών συνεισφορών του ΕΤΠ, συμπεριλαμβανομένης της επακόλουθης εκτίμησης επιπτώσεων της αίτησής του σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

 

Για τους σκοπούς της αξιολόγησης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη συλλέγουν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τις υποθέσεις του ΕΤΠ και τους εργαζόμενους που λαμβάνουν βοήθεια.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

11.6.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Karoline Graswander-Hainz

29.8.2018

Εξέταση στην επιτροπή

27.9.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

11.10.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

10

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Goffredo Maria Bettini, Sander Loones, Fernando Ruas, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Beatriz Becerra Basterrechea, Czesław Hoc, Stanisław Ożóg, Jozo Radoš, Anders Sellström

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

27

+

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld

S&D

Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

Verts/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

10

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Elsi Katainen, J. Radoš

ECR

C. Hoc, Sander Loones, S. Ożóg, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

EPP

Christofer Fjellner, Anders Sellström

0

0

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (7.11.2018)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Manuel dos Santos

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Στις 14 Μαρτίου και στις 30 Μαΐου 2018 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα ψηφίσματά του σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027, τόνισε τη σημασία των οριζόντιων αρχών που θα πρέπει να διέπουν το ΠΔΠ 2021-2027 και όλες τις συναφείς πολιτικές της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανέλαβε, στο πλαίσιο αυτό, τη θέση του ότι η ΕΕ πρέπει να εκπληρώσει τη δέσμευσή της να πρωτοστατήσει στην υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ) και θεωρεί λυπηρή την έλλειψη σαφούς και ορατής δέσμευσης υπέρ του σκοπού αυτού στις προτάσεις για το ΠΔΠ. Κατά συνέπεια, το Κοινοβούλιο ζήτησε, για το επόμενο ΠΔΠ, να ενσωματωθούν οι ΣΒΑ σε όλες τις πολιτικές και πρωτοβουλίες της Ένωσης. Ακόμη, τόνισε ότι η εξάλειψη των διακρίσεων είναι απαραίτητη προκειμένου να τηρήσει η Ένωση τις υποχρεώσεις της για μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς και, κατά συνέπεια, ζήτησε να αναληφθούν για το επόμενο ΠΔΠ δεσμεύσεις για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές και πρωτοβουλίες της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογράμμισε στην θέση του ότι, μετά τη συμφωνία του Παρισιού, οι οριζόντιες δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα θα πρέπει να αυξηθούν σημαντικά σε σύγκριση με το τρέχον ΠΔΠ και να ανέλθουν στο 30 % το συντομότερο δυνατό και, το αργότερο, το 2027.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Στο ψήφισμά του της 30ης Μαΐου 2018 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τους ιδίους πόρους για την περίοδο 2021-2027, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαναβεβαίωσε τη σταθερή του θέση όσον αφορά το αναγκαίο επίπεδο χρηματοδότησης για τις βασικές πολιτικές της Ένωσης στο ΠΔΠ 2021-2027, προκειμένου να μπορέσουν να εκπληρώσουν την αποστολή και τους στόχους τους. Τόνισε ειδικότερα την έκκληση για διπλασιασμό της ειδικής χρηματοδότησης του ΠΔΠ για τις ΜΜΕ και για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων· εξέφρασε την ικανοποίησή του για διάφορες προτάσεις που βελτιώνουν τις ισχύουσες διατάξεις, ιδίως την αύξηση των πιστώσεων για τους ειδικούς μηχανισμούς, και δήλωσε την πρόθεσή του να διαπραγματευθεί πρόσθετες βελτιώσεις, όπου αυτό είναι αναγκαίο.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Οι απολυμένοι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει θα πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση στο ΕΤΠ, ανεξάρτητα από τη σύμβαση εργασίας ή την εργασιακή τους σχέση. Συνεπώς, οι απολυμένοι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει θα πρέπει να θεωρούνται πιθανοί δικαιούχοι του ΕΤΠ για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

(18)  Οι απολυμένοι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει θα πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση στο ΕΤΠ, ανεξάρτητα από τη σύμβαση εργασίας ή την εργασιακή τους σχέση. Συνεπώς, οι απολυμένοι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών-διαχειριστών πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει θα πρέπει να θεωρούνται πιθανοί δικαιούχοι του ΕΤΠ για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Χάριν της αποτελεσματικής και ταχείας στήριξης των δικαιούχων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την υποβολή πλήρων αιτήσεων για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ. Σε περίπτωση που η Επιτροπή ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες για την αξιολόγηση μιας αίτησης, η παροχή πρόσθετων πληροφοριών θα πρέπει να περιορίζεται χρονικά.

(22)  Με στόχο την αποτελεσματική και ταχεία στήριξη των δικαιούχων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την υποβολή πλήρων αιτήσεων για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ. Σε περίπτωση που η Επιτροπή ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες για την αξιολόγηση μιας αίτησης, η παροχή πρόσθετων πληροφοριών θα πρέπει να περιορίζεται χρονικά. Είναι σημαντικό τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να συνεργάζονται στενά ώστε να τηρούν τις προθεσμίες για την εξέταση των αιτήσεων για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, όπως ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(27 α)  Για να καλυφθούν οι ανάγκες που προκύπτουν ιδίως κατά τους πρώτους μήνες κάθε έτους, όπου οι επιλογές μεταφοράς από άλλες γραμμές προϋπολογισμού είναι ιδιαιτέρως περιορισμένες, θα πρέπει να διατεθεί επαρκές ποσό πιστώσεων πληρωμών στη γραμμή προϋπολογισμού του ΕΤΠ στο πλαίσιο της ετήσιας δημοσιονομικής διαδικασίας.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37)  Αντικατοπτρίζοντας τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της κλιματικής δράσης στις πολιτικές της Ένωσης και στην επίτευξη του γενικού στόχου που έγκειται στη χορήγηση του 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ για τη στήριξη των κλιματικών στόχων. Οι σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά την προετοιμασία και εφαρμογή του Ταμείου και θα επανεκτιμηθούν στο πλαίσιο της αξιολόγησής του.

(37)  Προκειμένου να αντικατοπτρίζει τη σημασία της αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα στις πολιτικές της Ένωσης και στην επίτευξη ενός γενικού στόχου 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης για τη στήριξη των στόχων για το κλίμα κατά την περίοδο 2021-2027 του ΠΔΠ, και ετήσιου στόχου 30% το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι το 2027. Οι σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά την προετοιμασία και εφαρμογή του Ταμείου και θα επανεκτιμηθούν στο πλαίσιο της αξιολόγησής του.

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2018, σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 (2017/2052(INI)), ζήτησε να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως το 2027 στόχος ύψους 30 % για τις δαπάνες του προϋπολογισμού της ΕΕ που στηρίζουν τους στόχους για το κλίμα.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η επίδειξη αλληλεγγύης και η παροχή στήριξης στους απολυμένους εργαζομένους και στους αυτοαπασχολουμένους των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έπαυσε κατά τη διάρκεια απρόβλεπτων μεγάλων αναδιαρθρώσεων, που αναφέρονται στο άρθρο 5.

1.  Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η επίδειξη αλληλεγγύης και η παροχή οικονομικής στήριξης για μέτρα επιστροφής στην απασχόληση των απολυμένων εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων, των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έπαυσε κατά τη διάρκεια απρόβλεπτων μεγάλων αναδιαρθρώσεων, που αναφέρονται στο άρθρο 5.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο ειδικότερος στόχος του ΕΤΠ είναι να προσφέρει βοήθεια σε περίπτωση απρόβλεπτων σημαντικών αναδιαρθρώσεων, ιδίως εκείνων που οφείλονται στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, όπως οι αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου, οι εμπορικές διαμάχες, οι χρηματοπιστωτικές ή οικονομικές κρίσεις, η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ή αποτελούν συνέπεια της ψηφιοποίησης ή της αυτοματοποίησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε μέτρα που βοηθούν τις πιο μειονεκτούσες ομάδες.

2.  Ο ειδικότερος στόχος του ΕΤΠ είναι να προσφέρει βοήθεια για επανένταξη στην αγορά εργασίας, σε περίπτωση απρόβλεπτων σημαντικών αναδιαρθρώσεων, ιδίως εκείνων που οφείλονται στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, όπως οι αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου, οι εμπορικές διαμάχες, οι χρηματοπιστωτικές ή οικονομικές κρίσεις, η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ή αποτελούν συνέπεια της ψηφιοποίησης ή της αυτοματοποίησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε μέτρα που βοηθούν τις πιο μειονεκτούσες ομάδες.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ περιορίζεται στα αναγκαία για την παροχή προσωρινής, εφάπαξ στήριξης στους δικαιούχους για τους οποίους ζητείται ενίσχυση. Τα μέτρα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ συμμορφώνονται προς το δίκαιο της Ένωσης και του κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.

3.  Η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ περιορίζεται στα αναγκαία για την επίδειξη αλληλεγγύης και την παροχή προσωρινής, εφάπαξ υποστήριξης στους δικαιούχους για τους οποίους ζητείται ενίσχυση. Τα μέτρα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ συμμορφώνονται προς το δίκαιο της Ένωσης και του κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη γνωστοποιoύν την προέλευση και εξασφαλίζουν την προβολή της ενωσιακής χρηματοδότησης, με την παροχή συνεπούς, αποτελεσματικής και στοχευμένης πληροφόρησης σε πολλαπλά ακροατήρια, όπως στοχευμένες πληροφορίες για τους δικαιούχους, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τους κοινωνικούς εταίρους, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και το κοινό.

Τα κράτη μέλη γνωστοποιoύν την προέλευση και εξασφαλίζουν την προβολή της ενωσιακής χρηματοδότησης, με την παροχή συνεπούς, αποτελεσματικής και στοχευμένης πληροφόρησης σε πολλαπλά ακροατήρια, όπως στοχευμένες πληροφορίες για τους δικαιούχους, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τους κοινωνικούς εταίρους, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και το κοινό. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι προβάλλεται η ενωσιακή προστιθέμενη αξία της χρηματοδότησης, και βοηθούν στη συλλογή δεδομένων για την Επιτροπή με στόχο την ενίσχυση της δημοσιονομικής διαφάνειας .

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή διατηρεί και ενημερώνει τακτικά διαδικτυακή παρουσία προσβάσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, με σκοπό για να παρέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με το ΕΤΠ, καθοδήγηση σχετικά με την υποβολή αιτήσεων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις που γίνονται δεκτές ή απορρίπτονται και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στη διαδικασία του προϋπολογισμού.

2.  Η Επιτροπή διατηρεί μια φιλική προς τον χρήστη, ενημερωμένη και φιλική προς τον χρήστη διαδικτυακή παρουσία, σε όλες τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, η οποία στοχεύει στην παροχή επικαιροποιημένων πληροφοριών και δεδομένων υλοποίησης για το ΕΤΠ από την καθιέρωσή του και έκτοτε, στην παροχή οδηγιών για την υποβολή αιτήσεων, καθώς και πληροφοριών σχετικά με τις αιτήσεις που γίνονται δεκτές ή απορρίπτονται, και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στη διαδικασία του προϋπολογισμού.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Αν η Επιτροπή καταλήξει ότι πληρούνται οι όροι για την παροχή χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, υποβάλλει αίτηση μεταφοράς κονδυλίων στις σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 31 του δημοσιονομικού κανονισμού.

1.  Όταν η Επιτροπή καταλήξει ότι οι όροι για την παροχή χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ πληρούνται, υποβάλλει πρόταση για την κινητοποίησή του. Η απόφαση κινητοποίησης του ΕΤΠ λαμβάνεται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός ενός μηνός από την υποβολή της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει με την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν και των τριών πέμπτων των ψηφισάντων.

 

Ταυτόχρονα με την υποβολή της πρότασής της για απόφαση κινητοποίησης του ΕΤΠ, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πρόταση μεταφοράς στις αντίστοιχες γραμμές του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου.

 

Οι μεταφορές που σχετίζονται με το ΕΤΠ πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 31 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η αίτηση μεταφοράς πρέπει να συνοδεύεται από συνοπτική έκθεση της εξέτασης της επιλεξιμότητας της αίτησης.

διαγράφεται

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση για χρηματοδοτική συνεισφορά με εκτελεστική πράξη που τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή ενημερώνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την έγκριση της μεταφοράς κονδυλίων του προϋπολογισμού. Η εν λόγω απόφαση συνιστά απόφαση χρηματοδότησης κατά την έννοια του άρθρου 110 του δημοσιονομικού κανονισμού.

3.  Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση για χρηματοδοτική συνεισφορά με εκτελεστική πράξη που τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία κατά την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν την απόφαση της κινητοποίησης του ΕΤΠ.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3 α.  Η πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ σύμφωνα με την παράγραφο 1 περιλαμβάνει τα εξής:

 

α)  αξιολόγηση που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4, μαζί με περίληψη των στοιχείων στα οποία βασίζεται η αξιολόγηση αυτή·

 

β)  στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα κριτήρια των άρθρων 5 και 10· και

 

γ)  αιτιολόγηση των προτεινόμενων ποσών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

11.6.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Manuel dos Santos

28.6.2018

Εξέταση στην επιτροπή

29.8.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

5.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Reimer Böge, Λευτέρης Χριστοφόρου, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Ελευθέριος Συναδινός, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michael Detjen

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Λευτερης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

NI

Ελευθέριος Συναδινός

1

0

ENF

Marco Zanni

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (16.11.2018)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Gilles Pargneaux

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Η παγκοσμιοποίηση και οι τεχνολογικές αλλαγές είναι πιθανό να αυξήσουν περαιτέρω την αλληλοσύνδεση και την αλληλεξάρτηση των οικονομιών ανά τον κόσμο. Η ανακατανομή του εργατικού δυναμικού αποτελεί αναπόσπαστο και αναπόφευκτο τμήμα αυτής της οικονομικής αλλαγής. Για να μπορέσουν τα οφέλη της αλλαγής να κατανεμηθούν δίκαια, η παροχή βοήθειας στους απολυμένους εργαζομένους και σ’ εκείνους που απειλούνται με απόλυση είναι υψίστης σημασίας. Το «πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ για την πρόβλεψη της αλλαγής και την αναδιάρθρωση»22 είναι το μέσο πολιτικής της ΕΕ που καθορίζει το πλαίσιο των βέλτιστων πρακτικών για την πρόβλεψη και τη διαχείριση των εταιρικών αναδιαρθρώσεων. Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της οικονομικής προσαρμογής και της αναδιάρθρωσης, καθώς και ο κοινωνικός αντίκτυπός τους, με κατάλληλα μέσα πολιτικής. Καλεί επίσης τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση της ενωσιακής και της εθνικής χρηματοδότησης κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι ο κοινωνικός αντίκτυπος της αναδιάρθρωσης, και ιδίως οι δυσμενείς επιπτώσεις στην απασχόληση, μπορούν να μετριαστούν αποτελεσματικότερα. Τα κύρια μέσα της ΕΕ για παροχή συνδρομής στους θιγόμενους εργαζομένους είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει βοήθεια προληπτικά, και το ΕΤΠ, που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει βοήθεια σε μεγάλες αναδιαρθρώσεις κατ’ αντίδραση.

(8)  Η παγκοσμιοποίηση και οι τεχνολογικές αλλαγές είναι πιθανό να αυξήσουν περαιτέρω την αλληλοσύνδεση και την αλληλεξάρτηση των οικονομιών ανά τον κόσμο. Η ανακατανομή του εργατικού δυναμικού αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής της οικονομικής αλλαγής. Για να μπορέσουν τα οφέλη της αλλαγής να κατανεμηθούν δίκαια, η παροχή βοήθειας στους απολυμένους εργαζομένους και σ’ εκείνους που απειλούνται με απόλυση ή παύση δραστηριότητας είναι υψίστης σημασίας. Το «πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ για την πρόβλεψη της αλλαγής και την αναδιάρθρωση»22 είναι το μέσο πολιτικής της ΕΕ που καθορίζει το πλαίσιο των βέλτιστων πρακτικών για την πρόβλεψη και τη διαχείριση των εταιρικών αναδιαρθρώσεων. Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της οικονομικής προσαρμογής και της αναδιάρθρωσης, καθώς και ο κοινωνικός αντίκτυπός τους, με κατάλληλα μέσα πολιτικής. Με την επιφύλαξη των κοινωνικών ευθυνών της επιχειρηματικής κοινότητας, καλεί επίσης τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση της ενωσιακής και της εθνικής χρηματοδότησης κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι ο κοινωνικός αντίκτυπος της αναδιάρθρωσης, και ιδίως οι δυσμενείς επιπτώσεις στην απασχόληση, μπορούν να μετριαστούν αποτελεσματικότερα. Τα κύρια μέσα της ΕΕ για παροχή συνδρομής στους θιγόμενους εργαζομένους είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει βοήθεια προληπτικά, και το ΕΤΠ, που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει βοήθεια σε μεγάλες αναδιαρθρώσεις κατ’ αντίδραση.

_________________

_________________

22 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ για την πρόβλεψη της αλλαγής και την αναδιάρθρωση» [COM(2013)882 final της 13.12.2013].

22 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ για την πρόβλεψη της αλλαγής και την αναδιάρθρωση» [COM(2013)882 final της 13.12.2013].

Αιτιολόγηση

Σε συνέχεια του ψηφίσματος του ΕΚ (P8_TA (2018) 0363), το ΕΤΠ συνέβαλε στην κατάρτιση κοινωνικού προγράμματος σε σχέση με τις απολύσεις εργαζομένων σε ολλανδικές τράπεζες. Είναι περίεργο το γεγονός ότι οι τράπεζες δεν συνέβαλαν σε αυτό, δεδομένου ότι και οι επιχειρήσεις έχουν ρόλο να παίξουν εδώ. Παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες στις Κάτω Χώρες πραγματοποίησαν κέρδη δισεκατομμυρίων, δεν συνέβαλαν στην κατάρτιση κοινωνικού προγράμματος για τους απολυμένους τραπεζοϋπαλλήλους.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Η Επιτροπή προέβη σε ενδιάμεση αξιολόγηση του ΕΤΠ για να εκτιμήσει τον τρόπο και τον βαθμό στον οποίο το ΕΤΠ επιτυγχάνει τους στόχους του. Το ΕΤΠ αποδείχθηκε αποτελεσματικό, επιτυγχάνοντας υψηλότερο ποσοστό επανένταξης των απολυμένων εργαζομένων σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού. Από την αξιολόγηση διαπιστώθηκε επίσης ότι το ΕΤΠ παράγει προστιθέμενη αξία για την ΕΕ. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως με όρους μεγέθους, πράγμα που σημαίνει ότι η συνδρομή του ΕΤΠ αυξάνει όχι μόνο τον αριθμό και την ποικιλία των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και τον βαθμό έντασής τους. Επιπλέον, οι παρεμβάσεις του ΕΤΠ έχουν μεγάλη προβολή και καταδεικνύουν την προστιθέμενη αξία της παρέμβασης της ΕΕ απευθείας στο ευρύ κοινό. Ωστόσο, εντοπίστηκαν διάφορες προκλήσεις. Από τη μία πλευρά, η διαδικασία κινητοποίησης θεωρήθηκε υπερβολικά χρονοβόρα. Επιπλέον, πολλά κράτη μέλη ανέφεραν προβλήματα κατά την εκτενή ανάλυση του γεγονότος που προκάλεσε τις απολύσεις. Ο κύριος λόγος που αποτρέπει ορισμένα κράτη μέλη από το να υποβάλουν αίτηση συνδρομής από το ΕΤΠ, ενώ δυνητικά θα μπορούσαν, είναι τα προβλήματα χρηματοπιστωτικής και θεσμικής ικανότητας. Από την άλλη πλευρά, θα μπορούσε απλώς να πρόκειται για έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού —τα κράτη μέλη μπορούν επί του παρόντος να ζητήσουν τεχνική βοήθεια μόνο αν βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης της συνδρομής από το ΕΤΠ. Δεδομένου ότι οι απολύσεις μπορούν να συμβούν απροσδόκητα, θα ήταν σημαντικό τα κράτη μέλη να είναι έτοιμα να αντιδράσουν αμέσως και να είναι σε θέση να υποβάλουν αίτηση χωρίς καθυστέρηση. Επιπλέον, σε ορισμένα κράτη μέλη φαίνεται ότι απαιτούνται εντονότερες προσπάθειες απόκτησης θεσμικής ικανότητας προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση της συνδρομής από το ΕΤΠ. Το κατώτατο όριο των 500 απολυμένων εργαζομένων επικρίθηκε ως υπερβολικά υψηλό, ιδίως στις μικρότερες πληθυσμιακά περιφέρειες26.

(12)  Η Επιτροπή προέβη σε ενδιάμεση αξιολόγηση του ΕΤΠ για να εκτιμήσει τον τρόπο και τον βαθμό στον οποίο το ΕΤΠ επιτυγχάνει τους στόχους του. Το ΕΤΠ αποδείχθηκε αποτελεσματικό, επιτυγχάνοντας υψηλότερο ποσοστό επανένταξης των απολυμένων εργαζομένων σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού. Από την αξιολόγηση διαπιστώθηκε επίσης ότι το ΕΤΠ παράγει προστιθέμενη αξία για την ΕΕ. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως με όρους μεγέθους, πράγμα που σημαίνει ότι η συνδρομή του ΕΤΠ αυξάνει όχι μόνο τον αριθμό και την ποικιλία των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και τον βαθμό έντασής τους. Επιπλέον, οι παρεμβάσεις του ΕΤΠ έχουν μεγάλη προβολή και καταδεικνύουν την προστιθέμενη αξία της παρέμβασης της ΕΕ απευθείας στο ευρύ κοινό. Ωστόσο, εντοπίστηκαν διάφορες προκλήσεις. Πρώτα απ’ όλα, θα πρέπει να είναι σαφές ότι για την ανάπτυξη κοινωνικών προγραμμάτων με στόχο την επανένταξη των εργαζομένων τους στην αγορά εργασίας, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη φέρουν την πρωταρχική ευθύνη. Το ΕΤΠ μπορεί να εκπληρώνει μόνο συμπληρωματικό ρόλο και να επικεντρώνεται στις περιοχές όπου ούτε οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ούτε οι εθνικές και οι περιφερειακές αρχές διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για να εξασφαλίσουν τα αναγκαία μέτρα. Επίσης, έχει αμφισβητηθεί η ενωσιακή προστιθέμενη αξία στις περιπτώσεις στις οποίες μια εταιρεία λαμβάνει πρώτα εθνικές και ενωσιακές επιδοτήσεις (για παράδειγμα, για τις καινοτόμες δραστηριότητές της), και μετά αποφασίζει να μεταφέρει μια κερδοφόρο δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος ή ακόμη και σε τρίτες χώρες, χωρίς να αναλαμβάνει την ευθύνη για τη χρηματοδότηση της επανένταξης των εργαζομένων που πλήττονται από το κλείσιμο της εγκατάστασής της αλλά αντίθετα, ιδίως σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης εντός της Ένωσης, επωφελούμενη εκ νέου από ενωσιακές επιδοτήσεις στον νέο τόπο εγκατάστασης. Επιπλέον, η διαδικασία κινητοποίησης θεωρήθηκε υπερβολικά χρονοβόρα. Πολλά κράτη μέλη ανέφεραν προβλήματα κατά την εκτενή ανάλυση του γεγονότος που προκάλεσε τις απολύσεις. Ο κύριος λόγος που αποτρέπει ορισμένα κράτη μέλη από το να υποβάλουν αίτηση συνδρομής από το ΕΤΠ, ενώ δυνητικά θα μπορούσαν, είναι τα προβλήματα χρηματοπιστωτικής και θεσμικής ικανότητας. Δεδομένου ότι οι απολύσεις μπορούν να συμβούν απροσδόκητα, θα ήταν σημαντικό τα κράτη μέλη να είναι έτοιμα να αντιδράσουν αμέσως και να είναι σε θέση να υποβάλουν αίτηση χωρίς καθυστέρηση. Το κατώτατο όριο των 500 απολυμένων εργαζομένων επικρίθηκε ως υπερβολικά υψηλό, ιδίως στις μικρότερες πληθυσμιακά περιφέρειες26.

_________________

_________________

26 COM(2018)297 final και συνοδευτικό έγγραφο SWD(2018)192 final.

26 COM(2018)297 final και συνοδευτικό έγγραφο SWD(2018)192 final.

Αιτιολόγηση

- Το ΕΤΠ έχει μια λειτουργία συνοχής, που σημαίνει ότι η συνεισφορά του ταμείου πρέπει να απευθύνεται στις φτωχότερες και περισσότερο πληγείσες περιφέρειες. - Σε πολλές περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις λαμβάνουν επιδότηση τρεις φορές: μία φορά ως επιχειρήσεις, μια δεύτερη όταν κλείνουν μια κερδοφόρα επιχείρηση, αλλά και όταν μετεγκαθίστανται σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Για να εκφραστεί η αλληλεγγύη της Ένωσης προς τους απολυμένους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολουμένους των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει, το ποσοστό συγχρηματοδότησης του κόστους της δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών και της εφαρμογής της θα πρέπει να ισούται με εκείνο του ΕΚΤ+ στο οικείο κράτος μέλος.

(15)  Για να εκφραστεί η αλληλεγγύη της Ένωσης προς τους απολυμένους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολουμένους των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει, το ποσοστό συγχρηματοδότησης του κόστους της δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών και της εφαρμογής της θα πρέπει να αντιστοιχεί στο 70 % του εκτιμώμενου συνολικού κόστους.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Οι απολυμένοι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει θα πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση στο ΕΤΠ, ανεξάρτητα από τη σύμβαση εργασίας ή την εργασιακή τους σχέση. Συνεπώς, οι απολυμένοι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει θα πρέπει να θεωρούνται πιθανοί δικαιούχοι του ΕΤΠ για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

(18)  Οι απολυμένοι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει θα πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση στο ΕΤΠ, ανεξάρτητα από τη σύμβαση εργασίας ή την εργασιακή τους σχέση. Συνεπώς, οι απολυμένοι εργαζόμενοι, είτε με συμβάσεις αορίστου ή ορισμένου χρόνου είτε προσωρινά απασχολούμενοι, και οι αυτοαπασχολούμενοι – συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων – των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει θα πρέπει να θεωρούνται πιθανοί δικαιούχοι του ΕΤΠ για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές του ΕΤΠ θα πρέπει να αφορούν κυρίως ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας που να αποσκοπούν στην ταχεία επανένταξη των δικαιούχων σε διατηρήσιμη απασχόληση, είτε εντός είτε εκτός του αρχικού κλάδου δραστηριότητάς τους. Τα μέτρα θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις αναμενόμενες ανάγκες της τοπικής ή της περιφερειακής αγοράς εργασίας. Ωστόσο, όταν είναι σκόπιμο, θα πρέπει επίσης να υποστηρίζεται η κινητικότητα των απολυμένων εργαζομένων προκειμένου να βοηθηθούν να βρουν νέα εργασία αλλού. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στη διάδοση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή εποχή. Η συμπερίληψη χρηματικών επιδομάτων σε μια συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να είναι περιορισμένη. Οι εταιρείες θα μπορούσαν να ενθαρρυνθούν να συμμετάσχουν στην εθνική συγχρηματοδότηση για τα μέτρα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ.

(19)  Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές του ΕΤΠ θα πρέπει να παρέχονται με την επιφύλαξη της κοινωνικής ευθύνης των εμπλεκομένων επιχειρήσεων και να αφορούν κυρίως ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας που να αποσκοπούν στην ταχεία επανένταξη των δικαιούχων σε διατηρήσιμη απασχόληση, είτε εντός είτε εκτός του αρχικού κλάδου δραστηριότητάς τους, αλλά και που να αποσκοπούν επίσης στην προώθηση της αυτοδημιουργίας θέσεων εργασίας, μεταξύ άλλων και μέσω της εγκατάστασης συνεταιρισμών. Τα μέτρα θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις αναμενόμενες ανάγκες της τοπικής ή της περιφερειακής αγοράς εργασίας. Ωστόσο, όταν είναι σκόπιμο, θα πρέπει επίσης να υποστηρίζεται η κινητικότητα των απολυμένων εργαζομένων προκειμένου να βοηθηθούν να βρουν νέα εργασία αλλού. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στη διάδοση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή εποχή. Η συμπερίληψη χρηματικών επιδομάτων σε μια συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να είναι περιορισμένη. Οι εταιρείες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να συμμετάσχουν στην εθνική συγχρηματοδότηση για τα μέτρα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21α)  Στο χρονικό διάστημα μεταξύ Μαρτίου 2007 και Μαρτίου 2017, η Επιτροπή έλαβε 148 αιτήσεις για συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ από 21 κράτη μέλη, συνολικού ύψους σχεδόν 600 εκατομμυρίων EUR, με σκοπό την παροχή βοήθειας σε 138 888 απολυθέντες εργαζόμενους και σε 2 944 άτομα που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ).

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21β)  Στο χρονικό διάστημα μεταξύ 2007 και 2017, επτά κράτη μέλη δεν έκαναν χρήση της διαθέσιμης στήριξης από το ΕΤΠ· Είναι επομένως απαραίτητο να εξεταστούν όλες οι περιπτώσεις στις οποίες η κανονιστική και διοικητική ικανότητα ή άλλοι φραγμοί εμπόδισαν τη συμμετοχή στο ΕΤΠ και να προταθούν δράσεις για την άρση των εν λόγω εμποδίων.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Χάριν της αποτελεσματικής και ταχείας στήριξης των δικαιούχων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την υποβολή πλήρων αιτήσεων για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ. Σε περίπτωση που η Επιτροπή ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες για την αξιολόγηση μιας αίτησης, η παροχή πρόσθετων πληροφοριών θα πρέπει να περιορίζεται χρονικά.

(22)  Χάριν της αποτελεσματικής και ταχείας στήριξης των δικαιούχων, έχει σημασία η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής να είναι η άριστη δυνατή, ώστε να τηρούνται οι προθεσμίες για την εξέταση των αιτήσεων για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την υποβολή πλήρων αιτήσεων για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ· Σε περίπτωση που η Επιτροπή ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες για την αξιολόγηση μιας αίτησης, η παροχή πρόσθετων πληροφοριών θα πρέπει να περιορίζεται χρονικά.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, οι χρηματοδοτικές συνεισφορές από το ΕΤΠ δεν θα πρέπει να υποκαθιστούν αλλά θα πρέπει, κατά το δυνατόν, να συμπληρώνουν τα μέτρα στήριξης που διατίθενται για τους δικαιούχους στο πλαίσιο των ταμείων ή άλλων πολιτικών ή προγραμμάτων της Ένωσης.

(24)  Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, οι χρηματοδοτικές συνεισφορές από το ΕΤΠ δεν θα πρέπει να υποκαθιστούν, αλλά θα πρέπει να συμπληρώνουν τα μέτρα στήριξης που απαιτείται να λαμβάνουν οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις στο πλαίσιο ενός κοινωνικού προγράμματος, και τα μέτρα τα οποία οι εθνικές ή περιφερειακές αρχές μπορούν να χρηματοδοτούν οι ίδιες, όπως επίσης τα μέτρα που είναι διαθέσιμα για τους δικαιούχους στο πλαίσιο των ταμείων ή άλλων πολιτικών ή προγραμμάτων της Ένωσης. Θα πρέπει να αποφεύγονται καταστάσεις στις οποίες οι επιχειρήσεις λαμβάνουν πρώτα ενωσιακές επιδοτήσεις για τις δραστηριότητές τους, όπως για την καινοτομία, και μετά κλείνουν κερδοφόρες μονάδες. Ειδικά στις εν λόγω περιπτώσεις, οι συνεισφορές από το ΕΤΠ θα πρέπει να εξαρτώνται από τη συγχρηματοδότηση από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Για να δοθεί η δυνατότητα πολιτικού ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συνεχούς παρακολούθησης από την Επιτροπή όσον αφορά τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με τη συνδρομή του ΕΤΠ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν τελική έκθεση για την εφαρμογή του ΕΤΠ.

(31)  Για να δοθεί η δυνατότητα πολιτικού ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συνεχούς παρακολούθησης από την Επιτροπή όσον αφορά τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με τη συνδρομή του ΕΤΠ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν τελική έκθεση για την εφαρμογή του ΕΤΠ κάθε δύο έτη.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37)  Αντικατοπτρίζοντας τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της κλιματικής δράσης στις πολιτικές της Ένωσης και στην επίτευξη του γενικού στόχου που έγκειται στη χορήγηση του 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ για τη στήριξη των κλιματικών στόχων. Οι σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά την προετοιμασία και εφαρμογή του Ταμείου και θα επανεκτιμηθούν στο πλαίσιο της αξιολόγησής του.

(37)  Αντικατοπτρίζοντας τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της κλιματικής δράσης στις πολιτικές της Ένωσης και στην επίτευξη του γενικού στόχου που έγκειται στη χορήγηση του 30 % των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης για τη στήριξη των κλιματικών στόχων. Οι σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά την προετοιμασία και εφαρμογή του Ταμείου και θα επανεκτιμηθούν στο πλαίσιο της αξιολόγησής του.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ΕΤΠ συμβάλλει στην καλύτερη κατανομή των οφελών της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογικής προόδου, βοηθώντας τους απολυμένους εργαζομένους να προσαρμοστούν στις διαρθρωτικές αλλαγές. Ως εκ τούτου, το ΕΤΠ συμβάλλει στην εφαρμογή των αρχών που ορίζει ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων και στην ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής μεταξύ των περιφερειών και των κρατών μελών.

Το ΕΤΠ συμβάλλει στην καλύτερη κατανομή των οφελών της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογικής προόδου, βοηθώντας τους απολυμένους εργαζομένους να προσαρμοστούν στις διαρθρωτικές αλλαγές. Ως εκ τούτου, το ΕΤΠ συμβάλλει στην εφαρμογή των αρχών που ορίζει, δυνάμει του άρθρου 151 ΣΛΕΕ, ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων και στην ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής μεταξύ των περιφερειών και των κρατών μελών.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο ειδικότερος στόχος του ΕΤΠ είναι να προσφέρει βοήθεια σε περίπτωση απρόβλεπτων σημαντικών αναδιαρθρώσεων, ιδίως εκείνων που οφείλονται στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, όπως οι αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου, οι εμπορικές διαμάχες, οι χρηματοπιστωτικές ή οικονομικές κρίσεις, η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ή αποτελούν συνέπεια της ψηφιοποίησης ή της αυτοματοποίησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε μέτρα που βοηθούν τις πιο μειονεκτούσες ομάδες.

2.  Ο ειδικότερος στόχος του ΕΤΠ είναι να προσφέρει βοήθεια σε περίπτωση απρόβλεπτων σημαντικών αναδιαρθρώσεων, ιδίως εκείνων που οφείλονται στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, όπως οι αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου, οι εμπορικές διαμάχες, οι χρηματοπιστωτικές ή οικονομικές κρίσεις, η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ή αποτελούν συνέπεια τεχνολογικής μεταβολής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε μέτρα που βοηθούν τις πιο μειονεκτούσες ομάδες και τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες που έχουν πληγεί περισσότερο και όπου οι εθνικές και περιφερειακές αρχές δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων. Η βοήθεια από το ΕΤΠ εκτελείται με την επιφύλαξη της κοινωνικής ευθύνης των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων, ιδίως όσον αφορά τη συμβολή τους στα κοινωνικά προγράμματα για τους απολυμένους εργαζομένους.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  «απολυμένος εργαζόμενος»: ο εργαζόμενος η απασχόληση του οποίου έπαυσε πρόωρα με απόλυση, ή του οποίου η σύμβαση δεν ανανεώθηκε, για οικονομικούς λόγους·

α)  «απολυμένος εργαζόμενος»: ο εργαζόμενος η απασχόληση του οποίου έπαυσε πρόωρα με απόλυση, ή του οποίου η σύμβαση δεν ανανεώθηκε, λόγω απροσδόκητου μείζονος συμβάντος αναδιάρθρωσης·

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  «δικαιούχος» άτομο που συμμετέχει σε μέτρα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠ.

γ)  «δικαιούχος»: πρόσωπο που συμμετέχει σε μέτρα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠ·

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  «παρατυπία»: κάθε παράβαση του εφαρμοστέου δικαίου η οποία απορρέει από πράξη ή παράλειψη οικονομικού φορέα που εμπλέκεται στην εφαρμογή του ΕΤΠ και η οποία έχει ή θα είχε ως αποτέλεσμα ζημία του προϋπολογισμού της Ένωσης, επιβάλλοντας αδικαιολόγητες δαπάνες στον εν λόγω προϋπολογισμό.

δ)  «παρατυπία»: κάθε παράβαση του εφαρμοστέου δικαίου η οποία απορρέει από πράξη ή παράλειψη οικονομικού φορέα που εμπλέκεται στην εφαρμογή του ΕΤΠ και η οποία έχει ή θα είχε ως αποτέλεσμα ζημία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, επιβάλλοντας αδικαιολόγητες δαπάνες στον προϋπολογισμό της Ένωσης.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  παύση της δραστηριότητας περισσότερων από 250 εργαζομένων, που απολύονται, ή αυτοαπασχολουμένων, εντός περιόδου αναφοράς έξι μηνών, ιδίως σε ΜΜΕ, οι οποίοι δραστηριοποιούνται όλοι στον ίδιο οικονομικό κλάδο, που ορίζεται στο επίπεδο υποδιαίρεσης της NACE αναθ. 2, και είναι εγκατεστημένοι σε μία περιφέρεια ή σε δύο συνορεύουσες περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, ή σε περισσότερες από δύο συνορεύουσες περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, υπό την προϋπόθεση ότι πλήττονται περισσότεροι από 250 εργαζόμενοι ή αυτοαπασχολούμενοι σε δύο περιφέρειες από το σύνολο των περιφερειών·

β)  παύση της δραστηριότητας περισσότερων από 250 εργαζομένων, που απολύονται, ή αυτοαπασχολουμένων, εντός περιόδου αναφοράς έξι μηνών, ιδίως σε ΜΜΕ, οι οποίοι δραστηριοποιούνται όλοι στον ίδιο οικονομικό κλάδο, που ορίζεται στο επίπεδο υποδιαίρεσης της NACE αναθ. 2, και είναι εγκατεστημένοι σε μία περιφέρεια ή σε δύο συνορεύουσες περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 στο ίδιο κράτος μέλος ή σε γειτονικά κράτη μέλη, ή σε περισσότερες από δύο συνορεύουσες περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 στο ίδιο κράτος μέλος ή σε γειτονικά κράτη μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι πλήττονται περισσότεροι από 250 εργαζόμενοι ή αυτοαπασχολούμενοι σε δύο περιφέρειες από το σύνολο των περιφερειών·

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Όταν η παύση δραστηριότητας αφορά κερδοφόρο δραστηριότητα, η εν λόγω εταιρεία συνεισφέρει στην επανένταξη των απολυμένων εργαζομένων, κατά προτίμηση στο πλαίσιο κοινωνικού προγράμματος. Κάθε χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ χορηγείται υπό τον όρο της συνεισφοράς της εταιρείας.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το κόστος των επενδύσεων για αυτοαπασχόληση, σύσταση επιχείρησης ή εξαγορά επιχείρησης από τους εργαζομένους της δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20 000 EUR ανά απολυμένο εργαζόμενο.

Το κόστος των επενδύσεων για αυτοαπασχόληση, σύσταση επιχείρησης ή εξαγορά επιχείρησης από τους εργαζομένους της, κυρίως μέσω της δημιουργίας συνεταιρισμών, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20 000 EUR ανά απολυμένο εργαζόμενο.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες. Η συντονισμένη δέσμη είναι συμβατή προς τη μετάβαση σε μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία και, επίσης, επικεντρώνεται στη διάδοση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή βιομηχανική εποχή και λαμβάνει υπόψη τη ζήτηση στην τοπική αγορά εργασίας.

Ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες. Η συντονισμένη δέσμη είναι συμβατή προς τη μετάβαση σε μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία και επικεντρώνεται στη διάδοση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή βιομηχανική εποχή.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα μέτρα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ δεν υποκαθιστούν παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας.

Τα μέτρα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ δεν υποκαθιστούν παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας ούτε ενεργά μέτρα αγοράς εργασίας.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  την επιβεβαίωση ότι, αν η απολύουσα επιχείρηση συνέχισε τις δραστηριότητές της μετά τις απολύσεις, συμμορφώθηκε προς τις νόμιμες υποχρεώσεις που διέπουν τις απολύσεις·

β)  την επιβεβαίωση ότι, αν η απολύουσα επιχείρηση συνέχισε τις δραστηριότητές της μετά τις απολύσεις, συμμορφώθηκε προς όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις που διέπουν τις απολύσεις καθώς και προς εκείνες που απορρέουν από συλλογικές συμβάσεις ή διαπραγματεύσεις για κοινωνικό πρόγραμμα·

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  σαφή αναφορά των δραστηριοτήτων που έχουν ήδη αναληφθεί από τα κράτη μέλη για τη βοήθεια των απολυμένων εργαζομένων και του συμπληρωματικού χαρακτήρα των αιτούμενων κονδυλίων του ΕΤΠ λόγω έλλειψης πόρων από τις εθνικές ή τις περιφερειακές αρχές·

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β β)  επισκόπηση των κονδυλίων της Ένωσης που η απολύουσα επιχείρηση έχει ήδη λάβει κατά την πενταετία πριν από τις ομαδικές απολύσεις·

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ)  για τους σκοπούς της αξιολόγησης, ενδεικτικούς, ειδικούς κατά περίπτωση, στόχους που ορίζονται από το κράτος μέλος σχετικά με το ποσοστό επαναπασχόλησης των δικαιούχων 6 μήνες μετά το τέλος της περιόδου υλοποίησης·

θ)  για τους σκοπούς της αξιολόγησης, ενδεικτικούς, ειδικούς κατά περίπτωση, στόχους και δείκτες που ορίζονται από το κράτος μέλος σχετικά με το ποσοστό επαναπασχόλησης των δικαιούχων έξι μήνες μετά το τέλος της περιόδου υλοποίησης·

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιβ)  δήλωση συμμόρφωσης της ζητούμενης στήριξης του ΕΤΠ με τους διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων, καθώς και δήλωση που αναφέρει τους λόγους για τους οποίους η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών δεν υποκαθιστά μέτρα που εμπίπτουν στην ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων·

ιβ)  δήλωση συμμόρφωσης της ζητούμενης στήριξης του ΕΤΠ με τους διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων, καθώς και δήλωση που αναφέρει τους λόγους για τους οποίους η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών δεν υποκαθιστά μέτρα που εμπίπτουν στην ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων και τα μέτρα που πρέπει να παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές για ενεργητικά μέτρα αγοράς εργασίας και μέτρα παθητικής κοινωνικής προστασίας·

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και πρόληψη των διακρίσεων

Ισότητα μεταξύ των φύλων και πρόληψη των διακρίσεων

Αιτιολόγηση

Φύλο δεν σημαίνει μόνο άνδρας ή γυναίκα.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ και προωθούνται στα διάφορα στάδια της εφαρμογής της.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η ισότητα μεταξύ των φύλων και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ και προωθούνται στα διάφορα στάδια της εφαρμογής της.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Στην περίπτωση που η Επιτροπή παρέχει την τεχνική βοήθεια με έμμεση διαχείριση, μεριμνά για τη διαφάνεια της διαδικασίας ορισμού του εντολοδόχου τρίτου που θα αναλάβει την εκτέλεση της δικής της αποστολής καθώς και για την ενημέρωση όλων των συμβαλλομένων στο ΕΤΠ μερών, μεταξύ των οποίων και του Κοινοβουλίου, σχετικά με τον προς το σκοπό αυτό επιλεγέντα υπεργολάβο.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή πραγματοποιεί δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας σε σχέση με τις δράσεις και τα αποτελέσματα του ΕΤΠ βάσει της εμπειρίας της, με στόχο να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του ΕΤΠ και να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες και οι εργαζόμενοι της Ένωσης γνωρίζουν για το ΕΤΠ.

Η Επιτροπή πραγματοποιεί δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας σε σχέση με τις δράσεις και τα αποτελέσματα του ΕΤΠ βάσει της εμπειρίας της και των αξιολογήσεων που παρέχουν τα κράτη μέλη, με στόχο να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του ΕΤΠ και να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες και οι εργαζόμενοι της Ένωσης γνωρίζουν για το ΕΤΠ.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το ποσοστό συγχρηματοδότησης του ΕΤΠ για τα προσφερόμενα μέτρα ευθυγραμμίζεται με το υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης του ΕΚΤ+ στο αντίστοιχο κράτος μέλος.

2.  Το ποσοστό συγχρηματοδότησης του ΕΤΠ για τα προσφερόμενα μέτρα δεν υπερβαίνει το 70 % του συνολικού εκτιμώμενου κόστους που προβλέπεται στο άρθρο 9.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 16α

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εάν οι εναπομένοντες διαθέσιμοι χρηματοδοτικοί πόροι του ταμείου για το έτος του μείζονος γεγονότος αναδιάρθρωσης δεν επαρκούν για την κάλυψη του ποσού της ενίσχυσης το οποίο κρίνεται αναγκαίο από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει να χρηματοδοτηθεί η διαφορά μέσω του ταμείου του επομένου έτους. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τηρείται το ετήσιο ανώτατο όριο προϋπολογισμού του ταμείου για το έτος του μείζονος γεγονότος αναδιάρθρωσης και το επόμενο έτος.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 19α

 

Η έρευνα για τους δικαιούχους που εμφαίνεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο δ) βασίζεται στο υπόδειγμα που καθορίζεται από την Επιτροπή μέσω εκτελεστικής πράξης. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη η οποία θεσπίζει το υπόδειγμα που πρέπει να χρησιμοποιείται για την έρευνα των δικαιούχων σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2, ώστε να διασφαλίζονται ομοιόμορφοι όροι όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  τα αποτελέσματα έρευνας δικαιούχων που διενεργείται έξι μήνες μετά τη λήξη της περιόδου υλοποίησης, η οποία καλύπτει την αντιληπτή μεταβολή της απασχολησιμότητας των δικαιούχων ή, για εκείνους που έχουν ήδη βρει εργασία, περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα της εργασίας που βρήκαν, όπως τις αλλαγές στο ωράριο εργασίας, το επίπεδο ευθύνης ή το μισθολογικό επίπεδο σε σύγκριση με την προηγούμενη εργασία και ο κλάδος στον οποίο ο ενδιαφερόμενος βρήκε εργασία, καθώς και κατανομή των εν λόγω πληροφοριών ανά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο·

δ)  τα αποτελέσματα έρευνας δικαιούχων που διενεργείται εντός των έξι μηνών που ακολουθούν τη λήξη της περιόδου υλοποίησης, η οποία καλύπτει την αντιληπτή μεταβολή της απασχολησιμότητας των δικαιούχων ή, για εκείνους που έχουν ήδη βρει εργασία, περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα της εργασίας που βρήκαν, όπως τις αλλαγές στο ωράριο εργασίας, το επίπεδο ευθύνης ή το μισθολογικό επίπεδο σε σύγκριση με την προηγούμενη εργασία και ο κλάδος στον οποίο ο ενδιαφερόμενος βρήκε εργασία, καθώς και κατανομή των εν λόγω πληροφοριών ανά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο·

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το αργότερο στο τέλος του δέκατου ένατου μήνα μετά τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει το απλό σύνολο δεδομένων που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον δείκτη πιο μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων ο οποίος ορίζεται στο σημείο 3 του παραρτήματος.

2.  Το αργότερο στο τέλος του δέκατου ένατου μήνα μετά τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει το πλήρες και δεόντως επαληθευμένο απλό σύνολο δεδομένων που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον δείκτη πιο μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων ο οποίος ορίζεται στο σημείο 3 του παραρτήματος.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Έως την 1η Αυγούστου 2021 και, στη συνέχεια, ανά διετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο διεξοδική ποσοτική και ποιοτική έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμό και του κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 κατά την προηγούμενη διετία. Η έκθεση επικεντρώνεται κυρίως στα επιτευχθέντα αποτελέσματα μέσω του ΕΤΠ και περιλαμβάνει ιδίως στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, τις αποφάσεις που εκδόθηκαν, τα μέτρα που χρηματοδοτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών σχετικά με τους δείκτες που παρατίθενται στο παράρτημα, και τη συμπληρωματικότητα των εν λόγω μέτρων με μέτρα που χρηματοδοτούνται από άλλα ταμεία της Ένωσης, ιδίως το ΕΚΤ+, καθώς και στοιχεία σχετικά με το κλείσιμο των χρηματοδοτικών συνεισφορών και, επίσης, τεκμηριώνει τον λόγο για τον οποίο απορρίφθηκαν αιτήσεις ή το ποσό τους μειώθηκε λόγω έλλειψης επαρκών πιστώσεων ή μη επιλεξιμότητας.

1.  Έως την 1η Αυγούστου 2021 και, στη συνέχεια, ανά διετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο διεξοδική ποσοτική και ποιοτική έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμό και του κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 κατά την προηγούμενη διετία. Η έκθεση επικεντρώνεται κυρίως στις επιδόσεις και στα επιτευχθέντα αποτελέσματα μέσω του ΕΤΠ σε σχέση με τους καθορισθέντες στόχους, και περιλαμβάνει ιδίως στοιχεία σχετικά με τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, τις αποφάσεις που εκδόθηκαν, τα μέτρα που χρηματοδοτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών σχετικά με τους δείκτες που παρατίθενται στο παράρτημα, και τη συμπληρωματικότητα των εν λόγω μέτρων με μέτρα που χρηματοδοτούνται από άλλα ταμεία της Ένωσης, ιδίως το ΕΚΤ+, καθώς και στοιχεία σχετικά με το κλείσιμο των χρηματοδοτικών συνεισφορών και, επίσης, τεκμηριώνει τον λόγο για τον οποίο απορρίφθηκαν αιτήσεις ή το ποσό τους μειώθηκε λόγω έλλειψης επαρκών πιστώσεων ή μη επιλεξιμότητας.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ανά τετραετία η Επιτροπή διενεργεί, με δική της πρωτοβουλία και σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, αξιολόγηση των χρηματοδοτικών συνεισφορών του ΕΤΠ.

1.  Η Επιτροπή διενεργεί ανά τετραετία με δική της πρωτοβουλία και σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, αξιολόγηση των χρηματοδοτικών συνεισφορών του ΕΤΠ. Η εν λόγω αξιολόγηση περιλαμβάνει ιδίως πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις, την ενωσιακή προστιθέμενη αξία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των χρηματοδοτικών συνεισφορών του ΕΤΠ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT

11.6.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Gilles Pargneaux

11.7.2018

Ημερομηνία έγκρισης

15.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Caterina Chinnici, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Richard Sulík

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Richard Sulík

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (26.10.2018)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Tamás Deutsch

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε αρχικά το 2007 για να αντισταθμίσει τις αρνητικές συνέπειες για τους πλέον ευάλωτους και λιγότερο ειδικευμένους εργαζόμενους που πλήττονται από τις απολύσεις λόγω αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου. Μέσω της συγχρηματοδότησης ενεργητικών μέτρων πολιτικής για την αγορά εργασίας, το ΕΤΠ έχει ως στόχο να διευκολύνει την επανένταξη στην απασχόληση ή την αυτοαπασχόληση εργαζομένων - ιδίως μειονεκτούντων, ηλικιωμένων και νέων ανέργων -, σε τομείς και κλάδους που πάσχουν από σοβαρή οικονομική αναστάτωση. Η αποδεδειγμένη προστιθέμενη αξία του ΕΤΠ ως μέσου κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ έγκειται στο γεγονός ότι παρέχει μια ορατή, στοχευμένη χρηματοδοτική στήριξη για εξατομικευμένα προγράμματα επανεκπαίδευσης και επανένταξης στην απασχόληση εργαζομένων που πλήττονται από ομαδικές απολύσεις.

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να συνεχιστούν τα μέτρα του ΕΤΠ μετά το 2020. Καταδεικνύουν μια πολιτική βούληση περαιτέρω ενίσχυσης του δικαιώματος του ατόμου σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση, προκειμένου να διατηρήσει και να αποκτήσει δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να συμμετέχει πλήρως στην κοινωνία και να διαχειρίζεται με επιτυχία τις αλλαγές στην αγορά εργασίας.

Εκφράζει ιδιαίτερα την ικανοποίησή του για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του ΕΤΠ σε άλλες αιτίες που προκαλούν διαταραχές, όπως η αυτοματοποίηση και η ψηφιοποίηση για παράδειγμα, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νέες προκλήσεις στην αγορά εργασίας. Ως εκ τούτου, πιστεύει ότι το όνομα του εν λόγω ταμείου δεν είναι κατάλληλο, δεδομένου ότι δεν αντιμετωπίζει μόνο τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης, και θα πρέπει να εξεταστεί ενδεχομένως η μετονομασία του.

Ο εισηγητής τονίζει επίσης την ανάγκη περαιτέρω μείωσης του χρόνου διεκπεραίωσης των αιτήσεων και απλούστευσης των διαδικασιών, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και ταχεία έγκριση των αποφάσεων για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, και η στήριξη να μπορεί να φθάσει ταχύτερα σε όσους έχασαν τη δουλειά τους.

Τέλος, προκειμένου να αυξηθεί η δυνατότητα για μικρότερες ομάδες απολυμένων εργαζομένων να επωφεληθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και να μειωθούν τα διοικητικά εμπόδια που εμποδίζουν ένα κράτος μέλος να αιτήσει στήριξη, ο εισηγητής προτείνει να μειωθεί το κατώτατο όριο για τις αιτήσεις σε 150 απολύσεις εργαζομένων αντί του προτεινόμενου 250: οι μεγάλης κλίμακας απολύσεις είναι λιγότερο συχνές και οι ΜΜΕ παρέχουν σημαντικό μέρος των σημερινών θέσεων εργασίας. Έτσι, η αλλαγή αυτή θα μπορούσε να έχει θετικές συνέπειες για τους δυνητικά δικαιούχους και θα αυξήσει τις πιθανότητας επανένταξης στην αγορά εργασίας σε όλες τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Οι οριζόντιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΣΕΕ») και στο άρθρο 10 της ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ, θα πρέπει να τηρούνται κατά την εφαρμογή των Ταμείων, λαμβανομένου υπόψη του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να στοχεύουν στην εξάλειψη των ανισοτήτων, στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, καθώς και στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Οι στόχοι των Ταμείων θα πρέπει να επιδιώκονται στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και της προώθησης από την Ένωση του στόχου της διατήρησης, της προστασίας και της βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 και στο άρθρο 191 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, λαμβανομένης υπόψη της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».

(1)  Οι οριζόντιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΣΕΕ») και στο άρθρο 9 και 10 της ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της μη διάκρισης, της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ, θα πρέπει να τηρούνται κατά την εφαρμογή των Ταμείων, λαμβανομένου υπόψη του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να στοχεύουν στην εξάλειψη των ανισοτήτων, στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, καθώς και στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Οι στόχοι των Ταμείων θα πρέπει να επιδιώκονται στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, των στόχων αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και της δέσμευσης της Ένωσης στη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή του 2015 μετά την 21η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος ("συμφωνία του Παρισιού"), της προώθησης του στόχου της διατήρησης, της προστασίας και της βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 και στο άρθρο 191 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, λαμβανομένης υπόψη της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Στις 20 Ιουνίου 2017 το Συμβούλιο ενέκρινε την απάντηση της Ένωσης16 στην «Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ για την αειφόρο ανάπτυξη»17 — ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον. Το Συμβούλιο υπογράμμισε τη σημασία που έχει η επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης στις τρεις διαστάσεις της (οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική), με ισορροπημένο και ολοκληρωμένο τρόπο. Είναι ζωτικής σημασίας να ενσωματωθεί η διάσταση της αειφόρου ανάπτυξης στο ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής και η Ένωση να είναι φιλόδοξη στις πολιτικές που χρησιμοποιεί για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. Το Συμβούλιο χαιρέτισε την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον», της 22ας Νοεμβρίου 2016, ως πρώτο βήμα προς την ενσωμάτωση των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης και την εφαρμογή της αειφόρου ανάπτυξης ως ουσιαστικής κατευθυντήριας αρχής για όλες τις πολιτικές της Ένωσης, μεταξύ άλλων με τα χρηματοδοτικά της μέσα.

(3)  Στις 20 Ιουνίου 2017 το Συμβούλιο ενέκρινε την απάντηση της Ένωσης16 στην «Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ για την αειφόρο ανάπτυξη»17 — ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον. Το Συμβούλιο υπογράμμισε τη σημασία που έχει η επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης στις τρεις διαστάσεις της (οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική), συμπεριλαμβανομένου του πολιτισμού, με ισορροπημένο και ολοκληρωμένο τρόπο. Είναι ζωτικής σημασίας να ενσωματωθεί η διάσταση της αειφόρου ανάπτυξης στο ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής και η Ένωση να είναι φιλόδοξη στις πολιτικές που χρησιμοποιεί για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. Το Συμβούλιο χαιρέτισε την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον», της 22ας Νοεμβρίου 2016, ως πρώτο βήμα προς την ενσωμάτωση των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης και την εφαρμογή της αειφόρου ανάπτυξης ως ουσιαστικής κατευθυντήριας αρχής για όλες τις πολιτικές της Ένωσης, μεταξύ άλλων με τα χρηματοδοτικά της μέσα.

_________________

_________________

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Στο «Έγγραφο προβληματισμού για την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης»20 η Επιτροπή χαρακτηρίζει την παγκοσμιοποίηση του εμπορίου σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές αλλαγές ως τις κυριότερες δυνάμεις που κινητοποιούν τη ζήτηση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και μειώνουν τη ζήτηση για ανειδίκευτους εργαζομένους. Παρά τα συνολικά τεράστια πλεονεκτήματα του περισσότερου ανοικτού εμπορίου και της περαιτέρω ολοκλήρωσης των παγκόσμιων οικονομιών, πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτές οι αρνητικές πτυχές. Δεδομένου ότι τα τρέχοντα οφέλη της παγκοσμιοποίησης είναι ήδη άνισα κατανεμημένα μεταξύ ατόμων και περιφερειών, γεγονός που έχει σημαντικό αντίκτυπο σε όσους υφίστανται τις αρνητικές συνέπειες, υπάρχει κίνδυνος οι ταχύτατες εξελίξεις στην τεχνολογική πρόοδο να επιτείνουν τα φαινόμενα αυτά. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις αρχές της αλληλεγγύης και της βιωσιμότητας, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης κατανέμονται πιο δίκαια, συνδυάζοντας την οικονομική και την τεχνολογική πρόοδο με την κοινωνική προστασία.

(6)  Στο «Έγγραφο προβληματισμού για την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης»20 η Επιτροπή χαρακτηρίζει την παγκοσμιοποίηση του εμπορίου σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές αλλαγές ως τις κυριότερες δυνάμεις που κινητοποιούν τη ζήτηση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και μειώνουν τη ζήτηση για ανειδίκευτους εργαζομένους. Παρά τα συνολικά τεράστια πλεονεκτήματα του περισσότερου ανοικτού εμπορίου και της περαιτέρω ολοκλήρωσης των παγκόσμιων οικονομιών, πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτές οι αρνητικές πτυχές. Δεδομένου ότι τα τρέχοντα οφέλη της παγκοσμιοποίησης είναι ήδη άνισα κατανεμημένα μεταξύ ατόμων, περιφερειών και κρατών, γεγονός που έχει σημαντικό αντίκτυπο σε όσους υφίστανται τις αρνητικές συνέπειες, υπάρχει κίνδυνος οι ταχύτατες εξελίξεις στην τεχνολογική πρόοδο να επιτείνουν τα φαινόμενα αυτά. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις αρχές της αλληλεγγύης και της βιωσιμότητας, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης θα είναι περισσότερο προβλέψιμες, ενώ τα πιθανά οφέλη της θα κατανέμονται πιο δίκαια, συνδυάζοντας την οικονομική και την τεχνολογική πρόοδο με την ισχυρή κοινωνική προστασία και την πολιτική επαναπασχόλησης.

_________________

_________________

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_en.

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_en.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Στο «Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της Ένωσης»21 η Επιτροπή υπογραμμίζει την ανάγκη να μειωθούν οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες μεταξύ και εντός των κρατών μελών. Κατά συνέπεια, ύψιστη προτεραιότητα είναι η επένδυση στην ισότητα, την κοινωνική ένταξη, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και την υγεία.

(7)  Στο «Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της Ένωσης»21 η Επιτροπή υπογραμμίζει την ανάγκη να μειωθούν οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες μεταξύ και εντός των κρατών μελών. Κατά συνέπεια, ύψιστη προτεραιότητα είναι η επένδυση στην αειφόρο ανάπτυξη, την ισότητα, την κοινωνική ένταξη, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και την υγεία.

_________________

_________________

21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_en.

21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_en.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Η παγκοσμιοποίηση και οι τεχνολογικές αλλαγές είναι πιθανό να αυξήσουν περαιτέρω την αλληλοσύνδεση και την αλληλεξάρτηση των οικονομιών ανά τον κόσμο. Η ανακατανομή του εργατικού δυναμικού αποτελεί αναπόσπαστο και αναπόφευκτο τμήμα αυτής της οικονομικής αλλαγής. Για να μπορέσουν τα οφέλη της αλλαγής να κατανεμηθούν δίκαια, η παροχή βοήθειας στους απολυμένους εργαζομένους και σ’ εκείνους που απειλούνται με απόλυση είναι υψίστης σημασίας. Το «πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ για την πρόβλεψη της αλλαγής και την αναδιάρθρωση»22 είναι το μέσο πολιτικής της ΕΕ που καθορίζει το πλαίσιο των βέλτιστων πρακτικών για την πρόβλεψη και τη διαχείριση των εταιρικών αναδιαρθρώσεων. Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της οικονομικής προσαρμογής και της αναδιάρθρωσης, καθώς και ο κοινωνικός αντίκτυπός τους, με κατάλληλα μέσα πολιτικής. Καλεί επίσης τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση της ενωσιακής και της εθνικής χρηματοδότησης κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι ο κοινωνικός αντίκτυπος της αναδιάρθρωσης, και ιδίως οι δυσμενείς επιπτώσεις στην απασχόληση, μπορούν να μετριαστούν αποτελεσματικότερα. Τα κύρια μέσα της ΕΕ για παροχή συνδρομής στους θιγόμενους εργαζομένους είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει βοήθεια προληπτικά, και το ΕΤΠ, που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει βοήθεια σε μεγάλες αναδιαρθρώσεις κατ’ αντίδραση.

(8)  Η παγκοσμιοποίηση και οι τεχνολογικές αλλαγές, καθώς και η κλιματική αλλαγή, είναι πιθανό να αυξήσουν περαιτέρω την αλληλοσύνδεση και την αλληλεξάρτηση των οικονομιών ανά τον κόσμο. Η ανακατανομή του εργατικού δυναμικού αποτελεί αναπόσπαστο και αναπόφευκτο τμήμα αυτής της οικονομικής αλλαγής. Για να μπορέσουν τα οφέλη της αλλαγής να κατανεμηθούν δίκαια, η παροχή βοήθειας στους απολυμένους εργαζομένους και σ’ εκείνους που απειλούνται με απόλυση είναι υψίστης σημασίας. Το «πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ για την πρόβλεψη της αλλαγής και την αναδιάρθρωση»22 είναι το μέσο πολιτικής της ΕΕ που καθορίζει το πλαίσιο των βέλτιστων πρακτικών για την πρόβλεψη και τη διαχείριση των εταιρικών αναδιαρθρώσεων. Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της οικονομικής προσαρμογής και της αναδιάρθρωσης, καθώς και ο κοινωνικός αντίκτυπός τους, με κατάλληλα μέσα πολιτικής. Καλεί επίσης τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση της ενωσιακής και της εθνικής χρηματοδότησης κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι ο κοινωνικός αντίκτυπος της αναδιάρθρωσης, και ιδίως οι δυσμενείς επιπτώσεις στην απασχόληση και ο αντίκτυπος στις εν λόγω περιφέρειες, μπορούν να μετριαστούν αποτελεσματικότερα. Τα κύρια μέσα της ΕΕ για παροχή συνδρομής στους θιγόμενους εργαζομένους είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει βοήθεια προληπτικά, και το ΕΤΠ, που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει βοήθεια σε μεγάλες αναδιαρθρώσεις κατ’ αντίδραση. Στο πλαίσιο μιας πιο προδραστικής προσέγγισης, το ΕΤΠ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τους εργαζομένους που εξακολουθούν να εργάζονται αλλά πρόκειται να απολυθούν εντός ορισμένης χρονικής περιόδου.

_________________

_________________

22 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ με τίτλο «Πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ για την πρόβλεψη της αλλαγής και την αναδιάρθρωση» (COM(2013) 882 τελ., 13.12.2013).

22 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ με τίτλο «Πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ για την πρόβλεψη της αλλαγής και την αναδιάρθρωση» (COM(2013) 882 τελ., 13.12.2013).

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Η Επιτροπή υπογραμμίζει τη σημασία που εξακολουθεί να έχει ο ρόλος του ΕΤΠ ως ευέλικτου Ταμείου που στηρίζει τους εργαζομένους οι οποίοι χάνουν την εργασία τους σε μεγάλης κλίμακας αναδιαρθρώσεις και τους βοηθάει να βρουν άλλη εργασία όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Η Ένωση θα πρέπει να εξακολουθήσει να παρέχει ειδική εφάπαξ στήριξη για τη διευκόλυνση της επανένταξης στην απασχόληση των απολυομένων εργαζομένων σε τομείς, κλάδους, εδάφη ή αγορές εργασίας που πλήττονται από σοβαρές οικονομικές διαταραχές. Λαμβανομένης υπόψη της αλληλεπίδρασης και των αμοιβαίων επιπτώσεων του ανοικτού εμπορίου, των τεχνολογικών αλλαγών ή άλλων παραγόντων, όπως η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και, συνεπώς, δεδομένου του γεγονότος ότι είναι ολοένα και πιο δύσκολο να επισημανθεί ένας συγκεκριμένος παράγοντας που προκαλεί απώλεια θέσεων εργασίας, η κινητοποίηση του ΕΤΠ θα πρέπει στο μέλλον να βασίζεται μόνο στον σημαντικό αντίκτυπο μιας αναδιάρθρωσης. Δεδομένου του σκοπού του, που είναι η παροχή στήριξης σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης και σε απρόβλεπτες περιστάσεις, συμπληρώνοντας την πιο προληπτική συνδρομή του ΕΚΤ+, το ΕΤΠ πρέπει να παραμείνει ένα ευέλικτο και ειδικό μέσο εκτός των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής « Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός για μια ένωση που προστατεύει, ενισχύει και υπερασπίζεται — Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027» και στο παράρτημά της27.

(13)  Η Επιτροπή υπογραμμίζει τη σημασία που εξακολουθεί να έχει ο ρόλος του ΕΤΠ ως ευέλικτου Ταμείου που στηρίζει τους εργαζομένους οι οποίοι χάνουν την εργασία τους σε μεγάλης κλίμακας αναδιαρθρώσεις και τους βοηθάει να βρουν άλλη εργασία όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Η Ένωση θα πρέπει να εξακολουθήσει να παρέχει ειδική εφάπαξ στήριξη για τη διευκόλυνση της επανένταξης σε ποιοτική και βιώσιμη απασχόληση (όπως είναι οι πράσινες θέσεις εργασίας) των απολυομένων εργαζομένων σε τομείς, κλάδους, εδάφη ή αγορές εργασίας που πλήττονται από σοβαρές οικονομικές διαταραχές. Λαμβανομένης υπόψη της αλληλεπίδρασης και των αμοιβαίων επιπτώσεων του ανοικτού εμπορίου, των τεχνολογικών αλλαγών ή άλλων παραγόντων, όπως η προβλεπόμενη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ιδίως σε περιφέρειες που επηρεάζονται από την κατάργηση της χρήσης άνθρακα, και, δεδομένου, συνεπώς, του γεγονότος ότι είναι ολοένα και πιο δύσκολο να επισημανθεί ένας συγκεκριμένος παράγοντας που προκαλεί απώλεια θέσεων εργασίας, η κινητοποίηση του ΕΤΠ θα πρέπει στο μέλλον να βασίζεται μόνο στον σημαντικό αντίκτυπο μιας αναδιάρθρωσης. Δεδομένου του σκοπού του, που είναι η παροχή στήριξης σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης και σε απρόβλεπτες περιστάσεις, συμπληρώνοντας την πιο προληπτική συνδρομή του ΕΚΤ+, το ΕΤΠ πρέπει να παραμείνει ένα ευέλικτο και ειδικό μέσο εκτός των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής « Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός για μια ένωση που προστατεύει, ενισχύει και υπερασπίζεται — Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027» και στο παράρτημά της27.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Η μείωση της εξόρυξης άνθρακα και η μετάβαση σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας, η οποία απαιτείται και βάσει της ευρωπαϊκής πολιτικής για το κλίμα, δημιουργεί μεγάλες προκλήσεις για συγκεκριμένες περιφέρειες στις οποίες πραγματοποιούνταν στο παρελθόν εξόρυξη άνθρακα. Ακριβώς για τις περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα η κατάργηση της χρήσης άνθρακα συνεπάγεται οικονομικές επιβαρύνσεις και απώλειες θέσεων εργασίας. Αυτή η διαρθρωτική αλλαγή πρέπει να συνοδεύεται, να στηρίζεται και να διαμορφώνεται με κοινωνικά βιώσιμο τρόπο.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Όπως προαναφέρθηκε, για να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή φύση του ΕΤΠ, πρέπει να υποβάλλεται αίτηση στήριξης όταν μια μεγάλη αναδιάρθρωση προκαλεί σημαντικό αντίκτυπο στην τοπική ή την περιφερειακή οικονομία. O αντίκτυπος αυτός θα πρέπει να καθορίζεται από έναν ελάχιστο αριθμό θέσεων εργασίας που απωλέσθηκαν εντός συγκεκριμένης περιόδου αναφοράς. Λαμβανομένων υπόψη των πορισμάτων της ενδιάμεσης αξιολόγησης, ως κατώτατο όριο ορίζεται η απώλεια 250 θέσεων εργασίας εντός περιόδου αναφοράς τεσσάρων μηνών (ή 6 μηνών σε περιπτώσεις που αφορούν συγκεκριμένο κλάδο). Δεδομένου του ότι τα κύματα απολύσεων σε διαφορετικούς κλάδους αλλά στην ίδια περιφέρεια έχουν εξίσου σημαντικό αντίκτυπο στην τοπική αγορά εργασίας, είναι δυνατόν να υποβάλλονται και αιτήσεις σε περιφερειακό επίπεδο. Σε μικρές αγορές εργασίας, όπως τα μικρά κράτη μέλη ή οι απομακρυσμένες περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιοχών όπως ορίζονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, ή σε εξαιρετικές περιστάσεις, μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις σε περίπτωση μικρότερου αριθμού απωλεσθεισών θέσεων εργασίας.

(14)  Όπως προαναφέρθηκε, για να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή φύση του ΕΤΠ, πρέπει να υποβάλλεται αίτηση στήριξης όταν μια μεγάλη αναδιάρθρωση προκαλεί σημαντικό αντίκτυπο στην τοπική ή την περιφερειακή οικονομία, ιδιαίτερα στις μονοβιομηχανικές ζώνες. O αντίκτυπος αυτός θα πρέπει να καθορίζεται από έναν ελάχιστο αριθμό θέσεων εργασίας που απωλέσθηκαν εντός συγκεκριμένης περιόδου αναφοράς. Λαμβανομένων υπόψη των πορισμάτων της ενδιάμεσης αξιολόγησης, ως κατώτατο όριο ορίζεται η απώλεια τουλάχιστον 150 θέσεων εργασίας εντός περιόδου αναφοράς έξι μηνών. Δεδομένου του ότι τα κύματα απολύσεων σε διαφορετικούς κλάδους αλλά στην ίδια περιφέρεια, σε γειτονικές ή διασυνοριακές περιφέρειες έχουν εξίσου σημαντικό αντίκτυπο στην τοπική αγορά εργασίας, είναι δυνατόν να υποβάλλονται επίσης και αιτήσεις σε περιφερειακό επίπεδο, και, προκειμένου να παρέχεται αποτελεσματική στήριξη στους εργαζομένους, θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του τομέα των υπηρεσιών. Σε μικρές αγορές εργασίας, όπως τα μικρά κράτη μέλη ή οι απομακρυσμένες περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιοχών όπως ορίζονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, ή σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως στην περίπτωση περιφερειών που ήδη πλήττονται σοβαρά από υψηλό ποσοστό ανεργίας, μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις σε περίπτωση μικρότερου αριθμού απωλεσθεισών θέσεων εργασίας.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Οι απολυμένοι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει θα πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση στο ΕΤΠ, ανεξάρτητα από τη σύμβαση εργασίας ή την εργασιακή τους σχέση. Συνεπώς, οι απολυμένοι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει θα πρέπει να θεωρούνται πιθανοί δικαιούχοι του ΕΤΠ για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

(18)  Οι απολυμένοι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει θα πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση στο ΕΤΠ, ανεξάρτητα από τη σύμβαση εργασίας ή την εργασιακή τους σχέση. Συνεπώς, οι απολυμένοι εργαζόμενοι, είτε με συμβάσεις αορίστου ή ορισμένου χρόνου είτε προσωρινά απασχολούμενοι, και οι αυτοαπασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει θα πρέπει να θεωρούνται πιθανοί δικαιούχοι του ΕΤΠ για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές του ΕΤΠ θα πρέπει να αφορούν κυρίως ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας που να αποσκοπούν στην ταχεία επανένταξη των δικαιούχων σε διατηρήσιμη απασχόληση, είτε εντός είτε εκτός του αρχικού κλάδου δραστηριότητάς τους. Τα μέτρα θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις αναμενόμενες ανάγκες της τοπικής ή της περιφερειακής αγοράς εργασίας. Ωστόσο, όταν είναι σκόπιμο, θα πρέπει επίσης να υποστηρίζεται η κινητικότητα των απολυμένων εργαζομένων προκειμένου να βοηθηθούν να βρουν νέα εργασία αλλού. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στη διάδοση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή εποχή. Η συμπερίληψη χρηματικών επιδομάτων σε μια συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να είναι περιορισμένη. Οι εταιρείες θα μπορούσαν να ενθαρρυνθούν να συμμετάσχουν στην εθνική συγχρηματοδότηση για τα μέτρα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ.

(19)  Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές του ΕΤΠ θα πρέπει να αφορούν κυρίως ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας και εξατομικευμένες υπηρεσίες που να αποσκοπούν στην ταχεία επανένταξη των δικαιούχων σε ποιοτική και βιώσιμη απασχόληση, είτε εντός είτε εκτός του αρχικού κλάδου δραστηριότητάς τους, με την ανάληψη προγραμμάτων επαγγελματικής επανειδίκευσης και απόκτησης νέων δεξιοτήτων. Τα μέτρα θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις αναμενόμενες ανάγκες της τοπικής, της περιφερειακής και της εθνικής αγοράς εργασίας. Ωστόσο, όταν είναι σκόπιμο, θα πρέπει επίσης να υποστηρίζεται η εθελοντική και δίκαιη κινητικότητα των απολυμένων εργαζομένων προκειμένου να βοηθηθούν να βρουν νέα εργασία αλλού ή σε άλλες περιφέρειες. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στη διάδοση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή εποχή, καθώς και στην πρόσβαση σε ψηφιακές τεχνολογίες. Η συμπερίληψη χρηματικών επιδομάτων σε μια συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να είναι αυστηρά περιορισμένη. Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές θα πρέπει να αποτελούν μια προστιθέμενη αξία και να μην αντικαθιστούν ποτέ τις οικονομικές υποχρεώσεις που υπέχουν τα κράτη μέλη ή οι εταιρείες βάσει της νομοθεσία ή συλλογικών συμβάσεων. Οι εταιρείες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να συμμετάσχουν στην εθνική συγχρηματοδότηση για τα μέτρα.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Για την κατάρτιση της συντονισμένης δέσμης ενεργητικών μέτρων της πολιτικής για την αγορά εργασίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προκρίνουν μέτρα που θα συμβάλλουν σημαντικά στην απασχολησιμότητα των δικαιούχων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώκουν την επανένταξη σε διατηρήσιμη απασχόληση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού δικαιούχων που συμμετέχουν στα μέτρα αυτά και όσο το δυνατόν συντομότερα εντός της εξάμηνης περιόδου πριν από την υποβολή της τελικής έκθεσης σχετικά με την εκτέλεση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς.

(20)  Για την κατάρτιση της συντονισμένης δέσμης ενεργητικών μέτρων της πολιτικής για την αγορά εργασίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προκρίνουν μέτρα που θα συμβάλλουν σημαντικά στην απασχολησιμότητα των δικαιούχων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώκουν την επανένταξη σε διατηρήσιμη και ποιοτική απασχόληση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού δικαιούχων που συμμετέχουν στα μέτρα αυτά και όσο το δυνατόν συντομότερα εντός της εξάμηνης περιόδου πριν από την υποβολή της τελικής έκθεσης σχετικά με την εκτέλεση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Κατά την κατάρτιση της συντονισμένης δέσμης ενεργητικών μέτρων της πολιτικής για την αγορά εργασίας τα κράτη μέλη θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους μειονεκτούντες δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων των νέων, των ηλικιωμένων ανέργων και όσων αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας, καθώς οι ομάδες αυτές βιώνουν ιδιαίτερα προβλήματα επανένταξης στην αγορά εργασίας. Παρόλα αυτά, οι αρχές της ισότητας των φύλων και της απαγόρευσης των διακρίσεων, οι οποίες συγκαταλέγονται στις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης και κατοχυρώνονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, θα πρέπει να τηρούνται και να προάγονται κατά την εφαρμογή του ΕΤΠ.

(21)  Κατά την κατάρτιση της συντονισμένης δέσμης ενεργητικών μέτρων της πολιτικής για την αγορά εργασίας τα κράτη μέλη θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους μειονεκτούντες δικαιούχους, με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο ή ανεπαρκείς δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των νέων, των ηλικιωμένων ανέργων και των ατόμων με αναπηρίες, όσων αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας, καθώς και των προερχομένων από απομονωμένες ή με περιορισμένη πρόσβαση περιοχές, δεδομένου ότι οι ομάδες αυτές βιώνουν ιδιαίτερα προβλήματα επανένταξης στην αγορά εργασίας. Παρόλα αυτά, οι αρχές της ισότητας των φύλων και της απαγόρευσης των διακρίσεων, οι οποίες συγκαταλέγονται στις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης και κατοχυρώνονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, θα πρέπει να τηρούνται και να προάγονται κατά την εφαρμογή του ΕΤΠ.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Χάριν της αποτελεσματικής και ταχείας στήριξης των δικαιούχων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την υποβολή πλήρων αιτήσεων για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ. Σε περίπτωση που η Επιτροπή ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες για την αξιολόγηση μιας αίτησης, η παροχή πρόσθετων πληροφοριών θα πρέπει να περιορίζεται χρονικά.

(22)  Χάριν της αποτελεσματικής και ταχείας στήριξης των δικαιούχων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλλουν άμεσα κάθε δυνατή προσπάθεια για την υποβολή πλήρων αιτήσεων για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχεία αξιολόγησή τους. Σε περίπτωση που η Επιτροπή ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες για την αξιολόγηση μιας αίτησης, η παροχή πρόσθετων πληροφοριών θα πρέπει να περιορίζεται χρονικά.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Θα πρέπει να συμπεριληφθούν ειδικές διατάξεις για τις δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με τις υποθέσεις και τα αποτελέσματα του ΕΤΠ.

(25)  Θα πρέπει να συμπεριληφθούν ειδικές διατάξεις για τις δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με τις υποθέσεις και τα αποτελέσματα του ΕΤΠ. Οι εκθέσεις για κάθε υπόθεση του ΕΤΠ θα πρέπει να καθίστανται διαθέσιμες και θα πρέπει να είναι τυποποιημένες ως προς τα μέτρα που λαμβάνονται και τα αποτελέσματά τους. Με αυτόν τον τρόπο θα προκύψει το πρόσθετο πλεονέκτημα οι υποθέσεις να γίνονταν συγκρίσιμες, ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να ανταλλάσσουν ορθές πρακτικές.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Προς το συμφέρον των δικαιούχων, η βοήθεια θα πρέπει να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα. Τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το ΕΤΠ θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να μειωθεί ο χρόνος επεξεργασίας και να απλουστευθούν οι διαδικασίες, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και ταχεία έκδοση των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ. Συνεπώς, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή θα αποφασίζει στο μέλλον σχετικά με τις αιτήσεις μεταφοράς που υποβάλλονται από την Επιτροπή, χωρίς να απαιτείται πλέον πρόταση της Επιτροπής για την κινητοποίηση του ΕΤΠ.

(29)  Προς το συμφέρον των δικαιούχων, η βοήθεια θα πρέπει να παρέχεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το ΕΤΠ θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να μειωθεί ο χρόνος επεξεργασίας και να απλουστευθούν και να προσαρμοστούν οι διαδικασίες σε συγκεκριμένες ανάγκες, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και ταχεία έκδοση των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ. Συνεπώς, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή θα αποφασίζει στο μέλλον σχετικά με τις αιτήσεις μεταφοράς που υποβάλλονται από την Επιτροπή, χωρίς να απαιτείται πλέον πρόταση της Επιτροπής για την κινητοποίηση του ΕΤΠ.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ΕΤΠ συμβάλλει στην καλύτερη κατανομή των οφελών της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογικής προόδου, βοηθώντας τους απολυμένους εργαζομένους να προσαρμοστούν στις διαρθρωτικές αλλαγές. Ως εκ τούτου, το ΕΤΠ συμβάλλει στην εφαρμογή των αρχών που ορίζει ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων και στην ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής μεταξύ των περιφερειών και των κρατών μελών.

Το ΕΤΠ συμβάλλει στην καλύτερη κατανομή των οφελών της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογικής προόδου, βοηθώντας τους απολυμένους εργαζομένους να προσαρμοστούν στις διαρθρωτικές αλλαγές, που προκάλεσε η παγκοσμιοποίηση και οι τεχνολογικές αλλαγές, καθώς και η μετάβαση σε μια φιλική προς το κλίμα, κυκλική οικονομία με αποδοτικότητα ως προς την ενέργεια και τους πόρους, με στόχο την εύρεση νέας απασχόλησης. Ως εκ τούτου, το ΕΤΠ συμβάλλει στην εφαρμογή των αρχών που ορίζει ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων και στην ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής μεταξύ όλων των περιφερειών και των κρατών μελών και συμπληρώνει τα μέτρα που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η επίδειξη αλληλεγγύης και η παροχή στήριξης στους απολυμένους εργαζομένους και στους αυτοαπασχολουμένους των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έπαυσε κατά τη διάρκεια απρόβλεπτων μεγάλων αναδιαρθρώσεων, που αναφέρονται στο άρθρο 5.

1.  Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η επίδειξη αλληλεγγύης και η παροχή οικονομικής στήριξης μέτρων για την ταχύτερη δυνατή επανένταξη στην αγορά εργασίας με συμβάσεις αορίστου ή ορισμένου χρόνου των εκτοπισθέντων εργαζομένων, των προσωρινά απασχολουμένων ή των αυτοαπασχολουμένων, των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έπαυσε κατά τη διάρκεια μεγάλων αναδιαρθρώσεων, που αναφέρονται στο άρθρο 5.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο ειδικότερος στόχος του ΕΤΠ είναι να προσφέρει βοήθεια σε περίπτωση απρόβλεπτων σημαντικών αναδιαρθρώσεων, ιδίως εκείνων που οφείλονται στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, όπως οι αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου, οι εμπορικές διαμάχες, οι χρηματοπιστωτικές ή οικονομικές κρίσεις, η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ή αποτελούν συνέπεια της ψηφιοποίησης ή της αυτοματοποίησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε μέτρα που βοηθούν τις πιο μειονεκτούσες ομάδες.

2.  Ο ειδικότερος στόχος του ΕΤΠ είναι να προσφέρει βοήθεια σε περίπτωση αναδιαρθρώσεων, ιδίως εκείνων που οφείλονται στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, όπως οι αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου, η αναδιάρθρωση ή εξαφάνιση οικονομικών τομέων, ο ανταγωνισμός με ανταγωνιστές τρίτων χωρών που έχουν προνομιακή θέση σε σχέση με τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ, οι εμπορικές διαφορές μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών, οι οικονομικές ή χρηματοπιστωτικές κρίσεις, η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ιδίως σε περιοχές που επηρεάζονται από την σταδιακή κατάργηση του άνθρακα, ή σαν συνέπεια της ψηφιοποίησης ή της αυτοματοποίησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε μέτρα που βοηθούν τις πιο μειονεκτούσες ομάδες. Οι ενέργειες που λαμβάνουν χρηματοδοτική συνεισφορά από το Ταμείο αποσκοπούν να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν σε αυτές τις ενέργειες βρίσκουν ποιοτική και βιώσιμη απασχόληση μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία εφαρμογής.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  «απολυμένος εργαζόμενος»: ο εργαζόμενος η απασχόληση του οποίου έπαυσε πρόωρα με απόλυση, ή του οποίου η σύμβαση δεν ανανεώθηκε, για οικονομικούς λόγους·

α)  «απολυμένος εργαζόμενος»: ο εργαζόμενος, ή ο προσωρινά απασχολούμενος, η απασχόληση του οποίου έπαυσε πρόωρα με απόλυση, ή του οποίου η σύμβαση δεν ανανεώθηκε, για οικονομικούς λόγους·

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  «αυτοαπασχολούμενος» άτομο που απασχολούσε λιγότερους από 10 εργαζομένους·

β)  «αυτοαπασχολούμενος»: άτομο, συμπεριλαμβανομένου του ιδιοκτήτη διευθύνοντα εταιρείας, που απασχολούσε λιγότερους από 15 εργαζομένους·

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  «αναδιάρθρωση»: κάθε φαινόμενο της αγοράς εργασίας που οδηγεί σε απολύσεις, με σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία μιας δεδομένης επικράτειας.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  παύση της δραστηριότητας περισσότερων από 250 εργαζομένων, που απολύονται, ή αυτοαπασχολουμένων, εντός περιόδου αναφοράς τεσσάρων μηνών, σε επιχείρηση κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες η εν λόγω παύση ισχύει για τους προμηθευτές της ή παραγωγούς των επόμενων σταδίων του προϊόντος·

α)  παύση της δραστηριότητας τουλάχιστον 150 εργαζομένων, που απολύονται, ή αυτοαπασχολουμένων, εντός περιόδου αναφοράς έξι μηνών, σε επιχείρηση κράτους μέλους ή διασυνοριακής περιφέρειας των γειτονικών κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες η εν λόγω παύση ισχύει για τους προμηθευτές της ή παραγωγούς των επόμενων σταδίων του προϊόντος·

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  παύση της δραστηριότητας περισσότερων από 250 εργαζομένων, που απολύονται, ή αυτοαπασχολουμένων, εντός περιόδου αναφοράς έξι μηνών, ιδίως σε ΜΜΕ, οι οποίοι δραστηριοποιούνται όλοι στον ίδιο οικονομικό κλάδο, που ορίζεται στο επίπεδο υποδιαίρεσης της NACE αναθ. 2, και είναι εγκατεστημένοι σε μία περιφέρεια ή σε δύο συνορεύουσες περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, ή σε περισσότερες από δύο συνορεύουσες περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, υπό την προϋπόθεση ότι πλήττονται περισσότεροι από 250 εργαζόμενοι ή αυτοαπασχολούμενοι σε δύο περιφέρειες από το σύνολο των περιφερειών·

β)  παύση της δραστηριότητας τουλάχιστον 150 εργαζομένων, που απολύονται, ή αυτοαπασχολουμένων, εντός περιόδου αναφοράς έξι μηνών, ιδίως σε ΜΜΕ, οι οποίοι δραστηριοποιούνται όλοι στον ίδιο οικονομικό κλάδο, που ορίζεται στο επίπεδο υποδιαίρεσης της NACE αναθ. 2, και είναι εγκατεστημένοι σε μία περιφέρεια ή σε δύο συνορεύουσες περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, ή σε περισσότερες από δύο συνορεύουσες περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, υπό την προϋπόθεση ότι πλήττονται περισσότεροι από 150 εργαζόμενοι ή αυτοαπασχολούμενοι σε δύο περιφέρειες από το σύνολο των περιφερειών·

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  παύση της δραστηριότητας περισσότερων από 250 εργαζομένων, που απολύονται, ή αυτοαπασχολουμένων, εντός περιόδου αναφοράς τεσσάρων μηνών, ιδίως σε ΜΜΕ, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον ίδιο ή σε διαφορετικούς οικονομικούς κλάδους, που ορίζεται/-ονται στο επίπεδο υποδιαίρεσης της NACE αναθ. 2, και είναι εγκατεστημένοι στην ίδια περιφέρεια επιπέδου NUTS 2.

γ)  παύση της δραστηριότητας τουλάχιστον 150 εργαζομένων, που απολύονται, ή αυτοαπασχολουμένων, εντός περιόδου αναφοράς έξι μηνών, ιδίως σε ΜΜΕ, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον ίδιο ή σε διαφορετικούς οικονομικούς κλάδους, που ορίζεται/-ονται στο επίπεδο υποδιαίρεσης της NACE αναθ. 2, και είναι εγκατεστημένοι στην ίδια περιφέρεια επιπέδου NUTS 2.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Σε μικρές αγορές εργασίας ή σε εξαιρετικές περιστάσεις, οι οποίες αιτιολογούνται δεόντως από το αιτούν κράτος μέλος, ιδίως όσον αφορά συλλογικές αιτήσεις στις οποίες περιλαμβάνονται ΜΜΕ, η αίτηση χορήγησης χρηματοδοτικής συνεισφοράς βάσει του παρόντος άρθρου μπορεί να θεωρείται επιλέξιμη, ακόμη και αν δεν πληρούνται απολύτως τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) ή γ), αν οι απολύσεις έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην απασχόληση και στην τοπική ή περιφερειακή οικονομία. Το αιτούν κράτος μέλος διευκρινίζει ποια από τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) ή γ) δεν πληρούνται απολύτως. Το συνολικό ποσό των συνεισφορών για εξαιρετικές περιστάσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15 % του ετήσιου ανώτατου ορίου του ΕΤΠ.

3.  Σε μικρές αγορές εργασίας ή σε εξαιρετικές περιστάσεις, οι οποίες αιτιολογούνται δεόντως από το αιτούν κράτος μέλος, ιδίως όσον αφορά συλλογικές αιτήσεις στις οποίες περιλαμβάνονται ΜΜΕ, η αίτηση χορήγησης χρηματοδοτικής συνεισφοράς βάσει του παρόντος άρθρου μπορεί να θεωρείται επιλέξιμη, ακόμη και αν δεν πληρούνται απολύτως τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α), β) ή γ), αν οι απολύσεις έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην απασχόληση και στην τοπική ή περιφερειακή οικονομία, ιδιαίτερα εάν πρόκειται για μονοβιομηχανικές ζώνες. Το αιτούν κράτος μέλος διευκρινίζει ποια από τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α), β) ή γ) δεν πληρούνται απολύτως. Το συνολικό ποσό των συνεισφορών για εξαιρετικές περιστάσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15 % του ετήσιου ανώτατου ορίου του ΕΤΠ.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μπορεί να χορηγείται χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ για ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας που αποτελούν μέρος συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών με στόχο να διευκολυνθεί η επανένταξη των δικαιούχων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση, και ιδίως των πλέον μειονεκτούντων από τους εργαζομένους που έχουν απολυθεί, στην απασχόληση ή στην αυτοαπασχόληση.

Μπορεί να χορηγείται χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ για ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας που αποτελούν μέρος συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών με στόχο να διευκολυνθεί η επανένταξη των δικαιούχων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση, και ιδίως των πλέον μειονεκτούντων από τους εργαζομένους που έχουν απολυθεί, στην ποιοτική και βιώσιμη απασχόληση ή στην αυτοαπασχόληση.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η διάδοση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή βιομηχανική εποχή αποτελεί υποχρεωτικό οριζόντιο στοιχείο κάθε προσφερόμενης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών. Το επίπεδο κατάρτισης προσαρμόζεται στα επαγγελματικά προσόντα και στις ανάγκες του εκάστοτε δικαιούχου.

Η διάδοση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή βιομηχανική εποχή σε μια οικονομία κυκλική και αποδοτική ως προς την ενέργεια και τη χρήση των πόρων αποτελεί υποχρεωτικό οριζόντιο στοιχείο κάθε προσφερόμενης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών. Το επίπεδο κατάρτισης προσαρμόζεται στα επαγγελματικά προσόντα και στις ανάγκες του εκάστοτε δικαιούχου.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ειδικά χρονικώς περιορισμένα μέτρα, όπως επιδόματα αναζήτησης εργασίας, κίνητρα πρόσληψης για τους εργοδότες, επιδόματα κινητικότητας, κατάρτισης ή διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων για φροντιστές·

β)  ειδικά χρονικώς περιορισμένα μέτρα, όπως επιδόματα αναζήτησης εργασίας, κίνητρα πρόσληψης για τους εργοδότες, επιδόματα κινητικότητας και γευμάτων, κατάρτισης ή διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων για φροντιστές· Οι δράσεις αυτές προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή των στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες. Η συντονισμένη δέσμη είναι συμβατή προς τη μετάβαση σε μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία και, επίσης, επικεντρώνεται στη διάδοση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή βιομηχανική εποχή και λαμβάνει υπόψη τη ζήτηση στην τοπική αγορά εργασίας.

Ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες. Η συντονισμένη δέσμη είναι συμβατή προς τη μετάβαση σε μια φιλική προς το περιβάλλον, κυκλική, αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία, με σταδιακή κατάργηση της εξόρυξης άνθρακα, και, επίσης, επικεντρώνεται στη διάδοση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή βιομηχανική εποχή και λαμβάνει υπόψη τη ζήτηση στην τοπική αγορά εργασίας.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών καταρτίζεται κατόπιν διαβουλεύσεων με τους δικαιούχους για τους οποίους ζητείται ενίσχυση ή τους εκπροσώπους τους, ή τους κοινωνικούς εταίρους.

3.  Η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών καταρτίζεται κατόπιν διαβουλεύσεων με τους δικαιούχους για τους οποίους ζητείται ενίσχυση ή τους εκπροσώπους τους και τους κοινωνικούς εταίρους.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή, κατά περίπτωση, από την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή παρέλαβε τη μετάφραση της αίτησης, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη, η Επιτροπή ενημερώνει το κράτος μέλος για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες απαιτούνται προκειμένου να αξιολογήσει την αίτηση.

2.  Εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή, κατά περίπτωση, από την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή παρέλαβε τη μετάφραση της αίτησης, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη, η Επιτροπή επιβεβαιώνει τη λήψη της αίτησης και ενημερώνει το κράτος μέλος για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες απαιτούνται προκειμένου να αξιολογήσει την αίτηση.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Με βάση τις πληροφορίες που παρέχει το κράτος μέλος, η Επιτροπή συμπληρώνει την αξιολόγησή της σχετικά με τη συμμόρφωση της αίτησης προς τις προϋποθέσεις παροχής χρηματοδοτικής συνεισφοράς εντός 60 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της πλήρους αίτησης ή, κατά περίπτωση, της μετάφρασής της. Αν, κατ’ εξαίρεση, η Επιτροπή αδυνατεί να τηρήσει την προθεσμία αυτή, παρέχει γραπτώς εξήγηση στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης.

4.  Με βάση τις πληροφορίες που παρέχει το κράτος μέλος, η Επιτροπή συμπληρώνει την αξιολόγησή της σχετικά με τη συμμόρφωση της αίτησης προς τις προϋποθέσεις παροχής χρηματοδοτικής συνεισφοράς εντός 45 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της πλήρους αίτησης ή, κατά περίπτωση, της μετάφρασής της. Αν, κατ’ εξαίρεση, η Επιτροπή αδυνατεί να τηρήσει την προθεσμία αυτή, παρέχει γραπτώς εξήγηση στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης και παρατείνει κατά 20 ημέρες την προθεσμία.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  τον εντοπισμό, κατά περίπτωση, των απολυουσών επιχειρήσεων, των προμηθευτών ή των παραγωγών των επόμενων σταδίων του προϊόντος, των κλάδων, καθώς και των κατηγοριών των δικαιούχων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση, με ανάλυση ανά φύλο, ηλικιακή ομάδα και μορφωτικό επίπεδο·

δ)  τον εντοπισμό, κατά περίπτωση, των απολυουσών επιχειρήσεων, των προμηθευτών ή των παραγωγών των επόμενων σταδίων του προϊόντος, των κλάδων, καθώς και των κατηγοριών των δικαιούχων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση, με ανάλυση ανά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο·

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  τον αναμενόμενο αντίκτυπο των απολύσεων όσον αφορά την οικονομία και την απασχόληση σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο·

ε)  τον αναμενόμενο αντίκτυπο των απολύσεων όσον αφορά την οικονομία και την απασχόληση σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο και κατά περίπτωση διασυνοριακό·

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  λεπτομερή περιγραφή της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών και των συναφών δαπανών, συμπεριλαμβανομένου ιδίως κάθε μέτρου στήριξης πρωτοβουλιών απασχόλησης για τους μειονεκτούντες δικαιούχους, τους ηλικιωμένους δικαιούχους και τους δικαιούχους νεαρής ηλικίας·

στ)  λεπτομερή περιγραφή της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών και των συναφών δαπανών, συμπεριλαμβανομένου ιδίως κάθε μέτρου στήριξης πρωτοβουλιών απασχόλησης για τους μειονεκτούντες δικαιούχους, τους ανειδίκευτους, τους ηλικιωμένους ή νεαρής ηλικίας δικαιούχους, και τους δικαιούχους από μειονεκτούσες περιφέρειες·

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – στοιχείο ιγ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιγ α)  δήλωση ότι οι προτεινόμενες δράσεις θα συμπληρώνουν τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και ότι θα προλαμβάνεται τυχόν διπλή χρηματοδότηση.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η στήριξη στους δικαιούχους για τους οποίους ζητείται ενίσχυση συμπληρώνει τα μέτρα των κρατών μελών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων όσων συγχρηματοδοτούνται από ταμεία της Ένωσης, σύμφωνα με τις συστάσεις που ορίζονται στο πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ για την πρόβλεψη της αλλαγής και την αναδιάρθρωση.

2.  Η στήριξη στους δικαιούχους για τους οποίους ζητείται ενίσχυση συμπληρώνει τα μέτρα των κρατών μελών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό, αλλά και κατά περίπτωση διασυνοριακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων όσων συγχρηματοδοτούνται από ταμεία και προγράμματα της Ένωσης, σύμφωνα με τις συστάσεις που ορίζονται στο πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ για την πρόβλεψη της αλλαγής και την αναδιάρθρωση.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή και το αιτούν κράτος μέλος εξασφαλίζουν, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, τον συντονισμό της βοήθειας από τα ταμεία της Ένωσης.

4.  Η Επιτροπή και το αιτούν κράτος μέλος εξασφαλίζουν, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, τον συντονισμό της βοήθειας από τα ταμεία και προγράμματα της Ένωσης.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή διατηρεί και ενημερώνει τακτικά διαδικτυακή παρουσία προσβάσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, με σκοπό για να παρέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με το ΕΤΠ, καθοδήγηση σχετικά με την υποβολή αιτήσεων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις που γίνονται δεκτές ή απορρίπτονται και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στη διαδικασία του προϋπολογισμού.

2.  Η Επιτροπή διατηρεί και ενημερώνει τακτικά διαδικτυακή παρουσία προσβάσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, με σκοπό για να παρέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με το ΕΤΠ, καθοδήγηση σχετικά με την υποβολή αιτήσεων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις που γίνονται δεκτές ή απορρίπτονται μαζί με αιτιολόγηση, και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στη διαδικασία του προϋπολογισμού.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Οι δικαιούχοι της στήριξης του ΕΤΠ και οι διαχειριστικές αρχές έχουν την υποχρέωση να κοινοποιούν πληροφορίες προκειμένου να αυξηθεί η προβολή του ταμείου.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή, βάσει της αξιολόγησης που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 9, και ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των δικαιούχων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση, τα προτεινόμενα μέτρα και το εκτιμώμενο κόστος, εκτιμά και προτείνει, το ταχύτερο δυνατόν, το ποσό της τυχόν χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ που μπορεί να χορηγηθεί εντός των ορίων των διαθέσιμων πόρων.

1.  Η Επιτροπή, βάσει της αξιολόγησης που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 9, και ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των δικαιούχων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση, τα προτεινόμενα μέτρα και το εκτιμώμενο κόστος, εκτιμά και προτείνει, εντός 15 εργάσιμων ημερών μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της συμμόρφωσης της αίτησης με τις προϋποθέσεις χορήγησης οικονομικής στήριξης, το ποσό της τυχόν χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ που μπορεί να χορηγηθεί εντός των ορίων των διαθέσιμων πόρων.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Σε περίπτωση που, βάσει της αξιολόγησης που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 9, η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για χρηματοδοτική συνεισφορά βάσει του παρόντος κανονισμού, ενημερώνει αμέσως σχετικά το αιτούν κράτος μέλος.

4.  Σε περίπτωση που, βάσει της αξιολόγησης που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 9, η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για χρηματοδοτική συνεισφορά βάσει του παρόντος κανονισμού, ενημερώνει αμέσως σχετικά το αιτούν κράτος μέλος, και παρέχει την σχετική αιτιολόγηση.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Αν ένας δικαιούχος αποκτήσει πρόσβαση σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης με διάρκεια δύο ετών ή μεγαλύτερη, οι δαπάνες για το πρόγραμμα αυτό είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ έως την ημερομηνία υποβολής της τελικής έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δαπάνες έχουν πραγματοποιηθεί πριν από την ημερομηνία αυτή.

4.  Αν ένας δικαιούχος αποκτήσει πρόσβαση σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης για επαγγελματική επανειδίκευση ή έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας με διάρκεια δύο ετών ή μεγαλύτερη, οι δαπάνες για το πρόγραμμα αυτό είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ έως την ημερομηνία υποβολής της τελικής έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δαπάνες έχουν πραγματοποιηθεί πριν από την ημερομηνία αυτή.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  τα αποτελέσματα έρευνας δικαιούχων που διενεργείται έξι μήνες μετά τη λήξη της περιόδου υλοποίησης, η οποία καλύπτει την αντιληπτή μεταβολή της απασχολησιμότητας των δικαιούχων ή, για εκείνους που έχουν ήδη βρει εργασία, περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα της εργασίας που βρήκαν, όπως τις αλλαγές στο ωράριο εργασίας, το επίπεδο ευθύνης ή το μισθολογικό επίπεδο σε σύγκριση με την προηγούμενη εργασία και ο κλάδος στον οποίο ο ενδιαφερόμενος βρήκε εργασία, καθώς και κατανομή των εν λόγω πληροφοριών ανά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο·

δ)  τα αποτελέσματα έρευνας δικαιούχων που διενεργείται έξι μήνες μετά τη λήξη της περιόδου υλοποίησης, η οποία καλύπτει την αντιληπτή μεταβολή της απασχολησιμότητας των δικαιούχων ή, για εκείνους που έχουν ήδη βρει εργασία, περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα της εργασίας που βρήκαν, όπως τις αλλαγές στο ωράριο εργασίας, το επίπεδο ευθύνης ή το μισθολογικό επίπεδο σε σύγκριση με την προηγούμενη εργασία και ο κλάδος στον οποίο ο ενδιαφερόμενος βρήκε εργασία·

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Έως την 1η Αυγούστου 2021 και, στη συνέχεια, ανά διετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο διεξοδική ποσοτική και ποιοτική έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμό και του κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 κατά την προηγούμενη διετία. Η έκθεση επικεντρώνεται κυρίως στα επιτευχθέντα αποτελέσματα μέσω του ΕΤΠ και περιλαμβάνει ιδίως στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, τις αποφάσεις που εκδόθηκαν, τα μέτρα που χρηματοδοτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών σχετικά με τους δείκτες που παρατίθενται στο παράρτημα, και τη συμπληρωματικότητα των εν λόγω μέτρων με μέτρα που χρηματοδοτούνται από άλλα ταμεία της Ένωσης, ιδίως το ΕΚΤ+, καθώς και στοιχεία σχετικά με το κλείσιμο των χρηματοδοτικών συνεισφορών και, επίσης, τεκμηριώνει τον λόγο για τον οποίο απορρίφθηκαν αιτήσεις ή το ποσό τους μειώθηκε λόγω έλλειψης επαρκών πιστώσεων ή μη επιλεξιμότητας.

1.  Έως την 1η Αυγούστου 2021 και, στη συνέχεια, ανά διετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο διεξοδική ποσοτική και ποιοτική έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμό και του κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 κατά την προηγούμενη διετία. Η έκθεση επικεντρώνεται κυρίως στα επιτευχθέντα αποτελέσματα μέσω του ΕΤΠ και περιλαμβάνει ιδίως στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, την ταχύτητα της επεξεργασίας τους και πιθανές ελλείψεις στους υφιστάμενους κανόνες, τις αποφάσεις που εκδόθηκαν, τα μέτρα που χρηματοδοτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών σχετικά με τους δείκτες που παρατίθενται στο παράρτημα, και τη συμπληρωματικότητα των εν λόγω μέτρων με μέτρα που χρηματοδοτούνται από άλλα ταμεία της Ένωσης, ιδίως το ΕΚΤ+, καθώς και στοιχεία σχετικά με το κλείσιμο των χρηματοδοτικών συνεισφορών και, επίσης, τεκμηριώνει τον λόγο για τον οποίο απορρίφθηκαν αιτήσεις ή το ποσό τους μειώθηκε λόγω έλλειψης επαρκών πιστώσεων ή μη επιλεξιμότητας.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η έκθεση διαβιβάζεται προς ενημέρωση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών και στους κοινωνικούς εταίρους.

2.  Η έκθεση διαβιβάζεται προς ενημέρωση στα κράτη μέλη, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών και στους κοινωνικούς εταίρους.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – σημείο 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  με επαγγελματική πείρα μικρότερη των 2 ετών,

 

- με επαγγελματική πείρα 2 έως 10 ετών,

 

- με επαγγελματική πείρα άνω των 10 ετών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

11.6.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Tamás Deutsch

20.6.2018

Εξέταση στην επιτροπή

27.9.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

25.10.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Buda, Raffaele Fitto, Elsi Katainen, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Milan Zver

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

36

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Iskra Mihaylova

ECR

Raffaele Fitto, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee, Ángela Vallina

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij

S&D

Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

2

-

ALDE

Matthijs van Miltenburg

NI

Κωνσταντίνος Παπαδάκης

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

10.9.2018

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ

της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 -2018/0202(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Vilija Blinkevičiūtė

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων παρουσιάζει στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Οι οριζόντιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΣΕΕ») και στο άρθρο 10 της ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ, θα πρέπει να τηρούνται κατά την εφαρμογή των Ταμείων, λαμβανομένου υπόψη του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να στοχεύουν στην εξάλειψη των ανισοτήτων, στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, καθώς και στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Οι στόχοι των Ταμείων θα πρέπει να επιδιώκονται στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και της προώθησης από την Ένωση του στόχου της διατήρησης, της προστασίας και της βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 και στο άρθρο 191 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, λαμβανομένης υπόψη της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».

(1)  Οι οριζόντιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΣΕΕ») και στο άρθρο 10 της ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ, θα πρέπει να τηρούνται κατά την εφαρμογή των Ταμείων, λαμβανομένου υπόψη του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να στοχεύουν στην εξάλειψη των ανισοτήτων, στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, διασφαλίζοντας ότι η εφαρμογή των προτεραιοτήτων, που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ, θα συμβάλλει στην προώθηση της ισότητας των φύλων, καθώς και στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Οι στόχοι των Ταμείων θα πρέπει να επιδιώκονται στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και της προώθησης από την Ένωση του στόχου της διατήρησης, της προστασίας και της βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 και στο άρθρο 191 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, λαμβανομένης υπόψη της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο της Αλλαγής, το οποίο εδρεύει στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) στο Δουβλίνο, επικουρεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη με ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις, προκειμένου να βοηθήσει στην αξιολόγηση των τάσεων της παγκοσμιοποίησης, της αναδιάρθρωσης και της χρήσης του ΕΤΠ.

(17)  Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο της Αλλαγής, το οποίο εδρεύει στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) στο Δουβλίνο, επικουρεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη με ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις, προκειμένου να βοηθήσει στην αξιολόγηση των τάσεων της παγκοσμιοποίησης, της αναδιάρθρωσης και της χρήσης του ΕΤΠ. Οι αναλύσεις αυτές θα πρέπει, κατά περίπτωση, να περιλαμβάνουν την αξιολόγηση της διάστασης του φύλου σε αυτές τις τάσεις, προκειμένου το ΕΤΠ, καθώς και άλλα συναφή εργαλεία, να καταπολεμούν αποτελεσματικότερα τις ανισότητες μεταξύ των φύλων.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές του ΕΤΠ θα πρέπει να αφορούν κυρίως ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας που να αποσκοπούν στην ταχεία επανένταξη των δικαιούχων σε διατηρήσιμη απασχόληση, είτε εντός είτε εκτός του αρχικού κλάδου δραστηριότητάς τους. Τα μέτρα θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις αναμενόμενες ανάγκες της τοπικής ή της περιφερειακής αγοράς εργασίας. Ωστόσο, όταν είναι σκόπιμο, θα πρέπει επίσης να υποστηρίζεται η κινητικότητα των απολυμένων εργαζομένων προκειμένου να βοηθηθούν να βρουν νέα εργασία αλλού. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στη διάδοση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή εποχή. Η συμπερίληψη χρηματικών επιδομάτων σε μια συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να είναι περιορισμένη. Οι εταιρείες θα μπορούσαν να ενθαρρυνθούν να συμμετάσχουν στην εθνική συγχρηματοδότηση για τα μέτρα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ.

(19)  Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές του ΕΤΠ θα πρέπει να αφορούν κυρίως ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας που να αποσκοπούν στην ταχεία επανένταξη των δικαιούχων σε διατηρήσιμη απασχόληση, όπου θα προωθούνται νέες μορφές ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής προκειμένου να υποστηρίζονται οι εργαζόμενοι γονείς και οι φροντιστές καθώς και η ισότητα των φύλων στην απασχόληση, είτε εντός είτε εκτός του αρχικού κλάδου δραστηριότητάς τους. Τα μέτρα θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις αναμενόμενες ανάγκες της τοπικής ή της περιφερειακής αγοράς εργασίας. Ωστόσο, όταν είναι σκόπιμο, θα πρέπει επίσης να υποστηρίζεται η κινητικότητα των απολυμένων εργαζομένων προκειμένου να βοηθηθούν να βρουν νέα εργασία αλλού. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στη διάδοση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή εποχή. Η συμπερίληψη χρηματικών επιδομάτων σε μια συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να είναι περιορισμένη. Οι εταιρείες θα μπορούσαν να ενθαρρυνθούν να συμμετάσχουν στην εθνική συγχρηματοδότηση για τα μέτρα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι οι μορφές διατηρήσιμης απασχόλησης στις οποίες θα επανενταχθούν οι δικαιούχοι θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν το πλήρες φάσμα των επιλογών εξισορρόπησης επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και την επικείμενη οδηγία της ΕΕ, συμβάλλοντας έτσι τόσο στην ισότητα των φύλων στην απασχόληση όσο και στην ιδιωτική ζωή.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές του ΕΤΠ θα πρέπει να αφορούν κυρίως ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας που να αποσκοπούν στην ταχεία επανένταξη των δικαιούχων σε διατηρήσιμη απασχόληση, είτε εντός είτε εκτός του αρχικού κλάδου δραστηριότητάς τους. Τα μέτρα θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις αναμενόμενες ανάγκες της τοπικής ή της περιφερειακής αγοράς εργασίας. Ωστόσο, όταν είναι σκόπιμο, θα πρέπει επίσης να υποστηρίζεται η κινητικότητα των απολυμένων εργαζομένων προκειμένου να βοηθηθούν να βρουν νέα εργασία αλλού. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στη διάδοση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή εποχή. Η συμπερίληψη χρηματικών επιδομάτων σε μια συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να είναι περιορισμένη. Οι εταιρείες θα μπορούσαν να ενθαρρυνθούν να συμμετάσχουν στην εθνική συγχρηματοδότηση για τα μέτρα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ.

(19)  Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές του ΕΤΠ θα πρέπει να αφορούν κυρίως ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας που να αποσκοπούν στην ταχεία επανένταξη των δικαιούχων σε διατηρήσιμη απασχόληση, είτε εντός είτε εκτός του αρχικού κλάδου δραστηριότητάς τους. Τα μέτρα θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις αναμενόμενες ανάγκες της τοπικής ή της περιφερειακής αγοράς εργασίας. Ωστόσο, όταν είναι σκόπιμο, θα πρέπει επίσης να υποστηρίζεται η κινητικότητα των απολυμένων εργαζομένων προκειμένου να βοηθηθούν να βρουν νέα εργασία αλλού. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στη διάδοση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή εποχή και στην εξάλειψη των στερεοτύπων του φύλου στην απασχόληση, όποτε ενδείκνυται. Η συμπερίληψη χρηματικών επιδομάτων σε μια συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να είναι περιορισμένη. Οι εταιρείες θα μπορούσαν να ενθαρρυνθούν να συμμετάσχουν στην εθνική συγχρηματοδότηση για τα μέτρα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α)  Κατά την εφαρμογή και τον σχεδιασμό της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών, με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξης των δικαιούχων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιοποιήσουν και να εστιάσουν καλύτερα τους στόχους του ψηφιακού θεματολογίου και της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά με σκοπό την αντιμετώπιση του σοβαρού χάσματος μεταξύ των φύλων στους τομείς των ΤΠΕ και των επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) με την προώθηση της επιμόρφωσης και της επανειδίκευσης των γυναικών στους τομείς των ΤΠΕ και των STEM. Κατά την εφαρμογή και τον σχεδιασμό της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών, τα κράτη μέλη θα πρέπει επιπλέον να αποφύγουν τη διαιώνιση της κυριαρχίας ενός φύλου στους κλάδους και τους τομείς όπου αυτό συμβαίνει κατά παράδοση. Η αύξηση της εκπροσώπησης του λιγότερο εκπροσωπούμενου φύλου σε διάφορους τομείς, όπως ο χρηματοοικονομικός τομέας και οι τομείς των ΤΠΕ και των STEM, αναμένεται να συμβάλει στη μείωση του μισθολογικού και συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των φύλων.

Αιτιολόγηση

Οι προηγούμενες εμπειρίες από την εφαρμογή του ΕΤΠ έδειξαν ότι οι γυναίκες επανειδικεύονται στους τομείς όπου κυριαρχούν κατά παράδοση οι γυναίκες και οι οποίοι αμείβονται λιγότερο, με αποτέλεσμα να διαιωνίζεται το μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Κατά την κατάρτιση της συντονισμένης δέσμης ενεργητικών μέτρων της πολιτικής για την αγορά εργασίας τα κράτη μέλη θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους μειονεκτούντες δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων των νέων, των ηλικιωμένων ανέργων και όσων αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας, καθώς οι ομάδες αυτές βιώνουν ιδιαίτερα προβλήματα επανένταξης στην αγορά εργασίας. Παρόλα αυτά, οι αρχές της ισότητας των φύλων και της απαγόρευσης των διακρίσεων, οι οποίες συγκαταλέγονται στις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης και κατοχυρώνονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, θα πρέπει να τηρούνται και να προάγονται κατά την εφαρμογή του ΕΤΠ.

(21)  Κατά την κατάρτιση της συντονισμένης δέσμης ενεργητικών μέτρων της πολιτικής για την αγορά εργασίας τα κράτη μέλη θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους μειονεκτούντες δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων των νέων, των ηλικιωμένων ανέργων και όσων αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας, και να λαμβάνουν υπόψη τους την ανάγκη καταπολέμησης της διακριτικής μεταχείρισης των γυναικών στην απασχόληση, καθώς οι ομάδες αυτές βιώνουν ιδιαίτερα προβλήματα επανένταξης στην αγορά εργασίας. Παρόλα αυτά, οι αρχές της ισότητας των φύλων και της απαγόρευσης των διακρίσεων, οι οποίες συγκαταλέγονται στις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης και κατοχυρώνονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, θα πρέπει να τηρούνται και να προάγονται κατά την εφαρμογή του ΕΤΠ. Στόχος της εφαρμογής του ΕΤΠ θα πρέπει να είναι η συμβολή του στην προώθηση διατηρήσιμης απασχόλησης που να εγγυάται ίσες ευκαιρίες, να τηρεί την αρχή της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας και να στηρίζει μέτρα εξισορρόπησης εργασίας και ιδιωτικής ζωής που να προάγουν την ισότητα των φύλων.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Κατά την κατάρτιση της συντονισμένης δέσμης ενεργητικών μέτρων της πολιτικής για την αγορά εργασίας τα κράτη μέλη θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους μειονεκτούντες δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων των νέων, των ηλικιωμένων ανέργων και όσων αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας, καθώς οι ομάδες αυτές βιώνουν ιδιαίτερα προβλήματα επανένταξης στην αγορά εργασίας. Παρόλα αυτά, οι αρχές της ισότητας των φύλων και της απαγόρευσης των διακρίσεων, οι οποίες συγκαταλέγονται στις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης και κατοχυρώνονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, θα πρέπει να τηρούνται και να προάγονται κατά την εφαρμογή του ΕΤΠ.

(21)  Κατά την κατάρτιση της συντονισμένης δέσμης ενεργητικών μέτρων της πολιτικής για την αγορά εργασίας τα κράτη μέλη θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους μειονεκτούντες δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων των νέων, των ηλικιωμένων ανέργων, των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με εξαρτώμενους συγγενείς και όσων αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας, καθώς οι ομάδες αυτές βιώνουν ιδιαίτερα προβλήματα επανένταξης στην αγορά εργασίας. Παρόλα αυτά, οι αρχές της ισότητας των φύλων και της απαγόρευσης των διακρίσεων, οι οποίες συγκαταλέγονται στις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης και κατοχυρώνονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, θα πρέπει να τηρούνται και να προάγονται κατά την εφαρμογή του ΕΤΠ.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25α)  Υπό το φως της αρχής της ισότητας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν αποτελεσματική πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με το ΕΤΠ σε ολόκληρη την επικράτειά τους, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών περιοχών.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Για να δοθεί η δυνατότητα πολιτικού ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συνεχούς παρακολούθησης από την Επιτροπή όσον αφορά τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με τη συνδρομή του ΕΤΠ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν τελική έκθεση για την εφαρμογή του ΕΤΠ.

(31)  Για να δοθεί η δυνατότητα πολιτικού ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συνεχούς παρακολούθησης από την Επιτροπή όσον αφορά τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με τη συνδρομή του ΕΤΠ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν τελική έκθεση για την εφαρμογή του ΕΤΠ, η οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε σαφείς απαιτήσεις παρακολούθησης και να περιέχει παρακολούθηση της περαιτέρω πορείας των δικαιούχων και εκτίμηση των επιπτώσεων στην ισότητα των φύλων.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(39)  Λαμβανομένου υπόψη του ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας απαιτεί ένα ορισμένο επίπεδο ψηφιακών ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού, η διάδοση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή εποχή θα πρέπει να αποτελεί υποχρεωτικό οριζόντιο στοιχείο οποιασδήποτε προσφερόμενης συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών,

(39)  Λαμβανομένου υπόψη του ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας απαιτεί ένα ορισμένο επίπεδο ψηφιακών ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού, η διάδοση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή εποχή θα πρέπει να αποτελεί υποχρεωτικό οριζόντιο στοιχείο οποιασδήποτε προσφερόμενης συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών και θα πρέπει να περιλαμβάνει τον στόχο της αύξησης της συμμετοχής των γυναικών στους κλάδους STEM.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο ειδικότερος στόχος του ΕΤΠ είναι να προσφέρει βοήθεια σε περίπτωση απρόβλεπτων σημαντικών αναδιαρθρώσεων, ιδίως εκείνων που οφείλονται στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, όπως οι αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου, οι εμπορικές διαμάχες, οι χρηματοπιστωτικές ή οικονομικές κρίσεις, η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ή αποτελούν συνέπεια της ψηφιοποίησης ή της αυτοματοποίησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε μέτρα που βοηθούν τις πιο μειονεκτούσες ομάδες.

2.  Ο ειδικότερος στόχος του ΕΤΠ είναι να προσφέρει βοήθεια σε περίπτωση απρόβλεπτων σημαντικών αναδιαρθρώσεων, ιδίως εκείνων που οφείλονται στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, όπως οι αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου, οι εμπορικές διαμάχες, οι χρηματοπιστωτικές ή οικονομικές κρίσεις, η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ή αποτελούν συνέπεια της ψηφιοποίησης ή της αυτοματοποίησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε μέτρα που βοηθούν τις πιο μειονεκτούσες ομάδες και στην προαγωγή της ισότητας των φύλων.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  «η αρχή της ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών» σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει καμία άμεση ή έμμεση διάκριση βάσει φύλου στα διάφορα στάδια της εφαρμογής της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, ειδικότερα κατά την επιλογή ομάδων στόχου και τον καθορισμό κριτηρίων, δεικτών και δικαιούχων·

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της αρχής της ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών πρέπει να προστεθεί με σκοπό την ενίσχυση της διάστασης του φύλου στο πλαίσιο του κανονισμού. Επιπλέον, θα πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά στις έμμεσες διακρίσεις, δεδομένου ότι αυτό είναι συνήθως το είδος των (ακούσιων) διακρίσεων που παρατηρούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής διαφόρων προγραμμάτων.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μπορεί να χορηγείται χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ για ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας που αποτελούν μέρος συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών με στόχο να διευκολυνθεί η επανένταξη των δικαιούχων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση, και ιδίως των πλέον μειονεκτούντων από τους εργαζομένους που έχουν απολυθεί, στην απασχόληση ή στην αυτοαπασχόληση.

Μπορεί να χορηγείται χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ για ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας που αποτελούν μέρος συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών με στόχο να διευκολυνθεί η επανένταξη των δικαιούχων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση, και ιδίως των γυναικών και των πλέον μειονεκτούντων από τους εργαζομένους που έχουν απολυθεί, στην απασχόληση ή στην αυτοαπασχόληση.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  ειδικά σχεδιασμένη κατάρτιση και επιμόρφωση, όπως για την απόκτηση δεξιοτήτων της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών, καθώς και άλλων δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή εποχή, πιστοποίηση της αποκτηθείσας πείρας, συνδρομή στην αναζήτηση εργασίας, επαγγελματικό προσανατολισμό, συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδήγηση, βοήθεια επανένταξης στην αγορά εργασίας, προώθηση της επιχειρηματικότητας, ενίσχυση για αυτοαπασχόληση, σύσταση επιχείρησης και εξαγορά επιχείρησης από τους εργαζομένους της, καθώς και δραστηριότητες συνεργασίας·

α)  ειδικά σχεδιασμένη κατάρτιση και επιμόρφωση, όπως για την απόκτηση δεξιοτήτων της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών, καθώς και άλλων δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή εποχή, πληροφορίες σχετικά με τη διά βίου μάθηση, πιστοποίηση της αποκτηθείσας πείρας, συνδρομή στην αναζήτηση εργασίας, επαγγελματικό προσανατολισμό, συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδήγηση, βοήθεια επανένταξης στην αγορά εργασίας, προώθηση της επιχειρηματικότητας, ενίσχυση για αυτοαπασχόληση, σύσταση επιχείρησης και εξαγορά επιχείρησης από τους εργαζομένους της, καθώς και δραστηριότητες συνεργασίας· οι εν λόγω δραστηριότητες υλοποιούνται βάσει της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, με ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση της ενεργού συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας·

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  ειδικά σχεδιασμένη κατάρτιση και επιμόρφωση, όπως για την απόκτηση δεξιοτήτων της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών, καθώς και άλλων δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή εποχή, πιστοποίηση της αποκτηθείσας πείρας, συνδρομή στην αναζήτηση εργασίας, επαγγελματικό προσανατολισμό, συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδήγηση, βοήθεια επανένταξης στην αγορά εργασίας, προώθηση της επιχειρηματικότητας, ενίσχυση για αυτοαπασχόληση, σύσταση επιχείρησης και εξαγορά επιχείρησης από τους εργαζομένους της, καθώς και δραστηριότητες συνεργασίας·

α)  ειδικά σχεδιασμένη κατάρτιση και επιμόρφωση, όπως για την απόκτηση δεξιοτήτων της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών, καθώς και άλλων δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή εποχή, πιστοποίηση της αποκτηθείσας πείρας, συνδρομή στην αναζήτηση εργασίας, επαγγελματικό προσανατολισμό, συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδήγηση, χειραφέτηση των γυναικών, ενότητες για την αυτοπεποίθηση και τα κίνητρα, βοήθεια επανένταξης στην αγορά εργασίας, προώθηση της επιχειρηματικότητας, ενίσχυση για αυτοαπασχόληση, σύσταση επιχείρησης και εξαγορά επιχείρησης από τους εργαζομένους της, καθώς και δραστηριότητες συνεργασίας·

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ειδικά χρονικώς περιορισμένα μέτρα, όπως επιδόματα αναζήτησης εργασίας, κίνητρα πρόσληψης για τους εργοδότες, επιδόματα κινητικότητας, κατάρτισης ή διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων για φροντιστές·

β)  ειδικά χρονικώς περιορισμένα μέτρα, όπως επιδόματα αναζήτησης εργασίας, κίνητρα πρόσληψης για τους εργοδότες, επιδόματα κινητικότητας, κατάρτισης ή διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων εξισορρόπησης επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για εργαζόμενους γονείς και φροντιστές·

Αιτιολόγηση

Το φάσμα των δικαιούχων θα πρέπει να αποσαφηνιστεί, δεδομένου ότι αντιστοιχεί στην επικείμενη νομοθετική πράξη. Επιπλέον, δεδομένου ότι στη νομοθεσία της ΕΕ δεν υπάρχει ορισμός του φροντιστή, υπάρχει κίνδυνος να μην καλύπτονται οι εργαζόμενοι γονείς εάν η διάταξη αναφέρεται μόνο στους φροντιστές.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  μέτρα για την ενθάρρυνση ιδίως των μειονεκτούντων εργαζομένων, των ανθρώπων που απειλούνται περισσότερο από τη φτώχεια ή των ηλικιωμένων εργαζομένων, προκειμένου αυτοί να παραμείνουν ή να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το κόστος των μέτρων που αναφέρονται στο στοιχείο β) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35% του συνολικού κόστους της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που απαριθμούνται στην παρούσα παράγραφο.

Το κόστος των μέτρων που αναφέρονται στο στοιχείο β) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνολικού κόστους της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που απαριθμούνται στην παρούσα παράγραφο.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες. Η συντονισμένη δέσμη είναι συμβατή προς τη μετάβαση σε μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία και, επίσης, επικεντρώνεται στη διάδοση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή βιομηχανική εποχή και λαμβάνει υπόψη τη ζήτηση στην τοπική αγορά εργασίας.

Ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών προβλέπει τις μελλοντικές και βιώσιμες προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες. Η συντονισμένη δέσμη είναι συμβατή προς τη μετάβαση σε μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία και, επίσης, επικεντρώνεται στη διάδοση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στους ψηφιακούς βιομηχανικούς και στους βιώσιμους πράσινους τομείς και θέσεις εργασίας και λαμβάνει υπόψη τη ζήτηση στην τοπική αγορά εργασίας και την ανάγκη εξάλειψης του χάσματος μεταξύ των φύλων στην απασχόληση.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Κατά τον σχεδιασμό της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών, με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξης των δικαιούχων για τους οποίους ζητείται στήριξη στην αγορά εργασίας, τα κράτη μέλη στοχεύουν στην αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ των φύλων στους τομείς των πληροφοριών, της επικοινωνίας, των επιστημών, των μαθηματικών και της τεχνολογίας, με την προώθηση της επανεκπαίδευσης και της επανειδίκευσης των γυναικών σε τομείς που είναι κατά παράδοση ανδροκρατούμενοι, όπως ο χρηματοοικονομικός τομέας και οι τομείς των ΤΠΕ και των STEM.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ και προωθούνται στα διάφορα στάδια της εφαρμογής της.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ και προωθούνται στα διάφορα στάδια της εφαρμογής της ιδίως κατά την επιλογή ομάδων στόχου, τον καθορισμό κριτηρίων και δεικτών και κατά τον σχεδιασμό της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών για τους δικαιούχους.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ και προωθούνται στα διάφορα στάδια της εφαρμογής της.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ και προωθούνται σε όλα τα κατάλληλα στάδια της εφαρμογής της.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή πραγματοποιεί δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας σε σχέση με τις δράσεις και τα αποτελέσματα του ΕΤΠ βάσει της εμπειρίας της, με στόχο να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του ΕΤΠ και να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες και οι εργαζόμενοι της Ένωσης γνωρίζουν για το ΕΤΠ.

Η Επιτροπή πραγματοποιεί δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας σε σχέση με τις δράσεις και τα αποτελέσματα του ΕΤΠ βάσει της εμπειρίας της, με στόχο να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του ΕΤΠ και να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες και οι εργαζόμενοι της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών και των εργαζομένων σε αγροτικές περιοχές με δύσκολη πρόσβαση σε πληροφορίες, γνωρίζουν για το ΕΤΠ.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το αργότερο στο τέλος του έβδομου μήνα μετά τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή τελική έκθεση σχετικά με την εκτέλεση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τα εξής:

1.  Το αργότερο στο τέλος του έβδομου μήνα μετά τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή τελική έκθεση με διαθέσιμα στο κοινό και κατανεμημένα ανά φύλο δεδομένα σχετικά με την εκτέλεση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τα εξής:

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  χωριστή αξιολόγηση του αντικτύπου στην ισότητα των φύλων στις περιπτώσεις υποβολής αναφοράς·

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ανά τετραετία η Επιτροπή διενεργεί, με δική της πρωτοβουλία και σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, αξιολόγηση των χρηματοδοτικών συνεισφορών του ΕΤΠ·

1.  Ανά τετραετία η Επιτροπή διενεργεί, με δική της πρωτοβουλία και σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, αξιολόγηση των χρηματοδοτικών συνεισφορών του ΕΤΠ, στην οποία λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου·

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

3.9.2018

 

 

 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

30.5.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

11.6.2018

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

ENVI

11.6.2018

 

REGI

11.6.2018

AGRI

5.7.2018

FEMM

11.6.2018

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

ENVI

21.6.2018

AGRI

20.6.2018

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Maria Arena

31.5.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

6.9.2018

9.10.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

27.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Λάμπρος Φουντούλης, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, António Marinho e Pinto, Tamás Meszerics, Michaela Šojdrová, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato

Ημερομηνία κατάθεσης

7.12.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

42

+

ALDE

Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Czesław Hoc

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, David Casa, Krzysztof Hetman, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Miroslavs Mitrofanovs

1

-

ECR

Amjad Bashir

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 11 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου