Procedūra : 2018/0202(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0445/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0445/2018

Debates :

PV 15/01/2019 - 19
CRE 15/01/2019 - 19

Balsojumi :

PV 16/01/2019 - 12.6
CRE 16/01/2019 - 12.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0019

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 1459kWORD 219k
7.12.2018
PE 625.202v02-00 A8-0445/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Referente: Maria Arena

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 Starptautiskās tirdzniecības komitejaS ATZINUMS
 Budžeta komitejaS ATZINUMS
 Budžeta kontroles komitejaS ATZINUMS
 Reģionālās attīstības komitejaS ATZINUMS
 Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejaS NOSTĀJA GROZĪJUMU VEIDĀ
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0380),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 175. panta 3. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0231/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ... atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas ... atzinumu(2),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Starptautiskās tirdzniecības komitejas, Budžeta komitejas, Budžeta kontroles komitejas, Reģionālās attīstības komitejas atzinumus un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas nostāju grozījumu veidā (A8-0445/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF).

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Pārejas atbalsta fondu (EPAF).

Pamatojums

Šis ir horizontāls grozījums, kas attiecas uz visu tekstu. Juristi lingvisti izdarīs nepieciešamās izmaiņas regulas galīgajā redakcijā. Tādēļ attiecīgie grozījumi nav iekļauti gala ziņojumā.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Fondu īstenošanā būtu jāievēro Līguma par Eiropas Savienību (“LES”) 3. pantā un LESD 10. pantā izklāstītie horizontālie principi, tostarp LES 5. pantā noteiktie subsidiaritātes un proporcionalitātes principi, ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu. Dalībvalstīm un Komisijai būtu jācenšas novērst nevienlīdzību un veicināt sieviešu un vīriešu līdztiesību, iekļaut dzimumu līdztiesības aspektu, kā arī apkarot diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ. Fondu mērķi būtu jāsasniedz, pamatojoties uz ilgtspējīgu attīstību un Savienībā atbalstot mērķi saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides kvalitāti, kā noteikts LESD 11. pantā un 191. panta 1. punktā, ņemot vērā principu “piesārņotājs maksā”.

(1)  Fondu īstenošanā būtu jāievēro Līguma par Eiropas Savienību (“LES”) 3. pantā un Līguma par Eiropas Savienības darbību (“LESD”) 9. un 10. pantā izklāstītie horizontālie principi, tostarp LES 5. pantā noteiktie subsidiaritātes un proporcionalitātes principi, ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu. Dalībvalstīm un Komisijai saskaņā ar LESD 8. pantu būtu jācenšas novērst nevienlīdzību un veicināt sieviešu un vīriešu līdztiesību, iekļaut dzimumu līdztiesības aspektu, kā arī apkarot diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ. Fondu mērķi būtu jāsasniedz, pamatojoties uz ilgtspējīgu attīstību un Savienībā atbalstot mērķi saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides kvalitāti, kā noteikts LESD 11. pantā un 191. panta 1. punktā, ņemot vērā principu “piesārņotājs maksā”.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Komisija 2018. gada februārī pieņēma paziņojumu “Jauna un moderna Eiropas Savienības daudzgadu finanšu shēma, kura efektīvi īsteno tās prioritātes pēc 2020. gada”18. Paziņojumā uzsvērts, ka Savienības budžetam ir jāatbalsta Eiropas unikālā sociālā tirgus ekonomika. Tāpēc ārkārtīgi svarīgi būs uzlabot nodarbinātības iespējas un risināt ar prasmēm saistītās problēmas, arī jo īpaši ar digitalizāciju saistītās problēmas. Budžeta elastība ir pamatprincips nākamajā daudzgadu finanšu shēmā. Elastības mehānismi turpina darboties, lai Savienība varētu reaģēt uz neparedzētiem notikumiem un lai nodrošinātu, ka budžeta līdzekļi tiek izmantoti tur, kur tie vissteidzamāk ir vajadzīgi.

(4)  Komisija 2018. gada februārī pieņēma paziņojumu “Jauna un moderna Eiropas Savienības daudzgadu finanšu shēma, kura efektīvi īsteno tās prioritātes pēc 2020. gada”18. Paziņojumā uzsvērts, ka Savienības budžetam ir jāatbalsta Eiropas unikālā sociālā tirgus ekonomika. Tāpēc ārkārtīgi svarīgi būs uzlabot nodarbinātības iespējas un risināt ar prasmēm saistītās problēmas, arī jo īpaši ar digitalizāciju, automatizāciju un pāreju uz resursu ziņā efektīvu ekonomiku saistītās problēmas, pilnībā ievērojot 2015. gada Parīzes klimata nolīgumu, kas tika pieņemts pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Pušu konferences 21. sesijas. Budžeta elastība ir pamatprincips nākamajā daudzgadu finanšu shēmā. Elastības mehānismi turpina darboties, lai Savienība varētu savlaicīgāk reaģēt uz neparedzētiem notikumiem un lai nodrošinātu, ka budžeta līdzekļi tiek izmantoti tur, kur tie vissteidzamāk ir vajadzīgi.

__________________

__________________

18 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf

18 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Pārdomu dokumentā par globalizācijas iespēju izmantošanu20 Komisija ar tirdzniecību saistītas globalizācijas un tehnoloģisku pārmaiņu apvienojumu uzskata par galvenajiem faktoriem, kas palielina pieprasījumu pēc kvalificēta darbaspēka un samazina to darbvietu skaitu, kurām vajadzīga zemāka kvalifikācija. Neraugoties uz kopējām milzīgajām priekšrocībām, ko rada atvērtāka tirdzniecība un pasaules valstu ekonomikas turpmāka integrācija, ir jānovērš šīs negatīvās blaknes. Tā kā pašreizējās globalizācijas priekšrocības cilvēku vidū un starp reģioniem jau nav sadalītas vienlīdzīgi, būtiski iespaidojot nelabvēlīgi ietekmētos, pastāv risks, ka aizvien straujāka tehnoloģiju attīstība vēl vairāk palielinās šādu ietekmi. Tāpēc saskaņā ar solidaritātes un ilgtspējības principiem īpaši vajadzēs nodrošināt, ka globalizācijas sniegtās priekšrocības būs taisnīgākas, saskaņojot ekonomisko atvērtību un tehnoloģisko progresu ar sociālo aizsardzību.

(6)  Pārdomu dokumentā par globalizācijas iespēju izmantošanu20 Komisija ar tirdzniecību saistītas globalizācijas un tehnoloģisku pārmaiņu apvienojumu uzskata par galvenajiem faktoriem, kas palielina pieprasījumu pēc kvalificēta darbaspēka un samazina to darbvietu skaitu, kurām vajadzīga zemāka kvalifikācija. Lai gan atvērtākai tirdzniecībai ir zināmas priekšrocības, ir nepieciešami atbilstīgi līdzekļi, ar kuriem tiktu risinātas ar to saistītās negatīvās blaknes. Tā kā pašreizējās globalizācijas priekšrocības cilvēku vidū un starp reģioniem nav sadalītas vienlīdzīgi, būtiski iespaidojot nelabvēlīgi ietekmētos, pastāv risks, ka tehnoloģiskās un vides pārmaiņas vēl vairāk palielinās šādu ietekmi. Tāpēc saskaņā ar solidaritātes un ilgtspējības principiem vajadzēs nodrošināt, ka globalizācijas sniegtās priekšrocības tiek izmantotas taisnīgāk. Lai labāk pielāgotu uzņēmējdarbības pasauli un darbaspēku, saskaņojot ekonomikas izaugsmi un tehnoloģisko progresu ar pienācīgu sociālo aizsardzību un aktīvu atbalstu nodarbinātības un pašnodarbinātības iespēju nodrošināšanai, tādiem atbilstīgiem Savienības struktūrfondiem kā Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) būtu lielākā mērā jāprognozē jebkāda nelabvēlīga ietekme, ko vienlaikus varētu radīt globalizācija un pāreja tehnoloģijas un vides jomā.

__________________

__________________

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_lv.

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_lv.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Pārdomu dokumentā par ES finanšu nākotni21 Komisija uzsver nepieciešamību mazināt ekonomikas un sociālās atšķirības starp dalībvalstīm un to iekšienē. Tāpēc prioritāte ir ieguldīt vienlīdzībā un sociālajā iekļaušanā, izglītībā un apmācībā, kā arī veselības aprūpē.

(7)  Pārdomu dokumentā par ES finanšu nākotni21 Komisija uzsver nepieciešamību mazināt ekonomikas un sociālās atšķirības starp dalībvalstīm un to iekšienē. Tāpēc prioritāte ir ieguldīt ilgtspējīgā attīstībā, vienlīdzībā un sociālajā iekļaušanā, izglītībā un apmācībā, kā arī veselības aprūpē.

_________________

_________________

21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_lv.

21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_lv.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Globalizācija un tehnoloģiskas pārmaiņas, visticamāk, palielinās pasaules ekonomiku mijiedarbību un savstarpējo atkarību. Darbaspēka pārorientēšana ir šādu ekonomikas pārmaiņu neatņemama un nenovēršama daļa. Lai no pārmaiņām gūtais labums tiktu sadalīts taisnīgi, ir ārkārtīgi svarīgi piedāvāt palīdzību darbu zaudējušiem darba ņēmējiem un tiem, kam draud darba zaudēšana. ES kvalitātes sistēma pārmaiņu un pārstrukturēšanās prognozēšanai 22 ir Savienības politikas instruments, kas nosaka paraugprakses sistēmu uzņēmuma pārstrukturēšanas prognozēšanai un risināšanai. Tā piedāvā visaptverošu stratēģiju, kā ar atbilstošiem politiskajiem līdzekļiem būtu jārisina ekonomiskās piemērošanās un pārstrukturēšanās problēmas un to ietekme uz nodarbinātību un sociālo jomu. Tā aicina dalībvalstis izmantot ES un valstu finansējumu tā, lai efektīvāk varētu mazināt pārstrukturēšanas negatīvo sociālo ietekmi, jo īpaši negatīvo ietekmi uz nodarbinātību. Galvenie Savienības instrumenti skarto darba ņēmēju palīdzībai ir Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+), kas paredzēts, lai piedāvātu palīdzību preventīvi, un EGF, kas paredzēts, lai nodrošinātu palīdzību, reaģējot negaidītu, lielu pārstrukturēšanas pasākumu gadījumā.

(8)  Klimata pārmaiņas, globalizācija un tehnoloģiskas pārmaiņas, visticamāk, palielinās pasaules ekonomiku mijiedarbību un savstarpējo atkarību. Darbaspēka pārorientēšana ir šādu ekonomikas pārmaiņu neatņemama un nenovēršama daļa. Lai no pārmaiņām gūtais labums tiktu sadalīts taisnīgi, ir ārkārtīgi svarīgi piedāvāt palīdzību darbu zaudējušiem darba ņēmējiem un tiem, kam draud darba zaudēšana. Galvenie Savienības instrumenti skarto darba ņēmēju palīdzībai ir ESF+, kas paredzēts, lai piedāvātu palīdzību preventīvi, un EPAF, kas paredzēts, lai piedāvātu palīdzību, reaģējot uz lieliem pārstrukturēšanas pasākumiem. ES kvalitātes sistēma pārmaiņu un pārstrukturēšanās prognozēšanai 22 ir Savienības politikas instruments, kas nosaka paraugprakses sistēmu uzņēmuma pārstrukturēšanas prognozēšanai un risināšanai. Tā piedāvā visaptverošu stratēģiju, kā ar atbilstošiem politiskajiem līdzekļiem būtu jārisina ekonomiskās piemērošanās un pārstrukturēšanās problēmas un to ietekme uz nodarbinātību un sociālo jomu. Tā aicina dalībvalstis izmantot ES un valstu finansējumu tā, lai efektīvāk varētu mazināt pārstrukturēšanas negatīvo sociālo ietekmi, jo īpaši negatīvo ietekmi uz nodarbinātību.

__________________

__________________

22 KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI “ES kvalitātes sistēma pārmaiņu un pārstrukturēšanās prognozēšanai”, (COM(2013)882 final, 13.12.2013.).

22 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “ES kvalitātes sistēma pārmaiņu un pārstrukturēšanās prognozēšanai”, (COM(2013)0882 final, 13.12.2013.).

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11a) EPAF programmai vajadzētu būt pamanāmai, un tai būtu nepieciešams vairāk datu un labāki dati, lai būtu iespējams veikt EPAF pienācīgu zinātnisku novērtēšanu un tirdzniecības pielāgošanās palīdzības programmas darbībā izvairītos no administratīviem apgrūtinājumiem.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Komisija uzsver, cik liela nozīme joprojām ir EGF kā fondam ar elastīgu pieeju, atbalstot darba ņēmējus, kuri zaudē darbu vērienīgu pārstrukturēšanas pasākumu dēļ, un palīdzot tiem pēc iespējas ātrāk atrast citu darbu. Savienībai būtu jāturpina sniegt darbu zaudējušajiem darba ņēmējiem īpašu vienreizēju atbalstu, lai atvieglotu šo personu reintegrāciju nodarbinātībā reģionos, nozarēs, teritorijās vai darba tirgos, kurus negatīvi ietekmējuši ievērojami ekonomikas traucējumi. Ņemot vērā mijiedarbību un savstarpējo ietekmi, ko rada atvērta tirdzniecība, tehnoloģiskas pārmaiņas vai citi faktori, piemēram, pāreja uz mazoglekļa ekonomiku, un tādēļ apzinoties, ka aizvien grūtāk ir izkristalizēt konkrētu faktoru, kas rada darbvietu zaudēšanu, EGF turpmāk jāizmanto, vienīgi pamatojoties uz pārstrukturēšanas pasākuma būtisko ietekmi. Ņemot vērā EGF mērķi sniegt atbalstu steidzamās situācijās un neparedzētos apstākļos, papildinot vairāk profilaktisku palīdzību, ko piedāvā ESF+, tas aizvien ir elastīgs un īpašs instruments ārpus daudzgadu finanšu shēmas budžeta ierobežojumiem, kā noteikts Komisijas paziņojumā “Mūsdienīgs budžets Savienībai, kas aizsargā, dod iespējas un aizstāv. Daudzgadu finanšu shēma 2021.-2027. gadam” un tā pielikumā27.

(13)  Komisija uzsver, cik liela nozīme joprojām ir EPAF kā fondam ar elastīgu pieeju, atbalstot darba ņēmējus, kuri zaudē darbu vērienīgu pārstrukturēšanas pasākumu dēļ, un palīdzot tiem pēc iespējas ātrāk atrast citu darbu. Savienībai būtu jāturpina sniegt darbu zaudējušajiem darba ņēmējiem īpašu vienreizēju atbalstu, lai atvieglotu šo personu reintegrāciju kvalitatīvā un ilgtspējīgā nodarbinātībā reģionos, nozarēs, teritorijās vai darba tirgos, kurus negatīvi ietekmējuši ievērojami ekonomikas traucējumi. Ņemot vērā mijiedarbību un savstarpējo ietekmi, ko rada atvērta tirdzniecība, tehnoloģiskas pārmaiņas, digitalizācija un automatizācija vai citi faktori, piemēram, pāreja uz mazoglekļa ekonomiku, un tādēļ apzinoties, ka aizvien grūtāk ir izkristalizēt konkrētu faktoru, kas rada darbvietu zaudēšanu, EPAF būtu turpmāk jāizmanto, vienīgi pamatojoties uz pārstrukturēšanas pasākuma būtisko ietekmi. Ņemot vērā EPAF mērķi sniegt atbalstu steidzamās situācijās un neparedzētos apstākļos, papildinot vairāk profilaktisku palīdzību, ko piedāvā ESF+, tam aizvien vajadzētu būt elastīgam un īpašam instrumentam ārpus daudzgadu finanšu shēmas budžeta ierobežojumiem, kā noteikts Komisijas paziņojumā “Mūsdienīgs budžets Savienībai, kas aizsargā, dod iespējas un aizstāv. Daudzgadu finanšu shēma 2021.-2027. gadam” un tā pielikumā27.

__________________

__________________

27 Komisijas SWD (2018) 171 final un tā pielikums COM (2018) 321 final.

27 Komisijas SWD (2018) 171 final un tā pielikums COM (2018)0321 final.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13a)  Eiropas Parlaments 2018. gada 30. maija rezolūcijā par 2021.–2027. gada daudzgadu finanšu shēmu un pašu resursiem atkārtoti apstiprināja savu stingro nostāju attiecībā uz 2021.–2027. gada DFS nepieciešamo finansējuma līmeni galvenajām Savienības politikas jomām, lai būtu iespējams izpildīt to uzdevumus un mērķus. Eiropas Parlaments jo īpaši uzsvēra aicinājumu divkāršot DFS paredzēto finansējumu MVU un jauniešu bezdarba novēršanai, atzinīgi novērtēja vairākus priekšlikumus, kuros uzlaboti pašreizējie noteikumi, jo īpaši attiecībā uz piešķirto līdzekļu palielināšanu īpašajiem instrumentiem, un apliecināja savu nodomu vajadzības gadījumā risināt sarunas par papildu uzlabojumiem.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Kā jau norādīts, lai EGF varētu turpināt darboties kā Eiropas mēroga instruments, atbalsta pieteikums būtu jāiesniedz tad, ja liels pārstrukturēšanas pasākums būtiski ietekmē vietējo vai reģionālo ekonomiku. Šāda ietekme būtu jānosaka, pamatojoties uz zaudēto darbvietu minimālo skaitu konkrētā pārskata periodā. Ņemot vērā starpposma novērtējuma konstatējumus, jānosaka 250 zaudētu darbvietu slieksnis četru mēnešu (vai konkrētās nozarēs – sešu mēnešu) pārskata periodā. Ņemot vērā to, ka darbinieku atlaišanas viļņiem dažādās nozarēs vienā un tajā pašā reģionā ir vienlīdz būtiska ietekme uz vietējo darba tirgu, jābūt iespējai iesniegt arī reģionu pieteikumus. Nelielos darba tirgos, piemēram, mazās dalībvalstīs vai attālos reģionos, tostarp tālākos reģionos, kā minēts LESD 349. pantā, vai ārkārtējos apstākļos pieteikumus varētu iesniegt arī tad, ja zaudēto darbvietu skaits ir mazāks.

(14)  Kā jau norādīts, lai EPAF varētu turpināt darboties kā Eiropas mēroga instruments, atbalsta pieteikums būtu jāiesniedz tad, ja liels pārstrukturēšanas pasākums būtiski ietekmē vietējo vai reģionālo ekonomiku. Šāda ietekme būtu jānosaka, pamatojoties uz zaudēto darbvietu minimālo skaitu konkrētā pārskata periodā. Ņemot vērā starpposma novērtējuma konstatējumus, jānosaka 200 zaudētu darbvietu slieksnis attiecīga ilguma pārskata periodos. Ņemot vērā to, ka darbinieku atlaišanas viļņiem dažādās nozarēs vienā un tajā pašā reģionā ir vienlīdz būtiska ietekme uz vietējo darba tirgu, jābūt iespējai iesniegt arī reģionu pieteikumus. Nelielos darba tirgos, piemēram, mazās dalībvalstīs vai attālos reģionos, tostarp tālākos reģionos, kā minēts LESD 349. pantā, vai izņēmuma apstākļos vajadzētu būt iespējai pieteikumus iesniegt arī tad, ja zaudēto darbvietu skaits ir mazāks.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14a)  Ievērojot subsidiaritātes principu un ņemot vērā to, ka pārstrukturēšanas pasākumam būtu jārada būtiska ietekme, lai varētu izmantot EPAF, EPAF būtu jāizrāda solidaritāte ar darba ņēmējiem, kas atlaisti no visu veidu uzņēmumiem neatkarīgi no to lieluma.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

14.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14b)  EPAF aizvien vajadzētu būt īpašam Savienības instrumentam, kas tiek izmantots, lai reaģētu uz situācijām, kuras izraisa lielus pārstrukturēšanas pasākumus Eiropas darba tirgū. Tomēr Savienībai būtu jāturpina centieni atrast ilgtspējīgākus veidus, kā risināt strukturālas pārmaiņas un problēmas, kas ietekmē darba tirgus un izraisa šādus pasākumus dalībvalstīs.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Dublinā Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondā (Eurofound) izvietotais Eiropas pārmaiņu novērošanas centrs palīdz Komisijai un dalībvalstīm, nodrošinot kvalitatīvu un kvantitatīvu analīzi, kas palīdz izvērtēt globalizācijas un pārstrukturēšanas tendences un EGF izmantošanu.

(17)  Dublinā Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondā (Eurofound) izvietotais Eiropas pārmaiņu novērošanas centrs palīdz Komisijai un dalībvalstīm, nodrošinot kvalitatīvu un kvantitatīvu analīzi, kas palīdz izvērtēt tendences, piemēram, globalizācijas, tehnoloģisko un vides pārmaiņu, pārstrukturēšanas un EPAF izmantošanas tendences. Šādā analīzē būtu jāietver pietiekami sadalīti, jo īpaši dzimumperspektīvas skatījumā sadalīti, dati, lai efektīvāk cīnītos pret dzimumu nevienlīdzību.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(17a)  Eurofound Eiropas Pārstrukturēšanas uzraudzības centrs (ERM) reālā laikā uzrauga ziņošanu par lieliem pārstrukturēšanas pasākumiem visā Savienībā, pamatojoties uz valsts korespondentu tīklu. ERM ir ļoti svarīgs EPAF kontekstā, un tam būtu jāatbalsta EPAF darbība, jo īpaši agrīnā posmā palīdzot konstatēt iespējamos gadījumus, kad ir nepieciešama intervence.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Darbu zaudējušiem darba ņēmējiem un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies, vajadzētu būt vienlīdzīgai piekļuvei EGF neatkarīgi no darba līguma vai darba attiecību veida. Tādēļ šajā regulā darbu zaudējušie darba ņēmēji, kā arī pašnodarbinātas personas, kuru darbība ir beigusies, būtu jāuzskata par iespējamiem EGF atbalsta saņēmējiem.

(18)  Darbu zaudējušiem darba ņēmējiem un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies, vajadzētu būt vienlīdzīgai piekļuvei EPAF neatkarīgi no darba līguma vai darba attiecību veida. Tādēļ šajā regulā darbu zaudējušie darba ņēmēji neatkarīgi no viņu darba attiecību veida un ilguma, kā arī pašnodarbinātas personas, kuru darbība ir beigusies, būtu jāuzskata par iespējamiem EPAF atbalsta saņēmējiem.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  EGF finansiālie ieguldījumi galvenokārt būtu jāvelta aktīviem darba tirgus pasākumiem, kas paredzēti, lai atbalsta saņēmējus ātri reintegrētu ilgtspējīgā nodarbinātībā vai nu sākotnējā darbības nozarē, vai kādā citā nozarē. Pasākumos būtu jāatspoguļo vietējā vai reģionālā darba tirgus paredzamās vajadzības. Tomēr visos attiecīgos gadījumos būtu jāatbalsta arī darbu zaudējušo darba ņēmēju mobilitāte, lai tiem palīdzētu atrast jaunu darbu citur. Īpašu uzmanību pievērš digitālajā laikmetā vajadzīgu prasmju izplatīšanai. Finansiālu pabalstu iekļaušana saskaņotajā individualizēto pakalpojumu kopumā būtu jāierobežo. Uzņēmumus varētu mudināt piedalīties EGF atbalstīto pasākumu valsts līdzfinansējumā.

(19)  EPAF finansiālie ieguldījumi galvenokārt būtu jāvelta aktīviem darba tirgus pasākumiem un individualizētiem pakalpojumiem, kas paredzēti, lai atbalsta saņēmējus ātri reintegrētu kvalitatīvā un ilgtspējīgā nodarbinātībā uz nākotni orientētā nozarē vai nu sākotnējā darbības nozarē, vai kādā citā nozarē, taču šie ieguldījumi būtu arī jāizmanto, lai veicinātu pašnodarbinātību un uzņēmumu radīšanu, tostarp veidojot kooperatīvus. Pasākumos būtu jāatspoguļo vietējā vai reģionālā darba tirgus paredzamās vajadzības. Tomēr visos attiecīgos gadījumos būtu jāatbalsta arī darbu zaudējušo darba ņēmēju mobilitāte, lai palīdzētu viņiem atrast jaunu darbu citur. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš digitālajā laikmetā vajadzīgu prasmju izplatīšanai un attiecīgā gadījumā dzimumu stereotipu novēršanai nodarbinātībā. Finansiālu pabalstu iekļaušana saskaņotajā individualizēto pakalpojumu kopumā būtu jāierobežo. Finanšu ieguldījumiem būtu jāpapildina, nevis jāaizstāj pasākumi, par kuru īstenošanu saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem ir atbildīgas dalībvalstis un/vai uzņēmumi. Uzņēmumi būtu jāmudina piedalīties EPAF atbalstīto pasākumu valsts līdzfinansējumā.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(19a)  Īstenojot un izstrādājot saskaņotu individualizēto pakalpojumu kopumu nolūkā veicināt izvēlēto atbalsta saņēmēju reintegrāciju, dalībvalstīm būtu jāizmanto un jācenšas sasniegt digitālās programmas un digitālā vienotā tirgus stratēģijas mērķi, lai novērstu nopietnās dzimumu pārstāvības atšķirības IKT un zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātikas (STEM) nozarē, stimulējot sieviešu otrreizēju apmācību un pārkvalifikāciju IKT un STEM nozarē. Īstenojot un izstrādājot saskaņotu individualizēto pakalpojumu kopumu, dalībvalstīm būtu arī jānovērš viena dzimuma pastāvīga dominēšana tajās rūpniecības nozarēs un sektoros, kuros tas parasti ir noticis. Palielinot tā dzimuma pārstāvību, kas parasti ir pārstāvēts mazāk, dažādās nozarēs, piemēram, finanšu, IKT un STEM nozarē, tiktu veicināta algu un pensiju atšķirību samazināšanās starp dzimumiem.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20)  Izstrādājot saskaņoto aktīvu darba tirgus politikas pasākumu kopumu, dalībvalstīm būtu jāizvēlas pasākumi, kas būtiski uzlabos atbalsta saņēmēju nodarbināmību. Dalībvalstīm būtu jācenšas panākt, lai pēc iespējas lielāks skaits atbalsta saņēmēju, kuri piedalās šajos pasākumus, atrastu ilgtspējīgu darbu iespējami īsā laikā sešu mēnešu laikposmā, pirms ir jāiesniedz noslēguma ziņojums par finansiālā ieguldījuma īstenošanu.

(20)  Izstrādājot saskaņoto aktīvu darba tirgus politikas pasākumu kopumu, dalībvalstīm būtu jāizvēlas pasākumi, kas būtiski uzlabos atbalsta saņēmēju nodarbināmību. Dalībvalstīm būtu jācenšas panākt, lai visi atbalsta saņēmēji, kuri piedalās šajos pasākumus, atrastu kvalitatīvu un ilgtspējīgu darbu iespējami īsā laikā septiņu mēnešu laikposmā, pirms ir jāiesniedz noslēguma ziņojums par finansiālā ieguldījuma īstenošanu. Izstrādājot saskaņoto individualizēto pakalpojumu kopumu, attiecīgos gadījumos būtu jāņem vērā atlaišanas iemesli un jāparedz turpmākās darba tirgus perspektīvas un vajadzīgās prasmes. Saskaņotajam kopumam būtu pilnībā jāatbilst pārejai uz klimatam labvēlīgu un resursu ziņā efektīvu ekonomiku.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  Izstrādājot saskaņoto aktīvu darba tirgus politikas pasākumu kopumu, dalībvalstīm īpaša uzmanība būtu jāpievērš nelabvēlīgā situācijā esošiem atbalsta saņēmējiem, tostarp gados jauniem un gados vecākiem bezdarbniekiem, kā arī tiem, kuriem draud nabadzība, ņemot vērā to, ka minētās grupas saskaras ar īpašām grūtībām saistībā ar atgriešanos darba tirgū. Tomēr EGF īstenošanā būtu jāievēro un jāveicina dzimumu līdztiesības un nediskriminācijas principi, kas ir daļa no Savienības pamatvērtībām un iekļauti Eiropas sociālo tiesību pīlārā.

(21)  Izstrādājot saskaņoto aktīvu darba tirgus politikas pasākumu kopumu, dalībvalstīm īpaša uzmanība būtu jāpievērš nelabvēlīgā situācijā esošiem atbalsta saņēmējiem, tostarp personām ar invaliditāti, personām ar apgādājamiem radiniekiem, gados jauniem un gados vecākiem bezdarbniekiem, personām ar zemu kvalifikācijas līmeni, migrantu izcelsmes personām un personām, kurām draud nabadzība, ņemot vērā to, ka minētās grupas saskaras ar īpašām grūtībām saistībā ar atgriešanos darba tirgū. Tomēr EPAF īstenošanā būtu jāievēro un jāveicina dzimumu līdztiesības un nediskriminācijas principi, kas ir daļa no Savienības pamatvērtībām un iekļauti Eiropas sociālo tiesību pīlārā.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21a)  Laikposmā no 2007. gada marta līdz 2017. gada martam Komisija saņēma 148 pieteikumus Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) līdzfinansējuma saņemšanai, ko bija iesniegusi 21 dalībvalsts, kopumā gandrīz 600 miljonu EUR apmērā, lai palīdzētu 138 888 darbu zaudējušiem darba ņēmējiem un 2944 cilvēkiem, kas nemācījās, nestrādāja un neapguva arodu (NEET).

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  Lai efektīvi un ātri atbalstītu atbalsta saņēmējus, dalībvalstīm būtu jādara viss iespējamais, lai iesniegtu pilnīgus pieteikumus EGF finansiālā ieguldījuma saņemšanai. Ja Komisijai ir nepieciešama papildu informācija pieteikuma izvērtēšanai, papildu informācijas sniegšana būtu jāierobežo laikā.

(22)  Lai efektīvi un ātri atbalstītu atbalsta saņēmējus, dalībvalstīm steidzami būtu jādara viss iespējamais, lai iesniegtu pilnīgus pieteikumus EPAF finansiālā ieguldījuma saņemšanai, un Savienības iestādēm būtu jādara viss iespējamais, lai tos ātri izvērtētu. Ja Komisijai ir nepieciešama papildu informācija pieteikuma izvērtēšanai, papildu informācijas sniegšana būtu jāierobežo laikā.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(22a)  Lai veicinātu regulas īstenošanu un tajā noteikto mērķu sasniegšanu, EPAF būtu jānodrošina lielāka publicitāte. Iepriekš fondā ir palicis ievērojams apmērs neiztērētu līdzekļu galvenokārt tādēļ, ka trūka informācijas par EGF. To varētu atrisināt, nodrošinot lielāku publicitāti un sniedzot informāciju par EPAF un tā piedāvātajām iespējām, jo īpaši attiecīgajām iestādēm dalībvalstīs.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

22.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(22b)  Komisijai būtu jāveicina piekļuve valsts un reģionālajām iestādēm, izveidojot īpašu palīdzības dienestu, kas sniegs vispārēju informāciju un paskaidrojumus par procedūrām un pieteikuma iesniegšanu. Šim palīdzības dienestam būtu jānodrošina standarta veidlapas statistikai un turpmākai analīzei.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23)  Atbalsta saņēmēju un to struktūru interesēs, kas ir atbildīgas par pasākumu īstenošanu, pieteikuma iesniedzējai dalībvalstij būtu jāinformē visi pieteikuma procesā iesaistītie dalībnieki par pieteikuma virzību.

(23)  Atbalsta saņēmēju un to struktūru interesēs, kas ir atbildīgas par pasākumu īstenošanu, pieteikuma iesniedzējai dalībvalstij būtu jāinformē visi pieteikuma procesā iesaistītie dalībnieki par pieteikuma virzību un jāiesaista viņi īstenošanas procesā.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  Saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu EGF finansiālajiem ieguldījumiem nevajadzētu aizstāt, bet, ja iespējams, vajadzētu papildināt atbalsta pasākumus, kas atbalsta saņēmējiem ir pieejami no Savienības fondiem vai citās Savienības politikas jomās vai programmās.

(24)  Saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu EGF finansiālie ieguldījumi nevar aizstāt, bet, ja iespējams, tiem drīzāk vajadzētu papildināt atbalsta pasākumus, kas atbalsta saņēmējiem ir pieejami no Savienības fondiem vai citās Savienības politikas jomās vai programmās. EPAF finansiālais ieguldījums arī nevar aizstāt valsts pasākumus vai pasākumus, par kuriem saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem ir atbildīgi uzņēmumi, kas veic atlaišanu, bet tā vietā šim ieguldījumam būtu jārada patiesa Eiropas pievienotā vērtība.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25)  Būtu jāiekļauj īpaši noteikumi par informācijas un komunikācijas pasākumiem attiecībā uz EGF lietām un iznākumiem.

(25)  Ņemot vērā vienlīdzības principu, dalībvalstīm būtu jānodrošina efektīva piekļuve informācijai par EPAF savā teritorijā, tostarp lauku apvidos. Komisijai jo īpaši būtu jāveicina paraugprakses izplatīšana, jāuzlabo informētība par EPAF atbilstības kritērijiem un pieteikšanās procedūrām un jāpieliek lielākas pūles, lai veicinātu Savienības pilsoņu, jo īpaši darba ņēmēju, informētību par EPAF. Būtu jāiekļauj īpaši noteikumi par informācijas un komunikācijas pasākumiem attiecībā uz EPAF lietām un iznākumiem.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(27a)  Lai nodrošinātu vajadzības, īpaši ja tās rodas gada pirmajos mēnešos, kad iespējas pārvietot līdzekļus no citām budžeta pozīcijām ir īpaši ierobežotas, ikgadējā budžeta procedūrā EPAF budžeta pozīcijā būtu jānodrošina atbilstoša maksājumu apropriāciju summa.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(29)  Atbalsta saņēmēju interesēs palīdzība būtu jādara pieejama pēc iespējas ātrāk un efektīvāk. EGF lēmumu pieņemšanas procesā iesaistītajām dalībvalstīm un Savienības iestādēm būtu jādara viss iespējamais, lai mazinātu pieteikumu izskatīšanas laiku un vienkāršotu procedūras, nodrošinot, ka lēmumi par EGF izmantošanu tiek pieņemti ātri un bez sarežģījumiem. Tādēļ turpmāk lēmumu par Komisijas iesniegtajiem līdzekļu pārvietojumu pieprasījumiem pieņems budžeta iestāde, un Komisijas priekšlikums par EGF izmantošanu vairs nebūs nepieciešams.

(29)  Atbalsta saņēmēju interesēs palīdzība būtu jāsniedz ātri un efektīvi. EPAF lēmumu pieņemšanas procesā iesaistītajām dalībvalstīm un Savienības iestādēm būtu jādara viss iespējamais, lai mazinātu pieteikumu izskatīšanas laiku, vienkāršotu procedūras un pielāgotu tās īpašajām vajadzībām, nodrošinot, ka lēmumi par EPAF izmantošanu tiek pieņemti ātri un bez sarežģījumiem. Tādēļ turpmāk lēmums par Komisijas iesniegtajiem līdzekļu pārvietojumu pieprasījumiem būtu jāpieņem budžeta iestādei, un Komisijas priekšlikums par EPAF izmantošanu vairs nebūs nepieciešams.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(30)  Uzņēmuma slēgšanas gadījumā atlaistajiem darba ņēmējiem var palīdzēt pārņemt daļu no bijušā darba devēja darbības vai visu darbību.

(30)  Uzņēmuma slēgšanas gadījumā atlaistajiem darba ņēmējiem var palīdzēt pārņemt daļu no bijušā darba devēja darbības vai visu darbību, un dalībvalsts, kurā atrodas uzņēmums, var avansā piešķirt steidzami vajadzīgos līdzekļus, lai to varētu īstenot.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(31)  Lai Eiropas Parlaments varētu veikt politisku kontroli un Komisija varētu pastāvīgi uzraudzīt ar EGF palīdzību gūtos rezultātus, dalībvalstīm būtu jāiesniedz noslēguma ziņojums par EGF īstenošanu.

(31)  Lai Eiropas Parlaments varētu veikt politisku kontroli un Komisija varētu pastāvīgi uzraudzīt ar EPAF palīdzību gūtos rezultātus, dalībvalstīm būtu jāiesniedz noslēguma ziņojums par EPAF īstenošanu, kuram būtu jāatbilst skaidrām uzraudzības prasībām un kurā būtu jāietver atbalsta saņēmēju turpmāka uzraudzība un ietekmes uz dzimumu līdztiesību novērtējums.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(32a)  Dalībvalstīm būtu jāīsteno efektīvas komunikācijas darbības, lai popularizētu EPAF finansiālos ieguldījumus, uzsvērtu, ka finansējumu ir piešķīrusi Savienība, un uzlabotu to darbību pamanāmību, kuras Savienība finansējusi no šī fonda.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(37)  Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties pret klimata pārmaiņām atbilstīgi Savienības saistībām īstenot Parīzes nolīgumu un Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus, šī programma palīdzēs Savienības politikā integrēt rīcību klimata jomā un sasniegt vispārēju mērķi, proti, 25 % no ES budžeta izdevumiem, kas paredzēti klimata mērķu sasniegšanai. Fonda sagatavošanā un īstenošanā tiks apzinātas attiecīgās darbības, un tās tiks atkārtoti izvērtētas tā novērtējumā.

(37)  Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties pret klimata pārmaiņām atbilstīgi Savienības saistībām īstenot Parīzes nolīgumu un Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus, šī programma palīdzēs Savienības politikā integrēt rīcību klimata jomā un 2021.–2027. gada DFS laikā sasniegt vispārēju mērķi, proti, atvēlēt 25 % no ES budžeta izdevumiem klimata mērķu sasniegšanai, un pēc iespējas drīzāk, vēlākais līdz 2027. gadam, šim nolūkam gadā veltīt 30 % no izdevumiem. Fonda sagatavošanā un īstenošanā tiks apzinātas attiecīgās darbības, un tās tiks atkārtoti izvērtētas tā novērtējumā.

Pamatojums

Eiropas Parlaments 2018. gada 14. marta rezolūcijā par nākamo DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada (2017/2052(INI)) aicināja iespējami drīz, bet vēlākais līdz 2027. gadam sasniegt 30 % mērķi ES budžeta izdevumiem, kas paredzēti klimata mērķu sasniegšanai.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(39)  Ņemot vērā to, ka ekonomikas digitālajai pārveidei ir nepieciešams noteikts darbaspēka digitālās kompetences līmenis, digitālajā laikmetā nepieciešamo prasmju izplatīšanai vajadzētu būt obligātam horizontālam elementam ikvienā piedāvātajā saskaņotajā individualizēto pakalpojumu kopumā,

(39)  Ņemot vērā to, ka ekonomikas digitālajai pārveidei ir nepieciešams noteikts darbaspēka digitālās kompetences līmenis, digitālajā laikmetā nepieciešamo prasmju izplatīšanai vajadzētu būt obligātam horizontālam elementam ikvienā piedāvātajā saskaņotajā individualizēto pakalpojumu kopumā un būtu jāietver mērķis palielināt sieviešu skaitu STEM nozares profesijās,

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tajā ir izklāstīti EGF mērķi, Savienības finansējuma forma un šāda finansējuma sniegšanas noteikumi, tostarp dalībvalstu pieteikumi finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF pasākumiem, kas paredzēti 7. pantā minētajiem atbalsta saņēmējiem.

Tajā ir izklāstīti EPAF mērķi, Savienības finansējuma forma un šāda finansējuma sniegšanas noteikumi un kritēriji, tostarp dalībvalstu pieteikumi finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EPAF pasākumiem, kas paredzēti 7. pantā minētajiem atbalsta saņēmējiem.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

EGF sekmē labāku globalizācijas un tehnoloģisko sasniegumu sniegto ieguvumu sadalījumu, palīdzot darbu zaudējušiem darba ņēmējiem pielāgoties strukturālām pārmaiņām. EGF palīdz īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlārā noteiktos principus un uzlabot sociālo un ekonomisko kohēziju starp reģioniem un dalībvalstīm.

EPAF mērķis ir, veicinot alternatīvu un ilgtspējīgu nodarbinātību un tādējādi palīdzot darbu zaudējušiem darba ņēmējiem, atbalstīt sociāli ekonomiskās pārmaiņas, kuras izraisījusi globalizācija un tehnoloģiskās un vides pārmaiņas. EPAF ir ārkārtas fonds, kas darbosies, reaģējot uz norisēm, un veicinās taisnīgu pāreju. EPAF palīdz īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlārā noteiktos principus un uzlabot sociālo un ekonomisko kohēziju starp reģioniem un dalībvalstīm.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Programmas vispārīgais mērķis ir apliecināt solidaritāti un sniegt atbalstu darbu zaudējušiem darba ņēmējiem un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies negaidītu, lielu pārstrukturēšanas pasākumu laikā, kā minēts 5. pantā.

1.  Programmas vispārīgais mērķis ir apliecināt solidaritāti un finansiāli atbalstīt pasākumus, kas pavērtu jaunas nodarbinātības iespējas darbu zaudējušiem darba ņēmējiem neatkarīgi no viņu darba attiecību veida un ilguma un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies negaidītu, lielu pārstrukturēšanas pasākumu laikā, kā minēts 5. panta 1., 2. un 3. punktā.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  EGF konkrētais mērķis ir piedāvāt palīdzību negaidītu, lielu pārstrukturēšanas pasākumu gadījumos, jo īpaši tādos, ko izraisījušas ar globalizāciju saistītas problēmas, piemēram, izmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, tirdzniecības strīdi, finanšu vai ekonomikas krīze, pāreja uz mazoglekļa ekonomiku, vai kas notikuši digitalizācijas vai automatizācijas rezultātā. Īpašu uzmanību pievērš pasākumiem, kas paredzēti, lai palīdzētu visnelabvēlīgākā situācijā esošajām iedzīvotāju grupām.

2.  EPAF konkrētais mērķis ir piedāvāt palīdzību un atbalstu darba ņēmējiem attiecībā uz viņu reintegrāciju darba tirgū lielu pārstrukturēšanas pasākumu gadījumos, jo īpaši tādos, ko izraisījušas ar globalizāciju saistītas problēmas, piemēram, izmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, tirdzniecības strīdi, finanšu vai ekonomikas krīze, pāreja uz mazoglekļa ekonomiku, vai kas notikuši digitalizācijas, automatizācijas un tehnoloģisko pārmaiņu rezultātā. Īpašu uzmanību pievērš pasākumiem, kas paredzēti, lai palīdzētu visnelabvēlīgākā situācijā esošajām iedzīvotāju grupām un veicinātu dzimumu līdztiesību.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  “darbu zaudējis darba ņēmējs” ir darba ņēmējs, kura nodarbinātība tiek pārtraukta pirms laika, viņu atlaižot, vai kura līgums netiek atjaunots ekonomisku apsvērumu dēļ;

(a)  “darbu zaudējis darba ņēmējs” ir darba ņēmējs neatkarīgi no viņa darba attiecību veida vai ilguma, kura nodarbinātība tiek pārtraukta pirms laika, viņu atlaižot, vai kura līgums netiek atjaunots ekonomisku apsvērumu dēļ;

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  vairāk nekā 250 darbu zaudējušu darba ņēmēju vai pašnodarbinātu personu darbības beigšanos četru mēnešu pārskata periodā kādā dalībvalsts uzņēmumā, tostarp tā piegādes uzņēmumos vai pakārtotās ražošanas uzņēmumos;

(a)  vismaz 200 darbu zaudējušu darba ņēmēju vai pašnodarbinātu personu darbības beigšanos sešu mēnešu pārskata periodā kādā dalībvalsts uzņēmumā, tostarp tā piegādes uzņēmumos vai pakārtotās ražošanas uzņēmumos;

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  vairāk nekā 250 darbu zaudējušu darba ņēmēju vai pašnodarbinātu personu darbības beigšanos sešu mēnešu pārskata periodā, īpaši MVU, kas darbojas vienā saimnieciskās darbības nozarē, kas definēta NACE 2. red. nodaļas līmenī, un kuri atrodas vienā vai divos kaimiņu reģionos, kas definēti NUTS 2. līmenī, vai vairāk nekā divos kaimiņu reģionos, kas definēti NUTS 2. līmenī, ja divos reģionos kopā skarti vairāk nekā 250 darba ņēmēju vai pašnodarbinātu personu;

(b)  vismaz 200 darbu zaudējušu darba ņēmēju vai pašnodarbinātu personu darbības beigšanos deviņu mēnešu pārskata periodā, īpaši MVU, kas darbojas vienā saimnieciskās darbības nozarē, kas definēta NACE 2. red. nodaļas līmenī, un kuri atrodas vienā vai divos kaimiņu reģionos, kas definēti NUTS 2. līmenī, vai vairāk nekā divos kaimiņu reģionos, kas definēti NUTS 2. līmenī, ja divos reģionos kopā skarti vismaz 200 darba ņēmēju vai pašnodarbinātu personu;

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  vairāk nekā 250 darbu zaudējušu darba ņēmēju vai pašnodarbinātu personu darbības beigšanos četru mēnešu pārskata periodā, īpaši MVU, kas darbojas vienā vai dažādās saimnieciskās darbības nozarēs, kas definētas NACE 2. red. nodaļas līmenī, un atrodas vienā reģionā, kas definēts NUTS 2. līmenī.

(c)  vismaz 200 darbu zaudējušu darba ņēmēju vai pašnodarbinātu personu darbības beigšanos deviņu mēnešu pārskata periodā, īpaši MVU, kas darbojas vienā vai dažādās saimnieciskās darbības nozarēs, kas definētas NACE 2. red. nodaļas līmenī, un atrodas vienā reģionā, kas definēts NUTS 2. līmenī.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Nelielos darba tirgos vai ārkārtas apstākļos, jo īpaši attiecībā uz pieteikumiem, kuros iesaistīti MVU, ja pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts tos pienācīgi pamatojusi, finansiālā ieguldījuma pieteikumu saskaņā ar šo pantu var uzskatīt par pieņemamu, kaut arī 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā minētie kritēriji nav pilnībā izpildīti, ja darba ņēmēju atlaišanai ir būtiska ietekme uz nodarbinātību un vietējo vai reģionālo ekonomiku. Pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts precizē, kurš no 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā minētajiem intervences kritērijiem nav pilnībā izpildīts. Ārkārtas apstākļos veikto ieguldījumu kopsumma nedrīkst pārsniegt 15 % no EGF gada maksimālās summas.

3.  Nelielos darba tirgos vai ārkārtas apstākļos, tostarp attiecībā uz pieteikumiem, kuros iesaistīti MVU, ja pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts tos pienācīgi pamatojusi, finansiālā ieguldījuma pieteikumu saskaņā ar šo pantu var uzskatīt par pieņemamu, kaut arī 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā minētie kritēriji nav pilnībā izpildīti, ja darba ņēmēju atlaišanai ir būtiska ietekme uz nodarbinātības līmeni un vietējo, reģionālo vai valsts ekonomiku. Pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts precizē, kurš no 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā minētajiem intervences kritērijiem nav pilnībā izpildīts. Ārkārtas apstākļos veikto ieguldījumu kopsumma nedrīkst pārsniegt 15 % no EPAF gada maksimālās summas.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  EGF nevar izmantot gadījumos, kad darba ņēmēji tiek atlaisti sakarā ar dalībvalsts veiktiem budžeta samazinājumiem, kas skar nozares, kuras ir atkarīgas no valsts finansējuma.

4.  EPAF nevar izmantot gadījumos, kad darba ņēmēji tiek atlaisti sakarā ar dalībvalsts veiktiem budžeta samazinājumiem, kas skar nozares, kuras ir galvenokārt atkarīgas no valsts finansējuma.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts norāda metodi, ko izmanto, lai 5. panta nolūkiem aprēķinātu 4. pantā definēto darba ņēmēju un pašnodarbināto personu skaitu.

1.  Pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts norāda metodi, ko izmanto, lai 5. panta 1., 2. un 3. punkta nolūkiem aprēķinātu 4. pantā definēto darbu zaudējušo darba ņēmēju un pašnodarbināto personu skaitu.

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  darbu zaudējušie darba ņēmēji un pašnodarbinātās personas, kuru skaits aprēķināts saskaņā ar 6. pantu un kuru darbība ir beigusies 5. pantā paredzētajā pārskata periodā;

(a)  darbu zaudējušie darba ņēmēji un pašnodarbinātās personas, kuru skaits aprēķināts saskaņā ar 6. pantu un kuru darbība ir beigusies 5. panta 1., 2. un 3. punktā paredzētajā pārskata periodā;

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

7. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Atkāpjoties no 5. panta, dalībvalstis, kas iesniegušas pieteikumus, var sniegt EPAF līdzfinansētus individualizētos pakalpojumus jauniešiem, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET) un kas pieteikuma iesniegšanas dienā ir vecumā līdz 25 gadiem, vai, ja dalībvalstis nolemj, vecumā līdz 30 gadiem, viņu skaitu nosakot tikpat lielu, cik liels ir atbalsta saņēmēju skaits, un piešķirot prioritāti personām, kuras ir atlaistas vai kuru darbība ir beigusies, ar nosacījuma, ka vismaz daļa atlaišanas gadījumu notiek NUTS 2. līmeņa reģionos.

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Finansiālu ieguldījumu no EGF var sniegt aktīviem darba tirgus pasākumiem, kas ir daļa no saskaņotā individualizēto pakalpojumu kopuma un kas paredzēti, lai veicinātu paredzēto atbalsta saņēmēju un jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošu atlaistu darba ņēmēju reintegrāciju nodarbinātībā vai pašnodarbinātībā.

Finansiālu ieguldījumu no EPAF var sniegt aktīviem darba tirgus pasākumiem, kas ir daļa no saskaņotā individualizēto pakalpojumu kopuma, kura izstrādē ir iesaistītas arodbiedrību organizācijas un/vai darba ņēmēju pārstāvji, un kas paredzēti, lai veicinātu paredzēto atbalsta saņēmēju un jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošu atlaistu darba ņēmēju reintegrāciju kvalitatīvā un ilgtspējīgā nodarbinātībā vai pašnodarbinātībā.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Digitālajā rūpniecības laikmetā nepieciešamo prasmju izplatīšana ir obligāts horizontāls elements ikvienā piedāvātajā individualizēto pakalpojumu kopumā. Apmācības līmeni pielāgo kvalifikācijām un attiecīgā atbalsta saņēmēja vajadzībām.

Digitālajā rūpniecības laikmetā, kā arī resursu ziņā efektīvā ekonomikā nepieciešamo prasmju izplatīšana ir obligāts horizontāls elements ikvienā piedāvātajā individualizētās apmācības un/vai pakalpojumu kopumā. Apmācības līmeni pielāgo kvalifikācijām, prasmēm un attiecīgā atbalsta saņēmēja konkrētajām vajadzībām.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – 3. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  individuāli pielāgota apmācība un pārkvalifikācija, tostarp informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un citu digitālajā laikmetā nepieciešamu prasmju apgūšana, iegūtās pieredzes dokumentāla apliecināšana, palīdzība darba meklēšanā, profesionālā orientācija, konsultāciju pakalpojumi, darbaudzināšana, pārcelšanas atbalsts, uzņēmējdarbības veicināšana, atbalsts pašnodarbinātībai, uzņēmējdarbības sākšanai un darba ņēmēju pārņemšanai, kā arī sadarbības pasākumi;

(a)  individuāli pielāgota apmācība un pārkvalifikācija, tostarp informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un citu prasmju, kas nepieciešamas digitālajā laikmetā, apgūšana, iegūtās pieredzes dokumentāla apliecināšana, individualizēta palīdzība darba meklēšanā, profesionālā orientācija, konsultāciju pakalpojumi, darbaudzināšana, pārcelšanas atbalsts, uzņēmējdarbības veicināšana, atbalsts pašnodarbinātībai, uzņēmējdarbības sākšanai un darba ņēmēju pārņemšanai, kā arī sadarbības pasākumi;

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – 3. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  īpaši pasākumi, kas ir ierobežoti laikā, piemēram, pabalsti darba meklēšanai, stimuli darba devējiem, lai veicinātu darbā pieņemšanu, mobilitātes pabalsti, apmācības vai uzturēšanās pabalsti, tostarp pabalsti aprūpētājiem.

(b)  īpaši pasākumi, kas ir ierobežoti laikā, piemēram, pabalsti darba meklēšanai, mobilitātes pabalsti, bērnu aprūpes pabalsti, apmācības vai uzturēšanās pabalsti, tostarp pabalsti aprūpētājiem un stimuli darba devējiem, lai veicinātu darbā pieņemšanu, tostarp stimuli, kas nodrošinātu elastīgu darba režīmu darbu zaudējušiem darba ņēmējiem.

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šā punkta b) apakšpunktā minēto pasākumu izmaksas nedrīkst pārsniegt 35 % no šajā punktā minētā saskaņotā individualizēto pakalpojumu kopuma kopējām izmaksām.

Šā punkta b) apakšpunktā minēto pasākumu izmaksas nepārsniedz 35 % no šajā punktā minētā saskaņotā individualizēto pakalpojumu kopuma kopējām izmaksām.

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ieguldījumi pašnodarbinātībai, uzņēmējdarbības sākšanai vai darba ņēmēju pārņemšanai nedrīkst pārsniegt 20 000 EUR vienam darbu zaudējušam darba ņēmējam.

Ieguldījumi pašnodarbinātībai, uzņēmējdarbības, tostarp kooperatīva darbības, sākšanai vai darba ņēmēju pārņemšanai nepārsniedz 25 000 EUR vienam darbu zaudējušam darba ņēmējam.

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Izstrādājot saskaņoto individualizēto pakalpojumu kopumu, ņem vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes. Saskaņotais pakalpojumu kopums ir saderīgs ar pāreju uz resursu ziņā efektīvu un ilgtspējīgu ekonomiku, kā arī pievērš uzmanību digitālās rūpniecības laikmetā vajadzīgu prasmju izplatīšanai un ņem vērā pieprasījumu vietējā darba tirgū.

Izstrādājot saskaņoto individualizēto pakalpojumu kopumu, ņem vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes. Saskaņotais pakalpojumu kopums ir saderīgs ar pāreju uz resursu ziņā efektīvu un ilgtspējīgu ekonomiku, kā arī pievērš uzmanību digitālās rūpniecības laikmetā vajadzīgu prasmju izplatīšanai un ņem vērā pieprasījumu vietējā darba tirgū, kā arī iespēju reintegrēt darba ņēmējus viņu iepriekšējā profesionālajā nozarē, kur liels pārstrukturēšanas pasākums ir radījis jaunu vai papildu prasmju nepieciešamību un kur pašreizējās prasmes var izmantot visefektīvāk.

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  pasākumi, kas jo īpaši stimulētu nelabvēlīgā situācijā esošos darba ņēmējus, personas, kuras ir vairāk pakļautas nabadzības riskam, vai gados vecākus darba ņēmējus palikt vai atgriezties darba tirgū;

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – 1. daļa – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(bb)  pasākumi, par kuru īstenošanu saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem ir atbildīgas dalībvalstis.

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

EGF atbalstītie pasākumi neaizstāj pasīvus sociālās aizsardzības pasākumus.

EPAF atbalstītie pasākumi nekādā gadījumā neaizstāj pasīvus sociālās aizsardzības pasākumus.

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Saskaņoto pakalpojumu kopumu izstrādā, apspriežoties ar paredzētajiem atbalsta saņēmējiem vai to pārstāvjiem, vai sociālajiem partneriem.

3.  Saskaņoto pakalpojumu kopumu izstrādā, apspriežoties ar paredzētajiem atbalsta saņēmējiem vai to pārstāvjiem un/vai sociālajiem partneriem.

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Desmit darbdienu laikā no pieteikuma iesniegšanas vai attiecīgā gadījumā no dienas, kad Komisijas rīcībā ir pieteikuma tulkojums, atkarībā no tā, kurš datums ir vēlāk, Komisija informē dalībvalsti par jebkādu papildu informāciju, kas tai ir vajadzīga pieteikuma izvērtēšanai.

2.  Desmit darbdienu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas vai attiecīgā gadījumā no dienas, kad Komisijas rīcībā ir pieteikuma tulkojums, atkarībā no tā, kurš datums ir vēlāk, Komisija apliecina, ka ir saņēmusi pieteikumu, un informē dalībvalsti par jebkādu papildu informāciju, kas tai ir vajadzīga pieteikuma izvērtēšanai.

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja Komisijai šāda papildu informācija ir vajadzīga, dalībvalsts atbild desmit darbdienu laikā no pieprasījuma dienas. Komisija pēc attiecīgās dalībvalsts pienācīgi pamatota pieprasījuma pagarina šo termiņu par desmit darbdienām.

3.  Pēc dalībvalsts pieprasījuma Komisija procedūras sākumposmā sniedz tai tehnisko palīdzību. Ja Komisijai ir vajadzīga papildu informācija, dalībvalsts atbild desmit darbdienu laikā no pieprasījuma dienas. Komisija pēc attiecīgās dalībvalsts pienācīgi pamatota pieprasījuma pagarina šo termiņu par desmit darbdienām.

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Pamatojoties uz dalībvalsts sniegto informāciju, Komisija pabeidz izvērtēt pieteikuma atbilstību finansiāla ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem 60 darbdienu laikā pēc pilnīga pieteikuma vai attiecīgā gadījumā pieteikuma tulkojuma saņemšanas. Ja Komisija izņēmuma kārtā nevar minēto termiņu ievērot, sniedz rakstisku paskaidrojumu, kurā izklāstīti kavēšanās iemesli.

4.  Pamatojoties uz dalībvalsts sniegto informāciju, Komisija pabeidz izvērtēt pieteikuma atbilstību finansiāla ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem 40 darbdienu laikā pēc pilnīga pieteikuma vai attiecīgā gadījumā pieteikuma tulkojuma saņemšanas. Ja Komisija izņēmuma kārtā nevar minēto termiņu ievērot, to var pagarināt par 20 darbdienām ar nosacījumu, ka Komisija sniedz iepriekšēju rakstisku paskaidrojumu, kurā izklāstīti kavēšanās iemesli, un iesniedz šo paskaidrojumu attiecīgajai dalībvalstij.

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

9. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  apstiprinājums, ka gadījumā, ja uzņēmums, kurš atlaidis darba ņēmējus, pēc atlaišanas ir turpinājis darbību, tas ir ievērojis juridiskos pienākumus, kas attiecas uz darba ņēmēju atlaišanu;

(b)  apstiprinājums, ka gadījumā, ja uzņēmums, kurš atlaidis darba ņēmējus, pēc atlaišanas ir turpinājis darbību, tas ir ievērojis visus juridiskos pienākumus, kas attiecas uz darba ņēmēju atlaišanu, un ir attiecīgi parūpējies par darba ņēmējiem;

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

9. pants – 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  skaidras norādes par darbībām, ko dalībvalstis jau veikušas, lai palīdzētu darbu zaudējušiem darba ņēmējiem, un par to līdzekļu papildināmību, kas tiek prasīti no EPAF tādēļ, ka valsts vai reģionālajām iestādēm trūkst pieejamu līdzekļu;

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

9. pants – 5. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(bb)  pārskats par Savienības līdzekļiem, no kuriem uzņēmums, kurš atlaiž darbiniekus, jau ir guvis labumu piecu gadu laikā pirms kolektīvās atlaišanas;

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

9. pants – 5. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  paredzamā atlaišanas ietekme uz ekonomiku un nodarbinātību vietējā, reģionālā vai valsts līmenī;

(e)  paredzamā atlaišanas ietekme uz ekonomiku un nodarbinātību vietējā, reģionālā, valsts vai attiecīgā gadījumā pārrobežu līmenī;

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

9. pants – 5. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  saskaņotā individualizēto pakalpojumu kopuma detalizēts apraksts un saistītie izdevumi, tostarp jo īpaši pasākumi, ar ko atbalsta nelabvēlīgākā situācijā esošiem, gados vecākiem un gados jauniem atbalsta saņēmējiem paredzētas nodarbinātības iniciatīvas;

(f)  saskaņotā individualizēto pakalpojumu kopuma detalizēts apraksts un saistītie izdevumi, tostarp jo īpaši pasākumi, ar ko atbalsta nelabvēlīgākā situācijā esošiem, mazkvalificētiem, gados vecākiem un gados jauniem un nelabvēlīgos apvidos dzīvojošiem atbalsta saņēmējiem paredzētas nodarbinātības iniciatīvas;

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

9. pants – 5. punkts – ma apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ma)  paziņojums, ka ierosinātās darbības papildinās struktūrfondu finansētās darbības un ka netiks pieļauta nekāda dubulta finansēšana.

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Paredzēto atbalsta saņēmēju atbalsts papildina dalībvalstu pasākumus valsts, reģionālā un vietējā līmenī, tostarp tos, ko līdzfinansē no citiem Savienības fondiem, saskaņā ar ieteikumiem, kas iekļauti ES kvalitātes sistēmā pārmaiņu un pārstrukturēšanās prognozēšanai.

2.  Paredzēto atbalsta saņēmēju atbalsts papildina dalībvalstu pasākumus valsts, reģionālā, vietējā un attiecīgā gadījumā pārrobežu līmenī, tostarp tos, ko līdzfinansē no citiem Savienības fondiem un programmām, saskaņā ar ieteikumiem, kas iekļauti ES kvalitātes sistēmā pārmaiņu un pārstrukturēšanās prognozēšanai.

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Finansiālais ieguldījums no EGF ir tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai sniegtu pagaidu, vienreizēju atbalstu paredzētajiem atbalsta saņēmējiem. EGF atbalstītie pasākumi atbilst Savienības un valsts tiesību aktiem, tostarp noteikumiem par valsts atbalstu.

3.  Finansiālais ieguldījums no EGF ir tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai izrādītu solidaritāti un sniegtu pagaidu, vienreizēju atbalstu paredzētajiem atbalsta saņēmējiem. EGF atbalstītie pasākumi atbilst Savienības un valsts tiesību aktiem, tostarp noteikumiem par valsts atbalstu.

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Saskaņā ar attiecīgajiem pienākumiem Komisija un pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts nodrošina Savienības fondu palīdzības koordināciju.

4.  Saskaņā ar attiecīgajiem pienākumiem Komisija un pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts nodrošina Savienības fondu un programmu palīdzības koordināciju.

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija un dalībvalstis nodrošina, ka vīriešu un sieviešu līdztiesība un dzimumu līdztiesības aspekta integrācija ir dažādo EGF finansiālā ieguldījuma īstenošanas posmu neatņemama sastāvdaļa un tiek veicināta šo posmu īstenošanas gaitā.

Komisija un dalībvalstis nodrošina, ka vīriešu un sieviešu līdztiesība un dzimumu līdztiesības aspekta integrācija ir visu atbilstošo EPAF finansiālā ieguldījuma īstenošanas posmu neatņemama sastāvdaļa un tiek veicināta šo posmu īstenošanas gaitā.

Grozījums Nr.    71

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Pēc Komisijas iniciatīvas ne vairāk kā 0,5 % no EGF maksimālā gada apjoma var izmantot tehniskajai un administratīvajai palīdzībai, kas vajadzīga tā īstenošanai, piemēram, sagatavošanās, uzraudzības, kontroles, revīzijas un novērtēšanas darbībām, tostarp korporatīvajām informācijas tehnoloģiju sistēmām, komunikācijas darbībām un tām darbībām, kas uzlabo EGF atpazīstamību, kā arī citiem administratīvās un tehniskās palīdzības pasākumiem. Šie pasākumi var ietvert turpmākos un iepriekšējos plānošanas periodus.

1.  Pēc Komisijas iniciatīvas ne vairāk kā 0,5 % no EPAF maksimālā gada apjoma var izmantot, lai finansētu tehnisko un administratīvo palīdzību, kas vajadzīga tā īstenošanai, piemēram, sagatavošanās, uzraudzības, datu vākšanas, kontroles, revīzijas un novērtēšanas darbībām, tostarp korporatīvajām informācijas tehnoloģiju sistēmām, komunikācijas darbībām un tām darbībām, kas uzlabo EPAF atpazīstamību, kā arī citiem administratīvās un tehniskās palīdzības pasākumiem. Tiek stiprinātas sinerģijas ar tādām ieviestām strukturālo pārmaiņu uzraudzības sistēmām kā ERM. Šie pasākumi var ietvert turpmākos un iepriekšējos plānošanas periodus.

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

12. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ja Komisija sniedz tehnisko palīdzību netiešā pārvaldībā, tā nodrošina trešo personu, kurām tiek uzticēta attiecīgo uzdevumu veikšana, iecelšanas procedūras pārredzamību, kā arī informē visas EPAF ieinteresētās personas, tostarp Eiropas Parlamentu, par šajā nolūkā izraudzīto apakšuzņēmēju.

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Komisijas tehniskā palīdzība ietver informācijas un norādījumu sniegšanu dalībvalstīm par EGF izmantošanu, uzraudzību un izvērtēšanu. Komisija arī Eiropas un valstu sociālajiem partneriem sniedz informāciju un skaidrus norādījumus par EGF izmantošanu. Būtisku ekonomisku traucējumu gadījumā dalībvalstī virzības pasākumi var arī ietvert darba grupu izveidi.

4.  Komisijas tehniskā palīdzība ietver informācijas un norādījumu sniegšanu dalībvalstīm par EPAF izmantošanu, uzraudzību un izvērtēšanu, tostarp palīdzības dienesta izveidi. Komisija arī Eiropas un valstu sociālajiem partneriem sniedz informāciju un skaidrus norādījumus par EPAF izmantošanu. Būtisku ekonomisku traucējumu gadījumā dalībvalstī virzības pasākumi var arī ietvert darba grupu izveidi.

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis atzīst Savienības finansējuma izcelsmi un nodrošina tā atpazīstamību, sniedzot dažādām auditorijām konsekventu, lietderīgu un mērķorientētu informāciju, tostarp mērķorientētu informāciju atbalsta saņēmējiem, vietējām un reģionālām iestādēm, sociālajiem partneriem, plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai.

Dalībvalstis atzīst Savienības finansējuma izcelsmi un nodrošina tā atpazīstamību, sniedzot dažādām auditorijām konsekventu, lietderīgu un mērķorientētu informāciju, tostarp mērķorientētu informāciju atbalsta saņēmējiem, vietējām un reģionālām iestādēm, sociālajiem partneriem, plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz finansējumu tiek uzsvērta Savienības pievienotā vērtība, un palīdz Komisijai vākt datus, lai uzlabotu budžeta pārredzamību.

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Komisija uztur un regulāri atjaunina klātbūtni tiešsaistē, kas pieejama visās Savienības iestāžu oficiālajās valodās, lai sniegtu atjauninātu informāciju par EGF, norādījumus par pieteikumu iesniegšanu, kā arī informāciju par apstiprinātajiem un noraidītajiem pieteikumiem un par Eiropas Parlamenta un Padomes lomu budžeta procedūrā.

2.  Komisija uztur un regulāri atjaunina klātbūtni tiešsaistē, kas pieejama visās Savienības iestāžu oficiālajās valodās, lai sniegtu atjauninātu informāciju par EPAF, norādījumus par pieteikumu iesniegšanu un atbalsttiesīgām darbībām, regulāri atjauninātu dalībvalstu kontaktinformācijas sarakstu, kā arī informāciju par apstiprinātajiem un noraidītajiem pieteikumiem un par Eiropas Parlamenta un Padomes lomu budžeta procedūrā.

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

13. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai uzlabotu EGF efektivitāti un nodrošinātu, ka Savienības pilsoņi un darba ņēmēji zina par EGF, Komisija, pamatojoties uz savu pieredzi, īsteno informācijas un komunikācijas pasākumus par EGF lietām un iznākumiem.

Lai uzlabotu EPAF pamanāmību, informētu par EPAF atbilstības kritērijiem un pieteikšanās procedūrām, uzlabotu EPAF efektivitāti un nodrošinātu, ka Savienības pilsoņi un darba ņēmēji, tostarp pilsoņi un darba ņēmēji lauku apvidos, kuros ir sarežģīti piekļūt informācijai, zina par EPAF, Komisija veicina paraugprakses izplatīšanu komunikācijas jomā un, pamatojoties uz savu pieredzi, īsteno informācijas un komunikācijas pasākumus par EPAF lietām un iznākumiem.

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija, pamatojoties uz izvērtējumu, kas veikts saskaņā ar 9. pantu, un jo īpaši ņemot vērā paredzēto atbalsta saņēmēju skaitu, ierosinātos pasākumus un paredzētās izmaksas, novērtē un pēc iespējas ātrāk ierosina iespējamo EGF finansiālā ieguldījuma summu, ko var sniegt pieejamo resursu robežās.

1.  Komisija, pamatojoties uz izvērtējumu, kas veikts saskaņā ar 9. pantu, un jo īpaši ņemot vērā paredzēto atbalsta saņēmēju skaitu, ierosinātos pasākumus un paredzētās izmaksas, novērtē un 9. panta 4. punktā noteiktajā termiņā ierosina iespējamo EPAF finansiālā ieguldījuma summu, ko var sniegt pieejamo resursu robežās.

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja, pamatojoties uz izvērtējumu, kas veikts saskaņā ar 9. pantu, Komisija secina, ka nosacījumi finansiālā ieguldījuma piešķiršanai saskaņā ar šo regulu ir izpildīti, tā nekavējoties sāk 16. pantā izklāstīto procedūru.

3.  Ja, pamatojoties uz izvērtējumu, kas veikts saskaņā ar 9. pantu, Komisija secina, ka nosacījumi finansiālā ieguldījuma piešķiršanai saskaņā ar šo regulu ir izpildīti, tā nekavējoties sāk 16. pantā izklāstīto procedūru un paziņo par to dalībvalstij, kas iesniegusi pieteikumu.

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja, pamatojoties uz izvērtējumu, kas veikts saskaņā ar 9. pantu, Komisija secina, ka nosacījumi finansiālā ieguldījuma piešķiršanai saskaņā ar šo regulu nav izpildīti, tā nekavējoties par to paziņo pieteikuma iesniedzējai dalībvalstij.

4.  Ja, pamatojoties uz izvērtējumu, kas veikts saskaņā ar 9. pantu, Komisija secina, ka nosacījumi finansiālā ieguldījuma piešķiršanai saskaņā ar šo regulu nav izpildīti, tā nekavējoties par to paziņo pieteikuma iesniedzējai dalībvalstij, kā arī citām ieinteresētajām personām, tostarp Eiropas Parlamentam.

Grozījums Nr.    80

Regulas priekšlikums

15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalsts 8. pantā noteiktos atbalsttiesīgos pasākumus veic pēc iespējas drīz un vēlākais 24 mēnešu laikā no dienas, kad stājas spēkā lēmums par finansiālo ieguldījumu.

2.  Dalībvalsts pēc iespējas drīzāk veic 8. pantā noteiktos atbalsttiesīgos pasākumus. Tā jebkurā gadījumā īsteno pasākumus sešu mēnešu laikā no dienas, kad stājas spēkā lēmums par finansiālo ieguldījumu un veic tos vēlākais 24 mēnešu laikā no dienas, kad stājas spēkā lēmums par finansiālo ieguldījumu.

Grozījums Nr.    81

Regulas priekšlikums

16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja Komisija ir secinājusi, ka nosacījumi EGF finansiālā ieguldījuma saņemšanai ir izpildīti, tā iesniedz pieprasījumu par līdzekļu pārvietošanu uz attiecīgajām budžeta pozīcijām saskaņā ar Finanšu regulas 31. pantu.

1.  Ja Komisija ir secinājusi, ka nosacījumi EPAF finansiālā ieguldījuma saņemšanai ir izpildīti, tā iesniedz priekšlikumu tā izmantošanai. Lēmumu par EPAF izmantošanu Eiropas Parlaments un Padome kopīgi pieņem viena mēneša laikā pēc tam, kad šis priekšlikums abām iestādēm ir iesniegts. Padome pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu, un Eiropas Parlaments pieņem lēmumu ar visu deputātu balsu vairākumu un trijām piektdaļām nodoto balsu.

 

Vienlaikus ar priekšlikumu lēmumam par EPAF izmantošanu Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei priekšlikumu par līdzekļu pārvietošanu uz attiecīgajām budžeta pozīcijām. Domstarpību gadījumā sāk trialoga procedūru.

 

Ar EPAF saistītos līdzekļu pārvietojumus veic saskaņā ar Finanšu regulas 31. pantu.

Grozījums Nr.    82

Regulas priekšlikums

16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pārvietošanas pieprasījumam pievieno pieteikuma atbalsttiesīguma pārbaudes kopsavilkumu.

svītrots

Grozījums Nr.    83

Regulas priekšlikums

16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Komisija ar īstenošanas aktu pieņem lēmumu par finansiālo ieguldījumu, kas stājas spēkā datumā, kad Eiropas Parlaments un Padome paziņo Komisijai, ka budžeta pārvietošana ir apstiprināta. Lēmums ir finansēšanas lēmums Finanšu regulas 110. panta nozīmē.

3.  Komisija ar īstenošanas aktu pieņem lēmumu par finansiālo ieguldījumu, un tas stājas spēkā datumā, kurā Eiropas Parlaments un Padome pieņem lēmumu par EPAF izmantošanu.

Grozījums Nr.    84

Regulas priekšlikums

16. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Priekšlikumā lēmumam par EPAF izmantošanu saskaņā ar 1. punktu iekļauj:

 

(a)  saskaņā ar 9. panta 4. punktu veikto izvērtējumu kopā ar šā izvērtējuma pamatā esošās informācijas kopsavilkumu;

 

(b)  pierādījumus par 5. un 10. pantā noteikto kritēriju izpildi; un

 

(c)  pamatojošus iemeslus ierosinātajām summām.

Grozījums Nr.    85

Regulas priekšlikums

16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

16.a pants

 

Izņēmuma gadījumi

 

Izņēmuma gadījumos un ja EPAF pieejamie atlikušie finanšu resursi gadā, kurā notiek liels pārstrukturēšanas pasākums, nav pietiekami, lai segtu palīdzības apjomu, ko par vajadzīgu uzskata budžeta lēmējinstitūcija, Komisija var ierosināt starpību finansēt no nākamajā gadā EPAF paredzētā finansējuma. Jebkurā gadījumā ievēro EPAF gada budžeta maksimālo apjomu gadā, kurā noticis liels pārstrukturēšanas pasākums, un nākamajā gadā.

Grozījums Nr.    86

Regulas priekšlikums

19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

19.a pants

 

Atbalsta saņēmēju apsekojuma modelis

 

Regulas 20. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētais atbalsta saņēmēju apsekojums tiek veikts, pamatojoties uz modeli, ko ar īstenošanas aktu nosaka Komisija. Lai nodrošinātu vienādus šā panta īstenošanas nosacījumus, Komisija pieņem īstenošanas aktu saskaņā ar 26. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

Grozījums Nr.    87

Regulas priekšlikums

20. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  pasākumu veidi un galvenie rezultāti, raksturojot problēmas, gūto pieredzi, sinerģiju un papildināmību ar citiem ES fondiem un, ja vien tas ir iespējams, norādot pasākumu papildināmību ar citu Savienības vai valstu programmu finansētajiem pasākumiem saskaņā ar ES kvalitātes sistēmu pārmaiņu un pārstrukturēšanās prognozēšanai;

(a)  pasākumu veidi un sasniegtie rezultāti, raksturojot problēmas, gūto pieredzi, sinerģiju un papildināmību ar citiem ES fondiem, jo īpaši ESF+, un, ja vien tas ir iespējams, norādot pasākumu papildināmību ar citu Savienības vai valstu programmu finansētajiem pasākumiem saskaņā ar ES kvalitātes sistēmu pārmaiņu un pārstrukturēšanās prognozēšanai;

Grozījums Nr.    88

Regulas priekšlikums

20. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  rezultāti, kas gūti atbalsta saņēmēju apsekojumā, kas veikts sešus mēnešus pēc īstenošanas perioda beigām un kurā ietver jūtamas pārmaiņas saistībā ar atbalsta saņēmēju nodarbināmību, vai attiecībā uz tiem, kuri jau ir atraduši darbu, – papildu informāciju par atrastā darba kvalitāti, piemēram, darbalaika un atbildības līmeņa izmaiņas vai algas līmeņa izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo darbu, kā arī jomu, kurā persona ir atradusi darbu, un šīs informācijas sadalījumu pēc dzimuma, vecuma grupas un izglītības līmeņa;

(d)  rezultāti, kas gūti atbalsta saņēmēju apsekojumā, kas veikts sešu mēnešu laikā pēc īstenošanas perioda beigām un kurā ietver jūtamas pārmaiņas saistībā ar atbalsta saņēmēju nodarbināmību, vai attiecībā uz tiem, kuri jau ir atraduši darbu, ― papildu informāciju par atrastā darba kvalitāti un veidu, piemēram, darbalaika un atbildības līmeņa izmaiņas vai algas līmeņa izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo darbu, kā arī jomu, kurā persona ir atradusi darbu, un šīs informācijas sadalījumu pēc dzimuma, vecuma grupas un izglītības līmeņa;

Grozījums Nr.    89

Regulas priekšlikums

20. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  informācija par to, vai uzņēmums, kurš atlaidis darba ņēmējus, izņemot mikrouzņēmumus un MVU, iepriekšējos piecos gados ir saņēmis valsts atbalstu vai iepriekšēju finansējumu no Savienības kohēzijas vai struktūrfondiem;

(e)  informācija par to, vai uzņēmums, kurš atlaidis darba ņēmējus, izņemot jaunuzņēmumus, mikrouzņēmumus un MVU, iepriekšējos piecos gados ir saņēmis valsts atbalstu vai iepriekšēju finansējumu no Savienības kohēzijas vai struktūrfondiem;

Grozījums Nr.    90

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ne vēlāk kā 19. mēneša beigās pēc 15. panta 3. punktā noteiktā perioda beigām attiecīgā dalībvalsts iesniedz vienkāršu datu kopu, kas sniedz informāciju par pielikuma 3. punktā noteikto ilgtermiņa rezultātu rādītāju.

2.  Ne vēlāk kā 19. mēneša beigās pēc 15. panta 3. punktā noteiktā perioda beigām attiecīgā dalībvalsts iesniedz pilnīgu un pienācīgi pārbaudītu vienkāršu datu kopu, kas sniedz informāciju par pielikuma 3. punktā noteikto ilgtermiņa rezultātu rādītāju.

Grozījums Nr.    91

Regulas priekšlikums

21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Līdz 2021. gada 1. augustam un pēc tam reizi divos gados Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei vispusīgu, kvantitatīvu un kvalitatīvu ziņojumu par pasākumiem, kas iepriekšējos divos gados veikti saskaņā ar šo regulu un Regulu (ES) Nr. 1309/2013. Ziņojumā galveno uzmanību pievērš EGF sasniegtajiem rezultātiem un jo īpaši ietver informāciju, kas saistīta ar iesniegtajiem pieteikumiem, pieņemtajiem lēmumiem, finansētajiem pasākumiem, tostarp statistiku par pielikumā noteiktajiem rādītājiem, un šādu pasākumu papildināmību ar pasākumiem, kas finansēti no citiem Savienības fondiem, jo īpaši ESF+, un informāciju par veikto finansiālo ieguldījumu izbeigšanu, kā arī norāda informāciju par pieteikumiem, kuri noraidīti vai kuru finansējuma apmērs samazināts nepietiekamu apropriāciju vai neatbilstības dēļ.

1.  Līdz 2021. gada 1. augustam un pēc tam reizi divos gados Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei vispusīgu, kvantitatīvu un kvalitatīvu ziņojumu par pasākumiem, kas iepriekšējos divos gados veikti saskaņā ar šo regulu un Regulu (ES) Nr. 1309/2013. Ziņojumā galveno uzmanību pievērš EGF sasniegtajiem rezultātiem un jo īpaši ietver informāciju, kas saistīta ar iesniegtajiem pieteikumiem, to izskatīšanas ātrumu un iespējamām nepilnībām pašreizējos noteikumos, pieņemtajiem lēmumiem, finansētajiem pasākumiem, tostarp statistiku par pielikumā noteiktajiem rādītājiem, un šādu pasākumu papildināmību ar pasākumiem, kas finansēti no citiem Savienības fondiem, jo īpaši ESF+, un informāciju par veikto finansiālo ieguldījumu izbeigšanu, kā arī norāda informāciju par pieteikumiem, kuri noraidīti vai kuru finansējuma apmērs samazināts nepietiekamu apropriāciju vai neatbilstības dēļ.

Grozījums Nr.    92

Regulas priekšlikums

21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ziņojumu informācijas nolūkā nosūta Revīzijas palātai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un sociālajiem partneriem.

2.  Ziņojumu informācijas nolūkā nosūta dalībvalstīm, Revīzijas palātai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un sociālajiem partneriem.

Grozījums Nr.    93

Regulas priekšlikums

22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Reizi četros gados Komisija pēc savas iniciatīvas un ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm veic EGF finansiālo ieguldījumu novērtējumu.

1.  Reizi četros gados Komisija pēc savas iniciatīvas un ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm veic EPAF finansiālo ieguldījumu novērtējumu, tostarp turpmāku ietekmes novērtējumu par tā izmantošanu valsts, reģionālā un vietējā līmenī.

 

Lai veiktu šā punkta pirmajā daļā minēto novērtēšanu, dalībvalstis vāc visus pieejamos datus par EPAF lietām un atbalstītajiem darba ņēmējiem.

Grozījums Nr.    94

Regulas priekšlikums

22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Šā panta 1. punktā minētajos novērtējumos iekļauj attiecīgu statistiku par finansiālajiem ieguldījumiem, kas iedalīta pa dalībvalstīm.

3.  Šā panta 1. punktā minētajos novērtējumos iekļauj attiecīgu statistiku par finansiālajiem ieguldījumiem, kas iedalīta pa nozarēm un dalībvalstīm.

Grozījums Nr.    95

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. punkts – 1. daļa – 9.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-  ar mazāk kā divu gadu profesionālo pieredzi;

 

- ar profesionālo pieredzi no diviem līdz 10 gadiem;

 

- ar vairāk nekā 10 gadu profesionālo pieredzi.

(1)

OV C … / Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

(2)

OV C … / Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


Starptautiskās tirdzniecības komitejaS ATZINUMS (11.10.2018)

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Karoline Graswander-Hainz

ĪSS PAMATOJUMS

Ievads

Pēdējā laikā starp tirdzniecību un globalizāciju ne tikai tiek likta vienlīdzības zīme, bet tirdzniecība ir arī raisījusi sabiedrībā aizvien lielākas bažas. Nesen noslēgtajos tirdzniecības nolīgumos uzmanība aizvien mazāk tiek pievērsta tam, lai radītu noteikumus tirgus atvēršanai. Tā vietā tajos tiek iekļauti tādi ar tirdzniecību saistīti jautājumi kā ieguldījumi un intelektuālā īpašuma tiesības. Šī procesa rezultātā globālā tirgus atvēršana ir cieši sasaistījusies ar ieguldījumiem, kapitāla plūsmām un finanšu liberalizāciju, un tirdzniecības ietekme skar jautājumus, kas ir saistīti ar nodarbinātību, vidi un tehnoloģiskajām pārmaiņām.

Pat ja zinātniskajā literatūrā par ekonomikas jautājumiem ir secināts, ka tirdzniecības liberalizācijas vispārējie rezultāti ir pozitīvi, dažās nozarēs tā rada negatīvas sekas, kuru dēļ notiek izmaksu korekcija, ienākumu samazināšanās un darbvietu zudums. Reālajā dzīvē vienmēr ir ieguvēji un zaudētāji, un tirdzniecības radītie ieguvumi netiek vienlīdzīgi sadalīti starp dalībvalstīm, reģioniem un iedzīvotājiem. Neregulēta un negodīga tirdzniecība ir saasinājusi nevienlīdzību sociālajā, ekonomikas un vides jomā.

ES un valstu līmenī ir vajadzīgi papildu pasākumi, lai novērstu negatīvo ietekmi un nodrošinātu pienācīgu kompensāciju tiem, kuri cietuši tirdzniecības vai globalizācijas radīta kaitējuma dēļ. Godīgu ieguvumu sadalījumu, jo īpaši nodrošinot, ka to saņem arī cilvēki, kas cietuši zaudējumus, var panākt tikai tad, ja gan Eiropas, gan valstu līmenī tiek ieviesti attiecīgi pasākumi. Valstu valdības līdz šim ir veikušas pārāk maz, lai nodrošinātu, ka visiem ir pieejamas tirdzniecības radītās priekšrocības. Valstu valdību politiskās darbības jomā ietilpst tādi ar tirdzniecību saistīti jautājumi kā ieguvumu pārdale, plašāku iespēju nodrošināšana ar izglītības palīdzību, proaktīvas darba tirgus politikas nostādnes un arodbiedrību stiprināšana.

Taču uzlabojumi ir iespējami arī Eiropas Savienības (ES) līmenī. Taisnīgiem un līdzsvarotiem tirdzniecības nolīgumiem vajadzētu būt ne tikai instrumentiem, ar kuriem tiek veicināta ekonomikas izaugsme, pienācīgu darbvietu radīšana un ilgtspējīga attīstība, bet arī instrumentiem, ar kuriem tiek uzlaboti un saglabāti darba ņēmēju darba un dzīves apstākļi visā globālo piegāžu ķēžu garumā. Diemžēl līdz šim ES tirdzniecības nolīgumos, jo īpaši to tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības (TIA) nodaļās, nav iekļauti realizējami mehānismi darba un vides standartu aizsardzībai. Lai padarītu TIA nodaļas stiprākas un tajās kā galēji izmantojamu līdzekli paredzētu sankcijas, ir vajadzīga politiskā griba. Ja ES vēlas, lai tai būtu ekskluzīva kompetence tirdzniecības jomā, tai būtu arī jāuzņemas atbildība par izmaiņām un sekām, ko rada tirdzniecības nolīgumi, un būtu jāmaina pieeja tirdzniecības politikai.

Ir ārkārtīgi svarīgi, lai ES ne tikai prognozētu tirdzniecības nolīgumu iespējamas negatīvas sekas, bet arī pārliecinātos, vai to radītās priekšrocības tiek taisnīgi sadalītas.

Eiropas Komisija to atzina un 2006. gadā izveidoja Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF), lai atbalstītu darba ņēmējus, kas zaudējuši darbu globalizācijas, automatizācijas un tehnoloģiskās attīstības dēļ, un palīdzētu viņiem atgriezties darba tirgū. Ekonomikas un finanšu krīzes dēļ Komisija paplašināja fonda darbības jomu, lai ietvertu tajā arī tos cilvēkus, kas cietuši krīzē. Lai gan EGF budžets ir relatīvi neliels un procedūras — sarežģītas, fonds kopš izveides brīža ir sniedzis taustāmus rezultātus, palīdzot teju 142 300 darba ņēmējiem visā ES.

Galvenie ziņojuma elementi

Darbības joma un kritēriji

Tomēr analīze liecina, ka EGF nav pilnībā izmantojis savu potenciālu un diemžēl joprojām netiek izmantots pilnā apmērā. Tādēļ atzinuma sagatavotāja ir papildinājusi Komisijas priekšlikumu par regulas darbības jomas paplašināšanu. Viņa ir padarījusi to elastīgāku, lai palīdzētu arī darba ņēmējiem, kompensējot tirdzniecību ES teritorijā un darbības pārcelšanu uz ārzonām, un reģioniem, kas cieš no pakāpeniskas un kumulatīvas ekonomiskās situācijas pasliktināšanās vai augsta bezdarba līmeņa, kā arī lai EGF tiešāk piesaistītu noteiktiem tirdzniecības politikas instrumentiem, piemēram, tirdzniecības palīdzībai.

Procedūras

Turklāt papildus darbības jomai atzinuma sagatavotāja ir vienisprātis ar Komisiju jautājumā par to, ka ir jāuzlabo daži ar procedūru saistīti jautājumi, lai saīsinātu pieteikuma izskatīšanas periodu un vienkāršotu procedūru. Atzinuma sagatavotāja ierosina izveidot palīdzības dienestu, lai atbalstītu dalībvalstis pieteikumu sagatavošanas procesā un ievāktu labākus datus, tādējādi uzlabojot uzraudzības un novērtēšanas procesu.

EGF vajadzētu būt pārnozaru instrumentam, kas sniedz palīdzību atlaistajiem darba ņēmējiem, un sociālās jomas dalībniekiem (ieinteresētajām personām, NVO, arodbiedrībām) būtu jāuzņemas svarīga loma un būtu vairāk jāiesaistās EGF darbībā, lai process tiktu labāk koordinēts un tiktu panākta dažādu ES instrumentu lielāka saskaņotība.

Secinājums

Atzinuma sagatavotāja ierosina ieviest Komisijas priekšlikumā virkni grozījumu kā iesākumu turpmākām pārdomām un izmaiņām, ko Parlaments var ieviest likumdošanas procesa gaitā.

GROZĪJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Eiropas Parlaments, Padome un Komisija, reaģējot uz sociālajām problēmām Eiropā, 2017. gada 17. novembrī kopīgi izsludināja Eiropas sociālo tiesību pīlāru15. Ņemot vērā darba pasaules mainīgos apstākļu, Savienībai ir jāsagatavojas pašreizējām un turpmākām globalizācijas un digitalizācijas problēmām, padarot izaugsmi iekļaujošāku un uzlabojot nodarbinātību un sociālo politiku. Pīlāra 20 principi ir iedalīti trijās kategorijās: vienādas iespējas un piekļuve darba tirgum; taisnīgi darba nosacījumi; sociālā aizsardzība un iekļautība. Eiropas sociālo tiesību pīlārs darbojas kā Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) galvenais pamatorientieris, ļaujot Savienībai īstenot attiecīgos principus praksē lielu pārstrukturēšanas pasākumu gadījumos.

(2)  Eiropas Parlaments, Padome un Komisija, reaģējot uz sociālajām problēmām Eiropā, 2017. gada 17. novembrī kopīgi izsludināja Eiropas sociālo tiesību pīlāru15. Ņemot vērā mūsu sabiedrības un darba pasaules mainīgos apstākļus, Savienībai ir jāsagatavojas pašreizējām un turpmākām klimata pārmaiņu, globalizācijas un digitalizācijas radītām problēmām, padarot attīstību iekļaujošāku un uzlabojot nodarbinātību un sociālo politiku. Pīlāra 20 principi ir iedalīti trijās kategorijās: vienādas iespējas un darbaspēka tirgus pieejamība, taisnīgi darba nosacījumi, sociālā aizsardzība un iekļautība. Eiropas sociālo tiesību pīlārs darbojas kā Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) galvenais pamatorientieris, ļaujot Savienībai īstenot attiecīgos principus praksē lielu pārstrukturēšanas pasākumu gadījumos.

________________

__________________

15 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_lv.

15 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_lv.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Padome 2017. gada 20. jūnijā apstiprināja Savienības atbildes reakciju16 uz ANO Ilgtspējīgas attīstības programmu17 2030. gadam – ilgtspējīga Eiropas nākotne. Padome uzsvēra, cik svarīgi ir līdzsvaroti un integrēti panākt ilgtspējīgu attīstību trīs dimensijās (ekonomiskajā, sociālajā un vides). Ir ļoti svarīgi, lai ilgtspējīga attīstība tiktu iekļauta Eiropas politikas satvarā un lai Savienībai būtu vērienīgi mērķi tajās politikas jomās, ko tā izmanto, lai pievērstos globāliem izaicinājumiem. Padome atzinīgi vērtēja Komisijas 2016. gada 22. novembra paziņojumu “Turpmākie pasākumi ilgtspējīgai Eiropas nākotnei” kā pirmo soli ilgtspējīgas attīstības mērķu integrēšanā un ilgtspējīgas attīstības kā būtiska pamatprincipa piemērošanā visām Savienības politikas jomām, tostarp izmantojot tās finanšu instrumentus.

(3)  Padome 2017. gada 20. jūnijā apstiprināja Savienības atbildes reakciju16 uz ANO Ilgtspējīgas attīstības programmu17 2030. gadam — ilgtspējīga Eiropas nākotne. Padome uzsvēra, cik svarīgi ir līdzsvaroti un integrēti panākt ilgtspējīgu attīstību trīs dimensijās (ekonomiskajā, sociālajā un vides). Ir ļoti svarīgi, lai ilgtspējīga attīstība tiktu iekļauta Eiropas politikas satvarā un lai Savienībai būtu vērienīgi mērķi tajās politikas jomās, ko tā izmanto, lai pievērstos globāliem izaicinājumiem. Tirdzniecības nolīgumi, kuros ir iekļautas spēcīgas un realizējamas tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības nodaļas, var kalpot kā instrumenti, ar ko ne tikai tiek panākta ilgtspējīga attīstība, pienācīgu darbvietu radīšana un iekļaujoša izaugsme, bet arī starp reģioniem, dalībvalstīm un iedzīvotājiem tiek taisnīgāk sadalīti tirdzniecības radītie ieguvumi. Padome atzinīgi vērtēja Komisijas 2016. gada 22. novembra paziņojumu “Turpmākie pasākumi ilgtspējīgai Eiropas nākotnei” kā pirmo soli ilgtspējīgas attīstības mērķu integrēšanā un ilgtspējīgas attīstības kā būtiska pamatprincipa piemērošanā visām Savienības politikas jomām, tostarp izmantojot tās finanšu instrumentus.

__________________

__________________

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Komisija 2018. gada februārī pieņēma paziņojumu “Jauna un moderna Eiropas Savienības daudzgadu finanšu shēma, kura efektīvi īsteno tās prioritātes pēc 2020. gada”18. Paziņojumā uzsvērts, ka Savienības budžetam ir jāatbalsta Eiropas unikālā sociālā tirgus ekonomika. Tāpēc ārkārtīgi svarīgi būs uzlabot nodarbinātības iespējas un risināt ar prasmēm saistītās problēmas, arī jo īpaši ar digitalizāciju saistītās problēmas. Budžeta elastība ir pamatprincips nākamajā daudzgadu finanšu shēmā. Elastības mehānismi turpina darboties, lai Savienība varētu reaģēt uz neparedzētiem notikumiem un lai nodrošinātu, ka budžeta līdzekļi tiek izmantoti tur, kur tie vissteidzamāk ir vajadzīgi.

(4)  Komisija 2018. gada februārī pieņēma paziņojumu “Jauna un moderna Eiropas Savienības daudzgadu finanšu shēma, kura efektīvi īsteno tās prioritātes pēc 2020. gada”18. Paziņojumā uzsvērts, ka Savienības budžetam ir jāatbalsta Eiropas unikālā sociālā tirgus ekonomika. Tāpēc ārkārtīgi svarīgi būs uzlabot nodarbinātības iespējas un risināt ar prasmēm saistītās problēmas, arī jo īpaši ar digitalizāciju, automatizāciju, jaunu tehnoloģiju attīstību un pāreju uz klimatam labvēlīgu un resursu ziņā efektīvu ekonomiku saistītās problēmas. Budžeta elastība ir pamatprincips nākamajā daudzgadu finanšu shēmā. Elastības mehānismi turpina darboties, lai Savienība varētu reaģēt uz neparedzētiem notikumiem un lai nodrošinātu, ka budžeta līdzekļi tiek izmantoti tur, kur tie vissteidzamāk ir vajadzīgi.

__________________

__________________

18 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf

18 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Pārdomu dokumentā par globalizācijas iespēju izmantošanu20 Komisija ar tirdzniecību saistītas globalizācijas un tehnoloģisku pārmaiņu apvienojumu uzskata par galvenajiem faktoriem, kas palielina pieprasījumu pēc kvalificēta darbaspēka un samazina to darbvietu skaitu, kurām vajadzīga zemāka kvalifikācija. Neraugoties uz kopējām milzīgajām priekšrocībām, ko rada atvērtāka tirdzniecība un pasaules valstu ekonomikas turpmāka integrācija, ir jānovērš šīs negatīvās blaknes. Tā kā pašreizējās globalizācijas priekšrocības cilvēku vidū un starp reģioniem jau nav sadalītas vienlīdzīgi, būtiski iespaidojot nelabvēlīgi ietekmētos, pastāv risks, ka aizvien straujāka tehnoloģiju attīstība vēl vairāk palielinās šādu ietekmi. Tāpēc saskaņā ar solidaritātes un ilgtspējības principiem īpaši vajadzēs nodrošināt, ka globalizācijas sniegtās priekšrocības būs taisnīgākas, saskaņojot ekonomisko atvērtību un tehnoloģisko progresu ar sociālo aizsardzību.

(6)  Pārdomu dokumentā par globalizācijas iespēju izmantošanu20 Komisija ar tirdzniecību saistītas globalizācijas un tehnoloģisku pārmaiņu apvienojumu uzskata par galvenajiem faktoriem, kas palielina pieprasījumu pēc kvalificēta darbaspēka un samazina to darbvietu skaitu, kurām vajadzīga zemāka kvalifikācija. Neraugoties uz kopējām milzīgajām priekšrocībām, ko rada atvērtāka tirdzniecība un pasaules valstu ekonomikas turpmāka integrācija, ir jānovērš šīs negatīvās blaknes. Tā kā pašreizējās globalizācijas priekšrocības cilvēku vidū un starp reģioniem jau nav sadalītas vienlīdzīgi, būtiski iespaidojot nelabvēlīgi ietekmētos, pastāv risks, ka aizvien straujāka tehnoloģiju attīstība vēl vairāk palielinās šādu ietekmi. Tāpēc saskaņā ar solidaritātes un ilgtspējības principiem īpaši vajadzēs nodrošināt, ka globalizācijas radītās sekas tiek labāk prognozētas un iespējamās priekšrocības tiek sadalītas taisnīgāk, saskaņojot ekonomisko atvērtību un tehnoloģisko progresu ar spēcīgu sociālo aizsardzību.

__________________

__________________

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_lv.

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_lv.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Globalizācija un tehnoloģiskas pārmaiņas, visticamāk, palielinās pasaules ekonomiku mijiedarbību un savstarpējo atkarību. Darbaspēka pārorientēšana ir šādu ekonomikas pārmaiņu neatņemama un nenovēršama daļa. Lai no pārmaiņām gūtais labums tiktu sadalīts taisnīgi, ir ārkārtīgi svarīgi piedāvāt palīdzību darbu zaudējušiem darba ņēmējiem un tiem, kam draud darba zaudēšana. ES kvalitātes sistēma pārmaiņu un pārstrukturēšanās prognozēšanai22 ir Savienības politikas instruments, kas nosaka paraugprakses sistēmu uzņēmuma pārstrukturēšanas prognozēšanai un risināšanai. Tā piedāvā visaptverošu stratēģiju, kā ar atbilstošiem politiskajiem līdzekļiem būtu jārisina ekonomiskās piemērošanās un pārstrukturēšanās problēmas un to ietekme uz nodarbinātību un sociālo jomu. Tā aicina dalībvalstis izmantot ES un valstu finansējumu tā, lai efektīvāk varētu mazināt pārstrukturēšanas negatīvo sociālo ietekmi, jo īpaši negatīvo ietekmi uz nodarbinātību. Galvenie Savienības instrumenti skarto darba ņēmēju palīdzībai ir Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+), kas paredzēts, lai piedāvātu palīdzību preventīvi, un EGF, kas paredzēts, lai nodrošinātu palīdzību, reaģējot negaidītu, lielu pārstrukturēšanas pasākumu gadījumā.

(8)  Klimata pārmaiņas, globalizācija un tehnoloģiskas pārmaiņas, visticamāk, palielinās pasaules ekonomiku mijiedarbību un savstarpējo atkarību. Darbaspēka pārorientēšana ir šādu ekonomikas pārmaiņu neatņemama un nenovēršama daļa. Lai no pārmaiņām gūtais labums tiktu sadalīts taisnīgi, ir ārkārtīgi svarīgi piedāvāt palīdzību darbu zaudējušiem darba ņēmējiem un tiem, kam draud darba zaudēšana. ES kvalitātes sistēma pārmaiņu un pārstrukturēšanās prognozēšanai22 ir Savienības politikas instruments, kas nosaka paraugprakses sistēmu uzņēmuma pārstrukturēšanas prognozēšanai un risināšanai. Tā piedāvā visaptverošu stratēģiju, kā ar atbilstošiem politiskajiem līdzekļiem būtu jārisina ekonomiskās piemērošanās un pārstrukturēšanās problēmas un to ietekme uz nodarbinātību un sociālo jomu. Tā aicina dalībvalstis izmantot ES un valstu finansējumu tā, lai efektīvāk varētu mazināt pārstrukturēšanas negatīvo sociālo ietekmi, jo īpaši negatīvo ietekmi uz nodarbinātību. Galvenie Savienības instrumenti skarto darba ņēmēju palīdzībai ir Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+), kas paredzēts, lai piedāvātu palīdzību preventīvi, un EFPA, kas paredzēts, lai nodrošinātu palīdzību, reaģējot lielu pārstrukturēšanas pasākumu gadījumā.

__________________

__________________

22 KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI “ES kvalitātes sistēma pārmaiņu un pārstrukturēšanās prognozēšanai”, (COM(2013)882 final, 13.12.2013.).

22 KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI “ES kvalitātes sistēma pārmaiņu un pārstrukturēšanās prognozēšanai”, (COM(2013)882 final, 13.12.2013.).

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  Ir būtiska daudzpusējā sadarbība ar Savienības globālajiem partneriem un daudzpusējo struktūru stiprināšana un reformēšana, lai padarītu tās taisnīgākas un efektīvākas. EGF būtu jāsniedz palīdzība atlaistajiem darba ņēmējiem visās nozarēs, kurus varētu ietekmēt šādas reformas, un jāpiedāvā plašs darba iespēju klāsts. EGF darbībā būtu vairāk jāiesaista tādi sociālās jomas dalībnieki kā NVO un arodbiedrības, lai uzlabotu dažādu Savienības instrumentu labāku saskaņotību un koordināciju.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8b)  Savienībai, pamatojoties uz tehnoloģisko izmaiņu pastāvīgu un perspektīvu analīzi, tostarp atvērtas tirdzniecības radītām sekām, būtu jāatjauno vērienīga rūpniecības politika. Savienībai partnerībā ar visneaizsargātākajiem reģioniem būtu jāplāno nepieciešamie stratēģiskie ieguldījumi, lai novērstu tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumu negatīvās sekas, un jānosaka programmas, kurām nepieciešams ES līdzfinansējums. Tādēļ ir nepieciešams labāk integrēt un finansēt pašreizējo Kohēzijas fondu un Sociālo fondu. Šādām programmām vajadzētu būt decentralizētām NUTS līmenī un izstrādātām tā, lai tās funkcionētu kā patiesa Savienības un tās politikas ietekmēto reģionu partnerība.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

8.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8c)  Eiropas uzņēmumi ir svarīgi partneri globalizācijas veidošanā un visiem pieejamu pozitīvu rezultātu nodrošināšanā. Ir daudz pozitīvu piemēru tam, kā panākt ilgtspējīgu izaugsmi, kas nāk par labu akcionāriem, darbiniekiem un kopienām, kurās darbojas šie uzņēmumi. Tomēr būtu jāpanāk tas, lai uzņēmumi tiktu saukti pie atbildības gadījumos, kad tie neievēro savus pienākumus sociālajā vai vides jomā.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  EGF tika izveidots ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1927/200623 uz daudzgadu finanšu shēmas darbības laiku no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim. EGF ir izveidots, lai Savienība varētu izrādīt solidaritāti darba ņēmējiem, kuri zaudējuši darbu globalizācijas izraisītu lielu strukturālu pārmaiņu dēļ pasaules tirdzniecības modeļos.

(9)  EGF tika izveidots ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1927/200623 uz daudzgadu finanšu shēmas darbības laiku no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim. EGF ir izveidots, lai Savienība varētu izrādīt solidaritāti darba ņēmējiem, kuri zaudējuši darbu tirgus atvēršanas un globalizācijas izraisītu lielu strukturālu pārmaiņu dēļ pasaules tirdzniecības modeļos.

__________________

__________________

23 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi (OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.).

23 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi (OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11a)  EGF programmām vajadzētu būt pamanāmām, un tām būtu nepieciešams vairāk datu un labāki dati, lai būtu iespējams veikt EGF pienācīgu zinātnisku novērtēšanu un tirdzniecības pielāgošanās palīdzības programmas darbībā izvairītos no administratīviem apgrūtinājumiem.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11b)  Pirms tiek noslēgts jauns tirdzniecības nolīgums, Komisijai būtu jāgarantē neatkarīgas un precīzas ex ante analīzes veikšana par ierosinātā nolīguma sekām, tostarp izmaiņām darba tirgū, izstrādājot šo analīzi pa nozarēm un reģioniem, lai prognozētu negatīvu ietekmi. Konstatējot iespējamu negatīvu ietekmi pirms jauna tirdzniecības nolīguma noslēgšanas, varētu arī tikt atgūta Eiropas iedzīvotāju uzticēšanās tirdzniecības politikai.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

11.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11c)  EGF būtu ciešāk jāpiesaista gan ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem, kuri Savienībā var radīt negatīvas sekas sociālajā un vides jomā, gan arī noteiktām negodīgām tirdzniecības politikas nostādnēm, uz kurām netiek atbilstīgi reaģēts, izmantojot aizsardzības instrumentus. Cietušajiem Savienības uzņēmumiem un darba ņēmējiem būtu jāpiemēro EGF noteikumi par aktīvu darba tirgus politiku.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Komisija veica EGF starpposma novērtēšanu, lai izvērtētu, kā un kādā mērā EGF sasniedz izvirzītos mērķus. EGF ir izrādījies efektīvs, sasniedzot augstāku darbu zaudējušo darba ņēmēju reintegrācijas līmeni nekā iepriekšējā plānošanas periodā. Novērtējumā arī tika konstatēts, ka EGF ir radījis Eiropas pievienoto vērtību. Tas jo īpaši attiecas uz tā apjoma ietekmi, kas nozīmē, ka EGF palīdzība ne tikai palielina piedāvāto pakalpojumu skaitu un daudzveidību, bet arī to intensitāti. Turklāt EGF intervences pasākumi ir plaši pamanāmi, un tie demonstrē ES pievienoto vērtību, kas tieši saistīta ar intervenci plašā sabiedrībā. Tomēr tika konstatētas vairākas problēmas. No vienas puses, fonda izmantošanas procedūra tika uzskatīta par pārāk ilgu. Turklāt daudzas dalībvalstis ziņoja par grūtībām sagatavot plašo situācijas analīzi par notikumu, kas izraisījis darbinieku atlaišanu. Galvenais iemesls, kāpēc dalībvalstis, kurām būtu bijis iespējams sagatavot EGF lietu, to nedara, ir finanšu un institucionālās kapacitātes problēmas. No vienas puses, tas varētu būt vienkārši darbaspēka trūkums – pašlaik dalībvalstis var pieprasīt tehnisko palīdzību tikai tad, ja tās īsteno EGF lietu. Tā kā atlaišana var notikt negaidīti, būtu svarīgi, lai dalībvalstis ir gatavas reaģēt nekavējoties un bez kavēšanās iesniegt pieteikumu. Turklāt dažās dalībvalstīs, lai nodrošinātu EGF lietu lietderīgu un efektīvu īstenošanu, šķiet nepieciešami lielāki institucionālo spēju veidošanas resursi. 500 darbu zaudējušo darba ņēmēju slieksni kritizēja kā pārāk augstu, jo īpaši attiecībā uz mazāk apdzīvotiem reģioniem26.

(12)  Komisija veica EGF starpposma novērtēšanu, lai izvērtētu, kā un kādā mērā EGF sasniedz izvirzītos mērķus. EGF ir izrādījies efektīvs, sasniedzot augstāku darbu zaudējušo darba ņēmēju reintegrācijas līmeni nekā iepriekšējā plānošanas periodā. Novērtējumā arī tika konstatēts, ka EGF ir radījis Eiropas pievienoto vērtību. Tas jo īpaši attiecas uz tā apjoma ietekmi, kas nozīmē, ka EGF palīdzība ne tikai palielina piedāvāto pakalpojumu skaitu un daudzveidību, bet arī to intensitāti. Turklāt EGF intervences pasākumi ir plaši pamanāmi, un tie demonstrē ES pievienoto vērtību, kas tieši saistīta ar intervenci plašā sabiedrībā. Tomēr tika konstatētas vairākas problēmas. No vienas puses, fonda izmantošanas procedūra tika uzskatīta par pārāk ilgu, pārāk sarežģītu un pārāk apgrūtinošu. Turklāt daudzas dalībvalstis ziņoja par grūtībām sagatavot plašo situācijas analīzi par notikumu, kas izraisījis darbinieku atlaišanu. Galvenais iemesls, kāpēc dalībvalstis, kurām būtu bijis iespējams sagatavot EGF lietu, to nedara, ir finanšu un institucionālās kapacitātes problēmas. No vienas puses, tas varētu būt vienkārši darbaspēka trūkums – pašlaik dalībvalstis var pieprasīt tehnisko palīdzību tikai tad, ja tās īsteno EGF lietu. Tā kā atlaišana var notikt negaidīti, būtu svarīgi, lai dalībvalstis ir gatavas reaģēt nekavējoties un bez kavēšanās iesniegt pieteikumu. Turklāt dažās dalībvalstīs, lai nodrošinātu EGF lietu lietderīgu un efektīvu īstenošanu, šķiet nepieciešami lielāki institucionālo spēju veidošanas resursi. 500 darbu zaudējušo darba ņēmēju slieksni kritizēja kā pārāk augstu, jo īpaši attiecībā uz mazāk apdzīvotiem reģioniem26.

__________________

__________________

26 COM (2018)0297 final un pievienotais SWD (2018)0192 final.

26 COM (2018)0297 final un pievienotais SWD (2018)0192 final.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Komisija uzsver, cik liela nozīme joprojām ir EGF kā fondam ar elastīgu pieeju, atbalstot darba ņēmējus, kuri zaudē darbu vērienīgu pārstrukturēšanas pasākumu dēļ, un palīdzot tiem pēc iespējas ātrāk atrast citu darbu. Savienībai būtu jāturpina sniegt darbu zaudējušajiem darba ņēmējiem īpašu vienreizēju atbalstu, lai atvieglotu šo personu reintegrāciju nodarbinātībā reģionos, nozarēs, teritorijās vai darba tirgos, kurus negatīvi ietekmējuši ievērojami ekonomikas traucējumi. Ņemot vērā mijiedarbību un savstarpējo ietekmi, ko rada atvērta tirdzniecība, tehnoloģiskas pārmaiņas vai citi faktori, piemēram, pāreja uz mazoglekļa ekonomiku, un tādēļ apzinoties, ka aizvien grūtāk ir izkristalizēt konkrētu faktoru, kas rada darbvietu zaudēšanu, EGF turpmāk jāizmanto, vienīgi pamatojoties uz pārstrukturēšanas pasākuma būtisko ietekmi. Ņemot vērā EGF mērķi sniegt atbalstu steidzamās situācijās un neparedzētos apstākļos, papildinot vairāk profilaktisku palīdzību, ko piedāvā ESF+, tas aizvien ir elastīgs un īpašs instruments ārpus daudzgadu finanšu shēmas budžeta ierobežojumiem, kā noteikts Komisijas paziņojumā “Mūsdienīgs budžets Savienībai, kas aizsargā, dod iespējas un aizstāv. Daudzgadu finanšu shēma 2021.-2027. gadam” un tā pielikumā27.

(13)  Komisija uzsver, cik liela nozīme joprojām ir EGF kā fondam ar elastīgu pieeju, atbalstot darba ņēmējus, kuri zaudē darbu vērienīgu pārstrukturēšanas pasākumu dēļ, un palīdzot tiem pēc iespējas ātrāk atrast citu darbu. Savienībai būtu jāturpina sniegt darbu zaudējušajiem darba ņēmējiem īpašu vienreizēju atbalstu, lai atvieglotu šo personu reintegrāciju nodarbinātībā reģionos, nozarēs, teritorijās vai darba tirgos, kurus negatīvi ietekmējuši ievērojami ekonomikas traucējumi. Ņemot vērā mijiedarbību un savstarpējo ietekmi, ko rada atvērta tirdzniecība, tehnoloģiskas pārmaiņas, digitalizācija un automatizācija vai citi faktori, piemēram, pāreja uz mazoglekļa ekonomiku, un tādēļ apzinoties, ka aizvien grūtāk ir izkristalizēt konkrētu faktoru, kas rada darbvietu zaudēšanu, EGF turpmāk jāizmanto, vienīgi pamatojoties uz pārstrukturēšanas pasākuma būtisko ietekmi. Ņemot vērā EGF mērķi sniegt atbalstu steidzamās situācijās un neparedzētos apstākļos, papildinot vairāk profilaktisku palīdzību, ko piedāvā ESF+, tas aizvien ir elastīgs un īpašs instruments ārpus daudzgadu finanšu shēmas budžeta ierobežojumiem, kā noteikts Komisijas paziņojumā “Mūsdienīgs budžets Savienībai, kas aizsargā, dod iespējas un aizstāv. Daudzgadu finanšu shēma 2021.-2027. gadam” un tā pielikumā27.

__________________

__________________

27 Komisijas SWD (2018) 171 final un tā pielikums COM (2018)0321 final.

27 Komisijas SWD (2018) 171 final un tā pielikums COM (2018)0321 final.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  Izstrādājot saskaņoto aktīvu darba tirgus politikas pasākumu kopumu, dalībvalstīm īpaša uzmanība būtu jāpievērš nelabvēlīgā situācijā esošiem atbalsta saņēmējiem, tostarp gados jauniem un gados vecākiem bezdarbniekiem, kā arī tiem, kuriem draud nabadzība, ņemot vērā to, ka minētās grupas saskaras ar īpašām grūtībām saistībā ar atgriešanos darba tirgū. Tomēr EGF īstenošanā būtu jāievēro un jāveicina dzimumu līdztiesības un nediskriminācijas principi, kas ir daļa no Savienības pamatvērtībām un iekļauti Eiropas sociālo tiesību pīlārā.

(21)  Izstrādājot saskaņoto aktīvu darba tirgus politikas pasākumu kopumu, dalībvalstīm īpaša uzmanība būtu jāpievērš nelabvēlīgā situācijā esošiem atbalsta saņēmējiem, tostarp gados jauniem un gados vecākiem bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti, kā arī tiem, kuriem draud nabadzība, ņemot vērā to, ka minētās grupas saskaras ar īpašām grūtībām saistībā ar atgriešanos darba tirgū. Tomēr EGF īstenošanā būtu jāievēro un jāveicina dzimumu līdztiesības un nediskriminācijas principi, kas ir daļa no Savienības pamatvērtībām un iekļauti Eiropas sociālo tiesību pīlārā.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21a)  Savienībai un dalībvalstīm būtu jāpievērš īpaša uzmanība pārmaiņām un problēmām, kas rodas pasaules tirdzniecības modeļos, globālajām vērtības ķēdēm, automatizācijai un digitalizācijai, un darba standartu strukturālajām izmaiņām. Savienības sociālā ekonomika ir būtisks Eiropas sociālā modeļa pīlārs un svarīgs instruments, ar ko cilvēkiem tiek sniegtas iespējas pārvarēt globalizācijas un ekonomikas krīžu radītās negatīvās sekas. Šī iemesla dēļ no tirdzniecības nolīgumiem būtu jāizslēdz vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi un sabiedriskie pakalpojumi, un tirdzniecības nolīgumos būtu jāsaglabā valstu tiesības reglamentēt, organizēt un sniegt sabiedriskos pakalpojumus. Globalizācijas un tehnoloģiskās inovācijas dēļ EGF būs jāpielāgo savi palīdzības noteikumi šiem jaunajiem tirdzniecības, tehnoloģijas un darba standartiem, un tādēļ ir būtiski nodrošināt to, lai regula atbilstu pēc 2020. gada gaidāmajiem izaicinājumiem.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  Lai efektīvi un ātri atbalstītu atbalsta saņēmējus, dalībvalstīm būtu jādara viss iespējamais, lai iesniegtu pilnīgus pieteikumus EGF finansiālā ieguldījuma saņemšanai. Ja Komisijai ir nepieciešama papildu informācija pieteikuma izvērtēšanai, papildu informācijas sniegšana būtu jāierobežo laikā.

(22)  Lai efektīvi un ātri atbalstītu atbalsta saņēmējus, dalībvalstīm būtu jādara viss iespējamais, lai iesniegtu pilnīgus pieteikumus EGF finansiālā ieguldījuma saņemšanai. Ja Komisijai ir nepieciešama papildu informācija pieteikuma izvērtēšanai, papildu informācijas sniegšana būtu jāierobežo laikā. Procedūras sākumposmā Komisijai būtu arī jāsniedz dalībvalstīm tehniskā palīdzība.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(22a)  Komisijai būtu jāveicina piekļuve valsts un reģionālajām iestādēm, izveidojot īpašu palīdzības dienestu, kas sniegs vispārēju informāciju un paskaidrojumus par procedūrām un pieteikuma iesniegšanu. Šim palīdzības dienestam būtu jānodrošina standarta veidlapas statistikai un turpmākai analīzei.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25)  Būtu jāiekļauj īpaši noteikumi par informācijas un komunikācijas pasākumiem attiecībā uz EGF lietām un iznākumiem.

(25)  Būtu jāiekļauj īpaši noteikumi par informācijas un komunikācijas pasākumiem attiecībā uz EGF lietām un iznākumiem, jo atbilstīgas zināšanas par pieteikuma iesniegšanas procedūru varētu uzlabot EGF izmantošanu.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tajā ir izklāstīti EGF mērķi, Savienības finansējuma forma un šāda finansējuma sniegšanas noteikumi, tostarp dalībvalstu pieteikumi finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF pasākumiem, kas paredzēti 7. pantā minētajiem atbalsta saņēmējiem.

Tajā ir izklāstīti EGF mērķi, Savienības finansējuma forma un šāda finansējuma sniegšanas noteikumi un kritēriji, tostarp dalībvalstu pieteikumi finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF pasākumiem, kas paredzēti 7. pantā minētajiem atbalsta saņēmējiem.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

2. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

EGF sekmē labāku globalizācijas un tehnoloģisko sasniegumu sniegto ieguvumu sadalījumu, palīdzot darbu zaudējušiem darba ņēmējiem pielāgoties strukturālām pārmaiņām. EGF palīdz īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlārā noteiktos principus un uzlabot sociālo un ekonomisko kohēziju starp reģioniem un dalībvalstīm.

EGF sekmē taisnīgu pāreju uz klimatam labvēlīgu un resursu ziņā efektīvu ekonomiku, labāku un taisnīgāku globalizācijas sniegto ieguvumu sadalījumu un jaunu tehnoloģiju attīstību, palīdzot darbu zaudējušiem darba ņēmējiem pielāgoties strukturālām pārmaiņām. EGF palīdz īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlārā noteiktos principus un uzlabot līdztiesību, sociālo un ekonomisko kohēziju un iekļautību starp reģioniem, dalībvalstīm un iedzīvotājiem.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  EGF konkrētais mērķis ir piedāvāt palīdzību negaidītu, lielu pārstrukturēšanas pasākumu gadījumos, jo īpaši tādos, ko izraisījušas ar globalizāciju saistītas problēmas, piemēram, izmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, tirdzniecības strīdi, finanšu vai ekonomikas krīze, pāreja uz mazoglekļa ekonomiku, vai kas notikuši digitalizācijas vai automatizācijas rezultātā. Īpašu uzmanību pievērš pasākumiem, kas paredzēti, lai palīdzētu visnelabvēlīgākā situācijā esošajām iedzīvotāju grupām.

2.  EGF konkrētais mērķis ir piedāvāt palīdzību lielu pārstrukturēšanas pasākumu gadījumos, jo īpaši tādos, ko izraisījušas ar globalizāciju saistītas problēmas, piemēram, izmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, tostarp ES teritorijā notiekošajā tirdzniecībā, tirgu atvēršana, ārvalstu tiešo ieguldījumu iespējamās negatīvās sekas, darbības pārcelšana uz ārzonām, dempings, tirdzniecības strīdi, finanšu vai ekonomikas krīze, pāreja uz mazoglekļa ekonomiku, vai kas notikuši digitalizācijas vai automatizācijas rezultātā, padarot sniegto palīdzību elastīgāku un vienkāršojot procedūru. Īpašu uzmanību pievērš pasākumiem, kas paredzēti, lai palīdzētu visnelabvēlīgākā situācijā esošajām iedzīvotāju grupām, MVU un jaunuzņēmumiem saistībā ar to atbalsttiesīgumu.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Nelielos darba tirgos vai ārkārtas apstākļos, jo īpaši attiecībā uz pieteikumiem, kuros iesaistīti MVU, ja pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts tos pienācīgi pamatojusi, finansiālā ieguldījuma pieteikumu saskaņā ar šo pantu var uzskatīt par pieņemamu, kaut arī 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā minētie kritēriji nav pilnībā izpildīti, ja darba ņēmēju atlaišanai ir būtiska ietekme uz nodarbinātību un vietējo vai reģionālo ekonomiku. Pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts precizē, kurš no 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā minētajiem intervences kritērijiem nav pilnībā izpildīts. Ārkārtas apstākļos veikto ieguldījumu kopsumma nedrīkst pārsniegt 15 % no EGF gada maksimālās summas.

3.  Nelielos darba tirgos vai ārkārtas apstākļos, jo īpaši attiecībā uz pieteikumiem, kuros iesaistīti MVU un jaunuzņēmumi, ja pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts tos pienācīgi pamatojusi, finansiālā ieguldījuma pieteikumu saskaņā ar šo pantu var uzskatīt par pieņemamu, kaut arī 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētie kritēriji nav pilnībā izpildīti, ja darba ņēmēju atlaišanai ir būtiska ietekme uz nodarbinātību un vietējo vai reģionālo ekonomiku. Pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts norāda, kuri no 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētajiem intervences kritērijiem nav pilnībā izpildīti. Ārkārtas apstākļos veikto ieguldījumu kopsumma nedrīkst pārsniegt 15 % no EGF gada maksimālās summas.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Digitālajā rūpniecības laikmetā nepieciešamo prasmju izplatīšana ir obligāts horizontāls elements ikvienā piedāvātajā individualizēto pakalpojumu kopumā. Apmācības līmeni pielāgo kvalifikācijām un attiecīgā atbalsta saņēmēja vajadzībām.

Digitālajā rūpniecības laikmetā nepieciešamo prasmju izplatīšana tiek iekļauta ikvienā piedāvātajā individualizēto pakalpojumu kopumā. Apmācības līmeni pielāgo attiecīgā atbalsta saņēmēja kvalifikācijām un vajadzībām un vietējam darba tirgum.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja Komisijai šāda papildu informācija ir vajadzīga, dalībvalsts atbild desmit darbdienu laikā no pieprasījuma dienas. Komisija pēc attiecīgās dalībvalsts pienācīgi pamatota pieprasījuma pagarina šo termiņu par desmit darbdienām.

3.  Pēc dalībvalsts pieprasījuma Komisija procedūras sākumposmā sniedz tai tehnisko palīdzību. Ja Komisijai šāda papildu informācija ir vajadzīga, dalībvalsts atbild desmit darbdienu laikā no pieprasījuma dienas. Komisija pēc attiecīgās dalībvalsts pienācīgi pamatota pieprasījuma pagarina šo termiņu par desmit darbdienām.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Komisijas tehniskā palīdzība ietver informācijas un norādījumu sniegšanu dalībvalstīm par EGF izmantošanu, uzraudzību un izvērtēšanu. Komisija arī Eiropas un valstu sociālajiem partneriem sniedz informāciju un skaidrus norādījumus par EGF izmantošanu. Būtisku ekonomisku traucējumu gadījumā dalībvalstī virzības pasākumi var arī ietvert darba grupu izveidi.

4.  Komisijas tehniskā palīdzība ietver informācijas un norādījumu sniegšanu dalībvalstīm par EGF izmantošanu, uzraudzību un izvērtēšanu, tostarp palīdzības dienesta izveidi. Komisija arī Eiropas un valstu sociālajiem partneriem sniedz informāciju un skaidrus norādījumus par EGF izmantošanu. Būtisku ekonomisku traucējumu gadījumā dalībvalstī virzības pasākumi var arī ietvert darba grupu izveidi.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Komisija uztur un regulāri atjaunina klātbūtni tiešsaistē, kas pieejama visās Savienības iestāžu oficiālajās valodās, lai sniegtu atjauninātu informāciju par EGF, norādījumus par pieteikumu iesniegšanu, kā arī informāciju par apstiprinātajiem un noraidītajiem pieteikumiem un par Eiropas Parlamenta un Padomes lomu budžeta procedūrā.

2.  Komisija uztur un regulāri atjaunina klātbūtni tiešsaistē, kas pieejama visās Savienības iestāžu oficiālajās valodās, lai sniegtu atjauninātu informāciju par EGF, fonda pieejamības kritērijus, norādījumus par pieteikumu iesniegšanu, kā arī informāciju par apstiprinātajiem un noraidītajiem pieteikumiem un par Eiropas Parlamenta un Padomes lomu budžeta procedūrā.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

13. pants – 3. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka pēc Savienības iestāžu, struktūru vai aģentūru pieprasījuma tiek darīti pieejami visi komunikācijas un atpazīstamības materiāli un Savienībai tiek piešķirta uz autoratlīdzību nebalstīta, neekskluzīva un neatsaucama licence šādu materiālu izmantošanai un visas ar tiem saistītās iepriekš esošās tiesības. Ar licenci Savienībai piešķir šādas tiesības:

Dalībvalstis nodrošina, ka pēc Savienības iestāžu, struktūru vai aģentūru pieprasījuma visās oficiālajās valodās tiek darīti pieejami visi komunikācijas un atpazīstamības materiāli un Savienībai tiek piešķirta uz autoratlīdzību nebalstīta, neekskluzīva un neatsaucama licence šādu materiālu izmantošanai un visas ar tiem saistītās iepriekš esošās tiesības. Ar licenci Savienībai piešķir šādas tiesības:

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Piedāvāto pasākumu EGF līdzfinansēšanas likmi saskaņo ar augstāko ESF+ līdzfinansēšanas likmi attiecīgajā dalībvalstī.

2.  Piedāvāto pasākumu EGF līdzfinansēšanas likmi saskaņo ar augstāko ESF+ līdzfinansēšanas likmi attiecīgajā dalībvalstī, ņemot vērā to, ka dažās dalībvalstīs ir vāji attīstītas aktīvā darba tirgus iestādes.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja, pamatojoties uz izvērtējumu, kas veikts saskaņā ar 9. pantu, Komisija secina, ka nosacījumi finansiālā ieguldījuma piešķiršanai saskaņā ar šo regulu ir izpildīti, tā nekavējoties sāk 16. pantā izklāstīto procedūru.

3.  Ja, pamatojoties uz izvērtējumu, kas veikts saskaņā ar 9. pantu, Komisija secina, ka nosacījumi finansiālā ieguldījuma piešķiršanai saskaņā ar šo regulu ir izpildīti, tā nekavējoties sāk 16. pantā izklāstīto procedūru un paziņo par to dalībvalstij, kas iesniegusi pieteikumu.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

20. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e)  informācija par to, vai uzņēmums, kurš atlaidis darba ņēmējus, izņemot mikrouzņēmumus un MVU, iepriekšējos piecos gados ir saņēmis valsts atbalstu vai iepriekšēju finansējumu no Savienības kohēzijas vai struktūrfondiem;

e)  informācija par to, vai uzņēmums, kurš atlaidis darba ņēmējus, izņemot jaunuzņēmumus, mikrouzņēmumus un MVU, iepriekšējos piecos gados ir saņēmis valsts atbalstu vai iepriekšēju finansējumu no Savienības kohēzijas vai struktūrfondiem;

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Reizi četros gados Komisija pēc savas iniciatīvas un ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm veic EGF finansiālo ieguldījumu novērtējumu.

1.  Reizi četros gados Komisija pēc savas iniciatīvas un ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm veic EGF finansiālo ieguldījumu novērtējumu, tostarp turpmāku ietekmes novērtējumu par tā izmantošanu valsts, reģionālā un vietējā līmenī.

 

Lai veiktu šā punkta pirmajā daļā minēto novērtēšanu, dalībvalstis vāc visus pieejamos datus par EGF lietām un atbalstītajiem darba ņēmējiem.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF)

Atsauces

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

11.6.2018

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Karoline Graswander-Hainz

29.8.2018

Izskatīšana komitejā

27.9.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

11.10.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

27

10

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Goffredo Maria Bettini, Sander Loones, Fernando Ruas, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Beatriz Becerra Basterrechea, Czesław Hoc, Stanisław Ożóg, Jozo Radoš, Anders Sellström

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

27

+

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld

S&D

Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

Verts/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

10

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Elsi Katainen, J. Radoš

ECR

C. Hoc, Sander Loones, S. Ożóg, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

EPP

Christofer Fjellner, Anders Sellström

0

0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


Budžeta komitejaS ATZINUMS (7.11.2018)

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Manuel dos Santos

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a)  Eiropas Parlaments savās 2018. gada 14. marta un 2018. gada 30. maija rezolūcijās par 2021.–2027. gada daudzgadu finanšu shēmu (DFS) uzsvēra to, cik svarīgi ir horizontālie principi, uz kuriem būtu jābalsta 2021.–2027. gada DFS un visas saistītās Savienības politikas jomas. Šajā sakarībā Eiropas Parlaments atkārtoti pauda nostāju, ka Savienībai ir jāizpilda sava apņemšanās kļūt par līderi ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanā, un pauda nožēlu par to, ka DFS priekšlikumos trūkst skaidru un redzamu apņemšanos šajā nolūkā. Tādēļ Eiropas Parlaments prasīja integrēt IAM visās Savienības politikas jomās un nākamās DFS iniciatīvās. Turklāt Eiropas Parlaments uzsvēra, ka, lai izpildītu Savienības apņemšanās, kas vērstas uz iekļaujošu Eiropu, ir ārkārtīgi svarīgi izskaust diskrimināciju, un tādēļ prasīja integrēt dzimumu līdztiesības aspektu un dzimumu līdztiesības nodrošināšanas saistības visās Savienības politikas jomās un nākamās DFS iniciatīvās. Eiropas Parlaments savā nostājā uzsvēra, ka, ievērojot Parīzes nolīgumu, salīdzinājumā ar pašreizējo DFS būtu ievērojami jāpalielina ar klimatu saistītie horizontālie izdevumi un ka tiem iespējami drīz — vēlākais līdz 2027. gadam — būtu jāsasniedz 30 %.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13a)  Eiropas Parlaments 2018. gada 30. maija rezolūcijā par 2021.–2027. gada daudzgadu finanšu shēmu un pašu resursiem atkārtoti apstiprināja savu stingro nostāju attiecībā uz 2021.–2027. gada DFS nepieciešamo finansējuma līmeni galvenajām Savienības politikas jomām, lai būtu iespējams izpildīt to uzdevumus un mērķus. Eiropas Parlaments jo īpaši uzsvēra aicinājumu divkāršot DFS paredzēto finansējumu MVU un jauniešu bezdarba novēršanai, atzinīgi novērtēja vairākus priekšlikumus, kuros uzlaboti pašreizējie noteikumi, jo īpaši attiecībā uz piešķirto līdzekļu palielināšanu īpašajiem instrumentiem, un apliecināja savu nodomu vajadzības gadījumā risināt sarunas par papildu uzlabojumiem.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Darbu zaudējušiem darba ņēmējiem un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies, vajadzētu būt vienlīdzīgai piekļuvei EGF neatkarīgi no darba līguma vai darba attiecību veida. Tādēļ šajā regulā darbu zaudējušie darba ņēmēji, kā arī pašnodarbinātas personas, kuru darbība ir beigusies, būtu jāuzskata par iespējamiem EGF atbalsta saņēmējiem.

(18)  Darbu zaudējušiem darba ņēmējiem un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies, vajadzētu būt vienlīdzīgai piekļuvei EGF neatkarīgi no darba līguma vai darba attiecību veida. Tādēļ šajā regulā darbu zaudējušie darba ņēmēji, kā arī pašnodarbinātas personas, tostarp mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu īpašnieki/vadītāji, kuru darbība ir beigusies, būtu jāuzskata par iespējamiem EGF atbalsta saņēmējiem.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  Lai efektīvi un ātri atbalstītu atbalsta saņēmējus, dalībvalstīm būtu jādara viss iespējamais, lai iesniegtu pilnīgus pieteikumus EGF finansiālā ieguldījuma saņemšanai. Ja Komisijai ir nepieciešama papildu informācija pieteikuma izvērtēšanai, papildu informācijas sniegšana būtu jāierobežo laikā.

(22)  Lai efektīvi un ātri atbalstītu atbalsta saņēmējus, dalībvalstīm būtu jādara viss iespējamais, lai iesniegtu pilnīgus pieteikumus EGF finansiālā ieguldījuma saņemšanai. Ja Komisijai ir nepieciešama papildu informācija pieteikuma izvērtēšanai, papildu informācijas sniegšana būtu jāierobežo laikā. Ir svarīgi, lai dalībvalstis un Komisija cieši sadarbotos nolūkā ievērot šajā regulā definētos EGF finansiālā ieguldījuma pieteikumu izskatīšanas termiņus.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(27a)  Lai nodrošinātu radušās vajadzības jo īpaši gada pirmajos mēnešos, kad iespējas pārvietot līdzekļus no citām budžeta pozīcijām ir sevišķi ierobežotas, ikgadējā budžeta procedūrā EGF budžeta pozīcijā būtu jānodrošina maksājumu apropriāciju pieejamība atbilstošā apmērā.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(37)  Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties pret klimata pārmaiņām atbilstīgi Savienības saistībām īstenot Parīzes nolīgumu un Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus, šī programma palīdzēs Savienības politikā integrēt rīcību klimata jomā un sasniegt vispārēju mērķi, proti, 25 % no ES budžeta izdevumiem, kas paredzēti klimata mērķu sasniegšanai. Fonda sagatavošanā un īstenošanā tiks apzinātas attiecīgās darbības, un tās tiks atkārtoti izvērtētas tā novērtējumā.

(37)  Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties pret klimata pārmaiņām atbilstīgi Savienības saistībām īstenot Parīzes nolīgumu un Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus, šī programma palīdzēs Savienības politikā integrēt rīcību klimata jomā un 2021.–2027. gada DFS laikā sasniegt vispārēju mērķi, proti, atvēlēt 25 % no ES budžeta izdevumiem klimata mērķu sasniegšanai, un pēc iespējas drīzāk, vēlākais līdz 2027. gadam, šim nolūkam gadā veltīt 30 % no izdevumiem. Fonda sagatavošanā un īstenošanā tiks apzinātas attiecīgās darbības, un tās tiks atkārtoti izvērtētas tā novērtējumā.

Pamatojums

Eiropas Parlaments 2018. gada 14. marta rezolūcijā „Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada (2017/2052(INI))” aicināja iespējami drīz un vēlākais līdz 2027. gadam panākt mērķi 30 % no ES budžeta izdevumiem veltīt klimata mērķu sasniegšanai.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Programmas vispārīgais mērķis ir apliecināt solidaritāti un sniegt atbalstu darbu zaudējušiem darba ņēmējiem un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies negaidītu, lielu pārstrukturēšanas pasākumu laikā, kā minēts 5. pantā.

1.  Programmas vispārīgais mērķis ir apliecināt solidaritāti un finansiāli atbalstīt pasākumus, kas pavērtu jaunas nodarbinātības iespējas darbu zaudējušiem darba ņēmējiem un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies negaidītu, lielu pārstrukturēšanas pasākumu laikā, kā minēts 5. pantā.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  EGF konkrētais mērķis ir piedāvāt palīdzību negaidītu, lielu pārstrukturēšanas pasākumu gadījumos, jo īpaši tādos, ko izraisījušas ar globalizāciju saistītas problēmas, piemēram, izmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, tirdzniecības strīdi, finanšu vai ekonomikas krīze, pāreja uz mazoglekļa ekonomiku, vai kas notikuši digitalizācijas vai automatizācijas rezultātā. Īpašu uzmanību pievērš pasākumiem, kas paredzēti, lai palīdzētu visnelabvēlīgākā situācijā esošajām iedzīvotāju grupām.

2.  EGF konkrētais mērķis ir palīdzēt no jauna iekļauties darba tirgū negaidītu, lielu pārstrukturēšanas pasākumu gadījumos, jo īpaši tādos, ko izraisījušas ar globalizāciju saistītas problēmas, piemēram, izmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, tirdzniecības strīdi, finanšu vai ekonomikas krīze, pāreja uz mazoglekļa ekonomiku, vai kas notikuši digitalizācijas vai automatizācijas rezultātā. Īpašu uzmanību pievērš pasākumiem, kas paredzēti, lai palīdzētu visnelabvēlīgākā situācijā esošajām iedzīvotāju grupām.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Finansiālais ieguldījums no EGF ir tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai sniegtu pagaidu, vienreizēju atbalstu paredzētajiem atbalsta saņēmējiem. EGF atbalstītie pasākumi atbilst Savienības un valsts tiesību aktiem, tostarp noteikumiem par valsts atbalstu.

3.  Finansiālais ieguldījums no EGF ir tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai apliecinātu solidaritāti un sniegtu pagaidu, vienreizēju atbalstu paredzētajiem atbalsta saņēmējiem. EGF atbalstītie pasākumi atbilst Savienības un valsts tiesību aktiem, tostarp noteikumiem par valsts atbalstu.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis atzīst Savienības finansējuma izcelsmi un nodrošina tā atpazīstamību, sniedzot dažādām auditorijām konsekventu, lietderīgu un mērķorientētu informāciju, tostarp mērķorientētu informāciju atbalsta saņēmējiem, vietējām un reģionālām iestādēm, sociālajiem partneriem, plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai.

Dalībvalstis apliecina Savienības finansējuma izcelsmi un nodrošina tā atpazīstamību, sniedzot dažādām auditorijām konsekventu, lietderīgu un mērķorientētu informāciju, tostarp mērķorientētu informāciju atbalsta saņēmējiem, vietējām un reģionālām iestādēm, sociālajiem partneriem, plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz finansējumu tiek uzsvērta Savienības pievienotā vērtība, un palīdz Komisijai tās īstenotajos datu vākšanas centienos, lai uzlabotu budžeta pārredzamību.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Komisija uztur un regulāri atjaunina klātbūtni tiešsaistē, kas pieejama visās Savienības iestāžu oficiālajās valodās, lai sniegtu atjauninātu informāciju par EGF, norādījumus par pieteikumu iesniegšanu, kā arī informāciju par apstiprinātajiem un noraidītajiem pieteikumiem un par Eiropas Parlamenta un Padomes lomu budžeta procedūrā.

2.  Komisija uztur un regulāri atjaunina lietotājdraudzīgu klātbūtni tiešsaistē, kas pieejama visās Savienības iestāžu oficiālajās valodās, lai sniegtu atjauninātu informāciju par EGF un datus par tā īstenošanu kopš izveides brīža, norādījumus par pieteikumu iesniegšanu, kā arī informāciju par apstiprinātajiem un noraidītajiem pieteikumiem un par Eiropas Parlamenta un Padomes lomu budžeta procedūrā.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja Komisija ir secinājusi, ka nosacījumi EGF finansiālā ieguldījuma saņemšanai ir izpildīti, tā iesniedz pieprasījumu par līdzekļu pārvietošanu uz attiecīgajām budžeta pozīcijām saskaņā ar Finanšu regulas 31. pantu.

1.  Ja Komisija ir secinājusi, ka nosacījumi EGF finansiālā ieguldījuma piešķiršanai ir izpildīti, tā iesniedz priekšlikumu tā izmantošanai. Lēmumu par EGF izmantošanu Eiropas Parlaments un Padome kopīgi pieņem viena mēneša laikā pēc priekšlikuma iesniegšanas Eiropas Parlamentam un Padomei. Padome pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu, un Eiropas Parlaments pieņem lēmumu ar visu deputātu balsu vairākumu un trijām piektdaļām nodoto balsu.

 

Vienlaikus ar priekšlikumu lēmumam par EGF izmantošanu Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei priekšlikumu par līdzekļu pārvietošanu uz attiecīgajām budžeta pozīcijām. Domstarpību gadījumā sāk trialoga procedūru.

 

Ar EGF saistītos līdzekļu pārvietojumus veic saskaņā ar Finanšu regulas 31. pantu.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pārvietošanas pieprasījumam pievieno pieteikuma atbalsttiesīguma pārbaudes kopsavilkumu.

svītrots

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Komisija ar īstenošanas aktu pieņem lēmumu par finansiālo ieguldījumu, kas stājas spēkā datumā, kad Eiropas Parlaments un Padome paziņo Komisijai, ka budžeta pārvietošana ir apstiprināta. Lēmums ir finansēšanas lēmums Finanšu regulas 110. panta nozīmē.

3.  Komisija ar īstenošanas aktu pieņem lēmumu par finansiālo ieguldījumu, un tas stājas spēkā datumā, kad Eiropas Parlaments un Padome pieņēmuši lēmumu par EGF izmantošanu.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

16. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Priekšlikumā lēmumam par EGF izmantošanu saskaņā ar 1. punktu iekļauj:

 

(a)  saskaņā ar 9. panta 4. punktu veikto izvērtējumu kopā ar šā izvērtējuma pamatā esošās informācijas kopsavilkumu;

 

(b)  pierādījumus par 5. un 10. pantā noteikto kritēriju izpildi; un

 

(c)  pamatojošus iemeslus ierosinātajām summām.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF)

Atsauces

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

11.6.2018

Atzinuma sagatavotājs(-a)

       Iecelšanas datums

Manuel dos Santos

28.6.2018

Izskatīšana komitejā

29.8.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

5.11.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

24

3

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Michael Detjen

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

24

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


Budžeta kontroles komitejaS ATZINUMS (16.11.2018)

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Gilles Pargneaux

GROZĪJUMI

Budžeta kontroles komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Globalizācija un tehnoloģiskas pārmaiņas, visticamāk, palielinās pasaules ekonomiku mijiedarbību un savstarpējo atkarību. Darbaspēka pārorientēšana ir šādu ekonomikas pārmaiņu neatņemama un nenovēršama daļa. Lai no pārmaiņām gūtais labums tiktu sadalīts taisnīgi, ir ārkārtīgi svarīgi piedāvāt palīdzību darbu zaudējušiem darba ņēmējiem un tiem, kam draud darba zaudēšana. ES kvalitātes sistēma pārmaiņu un pārstrukturēšanās prognozēšanai22 ir Savienības politikas instruments, kas nosaka paraugprakses sistēmu uzņēmuma pārstrukturēšanas prognozēšanai un risināšanai. Tā piedāvā visaptverošu stratēģiju, kā ar atbilstošiem politiskajiem līdzekļiem būtu jārisina ekonomiskās piemērošanās un pārstrukturēšanās problēmas un to ietekme uz nodarbinātību un sociālo jomu. aicina dalībvalstis izmantot ES un valstu finansējumu tā, lai efektīvāk varētu mazināt pārstrukturēšanas negatīvo sociālo ietekmi, jo īpaši negatīvo ietekmi uz nodarbinātību. Galvenie Savienības instrumenti skarto darba ņēmēju palīdzībai ir Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+), kas paredzēts, lai piedāvātu palīdzību preventīvi, un EGF, kas paredzēts, lai nodrošinātu palīdzību, reaģējot negaidītu, lielu pārstrukturēšanas pasākumu gadījumā.

(8)  Globalizācija un tehnoloģiskas pārmaiņas, visticamāk, palielinās pasaules ekonomiku mijiedarbību un savstarpējo atkarību. Darbaspēka pārorientēšana ir šādu ekonomikas pārmaiņu neatņemama daļa. Lai no pārmaiņām gūtais labums tiktu sadalīts taisnīgi, ir ārkārtīgi svarīgi piedāvāt palīdzību darbu zaudējušiem darba ņēmējiem un tiem, kam draud darba zaudēšana vai uzņēmuma darbības beigšana. ES kvalitātes sistēma pārmaiņu un pārstrukturēšanās prognozēšanai22 ir Savienības politikas instruments, kas nosaka paraugprakses sistēmu uzņēmuma pārstrukturēšanas prognozēšanai un risināšanai. Tā piedāvā visaptverošu stratēģiju, kā ar atbilstošiem politiskajiem līdzekļiem būtu jārisina ekonomiskās piemērošanās un pārstrukturēšanās problēmas un to ietekme uz nodarbinātību un sociālo jomu. Neskarot darījumu aprindu sociālo atbildību, tā aicina dalībvalstis izmantot ES un valstu finansējumu tā, lai efektīvāk varētu mazināt pārstrukturēšanas negatīvo sociālo ietekmi, jo īpaši negatīvo ietekmi uz nodarbinātību. Galvenie Savienības instrumenti skarto darba ņēmēju palīdzībai ir Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+), kas paredzēts, lai piedāvātu palīdzību preventīvi, un EGF, kas paredzēts, lai nodrošinātu palīdzību, reaģējot negaidītu, lielu pārstrukturēšanas pasākumu gadījumā.

_________________

_________________

22 KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI “ES kvalitātes sistēma pārmaiņu un pārstrukturēšanās prognozēšanai”, (COM(2013)882 final, 13.12.2013.).

22 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “ES kvalitātes sistēma pārmaiņu un pārstrukturēšanās prognozēšanai”, (COM(2013)0882 final, 13.12.2013.).

Pamatojums

Saskaņā ar EP rezolūciju (P8_TA(2018)0363) EGF sniedza ieguldījumu sociālā plāna projektā saistībā ar Nīderlandes banku darbinieku atlaišanu. Ir dīvaini, ka šīs bankas nesniedza nekādu ieguldījumu, jo arī pašiem uzņēmumiem ir jāveic zināmi pasākumi. Lai gan bankas Nīderlandē guva miljardos skaitāmu peļņu, tās nesniedza nekādu ieguldījumu atlaistajiem banku darbiniekiem paredzētajā sociālajā plānā.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Komisija veica EGF starpposma novērtēšanu, lai izvērtētu, kā un kādā mērā EGF sasniedz izvirzītos mērķus. EGF ir izrādījies efektīvs, sasniedzot augstāku darbu zaudējušo darba ņēmēju reintegrācijas līmeni nekā iepriekšējā plānošanas periodā. Novērtējumā arī tika konstatēts, ka EGF ir radījis Eiropas pievienoto vērtību. Tas jo īpaši attiecas uz tā apjoma ietekmi, kas nozīmē, ka EGF palīdzība ne tikai palielina piedāvāto pakalpojumu skaitu un daudzveidību, bet arī to intensitāti. Turklāt EGF intervences pasākumi ir plaši pamanāmi, un tie demonstrē ES pievienoto vērtību, kas tieši saistīta ar intervenci plašā sabiedrībā. Tomēr tika konstatētas vairākas problēmas. No vienas puses, fonda izmantošanas procedūra tika uzskatīta par pārāk ilgu. Turklāt daudzas dalībvalstis ziņoja par grūtībām sagatavot plašo situācijas analīzi par notikumu, kas izraisījis darbinieku atlaišanu. Galvenais iemesls, kāpēc dalībvalstis, kurām būtu bijis iespējams sagatavot EGF lietu, to nedara, ir finanšu un institucionālās kapacitātes problēmas. No vienas puses, tas varētu būt vienkārši darbaspēka trūkums – pašlaik dalībvalstis var pieprasīt tehnisko palīdzību tikai tad, ja tās īsteno EGF lietu. Tā kā atlaišana var notikt negaidīti, būtu svarīgi, lai dalībvalstis ir gatavas reaģēt nekavējoties un bez kavēšanās iesniegt pieteikumu. Turklāt dažās dalībvalstīs, lai nodrošinātu EGF lietu lietderīgu un efektīvu īstenošanu, šķiet nepieciešami lielāki institucionālo spēju veidošanas resursi. 500 darbu zaudējušo darba ņēmēju slieksni kritizēja kā pārāk augstu, jo īpaši attiecībā uz mazāk apdzīvotiem reģioniem26.

(12)  Komisija veica EGF vidusposma novērtēšanu, lai izvērtētu, kā un kādā mērā EGF sasniedz izvirzītos mērķus. EGF ir izrādījies efektīvs, sasniedzot augstāku darbu zaudējušo darba ņēmēju reintegrācijas līmeni nekā iepriekšējā plānošanas periodā. Novērtējumā arī tika konstatēts, ka EGF ir radījis Eiropas pievienoto vērtību. Tas jo īpaši attiecas uz tā apjoma ietekmi, kas nozīmē, ka EGF palīdzība ne tikai palielina piedāvāto pakalpojumu skaitu un daudzveidību, bet arī to intensitāti. Turklāt EGF intervences pasākumi ir plaši pamanāmi, un tie demonstrē Eiropas pievienoto vērtību, kas tieši saistīta ar intervenci plašā sabiedrībā. Tomēr tika konstatētas vairākas problēmas. Pirmkārt, vajadzētu būt skaidram, ka, izstrādājot sociālos plānus, kuru mērķis ir attiecīgo darba ņēmēju reintegrācija darba tirgū, galvenā atbildība gulstas uz attiecīgajiem uzņēmumiem un dalībvalstīm. EGF var būt tikai papildinājums, un tam būtu jākoncentrējas uz reģioniem, kuros ne attiecīgajiem uzņēmumiem, ne valsts un reģionālajām iestādēm nav resursu, lai nodrošinātu vajadzīgos pasākumus. Turklāt Eiropas pievienotā vērtība ir apšaubāma gadījumos, kad uzņēmums vispirms saņem valsts un Savienības subsīdijas (piemēram, inovācijas darbībām), tad nolemj peļņu nesošu struktūru pārcelt uz citu dalībvalsti vai pat uz trešām valstīm, neuzņemoties atbildību par finansējuma piešķiršanu to darba ņēmēju reintegrācijai, kurus skārusi tā uzņēmējdarbības slēgšana, un tā vietā, jo īpaši pārvietojot uzņēmumu Savienības teritorijā, var atkārtoti gūt labumu no Savienības subsīdijām jaunajā atrašanās vietā. Turklāt fonda izmantošanas procedūra tika uzskatīta par pārāk ilgu. Daudzas dalībvalstis ziņoja par grūtībām sagatavot plašo situācijas analīzi par notikumu, kas izraisījis darbinieku atlaišanu. Galvenais iemesls, kāpēc dalībvalstis, kurām būtu bijis iespējams sagatavot EGF lietu, to nedara, ir finanšu un institucionālās kapacitātes problēmas. Tā kā atlaišana var notikt negaidīti, būtu svarīgi, lai dalībvalstis ir gatavas reaģēt nekavējoties un bez kavēšanās iesniegt pieteikumu. 500 darbu zaudējušo darba ņēmēju slieksni kritizēja kā pārāk augstu, jo īpaši attiecībā uz mazāk apdzīvotiem reģioniem26.

_________________

_________________

26 COM (2018)0297 final un pievienotais SWD (2018)0192 final.

26 COM (2018)0297 final un pievienotais SWD (2018)0192 final.

Pamatojums

EGF ir kohēzijas funkcija, kas nozīmē, ka fonda ieguldījumam ir jābūt vērstam uz nabadzīgākajiem un visvairāk skartajiem reģioniem. Bieži vien uzņēmumi saņem subsīdiju trīs reizes: pirmo reizi, veicot uzņēmējdarbību, otro reizi, pārtraucot rentablu uzņēmējdarbību, un trešo reizi, pārvietojot uzņēmumu uz citu vietu Eiropas Savienībā.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Lai paustu Savienības solidaritāti ar darbu zaudējušajiem darba ņēmējiem un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies, individualizētu pakalpojumu kopuma un tā īstenošanas izmaksu līdzfinansējuma likmei vajadzētu būt vienādai ar ESF+ līdzfinansējuma likmi attiecīgajā dalībvalstī.

(15)  Lai paustu Savienības solidaritāti ar darbu zaudējušajiem darba ņēmējiem un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies, individualizētu pakalpojumu kopuma un tā īstenošanas izmaksu līdzfinansējuma likmei vajadzētu būt 70 % no kopējām aplēstajām izmaksām.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Darbu zaudējušiem darba ņēmējiem un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies, vajadzētu būt vienlīdzīgai piekļuvei EGF neatkarīgi no darba līguma vai darba attiecību veida. Tādēļ šajā regulā darbu zaudējušie darba ņēmēji, kā arī pašnodarbinātas personas, kuru darbība ir beigusies, būtu jāuzskata par iespējamiem EGF atbalsta saņēmējiem.

(18)  Darbu zaudējušiem darba ņēmējiem un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies, vajadzētu būt vienlīdzīgai piekļuvei EGF neatkarīgi no darba līguma vai darba attiecību veida. Tādēļ šajā regulā darbu zaudējušie darba ņēmēji neatkarīgi no tā, vai viņiem ir terminēts vai beztermiņa darba līgums, vai viņi ir pagaidu darba aģentūras darbinieki, kā arī pašnodarbinātas personas, tostarp īpašnieki vadītāji mikrouzņēmumos un mazos uzņēmumos, kuru darbība ir beigusies, būtu jāuzskata par iespējamiem EGF atbalsta saņēmējiem.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  EGF finansiālie ieguldījumi galvenokārt būtu jāvelta aktīviem darba tirgus pasākumiem, kas paredzēti, lai atbalsta saņēmējus ātri reintegrētu ilgtspējīgā nodarbinātībā vai nu sākotnējā darbības nozarē, vai kādā citā nozarē. Pasākumos būtu jāatspoguļo vietējā vai reģionālā darba tirgus paredzamās vajadzības. Tomēr visos attiecīgos gadījumos būtu jāatbalsta arī darbu zaudējušo darba ņēmēju mobilitāte, lai tiem palīdzētu atrast jaunu darbu citur. Īpašu uzmanību pievērš digitālajā laikmetā vajadzīgu prasmju izplatīšanai. Finansiālu pabalstu iekļaušana saskaņotajā individualizēto pakalpojumu kopumā būtu jāierobežo. Uzņēmumus varētu mudināt piedalīties EGF atbalstīto pasākumu valsts līdzfinansējumā.

(19)  EGF finansiālajiem ieguldījumiem nebūtu jāskar attiecīgo uzņēmumu sociālā atbildība, un tie galvenokārt būtu jāvelta aktīviem darba tirgus pasākumiem, kas paredzēti ne tikai, lai atbalsta saņēmējus ātri reintegrētu ilgtspējīgā nodarbinātībā vai nu sākotnējā darbības nozarē, vai kādā citā nozarē, bet arī veicinātu uzņēmumu radīšanu, tostarp veidojot kooperatīvus. Pasākumos būtu jāatspoguļo vietējā vai reģionālā darba tirgus paredzamās vajadzības. Tomēr visos attiecīgos gadījumos būtu jāatbalsta arī darbu zaudējušo darba ņēmēju mobilitāte, lai tiem palīdzētu atrast jaunu darbu citur. Īpašu uzmanību pievērš digitālajā laikmetā vajadzīgu prasmju izplatīšanai. Finansiālu pabalstu iekļaušana saskaņotajā individualizēto pakalpojumu kopumā būtu jāierobežo. Uzņēmumi būtu jāmudina piedalīties EGF atbalstīto pasākumu valsts līdzfinansējumā.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21a)  Laikposmā no 2007. gada marta līdz 2017. gada martam Komisija saņēma 148 pieteikumus EGF līdzfinansējuma saņemšanai, ko bija iesniegusi 21 dalībvalsts, kopumā gandrīz 600 miljonu EUR apmērā, lai palīdzētu 138 888 darbu zaudējušiem darba ņēmējiem un 2944 cilvēkiem, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET).

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

21.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21b)  Laikposmā no 2007. gada līdz 2017. gadam pieejamo EGF atbalstu neizmantoja septiņas dalībvalstis. Tāpēc ir jāizskata visi gadījumi, kad regulatīvas vai administratīvās spējas vai citi šķēršļi ir traucējuši izmantot EGF atbalstu, un ierosinātie pasākumi šādu šķēršļu novēršanai.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  Lai efektīvi un ātri atbalstītu atbalsta saņēmējus, dalībvalstīm būtu jādara viss iespējamais, lai iesniegtu pilnīgus pieteikumus EGF finansiālā ieguldījuma saņemšanai. Ja Komisijai ir nepieciešama papildu informācija pieteikuma izvērtēšanai, papildu informācijas sniegšana būtu jāierobežo laikā.

(22)  Lai efektīvi un ātri atbalstītu atbalsta saņēmējus, ir svarīgi nodrošināt to, ka dalībvalstu un Komisijas sadarbība ir optimāla un tādējādi tiek ievēroti EGF finansiālā ieguldījuma saņemšanas pieteikumu izskatīšanas termiņi. Dalībvalstīm būtu jādara viss iespējamais, lai iesniegtu pilnīgus pieteikumus EGF finansiālā ieguldījuma saņemšanai. Ja Komisijai ir nepieciešama papildu informācija pieteikuma izvērtēšanai, papildu informācijas sniegšana būtu jāierobežo laikā.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  Saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu EGF finansiālajiem ieguldījumiem nevajadzētu aizstāt, bet, ja iespējams, vajadzētu papildināt atbalsta pasākumus, kas atbalsta saņēmējiem ir pieejami no Savienības fondiem vai citās Savienības politikas jomās vai programmās.

(24)  Saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu EGF finansiālajiem ieguldījumiem nevajadzētu aizstāt, bet gan vajadzētu papildināt atbalsta pasākumus, kas attiecīgajiem uzņēmumiem ir jāveic saistībā ar sociālo plānu, un pasākumus, ko valsts vai reģionālās iestādes var finansēt pašas, kā arī pasākumus, kas atbalsta saņēmējiem ir pieejami no Savienības fondiem vai citās Savienības politikas jomās vai programmās. Būtu jāizvairās no situācijām, kurās uzņēmumi vispirms saņem Savienības subsīdijas savām darbībām, piemēram, inovācijai, un tad slēdz peļņu nesošas struktūras. Jo īpaši šādos gadījumos EGF ieguldījums būtu jāpiešķir ar nosacījumu, ka attiecīgais uzņēmums nodrošina līdzfinansējumu.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(31)  Lai Eiropas Parlaments varētu veikt politisku kontroli un Komisija varētu pastāvīgi uzraudzīt ar EGF palīdzību gūtos rezultātus, dalībvalstīm būtu jāiesniedz noslēguma ziņojums par EGF īstenošanu.

(31)  Lai Eiropas Parlaments varētu veikt politisku kontroli un Komisija varētu pastāvīgi uzraudzīt ar EGF palīdzību gūtos rezultātus, dalībvalstīm reizi divos gados būtu jāiesniedz noslēguma ziņojums par EGF īstenošanu.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(37)  Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties pret klimata pārmaiņām atbilstīgi Savienības saistībām īstenot Parīzes nolīgumu un Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus, šī programma palīdzēs Savienības politikā integrēt rīcību klimata jomā un sasniegt vispārēju mērķi, proti, 25 % no ES budžeta izdevumiem, kas paredzēti klimata mērķu sasniegšanai. Fonda sagatavošanā un īstenošanā tiks apzinātas attiecīgās darbības, un tās tiks atkārtoti izvērtētas tā novērtējumā.

(37)  Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties pret klimata pārmaiņām atbilstīgi Savienības saistībām īstenot Parīzes nolīgumu un Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus, šī programma palīdzēs Savienības politikā integrēt rīcību klimata jomā un sasniegt vispārēju mērķi, proti, 30 % no Savienības budžeta izdevumiem, kas paredzēti klimata mērķu sasniegšanai. Fonda sagatavošanā un īstenošanā tiks apzinātas attiecīgās darbības, un tās tiks atkārtoti izvērtētas tā novērtējumā.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

EGF sekmē labāku globalizācijas un tehnoloģisko sasniegumu sniegto ieguvumu sadalījumu, palīdzot darbu zaudējušiem darba ņēmējiem pielāgoties strukturālām pārmaiņām. EGF palīdz īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlārā noteiktos principus un uzlabot sociālo un ekonomisko kohēziju starp reģioniem un dalībvalstīm.

EGF sekmē labāku globalizācijas un tehnoloģisko sasniegumu sniegto ieguvumu sadalījumu, palīdzot darbu zaudējušiem darba ņēmējiem pielāgoties strukturālām pārmaiņām. EGF palīdz īstenot LESD 151. pantā un Eiropas sociālo tiesību pīlārā noteiktos principus un uzlabot sociālo un ekonomisko kohēziju starp reģioniem un dalībvalstīm.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  EGF konkrētais mērķis ir piedāvāt palīdzību negaidītu, lielu pārstrukturēšanas pasākumu gadījumos, jo īpaši tādos, ko izraisījušas ar globalizāciju saistītas problēmas, piemēram, izmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, tirdzniecības strīdi, finanšu vai ekonomikas krīze, pāreja uz mazoglekļa ekonomiku, vai kas notikuši digitalizācijas vai automatizācijas rezultātā. Īpašu uzmanību pievērš pasākumiem, kas paredzēti, lai palīdzētu visnelabvēlīgākā situācijā esošajām iedzīvotāju grupām.

2.  EGF konkrētais mērķis ir piedāvāt palīdzību negaidītu, lielu pārstrukturēšanas pasākumu gadījumos, jo īpaši tādos, ko izraisījušas ar globalizāciju saistītas problēmas, piemēram, izmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, tirdzniecības strīdi, finanšu vai ekonomikas krīze, pāreja uz mazoglekļa ekonomiku, vai kas notikuši tehnoloģisko pārmaiņu rezultātā. Īpašu uzmanību pievērš pasākumiem, kas paredzēti, lai palīdzētu visnelabvēlīgākā situācijā esošajām iedzīvotāju grupām, vissmagāk cietušajām dalībvalstīm un reģioniem un valsts un reģionālajām iestādēm, kurām trūkst līdzekļu vajadzīgo pasākumu veikšanai. EGF atbalsts neskar attiecīgo uzņēmumu sociālo atbildību, jo īpaši to ieguldījumu darbu zaudējušo darba ņēmēju sociālajā plānā.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  “darbu zaudējis darba ņēmējs” ir darba ņēmējs, kura nodarbinātība tiek pārtraukta pirms laika, viņu atlaižot, vai kura līgums netiek atjaunots ekonomisku apsvērumu dēļ;

a)  “darbu zaudējis darba ņēmējs” ir darba ņēmējs, kura nodarbinātība tiek pārtraukta pirms laika, viņu atlaižot, vai kura līgums netiek atjaunots negaidītu, lielu pārstrukturēšanas pasākumu dēļ;

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  “atbalsta saņēmējs” ir persona, kas piedalās EGF līdzfinansētos pasākumos;

c)  (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d)  “pārkāpums” ir jebkurš piemērojamo tiesību aktu pārkāpums, kas noticis tāda ekonomikas dalībnieka darbības vai bezdarbības dēļ, kurš ir iesaistīts EGF īstenošanā, un kā rezultātā rodas vai varētu rasties kaitējums Savienības budžetam, prasot no šī budžeta segt nepamatotus izdevumus.

d)  “pārkāpums” ir jebkurš piemērojamo tiesību aktu pārkāpums, kas noticis tāda ekonomikas dalībnieka darbības vai bezdarbības dēļ, kurš ir iesaistīts EGF īstenošanā, un kā rezultātā rodas vai varētu rasties kaitējums Savienības finanšu interesēm, prasot no Savienības budžeta segt nepamatotus izdevumus.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  vairāk nekā 250 darbu zaudējušu darba ņēmēju vai pašnodarbinātu personu darbības beigšanos sešu mēnešu pārskata periodā, īpaši MVU, kas darbojas vienā saimnieciskās darbības nozarē, kas definēta NACE 2. red. nodaļas līmenī, un kuri atrodas vienā vai divos kaimiņu reģionos, kas definēti NUTS 2. līmenī, vai vairāk nekā divos kaimiņu reģionos, kas definēti NUTS 2. līmenī, ja divos reģionos kopā skarti vairāk nekā 250 darba ņēmēju vai pašnodarbinātu personu;

b)  vairāk nekā 250 darbu zaudējušu darba ņēmēju vai pašnodarbinātu personu darbības beigšanos sešu mēnešu pārskata periodā, īpaši MVU, kas darbojas vienā saimnieciskās darbības nozarē, kas definēta NACE 2. red. nodaļas līmenī, un kuri atrodas vienā vai divos kaimiņu reģionos, kas definēti NUTS 2. līmenī vienā dalībvalstī vai kaimiņos esošās dalībvalstīs, vai vairāk nekā divos kaimiņu reģionos, kas definēti NUTS 2. līmenī vienā dalībvalstī vai kaimiņos esošās dalībvalstīs, ja divos reģionos kopā skarti vairāk nekā 250 darba ņēmēju vai pašnodarbinātu personu;

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

5. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Ja darbības pārtraukšana ir saistīta ar peļņu nesošu struktūru, attiecīgais uzņēmums sniedz ieguldījumu darbu zaudējušo darba ņēmēju reintegrācijā, vēlams, saistībā ar sociālo plānu. EGF finansiālo ieguldījumu piešķir ar nosacījumu, ka uzņēmums veic minēto ieguldījumu.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ieguldījumi pašnodarbinātībai, uzņēmējdarbības sākšanai vai darba ņēmēju pārņemšanai nedrīkst pārsniegt 20 000 EUR vienam darbu zaudējušam darba ņēmējam.

Ieguldījumi pašnodarbinātībai, uzņēmējdarbības sākšanai vai darba ņēmēju pārņemšanai, jo īpaši ieviešot kooperatīvus, nedrīkst pārsniegt 20 000 EUR vienam darbu zaudējušam darba ņēmējam.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Izstrādājot saskaņoto individualizēto pakalpojumu kopumu, ņem vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes. Saskaņotais pakalpojumu kopums ir saderīgs ar pāreju uz resursu ziņā efektīvu un ilgtspējīgu ekonomiku, kā arī pievērš uzmanību digitālās rūpniecības laikmetā vajadzīgu prasmju izplatīšanai un ņem vērā pieprasījumu vietējā darba tirgū.

Izstrādājot saskaņoto individualizēto pakalpojumu kopumu, ņem vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes. Saskaņotais pakalpojumu kopums ir saderīgs ar pāreju uz resursu ziņā efektīvu un ilgtspējīgu ekonomiku, kā arī pievērš uzmanību digitālās rūpniecības laikmetā vajadzīgu prasmju izplatīšanai.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

EGF atbalstītie pasākumi neaizstāj pasīvus sociālās aizsardzības pasākumus.

EGF atbalstītie pasākumi neaizstāj ne pasīvus sociālās aizsardzības pasākumus, ne aktīvus darba tirgus pasākumus.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

9. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  apstiprinājums, ka gadījumā, ja uzņēmums, kurš atlaidis darba ņēmējus, pēc atlaišanas ir turpinājis darbību, tas ir ievērojis juridiskos pienākumus, kas attiecas uz darba ņēmēju atlaišanu;

b)  apstiprinājums, ka gadījumā, ja uzņēmums, kurš atlaidis darba ņēmējus, pēc atlaišanas ir turpinājis darbību, tas ir ievērojis juridiskos pienākumus, kas attiecas uz darba ņēmēju atlaišanu, kā arī pienākumus, kas izriet no koplīgumiem vai vienošanās par sociālo plānu;

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

9. pants – 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ba)  skaidras norādes par darbībām, ko dalībvalstis jau veikušas, lai palīdzētu darbu zaudējušiem darba ņēmējiem, un par to līdzekļu papildināmību, kas tiek prasīti no EGF tādēļ, ka valsts vai reģionālajām iestādēm trūkst pieejamu līdzekļu;

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

9. pants – 5. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

bb)  pārskats par Savienības līdzekļiem, no kuriem uzņēmums, kurš atlaiž darbiniekus, jau ir guvis labumu piecus gadus pirms kolektīvās atlaišanas;

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

9. pants – 5. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

i)  novērtēšanas nolūkos dalībvalsts noteikti, lietai raksturīgi orientējoši mērķrādītāji attiecībā uz darbu atguvušo atbalsta saņēmēju īpatsvaru sešus mēnešus pēc īstenošanas perioda beigām;

i)  novērtēšanas nolūkos dalībvalsts noteikti, lietai raksturīgi orientējoši mērķi un rādītāji attiecībā uz darbu atguvušo atbalsta saņēmēju īpatsvaru sešus mēnešus pēc īstenošanas perioda beigām;

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

9. pants – 5. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

l)  paziņojums par pieprasītā EGF atbalsta atbilstību procesuālajiem un materiālajiem Savienības noteikumiem par valsts atbalstu, kā arī paziņojums, kurā izklāstīts, kāpēc saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums neaizstāj pasākumus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem jāveic uzņēmumiem;

l)  paziņojums par pieprasītā EGF atbalsta atbilstību procesuālajiem un materiālajiem Savienības noteikumiem par valsts atbalstu, kā arī paziņojums, kurā izklāstīts, kāpēc saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums neaizstāj pasākumus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem jāveic uzņēmumiem, un pasākumus, kas jānodrošina kompetentajām iestādēm, kuras ir atbildīgas par aktīviem darba tirgus pasākumiem un pasīviem sociālās aizsardzības pasākumiem;

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

11. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Vīriešu un sieviešu līdztiesība un nediskriminēšana

Dzimumu līdztiesība un nediskriminēšana

Pamatojums

Dzimumu līdztiesības jēdziens ietver daudz vairāk nekā tikai vīriešu un sieviešu līdztiesību.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija un dalībvalstis nodrošina, ka vīriešu un sieviešu līdztiesība un dzimumu līdztiesības aspekta integrācija ir dažādo EGF finansiālā ieguldījuma īstenošanas posmu neatņemama sastāvdaļa un tiek veicināta šo posmu īstenošanas gaitā.

Komisija un dalībvalstis nodrošina, ka dzimumu līdztiesība un dzimumu līdztiesības aspekta integrācija ir dažādo EGF finansiālā ieguldījuma īstenošanas posmu neatņemama sastāvdaļa un tiek veicināta šo posmu īstenošanas gaitā.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

12. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Ja Komisija sniedz tehnisko palīdzību netiešā pārvaldībā, tā nodrošina to trešo personu iecelšanas procedūras pārredzamību, kuras veic attiecīgos uzdevumus, kā arī informē visas EGF ieinteresētās personas, tostarp Eiropas Parlamentu, par šajā nolūkā izraudzīto apakšuzņēmēju.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

13. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai uzlabotu EGF efektivitāti un nodrošinātu, ka Savienības pilsoņi un darba ņēmēji zina par EGF, Komisija, pamatojoties uz savu pieredzi, īsteno informācijas un komunikācijas pasākumus par EGF lietām un iznākumiem.

Lai uzlabotu EGF efektivitāti un nodrošinātu, ka Savienības pilsoņi un darba ņēmēji zina par EGF, Komisija, pamatojoties uz savu pieredzi un dalībvalstu sniegtajiem novērtējumiem, īsteno informācijas un komunikācijas pasākumus par EGF lietām un iznākumiem.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Piedāvāto pasākumu EGF līdzfinansēšanas likmi saskaņo ar augstāko ESF+ līdzfinansēšanas likmi attiecīgajā dalībvalstī.

2.  Piedāvāto pasākumu EGF līdzfinansēšanas likme nepārsniedz 70 % no 9. pantā minētajām kopējām aplēstajām izmaksām.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

16.a pants

 

Ārkārtējos gadījumos un ja Fondam pieejamie atlikušie finanšu resursi gadā, kurā notiek liels pārstrukturēšanas pasākums, nav pietiekami, lai segtu palīdzības apjomu, ko par vajadzīgu uzskata budžeta lēmējinstitūcija, Komisija var ieteikt starpību finansēt no nākošajā gadā Fondam paredzētā finansējuma. Visos apstākļos ievēro Fonda gada budžeta maksimālo apjomu gadā, kurā noticis liels pārstrukturēšanas pasākums, un nākamajā gadā.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

19.a pants

 

Regulas 20. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētais atbalsta saņēmēju apsekojums tiek veikts, pamatojoties uz modeli, ko ar īstenošanas aktu nosaka Komisija. Lai nodrošinātu vienādus šā panta īstenošanas nosacījumus, Komisija pieņem īstenošanas aktu, kurā nosaka modeli, kas izmantojams atbalsta saņēmēju apsekojuma sagatavošanā, saskaņā ar 26. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

20. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d)  rezultāti, kas gūti atbalsta saņēmēju apsekojumā, kas veikts sešus mēnešus pēc īstenošanas perioda beigām un kurā ietver jūtamas pārmaiņas saistībā ar atbalsta saņēmēju nodarbināmību, vai attiecībā uz tiem, kuri jau ir atraduši darbu, – papildu informāciju par atrastā darba kvalitāti, piemēram, darbalaika un atbildības līmeņa izmaiņas vai algas līmeņa izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo darbu, kā arī jomu, kurā persona ir atradusi darbu, un šīs informācijas sadalījumu pēc dzimuma, vecuma grupas un izglītības līmeņa;

d)  rezultāti, kas gūti atbalsta saņēmēju apsekojumā, kas veikts sešu mēnešu laikā pēc īstenošanas perioda beigām un kurā ietver jūtamas pārmaiņas saistībā ar atbalsta saņēmēju nodarbināmību, vai attiecībā uz tiem, kuri jau ir atraduši darbu, – papildu informāciju par atrastā darba kvalitāti, piemēram, darbalaika un atbildības līmeņa izmaiņas vai algas līmeņa izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo darbu, kā arī jomu, kurā persona ir atradusi darbu, un šīs informācijas sadalījumu pēc dzimuma, vecuma grupas un izglītības līmeņa;

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ne vēlāk kā 19. mēneša beigās pēc 15. panta 3. punktā noteiktā perioda beigām attiecīgā dalībvalsts iesniedz vienkāršu datu kopu, kas sniedz informāciju par pielikuma 3. punktā noteikto ilgtermiņa rezultātu rādītāju.

2.  Ne vēlāk kā 19. mēneša beigās pēc 15. panta 3. punktā noteiktā perioda beigām attiecīgā dalībvalsts iesniedz pilnīgu un pienācīgi pārbaudītu vienkāršu datu kopu, kas sniedz informāciju par pielikuma 3. punktā noteikto ilgtermiņa rezultātu rādītāju.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Līdz 2021. gada 1. augustam un pēc tam reizi divos gados Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei vispusīgu, kvantitatīvu un kvalitatīvu ziņojumu par pasākumiem, kas iepriekšējos divos gados veikti saskaņā ar šo regulu un Regulu (ES) Nr. 1309/2013. Ziņojumā galveno uzmanību pievērš EGF sasniegtajiem rezultātiem un jo īpaši ietver informāciju, kas saistīta ar iesniegtajiem pieteikumiem, pieņemtajiem lēmumiem, finansētajiem pasākumiem, tostarp statistiku par pielikumā noteiktajiem rādītājiem, un šādu pasākumu papildināmību ar pasākumiem, kas finansēti no citiem Savienības fondiem, jo īpaši ESF+, un informāciju par veikto finansiālo ieguldījumu izbeigšanu, kā arī norāda informāciju par pieteikumiem, kuri noraidīti vai kuru finansējuma apmērs samazināts nepietiekamu apropriāciju vai neatbilstības dēļ.

1.  Līdz 2021. gada 1. augustam un pēc tam reizi divos gados Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei vispusīgu, kvantitatīvu un kvalitatīvu ziņojumu par pasākumiem, kas iepriekšējos divos gados veikti saskaņā ar šo regulu un Regulu (ES) Nr. 1309/2013. Ziņojumā galveno uzmanību pievērš EGF sniegumam un sasniegtajiem rezultātiem, salīdzinot tos ar noteiktajiem mērķiem, un jo īpaši ietver informāciju, kas saistīta ar pareizu finanšu pārvaldību, iesniegtajiem pieteikumiem, pieņemtajiem lēmumiem, finansētajiem pasākumiem, tostarp statistiku par pielikumā noteiktajiem rādītājiem, un šādu pasākumu papildināmību ar pasākumiem, kas finansēti no citiem Savienības fondiem, jo īpaši ESF+, un informāciju par veikto finansiālo ieguldījumu izbeigšanu, kā arī norāda informāciju par pieteikumiem, kuri noraidīti vai kuru finansējuma apmērs samazināts nepietiekamu apropriāciju vai neatbilstības dēļ.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Reizi četros gados Komisija pēc savas iniciatīvas un ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm veic EGF finansiālo ieguldījumu novērtējumu.

1.  Reizi četros gados Komisija pēc savas iniciatīvas un ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm veic EGF finansiālo ieguldījumu novērtējumu. Minētajā novērtējumā jo īpaši iekļauj informāciju par EGF finansiālā ieguldījuma sniegumu, Eiropas pievienoto vērtību un pareizu finanšu pārvaldību.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF)

Atsauces

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CONT

11.6.2018

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Gilles Pargneaux

11.7.2018

Pieņemšanas datums

15.11.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

19

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Caterina Chinnici, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Richard Sulík

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Richard Sulík

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


Reģionālās attīstības komitejaS ATZINUMS (26.10.2018)

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Tamás Deutsch

ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) tikai izveidots 2007. gadā, lai novērstu nelabvēlīgās sekas, ar kurām saskaras visneaizsargātākie un vismazkvalificētākie darba ņēmēji, kas zaudējuši darbu dēļ izmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos. Līdzfinansējot aktīvas darba tirgus politikas pasākumus, EGF mērķis ir atvieglināt darba ņēmēju un jo īpaši mazāk aizsargātu, vecāka gadagājuma un gados jaunu bezdarbnieku, kas strādājuši jomās un nozarēs, kurās būtiski traucēta ekonomiskā darbība, reintegrāciju darba tirgū vai kļūšanu var pašnodarbinātajiem. Praksē pierādītā EGF kā sociālās politikas instrumenta pievienotā vērtība balstās uz to, ka EGF sniedz redzamu, mērķorientētu finansiālu atbalstu personalizētām programmām, kas paredzētas kolektīvi atlaistu darba ņēmēju pārkvalifikācijai un reintegrācijai darba tirgū.

Referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu turpināt EGF pasākumus pēc 2020. gada. Tajā apliecināta politiskā griba nostiprināt cilvēku tiesības uz kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību, apmācību un mūžizglītību, lai ļaudis varētu saglabāt un iegūt prasmes, kas ļauj pilnībā piedalīties sabiedrības dzīvē un sekmīgi mainīt nodarbošanos darba tirgū.

Jo īpaši atzinīgi referents vērtē EGF darbības jomas paplašināšanu, kurā tagad iekļauti jauni motīvi saimnieciskās darbības traucējumiem, piemēram, tādi kā automatizācija un digitalizācija, lai ņemtu vērā jaunās problēmas darba tirgū. Tāpēc referents uzskata, ka šā fonda nosaukums vairs nav piemērots, jo tagad tas risina arī citas problēmas, ne tikai globalizācijas sekas, un līdz ar to būtu jāapsver fonda nosaukuma maiņa.

Turklāt referents uzsver, ka vēl vairāk ir jāsamazina pieteikumu izskatīšanas laiks un jāvienkāršo procedūras, lai lēmumus par EGF mobilizāciju pieņemtu ātri un bez kavēšanās, un līdz ar to darbu zaudējušie cilvēki drīzāk saņemtu atbalstu.

Visbeidzot, nolūkā palielināt iespēju, ka Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda atbalstu saņemtu mazākas atlaisto darba ņēmēju grupas un samazināt administratīvos šķēršļus, kas liedz dalībvalstīm pietiekties atbalstam, referents iesaka ierosināto 250 zaudēto darbvietu slieksni pazemināt līdz 150 darbvietām: pašlaik apjomīgas atlaišanas notiek retāk un lielu skaitu darbvietu nodrošina MVU. Līdz ar to šāda izmaiņa varētu pozitīvi ietekmēt potenciālo atbalsta saņēmēju situāciju un visos Eiropas Savienības reģionos palielināt darba ņēmēju iespējas atrast jaunu darbu.

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Fondu īstenošanā būtu jāievēro Līguma par Eiropas Savienību (“LES”) 3. pantā un LESD 10. pantā izklāstītie horizontālie principi, tostarp LES 5. pantā noteiktie subsidiaritātes un proporcionalitātes principi, ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu. Dalībvalstīm un Komisijai būtu jācenšas novērst nevienlīdzību un veicināt sieviešu un vīriešu līdztiesību, iekļaut dzimumu līdztiesības aspektu, kā arī apkarot diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ. Fondu mērķi būtu jāsasniedz, pamatojoties uz ilgtspējīgu attīstību un Savienībā atbalstot mērķi saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides kvalitāti, kā noteikts LESD 11. pantā un 191. panta 1. punktā, ņemot vērā principu “piesārņotājs maksā”.

(1)  Fondu īstenošanā būtu jāievēro Līguma par Eiropas Savienību (“LES”) 3. pantā un LESD 9. un 10. pantā izklāstītie horizontālie principi, tostarp LES 5. pantā noteiktie nediskriminācijas, subsidiaritātes un proporcionalitātes principi, ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu. Dalībvalstīm un Komisijai būtu jācenšas novērst nevienlīdzību un veicināt sieviešu un vīriešu līdztiesību, iekļaut dzimumu līdztiesības aspektu, kā arī apkarot diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ. Fondu mērķi būtu jāsasniedz, pamatojoties uz ilgtspējīgu attīstību, ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAS) un saistībām, ko Savienība uzņēmusies Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām 21. Pušu konferences ietvaros pieņemtajā Parīzes 2015. gada nolīgumā par klimata pārmaiņām (“Parīzes nolīgums”), atbalstot mērķi saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides kvalitāti, kā noteikts LESD 11. pantā un 191. panta 1. punktā, ņemot vērā principu “piesārņotājs maksā”.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Padome 2017. gada 20. jūnijā apstiprināja Savienības atbildes reakciju16 uz ANO Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam17 – ilgtspējīga Eiropas nākotne. Padome uzsvēra, cik svarīgi ir līdzsvaroti un integrēti panākt ilgtspējīgu attīstību trīs dimensijās (ekonomiskajā, sociālajā un vides). Ir ļoti svarīgi, lai ilgtspējīga attīstība tiktu iekļauta Eiropas politikas satvarā un lai Savienībai būtu vērienīgi mērķi tajās politikas jomās, ko tā izmanto, lai pievērstos globāliem izaicinājumiem. Padome atzinīgi vērtēja Komisijas 2016. gada 22. novembra paziņojumu “Turpmākie pasākumi ilgtspējīgai Eiropas nākotnei” kā pirmo soli ilgtspējīgas attīstības mērķu integrēšanā un ilgtspējīgas attīstības kā būtiska pamatprincipa piemērošanā visām Savienības politikas jomām, tostarp izmantojot tās finanšu instrumentus.

(3)  Padome 2017. gada 20. jūnijā apstiprināja Savienības atbildes reakciju16 uz ANO Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam17 – ilgtspējīga Eiropas nākotne. Padome uzsvēra, cik svarīgi ir līdzsvaroti un integrēti panākt ilgtspējīgu attīstību trīs dimensijās (ekonomiskajā, sociālajā un vides), ietverot arī kultūru. Ir ļoti svarīgi, lai ilgtspējīga attīstība tiktu iekļauta Eiropas politikas satvarā un lai Savienībai būtu vērienīgi mērķi tajās politikas jomās, ko tā izmanto, lai pievērstos globāliem izaicinājumiem. Padome atzinīgi vērtēja Komisijas 2016. gada 22. novembra paziņojumu “Turpmākie pasākumi ilgtspējīgai Eiropas nākotnei” kā pirmo soli ilgtspējīgas attīstības mērķu integrēšanā un ilgtspējīgas attīstības kā būtiska pamatprincipa piemērošanā visām Savienības politikas jomām, tostarp izmantojot tās finanšu instrumentus.

_________________

_________________

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Pārdomu dokumentā par globalizācijas iespēju izmantošanu20 Komisija ar tirdzniecību saistītas globalizācijas un tehnoloģisku pārmaiņu apvienojumu uzskata par galvenajiem faktoriem, kas palielina pieprasījumu pēc kvalificēta darbaspēka un samazina to darbvietu skaitu, kurām vajadzīga zemāka kvalifikācija. Neraugoties uz kopējām milzīgajām priekšrocībām, ko rada atvērtāka tirdzniecība un pasaules valstu ekonomikas turpmāka integrācija, ir jānovērš šīs negatīvās blaknes. Tā kā pašreizējās globalizācijas priekšrocības cilvēku vidū un starp reģioniem jau nav sadalītas vienlīdzīgi, būtiski iespaidojot nelabvēlīgi ietekmētos, pastāv risks, ka aizvien straujāka tehnoloģiju attīstība vēl vairāk palielinās šādu ietekmi. Tāpēc saskaņā ar solidaritātes un ilgtspējības principiem īpaši vajadzēs nodrošināt, ka globalizācijas sniegtās priekšrocības būs taisnīgākas, saskaņojot ekonomisko atvērtību un tehnoloģisko progresu ar sociālo aizsardzību.

(6)  Pārdomu dokumentā par globalizācijas iespēju izmantošanu20 Komisija ar tirdzniecību saistītas globalizācijas un tehnoloģisku pārmaiņu apvienojumu uzskata par galvenajiem faktoriem, kas palielina pieprasījumu pēc kvalificēta darbaspēka un samazina to darbvietu skaitu, kurām vajadzīga zemāka kvalifikācija. Neraugoties uz kopējām milzīgajām priekšrocībām, ko rada atvērtāka tirdzniecība un pasaules valstu ekonomikas turpmāka integrācija, ir jānovērš šīs negatīvās blaknes. Tā kā pašreizējās globalizācijas priekšrocības cilvēku vidū, starp reģioniem un valstīm jau nav sadalītas vienlīdzīgi, būtiski iespaidojot nelabvēlīgi ietekmētos, pastāv risks, ka aizvien straujāka tehnoloģiju attīstība vēl vairāk palielinās šādu ietekmi. Tāpēc saskaņā ar solidaritātes un ilgtspējības principiem īpaši vajadzēs nodrošināt, ka globalizācijas radītās sekas tiek labāk prognozētas un to iespējamās priekšrocības tiek sadalītas taisnīgāk, saskaņojot ekonomisko atvērtību un tehnoloģisko progresu ar spēcīgu nodarbinātības atjaunošanu un sociālo aizsardzību.

_________________

_________________

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_lv.

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_lv.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Pārdomu dokumentā par ES finanšu nākotni21 Komisija uzsver nepieciešamību mazināt ekonomikas un sociālās atšķirības starp dalībvalstīm un to iekšienē. Tāpēc prioritāte ir ieguldīt vienlīdzībā un sociālajā iekļaušanā, izglītībā un apmācībā, kā arī veselības aprūpē.

(7)  Pārdomu dokumentā par ES finanšu nākotni21 Komisija uzsver nepieciešamību mazināt ekonomikas un sociālās atšķirības starp dalībvalstīm un to iekšienē. Tāpēc prioritāte ir ieguldīt ilgtspējīgā attīstībā, vienlīdzībā un sociālajā iekļaušanā, izglītībā un apmācībā, kā arī veselības aprūpē.

_________________

_________________

21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_lv.

21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_lv.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Globalizācija un tehnoloģiskas pārmaiņas, visticamāk, palielinās pasaules ekonomiku mijiedarbību un savstarpējo atkarību. Darbaspēka pārorientēšana ir šādu ekonomikas pārmaiņu neatņemama un nenovēršama daļa. Lai no pārmaiņām gūtais labums tiktu sadalīts taisnīgi, ir ārkārtīgi svarīgi piedāvāt palīdzību darbu zaudējušiem darba ņēmējiem un tiem, kam draud darba zaudēšana. ES kvalitātes sistēma pārmaiņu un pārstrukturēšanās prognozēšanai22 ir Savienības politikas instruments, kas nosaka paraugprakses sistēmu uzņēmuma pārstrukturēšanas prognozēšanai un risināšanai. Tā piedāvā visaptverošu stratēģiju, kā ar atbilstošiem politiskajiem līdzekļiem būtu jārisina ekonomiskās piemērošanās un pārstrukturēšanās problēmas un to ietekme uz nodarbinātību un sociālo jomu. Tā aicina dalībvalstis izmantot ES un valstu finansējumu tā, lai efektīvāk varētu mazināt pārstrukturēšanas negatīvo sociālo ietekmi, jo īpaši negatīvo ietekmi uz nodarbinātību. Galvenie Savienības instrumenti skarto darba ņēmēju palīdzībai ir Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+), kas paredzēts, lai piedāvātu palīdzību preventīvi, un EGF, kas paredzēts, lai nodrošinātu palīdzību, reaģējot negaidītu, lielu pārstrukturēšanas pasākumu gadījumā.

(8)  Globalizācija un tehnoloģiskas, kā arī klimata pārmaiņas, visticamāk, palielinās pasaules ekonomiku mijiedarbību un savstarpējo atkarību. Darbaspēka pārorientēšana ir šādu ekonomikas pārmaiņu neatņemama un nenovēršama daļa. Lai no pārmaiņām gūtais labums tiktu sadalīts taisnīgi, ir ārkārtīgi svarīgi piedāvāt palīdzību darbu zaudējušiem darba ņēmējiem un tiem, kam draud darba zaudēšana. ES kvalitātes sistēma pārmaiņu un pārstrukturēšanās prognozēšanai22 ir Savienības politikas instruments, kas nosaka paraugprakses sistēmu uzņēmuma pārstrukturēšanas prognozēšanai un risināšanai. Tā piedāvā visaptverošu stratēģiju, kā ar atbilstošiem politiskajiem līdzekļiem būtu jārisina ekonomiskās piemērošanās un pārstrukturēšanās problēmas un to ietekme uz nodarbinātību un sociālo jomu. Tā aicina dalībvalstis izmantot ES un valstu finansējumu tā, lai efektīvāk varētu mazināt pārstrukturēšanas negatīvo sociālo ietekmi, jo īpaši negatīvo ietekmi uz nodarbinātību un attiecīgajiem reģioniem. Galvenie Savienības instrumenti skarto darba ņēmēju palīdzībai ir Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+), kas paredzēts, lai piedāvātu palīdzību preventīvi, un EGF, kas paredzēts, lai nodrošinātu palīdzību, reaģējot lielu pārstrukturēšanas pasākumu gadījumā. Īstenojot proaktīvāku pieeju, EGF varētu izmantot, lai palīdzētu darba ņēmējiem, kuriem pagaidām ir darbs, bet kuri drīzumā varētu to zaudēt.

_________________

_________________

22 KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI “ES kvalitātes sistēma pārmaiņu un pārstrukturēšanās prognozēšanai”, (COM(2013)882 final, 13.12.2013.).

22 KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI “ES kvalitātes sistēma pārmaiņu un pārstrukturēšanās prognozēšanai”, (COM(2013)882 final, 13.12.2013.).

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Komisija uzsver, cik liela nozīme joprojām ir EGF kā fondam ar elastīgu pieeju, atbalstot darba ņēmējus, kuri zaudē darbu vērienīgu pārstrukturēšanas pasākumu dēļ, un palīdzot tiem pēc iespējas ātrāk atrast citu darbu. Savienībai būtu jāturpina sniegt darbu zaudējušajiem darba ņēmējiem īpašu vienreizēju atbalstu, lai atvieglotu šo personu reintegrāciju nodarbinātībā reģionos, nozarēs, teritorijās vai darba tirgos, kurus negatīvi ietekmējuši ievērojami ekonomikas traucējumi. Ņemot vērā mijiedarbību un savstarpējo ietekmi, ko rada atvērta tirdzniecība, tehnoloģiskas pārmaiņas vai citi faktori, piemēram, pāreja uz mazoglekļa ekonomiku, un tādēļ apzinoties, ka aizvien grūtāk ir izkristalizēt konkrētu faktoru, kas rada darbvietu zaudēšanu, EGF turpmāk jāizmanto, vienīgi pamatojoties uz pārstrukturēšanas pasākuma būtisko ietekmi. Ņemot vērā EGF mērķi sniegt atbalstu steidzamās situācijās un neparedzētos apstākļos, papildinot vairāk profilaktisku palīdzību, ko piedāvā ESF+, tas aizvien ir elastīgs un īpašs instruments ārpus daudzgadu finanšu shēmas budžeta ierobežojumiem, kā noteikts Komisijas paziņojumā “Mūsdienīgs budžets Savienībai, kas aizsargā, dod iespējas un aizstāv. Daudzgadu finanšu shēma 2021.-2027. gadam” un tā pielikumā27.

(13)  Komisija uzsver, cik liela nozīme joprojām ir EGF kā fondam ar elastīgu pieeju, atbalstot darba ņēmējus, kuri zaudē darbu vērienīgu pārstrukturēšanas pasākumu dēļ, un palīdzot tiem pēc iespējas ātrāk atrast citu darbu. Savienībai būtu jāturpina sniegt darbu zaudējušajiem darba ņēmējiem īpašu vienreizēju atbalstu, lai atvieglotu šo personu reintegrāciju kvalitatīvā un ilgtspējīgā nodarbinātībā (piemēram zaļajās darbavietās) reģionos, nozarēs, teritorijās vai darba tirgos, kurus negatīvi ietekmējuši ievērojami ekonomikas traucējumi. Ņemot vērā mijiedarbību un savstarpējo ietekmi, ko rada atvērta tirdzniecība, tehnoloģiskas pārmaiņas vai citi faktori, piemēram, plānotā pāreja uz mazoglekļa ekonomiku, jo īpaši reģionos, kurus ietekmē atteikšanās no ogļu kurināmā, un tādēļ apzinoties, ka aizvien grūtāk ir izkristalizēt konkrētu faktoru, kas rada darbvietu zaudēšanu, EGF turpmāk jāizmanto, vienīgi pamatojoties uz pārstrukturēšanas pasākuma būtisko ietekmi. Ņemot vērā EGF mērķi sniegt atbalstu steidzamās situācijās un neparedzētos apstākļos, papildinot vairāk profilaktisku palīdzību, ko piedāvā ESF+, tas aizvien ir elastīgs un īpašs instruments ārpus daudzgadu finanšu shēmas budžeta ierobežojumiem, kā noteikts Komisijas paziņojumā “Mūsdienīgs budžets Savienībai, kas aizsargā, dod iespējas un aizstāv. Daudzgadu finanšu shēma 2021.-2027. gadam” un tā pielikumā27.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13a)  Ogļu ieguves samazināšana un pāreja uz alternatīviem enerģijas avotiem, kas ietilpst Eiropas klimata pārmaiņu politikas prasībās, izvirza lielus uzdevumus atsevišķiem reģioniem, kuros dominē ogļu ieguve. Jo īpaši ogļu ieguves reģionos atteikšanās no ogļu kurināmā radīs ekonomisku slogu un darbvietu zuduma risku. Šādas strukturālas pārmaiņas ir jāmīkstina, jāatbalsta un jāpadara izturamas nodarbinātības ziņā.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Kā jau norādīts, lai EGF varētu turpināt darboties kā Eiropas mēroga instruments, atbalsta pieteikums būtu jāiesniedz tad, ja liels pārstrukturēšanas pasākums būtiski ietekmē vietējo vai reģionālo ekonomiku. Šāda ietekme būtu jānosaka, pamatojoties uz zaudēto darbvietu minimālo skaitu konkrētā pārskata periodā. Ņemot vērā starpposma novērtējuma konstatējumus, jānosaka 250 zaudētu darbvietu slieksnis četru mēnešu (vai konkrētās nozarēs – sešu mēnešu) pārskata periodā. Ņemot vērā to, ka darbinieku atlaišanas viļņiem dažādās nozarēs vienā un tajā pašā reģionā ir vienlīdz būtiska ietekme uz vietējo darba tirgu, jābūt iespējai iesniegt arī reģionu pieteikumus. Nelielos darba tirgos, piemēram, mazās dalībvalstīs vai attālos reģionos, tostarp tālākos reģionos, kā minēts LESD 349. pantā, vai ārkārtējos apstākļos pieteikumus varētu iesniegt arī tad, ja zaudēto darbvietu skaits ir mazāks.

(14)  Kā jau norādīts, lai EGF varētu turpināt darboties kā Eiropas mēroga instruments, atbalsta pieteikums būtu jāiesniedz tad, ja liels pārstrukturēšanas pasākums būtiski ietekmē vietējo vai reģionālo ekonomiku, jo īpaši mononozaru reģionos. Šāda ietekme būtu jānosaka, pamatojoties uz zaudēto darbvietu minimālo skaitu konkrētā pārskata periodā. Ņemot vērā starpposma novērtējuma konstatējumus, jānosaka minimālais 150 zaudētu darbvietu slieksnis sešu mēnešu pārskata periodā. Ņemot vērā to, ka darbinieku atlaišanas viļņiem dažādās nozarēs vienā un tajā pašā reģionā vai kaimiņu, vai pārrobežu reģionos ir vienlīdz būtiska ietekme uz vietējo darba tirgu, jābūt iespējai iesniegt arī reģionu pieteikumus un sniegt efektīvu atbalstu darba ņēmējiem, kā arī jāņem vērā konkrēto nozaru īpatnības. Nelielos darba tirgos, piemēram, mazās dalībvalstīs vai attālos reģionos, tostarp tālākos reģionos, kā minēts LESD 349. pantā, vai ārkārtējos apstākļos, piemēram, reģionos, kurus jau ir īpaši ietekmējis nozīmīgs bezdarba līmenis, pieteikumus varētu iesniegt arī tad, ja zaudēto darbvietu skaits ir mazāks.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Darbu zaudējušiem darba ņēmējiem un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies, vajadzētu būt vienlīdzīgai piekļuvei EGF neatkarīgi no darba līguma vai darba attiecību veida. Tādēļ šajā regulā darbu zaudējušie darba ņēmēji, kā arī pašnodarbinātas personas, kuru darbība ir beigusies, būtu jāuzskata par iespējamiem EGF atbalsta saņēmējiem.

(18)  Darbu zaudējušiem darba ņēmējiem un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies, vajadzētu būt vienlīdzīgai piekļuvei EGF neatkarīgi no darba līguma vai darba attiecību veida. Tādēļ šajā regulā darbu zaudējušie darba ņēmēji neatkarīgi no tā, vai viņiem ir terminēts vai beztermiņa darba līgums, vai viņi ir pagaidu darba aģentūras darbinieki, kā arī pašnodarbinātas personas, tostarp mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu īpašnieki vadītāji, kuru darbība ir beigusies, būtu jāuzskata par iespējamiem EGF atbalsta saņēmējiem.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  EGF finansiālie ieguldījumi galvenokārt būtu jāvelta aktīviem darba tirgus pasākumiem, kas paredzēti, lai atbalsta saņēmējus ātri reintegrētu ilgtspējīgā nodarbinātībā vai nu sākotnējā darbības nozarē, vai kādā citā nozarē. Pasākumos būtu jāatspoguļo vietējā vai reģionālā darba tirgus paredzamās vajadzības. Tomēr visos attiecīgos gadījumos būtu jāatbalsta arī darbu zaudējušo darba ņēmēju mobilitāte, lai tiem palīdzētu atrast jaunu darbu citur. Īpašu uzmanību pievērš digitālajā laikmetā vajadzīgu prasmju izplatīšanai. Finansiālu pabalstu iekļaušana saskaņotajā individualizēto pakalpojumu kopumā būtu jāierobežo. Uzņēmumus varētu mudināt piedalīties EGF atbalstīto pasākumu valsts līdzfinansējumā.

(19)  EGF finansiālie ieguldījumi galvenokārt būtu jāvelta aktīviem darba tirgus pasākumiem un personalizētiem pakalpojumiem, kas paredzēti, lai atbalsta saņēmējus ātri reintegrētu kvalitatīvā un ilgtspējīgā nodarbinātībā vai nu sākotnējā darbības nozarē, vai kādā citā nozarē, iekļaujot viņus pārkvalifikācijas un prasmju uzlabošanas programmās. Pasākumos būtu jāatspoguļo vietējā, reģionālā vai valsts darba tirgus paredzamās vajadzības. Tomēr visos attiecīgos gadījumos būtu jāatbalsta arī darbu zaudējušo darba ņēmēju brīvprātīga un taisnīga mobilitāte, lai tiem palīdzētu atrast jaunu darbu citur vai citos reģionos. Īpašu uzmanību pievērš digitālajā laikmetā vajadzīgu prasmju izplatīšanai un piekļuvei digitālajai tehnoloģijai. Finansiālu pabalstu iekļaušana saskaņotajā individualizēto pakalpojumu kopumā būtu stingri jāierobežo. Finansiālajam ieguldījumam būtu jāpapildina, nevis jāaizstāj jebkādas dalībvalstu vai uzņēmumu finanšu saistības, kas uzņemtas saskaņā ar tiesību aktiem vai kolektīviem nolīgumiem. Uzņēmumus būtu jāmudina iesaistīties atbalstīto pasākumu valsts līdzfinansējumā.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20)  Izstrādājot saskaņoto aktīvu darba tirgus politikas pasākumu kopumu, dalībvalstīm būtu jāizvēlas pasākumi, kas būtiski uzlabos atbalsta saņēmēju nodarbināmību. Dalībvalstīm būtu jācenšas panākt, lai pēc iespējas lielāks skaits atbalsta saņēmēju, kuri piedalās šajos pasākumus, atrastu ilgtspējīgu darbu iespējami īsā laikā sešu mēnešu laikposmā, pirms ir jāiesniedz noslēguma ziņojums par finansiālā ieguldījuma īstenošanu.

(20)  Izstrādājot saskaņoto aktīvu darba tirgus politikas pasākumu kopumu, dalībvalstīm būtu jāizvēlas pasākumi, kas būtiski uzlabos atbalsta saņēmēju nodarbināmību. Dalībvalstīm būtu jācenšas panākt, lai pēc iespējas lielāks skaits atbalsta saņēmēju, kuri piedalās šajos pasākumus, atrastu ilgtspējīgu, kvalitatīvu darbu iespējami īsā laikā sešu mēnešu laikposmā, pirms ir jāiesniedz noslēguma ziņojums par finansiālā ieguldījuma īstenošanu.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  Izstrādājot saskaņoto aktīvu darba tirgus politikas pasākumu kopumu, dalībvalstīm īpaša uzmanība būtu jāpievērš nelabvēlīgā situācijā esošiem atbalsta saņēmējiem, tostarp gados jauniem un gados vecākiem bezdarbniekiem, kā arī tiem, kuriem draud nabadzība, ņemot vērā to, ka minētās grupas saskaras ar īpašām grūtībām saistībā ar atgriešanos darba tirgū. Tomēr EGF īstenošanā būtu jāievēro un jāveicina dzimumu līdztiesības un nediskriminācijas principi, kas ir daļa no Savienības pamatvērtībām un iekļauti Eiropas sociālo tiesību pīlārā.

(21)  Izstrādājot saskaņoto aktīvu darba tirgus politikas pasākumu kopumu, dalībvalstīm īpaša uzmanība būtu jāpievērš nelabvēlīgā situācijā esošiem, mazizglītotiem vai nepietiekami apmācītiem atbalsta saņēmējiem, tostarp gados jauniem un gados vecākiem bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti, kā arī tiem, kuriem draud nabadzība un kuri dzīvo izolētos vai nepieejamos apvidos, ņemot vērā to, ka minētās grupas saskaras ar īpašām grūtībām saistībā ar atgriešanos darba tirgū. Tomēr EGF īstenošanā būtu jāievēro un jāveicina dzimumu līdztiesības un nediskriminācijas principi, kas ir daļa no Savienības pamatvērtībām un iekļauti Eiropas sociālo tiesību pīlārā.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  Lai efektīvi un ātri atbalstītu atbalsta saņēmējus, dalībvalstīm būtu jādara viss iespējamais, lai iesniegtu pilnīgus pieteikumus EGF finansiālā ieguldījuma saņemšanai. Ja Komisijai ir nepieciešama papildu informācija pieteikuma izvērtēšanai, papildu informācijas sniegšana būtu jāierobežo laikā.

(22)  Lai efektīvi un ātri atbalstītu atbalsta saņēmējus, dalībvalstīm pēc iespējas drīzāk būtu jādara viss iespējamais, lai iesniegtu pilnīgus pieteikumus EGF finansiālā ieguldījuma saņemšanai, un Eiropas iestādēm būtu jādara viss iespējamais, lai tos ātri izvērtētu. Ja Komisijai ir nepieciešama papildu informācija pieteikuma izvērtēšanai, papildu informācijas sniegšana būtu jāierobežo laikā.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25)  Būtu jāiekļauj īpaši noteikumi par informācijas un komunikācijas pasākumiem attiecībā uz EGF lietām un iznākumiem.

(25)  Būtu jāiekļauj īpaši noteikumi par informācijas un komunikācijas pasākumiem attiecībā uz EGF lietām un iznākumiem. Ziņojumiem par katru EGF procedūru vajadzētu būt pieejamiem un standartizētiem veikto pasākumu un rezultātu ziņā. Tas ļautu vēl labāk salīdzināt procedūras, lai dalībvalstis varētu apmainīties ar labas prakses pieredzi.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(29)  Atbalsta saņēmēju interesēs palīdzība būtu jādara pieejama pēc iespējas ātrāk un efektīvāk. EGF lēmumu pieņemšanas procesā iesaistītajām dalībvalstīm un Savienības iestādēm būtu jādara viss iespējamais, lai mazinātu pieteikumu izskatīšanas laiku un vienkāršotu procedūras, nodrošinot, ka lēmumi par EGF izmantošanu tiek pieņemti ātri un bez sarežģījumiem. Tādēļ turpmāk lēmumu par Komisijas iesniegtajiem līdzekļu pārvietojumu pieprasījumiem pieņems budžeta iestāde, un Komisijas priekšlikums par EGF izmantošanu vairs nebūs nepieciešams.

(29)  Atbalsta saņēmēju interesēs palīdzība būtu jāsniedz ātri un efektīvi. EGF lēmumu pieņemšanas procesā iesaistītajām dalībvalstīm un Savienības iestādēm būtu jādara viss iespējamais, lai mazinātu pieteikumu izskatīšanas laiku un vienkāršotu un pielāgotu procedūras konkrētām vajadzībām, nodrošinot, ka lēmumi par EGF izmantošanu tiek pieņemti ātri un bez sarežģījumiem. Tādēļ turpmāk lēmumu par Komisijas iesniegtajiem līdzekļu pārvietojumu pieprasījumiem pieņems budžeta iestāde, un Komisijas priekšlikums par EGF izmantošanu vairs nebūs nepieciešams.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

EGF sekmē labāku globalizācijas un tehnoloģisko sasniegumu sniegto ieguvumu sadalījumu, palīdzot darbu zaudējušiem darba ņēmējiem pielāgoties strukturālām pārmaiņām. EGF palīdz īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlārā noteiktos principus un uzlabot sociālo un ekonomisko kohēziju starp reģioniem un dalībvalstīm.

EGF sekmē labāku globalizācijas un tehnoloģisko sasniegumu sniegto ieguvumu sadalījumu, jauna darba atrašanas nolūkā palīdzot darbu zaudējušiem darba ņēmējiem pielāgoties strukturālām pārmaiņām, kuras radījusi globalizācija un tehnoloģiskas pārmaiņas, kā arī pāreja uz klimatam draudzīgu, energoefektīvu un resursefektīvu aprites ekonomiku. EGF palīdz īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlārā noteiktos principus un uzlabot sociālo, ekonomisko un teritoriālo kohēziju starp visiem reģioniem un dalībvalstīm un papildina Eiropas Sociālā fonda finansētos pasākumus..

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Programmas vispārīgais mērķis ir apliecināt solidaritāti un sniegt atbalstu darbu zaudējušiem darba ņēmējiem un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies negaidītu, lielu pārstrukturēšanas pasākumu laikā, kā minēts 5. pantā.

1.  Programmas vispārīgais mērķis ir apliecināt solidaritāti un finansiāli atbalstīt pasākumus, kuru mērķis ir pēc iespējas drīzāk reintegrēt darba tirgū darbu zaudējušus darba ņēmējus neatkarīgi no tā, vai viņiem ir noslēgts terminēts vai beztermiņa darba līgums un vai viņi ir pagaidu darba aģentūras darbinieki, kā arī pašnodarbinātas personas, kuru darbība ir beigusies lielu pārstrukturēšanas pasākumu laikā, kā minēts 5. pantā.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  EGF konkrētais mērķis ir piedāvāt palīdzību negaidītu, lielu pārstrukturēšanas pasākumu gadījumos, jo īpaši tādos, ko izraisījušas ar globalizāciju saistītas problēmas, piemēram, izmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, tirdzniecības strīdi, finanšu vai ekonomikas krīze, pāreja uz mazoglekļa ekonomiku, vai kas notikuši digitalizācijas vai automatizācijas rezultātā. Īpašu uzmanību pievērš pasākumiem, kas paredzēti, lai palīdzētu visnelabvēlīgākā situācijā esošajām iedzīvotāju grupām.

2.  EGF konkrētais mērķis ir piedāvāt palīdzību lielu pārstrukturēšanas pasākumu gadījumos, jo īpaši tādos, ko izraisījušas ar globalizāciju saistītas problēmas, piemēram, izmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, ekonomikas nozaru pārstrukturizācija vai izzušana, konkurence ar ārpussavienības konkurentiem, kuri saistībā ar ES konkurences noteikumiem atrodas privileģētā situācijā, tirdzniecības strīdi starp ES un trešām valstīm, finanšu vai ekonomikas krīze, pāreja uz mazoglekļa ekonomiku, jo īpaši reģionos, kurus ietekmējusi atteikšanās no ogļu kurināmā, vai kas notikuši digitalizācijas vai automatizācijas rezultātā. Īpašu uzmanību pievērš pasākumiem, kas paredzēti, lai palīdzētu visnelabvēlīgākā situācijā esošajām iedzīvotāju grupām. No fonda finansēto darbību mērķis ir nodrošināt, lai visi darba ņēmēji, kuri piedalās šajos pasākumos, atrastu kvalitatīvu un ilgtspējīgu darbu sešos mēnešos no pieteikuma iesniegšanas dienas.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  “darbu zaudējis darba ņēmējs” ir darba ņēmējs, kura nodarbinātība tiek pārtraukta pirms laika, viņu atlaižot, vai kura līgums netiek atjaunots ekonomisku apsvērumu dēļ;

(a)  “darbu zaudējis darba ņēmējs” ir darba ņēmējs, tostarp pagaidu darba aģentūras darbinieks, kura nodarbinātība tiek pārtraukta pirms laika, viņu atlaižot, vai kura līgums netiek atjaunots ekonomisku apsvērumu dēļ;

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  “pašnodarbināta persona” ir persona, kas nodarbina mazāk nekā 10 darba ņēmējus;

(b)  “pašnodarbināta persona” ir persona, tostarp uzņēmuma īpašnieks–pārvaldītājs, kas nodarbina mazāk nekā 15 darba ņēmējus;

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  "pārstrukturizācija” ir jebkura tendence darba tirgū, kas izraisa atlaišanu, kurai ir būtiska ietekme uz ekonomiku konkrētā teritorijā;

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  vairāk nekā 250 darbu zaudējušu darba ņēmēju vai pašnodarbinātu personu darbības beigšanos četru mēnešu pārskata periodā kādā dalībvalsts uzņēmumā, tostarp tā piegādes uzņēmumos vai pakārtotās ražošanas uzņēmumos;

(a)  vismaz 150 darbu zaudējušu darba ņēmēju vai pašnodarbinātu personu darbības beigšanos sešu mēnešu pārskata periodā kādā dalībvalsts uzņēmumā vai kaimiņu dalībvalstu pārrobežu reģionos, tostarp tā piegādes uzņēmumos vai pakārtotās ražošanas uzņēmumos;

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  vairāk nekā 250 darbu zaudējušu darba ņēmēju vai pašnodarbinātu personu darbības beigšanos sešu mēnešu pārskata periodā, īpaši MVU, kas darbojas vienā saimnieciskās darbības nozarē, kas definēta NACE 2. red. nodaļas līmenī, un kuri atrodas vienā vai divos kaimiņu reģionos, kas definēti NUTS 2. līmenī, vai vairāk nekā divos kaimiņu reģionos, kas definēti NUTS 2. līmenī, ja divos reģionos kopā skarti vairāk nekā 250 darba ņēmēju vai pašnodarbinātu personu;

(b)  vismaz 150 darbu zaudējušu darba ņēmēju vai pašnodarbinātu personu darbības beigšanos sešu mēnešu pārskata periodā, īpaši MVU, kas darbojas vienā saimnieciskās darbības nozarē, kas definēta NACE 2. red. nodaļas līmenī, un kuri atrodas vienā vai divos kaimiņu reģionos, kas definēti NUTS 2. līmenī, vai vairāk nekā divos kaimiņu reģionos, kas definēti NUTS 2. līmenī, ja divos reģionos kopā skarti vairāk nekā 150 darba ņēmēju vai pašnodarbinātu personu;

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  vairāk nekā 250 darbu zaudējušu darba ņēmēju vai pašnodarbinātu personu darbības beigšanos četru mēnešu pārskata periodā, īpaši MVU, kas darbojas vienā vai dažādās saimnieciskās darbības nozarēs, kas definētas NACE 2. red. nodaļas līmenī, un atrodas vienā reģionā, kas definēts NUTS 2. līmenī.

(c)  vismaz 150 darbu zaudējušu darba ņēmēju vai pašnodarbinātu personu darbības beigšanos sešu mēnešu pārskata periodā, īpaši MVU, kas darbojas vienā vai dažādās saimnieciskās darbības nozarēs, kas definētas NACE 2. red. nodaļas līmenī, un atrodas vienā reģionā, kas definēts NUTS 2. līmenī.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Nelielos darba tirgos vai ārkārtas apstākļos, jo īpaši attiecībā uz pieteikumiem, kuros iesaistīti MVU, ja pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts tos pienācīgi pamatojusi, finansiālā ieguldījuma pieteikumu saskaņā ar šo pantu var uzskatīt par pieņemamu, kaut arī 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā minētie kritēriji nav pilnībā izpildīti, ja darba ņēmēju atlaišanai ir būtiska ietekme uz nodarbinātību un vietējo vai reģionālo ekonomiku. Pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts precizē, kurš no 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā minētajiem intervences kritērijiem nav pilnībā izpildīts. Ārkārtas apstākļos veikto ieguldījumu kopsumma nedrīkst pārsniegt 15 % no EGF gada maksimālās summas.

3.  Nelielos darba tirgos vai ārkārtas apstākļos, jo īpaši attiecībā uz pieteikumiem, kuros iesaistīti MVU, ja pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts tos pienācīgi pamatojusi, finansiālā ieguldījuma pieteikumu saskaņā ar šo pantu var uzskatīt par pieņemamu, kaut arī 2. punkta a), b) vai c) apakšpunktā minētie kritēriji nav pilnībā izpildīti, ja darba ņēmēju atlaišanai ir būtiska ietekme uz nodarbinātību un vietējo vai reģionālo ekonomiku, jo īpaši mononozaru apvidos. Pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts precizē, kurš no 2. punkta a), b) vai c) apakšpunktā minētajiem intervences kritērijiem nav pilnībā izpildīts. Ārkārtas apstākļos veikto ieguldījumu kopsumma nedrīkst pārsniegt 15 % no EGF gada maksimālās summas.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Finansiālu ieguldījumu no EGF var sniegt aktīviem darba tirgus pasākumiem, kas ir daļa no saskaņotā individualizēto pakalpojumu kopuma un kas paredzēti, lai veicinātu paredzēto atbalsta saņēmēju un jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošu atlaistu darba ņēmēju reintegrāciju nodarbinātībā vai pašnodarbinātībā.

Finansiālu ieguldījumu no EGF var sniegt aktīviem darba tirgus pasākumiem, kas ir daļa no saskaņotā individualizēto pakalpojumu kopuma un kas paredzēti, lai veicinātu paredzēto atbalsta saņēmēju un jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošu atlaistu darba ņēmēju reintegrāciju kvalitatīvā un ilgtspējīgā nodarbinātībā vai pašnodarbinātībā.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Digitālajā rūpniecības laikmetā nepieciešamo prasmju izplatīšana ir obligāts horizontāls elements ikvienā piedāvātajā individualizēto pakalpojumu kopumā. Apmācības līmeni pielāgo kvalifikācijām un attiecīgā atbalsta saņēmēja vajadzībām.

Digitālajā rūpniecības laikmetā energoefektīvā un resursefektīvā aprites ekonomikā nepieciešamo prasmju izplatīšana ir obligāts horizontāls elements ikvienā piedāvātajā individualizēto pakalpojumu kopumā. Apmācības līmeni pielāgo kvalifikācijām un attiecīgā atbalsta saņēmēja vajadzībām.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – 3. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  īpaši pasākumi, kas ir ierobežoti laikā, piemēram, pabalsti darba meklēšanai, stimuli darba devējiem, lai veicinātu darbā pieņemšanu, mobilitātes pabalsti, apmācības vai uzturēšanās pabalsti, tostarp pabalsti aprūpētājiem.

(b)  īpaši pasākumi, kas ir ierobežoti laikā, piemēram, pabalsti darba meklēšanai, stimuli darba devējiem, lai veicinātu darbā pieņemšanu, mobilitātes un pārtikas pabalsti, apmācības vai uzturēšanās pabalsti, tostarp pabalsti aprūpētājiem. Šīs darbības ir atkarīgas no tā, vai paredzētie atbalsta saņēmēji piedalās darba meklēšanas vai apmācības pasākumos.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Izstrādājot saskaņoto individualizēto pakalpojumu kopumu, ņem vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes. Saskaņotais pakalpojumu kopums ir saderīgs ar pāreju uz resursu ziņā efektīvu un ilgtspējīgu ekonomiku, kā arī pievērš uzmanību digitālās rūpniecības laikmetā vajadzīgu prasmju izplatīšanai un ņem vērā pieprasījumu vietējā darba tirgū.

Izstrādājot saskaņoto individualizēto pakalpojumu kopumu, ņem vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes. Saskaņotais pakalpojumu kopums ir saderīgs ar pāreju uz videi draudzīgu, resursefektīvu un ilgtspējīgu aprites ekonomiku, atsakoties no ogļu ieguves reģionos, kā arī pievērš uzmanību digitālās rūpniecības laikmetā vajadzīgu prasmju izplatīšanai un ņem vērā pieprasījumu vietējā darba tirgū.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Saskaņoto pakalpojumu kopumu izstrādā, apspriežoties ar paredzētajiem atbalsta saņēmējiem vai to pārstāvjiem, vai sociālajiem partneriem.

3.  Saskaņoto pakalpojumu kopumu izstrādā, apspriežoties ar paredzētajiem atbalsta saņēmējiem vai to pārstāvjiem un sociālajiem partneriem.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Desmit darbdienu laikā no pieteikuma iesniegšanas vai attiecīgā gadījumā no dienas, kad Komisijas rīcībā ir pieteikuma tulkojums, atkarībā no tā, kurš datums ir vēlāk, Komisija informē dalībvalsti par jebkādu papildu informāciju, kas tai ir vajadzīga pieteikuma izvērtēšanai.

2.  Desmit darbdienu laikā no pieteikuma iesniegšanas vai attiecīgā gadījumā no dienas, kad Komisijas rīcībā ir pieteikuma tulkojums, atkarībā no tā, kurš datums ir vēlāk, Komisija apliecina pieteikuma saņemšanu un informē dalībvalsti par jebkādu papildu informāciju, kas tai ir vajadzīga pieteikuma izvērtēšanai.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Pamatojoties uz dalībvalsts sniegto informāciju, Komisija pabeidz izvērtēt pieteikuma atbilstību finansiāla ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem 60 darbdienu laikā pēc pilnīga pieteikuma vai attiecīgā gadījumā pieteikuma tulkojuma saņemšanas. Ja Komisija izņēmuma kārtā nevar minēto termiņu ievērot, tā sniedz rakstisku paskaidrojumu, kurā izklāstīti kavēšanās iemesli.

4.  Pamatojoties uz dalībvalsts sniegto informāciju, Komisija pabeidz izvērtēt pieteikuma atbilstību finansiāla ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem 45 darbdienu laikā pēc pilnīga pieteikuma vai attiecīgā gadījumā pieteikuma tulkojuma saņemšanas. Ja Komisija izņēmuma kārtā nevar minēto termiņu ievērot, tā sniedz rakstisku paskaidrojumu, kurā izklāstīti kavēšanās iemesli, un minēto termiņu pagarina par 20 dienām.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

9. pants – 5. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  attiecīgā gadījumā to uzņēmumu, piegādes vai pakārtotās ražošanas uzņēmumu un nozaru identifikācijai, kurās atlaisti darba ņēmēji, kā arī paredzēto atbalsta saņēmēju kategoriju identifikācija, tos iedalot pēc dzimuma, vecuma grupas un izglītības līmeņa;

(d)  attiecīgā gadījumā to uzņēmumu, piegādes vai pakārtotās ražošanas uzņēmumu un nozaru identifikācijai, kurās atlaisti darba ņēmēji, kā arī paredzēto atbalsta saņēmēju kategoriju identifikācija, tos iedalot pēc dzimuma, vecuma un izglītības līmeņa;

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

9. pants – 5. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  paredzamā atlaišanas ietekme uz ekonomiku un nodarbinātību vietējā, reģionālā vai valsts līmenī;

(e)  paredzamā atlaišanas ietekme uz ekonomiku un nodarbinātību vietējā, reģionālā, valsts vai attiecīgā gadījumā pārrobežu līmenī;

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

9. pants – 5. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  saskaņotā individualizēto pakalpojumu kopuma detalizēts apraksts un saistītie izdevumi, tostarp jo īpaši pasākumi, ar ko atbalsta nelabvēlīgākā situācijā esošiem, gados vecākiem un gados jauniem atbalsta saņēmējiem paredzētas nodarbinātības iniciatīvas;

(f)  saskaņotā individualizēto pakalpojumu kopuma detalizēts apraksts un saistītie izdevumi, tostarp jo īpaši pasākumi, ar ko atbalsta nelabvēlīgākā situācijā esošiem, mazkvalificētiem, gados vecākiem un gados jauniem un nelabvēlīgos apvidos dzīvojošiem atbalsta saņēmējiem paredzētas nodarbinātības iniciatīvas;

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

9. pants – 5. punkts – ma apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ma)  paziņojums, ka ierosinātās darbības papildinās struktūrfondu finansētās darbības un ka netiks pieļauta nekāda dubulta finansēšana.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Paredzēto atbalsta saņēmēju atbalsts papildina dalībvalstu pasākumus valsts, reģionālā un vietējā līmenī, tostarp tos, ko līdzfinansē no citiem Savienības fondiem, saskaņā ar ieteikumiem, kas iekļauti ES kvalitātes sistēmā pārmaiņu un pārstrukturēšanās prognozēšanai.

2.  Paredzēto atbalsta saņēmēju atbalsts papildina dalībvalstu pasākumus valsts, reģionālā, vietējā un attiecīgā gadījumā pārrobežu līmenī, tostarp tos, ko līdzfinansē no citiem Savienības fondiem un programmām, saskaņā ar ieteikumiem, kas iekļauti ES kvalitātes sistēmā pārmaiņu un pārstrukturēšanās prognozēšanai.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Saskaņā ar attiecīgajiem pienākumiem Komisija un pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts nodrošina Savienības fondu palīdzības koordināciju.

4.  Saskaņā ar attiecīgajiem pienākumiem Komisija un pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts nodrošina Savienības fondu un programmu palīdzības koordināciju.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Komisija uztur un regulāri atjaunina klātbūtni tiešsaistē, kas pieejama visās Savienības iestāžu oficiālajās valodās, lai sniegtu atjauninātu informāciju par EGF, norādījumus par pieteikumu iesniegšanu, kā arī informāciju par apstiprinātajiem un noraidītajiem pieteikumiem un par Eiropas Parlamenta un Padomes lomu budžeta procedūrā.

2.  Komisija uztur un regulāri atjaunina klātbūtni tiešsaistē, kas pieejama visās Savienības iestāžu oficiālajās valodās, lai sniegtu atjauninātu informāciju par EGF, norādījumus par pieteikumu iesniegšanu, kā arī informāciju par apstiprinātajiem un noraidītajiem pieteikumiem kopā ar pamatojumu un par Eiropas Parlamenta un Padomes lomu budžeta procedūrā.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

13. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a)  No EGF saņēmējiem un pārvaldības iestādēm ir jāprasa izpaust informāciju, lai palielinātu fonda redzamību.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija, pamatojoties uz izvērtējumu, kas veikts saskaņā ar 9. pantu, un jo īpaši ņemot vērā paredzēto atbalsta saņēmēju skaitu, ierosinātos pasākumus un paredzētās izmaksas, novērtē un pēc iespējas ātrāk ierosina iespējamo EGF finansiālā ieguldījuma summu, ko var sniegt pieejamo resursu robežās.

1.  Komisija, pamatojoties uz izvērtējumu, kas veikts saskaņā ar 9. pantu, un jo īpaši ņemot vērā paredzēto atbalsta saņēmēju skaitu, ierosinātos pasākumus un paredzētās izmaksas, novērtē un 15 darbdienu laikā pēc tam, kad pabeigta pieteikuma atbilstības izvērtēšana finansiālā ieguldījuma saņemšanai, ierosina iespējamo EGF finansiālā ieguldījuma summu, ko var sniegt pieejamo resursu robežās.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja, pamatojoties uz izvērtējumu, kas veikts saskaņā ar 9. pantu, Komisija secina, ka nosacījumi finansiālā ieguldījuma piešķiršanai saskaņā ar šo regulu nav izpildīti, tā nekavējoties par to paziņo pieteikuma iesniedzējai dalībvalstij.

4.  Ja, pamatojoties uz izvērtējumu, kas veikts saskaņā ar 9. pantu, Komisija secina, ka nosacījumi finansiālā ieguldījuma piešķiršanai saskaņā ar šo regulu nav izpildīti, tā nekavējoties par to paziņo pieteikuma iesniedzējai dalībvalstij un sniedz pienācīgu pamatojumu.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja atbalsta saņēmējs apmeklē izglītības vai apmācības kursu, kura ilgums ir divi gadi vai ilgāk, par šāda kursa maksu EGF līdzfinansējumu ir tiesības saņemt līdz 20. panta 1. punktā minētā noslēguma ziņojuma iesniegšanas datumam ar noteikumu, ka attiecīgie izdevumi ir radušies pirms minētā datuma.

4.  Ja atbalsta saņēmējs pārkvalifikācijas vai uzņēmumu izveides nolūkā apmeklē izglītības vai apmācības kursu, kura ilgums ir divi gadi vai ilgāk, par šāda kursa maksu EGF līdzfinansējumu ir tiesības saņemt līdz 20. panta 1. punktā minētā noslēguma ziņojuma iesniegšanas datumam ar noteikumu, ka attiecīgie izdevumi ir radušies pirms minētā datuma.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

20. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  rezultāti, kas gūti atbalsta saņēmēju apsekojumā, kas veikts sešus mēnešus pēc īstenošanas perioda beigām un kurā ietver jūtamas pārmaiņas saistībā ar atbalsta saņēmēju nodarbināmību, vai attiecībā uz tiem, kuri jau ir atraduši darbu, – papildu informāciju par atrastā darba kvalitāti, piemēram, darbalaika un atbildības līmeņa izmaiņas vai algas līmeņa izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo darbu, kā arī jomu, kurā persona ir atradusi darbu, un šīs informācijas sadalījumu pēc dzimuma, vecuma grupas un izglītības līmeņa;

(d)  rezultāti, kas gūti atbalsta saņēmēju apsekojumā, kas veikts sešus mēnešus pēc īstenošanas perioda beigām un kurā ietver jūtamas pārmaiņas saistībā ar atbalsta saņēmēju nodarbināmību, vai attiecībā uz tiem, kuri jau ir atraduši darbu, – papildu informāciju par atrastā darba kvalitāti, piemēram, darbalaika un atbildības līmeņa izmaiņas vai algas līmeņa izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo darbu, kā arī jomu, kurā persona ir atradusi darbu;

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Līdz 2021. gada 1. augustam un pēc tam reizi divos gados Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei vispusīgu, kvantitatīvu un kvalitatīvu ziņojumu par pasākumiem, kas iepriekšējos divos gados veikti saskaņā ar šo regulu un Regulu (ES) Nr. 1309/2013. Ziņojumā galveno uzmanību pievērš EGF sasniegtajiem rezultātiem un jo īpaši ietver informāciju, kas saistīta ar iesniegtajiem pieteikumiem, pieņemtajiem lēmumiem, finansētajiem pasākumiem, tostarp statistiku par pielikumā noteiktajiem rādītājiem, un šādu pasākumu papildināmību ar pasākumiem, kas finansēti no citiem Savienības fondiem, jo īpaši ESF+, un informāciju par veikto finansiālo ieguldījumu izbeigšanu, kā arī norāda informāciju par pieteikumiem, kuri noraidīti vai kuru finansējuma apmērs samazināts nepietiekamu apropriāciju vai neatbilstības dēļ.

1.  Līdz 2021. gada 1. augustam un pēc tam reizi divos gados Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei vispusīgu, kvantitatīvu un kvalitatīvu ziņojumu par pasākumiem, kas iepriekšējos divos gados veikti saskaņā ar šo regulu un Regulu (ES) Nr. 1309/2013. Ziņojumā galveno uzmanību pievērš EGF sasniegtajiem rezultātiem un jo īpaši ietver informāciju, kas saistīta ar iesniegtajiem pieteikumiem, to izskatīšanas ātrumu un iespējamiem pašreizējo noteikumu trūkumiem, pieņemtajiem lēmumiem, finansētajiem pasākumiem, tostarp statistiku par pielikumā noteiktajiem rādītājiem, un šādu pasākumu papildināmību ar pasākumiem, kas finansēti no citiem Savienības fondiem, jo īpaši ESF+, un informāciju par veikto finansiālo ieguldījumu izbeigšanu, kā arī norāda informāciju par pieteikumiem, kuri noraidīti vai kuru finansējuma apmērs samazināts nepietiekamu apropriāciju vai neatbilstības dēļ.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ziņojumu informācijas nolūkā nosūta Revīzijas palātai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un sociālajiem partneriem.

2.  Ziņojumu informācijas nolūkā nosūta dalībvalstīm, Revīzijas palātai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un sociālajiem partneriem.

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

I. pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 9.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-  ar mazāk kā 2 gadu profesionālo pieredzi;

 

- ar profesionālo pieredzi no 2 līdz 10 gadiem;

 

- ar vairāk nekā 10 gadu profesionālo pieredzi.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF)

Atsauces

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI

11.6.2018

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Tamás Deutsch

20.6.2018

Izskatīšana komitejā

27.9.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

25.10.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

36

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniel Buda, Raffaele Fitto, Elsi Katainen, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Milan Zver

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

36

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Iskra Mihaylova

ECR

Raffaele Fitto, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee, Ángela Vallina

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij

S&D

Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

2

-

ALDE

Matthijs van Miltenburg

NI

Konstantinos Papadakis

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejaS NOSTĀJA GROZĪJUMU VEIDĀ (10.9.2018)

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Referente: Vilija Blinkevičiūtė

GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja iesniedz par jautājumu atbildīgajai Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Fondu īstenošanā būtu jāievēro Līguma par Eiropas Savienību (“LES”) 3. pantā un LESD 10. pantā izklāstītie horizontālie principi, tostarp LES 5. pantā noteiktie subsidiaritātes un proporcionalitātes principi, ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu. Dalībvalstīm un Komisijai būtu jācenšas novērst nevienlīdzību un veicināt sieviešu un vīriešu līdztiesību, iekļaut dzimumu līdztiesības aspektu, kā arī apkarot diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ. Fondu mērķi būtu jāsasniedz, pamatojoties uz ilgtspējīgu attīstību un Savienībā atbalstot mērķi saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides kvalitāti, kā noteikts LESD 11. pantā un 191. panta 1. punktā, ņemot vērā principu “piesārņotājs maksā”.

(1)  Fondu īstenošanā būtu jāievēro Līguma par Eiropas Savienību (“LES”) 3. pantā un LESD 10. pantā izklāstītie horizontālie principi, tostarp LES 5. pantā noteiktie subsidiaritātes un proporcionalitātes principi, ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu. Saskaņā ar LESD 8. pantu dalībvalstīm un Komisijai būtu jācenšas novērst nevienlīdzību, veicināt sieviešu un vīriešu līdztiesību un, nodrošinot, ka no EGF finansētā prioritāšu īstenošana palīdz veicināt dzimumu līdztiesību, iekļaut dzimumu līdztiesības aspektu, kā arī apkarot diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ. Fondu mērķi būtu jāsasniedz, pamatojoties uz ilgtspējīgu attīstību un Savienībā atbalstot mērķi saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides kvalitāti, kā noteikts LESD 11. pantā un 191. panta 1. punktā, ņemot vērā principu “piesārņotājs maksā”.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Dublinā Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondā (Eurofound) izvietotais Eiropas pārmaiņu novērošanas centrs palīdz Komisijai un dalībvalstīm, nodrošinot kvalitatīvu un kvantitatīvu analīzi, kas palīdz izvērtēt globalizācijas un pārstrukturēšanas tendences un EGF izmantošanu.

(17)  Dublinā Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondā (Eurofound) izvietotais Eiropas pārmaiņu novērošanas centrs palīdz Komisijai un dalībvalstīm, nodrošinot kvalitatīvu un kvantitatīvu analīzi, kas palīdz izvērtēt globalizācijas un pārstrukturēšanas tendences un EGF izmantošanu. Šādā analīzē vajadzības gadījumā būtu jāiekļauj šo tendenču dzimumu līdztiesības aspekta novērtējums, lai ar EGF, kā arī citiem atbilstīgiem līdzekļiem efektīvāk apkarotu dzimumu nevienlīdzību.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  EGF finansiālie ieguldījumi galvenokārt būtu jāvelta aktīviem darba tirgus pasākumiem, kas paredzēti, lai atbalsta saņēmējus ātri reintegrētu ilgtspējīgā nodarbinātībā vai nu sākotnējā darbības nozarē, vai kādā citā nozarē. Pasākumos būtu jāatspoguļo vietējā vai reģionālā darba tirgus paredzamās vajadzības. Tomēr visos attiecīgos gadījumos būtu jāatbalsta arī darbu zaudējušo darba ņēmēju mobilitāte, lai tiem palīdzētu atrast jaunu darbu citur. Īpašu uzmanību pievērš digitālajā laikmetā vajadzīgu prasmju izplatīšanai. Finansiālu pabalstu iekļaušana saskaņotajā individualizēto pakalpojumu kopumā būtu jāierobežo. Uzņēmumus varētu mudināt piedalīties EGF atbalstīto pasākumu valsts līdzfinansējumā.

(19)  EGF finansiālie ieguldījumi galvenokārt būtu jāvelta aktīviem darba tirgus pasākumiem, kas paredzēti, lai atbalsta saņēmējus ātri reintegrētu tādā ilgtspējīgā nodarbinātībā vai nu sākotnējā darbības nozarē, vai kādā citā nozarē, kur tiek veicinātas jaunas darba un privātās dzīves līdzsvara formas, lai atbalstītu strādājošus vecākus un aprūpētājus, kā arī dzimumu līdztiesību nodarbinātībā. Pasākumos būtu jāatspoguļo vietējā vai reģionālā darba tirgus paredzamās vajadzības. Tomēr visos attiecīgos gadījumos būtu jāatbalsta arī darbu zaudējušo darba ņēmēju mobilitāte, lai tiem palīdzētu atrast jaunu darbu citur. Īpašu uzmanību pievērš digitālajā laikmetā vajadzīgu prasmju izplatīšanai. Finansiālu pabalstu iekļaušana saskaņotajā individualizēto pakalpojumu kopumā būtu jāierobežo. Uzņēmumus varētu mudināt piedalīties EGF atbalstīto pasākumu valsts līdzfinansējumā.

Pamatojums

Ir svarīgi precizēt, ka ilgtspējīgas nodarbinātības veidiem, kuros atbalsta saņēmēji tiks reintegrēti, vajadzētu būt arī tādiem, kas nodrošina darba un privātās dzīves līdzsvara iespēju pilnu spektru atbilstoši valsts tiesību aktiem un gaidāmajai ES direktīvai, tādējādi sekmējot dzimumu līdztiesību nodarbinātībā, kā arī privātajā dzīvē.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  EGF finansiālie ieguldījumi galvenokārt būtu jāvelta aktīviem darba tirgus pasākumiem, kas paredzēti, lai atbalsta saņēmējus ātri reintegrētu ilgtspējīgā nodarbinātībā vai nu sākotnējā darbības nozarē, vai kādā citā nozarē. Pasākumos būtu jāatspoguļo vietējā vai reģionālā darba tirgus paredzamās vajadzības. Tomēr visos attiecīgos gadījumos būtu jāatbalsta arī darbu zaudējušo darba ņēmēju mobilitāte, lai tiem palīdzētu atrast jaunu darbu citur. Īpašu uzmanību pievērš digitālajā laikmetā vajadzīgu prasmju izplatīšanai. Finansiālu pabalstu iekļaušana saskaņotajā individualizēto pakalpojumu kopumā būtu jāierobežo. Uzņēmumus varētu mudināt piedalīties EGF atbalstīto pasākumu valsts līdzfinansējumā.

(19)  EGF finansiālie ieguldījumi galvenokārt būtu jāvelta aktīviem darba tirgus pasākumiem, kas paredzēti, lai atbalsta saņēmējus ātri reintegrētu ilgtspējīgā nodarbinātībā vai nu sākotnējā darbības nozarē, vai kādā citā nozarē. Pasākumos būtu jāatspoguļo vietējā vai reģionālā darba tirgus paredzamās vajadzības. Tomēr visos attiecīgos gadījumos būtu jāatbalsta arī darbu zaudējušo darba ņēmēju mobilitāte, lai tiem palīdzētu atrast jaunu darbu citur. Īpašu uzmanību pievērš digitālajā laikmetā vajadzīgu prasmju izplatīšanai un vajadzības gadījumā dzimumu stereotipu novēršanai nodarbinātībā. Finansiālu pabalstu iekļaušana saskaņotajā individualizēto pakalpojumu kopumā būtu jāierobežo. Uzņēmumus varētu mudināt piedalīties EGF atbalstīto pasākumu valsts līdzfinansējumā.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(19a)  Īstenojot un izstrādājot saskaņoto individualizēto pakalpojumu kopumu, kas paredzēts attiecīgo atbalsta saņēmēju reintegrācijas veicināšanai, dalībvalstīm būtu jāizmanto un labāk jāsasniedz digitalizācijas programmas un digitālā vienotā tirgus stratēģijas mērķi, lai risinātu jautājumu par nopietno dzimumu pārstāvības atšķirību IKT un zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātikas (STEM) nozarēs, veicinot sieviešu apmācību un pārkvalifikāciju IKT un STEM nozarēs. Īstenojot un izstrādājot saskaņoto individualizēto pakalpojumu kopumu, dalībvalstīm būtu arī jānovērš viena dzimuma dominances turpināšanās minētajās nozarēs un sektoros, kurās tas tā ir tradicionāli bijis. Palielinot mazāk pārstāvētā dzimuma pārstāvību dažādās nozarēs, piemēram, finanšu, IKT un STEM nozarēs, sekmētu vīriešu un sieviešu darba samaksas un pensiju atšķirību.

Pamatojums

Līdzšinējā pieredze EGF īstenošanā liecina par to, ka parasti sievietes pārkvalificējas nozarēs, kurās tradicionāli dominē sievietes un kurās par darbu tiek maksāts mazāks atalgojums, tādējādi aizvien saglabājas vīriešu un sieviešu darba samaksas un pensiju atšķirība.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  Izstrādājot saskaņoto aktīvu darba tirgus politikas pasākumu kopumu, dalībvalstīm īpaša uzmanība būtu jāpievērš nelabvēlīgā situācijā esošiem atbalsta saņēmējiem, tostarp gados jauniem un gados vecākiem bezdarbniekiem, kā arī tiem, kuriem draud nabadzība, ņemot vērā to, ka minētās grupas saskaras ar īpašām grūtībām saistībā ar atgriešanos darba tirgū. Tomēr EGF īstenošanā būtu jāievēro un jāveicina dzimumu līdztiesības un nediskriminācijas principi, kas ir daļa no Savienības pamatvērtībām un iekļauti Eiropas sociālo tiesību pīlārā.

(21)  Izstrādājot saskaņoto aktīvu darba tirgus politikas pasākumu kopumu, dalībvalstīm īpaša uzmanība būtu jāpievērš nelabvēlīgā situācijā esošiem atbalsta saņēmējiem, tostarp gados jauniem un gados vecākiem bezdarbniekiem, kā arī tiem, kuriem draud nabadzība, kā arī būtu jāņem vērā nepieciešamība apkarot sieviešu diskrimināciju nodarbinātībā, jo minētās grupas saskaras ar īpašām grūtībām saistībā ar atgriešanos darba tirgū. Tomēr EGF īstenošanā būtu jāievēro un jāveicina dzimumu līdztiesības un nediskriminācijas principi, kas ir daļa no Savienības pamatvērtībām un iekļauti Eiropas sociālo tiesību pīlārā. Īstenojot EGF, būtu jāsekmē tādas ilgtspējīgas nodarbinātības popularizēšana, kas garantē vienlīdzīgas iespējas, respektē principu, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu, un atbalsta tādus darba un privātās dzīves līdzsvara pasākumus, kas veicina dzimumu līdztiesību.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  Izstrādājot saskaņoto aktīvu darba tirgus politikas pasākumu kopumu, dalībvalstīm īpaša uzmanība būtu jāpievērš nelabvēlīgā situācijā esošiem atbalsta saņēmējiem, tostarp gados jauniem un gados vecākiem bezdarbniekiem, kā arī tiem, kuriem draud nabadzība, ņemot vērā to, ka minētās grupas saskaras ar īpašām grūtībām saistībā ar atgriešanos darba tirgū. Tomēr EGF īstenošanā būtu jāievēro un jāveicina dzimumu līdztiesības un nediskriminācijas principi, kas ir daļa no Savienības pamatvērtībām un iekļauti Eiropas sociālo tiesību pīlārā.

(21)  Izstrādājot saskaņoto aktīvu darba tirgus politikas pasākumu kopumu, dalībvalstīm īpaša uzmanība būtu jāpievērš nelabvēlīgā situācijā esošiem atbalsta saņēmējiem, tostarp gados jauniem un gados vecākiem bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti, personām ar apgādājamiem tuviniekiem, kā arī tiem, kuriem draud nabadzība, ņemot vērā to, ka minētās grupas saskaras ar īpašām grūtībām saistībā ar atgriešanos darba tirgū. Tomēr EGF īstenošanā būtu jāievēro un jāveicina dzimumu līdztiesības un nediskriminācijas principi, kas ir daļa no Savienības pamatvērtībām un iekļauti Eiropas sociālo tiesību pīlārā.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(25a)  Ņemot vērā līdztiesības principu, dalībvalstīm to teritorijā, tostarp lauku rajonos, būtu jānodrošina efektīva piekļuve informācijai par EGF.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(31)  Lai Eiropas Parlaments varētu veikt politisku kontroli un Komisija varētu pastāvīgi uzraudzīt ar EGF palīdzību gūtos rezultātus, dalībvalstīm būtu jāiesniedz noslēguma ziņojums par EGF īstenošanu.

(31)  Lai Eiropas Parlaments varētu veikt politisku kontroli un Komisija varētu pastāvīgi uzraudzīt ar EGF palīdzību gūtos rezultātus, dalībvalstīm būtu jāiesniedz noslēguma ziņojums par EGF īstenošanu, kuram būtu jāatbilst nepārprotamām uzraudzības prasībām un kurā jāietver turpmākie pasākumi pēc atbalsta saņēmēju un dzimumu līdztiesības ietekmes novērtējuma.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(39)  Ņemot vērā to, ka ekonomikas digitālajai pārveidei ir nepieciešams noteikts darbaspēka digitālās kompetences līmenis, digitālajā laikmetā nepieciešamo prasmju izplatīšanai vajadzētu būt obligātam horizontālam elementam ikvienā piedāvātajā saskaņotajā individualizēto pakalpojumu kopumā,

(39)  Ņemot vērā to, ka ekonomikas digitālajai pārveidei ir nepieciešams noteikts darbaspēka digitālās kompetences līmenis, digitālajā laikmetā nepieciešamo prasmju izplatīšanai vajadzētu būt obligātam horizontālam elementam ikvienā piedāvātajā saskaņotajā individualizēto pakalpojumu kopumā un tajā būtu jāietver mērķis palielināt sieviešu līdzdalību STEM profesijās,

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  EGF konkrētais mērķis ir piedāvāt palīdzību negaidītu, lielu pārstrukturēšanas pasākumu gadījumos, jo īpaši tādos, ko izraisījušas ar globalizāciju saistītas problēmas, piemēram, izmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, tirdzniecības strīdi, finanšu vai ekonomikas krīze, pāreja uz mazoglekļa ekonomiku, vai kas notikuši digitalizācijas vai automatizācijas rezultātā. Īpašu uzmanību pievērš pasākumiem, kas paredzēti, lai palīdzētu visnelabvēlīgākā situācijā esošajām iedzīvotāju grupām.

2.  EGF konkrētais mērķis ir piedāvāt palīdzību negaidītu, lielu pārstrukturēšanas pasākumu gadījumos, jo īpaši tādos, ko izraisījušas ar globalizāciju saistītas problēmas, piemēram, izmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, tirdzniecības strīdi, finanšu vai ekonomikas krīze, pāreja uz mazoglekļa ekonomiku, vai kas notikuši digitalizācijas vai automatizācijas rezultātā. Īpašu uzmanību pievērš pasākumiem, kas paredzēti, lai palīdzētu visnelabvēlīgākā situācijā esošajām iedzīvotāju grupām un veicinātu dzimumu līdztiesību.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  „princips, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret sievietēm un vīriešiem” nozīmē, ka dažādos finansiālā ieguldījuma īstenošanas posmos, jo īpaši mērķa grupu atlasē un kritēriju, rādītāju un finansējuma saņēmēju noteikšanā, netiek pieļauta ne tieša, ne netieša diskriminācija pēc dzimuma;

Pamatojums

Teksts būtu jāpapildina ar vienlīdzīgas attieksmes pret sievietēm un vīriešiem principa definīciju, ņemot vērā dzimumu dimensijas nostiprināšanu regulā. Turklāt nepārprotami būtu jāpiemin netiešā diskriminācija, jo parasti tieši šāda veida diskriminācija (netīša) parādās dažādu programmu īstenošanā.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Finansiālu ieguldījumu no EGF var sniegt aktīviem darba tirgus pasākumiem, kas ir daļa no saskaņotā individualizēto pakalpojumu kopuma un kas paredzēti, lai veicinātu paredzēto atbalsta saņēmēju un jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošu atlaistu darba ņēmēju reintegrāciju nodarbinātībā vai pašnodarbinātībā.

Finansiālu ieguldījumu no EGF var sniegt aktīviem darba tirgus pasākumiem, kas ir daļa no saskaņotā individualizēto pakalpojumu kopuma un kas paredzēti, lai veicinātu paredzēto atbalsta saņēmēju un jo īpaši sieviešu un nelabvēlīgā situācijā esošu atlaistu darba ņēmēju reintegrāciju nodarbinātībā vai pašnodarbinātībā.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – 3. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  individuāli pielāgota apmācība un pārkvalifikācija, tostarp informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un citu digitālajā laikmetā nepieciešamu prasmju apgūšana, iegūtās pieredzes dokumentāla apliecināšana, palīdzība darba meklēšanā, profesionālā orientācija, konsultāciju pakalpojumi, darbaudzināšana, pārcelšanas atbalsts, uzņēmējdarbības veicināšana, atbalsts pašnodarbinātībai, uzņēmējdarbības sākšanai un darba ņēmēju pārņemšanai, kā arī sadarbības pasākumi;

(a)  individuāli pielāgota apmācība un pārkvalifikācija, tostarp informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un citu digitālajā laikmetā nepieciešamu prasmju apgūšana, informācija par mūžizglītību, iegūtās pieredzes dokumentāla apliecināšana, palīdzība darba meklēšanā, profesionālā orientācija, konsultāciju pakalpojumi, darbaudzināšana, pārcelšanas atbalsts, uzņēmējdarbības veicināšana, atbalsts pašnodarbinātībai, uzņēmējdarbības sākšanai un darba ņēmēju pārņemšanai, kā arī sadarbības pasākumi; Minētos pasākumus īsteno, pamatojoties uz principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret sievietēm un vīriešiem, īpašu uzmanību pievēršot tam, lai nodrošinātu sieviešu aktivitāti darba tirgū;

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – 3. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  individuāli pielāgota apmācība un pārkvalifikācija, tostarp informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un citu digitālajā laikmetā nepieciešamu prasmju apgūšana, iegūtās pieredzes dokumentāla apliecināšana, palīdzība darba meklēšanā, profesionālā orientācija, konsultāciju pakalpojumi, darbaudzināšana, pārcelšanas atbalsts, uzņēmējdarbības veicināšana, atbalsts pašnodarbinātībai, uzņēmējdarbības sākšanai un darba ņēmēju pārņemšanai, kā arī sadarbības pasākumi;

(a)  individuāli pielāgota apmācība un pārkvalifikācija, tostarp informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un citu digitālajā laikmetā nepieciešamu prasmju apgūšana, iegūtās pieredzes dokumentāla apliecināšana, palīdzība darba meklēšanā, profesionālā orientācija, konsultāciju pakalpojumi, darbaudzināšana, sieviešu iespēju veicināšana, pašpaļāvības un motivācijas moduļi, pārcelšanas atbalsts, uzņēmējdarbības veicināšana, atbalsts pašnodarbinātībai, uzņēmējdarbības sākšanai un darba ņēmēju pārņemšanai, kā arī sadarbības pasākumi;

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – 3. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  īpaši pasākumi, kas ir ierobežoti laikā, piemēram, pabalsti darba meklēšanai, stimuli darba devējiem, lai veicinātu darbā pieņemšanu, mobilitātes pabalsti, apmācības vai uzturēšanās pabalsti, tostarp pabalsti aprūpētājiem.

(b)  īpaši pasākumi, kas ir ierobežoti laikā, piemēram, pabalsti darba meklēšanai, stimuli darba devējiem, lai veicinātu darbā pieņemšanu, mobilitātes pabalsti, apmācības vai uzturēšanās pabalsti, tostarp pabalsti darba un privātās dzīves līdzsvara nodrošināšanai strādājošiem vecākiem un aprūpētājiem.

Pamatojums

Atbalsta saņēmēju loks būtu jāprecizē, jo tas atbilst gaidāmajam tiesību aktam. Turklāt, tā kā aprūpētāja definīcija ES tiesību aktos neeksistē, pastāv risks, ka strādājoši vecāki regulas darbības jomā netiktu iekļauti un noteikums attiektos tikai uz aprūpētājiem.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – 3. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  pasākumi, lai jo īpaši stimulētu nelabvēlīgā situācijā esošus darba ņēmējus, tos, kuriem draud augstāks nabadzības risks, vai vecāka gadagājuma darba ņēmējus palikt vai atgriezties darba tirgū.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šā punkta b) apakšpunktā minēto pasākumu izmaksas nedrīkst pārsniegt 35 % no šajā punktā minētā saskaņotā individualizēto pakalpojumu kopuma kopējām izmaksām.

Šā punkta b) apakšpunktā minēto pasākumu izmaksas nedrīkst pārsniegt 50 % no šajā punktā minētā saskaņotā individualizēto pakalpojumu kopuma kopējām izmaksām.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Izstrādājot saskaņoto individualizēto pakalpojumu kopumu, ņem vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes. Saskaņotais pakalpojumu kopums ir saderīgs ar pāreju uz resursu ziņā efektīvu un ilgtspējīgu ekonomiku, kā arī pievērš uzmanību digitālās rūpniecības laikmetā vajadzīgu prasmju izplatīšanai un ņem vērā pieprasījumu vietējā darba tirgū.

Izstrādājot saskaņoto individualizēto pakalpojumu kopumu, ņem vērā turpmākās un ilgtspējīgās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes. Saskaņotais pakalpojumu kopums ir saderīgs ar pāreju uz resursu ziņā efektīvu un ilgtspējīgu ekonomiku, kā arī pievērš uzmanību digitālās rūpniecības un ilgtspējīgās zaļajās nozarēs un profesijās vajadzīgu prasmju izplatīšanai un ņem vērā pieprasījumu vietējā darba tirgū, kā arī nepieciešamību mazināt dzimumu nevienlīdzību nodarbinātībā.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – 6.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Izstrādājot saskaņoto individualizēto pakalpojumu kopumu, kas paredzēts attiecīgo atbalsta saņēmēju reintegrācijas darba tirgū veicināšanai, dalībvalstis cenšas risināt dzimumu nevienlīdzību informācijas, komunikācijas, zinātnes, matemātikas un tehnoloģijas nozarēs, veicinot sieviešu apmācību un pārkvalifikāciju nozarēs, kurās tradicionāli dominē vīrieši, piemēram, finanšu IKT un STEM nozarēs.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija un dalībvalstis nodrošina, ka vīriešu un sieviešu līdztiesība un dzimumu līdztiesības aspekta integrācija ir dažādo EGF finansiālā ieguldījuma īstenošanas posmu neatņemama sastāvdaļa un tiek veicināta šo posmu īstenošanas gaitā.

Komisija un dalībvalstis nodrošina, ka vīriešu un sieviešu līdztiesība un dzimumu līdztiesības aspekta integrācija ir dažādo EGF finansiālā ieguldījuma īstenošanas posmu neatņemama sastāvdaļa un tiek veicināta šo posmu īstenošanas gaitā, jo īpaši tad, kad tiek izraudzītas mērķa grupas, noteikti kritēriji un indikatori, kā arī izstrādāts saskaņoto individualizēto pakalpojumu kopums, kas paredzēts atbalsta saņēmējiem.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija un dalībvalstis nodrošina, ka vīriešu un sieviešu līdztiesība un dzimumu līdztiesības aspekta integrācija ir dažādo EGF finansiālā ieguldījuma īstenošanas posmu neatņemama sastāvdaļa un tiek veicināta šo posmu īstenošanas gaitā.

Komisija un dalībvalstis nodrošina, ka vīriešu un sieviešu līdztiesība un dzimumu līdztiesības aspekta integrācija ir dažādo EGF finansiālā ieguldījuma visu attiecīgo īstenošanas posmu neatņemama sastāvdaļa un tiek veicināta šo posmu īstenošanas gaitā.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

13. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai uzlabotu EGF efektivitāti un nodrošinātu, ka Savienības pilsoņi un darba ņēmēji zina par EGF, Komisija, pamatojoties uz savu pieredzi, īsteno informācijas un komunikācijas pasākumus par EGF lietām un iznākumiem.

Lai uzlabotu EGF efektivitāti un nodrošinātu, ka Savienības pilsoņi un darba ņēmēji, tostarp pilsoņi un darba ņēmēji lauku apvidos, kur ir grūti piekļūt informācijai, zina par EGF, Komisija, pamatojoties uz savu pieredzi, īsteno informācijas un komunikācijas pasākumus par EGF lietām un iznākumiem.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

20. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ne vēlāk kā septītā mēneša beigās pēc 15. panta 3. punktā noteiktā perioda beigām attiecīgā dalībvalsts iesniedz Komisijai noslēguma ziņojumu par finansiālā ieguldījuma īstenošanu, tostarp šādu informāciju:

1.  Ne vēlāk kā septītā mēneša beigās pēc 15. panta 3. punktā noteiktā perioda beigām attiecīgā dalībvalsts iesniedz Komisijai publiski pieejamu noslēguma ziņojumu, kurā ir pēc dzimuma sadalīti dati, par finansiālā ieguldījuma īstenošanu, tostarp šādu informāciju:

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

20. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  atsevišķs dzimumu līdztiesības ietekmes novērtējums par paziņotajiem gadījumiem;

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Reizi četros gados Komisija pēc savas iniciatīvas un ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm veic EGF finansiālo ieguldījumu novērtējumu.

1.  Reizi četros gados Komisija pēc savas iniciatīvas un ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm veic EGF finansiālo ieguldījumu novērtējumu, kurā ņem vērā dzimumu aspektu.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

3.9.2018

 

 

 


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF)

Atsauces

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

30.5.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

11.6.2018

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

ENVI

11.6.2018

 

REGI

11.6.2018

AGRI

5.7.2018

FEMM

11.6.2018

 

Atzinumu nesniedza

       Lēmuma datums

ENVI

21.6.2018

AGRI

20.6.2018

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Maria Arena

31.5.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

6.9.2018

9.10.2018

 

 

Pieņemšanas datums

27.11.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

42

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, António Marinho e Pinto, Tamás Meszerics, Michaela Šojdrová, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato

Iesniegšanas datums

7.12.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

42

+

ALDE

Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Czesław Hoc

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, David Casa, Krzysztof Hetman, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Miroslavs Mitrofanovs

1

-

ECR

Amjad Bashir

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 11. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika