Postupak : 2018/0202(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0445/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0445/2018

Rasprave :

PV 15/01/2019 - 19
CRE 15/01/2019 - 19

Glasovanja :

PV 16/01/2019 - 12.6
CRE 16/01/2019 - 12.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0019

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1380kWORD 216k
7.12.2018
PE 625.202v02-00 A8-0445/2018

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (EGF)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

Izvjestiteljica: Maria Arena

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 MIŠLJENJE Odbora za međunarodnu trgovinu
 MIŠLJENJE Odbora za proračune
 MIŠLJENJE Odbora za proračunski nadzor
 MIŠLJENJE Odbora za regionalni razvoj
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (EGF)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

(Redovni zakonodavni postupak prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0380),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 175. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0231/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od ... (1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od ... (2),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja, mišljenja Odbora za međunarodnu trgovinu, Odbora za proračune, Odbora za proračunski nadzor, Odbora za regionalni razvoj te stajalište u obliku amandmana Odbora za prava žena i jednakost spolova (A8-0445/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (EGF)

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za tranziciju (EFT)

Obrazloženje

Zbog horizontalne izmjene, koja se primjenjuje u cijelom tekstu, DLA-ovi (pravnici-lingvisti) moraju provesti izmjene pri uvrštavanju u konačni tekst Uredbe. Stoga povezane izmjene nisu uvrštene u konačno izvješće.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Pri provedbi fondova trebala bi se poštovati horizontalna načela utvrđena u članku 3. Ugovora o Europskoj uniji („UEU”) i članku 10. Ugovora o funkcioniranju Europske unije („UFEU”), uključujući načela supsidijarnosti i proporcionalnosti kako je utvrđeno u članku 5. UEU-a, uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima. Države članice i Komisija trebale bi nastojati ukloniti nejednakosti i promicati ravnopravnost muškaraca i žena te integrirati rodnu perspektivu, boriti se protiv diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjeroispovijesti ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije. Ciljevi fondova trebali bi se ostvarivati u okviru održivog razvoja i promicanja cilja Unije koji se odnosi na očuvanje, zaštitu i unapređenje kvalitete okoliša u skladu s člankom 11. i člankom 191. stavkom 1. UFEU-a, uzimajući u obzir načelo „onečišćivač plaća”.

(1)  Pri provedbi fondova trebala bi se poštovati horizontalna načela utvrđena u članku 3. Ugovora o Europskoj uniji („UEU”) i člancima 9. i 10. Ugovora o funkcioniranju Europske unije („UFEU”), uključujući načela supsidijarnosti i proporcionalnosti kako je utvrđeno u članku 5. UEU-a, uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima. U skladu s člankom 8. UFEU-a, države članice i Komisija trebale bi nastojati ukloniti nejednakosti i promicati ravnopravnost muškaraca i žena te integrirati rodnu perspektivu, boriti se protiv diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjeroispovijesti ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije. Ciljevi fondova trebali bi se ostvarivati u okviru održivog razvoja i promicanja cilja Unije koji se odnosi na očuvanje, zaštitu i unapređenje kvalitete okoliša u skladu s člankom 11. i člankom 191. stavkom 1. UFEU-a, uzimajući u obzir načelo „onečišćivač plaća”.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  U veljači 2018 Komisija je donijela Komunikaciju „Nov, moderan višegodišnji financijski okvir za Europsku uniju koja učinkovito ostvaruje svoje prioritete nakon 2020.18. U Komunikaciji se naglašava da proračun Unije podržava europsko jedinstveno socijalno tržišno gospodarstvo. Stoga će biti izuzetno važno poboljšati mogućnosti za zapošljavanje i svladati izazove u području vještina, posebice one povezane s digitalizacijom. Fleksibilnost proračuna ključno je načelo sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira. Mehanizmi fleksibilnosti ostaju na snazi kako bi se Uniji omogućilo da reagira na nepredviđene događaje i osiguralo da se proračunska sredstva koriste tamo gdje su najhitnije potrebna.

(4)  U veljači 2018 Komisija je donijela Komunikaciju „Nov, moderan višegodišnji financijski okvir za Europsku uniju koja učinkovito ostvaruje svoje prioritete nakon 2020.18 U Komunikaciji se naglašava da proračun Unije podržava europsko jedinstveno socijalno tržišno gospodarstvo. Stoga će biti izuzetno važno poboljšati mogućnosti za zapošljavanje i svladati izazove u području vještina, posebice one povezane s digitalizacijom, automatizacijom i tranzicijom u smjeru gospodarstva koje učinkovito iskorištava resurse, uz potpuno poštovanje Pariškog sporazuma iz 2015. o klimatskim promjena koji je uslijedio nakon 21. konferencije stranaka Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama. Fleksibilnost proračuna ključno je načelo sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira. Mehanizmi fleksibilnosti ostaju na snazi kako bi se Uniji omogućilo da pravodobnije reagira na nepredviđene događaje i osiguralo da se proračunska sredstva koriste tamo gdje su najhitnije potrebna.

__________________

__________________

18 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf

18 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  U svojem Dokumentu za razmatranje o svladavanju globalizacije20 Komisija prepoznaje kombinaciju globalizacije trgovine i tehnološke promjene kao glavne uzroke povećane potražnje za kvalificiranom radnom snagom i smanjenog broja poslova koji zahtijevaju niže kvalifikacije. Unatoč ukupnim velikim prednostima otvorenije trgovine i daljnje integracije svjetskih gospodarstava, potrebno je uhvatiti se u koštac s tim negativnim popratnim učincima. Budući da su aktualne koristi globalizacije neravnomjerno raspoređene među ljudima i regijama te da to znatno utječe na pogođene osobe, postoji opasnost da će sve brži tehnološki napredak dodatno potaknuti te učinke. Stoga će u skladu s načelima solidarnosti i održivosti biti potrebno osigurati pravedniju raspodjelu koristi globalizacije usklađivanjem gospodarskog otvaranja i tehnološkog napretka sa socijalnom zaštitom.

(6)  U svojem Dokumentu za razmatranje o svladavanju globalizacije20 Komisija prepoznaje kombinaciju globalizacije trgovine i tehnološke promjene kao glavne uzroke povećane potražnje za kvalificiranom radnom snagom i smanjenog broja poslova koji zahtijevaju niže kvalifikacije. Potrebna su prikladna sredstva za suočavanje s negativnim popratnim učincima, istovremeno priznajući prednosti otvorenije trgovine. Budući da su aktualne koristi globalizacije neravnomjerno raspoređene među ljudima i regijama te da to znatno utječe na pogođene osobe, postoji opasnost da će tehnološke i ekološke promjene dodatno potaknuti te učinke. Stoga će u skladu s načelima solidarnosti i održivosti biti potrebno osigurati pravedniju raspodjelu koristi globalizacije. Radi bolje prilagodbe poslovnog svijeta i radne snage relevantnim strukturnim fondovima Unije, kao što je Europski socijalni fond plus (ESF+), potrebno je u široj mjeri predvidjeti istodobne negativne učinke globalizacije te tehnološke i ekološke tranzicije usklađivanjem gospodarskog rasta i tehnološkog napretka s prikladnim mjerama socijalne zaštite i aktivnom potporom pristupu mogućnostima za zapošljavanje i samozapošljavanje.

__________________

__________________

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_hr.

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_hr.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  U svojem Dokumentu za razmatranje o budućnosti financija Unije21 Komisija ističe potrebu za smanjenjem gospodarskih i socijalnih razlika među državama članicama i unutar njih. Glavni je prioritet ulaganje u jednakost, socijalnu uključenost, obrazovanje i osposobljavanje te zdravlje.

(7)  U svojem Dokumentu za razmatranje o budućnosti financija Unije21 Komisija ističe potrebu za smanjenjem gospodarskih i socijalnih razlika među državama članicama i unutar njih. Glavni je prioritet ulaganje u održiv razvoj, jednakost, socijalnu uključenost, obrazovanje i osposobljavanje te zdravlje.

_________________

_________________

21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_hr.

21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_hr.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Zbog globalizacije i tehnoloških promjena svjetska će gospodarstva vjerojatno postati još povezanija i ovisnija jedna o drugima. Preraspodjela rada neophodan je dio te gospodarske promjene. Žele li se pravedno raspodijeliti koristi promjene, izuzetno je važno da se ponudi pomoć radnicima koji su proglašeni viškom i onima kojima prijeti da to postanu. Okvir EU-a za kvalitetu predviđanja promjena i restrukturiranja22 instrument je politike Unije kojim se utvrđuje okvir najboljih praksi za predviđanje restrukturiranja poduzeća i njihovo rješavanje. Riječ je o sveobuhvatnom okviru o tome kako bi se primjerenim političkim sredstvima trebali rješavati izazovi gospodarske prilagodbe i restrukturiranja te njihov učinak na zapošljavanje i društvo. Njime se ujedno pozivaju države članice da iskoriste nacionalna financijska sredstva i sredstva EU-a tako da se djelotvornije ublaži socijalni učinak restrukturiranja, posebice negativne posljedice na zaposlenost. Glavni instrumenti Unije za pomoć pogođenim radnicima su Europski socijalni fond plus (ESF+), koji je osmišljen da se unaprijed ponudi pomoć, i EGF, koji je osmišljen da se u slučaju neočekivanih velikih restrukturiranja reagira reaktivno.

(8)  Zbog klimatskih promjena, globalizacije i tehnoloških promjena svjetska će gospodarstva vjerojatno postati još povezanija i ovisnija jedna o drugima. Preraspodjela rada neophodan je dio te gospodarske promjene. Žele li se pravedno raspodijeliti koristi promjene, izuzetno je važno da se ponudi pomoć radnicima koji su proglašeni viškom i onima kojima prijeti da to postanu. Glavni instrumenti Unije za pomoć pogođenim radnicima jesu ESF+, koji je osmišljen da se unaprijed ponudi pomoć, i EFT, koji je osmišljen radi pružanja reaktivne pomoći u slučaju velikih restrukturiranja. Okvir EU-a za kvalitetu predviđanja promjena i restrukturiranja22 instrument je politike Unije kojim se utvrđuje okvir najboljih praksi za predviđanje restrukturiranja poduzeća i njihovo rješavanje. Riječ je o sveobuhvatnom okviru o tome kako bi se primjerenim političkim sredstvima trebali rješavati izazovi gospodarske prilagodbe i restrukturiranja te njihov učinak na zapošljavanje i društvo. Njime se ujedno pozivaju države članice da iskoriste nacionalna financijska sredstva i sredstva EU-a tako da se djelotvornije ublaži socijalni učinak restrukturiranja, posebice negativne posljedice na zaposlenost.

__________________

__________________

22 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Okvir EU-a za kvalitetu predviđanja promjena i restrukturiranja (COM(2013) 882 final, 13.12.2013.).

22 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Okvir EU-a za kvalitetu predviđanja promjena i restrukturiranja (COM(2013) 882 final, 13.12.2013.).

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11a) Program EFT-a trebao bi biti vidljiv te bi se njime trebali zahtijevati dodatni i bolji podaci kako bi se omogućila odgovarajuća znanstvena ocjena EFT-a i izbjegla administrativna ograničenja u upravljanju programom pomoći za prilagodbu trgovini.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Komisija naglašava stalnu važnost uloge EGF-a kao fleksibilnog fonda koji radnicima koji izgube radno mjesto tijekom velikih restrukturiranja pruža potporu i pomaže im da što brže pronađu novi posao. Unija bi trebala nastaviti pružati posebnu, jednokratnu potporu za olakšavanje ponovnog uključivanja u rad radnika koji su proglašeni viškom na prostorima, u sektorima, područjima ili tržištima rada pogođenima ozbiljnim ekonomskim poremećajem. S obzirom na međudjelovanje i međusobne učinke otvorene trgovine, tehnoloških promjena ili drugih faktora kao što je prelazak na niskougljično gospodarstvo te s obzirom na to da je sve teže izdvojiti konkretan faktor koji uzrokuje otpuštanja, ubuduće će za mobilizaciju EGF-a biti dovoljan samo znatan učinak restrukturiranja. S obzirom na njegovu svrhu, a to je pružanje potpore u hitnim situacijama i neočekivanim okolnostima, i dopunjujući anticipatornu potporu u okviru ESF-a plus, EGF ostaje fleksibilan i poseban instrument izvan proračunskih gornjih granica višegodišnjeg financijskog okvira, kako je navedeno u Komunikaciji Komisije. „Moderan proračun Unije koja štiti, osnažuje i brani: višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.–2027.” i njezinu Prilogu27.

(13)  Komisija naglašava stalnu važnost uloge EFT-a kao fleksibilnog fonda koji radnicima koji izgube radno mjesto tijekom velikih restrukturiranja pruža potporu i pomaže im da što brže pronađu novi posao. Unija bi trebala nastaviti pružati posebnu, jednokratnu potporu za olakšavanje ponovnog uključivanja u kvalitetan i održivi rad radnika koji su proglašeni viškom na prostorima, u sektorima, područjima ili tržištima rada pogođenima ozbiljnim ekonomskim poremećajem. S obzirom na međudjelovanje i međusobne učinke otvorene trgovine, tehnoloških promjena, digitalizacije i automatizacije ili drugih faktora kao što je prelazak na niskougljično gospodarstvo te s obzirom na to da je sve teže izdvojiti konkretan faktor koji uzrokuje otpuštanja, ubuduće bi za mobilizaciju EFT-a trebao biti dovoljan samo znatan učinak restrukturiranja. S obzirom na njegovu svrhu, a to je pružanje potpore u hitnim situacijama i neočekivanim okolnostima, i dopunjujući anticipatornu potporu u okviru ESF-a plus, EFT bi trebao ostati fleksibilan i poseban instrument izvan proračunskih gornjih granica višegodišnjeg financijskog okvira, kako je navedeno u Komunikaciji Komisije. „Moderan proračun Unije koja štiti, osnažuje i brani: višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.–2027.” i njezinu Prilogu27.

__________________

__________________

27 Radni dokument službi Komisije SWD(2018) 171 final i prilog COM(2018) 321 final.

27 Radni dokument službi Komisije SWD(2018) 171 final i prilog COM(2018) 321 final.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13a)  U svojoj Rezoluciji od 30. svibnja 2018. o višegodišnjem financijskom okviru 2021. – 2027. i vlastitim sredstvima Europski parlament ponovno je potvrdio svoje čvrsto stajalište o potrebnoj razini financiranja za ključne politike Unije u VFO-u za razdoblje 2021. – 2027. kako bi se omogućilo ispunjavanje njihovih zadaća i ciljeva. Osobito je naglasio poziv da se udvostruče posebna financijska sredstva iz VFO-a za mala i srednja poduzeća te za borbu protiv nezaposlenosti mladih, pozdravio nekoliko prijedloga za poboljšanje postojećih odredbi, posebno one o povećanju dodijeljenih sredstava za posebne instrumente, te izrazio namjeru da pregovara o dodatnim poboljšanjima kad god je to potrebno.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Kao što je navedeno, kako bi se zadržala europska dimenzija EGF-a, zahtjev za potporu trebao bi se podnositi kad zbog velikog restrukturiranja dođe do znatnog učinka na lokalno ili regionalno gospodarstvo. Taj učinak trebalo bi definirati minimalnim brojem otpuštanja tijekom određenog referentnog razdoblja. Uzimajući u obzir zaključke evaluacije u sredini provedbenog razdoblja, prag se postavlja na 250 radnih mjesta proglašenih viškom tijekom referentnog razdoblja od četiri mjeseca (ili šest mjeseci u sektorskim slučajevima). Budući da valovi otpuštanja u različitim sektorima ali u istoj regiji imaju jednako znatan učinak na lokalno tržište rada, mogu se podnositi i regionalni zahtjevi. Na malim tržištima rada, poput malih država članica ili udaljenih regija, uključujući najudaljenije regije iz članka 349. UFEU-a, ili u izvanrednim okolnostima, zahtjevi se mogu podnositi i za manji broj otpuštanja.

(14)  Kao što je navedeno, kako bi se zadržala europska dimenzija EFT-a, zahtjev za potporu trebao bi se podnositi kad zbog velikog restrukturiranja dođe do znatnog učinka na lokalno ili regionalno gospodarstvo. Taj učinak trebalo bi definirati minimalnim brojem otpuštanja tijekom određenog referentnog razdoblja. Uzimajući u obzir zaključke evaluacije u sredini provedbenog razdoblja, prag se postavlja na 200 radnih mjesta proglašenih viškom tijekom predmetnih referentnih razdoblja. Budući da valovi otpuštanja u različitim sektorima ali u istoj regiji imaju jednako znatan učinak na lokalno tržište rada, mogu se podnositi i regionalni zahtjevi. Na malim tržištima rada, poput malih država članica ili udaljenih regija, uključujući najudaljenije regije iz članka 349. UFEU-a, ili u izvanrednim okolnostima, treba biti moguće podnositi zahtjeve i za manji broj otpuštanja.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14a)  Poštujući načelo supsidijarnosti i uzimajući u obzir potrebu za značajnim učinkom restrukturiranja kao pragom za primjenu EFT-a, EFT-om se treba nastojati pokazati solidarnost s otpuštenim radnicima iz svih vrsta poduzeća, neovisno o njihovoj veličini.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14b)  EFT bi trebao ostati poseban instrument Unije kojim se omogućuje odgovor na situacije koje prouzročuju velika restrukturiranja na europskom tržištu rada. Međutim, Unija bi i dalje trebala ulagati napore u pronalaženje održivijih načina za rješavanje strukturnih promjena i izazova koji utječu na tržišta rada i dovode do takvih događaja u državama članicama.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Europski centar za praćenje promjena, sa sjedištem u Europskoj zakladi za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) u Dublinu, pomaže Komisiji i državama članicama u kvalitativnim i kvantitativnim analizama i time u procjeni globalizacijskih trendova i korištenja EGF-a.

(17)  Europski centar za praćenje promjena, sa sjedištem u Europskoj zakladi za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) u Dublinu, pomaže Komisiji i državama članicama u kvalitativnim i kvantitativnim analizama i time u procjeni trendova, primjerice u području globalizacije, tehnoloških i ekoloških promjena, restrukturiranja i korištenja EFT-a. Takve analize trebaju obuhvaćati dostatne razvrstane podatke, osobito u pogledu roda, u svrhu učinkovitijeg suzbijanja rodnih nejednakosti.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17a)  U okviru Europskog centra za praćenje restrukturiranja (ERM) Eurofounda u stvarnom se vremenu prati izvješćivanje o velikim restrukturiranjima u cijeloj Uniji, na temelju mreže nacionalnih izvjestitelja. ERM je vrlo relevantan za EFT i trebao bi pomagati u njegovu radu, osobito pružanjem pomoći u utvrđivanju potencijalnih slučajeva intervencije te pružanjem pomoći u ranoj fazi.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Radnici koji su proglašeni viškom i samozaposlene osobe koje su prestale sa svojom djelatnošću trebali bi imati jednak pristup EGF-u bez obzira na vrstu ugovora o radu ili radnog odnosa. Stoga bi za potrebe ove Uredbe radnike koji su proglašeni viškom te samozaposlene osobe koje su prestale sa svojom djelatnošću trebalo smatrati mogućim korisnicima EGF-a.

(18)  Radnici koji su proglašeni viškom i samozaposlene osobe koje su prestale sa svojom djelatnošću trebali bi imati jednak pristup EFT-u bez obzira na vrstu ugovora o radu ili radnog odnosa. Stoga bi za potrebe ove Uredbe radnike koji su proglašeni viškom, neovisno o vrsti i trajanju njihova radnog odnosa, te samozaposlene osobe koje su prestale sa svojom djelatnošću trebalo smatrati mogućim korisnicima EFT-a.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Financijski doprinos iz EGF-a ponajprije bi trebao biti usmjeren na aktivne mjere tržišta rada čiji je cilj brzo ponovno uključivanje korisnika u održivo zapošljavanje u okviru njihova prvobitnog područja djelatnosti ili izvan njega. Mjere bi trebale odražavati predviđene potrebe lokalnog i regionalnog tržišta rada. Međutim, kad god to bude potrebno, mobilnost radnika koji su proglašeni viškom trebala bi se poduprijeti i kako bi im se pomoglo da drugdje pronađu novo zaposlenje. Poseban će se naglasak staviti na širenje vještina potrebnih u digitalno doba. Uključivanje novčanih naknada u usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama trebalo bi biti ograničeno. Poduzeća bi se moglo poticati da sudjeluju u nacionalnom sufinanciranju mjera koje podržava EGF.

(19)  Financijski doprinos iz EFT-a ponajprije bi trebao biti usmjeren na aktivne mjere tržišta rada i usluge prilagođene potrebama čiji je cilj brzo ponovno uključivanje korisnika u kvalitetno i održivo zapošljavanje u sektoru usmjerenom prema budućnosti, u okviru njihova prvobitnog područja djelatnosti ili izvan njega, ali bi se njime također trebalo nastojati promicati samozapošljavanje i otvaranje poduzeća, uključujući putem uspostave zadruga. Mjere bi trebale odražavati moguće potrebe lokalnog i regionalnog tržišta rada. Međutim, kad god to bude potrebno, mobilnost radnika koji su proglašeni viškom trebala bi se poduprijeti i kako bi im se pomoglo da drugdje pronađu novo zaposlenje. Poseban bi se naglasak trebao staviti na širenje vještina potrebnih u digitalno doba i rušenje rodnih stereotipa u zapošljavanju kad je to prikladno. Uključivanje novčanih naknada u usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama trebalo bi biti ograničeno. Financijski doprinosi ne bi trebali zamijeniti mjere za koje su, na temelju prava ili kolektivnih ugovora, odgovorne države članice ili poduzeća, nego bi se one trebale dopunjavati njima. Poduzeća bi se trebalo poticati da sudjeluju u nacionalnom sufinanciranju mjera koje podržava EFT.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19a)  Pri provedbi i oblikovanju usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama, kojemu je cilj olakšati ponovno uključivanje ciljanih korisnika, države članice trebale bi iskoristiti i bolje usmjeriti ciljeve Digitalne agende i strategije jedinstvenog digitalnog tržišta u cilju uklanjanja velikih razlika između spolova u sektoru IKT-a te sektorima znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike („STEM”) promicanjem ponovnog osposobljavanja i prekvalifikacije žena u sektorima IKT-a i STEM. Pri provedbi i oblikovanju usklađenog paketa prilagođenih usluga države članice ujedno trebaju izbjegavati da samo jedan spol prevladava u onim industrijama i sektorima u kojima je to tradicionalno bio slučaj. Povećanje zastupljenosti manje zastupljenog spola u različitim sektorima, kao što su financije, IKT i STEM, pridonijelo bi smanjenju razlike u plaćama i mirovinama između spolova.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Pri sastavljanju usklađenog paketa aktivnih mjera tržišta rada države članice trebale bi davati prednost mjerama koje će znatno povećati zapošljivost korisnika. Države članice trebale bi težiti tome da se najveći mogući broj korisnika koji sudjeluju u tim mjerama ponovno uključi u održivo zapošljavanje što prije unutar šestomjesečnog razdoblja prije isteka roka za podnošenje završnog izvješća o provedbi financijskog doprinosa.

(20)  Pri sastavljanju usklađenog paketa aktivnih mjera tržišta rada države članice trebale bi davati prednost mjerama koje će znatno povećati zapošljivost korisnika. Države članice trebale bi težiti tome da se svi korisnici koji sudjeluju u tim mjerama ponovno uključe u kvalitetno i održivo zapošljavanje što prije unutar sedmomjesečnog razdoblja prije isteka roka za podnošenje završnog izvješća o provedbi financijskog doprinosa. Pri osmišljavanju usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama potrebno je uzeti u obzir, gdje je to relevantno, temeljne razloge za otpuštanja te predvidjeti buduće izglede na tržištu rada i tražene vještine. Usklađeni paket trebao bi biti kompatibilan s prelaskom na klimatski prihvatljivo i resursno učinkovito gospodarstvo.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Pri osmišljavanju usklađenog paketa aktivnih mjera tržišta rada, države članice trebale bi pridavati posebnu pozornost korisnicima u nepovoljnom položaju, uključujući mlade i starije nezaposlene osobe i one kojima prijeti siromaštvo, s obzirom na to da se te skupine suočavaju s posebnim problemima pri ponovnom uključivanju na tržište rada. Neovisno o tome, pri provedbi EGF-a trebalo bi poštovati i promicati načela ravnopravnosti spolova i nediskriminacije, koja su među temeljnim vrijednostima Unije i dio su europskog stupa socijalnih prava.

(21)  Pri osmišljavanju usklađenog paketa aktivnih mjera tržišta rada, države članice trebale bi pridavati posebnu pozornost korisnicima u nepovoljnom položaju, uključujući osobe s invaliditetom, osobe s ovisnim članovima obitelji, mlade i starije nezaposlene osobe, osobe s niskom razinom kvalifikacija, osobe migrantskog podrijetla i osobe kojima prijeti siromaštvo, s obzirom na to da se te skupine suočavaju s posebnim problemima pri ponovnom uključivanju na tržište rada. Neovisno o tome, pri provedbi EFT-a trebalo bi poštovati i promicati načela ravnopravnosti spolova i nediskriminacije, koja su među temeljnim vrijednostima Unije i dio su europskog stupa socijalnih prava.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21a)  U razdoblju od ožujka 2007. do ožujka 2017. Komisija je od 21 države članice primila 148 zahtjeva za sufinanciranje iz Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF), u ukupnom iznosu od gotovo 600 milijuna EUR kako bi se osigurala pomoć za 138 888 otpuštenih radnika i 2944 osobe koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Kako bi potpora korisnicima bila učinkovita i brza, države članice trebale bi poduzeti sve što je u njihovoj moći da podnesu potpune zahtjeve za financijski doprinos iz EGF-a. Ako Komisija zatraži dodatne informacije radi procjene zahtjeva, dostavljanje dodatnih informacija trebalo bi biti vremenski ograničeno.

(22)  Kako bi potpora korisnicima bila učinkovita i brza, države članice trebale bi poduzeti sve što je u njihovoj moći da hitno podnesu potpune zahtjeve za financijski doprinos iz EFT-a, a institucije Unije trebale bi učiniti sve što mogu da ih brzo procijene. Ako Komisija zatraži dodatne informacije radi procjene zahtjeva, dostavljanje dodatnih informacija trebalo bi biti vremenski ograničeno.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22a)  U svrhu olakšavanja provedbe i ciljeva ove Uredbe, potrebna je veća promidžba EFT. U prethodnim je razdobljima potrošnja sredstava iz fonda bila znatno manja od planirane, ponajprije zbog neosviještenosti o postojanju EGF-a. To bi se moglo riješiti većom promidžbom EFT-a te pružanjem informacija o njemu i mogućnostima koje se njime pružaju, osobito na razini relevantnih nadležnih tijela država članica.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22b)  Komisija bi trebala olakšati pristup nacionalnim i regionalnim tijelima preko posebne službe za pomoć korisnicima koja pruža opće informacije i objašnjenja o postupcima i načinu podnošenja zahtjeva. Ta bi služba za pomoć korisnicima trebala na raspolaganje staviti standardne obrasce za statistiku i daljnju analizu.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Država članica koja podnosi zahtjev trebala bi u interesu korisnika i tijela nadležnih za provedbu mjera osigurati da se svi dionici uključeni u postupak podnošenja zahtjeva obavješćuju o napretku zahtjeva.

(23)  Država članica koja podnosi zahtjev trebala bi u interesu korisnika i tijela nadležnih za provedbu mjera osigurati da se svi dionici uključeni u postupak podnošenja zahtjeva obavješćuju o napretku zahtjeva i budu uključeni u provedbu.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  U skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja financijski doprinosi iz EGF-a ne bi smjeli zamijeniti, nego bi prema mogućnosti trebali dopunjavati mjere potpore koje su za korisnike na raspolaganju u okviru fondova Unije ili njezinih drugih politika i programa.

(24)  U skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja, financijski doprinosi iz EGF-a ne mogu zamijeniti, nego bi radije prema mogućnosti trebali dopunjavati mjere potpore koje su za korisnike na raspolaganju u okviru fondova Unije ili njezinih drugih politika i programa. Isto tako, financijskim doprinosom iz EFT-a ne mogu se zamijeniti nacionalne mjere ili mjere za koje su nadležna poduzeća u kojima se otpuštanja provode u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili kolektivnim ugovorima, nego trebaju stvarati europsku dodanu vrijednost.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Trebalo bi uključiti posebne odredbe za informativne i komunikacijske aktivnosti o primjerima djelovanja EGF-a i njihovim rezultatima.

(25)  S obzirom na načela jednakosti, države članice trebaju zajamčiti učinkoviti pristup informacijama o EFT-u na svojem cijelom državnom području, uključujući ruralna područja. Komisija bi osobito trebala promicati širenje postojeće najbolje prakse, podizati razinu osviještenosti o kriterijima prihvatljivosti u okviru EFT-a i postupcima podnošenja zahtjeva te poduzimati više kako bi podigla razinu osviještenosti o EFT-u među građanima Unije, osobito radnicima. Trebalo bi uključiti posebne odredbe za informativne i komunikacijske aktivnosti o primjerima djelovanja EFT-a i njihovim rezultatima.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(27a)  U proračunskoj liniji EFT-a u okviru godišnjeg proračunskog postupka na raspolaganju bi trebao biti odgovarajući iznos odobrenih sredstava za plaćanja kako bi se pokrile potrebe do kojih dolazi posebno tijekom prvih mjeseci svake godine, kada su mogućnosti za prijenos iz drugih proračunskih linija posebno ograničene.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  U interesu korisnika potpora bi se trebala omogućiti što prije i na što učinkovitiji način. Države članice i institucije Unije uključene u postupak donošenja odluka povezanih s EGF-om trebale bi činiti sve što je u njihovoj moći da smanje vrijeme obrade i pojednostavne postupke kako bi osigurale da se odluke o mobilizaciji EGF-a donose glatko i brzo. Stoga o zahtjevima za prijenos koje podnosi Komisija ubuduće odlučuje proračunsko tijelo te više nije potreban Komisijin prijedlog o mobilizaciji EGF-a.

(29)  U interesu korisnika potpora bi se trebala pružiti brzo i učinkovito. Države članice i institucije Unije uključene u postupak donošenja odluka povezanih s EFT-om trebale bi činiti sve što je u njihovoj moći da smanje vrijeme obrade i pojednostavne i prilagode postupke konkretnim potrebama kako bi osigurale da se odluke o mobilizaciji EFT-a donose glatko i brzo. Stoga bi o zahtjevima za prijenos koje podnosi Komisija ubuduće trebalo odlučivati proračunsko tijelo te više nije potreban Komisijin prijedlog o mobilizaciji EFT-a.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  U slučaju zatvaranja poduzeća radnicima koji su proglašeni viškom može se pomoći u preuzimanju dijela ili svih aktivnosti njihova bivšeg poslodavca.

(30)  U slučaju zatvaranja poduzeća radnicima koji su proglašeni viškom može se pomoći u preuzimanju dijela ili svih aktivnosti njihova bivšeg poslodavca, a država članica u kojoj se nalazi poduzeće može dati predujam koji je hitno potreban kako bi se to ostvarilo.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Kako bi se Europskom parlamentu omogućio politički nadzor, a Komisiji stalno praćenje rezultata dobivenih uz potporu EGF-a, države članice trebale bi podnijeti završno izvješće o provedbi EGF-a.

(31)  Kako bi se Europskom parlamentu omogućio politički nadzor, a Komisiji stalno praćenje rezultata dobivenih uz potporu EFT-a, države članice trebale bi podnijeti završno izvješće o provedbi EFT-a koje bi trebalo zadovoljavati jasne zahtjeve nadzora te sadržavati praćenje korisnika i procjenu učinka na ravnopravnost spolova.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(32a)  Države članice trebale bi provoditi učinkovite komunikacijske aktivnosti kako bi promicale financijske doprinose iz EFT-a, istaknule da financiranje potječe iz Unije i povećale prepoznatljivost djelovanja koja primaju sredstva Unije u okviru EFT-a.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  Uzimajući u obzir važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s obvezama Unije u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, ovim će se programom pridonijeti uključivanju klimatske politike u politike Unije i postizanju općeg cilja da se 25 % rashoda proračuna EU-a namijeni klimatskim ciljevima. Relevantne mjere utvrdit će se tijekom pripreme i provedbe fonda te će se ponovno procijeniti u okviru njegove evaluacije.

(37)  Uzimajući u obzir važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s obvezama Unije u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, ovim će se programom pridonijeti uključivanju klimatske politike u politike Unije i postizanju općeg cilja da se 25 % rashoda proračuna EU-a namijeni klimatskim ciljevima tijekom VFO-a u razdoblju 2021. – 2027. te godišnjeg cilja od 30 % koji je potrebno ostvariti što prije, a najkasnije do 2027. Relevantne mjere utvrdit će se tijekom pripreme i provedbe fonda te će se ponovno procijeniti u okviru njegove evaluacije.

Obrazloženje

U rezoluciji Europskog parlamenta od 14. ožujka 2018. o sljedećem VFO-u: priprema stajališta Parlamenta o VFO-u za razdoblje nakon 2020. (2017/2052(INI)) poziva se na to da se cilj od 30 % proračunskih rashoda EU-a za podupiranje klimatskih ciljeva ostvari što prije, a najkasnije do 2027.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39)  S obzirom na to da je za digitalnu transformaciju gospodarstva potrebna određena razina digitalnih kompetencija radne snage, širenje vještina potrebnih u digitalno doba trebalo bi biti obvezni horizontalni element svakog usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama,

(39)  S obzirom na to da je za digitalnu transformaciju gospodarstva potrebna određena razina digitalnih kompetencija radne snage, širenje vještina potrebnih u digitalno doba trebalo bi biti obvezni horizontalni element svakog usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama te bi trebalo sadržavati cilj povećanja sudjelovanja žena u profesijama iz sektora STEM.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U njoj se utvrđuju ciljevi EGF-a, oblici financiranja Unije i pravila za omogućivanje tog financiranja, uključujući zahtjeve koje podnose države članice za financijske doprinose iz EGF-a za mjere namijenjene korisnicima iz članka 7.

U njoj se utvrđuju ciljevi EFT-a, oblici financiranja Unije i pravila i kriteriji za omogućivanje tog financiranja, uključujući zahtjeve koje podnose države članice za financijske doprinose iz EFT-a za mjere namijenjene korisnicima iz članka 7.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

EGF pridonosi boljoj raspodjeli koristi globalizacije i tehnološkog napretka pružanjem pomoći radnicima koji su proglašeni viškom da se prilagode strukturnim promjenama. Kao takav, EGF pridonosi provedbi načela definiranih u europskom stupu socijalnih prava te poboljšava socijalnu i ekonomsku koheziju među regijama i državama članicama.

Cilj EFT-a jest pružanje potpore socioekonomskoj transformaciji do koje dolazi zbog globalizacije te tehnoloških i ekoloških promjena pružanjem pomoći radnicima koji su proglašeni viškom promicanjem alternativnog i održivog zapošljavanja. EFT je krizni fond koji djeluje reaktivno i doprinosi pravednoj tranziciji. Kao takav, EFT pridonosi provedbi načela definiranih u europskom stupu socijalnih prava te poboljšava socijalnu i ekonomsku koheziju među regijama i državama članicama.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Opći je cilj programa pokazati solidarnost prema radnicima koji su proglašeni viškom i samozaposlenim osobama koje su prestale sa svojom djelatnošću tijekom neočekivanih velikih restrukturiranja iz članka 5. te im pružiti potporu.

1.  Opći je cilj programa pokazati solidarnost prema radnicima koji su proglašeni viškom i samozaposlenim osobama koje su prestale sa svojom djelatnošću tijekom neočekivanih velikih restrukturiranja iz članka 5. stavaka 1., 2. i 3. te im pružiti financijsku potporu za mjere ponovnog zapošljavanja neovisno o vrsti ili trajanju njihova radnog odnosa.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Poseban je cilj EGF-a pružiti potporu u slučaju neočekivanih velikih restrukturiranja, posebice onih nastalih zbog izazova povezanih s globalizacijom kao što su promjene u tokovima svjetske trgovine, trgovinski sporovi, financijske ili gospodarske krize, prelazak na niskougljično gospodarstvo ili kao posljedica digitalizacije ili automatizacije. Posebna se pozornost daje mjerama kojima se pomaže skupinama u najnepovoljnijem položaju.

2.  Poseban je cilj EFT-a pružiti potporu i pomoć radnicima u ponovnom uključivanje na tržište rada u slučaju velikih restrukturiranja, posebice onih nastalih zbog izazova povezanih s globalizacijom kao što su promjene u tokovima svjetske trgovine, trgovinski sporovi, financijske ili gospodarske krize, prelazak na niskougljično gospodarstvo ili kao posljedica digitalizacije, automatizacije i tehnoloških promjena. Posebna se pozornost daje mjerama kojima se pomaže skupinama u najnepovoljnijem položaju i promicanju ravnopravnosti spolova.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  „radnik koji je proglašen viškom” znači radnik čije je zaposlenje zbog viškova završilo ranije ili čiji se ugovor ne obnavlja iz ekonomskih razloga;

(a)  „radnik koji je proglašen viškom” znači radnik, neovisno o vrsti ili trajanju njegova radnog odnosa, čije je zaposlenje zbog viškova završilo ranije ili čiji se ugovor ne obnavlja iz ekonomskih razloga;

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  prestanak djelatnosti za više od 250 radnika koji su proglašeni viškom ili samozaposlenih osoba tijekom referentnog razdoblja od četiri mjeseca u poduzeću u državi članici, uključujući slučajeve kad ta djelatnost prestaje kod dobavljača ili daljnjih proizvođača;

(a)  prestanak djelatnosti za najmanje 200 radnika koji su proglašeni viškom ili samozaposlenih osoba tijekom referentnog razdoblja od šest mjeseci u poduzeću u državi članici, uključujući slučajeve kad ta djelatnost prestaje kod dobavljača ili daljnjih proizvođača;

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  prestanak djelatnosti za više od 250 radnika koji su proglašeni viškom ili samozaposlenih osoba u referentnom razdoblju od šest mjeseci, posebice u MSP-ovima, pri čemu svi djeluju u istom ekonomskom sektoru definiranom na razini NACE Revizija 2 i smješteni su u jednoj regiji ili u dvije susjedne regije razine NUTS 2, ili u više od dvije susjedne regije razine NUTS 2 pod uvjetom da je više od 250 radnika ili samozaposlenih osoba pogođeno u dvije regije zajedno;

(b)  prestanak djelatnosti za najmanje 200 radnika koji su proglašeni viškom ili samozaposlenih osoba u referentnom razdoblju od devet mjeseci, posebice u MSP-ovima, pri čemu svi djeluju u istom ekonomskom sektoru definiranom na razini NACE Revizija 2 i smješteni su u jednoj regiji ili u dvije susjedne regije razine NUTS 2, ili u više od dvije susjedne regije razine NUTS 2 pod uvjetom da je najmanje 200 radnika ili samozaposlenih osoba pogođeno u dvije regije zajedno;

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  prestanak djelatnosti za više od 250 radnika koji su proglašeni viškom ili samozaposlenih osoba u referentnom razdoblju od četiri mjeseca, posebice u MSP-ovima, koji djeluju u istom ekonomskom sektoru ili različitim ekonomskim sektorima definiranima na razini NACE Revizija 2 i smješteni su u istoj regiji definiranoj na razini NUTS 2.

(c)  prestanak djelatnosti za najmanje 200 radnika koji su proglašeni viškom ili samozaposlenih osoba u referentnom razdoblju od devet mjeseci, posebice u MSP-ovima, koji djeluju u istom ekonomskom sektoru ili različitim ekonomskim sektorima definiranima na razini NACE Revizija 2 i smješteni su u istoj regiji definiranoj na razini NUTS 2.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Na malim tržištima rada ili u izvanrednim okolnostima, posebno u pogledu zahtjeva koji se odnose na MSP-ove, a koje je država članica podnositeljica zahtjeva valjano obrazložila, zahtjev za financijski doprinos na temelju ovog članka može se smatrati prihvatljivim čak i ako kriteriji utvrđeni u stavku 1. točkama (a), (b) ili (c) nisu u potpunosti ispunjeni, kad otpuštanja imaju ozbiljan učinak na zaposlenost i lokalno ili regionalno gospodarstvo. Država članica podnositeljica zahtjeva navodi koji od intervencijskih kriterija iz stavka 1. točaka (a), (b) ili (c) nisu u potpunosti ispunjeni. Ukupni iznos doprinosâ u izvanrednim okolnostima ne smije biti viši od 15 % godišnje gornje granice EGF-a.

3.  Na malim tržištima rada ili u izvanrednim okolnostima, uključujući zahtjeve koji se odnose na MSP-ove, a koje je država članica podnositeljica zahtjeva valjano obrazložila, zahtjev za financijski doprinos na temelju ovog članka može se smatrati prihvatljivim čak i ako kriteriji utvrđeni u stavku 1. točkama (a), (b) ili (c) nisu u potpunosti ispunjeni, kad otpuštanja imaju ozbiljan učinak na razine zaposlenosti i lokalno, regionalno ili nacionalno gospodarstvo. Država članica podnositeljica zahtjeva navodi koji od intervencijskih kriterija iz stavka 1. točaka (a), (b) ili (c) nisu u potpunosti ispunjeni. Ukupni iznos doprinosâ u izvanrednim okolnostima ne smije biti viši od 15 % godišnje gornje granice EFT-a.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  EGF se ne smije mobilizirati ako su radnici otpušteni zbog proračunskih rezova u državi članici koji utječu na sektore koji ovise o javnom financiranju.

4.  EFT se ne smije mobilizirati ako su radnici otpušteni zbog proračunskih rezova u državi članici koji utječu na sektore koji ponajprije ovise o javnom financiranju.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Država članica podnositeljica zahtjeva navodi metodu izračuna broja radnika i samozaposlenih osoba definiranih u članku 4. za potrebe članka 5.

1.  Država članica podnositeljica zahtjeva navodi metodu izračuna broja radnika koji su proglašeni viškom i samozaposlenih osoba definiranih u članku 4. za potrebe članka 5. stavaka 1., 2. i 3.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  radnici koji su proglašeni viškom i samozaposlene osobe koje su prestale sa svojom djelatnošću, izračunani u skladu s člankom 6., u okviru referentnih razdoblja iz članka 5.;

(a)  radnici koji su proglašeni viškom i samozaposlene osobe koje su prestale sa svojom djelatnošću, izračunani u skladu s člankom 6., u okviru referentnih razdoblja iz članka 5. stavaka 1., 2. i 3.;

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Odstupajući od članka 5., države članice podnositeljice zahtjeva mogu pružati usluge prilagođene potrebama, koje se sufinanciraju iz EFT-a, određenom broju mladih koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju te su na datum podnošenja zahtjeva mlađi od 25 godina ili, ako države članice tako odluče, mlađi od 30 godina, koji je jednak broju ciljanih korisnika, pri čemu se prednost daje osobama koje su proglašene viškom ili čija je djelatnost prestala, pod uvjetom da su se barem neka od otpuštanja dogodila u regijama razine NUTS 2.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Financijski doprinos iz EGF-a može se dati za aktivne mjere tržišta rada koje su dio usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama i koje su namijenjene lakšem ponovnom uključivanju u rad ciljanih korisnika i, posebice, osoba u najnepovoljnijem položaju među radnicima koji su proglašenim viškom ili njihovu samozapošljavanju.

Financijski doprinos iz EFT-a može se dati za aktivne mjere tržišta rada koje su dio usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama, uz sudjelovanje sindikata i/ili predstavnika radnika, i koje su namijenjene lakšem ponovnom uključivanju u kvalitetno i održivo zapošljavanje ciljanih korisnika i, posebice, osoba u najnepovoljnijem položaju među radnicima koji su proglašenim viškom ili njihovu samozapošljavanju.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Širenje vještina potrebnih u digitalno industrijsko doba obvezan je horizontalni element svakog paketa usluga prilagođenih potrebama. Razina osposobljavanja prilagođava se kvalifikacijama i potrebama korisnika.

Širenje vještina potrebnih u digitalno industrijsko doba, kao i u resursno učinkovitom gospodarstvu, obvezan je horizontalni element svakog paketa osposobljavanja i/ili usluga prilagođenih potrebama. Razina osposobljavanja prilagođava se kvalifikacijama, vještinama i konkretnim potrebama korisnika.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 3. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  osposobljavanje i ponovno osposobljavanje po mjeri, uključujući u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija i drugih vještina potrebnih u digitalno doba, vrednovanje stečenog iskustva, pomoć pri traženju zaposlenja, profesionalnu orijentaciju, savjetodavne usluge, mentorstvo, pomoć pri traženju zamjenskog posla, promociju poduzetništva, pomoć pri samozapošljavanju, osnivanju poduzeća i preuzimanju poslovanja od strane zaposlenika te suradničke aktivnosti;

(a)  osposobljavanje i ponovno osposobljavanje po mjeri, uključujući u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija i drugih vještina potrebnih u digitalno doba, vrednovanje stečenog iskustva, prilagođenu pomoć pri traženju zaposlenja, profesionalnu orijentaciju, savjetodavne usluge, mentorstvo, pomoć pri traženju zamjenskog posla, promociju poduzetništva, pomoć pri samozapošljavanju, osnivanju poduzeća i preuzimanju poslovanja od strane zaposlenika te suradničke aktivnosti;

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  posebne vremenski ograničene mjere kao što su naknade za traženje zaposlenja, poticaji za zapošljavanje koji se isplaćuju poslodavcima, naknade za mobilnost, dnevnice ili naknade za osposobljavanje, uključujući naknade za njegovatelje.

(b)  posebne vremenski ograničene mjere kao što su naknade za traženje zaposlenja, naknade za mobilnost, naknade za skrb o djeci, dnevnice ili naknade za osposobljavanje, uključujući naknade za njegovatelje, i poticaji za zapošljavanje koji se isplaćuju poslodavcima, uključujući poticaje za pružanje fleksibilnog radnog odnosa za radnike koji su proglašeni viškom.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Troškovi mjera iz točke (b) ne smiju biti viši od 35 % ukupnih troškova usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama navedenih u ovom stavku.

Troškovi mjera iz točke (b) nisu viši od 35 % ukupnih troškova usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama navedenih u ovom stavku.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ulaganja u samozapošljavanje, osnivanje vlastitog poduzeća ili preuzimanje poslovanja od strane zaposlenika ne smiju biti veća od 20 000 EUR po radniku koji je proglašen viškom.

Ulaganja u samozapošljavanje, osnivanje vlastitog poduzeća, uključujući zadrugu, ili preuzimanje poslovanja od strane zaposlenika nisu veća od 25 000 EUR po radniku koji je proglašen viškom.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pri osmišljavanju usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama predviđaju se buduće perspektive na tržištu rada i tražene vještine. Usklađeni paket kompatibilan je s prelaskom na održivo gospodarstvo koje se temelji na učinkovitoj upotrebi resursa te je usmjeren na širenje vještina potrebnih u digitalno industrijsko doba i uzima u obzir potražnju na lokalnom tržištu rada.

Pri osmišljavanju usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama predviđaju se buduće perspektive na tržištu rada i tražene vještine. Usklađeni paket kompatibilan je s prelaskom na održivo gospodarstvo koje se temelji na učinkovitoj upotrebi resursa te je usmjeren na širenje vještina potrebnih u digitalno industrijsko doba i uzima u obzir potražnju na lokalnom tržištu rada, kao i mogućnost ponovnog uključivanja radnika u poslovni sektor u kojemu su prethodno bili zaposleni, ako je veliko restrukturiranje dovelo do potrebe za novim ili dodatnim vještinama i ako se postojeće vještine mogu učinkovitije koristiti.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  mjere usmjerene posebno na poticanje radnika u nepovoljnom položaju, onih kojima prijeti veći rizik od siromaštva ili starijih radnika da ostanu na tržištu rada ili da se vrate na tržište rada.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 1. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb)  mjere za koje su odgovorne države članice na temelju nacionalnog prava ili kolektivnih ugovora.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Mjere koje podupire EGF ne zamjenjuju pasivne mjere socijalne zaštite.

Mjere koje podupire EFT ni u kojim okolnostima ne zamjenjuju pasivne mjere socijalne zaštite.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Usklađeni paket usluga sastavlja se uz savjetovanje s ciljanim korisnicima ili njihovim predstavnicima, ili socijalnim partnerima.

3.  Usklađeni paket usluga sastavlja se uz savjetovanje s ciljanim korisnicima ili njihovim predstavnicima i/ili socijalnim partnerima.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U roku od deset radnih dana od dana podnošenja zahtjeva, ili, ako je primjenjivo, od dana od kojeg Komisija raspolaže s prijevodom zahtjeva, ovisno o tome koji je kasniji, Komisija obavješćuje državu članicu o mogućim dodatnim informacijama koje su joj potrebne za procjenu zahtjeva.

2.  U roku od deset radnih dana od dana podnošenja zahtjeva, ili, ako je primjenjivo, od dana od kojeg Komisija raspolaže prijevodom zahtjeva, ovisno o tome koji je kasniji, Komisija potvrđuje primitak zahtjeva i obavješćuje državu članicu o mogućim dodatnim informacijama koje su joj potrebne za procjenu zahtjeva.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako Komisija zahtijeva dodatne informacije, država članica odgovara u roku od deset radnih dana od dana zahtijevanja. Komisija na propisno obrazložen zahtjev predmetne države članice produljuje taj rok za deset radnih dana.

3.  Ako država članica to zatraži, Komisija joj pruža tehničku pomoć u ranim fazama postupka. Ako Komisija zahtijeva dodatne informacije, država članica odgovara u roku od deset radnih dana od dana zahtijevanja. Komisija na propisno obrazložen zahtjev predmetne države članice produljuje taj rok za deset radnih dana.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Na temelju informacija koje pruži država članica Komisija dovršava procjenu usklađenosti zahtjeva s uvjetima za pružanje financijskog doprinosa u roku od 60 radnih dana od primitka potpunog zahtjeva, ili, ako je primjenjivo, od prijevoda zahtjeva. Ako Komisija iznimno nije u mogućnosti poštovati taj rok, daje pisano objašnjenje u kojem obrazlaže razloge kašnjenja.

4.  Na temelju informacija koje pruži država članica Komisija dovršava procjenu usklađenosti zahtjeva s uvjetima za pružanje financijskog doprinosa u roku od 40 radnih dana od primitka potpunog zahtjeva, ili, ako je primjenjivo, od prijevoda zahtjeva. Ako Komisija iznimno nije u mogućnosti poštovati taj rok, može joj se odobriti produljenje roka od 20 dodatnih radnih dana, pod uvjetom da Komisija prethodno sastavi i dotičnoj državi članici dostavi pisano objašnjenje u kojem obrazlaže razloge kašnjenja.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ako je poduzeće koje otpušta radnike nakon otpuštanja nastavilo s radom, potvrdu da je djelovalo u skladu s pravnim obvezama kojima se uređuju otpuštanja;

(b)  ako je poduzeće koje otpušta radnike nakon otpuštanja nastavilo s radom, potvrdu da je djelovalo u skladu sa svim pravnim obvezama kojima se uređuju otpuštanja te da se u skladu s njima pobrinulo za svoje radnike;

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  jasnu naznaku aktivnosti koje su države članice već poduzele radi pružanja pomoći radnicima koji su proglašeni viškom i komplementarne naravi zatraženih sredstava iz EFT-a zbog nedostatka sredstava dostupnih državnim ili regionalnim tijelima;

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb)  pregled fondova Unije koje je poduzeće koje provodi otpuštanja već iskoristilo tijekom pet godina koje su prethodile kolektivnom otpuštanju;

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  predviđeni učinak otpuštanja s obzirom na lokalno, regionalno ili nacionalno gospodarstvo i zaposlenost;

(e)  predviđeni učinak otpuštanja s obzirom na lokalno, regionalno, nacionalno ili, gdje je to primjereno, prekogranično gospodarstvo i zaposlenost;

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  detaljan opis usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama i povezanih rashoda, uključujući posebice mjere kojima se podržavaju inicijative za zapošljavanje za korisnike u nepovoljnom položaju te starije i mlade korisnike;

(f)  detaljan opis usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama i povezanih rashoda, uključujući posebice mjere kojima se podržavaju inicijative za zapošljavanje za korisnike u nepovoljnom položaju, niskokvalificirane korisnike te starije i mlade korisnike, kao i one iz područja u nepovoljnom položaju;

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5. – točka ma (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ma)  izjavu da će predložene aktivnosti dopunjavati mjere koje se financiraju iz strukturnih fondova te da će se spriječiti svako dvostruko financiranje.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Potpora ciljanim korisnicima dopunjuje mjere država članica na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, uključujući one koje se sufinanciraju iz sredstava Unije, u skladu s preporukama navedenima u Okviru EU-a za kvalitetu predviđanja promjena i restrukturiranja.

2.  Potpora ciljanim korisnicima dopunjuje mjere država članica na nacionalnoj, regionalnoj, lokalnoj i, gdje je to primjereno, prekograničnoj razini, uključujući one koje se sufinanciraju iz fondova i programa Unije, u skladu s preporukama navedenima u Okviru EU-a za kvalitetu predviđanja promjena i restrukturiranja.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Financijski doprinos iz EGF-a ograničava se na ono što je neophodno za osiguravanje privremene, jednokratne potpore ciljanim korisnicima. Mjere koje dobivaju potporu iz EGF-a u skladu su sa zakonodavstvom Unije i nacionalnim zakonodavstvom, kao i s pravilima o državnim potporama.

3.  Financijski doprinos iz EGF-a ograničava se na ono što je neophodno za pokazivanje solidarnosti prema ciljanim korisnicima te osiguravanje privremene, jednokratne potpore tim korisnicima. Mjere koje dobivaju potporu iz EGF-a u skladu su sa zakonodavstvom Unije i nacionalnim zakonodavstvom, kao i s pravilima o državnim potporama.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija i države članice podnositeljice zahtjeva osiguravaju koordinaciju potpore iz fondova Unije u skladu sa svojim nadležnostima.

4.  Komisija i države članice podnositeljice zahtjeva osiguravaju koordinaciju potpore iz fondova i programa Unije u skladu sa svojim nadležnostima.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija i države članice osiguravaju da se ravnopravnost muškaraca i žena i integracija rodne perspektive promiču tijekom različitih faza provođenja financijskog doprinosa iz EGF-a te da su njihov sastavni dio.

Komisija i države članice osiguravaju da se ravnopravnost muškaraca i žena i integracija rodne perspektive promiču tijekom svih prikladnih faza provođenja financijskog doprinosa iz EFT-a te da su njihov sastavni dio.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Na inicijativu Komisije najviše 0,5 % godišnje gornje granice EGF-a može se upotrijebiti za tehničku i administrativnu pomoć za njegovu provedbu, kao što su aktivnosti pripreme, praćenja, kontrole, revizije i evaluacije koje uključuju korporativne informacijske sustave, komunikacijske aktivnosti i aktivnosti za povećanje vidljivosti EGF-a te ostale mjere administrativne i tehničke pomoći. Te mjere mogu obuhvaćati buduća i prošla programska razdoblja.

1.  Na inicijativu Komisije najviše 0,5 % godišnje gornje granice EFT-a može se upotrijebiti za financiranje tehničke i administrativne pomoći za njegovu provedbu, kao što su aktivnosti pripreme, praćenja, prikupljanja podataka, kontrole, revizije i evaluacije koje uključuju korporativne informacijske sustave, komunikacijske aktivnosti i aktivnosti za povećanje vidljivosti EFT-a te ostale mjere administrativne i tehničke pomoći. Valja ojačati sinergije s utvrđenim sustavima praćenja strukturnih promjena, kao što je ERM. Te mjere mogu obuhvaćati buduća i prošla programska razdoblja.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U slučaju da Komisija provodi tehničku pomoć u okviru neizravnog upravljanja, ona osigurava transparentnost postupka za imenovanje treće strane odgovorne za provedbu zadaća koje su joj dodijeljene, kao i za obavješćivanje svih relevantnih dionika EFT-a, uključujući Europski parlament, o odabranom podugovaratelju.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Tehnička pomoć Komisije uključuje davanje informacija i smjernica državama članicama pri korištenju, praćenju i evaluaciji EGF-a. Komisija europskim i nacionalnim socijalnim partnerima pruža i informacije o korištenju EGF-a, s jasnim smjernicama. Smjernice mogu uključivati i osnivanje radnih skupina u slučajevima ozbiljnih ekonomskih poremećaja u državi članici.

4.  Tehnička pomoć Komisije uključuje davanje informacija i smjernica državama članicama pri korištenju, praćenju i evaluaciji EFT-a, uključujući osnivanje službe za pomoć korisnicima. Komisija europskim i nacionalnim socijalnim partnerima pruža i informacije o korištenju EFT-a, s jasnim smjernicama. Smjernice mogu uključivati i osnivanje radnih skupina u slučajevima ozbiljnih ekonomskih poremećaja u državi članici.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice priznaju podrijetlo i osiguravaju vidljivost financiranja Unije pružanjem dosljednih, djelotvornih i ciljanih informacija različitoj publici, uključujući ciljane informacije korisnicima, lokalnim i regionalnim tijelima, socijalnim partnerima te medijima i javnosti.

Države članice priznaju podrijetlo i osiguravaju vidljivost financiranja Unije pružanjem dosljednih, djelotvornih i ciljanih informacija različitoj publici, uključujući ciljane informacije korisnicima, lokalnim i regionalnim tijelima, socijalnim partnerima te medijima i javnosti. Države članice jamče da se naglašava dodana vrijednost financiranja Unije te da pomažu Komisiji u prikupljanju podataka kako bi se povećala transparentnost proračuna.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija održava i redovito ažurira internetske stranice, dostupne na svim službenim jezicima institucija Unije, kako bi pružila ažurirane informacije o EGF-u, upute za podnošenje zahtjeva kao i podatke o prihvaćenim i odbijenim zahtjevima i o ulozi Europskog parlamenta i Vijeća u proračunskom postupku.

2.  Komisija održava i redovito ažurira internetske stranice, dostupne na svim službenim jezicima institucija Unije, kako bi pružila ažurirane informacije o EFT-u, upute za podnošenje zahtjeva i informacije o prihvatljivim djelovanjima, popis kontakta u državama članicama koji se redovito ažurira, kao i podatke o prihvaćenim i odbijenim zahtjevima i o ulozi Europskog parlamenta i Vijeća u proračunskom postupku.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija provodi informativne i komunikacijske aktivnosti o primjerima djelovanja EGF-a i njihovim rezultatima na temelju svojih iskustava, s ciljem poboljšavanja učinkovitosti EGF-a i osiguravanja da su građani i radnici Unije upoznati s EGF-om.

Komisija promiče širenje postojećih najboljih praksi u području komunikacije i provodi informativne i komunikacijske aktivnosti o primjerima djelovanja EFT-a i njihovim rezultatima na temelju svojih iskustava, s ciljem poboljšavanja vidljivosti EFT-a, podizanja razine osviještenosti o kriterijima prihvatljivosti i postupcima podnošenja zahtjeva u okviru EFT-a, poboljšavanja učinkovitosti EFT-a i osiguravanja da su građani i radnici Unije upoznati s EFT-om, uključujući građane i radnike u ruralnim područjima kojima je pristup informacijama otežan.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija na temelju procjene provedene u skladu s člankom 9., a posebno uzimajući u obzir broj ciljanih korisnika, predložene mjere i procjenu troškova, u najkraćem roku procjenjuje i predlaže iznos mogućeg financijskog doprinosa iz EGF-a u granicama raspoloživih sredstava.

1.  Komisija na temelju procjene provedene u skladu s člankom 9., a posebno uzimajući u obzir broj ciljanih korisnika, predložene mjere i procjenu troškova, u roku utvrđenom u članku 9. stavku 4. procjenjuje i predlaže iznos mogućeg financijskog doprinosa iz EFT-a u granicama raspoloživih sredstava.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako Komisija na temelju procjene provedene u skladu s člankom 9. zaključi da su ispunjeni uvjeti za financijski doprinos na temelju ove Uredbe, odmah započinje postupak određen u članku 16.

3.  Ako Komisija na temelju procjene provedene u skladu s člankom 9. zaključi da su ispunjeni uvjeti za financijski doprinos na temelju ove Uredbe, odmah započinje postupak utvrđen u članku 16. i o tome obavještava državu članicu podnositeljicu zahtjeva.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako Komisija na temelju procjene provedene u skladu s člankom 9. zaključi da nisu ispunjeni uvjeti za financijski doprinos u skladu s ovom Uredbom, odmah obavješćuje državu članicu podnositeljicu zahtjeva.

4.  Ako Komisija na temelju procjene provedene u skladu s člankom 9. zaključi da nisu ispunjeni uvjeti za financijski doprinos u skladu s ovom Uredbom, odmah obavješćuje državu članicu podnositeljicu zahtjeva, kao i sve druge relevantne dionike, uključujući Europski parlament.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Država članica prihvatljive mjere iz članka 8. provodi što prije, a najkasnije u roku od 24 mjeseca nakon datuma stupanja na snagu odluke o financijskom doprinosu.

2.  Država članica prihvatljive mjere iz članka 8. provodi što prije. Te se mjere u svakom slučaju provode u roku od šest mjeseci nakon datuma stupanja na snagu odluke o financijskom doprinosu te se izvršavaju najkasnije u roku od 24 mjeseca nakon datuma stupanja na snagu odluke o financijskom doprinosu.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako Komisija zaključi da su ispunjeni uvjeti za pružanje financijskog doprinosa iz EGF-a, podnosi zahtjev za prijenos u odgovarajuće proračunske linije u skladu s člankom 31. Financijske uredbe.

1.  Ako Komisija zaključi da su ispunjeni uvjeti za pružanje financijskog doprinosa iz EFT-a, podnosi prijedlog za njegovu mobilizaciju. Odluku o mobilizaciji EFT-a zajednički donose Europski parlament i Vijeće u roku od jednog mjeseca od datuma na koji su primili prijedlog o odluci. Vijeće odlučuje kvalificiranom većinom, a Europski parlament većinom svojih članova i s tri petine danih glasova.

 

Istodobno s podnošenjem svojeg prijedloga odluke o mobilizaciji EFT-a Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi prijedlog za prijenos u odgovarajuće proračunske linije. U slučaju neslaganja pokreće se postupak trijaloga.

 

Prijenosi u vezi s EFT-om obavljaju se u skladu s člankom 31. Financijske uredbe.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Zahtjevu za prijenos treba priložiti sažetak razmatranja prihvatljivosti zahtjeva.

Briše se.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija provedbenim aktom donosi odluku o financijskom doprinosu koja stupa na snagu na dan kad Europski parlament i Vijeće obavijeste Komisiju o odobrenju proračunskog prijenosa. Ta odluka predstavlja odluku o financiranju u smislu članka 110. Financijske uredbe.

3.  Komisija provedbenim aktom donosi odluku o financijskom doprinosu koja stupa na snagu na dan kad Europski parlament i Vijeće donesu odluku o mobilizaciji EFT-a.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Prijedlog odluke o mobilizaciji EFT-a u skladu sa stavkom 1. obuhvaća:

 

(a)  procjenu provedenu u skladu s člankom 9. stavkom 4.c, zajedno sa sažetkom podataka na kojima se temelji procjena;

 

(b)  dokaz da su zadovoljeni kriteriji utvrđeni člancima 5. i 10. i

 

(c)  razloge kojima se opravdavaju predloženi iznosi.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 16.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 16.a

 

Iznimni slučajevi

 

U iznimnim slučajevima i ako preostala financijska sredstva iz Fonda, dostupna u godini u kojoj je došlo do velikog restrukturiranja, nisu dovoljna da pokriju iznos pomoći koju proračunsko tijelo smatra potrebnom, Komisija može predložiti da se razlika financira iz Fonda za sljedeću godinu. U svakom slučaju poštuje se godišnja proračunska gornja granica Fonda u godini u kojoj je došlo do velikog restrukturiranja i godini koja slijedi.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 19.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 19.a

 

Model za ispitivanje korisnika

 

Ispitivanje korisnika iz članka 20. stavka 1. točke (d) temelji se na modelu koji Komisija utvrđuje provedbenim aktom. Komisija usvaja provedbeni akt u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 26. stavka 2. kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ovog članka.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  vrsti mjera i glavnim rezultatima, uz objašnjenje izazova, pouka, sinergija i komplementarnosti s ostalim fondovima Unije te navođenje, kad god je to moguće, komplementarnosti mjera s mjerama koje se financiraju iz drugih programa Unije ili nacionalnih programa u skladu s Okvirom EU-a za kvalitetu predviđanja promjena i restrukturiranja;

(a)  vrsti mjera i dobivenim rezultatima, uz objašnjenje izazova, pouka, sinergija i komplementarnosti s ostalim fondovima Unije, osobito fondom ESF+, te navođenje, kad god je to moguće, komplementarnosti mjera s mjerama koje se financiraju iz drugih programa Unije ili nacionalnih programa u skladu s Okvirom EU-a za kvalitetu predviđanja promjena i restrukturiranja;

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  rezultatima ispitivanja korisnika provedenog šest mjeseci nakon isteka razdoblja provedbe koji obuhvaćaju informacije o uočenim promjenama u zapošljivosti korisnika ili, za one koji su već pronašli posao, pružaju više informacija o kvaliteti pronađenog posla, kao što su promjena radnog vremena, razine odgovornosti ili promjena u visini plaće u usporedbi s prethodnim radnim mjestom, sektor u kojem je osoba pronašla posao te u kojima su ti podaci raščlanjeni prema rodu, dobnoj skupini i razini obrazovanja;

(d)  rezultatima ispitivanja korisnika provedenog u roku od šest mjeseci nakon isteka razdoblja provedbe koji obuhvaćaju informacije o uočenim promjenama u zapošljivosti korisnika ili, za one koji su već pronašli posao, pružaju više informacija o kvaliteti i vrsti pronađenog posla, kao što su promjena radnog vremena, razine odgovornosti ili promjena u visini plaće u usporedbi s prethodnim radnim mjestom, sektor u kojem je osoba pronašla posao te u kojima su ti podaci raščlanjeni prema rodu, dobnoj skupini i razini obrazovanja;

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  o tome je li poduzeće u kojem se otpuštanja provode, uz iznimku mikropoduzeća i MSP-ova, bilo korisnik državne potpore ili ranijeg financiranja iz Kohezijskog fonda ili strukturnih fondova Unije tijekom prethodnih pet godina;

(e)  o tome je li poduzeće u kojem se otpuštanja provode, uz iznimku novoosnovanih poduzeća, mikropoduzeća i MSP-ova, bilo korisnik državne potpore ili ranijeg financiranja iz Kohezijskog fonda ili strukturnih fondova Unije tijekom prethodnih pet godina;

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Najkasnije na kraju devetnaestog mjeseca od isteka razdoblja navedenog u članku 15. stavku 3. predmetna država članica podnosi jednostavan skup podataka u kojem se informira o dugoročnijem pokazatelju rezultata iz točke (3) Priloga.

2.  Najkasnije na kraju devetnaestog mjeseca od isteka razdoblja navedenog u članku 15. stavku 3. predmetna država članica podnosi potpun i provjeren jednostavan skup podataka u kojem se donose informacije o dugoročnijem pokazatelju rezultata iz točke (3) Priloga.

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija, do 1. kolovoza 2021. i potom svake dvije godine, podnosi Europskom parlamentu i Vijeću sveobuhvatno, kvantitativno i kvalitativno izvješće o aktivnostima u protekle dvije godine na temelju ove Uredbe i Uredbe (EU) br. 1309/2013. Izvješće je ponajprije usmjereno na rezultate postignute s pomoću EGF-a i prije svega sadržava informacije povezane s podnesenim zahtjevima, donesenim odlukama, financiranim mjerama, uključujući statističke podatke o pokazateljima utvrđenima u Prilogu i komplementarnost tih mjera s mjerama koje se financiraju iz ostalih fondova Unije, osobito ESF-a plus, i informacije povezane sa završetkom danih financijskih doprinosa te se u njemu dokumentiraju zahtjevi koji su odbijeni ili smanjeni zbog nedostatka odobrenih sredstva ili neprihvatljivosti.

1.  Komisija, do 1. kolovoza 2021. i potom svake dvije godine, podnosi Europskom parlamentu i Vijeću sveobuhvatno, kvantitativno i kvalitativno izvješće o aktivnostima u protekle dvije godine na temelju ove Uredbe i Uredbe (EU) br. 1309/2013. Izvješće je ponajprije usmjereno na rezultate postignute s pomoću EGF-a i prije svega sadržava informacije povezane s podnesenim zahtjevima, brzinom njihove obrade i potencijalnim nedostacima u postojećim pravilima, donesenim odlukama, financiranim mjerama, uključujući statističke podatke o pokazateljima utvrđenima u Prilogu i komplementarnost tih mjera s mjerama koje se financiraju iz ostalih fondova Unije, osobito ESF-a plus, i informacije povezane sa završetkom danih financijskih doprinosa te se u njemu dokumentiraju zahtjevi koji su odbijeni ili smanjeni zbog nedostatka odobrenih sredstva ili neprihvatljivosti.

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Izvješće se prosljeđuje na znanje Revizorskom sudu, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i socijalnim partnerima.

2.  Izvješće se prosljeđuje na znanje državama članicama, Revizorskom sudu, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i socijalnim partnerima.

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svake četiri godine Komisija na vlastitu inicijativu i u bliskoj suradnji s državama članicama provodi evaluaciju financijskih doprinosa iz EGF-a.

1.  Svake četiri godine Komisija na vlastitu inicijativu i u bliskoj suradnji s državama članicama provodi evaluaciju financijskih doprinosa iz EFT-a, uključujući naknadne procjene učinka njezine primjene na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

 

U svrhu evaluacije iz prvog podstavka, države članice prikupljaju sve raspoložive podatke o slučajevima EFT-a i radnicima kojima je pružena pomoć.

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Evaluacije iz stavka 1. obuhvaćaju relevantne statističke podatke o financijskim doprinosima raščlanjene prema državama članicama.

3.  Evaluacije iz stavka 1. obuhvaćaju relevantne statističke podatke o financijskim doprinosima raščlanjene prema sektorima i državama članicama.

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 1. – stavak 1. – alineja 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-  s manje od dvije godine profesionalnog iskustva,

 

- s dvije do deset godina profesionalnog iskustva,

 

- s više od deset godina profesionalnog iskustva.

(1)

SL C ... /Još nije objavljeno u Službenom listu.

(2)

SL C ... /Još nije objavljeno u Službenom listu.


MIŠLJENJE Odbora za međunarodnu trgovinu  (11.10.2018)

upućeno Odboru za zapošljavanje i socijalna pitanja

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (EGF)

(COM(2018)0380 – C8‑0231/2018 – 2018/0202(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Karoline Graswander‑Hainz

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Uvod

Trgovina ne samo da je u posljednje vrijeme postala sinonim za globalizaciju nego i izaziva sve veću zabrinutost u javnosti. Fokus najnovijih trgovinskih sporazuma odmaknuo se od određivanja pravila kojima se podupire otvaranje tržišta. Umjesto toga, u njih se uključuju pitanja u vezi s trgovinom, kao što su ulaganja i prava intelektualnog vlasništva. Zbog toga je globalno otvaranje tržišta postalo usko povezano s ulaganjima, tokovima kapitala i financijskom liberalizacijom te se utjecaj trgovine protegnuo na pitanja u vezi s radom, okolišem i tehnološkim promjenama.

Iako se u ekonomskoj literaturi zaključno navodi da su ukupni rezultati liberalizacije trgovine pozitivni, na neke je sektore trgovina negativno utjecala, što je dovelo do troškova prilagodbe, degradacije prihoda i gubitka radnih mjesta. U stvarnosti, uvijek postoje dobitnici i gubitnici, a dobit od trgovine nije ravnomjerno raspoređena među državama članicama, regijama i društvima. Neregulirana i nepoštena trgovina utjecala je na pogoršanje socijalnih, ekonomskih i ekoloških nejednakosti.

Potrebne su dodatne mjere na razini EU-a i na nacionalnoj razini kako bi se spriječili negativni učinci i na odgovarajući način kompenzirali oni kojima je naštetila trgovina ili globalizacija. Pravedna raspodjela bogatstva, posebno među onima u lošijem položaju, može se postići samo ako su uvedene mjere na europskoj i nacionalnoj razini. Nacionalne vlade dosad su učinile premalo kako bi osigurale da svi uživaju prednosti od trgovine. Preraspodjela, osnaživanje kroz obrazovanje, proaktivne politike tržišta rada i jačanje sindikata teme su povezane s trgovinom koje ulaze u okvir politika nacionalnih vlada.

Osim toga, moguće je ostvariti poboljšanja i za Europsku uniju (EU). Pošteni i uravnoteženi trgovinski sporazumi ne bi samo trebali biti instrumenti za ostvarivanje gospodarskog rasta, dostojanstvenih radnih mjesta i održivog razvoja nego i za poboljšanje i očuvanje radnih uvjeta i života radnika duž globalnih lanaca opskrbe. Nažalost, sve do danas su sporazumi EU-a o trgovini, posebno poglavlja o trgovini i održivom razvoju, manjkavi u pogledu provedivih mehanizama za obranu radnih i ekoloških standarda. Potrebna je politička volja za izradu solidnijih poglavlja o trgovini i održivom razvoju te uvođenje sankcija kao krajnjeg sredstva. Ako EU želi imati isključivu nadležnost u trgovini, također bi trebao preuzeti odgovornost za promjene i posljedice koje proizlaze iz njegovih trgovinskih sporazuma te bi trebao promijeniti svoj pristup trgovinskoj politici.

Od iznimne je važnosti ne samo da EU predvidi moguće negativne učinke trgovinskih sporazuma nego i da osigura pravednu raspodjelu koristi koja se ostvaruje tim sporazumima.

Europska komisija prepoznala je tu činjenicu te je 2006. osnovala Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF) kako bi se pri ponovnom zapošljavanju pružila potpora radnicima koji su ostali bez svojih radnih mjesta zbog globalizacije, automatizacije i tehnološkog razvoja. Zbog ekonomske i financijske krize Komisija je proširila njegovo područje primjene kako bi se njime obuhvatili i oni koji trpe posljedice krize. Unatoč relativno malom proračunu i složenim postupcima, EGF je od svog osnutka ostvario konkretne rezultate za gotovo 142 300 radnika diljem EU-a.

Glavni elementi izvješća:

Područje primjene, kriteriji

Međutim, analiza pokazuje da EGF nije u potpunosti iskoristio svoj potencijal i da je nažalost još uvijek nedovoljno iskorišten. Stoga izvjestiteljica ide dalje od prijedloga Komisije o proširenju područja primjene Uredbe. Želi ga učiniti fleksibilnijim kako bi se također pomoglo radnicima koji su ostali bez posla zbog trgovine unutar EU-a i premještanja proizvodnje, regijama koje trpe zbog postupnog i kumulativnog gospodarskog pogoršanja ili visoke stope nezaposlenosti te također želi EGF izravnije povezati s određenim instrumentima trgovinske politike, kao što je pomoć za trgovinu.

Postupci:

Izvjestiteljica se slaže s Komisijom da je uz područje primjene potrebno poboljšati i neke postupovne elemente kako bi se skratilo trajanje postupka podnošenja zahtjeva te pojednostavnio sam postupak. Predlaže uspostavljanje službe za pomoć korisnicima kako bi se državama članicama pružila pomoć pri podnošenju zahtjeva i kako bi se prikupili bolji podaci te poboljšalo praćenje i postupak ocjenjivanja.

Budući da bi EGF kao instrument trebao služiti pružanju pomoći sektorima, nudeći pomoć raseljenim radnicima, socijalni akteri (dionici, nevladine organizacije, sindikati) trebali bi imati važnu ulogu i biti više uključeni u funkcioniranje EGF-a u cilju bolje koordinacije procesa i veće koordinacije među različitim postojećim instrumentima EU-a.

Zaključak:

Izvjestiteljica predlaže niz izmjena prijedloga Komisije kao prvi korak u daljnjem razmatranju i uvođenju izmjena tijekom zakonodavnog postupka u Parlamentu.

AMANDMANI

Odbor za međunarodnu trgovinu poziva Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Europski parlament, Vijeće i Komisija zajednički su 17. studenoga 2017. proglasili europski stup socijalnih prava15 kao odgovor na socijalne izazove u Europi. Uzimajući u obzir promjene u svijetu rada, Unija se priprema za sadašnje i buduće izazove globalizacije i digitalizacije s pomoću uključivijeg rasta te boljom politikom zapošljavanja i socijalnom politikom. Dvadeset ključnih načela stupa strukturirano je u tri kategorije: jednake mogućnosti i pristup tržištu rada; pravedni uvjeti rada; socijalna zaštita i uključenost. Europski stup socijalnih prava služi kao opći orijentacijski okvir Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji („EGF”) čime se Uniji omogućuje da u slučaju velikih restrukturiranja primijeni relevantna načela u praksi.

(2)  Europski parlament, Vijeće i Komisija zajednički su 17. studenoga 2017. proglasili europski stup socijalnih prava15 kao odgovor na socijalne izazove u Europi. Uzimajući u obzir promjene u našim društvima i svijetu rada, Unija se priprema za sadašnje i buduće izazove klimatskih promjena, globalizacije i digitalizacije s pomoću uključivijeg razvoja te boljom politikom zapošljavanja i socijalnom politikom. Dvadeset ključnih načela stupa strukturirano je u tri kategorije: jednake mogućnosti i pristup tržištu rada; pravedni uvjeti rada; socijalna zaštita i uključenost. Europski stup socijalnih prava služi kao opći orijentacijski okvir Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji („EGF”) čime se Uniji omogućuje da u slučaju velikih restrukturiranja primijeni relevantna načela u praksi.

________________

__________________

15 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_hr.

15 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_hr.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Vijeće je 20. lipnja 2017. poduprlo Unijin odgovor16 na Program održivog razvoja UN-a do 2030.17 – održiva Europska budućnost. Vijeće je naglasilo važnost uravnoteženog i integriranog ostvarenja održivog razvoja u tri dimenzije (gospodarska, socijalna i dimenzija okoliša). Od ključne je važnosti da se održivi razvoj uključi u europski politički okvir te da Unija bude ambiciozna u pogledu politika kojima se služi za suočavanje s globalnim izazovima. Vijeće je pozdravilo Komunikaciju Komisije „Budući koraci za održivu europsku budućnost” od 22. studenoga 2016. kao prvi korak u uključivanju ciljeva održivog razvoja i primjeni održivog razvoja kao bitnog vodećeg načela svih politika EU-a, među ostalim i s pomoću njegovih financijskih instrumenata.

(3)  Vijeće je 20. lipnja 2017. poduprlo Unijin odgovor16 na Program održivog razvoja UN-a do 2030.17 – održiva Europska budućnost. Vijeće je naglasilo važnost uravnoteženog i integriranog ostvarenja održivog razvoja u tri dimenzije (gospodarska, socijalna i dimenzija okoliša). Od ključne je važnosti da se održivi razvoj uključi u europski politički okvir te da Unija bude ambiciozna u pogledu politika kojima se služi za suočavanje s globalnim izazovima. Trgovinski sporazumi s jakim i provedivim poglavljima o trgovini i održivom razvoju mogu biti instrumenti za postizanje održivog razvoja, stvaranje pristojnih radnih mjesta i uključivog rasta, ali i za pravedniju raspodjelu koristi od trgovine među regijama, državama članicama i unutar društva. Vijeće je pozdravilo Komunikaciju Komisije „Budući koraci za održivu europsku budućnost” od 22. studenoga 2016. kao prvi korak u uključivanju ciljeva održivog razvoja i primjeni održivog razvoja kao bitnog vodećeg načela svih politika EU-a, među ostalim i s pomoću njegovih financijskih instrumenata.

__________________

__________________

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  U veljači 2018 Komisija je donijela Komunikaciju „Nov, moderan višegodišnji financijski okvir za Europsku uniju koja učinkovito ostvaruje svoje prioritete nakon 2020.18 U Komunikaciji se naglašava da proračun Unije podržava europsko jedinstveno socijalno tržišno gospodarstvo. Stoga će biti izuzetno važno poboljšati mogućnosti za zapošljavanje i svladati izazove u području vještina, posebice one povezane s digitalizacijom. Fleksibilnost proračuna ključno je načelo sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira. Mehanizmi fleksibilnosti ostaju na snazi kako bi se Uniji omogućilo da reagira na nepredviđene događaje i osiguralo da se proračunska sredstva koriste tamo gdje su najhitnije potrebna.

(4)  U veljači 2018 Komisija je donijela Komunikaciju „Nov, moderan višegodišnji financijski okvir za Europsku uniju koja učinkovito ostvaruje svoje prioritete nakon 2020.18 U Komunikaciji se naglašava da proračun Unije podržava europsko jedinstveno socijalno tržišno gospodarstvo. Stoga će biti izuzetno važno poboljšati mogućnosti za zapošljavanje i svladati izazove u području vještina, posebice one povezane s digitalizacijom, automatizacijom, razvojem novih tehnologija i prijelazom na klimatski prihvatljivo i resursno učinkovito gospodarstvo. Fleksibilnost proračuna ključno je načelo sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira. Mehanizmi fleksibilnosti ostaju na snazi kako bi se Uniji omogućilo da reagira na nepredviđene događaje i osiguralo da se proračunska sredstva koriste tamo gdje su najhitnije potrebna.

__________________

__________________

18 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf

18 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  U svojem Dokumentu za razmatranje o svladavanju globalizacije20 Komisija prepoznaje kombinaciju globalizacije trgovine i tehnološke promjene kao glavne uzroke povećane potražnje za kvalificiranom radnom snagom i smanjenog broja poslova koji zahtijevaju niže kvalifikacije. Unatoč ukupnim velikim prednostima otvorenije trgovine i daljnje integracije svjetskih gospodarstava, potrebno je uhvatiti se u koštac s tim negativnim popratnim učincima. Budući da su aktualne koristi globalizacije neravnomjerno raspoređene među ljudima i regijama te da to znatno utječe na pogođene osobe, postoji opasnost da će sve brži tehnološki napredak dodatno potaknuti te učinke. Stoga će u skladu s načelima solidarnosti i održivosti biti potrebno osigurati pravedniju raspodjelu koristi globalizacije usklađivanjem gospodarskog otvaranja i tehnološkog napretka sa socijalnom zaštitom.

(6)  U svojem Dokumentu za razmatranje o svladavanju globalizacije20 Komisija prepoznaje kombinaciju globalizacije trgovine i tehnološke promjene kao glavne uzroke povećane potražnje za kvalificiranom radnom snagom i smanjenog broja poslova koji zahtijevaju niže kvalifikacije. Unatoč ukupnim velikim prednostima otvorenije trgovine i daljnje integracije svjetskih gospodarstava, potrebno je uhvatiti se u koštac s tim negativnim popratnim učincima. Budući da su aktualne koristi globalizacije neravnomjerno raspoređene među ljudima i regijama te da to znatno utječe na pogođene osobe, postoji opasnost da će sve brži tehnološki napredak dodatno potaknuti te učinke. Stoga će u skladu s načelima solidarnosti i održivosti biti potrebno osigurati bolje predviđanje učinaka globalizacije te pravedniju raspodjelu njezinih koristi usklađivanjem gospodarskog otvaranja i tehnološkog napretka sa snažnom socijalnom zaštitom.

__________________

__________________

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_hr.

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_hr.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Zbog globalizacije i tehnoloških promjena svjetska će gospodarstva vjerojatno postati još povezanija i ovisnija jedna o drugima. Preraspodjela rada neophodan je dio te gospodarske promjene. Žele li se pravedno raspodijeliti koristi promjene, izuzetno je važno da se ponudi pomoć radnicima koji su proglašeni viškom i onima kojima prijeti da to postanu. Okvir EU-a za kvalitetu predviđanja promjena i restrukturiranja22 instrument je politike Unije kojim se utvrđuje okvir najboljih praksi za predviđanje restrukturiranja poduzeća i njihovo rješavanje. Riječ je o sveobuhvatnom okviru o tome kako bi se primjerenim političkim sredstvima trebali rješavati izazovi gospodarske prilagodbe i restrukturiranja te njihov učinak na zapošljavanje i društvo. Njime se ujedno pozivaju države članice da iskoriste nacionalna financijska sredstva i sredstva EU-a tako da se djelotvornije ublaži socijalni učinak restrukturiranja, posebice negativne posljedice na zaposlenost. Glavni instrumenti Unije za pomoć pogođenim radnicima su Europski socijalni fond plus (ESF+), koji je osmišljen da se unaprijed ponudi pomoć, i EGF, koji je osmišljen da se u slučaju neočekivanih velikih restrukturiranja reagira reaktivno.

(8)  Zbog klimatskih promjena, globalizacije i tehnoloških promjena svjetska će gospodarstva vjerojatno postati još povezanija i ovisnija jedna o drugima. Preraspodjela rada neophodan je dio te gospodarske promjene. Žele li se pravedno raspodijeliti koristi promjene, izuzetno je važno da se ponudi pomoć radnicima koji su proglašeni viškom i onima kojima prijeti da to postanu. Okvir EU-a za kvalitetu predviđanja promjena i restrukturiranja22 instrument je politike Unije kojim se utvrđuje okvir najboljih praksi za predviđanje restrukturiranja poduzeća i njihovo rješavanje. Riječ je o sveobuhvatnom okviru o tome kako bi se primjerenim političkim sredstvima trebali rješavati izazovi gospodarske prilagodbe i restrukturiranja te njihov učinak na zapošljavanje i društvo. Njime se ujedno pozivaju države članice da iskoriste nacionalna financijska sredstva i sredstva EU-a tako da se djelotvornije ublaži socijalni učinak restrukturiranja, posebice negativne posljedice na zaposlenost. Glavni instrumenti Unije za pomoć pogođenim radnicima su Europski socijalni fond plus (ESF+), koji je osmišljen da se unaprijed ponudi pomoć, i EGF, koji je osmišljen da se u slučaju velikih restrukturiranja reagira reaktivno.

__________________

__________________

22 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Okvir EU-a za kvalitetu predviđanja promjena i restrukturiranja (COM(2013) 882 final, 13.12.2013.).

22 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Okvir EU-a za kvalitetu predviđanja promjena i restrukturiranja (COM(2013) 882 final, 13.12.2013.).

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a)  Nužna je multilateralna suradnja s globalnim partnerima Unije te jačanje i reformiranje multilateralnih institucija kako bi ih se učinilo pravednijima i učinkovitijima. U okviru EGF-a trebala bi se pružiti pomoć radnicima koji su proglašeni viškom u raznim sektorima i na koje bi takve reforme mogle imati utjecaj tako što bi im se ponudio širok raspon mogućnosti zapošljavanja. Socijalni akteri kao što su nevladine organizacije i sindikati trebali bi biti uključeniji u djelovanje EGF-a kako bi se poboljšala komunikacija i koordinacija među raznim instrumentima Unije.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8b)  Unija bi trebala ponovno uvesti ambicioznu industrijsku politiku, utemeljenu na stalnoj i prognostičkoj analizi tehnoloških promjena, uključujući učinke otvorene trgovine. Partnerstvima između Unije i najugroženijih regija trebala bi se predvidjeti potrebna strateška ulaganja kako bi se spriječile negativne posljedice trgovinskih i investicijskih ugovora te bi se trebali definirati programi za koje je potrebno sufinanciranje sredstvima EU-a. Stoga je potrebna bolja integracija postojećih fondova, Kohezijskog fonda i Socijalnog fonda, te više financijskih sredstava za oba ta fonda. Takvi programi trebali bi biti decentralizirani na razini NUTS-a i trebali bi biti izgrađeni kao stvarno partnerstvo između Unije i regija na koje utječu njezine politike.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8c)  Europska poduzeća ključni su partneri u oblikovanju globalizacije i ostvarivanju pozitivnih rezultata za sve. Mnogo je pozitivnih primjera kako osigurati održivi rast za dioničare, zaposlenike i zajednice u kojima poduzeća posluju. Međutim, poduzeća bi trebalo držati odgovornima kada ne poštuju svoje socijalne ili ekološke obveze.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  EGF je osnovan Uredbom (EZ) br. 1927/2006 Europskog parlamenta i Vijeća23 za višegodišnji financijski okvir od 1. siječnja 2007. do 31. prosinca 2013. EGF je uspostavljen kako bi se Uniji omogućilo da iskaže solidarnost prema radnicima koji su izgubili radno mjesto zbog velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine uzrokovanih globalizacijom.

(9)  EGF je osnovan Uredbom (EZ) br. 1927/2006 Europskog parlamenta i Vijeća23 za višegodišnji financijski okvir od 1. siječnja 2007. do 31. prosinca 2013. EGF je uspostavljen kako bi se Uniji omogućilo da iskaže solidarnost prema radnicima koji su izgubili radno mjesto zbog velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine uzrokovanih otvaranjem tržišta i globalizacijom.

__________________

__________________

23 Uredba (EZ) br. 1927/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o uspostavljanju Europskog fonda za prilagodbe globalizaciji (SL L 406, 30.12.2006., str. 1.).

23 Uredba (EZ) br. 1927/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o uspostavljanju Europskog fonda za prilagodbe globalizaciji (SL L 406, 30.12.2006., str. 1.).

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11a) Program EGF-a trebao bi biti vidljiv i zahtijevati dodatne i bolje podatke kako bi se omogućila odgovarajuća znanstvena ocjena EGF-a i izbjegla administrativna ograničenja u upravljanju programom pomoći za prilagodbu trgovini.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11b)  Komisija trebala bi prije sklapanja novog trgovinskog sporazuma osigurati neovisnu i preciznu prethodnu analizu posljedica predloženog sporazuma, uključujući promjene na tržištu rada, za svaki sektor i regiju, kako bi se predvidjeli negativni učinci. Utvrđivanje mogućih negativnih učinaka prije sklapanja novog trgovinskog sporazuma također bi moglo vratiti povjerenje europskih građana u trgovinsku politiku.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11c)  EGF bi trebalo izravnije povezati s izravnim stranim ulaganjima koja mogu imati negativan učinak na društvo i okoliš u Uniji, ali i s određenim nepoštenim trgovinskim politikama koje ne primaju odgovarajuće odgovore putem instrumenata obrane. Pogođena poduzeća iz Unije i radnici trebali bi se uzeti u obzir u okviru pravila EGF-a za aktivne politike tržišta rada.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Komisija je provela evaluaciju EGF-a u sredini provedbenog razdoblja da bi ocijenila kako i u kojoj mjeri EGF ostvaruje svoje ciljeve. Ispostavilo se da je EGF učinkovit i da su stope ponovnog uključivanja radnika koji su proglašeni viškom više nego u prethodnom programskom razdoblju. Evaluacijom je utvrđeno i da se EGF-om stvara europska dodana vrijednost. To je posebno točno u smislu brojevnih učinaka njegovih sredstava, što znači da se potporom iz EGF-a ne povećava samo broj i raznovrsnost ponuđenih usluga, nego i njihova razina intenziteta. Osim toga, intervencije EGF-a vrlo su vidljive i imaju izravnu europsku dodanu vrijednost za javnost. Međutim, utvrđeno je nekoliko izazova. S jedne strane, postupak mobilizacije smatrao se predugačkim. Nadalje, mnoge države članice izvijestile su o problemima pri sastavljanju opsežne analize događaja koji je uzrokovao otpuštanja. Glavni razlog koji sprečava države članice koje bi imale potencijalan predmet u okviru EGF-a da podnesu zahtjev su problemi povezani s financijskim i institucijskim kapacitetima. S jedne strane, to jednostavno može biti nedostatak radne snage jer države članice trenutačno mogu zatražiti tehničku pomoć samo ako provode predmet u okviru EGF-a. Budući da se otpuštanje može dogoditi neočekivano, bilo bi važno da su države članice spremne odmah reagirati i da bez ikakvih odgoda mogu podnijeti zahtjev. Nadalje, čini se da su u nekim državama članicama potrebne opsežnije mjere za izgradnju institucijskih kapaciteta kako bi se osigurala učinkovita i djelotvorna provedba predmeta u okviru EGF-a. Prag od 500 radnih mjesta proglašenih viškom kritiziran je kao previsok, posebice u slabije naseljenim regijama26.

(12)  Komisija je provela evaluaciju EGF-a u sredini provedbenog razdoblja da bi ocijenila kako i u kojoj mjeri EGF ostvaruje svoje ciljeve. Ispostavilo se da je EGF učinkovit i da su stope ponovnog uključivanja radnika koji su proglašeni viškom više nego u prethodnom programskom razdoblju. Evaluacijom je utvrđeno i da se EGF-om stvara europska dodana vrijednost. To je posebno točno u smislu brojevnih učinaka njegovih sredstava, što znači da se potporom iz EGF-a ne povećava samo broj i raznovrsnost ponuđenih usluga, nego i njihova razina intenziteta. Osim toga, intervencije EGF-a vrlo su vidljive i imaju izravnu europsku dodanu vrijednost za javnost. Međutim, utvrđeno je nekoliko izazova. S jedne strane, postupak mobilizacije smatrao se predugačkim, prekompliciranim i preopterećujućim. Nadalje, mnoge države članice izvijestile su o problemima pri sastavljanju opsežne analize događaja koji je uzrokovao otpuštanja. Glavni razlog koji sprečava države članice koje bi imale potencijalan predmet u okviru EGF-a da podnesu zahtjev su problemi povezani s financijskim i institucijskim kapacitetima. S jedne strane, to jednostavno može biti nedostatak radne snage jer države članice trenutačno mogu zatražiti tehničku pomoć samo ako provode predmet u okviru EGF-a. Budući da se otpuštanje može dogoditi neočekivano, bilo bi važno da su države članice spremne odmah reagirati i da bez ikakvih odgoda mogu podnijeti zahtjev. Nadalje, čini se da su u nekim državama članicama potrebne opsežnije mjere za izgradnju institucijskih kapaciteta kako bi se osigurala učinkovita i djelotvorna provedba predmeta u okviru EGF-a. Prag od 500 radnih mjesta proglašenih viškom kritiziran je kao previsok, posebice u slabije naseljenim regijama26.

__________________

__________________

26 COM(2018) 297 final i prateći SWD(2018) 192 final.

26 COM(2018) 297 final i prateći SWD(2018) 192 final.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Komisija naglašava stalnu važnost uloge EGF-a kao fleksibilnog fonda koji radnicima koji izgube radno mjesto tijekom velikih restrukturiranja pruža potporu i pomaže im da što brže pronađu novi posao. Unija bi trebala nastaviti pružati posebnu, jednokratnu potporu za olakšavanje ponovnog uključivanja u rad radnika koji su proglašeni viškom na prostorima, u sektorima, područjima ili tržištima rada pogođenima ozbiljnim ekonomskim poremećajem. S obzirom na međudjelovanje i međusobne učinke otvorene trgovine, tehnoloških promjena ili drugih faktora kao što je prelazak na niskougljično gospodarstvo te s obzirom na to da je sve teže izdvojiti konkretan faktor koji uzrokuje otpuštanja, ubuduće će za mobilizaciju EGF-a biti dovoljan samo znatan učinak restrukturiranja. S obzirom na njegovu svrhu, a to je pružanje potpore u hitnim situacijama i neočekivanim okolnostima, i dopunjujući anticipatornu potporu u okviru ESF-a plus, EGF ostaje fleksibilan i poseban instrument izvan proračunskih gornjih granica višegodišnjeg financijskog okvira, kako je navedeno u Komunikaciji Komisije. „Moderan proračun Unije koja štiti, osnažuje i brani: višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.–2027.” i njezinu Prilogu27.

(13)  Komisija naglašava stalnu važnost uloge EGF-a kao fleksibilnog fonda koji radnicima koji izgube radno mjesto tijekom velikih restrukturiranja pruža potporu i pomaže im da što brže pronađu novi posao. Unija bi trebala nastaviti pružati posebnu, jednokratnu potporu za olakšavanje ponovnog uključivanja u rad radnika koji su proglašeni viškom na prostorima, u sektorima, područjima ili tržištima rada pogođenima ozbiljnim ekonomskim poremećajem. S obzirom na međudjelovanje i međusobne učinke otvorene trgovine, tehnoloških promjena, digitalizacije i automatizacije ili drugih faktora kao što je prelazak na niskougljično gospodarstvo te s obzirom na to da je sve teže izdvojiti konkretan faktor koji uzrokuje otpuštanja, ubuduće će za mobilizaciju EGF-a biti dovoljan samo znatan učinak restrukturiranja. S obzirom na njegovu svrhu, a to je pružanje potpore u hitnim situacijama i neočekivanim okolnostima, i dopunjujući anticipatornu potporu u okviru ESF-a plus, EGF ostaje fleksibilan i poseban instrument izvan proračunskih gornjih granica višegodišnjeg financijskog okvira, kako je navedeno u Komunikaciji Komisije. „Moderan proračun Unije koja štiti, osnažuje i brani: višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.–2027.” i njezinu Prilogu27.

__________________

__________________

27 Radni dokument službi Komisije SWD(2018) 171 final i prilog COM(2018) 321 final.

27 Radni dokument službi Komisije SWD(2018) 171 final i prilog COM(2018) 321 final.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Pri osmišljavanju usklađenog paketa aktivnih mjera tržišta rada, države članice trebale bi pridavati posebnu pozornost korisnicima u nepovoljnom položaju, uključujući mlade i starije nezaposlene osobe i one kojima prijeti siromaštvo, s obzirom na to da se te skupine suočavaju s posebnim problemima pri ponovnom uključivanju na tržište rada. Neovisno o tome, pri provedbi EGF-a trebalo bi poštovati i promicati načela ravnopravnosti spolova i nediskriminacije, koja su među temeljnim vrijednostima Unije i dio su europskog stupa socijalnih prava.

(21)  Pri osmišljavanju usklađenog paketa aktivnih mjera tržišta rada, države članice trebale bi pridavati posebnu pozornost korisnicima u nepovoljnom položaju, uključujući mlade i starije nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom i one kojima prijeti siromaštvo, s obzirom na to da se te skupine suočavaju s posebnim problemima pri ponovnom uključivanju na tržište rada. Neovisno o tome, pri provedbi EGF-a trebalo bi poštovati i promicati načela ravnopravnosti spolova i nediskriminacije, koja su među temeljnim vrijednostima Unije i dio su europskog stupa socijalnih prava.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21a)  Unija i države članice trebaju obratiti posebnu pozornost na promjene i izazove koji se javljaju u tokovima svjetske trgovine, globalnim vrijednosnim lancima, automatizaciji i digitalizaciji te u vezi sa strukturnim promjenama u standardima rada. Socijalno gospodarstvo Unije bitan je stup europskog socijalnog modela i važan alat za osnaživanje ljudi u prevladavanju negativnih učinaka globalizacije i gospodarske krize. Iz tog razloga, iz trgovinskih sporazuma trebale bi biti isključene socijalne usluge od općeg interesa i javne usluge, dok pravo na reguliranje, organiziranje i pružanje javnih usluga u njima treba biti zajamčeno. Zbog kombinacije globalizacije i tehnoloških inovacija bit će potrebno da EGF prilagodi svoja pravila o pomoći novim standardima u području trgovine, tehnologije i rada te je stoga bitno da ova Uredba bude u koraku s tim izazovima u razdoblju nakon 2020.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Kako bi potpora korisnicima bila učinkovita i brza, države članice trebale bi poduzeti sve što je u njihovoj moći da podnesu potpune zahtjeve za financijski doprinos iz EGF-a. Ako Komisija zatraži dodatne informacije radi procjene zahtjeva, dostavljanje dodatnih informacija trebalo bi biti vremenski ograničeno.

(22)  Kako bi potpora korisnicima bila učinkovita i brza, države članice trebale bi poduzeti sve što je u njihovoj moći da podnesu potpune zahtjeve za financijski doprinos iz EGF-a. Ako Komisija zatraži dodatne informacije radi procjene zahtjeva, dostavljanje dodatnih informacija trebalo bi biti vremenski ograničeno. Komisija bi državama članicama trebala pružati tehničku pomoć i u ranim fazama postupka.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22a)  Komisija bi trebala olakšati pristup nacionalnim i regionalnim tijelima preko posebne službe za pomoć korisnicima koja pruža opće informacije i objašnjenja o postupcima i načinu podnošenja zahtjeva. Ta bi služba za pomoć korisnicima trebala na raspolaganje staviti standardne obrasce za statistiku i daljnju analizu.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Trebalo bi uključiti posebne odredbe za informativne i komunikacijske aktivnosti o primjerima djelovanja EGF-a i njihovim rezultatima.

(25)  Trebalo bi uključiti posebne odredbe za informativne i komunikacijske aktivnosti o primjerima djelovanja EGF-a i njihovim rezultatima jer bi odgovarajuće znanje o postupku podnošenja zahtjeva moglo poboljšati iskorištavanje EGF-a.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U njoj se utvrđuju ciljevi EGF-a, oblici financiranja Unije i pravila za omogućivanje tog financiranja, uključujući zahtjeve koje podnose države članice za financijske doprinose iz EGF-a za mjere namijenjene korisnicima iz članka 7.

U njoj se utvrđuju ciljevi EGF-a, oblici financiranja Unije i pravila i kriterije za omogućivanje tog financiranja, uključujući zahtjeve koje podnose države članice za financijske doprinose iz EGF-a za mjere namijenjene korisnicima iz članka 7.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

EGF pridonosi boljoj raspodjeli koristi globalizacije i tehnološkog napretka pružanjem pomoći radnicima koji su proglašeni viškom da se prilagode strukturnim promjenama. Kao takav, EGF pridonosi provedbi načela definiranih u europskom stupu socijalnih prava te poboljšava socijalnu i ekonomsku koheziju među regijama i državama članicama.

EGF pridonosi pravednom prijelazu na klimatski prihvatljivo i resursno učinkovito gospodarstvo, boljoj i pravednijoj raspodjeli koristi globalizacije i razvoju novih tehnologija pružanjem pomoći radnicima koji su proglašeni viškom da se prilagode strukturnim promjenama. Kao takav, EGF pridonosi provedbi načela definiranih u europskom stupu socijalnih prava te poboljšava jednakost, socijalnu i ekonomsku koheziju i uključenost među regijama i državama članicama te unutar društava.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Poseban je cilj EGF-a pružiti potporu u slučaju neočekivanih velikih restrukturiranja, posebice onih nastalih zbog izazova povezanih s globalizacijom kao što su promjene u tokovima svjetske trgovine, trgovinski sporovi, financijske ili gospodarske krize, prelazak na niskougljično gospodarstvo ili kao posljedica digitalizacije ili automatizacije. Posebna se pozornost daje mjerama kojima se pomaže skupinama u najnepovoljnijem položaju.

2.  Poseban je cilj EGF-a pružiti potporu u slučaju velikih restrukturiranja, posebice onih nastalih zbog izazova povezanih s globalizacijom kao što su promjene u tokovima svjetske trgovine, uključujući trgovinu unutar EU-a, otvaranje tržišta, mogući negativni učinci povezani s izravnim stranim ulaganjima, premještanje proizvodnje i damping, trgovinski sporovi, financijske ili gospodarske krize, prelazak na niskougljično gospodarstvo ili kao posljedica digitalizacije ili automatizacije, čineći ga fleksibilnijim te pojednostavljivanjem postupka. Posebna se pozornost daje mjerama kojima se pomaže skupinama u najnepovoljnijem položaju, MSP-ovima i novoosnovanim poduzećima u pogledu prihvatljivosti.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Na malim tržištima rada ili u izvanrednim okolnostima, posebno u pogledu zahtjeva koji se odnose na MSP-ove, a koje je država članica podnositeljica zahtjeva valjano obrazložila, zahtjev za financijski doprinos na temelju ovog članka može se smatrati prihvatljivim čak i ako kriteriji utvrđeni u stavku 1. točkama (a), (b) ili (c) nisu u potpunosti ispunjeni, kad otpuštanja imaju ozbiljan učinak na zaposlenost i lokalno ili regionalno gospodarstvo. Država članica podnositeljica zahtjeva navodi koji od intervencijskih kriterija iz stavka 1. točaka (a), (b) ili (c) nisu u potpunosti ispunjeni. Ukupni iznos doprinosâ u izvanrednim okolnostima ne smije biti viši od 15 % godišnje gornje granice EGF-a.

3.  Na malim tržištima rada ili u izvanrednim okolnostima, posebno u pogledu zahtjeva koji se odnose na MSP-ove i novoosnovana poduzeća, a koje je država članica podnositeljica zahtjeva valjano obrazložila, zahtjev za financijski doprinos na temelju ovog članka može se smatrati prihvatljivim čak i ako kriteriji utvrđeni u stavku 1. točkama (a) i (b) nisu u potpunosti ispunjeni, kad otpuštanja imaju ozbiljan učinak na zaposlenost i lokalno ili regionalno gospodarstvo. Država članica podnositeljica zahtjeva navodi koji od intervencijskih kriterija iz stavka 1. točaka (a) i (b) nisu u potpunosti ispunjeni. Ukupni iznos doprinosâ u izvanrednim okolnostima ne smije biti viši od 15 % godišnje gornje granice EGF-a.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Širenje vještina potrebnih u digitalno industrijsko doba obvezan je horizontalni element svakog paketa usluga prilagođenih potrebama. Razina osposobljavanja prilagođava se kvalifikacijama i potrebama korisnika.

Širenje vještina potrebnih u digitalno industrijsko doba dijelom je svakog paketa usluga prilagođenih potrebama. Razina osposobljavanja prilagođava se kvalifikacijama i potrebama korisnika i lokalnog tržišta rada.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako Komisija zahtijeva dodatne informacije, država članica odgovara u roku od deset radnih dana od dana zahtijevanja. Komisija na propisno obrazložen zahtjev predmetne države članice produljuje taj rok za deset radnih dana.

3.  Ako država članica to zatraži, Komisija joj pruža tehničku pomoć u ranim fazama postupka. Ako Komisija zahtijeva dodatne informacije, država članica odgovara u roku od deset radnih dana od dana zahtijevanja. Komisija na propisno obrazložen zahtjev predmetne države članice produljuje taj rok za deset radnih dana.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Tehnička pomoć Komisije uključuje davanje informacija i smjernica državama članicama pri korištenju, praćenju i evaluaciji EGF-a. Komisija europskim i nacionalnim socijalnim partnerima pruža i informacije o korištenju EGF-a, s jasnim smjernicama. Smjernice mogu uključivati i osnivanje radnih skupina u slučajevima ozbiljnih ekonomskih poremećaja u državi članici.

4.  Tehnička pomoć Komisije uključuje davanje informacija i smjernica državama članicama pri korištenju, praćenju i evaluaciji EGF-a, uključujući osnivanje službe za pomoć korisnicima. Komisija europskim i nacionalnim socijalnim partnerima pruža i informacije o korištenju EGF-a, s jasnim smjernicama. Smjernice mogu uključivati i osnivanje radnih skupina u slučajevima ozbiljnih ekonomskih poremećaja u državi članici.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija održava i redovito ažurira internetske stranice, dostupne na svim službenim jezicima institucija Unije, kako bi pružila ažurirane informacije o EGF-u, upute za podnošenje zahtjeva kao i podatke o prihvaćenim i odbijenim zahtjevima i o ulozi Europskog parlamenta i Vijeća u proračunskom postupku.

2.  Komisija održava i redovito ažurira internetske stranice, dostupne na svim službenim jezicima institucija Unije, kako bi pružila ažurirane informacije o EGF-u, kriterije za pristup EGF-u, upute za podnošenje zahtjeva kao i podatke o prihvaćenim i odbijenim zahtjevima i o ulozi Europskog parlamenta i Vijeća u proračunskom postupku.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3. – podstavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju da se na zahtjev institucijama, tijelima ili agencijama Unije stavi na raspolaganje cjelokupan komunikacijski i promidžbeni materijal te da se Uniji dodijeli besplatna, neisključiva i neopoziva licencija za upotrebu tog materijala i postojećih prava na njega. Tom se licencijom Uniji dodjeljuju sljedeća prava:

Države članice osiguravaju da se na zahtjev institucijama, tijelima ili agencijama Unije stavi na raspolaganje cjelokupan komunikacijski i promidžbeni materijal na svim službenim jezicima te da se Uniji dodijeli besplatna, neisključiva i neopoziva licencija za upotrebu tog materijala i postojećih prava na njega. Tom se licencijom Uniji dodjeljuju sljedeća prava:

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Stopa sufinanciranja iz EGF-a za ponuđene mjere usklađuje se s najvišom stopom sufinanciranja iz ESF-a plus u predmetnoj državi članici.

2.  Stopa sufinanciranja iz EGF-a za ponuđene mjere usklađuje se s najvišom stopom sufinanciranja iz ESF-a plus u predmetnoj državi članici, uzimajući u obzir nedovoljno razvijene aktivne institucije tržišta rada u nekim državama članicama.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako Komisija na temelju procjene provedene u skladu s člankom 9. zaključi da su ispunjeni uvjeti za financijski doprinos na temelju ove Uredbe, odmah započinje postupak određen u članku 16.

3.  Ako Komisija na temelju procjene provedene u skladu s člankom 9. zaključi da su ispunjeni uvjeti za financijski doprinos na temelju ove Uredbe, odmah započinje postupak utvrđen u članku 16. i o tome obavještava državu članicu podnositeljicu zahtjeva.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  o tome je li poduzeće u kojem se otpuštanja provode, uz iznimku mikropoduzeća i MSP-ova, bilo korisnik državne potpore ili ranijeg financiranja iz Kohezijskog fonda ili strukturnih fondova Unije tijekom prethodnih pet godina;

(e)  o tome je li poduzeće u kojem se otpuštanja provode, uz iznimku novoosnovanih poduzeća, mikropoduzeća i MSP-ova, bilo korisnik državne potpore ili ranijeg financiranja iz Kohezijskog fonda ili strukturnih fondova Unije tijekom prethodnih pet godina;

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svake četiri godine Komisija na vlastitu inicijativu i u bliskoj suradnji s državama članicama provodi evaluaciju financijskih doprinosa iz EGF-a.

1.  Svake četiri godine Komisija na vlastitu inicijativu i u bliskoj suradnji s državama članicama provodi evaluaciju financijskih doprinosa iz EGF-a, uključujući naknadne procjene učinka njezine primjene na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

 

U svrhu evaluacije iz prvog podstavka, države članice prikupljaju sve raspoložive podatke o slučajevima EGF-a i radnicima kojima je pružena pomoć.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF)

Referentni dokumenti

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Odbor koji je dao mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

11.6.2018

Izvjestiteljica za mišljenje

       Datum imenovanja

Karoline Graswander-Hainz

29.8.2018

Razmatranje u odboru

27.9.2018

 

 

 

Datum usvajanja

11.10.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

27

10

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Goffredo Maria Bettini, Sander Loones, Fernando Ruas, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Beatriz Becerra Basterrechea, Czesław Hoc, Stanisław Ożóg, Jozo Radoš, Anders Sellström

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

27

+

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld

S&D

Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

Verts/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

10

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Elsi Katainen, J. Radoš

ECR

C. Hoc, Sander Loones, S. Ożóg, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

EPP

Christofer Fjellner, Anders Sellström

0

0

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE Odbora za proračune (7.11.2018)

upućeno Odboru za zapošljavanje i socijalna pitanja

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (EGF)

(COM(2018)0380 – C8‑0231/2018 – 2018/0202(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Manuel dos Santos

AMANDMANI

Odbor za proračune poziva Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a)  Europski je parlament u svojim rezolucijama o višegodišnjem financijskom okviru (VFO) 2021. – 2027. donesenim 14. ožujka 2018. i 30. svibnja 2018. naglasio važnost horizontalnih načela koja bi trebala biti temelj VFO-a za razdoblje 2021. – 2027. i svih povezanih politika Unije. U tom kontekstu Europski je parlament ponovno potvrdio svoje stajalište da Unija mora ispuniti svoju obvezu da će biti predvodnik u provedbi UN-ovih ciljeva održivog razvoja te je izrazio žaljenje zbog nedostatka jasne i vidljive predanosti tom cilju u prijedlozima VFO-a. Stoga je Europski parlament zatražio uvođenje ciljeva održivog razvoja u sve politike i inicijative Unije u okviru sljedećeg VFO-a. Nadalje, naglasio je da je uklanjanje diskriminacije ključno za ispunjavanje obveza Unije u cilju uključive Europe te je stoga zatražio da se u sve politike i inicijative Unije u okviru sljedećeg VFO-a uključe obveze u pogledu uvođenja rodne perspektive i rodne ravnopravnosti. U svojem je stajalištu Europski parlament naglasio da bi se nakon Pariškog sporazuma horizontalni rashodi povezani s klimom trebali znatno povećati u usporedbi s trenutačnim VFO-om i što prije, a najkasnije do 2027., dosegnuti 30 %.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13a)  U svojoj Rezoluciji od 30. svibnja 2018. o višegodišnjem financijskom okviru 2021. – 2027. i vlastitim sredstvima Europski parlament ponovno je potvrdio svoje čvrsto stajalište o potrebnoj razini financiranja za ključne politike Unije u VFO-u za razdoblje 2021. – 2027. kako bi se omogućilo ispunjavanje njihovih zadaća i ciljeva. Osobito je naglasio poziv da se udvostruče posebna financijska sredstva iz VFO-a za mala i srednja poduzeća te za borbu protiv nezaposlenosti mladih, pozdravio nekoliko prijedloga za poboljšanje postojećih odredbi, posebno one o povećanju dodijeljenih sredstava za posebne instrumente, te izrazio namjeru da pregovara o dodatnim poboljšanjima kad god je to potrebno.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Radnici koji su proglašeni viškom i samozaposlene osobe koje su prestale sa svojom djelatnošću trebali bi imati jednak pristup EGF-u bez obzira na vrstu ugovora o radu ili radnog odnosa. Stoga bi za potrebe ove Uredbe radnike koji su proglašeni viškom te samozaposlene osobe koje su prestale sa svojom djelatnošću trebalo smatrati mogućim korisnicima EGF-a.

(18)  Radnici koji su proglašeni viškom i samozaposlene osobe koje su prestale sa svojom djelatnošću trebali bi imati jednak pristup EGF-u bez obzira na vrstu ugovora o radu ili radnog odnosa. Stoga bi za potrebe ove Uredbe radnike koji su proglašeni viškom te samozaposlene osobe koje su prestale sa svojom djelatnošću, uključujući vlasnike/upravitelje mikropoduzeća i malih poduzeća, trebalo smatrati mogućim korisnicima EGF-a.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Kako bi potpora korisnicima bila učinkovita i brza, države članice trebale bi poduzeti sve što je u njihovoj moći da podnesu potpune zahtjeve za financijski doprinos iz EGF-a. Ako Komisija zatraži dodatne informacije radi procjene zahtjeva, dostavljanje dodatnih informacija trebalo bi biti vremenski ograničeno.

(22)  Kako bi potpora korisnicima bila učinkovita i brza, države članice trebale bi poduzeti sve što je u njihovoj moći da podnesu potpune zahtjeve za financijski doprinos iz EGF-a. Ako Komisija zatraži dodatne informacije radi procjene zahtjeva, dostavljanje dodatnih informacija trebalo bi biti vremenski ograničeno. Važno je da države članice i Komisija blisko surađuju kako bi ispunile rokove za procjenu zahtjeva za financijski doprinos iz EGF-a utvrđene ovom Uredbom.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(27a)  U proračunskoj liniji EGF-a u okviru godišnjeg proračunskog postupka na raspolaganju bi trebao biti odgovarajući iznos odobrenih sredstava za plaćanja kako bi se pokrile potrebe do kojih dolazi posebno tijekom prvih mjeseci svake godine, kada su mogućnosti za prijenos iz drugih proračunskih linija posebno ograničene.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  Uzimajući u obzir važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s obvezama Unije u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, ovim će se programom pridonijeti uključivanju klimatske politike u politike Unije i postizanju općeg cilja da se 25 % rashoda proračuna EU-a namijeni klimatskim ciljevima. Relevantne mjere utvrdit će se tijekom pripreme i provedbe fonda te će se ponovno procijeniti u okviru njegove evaluacije.

(37)  Uzimajući u obzir važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s obvezama Unije u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, ovim će se programom pridonijeti uključivanju klimatske politike u politike Unije i postizanju općeg cilja da se 25 % rashoda proračuna EU-a namijeni klimatskim ciljevima tijekom VFO-a u razdoblju 2021. – 2027. te godišnjeg cilja od 30 % koji je potrebno ostvariti što prije, a najkasnije do 2027. Relevantne mjere utvrdit će se tijekom pripreme i provedbe fonda te će se ponovno procijeniti u okviru njegove evaluacije.

Obrazloženje

U rezoluciji Europskog parlamenta od 14. ožujka 2018. o sljedećem VFO-u: priprema stajališta Parlamenta o VFO-u za razdoblje nakon 2020. (2017/2052(INI)) poziva se na to da se cilj od 30 % proračunskih rashoda EU-a za podupiranje klimatskih ciljeva ostvari što prije, a najkasnije do 2027.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Opći je cilj programa pokazati solidarnost prema radnicima koji su proglašeni viškom i samozaposlenim osobama koje su prestale sa svojom djelatnošću tijekom neočekivanih velikih restrukturiranja iz članka 5. te im pružiti potporu.

1.  Opći je cilj programa pokazati solidarnost prema radnicima koji su proglašeni viškom i samozaposlenim osobama koje su prestale sa svojom djelatnošću tijekom neočekivanih velikih restrukturiranja iz članka 5. te im pružiti financijsku potporu za mjere ponovnog zapošljavanja.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Poseban je cilj EGF-a pružiti potporu u slučaju neočekivanih velikih restrukturiranja, posebice onih nastalih zbog izazova povezanih s globalizacijom kao što su promjene u tokovima svjetske trgovine, trgovinski sporovi, financijske ili gospodarske krize, prelazak na niskougljično gospodarstvo ili kao posljedica digitalizacije ili automatizacije. Posebna se pozornost daje mjerama kojima se pomaže skupinama u najnepovoljnijem položaju.

2.  Poseban je cilj EGF-a pružiti potporu za ponovno uključivanje na tržište rada u slučaju neočekivanih velikih restrukturiranja, posebice onih nastalih zbog izazova povezanih s globalizacijom kao što su promjene u tokovima svjetske trgovine, trgovinski sporovi, financijske ili gospodarske krize, prelazak na niskougljično gospodarstvo ili kao posljedica digitalizacije ili automatizacije. Posebna se pozornost daje mjerama kojima se pomaže skupinama u najnepovoljnijem položaju.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Financijski doprinos iz EGF-a ograničava se na ono što je neophodno za osiguravanje privremene, jednokratne potpore ciljanim korisnicima. Mjere koje dobivaju potporu iz EGF-a u skladu su sa zakonodavstvom Unije i nacionalnim zakonodavstvom, kao i s pravilima o državnim potporama.

3.  Financijski doprinos iz EGF-a ograničava se na ono što je neophodno za pokazivanje solidarnosti prema ciljanim korisnicima te osiguravanje privremene, jednokratne potpore tim korisnicima. Mjere koje dobivaju potporu iz EGF-a u skladu su sa zakonodavstvom Unije i nacionalnim zakonodavstvom, kao i s pravilima o državnim potporama.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice priznaju podrijetlo i osiguravaju vidljivost financiranja Unije pružanjem dosljednih, djelotvornih i ciljanih informacija različitoj publici, uključujući ciljane informacije korisnicima, lokalnim i regionalnim tijelima, socijalnim partnerima te medijima i javnosti.

Države članice priznaju podrijetlo i osiguravaju vidljivost financiranja Unije pružanjem dosljednih, djelotvornih i ciljanih informacija različitoj publici, uključujući ciljane informacije korisnicima, lokalnim i regionalnim tijelima, socijalnim partnerima te medijima i javnosti. Države članice jamče da se naglašava dodana vrijednost financiranja Unije te da pomažu Komisiji u prikupljanju podataka kako bi se povećala transparentnost proračuna.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija održava i redovito ažurira internetske stranice, dostupne na svim službenim jezicima institucija Unije, kako bi pružila ažurirane informacije o EGF-u, upute za podnošenje zahtjeva kao i podatke o prihvaćenim i odbijenim zahtjevima i o ulozi Europskog parlamenta i Vijeća u proračunskom postupku.

2.  Komisija održava i redovito ažurira internetske stranice prilagođene korisnicima, dostupne na svim službenim jezicima institucija Unije, kako bi pružila ažurirane informacije o EGF-u te podatke o njegovoj provedbi od osnivanja, upute za podnošenje zahtjeva kao i podatke o prihvaćenim i odbijenim zahtjevima i o ulozi Europskog parlamenta i Vijeća u proračunskom postupku.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako Komisija zaključi da su ispunjeni uvjeti za pružanje financijskog doprinosa iz EGF-a, podnosi zahtjev za prijenos u odgovarajuće proračunske linije u skladu s člankom 31. Financijske uredbe.

1.  Ako Komisija zaključi da su ispunjeni uvjeti za pružanje financijskog doprinosa iz EGF-a, podnosi prijedlog za njegovu mobilizaciju. Odluku o mobilizaciji EGF-a zajednički donose Europski parlament i Vijeće u roku od mjesec dana od podnošenja prijedloga Europskom parlamentu i Vijeću. Vijeće odlučuje kvalificiranom većinom, a Europski parlament većinom svojih članova i s tri petine danih glasova.

 

Istodobno s podnošenjem svojeg prijedloga odluke o mobilizaciji EGF-a, Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi prijedlog za prijenos u odgovarajuće proračunske linije. U slučaju neslaganja pokreće se postupak trijaloga.

 

Prijenosi u vezi s EGF-om obavljaju se u skladu s člankom 31. Financijske uredbe.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Zahtjevu za prijenos treba priložiti sažetak razmatranja prihvatljivosti zahtjeva.

Briše se.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija provedbenim aktom donosi odluku o financijskom doprinosu koja stupa na snagu na dan kad Europski parlament i Vijeće obavijeste Komisiju o odobrenju proračunskog prijenosa. Ta odluka predstavlja odluku o financiranju u smislu članka 110. Financijske uredbe.

3.  Komisija provedbenim aktom donosi odluku o financijskom doprinosu koja stupa na snagu na dan kad Europski parlament i Vijeće donesu odluku o mobilizaciji EGF-a.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Prijedlog odluke o mobilizaciji EGF-a u skladu sa stavkom 1. obuhvaća:

 

(a)  procjenu provedenu u skladu s člankom 9. stavkom 4.c, zajedno sa sažetkom podataka na kojima se temelji procjena;

 

(b)  dokaz da su zadovoljeni kriteriji utvrđeni člancima 5. i 10. i

 

(c)  razloge kojima se opravdavaju predloženi iznosi.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF)

Referentni dokumenti

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Odbor koji je dao mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

11.6.2018

Izvjestiteljica za mišljenje

       Datum imenovanja

Manuel dos Santos

28.6.2018

Razmatranje u odboru

29.8.2018

 

 

 

Datum usvajanja

5.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

24

3

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Michael Detjen

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

24

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

3

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE Odbora za proračunski nadzor (16.11.2018)

upućeno Odboru za zapošljavanje i socijalna pitanja

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (EGF).

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Izvjestitelj: Gilles Pargneaux

AMANDMANI

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Zbog globalizacije i tehnoloških promjena svjetska će gospodarstva vjerojatno postati još povezanija i ovisnija jedna o drugima. Preraspodjela rada neophodan je dio te gospodarske promjene. Žele li se pravedno raspodijeliti koristi promjene, izuzetno je važno da se ponudi pomoć radnicima koji su proglašeni viškom i onima kojima prijeti da to postanu. Okvir EU-a za kvalitetu predviđanja promjena i restrukturiranja22 instrument je politike Unije kojim se utvrđuje okvir najboljih praksi za predviđanje restrukturiranja poduzeća i njihovo rješavanje. Riječ je o sveobuhvatnom okviru o tome kako bi se primjerenim političkim sredstvima trebali rješavati izazovi gospodarske prilagodbe i restrukturiranja te njihov učinak na zapošljavanje i društvo. Njime se ujedno pozivaju države članice da iskoriste nacionalna financijska sredstva i sredstva EU-a tako da se djelotvornije ublaži socijalni učinak restrukturiranja, posebice negativne posljedice na zaposlenost. Glavni instrumenti Unije za pomoć pogođenim radnicima su Europski socijalni fond plus (ESF+), koji je osmišljen da se unaprijed ponudi pomoć, i EGF, koji je osmišljen da se u slučaju neočekivanih velikih restrukturiranja reagira reaktivno.

(8)  Zbog globalizacije i tehnoloških promjena svjetska će gospodarstva vjerojatno postati još povezanija i ovisnija jedna o drugima. Preraspodjela rada neophodan je dio te gospodarske promjene. Žele li se pravedno raspodijeliti koristi promjene, izuzetno je važno da se ponudi pomoć radnicima koji su proglašeni viškom i onima kojima prijeti proglašenje viškom ili prestanak djelatnosti. Okvir EU-a za kvalitetu predviđanja promjena i restrukturiranja22 instrument je politike Unije kojim se utvrđuje okvir najboljih praksi za predviđanje restrukturiranja poduzeća i njihovo rješavanje. Riječ je o sveobuhvatnom okviru o tome kako bi se primjerenim političkim sredstvima trebali rješavati izazovi gospodarske prilagodbe i restrukturiranja te njihov učinak na zapošljavanje i društvo. Bez dovođenja u pitanje socijalnih odgovornosti poslovne zajednice, njime se ujedno pozivaju države članice da iskoriste nacionalna financijska sredstva i sredstva EU-a tako da se djelotvornije ublaži socijalni učinak restrukturiranja, posebice negativne posljedice na zaposlenost. Glavni instrumenti Unije za pomoć pogođenim radnicima su Europski socijalni fond plus (ESF+), koji je osmišljen da se unaprijed ponudi pomoć, i EGF, koji je osmišljen da se u slučaju neočekivanih velikih restrukturiranja reagira reaktivno.

_________________

_________________

22 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Okvir EU-a za kvalitetu predviđanja promjena i restrukturiranja (COM(2013) 882 final, 13.12.2013.).

22 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Okvir EU-a za kvalitetu predviđanja promjena i restrukturiranja (COM(2013) 882 final, 13.12.2013.).

Obrazloženje

Nakon Rezolucije EP-a (P8_TA(2018)0363) EGF je pružio doprinos projektu socijalnog plana za zaposlenike nizozemskih banaka koji su proglašeni viškom. Čudno je da banke nisu pružile doprinos jer je predviđeno da tu ulogu preuzmu sama poduzeća. Iako su banke u Nizozemskoj ostvarile milijarde u dobiti, nisu doprinijele socijalnom planu za otpuštene zaposlenike banaka.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Komisija je provela evaluaciju EGF-a u sredini provedbenog razdoblja da bi ocijenila kako i u kojoj mjeri EGF ostvaruje svoje ciljeve. Ispostavilo se da je EGF učinkovit i da su stope ponovnog uključivanja radnika koji su proglašeni viškom više nego u prethodnom programskom razdoblju. Evaluacijom je utvrđeno i da se EGF-om stvara europska dodana vrijednost. To je posebno točno u smislu brojevnih učinaka njegovih sredstava, što znači da se potporom iz EGF-a ne povećava samo broj i raznovrsnost ponuđenih usluga, nego i njihova razina intenziteta. Osim toga, intervencije EGF-a vrlo su vidljive i imaju izravnu europsku dodanu vrijednost za javnost. Međutim, utvrđeno je nekoliko izazova. S jedne strane, postupak mobilizacije smatrao se predugačkim. Nadalje, mnoge države članice izvijestile su o problemima pri sastavljanju opsežne analize događaja koji je uzrokovao otpuštanja. Glavni razlog koji sprečava države članice koje bi imale potencijalan predmet u okviru EGF-a da podnesu zahtjev su problemi povezani s financijskim i institucijskim kapacitetima. S jedne strane, to jednostavno može biti nedostatak radne snage jer države članice trenutačno mogu zatražiti tehničku pomoć samo ako provode predmet u okviru EGF-a. Budući da se otpuštanje može dogoditi neočekivano, bilo bi važno da su države članice spremne odmah reagirati i da bez ikakvih odgoda mogu podnijeti zahtjev. Nadalje, čini se da su u nekim državama članicama potrebne opsežnije mjere za izgradnju institucijskih kapaciteta kako bi se osigurala učinkovita i djelotvorna provedba predmeta u okviru EGF-a. Prag od 500 radnih mjesta proglašenih viškom kritiziran je kao previsok, posebice u slabije naseljenim regijama26.

(12)  Komisija je provela evaluaciju EGF-a u sredini provedbenog razdoblja da bi ocijenila kako i u kojoj mjeri EGF ostvaruje svoje ciljeve. Ispostavilo se da je EGF učinkovit i da su stope ponovnog uključivanja radnika koji su proglašeni viškom više nego u prethodnom programskom razdoblju. Evaluacijom je utvrđeno i da se EGF-om stvara europska dodana vrijednost. To je posebno točno u smislu brojevnih učinaka njegovih sredstava, što znači da se potporom iz EGF-a ne povećava samo broj i raznovrsnost ponuđenih usluga, nego i njihova razina intenziteta. Osim toga, intervencije EGF-a vrlo su vidljive i imaju izravnu europsku dodanu vrijednost za javnost. Međutim, utvrđeno je nekoliko izazova. Prvo, treba biti jasno da glavnu odgovornost za razvoj socijalnih planova za ponovno uključivanje dotičnih radnika na tržište rada snose predmetna poduzeća i države članice. EGF može imati samo komplementarnu ulogu i trebao bi se usredotočiti na regije u kojima ni predmetna poduzeća ni državne ni regionalne vlasti nemaju sredstva za poduzimanje potrebnih mjera. Također, preispituje se dodana vrijednost EU-a u slučajevima kada poduzeće najprije dobije državne subvencije i subvencije Unije (primjerice, za svoje inovacijske aktivnosti) i potom odluči premjestiti poslovni nastan koji ostvaruje dobit u drugu državu članicu ili čak u treću zemlju bez preuzimanja odgovornosti za financiranje radnika koji su zahvaćeni zatvaranjem poduzeća te, posebice u slučajevima preseljenja unutar Unije, može još jednom iskoristiti subvencije Unije na novoj lokaciji. Osim toga, postupak mobilizacije smatrao se predugačkim. Mnoge države članice izvijestile su o problemima pri sastavljanju opsežne analize događaja koji je uzrokovao otpuštanja. Glavni razlog koji sprečava države članice koje bi imale potencijalan predmet u okviru EGF-a da podnesu zahtjev su problemi povezani s financijskim i institucijskim kapacitetima. Budući da se otpuštanje može dogoditi neočekivano, bilo bi važno da su države članice spremne odmah reagirati i da bez ikakvih odgoda mogu podnijeti zahtjev. Prag od 500 radnih mjesta proglašenih viškom kritiziran je kao previsok, posebice u slabije naseljenim regijama26.

_________________

_________________

26 COM(2018) 297 final i prateći SWD(2018) 192 final.

26 COM(2018) 297 final i prateći SWD(2018) 192 final.

Obrazloženje

- EGF ima kohezijsku funkciju, što znači da doprinos iz fonda mora ići u najsiromašnije i najpogođenije regije. - Često se dogodi da poduzeća dobiju subvenciju tri puta: prvi put pri osnutku, drugi put kada zatvore poduzeće koje ostvaruje dobit i treći put kada se presele nekamo drugamo u EU-u.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Kako bi se izrazila solidarnost Unije s radnicima koji su proglašeni viškom i samozaposlenim osobama koje se prestale sa svojom djelatnošću, stopa sufinanciranja troškova paketa usluga prilagođenih potrebama i njegove provedbe trebala bi biti jednaka stopi ESF-a plus u predmetnoj državi članici.

(15)  Kako bi se izrazila solidarnost Unije s radnicima koji su proglašeni viškom i samozaposlenim osobama koje se prestale sa svojom djelatnošću, stopa sufinanciranja troškova paketa usluga prilagođenih potrebama i njegove provedbe trebala bi iznositi 70 % ukupnih predviđenih troškova.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Radnici koji su proglašeni viškom i samozaposlene osobe koje su prestale sa svojom djelatnošću trebali bi imati jednak pristup EGF-u bez obzira na vrstu ugovora o radu ili radnog odnosa. Stoga bi za potrebe ove Uredbe radnike koji su proglašeni viškom te samozaposlene osobe koje su prestale sa svojom djelatnošću trebalo smatrati mogućim korisnicima EGF-a.

(18)  Radnici koji su proglašeni viškom i samozaposlene osobe koje su prestale sa svojom djelatnošću trebali bi imati jednak pristup EGF-u bez obzira na vrstu ugovora o radu ili radnog odnosa. Stoga bi za potrebe ove Uredbe radnike koji su proglašeni viškom, neovisno o tome radi li se o radnicima s ugovorom na određeno ili neodređeno vrijeme ili radnicima zaposlenima preko poduzeća za privremeno zapošljavanje, te samozaposlene osobe, uključujući vlasnike mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća, koje su prestale sa svojom djelatnošću trebalo smatrati mogućim korisnicima EGF-a.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Financijski doprinos iz EGF-a ponajprije bi trebao biti usmjeren na aktivne mjere tržišta rada čiji je cilj brzo ponovno uključivanje korisnika u održivo zapošljavanje u okviru njihova prvobitnog područja djelatnosti ili izvan njega. Mjere bi trebale odražavati predviđene potrebe lokalnog i regionalnog tržišta rada. Međutim, kad god to bude potrebno, mobilnost radnika koji su proglašeni viškom trebala bi se poduprijeti i kako bi im se pomoglo da drugdje pronađu novo zaposlenje. Poseban će se naglasak staviti na širenje vještina potrebnih u digitalno doba. Uključivanje novčanih naknada u usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama trebalo bi biti ograničeno. Poduzeća bi se moglo poticati da sudjeluju u nacionalnom sufinanciranju mjera koje podržava EGF.

(19)  Financijskim doprinosom iz EGF-a ne bi se smjela dovoditi u pitanje socijalna odgovornost predmetnih poduzeća te bi on ponajprije trebao biti usmjeren na aktivne mjere tržišta rada čiji je cilj brzo ponovno uključivanje korisnika u održivo zapošljavanje u okviru njihova prvobitnog područja djelatnosti ili izvan njega, ali i na promicanje otvaranja poduzeća, između ostalog i osnivanjem zadruga. Mjere bi trebale odražavati predviđene potrebe lokalnog i regionalnog tržišta rada. Međutim, kad god to bude potrebno, mobilnost radnika koji su proglašeni viškom trebala bi se poduprijeti i kako bi im se pomoglo da drugdje pronađu novo zaposlenje. Poseban će se naglasak staviti na širenje vještina potrebnih u digitalno doba. Uključivanje novčanih naknada u usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama trebalo bi biti ograničeno. Poduzeća bi se trebala poticati da sudjeluju u nacionalnom sufinanciranju mjera koje podržava EGF.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21a)  U razdoblju od ožujka 2007. do ožujka 2017. Komisija je od 21 države članice primila 148 zahtjeva za sufinanciranje iz EGF-a u ukupnom iznosu od gotovo 600 milijuna EUR kako bi se osigurala pomoć za 138 888 otpuštenih radnika i 2944 osobe koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21b)  U razdoblju između 2007. i 2017. sedam država članica nije iskoristilo dostupnu potporu iz EGF-a. Nužno je stoga istražiti sve slučajeve u kojima korištenje potpore iz EGF-a nije bilo moguće zbog manjka regulatornih i administrativnih kapaciteta ili drugih prepreka te predložiti mjere kojima bi se te prepreke uklonile.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Kako bi potpora korisnicima bila učinkovita i brza, države članice trebale bi poduzeti sve što je u njihovoj moći da podnesu potpune zahtjeve za financijski doprinos iz EGF-a. Ako Komisija zatraži dodatne informacije radi procjene zahtjeva, dostavljanje dodatnih informacija trebalo bi biti vremenski ograničeno.

(22)  Kako bi potpora korisnicima bila učinkovita i brza, važno je da suradnja između država članica i Komisije bude optimalna kako bi se ispoštovali rokovi za razmatranje zahtjeva za financijski doprinos iz EGF-a. Države članice trebale bi poduzeti sve što je u njihovoj moći kako bi podnijele potpune zahtjeve za financijski doprinos iz EGF-a. Ako Komisija zatraži dodatne informacije radi procjene zahtjeva, dostavljanje dodatnih informacija trebalo bi biti vremenski ograničeno.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  U skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja financijski doprinosi iz EGF-a ne bi smjeli zamijeniti, nego bi prema mogućnosti trebali dopunjavati mjere potpore koje su za korisnike na raspolaganju u okviru fondova Unije ili njezinih drugih politika i programa.

(24)  U skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja financijski doprinosi iz EGF-a ne bi smjeli zamijeniti, nego bi trebali dopunjavati mjere potpore koje poduzeća moraju poduzeti u kontekstu socijalnog plana te mjere koje državne ili regionalne vlasti mogu same financirati, kao i mjere koje su za korisnike na raspolaganju u okviru fondova Unije ili njezinih drugih politika i programa. Treba izbjegavati situacije u kojima poduzeća prvo dobiju subvencije Unije za svoje djelatnosti, kao što su inovacije, a potom zatvore poslovni nastan koji ostvaruje dobit. Posebice u tim slučajevima doprinosi iz EGF-a trebali bi biti uvjetovani sufinanciranjem od strane predmetnih poduzeća.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Kako bi se Europskom parlamentu omogućio politički nadzor, a Komisiji stalno praćenje rezultata dobivenih uz potporu EGF-a, države članice trebale bi podnijeti završno izvješće o provedbi EGF-a.

(31)  Kako bi se Europskom parlamentu omogućio politički nadzor, a Komisiji stalno praćenje rezultata dobivenih uz potporu EGF-a, države članice trebale bi podnositi završno izvješće o provedbi EGF-a svake dvije godine.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  Uzimajući u obzir važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s obvezama Unije u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, ovim će se programom pridonijeti uključivanju klimatske politike u politike Unije i postizanju općeg cilja da se 25 % rashoda proračuna EU-a namijeni klimatskim ciljevima. Relevantne mjere utvrdit će se tijekom pripreme i provedbe fonda te će se ponovno procijeniti u okviru njegove evaluacije.

(37)  Uzimajući u obzir važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s obvezama Unije u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, ovim će se programom pridonijeti uključivanju klimatske politike u politike Unije i postizanju općeg cilja da se 30 % rashoda proračuna Unije namijeni klimatskim ciljevima. Relevantne mjere utvrdit će se tijekom pripreme i provedbe fonda te će se ponovno procijeniti u okviru njegove evaluacije.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

EGF pridonosi boljoj raspodjeli koristi globalizacije i tehnološkog napretka pružanjem pomoći radnicima koji su proglašeni viškom da se prilagode strukturnim promjenama. Kao takav, EGF pridonosi provedbi načela definiranih u europskom stupu socijalnih prava te poboljšava socijalnu i ekonomsku koheziju među regijama i državama članicama.

EGF pridonosi boljoj raspodjeli koristi globalizacije i tehnološkog napretka pružanjem pomoći radnicima koji su proglašeni viškom da se prilagode strukturnim promjenama. Kao takav, EGF pridonosi provedbi načela definiranih u članku 151. UFEU-a, europskom stupu socijalnih prava te poboljšava socijalnu i ekonomsku koheziju među regijama i državama članicama.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Poseban je cilj EGF-a pružiti potporu u slučaju neočekivanih velikih restrukturiranja, posebice onih nastalih zbog izazova povezanih s globalizacijom kao što su promjene u tokovima svjetske trgovine, trgovinski sporovi, financijske ili gospodarske krize, prelazak na niskougljično gospodarstvo ili kao posljedica digitalizacije ili automatizacije. Posebna se pozornost daje mjerama kojima se pomaže skupinama u najnepovoljnijem položaju.

2.  Poseban je cilj EGF-a pružiti potporu u slučaju neočekivanih velikih restrukturiranja, posebice onih nastalih zbog izazova povezanih s globalizacijom kao što su promjene u tokovima svjetske trgovine, trgovinski sporovi, financijske ili gospodarske krize, prelazak na niskougljično gospodarstvo ili kao posljedica tehnoloških promjena. Posebna se pozornost daje mjerama kojima se pomaže skupinama u najnepovoljnijem položaju i državama članicama i regijama koje su najteže pogođene te u kojima državne i regionalne vlasti nemaju dostatna sredstva za poduzimanje potrebnih mjera. Pružanjem pomoći iz EGF-a ne dovodi se u pitanje socijalna odgovornost predmetnih poduzeća, osobito u vezi s njihovim doprinosom socijalnim planovima za radnike koji su proglašeni viškom.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  „radnik koji je proglašen viškom” znači radnik čije je zaposlenje zbog viškova završilo ranije ili čiji se ugovor ne obnavlja iz ekonomskih razloga;

(a)  „radnik koji je proglašen viškom” znači radnik čije je zaposlenje zbog viškova završilo ranije ili čiji se ugovor ne obnavlja zbog neočekivanog velikog restrukturiranja;

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  „korisnik” znači osoba koja sudjeluje u mjerama koje se sufinanciraju iz EGF-a;

(c)  (Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  „nepravilnost” znači svaka povreda primjenjivog prava koja je posljedica nekog čina ili propusta gospodarskog subjekta uključenog u provedbu EGF-a koja šteti ili bi mogla štetiti proračunu Unije terećenjem tog proračuna neopravdanim rashodom.

(d)  „nepravilnost” znači svaka povreda primjenjivog prava koja je posljedica nekog čina ili propusta gospodarskog subjekta uključenog u provedbu EGF-a koja šteti ili bi mogla štetiti financijskim interesima Unije terećenjem proračuna Unije neopravdanim rashodom.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  prestanak djelatnosti za više od 250 radnika koji su proglašeni viškom ili samozaposlenih osoba u referentnom razdoblju od šest mjeseci, posebice u MSP-ovima, pri čemu svi djeluju u istom ekonomskom sektoru definiranom na razini NACE Revizija 2 i smješteni su u jednoj regiji ili u dvije susjedne regije razine NUTS 2, ili u više od dvije susjedne regije razine NUTS 2 pod uvjetom da je više od 250 radnika ili samozaposlenih osoba pogođeno u dvije regije zajedno;

(b)  prestanak djelatnosti za više od 250 radnika koji su proglašeni viškom ili samozaposlenih osoba u referentnom razdoblju od šest mjeseci, posebice u MSP-ovima, pri čemu svi djeluju u istom ekonomskom sektoru definiranom na razini NACE Revizija 2 i smješteni su u jednoj regiji ili u dvije susjedne regije razine NUTS 2 u istoj ili u susjednim državama članicama, ili u više od dvije susjedne regije razine NUTS 2 u istoj ili u susjednim državama članicama pod uvjetom da je više od 250 radnika ili samozaposlenih osoba pogođeno u dvije regije zajedno;

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Kad god se prestanak djelatnosti odnosi na poduzeće koje ostvaruje dobit, predmetno poduzeće doprinosi ponovnom uključivanju radnika koji su proglašeni viškom, poželjno u kontekstu socijalnog plana. Svaki financijski doprinos iz EGF-a uvjetovan je takvim doprinosom.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ulaganja u samozapošljavanje, osnivanje vlastitog poduzeća ili preuzimanje poslovanja od strane zaposlenika ne smiju biti veća od 20 000 EUR po radniku koji je proglašen viškom.

Ulaganja u samozapošljavanje, osnivanje vlastitog poduzeća ili preuzimanje poslovanja od strane zaposlenika, prije svega osnivanjem zadruga, ne smiju biti veća od 20 000 EUR po radniku koji je proglašen viškom.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pri osmišljavanju usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama predviđaju se buduće perspektive na tržištu rada i tražene vještine. Usklađeni paket kompatibilan je s prelaskom na održivo gospodarstvo koje se temelji na učinkovitoj upotrebi resursa te je usmjeren na širenje vještina potrebnih u digitalno industrijsko doba i uzima u obzir potražnju na lokalnom tržištu rada.

Pri osmišljavanju usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama predviđaju se buduće perspektive na tržištu rada i tražene vještine. Usklađeni paket kompatibilan je s prelaskom na održivo gospodarstvo koje se temelji na učinkovitoj upotrebi resursa te je usmjeren na širenje vještina potrebnih u digitalno industrijsko doba.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Mjere koje podupire EGF ne zamjenjuju pasivne mjere socijalne zaštite.

Mjere koje podupire EGF ne zamjenjuju pasivne mjere socijalne zaštite ni aktivne mjere tržišta rada.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ako je poduzeće koje otpušta radnike nakon otpuštanja nastavilo s radom, potvrdu da je djelovalo u skladu s pravnim obvezama kojima se uređuju otpuštanja;

(b)  ako je poduzeće koje otpušta radnike nakon otpuštanja nastavilo s radom, potvrdu da je djelovalo u skladu s pravnim obvezama kojima se uređuju otpuštanja, kao i u skladu s obvezama koje proizlaze iz kolektivnih ugovora ili pregovora o socijalnom planu;

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  jasnu naznaku aktivnosti koje su države članice već poduzele radi pružanja pomoći radnicima koji su proglašeni viškom i komplementarne naravi zatraženih sredstava iz EGF-a zbog nedostatka sredstava dostupnih državnim ili regionalnim tijelima;

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb)  pregled fondova Unije koje je poduzeće koje provodi otpuštanja već iskoristilo tijekom pet godina koje su prethodile kolektivnom otpuštanju;

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.  za potrebe procjene okvirne ciljeve za pojedinačne slučajeve koje je definirala država članica u pogledu ponovnog zapošljavanja korisnika šest mjeseci nakon završetka razdoblja provedbe;

i.  za potrebe procjene, okvirne ciljeve i pokazatelje za pojedinačne slučajeve koje je definirala država članica u pogledu ponovnog zapošljavanja korisnika šest mjeseci nakon završetka razdoblja provedbe;

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5. – točka l

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(l)  izjavu o usklađenosti tražene potpore iz EGF-a s postupovnim i materijalnim pravilima Unije o državnim potporama te izjavu u kojoj se navodi razlog zbog kojeg se usklađenim paketom usluga prilagođenih potrebama ne zamjenjuju mjere za koje su poduzeća odgovorna na temelju nacionalnog zakonodavstva ili kolektivnih ugovora;

(l)  izjavu o usklađenosti tražene potpore iz EGF-a s postupovnim i materijalnim pravilima Unije o državnim potporama te izjavu u kojoj se navodi razlog zbog kojeg se usklađenim paketom usluga prilagođenih potrebama ne zamjenjuju mjere za koje su poduzeća odgovorna na temelju nacionalnog zakonodavstva ili kolektivnih ugovora ni mjere koje trebaju provesti u pogledu aktivnih mjera tržišta rada i pasivnih mjera socijalne zaštite;

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 11. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ravnopravnost muškaraca i žena i zabrana diskriminacije

Rodna ravnopravnost i zabrana diskriminacije

Obrazloženje

Rod ne podrazumijeva samo žene i muškarce.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija i države članice osiguravaju da se ravnopravnost muškaraca i žena i integracija rodne perspektive promiču tijekom različitih faza provođenja financijskog doprinosa iz EGF-a te da su njihov sastavni dio.

Komisija i države članice osiguravaju da se rodna ravnopravnost i integracija rodne perspektive promiču tijekom različitih faza provođenja financijskog doprinosa iz EGF-a te da su njihov sastavni dio.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  U slučaju da Komisija provodi tehničku pomoć u okviru neizravnog upravljanja, ona osigurava transparentnost postupka za imenovanje treće strane odgovorne za provedbu zadaća koje su joj dodijeljene, kao i za obavješćivanje svih relevantnih dionika EGF-a, uključujući Europski parlament, o odabranom podugovaratelju.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija provodi informativne i komunikacijske aktivnosti o primjerima djelovanja EGF-a i njihovim rezultatima na temelju svojih iskustava, s ciljem poboljšavanja učinkovitosti EGF-a i osiguravanja da su građani i radnici Unije upoznati s EGF-om.

Komisija provodi informativne i komunikacijske aktivnosti o primjerima djelovanja EGF-a i njihovim rezultatima na temelju svojih iskustava i evaluacija koje su dostavile države članice, s ciljem poboljšavanja učinkovitosti EGF-a i osiguravanja da su građani i radnici Unije upoznati s EGF-om.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Stopa sufinanciranja iz EGF-a za ponuđene mjere usklađuje se s najvišom stopom sufinanciranja iz ESF-a plus u predmetnoj državi članici.

2.  Stopa sufinanciranja iz EGF-a za ponuđene mjere ne premašuje 70 % ukupnih predviđenih troškova iz članka 9.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 16.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 16.a

 

U iznimnim slučajevima i ako preostala financijska sredstva iz Fonda, dostupna u godini u kojoj je došlo do velikog restrukturiranja, nisu dovoljna da pokriju iznos pomoći koju proračunsko tijelo smatra potrebnom, Komisija može predložiti da se razlika financira iz Fonda za sljedeću godinu. U svakom slučaju poštuje se godišnja proračunska gornja granica Fonda u godini u kojoj je došlo do velikog restrukturiranja i godini koja slijedi.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 19.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 19.a

 

Ispitivanje korisnika iz članka 20. stavka 1. točke (d) temelji se na modelu koji Komisija utvrđuje provedbenim aktom. Komisija usvaja provedbeni akt kojim se utvrđuje model za ispitivanje korisnika u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 26. stavka 2. kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ovog članka.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  rezultatima ispitivanja korisnika provedenog šest mjeseci nakon isteka razdoblja provedbe koji obuhvaćaju informacije o uočenim promjenama u zapošljivosti korisnika ili, za one koji su već pronašli posao, pružaju više informacija o kvaliteti pronađenog posla, kao što su promjena radnog vremena, razine odgovornosti ili promjena u visini plaće u usporedbi s prethodnim radnim mjestom, sektor u kojem je osoba pronašla posao te u kojima su ti podaci raščlanjeni prema rodu, dobnoj skupini i razini obrazovanja;

(d)  rezultatima ispitivanja korisnika provedenog u roku od šest mjeseci nakon isteka razdoblja provedbe koji obuhvaćaju informacije o uočenim promjenama u zapošljivosti korisnika ili, za one koji su već pronašli posao, pružaju više informacija o kvaliteti pronađenog posla, kao što su promjena radnog vremena, razine odgovornosti ili promjena u visini plaće u usporedbi s prethodnim radnim mjestom, sektor u kojem je osoba pronašla posao te u kojima su ti podaci raščlanjeni prema rodu, dobnoj skupini i razini obrazovanja;

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Najkasnije na kraju devetnaestog mjeseca od isteka razdoblja navedenog u članku 15. stavku 3. predmetna država članica podnosi jednostavan skup podataka u kojem se informira o dugoročnijem pokazatelju rezultata iz točke (3) Priloga.

2.  Najkasnije na kraju devetnaestog mjeseca od isteka razdoblja navedenog u članku 15. stavku 3. predmetna država članica podnosi potpun i provjeren jednostavan skup podataka u kojem se donose informacije o dugoročnijem pokazatelju rezultata iz točke (3) Priloga.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija, do 1. kolovoza 2021. i potom svake dvije godine, podnosi Europskom parlamentu i Vijeću sveobuhvatno, kvantitativno i kvalitativno izvješće o aktivnostima u protekle dvije godine na temelju ove Uredbe i Uredbe (EU) br. 1309/2013. Izvješće je ponajprije usmjereno na rezultate postignute s pomoću EGF-a i prije svega sadržava informacije povezane s podnesenim zahtjevima, donesenim odlukama, financiranim mjerama, uključujući statističke podatke o pokazateljima utvrđenima u Prilogu i komplementarnost tih mjera s mjerama koje se financiraju iz ostalih fondova Unije, osobito ESF-a plus, i informacije povezane sa završetkom danih financijskih doprinosa te se u njemu dokumentiraju zahtjevi koji su odbijeni ili smanjeni zbog nedostatka odobrenih sredstva ili neprihvatljivosti.

1.  Komisija, do 1. kolovoza 2021. i potom svake dvije godine, podnosi Europskom parlamentu i Vijeću sveobuhvatno, kvantitativno i kvalitativno izvješće o aktivnostima u protekle dvije godine na temelju ove Uredbe i Uredbe (EU) br. 1309/2013. Izvješće je ponajprije usmjereno na uspješnost i rezultate postignute s pomoću EGF-a u usporedbi s utvrđenim ciljevima i prije svega sadržava informacije povezane s dobrim financijskim upravljanjem, podnesenim zahtjevima, donesenim odlukama, financiranim mjerama, uključujući statističke podatke o pokazateljima utvrđenima u Prilogu i komplementarnost tih mjera s mjerama koje se financiraju iz ostalih fondova Unije, osobito ESF-a plus, i informacije povezane sa završetkom danih financijskih doprinosa te se u njemu dokumentiraju zahtjevi koji su odbijeni ili smanjeni zbog nedostatka odobrenih sredstva ili neprihvatljivosti.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svake četiri godine Komisija na vlastitu inicijativu i u bliskoj suradnji s državama članicama provodi evaluaciju financijskih doprinosa iz EGF-a.

1.  Komisija na vlastitu inicijativu i u bliskoj suradnji s državama članicama provodi evaluaciju financijskih doprinosa iz EGF-a. Evaluacija posebice sadržava informacije o uspješnosti, dodanoj vrijednosti EU-a i dobrom financijskom upravljanju financijskim doprinosima EGF-a.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF)

Referentni dokumenti

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Odbor koji je dao mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CONT

11.6.2018

Izvjestitelj za mišljenje

       Datum imenovanja

Gilles Pargneaux

11.7.2018

Datum usvajanja

15.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Caterina Chinnici, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Richard Sulík

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

ECR

Richard Sulík

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE Odbora za regionalni razvoj (26.10.2018)

upućeno Odboru za zapošljavanje i socijalna pitanja

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (EGF)

(COM(2018)0380 – C8‑0231/2018 – 2018/0202(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Tamás Deutsch

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF) prvotno je uspostavljen 2007. kako bi se suzbile negativne posljedice za najranjivije i najmanje kvalificirane radnike pogođene otpuštanjima zbog promjena u tokovima svjetske trgovine. Sufinanciranjem mjera aktivne politike tržišta rada iz EGF-a nastoji se olakšati ponovno zapošljavanje ili samozapošljavanje radnika, posebno radnika u nepovoljnom položaju, starijih i mladih nezaposlenih, u područjima i sektorima pod utjecajem ozbiljnih ekonomskih poremećaja. Dokazana dodana vrijednost EGF-a kao instrumenta socijalne politike EU-a leži u činjenici da se njime pruža vidljiva i ciljana financijska potpora personaliziranim programima prekvalificiranja i ponovnog uključivanja u rad radnika pogođenih kolektivnim otpuštanjima.

Vaš izvjestitelj pozdravlja prijedlog Komisije da se nastavi s mjerama EGF-a nakon 2020. Prijedlogom se pokazuje politička volja za daljnje jačanje prava građana na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje kako bi mogli održati i steći vještine s pomoću kojih će moći u cijelosti sudjelovati u društvu i uspješno savladati promjene na tržištu rada.

Izvjestitelj posebno pozdravlja proširenje područja primjene EGF-a na druge uzroke poremećaja, kao što su primjerice automatizacija i digitalizacija, kako bi se u obzir uzeli novi izazovi na tržištu rada. Stoga smatra da naziv tog fonda nije primjeren s obzirom na to da se njime ne uzimaju u obzir samo učinci globalizacije te bi se stoga trebalo razmotriti njegovo preimenovanje.

Vaš izvjestitelj također naglašava da treba dodatno skratiti vrijeme obrade zahtjeva i pojednostavniti postupke u cilju osiguravanja neometanog i brzog donošenja odluka o mobilizaciji EGF-a kako bi potpora mogla brže doći do onih koji su izgubili posao.

Naposljetku, kako bi se povećala mogućnost da manje skupine otpuštenih radnika imaju koristi od Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji i kako bi se smanjile administrativne prepreke koje sprečavaju državu članicu u primjeni, vaš izvjestitelj predlaže smanjenje praga za zahtjeve na 150 otpuštanja umjesto predloženih 250: rjeđe se pojavljuju veća otpuštanja, a mala i srednja poduzeća pružaju znatan dio današnjih radnih mjesta. Stoga bi ta promjena mogla imati pozitivan učinak na potencijalne korisnike i njome bi se mogle povećati mogućnosti ponovnog zapošljavanja u svim regijama Europske unije.

AMANDMANI

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Pri provedbi fondova trebala bi se poštovati horizontalna načela utvrđena u članku 3. Ugovora o Europskoj uniji („UEU”) i članku 10. Ugovora o funkcioniranju Europske unije („UFEU”), uključujući načela supsidijarnosti i proporcionalnosti kako je utvrđeno u članku 5. UEU-a, uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima. Države članice i Komisija trebale bi nastojati ukloniti nejednakosti i promicati ravnopravnost muškaraca i žena te integrirati rodnu perspektivu, boriti se protiv diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjeroispovijesti ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije. Ciljevi fondova trebali bi se ostvarivati u okviru održivog razvoja i promicanja cilja Unije koji se odnosi na očuvanje, zaštitu i unapređenje kvalitete okoliša u skladu s člankom 11. i člankom 191. stavkom 1. UFEU-a, uzimajući u obzir načelo „onečišćivač plaća”.

(1)  Pri provedbi fondova trebala bi se poštovati horizontalna načela utvrđena u članku 3. Ugovora o Europskoj uniji („UEU”) i člancima 9. i 10. Ugovora o funkcioniranju Europske unije („UFEU”), uključujući načela nediskriminacije, supsidijarnosti i proporcionalnosti kako je utvrđeno u članku 5. UEU-a, uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima. Države članice i Komisija trebale bi nastojati ukloniti nejednakosti i promicati ravnopravnost muškaraca i žena te integrirati rodnu perspektivu, boriti se protiv diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjeroispovijesti ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije. Ciljevi fondova trebali bi se ostvarivati u okviru održivog razvoja, ciljeva UN-a u pogledu održivog razvoja i obveza Unije iz Pariškog sporazuma iz 2015. o klimatskim promjena koji je uslijedio nakon 21. konferencije stranaka Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama („Pariški sporazum”), promicanja cilja koji se odnosi na očuvanje, zaštitu i unapređenje kvalitete okoliša u skladu s člankom 11. i člankom 191. stavkom 1. UFEU-a, uzimajući u obzir načelo „onečišćivač plaća”.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Vijeće je 20. lipnja 2017. poduprlo Unijin odgovor16 na Program održivog razvoja UN-a do 2030.17 – održiva Europska budućnost. Vijeće je naglasilo važnost uravnoteženog i integriranog ostvarenja održivog razvoja u tri dimenzije (gospodarska, socijalna i dimenzija okoliša). Od ključne je važnosti da se održivi razvoj uključi u europski politički okvir te da Unija bude ambiciozna u pogledu politika kojima se služi za suočavanje s globalnim izazovima. Vijeće je pozdravilo Komunikaciju Komisije „Budući koraci za održivu europsku budućnost” od 22. studenoga 2016. kao prvi korak u uključivanju ciljeva održivog razvoja i primjeni održivog razvoja kao bitnog vodećeg načela svih politika EU-a, među ostalim i s pomoću njegovih financijskih instrumenata.

(3)  Vijeće je 20. lipnja 2017. poduprlo Unijin odgovor16 na Program održivog razvoja UN-a do 2030.17 – održiva Europska budućnost. Vijeće je naglasilo važnost uravnoteženog i integriranog ostvarenja održivog razvoja u tri dimenzije (gospodarska, socijalna i dimenzija okoliša), uključujući kulturu. Od ključne je važnosti da se održivi razvoj uključi u europski politički okvir te da Unija bude ambiciozna u pogledu politika kojima se služi za suočavanje s globalnim izazovima. Vijeće je pozdravilo Komunikaciju Komisije „Budući koraci za održivu europsku budućnost” od 22. studenoga 2016. kao prvi korak u uključivanju ciljeva održivog razvoja i primjeni održivog razvoja kao bitnog vodećeg načela svih politika EU-a, među ostalim i s pomoću njegovih financijskih instrumenata.

_________________

_________________

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  U svojem Dokumentu za razmatranje o svladavanju globalizacije20 Komisija prepoznaje kombinaciju globalizacije trgovine i tehnološke promjene kao glavne uzroke povećane potražnje za kvalificiranom radnom snagom i smanjenog broja poslova koji zahtijevaju niže kvalifikacije. Unatoč ukupnim velikim prednostima otvorenije trgovine i daljnje integracije svjetskih gospodarstava, potrebno je uhvatiti se u koštac s tim negativnim popratnim učincima. Budući da su aktualne koristi globalizacije neravnomjerno raspoređene među ljudima i regijama te da to znatno utječe na pogođene osobe, postoji opasnost da će sve brži tehnološki napredak dodatno potaknuti te učinke. Stoga će u skladu s načelima solidarnosti i održivosti biti potrebno osigurati pravedniju raspodjelu koristi globalizacije usklađivanjem gospodarskog otvaranja i tehnološkog napretka sa socijalnom zaštitom.

(6)  U svojem Dokumentu za razmatranje o svladavanju globalizacije20 Komisija prepoznaje kombinaciju globalizacije trgovine i tehnološke promjene kao glavne uzroke povećane potražnje za kvalificiranom radnom snagom i smanjenog broja poslova koji zahtijevaju niže kvalifikacije. Unatoč ukupnim velikim prednostima otvorenije trgovine i daljnje integracije svjetskih gospodarstava, potrebno je uhvatiti se u koštac s tim negativnim popratnim učincima. Budući da su aktualne koristi globalizacije neravnomjerno raspoređene među ljudima, regijama i državama te da to znatno utječe na pogođene osobe, postoji opasnost da će sve brži tehnološki napredak dodatno potaknuti te učinke. Stoga će u skladu s načelima solidarnosti i održivosti biti potrebno osigurati bolje predviđanje učinaka globalizacije te pravedniju raspodjelu njezinih potencijalnih koristi usklađivanjem gospodarskog otvaranja i tehnološkog napretka sa snažnim ponovnim zapošljavanjem i socijalnom zaštitom.

_________________

_________________

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_hr.

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_hr.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  U svojem Dokumentu za razmatranje o budućnosti financija Unije21 Komisija ističe potrebu za smanjenjem gospodarskih i socijalnih razlika među državama članicama i unutar njih. Glavni je prioritet ulaganje u jednakost, socijalnu uključenost, obrazovanje i osposobljavanje te zdravlje.

(7)  U svojem Dokumentu za razmatranje o budućnosti financija Unije21 Komisija ističe potrebu za smanjenjem gospodarskih i socijalnih razlika među državama članicama i unutar njih. Glavni je prioritet ulaganje u održiv razvoj, jednakost, socijalnu uključenost, obrazovanje i osposobljavanje te zdravlje.

_________________

_________________

21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_hr.

21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_hr.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Zbog globalizacije i tehnoloških promjena svjetska će gospodarstva vjerojatno postati još povezanija i ovisnija jedna o drugima. Preraspodjela rada neophodan je dio te gospodarske promjene. Žele li se pravedno raspodijeliti koristi promjene, izuzetno je važno da se ponudi pomoć radnicima koji su proglašeni viškom i onima kojima prijeti da to postanu. Okvir EU-a za kvalitetu predviđanja promjena i restrukturiranja22 instrument je politike Unije kojim se utvrđuje okvir najboljih praksi za predviđanje restrukturiranja poduzeća i njihovo rješavanje. Riječ je o sveobuhvatnom okviru o tome kako bi se primjerenim političkim sredstvima trebali rješavati izazovi gospodarske prilagodbe i restrukturiranja te njihov učinak na zapošljavanje i društvo. Njime se ujedno pozivaju države članice da iskoriste nacionalna financijska sredstva i sredstva EU-a tako da se djelotvornije ublaži socijalni učinak restrukturiranja, posebice negativne posljedice na zaposlenost. Glavni instrumenti Unije za pomoć pogođenim radnicima su Europski socijalni fond plus (ESF+), koji je osmišljen da se unaprijed ponudi pomoć, i EGF, koji je osmišljen da se u slučaju neočekivanih velikih restrukturiranja reagira reaktivno.

(8)  Zbog globalizacije i tehnoloških promjena, ali i klimatskih promjena, svjetska će gospodarstva vjerojatno postati još povezanija i ovisnija jedna o drugima. Preraspodjela rada neophodan je dio te gospodarske promjene. Žele li se pravedno raspodijeliti koristi promjene, izuzetno je važno da se ponudi pomoć radnicima koji su proglašeni viškom i onima kojima prijeti da to postanu. Okvir EU-a za kvalitetu predviđanja promjena i restrukturiranja22 instrument je politike Unije kojim se utvrđuje okvir najboljih praksi za predviđanje restrukturiranja poduzeća i njihovo rješavanje. Riječ je o sveobuhvatnom okviru o tome kako bi se primjerenim političkim sredstvima trebali rješavati izazovi gospodarske prilagodbe i restrukturiranja te njihov učinak na zapošljavanje i društvo. Njime se ujedno pozivaju države članice da iskoriste nacionalna financijska sredstva i sredstva EU-a tako da se djelotvornije ublaži socijalni učinak restrukturiranja, posebice negativne posljedice na zaposlenost i utjecaj na dotične regije. Glavni instrumenti Unije za pomoć pogođenim radnicima su Europski socijalni fond plus (ESF+), koji je osmišljen da se unaprijed ponudi pomoć, i EGF, koji je osmišljen da se u slučaju velikih restrukturiranja reagira reaktivno. Kao dio proaktivnijeg pristupa EGF se može koristiti kako bi se pomoglo radnicima koji su još zaposleni, ali će u određenom roku biti proglašeni viškom.

_________________

_________________

22 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Okvir EU-a za kvalitetu predviđanja promjena i restrukturiranja (COM(2013) 882 final, 13.12.2013.).

22 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Okvir EU-a za kvalitetu predviđanja promjena i restrukturiranja (COM(2013) 882 final, 13.12.2013.).

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Komisija naglašava stalnu važnost uloge EGF-a kao fleksibilnog fonda koji radnicima koji izgube radno mjesto tijekom velikih restrukturiranja pruža potporu i pomaže im da što brže pronađu novi posao. Unija bi trebala nastaviti pružati posebnu, jednokratnu potporu za olakšavanje ponovnog uključivanja u rad radnika koji su proglašeni viškom na prostorima, u sektorima, područjima ili tržištima rada pogođenima ozbiljnim ekonomskim poremećajem. S obzirom na međudjelovanje i međusobne učinke otvorene trgovine, tehnoloških promjena ili drugih faktora kao što je prelazak na niskougljično gospodarstvo te s obzirom na to da je sve teže izdvojiti konkretan faktor koji uzrokuje otpuštanja, ubuduće će za mobilizaciju EGF-a biti dovoljan samo znatan učinak restrukturiranja. S obzirom na njegovu svrhu, a to je pružanje potpore u hitnim situacijama i neočekivanim okolnostima, i dopunjujući anticipatornu potporu u okviru ESF-a plus, EGF ostaje fleksibilan i poseban instrument izvan proračunskih gornjih granica višegodišnjeg financijskog okvira, kako je navedeno u Komunikaciji Komisije. „Moderan proračun Unije koja štiti, osnažuje i brani: višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.–2027.” i njezinu Prilogu27.

(13)  Komisija naglašava stalnu važnost uloge EGF-a kao fleksibilnog fonda koji radnicima koji izgube radno mjesto tijekom velikih restrukturiranja pruža potporu i pomaže im da što brže pronađu novi posao. Unija bi trebala nastaviti pružati posebnu, jednokratnu potporu za olakšavanje ponovnog uključivanja u kvalitetan i održivi rad (kao što su zelena radna mjesta) radnika koji su proglašeni viškom na prostorima, u sektorima, područjima ili tržištima rada pogođenima ozbiljnim ekonomskim poremećajem. S obzirom na međudjelovanje i međusobne učinke otvorene trgovine, tehnoloških promjena ili drugih faktora kao što je planirani prelazak na niskougljično gospodarstvo, posebno u regijama koje su pogođene prestankom vađenja ugljena, te s obzirom na to da je sve teže izdvojiti konkretan faktor koji uzrokuje otpuštanja, ubuduće će za mobilizaciju EGF-a biti dovoljan samo znatan učinak restrukturiranja. S obzirom na njegovu svrhu, a to je pružanje potpore u hitnim situacijama i neočekivanim okolnostima, i dopunjujući anticipatornu potporu u okviru ESF-a plus, EGF ostaje fleksibilan i poseban instrument izvan proračunskih gornjih granica višegodišnjeg financijskog okvira, kako je navedeno u Komunikaciji Komisije. „Moderan proračun Unije koja štiti, osnažuje i brani: višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.–2027.” i njezinu Prilogu27.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13a)  Sve manje vađenje ugljena i prelazak na alternativne izvore energije, što je djelomično rezultat i europske klimatske politike, donosi velike izazove za određene regije u kojima je dosad vađen ugljen. Upravo će u regijama u kojima se vadio ugljen prestanak vađenja ugljena biti gospodarsko opterećenje i ugroziti radna mjesta. Ta strukturna promjena mora biti ublažena, uz potporu i oblikovana na način da njezin učinak na zapošljavanje bude podnošljiv.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Kao što je navedeno, kako bi se zadržala europska dimenzija EGF-a, zahtjev za potporu trebao bi se podnositi kad zbog velikog restrukturiranja dođe do znatnog učinka na lokalno ili regionalno gospodarstvo. Taj učinak trebalo bi definirati minimalnim brojem otpuštanja tijekom određenog referentnog razdoblja. Uzimajući u obzir zaključke evaluacije u sredini provedbenog razdoblja, prag se postavlja na 250 radnih mjesta proglašenih viškom tijekom referentnog razdoblja od četiri mjeseca (ili šest mjeseci u sektorskim slučajevima). Budući da valovi otpuštanja u različitim sektorima ali u istoj regiji imaju jednako znatan učinak na lokalno tržište rada, mogu se podnositi i regionalni zahtjevi. Na malim tržištima rada, poput malih država članica ili udaljenih regija, uključujući najudaljenije regije iz članka 349. UFEU-a, ili u izvanrednim okolnostima, zahtjevi se mogu podnositi i za manji broj otpuštanja.

(14)  Kao što je navedeno, kako bi se zadržala europska dimenzija EGF-a, zahtjev za potporu trebao bi se podnositi kad zbog velikog restrukturiranja dođe do znatnog učinka na lokalno ili regionalno gospodarstvo, posebno u monoindustrijskim područjima. Taj učinak trebalo bi definirati minimalnim brojem otpuštanja tijekom određenog referentnog razdoblja. Uzimajući u obzir zaključke evaluacije u sredini provedbenog razdoblja, prag se postavlja na najmanje 150 radnih mjesta proglašenih viškom tijekom referentnog razdoblja od šest mjeseci. Budući da valovi otpuštanja u različitim sektorima ali u istoj regiji ili u susjednim ili prekograničnim regijama imaju jednako znatan učinak na lokalno tržište rada, mogu se podnositi i regionalni zahtjevi, a kako bi se pružila učinkovita potpora radnicima, potrebno je u obzir uzeti i posebnosti uslužnog sektora. Na malim tržištima rada, poput malih država članica ili udaljenih regija, uključujući najudaljenije regije iz članka 349. UFEU-a, ili u izvanrednim okolnostima, kao što je to u slučaju regija koje su već u znatnoj mjeri pogođene visokim stopama nezaposlenosti, zahtjevi se mogu podnositi i za manji broj otpuštanja.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Radnici koji su proglašeni viškom i samozaposlene osobe koje su prestale sa svojom djelatnošću trebali bi imati jednak pristup EGF-u bez obzira na vrstu ugovora o radu ili radnog odnosa. Stoga bi za potrebe ove Uredbe radnike koji su proglašeni viškom te samozaposlene osobe koje su prestale sa svojom djelatnošću trebalo smatrati mogućim korisnicima EGF-a.

(18)  Radnici koji su proglašeni viškom i samozaposlene osobe koje su prestale sa svojom djelatnošću trebali bi imati jednak pristup EGF-u bez obzira na vrstu ugovora o radu ili radnog odnosa. Stoga bi za potrebe ove Uredbe radnike koji su proglašeni viškom, neovisno o tome radi li se o radnicima s ugovorom na određeno ili neodređeno vrijeme ili radnicima zaposlenima preko poduzeća za privremeno zapošljavanje, te samozaposlene osobe, uključujući vlasnike mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća, koje su prestale sa svojom djelatnošću trebalo smatrati mogućim korisnicima EGF-a.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Financijski doprinos iz EGF-a ponajprije bi trebao biti usmjeren na aktivne mjere tržišta rada čiji je cilj brzo ponovno uključivanje korisnika u održivo zapošljavanje u okviru njihova prvobitnog područja djelatnosti ili izvan njega. Mjere bi trebale odražavati predviđene potrebe lokalnog i regionalnog tržišta rada. Međutim, kad god to bude potrebno, mobilnost radnika koji su proglašeni viškom trebala bi se poduprijeti i kako bi im se pomoglo da drugdje pronađu novo zaposlenje. Poseban će se naglasak staviti na širenje vještina potrebnih u digitalno doba. Uključivanje novčanih naknada u usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama trebalo bi biti ograničeno. Poduzeća bi se moglo poticati da sudjeluju u nacionalnom sufinanciranju mjera koje podržava EGF.

(19)  Financijski doprinos iz EGF-a ponajprije bi trebao biti usmjeren na aktivne mjere tržišta rada i personalizirane usluge čiji je cilj brzo ponovno uključivanje u kvalitetno i održivo zapošljavanje u okviru njihova prvobitnog područja djelatnosti ili izvan njega, uključujući uključivanjem u programe za prekvalificiranje i usavršavanje. Mjere bi trebale odražavati predviđene potrebe lokalnog, regionalnog ili nacionalnog tržišta rada. Međutim, kad god to bude potrebno, dobrovoljna i pravedna mobilnost radnika koji su proglašeni viškom trebala bi se poduprijeti i kako bi im se pomoglo da pronađu novo zaposlenje drugdje ili u drugim regijama. Poseban će se naglasak staviti na širenje vještina potrebnih u digitalno doba i na pristup digitalnoj tehnologiji. Uključivanje novčanih naknada u usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama trebalo bi biti strogo ograničeno. Financijski doprinosi trebali bi biti dodana vrijednost a ne zamjena za financijske obveze za koje su, na temelju prava ili kolektivnih ugovora, odgovorne države članice ili poduzeća. Poduzeća bi trebalo poticati da sudjeluju u nacionalnom sufinanciranju tih mjera.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Pri sastavljanju usklađenog paketa aktivnih mjera tržišta rada države članice trebale bi davati prednost mjerama koje će znatno povećati zapošljivost korisnika. Države članice trebale bi težiti tome da se najveći mogući broj korisnika koji sudjeluju u tim mjerama ponovno uključi u održivo zapošljavanje što prije unutar šestomjesečnog razdoblja prije isteka roka za podnošenje završnog izvješća o provedbi financijskog doprinosa.

(20)  Pri sastavljanju usklađenog paketa aktivnih mjera tržišta rada države članice trebale bi davati prednost mjerama koje će znatno povećati zapošljivost korisnika. Države članice trebale bi težiti tome da se najveći mogući broj korisnika koji sudjeluju u tim mjerama ponovno uključi u održivo i visokokvalitetno zapošljavanje što prije unutar šestomjesečnog razdoblja prije isteka roka za podnošenje završnog izvješća o provedbi financijskog doprinosa.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Pri osmišljavanju usklađenog paketa aktivnih mjera tržišta rada, države članice trebale bi pridavati posebnu pozornost korisnicima u nepovoljnom položaju, uključujući mlade i starije nezaposlene osobe i one kojima prijeti siromaštvo, s obzirom na to da se te skupine suočavaju s posebnim problemima pri ponovnom uključivanju na tržište rada. Neovisno o tome, pri provedbi EGF-a trebalo bi poštovati i promicati načela ravnopravnosti spolova i nediskriminacije, koja su među temeljnim vrijednostima Unije i dio su europskog stupa socijalnih prava.

(21)  Pri osmišljavanju usklađenog paketa aktivnih mjera tržišta rada, države članice trebale bi pridavati posebnu pozornost korisnicima u nepovoljnom položaju te korisnicima s nižom razinom obrazovanja ili s nedostatnim vještinama, uključujući mlade i starije nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, one kojima prijeti siromaštvo i koje su iz izoliranih ili nepristupačnih područja, s obzirom na to da se te skupine suočavaju s posebnim problemima pri ponovnom uključivanju na tržište rada. Neovisno o tome, pri provedbi EGF-a trebalo bi poštovati i promicati načela ravnopravnosti spolova i nediskriminacije, koja su među temeljnim vrijednostima Unije i dio su europskog stupa socijalnih prava.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Kako bi potpora korisnicima bila učinkovita i brza, države članice trebale bi poduzeti sve što je u njihovoj moći da podnesu potpune zahtjeve za financijski doprinos iz EGF-a. Ako Komisija zatraži dodatne informacije radi procjene zahtjeva, dostavljanje dodatnih informacija trebalo bi biti vremenski ograničeno.

(22)  Kako bi potpora korisnicima bila učinkovita i brza, države članice trebale bi poduzeti sve što je u njihovoj moći da hitno podnose potpune zahtjeve za financijski doprinos iz EGF-a, a institucije EU-a trebale bi učiniti sve da ih brzo ocijene. Ako Komisija zatraži dodatne informacije radi procjene zahtjeva, dostavljanje dodatnih informacija trebalo bi biti vremenski ograničeno.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Trebalo bi uključiti posebne odredbe za informativne i komunikacijske aktivnosti o primjerima djelovanja EGF-a i njihovim rezultatima.

(25)  Trebalo bi uključiti posebne odredbe za informativne i komunikacijske aktivnosti o primjerima djelovanja EGF-a i njihovim rezultatima. Izvješća o primjerima djelovanja EGF-a trebala bi biti dostupna te standardizirana u smislu poduzetih mjera i rezultata. Time bi se stvorila i dodatna korist, odnosno primjeri djelovanja postali bi usporedivi, te bi države članice mogle dijeliti dobre prakse.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  U interesu korisnika potpora bi se trebala omogućiti što prije i na što učinkovitiji način. Države članice i institucije Unije uključene u postupak donošenja odluka povezanih s EGF-om trebale bi činiti sve što je u njihovoj moći da smanje vrijeme obrade i pojednostavne postupke kako bi osigurale da se odluke o mobilizaciji EGF-a donose glatko i brzo. Stoga o zahtjevima za prijenos koje podnosi Komisija ubuduće odlučuje proračunsko tijelo te više nije potreban Komisijin prijedlog o mobilizaciji EGF-a.

(29)  U interesu korisnika potpora bi se trebala pružiti brzo i učinkovito. Države članice i institucije Unije uključene u postupak donošenja odluka povezanih s EGF-om trebale bi činiti sve što je u njihovoj moći da smanje vrijeme obrade i pojednostavne i prilagode postupke konkretnim potrebama kako bi osigurale da se odluke o mobilizaciji EGF-a donose glatko i brzo. Stoga o zahtjevima za prijenos koje podnosi Komisija ubuduće odlučuje proračunsko tijelo te više nije potreban Komisijin prijedlog o mobilizaciji EGF-a.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

EGF pridonosi boljoj raspodjeli koristi globalizacije i tehnološkog napretka pružanjem pomoći radnicima koji su proglašeni viškom da se prilagode strukturnim promjenama. Kao takav, EGF pridonosi provedbi načela definiranih u europskom stupu socijalnih prava te poboljšava socijalnu i ekonomsku koheziju među regijama i državama članicama.

EGF pridonosi boljoj raspodjeli koristi globalizacije i tehnološkog napretka pružanjem pomoći radnicima koji su proglašeni viškom da se prilagode strukturnim promjenama izazvanima globalizacijom i tehnološkim promjenama, kao i prijelazom na klimatski prihvatljivo, kružno te energetski i resursno učinkovito gospodarstvo, i nađu novo zaposlenje. Kao takav, EGF pridonosi provedbi načela definiranih u europskom stupu socijalnih prava te poboljšava socijalnu, ekonomsku i teritorijalnu koheziju među svim regijama i državama članicama i dopunjuje mjere koje se financiraju iz Europskog socijalnog fonda.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Opći je cilj programa pokazati solidarnost prema radnicima koji su proglašeni viškom i samozaposlenim osobama koje su prestale sa svojom djelatnošću tijekom neočekivanih velikih restrukturiranja iz članka 5. te im pružiti potporu.

1.  Opći je cilj programa pokazati solidarnost s radnicima koji su proglašeni viškom, neovisno o tome radi li se o radnicima s ugovorom na određeno ili neodređeno vrijeme ili radnicima zaposlenima preko poduzeća za privremeno zapošljavanje, i samozaposlenim osobama koje su prestale sa svojom djelatnošću tijekom neočekivanih velikih restrukturiranja iz članka 5. te pružiti financijsku potporu za mjere kojima bi se oni što brže vratili na tržište rada.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Poseban je cilj EGF-a pružiti potporu u slučaju neočekivanih velikih restrukturiranja, posebice onih nastalih zbog izazova povezanih s globalizacijom kao što su promjene u tokovima svjetske trgovine, trgovinski sporovi, financijske ili gospodarske krize, prelazak na niskougljično gospodarstvo ili kao posljedica digitalizacije ili automatizacije. Posebna se pozornost daje mjerama kojima se pomaže skupinama u najnepovoljnijem položaju.

2.  Poseban je cilj EGF-a pružiti potporu u slučaju velikih restrukturiranja, posebice onih nastalih zbog izazova povezanih s globalizacijom kao što su promjene u tokovima svjetske trgovine, restrukturiranje ili nestanak određenih gospodarskih sektora, natjecanje s konkurentima izvan EU-a koji imaju povlašten položaj u odnosu na pravila EU-a o tržišnom natjecanju, trgovinski sporovi između EU-a i trećih zemalja, financijske ili gospodarske krize, prelazak na niskougljično gospodarstvo, posebno u regijama pogođenima prestankom vađenja ugljena, ili kao posljedica digitalizacije ili automatizacije. Posebna se pozornost daje mjerama kojima se pomaže skupinama u najnepovoljnijem položaju. Aktivnostima koje koriste financijski doprinos Fonda nastoji se osigurati da svi radnici koji u njima sudjeluju nađu kvalitetno i održivo zaposlenje u roku od šest mjeseci od datuma podnošenja zahtjeva.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  „radnik koji je proglašen viškom” znači radnik čije je zaposlenje zbog viškova završilo ranije ili čiji se ugovor ne obnavlja iz ekonomskih razloga;

(a)  „radnik koji je proglašen viškom” znači radnik, uključujući radnike koji su zaposleni preko poduzeća za privremeno zapošljavanje, čije je zaposlenje zbog viškova završilo ranije ili čiji se ugovor ne obnavlja iz ekonomskih razloga;

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  „samozaposlena osoba” znači osoba koja je zapošljavala manje od 10 radnika;

(b)  „samozaposlena osoba” znači osoba, uključujući vlasnika poduzeća, koja je zapošljavala manje od 15 radnika;

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  „restrukturiranjeˮ znači svaka pojava na tržištu rada koja prouzročuje otpuštanja sa znatnim učinkom na gospodarstvo određenog područja.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  prestanak djelatnosti za više od 250 radnika koji su proglašeni viškom ili samozaposlenih osoba tijekom referentnog razdoblja od četiri mjeseca u poduzeću u državi članici, uključujući slučajeve kad ta djelatnost prestaje kod dobavljača ili daljnjih proizvođača;

(a)  prestanak djelatnosti za odnajmanje 150 radnika koji su proglašeni viškom ili samozaposlenih osoba tijekom referentnog razdoblja od šest mjeseci u poduzeću u državi članici ili u prekograničnim regijama susjednih država članica, uključujući slučajeve kad ta djelatnost prestaje kod dobavljača ili daljnjih proizvođača;

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  prestanak djelatnosti za više od 250 radnika koji su proglašeni viškom ili samozaposlenih osoba u referentnom razdoblju od šest mjeseci, posebice u MSP-ovima, pri čemu svi djeluju u istom ekonomskom sektoru definiranom na razini NACE Revizija 2 i smješteni su u jednoj regiji ili u dvije susjedne regije razine NUTS 2, ili u više od dvije susjedne regije razine NUTS 2 pod uvjetom da je više od 250 radnika ili samozaposlenih osoba pogođeno u dvije regije zajedno;

(b)  prestanak djelatnosti za najmanje 150 radnika koji su proglašeni viškom ili samozaposlenih osoba u referentnom razdoblju od šest mjeseci, posebice u MSP-ovima, pri čemu svi djeluju u istom ekonomskom sektoru definiranom na razini NACE Revizija 2 i smješteni su u jednoj regiji ili u dvije susjedne regije razine NUTS 2, ili u više od dvije susjedne regije razine NUTS 2 pod uvjetom da je više od 150 radnika ili samozaposlenih osoba pogođeno u dvije regije zajedno;

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  prestanak djelatnosti za više od 250 radnika koji su proglašeni viškom ili samozaposlenih osoba u referentnom razdoblju od četiri mjeseca, posebice u MSP-ovima, koji djeluju u istom ekonomskom sektoru ili različitim ekonomskim sektorima definiranima na razini NACE Revizija 2 i smješteni su u istoj regiji definiranoj na razini NUTS 2.

(c)  prestanak djelatnosti za najmanje 150 radnika koji su proglašeni viškom ili samozaposlenih osoba u referentnom razdoblju od šest mjeseci, posebice u MSP-ovima, koji djeluju u istom ekonomskom sektoru ili različitim ekonomskim sektorima definiranima na razini NACE Revizija 2 i smješteni su u istoj regiji definiranoj na razini NUTS 2.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Na malim tržištima rada ili u izvanrednim okolnostima, posebno u pogledu zahtjeva koji se odnose na MSP-ove, a koje je država članica podnositeljica zahtjeva valjano obrazložila, zahtjev za financijski doprinos na temelju ovog članka može se smatrati prihvatljivim čak i ako kriteriji utvrđeni u stavku 1. točkama (a), (b) ili (c) nisu u potpunosti ispunjeni, kad otpuštanja imaju ozbiljan učinak na zaposlenost i lokalno ili regionalno gospodarstvo. Država članica podnositeljica zahtjeva navodi koji od intervencijskih kriterija iz stavka 1. točaka (a), (b) ili (c) nisu u potpunosti ispunjeni. Ukupni iznos doprinosâ u izvanrednim okolnostima ne smije biti viši od 15 % godišnje gornje granice EGF-a.

3.  Na malim tržištima rada ili u izvanrednim okolnostima, posebno u pogledu zahtjeva koji se odnose na MSP-ove, a koje je država članica podnositeljica zahtjeva valjano obrazložila, zahtjev za financijski doprinos na temelju ovog članka može se smatrati prihvatljivim čak i ako kriteriji utvrđeni u stavku 2. točkama (a), (b) ili (c) nisu u potpunosti ispunjeni, kad otpuštanja imaju ozbiljan učinak na zaposlenost i lokalno ili regionalno gospodarstvo, osobito u monoindustrijskim područjima. Država članica podnositeljica zahtjeva navodi koji od intervencijskih kriterija iz stavka 2. točaka (a), (b) ili (c) nisu u potpunosti ispunjeni. Ukupni iznos doprinosâ u izvanrednim okolnostima ne smije biti viši od 15 % godišnje gornje granice EGF-a.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Financijski doprinos iz EGF-a može se dati za aktivne mjere tržišta rada koje su dio usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama i koje su namijenjene lakšem ponovnom uključivanju u rad ciljanih korisnika i, posebice, osoba u najnepovoljnijem položaju među radnicima koji su proglašenim viškom ili njihovu samozapošljavanju.

Financijski doprinos iz EGF-a može se dati za aktivne mjere tržišta rada koje su dio usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama i koje su namijenjene lakšem ponovnom uključivanju u kvalitetno i održivo zapošljavanje ciljanih korisnika i, posebice, osoba u najnepovoljnijem položaju među radnicima koji su proglašenim viškom ili njihovu samozapošljavanju.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Širenje vještina potrebnih u digitalno industrijsko doba obvezan je horizontalni element svakog paketa usluga prilagođenih potrebama. Razina osposobljavanja prilagođava se kvalifikacijama i potrebama korisnika.

Širenje vještina potrebnih u digitalno industrijsko doba u kružnom te energetski i resursno učinkovitom gospodarstvu obvezan je horizontalni element svakog paketa usluga prilagođenih potrebama. Razina osposobljavanja prilagođava se kvalifikacijama i potrebama korisnika.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  posebne vremenski ograničene mjere kao što su naknade za traženje zaposlenja, poticaji za zapošljavanje koji se isplaćuju poslodavcima, naknade za mobilnost, dnevnice ili naknade za osposobljavanje, uključujući naknade za njegovatelje.

(b)  posebne vremenski ograničene mjere kao što su naknade za traženje zaposlenja, poticaji za zapošljavanje koji se isplaćuju poslodavcima, naknade za mobilnost i obroke, dnevnice ili naknade za osposobljavanje, uključujući naknade za njegovatelje. Te mjere ovise o aktivnom sudjelovanju ciljanih korisnika u traženju posla ili aktivnostima osposobljavanja.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pri osmišljavanju usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama predviđaju se buduće perspektive na tržištu rada i tražene vještine. Usklađeni paket kompatibilan je s prelaskom na održivo gospodarstvo koje se temelji na učinkovitoj upotrebi resursa te je usmjeren na širenje vještina potrebnih u digitalno industrijsko doba i uzima u obzir potražnju na lokalnom tržištu rada.

Pri osmišljavanju usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama predviđaju se buduće perspektive na tržištu rada i tražene vještine. Usklađeni paket kompatibilan je s prelaskom na klimatski prihvatljivije, kružno te resursno učinkovito i održivo gospodarstvo i prestankom vađenja ugljena u rudarskim regijama te je usmjeren na širenje vještina potrebnih u digitalno industrijsko doba i uzima u obzir potražnju na lokalnom tržištu rada.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Usklađeni paket usluga sastavlja se uz savjetovanje s ciljanim korisnicima ili njihovim predstavnicima, ili socijalnim partnerima.

3.  Usklađeni paket usluga sastavlja se uz savjetovanje s ciljanim korisnicima ili njihovim predstavnicima i socijalnim partnerima.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U roku od deset radnih dana od dana podnošenja zahtjeva, ili, ako je primjenjivo, od dana od kojeg Komisija raspolaže s prijevodom zahtjeva, ovisno o tome koji je kasniji, Komisija obavješćuje državu članicu o mogućim dodatnim informacijama koje su joj potrebne za procjenu zahtjeva.

2.  U roku od deset radnih dana od dana podnošenja zahtjeva, ili, ako je primjenjivo, od dana od kojeg Komisija raspolaže prijevodom zahtjeva, ovisno o tome koji je kasniji, Komisija potvrđuje primitak zahtjeva i obavješćuje državu članicu o mogućim dodatnim informacijama koje su joj potrebne za procjenu zahtjeva.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Na temelju informacija koje pruži država članica Komisija dovršava procjenu usklađenosti zahtjeva s uvjetima za pružanje financijskog doprinosa u roku od 60 radnih dana od primitka potpunog zahtjeva, ili, ako je primjenjivo, od prijevoda zahtjeva. Ako Komisija iznimno nije u mogućnosti poštovati taj rok, daje pisano objašnjenje u kojem obrazlaže razloge kašnjenja.

4.  Na temelju informacija koje pruži država članica Komisija dovršava procjenu usklađenosti zahtjeva s uvjetima za pružanje financijskog doprinosa u roku od 45 radnih dana od primitka potpunog zahtjeva, ili, ako je primjenjivo, od prijevoda zahtjeva. Ako Komisija iznimno nije u mogućnosti poštovati taj rok, daje pisano objašnjenje u kojem obrazlaže razloge kašnjenja te poštuje produljenje tog roka od 20 dana.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  identifikaciju, prema potrebi, poduzeća, dobavljača ili daljnjih proizvođača u kojima se otpuštanja provode i kategorija ciljanih korisnika raščlanjenih prema spolu, dobnoj skupini i razini obrazovanja;

(d)  identifikaciju, prema potrebi, poduzeća, dobavljača ili daljnjih proizvođača u kojima se otpuštanja provode i kategorija ciljanih korisnika raščlanjenih prema spolu, dobi i razini obrazovanja;

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  predviđeni učinak otpuštanja s obzirom na lokalno, regionalno ili nacionalno gospodarstvo i zaposlenost;

(e)  predviđeni učinak otpuštanja s obzirom na lokalno, regionalno, nacionalno ili, gdje je to primjereno, prekogranično gospodarstvo i zaposlenost;

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  detaljan opis usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama i povezanih rashoda, uključujući posebice mjere kojima se podržavaju inicijative za zapošljavanje za korisnike u nepovoljnom položaju te starije i mlade korisnike;

(f)  detaljan opis usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama i povezanih rashoda, uključujući posebice mjere kojima se podržavaju inicijative za zapošljavanje za korisnike u nepovoljnom položaju, niskokvalificirane korisnike te starije i mlade korisnike, kao i one iz područja u nepovoljnom položaju;

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5. – točka ma (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ma)  izjavu da će predložene aktivnosti dopunjavati mjere koje se financiraju iz strukturnih fondova te da će se spriječiti svako dvostruko financiranje.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Potpora ciljanim korisnicima dopunjuje mjere država članica na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, uključujući one koje se sufinanciraju iz sredstava Unije, u skladu s preporukama navedenima u Okviru EU-a za kvalitetu predviđanja promjena i restrukturiranja.

2.  Potpora ciljanim korisnicima dopunjuje mjere država članica na nacionalnoj, regionalnoj, lokalnoj i, gdje je to primjereno, prekograničnoj razini, uključujući one koje se sufinanciraju iz fondova i programa Unije, u skladu s preporukama navedenima u Okviru EU-a za kvalitetu predviđanja promjena i restrukturiranja.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija i države članice podnositeljice zahtjeva osiguravaju koordinaciju potpore iz fondova Unije u skladu sa svojim nadležnostima.

4.  Komisija i države članice podnositeljice zahtjeva osiguravaju koordinaciju potpore iz fondova i programa Unije u skladu sa svojim nadležnostima.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija održava i redovito ažurira internetske stranice, dostupne na svim službenim jezicima institucija Unije, kako bi pružila ažurirane informacije o EGF-u, upute za podnošenje zahtjeva kao i podatke o prihvaćenim i odbijenim zahtjevima i o ulozi Europskog parlamenta i Vijeća u proračunskom postupku.

2.  Komisija održava i redovito ažurira internetske stranice, dostupne na svim službenim jezicima institucija Unije, kako bi pružila ažurirane informacije o EGF-u, upute za podnošenje zahtjeva kao i podatke o prihvaćenim i odbijenim zahtjevima uz koje je priloženo obrazloženje i o ulozi Europskog parlamenta i Vijeća u proračunskom postupku.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)  Korisnici EGF-a i upravljačka tijela dužni su objaviti informacije kako bi se povećala vidljivost fonda.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija na temelju procjene provedene u skladu s člankom 9., a posebno uzimajući u obzir broj ciljanih korisnika, predložene mjere i procjenu troškova, u najkraćem roku procjenjuje i predlaže iznos mogućeg financijskog doprinosa iz EGF-a u granicama raspoloživih sredstava.

1.  Komisija na temelju procjene provedene u skladu s člankom 9., a posebno uzimajući u obzir broj ciljanih korisnika, predložene mjere i procjenu troškova, u roku od 15 dana nakon završetka procjene usklađenosti zahtjeva s uvjetima za pružanje financijskog doprinosa procjenjuje i predlaže iznos mogućeg financijskog doprinosa iz EGF-a u granicama raspoloživih sredstava.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako Komisija na temelju procjene provedene u skladu s člankom 9. zaključi da nisu ispunjeni uvjeti za financijski doprinos u skladu s ovom Uredbom, odmah obavješćuje državu članicu podnositeljicu zahtjeva.

4.  Ako Komisija na temelju procjene provedene u skladu s člankom 9. zaključi da nisu ispunjeni uvjeti za financijski doprinos u skladu s ovom Uredbom, odmah obavješćuje državu članicu podnositeljicu zahtjeva, uz odgovarajuće obrazloženje.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako korisnik pristupi tečaju obrazovanja ili osposobljavanja u trajanju od dvije godine ili dulje, rashodi za takav tečaj prihvatljivi su za sufinanciranje iz EGF-a ako su nastali prije roka za podnošenje završnog izvješća iz članka 20. stavka 1., pod uvjetom da su ti troškovi nastali prije isteka tog roka.

4.  Ako korisnik pristupi tečaju obrazovanja ili osposobljavanja u svrhu ponovnog osposobljavanja ili osnivanja novog poduzeća u trajanju od dvije godine ili dulje, rashodi za takav tečaj prihvatljivi su za sufinanciranje iz EGF-a ako su nastali prije roka za podnošenje završnog izvješća iz članka 20. stavka 1., pod uvjetom da su ti troškovi nastali prije isteka tog roka.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  rezultatima ispitivanja korisnika provedenog šest mjeseci nakon isteka razdoblja provedbe koji obuhvaćaju informacije o uočenim promjenama u zapošljivosti korisnika ili, za one koji su već pronašli posao, pružaju više informacija o kvaliteti pronađenog posla, kao što su promjena radnog vremena, razine odgovornosti ili promjena u visini plaće u usporedbi s prethodnim radnim mjestom, sektor u kojem je osoba pronašla posao te u kojima su ti podaci raščlanjeni prema rodu, dobnoj skupini i razini obrazovanja;

(d)  rezultatima ispitivanja korisnika provedenog šest mjeseci nakon isteka razdoblja provedbe koji obuhvaćaju informacije o uočenim promjenama u zapošljivosti korisnika ili, za one koji su već pronašli posao, pružaju više informacija o kvaliteti pronađenog posla, kao što su promjena radnog vremena, razine odgovornosti ili promjena u visini plaće u usporedbi s prethodnim radnim mjestom i sektor u kojem je osoba pronašla posao;

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija, do 1. kolovoza 2021. i potom svake dvije godine, podnosi Europskom parlamentu i Vijeću sveobuhvatno, kvantitativno i kvalitativno izvješće o aktivnostima u protekle dvije godine na temelju ove Uredbe i Uredbe (EU) br. 1309/2013. Izvješće je ponajprije usmjereno na rezultate postignute s pomoću EGF-a i prije svega sadržava informacije povezane s podnesenim zahtjevima, donesenim odlukama, financiranim mjerama, uključujući statističke podatke o pokazateljima utvrđenima u Prilogu i komplementarnost tih mjera s mjerama koje se financiraju iz ostalih fondova Unije, osobito ESF-a plus, i informacije povezane sa završetkom danih financijskih doprinosa te se u njemu dokumentiraju zahtjevi koji su odbijeni ili smanjeni zbog nedostatka odobrenih sredstva ili neprihvatljivosti.

1.  Komisija, do 1. kolovoza 2021. i potom svake dvije godine, podnosi Europskom parlamentu i Vijeću sveobuhvatno, kvantitativno i kvalitativno izvješće o aktivnostima u protekle dvije godine na temelju ove Uredbe i Uredbe (EU) br. 1309/2013. Izvješće je ponajprije usmjereno na rezultate postignute s pomoću EGF-a i prije svega sadržava informacije povezane s podnesenim zahtjevima, brzinom njihove obrade i potencijalnim nedostacima u postojećim pravilima, donesenim odlukama, financiranim mjerama, uključujući statističke podatke o pokazateljima utvrđenima u Prilogu i komplementarnost tih mjera s mjerama koje se financiraju iz ostalih fondova Unije, osobito ESF-a plus, i informacije povezane sa završetkom danih financijskih doprinosa te se u njemu dokumentiraju zahtjevi koji su odbijeni ili smanjeni zbog nedostatka odobrenih sredstva ili neprihvatljivosti.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Izvješće se prosljeđuje na znanje Revizorskom sudu, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i socijalnim partnerima.

2.  Izvješće se prosljeđuje na znanje državama članicama, Revizorskom sudu, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i socijalnim partnerima.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 1. – stavak 1. – alineja 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-  s manje od dvije godine profesionalnog iskustva,

 

- s dvije do deset godina profesionalnog iskustva,

 

- s više od deset godina profesionalnog iskustva.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF)

Referentni dokumenti

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Odbor koji je dao mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

11.6.2018

Izvjestitelj za mišljenje

       Datum imenovanja

Tamás Deutsch

20.6.2018

Razmatranje u odboru

27.9.2018

 

 

 

Datum usvajanja

25.10.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

36

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Daniel Buda, Raffaele Fitto, Elsi Katainen, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Milan Zver

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

36

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Iskra Mihaylova

ECR

Raffaele Fitto, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee, Ángela Vallina

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij

S&D

Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

2

ALDE

Matthijs van Miltenburg

NI

Konstantinos Papadakis

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

10.9.2018

STAJALIŠTE U OBLIKU AMANDMANA

Odbora za prava žena i jednakost spolova

upućeno Odboru za zapošljavanje i socijalna pitanja

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (EGF)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 -2018/0202(COD))

Izvjestiteljica: Vilija Blinkevičiūtė

AMANDMANI

Odbor za prava žena i jednakost spolova podnosi Odboru za zapošljavanje i socijalna pitanja, kao nadležnom odboru, sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Pri provedbi fondova trebala bi se poštovati horizontalna načela utvrđena u članku 3. Ugovora o Europskoj uniji („UEU”) i članku 10. Ugovora o funkcioniranju Europske unije („UFEU”), uključujući načela supsidijarnosti i proporcionalnosti kako je utvrđeno u članku 5. UEU-a, uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima. Države članice i Komisija trebale bi nastojati ukloniti nejednakosti i promicati ravnopravnost muškaraca i žena te integrirati rodnu perspektivu, boriti se protiv diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjeroispovijesti ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije. Ciljevi fondova trebali bi se ostvarivati u okviru održivog razvoja i promicanja cilja Unije koji se odnosi na očuvanje, zaštitu i unapređenje kvalitete okoliša u skladu s člankom 11. i člankom 191. stavkom 1. UFEU-a, uzimajući u obzir načelo „onečišćivač plaća”.

(1)  Pri provedbi fondova trebala bi se poštovati horizontalna načela utvrđena u članku 3. Ugovora o Europskoj uniji („UEU”) i članku 10. Ugovora o funkcioniranju Europske unije („UFEU”), uključujući načela supsidijarnosti i proporcionalnosti kako je utvrđeno u članku 5. UEU-a, uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima. U skladu s člankom 8. UFEU-a, države članice i Komisija trebale bi nastojati ukloniti nejednakosti, promicati ravnopravnost muškaraca i žena te integrirati rodnu perspektivu jamčenjem da se provedbom prioriteta koje EGF financira doprinosi promicanju ravnopravnosti spolova, kao i boriti se protiv diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjeroispovijesti ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije. Ciljevi fondova trebali bi se ostvarivati u okviru održivog razvoja i promicanja cilja Unije koji se odnosi na očuvanje, zaštitu i unapređenje kvalitete okoliša u skladu s člankom 11. i člankom 191. stavkom 1. UFEU-a, uzimajući u obzir načelo „onečišćivač plaća”.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Europski centar za praćenje promjena, sa sjedištem u Europskoj zakladi za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) u Dublinu, pomaže Komisiji i državama članicama u kvalitativnim i kvantitativnim analizama i time u procjeni globalizacijskih trendova i korištenja EGF-a.

(17)  Europski centar za praćenje promjena, sa sjedištem u Europskoj zakladi za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) u Dublinu, pomaže Komisiji i državama članicama u kvalitativnim i kvantitativnim analizama i time u procjeni globalizacijskih trendova i korištenja EGF-a. Takve bi analize, kada je to prikladno, trebale uključivati procjenu rodne perspektive tih trendova kako bi se EGF-om i ostalim relevantnim alatima učinkovitije borilo protiv rodnih nejednakosti.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Financijski doprinos iz EGF-a ponajprije bi trebao biti usmjeren na aktivne mjere tržišta rada čiji je cilj brzo ponovno uključivanje korisnika u održivo zapošljavanje u okviru njihova prvobitnog područja djelatnosti ili izvan njega. Mjere bi trebale odražavati predviđene potrebe lokalnog i regionalnog tržišta rada. Međutim, kad god to bude potrebno, mobilnost radnika koji su proglašeni viškom trebala bi se poduprijeti i kako bi im se pomoglo da drugdje pronađu novo zaposlenje. Poseban će se naglasak staviti na širenje vještina potrebnih u digitalno doba. Uključivanje novčanih naknada u usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama trebalo bi biti ograničeno. Poduzeća bi se moglo poticati da sudjeluju u nacionalnom sufinanciranju mjera koje podržava EGF.

(19)  Financijski doprinos iz EGF-a ponajprije bi trebao biti usmjeren na aktivne mjere tržišta rada čiji je cilj brzo ponovno uključivanje korisnika u održivo zapošljavanje, koje podrazumijeva promicanje novih načina ostvarenja ravnoteže između profesionalnog i privatnog života kako bi se podržali roditelji i njegovatelji koji rade i potaknula ravnopravnost spolova u zapošljavanju, u okviru njihova prvobitnog područja djelatnosti ili izvan njega. Mjere bi trebale odražavati predviđene potrebe lokalnog i regionalnog tržišta rada. Međutim, kad god to bude potrebno, mobilnost radnika koji su proglašeni viškom trebala bi se poduprijeti i kako bi im se pomoglo da drugdje pronađu novo zaposlenje. Poseban će se naglasak staviti na širenje vještina potrebnih u digitalno doba. Uključivanje novčanih naknada u usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama trebalo bi biti ograničeno. Poduzeća bi se moglo poticati da sudjeluju u nacionalnom sufinanciranju mjera koje podržava EGF.

Obrazloženje

Važno je napomenuti da bi se oblicima održivog zapošljavanja u okviru kojih će korisnici biti ponovno uključeni trebalo također osigurati sve mogućnosti ostvarenja ravnoteže između poslovnog i privatnog života u skladu s nacionalnim zakonima i budućom direktivom EU-a, čime bi se pridonijelo ravnopravnosti spolova pri zapošljavanju i u privatnom životu.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Financijski doprinos iz EGF-a ponajprije bi trebao biti usmjeren na aktivne mjere tržišta rada čiji je cilj brzo ponovno uključivanje korisnika u održivo zapošljavanje u okviru njihova prvobitnog područja djelatnosti ili izvan njega. Mjere bi trebale odražavati predviđene potrebe lokalnog i regionalnog tržišta rada. Međutim, kad god to bude potrebno, mobilnost radnika koji su proglašeni viškom trebala bi se poduprijeti i kako bi im se pomoglo da drugdje pronađu novo zaposlenje. Poseban će se naglasak staviti na širenje vještina potrebnih u digitalno doba. Uključivanje novčanih naknada u usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama trebalo bi biti ograničeno. Poduzeća bi se moglo poticati da sudjeluju u nacionalnom sufinanciranju mjera koje podržava EGF.

(19)  Financijski doprinos iz EGF-a ponajprije bi trebao biti usmjeren na aktivne mjere tržišta rada čiji je cilj brzo ponovno uključivanje korisnika u održivo zapošljavanje u okviru njihova prvobitnog područja djelatnosti ili izvan njega. Mjere bi trebale odražavati predviđene potrebe lokalnog i regionalnog tržišta rada. Međutim, kad god to bude potrebno, mobilnost radnika koji su proglašeni viškom trebala bi se poduprijeti i kako bi im se pomoglo da drugdje pronađu novo zaposlenje. Poseban će se naglasak staviti na širenje vještina potrebnih u digitalno doba i na rušenje rodnih stereotipa u zapošljavanju, kada je to prikladno. Uključivanje novčanih naknada u usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama trebalo bi biti ograničeno. Poduzeća bi se moglo poticati da sudjeluju u nacionalnom sufinanciranju mjera koje podržava EGF.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19a)  Pri provedbi i oblikovanju usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama, kojemu je cilj olakšati ponovno uključivanje ciljanih korisnika, države članice trebale bi iskoristiti i bolje usmjeriti ciljeve Digitalne agende i strategije jedinstvenog digitalnog tržišta u cilju uklanjanja velikih razlika između spolova u sektoru IKT-a te sektorima znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike („STEM”) promicanjem ponovnog osposobljavanja i prekvalifikacije žena u sektorima IKT-a i STEM. Pri provedbi i oblikovanju usklađenog paketa prilagođenih usluga, države članice trebaju dodatno izbjegavati da samo jedan spol prevladava u onim industrijama i sektorima u kojima je to tradicionalno bio slučaj. Povećanje zastupljenosti manje zastupljenog spola u različitim sektorima, kao što su financije, IKT i STEM, pridonijelo bi smanjenju razlike u plaćama i mirovinama između spolova.

Obrazloženje

Prethodna iskustva u provedbi EGF-a pokazala su da se žene u pravilu prekvalificiraju u sektore u kojima tradicionalno prevladavaju žene i koji su slabije plaćeni, čime se produbljuju razlike u plaćama i mirovinama između spolova.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Pri osmišljavanju usklađenog paketa aktivnih mjera tržišta rada, države članice trebale bi pridavati posebnu pozornost korisnicima u nepovoljnom položaju, uključujući mlade i starije nezaposlene osobe i one kojima prijeti siromaštvo, s obzirom na to da se te skupine suočavaju s posebnim problemima pri ponovnom uključivanju na tržište rada. Neovisno o tome, pri provedbi EGF-a trebalo bi poštovati i promicati načela ravnopravnosti spolova i nediskriminacije, koja su među temeljnim vrijednostima Unije i dio su europskog stupa socijalnih prava.

(21)  Pri osmišljavanju usklađenog paketa aktivnih mjera tržišta rada, države članice trebale bi pridavati posebnu pozornost korisnicima u nepovoljnom položaju, uključujući mlade i starije nezaposlene osobe i one kojima prijeti siromaštvo, te uzeti u obzir potrebu za suzbijanjem diskriminacije žena pri zapošljavanju, s obzirom na to da se te skupine suočavaju s posebnim problemima pri ponovnom uključivanju na tržište rada. Neovisno o tome, pri provedbi EGF-a trebalo bi poštovati i promicati načela ravnopravnosti spolova i nediskriminacije, koja su među temeljnim vrijednostima Unije i dio su europskog stupa socijalnih prava. Provedbom EGF-a trebalo bi se doprinijeti promicanju održivog zapošljavanja kojim se jamče jednake mogućnosti, poštuje načelo jednake plaće za rad jednake vrijednosti i podupiru mjere za ostvarenje ravnoteže između profesionalnog i privatnog života kojima se potiče ravnopravnost spolova.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Pri osmišljavanju usklađenog paketa aktivnih mjera tržišta rada, države članice trebale bi pridavati posebnu pozornost korisnicima u nepovoljnom položaju, uključujući mlade i starije nezaposlene osobe i one kojima prijeti siromaštvo, s obzirom na to da se te skupine suočavaju s posebnim problemima pri ponovnom uključivanju na tržište rada. Neovisno o tome, pri provedbi EGF-a trebalo bi poštovati i promicati načela ravnopravnosti spolova i nediskriminacije, koja su među temeljnim vrijednostima Unije i dio su europskog stupa socijalnih prava.

(21)  Pri osmišljavanju usklađenog paketa aktivnih mjera tržišta rada, države članice trebale bi pridavati posebnu pozornost korisnicima u nepovoljnom položaju, uključujući mlade i starije nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe s uzdržavanim članovima obitelj i osobe kojima prijeti siromaštvo, s obzirom na to da se te skupine suočavaju s posebnim problemima pri ponovnom uključivanju na tržište rada. Neovisno o tome, pri provedbi EGF-a trebalo bi poštovati i promicati načela ravnopravnosti spolova i nediskriminacije, koja su među temeljnim vrijednostima Unije i dio su europskog stupa socijalnih prava.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25a)  U svjetlu načela jednakosti, države članice trebaju zajamčiti učinkoviti pristup informacijama o EGF-u diljem svojeg državnog područja, uključujući ruralna područja.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Kako bi se Europskom parlamentu omogućio politički nadzor, a Komisiji stalno praćenje rezultata dobivenih uz potporu EGF-a, države članice trebale bi podnijeti završno izvješće o provedbi EGF-a.

(31)  Kako bi se Europskom parlamentu omogućio politički nadzor, a Komisiji stalno praćenje rezultata dobivenih uz potporu EGF-a, države članice trebale bi podnijeti završno izvješće o provedbi EGF-a koje bi trebalo zadovoljavati jasne zahtjeve nadzora te sadržavati praćenje korisnika i procjenu učinka na ravnopravnost spolova.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39)  S obzirom na to da je za digitalnu transformaciju gospodarstva potrebna određena razina digitalnih kompetencija radne snage, širenje vještina potrebnih u digitalno doba trebalo bi biti obvezni horizontalni element svakog usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama,

(39)  S obzirom na to da je za digitalnu transformaciju gospodarstva potrebna određena razina digitalnih kompetencija radne snage, širenje vještina potrebnih u digitalno doba trebalo bi biti obvezni horizontalni element svakog usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama te bi trebalo sadržavati cilj povećanja sudjelovanja žena u profesijama iz sektora STEM.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Poseban je cilj EGF-a pružiti potporu u slučaju neočekivanih velikih restrukturiranja, posebice onih nastalih zbog izazova povezanih s globalizacijom kao što su promjene u tokovima svjetske trgovine, trgovinski sporovi, financijske ili gospodarske krize, prelazak na niskougljično gospodarstvo ili kao posljedica digitalizacije ili automatizacije. Posebna se pozornost daje mjerama kojima se pomaže skupinama u najnepovoljnijem položaju.

2.  Poseban je cilj EGF-a pružiti potporu u slučaju neočekivanih velikih restrukturiranja, posebice onih nastalih zbog izazova povezanih s globalizacijom kao što su promjene u tokovima svjetske trgovine, trgovinski sporovi, financijske ili gospodarske krize, prelazak na niskougljično gospodarstvo ili kao posljedica digitalizacije ili automatizacije. Posebna se pozornost daje mjerama kojima se pomaže skupinama u najnepovoljnijem položaju i promicanju ravnopravnosti spolova.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  „načelo jednakog postupanja prema ženama i muškarcima” znači da ne postoji izravna ni neizravna diskriminacija na temelju spola u različitim fazama provedbe financijskog doprinosa, posebno pri odabiru ciljnih skupina te utvrđivanju kriterija, pokazatelja i korisnika;

Obrazloženje

U cilju jačanja rodne dimenzije uredbe, treba dodati definiciju načela jednakog postupanja prema ženama i muškarcima. Nadalje, potrebno je izričito spomenuti neizravnu diskriminaciju jer u provedbi raznih programa obično dolazi do te vrste (nenamjerne) diskriminacije.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Financijski doprinos iz EGF-a može se dati za aktivne mjere tržišta rada koje su dio usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama i koje su namijenjene lakšem ponovnom uključivanju u rad ciljanih korisnika i, posebice, osoba u najnepovoljnijem položaju među radnicima koji su proglašenim viškom ili njihovu samozapošljavanju.

Financijski doprinos iz EGF-a može se dati za aktivne mjere tržišta rada koje su dio usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama i koje su namijenjene lakšem ponovnom uključivanju u rad ciljanih korisnika i, posebice, radnica i osoba u najnepovoljnijem položaju među radnicima koji su proglašenim viškom ili njihovu samozapošljavanju.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 3. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  osposobljavanje i ponovno osposobljavanje po mjeri, uključujući u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija i drugih vještina potrebnih u digitalno doba, vrednovanje stečenog iskustva, pomoć pri traženju zaposlenja, profesionalnu orijentaciju, savjetodavne usluge, mentorstvo, pomoć pri traženju zamjenskog posla, promociju poduzetništva, pomoć pri samozapošljavanju, osnivanju poduzeća i preuzimanju poslovanja od strane zaposlenika te suradničke aktivnosti;

(a)  osposobljavanje i ponovno osposobljavanje po mjeri, uključujući u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija i drugih vještina potrebnih u digitalno doba, informacije o cjeloživotnom učenju, vrednovanje stečenog iskustva, pomoć pri traženju zaposlenja, profesionalnu orijentaciju, savjetodavne usluge, mentorstvo, pomoć pri traženju zamjenskog posla, promociju poduzetništva, pomoć pri samozapošljavanju, osnivanju poduzeća i preuzimanju poslovanja od strane zaposlenika te suradničke aktivnosti; te se aktivnosti provode na temelju načela jednakog postupanja prema ženama i muškarcima, s posebnim naglaskom na tome da žene ostanu aktivne na tržištu rada;

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 3. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  osposobljavanje i ponovno osposobljavanje po mjeri, uključujući u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija i drugih vještina potrebnih u digitalno doba, vrednovanje stečenog iskustva, pomoć pri traženju zaposlenja, profesionalnu orijentaciju, savjetodavne usluge, mentorstvo, pomoć pri traženju zamjenskog posla, promociju poduzetništva, pomoć pri samozapošljavanju, osnivanju poduzeća i preuzimanju poslovanja od strane zaposlenika te suradničke aktivnosti;

(a)  osposobljavanje i ponovno osposobljavanje po mjeri, uključujući u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija i drugih vještina potrebnih u digitalno doba, vrednovanje stečenog iskustva, pomoć pri traženju zaposlenja, profesionalnu orijentaciju, savjetodavne usluge, mentorstvo, moduli o jačanju položaja žena te njihova samopouzdanja i motivacije, pomoć pri traženju zamjenskog posla, promociju poduzetništva, pomoć pri samozapošljavanju, osnivanju poduzeća i preuzimanju poslovanja od strane zaposlenika te suradničke aktivnosti;

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  posebne vremenski ograničene mjere kao što su naknade za traženje zaposlenja, poticaji za zapošljavanje koji se isplaćuju poslodavcima, naknade za mobilnost, dnevnice ili naknade za osposobljavanje, uključujući naknade za njegovatelje.

(b)  posebne vremenski ograničene mjere kao što su naknade za traženje zaposlenja, poticaji za zapošljavanje koji se isplaćuju poslodavcima, naknade za mobilnost, dnevnice ili naknade za osposobljavanje, uključujući naknade za ostvarenje ravnoteže između profesionalnog i privatnog života za roditelje i njegovatelje koji rade.

Obrazloženje

S obzirom na to da on odgovara budućem zakonodavnom aktu, trebalo bi pojasniti opseg korisnika. Nadalje, s obzirom na to da u zakonodavstvu EU-a ne postoji definicija njegovatelja, postoji opasnost da bi se odredba odnosila samo na njegovatelje, a da roditelji koji rade ne bi bili obuhvaćeni.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 3. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  mjere posebno za poticanje radnika u nepovoljnom položaju, onih kojima prijeti veći rizik od siromaštva ili starijih radnika da ostanu na tržištu rada ili da se vrate na tržište rada.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Troškovi mjera iz točke (b) ne smiju biti viši od 35% ukupnih troškova usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama navedenih u ovom stavku.

Troškovi mjera iz točke (b) ne smiju biti viši od 50 % ukupnih troškova usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama navedenih u ovom stavku.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pri osmišljavanju usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama predviđaju se buduće perspektive na tržištu rada i tražene vještine. Usklađeni paket kompatibilan je s prelaskom na održivo gospodarstvo koje se temelji na učinkovitoj upotrebi resursa te je usmjeren na širenje vještina potrebnih u digitalno industrijsko doba i uzima u obzir potražnju na lokalnom tržištu rada.

Pri osmišljavanju usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama predviđaju se buduće i održive perspektive na tržištu rada i tražene vještine. Usklađeni paket kompatibilan je s prelaskom na održivo gospodarstvo koje se temelji na učinkovitoj upotrebi resursa te je usmjeren na širenje vještina potrebnih u digitalnoj industriji te u održivim zelenim sektorima i radnim mjestima, a njime se uzima u obzir potražnja na lokalnom tržištu rada i potreba za uklanjanjem razlika između spolova pri zapošljavanju.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Prilikom osmišljavanja usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama, kojemu je cilj olakšati ponovno uključivanja ciljanih korisnika na tržište rada, države članice nastoje riješiti problem razlike između spolova u sektorima informacija, komunikacije, znanosti, matematike i tehnologije promicanjem ponovnog osposobljavanja i prekvalifikacije žena u sektorima u kojem tradicionalno dominiraju muškarci, kao što su financije, IKT i STEM.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija i države članice osiguravaju da se ravnopravnost muškaraca i žena i integracija rodne perspektive promiču tijekom različitih faza provođenja financijskog doprinosa iz EGF-a te da su njihov sastavni dio.

Komisija i države članice osiguravaju da se ravnopravnost muškaraca i žena i integracija rodne perspektive promiču tijekom različitih faza provođenja financijskog doprinosa iz EGF-a te da su njihov sastavni dio, a posebno pri odabiru ciljnih skupina, utvrđivanju kriterija i pokazatelja te osmišljavanju usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama korisnika.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija i države članice osiguravaju da se ravnopravnost muškaraca i žena i integracija rodne perspektive promiču tijekom različitih faza provođenja financijskog doprinosa iz EGF-a te da su njihov sastavni dio.

Komisija i države članice osiguravaju da se ravnopravnost muškaraca i žena i integracija rodne perspektive promiču tijekom svih prikladnih faza provođenja financijskog doprinosa iz EGF-a te da su njihov sastavni dio.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija provodi informativne i komunikacijske aktivnosti o primjerima djelovanja EGF-a i njihovim rezultatima na temelju svojih iskustava, s ciljem poboljšavanja učinkovitosti EGF-a i osiguravanja da su građani i radnici Unije upoznati s EGF-om.

Komisija provodi informativne i komunikacijske aktivnosti o primjerima djelovanja EGF-a i njihovim rezultatima na temelju svojih iskustava, s ciljem poboljšavanja učinkovitosti EGF-a i osiguravanja da su građani i radnici Unije upoznati s EGF-om, uključujući građane i radnike u ruralnim područjima kojima je pristup informacijama otežan.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Najkasnije na kraju sedmog mjeseca od isteka razdoblja navedenog u članku 15. stavku 3. predmetna država članica Komisiji podnosi završno izvješće o provedbi financijskog doprinosa, uključujući informacije o:

1.  Najkasnije na kraju sedmog mjeseca od isteka razdoblja navedenog u članku 15. stavku 3. predmetna država članica Komisiji podnosi završno izvješće o provedbi financijskog doprinosa s javno dostupnim podacima razvrstanima po spolu, uključujući informacije o:

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  zasebnu procjenu učinka na ravnopravnost spolova u pogledu navedenih slučajeva;

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svake četiri godine Komisija na vlastitu inicijativu i u bliskoj suradnji s državama članicama provodi evaluaciju financijskih doprinosa iz EGF-a.

1.  Svake četiri godine Komisija na vlastitu inicijativu i u bliskoj suradnji s državama članicama provodi evaluaciju financijskih doprinosa iz EGF-a koja je rodno osjetljiva.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

3.9.2018

 

 

 


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF)

Referentni dokumenti

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Datum podnošenja EP-u

30.5.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

11.6.2018

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

ENVI

11.6.2018

 

REGI

11.6.2018

AGRI

5.7.2018

FEMM

11.6.2018

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ENVI

21.6.2018

AGRI

20.6.2018

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Maria Arena

31.5.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

6.9.2018

9.10.2018

 

 

Datum usvajanja

27.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

42

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, António Marinho e Pinto, Tamás Meszerics, Michaela Šojdrová, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato

Datum podnošenja

7.12.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

42

+

ALDE

Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Czesław Hoc

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, David Casa, Krzysztof Hetman, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Miroslavs Mitrofanovs

1

ECR

Amjad Bashir

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 11. siječnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti