Procedure : 2018/0202(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0445/2018

Ingediende teksten :

A8-0445/2018

Debatten :

PV 15/01/2019 - 19
CRE 15/01/2019 - 19

Stemmingen :

PV 16/01/2019 - 12.6
CRE 16/01/2019 - 12.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0019

VERSLAG     ***I
PDF 1196kWORD 210k
7.12.2018
PE 625.202v02-00 A8-0445/2018

over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)

(COM(2018) 380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Rapporteur: Maria Arena

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 ADVIES van de Commissie internationale handel
 ADVIES van de Begrotingscommissie
 ADVIES van de Commissie begrotingscontrole
 ADVIES van de Commissie regionale ontwikkeling
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)

(COM(2018) 380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0380),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 175, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8‑0231/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van ... (1),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio's van ... (2),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de adviezen van de Commissie internationale handel, de Begrotingscommissie, de Commissie begrotingscontrole, de Commissie regionale ontwikkeling en het standpunt in de vorm van amendementen van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A8‑0445/2018),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor transitie (EFT)

Motivering

Horizontaal amendement dat van toepassing is op de gehele tekst, de noodzakelijke wijzigingen moeten worden aangebracht door het directoraat Wetgevingshandelingen (jurist-linguïsten) wanneer het wordt opgenomen in de definitieve tekst van de verordening. Bijgevolg worden de desbetreffende amendementen niet opgenomen in het definitieve verslag.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Bij de uitvoering van de fondsen moeten de in artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en in artikel 10 VWEU neergelegde horizontale beginselen, met inbegrip van de in artikel 5 VEU neergelegde beginselen van subsidiariteit en evenredigheid, worden geëerbiedigd, rekening houdend met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. De lidstaten en de Commissie moeten ernaar streven ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op te heffen en de gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen, het genderperspectief te integreren en discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid te bestrijden. De doelstellingen van de fondsen moeten worden nagestreefd in het kader van duurzame ontwikkeling en van de bevordering door de Unie van de in de artikelen 11 en 191, lid 1, VWEU verankerde doelstelling inzake behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu, waarbij het beginsel "de vervuiler betaalt" wordt toegepast.

(1)  Bij de uitvoering van de fondsen moeten de in artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en in de artikelen 9 en 10 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) neergelegde horizontale beginselen, met inbegrip van de in artikel 5 VEU neergelegde beginselen van subsidiariteit en evenredigheid, worden geëerbiedigd, rekening houdend met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Overeenkomstig artikel 8 VWEU moeten de lidstaten en de Commissie ernaar streven ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op te heffen en de gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen, het genderperspectief te integreren en discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid te bestrijden. De doelstellingen van de fondsen moeten worden nagestreefd in het kader van duurzame ontwikkeling en van de bevordering door de Unie van de in de artikelen 11 en 191, lid 1, VWEU verankerde doelstelling inzake behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu, waarbij het beginsel "de vervuiler betaalt" wordt toegepast.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  In februari 2018 heeft de Commissie haar mededeling "Een nieuw, modern meerjarig financieel kader voor een Europese Unie die efficiënt haar prioriteiten verwezenlijkt na 2020"18 vastgesteld. In de mededeling wordt onderstreept dat de Uniebegroting eveneens de unieke sociale markteconomie van Europa moet ondersteunen. Daarom zal het van het grootste belang zijn om de werkgelegenheidskansen te verbeteren en de knelpunten op het gebied van vaardigheden aan te pakken, in het bijzonder ook die welke verband houden met de digitalisering. Budgettaire flexibiliteit moet een belangrijk beginsel zijn van het volgende meerjarig financieel kader. De flexibiliteitsmechanismen moeten worden behouden om de Unie in staat te stellen te reageren op onvoorziene gebeurtenissen en ervoor te zorgen dat de begrotingsmiddelen worden gebruikt waar zij het hardst nodig zijn.

(4)  In februari 2018 heeft de Commissie haar mededeling "Een nieuw, modern meerjarig financieel kader voor een Europese Unie die efficiënt haar prioriteiten verwezenlijkt na 2020"18 vastgesteld. In de mededeling wordt onderstreept dat de Uniebegroting eveneens de unieke sociale markteconomie van Europa moet ondersteunen. Daarom zal het van het grootste belang zijn om de werkgelegenheidskansen te verbeteren en de knelpunten op het gebied van vaardigheden aan te pakken, in het bijzonder ook die welke verband houden met de digitalisering, de automatisering en de overgang naar een hulpbronnenefficiënte economie, met volledige inachtneming van de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering, die in 2015 is gesloten na afloop van de 21e Conferentie van de Partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering. Budgettaire flexibiliteit moet een belangrijk beginsel zijn van het volgende meerjarig financieel kader. De flexibiliteitsmechanismen moeten worden behouden om de Unie in staat te stellen tijdiger te reageren op onvoorziene gebeurtenissen en ervoor te zorgen dat de begrotingsmiddelen worden gebruikt waar zij het hardst nodig zijn.

__________________

__________________

18 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0098&qid=1527070810305&from=NL

18 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0098&qid=1527070810305&from=NL

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  In haar "discussienota over het in goede banen leiden van de mondialisering"20 wijst de Commissie de combinatie van handelsgerelateerde globalisering en technologische verandering aan als de belangrijkste factor voor een stijgende vraag naar geschoolde arbeidskrachten en een verminderd aantal banen waarvoor lagere kwalificaties vereist zijn. Niettegenstaande de over het algemeen aanzienlijke voordelen van meer open handel en de verdere integratie van de wereldeconomieën, moeten deze negatieve neveneffecten worden aangepakt. Aangezien de huidige voordelen van globalisering reeds ongelijk verdeeld zijn over mensen en regio's, wat een zeer grote impact heeft voor diegenen voor wie globalisering negatieve gevolgen heeft, bestaat het gevaar dat de steeds sneller evoluerende technologische vooruitgang deze gevolgen nog zal versterken. Daarom zal het, in overeenstemming met de beginselen van solidariteit en duurzaamheid, noodzakelijk zijn ervoor te zorgen dat de voordelen van globalisering billijker worden verdeeld door economische openheid en technologische vooruitgang te verzoenen met sociale bescherming.

(6)  In haar "discussienota over het in goede banen leiden van de mondialisering"20 wijst de Commissie de combinatie van handelsgerelateerde globalisering en technologische verandering aan als de belangrijkste factor voor een stijgende vraag naar geschoolde arbeidskrachten en een verminderd aantal banen waarvoor lagere kwalificaties vereist zijn. Hoewel de voordelen van meer open handel worden erkend, moeten er passende manieren worden gevonden om de negatieve neveneffecten ervan aan te pakken. Aangezien de huidige voordelen van globalisering reeds ongelijk verdeeld zijn over mensen en regio's, wat een zeer grote impact heeft voor diegenen voor wie globalisering negatieve gevolgen heeft, bestaat het gevaar dat de technologische en milieuveranderingen deze gevolgen nog zullen versterken. Daarom zal het, in overeenstemming met de beginselen van solidariteit en duurzaamheid, noodzakelijk zijn ervoor te zorgen dat de voordelen van globalisering billijker worden verdeeld. Door middel van de structuurfondsen van de Unie, zoals het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+), moet sterker worden geanticipeerd op de algehele negatieve gevolgen van de globalisering en de technologische en milieugerelateerde transities, om zo de economische omgeving en de arbeidsmarkt beter aan te passen door economische groei en technologische vooruitgang te verzoenen met passende sociale bescherming.

__________________

__________________

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_nl

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_nl

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  In haar "discussienota over de toekomst van de EU-financiën"21 onderstreept de Commissie de noodzaak om economische en sociale verschillen tussen en binnen de lidstaten te verkleinen. Investeren in gelijke behandeling, sociale inclusie, onderwijs en opleiding en gezondheid is daarom een kernprioriteit.

(7)  In haar "discussienota over de toekomst van de EU-financiën"21 onderstreept de Commissie de noodzaak om economische en sociale verschillen tussen en binnen de lidstaten te verkleinen. Investeren in duurzame ontwikkeling, gelijke behandeling, sociale inclusie, onderwijs en opleiding en gezondheid is daarom een kernprioriteit.

_________________

_________________

21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_nl

21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_nl

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  De globalisering en technologische veranderingen zullen de onderlinge verwevenheid en afhankelijkheid van de wereldeconomieën wellicht nog versterken. Herverdeling van arbeid maakt integraal en onvermijdelijk deel uit van een dergelijke economische verandering. Indien de voordelen van verandering op billijke wijze moeten worden verdeeld, is steun verlenen aan ontslagen werknemers en personen die het risico lopen te worden ontslagen van cruciaal belang. Het EU-kwaliteitskader voor anticipatie op veranderingen en herstructurering22 is het beleidsinstrument van de Unie dat het kader vaststelt voor beste praktijken voor anticipatie op en omgang met bedrijfsherstructurering. Het biedt een uitgebreid kader voor de wijze waarop de uitdagingen van economische aanpassing en herstructurering en de sociale gevolgen en de gevolgen voor de werkgelegenheid daarvan moeten worden aangepakt met adequate beleidsmiddelen. In het kader worden de lidstaten opgeroepen om op zodanige wijze gebruik te maken van nationale en EU-financiering dat de sociale gevolgen van herstructureringen, en met name de negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid, beter kunnen worden opgevangen. De belangrijkste instrumenten van de Unie om steun te verlenen aan getroffen werknemers zijn het ESF+, dat is opgezet om anticiperende bijstand te bieden, en het EFG, dat is opgezet om reactieve steun te verlenen in geval van onverwachte grote herstructureringen.

(8)  De klimaatverandering, globalisering en technologische veranderingen zullen de onderlinge verwevenheid en afhankelijkheid van de wereldeconomieën wellicht nog versterken. Herverdeling van arbeid maakt integraal en onvermijdelijk deel uit van een dergelijke economische verandering. Indien de voordelen van verandering op billijke wijze moeten worden verdeeld, is steun verlenen aan ontslagen werknemers en personen die het risico lopen te worden ontslagen van cruciaal belang. De belangrijkste instrumenten van de Unie om steun te verlenen aan getroffen werknemers zijn het ESF+, dat is opgezet om anticiperende bijstand te bieden, en het EFT, dat is opgezet om reactieve steun te verlenen in het geval van onverwachte grote herstructureringen. Het EU-kwaliteitskader voor anticipatie op veranderingen en herstructurering22 is het beleidsinstrument van de Unie dat het kader vaststelt voor beste praktijken voor anticipatie op en omgang met bedrijfsherstructurering. Het biedt een uitgebreid kader voor de wijze waarop de uitdagingen van economische aanpassing en herstructurering en de sociale gevolgen en de gevolgen voor de werkgelegenheid daarvan moeten worden aangepakt met adequate beleidsmiddelen. In het kader worden de lidstaten opgeroepen om op zodanige wijze gebruik te maken van nationale en EU-financiering dat de sociale gevolgen van herstructureringen, en met name de negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid, beter kunnen worden opgevangen.

__________________

__________________

22 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's "EU-kwaliteitskader voor anticipatie op veranderingen en herstructurering", COM(2013) 882 final van 13 december 2013.

22 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's "EU-kwaliteitskader voor anticipatie op veranderingen en herstructurering", COM(2013) 882 final van 13 december 2013.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11 bis) Het EFT-programma moet zichtbaar zijn en er moeten meer en betere gegevens worden verstrekt, teneinde een deugdelijke wetenschappelijke beoordeling van het EFT mogelijk te maken en administratieve beperkingen bij de uitvoering van het programma voor bijstand bij de aanpassing van handel te voorkomen.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  De Commissie onderstreept het blijvende belang van de rol van het EFG als een flexibel fonds om werknemers die bij grootschalige herstructureringen hun baan verliezen, te ondersteunen en te helpen zo snel mogelijk een nieuwe baan te vinden. De Unie moet specifieke, eenmalige steun blijven verlenen om werknemers in door een ernstige economische ontwrichting getroffen regio's, bedrijfstakken, gebieden of arbeidsmarkten te helpen bij hun terugkeer op de arbeidsmarkt. Gezien de wisselwerking tussen en de wederzijdse effecten van open handel, technologische veranderingen of andere factoren, zoals de overgang naar een koolstofarme economie, en aangezien het bijgevolg steeds moeilijker wordt om een specifieke factor aan te wijzen die leidt tot ontslagen, moet de beschikbaarstelling van middelen uit het EFG in de toekomst niet enkel gebaseerd zijn op de ingrijpende gevolgen van een herstructurering. Gezien het doel van het EFG, namelijk steun te verlenen in spoedeisende situaties en onverwachte omstandigheden, waarmee het een aanvulling is op de meer anticipatieve bijstand van het ESF+, moet het een flexibel en speciaal instrument buiten de maxima van het meerjarig financieel kader blijven, zoals in de mededeling van de Commissie "Een moderne begroting voor een Unie die ons beschermt, sterker maakt, en verdedigt: Het meerjarig financieel kader 2021-2027" en de bijlage27 erbij is vermeld.

(13)  De Commissie onderstreept het blijvende belang van de rol van het EFT als een flexibel fonds om werknemers die bij grootschalige herstructureringen hun baan verliezen, te ondersteunen en te helpen zo snel mogelijk een nieuwe baan te vinden. De Unie moet specifieke, eenmalige steun blijven verlenen om werknemers in door een ernstige economische ontwrichting getroffen regio's, bedrijfstakken, gebieden of arbeidsmarkten te helpen bij hun terugkeer op de arbeidsmarkt in een hoogwaardig en duurzaam dienstverband. Gezien de wisselwerking tussen en de wederzijdse effecten van open handel, technologische veranderingen, digitalisering en automatisering of andere factoren, zoals de overgang naar een koolstofarme economie, en aangezien het bijgevolg steeds moeilijker wordt om een specifieke factor aan te wijzen die leidt tot ontslagen, moet de beschikbaarstelling van middelen uit het EFT in de toekomst niet enkel gebaseerd zijn op de ingrijpende gevolgen van een herstructurering. Gezien het doel van het EFT, namelijk steun te verlenen in spoedeisende situaties en onverwachte omstandigheden, waarmee het een aanvulling is op de meer anticipatieve bijstand van het ESF+, moet het een flexibel en speciaal instrument buiten de maxima van het meerjarig financieel kader blijven, zoals in de mededeling van de Commissie "Een moderne begroting voor een Unie die ons beschermt, sterker maakt, en verdedigt: Het meerjarig financieel kader 2021-2027" en de bijlage27 erbij is vermeld.

__________________

__________________

27 SWD(2018) 171 final van de Commissie en de bijlage erbij (COM(2018) 321 final).

27 SWD(2018) 171 final van de Commissie en de bijlage erbij (COM(2018) 321 final).

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(13 bis)  In zijn resolutie van 30 mei 2018 over het meerjarig financieel kader en eigen middelen handhaafde het Parlement zijn ferme standpunt met betrekking tot het vereiste niveau van financiering voor essentiële beleidsmaatregelen van de Unie binnen het MFK 2021-2027, teneinde ervoor te zorgen dat de opdracht en de doelstellingen ervan kunnen worden verwezenlijkt. Het Parlement riep in het bijzonder ertoe op de specifieke MFK-financiering voor kmo's en de aanpak van de jeugdwerkloosheid te verdubbelen, was ingenomen met diverse voorstellen ter verbetering van de huidige bepalingen, met name de verhoogde toewijzingen voor speciale instrumenten, en verklaarde voornemens te zijn indien nodig over aanvullende verbeteringen te onderhandelen.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  Zoals aangegeven moet, om het Europese karakter van het EFG te handhaven, een aanvraag voor steun worden ingediend wanneer een grote herstructurering een zeer grote impact heeft op de lokale of regionale economie. Dergelijke impact moet worden bepaald door een minimumaantal ontslagen binnen een specifieke referentieperiode. Rekening houdend met de bevindingen van de tussentijdse evaluatie, moet de drempel worden vastgesteld op 250 ontslagen binnen een referentieperiode van vier maanden (of zes maanden in sectordossiers). Rekening houdend met het feit dat ontslaggolven die in verschillende sectoren in dezelfde regio plaatsvinden een even grote impact hebben op de lokale arbeidsmarkt, moet het ook mogelijk zijn een aanvraag in te dienen voor een regio. Op kleine arbeidsmarkten, zoals kleine lidstaten of afgelegen gebieden, met inbegrip van de in artikel 349 VWEU bedoelde ultraperifere gebieden, of in uitzonderlijke omstandigheden, zou een aanvraag kunnen worden ingediend in geval van een geringer aantal ontslagen.

(14)  Zoals aangegeven moet, om het Europese karakter van het EFT te handhaven, een aanvraag voor steun worden ingediend wanneer een grote herstructurering een zeer grote impact heeft op de lokale of regionale economie. Dergelijke impact moet worden bepaald door een minimumaantal ontslagen binnen een specifieke referentieperiode. Rekening houdend met de bevindingen van de tussentijdse evaluatie, moet de drempel worden vastgesteld op 200 ontslagen binnen de respectievelijke referentieperioden. Rekening houdend met het feit dat ontslaggolven die in verschillende sectoren in dezelfde regio plaatsvinden een even grote impact hebben op de lokale arbeidsmarkt, moet het ook mogelijk zijn een aanvraag in te dienen voor een regio. Op kleine arbeidsmarkten, zoals kleine lidstaten of afgelegen gebieden, met inbegrip van de in artikel 349 VWEU bedoelde ultraperifere gebieden, of in uitzonderlijke omstandigheden, moet er een aanvraag kunnen worden ingediend in geval van een geringer aantal ontslagen.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(14 bis)  Het EFT moet ernaar streven, met inachtneming van het beginsel van subsidiariteit en rekening houdend met de noodzaak van een aanzienlijke impact van de herstructurering als drempel voor een EFT-aanvraag, om solidariteit te tonen met de ontslagen werknemers van alle soorten ondernemingen, ongeacht de omvang ervan.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(14 ter)  Het EFT moet een speciaal EU-instrument blijven, waarmee wordt gereageerd op situaties die grote herstructureringen teweegbrengen op de Europese arbeidsmarkt. De Unie moet echter blijven zoeken naar duurzamere manieren om de structurele veranderingen en problemen aan te pakken die de arbeidsmarkt treffen en dergelijke gebeurtenissen in de lidstaten tot gevolg hebben.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  Het Europees waarnemingscentrum voor het veranderingsproces, dat is ondergebracht bij de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) in Dublin, staat de Commissie en de lidstaten bij de beoordeling van trends in de globalisering, van herstructureringen en van de aanwending van het EFG bij met kwalitatieve en kwantitatieve analyses.

(17)  Het Europees waarnemingscentrum voor het veranderingsproces, dat is ondergebracht bij de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) in Dublin, staat de Commissie en de lidstaten bij de beoordeling van trends op het gebied van de globalisering en technologische en milieuveranderingen, van herstructureringen en van de aanwending van het EFT bij met kwalitatieve en kwantitatieve analyses. Dergelijke analyses moeten voldoende uitgesplitste gegevens omvatten, met name naar geslacht uitgesplitste gegevens, teneinde genderongelijkheden doelmatiger te kunnen bestrijden.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(17 bis)  De Europese herstructureringsmonitor (ERM) van Eurofound houdt met behulp van een netwerk van nationale correspondenten real-time toezicht op de verslaglegging van grootschalige herstructureringen in de gehele Unie. De ERM is uiterst relevant voor het EFT en zou zijn werkzaamheden moeten ondersteunen, met name door te helpen met het vroegtijdig in kaart brengen van situaties waarin mogelijk moet worden ingegrepen.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Ontslagen werknemers en zelfstandigen die hun werkzaamheden hebben beëindigd, moeten, ongeacht hun arbeidsovereenkomst of -verhouding, op voet van gelijkheid toegang hebben tot het EFG. Daarom moeten zowel ontslagen werknemers als zelfstandigen die hun werkzaamheden hebben beëindigd, als mogelijke EFG-begunstigden in de zin van deze verordening worden beschouwd.

(18)  Ontslagen werknemers en zelfstandigen die hun werkzaamheden hebben beëindigd, moeten, ongeacht hun arbeidsovereenkomst of -verhouding, op voet van gelijkheid toegang hebben tot het EFT. Daarom moeten zowel ontslagen werknemers, ongeacht de aard en duur van hun arbeidsverhouding, als zelfstandigen die hun werkzaamheden hebben beëindigd, als mogelijke EFT-begunstigden in de zin van deze verordening worden beschouwd.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  Financiële bijdragen uit het EFG moeten in de eerste plaats gericht zijn op actieve arbeidsmarktmaatregelen die een snelle en duurzame terugkeer van de begunstigden op de arbeidsmarkt beogen binnen of buiten de sector waar zij oorspronkelijk werkzaam waren. De maatregelen moeten de verwachte behoeften van de lokale of regionale arbeidsmarkt weerspiegelen. Waar nodig moet echter ook de mobiliteit van ontslagen werknemers worden ondersteund om hen te helpen elders een nieuwe baan te vinden. Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan de verspreiding van vaardigheden die vereist zijn in het digitale tijdperk. Er moeten beperkingen worden gesteld aan het opnemen van geldelijke toelagen in een gecoördineerd pakket van individuele dienstverlening. Bedrijven zouden kunnen worden aangemoedigd om deel te nemen aan de nationale medefinanciering van de door het EFG gesteunde maatregelen.

(19)  Financiële bijdragen uit het EFT moeten in de eerste plaats gericht zijn op actieve arbeidsmarktmaatregelen en individuele diensten die een snelle terugkeer van de begunstigden op de arbeidsmarkt beogen in een hoogwaardig en duurzaam dienstverband binnen een toekomstgerichte sector, binnen of buiten de sector waar zij oorspronkelijk werkzaam waren, maar moeten daarnaast ook zelfstandig ondernemerschap en het oprichten van ondernemingen en coöperaties stimuleren. De maatregelen moeten de toekomstige behoeften van de lokale of regionale arbeidsmarkt weerspiegelen. Waar nodig moet echter ook de mobiliteit van ontslagen werknemers worden ondersteund om hen te helpen elders een nieuwe baan te vinden. Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan de verspreiding van vaardigheden die vereist zijn in het digitale tijdperk, en aan de uitbanning, waar nodig, van genderstereotypen op de arbeidsmarkt. Er moeten beperkingen worden gesteld aan het opnemen van geldelijke toelagen in een gecoördineerd pakket van individuele dienstverlening. De geldelijke toelagen moeten een aanvulling vormen op, en mogen dus niet in de plaats komen van eventuele maatregelen die op lidstaten en/of ondernemingen rusten uit hoofde van het nationaal recht of collectieve overeenkomsten. Bedrijven moeten worden aangemoedigd om deel te nemen aan de nationale medefinanciering van de door het EFT gesteunde maatregelen.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(19 bis)  Bij de uitvoering en het ontwerp van een gecoördineerd pakket van individuele diensten gericht op bevordering van de herintegratie van de beoogde begunstigden, moeten de lidstaten de doelstellingen van de Digitale agenda en de strategie voor een digitale eengemaakte markt beter en gerichter benutten, met als uiteindelijk doel de aanzienlijke genderkloof binnen de ICT‑en STEM-sector (exacte wetenschappen, technologie, technische wetenschappen en wiskunde) te dichten en de omscholing en herkwalificatie van vrouwen binnen deze sectoren te bevorderen. Daarnaast moeten de lidstaten bij de uitvoering en het ontwerp van een gecoördineerd pakket van individuele diensten zien te vermijden dat, binnen die industrieën en sectoren waar dit van oudsher het geval is, het ene geslacht de overhand heeft. Een betere vertegenwoordiging van het minder vertegenwoordigde geslacht in diverse sectoren, zoals de financiële wereld en de ICT- en STEM-sector, zou de loon- en pensioenkloof tussen mannen en vrouwen helpen dichten.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  Bij de opstelling van het gecoördineerde pakket van actieve arbeidsmarktbeleidsmaatregelen moeten de lidstaten de voorkeur geven aan maatregelen die in aanzienlijke mate zullen bijdragen tot de inzetbaarheid van de begunstigden. De lidstaten moeten ernaar streven dat zo spoedig mogelijk binnen de termijn van zes maanden voor de datum waarop het eindverslag over de uitvoering van de financiële bijdrage moet worden ingediend, zoveel mogelijk begunstigden die aan deze maatregelen deelnemen duurzaam op de arbeidsmarkt terugkeren.

(20)  Bij de opstelling van het gecoördineerde pakket van actieve arbeidsmarktbeleidsmaatregelen moeten de lidstaten de voorkeur geven aan maatregelen die in aanzienlijke mate zullen bijdragen tot de inzetbaarheid van de begunstigden. De lidstaten moeten ernaar streven dat zo spoedig mogelijk binnen de termijn van zeven maanden voor de datum waarop het eindverslag over de uitvoering van de financiële bijdrage moet worden ingediend, alle begunstigden die aan deze maatregelen deelnemen in een hoogwaardig en duurzaam dienstverband op de arbeidsmarkt terugkeren. Bij de opstelling van het gecoördineerde pakket van individuele dienstverlening moet, in voorkomend geval, rekening worden gehouden met de achterliggende oorzaken van de ontslagen en worden vooruitgelopen op de toekomstperspectieven van de arbeidsmarkt en de dan benodigde vaardigheden. Het gecoördineerde pakket moet aansluiten bij de overgang naar een klimaatvriendelijke en hulpbronnenefficiënte economie.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21)  Bij het samenstellen van het gecoördineerde pakket van actieve arbeidsmarktbeleidsmaatregelen moeten de lidstaten bijzondere aandacht besteden aan kansarme begunstigden, onder wie jongere en oudere werklozen en mensen die risico lopen op armoede, aangezien die groepen specifieke problemen ondervinden om terug te keren naar de arbeidsmarkt. Desondanks moeten de beginselen van gendergelijkheid en non-discriminatie, die tot de kernwaarden van de Unie behoren en in de Europese pijler van sociale rechten zijn verankerd, bij de uitvoering van het EFG in acht worden genomen en worden bevorderd.

(21)  Bij het samenstellen van het gecoördineerde pakket van actieve arbeidsmarktbeleidsmaatregelen moeten de lidstaten bijzondere aandacht besteden aan kansarme begunstigden, onder wie mensen met een handicap, mensen met familieleden te hunnen laste, jongere en oudere werklozen, mensen met een laag opleidingsniveau, mensen met een migrantenachtergrond en mensen die risico lopen op armoede, aangezien die groepen specifieke problemen ondervinden om terug te keren naar de arbeidsmarkt. Desondanks moeten de beginselen van gendergelijkheid en non-discriminatie, die tot de kernwaarden van de Unie behoren en in de Europese pijler van sociale rechten zijn verankerd, bij de uitvoering van het EFT in acht worden genomen en worden bevorderd.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 bis)  Tussen maart 2007 en maart 2017 heeft de Commissie 148 aanvragen voor medefinanciering uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) ontvangen uit 21 lidstaten, voor een totaalbedrag van bijna 600 miljoen EUR, om steun te verlenen aan 138 888 ontslagen werknemers en 2 944 personen die geen werk hebben en evenmin onderwijs of een opleiding volgen (NEET's).

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22)  Met het oog op een doeltreffende en snelle ondersteuning van de begunstigden moeten de lidstaten alles in het werk stellen om volledige aanvragen voor een financiële bijdrage uit het EFG in te dienen. Indien de Commissie om aanvullende informatie verzoekt voor de beoordeling van een aanvraag, moet het verstrekken van aanvullende informatie worden beperkt in de tijd.

(22)  Met het oog op een doeltreffende en snelle ondersteuning van de begunstigden moeten de lidstaten alles in het werk stellen om zo snel mogelijk volledige aanvragen voor een financiële bijdrage uit het EFT in te dienen en moeten de EU-instellingen al het mogelijke doen om een snelle beoordeling van de aanvragen te waarborgen. Indien de Commissie om aanvullende informatie verzoekt voor de beoordeling van een aanvraag, moet het verstrekken van aanvullende informatie worden beperkt in de tijd.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(22 bis)  Om de uitvoering en de verwezenlijking van de doelstellingen van deze verordening te bevorderen moet er meer ruchtbaarheid aan het EFT worden gegeven. Gedurende eerdere mandaatsperioden was er sprake van een aanzienlijke onderbesteding van het Fonds, voornamelijk omdat men zich slechts in beperkte mate bewust was van het bestaan van het EFG. Dit kan worden verholpen door meer ruchtbaarheid te geven aan en meer voorlichting te geven over het EFT en de mogelijkheden ervan, in het bijzonder bij de relevante instanties in de lidstaten.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Overweging 22 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(22 ter)  De Commissie moet de toegang tot nationale en regionale autoriteiten vergemakkelijken door middel van een specifieke helpdesk die algemene informatie verstrekt en uitleg geeft over de procedures en over de manier waarop een aanvraag moet worden ingediend. Met het oog op statistieken en verdere analyse moet deze helpdesk standaardformulieren beschikbaar stellen.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23)  In het belang van de begunstigden en van de organen die bevoegd zijn voor de uitvoering van de maatregelen, moet de aanvragende lidstaat alle betrokkenen bij de aanvraagprocedure, op de hoogte houden van de behandeling van de aanvraag.

(23)  In het belang van de begunstigden en van de organen die bevoegd zijn voor de uitvoering van de maatregelen, moet de aanvragende lidstaat alle betrokkenen bij de aanvraagprocedure, op de hoogte houden van de behandeling van de aanvraag en gedurende het gehele uitvoeringsproces betrokken houden.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24)  Conform het beginsel van goed financieel beheer mogen de financiële bijdragen uit het EFG niet in de plaats komen van, maar moeten zij zo mogelijk een aanvulling vormen op steunmaatregelen die voor de begunstigden in het kader van de fondsen van de Unie of in het kader van ander beleid of van andere programma's van de Unie beschikbaar zijn.

(24)  Conform het beginsel van goed financieel beheer kunnen de financiële bijdragen uit het EFG niet in de plaats komen van, maar moeten zij zo mogelijk eerder een aanvulling vormen op steunmaatregelen die voor de begunstigden in het kader van de fondsen van de Unie of in het kader van ander beleid of van andere programma's van de Unie beschikbaar zijn. Evenmin kan de financiële bijdrage van het EFT in de plaats komen van nationale maatregelen of maatregelen waarvoor de bedrijven die de werknemers ontslaan, verantwoordelijk zijn op grond van het nationaal recht en collectieve overeenkomsten. Zij moet daarentegen zorgen voor reële Europese meerwaarde.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25)  Er moeten bijzondere bepalingen worden opgenomen voor informatie- en communicatieactiviteiten betreffende EFG-dossiers en -resultaten.

(25)  In het licht van het beginsel van gelijkheid moeten de lidstaten binnen hun gehele grondgebied, met inbegrip van plattelandsgebieden, zorgen voor effectieve toegang tot informatie over het EFT. De Commissie moet met name de verspreiding van bestaande goede praktijken bevorderen, de criteria voor steunverlening en de aanvraagprocedures van het EFT meer onder de aandacht brengen en meer inspanningen leveren om het Fonds bekend te maken bij de bevolking, in het bijzonder de beroepsbevolking. Er moeten bijzondere bepalingen worden opgenomen voor informatie- en communicatieactiviteiten betreffende EFT-dossiers en -resultaten.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(27 bis)  Om te voorzien in de behoeften die zich met name de eerste maanden van ieder jaar voordoen, wanneer er bijzonder weinig mogelijkheden zijn om bedragen over te schrijven uit andere begrotingslijnen, moet tijdens de jaarlijkse begrotingsprocedure een toereikend bedrag aan betalingskredieten worden opgenomen onder de begrotingslijn van het EFT.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(29)  In het belang van de begunstigden moet de steun zo snel en efficiënt mogelijk ter beschikking worden gesteld. De lidstaten en de bij het EFG-besluitvormingsproces betrokken instellingen van de Unie moeten alles in het werk stellen om de voor de behandeling benodigde tijd te verminderen en de procedures te vereenvoudigen zodat de besluiten betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het EFG probleemloos en snel kunnen worden vastgesteld. Daarom zal de begrotingsautoriteit in de toekomst besluiten over door de Commissie ingediende verzoeken om overschrijving, en zal een voorstel van de Commissie voor de beschikbaarstelling van middelen uit het EFG niet langer nodig zijn.

(29)  In het belang van de begunstigden moet de steun snel en efficiënt worden verstrekt. De lidstaten en de bij het EFT-besluitvormingsproces betrokken instellingen van de Unie moeten alles in het werk stellen om de voor de behandeling benodigde tijd te verminderen, de procedures te vereenvoudigen en aan te passen aan specifieke behoeften zodat de besluiten betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het EFT probleemloos en snel kunnen worden vastgesteld. Daarom moet de begrotingsautoriteit in de toekomst besluiten over door de Commissie ingediende verzoeken om overschrijving, en zal een voorstel van de Commissie voor de beschikbaarstelling van middelen uit het EFT niet langer nodig zijn.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(30)  Wanneer een onderneming sluit, kunnen de ontslagen werknemers worden geholpen om sommige of alle activiteiten van hun voormalige werkgever over te nemen.

(30)  Wanneer een onderneming sluit, kunnen de ontslagen werknemers worden geholpen om sommige of alle activiteiten van hun voormalige werkgever over te nemen, en kan de lidstaat waar de onderneming is gevestigd, eventueel de middelen voorschieten die dringend noodzakelijk zijn om dit mogelijk te maken.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(31)  Om politiek toezicht door het Europees Parlement en voortdurend toezicht door de Commissie op de met de EFG-steunverlening behaalde resultaten mogelijk te maken, moeten de lidstaten een eindverslag indienen over de uitvoering van het EFG.

(31)  Om politiek toezicht door het Europees Parlement en voortdurend toezicht door de Commissie op de met de EFT-steunverlening behaalde resultaten mogelijk te maken, moeten de lidstaten een eindverslag indienen over de uitvoering van het EFT, dat moet voldoen aan vereisten voor helder toezicht en dat een follow-up van de begunstigden alsook een effectbeoordeling inzake gendergelijkheid moet bevatten.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Overweging 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(32 bis)  De lidstaten moeten doeltreffende communicatieactiviteiten ontplooien om financiële bijdragen van het EFT te promoten, erop te wijzen dat de financiering van de Unie afkomstig is en de zichtbaarheid van de maatregelen die de Unie in het kader van dit fonds heeft gefinancierd, te vergroten.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(37)  Dit programma weerspiegelt het belang van de strijd tegen klimaatverandering in overeenstemming met de toezeggingen van de Unie om de Overeenkomst van Parijs en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties uit te voeren, en zal ertoe bijdragen dat klimaatactie in alle beleidsdomeinen van de Unie wordt geïntegreerd en dat het algemene streefdoel van 25 % van de EU-begrotingsuitgaven voor de ondersteuning van klimaatdoelstellingen wordt bereikt. Relevante acties zullen in kaart worden gebracht tijdens de voorbereiding en uitvoering van het Fonds, en opnieuw worden beoordeeld in het kader van de evaluatie ervan.

(37)  Dit programma weerspiegelt het belang van de strijd tegen klimaatverandering in overeenstemming met de toezeggingen van de Unie om de Overeenkomst van Parijs en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties uit te voeren, en zal ertoe bijdragen dat klimaatactie in alle beleidsdomeinen van de Unie wordt geïntegreerd, dat gedurende de MFK-periode 2021-2027 het algemene streefdoel van 25 % van de EU-begrotingsuitgaven voor de ondersteuning van klimaatdoelstellingen wordt bereikt, en dat zo spoedig mogelijk, en uiterlijk in 2027, een jaarlijks streefcijfer van 30 % wordt gehaald. Relevante acties zullen in kaart worden gebracht tijdens de voorbereiding en uitvoering van het Fonds, en opnieuw worden beoordeeld in het kader van de evaluatie ervan.

Motivering

Het Europees Parlement heeft in zijn resolutie van 14 maart 2018 over het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020 (2017/2052(INI)), erop aangedrongen dat de klimaatgerelateerde EU-begrotingsuitgaven zo spoedig mogelijk en uiterlijk in 2027 bij 30 % zouden liggen.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(39)  Rekening houdend met het feit dat de beroepsbevolking gezien de digitale transformatie van de economie over een bepaald niveau van digitale vaardigheden moet beschikken, moet de verspreiding van vaardigheden die vereist zijn in het digitale tijdperk een verplicht horizontaal onderdeel vormen van de aangeboden gecoördineerde pakketten van individuele diensten,

(39)  Rekening houdend met het feit dat de beroepsbevolking gezien de digitale transformatie van de economie over een bepaald niveau van digitale vaardigheden moet beschikken, moet de verspreiding van vaardigheden die vereist zijn in het digitale tijdperk een verplicht horizontaal onderdeel vormen van de aangeboden gecoördineerde pakketten van individuele diensten en moet het doel om de deelname van vrouwen in de STEM-beroepen te vergroten daarvan deel uitmaken,

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In deze verordening worden de doelstellingen van het EFG, de vormen van financiering door de Unie alsmede de regels voor de verstrekking van die financiering vastgelegd, met inbegrip van de aanvragen van de lidstaten voor financiële bijdragen uit het EFG voor maatregelen die gericht zijn op de in artikel 7 bedoelde begunstigden.

In deze verordening worden de doelstellingen van het EFT, de vormen van financiering door de Unie alsmede de regels en criteria voor de verstrekking van die financiering vastgelegd, met inbegrip van de aanvragen van de lidstaten voor financiële bijdragen uit het EFT voor maatregelen die gericht zijn op de in artikel 7 bedoelde begunstigden.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het EFG draagt bij tot een betere verdeling van de voordelen van de globalisering en de technologische vooruitgang door ontslagen werknemers te helpen aan te passen aan structurele veranderingen. Als zodanig draagt het EFG bij tot de uitvoering van de in de Europese pijler van sociale rechten bepaalde beginselen en verbetert het de economische samenhang tussen de regio's en de lidstaten.

Het EFT heeft ten doel de sociaaleconomische veranderingen te ondersteunen die voortvloeien uit de globalisering en de technologische en milieugerelateerde veranderingen, door alternatieve en duurzame werkgelegenheid te bevorderen en zodoende ontslagen werknemers de helpende hand te bieden. Het EFT is een noodfonds dat reactief opereert en bijdraagt aan een rechtvaardige overgang. Als zodanig draagt het EFT bij tot de uitvoering van de in de pijler van sociale rechten bepaalde beginselen en verbetert het de economische samenhang tussen de regio's en de lidstaten.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De algemene doelstelling van het programma is solidariteit te betonen met en steun te verlenen aan ontslagen werknemers en zelfstandigen die hun werkzaamheden hebben beëindigd als gevolg van onverwachte grote herstructureringen, zoals bedoeld in artikel 5.

1.  De algemene doelstelling van het programma is om, met het oog op hun herintegratie op de arbeidsmarkt, solidariteit te betonen met en financiële steun te verlenen aan ontslagen werknemers, ongeacht de aard en duur van hun arbeidsverhouding, en zelfstandigen die hun werkzaamheden hebben beëindigd als gevolg van onverwachte grote herstructureringen, zoals bedoeld in artikel 5, leden 1 t/m 3.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De specifieke doelstelling van het EFG is steun te verlenen in geval van onverwachte grote herstructureringen, met name wanneer die zijn veroorzaakt door uitdagingen die verband houden met de globalisering, zoals veranderingen in de wereldhandelspatronen, handelsgeschillen, financiële of economische crises, de overgang naar een koolstofarme economie of als gevolg van de digitalisering of automatisering. Bijzondere nadruk wordt gelegd op maatregelen die de meest kansarme groepen helpen.

2.  De specifieke doelstelling van het EFT is om werknemers te steunen en bij te staan bij hun herintegratie op de arbeidsmarkt in het geval van onverwachte grote herstructureringen, met name wanneer die zijn veroorzaakt door uitdagingen die verband houden met de globalisering, zoals veranderingen in de wereldhandelspatronen, handelsgeschillen, financiële of economische crises, de overgang naar een koolstofarme economie of als gevolg van de digitalisering, automatisering en technologische veranderingen. Bijzondere nadruk wordt zowel gelegd op maatregelen die de meest kansarme groepen helpen als op de bevordering van gendergelijkheid.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  "ontslagen werknemer": een werknemer wiens arbeidsovereenkomst voortijdig is beëindigd door gedwongen ontslag, of wiens arbeidsovereenkomst om economische redenen niet is verlengd;

a)  "ontslagen werknemer": een werknemer wiens arbeidsovereenkomst, ongeacht de aard en duur van zijn arbeidsverhouding, voortijdig is beëindigd door gedwongen ontslag, of wiens arbeidsovereenkomst om economische redenen niet is verlengd;

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de beëindiging van de werkzaamheden van meer dan 250 ontslagen werknemers of zelfstandigen binnen een referentieperiode van vier maanden in een onderneming in een lidstaat, ook wanneer die beëindiging van toepassing is bij leveranciers of downstreamproducenten;

a)  de beëindiging van de werkzaamheden van ten minste 200 ontslagen werknemers of zelfstandigen binnen een referentieperiode van zes maanden in een onderneming in een lidstaat, ook wanneer die beëindiging van toepassing is bij leveranciers of downstreamproducenten;

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de beëindiging van de werkzaamheden van meer dan 250 ontslagen werknemers of zelfstandigen binnen een referentieperiode van zes maanden, met name in kmo's, die alle actief zijn in dezelfde NACE Rev. 2-afdeling en gelegen zijn in een NUTS 2-regio of twee aan elkaar grenzende NUTS 2-regio's of in meer dan twee aan elkaar grenzende NUTS 2-regio's, mits meer dan 250 werknemers of zelfstandigen zijn getroffen in twee van de regio's tezamen;

b)  de beëindiging van de werkzaamheden van ten minste 200 ontslagen werknemers of zelfstandigen binnen een referentieperiode van negen maanden, met name in kmo's, die alle actief zijn in dezelfde NACE Rev. 2-afdeling en gelegen zijn in een NUTS 2-regio of twee aan elkaar grenzende NUTS 2-regio's of in meer dan twee aan elkaar grenzende NUTS 2-regio's, mits ten minste 200 werknemers of zelfstandigen zijn getroffen in twee van de regio's tezamen;

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  de beëindiging van de werkzaamheden van meer dan 250 ontslagen werknemers of zelfstandigen binnen een referentieperiode van vier maanden, met name in kmo's, die actief zijn in dezelfde of verschillende NACE Rev. 2-afdelingen en gelegen zijn in dezelfde NUTS 2-regio.

c)  de beëindiging van de werkzaamheden van ten minste 200 ontslagen werknemers of zelfstandigen binnen een referentieperiode van negen maanden, met name in kmo's, die actief zijn in dezelfde of verschillende NACE Rev. 2-afdelingen en gelegen zijn in dezelfde NUTS 2-regio.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Op kleine arbeidsmarkten of in uitzonderlijke omstandigheden, met name ten aanzien van aanvragen door kmo's, die door de aanvragende lidstaat naar behoren worden onderbouwd, kan een aanvraag voor een financiële bijdrage op grond van dit artikel, zelfs als niet volledig voldaan wordt aan de criteria van lid 1, onder a), b) of c), als ontvankelijk worden aangemerkt, wanneer de gedwongen ontslagen ernstige gevolgen hebben voor de werkgelegenheid en de lokale of regionale economie. De aanvragende lidstaat vermeldt aan welke van de criteria voor steunverlening van lid 1, onder a), b) of c), niet volledig wordt voldaan. Het totaalbedrag van de aanvragen voor uitzonderlijke omstandigheden mag niet meer bedragen dan 15 % van het jaarlijkse maximumbedrag van het EFG.

3.  Op kleine arbeidsmarkten of in uitzonderlijke omstandigheden, met inbegrip van aanvragen door kmo's, die door de aanvragende lidstaat naar behoren worden onderbouwd, kan een aanvraag voor een financiële bijdrage op grond van dit artikel, zelfs als niet volledig voldaan wordt aan de criteria van lid 1, onder a), b) of c), als ontvankelijk worden aangemerkt, wanneer de gedwongen ontslagen ernstige gevolgen hebben voor de werkgelegenheidsniveaus en de lokale, regionale of nationale economie. De aanvragende lidstaat vermeldt aan welke van de criteria voor steunverlening van lid 1, onder a), b) of c), niet volledig wordt voldaan. Het totaalbedrag van de aanvragen voor uitzonderlijke omstandigheden mag niet meer bedragen dan 15 % van het jaarlijkse maximumbedrag van het EFT.

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Het EFG kan niet worden ingezet wanneer werknemers worden ontslagen als gevolg van bezuinigingen van een lidstaat op de begroting waardoor sectoren worden getroffen die afhankelijk zijn van overheidsfinanciering.

4.  Het EFT kan niet worden ingezet wanneer werknemers worden ontslagen als gevolg van bezuinigingen van een lidstaat op de begroting waardoor sectoren worden getroffen die in eerste instantie afhankelijk zijn van overheidsfinanciering.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De aanvragende lidstaat specificeert de methode die gebruikt wordt om het in artikel 4 vermelde aantal werknemers en zelfstandigen te berekenen voor de toepassing van artikel 5.

1.  De aanvragende lidstaat specificeert de methode die gebruikt wordt om het in artikel 4 vermelde aantal ontslagen werknemers en zelfstandigen te berekenen voor de toepassing van artikel 5, leden 1 t/m 3.

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  ontslagen werknemers en zelfstandigen die hun werkzaamheden hebben beëindigd, berekend overeenkomstig artikel 6, binnen de in artikel 5 bedoelde referentieperioden;

a)  ontslagen werknemers en zelfstandigen die hun werkzaamheden hebben beëindigd, berekend overeenkomstig artikel 6, binnen de in artikel 5, leden 1 t/m 3 bedoelde referentieperioden;

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

In afwijking van artikel 5 mogen de aanvragende lidstaten door het EFT medegefinancierde individuele diensten aanbieden aan een aantal NEET's (personen die geen werk hebben en evenmin onderwijs of een opleiding volgen), die op de datum van de indiening van de aanvraag jonger dan 25 jaar of (indien lidstaten daartoe besluiten) jonger dan 30 jaar zijn. Dit aantal mag niet hoger zijn dan het aantal beoogde begunstigden en er wordt prioriteit gegeven aan personen die gedwongen zijn ontslagen of hun werkzaamheden hebben beëindigd, op voorwaarde dat ten minste enkele van de gedwongen ontslagen in regio's van NUTS 2-niveau zijn gevallen.

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Een financiële bijdrage uit het EFG kan worden bestemd voor actieve arbeidsmarktmaatregelen in het kader van een gecoördineerd pakket van individuele dienstverlening, om de beoogde begunstigden, en in het bijzonder de meest kansarme ontslagen werknemers, weer aan een dienstbetrekking of zelfstandige arbeid te helpen.

Een financiële bijdrage uit het EFT kan worden bestemd voor actieve arbeidsmarktmaatregelen in het kader van een gecoördineerd pakket van individuele dienstverlening waarbij vakbondsorganisaties en/of werknemersvertegenwoordiger zijn betrokken, teneinde de beoogde begunstigden, en in het bijzonder de meest kansarme ontslagen werknemers, weer aan een hoogwaardige en duurzame dienstbetrekking of aan hoogwaardige en duurzame zelfstandige arbeid te helpen.

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De verspreiding van vaardigheden die vereist zijn in het digitale industriële tijdperk moet een verplicht horizontaal onderdeel vormen van de gecoördineerde pakketten van individuele diensten die worden aangeboden. Het opleidingsniveau moet worden aangepast aan de kwalificaties en behoeften van de betrokken begunstigde.

De verspreiding van vaardigheden die vereist zijn in het digitale industriële tijdperk in een hulpbronnenefficiënte economie moet een verplicht horizontaal onderdeel vormen van de gecoördineerde pakketten van individuele opleiding en/of diensten die worden aangeboden. Het opleidingsniveau moet worden aangepast aan de kwalificaties, vaardigheden en specifieke behoeften van de betrokken begunstigde.

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – alinea 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  opleiding en omscholing op maat, onder meer op het gebied van informatie-en communicatietechnologie en andere vaardigheden die vereist zijn in het digitale tijdperk, certificering van opgedane ervaring, hulp bij het zoeken van een baan, loopbaanbegeleiding, adviesverlening, begeleiding door een mentor, outplacementbegeleiding, bevordering van ondernemerschap, steun bij het uitoefenen van een zelfstandige activiteit, het opzetten van een eigen bedrijf en een overname door werknemers, en samenwerkingsactiviteiten;

a)  opleiding en omscholing op maat, onder meer op het gebied van informatie-en communicatietechnologie en andere vaardigheden die vereist zijn in het digitale tijdperk, certificering van opgedane ervaring, individuele hulp bij het zoeken van een baan, loopbaanbegeleiding, adviesverlening, begeleiding door een mentor, outplacementbegeleiding, bevordering van ondernemerschap, steun bij het uitoefenen van een zelfstandige activiteit, het opzetten van een eigen bedrijf en een overname door werknemers, en samenwerkingsactiviteiten;

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – alinea 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  speciale tijdelijke maatregelen, zoals sollicitatietoelagen, premies bij indiensttreding voor werkgevers, mobiliteitstoelagen, opleidings- of dagvergoedingen, waaronder toelagen voor verzorgers.

b)  speciale tijdelijke maatregelen, zoals sollicitatietoelagen, mobiliteitstoelagen, toelagen voor kinderopvang, opleidings- of dagvergoedingen, waaronder toelagen voor verzorgers, en premies bij indiensttreding voor werkgevers, waaronder premies om ontslagen werknemers flexibele arbeidsregelingen aan te bieden.

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De kosten van de onder b) bedoelde maatregelen mogen niet meer bedragen dan 35 % van de totale kosten voor het gecoördineerde pakket van de in dit lid vermelde individuele dienstverlening.

De kosten van de onder b) bedoelde maatregelen bedragen niet dan 35 % van de totale kosten voor het gecoördineerde pakket van de in dit lid vermelde individuele dienstverlening.

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De investeringskosten voor wie zich als zelfstandige vestigt of een eigen bedrijf opricht of voor overnames door werknemers mogen niet meer dan 20 000 EUR per ontslagen werknemer bedragen.

De investeringskosten voor wie zich als zelfstandige vestigt of een eigen bedrijf of coöperatie opricht of voor overnames door werknemers bedragen niet meer dan 25 000 EUR per ontslagen werknemer.

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bij het samenstellen van het gecoördineerde pakket van individuele dienstverlening wordt rekening gehouden met de toekomstperspectieven op de arbeidsmarkt en de vereiste vaardigheden. Het gecoördineerde pakket is verenigbaar met de overgang naar een hulpbronnenefficiënte en duurzame economie en in het pakket ligt de nadruk op de verspreiding van vaardigheden die in het digitale industriële tijdperk vereist zijn en wordt rekening gehouden met de vraag op de lokale arbeidsmarkt.

Bij het samenstellen van het gecoördineerde pakket van individuele dienstverlening wordt rekening gehouden met de toekomstperspectieven op de arbeidsmarkt en de vereiste vaardigheden. Het gecoördineerde pakket is verenigbaar met de overgang naar een hulpbronnenefficiënte en duurzame economie en in het pakket ligt de nadruk op de verspreiding van vaardigheden die in het digitale industriële tijdperk vereist zijn en wordt rekening gehouden met de vraag op de lokale arbeidsmarkt, evenals met de mogelijkheid van herintegratie van werknemers in de beroepssector van hun voormalige dienstverband, waar een grote herstructurering voor vraag naar nieuwe of aanvullende vaardigheden heeft gezorgd, en waar bestaande vaardigheden het efficiëntst kunnen worden ingezet.

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  maatregelen om met name kansarme werknemers, mensen met een verhoogd risico op armoede of oudere werknemers te stimuleren om te blijven werken dan wel zich weer aan te bieden op de arbeidsmarkt.

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – alinea 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b ter)  maatregelen waarvoor lidstaten verantwoordelijk zijn krachtens het nationale recht of collectieve arbeidsovereenkomsten.

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De door het EFG ondersteunde maatregelen treden niet in de plaats van maatregelen die gericht zijn op passieve sociale bescherming.

De door het EFT ondersteunde maatregelen treden onder geen beding in de plaats van maatregelen die gericht zijn op passieve sociale bescherming.

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Het gecoördineerde pakket van dienstverlening wordt uitgewerkt in overleg met de beoogde begunstigden of hun vertegenwoordigers, of met de sociale partners.

3.  Het gecoördineerde pakket van dienstverlening wordt uitgewerkt in overleg met de beoogde begunstigden of hun vertegenwoordigers, en/of met de sociale partners.

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Binnen tien werkdagen na de datum van indiening van de aanvraag of, in voorkomend geval, na de datum waarop de Commissie de vertaling van de aanvraag heeft ontvangen, naargelang van welke datum het laatst valt, deelt de Commissie de lidstaat eventueel mee welke aanvullende gegevens zij nodig heeft om de aanvraag te kunnen beoordelen.

2.  Binnen tien werkdagen na de datum van de indiening van de aanvraag of, in voorkomend geval, na de datum waarop de Commissie de vertaling van de aanvraag heeft ontvangen, naargelang van welke datum het laatst valt, bevestigt de Commissie de ontvangst van de aanvraag en deelt zij de lidstaat eventueel mee welke aanvullende gegevens zij nodig heeft om de aanvraag te kunnen beoordelen.

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Indien de Commissie om aanvullende gegevens verzoekt, antwoordt de lidstaat binnen tien werkdagen na de datum van het verzoek. Op het naar behoren gemotiveerd verzoek van de betrokken lidstaat verlengt de Commissie die termijn met tien werkdagen.

3.  Indien de lidstaat hierom verzoekt, verleent de Commissie reeds vroeg in de procedure technische bijstand. Indien de Commissie om aanvullende gegevens verzoekt, antwoordt de lidstaat binnen tien werkdagen na de datum van het verzoek. Op het naar behoren gemotiveerd verzoek van de betrokken lidstaat verlengt de Commissie die termijn met tien werkdagen.

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Aan de hand van de door de lidstaat verstrekte gegevens beoordeelt de Commissie binnen zestig werkdagen na ontvangst van de volledige aanvraag of, indien van toepassing, de vertaling daarvan, definitief of de aanvraag aan de voorwaarden voor het toekennen van een financiële bijdrage voldoet. Indien de Commissie bij uitzondering niet aan deze deadline kan voldoen, licht zij schriftelijk toe om welke reden.

4.  Aan de hand van de door de lidstaat verstrekte gegevens beoordeelt de Commissie binnen veertig werkdagen na ontvangst van de volledige aanvraag of, indien van toepassing, de vertaling daarvan, definitief of de aanvraag aan de voorwaarden voor het toekennen van een financiële bijdrage voldoet. Indien de Commissie bij uitzondering niet aan deze deadline kan voldoen, mag deze met twintig werkdagen worden verlengd, op voorwaarde dat zij de betrokken lidstaat voorafgaand een schriftelijke toelichting van de reden van haar vertraging toezendt.

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  indien de onderneming waar de gedwongen ontslagen zijn gevallen, haar activiteiten na die ontslagen heeft voortgezet, de bevestiging dat zij aan haar wettelijke verplichtingen ten aanzien van de gedwongen ontslagen heeft voldaan;

b)  indien de onderneming waar de gedwongen ontslagen zijn gevallen, haar activiteiten na die ontslagen heeft voortgezet, de bevestiging dat zij aan al haar wettelijke verplichtingen ten aanzien van de gedwongen ontslagen heeft voldaan en dienovereenkomstig voorzieningen heeft getroffen voor haar werknemers;

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 5 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  een duidelijke indicatie van de activiteiten die reeds door de lidstaten zijn ondernomen om ontslagen werknemers bij te staan, en van de complementaire aard van de aangevraagde financiering uit het EFT wanneer het nationale of regionale autoriteiten aan middelen ontbreekt;

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 5 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b ter)  een overzicht van de financiering van de Unie die de onderneming waar de ontslagen zijn gevallen, reeds heeft ontvangen in de vijf jaren voorafgaand aan de collectieve ontslagen;

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 5 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  het verwachte effect van de gedwongen ontslagen op de lokale, regionale of nationale economie en de werkgelegenheid;

e)  het verwachte effect van de gedwongen ontslagen op de lokale, regionale, nationale of, in voorkomend geval, grensoverschrijdende economie en de werkgelegenheid;

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 5 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f)  een gedetailleerde beschrijving van het gecoördineerde pakket van individuele dienstverlening en de daarmee verband houdende uitgaven, waaronder met name maatregelen ter ondersteuning van werkgelegenheidsinitiatieven voor kansarme, oudere en jongere begunstigden;

f)  een gedetailleerde beschrijving van het gecoördineerde pakket van individuele dienstverlening en de daarmee verband houdende uitgaven, waaronder met name maatregelen ter ondersteuning van werkgelegenheidsinitiatieven voor kansarme, laaggeschoolde, oudere en jongere begunstigden en begunstigden uit achtergestelde gebieden;

Amendement    66

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 5 – letter m bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

m bis)  een verklaring dat de voorgestelde maatregelen complementair zijn met de door de structuurfondsen gefinancierde maatregelen en dat dubbele financiering zal worden voorkomen.

Amendement    67

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De ondersteuning van de beoogde begunstigden vormt een aanvulling op de nationale, regionale en lokale maatregelen van de lidstaten, met inbegrip van maatregelen die worden medegefinancierd uit fondsen van de Unie, in overeenstemming met de aanbevelingen van het EU-kwaliteitskader voor anticipatie op veranderingen en herstructurering.

2.  De ondersteuning van de beoogde begunstigden vormt een aanvulling op de nationale, regionale, lokale en, in voorkomend geval, grensoverschrijdende maatregelen van de lidstaten, met inbegrip van maatregelen die worden medegefinancierd uit fondsen en programma's van de Unie, in overeenstemming met de aanbevelingen van het EU-kwaliteitskader voor anticipatie op veranderingen en herstructurering.

Amendement    68

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De financiële bijdrage uit het EFG blijft beperkt tot hetgeen noodzakelijk is om aan de beoogde begunstigden tijdelijke, eenmalige steun te verlenen. De door het EFG ondersteunde maatregelen zijn in overeenstemming met het recht van de Unie en dat van de lidstaten, met inbegrip van de voorschriften inzake staatssteun.

3.  De financiële bijdrage uit het EFG blijft beperkt tot hetgeen noodzakelijk is om solidariteit te betonen met en tijdelijke, eenmalige steun te verlenen aan de beoogde begunstigden. De door het EFG ondersteunde maatregelen zijn in overeenstemming met het recht van de Unie en dat van de lidstaten, met inbegrip van de voorschriften inzake staatssteun.

Amendement    69

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Overeenkomstig hun respectieve verantwoordelijkheden dragen de Commissie en de aanvragende lidstaat zorg voor de coördinatie van de steun uit de fondsen van de Unie.

4.  Overeenkomstig hun respectieve verantwoordelijkheden dragen de Commissie en de aanvragende lidstaat zorg voor de coördinatie van de steun uit de fondsen en programma's van de Unie.

Amendement    70

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie en de lidstaten garanderen dat de gelijkheid van mannen en vrouwen en de integratie van het genderperspectief een wezenlijk deel uitmaken van en bevorderd worden in de verschillende stadia van de uitvoering van de financiële bijdrage uit het EFG.

De Commissie en de lidstaten garanderen dat de gelijkheid van mannen en vrouwen en de integratie van het genderperspectief een wezenlijk deel uitmaken van en bevorderd worden in alle passende stadia van de uitvoering van de financiële bijdrage uit het EFT.

Amendement    71

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Op initiatief van de Commissie kan maximaal 0,5 % van het jaarlijkse maximumbedrag van het EFG worden gebruikt voor technische en administratieve bijstand voor de uitvoering ervan, zoals werkzaamheden op het gebied van voorbereiding, monitoring, controle, audit en evaluatie, daaronder begrepen institutionele informatietechnologiesystemen, communicatiemaatregelen en maatregelen die de zichtbaarheid van het EFG vergroten, alsook andere maatregelen voor administratieve en technische bijstand. Dergelijke maatregelen kunnen betrekking hebben op toekomstige en eerdere programmeringsperioden.

1.  Op initiatief van de Commissie kan maximaal 0,5 % van het jaarlijkse maximumbedrag van het EFT worden gebruikt ter financiering van technische en administratieve bijstand voor de uitvoering ervan, zoals werkzaamheden op het gebied van voorbereiding, monitoring, gegevensverzameling, controle, audit en evaluatie, daaronder begrepen institutionele informatietechnologiesystemen, communicatiemaatregelen en maatregelen die de zichtbaarheid van het EFT vergroten, alsook andere maatregelen voor administratieve en technische bijstand. De synergieën met bestaande systemen voor de monitoring van structurele verandering, zoals de ERM, worden versterkt. Dergelijke maatregelen kunnen betrekking hebben op toekomstige en eerdere programmeringsperioden.

Amendement    72

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Wanneer de Commissie de technische bijstand onder indirect beheer uitvoert, waarborgt zij de transparantie van de procedure voor aanwijzing van de derde die de haar opgelegde taak uitvoert en deelt zij alle bij het EFT betrokken partijen, met inbegrip van het Europees Parlement, mee welke onderaannemer hiervoor is gekozen.

Amendement    73

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De technische bijstand van de Commissie omvat het verstrekken van informatie en richtsnoeren aan de lidstaten voor het gebruik van, het toezicht op en de evaluatie van het EFG. De Commissie verstrekt ook informatie over en duidelijke richtsnoeren voor het gebruik van het EFG aan de Europese en nationale sociale partners. De richtsnoeren kunnen ook betrekking hebben op de oprichting van taskforces in gevallen van ernstige economische ontwrichtingen in een lidstaat.

4.  De technische bijstand van de Commissie omvat het verstrekken van informatie en richtsnoeren aan de lidstaten voor het gebruik van, het toezicht op en de evaluatie van het EFT, met inbegrip van de oprichting van een helpdesk. De Commissie verstrekt ook informatie over en duidelijke richtsnoeren voor het gebruik van het EFT aan de Europese en nationale sociale partners. De richtsnoeren kunnen ook betrekking hebben op de oprichting van taskforces in gevallen van ernstige economische ontwrichtingen in een lidstaat.

Amendement    74

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten erkennen de oorsprong van en geven zichtbaarheid aan de financiering van de Unie door aan meerdere doelgroepen samenhangende, doeltreffende en doelgerichte informatie te verstrekken, waaronder doelgerichte informatie aan de beoogde begunstigden, de lokale en regionale autoriteiten, de sociale partners, de media en het grote publiek.

De lidstaten erkennen de oorsprong van en geven zichtbaarheid aan de financiering van de Unie door aan meerdere doelgroepen samenhangende, doeltreffende en doelgerichte informatie te verstrekken, waaronder doelgerichte informatie aan de beoogde begunstigden, de lokale en regionale autoriteiten, de sociale partners, de media en het grote publiek. De lidstaten zorgen ervoor dat de Europese meerwaarde van de financiering wordt benadrukt, en ondersteunen de Commissie bij haar inspanningen op het gebied van gegevensverzameling teneinde de begrotingstransparantie te vergroten.

Amendement    75

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De Commissie verzorgt een online aanwezigheid met informatie in alle officiële talen van de instellingen van de Unie die zij regelmatig bijwerkt, voor het verstrekken van geactualiseerde informatie over het EFG, richtsnoeren voor de indiening van aanvragen en informatie over ingewilligde en afgewezen aanvragen en over de rol van het Europees Parlement en de Raad in de begrotingsprocedure.

2.  De Commissie verzorgt een online aanwezigheid met informatie in alle officiële talen van de instellingen van de Unie die zij regelmatig bijwerkt, voor het verstrekken van geactualiseerde informatie over het EFT, richtsnoeren voor de indiening van aanvragen en voor subsidiabele acties, een regelmatig bijgewerkte lijst met contactpersonen in de lidstaten en informatie over ingewilligde en afgewezen aanvragen en over de rol van het Europees Parlement en de Raad in de begrotingsprocedure.

Amendement    76

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie voert aan de hand van ervaringen informatie- en communicatieactiviteiten uit betreffende EFG-dossiers en -resultaten met als doel de effectiviteit van het EFG te verbeteren en ervoor te zorgen dat burgers en werknemers in de Unie op de hoogte zijn van het bestaan van het EFG.

De Commissie bevordert de verspreiding van bestaande goede communicatiepraktijken, voert aan de hand van ervaringen informatie- en communicatieactiviteiten uit betreffende EFG-dossiers en -resultaten met als doel de zichtbaarheid van het EFT te vergroten, informatie te verstrekken over de criteria voor steunverlening en over de aanvraagprocedures met betrekking tot het EFT, de effectiviteit van het Fonds te verbeteren en ervoor te zorgen dat burgers en werknemers in de Unie, met inbegrip van burgers en werknemers in plattelandsgebieden, die beperkt toegang hebben tot informatie, op de hoogte zijn van het bestaan van het EFT.

Amendement    77

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Op basis van de overeenkomstig artikel 9 uitgevoerde beoordeling voert de Commissie, aan de hand van met name het aantal beoogde begunstigden, de voorgestelde maatregelen en de geraamde kosten, een evaluatie uit en doet zo snel mogelijk een voorstel inzake de hoogte van de eventuele financiële bijdrage uit het EFG die kan worden verstrekt binnen de grenzen van de beschikbare middelen.

1.  Op basis van de overeenkomstig artikel 9 uitgevoerde beoordeling voert de Commissie, aan de hand van met name het aantal beoogde begunstigden, de voorgestelde maatregelen en de geraamde kosten, een evaluatie uit en doet binnen de in artikel 9, lid 4, vastgestelde termijn een voorstel inzake de hoogte van de eventuele financiële bijdrage uit het EFT die kan worden verstrekt binnen de grenzen van de beschikbare middelen.

Amendement    78

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Als de Commissie op basis van de overeenkomstig artikel 9 uitgevoerde beoordeling van mening is dat aan de voorwaarden voor een financiële bijdrage op grond van deze verordening wordt voldaan, zet zij onmiddellijk de in artikel 16 bedoelde procedure in gang.

3.  Als de Commissie op basis van de overeenkomstig artikel 9 uitgevoerde beoordeling van mening is dat aan de voorwaarden voor een financiële bijdrage op grond van deze verordening wordt voldaan, zet zij onmiddellijk de in artikel 16 bedoelde procedure in gang en stelt zij de aanvragende lidstaat hiervan in kennis.

Amendement    79

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Als de Commissie op grond van de in artikel 9 uitgevoerde beoordeling van mening is dat niet aan de voorwaarden voor een financiële bijdrage uit hoofde van deze verordening wordt voldaan, stelt zij de aanvragende lidstaat daarvan onmiddellijk in kennis.

4.  Als de Commissie op grond van de in artikel 9 uitgevoerde beoordeling van mening is dat niet aan de voorwaarden voor een financiële bijdrage uit hoofde van deze verordening wordt voldaan, stelt zij de aanvragende lidstaat en alle andere betrokken partijen, met inbegrip van het Europees Parlement, onmiddellijk daarvan in kennis.

Amendement    80

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De lidstaat voert de in artikel 8 bedoelde subsidiabele maatregelen zo spoedig mogelijk en uiterlijk 24 maanden na de datum van inwerkingtreding van het besluit betreffende de financiële bijdrage uit.

2.  De lidstaat voert de in artikel 8 bedoelde subsidiabele maatregelen zo spoedig mogelijk uit. In ieder geval moeten de maatregelen uiterlijk 6 maanden na de datum van inwerkingtreding van het besluit inzake de financiële bijdrage ten uitvoer worden gelegd en uiterlijk 24 maanden na de datum van inwerkingtreding van het besluit betreffende de financiële bijdrage worden volbracht.

Amendement    81

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Als de Commissie heeft geconcludeerd dat aan de voorwaarden voor de toekenning van een financiële bijdrage uit het EFG is voldaan, dient zij een verzoek in tot overschrijving naar de desbetreffende begrotingsonderdelen overeenkomstig artikel 31 van het Financieel Reglement.

1.  Als de Commissie heeft geconcludeerd dat aan de voorwaarden voor de toekenning van een financiële bijdrage uit het EFT is voldaan, dient zij een voorstel in tot beschikbaarstelling van middelen uit het EFT. Het besluit tot beschikbaarstelling van middelen uit het EFT wordt gezamenlijk genomen door het Europees Parlement en de Raad, binnen een maand nadat het voorstel bij hen is ingediend. De Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen en het Europees Parlement met een meerderheid van de stemmen van zijn leden en van drie vijfde van het aantal uitgebrachte stemmen.

 

Tegelijk met haar voorstel voor een besluit tot beschikbaarstelling van middelen uit het EFT dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een voorstel in tot overschrijving naar de betrokken begrotingsonderdelen. Indien er geen eensgezindheid bestaat, wordt een trialoogprocedure ingeleid.

 

De overschrijvingen die betrekking hebben op het EFT worden verricht overeenkomstig artikel 31 van het Financieel Reglement.

Amendement    82

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Het verzoek tot overschrijving moet vergezeld gaan van een samenvatting van het onderzoek van de subsidiabiliteit van de aanvraag.

Schrappen

Amendement    83

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De Commissie stelt door middel van een uitvoeringshandeling een besluit betreffende een financiële bijdrage vast, dat in werking treedt op de datum waarop het Europees Parlement en de Raad de Commissie in kennis stellen van de goedkeuring van de begrotingsoverschrijving. Dit besluit vormt een financieringsbesluit in de zin van artikel 110 van het Financieel Reglement.

3.  De Commissie stelt door middel van een uitvoeringshandeling een besluit betreffende een financiële bijdrage vast, dat in werking treedt op de datum waarop het Europees Parlement en de Raad het besluit tot beschikbaarstelling van middelen uit het EFT vaststellen.

Amendement    84

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Een voorstel voor een besluit tot beschikbaarstelling van middelen uit het EFT krachtens lid 1 omvat onder andere:

 

a)  de overeenkomstig artikel 9, lid 4, uitgevoerde beoordeling en een samenvatting van de gegevens waarop die beoordeling is gebaseerd;

 

b)  bewijs dat aan de criteria van de artikelen 5 en 10 is voldaan; en

 

c)  een onderbouwing van de voorgestelde bedragen.

Amendement    85

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 16 bis

 

Uitzonderlijke gevallen

 

In uitzonderlijke gevallen en indien de resterende beschikbare financiële middelen van het Fonds in het jaar waarin de ingrijpende herstructurering zich voordoet, niet toereikend zijn voor de hulp die de begrotingsautoriteit nodig acht, mag de Commissie met het voorstel komen om het verschil uit het Fonds van het volgende jaar te financieren. Het begrotingsplafond van het Fonds dat is vastgesteld voor het jaar waarin de ingrijpende herstructurering zich voordoet en voor het volgende jaar, mag in geen geval overschreden worden.

Amendement    86

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 19 bis

 

Model voor de enquête onder begunstigden

 

De enquête onder begunstigden, waarnaar wordt verwezen in artikel 20, lid 1, onder d), moet gebaseerd zijn op het model dat door middel van een uitvoeringshandeling door de Commissie wordt vastgesteld. Om eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van dit artikel te waarborgen, stelt de Commissie deze uitvoeringshandeling vast volgens de in artikel 26, lid 2, bedoelde raadplegingsprocedure.

Amendement    87

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  het soort maatregelen en de belangrijkste resultaten, met toelichting van de uitdagingen, de opgedane ervaring, de synergieën en de complementariteit met andere EU-fondsen, en met vermelding van eventuele complementariteit met maatregelen die door andere nationale of Unieprogramma's worden gefinancierd in overeenstemming met het EU-kwaliteitskader voor anticipatie op veranderingen en herstructurering;

a)  het soort maatregelen en de verkregen resultaten, met toelichting van de uitdagingen, de opgedane ervaring, de synergieën en de complementariteit met andere EU-fondsen, in het bijzonder ESF+, en met vermelding van eventuele complementariteit met maatregelen die door andere nationale of Unieprogramma's worden gefinancierd in overeenstemming met het EU-kwaliteitskader voor anticipatie op veranderingen en herstructurering;

Amendement    88

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  de resultaten van een enquête onder begunstigden die zes maanden na het einde van de uitvoeringsperiode wordt gehouden en die informatie bevat over de waargenomen verandering in de inzetbaarheid van de begunstigden, of, voor degenen die al werk hebben gevonden, meer informatie bevat over de kwaliteit van het gevonden werk, zoals de wijzigingen op het vlak van arbeidstijden, de mate van verantwoordelijkheid of de wijziging van het salarisniveau in vergelijking met het vorige werk, en de sector waarin de betrokkene werk heeft gevonden, met uitsplitsing per gender, leeftijdsgroep en onderwijsniveau;

d)  de resultaten van een enquête onder begunstigden die binnen zes maanden na het einde van de uitvoeringsperiode wordt gehouden en die informatie bevat over de waargenomen verandering in de inzetbaarheid van de begunstigden, of, voor degenen die al werk hebben gevonden, meer informatie bevat over de kwaliteit en de aard van het gevonden werk, zoals de wijzigingen op het vlak van arbeidstijden, de mate van verantwoordelijkheid of de wijziging van het salarisniveau in vergelijking met het vorige werk, en de sector waarin de betrokkene werk heeft gevonden, met uitsplitsing per gender, leeftijdsgroep en onderwijsniveau;

Amendement    89

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  het feit of de onderneming waar de ontslagen vallen, met uitzondering van micro-ondernemingen en kmo's, de afgelopen vijf jaar staatssteun heeft ontvangen of eerdere financiering uit het Cohesiefonds of de structuurfondsen van de Unie;

e)  het feit of de onderneming waar de ontslagen vallen, met uitzondering van start‑ups, micro-ondernemingen en kmo's, de afgelopen vijf jaar staatssteun heeft ontvangen of eerdere financiering uit het Cohesiefonds of de structuurfondsen van de Unie;

Amendement    90

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Uiterlijk aan het einde van de negentiende maand na afloop van de in artikel 15, lid 3, bedoelde termijn, dient de betrokken lidstaat de gegevensverzameling in met informatie over de in punt 3 van de bijlage vermelde resultaatindicator op langere termijn.

2.  Uiterlijk aan het einde van de negentiende maand na afloop van de in artikel 15, lid 3, bedoelde termijn, dient de betrokken lidstaat de volledige en naar behoren geverifieerde gegevensverzameling in met informatie over de in punt 3 van de bijlage vermelde resultaatindicator op langere termijn.

Amendement    91

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Uiterlijk 1 augustus 2021 en vervolgens om de twee jaar, dient de Commissie een omvattend kwantitatief en kwalitatief verslag in bij het Europees Parlement en de Raad over de activiteiten die in de twee voorafgaande jaren op grond van deze verordening en Verordening (EU) nr. 1309/2013 zijn ondernomen. Het verslag heeft in hoofdzaak betrekking op de door het EFG behaalde resultaten en bevat met name informatie over de ingediende aanvragen, de goedgekeurde besluiten, de gefinancierde maatregelen, met inbegrip van statistieken betreffende de in de bijlage vastgestelde indicatoren, en de complementariteit van die maatregelen met maatregelen die worden gefinancierd uit andere fondsen van de Unie, met name het ESF+, alsook informatie over de afsluiting van de financiële bijdragen, en het bevat tevens een overzicht van de aanvragen die zijn afgewezen of gereduceerd omdat er onvoldoende middelen beschikbaar waren of omdat zij niet aan de criteria voldeden.

1.  Uiterlijk 1 augustus 2021 en vervolgens om de twee jaar, dient de Commissie een omvattend kwantitatief en kwalitatief verslag in bij het Europees Parlement en de Raad over de activiteiten die in de twee voorafgaande jaren op grond van deze verordening en Verordening (EU) nr. 1309/2013 zijn ondernomen. Het verslag heeft in hoofdzaak betrekking op de door het EFG behaalde resultaten en bevat met name informatie over de ingediende aanvragen, de snelheid waarmee zij werden verwerkt en eventuele tekortkomingen in de bestaande regels, de goedgekeurde besluiten, de gefinancierde maatregelen, met inbegrip van statistieken betreffende de in de bijlage vastgestelde indicatoren, en de complementariteit van die maatregelen met maatregelen die worden gefinancierd uit andere fondsen van de Unie, met name het ESF+, alsook informatie over de afsluiting van de financiële bijdragen, en het bevat tevens een overzicht van de aanvragen die zijn afgewezen of gereduceerd omdat er onvoldoende middelen beschikbaar waren of omdat zij niet aan de criteria voldeden.

Amendement    92

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Het verslag wordt ter informatie aan de Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de sociale partners toegezonden.

2.  Het verslag wordt ter informatie aan de lidstaten, de Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de sociale partners toegezonden.

Amendement    93

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie verricht om de vier jaar op eigen initiatief en in nauwe samenwerking met de lidstaten een evaluatie van de financiële bijdragen uit het EFG.

1.  De Commissie verricht om de vier jaar op eigen initiatief en in nauwe samenwerking met de lidstaten een evaluatie van de financiële bijdragen uit het EFT, met inbegrip van een daaropvolgende effectbeoordeling van de toepassing ervan op nationaal, regionaal en lokaal niveau.

 

Met het oog op de in de eerste alinea bedoelde evaluatie verzamelen de lidstaten alle beschikbare gegevens over EFT-dossiers en werknemers die steun hebben gekregen.

Amendement    94

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De in lid 1 bedoelde evaluaties bevatten relevante statistieken betreffende de financiële bijdragen, uitgesplitst per lidstaat.

3.  De in lid 1 bedoelde evaluaties bevatten relevante statistieken betreffende de financiële bijdragen, uitgesplitst per sector en lidstaat.

Amendement    95

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 1 – alinea 1 – streepje 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-  met minder dan twee jaar beroepservaring,

 

- met tussen de twee en tien jaar beroepservaring,

 

- met meer dan tien jaar beroepservaring.

(1)

PB C ... PB/ Nog niet in het Publicatieblad verschenen.

(2)

PB C ... PB/ Nog niet in het Publicatieblad verschenen.


ADVIES van de Commissie internationale handel  (11.10.2018)

aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Rapporteur voor advies: Karoline Graswander-Hainz

BEKNOPTE MOTIVERING

Inleiding

De laatste tijd wordt handel niet alleen in één adem genoemd met globalisering, maar is er in de publieke opinie ook grote bezorgdheid ontstaan over handel. De nadruk in recente handelsovereenkomsten ligt niet langer op het opstellen van regels om de markt open te stellen. Een wezenlijk onderdeel van deze overeenkomsten wordt nu ook ingenomen door zaken die verband houden met handel, zoals investeringen en intellectuele-eigendomsrechten. Dit heeft gezorgd voor een diepgaande verstrengeling tussen de wereldwijde openstelling van de markten enerzijds en investeringen, kapitaalstromen en financiële liberalisering anderzijds. De effecten van handel hebben zich uitgebreid naar zaken die verband houden met werk, milieu en technologische verandering.

Ook al is er in de economische literatuur eensgezindheid over de conclusie dat de liberalisering van de handel in het algemeen tot positieve resultaten heeft geleid, toch worden er ook negatieve effecten waargenomen in bepaalde sectoren, met aanpassingskosten, inkomstenverlies en banenverlies tot gevolg. De werkelijkheid toont ons dat er steeds winnaars en verliezers zijn en dat de winsten die via handel worden geboekt niet gelijkmatig worden verdeeld onder de lidstaten, de regio's en binnen samenlevingen. Niet-gereguleerde en oneerlijke handel heeft de sociale, economische en milieu-ongelijkheid nog versterkt.

Er zijn begeleidende maatregelen nodig op het niveau van de EU en de lidstaten om negatieve effecten te voorkomen en al wie schade heeft geleden door handel of globalisering passend te vergoeden. Alleen als er zowel op Europees als op nationaal niveau maatregelen worden ingevoerd, kan de rijkdom eerlijk worden verdeeld, met name onder diegenen die het slechtst af zijn. Nationale regeringen hebben tot nu toe te weinig ondernomen om de voordelen van handel veilig te stellen voor iedereen. Herverdeling, empowerment door onderwijs, een proactief arbeidsmarktbeleid en een versterking van vakbonden zijn thema's die verband houden met handel en die onder het beleid van nationale regeringen vallen.

Daarnaast is er ook voor de Europese Unie (EU) ruimte voor verbetering. Eerlijke en evenwichtige handelsovereenkomsten mogen niet alleen een hefboom zijn voor het creëren van economische groei, fatsoenlijke banen en duurzame ontwikkeling, maar moeten ook zorgen voor betere en beschermde arbeidsvoorwaarden en levensomstandigheden voor werknemers in alle stadia van de wereldwijde toeleveringsketens. Helaas ontbreekt het de EU‑handelsovereenkomsten tot nu toe aan afdwingbare mechanismen om arbeids- en milieunormen te beschermen, met name in de hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkeling. Er is politieke wil nodig om deze hoofdstukken sterker te maken en er sancties in op te nemen als laatste redmiddel. Als de EU exclusieve bevoegdheid wil over handel, dan moet de EU ook de verantwoordelijkheid nemen voor de veranderingen en gevolgen die als gevolg van haar handelsovereenkomsten de kop opsteken en moet ze handelsbeleid op een andere manier benaderen.

Het is van cruciaal belang dat de EU niet alleen anticipeert op mogelijke negatieve effecten van handelsovereenkomsten, maar er ook voor zorgt dat de voordelen eerlijk worden verdeeld.

De Europese Commissie erkent dit en heeft in 2006 het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) opgericht om werknemers die hun baan hebben verloren als gevolg van globalisering, automatisering en technologische ontwikkeling te ondersteunen en opnieuw aan werk te helpen. Naar aanleiding van de economische en financiële crisis heeft de Commissie de werkingssfeer van het fonds uitgebreid naar mensen die schade hebben geleden door de crisis. Ondanks de relatief kleine begroting en de complexe procedures heeft het EFG sinds zijn oprichting voor bijna 142 300 werknemers in de hele EU tastbare resultaten opgeleverd.

Belangrijkste elementen van het verslag:

Werkingssfeer, criteria

Na onderzoek blijkt dat het EFG zijn volledige potentieel echter niet heeft bereikt en dat er jammer genoeg nog steeds te weinig gebruik wordt gemaakt van het fonds. Daarom wil de rapporteur verder gaan dan het voorstel van de Commissie om de werkingssfeer van de verordening uit te breiden. De bedoeling is een grotere flexibiliteit in te voeren, zodat ook ondersteuning wordt geboden aan werknemers die zijn ontslagen als gevolg van handel en bedrijfsverplaatsingen binnen de EU, en aan regio's die te lijden hebben onder geleidelijke en cumulatieve economische achteruitgang of een hoge werkloosheidsgraad, en om het EFG ook meer rechtstreeks te koppelen aan bepaalde instrumenten van het handelsbeleid, zoals handelsgerelateerde bijstand.

Procedures

De rapporteur is het ook eens met de Commissie dat er naast de werkingssfeer ook verbeteringen kunnen worden aangebracht in een aantal procedurele aspecten om de aanvraagprocedure te beperken in tijd en de procedure te vereenvoudigen. De rapporteur stelt voor een helpdesk tot stand te brengen om de lidstaten te ondersteunen bij hun aanvraag en betere gegevens te verzamelen om het toezicht en de evaluatie te verbeteren.

Het EFG is bedoeld als instrument voor alle sectoren om ondersteuning te bieden aan ontslagen werknemers, en de sociale actoren (belanghebbenden, ngo's, vakbonden) moeten dan ook een belangrijke rol toebedeeld krijgen en meer worden betrokken bij de werking van het EFG, met het oog op een betere coördinatie van het proces en een betere onderlinge afstemming tussen de verschillende bestaande EU-instrumenten.

Conclusie

De rapporteur stelt een aantal wijzigingen aan het voorstel van de Commissie voor, die moeten dienen als uitgangspunt voor verdere discussie en verdere wijzigingen in de loop van het wetgevingsproces in het Parlement.

AMENDEMENTEN

De Commissie internationale handel verzoekt de bevoegde Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Op 17 november 2017 hebben het Europees Parlement, de Raad en de Commissie gezamenlijk de Europese pijler van sociale rechten15 afgekondigd als reactie op de sociale uitdagingen in Europa. Rekening houdend met de veranderende realiteit van de arbeidsmarkt, moet de Unie voorbereid worden op de huidige en toekomstige uitdagingen van de globalisering en digitalisering, door groei inclusiever te maken en het sociaal en werkgelegenheidsbeleid te verbeteren. De twintig kernbeginselen van de pijler zijn opgebouwd rond drie categorieën: gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, billijke arbeidsvoorwaarden, en sociale bescherming en inclusie. De Europese pijler van sociale rechten fungeert als overkoepelende leidraad voor het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) en stelt de Unie in staat de toepasselijke beginselen in de praktijk te brengen in het geval van grote herstructureringen.

(2)  Op 17 november 2017 hebben het Europees Parlement, de Raad en de Commissie gezamenlijk de Europese pijler van sociale rechten15 afgekondigd als reactie op de sociale uitdagingen in Europa. Rekening houdend met de veranderende realiteit van onze samenlevingen en de arbeidsmarkt, moet de Unie voorbereid worden op de huidige en toekomstige uitdagingen van de klimaatverandering, globalisering en digitalisering, door ontwikkeling inclusiever te maken en het sociaal en werkgelegenheidsbeleid te verbeteren. De twintig kernbeginselen van de pijler zijn opgebouwd rond drie categorieën: gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt,billijke arbeidsvoorwaarden, en sociale bescherming en inclusie. De Europese pijler van sociale rechten fungeert als overkoepelende leidraad voor het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) en stelt de Unie in staat de toepasselijke beginselen in de praktijk te brengen in het geval van grote herstructureringen.

________________

__________________

15 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_nl

15 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_nl

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  Op 20 juni 2017 heeft de Raad de reactie van de Unie16 op de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties (VN)17, "Een duurzame Europese toekomst", bekrachtigd. De Raad onderstreept hoe belangrijk het is om duurzame ontwikkeling te bereiken in al haar drie dimensies (economisch, sociaal en milieu), en om dit op een evenwichtige en geïntegreerde wijze te doen. Het is cruciaal dat duurzame ontwikkeling integraal deel gaat uitmaken van het beleidskader van de EU en dat de Unie ambitieus beleid voert om wereldwijde uitdagingen aan te pakken. De Raad verwelkomde de mededeling van de Commissie "Volgende stappen voor een duurzame Europese toekomst" van 22 november 2016 als een eerste stap naar het integreren van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen en het centraal stellen van duurzame ontwikkeling in alle beleidsdomeinen van de Unie, ook via haar financieringsinstrumenten.

(3)  Op 20 juni 2017 heeft de Raad de reactie van de Unie16 op de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties (VN)17, "Een duurzame Europese toekomst", bekrachtigd. De Raad onderstreept hoe belangrijk het is om duurzame ontwikkeling te bereiken in al haar drie dimensies (economisch, sociaal en milieu), en om dit op een evenwichtige en geïntegreerde wijze te doen. Het is cruciaal dat duurzame ontwikkeling integraal deel gaat uitmaken van het beleidskader van de EU en dat de Unie ambitieus beleid voert om wereldwijde uitdagingen aan te pakken. Handelsovereenkomsten met sterke en afdwingbare hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkeling kunnen een instrument zijn om duurzame ontwikkeling tot stand te brengen en fatsoenlijke banen en inclusieve groei te creëren, maar ook om de voordelen van handel eerlijker te verdelen tussen de regio's, de lidstaten en binnen samenlevingen. De Raad verwelkomde de mededeling van de Commissie "Volgende stappen voor een duurzame Europese toekomst" van 22 november 2016 als een eerste stap naar het integreren van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen en het centraal stellen van duurzame ontwikkeling in alle beleidsdomeinen van de Unie, ook via haar financieringsinstrumenten.

__________________

__________________

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  In februari 2018 heeft de Commissie haar mededeling "Een nieuw, modern meerjarig financieel kader voor een Europese Unie die efficiënt haar prioriteiten verwezenlijkt na 2020"18 vastgesteld. In de mededeling wordt onderstreept dat de Uniebegroting eveneens de unieke sociale markteconomie van Europa moet ondersteunen. Daarom zal het van het grootste belang zijn om de werkgelegenheidskansen te verbeteren en de knelpunten op het gebied van vaardigheden aan te pakken, in het bijzonder ook die welke verband houden met de digitalisering. Budgettaire flexibiliteit moet een belangrijk beginsel zijn van het volgende meerjarig financieel kader. De flexibiliteitsmechanismen moeten worden behouden om de Unie in staat te stellen te reageren op onvoorziene gebeurtenissen en ervoor te zorgen dat de begrotingsmiddelen worden gebruikt waar zij het hardst nodig zijn.

(4)  In februari 2018 heeft de Commissie haar mededeling "Een nieuw, modern meerjarig financieel kader voor een Europese Unie die efficiënt haar prioriteiten verwezenlijkt na 2020"18 vastgesteld. In de mededeling wordt onderstreept dat de Uniebegroting eveneens de unieke sociale markteconomie van Europa moet ondersteunen. Daarom zal het van het grootste belang zijn om de werkgelegenheidskansen te verbeteren en de knelpunten op het gebied van vaardigheden aan te pakken, in het bijzonder ook die welke verband houden met digitalisering, automatisering, de ontwikkeling van nieuwe technologieën en de overgang naar een klimaatvriendelijke en hulpbronnenefficiënte economie. Budgettaire flexibiliteit moet een belangrijk beginsel zijn van het volgende meerjarig financieel kader. De flexibiliteitsmechanismen moeten worden behouden om de Unie in staat te stellen te reageren op onvoorziene gebeurtenissen en ervoor te zorgen dat de begrotingsmiddelen worden gebruikt waar zij het hardst nodig zijn.

__________________

__________________

18 http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0098&qid=1527070810305&from=NL

18 http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0098&qid=1527070810305&from=NL

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  In haar "discussienota over het in goede banen leiden van de mondialisering"20 wijst de Commissie de combinatie van handelsgerelateerde globalisering en technologische verandering aan als de belangrijkste factor voor een stijgende vraag naar geschoolde arbeidskrachten en een verminderd aantal banen waarvoor lagere kwalificaties vereist zijn. Niettegenstaande de over het algemeen aanzienlijke voordelen van meer open handel en de verdere integratie van de wereldeconomieën, moeten deze negatieve neveneffecten worden aangepakt. Aangezien de huidige voordelen van globalisering reeds ongelijk verdeeld zijn over mensen en regio's, wat een zeer grote impact heeft voor diegenen voor wie globalisering negatieve gevolgen heeft, bestaat het gevaar dat de steeds sneller evoluerende technologische vooruitgang deze gevolgen nog zal versterken. Daarom zal het, in overeenstemming met de beginselen van solidariteit en duurzaamheid, noodzakelijk zijn ervoor te zorgen dat de voordelen van globalisering billijker worden verdeeld door economische openheid en technologische vooruitgang te verzoenen met sociale bescherming.

(6)  In haar "discussienota over het in goede banen leiden van de mondialisering"20 wijst de Commissie de combinatie van handelsgerelateerde globalisering en technologische verandering aan als de belangrijkste factor voor een stijgende vraag naar geschoolde arbeidskrachten en een verminderd aantal banen waarvoor lagere kwalificaties vereist zijn. Niettegenstaande de over het algemeen aanzienlijke voordelen van meer open handel en de verdere integratie van de wereldeconomieën, moeten deze negatieve neveneffecten worden aangepakt. Aangezien de huidige voordelen van globalisering reeds ongelijk verdeeld zijn over mensen en regio's, wat een zeer grote impact heeft voor diegenen voor wie globalisering negatieve gevolgen heeft, bestaat het gevaar dat de steeds sneller evoluerende technologische vooruitgang deze gevolgen nog zal versterken. Daarom zal het, in overeenstemming met de beginselen van solidariteit en duurzaamheid, noodzakelijk zijn ervoor te zorgen dat men beter voorbereid is op de effecten van globalisering, en dat de potentiële voordelen ervan billijker worden verdeeld door economische openheid en technologische vooruitgang te verzoenen met degelijke sociale bescherming.

__________________

__________________

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_nl

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_nl

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  De globalisering en technologische veranderingen zullen de onderlinge verwevenheid en afhankelijkheid van de wereldeconomieën wellicht nog versterken. Herverdeling van arbeid maakt integraal en onvermijdelijk deel uit van een dergelijke economische verandering. Indien de voordelen van verandering op billijke wijze moeten worden verdeeld, is steun verlenen aan ontslagen werknemers en personen die het risico lopen te worden ontslagen van cruciaal belang. Het EU-kwaliteitskader voor anticipatie op veranderingen en herstructurering22 is het beleidsinstrument van de Unie dat het kader vaststelt voor beste praktijken voor anticipatie op en omgang met bedrijfsherstructurering. Het biedt een uitgebreid kader voor de wijze waarop de uitdagingen van economische aanpassing en herstructurering en de sociale gevolgen en de gevolgen voor de werkgelegenheid daarvan moeten worden aangepakt met adequate beleidsmiddelen. In het kader worden de lidstaten opgeroepen om op zodanige wijze gebruik te maken van nationale en EU-financiering dat de sociale gevolgen van herstructureringen, en met name de negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid, beter kunnen worden opgevangen. De belangrijkste instrumenten van de Unie om steun te verlenen aan getroffen werknemers zijn het ESF+, dat is opgezet om anticiperende bijstand te bieden, en het EFG, dat is opgezet om reactieve steun te verlenen in geval van onverwachte grote herstructureringen.

(8)  Klimaatverandering, globalisering en technologische veranderingen zullen de onderlinge verwevenheid en afhankelijkheid van de wereldeconomieën wellicht nog versterken. Herverdeling van arbeid maakt integraal en onvermijdelijk deel uit van een dergelijke economische verandering. Indien de voordelen van verandering op billijke wijze moeten worden verdeeld, is steun verlenen aan ontslagen werknemers en personen die het risico lopen te worden ontslagen van cruciaal belang. Het EU-kwaliteitskader voor anticipatie op veranderingen en herstructurering22 is het beleidsinstrument van de Unie dat het kader vaststelt voor beste praktijken voor anticipatie op en omgang met bedrijfsherstructurering. Het biedt een uitgebreid kader voor de wijze waarop de uitdagingen van economische aanpassing en herstructurering en de sociale gevolgen en de gevolgen voor de werkgelegenheid daarvan moeten worden aangepakt met adequate beleidsmiddelen. In het kader worden de lidstaten opgeroepen om op zodanige wijze gebruik te maken van nationale en EU-financiering dat de sociale gevolgen van herstructureringen, en met name de negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid, beter kunnen worden opgevangen. De belangrijkste instrumenten van de Unie om steun te verlenen aan getroffen werknemers zijn het ESF+, dat is opgezet om anticiperende bijstand te bieden, en het EFG, dat is opgezet om reactieve steun te verlenen in geval van grote herstructureringen.

__________________

__________________

22 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's "EU-kwaliteitskader voor anticipatie op veranderingen en herstructurering", COM(2013) 882 final van 13 december 2013.

22 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's "EU-kwaliteitskader voor anticipatie op veranderingen en herstructurering", COM(2013) 882 final van 13 december 2013.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 bis)  Multilaterale samenwerking met de mondiale partners van de Unie en een versterking en hervorming van de multilaterale instanties om ze billijker en doeltreffender te maken, zijn van cruciaal belang. Het EFG moet voorzien in bijstand voor ontslagen werknemers in alle sectoren waarop dergelijke hervormingen betrekking kunnen hebben en moet hen een brede waaier aan werkgelegenheidskansen bieden. Sociale actoren zoals ngo's en vakbonden moeten meer worden betrokken bij de werking van het EFG met het oog op een betere communicatie en onderlinge afstemming tussen de verschillende instrumenten van de Unie.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 ter)  De Unie moet opnieuw een ambitieus industrieel beleid voeren, gebaseerd op een voortdurende en prospectieve analyse van technologische veranderingen, met inbegrip van de gevolgen van open handel. Partnerschappen tussen de Unie en de meest kwetsbare regio's moeten gepaard gaan met de nodige strategische investeringen om de negatieve gevolgen van handels- en investeringsverdragen te voorkomen. Ook moet in deze partnerschappen worden aangegeven voor welke programma's medefinanciering van de EU vereist is. Daarom moeten de bestaande instrumenten van het Cohesiefonds en het Sociaal Fonds beter worden geïntegreerd en meer middelen krijgen. Deze programma's moeten worden gecentraliseerd op NUTS-niveau en moeten de structuur van een echt partnerschap tussen de Unie en de door haar beleid getroffen regio's krijgen.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 8 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 quater)  Europese bedrijven spelen een belangrijke rol bij het vormgeven van de globalisering en het verwezenlijken van positieve resultaten voor iedereen. Er zijn veel positieve voorbeelden van hoe duurzame groei kan worden bewerkstelligd voor aandeelhouders, werknemers en de gemeenschappen waarin de bedrijven actief zijn. Bedrijven moeten echter ter verantwoording worden geroepen wanneer ze hun sociale of milieugerelateerde verantwoordelijkheden ontlopen.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  Het EFG is opgericht bij Verordening (EG) nr. 1927/2006 van het Europees Parlement en de Raad23 voor het meerjarig financieel kader van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013 om de Unie in staat te stellen solidariteit te betonen met werknemers die worden ontslagen als gevolg van door de globalisering veroorzaakte grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen.

(9)  Het EFG is opgericht bij Verordening (EG) nr. 1927/2006 van het Europees Parlement en de Raad23 voor het meerjarig financieel kader van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013 om de Unie in staat te stellen solidariteit te betonen met werknemers die worden ontslagen als gevolg van door openstelling van de markten en globalisering veroorzaakte grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen.

__________________

__________________

23 Verordening (EG) nr. 1927/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 tot oprichting van een Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (PB L 406 van 30.12.2006, blz. 1).

23 Verordening (EG) nr. 1927/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 tot oprichting van een Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (PB L 406 van 30.12.2006, blz. 1).

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11 bis) Het EFG-programma moet zichtbaar zijn en eisen dat er meer en betere gegevens worden verstrekt, teneinde een deugdelijke wetenschappelijke beoordeling van het EFG mogelijk te maken en administratieve beperkingen bij de uitvoering van het programma voor bijstand bij de aanpassing van handel te voorkomen.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 ter)  De Commissie moet voorafgaand aan het sluiten van een nieuwe handelsovereenkomst waarborgen dat per sector en per regio een onafhankelijke en nauwkeurige analyse vooraf van de gevolgen van de voorgestelde overeenkomst wordt verricht, met inbegrip van de veranderingen voor de arbeidsmarkt, zodat kan worden geanticipeerd op negatieve effecten. Door voorafgaand aan het sluiten van een nieuwe handelsovereenkomst eventuele negatieve effecten in kaart te brengen, kan ook het vertrouwen van de Europese burger in het handelsbeleid worden hersteld.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 11 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 quater)  Het EFG moet directer worden gekoppeld aan buitenlandse directe investeringen die mogelijke ongunstige sociale en milieueffecten in de Unie kunnen teweegbrengen, maar ook aan bepaalde voorbeelden van oneerlijk handelsbeleid waarvoor beschermingsinstrumenten geen geschikte oplossing vormen. De getroffen bedrijven en werknemers van de Unie moeten in aanmerking worden genomen in het kader van de EFG-regels voor actief arbeidsmarktbeleid.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  De Commissie heeft een tussentijdse evaluatie van het EFG uitgevoerd om te beoordelen hoe en in welke mate de doelstellingen van het EFG worden bereikt. Het EFG bleek doeltreffend, met een hoger herintredingspercentage van ontslagen werknemers dan in de vorige programmeringsperiode. Uit de evaluatie is gebleken dat het EFG voor Europese meerwaarde zorgde. Dit geldt met name voor de volume-effecten ervan, wat betekent dat de EFG-steun niet alleen het aantal en de verscheidenheid van de aangeboden diensten verhoogt, maar ook het intensiteitsniveau ervan. Bovendien zijn EFG-maatregelen zeer zichtbaar en tonen zij de meerwaarde van EU-steun rechtstreeks aan het grote publiek. Er werden echter verschillende uitdagingen vastgesteld. Enerzijds werd de procedure voor beschikbaarstelling als overdreven lang beschouwd. Daarnaast hebben veel lidstaten melding gemaakt van problemen bij het opstellen van de uitgebreide achtergrondanalyse van de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de gedwongen ontslagen. De belangrijkste reden die lidstaten met een potentieel EFG-dossier ervan weerhoudt een aanvraag in te dienen, zijn problemen op het vlak van financiële en institutionele capaciteit. Daarbij kan het louter gaan om een tekort aan arbeidskrachten; momenteel kunnen de lidstaten slechts om technische bijstand verzoeken wanneer zij een EFG-dossier uitvoeren. Aangezien gedwongen ontslagen onverwacht kunnen plaatsvinden, zou het belangrijk zijn dat de lidstaten in staat zijn om onmiddellijk te reageren en zonder vertraging een aanvraag kunnen indienen. Verder lijken in bepaalde lidstaten zwaardere inspanningen nodig voor het opbouwen van institutionele capaciteit om te zorgen voor een doelmatige en doeltreffende uitvoering van EFG-dossiers. De drempel van 500 ontslagen kreeg kritiek omdat hij te hoog wordt geacht, in het bijzonder in minder bevolkte gebieden26.

(12)  De Commissie heeft een tussentijdse evaluatie van het EFG uitgevoerd om te beoordelen hoe en in welke mate de doelstellingen van het EFG worden bereikt. Het EFG bleek doeltreffend, met een hoger herintredingspercentage van ontslagen werknemers dan in de vorige programmeringsperiode. Uit de evaluatie is gebleken dat het EFG voor Europese meerwaarde zorgde. Dit geldt met name voor de volume-effecten ervan, wat betekent dat de EFG-steun niet alleen het aantal en de verscheidenheid van de aangeboden diensten verhoogt, maar ook het intensiteitsniveau ervan. Bovendien zijn EFG-maatregelen zeer zichtbaar en tonen zij de meerwaarde van EU-steun rechtstreeks aan het grote publiek. Er werden echter verschillende uitdagingen vastgesteld. Enerzijds werd de procedure voor beschikbaarstelling als overdreven lang, complex en belastend beschouwd. Daarnaast hebben veel lidstaten melding gemaakt van problemen bij het opstellen van de uitgebreide achtergrondanalyse van de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de gedwongen ontslagen. De belangrijkste reden die lidstaten met een potentieel EFG-dossier ervan weerhoudt een aanvraag in te dienen, zijn problemen op het vlak van financiële en institutionele capaciteit. Daarbij kan het louter gaan om een tekort aan arbeidskrachten; momenteel kunnen de lidstaten slechts om technische bijstand verzoeken wanneer zij een EFG-dossier uitvoeren. Aangezien gedwongen ontslagen onverwacht kunnen plaatsvinden, zou het belangrijk zijn dat de lidstaten in staat zijn om onmiddellijk te reageren en zonder vertraging een aanvraag kunnen indienen. Verder lijken in bepaalde lidstaten zwaardere inspanningen nodig voor het opbouwen van institutionele capaciteit om te zorgen voor een doelmatige en doeltreffende uitvoering van EFG-dossiers. De drempel van 500 ontslagen kreeg kritiek omdat hij te hoog wordt geacht, in het bijzonder in minder bevolkte gebieden26.

__________________

__________________

26 COM(2018) 297 final en het begeleidende SWD(2018) 192 final.

26 COM(2018) 297 final en het begeleidende SWD(2018) 192 final.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  De Commissie onderstreept het blijvende belang van de rol van het EFG als een flexibel fonds om werknemers die bij grootschalige herstructureringen hun baan verliezen, te ondersteunen en te helpen zo snel mogelijk een nieuwe baan te vinden. De Unie moet specifieke, eenmalige steun blijven verlenen om werknemers in door een ernstige economische ontwrichting getroffen regio's, bedrijfstakken, gebieden of arbeidsmarkten te helpen bij hun terugkeer op de arbeidsmarkt. Gezien de wisselwerking tussen en de wederzijdse effecten van open handel, technologische veranderingen of andere factoren, zoals de overgang naar een koolstofarme economie, en aangezien het bijgevolg steeds moeilijker wordt om een specifieke factor aan te wijzen die leidt tot ontslagen, moet de beschikbaarstelling van middelen uit het EFG in de toekomst niet enkel gebaseerd zijn op de ingrijpende gevolgen van een herstructurering. Gezien het doel van het EFG, namelijk steun te verlenen in spoedeisende situaties en onverwachte omstandigheden, waarmee het een aanvulling is op de meer anticipatieve bijstand van het ESF+, moet het een flexibel en speciaal instrument buiten de maxima van het meerjarig financieel kader blijven, zoals in de mededeling van de Commissie "Een moderne begroting voor een Unie die ons beschermt, sterker maakt, en verdedigt: Het meerjarig financieel kader 2021-2027" en de bijlage27 erbij is vermeld.

(13)  De Commissie onderstreept het blijvende belang van de rol van het EFG als een flexibel fonds om werknemers die bij grootschalige herstructureringen hun baan verliezen, te ondersteunen en te helpen zo snel mogelijk een nieuwe baan te vinden. De Unie moet specifieke, eenmalige steun blijven verlenen om werknemers in door een ernstige economische ontwrichting getroffen regio's, bedrijfstakken, gebieden of arbeidsmarkten te helpen bij hun terugkeer op de arbeidsmarkt. Gezien de wisselwerking tussen en de wederzijdse effecten van open handel, technologische veranderingen, digitalisering en automatisering of andere factoren, zoals de overgang naar een koolstofarme economie, en aangezien het bijgevolg steeds moeilijker wordt om een specifieke factor aan te wijzen die leidt tot ontslagen, moet de beschikbaarstelling van middelen uit het EFG in de toekomst niet enkel gebaseerd zijn op de ingrijpende gevolgen van een herstructurering. Gezien het doel van het EFG, namelijk steun te verlenen in spoedeisende situaties en onverwachte omstandigheden, waarmee het een aanvulling is op de meer anticipatieve bijstand van het ESF+, moet het een flexibel en speciaal instrument buiten de maxima van het meerjarig financieel kader blijven, zoals in de mededeling van de Commissie "Een moderne begroting voor een Unie die ons beschermt, sterker maakt, en verdedigt: Het meerjarig financieel kader 2021-2027" en de bijlage27 erbij is vermeld.

__________________

__________________

27 SWD(2018) 171 final van de Commissie en de bijlage erbij (COM(2018) 321 final).

27 SWD(2018) 171 final van de Commissie en de bijlage erbij (COM(2018) 321 final).

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21)  Bij het samenstellen van het gecoördineerde pakket van actieve arbeidsmarktbeleidsmaatregelen moeten de lidstaten bijzondere aandacht besteden aan kansarme begunstigden, onder wie jongere en oudere werklozen en mensen die risico lopen op armoede, aangezien die groepen specifieke problemen ondervinden om terug te keren naar de arbeidsmarkt. Desondanks moeten de beginselen van gendergelijkheid en non-discriminatie, die tot de kernwaarden van de Unie behoren en in de Europese pijler van sociale rechten zijn verankerd, bij de uitvoering van het EFG in acht worden genomen en worden bevorderd.

(21)  Bij het samenstellen van het gecoördineerde pakket van actieve arbeidsmarktbeleidsmaatregelen moeten de lidstaten bijzondere aandacht besteden aan kansarme begunstigden, onder wie jongere en oudere werklozen, mensen met een handicap en mensen die risico lopen op armoede, aangezien die groepen specifieke problemen ondervinden om terug te keren naar de arbeidsmarkt. Desondanks moeten de beginselen van gendergelijkheid en non-discriminatie, die tot de kernwaarden van de Unie behoren en in de Europese pijler van sociale rechten zijn verankerd, bij de uitvoering van het EFG in acht worden genomen en worden bevorderd.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 bis)  De Unie en de lidstaten moeten bijzondere aandacht besteden aan de veranderingen en uitdagingen die zich voordoen in de wereldhandelspatronen, mondiale waardeketens, automatisering en digitalisering en de structurele verandering van arbeidsnormen. De sociale economie van de Unie vormt een essentiële pijler van het Europees sociaal model en is een belangrijk instrument om mensen in staat te stellen de negatieve effecten van globalisering en economische crises te boven te komen. Daarom moeten sociale diensten van algemeen belang en openbare diensten worden uitgesloten van handelsovereenkomsten en moet het recht om openbare diensten te reguleren, te organiseren en aan te bieden worden gevrijwaard in handelsovereenkomsten. De combinatie van globalisering en technologische innovatie noopt het EFG zijn regels inzake bijstand aan te passen aan deze nieuwe handels-, technologie- en arbeidsnormen, en het is daarom van essentieel belang dat deze verordening in overeenstemming is met deze uitdagingen na 2020.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22)  Met het oog op een doeltreffende en snelle ondersteuning van de begunstigden moeten de lidstaten alles in het werk stellen om volledige aanvragen voor een financiële bijdrage uit het EFG in te dienen. Indien de Commissie om aanvullende informatie verzoekt voor de beoordeling van een aanvraag, moet het verstrekken van aanvullende informatie worden beperkt in de tijd.

(22)  Met het oog op een doeltreffende en snelle ondersteuning van de begunstigden moeten de lidstaten alles in het werk stellen om volledige aanvragen voor een financiële bijdrage uit het EFG in te dienen. Indien de Commissie om aanvullende informatie verzoekt voor de beoordeling van een aanvraag, moet het verstrekken van aanvullende informatie worden beperkt in de tijd. De Commissie moet ook reeds vroeg in de procedure technische bijstand bieden aan de lidstaten.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(22 bis)  De Commissie moet de toegang voor nationale en regionale autoriteiten vergemakkelijken door middel van een specifieke helpdesk die algemene informatie en uitleg verstrekt over de procedures en over de manier waarop een aanvraag moet worden ingediend. Die helpdesk moet standaardformulieren beschikbaar stellen met het oog op statistieken en verdere analyse.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25)  Er moeten bijzondere bepalingen worden opgenomen voor informatie- en communicatieactiviteiten betreffende EFG-dossiers en -resultaten.

(25)  Er moeten bijzondere bepalingen worden opgenomen voor informatie- en communicatieactiviteiten betreffende EFG-dossiers en -resultaten, omdat voldoende kennis over de aanvraagprocedure tot een betere benutting van het EFG kan leiden.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In deze verordening worden de doelstellingen van het EFG, de vormen van financiering door de Unie alsmede de regels voor de verstrekking van die financiering vastgelegd, met inbegrip van de aanvragen van de lidstaten voor financiële bijdragen uit het EFG voor maatregelen die gericht zijn op de in artikel 7 bedoelde begunstigden.

In deze verordening worden de doelstellingen van het EFG, de vormen van financiering door de Unie alsmede de regels en criteria voor de verstrekking van die financiering vastgelegd, met inbegrip van de aanvragen van de lidstaten voor financiële bijdragen uit het EFG voor maatregelen die gericht zijn op de in artikel 7 bedoelde begunstigden.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het EFG draagt bij tot een betere verdeling van de voordelen van de globalisering en de technologische vooruitgang door ontslagen werknemers te helpen aan te passen aan structurele veranderingen. Als zodanig draagt het EFG bij tot de uitvoering van de in de Europese pijler van sociale rechten bepaalde beginselen en verbetert het de economische samenhang tussen de regio's en de lidstaten.

Het EFG draagt bij tot een rechtvaardige transitie naar een klimaatvriendelijke en hulpbronnenefficiënte economie, tot een betere en eerlijkere verdeling van de voordelen van de globalisering, en tot de ontwikkeling van nieuwe technologieën door ontslagen werknemers te helpen aan te passen aan structurele veranderingen. Als zodanig draagt het EFG bij tot de uitvoering van de in de Europese pijler van sociale rechten bepaalde beginselen en verbetert het de gelijkheid en de sociale en economische samenhang en inclusie tussen de regio's en de lidstaten, alsook binnen samenlevingen.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De specifieke doelstelling van het EFG is steun te verlenen in geval van onverwachte grote herstructureringen, met name wanneer die zijn veroorzaakt door uitdagingen die verband houden met de globalisering, zoals veranderingen in de wereldhandelspatronen, handelsgeschillen, financiële of economische crises, de overgang naar een koolstofarme economie of als gevolg van de digitalisering of automatisering. Bijzondere nadruk wordt gelegd op maatregelen die de meest kansarme groepen helpen.

2.  De specifieke doelstelling van het EFG is steun te verlenen in geval van grote herstructureringen, met name wanneer die zijn veroorzaakt door uitdagingen die verband houden met de globalisering, zoals veranderingen in de wereldhandelspatronen, waaronder handel binnen de EU, de openstelling van markten, potentiële negatieve effecten als gevolg van buitenlandse directe investeringen, bedrijfsverplaatsingen, dumping, handelsgeschillen, financiële of economische crises, de overgang naar een koolstofarme economie of als gevolg van de digitalisering of automatisering, waarbij deze steun flexibeler wordt gemaakt en de procedure wordt vereenvoudigd. Bijzondere nadruk wordt gelegd op maatregelen die de meest kansarme groepen, kmo's en start-ups helpen met het oog op subsidiabiliteit.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Op kleine arbeidsmarkten of in uitzonderlijke omstandigheden, met name ten aanzien van aanvragen door kmo's, die door de aanvragende lidstaat naar behoren worden onderbouwd, kan een aanvraag voor een financiële bijdrage op grond van dit artikel, zelfs als niet volledig voldaan wordt aan de criteria van lid 1, onder a), b) of c), als ontvankelijk worden aangemerkt, wanneer de gedwongen ontslagen ernstige gevolgen hebben voor de werkgelegenheid en de lokale of regionale economie. De aanvragende lidstaat vermeldt aan welke van de criteria voor steunverlening van lid 1, onder a), b) of c), niet volledig wordt voldaan. Het totaalbedrag van de aanvragen voor uitzonderlijke omstandigheden mag niet meer bedragen dan 15 % van het jaarlijkse maximumbedrag van het EFG.

3.  Op kleine arbeidsmarkten of in uitzonderlijke omstandigheden, met name ten aanzien van aanvragen door kmo's en start-ups, die door de aanvragende lidstaat naar behoren worden onderbouwd, kan een aanvraag voor een financiële bijdrage op grond van dit artikel, zelfs als niet volledig voldaan wordt aan de criteria van lid 1, onder a) of b), als ontvankelijk worden aangemerkt, wanneer de gedwongen ontslagen ernstige gevolgen hebben voor de werkgelegenheid en de lokale of regionale economie. De aanvragende lidstaat vermeldt aan welke van de criteria voor steunverlening van lid 1, onder a) en b), niet volledig wordt voldaan. Het totaalbedrag van de aanvragen voor uitzonderlijke omstandigheden mag niet meer bedragen dan 15 % van het jaarlijkse maximumbedrag van het EFG.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De verspreiding van vaardigheden die vereist zijn in het digitale industriële tijdperk moet een verplicht horizontaal onderdeel vormen van de gecoördineerde pakketten van individuele diensten die worden aangeboden. Het opleidingsniveau moet worden aangepast aan de kwalificaties en behoeften van de betrokken begunstigde.

De verspreiding van vaardigheden die vereist zijn in het digitale industriële tijdperk maakt deel uit van de gecoördineerde pakketten van individuele diensten die worden aangeboden. Het opleidingsniveau moet worden aangepast aan de kwalificaties en behoeften van de betrokken begunstigde en aan de plaatselijke arbeidsmarkt.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Indien de Commissie om aanvullende gegevens verzoekt, antwoordt de lidstaat binnen tien werkdagen na de datum van het verzoek. Op het naar behoren gemotiveerd verzoek van de betrokken lidstaat verlengt de Commissie die termijn met tien werkdagen.

3.  Indien de lidstaat hierom verzoekt, biedt de Commissie deze reeds vroeg in de procedure technische bijstand. Indien de Commissie om aanvullende gegevens verzoekt, antwoordt de lidstaat binnen tien werkdagen na de datum van het verzoek. Op het naar behoren gemotiveerd verzoek van de betrokken lidstaat verlengt de Commissie die termijn met tien werkdagen.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De technische bijstand van de Commissie omvat het verstrekken van informatie en richtsnoeren aan de lidstaten voor het gebruik van, het toezicht op en de evaluatie van het EFG. De Commissie verstrekt ook informatie over en duidelijke richtsnoeren voor het gebruik van het EFG aan de Europese en nationale sociale partners. De richtsnoeren kunnen ook betrekking hebben op de oprichting van taskforces in gevallen van ernstige economische ontwrichtingen in een lidstaat.

4.  De technische bijstand van de Commissie omvat het verstrekken van informatie en richtsnoeren aan de lidstaten voor het gebruik van, het toezicht op en de evaluatie van het EFG, met inbegrip van de oprichting van een helpdesk. De Commissie verstrekt ook informatie over en duidelijke richtsnoeren voor het gebruik van het EFG aan de Europese en nationale sociale partners. De richtsnoeren kunnen ook betrekking hebben op de oprichting van taskforces in gevallen van ernstige economische ontwrichtingen in een lidstaat.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De Commissie verzorgt een online aanwezigheid met informatie in alle officiële talen van de instellingen van de Unie die zij regelmatig bijwerkt, voor het verstrekken van geactualiseerde informatie over het EFG, richtsnoeren voor de indiening van aanvragen en informatie over ingewilligde en afgewezen aanvragen en over de rol van het Europees Parlement en de Raad in de begrotingsprocedure.

2.  De Commissie verzorgt een online aanwezigheid met informatie in alle officiële talen van de instellingen van de Unie die zij regelmatig bijwerkt, voor het verstrekken van geactualiseerde informatie over het EFG, de criteria om toegang te krijgen tot het fonds, richtsnoeren voor de indiening van aanvragen en informatie over ingewilligde en afgewezen aanvragen en over de rol van het Europees Parlement en de Raad in de begrotingsprocedure.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 3 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat alle materiaal voor communicatie en zichtbaarheid beschikbaar wordt gesteld op verzoek van de instellingen, organen of agentschappen van de Unie en dat aan de Unie een kosteloze, niet-exclusieve en onherroepelijke licentie wordt toegekend voor het gebruik van dergelijk materiaal en eventuele reeds bestaande daaraan verbonden rechten. Via de licentie worden aan de Unie de volgende rechten toegekend:

De lidstaten zorgen ervoor dat alle materiaal voor communicatie en zichtbaarheid in alle officiële talen beschikbaar wordt gesteld op verzoek van de instellingen, organen of agentschappen van de Unie en dat aan de Unie een kosteloze, niet-exclusieve en onherroepelijke licentie wordt toegekend voor het gebruik van dergelijk materiaal en eventuele reeds bestaande daaraan verbonden rechten. Via de licentie worden aan de Unie de volgende rechten toegekend:

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Het medefinancieringspercentage van het EFG voor de aangeboden maatregelen wordt afgestemd op het hoogste medefinancieringspercentage van het ESF+ in de respectieve lidstaat.

2.  Het medefinancieringspercentage van het EFG voor de aangeboden maatregelen wordt afgestemd op het hoogste medefinancieringspercentage van het ESF+ in de respectieve lidstaat, waarbij rekening wordt gehouden met onderontwikkelde actieve arbeidsmarktinstellingen in sommige lidstaten.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Als de Commissie op basis van de overeenkomstig artikel 9 uitgevoerde beoordeling van mening is dat aan de voorwaarden voor een financiële bijdrage op grond van deze verordening wordt voldaan, zet zij onmiddellijk de in artikel 16 bedoelde procedure in gang.

3.  Als de Commissie op basis van de overeenkomstig artikel 9 uitgevoerde beoordeling van mening is dat aan de voorwaarden voor een financiële bijdrage op grond van deze verordening wordt voldaan, zet zij onmiddellijk de in artikel 16 bedoelde procedure in gang en stelt zij de aanvragende lidstaat hiervan in kennis.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  het feit of de onderneming waar de ontslagen vallen, met uitzondering van micro-ondernemingen en kmo's, de afgelopen vijf jaar staatssteun heeft ontvangen of eerdere financiering uit het Cohesiefonds of de structuurfondsen van de Unie;

e)  het feit of de onderneming waar de ontslagen vallen, met uitzondering van start-ups, micro-ondernemingen en kmo's, de afgelopen vijf jaar staatssteun heeft ontvangen of eerdere financiering uit het Cohesiefonds of de structuurfondsen van de Unie;

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie verricht om de vier jaar op eigen initiatief en in nauwe samenwerking met de lidstaten een evaluatie van de financiële bijdragen uit het EFG.

1.  De Commissie verricht om de vier jaar op eigen initiatief en in nauwe samenwerking met de lidstaten een evaluatie van de financiële bijdragen uit het EFG, met inbegrip van een daaropvolgende effectbeoordeling van de toepassing ervan op nationaal, regionaal en lokaal niveau.

 

Met het oog op de in de eerste alinea bedoelde evaluatie verzamelen de lidstaten alle beschikbare gegevens over EFG-dossiers en werknemers die steun hebben gekregen.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)

Document- en procedurenummers

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

INTA

11.6.2018

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Karoline Graswander-Hainz

29.8.2018

Behandeling in de commissie

27.9.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

11.10.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

27

10

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Goffredo Maria Bettini, Sander Loones, Fernando Ruas, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Beatriz Becerra Basterrechea, Czesław Hoc, Stanisław Ożóg, Jozo Radoš, Anders Sellström

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

27

+

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld

S&D

Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

Verts/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

10

-

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Elsi Katainen, J. Radoš

ECR

C. Hoc, Sander Loones, S. Ożóg, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

EPP

Christofer Fjellner, Anders Sellström

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


ADVIES van de Begrotingscommissie (7.11.2018)

aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Rapporteur voor advies: Manuel dos Santos

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis)  In zijn resoluties van 14 maart 2018 en 30 mei 2018 over het meerjarig financieel kader (MFK) voor de periode 2021-2027 heeft het Europees Parlement gewezen op het belang van de horizontale beginselen die ten grondslag moeten liggen aan het MFK 2021-2027 en al het daarmee verband houdende beleid van de EU. Het Parlement herhaalde in verband daarmee zijn standpunt dat de Unie haar engagement moet nakomen om een voortrekkersrol te vervullen met betrekking tot de uitvoering van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG's), en betreurde het dat in de voorstellen over het MFK een duidelijk en zichtbaar engagement in die zin ontbrak. Het Parlement drong daarom aan op de integratie van de SDG's in alle EU-beleid en -initiatieven van het volgende MFK. Voorts benadrukte het Parlement dat de uitbanning van discriminatie van essentieel belang is opdat de Unie haar toezeggingen met het oog op een inclusief Europa nakomt. Daarom vroeg het om toezeggingen inzake gendermainstreaming en gendergelijkheid deel te laten uitmaken van alle beleidsmaatregelen en initiatieven van de Unie tijdens het volgende MFK. Het Parlement onderstreepte in zijn standpunt dat op grond van de Overeenkomst van Parijs de klimaatgerelateerde horizontale uitgaven aanzienlijk moeten worden opgetrokken ten opzichte van die in het huidige MFK en zo spoedig mogelijk en uiterlijk in 2027 op 30 % moeten liggen.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(13 bis)  In zijn resolutie van 30 mei 2018 over het meerjarig financieel kader en eigen middelen herhaalde het Parlement zijn krachtige standpunt met betrekking tot het vereiste niveau van financiering voor essentiële beleidsmaatregelen van de Unie in het MFK 2021-2027, om ervoor te zorgen dat de taak hiervan kan worden uitgevoerd en de doelstellingen ervan kunnen worden gerealiseerd. Het benadrukte in het bijzonder het verzoek om de specifieke MFK-financiering voor kmo's en de aanpak van de jeugdwerkloosheid te verdubbelen, was ingenomen met diverse voorstellen ter verbetering van de huidige bepalingen, met name de verhoogde toewijzingen voor speciale instrumenten, en verklaarde voornemens te zijn indien nodig over aanvullende verbeteringen te onderhandelen.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Ontslagen werknemers en zelfstandigen die hun werkzaamheden hebben beëindigd, moeten, ongeacht hun arbeidsovereenkomst of -verhouding, op voet van gelijkheid toegang hebben tot het EFG. Daarom moeten zowel ontslagen werknemers als zelfstandigen die hun werkzaamheden hebben beëindigd, als mogelijke EFG-begunstigden in de zin van deze verordening worden beschouwd.

(18)  Ontslagen werknemers en zelfstandigen die hun werkzaamheden hebben beëindigd, moeten, ongeacht hun arbeidsovereenkomst of -verhouding, op voet van gelijkheid toegang hebben tot het EFG. Daarom moeten zowel ontslagen werknemers als zelfstandigen die hun werkzaamheden hebben beëindigd, inclusief eigenaren/managers van micro- en kleine ondernemingen, als mogelijke EFG-begunstigden in de zin van deze verordening worden beschouwd.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22)  Met het oog op een doeltreffende en snelle ondersteuning van de begunstigden moeten de lidstaten alles in het werk stellen om volledige aanvragen voor een financiële bijdrage uit het EFG in te dienen. Indien de Commissie om aanvullende informatie verzoekt voor de beoordeling van een aanvraag, moet het verstrekken van aanvullende informatie worden beperkt in de tijd.

(22)  Met het oog op een doeltreffende en snelle ondersteuning van de begunstigden moeten de lidstaten alles in het werk stellen om volledige aanvragen voor een financiële bijdrage uit het EFG in te dienen. Indien de Commissie om aanvullende informatie verzoekt voor de beoordeling van een aanvraag, moet het verstrekken van aanvullende informatie worden beperkt in de tijd. Het is belangrijk dat de lidstaten en de Commissie nauw samenwerken met het oog op de naleving van de in deze verordening vastgestelde termijnen voor de behandeling van aanvragen voor een financiële bijdrage uit het EFG.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(27 bis)  Om te voorzien in de behoeften die zich met name de eerste maanden van ieder jaar voordoen, wanneer er bijzonder weinig mogelijkheden zijn om bedragen over te schrijven uit andere begrotingslijnen, moet tijdens de jaarlijkse begrotingsprocedure een toereikend bedrag aan betalingskredieten worden opgenomen onder de begrotingslijn van het EFG.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(37)  Dit programma weerspiegelt het belang van de strijd tegen klimaatverandering in overeenstemming met de toezeggingen van de Unie om de Overeenkomst van Parijs en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties uit te voeren, en zal ertoe bijdragen dat klimaatactie in alle beleidsdomeinen van de Unie wordt geïntegreerd en dat het algemene streefdoel van 25 % van de EU-begrotingsuitgaven voor de ondersteuning van klimaatdoelstellingen wordt bereikt. Relevante acties zullen in kaart worden gebracht tijdens de voorbereiding en uitvoering van het Fonds, en opnieuw worden beoordeeld in het kader van de evaluatie ervan.

(37)  Dit programma weerspiegelt het belang van de strijd tegen klimaatverandering in overeenstemming met de toezeggingen van de Unie om de Overeenkomst van Parijs en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties uit te voeren, en zal ertoe bijdragen dat klimaatactie in alle beleidsdomeinen van de Unie wordt geïntegreerd, dat gedurende de MFK-periode 2021-2027 het algemene streefdoel van 25 % van de EU-begrotingsuitgaven voor de ondersteuning van klimaatdoelstellingen wordt bereikt, en dat zo spoedig mogelijk, en uiterlijk in 2027, een streefcijfer van 30 % jaarlijks wordt gehaald. Relevante acties zullen in kaart worden gebracht tijdens de voorbereiding en uitvoering van het Fonds, en opnieuw worden beoordeeld in het kader van de evaluatie ervan.

Motivering

Het Europees Parlement heeft in zijn resolutie van 14 maart 2018 over het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020 (2017/2052(INI)) erop aangedrongen dat de klimaatgerelateerde EU-begrotingsuitgaven zo spoedig mogelijk en uiterlijk in 2027 bij 30 % zouden liggen.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De algemene doelstelling van het programma is solidariteit te betonen met en steun te verlenen aan ontslagen werknemers en zelfstandigen die hun werkzaamheden hebben beëindigd als gevolg van onverwachte grote herstructureringen, zoals bedoeld in artikel 5.

1.  De algemene doelstelling van het programma is solidariteit te betonen met en financiële steun te verlenen voor de herintegratie op de arbeidsmarkt van ontslagen werknemers en zelfstandigen die hun werkzaamheden hebben beëindigd als gevolg van onverwachte grote herstructureringen, zoals bedoeld in artikel 5.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De specifieke doelstelling van het EFG is steun te verlenen in geval van onverwachte grote herstructureringen, met name wanneer die zijn veroorzaakt door uitdagingen die verband houden met de globalisering, zoals veranderingen in de wereldhandelspatronen, handelsgeschillen, financiële of economische crises, de overgang naar een koolstofarme economie of als gevolg van de digitalisering of automatisering. Bijzondere nadruk wordt gelegd op maatregelen die de meest kansarme groepen helpen.

2.  De specifieke doelstelling van het EFG is steun te verlenen voor de herintegratie op de arbeidsmarkt in geval van onverwachte grote herstructureringen, met name wanneer die zijn veroorzaakt door uitdagingen die verband houden met de globalisering, zoals veranderingen in de wereldhandelspatronen, handelsgeschillen, financiële of economische crises, de overgang naar een koolstofarme economie of als gevolg van de digitalisering of automatisering. Bijzondere nadruk wordt gelegd op maatregelen die de meest kansarme groepen helpen.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De financiële bijdrage uit het EFG blijft beperkt tot hetgeen noodzakelijk is om aan de beoogde begunstigden tijdelijke, eenmalige steun te verlenen. De door het EFG ondersteunde maatregelen zijn in overeenstemming met het recht van de Unie en dat van de lidstaten, met inbegrip van de voorschriften inzake staatssteun.

3.  De financiële bijdrage uit het EFG blijft beperkt tot hetgeen noodzakelijk is om solidariteit te betonen met en tijdelijke, eenmalige steun te verlenen aan de beoogde begunstigden. De door het EFG ondersteunde maatregelen zijn in overeenstemming met het recht van de Unie en dat van de lidstaten, met inbegrip van de voorschriften inzake staatssteun.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten erkennen de oorsprong van en geven zichtbaarheid aan de financiering van de Unie door aan meerdere doelgroepen samenhangende, doeltreffende en doelgerichte informatie te verstrekken, waaronder doelgerichte informatie aan de beoogde begunstigden, de lokale en regionale autoriteiten, de sociale partners, de media en het grote publiek.

De lidstaten erkennen de oorsprong van en geven zichtbaarheid aan de financiering van de Unie door aan meerdere doelgroepen samenhangende, doeltreffende en doelgerichte informatie te verstrekken, waaronder doelgerichte informatie aan de beoogde begunstigden, de lokale en regionale autoriteiten, de sociale partners, de media en het grote publiek. De lidstaten zorgen ervoor dat de Europese meerwaarde van de financiering wordt benadrukt, en ondersteunen de Commissie bij haar inspanningen op het gebied van gegevensverzameling teneinde de begrotingstransparantie te vergroten.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De Commissie verzorgt een online aanwezigheid met informatie in alle officiële talen van de instellingen van de Unie die zij regelmatig bijwerkt, voor het verstrekken van geactualiseerde informatie over het EFG, richtsnoeren voor de indiening van aanvragen en informatie over ingewilligde en afgewezen aanvragen en over de rol van het Europees Parlement en de Raad in de begrotingsprocedure.

2.  De Commissie verzorgt een gebruiksvriendelijke online aanwezigheid met informatie in alle officiële talen van de instellingen van de Unie die zij regelmatig bijwerkt, voor het verstrekken van geactualiseerde informatie en uitvoeringsgegevens over het EFG sinds de oprichting, richtsnoeren voor de indiening van aanvragen en informatie over ingewilligde en afgewezen aanvragen en over de rol van het Europees Parlement en de Raad in de begrotingsprocedure.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Als de Commissie heeft geconcludeerd dat aan de voorwaarden voor de toekenning van een financiële bijdrage uit het EFG is voldaan, dient zij een verzoek in tot overschrijving naar de desbetreffende begrotingsonderdelen overeenkomstig artikel 31 van het Financieel Reglement.

1.  Als de Commissie heeft geconcludeerd dat aan de voorwaarden voor de toekenning van een financiële bijdrage uit het EFG is voldaan, dient zij een voorstel in tot beschikbaarstelling van middelen uit het EFG. Het besluit tot beschikbaarstelling van middelen uit het EFG wordt gezamenlijk door het Europees Parlement en de Raad genomen binnen een maand nadat het voorstel bij het Europees Parlement en de Raad is ingediend. De Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen en het Europees Parlement met een meerderheid van de stemmen van zijn leden en van drie vijfde van het aantal uitgebrachte stemmen.

 

Tegelijk met haar voorstel voor een besluit tot beschikbaarstelling van middelen uit het EFG dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een voorstel tot overschrijving naar de betrokken begrotingsonderdelen in. Indien er geen eensgezindheid bestaat, wordt een trialoogprocedure ingeleid.

 

De overschrijvingen die betrekking hebben op het EFG worden verricht overeenkomstig artikel 31 van het Financieel Reglement.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Het verzoek tot overschrijving moet vergezeld gaan van een samenvatting van het onderzoek van de subsidiabiliteit van de aanvraag.

Schrappen

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De Commissie stelt door middel van een uitvoeringshandeling een besluit betreffende een financiële bijdrage vast, dat in werking treedt op de datum waarop het Europees Parlement en de Raad de Commissie in kennis stellen van de goedkeuring van de begrotingsoverschrijving. Dit besluit vormt een financieringsbesluit in de zin van artikel 110 van het Financieel Reglement.

3.  De Commissie stelt door middel van een uitvoeringshandeling een besluit betreffende een financiële bijdrage vast, dat in werking treedt op de datum waarop het Europees Parlement en de Raad het besluit tot beschikbaarstelling van middelen uit het EFG vaststellen.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Een voorstel voor een besluit tot beschikbaarstelling van middelen uit het EFG krachtens lid 1 omvat onder andere:

 

a)  de overeenkomstig artikel 9, lid 4, uitgevoerde beoordeling en een samenvatting van de gegevens waarop die beoordeling is gebaseerd;

 

b)  bewijs dat aan de criteria van de artikelen 5 en 10 werd voldaan; en

 

c)  een onderbouwing van de voorgestelde bedragen.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)

Document‑ en procedurenummers

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

BUDG

11.6.2018

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Manuel dos Santos

28.6.2018

Behandeling in de commissie

29.8.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

5.11.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

24

3

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Michael Detjen

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

24

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Indrek Tarand

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


ADVIES van de Commissie begrotingscontrole (16.11.2018)

aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Rapporteur voor advies: Gilles Pargneaux

AMENDEMENTEN

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de bevoegde Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  De globalisering en technologische veranderingen zullen de onderlinge verwevenheid en afhankelijkheid van de wereldeconomieën wellicht nog versterken. Herverdeling van arbeid maakt integraal en onvermijdelijk deel uit van een dergelijke economische verandering. Indien de voordelen van verandering op billijke wijze moeten worden verdeeld, is steun verlenen aan ontslagen werknemers en personen die het risico lopen te worden ontslagen van cruciaal belang. Het EU-kwaliteitskader voor anticipatie op veranderingen en herstructurering22 is het beleidsinstrument van de Unie dat het kader vaststelt voor beste praktijken voor anticipatie op en omgang met bedrijfsherstructurering. Het biedt een uitgebreid kader voor de wijze waarop de uitdagingen van economische aanpassing en herstructurering en de sociale gevolgen en de gevolgen voor de werkgelegenheid daarvan moeten worden aangepakt met adequate beleidsmiddelen. In het kader worden de lidstaten opgeroepen om op zodanige wijze gebruik te maken van nationale en EU-financiering dat de sociale gevolgen van herstructureringen, en met name de negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid, beter kunnen worden opgevangen. De belangrijkste instrumenten van de Unie om steun te verlenen aan getroffen werknemers zijn het ESF+, dat is opgezet om anticiperende bijstand te bieden, en het EFG, dat is opgezet om reactieve steun te verlenen in geval van onverwachte grote herstructureringen.

(8)  De globalisering en technologische veranderingen zullen de onderlinge verwevenheid en afhankelijkheid van de wereldeconomieën wellicht nog versterken. Herverdeling van arbeid maakt integraal deel uit van een dergelijke economische verandering. Indien de voordelen van verandering op billijke wijze moeten worden verdeeld, is steun verlenen aan ontslagen werknemers en personen die het risico lopen te worden ontslagen of het slachtoffer dreigen te worden van beëindiging van de werkzaamheden van cruciaal belang. Het EU-kwaliteitskader voor anticipatie op veranderingen en herstructurering22 is het beleidsinstrument van de Unie dat het kader vaststelt voor beste praktijken voor anticipatie op en omgang met bedrijfsherstructurering. Het biedt een uitgebreid kader voor de wijze waarop de uitdagingen van economische aanpassing en herstructurering en de sociale gevolgen en de gevolgen voor de werkgelegenheid daarvan moeten worden aangepakt met adequate beleidsmiddelen. Zonder afbreuk te doen aan de sociale verantwoordelijkheden van het bedrijfsleven, roept het de lidstaten op om op zodanige wijze gebruik te maken van nationale en EU-financiering dat de sociale gevolgen van herstructureringen, en met name de negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid, beter kunnen worden opgevangen. De belangrijkste instrumenten van de Unie om steun te verlenen aan getroffen werknemers zijn het ESF+, dat is opgezet om anticiperende bijstand te bieden, en het EFG, dat is opgezet om reactieve steun te verlenen in geval van onverwachte grote herstructureringen.

_________________

_________________

22 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's "EU-kwaliteitskader voor anticipatie op veranderingen en herstructurering", COM(2013) 882 final van 13 december 2013.

22 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's "EU-kwaliteitskader voor anticipatie op veranderingen en herstructurering", COM(2013) 882 final van 13 december 2013.

Motivering

Gevolg gevend aan de resolutie van het Europees Parlement (P8_TA(2018)0363), heeft het EFG een bijdrage geleverd aan het project voor een sociaal plan voor werknemers van Nederlandse banken die werden ontslagen. Het is vreemd dat de banken zelf geen bijdrage leverden, aangezien er ook een rol is weggelegd voor de bedrijven zelf. Hoewel de banken in Nederland miljarden aan winst boekten, droegen ze niet bij aan een sociaal plan voor ontslagen bankmedewerkers.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  De Commissie heeft een tussentijdse evaluatie van het EFG uitgevoerd om te beoordelen hoe en in welke mate de doelstellingen van het EFG worden bereikt. Het EFG bleek doeltreffend, met een hoger herintredingspercentage van ontslagen werknemers dan in de vorige programmeringsperiode. Uit de evaluatie is gebleken dat het EFG voor Europese meerwaarde zorgde. Dit geldt met name voor de volume-effecten ervan, wat betekent dat de EFG-steun niet alleen het aantal en de verscheidenheid van de aangeboden diensten verhoogt, maar ook het intensiteitsniveau ervan. Bovendien zijn EFG-maatregelen zeer zichtbaar en tonen zij de meerwaarde van EU-steun rechtstreeks aan het grote publiek. Er werden echter verschillende uitdagingen vastgesteld. Enerzijds werd de procedure voor beschikbaarstelling als overdreven lang beschouwd. Daarnaast hebben veel lidstaten melding gemaakt van problemen bij het opstellen van de uitgebreide achtergrondanalyse van de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de gedwongen ontslagen. De belangrijkste reden die lidstaten met een potentieel EFG-dossier ervan weerhoudt een aanvraag in te dienen, zijn problemen op het vlak van financiële en institutionele capaciteit. Daarbij kan het louter gaan om een tekort aan arbeidskrachten; momenteel kunnen de lidstaten slechts om technische bijstand verzoeken wanneer zij een EFG-dossier uitvoeren. Aangezien gedwongen ontslagen onverwacht kunnen plaatsvinden, zou het belangrijk zijn dat de lidstaten in staat zijn om onmiddellijk te reageren en zonder vertraging een aanvraag kunnen indienen. Verder lijken in bepaalde lidstaten zwaardere inspanningen nodig voor het opbouwen van institutionele capaciteit om te zorgen voor een doelmatige en doeltreffende uitvoering van EFG-dossiers. De drempel van 500 ontslagen kreeg kritiek omdat hij te hoog wordt geacht, in het bijzonder in minder bevolkte gebieden26.

(12)  De Commissie heeft een tussentijdse evaluatie van het EFG uitgevoerd om te beoordelen hoe en in welke mate de doelstellingen van het EFG worden bereikt. Het EFG bleek doeltreffend, met een hoger herintredingspercentage van ontslagen werknemers dan in de vorige programmeringsperiode. Uit de evaluatie is gebleken dat het EFG voor EU-meerwaarde zorgde. Dit geldt met name voor de volume-effecten ervan, wat betekent dat de EFG-steun niet alleen het aantal en de verscheidenheid van de aangeboden diensten verhoogt, maar ook het intensiteitsniveau ervan. Bovendien zijn EFG-maatregelen zeer zichtbaar en tonen zij de meerwaarde van EU-steun rechtstreeks aan het grote publiek. Er werden echter verschillende uitdagingen vastgesteld. In de eerste plaats zou het duidelijk moeten zijn dat de betrokken bedrijven en de lidstaten de primaire verantwoordelijkheid dragen voor het ontwikkelen van een sociaal plan voor de herintegratie van de betrokken werknemers in de arbeidsmarkt. Het EFG kan slechts een aanvullende rol vervullen en moet zich concentreren op gebieden waar noch de betrokken bedrijven, noch de nationale en regionale autoriteiten beschikken over de middelen voor het nemen van de benodigde maatregelen. Verder zijn vraagtekens geplaatst bij de EU-meerwaarde in gevallen waarin een bedrijf aanvankelijk nationale en EU-subsidies ontvangt (bijvoorbeeld voor activiteiten op het gebied van innovatie) en vervolgens besluit een winstgevende vestiging te verplaatsen naar een andere lidstaat, of zelfs naar een land buiten de Unie, zonder verantwoordelijkheid te nemen voor het financieren van de herintegratie van de werknemers die worden getroffen door de sluiting van de vestiging, en in plaats daarvan, met name bij verplaatsing binnen de EU, op hun nieuwe vestigingsplaats opnieuw profiteren van subsidies van de Unie. Verder werd de procedure voor beschikbaarstelling als overdreven lang beschouwd. Veel lidstaten hebben melding gemaakt van problemen bij het opstellen van de uitgebreide achtergrondanalyse van de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de gedwongen ontslagen. De belangrijkste reden die lidstaten met een potentieel EFG-dossier ervan weerhoudt een aanvraag in te dienen, zijn problemen op het vlak van financiële en institutionele capaciteit. Aangezien gedwongen ontslagen onverwacht kunnen plaatsvinden, zou het belangrijk zijn dat de lidstaten in staat zijn om onmiddellijk te reageren en zonder vertraging een aanvraag kunnen indienen. De drempel van 500 ontslagen kreeg kritiek omdat hij te hoog wordt geacht, in het bijzonder in minder bevolkte gebieden26.

_________________

_________________

26 COM(2018) 297 final en het begeleidende SWD(2018) 192 final.

26 COM(2018) 297 final en het begeleidende SWD(2018) 192 final.

Motivering

- Het EFG heeft een cohesiefunctie, wat betekent dat een bijdrage uit het fonds naar de armste en meest getroffen gebieden moet gaan. - Het komt vaak voor dat bedrijven driemaal subsidie ontvangen: eenmaal als bedrijf, vervolgens wanneer ze een winstgevend bedrijfsonderdeel sluiten en ook nog eens wanneer ze zich vervolgens elders in de EU vestigen.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Als blijk van de solidariteit van de Unie met ontslagen werknemers en zelfstandigen die hun werkzaamheden hebben beëindigd, moet het medefinancieringspercentage van de kosten van het pakket van individuele dienstverlening gelijk zijn aan het medefinancieringspercentage van het ESF+ in de respectieve betrokken lidstaat.

(15)  Als blijk van de solidariteit van de Unie met ontslagen werknemers en zelfstandigen die hun werkzaamheden hebben beëindigd, moet het medefinancieringspercentage van de kosten van het pakket van individuele dienstverlening 70 % van de totale geraamde kosten zijn.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Ontslagen werknemers en zelfstandigen die hun werkzaamheden hebben beëindigd, moeten, ongeacht hun arbeidsovereenkomst of -verhouding, op voet van gelijkheid toegang hebben tot het EFG. Daarom moeten zowel ontslagen werknemers als zelfstandigen die hun werkzaamheden hebben beëindigd, als mogelijke EFG-begunstigden in de zin van deze verordening worden beschouwd.

(18)  Ontslagen werknemers en zelfstandigen die hun werkzaamheden hebben beëindigd, moeten, ongeacht hun arbeidsovereenkomst of -verhouding, op voet van gelijkheid toegang hebben tot het EFG. Daarom moeten zowel ontslagen werknemers, ongeacht of zij een contract voor bepaalde of onbepaalde duur hadden dan wel uitzendkracht waren, als zelfstandigen, met inbegrip van eigenaren-bedrijfsleiders van micro- en kleine ondernemingen, die hun werkzaamheden hebben beëindigd, als mogelijke EFG-begunstigden in de zin van deze verordening worden beschouwd.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  Financiële bijdragen uit het EFG moeten in de eerste plaats gericht zijn op actieve arbeidsmarktmaatregelen die een snelle en duurzame terugkeer van de begunstigden op de arbeidsmarkt beogen binnen of buiten de sector waar zij oorspronkelijk werkzaam waren. De maatregelen moeten de verwachte behoeften van de lokale of regionale arbeidsmarkt weerspiegelen. Waar nodig moet echter ook de mobiliteit van ontslagen werknemers worden ondersteund om hen te helpen elders een nieuwe baan te vinden. Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan de verspreiding van vaardigheden die vereist zijn in het digitale tijdperk. Er moeten beperkingen worden gesteld aan het opnemen van geldelijke toelagen in een gecoördineerd pakket van individuele dienstverlening. Bedrijven zouden kunnen worden aangemoedigd om deel te nemen aan de nationale medefinanciering van de door het EFG gesteunde maatregelen.

(19)  Financiële bijdragen uit het EFG ontheffen de betrokken bedrijven niet van hun sociale verantwoordelijkheid en moeten in de eerste plaats gericht zijn op actieve arbeidsmarktmaatregelen die een snelle en duurzame terugkeer van de begunstigden op de arbeidsmarkt beogen binnen of buiten de sector waar zij oorspronkelijk werkzaam waren, en moeten hen daarnaast stimuleren zichzelf werk te verschaffen, onder meer door de oprichting van coöperaties. De maatregelen moeten de verwachte behoeften van de lokale of regionale arbeidsmarkt weerspiegelen. Waar nodig moet echter ook de mobiliteit van ontslagen werknemers worden ondersteund om hen te helpen elders een nieuwe baan te vinden. Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan de verspreiding van vaardigheden die vereist zijn in het digitale tijdperk. Er moeten beperkingen worden gesteld aan het opnemen van geldelijke toelagen in een gecoördineerd pakket van individuele dienstverlening. Bedrijven moeten worden aangemoedigd om deel te nemen aan de nationale medefinanciering van de door het EFG gesteunde maatregelen.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 bis)  Tussen maart 2007 en maart 2017 heeft de Commissie uit 21 lidstaten 148 aanvragen voor medefinanciering uit het EFG ontvangen, voor een totaal bedrag van bijna 600 miljoen EUR om steun te verlenen aan 138 888 ontslagen werknemers en 2 944 personen die geen werk hebben en evenmin onderwijs of een opleiding volgen (NEET's).

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 21 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 ter)  Tussen 2007 en 2017 hebben zeven lidstaten geen gebruik gemaakt van de beschikbare steun uit het EFG. Bijgevolg moeten alle gevallen worden onderzocht waarin regelgevende belemmeringen, belemmeringen op het vlak van administratieve capaciteit en andere obstakels deelname aan het EFG hebben gehinderd, en moeten maatregelen worden voorgesteld om deze belemmeringen weg te nemen.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22)  Met het oog op een doeltreffende en snelle ondersteuning van de begunstigden moeten de lidstaten alles in het werk stellen om volledige aanvragen voor een financiële bijdrage uit het EFG in te dienen. Indien de Commissie om aanvullende informatie verzoekt voor de beoordeling van een aanvraag, moet het verstrekken van aanvullende informatie worden beperkt in de tijd.

(22)  Met het oog op een doeltreffende en snelle ondersteuning van de begunstigden is het van belang dat de samenwerking tussen de lidstaten en de Commissie optimaal is om de termijnen voor het onderzoek van aanvragen voor een financiële bijdrage uit het EFG te kunnen eerbiedigen. De lidstaten moeten alles in het werk stellen om volledige aanvragen voor een financiële bijdrage uit het EFG in te dienen. Indien de Commissie om aanvullende informatie verzoekt voor de beoordeling van een aanvraag, moet het verstrekken van aanvullende informatie worden beperkt in de tijd.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24)  Conform het beginsel van goed financieel beheer mogen de financiële bijdragen uit het EFG niet in de plaats komen van, maar moeten zij zo mogelijk een aanvulling vormen op steunmaatregelen die voor de begunstigden in het kader van de fondsen van de Unie of in het kader van ander beleid of van andere programma's van de Unie beschikbaar zijn.

(24)  Conform het beginsel van goed financieel beheer mogen de financiële bijdragen uit het EFG niet in de plaats komen van, maar moeten zij een aanvulling vormen op steunmaatregelen die betrokken bedrijven verplicht zijn te nemen in het kader van een sociaal plan, en maatregelen die nationale of regionale autoriteiten zelf kunnen financieren, alsmede steunmaatregelen die voor de begunstigden in het kader van de fondsen van de Unie of in het kader van ander beleid of van andere programma's van de Unie beschikbaar zijn. Situaties waarin bedrijven eerst subsidies van de Unie ontvangen voor hun activiteiten, bijvoorbeeld voor innovatie, en vervolgens winstgevende vestigingen sluiten, moeten worden vermeden. Met name in deze gevallen moeten bijdragen uit het EFG worden verstrekt op voorwaarde van medefinanciering door de betrokken bedrijven.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(31)  Om politiek toezicht door het Europees Parlement en voortdurend toezicht door de Commissie op de met de EFG-steunverlening behaalde resultaten mogelijk te maken, moeten de lidstaten een eindverslag indienen over de uitvoering van het EFG.

(31)  Om politiek toezicht door het Europees Parlement en voortdurend toezicht door de Commissie op de met de EFG-steunverlening behaalde resultaten mogelijk te maken, moeten de lidstaten om de twee jaar een eindverslag indienen over de uitvoering van het EFG.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(37)  Dit programma weerspiegelt het belang van de strijd tegen klimaatverandering in overeenstemming met de toezeggingen van de Unie om de Overeenkomst van Parijs en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties uit te voeren, en zal ertoe bijdragen dat klimaatactie in alle beleidsdomeinen van de Unie wordt geïntegreerd en dat het algemene streefdoel van 25 % van de EU-begrotingsuitgaven voor de ondersteuning van klimaatdoelstellingen wordt bereikt. Relevante acties zullen in kaart worden gebracht tijdens de voorbereiding en uitvoering van het Fonds, en opnieuw worden beoordeeld in het kader van de evaluatie ervan.

(37)  Dit programma weerspiegelt het belang van de strijd tegen klimaatverandering in overeenstemming met de toezeggingen van de Unie om de Overeenkomst van Parijs en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties uit te voeren, en zal ertoe bijdragen dat klimaatactie in alle beleidsdomeinen van de Unie wordt geïntegreerd en dat het algemene streefdoel van 30 % van de begrotingsuitgaven van de Unie voor de ondersteuning van klimaatdoelstellingen wordt bereikt. Relevante acties zullen in kaart worden gebracht tijdens de voorbereiding en uitvoering van het Fonds, en opnieuw worden beoordeeld in het kader van de evaluatie ervan.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het EFG draagt bij tot een betere verdeling van de voordelen van de globalisering en de technologische vooruitgang door ontslagen werknemers te helpen aan te passen aan structurele veranderingen. Als zodanig draagt het EFG bij tot de uitvoering van de in de pijler van sociale rechten bepaalde beginselen en verbetert het de economische samenhang tussen de regio's en de lidstaten.

Het EFG draagt bij tot een betere verdeling van de voordelen van de globalisering en de technologische vooruitgang door ontslagen werknemers te helpen aan te passen aan structurele veranderingen. Als zodanig draagt het EFG bij tot de uitvoering van de in de Europese pijler van sociale rechten krachtens artikel 151 VWEU bepaalde beginselen en verbetert het de economische samenhang tussen de regio's en de lidstaten.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De specifieke doelstelling van het EFG is steun te verlenen in geval van onverwachte grote herstructureringen, met name wanneer die zijn veroorzaakt door uitdagingen die verband houden met de globalisering, zoals veranderingen in de wereldhandelspatronen, handelsgeschillen, financiële of economische crises, de overgang naar een koolstofarme economie of als gevolg van de digitalisering of automatisering. Bijzondere nadruk wordt gelegd op maatregelen die de meest kansarme groepen helpen.

2.  De specifieke doelstelling van het EFG is steun te verlenen in geval van onverwachte grote herstructureringen, met name wanneer die zijn veroorzaakt door uitdagingen die verband houden met de globalisering, zoals veranderingen in de wereldhandelspatronen, handelsgeschillen, financiële of economische crises, de overgang naar een koolstofarme economie of als gevolg van technologische verandering. Bijzondere nadruk wordt gelegd op maatregelen die de meest kansarme groepen helpen en op lidstaten en gebieden die het zwaarst zijn getroffen en waar de nationale en regionale autoriteiten over onvoldoende middelen beschikken om de benodigde maatregelen te nemen. De steunverlening uit het EFG ontheft de betrokken bedrijven niet van hun sociale verantwoordelijkheden, met name wat betreft hun bijdrage aan een sociaal plan voor ontslagen werknemers.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  "ontslagen werknemer": een werknemer wiens arbeidsovereenkomst voortijdig is beëindigd door gedwongen ontslag, of wiens arbeidsovereenkomst om economische redenen niet is verlengd;

a)  "ontslagen werknemer": een werknemer wiens arbeidsovereenkomst voortijdig is beëindigd door gedwongen ontslag, of wiens arbeidsovereenkomst als gevolg van onverwachte, ingrijpende herstructureringen niet is verlengd;

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  "begunstigde": een persoon die deelneemt aan de door het EFG medegefinancierde maatregelen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)  

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  "onregelmatigheid": elke inbreuk op het toepasselijke recht als gevolg van een handeling of nalatigheid van een bij de uitvoering van het EFG betrokken economisch subject waarbij de begroting van de Unie door een onverschuldigde uitgave wordt of zou kunnen worden benadeeld.

d)  "onregelmatigheid": elke inbreuk op het toepasselijke recht als gevolg van een handeling of nalatigheid van een bij de uitvoering van het EFG betrokken economisch subject waarbij de financiële belangen van de Unie door een onverschuldigde uitgave ten laste van de begroting van de Unie wordt of zou kunnen worden benadeeld.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de beëindiging van de werkzaamheden van meer dan 250 ontslagen werknemers of zelfstandigen binnen een referentieperiode van zes maanden, met name in kmo's, die alle actief zijn in dezelfde NACE Rev. 2-afdeling en gelegen zijn in een NUTS 2-regio of twee aan elkaar grenzende NUTS 2-regio's of in meer dan twee aan elkaar grenzende NUTS 2-regio's, mits meer dan 250 werknemers of zelfstandigen zijn getroffen in twee van de regio's tezamen;

b)  de beëindiging van de werkzaamheden van meer dan 250 ontslagen werknemers of zelfstandigen binnen een referentieperiode van zes maanden, met name in kmo's, die alle actief zijn in dezelfde NACE Rev. 2-afdeling en gelegen zijn in een NUTS 2-regio of twee aan elkaar grenzende NUTS 2-regio's in dezelfde lidstaat of aangrenzende lidstaten of in meer dan twee aan elkaar grenzende NUTS 2-regio's in dezelfde lidstaat of aangrenzende lidstaten, mits meer dan 250 werknemers of zelfstandigen zijn getroffen in twee van de regio's tezamen;

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  Wanneer de beëindiging van activiteiten een winstgevende onderneming betreft, moet het betrokken bedrijf een bijdrage leveren aan de herintegratie van ontslagen werknemers, bij voorkeur in het kader van een sociaal plan. Financiële steunverlening uit het EFG wordt afhankelijk gesteld van een dergelijke bijdrage.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De investeringskosten voor wie zich als zelfstandige vestigt of een eigen bedrijf opricht of voor overnames door werknemers mogen niet meer dan 20 000 EUR per ontslagen werknemer bedragen.

De investeringskosten voor wie zich als zelfstandige vestigt of een eigen bedrijf opricht of voor overnames door werknemers, met name door de oprichting van coöperaties, mogen niet meer dan 20 000 EUR per ontslagen werknemer bedragen.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bij het samenstellen van het gecoördineerde pakket van individuele dienstverlening wordt rekening gehouden met de toekomstperspectieven op de arbeidsmarkt en de vereiste vaardigheden. Het gecoördineerde pakket is verenigbaar met de overgang naar een hulpbronnenefficiënte en duurzame economie en in het pakket ligt de nadruk op de verspreiding van vaardigheden die in het digitale industriële tijdperk vereist zijn en wordt rekening gehouden met de vraag op de lokale arbeidsmarkt.

Bij het samenstellen van het gecoördineerde pakket van individuele dienstverlening wordt rekening gehouden met de toekomstperspectieven op de arbeidsmarkt en de vereiste vaardigheden. Het gecoördineerde pakket is verenigbaar met de overgang naar een hulpbronnenefficiënte en duurzame economie en in het pakket ligt de nadruk op de verspreiding van vaardigheden die in het digitale industriële tijdperk vereist zijn.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De door het EFG ondersteunde maatregelen treden niet in de plaats van maatregelen die gericht zijn op passieve sociale bescherming.

De door het EFG ondersteunde maatregelen treden niet in de plaats van maatregelen die gericht zijn op passieve sociale bescherming en evenmin van actieve arbeidsmarktmaatregelen.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  indien de onderneming waar de gedwongen ontslagen zijn gevallen, haar activiteiten na die ontslagen heeft voortgezet, de bevestiging dat zij aan haar wettelijke verplichtingen ten aanzien van de gedwongen ontslagen heeft voldaan;

b)  indien de onderneming waar de gedwongen ontslagen zijn gevallen, haar activiteiten na die ontslagen heeft voortgezet, de bevestiging dat zij aan haar wettelijke verplichtingen ten aanzien van de gedwongen ontslagen heeft voldaan, alsook aan de verplichtingen die voortvloeien uit collectieve overeenkomsten of onderhandelingen over een sociaal plan;

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 5 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  een duidelijke indicatie van de activiteiten die reeds door de lidstaten zijn ondernomen om ontslagen werknemers bij te staan, en van de complementaire aard van de aangevraagde financiering uit het EFG wegens gebrek aan middelen bij nationale of regionale autoriteiten;

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 5 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b ter)  een overzicht van de financiering van de Unie die de onderneming waar de ontslagen zijn gevallen reeds heeft ontvangen in de vijf jaren voorafgaand aan de collectieve ontslagen;

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 5 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

i)  indicatieve, door de lidstaat bepaalde dossierspecifieke doelstellingen met betrekking tot het herintredingspercentage van begunstigden zes maanden na het einde van de uitvoeringsperiode, met het oog op evaluatie;

i)  indicatieve, door de lidstaat bepaalde dossierspecifieke doelstellingen en indicatoren met betrekking tot het herintredingspercentage van begunstigden zes maanden na het einde van de uitvoeringsperiode, met het oog op evaluatie;

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 5 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

l)  een verklaring dat de aangevraagde EFG-steun in overeenstemming is met de procedurele en materiële voorschriften van de Unie inzake staatssteun, alsook een verklaring waarin wordt aangegeven waarom het gecoördineerde pakket van individuele dienstverlening niet in de plaats komt van maatregelen waarvoor bedrijven krachtens het nationale recht of collectieve arbeidsovereenkomsten verantwoordelijk zijn;

l)  een verklaring dat de aangevraagde EFG-steun in overeenstemming is met de procedurele en materiële voorschriften van de Unie inzake staatssteun, alsook een verklaring waarin wordt aangegeven waarom het gecoördineerde pakket van individuele dienstverlening niet in de plaats komt van maatregelen waarvoor bedrijven krachtens het nationale recht of collectieve arbeidsovereenkomsten verantwoordelijk zijn en wat van de bevoegde autoriteiten wordt verwacht met betrekking tot actieve arbeidsmarktmaatregelen en maatregelen gericht op passieve sociale bescherming;

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Gelijkheid van mannen en vrouwen en non-discriminatie

Gendergelijkheid en non-discriminatie

Motivering

De term "gender" is ruimer dan "mannen en vrouwen".

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie en de lidstaten garanderen dat de gelijkheid van mannen en vrouwen en de integratie van het genderperspectief een wezenlijk deel uitmaken van en bevorderd worden in de verschillende stadia van de uitvoering van de financiële bijdrage uit het EFG.

De Commissie en de lidstaten garanderen dat de gendergelijkheid en de integratie van het genderperspectief een wezenlijk deel uitmaken van en bevorderd worden in de verschillende stadia van de uitvoering van de financiële bijdrage uit het EFG.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Indien de Commissie de technische bijstand onder indirect beheer uitvoert, waarborgt zij de transparantie van de procedure voor aanwijzing van de derde die de haar opgelegde taak uitvoert en deelt zij alle bij het EFG betrokken partijen, met inbegrip van het Europees Parlement, mee welke onderaannemer hiervoor is gekozen.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie voert aan de hand van ervaringen informatie- en communicatieactiviteiten uit betreffende EFG-casussen en -resultaten met als doel de effectiviteit van het EFG te verbeteren en ervoor te zorgen dat burgers en werknemers in de Unie op de hoogte zijn van het bestaan van het EFG.

De Commissie voert aan de hand van haar eigen ervaringen en door de lidstaten verrichte evaluaties informatie- en communicatieactiviteiten uit betreffende EFG-casussen en -resultaten met als doel de effectiviteit van het EFG te verbeteren en ervoor te zorgen dat burgers en werknemers in de Unie op de hoogte zijn van het bestaan van het EFG.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Het medefinancieringspercentage van het EFG voor de aangeboden maatregelen wordt afgestemd op het hoogste medefinancieringspercentage van het ESF+ in de respectieve lidstaat.

2.  Het medefinancieringspercentage van het EFG voor de aangeboden maatregelen bedraagt maximaal 70 % van de totale geraamde kosten als bedoeld in artikel 9.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 16 bis

 

In uitzonderlijke gevallen en indien de resterende beschikbare financiële middelen van het Fonds in het jaar dat de ingrijpende herstructurering zich voordoet, niet toereikend zijn voor de steun die de begrotingsautoriteit nodig acht, kan de Commissie voorstellen dat het verschil uit de middelen van het Fonds voor het volgende jaar wordt gefinancierd. Het begrotingsplafond van het Fonds dat is vastgesteld voor het jaar waarin de ingrijpende herstructurering zich voordoet en dat voor het volgende jaar, mag in geen geval overschreden worden.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 19 bis

 

De enquête onder begunstigden, waarnaar wordt verwezen in artikel 20, lid 1, onder d), moet gebaseerd zijn op het model dat door de Commissie wordt vastgesteld door middel van een uitvoeringshandeling. Om eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van dit artikel te waarborgen, stelt de Commissie door middel van een uitvoeringshandeling een model vast voor de enquête onder begunstigden volgens de in artikel 26, lid 2, bedoelde raadplegingsprocedure.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  de resultaten van een enquête onder begunstigden die zes maanden na het einde van de uitvoeringsperiode wordt gehouden en die informatie bevat over de waargenomen verandering in de inzetbaarheid van de begunstigden, of, voor degenen die al werk hebben gevonden, meer informatie bevat over de kwaliteit van het gevonden werk, zoals de wijzigingen op het vlak van arbeidstijden, de mate van verantwoordelijkheid of de wijziging van het salarisniveau in vergelijking met het vorige werk, en de sector waarin de betrokkene werk heeft gevonden, met uitsplitsing per gender, leeftijdsgroep en onderwijsniveau;

d)  de resultaten van een enquête onder begunstigden die binnen zes maanden na het einde van de uitvoeringsperiode wordt gehouden en die informatie bevat over de waargenomen verandering in de inzetbaarheid van de begunstigden, of, voor degenen die al werk hebben gevonden, meer informatie bevat over de kwaliteit van het gevonden werk, zoals de wijzigingen op het vlak van arbeidstijden, de mate van verantwoordelijkheid of de wijziging van het salarisniveau in vergelijking met het vorige werk, en de sector waarin de betrokkene werk heeft gevonden, met uitsplitsing per gender, leeftijdsgroep en onderwijsniveau;

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Uiterlijk aan het einde van de negentiende maand na afloop van de in artikel 15, lid 3, bedoelde termijn, dient de betrokken lidstaat de gegevensverzameling in met informatie over de in punt 3 van de bijlage vermelde resultaatindicator op langere termijn.

2.  Uiterlijk aan het einde van de negentiende maand na afloop van de in artikel 15, lid 3, bedoelde termijn, dient de betrokken lidstaat de volledige en naar behoren geverifieerde gegevensverzameling in met informatie over de in punt 3 van de bijlage vermelde resultaatindicator op langere termijn.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Uiterlijk 1 augustus 2021 en vervolgens om de twee jaar, dient de Commissie een omvattend kwantitatief en kwalitatief verslag in bij het Europees Parlement en de Raad over de activiteiten die in de twee voorafgaande jaren op grond van deze verordening en Verordening (EU) nr. 1309/2013 zijn ondernomen. Het verslag heeft in hoofdzaak betrekking op de door het EFG behaalde resultaten en bevat met name informatie over de ingediende aanvragen, de goedgekeurde besluiten, de gefinancierde maatregelen, met inbegrip van statistieken betreffende de in de bijlage vastgestelde indicatoren, en de complementariteit van die maatregelen met maatregelen die worden gefinancierd uit andere fondsen van de Unie, met name het ESF+, alsook informatie over de afsluiting van de financiële bijdragen, en het bevat tevens een overzicht van de aanvragen die zijn afgewezen of gereduceerd omdat er onvoldoende middelen beschikbaar waren of omdat zij niet aan de criteria voldeden.

1.  Uiterlijk 1 augustus 2021 en vervolgens om de twee jaar, dient de Commissie een omvattend kwantitatief en kwalitatief verslag in bij het Europees Parlement en de Raad over de activiteiten die in de twee voorafgaande jaren op grond van deze verordening en Verordening (EU) nr. 1309/2013 zijn ondernomen. Het verslag heeft in hoofdzaak betrekking op de door het EFG behaalde prestaties en resultaten in vergelijking met de vastgestelde doelstellingen en bevat met name informatie over goed financieel beheer, de ingediende aanvragen, de goedgekeurde besluiten, de gefinancierde maatregelen, met inbegrip van statistieken betreffende de in de bijlage vastgestelde indicatoren, en de complementariteit van die maatregelen met maatregelen die worden gefinancierd uit andere fondsen van de Unie, met name het ESF+, alsook informatie over de afsluiting van de financiële bijdragen, en het bevat tevens een overzicht van de aanvragen die zijn afgewezen of gereduceerd omdat er onvoldoende middelen beschikbaar waren of omdat zij niet aan de criteria voldeden.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie verricht om de vier jaar op eigen initiatief en in nauwe samenwerking met de lidstaten een evaluatie van de financiële bijdragen uit het EFG.

1.  De Commissie verricht om de vier jaar op eigen initiatief en in nauwe samenwerking met de lidstaten een evaluatie van de financiële bijdragen uit het EFG. Deze evaluatie bevat met name informatie over de prestaties, de EU-meerwaarde en het goed financieel beheer van de financiële bijdragen uit het EFG.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)

Document- en procedurenummers

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

CONT

11.6.2018

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Gilles Pargneaux

11.7.2018

Datum goedkeuring

15.11.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

19

3

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Caterina Chinnici, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Richard Sulík

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Richard Sulík

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


ADVIES van de Commissie regionale ontwikkeling (26.10.2018)

aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Rapporteur voor advies: Tamás Deutsch

BEKNOPTE MOTIVERING

Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) is in 2007 opgericht voor het opvangen van de negatieve gevolgen voor de meest kwetsbare en minst gekwalificeerde werknemers die hun baan verliezen als gevolg van de veranderingen in de mondiale handelspatronen. Middels het meefinancieren van actieve arbeidsmarktmaatregelen beoogt het EFG ertoe bij te dragen dat in het bijzonder laagopgeleide, oudere en jonge werklozen opnieuw een baan vinden of als zelfstandige aan de slag gaan in gebieden en sectoren die met ernstige economische verstoringen te kampen hebben. De aangetoonde meerwaarde van het EFG als instrument van het sociaal beleid van de EU zit in het feit dat het zichtbare en gerichte financiële steun biedt voor gepersonaliseerde programma's voor de na- en bijscholing en de re-integratie in de arbeidsmarkt van werknemers die te maken krijgen met collectief ontslag.

Rapporteur verwelkomt het voorstel van de Commissie om na 2020 door te gaan met de EFG‑maatregelen. Het vormt de uitdrukking van de politieke wil van versterking van eenieders recht heeft op hoogwaardige en inclusieve voorzieningen voor onderwijs, opleiding en een leven lang leren om de vaardigheden te verwerven en te onderhouden die nodig zijn om ten volle aan het maatschappelijk leven te kunnen deelnemen en overgangen op de arbeidsmarkt met succes te kunnen opvangen.

Rapporteur juicht het met name toe dat het toepassingsgebied van het EFG wordt uitgebreid tot andere redenen voor verstoring, zoals automatisering en digitalisering, teneinde rekening te houden met nieuwe uitdagingen op de arbeidsmarkt. Hij is dan ook van oordeel dat de naam van het fonds niet geëigend is omdat het niet alleen iets beoogt te doen aan de gevolgen van de globalisering, en dat dus overwogen moet worden een nieuwe naam te kiezen.

Rapporteur geeft verder aan dat de behandeling van de aanvragen moet worden versneld en dat de procedures moeten worden vereenvoudigd, teneinde tot een snellere besluitvorming over het gebruik van de middelen van het EFG te komen, zodat de steun sneller terecht kan komen bij de mensen die hun baan hebben verloren.

Tot slot, om te bewerkstelligen dat kleinere groepen ontslagen werknemers voor steun van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering kunnen komen en om iets te doen aan de administratieve obstakels die lidstaten verhinderen een steunaanvraag in te dienen, stelt rapporteur voor de drempel voor het aantal ontslagen werknemers te verlagen van 250 naar 150. Grootschalig collectief ontslag komt minder vaak voor en kmo's nemen een aanzienlijk deel van de huidige werkgelegenheid voor hun rekening. Deze aanpassing zou een positief effect kunnen hebben voor de potentiële begunstigde en de kansen op terugkeer op de arbeidsmarkt in alle regio's van de Europese Unie doen toenemen.

AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Bij de uitvoering van de fondsen moeten de in artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en in artikel 10 VWEU neergelegde horizontale beginselen, met inbegrip van de in artikel 5 VEU neergelegde beginselen van subsidiariteit en evenredigheid, worden geëerbiedigd, rekening houdend met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. De lidstaten en de Commissie moeten ernaar streven ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op te heffen en de gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen, het genderperspectief te integreren en discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid te bestrijden. De doelstellingen van de fondsen moeten worden nagestreefd in het kader van duurzame ontwikkeling en van de bevordering door de Unie van de in de artikelen 11 en 191, lid 1, VWEU verankerde doelstelling inzake behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu, waarbij het beginsel "de vervuiler betaalt" wordt toegepast.

(1)  Bij de uitvoering van de fondsen moeten de in artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en in de artikelen 9 en 10 VWEU neergelegde horizontale beginselen, met inbegrip van de in artikel 5 VEU neergelegde beginselen van non-discriminatie, subsidiariteit en evenredigheid, worden geëerbiedigd, rekening houdend met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. De lidstaten en de Commissie moeten ernaar streven ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op te heffen en de gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen, het genderperspectief te integreren en discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid te bestrijden. De doelstellingen van de fondsen moeten worden nagestreefd in het kader van duurzame ontwikkeling, de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling van de VN (SDG's) en de verbintenis die de Unie is aangegaan met betrekking tot de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering van 2015 na de 21ste Conferentie van de partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering ("Overeenkomst van Parijs"), de bevordering van de in de artikelen 11 en 191, lid 1, VWEU verankerde doelstelling inzake behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu, waarbij het beginsel "de vervuiler betaalt" wordt toegepast.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  Op 20 juni 2017 heeft de Raad de reactie van de Unie16 op de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties (VN)17, "Een duurzame Europese toekomst", bekrachtigd. De Raad onderstreept hoe belangrijk het is om duurzame ontwikkeling te bereiken in al haar drie dimensies (economisch, sociaal en milieu), en om dit op een evenwichtige en geïntegreerde wijze te doen. Het is cruciaal dat duurzame ontwikkeling integraal deel gaat uitmaken van het beleidskader van de EU en dat de Unie ambitieus beleid voert om wereldwijde uitdagingen aan te pakken. De Raad verwelkomde de mededeling van de Commissie "Volgende stappen voor een duurzame Europese toekomst" van 22 november 2016 als een eerste stap naar het integreren van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen en het centraal stellen van duurzame ontwikkeling in alle beleidsdomeinen van de Unie, ook via haar financieringsinstrumenten.

(3)  Op 20 juni 2017 heeft de Raad de reactie van de Unie16 op de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties (VN)17, "Een duurzame Europese toekomst", bekrachtigd. De Raad onderstreept hoe belangrijk het is om duurzame ontwikkeling te bereiken in al haar drie dimensies (economisch, sociaal en milieu), met inbegrip van cultuur, en om dit op een evenwichtige en geïntegreerde wijze te doen. Het is cruciaal dat duurzame ontwikkeling integraal deel gaat uitmaken van het beleidskader van de EU en dat de Unie ambitieus beleid voert om wereldwijde uitdagingen aan te pakken. De Raad verwelkomde de mededeling van de Commissie "Volgende stappen voor een duurzame Europese toekomst" van 22 november 2016 als een eerste stap naar het integreren van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen en het centraal stellen van duurzame ontwikkeling in alle beleidsdomeinen van de Unie, ook via haar financieringsinstrumenten.

_________________

_________________

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  In haar "discussienota over het in goede banen leiden van de mondialisering"20 wijst de Commissie de combinatie van handelsgerelateerde globalisering en technologische verandering aan als de belangrijkste factor voor een stijgende vraag naar geschoolde arbeidskrachten en een verminderd aantal banen waarvoor lagere kwalificaties vereist zijn. Niettegenstaande de over het algemeen aanzienlijke voordelen van meer open handel en de verdere integratie van de wereldeconomieën, moeten deze negatieve neveneffecten worden aangepakt. Aangezien de huidige voordelen van globalisering reeds ongelijk verdeeld zijn over mensen en regio's, wat een zeer grote impact heeft voor diegenen voor wie globalisering negatieve gevolgen heeft, bestaat het gevaar dat de steeds sneller evoluerende technologische vooruitgang deze gevolgen nog zal versterken. Daarom zal het, in overeenstemming met de beginselen van solidariteit en duurzaamheid, noodzakelijk zijn ervoor te zorgen dat de voordelen van globalisering billijker worden verdeeld door economische openheid en technologische vooruitgang te verzoenen met sociale bescherming.

(6)  In haar "discussienota over het in goede banen leiden van de mondialisering"20 wijst de Commissie de combinatie van handelsgerelateerde globalisering en technologische verandering aan als de belangrijkste factor voor een stijgende vraag naar geschoolde arbeidskrachten en een verminderd aantal banen waarvoor lagere kwalificaties vereist zijn. Niettegenstaande de over het algemeen aanzienlijke voordelen van meer open handel en de verdere integratie van de wereldeconomieën, moeten deze negatieve neveneffecten worden aangepakt. Aangezien de huidige voordelen van globalisering reeds ongelijk verdeeld zijn over mensen, regio's en staten, wat een zeer grote impact heeft voor diegenen voor wie globalisering negatieve gevolgen heeft, bestaat het gevaar dat de steeds sneller evoluerende technologische vooruitgang deze gevolgen nog zal versterken. Daarom zal het, in overeenstemming met de beginselen van solidariteit en duurzaamheid, noodzakelijk zijn ervoor te zorgen dat men beter voorbereid is op de effecten van globalisering, en dat de verwachte voordelen ervan billijker worden verdeeld door economische openheid en technologische vooruitgang te verzoenen met degelijke re-integratie en sociale bescherming.

_________________

_________________

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_nl

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_nl

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  In haar "discussienota over de toekomst van de EU-financiën"21 onderstreept de Commissie de noodzaak om economische en sociale verschillen tussen en binnen de lidstaten te verkleinen. Investeren in gelijke behandeling, sociale inclusie, onderwijs en opleiding en gezondheid is daarom een kernprioriteit.

(7)  In haar "discussienota over de toekomst van de EU-financiën"21 onderstreept de Commissie de noodzaak om economische en sociale verschillen tussen en binnen de lidstaten te verkleinen. Investeren in duurzame ontwikkeling, gelijke behandeling, sociale inclusie, onderwijs en opleiding en gezondheid is daarom een kernprioriteit.

_________________

_________________

21https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_nl

21https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_nl

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  De globalisering en technologische veranderingen zullen de onderlinge verwevenheid en afhankelijkheid van de wereldeconomieën wellicht nog versterken. Herverdeling van arbeid maakt integraal en onvermijdelijk deel uit van een dergelijke economische verandering. Indien de voordelen van verandering op billijke wijze moeten worden verdeeld, is steun verlenen aan ontslagen werknemers en personen die het risico lopen te worden ontslagen van cruciaal belang. Het EU-kwaliteitskader voor anticipatie op veranderingen en herstructurering22 is het beleidsinstrument van de Unie dat het kader vaststelt voor beste praktijken voor anticipatie op en omgang met bedrijfsherstructurering. Het biedt een uitgebreid kader voor de wijze waarop de uitdagingen van economische aanpassing en herstructurering en de sociale gevolgen en de gevolgen voor de werkgelegenheid daarvan moeten worden aangepakt met adequate beleidsmiddelen. In het kader worden de lidstaten opgeroepen om op zodanige wijze gebruik te maken van nationale en EU-financiering dat de sociale gevolgen van herstructureringen, en met name de negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid, beter kunnen worden opgevangen. De belangrijkste instrumenten van de Unie om steun te verlenen aan getroffen werknemers zijn het ESF+, dat is opgezet om anticiperende bijstand te bieden, en het EFG, dat is opgezet om reactieve steun te verlenen in geval van onverwachte grote herstructureringen.

(8)  De globalisering en technologische veranderingen, alsmede de klimaatverandering zullen de onderlinge verwevenheid en afhankelijkheid van de wereldeconomieën wellicht nog versterken. Herverdeling van arbeid maakt integraal en onvermijdelijk deel uit van een dergelijke economische verandering. Indien de voordelen van verandering op billijke wijze moeten worden verdeeld, is steun verlenen aan ontslagen werknemers en personen die het risico lopen te worden ontslagen van cruciaal belang. Het EU-kwaliteitskader voor anticipatie op veranderingen en herstructurering22 is het beleidsinstrument van de Unie dat het kader vaststelt voor beste praktijken voor anticipatie op en omgang met bedrijfsherstructurering. Het biedt een uitgebreid kader voor de wijze waarop de uitdagingen van economische aanpassing en herstructurering en de sociale gevolgen en de gevolgen voor de werkgelegenheid daarvan moeten worden aangepakt met adequate beleidsmiddelen. In het kader worden de lidstaten opgeroepen om op zodanige wijze gebruik te maken van nationale en EU-financiering dat de sociale gevolgen van herstructureringen, en met name de negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid en de effecten op de betrokken regio's, beter kunnen worden opgevangen. De belangrijkste instrumenten van de Unie om steun te verlenen aan getroffen werknemers zijn het ESF+, dat is opgezet om anticiperende bijstand te bieden, en het EFG, dat is opgezet om reactieve steun te verlenen in geval van onverwachte grote herstructureringen. In het kader van een meer proactieve benadering kan het EFG worden gebruikt om werknemers te helpen die nog een baan hebben, maar binnen een bepaalde periode zullen worden ontslagen.

_________________

_________________

22 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's "EU-kwaliteitskader voor anticipatie op veranderingen en herstructurering", COM(2013) 882 final van 13 december 2013.

22 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's "EU-kwaliteitskader voor anticipatie op veranderingen en herstructurering", COM(2013) 882 final van 13 december 2013.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  De Commissie onderstreept het blijvende belang van de rol van het EFG als een flexibel fonds om werknemers die bij grootschalige herstructureringen hun baan verliezen, te ondersteunen en te helpen zo snel mogelijk een nieuwe baan te vinden. De Unie moet specifieke, eenmalige steun blijven verlenen om werknemers in door een ernstige economische ontwrichting getroffen regio's, bedrijfstakken, gebieden of arbeidsmarkten te helpen bij hun terugkeer op de arbeidsmarkt. Gezien de wisselwerking tussen en de wederzijdse effecten van open handel, technologische veranderingen of andere factoren, zoals de overgang naar een koolstofarme economie, en aangezien het bijgevolg steeds moeilijker wordt om een specifieke factor aan te wijzen die leidt tot ontslagen, moet de beschikbaarstelling van middelen uit het EFG in de toekomst niet enkel gebaseerd zijn op de ingrijpende gevolgen van een herstructurering. Gezien het doel van het EFG, namelijk steun te verlenen in spoedeisende situaties en onverwachte omstandigheden, waarmee het een aanvulling is op de meer anticipatieve bijstand van het ESF+, moet het een flexibel en speciaal instrument buiten de maxima van het meerjarig financieel kader blijven, zoals in de mededeling van de Commissie "Een moderne begroting voor een Unie die ons beschermt, sterker maakt, en verdedigt: Het meerjarig financieel kader 2021-2027" en de bijlage27 erbij is vermeld.

(13)  De Commissie onderstreept het blijvende belang van de rol van het EFG als een flexibel fonds om werknemers die bij grootschalige herstructureringen hun baan verliezen, te ondersteunen en te helpen zo snel mogelijk een nieuwe baan te vinden. De Unie moet specifieke, eenmalige steun blijven verlenen om werknemers in door een ernstige economische ontwrichting getroffen regio's, bedrijfstakken, gebieden of arbeidsmarkten te helpen bij hun terugkeer naar hoogwaardige en duurzame banen (zoals groene banen). Gezien de wisselwerking tussen en de wederzijdse effecten van open handel, technologische veranderingen of andere factoren, zoals de geplande overgang naar een koolstofarme economie, met name in regio's die worden getroffen door de uitfasering van steenkool, en aangezien het bijgevolg steeds moeilijker wordt om een specifieke factor aan te wijzen die leidt tot ontslagen, moet de beschikbaarstelling van middelen uit het EFG in de toekomst enkel gebaseerd zijn op de ingrijpende gevolgen van een herstructurering. Gezien het doel van het EFG, namelijk steun te verlenen in spoedeisende situaties en onverwachte omstandigheden, waarmee het een aanvulling is op de meer anticipatieve bijstand van het ESF+, moet het een flexibel en speciaal instrument buiten de maxima van het meerjarig financieel kader blijven, zoals in de mededeling van de Commissie "Een moderne begroting voor een Unie die ons beschermt, sterker maakt, en verdedigt: Het meerjarig financieel kader 2021-2027" en de bijlage27 erbij is vermeld.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(13 bis)  De afname van de steenkoolwinning en de overschakeling op alternatieve energiebronnen, deels vereist door het Europese klimaatbeleid, brengen voor bepaalde regio's waar tot nu toe steenkool werd gewonnen, grote uitdagingen met zich mee. In het bijzonder voor steenkoolwinningsgebieden heeft de uitfasering van steenkool economische last en werkgelegenheidsrisico's tot gevolg. Deze structurele veranderingen moeten begeleid, ondersteund en sociaal draaglijk worden gemaakt.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  Zoals aangegeven moet, om het Europese karakter van het EFG te handhaven, een aanvraag voor steun worden ingediend wanneer een grote herstructurering een zeer grote impact heeft op de lokale of regionale economie. Dergelijke impact moet worden bepaald door een minimumaantal ontslagen binnen een specifieke referentieperiode. Rekening houdend met de bevindingen van de tussentijdse evaluatie, moet de drempel worden vastgesteld op 250 ontslagen binnen een referentieperiode van vier maanden (of zes maanden in sectordossiers). Rekening houdend met het feit dat ontslaggolven die in verschillende sectoren in dezelfde regio plaatsvinden een even grote impact hebben op de lokale arbeidsmarkt, moet het ook mogelijk zijn een aanvraag in te dienen voor een regio. Op kleine arbeidsmarkten, zoals kleine lidstaten of afgelegen gebieden, met inbegrip van de in artikel 349 VWEU bedoelde ultraperifere gebieden, of in uitzonderlijke omstandigheden, zou een aanvraag kunnen worden ingediend in geval van een geringer aantal ontslagen.

(14)  Zoals aangegeven moet, om het Europese karakter van het EFG te handhaven, een aanvraag voor steun worden ingediend wanneer een grote herstructurering een zeer grote impact heeft op de lokale of regionale economie, in het bijzonder in gebieden die aangewezen zijn op slechts één industriële sector. Dergelijke impact moet worden bepaald door een minimumaantal ontslagen binnen een specifieke referentieperiode. Rekening houdend met de bevindingen van de tussentijdse evaluatie, moet de drempel worden vastgesteld op minimum 150 ontslagen binnen een referentieperiode van zes maanden. Rekening houdend met het feit dat ontslaggolven die in verschillende sectoren in dezelfde regio of in aangrenzende of grensoverschrijdende regio's plaatsvinden een even grote impact hebben op de lokale arbeidsmarkt, moet het ook mogelijk zijn een aanvraag in te dienen voor een regio, en om werknemers effectief te kunnen steunen, moet ook rekening worden gehouden met de specifieke kenmerken van de tertiaire sector. Op kleine arbeidsmarkten, zoals kleine lidstaten of afgelegen gebieden, met inbegrip van de in artikel 349 VWEU bedoelde ultraperifere gebieden, of in uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld in het geval van gebieden die al ernstig getroffen zijn door een hoog werkloosheidscijfer, zou een aanvraag kunnen worden ingediend in geval van een geringer aantal ontslagen.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Ontslagen werknemers en zelfstandigen die hun werkzaamheden hebben beëindigd, moeten, ongeacht hun arbeidsovereenkomst of -verhouding, op voet van gelijkheid toegang hebben tot het EFG. Daarom moeten zowel ontslagen werknemers als zelfstandigen die hun werkzaamheden hebben beëindigd, als mogelijke EFG-begunstigden in de zin van deze verordening worden beschouwd.

(18)  Ontslagen werknemers en zelfstandigen die hun werkzaamheden hebben beëindigd, moeten, ongeacht hun arbeidsovereenkomst of -verhouding, op voet van gelijkheid toegang hebben tot het EFG. Daarom moeten zowel ontslagen werknemers, ongeacht of zij een contract voor bepaalde of onbepaalde duur hadden dan wel uitzendkracht waren, als zelfstandigen, met inbegrip van eigenaren-bedrijfsleiders van micro- en kleine ondernemingen, die hun werkzaamheden hebben beëindigd, als mogelijke EFG-begunstigden in de zin van deze verordening worden beschouwd.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  Financiële bijdragen uit het EFG moeten in de eerste plaats gericht zijn op actieve arbeidsmarktmaatregelen die een snelle en duurzame terugkeer van de begunstigden op de arbeidsmarkt beogen binnen of buiten de sector waar zij oorspronkelijk werkzaam waren. De maatregelen moeten de verwachte behoeften van de lokale of regionale arbeidsmarkt weerspiegelen. Waar nodig moet echter ook de mobiliteit van ontslagen werknemers worden ondersteund om hen te helpen elders een nieuwe baan te vinden. Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan de verspreiding van vaardigheden die vereist zijn in het digitale tijdperk. Er moeten beperkingen worden gesteld aan het opnemen van geldelijke toelagen in een gecoördineerd pakket van individuele dienstverlening. Bedrijven zouden kunnen worden aangemoedigd om deel te nemen aan de nationale medefinanciering van de door het EFG gesteunde maatregelen.

(19)  Financiële bijdragen uit het EFG moeten in de eerste plaats gericht zijn op actieve arbeidsmarktmaatregelen en individuele dienstverlening die een snelle en duurzame terugkeer van de begunstigden naar hoogwaardige banen beogen binnen of buiten de sector waar zij oorspronkelijk werkzaam waren door hen op te nemen in bij- en herscholingsprogramma's. De maatregelen moeten de verwachte behoeften van de lokale, regionale of nationale arbeidsmarkt weerspiegelen. Waar nodig moet echter ook de vrijwillige en billijke mobiliteit van ontslagen werknemers worden ondersteund om hen te helpen elders of in andere regio's een nieuwe baan te vinden. Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan de verspreiding van vaardigheden die vereist zijn in het digitale tijdperk en aan de toegang tot digitale technologie. Er moeten strikte beperkingen worden gesteld aan het opnemen van geldelijke toelagen in een gecoördineerd pakket van individuele dienstverlening. De geldelijke toelagen moeten een meerwaarde zijn en mogen niet in de plaats komen van eventuele financiële verplichtingen die op lidstaten of bedrijven rusten uit hoofde van de wet of collectieve overeenkomsten. Bedrijven moeten worden aangemoedigd om bij te dragen aan de nationale medefinanciering van de maatregelen.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  Bij de opstelling van het gecoördineerde pakket van actieve arbeidsmarktbeleidsmaatregelen moeten de lidstaten de voorkeur geven aan maatregelen die in aanzienlijke mate zullen bijdragen tot de inzetbaarheid van de begunstigden. De lidstaten moeten ernaar streven dat zo spoedig mogelijk binnen de termijn van zes maanden voor de datum waarop het eindverslag over de uitvoering van de financiële bijdrage moet worden ingediend, zoveel mogelijk begunstigden die aan deze maatregelen deelnemen duurzaam op de arbeidsmarkt terugkeren.

(20)  Bij de opstelling van het gecoördineerde pakket van actieve arbeidsmarktbeleidsmaatregelen moeten de lidstaten de voorkeur geven aan maatregelen die in aanzienlijke mate zullen bijdragen tot de inzetbaarheid van de begunstigden. De lidstaten moeten ernaar streven dat zo spoedig mogelijk binnen de termijn van zes maanden voor de datum waarop het eindverslag over de uitvoering van de financiële bijdrage moet worden ingediend, zoveel mogelijk begunstigden die aan deze maatregelen deelnemen duurzaam terugkeren naar hoogwaardige banen.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21)  Bij het samenstellen van het gecoördineerde pakket van actieve arbeidsmarktbeleidsmaatregelen moeten de lidstaten bijzondere aandacht besteden aan kansarme begunstigden, onder wie jongere en oudere werklozen en mensen die risico lopen op armoede, aangezien die groepen specifieke problemen ondervinden om terug te keren naar de arbeidsmarkt. Desondanks moeten de beginselen van gendergelijkheid en non-discriminatie, die tot de kernwaarden van de Unie behoren en in de Europese pijler van sociale rechten zijn verankerd, bij de uitvoering van het EFG in acht worden genomen en worden bevorderd.

(21)  Bij het samenstellen van het gecoördineerde pakket van actieve arbeidsmarktbeleidsmaatregelen moeten de lidstaten bijzondere aandacht besteden aan kansarme begunstigden, minder hoog opgeleide begunstigden of begunstigden met onvoldoende vaardigheden, onder wie jongere en oudere werklozen, personen met een handicap, mensen die risico lopen op armoede en mensen uit afgelegen of ontoegankelijke gebieden, aangezien die groepen specifieke problemen ondervinden om terug te keren naar de arbeidsmarkt. Desondanks moeten de beginselen van gendergelijkheid en non-discriminatie, die tot de kernwaarden van de Unie behoren en in de Europese pijler van sociale rechten zijn verankerd, bij de uitvoering van het EFG in acht worden genomen en worden bevorderd.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22)  Met het oog op een doeltreffende en snelle ondersteuning van de begunstigden moeten de lidstaten alles in het werk stellen om volledige aanvragen voor een financiële bijdrage uit het EFG in te dienen. Indien de Commissie om aanvullende informatie verzoekt voor de beoordeling van een aanvraag, moet het verstrekken van aanvullende informatie worden beperkt in de tijd.

(22)  Met het oog op een doeltreffende en snelle ondersteuning van de begunstigden moeten de lidstaten alles in het werk stellen om zo snel mogelijk volledige aanvragen voor een financiële bijdrage uit het EFG in te dienen en moeten de EU-instellingen alles in het werk stellen om deze snel te beoordelen. Indien de Commissie om aanvullende informatie verzoekt voor de beoordeling van een aanvraag, moet het verstrekken van aanvullende informatie worden beperkt in de tijd.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25)  Er moeten bijzondere bepalingen worden opgenomen voor informatie- en communicatieactiviteiten betreffende EFG-dossiers en -resultaten.

(25)  Er moeten bijzondere bepalingen worden opgenomen voor informatie- en communicatieactiviteiten betreffende EFG-dossiers en -resultaten. Over elk EFG-dossier moeten verslagen beschikbaar worden gesteld, die gestandaardiseerd moeten zijn met betrekking tot de getroffen maatregelen en de resultaten. Dat zou het bijkomende voordeel bieden dat de dossiers kunnen worden vergeleken, zodat de lidstaten goede praktijken kunnen uitwisselen.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(29)  In het belang van de begunstigden moet de steun zo snel en efficiënt mogelijk ter beschikking worden gesteld. De lidstaten en de bij het EFG-besluitvormingsproces betrokken instellingen van de Unie moeten alles in het werk stellen om de voor de behandeling benodigde tijd te verminderen en de procedures te vereenvoudigen zodat de besluiten betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het EFG probleemloos en snel kunnen worden vastgesteld. Daarom zal de begrotingsautoriteit in de toekomst besluiten over door de Commissie ingediende verzoeken om overschrijving, en zal een voorstel van de Commissie voor de beschikbaarstelling van middelen uit het EFG niet langer nodig zijn.

(29)  In het belang van de begunstigden moet de steun snel en efficiënt worden verleend. De lidstaten en de bij het EFG-besluitvormingsproces betrokken instellingen van de Unie moeten alles in het werk stellen om de voor de behandeling benodigde tijd te verminderen en de procedures te vereenvoudigen en aan te passen aan specifieke behoeften zodat de besluiten betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het EFG probleemloos en snel kunnen worden vastgesteld. Daarom zal de begrotingsautoriteit in de toekomst besluiten over door de Commissie ingediende verzoeken om overschrijving, en zal een voorstel van de Commissie voor de beschikbaarstelling van middelen uit het EFG niet langer nodig zijn.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het EFG draagt bij tot een betere verdeling van de voordelen van de globalisering en de technologische vooruitgang door ontslagen werknemers te helpen aan te passen aan structurele veranderingen. Als zodanig draagt het EFG bij tot de uitvoering van de in de pijler van sociale rechten bepaalde beginselen en verbetert het de economische samenhang tussen de regio's en de lidstaten.

Het EFG draagt bij tot een betere verdeling van de voordelen van de globalisering en de technologische vooruitgang door ontslagen werknemers te helpen aan te passen aan structurele veranderingen ten gevolge van de globalisering en de technologische vooruitgang, alsmede de overgang naar een klimaatvriendelijke, circulaire, en energie- en hulpbronnenefficiënte economie, met het oog op het vinden van een nieuwe baan. Als zodanig draagt het EFG bij tot de uitvoering van de in de pijler van sociale rechten bepaalde beginselen en verbetert het de sociale, economische en territoriale samenhang tussen alle regio's en lidstaten en vormt het een aanvulling op de maatregelen die worden gefinancierd uit hoofde van het Europees Sociaal Fonds.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De algemene doelstelling van het programma is solidariteit te betonen met en steun te verlenen aan ontslagen werknemers en zelfstandigen die hun werkzaamheden hebben beëindigd als gevolg van onverwachte grote herstructureringen, zoals bedoeld in artikel 5.

1.  De algemene doelstelling van het programma is solidariteit te betonen met ontslagen werknemers met een contract voor bepaalde of onbepaalde duur, uitzendkrachten en zelfstandigen die hun werkzaamheden hebben beëindigd als gevolg van grote herstructureringen, zoals bedoeld in artikel 5, en financiële steun te verlenen voor maatregelen om ervoor te zorgen dat zij zo snel mogelijk kunnen terugkeren op de arbeidsmarkt.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De specifieke doelstelling van het EFG is steun te verlenen in geval van onverwachte grote herstructureringen, met name wanneer die zijn veroorzaakt door uitdagingen die verband houden met de globalisering, zoals veranderingen in de wereldhandelspatronen, handelsgeschillen, financiële of economische crises, de overgang naar een koolstofarme economie of als gevolg van de digitalisering of automatisering. Bijzondere nadruk wordt gelegd op maatregelen die de meest kansarme groepen helpen.

2.  De specifieke doelstelling van het EFG is steun te verlenen in geval van grote herstructureringen, met name wanneer die zijn veroorzaakt door uitdagingen die verband houden met de globalisering, zoals veranderingen in de wereldhandelspatronen, de herstructurering of het verdwijnen van economische sectoren, de concurrentie met concurrenten van buiten de EU die in een bevoorrechte positie verkeren met betrekking tot de Europese mededingingsregels, handelsgeschillen tussen de EU en derde landen, financiële of economische crises, de overgang naar een koolstofarme economie, met name in regio's die worden getroffen door de uitfasering van steenkool, of als gevolg van de digitalisering of automatisering. Bijzondere nadruk wordt gelegd op maatregelen die de meest kansarme groepen helpen. Bij acties die financiële bijdragen uit het fonds ontvangen, wordt ernaar gestreefd om te garanderen dat alle werknemers die aan deze acties deelnemen, binnen zes maanden vanaf de datum van de aanvraag hoogwaardig en duurzaam werk vinden.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  "ontslagen werknemer": een werknemer wiens arbeidsovereenkomst voortijdig is beëindigd door gedwongen ontslag, of wiens arbeidsovereenkomst om economische redenen niet is verlengd;

a)  "ontslagen werknemer": een werknemer, inclusief een uitzendkracht, wiens arbeidsovereenkomst voortijdig is beëindigd door gedwongen ontslag, of wiens arbeidsovereenkomst om economische redenen niet is verlengd;

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  "zelfstandige": een persoon die niet meer dan tien werknemers in dienst had;

b)  "zelfstandige": een persoon, inclusief een eigenaar-bedrijfsleider, die niet meer dan vijftien werknemers in dienst had;

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d bis)  "herstructurering": elk arbeidsmarktverschijnsel dat leidt tot ontslagen met een grote impact op de economie van een bepaald gebied.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de beëindiging van de werkzaamheden van meer dan 250 ontslagen werknemers of zelfstandigen binnen een referentieperiode van vier maanden in een onderneming in een lidstaat, ook wanneer die beëindiging van toepassing is bij leveranciers of downstreamproducenten;

a)  de beëindiging van de werkzaamheden van minstens 150 ontslagen werknemers of zelfstandigen binnen een referentieperiode van zes maanden in een onderneming in een lidstaat of in grensoverschrijdende regio's van aangrenzende lidstaten, ook wanneer die beëindiging van toepassing is bij leveranciers of downstreamproducenten;

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de beëindiging van de werkzaamheden van meer dan 250 ontslagen werknemers of zelfstandigen binnen een referentieperiode van zes maanden, met name in kmo's, die alle actief zijn in dezelfde NACE Rev. 2-afdeling en gelegen zijn in een NUTS 2-regio of twee aan elkaar grenzende NUTS 2-regio's of in meer dan twee aan elkaar grenzende NUTS 2-regio's, mits meer dan 250 werknemers of zelfstandigen zijn getroffen in twee van de regio's tezamen;

b)  de beëindiging van de werkzaamheden van minstens 150 ontslagen werknemers of zelfstandigen binnen een referentieperiode van zes maanden, met name in kmo's, die alle actief zijn in dezelfde NACE Rev. 2-afdeling en gelegen zijn in een NUTS 2-regio of twee aan elkaar grenzende NUTS 2-regio's of in meer dan twee aan elkaar grenzende NUTS 2-regio's, mits meer dan 150 werknemers of zelfstandigen zijn getroffen in twee van de regio's tezamen;

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  de beëindiging van de werkzaamheden van meer dan 250 ontslagen werknemers of zelfstandigen binnen een referentieperiode van vier maanden, met name in kmo's, die actief zijn in dezelfde of verschillende NACE Rev. 2-afdelingen en gelegen zijn in dezelfde NUTS 2-regio.

c)  de beëindiging van de werkzaamheden van minstens 150 ontslagen werknemers of zelfstandigen binnen een referentieperiode van zes maanden, met name in kmo's, die actief zijn in dezelfde of verschillende NACE Rev. 2-afdelingen en gelegen zijn in dezelfde NUTS 2-regio.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Op kleine arbeidsmarkten of in uitzonderlijke omstandigheden, met name ten aanzien van aanvragen door kmo's, die door de aanvragende lidstaat naar behoren worden onderbouwd, kan een aanvraag voor een financiële bijdrage op grond van dit artikel, zelfs als niet volledig voldaan wordt aan de criteria van lid 1, onder a), b) of c), als ontvankelijk worden aangemerkt, wanneer de gedwongen ontslagen ernstige gevolgen hebben voor de werkgelegenheid en de lokale of regionale economie. De aanvragende lidstaat vermeldt aan welke van de criteria voor steunverlening van lid 1, onder a), b) of c), niet volledig wordt voldaan. Het totaalbedrag van de aanvragen voor uitzonderlijke omstandigheden mag niet meer bedragen dan 15 % van het jaarlijkse maximumbedrag van het EFG.

3.  Op kleine arbeidsmarkten of in uitzonderlijke omstandigheden, met name ten aanzien van aanvragen door kmo's, die door de aanvragende lidstaat naar behoren worden onderbouwd, kan een aanvraag voor een financiële bijdrage op grond van dit artikel, zelfs als niet volledig voldaan wordt aan de criteria van lid 2, onder a), b) of c), als ontvankelijk worden aangemerkt, wanneer de gedwongen ontslagen ernstige gevolgen hebben voor de werkgelegenheid en de lokale of regionale economie, in het bijzonder in gebieden die aangewezen zijn op slechts één industriële sector. De aanvragende lidstaat vermeldt aan welke van de criteria voor steunverlening van lid 2, onder a), b) of c), niet volledig wordt voldaan. Het totaalbedrag van de aanvragen voor uitzonderlijke omstandigheden mag niet meer bedragen dan 15 % van het jaarlijkse maximumbedrag van het EFG.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Een financiële bijdrage uit het EFG kan worden bestemd voor actieve arbeidsmarktmaatregelen in het kader van een gecoördineerd pakket van individuele dienstverlening, om de beoogde begunstigden, en in het bijzonder de meest kansarme ontslagen werknemers, weer aan een dienstbetrekking of zelfstandige arbeid te helpen.

Een financiële bijdrage uit het EFG kan worden bestemd voor actieve arbeidsmarktmaatregelen in het kader van een gecoördineerd pakket van individuele dienstverlening, om de beoogde begunstigden, en in het bijzonder de meest kansarme ontslagen werknemers, weer aan een hoogwaardige en duurzame dienstbetrekking of hoogwaardige en duurzame zelfstandige arbeid te helpen.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De verspreiding van vaardigheden die vereist zijn in het digitale industriële tijdperk moet een verplicht horizontaal onderdeel vormen van de gecoördineerde pakketten van individuele diensten die worden aangeboden. Het opleidingsniveau moet worden aangepast aan de kwalificaties en behoeften van de betrokken begunstigde.

De verspreiding van vaardigheden die vereist zijn in het digitale industriële tijdperk in een circulaire, en energie- en hulpbronnenefficiënte economie moet een verplicht horizontaal onderdeel vormen van de gecoördineerde pakketten van individuele diensten die worden aangeboden. Het opleidingsniveau moet worden aangepast aan de kwalificaties en behoeften van de betrokken begunstigde.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – alinea 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  speciale tijdelijke maatregelen, zoals sollicitatietoelagen, premies bij indiensttreding voor werkgevers, mobiliteitstoelagen, opleidings- of dagvergoedingen, waaronder toelagen voor verzorgers.

b)  speciale tijdelijke maatregelen, zoals sollicitatietoelagen, premies bij indiensttreding voor werkgevers, mobiliteits- en maaltijdtoelagen, opleidings- of dagvergoedingen, waaronder toelagen voor verzorgers. Deze acties hangen af van de actieve deelname van de beoogde begunstigden aan opleidingsactiviteiten en activiteiten in verband met het zoeken van een baan.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bij het samenstellen van het gecoördineerde pakket van individuele dienstverlening wordt rekening gehouden met de toekomstperspectieven op de arbeidsmarkt en de vereiste vaardigheden. Het gecoördineerde pakket is verenigbaar met de overgang naar een hulpbronnenefficiënte en duurzame economie en in het pakket ligt de nadruk op de verspreiding van vaardigheden die in het digitale industriële tijdperk vereist zijn en wordt rekening gehouden met de vraag op de lokale arbeidsmarkt.

Bij het samenstellen van het gecoördineerde pakket van individuele dienstverlening wordt rekening gehouden met de toekomstperspectieven op de arbeidsmarkt en de vereiste vaardigheden. Het gecoördineerde pakket is verenigbaar met de overgang naar een klimaatvriendelijke, circulaire, hulpbronnenefficiënte en duurzame economie en de uitfasering van steenkool in de betrokken regio's en in het pakket ligt de nadruk op de verspreiding van vaardigheden die in het digitale industriële tijdperk vereist zijn en wordt rekening gehouden met de vraag op de lokale arbeidsmarkt.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Het gecoördineerde pakket van dienstverlening wordt uitgewerkt in overleg met de beoogde begunstigden of hun vertegenwoordigers, of met de sociale partners.

3.  Het gecoördineerde pakket van dienstverlening wordt uitgewerkt in overleg met de beoogde begunstigden of hun vertegenwoordigers, en met de sociale partners.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Binnen tien werkdagen na de datum van indiening van de aanvraag of, in voorkomend geval, na de datum waarop de Commissie de vertaling van de aanvraag heeft ontvangen, naargelang van welke datum het laatst valt, deelt de Commissie de lidstaat eventueel mee welke aanvullende gegevens zij nodig heeft om de aanvraag te kunnen beoordelen.

2.  Binnen tien werkdagen na de datum van indiening van de aanvraag of, in voorkomend geval, na de datum waarop de Commissie de vertaling van de aanvraag heeft ontvangen, naargelang van welke datum het laatst valt, bevestigt de Commissie de ontvangst van de aanvraag en deelt zij de lidstaat eventueel mee welke aanvullende gegevens zij nodig heeft om de aanvraag te kunnen beoordelen.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Aan de hand van de door de lidstaat verstrekte gegevens beoordeelt de Commissie binnen zestig werkdagen na ontvangst van de volledige aanvraag of, indien van toepassing, de vertaling daarvan, definitief of de aanvraag aan de voorwaarden voor het toekennen van een financiële bijdrage voldoet. Indien de Commissie bij uitzondering niet aan deze deadline kan voldoen, licht zij schriftelijk toe om welke reden.

4.  Aan de hand van de door de lidstaat verstrekte gegevens beoordeelt de Commissie binnen 45 werkdagen na ontvangst van de volledige aanvraag of, indien van toepassing, de vertaling daarvan, definitief of de aanvraag aan de voorwaarden voor het toekennen van een financiële bijdrage voldoet. Indien de Commissie bij uitzondering niet aan deze deadline kan voldoen, licht zij schriftelijk toe om welke reden, en wordt de deadline voor de beoordeling met twintig dagen verlengd.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 5 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  indien van toepassing, gegevens van de ondernemingen, leveranciers of downstreamproducenten en sectoren waar de gedwongen ontslagen zijn gevallen, en categorieën beoogde begunstigden, uitgesplitst naar gender, leeftijdscategorie en onderwijsniveau;

d)  indien van toepassing, gegevens van de ondernemingen, leveranciers of downstreamproducenten en sectoren waar de gedwongen ontslagen zijn gevallen, en categorieën beoogde begunstigden, uitgesplitst naar gender, leeftijd en onderwijsniveau;

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 5 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  het verwachte effect van de gedwongen ontslagen op de lokale, regionale of nationale economie en de werkgelegenheid;

e)  het verwachte effect van de gedwongen ontslagen op de lokale, regionale, nationale of, in voorkomend geval, grensoverschrijdende economie en de werkgelegenheid;

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 9– lid 5 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f)  een gedetailleerde beschrijving van het gecoördineerde pakket van individuele dienstverlening en de daarmee verband houdende uitgaven, waaronder met name maatregelen ter ondersteuning van werkgelegenheidsinitiatieven voor kansarme, oudere en jongere begunstigden;

f)  een gedetailleerde beschrijving van het gecoördineerde pakket van individuele dienstverlening en de daarmee verband houdende uitgaven, waaronder met name maatregelen ter ondersteuning van werkgelegenheidsinitiatieven voor kansarme, laaggeschoolde, oudere en jongere begunstigden en begunstigden uit achtergestelde gebieden;

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 5 – letter m bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

m bis)  een verklaring dat de voorgestelde acties complementair zijn met de door de structuurfondsen gefinancierde acties en dat dubbele financiering zal worden voorkomen.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De ondersteuning van de beoogde begunstigden vormt een aanvulling op de nationale, regionale en lokale maatregelen van de lidstaten, met inbegrip van maatregelen die worden medegefinancierd uit fondsen van de Unie, in overeenstemming met de aanbevelingen van het EU-kwaliteitskader voor anticipatie op veranderingen en herstructurering.

2.  De ondersteuning van de beoogde begunstigden vormt een aanvulling op de nationale, regionale, lokale en, in voorkomend geval, grensoverschrijdende maatregelen van de lidstaten, met inbegrip van maatregelen die worden medegefinancierd uit fondsen en programma's van de Unie, in overeenstemming met de aanbevelingen van het EU-kwaliteitskader voor anticipatie op veranderingen en herstructurering.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Overeenkomstig hun respectieve verantwoordelijkheden dragen de Commissie en de aanvragende lidstaat zorg voor de coördinatie van de steun uit de fondsen van de Unie.

4.  Overeenkomstig hun respectieve verantwoordelijkheden dragen de Commissie en de aanvragende lidstaat zorg voor de coördinatie van de steun uit de fondsen en programma's van de Unie.

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De Commissie verzorgt een online aanwezigheid met informatie in alle officiële talen van de instellingen van de Unie die zij regelmatig bijwerkt, voor het verstrekken van geactualiseerde informatie over het EFG, richtsnoeren voor de indiening van aanvragen en informatie over ingewilligde en afgewezen aanvragen en over de rol van het Europees Parlement en de Raad in de begrotingsprocedure.

2.  De Commissie verzorgt een online aanwezigheid met informatie in alle officiële talen van de instellingen van de Unie die zij regelmatig bijwerkt, voor het verstrekken van geactualiseerde informatie over het EFG, richtsnoeren voor de indiening van aanvragen en informatie over ingewilligde en afgewezen aanvragen, met een motivering, en over de rol van het Europees Parlement en de Raad in de begrotingsprocedure.

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  Begunstigden en beheersautoriteiten van het EFG worden verplicht informatie vrij te geven om de zichtbaarheid van het fonds te vergroten.

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Op basis van de overeenkomstig artikel 9 uitgevoerde beoordeling voert de Commissie, aan de hand van met name het aantal beoogde begunstigden, de voorgestelde maatregelen en de geraamde kosten, een evaluatie uit en doet zo snel mogelijk een voorstel inzake de hoogte van de eventuele financiële bijdrage uit het EFG die kan worden verstrekt binnen de grenzen van de beschikbare middelen.

1.  Op basis van de overeenkomstig artikel 9 uitgevoerde beoordeling voert de Commissie, aan de hand van met name het aantal beoogde begunstigden, de voorgestelde maatregelen en de geraamde kosten, een evaluatie uit en doet binnen 15 werkdagen na afronding van de beoordeling van de conformiteit van de aanvraag met de voorwaarden voor de toekenning van een financiële bijdrage een voorstel inzake de hoogte van de eventuele financiële bijdrage uit het EFT die kan worden verstrekt binnen de grenzen van de beschikbare middelen.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Als de Commissie op grond van de in artikel 9 uitgevoerde beoordeling van mening is dat niet aan de voorwaarden voor een financiële bijdrage uit hoofde van deze verordening wordt voldaan, stelt zij de aanvragende lidstaat daarvan onmiddellijk in kennis.

4.  Als de Commissie op grond van de in artikel 9 uitgevoerde beoordeling van mening is dat niet aan de voorwaarden voor een financiële bijdrage uit hoofde van deze verordening wordt voldaan, stelt zij de aanvragende lidstaat daarvan onmiddellijk in kennis, met een behoorlijke motivering.

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Wanneer een begunstigde een onderwijs- of opleidingscursus volgt die twee jaar of langer duurt, komen de uitgaven voor een dergelijke cursus in aanmerking voor medefinanciering door het EFG tot de datum waarop het in artikel 20, lid 1, bedoelde eindverslag moet worden ingediend, mits de desbetreffende uitgaven zijn gedaan vóór die datum.

4.  Wanneer een begunstigde met het oog op bijscholing of de oprichting van een bedrijf een onderwijs- of opleidingscursus volgt die twee jaar of langer duurt, komen de uitgaven voor een dergelijke cursus in aanmerking voor medefinanciering door het EFG tot de datum waarop het in artikel 20, lid 1, bedoelde eindverslag moet worden ingediend, mits de desbetreffende uitgaven zijn gedaan vóór die datum.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  de resultaten van een enquête onder begunstigden die zes maanden na het einde van de uitvoeringsperiode wordt gehouden en die informatie bevat over de waargenomen verandering in de inzetbaarheid van de begunstigden, of, voor degenen die al werk hebben gevonden, meer informatie bevat over de kwaliteit van het gevonden werk, zoals de wijzigingen op het vlak van arbeidstijden, de mate van verantwoordelijkheid of de wijziging van het salarisniveau in vergelijking met het vorige werk, en de sector waarin de betrokkene werk heeft gevonden, met uitsplitsing per gender, leeftijdsgroep en onderwijsniveau;

d)  de resultaten van een enquête onder begunstigden die zes maanden na het einde van de uitvoeringsperiode wordt gehouden en die informatie bevat over de waargenomen verandering in de inzetbaarheid van de begunstigden, of, voor degenen die al werk hebben gevonden, meer informatie bevat over de kwaliteit van het gevonden werk, zoals de wijzigingen op het vlak van arbeidstijden, de mate van verantwoordelijkheid of de wijziging van het salarisniveau in vergelijking met het vorige werk, en de sector waarin de betrokkene werk heeft gevonden;

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Uiterlijk 1 augustus 2021 en vervolgens om de twee jaar, dient de Commissie een omvattend kwantitatief en kwalitatief verslag in bij het Europees Parlement en de Raad over de activiteiten die in de twee voorafgaande jaren op grond van deze verordening en Verordening (EU) nr. 1309/2013 zijn ondernomen. Het verslag heeft in hoofdzaak betrekking op de door het EFG behaalde resultaten en bevat met name informatie over de ingediende aanvragen, de goedgekeurde besluiten, de gefinancierde maatregelen, met inbegrip van statistieken betreffende de in de bijlage vastgestelde indicatoren, en de complementariteit van die maatregelen met maatregelen die worden gefinancierd uit andere fondsen van de Unie, met name het ESF+, alsook informatie over de afsluiting van de financiële bijdragen, en het bevat tevens een overzicht van de aanvragen die zijn afgewezen of gereduceerd omdat er onvoldoende middelen beschikbaar waren of omdat zij niet aan de criteria voldeden.

1.  Uiterlijk 1 augustus 2021 en vervolgens om de twee jaar, dient de Commissie een omvattend kwantitatief en kwalitatief verslag in bij het Europees Parlement en de Raad over de activiteiten die in de twee voorafgaande jaren op grond van deze verordening en Verordening (EU) nr. 1309/2013 zijn ondernomen. Het verslag heeft in hoofdzaak betrekking op de door het EFG behaalde resultaten en bevat met name informatie over de ingediende aanvragen, de snelheid waarmee zij werden verwerkt en eventuele tekortkomingen in de bestaande regels, de goedgekeurde besluiten, de gefinancierde maatregelen, met inbegrip van statistieken betreffende de in de bijlage vastgestelde indicatoren, en de complementariteit van die maatregelen met maatregelen die worden gefinancierd uit andere fondsen van de Unie, met name het ESF+, alsook informatie over de afsluiting van de financiële bijdragen, en het bevat tevens een overzicht van de aanvragen die zijn afgewezen of gereduceerd omdat er onvoldoende middelen beschikbaar waren of omdat zij niet aan de criteria voldeden.

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Het verslag wordt ter informatie aan de Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de sociale partners toegezonden.

2.  Het verslag wordt ter informatie aan de lidstaten, de Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de sociale partners toegezonden.

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1 – punt 1 – streepje 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-  met minder dan twee jaar beroepservaring,

 

met tussen twee en tien jaar beroepservaring,

 

met meer dan tien jaar beroepservaring.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)

Document- en procedurenummers

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

REGI

11.6.2018

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Tamás Deutsch

20.6.2018

Behandeling in de commissie

27.9.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

25.10.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

36

2

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Daniel Buda, Raffaele Fitto, Elsi Katainen, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Milan Zver

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

36

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Iskra Mihaylova

ECR

Raffaele Fitto, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee, Ángela Vallina

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij

S&D

Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Verts/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

2

-

ALDE

Matthijs van Miltenburg

NI

Konstantinos Papadakis

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

10.9.2018

STANDPUNT IN DE VORM VAN AMENDEMENTEN

van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 -2018/0202(COD))

Rapporteur voor advies: Vilija Blinkevičiūtė

AMENDEMENTEN

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid dient bij de bevoegde Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Bij de uitvoering van de fondsen moeten de in artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en in artikel 10 VWEU neergelegde horizontale beginselen, met inbegrip van de in artikel 5 VEU neergelegde beginselen van subsidiariteit en evenredigheid, worden geëerbiedigd, rekening houdend met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. De lidstaten en de Commissie moeten ernaar streven ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op te heffen en de gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen, het genderperspectief te integreren en discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid te bestrijden. De doelstellingen van de fondsen moeten worden nagestreefd in het kader van duurzame ontwikkeling en van de bevordering door de Unie van de in de artikelen 11 en 191, lid 1, VWEU verankerde doelstelling inzake behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu, waarbij het beginsel "de vervuiler betaalt" wordt toegepast.

(1)  Bij de uitvoering van de fondsen moeten de in artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en in artikel 10 VWEU neergelegde horizontale beginselen, met inbegrip van de in artikel 5 VEU neergelegde beginselen van subsidiariteit en evenredigheid, worden geëerbiedigd, rekening houdend met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Overeenkomstig artikel 8 VWEU moeten de lidstaten en de Commissie ernaar streven ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op te heffen, de gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen, het genderperspectief te integreren door ervoor te zorgen dat de uitvoering van de door het EFG gefinancierde prioriteiten bijdraagt aan bevordering van de gendergelijkheid, en discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid te bestrijden. De doelstellingen van de fondsen moeten worden nagestreefd in het kader van duurzame ontwikkeling en van de bevordering door de Unie van de in de artikelen 11 en 191, lid 1, VWEU verankerde doelstelling inzake behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu, waarbij het beginsel "de vervuiler betaalt" wordt toegepast.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  Het Europees waarnemingscentrum voor het veranderingsproces, dat is ondergebracht bij de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) in Dublin, staat de Commissie en de lidstaten bij de beoordeling van trends in de globalisering, van herstructureringen en van de aanwending van het EFG bij met kwalitatieve en kwantitatieve analyses.

(17)  Het Europees waarnemingscentrum voor het veranderingsproces, dat is ondergebracht bij de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) in Dublin, staat de Commissie en de lidstaten bij de beoordeling van trends in de globalisering, van herstructureringen en van de aanwending van het EFG bij met kwalitatieve en kwantitatieve analyses. Dergelijke analyses moeten voor zover van toepassing ook ingaan op het genderperspectief van deze trends, zodat het EFG, maar ook overige relevante hulpmiddelen, de genderongelijkheden doelmatiger kunnen bestrijden.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  Financiële bijdragen uit het EFG moeten in de eerste plaats gericht zijn op actieve arbeidsmarktmaatregelen die een snelle en duurzame terugkeer van de begunstigden op de arbeidsmarkt beogen binnen of buiten de sector waar zij oorspronkelijk werkzaam waren. De maatregelen moeten de verwachte behoeften van de lokale of regionale arbeidsmarkt weerspiegelen. Waar nodig moet echter ook de mobiliteit van ontslagen werknemers worden ondersteund om hen te helpen elders een nieuwe baan te vinden. Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan de verspreiding van vaardigheden die vereist zijn in het digitale tijdperk. Er moeten beperkingen worden gesteld aan het opnemen van geldelijke toelagen in een gecoördineerd pakket van individuele dienstverlening. Bedrijven zouden kunnen worden aangemoedigd om deel te nemen aan de nationale medefinanciering van de door het EFG gesteunde maatregelen.

(19)  Financiële bijdragen uit het EFG moeten in de eerste plaats gericht zijn op actieve arbeidsmarktmaatregelen die een snelle en duurzame terugkeer van de begunstigden op de arbeidsmarkt beogen binnen of buiten de sector waar zij oorspronkelijk werkzaam waren, waarbij nieuwe vormen van het evenwicht tussen werk en privéleven worden bevorderd met als doel werkende ouders en mantelzorgers te ondersteunen en gendergelijkheid op de arbeidsmarkt te bevorderen. De maatregelen moeten de verwachte behoeften van de lokale of regionale arbeidsmarkt weerspiegelen. Waar nodig moet echter ook de mobiliteit van ontslagen werknemers worden ondersteund om hen te helpen elders een nieuwe baan te vinden. Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan de verspreiding van vaardigheden die vereist zijn in het digitale tijdperk. Er moeten beperkingen worden gesteld aan het opnemen van geldelijke toelagen in een gecoördineerd pakket van individuele dienstverlening. Bedrijven zouden kunnen worden aangemoedigd om deel te nemen aan de nationale medefinanciering van de door het EFG gesteunde maatregelen.

Motivering

Het is belangrijk te specificeren dat de vormen van duurzame werkgelegenheid waarbij de begunstigden gere-integreerd worden, ook moeten voorzien in het volledige scala aan mogelijkheden om werk en privéleven te combineren, overeenkomstig de nationale wetgeving en de toekomstige EU-richtlijn, om zo bij te dragen tot gendergelijkheid op het gebied van zowel werk als privéleven.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  Financiële bijdragen uit het EFG moeten in de eerste plaats gericht zijn op actieve arbeidsmarktmaatregelen die een snelle en duurzame terugkeer van de begunstigden op de arbeidsmarkt beogen binnen of buiten de sector waar zij oorspronkelijk werkzaam waren. De maatregelen moeten de verwachte behoeften van de lokale of regionale arbeidsmarkt weerspiegelen. Waar nodig moet echter ook de mobiliteit van ontslagen werknemers worden ondersteund om hen te helpen elders een nieuwe baan te vinden. Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan de verspreiding van vaardigheden die vereist zijn in het digitale tijdperk. Er moeten beperkingen worden gesteld aan het opnemen van geldelijke toelagen in een gecoördineerd pakket van individuele dienstverlening. Bedrijven zouden kunnen worden aangemoedigd om deel te nemen aan de nationale medefinanciering van de door het EFG gesteunde maatregelen.

(19)  Financiële bijdragen uit het EFG moeten in de eerste plaats gericht zijn op actieve arbeidsmarktmaatregelen die een snelle en duurzame terugkeer van de begunstigden op de arbeidsmarkt beogen binnen of buiten de sector waar zij oorspronkelijk werkzaam waren. De maatregelen moeten de verwachte behoeften van de lokale of regionale arbeidsmarkt weerspiegelen. Waar nodig moet echter ook de mobiliteit van ontslagen werknemers worden ondersteund om hen te helpen elders een nieuwe baan te vinden. Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan de verspreiding van vaardigheden die vereist zijn in het digitale tijdperk, en aan het overwinnen, waar nodig, van genderstereotypen op de arbeidsmarkt. Er moeten beperkingen worden gesteld aan het opnemen van geldelijke toelagen in een gecoördineerd pakket van individuele dienstverlening. Bedrijven zouden kunnen worden aangemoedigd om deel te nemen aan de nationale medefinanciering van de door het EFG gesteunde maatregelen.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(19 bis)  Bij de uitvoering en het ontwerp van een gecoördineerd pakket van individuele diensten gericht op bevordering van de re-integratie van de beoogde begunstigden, moeten de lidstaten de doelstellingen van de digitale agenda en de strategie voor een digitale eengemaakte markt beter en gerichter benutten, met als uiteindelijke doel de ernstige genderkloof binnen de ICT en de STEM-sectoren (exacte wetenschappen, technologie, technische wetenschappen en wiskunde) aan te pakken en de omscholing en herkwalificatie van vrouwen binnen deze sectoren te bevorderen. Daarnaast moeten lidstaten bij de uitvoering en het ontwerp van een gecoördineerd pakket van individuele diensten zien te vermijden dat de dominantie van het ene geslacht binnen die industrieën en sectoren waar dit van oudsher het geval is, wordt voortgezet. Een hogere vertegenwoordiging van het minder vertegenwoordigde geslacht in diverse sectoren, zoals de financiële wereld, ICT en de STEM-sectoren, zou bijdragen aan het terugbrengen van de loon- en pensioenkloof tussen vrouwen en mannen.

Motivering

Uit eerdere ervaringen met de implementatie van het EFG is gebleken dat vrouwen meestal worden geherkwalificeerd in traditioneel door vrouwen gedomineerde en minder betaalde sectoren, waardoor de genderkloof op het gebied van beloning en pensioen in stand wordt gehouden.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21)  Bij het samenstellen van het gecoördineerde pakket van actieve arbeidsmarktbeleidsmaatregelen moeten de lidstaten bijzondere aandacht besteden aan kansarme begunstigden, onder wie jongere en oudere werklozen en mensen die risico lopen op armoede, aangezien die groepen specifieke problemen ondervinden om terug te keren naar de arbeidsmarkt. Desondanks moeten de beginselen van gendergelijkheid en non-discriminatie, die tot de kernwaarden van de Unie behoren en in de Europese pijler van sociale rechten zijn verankerd, bij de uitvoering van het EFG in acht worden genomen en worden bevorderd.

(21)  Bij het samenstellen van het gecoördineerde pakket van actieve arbeidsmarktbeleidsmaatregelen moeten de lidstaten bijzondere aandacht besteden aan kansarme begunstigden, onder wie jongere en oudere werklozen en mensen die risico lopen op armoede, alsook rekening houden met de noodzaak om discriminatie van vrouwen op de werkvloer te bestrijden, aangezien die groepen specifieke problemen ondervinden om terug te keren naar de arbeidsmarkt. Desondanks moeten de beginselen van gendergelijkheid en non-discriminatie, die tot de kernwaarden van de Unie behoren en in de Europese pijler van sociale rechten zijn verankerd, bij de uitvoering van het EFG in acht worden genomen en worden bevorderd. De uitvoering van het EFG moet erop gericht zijn duurzame werkgelegenheid te bevorderen die gelijke kansen waarborgt, het beginsel van gelijke beloning voor gelijkwaardige arbeid eerbiedigt en maatregelen ten behoeve van het evenwicht tussen werk en privéleven ondersteunt die de gendergelijkheid bevorderen.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21)  Bij het samenstellen van het gecoördineerde pakket van actieve arbeidsmarktbeleidsmaatregelen moeten de lidstaten bijzondere aandacht besteden aan kansarme begunstigden, onder wie jongere en oudere werklozen en mensen die risico lopen op armoede, aangezien die groepen specifieke problemen ondervinden om terug te keren naar de arbeidsmarkt. Desondanks moeten de beginselen van gendergelijkheid en non-discriminatie, die tot de kernwaarden van de Unie behoren en in de Europese pijler van sociale rechten zijn verankerd, bij de uitvoering van het EFG in acht worden genomen en worden bevorderd.

(21)  Bij het samenstellen van het gecoördineerde pakket van actieve arbeidsmarktbeleidsmaatregelen moeten de lidstaten bijzondere aandacht besteden aan kansarme begunstigden, onder wie jongere en oudere werklozen, mensen met een handicap en mensen die risico lopen op armoede, aangezien die groepen specifieke problemen ondervinden om terug te keren naar de arbeidsmarkt. Desondanks moeten de beginselen van gendergelijkheid en non-discriminatie, die tot de kernwaarden van de Unie behoren en in de Europese pijler van sociale rechten zijn verankerd, bij de uitvoering van het EFG in acht worden genomen en worden bevorderd.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(25 bis)  In het licht van het beginsel van gelijkheid moeten de lidstaten zorgen voor effectieve toegang tot informatie over het EFG op hun gehele grondgebied, met inbegrip van plattelandsgebieden.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(31)  Om politiek toezicht door het Europees Parlement en voortdurend toezicht door de Commissie op de met de EFG-steunverlening behaalde resultaten mogelijk te maken, moeten de lidstaten een eindverslag indienen over de uitvoering van het EFG.

(31)  Om politiek toezicht door het Europees Parlement en voortdurend toezicht door de Commissie op de met de EFG-steunverlening behaalde resultaten mogelijk te maken, moeten de lidstaten een eindverslag indienen over de uitvoering van het EFG, dat moet voldoen aan vereisten voor helder toezicht en een follow-up van de begunstigden en een effectbeoordeling op gendergelijkheid moet bevatten.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(39)  Rekening houdend met het feit dat de beroepsbevolking gezien de digitale transformatie van de economie over een bepaald niveau van digitale vaardigheden moet beschikken, moet de verspreiding van vaardigheden die vereist zijn in het digitale tijdperk een verplicht horizontaal onderdeel vormen van de aangeboden gecoördineerde pakketten van individuele diensten,

(39)  Rekening houdend met het feit dat de beroepsbevolking gezien de digitale transformatie van de economie over een bepaald niveau van digitale vaardigheden moet beschikken, moet de verspreiding van vaardigheden die vereist zijn in het digitale tijdperk een verplicht horizontaal onderdeel vormen van de aangeboden gecoördineerde pakketten van individuele diensten en moet het doel om de deelname van vrouwen in de STEM-beroepen te vergroten daarvan deel uitmaken,

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De specifieke doelstelling van het EFG is steun te verlenen in geval van onverwachte grote herstructureringen, met name wanneer die zijn veroorzaakt door uitdagingen die verband houden met de globalisering, zoals veranderingen in de wereldhandelspatronen, handelsgeschillen, financiële of economische crises, de overgang naar een koolstofarme economie of als gevolg van de digitalisering of automatisering. Bijzondere nadruk wordt gelegd op maatregelen die de meest kansarme groepen helpen.

2.  De specifieke doelstelling van het EFG is steun te verlenen in geval van onverwachte grote herstructureringen, met name wanneer die zijn veroorzaakt door uitdagingen die verband houden met de globalisering, zoals veranderingen in de wereldhandelspatronen, handelsgeschillen, financiële of economische crises, de overgang naar een koolstofarme economie of als gevolg van de digitalisering of automatisering. Bijzondere nadruk wordt gelegd op maatregelen die de meest kansarme groepen helpen en de bevordering van gendergelijkheid.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis)  "het beginsel van gelijke behandeling van vrouwen en mannen": het beginsel dat er geen enkele directe of indirecte discriminatie op grond van geslacht mag plaatsvinden in de verschillende stadia van de uitvoering van de financiële bijdrage, met name tijdens de selectie van de doelgroep en de vaststelling van criteria, indicatoren en begunstigden;

Motivering

De definitie van het beginsel van gelijke behandeling van vrouwen en mannen moet worden toegevoegd om de genderdimensie van de verordening te versterken. Bovendien moet indirecte discriminatie expliciet worden vermeld, aangezien het meestal dit soort discriminatie (onbedoeld) plaatsvindt bij de uitvoering van verschillende programma's.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Een financiële bijdrage uit het EFG kan worden bestemd voor actieve arbeidsmarktmaatregelen in het kader van een gecoördineerd pakket van individuele dienstverlening, om de beoogde begunstigden, en in het bijzonder de meest kansarme ontslagen werknemers, weer aan een dienstbetrekking of zelfstandige arbeid te helpen.

Een financiële bijdrage uit het EFG kan worden bestemd voor actieve arbeidsmarktmaatregelen in het kader van een gecoördineerd pakket van individuele dienstverlening, om de beoogde begunstigden, en in het bijzonder vrouwelijke en de meest kansarme ontslagen werknemers, weer aan een dienstbetrekking of zelfstandige arbeid te helpen.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – alinea 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  opleiding en omscholing op maat, onder meer op het gebied van informatie-en communicatietechnologie en andere vaardigheden die vereist zijn in het digitale tijdperk, certificering van opgedane ervaring, hulp bij het zoeken van een baan, loopbaanbegeleiding, adviesverlening, begeleiding door een mentor, outplacementbegeleiding, bevordering van ondernemerschap, steun bij het uitoefenen van een zelfstandige activiteit, het opzetten van een eigen bedrijf en een overname door werknemers, en samenwerkingsactiviteiten;

a)  opleiding en omscholing op maat, onder meer op het gebied van informatie-en communicatietechnologie en andere vaardigheden die vereist zijn in het digitale tijdperk, informatie over een leven lang leren, certificering van opgedane ervaring, hulp bij het zoeken van een baan, loopbaanbegeleiding, adviesverlening, begeleiding door een mentor, outplacementbegeleiding, bevordering van ondernemerschap, steun bij het uitoefenen van een zelfstandige activiteit, het opzetten van een eigen bedrijf en een overname door werknemers, en samenwerkingsactiviteiten. Deze activiteiten worden uitgevoerd op grond van het beginsel van gelijke behandeling tussen vrouwen en mannen, waarbij specifieke aandacht uitgaat naar het actief houden van vrouwen op de arbeidsmarkt;

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – alinea 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  opleiding en omscholing op maat, onder meer op het gebied van informatie-en communicatietechnologie en andere vaardigheden die vereist zijn in het digitale tijdperk, certificering van opgedane ervaring, hulp bij het zoeken van een baan, loopbaanbegeleiding, adviesverlening, begeleiding door een mentor, outplacementbegeleiding, bevordering van ondernemerschap, steun bij het uitoefenen van een zelfstandige activiteit, het opzetten van een eigen bedrijf en een overname door werknemers, en samenwerkingsactiviteiten;

a)  opleiding en omscholing op maat, onder meer op het gebied van informatie-en communicatietechnologie en andere vaardigheden die vereist zijn in het digitale tijdperk, certificering van opgedane ervaring, hulp bij het zoeken van een baan, loopbaanbegeleiding, adviesverlening, begeleiding door een mentor, vrouwenemancipatie, modules voor zelfvertrouwen en motivatie, outplacementbegeleiding, bevordering van ondernemerschap, steun bij het uitoefenen van een zelfstandige activiteit, het opzetten van een eigen bedrijf en een overname door werknemers, en samenwerkingsactiviteiten;

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1 – alinea 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  speciale tijdelijke maatregelen, zoals sollicitatietoelagen, premies bij indiensttreding voor werkgevers, mobiliteitstoelagen, opleidings- of dagvergoedingen, waaronder toelagen voor verzorgers.

b)  speciale tijdelijke maatregelen, zoals sollicitatietoelagen, premies bij indiensttreding voor werkgevers, mobiliteitstoelagen, opleidings- of dagvergoedingen, waaronder toelagen met betrekking tot het evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en verzorgers.

Motivering

Het toepassingsgebied qua begunstigden moet worden verduidelijkt, aangezien het overeenkomt met de toekomstige wetgevingshandeling. Aangezien er in de EU-wetgeving geen definitie van verzorger bestaat, bestaat bovendien het risico dat werkende ouders niet onder de richtlijn vallen indien de bepaling alleen betrekking heeft op verzorgers.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – alinea 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  maatregelen om met name kansarme werknemers, mensen met een verhoogd risico op armoede of oudere werknemers te stimuleren op de arbeidsmarkt te blijven of naar de arbeidsmarkt terug te keren.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De kosten van de onder b) bedoelde maatregelen mogen niet meer bedragen dan 35% van de totale kosten voor het gecoördineerde pakket van de in dit lid vermelde individuele dienstverlening.

De kosten van de onder b) bedoelde maatregelen mogen niet meer bedragen dan 50 % van de totale kosten voor het gecoördineerde pakket van de in dit lid vermelde individuele dienstverlening.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bij het samenstellen van het gecoördineerde pakket van individuele dienstverlening wordt rekening gehouden met de toekomstperspectieven op de arbeidsmarkt en de vereiste vaardigheden. Het gecoördineerde pakket is verenigbaar met de overgang naar een hulpbronnenefficiënte en duurzame economie en in het pakket ligt de nadruk op de verspreiding van vaardigheden die in het digitale industriële tijdperk vereist zijn en wordt rekening gehouden met de vraag op de lokale arbeidsmarkt.

Bij het samenstellen van het gecoördineerde pakket van individuele dienstverlening wordt rekening gehouden met duurzame toekomstperspectieven op de arbeidsmarkt en de vereiste vaardigheden. Het gecoördineerde pakket is verenigbaar met de overgang naar een hulpbronnenefficiënte en duurzame economie en in het pakket ligt de nadruk op de verspreiding van vaardigheden die in digitale industriële en in duurzame groene sectoren en banen vereist zijn, rekening houdend met de vraag op de lokale arbeidsmarkt en het belang om de genderkloven op de arbeidsmarkt te dichten.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – alinea 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Bij de uitvoering van een gecoördineerd pakket van individuele diensten gericht op bevordering van re-integratie van de beoogde begunstigden op de arbeidsmarkt, moeten de lidstaten trachten de genderkloof ten aanzien van de informatie-, communicatie-, wetenschaps-, wiskunde- en technologische sectoren aan te pakken door omscholing en herkwalificatie te bevorderen van vrouwen in van oudsher door mannen gedomineerde sectoren, zoals de financiële wereld, ICT en de STEM-sectoren.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie en de lidstaten garanderen dat de gelijkheid van mannen en vrouwen en de integratie van het genderperspectief een wezenlijk deel uitmaken van en bevorderd worden in de verschillende stadia van de uitvoering van de financiële bijdrage uit het EFG.

De Commissie en de lidstaten garanderen dat de gelijkheid van mannen en vrouwen en de integratie van het genderperspectief een wezenlijk deel uitmaken van en bevorderd worden in de verschillende stadia van de uitvoering van de financiële bijdrage uit het EFG, met name bij de selectie van doelgroepen, de vaststelling van criteria en indicatoren alsook het ontwerp van het gecoördineerde pakket van individuele diensten voor begunstigden.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie en de lidstaten garanderen dat de gelijkheid van mannen en vrouwen en de integratie van het genderperspectief een wezenlijk deel uitmaken van en bevorderd worden in de verschillende stadia van de uitvoering van de financiële bijdrage uit het EFG.

De Commissie en de lidstaten garanderen dat de gelijkheid van mannen en vrouwen en de integratie van het genderperspectief een wezenlijk deel uitmaken van en bevorderd worden in alle passende stadia van de uitvoering van de financiële bijdrage uit het EFG.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie voert aan de hand van ervaringen informatie- en communicatieactiviteiten uit betreffende EFG-dossiers en -resultaten met als doel de effectiviteit van het EFG te verbeteren en ervoor te zorgen dat burgers en werknemers in de Unie op de hoogte zijn van het bestaan van het EFG.

De Commissie voert aan de hand van ervaringen informatie- en communicatieactiviteiten uit betreffende EFG-dossiers en -resultaten met als doel de effectiviteit van het EFG te verbeteren en ervoor te zorgen dat burgers en werknemers in de Unie op de hoogte zijn van het bestaan van het EFG, met inbegrip van burgers en werknemers in plattelandsgebieden met beperkte toegang tot informatie.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Uiterlijk aan het einde van de zevende maand na afloop van de in artikel 15, lid 3, bedoelde termijn, dient de betrokken lidstaat bij de Commissie een eindverslag in over de uitvoering van de financiële bijdrage, met onder andere informatie over:

1.  Uiterlijk aan het einde van de zevende maand na afloop van de in artikel 15, lid 3, bedoelde termijn, dient de betrokken lidstaat bij de Commissie een eindverslag met openbare en naar gender uitgesplitste gegevens in over de uitvoering van de financiële bijdrage, met onder andere informatie over:

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d bis)  een afzonderlijke effectbeoordeling op gendergelijkheid voor de gerapporteerde gevallen;

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie verricht om de vier jaar op eigen initiatief en in nauwe samenwerking met de lidstaten een evaluatie van de financiële bijdragen uit het EFG.

1.  De Commissie verricht om de vier jaar op eigen initiatief en in nauwe samenwerking met de lidstaten een evaluatie van de financiële bijdragen uit het EFG, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende genders.

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

3.9.2018

 

 

 


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)

Document- en procedurenummers

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Datum indiening bij EP

30.5.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Adviserende commissies

       Datum bekendmaking

INTA

11.6.2018

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

ENVI

11.6.2018

 

REGI

11.6.2018

AGRI

5.7.2018

FEMM

11.6.2018

 

Geen advies

       Datum besluit

ENVI

21.6.2018

AGRI

20.6.2018

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Maria Arena

31.5.2018

 

 

 

Behandeling in de commissie

6.9.2018

9.10.2018

 

 

Datum goedkeuring

27.11.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

42

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, António Marinho e Pinto, Tamás Meszerics, Michaela Šojdrová, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato

Datum indiening

7.12.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

42

+

ALDE

Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Czesław Hoc

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, David Casa, Krzysztof Hetman, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Verts/ALE

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Miroslavs Mitrofanovs

1

-

ECR

Amjad Bashir

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 11 januari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid